ܪܝܫ ܩ̈ܠܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ (ܩܦܝܣܐ)

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ (6)

1؛1؛2؛2؛1؛3؛3؛1

1- ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟ̥ـܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ

2- ܬܳܐ ܐܰܒــــܪܳܗܳܡ ܒܰــــܕܶܩ ܠܰܢ

3- ܬܰܘ ܒܰܫـــܠܳܡܳܐ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟ̥ـــــܠܶܐ

4- ܐܶܬ̥ܪܰܓ̥ܪܰܓ̥ܘ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܕ̈ܺܝـــــܩܶܐ

5- ܠܳܐ ܬܶܬ̥ܩܰܢܰܛ ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܡܶــــܪܕܳܐ

6- ܝܰــــــــܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܳܠـــــܡܳܐ

7- ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܘܽܟ̥ܪܳܢܳܐ ܠــܟ̥ܺܐܢ̈ܶܐ

8- ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܕܡܽــــܘܪܬܳܐ

ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ (15)

1؛1

1– ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠــــܕܰܬ̥ ܐܰܠܳـــܗܳܐ

2- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠــܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ

3- ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ

4- ܗܳܐ ܥܶــܕܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽـــܘܬܳܐ ܡܳܪܝ

5- ܡܳــܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓ̥ܙܳܟ̥ ܬܰܟܣܰܢܝ

6- ܣܳܡ ܒܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ

7- ܥܰــܡ ܐܶܡــܪ̈ܶܐ ܒـــܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܟ̥

8- ܫܽܘܒــܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܕܰܒــܦܽܘܩܕܳܢܳܟ̥

   ܣܳܗܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘܢ (27)

1؛1؛2

1- ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ̥ܶܟ̥ܝ

2- ܐܶܙܰܠ̱ܬ̥݀ ܡܰـܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ

3- ܛܽــܘܒ ܠܰـــܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܛܽــــܘܒ

4- ܣܳܗܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܺܝــܚܺܝܕܳܝܳܐ

5- ܝܳــܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳـــܪܝ ܕܰܚܛܰܝܢܰـــܢ

6- ܐܰܝـــܟ̥ ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒــــܝܰܡܳܐ

7- ܒܰܬ̥ܠܳــܬ̥ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܰܒــܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ

8- ܥـــܒܶܕ̥ ܒܰܚܢܳܢܳܟ̥ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܟ̥

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ (49)

1؛1؛2؛2؛2؛3

1- ܠܶـــܟ̥ܝ ܛܽܘܒܰܝـــܟ̊ܝ ܡܰـــܪܝܰܡ

2- ܕܠܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܦـܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ

3- ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽــܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝــــــــܪܳܐ

4- ܡܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܬ̥ܢܶܐ ܩܽܘ̈ܠܳܣܰܘܗ̱ܝ

5- ܠܳܐ ܢܚܰܦܽܘܢ ܡܳــــܪܝ ܡܽــܘ̈ܡܰܝ

6- ܠܳܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰــܨܠܽܘܬ̥ܳܐ

7- ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܒܰܕܶܩ ܠܰـܢ

8- ܥܒܶܕ̥ ܠܗܽܘܢ ܢـܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟ̥ܪܳܢܳܐ

ܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ̥ (9)

1؛1

1- ܒܬ̥ܽܘܠــــܬ̊ܳܐ ܕܶܐܬ̥ܓ̊ܰܒــــܝܰܬ̥݀

2– ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝـܠܳܐ ܕܰܐܪܦܺܝ

3– ܢܒܺــــܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܫܠܺــܝܚ̈ܶܐ

4– ܫܠܳܡܠܳܟ̥ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ ܬܰܓܳܪܳܐ

5– ܐܰܠܶܦܰـــܝܢܝ ܡܳـــــܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ

6– ܫܽܘܒـــــܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܛܳܥܶــــܢ

7– ܡܰܠــܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ

8– ܫܽܘܒـــܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳـܠܳܐ ܕܶܐܡܰܪ

ܩܽܘܩܳܝܳܐ (17)

1؛1؛2؛2؛1؛1

1- ܚــܕܳܐ ܛܠܺܝܬ̥ܳܐ ܡܶـܢ ܒܶܝܬ̥ ܕܰܘܺܝܕ

2- ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶـــܣܽܘ̇ܣ ܛܰܠܳܐ

3- ܕܟ̥ܺܝܪ ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰـــܒܽܘܥܳܐ

4- ܠܳܟ̥ ܝܳܗܒܳܐ ܥܺـــܕܬ̊ܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܐܳܘ

5- ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰـــܫܡܰܝܳܐ ܥــܢܺܝ ܠܰܢ

6- ܛܽــــܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠــܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ

7- ܡܶــܢ ܪܽܘܡܺܝ ܡــܕ̥ܺܝܢܰܬ̥݀ ܡܰܠܟ̈ܶܐ

8- ܐܶܬ̊ܕܰܟ̥ܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܢܝܳܚܳܐ

ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ (30)

1؛1؛1؛1

1- ܒـــܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܝܶـــܠܕܰܬ̥݀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

2- ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽــܘ̈ܦـــــــܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬ̥ܳܐ

3- ܠܰܬ̥ܚܽܘܡܳـــܐ ܕܗܰܝـــܡܳܢܽـــܘܬ̥ܳܐ

4- ܐܶܡܰܪܘ ܠܺــܝ ܣܳــܗܕ̈ܶܐ ܒــܪ̈ܺܝܟ̥ܶܐ

5- ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܪ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬ̥ܝ

6- ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܡܽــــܘܬ̥ ܒܰܚـــܛܳܗ̈ܰܝ

7- ܨܰܠـــــܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܫܰــــܦܺܝܪܳܐ

8- ܥܰــܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܒـــܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܙܡܰܪܘ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ (69)

1؛1؛2؛1؛1؛2

1- ܡܶــܢ ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰــــܢ

2- ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܶܡـــــܫܳܐ ܥܳـــܒܰܪ

3- ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ

4- ܡܨܰܒܬ̥ܺܝܢ ܫــܡܰܝ̈ܳܐ ܒــܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ

5- ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳــܠܡܳܐ ܥܳــܒܽܘܪܳܐ

6- ܡܶـــܢ ܓܽــــــܘܒܳــܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ

7- ܢܶܬ̊ܕܟ̥ܰܪ ܐܶܢܽـــــܘ̇ܢ ܠܰܐܒܳـــܗ̈ܰܝܢ

8- ܫܟ̥ܶܒܘ ܟܺـــܐܢ̈ܶܐ ܒـــܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ

ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ (11)

1؛1؛1؛1

1– ܫܠܳـــܡܳܐ ܥܰܡܶܟ̥ܝ ܐܶܡܰــــــܪ

2- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡـــܥܰܬ̥݀ ܡܰـــܪܝܰܡ

3– ܡܶܢ ܦܽـــܘܡ ܟܽܠܰــܢ ܫܠܳܡܳܐ

4– ܐܰܝܟ̥ ܕܶܐܬ̥ܥܰــܕܰܪ ܡܽـــܘ̣ܫܶܐ ܡܶܢ

5– ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡــــــܫܳܐ ܩܰܒܶـــܠ

6– ܛܽܘܒܰــــܘܗ̱ܝ ܠܰܐܝــــܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ

7– ܒــــܗܰܘ ܥܶـــܕܳܢܳܐ ܕܢܳܚـــܬܺܝܢ

8– ܫܽــܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝــــܘܳܐ ܐܰܠܒܶܫܬ̊

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ̥ (22)  1؛1؛2؛1؛3

1- ܛܽــܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳــــܐ ܕܢܰܟ̥ܦܽܘܬ̥ܳܐ

2- ܡـــܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠــܥܺܕܬܳܟ̥

3- ܬ̊ܰܘ ܢـــܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟ̥ــܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ

4- ܪܰܘܡܳـــܐ ܘܥܽܘܡـــܩܳــܐ ܘܟ̥ܽܠ

5- ܒـܡ̈ܰܬ̥ܠܶܐ ܡܰܠܶــܠ ܦܳܪܽܘܩܰـــܢ

6- ܐܶܬ̊ܕܰܡــܝܰܬ̥݀ ܡܰــܠܟܽܘܬ̥ ܪܰܘܡܳــܐ

7- ܪܳܥܶـــܡ ܩܳـــܠܶܗ ܕܫܺܝــܦܽܘܪܳܐ

8- ܐܶܢ ܢܽــܘܚܳܡܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܽـــܘܢ

ܒܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܐܶܬ̥ܒܰܩܺܝܬ̥ (33)

1؛2؛2؛3؛3؛1

1- ܒــܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܝܶــــܠܕܰܬ̥݀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ

2- ܫــܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܓ̥ܺܝܓ̥ܶܐ ܘܫܰــܦܺܝܪ̈ܶܐ

3- ܙܰܕ̈ܺܝܩܶــــܐ ܕܰܪܚܶܡـــܘ ܩܽܘܫــܬܳܐ

4- ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ

5- ܒــܟ̥ܽܠܡܶــܕ̊ܶܡ ܐܶܬ̥ܒܰــܩܺܝܬ̥ ܘܠܳܐ

6- ܐܶܢܳܐ ܐܰܦــــــܪܶܝـــܡ ܡܳـــܐܶܬ̥ ܐ̱ܢܳܐ

7- ܐܰܒܳـــܗ̈ܰܝܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟ̥ܶܒـــــܘ

8- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡـܠܰܟ̥ ܢܽܘܚܳــــــܡܳܐ

ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ (75)

1؛1؛1

1- ܠܶܟ̥ܝ ܡܶــܬ̥ܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܐܶܡܳــــܐ

2- ܐܶܡܰܪܝ ܠܺـــــܝ ܡܰــܪܝܰܡ ܥܢܳܢܳܐ

3- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡــــܫܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ

4- ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳــــــܟ̥ ܗ̱ܽܘ

5- ܬܰܪܥܶـــــܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟ̥ܽܠـــܫܳܥ

6- ܕܰܚـــܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܙܕܗܰܪ

7- ܢܶܬ̊ܕܟ̥ܰܪ ܒܰـــܨܠܽܘܬ̥ܳܐ ܠــܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ

8- ܐܳܘ ܟ̊ـــــܡܳܐ ܚــــܢܺܝܓ̥ܳܐ ܗ̱ܘܬ̥݀

ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ(13)

1؛22؛1

1- ܐܰܝܟ̥ ܥܶـــــܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ

2- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܑܳـܐ ܕܰܓ̥ܒܳܟ̥ܝ

3- ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝـــــܢ ܕܽܘܟ̥ܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ

4- ܩܳܝܡܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒــܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ

5- ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳــܪܝ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ

6- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܰܠܟܰܢ

7- ܡܶـــــܢ ܐܳܕܳܡ ܫܰܪܺܝ ܡܰــــܘܬܳܐ

8- ܫܽܘܒــــܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ

 ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ (25)

1؛1؛1

1- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܰـــܕ ܙܳܚܰـــــــܬ̥݀

2- ܐܶܡܪܰܬ̥݀ ܡܰܪܝܰܡ ܠܓ̥ܰܒــܪܺܐܶܝــܠ

3- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝــܟ̥ ܠܰܡــܦܺܐܕ̈ܶܐ

4- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܓ̥ܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ

5- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܝـــܟܳــــܐ ܐܺܙܰܠ

6- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܰـــܬܺܝـــܪ ܡܶـــܢ

7- ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒــــܚܽܘܒܳــــــــܐ

8- ܐܺܝــــܠ ܓܰܢ̱ܒܳــــܪܳܐ ܕܩܳــــܡ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ܠܚܶܡ (36)

1؛1؛1؛1؛1

1- ܥܰــܠ ܒܶܝــܬ̥ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ

2- ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫــܬ̊ܳܐ ܐܶܫــــܬ̊ܠܰܚ

3- ܕܰܗܒܳـــܐ ܕܰܐܘܦܺܝــܪ ܘܟܺـــܐܦ̈ܶܐ

4- ܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܗܘܳܬ̥݀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ

5- ܘܳܝܠܺܝ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܶܐܬ̊ܛܰܠܰܩܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ

6- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ̥

7- ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳــــــܪܝܳܐ ܠܡܽܘ̣ܫܶܐ

8- ܥܰܠ ܒܶܝــܬ̥ ܥܰܢـــܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ

ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ (80)

1؛2؛2؛3؛3

1- ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝــܢܰܝ ܙܳܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ

2- ܒܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܡܰـــܪܝܰܡ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ

3- ܠܡܰܠـــــܟܽܘܬ̥ ܪܰܘܡܳــܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ

4- ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܟ̥ܠܺܝـܠܰܢ ܩܰܝܳܡ

5- ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝـــܚܳܐ ܒــܬ̥ܰܪܥܶܗ

6- ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝـــــܨܳܐ

7- ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝـــــܬ̥ ܘܥܶܒـــܪܶܬ̥

8- ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒـܪܽܘܫܡܶܗ

 

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ  (91)

1؛2؛2؛1

1- ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ ܕܰܛܥܺܝــــܢ ܟܽܠܶܗ

2- ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܩـــܪܳܬ̥ܰܢܝ ܕܺܐܡܰܪ

3- ܒܪܺܝܟ̥ ܗ̱ܽܘ ܚܰܝــܠܳܐ ܕܚܰܝܶـܠ

4- ܘܳܝܳܐ ܠܣܰܟ̥̈ܠܶܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝـــܢ

5- ܒܳܟ̥ܶܐ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܘܒܳܟ̥ܶܝـــــܢ

6- ܘܳܝܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܬ̥ ܒܰܝـܢܳܬ̥ ܟܺܐܢ̈ܶܐ

7- ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ̥ ܒــــܓ̥ܰܘ

8- ܨܠܺـــܝܒܳܐ ܥــــܒܺܝܕ ܠܶܗ

ܬܒܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ (163)

ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ 1؛1

1- ܩܽــــܘܡ ܝܰܡܠܺܝܟ̥ܳܐ ܥܽܘܠ

2- ܬܶܟـــــܪܶܐ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝ ܥܰܠ

3- ܐܳܙܺܠ̱ܝـــــܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܳܐܬ̥ܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ

4- ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳــــܐ ܕܰܚܫܺܝــܠ

5- ܢܦܰܩܘ ܡܶــܢ ܝܺܗܽܘܕ ܒــܢ̈ܰܝ

6- ܚܰܛܦܰܢܝ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬ̥ܶܗ

7- ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝــــܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇

8- ܠܳܟ̥ ܬܶܫܒܽܘܚــــܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ

ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ (43)

ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ 1؛1؛2؛2؛3

1- ܐܺܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ

2- ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒــــــܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ

3- ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠـܗܰܘ

4- ܐܰܝܟ̥ ܬܰܓܳܪܳܐ ܟ̥ܰܫܺܝܪܳܐ ܕܓ̥ܳܒܶـــــܐ

5- ܠܳܟ̥ ܡܳـــــــܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝــــܢܰܢ ܬܳܐ

6- ܕܰܝܳــܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝـــܫܝ

7- ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܫܰܡــܫܽܘܟ̥

8- ܥܰـــــܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟ̥ܪܶܐ

 

ܒܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ (15)

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܕܺܝـܟ̥ܠܶܐ(55)1؛1؛1

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܡـــܫܺܝܚܳܐ(57)1؛1؛1

ܐܰܠܶܦ ܡܳــــܪܰܢ ܒܰܣـــܒܰܪܬ̥ܶܗ(60)  1؛1

ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܘܰܦـــܪܽܘܩܰܝܢܝ(61)  1؛1

ܠܳܐ ܠـــܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܬ̥ܒܰܥـــܬ̥ܳܐ(66) 1؛1

ܐܰܝــــــܟ̥ ܦܺـــܝܪܡܳــܐ ܕܩܰܪܶܒ(67)  1؛1

ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝـــܬ̥ܳܐ(82)  1؛1؛1

ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝــܬܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܰܝـــܢܰܢ(83)  1؛1

ܒܬ̥ܰܪܥܳܟ̥ ܡܳـܪܰܢ ܢܳـــܩܶܫ ܐ̱ܢܳܐ(84)  1؛1

ܐܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ

(ܩܳܠܳܐ ܒـܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬ̥ܩܰܪܰܒ)(90) 1؛1

 

ܒܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ (49)

ܡܰـــــــܠܳܐܟ̥ܳܐ ܫܰـــــܪܺܝܪܳܐ(51) 1؛2؛2؛3

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܦܬ̥ܰܚܘ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ(53)1؛1؛2؛2؛3

ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬ̥ܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ(58) 1؛2؛2؛3

ܡـــܫܰܠܶܡ ܢܽــــــܘܗܪܶܗ(59)1؛2؛2؛3

ܕܳܢܰܚ ܒܰــــܪ ܡܰــــــــــܠܟܳܐ(62) 1؛1

ܩܰܒܶܠܳــــــــܝܗ̱ܝ ܡܳـــــــܪܰܢ(64) 1؛1

ܩܰܒܶܠܳــــــــܝܗ̱ܝ ܡܳـــــــܪܝ(71) 1؛1

ܫــــܠܳܡܶܗ ܕܰܐܒܳــــــܐ(77) 1؛2؛2؛3

ܒـــــܨܰܦܪܳܐ ܚــــܙܰܐܘܽܗ̱ܝ(85) 1؛2؛2؛3

ܥܰܡ ܕܟ̥ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝـܟ(89)1؛2؛2؛3

ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ

(ܩܳܠܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ)(89)1؛1

ܦܬ̥ܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ̥(90)1؛1؛2؛2؛3

ܐܰܚܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܒـــــܪܳܗܳܡ(91) 1؛2؛1

 

ܒܗܰܒܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ̥ (9)

ܒـܓ̥ܰܘ ܡܰܫܟܰܢــــܙܰܒـــــܢܳܐ(87) 1؛1؛1

 

ܒܣܳܗܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽܘܢ (27)

ܗܘܺܝ ܠܳـــܗ̇ ܠـــــܢܰܦܫܝ(73)1؛1؛2

ܒܰــــــــܕܡܽــܘܬ̥ ܒܶـــــܣ̈ܡܶܐ(86) 1؛2

 

ܒܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ (75)

ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒــــܪܺܝـــܫܺܝܬ̥(87) 1؛1؛1

ܒـــــܗܰܘ ܨܰܦــــܪܳܟ̥ ܪܰܒܳــܐ(88) 1؛1؛1

 

ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ(98) ܐܰܘ̇ ܒܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ

ܥܰــــܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶـــــܣ̈ܡܶܐ(79) 1؛1

 
ܐܰܒܳܐ ܟܬ̥ܰܒ ܗ̱ܘܳܐ (93)

1؛2؛2؛1

1- ܐܰܒܳــܐ ܟـܬ̥ܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ

2- ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ

3- ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳـــــܪ̈ܶܐ

4- ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܢ

5- ܥܰܠ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰــــܪܳܝܳܐ

6- ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶــــــܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳــܐ

7- ܒܶܝــܬ̥ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰـــܪܕܰܝܣܳܐ

8- ܐܰܢܺܝــܚ ܡܳܪܝܳــــܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ

 ܬܒܳܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ (164)

1؛1

1- ܒܟ̥ܽܠ ܫܶܡ ܡܰܪܝܰܡ(1؛1؛2)

2- ܟܺـــܐܦܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝـــܠ

3- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܥܰــܠ

4- ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ ܕܒܶܣــܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ

5- ܐܰܨܶܕ ܗܰܘܢܳܟ̥ ܚܰܟܺܝـــــــܡܳܐ

6- ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܘܩܑܳـــܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ

7- ܐܳܘ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܺܝܬ̥ܳܐ(1؛1؛2)

8- ܫܽܘܒـــܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܒܽــܘܟ̥ܪܶܗ

ܩܰܕܝܫܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ

1- ܗܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܡܫܰܡــܫܺܝܢ ܠܶܗ

2- ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܪ̈ܓ̥ܺܝܓ̥ܶܐ ܘܫܰܦܺܝـــــܪ̈ܶܐ

3-  ܗܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ (ܝܰܬܺܝܪ ܡܣܪܗܒܳܐ)

4- ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܰܢ

5- ܒــــــܥܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܫܽܘܒـــܩܳܢܳܐ

6- ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܡܳــــــܪܝ ܐܰܦـــــܪܶܝܡ

ܐܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐܰܦـــــܪܶܝܡ ܡܳـــܐܶܬ̥ ܐ̱ܢܳܐ

7- ܫܽܘܚܠܳܦ (7) ܕܡܳܪܝ̱ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ

8- ܩܺܝܢܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ

ܩܽܘ̣ܩـܢܽܘ̇ܣ: (312-314)

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ (95)

1؛1؛2؛2؛2؛2؛1

1- ܬܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠــܗܳܝ

2- ܠܳܐ ܪܓ̥ܺܝܫܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܽܘܢ

3- ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳــــܪܝ ܕܶܐܙܡܰــــܪ

4- ܒܰـــــܪܨܰܘܡܳܐ ܕܣܰܝــــܒܪܶܗ

5- ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳـــܪܝ ܬܰܪܥܳܟ̥

6- ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܐܰܪܕܺܝــܟ̥ܠܳܐ

7- ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ̥ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܒــܓ̥ܰܘ

8- ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܟܰܢܫܶܬ̥

ܛܶܟܣܳܐ ܕܩܽܘܩܰܠܺܝ̈ܰܐ (166)

 

1- ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ̥

2- ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܠ

3- ܐܰܒܰܥ ܠܶܒــܝ ܦܶــܬ̥ܓ̥ܳܡ̈ܶܐ

4- ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕܶܩــــܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ

5- ܡܳܪܝܳܐ ܫــــܡܰܥ ܨܠܽــܘܬ̥ܝ

6- ܛܽܘܒܰܘܗ̱ܝ ܠـܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ

7- ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ

8- ܐܰܝܟ̥ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܥܰـــܠ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ (19)

ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝܚܳܐ1؛2؛3؛2

1- ܒــܪܺܝܟ̥ ܗ̱ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓ̥ܒܳܟ̥ܝ

2- ܠܳــܟ̥ ܬܶܫـــــܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ

3- ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ

4- ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܬ̥ܪܰܡܪܰܡ

5- ܒܥܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܫܽܘܒـــܩܳܢܳܐ ܡܶــܢ

6- ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܠܓ̥ܰܘ ܡܶܢܳܟ̥ ܗ̱ܺܝ

7- ܛܰܠܳܐ ܕܚܰــــܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫــــܬܰܕܰܪ

8- ܠܳܐ ܬܶܫــــܬܰܥܠܶܐ ܐܳܘ ܡܰـــــܘܬ̊ܳܐ

ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ (98)

1؛1؛1؛2؛1

1- ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܟܰܕ 1؛1؛1

2- ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝـــܟܝ ܒܰــــܪ̱ܬ ܕܰܘܺܝـــܕ

3- ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܛܥܺܝــܢܺܝܢ

4- ܒܕܽܘܟ̥ܪܳܢ ܩܰـــــــܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܚ̈ܰܝ

5- ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳــܐ ܗܘܺܝ

6- ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܚܙܺܝــــــܬ

7- ܗܰܝܡܢܶܬ̥ ܒܳܟ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ 1؛1؛1

8- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ̥ܝܰܠܕܶܬ̥ 1؛1؛1

ܥܶܩܒܳܐ ܕܬܶܫܡܫ̈ܳܬܳܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕܰܪܰܝܢ܆

1- ܣܳܓ̥ܶܕ ܠܳܟ̥ ܡܳــܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ

2- ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝـــــــܠ

3- ܠܶܟ̥ܝ ܕܟ̥ܺܝــܬ̥ܳܐ ܘ ܙܰܗܝܰـــܬ̥

4- ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܽܝـــܬ̥ܰܘܗ̱ܝ

5- ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡــــܪܺܝܢ

6- ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܘܩܳــــܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ

7- ܪ̈ܶܓ̥ـــــــܠܶܐ ܕܰܕܪ̈ܰܟ̥ـــــــܝ

8- ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܩܰـــــܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܠܳܟ̥ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ (45)

5- ܠܳܟ̥ ܗ̱ܽܘ ܡܳـــــܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ

1؛1؛2؛3؛4؛4؛3؛5

7- ܒـــܫܳܥܬ̥ܳܐ ܕܝܳـــܬ̥ܶܒ ܕܰܝܳـــــܢܳܐ

1؛1؛2؛3؛4؛4؛4؛3؛3؛5

ܕܣܳܠܩ̈ܳܢ

ܒܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬ̊ܳܐ (19)

ܬܗܰܪ ܓܰــܒܪܺܐܶܝܠ(40)1؛2؛3؛2

ܣܛܳܘܡܶܢܩܰܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ 1- ܣܳܓ̥ܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ    2- ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ   3- ܐܳܙܺܠ̱ܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܳܐܬܶܝܢ          4- ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܟ̥ܪ̈ܽܘ̣ܒܶܐ

5- ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܶܬ̥ܚܙܰܝ    6- ܚܰܛܦܰܢܝ ܪܰܡܫܳܐ    7- ܥܺܝܢܺܝܢܰܐ ܦܺܝ ܥܰܨܪ ܐܠܥܰܣܪ   8- ܛܳܝ̈ــܣܳܢ ܘܳܐܬ̥ܝ̈ܳــــــܢ