2- طقس رسامة المرتلات

ܛܶܟ̊ܣܳܐ

ܕ̥ܰܪܫܳܡ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܪܰܫܡܳܐ ܐܰܟ̥ܡܰܢ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܬ̥ܶܙܡܰܪܝ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܡܶܬܓ̊ܰܒ̥ܝܳܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ [ܐܶܢ ܚܕ̥ܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ̥ܳܐ] ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܐ ܠܶܐܣܟ̊ܽܘ̣ܦܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܘܩܳܝܡܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܟ̊ܣܶܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܡܰܪܟ̊ܰܢ܆ ܘܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

                                                                                   

ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕ̊ܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܕ̊ܒܳܟ̥ ܬ̊ܶܬ̥ܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ̥ ܬ̊ܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬ̥ܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ̥ ܥܰܡ ܬ̊ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

وطّد يا ربُّ بيعتَكَ المقدسةَ على صخرةِ الإيمانِ القويمِ الراسخة، فتتقوّى بك وتحصلَ منك على المعونات الكاملة والِمنَح الإلهيّة التي بها يَستَنيرُ أولادُها ليخدموا في هيكلك المقدّس بالطهرِ والبرارةِ ويسبحوك مع الطغمات العلوية أيّها الآب والابن الروح القدس. إلى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܡܳܢܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕ̊ܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܟ̥ܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒܬ̊ܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ̥ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̥ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܛܳܒ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܪܢܺܝ̣ܬ̥ ܘܝܶܕ̥ܥܶܬ̥ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܢܳܡܘ̇ܣܳܟ̥ ܪܢܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܓ̊ܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕ̊ܶܐܚܙܶܐ ܬ̥ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̊ܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܒܳܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܺܝܢܰܝ̈ܟ̊ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟ̊ܐܰܝܬ̊ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̈ܳܢܰܝܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܒ̥ܰܐܬ̊ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒ̥ܢ̈ܰܝ ܥܶܒ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ[1]܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܳܩܕ̊ܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ̥܆ ܕ̊ܠܶܗ ܫܰܒ̊ܰܚܘ ܥܰܒ̥ܕ̥̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒ̊ܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܰܣ̈ܩܳܢ ܠܳܟ̥ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܶܝܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ̥ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܳܟ̥ ܬ̊ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ̥ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܶܐ ܒܥܺܕܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيها المسيح إلهنا امنح آماءَكَ هؤلاء بأن يقبلنَ غنى مواهبِك الإلهيةِ، لكيما بالطهارة والقداسة يقدّمنَ لك الشكرَ كلَّ أيام حياتهنَّ، وأهّلنا وإياهنّ بأن نخرجَ للقائك في مجيئك الثاني، ونخدمَكَ مع الطغم الملائكية في بيعة الأبكار السماوية إلى أبد الآبدين܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊̈ܝܳܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊̈ܫܳܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊̈ܝܳܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡܝ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊̈ܡܳܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊̈ܝܳܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܶܗ ܬ̊ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊̈ܫܳܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊̈ܝܳܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥ܝ [ܢܶܬ̥ܒܰܪ̈ܟ̥ܳܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ [ܐܰܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܳܗ̇ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܶܝܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̥ ܕܰܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܝܳܐ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊̈ܝܳܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܬ̊ܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊̈ܝܳܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̊ ܕܰ̊ܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܓ̥ܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬ̊ܺܝ. ܟ̊ܰܕ̥ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬ̥ܶܗ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕ̊ܰܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬ̊ܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܪ̈ܟ̥ܺܝ̣ܢܳܢ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܡܣܰܟ̊ܝ̈ܳܢ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥. ܕܠܳܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܬܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

المجد للرب الرحيم الكثير النعمة الذي أتى بالجنس البشري من العدم إلى الوجود فأبدعه وجمّله. ولما زلّ وسقط، خلّصه وأنهضه. وأهلَّه أن يدنوَ من ذروة مِنَحِهِ الإلهية السامية. إليك نبتهل أيها الرب المملوء رحمةً وحناناً متوسّلين في هذا الوقت مع عَرْفِ البخور لتقبل برحمتك الأزلية، عبداتِك هؤلاء الواقفاتِ منحنياتٍ أمام عرشِ عظمتِكَ والمترجياتِ موهبتَكَ السماوية، وتؤهلنا لنقربهنّ من خدمة هيكلك الطاهر المقدس. لأنه بك يليق المجد والوقار في وقت إتمام هذه الخدمة الروحية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمان، أيامَ حياتِنا كلّها إلى أبد الآبدين ܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟ̥ܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ: ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܩܽܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܣܳܓ̥ܕ̊ܳܐ ܠܳܟ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ̊. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝ ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟ̥ܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܰܒܝܰܕ̥ ܒ̊ܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܬ̥ܰܚܽܘܒܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ̊ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪ̈ܟ̊ܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܳܪܰܬ̥ ܓ̊ܰܙ̈ܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܘܫܰܟ̊ܶܢܬ̊. ܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ̥ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܰܥܠܰܝܟ̊. ܐܳܫܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ ܬ̊ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ ܘܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̥ܠܘ̈ܳܬ̥ܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓ̊ܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕ̥ܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟ̊ܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܳܟ ܓܳ̊ܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܒܗܳܝ ܕ̊ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܩܪ̈ܺܝ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܶܝܢ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ ܘܕ̥ܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܒܗܽܘ̇ܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬ̥ܚܰܝ̈ܠܳܢ܆ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܕ̥ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܘܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܶܫܬ̊ܰܟ̊ܢܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܳܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܶܝܢ ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܟ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

تسبحك اللهم السمواتُ بجماهير الروحانيين الذين يباركون عظَمتَكَ غيرَ الموصوفة بتقاديسَ ثلاثيّةِ النغمات. وتسجد لك الأرضُ ببني البشر الذين خُلقوا من التراب بأمرك. وأهلتهم أن يدنوا من خدمتك بالطهر والقداسة. إنّك أنت أيها الرب يا من يفحص ويستطيع كلَّ شيء قد سلّمتنا بوساطة إبنك الحبيب ربّنا وإلهنا ومخلّصنا يسوع المسيح وحلول روحك القدوس، وأودعت طبعنا الذليل نحن البشر الترابيين مِنَحَ هذه الخدمة الروحية، وأفعمتَ رُسلك القديسين من اقداسك الفائقة الإدراك، وسلّمتَنا بوساطتهم ومنحتَنا مقاليدَ الكهنوت سيّدِ الكنوز. إننا نشكر رحمتك ونسبّح نعمتك. ونُفيض تضرعنا وطلبتنا الذليلة أمام عظمتك ونحن واثقون برجائك الوطيد ومتمنطقون بالاتكال عليك. ونبتهل إلى لطفك لكي تمحو خطايانا بحنانك، وتصفحَ عن ذنوبنا برحمتك. ووفقّنا أن نتمّمَ أوامرَكَ ونكمّلَها ونمتلئَ من تقاديسك. فنصبح أهلاً للخدمة أمامك دون أن نجنح إلى الأهواء الفاسدة ونمنح شعبك من مواهبك السامية الرفيعة، ونُدني من مذبحك المقدس مَن تبيِّنه وتُقرّبهُ معرفتُك الإلهية وتكمّله رأفتك وتُتَممه بوساطة ضعفنا لأننا لسنا ندنو لكوننا مستحقّين، بل نتقوّى بحنانك الفائض بالمواهب. فمن أجل ذلك اقبل عبداتك هؤلاء المُنتدبات لخدمة المرتلات، وكمّلهنّ بحلول روحك القدوس الإلهي. حتى إذا طهّرت يارب أجسادَهنّ وأنفسَهنّ معاً من كل أدران الخطيئة، يكنَّ في هيكلك المقدس حملاناًً نقيّةً تُسرّ بها مشيئتك الصالحة الرضية ليتقوّين بقوتك الإلهية ويتدرّجنَ في المنح التي تُمنح بمعرفتك الإلهية السامية. فنستحق نحن وهنّ الآخرة الصالحة التي وعدتَ بها قديسيك. ونرفع التسبيح والشكر إليك أيها الآب المحجوب غير المُدرَك وإلى ابنك المسجود له الذي لا يتناوله بحث وروحك القدس غير المُستقصى. الآن وكل أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܘܪܳܐ ܠܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̊ܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪ̥ܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ ܕ̊ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܒܺܐܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒ̥ܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟ̊ܳܐ܆ ܥܰܩܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܳܨ ܥܽܘ̣ܠܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܥܽܘ̣ܠܳܐ. ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩܳܐ܆ ܘܫܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕ̥ܡܳܪܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܟ̥ ܡܫܰܝܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܩܰܪܶܒ̥ܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܙܰܡܢܰܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕ̊ܰܢܙܰܡܪ̈ܳܢ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܘܰܡܪܰܡܪ̈ܡܳܢ ܠܳܟ̥ ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

نطلب منك أيها الرب الجزيل الرحمة أن تتقبّل الآن برحمتك الأبوية وتستطيب أريج هذا البخور الذي قرّبناه للاهوتك السامي في تقريب البنات الروحيات اللواتي انتدبتهنّ رأفتُكَ لهذه الخدمة ووفقهنّ أن يرتلنّ في كنيستك المقدسة بطُهرٍ وقداسة، ويعظمنك مع ابنك الوحيد وروحك القدس الآن وكل أوان إلى أبد الآبدين܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܕ̥ܺܝܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ܆ ܠܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝ̣ܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܩܳܪܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܡܰܓ̥ܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܦ̥ܽܘܒ̥ܺܐ ܚܳܬ̥ܰܢ: ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܶܢܟ̥ܪܶܐܽܘ̇ܣ. ܕ̊ܰܬ̥ܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܒ̊ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠ ܨܒ̥ܽܘ ܕ̥ܒ̥ܳܥܝܳܐ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܬ̊ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܗܺܝ܆ ܩܳܝܽܘܡܬ̊ܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܦ̥ ܠܺܝ[2]܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܰܢܫܰܪܰܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܶܐܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟ̊ܪܶܙ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒ̥ܓ̥ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܙܰܒ̥ܢܰܝ̈ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܟ̥ܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬ̥ܓ̊ܠܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܒ̊ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ̥ܝܰܕ̥ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥̈ܶܐ ܕ̥ܰܢܒ̥ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܦ̥ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܰܫܡܥܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܒ̥ܝܰܕ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ[3]܀

أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي الَّتِي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي كَنْخَرِيَا كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي الرَّبِّ كَمَا يَحِقُّ لِلْقِدِّيسِينَ وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ احْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ لأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضاً܀

وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُثَبِّتَكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكِرَازَةِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ حَسَبَ إِعْلاَنِ السِّرِّ الَّذِي كَانَ مَكْتُوماً فِي الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِ وَلَكِنْ ظَهَرَ الآنَ وَأُعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ الأُمَمِ بِالْكُتُبِ النَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الإِلَهِ الأَزَلِيِّ لإِطَاعَةِ الإِيمَانِ للهِ الْحَكِيمِ وَحْدَهُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪ̱ܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܒܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̥܆ ܘܡܰܠܟ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒܪܺܝ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܘܶܐܬ̥ܰܘ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܒ̥ܰܪ܆ ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܕ̊ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܚܕ̥ܳܪܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ̥ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ̊ ܠܒ̥ܰܪ ܒ̊ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܰܢܺ ܗ̱ܝ ܐܶܡܝ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܚܳܪ ܒ̊ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܝܳܬ̥ܒ̊ܺܝ̣ܢ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܐܶܡܝ ܘܗܳܐ ܐܰܚܰܝ̈. ܡܰܢ ܕ̊ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܓ̊ܶܝܪ ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬ̥ܝ ܘܶܐܡܝ[4]܀

ܘܰܗܘܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܪܳܕ̥ܶܝܢ ܒ̊ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗ̇ ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܩܰܒ̊ܶܠܬ̥ܶܗ ܒ̊ܒ̥ܰܝܬ̊ܳܗ̇. ܘܺܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܳܗ̇ ܚܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܬ̥ ܝܶܬ̥ܒ̊ܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ̥ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒ̊ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܬ̥ܳܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܬ̥ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ: ܡܳܪܝ܆ ܠܳܐ ܒ̥ܛܺܝ̣ܠ ܠܳܟ̥܆ ܕ̊ܚܳܬ̥ܝ ܫܒ̥ܰܩܬ̥ܰܢܝ ܒ̊ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܥܰܕ̊ܪܳܐ ܠܺܝ: ܥܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܡܳܪܬ̊ܳܐ܆ ܝܳܨܦ̊ܰܬ̊ܝ ܘܰܪܗܺܝܒ̥ܰܬ̊ܝ ܥܰܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܳܬ̥ܳܐ. ܚܕ̥ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܥܝܳܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕ̊ܶܝܢ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܒ̥ܳܬ̥ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܢܣܶܒ̥ܝ ܡܶܢܳܗ̇[5]܀

فَجَاءَتْ حِينَئِذٍ إِخْوَتُهُ وَأُمُّهُ وَوَقَفُوا خَارِجاً وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ. وَكَانَ الْجَمْعُ جَالِساً حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ: «هُوَذَا أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ خَارِجاً يَطْلُبُونَكَ». فَأَجَابَهُمْ: «مَنْ أُمِّي وَإِخْوَتِي؟» ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى الْجَالِسِينَ وَقَالَ: «هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي لأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللَّهِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي»܀

وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبِلَتْهُ امْرَأَةٌ اسْمُهَا مَرْثَا فِي بَيْتِهَا. وَكَانَتْ لِهَذِهِ أُخْتٌ تُدْعَى مَرْيَمَ الَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ. وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةٍ كَثِيرَةٍ فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ: «يَا رَبُّ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَرَكَتْنِي أَخْدِمُ وَحْدِي؟ فَقُلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي!» فَأَجَابَ يَسُوعُ: «مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِّينَ وَتَضْطَرِبِينَ لأَجْلِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى وَاحِدٍ. فَاخْتَارَتْ مَرْيَمُ لنَّصِيبَ الصَّالِحَ الَّذِي لَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا»܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܣܳܐܶܡ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܕ̥ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܨܶܕ̈ܥܶܐ ܕ̥ܣܶܡܳܠܳܐ ܕ̥ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܕ̥ܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܗܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ̥ܬ̊ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܦܪ̈ܺܝ̣ܫܳܬ̥ܳܐ. ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܒܰܪ̱ܬ̥ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܶܐܬ̥ܦܰܪܫܰܬ̥ ܠܰܡܕ̥ܳܫ ܐܶܣܟ̊ܦ̈ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ̥ܶܝܗ̇ ܡܕ̥ܰܝܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܙܗܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘܬ̥ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘܬ̥ܳܐ ܦܐܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܦܣܶܣܶܝ̈ܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܟ̊ܶܢ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܳܗ̇ ܕܰܒܕܶܚܠܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܠܣܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕ̥ܰܡܚܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܡܒܰܣܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܩܽܘ̣ܡܝ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܶܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܘܰܒܟ̥ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܫܡܳܟ̥ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬ̥ܳܟ ܕܰܠܘܳܬ̥ ܓ̥ܶܢܣܰܢ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

 

 

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

 

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ܆ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܡܰܣܦܳܪܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܶܗ܆ ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܠܣܰܥܪܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕ̊ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܘܡܶܬ̥ܪܰܫܡܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܥܺܕܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰ̊ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܟ̥ܰܢ܆ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܚܶܕ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܳܗ̇ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ: ܕ̊ܪܳܥܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܰܕ̊ ܬ̊ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܀

    

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ ܗܰܠ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܬ̥ܪܺܝܨܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕܽܘܝ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܗܘܶܝܢ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܝ̣ܪܬ̊ܳܐ܆ ܘܬ̥ܰܦܢܟ̥ܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܒܶܟ̥ܝ ܡܶܬ̥ܒܰܩܶܝܢ. ܘܟ̥ܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̊ܺܝܬ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܳܬ̥ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪ̈ܚܳܢ܆ ܥܰܠ ܚܕ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܡܫܰܡܠܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܡܺܝ̣ܪ̈ܳܢ. ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܚܠܳܦ ܟ̊ܽܠ ܚܕ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܫܪ̄. ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ ܘܫܪ̄. ܟ̊ܶܢ ܐܳܚܶܕ̥ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܳܗ̇ ܘܳܐܡܰܪ: ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܪ̄.

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܟ̥ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܘܗ̈ܝ ܘܰܡܒܰܪܶܟ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܕ̊ܰܕ̥ܠܳܐ ܡܪܰܚܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܪܺܝܫܰܬ̥ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܠܒܫܺܝܗ̇ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ܀

ܘܳܐܦ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܛܥܢܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܕ̊ܪ̈ܳܥܶܝܗ̇.

ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ܆ ܢܳܫܩܳܐ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܫܰܘܬ̊ܳܦ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܡܫܰܘܬ̊ܶܦ̥ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܗ̇܀ ܟ̊ܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ܆ ܟ̊ܬ̥ܺܝ̣ܒܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܕܬ̥ܶܬ̥ܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܰܪܫܳܡ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ

 [1] ܕܢܐܝܠ 3: 23.

[2] ܪ̈ܗܘܡܝܐ 16: 1܆2.

[3] ܪ̈ܗܘܡܝܐ 16: 25-28.

[4] ܡܪܩܘܣ 3: 31- 35.

 

[5] ܠܘܩܐ 10: 38- 42.