ܡܘܪ̈ܒܐ ܓܘ̈ܢܝܬܐ

ܩܕܡܝܐ : ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

 

ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܟܬܒܝܢܢ ܡܘܪ̈ܒܐ ܓܘܢܝ̈ܬܐ ܕܡܛܟܣܝܢ  ܡܢ  ܩܕܡܝܐ ܠܬܡܝܢܝܐ

 

ܩܕܡܝܐ : ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܘܽܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܝܺܢܰܢ ܘܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܀

ܠܡܘܽܫܶܐ ܡܰܢ ܐܶܬܚܰܘܝܺܬܝ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܰܠܝܰܥܩܘܽܒ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܘܚܰܙܩܺܝܐܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ. ܕܒܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ ܀

ܥܒܰܕ ܙܳܟܘܽܬܳܐ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܀

ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܗܽܘ ܦܘܽܪܥܳܢܟܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܘܽܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ ܀

ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܣܰܒܰܥ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܀

ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܥܬܶܩܘ ܘܰܒܠܝܺܘ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܥܰܡܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܝܘܽܠ. ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܝܺܚܳܐ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܝܺ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܩܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܰܠܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܐܰܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐܳ. ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܙܡܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܒ – ܐܚܪܬܐ

ܠܶܟܝ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ ܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܝܠ ܝܳܠܕܬܰ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܩܰܕܝܺܫܰܬܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܶܟܝ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܝܺܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܠ. ܕܐܢܳܫ ܡܶܡܬܘܽܡ ܠܐܳ ܥ̣ܰܠ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܐܶܠܐܳ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܩܰܕܝܺܫܰܬܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܳܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ ܘܐܶܡܰܪܬ ܕܐܰܝܟܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܝ. ܫܰܡܥܽܘܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܢܩܶܦܘ ܠܳܟ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܣܠܝܺܘ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܺܐܪܬܘܽܢ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܩܰܠܣܝܺܢܰܢ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢ̈ܝܺܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ .ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܘܽܬܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܐܰܒܳܐ ܘܢܶܣܓܘܽܕ ܠܰܒܪܳܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܐܰܡܝܺܢ ܘܐܰܡܝܺܢ ܀

ܓ – ܐܚܪܬܐ

ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܦܪܘܽܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܠܰܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܚܰܪܰܪ ܟܽܠ ܀

ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܰܒܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܕܺܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܒܶܟܝ ܀

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܦܝܺܣܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܀

ܡܫܝܺܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܽܬܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ. ܒܝܰܕ ܨܠܘܽܬ ܐܶܡܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ ܘܰܕܩܰܕܝܺܫ̈ܰܝܟ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ.  ܪܳܐܬܳܐ ܘܫܳܬܩܳܐ  ܒܰܕܩܳܢܛܳܐ. ܒܶܟܝ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܟܢܝܺܟܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܐܨܕܺܝܢܰܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ. ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ ܕܢܶܓܕܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܳ ܡܨܶܝܢܰܢ. ܕܢܰܐܨܶܕ ܒܶܟܝ ܦܶܗܝܰܐ ܗܘ. ܕܡܰܬܗܰܪ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ. ܥܳܕܪܳܐ ܗ̄ܝ ܠܬܰܪܥܝܺܬܰܢ ܕܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܟܳܢܳܐ ܬܪܰܡܪܡܶܟܝ ܀

ܚܰܝܶܠܝ ܐܰܢܬܝ ܘܰܠܦܽܘܡܝ. ܕܢܶܬܢܶܐ ܢܶܨܚܳܢ ܩܘܽܠܳܣܰܝ̈ܟܝ. ܐܳܘ ܕܒܶܟܝ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܨܳܪܶܟܝ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܕܳܠܶܩ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܘܰܒܓܶܙܬܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ. ܓܶܕܥܽܘܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܪܳܟܝ ܗܘܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܀

ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܬܛܰܪܕܺܝܢ. ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܒܚܺܝܠ ܒܳܥܘܬܽܟܽܘܢ ܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫܶܐ̈ܠܳܬܰܢ. ܐܰܦܝܺܣܘ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܝܘܽܡ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܕܰܬܫܰܡܠܐܶ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܫܘܽܘܕܳܝܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܗܘܽ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܢܰܚܶܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܐܶܬܕܟܰܪ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܫܰܠܶܡܘ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܗܘܽܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܘܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܪܘܳܙܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܽܡܘܟ. ܘܰܢܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܘܽܩܕܳܢ̈ܰܝܟ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ:

ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܐܶܡܶܗ ܕܢܘܽܗܪܳܐ. ܠܶܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܘܽܦܪܳܗ̇. ܒܥܳܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܘܽܒܶܗ. ܒܥܰܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܀

ܥܰܠ ܦܳܬܘܽܪ ܡܰܠܟܘܽܬܳܐ. ܒܓܰܘܕܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܘܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܠܚܰܝܠܐܳ ܫܘܶܐ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܬܪܝܢܐ :

ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܀

ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܀

ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܠܝ̈ܺܠܐܶ ܡܶܬܓܰܕܠܝܺܢ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܘܽܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܀

ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܩܘܽܕܫܳܐ. ܢܗܶܐ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܠܥܶܠ ܐܰܢܬ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܝܰܘܢܳܢ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܚܒܰܫܬܳܝܗܝ. ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܠܝܺܬܳܝܗܝ ܀

ܢܰܣܶܩ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܀

ܐܚܪܢܐ :ܓ

ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܥܳܠܡܽܝܢ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܘܽܢܳܐ ܕܢܘܽܪܳܐ. ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܩܳܡ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܠܛܰܠܐܳ  ܗܰܢܝܺܐܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܕܠܶܗ ܫܰܒܚܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܒܰܐܓܘܽܢܳܐ. ܠܢܰܨܝܺܚܳܐ ܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ ܘܰܙܟܳܐ ܘܰܢܨܰܚ. ܘܐܰܥܕܺܝ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܙܳܟܘܽܬܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐܳ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܠܐܰܠܳܗܳܐ  ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܙܩܝܺܐܠ. ܗܰܘ ܬܡܺܝܗ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܰܕܶܩ. ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܢܘܽܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ : ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܐܶܬܗܰܦܰܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܕܠܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܝܰܬܝܺܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܥܳܠܡܝܽܢ ܀

ܐܚܪܬܐ:

ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܀

ܠܗܳܝ ܕܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܶܗ̇. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܠܕܰܬ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܀

ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܟܘܽܢ ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ. ܕܕܳܫܬܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܀

ܒܙܰܘܚܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ. ܕܬܶܥܒܶܕ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܀

ܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܐܶܡܳܐ. ܡܰܠܝܰܬ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܀

ܓܽܘܕܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܝܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܐܶܬܟܪܶܙ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܡܰܢ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܦܰܥ ܀

ܐܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܪܳܘܒܺܝܠ ܕܰܚܛܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦܰܝܽܗܘܢ ܀

ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܐܰܒܳܐ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܠܗܳܝ ܕܐܶܬܛܰܒܥܰܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܐܶܠܦܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܶܥܢܰܬ ܠܰܢ. ܡܩܰܠܣܝܺܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܒܰܒܰܣܪ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܪ ܐܝܺܠܫܰܕܰܝ. ܕܰܨܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ ܕܠܐܳ ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܶܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܶܟܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܶܣܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܐܰܦܪܰܥ. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܡܢܳܪܰܬ ܩܘܽܕ̈ܫܶܐ ܐܰܘܟܝܺܬ ܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܰܪܫ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܒܰܒܣܰܪ ܠܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ. ܘܰܥܪܰܝܬܝ ܠܠܐܳ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܟܽܘܢ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܘܝܳܗ̈ܒܰܝ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܟܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܘܫܶܩܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܳܦ ܚܰܒܽܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܝܳܗܒ̈ܰܝ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܣܺܝܡܰܬ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܘܽܟܪܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܘܰܣܥܰܪ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܟܶܒܬܽܘܢ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܟܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܬܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܠܗܰܘ ܕܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܰܘ ܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܠܐܳ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܐܳ ܫܘܶܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܰܒܪܳܐ. ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܘܽܒ ܬܠܳܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܓܳܗܪܺܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ. ܡܶܢ ܫܘ̣ܦܪ̈ܰܝܟܝ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܦܳܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ. ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ. ܘܟܰܕ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܬܳܗܪܺܝܢܰܢ. ܛܘܽܒܳܐ ܠܶܟܝ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

ܬܳܗܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܶܬܝܺܬܳܟ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܐܳ. ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܘܰܬܩܺܝܡ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܘܽܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܘܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܚܰܕܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܢ. ܫܘܽܒܚܐܳ ܠܳܟ ܙܳܡܪܺܝܢܰܢ ܀

ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ :

ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ ܒܓܘܽܫܡܳܗ̇. ܕܐܰܘܨܰܪ ܩܘܽܕ̈ܫܶܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܶܟܝ. ܘܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܶܟܝ ܕܩܰܕܶܡܘ ܨܳܪܘܽܟܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܬܶܗܪܳܐ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܓܶܙܬܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܩܺܐ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܘܠܘܽܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܘܽܣܳܐ ܀

ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܡܰܫܩܶܝܢ ܟܽܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܀

ܗܳܐ ܡܨܰܒܥܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܶܐܟܽܠ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ. ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܓܶܕ ܠܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ ܀

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܐܠܰܝܺܨܝܺܢܰܢ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܒܰܥܓܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐ̈ܠܳܬܰܢ. ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܨܠܘܽܬܳܟ ܫܘܽܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܀

ܪܰܗܒܘܽܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܝܰܗܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܫܰܢܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܢܣܰܒܘ. ܛܘܽܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܐܰܟܠܘܽܗܝ . ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ܀

ܟܡܳܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܳܢ ܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܕܥܺܕܬܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܠܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܦܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܳܟ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ. ܒܩ̈ܳܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܡܩܰܪܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܒ : ܐܚܪܬܐ

ܐܰܢܬܝ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܘܽܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܣܶܒܶܠܬܳܐ ܘܓܶܙܬܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܘܩܺܒܘܽܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܺܩܝܺ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܘܽܢ ܘܠܘܽܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܘܽܣܳܐ ܀

ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܰܒܡܳܪܟܽܘܢ ܚܰܝܳܐ ܐܰܘܕܺܝܬܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܦܳܪܘܽܩܰܢ ܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ ܘܐܶܡܰܪܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܗܳܝ ܡܰܚܝܳܢܝܺܬܳܐ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܝ. ܘܫܳܬܶܐ ܟܰܣܳܐ ܕܕܶܡܝ ܗܽܘ ܒܽܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܀

ܡܫܰܒܚܝܺܢܰܢ ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

 

ܓ :ܐܚܪܬܐ

ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܝܺܢܰܢ. ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܩܥܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ ܕܝܺܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܐܰܢܺܝܚ ܒܰܡܛ̈ܰܠܶܠܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ. ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܟܐܺܢ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܫܰܒܰܚ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܝ̈ܺܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܐܳܘ ܡܶܢ ܬܡܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܝܰܠܕܶܟܝ. ܕܥܳܒܰܪ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ.  ܐܳܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܒܣܰܢܝܳܐ. ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ ܘܡܶܢܶܟܝ ܐܰܨܡܚܰܬ. ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܡܶܢ ܥܽܘܙܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܳܘ ܠܨܶܡܚ̈ܶܐ ܐܠܰܗ̈ܰܝܶܐ. ܕܰܨܡܰܚܘ ܘܰܢܗܰܪܘ ܒܓܰܘ ܬܺܒܶܝܠ. ܐܳܘ ܠܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܨܚܺܝܢ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܺܒܝܢܰܢ ܀

ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ. ܢܰܨܺܝܚ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܙܗܶܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܐܶ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܪܰܥܡܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܘܽܢܕܳܢܶܗ. ܘܠܐܳ ܩܪ̈ܶܒܝ ܠܶܗ ܐܝ̈ܺܕܰܝ ܒܶܣܪܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܥܰܦܝܺܬܳܝܗܝ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܘܠܳܟ ܟܽܠܰܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܓܶܢ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܶܟܝ ܕܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܳܠܶܕܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ. ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܫܺܝ̈ܡܳܢܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܐܰܠܝܺܨܝܺܢ ܢܶܬܪܰܘܚܽܘܢ. ܘܢܰܙܥܩܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܪܰܒ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܫܓܝܺܪ ܚܶܡܬܳܢܳܐܝܺܬ. ܠܐܳ ܣܳܟ ܐܶܬܡܨܺܝ ܗܘܳܐ. ܠܰܡܣܰܝܳܛܽܘ. ܐܳܘ ܠܰܡܫܰܚܳܡܽܘ. ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ  ܠܐܳ ܡܛܰܘܫ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܠܐܳ  ܘܟܰܕ ܠܰܙܢܳܐ ܕܛܰܐܠܐܳ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܢܘܽܒܪܳܫܶܗ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܐܰܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ ܕܢܰܙܥܩܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܪܰܒ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܟܰܝܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠܐܳ. ܡܳܐ ܕܰܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܛܶܟܣܺܝ̈ܣ ܕܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܝ̈ܰܗܠܐܶ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܟܰܕ ܡܶܢ ܕܰܚܝܺܚܳܐ. ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ. ܛܰܐܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܩܰܬܘܽܠܝܺܩܺܝ ܘܰܫܠܝܺܚܳܝܬܳܐ. ܕܢܰܙܥܩܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܪܰܒ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ :

ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܝܺܬܳܐ. ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܶܗ ܀

ܠܶܟܝ ܨܳܝܪܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܘܽܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܚܰܙܩܝܽܐܠ ܒܰܪ ܓܳܠܘܽܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ ܩܪܳܟܝ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܐܠܶܝܫܰܥ ܩܘܽܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܳܦ ܓܶܕܥܽܘܢ ܓܶܙܬܳܐ ܀

ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܕܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܣܰܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܺܢ ܛܘܽܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܀

ܙܟܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܛܘܽܥܝܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܠܶܗ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܠܳܡ̈ܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܳܐܠܝܺܢ ܡܶܢܶܗ. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܗ܀

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܙܳܙܳܐܝܺܠ. ܢܶܣܓܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܢܶܥܒܪ̈ܳܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܝܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܒܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠ̈ܝܰܝ  ܪܘܳܙܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܬܶܬܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܠܦܳܠܚܰܝ̈ܟ ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡܶܢ ܥܘܽܒܳܐ ܒܬܘܽܠܐܳ ܕܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܣܓܺܝܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܫܰܪܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܒ :ܐܚܪܬܐ

ܠܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ ܐܶܬܪܰܥܝܺ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܰܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܀

ܡܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܺܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܥܰܪ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܥܒܰܕ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܀

ܩܰܕܝܺ̈ܫܶܐ ܕܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܘܟܽܠ ܐܘܽܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܣܰܝܒܰܪܘ. ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܡܦܽܝ̈ܣܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܀

ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܝܘܽܡ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܬܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܘܽܚܳܡܳܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܥܳܠܡܺܝܢ. ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܥܺܕܬܶܗ ܐܰܬܩܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܓ :ܐܚܪܬܐ

ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܺܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܚܝܺܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܠ. ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܫܘܽܦܪ̈ܰܝܟܝ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܝܰܚܬܝ ܒܰܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܘܽܢܳܝܗܝ. ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ. ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܢܶܥܘܽܠ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܛܰܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܢܶܚܘܽܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܫܝܘܽܠ. ܘܰܢܪܰܣܶܣ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝ̈ܗܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠܡܝܺܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܠܶܟܝ ܕܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܠܐܳ ܐܶܬܶܐܠܶܨ ܥܘܽܒܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܘܰܫܒܺܝܚܰܬܝ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

ܟܺܐܦܳܐ  ܠܐܳ ܓܙܺܝܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܛܽܘܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܣܠܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܦܣܶܩ ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫ ܙܳܘܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܚܰܝܶܕ ܒܶܗ ܠܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܝܺܩܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܰܝܩܰܪ ܀

ܠܟܽܘܢ ܕܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܰܦܶܠܬܽܘܢ. ܘܰܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝܶܒܬܽܘܢ. ܘܠܰܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܫܩܰܠܬܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܥܨܰܪܟܘܢ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܰܪܕܳܐ ܕܶܡܟܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

ܠܳܟ ܕܐܰܫܪܺܝܬ ܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܡܰܘܬܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ.  ܘܰܡܠܰܟܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܣܝܺܬ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܡܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܢܰܚܬ. ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ. ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܚܽܕܘܢ ܒܳܟ. ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܪ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ. ܐܳܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܩܳܝܡܝܺܢ ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܥܝܺܪܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܳܦ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢ ܬܳܐ ܠܥܘܽܕܪܳܢܰܢ. ܕܠܐܳ ܟܦܰܪܢܰܢ ܒܳܟ ܒܐܽܘܠܨܳܢ̈ܰܝܢ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܠܰܝܬ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܢܚܶܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ. ܘܰܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ. ܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܥܳܐܠܝܺܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܳܡܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܗܰܘ ܕܰܓܢܝܺܙ. ܘܰܡܪܰܝܰܡ ܒܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ  ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܘܰܢܶܚܬ ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܠܐܳ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇. ܗܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

      -#1-

ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ :

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܘܽܨ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬ ܕܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܝܺܠܶܕܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܘܽܐܝܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܓܳܗܪܺܝܢ ܡܶܢܶܟܝ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܓܰܐܝܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܐܰܦܪܰܥ ܗܘܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܛܥܶܢ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܀

ܕܽܘܨܘ ܘܐܶܬܦܨܰܚܘ ܓܡܺܝܪܳܐܝܺܬ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܘܽܬܟܽܘܢ ܫܘܰܚ ܘܰܪܒܳܐ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܗܰܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܝܺܢ ܘܒܶܫܬܝܺܢ ܘܒܰܡܐܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܀

ܐܳܘ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܰܢܗܰܪ. ܘܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܟܽܘܢ. ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܕܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܐܝܺܬ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܳܣܶܒ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܀

ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܘܽܣܳܡܳܐ ܫܰܟܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܝܺܠܳܟ. ܘܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܘܽܚܳܡܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ. ܐܰܢܬ ܕܐܶܬܡܢܝܺܬ ܥܰܡ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܘܐܰܟܪܶܙܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܘܢܘܽܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܫܝܘܽܠ ܬܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܬܶܒܪܽܘܟܝ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ ܘܰܬܫܰܒܰܚܝ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܩܘܽܕܫܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܐܘܽܣܺܝܰܐ. ܘܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܀

 ܒ: ܐܚܪܬܐ

ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܝܺܠܶܕܬܝ ܕܠܐܳ ܦܘܽܫܳܩ . ܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܶܟܝ ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܝܺܗܶܒ ܫܠܳܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܡܚܰܬܡܰܬ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܢܒ̈ܺܝܳܝܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܝܺܢܰܢ ܀

ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܟ ܫܠܝ̈ܺܚܶܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢܘ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܀

ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܐܰܪܕܺܝܘ ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܰܠܰܠܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܘܽܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܘܽܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܣܓܝܺܕܬܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܕܶܚܠܐܳ ܢܝܰܩܰܪ ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܐܠܰܗܳܐܝܺܬ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܝܺܬ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܀

ܓ : ܐܚܪܬܐ

ܗܳܝ ܕܰܠܡܶܠܬܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܠܶܟܝ ܒܰܠܚܘܽܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܗܳܝ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܕܘܽܡܳܪܳܐ ܀

ܠܟܘܽܢ ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ ܕܐܶܬܟܰܠܰܠܬܘܽܢ. ܕܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܒܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܒܝܳܠܘܽܕܶܗ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ. ܫܘܶܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܰܒܪܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܘܰܬܟܰܬܰܪܝ ܒܬܽܘܠܐܳܝܺܬ. ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܢܬܝ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܺܠ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܟܝ ܙܳܕܶܩ. ܕܰܒܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܢܰܘܪܶܒ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܀

ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܥܶܨܪܰܬ. ܟܢܘܫܰܬ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܫܬܝܺܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܘܰܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܡܰܥܘ ܕܐܳܡܰܪ. ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܰܠܡܶܬܺܝܬܳܟ ܚܳܝܪܺܝܢ. ܕܐܰܥܬܶܩܘ ܘܰܒܠܝܺܘ ܒܰܚܒܳܠܐܳ. ܐܳܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܩܳܠܳܟ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܬܶܒܪܽܘܟܝ ܘܬܶܣܓܽܘܕܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܢܘܽܗܪܳܐ . ܘܰܒܪܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܕܐܝܺܬܽܘܬܶܗ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ ܫܘܶܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܐܳ. ܕܠܶܗ ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܘܰܡܫ̈ܒܰܚܳܢ. ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܡܰ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܥܰܠ ܛܘܽܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܚܙܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐܳ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܠܶܟܝ ܩܰܕܶܡ ܨܳܪ ܗܘܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ  ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܫܪܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܚܰܪܶܟܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܘܽܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܩܪܳܟܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܛܘܽܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܓܶܕܥܽܘܢ ܒܓܶܙܬܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܒܣܶܒܠܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܛܘܽܥܝܰܝ. ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܬܠܰܘ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܳܐ ܠܥܘܽܕܪܳܢܰܢ. ܕܠܐܳ ܢܡܽܘܬ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

ܟܰܕ ܥܰܠ ܚܰܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܫܝܽܘܠ ܙܳܥܰܬ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܪܗܶܒ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܣܘ̈ܰܚܝ ܠܶܗ. ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܐܽܘܪܥܶܗ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܥܰܡܶܗ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ:

ܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܫܳܩܽܘܬܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܗܘܳܐ. ܠܶܟܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓ. ܒܗܳܝ ܕܰܕܠܐܳ ܢܶܩܦܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܝܰܬܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

 

ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ:

ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܝܺܢܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܝܺܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܐܰܢܗܰܪܬ ܀

ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܡܩܰܠܣܝܺܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܒܰܠܬܘܽܢ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܝܺܢܰܢ ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܫܟܶܒܬܘܽܢ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܬܽܘܢ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܟܽܘܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܝܺܢܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ . ܘܠܐܰܒܺܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܣܳܓܕܝܺܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܝܺܢܰܢ ܀

 

ܒ : ܐܚܪܬܐ

ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܘܽܫܳܩܳܐ. ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܓܰܘ ܥܘܽܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ. ܗܰܘ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐܝܺܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܀

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ .ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗ̈ܒܳܢ ܠܶܟܝ ܀

ܟܰܕ ܠܐܰܓܘܽܢܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܠܬܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܘܽܬܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܢܣܰܒܬܽܘܢ. ܘܒܶܗ ܐܰܒܗܶܬܬܽܘܢ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ ܀

ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܕܰܪܡܶܐ. ܘܰܥܒܝܺܕ ܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܟܰܕ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ. ܦܶܣܳܐ ܡܛܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܢܝܰܐ ܒܰܩܒܝܺܪ̈ܶܐ. ܘܬܶܫܬܶܐ ܠܟܳܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܓ ܐܳܕܳܡ ܀

ܫܘܒܚܐ :  ܢܰܣܶܩ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܘܢܶܣܓܘܽܕ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܝܺܢܰܢ ܀

ܓ : ܐܚܪܬܐ

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܗܺܝ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܡܬܘܽܡܳܝܳܐ ܀

ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܝܺܢ ܒܚܶܫܘܽܟܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܠܶܟܝ ܗܺܝ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܡܬܘܽܡܳܝܳܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܐܰܩܠܝܺܘ ܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܟܽܠ ܐܘܽܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܣܰܝܒܰܪܘ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܳܒܥܺܝܢ. ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܟܰܠܶܠܬ ܐܳܦ ܗܰܕܰܪܬ ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܠܦܳܠܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܒܝܺܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܀

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܀

ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܡܝܰܩܰܪ. ܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܗܽܝ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܗܘܽܠܳܠܐܳ. ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ :ܚܳܐܶܒ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܕܢܶܓܕܽܘܠ ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ. ܓܳܗܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ. ܘܰܕܪ̈ܳܡܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܰܐܨܕܽܘܢ ܒܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܕܡܰܨܰܒܬܰܬܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܬܳܐ. ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܩܰܒܶܠܝ. ܡܦܳܣܰܬܝ ܓܶܝܪ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܕܣܳܘܚܳܐ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ. ܐܰܢܬܝ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬܰܝܟܝ ܗܶܕܪܳܐ ܘܫܘܽܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܰܝܟ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܠܶܩܬܽܘܢ. ܘܰܟܠܝܺܠܐܳ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܒܶܠܬܝ. ܘܗܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ. ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܠܥܶܠ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ. ܟܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܐܳܦ ܒܣܶܦܪܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ ܘܪܰܥܝܽܘܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܒܦܽܘܪܥܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܟ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܟܽܠ ܝܺܠܶܕܬܝ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܘܺܝܬܝ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܐܝܺܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܶܛܽܠ ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܕܠܳܟ ܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܀

ܐܰܢܝܺܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܬܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܀

 

ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ :

ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܒܬܘܽܠܐܳ ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܘܽܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܠܚܶܡ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܘܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܣܰܒܰܥ ܐܠܰܦ̈ܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܘܽܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܝܺܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܐܰܬܠܝ̈ܺܛܰܘܗܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܘܽܩܒܰܠ ܒܝܺܫܳܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܘܐܰܩܪܶܒܘ ܘܰܙܟܰܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܘܐܰܥܕܝܺܘ ܟܠܝ̈ܺܠܐܶ ܕܙܳܟܘܽܬܳܐ  ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܽܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܦܘܽܩܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܐܰܥܡܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܘܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܠܗܰܘ ܕܰܠܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܘܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܥܕܺܝ ܟܽܠܰܢ ܢܰܶܣܓܽܘܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܘܰܠܪܘܽܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐܳ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܘܽܕ. ܘܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܰ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܒ : ܐܚܪܬܐ

ܕܐܶܬܦܢܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܘܰܗܝ ܥܰܠ ܡܘܽܟܳܟܳܐ ܕܐܰܡܬܶܗ. ܗܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܘܽܒܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܕܰܨܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܠܩܰܕܝ̈ܫܰܘܗܝ ܢܰܨܰܚ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܘܽܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܐܰܢܝܺܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܣܳܓܘܽܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܀

ܓ : ܐܚܪܬܐ

ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܫܘܽܒܗܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܪܒܝܺܢ ܠܶܟܝ. ܥܠܰܝܟܝ ܗܽܘ ܬܟܝܺܠܝܺܢܰܢ. ܘܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܝܺܢܰܢ. ܐܶܬܟܰܫܦܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܒܰܒܬܘܽܠܶܝ̈ܗ̇ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ . ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܐܰܦܝܣܘ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܒܶܝܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܣܺܝ̈ܡܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܰܫܦܰܥ ܒܘܽܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܝܰܩܪܰܬ ܕܫܰܝܢܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܀

ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܡܫܝܺܚܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐܳ ܛܳܥܡܝܺܢ. ܫܰܦܝܺܪ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ. ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ. ܕܫܳܟܒ̈ܰܝ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܛܳܥܡܝܺܢ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܝܺܬܘܽܬܳܟ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܡܳܪܘܽܬܳܟ. ܦܳܪܘܽܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܠܐܰܒܘܽܟ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܫܠܳܡܠܟܶܝ ܟܰܠܬܳܐ ܢܰܨܝܺܚܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ. ܚܕܳܝ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܥܪܰܝܬܝ. ܠܗܰܘ ܕܠܐܳ ܡܶܬܥܪܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܐܳ. ܚܕܳܝ ܝܰܬܝܺܪ ܐܳܘ ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ. ܕܐܶܬܚܙܺܝܬܝ ܕܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܛܥܢܺܝܘܗܝ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܰܢܪܰܡܪܡܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܘܙܰܝܰܚܬܝ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܐܰ. ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܛܥܝܺܢ ܟܽܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܶܟܝ. ܒܥܳܝ ܘܐܰܦܝܺܣܝ ܚܠܳܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܩܘܽܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܒܰܠܬܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܠܰܡܕܳܢ ܡܳܪܰܢ. ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܘܽܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܰܝ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܩܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܚܽܘܣ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܠܶܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܢܢܰ ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܘܠܽܘܚܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܒܶܟܝ ܕܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܟܝܺܠ ܛܘܽܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܶܟܝ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐܶ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ. ܕܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܰܡܶܗ ܘܥܺܕܬܶܗ. ܘܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܝܺܠܝܺܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܰܟܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܙܰܒܢܶܗ ܫܳܬܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ. ܘܥܰܒܪܶܗ ܠܟܳܣܳܐ ܕܥܘܽܢܕܳܢܳܐ ܀

ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܨܶܡܚܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܙܰܠܝ̈ܺܩܰܘܗܝ ܕܚܶܫܘܽܟܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܝܺܚܝܺܝܕܶܟܝ ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܰܡܶܗ ܘܥܺܕܬܶܗ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ

ܡܰܢ ܗܺܝ ܕܐܰܟܘܳܬܝ ܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܐܶܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܳܗ̇ ܨܺܝܪܺܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܘܽܦܣ̈ܶܐ. ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܪܳܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܒܰܪܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܺܝܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ ܕܰܒܗܶܢܕܽܘ. ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܘ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܛܘܽܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܐܝܺܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܘܽܒ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܘܐܶܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܗܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܬܰܒܰܪ ܣܘܽܟܪ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܐܰܦܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܕܰܚܒܰܫܘ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܝܽܘܡ ܡܶܬܝܺܬܶܗ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ܀

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܐܝܺܬܝܳܝܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܘܶܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܬܒܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܽܠܰܢ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܘܰܒܥܳܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܥܰܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܀

ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܘܰܒܥܰܘ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܐܶܬܟܰܫܦ ܘܰܒܥܺܝ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܘܰܒܥܰܘ ܐܳܘ ܡ̈ܰܠܳܠܐܶ. ܚܠܳܦ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܗܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܐܘܘܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܪܘܳܙܳܐ ܀

ܐܶܬܟܰܫܦܝ ܘܰܒܥܳܝ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ. ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܘܶܟܝ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ. ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܕܠܐܳ ܦܘܽܫܳܩܳܐ. ܘܰܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܀

ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܢܛܝܺܪܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܀

ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ. ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܐܰܬܠܝ̈ܺܛܰܘܗܝ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܘܽܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܐܰܩܪܶܒܘ ܘܰܙܟܰܘ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܘܐܰܥܕܺܝܘ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܀

ܟܽܠܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܣܥܰܪ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܰܐܘܘ̈ܳܢܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ. ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܡܬܶܥܰܗܕܝܺܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܀

ܟܽܠܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܝܺܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܣܓܝܺܕܰܬ ܒܰܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܘܰܝܳܐܝܺܬ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܢܰܚ. ܘܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ. ܘܰܦܪܰܥ ܠܚ̈ܶܒܠܐܶ ܕܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܚܰܘܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܗܰܘ ܕܰܓܒܰܠ ܐܳܦ ܐܰܬܩܶܢ. ܠܐܳܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܓܒܝܺܠܬܳܐ ܕܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܠܐܽܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܥܰܠ ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܳܒܪܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܝܺܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ. ܘܠܐܳ ܢܒܰܓܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐܶ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܩܪܺܝ ܒܝܰܕ ܩܳܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܘܽܕܰܘܗܝ ܛܳܒܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܪܳܥܠܝܺܢ ܡܶܢܶܗ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܘܕܰܘ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܀

 

ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ :

ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܐܶܬܒܰܕܰܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܛܘܪ̈ܰܝ ܚܘܽܪܝܺܒ. ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐܳ. ܨܳܪ ܛܘܽܦܣܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܡܘܽܫܶܐ. ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܰܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ ܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ. ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܠܚܘܽܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܫܳܛܘ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܰܒܫܘܽܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܠܐܳ  ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

ܠܥܰܕܥܐܺܕܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܢܰܢ ܘܐܶܬܰܝܢܰܢ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܘܽܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܫܪܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܟܺܐܒ̈ܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܓܰܠܝ̈ܰܐܳ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܢܶܒܥܰܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܰܪܒܳܬ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܡܪܰܬ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ ܀

ܒܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܚܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܳܘܙܺܝܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܒܰܡܛ̈ܰܠܐܶ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ. ܠܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܘܫܘܽܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܒ :ܐܚܪܬܐ

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܓܰܘܣܳܐ ܒܶܟܝ ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ. ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ  ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܛܘܽܒܬܳܢܽܘܬܶܟܝ ܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܐܶܬܡܰܬܰܠܬ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܝܺܢܰܢ ܀

 ܀

ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܣܳܓܘ ܬܘܽܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܘܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܥܒܝܺܕܝܺܢ ܫܘܽܪ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܀

ܠܐܳ ܡܳܝܘܽܬܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܘܽܠ ܘܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܠܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ. ܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܝܺܪܳܐ. ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ ܀

ܫܘܒܚܐ : ܐܠܳܦ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܘܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܫܘܽܒ̈ܚܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒ̈ܩܳܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ. ܡܩܰܪܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܰܐ ܀

ܓ : ܐܚܪܬܐ

ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܐܰܒܳܐ ܡܬܘܽܡܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܰܢ ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܡܩܰܠܣܝܺܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܐܰܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܘܽܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܡܶܬܥܰܗܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܝܺܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܘܽܡܳܝܬܳܐ. ܣܓܝܺܕܰܬ ܒܰܩܢ̈ܘܽܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܠܶܟܝ  ܐܶܡܳܐ ܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܟܽܠ ܗܰܘܢܽܝ̈ܢ. ܝܺܠܶܕܬܝ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܰܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܚܠܝܺܬܳܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܠܳܟ ܕܝܰܗܒܬ ܚܰܝܠܐܳ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ  ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܦܐܝܺܬܳܐ. ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܫܪܰܝܬ ܘܒܰܛܶܠܬ. ܐܰܝܟ ܥܳܒܘܽܕܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܩܝܺܢܬܳܐ ܚܠܝܺܬܳܐ ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܶܣ̈ܰܝ ܬܺܒܝܠ ܟܰܗܝ̈ܺܢܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܢܬ ܐܰܫܪܳܐ ܘܐܰܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܠܳܟ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ. ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢܩܕܶܡ ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܝܺܚܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ. ܠܥܰܡܳܟ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ. ܕܒܰܪ ܘܪܰܥܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܒܩܝܺܢܬܳܐ ܚܠܝܺܬܳܐ ܘܰܒܙܽܘܡܳܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܙܰܝܚܰܬ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐܳ ܡܶܢܝܳܢ. ܠܶܗ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܶܪܟܰܬ ܘܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ. ܠܶܗ  ܙܰܝܚܰܬ ܥܰܠ ܒܘܽܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܠܶܗ ܣܳܓܕܝܺܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܣܒܺܝܣܰܬ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܬܰܪܬܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܢ ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ. ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܐܝܺܙܓܰܕ̈ܝܺܢ. ܬܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܬܒܰܩܶܐ. ܕܐܰܝܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܠܰܚ ܒܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܘܝܳܐ. ܠܗܝܳ ܚܰܘܳܐ ܐܪܳܙܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܝ ܕܐܰܛܥܺܝ ܒܳܗ̇ ܚܶܘܝܳܐ. ܫܰܠܚܰܬ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܟܝܺܟܘܽܬܳܗ̇ ܠܐܰܠܳܗܳܐܳ ܝܶܠܕܰܬ. ܕܠܶܗ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܣܳܓ̈ܕܳܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܣܒܺܝܣܰܬ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܓܽܘܕܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܺܒܝ̈ܶܐ. ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܬܝܺܬܳܟ. ܐܶܬܰܝܬ ܘܫܰܡܠܝܺܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܕܺܝܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥ̈ܦܶܢܝܳܬܳܐ. ܝܰܗܒܬ ܒܺܐܝ̈̇ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܘܽܡܩܳܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܙܰܝܰܚܢܰܢ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܦܶܣ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܳܛܶܐ ܠܗܽܘܢ ܀

ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܗܳܝܕܝܶܢ ܙܰܡܶܢ ܗܘܳܐ ܘܰܩܪܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܳܠܶܦ ܘܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܫܰܡܶܫܘ ܗܘܰܘ. ܥܰܠ ܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܦܝܽܘܗܝ ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܕܫܳܘܶܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܣܝܺܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܒܫܶܢܳܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܶܗ ܡܩܰܠܣ̈ܳܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܘܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܨܚܳܢܶܗ. ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܡܶܬܓܠܐܶ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܢܳܦܠܐܳ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܓܳܣܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܐܶܗܘܶܐ ܡܰܢܝܳܐ. ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ. ܘܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܟܽܠܰܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܓܺܗܰܢܳܐ. ܠܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܡܩܰܒܠܝܺܢ ܠܶܗ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܝܺܢܳܐ. ܘܓܺܗܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܠܗܒܳܐ. ܒܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܪܘܳܙܳܐ. ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܰܒܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܒܶܟܝܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܩܒܺܝܥܳܐ. ܡܛܰܠܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܒܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܦܶܚܬܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ. ܕܪܳܥܶܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܒܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܠܣܶܡܳܠܐܳ. ܘܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܢܳܟ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܕܬܰܫܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܠܓܰܒܳܟ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܀

ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܒܪܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ. ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܐܝܺܬܝܳܝܬܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ :

ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܐܶܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܡܳܪܶܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܐܶܫܬܰܡܰܫܘ ܒܳܗ̇ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܘܽܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܰܢ ܘܐܶܬܥܰܠܝܺ. ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܐܳܦ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܚܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܀

ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢܟܽܠ. ܚܰܕ ܚܰܝܠܐܳ ܚܰܕ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ. ܚܕܳܐ ܐܝܺܬܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܠܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܺܒܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܶܠ . ܘܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܪܰܫܡܳܗ̇. ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ. ܘܠܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܬܟܰܫܰܦ. ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܫܠܡܘ ܡܘܪ̈ܒܐ ܥܠ ܢܘܣܟܐ ܕܐܡܝܕ ܘܨܠܘ ܒܒܥܘ ܥܠ ܗܘ ܕܛܟܣ ܠܗܢܐ ܘܝܨܦ ܕܚܬܡܗ