ܫܘܚܠܦ ܩ̈ܠܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܫܚܝܡܐ

20- ܩܕܡ̄ : ܩܠܐ ܕܩܒܠܝܗܝ ܡܪܢ

21 – ܩܠܐ : ܠܐܳ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐܳ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ

22 – ܩܘܡܐ ܕܦܝܪܡܐ ܕܩܪܒ ܐܗܪܘܢ.

23 – ܩܘܡܐ : ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

24 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ : ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ

25 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

26 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܐܰܘ ܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ

27 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܢܢ

28 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ

29 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

30 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ

31 – ܩܘܡܐ ܒܩ ܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܐ

32 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܪܡܫܐ ܠܒܝܬܟ ܐܬܝܢܢ ܡܪܝܐ

33 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

34 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܨܦܪܐ ܚܙܐܘܘܗܝ ܬܠܡܝ̈ܕܐ

35 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܕܡܘܬ ܒܣܡ̈ܐ

 

 

 

36 – ܩܘܡܐ ܒ̄ܩ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

37 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܓܘ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܗܘܘ ܦܝܪܡܐ

38 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܗܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ

39 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܝܟ

40 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝ

41 – ܩܘܡܐ  ܒܩ̄ ܕܐܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܡܛܠ ܡܢܐ

42 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄  ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ ܕܚܢܢܟ

43 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄  ܩܘܡ ܥܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ

 

ܬܘܒ ܒܝܕ ܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܟܬܒܝܢܢ ܫܘܚܠܦ ܩ̈ܠܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܫܚܝܡܐ

20- ܩܕܡ̄ : ܩܠܐ ܕܩܒܠܝܗܝ ܡܪܢ

(ܓܘܫܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ. ܣܳܠܶܩ ܒܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬܳܐ ܩܦܺܝܣܳܐܝܺܬ.

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ – ܩܕܡܝܐ :

1- ܒܓܰܘ ܒܺܐܪܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܀

ܬܪܝܢܐ:

2- ܪܺܝܚܶܟܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܦܳܐܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ.

ܬܠܝܬܝܐ: ܕܩܕܝ̈ܫܐ –

3- ܢܶܐܬܝ̈ܳܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐܶ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܫ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

4- ܛܳܝܣܺܝܢ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪ̈ܶܐ. ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܒܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

5- ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܛܘܽܒ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܪܳܓܶܙ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܶܬܪܰܥܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ : ܕܬܝܒܘܬܐ –

6- ܐܰܝܟ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܥܰܡܘܽܕ̈ܶܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܐܰܗܪܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܗܘܳܐ ܡܪܰܥܝܳܢܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ܀

7- ܡܘܽܫܶܐ ܡܰܟܺܝܟܶܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐܳ. ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܀

8- ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܠܐܳ ܟܰܝܠܐܳ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ : ܕܥܢܝ̈ܕܐ

9- ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܡܛ̈ܰܐܠܐܶ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

01- ܫܶܠܡܰܬ ܘܐܶܬܓܰܡܪܰܬ. ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

11- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܩܳܪܶܝܬ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

21- ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܬܡܝܢܝܐ : ܕܩܝܡܬܐ –

31- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܀

41- ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܚܕܶܐ. ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܘܣܰܥܪܶܗ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

51- ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܢܚܶܬܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܣܰܒܰܪܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܀

61- ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܰܦܨܺܝ̈ܚܳܢ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

 

21 – ܩܠܐ : ܠܐܳ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐܳ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ

 (ܓܘܽܫܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ: ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ)

ܩܕܡ: ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ

1- ܠܥܳܠܰܡ  ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܐܰܬܠܝܺܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܀

2- ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܗܳܕܶܐ ܫܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܕܐܰܬܪܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܝ̱. ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܗ̄ ܘܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܕܳܡܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܠܡܰܪܓܳܢܝܺܬܳܐ. ܕܰܩܒܺܝܥܳܐ ܒܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܳܗ̇. ܠܐܰܪܒܰܥܦ̈ܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

4- ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܐܰܢܬ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܘܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܐ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

5- ܩܳܠ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܫܡܰܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܙܰܙ ܘܰܢܚܶܬ ܬܰܒܪܶܗ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܩܒܺܝ̈ܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

6- ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܟܰܕ ܓܳܥܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ. ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܘܐܰܢܝܺܚ ܐܶܢܽܘܢ ܀

7- ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ. ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܝܳܫܽܘܥ. ܕܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܢܰܚܡܶܗ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

8- ܓܘܽܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܟܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܗܰܘܬܳܐ ܕܰܩܒܝܺܪ̈ܶܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐܳ ܗܘ ܕܩܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܐܰܚܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܀

9- ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ  ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܩܳܐܶܡ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

01- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܪܳܘܙܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܪܰܣ ܛܐܰܠܐܳ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗ̄ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

11- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܓܳܒܘܽܠܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܨܰܠܡܶܗ ܦܰܐܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܶܗ ܀

22 – ܩܘܡܐ ܕܦܝܪܡܐ ܕܩܪܒ ܐܗܪܘܢ.

ܓܽܘܫܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ)

ܩܕܡܝܐ : ܕܥܢܝ̈ܕܐ –

1- ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܀

ܬܪܝܢܐ:

2- ܠܐܳ ܟܰܪܝܳܐ ܠܝܺ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ. ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܟܺܝܠ ܐܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܝܺ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

3-  ܒܳܟ ܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܘܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

4- ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܐܳܕܳܡ ܫܠܰܚ ܫܘܽܒܚܶܗ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܰܚܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܕܩܝܡܬܐ

5- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܛܶܠܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܐܶ. ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܪܰܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

6- ܒܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܚܳܪܶܬ ܟܰܕ ܐܶܬܘܰܥ̈ܰܕܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܢܶܡܫ̈ܚܳܢܳܝܗܝ ܒܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܩܰܒܪܳܐ ܠܰܡܒܰܣܳܡܽܘ. ܒܝܰܕ ܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܰܝܗܽܘܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ:

7- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܬܠܳܬܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

8- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܀

23 – ܩܘܡܐ : ܕܣܗ̈ܕܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

(ܓܘܽܫܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ)

ܩܕܡܝܐ: ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ –

1- ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܘ̣ܽܒܳܢܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܠܐܳ ܟܰܬܡܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܕܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܦܠܰܛܬ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܥܪܰܩܬ ܘܐܶܫܬܰܘܙܰܒܬ ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܗܳܐ ܢܳܨܰܚ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܀

2- ܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܟܣܶܗ. ܠܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ ܘܠܳܛܳܗ̇ ܠܐܝܺܙܒܝܺܠ ܫܳܛܝܺܬܳܐ ܕܓܶܙܡܰܬ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܠܳܛܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܰܪܩܺܝܰܢܳܘܣ ܘܰܠܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܒܶܕ ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܙܰܕܝܺܩ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܫܦܰܪܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܶܠܚܳܐ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܘܽܟ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܳܢ ܕܳܪܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܪܰܥܺܝ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܀

4- ܡܨܰܒܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܒܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ. ܡܨܰܒܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܥܳܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܰܗܝܺܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܥܳܒܰܪ ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

5- ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܒ̈ܳܗܰܝܢ. ܕܡܰܠܦܝܺܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰ̈ܝܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ ܀

6- ܥܰܦܝܺ ܐܝܺܣܚܳܩ ܠܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܘܥܰܝܺܝܩܳܐ ܠܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ ܓܠܐܳ ܠܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܒܰܕܶܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܕܚܰܐܝܺܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

7- ܫܟܶܒܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ. ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܕܢܳܐ ܠܐܳ ܫܶܡܥܰܬ. ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܐܳ ܣܠܶܩ. ܛܘܽܒܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܀

8- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

9- ܫܡܰܥܢܳܝܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪ. ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܝܺܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܳܒ̈ܳܬܐܳ. ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

01- ܒܥܺܝܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܗܳܪܟܳܐ ܦܳܐܶܫ. ܒܥܺܝܬ ܫܘܽܦܪܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܐܶ. ܘܰܒܥܺܝܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܠܐܳ ܐܰܘܬܪܽܘܢܝ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܕܐܰܚܳܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ ܠܐܳ ܦܳܪܶܩ. ܦܰܨܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܕܪܶܢܝܶܗ ܩܳܛܶܠ ܠܝܺ ܀

ܫܒܝܥܝܐ : ܕܩܝܡܬܐ

11- ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܩܳܛܘܽܠܰܢ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܢܰܚܶܡ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ. ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

21- ܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܰܬܝܰܒܶܒ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܐܰܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܰܚܦܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

31- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܒܘܽܟܪܳܐ. ܘܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܕܢܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܬܟܰܡܪܰܬ ܗܘܳܬ. ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܚܙܳܬ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܶܕܝܰܬ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܛܶܦܣܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܀

41- ܒܪܺܝܟ ܗܘܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܝܺܪܶܒ ܘܰܢܨܰܚ. ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ . ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܺܝܬܰܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܀

24 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ : ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ

(ܓܘܫܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܣܳܠܶܩ : ܒܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܢܬܽܘܢ)

ܩܕܡܝܐ: ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ

1- ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܕܕܳܫܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܠܐ ܫܓܘܽܫܝ̈ܶܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܳܠܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܰܢܩܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܦܠܰܛܬ ܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܐܳ ܟܰܬܡܳܟ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܕܥܳܒܪ̈ܳܢ  ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܀

2- ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܘܕܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܕܢܶܬܕܡܶܐ ܒܳܟ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ. ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܥܬܰܪ  ܡܶܢ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܒܝܶܬܓܰܙܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܒܥܺܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܀

4- ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܕܰܣܢܰܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܙܰܠܬ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢܬ ܨܠܺܝܒܳܟ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܨܠܘܽܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ : ܕܥܕܬܐ 

5- ܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܰܒܫܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܀

6- ܦܝܺܪܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܕܒܰܚ ܝܳܬܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܳܩܘ. ܐܰܦܝܺܚ ܪܺܝܚܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ. ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

7- ܗܶܐ ܡܶܢ  ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ. ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܠܰܥ ܒܰܬܘܳܪܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܣܶܡܳܠܐܳ. ܕܐܰܪܓܶܫܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܪܰܥܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܟܡܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܀

8- ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ. ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܝܗܝ. ܕܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ ܘܐܶܬܳܐ ܐܚܺܪܢܳܐ ܕܩܳܪܐܶ ܬܳܐ ܠܒܰܪ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܬܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܕܙܰܒܢܰܐ ܗܘ ܡܶܟܝܽܠ ܕܢܶܬܦܰܢܽܘܢ. ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

9- ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܶܗ  ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ. ܡܰܘܬܳܐ ܡܕܰܝܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܗܶܠ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܫܽܘܦܪܽܗ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

01- ܬܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܥܓܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܚܒܳܠܐܳ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܝܺ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܟܽܘܢ. ܡܢܰܦܶܨ ܚܶܠܐܳ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܟܽܘܢ. ܘܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

11- ܡܳܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܬܰܚܬܝܺ ܝܳܬܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܦܳܪܰܥ ܐܢܳܐ ܚܰܘܒܬܳܟ ܀

21- ܐܳܕܳܡ ܐܳܕܳܡ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܕܰܥܒܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܕܰܒܚܰܕ ܩܳܠܐܳ ܕܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܩܳܝܡܰܬ ܘܡܶܬܢܰܚܡܰܬ ܘܙܳܡܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܕܩܝܡܬܐ-

31- ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܓܰܢܬܶܗ ܕܝܘܣܶܦ ܚܰܘܝܺ ܢܰܦܫܶܗ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܰܡܪܽܘܗܝ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐܳ ܡܚܰܒܰܠ ܢܒܰܓ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܣܰܒܰܥ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

41- ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܰܓܶܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܒܰܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠ̈ܝܺܚܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܽܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܰܐܣܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

51- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܝܺܚܺܝܕܳܗ̇. ܘܫܶܩܠܰܬ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܶܣ̈ܡܶܐ

 

      -#1-

ܛܳܒ̈ܶܐ.  ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܐܶܣܬܰܒܪܰܬ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

61- ܒܝܽܘܡ ܢܘܽܚܳܡܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܕܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܝܰܗܒܬ ܠܘܒܳܒܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܀

25 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

(ܓܘܽܫܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ)

ܩܕܡܝܐ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

1- ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ̈ܝܺܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄  ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀

ܬܪܝܢܐ:

2- ܥܰܠ ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐܶ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܐܝܺܣܚܳܩ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗ̄ܘܗ݀̄ ܒܰܣܶܡ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

3- ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܟܬܝܺܒ ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܘܝܽܘܗܝ ܠܰܡܛܰܪܦܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܝܺܬ ܥܰܬܝܺܪܳܐ. ܐܰܘܒܠܘܽܗܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

4- ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܚܰܝ̈ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܰܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܐܶܡܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܝܺ. ܘܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܦܘܽܫܝ ܠܶܟܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܪܳܢܝ ܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܕܩܝܡܬܐ

5- ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܕܢܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܐܰܢܗܪܳܗ̇. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܪ̈ܳܘܙܳܢ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܢܚܶܬ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܣܥܰܪ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ ܐܰܚܪܒܳܗ̇. ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܟܰܗܝܺܢܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

6- ܗܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܝܳܬܒܳܐ. ܘܐܰܒܝܠܐܳ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܳܗܝܳܐ. ܚܠܳܦ ܡܰܢܢܳܐ ܕܐܶܟܠܰܬ. ܫܳܛܝܺܬܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܩܨܳܐ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܡܟܝܺܪܬܶܗ ܗ̄ܘܗ̄  ܘܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܀

 

ܫܒܝܥܝܐ:

7- ܩܘܽܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܟܺܝܠ. ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܢܘܽܗܪܶܟܝ. ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܟܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܕܰܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܘܪܶܒ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܀

8- ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ ܕܳܡܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܟܰܠܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܪܰܚܦܺܝܢ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܘܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܣܳܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܦܰܠܓܝܺܢ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

9- ܒܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ. ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܓܰܒܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܣܺܝܥܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܰܡܠܐܰܘܽܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܦܨܚܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܀

26 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ ܐܰܘ ܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ

(ܓܽܘܫܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ)

ܩܕܡܝܐ : ܕܥܢܝ̈ܕܐ

1- ܐܳܘ ܕܰܦܠܺܝܓ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܕܳܪܶܫ ܐܰܢܬ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܨܶܕ. ܕܚܰܝܠܐܳ ܫܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܘܕܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܐܳ ܫܰܢܝܰܬ ܀

2- ܕܰܡܟܺܝܢ ܘܰܫܠܶܝܢ ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܛܳܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܚܰܝܠܐܳ ܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܣܳܥܰܪ ܟܽܠܫܳܥ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܢܰ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܰܕܡܶܟܘ ܫܶܢܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܫܶܡܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

4- ܠܟܽܠ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܕܩܝܡܬܐ

5- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܘܪܒܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܘܝܰܗܒ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܕܠܐܳ ܣܰܒܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܘܽܠܰܢ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

6- ܕܡܶܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

7- ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ. ܠܚܰܝܳܐ ܩܛܝܺܠܐܳ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܪܬܝܺܬܳܐ ܒܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܡܰܚܝܳܢܳܐ. ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

8- ܫܰܦܝܺܪ ܝܰܘܡܳܐ  ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܕܰܡܠܐܶ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܕܨܠܝܒܐ

9- ܨܠܝܺܒܳܐ ܡܰܓܕܠܐܰ ܗܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܡܰܣܶܩ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܣܶܒܠܬܳܐ. ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܥܰܠܐܶ. ܘܒܶܗ ܢܶܣܰܩ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

01- ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܶܒܥܰܐ ܗܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܕܡܰܪܕܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܗܽܘ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܥܒܰܪ. ܒܶܗ ܢܶܥܒܰܪ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

11- ܨܠܺܝܒܳܟ ܓܶܦܰܐ ܗܘ ܩܰܠܺܝܠܐܳ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܦܪܰܚ ܝܰܩܝܺܪ̈ܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܬܰܪܥܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܐܰܥܶܠ ܟܽܠ ܨܶܝܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܀

21- ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܘܐܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܙ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܀

27 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܢܢ

(ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ)

ܩܕܡܝܐ: ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ

1- ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܢܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܕܡܳܪܳܟ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܬܰܐܣܶܐ ܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܐ ܟܶܢܫܰܢ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܕܪܰܚܝܺܩܝܺܢ. ܘܠܰܢ ܫܘܽܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܀

ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ܀

2- ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܓܳܒܶܐ ܘܫܳܩܶܠ. ܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ. ܢܰܨܺܝܚ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܓܒܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܠܶܗ ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܽܘ ܡܳܪܶܗ ܕܰܚܙܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܐܶ ܘܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

ܬܪܝܢܐ:

3- ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܡܳܪܶܗ ܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ. ܘܗܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ

4- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܝܺ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܽܟܘܢ. ܘܢܳܦܩܺܝܬܽܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܬܽܘܢ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܚܘܽܣ ܘܐܶܬܪܰܚܡܰܥܠܰܝܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

5- ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܰܡܠܶܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܣܰܒܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫܰܝ̈ܟ. ܩܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

6- ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܰܪܝܺܪ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܩܰܫܝܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܫܳܥܰܬ ܥܘܽܢܕܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܰܕܪܽܘܗ̇ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܒܛܶܠܘ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܫܚ̈ܰܠܝ ܥܰܝܢ̈ܶܐ. ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܳܟܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܳܟܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

7- ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܡܝܺܪܳܐ ܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܟܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܫܳܬܶܐ ܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܡܳܐܬܶ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ. ܕܨܶܝܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܝܬ ܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ. ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܘܰܫܟܺܝܚ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

8- ܠܐܰܟܣܶܢܝܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܐܺܙܰܠ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܫܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܬܶܒܟܶܐ. ܘܠܐܳ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ. ܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ ܠܝܺ ܐܶܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܛܰܐܠܐܳ ܪܳܣܰܬ ܥܠܰܝ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܐܰܟܣܶܢܝܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

9- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܘܽܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܣܛܳܢܳܐ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ. ܘܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

01- ܥܝܳܕܳܐ ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܥܰܢܺܝܕܳܐ. ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܦܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܣܳܡܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܣܳܡܢܰܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܐܰܢܺܝܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܕܟܗܢ̈ܐ 

11- ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ. ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܰܗܽܘܢ. ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܽܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

21- ܡܰܠܟܽܘܬܐܳ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܛܶܟܣ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܰܠܝܺܛܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܩܰܪ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܀

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܺܡܝܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܰܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܠܛܺܝܡܰܬܶܐܘܳܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܛܝܺܛܳܘܣ ܚܰܒܝܺܒܶܗ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒ̇ܐ. ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܒܰܝܬܶܗ ܫܰܦܝܺܪ. ܘܥܺܕܬܶܗ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܀

ܫܒܝܥܝܐ:

31- ܪܓܝܺܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐܳ ܥܒܰܕܬܳܟ ܠܝܺ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ. ܕܬܶܐܣܽܘܪ ܐܳܦ ܬܶܫܪܶܐ. ܐܶܢ ܬܶܐܽܣܘܪ ܐܶܢܳܐ ܐܳܣܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܐܶܢ ܬܶܫܪܶܐ ܐܶܢܐܳ ܫܳܪܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܐܶܢ ܬܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܡܺܝܥܳܐ ܗܝ ܒܳܥܽܘܬܳܟ ܀

41- ܟܰܟܪܳܐ ܕܩܰܒܠܶܬ ܡܶܢܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܚܶܦܪܶܬ ܘܰܛܡܰܪܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܺܝ ܚܰܝܠܐܳ ܐܶܬܬܰܓܪܶܬ ܒܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܨܶܝܕܰܝ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܒܰܐܥܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ. ܐܶܬܠ ܠܳܟ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܝܳܬܗܶܝܢ. ܘܐܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܕܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ: ܕܩܝܡܬܐ

51- ܒܨܰܦܪܳܐ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܬܰܪܡܶܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ. ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܚܙܳܬܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܦܬܝܺܚ ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܗܶܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝܰܬܝ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܡܽܘܢ ܬܳܒܥܰܬܝ ܢܘܽܗܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟ̈ܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

61- ܐܰܝܟ ܓܰܢܳܢܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܚܙܳܬܗܶ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܰܠܡܽܘܢ ܒܳܟܝܰܬܝ. ܘܰܠܡܰܢ ܒܳܥܝܰܬܝ. ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܰܠܡܳܪܝ ܫܰܩܠܽܘܗܝ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܳܢܝ ܐܰܝܟܰܘ. ܘܗܽܘ ܩܪܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܘܝܺܕܰܥܬܶܗ. ܘܗܺܝ ܪܶܗܛܰܬ ܣܰܒܪܰܬ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܀

71- ܢܚܶܬ ܚܰܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܐܰܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܬܰܒܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܡܘܽܟ̈ܠܶܝܗ̇ ܓܰܕܶܡ. ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܚܺܝ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܥܺܝܪܳܐ ܕܐܰܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܚܝܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܚܳܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

81- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܫܘܽܒܚܳܐ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܢܚܶܬ ܥܺܝܪܳܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܓܶܠ ܗܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ. ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܘܽܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܀

91- ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܰܛܡܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.  ܘܐܰܓܳܢܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܦܽܘܩܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܕܰܚܠܽܘܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܰܙܡܺܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܗܽܘ ܩܨܳܐ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܡܙܰܓ ܠܰܢ ܠܰܕܡܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܦܪܰܩ ܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

28 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ

(ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ)

ܩܕܡܝܐ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

1- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܝܢ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ:

2- ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܕܡܰܬܩܰܢ ܡܶܢܥܳܠܰܡ. ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܐܰܣܡܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ. ܐܰܘܕܳܐ ܒܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܟܰܕ ܚܰܐܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܒܳܟ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

3- ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ ܘܥܶܒܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܒܰܨܠܶܡ ܪܰܒܘܽܬܶܗ ܨܳܪܰܢܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܐܶܬܬܰܚܬܝܺ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ:

4- ܫܶܡܥܶܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ. ܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ . ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܥܶܗܕܶܬ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܐܳܦ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܝܰܥܪܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܐܶܬܕܟܰܪܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܶܡܪܶܬ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܡܩܝܺܡ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

5- ܡܰܪܝܺܪ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܩܫܶܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܠܶܗ. ܟܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܗ̇. ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܘܽܚܳܡܳܐ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܒܪܰܝܬܳܢܝ ܘܬܰܩܶܢܬܳܢܝ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

6- ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܐܰܚܰܝ̈. ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܢܶܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܺܝܠܝܺܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܥܬܝܺܕ ܗܽܘ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܛܰܥܡܽܘܗܝ ܠܟܳܣܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܕܩܝܡܬܐ

7- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܚܙܳܬ ܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܘܫܶܡܥܰܬ ܡܶܢܳܟ ܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܐܰܫܡܰܥ ܐܳܦ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܐܳܡܪܳܐ ܠܰܢ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

ܬܡܝܢܝܐ:

8- ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ ܘܰܙܡܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܟܰܦ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ. ܘܰܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܒܶܒܘ ܠܶܗ. ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܺܫܰܬ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ ܀

9- ܒܝܘܽܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܀

01- ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܡܰܘܬܳܐ ܦܰܨܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܢܘܽܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

 

29 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܓܘܽܫܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ

 ܩܕܡܝܐ – ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

1- ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܘܽܒܳܢܳܐ. ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܐܳܘ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ܀

2- ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܬܢܶܐ ܩܘܽܠܳܣܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ. ܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

3- ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܠܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܦܨܰܚܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ. ܘܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܐ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢܬ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܬܪܝܢܐ

4- ܠܳܟ ܛܘܽܒܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܛܘܽܒܳܢܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܕܫܰܡܠܝܺܬ ܪܶܗܛܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ. ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܽܘܬܳܐ. ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܘܽܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܪܳܟ ܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܡܣܳܢܳܟ. ܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

5- ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܒܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܝܺܫ̈ܰܝܟ. ܛܰܟܶܣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܓܘܽܕܰܝ̈ܟ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܝܺܠܳܟ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

6- ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܰܘܝܺ ܠܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܘܘܳܢ̈ܶܐ ܕܐܘܽܪܚܶܗ. ܥܰܒܕܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܩܶܢܛܳܐ. ܠܒܰܪܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܘܽܪܚܳܐ. ܘܰܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܒܳܗ̇ ܡܺܝ̈ܠܐܶ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܒܫܘܽܪܳܝܳܗ̇ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܀

7- ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ ܘܣܰܓܝܺ ܟܶܪܝܰܬ ܠܝܺ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܪܶܟܘ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܚܙܺܝܬ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܐܶܫܬܰܦܰܠܘ. ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܢܳܐ ܕܒܳܠܐܶ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܩܳܐܶܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

8- ܛܘܽܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܣܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܕܰܥܬܝܺܕ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܠܐܶ. ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܕܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܚܘܽܣ ܥܰܠ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

9- ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܐܳ ܬܣܺܝܡܽܘܢܳܢܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܨܰܒܰܬ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܐܝܺܬܰܝ. ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܒܶܝܬ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܣܝܺܡܘܽܢܳܢܝ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܩܳܪܶܐ ܠܝܺ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܺ. ܘܥܳܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

01- ܒܡܰܙܡܘܽܪܳܐ ܕܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܠܳܒܶܫ. ܗܳܐ ܠܒܶܫ ܥܘܽܫܢܳܐ ܘܐܶܬܥܰܫܰܢ. ܘܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܠܬܺܒܶܝܠ ܕܠܐܳ ܬܙܽܘܥܝ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ. ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܀

11- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܝܶܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܚܒܳܠܐܳ ܠܐܳ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ. ܕܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܗܳܐ ܩܳܥܶܐ. ܕܰܣܠܶܩ ܐܠܰܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܩܥܰܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܕܠܐܳ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

21- ܐܰܝܟ ܕܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܡܰܟܪܶܙ ܐܢܳܐ ܘܠܐܳ ܫܳܠܐܶ ܐܢܳܐ. ܕܡܰܚܪܰܡ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܣܶܠܩܰܬ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܢܶܚܬܰܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܣܶܠܩܰܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܀

31- ܙܶܠܘ ܟܰܬܰܪܘ ܩܰܠܝܺܠ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܝ̈ܺܕܰܘܗܝ. ܐܶܚܽܘܬ ܐܶܣܥܽܘܪ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܕܰܥܒܰܪ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܰܣܶܩܬܶܗ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܩܳܕܶܡ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܝܺܠܐܳ. ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

41- ܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܩܛܝܺܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܒܰܗܝܺܬ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ. ܘܪܡܳ ܩܳܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

51- ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܒܝܺܠܐܳ ܘܒܳܟܝܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܫܶܠܡܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܐܳܦ ܠܶܟܝ ܢܶܡܛܶܐ ܫܘܽܠܳܡܳܐ. ܣܓܝܺܘ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܨܳܕܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܕܰܪ ܘܰܫܕܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܨܰܠܒܰܬ ܠܰܒܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܡܰܪ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܨܠܝܒܐ :

61- ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܓܰܘܣܳܐ ܠܒܺܝܟܳܐ ܐܢܳܐ. ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܝܺܬ ܘܰܚܝܳܐ. ܘܦܰܪܩܰܢܝ ܒܰܕܡܶܗ. ܠܐܳ ܬܰܪܦܶܐ ܒܺܝ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܒܰܙܚܘܢ ܒܺܝ ܟܳܦܘܽܪ̈ܶܐ. ܕܝܶܠܦܶܬ ܟܰܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܣܢܺܝܩܳܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܥܰܩܶܒ. ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܪܳܡܶܐ ܒܺܝ ܣܶܕܩܳܐ ܀

71- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܚܰܝܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܒܳܥܝܳܢܝ ܐܶܠܐܳ ܠܚܰܕ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܬܩܶܢ ܒܺܝ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܒܺܝ ܬܘܽܒ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܕܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܚܳܣܢܺܝܢ ܠܶܟܝ. ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܐܝܺܬ ܒܶܟܝ ܀

81- ܪܰܒ ܗܽܘ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܚܰܝܰܒ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܦܰܠܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫܰܬ. ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܀

91- ܠܰܡܕܝܺܢܬܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܥܺܕܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܒܪܳܐ ܕܰܕܒܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܠܐܳ ܬܰܪܦܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܝܺܕܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܒܦܽܘܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܩܳܥܝܳܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܝ ܕܐܰܘܕܝܺܬ ܒܳܟ ܠܐܳ ܬܰܪܦܶܝܢܝ. ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܝ̈ܕܰܝܟ ܒܰܢܝܳܢܝ ܀

30 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ

ܓܘܫܡܳܐ ܬܡܝܺܢܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܳܐ. ܣܳܠܶܩ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

 

ܩܕܡܝܬ – ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

1- ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܐܰܟܰܝ̈ܟ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܀

ܬܪܝܢܐ :

2- ܥܶܛܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܗܰܢܺܝܐܳܐ ܐܳܦ ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܦܝܺܪܡܳܐ ܕܣܳܓܘܽܕܰܝ̈ܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ ܕܢܶܬܓܠܐܶ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܛܽܘܛ̈ܶܐ ܫܳܘܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܪܥܳܟ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܺܝܣܳܢ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܒܳܟ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

3- ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܟܘܽܪܣܰܝ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢܬ. ܘܥܳܐܠ̈ܳܢ ܩܘܽܕܡܰܝܟ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܠܡܶܫܬܰܐܳܠܘܽ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܫܰܡܠܐܳ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܘܽܩܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

4- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܓܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܓܙܺܝܪ ܘܰܕܚܺܝܠ. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܙܝܺܙܳܐܝܺܬ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܬܰܡܳܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܫܬܠܶܡ. ܘܥܰܡ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܣܶܡܳܠܐܳ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܐܳ ܢܶܬܡܢܶܐ. ܩܳܠܐܳ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܝܺܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

5- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܡܝܺܬ ܠܶܗ. ܘܚܳܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܐܳ ܗܘܝܺܬ ܬܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܕܰܬܗܰܝܡܢܽܘܢ. ܩܘܽܡܘ ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܚܙܽܘܢ. ܕܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܘܥܳܢܶܐ ܠܝ. ܘܢܳܦܶܩ ܘܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܘܙܳܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

6- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ. ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܘܽܠܰܢ ܘܐܰܚܺܝ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܝܰܗܒ ܠܘܽܒܳܒܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܕܺܝ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

7- ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܣܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܙܶܠܝ̈ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܝܺܠܐܳ ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

8- ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܥܕܺܬܳܟ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܫܰܝܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܩܳܡܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܘܽܠܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

9- ܝܰܘܡܳܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܚܙܰܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܒܘܽܟܪܳܐ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡ̈ܝܬܶܐ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܐܰܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܀

     

31 – ܩܘܡܐ ܒܩ ܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ ܕܐܝܡܡܐ

ܩܕܡܝܐ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܒܓܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ. ܢܳܨܰܚ ܫܘܽܦܪܶܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܶܟܝ. ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܀

2- ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܝܶܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܢܶܩܝܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܬܳܐ. ܕܝܳܠܕܰܬ ܠܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܣܰܢܝܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܠܐܳ ܐܘܩܕܰܬܶܟܝ ܢܘܽܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

4- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܗܰܝܟܠܐܳ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܳܘܣ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܝܺܚܝܺܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܚܰܫ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܐܰܚܺܝ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

5- ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܰܐܪ̈ܕܺܝܟܠܐܶ ܘܕܽܘܡ̈ܣܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܟܰܕ ܒܶܢܳܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܒܢܰܘ ܘܐܰܣܶܩܘ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܀

6- ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܝܰܗܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܫܠܝܺܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܰܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇. ܘܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܝܰܗܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܽܡܩܳܐ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܗܽܘܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

7- ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܦܝܺܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܥܘܽܕܪܳܢܳܐ. ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܝܰܩܪܰܬ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܀

8- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܐ ܢܛܝܺܪ̈ܳܢ. ܣܺܝ̈ܡܳܬܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܣܳܣܳܐ ܠܐܳ ܡܚܰܒܶܠ. ܘܓܰܢܳܒܳܐ ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܕܢܶܓܢܽܘܒ. ܘܡܳܪܟܽܘܢ ܕܐܳܬܶܐ ܒܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܬܝܒܘܬܐ :

9- ܬܠܳܬܳܐ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܫܩܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ. ܘܐܰܥܛܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܐܶܬܟܠܝܺ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܀

01- ܚܰܘܒܰܝ̈ ܚܰܒܶܠܘ ܬܘܽܩܳܢ̈ܰܝ. ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܣܰܚܦܽܘܢܝ. ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܝ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܠܶܗ ܘܳܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܫܘܢܳܩܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܰܥܠܝܺܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܠܕܺܝܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

11- ܒܰܣܝܺܡ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܠܝܺܠ ܗܽܘ ܥܰܠ ܢܳܣܽܘܒܶܗ. ܘܚܰܒܝ̈ܺܒܝܺܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܰܡܠܠܐܳ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܐܶܬܬܰܓܰܪ. ܘܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܩܢܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

21- ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܛܘܽܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ. ܡܶܢ ܫܘܽܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܡܳܪܗܽܘܢ  ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܠܶܠ ܘܐܰܘܪܶܒ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

31- ܘܳܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܢܶܬܶܥܗܰܕ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܦܪܰܫܘ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

41- ܒܠܘܽܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܪܫܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ. ܘܰܡܫܝܺܚܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܫܰܡ ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

51- ܕܰܡܟܺܝܢ ܘܰܫܠܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܠܐܳ ܡܳܝܬܝܺܢ. ܕܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܕܰܘܝܺܕ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܰܩܝܺܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

61- ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܐܶܬܒܰܕܰܪܘ. ܦܨܺܝܚ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܪܳܘܙܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܓܽܘܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܀

71- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܫܽܘܩ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ. ܕܗܰܘ ܕܰܙܩܰܦܘ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܥܕܺܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܺܘܢ ܨܳܠܘܽܒܬܳܐ ܀

81- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܳܗܢ̈ܰܝ ܙܺܐܦܳܐ ܠܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ ܟܶܣܦܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ. ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܓܳܠܘܽܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܕܰܡܟܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܰܘ ܓܰܢܒܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܐܶܙܰܠܘ. ܘܰܚܢܰܢ ܠܐܳ ܪܓܶܫܢܰܢ܀

91- ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܐܝܺܬ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܳܟ ܐܝܺܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܬܽܘܡ ܐܶܚܕܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

02- ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܐܳ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܪܬܝܺܬܳܐ ܒܢܳܛܘܽܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ ܀

 

32 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܪܡܫܐ ܠܒܝܬܟ ܐܬܝܢܢ ܡܪܝܐ

ܓܘܽܫܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܐܳ ܣܳܠܶܩ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

1- ܐܰܝܟ ܡܰܪܓܳܢܝܺܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ. ܨܡܰܚ ܫܘܽܦܪܳܟ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܦܝܺܪܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܕܦܳܐܰܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܕܘܽܒܳܪ̈ܰܝܟ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܀

ܬܪܝܢܐ :

2- ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܠܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܡܽܘܢ ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܢܶܨܒܰܬ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܕܥܶܩܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܒܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

3- ܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ. ܘܕܳܡܶܐ ܠܢܺܝܣܳܢ ܕܰܡܨܰܒܰܬ ܒܟܽܠ ܗܰܒܳܒ̈ܝܺܢ. ܢܺܝܣܳܢ ܡܰܦܨܰܚ ܠܶܗ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܚܰܕܶܐ ܠܟܶܢܫܰܢ. ܨܠܘܽܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

4- ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܥܶܒܪܶܬ ܘܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܰܘܗܝ ܕܳܫܶܬ. ܘܐܰܝܟ ܐܶܠܦܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܠܐܳ ܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܪܳܕܝܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

5- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܘܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܀

6- ܩܰܪܶܒ ܗܳܒܝܺܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܶܗ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

7- ܐܶܡܰܪ ܐܳܕܳܡ ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ. ܕܰܩܪܳܐ ܠܝܺ ܒܶܝܬ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܘܙܳܥܶܬ ܡܶܢܶܗ. ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܠܝܺ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܝ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܢܩܺܝܡܰܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܀

8- ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܐܳ ܙܩܝܺܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܙܶܩܪܰܬ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

9- ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܠܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܢܬ. ܕܟܰܕ ܚܳܕܶܐ ܐܢܳܫ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܡܰܟܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܫܘܽܠܛܳܢܶܗ ܫܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܡܒܰܝܰܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܟܡܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܀

01- ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܕܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܐܳܬܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ. ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܀

ܫܒܝܥܝܐ : ܕܩܝܡܬܐ :

11- ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܐܰܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܐܰܣܩܰܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܘܽܚܳܡܶܗ ܀

21- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܚܶܬܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܓܘܽܕܝ̈ܺܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܒܶܐܣܟܺܝ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ ܦܰܪܩܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

31- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܶܗ ܪܳܘܙܺܝܢ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܀

41- ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܒܶܗ ܬܘܽܒ ܦܢܳܐ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܒܝܺܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܀

 

      -#1-

33 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܬܝܺܬܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܐܳ.

ܩܕܡܝܐ :ܩܕܡ̄ ܕܥܢܝ̈ܕܐ

1- ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ  ܕܰܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

2- ܫܶܡܥܶܬ ܕܗܳܘܶܐ ܢܘ̣ܽܚܡܐ ܘܰܚܕܺܝ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܗܶܦܟܶܬ ܫܶܡܥܶܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ ܛܘܽܒܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܰܥܝܺܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܐܶܢ ܠܝܰܘܡܳܟ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܚܫܝܺܒ ܠܝܺ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܰܚܶܒܬܳܟ ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܬܳܒܥܺܝܢ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܡܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܫܘ̣ܦܪ̈ܺܝܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

4- ܥܰܕܠܐܳ ܐܰܝܬܺܝܬܳܢܝ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܰܝܬ ܠܝܺ. ܕܡܶܚܛܳܐ ܚܳܛܶܐ ܗܘܝܺܬ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܥܰܕܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܓܠܐܶ ܗܽܘ ܠܝܺܕܰܥܬܳܟ. ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܚܛܝܺܬ ܠܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܬܽܘܡ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ ܀

5- ܒܥܕܺܬܳܐ ܕܒܘܽܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ. ܫܟܶܒܘ ܐܳܦ ܐܶܬܬܢܝܺܚܘ.  ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܡܶܬܝܺܬܳܟ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

6- ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܗܪܰܬ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܦܰܨܚܰܬ. ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

7- ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܶܙܠܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܝܺܚܺܝܕܳܗ̇. ܘܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܰܦܬܝܺܚ. ܘܥܺܝܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܕܰܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝܰܬܝ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

8- ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܚܶܬܘ ܠܶܓܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܓܶܠܘ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ.  ܘܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܐܰܝܟܰܘ ܦܰܓܪܶܗ. ܫܡܰܥܘ ܟܰܕ ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

9- ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܰܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܨܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܒܰܥܛܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܘܓܳܣܰܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

01- ܩܳܥܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇. ܕܛܽܘܒܰܝ ܕܰܡܟܺܝܪܝ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܟܬܰܒ ܕܽܘܠܳܠܐܳ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܫܪܳܐ ܫܰܒܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܟܬܰܒ ܦܰܪܢܺܝܬ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܕܥܰܡܶܗ ܐܶܥܽܘܠ ܠܶܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

34 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܨܦܪܐ ܚܙܐܘܘܗܝ ܬܠܡܝ̈ܕܐ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ:

1- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܪܫܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܰܘܪܶܬ ܠܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ ܀

2- ܛܘܽܒܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܳܝܳܐ. ܦܳܠܚܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܫܒܺܝܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܢܳܨܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣ ܥܰܡܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܀

4- ܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗܳܝ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ. ܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ. ܕܐܳܡܪܰܬ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝܺ ܡܳܪܝ. ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܘܕܳܐ ܒܽܗܘܢ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

5- ܥܰܠ ܡܰܕܒܚ̈ܶܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܟܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

6- ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ. ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܳܢܚܳܐ. ܘܰܡܩܰܝܡܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܝܳܗܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܦܳܢܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܗܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

7- ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܝܬܳܢܝ ܐܠܰܗܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܘܰܚܣܰܡ ܒܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܨܳܕܰܢܝ. ܘܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܘܬܽܘܩܳܢ̈ܰܝ. ܩܳܠܳܟ ܢܚܰܕܬܰܢܝ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

8- ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܰܟܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܠܐܳ ܚܳܝܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܢܳܦܶܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܣܳܠܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ:

9- ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܶܠ ܫܘܽܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܢܣܰܒܬܽܘܢ ܗܽܘ ܡܚܰܕܶܬ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ:

01- ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܐܰܒܳܐ ܒܰܫ̈ܡܰܘܗܝ ܚܳܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܢܶܩܥܶܗ ܡܰܝܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܒܪܶܟܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܀

11- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܙܳܬܳܟ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܠܰܨܠܝܺܒܳܟ ܒܶܪܟܰܬ ܣܶܓܕܰܬ. ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܪܳܡܳܐ ܐܶܡܪܰܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܐܶܬܰܝܬ ܘܚܰܪܰܪܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

21- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܠܶܡܝ̈ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܒܰܙܡܝܺܪܬܳܐ ܕܙܰܡܰܪ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܘܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܝܺܩܳܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

31- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܨܰܒܶܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܨܰܒܶܬ ܡܳܪܰܢ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

35 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܕܡܘܬ ܒܣܡ̈ܐ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܒܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܢܬܽܘܢ

ܩܕܡܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

1- ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܰܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

2- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܽܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ. ܘܟܽܠ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡܝ. ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

3- ܫܡܳܟ ܐܠܰܗܳܐ.  ܐܶܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܢܘܽܚ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܶܘܶܐܠܐܳ. ܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܒܶܗ ܐܠܰܗܘܽܬܳܟ ܡܪܰܝܰܡܬܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

4- ܒܡܳܢܳܐ ܐܶܬܗܰܪ. ܐܳܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܒܡܺܝܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܚ̈ܶܙܶܐ ܥܰܡܽܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܘ ܒܰܩܒܺܝܪܳܐ ܚܙܺܝܩܳܐ ܦܟܺܝܪܳܐ. ܕܦܳܣܰܥ ܘܥܳܒܰܪ. ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܳ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

5- ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܨܳܪܶܐ ܥܢ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ. ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

6- ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܝܰܗܒ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܪܳܘܒܝܺܠ ܕܰܚܛܳܐ. ܒܕܶܡ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܩܰܪܒܶ ܗܘܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܟܰܠܘ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

7- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܬܰܒܪܳܗ̇ ܘܥܰܒܕܳܗ̇. ܕܝܳܫܳܐ ܘܬܶܡܗܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ ܀

8- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܢܦܰܩܝ̈ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܰܢܒܰܣܡ̈ܳܢܳܝܗܝ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܐܰܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

9- ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܟ ܚܰܕܳܐ ܠܥܕܺܬܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܣܳܩܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܫܪܺܝ ܡܶܢܳܗ̇. ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܘܕܰܚܣܳܡܳܐ ܀

01- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܙܰܘܥܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܠܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ ܀

36 – ܩܘܡܐ ܒ̄ܩ ܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܥܪܽܘܒܬܳܐ. ܣܳܠܶܩ ܒܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

1- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܗ. ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܒܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

2- ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܦܳܠܚܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܶܬܪܰܳܥܐ ܠܰܢ ܒܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܐܰܓܘܽܢܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ ܐܰܝܟ ܦܳܠܚܳܐ ܛܰܪܩܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܨܡܰܚ ܫܽܘܦܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܪܽܘܠܐܳ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܘܽܬܶܗ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

4- ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܩܳܡ ܒܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ. ܬܗܰܪܘ ܒܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܝܰܒܶܒܘ. ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܗ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

5- ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܒܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܝܳܪܬܝܺܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܀

6- ܕܰܘܝܺܕ ܒܰܪ ܐܝܺܫܰܝ. ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܳܪܝ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܥܰܦܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܡܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܰܚܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

7- ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܥܶܠܶܬ. ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܕܰܥܓܺܝܢ ܫܕܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܝܶܬܒܶܬ ܘܰܒܟܺܝܬܶܗ. ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܰܚܶܡܳܝܗܝ܀

8- ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܥܶܒܪܶܬ ܘܐܶܬܒܰܩܝܺܬ. ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܳܪܶܗ. ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܪܰܒܶܗ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܫܪܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

9- ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐܳ ܛܳܥܡܺܝܢ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܕܳܡܟܺܝܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܛܘܽܒܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܥܰܠ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܟܶܒܘ ܀

01- ܠܒܰܪܩܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܡܶܬܝܺܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܨܛܰܪܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ:

11- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܰܡܣܰܦܰܩ ܘܣܰܒܰܪܘ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܀

21- ܥܰܠ ܚܰܨ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܚܙܺܝܬܳܟ ܕܰܨܠܝܺܒ ܐܰܢܬ. ܘܚܶܫܶܬ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܘܰܚܕܝܺܬ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܚܰܝܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܩܒܺܝܪܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

31- ܒܓܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܙܒܰܢ ܕܰܘܝܺܕ ܡܶܢ ܐܳܪܳܢ ܚܙܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܘܓܰܢܳܢܳܐ ܩܪܳܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ. ܗܰܒ ܠܝܺ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܒܓܰܢܬܳܟ ܣܝܺܡ ܗܘܳܐ ܀

41- ܦܳܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܩܳܠܶܗ ܐܶܨܛܰܪܝܺܘ. ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܀

ܬܡܝܢܝܐ –  ܕܨܠܝܒܐ :

51- ܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܨܛܠܶܒ ܀

61- ܛܘܽܒ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܢܶܬܦܪܶܩ. ܘܙܳܟܶܐ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܘܝܳܪܶܬ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܀

71- ܡܰܢܽܘ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܟ. ܚܰܬܢܳܐ ܕܡܰܟܪܶܬ ܠܝܺ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ ܦܰܪܩܰܢܝ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܨܰܒܶܬ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ ܗ̄ܘܗ̄ ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝ ܝܰܠܕܰܝ̈ ܀

81- ܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܰܚܺܝܕ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܟܽܠܕܰܒܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܙܳܡܪܝܺܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܀

37 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܓܘ ܡܫܟܢ ܙܒܢܐ ܘܣܗ̈ܕܐ ܗܘܘ ܦܝܪܡܐ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܬܝܺܬܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܒܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ.

ܩܕܡܝܐ – ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

1- ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܘܺܝܪܶܐ. ܣܥܽܘܪܶܝܗ̇ ܗܳܫܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܕܗܳܐ ܒܰܣܒܣܽܘܗ̇ ܕܐܺܒ̈ܐܶ. ܘܰܙܪܺܝܩܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܢܟܰܢܫܺܝܗ̇ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܟܰܢܶܫ ܥ̈ܳܢܳܟ ܕܰܡܒܰܕܪܳܐ ܀

2- ܛܒܺܝܒܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܺܝܪܳܐ ܒܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܥܰܡܘܽܕܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܢܺܝܚܳܗ̇ ܡܶܢ ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܘܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐܶ ܕܰܥܕܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܗ̄ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܒ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܟܰܢܶܫ ܥܳܢ̈ܳܟ ܕܰܡܒܰܕܪܳܐ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܗ. ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܟ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܐܶܬ. ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܫܰܩܠܘܽܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ  ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܝܺܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗ̄ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

5- ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܚܳܕ̈ܝܳܢ. ܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗ̄ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ. ܩܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

6- ܩܳܠܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܫܡܰܥܘ ܗܘܰܘ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܩܢܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܡܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܛܳܒ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܒܳܪܘܽܝܗܽܘܢ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܨܳܪ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܗܳܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܀

7- ܩܳܠܗܶܝܢ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܠܝ̈ܳܢ. ܕܘܳܝ ܠܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܗ̄ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

8- ܒܐܘܽܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܪܰܚܦܽܘܟ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܘܫܰܘܬܶܦ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܒܰܕܡܳܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

9- ܡܽܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܐܶ. ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܩܰܒܪܳܐ ܫܝܺܥ ܘܰܛܒܝܺܥ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܘܐܶܬܰܢܚܰܡ. ܘܳܝܠܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܨܠܰܒܬܶܗ ܗ̄ ܘܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

01- ܢܒܺܝܳܐ ܕܳܢܝܺܐܝܶܠ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܬܩܛܶܠ. ܘܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ. ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܚܳܪܒܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܡܠܝܺ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܘܽܦܣ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

11- ܗܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܪܳܡ ܩܳܠܳܗ̇ ܦܬܝܺܚܝܺܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܰܘܪܒܳܗ̇ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܨܳܠܘܽܒܬܳܐ. ܘܰܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܀

21- ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܣܥܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܦܨܰܚ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕܺܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܐܰܩܢܺܝ. ܘܰܠܒܝܺܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܐܰܟܡܰܪ. ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܚܰܕܺܝ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

31- ܡܳܪܢܰ ܩܪܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܬܳܝ ܐܶܬܒܰܣܰܡܝ. ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܐܶ. ܚܙܰܝܬܳܢܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܬܳܢܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܬܳܝ ܘܰܚܙܺܝܳܢܝ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗ̄ ܕܡܶܬܩܨܶܐ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐܢܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܀

38 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܒܗܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܬܝܺܬܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܡܦܰܚܡܳܐ ܒܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

1- ܠܐܳ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܐܳ ܬܰܪܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܀

2- ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܕܳܡ ܐܶܡܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܢ ܫܰܠܰܚ ܫܽܘܦܪܳܟ ܘܐܰܗܶܠ ܘܒܰܙܰܚ ܒܳܟ. ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝܺ. ܗܺܝ ܡܠܰܟܬܰܢܝ ܘܐܶܟܠܶܬ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܬܚܰܝܒܶܬ ܗ̄ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܦܢܳܢܝ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܝ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܕܰܗܘܳܐ ܢܘܽܚܳܡܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܘܐܶܬܦܰܨܚܶܬ. ܘܛܶܐܒܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܘܐܶܬܓܰܢܚܶܬ. ܩܳܠܳܗ̇ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܟܰܕ ܢܳܗܡܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܰܛܪܰ ܠܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ ܗ̄ ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܀

ܬܠܝܬܝܐ:

4- ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܣܡܳܟܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܰܬܩܰܢ. ܬܰܡܳܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܗ̄ ܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

5- ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܕܢܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܐܰܢܗܪܳܗ̇. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܪ̈ܳܘܙܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܢܚܶܬ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܣܥܰܪ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ ܐܰܚܪܒܳܗ̇ ܘܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܟܰܗܝܺܢܬܳܐ ܗ̄ ܘܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܝܺܚܬܳܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

6- ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܓܒܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܣܺܝܥܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܰܡܠܐܰܘܘܽܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܗ̄ ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

7- ܩܳܡ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܫܰܠܚܶܗ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܗ̄ ܣܓܝܺܕ ܗܽܘ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

8- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܚܰܕܶܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܗ̄ ܘܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܣܰܬܶܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܨܠܝܒܐ :

9- ܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܩܰܕܶܫ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܚܰܣܝܺ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܣܰܚܦܶܗ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܙܰܟܺܝ ܠܣܳܓܘ̈ܕܰܘܗܝ ܘܗܳܐ ܒܥܺܐܕܶܗ ܪܳܘܙܺܝܢ ܗ̄ ܒܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܀

01- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ ܘܰܒܚܰܫ̈ܘܰܗܝ ܬܰܠܝܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܐܶܚܰܕܢܰܢ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

11- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܒܶܗ ܡܰܦܘܽܠܬܶܗ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܰܘܕܺܝ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܪܶܬ. ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܒܶܗ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܩܢܰܘ ܗ̄ ܒܶܗ ܡܰܘܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܟܽܠܫܳܥ ܠܶܗ ܣܳܓܕܳܐ ܀

21- ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܶܪܟܰܬ ܘܣܶܓܕܰܬ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܪܰܬ. ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܚܰܪܰܪܬ ܝܰܠܕ̈ܰܝ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܗ̄ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܀

 

39 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝܫ̈ܝܟ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܝܘܽܡ ܫܰܒܬܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ

 

ܩܕܡܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ:

1- ܢܶܦܬܰܚ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ. ܒܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܪܶܟܘ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܐܳܘ ܠܩܰܘܡ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܐܶܬܟܰܦ̈ܰܦܝ. ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܀

ܬܪܝܢܐ :

2- ܠܐܳ ܒܠܘܽܚ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܒܟܰܪܛܰܝܣܳܐ. ܘܠܐܳ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܓܰܒܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܥܰܦܪܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܶܗ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

3- ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܪܰܡ ܘܐܝܺܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

4- ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܘܽܢ ܡܳܝ̈ܘܽܬܶܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܶܠ ܫܘܽܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ. ܐܳܦ ܒܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ  ܣܰܟܰܘ ܠܦܳܪܘܽܩܟܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

5- ܬܶܗܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ. ܩܰܠܶܣ̈ܝ ܬܠܳܬ ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܕܚܰܕܝܺ ܗܘܳܐ ܠܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

6- ܪܳܒܘ ܗܘܰܘ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܬܠܳܬܰܝܗ̈ܽܘܢ. ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܘܕܰܠܬܰܚܬ. ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܪܳܒܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ. ܘܪܳܒܘ ܐܳܦ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܘܚܰܕ ܠܚܰܕ ܣܰܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

7- ܢܚܶܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܡܝܺܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܘܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

8- ܟܰܕ ܡܰܛܝܺ ܗܘܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܕܢܰܚ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܝܰܩܪܽܘܗܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܰܝܗܶܝܢ ܀

 

40 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ ܕܝܠܟ ܡܪܝ

ܐܰܘ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܓܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܳܓܗܰ ܫܰܒܬܳܐ

ܩܕܡܝܐ -ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

1- ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܟܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܀

2- ܐܶܢ ܐܝܺܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܘܽܨܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܟܰܪܝܳܐ ܠܝܺ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܪܳܕܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܨܶܝܕܰܝ. ܘܥܰܒܕܰܢܝ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܘܽܟܪܳܝܳܐ ܀

4- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

5- ܬܠܳܬܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܫܪܰܝܺܪ̈ܶܐ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܽܘܪܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

6- ܨܗܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܟ. ܘܢܳܡܘ ܘܰܕܡܶܟܘ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܥܰܕܠܐܳ ܚܙܰܐܘܽܘܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܩܰܒܪܳܐ ܢܚܶܬܬ ܘܰܣܥܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

7- ܫܰܦܝܺܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܘܰܫܒܺܝܚ ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܟ. ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܕܳܐ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܀

8- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܩܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ ܠܘܳܬ ܫܳܠܘܽܚܶܗ. ܠܟܘܽܪܣܝܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܫܰܒܩܶܗ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

9- ܩܝܳܡܬܶܗ ܗܘܳܬ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܶܗ ܒܘܽܟܪܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ ܠܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

01- ܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܓܰܘ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܚܣܳܡܳܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ. ܒܢܽܘܪܶܗ ܕܚܽܘܒܳܟ ܡܶܢܟܽܠ ܕܽܘܟ ܀

ܫܬܝܬܝܐ – ܕܨܠܝܒܐ :

11- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܙܕܰܝܰܢ. ܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܒܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܀

21- ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ. ܘܒܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

31- ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܀

ܬܡܝܢܝܐ .

41- ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܪܶܐ ܪܳܡܳܐ. ܠܥ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܀

41 – ܩܘܡܐ  ܒܩ̄ ܕܐܝܢ ܣܗ̈ܕܐ ܡܛܠ ܡܢܐ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܝܘܽܡ ܫܰܒܬܳܐ ܣܳܠܶܩ ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ.

ܩܕܡܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

1- ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܕܰܡܫܰܦܠ. ܘܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܕܰܡܫܰܦܰܠ ܐܰܢܬ. ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܠܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ ܡܰܒܗܶܬ ܐܢܳܐ ܕܐܰܛܥܺܝ ܒܟ ܒܰܥܕܶܝܢ ܀

2- ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ. ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܩܘܽܡ ܐܳܕܳܡ ܡܽܘܢ ܕܰܡܝܺܟ ܐܰܢܬ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܐܳܕܳܡ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܐܳ ܕܡܳܪܶܗ ܕܰܩܪܳܝܗܝ. ܘܐܶܣܬܰܟܰܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܶܗ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܩܳܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܫܡܰܥܘ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܒܶܫܘ ܐܶܒܠܐܳ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܓܶܢܣܳܐ ܕܠܐܳ ܡܡܰܠܶܠ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒܠܰܢ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܟ ܐܳܘ ܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܕܰܫܡܳܟ ܣܰܓܺܝ ܢܨܰܚ ܗܘܳܐ ܘܫܘܽܦܪܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܐܶܒܰܕ ܠܶܗ ܘܰܫܪܶܟ ܠܰܚܒܳܠܐܳ ܀

4- ܡܘܽܢ ܚܰܝܒܳ ܐܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܕܠܐܳ ܣܰܟܠܽܘ. ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܣܶܠܩܶܬ. ܐܶܢ ܚܰܝܳܒ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܠܝܺܠܐܳ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܒܗܶܬ ܐܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܦܽܘܪܩܳܢܝ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

5- ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܫܶܡܥܶܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܫܶܢܬܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܰܟ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܢܰܚܡܳܢܽܗܘܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

6- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܘܽܪܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܟܰܪܣܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܒܝܺܚܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܕܰܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܬܢܰܚܰܡ. ܠܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܨܳܪܽܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܫܰܡܠܝܺ ܢܒܺܝܽܘܬܗܽܘܢ ܀

7- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ. ܕܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܐܳ ܝܰܗܒ ܐܰܒܳܐ ܠܝܺܚܝܺܕܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐܳ. ܐܳܦܠܐܳ ܕܢܶܒܠܐܶ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܽܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܝܶܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

8- ܠܰܘ ܒܰܙܩܝܺܦܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܓܰܒܝܳܐ ܘܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܝܶܫܘܽܥ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܐܶܬܬܰܚܬܝܺ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܫܳܠܘܽܚܶܗ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܀

9- ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢܟܽܠܦܶܢ̈ܝܳܢ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ. ܬܗܰܪܘ ܗܘܰܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܩܥܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܽܘܢ ܥܶܒܕܰܬ ܒܰܪܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܨܰܠܒܰܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܬܶܒܗܰܬܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܨܠܰܒܬܶܗ ܘܥܺܕܬܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

01- ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܩܰܠܘ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܝܠܐܳ ܘܥܽܘܫܢܳܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘܦ̈ܶܐ. ܒܳܐܬܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܰܦܨܰܚ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܨܠܝܒܐ:

11- ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܝܘܩܢ̈ܶܐ ܨܳܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܬܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܒܓܰܘܶܟܝ ܡܰܕܒܰܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܶܟܝ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܀

21- ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܚܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܘܽܣܛܰܢܛܝܺܢܳܘܣ ܘܰܬܗܰܪ ܒܙܰܠܝ̈ܺܩܰܘܗܝ. ܫܰܩܠܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܘܰܢܨܰܚ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܢܳܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܨܠܝܺܒܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܡܢܰܨܰܚ ܠܣܳܓܘ̈ܽܕܰܘܗܝ ܀

ܬܡܝܢܝܐ :

31- ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܘܽܡܳܐ ܕܰܨܠܰܒ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܩܝܺܪ ܘܰܕܪܶܐ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܘܒܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܬܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܘܪܒܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܀

41- ܒܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܥܺܕܬܳܐ. ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܙܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܠܘܽܩܕܰܡ ܠܳܟ ܚܳܝܪܳܐ ܗܘܝܺܬ. ܕܬܶܦܪܽܘܩ ܝܰܠܕܰܝ̈ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ ܕܚܰܪܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

 

 ;fn2,2

42 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄  ܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ ܕܚܢܢܟ

ܓܽܘܫܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܒܶܐܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

1- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܡܠܝܺ ܐܰܓܽܘܢܳܟ. ܘܰܚܬܰܡ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܢܶܨܚ̈ܳܢܰܝܟ. ܐܳܘ ܐܰܬܠܝܺܛܳܐ ܢܰܨܝܺܚܳܐ. ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

2- ܦܳܠܚܳܐ ܫܠܝܺܚܳܐ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܣܥܰܪ. ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܠܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܨܰܠܐܳ ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ. ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܟܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܒܝܺܫ ܗܘܰܝܬ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܚܳܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܒܟܽܠܥܽܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ. ܡܶܬܥܰܢܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܕܠܐܳ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܦܳܬܚ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܓܰܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܦ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܪ̈ܺܚܡܶܐ. ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܀

4- ܓܰܙܳܐ ܘܥܘܽܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܝܺܬܰܝܟ ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܢܳܒܥܺܝܢ ܥܽܘܕܳܪ̈ܢܶܐ. ܠܟܽܠ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܘܐܰܠܝܺܨܺܝܢ. ܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܝܺܡܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܶܫܦܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܬܠܝܬܝܐ .

5- ܦܬܰܚ ܓܰܙܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܳܟ ܡܳܪܳܟ. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܗܰܒ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܕܰܟܪܺܝܗ ܗܰܒܠܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܠܕܰܡܥܳܩ ܗܰܒܠܶܗ ܠܘܽܒܳܒܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܫܚܺܝܩ ܠܫܺܐܕܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܀

6- ܡܰܪܓܳܢܝܺܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܘܽܡܳܐ. ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܕܣܝܺܡܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܡܰܒܥܳܐ ܚܰܝ̈ܐܶ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܢܛܝܺܪ ܟܠܝܺܠܳܟ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ. ܚܠܳܦ ܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܚܰܘܝܺܬ. ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘܽܬܳܐ ܀

ܪܒܝܥܝܐ – ܕܥܢ̈ܝܕܐ :

7- ܠܒܶܫ ܐܰܦܽܘܕܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܘܠܰܩܕܘܽܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܪܓܝܺܙ ܗܘܳܐ. ܘܰܟܠܐܳ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ ܀

8- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܓܥܶܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܥܰܦܪܳܢܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܥܒܰܕ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܒܫܘܽܫܶܦ̈ܶܐ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܳܪܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ :

9- ܒܢ̈ܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܳܪܝ. ܢܺܝܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܠܰܫܪܳܪܳܟ ܪܚܶܡܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܗܰܪܘ ܘܰܠܐܝܺܘ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܶܚܙܽܘܢܳܟ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܝ̈ܺܩܶܐ ܀

01- ܟܰܕ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܰܗܪܽܘܢ ܀

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܘܪܒܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܘܐܰܣܓܺܝ ܠܳܗ̇ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܰܢ. ܘܣܳܗܶܕ ܦܰܘܠܳܠܘܣ ܛܘܽܒܳܢܳܐ. ܕܡܰܟܶܣ ܠܰܦܠܝܺܓܳܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܣܰܟܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܐܰܢܬ ܐܶܢ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܠܐܳ ܚܳܝܶܐ. ܚܰܘܝܺ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܩܳܐܶܡ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

ܫܬܝܬܝܐ:

11- ܒܪܺܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ. ܘܪܰܣ ܢܘܽܚܳܡܶܗ ܥܰܠ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܫܝܽܘܠ. ܘܰܩܥܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܥܰܙܝܺܙܳܐ. ܒܗܳܡܳܢ ܒܶܠܥܰܬ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܐܶܣܬܰܚܰܦܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܓܰܙܝ̈ܶܗ̇ ܘܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܚܰܘܝܺ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳ ܡ܀

21- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܬܘܽܒ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ. ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܀

ܫܒܝܥܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

31- ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܪܶܙ. ܘܒܺܝܚܺܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܰܘܕܶܐ. ܕܠܐܳ ܡܬܰܚܬܰܝ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓ. ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܣܳܓܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܀

41- ܥܰܠ ܛܘܽܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܣܰܩܝ ܠܶܟܝ. ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ. ܡܬܝܺܚ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܕܝܰܗܒܠܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܡܩܰܕܡܝܺܢ ܣܳܓܕܝܺܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܝ. ܕܰܚܙܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܡܰܠܟܳܐ ܩܳܛܰܪ ܬܳܐܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

51- ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܬ. ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܟܠܐܳ ܘܰܛܥܳܐ ܘܐܰܘܒܕܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܒܥܳܬܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܙܰܐܘܽܘܗ̇ ܕܬܰܠܝܳܐ. ܘܰܥܬܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܐܰܡܠܶܟܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܝܳܗܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ –

61- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܩܳܥܶܐ. ܘܚܰܕܝܺ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܶܬ ܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ. ܘܪܶܘܙܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܀

71- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܨܶܝܕ ܐܳܕܳܡ ܒܫܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܬܰܢܰܚܡ. ܘܚܰܕܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܀

43 – ܩܘܡܐ ܒܩ̄  ܩܘܡ ܥܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ

ܩܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ :

1- ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܝܣܺܪ̈ܐܠܳܝܶܐ. ܟܠܐܳ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܐܰܝܟ ܦܝܺܪܡܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܀

2- ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܀

ܬܪܝܢܐ :

3- ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܛܘܽܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܐܶܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܚܛܝܺܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܳܩܶܠ ܘܥܳܛܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

4- ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܩܶܣܛܳܐ ܐܳܦ ܡܰܢܢܳܐ. ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܦܪܰܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܀

ܬܠܝܬܝܐ :

5- ܐܰܝܟ ܓܶܙܬܳܐ. ܨܳܪܶܟܝ ܗܘܳܐ ܓܶܕܥܽܘܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܩܰܒܶܠܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܰܐܠܐܳ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܰܕܰܢܚ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܢܗܪܳܗ̇ ܘܚܰܕܶܬ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

6- ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܀

ܪܒܝܥܝܐ :

7- ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ. ܘܰܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܝܺܢܳܐ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

8- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܒܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܪܳܟܒܺܝܢ ܠܡܶܬܥܰܠܳܝܽܘ. ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

9- ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ ܀

ܚܡܝܫܝܐ – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

01- ܩܘܽܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܦܳܪܽܘܩܰܝܢܝ. ܐܶܡܰܪ ܐܳܕܳܡ. ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܢܦܰܠܘ ܥܠܰܝ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܚܳܒܶܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܐܶܟܠܶܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܫܶܠܚܶܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܒܝܺܫ ܗܘܝܺܬ ܀

11- ܥܰܠ ܬܘܽܟܠܳܢܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܐܰܝܟ ܕܐܰܠܶܦܬܳܢܝ ܗܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ. ܗܰܒܠܝܺ ܫܶܐܠܰܬܝ ܕܐܰܘܕܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ. ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܀

21- ܦܰܟܪܰܢܝ ܒܝܺܫܳܐ ܒܫܝܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܣܘܽܛܡ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܘܐܰܣܺܝܪ ܐܢܳܐ ܬܘܽܒ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ ܢܘܽܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܢܦܰܣܶܩ ܠܐܰܣܘܪ̈ܰܝ. ܘܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܀

ܫܬܝܬܝܐ :

31- ܥܺܕܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܕܰܬܚܽܘܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܒܢܺܝܫܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܀

41- ܚܽܘܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܟܳ ܕܰܒܠܝܺ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܩܪܺܝ ܒܝܰܕ ܩܳܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

51- ܩܘܽܡܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܙܡܰܪܘ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܝܺ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܰܢܚܰܕܶܬܟܽܘܢ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܡܶܟܽܝܠ ܘܦܶܨܘ ܚܰܠܐܳ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܐܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܀

ܫܒܝܥܝܐ :

61- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܥܝܺܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܽܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ. ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

71- ܪܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܡܰܣܝܽܘܬܳܐ ܫܳܘܚܺܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܢܰܦܰܨ ܝܽܘܩܢܳܐ ܕܐܰܫܚܶܬ ܘܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܢܶܦܢܶܐ ܠܫܘܽܦܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܀

ܬܡܝܢܝܐ – ܕܩܝܡܬܐ :

81- ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܘܩܳܡ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܘܙܳܥ̈ܝ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܪܥܶܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܫܰܦܠܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܀

91- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܠܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܥܘܽܫܢܳܐ ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܀

02- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܬܶܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܣܰܒܰܪܘ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܰܪ. ܘܗܳܐ ܩܳܕܶܡ ܠܟܽܘܢ ܠܰܓܠܝܺܠܐܳ ܀

12- ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܘܬܶܪܘܰܙܝ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ ܘܐܰܣܩܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܫܠܡܘ ܗܠܝܢ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܒܚܝܪܐ ܕܐܡܝܕ ܕܟܬܝܒ ܫܢܬ 1568 ܕܡܪܢ