قصص القديسين باللغة السريانية

ܬܰܫ̈ܥܺܝܳܬܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܬܐ ܙܝܐܢܐ ܒܪܬ݀ ܠܝܩܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܒܝܠܐ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܨܘܦܢܝ̈ܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ ܢܘܗܪ̈ܐ ܕܠܓܘ ܡ݂ܢ ܐܘܩܝܐܢܘܣ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܚܘܝ ܐܠܗܐ ܠܙܘܣܝܡܘܣ ܝܚܝܕܝܐ ܟܕ ܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܓܠܐ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܕܐܝܟܢܐ ܥܡܪܝܢ ܘܚܘܝ ܠܗ ܐܝܟ ܕܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܢܙܝܪܐ ܕܡܬܟܢܐ ܛܝܝܐ ܕܕܝܪܗ ܒܛܘܪܐ ܕܐܝܙܠܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܒܐ ܣܠܪܐ ܘܕܐܡܗ ܐܠܝܫܒܥ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ ܘܚܡܫܐ ܒܢܝ̈ܗ̇. ܕܡܰܟܣܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡ݂ܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܬܐܒܠܝܢ ܥܠ ܚܒܝܒܝ̈ܗܘܢ

ܬܫܥܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܶܠܩܝܕܶܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܰܢܝ݂ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܕܐܢ̱ܬܬܗ ܘܕܒܢܘ̈ܗܝ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܘܥܠ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܕܐܝܟܢ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܐܬܬܠܡܕܘ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܐܢܫ ܕܫܡܗ ܡܰܪܛܝ݂ܢܝ݂ܢܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܦܛܪܐ ܕܡ݂ܢ ܐܦܪܝܩܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܪܓܗ ܦܐܛܪܝܩܘܣ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܬܝܪܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܚܡܢܘܬܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܓܒܪܐ ܬܓܪܐ ܕܫܡܗ ܡܪܩܐ (ܡ݂ܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ) ܕܡܝܬ ܒܐܟܣܢܝܐ ܘܐܓܥܠ ܬܐܓܘܪܬܗ ܠܓܒܪܐ ܚܢܦܐ ܫܡܗ ܓܣܦܪ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܟܢܝ݂ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܕܗܒܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܠܘ݂ܛܝ݂ܢܶܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܣܗܕܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܣܒܐ ܡܥܠܝܐ ܕܡ݂ܢ ܣܝܥܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܕܝܪܗ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܡܪܕܝܢ ܨܝܕ ܕܘܓܢ ܩܪܝܬܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܘܚܢܢ ܣܒܝ݂ܠܐ ܩܦܠܐܘܢ ܡܛܠ ܣܬܘܪܝܐ ܕܟܡܐ ܒܝܫ

ܥܠ ܣܒܪܐ ܘܬܘܟܠܢܐ ܕܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܘܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܒܥܕܬܐ ܕܒܰܣܒܪܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܒܝ݂ܪܝ݂ܢܐ

ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܐܘܟܝܬ ܢܨܚܢ̈ܐ ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܡܦܩܬܐ ܕܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ܆ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܬܐܓܪܝܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܬܡܢ ܩܒܝ݂ܪ ܗܘܐ ܘܐܬܬܰܝܬܝ݂ ܦܓܪܗ ܠܕܝܪܐ ܕܨܝܕ ܐܣܦܣ ܕܗ݂ܘ ܒܢܳܗ̇܆ ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

ܬܘܒ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܠܬ ܐܘܟܝܬ ܕܢܨܚܢ̈ܐ ܘܫܪܒܐ ܕܡܘܕܥ ܥܠ ܡܬܬܰܝܬܳܢܘܬܐ ܕܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܕܕܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܨܝܕ ܐܣܦܣ ܠܛܘܪܥܒܕܝܢ ܘܠܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝܢܐ ܩܪܝܬܐ. ܬܡܢ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܠܗ ܥܕܬܐ ܥܠ ܫܡܗ ܘܒܗ̇ ܐܬܩܒܪ ܘܐܬܬܣܝܡ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ. ܨܠܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

ܦܣܝ̈ܩܬܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܘܪܕܥܢܐ ܗ̇ܝ ܕܡܰܟܬܒܐ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܐܣܝܐ ܡܬܠܡܕ ܚܢ̈ܦܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܬܡܝ݂̈ܗܐ ܕܡܪܝ ܝܪܬ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܕܒܗ̇ ܡܘܕܥ ܐܬܪܗ ܘܡܘܠܕܗ ܘܬܪܒܝܬܗ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܐܒܝܠܐ ܐܓܘܦܛܝܐ ܕܐܬܬܠܡܕ ܠܗ ܐܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܚܕ ܟܗܢܐ ܘܪܥܝܐ ܘܡܗܝܡܢܐ

ܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܥܢܘܝܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܝ݂ܠܡܝܐ ܕܕܝܪܗ ܨܝܕ ܐܪܐܓܐܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܒܦܪܣ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܒܐܪܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ