ܩܝ̈ܢܬܐ ܕܥܕܬܐ

ܥܘܬܕܐ

ܬܪܥܐ ܩܕܡܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܢܬܢܝܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܕܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܐܙܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܕܓܠܝܢܐ ܕܝܘܣܦ

ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܗ ܕܡܪܢ

ܕܩܘܠܣ̈ܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܕܩܛܠܐ ܕܝܠܘܕ̈ܐ

ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ

ܕܓܙܘܪܬܐ ܘܕܪܝܫ ܫܢܬܐ ܘܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ

ܕܕܢܚܐ ܐܘܟܝܬ ܕܥܡܕܐ ܐܠܗܝܐ

ܕܦܣܩ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܕܩܛܠܗ ܕܐܣܛܦܢܘܣ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܕܬܠܬܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܕܐܪܒܥܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܕܚܡܫܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܕܫܬܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

 

 

 

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܙܪ̈ܥܐ

ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܕܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ  ܕܐܢܛܝܘܟ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ

ܕܪ̈ܡܫܝܬܐ

ܕܢܓܗ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ

ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ  ܬܐܘܕܘܪܘܣ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܓܪܒܢܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܪܝܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܟܢܥܢܝܬܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܣܡܝܐ

ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܣܒܣܛܝܐ

ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܕܫܒܬܐ ܕܠܥܙܪ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܒܥܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ

ܕܘܥܕܗ ܕܠܡܐܢܐ

ܒ̈ܬܐ ܕܚܫܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܒܫܒܘܥܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܚܠܳܦ  (ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ)

ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܒܫܒܬܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܕܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܝܓܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ

ܕܙܘܝܚܐ ܘܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܥܠ ܫ̈ܒܠܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܕܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ  ܪ̈ܝܫܝ ܫܠܝ̈ܚܐ

ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܕܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܐ

ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܕܫܟܚܬܗ ܕܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܬܪܥܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ

ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ

ܕܡܪܬܝ ܒܪܒܪܐ ܘܝܘܠܝܢܐ

 

 

 

ܠܘܛܢܝ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܥܠ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ

ܥܠ ܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܝܡܛ

ܥܠ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܥܠ ܡܪܝ ܣܒܐ ܣܗܕܐ ܦܪܣܝܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ

ܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܡܪܝ ܐܒܝ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܠܝܛܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ

ܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘܚܬܗ ܫܘܫܢ ܘܪܒܗ ܣܒܐ ܠܘܢܓܝܢܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܟܦܢܐ

ܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܚܕ ܒܫܒܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܙܝ̈ܬܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܡܘܕܝ̈ܢܐ

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܝܚܝܕܝ̈ܐ ܘܥܢܘܝ̈ܐ

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ

ܕܙܘܝܚܐ ܘܩܘܠܣܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ (ܟܰܕ ܣܳܥܪܝܢ ܠܰܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝܬܳܐ)

 

 

 

ܬܪܥܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܩ̈ܠܐ ܘܠܘܛܢܝ̈ܐ ܘܚܘܬܡ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܠܝܘܡܝ̈ ܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܘܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܕܢܳܓܰܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ

ܩܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ: ܕܪܰܡܫܳܐ

ܕܨܦܪܐ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ

ܩܠ̈ܐ ܕܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܚܘܬܡ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܫܘܠܡ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܠܘܛܢ̈ܝܐܣ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܐ :

ܬܪܥܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܒܫܘܠܡ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܣܛܪ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܡܘܕܝ̈ܢܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܩܕܡ ܩܪܝܢܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐ:

ܬܪܥܐ ܫܬܝܬܝܐ

ܦܘܪܫ ܩܝ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܡܚܘܝܢܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ

 

ܩܝ̈ܢܬܐ ܕܥܕܬܐ

ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܡܛܟ̣ܣ ܥܠ ܢܘܣܟ̈ܐ ܒܚܝ̣ܪ̈ܐ

ܠܡܪܝ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ

ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ

ܡܛܒܥܬܐ ܕܒܪ ܥܒܪܝܐ

ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܗܘܠܐܢܕܐ – 1900 ܡ̄

ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ :

ܠ ܬܫܒܘܚܬܟ ܒܪ ܐܠܗܐ:

ܘܢܗܠܠܘܢ ܠܟ ܟܠܗܘܢ ܪ̈ܓܫܝ ܒܙܡܝܪ̈ܝܗܘܢ.

ܐܟ ܕܠܫܘܒܚܟ ܡܬܩܢ ܠܫܢܝ ܡܢ ܫܘܪܝܐ:

ܘܐܢܗܘ ܕܒܛܠ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܟ ܠܢܓܕܐ ܫܘܐ܀

 

ܡܦܣܝܢܢ ܕܢܬܚܬܡ

♱ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܥܝܘܐܨ ܩܕܡܝܐ

ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܕܪܡܣܘܩ 4 ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 0991 ܡ̄


ܥܘܬܕܐ

ܥܰܬܝܩ ܗܘ ܛܳܒ ܚܫܰܚܬܐ ܕܩܺܝ̈ܢܬܳܐ ܒܥܺܕܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܟܪ ܥܰܡܠܐ ܗܳܢܐ ܗܽܘܝܘ ܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܰܠܦܢܐ (+ 373) ܕܪܰܟܶܒ ܥܽܘܢܝ̈ܬܳܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܒܩܝ̈ܢܳܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܙܟܳܐ ܠܗܳܠܝܢ ܕܒܰܪܕܰܝܨܢ (+ 222) ܕܚܰܒܠ ܗܘܐ ܡܰܕ̈ܥܶܐ ܕܰܥܠܝ̈ܡܐ. ܟܶܢ ܢܩܶܦܘ ܠܗ ܥܡ ܪܶܕܝܳܐ ܕܙܰܒܢܐ ܡܰܠܦ̈ܢܶܐ ܡܫܰܡܗ̈ܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܝ ܐܝܣܚܳܩ ܐܳܡܺܝܕܳܝܐ(+ 814)  ܘܡܳܪܝ ܪܰܒܘܠܐܶ ܕܐܘܪܗܳܝ (+ 534) ܘܡܪܝ ܒܰܠܰܝ (+ 234) ܘܩܘܩܳܝ̈ܐ ܘܩܰܕܝܫܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܣܪܘܓ (+ 125)  ܘܡܪܝ ܣܶܘܝܪܝܘܣ ܪܰܒܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܕܐܰܢܛܝܘܟ  (+ 835 ) ܘܡܪܝ ܝܰܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܳܝ (+ 807)

 ܬܠܳܬ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܐܰܒܗ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܰܥܠܬܐ ܕܩܺܝ̈ܢܬܳܐ ܒܥܺܕܬܐ:

ܐ – ܕܰܢܩܘܡܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܩܝ̈ܢܬܳܐ ܕܦܳܠܚܰܝ̈ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܝ ܗܶܪ̈ܶܣܝܣ ܕܰܒܥܰܘ ܢܚܰܒܠܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܐ ܒܚܘܒܳܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܗܘܢ ܘܡܰܪܕܽܘܬܗܘܢ.

ܒ – ܕܢܶܬܥܰܕܪܘܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗ̄ ܕܢܶܗܘܘܢ ܙܪܺܝܙܝܢ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܢܶܕܚܘܢ ܩܘܛܳܥܳܐ ܡܶܢ ܡܨܰܠܝ̈ܢܐ ܒܰܙܒܢ ܬܶܫܡܫ̈ܬܳܐ ܐܰܪ̈ܝܟܳܬܐ.

ܓ – ܕܰܢܥܺܝܪܘܢ ܠܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܢܰܕܪܟܘܢ ܣܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܨܠܘܬܳܐ.

ܙܡܝܪ̈ܳܬܐ ܡܰܢ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܬܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܚܰܕ ܕܐܶܬܩܪܺܝ ( ܒܝܬܓܙܐ)  ܡܛܰܟܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܕܰܥܒܰܪ. ܟܰܕ ܣܓܺܝܘ ܒܶܝܬ ܛܰܒܥ̈ܐ ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܺܝܨܶܦܘ ܐܢܳܫܝ̈ܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܰܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܳܝܬܐ ܠܡܶܓܒܳܐ ܗܳܠܝܢ ܕܒܰܣܝܡܝܢ ܘܰܦܫܺܝܩܝܢ ܠܰܚܫܰܚܬܐ ܘܰܦܪܰܣܘ ܐܶܢܝܢ.

ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܩܳܡ ܒܛܘܟܳܣ ܘܰܚܬܳܡܳܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܐ ܘܰܙܡܝܪ̈ܬܳܐ ܕܡܶܙܕܰܡܪ̈ܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܒܕܳܪܳܐ ܕܩܳܐܡ ܗܽܘܝܘ ܬܠܝܬܳܝ ܛܘܒ̈ܐ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܐܰܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܰܪܨܘܡ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܟܘܪܟܡܳܐ ܫܢܰܬ 2191 ܡ̄ ܕܣܳܡ ܛܶܟܣܳܐ ܛܳܒ ܡܛܰܟܣܳܐ ܘܰܒܚܝܪܐ ܠܬܶܫܡܫܬܐ ܕܩܘܪܳܒܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܡܶܛܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܕܰܟܪܘܟܝܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܟܢ ܪܕܳܐ ܒܥܶܩܒܗ ܡܢܳܚ ܢܰܦܫܐ ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܰܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܘܣܳܡ ܛܶܟܣܐ  ܒܠܶܫܳܢܐ ܬܘܪܟܳܝܐ ܘܫܰܡܶܗܗ ܓܺܝܓܰܟ ܕܰܡܰܬܺܝ ܗ̄ ܟܰܦܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܐ ܘܦܰܪܣܶܗ ܫܢܰܬ 9491 ܒܡܰܪܕܝܢ ܘܡܳܪܝ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܝܰܥܩܘܒ ܐܶܦܛܪܘܦܳܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܐ ܣܡ ܫܢܰܬ 4691 ܛܟܣܐ ܚܕ ܒܫܡ -ܟܬܒܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܩܘܪܒܐ-  ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܰܪܗܒܰܫ ܛܰܟܶܣ ܘܟܰܢܶܫ ܛܶܟܣܐ ܚܰܕ ܫܢܰܬ 8691 ܘܟܰܢܝܶܗ – ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ – ܘܨܰܒܬܗ ܒܟܠܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥܝ̈ܢܝܳܬܳܐ ܕܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܩܘܪܳܒܳܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܢܳܝܶܐ ܒܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܛܳܒ ܣܩܺܝܠܐ .

ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܩܝܢܢ ܕܣܘܓܳܐܐ ܕܢܘܣܟ̈ܐ ܕܛܶܟܣ̈ܐ ܗܳܠܝܢ ܡܶܢܟܰܕܘ ܐܰܘܦܺܝܘ ܪܶܚܡܰܬ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܕܠܶܫܳܢܐ ܣܘܪܝܳܝܐ ܩܪܳܬܰܢ ܠܰܡܩܳܡ ܒܟܘܢܳܫ ܛܶܟܣܳܐ ܗܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܰܚܬܳܡܗ ܕ: ܩܝ̈ܢܬܐ ܕܥܕܬܐ ܫܰܡܰܗܢܳܝܗܝ ܕܒܶܗ ܛܰܟܶܣܢܰܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢ̈ܝܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܘܪܳܒܳܐ ܐܠܰܗܳܝܐ ܟܺܝܬ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܶܝܐ ܘܕܽܘܟܪܽܢܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܘܬܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܝܠܰܢ ܣܘܪܝܳܝܬܐ. ܡܠܘ̈ܐܶܐ ܕܰܝܢ ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܒ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܺܝܪ̈ܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܓܒܰܝܢܰܢ:

1- ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܘܪܳܒܐ ܐܠܰܗܳܝܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܐ ܐܰܦܪܝܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܚܬܺܝܡ ܫܢܰܬ 2191 ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܳܐ.

2- ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܙܡܝܪ̈ܬܳܐ ܕܥܺܕܬܐ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܥܒܶܕ ܡܫܝܚܳܐ ܕܩܰܪܗܒܫ ܕܰܚܬܝܡ ܫܢܰܬ 8691 ܒܣܘܪܺܝܰܐ.

3- (ܓܺܝܰܓܟ ܕܰܡܰܬܺܝ) ܕܡܳܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܰܐܢܝ ܚܬܳܡܐ ܕܡܰܪܕܝܢ 3691 ܕܡܢܗ ܢܣܝܒܝܢ ܩ̈ܠܐ ܬܘܪ̈ܟܳܝܐ.

4- ܛܶܟܣܐ ܕܩܘܪܳܒܐ ܐܠܰܗܳܝܐ ܣܘܪܝܝܐ – ܥܪܒܝܐ ܛܘܟܳܣܐ ܕܟܘܪܳܝܐ ܒܰܪܨܘܡ ܐܺܝܘܒ  ܘܥܰܒܘܕ ܚܰܕܐܕ ܚܬܳܡܐ ܕܚܳܠܳܒ 8791 ܕܡܶܢܗ ܓܒܶܝܢ ܩ̈ܠܐܶ ܥܰܪ̈ܳܒܝܐ.

 5- ܟܬܳܒܐ ܕܒܶܝܬܓܰܙܐ ܢܘܣܟܳܐ ܕܐܰܕܝܐܡܰܢ ܕܠܐܰܦܰܝ̈ ܕܳܪܐ ܕܶܫܬܰܥܣܪ ܟܬܝܒܺ ܕܡܶܢܗ ܠܘܛܰܢܝ̈ܣ ܕܕܘܟܪܳܢܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܢܣܺܝܒܝܢ.

 6- ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܡܥܰܕܥܕܰܢܳܐ ܕܒܰܫܢܰܬ 4891 ܒܝܰܕ ܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܐܣܝܘܣ ܝܶܫܘܥ ܨܰܡܘܐܝܠ ܕܐܰܡܶܪܝܟܰܐ ܘܟܰܢܰܕܐ ܚܬܝ̣ܡ.

ܘܠܐܠܰܗܳܐ ܡܦܺܝܣܝܢܢ ܕܡܰܘܬܪܳܢ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܰܩܠܝܪܘܣ ܟܺܝܬ ܘܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܀

ܥܺܐܕܐ ܕܫܘܢܳܝܐ ܕܝܳܠܕܬ ܐܠܗܐ

51 ܐܒ 0991 ܡ̄ – ܗܳܘܠܐܰܢܕܐ

+ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ

ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ

ܡ̄

 

 

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ

ܬܪܥܐ ܩܕܡܝܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ

ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐܰܢܛܺܝܽܘܟ

ܩܕܡܝܬ

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܟܰܕ ܓܠܐܶ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܐܺܝܢ ܘܥܳܐܶܠ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܐܳܡܰܪ :

ܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ.

ܘܣܳܓܶܕ ܩܕܳܡ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܳܡܰܪ :

ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܥܶܠܶܬ ܘܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܣܶܓܕܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ܀

ܘܢܳܫܶܩ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܬܪܘܢܳܘܣ ܘܐܳܡܰܪ:

ܐܰܣܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܟ. ܐܠܰܗܝ ܐܰܢܬ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܐܠܰܗܝ ܐܰܢܬ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܀

ܘܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܘܟܰܕ ܡܰܕܠܶܩ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܐܳܡܰܪ:

ܚܰܣܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܡܶܕܝܳܪ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܝ̣̈ܫܶܐ ܘܚܘܫܳܒ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܐܺܢܽܘܬܳܐ ܀

ܟܗܢܐ: ܡܰܥܛܰܪ ܦܺܝܪܡܳܐ ܘܐܳܡܰܪ:

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܟܠܽܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ:

ܡ̈ܫܡ̄: ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܺܝܪܝܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܐܰܢܛܺܝܽܘܟ:

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܘܐܶܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܠܐܳ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܡܰܘܬܰܢ ܕܳܫܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ  ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ.

ܡ̈ܫܡ̄: ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄.

(ܘܰܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܡܫ̈ܡ̄ ܐܳܡܪܺܝܢ):

ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܣܰܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܡ̈ܫܡ̄ : ܡܶܢ ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܒܰܪܟܡܳܪܝ.

ܡ̈ܫ̄ܡ :  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ.

ܘܰܩܕܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝ̣ܚܳܐ ܡܫ̈ܡ̄ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܳܠܐܳ ܗܳܢܳܐ ܒܩ̄ ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ.

ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܬܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟܽܘܢ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܽܘܢ. ܘܐܶܢ ܡܰܠܐܰܟܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܛܽܘܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ ܀

ܡܫܡ̄ : ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ (….) ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.

ܡ̈ܫܡ̄ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܝܚܳܐ ܨܠܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܝܢ .

ܡ̈ܫܡ̄ : ܗܽܘܠܳܠܐܳ ܕܰܩܕܳܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ.

ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ. ܕܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܫܩܽܘܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܽܘܠܘ ܠܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܡܫܡ̄ :  ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܢܨܽܘܬ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܐܶ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ.ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ ܀

ܟܗܢܐ :  ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܟܗܢܐ : ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܡܫܡ̄  :  ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܘܪܩܳܢܰܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܀

♱♱♱

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܳܠܐܳ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ:

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܰܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ.

ܐܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܠܐ ܗܳܢܳܐ :

ܒܩ̄ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܘܢܳܝܗܝ.

ܥܘܢܝܬܐ: ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢܕ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܕܟܺܝܪܳܐ ܗܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܟܗܢܐ : ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܘܫܰܪܟܐ܀ ܘܟܢ ܦܪܽܘܡܝܘܢ܀

ܡܫܡ̄  : ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܗܳܝ̈ܶܐ. ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܝ̣̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܐ(1) ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܢܨܰܠܐܶ ܟܽܠܰܢ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ.

(1)  ܐܶܢ ܐܶܦܣܩܘܦܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ : ܟܘܡܪܰܢ ܪܰܒܳܐ)

ܡ̈ܫܡ̄  :  ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܀

ܟܗܢܐ : ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

ܡܫ̈ܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܣܳܝܳܟ ܘܠܰܢ ܢܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ.

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܠܰܗܐ ܘܫܪ̄܀

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܰܕܺܝܫ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄  :  ܐܡܝܢ.

ܟܗܢܐ :  ܩܰܕܺܝܫ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܪ̄܀

ܡܫܡ̄  : ܣܽܘܦܺܝܐܰ ܬܶܐܘܳܦܪܳܘܣܟܳܘܡܶܢ ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܳܗܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ.

ܟܗܢܐ :  ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ.

ܡܫܡ̄  :  ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܺܝܠܺܝܕܳܐ ܘܠܐܳ ܥܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ ܟܠܽ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܠܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܺܽܛܺܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܦܶܢܛܺܝܘܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܐܳ ܐܺܝܬ. ܘܰܒܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܒܰܫܠܺܝܚܶܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܰܥܡܘܺܕܺܝܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝܬܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܪܳܝ ܀

ܡܫܡ̄  : ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܳܘܣ ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܟܗܢܐ : ܨܠܘܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ.

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ.

ܡܫܡ̄  : ܢܶܬܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ ܒܢܽܘܫܰܩܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܠܗܳܝܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܠܗܳܝܳܐ ܕܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡܫܡ̄  : ܢܩܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ. ܢܩܽܘܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܐܰܢܰܦܽܘܪܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ ܣܺܝܡܳܐ. ܢܚܽܘܪ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܢܩܰܪܶܒ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܀

ܟܗܢܐ : ܚܘܒܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܘܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܝܠܳܟ.

ܟܗܢܐ : ܠܥܶܠ…

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ.

ܟܗܢܐ : ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.

ܡܫܡ̄  : ܫܳܘܶܐ ܘܙܳܕܶܩ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡ̄  : ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܳܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ .

ܟܗܢܐ : ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕ…

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ : ܗܳܟܘܳܬ…ܘܰܠܟܳܣܳܐ..

ܡ̄ܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ : ܗܳܕܶܐ ܥܒܶܕܘ…

ܡ̈ܫܡ̄  : ܡܰܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܐܶܬܺܝܬܳܟ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܽܘܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ.

ܡܫܡ̄  : ܘܠܳܟ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ. ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ.

ܡܫܡ̄  : ܡܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܗܝ ܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܪܗܺܝܒ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ. ܕܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚܶܬ ܘܰܡܪܰܚܶܦ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܟܰܪܣܛܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇. ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܨܰܠܰܘ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܫܰܝܢܳܐ ܠܟܽܠܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ…

ܡ̈ܫ̄ܡ  : ܩܽܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄܀

ܟܗܢܐ : ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ…

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܘܰܠܟܳܣܳܐ…

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ…

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܺܝܽܘܦܛܝ̈ܟܰܣ ܩܳܢܘܢ̈ܶܐ ܫܘܡܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ)

ܐ   : ܒܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ

ܡܫܡ̄  : ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ: ܢܨܰܠܐܶ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܟܠܽܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ . ܘܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܪܳܥܶܝܢ ܘܰܡܕܰܒܪܺܝܢ. ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ. ܦܰܛܰܪܝܰܪ̈ܟܽܘ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ (ܦܠܢ) ܘܚܰܣܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ). ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܒܰܐܠܗܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܦܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܬܽܘܕܶܟܣܽܘ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ .

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܽܘܢ

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫ̈̇ܡ̄  : ܐܰܡܝܢ.

 ܒ :  ܒܝܬܐ ܕܐܚ̈ܐ

ܡܫܡ̄ : ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܝܣܛܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܦܰܩܶܕܘ ܘܚܰܦܶܛܘ ܠܰܒܨܺܝܪܘܬܰܢ ܘܠܰܡܚܺܝܠܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܬܥܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠ ܙܢ̈ܺܝܢ ܕܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ ܪܡܝܶܢ ܘܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܘܡܶܣܬܰܥܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢܳܟ ܗܺܝ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ (ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܐ) ܗܳܕܶܐ ܢܛܺܝܪܰܬ ܒܰܐܠܗܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܘܫܳܛܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ.

ܓ : ܕܡܠܟ̈ܐ ܡܗܝܡܢ̈ܐ

 ܡܫܡ̄  : ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܩܰܝܶܡܘ ܘܫܰܪܰܪܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܺܝܦܳܘܠܘܳܛܺܝܰܐ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܩܠܺܝܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܰܡܝܰܬܪܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

   ܕ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܡܫܡ̄  : ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܫܳܘܝܰܬ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܒܬܘܠܰܬ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܛܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܢܶܬܥܰܗܰܕ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ. ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣ̈ܛܶܐ. ܠܣܶܗ̈ܕܶܐ ܘܰܠܡܰܘܕܝܳܢ̈ܐ ܘܰܠܛܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܪ̈ܝܫܰܝ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܝ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܡܳܪܝ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

 ܗ : ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ

ܡܫܡ̄  : ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܢܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝܫܶܐ ܩܰܕܝܫܳܐܝܶܬ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ. ܘܠܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܡܽܘܡ ܢܛܰܪܘ ܘܠܰܢ ܝܰܗܒܘ ܘܐܰܫܠܶܡܘ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܬܠܳܬ ܣܽܘܢܶܢ̈ܕܽܘ ܚܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܘܬܶܒܺܝܠܳܝ̈ܬܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܘܠܺܝܣ ܘܰܠܗܳܝ ܕܒܶܐܦܶܣܳܘܣ. ܘܠܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܢ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܶܦܣܩܘܦ̈ܶܐ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܘܣܳܗܕܳܐ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ. ܩܠܺܝܡܺܝܣ. ܕܺܝܘܢܢܳܘܣܺܝܳܘܣ. ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܳܘܣ. ܝܽܘܠܺܝܘܳܣ. ܒܰܣܺܝܠܺܝܘܳܣ. ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ. ܛܺܝܡܰܬܶܐܘܳܣ. ܦܺܝܠܠܽܘܟܣܺܝܢܳܘܣ. ܐܰܢܬܺܝܡܘܳܣ. ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ. ܡܫܰܡܗܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ ܗܰܘ ܡܰܓܕܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܶܢܫܳܢܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܒܰܣܰܪ ܒܰܕܶܩ ܘܚܰܘܺܝ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܰܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܣܶܘܺܝܪܝܘܳܣ ܬܳܓܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܡܠܺܝܠܐܳ ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܠܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܘܪܥܳܢܳܐ ܡܩܰܝܡܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܰܒܝ̣̈ܠܐܶ ܘܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܐܶܣܛܘܢܶܗ ܘܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܠܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܠܐܳ ܙܺܐܦܳܢܳܝܬܳܐ ܢܛܰܪܘ ܘܠܰܢ ܝܰܗܒܘ ܘܐܰܫܠܶܡܘ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܟܰܫܰܦ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܝܢ

ܘ : ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܡܫܡ̄  : ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܗܕܝܢܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܢܺܝܕܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡܰܢܰܥܘ. ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܗܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܢܰܫܘܶܐ ܐܶܢܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܘܰܠܗܘܢ ܢܡܰܢܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ. ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡܫܡ̄  : ܐܰܢܺܝܚ ܘܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܐܠܰܗܳܐ ܠܫܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܡܰܺܝܢ

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ

ܡܫ̈ܡ̄  : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܝܠܳܟ

ܟܗܢܐ :  ܢܶܗܽܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܬܘܠܝܩܝ  ܐܰܘ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ.

ܩܬܘܠܝܩܝ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ ܘܐܰܒܺܝܕܳܐ ܗܘܺܝܬ :

ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܢܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܀

ܘܰܙܪܺܝܩܳܐ ܗܘܺܝܬ ܘܰܡܒܰܕܪܳܐ :

ܢܦܰܩ ܪܳܥܺܝܝ ܒܰܒܥܳܬܝ ܘܐܶܫܟܚܰܢܝ ܀

ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܛܰܥܢܰܢܝ ܣܳܡܰܢܝ :

ܘܠܰܛܝܳܪܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܥܠܰܢܝ ܀

ܣܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ :

ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܕܐܶܣܬܰܘܣܶܐ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ :

ܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕܰܝ̈ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܀

ܘܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕܰܝ̈ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܽܘܡ :

ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܀

ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ :

ܒܪܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ :

ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܀

ܡܫܡ̄  :

ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ : ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ . ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܫܰܝܢܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܢܘܛܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܠܝܰܠܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܢܶܗܘܶܐ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܶܢܫܰܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܐܶܬܟܰܗܰܢܘ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝܡܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܰܘܩܕܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܳ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܫܰܝܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܒܽܘܛܳܠܐܳ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܫܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܀

ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ . ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܀

ܟܰܕ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܐܳ ܕܺܝܠܰܢ ܫܶܐܠܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܟܺܝܬ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ ܘܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܢ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܀

ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܠܽ ܢܰܘܕܶܐ. ܘܠܰܒܪܳܟ ܺܝܚܝܕܳܝܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ܢܰܓܥܶܠ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܫܰܐܠ.

ܡ̈ܫܡ̄  :  ܚܽܘܣ ܛܳܒܳܐ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܝܰܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ- ܘܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ:

ܡܫܡ̈  : ܢܶܬܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܒܰܩܰܢ ܠܚܰܝ̈ܳܒܰܝܢ. ܘܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܐܳ ܦܰܨܳܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ . ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄  : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܡܫܡ̄  : ܡܺܢ ܩܕܳܡ ܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܐܠܗܳܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ.

ܟܗܢܐ : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡܫ̈ܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ : ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ

ܡܫܡ̄  :ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܟܗܢܐ : ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܘܬܳܐ

ܡܫܡ̄  : ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܢܚܽܘܪ.

ܡ̈ܫܡ  : ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܡܫܡ̄  : ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܀ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܚܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܐܰܡܺܝܢ ܒܰܪܶܟܡܳܪܝ ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܟܗܢܐ : ܚܰܕ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܫ̈ܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ.

ܟܗܢܐ : ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܝܢ

ܟܗܢܐ :  ܚܰܕ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡ̈ܫܡ̄  : (ܐܳܡܪܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ)

ܩܠܐ: ܒܩ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܺܝܝܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ ܀

ܡ̈ܫܡ̄ : ܐܳܡܪܺܝܢ.

ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܚܘܣܳܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܦܘܪܩܳܢܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܡܳܪܝ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܘܰܕܩܰܕܝ̈ܫܰܘܗܝ. ܘܰܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܒܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܕܒܺܝܚ ܩܽܘܕܡܰܝܢ. ܩܪܽܘܒܘ ܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܚܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܕܰܟܪܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܘܬܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܟܗܢܐ : ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ

ܡܫܡ̄  : ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܟܗܢܐ : ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܟ.

ܡܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ : ܦܫܽܘܛ ܡܳܪܝ ܝܰܡܝܢܳܟ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܝܢ

ܟܗܢܐ : ܢܶܗܽܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.

ܡ̈ܫܡ̄  : ܐܰܡܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܠܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܘܠܐܰܒܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ (ܦܠܢ) ܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܟܗܢܐ : ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ…

ܡ̈ܫܡ̄  : ܠܳܟ ܬܶܒܪܽܘܟܝ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܰܫܡܳܟ ܢܰܘܕܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܝ̈ܬܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ . ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܝܰܬܝܪܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܝܢܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܟܗܢܐ  : ܨܠܘܬܳܐ ܕܩܘܒܳܠܛܰܝܒܘܬܳܐ.

ܡܫܡ̄   : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ  : ܫܠܳܡܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄   : ܘܥܰܡ ܪܘܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ

ܡܫܡ̄   : ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܣܺܝܒܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܕܐܶܬܺܝܗܶܒܘ. ܪ̈ܺܝܫܰܝܢ ܢܰܪܟܶܢ.

ܡ̈ܫܡ̄   : ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܰܢ܀

ܟܗܢܐ  : ܬܠܳܝܬܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄   : ܐܰܡܺܝܢ

ܟܗܢܐ  : ܚܘܬܳܡܳܐ

ܡ̈ܫܡ̄   : ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܀

ܡ̈ܫܡ̄   : ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܫܰܘܬܳܦܘܬܳܐ.

ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܗܰܘ ܕܢܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ :

ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܬ ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ܀

ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ :

ܘܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ ܀

ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ :

ܘܣܳܗܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܥܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ:

ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܀

ܡܰܬܩܰܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ:

ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܀

ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܗܳܐ ܣܺܝܡ ܦܰܓܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ :

ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܀

ܘܰܚܠܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܩܳܐܶܡ :

ܕܢܰܦܶܩ ܢܶܕܪܶܐ ܡܰܪ̈ܓܰܢܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܀

ܐܠܶܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ :

ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܶܚܣܰܡ ܒܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܩܰܪܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܀

ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܩܶܒܥܰܬ ܩܰܝܣܳܐ ܕܬܶܨܠܽܘܒܝ ܠܰܒܪܳܐ:

ܬܰܡܳܢ ܺܝܥܳܐ ܗܰܘ ܐܝܠܳܢܳܐ ܕܐܰܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ ܀

ܐܰܝܟܳܐ  ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥܘ ܗܘܰܘ:

ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܐܺܝܣܚܳܩ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗܘܰܘ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܶܗ :

ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ:

ܘܡܰܥܛܰܪ ܪܺܝܚܶܗ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

ܘܰܒܠܶܫܳܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܠܰܩܠܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܐܳܣܰܪ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ :

ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܐܳܣܰܪ ܠܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ :

ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܫܳܪܶܐ ܠܶܗ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܳܘܢ ܀

ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܺܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ:

ܘܰܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܗܶܐ ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܀

 

 

ܬܪܥܐ ܬܪܝܢܐ

ܛܟܣܐ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܚܘܕܪܐ ܫܢܬܢܝܐ

ܛܟܣܐ

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܘܕܫ ܥܕܬܐ

ܦܬܓܡܐ :

ܐܶܬܕܟܰܪ ܠܥܺܕܬܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܰܝܬ: ܘܰܦܪܰܩܬܳܗ̇ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܘܬܳܟ ܗܰܠܠܘܝܰܗ.܀

ܬܒܪܬܐ: ܩܝܢܬܐ (ܐ)

ܫܘܪܝܐ : ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܟܝ̱ ܫܰܦܝܪ̈ܳܬܳܐ:

ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܒܪܳܐ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܫܘ̣ܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܩܘܕܳܫܟܶܝ̱܀

ܫܘܠܡܐ : ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܣܘܣܝܶܗ ܢܶܦܶܠ:

ܘܰܒܗܰܘ ܓܶܐܪܳܐ ܕܡܳܬܚܳܐ ܩܶܫܬܗ ܒܣܶܛܪܗ ܢܶܒܠܰܥ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܒܩ̄ ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ

(1) ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܕܺܬܳܐ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܣܝ̣ܡܰܬܝ: ܘܪܶܟܝ̱ ܪܳܡܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܬܙܝ̣ܥ: ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܐܶ ܣܝ̣ܡܝ̣ܢ ܐܶܣܰܝ̈ܟܝ̱. ܘܒܰܫܠܝ̣̈ܚܐܶ ܡܰܬܩܢܝ̣ܢ ܕܘܡܣܰܝܟ̈ܝ̱. ܘܰܨܠܝ̣ܒܳܐ ܢܝ̣ܫ ܙܳܟܘܬܳܐ:ܕܰܩܒܰܥ ܒܶܟܝ̱ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܗܽܘܝܘ̣ ܙܰܝܢܶܟܝ̱ ܚܰܣܝ̣ܢܳܐ. ܕܰܣܚܰܦ ܠܟܠ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܟܝ̱.

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:

ܒܩ̄ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

(2) ܩܪܳܐ ܠܗ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܡܘ̣ܫܶܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝܳܐ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܘܝ̣ ܠܝ̣ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܠ ܡܳܐ ܕܐܝ̣ܬ ܒܶܗ: ܗ̄ܘܗ̄ ܘܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܘܬܳܐ܀

ܩܪܝ̣ ܠܟܳܗܢ̈ܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ: ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܘ̇ܫܩܘ̣ܕܫܺܝ̈ܢ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ. ܐܰܫܺܝܓܘ ܐܝ̈ܕܰܝܟܘܢ: ܘܕܰܟܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܟܘܢ: ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܥܳܐܠܺܝܬܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܢܘ̣ܪܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܬܘܢ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

(3) ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܢܳܛܘܪ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ : ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܫܶܡܥܘܢ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܘܦܰܘܠܠܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ. ܘܝܘܚܰܢܳܢ ܕܰܥܒܺܝܕ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ . ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܘܕܰܘܺܝܕ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܺܕܬܶܗ ܒܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡܽܘܕܺܝܢ ܐܰܬܩܢܳܗ̇. ܡܶܢ ܛܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܽܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܰܥܡܪܶܗ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ:

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ. ܙ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(4) ܐ- ܛܘܒܰܝܟܝ̱ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܢܶܐ ܕܘܡܣܶܟܝ̱: ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܟܐܺܦܳܐ: ܘܥܽܘܫܢܶܟܝ̱ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܶܟܝ̱. ܟܶܢܦܰܐ ܗ̄ܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܙܩܝ̣ܦܳܐ܀

ܒ- ܡܘܟ̈ܠܐܶ ܕܰܫܝܘܠ ܠܐܳ ܚܳܣܢܝ̣ܢ ܠܶܟܝ: ܕܒܰܫܡܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܬܺܝܡܰܬܝ. ܘܢܶܟ̈ܠܐܶ ܒܝ̣̈ܫܶܐ ܠܐ ܩܳܪܒܝܢ ܠܶܟܝ: ܕܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܪܫܝܡܰܬ܀

ܓ- ܗܰܝܡܳܢܘܬܶܗ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܦܶܛܪܘܣ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܝܘܚܰܢܳܢ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܝܘܠܦܳܢ̈ܐܶ ܫܰܪܺܝܪ̈ܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ: ܚܕܺܝܪܝ̣ܢ ܠܶܟܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܪܳܐ܀

ܕ- ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܝܰܗܒܬ ܠܳܗ̇ ܟܘܡܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܰܒܕܶܒܚܳܟ ܡܟܰܪܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ.

ܬܰܘܕܝ̣ ܠܳܟ ܕܝܰܗܒܬ ܠܳܗ̇ ܚܘܪܳܪܳܐ: ܘܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܦܰܪܢܝ̣ܬܳܐ܀

(5) ܐܚܪܬܐ : ܚܠܳܦ ( ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ)

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܚܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܬܩܶܢ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ: ܘܐܰܓܥܶܠ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܗ ܘܰܕܡܗ: ܘܰܓܠܐܳ ܒܳܗ̇ ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܝܠܗ: ܠܥܶܠܳܝ̈ܐܶ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܐܶ ܗ̄ ܀

ܒܪܺܝܟܰܬܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܡܳܪܰܬ ܓܰܙ̈ܐܶ ܘܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܝܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܦܰܥ ܡܶܢܶܟܝ. ܚܰܟܶܡ ܠܥܰܡܡ̈ܐܶ ܘܠܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗ̄ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܗ ܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܝ̣ܠ ܩܘܠܳܣ̈ܐܶ. ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ܀

ܚܘܬܡܐ ܒܩ̄ : ܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝ̣ܕ

(6) ܕܽܘܨܝ̱ ܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܘܕܳܫܶܟܝ: ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܣܳܡܶܟܝ. ܣܕܰܪ ܒܶܟܝ ܦܳܬܘܪܳܐ ܕܐܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܠܪܰܗܒܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ.

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄: ܠܳܟ ܡܪܳܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

(7) ܟܰܕ ܒܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܡܘܫܶܐ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܟܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܬܺܝ ܪܘܡܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܕܰܗܒܳܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܐܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ. ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܰܪܡܝܰܬ ܫܳܡܘܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܕܺܬܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ.

ܕܚܘܕܬ ܥܕܬܐ

ܦܬܓܡܐ: ܒܢܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܩܕܫܗ: ܘܐܰܬܩܢܗ ܒܐܪܥܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗ̄

ܬܒܪܬܐ- ܒܩ: (ܒ)

 ܐ : ܐܰܘܕܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܙܡܝܪ̈ܳܬܶܟܝ ܫܰܦܝܪ̈ܳܬܳܐ:

ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܒܪܳܐ ܕܳܫܢ̈ܐܶ ܕܫܽܘܒܚܐܳ ܒܝܽܘܡ ܚܘܕܳܬܶܟܝ ܀

ܒ – ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܣܘ̣ܣܝܗ ܢܶܦܶܠ: ܘܰܒܗܰܘ ܓܶܐܪܳܐ ܕܡܳܬܚܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܒܣܶܛܪܗ ܢܶܒܠܰܥ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܒܩ̄ ܩܘܩܳܝܐ

(8) ܡܳܐ ܫܰܦܝ̣ܪܰܬܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܳܐ ܫܰܦܝܪܰܬܝ. ܫܠܶܝܡܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܨܰܪ ܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܟܰܟܳܪܝܬܳܐ ܡܢܰܛܦ̈ܳܢ ܣܶܦܘܳܬ̈ܟܝ. ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܡܳܐܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܒܢܝܣܳܢ. ܟܽܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܦܝܪܰܬܝ ܘܡܘܡܳܐ ܠܐܳ ܐܺܝܬ ܒܶܟܝ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܛܰܪ ܠܶܟܝ ܕܠܰܨܠܺܝܒܶܗ ܣܳܓܕܰܬܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :ܗ : ܗ. ܒܩ̄ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(9) ܡܳܐ ܫܒܝ̣ܚܰܬ ܥܺܕܬܳܐ: ܬܪܺܝܨܰܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܐܰܒܳܐ ܒܐܝ̣ܕܗ ܢܨܰܒ: ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ:  ܣܳܡ ܢܒ̈ܝܶܐ ܐܶܣܰܝ̈ܟܝ : ܘܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܕܽܘܡܣܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܨܠܝܒܳܐ ܕܰܒܪܗ : ܣܳܡܟܳܐ ܕܬܰܛܠܺܝܠܶܟܝ ܀

ܒ – ܒܶܢܝܳܢܶܟܝ ܓܰܐܝܳܐ : ܘܗܶܕܪܶܟܝ ܛܳܒ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܕܶܡ ܣܳܗ̈ܕܰܝ ܩܘܫܬܳܐ : ܗܳܐ ܡܨܰܒܶܬ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ. ܟܰܕ ܫܪܳܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ : ܢܺܝܫܶܟܝ ܗ̱ܘ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܗܽܘ ܒܚܰܝܠܶܗ ܣܳܚܶܦ: ܠܣܳܩܘܪ̈ܶܐ ܐܳܪ̈ܥܰܝܟܝ ܀

ܓ – ܣܕܰܪ ܠܶܟܝ ܦܳܬܘܪܳܐ: ܕܪܘܚܳܐ ܘܰܕܢܘܪܳܐ. ܩܢܽܘܡ ܦܰܓܪܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܕܝܶܫܘܥ ܠܚܘܪܳܪܶܟܝ. ܘܩܰܕܫܶܟܝ ܒܬܰܘܕܝܬܳܐ: ܘܐܪܳܙ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ. ܢܺܝܫ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܐܳ: ܕܛܰܝܒܽܘ ܠܫܘܪܳܪܶܟܝ܀

ܕ- ܚܕܳܝ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܒܚܳܐ: ܘܐܰܣܶܩܝ ܩܳܠ ܫܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܝܚܳܐ ܡܟܺܝܪܶܟܝ: ܘܰܡܥܰܫܢܳܢ ܪܝܫܶܟܝ. ܕܗܽܘ ܡܩܰܕܶܫ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ: ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܘܢ ܣܰܘܦܰܝ̈: ܬܺܐܒܶܝܠ ܡܪܺܝܡ ܢܺܝܫܶܟܝ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܡܫܝܚܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ

(01) ܛܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ: ܕܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܣܺܝܡܰܬܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܙܰܒܢܶܟܝ ܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܗܳܐ ܕܳܝܨܺܝܢ ܝܰܠܕܰܝܟ̈ܝ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܘܕܳܬܶܟܝ ܒܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ: ܡܩܰܕܶܫ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܫܟܝܢܬܶܗ܀

ܕܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ

ܦܬܓܡܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܣܳܡܶܬ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ (ܓ)

ܐ- ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܟܳܗܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ  ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(11) ܠܰܩܕܽܘܫܩܘܕܫܝ̣̈ܢ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܚܙܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܥܛܺܝܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܣܰܒܪܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪܰ ܠܶܗ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ: ܘܫܰܠܚܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܣܰܒܪܳܟ: ܕܐܰܢܬܬܳܟ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܝܘܚܰܢܳܢ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܦܰܠܰܓ ܗܘܳܐ: ܐܶܣܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܠܠܶܫܳܢܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܰܠܕܳܟ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ.

 ܠܘܛܢܝܐ :ܙ . ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(21)

      ܒܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ ܣܰܒܰܪ ܥܺܝܪܳܐ:  

      ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ. 

      ܠܐܶܠܝܫܒܰܥ ܢܶܗܘܶܐ ܦܺܐܪܳܐ:

      ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܗ ܝܘܚܰܢܳܢ܀     

      ܐܶܡܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܠܘܒܳܒܳܐ:

      ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܫܰܪ.   

      ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ: 

      ܘܐܶܠܝܫܒܰܥ ܝܰܘܡ̈ܬܳܗ̇ ܥܒܰܪܘ܀

      ܥܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܥܰܬܝܩ: 

      ܡܶܠܰܝ̈ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܶܣ̈ܬܠܰܝܳܢ.  

      ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܗܶܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ:    

      ܥܕܰܡܳܐ ܕܟܠܗܶܝܢ ܢܶܬܡܰܠܝ̈ܢ܀  

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ:

      ܐܶܬܳܐ ܢܚܰܕܶܬ ܠܰܒܪܝܬܶܗ. 

      ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܶܕܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ:   

      ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܐܬܝܬܶܗ ܀ 

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

(31) ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܠܒܰܪܬ ܠܶܘܳܝ̈ܐܶ: ܘܐܰܪܺܝܡܰܬ ܚܶܣܕܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܐܢܳܫܘܬܐܳ. ܗܺܝ ܬܶܣܥܘܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܡܠܝܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܬܢܰܨܰܚ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܣܰܘܦܰܝ̈ ܬܺܐܒܶܝܠ ܀

ܕܣܘܒܪܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܐܳܦ ܒܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܐܳܕܪ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ: ܘܐܰܟ ܪ̈ܣܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : ܒܩ̄ (ܕ)

ܐ-ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܘܳܬܶܟ̈ܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ- ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܳܐܠ̈ܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:

(ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇)

(41) ܐܶܬܢܶܐ ܫܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܕܺܐܡܰܪ ܫܰܪܒܶܟܝ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ܀

 ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܐ ܐܰܢܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ ܐܶܡܪܰܬ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܀

 ܛܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܘܠܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܛܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܟܠܫܳܥ ܛܘܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܟܝ ܀

 ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܚܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܘܟܪܳܢܶܟܝ ܨܠܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܒܩ̄ ܩܘܩܳܝܐ

(51) ܛܥܶܢ ܥܺܝܪܐ ܣܒܰܪܬܗ ܕܐܰܒܳܐ: ܘܛܳܣ ܘܰܢܚܶܬ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܒܶܐܕܢ̈ܝܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ: ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܟܶܝ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܘܡܳܪܐ: ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :  ܚ : ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(61)

ܐ – ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܶܢ ܪܝܫܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܐ:

ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ.

ܘܰܨܪܳܐ ܠܟܶܢ̈ܫܐ ܕܣܶܕܪ̈ܶܐ ܫܓܝܽܪ̈ܐ:

ܘܰܢܚܶܬ ܝܰܒܠܗ̇ ܠܰܒܬܘܠܬܳܐ܀

ܒ- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܘܬܳܐ:

ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܢܶܕܢܰܚ:

ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ:

ܡܶܢ ܕܰܟܝܳܐ ܥܽܘܒܶܟܝ ܢܶܨܡܰܚ ܀

ܓ – ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܢܺܝܫܰܐ ܗܘ:

ܘܚܰܝܠܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܫܪܶܐ.

ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܟܝ ܩܰܕܝܫܰܐ ܗ̄ܘ:

ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ܀

ܕ- ܒܥܳܝ ܐܶܡܳܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܰܕܢܝ̈ܩܶܐ:

ܕܒܰܙ̈ܢܰܝ ܟܺܐܒ̈ܐ ܡܺܬܢܰܘܣܺܝܢ.

ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܣܢܝ̈ܩܶܐ:

ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄: ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ

(71) ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ. ܘܨܶܐܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܘܰܛܥܺܝܢܰܬܝ ܠܗ ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܡܐܙܠܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܶܐ ܛܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ: ܘܰܢܕܘܨ̈ܢ ܒ̈ܢܳܬ ܝܗܘܕܳܐ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ : ܒܩ̄ (ܗ)

ܐ – ܨܠܽܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܟܶܝܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ –  ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܟܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܬܶܓܰܘܰܣ ܒܶܟܝ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܒܩ̄ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܐ

(81) ܠܛܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ: ܒܛܝ̣ܠܐܳܝܬ ܣܶܠܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܘܳܬ ܐܶܠܝܫܒܰܥ: ܘܰܛܥܝܢܳܐ ܗܘܳܬ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܠܰܡܫܝܚܳܐ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܐܺ. ܕܳܨ ܝܘܚܰܢܳܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܩܥܳܬ ܣܳܒܬܳܐ ܒܪܘܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ: ܒܪܝܟܰܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܝ̣ ܗܳܕܶܐ: ܕܡܳܪܝ ܘܐܶܡܗ ܢܺܐܬܘܢ ܨܶܐܕܰܝ. ܘܰܩܥܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܗ̄ ܘܠܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ܀

ܠܘܛܢܝܐ: (ܙ)  ܒ̄ܩ: ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(91)

      ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܘܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ

      ܢܳܨܚܺܝܢ ܩ̈ܠܐܶ ܕܚܰܕܘܬܳܐ.   

      ܒܒܰܛܢܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܢܘܪܳܢܳܐ:

      ܠܥܰܩܪܘܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܘܬܳܐ܀    

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܪܰܒ ܛܘܒܶܟܝ:    

      ܡܶܢ ܛܘܒܳܐ ܕܟܠܽܗܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ.   

      ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ:   

      ܡܳܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

      ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ: 

      ܕܐܶܡܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝ.    

      ܥܽܘܠܐܳ ܕܰܒܥܘܒܝ ܗܳܐ ܚܳܕܶܐ:     

      ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܀    

      ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܪܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܢܰܦܫܳܐ:

      ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ. 

      ܕܠܺܝ ܗܘ ܢܶܬܠ̈ܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ:  

      ܛܘܒܳܐ ܟܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܀    

ܚܘܬܡܐ : ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܢ

(02) ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡ ܐܶܡܗ: ܢܺܐܬܘܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܰܪܬ ܡܣܟܺܢ̈ܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ: ܕܳܨ ܥܽܘܠܐܳ ܒܟܰܪܣܳܐ ܠܐܝܩܳܪ ܡܳܪܗ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܒܩ̄ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

(12) ܡܰܪܝܰܡ ܘܶܐܠܝܫܒܰܥ ܐܠܶܦ̈ܐ ܬܡܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝ ܠܰܠܡܐܺܢܳܐ. ܐܠܶܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܟܳܪܘܙܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܨܠܘܬܗܶܝܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܕܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܩܰܪܬܐܳ ܝܶܠܕܰܬ ܘܣܶܒܥܰܬ ܘܣܰܓܺܝܰܐܬ ܒܢܰܝ̈ܐܳ ܨܶܕܝܰܬ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ܒܩ (ܘ)

ܐ – ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܟܳܪܘܙ ܩܘܫܬܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܠܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܘܓܙܳܐ:

ܡܶܢ ܟܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܒܩ̄ ܩܘܩܳܝܐ

(22) ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܘܬܳܐ: ܬܺܐܙܰܠ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܘܦܗ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܘܪܚܗ: ܬܗܰܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܢܶܬܪܘܨ ܟܠܢܳܫ ܗܰܠܟ̈ܬܶܗ ܒܰܫܒܝ̣̈ܠܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܐܚܪܢܐ. ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(32) ܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܛܰܠܝܳܐ ܒܪܝܟܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܒܓܰܘ ܚܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܘܕ: ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܺܝܣܪܳܐܝܠ: ܬܰܦܢܶܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܰܬܩܝܡ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܠܐܰܕܘܢܰܝ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܳ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܫܰܘܫܒܝܢܳܐ ܠܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :(ܙ)  ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(42)

      ܩܳܠܐܳ ܕܕܰܘܨܳܐ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ:   

      ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܳܐ. 

      ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܗ ܕܟܳܪܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ:

      ܘܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ܀  

      ܩܳܠܐܳ ܐܶܫܬܠܰܚ ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ: 

      ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܚܘܪܒܳܐ ܬܝܳܒܘܬܳܐ.    

      ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܬܽܘܒܘܢ ܘܰܚܝܰܘ: 

      ܕܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܘܬܳܐ܀ 

      ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ:

      ܘܐܰܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܐ.    

      ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܐܘܪܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ:    

      ܘܢܰܦܢܶܐ ܥܰܡܐܳ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܀     

      ܒܪܺܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐܶܡܗ ܚܰܕܺܝ:   

      ܘܰܫܪܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܝܳܠܘܕܗ.

      ܒܪܺܝܟ ܩܳܠܐܳ ܕܩܰܕܶܡ ܗܰܕܺܝ:

      ܠܥܰܡܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܥܳܒܘܕܶܗ ܀  

ܚܘܬܳܡܳܐ : ܗܳܐ ܩܛܝ̣ܠ ܗܘ

(52) ܐܰܢܬ ܛܰܠܝܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܳ ܠܡܶܠܬܐܳ: ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܬܶܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܐ. ܕܰܢܗܰܠܟܘܢ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܕܘܢܰܝ

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(62) ܛܘܒܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ. ܕܒܺܝܠܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܠܐܳ ܩܳܡ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܰܪܬܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪܬ ܠܗ̇. ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܫܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܢܰܨܚܳܟ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܘܟܪܳܢܳܟ ܀

ܕܓܠܝܢܐ ܕܝܘܣܦ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܒܚܶܙܘܳܢ̈ܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ: ܘܐܶܡܰܪ ܕܣܳܡܶܬ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : ܒܩ ( ܙ)

ܐ- ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܠܰܨܠܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ-  ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(72) ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܝܘܣܶܦ ܒܓܰܘ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܰܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܬܟܶܒ ܚܘܫܳܒ̈ܐ ܠܡܰܪܢܺܝܬܗ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ ܢܶܫܪܝܗ̇. ܗܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܐܶܡܰܪ ܟܐܺܢܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܝܕ. ܠܐܳ ܬܶܕܚܰܠ ܠܡܶܣܰܒ ܡܟܺܝܪܬܳܟ. ܕܡܶܢ ܪܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܝܰܠܕܳܗ̇ ܦܳܪܶܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ: ܙ  ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

( 82)

      ܫܟܶܒ ܗܘܳܐ ܝܘܣܶܦ ܘܠܶܒܶܗ ܦܠܺܝܓ 

      ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܟܺܝܪܬܗ.     

      ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܶܫܪܝܗ̇ ܒܟܶܣܝܳܐ:

      ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܕܬܺܐܪܬܶܗ ܀

      ܦܩܰܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܢܘܪܳܢܳܐ:   

      ܗܰܘ ܕܪܶܡܙܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܚܺܝܕ.  

      ܕܢܶܚܘܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܢܶܫܪܶܐ:    

      ܦܠܺܝܓܘܬ ܠܶܒܗ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܀     

      ܛܪܰܦ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܐܰܙܠܶܓܘ ܒܰܪ̈ܩܶܐ:   

      ܘܰܪܥܶܠ ܟܺܐܢܳܐ ܒܬܰܫܘܺܝܬܶܗ.  

      ܦܬܰܚ ܦܘܡܶܗ ܘܐܰܬܰܪ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ:

      ܘܐܰܘܩܶܕ̈ܝ ܝܰܥܪܳܐ ܕܡܰܪܢܝ̣ܬܶܗ ܀  

      ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ:  

      ܘܙܺܝܘܶܗ ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܟܪ̈ܘܒܶܐ.   

      ܒܪܺܝܟ ܪܶܡܙܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܝܘܣܶܦ: 

      ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܛܘܒ̈ܐܶ܀

ܚܘܬܡܐ : ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܐ 

(92) ܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ: ܘܚܰܝܠܗ ܡܕܰܒܰܪ ܣܰܘܦ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܪܡܰܙ ܠܢܘܪܳܢܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܓܠܐܶ: ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܪܙܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܘܬܗ ܢܪܺܝܡ ܦܘܠܳܓܗ: ܘܢܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܶܕܬܗ ܀

ܕܩܕܡ ܝܠܕܐ

ܦܬܓܡܐ : (ܐ) ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢܬ: ܘܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܺܝܠܶܕܬܳܟ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܚ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܒܩܘܩܳܝܳܐ

(03) ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐܶ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ ܬܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܫܰܠܚܰܢܝ ܐܰܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܐܰܟܳܪܳܐ ܙܰܪܥܰܢܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܩܰܒܶܠܬܰܢܝ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܺܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܒܛܘܦܣܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ . ܙ  ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(13)

ܕܢܰܚܘ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܢܰܗܝܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ:

ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ.

ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ:

ܕܐܰܢܗܰܪ ܣܰܘܦ̈ܐܶ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܳܐ:

ܒܰܡܪ̈ܘܡܶܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.

ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܬܰܚܬܝ̣ ܒܚܽܘܒܶܗ ܪܰܒܳܐ :

ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܀

ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ ܕܘܒܳܪܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܢ:

ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܟܠ ܡܳܪܳܐ.

ܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܐܰܓܶܢ ܒܰܢ:

ܕܘܡܳܪܳܐ ܗܘ ܘܪܰܒ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܀

ܡܡܰܠܠܘܬ ܫܘܒܚܳܐ ܐܰܣܶܩܝ ܢܰܦܫܳܐ:

ܠܡܶܠܬܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ.

ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ:

ܕܢܰܦܢܶܝܢ ܠܐܰܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ

(23) ܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ: ܗܰܘ ܕܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܡ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܐ: ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ. ܠܥܶܠ ܐܠܰܗܐ: ܠܬܰܚܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܪܶܡ ܗ̱ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܀

ܕܥܐܕܐ ܕܝܠܕܗ ܕܡܪܢ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܟܳܢܘܢ ܩܕܶܡ

ܦܬܓܡܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢܬ: ܘܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܺܝܠܶܕܬܳܟ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܘܗܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܐ)

(33) ܗܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܘ ܗܰܠܶܠܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܰܠܠܽܘܗܝ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܀

ܒ – ܙܰܡܰܪܘ ܙܰܡܰܪܘ ܙܰܡܰܪܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܠܘܝܰܗ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܰܡܪܽܘܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ :  ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

(43) ܒܬܺܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܘܡܳܪܳܐ: ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ ܒܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ. ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܰܝܰܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܘܪܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܘܪܳܝܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܫܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܝܒ : ܝܒ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(53)

      ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܬܳܐ ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܐܳ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ:    

      ܘܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܶܗ ܕܟܺܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ    

      ܘܐܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܕܟܰܕ ܣܺܝܡ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܳܦܰܪܬܳܐ

      ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܥܰܡ ܝܳܠܘܕܶܗ܀    

      ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܠܚܺܝܢ ܩܘܕܶܫ̈ܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ   

      ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܰܡܢܰܨܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ    

      ܙܥܘܪܝܳܐ ܗܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܳ ܐܳܚܕܳܐ ܠܶܗ ܐܶܢ ܫܳܪܶܐ ܒܳܗ̇

      ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܢܶܙܕܰܝܰܚ ܒܳܗ̇܀   

ܐܚܪܢܐ : ܚ : ܙ  ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(63)

      ܦܳܠܚܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: 

      ܝܰܒܶܒܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.

      ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ:  

      ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀    

      ܗܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ:  

      ܘܐܰܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.   

      ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܒܥܶܕ:  

      ܘܰܠܟܠܢܳܫ ܕܢܰܚ ܫܘܒܩܳܢܳܐ܀  

      ܗܰܘ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܟܳܘܙܺܝܢ:  

      ܢܚܶܬ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܒܶܝܬ ܐܢܳܫܘܬܳܐ.     

      ܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ:     

      ܕܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܘܬܳܐ܀

      ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܰܒܘ ܩܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ:    

      ܒܪ̈ܶܟܢܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܺܝܢ.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܕܘܬܳܐ:   

      ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܀

ܐܚܪܢܐ : ܚ : ܙ ܪܢ ܨܘܬ ܦܝ ܒܝܬܠܚܡ 

(73) ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܳܐܦܰܪܬܳܐ: ܩܳܠ ܚܰܕܘܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ

ܕܺܝܠܺܝܕ ܠܰܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܗܦܟܬܐ

ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܠܐܰܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܚܰܕܘܬܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܝܳܢܶܣܩܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܫܰܒܪܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܙܡܰܪܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ.

ܘܡܶܢ ܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܀

ܗܦܟܬܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܫܪ̄܀

ܐܚܪܢܐ: ܘ : ܗ

(83) ܡܰܠܐܰܟܐܳ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܢܚܶܬܘ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܰܒܰܪ ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܠܠܝܳܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܗܦܟܬܐ

ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܦܳܪܘܩܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܥܽܘܠܐܳ: ܪܳܡܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ. ܙܳܚܘ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܢܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܗܰܠܶܠܘ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܣܬܰܟܝܳܢܳܐ: ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܰܘ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܀

ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܗ: ܗ  ܗܳ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ

(93) ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ.

ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ: ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܀

ܗܦܟܬܐ

ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ.

ܐܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܐܳ: ܢܶܣܓܶܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ.

ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܙܺܝ̈ܘܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ.

ܒܙܰܘܚܳܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܐܳܦܰܪܬܐܳ ܀

ܗܦܟܬܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘ̄. ܘܫܪ̄܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܠܐܳ: ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ.

ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܫܒܰܪܬܳܐ ܀

ܗܦܟܬܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘ̄. ܘܫܪ̄܀

ܠܙܘܝܚܐ : ܙ : ܘ  

(04) ܕܢܰܚ ܢܘܗܪܳܐ ܒܗܳܢܐܳ ܝܰܘܡܳܐ: ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܩܳܠܐܳ ܕܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܒܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ ܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܀

ܒܗܳܢ ܠܠܝܳܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܺܝܪܳܐ: ܘܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܦܳܪܩܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ: ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܀

ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܠܐ ܗܘܰܝܬ ܡܳܟܳܐ: ܒܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܢܶܦܽܘܩ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܰܠܟܘܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܶܐܚܽܘܕ܀

ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܬܘܡܳܝܳܐ: ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ. ܫܒܰܩ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܐܳ ܐܰܝܢܳܝܳܐ: ܘܟܶܢܦܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܒܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ  

(14) ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܡܰܪܝܰܡ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܟܰܘܟܒܳܐ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡܓܘܫ̈ܶܐ ܘܐܶܬܰܘ ܗܘܰܘ ܠܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫ. ܘܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܒܪܺܝܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ ܀

ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ: ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ : ܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܠܒܶܫ. ܥܰܠ ܡܶܢ ܐܶܕܢܳܗ̇ ܘܠܐܳ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܪܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܥ̣ܰܠ. ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܘܠܰܒܫܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܕܰܒܬܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܶܗ. ܘܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܢܣܰܒ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܚܕܰܘ ܥܰܡܶܡ̈ܐ

(24) ܚܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ:

ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ.

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܝܠܶܕ:

ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܀

ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܨܰܦܪܳܐ:

ܘܰܒܢ̈ܳܬ ܐܝܡܳܡܳܐ.

ܙܰܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ:

ܠܰܒܪܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܗܶ ܀

ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ:

ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܪ̈ܘܚܳܢܶܐ.

ܙܰܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ:

ܠܰܒܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܗ ܀

ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܕܰܘ ܓܰܒ̈ܶܐ:

ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܘܡܩܳܐ.

ܙܰܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ:

ܠܰܒܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܀

ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ:

ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ:

ܙܰܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ:

ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܀

ܠܳܟ ܫܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܕܰܒܝܰܠܕܳܟ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ:

ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܀

ܠܙܘܝܚܐ ܕܩܘܪܒܐ : 

(34) ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܓܰܘ ܐܰܪܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܡܰܓܰܣ: ܡܰܠܟܳܐ ܡܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܨܳܐܶܪ ܥ̈ܽܘܠܐܶ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܐܳܦܰܪܬܳܐ: ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܘܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܝܰܠܕܶܗ ܡܝܰܩܪܺܝܢ. ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ  ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗܕ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

(44) ܩܳܠ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܪܥܶܡ ܒܗܳܢ ܠܶܠܝܳܐ: ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܕܶ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܘ ܟܐܺܢ̈ܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

 

ܕܩܘܠܣ̈ܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܝܘܡ 62 ܕܟܳܢܘܢ ܩܕܶܡ

ܦܬܓܡܐ:

 ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܢܳܟ. ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܐ)

ܐ – ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܟܬܳܐ ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ – ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ:

ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܫ̈ܐܠܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ :

ܐܶܬܢܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܘܫܪ̄ (ܚܙܺܝ ܦܰܐܬܳܐ  ( 9)

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

(54) ܚܰܝܶܠܬܳܢܝ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܺܝܠܶܕܬܳܟ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ ܠܐܘܪܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝܢ ܛܳܝܣܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ. ܦܩܽܘܕ ܠܗܽܘܢ ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܘܢ ܕܐܶܥܽܘܠ ܡܳܪܝ ܘܐܶܒܪܽܘܟ ܘܐܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܘܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܩܘܩܝܐ

(64)  ܡܽܘܢ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܫܡܳܐ ܠܶܟܝ ܐܶܟܰܢܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܐܢܳܐ. ܒܬܘܠܬܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܒܪܳܐ ܺܝܢܶܩ ܡܶܢܶܟܝ. ܐܶܡܳܐ ܐܶܩܪܶܝܟܝ ܒܬܘܠܰܝ̈ܟܝ ܩܰܝܳܡܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܘܢܶܒܗܰܬ ܣܳܦܪܳܐ ܘܕܳܪܘܫܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗܘ ܕܒܳܨܶܐ ܠܗ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ: ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(74)

ܛܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ

ܘܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ.

ܛܘܒܰܝܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ

ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܛܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ:

ܕܒܶܟܝ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ.

ܗܳܐ ܟܽܠ ܐܶܡܘ̈ܳܢ ܒܚܰܕܘܳܐ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ

ܠܕܰܟܝܘܬܶܟܝ ܒܺܝܪܰܬ ܩܘܕܫܳܐ܀

ܐܳܘ ܕܰܫܘܰܝܬ ܘܰܛܥܶܢܬܝ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ.

ܠܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ.

ܐܳܘ ܕܐܰܝܢܶܩܬܺܝܘܗܝ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ:

ܠܰܡܬܰܪܣܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܠܶܟܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܠܶܟܝ ܪܘܡܪܳܡܳܐ:

ܐܶܡܶܗ ܕܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ.

ܠܶܟܝ ܩܘܠܳܣܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܪܳܡܳܐ:

ܐܳܘ ܟܠܺܝܠܐܳ ܕܥܘܫܢܰܢ ܪܰܒܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ : ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩ̄ ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝ̣ܬܳܐ

(84) ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܘܒܚܳܐ. ܒܢܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܝܪܳܐ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܘܪܳܐ. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܠܐܶ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܪܶܬܡܗ ܠܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܨܒܺܝ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ : ܗܳܐ ܡܰܠܟܘܬܳܟ ܩܶܪܒܰܬ

(94) ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܢܰܘܣܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܺܝܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܨܰܠܳܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܚܘܒܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܺܬܳܐ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܀

 

ܕܩܛܠܐ ܕܝܠܘܕ̈ܐ

72 ܕܟܢܘܢ ܩܕܡ

ܦܬܡܐ :

ܡܶܛܠܳܬܰܳܟ ܐܶܬܩܰܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܐܶܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܚ)

ܐ -ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܳܬ̈ܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ  ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ  

(05) ܐܰܪܒܥܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܚܫܝܪ̈ܬܳܢܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܗܺܝܪܘܕܶܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܬܚܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܰܕܒܰܪܘ ܥܰܡܗܘܢ ܟܰܠ ܚܰܕ ܐܰܪܒܥܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܟܠܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܩܛܰܠ ܐܰܪܒܥܝܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܟܠܽܗܘܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܫܬܺܝܢ ܘܐܰܪܒܰܥ ܐܠܰܦ̈ܰܝܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܘܢ ܘܰܒܒܳܥܘܬܗܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ  ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ 

(15) ܛܘܒܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܕܰܚܠܳܦ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ: ܘܰܣܠܶܩ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܡܪܰܥܝܳܐ ܚܙܰܘ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܘܢܬܳܐ: ܚܣܰܡܘ ܒܗܽܘܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܩܢܘ̈ܡܰܝܗܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܫܰܪ̈ܘܳܝܶܐ: ܒܡܶܫܬܘܬܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܗ  ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(25) ܒܪܳܡܰܬ ܕܰܘܩ̈ܶܐ ܒܚܶܢܓܳܐ ܢܳܗܶܡ:

ܩ̈ܳܠܐܶ ܪ̈ܰܥܘܡܶܐ.

ܥܰܠ ܩܶܛܠܐܳ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ:

ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܛܳܠܘܡ̈ܶܐ ܀

ܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ:

ܘܐܳܠܝܳܐ ܠܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܘܠܐܳ ܡܶܬܒܰܝܰܐܐ ܠܓܽܘܢ̈ܚܶܝܗ̇ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ:

ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܀

ܡܙܰܓ ܣܰܝܦܳܐ ܠܕܶܡܗܘܢ ܥܰܡ ܚܰܠܒܳܐ:

ܒܟܶܢܦ̈ܶܐ ܕܐܶܡ̈ܗܳܬܳܐ.

ܘܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܛܳܒܳܐ:

ܠܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܚܽܘܪ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܶܐ:

ܐܳܘ ܡܳܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ.

ܕܐܰܢܬ ܗܘ ܕܬܳܒܰܥ ܘܠܐܳ ܣܳܟ ܛܳܥܶܐ.

ܓܥܳܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ 

(35)

      ܝܰܘܡܳܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܘܠܰܩܚܶܝ̈ܗ̇:    

      ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܠܺܝܚܺܝܢ.   

      ܕܒܰܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܦܰܩܚܶܝ̈ܗ̇:     

      ܫܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܗ̇ ܙܠܺܝܚ̈ܺܝܢ܀ 

      ܐܺܝܬ ܝܰܠܘܕܳܐ ܕܕܰܝܕܳܐ ܠܒܺܝܟ:   

      ܘܨܳܕܶܗ ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܛܪܘܢܳܐ. 

      ܘܐܺܝܬ ܗܘ ܕܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܰܡܺܝܟ:

      ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܠܰܓܢܘܢܳܐ܀ 

      ܚܠܳܦܰܝܟ ܡܳܪܝ ܝܰܗܒܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ:    

      ܠܦܽܘܡ ܣܰܦܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܳܠܘܡ̈ܶܐ. 

      ܠܪܰܘܡܳܟ ܐܰܩܶܬܘ ܚܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ:  

      ܕܠܳܟ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗܶܪ̈ܘܡܶܐ܀    

      ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܦܝܳܣܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ:

      ܐܰܝܟ ܕܶܡ ܨܰܘܪܳܐ ܕܝܰܠܘܕ̈ܶܐ. 

      ܘܐܰܩܺܝܡ ܣܰܟܪܳܐ ܠܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ: 

      ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܡܳܪ̈ܘܕܶܐ܀  

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

(45) ܠܒܶܙܚܳܐ ܕܰܡܓܘܫ̈ܶܐ ܠܶܒܫܰܬ ܚܶܡܬܳܐ ܠܗܶܪܘܕܣ. ܫܠܰܚ ܩܰܛܶܠ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ: ܕܡܶܢ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܐܳܘ ܠܦܰܩܚ̈ܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ. ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܦܰܪܬܳܐ. ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܩܰܪܶܒܘ. ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܀

ܕܒܬܪ ܝܠܕܐ

ܦܬܓܡܐ (ܐ)

ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܘܰܕܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ: ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܰܝܬܘܢ ܠܶܗ . ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܐ )

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܰܒܝܰܠܕܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܐ ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ 

(55) ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܬܶܕܡܘܪܬܳܐ: ܕܰܗܘܳܬ ܝܰܘܡܳܢ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܰܚܙܰܐܘܗ̇ ܡܓܽܘܫ̈ܐ ܘܰܬܗܰܪܘ. ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪ̈ܘܪܶܐ. ܘܰܪܡܶܐ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܫܺܝܛ ܚܶܙܘܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܪܳܬܺܝܢ ܡܶܢܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ

(65) ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ: ܘܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܡܓܽܘܫ̈ܐ ܐܶܬܰܘ ܠܐܺܝܩܳܪܗ: ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܫܠܳܡܗ ܐܶܬܰܝܢ ܕܢܶܒܪܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ  ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(75)

      ܗܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ:   

      ܘܰܬܡܺܝܗ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܐ.  

      ܕܐܰܝܟܰܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ:    

      ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܡܘܟܳܟܳܐ܀

      ܗܰܘ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ ܒܪܶܡܙܗ ܬܠܶܝܢ:   

      ܚܰܠܒܳܐ ܺܝܢܶܩ ܡܶܢ ܫܒܰܪܬܳܐ.    

      ܕܪܰܘܡܳܐ ܥܘܡܩܳܐ ܫܘܒܚܶܗ ܡܠܶܝܢ     

      ܗܳܐ ܟܪܺܝܟ ܘܰܪܡܶܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ܀  

      ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܒܙܰܘܚܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ:     

      ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ. 

      ܘܰܡܓܘܫ̈ܶܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ: 

      ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ܀  

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ:  

      ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ.    

      ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ:

      ܡܶܛܠ ܦܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀   

ܚܘܬܡܐ : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝ̣ܬܳܐ

(85) ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܗ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܶܠܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܝܪܳܐ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܠܐܶ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܦܩܽܘܕ ܠܺܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ: ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܪܶܬܡܗ ܠܰܟܪ̈ܘܒܶܐ: ܨܒܺܝ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ ܀

 

ܕܓܙܘܪܬܐ ܘܕܪܝܫ ܫܢܬܐ ܘܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܣܝܠܝܘܣ ܘܓܪܝܓܘܪܝܘܣ

1 ܕܟܢܘܢ ܐܚܪܝ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : ( ܚ)

ܐ – ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܦܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘܳܬ̈ܟܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

      ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(95) ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܕܰܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܫܰܪܰܪܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܐܰܪܬܘܕܶܟܣܺܝܰܐ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܘܬܶܐܘܠܳܘܓܘܣ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܝܠܠܳܘܣ ܢܶܒܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܘܐܺܝܘܰܐܢܢܝܣ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܕܒܰܣܺܝܠܝܘܣܳ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܓܪܺܝܓܘܪܺܝܘܳܣ. ܕܺܝܘܣܩܳܘܪܘܣ ܘܰܩܠܺܝܡܺܝܣ. ܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܘܣ ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(06) ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢ ܦܳܠܚܰܝ̈ܟ ܐܰܬܠܺܝܛܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܟ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ: ܘܙܰܝܶܦܘ ܠܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܒܰܣܺܝܠܝܘܣ ܘܰܓܪܺܝܓܘܪܺܝܘܣ. ܡܢܰܨܚ̈ܰܝ ܩܰܪܢܳܐ ܕܐܰܪܬܘܕܶܟܣܺܝܰܐ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܦܝܳܣܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܟ. ܕܠܰܡܢܳܬܗܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐܶ ܗ̄ ܘܗ̄ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܙܰܘܓܳܐ ܕܐܰܚ̈ܶܐ

(16) ܙܰܘܓܳܐ ܕܐܰܚ̈ܶܐ. ܥܛܝ̣̈ܦܰܝ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܘܬܳܐ. ܒܰܣܺܝܠܝܘܣ. ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܓܪܺܝܓܘܪܺܝܘܣ. ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܐܰܥܡܶܕܘ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ. ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܘܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(26)

      ܒܰܪܶܟ ܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ:   

      ܡܰܥܶܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ.  

      ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ:

      ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܟܽܠ ܨܰܦܪܶܗ ܚܰܕܬܳܐ܀ 

      ܐܰܣܓܳܐ ܠܰܢ ܒܳܗ̇ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ:    

      ܘܰܙܠܽܘܚ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܰܪ̈ܣܺܝܶܣܐ.    

      ܘܗܰܒܶܒ ܠܚ̈ܰܩܠܐܶ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ:   

      ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܐܶܒܒܳܢ̈ܶܐ ܣܒܺܝܣ̈ܶܐ܀   

      ܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܢܰܢ ܢܶܕܚܽܘܩ:   

      ܟܽܠ ܙܢܰܝ̈ ܓܽܘܢܚ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. 

      ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܟܶܢܫܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ:  

      ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܐܺܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܀  

      ܘܚܰܕܬܶ ܒܰܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ:

      ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܐܺܝܩܳܪ ܪܰܒܘܬܳܟ.

      ܘܐܰܥܡܰܪ ܒܰܢ ܪܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ:     

      ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀   

ܚܘܬܡܐ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ 

(36)  ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܓܙܰܪ: ܝܰܘܡܳܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܘܣܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܐܶܫܬܰܠܰܡܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܓܡܰܪܘ ܦܶܠܐ̈ܳܬܳܐ. ܕܩܰܕܶܡܘ ܒܰܕܶܩܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܀

 

ܕܕܢܚܐ ܐܘܟܝܬ ܕܥܡܕܐ ܐܠܗܝܐ

6 ܟܳܢܘܢ ܐܚܪܳܝ

ܦܬܓܡܐ:

ܚܙܰܐܘܟ ܡܰܝ̈ܐܳ ܐܠܰܗܳܐ: ܚܙܰܐܘܟ ܡܳܪܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܒ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗܶ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ . ܫܰܝܶܢ ܠܥܕܺܬܳܟ ܘܢܰܛܳܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(46)  ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܙܶܓ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܰܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܕ ܒܗܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܦܠܰܓܘ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܫܶܡܫܶܐ ܐܰܪܟܶܢ ܙܰܠܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܘܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܩܰܕܶܫ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܒܘܥ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗ̄ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : : ܚ: ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(56)  ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܳܢܰܚ:

ܘܡܳܠܐܶ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܘܬܳܐ.

ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܬܳܗܪܺܝܢ ܘܢܰܗܪܳܐ ܪܳܬܰܚ:

ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܳܐ ܀

ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܰܦܪܶܓܘ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ:

ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.

ܘܐܶܬܬܰܠܰܚ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ:

ܘܐܶܫܬܚܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ ܀

ܒܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝܳ̈ܐ:

ܘܡܶܢ ܐܝ̣̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܥܳܡܶܕ.

ܘܪܘܚܩܘܕܫܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ:

ܘܐܰܒܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܣܳܗܶܕ ܀

ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܚܰܠܶܠ ܡܰܕܥ̈ܰܝܢ:

ܕܢܶܗܽܘܘܢ ܢܰܘܣ̈ܶܐ ܠܪܰܒܘܬܳܟ.

ܘܰܒܕܶܢܚܳܟ ܐܰܢܗܰܪ ܟܽܠ ܙܰܘܥܰܝ̈ܢ:

ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܰܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܠܙܘܝܚܐ :  ܚ : ܚ ܒܩ̄ ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ 

 (66) ܣܶܠܩܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܣܚܘܬܳܐ:

ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܗܶܕܪܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ:

ܡܨܰܒܬܳܐ ܒܶܐܣ̈ܛܠܐܶ ܕܰܫܒܺܝܚܘܬܳܐ.

ܘܙܺܝܘܳܗ̇ ܡܰܓܗܰܪ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ܀

 ܚܙܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ.

ܘܩܳܥܐܶ ܒܕܰܘܨܳܐ ܐܳܗ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ:

ܗܳܐ ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ:

ܥܛܺܝܦܳܐ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܐܰܘܦܺܝܪ܀

 ܚܰܬܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.

ܩܪܶܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ.

ܚܙܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡܳܐ.

ܩܦܰܣ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܙܳܥ ܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ܀

 ܩܳܠܐܳ ܕܩܳܪܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ.

ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ ܕܗܳܐ ܣܳܘܶܐ ܐܢܳܐ.

ܦܰܢܺܝ ܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܝܠ ܐܢܳܐ ܥܳܒܽܘܕܝ:

ܘܕܐܶܫܪܶܐ ܡܣܳܐܢ̈ܰܝܟ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ܀

 ܒܰܫܡܳܟ ܥܳܡܕܺܝܢ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܐ.

ܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܳܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ:

ܘܟܰܕ ܡܶܢܳܟ ܗܝ ܟܽܠ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ:

ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܝܬܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :  ܚܕܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ 

(76) ܒܗܳܢ ܠܶܠܝܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ:

ܒܪܝܬܳܐ ܢܳܗܪܳܐ.

ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ:

ܕܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܒܗܳܢ ܠܶܠܝܳܐ ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ:

ܫܶܦ̈ܥܐܶ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ.

ܕܰܢܚܶܬ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝܫܳܐ:

ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܥܡܰܕ ܀

ܒܗܳܢ ܠܶܠܝܳܐ ܪܰܚܶܦ ܗܘܐ:

ܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܐܳ:

ܘܡܰܒ̈ܘܥܶܐ ܪܬܰܚܘ܀

ܒܗܳܢ ܠܶܠܝܳܐ ܩܥܳܐ ܐܰܒܳܐ:

ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܝܽܘܪܕܢܳܢ.

ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ:

ܕܒܶܗ ܗܘ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܀

ܕܽܘܨܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ:

ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ.

ܘܗܳܐ ܫܰܘܫܒܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ:

ܘܰܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ:

ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ.

ܘܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ:

ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܀

ܠܙܘܝܚܐ ܕܩܘܪܒܐ :

(86) ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܢܗܰܪܘ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܰܪܬܰܚܘ: ܒܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܩܳܡ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܗܳܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܡܪܰܚܶܦ. ܘܐܰܒܳܐ ܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗܕ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܝ̈ܶܕܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ

(96) ܢܓܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܪܶܗܛܶܗ: ܘܡܰܘ̈ܗܝ ܒܙܰܘܥܳܐ ܠܒܶܣܬܪܳܐ ܗܦܰܟܘ. ܘܝܰܗܒܘ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ ܐܰܬܪܳܐ: ܕܡܳܪܶܐ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܒܗܽܘܢ ܢܶܣܚܶܐ. ܢܗܰܪ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܳܐܰܪ: ܟܰܕ ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܰܚܶܦܘ: ܘܙܳܥܘ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܩܳܠܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܐܰܣܗܶܕ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܀


ܕܦܣܩ ܪܝܫܗ ܕܝܘܚܢܢ

ܒܝܘܡ 7 ܕܟܳܢܘܢ ܐܚܪܳܝ

ܦܬܓܡܐ:

ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܳܢܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܕܺܝܢܳܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܚ)

ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܟܳܪܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܳܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒܰܨܠܳܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(07) ܐܳܘ ܩܳܪܶܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܐ ܘܡܰܥܡܶܕ ܡܳܪܶܐ: ܘܡܰܟܶܣ ܗܶܪܘܕܶܣ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܐܳ ܕܐܠܝܳܐ. ܡܛܳܬܳܟ ܘܬܶܗܘܶܐ ܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܬܫܺܝܛ ܪܺܝܫܳܟ ܒܦܽܘܚܪܳܐ ܕܙܰܠܝ̣̈ܠܐܶ. ܛܘܒܰܝܟ ܡܳܐ ܪܰܒ ܢܶܨܚܳܢܳܟ ܕܡܳܪܳܟ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܝܟ: ܕܒܺܝܠܝ̣̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܟ ܠܐܳ ܩܳܡ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ 

(17) ܥܶܠܰܬ ܙܰܠܺܝܠܬܳܐ: ܠܦܽܘܚܪܳܐ ܕܗܶܪܘܕܶܣ: ܒܥܳܬ ܪܺܝܫܶܗ ܕܙܰܗܝܳܐ. ܒܡܶܠܟܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐܺܝܙܒܺܝܠ. ܫܠܰܚ ܦܰܣܩܶܗ ܬܰܥܠܐܳ: ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܪܳܩܕܳܐ ܗܘܳܬ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܒܕܶܡ ܨܰܘܪܶܗ ܦܺܝܠ. ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܛܽܘܒܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܛܺܝܠ ܀

ܒܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܐܳ: ܘܒܰܡܣܳܐܢܳܐ ܣܩܺܝܠܐܳ: ܙܰܒܶܢ ܗܶܪܘܕܣ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܳܝܳܐ ܠܩܳܛܘܠܐܳ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܩܛܺܝܠܐܳ: ܕܒܺܝܠܝ̣̈ܕܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܐܳ ܩܳܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܨܠܘܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ

 (276) ܢܙܺܝܪܘܬܳܐ ܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܘܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܐܳ ܕܡܰܟܣܳܢ ܐܺܝܙܒܺܝܠ. ܕܶܡ ܨܰܘܪܳܟ ܩܰܪܶܒܬ ܠܢܶܨܚܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܚܰܝܶܒܬ ܓܰܒܳܐ ܕܗܶܪܘܕܺܝܰܐ܀

ܐِܚܪܢܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܢ

(37)  ܛܽܘܒܰܝܟ ܢܙܺܝܪܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܦܳܠܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܣܗܺܝܕ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ. ܒܥܺܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥܕܺܬܳܐ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇  ܒܪܺܝܬܳܐ ܀

ܕܩܛܠܗ ܕܐܣܛܦܢܘܣ

ܒܝܘܡ 8 ܟܳܢܘܢ ܐܚܪܳܝ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠܬܳܟ ܐܶܬܩܛܰܠܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܐܶܬܚܫܰܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:

ܐ- ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܳܬ̈ܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ.

ܒ-: ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܒܩ̄ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ  (47) ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܘܡܳܪܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܗܽܘ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܠ ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܐܳܘ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܗ ܕܳܡܶܐ. ܕܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܝܶܫܘܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܩܘܩܳܝܳܐ

(57)  ܬܠܳܬܳܐ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܠܐܳ ܡܨܶܐ ܒܺܝܫܺܐ ܢܳܟܘܠܐܳ ܥܳܐܠܶ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܩܛܺܝܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܣܰܝܦܶܗ ܕܗܶܪܘܕܣ. ܘܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ ܒܰܪܓܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܓܺܝܓܠܐܳ ܠܣܰܝܦܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܳܒܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܽܘܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(67)

      ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗܶܕ̈ܐ ܐܶܣܛܶܦܰܢܘܣ:  

      ܕܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܩܰܒܶܠ.   

      ܘܗܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܘܢܳܐ:   

      ܥܰܡ ܪܰܒܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܀    

      ܐܰܩܶܬ ܚܰܘܪܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ:

      ܚܙܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ.     

      ܘܰܠܝܶܫܘܥ ܕܩܳܐܶܡ ܒܗܶܕܪܳܐ:    

      ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܠܘܚܶܗ ܀     

      ܢܗܰܪ̈ܝ ܐܰܦܰܘܗ̈ܝ ܘܰܠܒܶܫ ܚܰܝܠܐܳ: 

      ܘܰܣܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܪܓܘܡܝܳܐ.  

      ܘܥܰܡ ܫܽܘܢܳܝ ܢܰܦܫܶܗ ܨܰܠܺܝ:   

      ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܝ ܡܳܪܝ ܚܰܢܳܢܳܐ ܀ 

      ܐܳܘ ܠܣܳܗܕܳܐ ܕܒܰܐܓܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ:

      ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ. 

      ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܐ:   

      ܡܨܰܠܐܶ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܨܳܠܘܒ̈ܰܘܗܝ܀

ܚܘܬܡܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ  

(77)  ܣܒܰܠ ܠܰܪܓܘܡܝܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܡܨܰܠܐܶ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܘܡܰܘܗܝ. ܕܐܶܬܕܰܡܺܝ ܗܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܶܗ. ܕܰܨܠܺܝܒ ܘܰܡܨܰܠܐܶ ܥܰܠ ܨܳܠܘܒ̈ܰܘܗܝ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ 

 (87) ܬܗܰܪܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܕܰܪܳܐ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܕܟܰܕ ܪܳܓܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܒܳܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܪܘܚܳܐ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܶܗ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܪܘܺܝ ܘܰܩܥܳܐ. ܡܳܪܝ ܝܶܫܘܥ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܝ ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܐ ܠܳܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܬ: ܘܝܘܺܪܕܢܳܢ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܒܶܣܬܪܳܟ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܐ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(97) ܣܶܠܩܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܐܳ. ܘܩܳܡܰܬ ܒܗܶܕܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܫܰܘܫܒܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܚܳܐܰܪ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ: ܘܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܳܪܶܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܘܩܳܪܶܒ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܥܰܒܕܗ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܝܽܘܚܰܢܢ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܗܘ ܕܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܢܰܥܡܶܕܟܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܪܘܚܳܐ. ܘܬܶܗܘܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘ ܒܢܰܝ̈ܐܳ ܠܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܗܘ

(08) ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܘܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ:

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ.

ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ:

ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܟܳܘܙܝ̈ܢ:

ܩܳܡ ܥܰܪܛܶܠ ܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܐܳ܀

ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ:

ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫ̈ܐܶ :

ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ:

ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ:

ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܐܳ܀

ܚܘܬܡܐ : ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܐ

(18) ܕܰܩܢܘܡ̈ܐܶ ܬܠܳܬܳܐ ܕܢܰܚܘ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ: ܫܦܰܥܘ ܡܰܝ̈ܐܳ ܘܰܪܬܰܚܘ ܟܠ ܡܰܒܘܥ̈ܐܶ. ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܘܐܰܒܳܐ ܕܣܳܗܶܕ: ܘܰܒܪܳܐ ܪܟܺܝܢ ܥܳܡܶܕ ܒܫܶܦ̈ܥܐ ܕܝܘܪܕܢܳܢ ܀

ܕܬܪܝܢ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܩܳܠܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܐܳ ܐܠܰܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܒ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܕܺܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ. ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ  ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(28) ܛܳܣܰܬ ܪܘܚܳܐ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܶܟܢܰܬ ܘܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܚܰܘܝܰܬܗ. ܘܩܳܠܐܳ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܡܰܕ ܟܰܕ ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܐܰܒܳܐ ܒܢܰܝ̈ܐ. ܘܝܳܪ̈ܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܐܳ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܚ ܒܩ̄ ܠܟܘܢ ܛܘܒܰܝܟܘܢ

(38) ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܒܰܪ ܥܰܩܪܘܬܳܐ:

ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܝܶܫܘܥ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡܳܐ:

ܩܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܐ:

ܘܐܶܡܪܳܐ ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

ܟܽܠ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܪܬܰܚܘ:

ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܪܢ ܠܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܐܳ.

ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܫܡܰܝ̈ܐܳ ܐܶܬܦܬܰܚܘ:

ܘܢܳܕܘ ܡܶܢ ܬܶܗܪܳܐ ܟܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܀

ܕܰܨܡܰܚܘ ܒܰܗܪܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ:

ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܒܶܣܬܪܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ.

ܒܩܳܠܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ:

ܕܐܳܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܝܒܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܐܰܢܗܰܪ ܬܗܽܘܡ̈ܐ ܕܢܰܗܪܳܐ:

ܟܰܕ ܪܰܒܘܬܶܗ ܙܺܝܘܳܗ̇ ܚܰܘܝܰܬ.

ܒܪܺܝܟ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܗ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܣܰܗܪܳܐ:

ܟܰܕ ܥܰܠ ܪܺܝܫܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܘܝܰܬ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

(48) ܩܳܡ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܗܦܰܟ ܝܘܪܕܢܳܢ ܠܒܶܣܬܪܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ. ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ ܗܘ ܚܶܙܘܳܐ: ܕܪܘܚܳܐ ܛܳܝܣܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܘܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܘܚܰܒܺܝܒܝ ܀

ܕܬܠܬܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܰܢܬ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܦܪܰܫܬ ܝܰܡܳܐ: ܘܪܰܨܶܨܬ ܪ̈ܝܫܰܝܗܘܢ ܕܬܰܢܝ̣̈ܢܶܐ ܒܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܓ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

(58) ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܚܙܳܐ ܒܰܪ ܐܝܫܰܝ. ܠܰܡܫܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܬܗܰܪ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ. ܚܙܰܐܘܟ ܡܰܝ̈ܐܳ ܐܠܰܗܐ. ܚܙܰܐܘܟ ܘܐܶܣܬܪܰܕ. ܘܰܥܢܳܢ̈ܐ ܙܪ̈ܰܦܝ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܛܰܠܳܟ: ܘܰܬܗܘܡ̈ܶܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܘܝܰܗܒܘ ܩܳܠܐ ܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܘܚܳܟ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܘ

(68) ܐܠܰܗ ܟܽܘܠܐܳ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܓܰܒܠܰܢ:

ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܨܰܠܡܗ ܦܰܐܝܳܐ.

ܚܣܰܡ ܒܰܢ ܒܝܫܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܚܰܒܠܰܢ:

ܒܰܣܝܳܢ ܡܽܘܡ̈ܐ ܣܢܰܝ̈ܐܳ܀

ܘܡܳܪܰܢ ܒܰܣܚܳܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܩܰܢ:

ܘܥܰܒܕܰܢ ܠܐܰܒܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ܐܳ.

ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܦܰܪܩܰܢ:

ܘܰܠܡܰܠܟܘܬܶܗ ܩܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ:

ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܐܳ.

ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐܶ ܩܢܰܝܢܰܢ:

ܒܡܶܐܟܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܐܰܪܟܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ:

ܘܐܶܬܳܐ ܕܢܶܒܕܘܩ ܠܕܺܝܠܶܗ.

ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܗ:

ܚܰܣܺܝ ܗܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܡܰܕܪܳܫܐ ܒܩ̄: ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܐ

(78) ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܐܳ ܘܕܘܡܳܪܐ. ܚܙܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܝܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܐ. ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܗܘܳܬ ܪܝܫܶܗ ܫܶܟܢܰܬ ܀

 

ܕܐܪܒܥܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܳܟ ܗܘ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ : ( ܕ )

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:  ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(88) ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܢܰܚܘ: ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܙܰܘܥܳܐ ܢܦܰܠܘ ܒܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܐܶܬܰܘ ܗܘܰܘ: ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܒܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܶܕ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܕܢܳܚܶܬ. ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܰܒܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܳܥܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܝܒ: ܝܒ (ܐܳܘ ܚܰܟܝ̣ܡܳܐ)

(98)

      ܩܳܠܐܳ ܕܩܳܪܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܩܪܽܘܒ ܐܰܥܡܶܕܰܝܢܝ 

      ܐܳܦ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܠܐܳ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ.   

      ܫܡܰܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܡܳܪܗ ܘܐܰܚܕܗ ܬܶܗܪܳܐ:   

      ܘܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܣܓܶܕ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ܀     

      ܐܶܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܥܡܰܕ ܡܳܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:  

      ܘܐܰܢܬ ܕܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ: ܘܰܠܡܽܘܢ ܬܶܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܣܝܪܳܐ

      ܒܰܫܡܳܟ ܥܳܡܕܺܝܢ ܟܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܐ:    

      ܘܶܐܢܳܐ ܡܚܝ̣ܠܐܳ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܘܒ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ܀ 

ܚܘܬܡܐ : ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩ̄ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

(09) ܝܘܚܰܢܳܢ ܩܳܠܐܳ ܐܰܟܪܶܙ ܒܓܰܘ ܚܘܪܒܳܐ: ܕܰܡܛܳܐ ܠܗ ܡܟܝܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܢܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܪܡܺܝ ܒܳܗ̇ ܢܘ̣ܪܳܐ ܕܬܶܚܙܝܘܗܝ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܨܶܝܕ ܥܶܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܝܘܪܕܢܳܢ. ܘܠܐܳ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܟܰܠܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܥܳܬܶܗ ܒܪܶܚܡܬܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܐܰܢܗܪܳܗ̇ ܀

ܐܚܪܢܐ :  ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ

(19)  ܡܳܐ ܫܒܺܝܚ ܝܘܪܕܢܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܒܕܶܢܚܳܐ ܕܰܩܢܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܒܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܶܕ: ܘܪܘܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܳܚܶܬ. ܘܐܰܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܀

ܕܚܡܫܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܝܰܡܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܘܰܥܪܰܩ: ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܦܰܟ ܠܒܶܣܬܪܗ ܗܰܠܠܘܝܗܰ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܗ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ :  ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ

(29) ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܩܪܶܒ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܶܠܐܳ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܡܰܪܕܝܬܶܗ. ܘܰܪܬܰܚܘ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ ܘܝܰܗܒܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢܗܰܪܘ. ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܩܰܘܝܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܳܠܗ ܕܐܰܒܳܐ ܩܥܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܶܝ ܗ̄ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ  ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(39)

      ܢܗܰܪܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܒܪ̈ܰܝܳܐ:  

      ܘܢܳܡܘ ܙܰܠܓ̈ܶܐ ܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܣܰܗܪܳܐ.    

      ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ: 

      ܕܪܝܫܶܗ ܡܰܪܟܰܢ ܒܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ܀  

      ܚܙܰܐܘܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܠܰܗܳܐ:  

      ܚܙܰܐܘܟ ܡܳܪܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ.   

      ܘܰܢܦܰܠ ܒܡܰܒܘܥ̈ܶܐ ܬܘܳܗܳܐ:    

      ܘܪܳܒܘ ܥܰܝܡ̈ܶܐ ܘܛܰܠܐܳ ܐܰܫܚܶܠܘ܀  

      ܘܪܘܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܫܓܰܪ:   

      ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܛܶܠ. 

      ܘܝܘܪܕܢܳܢ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܶܗܛܶܗ ܢܓܰܪ: 

      ܕܰܚܙܳܟ ܒܶܝܬ ܫܶܦܥ̈ܰܘܗܝ ܥܰܪܛܶܠ܀     

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ:  

      ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܒܪܰܝܬܳܢ.  

      ܬܰܘܕܝ ܠܚܽܘܒܳܟ ܥܰܙܝܙܳܐ:

      ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܩܪܰܝܬܳܢ܀     

ܚܘܬܡܐ : ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ 

(49) ܩܪܶܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܟܠ ܡܽܘܠܳܝܳܐ. ܥܡܰܕ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܒܳܗ̇ ܢܶܩܢܶܐ ܛܰܝܒܽܘ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܀

 

ܕܫܬܐ ܕܒܬܪ ܕܢܚܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܰܦ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ :  (ܘ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܥܡܳܕܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܥܡܳܕܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ 

(59) ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܐܶܨܛܰܒܬܰܬ: ܘܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܟܶܢܫܳܐ ܬܰܡܺܝܗ: ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܪܳܬܰܚ: ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ ܠܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ  ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(69)

      ܩܪܶܒ ܩܳܡ ܠܗ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ:     

      ܝܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ.  

      ܘܚܰܝܠܐܳ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ:

      ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܗ܀     

      ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ:   

      ܘܰܠܣܳܗܕܘܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. 

      ܘܐܒܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ:

      ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ܀  

      ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܰܐ:     

      ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܥܰܩܪܘܬܳܐ.    

      ܕܐܶܢܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܢܳܐ:

      ܘܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀ 

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ:   

      ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ.

      ܘܰܠܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܕܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ:   

      ܥܰܠ ܪܺܝܫܗ ܒܗܶܕܪܳܐ ܩܰܘܝܰܬ܀  

ܚܘܬܡܐ : ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ

(79) ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܚܶܬ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܶܣܚܶܐ: ܘܐܰܒܳܐ ܠܐܳ ܣܰܝܒܰܪ ܕܢܶܫܠܐܶ ܘܠܐܳ ܢܰܘܕܥܺܝܘܗܝ. ܐܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ. ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܥܰܡ ܩܳܠܐܳ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܩܢܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܐܶܬܓܠܺܝܘ ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܙܪ̈ܥܐ

ܒܝܘܡ 61 ܕܟܳܢܘܢ ܐܚܪܳܝ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܘܒܠܘܢ ܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܳܬܪܳܗ̇ . ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܐ)

ܐ- ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܟܶܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ ܀

ܒ- ܒܰܨܠܳܘܳܬ̈ܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܟܝ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܫܘܠܡܐ: ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܳܐ̈ܠܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ :

ܐܶܬܢܶܐ ܫܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܫܪ̄.( ܚܙܺܝ ܦܰܐܬܳܐ9)

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܒܩܘܩܳܝܳܐ

(89) ܟܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܶܦܶܣܘܣ ܛܰܠܐܳ ܪܶܣܡܰܬ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܬܘܠܬܳܐ. ܕܰܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ. ܒܟܳܢܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐܶ. ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܠ ܓܘ̈ܦܢܶܐ ܕܐܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܶܝܢ ܗ̄ ܨܠܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܩܘܡ ܦܘܠܘܣ

(99) ܐܳܘ ܒܺܝܪܰܬ ܩܘܕܫ̈ܶܐ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܳܘ ܢܰܘܣܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܙܰܗܝܘܬܳܐ. ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ: ܚܽܘܒܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܛܰܠܐܳ ܕܒܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܢܪܰܒܶܐ. ܠܟܽܠ ܐܳܕܫܰܝ̈ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ 

(001) ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܳܪܰܬ ܗܶܕܪܳܐ:

 ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ.

ܒܶܟܝ ܛܳܦܣܝܽܢܰܢ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܶܕܪܳܐ:

ܠܘܳܬ ܒܪܶܟܝ ܝܳܗܶܒ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܀

ܕܢܰܫܦܰܥ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܘܛ̈ܠܐܶ ܠܙܰܪܥܳܐ:

ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܓܰܢ̈ܶܐ ܘܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ.

ܕܢܶܫܦܰܪ ܬܰܕܐܳܐ ܘܢܶܣܓܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ:

ܝܰܪ̈ܩܶܐ ܘܦܐܺܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠܳܠ̈ܬܳܐ ܀

ܘܢܰܢܗܰܪ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܢ ܒܠܰܝ̈ܠܰܝ ܘܳܝ̈ܶܐ:

ܢܫܰܦܶܐ ܠܥܰܪ̈ܡܶܐ ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ:

ܘܢܶܬܪܘܨ ܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ:

ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦ̈ܠܳܬܳܐ ܀

ܫܰܐܠܝ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ:

ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܳܬܶܟ̈ܝ ܡܩܰܒ̈ܠܳܬܳܐ.

ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܢܰܣܶܩ ܟܽܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ:

ܕܝܳܐܝܳܐ ܠܰܩܢܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ

(101) ܐܶܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝܚܝܕܶܟܝ. ܕܙܰܪܥܶܗ ܛܳܒܳܐ ܢܫܰܪܰܪ ܒܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܥܰܡ ܚܘܒܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ: ܕܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܀

 

ܡܥܠܬܗ ܕܡܪܢ ܠܗܝܟܠܐ

ܒܝܘܡ 2 ܕܰܫܒܳܛ

ܦܬܓܡܐ:

 ܐܺܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܒܐܝܩܳܪܳܐ ܘܐܶܦܪܥܳܟ ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܡܕܡ ܕܦܬܚܝ̈ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܓ)

ܐ – ܐܳܙܠܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܐܶܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܣܳܒܐܳ ܩܰܝܳܡ: ܒܪܺܝܟ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܠܐܳ ܥܳܒܰܪ ܀

ܒ – ܥܢܳܢ̈ܐ ܩܪܰܐܽܘܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܓܽܘܢܚܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܢܰܬ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ 

(201) ܡܳܪܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܢܳܡܘܣܳܐ. ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܐܰܕܘܢܰܝ. ܩܰܒܠܶܗ ܫܶܡܥܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܫܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܗܳܐ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܠܦܘܪܩܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(301)

      ܣܘܰܚ ܠܐܘܪܥܳܟ ܣܳܒܳܐ ܘܛܰܥܢܳܟ: 

      ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ.   

      ܕܗܳܐ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ:    

      ܫܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܀     

      ܝܰܠܕܶܟܝ ܗܳܢܳܐ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: 

      ܕܐܶܬܩܪܺܝ ܥܰܡܰܢܘܐܺܝܠ. 

      ܠܩܰܘܡܳܐ ܢܗܶܐ ܘܰܠܡܰܦܘܠܬܳܐ:

      ܕܣܰܓܺܝܐܶܐ ܡܶܢ ܺܝܣܪܳܐܺܝܠ܀    

      ܐܳܘ ܕܐܰܣܶܩ ܠܗܰܝܟܰܠ ܩܘܕܫܳܐ:

      ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ.

      ܕܰܟܳܐ ܒܙܽܘܦܳܟ ܟܠ ܢܰܦܫܳܐ:   

      ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀     

      ܘܐܰܝܟ ܕܰܫܪܰܝܬ ܠܣܳܒܳܐ ܡܢܰܘܠܐܳ:

      ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܥܺܝܫ̈ܶܐ.

      ܫܪܺܝ ܡܶܢܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐܳ:     

      ܘܐܰܫܘܳܢ ܠܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܀   

ܠܙܘܝܚܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(301ܒ)

      ܡܩܰܒܶܠ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗ̄:  

      ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܐܶܬܳܐ ܩܘܪ̄܀  

      ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܐܪ̈ܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܗ̄    

      ܕܩܰܕܶܡܘ ܒܰܕܶܩܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܩܘܪ̄܀   

      ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܗ̄    

      ܛܥܶܢ ܥܰܡܶܗ ܙܰܘܓ̈ܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ ܩܘܪ̄ 

      ܕܢܰܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗ̄:     

      ܐܰܝܟ ܢܳܡܘܣܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܩܘܪ̄܀  

      ܓܠܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ ܣܳܒܐ ܗ̄:    

      ܕܗܳܐ ܐܰܩܒܶܠ ܫܰܒܪܗ ܕܐܳܒܳܐ ܩ̄

      ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܬ ܢܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̄:

      ܕܳܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܩܘܪ̄܀ 

      ܩܰܒܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܗ̄:     

      ܘܥܰܠ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܫܳܚ̈ܠܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܩ̄   

      ܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܟܰܕ ܒܳܥܐܶ ܗ̄:    

      ܫܪܺܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩ̄    

      ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܐܺܒܝܠ ܗ̄:

      ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܺܝܣܪܳܐܝܽܠ ܩ̄.     

      ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܝܰܗ ܥܰܡܢܘܐܝܠܺ ܗ̄: 

      ܕܐܰܟܪܶܙ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩ̄܀  

      ܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܗ̄:   

      ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܘܪܩܳܢܳܟ ܩܘܪ̄.   

      ܫܪܺܝܢܝ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܘܠܟܳܢܳܟ

      ܕܰܒܪܶܡܙܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܩ̄܀   

ܠܙܘܝܚܐ ܕܩܘܪܒܐ :

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܳܡܥܠܰܝܢ܀

(401) ܛܥܶܢ ܣܳܒܳܐ ܠܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ: ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܰܝܶܐ̈ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܝܰܠܕܶܟܝ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܘܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܠܩܰܘܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܡܰܦܘܠܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܶܐ ܡܶܢ ܺܝܣܪܳܐܺܝܠ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܐܶ ܗܰܠܠܘܝܰܗ܀

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ 

(501) ܣܠܶܩ ܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ. ܘܩܰܒܠܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܣܳܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ. ܫܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܣܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܗܳܐ ܚܙܺܝܬ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܛܰܝܶܒܬ ܒܦܰܪܨܘܦ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ 

(601) ܠܗܰܝܟܠܐܳ ܣܠܶܩ ܝܰܘܡܳܢ ܓܳܡܰܪ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ: ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܩܰܪܶܒ. ܣܘܰܚ ܫܶܡܥܘܢ ܠܐܘܪܥܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܚܙܺܝܬ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܫܪܺܝܢܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܀

܀

ܕܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܐ

 ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܒܪܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ: ܐܳܦܠܐܳ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ. ܗ̄.܀

ܬܒܪܬܐ: ܩܺܝܢܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ (ܗ)

ܐ- ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪܥܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܒ- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܩܘܩܳܝܳܐ 

(701) ܬܠܳܬܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܘܣ ܘܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܝܶܢ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܘܣ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ. ܬܝܳܒܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ. ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܰܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :ܗ : ܗ  ܒܩ̄ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(801) ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ : ܟܽܠܫܳܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܐܶ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܗ: ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܚܰܘܒܰܝܗ̈ܘܢ ܐܶܫܬܒܶܩܘ. ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ ܦܳܪܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܀

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܢܺܐܬܶܐ: ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܶܩܽܘܫ. ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܝܰܗܒ̈ܳܢ. ܕܫܳܐܶܠ ܓܶܝܪ ܢܳܣܶܒ. ܘܰܕܒܳܥܶܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܰܕܢܳܩܶܫ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܬܺܝܚ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ

(901) ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐܠܗ ܠܢܘܢܳܐ ܩܺܝܛܳܘܣ. ܟܰܕ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܶܟܰܠܬ. ܐܰܘ ܡܽܘܢ ܐܶܫܬܺܝܬ. ܕܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܳܟ. ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܐܠܶܦܳܐ. ܘܰܐܠܗܳܐ ܦܰܩܕܰܢܝ ܘܐܶܢܳܐ ܒܠܰܥܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܐܳܦ ܒܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢܝ܀

ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܘܰܢܫܰܒܚܘܢ ܝܳܬܒ̈ܰܝ ܫܩܝ̣̈ܦܶܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ܚ  

ܐ- ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ- ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛ̈ܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(011) ܡܰܢܘ ܽܣܳܦܶܩ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܕܢܰܟܦܳܐ ܘܪܝܫܳܐ ܕܥܳܢ̈ܘܳܝܶܐ. ܩܰܕܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ: ܨܶܒܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܒܶܕܝ̈ܶܐ ܕܛܳܥ̈ܰܝܳܐ. ܕܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ: ܐܰܝܟ ܥܰܡܘܕܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ: ܒܥܺܝ ܩܰܕܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(111)

      ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܙܰܠܓܳܐ:

      ܘܥܰܡܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܓܰܒܝܳܐ.     

      ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ:

      ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ܀     

      ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܐܰܪܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: 

      ܐܰܥܒܰܪ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ.     

      ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘܬܳܐ: 

      ܡܠܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܟܽܠ ܛܰܝܒܘܬܳܐ܀     

      ܟܽܠܫܳܥ ܒܘܪܟܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ:  

      ܘܥܰܠ ܥܰܡܘܕܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ.   

      ܘܥܰܠ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܬܶܓܰܪܓܚܰ ܗܘܳܐ:    

      ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀     

      ܗܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ:  

      ܚܳܒܨܺܝܢ ܫܳܐܠܺܝܢ ܒܘܪ̈ܟܳܬܶܗ.   

      ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܫܡܝ̣ܥ̈ܳܬܳܐ:

      ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀     

ܚܘܬܡܐ: ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܩ̄ ܩܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

(211) ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝܘܢܳܐ. ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܰܡܫܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܡܕܰܡܰܝ ܗܘܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܳܐܶܡ ܒܠܶܠܝܐ ܘܒܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܩܰܘܡܬܶܗ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܫܰܠܶܡ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܘܬܶܗ. ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܐܳ ܫܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܘܒܚܳܐ ܠܒܳܪܘܝܶܗ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ

(311) ܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܢܘܶܝ̈ܶܐ ܒܬܘܠܐܳ ܢܰܟܦܳܐ. ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܐܰܦܺܝܣ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܘܒܳܐ ܀

ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ  ܕܐܢܛܝܘܟ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܽܘܡܝ ܢܡܰܠܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ ܣܘܟܳܠܐܳ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܚ)

ܐ – ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܰܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇

(411) ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܒܚܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܒܶܕܝ̈ܶܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܩܰܕܝܫܳܐ ܣܶܘܺܝܪܺܝܘܣ. ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܐܰܪܰܥ ܒܚܺܐܦܳܐ ܠܪ̈ܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܣܰܘܟܳܢܳܐ ܕܐܶܠܦܶܗ: ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܨܰܠܐܳ ܥܰܠ ܥܕܺܬܳܐ ܕܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܢܰܨܰܚ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܗܘ

(511) ܒܝܽܘܐܳܒܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ:

ܘܰܒܪܶܟܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ.

ܗܰܒܘ: ܠܐܰܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ:

ܩܘܠܳܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ:

ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܐܺܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ܀

ܥܺܐܕܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܫܽܘܦܪܳܐ:

ܠܓܰܒܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.

ܡܳܪܝ: ܣܶܘܺܝܪܝܘܣ:

ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ:

ܟܠܺܝܠ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܒܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ܀

ܐܰܓܘܢܺܝܣܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ:

ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܗܰܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ:

ܐܳܦ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.

ܡܚܰܝܶܒ ܓܰܒܳܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܀

ܒܥܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ:

ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ.

ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ:

ܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.

ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܳܐ܀

ܚܘܬܡܐܐ: ܒܬܘܠܬܐ ܒܰܪܬ ܰܕܘܝܕ

ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܢܰܨܚܳܢܳܟ: ܕܰܫܪܪܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܢܩܺܝܡ. ܕܬܺܚܐܶ ܒܰܐܘܝܘܬܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܙܰܗܝܘܬܳܐ: ܕܰܫܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘܐ

(711) ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܩܰܒܶܠܝܘܗܝ. ܠܣܶܘܺܝܪܶܐ ܕܰܪܕܝܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ: ܘܰܟܢܘܫܝ ܠܶܗ ܫܘܩܰܝ̈ܟܝ ܕܢܶܥܘܠ ܢܶܛܪܘܕ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܐ ܕܢܰܣܛܘܪܝܘܣ ܗܰܘ ܡܰܪܳܚܳܐ܀

 

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܢܶܠܒܫܘܢ ܙܰܕܝܩܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܝܟ ܫܘܒܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܙ)

(811)  ܐ – ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܒܳܗܝ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܰܝܟ ܀

ܒ – ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܘܚܳܡܳܐ ܀

ܫܘܠܡܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܝܬܰܝܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܘܡܪ̈ܶܐ ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ: ܚܰܣܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܕܫܰܡܫܶܘ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

(911) ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܡܫܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܺܕ̈ܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ. ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܐ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܘܢ: ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܘܢ. ܘܡܢܶ ܝܰܡܝܢܳܟ ܢܶܩܥܘܢ ܠܳܟ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ : ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(021)

      ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ:     

      ܟܡܳܐ ܪܳܡܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܟܳܗܢܳܐ.   

      ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ:

      ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܀ 

      ܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܫܽܘܩ̈ܐ:    

      ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܶܗ.

      ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܐܳ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ:    

      ܕܠܐܳ ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܟܳܗܢܘܬܗ܀    

      ܡܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ:   

      ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ.     

      ܘܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: 

      ܙܳܝܚܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܀   

      ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ:    

      ܘܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐܳ:   

      ܘܒܶܝܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ:  

      ܩܳܐܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܶܐ܀

ܠܙܘܝܚܐ ܕܒܘܪܟܐ:

ܒܩ̄: ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

(121) ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܙܰܗܝܳܐܝܬ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܠ. ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܘܢ. ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܘ: ܒܣܶܦܪ̈ܰܝ ܪܘܚܳܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝܘ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ. ܒܳܟ ܢܺܐܪܬܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܗ̄ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

(221) ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܳܟ ܪܰܒ ܟܘܡܪ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܒܰܥܓܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܝܢ ܒܰܫܝܘܠ. ܘܒܰܛܺܝܠ ܦܽܘܡܗܘܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

 

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܐ ܠܡܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܐ ܢܩܽܘܡܘܺܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:

(321) ܐ – ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܐܺܢ̈ܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܀

ܒ – ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܘܚܳܡܳܐ ܀

ܫܘܠܡܐ : ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܰܦܣܳܩܣܰܒܪܰܐ: ܕܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܘܪܰܚܶܡܥܰܠܝܢ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܩܘܩܳܝܳܐ

(421) ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘܢ ܠܺܝ ܐܳܡܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܺܝ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܝ ܕܐܳܙܠܐܳ ܐܢܳܐ  ܘܡܬܶܩܰܒܠܐܳ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄ ܘܫܳܒܶܩ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܀

ܐܚܪܢܐ :  ܒܩܘܩܳܝܳܐ

ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪܫܽܘܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܝ̣̈ܕܶܐ ܕܰܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܛܡܝ̣ܪ ܒܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܕܡܳܟ. ܬܶܕܥܰܟ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܢܬ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܡܰܢ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܐܳܦ ܕܶܡܝ ܫܳܬܶܐ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܗ: ܗ ܒܩ̄ : ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(521) ܠܐܳ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܐܳ ܬܰܪܦܶܐ ܐܶܢܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܝܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ:  ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ̈ܺܝܢ: ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ  ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܘܢܣܩܘܢ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܬ ܗܘ ܡܢܚܡܢܗܘܢ܀

ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܩܘܪܒܳܢܳܐ: ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ:  ܘܠܐܳ ܢܶܛܥܐܶ ܐܶܢܘܢ: ܕܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ: ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀

ܚܘܬܡܐ:  ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

(621) ܐܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܦܣܺܝܩܳܐ: ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܥܰܦܪܳܐ. ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܘܝܳܗܶܒ: ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܫܳܘܰܚ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܪܺܝܚ ܦܰܓܪܗ ܘܰܕܡܶܗ: ܩܳܢܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܀

 

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܛܢܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܢܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܚܰܝܠܐܳ ܕܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܘܺܝ ܠܥܰܡܗ: ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܳܪܬܘܬܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܐ)

ܐ- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܀

ܒ- ܢܺܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

(721) ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܙܰܡܢܽܘܗܝ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܐܰܣܓܺܝ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܘܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܐ. ܐܰܣܓܳܐ ܡܳܪܝ ܒܥܺܕܬܳܟ: ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܕܚܽܘܩ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇: ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܡܰܨܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܫܰܚܠܶܦܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܠܰܢ ܫܰܚܠܶܦ ܠܣܽܘܥܪܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(821) ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ: ܕܝܰܡ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܠܐܳ ܓܳܐܶܙ. ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܳ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܐܳ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܪܶܡܙܶܗ ܦܩܰܕ ܠܰܟܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܠܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܡܘ. ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܺܝܪ ܠܢܳܨܪܳܝܳܐ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܬܡܰܗܘ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ: ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(921) ܠܡܶܫܬܘܬܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐܳ:

ܐܶܙܕܰܡܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ.

ܐܰܘܦܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܚܠܽܘܠܐܳ:

ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܀

ܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ:

ܙܳܚ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܐܰܓܳܢ̈ܶܐ.

ܘܣܳܡ ܒܗܽܘܢ ܛܰܥܡܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ:

ܕܛܳܒܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܦܨܰܚ ܘܟܰܠܬܳܐ ܚܶܕܝܰܬ:

ܘܕܰܘܨܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.

ܘܡܶܫܬܘܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܐܰܘܕܝܰܬ:

ܠܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦ ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ:

ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ.

ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܕܢܶܫܬܶܝܘܗܝ ܚܰܕܳܬܳܐܝܬ:

ܥܰܡ ܚܕܽܘܓ̈ܰܝܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܐܳܐܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ

(031) ܒܪܳܐ ܕܐܰܣܓܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܐܰܣܓܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ: ܕܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܰܠܘܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

 

ܕܪ̈ܡܫܝܬܐ

ܕܢܓܗ ܕܬܪܝܢ ܒܫܒܐ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ

ܩܕܡܝܬ

 ܬܠܬ ܙܒܢ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ:

(131) ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ:

ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܟܢ ܡܙܡܘܪܐ ܪܒܝܥܝܐ:

(653) ܟܰܕ ܩܪܺܝܬܳܟ ܥܢܰܝܬܳܢܝ:

ܐܠܰܗܳܝ ܘܦܳܪܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ܀

ܒܐܽܘܠܨܳܢ̈ܰܝ ܐܰܪܘܰܚܬ ܠܺܝ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ܀

ܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܝ:

ܐܺܝܩܳܪܝ ܡܚܰܦܶܝܬܘܢ܀

ܘܪܳܚܡܺܝܬܽܘܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ:

ܘܒܳܥܶܝܬܘܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܰܥܘ ܕܰܦܪܰܫ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܟܰܕ ܐܶܩܪܶܝܘܗܝ܀

ܪܓܰܙܘ ܘܠܐܳ ܬܶܚܛܽܘܢ:

ܐܶܡܰܪ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܢܰܘ܀

ܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ:

ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ܀

ܣܰܓܺܝܐܶܐ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܳܒܳܐ:

ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒܬ ܚܰܕܘܬܳܟ ܒܠܶܒܝ:

ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܕܚܰܡܪܗܘܢ ܘܰܕܡܶܫܚܗܽܘܢ

ܣܓܺܝܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ܀

ܘܐܶܢܳܐ ܐܶܫܟܰܒ ܘܐܶܕܡܰܟ :

ܡܶܛܠ ܕܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܬܰܥܡܪܰܢܝ:

ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܡܕܪܫܐ: ܩܽܘܡ ܦܽܘܠܳܘܣ

(231) ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܦܬܰܚܬ ܩܽܘܕܡܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܐܢܰܬ ܠܺܝ ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܫܶܩܠܶܬ ܗܘܺܝܬ ܒܰܠܘܺܝܬܝ: ܕܠܐܳ ܐܶܒܥܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܪܰܡ. ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ ܀

ܘܝܳ ܐܰܚܰܝ̈ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ. ܘܳܝ ܕܰܗܘܺܝܬ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܕܥܶܟ ܠܶܗ ܠܰܡܦܺܝܕܝ ܒܡܶܫܬܘܬܳܐ. ܘܢܶܦܩܶܬ ܠܺܝ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܘܐܺܝܬܰܝ ܒܣܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܢܕܺܝܕܳܐ ܠܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܥܰܒܕܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܝܳܠܺܝ ܕܝܶܢ ܐܶܢܗܘ ܕܠܐܳ ܐܶܬܽܘܒ . ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܺܝ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܀

ܩܠܐ : ܠܰܬܚܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ

(331) ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ. ܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܥܫܶܢܘ ܒܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ  ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܘܕܳܟ. ܠܐܳ ܢܰܗܠܽܘܢ ܒܺܝ ܣܳܩܽܘܪ̈ܰܝ: ܐܶܠܐܳ ܢܶܚܕܽܘܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܗ̄  ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ:  ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܐܶܡܽܘܬ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ. ܠܐܳ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܠܐܳ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܐܳ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐܳ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܳܦܠܐܳ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܢ̈ܶܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܛܽܘܦܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ: ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܝܳܠܘܕܳܟ. ܘܒܰܨܠܘܬܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܕܬܳܟ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

(431)

      ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܐܳ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ 

      ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

      ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܶܪ̈ܐ ܘܰܕܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ:    

      ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

      ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܬܰܪܥܺܝܬܝ:   

      ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܶܩܫܶܬ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܥܢܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ 

      ܓܠܺܝ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܐܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ:

      ܕܐܶܚܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܒܣܰܺܝܡܘܬܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀ 

      ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ:    

      ܘܐܰܫܪܳܐ ܒܡܰܕܰܥܝ ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܝܘܬܳܟ܀

      ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܥܘܕܪܳܢܝ ܠܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ: 

      ܚܬܽܘܡܰܝܢܝ ܒܰܫܡܳܟ ܘܰܦܪܘܩ ܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ 

      ܛܶܒܳܟ ܪܶܚܡܶܬ ܘܐܶܬܺܝܬ ܒܳܬܪܳܟ ܠܐܳ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ:  

      ܝܰܡܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬܐ܀

      ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ ܗܳܢܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܐܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ:   

      ܠܳܟ ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܀    

      ܡܶܢܳܟ ܢܶܣܒܶܬ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ:  

      ܢܶܛܥܰܢ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܀   

      ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܩܘܫܬܳܐ ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܶܩܪܶܐ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܺܠܰܦ:     

      ܥܰܒܕܳܟ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܡܬܳܟ ܐܰܚܳܢܝ ܒܰܫܡܳܟ܀    

      ܦܰܓܪܳܟ ܐܶܟܠܶܬ ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܫܬܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܺܚܶܐ:    

      ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܘܪܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܀ 

      ܩܪܺܝܬ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܬܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝ:  

      ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܒܶܕܰܝܢܝ ܐܶܡܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ:     

      ܬܶܥܽܘܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܐܰܝܟ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܘܬܳܟ 

      ܫܳܡܰܥ ܟܽܘܠܐܳ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ:   

      ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

(531)

      ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ    

      ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ:    

      ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ    

      ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܘܒܩܳܢܳܐ܀    

      ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܟܰܕ ܫܳܗܰܪ ܐܢܳܐ:  

      ܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.    

      ܘܐܶܢܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܕܳܡܶܟ ܐܢܳܐ ܠܺܝ: 

      ܕܠܐܳ ܚܛܺܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܶܢܰܬܝ ܀ 

      ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬܝ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐܢܳܐ:    

      ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܬܶܚܰܣܶܐ.   

      ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܝ ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐܢܳܐ:   

      ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒܘܩܳܐ܀

      ܘܰܒܝܰܕ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܟ:    

      ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܗܰܒܠܺܝ. 

      ܘܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ:   

      ܘܡܶܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

      ܘܰܒܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ:     

      ܟܽܠܶܗ ܠܶܠܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ. 

      ܕܠܐܳ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ:  

      ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܐܳ ܀    

      ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܒܠܺܝ:

      ܕܢܶܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ.   

      ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܦܰܨܳܢܝ: 

      ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܐܶܟܠܶܬ ܀ 

      ܐܶܫܟܰܒ ܘܶܐܕܡܰܟ ܒܰܢܝܳܚܳܐ:     

      ܢܳܛܘܪܳܐ ܕܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ.     

      ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܨܰܠܡܳܟ:  

      ܚܪܽܘܪܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܟ ܫܰܟܶܢ ܀

      ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܓܒܰܠ̈ܝ ܐܝ̣̈ܕܰܝܟ: 

      ܬܰܐܓܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.     

      ܘܐܰܚܕܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ:  

      ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ܀   

      ܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܶܟ:   

      ܚܰܝܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܰܛܪܳܢܶܗ.

      ܘܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܬܶܗܘܶܐ: 

      ܫܶܢܰܬܝ ܩܽܘܕܡܰܬ ܪܰܒܘܬܳܟ܀   

      ܠܐܳ ܢܶܩܪܽܘܒ ܒܺܝܫܳܐ ܠܬܰܫܘܺܝܬܝ:     

      ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ.

      ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝ:

      ܟܠܺܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܐܳ ܢܰܟܶܝܢܝ ܀ 

      ܫܰܡܠܐܳ ܠܘܳܬܝ ܡܳܪܝ ܫܘܘܕܳܝܳܟ:

      ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ:      

      ܕܡܳܐ ܕܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ:   

      ܕܚܽܘܒܳܟ ܚܰܘܺܝܬ ܨܶܝܕ ܫܰܦܠܽܘܬܝ ܀    

      ܫܰܟܶܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ:    

      ܕܐܶܫܡܰܥ ܘܐܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.    

      ܪܰܡܫܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡܠܐܶ ܫܰܝܢܳܐ:     

      ܐܳܦ ܠܶܠܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ܀ 

      ܗܰܒܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܩܰܢ:     

      ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.     

      ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܟ:

      ܘܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܟ ܣܓܳܕܺܝܢ܀ 

      ܫܪܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ:

      ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.    

      ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ:

      ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܀

      ܒܗܰܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܦܳܪܘܫܳܐ: 

      ܢܰܣܶܩ ܫܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.    

      ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ:   

      ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀  

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒ̄ ܠܳܟ:    

      ܐܳܠܶܦ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. 

      ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ:  

      ܠܳܟ ܫܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀     

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒ̄ ܠܳܟ:    

      ܐܳܠܶܦ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. 

      ܒܪܺܝܟ ܐܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ:    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܀ 

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ:   

      ܒܡܶܢܝܳܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܐܝ̣̈ܠܳܢܶܐ.

      ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ:  

      ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܫܘܒܚܶܗ ܀ 

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ:   

      ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܚܝ̣̈ܠܐܶ.    

      ܘܐܰܝܟ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܘܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ:    

      ܡܩܰܒܶܠ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܀   

      ܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ: 

      ܘܗܰܒ ܠܰܚܡܳܟ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܟܰܦܺܝܢ. 

      ܘܨܰܠܐܳ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ:   

      ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܬ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܝܫܰܝ ܀

      ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ:  

      ܘܐܺܠܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ.

      ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ:    

      ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܀   

      ܫܽܘܒ̄ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܐ ܗܘ:     

      ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܝܬܰܝܗܘܢ.     

      ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ:     

      ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܀  

      ܫܳܡܘܥܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ :  

      ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ.  

      ܫܡܰܥ ܨܠܘܬܰܢ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ:   

      ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܬܰܢ܀  

 

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܝܢ ܘܚܕ:

(631) ܝܳܬܶܒ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄

ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܀

(363) ܒܛܶܠܳܠܳܟ ܝܶܬܒܶܬ:

(731) ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.

ܘܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܟ ܐܶܟܠܶܬ:

ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܘܟܠܳܢܝ ܗ̄

ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܀

ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܪܳܡܳܐ:

ܘܥܘܫܢܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ.

ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܠܰܗܰܢ:

ܣܰܒܪܰܢ ܘܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܀

ܕܗܽܘ ܢܦܰܨܶܝܟ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܕܬܘܩܰܠܬܳܐ ܗ̄

ܘܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐܳ ܕܰܣܪܺܝܩܘܬܳܐ ܀

ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ:

ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ.

ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܘܠܰܢ:

ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܬܒܳܪܰܢ ܀

ܒܐܶܒܪ̈ܰܘܗܝ ܢܦܰܨܶܝܟ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܬܶܣܬܰܬܰܪ ܗ̄

ܙܰܝܢܳܐ ܢܰܚܕܪܳܟ ܩܽܘܫܬܶܗ ܀

ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ:

ܗܺܘܝ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.

ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܦܰܨܳܢ:

ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܘܬܳܟ ܀

ܠܐܳ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܗ̄

ܘܡܳܢ ܓܐܶܪܳܐ ܕܦܳܪܰܚ ܒܐܝܡܳܡܳܐ ܀

ܗܰܒܠܰܢ ܕܠܐܳ ܢܶܕܚܰܠ:

ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ.

ܐܳܦܠܐܳ ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ

ܝܳܩܕ̈ܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܀

ܘܡܳܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟܳܐ ܒܚܶܫܘܟܳܐ ܗ̄

ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܝܕܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ ܀

ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ:

ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ.

ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܳܝܕܳܐ:

ܒܛܰܗܪܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܀

ܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܟ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܗ̄

ܘܶܪ̈ܒܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ

ܒܚܰܝܠܳܟ ܬܒܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ.

ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ:

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܰܥܪܶܩ ܀

ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܠܐܳ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܗ̄

ܐܶܠܐܳ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܚܙܶܐ ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥ̈ܰܝܢܶܐ:

ܕܺܝܠܰܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.

ܘܠܐܳ ܬܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ:

ܠܣܳܢܳܐܐ ܕܢܶܩܪܘܒ ܠܰܢ ܀

ܘܦܘܪܥܳܢܗܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܚܙܳܐ ܗ̄

ܡܶܛܠ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܬܘܟܠܳܢܝ ܀

ܦܪܽܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܢ:

ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ.

ܢܽܘܪܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ:

ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܀

ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܣܳܡܬ ܡܰܥܡܪܳܟ ܗ̄

ܕܠܐܳ ܬܶܩܪܘܒ ܠܳܟ ܒܺܝܫܬܳܐ ܀

ܪܳܡܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ:

ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ.

ܠܐܳ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܒܺܝܫܳܐ

ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܀

ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܠܐܳ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܫܟܢܳܟ ܗ̄

ܡܶܛܠ ܕܰܠܡܰܠܐܰܟ̈ܰܘܗܝ ܢܦܰܩܶܕ ܥܠܰܝܟ ܀

ܡܰܠܐܰܟ̈ܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ:

ܢܶܗܘܘܢ ܢܳܛܘܺܪ̈ܶܐ.

ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ:

ܕܒܳܟ ܗܘ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ܀

ܕܰܢܢܰܛܪܘܢܳܟ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܗ̄

ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܘܢ ܢܶܫܩܠܘܢܳܟ܀

ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܚܰܘܳܢ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.

ܘܒܰܕܪܳܥܳܟ ܪܳܡܳܐ:

ܬܒܽܘܪ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܀

ܕܠܐܳ ܬܶܬܩܶܠ ܒܪܶܓܠܳܟ ܗ̄

ܘܥܰܠ ܓܰܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܬܶܕܪܘܟ ܀

ܡܶܢܳܟ ܫܐܳܠܺܝܢܰܢ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܕܗܰܠܟ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ:

ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܬܬܪ̈ܰܨܢܳ ܀

ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ ܗ̄

ܡܶܛܠ ܕܠܺܝ ܒܥܳܐ ܐܶܦܰܨܺܝܘܗܝ ܘܐܶܥܰܫܢܺܝܘܗܝ ܀

ܥܰܫܶܢ ܠܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ:

ܒܚܰܝܠܗ ܕܰܨܠܝ̣ܒܳܟ.

ܕܰܢܕܽܘܫ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ:

ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܘܠܰܢ ܀

ܡܶܛܠ ܕܺܝܕܰܥ ܫܶܡܝ ܢܶܩܪܶܝܢܝ ܘܐܶܥܢܺܝܘܗܝ ܗ̄

ܘܥܰܡܶܗ ܐܢܳܐ ܒܐܘܠܨܳܢܳܐ ܀

ܠܰܫܡܳܟ ܣܳܓܕܝܢܰܢ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ:

ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܘܐܶܥܰܫܢܺܝܘܗܝ ܘܐܶܝܰܩܪܺܝܘܗܝ ܗ̄

ܘܢܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܣܰܒܥܺܝܘܗܝ ܀

ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ:

ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܳܪܘܕܳܐ.

ܕܰܢܢܰܣܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ:

ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗ ܀

ܘܐܶܚܰܘܝܶܘܗܝ ܦܘܪܩܳܢܝ ܗ̄

ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܛܽܘܪܳܐ܀

ܠܘܳܬܟܳ ܡܪܺܝܡܺܝܢܰܢ:

ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܩܰܢ:

ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܀

ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܢܐܺܬܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܝ ܗ̄

ܥܘܕܪܳܢܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܥܳܕܘܪܳܐ ܢܗܶܐ ܠܰܢ:

ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܝܒܳܟ.

ܘܢܶܣܚܽܘܦ ܡܶܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ:

ܚܰܝܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܗ̄

ܠܐܳ ܢܶܬܶܠ ܪܶܓܠܳܟ ܠܙܰܘܥܬܳܐ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ:

ܘܥܳܒܘܕܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ.

ܠܐܳ ܬܶܬܶܠ ܙܰܘܥܬܳܐ.

ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܣܳܓܘ̈ܕܰܝܟ ܀

 ܘܠܐܳ ܢܢܽܘܡ ܢܳܛܘܪܳܟ ܗ̄

ܕܠܐܳ ܓܶܝܪ ܢܳܐܶܡ ܘܠܐܳ ܕܳܡܶܟ ܀

ܢܳܛܘܪܰܢ ܡܳܪܰܢ :

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܩܰܢ.

ܒܳܟ ܡܶܬܓܰܘܣܝܢܰܢ:

ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܀

ܢܳܛܘܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܗ̄

ܡܳܪܝܰܐ ܗܘ ܢܳܛܘܪܳܟ ܀

ܢܳܛܘܪܶܗ ܪܰܒܳܐ:

ܕܺܝܣܪܳܐܺܝܠ ܒܕܰܒܪܳܐ.

ܢܰܛܰܪ ܠܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ:

ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܀

ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܛܶܠ ܠܳܟ ܒܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗ̄

ܘܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܐܳ ܢܰܟܶܝܟ ܀

ܝܡܰܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ:

ܬܢܰܛܰܪ ܠܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ.

ܕܠܐܳ ܢܰܟܶܐ ܐܶܢܘܢ:

ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܀

 ܐܳܦܠܐܳ ܣܰܗܪܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܗ̄

ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܰܛܪܳܟ ܡܶܢ ܟܶܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܀

ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ :

ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝ̈ܫܳܬܳܐ.

ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܘܬܳܟ:

ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܀

ܢܶܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄

ܢܶܛܰܪ ܡܰܦܩܳܟ ܘܡܰܥܠܳܟ ܀

ܢܰܛܰܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ :

ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܡܶܬܓܰܘܣ̈ܳܢ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܩܰܢ:

ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܘܬܳܟ ܀

ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗ̄

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܘܒܚܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܠܥܶܕܳܢ.

ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ:

ܕܰܒܪܳܬ ܝܰܡܝܢܳܟ ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܫܪ̄܀ ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܘܫܰܪܟܳܐ

 ܫܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܶܡܰܪ:

ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ.

ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܦܳܬܰܚ ܐܢܳܐ:

ܘܫܰܐܠܽܘܢ ܘܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܀

 

ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ  ܬܐܘܕܘܪܘܣ

ܒܝܘܡ ܫܰܒܬܳܐ ܕܫܒܘܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܐ

 ܦܬܓܡܐ:

ܦܽܘܡܝ ܢܣܰܒܰܪ ܙܰܕܝܩܘܬܳܟ. ܘܟܽܠܗ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܘܬܳܟ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ܚ

ܐ- ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܰܠܦܳܢ ܩܘܫܬܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܢܰ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܒܩ̄ ܒܟܠܡܶܕܡ ܐܶܬܒܶܩܺܝܬ

(931) ܐܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܘܕܺܝܰܬܺܝܩܝ ܟܳܬܶܒ ܐܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܐ ܕܒܳܬܰܪܝ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ. ܐܰܟܳܪܳܐ ܕܟܳܪܶܒ ܘܬܳܢܶܐ ܫܳܦܪ̈ܳܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ. ܠܐܳ ܬܶܗܘܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܺܝܢܶܐ. ܕܡܰܘܥܝ̈ܳܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܘܢ .ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܝܢ ܒܰܨܠܘܬܳܐ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ.

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(041) ܟܶܢܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܝܳܐ: ܕܡܶܢ̈ܰܘܗܝ ܚܺܝ̈ܨܳܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܠܰܚܶܡ ܪ̈ܶܟܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܩܝ̈ܫܰܝ ܨܶܒܥ̈ܳܬ ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ. ܕܐܰܟܪܶܙ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܙܰܝܶܦ ܠܒܶܕܝ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ:. ܘܡܶܢ ܢܶܒܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܪܘܺܝ ܠܥܳܢ̈ܗ ܕܰܡܫܝܚܳܐ: ܘܢܰܓܕܳܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܠܥܽܘܒܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܰܬ ܫܘܒܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܶܗ. ܕܚܰܘܺܝ ܒܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܗ : ܗ

(241) ܟܰܦܢܶܬ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ:

ܕܰܟܝܳܢܝ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ.

ܘܐܶܬܟܠܺܝܬ ܘܠܐܳ ܐܶܟܠܶܬ:

ܕܐܶܫܬܘܶܐ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ.

ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܀

ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܳܩܘܬܳܐ:

ܬܰܒܥܰܢܝ ܟܝܳܢܝ ܛܺܝܢܳܐ.

ܘܐܰܪܦܺܝܬܶܗ ܕܢܺܐܒܰܫ:

ܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܦܰܪܦܰܥ.

ܒܛܰܠܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ:

ܘܟܳܗܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ.

ܘܐܰܝܟ ܐܶܡܰܪ ܕܰܟܝܳܐ.

ܕܶܒܚܶܬ ܐܶܢܳܐ ܠܰܩܢܘܡܝ.

ܘܩܰܪܒܶܬ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܀

ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ:

ܐܰܚܺܝ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ.

ܒܰܕܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ:

ܕܰܥܟܶܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܗ̇.

ܕܠܐܳ ܬܰܘܩܶܕ ܠܰܩܢܘܡܝ ܀

ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ.

ܢܺܝܪܳܟ ܫܶܩܠܶܬ ܡܳܪܝ.

ܘܦܶܠܚܶܬ ܕܠܐܳ ܩܘܛܳܥ.

ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ.

ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܘܠܳܡܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ :  ܒܩ̄ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܘ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ 

(341)  ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܝܰܠܘܕܳܐ. ܘܡܶܬܕܰܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܓܦܶܬܳܐ ܕܺܝܥܳܬ ܠܺܝ ܒܠܶܫܳܢܝ. ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܶܒܽܘ ܣܓܽܘܠܺܝܢ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܛܘܛܝ̈ܬܳܐ. ܣܓܽܘܠܐܶ ܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܛܘܛܝ̈ܳܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܢܳܨܘܒܶܗ ܕܰܓܦܶܬܳܐ. ܕܐܰܣܓܝ ܣܓܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܘܛܘܛܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ 

(441) ܐܰܒܘܒܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ. ܡܙܰܝܶܦ ܪ̈ܘܫܥܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܣܰܚܶܦ ܓܰܒܳܐ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܫܺܝܦܘܪ ܐܰܪܡܳܘܢܺܝܰܐ: ܡܗܰܕܶܐ ܥܠܰܝܡܘܬܳܐ: ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܘܒܚܳܐ: ܡܢܰܨܚܳܢ ܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܢܦܺܝܚܰܬ ܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܗܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ ܒܐܝܩܳܪܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܘܟܪܳܢܳܟ ܀

 

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܪܝܢ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܓܪܒܢܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܒ) 

(541)  ܐ- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܘܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ ܀

ܒ- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܐܳ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(641) ܚܙܳܝܗܝ ܓܰܪܒܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܨܶܝܬ ܗܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܬܰܐܣܶܝܢܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ. ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܰܥܪܰܩ ܓܰܪܒܳܐ ܘܦܰܩܕܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܗ̄ ܘ ܗ̄  ܀

ܐܚܪܢܐ: ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ

(741) ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܐܳܦ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܶܗ. ܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :  ܩܕܳܡ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܫܠܳܡܳܐ

(841)

      ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ:   

      ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.  

      ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܰܚܢܰܢܬܳܐ:  

      ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܫܳܥܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ  

      ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܰܒܝ̣̈ܒܰܝ:   

      ܕܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ.  

      ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܶܠ:

      ܫܠܳܡܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ܀    

      ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܣܳܠܶܩ:

      ܟܳܗܢܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ.

      ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܝܢ ܩܘܪܒܳܢܳܐ: 

      ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܢܳܣܘܒܰܘ̈ܗܝ  

      ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: 

      ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܘܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.     

      ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ:  

      ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀   

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(941)

       ܐܳܣܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ:  

      ܕܳܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܘܬܶܗ.̇   

      ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ:

      ܕܓܶܢܣܰܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ

      ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ:

      ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܢܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܐ.̇    

      ܕܛܰܡܳܐܐ ܐܢܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܩܳܥܶܐ:     

      ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܚܰܘܣܳܢܳܐ    

      ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܕܰܥܠܺܝܒܺܝ̈ܢ:     

ܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ ܘܚܽܘܣ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ

      ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܢܺܝܚ ܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: 

      ܗܰܒ ܪܶܡܙܳܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ܀    

      ܥܢܳܝܗܝ ܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܶܐ

      ܕܟܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܟ.

      ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ:   

      ܘܗܰܒ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܬܰܕܟܺܝܬܳܟ 

ܚܘܬܡܐ: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ

(051) ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܛܠܺܝܡܶܐ: ܗܳܐ ܕܠܐܳ ܣܰܟܠܽܘ: ܡܰܣܠܰܝ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܩܰܪ̈ܝܒܰܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܠܐܳ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܕܛܰܡܳܐ ܐܢܳܐ ܠܡܐܳܢܰܝ̈ ܠܐ ܩܳܪܒܺܝܢ. ܐܰܕܘܢܰܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܚܙܺܝ: ܥܘܠܒܳܢܝ ܕܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܡܫܪܝܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܳܬܰܚ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄܀

ܬܒܪܬܐ: (ܓ)

(151) ܡܫܺܝܚܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ܀

ܒ – ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚ̈ܝܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(251) ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܒܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ: ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܐܳ ܐܢܳܫ ܣܰܥܪܗ ܒܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܚܳܣ ܥܰܠ ܫܶܦܠܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܓܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛ̈ܳܗܰܝܟ. ܩܽܘܡ ܛܥܰܢ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܫܦܺܝܥ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܡܝܳܽܘܬܳܐ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(351)

       ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ:   

      ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܛܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ.   

      ܥܨܰܒ ܬܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ:

      ܕܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܐܳ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܀   

      ܠܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܢܰܓܕܶܗ ܚܽܘܒܶܗ:     

      ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܫܶܦܠܐܳ ܕܐܢܳܫܘܬܳܐ.     

      ܚܙܳܐ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܟܺܐܒܶܗ:  

      ܘܡܶܬܢܰܘܰܠ ܒܰܬܥܺܝܫܘܬܳܐ܀   

      ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ:

      ܪܡܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.   

      ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ:   

      ܘܠܐܳ ܡܛܳܢܝ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ  

      ܪܬܰܡܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܘ ܣܰܒܪܳܐ

      ܒܠܶܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ.     

      ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܓܰܒܪܳܐ:     

      ܩܽܘܡ ܗܰܠܶܟ ܘܐܰܘܕܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀ 

ܚܘܬܡܐ: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

(451)  ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܢܰܓܕܽܘܗܝ: ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܐܶܣܛܘܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ . ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܫܰܪܝܳܐ: ܒܝܰܕ ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܣܥܽܘܪ ܡܳܪܝ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ: ܒܳܟ ܘܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

ܕܦܠܓܗ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ ܘܥܠ ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܚܽܘܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܐܰܦܰܝܟ̈ܘܢ ܠܐܳ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ. ܗܠܠܘܝܳܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ܚ

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܢܘܗܪܳܐ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܕܺܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ:  ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(551) ܩܒܰܥ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܠܐܳܣܝܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܕܛܘܦܣܳܐ ܪܫܰܡ ܕܦܳܪܘܩܰܢ ܕܐܶܬܬܠܺܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܦܘܪܩܳܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܚܶܘܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ: ܐܰܣܺܝ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܨܠܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܡܰܐܣܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܢܽܘܟ̈ܬܳܬ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(651)

      ܒܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܗܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ:

      ܘܩܳܢܝܐܳ ܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. 

      ܘܰܒܛܰܝܒܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܕܫܳܐ:     

      ܘܣܳܠܩܳܐ ܚܳܠܛܳܐ ܒܢܘܪ̈ܳܢܶܐ܀   

      ܢܰܥܺܝܪ ܢܰܦܫܰܢ ܚܰܒܝ̣̈ܒܰܝ: 

      ܒܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ.  

      ܘܢܶܬܚܰܦܰܛ ܥܰܠ ܦܘܠܚܳܢܳܐ:  

      ܘܢܳܣܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ܀   

      ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܨܰܚܘ ܟܐܺܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ:   

      ܘܐܶܫܬܰܘܙܒܰܘ ܡܶܢ ܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ.    

      ܘܨܳܡ ܦܳܪܘܩܰܢ ܟܰܕ ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ:  

      ܘܐܶܬܢܰܨܰܚ ܥܰܠ ܢܶܣܝܘܢ̈ܶܐ܀     

      ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ:   

      ܘܰܒܨܰܘܡܶܗ ܙܟܳܐ ܠܪܳܡܘܬܳܐ.    

      ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ:    

      ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܐܰܠܳܗܘܬܳܐ܀   

ܚܘܬܡܐ : ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ 

(751) ܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܨܰܘܡܳܐ: ܕܰܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܦܪܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܟܽܠ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܠܛܶ ܙܐܺܦܳܐ ܒܨܰܘܡܗܶ ܥܰܡ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ. ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܢܘܗܪܳܐ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܟܢܥܢܝܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܳܒܶܕ ܕܝ̣ܢܳܐ ܠܰܛܠܝ̣̈ܡܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ  ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܕ)

ܐ – ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ ܀

ܒ – ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܒܩܘܩܳܝܳܐ

(851) ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ: ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܳܢ: ܟܰܕ ܥܰܡܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܩܥܳܬ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ: ܒܒܳܥܽܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܺܝ ܒܪܰܬܝ: ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܡܪܰ ܠܳܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܐܰܚܝܰܬܶܟܝ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܝܰܬܝ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܝܒ: ܝܒ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ 

(951)

      ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܥܰܪ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܣܒܺܝܣ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ 

      ܘܰܠܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܝܰܗܒ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ܀   

       ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܫܶܦܠܰܢ ܡܶܬܟܰܪܰܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ  

      ܘܢܰܓܕܶܗ ܚܽܘܒܗ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕܳܢ ܒܶܝܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ

      ܘܗܳܐ ܟܢܰܥܢܰܝܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ:

      ܩܥܳܬ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܥܕܳܐ ܠܐܰܡܬܳܟ ܡܶܢ ܡܥܝ̈ܣܳܬܳܐ܀    

      ܚܙܺܝ ܕܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܬܺ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ:     

      ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܽܘܚ ܒܳܗ̇ ܝܰܡܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ    

ܚܘܬܡܐ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ

(061) ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܗ̇ ܐܰܥܕܺܝ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ. ܣܥܽܘܪ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܺܕܬܳܟ: ܘܐܰܫܦܰܥ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܟ. ܕܬܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܗܘ ܕܢܚܬ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ ܠܐܝܪܝܚܘ

ܦܬܓܡܐ:

ܣܳܡܶܟ ܡܪܳܝܳܐ ܠܟܽܠ ܕܢܳܦܠܺܝܢ: ܘܬܳܪܶܨ ܠܟܽܠ ܕܰܟܦܺܝܦ̈ܺܝܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:

ܐ –  ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ  ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܶܐ ܀

ܒ –  ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ:

ܐܰܣܳܐ ܟܐܺܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܒܩܘܩܳܝܳܐ

(161) ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ: ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܐܺܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܕܠܐܳ ܚܰܘܣܳܢ ܒܠܰܥ. ܥܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܘܠܐܳ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ: ܘܐܶܬܳܐ ܡܽܘܫܳܐ: ܘܠܐܳ ܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ. ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܩܳܥܶܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܕܰܣܥܰܪܬܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ ܒܩ̄

(261) ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ:

ܣܳܢܝܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܫܰܠܰܚܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܐܰܦܠܽܘܗܝ:

ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܟܐܺܒ̈ܶܐ ܘܰܬܥܳܫܳܐ ܀

ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܰܦܺܝܠ ܒܐܽܘܪܚܳܐ:

ܐܳܣܝܳܐ ܫܳܡܪܳܝܳܐ.

ܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܘܫܰܟܢܶܗ ܢܝܳܚܳܐ:

ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܀

ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܣܡܰܟ ܫܶܦܠܶܗ:

ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܪܟܽܘܒܶܗ.

ܘܰܠܘܳܬ ܦܽܘܬܩܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܒܠܶܗ:

ܘܦܰܪܩܶܗ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ:

ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ.

ܕܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܦܰܨܺܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ:

ܘܐܰܩܺܝܡܬ ܠܢܰܦ̈ܺܝܠܐܶ܀

ܚܘܬܡܐ : ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ 

(361) ܛܳܒܳܐ ܕܰܥܨܰܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬ ܐܳܕܳܡ: ܕܰܒܠܰܥ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܐܽܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܪܽܘܩ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܐܰܫܘܳܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܰܝܟ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܬܐ ܕܨܘܡܐ ܥܠ ܣܡܝܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܦܓܰܥ ܒܶܗ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܐܩܚܪܢܐ : ܣܰܓܝ̈ܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܢ: ܬܶܕܳܡܪ̈ܳܬܳܟ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ :

ܐ – ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܐܰܪܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܰܣܺܝ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܒ – ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܣܺܝ ܘܐܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܣܳܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܰܥܨܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(461) ܛܺܝܡܝܰ ܣܰܡܝܳܐ: ܓܥܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ. ܐܳܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ. ܩܰܪܡܰܢܝ ܚܶܫܟܳܐ ܕܣܰܡܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܒܺܝ ܢܗܽܘܪ ܛܰܝܒܘܬܳܟ: ܘܫܰܡܠܺܝܗ̇ ܠܰܓܒܺܝܠܬܐ ܕܐܺܝܕ̈ܰܝܟ. ܕܰܕܠܐܳ ܚܛܳܗܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܝ: ܐܶܠܐܳ ܕܰܫܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܬܪܽܘܨ ܙܰܠܓܰܝ̈ܟ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܣܰܡܝܽܘܬܝ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ – ܙ ܒܩ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(561) ܒܚܰܫܳܐ ܓܥܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܛܺܝܡܰܝ:

ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܶܒܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܬܳܐ.

ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ:

ܘܫܰܟܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܳܒ̈ܬܳܐ ܀

ܦܰܐܝܳܐ ܗܝ ܟܰܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ:

ܘܐܰܢܬ ܗܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ:

ܘܰܒܫܘܟܳܢ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܀

ܡܶܢ ܕܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܝܬ:

ܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ.

ܬܰܩܶܢ ܟܰܘ̈ܶܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬ:

ܐܳܘ ܐܰܪܕܺܟܠܐܳ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܀

ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܬܘܩܳܢܳܐ:

ܦܰܬܰܚ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ.

ܦܩܽܘܕ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ:

ܠܰܪ̈ܫܺܝܡܰܝ ܒܰܫܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ 

(661) ܓܥܳܐ ܒܰܪ ܛܺܝܡܰܝ: ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܐܺܒ̈ܰܝܢ. ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܘܳܐ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܗܰܘ ܓܰܪܒܳܐ ܒܪܶܡܙܳܟ ܐܶܬܕܰܟܺܝ. ܘܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܡܶܠܬܳܟ ܐܶܬܰܐܣܺܝ. ܘܡܶܢܝ ܐܰܥܒܰܪ ܠܣܰܡܝܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܘܗܪܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܡ.

ܐܚܪܢܐ : ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐ 

(761) ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܣܰܡܝܳܐ ܘܫܶܡܥܳܐ ܠܕܽܘܓܳܐ ܘܰܦܫܰܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܦܺܐܩܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܐܰܚܠܶܡ. ܗܽܘ ܢܶܪܘܣ ܛܰܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܗ ܀

 

ܕܐܪܒܥܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܕܣܒܣܛܝܐ

ܒܝܘܡ 9 ܕܐܳܕܳܪ

ܦܬܓܡܐ:

ܥܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܛܠܺܝܡܶܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ: ܚ

ܐ – ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢ܀

ܒ –  ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܘܢ ܡܳܪܝܳܐ  ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܰܓܙܳܐ: ܡܢܶ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ 

(861)

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܚܫܺܝܪ̈ܬܳܢܶܐ. ܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕܘ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܝܰܡܬܳܐ ܕܣܶܒܰܣܛܺܝ. ܒܳܐܕܳܪ ܝܰܪܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܫܕܰܘ ܐܶܢܘܢ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܓܠܝ̈ܕܶܐ ܘܒܰܙܰܥܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ. ܘܰܪܕܳܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

 ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܥܨܺܝܪ ܓܳܓܘܠܬܳܐ: ܪܘܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ : ܘܰܒܢܽܘܪ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ ܐܶܫܬܓܰܪ̈ܝ ܢܚܶܬܘ ܠܓܰܘ ܝܰܡܬܳܐ. ܘܐܰܣܺܝܦܘ ܠܰܓܠܺܝܕܳܐ ܡܙܰܓ ܒܡܰܝ̈ܗ ܕܶܡܗܘܢ. ܘܚܳܒ ܥܽܘܙܳܐ ܕܥܰܪܝܳܐ. ܐܰܩܶܬܘ ܚܰܘܪܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܶܛܠܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(961)

      ܠܶܒܫܰܬ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ:

      ܓܽܘܕܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܪܚܺܝܡܬܳܐ.

      ܘܕܰܪܳܐ ܣܶܕܪܰܬ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ.

      ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܐ ܫܓܺܝܫ̈ܶܐ ܕܝܰܡܬܳܐ܀     

      ܡܰܐ ܒܪ̈ܝܟܝܢܺ ܝܰܡܬܳܐ ܫܶܦܥܰܝ̈ܟܝ:

      ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܨܒܺܝܥܺܝܢ:

      ܘܰܟܡܳܐ ܩܕܰܺܝܫ̈ܺܝܢ ܣܳܦܪ̈ܰܝܟܝ:  

      ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ܀ 

      ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܐܰܙܠܶܓܘ:   

      ܒܠܶܠܝܳܐ ܕܩܽܘܪܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ.    

      ܘܰܒܪܰܘܡܶܟܝ ܒܗܶܕܪܳܐ ܐܰܦܪܶܓܘ: 

      ܟܠܝ̈ܶܠܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ܀     

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ:     

      ܕܝܰܗܒ ܚܰܝܠܶܗ ܒܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ.     

      ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ:    

      ܕܚܰܝ̈ܠܐܶ ܘܐܳܣ̈ܘܳܬܰܐ ܡܰܒܥܺܝܢ܀     

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܐ 

(071) ܒܰܟܠܝܠܰܝ̈ܟܘܢ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ. ܒܚܰܫܰܝ̈ܟܘܢ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܛܳܒ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܰܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ. ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܘܟܪܳܢܟܘܢ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܨܝ̣̈ܚܶܐ ܀

 

ܥܪܘܒܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

 ܦܬܓܡܐ:

ܥܰܠ ܓܳܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܬܶܕܪܽܘܟ. ܘܰܬܕܽܘܫ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ :(ܚ)

ܐ –  ܒܪܳܐ ܕܰܒܨܰܘܡܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܢ ܛܳܥܝܘܬܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܳܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡ̈ܳܝܳܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܨܰܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ  

(271) ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܙܟܶܐ. ܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܰܬܨܽܘܡ ܘܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܰܬܨܰܠܐܶ. ܘܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܬܺܐܡܰܪ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܩܳܪܝܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܥܳܪܶܩ ܘܡܶܬܛܰܫܶܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܡܠܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܗ : ܗ ܒܩ̄ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(371) ܛܘܒܳܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ: ܦܳܪ̈ܫܰܝ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܡܽܘܡ̈ܶܐ: ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ  .ܚܠܳܦ ܕܐܰܣܠܺܝܘ ܢܝܳܚ̈ܶܐ: ܘܫܳܛܘ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܘܬܳܐ: ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܪܺܝܢ ܀

ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܡܰܪܩܳܐ. ܘܢܳܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܚܳܠܛܳܐ ܒܢܘܪ̈ܳܢܶܐ . ܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܥܢܘܬܳܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܣܬܰܪܩܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ: ܒܛܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

 (471)  ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܨܰܘܡܶܗ ܕܪܰܫ ܠܳܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܐܠܦܰܢ ܕܙܰܝܢܰܐ ܗܘ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܠܝܰܥܢܘܬܳܐ. ܘܢܰܡܶܟ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܪܳܡܘܬܳܐ. ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܒܟܶܢܫ̈ܶܐ ܪ̈ܘܚܶܢܶܐ ܀

 

ܕܫܒܬܐ ܕܠܥܙܪ

ܦܬܓܡܐ :

ܒܪܰܒܘܬܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ: ܫܪܺܝ ܒܢܰ̈ܝܳܐ ܡܘܬܳܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܚ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܩܪܐܳ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܩܪܺܝ ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܛܰܝܒܘܬܳܟ ܀

ܒ – ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܘܚܳܡܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ

(571) ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܰܘܗܝ. ܘܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܘܢ ܕܒܳܟܶܝܢ ܘܐܰܒܺܝܠܺܝܢ. ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܘܢܳܝܗܝ. ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܘܐܰܩܝ̣ܡܶܗ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܬܶܕܡܘܪܬܳܐ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(671)

      ܫܡܰܥ ܡܳܪܰܢ ܕܡܺܝܬ ܠܳܥܳܙܳܪ:  

      ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ.     

      ܬܪܰܨ ܗܘܳܐ ܐܘܪܚܶܗ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ:     

      ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܘܪܬܳܐ܀    

      ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ:

      ܕܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ.     

      ܠܰܳܥܳܙܳܪ ܐܰܚܘܢ ܘܪܳܚܡܳܟ:    

      ܠܐܳ ܚܳܛܶܦ ܗܘܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ܀

      ܩܳܡ ܢܘܚܳܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ:    

      ܘܰܩܪܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܬܳܐ ܠܒܰܪ.

      ܫܪܳܝܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܚܰܝܳܐ:  

      ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪ܀

      ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝܬܐ:  

      ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. 

      ܩܪܺܝ ܘܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ:     

      ܠܰܫܟܝ̣̈ܒܰܝ ܒܰܫܡܳܟ ܚܰܝܳܐ܀    

ܚܘܬܡܐ : ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ 

(771)  ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܳܟ ܢܶܬܒܰܝܐܘܢ ܟܽܠ ܕܐܰܒܝ̣̈ܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܒܳܟ ܢܶܬܦܰܨܚܘܢ ܟܽܠ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܳܟ ܒܝܽܘܡ ܢܘܚܳܡܳܐ ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܒܥܐ ܕܨܘܡܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ

ܦܬܓܡܐ :

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܒܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝ ܙܰܝܬܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ :  

(871) ܐ – ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܩܥܰܘ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ : ܩܰܕܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܐܳ ܘܥ̣ܰܠ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܀

ܒ- ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܣܳܡܳܟ ܠܡܽܘܢ ܒܰܛܺܝܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܬܶܫܒܘܚܬܗ ܀

ܚܘܬܡܐ – ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ: ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ: ܒܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܩܰܠܣܽܘܗܝ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(971) ܫܶܐܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܺܝܠܐܳ ܠܡܶܪܟܰܒ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܒܙܰܘܚܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܰܘܺܝܘ: ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܩܕܳܡ ܥܺܝܠܶܗ: ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܠܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܫܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܕܰܒܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܩܥܳܐ. ܕܡܶܢ ܦܽܘܡ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܬܶܩܢܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܕܪܰܡܫܳܐ

(081) ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ. ܬܶܩܢܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܫܰܘܺܝܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܛܘܛܰܝܗܘܢ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܀

ܙܟܰܪܝܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܽܘܨܝ ܛܳܒ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ. ܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ ܘܰܒܙܰܘܚܳܐ ܥܳܐܶܠ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܩܰܠܣܽܘܗܝ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܘ : ܕ 

(181) ܢܦܰܩܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܝܰܠܘܕ̈ܶܐ: ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܩ̈ܠܐܶ : ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܪ̈ܓܰܝܳܐ. ܘܰܡܢܰܨܪܺܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ: ܒܪ̈ܶܟܢܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ. ܠܐܽܘܪܥܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܡܠܶܟ ܺܝܣܪܳܐܺܝܠ ܀

ܗܦܟܬܐ

ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ: ܝܰܒܶܒܘ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ: ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܡܰܠܟܗ ܕܺܝܣܪܳܐܺܝܠ ܀

ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ: ܕܠܶܗ ܗܘ ܡܠܰܘܶܝܢ. ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܥܺܝܠܶܗ: ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܡܫܰܘܶܝܢ. ܘܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ. ܠܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܙܺܝܥ ܬܳܓܡ̈ܶܐ: ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܀

ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܺܒܝܘܬܳܐ: ܫܡܰܥܝ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܰܒܓܶܠܝܳܢ ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܠܘܳܬܶܟܝ ܩܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܕܽܘܨܝ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ: ܕܡܶܢ ܐܢܳܫܐ ܫܐܺܝܠ ܀

ܠܙܘܝܚܐ: ܕܘܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ 

(281) ܡܰܢ ܐܣܰܩܰܢܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܘܰܚܙܺܝܬܗܶ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ: ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ ܫܺܝܛܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܳܙܠܐܳ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܐܳܬܝܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܶܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܣܰܘܟ̈ܰܝ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܡܩܳܐ. ܐܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܝܳܠܘܕܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܘܪܬܐ ܕܬܪܬܝܢ : ܚ : ܚ

(381)  ܥܐܺܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܐܘܪܶܫܠܶܡ:

ܕܡܶܬܟܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܐܶ.

ܘܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܝܰܠܘ̈ܕܶܐ:

ܒܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܘܩܳܥܶܝܢ:

ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܓܳܙܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܕܳܢܶܗ.

ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܠܝ̣̈ܛܶܐ ܒܠܰܥܘ ܒܰܚܣܳܡܳܐ:

ܢܥܺܝܪܽܘܢ ܗܶܪܬܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܶܐ ܀

ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢܶܗ ܙܳܝܥܺܝܢ:

ܘܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܛܰܥܢܶܗ.

ܨܶܗܝܽܘܢ ܟܶܦܪܰܬ ܘܥܶܕܬܳܐ ܡܰܘܕܝܳܐ:

ܒܩܶܛܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ:

ܪܶܚܡܰܬ ܥܶܓܠܐܳ ܘܨܰܗܝܰܬ ܠܰܕܡܳܐ.

ܘܰܓܒܳܐ ܠܥܕܺܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ:

ܒܩܶܛܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܶܒܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܀

ܕܘܪܬܐ ܕܬܠܬ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܰܠܘ̈ܕܶܐ

(481) ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܰܠܘ̈ܕܶܐ ܕܰܫܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐܳ ܫܐܺܝܠܐܳ ܡܫܰܠܚܳܐ ܕܐܰܬܳܢܳܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܐܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

ܢܦܰܩܶܝ̈ܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܦܠܰܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܳܩܫ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܩܕܳܡ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܗܳܐ ܥܕܺܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܒܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

ܠܙܘܝܚܐ: ܕܩܘܪܳܒܳܐ

(581) ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ: ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܝܰܘܡܳܢ ܢܗܰܪܘ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܒܝܰܠܘ̈ܕܶܐ ܛܥܝ̣̈ܢܰܝ ܣܰܘܟ̈ܶܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܩܘܕܡܰܬ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܕܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܡܶܢ ܦܽܘܡ ܝܰܠܘܕ̈ܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ: ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܠܰܣܳܗܕ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܛܘܒܳܐ ܠܝ̈ܰܠܽܘܕܶܐ

(681) ܥܺܕܬܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܰܦܪܰܩ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ ܡܶܢ ܛܘܥܝܰܝ. ܘܰܛܥܰܢܝ ܠܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܦܽܘܩܝ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܒܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܩܥܳܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܙܳܡܪܰܬܝ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܬܘܒ ܬܫܡܫܬܐ

ܕܘܥܕܗ ܕܠܡܐܢܐ

ܢܳܓܰܗ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ

ܢܘܗܪܐ:

 (ܒܠܶܠܝܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܠܠܝܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܘܛܳܥܢܺܝܢ ܠܰܨܠܝܒܳܐ ܘܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܘܟܳܪܟܺܝܢ ܕܳܪܐ ܡܛܰܟܣܳܐܝܬ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܳܛܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܪܘܟܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܗܳܠܝܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܘܥܰܡܳܐ ܛܳܥܢܺܝܢ ܩܶܪ̈ܝܽܘܢܶܐ ܀

ܩ̈ܠܐ ܕܙܘܝܚܐ

ܒܩ̄: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(781) ܒܡ̈ܰܬܠܐܶ ܡܰܠܶܠ ܦܳܪܘܩܰܢ: ܘܰܒܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܘܐܽܘܚ̈ܕܳܬܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ̱ ܠܰܡܦ̈ܺܝܕܶܐ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ̱ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ. ܢܳܡܝ̱̈ ܟܶܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ̱ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܩܥܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠ̈ܝ̱ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܦܳܫ̈ܝ̱ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܒܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ܀

ܡܕܪܫܐ: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

(881) ܚܙ̈ܰܝ ܒܬܘ̈ܠܳܢ ܕܐܰܘܚܰܪ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ: ܢܳܡ̈ܝ̱ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ̱ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܢܫܶܠܝ ܗܘܳܬ ܩܥܳܬܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܦܽܘܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ. ܥܰܠ̈ܝ̱ ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܳܗܪܺܝܢ. ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܦܘܪܫܳܢܳܐ. ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܚܰܟܺܝܡܳܢ ܕܐܶܫܬܘܺܝ̈ ܠܡܶܫܬܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܢܶܬܛܰܝܰܒ ܐܰܚܰܝ̈ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܰܠܡܐܺܢܶܗ ܕܦܳܪܘܩܰܢ. ܘܢܶܙܕܰܗܶܐ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܠܰܚܠܘܠܐܳ ܚܳܫܚܺܝܢ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܢܶܛܥܰܢ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ. ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܚܣܰܪ ܡܶܫܚܰܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܒܰܪ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܙܡܺܝܢܶܐ ܠܡܶܫܬܘܬܳܐ܀

ܥܢܝܢܐ ܕܪܚܡܥܠܝ: ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܘܒܚܳܐ

(981) ܗܳܐ ܓܢܘܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܚܳܐܰܪ: ܠܰܕܢܳܗܪܺܝܢ ܠܰܡܦܐܺܕܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܡܐ ܕܐܳܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ: ܥܰܡܶܗ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܘܢܳܐ ܀

ܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܺܝ ܕܢܺܐܬܶܐ: ܦܽܘܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܒܠܰܡܦܺܝܕܰܝܟܘܢ. ܟܰܕ ܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܶܨܛܰܒ̈ܬܳܢ: ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܀

ܟܠܢܳܫ ܢܚܽܘܪ ܒܰܩܢܘܡܶܗ: ܘܠܐܳ ܢܶܥܽܘܠ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܚܰܬܢܳܐ ܘܢܶܪܓܰܙ: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܢܰܦܩܺܝܘܗܝ ܀

ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ: ܘܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܕܰܟ̈ܝܳܢ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܳܟ ܢܶܬܩܰܕ̈ܫܳܢ: ܕܥܰܡ ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܀

ܢܰܦܪܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܢ ܬܰܘܕܝܬܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܕܥܺܝܪܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܦܽܘܫ ܐܰܝܟ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܀

ܟܗܢܐ : ܦܪܘܡܝܘܢ ܘܣܕܪܐ.

ܡܫ̈ܡ̄ –

ܩܠܐ : ܒܩܘܩܝܐ( ܚܰܫܳܢܳܝܐ)

(091) ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܟܰܕ ܠܰܡܦ̈ܺܝܕܶܐ ܛܥܶܢ̈ܝ. ܘܡܶܢ ܕܐܰܘܚܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܳܡ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ. ܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܣܰܟ̈ܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ: ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܚܰܟܝ̈ܡܳܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܐܳ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܣܬ̈ܠܺܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܦܽܘܩ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܩܕ̈ܶܐ ܘܠܰܡܦ̈ܺܝܕܶܐ ܕܢܳܗܪܺܝܢ. ܥܰܡܠܐܳ ܕܰܟܝܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܘܬܳܐ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܪܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܰܩܪ̈ܰܝܳܐ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܒ̈ܬܐ ܕܚܫܐ

ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܒܪܺܝܟ ܡܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܠܬܰܢ ܀

(191( ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܶܗ:

ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܕܚܳܐܪ ܒܶܗ.

ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ:

ܕܐܰܝܟܰܢ ܚܰܘܺܝ ܐܳܦ ܐܠܰܦ ܠܰܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.

ܚܽܘܒܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܀

ܒܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܨܳܪ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ:

ܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ.

ܬܰܘ ܢܶܬܕܰܡܶܐ:

ܘܡܶܫܚܳܐ ܢܶܣܰܒ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.

ܕܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܥܕܶܢ ܗܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܚܳܕܶܐ:

ܕܟܠܽܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܡܶܗ ܢܶܚܕܽܘܢ:

ܒܓܰܘ ܡܶܫܬܘܬܶܗ: ܘܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ:

ܕܰܢܚܰܦܶܛ ܠܰܢ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܚܕܶܐ.

ܨܳܪ ܠܰܢ ܛܘܦܣܳܐ ܕܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

(291)

      ܡܰܬܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:     

      ܕܒܶܗ ܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܛܶܒܳܐ ܕܐܘܪܚܶܗ    

      ܗܳܟܰܢ ܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܰܡ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.    

      ܠܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܥܣܰܪ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܠܰܡܦܐܺܕܰܝ̈ܗܶܝܢ    

      ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܩܥܳܬܳܐ ܙܶܥܩܰܬ ܕܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ 

      ܐܶܬܬܥܺܝܪ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܳܦ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ. 

      ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܢܗܰܪܘ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ    

      ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܶܫ ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܀ 

      ܥܣܰܪ ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܳܦ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܒܝ̈ܒܳܬܳܐ: 

      ܗܘ̈ܰܝ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܬܳܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ.   

      ܚܰܡܶܫ ܕܳܝ̈ܨܳܢ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܘܬܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ    

      ܘܚܰܡܶܫ ܒܳܟ̈ܝܳܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܀  

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܨܳܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ: 

      ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܟܰܢܺܝ ܚܰܬܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܘܚܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܰܥܶܠ ܠܚܰܟܺܝܡܳܬܳܐ.  

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ 

ܡܫܡ̄ :ܩܪ̈ܝܢܐ:

ܐܶܪܰܡܝܳܐ -22 – 81 : 81

ܐܶܓܰܪܬܳܐܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ : 41 – 21 : 5

ܟܗܢܐ : ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ: ܕܡܰܬܰܝ 31 – 1 :52

ܩܘܩܠܝܘܢ :

ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܗ̄ ܘܰܓܥܳܬܝ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠ܀

ܡܶܛܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܒܬܘܢܳܢܳܐ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܗ̄ ܘܓܰܪ̈ܡܰܝ ܚܘܰܪܘ ܐܰܝܟ ܡܰܘܩ̈ܕܶܐ ܀

ܥܩܒܐ : ܬܟܫܦܬܐ

(391)  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܓܠܐܳ ܬܶܫܒܘܚܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐܳ: ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰܙ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܘܒܚܶܗ ܬܶܙܡܰܪܝ. ܬܰܘ ܡܰܠ̈ܳܠܐܶ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܥܰܕܠܐܳ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܠܶܠܝܳܐ ܕܐܰܪܺܝܟ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܕܒܳܠܶܡ ܠܦܽܘܡܰܢ ܘܰܡܫܰܬܶܩ ܠܰܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܺܝܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ: ܘܐܳܦܶܢ ܚܰܝܺܝܢ ܡܺܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܥܺܝܪܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘܢܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܙܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܬܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܕܡܰܪܗܶܒ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܚܰܬܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܀

ܩܠܐ:  ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ

(491) ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܢܰ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܛܺܝܬ ܡܶܢ ܐܘܪܚܳܟ ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܘܐܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܐܺܚܐܶ ܒܛܰܝܒܽܘܬܟܳ ܀

ܒܰܬܪܰܥ ܡܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܩܽܘܫ ܐܶܠܐܳ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܦܺܝܣܳܟ ܥܰܠ ܣܰܟܠܘܬܰܢ: ܐܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܳ ܢܦܺܝܣܘܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܐܺܝܩܳܪܶܗ  ܀

ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܝܶܬܓܘܰܣܳܐ: ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ: ܒܟܶܢܦ̈ܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܶܫ̈ܐ.܀

 ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܠܐܳ ܕܰܨܠܽܘܬܰܢ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܘܢ: ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܩܳܠ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܘܢ ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

(591)

       ܒܠܶܠܝܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ:    

      ܒܥܺܝܪܘܬܳܐ ܥܰܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. 

      ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ:  

      ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܕܳܡܶܟ ܀

      ܥܺܝܪܘܬܳܐ ܕܰܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ: 

      ܚܰܟܺܝܡܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. 

      ܕܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ:     

      ܥܰܡܳܟ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀   

      ܠܐܳ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ:

      ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܢܬܳܐ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ.

      ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܫܗܰܪ:  

      ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܘܺܢܳܐ܀   

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ:    

      ܕܐܺܝܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. 

      ܕܐܰܥܺܝܪܬܳܢ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ: 

      ܠܳܟ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ 

( ܘܡܶܚܕܳܐ ܒܳܪܟܺܝܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܓܳܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ:

ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

( ܒܟܽܠ ܙܒܰܢܬܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܘܪܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܰܪܒܥܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ)

 ܒܩ̄ : ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ

(691) ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܒܳܟܶܐ. ܪܰܒܺܝ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ: ܕܐܶܢܰܐ ܗܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܢ: ܕܰܩܠܺܝܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ ܀

(ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܪܶܒ ܪܺܝܫܟܳܗܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܐܺܝܕܶܗ ܨܠܝܒܳܐ: ܘܢܳܩܶܫ ܘܐܳܡܰܪ) :

ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܟ ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܠܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܡܶܬܦܬܰܚ ܘܺܐܠܐܳ ܘܥܳܠܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ :

ܩܠܐ: ܩܘܩܝܐ

(791) ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܶܒ̈ܐܶ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܠܐܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܡܰܣܡܶܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܪܽܘܚ ܩܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܟܠܺܝܠܰܝܗܽܘܢ ܓܳܕܠܐܳ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܀

ܒ̈ܬܐ ܕܚܫܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܒܫܒܘܥܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܚܠܳܦ  (ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ)

ܠܝܘܡ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

(891) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܘܥܝܰܝ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

(991) ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܚܰܫܳܟ ܐܶܬܟܰܡܪܰܬ: ܬܶܚܕܶܐ ܒܢܘܚܳܡܳܟ. ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܚܘܣܳܝܳܐ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܫܪܰܟܐ܀

ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

(002) ܥܰܡܳܐ ܕܐܶܬܘܰܥܰܕ ܥܰܠ ܩܶܛܠܳܟ: ܒܕܺܝܢܳܟ ܢܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܐ܀

 ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

(102) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܦܶܨܚܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܠܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܦܶܨܚܳܟ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܐ ܀

ܕܥܪܘܒܬܐ

ܐ -(202)  ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܫܬܰܐܰܠ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܒ – (302) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܢܰܓܰܕ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܶܗ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܓ -(402) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܕܺܝܢܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܒܕܺܝܢܳܟ ܠܐܳ ܬܚܰܝܒܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܕ – ܷ(502) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܨܳܠܘܒܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܢܰܛܰܪ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܗ -(602) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܩܒܘܪܬܶܗ ܫܪܳܐ ܚܒܳܠܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

 ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ

(702) ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܘܬܰܢ. ܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢ̈ܺܝܕܰܝܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܐ ܀

ܕܟܠ ܨܦܪܐ ܕܝܘܡ̈ܝ ܫܒܬ ܕܚܫܐ

(802) ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܚܰܫܶܗ ܘܡܘܟܳܟܶܗ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܬܘܒ ܠܫܒܬܐ ܕܚܫܐ:

(902) ܐܳܘ ܝܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܟܽܘܢ ܒܰܝܬܟܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܠܐܳ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܘܠܐܳ ܟܳܗܢܘܬܳܐ ܘܠܐܳ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

(883) ܠܐܰܝܟܳܐ ܝܽܘܕܳܐ ܠܐܰܝܟܳܐ ܢܟܺܝܠܐܳ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܪܰܒܳܟ: ܡܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܰܟܺܝܟ ܘܰܪܚܺܝܡ ܘܰܡܠܐܶ ܚܽܘܒܳܐ܀

 

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

(012) ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ: ܒܚܰܫܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܒܚܰܫܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܚܫܳܘ̈ܫܶܐ: ܘܰܠܡܰܠܟܘܬܳܟ ܝܳܪ̈ܘܬܶܐ ܀

ܒ̈ܬܐ ܕܚܫܐ

(112) ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝ ܚܰܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܒܪܺܝܟ ܡܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܠܬܰܢ ܀

ܡܳܐ ܕܕܳܝܢܰܬ ܠܶܗ ܠܥܳܡܳܐ ܕܕܳܢܳܟ: ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܬܶܥܘܠ ܀

ܦܬܓܡ̈ܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܒܫܒܬܐ ܕܚܫܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܐ-(212) ܡܶܛܠ ܕܐܶܢܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܐܢܳܐ: ܟܺܐܒܝ ܠܘܩܒܰܠ ܗܽܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗ̄ ܀

ܒ – ܓܒܰܠܘ ܥܰܘܠܐܳ ܥܰܠ ܢܳܡܘܣܳܟ: ܘܰܨܠܶܝܢ ܠܰܡܨܳܕ ܢܰܦܫܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗ̄ ܀

ܓ – ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܘܡܰܠܶܠܘ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܛܠܘܡܝܳܐ ܥܰܠ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܗ̄ ܀

ܕ – ܦܰܪܥܽܘܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ : ܘܣܰܩܪܽܘܢܝ ܥܰܠ ܕܰܒܥܺܝܬ ܛܳܒܬܳܐ ܗ̄ ܀

 ܗ – ܡܰܠܶܠܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܢܶܟܠܐܳ : ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܗܘܘ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܘ – ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܐܺܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܐܳ ܥܰܘܠܐܳ ܒܓܰܘܗܽܘܢ ܗ̄ ܀

 ܙ – ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ: ܘܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܗ̄ ܀

 ܚ – ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܝ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ ܗ̄ ܀

ܛ – ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܓܰܪܶܓܘ ܗܶܪܬܳܐ ܗ̄ ܀

ܝ – ܣܰܟܺܝܬ ܠܡܰܢ ܕܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ ܘܠܰܝܬ : ܘܠܰܡܒܝܰܐܢܳܐ ܘܠܐܳ ܐܶܫܟܚܶܬ ܗ̄ ܀

ܝܐ – ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܐܶܡܰܪܘ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܚܙܳܬ ܒܶܗ ܥܰܝܢܰܢ ܗ̄ ܀

ܝܒ – ܚܶܡܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ: ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܣܦܶܣ ܚܰܪܫܬܳܐ ܗ̄ ܀

ܝܓ – ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒ̈ܰܝ ܗ̄ ܀

ܝܕ – ܩܳܡܘ ܥܠܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܫܰܐܠܽܘܢܝ ܗ̄ ܀

ܝܗ –  ܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ : ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܝ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ ܗ̄ ܀

ܝܘ – ܒܰܙܰܥܘ ܐܝ̣̈ܕܰܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܘܐܰܝܠܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܗ̄ ܀

ܝܙ – ܝܰܗܒܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܝ ܡܪܳܪ̈ܶܐ: ܘܰܠܨܰܗܺܝܝ ܚܰܠܐܳ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ ܗ̄ ܀

ܝܚ –  ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ ܚܶܒ̈ܠܐܶ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܐܘܠܽܨܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܪܟܽܘܢܝ ܗ̄ ܀

ܝܛ – ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܀

ܕܚܡܫܐ ܕܐܪ̈ܙܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܐܟܘܠܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ  ܀

ܬܒܪܬܐ:  

(312)  ܐ – ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܝܦܘܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ . ܐܠܰܗܰܢ ܪܰܚܡܶܚܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܘܠܡܐ : ܐܳܘ ܝܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܟܽܘܢ ܒܰܝܬܟܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ. ܠܐܳ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܠܐܳ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܠܐܳ ܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܐܠܰܗܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ . ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܚܠܦ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܦܶܨܚܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܠܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܦܶܨܚܳܟ ܐܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܦܘܢܝܐ:

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܢܶܬܦܰܬܚܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܓܠܝܘܢ : ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ

(412) ܐ – ܐܪܳܙܠܺܝ ܐܪܳܙܠܺܝ ܐܪܙ ܠܝ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܝ ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܘܩܰܢ. ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥ̈ܕܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܐܪܳܙܶܗ ܕܦܶܨܚܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܀

ܒ – ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܩܨܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܣܰܒܘ ܐܰܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ ܘܐܶܫܬܰܘ ܟܳܣܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܐܺܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ ܀

ܓ – ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܘ. ܕܩܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܝ̣ܡ. ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܘܩܰܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ. ܛܘܦܣܰܐ ܗܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܗܶ ܕܝܰܶܫܽܘܥ. ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܥܒܰܕ ܥܰܡ ܒܝ̣ܫܳܐ. ܟܰܕ ܨܳܐܰܪ ܐܪܳܙܳܐ ܕܢܘܚܳܡܳܐ ܀

ܕ – ܪܶܓܬܳܐ ܪܰܓܬܰܢܝ. ܕܐܶܟܽܘܠ ܗܳܢ ܦܶܨܚܳܐ. ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܠܡܝ̣̈ܕܰܝ. ܙܶܠܘ ܨܶܝܕ ܦܠܳܢ ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܨܶܐܕܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ. ܒܒܰܝܬܳܟ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܠܝ̣ܬܳܐ. ܥܽܘܠܘ ܥܰܡܶܗ ܘܐܰܬܩܶܢܘ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܘ

(512)  ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܦܶܨܚܰܐ ܗܘ ܚܰܕܬܳܐ: ܘܚܰܶܝ̈ܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ.

ܐܰܢܗܰܪܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܐܳܦ ܗܰܠܶܠܝ ܐܽܘܪܫܠܶܡ

ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ: ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܐܰܙܠܶܓ: ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܘܐܶܬܦܨܰܚܝ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܐܰܢܬܝ ܐܳܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒ̄ܩ ܗܳܐ ܩܛܝ̣ܠ ܗܘ

(612) ܗܳܐ ܩܛܝ̣ܠ ܗܽܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܢܟܺܝܣ ܗܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܩܘܫܬܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܶܚܽܘܪ ܐܰܚܰܝ̈ . ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܘ ܠܐܳ ܕܳܡܶܝܢ܀

 

ܬܘܒ

ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܝܓܬܐ ܐܪܙܢܝܬܐ

ܕܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܳܬܰܪ ܛܰܗܪܐ ܕܝܘܡ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ

ܫܡܗ̈ܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ :

ܐ- ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܶܛܪܳܘܣ.  ܒ- ܐܰܢܕܪܰܐܘܳܣ ܐܰܚܽܘܗܝ.  ܓ- ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ.  ܕ- ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ.  ܗ- ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ.  ܘ- ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ.  ܙ- ܬܳܐܘܡܰܐ.  ܚ- ܡܰܬܰܝ.  ܛ- ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܚܰܠܦܰܝ.  ܝ- ܬܰܕܰܐܘܳܣ.  ܝܐ – ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܢܳܢܳܝܳܐ. ܝܒ – ܺܝܗܘܕܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.  ܝܓ – ܡܰܬܺܝܐܰܣ.

ܢܘܗܪܐ :

ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܡܶܬܬܫܳܓܽܘ ܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ ܓܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܘܐܰܦܰܝ̈ܗܘܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܶܪܝܘܢܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܐܰܚܺܝܕ ܒܐܺܝܕܶܗ ܘܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܠܰܩܢܳܐ ܘܐܶܒܪܝܩܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܡܠܐܶ ܐܶܢ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܗܘ ܐܰܘ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܳܐ ܒܣܶܛܪܶܗ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܒܰܦܢܺܝܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ. ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܩܰܫܝ̈ܫܶܐ. ܘܐܰܪܒܥܳܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܦܽܘܕܝܰܩܢ̈ܽܘ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܪܶܝܢ ܒܗܽܘܠܳܠܐܳ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܢܶܬܶܒ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܐܶ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܩܳܪܽܘܝܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ:

 ܘܩܡ ܡܢ ܚܫܡܝܬܐ

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܫܝܳܓܬܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܗܳܝ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ.

ܫܡܥܘܢ ܦܛܪܘܣ : ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܠܝ̣̈ܚܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܺܝܢ. ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܕܝܰܬܺܝܒ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ: ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܙܰܘܓܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܒܬܽܘܠܐܳ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܐܶ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ ܡܫܺܝܓ ܠܪܶܓܠܐܳ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܡܟܰܦܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܟܒܺܝܢ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܟܶܢ ܪܳܫܶܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܳܬܳܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܟܶܢ ܡܢܰܫܶܩ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܠܘܳܬ ܐܚܪܺܢܳܐ ܀

ܥܢܝܢܐ ܕܪܚܡܥܠܝ :  ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

(712) ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܝܰܘܡܳܢ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܫܺܝܓ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܐ ܀

ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܗܶ ܩܘܕܡܰܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܡܠܶܝܢ: ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܳܐ ܣܶܕܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ: ܘܕܰܨܒܳܐ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ: ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ

(812) ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ: ܘܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܗܳܢܳܐ ܛܘܦܣܳܐ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ: ܡܚܳܐ ܗܘܳܐ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܰܩܨܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ . ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳ ܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܠܥܳܠܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ. ܘܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܐܶܠܐܳ ܬܫܺܝܓ: ܠܐܳ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܟ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܡܝ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܫܡܝܐ ܡܫܬܥܝܢ: ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ

(912) ܫܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܥܨܳܟ ܚܽܘܒܳܟ ܘܐܶܬܬܰܚܬܺܝܬ ܡܳܪܳܐ ܕܟܠܽܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܩܳܡܬ ܘܐܰܪܡܺܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ. ܘܐܰܫܝܓܺܬ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܐܶܬܰܝܬ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܡܶܛܠ ܦܘܪܩܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܀

ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܦܫܺܝܛ̈ܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܡܰܫܚܳܗ̇ ܦܳܪܘܩܰܢ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܪܳܡܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܰܐܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܶܗ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܡܘܟܳܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܘܪܩܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܀

ܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ

(022) ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪܘ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ. ܕܰܡܚܳܐ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܺܝܓ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܗܘܳܐ ܦܳܪܘܩܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܚܳܐ ܣܶܕܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܪܺܝ ܒܚܘܒܶܗ ܠܡܰܫܳܓܽܘ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

ܡܫܡ̄ : ܣܛܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ

ܦܪܘܡܝܘܢ

(122) ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܣܒܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܫܰܡܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ܀

ܣܕܪܐ

(222)  ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪܶܗ ܘܰܨܒܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܢܶܬܥܰܛܰܦ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܟܳܦܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܙܰܘܥܬܳܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܐܠܗܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܰܢܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܨܒܰܝܬ ܕܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܳܟ ܩܕܳܡ ܥܰܦܪܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܐܝ̣̈ܕܰܝܟ ܘܰܬܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܘܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܒܶܗ ܢܶܪܕܶܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܐܘܪܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܝܰܒܠܐܳ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܰܟ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ: ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܫܺܝܓܺܝܢܰܢ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܟ ܢܶܬܡܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܘܬܳܐ ܘܛܽܘܠܫܳܐ ܘܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܟܰܕ ܒܥܰܝܢܳܐ ܢܰܗܝܪܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܟ ܘܰܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܰܥܶܠ ܐܰܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܒܝܰܕ ܢܶܟܠܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܢܶܠܒܰܫ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܫܪܰܝܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܫܰܡܠܺܝܬ ܐܠܰܦܬ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܝܫܳܐܝܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܳܦ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܰܢܫܰܡܠܐܶ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܟ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܥܰܕܥܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܩܠܐ: ܩܘܩܳܝܳܐ

(322) ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܶܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ. ܩܳܝܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܠܰܩܢܳܐ: ܘܰܡܚܳܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܣܶܕܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܠܐܳ ܺܝܩܶܕ ܝܽܘܕܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܡܳܪܳܐ ܟܽܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܫܝܳܓܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܫܘܒܚܐ

ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ̈ ܬܗܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܰܐܠܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܟܳܦܳܐ. ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܘܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܗܳܝ ܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܬܗܰܪܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܐܰܪܡܺܝ ܒܠܰܩܢܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ: ܘܰܡܛܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܪܰܒܺܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܐܶܠܐܳ ܡܫܺܝܓܰܬ ܠܐܳ ܡܨܶܝܬ ܕܬܶܥܽܘܠ: ܠܗܳܝ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܠܰܩܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܟܪܺܝܟܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܘܚܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܕܰܡܚܳܐ ܣܶܕܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܕܰܡܛܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ ܝܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܠܐܳ ܐܰܫܺܝܓ ܡܶܢܶܗ ܟܳܗܢܘܬܳܐ. ܘܰܠܚܶܫܟܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܗ̄ ܘ ܗ̄܀

ܥܛܪܐ

(422) ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܰܘ ܕܐܪܳܙܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬ ܠܰܢ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܩܰܕܶܡܬ ܚܰܘܺܝܬ ܘܛܰܦܶܣܬ. ܘܰܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܦܰܐܝܽܘܬ ܐܠܰܗܳܐܺܝܬ ܐܠܰܦܬ. ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܚܰܠܶܠ ܘܰܡܪܽܘܩ ܠܰܢ ܒܙܽܘܦܳܐ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܨܳܐܘܬܳܐ ܘܛܘܠܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܐܰܫܘܳܐ ܕܚܰܝܠܐܳ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܶܐ ܠܗ ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܚܰܝ̈ܒܶܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܀

ܩܠܐ: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(522) ܐܰܫܺܝܓ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܰܢܺܝ ܕܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓܰܬ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܢ ܠܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܝ ܩܳܝܡܰܬ. ܠܐܳ ܗܳܘܝܳܐ ܠܳܟ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܡܝ. ܘܐܶܬܬܙܺܝܥ ܟܐܺܦܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܪܺܝܫ ܐܳܦ ܓܽܘܫܡܝ ܐܰܣܚܳܐ ܘܕܰܟܳܐ ܀

ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ: ܟܰܕ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܥܰܪ̈ܦܶܠܐܶ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܽܘܫܶܐ ܙܰܗܺܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܦܰܐܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ: ܓܗܺܝܢ ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܀

ܡܕܪܫܐ: ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

(622) ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܪܰܒܳܐ ܘܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ: ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܶܦ̈ܠܐܳܬܳܐ. ܘܡܰܟܶܟ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܘܐܶܬܰܬܚܬܺܝ ܠܣܳܟܳܐ ܕܡܘܟܳܟܳܐ. ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ: ܘܰܐܠܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ: ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܰܚ: ܒܓܺܝ̈ܓܠܐܶ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ. ܨܒܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܐܘܪܚܳܐ ܕܡܘܟܳܟܳܐ: ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܀

ܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܶܡܪ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝܡܶܐ: ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܠܐܳ ܡܘܡܳܐ. ܘܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ: ܕܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ. ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ: ܰܚܝ̈ܠܐܶ ܘܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܫܘܠ̈ܛܳܢܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܽܘܘܢ ܕܰܝ̈ܢܶܐ ܀

ܓܢܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐܳ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ. ܫܩܺܝܠ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܟܒܺܝܢ ܣܶܕܘܢܳܐ: ܕܰܢܫܺܝܓ ܗܘܳܐ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܐܰܪܟܶܢܬܳܟ: ܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܘܬܳܟ: ܕܰܠܝܘܕܳܐ ܬܫܺܝܓ ܠܶܗ: ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܗܺܘ ܢܰܟܠܳܟ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܳܪ ܗܘܳܐ ܀

ܐܰܪܡܺܝ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܓܽܘܕܳܐ: ܬܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓ ܠܳܟ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܡܘܟܳܟܳܟ: ܪܳܡܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ: ܕܰܠܥܰܦܪܳܐ ܓܒܺܝܠܐܳ ܬܰܫܺܝܓ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܚܙܳܝܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܙܳܥ ܗܘܳܐ ܘܐܶܬܒܰܠܗܺܝ: ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܀

  ܒ̈ܬܐ ܕܚܫܐ

ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ : ܒܪܺܝܟ ܡܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܠܬܰܢ ܀

(722) ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ:

ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܡܟܰܺܝܟܳܐܝܬ.

ܫܰܪܺܝ ܕܰܢܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ:

ܝܽܘܕܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܦܶܛܪܘܣ ܫܰܠܶܡ:

ܚܬܰܡ ܐܪܳܙܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܩܰܠ ܣܶܕܘܢܳܐ:

ܒܪ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܡܚܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ.

ܘܰܐܫܺܝܓ ܘܟܰܦܰܪ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ:

ܘܚܰܠܶܠ ܘܕܰܟܺܝ ܘܰܡܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ:

ܘܥܰܠ ܦܳܬܘܪܶܗ ܐܰܣܡܶܟ ܐܶܢܘܢ ܀

ܗܰܘ ܝܰܩܝܪܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ:

ܩܕܳܡ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܫܰܡܶܫ ܐܶܢܘܢ.

ܘܰܡܛܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ:

ܥܢܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝ:

ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܐܶܠܐܳ ܬܰܫܺܝܓ:

ܪܶܓܠܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܟ.

ܠܐܳ ܗܘܰܝܬ ܬܰܠܡܺܝܕܝ ܐܳܦܠܐܳ ܡܫܰܡܫܳܢܝ:

ܐܳܦܠܐܳ ܡܢܳܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡܝ:

ܐܳܦܠܐܳ ܟܘܪܣܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܘܬܳܐ ܀

ܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ:

ܕܰܪܟܺܝܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܥܰܒܕܶܗ.

ܡܚܳܐ ܣܶܕܘܢܳܐ ܒܚܰܨ̈ܰܝ ܡܳܪܗ :

ܗܰܘ ܕܐܰܟܺܝܠܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ.

ܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܡܫܺܝܓ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

ܢܰܣܶܩ ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ:

ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܢܰܦܫܶܗ.

ܘܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪܬܳܐ:

ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ.

ܘܰܠܪܘܚܩܘܕܫܳܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

      ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܘ̄ 

      ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

(822)

      ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝܬ: 

      ܘܰܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܺܫܝܓ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘ̄

      ܙܳܥ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡܠܐܶ ܦܘܪܫܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܶܗ:   

      ܒܪܰܒܳܐ ܟܐܺܢܳܐ ܕܰܠܒܰܟ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܢܫܺܝܓ ܐܶܢܶܝܢ܀

      ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ:

      ܙܰܘܥܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ.    

      ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܠܐܳ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ:   

      ܫܠܝܚܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܓܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܠܺܝ܀

      ܐܶܠܐܳ ܬܶܫܠܐܶ ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ:    

      ܐܳܦܠܐܳ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ.  

      ܐܶܢܗܽܘ ܕܕܺܝܠܝ ܐܰܢܬ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܝ ܬܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ:

      ܐܶܢ ܠܰܘ ܕܺܝܠܝ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢ ܬܰܠܡܺܝܕܝ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܰܢܬ܀

      ܐܰܘ ܬܳܐ ܐܰܫܺܝܓ ܘܰܗܘܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܝ ܐܰܝܟ ܕܐܳܦ ܐܺܝܬܰܝܟ:  

      ܕܐܶܠܐܳ ܬܰܫܺܝܓ ܢܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ.

      ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܕܺܝܠܳܟ ܐܶܗܘܶ:   

      ܐܰܫܺܝܓ ܐܝ̈ܕܰܝ ܘܐܰܫܺܝܓ ܐܳܦ ܪܺܝܫܝ ܘܰܐܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝ   

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ:   

      ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܡܘܟܳܟܳܗ ܪܰܡܪܶܡ ܐܶܢܘܢ.   

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܘܚܳܐ ܕܰܡܠܐܳ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ:   

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠܥ̈ܕܳܢܺܝܢ܀    

ܩܪ̈ܝܢܐ

ܡܰܦܩܳܢܳܐ :62 – 81 : 34

ܐܶܫܥܝܳܐ  :01 – 4 : 05

ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܦܰܘܠܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ

92 – 12 : 01

(922) ܐܰܚܰܝ̈: ܘܐܺܝܬ ܠܰܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܢܶܩܪܽܘܒ ܗܳܟܺܝܠ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܪܣܺܝܣܺܝܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܬܐܺܪܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܰܣܚܰܝ ܦܰܓܪܰܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܢܚܰܡܣܶܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܣܰܒܪܰܢ ܘܠܐܳ ܢܶܨܛܠܐܶ: ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܰܡܠܰܟ ܠܰܢ: ܘܰܢܚܽܘܪ ܚܰܕ ܒܚܰܕ: ܒܓܘܪܳܓܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܕܰܥܳܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܟܢܘܫܝܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬ ܥܝܳܕܳܐ ܠܐܢܳܫ ܐܢܳܫ: ܐܶܠܐܳ ܒܥܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ: ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬܽܘܢ ܕܰܩܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܶܚܛܶܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܰܒܶܠ ܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ. ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܠܰܒܠܥܶܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗܕܺܝ̈ܢ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ ܡܳܐܶܬ: ܟܡܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܢܩܰܒܶܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܫܶܗ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܫܰܒ ܕܡܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܒܶܗ ܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܰܨܥܰܪ ܠܪܘܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܀

 ܙܘܡܪܐ ܕܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:

ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܐܝ̣̈ܕܰܝ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ: ܘܐܶܬܟܰܪܟܶܬ ܠܡܰܕܒܚܳܟ ܗ̄ ܘܗ̄

ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܘܚܢܢ

31- 1 : 91

ܩܕܳܡ ܕܶܝܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܡܛܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܐܰܚܶܒ ܠܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܐܰܚܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܘܟܰܕ ܗܘܳܬ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܒܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܝܰܗܒ ܐܰܒܳܐ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܰܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܢܦܰܩ ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܳܙܶܠ: ܩܳܡ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ. ܘܣܳܡ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܰܫܩܰܠ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܡܚܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܡܫܳܓܬܳܐ܀

( ܘܟܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ: ܫܳܠܐܶ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܐܶ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܢܶܡܚܶܐ ܣܶܕܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܟܶܢ ܢܫܰܪܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ :ܘܐܪܡܝ ܡܝ̈ܐܒܡܫܓܬܐ . ܟܶܢ ܢܶܫܠܐܶ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ܀

ܪ̈ܝܫܟܳܗܢܶܐ ܡܨܰܠܐܶ ܨܠܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܬܳܠܐܶ ܩܳܠܗ :

ܨܠܘܬܐ

(032) ܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܛܘܦܣܳܟ ܟܰܕ ܡܫܺܝܓܝܽܢܰܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝܬ ܠܰܢ ܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܡܫܳܓܬܳܐ ܘܐܰܫܺܝܓܬ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܝ̈ܕܰܝܟ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܝܰܒܰܠ ܛܘܦܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܐܰܫܘܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܟ. ܘܢܶܬܡܢܶܐ ܒܰܡܢܺܝܚ̈ܳܢܰܝܟ ܘܢܶܬܬܫܺܝܓ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܳܐܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ .

ܥܡܐ : ܐܰܡܺܝܢ

ܡ̈ܫܡ̄ :  ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ .ܩܘܪ̄. ܩܘܪ̄܀

 

ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܟܰܕ ܓܗܺܝܢ

(132) ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܗܰܘ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܺܝܠܺܝܕܘܬܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ ܘܟܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܬܳܐ ܒܰܩܢܘܡܳܟ ܫܰܡܠܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܘܬܳܐ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܰܢܬ ܥܒܶܕ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܫܺܝܓܬ ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܀

ܘܬܠܐ ܩܠܗ:

ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܝܬܰܝܟ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܪܘܚܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢܬ: ܠܰܒܥܳܬܶܗ ܕܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܩܰܕܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܢܬ ܛܥܶܢܬܳܝܗܝ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܥܶܠܬܳܝܗܝ. ܘܗܳܫܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܫܺܝ̈ܓܳܢܶܐ ܘܡܶܬܬܫܺܝ̈ܓܳܢܶܐ ܘܐܳܦ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ. ܘܰܢܕܰܟܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܠܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܙܢܳܐ ܠܐܳ ܢܳܡܘܣܳܝܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.

ܥܡܐ : ܐܰܡܺܝܢ

 ܡܰܩܶܦ ܩܶܪܘܝܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܘܐܳܡܪܺ:

ܘܫܰܪܺܝ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܡܰܫܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܕܰܡܚܶܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ.

( ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܪ̈ܝܫܟܳܗܢܶܐ ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܝܰܬܺܝܒܺܝܢ ܠܡܶܬܬܫܳܓܽܘ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܒ̈ܳܬܶܐ ܗܳܠܶܝܢ:

ܒܩ̄: ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܝܠ

(332) ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܐܺܝܠ: ܘܙܳܥ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪ ܡܺܝܟܐܳܝܠܺ . ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܰܓܗܺܝܢ ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܬܠܰܡܺܝܕܰܘܗܝ. ܪܰܡܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ: ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܫܺܝܓܺܝܢ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܘܟܳܟܶܗ: ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܛܘܦܣܳܐ ܒܰܩܢܘܡܶܗ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܒܕܶܬ ܀

ܐܰܫܺܝܓ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܶܐ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ. ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܛܰܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܠܥܳܠܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܐܶܢ ܬܩܽܘܡ ܠܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܐܶܬܬܙܺܝܥ ܟܐܺܦܳܐ ܘܐܶܡܰܪ: ܕܪܺܝܫܝ ܐܳܦ ܓܽܘܫܡܝ ܐܰܣܚܳܐ ܘܕܰܟܳܐ: ܘܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܠܐܳ ܐܶܬܦܪܶܫ ܀

 ܐܚܪܢܐ :  ܩܘܡ ܦܘܠܘܣ

(432) ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕܽܘ ܕܳܪܶܫ ܐܰܢܬ ܠܐܳ ܡܨܶܝܬ ܬܩܽܘܡ ܠܘܩܒܰܠܝ ܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈: ܠܐܰܪܟܘܢܳܐ ܗܰܘ ܕܳܢܛܰܪ ܒܳܐܰܐܪ. ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܒܣܽܘܪ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܥܳܨܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܝ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܐܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܐܳ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܟܘܪܣܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܀

 ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܫܓܺܝܪܬܳܐ: ܕܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܩܕܳܡ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܗܺܝܢܳܐ: ܗܘܳܬ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܕܰܬܫܺܝܓ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܘܰܗܝ. ܗܘܰ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܓܺܝܓܠܐܶ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܩܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܪܟܰܢ ܗܘܳܐ ܪܺܝܶܫܗ. ܫܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܀

(ܟܰܕ ܢܫܺܝܓ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܨܠܘܬܳܐ

ܢܺܫܝܓ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܰܢܚܰܕܬܳܟ ܒܪܘܚܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܐܳܦ ܠܟܠܰܢ ܥܰܡܳܟ :

( ܘܟܰܕ ܡܟܰܦܰܪ ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܣܶܕܘܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܕܶܐ

ܨܠܘܬܐ :

ܢܟܰܦܰܪ ܡܶܢܳܟ ܘܡܶܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܥ̈ܝܳܕܶܐ ܒܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܐܳܦ ܢܗܰܕܰܪ ܠܳܟ ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܥܰܡܳܟ ܒܕܰܟܝܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܗܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 (ܘܢܶܡܛܶܐ ܠܘܳܬ ܪܰܒܳܐ ܢܫܰܡܠܐܶ ܕܥܰܠ ܦܶܛܪܳܘܣ)

ܬܽܘܒ ܩܳܪܘܝܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܢܺܐܡܰܪ:

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ܆ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ܆ ܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܐܰܢܬ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܗܳܫܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܕܰܥ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܶܢ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܪܝ: ܠܐܳ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܬܫܺܝܓ ܠܺܝ: ܐܶܠܐܳ ܐܳܦ ܐܝ̈ܕܰܝ ܐܳܦ ܪܺܝܫܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܰܘ ܕܰܣܚܶܐ܆ ܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܐܶܠܐܳ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܫܺܝܓ.  ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܟܶܐ ܗܽܘ. ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܐܶܠܐܳ ܠܐܳ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܗܰܘ ܕܡܰܫܠܶܡ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐܳ ܗܘܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܫܩܰܠ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܐܶܣܬܡܶܟ.

(ܗܳܪܟܳܐ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܳܐ ܘܰܢܫܰܡܠܐܶ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ:

ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܟܽܘܢ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܩܳܪܶܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܪܰܒܰܢ. ܘܡܳܪܰܢ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܐܺܝܬܰܝ ܓܶܝܪ.ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܟܽܘܢ ܘܪܰܒܟܽܘܢ. ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܠܟܽܘܢ ܪ̈ܺܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܟܡܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܬܫܺܝܓܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܛܘܦܣܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟܽܘܢ: ܕܠܰܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ: ܘܠܐܳ ܫܠܝܚܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܶܗ. ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܥܽܘܢ: ܛܘܒܳܢ̈ܶܐ ܐܰܢܬܘܢ ܐܶܢ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܐܳ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ . ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܓܝܶܪ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܓܒܺܝܬ. ܐܶܠܐܳ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܢܶܫܠܰܡ: ܕܗܰܘ ܕܐܳܟܶܠ ܥܰܡܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܥܶܩܒܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܬܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ܀

( ܒܶܬܰܪ ܫܘܠܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܬܫܺܝܓܘ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܟܘܪܣܝܶܗ ܘܰܢܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܺ ܕܗܰܘ ܕܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܪܺܝܫ ܟܺܗܢ̈ܐ :

 ܨܠܘܬܳܐ ܕܚܘܬܳܡܳܐ:

ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܒܪܳܟ ܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܟܰܕ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܫܺܝܓܺܝܢ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܦ ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܫܰܡܠܝܢܰܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܰܫܝܓܢܰܢ. ܚܽܘܒܶܗ ܢܶܬܡܠܐܶ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܚܘܒܶܗ ܢܶܫܪܶܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܰܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܛܰܝܒܘܬܶܗ ܬܪܰܚܶܦܝ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܡܠܐܶ ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ ܢܶܬܚܰܣܶܐ . ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܝܢܺ ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

(532)

      ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܘ݀ 

      ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܀

      ܐܰܪܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ: 

      ܘܰܩܪܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܫܺܝܓ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܰܘ̄

      ܐܶܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ:

      ܙܰܘܥܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ.    

      ܐܳܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܠܐܳ ܬܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: 

      ܓܳܒܽܘܠܐܳ ܐܰܢܬ ܠܐܳ ܢܶܬܝܰܩܰܪ ܛܺܝܢܳܐ ܡܶܢܳܟ܀ 

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܓܳܠܘ ܗܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ:   

      ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܛܠܬܰܢ.  

      ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ   

      ܘܐܰܪܡܺܝ ܒܚܽܘܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܠܰܩܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ.   

      ܘܐܶܬܓܗܶܢ ܘܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܘܬܳܐ.

      ܠܶܗ ܬܶܫܒܘ̄ ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀    

ܚܠܦ (ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ) :

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܐܰܫܺܝܓ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܫܺܝܓ ܟܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܒܣܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܘܬܳܟ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

(ܐܶܢ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܢܶܛܥܢܘܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܳܐ ܟܰܕ ܢܶܩܪܶܐ ܠܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ)

 

ܬܫܡܫܬܐ

ܕܙܘܝܚܐ ܘܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܕܡܫܬܡܠܐ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܕܙܩܝܦܘܬܐ

ܡܚܘܝܢܐ :

ܒܳܬܰܪ ܨܠܘܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܐܰܘ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ : ܥܳܐܠܺܝܢ ܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܝܒܳܐ. ܘܛܳܥܶܢ ܠܗ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܐ ܐܰܘ ܪܝܫܳܐ ܕܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܗ ܕܝܰܡܝܢܳܐ: ܘܟܳܪܟܝܢ ܕܳܪܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܰܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܚܕܝܢ ܢܳܩܘܫܐ ܩܳܕܡܳܐܝܬ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܩܕܳܡ ܨܠܝܒܳܐ ܘܡܰܪ̈ܘܚܳܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ: ܘܰܡܗܰܠܟܝܢ ܢܝܚܳܐܝܬ ܘܫܰܠܝܳܐܝܬ ܒܚܰܫܐ ܘܟܰܪܝܘܬܳܐ. ܘܐܳܬܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܝܢ ܠܰܨܠܝܒܳܐ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ ܥܰܡ ܓܘܕܳܐ ܕܐܶܘܢܰܓܶܠܝܘܢ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚ ܘܰܡܦܰܪܣܰܝ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܪ̈ܘܚܳܬܐ ܡܶܟܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܙܳܩܦܝܢ ܕܶܝܢ ܘܡܰܢܗܪܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܶܪ̈ܝܘܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܪ̈ܰܘܗܝ ܒܛܘܦܣܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܓܰܝ̈ܣܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܘ ܥܰܡ ܡܳܪܢ ܕܐܝܬܰܝܗܘܢ ܛܺܝܛܘܣ ܘܕܽܘܡܰܐܟܳܘܣ. ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܕܦܶܠܓܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܳܡܰܪ (ܘܟܐܐ ܒܗ ܚܒܪܗ ) ܡܶܬܕܰܥܟܳܐ ܩܶܪܝܘܢܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܕܗܺܝ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܐ ܛܘܦܣܳܐ ܕܕܘܡܰܐܟܳܘܣ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܐܳ. ܘܰܒܩܶܪܝܳܢܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܕܰܬܫܰܥܫܳܥ̈ܝܢ ܕܐܳܡܰܪ – ܗܝܕܝܢ ܐܦܝ̈ ܬܪܥܐ ܐܣܬܕܩ ܡܢ ܠܥܠ ܥܕܡܐ ܠܬܚܬ- ܘܺܐܠܐܳ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܬܠܰܓܠܰܓ

ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܟܪܘܟܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܘܟܰܕ ܡܳܛܶܝܢ ܠܰܩܕܳܡ ܬܪܰܥ ܡܰܕܒܚܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܨܠܝܒܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬܳܐ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܘܪܳܐ ܡܫܰܘܝܳܐ ܘܩܳܝܡܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܡܫܰܪܶܝܢ ܒܛܶܟܣܳܐ

 ܕܣܓܕܬܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܪ̈ܝܫܟܗܢܐ :ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܡ̈ܫܡ̄:

ܥܢܝܢܐ ܕܪܚܡܥܠܝ : ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ

(632) ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܗܘܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܒܰܨܠܝܒܶܗ ܥܒܰܕ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܰܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܐܝ̣̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܐܶܚܰܕ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܺܝ ܗܘܳܐ ܚܰܠܐܳ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬ ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܐܰܥܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܠܝ ܐܺܝܠܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܽܠܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܩܢܰܢ ܡܢܶ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܕܢܶܦܪܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܐܠܗܝ ܐܠܗܝ : ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ

(732) ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܘܡܳܪܳܐ: ܚܙܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܙܰܚ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܠܐܶ. ܘܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܡܬܰܚ ܗܘܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ . ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܬܘܟܠܳܢܰܢ. ܘܗܽܘ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܢܰܙܥܶܩ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠܝܒܳܟ: ܘܒܶܗ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܓܰܘܣܐܳ. ܘܠܶܗ ܪܳܫܡܝܢܰܢ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܕܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܠܺܝ ܢܰܙܥܶܩ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܽܠܰܢ ܠܰܨܠܝܒܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܕܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܐܶ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܪܕܶܐ ܕܠܐܳ ܬܽܘܩܠ̈ܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܰܙܥܶܩ ܟܠܰܢ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ

(832) ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܚܫܰܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܦܩܰܥܘ ܫܘܥ̈ܶܐ ܘܙܳܥܘ ܛܰܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܙܩܺܝܦ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܒܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܕܝܰܗܒ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܦܩܰܥܘ ܛܰܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܙܰܥܘ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܗ̇ ܠܕܰܦܢܶܗ ܢܒܰܥܘ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܐܶ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܨܡܰܚ ܗܘܳܐ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐܘܨܰܠܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܢܦܰܠܘ ܘܐܶܫܬܚܩܘ  ܀

ܡܘܪܒܐ :  ܠܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ

(932) ܠܳܟ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܐܶܬܬܠܺܝܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܀

ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܝܬܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܘܬܳܟ ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܝܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܶܝܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ. ܡܶܢ ܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܀

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ: ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܶܗ ܐܰܬܩܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀

ܫܒܚܘ ܥܒܕܘ̈ܗܝ: ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ

(042) ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܡܶܬܬܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܙܚܳܐ ܘܪܽܘܩܳܐ ܙܠܰܚܘ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ: ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܕܰܠܘ ܠܶܗ: ܟܠܺܝܠܐܳ ܡܶܢ ܟܽܘܒܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ: ܒܦܰܩܚ̈ܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܳܢܽܘܗܝ. ܘܐܰܝܟ ܒܺܝܫܳܐ ܚܰܝܒܽܘܗܝ. ܠܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ: ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܶܗ ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܩܽܘܕܡܰܬ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ: ܕܰܨܠܘܒܳܝܗܝ ܨܠܘܒܳܝܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܀

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܨܠܝܒܳܐ: ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܙܩܺܝܦ: ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ: ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܝܒܳܐ

(142) ܣܠܶܩܬ ܠܰܨܠܝ̣ܒܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒܬ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܦܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܐܶ ܀

ܚܙܳܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܒܳܐ. ܘܐܰܘܕܺܝ ܒܳܟ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܰܢܬ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܀

ܥܒܰܕܬ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܣܚܰܦܬܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܫܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܡܳܐ ܫܰܦܝܪܺ  ܗܘܳܐ

(242) ܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܕܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܢܶܙܩܦܘܢܳܝܗܝ. ܚܠܳܦ ܕܐܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܀

ܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ ܫܳܥܬܳܐ ܕܐܰܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܝܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܒܶܙܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܐܶܢ ܐܰܢܬ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܫܪܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܀

ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܚܰܣܳܐ ܒܶܗ ܠܡܺܝ̈ܶܬܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ: ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܢܰܢ. ܒܳܟ ܢܶܬܥܰܠܐܶ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܘܒܶܕܢܰܢ. ܘܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܡܫܡ̱: ܣܛܰܘܡܶܢܩܰܐܠܘܣ ܩܘܪܝܶܐܠܰܝܣܘܢ

ܟܗܢܐ: ܦܪܽܘܡܝܘܢ ܘܣܶܕܪܳܐ(ܚܙܺܝ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܡܥܰܕܥܕܳܢܳܐ)

ܡ̈ܫܡ :

 ܩܠܐ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(342)  ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܢܰܦܫܗ ܒܰܪ ܐܠܰܗܐܳ. ܘܝܰܗܒ ܪܽܘܚܶܗ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܦܩܰܥܘ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܘܐܶܨܰܛܪܺܝܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܚܰܕ ܬܶܡܗܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܪܘܡܚܳܐ ܕܰܩܪܽܘܗܝ ܠܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܚܘܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܥܒܰܕܘ ܝܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܘܒܬܳܐ. ܘܰܥܨܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܣܓܽܘܠܐܳ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܐܳ ܛܥܶܡܘ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܚܰܠܐܳ ܬܶܛܪܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܫܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܳܬܘܪܗܽܘܢ ܦܰܚܳܐ. ܕܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܥܰܠ ܕܰܨܠܰܒܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܫܘܒܚܐ:  ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܠܐܶܡܶܗ ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ. ܕܬܳܝܶܝ̈ܢ ܘܰܚܙܳܝܶܝ̈ܢ ܡܽܘܢ ܗܘܳܢܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ. ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܨܰܠܒܽܘܢܝ. ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܘܒ ܦܰܟ̈ܰܝ ܫܰܩܶܦܘ ܠܺܝ. ܘܰܒܪܘܡܚܳܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܕܰܩܪܽܘܢܝ ܘܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܳܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܦܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܡܢܥܠܡ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܗܳܐ ܬܠܐܶ  ܬܰܘܪܳܐ ܕܰܢܟܶܣܘ ܝܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܩܽܘܡܝ ܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܢܶܦܠܰܬ ܠܳܗ̇ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܒܶܟܝ ܦܳܬܘܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐܶ ܘܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܶܟܝ ܐܰܓܳܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܟܗܢܐ: ܥܛܪܐ ܘܚܘܬܡܐ.

ܡ̈ܫ̄ܡ :

ܩܠܐ : ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(442) ܪܰܒ ܘܰܫܒܺܝܚ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܒܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ . ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܐܶܬܛܰܠܰܩܘ ܚܰܝܠܳܘ̈ܬܶܗ: ܒܰܨܠܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܙܳܟܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܗܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܗܘ ܦܪܺܝܩܺܝܢܰܢ ܀

ܫܠܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܪܛܶܠܐܳܺܝܬ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܝܒܳܐ. ܡܬܰܚ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܐܶܚܰܕ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܬܳܐ ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ. ܚܰܕܬܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܘܐܶܬܰܐܣܺܝܢܰܢ ܒܫܽܘܡ̈ܬܶܗ. ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܶܗ ܗܰܝܡܶܢܘ ܀

ܡܕܪܫܐ :ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܘܣ

(542) ܒܰܥܪܘܒܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܗܰܘ ܐܳܕܳܡ ܕܰܥܒܰܪ ܦܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܰܥܪܘܒܬܳܐ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫܶܗ. ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܘܰܥܛܳܐ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ: ܘܥܰܙܺܝܙ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܛܥܶܢ ܗܘܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܙܟܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܕܺܝܢܶܗ ܕܙܳܟܶܐ ܟܽܠ ܘܚܳܒ ܒܺܝܫܳܐ ܕܫܰܦܠܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܀

ܒܰܥܪܘܒܬܳܐ ܙܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܓܺܝ̈ܓܠܰܝ ܢܘܪܳܐ ܘܰܡܩܰܒ̈ܥܳܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܘܰܡܣܰܟ̈ܟܳܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܪܶܡܙܶܗ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܰܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܝܦܳܐ ܛܰܥܢܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܡܚܰܦܶܝܢ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܬܠܐܶ ܗܘܳܐ ܘܰܡܦܰܪܣܰܝ ܀

ܒܰܥܪܘܒܬܳܐ ܙܳܥ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܩܛܰܪ ܗܘܳܐ ܐܶܒܠܐܳ ܠܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܙܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܒܰܙܰܚ. ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܬܟܡܰܗ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܦܺܝ ܙܰܠܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܶܨܛܰܪܝܰܬ. ܘܝܶܗܒܰܬ ܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܝܗ̇. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܢܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܢܘܪܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܀

ܒܰܥܪܘܒܬܳܐ ܩܥܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܡܰܚܘ̈ܬܳܐ ܩܰܒܶܠ. ܪܺܘܩܳܐ ܥܰܡ ܒܶܙܚܳܐ. ܚܰܠܐܳ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܕܳܘ̈ܰܝܳܐ ܕܰܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܙܩܰܦܘ ܗܘܰܘ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܘܳܝܠܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ

(642) ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܝܒܳܐ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܘܪܳܒܘ ܨܳܠܘܒ̈ܶܐ ܥܰܠ  ܡܰܘܬܶܗ ܕܙܰܟܳܝܳܐ. ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܗܝ ܕܐܺܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܘܚܶܐ. ܐܳܦ ܒܰܣܒܶܣܘ ܠܐܶܡܪܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ. ܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܐܶ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܀

ܢܩܰܫܘ ܗܘܰܘ ܟܰܦܳܐ ܛ̈ܠܳܠܐܶ ܥܰܡ̈ܘܛܶܐ: ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܥܰܠ ܢܘܗܪܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܓܙܰܡ ܠܶܠܝܳܐ ܘܨܰܠܒܶܗ ܠܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܨܒܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܦܰܟܪܽܘܗܝ ܛ̈ܠܳܠܐ. ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܐܰܚܕܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܨܳܠܽܘܒ̈ܐ ܀

ܒܢ̈ܳܬ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܡܽܘܢ ܐܰܣܟܶܠ ܕܡܶܬܩܰܦܰܚ: ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܰܝܟܶܝܢ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܽܘܩܶܗ ܡܦܰܬܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܓܰܒܪ̈ܰܝܟܶܝܢ ܘܒܰܒܢܰܝ̈ܟܶܝܢ ܬܶܬܦܰܪ̈ܥܳܢ ܩܘܦܳܚܰܘ̈ܗܝ ܀

ܬܰܘ ܦܽܘܩܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܕܗܳܐ ܠܩܰܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܣܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܗܳܐ ܢܚܶܬ ܠܗ ܫܶܡܫܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ ܠܚ̈ܶܙܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܦܽܘܩܘ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܗܳܐ ܥܳܐܶܠ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ ܀

ܒ̈ܬܐ ܕܚܫܐ

ܒܪܺܝܟ ܡܪܳܝ ܚܰܫܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ:

ܒܪܺܝܟ ܡܘܟܳܟܳܟ ܡܶܛܠܬܰܢ ܀

(742) ܫܢܰܘ ܨܳܠܘܒ̈ܶܐ ܘܐܰܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ.

ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܓܳܓܘܠܬܳܐ.

ܘܐܰܘܫܶܛܘ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܙܽܘܦܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ.

ܘܰܟܬܰܒ ܒܩܰܢܝܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܐܶܢܘܢ

ܘܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܐܰܣܶܩܘ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ:

ܠܐܶܡܰܪ ܩܘܫܬܳܐ ܣܰܟ̈ܠܐܶ ܕܰܛܥܰܘ.

ܘܰܒܪܶܟܘ ܩܘܕܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܒܘܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ.

ܒܝܰܕ ܣܶܓܕܰܬܗܽܘܢ ܚܰܘܺܝܘ ܬܳܓܶܗ:

ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܀

ܨܶܨ̈ܶܐ ܒܐܝ̣̈ܕܰܘܗܝ ܘܣ̈ܶܟܶܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ:

ܩܒܰܥܘ ܗܘܰܘ ܣܰܟ̈ܠܐܶ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ.

ܘܰܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܬܪܰܥܘ ܗܘܰܘ ܣܶܛܪܶܗ:

ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܶܗ:

ܐܶܬܚܰܣܺܝ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ:

ܘܰܬܠܐܶ ܒܩܰܝܣܳܐ ܚܰܦܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.

ܕܠܐܳ ܐܢܳܫ ܢܶܚܙܶܐ ܦܘܪܣܳܝ ܓܐܰܝܳܐ:

ܕܰܥܛܺܝܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܘܛܳܐ.

ܡܳܪܳܐ ܕܐܰܠܒܶܫ ܠܐܳܕܳܡ ܫܘܒܚܳܐ ܀

ܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ:

ܘܐܰܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܝ.

ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܚ ܗܘܳܐ ܪܘܚܳܐ ܒܳܐܕܳܡ

ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܠܶܗ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܐܳ:

ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܙܩܰܦ ܠܐܳ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ:

ܕܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܡܬܰܚ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ.

ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܚܫܰܟ ܢܽܘܗܪܶܗ

ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܗܘܰܘ:

ܘܩܳܡܘ ܐܳܦ ܡܺܝܬܶܐ ܘܐܰܘܕܰܥܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܀

ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

      ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ:    

      ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ܀

(842)

      ܡܛܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܘܬܳܐ: 

      ܘܩܳܡܘ ܨܳܠܘܒ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܢܢܰܩܘܢܳܝܗܝ.     

      ܩܒܰܥܘ ܗܘܰܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܘܬܶܗ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ.  

      ܘܢܰܓܕܽܘܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܠܪܺܝܫ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܦܳܥ̈ܠܐܶ ܠܺܝܛܶܐ܀    

      ܒܰܝܢܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܡܩܳܐ ܦܰܫܛܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ:    

      ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ.     

      ܡܬܰܚ ܗܘܳܐ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܠܐܰܪܒܰܥ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ:  

      ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܡܰܠ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܝܳܠܘܕܶܗ܀    

      ܒܰܙܰܥܘ ܐܝ̈ܕܰܘ̄ ܘܣܰܟܶܟܘ ܪ̈ܶܓܠܰܘ̄ ܘܚܰܠܐܳ ܝܰܗܒܘ.  ܠܶܗ.   

      ܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܘܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܒܶܫܬܗ:  

      ܕܰܢܣܰܒܘ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܰܙܩܝܽܦܘܬܳܐ: 

      ܘܰܦܫܰܛ ܐܝ̣̈ܕܰܘܗܝ ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܥܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܀ 

      ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܕܳܠ ܚܶܫܘܟܳܐ ܘܛܰܫܝܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ:     

      ܘܡܶܢܶܗ ܝܶܕܥܰܬ ܕܡܰܢܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.   

      ܥܪܰܒ ܒܰܥܪܘܒܬܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܡܰܢܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ:  

      ܘܐܰܪܓܶܫ ܥܳܠܡܳܐ ܒܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

 ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

 (942)

      ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ    

      ܒܚܰܫܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ:

      ܒܚܰܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܫܘܫ̈ܶܐ. 

      ܘܰܒܡܰܠܟܘܬܳܟ ܝܳܪ̈ܘܬܶܐ܀ 

      ܡܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:   

      ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ.     

      ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ:  

      ܐܶܚܰܕ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀ 

      ܐܳܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܶܣܕܳܐ:     

      ܘܢܳܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܠܝܘܬܳܐ.

      ܩܒܺܝܥܳܐ ܒܶܗ ܠܰܘܛܰܬ ܚܰܘܳܐ:   

      ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠܗ ܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܀     

      ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠܝܒܳܟ:  

      ܕܒܶܗ  ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܘܪܩܳܢܳܐ.

      ܘܐܶܬܦܰܢܝܰܬ ܠܰܢ ܝܳܪܬܘܬܰܢ:     

      ܕܰܒܡܶܠܟܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܣܰܪܢܳܗ̇ ܀

      ܢܶܣܓܽܘܕ ܟܽܠܰܢ ܠܰܨܠܝܒܳܐ:    

      ܕܒܶܗ ܗܘ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ.  

      ܘܐܶܬܚܰܪܰܪ ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ:

      ܡܶܢ ܫܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀    

ܡܫܡ̄ : ܩܪ̈ܝܢܐ:

ܒܪܺܝܬܳܐ :  41 – 1 : 22

ܡܰܦܩܳܢܳܐ : 61 – 8 : 7 1

ܕܦܶܛܪܘܣ ܩܰܕܡܳܝܬܐ : 52-91: 2

ܟܗܢܐ : ܐܶܘܢܰܓܶܠܝܘܢ

ܡܫ̈ܡ̄ : ܩ̈ܠܐܶ ܕܕܰܘܪܳܐ ܘܰܕܙܘܝܳܚܳܐ

ܠܙܘܝܚܐ :ܘ : ܗ

ܗܦܟܬܐ ܒܩ̄ ܬܚܬ ܐܠܨܠܝܒ ܬܟܒܝ

(052)

ܗܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܬܠܐܶ:

ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

ܠܗܳܝ ܐܶܒܠܐܳ ܟܡܺܝܪܳܐ ܓܠܐܳ:

ܒܣܰܘܦ̈ܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܡܳܪܳܐ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܪܩܰܥ:

ܗܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܩܛܺܝܠ.

ܘܓܘܫܡܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܡܒܰܙܰܥ:

ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܕܽܘܥܬܳܐ ܦܺܝܠ܀

ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܰܛܺܝܡ̈ܶܐ ܦܩܰܥܘ:

ܟܰܕ ܐܰܙܥܶܩ ܐܺܝܠܝ ܐܺܝܠ.

ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܪܰܥ:

ܕܰܫܟܝ̈ܒܰܝ ܗܰܘܬܳܐ ܀

 ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܨܠܘܒܳܝܗܝ ܩܳܥܝܳܐ:

ܘܥܰܡܳܐ ܠܶܗ ܚܳܕܰܪ.

ܘܪܽܘܡܺܝ ܡܰܘܬܶܗ ܒܳܥܝܳܐ:

ܘܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܠܶܗ ܢܥܰܕܰܪ ܀

ܫܶܠܡܰܬ ܕܰܒܠܰܥ ܪܳܥܝܳܐ:

ܘܐܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ.

ܗܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܟ ܥܠܰܝܟ ܣܳܥܝܳܐ:

ܢܶܒܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܀

ܐܳܘ ܠܕܘܡܳܪܳܐ ܟܡܳܐ ܫܛܰܪܘ:

ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ.

ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܦܛܰܪܘ:

ܥܰܠ ܡܳܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܀

ܘܡܶܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠܐܳ ܩܛܰܪܘ:

ܠܗܰܘ ܪܝܫܳܐ ܓܰܐܝܳܐ.

ܘܐܶܬܠܰܬܰܟܘ ܘܥܶܩܒܳܐ ܢܛܰܪܘ :

ܢܚܰܝܒܘܢܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܀

ܠܝܶܫܽܘܥ ܨܠܰܒܘ ܥܰܠ ܕܰܫܢܰܘ:

ܥܰܡܳܐ ܛܳܠܘܡܳܐ.

ܘܐܳܦ ܥܰܡ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܡܢܰܘ:

ܠܐܶܡܪܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ ܀

ܘܥܰܠ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܪܢܰܘ:

ܬܪܰܥܘ ܒܕܰܦܢܶܗ ܫܽܘܡܳܐ.

ܘܡܶܢܶܗ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܢܰܘ:

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ ܀

ܥܰܘܳܠܐܳܺܝܬ ܚܰܝܒܽܘܗܝ:

ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܙܩܝܦܳܐ.

ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܚܰܠܐܳ ܐܰܫܩܝܽܘܗܝ:

ܒܨܶܗܝܶܗ ܬܰܩܝܦܳܐ ܀

ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܩܪܽܘܗܝ:

ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܚܰܪܺܝܦܳܐ.

ܘܳܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܡܳܐ ܐܰܣܒܠܽܘܗܝ:

ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܀

ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܕܰܟܺܝ:

ܘܥܰܠ ܣܡ̈ܰܝܳܐ ܪܰܚܶܡ.

ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܘܓܺܝ:

ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܬܰܚܶܡ ܀

ܘܰܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܙܰܟܺܝ:

ܐܳܦ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܚܶܡ.

ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝ:

ܘܦܰܪܥܽܘܗܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܀

ܒܳܬܰܪ  ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܐܶܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܬܛܰܟܣܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܘܢ ܬܠܳܬ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܘܐܳܡܪܺܝܢ :

(152) ܣܰܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܝܢܰܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܀

ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܟܗܢܶܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܨܠܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ ܘܡܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܡܫܰܡ̈ܫܰܢܶܐ ܡܦܰܢܶܝܢ:

ܠܡܕܢܚܐ

(252)

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ.

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܶܗ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ.

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܠܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܦܢܝܢ ܠܡܥܪܒܐ

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܠܶܗ.

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܡܗܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܘܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܦܢܝܢ ܠܓܪܒܝܐ

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܡܪܰܡܪܡܺܝܢ ܠܶܗ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܡܶܨܥܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ.

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ.

ܟܗܢܐ:  ܗܰܘ ܕܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ : ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܦܢܝܢ ܠܬܝܡܢܐ

ܟܗܢܐ:  ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ.

ܟܗܢܐ:  ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ.

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ.

ܟܗܢܐ:  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܳܪܘܝܳܐ .

ܡ̈ܫ̄ܡ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܀

ܫܠܡ

 

ܕܫܒܬܐ ܕܣܒܪܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܩܛ̈ܺܝܠܐܶ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ܀

ܬܒܪܬܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܀

ܚܠܦ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ:

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܘܬܰܢ. ܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܦܘܢܝܐ:

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ  ܘܠܐܰܒܘܟ ܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܝܚܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:  ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

(552)  ܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܒܝܶܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܒܺܝܫ ܥܰܠ ܕܰܨܒܳܐ: ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܠ ܦܘܪܩܳܢܰܢ. ܬܰܚܬܺܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܘܬܶܗ ܡܶܛܠܳܬܰܢ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܨܠܝܒܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܪܓܫܘ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕܶܐ. ܘܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܗܘܰܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܘܒܶܗ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܘܢ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(652)

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܠܡܶܠܬܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܙܪܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܡܝ̈ܬܳܐ܀

 ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ.

ܥܰܠ ܘܰܕܡܶܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝܕܶܐ.

ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ.

ܘܰܦܪܰܩ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܩܰܪ̈ܒܳܢ ܫܘܒܚܳܐ.

ܘܢܰܣ̈ܩܳܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.

ܠܳܟ ܦܳܪܘܩܰܢ ܚܰܝܳܐ ܩܛܺܝܠܐܳ.

ܕܐܶܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܥܰܢ̈ܝ̣ܕܶܐ ܀

 ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܟ ܗܘ ܣܳܓܕܺܝܢ.

ܕܐܰܚܺܝܬ ܐܶܢܘܢ ܒܡܺܝܬܘܬܳܟ.

ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܳܟ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ.

ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ

(752) ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܰܘܕܳܝ ܠܶܗ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܦܪܰܩ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ ܀

 

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܥܠ ܫ̈ܒܠܐ

ܒܝܘܡ 51 ܐܝܪ

ܦܬܓܡܐ:

ܟܺܠܳܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܘܫܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܐ. ܗܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:ܷ( ܐ)

ܐ – ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘܳܬ̈ܶܟܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ – ܒܰܨܠ̈ܳܰܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܶܟܝ  ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:

ܐܶܬܢܶܐ ܫܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ ܘܫܪ̄( ܚܙܺܝ ܦܐܬܐ9)

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܩܘܩܝܐ  

(852)  ܗܳܐ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܶܘܚܰܬ ܡܶܢ ܚܰܩܠܐܳ ܒܪܺܝܟܬܳܐ. ܩܽܘܡܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܟܰܢܶܫܘ ܬܘܪܣܳܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܕܟܰܦܢܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܣܳܒܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܕܰܨܗܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܪܶܘܝܬܽܘܢ. ܚܨܽܘܕܘ ܗܳܫܳܐ ܟܰܦܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܣܓܘܠܐܳ ܕܰܡܠܐܶ ܒܘܣܳܡ̈ܶܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܬܶܩܛܦܘܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(952)

       ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܰܚܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ:    

      ܘܬܰܪܣܺܝ ܘܣܰܒܰܥ ܡܶܢ ܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܀  

      ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܪܺܝܟܰܬ ܢܶܫ̈ܶܐ: 

      ܘܚܰܪܰܪ ܠܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܫܘܥܒܳܕܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̣ܫ̈ܶܐ܀    

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܟܰܦܳܐ ܕܫܘܒܚܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢ ܚܰܩܠܶܟܝ:

      ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܣܰܒܰܥ ܐܢܘܢ܀

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܺܢܟܽܠ ܦܺܘܡ̈ܺܝܢ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ:    

      ܕܒܰܒܪܶܟܝ ܩܢܰܝܢܰܢ: ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܥܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ 

ܚܘܬܡܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ 

(062) ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܫܘܰܚ ܠܰܢ ܐܘܟܠܐܳ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܐܶܡܳܐ ܩܽܘܒܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ: ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܀

 ܐܚܪܢܐ: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ 

(162)  ܛܘܒܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܩܠܐܳ ܒܪܺܝܟܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܫܶܒܰܠ ܚܰܝ̈ܐܶ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܘ ܣܒܰܥܘ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܰܪܘܺܝܘ ܨܗܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܀

 

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܕܨܦܪܐ : ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܗ ܚܰܡܪܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

 ܬܒܪܬܐ 🙁 ܐ ) 

(262) ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܳܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܕܺܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܩܘܩܳܝܳܐ

(362) ܩܳܡ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܐܰܪܥܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ ܘܰܩܪܶܒ ܕܰܢܫܰܐܠܺܝܘܗܝ: ܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܣܘܡܳܩ̈ܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܣܶܛܪܳܟ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ: ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܢܰܒܳܪܳܐܺܝܬ. ܩܐܺܪܣܳܐ ܐܰܪܥܶܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܠܶܬ: ܗ̄ ܘܩܳܡܶܬ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(462) ܩܳܡ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ:

ܘܫܰܟܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.

ܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ:

ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܀

ܙܳܥ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ:

ܬܪܰܨ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܘܳܬܗ.

ܡܳܛܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ:

ܘܰܢܦܰܠܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܀

ܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܐܰܬܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ:

ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ:

ܘܩܳܡ ܟܰܕ ܢܰܨܺܝܚ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ:

ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܕܳܫܬ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ:

ܘܐܰܪܡܺܝܬ ܒܰܐܬܪܶܗ ܒܘܠܗܳܝܳܐ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܣܚܰܦܬܳܗ̇ ܠܗܰܘܬܳܐ:

ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ ܀

ܠܙܘܝܚܐ: ܒܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ 

(562) ܢܦܰܩ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܩܰܝܳܡܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ. ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܡܰܗܘ ܗܘܰܘ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪܘ. ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܕܰܢܦܰܩ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܩܰܝܳܡܺܝܢ. ܘܰܩܒܺܝܪܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܐܶܬܡܰܨܰܥܘ ܗܘܰܘ ܘܩܳܡܘ ܗܳܐ ܚܳܬܡ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܠܐܳ ܡܚܰܒܠܺܝܢ : ܘܰܩܒܺܝܪ̈ܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܀

ܡܛܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܳܡ ܕܰܡܟܳܐ ܘܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܳܟܘܬܳܐ. ܦܪܰܩܬܶܗ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܗܶܦܟܰܬ ܟܰܕ ܢܳܨܚܳܐ: ܩܶܫܬܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܀

ܠܙܘܝܚܐ: ܕܩܘܪܳܒܳܐ 

(662) ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ  ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܢܶܗܪܰܬ ܬܒܺܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇: ܒܚܰܝܳܐ ܕܐܶܬܡܢܺܝ ܒܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܫܰܘ̈ܡܳܬ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܗܳܘ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܣܚܰܦ ܫܽܘܪܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܓܶܢܣܰܢ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܳܐ. ܠܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܩ̄ ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܘܗܪܳܐ 

(762) ܗܳܐ ܩܳܡ ܠܗ ܩܛܝ̣ܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܳܐ ܒܰܗܺܝܬ ܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕܳܝ̈ܐ ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܝܫܳܐ ܕܨܳܠܘܒ̈ܶܐ. ܘܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܗ ܚܰܡܪܶܗ ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

(862) ܢܗܰܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܓܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܘܰܪܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒ̈ܚܶܙܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܠܝܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܐܶܫܬܪܺܝܘ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܕܛܳܐܶܣ ܥܰܠ ܩܶܢܶܗ: ܘܥܰܠ ܦܰܪ̈ܘܓܰܘܗܝ ܡܪܰܚܶܦ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܐ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܕܺܬܳܐ

(962) ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ: ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ: ܩ̈ܳܠܐܶ ܥܰܡ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܝ̣̈ܠܐܶ: ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܥܛܝ̣̈ܦܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܕܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܐܳ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ 

(072) ܩܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ:

ܘܰܥܛܺܝܦ ܬܳܓܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ.

ܘܰܥܛܳܐ ܠܥܰܒܕܽܘ ܘܟܺܠ ܐܶܣܳܪܳܐ:

ܕܰܟܕܺܝܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܀

ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܘܝܳܐܺܝܬ:

ܢܳܗܪܺܝܢ ܒܙܺܝܘܳܐ ܕܗܳܢ ܢܽܘܚܳܡ.

ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ:

ܩܳܥܶܝܢ ܕܩܳܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܩܳܡ ܀

ܗܳܐ ܢܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܬܺܝܚܺܝܢ:

ܘܪܳܥܡܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܗܘ̣ܠܳܠܐܳ.

ܗܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܦܬܺܝܚܺܝܢ:

ܘܒܰܗܺܝܬ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܀

ܐܰܣܶܩܝ ܥܺܕܬܳܐ ܠܦܳܪܩܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ:

ܫܽܘܒܚ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܠܐܳ ܫܳܠܡܺܝܢ.

ܠܳܟ ܟܽܠ ܬܰܘܕܝ̈ܳܢ ܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ:

ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

(172) ܕܳܫ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܣܚܰܦ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܨܦܰܚ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܢܶܩܥܶܗ. ܪܰܣ ܛܰܠܐܳ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܡܶܕܪܶܗ ܕܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܩܳܡ ܢܰܨܺܝܚ ܘܐܰܥܕܺܝ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ 

(272) ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܚܰܝܠܐܳ: ܕܰܪܡܰܙ ܗܘܳܐ ܠܢܘܪܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡ ܩܰܒܪܳܐ: ܠܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܣܒܰܪܬܳܐ ܝܰܗܒ. ܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝܰܬܝ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܡܽܘܢ ܫܳܐܠܰܬܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܶܫܘܟܳܐ. ܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܙܳܟܘܬܳܐ. ܙܶܠܝ ܣܰܒܰܪܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܀

ܕܡܪܝ ܓܘܪܓܝܣ ܣܗܕܐ

ܡܶܫܬܰܡܠܐܶ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܢܝܣܳܢ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܘܐܶܬܚܫܰܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:

ܐ- ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ-  ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܩܘܩܳܝܳܐ  

(372)  ܡܳܐ ܪܰܒ ܐܰܓܘܢܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܣܳܗܕܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ: ܕܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܰܚ̈ܫܶܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܟܰܕ ܢܰܨܺܝܚ. ܐܶܬܦܟܰܪ ܒܓܺܝܓܠܐܳ: ܘܠܐܳ ܚܰܫ ܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܝܰܗܒ ܨܰܘܪܗ ܠܣܰܝܦܳܐ: ܘܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܦܪܶܓ ܒܰܟܠܺܝܠ ܫܘܒܚܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(472)  ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܛܳܒܳܐ ܙܰܪܥܳܐ:

ܕܰܫܘܰܚ ܒܚܰܩܠܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ.

ܦܰܓܪܶܗ ܦܪܰܫ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ:

ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܕܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܚܙܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ:

ܕܡܶܫܬܰܢܰܕ ܡܶܢ ܚܰܢܦܘܬܳܐ.

ܣܰܦ ܛܢܳܢܳܐ ܒܢܰܦܫܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ:

ܘܐܶܙܕܰܝܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܫܒܰܩ ܦܳܠܚܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܪܘܢܳܐ:

ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܓܰܒܳܐ.

ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܡ ܒܰܐܓܘܢܳܐ:

ܘܩܰܕܺܝ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ:

ܘܣܰܝܒܰܪ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ.

ܚܰܝܶܠ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܒܳܟ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܐ:

ܠܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܣܳܢ̈ܶܐܐ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܶܐ ܗܘܺܝܬ

(572)

      ܐܳܦܶܢ ܐܰܡܣܰܪܬ ܥܰܠ ܫܶܢܕܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ :   

      ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܶܕܝܰܐܢܳܘܣ ܩ̄.

      ܘܣܰܝܒܰܪܬ ܚ̈ܰܫܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ  :  

      ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ   

      ܘܐܰܝܟ ܩܘܪܒܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬ :   

      ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩ̄. 

      ܢܰܚܶܡܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ: 

      ܘܪܰܓܺܝܬ ܠܩܰܝܣܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ   

      ܘܠܰܡܫܰܪܝܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ :

      ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ ܫܶܡܥܳܐ ܘܗܶܠܟܬܳܐ      

      ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ ܕܳܢܽܘܟ ܗܘܰܘ :  

      ܘܠܐܳ ܐܶܬܪܰܦܝܰܬ ܚܠܺܝܨܘܬܳܟ      

      ܡܶܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܠܶܟ̈ܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ : 

      ܐܶܬܒܰܣܒܰܣܘ ܗܘܰܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ . 

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܙܰܟܝܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ:  

      ܘܐܰܒܗܶܬܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܗ

      ܘܰܢܨܰܚ ܫܡܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ : 

      ܨܠܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܠܰܢ܀  

ܚܘܬܡܐ :ܩܛܺܝܠ ܗܘ

(672)  ܣܳܗܕܳܐ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܣܳܒܶܠ ܚ̈ܰܫܶܐ: ܘܕܳܫ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܦܰܩܚ̈ܶܐ. ܐܰܦܝܣ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܝܶܫܘܥ ܡܳܪܳܟ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܘܓܐܰܝܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ. ܠܒܰܫ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܐܶܬܥܰܫܢ ܗ̄ ܀

ܬܒܪܬܐ:

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ

(772) ܕܡܶܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܪܰܥ ܬܰܡܳܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܢܰܦܨܳܗ̇ ܠܫܶܢܬܶܗ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܒܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܟܐܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܓܰܢܒܳܪܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ: ܩܘܩܳܝܳܐ 

(872) ܡܳܐ ܦܐܰܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܫܬܘܬܳܐ ܕܛܰܝܶܒ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܝܰܡܬܳܐ ܕܛܶܒܰܪܺܝܘܣ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܕܩܳܡ. ܐܰܝܬܺܝ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܠܐܳ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܐܰܝܬܺܝ ܢܽܘܢ̈ܶܐ: ܕܠܐܳ ܨܳܕ  ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܐܰܝܬܺܝ ܠܰܚܡܳܐ ܕܠܐܳ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܠܐܳ ܢܰܚܬܘ̈ܡܶܐ. ܘܐܶܟܰܠܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܠܙܳܐܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ 

(972)

      ܫܟܶܒ ܡܳܪܰܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ:  

      ܘܢܳܚ ܡܶܢ ܫܚܳܩܶܗ ܥܰܝܺܝܦܳܐ.   

      ܘܰܫܠܰܚ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ: 

      ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀    

      ܘܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܚܰܝܠܐܳ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ: 

      ܘܬܰܠܰܚ ܠܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܐ.

      ܘܰܪܥܶܡ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܶܗ:    

      ܩܳܠܐܳ ܥܰܡ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܕܚܝ̣̈ܠܐܶ܀

      ܢܦܰܩ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ:  

      ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܠܐܳ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ  

      ܘܰܢܦܰܚ ܒܢܳܩܦ̈ܰܘ̄ ܪܽܘܚ ܣܰܒܪܳ: 

      ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ܀   

      ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܐܳ ܕܣܰܚܦܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ:    

      ܘܰܠܥܽܘܩܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܰܒܪܶܗ.  

      ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܩܳܡ ܘܐܰܚܺܝ ܠܟܽܠ:    

      ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ܀     

ܚܘܬܡܐ: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ 

(082) ܨܦܰܚ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܛܠܶܩ ܚܰܝܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܩܳܠ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܢܦܰܠܝ̈ ܣܳܚܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܠܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܰܘ ܢܕܽܘܨ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܓ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܩܝܡܬܟ ܡܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(182) ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܡܐ ܣܰܩܝ ܠܶܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܣܰܒܪܶܟܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܐܰܝܟ  ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝ̈ܘܬܶܐ. ܘܩܳܡ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܗ 

(282) ܗܳܐ ܢܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܶܝܢ: ܘܐܰܪܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܣܰܘܦܺܝ̈ܢ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܡܠܶܝܢ:

ܕܩܳܡ ܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ.

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ.

ܘܰܥܛܺܝܦ ܬܳܓܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ ܀

ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ: ܘܢܳܕܘ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܗܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܥܕܺܝ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܫܒܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ.

 ܘܩܳܡ ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ

ܡܶܢ ܚܘܒܳܠܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ 

(382) ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܗܳܡܳܢ. ܕܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ. ܡܢܰܦܶܨ ܚܳܠܐܳ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܪܒܥܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܕ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(482) ܢܦܰܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܘܦܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ. ܘܰܣܚܰܦ ܐܳܦܰܕܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܰܦܶܨ ܚܶܠܐܳ ܡܶܢ ܨܰܠܡ̈ܶܐ. ܕܰܚܒܳܠܐܳ ܟܳܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܙܰܗܺܝܘ ܐܰܝܟ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܘܩܳܡ ܢܰܨܺܝܚ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܫܰܪܰܪ ܒܰܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܙ  ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(582) ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ:

ܘܰܣܠܶܩ ܣܽܘܡܳܩܺܝ̈ܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ.

ܘܰܕܗܶܦܟܰܬ ܩܶܫܬܶܗ ܟܰܕ ܢܳܨܚܳܐ:

ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܀

ܐܰܫܶܦ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܘܬܶܗ:

ܘܕܰܨܒܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ.

ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ:

ܕܢܰܦܢܶܝܢ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܢܛܰܚ ܙܺܝܘܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ:

ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܠܝܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ.

ܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܘܐܶܫܬܪܺܝܘ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ:

ܘܰܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܥܛܺܝܦ ܙܳܟܽܘܬܳܐ:

ܕܝܰܗܒ ܬܶܡܗܳܐ ܒܢܳܛܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪܶܗ.

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܠܰܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ:

ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܠܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ

(682) ܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܓܠܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ: ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܙܳܚܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܟܰܪܟܰܬ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ: ܘܕܰܚܙܰܘ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ: ܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܩܥܰܘ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

 

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܚܡܫܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܐܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܗ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(782) ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܙܺܝܙ ܟܽܠ. ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܣܒܰܠ ܢܶܓܕ̈ܶܐ ܘܰܟܠܺܝܠ ܟܽܘܒ̈ܶܐ: ܘܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܦܺܝ ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܦܰܨ ܡܶܢܶܗ ܠܰܡܚܺܝܠܘܬܳܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܥܰܡ ܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܢܳܡ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܗ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(882) ܢܶܚܕܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܟܺܐܢܶ̈ܐ ܝܰܘܡܳܢ:

ܒܢܶܨܚܳܢ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ.

ܕܐܰܟܪܶܙ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܥܽܘܡܩܶܝ̈ܗ̇:

ܕܗܳܡܳܢ: ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܀

ܐܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ ܒܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܩܦܰܠ:

ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ.

ܘܰܪܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇.

ܘܫܰܦܶܠ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܀

ܝܰܘܡܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܩܰܘܺܝ ܒܩܰܒܪܳܐ:

ܡܳܪܳܐ ܕܐܺܝܬܘܬܳܐ.

ܘܰܙܪܰܥ ܒܡܶܕܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܣܰܒܪܳܐ:

ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝܬܘܬܳܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܐܰܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ:

ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܘܕܰܨܒܳܐ ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܘܰܦܪܰܩ:

ܒܰܕܡܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ 

(982) ܡܶܢ ܩܶܛܠܐܳ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܘܡܺܗ ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ. ܘܕܰܡܬܰܚ ܥܰܠ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܢܺܝܫ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܚܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܀

ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܫܬܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܩܽܘܡ ܐܠܰܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܘܝ: ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:(ܘ)

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ : ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(092) ܕܰܪܳܐ ܣܕܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܳܓܘܠܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܠܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܢܚܶܬ ܘܐܰܚܪܶܒ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܥܽܘܩܣܳܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܫܪܳܐ ܠܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܐܰܪܺܝܡ ܢܺܝܫ̈ܶܐ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܘܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܙܳܟܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܗ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܚ  ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(192)

      ܐܺܝܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ: 

      ܨܒܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܐܰܬܪܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ.   

      ܘܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ: 

      ܘܰܠܥܘܩܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܰܒܰܪ ܀  

      ܐܰܪܺܝܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܢܺܝܫ ܢܶܨܚܳܢܳܐ:  

      ܘܐܶܬܒܰܠܗܺܝܘ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ.   

      ܘܐܰܪܓܶܫܘ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ ܕܒܰܪܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ

      ܕܚܰܝܬܰ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܰܪ ܀     

      ܩܳܡ ܠܬܺܐܒܝܠ ܡܠܐܳ ܚܰܕܽܘܬܳܐ:

      ܘܚܰܪܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ 

      ܘܒܰܝܰܐ ܥܳܩܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܘܬܳܐ:  

      ܘܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪ܀

      ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡ ܒܢܶܨܚܳܢܳܐ: 

      ܘܰܠܟܽܠ ܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.     

      ܣܥܽܘܪ ܥܺܕܬܳܟ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ:

      ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܒܰܪ ܀  

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ 

(292) ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܰܠܚܰܝܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܣܚܰܦ. ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܣܝ̣̈ܢܶܐ ܕܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܙܪܰܥ ܒܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܚܰܝܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܀

ܕܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ ܠܫܡܝܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ. ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܘܚܳܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ 🙁 ܗ)

ܐ- ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ: ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܣܽܘܠܳܩܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܰܢܳܝܶܐ. ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܣܘܠܳܩܳܟ ܡܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܝܐ 

(392) ܙܚܳܘ ܠܶܓܝܘܢܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܠܐܺܝܩܳܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܡܰܗܘ ܕܰܢܫܰܐܠܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܕܘܡ. ܘܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܘܡܗܶ ܗܳܢܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ. ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܕܶܢܥܽܘܠ ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ  

(492)

      ܣܠܶܩ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ:

      ܘܓܰܐܝܳܐ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܘܚܳܐ.  

      ܘܬܶܡܗܳܐ ܢܦܰܠ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ:

      ܕܰܚܙܰܘ ܕܡܶܣܬܰܠܰܩ  ܒܙܘܚܳܐ܀ 

      ܡܰܢܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ: 

      ܘܰܨܒܺܝܥ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܘܡܶܗ.    

      ܐܠܰܗܳܐ ܗܘ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܐܳ:     

      ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ ܪܫܺܝܡ ܒܰܟܪܘܡܶܗ܀   

      ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ:

      ܪܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܩܳܪܶܐ:     

      ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ:  

      ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ܀    

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ:  

      ܕܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܕܶܒܚܳܐ.    

      ܘܩܳܡ ܢܰܨܺܝܚ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ:    

      ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܀ 

ܠܙܘܝܚܐ ܕܩܘܪܒܐ: 

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

(592) ܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܳܪܰܢ: ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܟܶܢܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܒܗܶܕܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܠܶܩ: ܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܘܐܶܡܰܪܘ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܡܰܢܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ: ܘܰܨܒܺܝܥܺܝܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܕܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ: ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܗ ܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܐܳܘ ܥܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ

(692)  ܥܰܠ ܛܘܪܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܥܶܕ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܝ̣̈ܕܰܘܗܝ. ܘܐܰܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܐܰܥܡܶܕܘ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܪܳܙܳܐ ܬܠܝ̣ܬܳܝܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܢܛܝܩܘܣܛܝ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܡܶܬܒܪܶܝܢ: ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܐܰܢܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : ( ܙ)

ܐ – ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܗܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܗ ܫܡܰܝܐ ܘܐܰܪܥܳܐ: ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܝ̈ܶܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(792) ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܘܣܛܺܝ ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ. ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܝܬܳܐ. ܘܐܰܟܪܶܙܘ ܘܐܶܡܰܪܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ: ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ  ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܘܐܰܚܕܰܢܝ

(892)

      ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘ̄ ܝܰܗܒ ܫܘܘܕܳܝܳܐ: 

      ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܦܳܪܩܰܢ ܪܰܒܳܐ.

      ܣܰܟܰܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܘܕܳܝܳܐ:     

      ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܀     

      ܗܰܘ ܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ:     

      ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܰܡܠܺܝܛܳܐ:     

      ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ:

      ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ܀     

      ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ:     

      ܘܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܓܶܢ.

      ܘܰܠܙܰܠܓܰܘ̈ܗܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܒܽܘܪܳܐ:

      ܚܰܝܠܐܳ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܫܰܟܶܢ ܀     

      ܘܠܰܫܪܳܪܳܐ ܫܩܰܠܘ ܗܘܰܘ ܙܰܝܢܳܐ:  

      ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ.    

      ܘܠܰܫܒܺܝܠܐܳ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܰܝܢܳܐ:

      ܗܰܕܺܝܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ܀    

ܠܙܘܝܚܐ ܕܩܘܪܒܐ :

(992)  ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܥܢܺܝܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܢܳܦܶܩ. ܪܥܶܡ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܘܚܰܟܶܡ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܶܐ܀

ܙܳܚ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܡܠܐܳ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ 

(003) ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ: ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ: ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܗܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܀

ܚܕ ܒܫܒܐ ܕܬܡܢܝܐ ܕܩܝܡܬܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܬܕܽܘܨ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ :  ܷ( ܚ)

ܐ – ܒܪܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ – ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܢܶ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝ̈ܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܠܝܰܠܕܝ̈ܗ̇ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(103) ܪܰܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܟܰܢ̈ܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܬܪܽܘܢܘܣ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ: ܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܦܳ ܣܰܒܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ 

(203) ܒܫܰܦܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ:

ܐܶܣܬܚܶܦ ܓܰܝܣܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ.

ܕܩܳܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ:

ܘܐܰܦܪܶܓܘ ܢܺܝܫ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܀

ܛܳܣ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܒܚܺܐܦܳܐ:

ܘܰܛܪܰܦܘ ܓܶܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ.

ܘܰܩܪܶܒ ܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܓܶܠ ܠܟܺܐܦܳܐ:

ܘܗܳܐ ܐܰܨܡܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܀

ܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝ̈ܳܬܶܝܢ ܐܳܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ:

ܠܚܰܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ.

ܗܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܬܢܳܢ ܩܳܡ ܒܙܳܟܘܬܳܐ:

ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪܶܝܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ:

ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ.

ܘܕܰܨܒܳܐ ܘܡܺܝܬ ܡܶܛܠܳܬܰܢ:

ܘܐܰܩܺܝܡܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܐܳܐܰܪ ܕܢܘܚܳܡܳܐ 

(303) ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܕܳܫ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܀

 

ܕܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ  ܪ̈ܝܫܝ ܫܠܝ̈ܚܐ

ܒܝܘܡ 92 ܚܙܺܝܪܳܢ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܟܺܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܘܢ ܘܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܐܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:

ܐ- ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܦܶܛܪܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܨܠܺܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ:

ܠܰܨܠܰܘܬ̈ܳܟܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܬܶܓܰܘܰܣ ܒܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܒܩ̄ ܣܗܕ̈ܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

(403) ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܢܳܫ̈ܐ ܦܫܝ̈ܛܶܐ ܕܢܶܗܽܘܘܢ ܟܳܪ̈ܘܙܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܦܶܛܪܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܠܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܐܰܪ̈ܕܺܟܠܐܶ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ 

(503)  ܠܟܽܘܢ ܛܘܒܰܝܟܽܘܢ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܩܘܫܬܳܐ:

 ܫܠܝ̣̈ܚܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ.

ܕܥܰܡ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܳܦ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ:

ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܀

ܚܰܝܠܐܳ ܩܰܒܶܠܬܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ:

ܕܡܰܒܰܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܳܣܝܽܘܬܳܐ.

ܘܒܶܗ ܐܰܥܡܶܕܬܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ:

ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܳܐ ܀

ܐܰܣܽܘܪܘ ܘܰܫܪܰܘ ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܚܰܘܒ̈ܶܐ:

ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܫܘܒܩܳܢܳܐ.

ܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ:

ܘܠܐܳ ܢܶܡܛܶܝܟܘܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܀

ܒܰܨܠܽܘܬ ܫܠܝ̣̈ܚܰܝܟ ܫܰܪܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ:

ܘܛܰܪܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ̈ܺܝܢ.

ܘܰܦܪܽܘܣ ܫܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ:

ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ  

(603 ) ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܰܒܶܬܟܘܢ: ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܕܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܒܰܘܥܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܪܘܚܳܢܳܐ: ܘܗܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܫܳܐܠܐܳ ܕܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ. ܬܶܬܢܛܰܪܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܀

ܕܡܪܝ ܬܐܘܡܐ ܫܠܝܚܐ

ܒܝܘܡ 3 ܬܡܘܙ

ܦܬܓܡܐ:      

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܘܢ: ܘܰܒܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܐܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : ( ܚ )

ܐ – ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܘܓܙܳܐ:

ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(703) ܠܳܟ ܛܘܒܰܝܟ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܡܰܛܝܬ. ܕܒܐܺܝܕܳܝܟ ܠܒܰܟܬ ܠܗܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܕܐܰܢܗܰܪ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܙܰܠܝ̣̈ܩܰܘܗܝ. ܘܨܶܒܥܳܟ ܣܳܡܬ ܒܢܶܒܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܕܐܰܪܕܺܝ ܠܥܳܠܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܐܰܘܕܺܝܬ ܕܗܘܺܝܽܘ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܨܰܘܬܳܐ ܕܩܳܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܥܕܺܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܡܳܟ ܩܳܥܝܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܗܝ ܕܠܐܳ ܦܘܠܳܓܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(803)

      ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܰܗܘܰܝܬ: 

      ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ.    

      ܪܰܒ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܫܘܰܝܬ:  

      ܠܰܡܓܳܫ ܕܰܦܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀ 

      ܘܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܳܟ ܕܡܶܢ ܠܶܒܳܟ ܢܪܺܝܡ     

      ܗܳܝ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܟܶܫܠܳܝܬܳܐ.     

      ܐܶܡܰܪ ܬܳܐܘܡܰܐ ܬܳܐ ܨܶܒܥܳܟ ܣܺܝܡ 

      ܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܠܘܟܳܝܬܳܐ ܀    

      ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܫܬܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܰܩܢܺܝܬ: 

      ܠܕܰܪܡܶܝܢ ܒܟܶܫܠܐܳ ܘܰܬܘܳܗܳܐ.    

      ܘܒܳܗ̇ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐܐܰܦܢܺܝܬ   

      ܠܘܳܬ ܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܀    

      ܥܺܕܬܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ:

      ܕܰܫܪܳܪܳܟ ܢܗܶܐ ܠܳܗ̇ ܣܝܳܓܳܐ.   

      ܗܳܐ ܥܰܡܳܟ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܩܳܥܝܳܐ:    

      ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܕܠܐܳ ܦܘܠܳܓܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :ܩܰܐܬܺܝܣܡܰܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ

(903)

ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܠܬܐܘܡܰܐ. ܕܐܳܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܣܰܓܺܝ ܡܥܺܝܩ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܰܠܗܶܢܕܽܘ ܡܫܰܕܰܪܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡܙܰܒܶܢ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܬܶܟܪܳܐ ܠܳܟ ܕܡܶܙܕܰܒܢܰܬ. ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܐܶܙܕܰܒܰܢ. ܘܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ. ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܟ. ܢܶܦܽܘܩ ܛܶܐܒܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܪܰܚܡܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܡܰܟܪܙܰܬ. ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܬܳܐܘܡܰܐ ܨܶܝܕ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܘܫܳܦܥ̈ܳܢ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ. ܕܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܕܐܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܐܠܰܗܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܠܰܘܝܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܐܠܰܗܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܕܰܐܠܝܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܐܰܣܩܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܐܠܗܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܘܠܬܳܐ. ܐܠܰܗܢ ܢܺܐܙܠ ܥܰܡܳܟ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܟܺܠܰܢ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܐܳ ܠܳܟ܀

 

ܚܘܬܡܐ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ

(013) ܛܘܒܰܝܟ ܬܳܐܘܡܰܐ ܪܚܺܝܡ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ: ܘܓܰܙܳܐ ܕܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܰܡܠܐܶ ܛܽܘܒ̈ܶܐ: ܕܓܳܫܰܬ ܐܝܕܳܟ ܢܶܒܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܐܰܪܕܺܝ ܚܰܝ̈ܐܶ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ. ܺܝܨܶܦ ܚܘܒܳܟ ܘܰܠܒܰܟ ܠܣܺܝܡܬܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܥܬܰܪܘ  ܥܳܠܡ̈ܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܛܘܒܳܟ. ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܠܒܟܬܳܝܗܝ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܟ ܀

 ܕܥܐܕܐ ܕܡ̈ܛܠܐ

ܒܝܘܡ 6 ܐܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܳܒܽܘܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܗܘ ܡܫܰܒܚܝܢ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ( ܘ)

ܐ- ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘ ܚܳܕܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ: ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܡܳܪܝ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܛܘܰܒܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(113) ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܕܒܰܪ ܦܳܪܘܩܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܫܶܡܥܘܢ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܐܰܣܶܩ ܐܶܢܘܢ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ. ܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܦܰܐܝܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܘܬܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܘܐܶܬܰܘ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܺܠܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ . ܘܐܰܒܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܺܝܒܝ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(213)

      ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܚܰܘܺܝ 

      ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.    

      ܘܐܰܬܡܰܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܠܰܘܺܝ     

      ܕܰܠܒܶܫ ܗܶܕܪܶܗ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܀     

      ܘܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܙܺܝܶܘܗ 

      ܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܠܓܳܐ

      ܘܗܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܚܶܙܘܶܗ     

      ܘܰܠܒܘܫܶܗ ܚܘܰܪ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܀    

      ܘܕܰܚܙܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ

      ܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܘܢ.   

      ܘܰܠܩܳܠܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ:     

      ܢܳܕܘ ܘܰܢܦܰܚܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܘܢ܀   

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ:     

      ܓܠܐܳ ܫܽܘܒܚܶܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘ̄.    

      ܘܝܰܗܒ ܪܶܡܙܳܐ ܠܰܥܢܳܢܳܐ ܪܟܘܒܶܗ:

      ܕܬܶܛܥܰܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܀ 

ܚܘܬܡܐ : ܗܰܒܠܢܰ ܡܪܰܢ

(3133) ܛܘܒܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܗܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܒܳܟ ܓܠܐܳ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܒܳܟ ܚܰܝܠܐܳ ܕܬܶܣܦܰܩ ܬܶܛܥܰܢ: ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܠܐܳ ܐܶܫܟܰܚ ܣܺܝܢܰܝ ܢܶܛܥܰܢ܀

ܕܫܘܢܝܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܒܝܘܡ 51 ܐܒ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܳܬܪܳܗ̇ . ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ 🙁 ܙ)

ܐ – ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ:

ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ  ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܟܝ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܩܕܡ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܐܶܬܢܶܐ ܫܘܦܪ̈ܰܝܟܝ (ܚܙܝ ܦܰܐܬܐ9)

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܝܐ

(413) ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܠܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܦܰܢܳܝ ܫܐܶܠ̈ܳܬܗܘܢ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ. ܗܰܒܝ ܠܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܥܳܩ ܒܥܳܝ ܠܶܗ ܠܘܒܳܒܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܳܚܶܩ ܠܶܗ ܛܪܽܘܕܺܝܘܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܨܠܘܬܶܟܝ ܘܰܒܒܳܥܘܬܶܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܽܘܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ ܒܩ̄ ܠܡܕܝܚ ܐܠܪܒ

(513)

      ܪܳܡܰܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ:

      ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ.  

      ܪܰܒ ܐܺܝܩܳܪܶܟܝ ܡܶܢ ܕܰܟܪ̈ܘܒܶܐ:   

      ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀     

      ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܠܺܝܚܶܐ ܒܪܘܚܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ 

      ܕܰܠܦܰܓܪܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܢܠܰܘܘܢ.   

      ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ

      ܕܠܶܟܝ ܟܽܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܢܚܰܘܘܢ ܀  

      ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܬܪܰܥ ܪܰܘܡܳܐ ܦܳܬܰܚ

      ܕܰܠܢܰܦܫܶܟܝ ܠܘܰܥܕܶܗ ܢܝܰܒܶܠ:      

      ܘܰܒܪܶܟܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܡܳܬܰܚ   

      ܕܰܠܦܰܓܪܶܟܝ ܙܰܗܝܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܀

      ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܫܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܰܘܣܳܐ     

      ܠܒܳܪܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ.   

      ܟܶܢܦܶܟܝ ܪܰܘܡܳܐ ܢܗܶܐ ܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ    

      ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܚܺܝܠܐܶ ܘܕܳܘ̈ܰܝܳܐ ܀  

ܚܘܬܡܐ : ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

(613) ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܚܕܺܝܘ ܠܫܘܢܳܝܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܢܰܦܫܶܟܝ. ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܦܰܓܪܶܟܝ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܠܘܰܥܕܶܗ ܩܪܳܟܝ. ܢܶܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܶܢܫܰܢ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

(713) ܐܶܢ ܦܰܓܪܶܟܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܰܢ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕܡܘܠܕܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ . ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ ( ܐ)

ܐ – ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܨܠܘܬܶܟܝ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܶܟܝ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ –  ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܐܠ̈ܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܣܳܗܶܕ̈ܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ

(813) ܒܝܽܘܡ ܡܽܘܠܳܕܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܒܬܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܝܕܳܗ̇ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(913)

      ܢܶܚܕܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܝܽܘܝܳܩܺܝܡ: 

      ܓܘܙܥܳܐ ܝܰܒܺܝܫ ܣܰܘܟ̈ܳܬܳܐ.     

      ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܐܰܩܺܝܡ:   

      ܢܽܘܪܒܳܐ ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܀ 

      ܦܶܪܥܳܐ ܕܐܰܫܘܰܚ ܗܰܒܳܒܳܐ:

      ܕܥܶܛܪܗ ܓܳܚ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.    

      ܘܝܰܗܒ ܦܺܐܪܳܐ ܕܛܰܥܡܳܐ ܛܳܒܳܐ:   

      ܕܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀    

      ܐܳܘ ܢܶܨܚܳܢ ܒܢ̈ܳܬ ܺܝܗܘܕܳܐ:

      ܫܡܶܟܝ ܢܳܨܰܚ ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ.

      ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܗܰܘ ܝܰܠܘܕܳܐ:    

      ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀  

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ:    

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. 

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ:

      ܠܢܶܒܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܬܳܐ܀  

ܚܘܬܡܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

(023) ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܒܰܗ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܳܪܳܐ ܕܨܳܪܶܟܝ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܓܒܳܟܝ. ܢܰܘܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܰܥܡܰܪ ܝܰܠܕܗ ܀

 

ܕܫܟܚܬܗ ܕܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ

ܒܝܘܡ 24 ܐܝܠܘܠ

ܦܬܓܡܐ:

ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܐܢ̈ܰܝܢ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܐ- ܒܪܳܐ ܕܒܨܰܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܛܳܥܝܘܬܳܐ: ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

ܒ- ܫܰܝܢܳܐ ܕܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ: ܫܰܝܶܢ ܠܥܺܕܬܳܟ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܝܒܳܟ  ܢܽܘܗܪܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(123) ܬܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ. ܕܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܡܰܕܒܚܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܨܪܽܘܗܝ ܝܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܐܳ ܛܥܶܡܘ: ܘܩܰܒܠܶܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܩܰܪܶܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܙ: ܙ ܒܩ̄ ܦܝ ܐܠܥܠܝ ܓܢܕ ܐܠܣܡܐ

(223) ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܠܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ:

ܕܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ ܩܒܝ̣̈ܥܳܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܦܺܐܪ̈ܰܝܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ:

ܕܫܶܩܝܳܟ ܕܶܡ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ܀

ܡܶܢ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܫܒܺܝܚ̈ܶܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟ:

ܚܶܫܟܳܐ ܛܰܠܶܩ ܡܶܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ.

ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܠܰܚ ܥܠ ܟܶܢܦܰܝ̈ܟ:

ܓܗܳܝܳܐ ܩܢ̈ܰܝ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܡܰܒܽܘܥ ܫܘܒܩܳܢܳܐ:

ܘܓܳܡܰܪ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.

ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ:

ܠܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܢܶܒ̈ܗܺܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܐܳܘ ܢܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ:

ܒܳܟ ܪ̈ܫܺܝܡܰܝܟ ܓܰܘܣܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ.

ܗܘܺܝ ܣܶܬܳܪܗܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ:

ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܀

ܚܘܬܡܐ:  ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܘ

(323) ܗܰܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܪܰܨܶܨ ܪܺܝܶܫܗ ܕܚܶܘܝܳܐ: ܕܐܰܛܥܺܝ ܗܘܳܐ ܒܶܐܡܰܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ . ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܝܢܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܚܰܝܠܐܳ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇ ܀

 

ܬܪܥܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܘܟܪܢܐ ܕܣܗܕ̈ܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ

ܕܡܪܝ ܒܗܢܡ ܘܣܪܐ ܚܬܗ

ܒܝܘܡ 61 ܟܳܢܘܢ ܩܕܺܝܡ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠܬܳܟ ܐܶܬܩܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܐܶܬܚܫܰܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ( ܚ)

ܐ- ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܣܳܗܕܳܐ ܒܶܗܢܰܡ ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ: ܩܘܩܝܐ

(423) ܡܳܐ ܪܰܒ ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ: ܕܡܶܛܠܬܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܦܰܪܬ ܘܠܰܢ̈ܝܳܚܰܘܗܝ ܐܰܣܠܺܝܬ. ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ ܠܡܳܪܳܟ ܕܐܳܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܕܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܠܳܬܝ ܢܶܫܟܚܺܝܗ̇. ܫܩܰܠܬ ܠܰܨܠܝܒܳܟ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܟ ܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ. ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܰܡܺܝܬܬ ܘܫܳܛܬ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܗ: ܗ ܒܩ̄ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(523) ܓܢܘܢܳܐ ܕܠܐܳ ܦܳܛܰܪ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ: ܘܐܰܟܘܳܬܗܘܢ ܫܰܡܶܫܬ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ: ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܒܘܣܳܡ̈ܶܐ ܀

ܕܒܰܪܬ ܠܝܰܘܢܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ: ܚܳܬܳܟ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ. ܘܩܰܪܶܒܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܟ: ܕܶܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܢܬ: ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܣܰܪܳܐ ܒܰܓܢܘܢܳܐ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܘܦܪܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܐܶ

(623) ܛܘܒܶܝܗ̇ ܠܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܕܬܳܟ ܣܳܗܕܳܐ ܒܶܗܢܰܡ: ܡܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܢܶܨܒܰܬ ܒܰܥܕܶܝܢ: ܕܥܶܩܳܪܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܒܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܀

ܕܡܪܬܝ ܒܪܒܪܐ ܘܝܘܠܝܢܐ

ܒܝܘܡ 4 ܟܳܢܘܢ ܩܕܺܝܡ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠܬܳܟ ܐܶܬܩܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܘܡ. ܘܐܶܬܚܫܒܰܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ:( ܚ )

ܐ- ܨܠܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܨܠܘܬܟܶܝܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܶܝܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܟܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(723) ܫܶܡܥܰܬ ܣܳܗܕܬܳܐ ܒܰܪܒܰܪܐ ܠܰܡܫܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܐܢܳܫܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܐܰܒܳܐ: ܫܶܒܩܰܬ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܘܫܳܛܰܬ ܓܶܐܘ̈ܳܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܘܪܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܒܝܰܬ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܘܗܰܝܡܢܰܬ ܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܘܬܳܗ̇ ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ: ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(823)

      ܟܰܕ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܐܶܬܒܰܩܝܰܬ:    

      ܒܚܰܟܝܡ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ.

      ܠܚܘܒܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܢܰܩܝܰܬ:   

      ܕܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܬܗܶܐ ܙܰܟܳܝܬܳܐ܀     

      ܡܳܐܢܳܐ ܡܠܳܬ ܕܡܳܗ̇ ܐܰܫܺܝܕܳܐ:   

      ܡܙܺܝܓ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܰܡܝ̈ܡܳܬܳܐ.  

      ܘܰܛܥܶܢܬܗ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܝܕܳܐ:    

      ܘܥܶܠܰܬ ܥܰܡ ܚܰܟܝ̈ܡܳܬܳܐ܀     

      ܒܰܪܒܰܪܰܐ ܝܰܘܢܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ:    

      ܣܢܳܬ ܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܕܙܺܐܦܳܐ.

      ܘܢܶܩܦܰܬ ܠܰܩܛܺܝܠ ܓܳܓܘܠܬܳܐ:   

      ܘܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܐܢܳܫܶܝ̈ܗ̇ ܪܕܺܝܦܐܳ܀   

      ܐܰܦܺܝܣܝ ܥܰܡܰܢ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: 

      ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܦܰܐܝܘܬܳܐ.   

      ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܢܫܰܟܶܢ ܠܟܽܠ: 

      ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܐܰܘܝܘܬܳܐ܀     

ܐܚܪܢܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܰܝܬ

(923)

      ܥܰܠ ܐܺܝܘܳܠܘܳܦܳܘܠܺܝܣ ܥܶܒܪܶܬ ܗ̄:     

      ܘܩܳܠܳܗ̇ ܕܒܰܪܒܰܪܰܐ ܫܶܡܥܶܬ ܩܘܪ̄܀     

      ܟܰܕ ܠܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܺܝܘܳܣܩܳܘܪܳܘܣ ܗ̄: 

      ܒܰܠܒܺܝܒܘܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܩܘܪ̄܀

      ܟܦܺܝܪ ܒܰܐܠܳܗܰܝ̈ܟ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܗ̄: 

      ܘܰܟܦܺܝܪ ܒܰܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܩܘܪ̄    

      ܕܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̄.    

      ܣܳܓܕܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܐܢܳܐ ܩܘܪ̄܀

      ܘܰܒܣܰܝܦܳܐ ܦܰܣܩܶܗ ܠܪܝܫܳܗ̇ ܗ̄:

      ܘܢܶܚܬܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܘܪ̄܀

      ܘܐܰܘܩܕܬܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܦܳܠܚܰـ̈ܘ̄ ܗ̄:     

      ܡܳܪܝܳܐ ܢܦܰܨܶܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܩܘܪ̄܀

      ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܗ̄:    

      ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀   

ܚܘܬܡܐ  : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

(033)  ܝܰܘܢܳܐ ܪܕܺܝܦܬܳܐ ܒܰܪܒܰܪܰܐ: ܕܐܶܫܰܕ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܡܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ: ܪܰܥܝܰܬ ܣܘܳܬܳܗ̇ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܳܘ ܠܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ: ܕܩܰܒܠܶܗ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܝܶܫܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܳܘ ܠܟܰܠܬܳܐ ܕܚܰܠܦܰܬ: ܩܰܝܛܘܢܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ: ܒܰܓܢܘܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܛܘܒܶܝܗ̇ ܠܰܚܠܺܝܨܬܳܐ: ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܘܡܳܗ̇ ܥܶܡܕܰܬ ܘܐܶܬܚܰܣܝܰܬ܀

 

ܠܘܛܢܝ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܥܠ ܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(133)

      ܡܳܐ ܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܠܰܗܳܐ: 

      ܩܶܛܠܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ.  

      ܘܕܶܐܡܶܗ ܚܠܺܝܨܬܳܐ ܝܽܘܠܺܝܛܰܐ:   

      ܘܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܐܠܰܦܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

      ܬܡܺܝܗ ܗܘܳܐ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܰܣܒܰܠܘ: 

      ܘܰܩܫܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ.   

      ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ:    

      ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ܀  

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ:    

      ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ.    

      ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ: 

      ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀   

 

ܥܠ ܡܪܬܝ ܫܡܘܢܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(233)

      ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ ܓܽܘܕܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ:   

      ܐܰܚ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ.

      ܠܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܘܩܶܕ ܗܘܳܐ:   

      ܐܳܦ ܠܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܢܣܰܪ ܗܘܳܐ܀    

      ܘܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܦܰܣܶܩ ܗܘܳܐ:  

      ܘܠܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܛܰܓܶܢ ܗܘܳܐ.     

      ܘܠܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ:     

      ܒܫܘܢܳܩܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ܀     

      ܘܠܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܢܰܫܛܶܗ ܗܘܐ:   

      ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܘܒܶܣܪܶܗ ܐܰܘܩܶܕ.   

      ܘܠܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܣܰܪܶܩ ܗܘܳܐ:     

      ܒܰܡܣܰܪܩܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐܳ ܩܰܫܝܳܐ܀    

      ܘܠܐܶܡܗܽܘܢ ܒܰܐܬܘܢܳܐ ܫܕܳܐ ܗܘܳܐ:  

      ܘܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ ܒܣܰܝܦܳܐ ܩܛܰܠܗܘܳܐ    

      ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ:  

      ܗܳܪܟܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀    

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܥܙܙܐܝܠ

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(333)

      ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ ܗ̄:    

      ܕܰܪܕܰܦ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܩܘܪ̄܀

      ܘܒܶܗ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܗ̄:   

      ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܺܝܠ ܩܽܘܪ̄܀

      ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܗ̄:    

      ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܩܘ̄ܪ܀  

      ܕܩܳܡ ܚܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܛܰܪܩܳܐ ܗ̄: 

      ܘܐܰܒܗܶܬ ܗܘܳܐ ܠܡܰܟܣܡܺܝܢܳܘܣ ܩ̄   

      ܘܟܰܕ ܒܶܣܪܶܗ ܐܶܬܬܰܠܰܚ ܗܘܳܐ ܗ̄:

      ܘܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܒܦܶܠܩ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ ܩ̄   

      ܘܟܰܕ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܨ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗ̄    

      ܘܟܰܕ ܐܝ̣̈ܕܰܘ̄ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩ̄     

      ܘܪ̈ܶܓܠܰܘ̄ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܬܩܰܛ̈ܥܳܢ ܗ̄:    

      ܘܟܰܕ ܒܓܘܒܳܐ ܡܶܬܬܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܩ̄   

      ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗ̄:

      ܡܳܪܝܳܐ ܢܚܰܝܶܠ ܡܚܺܝܠܘܬܰܢ ܩ̄܀

      ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̄:   

      ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܩܘܪ̄܀     

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܝܡܛ

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(433)

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܗ:  

      ܐܝܰܟ ܫܡܽܘܐܺܝܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ.    

      ܘܐܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܶܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ:

      ܨܳܕܶܗ ܒܝܰܕ ܟܺܐܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ܀     

      ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܳܐ:  

      ܕܢܶܚܪܽܘܒ ܗܘܳܐ ܠܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.   

      ܘܡܰܠܐܰܟܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ:  

      ܘܰܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܒܐܺܝܕܶܗ܀  

      ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܳܐܚܽܘܪܬܶܗ:    

      ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܝܠܶܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ.    

      ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ:

      ܘܐܰܣܳܢܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܗܳܢܳܐ܀     

      ܘܐܶܗܘܶܐ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܛܝܳܪܳܟ:

      ܘܰܗܘܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܘܰܡܛܰܪܦܳܐ.    

      ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ:

      ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ܀    

      ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ:  

      ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ.     

      ܘܡܰܒܥܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ: 

      ܘܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ܀ 

      ܘܰܚܢܰܢ ܕܰܫܗܪܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ:    

      ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ. 

      ܨܠܽܘܬܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ:   

      ܘܠܰܡܢܰܨܚܳܢܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀     

ܥܠ ܡܪܝ ܐܠܝܐ ܢܒܝܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(533)

      ܬܰܘ ܢܐܺܡܰܪ ܬܰܫܥܺܝܬ ܒܪܺܝܟܳܐ:   

      ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.

      ܘܢܶܬܢܶܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ:    

      ܕܺܐܠܝܳܐ ܒܰܪ ܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ܀  

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ:

      ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܟܠܐܳ ܡܶܢ ܡܶܛܪܳܐ.    

      ܘܰܒܣܰܝܦܳܐ ܕܛܰܢܳܢܽܘܬܶܗ:  

      ܚܪܰܒ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܗܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ܀  

      ܗܰܘ ܕܰܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܳܚܳܒ:  

      ܘܐܶܬܛܰܫܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܙܒܺܝܠ.  

      ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܥܶܠ ܐܶܬܥܰܠܺܝ:    

      ܕܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܀     

      ܗܰܘ ܕܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ:    

      ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܦܝܳܣܐ.     

      ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܐܳ ܡܬܶܓܰܝܰܐܐ:

      ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܗܶ܀ 

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(633)

      ܒܓܰܘ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܨܰܝܳܕܳܐ ܒܝܰܡܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ:    

      ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܘܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܝܠܐܳ ܩܰܠܺܝܠ ܪܶܗܛܳܐ

      ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ:   

      ܘܰܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܗܘܳܐ܀  

      ܪܕܰܦ ܗܘܳܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܠܺܝܳܐ ܠܟܽܘܡܪ̈ܰܝ ܒܰܥܠܐܳ:     

      ܐܰܚܶܬ ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ܀    

      ܒܢܳܐ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: 

      ܬܠܡܶܕ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܳܦ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܘܠܳܘܣ ܀   

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘ̄ 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܳܡܶܗ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܀

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܒܶܗ ܗܽܘ ܟܰܬܰܪ: 

      ܒܪܺܝܟܗܽܘ ܕܟܰܠܠܶܗ ܒܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܨܠܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(733)

      ܬܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: 

      ܢܬܢܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܠܐܶ ܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ܀  

      ܬܘ ܢܶܓܕܽܘܠ ܠܶܗ ܟܠܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܢܶܨܚܶܢܰܘ̈ܗܝ

      ܘܢܶܣܬܰܬܪ̈ܳܢ ܒܶܗ ܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܽܘܬܶܗ ܀  

      ܗܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ:     

      ܘܐܰܠܦܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܕܽܘܘܳܕܳܐ܀  

      ܗܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܟܶܢܳܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܩ̈ܳܠܐܶ :   

      ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܚܶܕܝܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇  

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ: 

      ܒܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܐܝܬܰܘ̄ ܪܺܝܫܺܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ     

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ:

      ܠܟܽܠ ܚܰܟܝ̣̈ܡܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܚܬܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ

      ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܒܪܶܗܛܳܐ ܚܺܝܳܨܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ:     

      ܘܠܐܳ ܫܰܠܶܡ ܗܘܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܶܠܡܰܬ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܰܘ̄  

ܥܠ ܡܪܝ ܣܒܐ ܣܗܕܐ ܦܪܣܝܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(833)

      ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܣܳܒܐܳ ܠܐܶܣܛܰܕܺܝܘܳܢ ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܫ̈ܶܐ:

      ܘܐܰܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܶܗ   

      ܝܰܗܒ ܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܟܽܠ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ:

      ܘܰܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ ܐܶܬܬܰܠܰܚ ܗܘܳܐ܀   

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܐܰܒܽܘܗܝ ܣܒܰܠ ܢܰܨܺܝܚܳܐ    

      ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܓܙܰܪ ܗܘܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀  

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܡܶܬܚܰܫܠܺܝܢ ܗܘܰܘ

      ܘܟܽܠ ܬܰܫܢ̈ܺܝܩܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܢܣܶܗ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ      

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܣܳܡܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ܀ 

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܘܚܳܐ ܕܡܰܒܰܥ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ:    

      ܠܟܽܠ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܓܒܪܐܝܠ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(933)

      ܗܰܢܐ ܕܰܦܪܰܚ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ:

      ܘܰܡܛܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.    

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܨܰܝܳܪܳܐ:

      ܘܨܳܪ ܠܶܗ ܨܰܠܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܀   

      ܗܳܢܳܐ ܕܨܰܒܶܬ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ:    

      ܒܝܰܕ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.    

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ:  

      ܘܐܰܪܕܺܝ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ܀    

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܣܺܝܡܬܳܐ:    

      ܘܰܥܬܰܪ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܕܰܒܥܳܝܗܝ. 

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ:

      ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܐܰܬܪܰܢ ܒܙܰܠܝ̈ܩܰܘܗܝ܀  

      ܗܳܢܳܐ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ:     

      ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܚܶܫ̈ܘܟܶܐ.

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܪܳܐ: 

      ܘܒܶܗ ܐܶܣܬܰܬܪܰܬ ܐܢܳܫܘܬܳܐ܀    

      ܗܳܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܣܝܳܐ:   

      ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܳܢ ܗܘ̈ܰܝ.     

ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܩܠܘܙܡܝܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄  ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(043)

      ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̄:    

      ܐܶܬܥܰܢܘܺܝ ܒܰܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܩܘܪ̄܀   

      ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗ̄ 

      ܘܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐܐܶܨܛܰܒܰܬ ܩܘܪ̄܀

      ܒܬܰܡܝܽܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܥܰܝܰܕ ܗ̄:     

      ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܗܰܕܰܪ ܩܘܪ̄܀    

      ܒܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܢܒܰܪ ܗ̄:  

      ܘܥܰܠ ܙܳܟ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܩܘܪ̄܀  

      ܥܰܠ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܗ̄:    

      ܘܥܰܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܩܘܪ̄܀

      ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܠܰܣ ܗ̄:    

      ܘܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܩܘܪ̄܀

      ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܚܰܕ ܫܘܒܚܳܐ ܗ̄:     

      ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܩ    

 

ܥܠ ܡܪܝ ܐܕܝ ܫܠܝܚܐ ܘܡܪܝ ܐܒܝ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒ̄ܩ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(143)

      ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܕܰܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܛܽܘܒܰܘ̄ ܠܐܰܬܪܳܐ   

      ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܶܗ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀   

      ܢܫܰܪܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܥ̈ܰܠܠܳܬܳܐ ܒܰܫܦܺܝܥܽܘܬܳܐ:  

      ܘܢܰܡܛܰܪ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘ̄   

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܓܘܫܡܳܐ ܘܰܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: 

      ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܰܐܕܰܝ ܘܒܰܐܒܓܰܪ ܡܫܶܬܰܡܠܐܶ ܗܘܳܐ  

      ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܰܫܘܺܝܘ ܟܰܬܦܳܐ ܒܚܰܕ ܦܘܠܚܳܢܳܐ    

      ܕܰܒܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܟܰܕܢܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀  

      ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: 

      ܥܰܡ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܺܐ ܘܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀ 

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܪܳܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܠܝܚܳܐ ܠܰܒܪܶܗ:

      ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܰܓܥܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܟܽܠ ܫܘܠܛܳܢ̈ܺܝܢ

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ:     

      ܕܬܰܐܣܶܐ ܘܬܰܚܠܶܡ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܳܟ܀    

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܫܥܝܐ ܚܠܒܝܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(343)

      ܬܶܗܪܳܐ ܫܰܩܠܰܢܝ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܦܰܪܘܫܳܐܺܝܬ:     

      ܥܰܠ  ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ

      ܒܬܘܠܐܳ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܥܰܡ ܡܫܰܘܬܦ̈ܰܝ ܥܰܪܣܳܐ ܐܶܡܢܶܝܘ̄   

      ܕܰܒܬܘܠܐܳܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܫܦܰܪ ܠܐܰܠܳܗܳܐ܀ 

      ܒܗܳܕܶܐ ܐܘܪܚܳܐ ܐܳܦ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ:    

      ܗܰܠܶܟ ܘܰܪܕܳܐ ܐܳܦ ܠܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܀  

      ܐܰܡܶܟ ܨܰܘܪܶܗ ܘܰܛܥܶܢ ܢܺܝܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: 

      ܘܰܙܪܺܝܙܳܐܺܝܬ ܦܠܰܚ ܒܶܐܫܟܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܀     

      ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܬܳܓܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ

      ܘܰܪܚܶܡ ܚܶܣܕܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ܀    

      ܐܰܪܦܺܝ ܓܢܘܢܶܗ ܘܓܶܢܣܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܐܰܒܽܘ̄    

      ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ 

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܠܝܛܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(443)

      ܙܳܚܰܬ ܘܐܶܬܳܬ ܓܽܘܕܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܘܰܕܕܽܘܡܳܪܳܐ:  

      ܡܶܢ ܐܺܝܓܘܦܛܳܘܣ ܘܰܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܦܶܠܰܣܛܺܝܢܺܝ ܀     

      ܡܛܳܬ ܠܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܒܪܺܝܫ ܛܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܐܺܝܙܠܐܳ    

      ܩܒܰܥܘ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܬܶܐܣܘ ܗܰܝܟ̈ܠܐܶ ܠܐܰܠܳܗܘܬܳܐ܀  

      ܥܪܰܩ ܣܳܛܳܢܐ ܒܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܗܽܘܢ:    

      ܘܬܩܦܘ ܪܥܡܳܐ ܕܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ܀ 

      ܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܶܪ̈ܕܘܳܝܶܐ ܫܶܕܬܶܗ ܐܘܪܚܳܐ:

      ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ܀   

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܒܪܗܡ

ܠܘܛܢܝܐ : ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(543)

      ܒܥܺܝ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ :  

      ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܥܺܐܕܳܟ  ܀

      ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ :   

      ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ  ܀     

      ܒܥܺܝ ܚܠܳܦ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ

      ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ܀

      ܕܡܶܢ ܫܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ:    

      ܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܒܰܨ̈ܠܰܘܬܳܟ  ܀

      ܢܶܬܛܰܟܣܽܘܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܘܟܪ̈ܶܐ: 

      ܒܐܽܘܪܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀  

      ܒܥܺܝ ܚܠܳܦ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܢܶܣܬܰܒܥܘܢ     

      ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܰܝܢܽܘܢ܀  

      ܒܥܺܝ ܐܰܒܽܘܢ ܚܠܳܦ ܐܠܰܝ̈ܨܶܐ:    

      ܕܡܶܢ ܐܘܠܨܳܢܗܽܘܢ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ.  

      ܒܥܺܝ ܚܠܳܦ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܢ

      ܘܰܚܠܳܦ ܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܕܢܶܬܚܰܠܡܘܢ܀ 

      ܒܥܺܝ ܚܠܳܦ ܡܥܳܩ̈ܶܐ ܘܐܰܒܺܝܠܐܶ:   

      ܕܡܶܢ ܥܰܩܳܬ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܀ 

      ܒܥܺܝ ܐܰܒܽܘܢ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ:    

      ܕܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܘܢ      

ܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܒܣܘܣ ܘܚܬܗ ܫܘܫܢ ܘܪܒܗ ܣܒܐ ܠܘܢܓܝܢܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(643)

      ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ :    

      ܒܗܢܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ . 

      ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ:    

      ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܳܣܳܘܣ ܀     

      ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܛܰܥܝܳܐ: 

      ܒܬܘܠܐܳ ܕܰܟܝܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ .

      ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ:    

      ܦܠܰܛ ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ  

      ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ:     

      ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܨܡܰܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ  

      ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܠܟܘܪܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ: 

      ܘܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܐܶܬܒܚܰܪ ܀ 

      ܘܐܰܝܟ ܒܶܪܘܠܐܳ ܐܶܬܩܰܒܰܥ: 

      ܒܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀ 

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܟܦܢܐ

ܠܘܛܢܝܐ: ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

743)

      ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܐܰܪܡܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:    

      ܘܫܰܓܪܶܗ ܘܰܫܒܳܝܗܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ  

      ܒܪܶܓܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܰܗܺܝ ܠܪܶܓܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ:  

      ܘܐܰܫܘܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܰܘ ܒܘܣܳܡܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܀  

      ܫܰܒܩܶܗ ܠܝܰܬܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ:     

      ܘܐܶܙܰܠ ܘܰܥܡܰܪ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܘܪܒܳܐ    

      ܘܡܶܣܬܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪ̈ܥܽܘܢܶܐ:  

      ܕܢܶܩܢܶܐ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܘܰܡܗܺܝܪ ܡܳܐ ܕܰܡܨܠܐܶ ܀     

      ܥܒܰܕ ܥܶܢܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ: 

      ܘܰܗܘܳܐ ܐܘܟܠܐܳ ܘܫܶܩܝܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܐܶܙܕܰܗܺܝ ܒܗ  

ܥܠ ܣܗܕܐ ܡܪܝ ܚܕ ܒܫܒܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(843)

      ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܣܰܝܒܰܪ :    

      ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ  ܒܰܪ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ

      ܡܶܢ ܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܢܦܳܐ:   

      ܡܶܛܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܀ 

      ܐܰܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕ̈ܺܝܢ:    

      ܘܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ ܘܟܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܺܝ̈ܢ܀ 

      ܐܰܣܠܺܝ ܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ : 

      ܘܰܟܦܰܪ ܗܘܳܐ ܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ     

      ܘܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ :    

      ܪܗܶܛ ܗܘܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐܺܝܬ܀

      ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ :     

      ܣܳܗܕܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܀ 

      ܘܒܰܪܶܟ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ :    

      ܕܰܨܒܰܘ ܘܐܶܬܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܘܟܳܐ܀

      ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ:     

      ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀ 

      ܫܰܐܠ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ:    

      ܘܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܀   

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(943)

      ܐܳܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܡܰܥܘ ܢܶܨ̈ܚܳܢܰܘ̄ ܕܓܰܒܝܳܐ ܐܰܘܓܶܝܢ:  

      ܕܐܶܬܢܶܐ ܘܐܺܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܠܰܫܒ̈ܺܝܚܳܬܶܗ     

      ܟܡܳܐ ܒܶܝܬ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܐܰܚܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ

      ܘܰܟܡܳܐ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܥܩܰܪ ܗܘܳܐ ܘܬܰܒܰܪ ܘܐܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ

      ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܟܘܡܪ̈ܶܐ ܕܬܰܠܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ:

      ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀  

      ܘܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܚܰܝܠܐܳ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ:  

      ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܺܝܕܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܕܠܐܶ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ܀  

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܕܕܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(053)

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ ܗ̄ :    

      ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܫܰܝܢܳܐ ܩ̄ ܀ 

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܗ̄:   

      ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܩ܀  

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ ܗ̄ :    

      ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܩ܀    

      ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܟ ܢܶܬܕܰܚܩܘܢ ܗ̄ :   

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܥܺܝ̈ܩܳܢܶܐ ܩ̄܀  

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܬܪ̈ܰܚܝܳܢ ܗ̄ :     

      ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ ܩ̄܀  

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܠܰܝܬܽܘܢ ܗ̄:   

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܩ܀ 

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܗ̄ :    

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܩ܀

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ ܗ̄ :    

      ܘܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܐܳܦ ܒܳܥ̈ܘܳܬܰܢ ܩ܀ 

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܕܙܝ̈ܬܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(153)

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܳܩܶܢܣܳܐ :  

      ܘܰܟܪܰܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. 

      ܗܳܢܳܐ ܕܬܰܠܡܶܕ ܐܳܦ ܐܰܥܡܶܕ    

      ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ܀   

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܩܰܪ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ:  

      ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ. 

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ:     

      ܒܟܽܠ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܀   

      ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܝܶܡ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ:    

      ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: 

      ܗܳܢܳܐ ܕܐܰܒܰܥ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: 

      ܚܘܠܡܳܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ܀     

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܚܣܰܝ̈ܳܐ: 

      ܘܛܰܟܶܣ ܘܟܰܘܶܢ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ:     

      ܗܳܢܳܐ ܕܐܰܪܬܺܝ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ :

      ܐܳܦ ܢܰܟܶܦ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ܀     

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ:   

      ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܀

      ܘܢܶܣܓܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܥ̈ܕܳܬܳܐ:    

      ܢܟܰܬܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

      ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܰܒܥܽܘܬܳܐ:    

      ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܀  

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(253)

      ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܘܒ̄ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝܬ ܠܳܟ     

      ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܠܚܰܝܠܐܳ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܣܳܡܳܟ܀ 

      ܓܠܰܝܬ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ:    

      ܐܳܦܠܐܳ ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܰܟܪܶܙ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ܀ 

      ܙܪܰܥܬ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ:   

      ܘܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܗܳܝ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܠܝ̈ܚܶܐ  

      ܒܥܰܘܠܐܳ ܚܰܒܫܽܘܟ ܘܰܒܬܶܢܳܢܳܐ ܫܰܠܶܡܬ ܚܰܝܰܝ̈ܟ:    

      ܚܠܳܦ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܕܺܝܠ ܗܘ ܟܠܺܝܠܳܟ

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܠܐܳ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܘܥܰܡܺܝܩܳܬܶܗ:   

      ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܟܺܐܢܳܐ ܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܘܚܰܘܺܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܫܠܝܚܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܠܥ̈ܳܢܶܗ:    

      ܕܠܐܳ ܬܶܬܒܰܣܒܰܣ ܡܶܢ ܥܰܢ̈ܳܬܶܐ ܘܕܺܐܒ̈ܶܐ ܝܰܥ̈ܢܶܐ܀    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܘܚܳܐ ܕܰܡܠܳܝܗܝ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܐܠܰܗܳܝܳܐ :     

      ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐܳ ܐܳܦ ܙܳܟܘܬܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ܀    

ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܣܝܐ ܚܟܝܡܐ

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(353)

      ܠܐܳ ܐܶܬܪܰܦܺܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܗ̄

      ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܩ̄܀ 

      ܐܶܠܐܳ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܗ̄ :  

      ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܪܶܗ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܩ̄܀    

      ܠܐܳ ܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܗ̄:  

      ܕܐܶܟܠܰܬ ܗܘܳܬ ܚܰܘܳܐ ܘܐܳܕܳܡ ܀  

      ܢܰܣܶܩ ܫܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܬܳܐ ܗ̄ : 

      ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܩ̄ ܀    

      ܕܰܓܒܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܗ̄: 

      ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ ܩܘܪ̄܀     

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܗܰܢ ܗܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ( ܚ )

ܐ- ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܟܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܟܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(453) ܠܐܰܓܽܘܢ ܚ̈ܰܫܶܐ ܢܚܶܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܦܳܠ̈ܚܰܘܗܝ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܩܰܝܡܘܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܚܰܪܒܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ: ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ: ܒܰܫܪܳܪܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܚܳܪܘ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܒܶܫܘ ܚܰܝܠܐܳ ܘܐܰܡܣܰܪܘ ܥܰܠ ܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܡܘܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܙ ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(553)

      ܥܺܕܬܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܪܬ ܝܰܡܺܝܢܳܐ:    

      ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܳܟ ܣܺܝܡܳܐ.  

      ܠܐܳ ܡܚܰܠܦܳܐ ܠܳܟ ܒܰܐܚܺܪܢܳܐ:   

      ܕܒܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ܀

      ܫܰܚܩܘܗ̇ ܛܪ̈ܘܢܶܐ ܪ̈ܳܕܘܦܶܐ:     

      ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܰܪܓܘܡܝܳܐ.  

      ܫܰܓܫܽܘܗ̇ ܕܐܺܒ̈ܶܐ ܚܳܛܘܦ̈ܶܐ:    

      ܒܢܶܟܠܐܳ ܘܙܺܐܦܳܐ ܘܰܛܠܘܡܝܳܐ܀    

      ܟܡܳܐ ܫܶܢܕ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܩܰܒܠܰܬ:   

      ܘܒܰܨܠܝܒܳܟ ܥܰܝܦܰܬ ܐܶܢܘܢ.    

      ܟܡܳܐ ܒܶܕܝ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܣܶܒܠܰܬ: 

      ܘܰܒܩܘܫܬܳܟ ܙܰܝܦܰܬ ܐܢܘܢ܀   

      ܫܰܗܳܐ ܠܚܺܐܦܳܐ ܕܡܰܨܘ̈ܳܬܳܐ:

      ܕܪܳܡܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ.    

      ܘܐܰܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ:  

      ܬܪ̈ܝܨܰܝ ܫܘܒܚܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀    

ܚܘܬܡܐ : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

( 653) ܛܘܒܰܝܗܘܢ ܠܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܦܠܰܚܘ ܠܰܫܪܳܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܥܨܺܝܪ ܫܽܘܡ̈ܬܶܗ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝ ܪܶܥܝܳܢܰܗܘܢ. ܟܦܰܪܘ ܒܚܰܝ̈ܐܶ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܘܕܳܫܘ ܥܽܘܩܣ̈ܐܶ ܕܒܶܣܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܕܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ. ܐܶܬܚܰܙܰܩܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܢܗܰܪܘ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܙܰܝܢܳܐ ܕܛܰܝܒܘܬܳܐ. ܘܐܰܩܪܶܒܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܘܐܰܦܪܶܓܘ ܒܰܟܠܺܝܠܐܳ ܘܗܳܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܡܘܕܝ̈ܢܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܡܶܛܠܬܳܟ ܐܶܬܩܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܘܡ: ܘܐܶܬܚܰܫܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܗܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: (ܚ)

ܐ- ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ- ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ:  ܩܘܩܳܝܳܐ

(753) ܫܡܰܥ ܣܳܗܕܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܐܳܡܰܪ: ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܕܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܗ ܡܶܛܠܳܬܝ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇. ܟܦܰܪ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܫܳܛ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܰܠܒܶܫ ܚܰܝܠܐܳ ܘܰܢܚܶܬ ܠܐܰܓܘܢܳܐ. ܐܰܩܗܺܝ ܠܣܰܝܦܳܐ ܒܒܶܣܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܕܳܫ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐܶ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܗ : ܗ ܒܩ̄ ܝܐܪܒ ܐܪܚܡܢܐ

(853)

ܐܳܘ ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ:

ܚܕܽܘܓܳܐ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ.

ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ:

ܙܡܺܝܢܳܐ ܠܡܶܫܬܘܬܳܐ ܀

ܘܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܨܡܰܚ:

ܘܐܶܒܪ̈ܶܐ ܕܪܘܚܳܐ ܦܪܰܚ.

ܘܰܣܠܶܩ ܠܐܰܘܳܢ̈ܶܐ :

ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܰܠܟܘܬܳܐ ܀

ܐܳܘ ܠܣܳܗܕܳܐ ܕܒܺܝܚܳܐ:

ܢܳܩܦܶܗ ܕܰܡܫܝܚܳܐ.

ܕܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܶܗ:

ܠܛܘܒ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܣܢܳܐ܀

ܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܢܺܝ̈ܩܶܐ:

ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ.

ܘܰܚܠܳܦ ܕܶܡ ܨܰܘܪܶܗ:

ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܩܢܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

(953) ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ: ܐܶܫܬܺܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܪܘܺܝܘ ܡܶܢܗ: ܘܠܐܳ ܙܳܥܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܐ. ܕܰܒܫܶܩܝܶܗ ܪܰܒܐܳ ܪܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ܀


ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܝܚܝܕܝ̈ܐ ܘܥܢܘܝ̈ܐ

ܦܬܓܡܐ:

ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܫܩܝ̈ܦܶܐ: ܘܡܶܢ ܪ̈ܝܫܶܐ ܕܛܘ̣ܪ̈ܐ ܢܶܩܥܘܢ. ܗܰܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ : (ܚ)

ܐ – ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ : ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܒ – ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܘܓܙܳܐ:

ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܘܩܝܐ

(063) ܡܶܢ ܒܶܣܡ̈ܐܶ ܘܡܶܢ ܗܶܪ̈ܘܡܶܐ ܓܒܰܝ̈ܐܳ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܒܣܶܡ ܠܰܡܫܝܚܳܐ ܕܘܟܪܳܢܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ(ܦܠܳܢ) : ܕܰܛܥܶܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܘܩܪܳܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܦܘܪܫܳܢܳܐ. ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܪܥܳܟ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܟ: ܕܥܰܡܗܘܢ ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܡܫܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܒܳܟ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܝܒ : ܝܒ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(163)

      ܟܶܢܫܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܛܠ ܡܳܪܗܘܢ ܟܦܰܪܘ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ   

      ܘܰܒܕܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܳܐ ܫܦܰܪ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ. 

      ܘܰܠܚܰܝ̈ܐܶ ܒܰܙܘ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ:     

      ܘܗܳܐ ܒܰܐܘܳܢ̈ܐ ܕܢܘܗܪܳܐ ܡܕܰܝܪܝ̣ܢ ܒܡܰܠܟܘܬ ܪܰܘܡܳܐ 

      ܟܢܰܘ̈ܬ ܥܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܐܰܩܶܠܘ ܓܶܦ̈ܐܶ ܠܘܰܥܕܗ ܕܪܳܡܳܐ:   

      ܒܥܰܘ ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܐܶ ܒܝܘܡ ܢܘܚܳܡܳܐ  

      ܘܢܰܡܶܕ ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܫܓܝ̣ܫ ܒܩܳܠ ܢܘܚܳܡܳܐ:    

      ܕܥܰܡܟܘܢ ܢܶܥܘܠ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐܶ ܘܰܕܒܘܣܳܡܳܐ܀   

ܚܘܬܡܐ : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܝ̣ܬܳܐ

(263) ܛܘܒܰܝܗܘܢ ܠܝ̣ܚܝ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܠܰܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܘܰܠܥܳܢܘܳܝ̈ܐܶ. ܕܰܣܢܰܘ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܢܝܳܚ̈ܘܗܝ. ܘܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܘܗܡܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܛܰܦܘ ܣܰܩܳܐ ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܰܫܩܝ̣̈ܦܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܘܒܰܙ ܚܰܝ̈ܐܶ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܕܘܒܳܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܦܘܪܫܳܢܳܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ ܘܰܩܢܰܘ ܢܰܦܫ̈ܬܗܘܢ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܡܠܦܢ̈ܐ

ܦܬܓܡܐ :

ܦܽܘܡܝ ܦܶܬܚܶܬ ܘܣܳܩܶܬ ܪܘܚܳܐ: ܘܣܰܟܺܝܬ ܠܦܘܪܩܳܢܳܟ. ܗܠܠܘܝܰܗ ܀

ܬܒܪܬܐ: ( ܚ )

ܐ – ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܐܳܘ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ: ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܀

ܒ –  ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܫܰܒ̈ܛܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ܀

ܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ : ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

(363) ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܒܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܠܐܳ ܦܳܚܶܡ ܠܫܘܦܪ̈ܰܝܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ): ܠܡܰܒܘܥܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ: ܡܰܠܶܠܬ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ: ܐܰܪܕܺܝܬ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ: ܦܰܫܶܩܬ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܓܶܡܬ ܓܢܝ̣̈ܙܳܬܳܐ: ܘܰܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܡ̈ܠܐܶ ܕܪܘܚܩܘܕܫܳܐ: ܐܰܫܩܺܝܬܳܗ̇ ܠܬܺܐܒܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(463) ܢܶܪܥܰܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ ܒܦܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇: ܒܕܘܟܪܳܢ ܪܳܥܝܳܗ̇ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ). ܐܰܒܳܐ ܕܟܰܢܫܳܗ̇ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܪܬܘܕܟܣܳܝܳܐ: ܙܪܰܥ ܒܳܗ̇ ܝܘܺܠܦܳܢ̈ܐ ܚܠܺܝܡ̈ܐ. ܘܦܰܝܶܓ ܨܶܗܝܳܗ̇ ܒܡܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܡܬܶܒܰܣܡܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܰܦܺܝܚܺܝܢ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܝܒ : ܝܒ ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(663)

      ܡܰܠܦܳܢ ܩܘܫܬܳܐ ܕܫܶܩܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܓܳܓܘܠܬܳܐ   

      ܘܰܛܥܶܢ ܣܓܽܘ̈ܠܐܶ ܚܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܕܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ.  

      ܘܰܪܕܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܫܰܬܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ:  

      ܘܰܒܪܳܐ ܪܰܒܝܶܗ ܘܪܘܚܳܐ ܐܰܫܩܝܶܗ ܒܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ܀    

      ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܐܰܢܗܰܪ ܠܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ:   

      ܒܙܰܠܓ̈ܶܐ ܫܒ̈ܝܚܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܘܬܶܗ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ.   

      ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܫܰܝܢܶܗ ܢܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܕܳܪ̈ܳܬܳܗ̇   

ܘܢܶܡܬܘܚ ܛܽܘܢܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܶܦܪܘܣ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠܟܽܠ ܣܰܘܦ̈ܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ : ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ

(663) ܛܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܪܳܟ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܐܰܓܥܶܠ ܠܳܟ ܥܳܢ̈ܗ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܕܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܘܫܢܳܐ ܬܶܪܥܝܗ̇ ܘܥܰܒܕܳܟ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܬܰܢܗܰܪ ܕܳܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ. ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܬܗܰܕܺܝܗ̇ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܐܰܓܘܢܳܟ ܒܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܦܘܪܫܳܢܳܐ. ܨܠܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܀

 

ܕܙܘܝܚܐ ܘܩܘܠܣܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ (ܟܰܕ ܣܳܥܪܝܢ ܠܰܒܢ̈ܝ ܡܰܪܥܝܬܳܐ)

ܩܠܐ : ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(763) ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܰܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܳܡܶܝܬ ܟܽܠܳܟ. ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܘܒܰܪ ܬܶܓܡܳܐ  ܬܽܘܒ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ. ܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܠܝܳܐ. ܘܰܒܬܘܠܐܳ ܐܰܝܟ ܝܘܚܰܢܳܢ ܛܘܒܳܐ ܠܥܕܺܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܳܟ܀

ܒ – ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ. ܕܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ( ܦܠܢ) :ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܝܢ̈ܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܚܳܕܶܐ ܡܳܪܳܟ ܒܰܐܓܘܢܳܟ. ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܟ ܒܰܐܬܠܺܝܛܘܬܳܐ: ܘܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܦܳܠܚܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܘܺܝܪܰܬ ܡܰܠܟܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܀

ܓ –  ܐܽܘܟܣܝܘܣ ܠܐܰܒܽܘܢ ܩܳܥܶܝܢܰܢ: ܥܰܡ ܐܽܘܟܣܝܘܣ ܐܳܡܪܝܢܰܢ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܢܶܗܽܘܘܢ ܐܽܘܟܣܺܝܘܣ. ܠܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) : ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܐܺܝܣܳܘܣ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܶܢܫܰܢ ܘܠܰܩܠܺܝܪܳܘܣ. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܐܶܣܛܰܒܪܘܣ. ܕܐܶܬܓܒܺܝܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܐܶܡܳܟ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܺܠܝܐܳ ܢܒܺܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

(863) ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܢܰܨܒܳܟ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܐܳ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ. ܕܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ: ܦܺܐܪ̈ܰܝܟ ܗܘܰܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܛܰܪ̈ܦܰܝܟ ܠܐܳܣܝܘܬܳܐ: ܘܥܺܕܬܳܐ ܒܛܶܠܳܠܳܟ ܝܳܬܒܳܐ ܘܡܶܣܬܰܬܪܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܐܰܩܢܰܬ ܒܣܰܘܟ̈ܳܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܙܰܝܬܳܐ܀

ܒ – ܐܳܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܥ̈ܕܳܬܳܐ: ܘܩܳܝܘܡܳܐ ܕܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܳܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܒܘܥܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ. ܛܘܒܰܝܗ̈ܶܝܢ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܐܶܫܬܘܺܝܝ ܕܢܶܚܙܶܝ̈ܢܳܟ ܘܠܐܶܕܢ̈ܶܐ ܬܘܒ ܕܰܫܡܰܥ̈ܝ: ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܙܥܽܘܪ ܦܘܡܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢ ܠܶܫܳܢܳܐ: ܕܰܢܩܰܠܣܳܟ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܀

ܓ –  ܕܢܰܚ ܫܡܳܐ ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܨܡܰܚ ܐܰܒܽܘܢ ܘܚܰܕܺܝ ܠܥ̈ܕܳܬܳܐ. ܡܛܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ: ܫܪܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܘܐܰܝܬܺܝ ܒܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܐܰܒܽܘܢ ܛܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܟܠܺܝܠܐܳ ܕܥܶܕ̈ܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܥܳܩ̈ܬܰܢ. ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܰܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

ܟܢ ܚܕ ܡܢ ܩܠܝܪܘܣ ܩܥܐ:

ܐ -ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ.

ܨܠܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ.

ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܦܠܢ )

ܒ – ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ.

ܠܰܨܠܰܘ̈ܬܳܟ.

ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ܀

ܓ -ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.

ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.

ܐܰܒܘܢ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܀

 

ܬܪܥܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܩ̈ܠܐ ܘܠܘܛܢܝ̈ܐ ܘܚܘܬܡ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܠܝܘܡܝ̈ ܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܘܕܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܩܕܡܝܬ

ܕܢܳܓܰܗ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܕܥܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ

ܕܪܡܫܐ

ܩܠܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(963) ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܗ ܕܫܺܝܦܘܪܳܐ ܘܫܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܐܶܣ̈ܰܝ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܓܰܠܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ. ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܳܬܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܕܰܡܽܘܬ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܙܳܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܣܰܚܶܦ ܠܳܗ̇. ܘܓܳܣܝܳܐ ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ ܕܐܶܬܬܣܺܝ̈ܡܝ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܫܘܪܳܝܳܐ. ܘܢܳܫܒܳܐ ܒܗܶܝܢ ܪܽܘܚ ܢܘܚܳܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܶܝܢ ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܀

ܩܠܐ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܕܬܳܐ

(073) ܛܰܠܐܳ ܕܚܰܝ̈ܐܶ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܪܰܣܶܣ ܐܶܢܘܢ  ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܘܢܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܢܰܛܶܠ ܥܰܠ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ: ܒܬܰܘ̈ܳܢܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܘܠ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܘܨܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܢܰܘܪܶܬ ܐܶܢܘܢ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܀

ܩܝܢܬܐ ܕܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ: ܕܪܰܡܫܳܐ

ܩܕܡܝܐ- ܒܩ̄  : ܗܰܘ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ.

ܬܪܝܢܐ- ܒܩ   : ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܐܶ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ

ܬܠܝܬܝܐ- ܒܩ̄      : ܩܰܠܺܝܠ ܗܘ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ.

ܪܒܝܥܝܐ- ܒܩ̄  :ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܢܰ.

ܚܡܝܫܝܐ- ܒܩ̄ :ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ.

ܫܬܝܬܝܐ- ܒܩ̄      : ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܘ ܩܰܕܝܫܰܬ ܐܠܰܗܐܳ.

ܫܒܝܥܝܐ- ܒܩ̄ : ܫܘܚܠܳܦ ܫܒܝܥܳܝܐ ܕܒܳܥܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܘܒ .

ܬܡܝܢܝܐ- : ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ

ܩܝܢܬܐ ܫܬܝܬܝܬܐ: ܕܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

(173) ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ: ܟܽܠ ܩܘܕܫܺܝ̈ܢ ܕܰܡܩܰܕܫܳܢ̈ܶܐ ܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܕܝܫܽܘܬܳܟ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ: ܟܽܠ ܣܶܕܪ̈ܺܝܢ ܕܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܫܰܦܶܠܬ ܐܶܢܘܢ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܟ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܒܰܥܘ ܠܰܢ ܘܡܶܢ ܢܘܚܳܡܳܟ ܦܘܪܩܳܢܳܐ܀

ܩܝܢܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ: ܕܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ

(273) ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܩܰܕܺܝܫܰܬ.  ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܩܰܕܺܝܫܰܬ . ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܠܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܕܘܟܪܢܐ ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܘܕܣܗܕ̈ܐ:

(373) ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܩܰܕܫܳܢ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܶܠܬܳܢܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܩܘܕܫܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܡܶܛܠܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܐ:  ܩܠܐ : ܩܘܩܳܝܳܐ ܕܰܬܝܳܒܘܬܳܐ

(473) ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܠܐܳ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐܚܺܪܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܐܺܝܬܰܝܢ: ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܬܳܢ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܠܐܳ ܢܚܰܒܠܰܢ ܪܘܓܙܳܟ. ܐܰܠܶܦܰܝܢ ܡܳܪܝ ܦܘܩܕܳܢܳܟ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܘܢ: ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܝܩܘܬܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܒ- ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܶܪܗܽܘܢ :  ܘܡܳܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܠܐܘܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܡܰܣܡܶܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܳܕܠܐܳ ܗ̄ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܐܚܪܢܐ : ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ

(573) ܘܳܝܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܥܰܕܪܶܬ: ܥܰܠ ܕܠܐܳ ܝܠܶܦܶܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܚܠܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܺܝ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܘܢ܀

ܕܨܦܪܐ ܩܕܝܫܬ ܐܠܗܐ

 ( ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܩܠܐ:

ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

ܩܠܐ:  ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(673)  ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:  ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܚܶܬ ܨܶܐܕܶܝܗ̇ ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܒܺܝܪܬܳܐ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ . ܫܠܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܶܣܟܺܢܘܬܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܫܳܪܶܐ ܒܥܘܒܶܟܝ. ܕܰܢܣܰܒܰܥ ܟܰܦܢܽܘܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ –  ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗܝ. ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܢܘܗܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܠܐܳ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܘܟܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܘܢ: ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ –  ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܠܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܒܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܛܰܟܶܣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܐܺܡ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܘܬܳܟ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܡܳܪܰܢ ܐܬܶܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ

(773) ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܪܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܗܕ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܠܥܰܢܺܝܕܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܡܳܪܝ ܒܰܠܰܝ

(873) ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ:

ܘܟܠܽܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܝܟ.

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܀

ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ

ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܘܪ̈ܟܳܬܰܢ:

ܘܰܨܠܘܬܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ

ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܀

ܢܒܺܝ̈ܐܶ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ:

ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܘܰܒܥܰܘ

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܀

ܛܰܠܐܳ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ :

ܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܒܺܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܕܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚ̈ܰܝܢ

ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

 ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ:

ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ.

ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ

ܘܚܰܣܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ܀

 

ܩܠ̈ܐ ܕܒܬܪ ܐܘܢܓܠܝܘܢ

ܩܠܐ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(973) ܨܶܡܚܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܐܰܢܗܰܪ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܥܕܺܬܳܐ ܒܰܪܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܘܡܰܟܪܳܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܘܡܶܗ. ܐܰܩܺܝܡ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܛܪܘܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܽܘܒ̈ܳܠܐܶ ܕܛܳܥܝܘܬܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܒܳܗ̇ ܚܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܕܠܳܝܟ ܬܶܗܘܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܐܚܪܢܐ: ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(083) ܒܪܺܝܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܐܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ. ܘܐܰܠܦܰܢ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܚܰܕ ܐܰܒܳܐ. ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܰܕ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܩܳܐܶܡ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈̇ܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܳܪܘܬܳܐ ܡܰܨܝܰܬ ܟܠ܀

ܐܚܪܢܐ : ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(183) ܡܰܠܦܳܢ ܩܘܫܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܕܳܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܦܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܐܰܒܽܘܟ ܐܠܰܗܰܢ. ܘܢܶܛܥܰܢ ܝܘܩܪܳܐ ܕܩܰܪܝܒܰܢ ܘܢܰܣܠܐܶ ܟܽܠ ܨܶܦ̈ܬܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܡܰܠܟܘܬܳܐ. ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :  ܛܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ

(283) ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܝܽܘܩܢ̈ܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܩܳܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܳܦܰܚ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܘܚܳܡܳܐ ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܐܳ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܬܶܙܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ. ܘܬܶܓܢܘܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܢܰܗܪܶܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(383) ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܦܢܳܐ ܕܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܥܰܠ ܓܳܓܘܠܬܳܐ. ܐܶܫܬܝ̣ܘ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ: ܥܩܰܪܘ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܰܠܶܦܘ ܒܳܗ̇ ܗܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ: ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܬܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܗ̄ ܘ ܗ̄܀

ܐܚܪܢܐ :  ܩܘܩܳܝܳܐ

(483) ܚܠܽܘܠܐܳ ܥܒܰܕ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܒܰܙܚܽܘܪܝܬܳܐ ܐܶܙܕܰܗܺܝ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ. ܩܒܰܥ ܗܘܳܐ ܓܢܽܘܢܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܘܠܬܳܐ. ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ ܘܨܶܨ̈ܶܐ ܘܠܘܟܳܝܬܳܐ. ܠܩܰܝܣܳܐ ܣܠܶܩ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܒܰܣܡܳܟܶܗ ܢܶܓܢܽܘܢ. ܘܕܰܦܢܶܗ ܬܪܰܥ ܘܰܡܙܰܓ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܘ ܗ̄܀

ܐܚܪܢܐ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(583) ܠܡܺܐܢܳܐ ܥܰܒܕܰܢܝ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܦܪ̈ܝܩܰܘܗܝ. ܕܥܳܐܶܠ ܠܝ ܢܝܳܚܳܐ ܩܳܢܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܐ ܩܳܥܝܳܐ. ܒܺܝ ܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܪܰܗܒܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܺܝ ܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ ܠܚܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܒܺܝ ܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܫܰܝܢܳܐ ܘܙܳܟܘܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܣܳܚܦܳܢ ܠܟܽܠ ܛܳܥ̈ܝܳܐ ܕܠܰܫܪܳܪܳܗ ܡܙܰܝܦܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܩܘܩܳܝܳܐ

(683) ܟܽܠ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ: ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܠܶܛ ܐܶܢܘܢ ܒܣܶܕܪܳܐ ܕܰܪ̈ܚܘܡܰܝܟ: ܐܰܫܡܰܥ ܐܶܢܘܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܟ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܳܡܪܳܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܺܝܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄܀

ܐܚܪܢܐ : ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

(783) ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܫܰܪܝܪܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ. ܘܰܩܦܰܠ ܠܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܐܰܨܡܰܚ ܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܒܠܶܒܰܘ̈ܬܳܐ ܕܣܳܓܘܕܰܝ̈ܟ: ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܪܰܒܘܬܳܟ. ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܝܗ̇

(883) ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܶܟ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܳܐ: ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܕܪܳܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܓܳܡܰܪ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܣܓܺܝܕܶܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ܀

 

ܚܘܬܡ̈ܐ ܓܘܢܝ̈ܐ ܕܡܬܐܡܪܝܢ ܒܫܘܠܡ ܩܘܪܒܐ ܐܠܗܝܐ

ܗܒܠܢ ܡܪܢ :

(983) ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܘܚܳܡܳܐ: ܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ: ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܘܺܝܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܐܘ ܥܘܡܪܐ ܕܙܒܢܐ:

(093) ܐܶܢ ܒܰܛܥܶܡ ܕܶܒܫܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܝܘܢܳܬܳܢ: ܢܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܩܢܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܬܝܰܬܰܪ ܕܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܛܰܥܡܽܘܗܝ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܢܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ܀

ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ ܒܡܨܪܝܢ:

(193) ܛܰܠܐܳ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܢܶܚܽܘܬ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܫܳܟ̈ܒܰܝ ܒܰܫܡܳܟ ܘܢܶܙܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܘܰܪ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܺܝܣܳܢ: ܒܐܶܣ̈ܛܠܐܶ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܐܐܪ ܕܢܘܚܡܐ:

(293)  ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܡܶܕܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܐܰܢܬ ܡܽܘܢ ܟܰܪܝܳܐ ܠܳܟ ܡܶܣܺܟܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܚܘ ܗܰܘܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܙܰܪܬܳܐ ܫܩܰܠܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܝܶܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܫܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܀

ܝܘܡܟ ܠܟ ܕܡܐ :

(393) ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܡܳܪܝ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ: ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܘܬܳܟ: ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܶܟ: ܕܠܐܰܘ̈ܳܢܶܐ ܢܶܫܬܽܘܘܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܰܦ̈ܰܝܟ܀

ܝܘܢܐ ܛܠܝܬܐ:

(493)  ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܶܗܪܰܬ ܬܺܐܒܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܕܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩ̈ܠܐܶ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܫܰܝܢܳܐ ܒܚܰܕܘܬܳܐ ܪܳܥܡܺܝܢ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܠܰܫ̈ܠܝ̣ܚܶܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢ ܒܪܺܝܟ ܩܝܳܡܬܳܟ ܝܳܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܘܪܩܳܢܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܀

ܗܢܘ ܝܪܚܐ :

(593) ܩܳܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܕܰܢܦܰܠ. ܘܚܰܪܰܪ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܝܽܘܡ ܢܘܚܳܡܶܗ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܘܚܶܗ ܀

ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܕܘܝܕ :

(693) ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܬܢܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ ܚܠܘܠܐܳ ܠܰܡܟܺܝܪܬܶܗ. ܘܰܩܨܳܐ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܡܙܰܓ ܕܡܶܗ ܠܚܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ: ܘܛܰܝܶܒ ܠܳܗ̇ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܀

 ܒܥܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

( 793)

      ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܐܺܢ̈ܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ:   

      ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀  

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ:    

      ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܘܚܳܡܳܐ܀  

      ܗܰܐ ܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܐܘܪܚܶܗ ܕܥܶܠܡܐܳ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ 

      ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܘܰܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ.     

      ܗܳܐ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܥܒܰܪܬܶܗ ܕܓܺܝܫܪܳܐ ܪܰܒܳܐ:     

      ܘܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܙܳܪܶܒ ܕܢܶܥܒܰܪ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀   

      ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝ̈ܐܶ ܦܳܩܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗ̈ܶܐ:      

      ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܶܨܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ    

      ܐܶܬܡܳܠ ܡܰܠܟ̈ܐܶ ܓܐܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ:    

      ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܫܰܦ̈ܠܐܶ ܣܚܺܝ̈ܦܶܐ ܐܳܦ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ܀  

      ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ:̇   

      ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܰܐ ܗܘ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܀

ܠܘܛܢ̈ܝܐܣ ܓܰܘܳܢܳܝ̈ܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܘܪܝܳܝܐ :

ܠܘܛܢܝܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ:

 ܒܩ̄ : ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(873)

      ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܘܚܳܐ :

      ܚܙܳܐܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܝܶܬ ܩܘܕܫܳܐ ܀   

      ܕܶܫܬܳܐ ܓ̈ܶܦܺܝܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ:

      ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܀    

      ܒܰܬܪܶܝܢ ܡܚܰܦܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܘܢ :  

      ܠܐܳ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܀   

      ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ

      ܕܠܐܳ ܢܺܐܩܕܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀ 

      ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܦܳܪܚܺܝܢ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ   

      ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܀    

      ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ :

      ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ ܀   

ܠܘܛܢܝܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ

ܒܩ̄ : ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(993)

      ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: 

      ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܐܳ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ.   

      ܠܐܳ ܬܶܟܠܐܶ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ:     

      ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀    

      ܨܠܘܬܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ:  

      ܘܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ.    

      ܗܺܝ ܬܶܦܬܰܚܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ:  

      ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬܰܢ܀

      ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ:     

      ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ.    

      ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ.     

      ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܀   

      ܐܠܰܗܳܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ:   

      ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܰܢ.

      ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ:   

      ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ܀  

 

ܠܘܛܢܝܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ

ܒܩ̄ : ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(004) ܐ – ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ ܢܶܙܕܗܰܪ. ܕܟܐܺܢܘܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ .ܚܘܫܒܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܘܟܳܬܒܳܐ. ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܐܳ ܢܳܣܒܳܐ. ܗ̄ܘܗ̄ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒ – ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܚܳܛܶܐ ܐܢܳܐ . ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܬܳܐܶܒ ܐܢܳܐ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܢܳܐ ܕܰܫܒܳܢܝ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ. ܘܳܝܠܺܝ ܕܠܐܳ ܬܳܒܶܬ. ܘܳܝܠܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܫܘܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

 ܠܘܛܢܝܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ

ܒܩ̄ : ܝܐܪܒ ܐܪܚܡܢܐ

104)

ܐ – ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ.

ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܒ – ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܢܳܩܫܺܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ.

ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܀

ܓ – ܬܰܪܥܳܟ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܕܥܳܐܶܠ ܛܥܺܝܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܢܳܦܶܩ ܫܩܺܝܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܕ –  ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܶܡܰܪ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ.

ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܦܳܬܰܚ ܐܢܳܐ. ܘܫܰܐܠܽܘܢ ܘܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܠܨܠܝܒܐ ܒܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܒܩ̄ : ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

( 204)

      ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܛܽܘܪ̈ܰܝ ܝܳܒܽܘܣ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ  

      ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ.

      ܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܰܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ: 

      ܘܩܶܪܒܶܬ ܨܶܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܡܶܛܠܳܬܶܗ      

      ܐ̱ܡܰܪܝ ܠܺܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܙܩܺܝܦܳܐ:   

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ

      ܐ̱ܡܰܪܝ ܠܺܝ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܬܠܐܶ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ:  

      ܐܳܡܪܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܐܰܣܟܶܠ ܒܰܥܕܶܢ܀  

 

ܠܘܛܢܝܐ ܓܘܢܝܬܐ

ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܒܩ̄ : ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

 (304)

ܐ – ܫܰܘܬܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕ̈ܫܰܝܟ:

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ.

ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܟ ܥܰܡ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܘܰܠܥܰܢ̈ܺܝܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

ܒ – ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ:

ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܫܳܪܶܐ.

ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܡܳܐ:

ܕܬܳܒܥܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܀

ܓ – ܐܳܘ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ:

ܕܒܰܨܠܰܘܳܬ̈ܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܬܳܘ ܠܐܺܝܳܠܰܢ.

ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܪܳܙܶܗ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ: ܐܰܦܶܩܘ ܡܶܢܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܦܰܪܢܶܣܘ ܠܰܣܢܺܝܩܘܬܰܢ ܀

ܠܘܛܢܝܐ ܐܦܪܝܡܝܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ

ܩܒ̄ : ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(404)

      ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ:   

      ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܳܠܐ̈ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ.     

      ܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇.    

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ 

      ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. 

      ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.

      ܘܒܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܰܝܟܽܘܢ.    

      ܚܳܕܝܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ܀    

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ.    

      ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܝ̣̈ܠܐܶ ܓܶܕܠܰܬ.  

      ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ.     

      ܘܣܳܡܰܬ ܟܠܝ̣̈ܠܐܶ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀ 

ܠܘܛܢܝܐ ܕܟܗܢ̈ܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܒܩ̄ : ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(504)

      ܠܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ:  

      ܒܗܳܝ ܡܠܰܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.   

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ:    

      ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀  

      ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܪܺܝ ܠܫܰܡܳܫܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ:  

      ܘܐܰܥܺܝܪ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܒܺܝܢܺܝܢ ܚܶܫܟܳܐ     

      ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܕܺܝܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ:  

      ܦܪܽܘܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܘܒܳܟ܀

      ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܪ ܐܠܰܗܐܳ:

      ܘܒܳܟ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ   

      ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܐܳܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ ܕܰܦܛܰܪܘ ܡܶܢܰܢ.

      ܒܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܀    

 

ܠܘܛܢܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܒܩ̄ : ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

604)

      ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܐܶܠ ܟܳܗܢܳܐ  ܘܣܳܐܶܡ:

      ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܪܳܙܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ     

      ܡܰܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܡܶܬܕܟܰܪ ܬܰܡܳܢ.  

      ܘܨܳܝ̈ܒܳܢ ܘܐܳܬܝ̈ܳܢ ܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ ܀

      ܠܰܘ ܟܽܠ ܕܰܥܢܰܕܘ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ:     

      ܕܐܺܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ.   

      ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܶܗ.    

      ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܒܶܝܬ ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܀

 

ܠܘܛܢܝܐ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(704)

      ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܢܰܨܝ̈ܚܶܐ:    

      ܐܰܕܺܝܩܶܬ ܘܚܰܫܳܐ ܠܶܒܫܶܬ.

      ܚܙܺܝܬ ܒܶܗ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܰܣܒܺܝܣܺܝܢ: 

      ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܐܳ ܕܛܳܒ ܚܰܣܺܝܢܺܝܢ܀   

      ܚܙܺܝܬ ܒܶܗ ܙܰܘܓ̈ܶܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ:  

      ܣܰܪܓܺܝܣ ܘܒܳܟܳܘܣ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ.  

      ܕܰܗܕܺܝܪܺܝܢ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ 

      ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

      ܚܳܪܶܬ ܒܫܽܘܦܪܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ:    

      ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ.  

      ܘܐܶܬܒܰܩܺܝܬ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܘܢ:  

      ܕܰܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܘܡܳܪܳܐ܀ 

      ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܚܰܕ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܓܰܕ: 

      ܘܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕܝܶܗ:  

      ܐܚܺܪܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܪܳܗܶܛ:    

      ܘܰܡܣܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀

      ܘܰܒܣܶܟ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܩܰܒܰܥ:     

      ܘܠܐܳ ܐܰܫܦܶܠ ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ.  

      ܘܡܶܫܬܰܢܕܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܪ̈ܳܕܘܦܶܐ.   

      ܘܗܶܢܘܢ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ܀     

      ܒܰܨܠܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ:    

      ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܗܘܢ.  

      ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ: 

      ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ܀

ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ

      ܕܬܶܬܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܺܝܠܰ̈ܝ̈ܗܘܢ:

      ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. 

      ܘܢܶܥܽܘܠ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܓܢܘܢܳܐ:    

      ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀   

ܠܘܛܢܝܐ : ܙ : ܒܩ̄ ܢܶܩܝܳܐ ܗܘܺܝܬ

(804)

      ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܝ ܐܶܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ:    

      ܕܡܶܢ ܫܘܪܳܝܳܐ ܠܳܟ ܢܶܩܦܰܬ.   

      ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ:   

      ܕܰܠܚܘܒܳܟ ܩܢܘܡܳܗ̇ ܙܶܩܦܰܬ܀ 

      ܕܝܶܠܕܰܬ ܟܶܢܫܳܐ ܕܠܳܟ ܐܶܚܰܕ:    

      ܘܰܠܩܘܫܬܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܣܰܒܰܪ. 

      ܘܡܶܛܽܠ ܚܘܒܳܟ ܕܡܶܗ ܐܶܫܰܕ: 

      ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܐܶܬܓܰܢܒܰܪ܀     

      ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܛܪ̈ܳܬܳܗ̇:     

      ܘܢܰܡܶܟ ܚܺܐܦܳܐ ܕܣܳܪ̈ܘܚܶܐ.

      ܘܩܘܫܬܳܟ ܢܰܚܕܰܪ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇:   

      ܘܢܶܕܚܘܩ ܫܘܩܪܳܐ ܕܕܳܠܘܚ̈ܶܐ܀  

      ܘܗܰܒ ܚܽܘܒܳܟ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ: 

      ܕܕܶܒܚ̈ܰܝ ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܢܶܕܒܰܚ. 

      ܘܫܰܪܰܪ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܒܪܝܬܳܐ:

      ܕܰܫܡܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܫܬܰܒܰܚ܀ 

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܚ ܝܣܘܥ ܒܗܓܗ̈ ܐܠܢܦܘܣ

(904) ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܕܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ:

ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܳܚܶܩ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.

ܘܚܘܒܶܗ ܡܛܰܠܶܩ ܠܰܬܥܺܝ̈ܫܳܬܳܐ:

ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܣܰܒܰܪ܀

ܒܰܙܒܰܢ ܢܶܣܝܘܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ:

ܡܰܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܪܳܚܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܝܶܫܘܥ ܫܰܦܺܝܪܳܐ:

ܕܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܥܒܰܪ ܀

ܟܰܕ ܚܘܫܳܒܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܺܝܚܳܐ:

ܢܶܫܬܕܶܐ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܐܰܒܳܐ ܢܝܳܚܳܐ.

ܘܰܒܟܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܠܰܢ ܡܕܰܒܰܪ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܘ ܦܪ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ:

ܛܦܽܘܣܘ ܒܓܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܶܫܘܥ ܚܰܒܺܝܒܳܐ.

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܪܝܒܳܐ:

ܒܫܰܝܢܳܐ ܚܳܝܶܐ ܡܶܢ ܠܐܳ ܟܒܰܪ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܚ ܒܩ̄ ܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ

(014)

      ܗܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ:    

      ܘܩܘܪܒܳܢܳܐ ܡܙܰܗܶܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.   

      ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܚܘܫܳܒ̈ܶܐ: 

      ܘܰܕܡܳܐ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܐܝ̈ܳܐ܀     

      ܐܪܳܙܳܐ ܕܡܰܦܢܶܐ ܟܽܠ ܐܰܒܝ̈ܕܶܐ:

      ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.

      ܐܽܘܟܠܶܗ ܡܒܰܛܶܠ ܨܶܢ̈ܥܳܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ:     

      ܐܳܦ ܘܡܰܫܘܶܐ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܓܒܰ̈ܝܳܐ܀    

      ܬܰܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܩܢܰܘ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ:

      ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. 

      ܕܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܘܡܳܝ̈ܶܐ:  

      ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳ̈ܐ ܀    

      ܟܡܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܡܳܪܝ ܒܚܽܘܒܳܟܥܺܕܬܳܐ    

      ܕܦܰܓܪܳܟ ܩܰܪܶܒܬ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܣܝܬܰܢ.   

      ܗܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܫܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ:

      ܠܳܟ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܚܳܟ ܚܰܝܳܐ ܀     

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܚ ܒܩ̄ ܠܟܽܘܢ ܛܘܒܰܝܟܽܘܢ

(114)

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܺܝܫܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ: 

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܳܗܶܒ ܬܰܪܣܺܝܬܰܢ.

      ܛܰܝܒܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܠܘܺܝܬܰܢ:   

      ܘܬܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܀ 

      ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܘܝܳܢܳܐ:

      ܕܰܫܦܺܝܥ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܚܰܘܣܳܢܳܐ. 

      ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܗܳܢ ܩܘܪܒܳܢܳܐ:̇   

      ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦ ܚܰܘܒ̈ܬܳܐ܀  

      ܕܳܠܬ ܡܶܢ ܫܘܒܚܳܟ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ:    

      ܘܩܰܒܶܠܬ ܥܠܰܝܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ.     

      ܕܬܰܓܗܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ:  

      ܘܬܰܣܩܰܢ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܛܳܒ̈ܬܳܐ ܀    

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܦܳܪܩܰܢ ܚܰܝܳܐ: 

      ܕܦܰܓܪܳܟ ܝܰܗܒܬ ܐܽܘܟܠܐܳ ܠܰܕܟ̈ܰܝܳܐ:     

      ܕܒܶܗ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܛܘܒ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ:  

      ܕܪܳܡܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܀   

 

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܗ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(214)

ܬܰܘ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܢܫܰܒܰܚ:

ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ.

ܘܠܰܫܡܶܗ ܣܓܺܝܕܳܐ ܬܰܘܕܺܝ ܢܕܰܒܰܚ:

ܕܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ ܀

ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܕܰܫܡܰܘ̈ܗܝ:

ܘܰܠܒܶܫ ܐܢܳܫܘܬܰܢ.

ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ .

ܡܺܝܬ ܠܡܰܚܳܝܽܘܬܰܢ ܀

ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܩܨܳܐ ܠܬܽܘܪܣܳܝܰܢ:

ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ.

ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡܙܰܓ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ:

ܕܢܰܡܕܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܀

ܩܪܽܘܒܘ ܐܳܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܰܬܝܳܒܘܬܳܐ:

ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ.

ܕܟܽܠ ܕܫܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ:

ܢܳܣܶܒ ܫܘܒܩܳܢܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ : ܚ : ܙ  ܒܩ̄: ܠܬܶܫܒܘܚܬܗ ܕܡܳܪܝܳܐ

(314)

      ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܘܬܳܐ: 

      ܚܽܘܒܶܗ ܐܰܚܬܶܗ ܠܘܳܬ ܫܶܦܠܰܢ.

      ܘܐܶܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫܘܬܳܐ:   

      ܕܢܰܓܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܐܰܦܠܰܢ܀ 

ܫܒܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܰܡܟܰܬܡܺܝܢ ܒܰܣܝܳܢ̈ܶܐ

      ܕܥܰܘ̈ܠܐ ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.    

      ܡܶܬܢܰܘܠܺܝܢ ܒܘܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ:  

      ܘܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܬܳܐ܀

      ܐܰܛܶܦ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܗܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ:   

      ܘܕܰܟܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܺܝܛܳܐ ܗܘܳܬ.   

      ܘܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ: 

      ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܗܘܳܬ܀

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: 

      ܕܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܣܺܝܬܳܢ.

      ܫܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ:

      ܕܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܚܰܣܺܝܬܳܢ܀     

ܠܘܛܢܝܐ: ܚ : ܙ ܒܩ̄:ܠܬܶܫܒܘܚܬܗ ܕܡܳܪܝܳܐ

(414) ܡܳܐܐ ܦܐܶܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܗܰܘ ܫܘܘܕܳܝܳܐ:

ܕܦܳܪܘܩܰܢ ܡܠܰܟ ܒܰܟܬܳܒܶܗ.

ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܚܰܝܳܐ:

ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ܀

ܐܶܡܪܳܐ ܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ:

ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܒܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ.

ܘܩܰܪܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ:

ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܣܺܝܡ ܀

ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ:

ܠܟܽܠ ܫܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

ܕܐܳܟܶܠ ܠܶܗ ܢܳܣܶܒ ܫܘܒܩܳܢܳܐ:

ܘܩܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܘܡܳܝ̈ܶܐ ܀

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܗ:

ܚܰܣܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ .

ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ :

ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܡܘܟܳܟܶܗ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :ܚ : ܙ ܒܩ̄: ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܐ

(514)

      ܡܐܳ ܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܕܰܡܛܳܢܝ:

      ܕܡܳܪܳܐ ܟܽܠ ܡܺܝܬ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈.    

      ܚܶܕܝܰܬ ܪܽܘܚܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ:

      ܘܰܩܥܺܝܬ ܕܛܘܒܳܐ ܠܺܝ ܘܛܽܘܒܰܝ܀

      ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܒܪܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: 

      ܟܰܕ ܚܙܳܢܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܶܗ. 

      ܐܰܫܶܦ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ:   

      ܘܛܰܥܢܰܢܝ ܘܐܰܥܠܰܢܝ ܠܰܛܝܳܪܶܗ܀  

      ܐܰܝܢܰܘ ܪܳܚܡܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ:     

      ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܠܰܝ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒܳܐ.     

      ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܢܳܢܳܐ:  

      ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܺܝܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ܀  

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ:  

      ܕܰܒܡܰܘܬܳܟ ܩܢܰܝܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ:    

      ܕܰܗܘܰܝܬ ܠܰܢ ܢܺܝܫ ܦܽܘܨܳܝܳܐ܀   

ܠܘܛܢܝܐ: ܗܳܐ ܕܒܽܝܚ ܗܽܘ

(614) ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܗܽܘ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ.

ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܐ:

ܡܶܛܠܳܬܰܢ ܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ :

ܐܰܫܺܝܕ ܗܽܘ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܫܳܬܽܘܝܰܘ̈ܗܝ܀

ܗܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ:

ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܡܰܢ: ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢܶܗ ܢܶܩܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ:

ܘܠܐܳ ܟܳܦܶܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܬܰܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܛܥܰܡܘ:

ܘܰܚܙܰܘ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܨܗܰܝ̈ܳܐ.

ܩܪܽܘܒܘ ܠܟܽܘܢ ܘܰܪܘܰܘ ܒܟܳܣ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܠܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܐܶܬܕܰܟܰܘ ܘܰܡܪܽܘܩܘ ܠܟܽܘܢ:

ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܘܬܐܳ. ܠܒܰܫܘ:

ܕܠܐܳ ܫܳܘܶܝܢ: ܠܗܳܢ ܦܳܬܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܐܶܠܐܳ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ: ܝܒ: ܝܒ ܒܩ̄: ܠܢܣܒܚ ܘܢܡܓܕ

(714)

      ܡܳܐ ܪܰܒ ܐܪܳܙܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ ܡܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ  

      ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ ܀

      ܠܕܰܕܟܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܙܰܗܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ:   

      ܕܠܐܳ ܓܶܝܪ ܫܳܘܶܝܢ ܠܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܐܶܠܐܳ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ܀  

      ܢܶܩܪܽܘܒ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ  

      ܠܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܙܠܺܝܚ ܕܶܡ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ

      ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܕܶܒܚܶܗ ܫܰܟܶܢ ܠܓܶܢܣܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܐܰܝ̈ܳܐ: 

      ܘܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܶܗ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘ: ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܀   

ܠܘܛܢܝܐ : ܗ: ܗ ܒܩ̄: ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

(814) ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܶܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܥܢܺܝ ܠܰܡܚܺܝܠܘܬܰܢ: ܘܐܰܫܘܳܢ ܠܫܘܒܩܳܢܳܐ: ܬܳܐ ܡܳܪܝ ܠܐܺܝܳܠܰܢ: ܡܰܠܟܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܐܰܪܘܰܚ ܥܳܩ̈ܳܬܰܢ: ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܐܽܘܠܨܳܢܳܐ . ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ: ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

 ܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ: ܘܢܶܫܪܰܟ ܠܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܓܰܙܳܐ ܕܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܐܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ : ܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܘܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܰܢ: ܘܰܡܪܽܘܩ ܟܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܀

ܠܘܛܢܝܐ :ܚ : ܘ ܒܩ̄:

(914)

ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ:

ܕܝܰܗܒܬ ܚܰܝ̈ܐܶ ܠܟܽܘܠܐܳ.

ܗܰܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܟܽܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ:

ܣܒܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܘܠܐܳ ܀

ܡܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܠܬܰܢ:

ܘܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܪܰܪ.

ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ:

ܘܰܒܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܰܪܰܪ ܀

ܠܪܰܘܡܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܬܳܠܝܳܐ ܐܺܝܕܶܐ:

ܐܳܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.

ܓܶܕ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܟܽܠ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ:

ܘܙܰܟܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܀

ܣܓܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ:

ܣܓܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܪ̈ܰܝܳܐ.

ܕܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ:

ܦܪܰܩܬܳܢ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܀

 

ܬܪܥܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܬܫܡܫ̈ܬܐ ܕܡܬܐܡܪ̈ܢ ܒܫܘܠܡ ܨܠܘ̈ܬܐ ܘܣܛܪ

ܩܕܡܝܬ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ :

(464) ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ ܗ̄ ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܢܶ ܝܰܡܝܢܳܟ ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ ܗ̄ ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܀

ܥܩܒܐ : ܒܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

(564) ܩܰܪܶܒܝ ܒܳܥܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܐܳܘ ܫܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܩܠܐ: ܥܠ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡ̈ܐ

(664) ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܘܪ̈ܟܳܬܰܢ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܫܘܺܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܀

ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܗܳܐ ܦܳܐܰܚ ܒܳܐܰܐܪ: ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܢ

(764) ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ: ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܠܒܰܪܬ ܕܘܰܺܝܕ. ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܀

ܐܶܠܦܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ: ܘܛܶܥܢܰܬ ܙܰܝܚܰܬ ܝܰܩܰܪܬܶܗ. ܠܗܰܘ ܩܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ: ܡܳܪܳܐ ܕܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܗܰܒܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ

(864) ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ ܘܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܘܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܐܰܪܦܺܝ ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܘܒܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܶܦܪܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܫܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ

(964) ܫܠܳܡܗܶ ܕܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܛܘܒܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܠܐܶ ܗܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܢܘܪܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܀

ܬܶܡܗܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܘܐܶܬܕܡܪܰܬ ܒܡ̈ܶܠܐܶ ܕܡܰܠܶܠ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܐܶܬܒܰܝܢܰܬ ܕܚܰܝܠܐܳ ܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܦܶܬܚܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܰܪܬ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

(074) ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ ܡܶܢ ܫܘܪܳܝܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܝ ܠܺܝܚܝܕܶܟܝ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܩܕܝ̈ܫܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ :

(174) ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܰܒܣܰܘܦܰܝ̈ ܬܐܺܒܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܀

ܘܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܀

ܥܩܒܐ: ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

(274) ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘܟ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܣܗܳܕ̈ܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܛܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܢܦܺܝܣܘܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܩܠܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ

(374) ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܠܬܰܢ: ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܗ. ܕܗܽܘ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܝܟܘܢ ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܬܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܙܳܟܘܬܳܐ ܀

ܫܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܐܢܳܫ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܢܶܗܽܘܘܢ ܟܳܪ̈ܘܙܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܓܒܳܐ ܠܗܶ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪ̈ܕܟܠܐܶ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ : ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ

(474) ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܥܒܶܕ ܕܘܟܪܳܢܗܘܢ ܦܳܪܘܩܰܢ: ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܘܡܘܕܝ̈ܢܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ :

(574) ܡܶܛܠܬܳܟ ܐܶܬܩܛܠܰܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ ܗ̄ ܘܐܶܬܚܫܰܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܀

ܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܢ ܗ̄ ܘܠܐܳ ܬܶܛܥܶܐ ܡܘܟܳܟܰܢ ܘܐܽܘܠ̈ܨܳܢܰܝܢ ܀

ܥܩܒܐ:

(674) ܕܽܘܟܪܳܢܟܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܘܟܪܳܢܟܽܘܢ: ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܀

ܩܠܐ: ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐ

(774) ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܐ ܒܪ̈ܝܟܶܐ: ܘܪܰܥܝ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܘܰܚܕܝܘ ܥܝ̣ܪ̈ܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܟܘܠܳܠܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܘܡ ܥܐܺܕܰܝ̈ܗܘܢ܀

ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܐ ܪ̈ܚܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܳܢ ܐܰܪܘܺܝܟܘܢ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܬܽܘܢ ܘܠܐܳ ܚܰܫܬܽܘܢ ܒܶܗ. ܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܚܙܰܝܢ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܗܽܘ ܐܰܪܘܺܝ ܠܰܢ ܘܠܐܳ ܐܰܪܓܶܫܢܰܢ ܒܐܽܘܠܨܳܢ̈ܐ ܡܶܛܠ ܚܽܘܒܶܗ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ

(874) ܛܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܛܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܛܘܒܰܝܗܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܘܚܳܡܳܐ܀

 ܡܶܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܟܰܫܰܦ: ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܗܽܘܘܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܀

ܩܒܠܝܗܝ  ܡܪܢ:

(974) ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܐܰܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܺܝܢ ܡܶܛܠ ܚܽܘܒܗ ܀

ܚܘܬܡܐ :

(084) ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ: ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܰܥܒܰܪ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ : ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܘܓܙܳܐ ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ ܩܕܝܫ̈ܐ

ܥܩܒܐ :

(184) ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܐܳ ܢܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ ܀

ܢܰܦܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܢܶܬܪܰܒܘܢ ܒܣܰܝܒܘܬܐܳ ܗ̄ ܘܫܰܡܺܝܢ̈ܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡ̈ܶܐ ܢܶܗܽܘܘܢ ܀

ܥܩܒܐ :

(284) ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܰܩܰܪܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܨܰܠܘ̈ܰܬܟܳ܀

ܩܠܐ: ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܕܺܬܳܟ

( 384) ܫܠܳܡܠܳܟ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ. ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܺܐܒܝܠ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܐܳ ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܕܰܟܪ̈ܺܝܗܺܝܢ ܘܰܛܪܽܘܕ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܽܘܘܢ ܠܰܢ ܀

ܬܗܰܪܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܓܰܒܝܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܡܳܪܝ(ܦܠܢ)  ܕܰܦܠܰܚ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܬܳܐ ܡܶܛܠ ܚܰܝ̈ܐܶ ܡܠܺܝܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܚܘܬܡܐ:

(484)  ܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܢܰܨܺܝܚ ܫܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ (ܦܠܢ) ܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܘܰܫܠܳܡܶܗ: ܢܕܰܝܰܪ ܒܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ :

(584) ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܗ̄ ܘܰܓܥܳܬܝ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܘܠ ܀

ܚܡܳܐ ܠܶܒܝ ܐܝܰܟ ܥܶܣܒܳܐ ܘܺܝܒܶܫ ܗ̄ ܡܶܛܠ ܕܰܛܥܺܝܬ ܡܶܐܟܘܠܬܶܗ ܕܠܰܚܡܝ ܀

ܥܩܒܐ:

(684) ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ : ܢܳܩܶܫ ܩܳܠܐܳ ܕܒܳܥܘܬܰܢ. ܠܐܳ ܬܶܟܠܐܶ ܡܶܢ ܣܳܓܘ̈ܕܰܝܟ: ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢ̈ܰܝܗܘܢ ܀

ܩܠܐ: ܩܘܩܝܐ

(784) ܐܰܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܐܳ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܐܺܝܬܰܝܢ ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܬܳܢ. ܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܠܐܳ ܢܚܰܒܠܰܢ ܪܘܓܙܳܟ. ܐܠܰܦܰܝܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܘܢ. ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܀

ܫܘܒܚܐ: ܛܘܒܰܝܗܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܘܢ. ܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܠܐܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܶܐ ܡܰܣܡܶܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܪܽܘܚ ܩܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܟܠܝ̈ܠܰܝܗܘܢ ܓܳܕܠܐܳ ܗ̄ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܝܫܰܝܗܽܘܢ ܀

ܚܘܬܡܐ:

(884) ܐܠܰܗܳܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܰܢ: ܫܡܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠ ܒܳܥܘܬܰܢ ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܀

 ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܠܝܒܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ :

(984) ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ ܗ̄ ܡܶܛܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܐܢ̈ܰܝܢ܀

ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܐܢ̈ܰܝܢ ܗ̄ ܘܐܰܒܗܶܬܬ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳ̈ܒܰܝܢ܀

ܥܩܒܐ:

(094) ܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟܳܐ ܨܠܝܒܳܐ ܙܳܟܶܐ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟܳܝܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܰܨܠܝܒܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܘܪܳܐ: ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܐܰܘܕܺܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܀

ܩܠܐ: ܣܳܗܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܢܬܘܢ

(194)  ܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܣܳܓܕܝܢܰܢ ܠܗ ܠܰܨܠܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܠܶܗ ܪܳܫܡܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܗܽܘܝܽܘ ܬܘܟܠܳܢܰܢ ܕܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܝܫܳܐ  ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܐܝܳܡܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܦܰܠܓܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܺܝܣܪܳܐܺܝܠ. ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܬܚܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܥ̈ܢܺܝܕܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܕܪܰܫ ܠܰܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܚܘܬܡܐ:

(294)  ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܛܰܥܢܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܗܽܘ ܢܶܪܘܣ ܛܰܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܟܗܢ̈ܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ:

(394) ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܡܶܛܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ ܀

ܐܶܢ ܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ  ܩܝܳܡܗܘܢ ܗ̄ ܣܳܗܕܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܠܶܦ ܐܢܳܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܥܩܒܐ:

(494) ܪ̈ܶܓܠܐܶ ܕܰܕܪ̈ܰܟܝ ܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܒܕܰܟܝܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܘܬܳܐ. ܢܕܽܘ̈ܫܳܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܢܕܰܝܪ̈ܳܢ ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܀

ܩܠܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܝܢܰܢ

(594) ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ. ܡܰܕܒܰܚܩܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܝ̣̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܚܘܣܳܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܝܫܳܐ ܕܰܫܠܝ̣̈ܚܐܶ ܡܶܛܠ ܟܳܗܢܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܟ ܠܺܝ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܩܠܝ̣̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܐܳܦ ܬܶܫܪܶܐ. ܐܶܢ ܬܶܐܣܽܘܪ ܐܶܢܳܐ ܐܳܣܰܪ ܐܢܳܐ: ܘܐܶܢ ܬܶܫܪܶܐ ܐܶܢܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܢܳܐ . ܘܐܶܢ ܬܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܐܶ ܫܡܺܝܥܐܳ ܗܝ ܒܳܥܘܬܳܟ ܀

ܡܢܥܠܡ : ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܳܒܥܺܝܢ ܡܢܶܗܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܳܗܢܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܛܶܟܣ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܳܗܢܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܝܰܩܰܪ ܠܡܰܠܟܘܬܳܐ ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܟܳܗܢܘܬܳܐ܀

ܚܘܬܡܐ:

(694) ܟܠܝ̣̈ܠܐܶ ܓܕܺܝܠܺܝܢ ܘܰܪܨܺܝܦܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܟܽܠ ܟܳܗܢܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܒܕܰܟܝܽܘ: ܟܠܝ̣ܠܐܳ ܒܪܺܝܫܶܗ ܠܶܗ ܣܳܝܡܺܝܢ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܩܘܩܠܝܘܢ:

(794) ܐܰܝܟ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܥܡܺܝܪܳܐ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܥܘܦܝܳܐ ܕܚܰܩܠܐܳ ܗܳܟܰܢ ܝܳܥܶܐ ܀

ܥܩܒܐ:

(894) ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܥܰܠ ܬܘܟܠܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܥܺܝܪ ܐܶܢܘܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܩܠܐ: ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ

(994) ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܢܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܳܦܩܺܝܬܽܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒܘܬܳܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܒܫܺܝܬܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܬܘܢ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܫܘܒܚܐ: ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝܕܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܠܐܳ ܢܰܡܠܶܟ ܚܶܫܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܣܰܒܬ ܪ̈ܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܩܪܺܝ ܐܶܢܘܢ ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܢܳܟ܀

ܐܚܪܢܐ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܦܝܣܘܢܳܝܗܝ

(005) ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ: ܕܡܰܠܦܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚܰܺܝܝܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ܀

ܫܘܒܚܐ : ܒܥܺܝܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܦܳܐܶܫ. ܒܥܺܝܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܐܶ. ܘܰܒܥܺܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒܶܐ ܘܠܐܳ ܐܰܘܬܪܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܕܐܰܚܳܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ ܠܐܳ ܦܳܪܶܩ  ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ ܕܪܶܢܝܳܗ̇ ܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬ

(105) ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܰܕ ܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܢܶܪܓܫܘܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܠܝܠܰܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܶܥܠܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܘܢܳܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܘܒܚܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܫܘܒܚܐ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܢܘܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ: ܕܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܟܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܚܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܒܛܰܝܒܘܬܳܟ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ. ܥܰܡܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܳܐ ܀

ܩܕܡ ܩܪܝܢܐ ܕܐܓܪ̈ܬܐ:

(205) ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܕܐܳܡܰܪ: ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܡܟܺܝܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܰܒܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕܶܐ. ܠܳܒܶܫ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ: ܠܰܕܠܐܳ ܒܳܠܐܶ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܕܪܰܗܒܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠ: ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

 

ܬܪܥܐ ܫܬܝܬܝܐ

ܦܘܪܫ ܩܝ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

ܡܘܕܥܢܘܬ ܩܝ̈ܢܬܐ

( ܕܰܥ ܕܩܺܝܢܳܬܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܰܕܨܰܦܪ̈ܶܐ ܩܒܝ̈ܥܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܰܪ̈ܫܝܡܳܢ ܒܕܘܟܝܳܬ̈ܗܶܝܢ ܘܗܳܝ ܕܣܘܬܳܪܳܐ ܠܰܕܪܰܡܫܳܐ ܢܳܩܦܳܐ . ܕܠܶܠܝܳܐ ܕܶܝܢ ܘܕܰܬܠܳܬ ܘܰܕܫܶܬ ܘܕܰܬܫܰܥ ܫܳܥ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܕܺܝܘܢ ܡܶܨܛܰܠܝ̈ܳܢ ܟܰܕ ܠܩܺܝܢܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܳܩܦ̈ܳܢ. ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܢܶܬܠܰܚܰܡ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܗܰܦܟܳܐܺܝܬ )

ܩܘܕܫ ܥܕܬܐ:  ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܚܘܕܬ ܥܕܬܐ:   ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܣܘܒܪܗ ܕܙܟܪܝܐ:     ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܣܘܒܪܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ: ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܐܙܠܬܐ ܕܡܪܝܡ:    ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ:     ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܓܠܝܢܐ ܕܝܘܣܦ:     ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܩܕܡ  ܝܠܕܐ:   ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܝܠܕܐ ܦܪܘܩܝܐ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܢܘܨܪ̈ܬܐ ܕܒܬܘ̄: ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܩܛܠܐ ܕܝܠܘܕ̈ܐ:  ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܓܙܘܪܬܐ ܕܡܪܢ: ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܕܢܚܐ ܦܪܘܩܝܐ: ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܝܘܚܢܢ ܡܥܡܕܢܐ:      ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܐܣܛܦܢܘܣ ܣܗܕܐ:    ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܚܕ ܒܫ̈̄ ܕܥܡܝ̈ܕܐ:     ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

      ܠܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܥܠܬܐ ܕܡܪܢ:      ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܟܗܢ̈ܐ:  ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܥܢܝ̈ܕܐ: ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܩܛܢܐ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܚܕ ܒܫܒ̈ܐ ܕܨܘܡܐ:    ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܣܘܒܪܐ ܕܒܬܘܠܬܐ:  ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܚܕ ܒܫ̈̄ ܕܩܝܡܬܐ:    ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܩܰܘܡܳܐ

      ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ

      ܬܡܝܢܳܝܳܐ

      ܟܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܚܘܪ̈ܐ:  ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ:     ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܩܰܘܡܳܐ

      ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ

      ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܟܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܚܕ ܒܫ̄ ܕܩܝܡܬܐ:    ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

      ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܣܘܠܩܐ:     ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܦܢܛܝܩܘܣܛܝ:  ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܦܛܪܘܣ ܘܦܘܠܘܣ: ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡ̈ܛܠܐ: ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܫܘܢܝܐ ܕܒܬܘܠܬܐ:   ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܨܠܝܒܐ:      ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܥܐܕ̈ܐ ܕܒܬܘܠܬܐ:    ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܥܐܕ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ:  ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ.

 

ܡܚܘܝܢܐ ܕܥܐܕ̈ܐ ܡܪ̈ܢܝܐ

ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܣܳܗܕ̈ܐ ܕܰܟܪܘܟܝܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ

ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ

ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ

1 –   ܪܺܝܫ ܫܰܢܬܳܐ. ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܘܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܳܣ.

60 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ.

70 – ܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ

80 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܣܳܗܕܳܐ.

51 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ.

71 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܢܛܽܘܢܺܝܘܳܣ ܪܰܒܳܐ

91 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܪܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܫܒܛ :

10 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܠܺܝܳܐ

20 – ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܐܳ

30 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܐܰܒܝ̣̈ܠܐܶ

00 –  ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܶܘܺܝܪܝܘܣ ܪܰܒܳܐ

ܐܕܪ :

00 –  ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܘܪܝܳܝܳܐ

 ܘܡܳܪܝ ܬܶܐܘܳܕܳܘܪܳܘܣ

90 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕ̣ܶܐ

52 – ܣܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

ܢܝܣܢ :

32 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܣܳܗܕܳܐ

ܐܝܪ :

10 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܡܺܝܟܳܐܝܠ ܘܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܳܢ ܕܰܟܦܳܢܶܐ

80 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܘܢܺܝ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܕܡܳܪܝ ܫܡܽܘܐܺܝܠ

11 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ

21 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܺܝܠ

51 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܕܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐܶ

02 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ

ܚܙܝܪܢ :

10 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ

92 – ܥܐܕܳܐ ܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܦܰܘܠܘܣ

03 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܝ̣̈ܚܶܐ

ܬܡܙ :

30 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܝ̣ܚܳܐ

51 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܩܘܪܝܰܩܳܘܣ ܘܝܘܠܝܛܐ ܐܡܗ.

02 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܠܺܝܳܐ

92 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܽܘܪܕܥܳܢܳܐ

03 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܰܕܘܥܬܳܢܳܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ

ܐܒ :

60 – ܥܐܺܕܳܐ ܕܰܡܛ̈ܰܠܐܶ

70 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܡܳܪܝ ܗܳܒܶܝܠ

51 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

61 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܳܒܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ

81 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܗ̄ ܦܺܝܠܠܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ

13 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ

ܐܝܠܘܠ :

10 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܶܐ ܩܠܘܙܡܳܝܳܐ

80 – ܡܰܘܠܳܕܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ

90 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܥܳܢܘܳܝܳܐ

41 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ

81 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܒܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܳܪܝ ܡܰܬܰܝ ܘܡܳܪܝ ܐܰܚܘܕܶܐܡܶܗ

42 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ

ܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ  :

10 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ ܘܡܳܪܝ ܐܰܒܰܝ

70 – ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܰܪܟܺܝܣ ܘܒܳܟܘܣ

51 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܘܡܳܪܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ

ܬܫܪܝܢ ܐܚܪܝ

71 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ

72 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܦܰܣܩܳܐ

92 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ

ܟܢܘܢ ܩܕܝܡ  :

40 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܒܰܪܒܰܪܰܐ ܘܝܘܠܝܰܢܰܐ

01 – ܕܘܟܪܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܒܶܗܢܰܡ ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܶܗ

52 – ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ

 

ܫܠܡ ܛܘܟܣ ܛܟܣܐ ܗܢܐ ܕܥܠ ܐܝ̈ܕܝܐ ܒܫܘܪܝ ܝܪܚܐ ܕܐܝܠܘܠ ܕܫܢܬ ܐܨܨܡ̄ 1990 ܒܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܐܢܕܐ ܒܝܕ ܡܝܟܐܢܐ ܕܚܫܘܒܬܐ ܐܠܟܬܪܘܝܢܟܝܬܐ ܕܡܶܬܩܪܝܐ ( ܟܘܡܒܝܘܬܪ) ܕܒܗ̇ ܟܠܗܝܢ ܙܢܰܝ̈ܐ ܕܐܳܬܘ̈ܬܐ ܘܙܰܘܥ̈ܐ ܕܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܟܝܬ ܘܥܪܒܝܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܠܫܢܐ ܠܐܰܬܝܢܝ̈ܐ ܚܪܝܙܝܢ ܘܰܡܛܟܣܝܢ. ܗܘܝ̈ ܗܠܝܢ ܒܝܰܘܡܝ̈ ܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܙܟܝ ܩܕܡܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܬܚܘܒܐ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ ܡܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ . ܒܒܥܘ ܡܢ ܟܠ ܐܝܢܐ ܗܘ ܕܢܩܪܐ ܘܢܙܡܪ ܒܛܟܣܐ ܗܢܐ ܢܨܠܐ ܡܛܠ ܥܢܝ̈ܕܘܗܝ ܕܒܡܫܝܚܐ ܫܟܝܒܝܢ ܘܕܟܠ ܡܢ ܕܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘܬ ܠܗ ܒܥܡܠܐ ܕܟܬܒܐ ܗܢܐ. ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ