1- طقس رسامة المرتلين

ܛܶܟ̊ܣܳܐ

ܕ̥ܰܪܫܳܡ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ[1]

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪ̈ܶܐ:

ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܘܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܦܣܰܠܛܽܘ̇ܣ ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ܆ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܐܰܟ̥ܡܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܰܡܕ̥ܰܝܶܠ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܡܶܫ ܩܕ̥ܳܡ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܟ̥ܽܠ ܣܽܘ̣ܥܪܳܢܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܦܰܩܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܳܗܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܰܕ̥ܢܶܬ̥ܢܶܐ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܀

ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗ̄ܕ̄ ܩܕ̥ܳܡ ܫܰܘܬ̊ܳܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܓ̥ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܒܰܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܳܒܶܫ ܬ̊ܳܓ̥ܳܐ ܘܳܐܚܶܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܚܽܘ̣ܛܪܳܐ.

ܘܰܐܝܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܡܶܬ̥ܓ̊ܒ̥ܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ [ܐܶܢ ܚܰܕ̥ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ] ܡܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܬ̥ܰܚܬ̊ ܡܶܢ ܕ̊ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܩܳܐܶܡ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܠܶܐ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܪܟ̊ܰܢ܆ ܘܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܒܰܚ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܽܘ̇ܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕ̊ܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܕ̊ܒܳܟ̥ ܬ̊ܶܬ̥ܚܰܝܰܠܝ ܘܡܶܢܳܟ̥ ܬ̊ܩܰܒܶܠܝ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ܆ ܘܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܕ̊ܰܒܗܽܘ̇ܢ ܢܶܬ̥ܢܰܗܪܽܘ̣ܢ ܝܰܠܕ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢܳܟ̥ ܥܰܡ ܬ̊ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܗܽܘ̣ܠܳܢܳܝ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܶܠ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

وطّد يا ربُّ بيعتَكَ المقدسةَ على صخرةِ الإيمانِ القويمِ الراسخة، فتتقوّى بك وتحصلَ منك على المعونات الكاملة والِمنَح الإلهيّة التي بها يَستَنيرُ أولادُها ليخدموا في هيكلك المقدّس بالطهرِ والبرارةِ ويسبحوك مع الطغمات العلوية أيّها الآب والابن الروح القدس. إلى أبد الآبدين܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܬ̥ܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ: ܒܡܳܢܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܶܗ ܕ̊ܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܟ̥ܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܥܰܩܶܒܬ̊ܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܶܛܥܶܝܢܝ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܒܠܶܒܝ ܛܰܫܺܝܬ̥ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̥ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܪܺܝܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬܽܘܒ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ: ܠܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊ ܪܢܺܝ̣ܬ̥ ܘܝܶܕ̥ܥܶܬ̥ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܟ̥

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܒܢܳܡܘ̇ܣܳܟ̥ ܪܢܺܝ̣ܬ̊ ܕ̊ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܢܺܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܺܐܚܶܐ ܘܶܐܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ: ܓ̊ܠܺܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕ̊ܶܐܚܙܶܐ ܬ̥ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܳܡܽܘ̇ܣܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̊ܛܰܫܶܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ: ܨܒܳܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܓ̥ܰܬ̥ ܠܕ̥ܺܝܢܰܝ̈ܟ̊ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܟ̊ܐܰܝܬ̊ ܒ̊ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܺܝ̣ܛܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘ̣ܩܕ̈ܳܢܰܝܟ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܒ̥ܰܐܬ̊ܽܘ̇ܢܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ܆ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒ̥ܢ̈ܰܝ ܥܶܒ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܢܚ̣ܶܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܩ̣ܳܡ[2]܆ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܝܳܩܕ̊ܳܐ ܠܛܰܠܳܐ ܗܰܢܺܝ̣ܐܳܐ ܫܰܚܠ̣ܶܦ̥܆ ܕ̊ܠܶܗ ܫܰܒ̊ܰܚܘ ܥܰܒ̥ܕ̥̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒ̊ܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳ݀ܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܥܰܒܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܰܣܩܽܘ̣ܢ ܠܳܟ̥ ܩܽܘ̣ܒܳܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦܰܩ ܠܽܐܘ̣ܪܥܳܟ̥ ܒܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܬ̊ܪܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ̥ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܬ̥ܶܓ̥̈ܡܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܐ ܒܥܺܕܬ̊ܳܐ ܕ̥ܒܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيّها المسيح إلهنا امنحْ عبيدَكَ هؤلاء بأن يقبلوا غنى مواهبِكَ الإلهية، لكي بالطهارة والقداسة يقدموا لك الشكرَ كلَّ أيام حياتهم، وأهّلنا وإياهم بأن نخرجَ للقائك في مجيئك الثاني، ونخدمك مع الطغم الملائكية في بيعة الأبكار السماوية إلى أبد الآبدين܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̥ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܰܠܓ̥ܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܬ̊ܺܝ. ܟ̊ܰܕ̥ ܒܪܳܝܗ̱ܝ ܘܨܰܒܬ̥ܶܗ. ܘܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܫܪܰܥ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܦܪܰܩ ܘܰܐܩܺܝܡ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܘ̈ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝ. ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܬ̥ܽܘ̇ܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܬ̊ܰܫܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܥܰܒܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܟܰܕ̥ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝ̣ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܟ̥ܺܝ̣ܢܺܝ̣ܢ] ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥. ܕܠܳܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܘܥܶܕ̊̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

المجد للرب الرحيم الكثير النعمة الذي أتى بالجنس البشري من العدم إلى الوجود فأبدعه وجمّله. ولما زلّ وسقط، خلّصه وأنهضه. وأهّله أن يدنوَ من ذروة مِنَحِهِ الإلهية السامية. إليك نبتهل أيّها الرب المملوء رحمةً وحناناً متوسّلين في هذا الوقت مع عَرْفِ البخور لتقبلَ برحمتك الأزليةِ عبدَكَ هذا القائمَ منحنياً (عبيدك هؤلاء القائمين والمنحنين) أمام عرش عظمتك والمرتجي )المترجَون) موهبتَكَ السماوية. وتؤهّلنَا لنقرّبَه (لنقربهم) من خدمةِ هيكلك الطاهر المقدس. لأنه بك يليق المجد والوقار في وقت إتمام هذه الخدمة الروحية وفي سائر الأعياد والأوقات والساعات والأزمنة. وكل أيام حياتنا إلى أبد الآبدين܀

 

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܟ̥ܶܢ̈ܫܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ. ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕܰܒܩܘ̣ܕ̈ܳܫܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܰܝ̈ ܠܶܥ̈ܙܶܐ ܡܒܰܪܟ̥ܺܝ̣ܢ ܠܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܣܳܓ̥ܕ̊ܳܐ ܠܳܟ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܥܰܦܪܳܐ ܒܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܒܪܺܝܘ. ܘܰܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܶܬ̥ܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܐܰܫܘܺܝܬ̊. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܝ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܒܳܨܶܐ ܘܟ̥ܽܠ ܡܨܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܰ̊ܒܝܰܕ̥ ܒ̊ܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܰܒܺܝ̣ܒܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܬ̥ܰܚܽܘܒܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܡܠܰܝܬ̊ ܡܶܢ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪ̈ܟ̊ܳܢܶܐ. ܘܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܳܪܰܬ̥ ܓ̊ܰـ̈ܙܶܐ ܠܰܢ ܐܰܓ̥ܥܶܠܬ̊ ܘܫܰܟ̊ܶܢܬ̊. ܡܰܘܕ̊ܶܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ̥ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܙܩܺܝ̣ܢܰܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܰܥܠܰܝܟ̊. ܐܳܫܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ ܬ̊ܰܟ̥ܫܶܦܬ̊ܳܐ ܘܒ̥ܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܚܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܐܥܒܰܪ ܣܰܟ̥ܠܘ̈ܳܬ̥ܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥. ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܓ̊ܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܘܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܣܦܰܩ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܚܰܫ̈ܐ ܕ̥ܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܟ̊ܳܢܽܘ̣ ܠܥܰܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܗܺܝ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ ܓܳ̊ܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܗܽܘ̇ܢ. ܒܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܒܗܳܝ ܕ̊ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܫܦܺܝ̣ܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܝܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ [ܠܥܰܒ̥ܕܰܝ̈ܟ̊ ܗܳܠܶܝܢ] ܕ̊ܰܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝ̣ [ܕ̥ܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܘ]. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣܆ ܒܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܠܦܰܓ̥ܪܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ [ܠܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ] ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ ܘܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ [ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ] ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ [ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܰܝܳ̈ܐ] ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܢܺܝ̣ܚ ܒܶܗ [ܒܗܽܘ̇ܢ] ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܶܬ̥ܚܰܝܰܠ [ܢܶܬ̥ܚܰܝܠܽܘ̣ܢ]܆ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܕ̥ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ ܘܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܡܶܫܬ̊ܰܟ̊ܢܺܝ̣ܢ܆ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪܰܓ̥ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܪܓ̥ܽܘ̣ܢ]. ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܽܘ̣ [ܘܗܶܢܽܘ̇ܢ] ܠܚܰܪܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܐܰܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܠܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܠܳܟ̥ ܐܰܒ̥ܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܥܰܩܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܨܝܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

تسبّحك اللهمَّ السماواتُ بجماهيرِ الروحانيين الذين يباركون عظَمتكَ غيرَ الموصوفةِ بتقاديسَ ثلاثيةِ النغمات. وتسجدُ لَكَ الأرضُ ببني البشر الذين خُلقوا من التراب بأمرك. وأهّلتهم أن يدنوا من خدمتك بالطهر والقداسة. إنك أنت أيّها الرب يا من يفحص ويستطيع كل شيء. قد سلّمتنا بوساطة ابنك الحبيب ربِّنا وإلهنا ومخلّصِنا يسوعَ المسيح وحلولِ روحكَ القدوس، وأودعتَ طبعَنا الذليل نحن البشر الترابيّين مِنَح هذه الخدمة الروحية. وأفعَمتَ رُسُلَكَ القديسين من أقداسك الفائقة الإدراك. وسلّمتَنا بوساطتهم ومنحتَنا مقاليدَ الكهنوت سيّدِ الكنوز. إننا نشكرُ رحمتَكَ ونسبّحُ نعمتَكَ، ونفيضُ تضرعنا وطلبتنا الذليلة أمام عظمتك ونحن واثقون برجائك الوطيد ومتمنطقون بالاتّكال عليك. ونبتهلُ إلى لطفكَ لكي تمحوَ خطايانا بحنانك، وتصفحَ عن ذنوبنا برحمتك. ووفّقنا أن نتمّمَ أوامرَكَ ونكمّلَها ونمتلئَ من تقاديسِكَ. فنصبح أهلاً للخدمة أمامك دون أن نجنح إلى الأهواء الفاسدة. ونمنح شعبك من مواهبك السامية الرفيعة. وندني من مذبحك المقدس مَن تبيّنه وتُقرّبه معرفَتُك الإلهية وتكمّلُهُ رأفتك وتتمّمه بوساطة ضعفنا لأننا لسنا ندنو لكوننا مستحقين. بل نتقوّى بحنانك الفائض بالمواهب. فمن أجل ذلك، إقبل عبدك هذا المنتدب (عبيدك هؤلاء المنتدبون) لخدمة المرتل (المرتلين) وكمّله [وكمّلهم] بحلول روحك القدوس الإلهي. حتى إذا طهّرتَ يا ربُّ جسدهُ ونفسهُ (أجسادهم وأنفسهم) معاً من كل أدران الخطية. يكون (يكونون) في هيكلك المقدس حملاً نقيّاً (حملاناً أنقياء) تُسرُّ به (بهم) مشيئتُك الصالحةُ الرضيّةُ ليتقّوى (ليتقوّوا) بقوّتك الإلهية ويتدرّج (ويتدرجون) في المِنَحِ التي تُمنح بمعرفتك الإلهية السامية فنستحق نحن وهو (وهم) الآخرةَ الصالحةَ التي وعدتَ بها قديسيك. ونرفعُ التسبيحَ والشكرَ إليك أيّها الآب المحجوب وغيرُ المُدرك وإلى ابنك المسجود له الذي لا يتناوله بحث، وروحك القدوس غير المستقصى. الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܚܙܺܝ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܓ̥ܽܘܥܠܳܢܳܐ ܕ̥ܝܶܗܒ̊ܶܬ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ̊܆ ܒܥܺܝܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܰܪ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܟ܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̣ܓ̥ܦܳܢ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕ̊ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ܆ ܩܕ̥ܳܡ ܕ̊ܰܝܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܒܕ̥ܺܝ̣ܢܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀ ܐܰܢܗܰܪܘ ܒܰܪ̈ܩܰܝܟ̊ ܠܬ̥ܺܒܶܝܠ: ܟ̊ܬ̥ܰܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܢܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܬ̊ܰܠܡܺܝܕ̥ܶܗ܆ ܚܙܺܝ ܐܰܚܽܘ̣ܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܥܺܕ̊̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܳܐ ܬ̊ܶܬ̊ܶܠ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̣̈ܠܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܟ̊ܺܝ̈ܟ̥ܶܐ܆ ܘܟ̥ܽܠ ܕܰܕܟ̥ܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘ̣ܫܶܐ܆ ܒܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܣܰܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܥܽܘ̇ܠ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ ܕ̥ܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܚܙܰܘ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܰܪ̈ܓ̥ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܳܐܣܪܳܐ ܘܫܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܳܗ̇܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܆ ܩܠܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܗܳܐ ܣܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܘܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܒ̥ܕ̊ܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܕ̊ܥܰܡܶܗ ܬ̊ܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕ̊ܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܰܢܺܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘ̣ܚܳܢܳܝܶܐ ܕ̥ܰܠܬܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܙܰܡܢܰܬ̥ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢ ܒܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܡܕ̥ܰܝܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝ̣ܢ ܠܳܟ̥. ܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܟ̥ ܘܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

نطلب منك أيّها الرب الجزيل الرحمة. أن تتقبّلَ الآن برحمتك الأبويّة وتستطيبَ أريجَ هذا البخور الذي قرّبناه للاهوتك السامي في تقريب الابناء الروحيين الذين انتدبَتْهم رأفتُكَ لهذه الخدمة. ووفّقهم أن يخدموا في هيكلك المقدس خدمةً طاهرةً، ويسبحوك ويعظموك مع ابنك الوحيد وروحِكَ القدوس الآن وكل أوان إلى أبد الآبدين܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܛܰܝܰܒ̥ ܕ̊ܢܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܟ̥ܰܢܰܫ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܕܰܘܺܝܕ̥ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܣܰܓ̥ܺܝ̣ܐܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܚܰܕ̥ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܝܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܩܠܺܝ̣ܪ̈ܺܝ̣ܩܳܝܶܐ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܕ̥ܺܝܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ܆ ܠܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܰܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ̥ ܙܶܡܪܰܬ̥܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕ̥ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܒܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ̥ ܠܳܐ ܐܶܒ̥ܗܰܬ̥ ܠܥܳܠܰܡ[3]܀

ܐܰܫܝܓ̥ܶܬ̥ ܕܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܺܝ̣ܕܰܝ̈܆ ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܰܪܟ̊ܶܬ̥ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܶܐܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܟ̥ ܘܶܐܫܬ̊ܰܥܶܐ ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܬ̊ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܟ̥. ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ̊ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕܒܰܝܬ̊ܳܟ̥ ܘܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܫܪܝܶܗ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒܚܳܟ̥[4]܀

ܚܕ̥ܳܐ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠܶܬ̥ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܳܗ̇ܽ ܗ̱ܘ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕ̊ܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈܆ ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܶܐܦܩܽܘ̇ܕ̥ ܗܰܝܟ̊ܠܶܗ[5]܀

ܘܶܐܕ̊ܰܒܰܚ ܒܡܰܫܟ̊ܢܶܗ ܕ̊ܶܒ̈ܚܶܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ܆ ܐܶܫܰܒܰܚ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܝ ܡܳܐ ܕ̥ܰܩܪܺܝܬ̥ܳܟ̥. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܥܢܺܝ̣ܢܝ[6]܀

ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘ̣ܪܚܳܟ̥܆ ܘܕ̥ܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܰܫܒܺܝ̣ܠܰܝ̈ܟ̊ ܬ̊ܪ̈ܺܝ̣ܨܶܐ[7]܀

ܐܶܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܗܰܝܡܢܶܬ̊ ܕ̊ܶܐܚܙܶܐ ܛܳܒ̈ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܐ[8]܀

ܒܪܺܝܟ̥ܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܕ̥ܽܘܪܝ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܝ܆ ܕܰ̊ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܬ̊ܬ̊ܟ̥ܶܠ ܠܶܒܝ܆ ܘܰܫܘܰܚ ܒܶܣܪܝ. ܘܰܒ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܐܰܘܕ̊ܶܐ ܠܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܥܰܡܶܗ. ܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܦܪܽܘ̇ܩ ܠܥܰܡܳܟ̥ ܘܒܰܪܶܟ̥ ܠܝܳܪܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܪܥܺܝ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܘܕ̥ܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ[9] ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

عَلَيْكَ يَا رَبُّ تَوَكَّلْتُ. لاَ تَدَعْنِي أَخْزَى مَدَى الدَّهْرِ܀

أَغْسِلُ يَدَيَّ فِي النَّقَاوَةِ فَأَطُوفُ بِمَذْبَحِكَ يَا رَبُّ لأسَمِّعَ بِصَوْتِ الْحَمْدِ وَأُحَدِّثَ بِجَمِيعِ عَجَائِبِكَ. يَا رَبُّ أَحْبَبْتُ مَحَلَّ بَيْتِكَ وَمَوْضِعَ مَسْكَنِ مَجْدِكَ܀

وَاحِدَةً سَأَلْتُ مِنَ الرَّبِّ وَإِيَّاهَا أَلْتَمِسُ: أَنْ أَسْكُنَ فِي بَيْتِ الرَّبِّ كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِي لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى جَمَالِ الرَّبِّ وَأَتَفَرَّسَ فِي هَيْكَلِهِ܀

فَأَذْبَحُ فِي خَيْمَتِهِ ذَبَائِحَ الْهُتَافِ. أُغَنِّي وَأُرَنِّمُ لِلرَّبِّ. اسْتَمِعْ يَا رَبُّ. بِصَوْتِي أَدْعُو فَارْحَمْنِي وَاسْتَجِبْ لِي܀

عَلِّمْنِي يَا رَبُّ طَرِيقَكَ وَاهْدِنِي فِي سَبِيلٍ مُسْتَقِيمٍ܀

أَنَّنِي آمَنْتُ بِأَنْ أَرَى جُودَ الرَّبِّ فِي أَرْضِ الأَحْيَاءِ܀

مُبَارَكٌ الرَّبُّ لأَنَّهُ سَمِعَ صَوْتَ تَضَرُّعِي. الرَّبُّ عِزِّي وَتُرْسِي. عَلَيْهِ اتَّكَلَ قَلْبِي فَانْتَصَرْتُ. يَبْتَهِجُ قَلْبِي وَبِأُغْنِيَتِي أَحْمَدُهُ. الرَّبُّ عِزٌّ لَهُمْ وَحِصْنُ خَلاَصِ مَسِيحِهِ هُوَ. خَلِّصْ شَعْبَكَ وَبَارِكْ مِيرَاثَكَ وَارْعَهُم وَاحْمِلْهُم إِلَى الأَبَدِ. بارك يا سيدي܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘ̇ܢ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܘܕܰ̊ܘ ܠܶܗ ܒܟ̥ܶܢܳܪܳܐ ܘܰܒܩܺܝ̣ܬ̥ܳܪܳܐ܆ ܕ̊ܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܙܰܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܗܘܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܟ̊ܢܰܫ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܶܢܫܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ̥ ܝܰܡܬ̥ܳܐ ܕ̥ܓ̥ܶܢܶܣܰܪ. ܚܙܳܐ ܣܦ̥ܺܝ̈ܢܶܐ ܬ̥ܰܪܬ̊ܶܝܢ ܕ̊ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܓ̊ܶܢ̱ܒ̥ ܝܰܡܬ̥ܳܐ ܘܨܰܝܳܕ̥̈ܶܐ ܕ̥ܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܡܫܺܝ̣ܓ̥ܺܝ̣ܢ ܡܨܺܝ̈ܕ̥ܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕ̊ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܝ̣ܺܬ̥ܶܒ̥ ܒ̊ܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ: ܕ̊ܢܶܕ̥ܒ̊ܪܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܩܰܠܺܝ̣ܠ ܡܶܢ ܝܰܒ̥ܫܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܳܬ̥ܶܒ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܠܶܦ̥ ܡܶܢ ܣܦ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܠܟ̥ܶܢܫܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܫܬ̥ܶܩ ܡܶܢ ܡܰܡܠ̱ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܒ̥ܰܪܘ ܠܥܽܘ̣ܡܩܳܐ ܘܰܐܪܡܰܘ ܡܨܺܝܕ̊ܬ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܨܰܝܕ̊ܳܐ. ܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܪܰܒ̊ܺܝ܆ ܠܺܠܝܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܠܐܺܝ̣ܢ ܘܡܶܕ̊ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܚܰܕ̥ܢ܆ ܥܰܠ ܡܶܠܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܶܝܢ ܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܨܺܝܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܒ̥ܰܕ̥ܘ܆ ܚܒ̥ܰܫܘ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܕ̥ܛܳܒ̥܆ ܘܡܶܨܛܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܨܺܝܕ̊ܬ̊ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܪܡܰܙܘ ܠܚܰܒ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܒ̥ܰܣܦ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܺܐܬ̥ܽܘ̇ܢ ܢܥܰܕ̊ܪܽܘ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܰܘ܆ ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܣܦ̥ܺܝ̈ܢܶܐ ܬ̥ܰܪ̈ܬ̊ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܩܰܪ̈ܺܝ̣ܒ̥ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܡܶܛܒ̊ܰܥ. ܟ̊ܰܕ̥ ܚܙܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܟ̊ܺܐܦ̥ܳܐ܆ ܢܦ̥ܰܠ ܩܕ̥ܳܡ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ܕ̊ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܒ̊ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ̥ ܡܳܪܝ܆ ܦ̊ܪܽܘ̇ܩ ܠܳܟ̥ ܡܶܢܝ ܕ̊ܓ̥ܰܒ̥ܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܬ̊ܶܡܗܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܐܰܚܕ̊ܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܨܰܝܕ̊ܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܨܳܕ̥ܘ. ܗܳܟ̥ܘܳܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܐܳܦ̥ ܠܝܰܥܩܽܘ̇ܒ̥ ܘܰܠܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܒ̊ܢܰܝ̈ ܙܰܒ̥ܕ̥ܰܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܘ̈ܬ̊ܳܦ̥ܶܐ ܕ̥ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ. ܐܶܡܰܪ ܕ̊ܶܝܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ: ܠܳܐ ܬ̥ܶܕ̥ܚܰܠ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܒ̊ܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܕ̥ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܩܰܪܶܒ̥ܘ ܐܶܢܶܝܢ ܣܦ̥ܺܝ̈ܢܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܫܒ̥ܰܩܘ ܟ̊ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܘܶܐܬ̥ܰܘ ܒ̊ܳܬ̥ܪܶܗ[10]܀

ܘܰܗܦ̥ܰܟ̥ܘ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܫܰܒ̥ܥܺܝ̣ܢ ܕ̊ܫܰܕ̊ܰܪ ܒ̊ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܪܰܒ̊ܬ̥ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ: ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ̥ ܫܺܐܕ̥̈ܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܥܒ̊ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܠܰܢ ܒ̊ܰܫܡܳܟ̥. ܗܽܘ ܕ̥ܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܚܳܙܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕ̥ܰܢܦ̥ܰܠ ܐܰܝܟ̥ ܒ̊ܰܪܩܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܰܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܳܝܫܺܝ̣ܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒ̥ܶܐ ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ̊ܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܳܐ ܘܡܶܕ̊ܶܡ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ. ܒ̊ܪܰܡ ܒ̊ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܳܐ ܬ̥ܶܚܕ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܫܺܐܕ̥̈ܶܐ ܡܶܫܬ̊ܰܥܒ̊ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܕ̥ܰܘ ܕ̊ܰܫܡܳܗܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܟ̊ܬ̥ܶܒ̥ܘ ܒ̊ܰܫܡܰܝܳܐ. ܒ̊ܳܗ̇ ܒ̊ܫܳܥܬ̥ܳܐ ܪܘܰܙ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܡܰܘܕ̊ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܐܳܒ̥ܝ ܡܳܪܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕ̥ܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܣܺܝܬ̊ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܶܐ ܘܣܰܟ̊ܽܘܠ̈ܬ̥ܳܢܶܐ ܘܰܓ̥ܠܰܝܬ̊ ܐܶܢܶܝܢ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕ̥ܶܐ. ܐܺܝܢ ܐܳܒ̥ܝ܆ ܕ̊ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܀ ܘܶܐܬ̥ܦ̊ܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܟ̊ܽܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܐܶܫܬ̊ܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒ̥ܝ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕ̥ܰܥ ܡܰܢܽܘ ܒ̥ܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒ̥ܳܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܒ̥ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒ̊ܪܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܢ ܕ̊ܶܐܢ ܢܶܨܒ̊ܶܐ ܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܢܶܓ̥ܠܶܐ. ܘܶܐܬ̥ܦ̊ܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒ̊ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܛܽܘܒ̥ܰܝܗܶܝܢ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕ̥ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܚܳܙܶܝܢ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܰܢ̈ܒ̥ܺܝܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܨܒ̥ܰܘ ܕ̊ܢܶܚܙܽܘ̇ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܚܳܙܶܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ܆ ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܫܳܡܥܺܝ̣ܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ[11]܀

وَإِذْ كَانَ الْجَمْعُ يَزْدَحِمُ عَلَيْهِ لِيَسْمَعَ كَلِمَةَ اللهِ كَانَ وَاقِفاً عِنْدَ بُحَيْرَةِ جَنِّيسَارَتَ. فَرَأَى سَفِينَتَيْنِ وَاقِفَتَيْنِ عِنْدَ الْبُحَيْرَةِ وَالصَّيَّادُونَ قَدْ خَرَجُوا مِنْهُمَا وَغَسَلُوا الشِّبَاكَ. فَدَخَلَ إِحْدَى السَّفِينَتَيْنِ الَّتِي كَانَتْ لِسِمْعَانَ وَسَأَلَهُ أَنْ يُبْعِدَ قَلِيلاً عَنِ الْبَرِّ. ثُمَّ جَلَسَ وَصَارَ يُعَلِّمُ الْجُمُوعَ مِنَ السَّفِينَةِ. وَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْكَلاَمِ قَالَ لِسِمْعَانَ: «ﭐبْعُدْ إِلَى الْعُمْقِ وَأَلْقُوا شِبَاكَكُمْ لِلصَّيْدِ». فَأَجَابَ سِمْعَانُ: «يَا مُعَلِّمُ قَدْ تَعِبْنَا اللَّيْلَ كُلَّهُ وَلَمْ نَأْخُذْ شَيْئاً. وَلَكِنْ عَلَى كَلِمَتِكَ أُلْقِي الشَّبَكَةَ». وَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ أَمْسَكُوا سَمَكاً كَثِيراً جِدّاً فَصَارَتْ شَبَكَتُهُمْ تَتَخَرَّقُ. فَأَشَارُوا إِلَى شُرَكَائِهِمُِ الَّذِينَ فِي السَّفِينَةِ الأُخْرَى أَنْ يَأْتُوا وَيُسَاعِدُوهُمْ. فَأَتَوْا وَمَلَأُوا السَّفِينَتَيْنِ حَتَّى أَخَذَتَا فِي الْغَرَقِ. فَلَمَّا رَأَى سِمْعَانُ بُطْرُسُ ذَلِكَ خَرَّ عِنْدَ رُكْبَتَيْ يَسُوعَ قَائِلاً: «ﭐخْرُجْ مِنْ سَفِينَتِي يَارَبُّ لأَنِّي رَجُلٌ خَاطِئٌ». إِذِ اعْتَرَتْهُ وَجمِيعَ الَّذِينَ مَعَهُ دَهْشَةٌ عَلَى صَيْدِ السَّمَكِ الَّذِي أَخَذُوهُ. وَكَذَلِكَ أَيْضاً يَعْقُوبُ وَيُوحَنَّا ابْنَا زَبْدِي اللَّذَانِ كَانَا شَرِيكَيْ سِمْعَانَ. فَقَالَ يَسُوعُ لِسِمْعَانَ: «لاَ تَخَفْ! مِنَ الآنَ تَكُونُ تَصْطَادُ النَّاسَ!» وَلَمَّا جَاءُوا بِالسَّفِينَتَيْنِ إِلَى الْبَرِّ تَرَكُوا كُلَّ شَيْءٍ وَتَبِعُوهُ܀

 فَرَجَعَ السَّبْعُونَ بِفَرَحٍ قَائِلِينَ: «يَا رَبُّ حَتَّى الشَّيَاطِينُ تَخْضَعُ لَنَا بِاسْمِكَ». فَقَالَ لَهُمْ: «رَأَيْتُ الشَّيْطَانَ سَاقِطاً مِثْلَ الْبَرْقِ مِنَ السَّمَاءِ. هَا أَنَا أُعْطِيكُمْ سُلْطَاناً لِتَدُوسُوا الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبَ وَكُلَّ قُوَّةِ الْعَدُّوِ وَلاَ يَضُرُّكُمْ شَيْءٌ. وَلَكِنْ لاَ تَفْرَحُوا بِهَذَا أَنَّ الأَرْوَاحَ تَخْضَعُ لَكُمْ، بَلِ افْرَحُوا بِالْحَرِيِّ أَنَّ أَسْمَاءَكُمْ كُتِبَتْ فِي السَّمَاوَاتِ». وَفِي تِلْكَ السَّاعَةِ تَهَلَّلَ يَسُوعُ بِالرُّوحِ وَقَالَ: «أَحْمَدُكَ أَيُّهَا الآبُ رَبُّ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لأَنَّكَ أَخْفَيْتَ هَذِهِ عَنِ الْحُكَمَاءِ وَالْفُهَمَاءِ وَأَعْلَنْتَهَا لِلأَطْفَالِ. نَعَمْ أَيُّهَا الآبُ لأَنْ هَكَذَا صَارَتِ الْمَسَرَّةُ أَمَامَكَ». وَﭐلْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ وَقَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ قَدْ دُفِعَ إِلَيَّ مِنْ أَبِي. وَلَيْسَ أَحَدٌ يَعْرِفُ مَنْ هُوَ الاِبْنُ إِلاَّ الآبُ وَلاَ مَنْ هُوَ الآبُ إِلاَّ الاِبْنُ وَمَنْ أَرَادَ الاِبْنُ أَنْ يُعْلِنَ لَهُ». وَﭐلْتَفَتَ إِلَى تَلاَمِيذِهِ عَلَى انْفِرَادٍ وَقَالَ: «طُوبَى لِلْعُيُونِ الَّتِي تَنْظُرُ مَا تَنْظُرُونَهُ لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ أَنْبِيَاءَ كَثِيرِينَ وَمُلُوكاً أَرَادُوا أَنْ يَنْظُرُوا مَا أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَمْ يَنْظُرُوا وَأَنْ يَسْمَعُوا مَا أَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَمْ يَسْمَعُوا»܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܕ̥ܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕ̥ܥܽܘܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕ̊ܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟ̥ܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܶܠܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ̥ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ̥ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘ̇ܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܟ̊ܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ. ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܶܗ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘܗ̱̈ܝ] ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܘܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܶܢ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܰܥܶܠ ܠܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘ̇ܢ ܩܕ̥ܳܡ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܕ̥ܶܝܢ ܣܳܐܶܡ ܨܶܒ̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܕ̥ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܨܶܕ̈ܥܶܐ ܕ̥ܣܶܡܳܠܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕܡܶܣܬ̊ܰܦܰܪ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܕ̥ܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܗܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

                 ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܫܳܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܘܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܝܰܗ̱ܒ̥ܬ̊ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢ̈ܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܦܪ̈ܺܝ̣ܫܳܬ̥ܳܐ. ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܘܒܰܪ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܶܐܬ̥ܦܪܶܫ ܠܰܡܕ̥ܳܫ ܐܶܣܟ̊ܦ̈ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ ܡܕ̥ܰܝܠܳܢܳܐ ܙܗܺܝ̣ܪܳܐ ܒܫܰܦܺܝ̣ܪܽܘܬ̥ ܡܛܰܟ̊ܣܽܘܬ̥ܳܐ ܦܐܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܐܬ̥ܦܣܶܣܶܝ̈ܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ̣. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܟ̊ܶܢ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܗ ܕ̊ܰܒܕܶܚܠܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܩܰܠܣܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕ̥ܰܡܚܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܡܒܰܣܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܢ ܣܶܦܶـ̈ܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܟ̥ܽܠܡܶܕܶܡ ܘܰܒܟ̥ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬ̊ܰܒܰܚ ܫܡܳܟ̥ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܕܰ̊ܠܘܳܬ̥ ܓ̥ܶܢܣܰܢ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ܆ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܡܰܣܦܳܪܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܶܗ܆ ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܠܣܰܥܪܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܢܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܣܬ̊ܰܦܰܪ [ܦܠܳܢ] ܘܡܶܬ̥ܪܫܶܡ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬܳ̊ܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰ̊ܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܕ̥ܶܐ܆ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܚܶܕ̥ ܒܺܐܝܕ̥ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ܆ ܕ̊ܪܳܥܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܣܬ̊ܰܦܰܪ ܘܳܐܡܰܪ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܰܕ ܬ̊ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ ܗܰܠ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕܽܘܝ̈ܳܠܶܐ. ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕ̥ܰܒܡܰܥܰܠܬ̊ܳܐ܆ ܘܩܰܘܡܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܘܬ̥ܰܦܢܟ̥ܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ. ܠܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܒܳܟ̥ ܡܶܬ̥ܒܰܩܶܝܢ. ܘܟ̥ܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܳܐ. ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܶܐܢ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܺܝ̣ܢ܆ ܥܰܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘ̇ܢ ܡܫܰܡܠܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܐܡܺܝ̣ܪ̈ܳܢ: ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܫܪ̄. ܘܰܡܣܰܦܰܪ ܣܰܥܪܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܣܬ̊ܰܦܰܪ ܘܫܪ̄. ܟ̊ܶܢ ܐܳܚܶܕ̥ ܒܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܘܳܐܡܰܪ: ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܪ̄܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܣܶܒ ܠܟ̥ܽܘܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܘܗ̱̈ܝ ܘܰܡܒܰܪܶܟ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܕ̊ܰܕ̥ܠܳܐ ܡܪܰܚܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܢܰܥܛܦܺܝܘܗ̱ܝ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ.

ܘܳܐܦ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܢܶܛܥܢܺܝܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܕ̊ܪ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ. ܘܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܝܳܗܶܒ̥ ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬ̥ܽܘ̇ܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܳܫܶܩ ܠܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܕ̊ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܫܰܘܬ̊ܳܦ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܡܫܰܘܬ̊ܶܦ̥ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ ܘܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ܀

ܟ̊ܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܬ̥ܺܝ̣ܒܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܕ̊ܬ̥ܶܬ̥ܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܣܳܗܕܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܰܪܫܳܡ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ

 [1] ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܓ̊ܒ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܓ̊ܰܒܪܳܐ ܥܳܠܡܳܝܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܒܰܝܬ̊ܳܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܕ̥ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܢܶܥܽܘ̇ܠ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ. ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬ̥ܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܕ̊ܢܶܛܥܰܢ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܙܡܽܘ̇ܪ̈ܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕ̥ܢܶܬ̊ܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝܶـ̈ܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܰܦ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܢ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܀

[2] ܕܢܐܝܠ 3: 23.

[3] ܡܙܡܘܪܐ 31: 1.

[4] ܡܙܡܘܪܐ 26: 6-8.

[5] ܡܙܡܘܪܐ 27: 4.

[6] ܡܙܡܘܪܐ 27: 6-7.

[7] ܡܙܡܘܪܐ 27: 11.

[8] ܡܙܡܘܪܐ 27: 13.

[9] ܡܙܡܘܪܐ 28: 6-9.

[10] ܠܘܩܐ 5: 1- 11.

 

[11] ܠܘܩܐ 10: 17-24.