5- حسايات القداس الإلهي

ܟܬܒܐ ܕܚܘ̈ܣܝܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܓܘܬܐܒܘܪܓ – ܣܘܝܕ

ܫܢܬ ܒܘ̄

 

ܒܚܝܠܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܟܬܒ ܦܪ̈ܘܡܝܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

 

 

ܢܨܰܠܶܐ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܼܢ ܡܳܪܝܐ ܢܶܒܥܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܚܙܺܝܼ. ܘܰܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܩܨܺܝ. ܘܰܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܒܰܣܶܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܼܰܪܣـܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܗܪܟܐ ܣ̇ܐܡ ܒܣܡ̈ܐ ܘܡܲܚܬ ܩܲܪܢܐ ܕܫܘܫܸܦܵܐ

ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܼܠ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܥܳܛܽܘܝܳܐ ܘܠܳܚܽܘܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܰܥܗܕܳܢܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܠܚܺܝܼ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܢܺܝܼܚ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܪܽܘܣ ܛܰܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܥܢܺܝ ܠܰܢ ܘܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܘܒܰܛܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܰܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܟܗܢܐ: ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ. ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ. ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܚܺܝܼܠ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝܼܛܳܢ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܢܘܪ̈ܳܢܶܐ ܡܼܢ ܙܺܝܘܶܗ. ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܼܢ ܚܙܳܬܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܫܰܘܬܶܦܬܳܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝܥ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܬܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܬܩܰܕܶܫ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܡܺܝܼܢ. ܘܰܬܙܰܗܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܬܩܰܕܶܫ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܢ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ. ܘܬܶܡܪܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܨܽܘܥ̈ܨܳܥܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܘܠܳܐ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܠܰܟܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܫܐ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܕܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܣܺܝܼ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܘܡܺܝܬ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝܼ ܠܰܢ. ܘܩܳܡ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝܼ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܣܶܩ ܠܰܢ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣـܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܢܺܝܫܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܰܢܣܺܝܼܒܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܐܰܥܛܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܼܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܡܼܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܘܟܶܠ ܠܰܢ. ܘܰܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ ܘܰܐܫܩܺܝܼ ܠܰܢ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܼܬܐ ܐܰܘܪܶܬ ܠܰܢ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܣܶܐ ܡܼܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܼ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܣܺܝܼ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܡܪܰܚܦܳܐ ܒܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܣܳܝܡܺܝܼܢܰܢ ܠܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܰܥܛܳܝܳܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܼܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܣܳܡ ܠܰܢ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܼܬܶܗ. ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܫܘܺܝܬܳܢܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܼܛܳܐ ܕܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܥܽܘܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܫܟܺܝܼܢܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܺܝܬܳܢܝ̱ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܺܝܼܢ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܚܰܠܶܛܬܳܢܝ̱ ܒܬܶܓܡܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܠܳܟ ܘܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܼܢ ܠܳܟ. ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܳܐ. ܘܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡܳܟ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܟ. ܦܬܰܚ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܩܕܳܡ ܣܢܺܝܼ̈ܩܶܐ. ܐܰܫܦܰܥ ܛܰܒ̈ܳܬܳܟ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ. ܬܠܽܘܚ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܚܺܝܼ ܡܼܢ ܥܘܽܗܕܳܢܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒܺܝܼܢܰܢ. ܒܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܟܰܕ ܬܟܺܝܼܠܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܼܡ. ܢܶܬܬܢܺܝܼܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ ܘܢܶܚܽܘܬ ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܠܶܗ. ܘܠܰܢ ܢܚܰܣܶܐ ܡܼܢ ܥܰܘܠܰܢ ܘܢܰܠܒܫܰܢ ܐܶܣـܛܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܟܳܣܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܶܐܬܡܙܰܓ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܣܺܝܼܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܡܼܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܦܰܥ ܥܰܠ ܪܰܘܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܬܪܫܶܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܦܪܰܩܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ.  ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀ 

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܢܫܰܡܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܪܺܝܼܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܐܫܘܺܝܬ ܠܰܢ ܠܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܢܩܽܘܡ. ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢ̈ܶܐ ܢܫܰܡܶܫ ܘܰܢܟܰܗܶܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܓܼܪܓܺܝܼܢ ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ. ܚܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܼܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܘܡܼܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ. ܘܰܒܢܺܝܼܪܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܠܺܝܼܠܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܰܩܢ̈ܶܐ ܢܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ. ܘܰܢܡܰܢܰܥ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܪܰܚܺܝܼܩܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܽܘܘܳܢ̈ܶـܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܩܰܕܫܢܳܐ ܕܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳـܢܳـܐ ܕܬܰܝܳـܒ̈ܶـܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܣܟܠܳـܢ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܼܢ ܒܺܝܼܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰـܘ̈ܳܬܶܗ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܘܒܰܕܪܳܥܳܟ ܪܳܡܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܠܒܶܫܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܙܰܝܰܚ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟܕܺܝܢ̈ܳܢ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܼܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܼܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܼܢ ܠܥܰܙܺܝـܙܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܕܡܰܙܥܩܺܝܼܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܝܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܘܛܶܟܣ̈ܶܐ ܘܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܼܢ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܼܢ ܠܰܕܚܺܝܼܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܐܽܘܣܝܰܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܡܳܪܝ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܽܘܪ ܒܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܢ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܰܢ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ ܐܰܩܺܝܼܡ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܐܰܣܶܩ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܡܰܚܫܒ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܨܳܐܘ̈ܳܬܳܐ ܘܛܽܘܠ̈ܫܶܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܺܝܓܼ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܡܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܣܰܒܰܥ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ  ܥܰܡ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܘܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܙܰܡܶܢ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܛܰܟܶܣ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܦܪܶܓ ܠܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܼܢ ܓܰܒܳܟ ܝܰܡܺܝܼܢܳܝܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܠܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰـܢܺـܝ̈ـܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢ̈ܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ  ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܟܽܘ̈ܗܳܢܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ. ܠܗܰܘ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܚܰܣܺܝܼ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܼܕܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܶܠܺܝܼܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܙܰܓ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܝ̱. ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܟ ܩܪܰܝܬܳܢܝ̱ ܘܩܰܪܶܒܬܳܢܝ̱ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܟܰܗܶܢ ܠܳܟ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܖܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ݀ ܠܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܘܪ̈ܳܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܘܡܶܬܚܰܣ̈ܝܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܼܪ̈ܶܐ ܒܳܗ̇ ܣܳܠܩܺܝܼܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܕܡܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܗܳܒܶܝܠ ܕܶܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܼܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܕܰܛܥܰܡܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘܽ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܠܰܚ ܠܢܰܚ̈ܬܶܐ ܟܽܘܬܡܳܢ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܒܟܰܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܓܽܘܥܠܳـܢܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܺܝܼ ܨܽܘܪܬܳܗ̇ ܒܶܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܢܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̇. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܼܢ ܕܪܺܝܫ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܼܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܨܳܪܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܶܬܢܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܼܢ ܟܰܕ ܪܬܺܝܬܺܝܼܢ ܟܪ̈ܽܘܒܳܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܘܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܺܝܼܚܺܝܼܕܳܝܶܗ ܡܰܐܓܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܫܰܡܠܝܳܗ̇ ܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܓܰܡܪܳܗ̇ ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐ ܘܩܰܕܫܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܒܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܓܰܡܪܳܗ̇ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܠܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܰܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܘܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܫܠܝܼܚܐ ܐܘܢܓܠܝܼܣܛܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܬܰܚܬܺܝܼ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܰܢ ܡܚܺـܝ̈ـܠܶܐ ܥܰܠܺܝܼ ܠܘܳܬܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܘܡܶܬܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܼܢܳܐܺܝܬ ܠܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫ̈ܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܩܰܕܶܫ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܕܰܢܩܰܕܫܰܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ ܡܟܰܗܢܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܡܫܰܡ̈ܠܝܳܢܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܢ. ܘܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܒܝܰܕ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐܺܝܬ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܣܕܪܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܼܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܘܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܼܢ ܝܳܠܰܕܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܒܰܚܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܗܰܝܡܶܢܬ ܠܰܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܕܳܘܰܝ̈ܳـܐ ܘܰܡܟܰܬܡ̈ܰܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܢܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬܳܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܳـܐ ܕܺܝܠܺܝܼܕܽܘܬܳܟ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܕܺܝܠܳܟ ܡܥܰܠܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳܐܺܝܬ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܢܺܝܼܓܳܐܺܝܬ. ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܨܠܺܝܠܳܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܳܟ ܪܰܥܽܘܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܢܶܩܪܽܘܒ ܘܰܢܫܰܡܫܳܟ ܚܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܛܳܐܶܣ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܳܟܶܢ ܥܰܠ  ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܡܰܐܓܢܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܛܽܘܣ ܐܶܢܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚ ܠܡܰܫܟܢܳܟ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܗܰܘ ܕܡܼܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܶܦܪܰܚ ܐܶܢܳܐ ܒܙܰܘ̈ܥܰܝ ܡܰܕܰܥܝ̱ ܠܰܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒܰܢ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܡܥܰܪܛܶܠ ܡܼܢ ܟܽܠ ܫܟܺܝܪܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫ̈ܳܬܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ̈ܝ ܢܳܚ̈ܬܳܢ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܘܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗ̇ܢܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢ ܒܕܶܒܚܬܳܐ ܗ̇ܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܟܰܗܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܢ ܒܪܽܘܚܳܟ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܟ ܘܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ ܚܰܒܺܝܼܒܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܡܫܰܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܒܗܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܬܢܺܝܼܚܰܬ݀ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܦܝܽܘܬܰܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܳܢ̈ܶـܐ ܐܳܣܝܳܐܺܝܬ. ܠܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܢܺܝܼܚܳܐܺܝܬ. ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳـܢ̈ܶܐ ܘܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐܺܝܬ. ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܼܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܬܶܕ ܠܰܢ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܢܰܓܥܶܠ ܠܳܟ ܠܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܠܰܢ ܙܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܕܰܐܦܶܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܚܳܫܚܳܐ ܘܒܰܛܺܝܼܠܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܠܰܢ ܡܫܰܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗ̱ܝ ܕܳܐܒܝ̱ ܘܺܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܟܢܺܝܼܫܳܐܺܝܬ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܩܛܺܝܼܠܳܐ. ܠܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܢܟܺܝܼܣܳܐ ܘܰܕܒܺܝܼܚܳܐ ܕܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܒܰܛܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܺܝܼܬܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܩܒܺܝܼܪܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝܳܐ ܐܰܚܺܝܼ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܩܢܺܝܼ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.  ܗܰܘ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܓܢܺܝܼܙܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܰܕܒܰܚ ܝܳܬܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܓܥܶܠ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶـܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܕܶܒܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܽܘܪ ܒܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܺܝܼܠܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܙܰܘܥܬܳܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܒܨܺܝܪܽܘܬܝ̱ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܙܺܝܼܥܬܳܐ ܘܰܪܗܺܝܒܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪܳܥܠܺܝܼܢ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܳܘܙܺܝܼܢ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܡܶܬܒܰܠܗܺܝܼܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ. ܚܰܝܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܼܢ. ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܼܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܠܠܺܝܼܢ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܼܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܼܢ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܒܥܰܝܢ̈ܶـܐ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܽܘܠܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܘܛܳܐܶܣ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܼܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܢܺܝܼ̈ܙܶܐ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܘܢܳܚܶܬ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܫܰܟܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ̱ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳـܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܶܐܣܦܰܩ ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܠܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܗܦܶܟ ܚܝܳܪܳܟ ܡܼܢ ܡܽܘ̈ܡܰܝ. ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܘܠܳܐ ܬܰܐܨܶܕܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܥܒܶܕ ܥܰܡܝ̱ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܐܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܽܘܦܳܟ̈ܰܝ. ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܼܥܽܘܬܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܟ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܢܰـܝ̈ܳـܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠـܘ̈ܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܬܶܓܠܽܘܙ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܼܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܬܶܟܠܶܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܼܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܠܺـܝ̈ܠܶܐ ܕܰܓܙܳܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܚܛܺܝܬ ܘܰܐܣܟܠܶܬ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒ̈ܰܕܝ. ܘܶܐܢ ܪܳܥܝܳܐ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܐܰܪܫܰܥ܇ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܟܶܠܘ܇ ܒܨܰܠܡܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܬܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܽܘܩܢܳܟ ܫܰܦܺܝܼܪܳܐ ܬܰܩܶܢܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ ܙܰܒܶܢܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܡܼܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܶܛܪܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܕܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܡܼܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܬܰܪܚܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܫܰܘܙܶܒܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܼܢ ܫܽܘܟܳܢ̈ܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܛܠܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳـܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܚܰܠܶܠ ܗܳܕܳܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܡܶܬܝܰܕܥܳـܢ̈ܶـܐ ܘܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܪܽܘܩ ܠܬܰܪܥܺܝܼܬܳܐ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܒܨܺܝܼܪܽܘܬܝ̱ ܕܬܶܬܼܩܰܪܰܒ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܕܰܟܳܐ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܕܢܶܓܫ̈ܦܳܢ ܒܦܰܓܼܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܼܫܳܐܺܝܬ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܰܣܶܩܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝܼܚ̈ܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܫܦܺܝܼܥ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܥܬܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܘܰܥܶܕ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܶܗ. ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܨܳܢܳـܐ ܕܰܡܓܰܪܶܓ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܚܣܳܡ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܥܶܕܳܢܳـܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܰܢ. ܘܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܽܘܝܳܒ ܢܶܓܫܽܘܦ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܐܚܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܕܫ̈ܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ. ܘܢܶܨܛܰܠ̈ܠܳܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܠ̈ܫܶܐ ܘܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܟܳܗܢܳܐ ܘܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܪܰܥܺܝܼ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܪܓܺܝܼܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܚܰܝܶܕ ܠܥܳܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶـܐ ܘܫܰܝܶܢ ܠܟܽܠ ܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܩܰܒܶܠ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܕܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܒܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܘܬܶܓܠܽܘܙ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܼܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܼܢ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܰܡܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܡܶܐ ܡܼܢ ܓܥܳܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܟ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܢܰܣܺܝܼܣܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܼܬܝ̱. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܚܶܩ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܼܢ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶـܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܝ̱ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܓܥܰܨ ܡܼܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܫܡܳܟ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘ̈ܠܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܡܶܐ ܡܼܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܼܡܺܝܼܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܝ̱ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܚܽܘܪ ܒܺܝܼ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܬܶܪܓܰܙ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܟܰܪ ܠܡܰܡ̈ܠـܠܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܼܢ ܦܽܘܡܝ̱ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܦ̈ܟܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܝ ܘܫܶܐܠ̈ܳܬܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܟܢܺܝܼܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳـܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܚܽܘܪ ܒܒܺܝܼܫܽܘܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܘܬܶܟܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܼܢ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܘܰܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥ ܠܒܳܥܽܘܬܝ̱. ܚܰܣܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܐܰܫܺܝܼܓ ܠܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡܪܽܘܩ ܠܛܰܡܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܝ̱. ܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ̱ ܒܙܽܘܦܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܰܟܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܡܣܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܰܠܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠ̈ـܠܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܡܰܡܠـܠܳܐ ܕܫܶܥܝܳܐ ܘܰܕܒܶܙܚܳܐ ܘܰܕܡܽܘܝܳܩܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܚܰܛܝ̱ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܡܼܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܢܰܣܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܫܟܺܝܼܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܩܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܒܥܺܝܼܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܣܽܘܪ ܠܗܰܘܢܳـܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܼܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ ܒܥܘܽܗ̈ܕܳܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܗܰܒ ܠܺܝܼ ܡܳܪܝ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟ ܘܬܶܥܢܶܝܢܝ̱ ܘܶܐܒܥܶܐ ܘܶܐܣܰܒ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܕܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳـܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܽܘܟܰܪܺܝܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܓܢܺܝܼܙܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܡܼܢ ܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܗܰܦܰܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܆ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ ܘܰܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܼܢ ܕܰܦܢܶܗ ܪܕܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܦܰܓܼܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܶܐܟܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ. ܘܫܳܬܶܝܢ ܠܰܕܡܶܗ ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܪ. ܗܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܠܶܗ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܦܨܺܝܼܚܺܝܼܢ ܒܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܫܰܦܺܝܼܪ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܰܘ ܕܒܳܨܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܰܝܬܶܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܕܚܰܝܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܥܰܪܛܶܠܳܝ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܒܚܰܘܣܳܢܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ̱. ܘܠܳܐ ܬܶܐܢܰܕܝ̱ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܼܢ ܡܚܺܝܼܠܽܘܬܝ̱ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܺـܝܼـܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܘܢܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܬܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܩܰܒܶܠ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܡܰܐܚܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܕܰܟܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܐܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܐܰܫܪܳܐ ܒܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܕܶܐܚܙܶܝܘܗ̱ܝ ܦܰܓܪܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܝ̱. ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܝܢ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܚܙܶܝܟ ܕܰܒܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܶܒܚܳܟ. ܐܶܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ̱ ܐܶܛܥܶܐ ܘܠܳܟ ܐܶܬܕܟܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܬܶܬܨܺܝܼܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܼܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ܆ ܐܶܣܰܩ ܐܶܢܳܐ ܒܪܽܘܚ ܡܼܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ ܚܰܝܼ̈ܰܝܼ ܒܚܰܝܼ̈ܰܝܼܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܡܰܙܰܓ ܚܰܝܠܳܟ ܒܠܰܚܡܳܐ. ܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ  ܚܰܝܼ̈ܰܝܼ ܒܚܰܝܼ̈ܰܝܼܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܚܰܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܕܡܳܐ. ܬܶܬܛܰܠܰܩܝ̱ ܚܛܺܝܼܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܕܳܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ̱. ܐܰܫܺܝܓ ܡܶܢܝ̱ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܝ̱. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܼܬ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܐܰܣܽܘܪܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܦܩܽܘܗ̱ܝ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܘܰܨܒܺܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܶܒܚܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܼܠܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܠܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܼܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ . ܕܡܶܫܬܰܒܰܚ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܼܩ ܕܡܼܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܒܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܼܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܼܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܢܶـܙܕܰܗܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܢܶܫܬܰܒܚܽܘܢ ܒܶܗ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܼܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܢܶܬܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܫܽܘܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܡܫܰܒܚܺܝܼܢܰܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܪܰܡܪܡܺܝܼܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܡܩܰܠܣܺܝܼܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܕܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܼܢ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܢܰܢ ܠܰܢ ܐܰܪܚܶܩܢܰܢ. ܡܼܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܟ ܐܰܒܥܶܕܢܰܢ. ܡܼܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܒܺܝܼܫܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܪܟܶܢܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܘܳܬܰܢ ܐܰܚܶܬܼܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣـܛܰـܪ ܡܼܢ ܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝܼܬ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܣܒܰܠܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܚܰܪܰܪܬ ܠܰܢ. ܘܡܺܝܬܼܬ ܘܰܐܚܺܝܼܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܕܶܒܚܳܐ ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܰܢ. ܘܰܒܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܓܡܰܪܬ ܠܰܢ. ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܢ. ܘܥܰܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܠܶܛܬ ܠܰܢ. ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܛܶܡܬ ܠܰܢ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܪܘܺܝܬ ܠܰܢ. ܘܰܒܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܕܗܶܢܬ ܠܰܢ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܐܰܦܨܰܚܬ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܦܺܝܼܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܳܝܡܺܝܼܢܰܢ܆ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܬܕܰܟܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܒܩܽܘ̈ܕܫܰܝܟ. ܘܙܰܗܳܐ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܟ. ܨܰܠܶܠ ܠܰܢ ܒܰܪܣܳܣܳܟ.. ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܰܢ ܡܚܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܢ ܡܝܰܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ܆ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܢܰـܘ̈ܣܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܬܰܓܶܢ ܒܰܢ ܕܚܺܝܼܠܽܘܬܳܟ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܰܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܟ. ܟܰܕ ܕܶܒܚܰܝ̈ܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ. ܘܩܽܘܪ̈ܒܰܢܰܝܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ. ܨܠܰـܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܟ ܢܶܬܡܰܙܓܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܰܐܠܺـܝ̈ܨܶܐ. ܥܨܳܒܳܐ ܠܰܬܒܺܝܼܪ̈ܶܐ. ܚܽܘܠܳـܠܳܐ ܠܰܡܟܰܬܡ̈ܶܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܥܰܡܳܟ ܠܰܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗ̇ܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܚܡܫܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܠܳܟ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܳܟ ܡܛܰܦܶܣ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܢܽܘܚ ܠܳܟ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܳܐ. ܠܳܟ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܥܛܺܝܘ܆ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝܼ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܡܙܰܓ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܚܰܡܪܳܐ. ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܒܰܙܘܳܪܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܕܡܶܬܛܰܥܢܳܐ ܒܚܽܘܦܢ̈ܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܡܶܬܰܐܟܠܳܐ ܒܦܽܘ̈ܡܶܐ. ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܕܡܶܙܕܰܝܚܳܐ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܐ. ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܙܺܝـܙܳܐ ܕܡܶܫܬܬܶܐ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܬܛܰܦܝܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܫܰܩܠܽܘܗ̱ܝ ܡܚܺܝܼ̈ـܠܶܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܕܥܰܦܩܽܘܗ̱ܝ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶـܐ. ܘܰܕܚܺܝܼܠ ܥܰܠ ܕܚܰܕܪܽܘܗ̱ܝ ܘܠܰܒܟܽܘܗ̱ܝ ܡܰܚܒܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܡܩܰܕܶܫ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܓܢܺܝܼܙ ܡܼܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶـܐ ܕܰܫܟܺܝܼܚ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶـܐ. ܡܰܒܥܰܕ ܡܼܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܶܐܬܥܰܦܩܰܬ݀ ܓܢܺܝܼܙܽܘܬܳܟ ܒܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܦܰܓܼܪܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܬܝܰܬ݀ ܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܳܟ ܒܰܡܙܳܓܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܼܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗ̇ܢܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ܆ ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܒܟܶܣܝܳܐ ܢܰܘܣ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܟܶܢ ܬܺܐܬܼܶܐ ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܰܢ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܒܠܳܟ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܬܗܺܝـܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܼܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܚܠܺܝܼܛ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܚܰܡܪܳܐ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܶܛܥܡܳܟ ܒܰܡܓܰܫܡܰܬ ܒܠܰܚܡܳܐ. ܘܢܶܫܬܶܝܟ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܡܙܺܝܼܓ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܩܽܘ̈ܕܫܰܝܟ. ܘܕܰܟܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܪܣܳܣܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܩܪܽܘܒ ܘܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܩܰܒܶܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܼܢ ܚܽܘܒܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܠܰܕܡܳܟ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܒܰܣܶܡ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܩܰܒܶܠ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܳܪܝ ܟܰܣܝܽܘܬܳܟ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܓܢܺܝܼܙܽܘܬܳܟ ܒܚܰܡܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܠܺܝ ܘܰܐܫܪܳܐ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܐܥܡܰܪ ܒܰܢ ܪܶܚܡܬܳܟ. ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܢܶܐܟܽܘܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܢܶܫܬܶܐ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܳـܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܰܙܡܺـܝ̈ـܢܶܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܢܫܰܡܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗ̇ܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܼܢ ܕܟܽܘܡܪܽܘܬܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܠܐ ܫܪܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܟܰܗܢܳܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܗܢܳܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܩܛܺܝܼܠܳܐ ܘܚܰܝܳܐ ܘܡܺܝܼܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܡܠܺـܝ̈ـܠܶܐ. ܠܗܰܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܒܕܳܐ܆ ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܡܰܪ. ܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܰܘ ܡܼܢ ܠܘܳܬܰܢ ܗ̱ܘܽ ܒܟܽܠܳܢܳܝܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܼܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܰܩ. ܘܕܰܒܟܽܠܫܳܥ ܡܟܰܬܰܪ ܒܢܳܣܽܘ̈ܒܰܘܗ̱ܝ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܶܗ. ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳـܗ̈ܺܝܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ. ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܘܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܘܰܕܗܳܘܝܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܣܳܓܕܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܢܟܶܣ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܝܳܬ݀ ܡܺܝܼܬܽܘܬܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܬܶܚܣܟܰܢ ܡܼܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܼܬܳܐ ܢܕܰܒܰܚ ܠܳܟ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ. ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܰܣܓܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ. ܘܡܰܟܶܟ ܒܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶـܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܼ̈ܕܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܒܰܨܠܰـܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܰܝܟ܆ ܘܚܰܣܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܢܰܛܰܪ ܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܚܺܝܼܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܺܝܼܒܳܟ܆ ܘܝܰܡܺܝܼܢܳܟ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܬܰܒܪܶܟ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗ̱ܝ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܒܰܪܶܟ ܟܠܺܝܼܠܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܳܐܕܫ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ̈ܺܝܼܢ. ܗܘܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܠܰܐܠܺـܝ̈ـܨܶܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܰܡܢܺܝܼܚܳܢܳܐ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܰܒܪ̈ܽܘܚܳܦܰܝܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܬܶܥܽܘܠܝ̱ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܶܢܰܩܬܳܐ ܕܰܛܠܺܝܼܡ̈ܶܐ܆ ܘܡܼܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳـܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܶܬܬܥܺܝܼܪ ܠܰܓܥܳܬܳܐ ܕܰܫܚܺܝܼ̈ܩܰܝ ܠܶܒܳܐ ܡܼܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ܆ ܘܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳـܐ ܕܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ. ܥܶܗܰܕ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ܆ ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܢܰܘܚܳܐ ܢܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܒܳܟ ܠܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܥܢܰܕ ܒܚܰܪܒܳܐ ܐܰܘ ܒܫܶܒܝܳܐ ܐܰܘ ܒܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ܆ ܐܰܩܶܨ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܘܡܰܢܰܥ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܼܢ ܦܽܘܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܺܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܰܣܶܩܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗ̇ܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܡܼܢ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܢ ܐܶܬܓܠܺܝܼ. ܘܰܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܠܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܼܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܘܡܼܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܬܰܘܕܺܝܼ. ܘܰܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܬܠܺܝܼ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܐܰܣܶܩ ܠܰܢ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳـܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܠܰܢ ܐܰܫܠܶܡ. ܘܫܳܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ. ܕܠܳܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܙܕܰܡܰܢܘ ܟܺܝܬ ܐܶܬܩܪܺܝܘ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܪܰܥܺܝܼ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪܓܺܝܼܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܫܰܝܶܢ ܠܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܚܽܘܪ ܒܺܝܼ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܚܰܘܣܳܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܗܺܝܼܒܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܝܰܬ ܪܬܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪܳܥܠܺܝܼܢ. ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܠܗܺܝܼܢ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ. ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܠܠܺܝܼܢ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܼܢ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܼܢ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܚܳܙܶܝܢ ܒܥܰܝܢ̈ܶܐ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܼܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܛܳܐܶܣ ܩܰܠܺـܝܼܠܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܚܽܘܪ ܒܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܴܣܶܥܪܶܬ ܘܬܶܟܠܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܼܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܠܺـܝ̈ـܠܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܟܺܝܼܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܬܶܟܠܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܼܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܙܒܺܝܼܢܰܬ ܒܰܕܡܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܫܘܺܝܬܳܢܝ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܼܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܪܳܓܶܝܢ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܟ ܘܰܫܒܽܘܩ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ. ܘܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܕܶܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܚܰܣܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܡܰܣܟܠܳܢ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܫܰܝܶܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܼܙܶܐ. ܒܶܗ ܚܰܝܶܕ ܠܰܦܠܺܝܼܓ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܐܰܘܳܐ ܠܣܳܕܽܘ̈ܩܶܐ. ܒܶܗ ܒܰܛܶܠ ܠܟܶܫ̈ܠܶܐ. ܒܶܗ ܐܰܥܒܰܪ ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ. ܒܶܗ ܩܰܕܶܫ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܒܶܗ ܢܰܟܶܦ ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܶܗ ܢܰܗܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܒܶܗ ܙܰܗܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܒܶܗ ܣܰܟܶܠ ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ. ܒܶܗ ܚܰܝܶܠ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܶܗ ܫܰܘܙܶܒ ܠܺܝܼـܚܺـܝܼ̈ܕܳܝܶܐ. ܒܶܗ ܫܰܪܰܪ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܒܶܗ ܩܰܝܶܡ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܶܗ ܢܰܛܰܪ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ. ܒܶܗ ܒܰܪܶܟ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ. ܒܶܗ ܐܰܦܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܼܩܶܐ. ܒܶܗ ܣܰܬܰܪ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܒܶܗ ܚܰܣܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܐܰܢܺܝܼܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܡܼܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܬܳܐ ܬܶܣܰܩܝ̱ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܺܝܼܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܓܢܺܝܼܙܽܘܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܬܡܺܝܼܗܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܰܚܕܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܝ ܕܒܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܼܢ ܓܢܺܝܼܙܽܘܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܆ ܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬ ܐܽܘܣܝܰܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܡܼܢ ܟܽܠ ܗܰܘ̈ܢܺـܝܼـܢ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܐܰܡܺܝܼܢܳܐܺܝܬ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳـܢܳـܐ ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪܺܝܫܺܝܼܬܳܐ ܕܟܽܠ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܼܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܕܚܽܘܒܳܟ ܢܰܓܕܳܟ ܠܘܳܬܰܢ ܘܩܰܪܒܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܶܒܚܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܝܰܗ̱ܒܬ ܠܰܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܕܰܢܫܰܡܶܫ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܚܺܝܼـܠܳܐܺܝܬ܆ ܘܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܳܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܕܰܢܩܰܪܒܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܶܒܚܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡܬ ܠܰܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܫܪܶܐ ܘܢܶܬܬܢܺܝܼܚ ܒܰܢ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܘܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܰܕܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܰܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܕܣܳܝܽܘܡܽܘܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܢܪܰܚܶܦ ܘܢܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܡܼܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܟܽܠ ܝܰܥܪܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܳܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܼܟ̥ܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒܬ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܣܰܬܶܬܼ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܼܢ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܡܼܢ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܘܒܶܝܬܠܚܶܡ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܝܰܩܰܪܬܶܗ. ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܼܬܳܐ ܣܳܘܚܰܬ݀ ܠܶܗ ܘܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܙܰܝܰܚܬܶܗ. ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܟܰܗܶܢܬܶܗ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ ܒܶܗ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܒܰܣܶܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܝܰܩܰܪܬܶܗ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܣܘܰܚ ܠܶܗ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܒܰܦܨܺܝܼܚܽܘܬܳܐ. ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܕܒܰܚ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܚܰܣܺܝܼ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܼ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠـܠܳـܢܺܝܼܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܺܝܼ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܣܺܝܥܬܳܐ ܢܒܺܝܼܝܼܳܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܼܚܳܝܬܳܐ ܘܣܳܗܕܳܝܬܳܐ ܘܰܐܒܳܗܳܝܬܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܠܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܡܠܺܝܼܠܬܳܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܳܢܳܟ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܫܠܳܡܳܐ ܒܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺـܝܼ̈ܨܶܐ ܒܰܢܦܺܐܫܳܐ. ܘܰܦܩܽܘܕ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܝܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܠܺܝܼ ܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܬܳܢܝ̱ ܗܰܒ ܐܳܦ ܠܺܝܼ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܐܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܕܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܦܰܪܢܶܣ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܠܟܰܟܪܳܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬ ܘܫܰܟܶܢܬ ܠܺܝܼ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܫܬܘܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝܼܪ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܰܫܦܺܝܼܥܺܝܼܢ ܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܼܢ ܟܰܝܠܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܼܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܠܗܰܘ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܚܠܳܦ ܡܰܪܥܺܝܼܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܶܐܬܡܬܰܚ ܥܰܠ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܟܳܗܢܳܐ ܘܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܪܓܺܝܼܙ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܚܰܝܶܕ ܠܥܶܠܳـܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶـܐ ܘܫܰܝܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܩܰܒܶܠ ܠܰܡܚܺܝܼܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܕܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳـܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܚܽܘܪ ܒܨܳܐܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܘܬܶܓܠܽܘܙ ܠܥܰܡܳܟ ܡܼܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܡܶܐ ܡܼܢ ܓܥܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳـܐ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܢܰܣܺܝܼܣܽܘܬܳܗ̇ ܕܬܰܪܥܺܝܼܬܝ̱. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܬܓܠܶܙ ܡܼܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܫܡܳܟ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘ̈ܠܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܒܺܝ ܒܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܕܺܝܠܝ̱ ܬܶܪܓܰܙ ܡܼܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܬܟܰܪ ܠܡܰܡܠـܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܢܕܺܝܕܳܐ ܕܡܼܢ ܦܽܘܡܝ̱ ܛܰܡܳܐܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ. ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܨܠܰܘ̈ܳܬܝ̱ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܝ̱ ܕܫܳܐܠ̈ܳܢ ܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܬܰܣܠܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܟܢܺܝܼܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܘܨܽܘܬ ܘܰܫܡܰܥ ܠܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ̱. ܘܚܰܣܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ ܘܰܐܫܺܝܼܓ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܠܶܒܝ̱. ܘܕܰܟܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ̱ ܡܼܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܡܣܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܐܰܩܺܝܼܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ̱ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܝ̱ ܕܠܳܐ ܢܡ̈ܰܠـܠܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܶܥܝܳܐ ܘܰܕܒܶܙܚܳܐ ܘܰܕܡܽܘܝܳܩܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܰܛ ܡܼܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܢܰܣܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܫܟܺܝܼܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܺܝܼܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܩܪܺܝܢ ܥܠܰܝ. ܙܓܽܘܪ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܺܝܠܝ̱ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܕܺܝܼܢܳܐ ܕܚܺـܝܼـܠܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳـܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܒܥܘܽܗ̈ܕܳܢܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܠܺܝܼ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܘܶܐܣܰܒ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܺܝܼ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܼܬܳܟ ܕܰܟܢܺܝܼܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܣܥܺܝܼܪ̈ܳܢ ܘܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶـܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܨܛܒܺܝܼ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܰܓܡܰܪ ܘܩܰܕܶܫ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܗܳܒܶܝܠ ܘܰܠܢܽܘܚ ܘܰܠܡܰܠܟܺܝܼܙܕܶܩ ܘܰܪܫܰܡ ܛܽܘܦܣܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ. ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܗܰܘܰܢ ܘܒܰܬܠܺܝܼܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܘܡܶܬܟܪܶܙ܆ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܒܪܰܝܬ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܠܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܣܳܡܬ ܠܰܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܨܛܒܺܝܼ ܗܳܟܺܝܼܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܺܝܬܺܝܩܺܝܼ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܕܰܝܠܳـܢ̈ܶܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܟܰܗܢܺܝܼܢ ܕܠܳܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܼܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܶܠ ܡܼܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܠܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ. ܗܦܽܘܟ ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ. ܐܶܬܦܰܢ ܗܳܟܺܝܼܠ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܽܘܪ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܕܶܒܚܶܗ ܕܢܽܘܚ. ܘܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܡܟܰܗܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܫܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܼܢ ܫܠܺܝܼܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܟܽܘܬܡܳܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܐܰܓܪܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒܳܬ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܚܰܟܺܝܼ̈ܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܡܫܺܝܼܚܳܟ܆ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܒܪܺܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܰܫܒܺܝܼܚ ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܚܰܣܝܰܢ. ܘܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܡܩܰܕܫܳܢܺܝܼܬܳܐ ܩܰܕܫܰܢ. ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܢܶܩܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܼܒܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ. ܘܡܼܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ ܦܰܨܝܰܢ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܼܕ ܟܽܠ ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܼܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܼܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܚܠܳܦ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܘܢܶܫܪܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܼܡܺܝܼܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܰܡܫܺܝܼܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ. ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܦ ܡܼܢ ܣܰܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܥܨܰܪ ܒܰܡܕܝܢ̱ܬܳܐ ܥܩܺܝܼܪܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܡܙܰܓ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܆ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܳܘ ܣܓܽܘܠܳܐ ܪܓܺܝܼܓܳܐ ܕܶܐܬܟܰܗܰܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܬܕܒܰܚܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܶܐܬܩܒܰܪܬ ܘܩܳܡܬ ܡܼܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܦܪܰܩܬܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܺܝ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܕܰܟܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܠܟܽܠܰܢ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܼܠܬܳܐ ܕܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟ ܣܓܺܝܼ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܳܐܺܝܬ ܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܕܡܳܐ ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܘܩܘܣ ܡܣܒܪܢܐ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܠܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܶܐܬܡܬܰܚ ܥܰܠ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܩܶܛܠܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܫܰܦܺܝܼܪ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘܽ ܡܩܰܒܠܳـܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܬܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܩܰܒܶܠ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܰܐܚܝܳܢ̈ܶܐ. ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܩܽܘܕܳܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܘܰܨܒܺܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܼܠܬܳܐ ܘܰܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܆ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܡܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ

ܥܰܡ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳـܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܪܺܝܼܚܳܐ ܒܰܣܺܝܼܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܪܺܝܫܺܝܼܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰـܨܺܝܼܚ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܚܰܣܺܝܼ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕܳܡ ܗܘܳܝܗܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܛܳܥܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܓܰܠـܝ̈ܳـܬܳܐ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܺܝܼܠ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܬܟܺܝܼܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܡܪܚܺܝܼܢܰܢ ܥܰܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܝܬ ܠܳܐ ܬܶܕܚܽܘܩ. ܗܰܘ ܕܰܒܩܰܝܬ ܘܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ ܠܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܒ ܠܰܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܩܽܘ̈ܕܫܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܕܶܬ ܠܰܢ ܝܼܺـܚܺـܝܼـܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܘܽܪܚܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܚܰܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܫܪܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܩܶܦ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܝܬܺܝܼ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܽܬܳܟ܆ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܺܝܼ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܓܽܘܫ ܟܰܣܝ̈ܳܬܰܢ ܘܰܒܨܺܝܼ ܠـܠܳܐ ܝܰܕܥ̈ܳܬܰܢ. ܥܽܘܠ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܒܩܺܝܼ. ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠ ܪܶܓܬܳܐ ܫܟܺܝܼܪܬܳܐ ܘܟܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܨ̈ܳܐܐܶ ܘܟܽܠ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܳܟ ܠܳܐ ܫܳܦܪܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܢܶܟܼܠܳܐ܆ ܚܣܳܡܳܐ܆ ܪܳܡܽܘܬܐ܆ ܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ܆ ܡܽܘܝܳܩܳܐ܆ ܣܶܢܶܐܬܳܐ܆ ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܛܳܠܬܳܐ܆ ܚܰܘܪܳܐ ܙܰܠܺܝܼܠܳܐ܆ ܘܦܶܗܝܳܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܥܶܠ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܼܟܽܘܬܐ܆ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܕܕܰܟܝܽܘܬܐ܆ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܕܒܰܣܺܝܼܡܽܘܬܐ܆ ܕܚܽܘܒܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܽܘܡ ܕܠܳܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܶܗܬܬܼܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܟ ܢܩܰܪܶܒ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܠܳܟ. ܠܰܙܗܺܝܼܪܽܘܬܐ ܡܰܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܘ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܒܟܽܠ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ. ܘܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܼܕܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܐܫܘܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

 

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܕܡܪܝ ܐܣܛܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

ܒܪܺܝܟ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܕܰܢܩܰܪܒܰܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܼܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܕܰܒܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܳܒܳܐ܆ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܬܶܐܟܶܠ ܒܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܚܰܬܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܚܰܫܶܗ. ܘܙܰܡܶܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܩܶܛܠܶܗ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܰܡܙܰܓ ܕܡܶܗ ܫܶܩܝܳܐ ܠܥܳܢܶܗ. ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܕܰܪ ܩܕܳܡ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܦܬܰܚ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܕܳܡ ܨܗܰܝ̈ܳـܐ ܕܢܶܫܬܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܦܺܝܼܪܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܐܥܛܰܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܣܰܪ̈ܝܼܰܝܼ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܢܣܽܘܩܽܘܢܳܝܗ̱ܝ. ܡܰܪܓܳܢܺܝܼܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܼܢ ܠܳܗ̇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܟܳܣܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܼܬܳܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܬܩܨܶܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܣܰܒܰܥ. ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܟܶܢ ܝܳܬܶܗ ܕܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܢܦܰܝܶܓ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܪܟܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܪܫܽܘܡ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܽܘܠ̈ܟܳܢܰܝܟ. ܦܰܛܶܡ ܠܰܢ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܰܪܘܳܐ ܠܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ. ܐܰܣܦܶܩ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܐܰܡܺܝܼܢܳܐܺܝܬ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܘܰܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ. ܣܰܘܩܰܢ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܡܶܢ ܪܺܝܼܚܳܟ. ܦܽܘܡܰܢ ܢܶܬܦܬܰܚ ܠܫܽܘܒܚܳܟ. ܠܶܫܳܢܰܢ ܢܶܙܡܰܪ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܟ. ܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܢܝܰܒ̈ܒܳܢ ܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܟ. ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܢܶܬܥܛܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܢ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܡܽܘ̈ܡܰܝܢ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܢܶܬܚܰܘܪܽܘܢ ܒܙܽܘܦܳܟ. ܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܕܡܽܘܬܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܠܕܽܘܝܳܪܳܟ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܬܼܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܼܢܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܼܬܳܐ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܼܢܳܟ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ  ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܚܰܣܺܝܼ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܡܫܺܝܼܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗ̱ܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܠܳܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܢܶܩܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܬܕܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܼܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶـܐ. ܘܚܰܣܺܝܼ ܒܰܕܒܺܝܼܚܽܘܬܶܗ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܼ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܼܢܰܢ. ܘܰܗܘܺܝܼ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܠـܠܶـܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܘܬܶܬܢܺܝܼܚ ܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝܠܰـܘ̈ܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܼܪܳܐ ܢܺܐܩܰܕ ܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܼܬܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܚܡܺܝܼܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܪܰܗܒܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ  ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܡܰܪܥܺܝܼܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܶܬܦܰܝܰܓ ܨܶܗܝܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܘܟܰܪܶܣܛܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܥ̈ܶܐ ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܼ̈ܰܝܼܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

ܣܕܪܐ

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܒܚܽܘܦܢܶܗ ܚܒܺܝܼܫܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܫܬܩܶܠ ܒܚܽܘܦܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܠܰܩ. ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܬܶܐܟܶܠ ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܪ. ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܫܬܬܶܐ ܘܠܳܐ ܓܳܡܰܪ. ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠـܠܳـܢܺܝܼܬܳܐ ܕܰܬܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܬܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܚܢܰܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܬܕܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܕܰܒܰܚ ܠܳܟ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܢܶܪ̈ܓܫܳܢ ܒܕܶܒܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܛܡܺܝܼܪ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܰܣܶܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ  ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܼܢ܀

 

 

♱       ♱       ♱

 

ܫܠܼܡ

ܒܚܝܼܠ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܫܠܼܡ ܟܬܒܐ ܕܚܘ̈ܣܝܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ.

ܐܬܼܟܬܒ ܒܝܕ ܚܫܒܬܐ ܐܠܟܬܪܢܝܼܟܵܝܬܐ (ܟܡܦ̇ܝܘܬܪ) ܒܝܕ ܐܠܝܐ ܕܘܡܐܢ

ܟܗ ܒܚܙܝܪܢ ܕܫܢܬ ܒܘ̄ ܡ̄

 

                   ܓܘܬܐܒܘܪܓ ـ ܣܘܝܕ