4- حسايات الأعياد السيدية وتذكارات القديسين مطول

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܒ̈ܠܐ

ܛܟܣܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܩܝܡܬܗ

ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡ̈ܛܠܠܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܚܠܦ ܕܡܘܬ ܡܪܢ ܥܠ ܛܘܪ ܬܒܘܪ

ܛܟܣܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܥܢܘܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܦܢܬ ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܡܢܥܡ

ܛܟܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܕܗܒܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܫܠܝܛܐ ܡܢ ܣܝܥܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܡܫܬܡܠܐ ܓ̄ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܐܡܗ ܝܘܠܝܛܝ ܘܚܕܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܣܗ̈ܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܡܘܢܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܐܠܝܙܪ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܘܠܙܡܝܐ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܝܡܛ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܪܝܫܐ ܕܡܣܒܪ̈ܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܬܐ ܡܪܬܝ ܒܪܒܪܐ ܘܝܘܠܝܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ ܘܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܙܪ̈ܥܐ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܢܛܪܘܢ ܘܡܫܬܡܠܐ ܒܟܣܗ ܕܟܢܘܢ ܐܚܪܝ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܣܒܐ ܣܗܕܐ ܢܨܝܚܐ ܘܐܦ ܣܝܥܬܐ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܕܥܡܗ ܐܬܟܠܠܘ

ܛܟܣܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܩܘܡܐ: ܘܝܫܘܥ ܘܦܠܓ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ: ܘܡܪܝ ܦܝܢܚܣ ܘܡܪܝ ܐܣܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܘܡܪܝ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܢܫܬܡܠܐ ܒܫܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܨܘܡܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘܚܬܗ ܫܘܫܢ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ ܣܗܕܐ

ܛܟܣܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ ܕܩܒܝܪ ܦܓܪܗ ܒܒܝܬ ܣܒܝܪܝܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܪܝܫ ܣܝܥܬܐ ܐܠܗܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܪܒܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܘ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܙܝ̈ܬܐ: ܕܩܒܝܪ ܒܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ: ܘܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܛܠܝܐ ܕܐܬܬܕܝܫ ܘܡܝܬ ܒܫܘܢܝܗ ܕܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܣܗܕܝܐ ܚܫܚ ܠܡܪܝ ܩܘܙܡܐ ܘܡܪܝ ܕܘܡܝܐ ܘܡܪܝ ܪܘܡܐܢܘܣ ܘܫܪܟܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܣܗܕܘܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܣܝܐ

 

 

ܥܠ ܚܝܠܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܫܘܝܬ ܒܐܘܣܝܐ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܣܕܪ̈ܐ ܘܚܘ̈ܣܝܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܘܕܘܟܪ̈ܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܠܘܬܢ ܘܡܫܬܡܠܝܢ ܨܝܕܝܢ ܩܕܡܝܬ

 

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܒ̈ܠܐ

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܐܶܙܕܪܰܥܬ ܒܚܰܩܠܐ ܒܬܽܘܠܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܶܒܠܐܴ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܫܘܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܨܪܺܝܟ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܐܟܠܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܩܰܠܣܳܟ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܘܠܳܗ̇ ܢܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܳܟ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܰܟܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܚܰܩܠܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܺܝ̣ܥܳܐ ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܫܶܒܠܐܴ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܟܰܦܺܝܢ ܗܘܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܶܝܬ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܚܳܢܽܘ̈ܩܶܐ ܘܡܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܠܶܗ ܠܐ ܐܰܟܺܝܘ: ܐܶܠܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܙܰܪܥܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܩܠܶܗ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܘܢܰܘܩܶܕ. ܘܰܠܚܶܛܰܘ̈ܗܝ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܚܡܽܘܠ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܗܳܫܳܐ ܢܦܺܝܣ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܳܐ ܘܰܕܠܐ ܛܳܦܝܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ: ܘܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܢܶܚܡܽܘܠ ܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܫܶܒܠܐܴ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܐ ܫܳܝܽܘܒܬܳܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܫܦܺܝܥܬܳܐ: ܐܰܕܺܝܩܬ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܚܙܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܪܰܝܬ ܒܛܳܒܽܘܬ ܛܳܒܽܘܬܳܟ: ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܢܚܶܬܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܐ ܠܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ: ܘܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܡܰܪܝܰܡ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܫܶܒܠܐܴ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܰܫܘܰܚܬܳܟ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܛܠܐ ܢܺܝ̣ܚܳܐ ܛܥܶܢܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܚܡܰܠܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܟܰܦܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܓܦܶܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܝܰܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܣܓܽܘܠܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܓܶܙܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܙܰܝܰܚܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬܳܟ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܐܰܘܥܝܰܬܳܟ ܘܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ  ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܰܫܘܰܚܬܳܟ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܠܶܦܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܘܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܓܶܙܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܛܰܠܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܠܗܰܘ ܕܟܶܐ ܒܟܽܠ ܕܕܰܟܺܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܗܰܝܟܠܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܘܰܥܕܳܐ ܘܳܠܝܳܝܳܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕ ܠܰܫܟܺܝܢܬܶܟܝ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܙܗܺܝܬܳܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪܬܝ ܒܝܰܠܕܶܟܝ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܝ ܡܶܛܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܐܘܥܺܝܬܝ ܫܶܒܠܐܴ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܠܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܕܡ̣ܶܢ ܠܰܚܡܶܟܝ ܣܶܒܥܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܛܥܳܬ݀ ܟܰܦܢܽܘܬܳܗ̇: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܳܗܒܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܪܶܟܝ ܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܘܰܟܚܺܝܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܶܛܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܕܫܶܘܚܰܬ݀ ܒܶܟܝ ܐܶܬܒܰܝܰܐܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܠܚܽܘܕܳܝܰܬ݀ ܒܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܕܺܝ̣ܥܳܐ ܒܶܟܝ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܩܳܛܰܪ ܬܳܓ̈ܶܐ ܠܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܡܶܢܶܟܝ ܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܰܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܫܡܶܟܝ ܣܓܽܘܠܐ ܕܰܒܚܰܡܪܶܗ ܚܰܣܺܝ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܢܒܰܓ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܟܝ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܦܐܻܝܬܳܐ ܘܰܦܢܺܝ̣ܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܟ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܳܕ̈ܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܓܰܢܰܬ݀ ܥܕܶܝܢ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܕܰܠܥܶܠ ܘܰܠܕܰܠܬܰܚܬ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡܳܪܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܓܥܶܠܬܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܡܳܪܗܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܚܽܘܬܳܡ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܡܰܘܪܒܳܢܗܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܥܬܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܰܣܒܰܥܘ ܡ̣ܶܢ ܠܰܚܡܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܨܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܘܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܒܰܒܪܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܩܰܝܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܝ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ: ܠܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܕܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܦܰܪ̈ܕܰܝܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܕܳܐ ܘܫܰܘܒܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܐ ܘܨܰܪܨܽܘܪܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܘܰܬܢܰܛܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܡܳܪܝ ܫܡܰܥ ܕܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ: ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܪܕܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܘܒܳܐ ܕܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܪܩܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܰܡܨܳܐ ܘܙܳܚܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܢܰܘܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܢܪܰܡܪܡܳܟ ܒܗܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܘܠܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܟܶܢܫܰܢ ܘܥܰܡܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܚܰܩܠܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܺܝ̣ܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܶܒܠܐܴ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܗܳܟܺܝܠ ܗܘܳܝ ܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܟܝ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܕܠܐ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܟܠܐܷ ܡܶܢܰܢ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܘܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܟܳܠܐܷ ܠܶܟܝ ܫ̈ܶܐܠܳܬܝ ܘܠܐ ܣܳܟ ܡܰܥܒܰܪ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܟܝ: ܐܶܠܐ ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܟܝ ܘܡܶܬܪܟܶܢ ܠܰܦܝܳܣܶܟܝ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܦܰܪܢܶܣ ܒܰܣܢܺܐܓܪܽܘܬܶܟܝ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܙܰܪ̈ܥܰܝܢ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܡܠܐܷ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܒܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܛܰܠܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܪܶܗ: ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܥܨܳܝܗܝ ܕܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ ܢܶܣܥܽܘܪ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܥܒܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܫܩ̣ܰܠ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܨܛܰܠܰܡ ܐܳܕܳܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܥܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܠܰܫܒܺܝܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܕܪܰܟܶܒ ܠܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܦܰܪܢܶܣ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܘܣܳܡ ܠܰܢ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ: ܕܰܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܡܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܡܥܰܫܢܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢܳܐ: ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܟܽܠ ܪܳܕܝܽܘܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܠܣܰܟܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܽܘܫܬܳܢܳܝܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܫܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܦܣܳܩܳܐ. ܘܰܠܗܰܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܐܝܬܽܘܬܳܟ ܘܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܠܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܒܩܽܘܒܰܬ݀ ܫܡܰܝܳܐ ܕܠܐ ܦܣܳܩ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪ̈ܳܣܡܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܝܳܩܽܘ̈ܕܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܰܒܪ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܘܪ̈ܶܬܡܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܢܶܥܡܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬ݀ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܕܚܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܗ̈ܠܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܦܳܠܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܪ̈ܟܰܐܣ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܠܩܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܟ ܕܡܽܘܬ ܨܰܠܡܳܟ ܐܶܬܝܰܩܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܬܶܣܬܰܪܰܩ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܬܫܰܡܶܫ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܡܶܫܬܰܪܥܳܢܳܐ ܘܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܕܶܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒ ܐܰܒܳܐ ܠܐ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܪܟܶܢܬ: ܘܰܠܘܳܬ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܐ ܕܠܐ ܡܨܰܥܨܰܥ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܢܒܺܝܳܝܳܐ ܢܚܶܬܬ: ܘܒܶܗ ܐܰܝܟ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܝܟ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܙܩܰܪܬ ܒܰܩܢܽܘܡ ܝܳܬܳܟ: ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܰܠܳܠܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܰܒܝܰܕ ܒܽܘܪܢܳܫܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܚܰܕܬܳܐܝ̣ܬ ܬܶܒܪܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܠܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܒܥܶܠܬܳܗ̇ ܐܰܘܒܶܕܘ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝܬܳܐ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܟ ܦܰܐܝܽܘܬ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ ܠܗܽܘܢ ܬܫܰܟܶܢ: ܘܟܰܕ ܠܝܰܠܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܛܢܳܝܳܐ: ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܙܟܰܝܬ ܘܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܐܰܩܺܝܡܬ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܘܪܶܒܬ: ܘܰܠܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܘܰܡܥܰܩ̈ܒܳܢܶܐ ܒܰܬܒܳܪܳܐ ܐܰܪܡܺܝܬ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܒܝܳܠܶܕܬܳܟ ܕܰܠܟܽܠ ܬܶܡܗܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܘܰܦܐܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܕܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܰܒܣܰܪ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܢܒܺܝܳܝܳܐ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܕܽܘܟܬܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܗܰܝܟܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ: ܘܰܥܕܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܚܣܺܝܬܳܐ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܩܰܘܝܰܬ݀ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ: ܚܰܩܠܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܫܶܒܠܐܴ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܓܙܰܪ ܫܽܘܥܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܣܠܳܢܳܐ: ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܟܰܪܡܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܣܓܽܘܠܐ ܝܳܗܶܒ ܚܰܡܪܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ: ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܘܠܐ ܡܚܰܬܰܢܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕܬܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܢܶܨܒܬܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢܳܝܬܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܒܳܒܳܐ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ: ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܩܢܰܝܢܰܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ: ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܘܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܰܐܦܺܝܚܰܬ݀ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܨܰܠܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܘܰܩܢܰܘ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ: ܩܶܣܛܳܐ ܕܰܗܒܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܛܰܪ ܠܰܚܡܳܐ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܢܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܡܰܠܠܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܪܕܰܦ ܘܛܰܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܨܛܰܪܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܐ ܡܶܬܰܐܫ̈ܕܳܢܶܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܐܕܢܶܟܝ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܠܡܶܠܬܳܐ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܰܪܣܶܟܝ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܪܒܥܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܕܟܰܕ ܢܛܺܝܪ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܐ ܒܓܰܘ ܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܕܙܰܝܰܚܘ ܠܥܳܡܰܪ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܬܕܰܝ̈ܟܝ ܕܝܰܗܒܘ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܙܳܐܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܶܢ̈ܦܰܝܟܝ ܕܥܰܦܶܩ̈ܝ ܠܐܚܺܝܕ ܟܽܘܠܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܕܶܐܬܒܰܩ̈ܺܝ ܒܗܰܘ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܦܽܘܡܶܟܝ ܕܢܰܨܰܪ ܠܪܳܥܡܳܐ ܕܩ̈ܳܠܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟܝ ܕܢܰܫܶܩ̈ܝ ܠܡܳܪܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܠܶܫܳܢܶܟܝ ܕܡܰܠܶܠ ܠܝܳܗܶܒ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܒܪܶܟܝ ܡܗܰܠܠܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܦܺܐܪܶܟܝ ܣܳܓܕܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐ ܦܳܚܡܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܟܰܬ݀ ܒܝܰܠܕܶܟܝ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܰܬܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܘܬܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܘܰܬܫܰܡܠܐܷ ܠܘܳܬܰܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ: ܘܬܶܣܥܽܘܪ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܘܰܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܒܚܰܘ̈ܣܳܢܰܝܟ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܰܪܶܟ: ܠܐܪܥܳܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܘܡܶܛܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܐܰܪܘܳܐ: ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܪܰܓܳܐ: ܠܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܫܰܪܬܰܚ: ܠܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܪܺܝܡ: ܗܰܒ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܥܳܐ: ܙܝܳܢܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܠܕܰܡܦܰܪܟܠܺܝܢ ܒܣܺܝܪܶܣ ܕܥܰܘܠܐ ܦܰܣܶܩ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܠܕܰܕܒܺܝܪܺܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܰܒܙܺܝܙܺܝܢ ܘܰܫܒܶܝܢ ܦܪܽܘܩ: ܠܰܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܘܡܶܬܕܰܢܩܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܠܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܙܶܒ ܘܚܰܪܰܪ: ܠܰܕܡܰܟܰܐܒܺܝܢ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܘܰܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܐܰܣܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ: ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܕܳܪ̈ܳܬܳܟ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܣܡܽܘܟ ܘܚܰܝܶܠ ܠܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܒܰܝܬܳܟ ܘܰܡܟܰܗܢܺܝܢ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܗܰܒ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܥܰܡܳܟ ܘܰܡܦܰܪܢܣܺܝܢ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܚܰܟܶܡ ܘܙܰܗܳܐ: ܠܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܫܰܝܶܢ: ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܟܶܢ: ܘܗ̇ܳܝ ܕܥܳܕܪܳܐ ܘܦܳܩܚܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܚܳܐܰܪ ܘܒܳܟ ܡܣܰܒܰܪ ܫܰܪܰܪ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܚܣܶܐ ܒܟܽܠ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܘܰܢܝܳܚ̈ܳܬܳܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܰܘ̈ܡܶܐ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܦܪܽܘܥ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܓܰܘ ܚܶܦܪܳܐ ܘܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ: ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܙܰܩܘ ܥܶܗܰܕ ܘܰܐܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܦܰܨܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒ ܘܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܛܰܟܶܣ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܟܽܠ: ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ ܒܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܶܗ ܪܚܺܝܡ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܡܚܰܒܶܒ ܒܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܶܗ ܨܰܒܶܬ ܘܢܰܨܰܚ: ܘܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܫܽܘܒܚܶܗ ܣܰܬܰܪ: ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܗ̇ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܐܶܬܥܰܦܰܩ: ܘܡܶܛܽܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܚܽܘܫܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ: ܕܠܶܗ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܗܕܺܝܪܰܬ݀ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܫܳܘܝܰܬ݀ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܥܶܠܬܳܐ ܕܬܶܗܪ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ: ܡܢܳܪܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܰܬ݀ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܫܰܪܬܰܚ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܗܰܝܟܠܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ: ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܘܩܶܣܛܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܠܐ ܡܶܣܬܰܦܩܳܢܳܐ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܚܰܣܰܢܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܛܰܬ݀ ܒܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇: ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܡܳܪܳܗ̇: ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ݀ ܠܒܳܪܽܘܝܳܗ̇: ܟܰܠܬܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܕܰܐܝܢܩܰܬ݀ ܠܙܳܝܽܘܢܳܗ̇: ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܠܐ ܡܚܰܬܰܢܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܠܓܳܒܽܘܠܳܗ̇: ܐܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܩܰܒܶܠܝ ܠܕܳܫ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܠܶܟܝ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܝ ܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܐܘܪܒܶܟܝ: ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܣܳܘ̈ܚܳܢ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ: ܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܡܰܚܒܳܢܰܝ̈ܟܝ: ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܝܟܝ: ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܣܶܕܪܳܐ ܕܰܡܩܰܠܣ̈ܳܢ ܠܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܝܟܝ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܕܳܝ̈ܨܳܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܢܰܥܒܰܪ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܟܠܐܷ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܢܶܕܚܽܘܩ ܠܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܠܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܬܽܘܩܦܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ: ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ: ܘܰܢܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ

 

ܫܶܒܠܐܴ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܺܝ̣ܥܳܐ ܒܚܰܩܠܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܶܝܬ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܶܐܬܚܨܶܕ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܰܐܚܺܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܰܪܶܟ ܠܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܠܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ: ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܟܳܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܓܺܝ̈ܓܠܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܠܐ ܡܰܘ̈ܦܝܳܢ ܠܰܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ: ܘܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܢܶܬܚܡܶܠ ܐܰܝܟ ܥܽܘ̣ܠܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܒܛܺܝ̣ܢܽܘܬܶܗ ܘܰܕܢܶܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܙܪܰܥ ܒܚܰܩܠܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܰܫܘܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܪܰܒܺܝ ܠܰܩܢܽܘܡ ܝܳܬܶܗ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܚܨܳܕܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܶܐܣܬܒܶܠ ܠܐܷܕܪܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܦܰܓܪܶܗ ܐܽܘܟܠܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܠܟܽܠ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܒܰܣܶܡ ܘܰܢܰܣܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܘܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܐ ܡܰܘܦܶܐ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܪܘܺܝ̣ܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܶܣܓܽܘܕ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܚܳܣܰܪ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܕܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܢܰܥܬܰܪ: ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܣܰܒܰܥ: ܐܰܟܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܠܝܰܥܪܳܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܢܶܥܽܘܕ ܘܢܰܘܩܶܕ: ܫܶܒܠܐܴ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܙܶܪܥܰܬ݀ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܪܰܒܝܰܬ݀ ܕܠܐ ܫܶܩܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܦܰܠܳܚܳܐ: ܚܶܛܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܐܰܫܘܚܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܚܰܩܠܐ ܒܬܽܘܠܳܝܬܳܐ ܘܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܥܶܣܒܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܰܘܥܺܝ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܛܒܺܝܒܬܳܐ ܘܝܰܗܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ ܒܶܗ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܘܰܚ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ ܒܶܗ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܘܰܚ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܦܺܐܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܰܢܒܰܓ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܠܰܛܥܳܡܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ ܢܛܰܠܶܩ ܡ̣ܶܢ ܚܶܟ̈ܶܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܟܰܦܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܝܺܥܳܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܗ̣ܺܝ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܐ: ܓܕܺܝܫܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܺܝܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܗ̣ܽܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܩܰܘܶܐ: ܟܰܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܘܗ̣ܽܘ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܰܪ: ܟܰܝܠܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܫܶܦܥܶܗ ܠܐ ܚܳܣܰܪ: ܐܰܘܨܪܳܐ ܪܘܺܝ̣ܚܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܗ̣ܽܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܩܰܠܣܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܠܐܴ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܠܐܴ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܠܰܚ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܠܐܴ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܠܚܰܬ݀ ܕܽܘܪܰܟܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܡܡܺܝ̣ܬܳܢܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܓܰܙܝܰܬ݀ ܫܝܽܘܠ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܥܶܬܪܰܬ݀ ܒܳܟ ܓܰܢܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܛܥܳܡܬܳܟ ܚܠܺܝܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܛܥܳܡܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܳܟ ܣܰܒܰܥ̈ܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܰܦ̈ܢܳܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܟ ܗܘܰܝ̈ ܠܓܶܢܣܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ ܟܽܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܬܰܪܨܰܬ݀ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܕܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܒܳܟ ܒܣܶܡ ܛܰܥܡܰܢ ܘܶܐܬܡܰܕܟܰܬ݀ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܙܪܰܥܬ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܫܘܰܚܬ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܪܰܒܺܝܬ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܚܨܰܕܬ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܐܕܪܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܰܣܶܐܢܬ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܳܟ ܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܐܽܘܟܠܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܘܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܘܒܽܘܣܳܡܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܶܒܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܬܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܒܳܥܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܢܰܛܰܪ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܘܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܣܰܒܰܥ ܡܳܪܝ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇: ܘܬܰܪܣܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܰܣܢܺܐܓܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܥܰܕܰܪ ܡܳܪܝ ܠܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܩܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܗ̇ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܚܰܝܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܬܶܬܒܰܪܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܒܰܝܬܶܗ ܘܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܥ̈ܰܠܠܳܬܶܗ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܳܐܪܬܳܕܳܘܟܣܽܘ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܶܫ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܶܗ ܘܰܐܘܪܒܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܛܶܢܬܶܗ: ܘܢܰܨܰܚ ܠܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܙܰܝܰܚܬܶܗ: ܩܰܕܶܫ ܡܳܪܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܩܽܘܕܫܳܟ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܰܢ ܠܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܙܰܗܳܐ ܠܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܗܶܕܪܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܒܪܶܡܙܳܟ ܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܕܩܝܡܬܗ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܢܚܰܓܶܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܰܫܡܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܦܰܟ ܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ: ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܠܶܗ ܢܶܣܓܽܘܕ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܢܣ̣ܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܚܰܕܶܬ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܠܳܬ݀ ܒܰܚܒܳܠܐ ܘܰܐܥܬܩܰܬ݀ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܺܝ̣ܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܘܰܓܡܰܪ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܚܽܘܕ ܥܰܒܕܳܗ̇: ܗܦܰܟ ܡܶܟܺܝܠ ܠܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܘܠܐܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܫܰܒܩܶܗ ܒܶܗ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗ̇ܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ: ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ: ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܦܬܰܚ ܠܰܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܠܐܴ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܘܬܶܒ ܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܡܢܰܦܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܚܳܪܘ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܥܰܠܐܷ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܥܰܠܐܷ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܥܰܩܒܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܕܽܘܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܨܳܪ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܠܐܷ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܓܽܘܕܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܥܳܢܝܳܐ ܗܘܳܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܕܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܚܰܣܺܝ̣ܢܳܐ: ܘܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܦܟܳܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܝ̣ܬ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢܥܳܠܰܡ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܐܟ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬܰܢ ܘܠܐܬܪܶܗ ܪܳܡܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܕܰܢܥܰܠܐܷ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ: ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܒܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܽܘܡܪ̈ܰܘܗܝ ܐܠܰܒܶܫ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܣܠܶܩ ܣܳܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܓܶܢܝܶܗ: ܘܙܰܗܪܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ: ܘܰܥܒܰܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܟܽܘܒܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܫܰܪ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܘܗܝ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ: ܘܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܕܝܳܨܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ: ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܰܬܢܳܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܫܳܦܪܺܝܢ ܢܶܬܕܰܒܰܪ: ܘܰܠܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܫܟܰܚ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܽܘܠܐܷ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܥܒܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢܰܢ: ܢܶܣܰܒ ܠܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܢܳܟ ܡܠܺܝܟܳܐ ܠܰܢ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܷ̈ܐ ܠܐܘܪܥܳܟ ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܟܺܝܬ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܳܟ ܚܝܰܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܢܶܫܟܰܚ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܬ: ܘܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ: ܘܚܰܫܬ ܘܡܺܝܬܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܳܡܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܬܶܓܰܕ ܘܬܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܠܐܴ ܘܰܐܣܶܩ ܘܩܰܒܶܠ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܟܰܕ ܒܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܗܰܕܪܺܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܚܶܬ ܠܐܪܥܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܐܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܫܰܪܰܪ ܠܰܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܒܙܰܘܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܢܰܒܪܰܫܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܕܚܺܝܠܐܝ̣ܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝ̣ܬ ܡܰܡܠܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܝܳܨܽܘܦܳܐ: ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘ̈ܕܝܳܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܢܚܶܬܬ: ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܟ ܚܰܕܶܬܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ: ܘܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܗܘܰܝܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܶܒܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܒܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܝܟ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܰܢ: ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦܠܐ ܠܐܪܥܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܙܰܡܶܢܬ ܠܰܢ: ܥܰܡܳܟ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܟ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܐܰܘܬܶܒܬ ܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܒܺܝܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܣܰܩܬܳܟ ܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ: ܟܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܒܬܶܗܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܣܠܶܩ ܐܠܰܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܝܢ ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܰܝܬ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܦܳܪܚܺܝܢ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܘܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܝܰܒܶܒ ܗܘܳܐ: ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܕܽܘܡ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܘܰܕܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܕܡܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܳܟ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܳܪܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܡ̣ܶܢ ܩܶܛܠܐ ܒܶܪܝ ܣܠܶܩܬ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩܬ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒܰܝܬ ܫܒܺܝܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܕܬܶܒ ܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܡܛܰܒܶܒ ܗܘܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܟܽܘܒܫܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܬܥܰܠܐܷ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܬܰܢܗܰܪ ܠܡܰܕܥܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢܰܢ: ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܝܥܺܝܢܰܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ: ܘܰܒܗܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܦܳܛܰܪ: ܘܰܣܥܽܘܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܘܰܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܨܰܒܶܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܙܽܘܦܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܘܰܪ ܠܰܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܐܰܬܪܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܐ ܫܰܢܺܝ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܐ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܘܛܰܟܣܺܝ̈ܣ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ: ܘܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܠܶܩ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܝܺܬܶܒ: ܘܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܣܶܩ: ܕܠܶܗ ܒܦܽܘܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܢܫܰܒܰܚ: ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

ܣܕܪܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪܰܒܽܘܬ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܚܶܟܡܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܐ ܪܓܶܫܘ ܒܶܗ: ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܰܕ ܡܰܠܺܝ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܬܗܰܪܘ ܒܶܗ: ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܙܟܳܐ ܠܚܰܣܺܝ̣ܢܳܐ ܘܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ: ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ: ܐܠܰܗܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܳܥܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ ܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܠܐܪܥܳܐ ܕܠܺܝܛܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܰܪܟܳܗ̇ ܒܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܣܥܰܪ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܰܩܒܽܘܪܬܶܗ: ܘܰܥܒܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܕܠܐ ܣܰܒܪܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܘܰܦܫܰܛ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ: ܕܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܥܢܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܒܰܥܢܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܗܕܺܝ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ: ܘܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܢܚܶܬ ܕܠܐ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܐܠܰܗܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ݀ ܠܒܶܣܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܣ̣ܰܒ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܶܗ: ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܫܽܘܫܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܕܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܕܽܘܡ ܘܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܘܰܓܢܺܝܙ ܒܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܕܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܚܰܕ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܒܪܽܘܡܪܳܡܶܗ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܕܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ: ܘܝܰܩܪܽܘܗܝ ܙܰܝܚܽܝ̈ܗܝ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܠܣܽܘܠܳܩܶܗ ܘܰܪܥܶܡܘ ܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܶܬܥܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡ̇ܰܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܘܟܽܠ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ: ܣܠܶܩ ܠܐܬܪܳܐ ܕܰܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܘܠܐܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܥܡܪܶܗ: ܘܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܥܒܺܝܕ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܰܫܟܢܶܗ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܺܝܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܰܬܩܰܢ ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܘܒܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܝܺܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܩܰܕܶܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܫܰܡܠܺܝ ܕܢܶܦܪܩܶܗ: ܘܗܳܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܪܥܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܒܳܐܐܰܪ ܢܛܽܘܣ ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܝܰܩܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܘܰܢܗܰܠܶܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܝܳܗܽܘܒܶܗ: ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ: ܕܠܳܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܣܘܠܩܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܠܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܢܶܬܗܰܪ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܟܺܝܡܰܬ݀ ܒܟܽܠ: ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܥܰܠܺܝ ܠܰܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܥܰܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܠܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܬܶܓ̈ܡܺܝܢ ܢܦܰܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܗ̣ܽܘ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܝܺܬܶܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܣܕܪܐ

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܠܢ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܰܬ݀ ܚܛܺܝܬܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ ܘܰܬܥܰܠܐܷ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܳܟ: ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܰܡܥܰܪ̈ܙܠܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܣܰܡܳܐ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܢܶܬܰܐܣ̈ܝܳܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬܬ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܬ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܰܢܣܰܒܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܬܶܡܠܐܷ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܦܰܓܪܳܐܝ̣ܬ ܘܶܐܬܚܙܰܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܐܶܬܗܰܦܰܟܬ ܥܰܡܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܣܥܰܪܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܩܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܰܠܬ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܟܰܕ ܠܕܰܝܳ̈ܢܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܟܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܦܬܰܚܬ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܒܳܟ ܐܰܘܕܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܥܰܡܳܟ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗܝ ܠܡܶܥܰܠ: ܐܶܬܩܒܰܪܬ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܬܰܦܢܶܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕܢܰܢ: ܢܚܶܬܬ ܠܗܰܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܪܰܥܬ ܒܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܬ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܩܳܡܬ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܥܰܡܳܟ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܰܣܥܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܓܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܘܟܰܢܶܫܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܡܪܳܡܳܟ: ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܬ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝܬ ܘܰܣܠܶܩܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܢܓܰܕܬ ܠܰܢ ܥܰܡܳܟ ܕܰܣܚܺܝ̣ܦܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܘܳܬ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܥܰܠܺܝܬ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܠܐܷ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܣܳܓܶܕ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܠܚܺܝܢ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܠܐܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗ̣ܽܘ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܘܗܝ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ: ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܪܳܐܶܬ ܡܶܢܶܗ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܫܒܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܥܰܠܐܷ ܘܰܐܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܠܰܘܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܟܳܘ̈ܙܳܢ ܡܶܢܶܗ ܦܠܰܓ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܐܬܪܗܶܝܢ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܙܰܝ̈ܚܳܢ ܠܶܗ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܝܽܘܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܡܶܬܥܰܠܐܷ ܟܰܕ ܥܛܺܝܦ ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܣܳܠܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܬܽܘܒ ܡܦܰܢܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܥܕܺܝ ܫܒܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܪܫܰܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܶܠܘ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܓܡܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܨܳܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܛܽܘܦܣܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܡܽܘܫܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܪܫܰܡ ܐܠܶܝܳܐ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܚܽܘܪܺܝܒ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܒܰܕܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܕܳܢܺܝܶܐܝܠ ܘܫܰܘܕܰܥ ܚܢܽܘܟ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܙܰܝܚܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܒܶܝܬ ܐܺܝܠ ܘܒܰܕܩܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܟܪܙܶܗ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܘܚܰܘܝܶܗ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܣܶܓ̈ܕܳܬܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܳܬ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܙܟܳܝܗܝ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܒܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܓܶܣ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܠܺܝ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܐ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܬܩܰܕܶܫ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܠܳܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ: ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܢܰܙܥܶܩ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܰܣܠܶܩ ܐܠܰܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܬܥܰܠܐܷ ܒܳܟ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܡܥܰܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܕܰܠܐܴ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܓܶܕ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܥܰܠܐܴ ܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܩܢܳܐ ܠܰܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܢܛܽܘܣ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܥܰܡ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢܳܟ: ܘܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܚܙܰܩܘ ܠܘܳܬܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܛܰܟܶܣ ܘܰܡܢܺܝ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܢܶܥܽܘܠ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘܒܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܦܪܰܩ ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ  ܡ̣ܶܢ ܢܽܘ̈ܬܳܥܶܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܽܘܨ ܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܠܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܠܰܟܝܳܢܰܢ ܐܰܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܚܰܪܪܶܗ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܩܰܒܠܶܗ ܘܙܰܝܚܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܦܳܫܘ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܚܕܺܝܘ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܶܐܫܬܰܝܢܰܬ݀ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܠܐ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܕܺܝ ܠܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܘܰܐܬܗܰܪ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ ܟܰܕ ܠܐ ܡܬܽܘܡ ܫܒܰܩ ܘܰܐܪܦܺܝ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ: ܘܠܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܦܪܰܩ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܣܥܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܨܶܝܕ ܫܳܠܽܘܚܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܬܗܰܪ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܰܚܙܰܘ ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܺܝ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܣܬܰܠܰܩ ܟܰܕ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܣܩܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܘܬܒܳܗ̇: ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬ ܘܚܰܪܰܪܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܣܽܘܠܳܩܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܰܣܶܩܬ ܘܰܐܘܬܶܒܬ ܠܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡܳܟ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܙܰܡܰܪ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̇ܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܚܝܰܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܐܶܬܢܰܗܰܪܢܰܢ ܚܢܰܢ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ: ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܡ̇ܰܢ ܘܬܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܗܦܰܟܢܰܢ ܘܗܰܠܶܟܢܰܢ ܠܘܳܬ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ: ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܕܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܘܰܡܫܰܘ̈ܙܒܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܚܰܝܶܕ ܘܚܰܠܶܛ ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܦܳܛܰܪ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܳܟ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܒܥܳܢܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝ ܫܡܳܟ ܢܛܺܝܪ ܘܰܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܬܰܡܳܢ ܚܰܕܳܐ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ: ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܕܨܳܒܶܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܐܕܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡ̈ܛܠܠܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܚܠܦ ܕܡܘܬ ܡܪܢ ܥܠ ܛܘܪ ܬܒܘܪ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܳܟ: ܘܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܢܚܰܓܶܐ ܠܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܠܦܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܕܶܚܠܐ ܠܶܗ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܛܰܟܣܺܝܣ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܶܗ ܪܟܺܝ̣ܢܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܘܥܳܠܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܠܐ ܦܽܘܪܳܫܳܐ ܐܳܦܶܢ ܒܫܽܘܡܳܗܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܘܒܰܚܕܳܢܳܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܬܡܰܕܰܥ: ܕܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ ܘܕܰܒܪܽܘܬܳܐ ܘܰܕܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܫܰܘܕܰܥ: ܘܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ ܚܶܟܡܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܕܶܝܢ ܒܩܰܛܰܦܰܣܺܝܣ ܕܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܐ ܘܰܕܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ ܘܳܐܦܠܐ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܛܪܰܓ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܐܟܣܺܝܳܡܰܐ ܘܶܐܘܬܰܢܛܺܝܰܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܳܥܰܪ: ܒܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܩܽܘܠܰܘܬܺܝܰܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܠܒܰܠ ܐܳܦܠܐ ܒܰܐܢܳܘܠܳܘܓܺܝܡܳܘܣ ܡܶܬܚܒܶܫ: ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܬܟܺܝܢ ܘܡܶܬܬܟܺܝܢ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘܠܶܕܬ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ ܐܰܦܶܩܬ ܟܰܕ ܒܠܐܴ ܗܽܘ̈ܠܐܷ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܠܐ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܣܳܒܟܳܐ ܒܳܟ: ܘܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܟ: ܘܠܐ ܒܽܘܚܳܢܳܐ ܚܳܒܶܨ ܠܳܟ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܠܝܰܕܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܡܶܬܒܠܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܬܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܢܳܘܡܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܒܰܐܛܺܝܡܽܘ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܨܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܝܳܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܡܳܐ ܘܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܘܰܟܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܰܬܰܗܣܺܝܣ ܣܺܝܡܳܐ: ܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪܶܕܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܚܰܫܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܠܟܽܠ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܠܐ ܒܟܽܘܠܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢܬܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܪܢܶܐ ܒܩܰܐܛܰܦܰܣܺܝܣ ܕܓܳܠܙܳܐ ܠܟܽܠ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܝܢ ܒܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܐ ܓܶܝܪ ܕܽܘܡܝܳܐ ܩܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܟܽܠ  ܪܶܢܺܝ ܓܢܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܰܘܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ: ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܰܢܨܰܠܶܡ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܰܢܛܰܗܶܡ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܘ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ݀ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܚܕܳܢܳܝܽܘܬܶܗ: ܬܡܰܗܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܳܒܽܘܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܕܳܨܘ ܘܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܙܳܚܘ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܫܰܚܠܶܦ ܠܰܕܡܽܘ̣ܬܶܗ ܕܢܶܓܠܐܷ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܳܨܘ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܟܰܣܝܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܳܒܘ ܠܘܳܬܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܠܶܝܳܐ ܬܰܫܒܳܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܕܰܢܫܰܡܠܐܷ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܶܐܬܳܐ: ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܒܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝܳܩܽܘܕܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗ̣ܽܘ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܐ ܡܳܐܶܬ ܘܦܳܪܶܩ ܘܡܰܐܚܶܐ ܠܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܠܶܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܢܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܺܐܝܣܚܳܩ ܣܰܩ: ܘܩܰܕܫܶܝܗ̇ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܶܬܥܰܠܐܴ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩܳܝܳܐ ܕܠܳܟ ܪܫܰܡ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ: ܨܠܽܘܒ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܐܡܺܝܬ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܥܡܶܕ ܠܐܕܳܡ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܕܚܽܘܬ ܠܘܳܬ ܪܳܚܡܳܟ ܘܚܰܕܶܬ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܕܰܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܐܶܬܛܰܒܰܥ ܕܨܽܘܪܬܳܟ: ܘܗܳܐ ܠܳܟ ܡܣܰܟܶܐ ܘܰܡܣܰܘܰܚ ܠܦܶܓܥܳܟ: ܡܒܰܓܶܢ ܪܰܥܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܛܰܒܺܝܥ ܒܗܰܘܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ: ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܶܗ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܰܒܺܝܒܳܟ: ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܶܒܚܳܟ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܳܓܽܘܕܳܟ: ܦܺܝܢܚܶܣ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܐܰܗܪܽܘܢ ܡܢܺܝܚܳܢܳܟ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܘ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܳܟ: ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܬܡܰܗܘ ܡ̣ܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕܘ ܠܘܳܬܶܗ: ܪܥܶܠܘ ܡ̣ܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܐܛܠܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ: ܫܡܰܥܘ ܬܽܘܒ ܠܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ: ܐܰܟܡ̇ܰܢ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗ̣ܽܘ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܕܠܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܫܰܡܠܐܷ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܦܨܰܚ ܠܐܪܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܒܰܪܶܟ: ܘܰܠܩܳܪ̈ܝܰܝ ܫܡܶܗ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܢܶܥܢܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܰܪܘܰܚ: ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܰܣܡܶܟ: ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܚܰܣܶܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܒܟܶܢܫܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܓܒܰܘ̈ܗܝ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܟ ܡܶܙܕܰܝܚܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ: ܛܳܒܳܐ ܕܰܓܠܰܝܬ ܝܳܬܳܟ ܠܥܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܘܰܐܛܶܠܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܢܳܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܐܳܦ ܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܛܶܠ ܝܰܡܺܝܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܘܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܺܝܠܳܟ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܪܥܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܫܰܟܶܢ ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܰܣܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܚܘܬܡܐ

 

ܗܰܒ ܡܳܪܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܥܬܰܪܶܝܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ: ܘܰܙܓܽܘܪ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܟܽܠ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܥܰܕܥܶܕ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐ ܡܰܘܦܝܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܣܶܩ: ܠܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ: ܘܫܰܘܬܶܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܘܳܠܐܷ ܕܰܢܫܰܒܰܚ: ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ: ܕܚܰܘܺܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܳܐ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܢܰܦܢܶܝܘܗܝ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܝܳܐܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗܰܘ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܗܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܥܺܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܪܕܰܦ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܟܰܕ ܒܐܪܳܙܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܐ ܡܰܘܦ̈ܝܳܢܶܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܚܰܐܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܢ: ܐܳܘ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܘܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܘܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܰܠܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܢܫܰܒܚܽܘܢ: ܐܳܘ ܣܺܝܡܬܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܐ ܙܥܰܪ̈ܝ ܘܰܐܘܦܺܝ̈ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܘܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܐܝܬܽܘܬܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܥܙܺܝܢܰܢ ܘܗܶܕܪ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܙܳܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܽܘܩܢܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܨܡܰܚܬ: ܘܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܐܶܨܛܒܰܝܬ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܣܥܰܪܬ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܓܠܐܷ ܕܬܰܘܕܰܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܫܠܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܥܰܠ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܳܡܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܡܶܢܟܽܘܢ ܬܢܳܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܪܡܰܙܬ ܘܰܐܠܶܦܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܣܶܩܬ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܡܳܟ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܟ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ: ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܳܟ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܣܠܶܩܬ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܗܰܪ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܒܰܕܶܩܬ ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܠܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܐܶܠܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܬܽܘܒ ܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܐ ܠܠܐܴ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܟ ܗܘܰܘ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܘܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܒܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܥܰܠ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܰܢܰܥܘ ܠܘܳܬܳܟ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܕܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܬܶܣܥܽܘܪ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܳܟ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܪܒܰܚܘ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܳܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܒܰܠܘ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܡ̇ܰܢ ܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܘܪܶܛܢܗܽܘܢ ܕܥܰܠܘ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܐܠܶܝܳܐ ܓܠܐܴ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܥܪܽܘܩܝܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܐܺܝܙܒܶܝܠ ܫܳܛܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕ ܪܰܥܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܟ ܕܬܶܣܒܽܘܠ ܚܠܳܦ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ: ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡ̈ܛܰܠܠܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܬܶܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܨܗܶܐ ܠܰܕܡܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܫܰܕ ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܘܰܐܓܢܰܬ݀ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܬܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܕܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡܳܟ ܗܘܰܝܢ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܐܰܒܳܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܫܡܰܥܘ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ: ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܘܩܳܠܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܩܪܶܒܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܠܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܛܰܝܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦ ܙܺܝܘܳܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܕܰܬܫܰܚܠܶܦ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܘܳܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܨܡ̈ܚܰܝ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܩܦܽܘܠ ܡܶܢܰܢ ܠܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܢ ܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܒܰܡ̈ܛܰܠܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܰܢ: ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܒܛܽܘܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܚܰܕܶܬ ܒܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܬܩܰܢܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܡܟܰܡܪܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܢ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ: ܘܰܐܫܪܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܐܽܘܪ̈ܫܠܳܡܳܝܶܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܪܥܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

ܩܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܕܠܠܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ: ܠܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܽܘܩܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ ܠܐܪܳܙܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܣܳܥܰܪ ܠܶܗ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܛܽܘܦܣܳܢܳܝܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܶܨܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܝܳܢܳܝܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܶܗ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܘܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܡ̣ܶܢ ܝܰܗ̈ܠܐܷ ܘܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܶܗ ܬܶܥܒܶܕ: ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܶܗ ܬܚܰܘܶܐ: ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܬܛܰܟܶܣ ܠܐܕܳܡ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܕܡ̣ܶܢ ܛܺܝܢܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܠܘܳܬ ܗܘܳܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ: ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܨܰܒܶܬܬ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܶܗ ܐܰܫܠܶܛܬ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܦܰܠ ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܩܰܒܶܠ: ܘܰܥܓܺܝ̣ܢܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܓܕܽܘܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ: ܠܘܳܬ ܗ̇ܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܰܦܢܺܝܘܗܝ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܒܳܪܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܒܶܫܬ: ܘܰܠܘܳܬ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܐܠܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܥܰܠܺܝܬܳܝܗܝ ܘܰܠܘܳܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܪܶܒܬܳܝܗܝ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܚܺܝܠܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܚܶܬܬ ܘܰܦܪܰܩܬܳܝܗܝ: ܘܟܰܕ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡ̇ܰܢ ܗ̇ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܚܰܙܳܝܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܚܰܘܺܝܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܦܪܰܩܬ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܕܰܒܰܪܬ ܠܥܰܡܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܫܰܗܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܝܰܬܒܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܰܪܦܶܠܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܩܳܠܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ: ܘܶܐܬܓܠܰܝܬ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܓܡܽܘܪ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܠܒܰܛܢܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܬܶܫܬܠܶܡ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܪܬ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܐܰܣܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܒܰܝܬ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦܬ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܙܺܝܘܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܟ: ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܬ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܫܡܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܡܰܙܥܶܩ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܨܽܘܬܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܕܠܐ ܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܐܠܺܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܣܰܪܗܒܽܘܬܳܐ: ܘܡ̈ܠܐ ܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܰܝܬ ܥܰܠ ܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܥܬܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܟܰܕ ܒܬܶܡܗܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܢܦܰܠܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܰܪܬ ܠܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܰܡܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܫܰܦܺܝܪ ܗ̣ܽܘ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܬܠܳܬ ܡܛܰܠܠܺܝ̈ܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܽܘܬܳܐ: ܚܕܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܚܕܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܰܚܕܳܐ ܠܐܠܺܝܳܐ ܒܰܣܕܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܠܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܪܰܬܺܝܬܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܡܨܶܐ ܟܽܠ ܐܰܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܝܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܙܰܗܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܠܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡܠܐܷ ܚܰܫܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܬܒܰܛܶܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ: ܕܬܰܢܗܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܠܐܷ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܬܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܠܐܷ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܕܨܦܪܐ ܕܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܠܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܡܠܝܠܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܡܫܰܪܝܳܢܳܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ ܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܳܐ: ܘܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܕܟܽܠ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܝܟ ܩܶܢܛܪܽܘܢ ܚܽܘܓܬܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ: ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܠܐܝܬܽܘܬܶܗ ܠܰܝܬ: ܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܐܶܬܬܟܺܝܢ ܘܡܶܬܬܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܟܽܠ ܩܰܪܺܝܒ ܘܟܽܠ ܠܘܳܬܶܗ ܠܐ ܩܳܪܶܒ: ܐܳܚܶܕ ܘܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܣܳܟܳܐ ܠܐ ܡܬܰܚܰܡ: ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܟܽܠ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܒܪܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܐܳܦܠܐ ܒܪܳܐ: ܕܰܫܘܶܝܢ ܘܰܣܕܺܝܩܺܝܢ: ܘܰܐܘܶܝܢ ܘܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܫܬܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ: ܡܶܣܬܰܓ̈ܕܳܢܶܐ ܘܠܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ: ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܙܳܝܥܺܝܢ ܘܪܳܥܠܺܝܢ ܘܬܳܡܗܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܘܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܒܝܽܘ̈ܒܳܒܶܐ ܡܨ̈ܰܠܠܐ: ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܐܠܰܗ ܘܰܐܠܳܗܺܝ̈ܢ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܳܟ: ܡܶܠܬܳܐ ܡܝܰܩܰܢܬܳܐ ܕܦܽܘܡܳܐ ܠܐ ܓܫܺܝܡܳܐ: ܡܡܰܠܠܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܒܳܐ: ܚܶܟܡܰܬ݀ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܣܟܳܘܠܺܝܽܘܢ ܠܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܺܝܢ ܕܶܐܬܪܕܺܝܘ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܡܡܰܕܟܰܬ݀ ܠܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܘܝܳܗܒܰܬ݀ ܬܽܘܩܦܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܚܰܝܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܬܝܰܠܕܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܐܰܬܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܠܐ ܕܽܘܟܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܬܟܰܢܝܰܬ݀ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܗܽܘ̈ܠܐܷ: ܘܗܳܕܶܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܬܰܪ ܕܰܨܒܰܝܬ ܣܰܬܶܬܬ ܒܠܐܴ ܓܫܺܝܡܬܳܐ ܟܰܣܝܽܘܬܳܟ ܫܰܒܰܚܬ: ܘܰܒܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ ܐܰܘܕܰܥܬ: ܟܰܕ ܐܰܣܗܶܕܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܐܳܘ  ܫܒܺܝܚ ܒܰܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܠܬܰܚܬ ܟܰܣܺܝܬ: ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܫܟܰܢܝ ܢܶܩܫܶܬ ܘܰܒܥܽܘ̈ܡܩܰܝ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܝ ܣܳܡܶܬ ܘܥܰܠ ܥܰܡܽܘ̈ܕܰܝ ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܬܪܽܘܢܺܝܳܘܢ ܕܥܽܘܫܢܝ ܐܰܘ ܬܳܒܶܬ: ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܘܚܕܰܢܝ: ܘܬܽܘܒ ܐܰܘܕܥܶܬ ܕܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܝ ܐܺܝܬܰܝ: ܘܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܝ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܓܡܰܪܬ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܡ̇ܰܢ ܘܰܠܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܘܟܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܬܽܘܗܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܓܰܠܓܶܠܬ ܘܰܕܚܰܝܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܛܰܒܥܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܝܰܩܶܢܬ ܕܡܽܘܬ ܨܰܠܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݀ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܽܘܠܐܷ ܕܳܝܽܘܒܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܰܬ݀ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܚܰܝܶܕܬܳܝܗܝ: ܘܳܐܕܳܡ ܫܰܡܰܗܬ ܘܟܰܢܺܝܬܳܝܗܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܗܽܘܠܐܷ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܦܰܠܳܚܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܐܰܣܪܰܚܬܳܝܗܝ: ܘܒܰܪܬ ܨܰܘܒܳܐ ܣܳܡܬ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܒܪܽܘܬܶܗ: ܘܫܰܘܬܳܦܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܦܰܪܓܫܳܢܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܫܛܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܣܛܳܐ: ܘܥܶܨܝܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܕܪܶܗ ܘܡܶܠܟܳܗ̇ ܩܰܒܶܠ ܒܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܡܪܰܛ ܦܺܐܪ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܠܰܚ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ: ܘܫܽܘܦܪܶܗ ܘܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܒܰܠܺܝ: ܘܡܺܝܙܪ̈ܳܢܶܐ ܚܶܣܕ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܐܶܬܟܒܶܢ: ܘܶܐܫܬܰܠܰܡ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇: ܘܰܒܪܶܥܝܳܐ ܚܳܢܽܘܩܳܐ ܩܕܳܠܶܗ ܐܰܪܬܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܝܺܥܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܟܽܘܒܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܐܴܝܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܟܳܣܳܐ ܬܶܛܪܳܢܳܝܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܗܘܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܐܦܪܺܝ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܐܳܘ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܙܥܺܝ̈ܦܶܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܕ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܟܶܢܬ ܠܳܗ̇: ܐܶܬܬܘܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܒܗܳܝ ܕܢܺܚܶܐ ܦܰܪܢܶܣܬ ܒܕܰܨܠܰܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܪܦܶܠܐ ܪܰܟܶܒܬ: ܘܰܐܬܰܪ ܕܰܨܒܰܝܬ ܢܛܰܚܬ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܒܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܫܪܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܝ ܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܘܰܡܫܰܚܬ ܩܢܽܘܡܳܝܽܘܬܳܟ ܒܒܶܣܪܳܐ ܡܡܰܕܥܳܐ ܘܰܡܢܰܦܫܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܣܒܰܠܬ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܣܳܟ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܝܰܕ ܒܽܘܪܢܳܫܳܟ ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܰܬܡܰܛܺܝܩܺܝ ܣܒܺܝܣܰܬ݀ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܳܐܦܠܐ ܡܢܳܬܳܐ ܘܥܶܐܦܳܐ ܘܦܶܠܓܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܐܳܦܠܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ: ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܫܰܦܪܳܐ ܘܰܒܦܳܢܝܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ: ܟܰܕ ܠܗܰܠ ܡ̣ܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ: ܘܒܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܬܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܪܳܟ ܐܰܒܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܢܳܐ: ܒܢܳܨܪܰܬ݀ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܪܶܒܬ: ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܡܰܪ̈ܫܠܳܢܶܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܐܶܙܕܰܝܰܚܬ: ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܪܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܟ ܘܩܰܒܶܠܬ ܠܰܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܺܐܝܪܽܘܕܺܝܰܢܽܘ ܛܰܠܝܽܘ̈ܣܶܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝܬ: ܘܥܰܡ ܝܳܢܽܘܣ̈ܩܶܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܠܰܓܠܶܓܬ: ܒܢܳܨܪܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ: ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܶܬܓܕܰܘܕܰܬ: ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪܬ: ܘܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܐܶܬܥܰܠܰܡܬ: ܘܰܐܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܒܣܳܢܺܝܪ ܫܶܘܚܰܬ݀ ܩܰܘܡܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܕܽܘܠܒܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܚܙܰܝܬ: ܘܰܥܡܰܕܬ ܘܚܰܠܶܠܬܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܨܰܚܢܳܐ ܕܒܰܣܝܳܢܳܐ ܐܶܨܛܰܥܨܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܥܰܒܺܝܛ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܪܰܒܺܝܬ: ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢܳܝܳܐ ܫܰܚܶܢܬ ܘܠܰܡܢܰܣܝܳܢܳܐ ܫܰܦܶܠܬ: ܟܰܕ ܒܩܺܝܢܳܡܽܘܢ ܘܰܒܡܽܘܪܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܣܰܡܣܶܡܬ ܠܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܫܽܘܚܢܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܪܥܰܘ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܟܠܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܟ ܒܒܶܣܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚܬ: ܘܡܰܘܒܠܐ ܚܛܺܝܬܳܢܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܫܪܰܝܬ: ܘܰܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܣܠܶܩܬ: ܘܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܙܠܶܓܬ: ܘܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܘܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܶܙܬ: ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܬ ܘܗܰܝܡܢܽܘܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܢܣܰܒܬ: ܘܬܰܩܕܳܐ ܪܳܥܝܳܝܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܠܐܪ̈ܟܽܘܢܺܝܣܛܶܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬ: ܘܶܐܬܦܰܫܩܰܬ݀ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܠܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬܓܠܐܷ ܘܬܶܬܚܰܘܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܗܽܘܢ ܫܰܘܕܰܥܬ: ܘܟܰܕ ܠܰܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܥܺܝܠܐ ܒܰܣܝܳܐ ܪܟܶܒܬ ܘܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܨܰܥ̈ܨܥܶܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚܬ: ܘܰܐܢܗܰܪܬ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܰܠܣܽܘܟ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܚܰܫܬ ܒܒܽܘܪܢܳܫܳܟ ܟܰܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܡܠܰܝܬ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܣܠܶܩܬ: ܘܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܙܠܶܓܬ: ܘܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܘܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ ܘܡܰܘܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܶܙܬ: ܐܶܬܩܒܰܥܬ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܓܦܺܝܦܬܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܪܽܘܚܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܟ: ܒܰܙܩܽܘܪܳܐ ܟܶܬܳܢܳܝܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܟܰܪܟܰܬ ܘܰܒܚܽܘܢܰܛܬܳܐ ܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܐܶܬܥܰܢܰܕܬ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܢܩܺܝܪ ܒܟܺܐܦܳܐ ܘܓܰܢܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܽܘܛܺܝ ܐܶܬܩܒܰܪܬ: ܘܰܬܚܶܝܬ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܛܺܝܛܠܽܘܣ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܛܺܝܠܐ ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܚܕܺܝ ܕܰܚܙܳܟ: ܘܥܰܢܺܝܕܳܐ ܦܳܢܝܳܝܳܐ ܪܘܰܙ ܕܶܐܫܬܰܘܕܥܳܟ: ܡܺܝ̈ܬܰܝ ܥܳܠܰܡ ܐܰܪܥܽܘܟ: ܘܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܩܒܠܽܘܟ: ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܚܶܦܪܳܐ ܗܰܠܠܽܘܟ: ܘܰܚܒܺܝ̈ܫܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܟܪܙܽܘܟ: ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܘܰܢܦܰܩܘ: ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܗܶܕܘ ܘܣܰܒܪܽܘܟ ܘܰܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܦܰܟܘ: ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܟܪܶܙ ܛܶܐܒ ܢܽܘܚܳܡܳܟ: ܩܳܡܬ ܬܠܺܝܬܳܝ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܦܶܪܚܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܩܝܳܡܬܳܢܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠ ܐܰܪܰܥ: ܣܠܶܩܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ: ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܒܝܽܘܒܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܚܰܟܶܡܬ ܘܫܰܪܰܪܬ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܳܝܽܘܬܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܘܰܐܛܺܝܦܘ ܘܰܡܠܰܘ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ:ܠܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܡܶܬܕܰܟܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܙܰܒܶܢܬܳܗ̇ ܒܣܽܘܪܳܩܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ: ܐܶܠܐ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܫܽܘܕܳܝܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇: ܕܰܐܝܟ ܪܽܘܕܽܘܕܰܦܢܳܐ ܐܶܩܽܘܫ ܥܰܩܪܶܟܝ: ܘܰܐܝܟ ܓܦܶܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܝܳܐܝܰܬ݀ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܨܒܶܟܝ: ܢܽܘܪ̈ܒܰܝܟܝ ܢܽܘܪ̈ܒܰܝ ܗܶܕܪܳܐ ܘܣܰܘܟܰܝ̈ܟܝ ܣܰܘ̈ܟܰܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܘܢܽܘܟ̈ܣܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܢ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܘܡ̣ܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܗ̇ ܢܶܬܦܰܛܡܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ: ܘܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܘܢܶܪܘܽܘܢ: ܠܕܰܘܩܳܐ ܕܰܒܡܰܓܕܠܳܗ̇ ܕܳܐܶܩ: ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܐ ܛܺܝܛܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܟܰܡ̈ܗܳܬܳܐ: ܗܰܒ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܛܫܶܝܢ ܘܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܽܘ̈ܢܳܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܪܳܢܶܝܢ: ܠܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܬܰܩܕܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܛܰܘܶܛ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܩܰܝܣܽܘܬܳܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝ̣ܬܳܐ ܐܠܰܒܶܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܩܛܳܝܗܽܘܢ ܢܕܰܘܕܽܘܢ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܠܐ ܢܶܬܡܨܽܘܢ ܠܰܡܡܰܥܳܣܽܘ ܠܐܡܪ̈ܶܝܗ̇: ܠܰܕܥܰܠ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܠܺܠܝܳܝ̈ܳܬܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܨܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܡܟܳܐ ܡܙܰܡܶܢ ܚܽܘܠܳܨܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܝܳܐ: ܠܦܰܐܦܺܝܽܘܣ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܦܳܘܩܪܺܝܣܺܝܣ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܐܰܥܛܶܦ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܪ̈ܶܒܝܳܬܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܥܦܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ: ܘܒܰܙܥ̈ܳܩܳܬܗܽܘܢ ܠܛܰܪ̈ܦܳܢܣܰܘܗܝ ܕܒܶܠܐܷܝܰܪ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܢܒܰܙܥܽܘܢ ܠܕܺܝܰܐܩܳܢܽܘ ܕܕܺܝܰܐܪ̈ܽܘܢܺܝܣܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܦܽܘܕܳܐ ܛܶܟܣܳܢܳܝܳܐ ܙܩܺܝܪܰܬ݀ ܒܢܰܘܠܐ ܩܽܘܫܬܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܘܰܡܬܰܠܦܰܬ ܒܣܺܝ̣ܪܶܣ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐ ܐܠܰܒܶܫ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܫܰܢܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܠܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܚܰܟܶܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܰܒܽܘ̈ܒܶܐ ܐܽܘܪ̈ܓܰܢܳܝܶܐ ܢܒܰܣܡܽܘܢ ܠܐܡܪ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܬܡܺܝܢܳܝܰܬ݀ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܳܟ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ: ܗܳܟܘܳܬ ܘܰܠܟܽܠ ܕܒܰܛܝܳܪܳܗ̇ ܚܒܺܝܫ ܛܰܪ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܡܶܫܘܰܪ ܥܰܠ ܡܶܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܳܐ ܓܳܪ̈ܣܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܥܽܘ̈ܩܣܶܐ ܥܶܩܰܪ̈ܒܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܠܦܶܬܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܪܰܒܺܝܥ ܘܰܠܡܶܡܚܳܐ ܠܥܶܩܒܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܳܥܶܐ: ܒܩܽܘܢܛܳܪ ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܶܦܥܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܘܰܠܡܶܣܬܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܡܰܝܩܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܦܰܚܬܳܐ ܩܶܨܳܢܳܝܬܳܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܩܳܛܥܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܢܳܝܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܒܬܶܡܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܶܢܰܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ: ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܚܰܨܰܝ̈ܢ ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ ܫܪ̈ܳܓܰܝܢ: ܕܳܠܩܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܦܽܘܪܺܝܳܘܢ ܕܰܡܪܰܝܡܽܘܬܳܟ ܪܒܰܘ ܘܺܝܪܶܒܘ: ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ ܘܢܶܐܪܽܘܥ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܫܒܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܢܰܓܣܶܐ ܠܶܒܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܢܰܒܰܥ ܦܽܘܡܰܢ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܟ: ܘܢܶܪ̈ܬܡܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܣܓܺܝܕܳܐ܀

ܥܛܪܐ

 

ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܟܣܶܐ ܡܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܝܰܠܕܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܙܰܒܢܶܗ ܘܰܓܠܐܷ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ: ܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܒܺܝܗܽܘܕ: ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܒܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ: ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܩܝܳܡܬܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܥܺܕܬܶܗ ܡܙܰܝܚܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ: ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܣܳܓܕܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܶܗ: ܟܳܗܢܰܘ̈ܗܝ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܗܽܘ ܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܒܳܐ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܢܫܰܟܶܢ ܒܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܶܗ ܘܰܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܶܗ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ: ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܠܐ ܚܳܐܶܒ: ܘܚܰܕ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܠܐ ܬܳܚܶܒ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ: ܘܚܰܕ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܚܰܕ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܐ ܒܳܛܠܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܬܳܐ ܘܠܐ ܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܡܫܰܡܠܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܐܰܝܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܕܰܢܡ̈ܰܠܠܳܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܪܶܬܡܳܐ ܟܺܝܬ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܡܰܕ̈ܥܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢܟܽܠ: ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ: ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ: ܗܰܘܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܕܰܢܦܰܠ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܒܥܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢܳܝܗܝ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡ̣ܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܣܰܝܟܽܘܢ ܠܫܰܪܒܶܗ: ܙܳܚ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܢ ܥܳܠܰܡ ܗܺܝ ܘܠܰܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀: ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܐܰܒܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܐܶܬܟܪܶܙ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܘܕܶܢܚܶܗ ܕܡܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܫܬܪܺܝܘ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܳܝܶܐ: ܕܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܪܒܥܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܕܰܢܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܬܢܛܰܪܘ: ܘܰܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ: ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܢܦܰܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬܟܰܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܥܺܝܪܳܐ ܫܰܘܕܥܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܦܰܟ ܠܐܪܥܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬܥܡܶܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܣܓܺܝ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܠܰܚ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܘܕܰܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܺܝܬ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܫܒܰܩ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܪܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܦܰܬܰܚ ܠܣܰܡܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܬܰܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܡ̈ܛܰܠܠܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܒܪܶܩ ܚܶܙܘܶܗ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܽܐܘ̈ܫܰܥܢܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܗܶܕ ܕܰܠܒܰܝܬܳܐ ܕܳܐܒܝ ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܝܗܝ ܒܶܝܬ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܦܪ̈ܳܓܶܠܐ ܡܶܢ ܚܰܒܠܐ ܘܰܛܪܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܟܳܦܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܙܰܚ ܡܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܓܺܝܠ ܠܝܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܠܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܨܒܺܝܥܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܡܶܢ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܫܪܰܐܘܽܘܢܳܝܗܝ ܠܗܰܝܟܠܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܒܢܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܕܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܙܺܝܥ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܩܥܳܐ ܐܠܰܗܝ ܐܠܰܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܦܩܰܥ ܠܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܨܰܪܺܝ ܠܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܶܐܬܩܒܰܥ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܐܥܠܽܘܗܝ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܠܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܚܙܰܐܝܳܝ̈ܗܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܥܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܕܽܘܟܰܬ݀ ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܫܰܪܰܪ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܗܰܝܡܢܽܘܗܝ ܘܓܳܫܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܐ ܫܰܕܰܪ ܠܽܗܘܢ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܐܰܓܥܶܠܘ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܠܐܷ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ ܘܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܒܶܗ: ܘܡܶܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܫܳܐܠܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܥܢܘܝܐ ܕܕܝܪܐ ܕܦܢܬ ܕܥܠ ܓܢܒ ܒܝܬ ܡܢܥܡ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܥܺܐܕܳܟ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܬܽܘܠܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܶܗ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܦܰܪܫܶܗ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܢܺܝܢܘܳܝܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܐܬܪܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܪܰܒܳܐ ܒܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܰܚܠܺܝܨܳܐ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܟܰܫܺܝܪܳܐ ܒܛܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܕܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢܰܢ ܘܢܽܘܛܦ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܳܠܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܡ̣ܶܢ ܢܶܨ̈ܶܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܩܶܠ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܥܰܝܢܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܠܦܳܪܶܣ ܢܚܶܬ ܒܰܫܒܺܝܬܐ: ܥܰܡ ܢܳܟܽܘܢ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܕܦܳܪܣܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܦܳܫ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܰܡܓܰܙܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܐܶܬܚܰܒܰܪ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܦܶܨܬܳܐ ܠܗܰܘ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܡ̣ܶܢ ܫܒܺܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܣܩܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܦܳܪܣܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܛܽܘܪ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ ܡܛܳܐ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܠܕܰܐܪܳܘܣ ܥܰܒܕ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܕܰܦܫܰܛ ܠܠܶܫܳܢܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܪܺܝܫܳܢܳܐ  ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܚܰܪܳܫܽܘܬܳܐ ܘܦܺܐܩܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܠܕܰܐܪܳܘܣ ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝܘ ܕܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ ܒܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܰܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܳܢܶܗ ܠܗܳܒܶܝܠ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܛܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܛܪܰܕ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܐܠܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܒܙܰܡܳܪܬܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܐܶܙܰܠ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܒܽܐܘܪܚܶܗ ܝܺܕܰܥ ܠܰܬܪܶܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܫܡܰܥ ܛܶܒܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܚܰܫܺܝܫܰܬ݀ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܡܛܳܐ ܒܰܡܣܰܪܗܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܫܰܡܠܐܷ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܐܡܶܗ ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܗ̇ܳܝ ܡܰܒܰܥܕܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܠܐܷܘܬܳܐ: ܒܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝ ܠܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܢܺܝܚܳܗ̇ ܠܐܡܶܗ ܒܫܳܩܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܬܳܐ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܫܰܥ ܩܰܒܪܳܗ̇ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܶܗ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܩܳܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܢܰܝܬ ܠܳܟ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܗܶܝܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܶܐܬܥܰܫܰܡܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܟܣܺܝܡܳܘܣ ܓܰܒܪܳܗ̇ ܕܕܽܘܪܣܺܝܠܐܱ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܣܒܠܳܟ ܘܦܰܟܪܳܟ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܘܰܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܡܝܳܟ: ܘܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܛܠܺܝܡܽܘܬܳܟ ܪܕܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܰܛܠܰܡܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܨܰܠܺܝܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ: ܘܰܠܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܪܰܕܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܕܽܘܪܣܺܝܠܐܱ ܥܩܰܪܬܳܐ ܡܳܪܬܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܫܶܐܠܬ ܘܝܰܗܒܬ ܠܳܗ̇: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܐܬܪܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܬܰܪܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܐܳܦ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܬܺܝ̈ܢܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܟܰܕ ܗܦܰܟܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ ܡܰܟܣܺܝܡܳܘܣ ܓܰܒܪܳܗ̇ ܕܕܽܘܪܣܺܝܠܐܱ: ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܪܽܘܡܰܐܢܳܘܣ ܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܪܡܰܢܺܝܰܐ ܘܡܶܫܬܰܪܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܫܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܦܰܚܙܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܕܰܝܬ ܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ: ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܥܩܰܪ ܘܶܐܫܬܕܺܝ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪܣܺܝܢܳܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܬܰܠܡܶܕܬ ܠܣܰܩܠܰܒ ܪܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܘܣܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܳܟ ܐܳܫܽܘܛ ܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܒܢܰܝܬ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܰܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܛܡܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܗ̣ܽܘ ܫܰܠܶܡܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܫܢ̈ܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܡܰܦܩܳܢܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܫܢܰܬ݀ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܒܕܰܝܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܰܘܣܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܐܪܣܺܝܢܳܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܦܰܓܪܳܟ ܙܰܗܝܳܐ ܠܕܶܦܢܰܬ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܓܺܝ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܢܥܶܡ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܐܠܶܝܳܐ ܒܳܣܝܳܝܳܐ: ܘܡܳܪܝ ܢܰܘܚܳܐ ܬܰܠܕܰܐܪܝܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܚܙܰܝܬ ܠܡܳܪܝ ܚܰܘܪܳܐ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܢܶܫܬܰܝܰܢ ܐܰܬܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܬܰܢ: ܘܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܰܠܡܳܪܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ: ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܐܶܕܪ̈ܳܬܳܐ: ܢܶܣܓ̈ܝܳܢ ܘܢܶܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܩܰܡܨܳܐ ܠܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܰܐܬܪܰܢ ܫܰܘܒܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪܽܘܢ ܘܠܐ ܢܰܐܟܽܘܢ ܠܰܢ: ܢܳܨܽܘܪܳܐ ܘܨܰܪܨܽܘܪܳܐ ܘܙܳܚܠܐ ܘܡܳܫܽܘܛܳܐ ܠܐ ܢܰܗܰܪ ܠܰܢ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܟܦܽܘܢ: ܣܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܢܶܨܛܰܒ̈ܬܳܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܫܟܶܒܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܨܶܒܬܳܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܰܝ ܚܰܝܠܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܟܶܢܫܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܟܽܘܢ ܘܰܡܩܰܠܶܣ ܠܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܟܽܘܢ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܦܝܳܣܟܽܘܢ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܟܽܘܢ: ܕܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܟܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܬܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܬܰܢ: ܕܗܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܩܰܠܶܣ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܦܳܠܚܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܬܰܪܓܶܙ ܥܠܰܝܢ: ܐܳܦ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝܫܺܝ̈ܢ ܘܡܰܪܺܝܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܪܰܝܬܳܢ ܘܫܰܡܰܗܬܳܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܨܶܡܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܕܢܰܨܰܚ ܠܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܥܰܕܪܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܣܥܰܪܘ ܒܰܒܪܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܫܰܪܰܝ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܚܠܡܽܘܗܝ: ܠܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܬܠܰܘܺܝ ܠܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܪ̈ܳܥܡܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܫܡܶܗ ܐܶܬܒ̈ܢܺܝ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܰܒܢܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܛܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܘܒܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܓܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܠܳܣܽܘ: ܓܳܗܪܺܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ: ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܐܨܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܡܣܰܠܛܒܰܬ݀ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܬܶܐܘܳܪܺܝܣܳܝܳܐ ܦܶܕܰܐܓܽܘܓܺܝ̈ܣܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܒܚܽܘܒܳܝܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܐܨܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܰܡ̈ܠܐ ܥܡܺܝ̈ܠܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܘܰܐܘܓܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܐܰܦܪܶܝܡܳܝܬܳܐ ܢܣܰܠܓܶܣ ܒܦܺܝܠܺܝܣܽܘܦܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܢܳܐ ܠܐܒܳܗ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܪܚܶܡ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܟܪܺܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܚܰܒܪܽܘܬܳܐ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܪܳܫܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܕܰܐܪܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܘܫܰܟܠܶܠ ܚܰܡܶܫ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܚܰܡܶܫ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܦܰܪܢܶܣ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܐܬܪܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܶܗ ܥܬܰܪ ܐܰܬܪܰܢ ܒܟܽܠ ܡܰܘܗ̈ܒܳܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܚܰܦ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪ̈ܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܒܢܳܐ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܩܰܪ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܥܰܒܺܝܛܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܣܪ̈ܺܝܚܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܦܳܚ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܥܰܡܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܕܰܦܢܺܝܬܰܢ ܐܳܦ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܦܶܨܬܶܗ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܨܕܳܬ݀ ܕܰܝܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܦܢܳܬ݀ ܘܝܶܪܒܰܬ݀ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܘܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܗܰܕܪܳܗ̇ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠ ܘܝܶܫܘܽܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܰܡܪܚܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܠܡܶܬܢܳܐ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܠܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܠܰܓܠܶܓ ܠܶܗ ܒܚܽܘܓܳܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܣܽܘܘܳܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܕܪܰܒܺܝ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܠܰܒܒܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܕܰܪܓܳܢܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܐܘܪܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܪ ܬܶܓܡܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܳܪܽܘܕܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܢܰܣܰܝ̈ܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ ܨܰܗܝ̈ܳܢ ܠܨܰܘܬܳܟ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܰܐܒܳܗܳܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܚܰܠܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܪܓܺܝܓܺܝܢ ܠܥܶܢܝܳܢܳܟ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܚܳܐ ܘܒܰܪ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝ̈ܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܥܺܝܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܝܰܐܐ ܠܐܬܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܬܰܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܦܰܐܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܪܕܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܠܐܷ ܠܐܬܪܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܥ̈ܰܠܠܳܬܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܳܟܽܘ̈ܝܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܟ: ܐܶܠܐ ܩܰܒܶܠ ܒܚܽܘܒܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܐ ܫܰܐܠ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܰܒܥܰܡܰܢ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܘܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܩܰܠܶܣ: ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܠܐ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ: ܐܶܠܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܡܢܰܨܰܚ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܕܢܰܨܚܶܗ ܠܐܬܠܺܝܛܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܦܰܪܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ: ܐܰܚܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܒܳܐ ܚܠܳܦ ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ: ܘܰܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܘܰܡܠܰܒܒܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܓܒܰܝܬ ܠܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܟ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܢܽܘܪ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܫܬܓܰܪ ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܺܝܬܺܝܩܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܝܰܪ: ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܪܺܝܩܺܝܢܳܝܳܐ ܟܦܰܪ: ܘܠܰܢܝܳܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܫܳܛ ܘܒܰܣܰܪ: ܘܥܰܠ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܪܡܰܠܐܱܘܳܣ ܗ̇ܰܘ ܛܰܪܟܳܢܳܐ ܫܘܰܪ: ܘܠܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܒܶܠܐܷܝܰܪ ܬܰܒܰܪ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܐܰܚܦܰܪ: ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ ܐܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܬܗܰܪ: ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܐܳܦ ܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܶܗ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܥܰܕܰܪ: ܘܰܠܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܗܰܪ: ܘܰܠܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܡܰܕܥܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܰܗܰܪ: ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܬܰܠܡܶܕ ܘܫܰܪܰܪ ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܚܰܪܰܪ ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܚܢܰܢ ܛܟܺܝܢܽܘ ܘܰܛܦܺܝܢܽܘ ܠܶܗ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܺܝܠܕܰܪܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܪܗܶܛ ܟܰܕ ܠܒܺܝܒ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܩܽܘܪܶܗ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܫܓܳܐ ܘܰܐܪܫܰܥ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܐܬܪܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܥܶܩܳܪܶܗ ܒܰܐܬܪܰܢ ܢܨܺܝܒ: ܘܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܰܐܬܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܐܶܣܬܰܪ̈ܥܰܦܝ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܫܰܒܳܝܳܐ ܕܰܠܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡ̇ܰܢ ܐܶܫܬܒܺܝ ܥܰܡ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܘܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܠܢܳܒܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܡܶܫ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܰܘܰܣ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܫܰܠܘܳܝܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܬܶܐܣ ܘܰܩܒܰܥ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܺܝܰܐ ܫܡܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܪܰܝܺܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܝܪܳܐ ܠܐܬܪܰܢ ܪܗܶܛ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܠܐܡܶܗ ܣܰܡܶܟ ܘܒܰܐܻܝ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܰܦܶܠ ܘܰܙܟܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܡܶܬܦܪܶܕ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܡܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܡܰܓܕܠܐ ܡܪܺܝܕܳܐ ܕܟܶܢܫܰܢ ܒܶܗ ܛܦܰܣ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܗܰܒܶܒ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܪܺܝܫ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܐܬܪܰܢ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܰܣܺܝ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܥܰܝܢܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܺܝ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܛܽܘܝܳܐ ܘܕܳܚܽܘܝܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܘܰܡܗܰܕܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܕܺܝܢ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܛܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܢ ܐܰܩܢܺܝ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܰܐܩܢܰܬ݀ ܒܣܰܘ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܶܗ ܐܶܬܚܰܘܰܪ̈ܝ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܚܳܝܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܡܰܘܚܠܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܟ ܠܐ ܓܳܝܫܺܝܢܰܢ: ܘܠܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܠܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܢ ܡܠܐܷ ܚܶܨܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܪܘܺܝܚܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܟ ܕܳܠܺܝܢܰܢ: ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܫܶܕܬܰܢ ܒܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܦܳܣܰܝ̈ܢ ܡܰܚܓܪܺܝܢܰܢ: ܘܠܳܟ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܟܬܰܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܪܺܝܣܩܳܝܳܐ ܕܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܪܺܝܫ ܘܰܚܠܺܝܨ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܰܐܩܽܘܕ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܬܡܺܝܗ ܗ̣ܽܘ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܶܗ ܥܶܡܪܰܬ݀: ܐܰܢ̱ܬ ܢܶܪܓܶܣ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܒܬܳܓܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ: ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܢ ܢܰܗܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܠܺܝܛܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܬܰܩ ܘܶܐܫܬܺܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܢܳܐ ܒܰܣܡܳܟܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܟܰܡ̈ܗܳܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܨܡܰܚ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܚܠܐܷ ܪܺܝܚܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܣܰܓܺܝ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܫܶܒܠܬܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܡܽܘܪܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܕܬܶܒܥܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܥܠܰܝܢ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ: ܘܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܰܢ ܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܰܢ ܢܶܫܬܰܟܢܽܘܢ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܢ: ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܫܠܽܘܢ: ܚܣܳܡܳܐ ܘܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܕܰܥܟܽܘܢ: ܕܠܽܘܚ̈ܝܶܐ ܢܶܫܬܰܦܽܘܢ: ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܘܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܣ̈ܰܝܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܟܦܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ: ܛܰܠܝܽܘ̈ܣܶܐ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܘܫܛܽܘܢ ܝܳܢܽܘ̈ܣܩܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܺܐܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܶܡܛܽܘܢ: ܘܠܐܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܬܘܰܥܕܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܓܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܘܢܶܪܘܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܕܽܘܨܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܕܽܘܟ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩܳܢ̈ܶܐ: ܥܰܡ ܝܰܗ̈ܠܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܠܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܢܕܺܝܕܽܘܣ ܚܰܠܝܳܐ: ܕܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܬܰܥܛܰܪ ܘܪܰܥܺܝ ܠܐܒܽܘܗܝ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܩܶܛܪܽܘܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܪܶܟܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܐܬܠܺܝܛܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܘܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܟ: ܘܰܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܰܣܝܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܥܰܡ ܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܙܗܰܝܰܝ̈ܟ: ܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܠܐ ܫܰܠܘܳ̈ܝܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܬܶܫܡܫܬܶܗ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܕܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܚܶܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ: ܕܥܳܠܒܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܝܳܒܽܘܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܡܰܗܽܘܝܳܢܳܐ ܕܗܰܘ̈ܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܩܰܕܫܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܰܕܶܫ ܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܳܐ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܐܰܝܠܶܝܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ: ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܰܚܽܘ̈ܒܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܳܝ̈ܒܳܢ ܡ̣ܶܢ ܡܥܰܠܝܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܬܗܰܪܘ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܠܦܳܠܚܽܘܬܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܪ̈ܳܘܙܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܣܳܘܚܺܝܢ ܠܐܘܪܰܥ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܳܝܨܺܝܢ ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܬ: ܒܫܰܗܪܳܟ ܘܥܰܡܠܳܟ: ܘܺܝ̈ܠܐ ܘܫܽܘ̈ܫܶܦܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܡܩܰܠܳܣܽܘ ܒܗܶܝܢ ܢܰܦܫܳܟ ܚܣܺܝܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ: ܥܶܛܪ̈ܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܪܣܰܡܘ ܒܳܐܐܰܪ ܒܝܽܘܡ ܫܽܘܢܳܝܳܟ: ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܕܰܝܪܳܟ ܝܰܗ̈ܠܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܘܩ̈ܳܠܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ: ܝܽܘܒ̈ܳܒܶܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܝܽܘܡ ܫܽܘܢܳܝܳܟ ܢܗܳ̈ܡܳܬܳܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܢܳܗ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܡܳܟ ܬܰܪܓܶܫ ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ: ܐܳܦ ܐܰܒܽܘܟ ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܥܢܰܕ ܟܰܕ ܓܠܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܚܙܳܬܳܟ ܘܪܺܝܫ ܥܰܝܢܳܐ ܬܶܬܟܡܰܪ ܕܡ̣ܶܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܐܶܬܠܰܝܬܺܝܬ ܕܰܝܪܳܟ ܕܳܝܨܳܐ: ܥܰܘܣܶܐ ܬܶܬܶܐܒܶܠ ܒܡܰܦܰܩܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ̇: ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܦܢܳܬ݀ ܬܶܬܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܡܶܬܬܰܝܬܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܟ ܠܓܰܘܳܗ̇: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܶܢܝܳܢܳܟ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܢܶܚܫܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܨܰܘܬܳܟ ܐܶܬܓܰܙܺܝܘ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܣܳܘܚܺܝܢܰܢ ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬ ܘܬܰܠܡܶܕܬ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܐܰܪܬܺܝܬ ܘܟܰܘܶܢܬ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܙܪܰܥܬ ܒܰܐܬܪܰܢ: ܟܰܕ ܡܢܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܬܺܝܬ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܒܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܶܬܕܒܰܪܬ ܐܳܦ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܕܬ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܒܦܶܨܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܣܠܶܩܬ: ܘܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܗܰܕܺܝܬ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܠܠܶܫܳܢܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܦܺܐܩܳܐ ܘܚܰܪܫܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܦܫܰܛܬ: ܘܠܳܟ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܝܰܬܪܐ ܗܘܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ: ܕܰܬܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܥܰܠܬܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܰܒܪܶܗ ܚܶܘܳܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܰܪܫܳܐ ܘܦܺܐܩܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܠܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܕܰܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܘܩܶܛܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟ ܗܘܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܢܝܰܐ: ܘܕܰܝܪܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܩܒܰܥܬ ܘܫܰܬܶܐܣܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܒܶܗ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܶܠܐ ܥܰܡܶܗ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܕܰܐܬܺܝ̈ܢܳܝܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܩܒܰܥܬ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܟܠܶܠܬ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܘܗܰܝ̈ܟܠܐ ܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝܬ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܬܰܠܡܶܕܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܐܥܡܶܕܬ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܟܠܰܝܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܰܢ ܒܰܪܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܒܥܶܠܬܶܗ ܡܺܝܬܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܐܰܝܬܺܝܬ ܡܢܳܬܳܐ ܠܐܬܪܰܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܰܒܕܰܝܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܢܳܐ ܐܺܝܠ ܐܰܫܪܺܝ ܣܳܡܳܗ̇: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܳܐܦ ܦܰܓܪܳܟ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܠܐܬܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܛܽܘܪ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ ܠܕܰܝܪܳܟ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܶܦܢܳܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܛܪܰܕܬ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܟܺܝܬ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܰܦܫܰܛܬ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܦܺܐܩܳܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܥܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܦܩܰܕܬ ܠܥܰܠܥܳܠܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܥܶܩܳܪܶܗ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܫܩܰܠ ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܬܕܒܳܚܽܘ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܕܰܓ̈ܳܠܐ ܘܒܰܐܪܣܺܝܢܳܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܫܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܕܰܚܒܰܫܬ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܡܰܘܚܠܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܒܥܺܝ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܕܢܶܙܕܪܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܐܬܪܰܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ: ܘܠܰܡܢܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ: ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܡܰܚܫܳܢܳܐ ܘܟܽܠ ܓܶܕܫܳܐ ܘܣܽܘܓܦܳܢܳܐ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܥܺܝ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܡܣܰܡܟܽܘܬܳܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ: ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܟܚܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܠܰܒ̈ܢܳܬ ܩܝܳܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܢܛܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܟ: ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܕܕܗܒܐ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܪ̈ܳܡܳܬ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܛܥܰܢ ܠܡܰܘܒܠܳܟ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܨܰܥܪܳܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܥܳܒܪܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܝܰܕ ܐܰܒܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܓܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܟܶܡ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܩܰܕܡ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܒܳܬܰܪ ܕܬܶܠܒܫܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܽܘܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܘܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܬܶܫܶܐܠܽܘܢ ܠܐܴܒܝ ܒܫܶܡܝ ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ: ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܐܰܚܠܶܡܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܚܓܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓܳܐ: ܘܛܳܒܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܢܳܨܪܳܝܳܐ ܢܶܬܟܰܢܶܐ ܘܢܶܫܬܰܡܰܗ ܘܢܶܬܺܝܕܰܥ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܚܰܦܺܝ ܡ̣ܶܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܰܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܬ: ܕܙܶܠܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܰܐܟܪܶܙ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܦܶܩܘ: ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܐܰܚܠܶܡܘ: ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܚܶܡܘ ܘܟܽܠ ܚܰܝܠܺܝ̈ܢ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܥܽܘܪܘ ܘܥܰܠ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܪܽܘܟܘ: ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܰܝ̈ܟ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܫܰܪܺܝܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܪܰܥܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܳܡܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܫܰܥ̈ܫܳܥܺܝܢ ܕܒܶܗ ܡܺܝܬܬ ܒܰܒܣܰܪ ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ: ܘܰܐܝܟ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܟܺܝܡܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܐܰܦܓܰܥܬ ܒܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܗ̇ܰܘ ܟܰܕ ܒܰܫܡܳܟ ܢܶܣܬܥܰܪ ܘܬܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܣܒܰܪ ܕܙܶܕܩܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܫܡܳܟ ܠܐ ܣܥܰܪܘ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܶ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܰܫܡܳܟ ܕܒܶܗ ܩܳܢܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܟܰܕ  ܚܳܪ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝ̣ܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܫܰܦ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܐܶܠܐ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܩܢܰܝܢܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ: ܘܰܩܥܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ: ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܨܠܰܒܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܩܽܘܡ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ݀ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܫܡܳܟ ܝܶܫܽܘܥ: ܐܳܘ ܠܚܰܝܠܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܐܪܡܺܝ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܠܡܰܪܗܳܛܽܘ ܘܠܰܡܫܰܘܳܪܽܘ: ܐܳܘ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܘܰܗܘܳܐ: ܘܦܶܩܕܰܬ݀ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܩܽܘܡ: ܘܩܳܡ ܕܠܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܚܳܕܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܕܠܰܘ ܒܚܰܝܠܰܢ ܥܒܰܕܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܐ ܒܰܫܡܶܗ ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ: ܚܓܺܝܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܫܰܘܰܪ ܘܰܡܩܰܝܶܙ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܥܰܡܳܐ ܕܬܳܗܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܚܓܺܝܪܳܐ ܕܪܳܗܶܛ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܥܳܡܕܺܝܢ: ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܙܰܕܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܪܳܫܶܝܢ ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܰܫܡܳܟ ܘܰܓܙ̈ܳܡܶܐ ܘܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܬܽܘܒ ܒܰܫܡܳܟ ܘܗܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ: ܟܰܕ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܫܘܰܘ ܠܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܠܰܚܒܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܢܰܠܦܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܠܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܫܡܳܟ ܗܳܘܶܝܢ ܠܐ ܢܳܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ ܡܫܰܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܳܟܢܳܐ ܗܘܳܬ ܒܚܰܝܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܘܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܰܬܫܰܪܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܠܗܶܒ ܒܠܶܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܪܶܚܡܬܳܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܬܰܪܶܨ ܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܓܡܽܘܪ ܠܘܳܬܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܟ ܢܶܚܰܫ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܰܡ̈ܛܰܠܠܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܢܰܠܦܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܰܕܢܶܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܙܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܣܥܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܘܰܕܠܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܽܘܡ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܢܶܨܛܰܒܰܬ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܓܒܰܝܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܶܐܬܢܬܶܦ ܠܪܶܚܡܬܳܟ ܘܥܰܠ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܒܣܺܝܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܕܠܳܟ ܢܶܩܢܽܘܢ ܘܠܳܟ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܟܦܰܪܘ ܒܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ ܘܠܳܚܡܳܐܝ̣ܬ ܪܕܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܰܝܟ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܓ̈ܠܳܢܶܐ ܠܰܒܶܒܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܡܶܠܰܝ̈ܟ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܣܰܡܶܟܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܚܰܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ ܐܰܩܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܺܝܢ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܫܠܶܛܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ ܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܢܶܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܫܰܡܰܗܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܕܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܠܰܟܬ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܢܕܽܘܢܽܘܢ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܬܗܰܪܘ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܘܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܚܶܡܘ: ܟܰܕ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܬܡܗܺܝܢ: ܟܰܕ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܡܰܬܡܗܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܰܚܠܡܺܝܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܝܨܺܝܢ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܝܢ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܟܰܕ ܡܦܰܬܚܺܝܢ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ: ܟܰܕ ܡܢܰܚܡܺܝܢ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܰܕ ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܟܕܰܢܘ ܒܢܺܝܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܐܰܥܶܠܘ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܬܗܰܪܘ ܟܺܝܬ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ: ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒܗܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ: ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܚܠܳܦܰܝܟ ܣܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܰܐܣܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܚܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܨܰܥܪ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܶܣ̈ܕܶܐ: ܠܒܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܚܘܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܣܪ̈ܳܩܶܐ: ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܫܰܬܶܐܣܘ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܩܰܠܣܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܙܥܩܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܣܳܡܟܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒܟܽܘܢ: ܘܰܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܓܰܙ̈ܶܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢܬܽܘܢ ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܗܶܕܪܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܬܽܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܰܒܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܬܽܘܢ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܬܚܰܙܰܩܬܽܘܢ ܘܒܶܗ ܙܟܰܝܬܽܘܢ ܘܫܰܥܒܶܕܬܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܝܳܗ̈ܒܰܝ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܬܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܡܰܦܪ̈ܓܳܢܶܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܣܳܚܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܡܒܰܛܠܳܢ̈ܶܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܺܝܣ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙ̈ܥܳܢܶܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܦܺܝܠܺܝ̈ܣܽܘܦܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܙܟܰܘ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܨܰܡܽܘ̈ܚܬܳܢܶܐ ܕܥܰܘܰܪܘ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܣܺܝ̈ܣܰܝ ܒܰܚܙܳܬܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܰܫܩܺܝܘ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܓܡܽܘܪ ܠܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܰܪ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܒܰܝܰܐܐ ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ: ܗܰܕܳܐ ܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ: ܛܰܪ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܰܥܶܕ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐ: ܟܠܺܝ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܡܪܽܘܩ ܠܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܰܢ: ܣܰܡܳܟ ܢܰܐܣܶܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ: ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܢܚܰܝܠܽܘܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ: ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܚܰܠܠܽܘܢ ܨܽܘܥ̈ܨܳܥܰܝܢ: ܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܶܣܚܽܘܦ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ: ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܪܰܥܽܘܢܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܢܶܬܟܰܫܦܽܘܢ ܠܳܟ ܕܬܶܬܦܰܢܶܐ ܥܠܰܝܢ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܒܰܥܘ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܝܓܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܰܗܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܙܰܪܥܳܗ̇ ܒܰܝܢܳܬ ܚ̈ܶܛܶܐ: ܘܟܰܕ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܫܦܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܒܶܣܡܰܬ݀ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ: ܐܳܐܰܪ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܢܰܛܰܪ ܘܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬ ܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܫܰܓܢܺܝ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܗ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ: ܠܗܰܘ ܕܒܰܫܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܳܚܡܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܟܺܝܪܳܝܬܳܐ ܥܒܰܕܘ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܒܰܚܓܺܝܪܳܐ ܕܰܐܣܺܝܘ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܒܰܫܡܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܡܫܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟܳ ܘܚܽܘܒܳܟ ܕܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܕܰܫܪܶܟ ܠܐܒܕܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܦܳܠܚܽܘܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܰܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܬܶܬܺܝܠܶܕ: ܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܟ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܫܰܕܰܪܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܢܶܩܦܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ: ܘܰܥܡܰܕ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܶܐܣܬܗܶܕ ܡܶܢܳܟ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ: ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܰܝ ܡܰܕܥܳܐ: ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ: ܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܒܓܶܢܣܳܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܒܰܙܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܢܟܰܐܐܰܪ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܢܰܒܗܶܬ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܢܫܰܦܶܠ ܠܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܘܢܰܦܢܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܚܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܺܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܚܰܘܝ ܚܰܝ̈ܠܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܰܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ: ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܘܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܶܗ: ܘܥܰܠ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ: ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܰܫܡܶܗ ܢܶܣܥܪܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܢܶܥܡܕܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܡܠܰܟ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܒܶܫܘ ܚܰܝܠܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ: ܘܺܝܠܶܦܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܬܽܘܩܠܐ: ܡܶܚܕܳܐ ܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܘܰܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܬܰܠܡܶܕܘ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܘܡܳܕܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܟܰܕ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܰܝܟܠܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܐܰܝܟ ܕܝܺܠܶܦܘ ܡ̣ܶܢ ܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܦܓܰܥܘ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܐ ܘܫܳܐܶܠ ܙܶܕܩܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܡܰܟܰܐܒܳܐ ܦܫܰܛ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܚܢܰܢ ܠܐ ܟܺܝܣܳܐ ܘܠܐ ܬܰܪܡܳܠܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ: ܐܳܦܠܐ ܢܚܳܫܳܐ ܒܙܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬ: ܐܶܠܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܝܣܳܐ ܕܰܒܠܶܒܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܘܫܶܛܘ ܠܶܗ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܙܰܙ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܙܩܰܦܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܗܰܠܶܟ: ܘܰܫܘܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܘܩܳܡ ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܫܡܶܗ ܩܢܳܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܠܗܰܝܟܠܐ ܟܰܕ ܡܫܰܘܰܪ ܘܰܡܩܰܝܶܙ ܘܡܰܟܪܶܙ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܶܗ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܫܳܐ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܘܰܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܘܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܗܘܳܐ: ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܠܰܥܘ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܘܨܳܒܘ ܕܰܢܫܰܬܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܒܗܰܝܟܠܐ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܡܰܦܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܟܡܳܐ ܕܒܳܠܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܒܣܰܓܺܝܐܘܽܬ ܚܢܳܢܳܟ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܠܐ ܫܰܠܘܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܬܚܰܕܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܬܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܒܠܰܢ ܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܡܠܐܷ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܚܰܝܠܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܠܪܶܥܝܳܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܶܐ: ܢܨܰܠܶܠ ܠܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܗ̈ܰܝܳܐ ܡܰܚܫ̈ܟܳܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܠܫܽܘܒܚܳܟ ܘܰܠܛܽܘܫ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܢ ܠܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܟ ܘܰܐܙܺܝܥ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ ܠܪܽܘܡܪܳܡܳܟ: ܘܰܐܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܚܢܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܰܒܪܳܟ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܰܝܟ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ: ܘܦܽܘܚ ܒܰܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܗܰܒ ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ ܒܰܢ ܫܡܳܟ ܘܢܶܫܬܰܡܰܫ ܒܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܢܺܐܪܰܒ ܒܰܢ ܚܽܘܒܳܟ ܘܬܶܬܓܰܘܙܰܠ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܢܽܘܪ ܪܶܚܡܬܳܟ: ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܶܢܫܰܢ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܙܟܰܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܺܝܢ ܩܪܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܠܰܦ ܠܟܽܠܢܳܫ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܽܘܟܪ̈ܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܰܛܶܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܚܰܕܶܬ ܣܚܺܝ̣ܦܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܰܬܪܶܣܥܰܪ ܕܳܫܢܺܝ̈ܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܺܝܢ ܚܰܟܶܡ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܘܰܪ̈ܕܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܣܶܡ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܚܰܬܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܚܕܽܘ̈ܓܺܝܢ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܛܰܒܥܺܝ̈ܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܕܺܝܢ ܣܡܰܟ ܘܰܐܫܩܺܝ ܠܨܰܗܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܟܰܘܟ̈ܒܺܝܢ ܐܰܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܠܰܡܦܺܐܕܺܝ̈ܢ ܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܣܟܺܢܺܝ̈ܢ ܦܰܪܢܶܣ ܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܦܰܝܶܓ ܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܣܰܟܪ̈ܺܝܢ ܣܬܰܪ ܚܶܣ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ ܟܒܰܫ ܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ: ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܚܰܣܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝܳܕܺܝ̈ܢ ܐܠܰܦ ܠܥܺܕܬܶܗ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܒܰܪ̈ܢܺܝܛܺܝܢ ܕܰܒܰܪ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܠܶܦܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܪ̈ܰܥܡܺܝܢ ܐܰܪܥܶܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܪܕܰܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܦ̈ܶܐ ܐܰܫܩܺܝ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟ̈ܫܦܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ: ܕܰܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܬܶܬܶܠ: ܘܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܳܨܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܠܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܳܕܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܶܪ̈ܓܶܐ ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡ̇ܰܢ ܕܢܶܓܒܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܰܒܣܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܽܘܛ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܙܰܒܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕ̈ܝܳܢ: ܢܝܰܩܰܪ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܢܶܥܪܽܘܩ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܠܛܰܥܡܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܚܰܠܰܛ: ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ: ܘܰܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܫܠܝܛܐ ܡܢ ܣܝܥܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܶܗ: ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܦܳܠܚܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܦܰܠܳܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܟ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܟ ܒܥܺܕܬܳܟ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܘܰܐܣܺܝܣܳܝܬܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܠܟ̈ܘܳܢ ܕܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܫܺܝܠܬܳܐ ܘܕܺܝܰܐܬܶܐܣܺܝܣܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܡܽܘܠܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܠܟ̈ܳܝܶܐ ܘܥܳܠܡܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܡܠܰܟ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܐܘܳܪܺܝܛܺܝܩܳܝܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܰܒܫܰܠܺܝܛܽܘܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܫܰܠܛܳܐ ܐܰܫܠܶܛ ܒܫܰܠܺܝܛܽܘܬܶܗ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ: ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝ̈ܛܰܝ ܫܽܘܠܛܳܢܽܘܬܶܗ ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܬܶܗܪܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܳܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܦܰܠܳܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܐܰܟܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܢܺܝܣܳܢܳܝܳܐ: ܘܦܳܥܠܐ ܐܰܘܓܺܝܢܳܝܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܟܰܦ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܳܬ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ: ܒܰܪ ܬܶܓܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܐܫܠܛܶܗ ܡܳܪܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܡܠܐܷ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ: ܕܰܢܦܰܪܢܶܣ ܠܟܽܠܚܰܕ ܐܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܩܠܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܬܠܐܷ ܒܨܰܘܪܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ: ܘܰܪܕܳܐ ܚܠܐܷ ܪܺܝܚܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܓܰܘܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܢ̈ܦܳܝܶܐ ܐܶܬܩܛܶܦ: ܙܰܟܳܝܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܐܰܓܽܘܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܒܚܰܪ ܒܗܰܘ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܠܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܘܰܣܢܺܝܬܳܐ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܘܠܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܒܝܰܕ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ ܐܰܬܗܰܪ: ܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܛܽܘܥܝܰܝ ܗ̇ܰܘ ܡܶܫܬܰܥܒܕܳܢܳܐ: ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ: ܟܰܘܟܒܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܨܶܡܚ̈ܶܐ: ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܬܰܠܡܶܕ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܪܺܝܩܳܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܠܛܳܫܐܳ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܳܪܶܒ ܗܘܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܟܠܰܝܬܳܝܗܝ ܐܳܦ ܠܐܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܬܰܠܡܶܕܬ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܐܰܥܡܶܕܬ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܰܘܕܺܝܬ ܘܗܰܝܡܶܢܬ ܒܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܣܳܡܬ ܢܰܦܫܳܟ ܫܳܛܝܳܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠܬ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܰܟܽܘܡ: ܘܶܐܫܬܶܐܠܬ ܐܰܝܟ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܟܰܕ ܠܰܟ̈ܬܳܒܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܳܟ ܬܳܢܶܐ ܗܘܰܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܳܟ ܕܢܶܬܟܰܣܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܐܰܕܢܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܦܰܕܽܘܥܳܐ ܣܛܪܰܢܽܘܡܺܝܰܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܬܽܘܒܳܪ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܓܳܪ̈ܣܶܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܦܪܰܫܬ ܢܰܦܫܳܟ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܟ ܫܩܰܠܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܬ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܘܒܳܬܰܪ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܪܕܰܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܩܳܡܬ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ: ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܫܰܦܶܠܬ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ ܥܩܰܪܬ ܘܝܽܘܠܦܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܪܰܥܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܪܫܰܡܬ ܐܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܥܶܗ ܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܠܺܝܛܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܢܰܚܶܡܬܳܝܗܝ ܒܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝܟ ܟܡܳܐ ܐܰܫܠܛܳܟ ܡܳܪܳܟ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܕܬܶܣܰܒ ܘܬܶܬܶܠ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܢ̈ܝܳܢ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܫ̈ܚܳܢ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܓܳܗܪܺܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܚܳܝܒܺܝܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ݀ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܬܶܫܰܐܠ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܙܓܽܘܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܟܺܝܦܳܐܝ̣ܬ: ܕܝܰܨܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܬܶܦܪܽܘܥ ܩ̈ܳܠܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܫܰܝܢܶܗ ܢܶܣܓܶܐ ܒܳܗ̇ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܠܰܫܠܳܡܶܗ ܬܣܰܟܶܐ ܕܢܶܬܝܰܬܰܪ ܒܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܬܟܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬܰܐܓܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܛܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܢܶܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܳܦ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܢܶܬܡܰܠܝ̈ܳܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܣܰܓܺܝܳܐܐܝ̣ܬ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܩܰܠܶܣܘ ܠܥܺܐܕܳܟ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܩܕܳܐ ܕܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܰܪܺܝܘ ܒܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܒܳܟ ܢܕܽܘܨܽܘܢ: ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܪܰܡܪܶܡܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܳܟ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ: ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ ܘܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ: ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܡܰܘܬܳܢ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܡܰܨܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܩܒܽܘܠܝ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܗ̈ܝܳܢ: ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܒܳܟ ܢܺܐܬܽܘܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܒܳܥܘ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ: ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ: ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܪ̈ܰܝܚܳܢ: ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܛܝ̈ܳܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ: ܗܶܪ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܠܰܝ̈ܬܳܢ: ܦܠܰܓ̈ܘܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܝ̈ܢܳܢ: ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ: ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܣܓ̈ܝܳܢ: ܐܶܕܪ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ: ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܘܓܰܘܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܫܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܰܬܠܺܝܛܳܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܕܳܐܚܕܳܐ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܬܰܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܟ ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܡܶܬܟܰܫܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܕܰܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܕܩܰܕܫܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܠܗܰܘ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬ ܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ ܓܰܡܪܶܗ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܰܝ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ: ܠܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܢܰܨܰܚ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܰܨܰܚ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܦܳܠܚܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܥܰܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܛܪܰܕܬ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ ܠܶܗ ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܚܳܪܶܒ ܗܳܕܶܐ ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܰܐܥܕܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܡܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܚܰܡܣܶܢܬ ܥܰܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܐܣܒܠܽܘܟ ܐܰܪܺܝܰܐܢܽܘ ܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܣܰܕܶܩܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܰܟܘܳܝ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܰܝܒܰܪܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܚܰܘܺܝܬ: ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܩܢܰܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܥܒܰܕܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܪܕܰܦܬ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܰܥܪܶܩܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ ܡܳܪܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܐܣܺܝܬ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܘܕܰܟܺܝܬ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܢܩܶܦܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܠܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܕܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܥܡܰܠܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܫܰܘܙܶܒܬ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܺܐܒܳܐ ܕܫܰܪܥܽܘܛܳܐ ܒܠܰܥܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܗܽܘܢ ܐܰܥܕܺܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܘܳܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ ܗ̇ܰܘ ܠܺܝܛܳܐ ܝܰܗܒܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܥܰܠ ܫܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܕܶܩܠܰܬ݀ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܗܰܠܶܟܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܠܩܽܘܕܳܫ ܗܰܝܟܠܐ ܣܠܶܩܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܠܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܫܺܐܕܳܐ ܘܗܽܘ ܠܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܨܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐܝ̣ܬ ܐܰܫܠܛܳܟ ܡܳܪܳܟ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܺܝ̈ܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܗܳܐ ܡܫܰܠܰܛ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܚܰܝܶܠ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܪܰܒܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܶܥܒܕܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܣܳܗܕܳܝܬܳܐ ܐܶܬܗܰܕܺܝܬ ܒܝܰܕ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܚܽܘܡܣܳܢܳܟ ܕܥܰܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܨܡܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܽܘܣ ܗ̇ܳܝ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ: ܘܰܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܢܗܰܪܬܳܗ̇ ܘܰܠܨܰܠܡܶܝ̈ܗ̇ ܬܰܒܰܪܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܙܠܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܣܺܝܢܰܝ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ: ܥܰܡ ܣܺܝܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܢܰܥܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܘܰܥܶܕܬ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܥܡܶܕܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܬܰܠܡܶܕܬ ܘܰܐܟܪܶܙܬ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܨܶܝܕ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܫܰܠܶܡܬ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܐܒܳܐ ܡܺܝܟܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܣܰܠܳܪܳܐ ܘܶܐܡܶܗ ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܣܥܰܪܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܣܰܠܳܪܳܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܠܐܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܠܐܝܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܰܛܺܝܬܽܘܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܦܰܪܣܝܰܬ݀ ܠܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ ܒܢܳܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܝܶܕܥܰܬ݀ ܠܳܟ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܣܰܠܳܪܳܐ ܕܟܰܕ ܠܰܬܠܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܙܠܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܰܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܣܰܠܳܪܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕܬ ܘܰܟܕܰܢܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܒܥܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܠܳܟ ܝܽܘܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܒܠܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬ: ܟܰܕ ܠܪܰܚܝܳܐ ܕܬܶܛܚܰܢ ܐܳܙܶܠ ܗܘܰܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܣܰܠܳܪܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝܬܳܝܗܝ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܛܳܚܶܢ ܒܪܰܚܝܳܐ ܘܛܳܥܶܢ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܙܒܺܝܢܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܕܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܪܰܝܬܳܝܗܝ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܕܰܐܣܗܶܕܬܽܘܢ ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܟܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܢܶܬܪܰܕܦܽܘܢ: ܝܰܪ̈ܕܶܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܛܰܡܡܽܘܢ: ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ: ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܢܰܘܓܽܘܢ ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܢܶܬܚܰܣܶܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܣܶܓܕܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ: ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚܬܽܘܢ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܥܰܡܳܟ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ: ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܪܳܡ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܡܟܰܬܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܠܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܨܰܒܶܬ ܒܬܽܘܩܢܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܰܐܪܡܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ ܕܶܠܩܰܬ݀: ܠܗܰܘ ܕܰܒܢܽܘܪܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܫܰܠܗܶܒ ܠܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܳܛ ܠܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܘܰܟܦܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܣܺܝܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܕܰܦܠܰܓܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܕܣܺܝܣܰܪܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܟܪ̈ܽܘܒܳܝܳܬܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܒܚܰܕ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܦܢܺܝܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܘܰܐܠܶܦܘ: ܐܶܠܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܕܰܟܺܝܘ ܘܰܥܩܰܪܘ ܝܰܥܪܳܐ ܘܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܗܰܪܘ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܘܰܘ ܡܫܰܥ̈ܒܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܨܰܒܬܽܘܗ̇ ܘܗܰܕܪܽܘܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܒܕܽܘܗ̇: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܫܰܒܥܺܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܘ ܘܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܪܕܰܘ: ܘܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܐܕܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܺܬܰܪ ܘܰܩܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܒܶܢܝܳܢ ܗܰܝܟܠܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܛܒܺܝܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܰܝܶܡ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܺܨܶܦ ܘܫܰܟܠܶܠ ܒܶܢܝܳܢܶܗ ܗܳܢܳܐ ܕܓܳܚܘ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܽܘܣ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܰܠܣܛܺܝܢܺܝ: ܘܰܒܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܕܪܰܟܘ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܕܚܰܩ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܛܪܰܕ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܦ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܘܰܥܶܕ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܡܠܐܷ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܢܨܰܘ ܘܕܰܪܰܪܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ: ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܛܦܽܘܢܳܝܗܝ ܘܰܢܦܽܘܫ ܟܽܘܪܚܶܗ ܡܶܢܶܗ ܓܠܺܝܙܳܐ ܘܰܣܦܺܝܩܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܪܽܘܚ ܠܟܽܘܕܰܢܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܦܰܓܪܶܗ ܘܢܰܓܕܳܗ̇ ܥܰܠ ܫܰܪܝܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܠܟܰܬ݀ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܕܒܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܓܽܘܕܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܛܶܒܶܗ ܦܪܰܚ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܝܺܪܶܒ ܒܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܥܰܡ̈ܠܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܺܝܰܐܢܽܘ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܦܰܪ̈ܙܠܐ ܡܰܚ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܘܩܶܕܘ: ܘܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܓܝܳ̈ܕܶܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܠܒܶܣܪܶܗ ܐܰܫܺܝܚܘ ܘܰܛܠܰܩܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܬܪܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܚܰܕ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܛܰܦ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐܱܪ̈ܺܝܰܐܢܽܘ ܕܕܳܢܽܘܗܝ ܐܰܒܗܶܬ ܘܰܙܟܳܐ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܗܽܘܢ ܡܰܣܠܳܝܬܳܐ ܓܰܚܶܟ: ܘܠܐ ܐܰܙܺܝܥܽܘܗܝ ܠܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܐ ܕܰܚܠܽܘܗܝ ܓܙܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܐ ܐܶܙܕܟܺܝ ܐܶܠܐ ܠܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܙܟܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܘܕܳܐܶܨ: ܐܶܠܐ ܘܬܽܘܒ  ܩܳܠܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܬܚܰܝܠ ܥܰܒܕܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܳܟ ܓܕܺܝܠ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܟ ܢܛܺܝܪ: ܦܽܘܩ ܬܰܠܡܶܕ ܘܰܐܥܡܶܕ ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܫܶܡܝ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܓܒܺܝܬܳܟ ܘܰܦܪܰܫܬܳܟ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܙܗܶܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܨܡܰܚ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܓܠܺܝ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܣܰܘܺܝܚ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܐ ܥܶܓܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܠܥܶܗ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ: ܘܟܰܕ ܡܰܐܝ̣ܬ ܓܣܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܒܚܺܝܠ ܡܳܪܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܦܳܫܰܬ݀ ܕܰܝܪܶܗ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܦܰܓܪܶܗ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܒܰܥ ܠܶܗ ܟܽܘܪܚܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܐܝܰܟ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܩܰܠܰܣ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܳܟܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܩܒܰܥ ܫܟܺܝܢܬܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܪܳܥܡܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܛܰܟܣܺܝ̈ܣ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܐܰܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܥܰܦܺܝ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܰܢܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܪܺܝܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܬܶܫܡܫܬܶܗ ܠܐ ܦܰܣܩܳܗ̇ ܘܬܰܟܫܶܦܬܶܗ ܠܐ ܫܰܠܡܳܗ̇ ܘܒܳܥܽܘܬܶܗ ܠܐ ܫܪܳܗ̇ ܘܡ̣ܶܢ ܗܶܪܓܶܗ ܠܐ ܫܠܐܴ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܘܰܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܛܶܦܣܰܬ݀ ܚܰܝܠܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܳܐܠܐ ܘܒܳܥܝܳܐ: ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܢܳܣܒܳܐ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܳܡܪܳܐ: ܕܰܒܥܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܠܳܦ ܝܰܠܕ̈ܰܝ ܕܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܗܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܪܘܳܙܳܐ: ܒܥܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܪܣܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܓܳܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܠܰܕܝܳܨܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܢܰܣܶܩ: ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܣܳܩܽܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܝܰܘ ܒܶܗ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܚܰܠܳܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܥܶܛܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܰܝܟ: ܘܰܒܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܨܒܺܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܪܚܽܘܡܳܟ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܣܳܐܒܶܝܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܕܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ ܕܶܩܠܰܬ݀ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܘܨܰܠܺܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܥܰܠ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܪܶܕܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܕܰܠܐܴ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܢܰܟܪܺܝ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܗܬܰܬ݀ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡܰܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܟܽܠ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡ̈ܡܰܚܰܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܢܰܢ ܘܶܐܬܰܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܓܕܽܘܠ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܠܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܬܶܡܢܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܐ: ܘܠܐ ܡ̣ܶܢ ܦܳܥ̈ܠܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܥܰܠܘ ܠܟܰܪܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܐ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܰܢܛܰܪܢܰܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܘܰܥܡܰܕܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܘܩܰܒܶܠܢܰܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܠܥܺܐܕܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܚܰܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܪܦܺܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܪܚܶܡ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܐܢܽܘ ܒܢ̈ܰܝ ܓܰܒܶܗ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܘܠܐܱܪܝܰܐܢܽܘܣ ܘܚܰܝܶܠ ܘܠܰܒܶܒ ܠܓܰܒܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܟܽܘܪܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܰܟܠܐ ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܚܳܪܶܒ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇: ܘܰܐܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܰܫܚܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝ ܠܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܙܟܳܐ ܘܟܰܐܐܰܪ ܠܟܰܠܩܺܝ̈ܕܽܘܢܳܝܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܪ ܠܪܰܒܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ: ܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܰܨܡܰܚ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ: ܡܛܳܐ ܠܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܘܬܰܠܡܶܕ ܘܰܐܟܪܶܙ ܘܰܐܠܶܦ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܠܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܩܳܐܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܳܒܳܐ: ܘܒܰܠܥܶܗ ܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܘܰܓܣܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܢܰܚܡܶܗ ܘܰܐܚܺܝ ܡܳܪܶܗ ܫܰܡܗܶܗ: ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܕܶܩܠܰܬ݀ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܳܠܝܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܠ ܪܶܕܝܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܪܳܗܶܛ: ܪܶܗܛܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܘܫܶܒܩܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܩܽܘܠܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܕܶܩܠܰܬ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܰܩܪܺܝܬܳܐ: ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܕܢܶܓܢܒܺܝܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܝ ܣܰܒ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܒܥܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܢܥܰܘܟܰܢܝ: ܠܐ ܐܶܬܓܠܶܙ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܚܙܰܘ ܕܒܰܪܺܝܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬܶܗ ܚܙܰܘ ܕܰܐܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܟܰܕ ܣܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܒܶܝܬ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܬܰܢܰܚܘ ܘܰܒܟܰܘ ܣܰܓܺܝ ܕܰܚܙܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܺܝܬ ܠܶܗ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܰܘܒܠܽܘܢ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܕܢܶܒܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܗܰܝܟܠܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ: ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܚܪܒܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܝܬܰܘ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܡܟܰܒܰܫ ܘܣܺܝܡܽܘܢܳܝܗܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܬܰܡܳܢ ܢܶܫܪܶܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܺܕܬܳܐ ܘܕܰܝܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕܘ ܘܫܰܠܶܡ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ ܕܠܶܗ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܶܬܰܝܢܰܢ: ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܥܳܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܐܠܰܗܳܐ ܟܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ: ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܥܛܶܐ ܠܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܬܪܥܣܪ ܫܠܝ̈ܚܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܥ̈ܙܥܳܢܶܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܟܰܬܰܪ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܰܦܪܶܓ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪܬ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܥܓܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܕܬܰܢܗܪܺܝܗ̇ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܬܽܘܒ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܫܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܒܕܶܢܚܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܥܪܶܩ ܠܠܺܠܝܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ: ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܡܳܐ: ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܘܶܝܢ ܠܳܟ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܠܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕܳܐ: ܘܰܢܓܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܩܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ: ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܙܪܰܥܬ ܒܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܓܥܶܠܬ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܘܢܶܐܚܕܽܘܢ ܘܢܶܐܣܪܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ: ܘܫܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܢܰܥܡܕܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܢܦܰܠܓܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܘܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܝܺܠܶܦܘ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܰܠܦܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܩܰܒܶܠܘ: ܫܩܰܠܘ ܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܺܝܪܳܟ ܩܰܠܺܝܠܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܣܟܺܝܢܺܝܢ ܨܪܺܝܟܺܝܢ ܘܫܺܝܛܺܝܢ: ܘܥܰܪܛܶܠܺܝܢ ܘܚܶܦܝܳܝܺܝܢ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܰܫܡܳܟ ܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܝܢ ܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܚܠܡܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܟܰܕ ܡܰܪܗܛܺܝܢ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܝܨܺܝܢ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܢܰܚܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܰܕ ܬܳܪܨܺܝܢ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ: ܟܰܕ ܛܳܪܕܺܝܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܙܒܺܝܢ ܠܡܶܬܬܰܥܒ̈ܕܳܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܠܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܟܰܕ ܡܬܰܠܡܕܺܝܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܥܡܕܺܝܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܕܶܝܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܰܥܬܪܺܝܢ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܟܰܕ ܡܦܰܬܚܺܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܫܡܥܺܝܢ ܕܽܘ̈ܓܶܐ: ܟܰܕ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܐ ܒܳܛܠܐ: ܟܰܕ ܡܒܰܗܬܺܝܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܟܰܕ ܙܳܟܶܝܢ ܠܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܳܟ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܟܰܕ ܣܳܚܦܺܝܢ ܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܒܳܢܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܗܳܓܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܢܳܨܒܺܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܳܠܶܝܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ: ܟܰܕ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܰܕܬܳܐܝ̣ܬ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܶܨܛܰܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܣܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܟ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܺܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܫܳܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܠܳܟ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܶܬܚܰܣܕܺܝܢ ܘܡܶܣܬܠܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܪܶܚܡܬܳܟ: ܒܰܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܒܢܽܘ̈ܘܳܓܶܐ ܚܠܳܦ ܕܶܚܠܬܳܟ ܒܰܐܟܣܽܘܪ̈ܝܰܐܣ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܰܟ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܟ: ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܽܘܠܡܳܕܳܟ: ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܚܠܳܦ ܥܶܪ̈ܒܰܝܟ: ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܢܩܰܘ̈ܳܬܳܟ ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܦܽܘܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠ: ܘܰܠܦܽܘܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܺܐܪܰܬ݀: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܦܳܪܽܘܥܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܣܓܺܝܬ ܐܺܝܩܳܪܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܽܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܘ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܡܰܙܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐܕܰܠܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܗܰܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢ̈ܶܫܶܐ ܥܰܠ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܛܳܒ ܡܙܰܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܘܬܶܫܡܫܬܳܐ: ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܥܰܠ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܨܰܒܶܬܘ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܐܚܺܝܕܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܩܪܰܘ: ܟܰܕ ܘܠܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܦܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܳܟ ܟܰܣܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܕܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ: ܟܽܠ ܚܰܕ ܒܙܰܒܢܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܫܪܳܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܗܽܘܢ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܕ ܙܺܝܙ̈ܳܢܶܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܺܝܢ ܘܣܶܕ̈ܩܺܝܢ ܕܪܳܡܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܦܰܚܺܝ̈ܢ ܘܢܶܫ̈ܒܺܝܢ ܕܨܳܠܐܷ ܨܢܺܝܥܳܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܬܽܘܒ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܐܷ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܟ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܣܰܒܰܥ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܚܽܘܢ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܶܩ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܟ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܙܰܝܚܽܘܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ: ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܦܺܝ̣ܚܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܪܺܝܚ ܩܶܛܠܶܗ: ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܕܒܰܙܩܺܝܦܶܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܢܗܰܪ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܙܟܰܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕܺܝ̈ܢ ܩܪܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܠܰܦ ܠܟܽܠܢܳܫ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܽܘܟܪ̈ܺܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܰܛܶܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܚܰܕܶܬ ܣܚܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܒܽܘܟܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܳܫܢܺܝ̈ܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐ ܘܰܕܟܰܝ̈ܳܐ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܺܝܢ ܚܰܟܶܡ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܘܰܪ̈ܕܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܒܰܣܶܡ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܚܰܬܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܡܺܝ̈ܢܺܝܢ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܚܕܽܘ̈ܓܺܝܢ ܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܛܰܒܥܺܝ̈ܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܕܺܝܢ ܣܡܰܟ ܘܰܐܫܩܺܝ ܠܨܰܗܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܟܰܘܟ̈ܒܺܝܢ ܐܰܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܠܰܡܦܺܐܕܺܝ̈ܢ ܐܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܣܟܺܢܺܝ̈ܢ ܦܰܪܢܶܣ ܣܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܦܰܝܶܓ ܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܣܰܟܪ̈ܺܝܢ ܣܬܰܪ ܚܶܣ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ ܟܒܰܫ ܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܚܰܣܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝܳܕܺܝ̈ܢ ܐܠܰܦ ܠܥܺܕܬܶܗ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܒܰܪ̈ܢܺܝܛܺܝܢ ܕܰܒܰܪ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܠܶܦܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܪ̈ܰܥܡܺܝܢ ܐܰܪܥܶܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܪܕܰܦ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܦ̈ܶܐ ܐܰܫܩܺܝ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܗܽܘܢ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܥܗܕܺܝܢܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܬܰܟ̈ܫܦܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܝܢ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܕܰܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܶܬܶܠ ܘܠܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܳܨܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܠܨܰܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܳܕܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܗܶܪ̈ܓܶܐ ܘܰܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܓܒܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܰܒܣܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܽܘܛ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕ̈ܝܳܢ: ܢܝܰܩܰܪ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܢܶܥܪܽܘܩ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܢܩܰܒܶܠ ܕܶܝܢ ܠܛܰܥܡܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܰܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܛܽܘܒܬܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܬܚܰܠܰܛ: ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ: ܕܢܶܣܰܒ ܟܽܠܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܢܙܰܝܰܚ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܪܡܫܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܚܰܒܠܳܗ̇: ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܙܰܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܩܰܕܡܳܝ ܒܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܙܕܰܝܰܢܘ ܒܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܰܐܘܒܕܽܘܗ̇ ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܕܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܬܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܰܫܒܺܝܠ ܥܶܩ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܓܒܰܝܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܘܰܩܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܪܰܡܪܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܐ ܠܚܰܝܠܐ: ܘܥܰܠܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܰܐܩܶܦܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܦܶܣܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝܘ ܘܡܶܠܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚܘ ܦܶܛܪܽܘܣ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܩܰܕܡܳܝ ܒܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܰܪܘ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܕܶܝܢ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܐܙܥܶܩܬ ܠܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܡ̇ܰܢ ܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܠܨܰܝܕܳܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܕܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܘܶܐܥܒܕܳܟ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܫܒܰܩ ܠܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܘܰܪܗܶܛ ܒܳܬܪܳܟ: ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܰܐܷܠܬ ܕܡܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝ: ܦܰܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܟ ܒܶܐܠܦܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܣܘܰܚ ܠܳܟ: ܘܟܰܕ ܓܠܰܝܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܫܳܟ ܗ̣ܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܡܣܰܪ ܕܳܐܦܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܡܡܳܬ ܥܰܡܳܟ ܠܐ ܟܳܦܰܪ ܒܳܟ: ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܟܦܰܪ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ ܘܫܰܪܰܪ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܟ: ܘܟܰܕ ܗܦܰܟܬ ܚܳܪܬ ܒܶܗ ܦܢܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܩܶܒܬܳܗ̇ ܠܪܶܚܡܬܶܗ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ: ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܠܳܟ ܩܪܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܐܰܓܥܶܠܬ ܠܶܗ ܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܘܣܶܦܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ ܕܟܰܕ ܛܠܐܷ ܗܘܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܐܳܣܰܪ ܗܘܰܝܬ ܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܰܝܬ ܠܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܶܐܒܬ ܬܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܐܣܽܘܪ ܠܳܟ ܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܢܰܘܒܠܳܟ ܠܐܝܟܳܐ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܟܰܕ ܫܰܘܕܰܥܬ ܒܗܳܕܶܐ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܐܳܦ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܕܝܳܩܶܕ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܒܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܪܰܥܬܳܝܗܝ ܒܗܰܘܦܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܬܘܺܝ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܘܳܬܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ: ܘܟܰܕ ܕܳܘܝܳܐܝ̣ܬ ܗ̣ܽܘ ܦܰܢܺܝ ܕܡ̇ܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܦܰܢܺܝܬ ܠܶܗ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܘܣܶܦܬ ܕܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܘܳܬܶܗ ܕܘܳܠܐܷ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܠܰܡܒܰܥܳܛܽܘ ܠܥܽܘ̈ܩܣܶܐ: ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗܝ ܩܰܕܶܡܬ ܘܫܰܘܕܰܥܬ ܠܗܰܘ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪܬ: ܕܡܳܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܓܰܒܝܳܐ: ܘܰܦܩܰܕܬ ܠܶܗ ܕܢܰܥܡܕܺܝܘܗܝ ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܢܦܰܩ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܠܐܷܠܽܘܪܺܝܘܳܢ ܡܰܠܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܦܪܫܰܢܝ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܐܰܘ ܩܺܝܢܕܽܘܢܽܘܣ ܐܰܘ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܪܰܗ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܶܬܟܪܰܗ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܫܶܠ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܒܫܽܘܚܢܳܐ ܡܶܬܢܰܘܰܠ ܗܘܳܐ ܫܶܐܠ ܡܶܢܳܟ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܦܰܢܺܝܬ ܠܶܗ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܝ: ܚܰܝܠܝ ܓܶܝܪ ܒܰܡܚܺܝ̣̈ܠܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܓܒܺܝܬܳܟ ܕܰܬܡܰܠܐܷ ܣܒܰܪܬܝ: ܘܰܕܢܶܬܟܪܶܙ ܫܶܡܝ ܒܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܕܶܢ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܠܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܪܽܘܡܺܝ ܬܰܠܡܶܕ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܪܓܽܘܒܠܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܐ ܦܠܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܕܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܩܒܰܥ: ܘܫܰܬܶܐܣ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܒܕܰܘܩܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡܶܩ ܘܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܕܰܐܓܥܶܠ ܡܳܪܶܗ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܝܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܪܡܺܝ ܠܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܛܶܟܣܶܗ ܟܰܘܶܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܘܠܐ ܣܦܺܝܪܳܐ: ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܟܡܶܗ ܘܰܐܠܦܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܐܩܶܦ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܨܡܰܚ ܘܰܐܒܪܶܩ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܕܳܐܦ ܕܡܶܗ ܩܰܪܶܒ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܶܗ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܰܒܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܟܺܐܦܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܓܠܐܴ ܘܰܐܘܕܰܥ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐ ܕܒܰܪܩܺܝܥܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܣܕܺܝܪ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܘܰܡܩܰܛܪܓܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܢܺܝܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܝܰܠܦܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܕܰܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܚܶܟܡܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܨܳܕ ܘܒܰܝܬܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܳܚܽܘܦܳܐ ܕܚܰܪܳܫܽܘܬܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܟܶܣܦܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܛܳܣ ܘܰܥܛܳܐ ܠܣܶܓܕܰܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܶܕܰܐܓܽܘܓܳܐ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܠܰܓܠܶܓ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܡܰܙܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܪܗܺܝܛܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܫܩܺܝ ܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܫܶܩ ܥܶܩܒܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܒܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܬܳܐܪܐܳܐ ܪܰܕܳܝܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐܝ̣ܬ ܪܕܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܦܺܝܣܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ: ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܫܰܝܢܶܗ ܢܰܡܠܶܟ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܢܕܰܝܰܪ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܢܣܰܝܰܥ ܠܰܢ: ܚܢܳܢܶܗ ܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ: ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܬܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ: ܐܳܦ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܩܰܕܫܰܢ: ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܐ ܕܗܳܪܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ: ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܗ̈ܝܳܢ: ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ: ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܫܽܘܪܳܪܳܐ: ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܬܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝ̣ܡܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܦܰܢ ܥܰܠ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܘܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܝܳܨܳܐ: ܘܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܳܦ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܝܶܫܽܘܥ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ: ܘܨܳܕܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܠܶܩܛܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܨܠܺܝ ܠܰܢ ܦܰܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܒܶܗ ܨܽܘܕ ܠܰܢ ܘܰܩܢܺܝ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܰܟܪܽܙܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܩܺܝܩܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܟܕܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܘܰܢܕܰܟܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܰܟܦܰܪ ܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܢܳܨܰܚ ܗܘܳܐ ܒܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܬܰܠܡܶܕ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ ܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܟܽܘܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܝܰܪ̈ܕܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܫܳܩܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܫܩܺܝܘ ܘܰܐܛܺܝܦܘ ܒܝܰܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܥܩܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܰܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܕܰܡܫܰܪܪܳܐܝ̣ܬ ܣܕܰܪ ܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܒܰܢܳܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܘܫܰܪܰܪ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܙܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܰܐܦܶܩ ܘܰܕܪܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܰܘܩܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܕܳܩ ܘܰܐܪܓܶܫ ܘܰܩܪܳܐ ܘܙܰܗܰܪ ܡ̣ܶܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܶܢܝܽܘܟܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐ ܕܬܰܩܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܢܳܝܬܳܐ ܪܰܟܶܒ ܘܶܐܪܰܥ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܓܡܰܪ ܟܽܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܺܝܢ: ܘܰܥܒܰܕ ܘܰܐܠܶܦ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܥܬܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܗ̣ܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܛܽܘܒܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܦܺܝܥ ܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܝܺܬܰܪ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܝܽܘܩܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܳܐ ܫܩܰܠ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܦܢܟܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܨܰܠܡܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܪܳܡ ܩܳܠܐ ܕܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܩܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܪܺܝܒ ܒܰܬܟܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܠܳܚܽܘܝܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܒܣܺܝܪܬܳܐ: ܒܡܶܬܦܰܢܝܳܘܬܽܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ ܠܚܳܐ ܠܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܳܚܐ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܕܰܒܰܪ ܠܐܠܦܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܟܬܰܒ ܡܶܛܽܠܬܗܶܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܥܳܕ ܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܦܺܝܠܺܝܣܽܘܦܳܐ ܡܠܺܝܠ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܰܡܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܫܰܥܒܶܕ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܶܢܫܶܝܠ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܘܰܗܘܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ ܙܟܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܰܝܡܳܐ ܫܒܺܝܚ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܚܕܳܢܳܝ ܩܰܪܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܽܘܫܰܢܬܳܐ ܗܰܢܺܝܰܐܬ݀ ܪܺܝܚܳܐ ܕܓܰܘܢܶܗ ܡܰܣܡܰܩ ܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܪܺܝܚܶܗ ܣܰܓܺܝ ܡܒܰܣܶܡ ܒܚܰܬܺܝܬܽܘܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܬܰܘܪܳܐ ܟܳܪܽܘܒܳܐ ܘܨܳܪܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܛܶܐ ܣܒܰܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܒܶܗ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܢܕܪܶܐܰܣ ܐܰܚܳܐ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ: ܕܫܰܡܠܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܒܰܚܕܰܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܢܕܪܶܐܰܣ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܪܶܗ ܐܶܨܛܠܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܬܳܪܳܘܣ ܘܫܰܡܠܺܝ ܪܶܗܛܶܗ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܫܰܬܶܐܣܬܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝܬܽܘܢܳܗ̇ ܒܕܽܘ̈ܡܣܶܐ ܕܕܽܘܓܡܰܛܰܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ: ܘܫܰܟܠܶܠܬܽܘܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܚܳܕܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ: ܘܡܶܬܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܕܬܶܫܶܐܠܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ: ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܗܶܕܪܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܨܶܒܬܳܐ ܠܰܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܽܘ: ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ: ܪܡܺܝܣܽܘܬܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܐܽܘܟܦܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ: ܡܰܝܬܳܝܽܘܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܡܫܰܪܬܚܽܘܬܳܐ: ܗܕܺܝܪܽܘܬ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܒܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܥܰܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ: ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܬܶܓܡܺܝ̈ܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܢܰܣܶܩ: ܠܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܫܠܰܚܬܽܘܢ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܟܶܡܟܽܘܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܐܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܰܘܶܢܬܽܘܢ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܬܦܢܶܐ ܟܽܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܙܕܪܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܥܺܕܬܶܗ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܰܪܺܝܘ ܘܣܳܡܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܦܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ ܠܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܐܶܙܕܩܶܦ ܪܰܒܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܒܳܬܰܪ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܘܶܐܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܘܗܳܐ ܪܳܥܡܺܝܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܟܽܠ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܚܰܣܺܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܐܶܠܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܬܪܶܥܣܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܰܡܛܰܟܣܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܬܶܬܟܪܶܙ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܐܳܦ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܠܗܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܪܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܪܽܘܡܺܝ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܬܽܘܒ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܪܳܕܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܨܳܕܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܪܕܺܝܦܳܐ: ܘܰܐܥܬܪܶܗ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܚܰܟܡܶܗ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܛܳܣ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ: ܘܰܡܠܳܗ̇ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܐܰܟܶܣ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܰܘܶܢ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܟܪܶܙܘ: ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܟܰܕ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܳܬܰܪ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܨܛܠܶܒ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܫܶܩ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܶܗ: ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܒܰܛܝܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܣܳܣܛܽܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܐܶܬܚܘܺܝ ܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ: ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܠܘܳܬ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܦܣܶܩ: ܘܰܐܚܬܶܗ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܒܠܺܠܝܳܐ ܫܰܗܪܳܐ ܥܒܰܕܘ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ: ܥܒܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܒܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܐ ܘܶܐܬܬܰܘܒܰܠ ܠܶܗ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܦܣܶܩ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬܚܠܶܡ ܘܶܐܬܚܬܶܡ ܒܳܗ̇ ܒܕܽܘܟܬܶܗ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗ̇ܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܺܕܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܰܥܩܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܰܥܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܟܶܣܘ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܐܣܗܶܕܘ ܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܙܺܝܘܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝ ܪܺܝܚܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܚܗܽܘܢ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܒܰܣܡܽܘܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܙܰܗܺܝܘ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܒܚܶܣ̈ܕܶܐ ܘܰܒܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܛܰܢ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܷܠܽܘܪܺܝܩܳܘܢ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܨܺܝܪ̈ܰܝ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܪܕܰܦܘ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܰܝ ܕܰܠܩܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܫܩܺܝܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܰܥܨܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܘܰܐܪܘܺܝܘ ܒܝܰܕ ܚܰܡܪܗܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܘܣܶܓܕܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܗ̇: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܽܘ̈ܟܠܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܪܺܝܚ ܣܘܳܬܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܰܥܺܝܘ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܨܳܕܘ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܰܐܣܩܽܘܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܰܚܫܺܝܪ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܘܰܙܟܰܘ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܳܦ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܫܰܘܫܒܺܝ̈ܢܶܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܬܰܦ̈ܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܡܟܰܬܒܳܢ̈ܘܳܬܗܽܘܢ: ܢܦܺܝܚܰܬ݀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܫܰܪܟܰܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܕܶܐܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܚܰܝܶܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܥܨܽܘܒ ܠܕܰܬܒܺܝܪܺܝܢ: ܣܥܽܘܪ ܠܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ: ܬܪܽܘܨ ܠܕܰܟܦܺܝܦܺܝܢ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܕܢܰܦܺܝܠܺܝܢ: ܥܰܕܰܪ ܠܕܰܛܠܺܝܡܺܝܢ: ܦܪܽܘܩ ܠܕܰܕܒܺܝܪܺܝܢ: ܟܰܢܶܫ ܠܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ: ܐܰܣܳܐ ܠܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܦܰܢܳܐ ܠܰܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ: ܢܰܛܰܪ ܠܰܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܕܚܰܛܳܝܺܝܢ: ܦܰܪܢܶܣ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܙܰܘܶܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܫܰܪܬܰܚ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܣܡܽܘܟ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܢܰܛܰܪ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ: ܘܪܰܒܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܙܰܗܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ: ܟܰܢܶܟ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ: ܢܰܟܶܦ ܠܙܰܠܺܝ̈ܠܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܕܰܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܒܳܟ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ: ܗܘܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܫܰܢܺܝܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܥܶܛܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܪܕܰܦܬܽܘܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܛܪܰܕܬܽܘܢ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܐܰܦܺܝܣܘ ܗܳܟܺܝܠ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܢܶܬܥܰܠܐܷ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܚܰܝܠܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܐܬܠܺܝܛܽܘܬܟܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘܒ̈ܳܢܶܐ: ܗ̣ܽܘ ܢܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܟܽܘܢ ܘܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܓܒܳܟܽܘܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗ̣ܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܒܩܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܡܰܥܗ̈ܕܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܚܦܺܝ̈ܛܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܶܗ ܢܩܶܦܘ ܘܰܚܙܰܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܘܓܳܫܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܠܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܡ̇ܰܢ ܟܺܝܬ ܐܺܝܬ ܦܽܘܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܰܒܰܥ ܒܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܡܠܰܚܶܡ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰ̈ܝ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܢܡ̈ܰܠܠܳܢ ܡ̈ܶܠܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬ݀ ܒܝܰܕ̈ܥܳܬܳܐ: ܐܰܘ ܓܰܓܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܝܳܗ̈ܒܳܢ ܩ̈ܳܠܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬ ܓܒܰܝܬ ܘܗܰܕܰܪܬ ܘܰܐܘܪܶܒܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡ̇ܰܢ ܟܺܐܦܳܐ ܟܰܢܺܝܬܳܝܗܝ ܒܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܟ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܰܬܫܰܬܶܐܣ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ ܗ̇ܳܝ ܕܺܝܠܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܰܫܠܶܡܬ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܢܶܐܣܽܘܪ ܘܢܶܫܪܶܐ: ܘܢܶܐܚܽܘܕ ܘܢܶܦܬܰܚ ܘܠܶܗ ܬܽܘܒ ܐܰܓܥܶܠܬ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܩܶܛܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܰܙܒܰܢܬ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝܠܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܫܰܟܶܢܬ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܫܳܐܘܳܠ ܕܶܝܢ ܡ̇ܰܢ ܗܳܢܳܐ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܥܒܰܪܬ: ܕܠܐ ܝܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܳܟ: ܐܶܠܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܶܛܥܰܢ ܨܠܺܝܒܳܟ ܘܚܶܣܕܳܟ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܢܶܣܰܒ: ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܦܰܠܳܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܪܳܡܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬܳܝܗܝ: ܘܰܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܐܰܥܬܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܰܒܟܽܠ ܚܶܟܡܳܐ ܕܪܽܘܚ ܘܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܳܡܳܬ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܰܕܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܩܺܝܢܕܽܘ̈ܢܽܘ ܡܰܠܝ̈ܳܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ ܠܶܗ ܝܰܗܒܬ: ܠܗܳܢܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡ̣ܶܢ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܩܪܒܳܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ: ܫܠܺܝܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܳܡܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܳܓܽܘܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܓܺܝܡܳܐ ܘܰܩܛܺܝܠܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܫܰܚܠܶܦܬ: ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܘܕܥܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܣܪܰܚܬ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܡܚܰܟ̈ܡܳܢܶܐ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܥܰܡ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܙܰܘܓܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܢܦܶܫ ܘܰܒܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܐܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܘ ܠܙܰܘܓܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܒܰܚܕܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܠܒܺܝܒܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܰܫܒܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܰܥܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܘ ܠܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܘ ܠܙܰܘܓܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ: ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܫܩܶܝܢ ܘܰܡܚܰܕܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܘ ܠܙܰܘܓܳܐ ܕܰܐܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܢܳܐ ܒܺܐܪܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ: ܘܠܰܣܚܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܰܝܶܡܘ ܘܫܰܪܰܪܘ: ܐܳܘ ܠܙܰܘܓܳܐ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܡܰܓ̈ܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܐ ܚܰܩܠܐ: ܘܰܥܩܰܪܘ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܚ̈ܶܛܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܙܪܰܥܘ: ܐܳܘ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܕܠܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܶܚܰܕܘ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܰܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܶܕ̈ܫܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܘܰܬܢܰܟܪܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܬܥܰܠܐܷ ܠܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܢ ܡܥܰܫܶܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ ܕܡܫܬܡܠܐ ܓ̄ ܒܬܡܘܙ ܝܪܚܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

ܛܪܽܘܕ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܡܰܚܣܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܕܚܶܩܬ ܡ̣ܶܢ ܬܽܐܘܡܰܐ ܠܦܽܘܠܳܓ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ ܕܣܶܛܪܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܢܶܚܙܶܝܟ: ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܓܫܳܟ: ܘܰܒܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܺܐܟܠܳܟ: ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐ ܡܛܰܘ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܫܬܶܝܟ: ܘܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܥܳܟ: ܘܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܡܰܪ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܩܦܶܗ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܦܠܺܝܓ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܓܳܫ ܕܰܦܢܶܗ ܕܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܗܘܳܬ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܩܥܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܗܶܢܕܽܘ: ܘܙܰܒܢܶܗ ܠܚܳܒܳܢ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ: ܘܰܒܢܳܐ ܒܺܝܪܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܚܠܦܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܥܺܐܕܶܗ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ: ܒܕܶܢܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ: ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܽܘܬܶܗ ܘܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܚܰܝܶܠ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕܬ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܕܢܶܓܽܘܫ ܠܕܰܦܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܓܳܫ ܐܰܝܟܳܐ ܕܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܳܫ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܰܚܠܰܕ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܝܰܐܝܰܒ ܘܪܳܓ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܰܟܪܶܙ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ ܐܰܝܟ ܒܨܺܝܪܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܚܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐ̱ܚܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܫܳܐܷܠ ܗܘܳܐ ܘܒܰܦܝܳܣܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܢܰܬܩܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܐܻܙܰܠ ܒܳܗ̇: ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܠܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܥܰܘ ܚܠܳܦܰܝ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܫܰܦܶܐ ܠܬܰܘܫܳܐ ܘܥܰܪܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܪܕܺܝܬܝ: ܘܶܐܬܟܰܫܦܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܥܰܣܩܽܘܬܳܐ ܘܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܚܺܝܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܒܬܽܘܠܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܪܰܒܟܽܘܢ ܕܢܶܦܬܰܚ ܩܕܳܡܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܒܶܗ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܰܘܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܪܘ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܡܳܪܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ ܘܠܳܟ ܢܕܰܒܰܪ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܗ̇: ܚܰܝܠܐ ܕܰܠܘܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܢܰܛܪܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܗ̣ܽܘ ܢܶܬܠܰܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܠܐܬܪܳܐ ܕܠܶܗ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ ܠܳܟ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܣ̈ܩܶܐ: ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܝܰܬ݀ ܠܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܶܐܬܢܰܘܠܰܬ݀ ܒܥܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܒܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܓܽܘ̈ܡܳܨܶܐ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܶ ܗܘܳܐ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܠܘܳܬ ܡܶܫܬܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ݀ ܠܶܗ ܘܦܰܨܝܳܗ̇ ܘܫܰܘܙܒܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܠܗܶܢܕܽܘ: ܘܰܛܪܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܩܳܝܽܘܡܳܐ ܘܝܰܨܽܘܦܬܳܢܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܟܪܳܗ̇ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܳܥܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ ܘܰܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܚܰܓܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܟܽܘܠܳܠܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܽܘܡ ܐܰܒܽܘܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܽܘܓ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ: ܐܰܣܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܢ: ܕܗܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܳܩܫܺܝܢܰܢ: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܘܩܺܝܢܕܽܘ̈ܢܽܘ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܘܳܐܦ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ: ܫܰܟܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܩܢܰܝܬ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ: ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܰܝ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܐܳܦ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܐܳܦ ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܘܫܰܡܠܐܴ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܰܡܣܰܬܪܳܢܳܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܡܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܦܳܠܚܰܝ̈ܟ ܐܰܓܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ: ܘܚܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܟ ܘܟܳܪܽܘܙܳܟ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܓܳܫ ܕܰܦܢܳܟ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܰܦܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܕܚܰܩܬ ܠܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܪܰܪܬܳܝܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܓܶܫܬ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܕܢܶܓܽܘܫ ܘܢܶܩܨܶܐ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܢܳܣܽܘ̈ܒܰܘܗܝ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܓܳܫܳܟ: ܘܰܒܗܰܘ̈ܢܰܝܢ ܢܓܽܘܫ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܟ ܘܰܒܥܳܠܡܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܨܰܒܬܳܢܳܐ ܕܪܰܗܳܛܶܗ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܕܪܰܡܪܶܡ ܠܐܝܙܓܰܕܶܗ ܒܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ: ܘܢܰܨܰܚ ܠܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܟܽܠ ܩܽܘܠܳܣܺܝ̈ܢ: ܘܗܰܕܰܪ ܥܺܐܕܶܗ ܒܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ: ܘܙܰܝܰܚ ܟܠܺܝܠܶܗ ܒܟܽܠ ܣܰܘ̈ܦܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܠܐܝܬܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܰܝܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܟ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܐܫܘܝܳܟ ܡܳܪܟ ܕܰܬܓܽܘܫ ܕܰܦܢܶܗ ܕܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݀ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܒܝܰܕ ܓܶܫܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܟ ܬܳܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ̈ܝ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝ̈ܝ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܙܥܶܩܬ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܕܚܰܩܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܬܗܺܝܪܬܳܐ ܠܠܐܴ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܒܰܥܘܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܰܒܗܬܰܬ݀ ܠܗܰܓܳܓܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܘܳܝܳܐ ܐܰܩܢܰܝܬ ܠܰܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܐܠܰܒܶܫܬ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܛܰܠܶܩܬ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܝܰܗܒܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܠܡܶܙܕܰܒܳܢܽܘ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܟܦܰܪܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܟ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܠܐ ܐܰܙܺܝܥܽܘܟ ܓܙ̈ܳܡܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ ܠܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ ܐܰܣܓܺܝ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܗܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܠܰܝܬ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܟ ܐܰܩܢܝܰܬ݀ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܗܶܢܕܽܘ: ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܦܽܘܠܳܓܳܟ ܕܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܘܳܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܨܰܒܶܬܬ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܐܽܘܟܳܡܬܳܐ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܩܰܒܶܠܬ ܒܕܰܦܢܳܟ ܕܩܳܪܳܐ ܕܰܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܥܽܘܡܩܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܒܡܳܪܳܟ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܡܙܰܝ̈ܚܰܝ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܛܽܘܒܬܳܢܳܝܳ̈ܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܫܟܰܚ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܗܰܒ ܚܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ: ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܫܽܘܗܳܝܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ: ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܗܶܕܪܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ: ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ ܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ: ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ: ܕܓܳܫ ܣܶܛܪܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܘܰܬܪܽܘܥ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܰܪ̈ܕܝܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܒܗܶܝܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܕܫܰܟܶܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܚܰܟܶܡ ܘܰܐܢܗܰܪ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܙܰܒܢܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܽܐܘܟܳܡ̈ܶܐ ܕܢܰܢܗܪܶܗ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܰܟܺܝܡܰܬ݀ ܒܟܽܠ ܒܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ: ܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ: ܐܳܦ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ ܡܰܬܡ̈ܗܳܬ݀ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܐ: ܕܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܘܒܳܟ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܨܒܰܝܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܟ ܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪܬ ܠܐܬܪܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ ܒܦܶܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܠܗܶܢܕܽܘ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܐܶܬܕܩܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܶܗ: ܘܰܒܟܽܠ ܟܶܢܫܺܝ̈ܢ ܪܳܥܡܺܝܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܓܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܘܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ: ܕܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ: ܫܒܽܘܩ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ: ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗ̇ܳܝ ܕܓܳܫܰܬ݀ ܠܣܶܛܪܳܟ ܗ̣ܺܝ ܬܶܬܦܫܶܛ ܗܳܫܳܐ ܘܰܬܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܨܶܒܥܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݀ ܘܶܐܬܪܰܡܝܰܬ݀ ܒܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܗ̣ܺܝ ܬܰܪܡܶܐ ܐܳܦ ܬܶܣܚܽܘܦ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܠܙܺܝܢ ܠܰܢ: ܦܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܳܟ ܢܰܒܰܥ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܡܳܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܗ̣ܽܘ ܗܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܐܦܽܘܕܝܰܐܩ̈ܢܽܘ ܕܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܢܶܬܢܰܟܦܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܚܠܳܦ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܢܶܬܦܰܪܢܣܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ ܐܶܫܬܡܥܘ ܠܶܗ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܘܠܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ: ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ ܘܰܐܩܢܺܝ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܫܳܩܝܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܘܦܰܫܚܳܗ̇ ܐܰܪܝܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܬܶܗ: ܠܙܰܡܳܪܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝ: ܠܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܐܰܬܗܰܪ: ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܬܡܰܗ: ܠܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܐܰܘܬܰܪ: ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܬܳܗܪܺܝܢ ܟܰܕ ܡܶܢܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܛܶܒܶܗ ܨܳܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܠܡܶܠܬܶܗ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܦܳܢܶܝܢ ܟܰܕ ܥܳܡܕܺܝܢ: ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܠܶܗ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܚܙܳܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܰܦܨܰܚ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܐܰܦܨܚܳܗ̇ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܗܶܢܕܽܘ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ: ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܶܗ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܡܦܰܬܰܚ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ: ܬܳܪܶܨ ܠܰܟܦܺܝ̈ܦܶܐ: ܟܰܕ ܡܚܰܝܶܨ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܝܢ ܠܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܡܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܦܳܩܶܕ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܟܰܕ ܡܳܫܰܚ ܗܘܳܐ ܘܪܳܫܶܡ ܠܒܺܝܪܬܳܐ ܗ̇ܝ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܡܫܰܟܠܶܠ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ: ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܠܐ ܬܰܛܠܺܝܠܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܙܺܝܘܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܛ: ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ: ܘܟܰܕ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܘܰܥܡܰܕ ܗ̣ܽܘ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܬܽܐܘܡܰܐ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܡܳܪܶܗ: ܘܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܶܒܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܠܗܽܘܢ ܓܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܣܽܘܪܳܩܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܘܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܡܣܰܟܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܓܺܗܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܘܰܥܒܳ̈ܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܐܰܦܢܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܦܢܺܝܬ ܠܗܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ ܘܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ: ܘܢܰܪܕܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܶܐܬܬܪܰܥ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܡܳܪܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܰܠܟܰܠܬܳܐ ܒܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܰܚܽܘܙܰܐ ܕܗܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܩܪ̈ܰܝܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ: ܘܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܟ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܘܫܰܪܰܪ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ: ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܳܦ ܬܪܳܥܳܐ ܕܣܶܛܪܶܗ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܘܕܺܝ ܘܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ: ܘܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܫܰܕܪܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܒܺܝܕܬܳܐ ܘܛܳܥܺܝܬܳܐ ܕܢܰܗܦܟܶܝܗ̇ ܠܰܛܝܳܪܶܗ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܰܕ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܒܰܒܣܰܪ ܙܰܒܢܳܗ̇ ܘܚܰܪܪܳܗ̇: ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܐܣܩܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܰܛܝܳܪܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܥܡܳܕܽܘ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܫܘܺܝ ܘܓܳܫ ܕܰܦܢܶܗ ܚܰܝܬܳܐ: ܒܨܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܝܰܐܝܰܒ ܒܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܢܗܪܶܗ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܕܩܳܪܳܐ ܕܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܟܠܺܝܠܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܘܗܶܢܕܽܘܣ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܰܟܪܙܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܘܰܐܠܶܦ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܠܰܦ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܪܗܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܩܪܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܡܰܠܶܠ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܚܰܫ ܚܠܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܦܳܥܠܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܕܰܦܠܰܚ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܥܩܰܪ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܫܰܦܝܳܐ ܠܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܛܳܪܶܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܨܡܰܚ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܩܢܰܘ ܒܶܗ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܗܶܢܕܽܘ ܡܫܰܟܰܪܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܶܐܠܦܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܡܰܕܟܰܬ݀ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܡܫܺܝ̈ܓܰܝ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܰܪ: ܘܰܠܠܐ ܪ̈ܳܕܰܝܳܐ ܘܟܰܘܶܢ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܓܳܫ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܘܰܕܠܽܘܟܳܝܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ: ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܬܶܗ ܦܰܫܚܳܗ̇ ܐܰܪܝܳܐ ܘܛܰܥܢܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܰܣܡܳܟܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܕܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܛܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܕܰܢܡܽܘܬ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܠܰܒܶܫ ܠܟܰܠܬܳܐ ܐܽܘܟܳܡܬܳܐ ܕܰܡܟܰܪ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܚܫܰܠ ܘܙܰܝܶܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܘܺܝܠܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܓܠܰܦ ܡܶܢܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ: ܘܘܰܥܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܥܶܕ ܠܳܗ̇: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܗܰܕܪܳܗ̇ ܠܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܚܽܘܩܳܐ ܕܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ ܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܶܗ ܐܽܘܡܬܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ: ܘܒܶܗ ܡܶܬܚܰܬܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪܕܝܺܟܠܐ ܒܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܺܝܪܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܡܰܘܪܒܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܬܶܬܗܰܕܰܪ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܰܛܰܪ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܕܢܶܪܥܽܘܢܳܗ̇ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܕܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܗܰܒ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܗ̇ܳܝ ܕܥܳܕܪܳܐ ܠܶܗ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܣܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܘܐܡܗ ܝܘܠܝܛܝ ܘܚܕܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܘܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܣܗ̈ܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܰܕ ܠܥܺܐܕܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܶܗ ܘܰܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܘܰܐܢܕܪܶܐܘܳܣ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܚܳܪ ܒܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܒܶܗ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ: ܠܗܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܙܟܳܐ: ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܙܰܡܶܢ ܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ: ܘܗܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܳܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܠܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܘܠܰܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܰܒܗܶܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ: ܒܶܪܽܘܠܐ ܕܠܐ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܗܶܕܪܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ: ܘܰܪܕܳܐ ܚܠܐܷ ܪܺܝܚܳܐ: ܙܰܗܝܳܐ ܘܰܟܢܺܝܟܳܐ: ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܝܰܘܢܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ: ܟܶܢܳܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ: ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܢܟܺܝܣܳܐ ܕܠܐ ܣܰܟܠܽܘ: ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܒܰܢܟܺܝ̈ܣܶܐ: ܒܰܪ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܒܪܰܓܝܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܪܡܺܝ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܝܺܩܶܕ: ܩܰܝܣܳܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝܳܐ ܕܶܐܬܢܣܰܪ ܒܡܰܣܳܪܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܽܘܥܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܕܠܐ ܐܶܙܕܰܥܰܙܥ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ ܩܽܘܪ̈ܢܳܣܰܝܗܽܘܢ ܕܽܐܘܡ̈ܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܦܰܪܙܠܳܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܝܽܘܩܪܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܟܦܶܦ ܬܰܛܠܺܝܠܐ: ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ: ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܰܥܪܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ: ܝܰܘܢܳܐ ܦܰܪܽܘܓܳܐ ܕܰܦܪܰܚ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܡܶܢܩܕܳܡ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܪܩܰܠ ܒܢܶܫ̈ܒܶܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܦܪܰܣܘ ܠܶܗ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܚܰܓܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܪܗܶܛ ܬܪܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܦܰܠܰܛ ܡ̣ܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܢܶܨ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܩܰܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܩܶܣܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܠܩܶܫܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܶܫܒܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܰܝܟ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܬܽܘܠܐ ܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܘܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܙܰܡܶܢܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܠܡܳܪܳܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܳܟ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܥܕܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܬܓܒܰܝܬ ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܰܒܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܰܥܡܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܕܒܰܛܥܳܡܬܳܟ ܪܳܘܙܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܰܟܶܣܬ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܬܰܪܥܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܩܠܺܝܕܳܐ ܘܒܳܟ ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ݀ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܬܳܟ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܟܠܺܝܠܳܟ ܓܕܺܝܠ ܘܰܒܪܺܝܫܳܟ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܡܳܪܳܟ ܙܳܡܪܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܫܰܘܫܶܛ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܰܬܗܺܝܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܪܺܝܫܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܙܰܟܳܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܨܶܡܚܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܠܶܘܝܳܐ ܕܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܟܠܺܝܠܐ ܡܰܕܗܒܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܢܟܺܝ̈ܣܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܚܰܒܪܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܙܪܺܝܙܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܘܺܝܠܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܢܨܰܚ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܒܶܪܽܘܠܐ ܗܕܺܝܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ  ܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܰܕܚܰܣܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܺܝܩܺܝܰܐ: ܘܕܰܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܒܚܰܪܘ: ܩܕܳܡ ܬܶܐܘܳܕܳܣܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܒܺܝܢ: ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ: ܘܰܕܚܰܣܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘ̈ܚܢܰܝܢ: ܐܰܚܠܶܡ ܬܒܺܝܪܽܘܬܰܢ: ܕܰܟܳܐ ܡܽܘ̈ܡܰܝܢ: ܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܕܰܝܰܪ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܘܚܰܣܺܝ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܘܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܶܗ ܘܰܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܒܛܠܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܫܶܒ̈ܝܶܐ ܘܡܰܘ̈ܬܳܢܶܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܝܺܠܺܝܕ ܠܗܰܠ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ: ܘܰܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܐܴܝ̣ܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܚܰܫ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܪܰܦܝܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܰܬ݀ ܚܰܝܠܐ ܫܕܳܬ݀ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܢܶܫܳܝܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܶܠܰܬ݀ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܛܰܠܝܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܪܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܐܰܢܗܰܪ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܓܰܙܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܙܰܝܶܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ: ܠܡܰܟܳܣܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܘܰܕܠܐ ܐܠܰܗ: ܒܝܰܕ ܚܰܘܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܟܺܝ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܠܚܶܘܝܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܛܰܬ݀ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܠܥܺܝܪܳܐ ܐܶܬܒܰܪܟܰܬ݀: ܚܰܘܳܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܥܠܳܝܶܗ̇ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܠܢܳܟܽܘܠܐ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܢܶܦܠܰܬ݀: ܘܡܰܪܝܰܡ ܕܩܰܒܠܰܬ݀ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܫܘܚܰܬ݀ ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܥܰܝܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܘܰܐܘܕܝܰܬ݀ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܠܐ ܟܽܘܚܳܕ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܗ̣ܺܝ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܐܰܣܗܶܕܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܘܗ̣ܺܝ ܗܳܕܶܐ ܙܰܟܝܰܬ݀ ܠܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܡ̇ܰܢ ܒܝܰܕ ܫܰܒܪܽܘܬܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܩܺܝܡܰܬ݀ ܠܰܣܚܺܝ̈ܦܶܐ: ܚܰܘܳܐ ܡ̇ܰܢ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܙܰܡܢܰܬ݀ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܶܝܢ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܩܪܳܬ݀ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܐܰܘܒܕܰܬ݀ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܒܰܕܪܰܬ݀ ܟܽܠ ܕܰܩܢܳܬ݀ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܩܰܕܝܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܚܰܘܳܐ ܡ̇ܰܢ ܨܠܳܬ݀ ܐܶܕܢܳܗ̇ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܓܣܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܶܪܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܨܠܳܬ݀ ܐܶܕܢܳܗ̇ ܠܪܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܶܫܟܚܺܝܗ̇: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܣܳܗܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ: ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ ܕܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܥܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ ܘܰܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܒܰܪܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܫܬܰܪܰܪܬܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܝ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܰܓܡܰܪܬܝ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܠܐ ܐܰܙܺܝܥܽܘܟܝ ܠܽܘܚܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܰܦܪܰܚܬܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܟܝ ܡܰܦܪܶܓ ܙܺܝܘܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܛܽܘܒܶܟܝ ܠܐ ܡܳܛܶܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܶܟܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܒܪܶܟܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܠܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܟܝ ܩܕܳܡ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ: ܘܡܳܛܶܠ ܗܳܕܶܐ ܒܥܳܝ ܘܰܐܦܺܝܣܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܟܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܢܰܦܫܶܟܝ ܠܩܶܛܠܐ ܐܰܫܠܶܡܬܝ: ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ: ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܢܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܝܳܐ: ܠܰܡܫܰܥ̈ܒܕܶܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܠܰܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܽܘܝܳܐܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܫܟܳܚܬܳܐ: ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܢܰܘܚܳܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܒܪܳܐ ܘܫܰܦܶܦ ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ: ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܠܫܰܒܪܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܰܐܣܗܶܕ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܶܗ: ܚܰܟܶܡ ܡܳܪܝ ܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܣܳܗܕܳܟ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܶܗ ܘܰܕܓܽܘܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܶܗ ܐܶܙܕܰܝܰܢ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܰܟ ܒܨ̈ܶܨܶܐ: ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܣܬܰܟܰܟ ܒܫܰܦܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪܳܬܚܺܝܢ ܘܚܰܡܺܝܡܺܝܢ: ܣܳܗܕܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܬܰܪܡܺܝ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܬܛܰܓܰܢ ܒܩܶܕܣܳܐ ܕܰܫܓܺܝܪ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܙܰܟܝܶܗ ܘܢܰܨܚܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܝܰܬܰܪ ܒܟܽܠ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܡܪܺܝܡ ܠܒܳܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܳܐܦ ܠܢܰܟܦܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܘܠܰܒܪܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܠܕܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܥܰܙܺܝ: ܘܰܡܠܳܗ̇ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܓܰܪܶܓ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܘܠܰܒܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ: ܗ̣ܺܝ ܓܶܝܪ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܢܰܟܦܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬܳܗ̇ ܕܥܰܠ ܒܪܳܗ̇ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܚܰܠܒܳܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܥܶܪܩܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܳܐ: ܟܶܐܡܰܬ݀ ܕܶܐܢ ܗ̣ܺܝ ܬܶܣܗܰܕ ܠܳܗ̇ ܒܪܳܗ̇ ܢܺܐܒܰܕ ܠܶܗ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܥܰܩܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܺܝܗ̇: ܪܕܰܦ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܛܰܪܣܽܘܣ: ܐܳܘ ܠܒܺܝܫܽܘܬ ܥܰܘܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܣܒܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܐܘ ܠܳܗ̇ ܐܰܘ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܢܶܫܒܶܐ ܡ̣ܶܢ ܛܝܳܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݀ ܘܥܶܠܰܬ݀ ܩܕܳܡ ܗܺܓܡܽܘܢܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܰܬܒܰܥ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܰܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܰܒܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܦܰܢܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܰܝܕܳܐ ܕܦܰܐܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܬܠܳܬ݀ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܶܠ ܒܶܗ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܘܰܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܢܣܰܟܬ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܳܟ: ܘܰܡܠܰܝܬܳܝܗܝ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܘܰܠܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܡܠܰܓܠܶܓ ܐܰܦܪܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܚܳܝܓܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇: ܐܳܘ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܚܰܠܒܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬ ܪܽܘܫܥܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܕܰܝܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܥܰܘܳܠܐ ܝܳܢܽܘܣܩܳܐ ܕܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܐܳܘ ܠܛܰܠܝܽܘܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܒܨܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝ̈ܳܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܣܬܰܘܰܕ ܗܘܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܐܳܘ ܕܠܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܰܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܛܪܽܘܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܠܐܝܕܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܠܰܗ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܕܽܘ̈ܓܶܐ ܘܰܡܣܰܟ̈ܟܰܝ ܒܩܰܦܠܽܘ̈ܛܶܐ ܒܶܐܣ̈ܶܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܘܳܠܐܷ ܠܡܶܣܓܰܕ ܐܳܘ ܕܠܐ ܗܰܘܢܳܐ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܓܠܺܝܦܺܝܢ ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ: ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܠܡܽܘܢ ܦܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܶܗ ܡܕܰܒܚܺܝܢܰܢ: ܘܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܠܶܗ ܡܢܰܩܶܝܢܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܠܰܗܰܢ: ܘܠܰܝܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ: ܐܳܘ ܠܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ: ܚܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܳܠܐܷ ܠܡܶܬܛܦܳܣܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ: ܘܫܰܪܺܝ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܢܶܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܡܣܶܢ ܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܡܶܗ: ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ: ܒܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܒܦܽܘܣܳܩܳܐ ܕܠܰܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ: ܒܰܚܒܽܘ̈ܫܝܶܐ ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ: ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ: ܒܰܕܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܣܶܟ̈ܶܐ ܕܰܡܩܰܒ̈ܥܳܢ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ: ܒܦܰܪ̈ܙܠܐ ܕܰܡܥܰܩܪܺܝܢ ܫܶܢ̈ܶܐ: ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܪܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ: ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܪܶܝܢ ܫܳܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܩܰܕܣܳܐ ܕܪܳܬܰܚ: ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܕܳܚܠܐ ܘܡ̣ܶܢ ܒܪܳܗ̇ ܡܶܬܠܰܒܒܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪ ܩܰܘܡܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܠܶܒܳܐ ܕܥܰܘܳܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܘܶܐ: ܐܳܘ ܠܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢ: ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܶܬܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܫܪܳܪܳܐ: ܨܰܠܺܝ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠܰܬ݀ ܚܰܢܦܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܣܳܐܢܳܐ ܬܰܝܫܳܐ ܘܬܰܘܪܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܬܰܘܪܳܐ ܘܕܰܩܪܶܗ ܠܥܰܘܳܠܐ ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢ: ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܟܰܠܘ ܐܠܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܣܒܰܥܘ: ܡܰܪܳܚܳܐ ܠܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܰܘܕܶܐ: ܘܶܐܬܬܪ̈ܺܝܡܝ ܣܶܟ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܘܶܐܬܩ̈ܒܰܥܝ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܚܰܫ: ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܟܰܟ ܠܶܒܶܗ ܘܠܐ ܐܶܬܬܘܺܝ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܪܳܬܚܺܝܢ ܘܛܰܠܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܫܬܥܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܣܰܟܠܐ ܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܩܰܪܺܝܪܺܝܢ: ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܘܺܝܩܶܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܠܰܦ̈ܶܐ ܚܕܰܥܣܰܪ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ: ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܡܶܫܟܰܚ ܦܳܪܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܫܰܢܺܝܘ ܠܘܳܬܳܟ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܗܽܘܢ: ܟܠܺܝܠ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܳܕܠܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܶܩܝܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܐܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܕܶܒܚܳܐ ܠܐܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܪܶܒܬܺܝܘܗܝ ܚܘܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܕܰܠܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܳܟ ܠܰܒܶܒܬ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܰܠܦܰܪܽܘܓܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܶܝܠܶܟܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܣܶܩܬܝ ܡܛܰܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܚܰܓܠܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܰܠܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܶܡܳܟ ܚܰܕܺܝܬ ܒܦܽܘܢܳܝ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܰܠܘܳܬ ܛܪܽܘܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܠܐ ܪܚܶܡܬܝ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܟܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܬܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ ܡܰܕܥܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܠܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܣܒ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ: ܢܝܳܚܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܝܺܪܶܬܬܽܘܢ ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܩܢܰܝܬܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܣܠܺܝܬܽܘܢ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܫܩܰܠܬܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܚܰܟܡܳܢܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܝܠܳܢܗܽܘܢ: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܗܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܰܢܫܰܡܠܐܷ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܟ ܘܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ: ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܰܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܘܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܘܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ: ܘܰܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܠܰܢ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪܺܝܟܺܝܢܰܢ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܨܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܳܝ̈ܕܰܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܳܐܰܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܩܰܘܡܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܰܒܠ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܳܟ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ: ܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܫܰܟܶܢ ܒܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܐܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܚܰܝܠܐ ܚܰܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܓܒܳܐ ܠܐܡܬܶܗ ܣܳܗܕܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܺܝ ܕܬܶܣܗܰܕ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܐܰܩܶܦ ܐܳܦ ܚܰܝܶܕ ܠܰܢ ܒܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܚܰܝܶܕܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܒܰܢ: ܕܰܬܚܰܝܕܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܪܡܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܒܠܶܒܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܩܠܺܝܘ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܫܳܛ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ: ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܐܰܣܒܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐ ܐܶܙܕܰܥܙܰܥ: ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܥܰܡ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܛܰܠܝܽܘܣܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ ܢܚܶܬ ܠܐܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܥܕܺܝ ܡܶܢܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܨܰܘܪܶܗ ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐ ܕܚܰܝܶܒ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܰܪܳܐ ܕܰܣܕܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܟܰܕ ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܡܶܬܦܣܶܩ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܕܠܺܝ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܫܬܰܒܗܰܪ: ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܬܚܶܝܬ ܣܰܝܦܳܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܒܰܪ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܢܟܺܝܣܳܐ ܘܰܕܒܺܝܚܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܒܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܡܰܟܳܣܽܘ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܕܠܐ ܐܠܰܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܰܛܥܶܢ ܠܰܫܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܡܠܠܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܗܳܢܰܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܳܢܰܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܠܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܰܠܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܡܢܰܫܩܳܐ ܘܰܠܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܡܚܰܒܒܳܐ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܰܙܥܩܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܚܳܒܰܬ݀ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܒܗܶܬܬ ܠܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܰܐܙܕܶܝܰܢܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܰܐܚܦܰܪܬ ܘܰܐܚܡܶܨܬ ܠܣܰܟ̈ܠܐ ܒܡ̈ܠܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ ܫܳܘ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬ ܘܒܶܗ ܐܰܟܡܰܪܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܢܟܺܝܠܐ ܘܰܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܕܰܣܒܰܠ ܓܽܘܫܡܳܟ ܪܶܒܽܘ ܡܰܚ̈ܘܳܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܘܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܛܳܦܣܺܝܢ: ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܦܺܝܣ ܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܠܡܳܪܳܟ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܣܗܶܕܬ: ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܰܟܠܺܝܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܣܰܒܰܥ ܠܟܰܦܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܢܰܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ: ܘܰܢܪܰܣܶܣ ܛܰܠܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܰܫܘܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܒܰܓܢܽܘܢܶܗ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܫܡܘܢܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܐܠܝܙܪ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܠܐ ܡܰܐܻܝܢܽܘܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܫܡܽܘܢܺܝ ܘܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܶܐܠܺܝ̣ܥܳܙܳܪ ܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ: ܕܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܫܽܘܪܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܫܠܳܡܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܪܰܡܪܶܡ ܘܥܰܠܺܝ ܠܚܰܓܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܕܓܰܒܪ̈ܶܐ: ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ ܐܶܡܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܒܟܶܢܫܰܢ ܡܶܫܬܰܡܠܐܷ: ܐܳܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܥܰܡܰܢ ܡܶܬܢܰܨܰܚ: ܗܳܕܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܚܰܓܳܗ̇ ܣܒܺܝܣ ܒܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܢ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܶܐܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܚܳܕܝܰܬ ܒܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܗ̇ܳܝ ܕܟܰܕ ܛܶܒܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠ ܒܶܐܕ̈ܢܶܝܗ̇ ܣܶܘܚܰܬ݀ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܪܶܘܙܰܬ݀ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܘܕܝܰܬ݀ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܠܪܶܥܝܳܢܳܗ̇: ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܰܪܒܰܬ݀ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܛܪܽܘܢܳܐܝ̣ܬ ܥܶܠܰܬ݀ ܥܰܡ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇ ܫܰܒܥܳܐ ܗܕܺܝܪ̈ܰܝ ܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܩܰܛܪܓܰܬ݀ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܣܒܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܕܶܐܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܡܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܠܳܗ̇ ܥܰܘܳܠܐ ܘܫܺܝܥ ܗܰܘܢܳܐ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܕܙܶܠܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܠܶܠܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܺܝ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܒܰܡܝܰܩܪܽܘܬܐ: ܘܠܶܟܝ ܐܶܣܺܝܡ ܡܰܠܟܬܳܐ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܥܶܠܰܬ݀ ܠܘܳܬ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܡ ܟܚܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܠܠܰܬ݀ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܫܰܓܽܘܫܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܐܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܒܺܝܬ ܒܰܡ̈ܥܰܝ ܒܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܬܪܰܚܡܘ ܥܰܠ ܐܶܡܟܽܘܢ ܒܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܩܰܪܘ ܠܚܰܠܒܝ ܕܒܰܬܕ̈ܰܝ ܒܡܰܝܢܩܽܘܬܳܐ: ܘܚܰܘܰܘ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܒܽܘܩܳܝܳܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܟܽܘܢ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܪܘ ܥܰܠ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܐܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ: ܘܣܺܝܡܘ ܠܟܽܘܢ ܫܡܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܒܰܢܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܡܠܶܟܘ ܥܰܠ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܚܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܕܬܶܬܓܰܝܽܐܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܰܘ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܕܰܟܪܘ ܠܐܒܪܳܗܳܡ ܣܳܒܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܰܡܫܰܟܠܽܘܬܳܐ: ܚܽܘܪܘ ܒܺܐܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ ܕܰܕܒܺܝܚ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܨܳܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܒܰܪܓܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܶܬܕܰܡܘ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܒܬܰܡܺܝܗܽܘܬܳܐ: ܘܠܐܗܪܽܘܢ ܘܚܽܘܪ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܒܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܡܚܰܕܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܕܰܪܘ ܘܩܰܠܶܣܘ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܡܰܩܒܰܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܪܰܡܪܶܡܘ ܠܫܳܩܳܐ ܕܫܰܪܒܰܬܟܽܘܢ ܒܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܺܬܶܐ ܒܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܦܰܢܺܝܘ ܠܳܗ̇ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܚܕܳܝ ܐܳܘ ܐܶܡܰܢ ܒܰܪܘܺܝܙܽܘܬܳܐ: ܕܟܽܠܰܢ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܢ ܫܰܠܶܡܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܕܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܗܺܝܟܰܕܗܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܚܕܶܝܢ ܒܫܽܘܡܠܳܝܰܢ ܒܰܡܩܰܠܣܽܘܬܳܐ: ܘܰܦܢܳܬ ܫܡܽܘܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܬܪܰܟܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܠܐ ܬܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܓܢܺܝܚܳܐ ܒܰܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܫܓܽܘܪ ܚܶܡܬܳܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܕܰܚܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܟܒܰܪ ܢܶܫܠܡܽܘܢ ܠܳܟ ܒܰܬܟܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܩܳܡܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܕܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܠܶܟܚܰܬ݀ ܒܗܰܝܡܳܢܺܘܬܳܐ: ܘܰܐܪܘܙܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܩܰܠܣܽܘܬܳܐ: ܘܗܶܦܟܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܕܰܐܛܥܺܝܬ ܒܳܟ ܐܳܘ ܦܰܛܥܳܐ ܥܰܡ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܠܠܶܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܚܳܪ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܕܬܶܫܬܕܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܥܰܡ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܥܶܠܰܬ݀ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܠܝܰܬ݀ ܒܰܬܫܺܝܥܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܰܙܥܶܩ ܥܰܡ ܡܗܰܠܠܽܘܬܳܐ: ܕܳܐܘ ܗܕܺܝܪܰܬ݀ ܒܰܡܨܰܒܬܽܘܬܳܐ ܘܰܟܢܺܝܟܰܬ݀ ܒܰܡܟܰܠܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܥܶܒܪܰܬ݀ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܪܰܡܪܡܰܬ݀ ܒܬܶܓܡܳܐ ܢܶܫܳܝܳܐ ܒܩܰܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܰܙܥܶܩ ܥܰܡ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܬܳܝ ܒܫܠܳܡܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܡܚܰܟܡܰܬ݀ ܒܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܒܬܶܟܠܬܳܐ ܘܰܥܒܺܝܕܽܘܬ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܠܓܰܒܪܳܗ̇ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܡܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܩܥܶܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܰܡܚܰܓܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܳܐܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܣܥܽܘܪܝ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܣܳܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܰܐܦܪܶܓܝ ܠܰܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܟܝ ܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܰܫܡܶܗ ܣܓܺܝܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܟܝ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ ܚܠܺܝܨܰܬ݀ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܩܢܽܘܢ ܒܶܗ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܰܢ ܒܰܡܫܰܪܬܚܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ ܚܠܺܝ̈ܨܰܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܺܘܬܳܐ: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܢ ܘܺܝܠܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܥܠ ܐܠܝܥܙܪ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܗܰܕܰܪ ܠܐܷܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܛܰܟܶܣ ܠܫܰܒܥܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܰܝ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܕܟܺܝܬܳܐ ܫܡܽܘܢܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܐܶܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܳܗ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܐܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܠܶܝܥܳܙܳܪ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܒܶܗ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܚܠܺܝܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܰܘܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܦܳܝܫܺܝܢܰܢ: ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܣܳܒܟܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬ ܩܰܘܡܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܒܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܶܘܺܝܬܳܐ ܝܺܗܺܝܒܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܫܡܫܬܳܐ ܡܫܰܡܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܦܪܰܓ ܗܘܳܐ: ܥܶܛܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡ̇ܰܢ: ܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܟܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܬܺܝܒ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܰܐܪܙܳܐ ܗܘܳܬ: ܩܳܝܽܘܡܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ: ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܳܨܚܳܐ ܗܘܳܬ: ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܠܛܽܘܪܳܐ ܣܳܠܶܩ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܠܶܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܒܪܰܡ ܥܰܠ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܚܶܙܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܗܰܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܫܒܰܩ ܕܶܝܢ ܘܗ̇ܳܝ ܕܒܶܣܡܳܐ ܡܪܰܟܰܒ ܡ̣ܶܢ ܢܶܛܦܬܳܐ ܘܛܶܦܪܳܐ ܚܰܠܒܳܢܳܝܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܡܶܘܫܳܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܰܥܛܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܫܡܫܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܠܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܡܡܰܠܰܚ ܗܘܳܐ: ܦܰܛܥܳܐܝ̣ܬ ܦܩܺܝܪ ܗܘܳܐ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܥܰܠ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܟ: ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܘܠܽܘܬܳܟܰܘ̈ܗܝ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܘܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܠܰܚܰܡ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܚܰܕ ܡ̇ܰܢ ܒܫܽܘ̈ܕܳܠܐ ܟܰܕ ܡܰܛܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ: ܠܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܒܒܽܘ̈ܣܒܳܣܶܐ ܡܛܰܠܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܥܰܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܚܳܠܰܘ̈ܗܝ ܙܳܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܓܽܘ̈ܡܳܨܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܪܓܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܝܢ ܣܳܒܳܐ ܐܠܶܝܥܳܙܳܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܡܳܐ ܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ: ܪܶܓܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܡܬܺܝܚ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܒܽܘܩܝܳܐ ܐܰܘ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܥܳܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܛܳܐ ܪܶܙܦܳܐ ܕܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܩܕܳܡ ܛܪܽܘܢܳܐ ܩܳܐܶܡ: ܠܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܠܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܠܰܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܓܙܶܡ ܗܘܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܽܘܢ ܕܗ̣ܽܘ ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܰܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܰܠܶܦ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܐܳܘ ܠܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܠܰܓ̈ܒܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܚܡܽܘܠ: ܐܳܘ ܠܰܬܡܺܝܗܽܘܬ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗܝ ܕܗ̇ܰܘ ܛܳܒܳܐ: ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ: ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܓܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܡܶܬܰܐܫ̈ܕܳܢܶܐ ܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܣܳܒܳܐ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܰܥܛܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܠܶܝܥܳܙܳܪ ܗܳܪܟܳܐ ܫܽܘܟܠܳܠܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܫ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܰܡܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܫܰܡܠܺܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ: ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܐ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܡܩܰܪܶܒ ܕܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܶܗ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ: ܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܐܠܳܗܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܕܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܥܳܝܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܶܗ ܡܩܺܝܡܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܣܓܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܗ̇: ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܒܰܪܶܟ ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܓܡܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܟ: ܕܰܒܰܪ ܠܚܳܙܽܘ̈ܩܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܗܰܕܰܪ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܰܫܪܺܝ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܟ: ܙܓܽܘܪ ܠܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܚܰܣܺܝܢܽܘܬ ܬܽܘܩܦܳܟ: ܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܛܰܪ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܕܰܓ̈ܳܠܐ ܠܥܺܕܬܳܟ: ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܶܬܠܰܘܶܐ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇: ܟܠܺܝ ܚܣܳܡܳܐ ܘܢܶܟܠܐ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܠܚܺܝ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܡܰܠܐܴ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܣܰܝܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܡܳܟ: ܥܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܦܪܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܨܒܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܥܰܕܥܺܐܕܗܽܘܢ: ܨܽܘܬ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܰܝ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܥܰܠ ܟܶܢܫܰܢ: ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܕܰܝܰܪ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ:  ܘܬܶܒܪܽܘܟ ܘܬܶܣܓܽܘܕ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܰܘܗܝ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܰܡܢܰܥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܕܶܐܡܗܽܘܢ ܫܡܽܘܢܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܘܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ ܘܰܚܢܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܘܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢܳܐ: ܠܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܰܒܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܰܡܠܺܝ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܘܡܬܳܐ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ ܘܣܳܒܳܝܬܳܐ ܘܢܶܫܳܝܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܡܶܬܟܰܬܫ̈ܳܢܶܐ: ܘܟܰܐܰܪ ܠܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܥܰܘܳܠܐ ܘܰܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܰܕܰܪ ܕܶܝܢ ܒܰܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܦܳܠܚ̈ܶܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܦܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܐܰܝܢܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܦܺܝܪܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܕܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܰܝ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܠܰܚ̈ܡܳܬܳܐ ܘܡܽܘܣܺܝ̈ܩܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܰܢܠܰܚܡܽܘܢ ܠܰܙܥܺܝܩܽܘܬ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܐܳܘ ܫܰܒܥܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܦܳܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܠܡܶܓܫܰܦ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܕܙܳܕ̈ܩܳܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܚܰܓܳܐ ܓܶܝܪ ܘܩܰܘܡܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܳܐ ܠܥܶܠ ܐܶܚܰܕܬܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܣܳܐܶܡ ܐܰܓܽܘܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܐܶܣܬܰܕܰܪܬܽܘܢ: ܘܡ̇ܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܓܫܽܘܦ ܐܳܦܶܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܟܽܘܢ: ܕܪܳܡ ܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܓܽܘܢܟܽܘܢ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܟܽܘܢ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܟܽܘܢ ܕܟܰܕ ܕܰܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܺܝܕ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܘܰܕܗܳܫܳܐ: ܘܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܣܕܰܪܬܽܘܢ: ܠܐ ܟܳܦܟܽܘܢ ܐܰܘ ܐܰܩܗܰܪܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܕܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܬܶܟܦܪܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܠܐ ܦܳܣ̈ܩܰܝ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܘܠܐ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܘܣܶܟ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܪ̈ܚܳܢ: ܠܐ ܣܶܕ̈ܠܐ ܡܰܚ̈ܡܶܐ ܘܠܐ ܦܰܠܩ̈ܶܐ ܠܛܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܐ ܚܰܪܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܛܶܦܪ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܠܐ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܡܶܬܠܰܛܫܺܝܢ: ܠܐ ܩܶܕ̈ܣܶܐ ܕܪܳܬܚܺܝܢ: ܘܠܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܪܫܳܐ: ܠܐ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܡܶܫܬܓܰܪ ܘܠܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܡܶܬܠܰܚܡܺܝܢ: ܘܠܐ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܢܰܝܙ̈ܟܶܐ ܕܓܳܙܡܺܝܢ ܘܠܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܫܚܺܝܢ: ܘܠܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܪܳܕܶܝܢ: ܘܠܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܛܰܠܩܳܐ: ܠܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܘܠܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟ̈ܝܳܢ: ܐܳܘ ܠܐܡܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܶܝܗ̇ ܕܰܚܪܺܝܒܺܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܡܳܐ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܢܽܘܪ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐ ܒܳܛܠܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܡܰܘܕܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݀: ܘܠܳܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܠܦܳܐ: ܘܠܳܟ ܐܠܶܝܥܳܙܳܪ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܶܬܟܰܬܫܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܚܶܒ̈ܠܰܝ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ: ܕܰܗܘܺܝܬ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܡܰܟܗܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܫܶܒܩܶܬ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܠܳܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܣܰܒܪܳܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝ ܣܰܝܒܽܘܬܝ: ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܝ ܩܰܕܡܳܐܝ̣ܬ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܩܰܪܒܶܬ ܠܐܱܕܽܘܢܰܝ: ܘܰܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܟܰܬܫܶܬ: ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܳܙܳܠܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ: ܠܐ ܡܢܰܬܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫ: ܘܠܐ ܣܳܕܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܠܐ ܣܳܪܩܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܣܪܝ ܒܛܶܦܪ̈ܰܝ: ܘܠܐ ܡܚܰܪܛܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܦ̈ܰܝ: ܐܳܦܠܐ ܙܶܒܠܐ ܪܳܡܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܐ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܝ: ܠܐ ܡܩܺܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܠܶܝܳܐ: ܠܐ ܩܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܒܰܝ̈ܳܐܢܶܐ: ܠܐ ܡܺܝܬܬܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ: ܐܶܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܠܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܚܰܛܦܰܬܟܽܘܢ: ܘܠܰܘ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܫܪܟܽܘܢ: ܐܠܶܘ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܐܶܙܕܟܺܝܬܽܘܢ ܡܕܰܡܥܳܐ ܗܘܺܝܬ: ܐܠܶܘ ܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܶܒܰܕ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܗܘܺܝܬ: ܘܗܳܫܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܶܬܕܒܰܚ: ܘܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ: ܗ̇ܳܝ ܡ̇ܰܢ ܚܰܕ ܝܺܗܺܝܒ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܐܷܠܺܝܫܕܰܝ ܩܰܪܒܶܬ ܘܟܰܗܢܶܬ: ܐܳܘ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ:ܐܳܘ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܰܓܽܘܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܒ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܳܘ ܠܫܰܒܥܳܐ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܫܰܒܥܳܐ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܗܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܚܕܳܐ ܐܰܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ ܘܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܦܠܚܺܝܢ: ܕܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܣܳܝܩܺܝܢ ܕܒܰܚܕܳܐ ܟܰܪܣܳܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܣܒܰܠܘ: ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܛܰܠܩܺܝܢ: ܘܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ: ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ ܕܰܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܡܝܰܩܰܪ: ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܝܶܢ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ: ܘܠܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ: ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܥܳܠܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܒܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܝܰܒܠܺܝܢ: ܗ̇ܳܝ ܕܳܐܦ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܢܝܳܚܬܶܗ ܒܫܽܘܪܳܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܰܕܶܡ ܝܰܩܰܪ: ܫܰܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ ܚܡܺܝܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܝܺܗܺܝܒ: ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܟܰܗܢܺܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܙܰܒ̈ܢܳܝܶܐ ܡܰܓܗܺܝܢܰܢ ܫܒܰܥ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܘܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܩܠܺܝܢ: ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ: ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܫܒܰܥ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܽܘܟܳܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܬܡܺܝܗ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܰܙܥ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܒܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢܰܢ: ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܕܰܟܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܺܐܡܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܕܰܪܳܪ̈ܶܐ ܡܫܰܢ̈ܩܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܩܳܐܶܝܢ: ܫܒܰܥ ܡܶܬܬܰܫܒܥܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܥܽܘܦܳܦܳܐ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܕܠܰܡܟ: ܫܰܒܥܳܐ ܥܶܦ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܒܥܽܘܒܗܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܫܰܒܥܳܐ ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܓܶܢܣܰܢ: ܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܣܬܡܶܟ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܶܐܬܡܚܶܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܫܒܰܥ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܰܪ̈ܕܝܳܬ݀ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠ ܡܨܰܒܰܬ݀: ܫܒܰܥ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܗܕܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܫܰܒܥܳܐ ܙܽܘ̈ܦܶܐ ܡܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܚܛܺܝ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܙ̈ܥܩܳܢܐ ܕܒܰܟܪ̈ܽܘܟܝܶܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܶܐ ܕܒܰܐܦ̈ܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܶܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܚܽܘܢܳܝܶܐ ܡܶܬܗܰܓܡܺܝܢ: ܫܰܒܥܳܐ ܗܽܘܦܳܟ̈ܶܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܠܰܘ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܕܢܺܚܶܐ: ܐܶܠܐ ܠܐܕܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܐܪܡܠܰܬ݀ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܝ̈ܠܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܥܒܕܺܝܢ ܕܬܺܚܶܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܩܰܢ̈ܳܝܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܕܰܡܢܳܪܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܒܪܩܺܝܢ: ܐܳܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܳܫܕܺܝܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܟܽܘܢ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܘܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܠܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܡܚܰܒܒܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܠܐܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܟܽܘܢ: ܘܠܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܡܰܠܦܳܢܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܡܽܘܢܺܝ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܰܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܟܽܘܢ ܐܶܬܒܰܣܰܡ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܩܢܰܝܢܰܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ: ܡܶܟܺܝܠ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܙܰܩ: ܘܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܘ̈ܥܐ ܡܰܪ̈ܕܝܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܡܽܘ̈ܟܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܡܰܢܗܪ̈ܰܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܒܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܛܳܦܣܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܟܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܬܶܬܢܰܨܰܚ: ܫܳܪ̈ܥܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܥ̈ܰܛܝܳܢ: ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ: ܦܰܐܝ̈ܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܗܰܕܪ̈ܳܢ: ܥ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ: ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܕܰܚ̈ܩܳܢ: ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ: ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܝ̈ܢܳܢ: ܠܽܘܒܳܒܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܣܓܶܐ: ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܣܒܥܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܢܰܟܦܽܘܢ: ܘܰܟܢܺܝ̈ܟܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ: ܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܝ̈ܢܳܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܓܰܢ̱ܒܪܽܘܢ: ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܣܬܰܕܪ̈ܳܢ: ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܦ̈ܠܳܢ: ܐܰܒܺܝ̈ܠܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܒܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܓܰܘܣܳܐ ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ: ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܣܳܒܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡܳܝܳܐ: ܘܰܫܡܽܘܢܺܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܶܬܟܰܫܦܘ ܠܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܐܰܡܣܰܪܬܽܘܢ ܕܢܶܬܥܰܠܐܷ ܠܰܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܶܗ ܥܶܛܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܠܡܺܐܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܢܶܬܛܰܦܰܣ ܒܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܐܳܘ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܐܬܩܰܛܰܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܰܩ̈ܒܰܝܳܐ: ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܡܽܘܢܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܳܟ: ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܚܒܳܢܰܝ̈ܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܘܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܩܢܺܝ ܚܰܝܠܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܠܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܡܟܰܗܢܳܢܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܠܶܝܥܳܙܳܪ ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܙܰܕܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܘܺܝ ܐܶܣܛܰܕܝܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܘܶܐܡܗܽܘܢ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܕܰܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܶܠܳܢܳܝܳܐ: ܘܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝ ܫܒܺܝܠܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܒܝܰܕ ܐܰܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܐܳܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܕܰܠܗܰܘ ܡܶܣܬܰܟܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܪܳܡܬܳܐ ܡܶܬܕܒܰܚ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܫܬܰܦܰܥ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ: ܕܠܶܗ ܩܰܕܡܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܢܰܢ ܠܰܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܫܡܽܘܢܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܣܳܒܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܰܕܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܐܳܦ ܐܠܶܝܥܳܙܳܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܪܰܒܗܽܘܢ: ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ: ܕܟܰܕ ܠܐ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܪܬܰܚܘ ܘܶܐܫܬܰܠܗܰܒܘ ܘܠܳܟ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܗܘܰܝܬ ܠܶܗ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܐܰܓܥܶܠܘ: ܘܰܠܡܶܬܢܰܩܳܝܽܘ ܠܳܟ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ: ܟܰܕ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܗ̇ܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܦܳܠܚܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܓܙܳ̈ܡܶܐ ܘܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܳܫܶܡ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܪܗܶܒ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܦܳܠܚܽܘܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܛܰܡܰܐܬܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܡܣܰܝܰܒܬܳܐ ܠܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܡ̣ܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܗܳܠܶܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܠܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܡܫܺܝܚ ܟܳܗܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܰܕܡܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ: ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܟܰܕ ܐܳܦ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܰܦܝܳܣܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܕܒܽܐܘܪܚܶܗ ܢܶܪܕܽܘܢ ܘܡ̣ܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܐ ܢܶܣܛܽܘܢ: ܘܰܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ: ܘܰܠܫܽܘ̈ܕܳܠܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܠܐ ܢܶܫܠܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܗ̇ܰܘ ܐܠܰܗܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܡܰܩܒܰܝ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܠܨܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܗܘܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܥܠܰܝܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܙܪܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܢܰܝ ܚܢܰܢ ܠܐ ܡܰܣܛܶܝܢܰܢ: ܐܰܛܶܦ ܠܕܶܒ̈ܚܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܐ ܡܰܘܫܛܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܘܰܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܠܐ ܡܰܥܠܶܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܘܟܽܠ ܡܠܐܷ ܡܶܢܶܗ: ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܢܰܩܶܝܢܰܢ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܶܗ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܢܶܥܒܪܺܝܗ̇ ܠܐܱܢܰܢܩܺܝ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܺܚܶܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܙܕܟܺܝ ܛܪܽܘܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܟܳܗܢܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܓܡܺܝܪܰܬ݀ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܘܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܶܗ ܫܒܰܩ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܡܽܘܢܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܩܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܝܰܠܺܝܦ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܕܡܳܝܗܽܘܢ ܘܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܥܰܠܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܰܝܠܬܳܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܓܳܫܰܘ̈ܗܝ ܘܠܽܘ̈ܚܳܡܰܘܗܝ ܕܦܳܥܠܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܘܫܰܪܺܝ ܕܶܝܢ ܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܠܒܽܘܟܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܝܰܕ ܦܽܘܣܳܩܳܐ ܕܫܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܓܰܡܪܶܗ: ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܠܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܰܫ ܘܰܟܠܺܝܠܐ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠ: ܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܗ̇ܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܓܰܡܪܶܗ ܘܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠ: ܗܳܟܘܳܬ ܬܽܘܒ ܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪܘ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝܘ: ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠܘ: ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܚܰܕ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܣܰܒܪܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܥܽܘܙܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܢܶܙܟܺܝܗ̇: ܐܳܘ ܠܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܙܳܥܘ ܡ̣ܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ: ܐܳܘ ܠܚܰܬܢ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܰܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܠܰܚܠܽܘܠܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ ܐܶܙܕܰܡܰܢܘ: ܐܳܘ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܕܠܰܣܡܳܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬܥܰܠܺܝܘ: ܐܳܘ ܠܰܚܠܺܝܡܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܽܘܢܺܝ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܣܳܒܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܠܐ ܣܳܟ ܥܳܩܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܚܳܣܰܬ݀ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܗ̇ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܐܡܳܐ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܐܰܝܬܝܰܬ݀ ܥܰܠ ܒܳܠܳܗ̇ ܡܓܰܙܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܟܰܕ ܗ̣ܺܝ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܥܰܬܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܠܐ ܨܳܒܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܐܶܠܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܘܰܠܘܳܬ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܐܘ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܣܚ̈ܳܩܳܝܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܕܪܳܐ ܗܘܳܬ ܘܟܰܕ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܠܰܚܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܟܰܕ ܠܰܫܪ̈ܰܕܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܡܟܰܢܫܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܗܘܳܬ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܡܕܰܫܢܳܐ ܗܘܳܬ: ܟܰܕ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܳܨܰܬ݀ ܒܫܽܘܡܠܳܝܗܽܘܢ ܪܶܘܙܰܬ݀ ܐܳܦ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܛܳܫܰܬ݀ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܝܳ̈ܬ݀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܚܙܰܝ̈ ܒܟܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܝ ܛܳܒܳܐܝ̣ܬ ܫܰܡܠܺܝܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܝ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܢܝܰܬ݀ ܒܢܶܗ̈ܡܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܥܰܘܳܠܐ ܪܶܗܛܰܬ݀ ܟܰܕ ܡܠܐܷ ܠܶܒܳܗ̇ ܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ݀: ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܠܶܒܝ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܡܟܰ̈ܠܠܐ: ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܬ ܪܘܳܙܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܒܰܝܐܻܝܬ ܡ̣ܶܢ ܥܳܩܬܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܠܰܝܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܽܘܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܫܰܪܒܬܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܕܶܚܠܬܳܐ: ܐܳܦ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܟܰܕ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܳܗܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܠܐܝܢܳܐ ܟܠܺܝܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝܬܽܘܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܠܐܝܕܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܢܰܥܬܽܘܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ: ܐܳܦ ܠܰܚܠܽܘ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܙܕܰܡܰܢ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܘܠܙܡܝܐ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܛܰܠܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܛܪܽܘܕ ܠܰܦܠܰܓܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܗܳܐ ܡܰܪܡܶܝܢ ܠܰܢ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܙܳܪܥܺܝܢ ܒܰܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܶܗ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܢܶܣܥܽܘܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ: ܠܗܰܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܰܢܫܰܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܕܥܰܕܪܶܗ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܘܟܰܠܠܶܗ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܝܳܪܬܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܠܐ ܥܳܒܽܘܪܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ: ܡܶܠܬܳܐ ܡܝܰܩܢܰܬ݀ ܟܽܠ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܨܶܡܚܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܐܰܢ̱ܬ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܕܰܢܚܶܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܚܰܪܰܬ݀ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܦܰܚܬ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܙܟܰܘ: ܘܰܓܢ̱ܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܚܰܝܠܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܥܒܳ̈ܕܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܰܫܡܳܟ ܐܰܫܠܶܛܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܠܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܩ̈ܦܳܢ ܒܫܶܡܝ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܦܩܽܘܢ ܘܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܠܐ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ ܒܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܰܫܪܳܪܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܘܣܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܩܺܝܩܢܳܐ ܕܦܰܕܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ: ܘܰܢܦܰܩ ܒܳܬܪܳܟ ܘܠܐ ܦܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܶܠܐ ܦܰܠܳܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܘܰܙܪܺܝܙܳܐ ܒܶܐܫܟܳܪܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܳܐܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܪܳܕܽܘܦܳܐ ܠܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܥܳܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܣܝܳܢܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܐܶܠܐ ܘܠܰܫܒܰܥ ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܗܳܡ̈ܣܳܢ ܘܫܳܘܪ̈ܳܢ ܕܢܶܥܒ̈ܕܳܢ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ: ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܣܪܺܝܩ ܘܰܚܡܺܝܡ ܘܰܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܢܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܕܰܒܠܐ ܬܰܘܳܢܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܨܰܠܶܠ ܘܰܡܪܰܩ ܠܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܣܶܢ ܠܢܰܦܫܶܗ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܥܳܒܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܶܚܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܕܰܠܣܺܝܥܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܪܕܰܦ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܦܰܚܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܚܦܰܪܘ ܕܰܢܛܰܠܩܽܘܢ ܒܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܦܰܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܕܰܝܪܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܥܡܰܪ: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܡܶܬܕܰܝܘܢܺܝܢ ܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ: ܒܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܶܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܚܰܛܰܦ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܦܪܰܚ ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܠܶܗ ܠܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܡܛܳܐ: ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ: ܘܥܰܠ ܠܦܽܘܠܳܛܺܝܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܫܳܚ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇: ܘܰܐܣܺܝ ܬܰܡܳܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܶܗ ܒܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܚܢܳܢܳܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܦܽܘܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܒܥܺܝܢ: ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܒܰܫܡܶܗ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܣܰܪ ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܚܰܒܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܠܶܣܛܳܝܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܰܢܩܶܦ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܗܽܘ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܦ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܐܰܪ̈ܓܳܠܰܘܗܝ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܩܕܳܡ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܩܕܳܡ ܓܽܘܪܢܳܐ ܘܰܦܩܰܕ ܠܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܛܥܢܺܝܗ̇ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܬܳܗܰܪ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܳܗ̇ ܫܺܐܕܳܐ ܠܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܡܓܰܫܰܡܬܳܐ ܘܰܬܠܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܒܳܐܐܰܪ ܘܰܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܳܒܰܪ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܙܰܘܥܬܳܐ: ܣܓܺܝܘ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܬܰܡܳܢ: ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘܪܶܒ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ: ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒܰܕܕܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܰܠܶܠܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ ܕܰܟܡܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܰܢ ܕܰܫܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܶܗ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܓܳܪܣܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܥܶܩ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ ܗ̣ܽܘ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܘܰܦܢܰܘ ܠܒ̈ܳܬܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܒܩ̈ܳܠܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ ܚܰܝ̈ܠܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܘܰܐܣܺܝ ܠܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܡܰܚܪܰܡܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܢܰܥ ܠܕܰܝܪܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܣܳܡܶܗ ܠܓܽܘܪܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܫܽܘܪܳܪ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܘܛܰܪܕܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܢܺܝܬ ܕܰܝܪܶܗ: ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܟܡܰܢ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ: ܘܰܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܟܰܠܠܳܟ ܡܳܪܳܟ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܰܘܪܶܒ ܠܰܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܕܰܝܪܳܟ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܢܶܒܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘܰܝܬ ܠܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ: ܐܳܦ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ: ܘܰܓܗܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܰܒܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܘܰܠܡܰܓܠܐܷ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܢܢܺܝܚ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܰܚܕܳܐ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܗܘܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܙܰܝܰܚܢܰܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܝܳܬܳܐ ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܡ̣ܶܢ ܟܶܢܫܰܢ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ: ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܳܐ: ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܠܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܚܰܝܶܠ ܘܣܰܝܰܥ ܠܰܢ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܢܕܽܘܫ ܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܰܪܚܽܘܡܳܟ ܘܙܰܗܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܢ ܘܢܰܟܶܦ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܢ ܘܰܣܡܽܘܟ ܠܣܳܒܰܝ̈ܢ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܢ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܠܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܓܰܒܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܬܰܠܡܶܕ: ܘܰܐܥܡܶܕ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܣܳܡܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܒܰܥܘ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܕܢܚܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ: ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܩܽܘܠܳܣܶܗ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܩܳܪܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܥܺܐܕܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܢܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܰܟܽܘܡ ܪܕܰܘ ܘܶܐܬܰܘ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܪܺܝ ܒܟܽܘܢܳܫܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܘܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܰܡܛܰܘ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܣܥܰܪܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܗܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܛܳܐ ܥܰܡ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܙܠܐ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܠܥܽܘܡܪ̈ܳܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܙܠܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܰܠܡܺܐܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܠܟܽܠ ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܒܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܠܓܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢܳܗ̇ ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܶܐܫܬܺܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܨܗܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܠܟܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܢܽܘܗܪܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܨܡܰܚ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܠܰܢ ܣܳܘܚܺܝܢܰܢ ܘܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܣܳܒܳܐ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܰܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ݀: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܰܙܟܰܝܬ ܠܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܗܰܒܬܳܐ ܘܰܬܗܰܪܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܰܪܕܰܝܬ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܰܢܰܥܬ ܠܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܰܣܠܶܩܬ ܘܰܥܡܰܪܬ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܙܠܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܕܰܒܢܰܝܬ ܠܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܦܢܺܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܗܰܠܶܟܬ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܨܺܝܬ ܠܐܱܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܩܰܪܕܽܘ ܐܰܣܓܺܝܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ ܥܺܕܬܳܐ ܒܕܽܘܟܰܬ݀ ܟܶܐܘܺܝܠܐ ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܰܪ̈ܕܘܳܝܶܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܕܰܐܚܺܝܬ ܬܠܳܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܦܢܺܝܬܳܐ ܘܰܐܦܢܺܝܬ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܣܳܒܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܛܽܘ̈ܒܰܝܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܚܳܒܨܺܝܢܰܢ: ܘܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܛܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܕܕܰܒܰܪ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܦܳܥܠܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܒܟܰܟܪ̈ܶܐ ܥܣܺܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܳܐܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܦܢܺܝܘ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܐܟܬܒ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝܬ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܕܡܰܢܥܰܬ݀ ܐܠܶܦܳܟ ܠܰܠܡܺܐܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܰܐܛܶܠ ܥܠܰܝܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܪܶܟܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܐܰܣܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܐܰܚܠܶܡ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ: ܫܰܝܢܰܢ ܟܰܗܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܪܕܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܥ̈ܰܠܠܳܬܰܢ ܢܶܫܬܰܪ̈ܬܚܳܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ ܕܚܳܕܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܰܣܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̣̈ܡܳܢܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܐܕܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܫܰܗܳܐ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܚܛܝ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܘܩܰܕܶܫ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܘܢܺܝ̣̈ܚܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܕܢܰܚ ܒܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܚܰܝܠܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܦܟܰܪ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܘܰܟܕܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܺܝܪܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܘܰܐܣܺܝ ܠܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܶܐ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܝܰܗܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܡܢܰܨܪܺܝܢܰܢ: ܘܰܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܛܒܺܝܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܚܳܠܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܡܰܨܕܺܝܢܰܢ: ܒܥܰܝܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܰܘܺܝܕܳܝܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܺܐܝܙܠܳܝܳܐ ܛܽܘܪ ܣܺܝܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬܬܰܪܬܺܝ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܡܳܪܝ ܐܠܶܝܫܳܥ: ܘܟܰܕ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܓܶܢܣܳܐ ܠܐ ܐܶܬܦܟܰܪ: ܘܠܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܘܟܶܗ: ܐܶܬܕܰܪܰܓ ܒܡܰܣ̈ܩܳܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܢܛܽܘ̈ܢܺܝܣܳܝܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܛܪܰܕ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܩܒܰܥ ܒܶܗ ܕܰܝܪܶܐ ܛܒܺܝܒܬܳܐ ܘܰܐܥܕܺܝ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܳܐ ܘܝܳܪܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܥܰܡ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܒܳܢܳܝܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܽܘ̈ܫܳܩܰܝ ܡܰܬܠܰܝ̈ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܚܨܳܕܳܐ ܒܝܰܕ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܰܠܟܬܳܐ ܠܣܰܐܢܰܐܣܺܝܣ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܠܐܬܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܦܪܰܚ: ܘܚܰܝܠܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܠܣܰܐܢܰܐܣܺܝܣ: ܘܩܰܒܶܠ ܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇: ܛܥܽܘܢܬܶܗ ܕܓܽܘܪܢܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕܰܝܪܳܐ ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܘܺܝܕܺܝܥ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ: ܟܰܕ ܠܐܱܘܬܶܝܠ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܐܰܣܺܝ ܗ̇ܳܝ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܥܳܠܡܳܐ ܫܳܛ ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܡܰܪ: ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̣ܽܘ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܫܒܰܩ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܚܰܓܳܢܳܝܳܐ ܗܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܚܰܠܶܦܬ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܥܳܒܰܪ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܰܣܢܰܝܬ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܦܢܰܝ ܚܳܬܳܟ ܥܰܡ ܡܟܺܝܪܰܬ݀ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܘܰܡܟܰܪܬ ܢܰܦܫܳܟ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛܬ ܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܩܰܪ̈ܕܘܳܝܶܐ ܘܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܕܰܝܪܳܟ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܰܩܒܺܝܥܳܐ ܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܚܰܪ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܫܽܘ̈ܠܳܡܳܢܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܡܰܢܰܥܬ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܚܳܠܳܒܳܝܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܠܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܟܰܕ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܰܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܡܳܪܳܟ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܚܰܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܕܛܽܘܒܶܗ ܕܥܳܠܡܰܢ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܳܟ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܒܥܳܠܡ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܚܽܘܪ ܒܰܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܟܰܕ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܬܳܐ ܥܰܕܰܪ ܘܣܰܝܰܥ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܚܰܓܶܝܟ ܒܚܽܘ̈ܓܳܝܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܘܺܝ̈ܕܳܝܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܛܳܪܽܘܕܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܶܐܣܛܪ̈ܰܐܠܺܝܣܛܳܝܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܰܛܥܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘ̈ܒܠܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܚܠܡܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܰܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܳܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܳܓܰܪ ܠܢܶܒܥܽܘܢ ܛܰܗܪܳܝܳܐ ܘܰܡܬܰܚܶܡ ܠܚܶܡ̈ܬܳܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܢܶܐ ܠܕܰܝܪܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܝܰܐܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙ̈ܢܰܝܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܙܥܽܘܪ ܗ̣ܽܘ ܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܠܰܡ̈ܢܰܣܰܝܳܐ ܕܨܳܝܒܺܝܢ ܠܕܰܝܪܳܟ: ܣܡܽܘܟ ܘܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܰܝܠܐ ܕܡܳܪܳܟ ܕܰܫܪܶܐ ܒܳܟ: ܟܰܕ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ: ܚܰܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܠܗܽܘܢ: ܚܰܝܶܠ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܰܝܢܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܕܪܶܚܡܬܳܟ ܐܰܒܳܗܳܝܬܳܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܣ̈ܳܒܶܐ ܣܡܳܟܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ̈ܠܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪܽܘܒܳܝܳܐ ܠܐ ܥܕܺܝܠܐ: ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܢܰܛܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܠܐܬܪܰܢ ܟܽܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܳܟܶܗ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܰܛܶܐܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܕܗܳܪܟܳܐ ܢܩܰܠܣܳܟ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܚܕܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܛܪܰܕܬ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܬܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܕܽܘܦ ܘܛܰܠܶܩ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܠܰܓܳܐ ܡܰܚܪܰܡܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܟܶܢܫܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܘ̈ܳܢܶܐ ܘܫܺܐܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܘܰܒܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܘܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܗܰܒܠܰܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܳܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܩܽܘܡ ܘܩܰܒܶܠ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܐܳܦ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܠܕܰܝܪܳܟ ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܣܺܝܡܰܬ݀ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܣܥܽܘܪ ܡܰܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܣܳܐ ܟܪ̈ܺܝܗܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܚܠܶܡ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܗܽܘܢ: ܚܰܪܰܪ ܕܰܝܘܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܪܺܝ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܥܺܝ ܠܐܬܪܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ: ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܓܒܳܝܗܝ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܦܰܪܫܶܗ ܘܩܰܕܫܶܗ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܕܺܝ ܠܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܢܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܽܘܠܳܙܡܳܝܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܢܰܢ ܠܰܡܩܰܠܳܣܽܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܳܠܚܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܠܣܺܝܥܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܢܩܶܦ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܠܽܘܙܡܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܙܠܐ ܩܒܰܥ ܕܰܝܪܶܗ ܘܰܥܒܰܕ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܚܳܠܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܠܒܶܫ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܘܚܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝ ܐܠܶܝܫܳܥ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܐܠܰܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܐܒܽܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܡܓܰܙܝܽܘܬܳܐ ܘܠܐܡܶܗ ܪܰܦܩܰܐ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܚܳܬܶܗ ܫܽܘܦܢܰܝ ܒܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟ ܒܺܝܛܰܒܥܐ ܥܰܒܕܶܗ ܘܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܶܗ ܦܳܫܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܥܳܩܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܒܠܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܐܘܪܫܠܶܡ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܕܰܝܰܪ ܒܗܶܝܢ ܡܳܪܰܢ: ܗ̣ܽܘ ܘܚܰܒܪܶܗ ܐܠܶܝܫܳܥ ܒܰܪ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܥܕܺܝ ܕܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܪ ܘܰܗܒܳܢ ܐܰܪܟܰܚܳܝܳܐ ܕܚܰܛܦܶܗ ܗܘܳܐ ܫܺܐܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܺܐܬܳܐ ܘܰܐܚܬܶܗ ܒܦܶܚܬܳܐ ܘܰܒܗܰܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܬܰܚܡܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܐܶܣܛܪܰܐܛܰܣܺܝܣ ܘܰܐܦܩܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܠܐ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܟܰܠܒܳܐ ܛܰܪܕܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܒܢܳܐ ܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܗܳܐ ܪܳܥܡܳܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܦܪܰܚ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܶܗ ܘܰܡܛܳܐ ܠܪܽܘܡܺܝ ܒܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܛܰܪܕܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ ܐܶܣܛܪܰܐܠܺܝܣ ܒܡܶܙܕܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܠܣܰܐܡܰܐܣܺܝܣ ܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܗܳܢܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܫܩܰܠ ܥܰܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܶܗ ܟܰܕ ܫܰܚܺܝܢܺܝܢ ܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܬܗܰܪܘ ܟܽܠ ܕܰܚܙܰܘ: ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܒܡܶܐܙܰܠܬܶܗ ܠܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܕܰܝ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܦ ܠܚܰܡܫܳܐ ܐܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܟܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܕܛܰܪܕܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܘܰܐܦܩܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܠܺܝܬܳܐ ܚܰܒܫܶܗ ܒܒܶܝܬ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܙܶܒܠܐ ܥܰܠ ܕܫܳܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܣܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܓܽܘܪܢܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܰܐܛܥܢܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܕܰܝܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܽܘܘܳܝܳܐ ܘܳܐܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܛܰܪܕܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܢܺܝܚܳܗ̇ ܠܓܽܘܪܢܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥܰܪ ܒܶܗ ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܬܟܰܬܰܪ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܚܠܶܡ ܠܐܱܘܬܶܝܠ ܒܰܪ ܐܺܝܽܘܒ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܐܣܝܶܗ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̣ܽܘ ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܪ ܘܰܗܒܳܘܢ ܕܦܰܨܝܶܗ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܕܰܒܗܰܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܬܪܰܬ݀ ܕܰܝܪܶܗ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܪܳܡܺܝܢ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܘܰܫܒܺܝܚܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܝܰܡܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܳܡܶܐ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܪܰܩܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܠܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܐܳܦ ܚܶܦܝܳܝ ܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܐܠܶܬܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܢܰܥܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܰܢ: ܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܰܐܬܪܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܒܶܗ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܠܐ ܒܰܪܕܳܐ ܘܠܐ ܫܰܘܒܳܐ: ܘܠܐ ܝܰܪܩܳܢܳܐ ܘܠܐ ܙܳܚܠܐ ܘܢܶܒܛܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܛܳܦܶܣ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ: ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܫܰܪܰܝ ܘܠܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܘܠܐ ܕܰܣܡܶܗ ܘܠܐ ܕܰܥܘܺܝܪ: ܘܠܐ ܕܰܓܪܶܒ ܘܠܐ ܕܰܫܚܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܐܳܦ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܢܛܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܟܽܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܥܺܐܕܶܗ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܐܽܘܪ̈ܫܠܶܡܳܝܶܐ ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܘܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܝܡܛ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܬܰܐܣܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ: ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܘܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܟܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܚܠܦܶܗ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܫܰܚܠܦܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܠܶܒܶܗ ܒܝܰܕ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟܳܐ ܪܕܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܒܝܰܕ ܟܺܐܒܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܒܶܗ ܦܢܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܰܡܥܰܬܶܕ ܢܶܟܠܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܚܳܝܗܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܨܳܕܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܒܟܺܐܒܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܗܦܰܟ ܡ̣ܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܠܦܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܺܚܶܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܠܘܳܬܶܗ ܥܡܰܪ ܒܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܽܘܪܳܘܣ: ܘܶܐܬܥܰܢܘܺܝ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܣܺܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܳܐܣܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܟܳܠܐܷ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܠܐ ܡ̣ܶܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܥܳܠܡܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܛܳܦܣܺܝܢܰܢ: ܕܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ ܒܰܬܪܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܛܒܺܝܒܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܕܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܪܳܕܽܘܦܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܰܚܠܳܦ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦܬ ܠܘܳܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܗܳܐ ܫܳܐܷܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܢܣܰܒܬ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܠܳܟ ܢܒܰܥܘ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܘܩܰܒܶܠ ܫܠܳܡܰܢ ܘܦܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܘܟܰܕ ܒܚܰܓܳܟ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܳܟ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܳܦ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܗܳܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܐܳܦ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܠܳܟ ܘܒܳܝܟ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܦܠܰܚܬ ܥܰܡ ܡܳܪܳܟ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܨܰܗܝܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܡܥܰܓ̈ܒܶܐ ܘܟܽܘܣ̈ܬܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ ܡܶܬܦܰܫܛܺܝܢ: ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܡܩܰܝܙܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܓܰܘ ܕܰܝܪܳܟ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܠܐ ܫܰܐܠ ܘܰܒܥܺܝ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܟ: ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܪܘܳܚܬܳܐ ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡܥܰܓ̈ܒܶܐ: ܫܪܳܝܳܐ ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܙܝܳܢܬܳܐ ܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܠܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ: ܠܰܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ: ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ: ܢܰܘܚܳܐ ܒܗܺܝܠܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ: ܘܰܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܟܺܐܒܶܗ ܐܰܣܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ: ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ: ܘܫ̈ܳܐܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܘܰܕܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܡܰܥܡܕܳܢܳܟ: ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܳܗܪܺܝܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ: ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܣܳܡ ܠܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܢܶܬܬܨܺܝܕ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܛܳܒܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܳܣܝܳܐ ܠܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܰܐܣܶܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܘܰܠܡܰܦܢܝܳܢܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ: ܘܰܫܡܳܟ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܐܝܳܠܰܢ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܣܽܘܝܳܥܰܢ ܬܳܒܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܟܺܐܒܳܐ ܪܶܓܫܳܢܳܝܶܐ ܪܕܰܝܬܳܝܗܝ ܘܰܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܟ ܐܰܦܢܺܝܬܳܝܗܝ ܘܰܚܠܳܦ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ: ܘܰܕܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒܶܗ ܐܰܣܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܰܫܠܶܛܬܳܝܗܝ: ܘܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܳܟ ܗܰܝܡܶܢܬܳܝܗܝ: ܘܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܰܓܥܶܠܬܳܝܗܝ ܘܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܟܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܩܰܕܶܫܬܳܝܗܝ: ܘܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ ܘܰܕܢܰܦܢܶܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܘܕܰܥܬܳܝܗܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܘܪܶܒܬܳܝܗܝ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܟܪܶܙܬܳܝܗܝ: ܘܰܠܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܐܠܰܘܶܬܬܳܝܗܝ: ܘܡܰܠܐܟܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܣܝܽܘܬܶܗ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗܝ ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܥܒܺܝܕ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܒܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܰܕܢܰܐܣܶܐ ܬܽܘܒ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܘܕܰܥܬܳܝܗܝ: ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܰܨܰܚܬܳܝܗܝ ܐܳܦ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܫܰܪܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܡܶܛܽܠ ܫܰܗܪܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܚܰܠܶܛܬܳܝܗܝ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܡܰܣܠܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܰܒܥܶܕܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ ܫܰܘܙܶܒܬܳܝܗܝ ܘܡ̣ܶܢ ܢܶܟܠܗܽܘܢ ܘܰܚܣܳܡܗܽܘܢ ܢܰܛܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܳܐܣܝܳܐ ܕܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܕܰܡܥܰܓ̈ܒܶܐ ܣܳܡܬܳܝܗܝ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܦܰܘܠܳܘܣ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܕܺܝܦܳܐ ܕܰܡܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܐܰܗܦܶܟܬܳܝܗܝ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܳܢܶܐ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܩܳܒܰܥ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܺܐܒܳܐ ܚܳܛܽܘܦܳܐ ܘܰܐܪܝܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܐܰܥܶܠܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܫܰܚܠܶܦܬܳܝܗܝ ܘܦܰܠܳܚܳܐ ܒܟܰܪܡܳܟ ܣܳܡܬܳܝܗܝ: ܘܒܰܪ ܒܰܝܬܳܟ ܘܝܳܕܰܥ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܐܰܩܺܝܡܬܳܝܗܝ: ܘܥܽܘܬܪܳܟ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܦܰܪܢܶܣܬܳܝܗܝ: ܘܟܽܘܪܚܶܗ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܠܰܝܬܳܝܗܝ ܘܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܨܰܝܶܒܬܳܝܗܝ: ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܒܰܥܘ ܡ̣ܶܢ ܡܥܰܪܬܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܰܒܰܝ ܐܰܥܡܶܕܬܳܝܗܝ ܘܰܒܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܐܰܘܬܶܒܬܳܝܗܝ: ܘܕܰܢܫܰܠܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܬܰܡܳܢ ܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܢܶܒܢܶܐ ܕܰܝܪܳܐ ܦܰܩܶܕܬܳܝܗܝ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ: ܘܰܫܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܬܰܒܬܳܝܗܝ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܰܨܡܰܚܬܳܝܗܝ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܥܬܰܪܬܳܝܗܝ: ܐܳܦ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܨܰܒܶܬܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܘܳܠܺܝܣ ܐܰܪܚܶܩܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܕܢܶܪܕܽܘܦ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܟܠܰܝܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܢܰܚܪܶܒ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܓܰܪܬܳܝܗܝ: ܘܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܶܓܠܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܨܶܗ ܐܰܥܺܝܩܬܳܝܗܝ: ܘܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܫܒܰܩܬܳܝܗܝ: ܘܰܕܢܶܕܥܳܟ ܡ̇ܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܠ ܡܽܘܢ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܠܡܶܩܰܫ ܕܶܝܢ ܒܳܬܪܥܳܟ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܰܠܶܨܬܳܝܗܝ: ܘܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܡܚܰܝܬܳܝܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܥܡܰܕ ܘܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܐܰܣܺܝܬܳܝܗܝ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܗ̣ܽܘ ܐܳܣܝܳܐ ܠܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ ܐܰܫܠܶܛܬܳܝܗܝ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬܳܝܗܝ: ܘܥܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܚܰܝܶܠܬܳܝܗܝ: ܐܳܦ ܠܰܢ ܫܰܚܠܶܦ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܰܚܠܶܦܬܳܝܗܝ ܘܩܰܒܶܠܰܝܢ ܠܡܶܬܬܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬܳܝܗܝ: ܘܰܣܚܽܘܦ ܡܶܢܰܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܚܰܦܬܳܝܗܝ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܛܰܪܬܳܝܗܝ ܘܰܦܬܰܚ ܩܕܳܡܰܝܢ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܬܰܚܬܳܝܗܝ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ: ܩܪܺܝ ܠܰܢ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ: ܘܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܒܰܣܶܡܬܳܝܗܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܰܝܶܠܬܳܝܗܝ: ܘܠܳܟ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܨܰܚܬܳܝܗܝ: ܘܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܟܰܠܶܠܬܳܝܗܝ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦܬܳܝܗܝ ܠܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇: ܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܫܰܚܠܦܳܢܳܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܥܳܕܶܐ: ܕܫܰܚܠܦܶܗ ܠܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܠܐܟܶܗ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܕܺܝܡܶܛ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܬܶܗ ܐܶܬܪܰܟܰܟ ܠܶܒܶܗ ܘܰܦܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܨܳܕܶܗ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܡܪܰܡܪܳܡܽܘ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܫܰܪܒܶܗ ܕܕܺܝܡܶܛ ܘܳܠܐܷ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܗܘܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܗ ܩܰܒܶܠ ܟܠܺܝܠܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܐܰܫܩܶܠ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܳܠܺܝܣ ܢܩܶܦ: ܘܰܕܢܶܚܽܘܬ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܢܰܚܪܶܒ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܘܳܠܺܝܣ ܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܢܚܶܬ ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܘܰܪܺܝܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܨܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܟܡܺܝ̈ܢܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܣܳܒܶܠ ܟܽܠ ܕܽܘܢܳܩܺܝ̈ܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܘܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܐܺܝܕܳܐ ܒܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ: ܠܐ ܫܳܒܶܩ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܕܕܺܝܡܶܛ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܬܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫ ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܕܳܝܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܡܥܰܬܶܕ ܗܘܳܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܐܠܰܗܳܐ ܕܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܳܦ ܕܺܝܡܶܛ: ܘܶܐܢ ܢܨܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܡ̇ܰܢ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܦܢܺܝ: ܘܕܺܝܡܶܛ ܒܝܰܕ ܐܳܣ̈ܘܳܬܶܗ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܬܰܠܡܶܕ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܽܘܪܳܘܣ ܡܰܢܰܥ ܘܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܥܡܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܐܳ ܕܰܢܒܰܥܘ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܒܛܶܠܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܐܳܦ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܶܗ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ ܕܰܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܘܰܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ ܕܢܰܚܪܶܒ ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܪ̈ܳܥܡܳܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܠܥܺܐܕܶܗ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܽܘܪܳܘܣ ܡܛܳܐ: ܘܕܰܢܩܽܘܡ ܕܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܰܫܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܒܰܝ ܛܰܥܢܶܗ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ: ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܰܠܐܟܳܐ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܚܰܝܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܳܟ: ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܘܰܐܣܺܝܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܟ: ܗܘܺܝ ܚܠܺܝܡ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܬܰܚܽܘ̈ܒܶܐ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܠܶܗ ܡܩܰܠܣܺܝܢܳܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܐܳܣܝܳܐ ܕܠܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܓܰܙܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܚܒܰܫܬ ܢܰܦܫܳܟ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܗܳܐ ܫܡܳܟ ܢܳܨܰܚ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܛܳܪܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܒܳܟ ܘܰܒܪܰܒܳܟ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܡܶܬܓܰܘ̈ܣܳܢܶܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܡܗܰܕܝ̈ܳܢܶܐ ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܡܫܰܒ̈ܠܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܡܣܰܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܫܰܘ̈ܙܒܳܢܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܥܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܗܳܐ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܶܬܛܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ: ܘܰܠܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܡܙܰܝ̈ܚܳܢܶܐ: ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘ̈ܣܳܢܶܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܦ̈ܩܳܢܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܕܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢܶܐ: ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩ̈ܳܢܶܐ: ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܩܰܒܶܠ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܘܥܳܨܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܘܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ: ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ: ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܪܶܒ: ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܚܳܫܶܟ ܘܨܶܡܚܳܐ ܕܠܐ ܩܳܦܶܣ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܠܐܪܥܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܢܗܰܪ: ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܠܘܳܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܰܠ ܒܰܒܣܰܪ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܘܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܩܰܒܠܐ ܩܰܪܶܒ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܶܐܫܰܕ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܚܰܣܺܝ ܘܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܒܺܝܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܪܚܶܩ ܠܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܒܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܦܰܩܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܝܺܕܰܥ ܫܽܘܚܠܳܦܶܗ ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ: ܐܰܪܚܶܫ ܒܠܶܒܶܗ ܕܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܘܰܐܥܡܕܶܗ ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܠܡܶܠܰܬ݀ ܪܰܒܶܗ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܐܶܬܢܰܗܪܰܬ݀ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪܰܒܶܗ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰܝ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܐܪܳܙܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܐܪܳܙܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ: ܩܰܒܶܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܚܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܘܳܠܺܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܕ ܕܺܐܒܳܐ ܚܰܨܺܝܦܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܕ ܦܰܪܙܠܐ ܩܰܫܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܰܪܓܫܰܬ݀ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܺܝܡܶܛ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܣܰܓܺܝ ܚܶܫܰܬ݀: ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ: ܕܳܐܦ ܠܗܳܢܳܐ ܕܺܝܡܶܛ ܫܰܚܠܶܦ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܳܛܝܽܘܬ ܫܽܘܩܪܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܰܪܺܝ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ ܡܒܰܙܰܚ ܒܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܡܰܥܡܶܪ̈ܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡܰܗ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܝ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܕܬܰܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܝܶܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܬܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܘܰܡܥܳܩ̈ܶܐ ܡܠܰܒܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܒܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܒܪ̈ܳܗܳܡܳܝܶܐ ܡܒܰܣܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܪܝܫܐ ܕܡܣܒܪ̈ܢܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܗܰܘ̈ܢܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ: ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ: ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܠܐܘܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܕܫܰܕܪܶܗ ܠܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܘܰܐܣܝܶܗ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܕܫܳܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܬܰܠܡܶܕ ܠܟܰܪܟܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܠܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܦܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐܝ̣ܬ ܐܳܦ ܓܢܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܪܙܳܢܽܘܬ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܳܐܦ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܕܰܪܕܪܳܝܬܳܐ ܘܟܽܘܒܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܛܰܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܬܶܡ ܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܕܨܰܠܡܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܥܰܠ ܕܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܶܙܕܰܪܟܰܠ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܘܠܰܢ ܣܚܰܦ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܫܺܝܛܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܰܓܗܰܪ ܕܚܺܝ̣ܠܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܫܰܦܶܦ ܫܰܒܪܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܚܰܠܒܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܥܳܪܽܘܩܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܙܺܝܥܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܩܰܘܡܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܶܗ ܨܳܝܪ̈ܳܢ ܛܶܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܰܪܺܝ ܒܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܕܠܶܗ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܰܕܢܰܐܣܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܐܳܦ ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܚܦܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܐܰܕܺܝܫ ܐܶܢܽܘܢ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܶܐܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܠܐ ܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܛܶܠܳܢ̈ܳܝܳܬܗܽܘܢ ܢܩܺܝ̈ܡܳܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܫܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܪܟܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܢܰܥܡܕܽܘܢ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܫܡܶܗ ܦܰܪܓܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܠܰܒܛܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܠܪܽܘܡܺܝ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܩܰܕܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܐܶܦܶܣܳܘܣ ܡܫܰܡܰܗܬܳܐ ܘܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܪܰܒܶܗ ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܕܓܳܫ ܕܰܦܢܶܗ ܠܗܶܢܕܽܘ ܗ̇ܳܝ ܡܫܰܟܰܪܬܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܙܕܰܒܢܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܠܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܒܺܝܢ ܐܰܡܛܝܶܗ ܦܽܘܪܣܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܪܰܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܕܰܝ ܕܶܝܢ ܬܡܺܝܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܡܶܠܬܳܐ ܚܺܐܦܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܚܰܓܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܐܘܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܺܝܩܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܕܳܫܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܐܶܬܕܰܫܰܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܟܰܪܟܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝ ܗܳܢܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܒܗܺܝܠܐܴܝ̣ܬ ܛܶܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܓܰܕ̈ܶܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܩܰܠܦ̈ܠܳܦܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܓܳܠܰܝ ܫܡܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܘܩܰܦܠܽܘ̈ܛܶܐ ܐܰܫܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܫܰܪܺܝܘ ܢܳܝܕܺܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܣܬܰܕܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܰܢܗܪܳܗ̇ ܠܐܘܪܗܳܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܡܢܰܣܰܝ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܣܰܡܣܡܳܗ̇ ܐܳܣܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܩܝܳܗ̇ ܝܰܨܺܝܦܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܣܰܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܚܳܫܰܚ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܫܟܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܕܺܝܩ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܰܐܥܪܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܚܰܝܶܨ ܚܠܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܛܪܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܘܥܰܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܢܰܚܶܡ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܬܡܠܐܷ ܟܰܕ ܡܰܐܨܶܕ ܘܚܳܙܶܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܰܟܺܝܟܺܝܢ ܘܰܠܡܶܠܬܶܗ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܰܟܺܝܦܳܐܝ̣ܬ: ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܟܦܺܝܦܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܰܡܢܰܫܩܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܬܰܐܣܶܐ ܘܚܳܕܶܐ ܘܕܳܐܶܨ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܢܥܽܘ ܒܪܶܗ ܘܡܰܪܝܳܗܶܒ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܛܶܒܰܘ̈ܗܝ ܡܰܝܬܶܝܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝ̣ܬ: ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܨܳܝܬܺܝܢ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܓܽܘܣܛܺܝܢ ܐܶܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܪܳܘܙܳܐ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ: ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܐܳܦ ܠܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܬܰܒܪܺܝܢ ܚܶܡܬܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܐܒܽܘܢܳܐ ܘܰܐܒܽܘܒܺܝ ܘܣܳܢܺܝܩ ܒܰܪ ܥܰܒܕܽܘ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܠܐ ܣܰܒܥܳܐܝ̣ܬ: ܒܰܪ ܣܰܡܝܳܐ ܘܥܰܒܫܰܠܡܳܐ ܥܰܡ ܥܘܺܝܕܳܐ ܕܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܛܽܘܒܰܝ ܒܰܪ ܛܽܘܒܺܝܰܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܝܰܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܺܝܠ ܘܢܳܒܽܘ ܕܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܰܢܳܢ ܛܒܰܠܳܪܳܐ ܥܰܡ ܫܶܡܫܰܓܪܰܡ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܓܰܝ ܘܦܰܠܽܘܛ ܕܡܶܬܟܰܗܢܺܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܐܳܦ ܡܰܠܦܺܝܢ ܦܫܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܰܥ̈ܓܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܳܥܙܺܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ: ܐܽܘܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܥܠܰܒܬܳܗ̇ ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܫܰܠܡܰܬ݀ ܒܰܪܬ ܡܰܗܕܪܰܬ݀ ܡܰܠܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܕܰܝ ܢܳܚܬܳܐ ܪܶܓܠܳܐܝ̣ܬ ܥܒܶܕܢܳܒܽܘ ܘܰܥܘܺܝܕܳܐ ܘܦܺܝܪܽܘܙܕܰܢܩܽܘ ܕܗܳܘܶܝܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܘܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝ̣ܬ ܐܳܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܪܗܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܚܳܪ̈ܢܳܝܶܐ ܘܨܽܘ̈ܒܳܝܶܐ ܕܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܢܽܘܪܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܳܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܐܠܳܨܳܐܝ̣ܬ: ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܟܽܠ ܓܶܢܣܺܝ̈ܢ ܘܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܘܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܗܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܥܺܐܕܶܗ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܚܳܕܶܝܢ ܘܕܳܝܨܺܝܢ: ܘܰܠܚܰܓܶܗ ܦܨܺܝܚܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ: ܐܳܦ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܠܶܗ ܡܙܰܝܚܺܝܢ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܚܳܝܒܺܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܠܰܟܠܺܝܠ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܓܳܕܠܺܝܢܰܢ: ܘܠܰܡܣܰܝܳܟܽܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ: ܢܶܦܢܶܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ ܘܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܟܪܰܗ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܒܶܗ ܩܪܳܐ ܠܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܙܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܐܱܓܺܝ ܥܳܒܶܕ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܥܰܒܕܶܗ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܘܰܐܪܥܶܡ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܒܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܺܐܝܳܪ ܝܰܪܚܳܐ ܝܽܘܡ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܕܳܐܶܨ ܘܪܳܘܶܙ ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ ܒܒܽܘܝܳܐܱܝ̈ܟ: ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܥܳܩ̈ܳܬܰܢ ܘܰܐܪܘܰܚ ܠܰܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܢ: ܬܠܽܘܚ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܗܰܕܳܐ ܠܰܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܟ: ܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܠܚܺܝ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܝܰܩܶܢ ܠܰܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܒܳܟ: ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܢܺܝ ܠܰܢ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ: ܪܫܽܘܡ ܠܰܢ ܒܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܩܳܪ̈ܝܰܝ ܫܡܳܟ: ܝܰܒܶܠ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܟܠܺܝܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܢܰܨܰܚ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܕܰܢܫܰܒܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܘܰܢܩܰܠܣܳܟ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܦܫܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܠܐ ܫܰܠܘܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܚܰܟܶܡ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ: ܚܰܟܶܡ ܠܰܢ ܒܪܽܘܚܳܟ: ܥܰܫܶܢ ܠܰܢ ܒܣܰܒܪܳܟ: ܢܰܨܰܚ ܠܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܟ: ܠܰܒܶܒ ܠܰܢ ܒܡܶܠܬܳܟ: ܙܰܝܶܢ ܠܰܢ ܒܙܳܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܦܨܰܚ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ: ܘܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܥܢܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܬܟܰܫ̈ܦܳܢܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ: ܘܨܽܘܬ ܠܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܘܚܰܝܶܠ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܰܨܒܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܫܠܳܡܶܗ: ܘܩܰܒܶܠ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܘܦܰܢܳܐ ܠܟܽܠܚܰܕ ܐܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܶܗ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ ܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܒܝܰܕ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠ ܙܺܝܘܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܗܶܕ ܚܠܳܦ ܫܡܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܫܘܺܝ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܣܳܗܕܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܳܐܘ ܣܳܗܕܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܫܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܥܳܕܽܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܡܣܰܪ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܶܗ ܙܟܳܐ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܡܰܥ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܐܰܒܰܝ ܒܪܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܟܽܘܠܳܠܶܗ ܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܙܗܺܝܪܽܘܬܶܗ ܣܳܗܕܳܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܢܰܬ݀ ܐܶܡܶܗ ܥܰܡܶܗ ܘܩܰܒܠܰܬ݀ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܢܶܩܛܠܶܗ ܪܗܶܛ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܐܰܕܪܟܶܗ ܩܥܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܫܽܘܥܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܒܓܰܘܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܦܳܫܰܬ݀ ܠܒܰܪ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܕܰܙܟܳܐ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܓܽܘܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܟܠܺܝܠܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܘܰܠܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܰܘܫܛܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܐܒܽܘܟ ܬܶܐܘܳܕܪܺܝܛܽܘܣ ܣܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܠܐܡܳܟ ܣܳܒܬܳܐ ܕܪܽܘܦܰܢܺܝܰܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܰܐܒܗܶܬܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܘܰܐܟܶܣܬ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܐ ܕܶܚܠܐ ܐܰܘܕܺܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܟܰܕ ܫܠܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܓܕܽܘܟ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܫܕܰܘ ܥܰܠ ܦܰܐܬܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܢܶܦܛܳܐ ܘܡܶܢܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܠܐ ܐܶܬܚܰܪܟܰܬ݀ ܒܳܟ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܟܰܕ ܒܥܰܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܣܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܕܰܐܒܳܪܳܐ ܒܰܩܕܳܠܳܟ ܘܰܢܛܰܒܥܽܘܢܳܟ ܒܝܰܡܳܐ ܘܡܰܠܐܟܳܐ ܣܰܡܺܝ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܡܳܪܳܟ ܦܰܨܺܝ ܠܰܟ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܘܠܳܟ ܫܰܘܙܶܒ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܐܰܘܒܠܳܟ: ܘܰܓܒܶܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܘܟܠܳܟ: ܘܰܫܒܽܘܩܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܠܳܟ: ܘܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܳܟ: ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܰܫܕܰܐܘܽܘܟ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܣܟܰܪܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ: ܘܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܦܬܰܚܘ ܠܐܬܽܘܢܳܐ ܘܶܐܫܟܚܽܘܟ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܟ: ܘܚܰܒܫܽܘܟ ܥܰܡ ܕܶܒܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܠܐ ܣܶܪܚܰܬ݀ ܒܳܟ: ܘܥܰܡ ܢܶܡܪܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܠܐ ܐܰܥܺܝܩܳܟ: ܘܥܰܡ ܐܰܪܝܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܠܰܟܶܚ ܗܘܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܰܡܢܰܫܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ: ܘܪܰܓܡܽܘܟ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܠܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ݀ ܠܳܟ: ܘܦܰܣܩܽܘܗܝ ܠܠܶܫܳܢܳܟ ܕܠܐ ܬܡܰܠܶܠ ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܰܝܬ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܕܰܝ ܕܡܺܝܬܬ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗܘܰܝܬ ܡܰܡܠܠܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܠܶܫܳܢܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܰܐܪܟܒܽܘܟ ܥܰܠ ܣܳܪܓܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܕܰܩܒܺܝ̈ܥܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܗ ܣܶܟ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܳܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܐܶܬܦܣܶܩܬ ܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܘܠܳܠܳܟ: ܘܫܰܢܝܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܟ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܕܳܢܳܟ ܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܳܟ: ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܪܟܒܽܘܟ ܒܚܶܡܬܳܐ ܗܦܰܟ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܘܕܳܫܶܗ ܘܰܦܪܰܬ݀ ܟܰܪܣܶܗ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܺܗܰܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܫܰܒܰܚ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܟ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܟ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܡܺܝܗܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܚܳܝܒܺܝܢܰܢ: ܘܰܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܳܦ ܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܕܢܰܚܶܡܬ ܒܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܣܳܡܟܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܣܰܡܟܳܗ̇ ܠܐܘܪܗܳܝ ܗ̇ܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܘܰܣܬܰܪ ܘܚܰܝܶܒ ܠܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܰܢܺܐܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܦܳܚ ܪܺܝܚܶܗ ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܨܶܡܚܳܐ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐ ܕܰܨܡܰܚܘ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܠܐܷ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܩܰܢܩܶܢܬ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܪܳܚܡܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ ܠܡܳܪܳܟ ܘܓܰܘܙܶܠܬ ܒܪܚܶܡܬܶܗ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܬܳܓܳܐ ܡܰܕܗܒܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܫܰܐܠܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ ܘܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐܝ̣ܬ ܕܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܙܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܟܰܗܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܠܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܐ ܡܕܰܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܘܣܰܒܥܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܡܫܰܪܬܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܣܳܗܕܳܐ ܐܰܒܰܝ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ: ܒܥܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܗ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ: ܚܕܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܡܶܬܓܰܘ̈ܝܰܝ ܒܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܓܢܺܝܙܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܐܳ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܰܝ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܦܰܪܶܗܣܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܓܽܘܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܪܺܝܫܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܟܶܢܫܰܢ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܕܢܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܳܢ ܕܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܒܝܰܕ ܪܶܡܙܶܗ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܰܚܙܰܘ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐ ܦܠܺܝܓܳܐܝ̣ܬ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܒܰܟܳܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐܝ̣ܬ: ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܬ ܕܠܰܢ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܶܡܥܶܬ ܠܺܝ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܣܳܩܪܺܝܢ ܠܳܟ ܘܣܳܢܶܝܢ ܠܳܟ ܚܰܣܳܡܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܪܟܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܣܳܦܶܩ ܗ̣ܽܘ ܠܺܝ ܘܠܳܟ ܐܶܢ ܬܺܐܬܶܐ ܘܨܶܝܕܰܝ ܬܶܬܢܺܝܚ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ: ܦܩܽܘܕ ܘܬܳܐ ܒܰܪܶܟܳܝܗܝ ܠܟܰܪܟܰܢ ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܳܦܶܩ ܗ̣ܽܘ ܠܰܬܪ̈ܰܝܢ ܐܶܢ ܬܺܐܬܶܐ ܘܠܐ ܬܶܚܰܫ ܟܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ. ܘܬܳܐ ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܘܗܳܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܺܝ ܡܫܺܝܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܠܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܐܰܟܺܝܦܳܐܝ̣ܬ: ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܣܰܓܺܝ ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܳܬܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܠܣܶܓܕܬܳܟ ܥܰܒܕܳܢܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܕܳܫ̈ܢܐܶ ܕܫܰܕܪܶܬ ܠܳܟ ܒܨܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐ ܬܰܣܠܐܷ ܠܰܓܥܳܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܕܫܳܐܶܠ ܠܳܟ ܚܢܺܝܓܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܬܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܚܰܢܳܢ ܘܰܫܡܶܫܓܶܪܰܡ ܘܡܰܪܝܳܗܶܒ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܟܺܐܒ̈ܰܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܰܢܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐܒܓܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܰܪܟܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢܬ ܒܺܝ ܚܰܡܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܟܰܪܟܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܬ ܗܰܝܡܶܢܬ ܠܺܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝ̣ܬ: ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܫܰܡܠܐܷ ܘܗܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗ̇ܰܘ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܳܒܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܝ ܕܰܠܟܺܐܒܰܝ̈ܟ ܢܰܐܣܶܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܝ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܐܳܦ ܕܰܢܫܰܪܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܰܘܕܥܳܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܶܒܠܶܬ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܝ̣ܬ ܘܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܡܶܬܥܰܠܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܕܪܶܗ ܠܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܠܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܟܰܪܟܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ̣ܝܬ: ܘܰܚܕܺܝ ܐܰܒܓܰܪ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܕܰܝ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐ ܕܰܓܳܠܐܴܝ̣ܬ: ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܶܗ ܘܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܟܰܪܟܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝ ܘܰܩܢܰܘ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܪܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܰܬܩܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܡܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܐܳܦ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܬܰܒܰܪ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܥܩܰܪ ܠܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܪܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܰܗܬܳܐ ܘܩܰܕܶܫ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܫܰܘܬܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܘܟܰܕ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܢ ܡܥܰܢܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܛܶܒ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܒܶܪܽܘܠܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܒܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܨܡܰܚ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܓܠܐ ܥܽܘܬܪ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܡܰܣ̈ܟܢܳܢܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܰܪܬܚܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܕܳܫܢܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܶܐܬܕܰܫܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܰܢ ܠܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܗܰܕܺܝ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܰܥܕܳܐ ܡܠܐܷ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܕܘܰܥܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐܒܓܰܪ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܒܰܪ ܡܰܥܢܽܘ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܙܡܰܪܓܕܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܙܢܰܩ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܦܢܺܝܬܰܢ ܡܓܰܡܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܩܛܺܝܠܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܛܪܺܝܓܽܘܕܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܘܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܶܗ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܠܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܠܡܰܐܻܝܢܽܘܬܳܐ ܚܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܝܰܪܕܳܐ ܡܓܺܝܚܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܝܰܒܶܠ ܘܬܰܦܶܦ ܒܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܡܽܘܣܺܝܩܪܳܝܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܒܰܢܩܰܫ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܘܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܠܐܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܳܟ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܒܗܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܘܰܐܟܪܶܙ ܕܽܘܓܡܰܛܰܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘ̈ܓܺܝܣܳܝܶܐ ܦܰܬܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܟܰܕ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢܰܢ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܡܫܰܪܬܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܳܬܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܳܣܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܪܶܟܬ ܠܐܘܪ̈ܗܳܝܶܐ ܘܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܘܣܺܝܡܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܫܽܘܪܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܢܰܨܚܳܟ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܟ: ܘܣܰܬܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘ̈ܛܰܠܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒ ܠܥܺܐܕܳܟ ܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܘܰܐܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ: ܘܰܐܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܥܺܝ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ ܠܐܘܪܗܳܝ ܕܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܕܒܰܟܪܰܬ݀ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܣܶܘܚܰܬ݀ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܐܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܡ ܝܽܘܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܟܰܪܟܳܐ ܐܶܬܒܰܪܰܟ ܒܶܗ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܥܰܡ ܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܕܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܶܐܬܓܒܺܝ ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܐܘܪܗܳܝ ܪܳܡܰܬ݀ ܫܡܳܐ ܕܒܰܟܪܰܬ݀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܠܡܳܪܶܗ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܓܰܪܬܶܗ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ: ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܐܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܠܐܘܪܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܥܰܡ ܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܥܠܶܗ ܐܰܒܓܰܪ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܶܐܬܒܰܪܰܟ ܗ̣ܽܘ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܝܬܳܝܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ: ܘܰܐܣܺܝ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܡܶܠܰܬ݀ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܥܡܶܕ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܽܘܪܗܳܝ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܐܦܢܺܝ ܘܰܐܥܡܶܕ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܗܳܝ ܘܚܳܪܳܢ ܘܒܰܥܠܒܰܟ ܘܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܶܢܕܽܘܶ: ܘܟܰܕ ܣܐܷܒ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܘܶܐܬܬܰܓܰܪ ܛܳܒ ܘܥܰܦܶܦ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܓ̈ܥܶܠܝ ܠܶܗ: ܘܰܐܦܢܺܝ ܝܽܘܬܪܳܢܗܶܝܢ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܰܥܩܰܪ ܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܰܙܪܰܥ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܓܰܒܝ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܕܺܝܘ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܪܘܰܙ ܒܶܗ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܠܶܘܺܝܬܶܗ ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܦܰܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ: ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ: ܕܥܰܡ ܐܰܒܓܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܢܰܝܬ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܟܳܪܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܐܢܗܪܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܥܩܰܪܬ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܢܨܰܒܬ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܣܚܰܦܬ ܕܶܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܩܒܰܥܬ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝܬ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܬܰܠܡܶܕܬ ܠܥ̈ܰܛܠܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܒܰܛܶܠܬ ܠܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܫܰܟܠܶܠܬ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܪܰܒ ܗ̣ܽܘ ܛܽܘܒܳܟ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܣܳܘܚܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܒܡܶܠܬܳܟ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܡܰܠܠܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܶܗ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܰܘܪܶܒ ܠܦܽܘ̈ܫܳܩܰܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܩܰܠܶܣ ܠܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܓܰܒܪܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܢܰܨܰܚ ܠܬܶܓܡܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܛܳܪܽܘܕܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܚܰܪܪܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܡܰܥܒܪܳܢܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܘܰܡܫܰܗܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܢ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܥܺܝ ܘܶܐܬܟܰܫܦ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܳܪܳܟ: ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܢ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝܢ: ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܠܟܶܢܫܰܝ̈ܢ: ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܫܰܝܢܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ: ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܕܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ: ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝܟܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܬܐ ܡܪܬܝ ܒܪܒܪܐ ܘܝܘܠܝܢܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܰܒܥܽܘܫܢܶܗ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܒܬܽܘܩܦܶܗ ܫܩܰܠܘ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܙܰܝܢܶܗ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܙܟܰܘ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܩܳܡܰܬ݀ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟܪܙܰܬ݀: ܘܚܰܪܺܝܦܽܘܬ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݀: ܘܫܽܘܠܗܳܒ ܪܶܚܡܬܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܕܢܚܰܬ݀: ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܝܶܗܒܰܬ݀: ܘܠܐܒܽܘܗ̇ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܒܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܐܰܒܗܬܰܬ݀ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܠܐ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܒܶܗ ܡܶܙܕܰܝܢܺܝܢ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕܟܽܠ ܕܒܶܗ ܡܣܰܒܪܺܝܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܣܳܗܕܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܫܰܢܺܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܥܒܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܢܓܰܕ ܘܰܐܣܶܩ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܕܰܚܦܺܝܛܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܠܘܳܬ ܡܰܙܠܓܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܠܺܝ ܡܰܕܥܳܗ̇: ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܺܠܝܳܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܟܰܕ ܡܳܠܐܷ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܐܶܣܛܠܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܬܰܪܶܨ ܗܰܠܟ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܥܰܬܶܕ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܷ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܡܝܰܐܝܰܒ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ: ܗ̣ܺܝ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܝܬܳܐ: ܘܗ̇ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܢܰܕܢܰܚ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܗ̇ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܕܢܚܳܗ̇ ܚܶܠܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ ܡܢܳܪܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܚܠܳܦ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܡܟܽܘܬܳܗ̇ ܘܶܐܬܒܰܝܢܰܬ݀ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܳܗ̇: ܫܰܪܝܰܬ݀ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܡܣܰܚܦܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܟܰܕ ܠܐܒܽܘܒܳܐ ܕܒܶܗܬܬܳܐ ܕܒܶܗ ܙܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܬܰܒܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܟܰܕ ܠܡܰܓܕܠܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܒܢܺܝ ܠܳܗ̇ ܒܩܽܘܒܰܬ݀ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܠܦܳܐ: ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܒܗ̇ܳܝ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܟܰܬܰܪ ܡܰܣܠܝܳܐ: ܘܰܠܚܰܬܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܫܳܒܩܳܐ: ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܦܳܛܽܘܪܬܳܐ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܪܳܐ ܡܰܪܦܝܳܐ: ܠܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܒܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܫܳܝܛܳܐ: ܘܰܠܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܓܰܘܬܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܳܣܪܳܐ: ܘܡܶܢܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܬܪܰܚܩܳܐ: ܒܪܶܓܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬ݀ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܕܠܶܗ ܐܰܚܒܰܬ݀: ܕܡܶܟܺܝܠ ܠܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܰܣܛܝܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܪܶܓܬܳܐ: ܐܳܦܠܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܘܠܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܦܢܺܝܘ ܠܰܚܝܳܪܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܥܽܘܪܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܠܡܰܬ݀ ܗ̣ܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܕܳܚܠܐ ܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܩܶܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܙܳܝܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܪܳܥܠܐ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܣܳܩ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܟܰܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘ̈ܙܳܚܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ: ܘܰܚܢܰܢ ܕܝܰܩܰܪܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܘܠܳܠܳܗ̇: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܣܗܕܰܬ݀: ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܰܠܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܐ ܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܳܪܥܽܘܬܳܐ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܳܐ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܟܬܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܠܘܳܬ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܚܽܘܒܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܡܣܰܓ̈ܦܳܢ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ: ܟܰܕ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܦܪܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܛܳܒܳܐ ܣܳܝܩܺܝܢ ܪ̈ܺܝܚܬܳܢܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܚܰܡܪܶܗ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܚܰܠܝܳܐ ܒܳܣܡܺܝܢ ܚܕܽܘܓܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܠܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܡܶܙܕܰܗܶܝܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܠܳܒ̈ܫܳܢ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܫܦܺܝܬܳܐ ܡܕܰܟܶܝܢ ܝܳܶܕܥܰܘ̈ܗܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܐܓܶܢ ܒܗܽܘܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܪܶܚܡܬܶܗ ܐܶܬܰܐܣܪܰܬ݀ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܘܰܛܥܳܬ݀ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܘܗܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܪܚܺܝܡܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܝܽܘܩܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܳܟ ܐܶܙܕܰܗܺܝܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܫܦܰܪܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܒܳܟ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܳܟ ܚܙܳܬ݀ ܛܒܺܝܒܬܳܐ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܢܗܰܪܬܳܗ̇ ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܰܠܓܶܠܬ: ܘܒܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܙܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܒܚܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܬܰܒܪܩܺܝܬܽܘܢ ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܬܽܘܢ: ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܟܰܕ ܒܡܰܓܕܠܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬ ܫܽܘܦܪܶܗ ܟܝܳܢܳܝܳܐ: ܡܗܰܒܒܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܒܨܶܒܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ: ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܒܰܐܒܽܘܒܳܐ ܚܠܐܷ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܰܠܟܽܠ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܩܳܠ ܙܡܳܪܳܗ̇ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܡܰܬܗܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܰܝܬ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܠܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬ ܦܽܘܠܚܳܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܕܡܶܨܛܰܐܷܐ ܒܙܰܗܡܰܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܐܰܕܢܰܚܬ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܘܰܚܙܳܬ ܕܰܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܙܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ: ܘܫܰܪܝܰܬ݀ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܠܡܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܪܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܣܠܝܰܬ݀ ܠܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬ ܐܠܰܗ̈ܶܐ: ܘܕܰܚܩܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܳܗ̇ ܪܶܚܡܬܳܗ̇ ܕܰܐܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܰܠܗܳܝ ܕܰܒܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܳܠܚܳܐ ܗܘܳܬ: ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܩܪܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܶܚܕܰܬ݀: ܘܒܶܗ ܠܳܥܙܳܐ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗ̣ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܒܬܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̣ܽܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܒܩܺܝܬܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܫܡܰܥܝ ܒܪܰܬܝ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܶܕܢܶܟܝ: ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܚܰܬܢܳܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܶܟܝ ܣܓܽܘܕܝ ܠܶܗ: ܘܕܰܥܝ ܕܟܰܕ ܠܶܗ ܬܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܬܶܬܰܐܣܪܺܝܢ: ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܐܦܰܝ̈ܟܝ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܠܗܰܝܟܠܶܟܝ ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܘܰܥܕܶܟܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܫܽܘܒܚܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܳܪܶܟܝ ܠܰܩܢܽܘܡܶܟܝ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܨܰܒܶܬ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܢܺܐܙ̈ܳܠ̱ܢ ܒܳܬܪܶܟܝ ܘܢܶܥ̈ܠܳܢ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܨܳܬܰܬ݀ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܦܐܻܝ̣ܬܳܐ ܘܶܐܬܢܰܒܪܫܰܬ݀ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܚܽܘܒܳܟ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܒܰܠܐܱܢܺܝ ܠܳܗ̇ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܣܚܽܘܬܳܗ̇: ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܰܣܚܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ: ܢܶܚܬܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܓ̈ܠܶܝܗ̇ ܕܬܶܚܙܺܝܗ̇: ܘܟܰܕ ܐܰܕܺܝܩܰܬ݀ ܚܙܳܬ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܘܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕܘ ܐܽܘܡ̈ܳܢܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܳܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܬܠܳܬ ܟܰܘܺܝ̈ܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܒܚܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܒܡܶܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܥܒܰܕܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܬܠܳܬ ܟܰܘܺܝ̈ܢ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ ܐܰܒܽܘܗ̇: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܬܠܳܬ ܟܰܘܺܝ̈ܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ݀ ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܫܳܛܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܟܰܕ ܝܺܠܶܦ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܗܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ: ܩܪܳܗ̇ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܕܰܟܡܳܐ ܡܰܥ̈ܠܳܢ ܬܠܳܬ ܟܰܘܺܝ̈ܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ: ܠܦܽܘܩܕܳܢܝ ܐܰܣܠܺܝܬܝ ܒܗܳܕܶܐ ܗ̣ܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ݀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܦܫܺܝܛܳܐ ܨܶܒܥܳܗ̇ ܐܶܡܪܰܬ݀: ܚܙܺܝ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܒܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ: ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܐܳܘ ܠܚܰܢܦܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܫܬܓܰܪ ܒܚܶܡܬܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܬܶܗ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ: ܕܰܫܘܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ ܕܢܰܘܒܕܺܝܗ̇: ܘܨܰܠܝܰܬ݀ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܶܨܛܰܪܝܰܬ݀ ܐܶܣܬܳܐ ܘܩܰܒܶܠܬܳܗ̇ ܘܰܐܥܒܰܪܬܳܗ̇ ܠܛܽܘܪܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܡܰܬ݀ ܢܦܰܩ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܘܶܐܫܟܚܳܗ̇ ܒܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܚܰܕ ܪܳܥܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܗ̣ܽܘ ܘܥܳܢ̈ܶܗ ܩܰܢܬܰܪܺܝܕܽܘܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܒܽܘ̈ܫܝܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܫܠܡܳܗ̇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܬܶܗ ܠܗܺܝܓܡܽܘܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܘܰܐܘܡܝܶܗ ܕܠܐ ܢܶܚܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܬܦܺܝܣܰܬ݀ ܠܫܽܘܕܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܟܰܕ ܡܦܰܪܣܝܳܐ ܐܰܚܬܽܘܗ̇ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܠܶܒܳܐ ܛܰܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܪܰܟܰܟ ܟܰܕ ܚܙܳܗ̇ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܬܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܫܒܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܠܢܶܩܦܶܗ ܘܠܐ ܚܰܫܶܝ̈ܢ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܪܝܰܬ݀ ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܠܡܶܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ: ܠܐ ܒܶܗܬܰܬ݀ ܒܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇: ܠܐ ܚܶܫܰܬ݀ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ: ܠܐ ܐܰܪܓܫܰܬ݀ ܒܫܽܘܩܳܦܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܚܰܒܠܐ ܕܡܰܣܳܐ: ܚܳܪܰܬ݀ ܕܶܝܢ ܒܡܰܠܐܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܣܝܳܗ̇ ܘܠܰܒܒܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܓܽܘܢܳܗ̇: ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܕܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܠܐ ܒܰܓܢܰܬ݀ ܗ̣ܺܝ ܘܫܰܘܬܳܦܬܳܗ̇ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ: ܘܒܰܡܚܰܪܟܽܘܬܳܐ ܕܨܽܘܠܦ̈ܳܬܳܗ̇ ܠܐ ܫܶܐܠܰܬ݀: ܘܰܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܰܐܪܙܰܦܬܳܐ ܠܐ ܐܶܬܢܰܟܝܰܬ݀: ܘܒܰܦܣܳܩܳܐ ܕܰܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܐ ܐܰܝܠܰܬ݀: ܘܰܒܡܰܟܪܟܽܘܬܐ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܟܰܕ ܡܡܰܚܝܳܐ ܘܰܡܦܰܪܣܝܳܐ ܠܐ ܐܶܬܪܰܥܡܰܬ݀: ܐܶܠܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܦܰܚ ܦܰܓܪܳܗ̇ ܘܶܐܬܥܰܒܺܝ ܕܠܐ ܬܶܬܚܙܶܐ: ܘܬܽܘܒ ܡܰܠܐܟܳܐ ܟܰܣܝܶܗ ܠܦܰܓܪܳܗ̇ ܒܶܐܣܛܠܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܘܰܬܗܰܪܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܟܰܠܠܰܬ݀ ܒܣܰܝܦܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܗ̣ܺܝ ܘܰܐ̱ܚܝܳܢܬܳܗ̇ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ: ܘܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܘܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܝܗ̇ ܡܰܒܥܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ: ܟܰܕ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܘܗܺܝܓܡܽܘܢܳܐ ܒܠܰܥܘ ܒܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܰܕܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܕܰܢܩܶܦܬܳܗ̇ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܫܰܘܙܶܒ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܘܕܰܒ̈ܢܰܝ ܗܺܝܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ: ܘܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܗܽܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ: ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ: ܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܢܰܘܚܳܐ: ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܫܽܘܘܙܳܒܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ: ܠܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܥܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܡܰܕܘܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܚܰܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܣܥܽܘܪ ܐܳܦ ܠܐܪܥܳܐ ܒܡܶܛܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܐܳܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܪܘܺܝ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܢܓܰܕ ܒܪܺܝܚ ܒܶܣܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܒܪܶܬܚܶܗ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܩܥܳܐ ܘܫܰܡܰܗ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܰܕܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܬܢܽܘܬܶܗ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܒܶܪܒܰܪܰܐ ܣܳܗܕܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܐ ܒܰܙܥܽܘܪ: ܘܰܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܘܡܰܪܕܝܰܬ݀ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܒܰܠܐܱܢܺܝ ܕܰܒܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܨܳܪܰܬ݀ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬ ܟܰܘܺܝ̈ܢ ܕܣܳܡܰܬ݀ ܒܶܗ: ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܕܟܰܕ ܚܙܳܗ̇ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܐܶܬܒܰܥܪܰܪ ܒܚܶܡܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܘܰܠܩܶܛܠܐ ܐܰܫܠܡܳܗ̇: ܘܰܠܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐ ܘܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܥܶܪܩܰܬ݀ ܕܬܶܬܛܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗ̇ ܗܘܰܘ ܐܶܬܒܰܪܰܟܘ: ܘܕܰܓܠܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܬܬܠܺܝܛܘ: ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܡ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܕܠܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ: ܠܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܠܐ ܓܶܢܣܳܐ ܘܠܐ ܛܽܘܗܡܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܡ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܕܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܗ̇ ܠܰܟܢܺܝܟܬܳܐ ܘܢܰܟܦܬܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܢܶܓܕܰܬ݀ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܚܰܫ̈ܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܣܒܰܠܝ̈: ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪ̈ܝ: ܘܩܰܒܶܠܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܳܪܗܶܝܢ: ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܒܗܶܬ ܒܺܝܫܳܐ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܗܶܝܢ ܚܳܒ ܓܰܒܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܐܚܦܰܪܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܢܳܟܽܘ̈ܠܐ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܗ̣ܶܢܶܝܢ ܫܩ̈ܰܠܝ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ: ܘܰܕܣܳܗܕܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܒܶܪܒܰܪܰܐ: ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܳܗ̈ܕܳܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܳܕ̈ܥܳܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ: ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܝܰܒܒܽܘܢ ܘܰܢܩܰܠܣܽܘܢ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܐܠܶܦܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܘܗܰܕܺܝܪܰܬ݀ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܘܳܝܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܚܰܒܺܝܒܬܶܗ ܕܰܡܟܺܝܪܳܗ̇: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܛܥܺܝܢܰܬ݀ ܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܝܳܗܒܰܬ݀ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗ̈ܕܳܬܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܣܰܡܳܐ ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠ ܝܳܗܒܳܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܦܐܻܝܬܳܐ ܘܰܟܢܺܝܟܬܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܨܶܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܩܳܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܪܘܳܙܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܝܽܘܠܝܰܢܰܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܶܪܒܰܪܰܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܶܣܰܩ ܟܽܠܰܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ݀ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳ܀ ܢܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ ܘܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܘܰܕܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܘܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܝܰܠ ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܬܶܫܡܫܬܗܽܘܢ ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܫܡܶܗ ܘܰܣܕܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܡܰܘ̈ܬܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܰܩܛܺܝܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܡܥܰܠܝ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܟܰܢܫܺܝܢ: ܗ̇ܳܝ ܒܳܗ̇ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܦܳܠܚܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܪܕܰܘ ܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܘܝܰܬܺܝܪ ܚܠܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܘܰܒܣܰܪܘ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܐܗܶܠܘ ܒܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܦܫܰܛܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܝܰܩܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܶܚܡܳܐ  ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܣܶܓܕܰܬ݀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܫ̈ܚܳܢܶܐ ܠܐܪܥܳܐ ܢܚܶܬܬ: ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܫܪܰܝܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ݀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܓܰܫܰܡܬ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ: ܘܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܬ: ܘܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܗ̣ܺܝ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܟܰܬܪܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐܝܬ: ܘ̣ܰܒܝܰܕ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܩܰܕܶܫܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܳܢܳܟ ܘܰܢܩܶܦ̈ܝ ܠܳܟ: ܘܰܫܒܰܩ̈ܝ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܶܝܢ ܘܐܶܬܰܝ̈ ܒܳܬܪܳܟ: ܘܕܰܟܝܽܘܬܗܶܝܢ ܘܰܫܪܳܪܗܶܝܢ ܢܛܰܪ̈ܶܝܢ ܘܰܡܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܟ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܟ: ܘܥܰܠ ܚܰܕܺܝ̈ܗܶܝܢ ܐܰܓܣܶܢܳ̈ܟ ܘܰܒܩܰܝܛܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܶܝܢ ܐܰܓܢܶܝ̈ܢܳܟ: ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܪܶܣ ܝܳܠܶܕܬܳܗ̇ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܟܺܐܒܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܡܡܰܚܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܣܳܟ ܠܐ ܡܶܬܥܰܕܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܳܣܬ ܐܳܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܟ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܰܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ: ܒܝܰܕ ܐܽܘܙܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܝܺܗܺܝܒ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ݀ ܒܢܰܦܫܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܒܳܟ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܢܰܩܦܰܬ݀ ܠܳܟ: ܘܟܰܠܬܳܐ ܚܰܒܺܝܒܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܟܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܳܟ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܳܬܳܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܘܰܐܝܟ ܣܰܗܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܶܬܗܰܕܪܰܬ݀ ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܛܥܳܬ݀ ܠܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܐ ܥܳܒܪܳܐ ܕܶܐܬܪܰܓܪܓܰܬ݀: ܘܠܳܟ ܣܶܓܕܰܬ݀ ܥܰܡ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘܠܐ ܢܰܩܕܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܠܓܰܘ ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܡܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܺܐܪܥܽܘܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܗ̇ܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܳܟ ܘܡܶܛܽܠ ܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܪܡܺܝܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܦܰܠܰܓ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ: ܘܶܐܡܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܬܳܗ̇: ܘܒܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܳܐ: ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܡ̣ܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܶܒܰܬ݀ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܣܶܦܰܬ݀ ܘܰܣܢܰܘ ܠܓܶܢܣܳܐ ܘܠܛܽܘܗܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܠܐܒܳܐ ܘܠܐܡܳܐ ܫܒܰܩܘ: ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ ܟܦܰܪܘ ܘܰܠܥܽܘܬܪܳܐ ܫܳܛܘ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܘ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܳܫܳܬܳܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܡܰܒ̈ܠܛܶܐ ܩܪܰܘ: ܒܰܡܓܽܘܫܽܘܬܳܐ ܒܰܙܰܚܘ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܟܦܰܪܘ: ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫܘ ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܫܬܰܠܗܰܒܘ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ: ܘܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܫܽܘܘ̈ܕܳܝܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܣܒܰܠܘ: ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܐܰܒܣܺܝܘ ܘܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ ܐܰܩܠܺܝܘ: ܒܡܰܘܬܳܐ ܓܰܚܶܟܘ ܠܫܽܘ̈ܕܳܠܐ ܠܐ ܚܫܰܒܘ: ܠܫܽܘ̈ܓܳܫܶܐ ܕܚܰܩܘ: ܠܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܙܢܰܩܘ: ܠܰܓ̈ܙܳܡܶܐ ܐܰܥܒܰܪܘ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܦܣܰܥܘ: ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ: ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܝܰܐܝܰܒܘ: ܠܦܰܪ̈ܕܰܝܣܶܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܚܰܘܰܚܘ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܐܰܚܶܒܘ: ܠܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܘܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܩܶܛܠܐ ܝܰܗܒܘ: ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܫܩܰܠܘ: ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܶܣܛܰܕܝܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܦܰܩܘ: ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܐܰܝܟ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܗܕܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܕܰܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܡܟܰܪܬܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܒܶܗܢܰܡ ܐܰܥܕܺܝܬܽܘܢ ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܐܰܚܽܘܟܝ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܰܬܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܡܗܰܕܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܐܶܬܢܰܨܰܚܬܽܘܢ ܒܢܰܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܶܐܬܢܨܰܒܬܽܘܢ ܒܓܰܢܬܳܐ ܥܕܶܢܳܝܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ݀ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܛܰܒܥܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܒܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܩܒܰܥܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܒܬܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܪܳܦܣܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ ܐܰܒܗܶܬܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܢܶܫܪܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܩܶܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܦܪܰܚܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܰܟܦܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܪܚܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܶܢܟܽܘܢ ܣܳܡܬܽܘܢ: ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܪܰܒܺܝܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܐܰܚܽܘܟܝ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܠܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܠܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܥܳܐܠܐܴ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܣܳܘܚܺܝܢ ܠܶܟܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ: ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܝܰܐܐ ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܠܰܒܶܒ ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܚܰܪܰܪ ܠܡܶܬܬܰܥ̈ܒܕܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܫܰܘܙܶܒ ܠܺܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܢܰܦ̈ܠܐ: ܬܰܪܣܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܙܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܢܰܟܶܦ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ: ܪܰܒܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ: ܣܡܽܘܟ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܚܰܝܶܠ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܐܰܦܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܠܪ̈ܳܕܝܰܝ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܠܰܘܳܐ: ܠܛܳܝ̈ܦܰܝ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܐܰܩܶܦ: ܠܟܽܠ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܣܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܢܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܦܰܢܳܐ ܘܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܢܰܛܰܪ ܘܣܰܬܰܪ: ܠܳܗ̇ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܳܐܦ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܐܰܫܘܳܐ ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܘܰܠܡܶܠܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܣܳܝܽܘܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܥܰܬܕܳܢܳܐ ܕܶܐܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܠܗܰܘ ܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܚܰܝܶܠ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ: ܘܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܰܒܥܺܝܢ ܘܡܰܪܕܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܪܰܒ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܙܰܒܢܳܝܬܳܐ ܦܠܰܚܘ: ܘܥܰܡܶܗ ܬܽܘܒ ܒܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ: ܥܰܡܶܗ ܠܢܰܚܫܺܝܪܳܐ ܕܨܰܝܕܳܐ ܢܦܰܩܘ: ܘܥܰܡܶܗ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܘ: ܘܥܰܡܶܗ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܝܰ ܐܶܬܗܰܕܺܝܘ ܘܳܐܦ ܥܰܡܶܗ ܪܽܘܫܡܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܘ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܘܕܺܝܘ: ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܟܦܰܪܘ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܒܦܳܠܚܽܘܬܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܚܰܘ: ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ݀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܗ̇ܳܝ ܕܡܰܟܪܙܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܰܒܦܶܚܡܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܢܰܒܪܰܫܘ: ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܕܽܘܡܝܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܥܡܶܗ ܗܳܫܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܠܐܡܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܕܶܟܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܐܶܬܢܟܶܣܘ: ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ: ܐܳܘ ܠܒܶܪ̈ܽܘܠܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܛܰܒܥܳܐ ܒܶܗܢܰܡ ܒܬܳܓܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܐܪܰܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܪܰܒܚܰܝܠܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܚܰܘܺܝܘ: ܐܳܘ ܠܕܶܩ̈ܠܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܪܒܥܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܐܰܪܙܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܢܨܶܒܘ: ܐܳܘ ܠܰܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܗܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ: ܐܳܘ ܠܘܰܪ̈ܕܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝ ܪܺܝܚܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܦܐܷܐ ܚܶܙܘܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܛܰܥܡܳܐ ܘܰܚܠܐܷ ܪܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܓܰܢܰܬ݀ ܥܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܰܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܘܰܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܩܰܠܘ: ܐܳܘ ܠܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܒܶܪܽܘܠܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܘܰܚܕܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܳܪܬܝ ܣܰܪܳܐ ܒܥܶܩܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܚܪܺܝܙܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܙܡܰܪܓܕܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܰܟܠܺܝܠܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܙܗܪܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܝܰܕܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܙܡܺܝܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܰܚܠܽܘܠܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܪܳܦܣܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ: ܐܳܘ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܦܰܠܳܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܟܰܪܡܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܳܬ ܦܳܠܚܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܶܠܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܠܝ̈ܰܝ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܡܗܰܕܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܥܺܝ̈ܙܳܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܓܺܝܚܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܓܺܝܚܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܛܳܝ̈ܦܳܢ ܒܝܰܡܳܐ ܒܳܠܽܘܥܳܐ ܡܫܰܘܙܒܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܢܽܘܡܺܝܩܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܫܒܺܝܠܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܰܘܒܶܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܥܽܘ̈ܙܰܝܠܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܐܰܝܠܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܓܰܡܪܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܡܰܥܛܪܺܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܛܰܠܩܺܝܢ: ܐܘ ܠܰܨܠܰܘ̈ܠܳܝܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܕܰܚܠܽܘܠܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܫܶܚܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܪܗܒܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܩܽܘܢܛܳܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܢܰܝܙܟܳܐ ܠܛܺܝܫ ܒܰܕܡܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܛܽܘ̈ܠܳܩܰܘܗܝ ܕܪܺܝܫ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܒܰܣܒܣܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܘܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܽܘܢ ܡܦܰܢܶܝܢ: ܐܳܘ ܠܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܪܰܥܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܪܳܥܡܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܒܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܩܛܺܝܠܐ ܘܰܚܪܺܝܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܣܺܝ̈ܡܳܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝܚܗܽܘܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܪܳܥܠܺܝܢ: ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܟܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ: ܐܳܘ ܠܬܰܘܪ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܥܰܡ ܚܰܕ ܐܺܝܙܒܰܪܟܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܒܟܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܛܳܦܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܢܟܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܬܶܬܟܰܫܦܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ: ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ: ܘܚܰܘܰܘ ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܩܺܝܪ ܗ̣ܽܘ ܕܶܡܟܽܘܢ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܡܥܳܕ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܥܰܠܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܚܶܒܬܽܘܢܳܝܗܝ: ܒܥܰܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܳܘ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܶܗ ܐܳܘ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܙܶܕ̈ܩܶܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܢܫܰܪܬܰܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܬܕܰܝ̈ܘܢܳܢܶܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܕܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ: ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ: ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܕܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܰܦܢܶܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܢܶܬܶܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒܘ ܠܥܺܐܕܟܽܘܢ ܘܳܐܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܰܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

 

ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܒܰܠܐܱܣܡܽܘܢ ܡܽܘܪܳܢܳܝܳܐ ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܢܪܰܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܗܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܪܟܺܝܢܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܟܶܢ: ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ: ܕܡܰܓܥܶܠ ܗ̣ܽܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܬܩ̈ܳܢܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܓܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܰܬܐܳ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ: ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܗ̣ܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܝܰܩܺܝܪ ܗ̣ܽܘ ܕܶܡܗܽܘܢ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܩܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܳܪܳܐ ܡܟܰܡܗܳܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܠܘܳܬ ܨܶܡܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܳܐܦ ܗ̣ܽܘ ܣܳܗܕܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܥܒܺܝܕ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܡܫܰܟܶܢ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܛܳܦܣܺܝܢ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܩ̈ܳܠܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܐ ܢܫܰܘܫܶܛ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܘܰܠܘܳܬ ܡܶܫܟܚܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ: ܘܰܠܠܐ ܡܶܬܡܰܨ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܟܰܕ ܚܙܰܝܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܫܒܺܝܚ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܚܒܳܠܐ ܫܶܪܟܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܪܰܝܬ ܘܬܰܩܶܢܬ: ܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܦܰܐܝܽܘܬܳܟ: ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܫܰܕܰܪܬ ܩܢܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܒܳܗ̇: ܗ̇ܰܘ ܡ̇ܰܢ ܕܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܐ ܫܰܢܺܝ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܥܒܰܕ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܶܣܪܶܗ ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܦܰܪܣܺܝ ܠܐܪ̈ܟܰܐܣ ܘܰܠܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܒܺܝܫܳܐ ܣܚܰܦ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܪܶܒ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܦܶܩ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܐܰܣܶܩ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܠܳܟ ܪܰܥܺܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ: ܗ̣ܽܘ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܪܶܚܡܰܬ݀ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܪܟܶܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܰܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܒܰܚܒܳܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ: ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܠܳܟ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܠܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܐܠܰܗ̈ܶܐ ܩܳܪܝܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܗ̇ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܺܝܡܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܚܶܫ ܒܠܶܒܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܫܡܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܩܰܘܡܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܒܪܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܢܰܚܫܺܝܪܳܐ ܕܨܰܝܕܳܐ ܐܰܦܩܶܗ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܦܳܠܚ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܪܣܳܢܝܳܐ ܠܘܳܬ ܦܽܘܪ̈ܣܳܢܝܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܚܶܙܘܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܩܛܳܐ ܣܳܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܨܺܝܕܬܶܗ ܐܰܥܶܠ ܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܫܦܽܘܠܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܦܳܦ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܓܰܒܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܰܚ̈ܠܐ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܘܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܕܶܝܘܗܝ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܶܢܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܳܒܳܐ: ܬܽܘܒ ܬܒܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܚܽܘܬ ܥܰܡܶܗ ܘܢܰܐܣܶܐ ܠܚܳܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܫܘܽܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ ܐܶܬܥܨܶܒ ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܪܰܕ: ܗ̣ܽܘ ܕܶܝܢ ܠܒܺܝܒܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܡܠܐܷ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܫܩܶܠ ܠܶܗ ܠܘܰܥܕܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܨܒܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܶܗ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܒܥܰܬ݀ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܛܰܝܒܰܬ݀: ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟܺܝ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܕܦܰܓܪܳܗ̇: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܥܡܶܕ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܰܠܓܽܘܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ: ܐܳܘ ܠܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܒܢ̈ܰܝ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܶܢܫܶܝܠܝ ܗܘܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܶܨ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ: ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܰܒܚܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܐ ܕܒܰܡܠܐܷ ܫܳܥܳܐ ܐܶܬܛܰܟܰܣܘ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܩܰܕܶܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܒܕܰܢ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܚܢܰܢ: ܥܰܡܶܗ ܚܢܰܢ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܘܟܰܕ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܬܽܘܪ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܠܐܒܽܘܗܽܘܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܗܘܰܘ: ܒܢ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ ܪܳܘܙܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܳܒ ܡܶܬܬܥܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܙܰܡܶܢ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ ܫܳܕܝܶܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ: ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܠܡܰܥܛܳܪܽܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܪܽܘܩܳܐ ܒܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܙܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܒܺܝܠ ܥܘܺܝܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܒܶܠܰܬܺܝ ܚܰܪܫܳܐ: ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܟܶܐܘܳܢ ܕܽܘܓܳܐ: ܚܢܰܢ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܟܦܺܝܪ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܶܐܡܳܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ: ܕܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܚܶܡܬܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ: ܘܰܐܕܪܶܟܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܥܰܠ ܬܶܠܠܐ ܚܰܕ ܘܰܢܟܰܣܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪ̈ܶܐ: ܠܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܕܶܝܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܦܪܰܫܘ ܐܰܝܟ ܡ̇ܰܢ ܕܶܝܢ ܓܳܕܫܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܰܘ: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܨܰܠܺܝܘ ܘܰܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܫܰܛܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢܰܢ ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܕܶܒܚܬܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢܰܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܢ ܘܠܐ ܦܫܰܛܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ: ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܠܐ ܬܶܕܡܰܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܶܗܰܕܶܝܢ ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܝܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ: ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܘܰܨܒܰܘ ܕܢܰܘܩܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܦܩܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܘܶܐܨܛܰܪܝܰܬ݀ ܘܠܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܣܰܬܪܰܬ݀: ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܘܳܐ ܕܠܶܗ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܐܶܬܚܠܶܡ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܦܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܰܕܪܶܟ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ: ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܐ ܐܰܥܡܕܳܟ: ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܒܥܰܬ݀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܣܚܳܬܳܟ: ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܨܛܰܪܝܰܬ݀ ܘܣܰܬܪܰܬ݀ ܓܘܫܡܳܟ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܒܩܶܛܠܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܓܙܳܪܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܐܳܬܽܘܪ ܐܶܬܬܰܚܕܬܰܬ ܒܡܰܘܬܳܟ: ܫܡܰܝܳܐ ܪܘܰܙܘ ܒܟܽܘܠܳܠܳܟ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܶܘܙܰܬ݀ ܒܝܰܘܡܳܟ: ܐܰܒܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܡܳܟ ܪܫܰܡ: ܘܰܒܪܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܓܢܘܢܳܟ ܩܛܰܪܘ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܠܺܝܠܳܟ ܓܕܰܠ: ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܣܳܘܚܺܝܢ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܳܟ: ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ: ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܟ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܫܠܳܡܳܟ: ܢܕܽܘܨܽܘܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝܘ ܒܳܟ: ܢܶܪܦܣܽܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕܳܡ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ ܒܚܰܓܳܟ ܒܬܽܘ̈ܠܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܶܐܨܛܰܝܰܒܘ ܠܕܰܝܪܳܟ: ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܳܟ ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܡܕܰܫܢܺܝܢ ܠܳܟ: ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ: ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܚܠܺܝܨ ܒܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ: ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܠܰܦܝ̈ܳܣܶܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܠܳܟ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ: ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܠܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ: ܡܥܳܕ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܳܟ ܡܩܰܒܶܠ ܣܢܺܐܓܪܽܘܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܟ ܕܰܐܫܦܰܥܬ ܚܠܳܦ ܫܡܶܗ ܠܐ ܟܳܠܐܷ ܠܳܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܟ: ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܐܰܦܶܩ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܳܕܪ̈ܳܢ ܠܳܢ: ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢܶܗ ܚܠܳܦ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܡܥ̈ܳܩܶܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܒ̈ܰܝܳܐ ܕܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܢܶܣܒܥܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܠܺܝܠܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܢܶܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܘܪܒܳܟ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܰܠܠܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܕܳܡ ܬܪܳܘܢܺܝܘܳܢ ܕܰܡܪܰܝܡܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܢܶܥܽܘܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪܽܘܡܬܳܢܳܝܽܘܬ ܦܺܝܪܡܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܪܺܝܚ ܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ: ܢܶܦܽܘܚ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܘܢܶܛܪܽܘܕ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܢܰܣܺܝ̈ܣܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܽܘܚܢܳܝܽܘܬܳܐ ܚܳܠܽܘܕܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܫܚܺܝ̈ܩܰܝ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܩܳܪ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܫܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܬܶܫܬܰܒܰܚ ܘܬܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

ܐܝܬܘܗܝ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܣܗܕܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ: ܘܰܒܢܰܦܫܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚ ܒܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܚܰܝܰܠ ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܬܶܫܡܫܬܳܐ: ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܰܘܦ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܐ ܫܰܠܘܳ̈ܝܶܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ: ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܐܰܬܠܺܝܛܶܗ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܣܳܗܕܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ: ܘܰܒܚܶܟܡܬܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܘܒܰܫܪܳܪܶܗ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܟܰܕ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܰܟܶܣ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܰܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝܶܒ ܒܚܶܟܡܬܶܗ ܘܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܐܰܒܗܶܬ ܒܚܽܘܡ̈ܣܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܐܰܦܨܰܚ ܘܚܰܕܺܝ ܒܙܳܟܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܘܙܰܟܝܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܰܟܶܟܬ ܠܩܰܪܢܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬ ܒܶܣܪܳܟ ܫܰܦܶܠܬ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܢܳܟܽܘܠܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܚܰܝܳܐ ܐܰܡܺܝܬܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܩܕܳܡ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ ܝܰܗܒܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܒܟܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟ ܢܶܬܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܚܰܕ ܡ̇ܰܢ ܒܳܬܰܪ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܗܰܒܬܳܐ ܐܶܬܓܡܰܪ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܒܽܘܣ̈ܒܳܣܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ: ܚܰܕ ܡ̇ܰܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܒܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܰܠܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܽܘܢ̈ܩܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܒܡܰܣܳܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܙܳܟܽܘܬܶܗ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܰܠܟ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܒܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܚܰܪܺܝܦܬܳܐ ܐܶܫܬܩܶܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܘܳܝ̈ܶܐ ܘܥܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܣܪܰܚܘ ܠܶܗ ܒܘܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܛܰܠܶܩܘ ܚܰܝܽܘܬܶܗ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܙܢܰܝ̈ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ: ܒܛܺܝܓܢܳܐ ܕܡܽܘܬ ܢܽܘܢܳܐ ܫܰܢܩܽܘܗܝ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܣܒܰܟ̈ܝ ܒܶܗ ܪܰܚܫܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ ܡܶܪܬܐ ܫܕܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܩܰܕܣܳܐ ܟܰܕ ܪܳܬܰܚ ܐܰܪܡܺܝܘܗܝ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܬܽܘܒܳܪܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܐܰܢܺܝܚܘ ܒܶܗ ܚܶܡܬܗܽܘܢ: ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܟܘܳܝ̈ܶܐ ܙܺܝ̈ܥܶܐ ܒܩܽܘܟܰܠܺܝܘܳܢ ܕܦܰܪܙܠܐ ܥܰܨܰܪܘ ܡܰܬܢ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܠܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܒܰܙܰܥ̈ܝ ܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܠܒܽܘܣ̈ܒܳܣܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ ܝܰܗܒܽܘܗ̇ ܠܰܫܠܰܕܶܗ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܒܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܬܠܐܱܘܽܘܗܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܣܬܽܘܪܝܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܒܓܽܘܙܳܠܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܬܰܪܡܺܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܰܪܝܳܐ ܘܩܽܘܪܳܐ ܕܰܐܣܒܠܽܘܗܝ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗܒܘ ܦܰܓܪܶܗ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܣܳܩܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܒܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ ܦܰܣܩܽܘܗܝ ܠܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܨܽܘܠܦ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܦܟܺܝܪ ܛܰܒܥܽܘܗܝ ܒܝܰܡܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩ̈ܶܛܠܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܚܶܦܪܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܒܽܘܣ̈ܒܳܣܶܐ ܫܕܰܐܘܽܘܗܝ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܝܰܗܒܽܘܗܝ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܥܰܠ ܓܺܝܓܠܐ ܡܰܬܚܽܘܗܝ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܐܰܣܪܽܘܗܝ ܘܛܰܠܶܩܘ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܦܰܐܝ̈ܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܨܛܒܺܝ ܕܢܶܫܬܰܢܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܗܰܡܶܝܢ ܠܐ ܪܥܶܠ: ܡ̣ܶܢ ܒܰܥܪܺܝܪܽܘܬ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܠܐ ܟܘܰܙ: ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܳܠܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܐ ܕܚܶܠ: ܡ̣ܶܢ ܕܚܺܝܠܽܘܬ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܠܐ ܙܳܥ: ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܐ ܦܰܕ: ܡ̣ܶܢ ܘܳܠܝܳܝܽܘܬ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܠܐ ܦܳܫ: ܡ̣ܶܢ ܙܽܘܡܳܪܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܐ ܫܬܶܩ: ܡ̣ܶܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܰܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐ ܗܦܰܟ: ܠܛܽܘܓܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܚܰܫܒܶܗ: ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܫܰܕܰܪ: ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܩܰܒܶܠ: ܠܢܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܚܰܒܶܒ: ܠܣܰܟܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܠܢܰܝ̈ܙܟܶܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܥܶܢ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܒܕܶܒܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܦܰܚܶܡ: ܠܥܶܩܳܪܳܐ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܙܽܘܪ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܪܺܝܚܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܪܚܶܡ: ܠܦܽܘܣܳܩܳܐ ܕܨܰܘܪܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܚܫܰܒ: ܠܨܰܥܪܳܐ ܐܰܝܟ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܩܰܒܶܠ: ܠܩܶܛܠܐ ܥܠܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܩܰܪܶܒ: ܠܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܘܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܠܰܚܶܡ: ܠܰܫܡܳܛܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܳܡܶܗ: ܠܬܽܘܒܳܪܳܐ ܕܫܳܩ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܦܩܶܗ: ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܢܺܝ: ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܩܠܺܝ: ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܫܺܝܚ: ܒܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܡܣܰܪ: ܒܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܐܰܢܺܝܚ ܠܡܳܪܝ: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܡܰܘܬܝ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܺܚܶܐ: ܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܫܰܠܶܡ ܒܶܗ ܢܝܳܚ: ܓܽܘܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕܒܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ ܐܶܓܡܽܘܪ: ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܠܐ ܬܢܰܟܪܶܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ: ܐܳܘ ܠܐܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ: ܐܳܘ ܠܐܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܥܒܰܪ: ܘܰܢܝܳܚܶܗ ܠܐ ܐܶܬܓܡܰܪ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܠܺܝܠ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܠܐܬܠܺܝܛܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܕܥܰܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܒܺܝܚ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ: ܕܰܟܠܺܝܠ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܓܶܕܠܰܬ݀ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܗܕܺܝܪ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ: ܕܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܓܰܢܰܬ݀ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ: ܕܰܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܫܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܶܒܚܳܐ ܡܩܰܒܠܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܕܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܢܳܒܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܬܰܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܡܫܰܝܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܫܰܗܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܠܰܡ̈ܥܳܩܶܐ ܡܠܰܒܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܡܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܢܳܟܽܘ̈ܠܐ ܙܳܓܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܡܥܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܙܰܗܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܠܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܢܺܝܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܐܚܪܢܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܓܘܢܐܝܬ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ: ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܶܐܫܬܰܠܗܰܒܘ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܶܗ ܡܒܰܪ̈ܟܳܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ: ܐܰܟܡܰܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܝ̈ܡܳܢ ܘܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ: ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܠܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܕܶܩ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܰܝܒܰܪܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܰܣܒܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܶܢ̈ܕܶܐ: ܟܰܕ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܠܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܣܰܝܦܳܐ ܘܠܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܠܐ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܪܰܘܡܳܐ ܐܳܦܠܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܳܐܦܠܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܟܰܕ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܪܽܘܡܝܳܢܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝܠ ܘܰܫܕܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܒܺܝܫ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܣܪܳܐ: ܚܰܕ ܥܒܺܝܕ ܣܳܚܽܘܪܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܦܟܺܝܪ ܘܩܳܐܶܡ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ: ܚܰܕ ܥܰܪܺܝܩ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܽܘ: ܚܰܕ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘܗܝ ܚܠܳܦ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܰܦܺܝܩ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܰܗ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܗܶܢܕ̈ܘܳܝܶܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܒܠܰܥ ܒܓܶܐܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܒܶܗ ܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܒܰܫܒܺܝܬܳܐ: ܚܰܕ ܥܰܪܺܝܩ ܠܪܽܘܡܺܝ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܚܰܕ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܰܦܰܠ ܘܰܫܕܶܐ ܥܰܠ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܚܰܕ ܪܡܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܪܡܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܡܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܪܡܶܝܢ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܫܕܶܝܢ ܥܰܠ ܛܺܝܓܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ: ܚܰܕ ܒܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܢܕܺܝܢ ܒܶܗ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܒܦܺܝܢܟܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ: ܚܰܕ ܚܪܶܫ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܓܺܝܡ ܥܰܠ ܟܰܪܡܶܗ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ: ܚܰܕ ܪܡܶܐ ܩܕܳܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܶܐܦܶܣܳܘܣ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܠܐܷ ܗܰܦܟܳܐܝ̣ܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܓܰܘ ܪܽܘܡܺܝ: ܚܰܕ ܩܛܺܝܠ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܩܳܨܪܳܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܓܰܪܺܝܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܟܰܠܒܺܝܢ: ܚܰܕ ܪܕܺܝܦ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܩܳܐܶܡ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܚܰܕ ܦܣܺܝܩ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܡܶܐ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܥܰܡ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܚܰܕ ܡܦܰܣܰܩ ܗܰܕܳܡ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܚܰܕ ܪܓܺܝܡ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܣܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ: ܚܰܕ ܡܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܡܰܗܠܺܝܢ ܒܶܗ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶܬܢܰܓܰܕ ܒܰܓ̈ܝܳܕܶܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܰܪܣܶܗ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܶܬܢܣܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܫܳܡܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܒܝܰܡܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܕܳܐ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܘܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܐܰܗܡܳܘܺܝ ܘܳܐܫܽܘܡܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܝܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܠܳܢ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܪܳܡ ܒܰܓ̈ܒܰܝܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܫܰܟܶܢ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܙܗܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܡܙܰܘ̈ܓܶܐ ܟܚܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܗ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܰܓܪܗܽܘܢ: ܬܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܬܰܪ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ ܩܘܣܛܢܛܝܢܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܢܟܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܰܢ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܡܪܰܡܝܳܢܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܘܰܐܫܦܰܥ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܐܳܘ ܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܶܗ ܡܒܰܪܟܺܝܢ: ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܶܗ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ: ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܰܫܡܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܦܰܪܫܶܗ ܘܩܰܕܫܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܡܽܘܪܝܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܪܰܡܪܡܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܬܺܝܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܚܶܬܬ ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ: ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܡܶܕܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܚܶܠܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܕܰܪܬ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܘܨܳܕܘ ܒܳܗ̇ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܐܰܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܶܐܡܰܪ: ܕܙܶܠ ܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܬܡܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܡܺܝܫܰܛ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܰܒܢܳܐ ܐܽܘܣܺܒܝܘܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܟܳܪܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܫܟܚܶܗ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ ܠܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܝܰܬܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܶܗ: ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܝܰܬܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܒܝ ܘܶܐܡܝ ܡܺܝܬܘ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܕܶܐܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܳܐ ܢܰܦܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܩܠܶܗ ܠܕܰܝܪܶܗ ܘܰܐܠܦܶܗ ܘܛܰܟܣܶܗ ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܪܰܘܪܰܒܘ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܢܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܳܐܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ: ܘܡܶܬܰܐܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܚܺܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܰܠܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ: ܘܛܰܝܶܒ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܕܰܝܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ: ܘܟܽܠ ܫܳܥ ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܐܚ̈ܶܐ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗܘܰܘ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܰܐܚܕܶܗ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܶܐܨܛܰܪܺܝ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܽܘܢܒܶܗ ܘܡܺܝܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܕܰܝܘܳܐ: ܘܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܡܶܬܶܐܣܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܡܦܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܘܥܳܪܶܩ: ܘܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܶܟܒܫܶܗ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܐܰܝܠܶܠ ܝܺܠܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܘܳܝ ܠܺܝ ܡܶܢܳܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܰܝܪܳܝܳܐ: ܘܳܝ ܠܺܝ ܡܶܢܳܟ: ܘܥܰܪܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܘܙܰܓܪܶܗ ܗ̣ܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܓܥܰܪ ܒܶܗ: ܘܰܐܦܩܶܗ ܡ̣ܶܢ ܥܠܰܝܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܬܪܶܝܢ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܕܰܢܨܰܠܐܷ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܫܚܳܐ ܘܰܪܫܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܠܐܷܘܰܢܛܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܰܡܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬܰܐܣܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܕ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܕܨܶܡܪܳܐ: ܘܟܺܐܒ ܓܰܘܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܚܰܩ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܛܰܓܰܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܥܰܡ ܢܰܦ̈ܩܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܐܦܶܩܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܐܣ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܐܳܦܠܐ ܩܰܠܺܝܠ ܢܦܺܐܫܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܡܛܰܘ ܠܬܰܪܥܶܗ ܫܕܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܒܳܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܣܳܝܗܝ ܠܰܒܪܰܢ: ܘܒܰܪܶܟ ܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܝܰܗܒ ܕܢܰܫܩܽܘܢܳܝܗܝ: ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܺܝ ܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܕܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܥܰܠܩܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܟܰܕ ܡܰܝܠܶܠ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܠܘܳܬܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܒܪܶܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܨܰܠܺܝ: ܘܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܓܥܰܪ ܒܠܶܓܝܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܩܳܠܶܗ ܫܕܰܐܘܽܘܗܝ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܢܩܰܫܘ ܫܽܘܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܰܠܚܰܬ݀ ܫܶܢܳܐ ܗ̇ܳܝ ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܩܳܡ ܥܠܰܝܡܳܐ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܕ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܝܘܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܶܐܠܶܨ: ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܨܰܠܺܝ: ܘܰܐܦܶܩ ܠܕܰܝܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܣܝܶܗ: ܘܝܺܬܶܒ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܡܰܠ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝ ܘܰܣܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܗ̣ܽܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܺܝܠܐ ܚܰܕ: ܘܶܐܬܩܰܪܝܰܬ݀ ܗ̇ܳܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܘܢܳܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܛܶܒܶܗ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܛܪܺܝܕܺܝܛܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠ ܡܽܘ̈ܡܺܝܢ: ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܢܰܣܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ: ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ: ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܐܢ ܠܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܠܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܡܛܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܩܳܡܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܰܠܘ ܒܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܥܡܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܙܽܘܗܳܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܕܺܝܠܺܝܡܳܢܳܝܶ̈ܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܰܕܒܰܪܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܺܐܝܩܰܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܥܰܡ ܕܰܗܒܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܡܛܽܘܢ ܠܕܰܝܪܶܗ ܐܶܬܰܐܣܺܝܘ: ܘܰܐܪܓܶܫܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܡܛܰܘ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܦܬܰܚ ܟܰܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܶܗ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܠܐܷܘܰܢܛܺܝ ܕܰܐܬܩܶܢ ܐܽܘܙܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܶܗ ܘܰܐܥܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܡ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܟܰܕ ܢܳܨܚܺܝܢ ܘܡܰܒܪܩܺܝܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘܦܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܗܘܰܘ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܶܫܥܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܐܬܪܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܣܺܝܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܬܰܐܣܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܝܳܚܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܕܰܬܒܰܣܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡܬ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܠܝܐ

 

ܥܠ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܢܰܨܰܚ ܘܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܪܶܚܡܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ: ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܗ: ܘܥܳܒܶܕ ܥܺܐܕܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܫܳܐܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܕܠܐ ܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܫܰܒܰܚ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܒܰܐܝܢܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܚܰܝܠܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܪܰܒܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗܰܘܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܠܶܗ ܒܬܶܡܗܳܐ: ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܠܣܽܘܟܳܠܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܡܕܰܪܰܫ ܗܘܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܛܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܘܒܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܳܐܦ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܗܘܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܝܰܗܒܽܘܗܝ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܢܺܐܠܰܦ ܣܶܦܪܳܐ ܒܶܐܣܟܽܘܠܺܝ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܐܓܢܰܬ݀ ܥܠܰܘܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܨܒܰܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܡܟܪܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܛܰܫܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܣܦܺܝ̈ܢܶܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܝܰܗܒ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܰܪܟܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܳܕܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ: ܘܳܐܦ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܙܰܠ: ܘܰܡܛܳܐ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ: ܘܰܗܦܰܟ ܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܡܰܢܰܥ ܠܛܽܘܪܳܐ ܚܰܕ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܪܳܡ: ܘܶܐܫܟܰܚ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐܰܒܰܐܣ: ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܶܦܝܳܝ ܘܨܰܪܺܝܟ ܘܰܡܣܰܪܶܩ ܫܶܐܠ ܒܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܫܰܐܠܐܴܝ̣ܬ: ܒܶܪܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܠܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܽܘܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܦܰܢܺܝ ܕܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܥܡܰܪ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܕܰܬܩܰܒܠܰܢܝ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܰܩܢܺܝ ܒܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܳܟ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܕܰܡܛܰܟܰܣ ܘܡܰܟܺܝܟ ܘܰܪܡܺܝܣ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܕܺܝ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܺܝܡܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܡܕܰܪܰܫ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܰܬܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܘܠܐܚ̈ܶܐ: ܘܰܣܒܰܠ ܗܘܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܪܰܛܶܢ ܘܠܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܚܳܩܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܣܰܡܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܗ̇ܳܝ ܕܰܝܪܳܐ: ܘܶܐܬܒܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܘܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܬܰܡܳܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܦܰܐܝܳܐ ܘܒܳܬ ܬܰܡܳܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܛܰܝܒܶܬ ܠܳܟ: ܐܶܬܕܰܟܪ ܘܰܠܐܻܝ ܕܬܶܣܰܒ ܟܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ: ܘܩܽܘܡ ܘܰܒܢܺܝ ܠܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܘܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܥܡܪܽܘܢ ܥܰܡܳܟ: ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܳܐ: ܘܩܳܡ ܘܰܓܒܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܚܕܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܛܳܥܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܫܰܒܰܚ ܘܰܡܙܰܡܰܪ: ܘܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܽܘܪܟܳܐ ܘܰܡܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܗ̇ܰܘ ܕܛܽܘܪܳܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܰܪܗܶܛ ܠܐܘܪܰܥܗܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܫܶܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ: ܘܰܪܕܰܘ ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܒܳܗ̇ ܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܕܠܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܛܰܝܶܒܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܫܰܚ ܗܘܳܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ ܘܰܒܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܢܰܐܘܽܘܗ̇: ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܣܶܬܳܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܠܰܩܶܛܘ ܡ̣ܶܢ ܣܥܳܪ̈ܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܠܐܷ ܟܺܝܠܐ ܚܰܕ ܘܰܛܚܰܢܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܐܳܟܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܢܙܰܪ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܙܳܪܥܳܐ ܦܰܕܳܢܳܐ: ܘܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܪܩܳܐ ܕܒܰܫܺܝܠ ܘܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܗܘܳܬ ܩܰܘܡܬܶܗ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܗܝ: ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܳܚ̈ܬܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܳܒܶܫ ܗܘܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܪܰܩܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܠܰܝܨܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܘܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܶܪܰܩܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܶܐܬܟܰܣܝܰܬ݀: ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܰܪܓܬܶܗ: ܘܳܐܶܙܠ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ ܘܰܡܨܰܠܐܷ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܒܩܰܝܛܳܐ ܘܰܒܣܰܬܘܳܐ: ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܒܰܪ ܠܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܫܡܶܗ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ: ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܒܺܝܪܶܐ: ܘܥܰܠܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܫܶܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ: ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚܘ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܘܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܕܰܝܪܗܽܘܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܕܣܺܝܥܬܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܶܗ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܟܚܺܝܕܽܘܬܳܐ: ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܟܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܕܰܝ̈ܘܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܪܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܘܙܒܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܣ̈ܡܰܝܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܬܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܚܰܝܨܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܶܬܰܐܣܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܡܶܬܪܰܘܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܡܪܰܡܝܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܣܳܢܳܐܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܘܰܐܫܦܰܥ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܐܳܘ ܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܪܺܝܫ ܒܰܓܰ̈ܒܰܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܶܐܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܘܠܐܷܘܰܢܛܺܝ ܘܝܰܘܢܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܗܰܒ ܠܰܢ ܕܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ: ܕܰܫܒܺܝܚ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܣܥܰܪ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܛܰܝܰܒܢܰܢ: ܘܶܐܬܰܝܢܰܢ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܬܗܺܝܪܺܝܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܙܥܽܘܪ ܗ̣ܽܘ ܦܽܘܡܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܶܗ: ܘܰܒܨܺܝܪ ܗ̣ܽܘ ܠܶܫܳܢܰܢ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܣܒܺܝܣܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܳܫܢܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܦܢܺܝܬܰܢ ܘܰܐܬܪܰܢ: ܘܰܐܥܬܰܪ ܠܰܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܓܡܰܪ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܐܶܙܰܠ: ܘܰܗܦܰܟ ܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܶܐܬܳܐ ܠܩܰܪܺܝܒܽܘܬ ܛܽܘܪܳܐ ܕܪܳܡ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܒܰܐܣ ܗ̇ܰܘ ܡܝܰܬܪܳܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܘܶܐܬܪܕܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܶܬܚܣܶܡ: ܕܰܒܕܰܝܪܶܗ ܣܰܝܒܰܪ ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܩܽܘܦܳܚܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܟܫܶܠ ܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܘܰܡܡܰܝܩܺܝܢ ܒܶܗ ܘܶܐܣܟܺܝܡܬܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܪܰܛܶܢ ܐܰܘ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡ̣ܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܚܳܩܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܐܚ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܐܘ ܢܶܦܽܘܩ ܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܳܐ: ܐܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܗ̇: ܒܰܕ ܠܶܗ ܗ̣ܽܘ ܣܳܢܶܝܢܰܢ: ܘܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܒܳܟܶܐ ܘܰܡܕܰܡܰܥ ܘܰܡܨܰܠܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܪܳܡ ܬܪܰܨ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܶܗ ܕܰܡܺܝܟ ܗܘܳܐ: ܐܶܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܒܢܺܝ ܠܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܝܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܨܶܝܕܰܝܟ ܘܰܢܒܰܝܰܐܘܽܢܳܟ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܚܙܶܩ: ܘܰܒܚܰܝܠܶܗ ܣܥܰܪ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܰܒܢܳܐ ܠܕܰܝܪܶܗ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܣܒܶܠ ܠܢܰܦܫܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܠܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܘܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܙܰܪ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܙܳܪܥܳܐ ܦܰܕܳܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܒܶܗ ܡܨܰܠܐ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܣܰܪ ܠܶܗ ܥܶܪܰܩܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܥܰܒܺܝ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܶܐܬܟܰܣܝܰܬ݀ ܥܶܪܰܩܬܳܐ ܒܒܶܣܪܶܗ ܘܟܰܕ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܠܐܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ: ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܒܺܐܪܶܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ: ܘܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܪܺܝܚܶܗ ܦܳܐܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̣ܽܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܕܰܝܘ̈ܳܢܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܒܦܶܥܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܕܰܝܪܶܗ ܛܳܪܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ: ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܰܫܠܳܡܶܗ ܣܳܘܚܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܣܳܡܽܘܟܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܕܠܐ ܬܰܚܶܒܬ ܐܳܘ ܐܰܡܚܶܠܬ ܡ̣ܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܙܟܰܝܬ ܘܦܰܪܣܺܝܬ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܐܦܢܺܝܬ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܰܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܫܘܰܪ ܠܳܟ ܡܚܰܝܬܳܝܗܝ ܘܰܨܪܰܝܬܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕܽܘܢܒܶܗ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܛܽܘܒܬܳܢ ܒܟܽܠ ܘܕܰܟܝܳܐ: ܕܰܓܥܰܪܬ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܒܥܳܐ ܕܢܶܨܠܐܷ ܠܩܽܘܒܠܳܟ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܝܽܘܩܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܐܦܶܩܬ ܠܕܰܝܘܳܐ ܫܰܬܺܝܩܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܳܟ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܛܒܺܝܒܳܐ: ܕܰܐܥܡܶܕܬ ܠܙܽܘܗܳܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܘ̈ܙܳܝܶܐ: ܘܰܐܦܢܺܝܬܳܝܗܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܣܳܥܽܘܪܳܐ ܘܡܰܚܠܡܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܘܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܡܰܣܒܶܠ ܗܘܰܝܬ ܠܐ ܡܶܐܢܰܬ ܠܳܟ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܬܰܠܡܶܕܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܫܠܳܡܠܳܟ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܗܰܒܳܒܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܘܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܩܳܢܶܝܢ: ܟܰܕ ܟܽܠܰܢ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ ܚܳܝܒܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܚܠܺܝܢܰܢ ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ: ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܰܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ: ܒܽܘܛܳܠܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܕܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܫܶܒܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܢܶܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ: ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ: ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܠܡܳܪܳܟ ܐܳܘ ܚܠܺܝܨܳܐ ܒܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ: ܘܰܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܒܕܺܝܩܽܘܢܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܒܰܒܥܳܝܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܬܰܢ ܕܰܝܰܐܦܬܽܘܪܰܐ: ܘܢܶܬܡܰܙ̈ܓܳܢ ܐܳܐܰܪ̈ܰܐܣ ܕܝܰܪܣܰܩܦܳܘܠܳܘܣ ܡܛܰܟܣܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ: ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܩܰܠܰܣ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܗܰܕܰܪ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܝܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܙܽܘܝܳܝܳܐ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܪܰܡܪܡܶܗ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܨܰܒܬܶܗ: ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܩܰܕܫܶܗ: ܕܠܶܗ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ: ܘܨܶܡܚܳܐ ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ: ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܚܰܘܺܝ ܠܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܐܶܣܛܽܘܢܳܪܳܐ: ܘܓܰܡܪܶܗ ܒܟܽܠ ܥܒܳܕ ܛܳܒ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝܳܬ: ܥܰܡ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ ܥܺܐܕܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐ̣ܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܨܽܘܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܐܰܪܟܽܘܢ ܒܶܠܐܴܝܰܪ ܟܰܫܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܠܩܳܐ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܢܗܰܪ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܠܶܒܳܐ ܕܠܰܒܶܒ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܫܓܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܘܰܪܕܳܐ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܶܡ ܒܣܰܘܩܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܛܪܰܕ ܠܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܚܺܝܠ ܡܳܪܶܗ ܟܰܫܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܣܬܰܡܟܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝ̣ܬ: ܘܗ̣ܽܘ ܝܳܗܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܩܳܪ̈ܝܰܝ ܠܡܳܪܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܶܣܛܽܘܢܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܐ ܬܰܚܶܒ ܡ̣ܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܠܐ ܐܰܫܦܶܠ ܡ̣ܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܪܰܦܝܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܩܳܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܘܓܽܘܣܛܰܐܠܽܘܣܺܝܰܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܕܽܘܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܙܳܘܝܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܕܳܡܶܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܛܰܪܺܝ ܒܶܗ ܡܶܠܐܴܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܶܬܪܰܦܺܝ ܢܰܫܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܶܣܛܽܘܢܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܽܘ̈ܠܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܙܳܘܝܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܽܘܛܽܘܪܽܘܣ ܕܠܰܘ ܐܽܘܛܽܘܒܰܗܪܽܘܣ ܙܟܳܐ ܠܕܺܝܒܠܳܘܣ: ܐܶܠܐ ܒܰܐܢܬܺܝܕܺܝܛܽܘܣ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܗܶܢܝܽܘܟܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܕܒܰܪ ܐܠܶܦܶܗ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܐܶܣܛܽܘܢܳܪܳܐ: ܢܰܗܪܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ ܕܓܳܚ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܩܳܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ: ܡܰܓܕܠܐ ܪܳܡ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܬܰܚܶܒ ܡ̣ܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܡܰܠܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܥܰܡ̈ܠܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܒܺܝܫ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܦܩܰܕ ܠܐܣܛܽܘܢܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܟܰܦܦܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐ̣ܝܬ: ܘܶܐܬܒܰܪܰܟܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܒܥܶܠ ܫܡܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܬܰܡܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝ̣ܬ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܡܺܝܬ: ܐܶܠܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܫܠܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܚܕܰܪ ܠܢܰܦܫܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܒܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܰܐܟܶܝܢ ܠܶܗ ܫܓܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܬܶܐܘܳܪܺܝܛܺܝܩܳܐ ܘܰܦܪܽܘܛܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܣܕܰܪ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܬܳܓܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܚܰܘܺܝܬܳܝܗܝ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܡܰܨܡܰܚ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܬܚܰܢܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ ܚܢܺܝܓܳܐܝ̣ܬ: ܕܬܶܫܡܰܥ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܦܠܰܓܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܕܰܚ̈ܩܳܢ ܦܰܐܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܡܫܰܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܚܠܦܽܘܢ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܝ̈ܢܳܢ ܫܰܬܺܝܩܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܫܳܒܽܘܩܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܶܣܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܕܢܰܨܰܚܬ ܠܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ ܐܰܬܠܺܝܣܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܩܛܰܪ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܓܪܒܝܝܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ̈ܠܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܢܩܰܠܣܺܝܘܗܝ ܘܰܢܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܰܝܰܚܘ ܘܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܘܦܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܗ̇ܰܘ ܡܰܥܬܪܳܢܳܐ: ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ: ܠܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܠܦܳܐ: ܘܬܶܫܡܫܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܰܙܠܶܓ ܘܡܰܢܗܰܪ: ܘܰܟܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐ ܒܰܪܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܡܶܣܬܓܶܕ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܘܰܕܠܐ ܫܶܬܩܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܡܰܢܽܘ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܒܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܥܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܪܗܺܝܛܪܳܐܝ̣ܬ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܙܳܩܪܺܝܢ: ܕܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܓܳܗܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܟܽܠ ܘܡܰܘܦ̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܐܷ ܕܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܠܰܚܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ: ܡ̣ܶܢ ܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ ܣܒܺܝܣܰܬ݀ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ: ܦܳܠܚܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܟܽܘܠܳܝܽܘܬ ܐܶܡ̈ܢܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܙܰܩ: ܘܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܒܣܺܝ: ܠܘܳܬ ܕܶܝܢ ܡܰܣܒܗܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܥܰܠ ܚܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܣܰܪ: ܥܰܠ ܣܰܩܳܐ ܘܟܽܘܬܺܝܢ ܦܰܪܙܠܐ ܐܰܡܣܰܪ: ܥܰܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܐܶܬܚܰܝܰܠ: ܥܰܠ ܡܬܺܝܚܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܓܰܢ̱ܒܰܪ ܥܰܠ ܪܟܺܝܢܽܘܬ ܚܰܨܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܫܺܝܚ: ܥܰܠ ܐܰܫܺܝܕܽܘܬ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܒܰܪ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܳܣܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܥܰܠ ܟܦܺܝܦܽܘܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܡܰܘܣܦܳܐ ܗܘܳܬ ܘܕܽܘܥ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܳܣܡܳܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ ܪܳܣܡܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܩܠܺܝ: ܥܰܠ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܩܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܗ̣ܺܝ ܢܰܘܡܬܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܥܰܙܺܝ: ܟܰܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܒܚܽܘܡܳܐ ܟܺܝܬ ܘܰܒܥܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܚܶܦܝܳܝ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܣܳܐܶܛ ܒܚܽܘܡܳܐ: ܟܰܕ ܝܳܩܶܕ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܟܰܕ ܥܰܡ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ: ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܨܶܡ̈ܚܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܩܰܝܛܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܓܰܢ: ܟܰܕ ܕܰܪܳܐ ܬܽܘܒ ܣܕܰܪ ܥܰܡ ܥܽܘܙܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ: ܟܰܕ ܚܠܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܥܰܪܝܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ: ܟܰܕ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܢܳܣ̈ܟܶܐ ܕܬܰܠܓܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܣܬܰܦܩܺܝܢ ܘܡ̣ܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܰܥ: ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ: ܘܰܒܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢܶܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܰܥܬܰܪ: ܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܐ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ: ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܶܝܢ: ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܛܠܠܺܝܢ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܝܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ: ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ: ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ: ܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܬܪܰܘܚܺܝܢ: ܒܢ̈ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܬܛܰܪܕܺܝܢ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܡܶܙܕܰܓܪܺܝܢ: ܢܟܺܝ̈ܬܰܝ ܡ̣ܶܢ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ: ܚܓܺܝ̈ܣܶܐ ܕܰܡܫܰܘܪܺܝܢ: ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܝܰܒܺܝ̈ܫܰܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫܛܺܝܢ: ܐܳܟܶܕ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܝܰܒ̈ܫܳܢ: ܒܢ̈ܰܝ ܪܩܶܡ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ: ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܡܶܬܬܰܪܥܺܝܢ: ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ: ܒܢ̈ܰܝ ܡܽܘܐܴܒ ܕܡܶܬܒܰܕܪܺܝܢ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܰܟܢܺܝܢ: ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܣܰܩܳܐ ܒܳܪܟܺܝܢ ܒܰܕܓܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܟܳܗܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܡܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܟܰܬܡܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܕܳܫܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܙܩܰܦܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܗܡܰܝܪܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܟ ܪܳܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܙܰܗܝܳܐ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܙܰܗܺܝܬ ܠܢܰܦܫܳܟ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܟܰܠܰܬ݀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܛܪܰܕܬ ܡ̣ܶܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܛܰܒܥܳܐ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ ܕܛܰܒܥܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫ ܬܰܦܢܟܳܐ ܐܶܬܬܰܨܡܰܚܬ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܝܽܘܩܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܪܨܺܝܦ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܝܽܘܩܰܢ̈ܬܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܶܬܢܰܝܰܪܬ: ܘܰܒܬܰܠܓܳܐ ܘܩܽܘܪܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܩܬ ܘܰܒܬܳܓܳܐ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܬ: ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܬܗܰܪܘ ܒܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܟܡܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܰܓܫܺܝܡܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ: ܝܰܗ̈ܠܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܩܰܠܶܣܘ ܠܐܪܥܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܟܰܫܰܪ: ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܣܘܰܚܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܛܰܟܰܣ: ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܘܰܙܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܠܰܛ: ܘܟܰܕ ܒܕܰܘ̈ܨܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܪ̈ܶܦܣܶܐ ܩܛܰܪܘ ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܘܰܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܡܨ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܡܰܦܺܐܕܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܳܐܪܬܳܕܽܘܟܣܺܝܰܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܰܦܶܠܐܘܢ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܳܓܳܐ ܡܰܕܗܒܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܠܺܝܠܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܣܬܰܬܰܪ: ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܫܰܝܢܰܢ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܬܶܐ: ܪܽܘܓܙܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܶܐ: ܪܰܘܒܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܬܰܗܶܐ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗ̈ܝܳܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ: ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܚ̈ܩܳܢ: ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ: ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܒܳܟ ܢܶܬܟܰܢܟܽܘܢ: ܥܳܫܽܘ̈ܩܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܝܚܽܘܢ: ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ: ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܛܰܠܩ̈ܳܢ: ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܠܽܘܬܳܟ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܠܡܽܘܢ: ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܪܰܒܽܘܢ: ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ: ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ: ܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ ܘܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܪܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܫܬܰܬܩ̈ܳܢ: ܗܰܝܟ̈ܠܐ ܒܳܟ ܢܶܨܛܰܒܬܽܘܢ: ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܟ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܓܙܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ: ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܗܰܕܪ̈ܳܢ: ܒܳܥ̈ܘܳܬܗܶܝܢ ܒܳܟ ܢܶܬܥ̈ܰܠܝܳܢ: ܒܬܽܘ̈ܠܐ ܒܳܟ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ: ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܒܳܟ ܢܕܽܘܨܽܘܢ: ܐܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܢܺܝܘ ܒܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗ̣ܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܟܰܠܠܳܟ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܓܰܒܝܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܘܗܰܒ ܘܫܰܟܶܢ ܒܶܗ ܠܥܺܕܬܳܟ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܣܽܘܬܳܬܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܐ ܣܰܒܥܳܐܝ̣ܬ ܢܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܢܝܳܚܳܐ ܕܶܝܢ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܬܓܰܪܓܚܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܕܕܽܘܡܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܬܶܓܡܳܟ ܘܰܟܢܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܥܰܡ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܳܐܦ ܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܰܕܠܐ ܦܳܛܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܰܓܒܳܟ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܠܐܬܠܺܝܛܶܗ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܰܚ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܙܰܝܰܚ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܣܰܬܰܪ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܐܫܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܶܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܙܳܕܩܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܝܳܐܝܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܶܬܚܳܐ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ: ܫܰܠܶܡ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܰܒܦܶܥܪ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܰܟܪܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܓܶܢܣܳܐ ܘܰܒܛܽܘܗܡܳܐ ܘܰܐܒܣܺܝ ܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܦܺܝ ܠܰܕܥܳܒܪ̈ܳܢ ܘܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܓܶܕ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܕܰܝܶܒ ܠܒܶܣܪܶܗ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܶܒ ܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܥܰܙܺܝ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܙܩܺܝܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܶܐܣܟܺܝܡ ܕܺܝܠܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܩܰܦ ܢܰܦܫܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝ ܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܫܰܡܠܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܘܡܰܩܪܒܳܢܳܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܓܶܢܣܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܩܰܠܺܝܠܐ ܘܦܳܪܽܘܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܥܒܰܕ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܢܺܝܪܳܟ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܘܡܰܘܒܠܳܟ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܐܰܚܬܳܗ̇: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܕܰܒܪܳܐ ܨܰܕܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܚܶܒ ܠܓܽܘܪܓܳܚܳܐ ܘܰܠܡܰܫܟܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܒܰܚܣܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܦܳܠܚܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܡܰܘܒܠܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܡܪܰܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܚܰܡܣܶܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܰܗܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܪܳܡܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܛܒܺܝܒܺܝܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܶܟ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܙܩܰܦ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܠܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܡܰܦܨܰܚ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܐܬܗܰܪ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܕܠܐ ܙܺܐܦܳܐ ܐܰܟܣܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܰܪܩܺܝܰܐܢܳܘܣ ܥܰܘܳܠܐ ܘܦܰܪܣܺܝ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܕܣܽܘܢܢܰܗܕܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܬܳܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܦܰܠܶܓ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܣܰܝܒܳܐ ܕܠܐܷܘܳܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܐܶܠܐ ܕܚܰܕ ܗ̣ܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܰܘܕܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܨܳܝ̈ܒܳܢ ܘܳܐܬܝ̈ܳܢ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܰܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܘܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܙܰܝܢܳܐ ܘܚܰܝܠܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܘܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ ܕܒܛܢܢ ܕܣܪܘܓ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܩ̈ܳܠܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ: ܢܚܰܓܶܐ ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ: ܠܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܒܰܬܠܳܬ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܢ: ܠܰܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ: ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܘܰܒܪܽܘܬܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܚܕܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܕܳܢܳܝܽܘܬܳܐ: ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܚܕܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܬܶܬܬܰܘܕܶܐ: ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ: ܘܡܶܫܬܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܘܠܰܘ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ: ܡܶܣܬܰܓ̈ܕܳܢܶܐ ܘܠܰܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ: ܕܰܫܘܶܝܢ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܛܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܳܪܽܘܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܒܶܗ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܗܳܘܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܘܡܶܬܬܰܝܬܶܐ: ܘܟܽܠ ܩܰܘܡܳܐ ܒܶܗ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܩܳܐܶܡ ܘܡܶܣܬܡܶܟ: ܘܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܰܠܘܳܬܶܗ: ܕܠܶܗ ܩ̈ܳܠܐ ܕܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܙܺܝܘܶܗ ܘܨܶܡܚܶܗ: ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܘܬܽܘܩܦܶܗ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܳܟ ܥܒܰܕܬ ܠܳܟ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܡ̇ܰܢ ܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܝܰܩܶܢܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܥ̈ܙܳܢܶܐ ܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܬܠܳܬ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܣܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܛܰܟܶܣܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܰܕ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡ̇ܰܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܶܬܬܰܨܡܚܺܝܢ: ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܥ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܬܰܙܠܓܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܝܩܺܝܢ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܕܠܰܕܠܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܥܒܰܕܬ ܘܰܡܫܰܘ̈ܬܦܶܐ ܕܶܝܢ ܒܡܶܬܢܰܗܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ: ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܳܡܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܠܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܠܡܶܬܥܰܠܳܝܽܘ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܓܳܡܽܘܪܽܘܬ ܫܽܘܡ̈ܠܳܝܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕܡܳܐܝ̣ܬ ܬܠܳܬܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܝܶܐ ܛܰܟܶܣܬ ܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܦܰܛܪ̈ܝܰܪܟܽܘ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܶܦܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܶܐܦܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܬܰܙܠܓܺܝܢ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢ: ܟܰܕ ܠܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܡܛܰܟܰܣ ܝܰܬܺܝܪ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢܳܟ ܪܺܝܫ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܗܰܕܰܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܳܒ ܐܶܬܓܡܰܪ: ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܰܫܘܺܝܬܳܝܗܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܕܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܣܒܰܗ ܒܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܙܒܺܝܢܰܬ݀ ܒܰܕܡܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ: ܐܳܦ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝܬܳܝܗܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܘܪܒܳܐ ܥܒܰܪ: ܘܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܫܰܒܪܳܝܬܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܡܰܡܠܠܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܘܓܽܘܚܟܳܐ ܥܝܳܕܳܢܳܝܳܐ ܘܟܰܕ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܫܰܦܺܝܪܰܬ݀ ܕܶܚܠܬܳܐ ܥܰܦܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܒܰܕ: ܘܰܒܚܺܐܦܳܐ ܫܰܒܪܳܝܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܪܫܰܦ: ܘܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܶܗ ܥܰܠ: ܘܥܰܠ ܬܪܽܘܢܽܘܣ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܣܠܶܩ: ܘܰܠܘܳܬ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܙܰܘܥܬܳܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘܫܶܛ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܳܟ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܠܐܴ ܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܐܶܫܬܺܝ: ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܡܠܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܘܳܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܟܰܕ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܓܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܗܘܳܐ: ܘܬܰܩܕܳܐ ܕܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ: ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ ܘܠܽܘܓܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܐܳܦ ܡܽܘܣܺܝܩܳܪ̈ܳܝܶܐ ܣܳܡ ܒܥܺܕܬܳܐ ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܥܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܠܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܶܗ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܕܢܺܝܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܡܶܬܡܰܙܰܓ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡܶܬܗܰܒܰܒ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܒܢܽܘܪ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܗܰܘ̈ܢܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܠܶܦ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܫܽܘܒ̈ܚܶܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬ ܩܽܘ̈ܕܳܫܶܐ ܣܪܳܦܳܐܝ̣ܬ ܡܩܰܕܶܫ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܦܬܺܝܟܰܬ݀ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܡܬܰܪܓܰܡ ܗܘܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܓܢܺܝܚܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܽܘܪܒܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܳܡܺܝܕܳܝܬܳܐ ܐܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ: ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܗܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܙܰܪܬܳܟ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ: ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܠܐ ܡܢܰܣܝܰܬ݀ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܙܰܡܰܪ: ܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܛܳܠܡ̈ܰܝ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܟ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܟܶܣ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܒܗܶܬ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܗܰܕܪܰܬ݀ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܩܰܠܶܣ ܗܘܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܚܳܙܶܩ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܡܓܰܕ̈ܦܰܝ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܒܳܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܘ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܰܣܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܗܰܝܟܠܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܰܝܬ: ܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܰܝܬ ܥܰܡ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܨܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܬܶܓܡܺܝ̈ܢ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܬܡ̈ܗܳܬ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܠܟܽܠܢܳܫ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܩܳܪܶܐ ܗܘܶܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܡܰܥܠܬܳܟ ܕܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܥܰܠ ܥܺܝܠܐ ܡܦܰܫܶܩ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܟܰܐܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܚܰܫܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܕܥܰܡܳܟ ܢܶܚܫܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܓܰܪܶܓ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ: ܠܟܽܠ ܐܶܡܘ̈ܳܢ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܟ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܩܒܽܘܪܬܳܟ ܗ̇ܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܰܬ݀ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܘܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܦܨܚܰܬ݀ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܬܰܪܓܰܡ ܗܘܳܐ: ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܟ ܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܘܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܠܐ ܗ̣ܽܘ ܬܢܳܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܒܰܦܓܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܦܰܫܶܩ ܗܘܳܐ: ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܥܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܛܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ: ܥܰܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܥܰܙ ܗܘܳܐ ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܡܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܩܶܨܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܥܠܰܝܟ ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܫܳܥܬܳܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܟܶܣ ܗܘܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡܟܰܐܐܱܪ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܡܡܰܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܒܡܶܠܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܒܰܥܒܳܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܥܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܒܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܐܳܦ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܬܳܐ ܒܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܚܽܘܛܪܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܒܗܰܘ ܚܰܪܺܝܦ ܢܰܝܙܟܳܐ ܒܛܰܢܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܗܓܽܘܡܽܘܬ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܚܽܘܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܒܗܰܘ ܕܶܐܣܰܪ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܘܰܠܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܩܛܰܠ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܗܰܘ ܡܫܰܒܰܚ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܒܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠ ܟܶܪܟܳܐ ܣܪܺܝܛ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܬܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܫܰܘܕܰܥ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܐܪ̈ܙܰܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ ܒܕܽܘܓ̈ܡܰܛܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܘܠܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܓܰܠܺܝ ܒܗܰܘ ܡܣܰܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܒܗܰܘ ܐܰܚܺܝܕ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܠܐ ܙܺܐܦܳܢܳܝܬܳܐ ܒܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܰܬܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܥܒܰܕ ܘܡܰܘ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܒܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܥܒܰܕ: ܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܪܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܰܒܳ̈ܠܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܳܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܛܳܪܶܕ ܗܘܳܐ: ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܟܪܶܟ ܗܘܳܐ: ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܬܳܪܶܨ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܰܠ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܰܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܣܳܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܟ: ܕܬܶܦܢܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܟܰܕ ܠܥܺܕ̈ܬܳܐܳ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܘ̈ܡܶܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܚܰܒ̈ܳܠܳܬܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܳܦ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܗ̇ܳܝ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܕܰܒܪܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܽܘܣ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܡܙܰܗܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܟ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܡܳܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܨܰܒܶܬ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܶܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܗ̇ܳܝ ܕܥܳܕܪܳܐ ܘܦܳܩܚܳܐ ܡܫܰܟܶܢܶ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܳܠܐܷ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܠܡܰܘ̈ܥܳܝܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܶܛܪܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܩ̈ܳܠܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩ̈ܳܠܐ ܗܰܢܺܝ̈ܶܐܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐ ܕܬܰܘܕ̈ܝܳܬܶܗ: ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܰܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܠܝܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܐܳܦ ܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܡܰܚܦܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢ ܚܰܣܝܶܗ ܘܰܐܘܪܶܒ ܥܺܐܕܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܣܶܬܳܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܟܽܠ ܕܳܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܚܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܩܰܪܬ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܗܕܺܝܪܳܐ̣ܝܬ: ܘܰܐܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܟܰܪܡܳܐ ܘܰܦܠܰܚ ܒܶܗ ܟܰܫܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܶܒ ܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܘܝܰܩܰܪ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܫܰܡܶܫ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܩܰܦ ܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܟ ܚܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܰܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܰܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܠܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܰܪܕܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܫܚܺܝܩܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢܰܢ ܟܚܺܝܕܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܚܦܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܬܽܘܠܐ ܕܠܐ ܐܶܬܟܰܬܰܡ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܚܰܝܶܒ ܠܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܳܫܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܡܰܝܪܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܳܣܶܟ ܐܰܢ̱ܬ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܥܕܳܐ ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܕܽܘܓܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܛܪܰܕܬ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܠܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܡܙܰܡܛܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܝܰܪܕܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܠܰܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܳܪܳܡܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܡܠܐܷ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܰܦܪܓܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܢܰܨܚܳܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܠܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܘܰܡܛܰܠܩܳܢܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝܬܝܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܚܶܗ ܒܰܣܶܡ ܠܡܳܪܶܗ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܡܫܰܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܨܶܒܬܳܐ ܕܳܐܪܬܳܕܽܘܟܣܽܘ ܨܰܡܽܘܚܬܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܶܦܰܠܐܘܢ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܺܝܫܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܒܚܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܬܳܓܳܐ ܡܰܕܗܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܥܺܕܬܳܐ ܣܺܝܡ ܩܒܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܟ ܡܝܰܩܪܳܐ ܫܢܰܬ݀ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܫܰܢܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܚܰܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܚܠܺܝܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܟ ܢܶܬܢܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܳܟ ܪܰܚܡܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܚܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܡܳܪܳܟ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܡܰܥܗܕܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܬܬܢܺܝ̈ܚܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܘܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܦܓܰܥ ܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܕܳܠܩܺܝܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܰܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܘܥܰܡܳܟ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܡܳܪܳܟ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܫܗܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܡܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܕܫܰܟܶܢ ܘܝܰܗܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܠܢܰܨܺܝܚ ܒܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܪܳܡ ܒܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܪܗܺܝܛܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܬܪܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܣܺܝܡܬܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܨܰܒܬܶܗ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܕܦܽܘ̈ܫܳܩܰܝ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܕܺܝ ܠܟܶܢܫܰܢ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܳܐܦ ܒܗܶܝܢ ܠܶܗ ܢܩܰܠܶܣ: ܛܳܒܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܠܶܗ ܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܐܳܦ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܐܳܦ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠܘ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܳܒ ܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܚܰܬܰܪ ܘܟܰܢܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܽܘ̈ܝܳܚܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܐܰܪ ܘܓܰܢܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܳܐܷܝܢ ܩܳܛܽܘܠܐ: ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܥܰܠܘ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܣܳܡ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܓܰܠܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܫܶܬܩܳܐ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܛܫܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܕܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܡܰܛܰܐܣ̈ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܰܓܠܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܙܕܰܡܰܪ ܩܽܘܠܳܣܶܗ ܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܘܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܢܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܪܗܶܛܘ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣܘ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܒܙܰܒܢܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܕܳܪܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܰܨܰܚ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܗܰܕܰܪ ܛܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܠܶܠ ܠܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܐܬܠܺܝܛܽܘܬܗܽܘܢ ܪܕܺܝܦܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܬܶܓܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܳܪܶܝܢ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܨܶܝܕ ܐܠܰܗܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܚܰܓܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܓܳܠܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܩܰܠܶܣ ܘܚܰܓܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܐܳܦ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܩܶܡ ܘܣܳܡ: ܘܟܰܕ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܺܝܢ: ܘܚܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܳܘܙܺܝܢ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܳܐܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܫܰܗܳܪ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܟܰܕ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܰܒܰܥ ܗܘܳܐ: ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚ ܥܰܠ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܽܘܪܒܳܗ̇ ܕܳܐܡܺܝܕ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܒܳܗ̇: ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܕܪܽܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܰܫܢܰܝܬ ܠܳܟ ܐܳܘ ܣܪܽܘܓܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܰܪܒܳܐ ܠܫܰܪܒܳܐ ܗܳܐ ܫܰܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܟܬܰܒܘ ܘܰܐܘܕܰܥܘ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܳܗ̇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܪܣܺܝ ܘܰܒܠܰܡ ܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܦܺܝܠܺܝ̈ܣܽܘܦܰܝ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܩܦܰܣ ܘܣܰܩܶܡ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܦܣܰܪ ܐܳܦ ܪܰܘܪܶܒ: ܘܟܰܕ ܫܰܦܪ ܠܡܳܪܶܗ ܕܢܶܡܠܐܷ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܘܰܪܫܰܦ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܬܪܰܨ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܨܪܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܘܰܠܘܳܬ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܠܶܩ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܬܰܩ ܘܶܐܫܬܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ݀ ܒܶܗ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܬܰܡܳܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܣܶܩܘ ܗܘܰܘ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܪ̈ܶܕܝܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܒܡ̈ܶܠܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ: ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܟܰܕ ܫܰܒܥܺܝܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܰܟܬܳܒܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܶܒ ܗܘܳܐ ܒܰܪܗܺܝܛܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܬܺܝܛܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܘܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܕܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܙܟܳܐ ܘܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܦܰܪܣܺܝ ܠܙܺܐܦܳܐ ܕܰܓܳܠܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܓܳ̈ܠܰܝ ܫܡܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܶܐܦܣܩܽܘܦܽܘܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܚܶܕܝܰܬ݀ ܘܪܶܘܙܰܬ݀ ܒܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܶܫܳܢܰܢ ܡܚܺܝܠܐ ܕܰܢܩܰܠܣܺܝܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܓܳܗܪܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܒܗܳܝ ܕܗ̣ܽܘ ܩܰܠܶܣ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘ̈ܝܰܝ ܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܡܰܟ̈ܟܶܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܰܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܥܰܡܰܢ ܢܩܰܠܣܽܘܢܳܝܗܝ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܢܝܰܩܪܽܘܢܳܝܗܝ: ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܚܰܓܽܘܢ ܠܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܠܐ ܣܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܪܡܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܠܺܝ̈ܙܰܝ ܡ̣ܶܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܩܰܠܶܣ ܒܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ ܠܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܡܰܡܠܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܢܰܨܰܚ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܥܺܝܪ ܠܫܳܗܪ̈ܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܗܰܕܰܪ ܠܥܺܕ̈ܳܬܰܢ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܘܓܳܠܐܷ ܠܰܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܝܰܕ ܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܘܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܠܐܴ ܘܚܰܘܺܝ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ: ܐܳܦ ܡܓܰܢ̱ܒܰܪ ܠܥܰܡܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܡܰܛܰܐܣ ܐܦܳ ܟܢܽܘܫܝܰܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܟܽܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܟ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ: ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܐܒܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܡܺܝ̈ܢܳܝܳܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܘܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܒܣ̈ܡܳܢ ܠܳܟ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܬܒܰܕܩܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܡ̇ܰܢ ܒܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܰܐܒܳܗܽܘܬܳܐ ܡ̇ܰܢ: ܘܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܚܰܝܠܳܗ̇ ܓܰܡܪܰܬ݀ ܘܓܳܡܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܠܝܳܢܶܐ ܘܡܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢܶܐ: ܘܗ̣ܺܝ ܒܚܽܘܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܰܬ݀ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܫܰܡܠܝܰܬܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܰܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܘܠܶܥ̈ܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܰܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܥܰܢܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܐܰܟܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܙܪܰܥܬ ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܕܚܺܝܠܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܗܰܒܳܒܳܐ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܘܺܝܠܐ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܙܪܺܝܙܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܠܐܷܝܰܪ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܚܺܝܪܳܐ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܝܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܛܺܝܦܬܳܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܒܳܐܣ̈ܘܳܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܢܰܘܣܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܳܟ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܶܦܬ ܬܰܩ̈ܢܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܦܠܰܚܬ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܕܒܳܟ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܡܳܪܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܡܗܺܝܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܐܥܕܺܝ ܠܐܠܦܶܗ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܘ̈ܳܓܶܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܽܐܘܡܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ: ܘܛܽܘܒܰܝܟ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܡܳܪܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ: ܠܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܡܕܰܥܟܳܢܳܐ: ܠܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܡܛܰܠܩܳܢܳܐ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܰܦܢܝܳܢܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܶܚܠܬܳܟ ܡܒܰܝܬܳܢܳܐ: ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ: ܠܥܳܫܽܘ̈ܩܰܝܢ ܡܒܰܕܪܳܢܳܐ: ܠܦܳܬܽܘܪ̈ܰܝܢ ܡܠܺܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܥܒܶܕ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܠܩܳܠܰܝ̈ܢ ܥܢܺܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܦܰܢܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܠܬܰܘܕ̈ܝܳܬܰܢ ܩܰܒܶܠ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܥܘܡܪܐ ܕܩܪܬܡܝܢ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܕܽܘܨ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܢܶܣܰܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܫܗܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ: ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܐܝܩܳܪܶܗ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

ܣܕܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܡܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܝܰܩܪܳܐ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܕܚܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܰܗ̇ܘ ܕܠܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܕܰܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܩܰܪܬ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܗܕܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܬܝܰܬܪܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܟܕܰܢ ܒܶܗ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܐܚ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܩܽܘܣܛܺܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ ܓܶܐܘܰܪܓܺܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܚܰܐܚ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܕܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܡܶܬܶܐܠܶܨ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܫܶܐܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܒܶܗ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܘܨܰܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܘܩܳܡ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܘܡܰܢܰܥ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܩܰܪܬܡܺܝܢ ܚܳܕܝܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܘܟܰܕ ܚܙܰܘ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܡܽܘܗܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܩܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܺܝ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܟܰܫܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܠܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܣܺܝܡܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܪܺܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܠ: ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܪ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܒܣܺܝܓܽܘܢ ܩܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܠܳܝܳܐܝܳܐ ܒܳܐܠܶܝܢ ܩܪܺܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܡܫܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܘܫܰܐܠܶܗ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܰܗܒܶܗ ܕܗ̇ܰܘ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܒܰܕܘܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܢܺܝ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܘ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܗܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܣܺܝܡ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܰܫܺܝܬܶܗ ܐܶܢܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܩܰܠܶܣܘ ܠܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗ̇ܰܘ ܒܰܕܘܳܝܳܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܗܰܪ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪ ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܰܕܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܘܰܠܓܰܡܠܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܛܥܢܽܘܢ ܩܰܡܚܳܐ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܪ̈ܰܚܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܗ̣ܽܘ ܐܰܥܡܕܶܗ ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܫܶܡ ܪܳܚܡܶܗ: ܟܰܕ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܡܛܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܬܪܰܥ ܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܦܠܰܚ ܒܳܗ̇ ܠܡܳܪܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܐܽܘܡ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܪܳܐ ܘܰܚܦܰܪܘ ܒܫܽܘܥܳܐ ܘܰܦܣܰܩܘ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܫܳܚܬܳܐ ܕܥܽܘܡܪܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܥܰܠ ܥܳܓܰܠܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܕܰܝܪܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܚܠܰܬ݀ ܥܳܓܰܠܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܙܶܠ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܘܐ̱ܡܰܪ ܠܐܚ̈ܶܐ ܕܰܒܕܰܝܪܳܐ ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܕܰܝܪܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܩܕܳܡ ܟܺܐܦܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܩܳܡܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܩܒܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܕܰܝܪܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝ̣ܬ: ܘܛܰܥܢܽܘܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܕܰܝܪܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܥܳܠܡܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܡܶܫܘ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܕܶܫܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܒܨܳܐ ܕܟܶܢܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܪܰܒܳܐ: ܢܦܰܠ ܚܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܘܡܺܝܬ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ    ܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܠܰܫܠܰܕܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܩܳܡ ܩܰܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܚܢܶܩ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܰܢ ܐܳܦܠܐ ܠܶܫܳܢܰܢ ܠܡܶܬܢܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܰܝܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܒܺܝܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܺܐܝܙܓܰܕܽܘܬܗܽܘܢ ܪܶܚܡܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܚܰܠܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

ܥܛܪܐ

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܒܣ̈ܡܳܢ ܠܳܟ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܘܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܠܝܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܢܰܨܰܚ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܒܬܺܒܶܝܠ: ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܰܪܶܗ: ܘܣܳܡ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܫܰܠܶܡ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܰܟܪܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܦܪܰܫ ܗ̣ܽܘ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܘܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܘܫܰܦܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܰܠܪܺܝܫܶܗ ܕܳܫ: ܗܳܢܳܐ ܕܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܒܚܰܩܠܶܗ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܠܚ̈ܶܛܶܐ ܢܶܚܢܩܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܙܰܗܺܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܡܠܺܝ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡܳܟ ܘܰܪܥܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܗܰܕܰܪ ܠܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܩܰܘܡܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܘܢܰܨܰܚ ܒܩܽܘܫܬܐ ܘܫܰܦܶܠ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܛܥܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܰܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܕܡܶܬܟܪܰܗ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܡܶܬܟܪܰܗ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܫܶܠ ܘܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ: ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܶܗ: ܐܳܦܠܐ ܠܶܫܳܢܰܢ ܕܰܢܬܰܪܓܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܕܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܡܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܓܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ: ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܰܚ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܘܚܰܝܶܠ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܢܚܰܓܶܐ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܰܒܥܰܡܠܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܚܳܕܶܐ ܘܰܠܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܟܰܠܶܠ: ܠܗܰܘ ܕܙܰܡܶܢ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ ܠܰܡܥܰܕܥܳܕܽܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܗܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܕܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܝܰܩܪܶܗ: ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܘܠܶܥ̈ܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܟܳܗ̈ܢܳܝܳܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܐܰܟܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܙܪܰܥܬ ܫܰܝܢܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܕܚܺܝܠܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܗܰܒܳܒܳܐ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܘܺܝܠܐ ܕܰܦܪܺܝܣ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܙܪܺܝܙܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫܬ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܠܐܷ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܰܐܠܶܦܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܦܠܰܚܬ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܘܒܳܟ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܡܳܪܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܐܥܕܺܝܬ ܠܐܠܦܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܬܡܺܝܗܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝܰܝ̈ܟ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܕܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܕܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ: ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ: ܠܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܡܕܰܥܟܳܢܳܐ: ܠܠܽܘ̈ܬܳܟܶܐ ܡܛܰܠܩܳܢܳܐ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܰܦܢܝܳܢܳܐ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܣܰܒܥܳܢܳܐ: ܠܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܡܒܰܛܠܳܢܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ: ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܶܚܠܬܳܟ ܡܒܰܝܬܳܢܳܐ: ܠܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝܢ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ: ܠܥܳܫܽܘ̈ܩܰܝܢ ܡܒܰܕܪܳܢܳܐ: ܠܦܳܬܽܘܪ̈ܰܝܢ ܡܠܺܝ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܥܒܶܕ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ: ܠܩܳܠܰܝ̈ܢ ܥܢܺܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܦܰܢܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܠܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܩܰܒܶܠ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܚܰܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܗ̣ܽܘ ܠܶܗ ܣܰܝܶܟ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܳܕܝܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ: ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܩܶܛܠܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܕܽܘܡܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܦܽܘܡܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܨܺܝܪ ܠܶܫܳܢܰܢ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܶܗ: ܘܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܠܡܶܚܫܰܒ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ: ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܰܩܢܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܙܡܺܝܢܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܩܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܶܗ: ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܒܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܢܡܰܪܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܫܪܳܓܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܙܳܥܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕܶܗ ܕܰܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܗܘܳܐ ܕܰܠܩܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܦܺܝܣ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܠܰܘ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܕܡ̈ܶܠܐ: ܐܶܠܐ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܠܰܘ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐ ܦܳܐܷܝܢ ܐܶܠܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܰܒܗܺܝ̈ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܛܰܢ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ: ܘܢܶܬܒܢܶܐ ܥܰܠ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܡܰܢܰܥ ܥܰܡܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܰܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ: ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܶܓܥܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܒܶܗ: ܘܟܽܠܰܢ ܒܰܚܕܳܐ ܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡܶܗ ܘܬܰܡܳܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܡܝܰܩܰܪ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܣܳܓܽܘ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܫܰܡܠܐܷ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܘܢܶܬܗܰܕܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܢܶܬܚܰܟܰܡ ܘܢܶܬܗܰܕܶܐ: ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ: ܚܰܝܠܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ: ܠܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ: ܕܶܢܚܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܳܢܳܐ: ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܣܓܺܝܕܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܣܰܝܟܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡܰܥܒܕܰܬ݀ ܡܶܢܟܽܠ: ܘܡܳܪܽܘܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܘܰܥܦܺܝܩܰܬ݀ ܠܟܽܠ: ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܡܰܥܬܪܰܬ݀ ܠܟܽܠ: ܗ̇ܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܒܰܡܣܰܝܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܡ̇ܰܢ ܡܰܢܗܪܳܢܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܕܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ: ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܨܶܡܚܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܽܘܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܐܰܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܡܠܐܴ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̇ܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ: ܓܒܰܝܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܶܗ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܥܒܳܕܳܐ ܫܰܡܠܺܝܬ ܠܘܳܬ ܚܰܣܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܗܰܝܡܶܢ ܒܟܳ ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ: ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐ: ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗ̣ܽܘ ܦܽܘܡܰܢ ܠܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܣܳܦܩܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܠܬܰܫܥܺܝܬܶܗ: ܘܠܐ ܐܳܚܕܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܠܡܶܚܫܰܒ ܠܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܝܽܘܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܣܒܺܝܣܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܢܳܗܪܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܣܰܟܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܟܰܕ ܠܐ ܚܳܐܶܒ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܡܺܝܢ ܒܫܰܗܪܳܐ: ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܩܰܛܥܳܐ ܠܶܗ ܒܬܶܫܡܫܬܳܐ ܟܰܕ ܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܚܫܰܒ ܠܨܰܘܡܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܕܰܪ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܚܳܣܶܠ ܦܽܘܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܠܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܥܒܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܨܰܒܶܬ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܟܰܕ ܛܶܒ̈ܶܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܦܳܪܚܺܝܢ: ܟܰܕ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܟܰܕ ܒܰܣܝܳܡܰܘ̈ܗܝ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܬܗܰܪ: ܟܰܕ ܘܰܥܶܕ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܥܬܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܳܬܰܚ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܬܰܪܣܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܟܰܕ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܥܰܠ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܐܬܗܰܪ ܒܩܳܝܽܘܡܽܘܬܶܗ ܠܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܢܛܰܪ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ݀ ܠܶܗ: ܐܶܡܰܬܝ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܳܬܰܚ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܦܳܫܶܛ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܡܬܰܪܓܶܡ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܡ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܩܪܳܒܳܐ ܣܳܕܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܐܝܟ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܠܐܠܦܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܡܕܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܚܰܠܝܽܘܬ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܙܶܕܩܳܝܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܒܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܰܘܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ: ܒܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܳܐ: ܒܛܽܘܪ̈ܳܦܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܕܰܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܩܶܢܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܶܐܙܕܰܡܰܪ̈ܝ ܒܳܟ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܓܰܙܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܦܬܰܚܬܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܰܝܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܶܬܦܰܫܰܩ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܒܨܰܘܪܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܰܦܪܶܓܬ ܘܰܒܨܶܡ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܦܨܰܚܬ ܘܚܰܕܺܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܘܰܪܕܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܡܠܰܝܬ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܢܨܶܒ: ܘܰܒܕܽܘܗܳܢܶܗ ܐܰܕܗܶܢ ܠܪܺܝܫܳܐ ܘܰܠܕܰܩܢܳܐ ܕܽܐܘܡܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܚܽܘܬܪܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܕܒܰܢ̈ܩܳܫܰܝ ܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܥܪܶܩ ܠܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܛܰܒܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܒܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܣܳܢ̈ܝܰܝ ܫܪܳܪܳܐ ܒܙܰܗܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܪܕܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܕܰܠܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ ܒܬܶܡܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ: ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܒܰܥ ܗܘܳܐ ܘܰܒܥܽܘ̈ܢܝܳܬܶܗ ܗ̣ܶܢܶܝܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܒܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ ܡܥܰܕܥ̈ܕܳܢܶܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܬܽܘܒ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܡܰܥܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܒܰܫܢܰܬ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܶܗ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܡܺܝܪ̈ܝ ܐܰܦܺܝܬܪܽܘܢܝܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܡܚܰܓ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܡܩܰܠܣ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܢܕܺܝܩܛܳܝܬܳܐ ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܐܟܣܽܘܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܓܽܘܦܛܽܘܣ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܚܰܝܶܠ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ ܪܰܒܳܐ: ܘܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܩܰܠܶܣ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܗ̇ܳܝ ܠܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇: ܘܩܰܠܶܣ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܐܘܕܺܝ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܢܰܨܰܚ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܐܰܒܰܥ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܳܐ ܒܳܟ ܛܳܦܣܺܝܢܰܢ ܘܠܳܟ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܟܠܺܝܠܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܳܩܽܘܪܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ: ܨܽܘܬ ܠܬܰܟܫ̈ܦܳܬܰܢ: ܩܰܒܶܠ ܠܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ: ܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܬܚܰܣܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܢܩܽܘܡ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܨܰܒܶܬ ܠܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܕܰܓ̈ܳܠܐ ܘܰܙܟܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܒܚܰܝܠܐ ܕܡܳܪܶܗ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܥܺܐܕܶܗ: ܘܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܡܰܕܥܰܝ̈ܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܠܝܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܨܰܒܶܬ ܠܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ: ܘܢܰܨܚܶܗ ܒܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܣܰܘܦܺܝ̈ܢ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܥܺܐܕܶܗ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܚܳܝ̈ܒܳܢ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܺܐܡܪܶܗ: ܘܗܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܗ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܘܰܟܠܺܝܠܶܗ ܢܳܨܰܚ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܓܰܒܝܽܘܬܳܐ: ܘܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܕܳܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܣܓܽܘܠܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܛܪܰܕ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܰܚܣܳܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܳܐ: ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܶܐܣܛܰܕܝܽܘܢ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ: ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܛܳܒ ܡܝܰܬܪܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܟܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܨܰܕ ܟܰܦܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܐܥܕܺܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܦܳܠܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܘܰܟܕܰܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢ̈ܶܬܠܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܰܚܒܺܝܫܳܐ ܘܰܛܪܺܝܕܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܩܛܺܝܠ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܪܕܺܝܦ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ: ܡܠܰܒܶܒ ܘܰܡܒܰܝܰܐܐ ܠܟܽܠ ܪ̈ܕܺܝܦܰܝ ܘܰܛܪ̈ܺܝܕܰܝ ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܫܰܢܶܩ ܠܟܽܠ ܕܩܳܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܐܒܗܬܶܗ: ܒܠܰܡ ܠܰܦܠܰܩܣܺܝܡܽܘܣ ܦܰܛܥܳܐ ܘܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̇ܰܘ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܽܘܣ ܘܙܰܝܶܦ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܐܠܰܩܪܰܐܢܣܽܘܣ ܘܚܰܘܝܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܓܳܠܐ ܘܰܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܕܰܓܠܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܚܶܛܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܟܰܐܰܪ ܠܣܳܒܳܐ ܒܰܗܺܝܬܳܐ ܐܰܦܽܘܠܺܝܢܽܘܣ ܕܙܰܝܶܦ ܘܰܐܣܠܺܝ ܠܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ ܕܩܽܘܪܺܝܠܠܽܘܣ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܠܗܰܘ ܡܟܰܣܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܛܡܺܝܪ ܒܒܶܗܬܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܰܡܝܰܬ݀ ܠܒܳܒ̈ܳܬܶܗ: ܐܶܠܐ ܐܶܬܛܰܫܺܝ ܒܓܰܗܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܒܗܶܬ ܘܰܐܚܦܰܪ: ܥܰܠ ܗ̇ܰܘ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܥܰܘ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܰܙܟܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܘܶܐܬܢܰܨܚܰܬ݀ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܒܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܰܝ ܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܕܶܐܬܪܕܶܦ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܚܠܳܦ ܡܳܪܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܫܬܰܒܰܚ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܶܗ ܗܘܳܬ݀ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܟܽܘܐܳܪܳܐ ܘܰܠܒܶܗܬܬܳܐ: ܪܕܺܝܦܳܐ ܒܰܚ̈ܣܰܝܳܐ: ܬܗܺܝܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ: ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܡܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ: ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܡܰܘ̈ܕܝܳܢܶܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܒܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ: ܙܗܶܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܐ: ܫܦܶܐ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܡܩܰܠܣܳܐ ܒܛܰܢ̈ܳܢܶܐ: ܢܰܩܕܳܐ ܒܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܟܝܳܐ ܒܨܰܝ̈ܳܡܶܐ: ܡܨܰܠܠܐ ܒܥܳܢܘܳܝ̈ܶܐ: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܢܰܟ̈ܦܶܐ: ܟܢܺܝܟܳܐ ܒܰܪ̈ܡܺܝܣܶܐ: ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ: ܪܳܡܳܐ ܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܬܗܺܝܪܳܐ ܒܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܪܓܺܝܓ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܟܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܫܬܰܪܰܒ ܫܡܳܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܛܰܪܩܳܐ ܒܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܚܠܺܝܨܳܐ ܒܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܡܢܶܐ ܒܰܚܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܗܶܕܪܳܐ ܕܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ: ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ: ܒܥܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܳܟ ܡܠܐܷ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܢܰܣܓܶܐ ܒܥܺܕܬܳܟ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܥܰܡ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܥܺܝܪܬܳܐ: ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪܬܳܐ: ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ: ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܬܳܐ: ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܡܰܐܪܙܳܢܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ: ܐܰܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܢܰܨܺܝܚܬܳܐ: ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܬܶܓܕܽܘܠ ܟܠܺܝܠܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܟ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ ܬܫܰܒܰܚ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܪܰܡܪܶܡ ܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܚܰܓܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܣܓܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܡܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܠܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܥܛܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܡܶܬܒܰܨܝܳܢܳܐ ܒܰܕܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܟܽܠ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܟܽܠ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗ̣ܽܘ ܡܦܰܪܢܶܣ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܠܢܰܨܺܝܚ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܛܢܳܢ ܒܙܰܝܢܶܗ ܘܚܰܟܺܝܡ ܗ̣ܽܘ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܓܰܒܝܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܫܰܪܰܪ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܚܰܘܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ ܡܠܐܴ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܒܰܝܰܐܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܘܺܝܠܐ ܟܠܐܷܡܺܝܣܳܝܬܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܘܰܠܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܗܰܕܰܪ ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܢܗܰܠܶܠ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܫܰܒܚ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܘܡܰܘܪܶܒ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܡܚܰܟܶܡ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܬܠܺܝܬܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡ̣ܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܡܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܡ̣ܶܢ ܣܟܽܘܠܺܝ̈ܣܛܺܝܩܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܘܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܡ̣ܶܢ ܒܳܨܽܘ̈ܝܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡ̣ܶܢ ܣܽܘܦܺܝ̈ܣܛܶܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܕ̈ܟܰܝܳܐ ܘܡܰܚܶܒ ܠܰܚ̈ܣܰܝܳܐ: ܘܰܡܥܰܠܐܷ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܠܰܫ̈ܦܰܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܚܽܘܒܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܰܘ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܟܠܺܝܠܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܥܰܝ̈ܳܐ ܘܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܶܐ ܓܒܳܝܗܝ: ܘܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܬܶܫܡܫܬܶܗ: ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܕܝܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܟܺܝܬ ܡܶܬܬܰܪܣܝܳܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܝܳܗ̈ܒܰܝ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܢܰܩܕܳܐ ܝܺܢܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܡܶܐ ܟܳܗܢܳܝܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܝ ܕܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܩܰܘܡܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̇ܰܢ ܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܫܰܛ ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܥܰܡ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ: ܘܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܣܰܒ: ܘܰܒܣܺܝܡܰܬ݀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܩܶܦ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܫܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܐܣܟܺܝܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܒܶܠ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ: ܟܰܕ ܠܢܺܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܡܰܘܒܠܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐܝ̣ܬ ܘܰܙܪܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܐܣܛܰܕܝܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܠܐ ܕܡܳܐ: ܘܟܰܕ ܕܰܪܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐܝ̣ܬ ܐܰܝܟ ܛܰܪܩܳܐ: ܟܰܕ ܠܒܶܣܪܶܗ ܕܰܝܶܒ ܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܬܰܐܪܰܐܐ ܒܕܽܘܓ̈ܡܰܛܰܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܶܐܬܢܰܨܰܚ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝ̣ܬ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܟܰܕ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܕܰܪܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܶܐܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܢܳܨ̈ܚܰܝ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ ܘܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܟܰܕ ܒܙܰܝ̈ܢܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܘܰܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܢܫܰܛ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܡܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐܝ̣ܬ ܡܡܰܚܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܚܶܫܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܪܺܝܩ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܡ̈ܶܠܰܝ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܩܶܦ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܒܰܗܺܝ̈ܬܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܠܰܬܟ̈ܶܐ ܘܰܨܢܺܝܥܳܐܝ̣ܬ ܩܕܳܡ ܟܽܠܢܳܫ ܡܦܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܘܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܬܶܩ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܕܰܝܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܦܶܟ ܗܘܳܐ: ܘܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܦܺܝ̈ܚܰܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܗܳܪܶܓ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܓܽܘܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܥܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܫܳܘܶܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܝܳܘܣ ܠܡܰܘܬܒܳܐ ܟܳܗܢܳܝܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܳܝܳܐ ܐܶܬܓܒܺܝ ܘܶܐܬܬܰܣܪܰܚ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܺܐܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣܳܝܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܶܬܥܰܠܺܝ: ܒܡ̈ܶܠܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܪܶܥܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܠܐܡܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܶܗ ܡܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ̇ܰܢ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܗܰܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܕܺܐܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܩܶܠܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܺܐܦܶܐ ܕܳܪ̈ܝܰܝ ܓܽܘܢܝܳܐ ܡܰܥܪܶܩ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܐܡܰܐ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ: ܠܒܶܝܬ ܐܰܦܺܝܣܩܝܽܘܢ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܣܰܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܰܚ̈ܫܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܙܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܛܳܬܳܐ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܢܳܨ̈ܝܰܝ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܒܶܝܬ ܡܓܺܝܪ̈ܣܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܗ̇ܳܢܽܘܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܰܝ ܠܟܰܪܣܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܬܽܘܩ̈ܳܢܶܐ ܘܒܽܘ̈ܫܳܠܐ ܡܓܰܝܶܙ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܣܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܣܳܬܰܪ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ: ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܘܝܰܪ̈ܩܳܢܶܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܢܰܩܕܳܐ ܡܣܰܘܣܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܓܡܳܠܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ: ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܠܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܥܡܺܝܠܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܦܰܛܶܡ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܶܐܘܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܡܰܪܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܥܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܘܳܬ ܦܽܘܠܚܳܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܢܳܓܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܪܰܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܚ̈ܙܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܘܳܬ ܩܽܘ̈ܝܳܙܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܢܦܺܝܚܰܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܛܰܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܐܷ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܝܰܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܢܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܶܬܡܰܚܫܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܘܙܶܒ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܦܰܪܺܝܣ ܗܘܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡ̣ܶܢ ܫܰܘܒܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܚܽܘܡܳܐ ܡܰܥܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܛܰܠܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܳܐܶܣ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܨܰܗܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܦܰܝܶܓ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܘܠܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ: ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܶܗ ܡܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܣܰܗܶܕ ܗܘܳܐ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡ̇ܰܢ ܝܳܗܒܰܬ݀ ܚܰܝܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܢܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܢܳܚ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܕܰܢܒܰܣܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܶܬܚܰܘ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܟܰܕ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܠܡܰܣܚܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܒܰܠܐܱܢܺܝ ܠܶܗ ܡܰܥܠܶܝܢ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܣܚܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܣܳܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܟܰܕ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܰܓܶܣ ܗܘܳܐ: ܝܳܗܒܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܘܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܠܶܡ ܠܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ: ܠܘܳܬ ܓܽܘܪܢܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܩܳܠ ܛܰܥܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܫܽܘܢܳܝܶܗ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܓܽܘܪܢܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܓܽܘܪܢܳܐ ܡ̇ܰܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܩܦܺܝܣܳܐ ܘܠܐ ܥܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܒܰܬܘܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ: ܠܓܽܘܪܢܳܐ ܐܰܪܰܐ ܢܬܰܒܪܽܘܢ ܠܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܠܒܽܘܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܢܛܰܚܢܽܘܢ ܘܰܢܬܰܒܪܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܓܽܘܪܢܳܐ ܐܰܚܬܽܘܗܝ ܗܘܰܘ: ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܗܘܰܘ: ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܡܶܢܶܗ ܗ̇ܰܘ ܓܽܘܪܢܳܐ ܘܛܳܒܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܣܶܩܘ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ: ܓܽܘܪܢܳܐ ܝܺܪܶܟ: ܐܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܣܝܳܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܐܶܬܩܦܶܣ: ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܬܳܐ: ܕܠܐ ܐܶܬܩܦܶܣ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܐ ܓܽܘܪܢܳܐ ܐܶܬܡܬܰܚ: ܡܳܐ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܰܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܳܢ ܠܳܟ ܬܰܟܫܦܬܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܶܗ ܕܛܘܽܒܬܳܢܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܗܰܒ ܠܟܽܠܰܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܐ ܥܕܺܝܠܬܳܐ: ܒܥܽܘܠܳܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ: ܒܨܽܘܠܳܠܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܢܰܦܫܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܐܰܟܬܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ: ܟܰܕ ܡܢܰܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܕܰܡܢܺܝܚܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܗܰܓܳܓܳܝ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ: ܟܰܕ ܠܟܽܠܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܕܺܝܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܗ̇ܳܝ ܕܥܳܕܪܳܐ ܘܦܳܩܚܳܐ ܠܰܢ ܡܫܰܟܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܚܢܰܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܐ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܦܳܐܰܚ ܠܳܟ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܗ̣ܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ: ܚܠܳܦ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܚܠܳܦ ܫܒܰܝܳ̈ܐ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܕܺܝܦܺܝܢ ܘܕܰܛܠܺܝܡܺܝܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܕܫܰܒܰܚ ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܪܺܝܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܰܡܠܐܷ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܚܶܗ ܒܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܪܕܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܰܫܪܳܪܶܗ ܘܩܰܠܣܶܗ ܡܳܪܶܗ ܘܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܐܥܺܝܪ ܠܟܶܢܫܰܢ ܕܰܢܩܰܠܣܺܝܘܗܝ ܠܥܺܐܕܶܗ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܫܳܘܶܐ ܠܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̣̈ܢ ܕܰܢܚܰܓܺܝܘܗܝ ܠܥܺܐܕܶܗ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܚܰܝܠܳܢܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܒܰܐܝܕܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܢܶܪܬܽܘܡ ܠܶܗ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܠܥܺܐܕܳܟ ܫܒܺܝܚ ܒܟܽܠ ܪܰܗܳܛܳܐ ܦܺܝܠܽܘܣܽܘܦܳܐ: ܠܺܠܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܙܰܒܢܳܝ̈ܶܐ ܐܠܶܘ ܩܰܠܶܣܢܰܢ ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟ: ܐܠܶܝܳܐ ܒܛܰܢܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܐܠܶܝܫܳܥ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܠܶܘ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܚܳܪܢܰܢ ܥܳܒܪܳܐ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܰܐܠܶܦ ܘܰܟܬܰܒܬ ܘܚܰܕܺܝܬ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܐܠܰܘܶܬ ܠܟܽܠ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܕܚܰܕ ܡ̣ܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܡܗܰܘܢܳܐ: ܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܳܟ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܪܰܩܬ  ܗܘܰܝܬ: ܘܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܺܕܬܳܐ ܣܰܬܰܪܬ: ܘܰܙܪܰܥܬ ܒܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܟ ܥܪܰܩܬ: ܡ̣ܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܰܢܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܘܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܳܟ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܐܷ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܫܩܶܠܬ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܳܝ̈ܒܳܢ ܡ̈ܶܠܐ ܘܓܳܗܪ̈ܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܣܒܺܝܣ ܒܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܣ̈ܟܢܶܐ ܕܡܳܪܳܟ: ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܕܬܰܒܰܪܬ ܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܘܟܶܒ̈ܠܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܒܗܶܬܬ ܠܟܰܠܩܺܝ̈ܕܽܘܢܳܝܶܐ ܛܳܠܡ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ: ܒܶܪܽܘܠܐ ܠܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܒܨܰܘܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܪܺܝܙ ܘܡܰܥܘܰܪ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܰܓܠܰܝܬ ܠܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܳܟ ܘܰܐܒܗܶܬܬ ܠܝܽܘܠܺܝܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܗܰܓܳܓܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܫܡܳܟ ܡܬܰܒܰܪ ܠܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܙܺܐܦܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬ ܠܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܗܰܕܺܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܙܡܰܪܓܕܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܙܰܒܶܢܬ ܩܢܽܘܡܳܟ ܘܰܙܒܶܢܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܚܕܽܘܓܳܐ ܘܝܳܪܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܛܳܒ ܐܶܬܟܰܬܰܫܬ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܝܳܪܽܘܬܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܗ̇ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܳܟ ܘܛܽܘܪܳܦܳܟ ܕܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܙܺܝܙ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܥܩܰܪܬ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ: ܐܶܠܐ ܗ̇ܳܢܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬ ܕܡ̣ܶܢ ܪܳܕܽܘܦܳܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܰܥܒܰܪܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܨܰܒܶܬܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܕܬܰܒܰܪܬ ܘܰܣܚܰܦܬ ܠܡܶܬܦ̈ܰܠܓܰܝ ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܡܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܫܳܛܬ ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܬܰܦܳܐ ܕܠܐ ܓܳܐܶܙ: ܪܶܕܝܶܗ ܕܰܐܥܬܰܪܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܰܒܫܶܡ ܩܰܫܺܝܫܳܟ ܐܰܒܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ ܐܶܬܟܰܢܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܣܽܘܙܽܘܦܠܺܝܣ: ܘܰܫܒܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܟܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ ܩܰܘܡܬܳܟ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܟ ܒܓܽܘܪܢܳܐ ܢܩܺܝܪܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܣܳܡܽܘܟ: ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܦܺܝܘ ܠܦܰܓܪܳܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܒܰܫܢܰܬ݀ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܝܺܬܶܒܬ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܫܢܰܬ݀ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܫܟܶܒܬ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܬ ܒܰܫܒܳܛ ܝܰܪܚܳܐ ܒܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ: ܘܠܰܥܕܶܝܢ ܐܰܫܩܰܠܬ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܰܙܥܩܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܣܶܐܘܶܝܪܳܘܣ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܣܶܐܘܶܝܪܳܘܣ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܣܶܐܘܶܝܪܳܘܣ ܨܶܒܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܣܶܐܘܶܝܪܳܘܣ ܡܩܰܠܣܳܢܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܣܳܐܘܶܝܪܳܘܣ ܐܰܪܕܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܙܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ: ܣܶܐܘܶܝܪܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܠܬܶܐܘܳܠܳܘܓܺܝܰܐ ܡܰܠܶܠ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܘܗܝ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܬܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܘܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܫܽܘܪܬܳܚܳܐ ܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ: ܥܰܬܺܝܪܽܘܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܚܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܳܟ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܩܰܘ̈ܡܳܢ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܡܛܠ ܙܪ̈ܥܐ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܘܢܬܢܛܪܘܢ ܘܡܫܬܡܠܐ ܒܟܣܗ ܕܟܢܘܢ ܐܚܪܝ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܡܰܕ̈ܥܰܝܢ ܘܰܕܟܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ: ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܢܥܰܕܥܶܕ ܘܰܢܚܰܓܶܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܰܡܒܰܪܟܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘܳ̈ܬܰܢ: ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܢ̈ܶܬܠܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܫܘܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܰܝ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܦܪܰܩ ܘܰܐܚܺܝ: ܠܗܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܺܥܳܐ ܘܰܣܠܶܩ: ܘܰܠܟܪ̈ܺܝܗܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܣܺܝ: ܠܗܰܘ ܡܰܢܢܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܒܩܶܣܛܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܠܡܰܪܺܝܪ̈ܰܝ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܚܰܠܺܝ: ܠܗܰܘ ܣܓܽܘܠܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܓܦܶܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܘܺܝ: ܘܰܠܥܰܝܺܝ̈ܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܚܰܕܺܝ: ܠܗܰܘ ܫܶܒܠܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܩܠܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܚܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ: ܘܰܠܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܒܰܥ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܚܳܐ ܡܡܰܕܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܩܰܘܡܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܰܕܰܟ: ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܰܝܰܚ: ܘܡ̈ܶܠܐ ܢܒܺܝ̈ܳܝܳܬܳܐ ܚܰܬܶܡ ܘܰܓܡܰܪ ܘܰܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܦܪܰܩ: ܘܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܓܰܕ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܝܰܩܰܪ: ܘܰܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܶܗ ܗܰܕܰܪ: ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫ̈ܩܽܘܕܫܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܪܰܡܪܶܡ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܐܰܘܪܶܒ ܘܢܰܨܚܰ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܐ ܡܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܢܛܰܪܬ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܒܳܒܳܐ: ܘܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܢܶܨܒܬܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ: ܘܰܠܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܗ̇ܰܘ ܡܗܺܝܪ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܨܳܪܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܒܶܐܡܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܬܶܛܪܺܝܗ̇: ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܕܰܡܠܐܷ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܚܳܫܚܳܐ ܠܣܳܗܕܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܛܠܠܺܝܢ: ܫܪܰܝܬ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܣܝܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪܬ: ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܬܰܚܶܡܬ ܘܠܐܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܫܠܰܚܬ: ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܪܫܰܡܬ: ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܚܰܘܺܝܬ: ܘܦ̈ܶܠܐܬܳܐ ܨܳܪܬ: ܘܡ̈ܰܬܠܐ ܐܰܣܪܰܚܬ: ܘܰܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܕܰܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܢܩܰܕܡܽܘܢ ܢܝܰܩܪܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܘܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܰܝܬ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܬܶܕܢܰܚ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܝ̣ܬ ܘܠܐ ܒܠܺܝܠܐܴܝ̣ܬ: ܠܡܽܘܫܶܐ ܓܶܝܪ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܘܠܐ ܝܳܩܶܕ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܘܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ: ܕܬܰܛܰܦܶܣ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܶܣܬܰܝܟܰܬ݀ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܐܳܦ ܒܟܰܪܣܳܐ ܒܠܐܴ ܡܣܰܝܟܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ: ܐܶܬܬܨܺܝܪܬ ܓܶܝܪ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܥܰܪܦܶܠܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܕܠܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܠܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܨܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܫܰܡܪ̈ܳܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬܬ ܠܐܪܥܳܐ: ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܕܰܝܰܚܬ: ܐܶܬܪܫܶܡܬ ܬܽܘܒ ܒܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܺܝܡܽܘܢ: ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܦܪܝܰܬ݀ ܕܠܐ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܣܰܒܥܰܬ݀: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܘܰܠܨܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܕܺܐܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܟ ܠܰܢ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܐܰܚܺܝܬ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܢܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ: ܠܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܨܳܪ: ܕܡ̣ܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܐܪܳܙܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܢܦܰܩܬ ܘܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܥܺܕܬܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ݀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܒܕܶܒܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܡܰܦܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܐܽܘܟܠܐ ܝܰܗܒܬ: ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܛܰܦܶܣܬ ܒܶܗ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܠܺܝܬ ܘܒܰܣܶܡܬ: ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܩܪܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ: ܟܰܕ ܡ̣ܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܐ ܡܰܒ̈ܠܛܶܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܗܘܳܬ ܒܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܘܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ: ܟܰܕ ܒܕܰܗܒܳܐ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܛܰܦܶܣܬ: ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝܠܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܨܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܕܡ̣ܶܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܚܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܩܢܶܝܬ: ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܘܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܳܐܦ ܒܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܐܦܪܰܥ ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܫܘܰܚܬ ܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ: ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܡܶܐܟܠܳܢܳܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܢܛܰܪ: ܬܽܘܒ ܠܒܰܛܢܳܟ ܬܗܺܝܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܰܦܶܣ ܠܰܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܢܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܢܚܶܬܬ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܫܪܰܝܬ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܽܘܟܠܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܗ̇ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܰܡܫܰܡܠܝܽܘܬܳܐ ܕܟܰܝܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܠܐ ܐܰܘܦܺܝ ܡ̣ܶܢ ܣܛܰܐܡܶܐܢܶܐܣ ܗ̇ܝ ܕܰܗܒܳܢܳܝܬܳܐ: ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܕܶܝܢ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܕܒܺܝܚܽܘܬܳܟ: ܐܳܦ ܒܬܽܘܪܬܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܓܰܘܢܳܐ ܕܰܕܡܳܟ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܐܶܬܝܰܩܪܰܬ݀ ܒܐܪܳܙܳܐ: ܓܶܙܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܳܝ ܕܒܳܛܠܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܨܛܰܒܥܰܬ݀: ܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܡܶܢܫܶܝܠ ܕܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܰܘܕܥܰܬ݀: ܠܰܢ ܗ̇ܳܝ ܕܩܰܕܡܳܝܰܬ݀ ܠܘܳܬ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܠܳܗ̇ ܝܰܩܰܪܬ ܒܡܰܚܰܬܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܘܝܳܐ: ܠܐܘܪܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܝܰܒܺܝܫܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ: ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܟ ܡܪܰܛܒܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܚܶܬ ܛܰܠܐ: ܓܶܙܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܕܠܐ ܐܶܬܪܰܛܒܰܬ݀: ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܪܰܓܪܳܓܽܘ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡ̣ܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܒܣܽܘܘܳܚܳܐ ܨܰܗܝܽܘܬܝ ܬܶܬܦܰܝܰܓ: ܠܰܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܫܳܐܶܠ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܶܕܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܠܝܳܐ ܐܶܠܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܘܰܒܓܽܘܒܳܐ ܡܶܬܰܐܣܪܺܝܢ ܠܐ ܐܰܫܺܝܕܳܐܝ̣ܬ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܚܙܳܟ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܰܝܬ ܘܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܠܳܟ: ܒܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܝܺܥܳܐ ܨܳܪܳܟ ܬܽܘܒ: ܕܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܰܘܠܥܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܢܝܳܟ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܚܙܰܝܬ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ: ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܕܩܶܠܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܦܰܩܬ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܠܪܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܕܰܘܕܳܐ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܠܐܴ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܚܳܒܰܬ݀: ܒܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܩܽܘܠܬܳܐ ܚܶܨܦܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܪܰܫܡܰܬ݀ ܒܰܙܒܰܢ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܒܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܥܰܦܪܳܢܳܝܬܳܐ ܬܶܚܒܽܘܫ: ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܡܺܐܢܳܐ ܕܚܶܨܦܳܐ ܬܣܺܝܡ ܘܰܬܣܰܬܰܪ: ܘܰܠܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܬܶܣܚܽܘܦ: ܠܐܒܪܳܗܳܡ ܕܶܝܢ ܒܶܐܡܪܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܕܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ: ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ ܕܰܒܩܶܛܠܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܰܘܙܶܒܬ: ܘܰܫܪܰܝܬ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܰܬ݀ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܶܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ: ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܕܶܩܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ: ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܕܬܶܬܶܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܒܥܰܡܳܟ ܘܰܒܥܺܕܬܳܟ: ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܶܙܓܽܘܪ ܠܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܘܰܬܟܰܢܶܫ ܠܥܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܘܬܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܬܶܬܶܠ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܪܘܰܚܬܳܐ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܘܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܫܰܘܬܶܦ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪ̈ܳܢ: ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦ̈ܝܳܢ: ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ: ܘܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̣ܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܣܳܝܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܘܩܳܐ ܡܠܐܷ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܳܐ ܗ̣ܺܝ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܐ ܫܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐ ܚܰܕܺܝ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܬܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܥܰܡ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܣܰܟܠܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܐܰܫܦܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܐܫܽܘܕ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘ̈ܛܰܠܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܥܰܕ̈ܥܺܐܕܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܘܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܩܰܠܣ̈ܳܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇: ܘܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܘܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܩܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܠܠܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܙܰܒܢܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ: ܠܗܰܘ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ: ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܐܶܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦ ܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܪܶܕܝܳܐ ܘܰܨܒܰܝܬ ܬܽܘܒ ܕܬܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܚܰܫܳܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܫܶܫ ܒܰܦܓܰܪ: ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܗܰܘܢܳܐ: ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܡܰܕܪܶܟ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܗ̇ܳܝ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܟܽܠ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܒܰܛܢܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܳܛܶܐ ܠܶܗ: ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܫܪܳܐ ܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܒܬܽܘ̈ܠܳܝܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ: ܡܰܢܽܘ ܒܳܨܶܐ ܠܶܗ: ܚܰܠܒܳܐ ܕܠܐ ܪܶܓܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܥܰܩܶܒ ܠܶܗ: ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܡܰܢܽܘ ܩܳܪܶܒ ܠܳܗ̇: ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܒܳܚܰܪ ܠܗ̇: ܪܽܘܚܳܐ ܒܓܰܘ ܚܽܘ̈ܦܢܶܐ ܡܰܢܽܘ ܡܒܰܕܶܩ ܠܳܗ̇: ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܰܕܢܰܚ ܠܗܽܘܢ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܥܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܶܥܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܚܳܒܶܫ ܠܳܗ̇: ܢܺܐܬܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܶܕܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܠܐܪܥܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܐܒܥܰܬ݀ ܠܐܕܳܡ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܢܶܦܩܰܬ݀ ܠܰܢ ܐܶܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܒܰܪܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܐܘܠܕܰܬ݀ ܠܐܒܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܡܳܪܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܐܳܘ ܠܓܽܘܙܥܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܺܝܫܰܝ ܕܰܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܣܡܺܝܟ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܕܰܝܪܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܦܰܩ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܠܐܒܺܝܕܽܘܬܰܢ: ܐܳܘ ܠܗܰܝܟܠܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܟܳܗܢܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܟܽܘܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܘܰܥܕܳܐ ܡܠܐܷ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܶܗ ܐܶܬܘܰܥܰܕ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܙܰܪܥܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐ ܣܰܘܦܳܐ: ܐܳܘ ܠܚܰܩܠܐ ܕܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܘܰܕܠܐ ܐܰܟܳܪܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢܶܗ̇ ܫܶܒܰܠ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܦܶܩ̈ܝ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ: ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܳܘ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܢܶܩܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܶܟܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܐܳܘ ܠܣܰܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܐܦܪܥܰܬ݀ ܣܡܳܕܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܐܳܘ ܠܰܥܢܳܩܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ: ܕܰܐܘܠܕܰܬ݀ ܐܶܡܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܳܘ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܩܰܪܢܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܒܰܥ ܡܽܘܪܽܘܢ ܡܣܰܦܩܳܐ ܘܒܰܣܶܡ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܣܰܘܩܶܗ ܗܰܢܺܝܳܐܐ: ܐܳܘ ܠܰܪܟܽܘܒܳܐ ܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܚ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܪܟܶܒ ܘܶܐܙܕܰܝܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܐܳܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܝܳܬܒ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝܢ ܕܰܒܕܰܐܚܺܝܕ ܘܰܚܬܺܝܡ ܥܰܠ ܒܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢܶܟܝ ܫܘܰܚ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬ݀ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܓܰܙ̈ܶܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܶܟܝ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܗ̇ܰܘ ܕܰܡܠܶܟ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܗܘܳܐ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܙܰܝܢܳܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܚܰܘܒܰܬ݀ ܓܶܢܣܰܢ ܒܶܟܝ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ݀ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܛܰܠܐ ܡܦܰܝܓܳܢܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܪܣܶܣ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܟܝ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܢܰܘܚܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܡܶܠܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܪܕܳܬ݀ ܘܡܰܕܟܰܬ݀ ܠܦܰܟܺܝܗܽܘܬܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܨܡܰܚ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܣܰܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܡܰܕܰܟ ܘܰܐܣܺܝ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܥܳܛܽܘܝܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܦܺܐܪܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܡܶܢܶܟܝ ܫܘܰܚ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܬܰܙܠܰܓ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟܝ ܢܒܰܥ ܠܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬܶܟܝ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܐܶܫܬܰܦܰܥ̈ܝ ܥܠܰܝܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܶܟܝ ܐܶܬܢܟܶܣ ܠܰܢ: ܕܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ ܘܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܝܳܬܶܗ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܗܰܘ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܟܰܕ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܽܝܠܶܕܬܶܗ ܕܶܐܡܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܘܬܶܬܩܪܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܪܶܒ ܠܐܡܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܝܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܠܺܝ̣ܬܳܐ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܳܟ ܕܰܕܢܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܡܕܰܫܢܺܝܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܙܳܕܩܳܐܝ̣ܬ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܒܺܝܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ ܕܠܐܪܕܺܝܟܠܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܛܶܥܢܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܐܴܝ̣ܬ ܓܶܙܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܠܛܰܠܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܩܽܘܕܫܳܐ  ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܟܢܰܬ݀ ܕܰܟܝܳܐܝ̣ܬ: ܗܰܝܟܠܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܳܗܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܙܗܺܝܬܳܐ ܘܰܚܣܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܥܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܙܰܗܝܳܐܝ̣ܬ: ܚܰܩܠܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܺܝܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܶܒܠܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܣܰܒܥܰܬ݀ ܟܰܦܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐܝ̣ܬ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܘܬܰܒܪܰܬ݀ ܠܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܝܰܘܢܳܐ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ ܟܰܠܬܳܐ ܠܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܫܪܳܐ ܒܩܰܝܽܛܘܢܳܗ̇ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܺܝܚܳܐܝ̣ܬ: ܡܢܰܪܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܢܶܩܝܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܣܰܢܝܳܐ ܠܐ ܝܳܩܽܘܕܳܐ ܕܰܐܓܢܰܬ݀ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܕܰܟܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ: ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܕܰܪܟܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܘܶܐܬܳܐ ܣܰܚܶܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܙܺܝܥܳܐܝ̣ܬ: ܦܺܝܪܡܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܕܰܟܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐܝ̣ܬ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܳܗ̇ ܐܠܰܗ ܐܠܰܗܺܝ̈ܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐܝ̣ܬ: ܩܰܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܡܶܠܚܳܗ̇ ܡܰܕܟܰܬ݀ ܦܰܟܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ: ܫܡܰܝܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐܝ̣ܬ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܙܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܳܕܽܘܪܬܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܠܶܘܝܶܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܟܠܺܝܠܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܚܳܬܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܙܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ: ܘܺܝܠܐ ܕܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܗܶܕܪܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܦ̈ܶܠܐܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܻܝܳܠܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ: ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ: ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ: ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܟ̈ܢܳܢ: ܓܙ̈ܳܡܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܘܫܽܘ̈ܘܕܳܝܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܟܽܘܢ: ܕܶܚ̈ܠܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ: ܘܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܦ̈ܥܳܢ: ܗܶܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܢܶܪܚܦܽܘܢ: ܘܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ: ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܰܓܢܽܘܢ: ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܕܠܽܘ̈ܚܝܶܐ ܢܶܬܪܰܝܚܽܘܢ: ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܰܢܝܳܚ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܘܽܘܢ: ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܰܨܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܢܶܬܢܰܨܚܽܘܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܚ̈ܫܳܢܶܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ: ܘܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܢܬܰܟ̈ܒܳܢ: ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܢܩܽܘܢ: ܘܫܶܒ̈ܠܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܢܶܫ̈ܘܚܳܢ: ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ: ܘܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ: ܠܽܘܚ̈ܳܡܶܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܶܕܢܚܽܘܢ: ܡܰܘܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܓܪ̈ܽܘܦܝܶܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܢܰܩܠܽܘܢ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܢܰܡܛܪܽܘܢ: ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܘܣܳܩܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ: ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܘܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܢܶܬܦܰܣܩܽܘܢ: ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ: ܘܢܰܘܚܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܟܢܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܫܬܰܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܒܗܠܽܘܢ: ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ: ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܫܓܽܘܫ̈ܝܶܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܳܝܶܐ ܢܶܒܛܠܽܘܢ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ: ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܬܠܰܚ̈ܡܳܢ: ܐܳܦ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܢܰܣ̈ܩܳܢ: ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܚܰܩܠܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ: ܕܰܐܦܺܝܚܰܬ݀ ܒܥܳܠܡܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ: ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܝܶܗܒܰܬ݀ ܠܥܳܠܡܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܝܰܐܐ ܒܶܗ: ܒܥܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܟܫ̈ܦܳܬܶܟܝ: ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܐܥܛܰܪܢܰܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕܶܟܝ: ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒܪ̈ܳܢܘܳܬܰܢ: ܘܰܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ: ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܝܺܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝ ܢܳܨܪܰܬ݀: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܗܳܝ ܕܬܰܘ ܢܶܒܪܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܰܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ: ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܦܰܪܩܶܗ ܒܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܰܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܬܶܫܒܽܘܩ: ܘܳܐܦ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܚܺܝܠܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܬܚܰܪܰܪ: ܘܰܠܘܳܬ ܩܰܐܛܶܣܛܰܐܣܺܝܣ ܗܳܕܶܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܬܰܝܬܶܐ: ܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܐܶܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܥܰܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܬܶܥܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܰܬ݀ ܘܶܐܬܝܰܩܪܰܬ݀ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܒܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܗ̣ܽܘ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܘܨܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܠܩܳܢܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ: ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܟܰܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ: ܗ̇ܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܩܽܘܩܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܚܙܳܐ ܛܽܘܦܣܳܗ̇ ܒܣܶܒܠܬܳܐ: ܘܰܐܙܥܶܩ ܕܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܫܡܰܝܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܡܳܪܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܶܡܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ ܠܝܰܠܕܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܰܐܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܢܰܨܰܪܬܺܝܘܗܝ: ܠܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܪܳܥܠܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܶܐܡܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܟܰܠܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܥܰܦܶܩܬܝ ܘܚܰܒܶܒܬܝ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܪܘܳܙܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ: ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܕܰܘܨܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܶܟܝ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ: ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ: ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܶܬܗܰܕܪܽܘܢ: ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ: ܣܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܝܗ̇ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܢܶܫܬܰܘܫܛܽܘܢ: ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ: ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܰܫܓܽܘ̈ܫܝܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ: ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ: ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢ: ܫܒ̈ܰܝܳܐ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ: ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܫܬܪܽܘܢ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ: ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܘܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܣܒܐ ܣܗܕܐ ܢܨܝܚܐ ܘܐܦ ܣܝܥܬܐ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܬܪܥܣܪ ܐܠܦܝ̈ܐ ܘܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܕܥܡܗ ܐܬܟܠܠܘ

 

ܩܕܡܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܝܟ: ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܓܽܘܕܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܚܶܣܢܳܐ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ: ܘܫܽܘܪܳܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܰܐܛܰܡܽܘ̈ ܘܰܚܕܳܢܳܝܳܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ: ܕܰܐܗܘܺܝ ܠܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܠܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܢܓܰܕ ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܝ ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܘܣܺܝܥܬܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ: ܕܰܫܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܙܳܡܰܢܣܳܘܦ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܘܳܠܐ ܟܽܘܒܰܝ ܐܶܬܩܛܶܠܘ: ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܛܺܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܡܰܢܽܘ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܪܗܺܝܛܪܳܐܝ̣ܬ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܢܶܙܩܪܽܘܢ: ܓܳܗܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܘ̈ܦܝܳܢ ܦܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܕܟܽܠ: ܠܰܡܣܰܠܓܳܣܽܘ ܝܰܕܺܝܕܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܪܺܝܫ ܣܺܝܥܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ: ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܘܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܒܶܝܬ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܓܰܘܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܶܝܬ ܦܳܪܣܳܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܙܡܰܢܣܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܓܽܘܫܩܰܢܳܘܫ: ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܚܳܐ ܕܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܫܰܕܪܶܗ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܫܒܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܘܰܐܥܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܺܝܪܬܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ: ܘܳܐܦ ܒܫܶܩ̈ܠܐ ܘܡܰܕܰܐܬܳܐ ܐܠܳܨ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܐ̱ܢܳܫ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܫܡܶܗ ܟܽܘܒܰܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܛ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܶܬܝܰܐܱܒ ܗܘܳܐ ܕܒܰܚܶܡ ܒܰܐܪܺܝܬܡܰܛܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ̇ܳܝ ܕܦܰܐܝܳܐ ܘܥܳܕܪܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܓܒܳܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܶܐܘܳܣܳܝܬܳܐ ܣܶܦܰܬ݀ ܒܶܗ: ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܒܪܰܫ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܦܺܝܪܓܳܘܫܰܢܣܳܘܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܐܶܬܩܪܺܝ ܣܳܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܣܳܓܶܕ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܰܟܦܰܪ ܙܰܡܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܣܦܳܪ̈ܰܝ ܕܶܩܠܰܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܥܨܳܝܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܢܕܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘܒܰܝ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܕܢܰܪܘܰܚ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܐܒܽܘܗܝ ܙܡܰܢܣܳܘܦ ܕܰܒܪܳܟ ܗܘܳܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܢܳܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܡܰܥ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܗܰܝܡܶܢ ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘ̈ܫܰܘܗܝ ܘܰܒܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܠܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܘܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܚܣܺܝܡܳܐ ܕܢܳܨܪ̈ܳܝܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܦܽܘܦܣܺܝܣ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܦܩܰܬ݀: ܗܳܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܟܽܘܠܳܠܐ ܕܣܺܝܥܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܒܫܽܘܗܝ ܥܰܡ ܒܢ̈ܳܬ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܕܳܠܐ ܘܡ̈ܶܠܐ ܒ̈ܰܛܳܠܳܬܳܐ ܡܳܠܟ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܘܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܒܫܽܘܗܝ ܒܒܰܝܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܡܰܠܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܩܽܘܪ ܣܳܗܕܳܐ ܠܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܠܶܗ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܩܽܘܠܳܪ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܐܳܘ ܠܬܶܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܐܳܘ ܠܬܶܡܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ: ܕܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܒܶܣܪܳܢܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܣܰܪܩܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܢܰܩܕܳܐ ܥܰܠ ܣܶܒܠܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ: ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܬܓܠܐܷ ܒܰܢ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܛܪܺܝܓܽܘܕܳܐܝ̣ܬ ܥܰܡ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܥܳܐ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܪܶܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ: ܘܰܚܢܰܢ ܩܳܡܢ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܢ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܣܒܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܰܘܳܠܐ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܠܩܶܛܠܶܗ ܠܳܛܶܫ ܗܘܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܶܗ ܒܰܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ ܕܳܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܶܐܡܶܗ ܢܺܝ̈ܒܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܚܳܪܩܳܐ ܗܘܬ: ܐܳܦ ܒܫܶܢܶܝ̈ܗ̇ ܠܒܶܣܪܶܗ ܕܰܐܢܶܣܛܽܘܣ ܥܰܒܕܶܗ ܡܢܰܬܫܳܐ ܗܘܳܬ݀: ܐܳܘ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܳܓܘ: ܘܰܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܒܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܓܰܪܕܺܝܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܽܘܠܳܠܶܗ ܫܬܰܥܣܰܪ ܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܕܓܽܘ̈ܦܢܶܐ: ܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܩܶܛܠܶܗ ܒܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܳܛܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܐܰܪܘܰܚ ܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܘܫܰܝܶܢ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܘܟܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܓܰܪܒܳܐ ܘܕܰܡܫܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܐܳܘ ܕܣܰܡܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܕܒܰܐܢܰܢܩܺܝ: ܐܰܝܕܳܐ ܕܗ̣ܺܝ: ܘܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ: ܗܰܒܠܶܗ ܫ̈ܶܐܠܳܬܶܗ: ܩܰܒܶܠ ܚܘܺܝܚܳܐܝ̣ܬ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܟܰܕ ܚܳܕܶܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܐܰܘܪܰܢܳܘܣ ܬܗܰܪܘ ܒܒܰܪ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪ: ܐܽܘܣܺܝ̈ܰܐܣ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܒܒܶܣܪܳܢܳܐ ܟܡܳܐ ܥܰܙܺܝ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܫܳܥܰܬ݀ ܟܽܘܠܳܠܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܽܘܠܰܘܘܳܢ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܡܰܩܪܰܐܛܺܝܣ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܦܺܝܡܰܐܗܪܳܘܣ ܗܰܢܺܝܰܐܬ݀ ܪܺܝܚܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܢܟܘܳܣ ܕܪܺܝܚܳܢܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܠܐ ܚܳܒ ܒܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܒܰܐܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܽܘܪܢܽܘܣ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܪܽܘܣܽܘܣ ܕܶܐܬܒܚܰܪ ܒܟܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܽܘܓܛܰܐܛܽܘܣ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܢܺܝܫܟܳܐ ܚܠܐܷ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܺܝܩܳܘܢܰܡܳܘܣ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܬܽܘܪܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܦܪܰܟܣܺܝܽܘܢܳܛܶܗ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܩܰܝܛܽܘܢܩܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ ܙܪܺܝܙܬܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܚܰܣܝܳܐ ܙܒܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܕܰܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ: ܒܥܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܢܙܰܗܶܐ: ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܘܠܰܡܙܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܢܚܰܟܶܡ: ܠܐܦܽܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ ܘܠܰܦ̈ܣܰܠܛܽܘ ܢܗܰܕܰܪ: ܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܢܨܰܒܬ: ܠܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܶܐܣܛܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܢܟܰܠܶܠ: ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܢܰܛܰܪ: ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒ: ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܝܳܢܽܘ̈ܣܩܶܐ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܣܰܬܰܪ: ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܢܦܰܪܢܶܣ: ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܢܣܰܒܰܥ: ܠܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܢܚܰܪܰܪ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܙܽܘܢ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܢܰܪܘܰܚ: ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܢܰܠܒܶܫ: ܠܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܘܥܽܘܕ̈ܝܳܝܶܐ ܢܠܰܒܶܒ: ܘܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܘܰܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܢܟܰܢܶܫ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܫܰܝܶܢ: ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܒܰܪܶܟ: ܠܐܪܥܳܐ ܒܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܢܫܰܪܬܰܚ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܢܚܰܣܶܐ: ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܘܬܗܽܘܢ: ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܒܶܗ ܬܶܬܰܪܥܶܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܶܡ ܠܳܟ ܪܺܝܚ ܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܶܡ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܒܰܣܶܡ ܠܳܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܟ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܰܣܢܺܐܓܪܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܓܒܰܝܬ ܠܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ: ܠܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܕܢܶܣܶܐܒ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܥܬܰܩ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܓܺܗܰܢܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܣܳܗܕܳܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܚܰܕܶܬ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ ܥܠܰܝܡܽܘܬܰܢ: ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܠܝܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܰܣܕܰܪ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܡܠܐܷ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܘܺܝܠܶܦܘ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ: ܟܰܕ ܫܳܐܠܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܡܳܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܢܰܨܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܡܢܺܝ̈ܚܳܢܰܝܟ ܡܪܰܡܪܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܚܰܓܳܐ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ: ܥܰܡ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܙܰܡܶܢܬ ܘܰܩܪܰܝܬ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܫܰܒܰܚ: ܘܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܢܰܘܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܚܢܢ ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܟܽܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܰܐܠ: ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܢܶܣܰܒ ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܪܰܒܺܝ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܦܺܝܪܓܳܘܫܰܢܣܳܦ ܥܰܡ ܐܰܢܣܛܳܘܣ ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܫܰܒܳܐ: ܘܗ̣ܽܘ ܕܰܪܫܶܗ ܘܰܐܠܦܶܗ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܶܐܬܢܰܒܪܰܫ ܒܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܒܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܒܰܡܓܽܘܫܽܘܬܳܐ ܐܶܠܐ ܓܠܐܴ ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܶܠܬܶܗ ܐܶܬܒܰܥܪܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܥܡܕܽܘܗܝ: ܘܰܐܣܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܠܐ ܟܦܰܪܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܓܶܙ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܙܡܰܢܣܳܘܦ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܬܩܛܠܽܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܐܝܳܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ: ܘܟܰܕ ܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܚܙܺܝ ܡܳܪܝ ܠܰܕܡܰܢ ܕܗܳܐ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ: ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܣܳܘܰܚ ܗܘܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܢܶܬܟܰܠܰܠ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܟܠܺܝܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܣܳܘܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܬܳܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ: ܘܠܐ ܦܳܫ ܘܠܐ ܚܕܰ ܕܠܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠ ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܰܝ ܚܰܝܠܐ ܕܰܒܓܽܘܕܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܚܠܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܠܩܽܘܠܳܣܗܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܣܳܘܚܺܝܢܰܢ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ: ܥܡ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܙܟܰܐܘܽܘܗܝ ܒܚܰܝܠܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܣܳܗܕܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܝܥܰܘ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܓܕ̈ܠܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܒܟܽܘܢ ܐܳܚܕܺܝܢ ܓܰܘܣܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐ ܘܰܦܪܰܚܬܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ: ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܟܽܘܢ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܫܠܳܡܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܬܒ̈ܰܛܠܳܢ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܥܺܐܕܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܘܚܰܓܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢܰܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܦܽܘܩ ܠܐܘܪܥܳܟ ܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢܽܘܪܶܗ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡ ܛܽܘܥܝܰܝ ܘܦܰܪܣܺܝܘ ܠܐܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܳܐܐܰܪ: ܠܗܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܐܶܫܬܺܝ ܘܰܪܘܺܝ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܐ ܙܪܺܝܙܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܚܺܝܨܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܠܒܺܝܒܳܐܝ̣ܬ ܢܚܶܬܘ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܡܰܪܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܕܠܰܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܰܨܠܰܚ ܒܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܠܰܡܩܰܠܳܣܽܘ: ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ: ܘܠܶܗ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܥܳܢܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܛ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ: ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡܣܰܪ ܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ: ܘܰܐܗܶܠ ܒܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ: ܘܰܓܚܶܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܗܰܪܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܚܽܘܡܣܳܢܶܗ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܝܰܗܒܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܘܰܚܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ: ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܘܥܰܒܺܝܛ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܩܰܕܶܡ ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܪ̈ܶܬܡܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܳܝܶܐ: ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܒܶܪܽܘܠܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܪܨܺܝܦ ܒܬܳܓܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܢܳܒܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܰܚܫܺܝܪܬܳܢܳܐ ܕܰܐܒܗܶܬ ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܟܽܘܒܰܝ ܗ̇ܰܘ ܕܶܐܫܬܰܢܰܕ ܒܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܗܳܒܶܠܳܝܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܗܶܕܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ: ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܢܳܓܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܕܩܺܝܢܳܘܡܳܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ ܘܰܠܒܺܝܒܳܐ ܕܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܙܰܪܕ ܘܰܐܒܗܬܶܗ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܚܕܽܘܓܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܦܐܻܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܒܰܛܢܳܢܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܙܟܰܝܬ ܠܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܙܡܰܢܣܳܘܦ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܝܽܘܩܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܗܕܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܒܳܟ ܢܗܰܪܘ ܘܡܶܢܳܟ ܩܢܰܘ ܙܺܝܘܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܢܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܓܰܘܰܣܢܰܢ ܒܚܺܝܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܫܶܐܠ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܠܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܠܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܠܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܫܟܳܚܬܳܐ: ܠܰܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܟܽܘܢܳܫܳܐ: ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܙܳܝܽܘܢܳܐ: ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ: ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܚܽܘܪܳܪܳܐ: ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܥܰܡܳܟ: ܘܥܰܡ ܣܺܝܥܬܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܥܰܡܳܟ ܘܰܒܥܶܠܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܣܺܝܥܬܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܨܒܰܝܬ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܬ: ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܟ ܐܶܬܢܰܓܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܥܰܡ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܬܶܗ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܰܘ: ܕܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܒܢܶܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ: ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܰܕܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܶܝܢ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܥܶܠܬܶܗ ܩܰܒܶܠܘ ܟܠܺܝܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝ ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܫܒܺܝܬܳܐ: ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܓܽܘܕܳܐ ܙܪܺܝܙܬܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ: ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܘܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢܕܪܶܐܘܳܣ ܪܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܠܳܢܳܐ: ܘܰܕܪܰܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܶܦܳܢܳܝܬܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ: ܘܠܐ ܟܦܰܪܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ: ܐܶܬܒܰܥܪܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܓܽܘܕܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܥܡܕܽܘܗܝ ܘܰܚܒܰܫ ܘܫܰܢܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܠܐ ܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܓܶܙ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܘܳܠܐ ܙܡܰܢܣܳܘܦ ܘܰܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܠܠܽܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܟܰܕ ܚܰܡܫܺܝܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܩܕܳܡ ܣܰܝܦܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ: ܘܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܘܰܚ ܗܘܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܶܬܟܰܠܰܠ: ܘܰܕܗ̣ܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܘܫܰܪܘܳܝܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܘܩܰܒܶܠܘ ܕܶܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܰܕܺܝܬ ܠܰܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܘܣܺܝܥܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ: ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܥܠܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܕܠܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܝܽܘܡ ܥܺܐܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ: ܘܰܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܒܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܫܦܺܝܥܽܘܬ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ: ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܛܟܣܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܘܒܟܘܣ

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܟ: ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܒܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܡܰܪܺܝܪܺܝܢ: ܘܕܳܫܘ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܳܬܳܐ: ܗܰܒ ܠܰܢ ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܒܪܶܚܡܬܳܟ: ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ: ܐܳܦ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܪܡܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܣܰܪܘ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܠܐܬܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܐܢܗܪܽܘܗܝ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܰܚ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܝܰܡܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܢܳܚܬܺܝܢܰܢ: ܘܰܠܪܽܘܚܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢܰܢ: ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܠܳܣܟܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܘܪܳܡ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܰܢ ܡܶܣܟܺܢܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܠܣܳܢ̈ܶܐ: ܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܕܰܢܩܰܠܣܽܘܢ ܘܰܢܚܰܓܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܟܽܘܢ ܪܳܡ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܛܒܺܝ̈ܒܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ: ܕܡ̣ܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܪܗܽܘܡܺܝ ܪܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܩܰܒܶܠܘ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܢܗܰܪܘ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ: ܘܟܰܕ ܚܣܰܡ ܒܗܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܓܰܪܶܓ ܠܐܟ̈ܠܰܝ ܩܰܪܨܳܐ ܕܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܟܣܺܝܡܝܰܢܳܘܣ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܣܠܶܩ ܪܽܘܓܙܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܢܰܘܒܶܕ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܟܦܰܪܘ ܒܡܰܠܟܳܐ ܘܠܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ: ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܚܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܚܶܣܕܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܐܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܚܶܣܕܳܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܠܘܳܬ ܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ: ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܶܡܬܳܐ ܘܰܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ: ܘܫܰܢܶܩ ܠܒܰܟܽܘܣ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܒܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܡܺܝܬ ܠܶܗ ܘܒܰܦܪܳܬ݀ ܢܰܗܪܳܐ ܫܕܰܐܘܽܘܗܝ: ܘܡܳܪܝ ܡܺܝܢܰܐ ܘܡܳܪܝ ܡܰܐܡܰܐ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܰܠܐܟܳܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܡܰܣܶܩ ܦܰܓܪܶܗ ܕܒܰܟܽܘܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܥܰܦܝܽܘܗܝ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܢܛܺܝܪ ܩܽܘܠܳܣܶܗ: ܘܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܣܶܐܢ ܠܣܶܟ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܰܪܗܶܛ ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܡܺܝ̈ܠܐ: ܘܶܐܬܒܰܐܻܝ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܒܪܰܦܨܰܐ ܫܶܟܢܰܬ݀ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܓ̈ܝܳܢ ܘܰܡܩܰܠܣ̈ܳܢ ܠܟܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܙܟܰܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܙܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܝܺܪܶܬܬܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ: ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܰܝ ܕܰܐܩܪܶܒܬܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܬܽܘܢ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܥܰܠܘ ܠܩܺܐܪܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ: ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܚܰܢܦܳܐ ܡܰܟܣܺܝܡܝܰܢܳܘܣ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܕܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܦܳܥ̈ܠܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܗܰܡܢܺܝ̈ܟܶܐ ܕܶܐܬܬܠܺܝܘ ܒܨܰܘܪܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܰܐܝ ܪܺܝܚܳܐ: ܬܰܘ ܒܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܨܰܡܽܘܚ̈ܬܳܢܶܐ ܕܰܐܨܡܰܚܘ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܕܶܐܬܒܢܺܝܘ ܒܡܰܕܒܚܳܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ: ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܝܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܪ̈ܕܝܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܥ̈ܙܥܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܩܺܝܬܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܟܺܝ̈ܣܶܐ ܘܰܩܛܺܝ̈ܠܐ: ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ: ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܰܒܝܰܕ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܫܶܐܠܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܥܳܕ ܗ̣ܽܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܰܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܠܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܥܺܐܕܟܽܘܢ ܘܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: ܫܰܐܠܘ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܘܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܘܰܒܓܽܘܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܟܽܘܢ: ܘܠܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܥܶܛܪܳܐ ܕܩܰܪܶܒܬ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܚܰܛܳܝܽܘܬܰܢ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܐܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܢܝܳܚܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܚܰܡܪܳܟ ܪܘܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܐܰܪܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܒܪܶܚܡܬܳܟ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܰܚܙܳܬܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܠܠܝܐ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܐܓܽܘ̈ܢܶܐ ܣܳܗ̈ܕܳܝܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܳܝܶܐ: ܘܚܰܠܺܝ ܥܠܰܝܽܗܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܘܒܰܣܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܫܒܽܘܗܝ: ܕܠܶܗ ܝܳܐܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠܘ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܘܰܐܩܠܺܝܘ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ: ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܥܺܐܕܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܬܳܓ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܕܰܗܒܳܐ ܡܰܒܪܩܺܝܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܚܶܣ̈ܢܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܕܳܪ̈ܫܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܽܘܒܰܪ̈ܢܺܝܛܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܰܢܰܥܬܽܘܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܦܶܩܘ ܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܦܳܥ̈ܠܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܰܥܩܰܪܬܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܘܝܳܗ̈ܒܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܡܰܥܬܪ̈ܰܝ ܠܟܶܢܫܰܢ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܛܳܦܣܺܝܢ ܒܟܽܘܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܝܰܗܒ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܛܰܥܡܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܙܟܰܝܬܽܘܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܙܰܝ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܠܨ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ ܫܰܦܶܠܬܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܘܰܥ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܕܳܫܢܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܠܡܳܪܟܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܰܒܝܰܕ ܣܳܗܕܽܘܬܟܽܘܢ ܡܰܐܪܺܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܟܦܰܪܣܢܳܝܐ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܕܶܡܟܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܰܕܫܳܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܟܽܘܢ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܟܽܠ ܒܽܘ̈ܝܳܐܶܐ ܘܚܰܘ̈ܣܳܢܶܐ: ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܠܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ: ܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܟܽܠ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܦܰܪ̈ܕܰܝܣܳܝܶܐ: ܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܰܠܟܽܘ̈ܬܳܢܳܝܶܐ: ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܨܦܪܐ

 

 

 

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܕܡ̣ܶܢ ܪܗܽܘܡܺܝ ܠܐܬܪܰܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܥܰܘܳܠܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ: ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܐܰܬܪܰܢ ܘܰܦܢܺܝܬܰܢ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܟܽܠܰܢ ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܢܺܐܪܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܣܢܳܢܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܪܰܫ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܪܕܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܺܐܕܗܽܘܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ: ܘܡܰܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܕܠܶܗ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܥܺܐܕܟܽܘܢ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ: ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢܰܢ: ܐܳܘ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢܰܢ: ܘܰܒܙܶܕܩܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܳܠܝܳܐܝ̣ܬ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܳܛܬܽܘܢ ܘܠܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܬܽܘܢ: ܠܒܶܫܬܽܘܢ ܙܰܝܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܥܰܡ ܐܰܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܩܪܶܒܬܽܘܢ: ܟܰܕ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢܬܽܘܢ: ܘܒܶܐܣܳܪ ܚܰܨ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܚܰܙܰܩܬܽܘܢ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܰܢܘܰܪܬܳܐ ܠܪܺܝܫܟܽܘܢ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܟܰܠܶܠܬܽܘܢ: ܘܰܠܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ ܣܶܐܢܬܽܘܢ: ܘܣܰܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܫܩܰܠܬܽܘܢ: ܘܣܰܝܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܡܙܺܝܥ ܠܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܶܐ ܐܶܚܰܕܬܽܘܢ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܢܦܰܩܬܽܘܢ: ܘܠܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܰܟܪܶܙܬܽܘܢ: ܘܰܠܩܰܫܝܽܘܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܰܒܬܽܘܢ ܘܟܰܕ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡܬܽܘܢ: ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܩܳܡ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܐܶܬܥܰܗܰܕܬܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܢܶܫܳܐܝ̣ܬ ܒܡܶܨܥܰܬ ܪܗܽܘܡܺܝ ܐܶܬܥܰܛܰܦܬܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܥܛܺܝܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܬܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܠܢܶܓ̈ܕܶܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܕܶܒܚܳܐ ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ ܒܰܦܪ̈ܳܓܶܠܐ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܶܬܕܰܒܰܪܬܽܘܢ: ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܓܺܝܓܠܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܐܶܬܡܬܰܚܬܽܘܢ ܡܬܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܳܬܳܐ ܗܰܠܶܟܬܽܘܢ: ܒܣܽܘܟܳܟ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬܽܘܢ: ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܟܠܺܝܠܐ ܘܬܳܓܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠ ܒܰܟܠܺܝܠܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܰܪܶܟܬܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܐܶܬܬܰܘܒܰܠܬܽܘܢ: ܠܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܢ ܙܩܺܝܦܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܩܰܠܶܣܬܽܘܢ ܟܰܕ ܪܺܝܫܟܽܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܘܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܠܦܽܘ̈ܣܳܩܶܐ ܩܰܪܶܒܬܽܘܢ: ܟܽܠܶܗ ܚܰܘܪܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܒܣܰܪ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܩܒܺܝܥ ܗܘܳܐ: ܩܗܰܘ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܘܚܽܘܒܟܽܘܢ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܠܐ ܦܰܣܩܽܘܗܝ ܓܡܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܠܐ ܕܰܘܕܽܘܗܝ: ܬܚܶܒܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܒܗܶܬܘ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܫܰܪܰܪܟܽܘܢ ܡܝܰܬܪܳܐ ܠܐ ܒܰܛܠܽܘܗܝ: ܩܳܪܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܕܶܥܟܰܬ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܘܪܶܚܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܐ ܛܰܠܩܰܬ݀: ܒܗܶܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܡܣܳܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܰܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕܟܽܘܢ ܠܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܫܰܥܒܶܕܬܟܽܘܢ ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܬܗܰܪܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܚܽܘܡܣܳܢܟܽܘܢ: ܬܡܰܗܘ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܓܽܘ̈ܢܰܝܟܽܘܢ: ܚܙܳܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܚܰܫܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܶܘܚܰܬ݀ ܠܽܘܩܒܰܠܟܽܘܢ: ܟܶܢܫܰܬ݀ ܠܣܺܝܡܰܬ݀ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܘܦܰܠܓܰܬ݀ ܠܰܒ̈ܢܶܝܗ̇: ܙܰܡܢܰܬ݀ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܥܰܕ̈ܥܺܐܕܰܝܟܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܝܽܘ̈ܩܢܶܐ ܘܬܰܦܢ̈ܟܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܒܶܫܬܽܘܢ: ܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܕܰܐܠܒܶܫܘ ܠܟܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܘܰܥܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܢܶܙܡܪܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܗܳܐ ܡܰܒܥܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܣܺܝܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܟܽܘܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܰܪܘܰܚܬܳܐ ܩܳܢܶܝܢ ܡܥ̈ܳܩܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܝܰܡܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܰܢ ܡܚܺܝ̈ܠܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܙܰܡܶܢܟܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܕܶܐܙܕܰܡܰܢܬܽܘܢ ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܒܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܒܳܐ ܦܰܘܠܐܷ: ܘܰܐܒܳܐ ܒܺܝܫܘܳܝ: ܘܰܐܒܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܥܺܐܕܗܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ: ܘܗܳܫܳܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܰܘ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܕܰܢܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܢܰܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ: ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ: ܗܳܫܳܐ܀

 

 

 

ܥܛܪܐ

 

 

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܟܽܠܰܢ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

 

 

 

ܚܘܬܡܐ

 

 

 

ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝ ܠܟܶܢܫܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܰܝܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܳܥ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝ̈ܩܳܢܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܕܳܢܚܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ܀

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ

 

 

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܢܰܨܰܚ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ: ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܟܽܠܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ: ܘܰܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܢܰܨܰܪ: ܘܰܒܟܽܘܠܳܠܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܺܐܕܟܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܡܶܢܰܢ ܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ܀

 

 

 

ܣܕܪܐ

 

 

 

ܟܰܕ ܠܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ: ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ: ܘܒܰܒ̈ܢܳܬ ܩ̈ܳܠܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢܰܢ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܶܗ ܠܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܳܥܶܝܢ: ܘܳܐܦ ܠܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ: ܘܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܒܥܺܐܕܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܢܳܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܡܳܪܝ ܒܰܟܽܘܣ ܝܰܡܦܺܝܽܘ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܶܬܦܰܠܦܰܠܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܫܰܪ̈ܘܰܝܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܥܰܠ ܬܰܦܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܢܨܶܒܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܘܺܝ̈ܠܐ ܡܕܰܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܘܠܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܐܶܙܕܩܰܪܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܐܺܝܣܳܦܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܒܢܺܝܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܡܶܫܟܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܢܰܘ̈ܛܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܶܬܕܰܠܺܝܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܦܪܰܚܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܬܪ̈ܺܝܣܩܳܝܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܢܟܶܣܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܘܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܝܰܕܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܳܬܶܐܘܳܣ ܐܶܬܕܰܒܰܚܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܰܠܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܛܰܠܶܩܬܽܘܢ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܰܟܽܘܣ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܡ̈ܥܳܩܶܐ: ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܳܪ̈ܫܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܗܰܕܳܝ̈ܶܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܥܕܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ: ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܣܳܡ̈ܟܳܬ ܡܚܺܝ̈ܠܐ: ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ ܣܳܝ̈ܓܰܝ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܦܢܺܝܬܰܢ: ܥܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܰܢ: ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܛܰܥܡܳܐ ܕܰܡܡܰܕܰܟ ܠܦܰܟܺܝܗܽܘܬܰܢ: ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ ܩܽܘܒܰܪ̈ܢܺܝܛܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܪ̈ܽܘܡܚܶܐ ܩܳ̈ܛܠܳܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ: ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܡܣܰܬܪ̈ܰܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥ̈ܳܐܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܡܶܬܢܰܨ̈ܚܳܢ: ܬܰܘܕ̈ܝܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܺܐܪ̈ܒܳܢ: ܫܳܪ̈ܥܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ: ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܪܰܘܪ̈ܒܳܢ: ܪܰܦܝܽܘܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܬܶܬܚܰܝܰܨ: ܪܰܡܝܽܘܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܬܶܬܥܰܠܐܷ: ܩܺܝ̈ܢܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܨ̈ܛܰܠܠܳܢ: ܩܳܠܰܝ̈ܢ ܒܟܽܘܢ ܢܝܰܒܒܽܘܢ: ܨܳܐܝ̈ܘܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܬܫܺܝ̈ܓܳܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܦܠܰܓ̈ܘܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܚܰܝ̈ܕܳܢ: ܦܰܐܝ̈ܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܢܶܬܗܰܕܪ̈