صلوات الاعتراف والحلة والتناول (سرياني)

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܐܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܢܺܚܶܐ܆ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܝ ܟܶܦܪܶܬ܆ ܘܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܦܠܶܬ܆ ܘܕܶܐܬܩܪܶܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܒܝ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܚܰܣܳܢܝ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܕܰܟܳܢܝ܆ ܐܳܘ ܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܣܘܽܪ̈ܚܳܢܰܝ܆ ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܣܰܬܰܪ ܡܽܘ̈ܡܰܝ. ܐܳܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ܆ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܟ ܠܳܐ ܬܶܪܕܶܝܢܝ܆ ܩܰܒܶܠ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܝ܆ ܘܰܐܫܺܝܓ ܒܗܶܝܢ ܠܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ. ܛܳܒ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܘܰܬܘܳܬܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̄ܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܝ܆ ܘܰܣܡܽܘܟܰܝܢܝ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܨܛܒܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܪܓܶܙܬܳܟ܀

 ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܢܘܬܳܐ

ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܠ܆ ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܳܠܶܡ ܐܢܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܣܽܘ̈ܢܶܗܕܽܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܘܗܳܝ ܕܰܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܦܳܘܠܺܝܣ ܘܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܳܗܢܘܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܕܶܐܬܬܱܓܥܠܰܬ ܠܳܟ ܐܳܒܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܘܐܳܣܰܪ ܐܰܢܬ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ ܒܪ̈ܶܓܫܰܝ ܓܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܰܒܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܚܛܺܝܬ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܛܳܒ܆ ܘܬܰܘܝܳܐ ܠܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܬܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܡܶܡܬܘܡ ܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܟܳܗܢܳܐ ܕܬܶܫܪܶܝܢܝ ܘܰܬܚܰܣܶܝܢܝ ܒܫܘܠܛܳܢܳܐ ܕܟܳܗܢܘܬܳܐ ܘܰܬܦܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܺܝ ܒܛܰܝܒܘܬܶܗ܀

ܪܘܫܡܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ

ܢܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܕܒܪܳܟ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܝܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܓܥܠܽܘܗ̱ܝ ܠܬܰܚܠܽܘܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܢܰܥ ܠܘܳܬܝ ܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ. ܫܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܚܝ̱ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܰܗ̈ܝܟ݁ ܕܰܐܘܕܺܝܬ݁ ܒܗܽܘܢ ܘܰܬܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܛܥܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ

ܨܠܘܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܛܳܗܐ ܘܟܽܠ ܙܢܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܐ

ܕܒܪ ܨܠܝܒܝ

ܣܰܒܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ܇ ܚܽܘܪ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܳܐܦܶܢ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܚܽܘܣܳܝܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܳܟ ܘܕܰܐܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܒܝܰܡܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܐܰܣܶܩ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܐ ܕܰܐܒܕܳܢܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܢܰܦܺܝܠܺܝܢ ܒܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܚܽܘܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܬܚܶܝܬ ܡܳܪܽܘܬܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܣܳܛܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ ܡܳܪܝ ܕܰܦܢܰܘ ܠܥܰܡܳܟ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܗܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ܆ ܐܶܬܦܢܰܝ ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܚܽܘܣ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܘܳܬ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ. ܐܶܠܐ ܒܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܬܘܳܬܐ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܘܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܠܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܘܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪܢܰܢ. ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܙܳܝܥܺܝܢܰܢ ܘܰܡܢܳܕܺܝܢܰܢ ܘܕܰܒܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܨܽܘ̈ܥܨܳܥܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܦܰܠܦܠܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܠܳܟ ܫܘ̄ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ.

ܘܟܕ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܩܳܢܘܢܐ܆ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܬܽܘܒ ܬܰܝܳܒܐ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܣܳܐܶܡ ܟܳܗܢܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܝܳܒܐ. ܘܢܳܦܰܚ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܰܨܠܽܘܬܐ:

ܐܶܬܛܰܠܩܰܬ ܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܘܦܰܓܪܳܟ ܒܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܐܶܬܚܰܣܺܝܬ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܬ ܒܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܬܶܫܬܘܶܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܫܡܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝ ܣܰܡܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܪܒܶܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܬܰܢܗܰܪ܆ ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܰܝ ܬܰܚܠܶܡ܆ ܘܠܰܨܪܺܝܟܽܘܬܝ ܬܰܥܬܰܪ. ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܕܠܰܬܝܳܒܽܘܬܝ ܩܰܒܶܠܬ܆ ܘܒܰܬܘܳܬܝ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܆ ܘܰܫܒܰܩܬ ܠܺܝ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ܆ ܘܕܰܟܺܝܬܳܢܝ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܢܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܶܐܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܒܫܽܘ̈ܘܕܳܝܰܝ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܐܶܙܟܶܐ܆  ܘܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܚܶܒ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܶܕܰܝܰܪ ܠܥܳܠܰܡ܀

 ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ

ܐܳܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܗܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐܣܒܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܐܳܘ ܚܰܡܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܪܘܳܢܝ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܐܳܘ ܕܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܢ ܕܰܨܗܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ ܘܢܶܫܬܶܐ܆ ܗܳܐ ܢܰܦܫܝ ܠܗܺܝܩܳܐ ܕܬܶܫܬܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܠܶܒܝ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܶܬܰܐܣܶܐ ܢܰܦܫܝ ܗܳܝ ܕܣܳܘܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܳܘܰܚ ܐܰܝܠܳܐ ܠܰܦܨܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܳܘ ܟܳܣܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܐ܇ ܐܳܘ ܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܰܬܰܪ ܒܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ

ܒܰܐܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܝ ܣܓܺܝܕܳܐ܇ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܨܒܰܝܬ ܘܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܝܳܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܪܘܺܝܬ ܠܪܽܘܚܝ ܒܰܕܡܳܟ܆ ܘܩܰܕܶܫܬܳܢܝ ܒܪܽܘܚܳܟ܆ ܘܣܰܒܰܥܬ ܠܟܰܦܢܽܘܬܝ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܠܳܟ ܡܫܰܟܶܢ ܐܢܳܐ ܠܶܒܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܘܙܰܘ̈ܥܰܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܝ ܗܳܕܶܐ ܠܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܆ ܘܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ܆ ܘܰܠܫܽܘܠܗܳܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ܆ ܘܰܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܢܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܥܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܝ܆ ܘܰܠܚܘܝܳܕܳܐ ܕܒܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܆ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀