17- طقس إجلاس المطران أو البطريرك

ܛܶܟ̊ܣܳܐ

ܕ̥ܣܺܝܢܳܬ̊ܪܽܘܢܺܝܣܶܐ

 

[ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ̥ܡܺܝ̣ܛܪܳܦܽܘ̇ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܐܰܘ ܕ̊ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܐܶܠ ܠܰܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܶܗ ܘܰܐܬ̥ܪܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܣܽܘ̣ܪܝܳܝܬ̊ܳܐ ܬ̥ܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥]

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪ ܫܽܘ̣ܠܳܡ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܨܰܦܪܳܐ܆ ܠܳܒܫܺܝ̣ܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܛܶܟ̊ܣܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܽܘ̣ܠܳܡ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܒܰܫܒܺܝ̣̈ܠܶܐ ܬ̥ܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕ̥ܰܐܒܽܘ̣ܢ [ܦܠܳܢ܆ ܦܠܳܢ[1]] ܟ̊ܺܐܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܢܶܪܕ̊ܶܐ܆ ܘܰܠܘܰܥܕܳܐ ܕ̥ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐܺܝܬ̥. ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܶܒܳܐ ܢܶܣܘܰܚ ܠܳܟ̥. ܘܰܠܗܰܘܢܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ ܕ̥ܰܒܝܰܕ̊ ܬ̊ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܥܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܘܪܶܗܛܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܩܰܛܰܣܛܰܣܺܝܣ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ܢܶܡܬ̊ܽܘ̇ܚ܆ ܘܠܳܟ̥ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ܆ ܬ̊ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܢܝܰܒܶܒ܆ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

أهّلنا أيها الرب الإله أن نسيرَ في سُبل أبينا (فلان فلان) القويمة باستقامة ودون زيغان، ونتوب بطهارة القلب إليك وإلى موعد ملكوتك الأزلي منشدين بفرحٍ، لحنَ التسبيح الجميل ونبسط العقل الرائق بضميرٍ يقظٍ وسعيٍ جميلٍ إلى نظام الملائكة، ونرنّم لك يا واضع الشرائع حمداً روحانياً ولأبيك ولروحك القدس، الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܩܳܢܽܘ̇ܢܳܐ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܒ̊ܰܚ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܠܗܰܘ ܝܰܠܕ̊ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓ̥ܰܐܝܳܐ ܕܶܐܬ̥ܓ̊ܰܐܺܝ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟ̥ܫܳܐ܀ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ܆ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܓ̥ܒܳܟ̥ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܟ̊ܰܪܣܳܐ܆ ܘܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܪܺܝܫܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܠܶܗܽ ܗ̱ܘ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܰܢܫܰܒܰܚ܆ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܬ̊ܰܩܺܝ̣ܦܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ܀ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ܆ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ܆ ܕ̥ܬ̥ܶܐܣܽܘ̇ܪ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܕ̊ܠܶܗܽ ܗ̱ܘ ܙܳܕ̥ܶܩ ܕ̊ܰܢܫܰܒܰܚ܆ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒ̊ܚܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

 

ܕ̊ܰܥܫܶܢ ܠܶܒܝ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܶܐܬ̊ܬ̊ܪܺܝ̣ܡܰܬ̥ ܩܰܪܢܝ ܒܰܐܠܳܗܝ܀ ܘܶܐܬ̥ܦܬ̥ܰܚ ܦܽܘ̣ܡܝ ܥܰܠ ܒܥܶܠ̈ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܚܰܕ̊ܺܝܬ̊ܳܢܝ ܒܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ܆ ܘܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ. ܣܥܽܘ̇ܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕ̥ܠܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܓ̊ܰܥܠܰܬ̥. ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܳܐ ܦܶܛܪܽܘ̇ܣ. ܕ̊ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܬ̥ܶܦܓ̊ܰܥ ܒܶܗ܆ ܘܬ̥ܶܣܰܒ ܐܰܓ̥ܪܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ܀

ܠܰܝܬ̊ ܕܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܐܰܝܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ̊ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ̥ ܘܠܰܝܬ̊ ܕܬ̥ܰܩܺܝ̣ܦ ܐܰܝܟ̥ ܐܰܠܳܗܰܢ܀ ܒܟ̥ܽܠܶܗ ܥܰܡܠܳܐ ܕ̥ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܥܒܰܪܬ̊ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ܆ ܫܰܪܰܪܬ̊ ܐܰܒܽܘ̇ܢ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ].

ܘܥܰܠܗܳܝ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܢܛܺܝ̣ܪ ܠܳܟ̥. ܕ̊ܢܶܦܪܥܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܠܳܟ̥ ܒܚܰܪܰܬ̥ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܰܢ܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܽܘ̣ܒܶܝܗ̇ ܠܥܳܢܳـ̈ܟ̥ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܰܫܘܳܬ ܕ̊ܬ̥ܶܫܡܰܥܝ ܢܶܥ̈ܡܳܬ̥ܳܟ̥. ܘܬ̥ܶܚܙܶܐ ܦܰܪܨܽܘ̇ܦܳܟ̥ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܬ̥ܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥ܝ ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܒܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܬ̥ܰܣܶܩܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܓ̥ܒ̥ܳܟ̥܆ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܡܠܶܐ ܫܽܘ̣ܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ܀

 

 

ܩܳܠܳܐ ܒܰܐܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܰܒܪܺܝܫܺܝܬ̥

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܒܰܪܰܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬ̥ܰܢ܆ ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܐܺܝ̣ܙܓ̊ܰܕ̊ܳܐ ܕ̥ܰܛܥܺܝ̣ܢ ܢܺܝܫܳܐ܆ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܦܽܘܠܬ̊ܰܢ܀

ܡܒܰܪܰܟ̥ ܫܡܳܐ ܕܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܙܺܝ̣ܘܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ܆ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܟ̊ܰܢ ܠܳܟ̥܆ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܗܰܘܢܺܝ̈ܢ. ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܦܽܘܠܬ̊ܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܬ̊ܰܘܕ̊ܶܐ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܳܟ̥ ܐܰܒܽܘ̣ܢ܆ ܕ̊ܬ̥ܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢܶـ̈ܗ ܒܙܰܗܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܒܰܪܟ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܦܽܘ̣ܠܬ̊ܰܢ܀

 

ܕ̊ܒܰܪܶܟ̥ܘ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܽܘ̣ܪܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܘ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܒ̥ܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܕܽܘ̣ܨܝ ܛܳܒ̥ ܘܰܚܕ̥ܳܝ܆ ܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬ̊ܳܐ܆ ܒܪܳܥܝܳܐ ܚܦܺܝ̣ܛܳܐ ܘܥܰܠܠܳܢܳܐ ܝܰܨܽܘܦܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܶܬ̥ܓ̊ܒܺܝ̣ ܘܶܐܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܰܐܘܕ̊ܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܒܰܪܶܟ̥ܘ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܘܡܺܝܫܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܓ̊ܒܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܳܢܶـ̈ܗ ܐܳܘ̃ ܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܕ̊ܰܚܙܳܐ ܒܳܟ̥ ܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܳܦ ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܚܣܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ̥܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܰܐܘܕ̊ܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܘ ܕ̊ܚܰܘܝܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐ ܘܡܳܐܢܳܐ ܓ̥ܰܒܝܳܐ܆ ܠܰܐܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ] ܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܳܢܶـ̈ܗ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒ̥ܳܝܗ̱ܝ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܰܐܘܕ̊ܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܕ̊ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܠܗܰܘ ܝܰܠܕ̊ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܶܣܛܠܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܪܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܥܰܛܰܦ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̣ܢ. ܘܰܐܝܟ̥ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢܬ̊ ܐܳܘ̃ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܳܢ̈ܳܟ̥ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܳܟ̥. ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܦܰܪ̈ܩܳܢ܆ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܀

ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ܆ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܓ̥ܰܒܝܳܐ ܘܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܬ̊ܶܣܥܽܘ̇ܪ ܥܳܢܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ܆ ܠܩܳܠ ܢܶܥ̈ܡܳܬ̥ܳܟ̥ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܛܪܽܘ̇ܕ̥ ܡܶܢܳܗ̇ ܕ̊ܺܐܒܳܐ ܕ̥ܰܨܗܶܐ ܠܒܽܘ̣ܣܒܳܣܳܗ̇܆ ܕ̊ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܦܰܪ̈ܩܳܢ܆ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܳܟ̥܆ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ܆ ܚܳܕ̥ܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܓ̥ܒܳܟ̥܆ ܘܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܪܳܥܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢܶܗ ܒܰܒܛܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܦܰܪ̈ܩܳܢ܆ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܰܪܨܽܘ̇ܦܳܐ ܕ̥ܰܫܒܺܝ̣ܚ ܒܰܚܙܳܬ̥ܶܗ܆ ܚܙܰܝܢܰܢ ܒܳܟ̥ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̇ܢ. ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܘܕ̥ܰܘܨܳܐ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܘܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ܆ ܟ̥ܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ.

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܠܗܰܘ ܕ̊ܫܰܟ̊ܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܠܢܰܨܺܝ̣ܚܳܐ ܘܓ̥ܰܒܝܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ ܦܠܳܢ] ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܥܬ̊ܰܪ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܒܩܺܝ̣̈ܢܳܬ̥ܶܗ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒܡܶܠܰܘܗ̱̈ܝ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܨܰܒܬ̥ܳܗ̇ ܒܟ̥ܽܠ ܫܽܘ̣ܦܪ̈ܺܝ̣ܢ ܕ̊ܰܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܦܰܫܶܩ ܒܳܗ̇ ܡܶܠ̈ܐ ܣܬ̥ܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܚܰܕ̊ܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܓ̥ܰܒܳܐ ܕܰܟ̥ܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬ̥ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܳܐܦ ܒܗܶܝܢ ܠܶܗ ܢܩܰܠܶܣ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̊ܡܰܥܰܠܬ̊ܶܗ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܘܡܰܘܬ̊ܒܶܗ ܕ̊ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܶܗ܆ ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

الذي جاد بموهبة التعليم الإلهي على أبينا مار (فلان فلان) النبيل والمصطفى الروحاني، هذا الذي أغنى البيعة المقدسة بأناشيده الرخيمة ومواعظه السديدة، وزيَّنها بمحاسن الفضائل كلها، وشرح فيها العبارات الغامضة حسبما نطق به الروح القدس، وأبهج وأطرب معشرَ المسيحيين بنغماته الإلهية، التي بها أيضاً نمدحه بسرور روحي في هذا الوقتِ، دخوله إلى رعيته وتسنّمه عرشه وفي كل الأعياد والأوقات وسائر أيام حياتنا إلى أبد الآبدين܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܟ̊ܰܕ̥ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܠܳܣܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܐܒܽܘ̣ܢ ܙܰܗܝܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬ̥ܺܒܶܝܠܳܝܳܐ܆ ܒܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܕ̥ܰܓ̥ܒܳܝܗ̱ܝ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܡܰܥܰܠܬ̊ܶܗ ܐܶܬ̊ܛܰܝܰܒܢܰܢ܆ ܘܰܒܩܽܘ̣̈ܠܳܣܶܐ ܕ̥ܠܳܚܡܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܣܒܺܝ̣ܣܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܝܰܩܪܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܪܳܥܝܳܐ ܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܚܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܡܰܐܪܙܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܡܰܦܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܣܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܰܦܢܟ̥ܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܣܢܳܢܳܐ܆ ܡܰܓ̥ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܰܩܺܝ̣ܦܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܒܫܳܢܳܐ܆ ܢܰܗܺܝ̣ܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ܆ ܡܗܰܕ̊ܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܕܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܶܠܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܪܳܚܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܆ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ ܕ̥ܰܒܪܳܐ܆ ܡܢܺܝ̣ܚܳܢܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܘܺܝ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܦܺܝ̣ܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܕ̊ܢܶܫܬ̊ܰܟ̊ܰܢ ܠܰܢ ܒܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐ ܕܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥: ܣܽܘ̣ܟ̥ܳܠܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܘܺܐܝܳܠܳܐ܆ ܕ̊ܰܢܥܰܕ̥ܥܶܕ̥ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̥ܪܳܢܳܟ̥ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ܆ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢܰܢ: ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ ܦܠܳܢ] ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕ̥ܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܒܳܟ̥ ܐܶܙܕ̊ܰܡܰܪ̈ܝ. ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ ]ܦܠܳܢ ܦܠܳܢ[ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܛܪܰܕ̊ܬ̊ ܡܶܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬ̥ܳܗ̇ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܠܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܳܟ̥ ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܟ̊ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ ܦܠܳܢ] ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܟ̥ܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܽܘ̣ܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ ܦܠܳܢ] ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕ̥ܰܪܳܪܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܕܽܘܓ̥ܡܰܛܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢܗܰܪܬ̊ ܠܬ̥ܺܒܶܝܠ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܫܩܺܝܬ̊ ܠܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬ̥ܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܐ ܚܳܕ̥ܶܝܢ ܘܰܦܨܺܝ̣ܚܺܝ̣ܢ ܒܳܟ̥ ܕ̊ܦܰܫܶܩܬ̊ ܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܪܳܘܙܺܝ̣ܢ ܘܕ̥ܳܝܨܺܝ̣ܢ ܒܳܟ̥܆ ܕ̊ܥܰܠ ܫܶܬ̥ܐܶܣܬ̊ܗܽܘ̇ܢ ܫܰܟ̥ܠܶܠܬ̊ ܒܶܢܝܳܢܳܟ̥. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܣܳܘܚܺܝ̣ܢ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ̥ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܒܝܽܘ̣ܠܦܳܢܗܽܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܬ̥ܢܰܗܰܪܬ̊ ܘܶܐܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡܬ̊܀ ܐܰܦܺܝ̣ܣ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܕ̊ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܟ̊ܰܢ ܠܰܢ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܘܳܬ̥ܰܢ܆ ܘܰܒܡܶܬ̊ܬ̊ܦܺܝ̣ܣܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܫܬ̊ܰܒܩܽܘ̣ܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥: ܐܰܒܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܢܶܬ̥ܒܰܝܐܽܘ̣ܢ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬ̥ܦܰܪܢܣܽܘ̣ܢ. ܟ̊ܪ̈ܺܝ̣ܗܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܢܶܬ̥ܚܰܠܡܽܘ̣ܢ܆ ܘܥܰܢܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܢ܆ ܘܢܶܬ̥ܚܰܣܽܘ̇ܢ ܒܽܘ̣ܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܳܟ̥ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܩܠܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܕ̊ܬ̥ܶܐܣܽܘ̇ܪ ܘܬ̥ܶܫܪܶܐ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܚܰܟ̊ܡܳܟ̥ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

إننا إذ نقضي بسرور هذا اليوم السني يوم مديح أبينا الطاهر والمعلم المسكوني. نرفع الشكر إلى من اصطفاه، وقد حضرنا يوم دخوله هذا إلى رعيته لنخدمه بتقاريظ متواصلة جديرة به. فهو أبو الآباء، الراعي المغبوط والملفان النحرير والفقيه الإلهي، هو إكليل الطهارة اللامع. وقدوة رئاسة الكهنوت الرفيعة، هو سور لا يُغلب وبرج منيع لا يُقهر، هو المصباح النير والمنير النفوس المدلهمة، والهادي المجيد في محجة الملكوت العلوي، هو خليل الآب، حبيب الابن، صفي الروح القدس. فابتهل عنا إلى الرب ليمنحنا ببعض صلواتك فهماً وحكمة ومدداً لنعيّد يوم تذكارك هذا بإيمان وسرور وابتهاج ونهتف بتهاليل الروح القدس قائلين، هلمّ بسلام يا أبانا البار مار (فلان فلان) يا رباباً عذباً رُتلت بك أناشيد الروح القدس. هلمّ بسلام يا أبانا مار (فلان فلان) معلم الحق الذي دحر عنا ساحات البيعة المقدسة كل ظلام الطغيان. طوبى لك يا أبانا مار (فلان فلان) يا معلماً إلهياً ومنادياً بالمعتقد القويم. هلمّ بسلام يا أبانا مار (فلان فلان) يا معلم الحق الذي أنار المسكونة بالعقائد الإلهية. وسقى المعمورة كلها بتعليمه مياه الحياة، فالأنبياء يفرحون ويطربون بك لأنك شرحت أسرارهم، والرسل يبتهجون بك هناك لأنك شيّدت بناءَكَ على أساسهم إلى لقائك يتوقُ الآباء والملافنة ويرحبون بك لأنك استنرت وتفقّهت بعلمهم الإلهي. فتضرع عنا إلى الرب الإله ليمنحنا الأمن والسلام بمجيئك إلينا، وليغفر بابتهالك ذنوبنا وخطايانا وليعزي الحزانى والمكتئبين بطلباتك، ويُقيت المساكين والبائسين، ويشفي المرضى ويقوّي الضعفاء، ويريّح الموتى المؤمنين ويتجاوز عن نقائصهم، فنؤدي نحن وهم الشكر لله الذي اصطفاك، والابن المسيح الذي سلمك مقاليد العلى والعمق لتربط وتحل، وللروح القدس الذي فقهك. الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐ܆ ܫܶܬ̥ܐܶܣܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܕܳܡܶܝܬ̊ ܟ̊ܽܠܳܟ̥. ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒ̥ܪܳܐ ܕܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܐܶܠܺܝܳܐ܆ ܘܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ. ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܣܥܰܪܬ̊ܳܗ̇܆ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܚܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒܗܳܪܳܐ܆ ܕ̊ܳܐܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܆ ܕ̊ܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕ̥ܰܡܠܶܐ ܕܽܘ̣ܘܳܕܳܐ܆ ܐܶܬ̥ܢܰܨܰܚܬ̊ ܒܕ̥ܶܚܠܰܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܒܰܠܒܶܠܬ̊ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܚܬ̥ܺܝ̣ܪܳܐ ܒܳܟ̥ ܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܰܚܙܳܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܰܢܛܰܪܬ̊ ܠܰܚܕ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܛܺܝ̣ܪܽ ܗ̱ܘ ܟ̥ܠܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܓ̊ܒ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܳܟ̥ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ̊܆ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܰܚܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܕ̊ܰܠܕܰܘܺܝܕ̥ ܩܰܪܢܳܐ ܢܰܨܰܪܬ̥ܶܗ܆ ܘܠܳܟ̥ ܐܰܘܪܶܒܬ̥ܳܟ̥ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܩܛܰܠ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܐܰܪܝܳܐ ܘܕ̥ܺܐܒܳܐ܆ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܓ̥ܽܘܠܝܰܕ ܓ̊ܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ ܩܛܰܠܬ̊ܳܝܗ̱ܝ. ܠܰܢܟ̥ܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ܆ ܒܪܺܝ̣ܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ̥ ܙܳܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒ̥ܳܝܗ̱ܝ ܠܶܐܠܺܝܳܐ܆ ܢܒܺܝܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܗܪܽܘ̇ܢ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܩܠܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܐܦܳܐ. ܗܽܘ ܢܙܰܗܶܐ ܠܰܐܒܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܪܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܰܚܕ̥ܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܣܳܒ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̊ ܛܰܥܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܬ̊ܶܚܕ̊ܶܐ ܘܬ̥ܶܪܘܰܙܝ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܕ̊ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܘܬ̊ܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܒܽܘ̣ܢ ܡܝܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ ܦܠܳܢ] ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܶܗ܆ ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܒܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܰܡܳܟ̥ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܢܶܬ̥ܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠ̈ܘܳܬ̥ܰܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬ̥ܰܢ ܘܬ̥ܶܫܡ̈ܫܳܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘ̥ܟ̥ܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

تقبّل أيها الرب الإله عرف البخور هذا الذي قرّبناه لك في وقت تسنّم أبينا الجليل مار (فلان فلان) كرسيَّه، وامنح به أمناً لشعبك وسلاماً لرعيتك، واقبل صلواتِنا وطلباتِنا وخدمتَنا أمام عرش لاهوتك. فنرفع إليك جميعاً الحمدَ والشكرَ الآن وكل أوان إلى أبد الآبدين܀

 

ܐܚܪܺܢܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܠܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܘܠܳܐ ܠܕ̈ܰܝܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܫܽܘ̣ܠ̈ܛܳܢܶܐ. ܝܰܗܒ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܝܰܗ̱ܒ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܐܳܦ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܐܳܣܪܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܫܳܡܰܥ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܰܐܘܪܶܒ̥ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܆ ܩܽܘ̣ܡܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܥܳܢ̈ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܳܐܬ̥ܶܐ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܬ̥ܳܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܥܨܽܘ̇ܒܘ ܕܰܬ̥ܒܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ܆ ܘܰܐܣܰܘ ܕܰܟ̥ܪܺܝ̣ܗܺܝ̣ܢ܆ ܘܦܽܘ̇ܩܘ ܒܰܒܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܒܺܝ̣ܕ̥ܺܝ̣ܢ. ܣܰܒܘ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܙܰܝܢܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܕܒܶܗ ܚܳܐܶܒ ܒܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܦܪܽܘ̇ܩܘ ܥܳܢܶܗ̈ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܒܺܐܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ̃ ܐܰܒܽܘ̇ܢ ܠܒܺܝ̣ܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ ܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܫܬ̊ܠܰܚ. ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܕ̊ܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ. ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܥܺܝ̣ܢ ܩܠܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܒܶܝܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܠܰܢ ܥܰܡܳܟ̥ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܳܟ̥ ܗ̄ܘܗ̄܀ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒ̥ܳܐ ܒܪܺܝ̣ܟ̥ܳܐ܆ ܘܟ̥ܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܢܢܰܛܰܪ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܢܶܒܣܰܡ ܪܺܝܚܳܟ̥܆ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕ̊ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ̥ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܪܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘ̣ܡܳܟ̥ ܟ̊ܶܢܳܪܳܐ ܕ̥ܙܳܡܰܪ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܥܰܠܠܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

 

ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܆ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܡܰܢ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܚܰܣܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܡܰܢ܆ ܠܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܓ̥ܰܒܝܳܐ ܕ̥ܒܶܝܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܟ̥ܪܶܙ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬ̊ܰܕ̊ܰܪ ܠܰܢ܆ ܕ̊ܢܶܪܥܶܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕ̥ܰܩܢܳܐ ܒܪܳܐ ܒܰܙܩܺܝ̣ܦܳܐ܀ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܺܝܬ̥ܳܪ ܩܳـ̈ܠܶܐ ܚܠܶܐ ܢܶܥ̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܕܨܰܗܝܳܐ ܥܳܢ̈ܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܫܡܰܥܝ ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܡܰܠܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟ̥ܳܪܽܘܙ ܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ ܫܰܝܢܳܐ. ܫܠܳܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܳܟ̥ ܢܗܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܒܰܨܠ̈ـܘܳܬ̊ܳܟ̥܀ ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܡܠܶܐ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ. ܛܽܘ̣ܒܶܝܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܳܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܰܝܬ̊ ܠܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܘܰܫܘܳܬ̊ ܕ̊ܬ̥ܶܚܙܶܝܟ̥܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢܶـ̈ܗ ܒܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܢܰܫܘܶܝܟ̥ ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܩܰܪܒܺܝܗ̇ ܠܶܗ ܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܳܟ̥ ܐܰܒܽܘ̇ܢ ܪܳܥܝܳܐ ܠܥܳܢܶـ̈ܗ. ܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܠܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܥܳܢܶـ̈ܗ ܡܠܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܬ̊ܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܒܪܽܘ̣ܚܳܦܶܗ ܩܰܕ̊ܫܳܟ̥ ܘܰܓ̥ܒܳܟ̥. ܒܪܺܝ̣ܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܕ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܪܳܥܝܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܘܪܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܢܶـ̈ܗ܀

ܚܽܘ̣ܬ̊ܳܡܳܐ: ܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܓ̥ܙܳܐ܆ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܘܰܣ ܒܳܟ̥ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܒܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܢܳܣܒܺܝ̣ܢ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܘܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܰܠܡܰܪ̈ܘܚܳܬ̥ܳܐ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܪܟ̊ܺܝ̣ܢ ܕ̊ܳܪܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܢܳܦܩܺܝ̣ܢ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܓ̥ܰܪܒܝܳܝܳܐ܆ ܘܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܘܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܆ ܘܰܡܗܰܠܟ̥ܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬ̊ܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒܳܬ̥ܪܶܗ ܕ̊ܕܳܪܳܐ܆ ܣܳܠܩܺܝ̣ܢ ܠܒܺܝܡܰܐ ܘܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܟ̥ܰܕ̊ܶܒ̥܆ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܟ̥ܽܘ̣ܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܰܠܟ̊ܺܝܙܕܶܩ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܕ̊ܪܶܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒ̊ܶܪܝ ܚܰܒ̊ܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒ̥ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܗܽܘ ܢܰܥܗܶܕ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܝ ܕ̊ܒ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܡܰܠܶܦ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̥̈ܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܬ̥ܚܬ̥ܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܐܶܠܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܨܳܒ̥ܶܐ܆ ܒ̊ܰܥܓ̥ܰܠ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܕ̊ܰܥ ܠܳܐ ܡܶܠܰܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܢܰܦ̥ܫܗܽܘ̇ܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܠܗܽܘ̇ܢ. ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒ̊ܡܶܠܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܚܰܝܠܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܨܳܒ̥ܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ؟ ܒ̊ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܐܺܬ̥ܶܐ ܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܐܰܘ ܒ̊ܚܽܘ̣ܒ̊ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܬ̊ܳܐ[2]܀

ܡܣܰܗܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܚܶܐ ܟ̥ܽܠ ܘܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܣܗܶܕ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܦ̊ܶܢܛܺܝܽܘ̇ܣ ‌ܦ̊ܺܝܠܰܛܽܘ̇ܣ ܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܬ̥ܶܛܪܺܝܘܗ̱ܝ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܓ̥ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܒ̊ܙܰܒ̥ܢܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒ̥ܰܪܟ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܕ̥ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕ̥ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܗܽܘ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܠ ܘܥܳܡܰܪ ܒ̊ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ̥ ܠܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ̊ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܘܳܐܦ̥ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ. ܗܰܘ ܕ̊ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ. ܠܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ̥ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܬ̊ܬ̊ܪܺܝܡܽܘ̣ܢ ܒ̊ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬ̊ܬ̊ܰܟ̥ܠܽܘ̣ܢ ܥܰܠ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܠܰܝܬ̊ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܰܢ ܟ̊ܽܠ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܢܝܳܚܰܢ. ܘܢܶܥܒ̊ܕ̥ܽܘ̣ܢ ܥܒ̥ܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܢܶܥܬ̊ܪܽܘ̣ܢ ܒ̊ܣܽܘ̣ܥܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢ ܠܡܶܬ̊ܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܳܦ̥ܽܘ̣. ܘܰܢܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܢ ܠܢܰܦ̥ܫܗܽܘ̇ܢ ܫܶܬ̥ܐܶܣܬ̊ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝܕ̥ ܕ̊ܢܰܕ̥ܪܟ̥ܽܘ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܀

ܐܳܘ̃ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܶܐ܆ ܐܶܙܕ̊ܰܗܪ ܒ̊ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܶܐܬ̥ܓ̊ܥܶܠ ܠܳܟ̥܆ ܘܰܥܪܽܘ̇ܩ ܡܶܢ ܒ̊ܢܳـ̈ܬ̥ ܩܳـ̈ܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܳܬ̥ܳܐ ܘܡܶܢ ܗܦܳـ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܓ̊ܳܠܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܡܶܫܬ̊ܰܘܕ̊ܶܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܛܥܰܘ ܠܗܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܰܡܳܟ̥ ܐܰܡܺܝ̣ܢ[3]܀

لِذَلِكَ أَرْسَلْتُ إِلَيْكُمْ تِيمُوثَاوُسَ الَّذِي هُوَ ابْنِي الْحَبِيبُ وَالأَمِينُ فِي الرَّبِّ الَّذِي يُذَكِّرُكُمْ بِطُرُقِي فِي الْمَسِيحِ كَمَا أُعَلِّمُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي كُلِّ كَنِيسَةٍ. فَانْتَفَخَ قَوْمٌ كَأَنِّي لَسْتُ آتِياً إِلَيْكُمْ. وَلَكِنِّي سَآتِي إِلَيْكُمْ سَرِيعاً إِنْ شَاءَ الرَّبُّ فَسَأَعْرِفُ لَيْسَ كَلاَمَ الَّذِينَ انْتَفَخُوا بَلْ قُوَّتَهُمْ. لأَنَّ مَلَكُوتَ اللهِ لَيْسَ بِكَلاَمٍ بَلْ بِقُوَّةٍ. مَاذَا تُرِيدُونَ؟ أَبِعَصاً آتِي إِلَيْكُمْ أَمْ بِالْمَحَبَّةِ وَرُوحِ الْوَدَاعَةِ؟܀

أُوصِيكَ أَمَامَ اللهِ الَّذِي يُحْيِي الْكُلَّ وَالْمَسِيحِ يَسُوعَ الَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ بِالاِعْتِرَافِ الْحَسَنِ: أَنْ تَحْفَظَ الْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَسٍ وَلاَ لَوْمٍ إِلَى ظُهُورِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي سَيُبَيِّنُهُ فِي أَوْقَاتِهِ الْمُبَارَكُ الْعَزِيزُ الْوَحِيدُ، مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُّ الأَرْبَابِ، الَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ الْمَوْتِ، سَاكِناً فِي نُورٍ لاَ يُدْنَى مِنْهُ، الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ، الَّذِي لَهُ الْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ الأَبَدِيَّةُ. آمِينَ. أَوْصِ الأَغْنِيَاءَ فِي الدَّهْرِ الْحَاضِرِ أَنْ لاَ يَسْتَكْبِرُوا، وَلاَ يُلْقُوا رَجَاءَهُمْ عَلَى غَيْرِ يَقِينِيَّةِ الْغِنَى، بَلْ عَلَى اللهِ الْحَيِّ الَّذِي يَمْنَحُنَا كُلَّ شَيْءٍ بِغِنًى لِلتَّمَتُّعِ. وَأَنْ يَصْنَعُوا صَلاَحاً، وَأَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءَ فِي أَعْمَالٍ صَالِحَةٍ، وَأَنْ يَكُونُوا أَسْخِيَاءَ فِي الْعَطَاءِ كُرَمَاءَ فِي التَّوْزِيعِ، مُدَّخِرِينَ لأَنْفُسِهِمْ أَسَاساً حَسَناً لِلْمُسْتَقْبَِلِ، لِكَيْ يُمْسِكُوا بِالْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ܀

يَا تِيمُوثَاوُسُ، احْفَظِ الْوَدِيعَةَ، مُعْرِضاً عَنِ الْكَلاَمِ الْبَاطِلِ الدَّنِسِ، وَمُخَالَفَاتِ الْعِلْمِ الْكَاذِبِ الاِسْمِ، الَّذِي إِذْ تَظَاهَرَ بِهِ قَوْمٌ زَاغُوا مِنْ جِهَةِ الإِيمَانِ. اَلنِّعْمَةُ مَعَكَ. آمِينَ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܡܰܢ ܕ̊ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕ̥ܥܳܢܳـ̈ܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܓ̊ܰܢܳܒ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܓ̥ܰܝܳܣܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ܆ ܪܳܥܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ܆ ܢܳܛܰܪ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܦ̥ܳܬ̥ܰܚ ܠܶܗ ܬ̊ܰܪܥܳܐ܆ ܘܥܳܢܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܘܥܶܪ̈ܒ̊ܰܘܗ̱ܝ ܩܳܪܶܐ ܒ̥ܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܡܰܦ̊ܶܩ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܘܡܳܐ ܕ̥ܰܐܦ̊ܶܩ ܥܳܢܶܗ܆ ܩܕ̥ܳܡܶܝܗ̇ ܐܳܙܶܠ ܘܥܶܪ̈ܒ̊ܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܐܳܙܺܠ̱ܝ̣ܢ ܒ̊ܳܬ̥ܪܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܢ ܩܳܠܶܗ. ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܥܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܥܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕ̊ܢܽܘ̣ܟ̥ܪܳܝܳܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܦ̥ܶܠܶܐܬ̥ܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ: ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ̥ܰܪܥܶܗ ܕ̊ܥܳܢܳܐ. ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܰܘ܆ ܓ̊ܰܢܳܒܶـ̈ܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܓ̥ܰܝܳܣ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܳܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬ̥ܰܪܥܳܐ܆ ܘܒ̥ܺܝ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܽܘ̇ܠ܆ ܢܺܚܶܐ. ܘܢܶܥܽܘ̇ܠ ܘܢܶܦ̊ܽܘ̇ܩ ܘܪܶܥܝܳܐ ܢܶܫܟ̊ܰܚ. ܓ̊ܰܢܳܒ̥ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܢܶܓ̥ܢܽܘ̇ܒ̥ ܘܰܕ̥ܢܶܩܛܽܘ̇ܠ ܘܰܕ̥ܢܰܘܒ̊ܶܕ̥. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܬ̊ ܕ̊ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܗܽܘ̇ܢ ܘܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ܆ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ̥ ܥܳܢܶܗ. ܐܰܓ̥ܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܘܠܰܘ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܶܪ̈ܒ̊ܶܐ܆ ܡܳܐ ܕ̥ܰܚܙܳܐ ܕ̥ܺܐܒ̥ܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ܆ ܫܳܒ̥ܶܩ ܥܳܢܳܐ ܘܥܳܪܶܩ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܕ̥ܺܐܒ̥ܳܐ ܚܳܛܶܦ̥ ܘܰܡܒ̥ܰܕ̊ܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܐܰܓ̥ܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܥܳܪܶܩ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܓ̥ܺܝ̣ܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܒ̥ܛܺܝ̣ܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܳܢܳܐ[4]܀

«اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ الَّذِي لاَ يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ إِلَى حَظِيرَةِ الْخِرَافِ بَلْ يَطْلَعُ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ سَارِقٌ وَلِصٌّ. وَأَمَّا الَّذِي يَدْخُلُ مِنَ الْبَابِ فَهُوَ رَاعِي الْخِرَافِ. لِهَذَا يَفْتَحُ الْبَوَّابُ وَالْخِرَافُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ فَيَدْعُو خِرَافَهُ الْخَاصَّةَ بِأَسْمَاءٍ وَيُخْرِجُهَا. وَمَتَى أَخْرَجَ خِرَافَهُ الْخَاصَّةَ يَذْهَبُ أَمَامَهَا وَالْخِرَافُ تَتْبَعُهُ لأَنَّهَا تَعْرِفُ صَوْتَهُ. وَأَمَّا الْغَرِيبُ فلاَ تَتْبَعُهُ بَلْ تَهْرُبُ مِنْهُ لأَنَّهَا لاَ تَعْرِفُ صَوْتَ الْغُرَبَاءِ». هَذَا الْمَثَلُ قَالَهُ لَهُمْ يَسُوعُ وَأَمَّا هُمْ فَلَمْ يَفْهَمُوا مَا هُوَ الَّذِي كَانَ يُكَلِّمُهُمْ بِهِ. فَقَالَ لَهُمْ يَسُوعُ أَيْضاً: «ﭐلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنِّي أَنَا بَابُ الْخِرَافِ. جَمِيعُ الَّذِينَ أَتَوْا قَبْلِي هُمْ سُرَّاقٌ وَلُصُوصٌ وَلَكِنَّ الْخِرَافَ لَمْ تَسْمَعْ لَهُمْ. أَنَا هُوَ الْبَابُ. إِنْ دَخَلَ بِي أَحَدٌ فَيَخْلُصُ وَيَدْخُلُ وَيَخْرُجُ وَيَجِدُ مَرْعًى. اَلسَّارِقُ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِيَسْرِقَ وَيَذْبَحَ وَيُهْلِكَ وَأَمَّا أَنَا فَقَدْ أَتَيْتُ لِتَكُونَ لَهُمْ حَيَاةٌ وَلِيَكُونَ لَهُمْ أَفْضَلُ. أَنَا هُوَ الرَّاعِي الصَّالِحُ وَالرَّاعِي الصَّالِحُ يَبْذِلُ نَفْسَهُ عَنِ الْخِرَافِ. وَأَمَّا الَّذِي هُوَ أَجِيرٌ وَلَيْسَ رَاعِياً الَّذِي لَيْسَتِ الْخِرَافُ لَهُ فَيَرَى الذِّئْبَ مُقْبِلاً وَيَتْرُكُ الْخِرَافَ وَيَهْرُبُ فَيَخْطَفُ الذِّئْبُ الْخِرَافَ وَيُبَدِّدُهَا. وَﭐلأَجِيرُ يَهْرُبُ لأَنَّهُ أَجِيرٌ وَلاَ يُبَالِي بِالْخِرَافِ܀

 

ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ

 

ܪܝܫܡܫܡ̄:

ܢܩܽܘ̣ܡ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܟ̊ܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܩܳـ̈ܠܶܐ ܕ̥ܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬܪܰܚܡܰܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܝܠܰܢ܀

 

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܨܰܝܳܕ̈ܐ ܚܰܟ̊ܶܡ. ܘܰܠܠܳܐ ܣܦܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܢܰܗܰܪ. ܘܰܠܗܶܕ̈ܝܽܘܛܶܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܝܰܕ̈ܥܳܢ ܫܰܟ̊ܶܢ. ܠܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܩܪܰܝܬ̊ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܥܳܢ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܓ̊ܡܽܘ̇ܪ. ܕ̊ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ ܘܰܡܗܰܕ̊ܝܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܝܬ̊ܶܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܽܘ̣ܠܳܡܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥܀

 

أيّها المسيح إلهنا، يا من منح الصيّادين حكمةً، والأميّين نوراً، والبسطاءَ معرفةً عاليةً. كمّل بقوّتك رئيسُ الكهنة هذا الذي دعوتَه لرعاية أغنامك. لكي يصير قيّماً وهادياً حقيقياً. يأتي بأبناء الكنيسة المقدسة إلى الحياة حتّى المنتهى܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܝܠܰܢ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܡܗܰܕ̊ܝܢܳܐ ܘܡܚܰܟ̊ܡܢܳܐ ܘܥܰܡܳܟ̥ ܢܶܪܥܶܝܗ̇ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܦܰܐܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܐܰܝܟܰ̊ܢܳܐ ܕ̥ܢܰܨܺܝ̣ܚܬ̊ܳܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ ܬ̊ܩܺܝ̣ܡܺܝ̣ܗ̇ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥܀

 

ليصير لديك هادياً ومعلماً، ويرعاها معك على غرار الرسل. بلياقة إلهية لكي تقيمها أمامك ظافرة لا عيب فيها܀

   

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬܪܰܚܡܰܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܝܠܰܢ܀

 

ܟ̊ܰܕ̥ ܠܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܐ ܡܰܒܰܥ ܡܶܢ ܟ̊ܰܪܣܳܟ̥. ܘܠܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܰܫܦܰܥ ܐܰܝܟ̥ ܫܽܘ̣ܘܕ̈ܳܝܰܘܗ̱ܝ ܫܰܪܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܕ̥ܰܓ̊ܳـ̈ܠܶܐ. ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ܀

 

نطلب منك أن تؤهّله لكي تنبع من بطنه تعاليم كأنهار. ويفيض على لسانه الحق الصريح، بحسب وعودك الصادقة܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬܪܰܚܡܰܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܝܠܰܢ.

 

ܟ̊ܰܕ̥ ܐܰܝܟ̥ ܫܶܡܫܳܐ ܢܳܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕ̥ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܓ̊ܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥܀

لكي تستنيرَ بالبرارةِ كالشمس، وتقشع عن عيون رعيتك، ظلام الجهل بأشعّة العلم الإلهية܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬܪܰܚܡܰܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܝܠܰܢ܀

 

ܢܬ̥ܰܪܶܨ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܳܟ̥. ܘܰܢܒܰܝܬ̊ܶܐ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܰܚܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܬ̊ܒܰܝܰܐ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܦܠܺܝ̣ܓ̥ܺܝ̣ܢ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܥܰܡܶܗ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܘܗܽܘ ܥܰܡܳܟ̥ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ. ܠܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܽܠܰܢ ܠܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝ̣ܢܰܢ ܬ̊ܠܺܝ̣ܬ̥ܺܐܺܝ̣ܬ̥ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

نطلب منك لتعضده كي يقوّم شعبك بالفضائل، ويأتي إليك بالبعيدين عنك، لكي تجمعَ معهم المتشكّكين، وهكذا تكون معه وهو معك حتّى الانتهاء، الذي له نهتف كلّنا ثلاثاً: قوريليسون، قوريليسون، قوريليسون܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪ ܠܽܘܛܰܢܺܝܰܐ܆ ܡܰܘܬ̊ܒ̥ܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܘܬ̥ܳܠܶܝܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕ̥ܶܩ ܒܟ̥ܽܠ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘ̣ܢ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ]. ܘܟ̥ܶܢܫܳܐ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܩܳܥܶܐ ܒܳܬ̥ܰܪܗܽܘ̇ܢ: ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܝܳܬ̥ܶܒ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܚܕ̥ܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܚܰܕ̥ ܒܚܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܥܰܡܳܐ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܐܰܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܣ. ܘܗܳܝܕ̥ܶܝܢ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܐ ܠܣܽܘ̇ܣܛܰܐܛܺܝܩܽܘ̇ܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܡܰܓ̥ܥܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ܆ ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗܽܘ ܡܶܠܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܡܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ. ܘܦܳܪܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܠܟ̥ܽܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܒܛܶܟ̊ܣܶܗ: ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܠܰܩܠܺܝܪܽܘ̇ܣ ܘܰܠܫܰܪܟ̊ܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܣܺܝܢܳܬ̥ܪܽܘ̇ܢܺܝܣܶܐ 

ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕ̥ܰܐܡܺܝ̣ܪ ܠܡܳܪܝ ܕ̥ܺܝܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣܺܝܽܘ̇ܣ ܕ̊ܳܐܡܺܝܕ̥܆ ܕ̊ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ ܡܢܳܚܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܒ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܣܰܝܳـ̈ܐ ܣܽܘܢܰܬܪ̈ܽܘܢܺܝܣܶܐ ܕ̥ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܡܳܪܝ ܡܺܝܟ̥ܳܐܶܝܠ ܒܥܽܘ̣ܡܪܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܕ̥ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܶܪܕ̊ܳܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ܆ ܘܡܶܬ̥ܐܶܡܰܪ ܒܩܽܘ̣ܒܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܦܣ̈ܩܽܘ̇ܦܶܐ ܬ̥ܽܘ̣ܒ̥[5].

 

ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܘܳܙܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕ̥ܝܳܨܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܡܰܘܬ̊ܒܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ̥ܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܰܡܰܢ ܢܙܰܡܰܪ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܢܶܚܕ̊ܽܘ̇ܢ ܫܡܰܝܳـ̈ܐ ܘܰܬ̥ܕ̥ܽܘ̣ܨܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܚܰܓ̊ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܒܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܕ̥ܗܳܢܳܐ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܡܛܰܦ̈ܣܳܢ ܠܰܢ ܡܶـ̈ܠܶܐ ܟ̥ܳܗ̈ܢܳܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܥܰܠ ܟ̊ܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܬ̥ܓ̊ܠܺܝ܆ ܘܺܝܬ̥ܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܝܺܬ̥ܶܒ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܡܰܬ̥ܩܢܳܐ ܠܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܟ̥ ܥܒ̥ܰܕ̊ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥. ܗܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܥܰܠ ܟ̊ܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܘܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕ̥ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܫܳܪܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܢܳܛܪܺܝ̣ܢ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܶܗ ܘܰܡܗܰܠܟ̥ܺܝ̣ܢ ܒܦܽܘ̣ܩ̈ܕ̊ܳܢܰܘܗ̱ܝ. ܕ̊ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܡܰܠܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܛܰܟ̊ܰܣ ܒܪܺܝܫܗܽܘ̇ܢ. ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐ ܕ̥ܝܰܘܡܳܢ ܗܳܐ ܡܶܙܕ̊ܰܝܰܚ ܥܰܠ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܟܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ̥ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܝܟ̊ܳܐ ܬ̥ܽܘܒ ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܥܒ̥ܰܕ̥ܘ ܢܰܦܫܗܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܡܪܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡ ܒܶܝܬ̥ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗܘܰܝܬ̊ ܠܰܢ ܠܕ̥ܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܐܶܚܽܘ̣ܪ ܘܶܐܥܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܢܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܘܰܕܙܳܐܰܥ ܡܶܢ ܡܶܠܰܬ̥ܝ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܥܡܽܘ̣ܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܐܒܳـ̈ܗܳܬ̥ܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܕ̥ܡܰܟ̊ܺܝܟ̥ ܒܕ̥ܳܪܰܢ ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܶܗ܆ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܬ̥ܥܰܠܺܝ ܠܕܰܪܓ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܒܡܰܢ ܐܶܬ̥ܚܰܙܝܰܬ̥ ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪܳܐ ܘܥܳܠܒܳܐ ܠܕ̥ܺܝܠܶܗ. ܒܰܕܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܗܘܳܐ ܐܰܘܳܢܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܡ ܝܺܬ̥ܶܒ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܳܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܣܥܰܪ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܒ̥ܶܫ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܟ̊ܪܶܟ̥ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܕ̥ܰܒܪܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳـ̈ܐ ܕ̥ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܓ̥ܒܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢ. ܟ̊ܽܠ ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕ̊ܡܶܬ̥ܪܰܥܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܘܣܳܥܪܺܝ̣ܢ ܡܰܝܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܐܳܦ ܓ̊ܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܨܰܠܶܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܠܶܒܶܗ܆ ܘܰܐܫܺܝܓ̥ ܠܟ̥ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܚܰܬ̊ܺܝ̣ܬ̊ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܝܺܬ̥ܶܒ̥ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܒܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܥܡܰܕ̊ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܒܶܫܬ̊ܽܘ̇ܢ. ܒܰܥܡܳܕ̥ܳܐ ܠܳܒܫܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܶܗ ܟܰܕ̥ ܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܛܦܺܝ̣ܢܰܢ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܫܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܚܰܣܢܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܘܡܰܬ̥ܩܢܳܐ ܠܰܡ ܠܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܟ̥ ܥܒܰܕ̊ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥. ܐܶܢܓ̊ܶܝܪ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܟ̊ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ ܕ̥ܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܢܳܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܫܳܪܶܐ ܘܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܪܳܥܝܳܐ ܕ̥ܝܰܘܡܳܢ ܝܺܬ̥ܶܒ̥ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܐܰܬ̥ܩܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܨܰܒ̊ܶܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܒܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܕ̥ܰܟ̊ܺܝ ܠܬ̥ܺܐܪܬ̊ܶܗ ܡܶܢ ܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܡ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܰܡܝܰܬ̊ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܡܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܚܳܫܰܚ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܟ̥ܙܢܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܢܶܐ ܘܝܰܬ̊ܺܝ̣ܒ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܩܰܝܣܳܐ܆ ܗܳܟ̥ܰܢ ܫܪܶܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܡܰܓ̊ܶܢ ܘܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܒܶܗ. ܘܶܐܢܓ̊ܶܝܪ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܓ̥ܠܺܝ̣ܙ ܡܶܢ ܪܓ̥ܶܫܬ̊ܳܐ ܫܪܶܐ ܡܠܺܝ̣ܠܳܐ ܘܕ̥ܶܐܬ̊ܬ̊ܰܩܰܢ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕ̥ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܟ̊ܡܳܐ ܟ̥ܡܳܐ ܫܪܶܐ ܘܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܒܰܡܠܺܝ̣ܠܳܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ̥ ܒܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܒܽܘ̣ܥܳܐ ܕ̥ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܘܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܘܳܬ̥ ܛܽܘ̣ܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܟ̊ܣܺܝܽܘ̇ܡܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̊ ܕ̊ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ̥ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܥܰܠܝܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܚܳܒܨܳܐ ܕ̥ܬܶܡܛܶܐ܆ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܨܳܒܝܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܡܰܠܶܠܝ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘ̣ܕ̥ ܠܰܫ̈ܦܽܘ̇ܠܶܐ ܒܕܽܘ̣ܟ̊ ܡܶܬ̥ܡܰܛܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬ̊ܪܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܰܕ̥ܦܳܩܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܠܗܰܘ ܕ̊ܨܳܒܶܐ ܕ̥ܰܢܫܰܪܶܐ ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܥܶܣܪܳܐ ܪ̈ܶܓ̥ܫܶܐ ܢܕ̥ܰܟ̊ܶܐ. ܘܰܠܗܰܘܢܳܐ ܡܕ̥ܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܬܶܫܥܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ ܕ̥ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܢܥܰܠܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܒܣܶܒܠܬ̊ܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ ܕ̥ܣܽܘܟ̊ܳـ̈ܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܝܳܗܽܘܒܳܗ̇ ܕܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܳܪܳܗ̇ ܕܟ̥ܽܘ̣ܡܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈܆ ܡܶܢ ܟ̊ܰܗܺܝ̣ܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܝܬ̊ܶܐ ܟ̥ܽܘ̣ܢܳܝܳܗ̇. ܐܰܟ̥ܙܢܳܐ ܓܶ̊ܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܗܺܝ̣ܢ ܒܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܟ̥ܰܗܺܝ̣ܢܳܐ ܡܶܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ܆ ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܘܟ̥ܳܗܢܳܐ. ܒܰܕ̥ܓ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܫܩܳܐ: ܟ̊ܰܗܺܝ̣ܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢܶـ̈ܐ܆ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܰܟ̊ܰܢܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܺܕ̥ܺܝܥܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܝܰܗܒܰܬ̥܆ ܐܰܝܟ̥ ܗܳܝ: ܕܰܓ̥ܒܰܠܬ̊ܳܢܝ ܘܣܳܡܬ̊ ܥܠܰܝ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܟ̥. ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܕ̊ܰܓ̥ܒܰܠܬ̊ܳܢܝ: ܡܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܓ̊ܒܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕ̥ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܥܠܰܝ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܟ̥܆ ܫܰܘܕ̊ܰܥ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܟ̥ܰܗܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܰܢܺܝ ܟܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܽܘ̣ܡܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܶܬ̥ܦܰܫܩܳܐ: ܟ̊ܡܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ̊ܥܰܡܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܡܪܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܰܘ ܕ̊ܰܢܥܰܩܶܒ ܕ̊ܡܶܢ ܐܰܝܟ̊ܳܐ ܘܰܐܝܟ̊ܰܢ ܐܶܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܠܰܢ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܕ̊ܰܡܥܰܠܰܝ ܒܺܐܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܡܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܘܟ̥ܰܗܺܝ̣ܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̱ܝ. ܒܚܽܘ̣ܒܶܗ ܦܫܺܝ̣ܛܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܚ̈ܡܳܢܶܐ ܠܥܺـ̈ܕ̊ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܗܶܢ: ܠܰܟ̥ܪ̈ܽܘ̣ܒܶܐ ܟ̥ܺܝܬ̥ ܘܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܡܰܘ̈ܬ̊ܒ̥ܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ̥ܡܳܝ̈ܐ܆ ܬ̊ܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܗܰܢܘ: ܫܽܘ̣ܠ̈ܛܳܢܶܐ ܡܰܢ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ̥ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬ̥ܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̥̈ܐ ܐܶܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ̥ܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܝܰܒܠܰܬ̥ ܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܠܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܳܗ̇ ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܘܛܶܟ̊ܣܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ. ܦܰܛܪܺܝ̣ܰܪܟ̥ܳܐ ܘܡܺܝܛܪ̈ܽܘܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ܆ ܕܽܘ̣ܡܝܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܪ̈ܽܘ̣ܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܕ̥ܡܰܘ̈ܬ̊ܒܶܐ. ܘܰܐܟ̥ܙܢܳܐ ܕ̥ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܫܰܘܝܰܝ̈ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܢܗܰܪ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܘܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܫܰܘܝܰܝ̈ ܓܶ̊ܝܪ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܬ̥ܶܓ̥̈ܡܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܢܗܰܪ. ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܰܢ܆ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܳܗ̇ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܐܦܽܘܕܝܰܩ̈ܢܽܘ. ܘܗܳܝ ܕ̊ܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܘܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܦܣܰܐܠܛܽܘ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܬ̊ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܨܳܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܳܦ ܟܺܐܦ̈ܐ ܕ̥ܒܰܦܪܺܝܣܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܚܰܕ̥ܝܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܛܰܟ̊ܣܳـ̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܠܗܳܢܳܐ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܘܛܶܟ̊ܣܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܡܰܢܗܪܺܝ̣ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܬ̥ܚܽܘ̇ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ] ܡܰܢܗܰܪ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܛܶܟ̊ܣܶـ̈ܐ ܘܬ̥ܶܓ̥ܡܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܘܰܡܕ̥ܰܪܶܓ̥ ܘܰܡܥܰܠܶܐ ܠܟ̥ܽܠ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ. ܘܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܢ ܠܰܘ ܫܚܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܳܐܬ̥ܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܒܽܘ̣ܚܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ܆ ܒܥܽܘ̣ܩܳܒܳܐ ܚܰܬ̊ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܶܗ ܠܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܕ̊ܳܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕ̊ܺܐܝܕ̥ܳܐ ܒܰܥܓ̥ܰܠ ܥܰܠ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܬ̥ܣܺܝܡ܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܰܦ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ[6]. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܥܰܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܚܠܰܦ ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܐ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܒܕ̥ܺܝܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ ܠܡܳܪܝܳܐ ܣܳܡ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ܆ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܢܙܽܘ̣ܥ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܰܪܗܶܒ ܘܰܡܣܰܪܶܕ̥ ܠܶܗ ܐܽܘ̣ܠܨܳܢܳܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܟ̥ܡܳܐ ܕ̥ܩܳܢܶܛ ܡܶܢ ܕ̊ܺܝܢܳܐ ܕ̥ܰܢܛܺܝܪ ܠܥܳܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ ܒܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ ܡܚܰܬ̥ܚ̈ܬ̥ܳܢ ܠܶܗ ܪ̈ܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܐܘܳܬ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܘܥܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܶܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܕ̊ܪܳܐܶܓ̥ ܘܰܡܣܰܘܰܚ ܠܒܽܘ̣ܣܳܡܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܰܠܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܪܶܐ ܘܰܠܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܫܰܪܺܝ̣ܪ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܡܫܰܚ. ܠܰܘ ܒܡܶܫܚܳܐ ܦܰܓ̥ܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܠܰܘ ܒܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܘܙܰܓ̊ܶـ̈ܐ ܕ̥ܕܰܗܒܰܐ ܡܨܰܒܰܬ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܒܶܐܣܛܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝܬ̊ܳܐ ܒܰܦܪܺܝ̣ܣܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܝܳܐ܆ ܒܩܺܝܕܰܐܪܺܝܣ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܘܡܰܝܬ̊ܝܰܬ̥ ܠܰܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܕܳܪܳܐ ܕ̥ܰܒܪܺܝܫ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̣ܢܰܝ̈ ܪܳܥܝܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܛܥܺܝ̣ܢܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܘ̈ܕ̊ܳܥܶܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܛܪܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܣܬ̊ܡܶܟ̥ ܘܒܶܗ ܡܫܰܥܒܶܕ̥ ܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܳܐ ܘܠܰܓ̥ܙܳܪܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܛܳܒ ܕ̊ܳܡܶܐ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܕ̥ܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܳܐܦ ܒܢܶܕ̥ܪ̈ܶܐ ܐܶܬ̥ܺܝܗܶܒ܆ ܘܰܒܢܶܕ̥ܪ̈ܶܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܠܡܰܕ̥܆ ܘܰܒܗܰܝܟ̊ܠܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܒܺܝ܆ ܘܰܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܣܰܢ܆ ܘܰܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܶܬ̥ܥܰܙܪܰܪ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܫܰܡܶܫ ܩܕ̥ܳܡ ܥܺܝܠܺܝ ܣܳܒ̥ܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܩܪܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ[7]܆ ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘ̣ܢ ܓ̊ܰܒܝܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܣܳܒ̥ܳܐ ܫܰܡܶܫ ܒܕ̥ܰܝܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬ̥ܗܰܝܡܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܟ̥ܘܳܬ̥ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܛܪܺܝܰܪܟ̥ܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܗܰܝܡܢܶܗ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܘܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܒܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܥܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܢܺܝ ܚܰܙܳܝܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܕ̊ܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܓ̊ܰܙ̈ܶܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܚܶܬ̥ ܒܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ܆ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܰܡܛܰܪ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢ̈ܓܶܠܳܝܶܐ. ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܰܚܬ̥ܺܝ̣ܡܳܐ ܘܓ̥ܰܢܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܚܺܝܕ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܬ̥ܺܝ̣ܒ̥[8]. ܕܟ̥ܰܕ̥ ܒܙܰܒܢܗܶܝܢ ܡܶܬ̥ܦܰܬ̥ܚܳـ̈ܢ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܟ̥ܳܗܢܳܝܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܗܰܘ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕ̥ܰܐܬ̥ܩܶܢ ܠܶܗ. ܥܒ̥ܰܕ̥ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ: ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕ̥ܠܶܒܢܳܢ. ܥܰܡܽܘܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܥܒ̥ܶܕ̥ ܕܣܺܐܡܳܐ܆ ܬ̊ܶܫܘܺܝܬ̥ܶܗ ܕ̊ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝ̣ܢܳܐ܆ ܬ̊ܰܟ̊ܣܺܝܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܪܓܘܳܢܳܐ܆ ܘܓ̥ܰܘܶܗ ܪܨܺܝ̣ܦ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬ̥ܳܐ[9]. ܟ̊ܰܕ̥ ܒܝܰܕ̥ ܩܰܝܣܳܐ ܕ̥ܠܶܒܢܳܢ ܫܰܘܕ̊ܰܥ ܠܰܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܳܡܺܝ̣ܢ ܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܡܰܛܶܝܢ ܠܩܰܘܡܬ̥ܳܐ ܪܰܡܫܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܶܫܘܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܗܒܳܐ܆ ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܓ̊ܡܰܪܘ ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܘܬ̊ܒ̥ܳܐ ܠܶܗ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̊ ܬ̊ܰܟ̥ܣܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܕܶܡܗܽܘ̇ܢ ܪܰܥܺܝܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܺܝܠܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ̊ܰܒܝܰܕ̥ ܐܰܪ̈ܓ̊ܘܳܢܶܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܥܰܛܰܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕ̥ܚܰܫܶܗ܆ ܪܰܥܺܝ ܠܰܐܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܓ̥ܰܘܶܗ ܕ̊ܰܪܨܺܝ̣ܦ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬ̥ܳܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܥܰܠ ܪܶܚܡܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܰܪܨܺܝ̣ܦܳܐ ܘܰܣܪܺܝ̣ܓ̥ܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ ܘܰܡܢܰܛܪܳܐ ܠܕ̥ܳܚܠܰܝ̈ ܠܰܫܡܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ: ܕ̊ܰܒܗܳܕ̥ܶܐ ܢܶܕ̊ܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܢ ܬ̊ܩܰܘܽܘ̇ܢ ܒܪܶܚܡܰܬ̥ܝ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܫܽܘܘ̈ܕ̊ܳܥܶܐ ܡܥܰܠܰܝܳـ̈ܐ ܡܰܦܪܶܓ̥ ܗܳܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ ܡܳܪܝ [ܦܠܳܢ] ܕ̊ܚܳܙܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܘܶܐܫܬ̊ܘܺܝ ܠܩܰܪܺܝ̣ܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܶܐܫܰܥܝܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܒܫܰܢ̱ܬ̊ܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܡܺܝܬ̥ ܥܽܘܙܺܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܶܗ ܐ̥ܶܬ̥ܟ̊ܰܠܝܰܬ̥ ܢܒܺܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܕ̊ܠܳܐ ܐܰܟ̊ܣܶܗ ܠܡܰܠܟ̊ܳܐ. ܚܰܬ̊ܺܝ̣ܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܳܡܰܪ: ܕ̊ܰܚܙܺܝܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܝܳܬ̥ܶܒ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘܪܣܝܳܐ܆ ܘܫܶܩܠܳܐ ܕ̥ܰܫܦܽܘ̇ܠܰܘܗ̱̈ܝ ܡܠܳܐ ܗܰܝܟ̊ܠܶܗ܆ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ[10]. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܒ̥ܳܐ ܒܪܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܒ ܥܰܠ ܬ̥ܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܐܝܩܳܪܳܐ܆ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܥܰܛܰܦ܆ ܘܰܡܠܳܐ ܘܨܰܒ̊ܶܬ̥ ܠܗܰܝܟ̊ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܚܕ̥ܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܗܰܠܠܺܝ̣ܢ ܩܽܘܕ̥̈ܫܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܒܳܝܗ̱ܝ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ. ܘܠܳܗ̇ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܠܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܕ̊ܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓ̊ܰܒܪܳܐ ܪܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܶܡ ܪܫܰܡ ܒܳܗ̇ ܕ̊ܶܐܡܰܪ: ܕ̊ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܟ̊ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝܡܘ܆ ܘܥܰܬ̊ܺܝ̣ܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܝܺܬ̥ܶܒ̥[11]. ܘܒܰܕ̊ܶܩ ܒܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܠ ܕ̊ܺܝܢܳܐ ܕ̥ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕ̊ܢܶܥܒܶܕ̥ ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܶܐܬ̊ܬ̊ܣܺܝܡ ܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ̥ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܡܶܬ̥ܩܰܠܰܣ ܡܶܢ ܟ̊ܶܢܫܳܐ܆ ܡܫܰܘܕ̊ܰܥ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܦܽܘ̣ܩ̈ܕ̊ܳܢܶܐ ܐܶܘܰܢ̈ܓܶܠܳܝܶܐ܆ ܕ̊ܳܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܟ̊ܺܐܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܓ̥ܳܥܰܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܪܳܗܛܺܝ̣ܢ ܠܘܳܬ̥ ܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܗܳܝ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܕ̊ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܕ̥ܕܰܘܺܝܕ̥ ܐܰܒܽܘ̣ܗ̱ܝ܆ ܘܢܰܡܠܶܟ̥ ܒܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܶܗ[12]. ܟ̊ܰܕ̥ ܪܳܡܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕ̥ܝܰܗ̱ܒ̥ ܟܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕ̊ܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܢܺܐܬ̥ܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܢܶܣܓ̊ܕ̥ܽܘ̣ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܪܽܘ̣ܢ ܒܚܰܕ̥ܘܰܬ̥ ܠܶܒܳܐ: ܕ̊ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܗܳܢܰܘ ܙܰܪܥܳܐ ܕ̥ܒܰܪܟ̥ܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ̥ܺܝܥܳܐ ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܒܪܺܝܚܶܗ ܡܒܰܣܶܡ ܠܟ̥ܽܠ ܣܰܘܩܺܝ̈ܢ. ܠܶܗ ܓܶ̊ܝܪ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܒܶܗ ܝܺܬ̥ܶܒ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܪܺܝܫ ܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ܆ ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܡܠܰܟ̥ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܰܡ ܕ̊ܰܢܩܶܦܬ̊ܽܘ̣ܢܳܢܝ ܘܰܢܛܰܪܬ̊ܽܘ̣ܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈܆ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܶܬܒܽܘ̣ܢ ܥܰܠ ܬ̊ܪܰܥܣܰܪ ܟ̊ܽܘ̣ܪ̈ܣܰܘܳܢ܆ ܘܰܬ̥ܕ̥ܽܘ̣ܢܽܘ̣ܢ ܠܬ̥ܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬ̥ܳܐ. ܐܳܦ ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ܆ ܕ̊ܰܢܩܶܦ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܰܢܛܰܪ ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܗܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܒܶܠ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܫܽܘ̣ܘܕ̊ܳܝܳܐ܆ ܘܬ̥ܰܡܳܢ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܘܕ̥ܳܐܶܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܠܟ̥ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܚܺܝ̣ܕ̥ ܘܡܰܟ̥ܪܶܙ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܒܺܝ̣ܒܰܝ̈܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܬ̊ܰܟ̊ܰܠܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܳܥܝܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܕ̊ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܦܽܘ̣ܪ̈ܫܳܢܶܐ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܬܩܰܪܒܽܘ̇ܢ ܠܶܗ܆ ܡܰܠܽܘ̇ܢ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕ̥ܡܶܢܰܢ ܡܙܰܡ̈ܢܳܢܶܐ ܘܡܰܝܬ̊ܝܰܝ̈ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܳܐܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܢܺܐܡܰܪ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܳܢܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܳܫ̈ܢܶܐ ܚܰܝܳܒܺܝ̣ܢ ܕ̊ܰܬܩܰܪܒܽܘ̣ܢ ܦܽܘ̣ܪܥܳܢܳܐ