11- طقس رسامة القسيسات (بنات العهد)

ܛܶܟ̊ــܣܳܐ

ܕ̥ܫܽــܘ̣ܡــܠܳܝ ܩܰܫܺــܝ̣̈ــܫܳܬ̥ܳܐ[1]

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܒܰܪ̱ܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ ܕ̥ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܝܳܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܣܳܝܡܳܐ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܶܐ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܡܰܪܟ̊ܢܳܐ ܨܰܘܪܳܗ̇ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܕ̊ܰܐܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ̥ ܬ̊ܶܫܡ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ. ܘܢܶܬ̊ܕ̊ܰܡܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܢܗܪܺܝ̣ܢ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕ̥ܶܐ ܕ̥ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܰܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܣܰܟ̊ܶܐ ܠܳܟ̥ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܥܰܡܳܟ̥ ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܠܶܐ ܚܰܕ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܚܡܺܝ̣ܫܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ̥ ܗ̄ ܐܰܠܳܗܝ ܒܳܟ̥ ܣܰܒܪܶܬ̥ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ̥[2]܀ ܠܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܒܗܪܽܘ̣ܢ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠ̈ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ ܗ̄ ܘܳܐܦ ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܰܡܣܰܒܪܺܝ̣ܢ ܒܳܟ̥ ܠܳܐ ܢܶܒܗܬ̥ܽܘ̣ܢ܀ ܢܶܒܗܬ̥ܽܘ̣ܢ ܥܰـ̈ܘܳܠܶܐ ܒܰܣܪܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ܀ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ̊ ܐܰܘܕ̊ܰܥܰܝܢܝ ܗ̄ ܘܕ̥ܰܒ̊ܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܟ̥ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ܀ ܐܶܬ̥ܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܘܰܦܪܽܘ̇ܩܰܝܢܝ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥[3]܀ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܒܡܰܘܬ̊ܳܐ ܕ̥ܽܘ̣ܟ̥ܪܳܢܳܟ̥ ܗ̄ ܘܒܰܫܝܽܘ̇ܠ ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܕ̊ܶܐ ܠܳܟ̥܀ ܠܐܺܝ݀ܬ̥ ܒܬ̥ܶܢ̈ܚܳܬ̥ܝ ܘܨܰܒܥܶܬ̥ ܒܟ̥ܽܠ ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܪܣܝ ܗ̄ ܘܰܒܕ̥ܶܡ̈ܥܰܝ ܠܬ̥ܶܫܘܺܝܬ̥ܝ ܐܰܡܣܺܝܬ̥܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܪܺܝܡܶܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܐܰܝܟ̥ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕ̥ܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ[4] ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕ̊ܰܐܡܬ̥ܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܬ̊ܳܗ̇܀ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ̥ܝ ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܬ̊ܰܟ̥ܪܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܢܰܦܫܝ[5] ܗ̄ܘܗ̄ ܘܕ̥ܽܘ̣ܘܳܢܳܐ ܒܠܶܒܝ ܟ̊ܽܠܝܽܘ̇ܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܪܪܰܬ̥ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܕ̊ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܳܐ܆ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܀

 

ܣܛܺܝܟ̊ܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܰܕ̥ ܫܠܶܝܡܽܘ̇ܢ ܒܦܶـ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕ̊ܡܰܢ ܕ̊ܳܕܶܟ̥ܝ ܫܰܦܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܝ ܕ̊ܣܰܓ̊ܺܝ ܚܬ̥ܺܝ̣ܪܰܬ̊ܝ ܒܶܗ܆ ܕ̊ܳܕܳܐ ܕ̥ܺܝܠܝ ܐܶܬ̥ܓ̊ܒܺܝ ܡܶܢ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܶܒܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܰܪܡܶܗ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܚܶܘܳܪ ܡܶܢ ܓܦܶܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܘܣܽܘܡܳܩ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܢܰܪܕܺܝܢ ܘܩܰܛܺܝ̣ܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕ̥ܠܶܒܢܳܢ܆ ܕܡܽܘܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ̥ ܠܳܟ̥ ܚܳܐܶܢ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܗܳܐ ܡܟ̥ܰܬ̊ܰܡ ܐܢܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܓ̊ܳܥܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܰܫܒܽܘ̇ܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܚܽܘ̇ܢܰܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܓ̥ܰܝܳܣܳܐ ܘܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܐ܆ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܕ̥ܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘ̇ܡܶܗ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܫܡܰܥ ܛܳܒ̥ܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ܆ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊܆ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܕ̊ܶܡ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܐܡܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܳܐ ܠܳܟ̥܆ ܘܚܳܝܪܳܐ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟ̥ܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ܆ ܥܒ̥ܶܕ̥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥܆ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕ̥ܽܘ̣ܟ̥ܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܕ̊ܶܐܟ̥ܰܠܘ ܦܰܓ̥ܪܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܶܐܫܬ̊ܺܝܘ ܠܰܕ̥ܡܳܟ̥܆ ܘܰܫܟ̥ܶܒ̥ܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܕ̊ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒ̥ܳܐ ܕ̥ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܪܰܟ̊ܶܒ̥ ܡܰـ̈ܬ̥ܠܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܠܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܐ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܰܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܕ̥ܚܰܝܽܘܣܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕ̥ܰܝܗܶܝܢ ܘܰܥܒ̥ܰܕ̥ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܗܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܠܣܰܟ̥ܠ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܩܢܰܝ̈ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܓ̥ܽܘܪܬ̊ܳܐ܆ ܫܳܒܶܩ ܠܗܶܝܢ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܬ̊ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܶܗ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ ܒܥܳܩܬ̥ܳܐ ܘܰܒܟ̥ܰܪܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܠܶܗ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܕ̊ܥܰܠ ܥܒ̥ܳܕ̥̈ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܕ̥ܠܶܗ ܡܪܰܥܶܝܢ ܢܥܰܕ̊ܪܰܢ. ܘܕ̥ܰܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܶܕ̥ܠܳܝ ܢܫܰܡܠܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ܆ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܫܰܟ̊ܶܢ ܠܰܢ. ܕ̊ܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܐ ܘܫܳܥ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

التسبيحُ لواهبِ الحكمةِ الإلهية، الذي علمنا بالأمثال الروحانية لمساعدة ضعفنا، التقديسُ لختنِ الحقِ الذي دعا لخدره الروحاني، أنفسَ النقيات المضاهيات للبتولات الحكيمات، وبدهنِ الرحمة والشفقة أنار مصابيحهنّ وصيّرهنَّ دائماً مضيئات، والجاهلات اللواتي ما اقتنين الرحمة في عالم التجارة هذا، ففي يوم مجيئه الثاني يُتركنَ خارج باب خدره الروحاني مرفوضاتٍ، وبالحزن والكآبة وخزي الوجوه واقفات، فنتوسلُ إلى صلاحه بأن يعينَنا على الأفعال الصالحة التي ترضيه ويمنحَنا نعمةً كي نكمِّلَ أيامَ حياتِنا بتدابيرَ غيرِ مُعابةٍ الصالح، الذي له يليق المجد، والوقار في وقت تكميل هذه الخدمة النقية، وفي كل وقتٍ وحين، إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܡܰܘܠܳܕ̥ܳܟ̥ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܐܰܥܶܠܬ̊ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܶܦܬ̊ ܠܰܢ ܕ̊ܢܰܣܠܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܡܶܣܟܺܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܺܐܬ̥ܰܪ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܒܳܐ ܚܢܳܢܳܟ̥ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܚܽܘ̇ܬ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܟ̊ ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܬ̥ܶܦܪܽܘ̇ܩ ܠܳܐܕ̥ܳܡ ܘܰܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܶܒܝܶܗ ܕ̊ܰܒܥܶܠܕ̊ܰܪܳܐ. ܓ̊ܒܰܝܬ̊ ܠܳܟ̥ ܐܶܡܳܐ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܰܡܗܰܕ̊ܪܰܬ̥ ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܩܰܕ̊ܶܡ ܚܙܳܗ̇ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܟ̊ܽܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܒܰܪ̱ܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܡܶܢ ܠܓ̥ܰܘ. ܘܢܰܘܒ̈ܠܳܢ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬ̥ܳܗ̇ ܒܳܬ̥ܪܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܢܛܰܪ̈ܝ ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܰܠܶܠܬ̊ ܒܡܰܬ̥̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪܳܢܰܢ. ܩܪܺܝ̣ܚܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܚܰܘܺܝܬ̊ ܠܰܢ. ܟ̊ܕ̥ ܐܰܝܬ̊ܺܝܬ̊ ܡܰܬ̥ܠܳܐ ܕ̥ܰܥܣܰܪ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܢ ܕ̊ܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܟ̊ܝ̣̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܰܟ̥̈ܠܳܢ. ܕ̊ܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܳܢ ܡܰܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕ̊ܰܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓ̥ܫܶܐ ܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ ܟ̊ܝܳܢܳܐ ܢܛܰܪ̈ܝ ܐܳܦ ܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ ܙܗܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܰܥܬ̥ܰܪ̈ܝ ܒܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܳܡܝܰܬ̥ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܛܰܝ̈ܒ̥ܳܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܚ̈ܙܺܝ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܰܦܨܚܰܬ̥ ܠܛܳܒ̈ܐ. ܘܶܐܫ̈ܬ̊ܘܺܝ ܠܡܰܥܰܠܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܠܶܐ ܚܰܕ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ. ܘܠܰܚܙܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܙܺܝܘܳܟ̥ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ. ܕܣܰܟ̥̈ܠܳܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܫܡܳܐ ܕ̥ܰܒܬ̥ܽܘ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܥܶܢܝ̈. ܒܪܰܡ ܒܗܳܝ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܳܐ ܚܽܘ̣ܒܳܐ ܘܠܳܐ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܩܰܘܺܝ̈ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܒܥܳܩܬ̥ܳܐ ܘܰܒܟ̥ܰܪܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ̈ܝ ܗܳܝ ܟ̊ܐܳܬ̥ܳܐ ܡܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܙܶܠܝ̈ ܠܟ̥ܶܝܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ܝ ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܶܝܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܐܳܘ̃ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕ̊ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܒ̥ܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܬ̊ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܘܕ̥ܰܢܕ̥ܰܡܶܐ ܒܚܰܡܶܫ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢ ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܥܰܡܗܶܝܢ ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܗܰܘ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ܀

ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܶܛܽܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܫܽܘ̣ܒܩܳܢܳܟ̥ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܫܳܐܠܳܐ ܡܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܣܶܬܳܪܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̈ܡܶܐ. ܫܰܡܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܥܰܕ̊ܰܪܶܝܗ̇ ܕ̊ܬܶܛܰܪ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕܶܐܫܬ̊ܰܘܕܝܰܬ̥ ܗܳܫܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܩܰܒܶܠ ܒܒܳܥܽܘ̣ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬ̥ܰܢ ܕ̊ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܳܗ̇. ܨܰܒܶܬ̥ܶܝܗ̇ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ. ܗܰܕ̊ܰܪܶܝܗ̇ ܒܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܓ̊ܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܐܛܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܟ̊ܶܢ̈ܦܶܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊܆ ܬ̊ܶܫܪܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ. ܘܥܰܕ̊ܰܪܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܽܘ̣ܬ̥ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܡܢܺܝܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܰܓ̥ܙܳܪܳܐ ܕ̥ܰܢ̈ܩܰܘܳܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܐܕ̥ܳܗ̇ ܒܝܽܘ̇ܡ ܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܐܰܥܶܠܶܝܗ̇ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥. ܘܚܰܕ̊ܳܗ̇ ܒܰܚܙܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܪܨܽܘ̇ܦܳܟ̥. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܟ̥ܽܠܰܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥. ܘܚܰܕ̊ܳܢ ܒܙܺܝܘܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܟ̥. ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܥܰܡ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܰܝܟ̊ ܒܰܦܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܩܳܪܳܟ̥. ܕ̊ܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܫܰܒܚܳܟ̥ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيها المسيحُ إلهنا، يا من بمولدِكَ البشريِّ من البتولِ مريمَ الطاهرة، أدخلتَ العالمَ نقاوةَ البتولية، وعلمتنا بأن نرفضَ ما في العالم ونقتني المسكنةَ والاتضاعَ والرحمةَ لنحصلَ على القداسة، ولهذا شاءت العواطفَ الربانية بأن تنحدرَ من سمائِك العاليةِ إلى هذا العالم لتُخَلِّصَ آدمَ وأولادَه من أسر العدو انتخبت لك أماً بتولاً نقية قديسةً مجملةً بالطهارة، سبق ان رآها النبي داود، بعين الروح النبوي، قائلاً وإن كل حسن وجمال ابنة الملك من داخل، والعذارى رفيقاتها يذهبن في إثرها، أعني الأنفس اللواتي حفظن الطهارة والقداسة مثلها، وإذ تكلمت بالأمثال لأجل إفادتنا أظهرت لنا طريقَ ملكوتك بأوضح بيانٍ، حيث ضربت مثل العذارى العشر اللواتي خمس منهن حكيمات والخمس جاهلات، فالخمس منهن كنَّ حكيماتٍ بخمس حواس الجسد، ومقدسات أيضاً بالحواس الروحانية الخمس، التي مع بتولية الطبع تطهرنَ أيضاً من دنس النفس بغاية الاحتراس، واغتنين بغنى الرحمة المماثلة بالله، فلذلك وجدن مستعداتٍ إلى مجيئك المبهج للصالحين واستحققنَ الدخولَ إلى خدرك السماوي المملؤ أفراحاً واصبحنَ أهلاً لمنظر بهائك المجيد، وأما الخمس الجاهلات فقد حفظن بتوليتهن وظنن بأن هذه تكفيهنّ لدخول الملكوت السماوي فلم يقتنين رحمة ولا ربحن المحبة الروحية نحو البشر، فأتاهنّ صوت مرهب من داخل، اذهبن عني لأني لست أعرفكن܀

الآن نحن الضعفاء الخطأة نتضرّع متوسلين إلى صلاحك أيها الخَتن السماوي، لتعينَنا وتسعفَنا على الأعمال الصالحة المرضية لعظمتك وتؤهلنا بأن نماثل العذارى الخمس الحكيمات باقتنائنا الفضائل الروحية، زيت الرحمة وإمنحنا بنعمتك الدخول معهنّ إلى حفلتك الروحية܀

وأيضاً نرجو إلى نعمتك لأجل أمتك هذه (فلانة) الجاثية أمام سيادتك راجيةً عفوك وقاصدةً جودَك، وطالبةً من رحمتك غفرانَ الخطايا وتركَ الذنوب وسترَ العيوب كملها بنعمتك وأعنها على حفظ ما تعّهدت به الآن أمام عظمتك، إقبل يا رب طلبتنا واستجب دعاءنا لأجلها، وزيِّنهْا بالأعمال الصالحة وجمِّلها بالعفة والنقاوة وبالتدابير الروحية، اشملها يا رب بنعمتك وأسترها تحت أكناف رحمتك، ظللها بيمينك وساعدها على حفظ وصاياك، أعددها يا رب في قطيع نعاجك ونوِّر مصابيحَها في يوم مجيئك، أدخِلْها يا رب إلى خدرك وفرِّحها في منظر وجهك وأهل جميعنا للقيام عن يمينك وفرحنا في بهاء مجدك وابهجنا في بهجة وقارك مع قديسيك وأصفيائهم وسوية نحن وهم نسبحك ونمجدك مع أبيك الصالح وروح الحي القدوس المجيد، إلى أبد الآبدين܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕ̥ܶܐ ܛܥܶܢ̈ܝ܆ ܘܡܶܢ ܕ̊ܰܐܘܚܰܪ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܕ̥ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܢܳܡ̈ܝ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̥ܝ̈. ܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܛܳܒ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܣܰܓ̊ܺܝ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܬ̥ܰܩܺܝ̣ܦܳܐ ܕ̥ܗܳܐ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ܆ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܥܰܠ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܘܣܰܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܐܶܣܬ̊ܠܺܝ̈ ܗ̄ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܐܶܙܕ̊ܰܡܰܢܢܰܢ ܕ̊ܰܡܛܰܝܒ̥ܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܬ̊ܰܘ ܢܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܶܐ. ܥܰܕ̥ܠܳܐ ܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܘܢܶܬ̥ܒܰܩܶܐ. ܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܙܡܺܝ̣̈ܢܶܐ܆ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܢܶܫܟ̊ܰܚ ܠܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܐܺܝ̣ܢܰܢ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܡܫܰܟ̊ܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܙܥܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ: ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝ̣ܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܩܰܪܒܰܬ̥ ܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܒܡܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܳܐ ܬ̥ܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܶܢ ܡܶܣܟ̊ܺܢܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܘܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬ̥ܗܽܘܡܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܝܰܡܳܐ ܕ̥ܚܰܝܽܘܣܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܫܦܺܝ̣ܥܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܽܠ. ܘܠܳܟ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝ̣ܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܒܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܡ̈ܰܬ̥ܠܶܐ ܡܰܠܶـܠ ܦ̊ܳܪܽܘ̇ܩܰܢ܆ ܘܒ̥ܦܶـ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܕ̊ܕ̥ܳ݀ܡܝܳܐ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܒ̥ܬ̥ܽܘ̣̈ܠܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܢܣ̣ܰܒ̥̈ܝ ܠܰܡܦ̊ܺܐܕ̥̈ܐ ܘܰܢܦܰܩ̣̈ܝ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ ܕ̊ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܘܰܕ̥ܟ̥ܰܠܬ̥ܳܐ. ܘܢܳܡ̣̈ܝ ܟ݀̊ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕ̥ܡܶܟ̥̈ܝ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ̥݀ ܩܥܳܬ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܗܳܐ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ. ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܥܰܠ̣ܝ̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܦ̥ܳܫ̣̈ܝ ܥܰܠ ܬ̊ܰܪܥܳܐ. ܒ̊ܒ̥ܶܟ̥ܝܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܬ̥ܶܢܚ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡ̈ܰܠܠܳܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܚܰܢܳܢܳܐ܆ ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܒ̥ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܠܳܐ ܬ̥ܶܟ̥ܠܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓ̥ܽܘܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ ܫ̈ܶܐܠܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܣܽܘ̣ܢ̈ܩܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܒ̊ܕ̥ܶܡ̈ܥܶܐ ܩܪܳܬ̥ܳܟ̥ ܚܰܛܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒ̊ܶܐ܆ ܡܶܢܳܟ̥ ܢܶܣܒ̊ܰܬ̥݀ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܒ̊ܕ̥ܶܡ̈ܥܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܚܽܘ̣ܣ ܥܰܠ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܰܩܢܰܝܬ̊. ܕ̊ܰܚܛܰـܝܢ ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܢܰܢ. ܘܟ̥݀ܽܠܫܳܥ ܣܳܓ̥̈ܝܳܢ ܒ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܰܢ. ܒ̊ܰܪ ܛܳܒ̥ܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܒ̊ܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܢ ܒ̊ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܺܝ̈ܢ ܕ̊ܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ܀

 

ܒ̊ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ̥ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ̊ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܰܢ: ܫܡܰܥ ܒ̊ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܘܰܥܒ̥ܶܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̥ܫ̈ܳܬ̥ܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܥܣܰܪ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܐܳܦ ܚܰܒܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܰܫ̈ܒ̥ܳܒ̥ܳܬ̥ܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܚ̈ܕ̥ܳܕ̥ܶܐ ܢܽܘܟ̥ܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܺܝ̣ܩܳܬ̥ܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܕܳܝ̈ܨܳܢ ܒܒܶܝܬ̥ ܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܒܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܒܳܟ̥̈ܝܳܢ ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܡܠܶܐ ܟ̥ܽܠ ܥܳܩܳـ̈ܬ̥ܳܐ܀ ܚܰܡܶܫ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܠܚܰܬ̥ܢܳܐ ܒܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܢܳܩ̈ܫܳܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܰܗܺܝ̈ܬ̥ܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܢ̈ܝܳܢ܆ ܚܰܡܶܫ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܒܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܠܰܡܦܺܐܕ̥ܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܘܚܰܡܶܫ ܐܳܠ̈ܝܳܢ ܕ̊ܰܐܕ̥ܥܶܟ̥ܝ̈ ܘܰܐܚܫܶܟ̥ܝ̈ ܠܰܫܪ̈ܳܓ̥ܰܝܗܶܝܢ܀ ܚܰܡܶܫ ܚܳܕ̥̈ܝܳܢ ܥܰܡ ܓ̊ܰܘܳܝ̈ܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ܆ ܚܰܡܶܫ ܒܳܟ̥ܝܳـ̈ܢ ܥܰܡ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘ̇ܟ̥ܳܐ܆ ܠܓ̥ܰܘ ܒܽܘ̣ܣܳܡ̈ܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܠܺܝ̣̈ܟ̥ܶܐ ܠܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܒܶܟ̥ܝܳܐ ܘܚܽܘ̣ܪܳܩ ܫܶܢ̈ܐ ܨܶܝܕ̥ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܚܰܡܫܶ ܪ̈ܳܘܙܳܢ ܒܓ̥ܰܘ ܐܳܦܰܕܢܶܗ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ܆ ܘܚܰܡܶܫ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܶܗ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܕ̥ܨܳܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ. ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕ̥ܗܽܘ ܠܶܗ ܟ̊ܰܢܺܝ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ. ܬ̊ܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠ̈ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܡܰܥܶܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ܀ ܚܽܘ̣ܬ̊ܳܡܳܐ: ܬ̊ܠܳܬ̥ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢ ܠܺܝ ܘܰܡܣܰܪ̈ܕ̥ܳܢ ܠܺܝ. ܫܳܥܰܬ̥ ܡܰܘܬ̊ܳܐ ܘܒܺܐܡܰܐ ܕ̥ܚܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ ܘܗܳܝ ܓ̊ܺܗܰܢܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܩܶܕ̥ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܢܶܦܬ̊ܚܽܘ̣ܢ ܘܺܐܠܳܐ ܘܢܰܥܠܽܘ̣ܢ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܐ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܢܰܫܠܚܽܘ̣ܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܘܢܰܚ̈ܬ̊ܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕ̥ܰܡܦܰܬ̊ܟ̥ܺܝܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܡܰܫܠܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܫܠܰܚ ܡܶܢܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕ̥ܰܪ̈ܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܘܢܶܕ̥ܚܽܘ̇ܩ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܶܢܶܟ̥ܝ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܝܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܬ̊ܰܩܺܝ̣ܦܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܡܰܠܒܫܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܬ̊ܰܢܽܘ̣ܪܳܐ ܙܰܪܩܬ̥ܳܐ. ܘܳܐܣܪܺܝ̣ܢ ܚܰܨܶܝ̈ܗ̇ ܒܶܐܣܳܪ ܚܰܨ̈ܶܐ ܕ̥ܡܰܘܟ̊ܰܡ. ܘܡܰܠܒܫܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܫܰܕܳܝܳܐ ܙܰܪܩܳܐ ܐܰܘ ܡܰܘܟ̊ܡܳܐ. ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܢܳܣܶܒ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܰܩܢܰܥܬ̥ܳܐ ܐܽܘܟ̊ܳܡܬ̊ܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܨܠܺܝ̣̈ܒ̥ܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ ܘܳܐܣܰܪ ܠܳܗ̇ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܓ̊ܶܢ ܥܠܰܝܟ̊ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܘܰܢܣܰܬ̊ܪܶܟ̥ܝ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚ ܘܕ̥ܰܦܓ̥ܰܪ. ܕ̊ܰܬ̥ܩܰܒܠܺܝ̣ܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:


ܡܶܢ ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ ܕ̊ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܬ̥ܰܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܐܺܝ̣ܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝܕ̊ܬ̊ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܒ̥ܝܽܘ̇ܦ̊ܺܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܰܫܡܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒ̊ܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܙܶܕ̥̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܒ̥ܕ̊ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܪܗܰܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܗܽܘ̇ܢ ܒ̊ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܡܺܝܬ̥ܰܬ̥. ܘܰܐܣܚܝܽܘ̣ܗ̇ ܘܣܳܡܽܘ̣ܗ̇ ܒ̊ܥܶܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܶܐ܆ ܕ̥ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ̊ܠܽܘܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܓ̊ܶܢ̱ܒ̥ ܝܽܘ̇ܦ̊ܺܐ. ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܓ̊ܰܒ̥ܪ̈ܶܐ ܬ̥ܪܶܝܢ ܕ̊ܢܶܒ̥ܥܽܘ̇ܢ ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܡܐܰܢ ܠܶܗ ܕ̊ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܨܶܐܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܣܩܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܶܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܟ̥ܢܰܫܝ̈ ܩܳܡܝ̈ ܠܗܶܝܢ ܚܕ̥ܳܪܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒ̊ܳܟ̥̈ܝܳܢ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܡܰܪ̈ܛܽܘ̇ܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܝܳܗܒ̊ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܗܶܝܢ ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܚܰܝܳܐ. ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܰܦ̊ܶܩ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܒ̥ܰܪ܆ ܘܰܩܥܶܕ̥ ܥܰܠ ܒ̊ܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܰܘܗ̱ܝ ܘܨܰܠܺܝ܆ ܘܶܐܬ̥ܦ̊ܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܫܠܰܕ̊ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܩܽܘ̣ܡܝ. ܗܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܦ̊ܶܬ̥ܚܰܬ̥ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܝܶܬ̥ܒ̊ܰܬ̥. ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܳܗ̇ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܘܝܰܗܒ̊ܳܗ̇ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܰܝܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܝܰܕ̥ܥܰܬ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ܆ ܘܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ̊ܡܳܪܰܢ[6]܀

وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةٌ اسْمُهَا طَابِيثَا. هَذِهِ كَانَتْ مُمْتَلِئَةً أَعْمَالاً صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتٍ كَانَتْ تَعْمَلُهَا. وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ أَنَّهَا مَرِضَتْ وَمَاتَتْ فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلِّيَّةٍ.وَإِذْ كَانَتْ لُدَّةُ قَرِيبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ التَّلاَمِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْتَازَ إِلَيْهِمْ. فَقَامَ بُطْرُسُ وَجَاءَ مَعَهُمَا. فَلَمَّا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى الْعِلِّيَّةِ فَوَقَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ الأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَيُرِينَ أَقْمِصَةً وَثِيَاباً مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَةُ وَهِيَ مَعَهُنَّ. فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ الْجَمِيعَ خَارِجاً وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْجَسَدِ وَقَالَ: «يَا طَابِيثَا قُومِي!» فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطْرُسَ جَلَسَتْ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَقَامَهَا. ثُمَّ نَادَى الْقِدِّيسِينَ وَالأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً. فَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُوماً فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبِّ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܝܟ̥ ܐܰܝܠܳܐ ܕ̥ܓ̥ܳܥܶܐ ܥܰܠ ܦܨܺܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܝ ܓ̊ܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ[7] ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܩܽܘܠ̈ܣܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܠܒ̥ܰܫܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܐܰܝܟ̥ ܓ̊ܒ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܚܰܒ̊ܺܝ̈ܒ̥ܶܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܦ̥ܳܐ ܘܒ̥ܰܣܺܝܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܰܓ̊ܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܣܰܝܒ̊ܪܺܝ̣ܢ ܚܰܕ̥ ܠܚܰܕ̥ ܘܫܳܒ̥ܩܺܝ̣ܢ ܚܰܕ̥ ܠܚܰܕ̥. ܘܶܐܢ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒ̥ܪܶܗ ܪܽܘ̣ܥܳܡܳܐ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܫܒ̥ܰܩ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܦ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܫܒ̥ܽܘ̇ܩܘ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܕ̥ܗܽܘܝܽܘ ܚܙܳܩܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܢܕ̥ܰܒ̊ܰܪ ܠܶܒ̊ܰـ̈ܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܶܗ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܚܰܕ̥ ܦ̊ܓ̥ܰܪ. ܘܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܘܕ̊ܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ̊ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܬ̊ܶܥܡܰܪܝ ܒ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒ̊ܟ̥ܽܠ ܚܶܟ̥ܡܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܠܦ̥ܺܝ̣ܢ ܘܪܳܕ̥ܶܝܢ ܢܰܦ̥ܫܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܬ̥ܶܫ̈ܒ̊ܚܳܬ̊ܳܐ ܘܒ̥ܰܙܡܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܘܰܒ̥ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܒ̊ܠܶܒ̊ܰـ̈ܘܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟ̥ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܣܳܥܪܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܰܥܒ̥ܳܕ̥ܳܐ܆ ܒ̊ܰܫܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܥܳܒ̥ܕ̊ܺܝܢ. ܘܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܰܘܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܺܐܝܕ̥ܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ[8]܀

فَالْبَسُوا كَمُخْتَارِي اللهِ الْقِدِّيسِينَ الْمَحْبُوبِينَ احْشَاءَ رَأْفَاتٍ، وَلُطْفاً، وَتَوَاضُعاً، وَوَدَاعَةً، وَطُولَ انَاةٍ، مُحْتَمِلِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَمُسَامِحِينَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً. إنْ كَانَ لأَحَدٍ عَلَى أحَدٍ شَكْوَى. كَمَا غَفَرَ لَكُمُ الْمَسِيحُ هَكَذَا أنْتُمْ ايْضاً. وَعَلَى جَمِيعِ هَذِهِ الْبَسُوا الْمَحَبَّةَ الَّتِي هِيَ رِبَاطُ الْكَمَالِ. وَلْيَمْلِكْ فِي قُلُوبِكُمْ سَلاَمُ اللهِ الَّذِي الَيْهِ دُعِيتُمْ فِي جَسَدٍ وَاحِدٍ، وَكُونُوا شَاكِرِينَ. لِتَسْكُنْ فِيكُمْ كَلِمَةُ الْمَسِيحِ بِغِنىً، وَأَنْتُمْ بِكُلِّ حِكْمَةٍ مُعَلِّمُونَ وَمُنْذِرُونَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، بِمَزَامِيرَ وَتَسَابِيحَ وَأَغَانِيَّ رُوحِيَّةٍ، بِنِعْمَةٍ، مُتَرَنِّمِينَ فِي قُلُوبِكُمْ لِلرَّبِّ. وَكُلُّ مَا عَمِلْتُمْ بِقَوْلٍ اوْ فِعْلٍ، فَاعْمَلُوا الْكُلَّ بِاسْمِ الرَّبِّ يَسُوعَ، شَاكِرِينَ اللهَ وَالآبَ بِهِ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܶܓ̊ܰܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥ ܘܰܠܡܶܠܬ̥ܳܟ ܣܰܒܪܶܬ̥. ܣܰܟ̊ܺܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܠܡܺܐܡܪܳܟ̥ ܕ̊ܶܐܡܰܬ̥ܝ ܬ̊ܒܰܝܐܰܢܝ[9] ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܩܽܘ̇ܣ ܘܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒ̊ܪܺܝ̣ܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܘܶܐܬ̥ܰܘ ܐܶܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܠܒ̥ܰܪ ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܕ̊ܢܶܩܪܽܘ̇ܢܳܝܗ̱ܝ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܚܕ̥ܳܪܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ̥ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟ̊ ܠܒ̥ܰܪ ܒ̊ܳܥܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܡܰܢܺ ܗ̱ܝ ܐܶܡܝ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܚܳܪ ܒ̊ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܝܳܬ̥ܒ̊ܺܝ̣ܢ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܐܶܡܝ ܘܗܳܐ ܐܰܚܰܝ̈. ܡܰܢ ܕ̊ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܓ̊ܶܝܪ ܨܶܒ̥ܝܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬ̥ܝ ܘܶܐܡܝ[10]܀

ܘܰܗܘܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܪܳܕ̥ܶܝܢ ܒ̊ܽܐܘ̣ܪܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ̥ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗ̇ ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܩܰܒ̊ܶܠܬ̥ܶܗ ܒ̊ܒ̥ܰܝܬ̊ܳܗ̇. ܘܺܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܳܗ̇ ܚܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܬ̥ ܝܶܬ̥ܒ̊ܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ̥ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܥܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒ̊ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܬ̥ܳܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܬ̥ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ: ܡܳܪܝ܆ ܠܳܐ ܒ̥ܛܺܝ̣ܠ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܚܳܬ̥ܝ ܫܒ̥ܰܩܬ̥ܰܢܝ ܒ̊ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܥܰܕ̊ܪܳܐ ܠܺܝ: ܥܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܡܳܪܬ̊ܳܐ ܝܳܨܦ̊ܰܬ̊ܝ ܘܰܪܗܺܝܒ̥ܰܬ̊ܝ ܥܰܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܳܬ̥ܳܐ. ܚܕ̥ܳܐ ܗ̱ܝ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܥܝܳܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕ̊ܶܝܢ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܒ̥ܳܬ̥ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܢܣܶܒ̥ܝ ܡܶܢܳܗ̇[11]܀

فَجَاءَتْ حِينَئِذٍ إِخْوَتُهُ وَأُمُّهُ وَوَقَفُوا خَارِجاً وَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ يَدْعُونَهُ. وَكَانَ الْجَمْعُ جَالِساً حَوْلَهُ فَقَالُوا لَهُ: «هُوَذَا أُمُّكَ وَإِخْوَتُكَ خَارِجاً يَطْلُبُونَكَ». فَأَجَابَهُمْ: «مَنْ أُمِّي وَإِخْوَتِي؟» ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ إِلَى الْجَالِسِينَ وَقَالَ: «هَا أُمِّي وَإِخْوَتِي لأَنَّ مَنْ يَصْنَعُ مَشِيئَةَ اللَّهِ هُوَ أَخِي وَأُخْتِي وَأُمِّي»܀

وَفِيمَا هُمْ سَائِرُونَ دَخَلَ قَرْيَةً فَقَبِلَتْهُ امْرَأَةٌ اسْمُهَا مَرْثَا فِي بَيْتِهَا. وَكَانَتْ لِهَذِهِ أُخْتٌ تُدْعَى مَرْيَمَ الَّتِي جَلَسَتْ عِنْدَ قَدَمَيْ يَسُوعَ وَكَانَتْ تَسْمَعُ كَلاَمَهُ. وَأَمَّا مَرْثَا فَكَانَتْ مُرْتَبِكَةً فِي خِدْمَةٍ كَثِيرَةٍ فَوَقَفَتْ وَقَالَتْ: «يَا رَبُّ أَمَا تُبَالِي بِأَنَّ أُخْتِي قَدْ تَرَكَتْنِي أَخْدِمُ وَحْدِي؟ فَقُلْ لَهَا أَنْ تُعِينَنِي!» فَأَجَابَ يَسُوعُ: «مَرْثَا مَرْثَا أَنْتِ تَهْتَمِّينَ وَتَضْطَرِبِينَ لأَجْلِ أُمُورٍ كَثِيرَةٍ وَلَكِنَّ الْحَاجَةَ إِلَى وَاحِدٍ. فَاخْتَارَتْ مَرْيَمُ النَّصِيبَ الصَّالِحَ الَّذِي لَنْ يُنْزَعَ مِنْهَا»܀

 

 

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕ̥ܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕ̥ܥܽܘܫܢܶܗ.

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕ̊ܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟ̥ܶܢܳܪ̈ܶܐ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܓܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܶܠܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ̥ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܟ̊ܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܣܳܡܬ̊ ܠܰܢ ܒܦܶܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܳܟ̥ܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܒܰܘ̈ܬܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܡܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܰܐܣܦ̊ܶܩ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܠܰܡܫܰܡܳܫܘ̣ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܠܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܣܬ̊ܓ̥ܶܕ̥܆ ܠܰܐܪܥܳܐ ܫܰܕ̊ܰܪܬ̊܆ ܘܰܠ̈ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܚܰܪܰܪܬ̊܆ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܬ̊ܕ̊ܰܒܳܪܽܘ̣ ܐܰܝܟ̥ ܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܦܰܩܶܕ̊ܬ̊ ܒܝܰܕ̥ ܥܒ̥ܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܰܪܶܟ̥ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܗ̇ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬ̊ܳܐ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ. ܘܬ̥ܶܫܦܰܪܝ ܠܳܟ̥ ܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܬ̥ܰܣܶܩܝ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܥܳܡܰܪ ܘܰܒܡܰܟ̊ܺܝ̣̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ ܚܳܐܰܪ. ܘܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܩܶܐ. ܘܬ̥ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܒܳܨܶܐ. ܘܝܳܕ̥ܽܘܥܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܦܳܪܰܥ ܠܟ̥ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ̥ ܥܒ̥ܳܕ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ. ܠܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ. ܕ̊ܬ̥ܶܫܡܰܥ ܠܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܘܰܬ̥ܫܰܡܠܶܐ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝ̣ܚܳܝܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܶܝܗ̇ ܫܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܚܳܬ̥ܶܡ ܠܳܗ̇ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̣̈ܒ̥ܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܬ̊ܛܰܒܥܳܐ ܘܡܶܫܬ̊ܰܡܠܝܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ] ܩܰܫܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܠܰܡܥܰܕ̊ܳܪܽܘ̣ ܠܟ̥ܳܗܢܳܐ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܛܶܟ̊̈ܣܶܐ ܥܺܕ̊̈ܬ̊ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ̣ ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ. ܚܠܳܦ ܛܳܒܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܘܳܬ̥ܰܢ ܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܨܒܺܝ ܬ̊ܽܘܒ̥ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܗܘܳܬ̥ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥. ܘܗܰܒܠܳܗ̇ ܕܕܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܢܰܟ̥ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܺܚܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘܡ̈ܬ̥ܳܗ̇܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܰܕ̊ܬ̊ܶܫܟ̊ܰܚܝ ܡܫܰܝܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܰܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ ܘܰܐܒܽܘ̣ܢ ܕ̊ܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ

 [1] ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܰܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܥܽܘܕ̥ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܠܶܗ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ܆ ܒܰܕ̥ܠܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܡܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܰܢ ܣܽܘ̣ܪ̈ܝܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܒܕ̥ܰܥܒ̥ܰܪ ܕ̊ܶܝܢ܆ ܒܰܪ̱ܬ̥ ܩܝܳܡܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬ̊ܬ̥ܳܐ ܥܰܠܺܝ̣ܠܰܬ̥ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܗ̇ ܕܰܣܗܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܶܐ ܘܰܒܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܝܳܐ܆ ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܰܡܩܳܡ ܒܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܡܳܫܚܳܐ ܠܢܶܫ̈ܐ ܘܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

[2] ܡܙܡܘܪܐ 25: 1.

[3] ܡܙܡܘ̇ܪܐ 6: 5.

[4] ܡܙܡܘ̇ܪܐ 123: 1.

[5] ܡܙܡܘ̇ܪܐ 13: 2.

[6] ܦܪܟܣܝܣ 9: 36-42.

[7] ܡܙܡܘܪܐ 42: 1.

[8] ܩܘܠ̈ܣܝܐ 3: 12-17.

[9] ܡܙܡܘܪܐ 118: 81 – 82.

[10] ܡܪܩܘܣ 3: 31- 35.

 

[11] ܠܘܩܐ 10: 38- 42.