ܓܢܝ̈ܙܐ ܘܬܟܫ̈ܦܬܐ ܘܒܥܘ̈ܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܘܫܝ ܒܫܠܡܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܓܢܝܙ̈ܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

 

ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ

ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ  ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܛܟܣܐ ܕܒܥܘ̈ܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܬܘܒ ܒܥ̈ܘܬܐ ܓܘܢܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ ܒܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܬܳܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܬܡܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܬܗܝܺܪܽܘܬܗܽܘܢ

ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܩܕܡ̄: ܓܘܢܝ̈ܬܐ

ܬܘܒ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ

 

ܬܘܒ ܥܠ ܣܒܪܐ ܕܬܘܟܠܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܘܫܝ ܒܫܠܡܐ

ܩܕܡܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܐܶܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܘܽܬܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܫܶܟܘ ܗܘܰܘ ܒܚܰܫ̈ܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܠܥܰܬܝܺܩ ܝܰܘܡ̈ܶܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܡܶܢܶܟܝ ܫܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܦܝܺܣܝ ܘܰܒܥܳܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܘܽܒܶܟܝ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܀

2- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ. ܢܰܘܣܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܘܕܰܟܝܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܒܺܝܪܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܘܚܰܒܝܺܒܬܳܐ. ܕܗܳܝ ܟܰܣܝܰܬ ܗܘܳܬ ܦܘܪܣܳܝܶܗ ܕܐܰܒܽܘܗ̇ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܘܗܺܝ ܦܶܪܥܰܬ ܗܘܳܬ. ܚܰܘܒܰܬ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܐܰܥܠܰܬ ܠܐܰܒܽܘܗ̇ ܠܰܥܕܶܝܢ. ܐܰܬܪܶܗ ܕܐܰܘܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܢܳܨܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

3- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܚܕܰܘ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ. ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝܢ. ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܐܰܣܗܶܕܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܣܓܝܺܕ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܟܰܠܶܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4-  ܦܘܽܫܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܩܰܒܠܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܐܳ ܢܶܥܢܰܕ ܕܽܘܟܪܳܢܝ. ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܚܰܒܽܝ̈ܒܰܝ. ܕܣܰܓܝܺ ܟܰܪܝܳܐ ܠܝܺ. ܘܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܓܽܝܗܰܢܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ. ܘܥܰܙܺܝܙ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܝܺܫܝܺܢ. ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܓܺܝܫܪܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ. ܘܐܶܥܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ ܀

5- ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ. ܢܰܓܕܰܢܝ ܪܶܥܝܳܢܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܐܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܘܢ. ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܡܠܐܶ ܣܘܪܳܕܳܐ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܣܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܳܐ. ܕܳܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܥܰܦܪܳܐ ܫܝܺܛܳܐ ܗܘܰܘ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܐܳܦ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܨܺܝܪ ܒܶܗ ܨܰܠܡܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ. ܘܐܰܩܝܺܡܳܝܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܀

6- ܒܝܘܽܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܳܢܰܚ ܒܘܽܟܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܐܳܬܶܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ . ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ. ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܡ̈ܶܠܐܶ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ. ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܀

7- ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܒܐܝܺܕܶܗ ܘܢܽܘܪܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܐܰܥܛܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܪܓܝܺܙ ܗܘܳܐ. ܘܰܟܠܐܳ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܕܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܟ. ܘܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܒܶܗ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

8- ܕܰܘܝܺܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܫܩܰܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܘܠܐܶܕܪܶܗ ܕܐܳܪܳܢ ܢܚܶܬ. ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܓܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܬܩܶܢ ܠܶܒܶܗ ܒܕܰܟܝܺܘܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܝܺ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܐܰܝܟ ܛܰܪܩܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܘܥܰܬܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܒܝܰܕ ܦܝܺܪܡܶܗ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡܝܐ – ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܠܶܦܳܐ. ܕܰܛܥܝܺܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܛܥܶܢܬܶܗ ܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܀

2- ܛܘܽܒܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܶܟܝ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܦܳܪܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ. ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܀

3- ܒܪܶܡܙܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܢܚܶܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܀

4- ܠܐܳ ܐܝܬܺ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܕܠܐܳ ܚܰܫܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܢܬ. ܘܰܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢܬ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܢܬ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

5- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܶ. ܐܰܦܝܺܣܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

6- ܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܡܟܝܺܪܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܘܪܳܘܙܳܐ. ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܀

7- ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܕܫܳܘܚܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܺܝܣܳܢ. ܗܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܓܰܘ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܪܺܝܚܟܽܘܢ ܚܰܠܝܳܐ ܀

8- ܪܶܚܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܘܽܪܳܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܠܩܰܬ. ܘܥܰܠܘ ܩܳܡܘ ܒܕܰܐܪܳܐ. ܕܠܘܽܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܙܟܰܘ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ. ܕܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

9-  ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܐܶܗܘܶܐ ܠܝܺ ܚܰܒܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ ܀

01- ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܒܶܛܠܳܢܳܐ ܥܒܰܪܘ ܘܐܶܬܛܰܠܰܩܘ. ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܝܰܘܡ̈ܰܝ. ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܳܪܘܽܩܝ. ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ ܀

11- ܠܐܳ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܒܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܡܩܰܘܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܰܚܳܐ. ܦܳܪܶܩ ܠܐܰܚܽܘܗܝ. ܐܳܦܠܐܳ ܕܰܗܒܳܐ. ܠܰܕܩܳܢܶܐ ܠܶܗ. ܕܶܚܠܐܰ ܗܘ ܪܰܒܳܐ. ܠܡܶܦܰܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܀

21- ܥܳܒܰܪ ܐܶܣܟܺܝܡܶܗ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܠܝܺܚܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܠܐܳ ܚܰܕܘܽܬܶܗ. ܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܐܳܦܠܐܳ ܥܳܩܬܶܗ. ܠܰܓܡܳܪ ܐܝܺܬܶܝܗ̇. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܶܬܬܚܶܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

31- ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܘ̈ܗܝ. ܫܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܐܝܺܬ ܒܳܛܶܠ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

41- ܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܙܳܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܦܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘܥ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܀

51- ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܰܗܘܺܝܬ. ܦܶܠܚܶܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܰܪܝܺܬ. ܕܐܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܠܐܳ ܠܘܳܢܝ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐܳ ܒܰܠܚܘܽܕ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

61- ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܶܩܛܽܘܠ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܐܰܚܪܶܒ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܐܰܩܝܺܡ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܀

71- ܒܰܣܝܺܡ ܘܰܚܠܐܶ. ܪܚܺܝܡ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܦܝܺܪܡܳܐ. ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܶܗܘܶܐ ܀

 

 ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܰܢܗܰܪ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܀

2- ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܛܘܪܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܩܪܳܟܝ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܚܙܳܟܝ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ. ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐܳ ܥܒܝܺܕ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

3- ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܰܐ ܗܘ. ܘܰܟܦܰܪܘ ܒܶܗ ܘܰܒܚܰܕܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܪܚܶܡܘ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܩܰܠܝܺܠ ܗܽܘ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܘܽܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܐܳ ܡܩܰܒܶܠ. ܕܰܠܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܫܘܶܐ ܘܕܳܒܰܪ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܀

5- ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܰܚܛܘܽܛ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܶܗ ܡܰܣܰܐܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܀

6- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܥܶܠܳܝ  ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ. ܛܰܥܡܶܗ ܠܟܳܣܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܀

7- ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܰܪܩܝܺܥܳܐ. ܘܢܳܬܪܺܝܢ ܟܠܽܗܽܘܢ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ. ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܘܐܰܩܝܺܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܀

8- ܒܢܰܚܠܐܳ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܬܳܩܢܺܝܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܘܽܪ̈ܣܰܘܳܢ. ܘܝܳܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ. ܘܥܳܐ̈ܠܳܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

 ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܓܢܝܙ̈ܐ

ܩܕܡܝܐ: ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܚܽܘܬ ܣܰܒܰܪܶܝܗ̇. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܕܝܽܘܢܳܟܝܺܪ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܕܒܶܪܝ ܢܳܚܶܬ ܘܫܳܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ. ܛܳܣ ܢܘܪܳܢܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐܝܺܬ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܫܟܚܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܒܪܶܟ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ ܒܰܪܬܝܺܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܀

2- ܩܪ̈ܰܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܣܺܝܢܰܝ ܟܰܕ ܐܰܡܶܟ ܥܽܘܙܶܗ ܘܰܢܚܶܬ. ܪܳܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܣܰܢܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕ ܘܠܐܳ ܡܶܬܚܰܪܟܺܝܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܐܰܚܕܶܗ ܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܨܳܪܳܗ̇ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܕܢܘܪܳܐ ܫܪܳܬ ܒܳܗ̇ ܘܠܐܳ ܐܰܘܩܶܕܬܳܗ̇ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

3- ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܣܝܺܠܠܝܘܣ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܘܐܝܺܘܰܐܢܢܝܺܣ. ܟܪܽܘܣܛܳܡܳܘܣ. ܘܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܘܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ. ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܰܣܪܽܘܓ. ܘܕܺܝܽܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܘܰܩܠܝܺܡܝܺܣ ܘܦܺܝܠܠܽܘܟܣܺܝܢܳܘܣ. ܥܰܡ ܢܰܨܝܺܚܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܨܠܘܽܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ. ܠܐܳܕܳܡ ܒܰܝܢܳܬ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܕܳܡ. ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܘܽܒܚܳܟ. ܕܐܰܠܒܶܫܬܳܟ ܒܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܫܠܝܺܚ ܐܰܢܬ ܘܡܰܕܘܰܝ. ܘܰܡܦܰܪܰܣܰܝ ܐܳܦ ܡܶܬܛܰܫܶܐ. ܬܳܐ ܦܘܽܩ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܗܘܺܝ ܒܳܗ̇ ܝܳܪܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܀

5- ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܙܪܰܥ ܡܳܪܰܢ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܥܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ  ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܡܚܰܒܠܝܺܢ. ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ. ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܘܐܰܥܝܺܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܟܰܢ ܩܳܪܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܀

6- ܟܬܝܺܒ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܡܫܰܕܰܪ. ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ. ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܝܳܪܬܝܺܢ ܚܶܫܟܳܐ. ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܕܐܰܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܀

7- ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ. ܩܘܪܒܳܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܘܕܫܳܐ. ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܟ. ܒܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܰܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ. ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܳܐܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܣܥܘܽܪ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܢܰܛܰܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܒܶܟܝ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ. ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܡܰܪ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܣܝܺܡ ܗܽܘ ܠܡܰܦܘܽܠܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܬܘܽܒ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܦܰܪ. ܢܦܰܠ ܡܺܢ ܫܽܘܒܚܽܗ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ. ܩܳܡܘ ܘܺܝܪܶܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

2- ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܛܘܗܡ̈ܶܐ. ܕܒܰܪܬܶܗ ܝܶܠܕܰܬ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܰܘܙܒܶܗ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ. ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܘܽܠܬܳܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

3- ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ  ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܠܳܦ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܟܰܦܢ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܢ̈ܶܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܚܰܕ ܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ. ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܕܢܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܘܐܰܝܟ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ. ܒܥܺܕܬܶܗ ܣܳܡܶܗ. ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܶܗ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܀

5- ܠܐܳ ܗܘܳܐ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܺܝܰܐ. ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܦܺܝܢܚܺܣ ܘܰܫܡܘܽܐܝܠ ܘܠܐܳ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܘܽܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ. ܕܰܡܟܰܗܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܒܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܀

6- ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ. ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܶܗ ܀

7- ܢܚܶܬ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ. ܠܗܳܡܳܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܡܶܪܰ ܠܶܗ. ܕܐܳܘ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܦܽܘܩ ܘܰܚܙܺܝ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܨܡܰܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܐܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܩܳܠܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܗܰܘ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ. ܬܰܪܥܳܐ ܩܪܳܟܝ ܗܘܳܐ ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܐܢܳܫ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐܳ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܐܶܠܐܳ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ. ܨܠܘܽܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܀

2- ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ. ܕܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܕܠܐܳ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܐܝܺܬܰܝܟܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܕܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

3- ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܢܦܰܩܘ ܙܰܪܥܽܘܗ̇ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܬܳܐܘܡܰܐ ܠܗܶܢܕܽܘ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܐܶܦܶܣܳܘܣ. ܘܰܠܪܽܘܡܺܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܥܩܰܪܘ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܢܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܘܐܰܥܡܶܕܘ ܒܫܶܡ ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܀

4- ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܕܗܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܡܽܘܢ ܓܕܰܫ ܠܰܢ ܐܶܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܰܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܐܶܢ ܩܳܛܠܝܺܢ ܠܰܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܘܐܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܗܳܘܶܐ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐܳ ܬܶܕܚܠܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

5- ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܦܰܩܶܕ ܠܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܕܐܰܪܓܶܫ ܒܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ.  ܘܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܀

6- ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܺܫܝܚܳܐ. ܡܥܺܝܪ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܶܬܥܰܠܝܺܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܐܪܥܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ ܀

7- ܕܚܝܺܠܐܳ ܗܝ ܬܰܡܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܙܺܝܙ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܓܳܥܰܪ ܒܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܳ. ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܠܓܝܺܗܰܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܡܬܽܘܡ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܝܺܒܳܟ ܀

8- ܡܳܐ ܕܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ. ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܢܰܦܰܨ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܙܰܕܝܺܩ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܺܝܢ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܙܰܘܓ̈ܶܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܗܘܰܝ̈ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܠܡܰܦܘܽܠܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܐܚܺܪܬܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܚܰܘܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܦܘܽܠܬܳܐ ܡܶܢ ܫܘܽܪܳܝܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܀

2- ܙܰܘܓܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܓܥ̈ܰܝ ܒܺܝ ܝܰܘܡܳܢ. ܘܰܐܠܨܳܢ̈ܝ ܕܐܺܡܰܪ. ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܰܣܓܘ̈ܠܐܶ ܕܝܺܠܗܶܝܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܠܝܫܒܰܥ ܝܶܠܕܰܬ ܩܳܠܐܳ. ܩܕܳܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

3- ܙܰܘܓܳܐ ܕܐܰܚ̈ܶܐ. ܥܛܝ̈ܦܰܝ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܝܺܚܽܘܬܳܐ. ܒܰܣܝܺܠܠܝܘܣ. ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܘܣ. ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܐܰܥܡܶܕܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܝܺܢ. ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ. ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܐܪܳܙܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܀

4- ܙܰܘܓܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܚܙܺܝܬ ܟܰܕ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܛܘܪܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܕܰܡܩܰܪܒܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܩܳܐܶܝܢ ܟܰܦܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ. ܗܳܒܝܠ ܐܶܡܪܳܐ ܬܰܡܝܺܡܳܐ ܩܰܪܶܒ ܘܐܶܬܩܰܒܰܠ ܗ̄ ܘܩܳܐܶܝܢ ܐܶܣܬܠܝ ܠܶܗ ܀

5- ܙܰܘܓܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܒܶܫܘ ܐܰܦܘܕܳܐ ܕܗܳܝ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ. ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܗܰܘ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܶܗ. ܟܠܐܳ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܐܰܚܪܺܢܳܐ ܦܰܠܓܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܒܰܕܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

6- ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܟܳܝܗܝ ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܘܽܗܝ. ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܣܳܟܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܰܒܟܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܡܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܳܒܰܥ ܡܶܢܝ ܗ̄ ܦܽܘܫ ܠܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܀

7- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ ܩܽܘܡܘ ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ. ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܪܳܚܡܰܢ. ܐܠܶܝܺܥܳܙܳܪ. ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܕܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܘܥܳܢܶܐ ܠܝܺ. ܘܢܳܦܶܩ ܘܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܗܽܘ ܡܝܺܬܳܐ ܗ̄ ܟܰܕ ܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

8- ܬܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܗܰܘ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ. ܓܠܝܺ ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܐܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܒܳܠܥܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܫܒܝܥܝܐ

ܩܕܡܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܢܳܨܪܰܬ ܕܰܓܠܝܺܠܐܳ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܢܘܽܪܳܐ ܥܛܝܺܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ. ܘܰܥܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܘܠܐܳ. ܕܰܨܒܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܶܕܢܰܚ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܫܘܽܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܀

2- ܦܰܢܝܰܬ ܟܢܺܝܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܐܰܟܳܐ ܥܛܝܺܦ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܝܶܗܒܰܬ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܡܰܢܽܘ. ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܝܕ ܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܘܐܰܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬܝ ܕܐܶܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܚܟܺܝܡ ܠܝܺ. ܘܕܳܚܠܐܳ ܐܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܘܳܐ. ܘܬܰܪܚܩܰܢܝ ܡܶܢ ܐܠܰܗܝ. ܘܰܥܢܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܟܝ. ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ :

3- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܶܒܪܶܬ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܐܳܦ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܣܰܝܒܰܪܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܘܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܰܠܛܝܺܫܺܝܢ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ. ܠܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܝܺܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܚܙܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ. ܐܶܠܐܳ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܒܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܟܰܠܶܠ  ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܬܠܳܬܳܐ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܠܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܠܐܳ ܬܶܥܘܽܠܝ. ܘܐܰܡܪܰܚܘ ܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܢܶܚܬܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܐܶܫܟܚܰܬ ܢܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ. ܐܶܟܠܰܬ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܫܶܒܩܰܬ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܦܺܝܪ̈ܡܶܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

5- ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܫܝܽܘܠ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܶܡܪܶܬ ܠܳܟ. ܕܗܳܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܠܗܳܪܟܳܐ ܠܐܳ ܢܶܥܽܘܠ. ܕܗܽܘ ܡܰܚܪܶܒ ܠܝܺ. ܘܥܳܩܰܪ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈. ܘܫܳܪܶܐ ܫܘܽܠܛܳܢܝ. ܘܬܳܐܓܳܟ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܩܶܪܒܶܬ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ. ܕܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܫܘܽܠܛܳܢܝ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܙܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܚܪܶܒ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

6- ܣܰܓܝܺ ܚܢܝܺܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܐܳ ܕܐܰܪܡܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܰܛܠܶܗ. ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܢܗܰܡ ܒܳܗ̇ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܪ̈ܥܶܠܝ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܙܳܥܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܳܗ̇. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝ ܢܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܒܒܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

7- ܩܳܠܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܢܶܪܥܰܡ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܕܬܰܡܳܢ ܚܒܝܺܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܒܝܺܫ ܒܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܐܰܗܪܽܘܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܠܝܺܥܳܙܳܪ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܘܰܫܡܽܘܐܝܺܠ. ܘܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܘܚܳܡܳܐ. ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ.

ܐܚܪܢܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

8- ܦܘܽܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܘܽܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܨܶܐ ܦܳܪܶܩ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܀

9- ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܠܘܽܩܒܰܠ ܟܺܐܒܝ ܩܳܡܘ. ܐܳܦ ܩܶܢܝܳܢ̈ܰܝ ܦܳܫܘ ܠܐܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܐܳ ܠܘܳܢܝ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܀

01- ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܕܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܢܶܗܘܶܐ ܦܺܝܪܡܰܢ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܒܶܗ ܬܶܬܪܰܥܶܐ. ܐܠܰܗܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܠܽ ܀

11- ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝ. ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܘܽܡܩܳܐ ܢܶܚܬܶܬ. ܟܽܠ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ. ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܢܶܛܥܰܡ ܀

ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܩܳܠܐܳ. ܕܨܶܝܕ ܠܳܥܳܙܳܪ. ܗܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܬܰܒܰܪ ܘܰܡܙܺܝܥ. ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܡܚܰܒܠܝܺܢ ܀

ܐܚܪܢܐ ܫܒܥܝܥܐ :

( ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܩܽܘܩܳܝܳܐ ܫܘܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܚܛܳܐ ܠܐܳ ܢܶܚܛܶܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܪܝܬܐ )

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

1- ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܳܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܐܺܝܽܘܒ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܠܳܛ ܗܘܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܘܽܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. ܘܐܶܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܀

2- ܠܢܰܚܠܐܳ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ ܐܰܚܰܝ̈. ܗܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܒܰܪܬܝܺܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܗܳܐ ܪܳܥܠܝܺܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܪܳܥܠܝܺܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܰܡܙܺܝܥ ܠܳܗ̇ ܩܳܠܳܟ ܠܰܫܝܽܘܠ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܘܽܣ ܥܠܰܝܢ ܀

3- ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܚܠܳܦܰܝܟ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܠܩܰܒܪܳܐ ܢܳܚܶܬ ܐܢܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܢܝ̈ܕܶܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ. ܘܐܰܦܢܳܢܝ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܰܝ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܢܶܦܩܶܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̄ ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

4- ܡܝܺܬ ܡܽܘܫܶܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܥܰܦܝܺ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܝܺܬ ܡܳܪܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܘܝܽܘܗܝ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܢܚܶܬܘ. ܘܰܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܘܝܽܘܗܝ ܠܰܡܛܰܪܦܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܘ ܗ̄ ܘܰܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

5- ܠܐܳ ܡܰܘܬܰܪ ܒܶܟܝܳܐ ܠܡܺܝܬܳܐ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܘܡܰܟܶܣ ܠܶܗ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܦܠܝܺܓ ܥܰܠ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܣܰܟܠܐܳ ܕܰܦܣܺܝܩ ܠܶܗ. ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܒܙܰܪܥܳܐ. ܕܙܳܪܰܥ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܐܶܢ ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܠܐܳ ܚܳܝܶܐ. ܗܳܟܰܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܀

6- ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܗܳܒܝܠ ܬܰܡܝܺܡܳܐ. ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܐܶܡܪܳܐ ܒܪܝܺܪܳܐ. ܕܰܠܢܶܟܣܬܳܐ ܡܶܬܕܒܰܪ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ. ܠܐܰܚܘܽܗܝ ܗܳܐ ܡܦܝܺܣ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܐܶܬܕܟܰܪ ܐܳܚܝ ܕܐܝܺܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܚܳܙܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܗ̄ ܘܬܳܒܰܥ ܕܶܡܝ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

1- ܦܘܽܫ ܠܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ ܒܘܣܳܡ̈ܶܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܕܰܢܟܰܠܬܰܢܝ. ܘܩܶܛܦܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܘܐܰܘܟܶܠܬܰܢܝ. ܘܥܰܪܛܶܠ ܐܰܦܶܩܬܰܢܝ ܀

2- ܦܽܘܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܛܘܽܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܠܘ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܕܗܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ. ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܕܠܐܳ ܣܰܟܠܽܘܬܐܳ. ܡܶܢܶܗ ܕܡܰܪܳܚܳܐ. ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܩܳܐܝܶܢ ܩܳܛܘܠܐܳ. ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܩܰܛܠܰܢܝ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܀

3- ܦܽܘܫ ܠܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܚܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܩܰܫܝܺܫܳܐ ܙܰܗܝܳܐ. ܢܒܺܝܶܗ ܕܐܰܕܘܢܰܝ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܘܥܰܝܺܝܩܳܐ ܠܶܗ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܩܪܶܒ ܡܘܫܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܦܰܩܕ. ܘܐܰܫܠܚܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܫܬܪܺܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

4- ܦܽܘܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܦܘܽܫܝ̈ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܨܰܠܳܝܶܝ̈ܢ ܥܠܰܝ. ܘܥܶܗܰܕܶܝ̈ܢ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܕܦܶܪܫܶܬ ܠܝܺ ܡܶܢ ܓܘܽܕܰܝ̈ܟܶܝܢ. ܘܰܒܛܶܠ ܨܰܘܬܳܐ ܕܗܽܘܠܳܠܰܝ̈. ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܝܺܠܟܶܝܢ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡܝܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܐܶܡܰܬܝ  ܕܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ. ܒܓܽܘܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ  ܢܽܘܗܪܐܳ. ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܠܶܟܝ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ ܩܪܳܟܝ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܓܶܕܥܽܘܢ ܒܓܶܙܬܳܐ ܠܶܟܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܕܰܘܝܺܕ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܀

2- ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܐܳ ܡܰܒܠ̈ܛܶܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܗܘܳܬ. ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܺܝܬ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܒܶܗ ܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܰܒܠܐܳ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܬܰܪ. ܘܒܰܐܠܳܗܘܬܶܗ ܡܚܰܝܰܕ ܗܘܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܫܳܠܘܚܶܗ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ :

3- ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܰܟܠܝ̈ܠܐܶ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܘܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܬܥܰܛܦܝܺܢ. ܘܥܳܐܠܝܺܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܫܝܺܚܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܚܰܠܶܛ ܟܶܢܫܰܢ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

4- ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ. ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ ܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܘܽܕܡܰܬ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܳܐ ܬܶܬܠܝܺܢ  ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܟܝ. ܐܶܠܐܳ ܬܶܩܥܝܢ ܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܰܬܝ. ܚܛܝܺܬ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

5- ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܥܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܥܰܪܛܶܠ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ ܠܝܺ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܡܫܰܐܶܠ ܐܰܢܬ ܠܝܺ. ܠܐܳ ܬܦܰܪܣܶܝܢܝ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ.  ܐܶܠܐܳ ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܐܺܚܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܐܰܘܕܺܝ ܒܳܟ ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

6- ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ ܕܳܘܝܺܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܡܫܰܢܝܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܡܶܝܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܘܒܳܛܶܠ ܪܶܗܛܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟܝ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܶܬܡܰܢܥܝܺܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܬܶܩܥܝܢ ܩܕܳܡ ܫܘܠܳܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܰܬܝ. ܚܛܝܺܬ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀

7- ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܢܰܦܫܝ ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒܝ. ܕܰܒܦܰܓܪܳܟ ܘܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܚܰܣܝܺܬ. ܘܐܶܣܛܠܐܳ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ  ܡܰܝ̈ܐܳ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ. ܐܳܦܠܐܳ ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܶܦܓܰܥ ܒܺܝ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܢܶܕܥܰܟ ܐܰܝܟ ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ. ܘܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ. ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ. ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝ ܀

ܐܚܪܢܐ ܬܡܝܢܝܐ  :

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

8- ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܐܶܬܒܰܩܝܺܬ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗܘܝܺܬ. ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܥܰܠܝܰܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܳܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܰܨܒܰܝܬ ܘܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܀

9- ܡܳܪܝܳܐ ܒܒܳܥܘܽܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܡܳܐ ܒܬܘܠܬܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܚܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܚܘܽܣ ܥܰܠ ܥ̈ܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

01- ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܠܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܣܢܰܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܬܢܳܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܪܰܚܡܽܘܟ ܗܘܰܘ ܪܘܽܚܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܥܰܡܳܟ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

11- ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܺܝ. ܐܰܚܰܝ̈ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒ̈ܝܒܰܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܝܺ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܬܘܽܟܠܳܢܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܢܰܚܶܡܰܝܢܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ ܠܳܟ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

21- ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܒܣܶܡ ܪܺܝܚܽܗ ܠܪܰܒܘܽܬܳܟ. ܘܐܶܬܟܠܝܺ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܐܶܬܪܰܥܝܺܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܐܰܪܓܙܳܟ. ܘܩܰܒܶܠ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܣܰܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܀

31- ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܝ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ. ܘܐܶܬܓܰܢܚܶܬ ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܙܰܘܥܳܐ. ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܝܺܪܝܺܢ ܠܝܺ. ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܰܠܕܺܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܡܛܰܝܰܒ ܐܢܳܐ. ܕܐܶܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܝܽ ܟܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ ܠܳܟ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

41- ܡܳܪܝܳܐ ܡܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܛܰܠܝܘܽܬܝ. ܘܡܽܘܡ̈ܽܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ ܗܳܐ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܝܺ. ܘܰܒܓ̈ܰܠܠܰܘܗܝ ܗܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܕܰܐܠܐܳ ܠܛܰܒܝܺܥܘܽܬܝ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܐܚܪܢܐ ܬܡܝܢܝܐ :

ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

51- ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܝ ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܒܥ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܚܰܕܘܳܐ ܐܰܙܥܶܩܝ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

61- ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܰܬܠܶܟܝ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܘܓܶܕܥܽܘܢ ܓܶܙܬܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܨܳܪܶܟܝ. ܘܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܐܰܪܦܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܕܢܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܘ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

71- ܟܰܢܶܫ ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܕܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܪܳܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܰܩܝܺܡ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܒܢܳܐ ܥܠܰܘ̈ܬܳܐ. ܫܓܰܫܘ ܠܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܥܰܠ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܗܶܬ ܒܝܺܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܘܰܙܟܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

81- ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܘܩܘܽܡܘ ܦܽܘܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܝܺ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܘܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܰܪܝܺܡܘ ܡܶܟܝܺܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܘܦܶܨܘ ܚܶܠܐܳ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

91- ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܩܽܘܡܘ ܦܽܘܩܘ ܠܐܘܽܪܥܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܐܶܬܦܨܰܚܘ ܘܰܚܕܰܘ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܡܩ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܩܳܪܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܟܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩܘ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

02- ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܰܪܡܶܝܬܽܘܢ. ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܕܗܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܦܰܐܝܳܐ ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܝܺܬܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

12- ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܘܰܫܟܶܒܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ . ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܕܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܩܳܥܶܝܢ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

22- ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܥܶܒܪܶܬ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܰܗܘܝܺܬ ܒܕܶܚܠܐܳ ܘܣܘܪܳܕܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܝܺܬ. ܩܳܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢܳܐ. ܘܐܰܚܝܺܕ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܀

32- ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܠܐܳ ܚܳܐܶܣ ܐܰܢܬ. ܥܰܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܠܟܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܢܺܝܪܳܟ ܡܶܢ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܶܗ ܀

01- ܚܙܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܐܶܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܙܰܙ ܒܪܽܘܚܶܗ ܘܐܶܡܰܪ. ܟܰܕ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܕܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܬܰܪ ܐܶܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܶܢ ܣܳܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܕܰܠܐܝܺ. ܢܘܽܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܀

42- ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܪܳܡ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ. ܨܳܪ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ. ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܝܰܒܝܺܫܝܺܢ. ܩܪܳܐ ܢܺܒܝܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܐܶܬܳܬ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܒܰܩܛܝ̈ܠܐܶ ܘܰܚܝܰܘ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

 

ܣܝܺܩܘܽܡ ܕܢܽܘܣܟܳܐ ܕܐܰܕܺܝܰܐܡܰܢ :

( ܫܠܶܡܘ ܓܢܺܝܙ̈ܶܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܢܨܰܠܐܶ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܐܳ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܨܰܠܝܒܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܒܒܳܥܽܘ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܠܝܺܘܣ ܐܶܦܝܣܩܘܦܳܐ ܕܓܰܪܓܰܪ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ. ܕܗܽܘ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܣܛܘܢܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܥܰܝܢܘܰܪܕܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܚܘܽܗܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܪܰܒܰܢ ܩܽܘܦܰܐܪ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܡܝܰܬܪܐ ܡܶܢܶܗ ܕܐܰܬܪܳܐ ܕܛܘܽܪܥܰܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܩܪܝܺܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܟܰܦܪܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܣܰܓܝܺ ܠܐܝܺܘ ܥܰܡܝ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܠܶܦܘ ܣܶܦܪܳܐ ܘܰܟܬܝܺܒܬܳܐ .ܘܰܛܥܶܢܘ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܡܚܝܺܠܽܘܬܝ.)

 

ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܚܝܐ ܩܕܝܫܐ

ܬܟܫ̈ܦܬܐ ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ

ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܓܰܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܢܰܨܝܺܚ ܕܶܠܩܳܐ ܘܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ. ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܝܺܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ ܀

ܒܗ :

2- ܣܰܡ̈ܝܰܝ ܗܰܘܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ̈ܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܕܘ ܘܐܰܡܪܽܘܟܝ. ܠܶܟܝ ܗܳܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܡܗܶܟܝ. ܕܰܘܝܺܕ ܓܶܝܪ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܘܽܒ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܛܒܶܟܝ. ܟܰܕ ܐܰܣܗܶܕ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܢܶܩܪܶܝܟܝ. ܘܰܒܩܳܠܐܳ ܢܫܰܡܗܶܟܝ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܐܰܦܝܺܣܝ ܕܡܶܢ ܦܶܚ̈ܬܶܐ ܐܶܪ̈ܺܛܝܺܩܳܝܶܐ ܕܠܐܳ ܢܶܟܝܳܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܓܰܘܣܢܰܢ ܒܶܟܝ ܀

ܐܚܪܬܐ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ :

3- ܒܫܘܽܦܪܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܬܶܗܪܶܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܛܳܒ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ .ܐܰܝܕܳܐ ܕܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܫܰܒܥܺܝ̈ܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܩܠܐܳ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܐܶܬܟܰܢܝܰܬ ܘܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܕܝܽܘܢܳܟܺܝܪ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ :

4- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܩܰܠܶܣ ܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܝ ܠܐܝܺܩܳܪܶܟܝ. ܕܥܰܠ ܚܰܕܝܶܟܝ ܐܶܬܚܰܒܰܒ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ. ܘܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܟܝ. ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܝܺܚܝܺܕܶܟܝ. ܥܰܠ  ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܟܝ. ܘܠܐܳ ܬܶܫܠܝܢ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܚܠܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܟܝ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܗ  :

5- ܣܰܢܝܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟܝ ܒܶܣܪܳܢܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܩܰܘܝܺܬ ܘܐܶܬܚܰܝܰܕܬ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܐܰܩܢܺܝܬܝ ܠܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ. ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܥܳܝ. ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܢܰܟܦܽܘܬܶܟܝ. ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ: ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ :

6- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܨܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܝܺܠܬܶܗ. ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܫܰܕܰܪܬ ܕܰܢܣܰܒܰܪ ܒܰܛܢܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܢܰܛܪܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ :

7- ܠܶܟܝ ܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓ. ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܗܽܘ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܝܺܬܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܶܟܝ ܠܚܽܘܕܳܐܝܺܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܦܰܐܪܶܪܝܺܣܝܰܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

8- ܣܓܘ̈ܠܐܶ ܡܰܠ̈ܳܠܐܶ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܟܽܘܢ ܒܪܝܺܬܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܐܳܘ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܕܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܚܘܺܝܚܳܐܝܺܬ ܩܪܳܒܳܐ ܚܰܘܺܝܬܽܘܢ. ܘܠܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܒܝܰܕ ܐܰܬܠܝܺܛܘܽܬܟܽܘܢ ܐܰܒܗܶܬܬܽܘܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܗ :

9- ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܐ  ܡܰܪܕܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܶܫܬܝܺܬܽܘܢ. ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܟܽܘܢ. ܐܶܬܓܰܘܙܰܠܬܽܘܢ. ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܗܳܝ ܚܫܳܡܝܺܬܳܐ ܪܕܰܦܬܽܘܢ ܘܛܰܠܶܩܬܘܢ. ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܺܐ ܘܥܳܘ̈ܶܠܐܺ ܐܰܒܗܶܬܬܽܘܢ ܒܰܚܠܝܺܨܘܽܬܟܽܘܢ. ܘܡܳܛܽܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܟܰܠܶܠ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

01- ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܬܠܐܶ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܣܶܓܕܬܶܗ. ܘܐܶܬܠܰܒܰܒܘ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܬܰܘ ܕܰܢܡܽܘܬ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪܘ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܬܠܽܝ̈ܛܰܘܗܝ. ܘܰܢܨܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢ. ܫܽܘܪܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ :

21- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܩܰܠܶܣ ܕܘܽܟܪܳܢܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܫܗܰܪ ܒܝܽܘܡ ܥܺܐܕܟܽܘܢ. ܘܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܩܕܳܡ ܓܘܽܪ̈ܢܰܝܟܽܘܢ. ܕܐܝܺܬܰܝܟܽܘܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܝܳܗܒ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢ ܡܰܐܚܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܐܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬܽܘܢ. ܘܡܶܟܝܺܠ ܗܳܐ ܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܐܰܠܝ̈ܺܨܶܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐܳ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܫܪܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠ ܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

31- ܟܰܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܙܰܡܢܽܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ  ܘܰܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪܳܐ. ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܕܰܘܝܺܕ. ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܠܐܳ ܐܠܰܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܒܰܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܘܫܳܛܘ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܫܰܚܠܶܦܘ. ܐܳܘ ܠܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

41- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܰܠܘ ܘܰܓܢܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܪܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܨܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܐܳܫܬܘܝܺܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܺܝܠܶܦܘ ܗܘܰܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܪܬܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

51- ܫܘܽܚܠܳܦܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܚܙܰܝܢܰܢ. ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܳܣܝܳܐ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܨܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

61- ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܰܕܝܺܩܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܬܦܪܶܩ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ. ܕܝܽܘܩܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܐܝܺܡܳܡܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܐܳ ܣܰܝܒܪܶܬ. ܐܶܠܐܳ ܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܐܶ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܡܢܺܝܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܒܗ :

71- ܐܳܘ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܘ ܡܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܘܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ. ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܘܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

81- ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܘܽܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܳܐ ܕܰܒܩܳܠܐܳ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܰܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܥܬܝܺܕ ܐܰܢܬ ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܘܰܬܚܰܕܶܬ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܥܒܰܪ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܘܽܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

91- ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܬܪܺܝܨܳܐ ܗܝ ܐܽܘܪܚܰܢ. ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܐܶܬܬܣܝܺܡ ܩܘܽܕܡܰܝܢ. ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܓܙܰܪ. ܠܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܳܚܬܝܺܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܙܕܰܡܰܢܘ. ܕܢܶܦܪܥܘܽܢ ܚܰܘܒܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܰܝܬܝܺ ܥܠܰܝܢ ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܚܛܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܗܳܝ ܡܶܐܬܝܺܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܨܳܡܚܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܢܳܦܩܝܺܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ :ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

02- ܥܰܠ ܛܘܪ̈ܰܝ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܚܙܳܟܝ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܢܘܽܪܳܐ ܟܰܕ ܫܰܪܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܐܳ ܒܶܗ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܐܳ ܝܳܩܶܕ. ܠܶܟܝ ܗܺܝ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܕܰܘܝܺܕ ܒܰܪ ܐܝܺܫܰܝ. ܫܩܰܠ ܩܝܺܬܳܪܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܕܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܠܶܟܝ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܐܬܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܦܠܰܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܘܢܳܩ̈ܫܳܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܺܐܡܪ̈ܳܢ ܛܘܒܶܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܝܶܠܕܰܬ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

12- ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܦܶܠܚܶܬ ܥܰܘ̈ܠܐܶ ܘܣܘܪ̈ܚܳܢܶܐ. ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܟܡܳܐ ܕܰܡܨܺܝܬ. ܘܗܳܫܳܐ ܓܡܰܪܘ ܝܰܘܡܰܝ̈. ܘܰܬܘܳܬܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢܝ. ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܐܶܢ ܠܐܳ ܐܶܬܽܘܒ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܕܐܰܘܕܺܝ ܒܳܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

22- ܥܰܠ ܓܺܝܓ̈ܠܰܝ  ܢܽܘܪܳܐ. ܥܬܝܺܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܝܶܫܘܽܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܝܳܡܬܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܝܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܥ̈ܳܐܠܳܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܬܰܚ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܠܩܰܘܡܳܐ ܕܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ. ܕܠܐܳ ܢܶܗܽܘܘܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ. ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܠܳܟ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

32- ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܙܳܥ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܰܕܠܐܳ ܫܘܠܳܡ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܠܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܝܺܢ. ܒܚܰܕ ܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܢܰܘܚܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܦܰܟܪܰܬ ܠܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܰܦܠܰܬ ܠܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܡܚܰܒܠܰܬ ܠܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܐܶܬܟܰܢܝܰܬ ܘܐܶܫܬܰܡܗܰܬ ܫܝܽܘܠ ܕܐܶܚܕܰܬ ܠܓܶܢܣܰܢ ܘܟܳܡܰܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

42- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܰܒܟܶܐ ܥܰܡܶܗ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܩܳܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܡܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܬܳܩܢܳܐ ܗܳܝ ܒܺܐܝܡܰܐ. ܘܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܗܳܘܶܐ. ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܚܝܺܠ ܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܝܠܝܺ ܐܶܢܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܣܰܓܝܺ ܒܝܺܫܝܺܢ. ܡܳܪܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܘܽܕܳܟ. ܘܰܒܗܳܝ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐܰܝܢܩܽܘܟ. ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ. ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܝܺ ܟܽܠ ܕܰܚܛܝܺܬ. ܡܶܛܽܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܝ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܝܺܕ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܒܗ :

52- ܢܳܗܶܡ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܳܘܝܳܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܚܘܽܪܒܳܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܟܰܕ ܐܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܒܩ̈ܳܠܐܶ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܶܟܝ. ܕܥܰܡ ܐܳܣ̈ܘܽܛܶܐ ܡܰܢܝܰܬܝ. ܘܠܐܳ ܩܢܰܝܬܝ ܠܶܟܝ ܪܳܚܡܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܕܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܠܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܶܟܝ ܠܐܳ ܦܳܫ ܠܶܟܝ. ܒܰܝܢܳܬ ܛܘܪ̈ܶܐ ܦܳܗܶܐ ܗܘܝܺܬ. ܘܒܰܫܩ̈ܝܺܦܶܐ ܬܘܽܒ ܥܳܡܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܚܰܒܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܥܒܝܺܕ ܗܘܝܺܬ. ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܥܠܰܝ ܫܶܟܢܰܬ. ܚܽܘܡܶܗ ܕܩܰܝܛܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܠܝܺ. ܘܩܘܽܪܫܶܗ ܕܣܰܬܘܳܐ ܡܣܰܝܶܛ ܠܝܺ. ܘܡܶܢ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܰܚܙܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܡܶܡܠܐܳ ܟܰܪܣܝ ܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܺܝܬ. ܘܡܶܢ ܪܶܢܝܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܢܝܺܬܳܐ. ܫܶܢܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܐܰܓܝܺܪ̈ܶܐ. ܐܝܺܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܐܳܒܝ. ܕܐܳܟܠܝܺܢ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܐܶܢܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ ܗܳܐ ܪܡܶܐ ܐܢܳܐ: ܐܺܙܰܠ ܕܰܠܡܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܝܺ. ܘܐܶܩܽܘܫ ܟܒܰܪ ܦܳܬܰܚ ܠܝܺ. ܘܐܺܡܰܪ ܠܶܗ ܕܐܳܒܝ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ. ܕܐܶܢܰܐ ܗܘ ܒܪܳܟ ܗܰܘ ܐܳܣܽܘܛܳܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܐܰܓܺܝܪܳܐ. ܘܐܶܗܘܶܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ: ܠܐܳ ܡܶܟܝܺܠ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܕܝܺܠܝ ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܰܘ ܚܰܒܝܺܒܳܐ ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܦܢܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܕܡܝܺܬ ܗܘܳܐ ܘܰܚܝܳܐ. ܗܳܐ ܒܶܪܝ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܛܝܳܐ ܗܳܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟܠܘܬܳܟ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

62- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. ܚܰܪܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܥܰܗܕ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܰܥܬܝܺܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܕܚܰܠ ܡܳܐ ܕܢܳܗܶܡ. ܩܳܠܐܳ ܕܰܡܩܝܺܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܺܝܟܳܐܝܠ. ܘܙܳܥܩܳܐ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܦܽܘܡܶܗ ܡܰܘܩܶܕ. ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܡܰܥܶܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ ܣܳܚܶܦ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܝ̈ܺܩܳܬܳܐ. ܘܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܥܘܽܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܐܚܪܢܐ ܡܥܒܪܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

72- ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐܢܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܦܳܪܘܽܩܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܠܐܳ ܬܶܣܠܐܶ ܛܳܒܳܐ ܠܰܓܥܳܬܝ. ܕܐܰܘܕܺܝܬ ܒܳܟ ܦܳܪܘܽܩܝ.  ܐܶܠܐܳ ܐܰܫܘܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܘܝܺܕ. ܐܰܙܥܶܩ ܘܐܺܡܰܪ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ. ܘܰܐܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܘܠܐܳ ܐܶܒܗܰܬ ܀

ܒܗ :

82- ܠܐܳ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܝܺ ܣܳܩܘܽܪ̈ܰܝ. ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ. ܕܐܶܟܠܶܬ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܐܳ ܐܶܩܪܽܘܒ. ܕܐܶܫܬܝܺܬ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܝܺ ܚܰܘܒܰܝ̈. ܘܥܰܡ ܢܺܒܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܘܝܺܕ. ܢܰܙܥܶܩ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܝܺܡܶܬ. ܘܰܐܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐܳ ܐܶܒܗܰܬ ܀

ܒܡܨܥܬ ܫܠܗܒܝܬܐ :

92- ܗܰܘ ܕܐܰܩܺܝܡ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡ̈ܶܐ  ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܗܘܳܐ. ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܟܽܠܕܳܪ̈ܺܝܢ . ܘܝܳܪܬܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܳܐ ܚܰܘܝܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܒܗ :

03- ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܓܺܝ̈ܢܶܐ ܐܰܩܝܺܡܬ ܥܰܡܳܟ. ܘܰܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܐܰܢܺܝܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

13-  ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܚܙܺܝܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܙܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܬܰܘܠܥܳܐ ܒܳܪܡܳܐ ܠܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܽܘܟܠܐܳ ܠܣܳܣܳܐ ܘܰܠܪܳܡܬܳܐ. ܘܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ . ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ  ܀

23- ܐܰܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ. ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܙܳܟܘܽܬܳܐ ܕܐܶܙܕܟܺܝ. ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܶܡܪܽܘܕ. ܐܶܬܦܰܠܰܛ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܫܡܰܥ̈ܝ ܡܶܢ ܢܽܘܚ. ܟܳܪܘܽܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܓܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܰܚܪܶܒ ܠܰܫܝܽܘܠ ܚܰܣܝܺܢܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܚܰܝܳܐ. ܕܒܳܟ ܚܝܰܘ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢ ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

33- ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܬܪܺܝܨܳܐ ܗܝ ܐܘܽܪܚܰܢ. ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܥܠܰܝܢ ܐܶܬܓܙܰܪ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܳܚܬܝܺܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢ ܚܰܘܒܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܰܝܬܝܺ ܥܠܰܝܢ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܟܰܕ ܚܛܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܗܳܝ ܡܶܐܬܝܺܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܨܳܡܚܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܳܦܩܝܺܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܀

43- ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܦܳܪܘܽܩܰܢ. ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܦܪܰܫܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܘܢ. ܒܰܐܘܳܘ̈ܢܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܝܺܬ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܦܰܓܪܝ. ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡܝ. ܥܰܡܝ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

53- ܐܶܬܩܒܰܥܬ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܶܚܰܕܬ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܕܰܚܙܳܟ ܡܳܪܝ ܕܥܰܪܛܶܠ ܐܶܙܕܩܶܦܬ. ܒܡܶܨܥܰܬ ܛܰܗܪܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܥܰܠ ܩܳܡ ܠܶܠܝܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܒܩܳܠܐܳ ܕܰܩܥܰܝܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܙܝܺܥܬ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܰܝܬ. ܘܐܰܩܝܺܡܬ ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܠ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܦܢܺܝܬܳܝܗܝ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

63- ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܕ ܥܰܡܳܐ ܥܰܘܳܠܐܳ. ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥܬ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐܳ. ܦܪܰܩܬ ܘܫܰܘܙܶܒܬ ܠܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܝܘܢܝܐ :

73- ܝܶܪܒܰܬ ܢܰܦܫܶܟܝ ܐܳܦ ܪܶܘܙܰܬ ܬܰܪܥܺܝܬܶܟܝ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ. ܬܽܘܒ ܢܰܛܪܶܟܝ ܒܰܒܬܘܽܠܘܽܬܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܀

ܕܨܠܝܒܐ ܒܗ :

83- ܟܰܕ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܘܐܶܬܩܰܒܰܥܬ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܙܳܥܰܬ ܘܢܳܕܰܬ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܟ. ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܐܳܦ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ. ܕܰܚܙܳܟ ܦܳܪܘܽܩܰܢ. ܕܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܡܣܰܟܟܰܬ. ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܝܰܩܝܺܪܳܐ. ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

93- ܟܰܕ ܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܡܰܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܩܝܺܡ ܥܰܡܶܗ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

04- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܠܰܫܝܽܘܠ ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ. ܕܰܥܓܝܺܢܝܺܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܽܝ ܠܰܢ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܀

ܕܨܠܝܒܐ ܒܗ :

14- ܐܶܬܡܬܰܚܬ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܠܰܪܩܝܺܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܬܰܚܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܝܳܪܝܺܥܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܣܰܒܰܪܬ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܝܺܒܶܐ. ܘܰܠܛܘܽܥܝܰܝ ܡܚܰܒܠܰܬ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܬܽܘܩܦܳܟ ܒܰܛܶܠܬ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

24- ܩܳܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܫܰܟܶܢܬ. ܘܥܰܠܺܝܬ ܐܦܳ ܪܰܡܪܶܡܬ. ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܒܳܐܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܐܰܢܬ ܕܰܗܘܰܝܬ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝܬܳܢ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ. ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ  ܩܕܡܝܐ ܕܬܫܟܦ̈ܬܐ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ ܨܶܝܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܳܘܣ. ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܰܒܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܰܝܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܡܣܰܝܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܝܳܩܘܽܕܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܛܥܶܢܬܝܺܘܗܝ. ܟܰܕ ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ. ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܦܪܩܝܺܘܗܝ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܛܘܥܝܰܝ ܀

ܒܗ :

2- ܡܘܽܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܕܳܢܝܺܐܝܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܐܳ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܨܳܪܶܟܝ ܒܣܶܒܠܬܳܐ. ܘܐܠܶܝܺܫܰܥ ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܓܶܕܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܓܶܙܬܳܐ ܕܛܰܐܠܐܳ ܪܰܫܡܶܟܝ. ܐܶܠܐܳ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܶܟܝ. ܐܰܦܝܺܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ :

3- ܐܰܛܶܠܝ ܝܰܡܝܺܢܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܦܪܽܘܣܝ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܶܟܝ. ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܟܝ.  ܘܐܰܟܪܶܟܝ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܚܰܣܝܺܢܳܐ ܕܬܰܟܫܦ̈ܳܬܶܟܝ ܘܰܙܓܽܘܪܝ ܡܶܢܰܢ. ܠܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܩܰܘܡ̈ܶܐ ܣܰܩܘܒܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ. ܒܰܦܝܳܣ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܐܝܺܡܳܡ̈ܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܛܰܪܝ ܠܰܢ ܘܰܫܡܰܥܝ. ܠܩܳܠܐܳ ܕܬܰܟܫܶܦܬܰܢ. ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

4- ܡܛܰܝܒܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ. ܠܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܡܶܢ ܩܘܕܳܫ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܚܳܒ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܛܺܝܢܳܝܳܐ. ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܣܶܟܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܝܠܶܦܰܢ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܶܟܝ. ܒܥܳܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܢܶܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܝ ܐܳܘ ܡܳܪܬܰܢ. ܠܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܩܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

5- ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܗܰܒܠܝܺ ܕܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܐܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܐܢܳܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܛܶܥܢܰܬ ܙܰܝܰܚܬ ܠܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܛܥܝܺܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܝܶܗܒܰܬ ܛܘܽܦܰܝ̈ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܕܰܒܰܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܛܽܘܒܳܢܝܺܬܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ. ܩܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

6- ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ. ܫܳܘܝܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܐܳ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܪܰܒܝܰܬ ܠܗܰܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ. ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐ. ܘܐܰܝܢܶܩܬܶܗ ܚܰܠܒܳܐ ܠܙܳܝܽܘܢܳܗ̇. ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܠܐܳ ܣܳܟ ܡܶܬܡܰܠܠܐܳ. ܘܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܒܳܥܘܽܬܳܗ̇ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܘܫܳܐܠܝܺܢܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܗ̇ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

7- ܡܛܰܝܒܳܐܝܺܬ ܟܰܕ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܽܝ̈ܫܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܳܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܥܰܘ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܢܶܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܰܢ ܠܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܗ :

8- ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܢܰܒܝܺܘ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܥܬܝܺܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܗܘܰܘ ܒܰܦܓܰܪ. ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܣܒܰܪܬܶܗ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܬܘܽܒ ܗܰܝܡܶܢܘ ܠܡܽܘܠܟܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܟܽܠ ܢܶܓܕܺܝ̈ܢ. ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܘܰܩܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܀

ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܒܗ :

9- ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܗܘܰܘ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ. ܕܡܳܐ ܕܝܳܬܒܝܺܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܬܕܽܘܢܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܠܗܰܘ ܕܐܰܟܪܶܙܬܽܘܢ ܣܒܰܪܬܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܚܰܝܶܒ ܠܰܢ ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܫܳܛܽܘܗܝ ܘܨܰܥܪܽܘܗܝ. ܐܳܦ ܒܰܙܰܚܘ ܒܶܗ. ܐܶܠܐܳ ܕܢܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܥܰܡ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܐܳ. ܒܶܝܬ ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܀

01- ܐܳܘ ܠܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܕܰܡܬܰܩܘ ܡܶܢ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܪܰܕܝܽܘܬܳܐ ܕܣܘܽܟ̈ܳܠܐܶ. ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ. ܡܶܠܚܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟܽܘܢ ܕܰܒܪܝܬܳܐ. ܐܳܘ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܝܽܬܰܝܟܽܘܢ ܕܥ̈ܕܳܬܳܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܳܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

11- ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܢܶܬܢܶܐ ܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܠܐܳ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܰܘ. ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܝܳܪܬܝܺܢ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܘܽܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܝܺܢ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܚܠܳܦ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ. ܗܰܒܠܰܢ ܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܝܺܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ ܀

ܒܗ :

21- ܟܰܕ ܠܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܥܰܠܬܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܙܟܰܝܬܽܘܢ ܒܰܚܠܝܺܨܘܽܬܟܽܘܢ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܚܳܒܬܽܘܢ ܐܰܘ ܐܶܬܪܰܦܝܺܬܽܘܢ. ܕܰܚܝܳܪܟܽܘܢ ܒܡܳܪܟܽܘܢ ܩܒܝܺܥ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܟܽܘܢ ܕܰܟܝܳܐ. ܪܘܰܙ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܛܰܟܶܣܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ. ܗܰܒܠܰܢ ܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܝܺܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ . ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

31- ܗܳܝ ܕܰܥܕܺܝܠܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܳܬܰܪܟܢ ܐܶܬܩܰܠܣܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܫܘܽܚܠܳܦܳܗ̇. ܟܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܫܦܰܥܬܶܗ ܥܠܰܝܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܰܣܠܐܶ ܠܝܺ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ.  ܐܰܢܬ ܕܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܒܽܬܘܠܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܰܣܠܐܶ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܐܰܢܬ ܚܰܕܘܽܬܗܽܘܢ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ.  ܐܶܠܐܳ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܕܬܳܝܒܳܐ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ. ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܒܗ :

41- ܚܛܝܺܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܗܘܶܐ. ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ. ܐܶܠܐܳ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐܳ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܐܰܢܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܣܰܓܝܺ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

51- ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܨܶܦܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܘܽܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܐܶ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܐܶܬܒܰܛܰܠ ܡܢܶ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܐܰܟܚܕܳܐ. ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܢܰ̈ܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܝܺܟ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ  ܒܗ :

61- ܫܒܝܺܚ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܝܺܡܬ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܢ. ܘܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܐܰܩܝܺܡܬ ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܪܰܝܬ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܕܐܶܬܥܰܫܰܢ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܕܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܒܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ. ܚܰܕܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܐܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

71- ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܗܺܝ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܥܢܝܺܗ̇ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܰܦܪܽܘܩܶܝܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܰܢ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܬܘܽܒ ܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܐܪܶܩܠܝܺܛܳܐ. ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܐܰܢܬ ܬܠܝܺܬܳܝܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܡܰܥܠܰܝܢ ܀

81- ܢܛܰܝܶܒ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ. ܘܳܝܠܶܗ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܣܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܀

91- ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܰܚܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܥܘܽܠܘ ܡܶܟܺܝܠ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܘܽܗ ܠܶܗ ܠܰܡܺܫܝܚܳܐ ܦܰܪܽܘܩܰܢ ܀

ܒܗ :

02- ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܬܶܐܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܠܐܳ ܪܳܥܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܠܐܶ ܬܶܡܚܶܐ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܰܒܚ̈ܰܝܰܝܢ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܐܳ ܬܰܥܠܰܢ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܝܺܚ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܡܬܳܟ: ܘܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܪܳܕܶܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܳܦ ܡܰܐܣܶܝܬ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

12- ܐܰܥܝܺܪ ܡܳܪܝ ܠܶܒܝ. ܠܫܽܘܒܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܫܠܐܶ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܒܛܠܽܘܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܠܐܳ ܢܶܫܠܐܶ ܗܶܪܓܳܐ ܕܡܰܕܰܥܝ. ܡܶܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܐܳܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܓܶܝܪ ܐܝܺܡܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܝܺ. ܠܰܢܝܳܚܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ. ܕܨܰܠܝܺܬ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܩܰܕܶܫܰܝܢܝ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܐܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܗܰܝܟܠܐܳ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܟܶܢܫܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܕܰܪ̈ܟܺܝܢܳܢ ܗܳܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܒܳܟ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܡܶܟ. ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܽܝܢ ܀

ܝܘܢܝܐ :

22- ܕܪܰܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܰܡܥܰܪܡܽܘܬ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܛܒܰܥ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܡܶܢ ܫܶܝܠ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܩܒܽܘܪ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܒܚܰܝܠܐܳ ܘܬܘܽܩܦܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܝܘܢܝܐ :

32- ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܰܚܢܳܢܳܐ. ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܥܽܘܠܘ ܡܶܟܺܝܠ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܶܬܛܰܝܒܰܬ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

42- ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܕܝܺܢܳܐ. ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܚܘܽܪܘ ܘܐܶܬܒܰܩܰܘ. ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܪܰܚܝܺܩܳܐ ܬܘܳܬܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܛܰܦܛܶܦܘ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܪܚܺܝܡ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܠܐܳ ܢܶܕܡܰܟ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܬܘ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܢ̈ܶܝܢ ܕܣܰܟ̈ܠܳܢ. ܘܐܳܦ ܢܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ. ܘܠܐܳ ܦܳܬܚܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢܰܢ. ܬܰܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܟܰܫܝܺܪܳܐܝܺܬ. ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܠܶܒܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

52- ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ. ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܝܺ. ܩܘܽܡܘ ܦܘܽܩܘ ܠܐܘܽܪܥܶܗ. ܛܳܒ̈ܶܐ ܥܳܐܠܝܺܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܒܚܶܫܟܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܐܳ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ. ܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܠܐܳ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܝܺܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

62- ܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܣܰܓܝܺ ܫܝܺܦܘܽܪܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܝܺ. ܘܥܰܙܺܝܙ ܩܳܠܶܗ. ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܦܰܨܶܝܢܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܩܳܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܘܰܫܪܳܬ ܪܬܝܺܬܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝ. ܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ. ܐܶܠܐܳ ܗܰܘ ܕܰܨܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܘܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܦܪܩܝܺܘܗܝ. ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܀

72- ܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܳ. ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܡܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܠܰܚܡܳܐ. ܘܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܩܘܽܫܬܳܐ ܬܳܩܠܐܳ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܓܪܳܐ. ܘܳܝܠܝܺ ܕܠܐܳ ܙܗܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ. ܘܳܝܠܝܺ ܕܠܐܳ ܕܟܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ. ܘܡܶܢ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܝܺ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܠܐܳ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܡܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܪܪܝܺܢ. ܘܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܠܰܛܫܺܝܢ. ܥܒܳܕܰܝ̈ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

82- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ  ܐܶܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܥܬܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܥܰܡ ܓܘܽܕܳܦ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܛܳܠܘ̈ܡܶܐ ܣܰܢ̈ܝܰܝ ܡܳܪܗܽܘܢ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܰܡܠܐܶ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܫܶܗ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

92- ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܬܰܠܡܝܺܕܽܘܬܳܐ. ܛܳܣܘ ܐܝܺܙ̈ܓܰܕܶܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܦܪܰܚܘ ܗܘܰܘ ܢܶܫܪ̈ܶܐ ܕܢܺܐܪܥܽܘܢ ܛܶܐܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܝܳܗ̈ܒܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܰܠܝܰܝ̈ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܩܠܐܳ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܒܰܥܛܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܕܝܳܫܳܐ. ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܐܰܘܕܺܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܬܰܘ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ  ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ :

03- ܨܒܰܝܬ ܘܐܶܬܥܪܺܝܬ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܢܰܣܝܰܬ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܨܒܰܝܬ ܘܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܟܬ. ܨܒܰܝܬ ܬܘܽܒ. ܘܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ. ܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܦܐܶܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܬ. ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ. ܢܓܰܕܬ ܘܐܰܣܶܩܬ ܥܰܡܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܘܗܽܘܠ̈ܳܠܐܶ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܐܳܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

13- ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܕܒܳܥܶܝܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܪܳܥܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܝܺܒ. ܠܗܰܘ ܕܟܰܦܰܪ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܰܒܠܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܟܬܰܒ ܫܡܳܗ̇ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܘܐܳܦ ܠܡܰܬܰܝ ܫܠܝܺܚܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܙܰܟܰܝ ܫܪܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܘܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ. ܕܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܐܰܩܺܝܡܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

23- ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܘ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܬܰܘܚܕܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܰܚܝܺܚܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܥܰܕ ܩܰܠܝܺܠ ܢܶܣܰܒ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܬܘܽܒ ܢܗܰܝܡܶܢ. ܕܐܳܟܠܐܳ ܘܠܐܳ ܫܳܠܝܳܐ ܘܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܚܽܘܣ ܦܳܪܘܽܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܢܣܰܒܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܐܰܩܺܝܡ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

33- ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.  ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܶܬܢܰܒܝܰܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܝܺܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܛܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܬ̈ܠܳܢ ܠܳܗ̇. ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ.  ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ

ܫܘܒܚܐ ܬܪܝܢܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ :

43- ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܒܶܟܝ ܦܳܬܘܽܪܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܙܺܝܓܳܐ ܒܶܟܝ ܐܰܓܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܦܢܳܐ ܕܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܐܰܚܝܺܬ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܗܠܠܘܝܐ :

53- ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܙܳܝܥܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܺܬܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ ܠܳܟ. ܘܰܡܙܰܝ̈ܚܳܢ ܠܳܟ.  ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܐܰܚܺܝܬ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܗܠܠܘܝܐ :

63- ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܛܳܠܘܽܡܳܐ. ܕܐܰܦܢܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܥܰܠܘ ܘܐܶܣܬܰܬܰܪܘ ܒܛܶܠܳܠܶܗ. ܕܐܽܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ. ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܐܰܚܺܝܬ ܠܡܰܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܗܰܠܶܠܘܝܰܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

73- ܐܶܬܦܰܠܓܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ. ܕܐܰܠܝܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܝܺܠ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ  ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܒܰܙ ܒܚܺܝܠ ܬܘܽܩܦܶܗ ܕܐܶܫܬܰܥܠܝܺܘ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ. ܠܗܰܘ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܒܓܗܪܝܢ ܗܘܢ̈ܐ :

83- ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܳܦ̈ܠܐܶ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ. ܘܰܒܚܰܫܰܝ̈ܟ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܡܰܥܒ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠܘ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܐܶܣܬܰܟܰܟ̈ܝ ܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܛܰܐܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܩܰܕ̈ܰܫܝ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܐܶܬܬܰܪܥܰܬ ܕܰܦܢܳܟ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܢܳܛܘܽܪܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܘܟܰܕ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܙܳܡܪܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܢܐ ܒܢܫ̈ܐ ܣܒܪ̈ܝ :

93- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܶܬܡܰܟܰܟ ܗܘܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܥܰܬܶܕ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܢܶܣܒܽܘܠ ܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ  ܛܰܡܐܳܐ. ܥܰܡ ܓܽܘܕܳܦܳܐ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܨܰܗ̈ܝܰܝ ܠܰܕܡܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܰܡܠܐܶ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܒܰܢܺܒܝܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܣܶܓܕ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܝܺܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܝܺܒܶܗ. ܚܰܪܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

04- ܒܚܽܘܩ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܩܪܺܝܬ. ܘܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰܪ̈ܕܺܝ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܐܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܥܰܠ  ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܘܟܺܐܒܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܕܰܒܩܶܢܛܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܝܺ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܰܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܚܛܝܺܬ. ܘܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ. ܒܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܘܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܕܳܠܚܳܐ. ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܳܓܢܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܐܰܝܟ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܐܶܡܛܶܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ ܡܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܠܐܳ ܬܶܣܘܰܚܝ ܠܺܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܀

ܒܗ :

14 -ܒܙܰܠܝܺܩ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܣܳܩܽܘܪܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܕܰܘܶܕ ܗܰܠܟܳܬ̈ܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܛܰܦܛܶܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܽܘܬܝ. ܘܐܰܝܟ ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܠܐܰܝܟܳܐ ܐܶܡܛܶܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ ܡܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܠܐܳ ܬܣܘܳܚܝ ܠܝܺ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :

24- ܡܺܫܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܒܰܛܠܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܟܪܶܙ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܰܢܬ ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܒܳܟ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܐܳܘ ܡܚܰܕܬܳܢܰܢ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

34- ܕܚܽܝܠ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܝܺ. ܘܥܰܙܺܝܙ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܩܳܠ ܕܝܺܢܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܘܰܫܪܳܬ ܪܬܝܺܬܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܓܪܳܐ. ܚܠܳܦ ܡܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܨܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܘܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ. ܗܘܽܝܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܗܰܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :

44- ܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ ܘܪܳܥܶܠ ܐܢܳܐ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.  ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܥܳܒܰܪ ܐܢܳܐ. ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܡܙܰܩܦܳܐ. ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܚܰܣܝܺܢܝܺܢ. ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ. ܘܕܳܘܝܳܐ ܕܐܰܟܘܳܬܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܥܒܰܪ. ܐܶܦܣܰܥ ܘܐܶܥܒܰܪ. ܠܐܳ ܝܳܗܒܳܐ ܠܝܺ ܗܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ. ܕܗܳܘܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܝܺ. ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܝܺ. ܘܠܐܳ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܝܺ ܕܐܶܬܩܰܪܰܒ. ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܟܡܳܐ ܡܰܪܝܺܪ ܗܽܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܠܒܝܺܟ ܒܶܗ ܣܰܝܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܩܳܛܶܠ. ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܫܰܢܶܩ. ܟܡܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܠܶܒܶܗ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܩܳܪܶܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܥܢܶܐ. ܕܢܳܩܶܫ ܒܬܰܪܥܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܦܬܰܚ ܠܶܗ. ܦܝܳܣ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ. ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ̣. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

54- ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܠܐܳ ܐܢܳܫ ܡܨܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܦܝܳܣܳܐ. ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܶܗ. ܩܰܛܝܺܢܳܐܝܺܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܳܝܢܳܐ. ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܐܳ ܢܳܣܒܳܐ. ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܠܐܳ ܡܩܰܒܠܐܳ. ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܟܽܠܰܢ ܕܡܶܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܥܛܝܺܦܝܺܢܰܢ. ܘܰܟܡܝܺܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܘܐܰܪܫܰܥܢܰܢ. ܠܐܳ ܬܢܰܓܶܕ ܠܰܢ. ܘܠܐܳ ܬܰܣܠܐܶ ܠܰܢ. ܘܠܐܳ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܢܰܦܫܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܗܒܬܳܗ̇. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܩܰܒܶܠܬ ܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ. ܘܥܰܡܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܐܰܥܡܰܪ ܠܰܢ. ܕܢܶܬܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܨܠܝܺ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܕܢܳܟ. ܘܰܥܢܺܝܢܝ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :

64- ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܐܳ ܢܶܥܢܰܕ ܕܘܽܟܪܳܢܝ. ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܟܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܡܳܪܟܽܘܢ. ܐܶܠܐܳ ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܝܺܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܘܰܒܥܰܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܘܰܢܢܺܝܚܺܝܗ̇ ܠܪܽܘܚܝ. ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܓܗܪܝܢ ܗܘܢ̈ܐ :

74- ܬܳܗܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܐܳ. ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܘܰܬܩܺܝܡ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܘܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ ܡܒܰܣܶܡ ܐܰܢܬ ܠܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܐܰܬܝܺܩܝܺ. ܕܳܡܝܰܬܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ. ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܘܽܢ ܗܰܘ ܕܐܰܦܪܰܥ. ܫܘܽܫܶܦܳܐ ܫܠܶܡܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܽܟܝ ܨܳܪܘ ܗܘܰܘ. ܢܺܒܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܽܢ. ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܒܗ :

2- ܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܢܘܽܪܳܐ ܟܰܕ ܫܰܪܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܩܳܠܐܳ ܫܡܰܥ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܫܪܺܝ ܡܣܳܢ̈ܰܐܝܟ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܕܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗܘ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܨܳܪܳܗ̇ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܰܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐܰܦܪܰܥ. ܣܰܢܝܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܝܺܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ: ܩܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

3- ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ. ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܐܶܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܟܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܥܰܡ ܬܶܐܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ . ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ

4- ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܗܘܰܝܬܝ. ܥܶܠܰܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܡܝܰܒܠܳܢܝܺܬܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܡܚܰܕܬܰܬ ܥܰܬܝܺܩܽܘܬܰܢ. ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܗܽܘܠ̈ܳܠܐܶ. ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܩܰܠܣܳܐܝܺܬ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܚܰܩܠܐܳ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܡܰܬܩܰܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܶܬܟܰܫܦܝ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܶܕܩܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ  ܀

ܐܚܪܢܐ:

5- ܒܚܰܫܐܳ ܪܰܒܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܘܳܝ ܚܰܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܝ ܒܺܝ. ܕܐܰܦܶܩܬܝܺܢܝ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܰܢܰܬ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܬܡܳܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܐܟ̈ܶܐ. ܐܶܬܡܳܠ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܐܶܬܡܳܠ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܘܽܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܨܰܠܐܳ ܥܠܰܝ. ܘܰܒܟܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܦܳܢܶܝܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܝܳܪܬܘܽܬܗܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ . ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ. ܩܕܡ̄ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

6- ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܝ ܠܰܢ ܐܶܡܐܳ. ܝܳܠܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܶܟܝ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܪܰܪܢܰܢ. ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܶܟܝ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕܝܶܟܝ. ܘܐܶܬܢܰܨܰܪ ܡܶܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܘܐܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܝܰܩܰܪܘ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܢܶܬܥܛܘܽܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ. ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܰܙܥܶܩ ܒܰܕܝܳܨܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ  ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

7- ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܰܚܫܺܝܪ̈ܬܳܢܶܐ. ܢܚܶܬܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ . ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܒܗܶܬܘ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܘܰܙܟܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܝܺܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܢܛܝܺܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܥܟܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܡ ܬܶܐܓܡ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܟܽܠܰܢ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ :

8- ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܝܠ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܘܓ̈ܰܙܶܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܐܳܦ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ. ܒܗܘ̈ܠܳܠܐܶ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܐܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܶܒܚܳܐ ܡܠܝܺܠܐܳ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܶܕܩܳܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ :

9- ܬܪܶܥܣܰܪ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ. ܕܰܢܗܰܪܘ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܳܦ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܝܘܽܠܦܳܢܗܽܘܢ ܚܰܝܳܐ ܒܰܣܶܡܘ. ܘܝܰܥܪܳܐ ܘܟܽܘܒ̈ܶܐ ܐܰܘܩܶܕܘ. ܘܛܰܠܶܩܘ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܚܰܘܝܺܘ ܫܒܺܝܠܐܳ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ. ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܟܽܘܢ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܡܪܰܚܘ ܘܠܐܳ ܫܡܰܥܘ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܕܚܰܩ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ ܠܐܝܺܩܳܪܶܗ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܐܝܺܙܓ̈ܰܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ ܀

01- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܬܠܝ̈ܛܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܦܘܽܩܕܳܢ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ . ܘܐܳܡܪܰ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳ ܫܳܩܶܠ ܨܠܝܺܒܶܗ. ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܐܳܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܒܗ :

11- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܐܰܙܥܶܩܘ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܘܢ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܕܠܐܳ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܕܡܳܪܳܐ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܦܠܐܳ ܣܰܝܦܳܐ. ܡܨܶܝܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܚܰܫ ܘܐܶܨܛܠܶܒ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ  ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܐܰܬܠܝ̈ܛܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

21- ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܩܛܝܺܠܐܳ ܕܰܒܩܶܛܠܶܗ. ܢܰܨܰܚ ܩܶܛܠܐܳ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ. ܚܰܣܺܝ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܐܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܙܩܝܺܦܽܘܬܳܐ. ܐܶܫܬܝܺܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܣܰܝܒܰܪܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܓܽܘܘܙܳܠܐܳ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܚܽܘܡܳܣܢܽܗܘܢ ܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܐܰܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

31- ܚܕܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܣܳܟܳܐ ܠܚܰܘܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܟܰܕ ܕܳܠܰܬ ܒܳܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܬܺܐܙܰܠܝ ܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܩܢܳܬ ܙܰܒܢܰܬ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܙܶܒܢܰܬ. ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܥܶܠܰܬ. ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܡܰܐܣܶܐ ܡܰܓܳܢ ܘܐܰܓܪܳܐ ܠܐܳ ܢܳܣܶܒ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܫܚܰܬ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܨܶܒܥܰܬ. ܘܰܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܫܰܘܝܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܚܙܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܟܝ. ܘܥܰܛܝܳܐ ܗܳܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܰܟܠܽܘܬܶܟܝ . ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ  ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܒܗ :

41- ܘܳܝܠܝܺ ܕܰܫܠܶܡܘ ܥܶܕܳܢ̈ܰܝ. ܘܐܶܬܟܰܪܝ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝ. ܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܘܩܰܕܡܽܘܢܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܐܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ. ܕܫܶܩܠܶܬ ܡܶܢ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܠܝܺ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܘܐܶܥܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ . ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܀

51- ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܶܟܠܐܶ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܠܐܳ ܬܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܕܳܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ ܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܕܰܠܩܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܘܢ. ܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܬܳܐ. ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

61- ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܫܕܶܝܢ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܛܳܒ  ܝܰܒܺܝܫܺܝܢ. ܓܰܪܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܨܶܝܕ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܫܳܪܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܙܰܘܓܳܗ̇. ܩܪܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܐܶܬܬܳ. ܘܥܶܠܰܬ ܒܰܩܛܝ̈ܺܠܐܶ ܘܰܚܝܰܘ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

71- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܝܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܕܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܗܽܘ ܘܒܺܝܫܳܐ ܥܒܰܕܘ ܫܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܪܝܺܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܕܗܳܐ ܙܟܰܝܢܳܝܗܝ ܠܚܰܣܝܺܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐܢܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܕܐܳܬܶܐ ܕܢܰܚܪܶܒ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܫܘܽܠܛܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

81- ܥܰܠ ܓܺܝܫܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܐܳܬܶܝܢ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.  ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܪܛܶܠ ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ. ܗܳܝ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܦܩܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܠܰܬܪܶܝܢ ܓ̈ܰܒܺܝܢ. ܘܟܽܠܚܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪ. ܕܠܐܳ ܡܰܣܰܐܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܛܳܒ̈ܶܐ ܣܳܠܩܝܺܢ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ ܟܢܳܬܗܽܘܢ. ܡܳܪܰܢ ܠܳܟ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܠܐܳ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܬܶܡܢܶܐ ܠܰܢ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܝܺܠܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

91- ܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ. ܛܳܒ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܟܰܕ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܰܘ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܥܒܝܺܕ ܗܘܳܐ ܕܽܘܝܳܪܶܗ. ܥܰܠ ܕܐܶܬܝܰܥܰܢ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܰܩܛܰܦ ܘܐܶܟܰܠ. ܘܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܐܰܠܒܫܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܚܳܣ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܐܰܛܥܺܝ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

02- ܬܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ. ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ. ܘܰܒܥܰܘ ܚܢܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܥܘܽܢܕܳܢܳܐ ܕܝܺܠܟܽܘܢ. ܕܰܦܬܝܺܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܐܳܣܝܳܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܦܢܽܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܘܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܒܥܘܽܢܕܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܢܺܒܝܳܐ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܠܚܺܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܚܰܣܳܐ ܡܽܘܡ̈ܰܝܢ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܶܩܥܶܐ ܒܰܪܘܳܙܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܠܶܒܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

12- ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐܶ ܘܡܰܘܒ̈ܠܐܶ ܕܐܘܽܪܚܳܐ. ܘܰܒܡܰܫܪ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܰܒܡܰܟܪܙܽܘܬܳܐ ܕܶܩ̈ܠܐܶ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܐܰܚܝܺܕ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܰܚ. ܘܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܢܘܽܗܪܳܐ ܡܥܰܡܶܛ. ܘܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܕܶܚܠܐܳ ܡܰܝܬܶܐ. ܪܳܡܶܐ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܦܰܪܘ ܘܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܛܳܪܶܕ ܘܡܰܦܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܫܡܶܗ. ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܐܶܫܬܰܘܚܰܪܢܰܢ. ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܐܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܦܰܢܶܐ ܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܨܶܒ ܐܰܢܬ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

22- ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܪܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ. ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܶܟܘ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܕܓܶܢܣܰܢ ܕܳܘܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܒܘܪ̈ܶܐ ܕܝܺܠܳܟ ܢܶܦܩܰܬ ܘܰܚܙܳܬ ܠܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܡܰܒܪܶܩ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܐܳܦ ܬܶܗܪܰܬ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܠܡܽܘܢ ܒܳܥܝܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܠܗܰܘ ܝܳܗܘܽܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܕܩܳܡ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܐܳ. ܘܰܚܢܰܢ ܠܶܗ ܗܽܘ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܕܐܰܚܝܺ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܟܽܠ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

32- ܡܩܰܕܡܽܘܬ ܒܘܕ̈ܳܩܶܐ. ܐܶܬܡܰܠܝܺܘ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܢܰܥ. ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܬܓܡܰܪ ܘܐܶܫܬܰܡܠܝܺ. ܕܶܚ̈ܠܐܶ ܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܥܰܫܝ̈ܺܢܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܐܶ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܕܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܰܢ. ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܩܳܡ ܥܠܰܝܢ. ܥܰܡܳܐ ܚܰܪܡܳܐ. ܐܚܪܳܢܝܳܝ ܠܶܫܳܢܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܕܝܰܢ ܕܥܰܪ̈ܳܒܳܝܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܰܢ. ܡܫܰܪܪ̈ܰܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܒܰܥܓܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܘܽܡ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܰܒܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܓܳܥܶܝܢܰܢ. ܠܐܳ ܒܳܗܬܝܺܢܰܢ ܒܣܰܒܪܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܚܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܥܰܠ ܓܒܝܺܠܬܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܝܺܕ̈ܰܝܟ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܀

42- ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܰܟܺܝ̈ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܘܽܬܳܟ. ܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ. ܐܰܩܶܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܕܗܳܐ ܦܰܟܪܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܡܠܐܶ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܐܰܪܡܺܝ ܒܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܘܰܚܪܶܫ ܟܶܢܳܪܝ ܘܐܶܫܬܰܬܰܩ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܐܳ ܐܶܛܒܰܥ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܐܳ ܒܟܶܢܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ. ܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܐܺܝܡ ܕܺܝܠܳܟ. ܙܝܺܥܬܳܐ ܘܰܕܚܝܺܠܬܳܐ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܕܐܰܘܕܝܺܬ ܒܳܟ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܀

52- ܚܙܝܺܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘܡܰܝ̈. ܘܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܶܕܳܢ̈ܰܝ. ܘܣܰܪܗܶܒܘ ܘܐܶܬܰܘ ܕܳܒܽܘܪ̈ܰܝ. ܐܰܝܟ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܟܰܫܝܺܪ̈ܶܐ. ܨܦܰܚ ܥܠܰܝ ܡܰܠܐܰܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܘܰܪܥܶܠܘ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ ܘܐܶܫܬܪ̈ܺܝܶܝܢ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܚܰܨܝ. ܒܥܝܺܬ ܡܶܢܶܗ ܘܐܶܬܟܰܫܦܶܬ ܠܶܗ. ܕܟܰܬܰܪ ܠܝܺ ܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܘܐܶܣܽܘܩ ܘܐܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ. ܘܐܶܚܙܶܐ ܠܐܰܚܰܝ̈ ܘܠܐܰܚܝ̈ܳܢܰܝ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܰܗܒܳܐ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܰܕܪܟܰܢܝ. ܕܚܶܫܟܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܐܰܘܒܕܰܢܝ ܀

62- ܗܳܐ ܟܡܺܝܪ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܒܝܺܠ ܬܳܐܓܶܗ. ܕܡܶܫܬܰܥܠܐܶ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ. ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܟܰܘ. ܠܫܰܦܝܺܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ. ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܰܕܚܰܘܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܶܗ ܘܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܫܰܪܝܺܘ ܩܳܥܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

72- ܚܙܺܝ ܐܳܕܳܡ ܟܡܳܐ ܐܰܚܶܒܬܳܟ. ܘܐܰܫܠܶܛܬܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܳܟ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܰܬܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܘܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܡܶܢ ܐܰܒܒܳܢ̈ܰܘܗܝ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܣܥܳܐ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ. ܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܝܺܒܶܗ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܀

82- ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ  ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܓܳܒܽܘܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܚܰܕܬܳܢܰܢ. ܝܶܫܘܽܥ ܥܳܒܽܘܕܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܬܰܩܢܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܒܗܳܪܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܶܝܬܓܰܘܣܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܦܰܨܝܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܢܰܛܪܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܣܰܬܪܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܣܰܝܥܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܗܶܕܪܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܣܰܒܪܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܠܘܽܒܳܒܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܪܽܘܡܪܳܡܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

 

ܫܘܒܚܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܥܠ ܦܓܪܐ

ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

      ܗܰܘ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܚܘܽܪܽܘܢ ܒܶܗ:   

      ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܚܳܙܶܝܬ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ.   

      ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗܶ ܝܳܩܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: 

      ܘܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ.   

      ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ.    

      ܘܣܳܗܶܕ ܥܰܡܰܢ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.

      ܗܳܠܶܝܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܐ:  

      ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ܀ 

      ܡܰܬܩܰܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ:

      ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ.   

      ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܽܐ ܗܳܐ ܣܝܺܡ ܦܰܓܪܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:

      ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܐܝ̈ܺܕܰܝܗܽܘܢ.   

      ܘܰܚܠܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܝܺܫ ܒܽܘܨܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܩܳܐܶܡ: 

      ܕܢܰܦܶܩ ܢܶܕܪܶܐ ܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ.     

      ܐܠܶܘܽ ܐܝܺܬ ܗܘܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. 

      ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܶܚܣܰܡ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܰܪܝܺܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. 

      ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܩܶܒܥܰܬ ܩܰܝܣܳܐ ܕܬܶܨܠܽܘܒܝ ܠܰܒܪܳܐ.    

      ܬܰܡܳܢ ܝܺܥܳܐ ܗܰܘ ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܐܰܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ.  

      ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܥ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ.  

      ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܬܘܽܒ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܐܝܺܣܚܳܩ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܗܘܰܘ. 

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܶܗ:

      ܘܰܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܡܦܰܠܶܓ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܦܝܺܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.    

      ܘܡܰܥܛܰܪ ܪܝܺܚܶܗ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢܶܗ.    

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܟܳܗܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:   

      ܘܰܒܠܶܫܳܢܶܗ ܛܥܺܝܢ ܠܰܩܠܝ̈ܕܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ.  

      ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܟܳܗܢܳܐ ܕܐܳܣܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ :    

      ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܽܘ ܐܳܣܰܪ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ.  

      ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܝܺ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ:  

      ܘܰܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܀

      ܒܥܶܕܳܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܩܽܘܡ ܚܰܛܳܝܳܐ:    

      ܒܥܺܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܟܶܢ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢܬ.   

      ܒܥܶܕܳܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ: 

      ܠܐܳ ܬܶܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܘܰܬܫܰܢܶܐ ܠܳܟ.

      ܐܚܺܪܢܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܘܫܳܐܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ:    

      ܘܐܰܢܬ ܦܳܗܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܝܢܳܬ ܫܘܽܩ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܛܝܺܠܐܳ. 

      ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܺܝ̈ܢ ܝܰܗܒ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ:   

      ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܘܰܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܐܚܺܪܢܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ.    

      ܠܡܰܠܟܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܪܝܺܫܳܢܽܘܬܳܐ. 

      ܘܰܠܟܳܗܢܳܐ ܝܰܗܒ ܡܶܠܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܫܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ.

      ܠܐܳ ܐܰܫܠܛܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܦܺܝܪܡܳܐ.

      ܘܐܳܦܠܐܳ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ.    

      ܫܰܠܝܺܛ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪ̈ܥܶܢܝܳܬܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܐܶܢܶܝܢ.  

      ܘܫܰܠܝܺܛ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܢܚܰܣܶܐ ܐܶܢܶܝܢ.

      ܫܰܠܝܺܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. 

      ܘܫܰܠܝܺܛ ܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܚܶܪܡܳܐ.

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܒܠܐܳ ܨܠܘܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ.  

      ܘܠܐܳ ܒܳܥܘܽܬܶܗ ܐܝܺܬ ܠܳܗ̇ ܦܝܳܣܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. 

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܠܐܳ ܫܰܠܝܺܛ ܠܶܗ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܥܺܕܬܳܐ    

      ܘܐܳܦܠܐܳ ܕܢܶܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ.    

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܕܳܡܶܐ ܠܣܰܐܬܳܐ ܕܚܰܒܛܳܗ̇ ܒܰܪܕܳܐ.   

      ܘܰܢܬܰܪܘ ܣܡܳܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܗܘܳܬ ܫܒܶܫܬܳܐ ܘܐܽܘܟܳܠܐ ܠܢܘܪܳܐ. 

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܕܳܡܶܐ ܠܫܶܒܠܐܳ ܕܰܡܚܳܗ̇ ܫܰܘܒܳܐ.  

      ܘܐܶܙܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. 

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܕܳܡܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܛܶܗ ܡܳܪܝܳܐ.   

      ܘܠܐܳ ܡܶܬܡܢܶܐ ܠܶܗ ܒܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ.   

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܪܰܡ ܕܳܡܶܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܐܰܘܒܶܕ ܡܰܝ̈ܰܘܗܝ.  

      ܘܰܗܘܳܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.   

      ܐܳܘ ܠܳܟ ܕܡܰܚܪܰܡ ܙܶܠ ܐܰܦܺܝܣܳܝܗܝ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܐܰܚܪܡܳܟ.

      ܕܐܰܟܡܳܐ ܕܐܰܣܪܳܟ ܦܫܝܺܩ ܠܶܗ ܕܢܶܫܪܶܝܟ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ.  

      ܡܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܠܳܟ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܚܰܣܶܝܟ.

      ܥܝܺܪ̈ܰܝ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܦܳܪܣܺܝܢ ܘܰܡܩܰܒܠܝܺܢ ܠܳܟ.    

      ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܝܺ ܚܽܘܣܳܝܳܐ.   

      ܘܰܠܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܀

ܡܢܗ ܘܒܗ :

      ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ.     

      ܐܰܬܩܶܢܘ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܨܰܒܬܽܘܗ̇ ܠܥܕܺܬܳܐ ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.   

      ܩܰܪܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܶܗ.     

      ܘܐܳܦ ܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.

      ܙܳܝܚܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܘܠܐܳ ܥܳܨܝܳܐ ܠܶܗ ܕܰܓܒܝܺܠܬܳܗ̇ ܗܽܘ.   

      ܫܳܪܝܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܡܩܰܕܫܳܐ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ.  

      ܘܐܳܦ ܒܪܽܘܚܳܦܳܗ̇ ܠܟܳܣܳܐ ܡܙܺܝܓܳܐ ܕܡܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ   

ܐܚܪܢܐ :

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܗܳܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܒܗܳܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܒܕܶܚܠܐܳ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܚܳܙܶܝܢ. ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܕܒܝܺܚ ܥܒܝܺܕ ܐܽܘܟܠܐܳ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܕܰܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܶܗ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܩܰܕܝܺܫܰܬ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܐܰܚܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܐܰܘܕܳܐ ܒܰܢ ܕܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܐܶܬܰܝܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܩܕܡ ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܩܰܠܣܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܩܰܕܝܺܫܰܬܝ ܒܟܽܠ. ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܐܶ ܡܰܒܥܰܬܝ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܪܰܪܝ. ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܝܶܢܝ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܘܽܪܣܝܳܐ ܗܰܘ ܟܪܽܘܒܳܝܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܒܥܳܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܝ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

2- ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܠܥܰܕܥܰܐܕܺܝ̈ܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܟܝ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܟܝ. ܕܰܗܘܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܝܺܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܐܳ ܝܶܩܕܰܬ. ܐܰܦܝܺܣܝ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܠܟܝ ܕܥܪܐ ܡܪܒܥܟܝ :

3- ܠܳܟ ܕܐܶܫܬܰܩܰܦܬ ܘܐܶܨܛܠܶܒܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪܬ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܚܰܠܶܨܬ. ܬܠܝܺܬܳܝ̈ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ :

4- ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܗܰܘ ܠܐܳ ܝܳܩܽܘܕܳܐ. ܨܳܪܶܟܝ ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܐܰܝܠܐܳ ܐܳܦ ܥܽܘܙܰܝܠܐܳ. ܘܐܰܝܠܐܳ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܐܶܫܬܰܠܗܰܒ ܣܰܢܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܺܝܠܽܗ ܦܐܶܝܢ ܘܫܰܦܝܺܪܺܝܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܪܰܟܘ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܒܬܘܽܠܬܳܐ. ܠܐܳ ܐܰܬܢܰܟܽܝ ܡܰܪܒܥܶܟܝ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܩܶܠܥܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܢܶܦܩܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܘܩܶܛܠܰܬ ܠܓܽܘܠܝܰܕ. ܠܶܟܝ ܗܺܝ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܙܒܰܢ. ܕܺܝܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܨܶܡܚܳܐ. ܕܪܳܨܳܗ̇ ܠܓܳܪܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܐܶܣܬܚܶܦ ܘܰܢܦܰܠ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܝܘܢܝܐ :

5- ܡܥܰܠܝܰܬܝ ܡܶܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܘܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܫܒܺܝܚܰܬܝ ܡܶܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܶܡܳܐ ܙܗܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܗܶܕܪܳܐ ܓܶܝܪ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܫܰܠܛܰܬܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܪܰܝܬܝ ܒܡܰܪܒܥܶܟܝ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܒܗ :

6- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܡܰܠܟܬܳܐ ܘܐܶܡܳܐ. ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܬܽܘ̈ܠܳܢ. ܟܽܠ  ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܳܐ ܡܰܠܳܠܐܳ ܘܦܽܘܡܳܐ ܠܳܥܘܽܙܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܡܶܬܡܚܶܠ. ܒܗܳܝ ܕܙܳܕܩܳܐܝܺܬ ܢܩܰܠܣܶܟܝ. ܓܳܗܪܺܝܢ ܗܰܘܢ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܣܬܰܟܠܘܽܢܳܝܗܝ ܠܒܰܛܢܶܟܝ. ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܗܺܝܩܳܐܝܺܬ. ܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ ܝܘܢܝܬܐ :

7- ܣܰܬܰܪܝ ܠܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܢܬܝ ܕܐܺܝܬܰܝܟܝ ܒܶܝܬܓܰܘܣܰܢ. ܘܣܰܒܪܰܢ ܪܰܒܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܫܰܗܳܝ ܘܕܰܥܶܟܝ ܡܶܢܰܢ. ܠܣܰܩܘܒ̈ܠܐܶ ܕܗܳܪܶܝܢ ܥܰܡܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ. ܡܰܢܰܥܝ ܠܰܢ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܝܘܢܝܬܐ :

8- ܒܫܶܡ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܩܪܳܟܝ ܕܳܢܺܝܐܝܠ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܐܰܝܟ ܓܶܙܬܳܐ. ܚܙܳܟܝ ܗܘܳܐ ܓܶܕܥܽܘܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܛܒܺܝܒܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܕܶܝܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܩܪܳܟܝ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܐܳܘ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܝܘܢܝܬܐ :

9- ܐܳܘ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܩܰܒܶܠܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܶܟܝ. ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܪܳܡܳܐ. ܡܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܐܰܨܶܕ ܗܘܳܐ ܘܰܚܙܳܟܝ. ܓܘܽܫܡܶܟܝ ܐܳܦ ܢܰܦܫܶܟܝ. ܩܰܕܶܫܬܝ ܠܥܳܒܽܘܕܶܟܝ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ. ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ ܒܗ :

01- ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܬܓܰܘܙܠܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܓܢܝܺܙ ܐܠܰܗܳܐ ܘܥܰܙܝܺܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܳܐܶܢ. ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܰܦܟܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܐܰܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܫܓܺܝܪܳܐ ܒܚܶܡܬܶܗ ܕܒܳܒܠܳܝܳܐ. ܫܓܝܺܪ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܢܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܬܘܽܢܳܐ ܕܰܪܣܰܡ ܛܰܐܠܐܳ. ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܙܥܩܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܰܝ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܗ :

11- ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܦܶܚܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. ܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܕܠܐܳ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝ ܬܶܣܒܠܽܘܢ. ܡܰܘܪܶܬ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܓܳܕܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܢܳܐ ܟܠܝ̈ܠܐܶ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ. ܘܬܶܥܠܽܘܢ ܬܺܐܪܬܽܘܢ. ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬ. ܘܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐܳ ܫܶܡܥܰܬ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ :

21- ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܚܠܽܘܠܐܳ ܕܰܥܒܰܕ. ܐܰܒܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ. ܘܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ. ܢܒܺܝ̈ܽܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܛܰܝܶܒ ܐܰܒܳܐ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬܶܗ. ܛܰܝܶܒ ܒܪܳܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܕܢܳܐ ܠܐܳ ܫܡܰܥܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܠܐܳ ܣܠܶܩ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܩܥܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܳܘ ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܒܳܥܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܒܗ :

31- ܠܰܚܠܽܘܠܐܳ ܕܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܶܬܘܰܥܰܕܢܰܢ ܘܐܶܬܰܝܢܰܢ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܟܽܠ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢܶ ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܘܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐܶ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܟܽܘܢ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܚܰܣܝܺܢ̈ܶܐ. ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܟܽܘܢ ܐܶܬܓܰܘܰܣ̈ܝ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܕܰܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܫܘܰܚܬܽܘܢ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܥܰܡܘܽܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܣܰܡܟܽܘܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܐܳ ܬܶܦܶܠܝ. ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܐܳ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܗܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇. ܡܙܰܝܚܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

41- ܫܰܓܫܽܘܢܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝ. ܘܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈. ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܶܡܥܶܬ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܩܳܪܝܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܐܶܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܐܶܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ. ܚܛܝܺܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܰܝܬ ܡܳܪܝ ܥܰܒܕܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܛܶܐ. ܐܳܦܠܐܳ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐܳ ܫܳܒܶܩ. ܘܐܶܢܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬ ܘܐܰܪܓܶܙܬܳܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܒܗ :

51- ܥܒܰܪܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܛܶܠܳܠܐܳ. ܘܐܰܘܦܝܺܘ ܫܳܥ̈ܰܝ ܘܥܶܕܳܢ̈ܰܝ. ܘܠܐܳ ܛܰܝܒܶܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܠܺܝ. ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܝܺ ܠܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܘܰܒܠܰܡܦܺܐܕܝ ܡܶܫܚܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ. ܘܳܝܠܝܺ ܡܳܕܶܝܢ. ܐܶܢ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܐ ܡܳܢܶܝܢ ܠܝܺ. ܡܳܐ ܕܓܳܥܪܺܝܢ ܒܺܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܕܙܶܠ ܠܳܟ ܕܳܘܝܳܐ ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒ. ܕܐܰܬܪܰܢ ܢܰܗܝܺܪ. ܘܐܰܢܬ ܚܶܫܽܘܟ ܐܰܢܬ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܟ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܛܰܝܰܒ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܢܛܝܺܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܐܢܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܡܳܪܝ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܘܠܐܳ ܐܶܗܘܶܐ ܐܘܽܟܠܐܳ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܛܰܐܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

61- ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܐܰܚܝܺܕ ܟܽܘܠܐܳ. ܒܳܟ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܚܝܺܡ ܠܡܰܘܒܳܕܘܽܬܰܢ. ܘܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܬܰܩܢܽܘܬܰܢ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܶܝܬܓܰܘܣܰܢ ܪܳܡܳܐ. ܘܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܨܰܠܡܳܟ ܕܢܺܐܒܰܕ. ܐܶܠܐܳ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܪܕܺܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝ̈ܰܝܢ ܡܶܢܰܢ ܒܝܺܫܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

71- ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܳܒܰܪ ܗܘܝܺܬ. ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܒܠܝܺܠܝܺܢ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܛܳܒ ܝܰܒܝܺܫܝܺܢ. ܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢ ܢܺܒܝܺܐ. ܪܰܒ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܚܳܐܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܥܢܳܬ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܐܶܡܪܰܬ. ܚܳܐܶܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܬܢܰܒܝܺܬ. ܩܪܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܘܐܶܬܳܬ. ܘܥܶܠܰܬ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܚܝܰܘ. ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܕܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

81- ܫܠܰܚ ܐܳܕܳܡ ܫܘܽܒܚܶܗ ܘܰܢܦܰܩ. ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܕܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܽܐܪܳܐ. ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܶܐܒܶܠܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܦܘܽܠܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܝܺܫ ܛܽܘܗܡ̈ܶܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܒܗ :

91- ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܪܢܰܢ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܥܕܶܝܢܳܝܳܐ. ܐܰܟܣܽܘܪ̈ܺܣܬܝܺܢܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܐܰܦܽܘܦܰܐܣܺܝܣ ܓܳܙܡܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܶܢܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܐܺܢܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ. ܗܳܝ ܕܥܰܦܪܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܢܝܺܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ. ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

ܒܗ :

02- ܡܳܐ ܡܰܪܝܺܪ ܟܳܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܡܙܰܓ ܐܳܕܳܡ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܘܦܳܛܪܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܰܢ ܘܢܽܘܚܳܡܰܢ. ܢܺܐܬܶܐ ܢܒܰܝܰܐ ܥܳܩ̈ܳܬܰܢ. ܕܰܠܡܶܐܬܝܺܬܶܗ ܗܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

12- ܡܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܘܶܐܠܝܺܥܳܙܳܪ ܘܡܽܘܫܶܐ ܥܰܦܝܽܘܗܝ. ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ. ܒܩܳܠܐܳ ܪܓܝܺܓܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܢܘܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܫܰܡܶܫܘ ܬܰܡܳܢ ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܐܳܦ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܕܒܳܟܶܐ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܶܐܠܝܺܥܳܙܳܪ  ܫܓܺܝܫ ܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܒܽܐܘܠܝ̈ܳܬܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ. ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܡܠܰܘܝܳܢ̈ܶܐ. ܠܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܠܐܰܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܡܰܢܥܽܘܗ̇. ܒܰܪܶܟܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ. ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

22- ܐܳܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܐܰܒܳܐ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܝܺܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܚܶܬܬ. ܕܬܶܒܥܺܝܘܗܝ ܠܐܳܕܳܡ. ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܳܘܝܺܬܳܐ ܣܰܦܶܩܬ. ܒܝܰܕ ܥܽܘܫܢܳܟ. ܐܳܦ ܩܪܰܒܬܳܢܘܽܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܣܚܰܦܬ ܒܚܺܝܠ ܬܽܘܩܦܳܟ. ܘܐܶܢܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

32- ܛܰܥܡܶܗ ܕܗܳܒܝܠ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܒܣܶܡ ܠܝܺ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܣܰܓܝܺ ܡܰܪܺܝܪ. ܕܐܳܦ ܟܰܕ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܛܰܦ ܡܶܢܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ. ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܡܰܢ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܙܝܺܥ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ. ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܝܢ. ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܳܝܠܳܟ ܕܳܘܝܳܐ. ܕܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ. ܕܐܳܦ ܠܳܟ ܫܳܪܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܀

ܐܚܪܢܐ :

42- ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܘܳܬ ܠܝܺ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܩܶܪܒܶܬ ܩܳܡܶܬ ܒܫܽܘܩ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܪܡܶܝܢ ܒܰܚܒܳܠܐܳ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܣܳܣܳܐ ܕܒܳܪܡܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܘܪܳܡܬܳܐ ܕܣܰܪܝܺܟܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܚܰܕ ܝܰܚܒܽܘܪܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘܩ̈ܶܐ ܕܺܝܫܺܝܢ. ܘܡܰܗܶܠ ܒܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܩܪ̈ܺܝܡܳܢ ܓܘܳܓܰܝ ܣܰܢܝܐ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܰܚܪ̈ܶܫܝ ܘܰܣܟܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܒܰܛܝܺܠ ܩܳܠܐܳ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ. ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܣܳܢܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܰܫܩܝܺܠ ܙܺܝܘܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܐܶܡܪܶܬ ܕܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܰܓܒܰܠܝ̈ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

52- ܗܶܪ̈ܽܘܡܐܶ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܦܰܓܪܳܟ ܛܰܝܶܒ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ . ܩܳܠܐܳ ܕܶܝܢ ܕܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܠܝܳܐ. ܫܡܰܥܝ̈ ܕܐܳܡܰܪ. ܫܠܳܝܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܒܰܥܓܰܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܘܩܳܥ̈ܝܳܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܰܢܬܶܝܢ. ܕܩܳܡ  ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܐܳܦ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ :

62- ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܓܙܰܝ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܐܰܒܪܶܩ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܶܬܥܰܘܰܪܘ ܗܘܰܘ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܐܶܣܬܰܦܰܩܘ. ܐܰܙܥܶܩܘ ܘܐܶܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

72- ܐܶܬܪܰܓܪ̈ܰܓܝ ܘܐܶܬܝܰܐܝ̈ܒܝ ܗܘܰܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܕܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܬܳܬ ܗܘܳܬ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܩܰܒܪܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܐܶܫܟܚܰܬ ܠܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܡܥܰܓܠܐܳ. ܘܰܫܩܺܝܠܐܳ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܠܶܗ. ܠܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܫܘܒܚܐ ܪܒܝܥܝܐ ܥܠ ܦܓܪܐ :

      ܢܶܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܰܢ:   ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ.    

      ܘܢܶܫܬܶܐ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ:      ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܪܕܳܐ ܠܰܢ ܫܶܩܝܶܗ. 

      ܗܳܫܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ:    ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܚܽܘܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.

      ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ:  ܠܐܳ ܢܶܩܪܽܘܒ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ.    

      ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ:     ܘܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ.  

      ܒܶܝܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ:    ܩܳܐܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܶܐ.

      ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ: ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. 

      ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ  ܡܶܨܥܳܝܳܐ:      ܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.

      ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐܳܛ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ:      ܠܝܺܛ ܗܽܘ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ.     

      ܠܝܺܛܝܺܢ ܠܶܗ ܫܳܥܰܝ̈ ܠܶܠܝܳܐ:  ܘܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ.  

      ܐܳܦ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ:  ܘܳܝܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܕܳܘܝܳܐ.   

ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

 

      -#1-

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܶܢܰܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܐܶܬܡܰܬܰܠܬܝ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܺܩܺܝ . ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܀

2- ܓܢܝܺܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܨܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܝܺܠܬܶܗ. ܘܪܶܡܙܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܦܣܰܥ ܥܰܠ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܚܙܳܗ̇ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ. ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܰܗܒܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܢܰܘܣܳܗ̇ ܪܰܚܦܰܬ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܀

3- ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܳܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܬܪܰܨ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܥܽܘܠܺܝ̈ܢ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܐܳ ܫܪܳܐ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܐܳܘ ܠܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܕܰܟܡܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܘܛܶܥܢܰܬ ܠܰܛܥܝܺܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܝܢܶܩܬܶܗ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܓܺܝܚ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܗܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܝܺܚܝܺܕܳܗ̇. ܕܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܗ̇ ܢܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

4- ܓܢܝܺܙ ܒܐܝܺܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܨܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܢܶܚܘܽܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܝܺܠܬܶܗ. ܘܪܶܡܙܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܦܣܰܥ ܥܰܠ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܚܙܳܗ̇ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܒܢܰܘܣܳܗ̇ ܪܚܦܰܬ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ . ܕܐܶܬܳܐ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

5- ܢܶܦܩܰܬ  ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܬܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܐܳ ܝܺܩܶܕ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܰܚ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ ܝܘܢܝܬܐ :

6- ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܶܟܝ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܘܢܶܣܬܰܟܪ̈ܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܠܐܳ ܙܽܘܘܳܓ. ܗܳܐ ܣܳܗܶܕ ܐܳܕܳܡ ܪܰܒܳܐ. ܒܶܐܠܥܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ. ܦܰܟܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܕܐܰܪܕܺܝ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܒܳܗ̇ ܣܳܠܩܝܺܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܶܟܝ ܗܽܘ ܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܝܘܢܝܬܐ :

7- ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܒܐܳ ܒܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܠܐܳ ܫܘܽܪܳܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܰܘܗܝ. ܘܒܰܪܶܟܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

8- ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܳܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܕܢܶܚܘܽܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܕܰܒܠܺܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܬܪܰܨ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ  ܨܶܝܕ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ܳ. ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܥܽܘܠܺܝ̈ܢ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐܳ ܫܪܳܐ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܐܳܘ ܠܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ ܕܰܟܡܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܕܛܶܥܢܰܬ ܠܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܝܢܶܩܬܶܗ  ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܝܗ̇. ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܓܝܺܚ ܡܳܡܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܝܺܢ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܨܒܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܒܐܺܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܠܝܺܚܺܝܕܳܗ̇. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܥܒܰܪ. ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

9- ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܬܰܒ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ. ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܒܶܗ. ܩܽܘܕܡܰܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܫܰܡܥܽܘܗܝ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܩܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܫܰܦܝܺܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܠܐܳ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ ܡܶܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܘܠܐܳ ܚܳܒܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܕܩܳܥܶܝܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ. ܕܠܐܳ ܟܦܰܪܢܰܢ ܒܳܟ ܠܐܳ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܰܢ. ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܠܐܳ ܬܰܪܦܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ. ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܰܒܽܘܟ. ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܩܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ :

01- ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܥܶܠܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܚܰܫܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܘܐܘܠܽܨܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܫܓܺܝܪܳܐ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܫܶܢܕܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܙܰܩܝܺܦܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܝܺܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܕܳܫܽܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܕܚܝܺܠ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ ܐܳܘ ܠܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ. ܐܳܘ ܠܪܶܚܡܰܬܗܽܘܢ ܕܐܳܦܠܐܳ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܘ ܠܰܫܪܳܪܗܽܘܢ. ܕܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܒܰܡܛܰܐܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

11- ܓܥܰܘ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܠܐܳ ܟܳܦܪܝܺܢܰܢ ܒܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܕܗܳܫܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܢ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܦܳܪܫܝܽܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܐܳܦ ܒܰܙܡܝܺܪ̈ܳܬܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ ܒܗ :

21- ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܟܰܕ ܥܰܠܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܺܒ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܘ ܣܪ̈ܳܩܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܙܳܥܘ ܘܐܶܣܬܰܪܰܕܘ. ܙܟܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܨܰܚܘ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ :

31- ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܬܘܽܟܠܳܢܝ ܥܰܫܝܺܢܳܐ. ܗܘܺܝ ܠܝܺ ܫܽܘܪܳܐ ܕܠܐܳ ܢܳܦܶܠ. ܐܳܦ ܢܳܛܘܽܪܳܐ ܕܠܐܳ ܕܳܡܶܟ. ܘܢܰܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܡܶܢ ܟܡܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܚܛ̈ܳܗܰܝ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܣܳܡܘܽܢܝ ܡܶܢܳܟ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܩܪܺܝܢܝ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܚܰܣܳܐ ܠܝܺ ܚܰܘܒܰܝ̈. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܟ ܀

41- ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܕܰܡܝܺܬ ܒܗܰܘ ܡܳܟܣܳܐ. ܟܰܕ ܫܐܶܠ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܦܰܚܡܶܬ ܒܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܐܶܫܕܰܬ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܐܰܪܝܺܡܶܬ ܩܳܠܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܣܰܡܝܳܐ. ܕܐܳܘ ܒܰܪ ܕܰܘܝܺܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܐܶܠܐܳ ܟܰܬܪܶܬ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܐܝܺܬܰܝ ܠܐܳ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܩܪܺܝܢܝ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܚܰܣܳܐ ܠܝܺ ܚܰܘܒܰܝ̈. ܒܣܽܘܓܐܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܝܺܡܘܽܬܳܟ ܀

51- ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܐ. ܕܦܶܬܚܰܬ ܬܪܰܥ ܪܰܘܡܳܐ. ܗܺܝ ܡܳܪܝ ܬܶܦܬܰܚܝ ܠܳܗ̇. ܬܰܪܥܳܐ ܠܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܬܶܥܽܘܠܝ ܘܬܶܬܩܰܒܰܠܝ. ܨܠܽܘܬܰܢ ܘܒܳܥܘܽܬܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢ ܘܐܰܪܓܶܙܢܳܟ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܪܰܥܽܘܢܳܟ. ܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܐܶܫܰܕܘ ܪܳܕܽܘܦ̈ܶܐ ܀

61- ܓܥܰܘ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܒܕ̈ܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܠܐܳ ܟܳܦܪܺܝܢ ܒܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ  ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܰܝܒܪܰܢ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܢ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܶܗ ܩܰܪܶܒܢܰܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܠܐܳ ܡܨܶܝܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܒܰܙܡܽܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܩܝܢܬܐ ܐܚܪܬܐ: 

71- ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈. ܒܰܛܝ̈ܺܠܐܽ ܐܰܦܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܟܝܺܠ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ. ܝܘܽܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܟܰܫܝܺܪ̈ܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܝܺ. ܕܝܰܘܡ̈ܰܝ ܒܰܛܝ̈ܠܐܶ ܐܰܦܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܐܳ ܬܶܡܢܶܝܢܝ ܥܰܡ ܒܰܛܺܝ̈ܠܐܶ. ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܠܶܥܙܶܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܠܐܳ ܬܩܺܝܡܰܢܝ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܓܰܘܣܳܐ ܐܶܚܕܶܬ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܐܳ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܟܰܝܠܐܳ. ܚܘܽܢܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܐܰܫܝܺܓܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܝܺ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܝܺ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܬܝܒܘܬܐ :

81- ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ. ܡܶܢ ܥܰܘܠܐܳ ܕܰܣܥܰܪ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܒܨܶܒܝܢܳܝ ܪܰܦܝܳܐ. ܘܠܐܳ ܗܘܳܐ ܒܰܩܛܝܺܪܳܐ. ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܐܶ ܬܪܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܐܳܡܰܪ. ܘܳܝܠܝܺ ܕܰܫܒܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܫܘܕܳܠܐܳ ܕܐܰܢܬܬܳܐ. ܘܐܰܦܠܳܢܝ ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ. ܘܳܝܠܝܺ ܕܩܶܛܠܶܬ ܠܐܘܽܪܺܝܳܐ. ܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܐܳ. ܘܢܶܦܠܶܬ ܡܶܢ ܡܰܠܟܘܽܬܝ. ܘܠܰܒܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܝܰܕ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ. ܠܐܳ ܬܡܽܘܬ ܡܰܠܟܶܗ ܕܐܝܺܣܪܳܐܝܺܠ. ܐܳܦ ܠܝܺ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܐܰܠܳܢܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

91- ܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ. ܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܺܢܝ. ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܝ. ܟܰܕ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܘܺܝܬ ܦܰܚܳܐ ܨܠܐܳ ܠܝܺ. ܘܥܰܪܩܠܰܢܝ ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܬ ܕܐܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܨܒܳܐ ܕܰܢܕܰܘܕܰܢܝ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܐܺܙܰܠ ܥܰܡܶܗ. ܥܰܡܳܟ ܐܺܙܰܠ ܠܐܰܬܪܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ. ܐܰܢܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܢܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ܀

02- ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ. ܘܰܗܘܝܺܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܪܶܗܛܶܬ ܟܰܢܫܶܬ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܝܺܐܳܐ. ܣܶܒܪܶܬ ܠܝܺ ܓܶܝܪ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܦܰܨܘܽܢܳܢܝ. ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܠܝܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܕܰܫܡܺܝܛ ܠܶܗ ܣܰܝܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܘܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܙܺܝܘܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈. ܘܐܶܒܰܕ̈ܝ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܒܟܺܝܬ ܠܰܩܢܘܽܡܝ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܪܶܬ. ܐܳܘ ܠܥ̈ܰܝܢܶܐ ܢܰܗܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܕܐܰܡܠܶܟ ܚܶܫܟܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܐܳܘ ܠܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܟܰܫܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܘܠܐܳ ܢܳܣ̈ܒܳܢ. ܐܳܘ ܠܪ̈ܶܓܠܐܶ ܩܰܠܝܺ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܚܰܨ ܦܟܳܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܣܰܒܪܳܐ ܐܝܺܬ ܠܝܺ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܐܶܦܽܘܩ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܶܗ ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܡܳܪܶܐ ܟܠܽ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

12- ܢܺܐܬܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܠܐܺܝܳܠܝ ܕܰܒܪܳܢܝ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܨܳܕܰܢܝ. ܕܐܶܡܽܘܬ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝ. ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܡܶܢܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܠܐܳ ܢܒܰܙܰܚ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܕܰܢܦܰܠ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܐܳ ܬܒܰܓܶܢܝ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܕܦܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚ̈ܰܝܰܝ ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܢܰܦܫܳܟ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬ. ܕܰܬܢܰܚܶܡ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܚܰܝܠܐܳ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

22- ܠܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܫܒܝܺܚܳܬܐ. ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܪܳܥܠܐܳ  ܘܰܕܙܰܘܥܬܳܐ. ܡܳܐܳ ܕܕܳܢܰܚ ܢܺܝܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܝܺܠ. ܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܬܳܩܢܳܐ ܗܳܝ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܘܝܳܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇. ܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܐܰܗܺܝܰܐܗ ܐܰܫܰܐܪܰܐܗܺܝܰܐܗ ܒܰܪ ܐܝܺܠܫܰܕܰܝ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܗܰܘ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ. ܘܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܨܰܗܝܳܐ ܗܳܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܐܺܬܶܐ ܘܐܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

32- ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܕܠܐܳ ܥܶܗܰܕܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܡܰܪܳܚܳܐ ܣܰܚܦܰܢܝ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ. ܘܐܶܡܪܶܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܠܶܨ ܐܶܣܛܠܐܳ ܕܰܡܥܰܛܦܰܬܝ. ܩܪܳܝ ܠܶܗ ܠܓܳܒܘܽܠܝ. ܕܣܳܡ ܠܶܟܝ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܓܥܳܝ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܰܬܝ. ܡܣܰܒܰܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܕܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܘܽܬܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

42- ܓܢܺܝܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܰܪܓܶܫܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܟܠܽܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܶܗ ܕܰܣܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܐܳܕܳܡ. ܗܰܘ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܦܘܽܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܬܰܚܬܝܺܬ ܦܢܺܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܗܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩܬ. ܥܘܽܠ ܝܺܪܰܬܳܝܗܝ. ܕܚܳܕܶܝܢ ܥܝܺܪ̈ܶܐ ܒܦܽܘܢܳܝܳܟ. ܘܰܥܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܐܶܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܀

52- ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܫܽܘܩ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܩܳܠ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܘܐܠܶܝܳܐ ܢܦܰܠ ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ. ܚܳܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܐܶܢܳܐ ܝܶܬܒܶܬ. ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܳܝܠܺܝ ܕܡܶܢܫܶܝܠ ܗܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܳܠܝ̈ܳܢ ܒܚ̈ܶܙܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܪܰܗܒܳܐ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܰܕܪܟܰܢܝ. ܕܚܶܫܟܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܐܰܘܒܕܰܢܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

62- ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܳܪܶܐ. ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܒܳܐ. ܬܳܪܶܨ ܐܘܽܪܚܶܗ ܠܛܘܪ̈ܰܝ ܝܳܒܽܘܣ. ܘܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܡܰܬܩܶܢ ܟܘܽܪܣܝܶܗ. ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܗܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐܳ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܝܠ. ܐܽܘܩܝܰܢܳܘܣ ܝܰܡܳܐ ܓܳܐܶܙ. ܘܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܳܒܪܳܐ. ܘܙܳܝܥܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܳܬܪܺܝܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܢܳܗܶܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܡܳܚܶܐ ܘܩܳܛܶܠ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܶܕ. ܘܰܒܪܽܘܚ ܦܽܘܡܶܗ ܡܣܺܝܦ ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ. ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܗ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܠܐܳ ܫܰܦܝܺܪܝܺܢ. ܗܘܺܝ ܠܝܺ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ. ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܨܕܶܐ ܥܠܰܝ ܥܘܽܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܟܽܘܡ ܥܠܰܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

72- ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܡܶܫܬܪܳܝܽܘ ܡܶܢ ܬܽܘܩܳܢܗܶܝܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ. ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܕܠܐܳ ܢܰܢܗܪܽܘܢ  ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܡܛܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܕܰܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܢܶܬܛܰܝܒܽܘܢ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܘܠܐܳ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ ܀

ܒܗ :

82- ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܡܳܐ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ . ܠܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܡܛܰܟܶܣ ܐܰܢܬ. ܘܐܳܦ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܥܰܙܝܺܙܬܳܐ. ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܺܪ̈ܝܟܰܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܝܺܪܰܬܘ. ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܠܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܐܳ. ܙܥܺܝܦܳܐܝܺܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܐܰܟܰܘ̈ܗܝ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܘܽܣ ܥܠܰܝܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

92- ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܛܰܥܶܡܬܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܳܘ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܶܗ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܰܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܢܰܙܥܩܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܐܝܺܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ ܒܗ :

03- ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܰܟܰܟܬ ܒܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܟ ܡܳܪܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܕܥܰܪܛܶܠܐܳܝܺܬ ܒܩܰܝܣܳܐ ܬܠܐܶ ܗܘܰܝܬ. ܬܘܽܒ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܬܢܰܚܰܡܘ. ܘܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܥܰܠܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ. ܕܰܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܢܒܰܥܘ ܠܰܢ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

13- ܗܶܢܽܘܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ. ܕܢܳܛܪܝܺܢ ܗܘܰܘ ܠܩܰܒܪܳܟ ܡܶܢ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܠܐܳ ܙܥܘܽܪ. ܘܝܺܠܶܦܘ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܕܰܒܠܶܠܝܳܐ ܟܰܕ ܕܳܡܟܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܰܘ ܬܰܠܡܝ̈ܕܰܘܗܝ ܓܰܢܒܽܘܗܝ. ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܫܡܰܥ. ܡܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܓܢܶܒ ܡܶܡܬܘܽܡ. ܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ. ܕܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܐܶܬܚܰܢܰܛ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܠܐܳ ܬܶܛܥܽܘܢ ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܩܳܪ̈ܝܰܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡܰܢ. ܕܗܘܽܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܩܝܡܬܐ :

23- ܗܰܘ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܓܰܙ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܰܙ. ܒܚܝܺܠ ܬܽܘܩܦܶܗ. ܘܠܐܰܣܝܺܪ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܰܝ ܒܕܰܚܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܫܪܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

33- ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܢܰܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܒܒܶܣܡܳܢܰܝܗܶܝ̈ܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕ̈ܝ. ܠܰܡܝܰܩܳܪܽܘ ܚܦܝܺܛܳܐܝܺܬ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܐܰܟܳܐ. ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܐܶܣܛܠܐܳ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܙܶܠܝ̈ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܢܬܶܝ̈ܢ. ܕܰܒܛܶܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܒܗܶܬ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܀

 ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

ܬܘܒ  ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

ܩܕܡ̄:  ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܐܳܘ ܕܟܺܝܬܳܐ ܪܳܡ ܗܽܘ ܫܰܪܒܶܟܝ. ܘܨܶܝܕ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ. ܕܝܺܠܶܕܬܝ ܠܰܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ. ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ: ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܠܰܚܛܝܺܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܶܟܝ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ. ܕܰܒܕܽܘܡܝܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܝܠ ܢܰܙܥܶܩ. ܕܰܫܠܳܡܠܶܟܝ ܒܪܺܝܟܰܬ ܒܢ̈ܶܫܶܐ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܀

2- ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܠܐܳ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܘܠܰܬܡܝ̈ܺܗܳܬܳܐ ܕܐܶܫܬܰܡܰܫ̈ܝ ܨܺܝܕܰܝܟܝ. ܟܰܕ ܐܰܨܶܕܘ ܚܳܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܢܺܒܽܝܘܬܳܐ. ܪܺܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܒܗܳܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܪܰܫܡܶܟܝ ܗܘܳܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܢܺܒܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܝܺܩܶܕ ܠܐܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܚܰܟܝܺܡܳܐ. ܒܓܰܢܬܳܐ ܐܰܚܝܺܕܬܳܐ. ܘܕܰܘܝܺܕ ܒܩܺܐܒܘܽܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܓܶܕܥܽܘܢ ܒܓܶܙܬܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܐܰܚܝܺܕ ܘܰܛܒܝܺܥ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܠܐܶ. ܘܐܳܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܺܒܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ. ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܀

3- ܐܰܝܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܘܽܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܳܥܽܘܬܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܘܺܝܚܺܝܕܶܟܝ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܚܰܝܶܠܝ ܠܰܡܺܚܝ̈ܠܐܶ. ܘܬܰܚܠܶܡܝ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܒܳܗ̇ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܕܐܰܒܺܝܠܝܺܢ ܘܰܡܥܳܩܺܝܢ ܘܰܐܠܝܺܨܝܺܢ. ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

4- ܐܳܘ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܕܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܘܒܰܦܝܳܣܶܟܝ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܘܢܰܣܡܶܟ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ. ܘܥܰܡܶܟܝ ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܒܒܳܥܘܽܬܶܟܝ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܣܳܐܢ̈ܶܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܝ ܠܗܰܘ ܕܺܝܠܶܕܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܟܝ ܒܟܽܠܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܒܺܪܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ ܀

5- ܠܗܳܝ ܕܐܶܬܛܰܒܥܰܬ. ܡܶܢܩܕܳܡ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܐܠܶܦܳܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܪܳܕܝܳܐ. ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܠܐܳ ܐܶܬܕܰܪܫܰܬ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܝ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܐܶܓܰܪܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ. ܘܪܳܡܳܐܝܺܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܢܰܒܪܫܰܬ. ܘܡܶܢܗ̇ܳ ܠܐܳ ܝܺܩܶܕܬܝ ܗܘܰܝܬܝ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܢܨ̈ܶܒܝ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܕܡܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܒܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪܬܶܗ ܕܝܽܘܢܳܟܺܝܪ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܰܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ: ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

6- ܐܰܝܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ. ܗܳܟܰܢ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܒܳܥܘܽܬܶܟܝ ܐܳܘ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܘܺܝܚܺܝܕܶܟܝ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܚܰܝܶܠܝ ܠܰܡܚܝ̈ܠܐܶ. ܘܬܰܚܠܶܡܝ ܠܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܕܐܰܒܝܺܠܝܺܢ ܘܰܡܥܳܩܺܝܢ. ܘܰܐܠܝܺܨܺܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܺܝܢ . ܒܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܫܶܐ̈ܠܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

7- ܐܳܘ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܕܡܶܢ ܪܘܽܓܙܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟܝ ܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܢܰܣܡܶܟ ܠܰܢ. ܘܥܰܡܶܟܝ ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܦܝܳܣܶܟܝ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝܟܝ ܠܝܺܚܺܝܕܶܟܝ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܟܝ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܢܰܛܪܰܢ ܒܰܦܝܳܣܶܟܝ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

8- ܠܗܳܝ ܕܐܶܬܛܰܒܥܰܬ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܐܠܶܦܐܳ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܪܳܕܝܳܐ. ܘܐܘܽܪܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܠܐܳ ܐܶܬܕܰܪܫܰܬ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܳܝ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ. ܘܡܳܪܳܢܳܐܝܺܬ ܝܶܠܕܰܬ. ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܓܡܘܽܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܢܰܒܪܫܰܬ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܝܺܩܶܕܬܝ ܗܘܰܝܬܝ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܢܨܶܒܘ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܘܡܶܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܝܰܕܘܽܥܬܳܢܝܺܬܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟܝ ܒܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪܬܶܗ ܕܝܽܘܢܳܟܝܺܪ. ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܰܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܟܝ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ: ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

9- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܫܒܰܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܢܚܶܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܳܕܳܡ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇. ܟܰܕ ܗܽܘ ܙܳܐܶܢ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܚܰܕܺܝ ܘܐܰܦܨܰܚ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܬܰܘ ܡܰܠ̈ܳܠܐܶ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ  ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ. ܘܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܗ :

01- ܐܳܘ ܩܰܕܝܺܫ̈ܶܐ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܘܢܳܝܗܝ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܰܝܒܰܪܬܘܢ ܟܠ ܚܰܫ̈ܐ ܘܟܠ ܫܶܢ̈ܕܐ ܘܐܘܠܨܳܢ̈ܐ. ܕܢܰܫܘܶܝܢ ܠܚܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡܟܘܢ. ܘܰܠܡܶܬܒܰܣܳܡܘ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܓܘܽܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܒܰܡ̈ܛܰܐܠܐ ܕܟܶܢܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܘܒܚܳܐ ܠܕܰܓܒܳܟܽܘܢ. ܘܝܰܩܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܐܰܫܪܝ ܚܰܝܠܗ ܒܰܫܟܝܺܢܬܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܢܰܛܪܰܢ ܒܰܦܝܳܣܟܽܘܢ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

11- ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܢܚܶܬ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܐܰܓܘܽܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܰܫܪܺܝ ܚܰܝܠܐܳ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܶܗ. ܒܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܕܡܰܪܕܶܝܢ. ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܣܳܡ ܩܽܘܕܡܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ. ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐܳ ܚܙܳܬ ܐܰܝܟ ܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܣܳܡ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܓܕܺܝܠ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܐܪܩܠܝܺܛܳܐ. ܢܰܘܕܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܚܠܘܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܗ :

21- ܠܟܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܟܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܘܫܶܩܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܙܡܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܚܕܽܘܓܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܫܠܳܡܠܟܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܒܰܠܬܽܘܢ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܥܒܰܕܟܽܘܢ. ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܰܪܕܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܰܣ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܳܪܟܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

ܒܗ :

31- ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܟܰܫܝܺܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܠܐܰܓܘܽܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܫܰܕܘ ܠܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܬܰܓܪܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܚܰܠܶܦܘ ܗܘܰܘ. ܘܐܳܦ ܒܰܢܝܳܚ̈ܶܐ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܐܰܚܶܒܘ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܨܒܺܝܥܰܝ̈ ܒܰܕܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܩܕܝܫ̈ܐ ܒܗ :

41- ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܒܰܐܓܘܽܢ̈ܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ. ܝܺܠܶܦ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܚܪܺܝܢ ܐܝܺܬ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܰܐܒ̈ܳܗܶܐ. ܘܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܘܰܢܩܶܦܘ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܐܶܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܩܕܳܡ ܣܰܝܦܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܰܠܰܠܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܢܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܠܦܶܣܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܝܺܢ ܦܘܽܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܥܘܽܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܀

51- ܥܰܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܶܩܠܶܬ ܕܐܺܡܰܪ. ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܐܰܢܬ ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ. ܕܐܶܬܢܶܐ ܘܐܺܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܫܬܝܺܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܪܘܺܝܘ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܠܐܳ ܐܶܬܪܰܦܝܺܘ. ܘܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܠܐܳ ܐܶܣܬܰܪܰܕܘ. ܘܡܳܪܗܽܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܚܠܝܺܨܘܽܬܗܽܘܢ ܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

61- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ . ܓܠܐܳ ܬܶܫܒܘܽܚܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܪܫܳܐ. ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓ̈ܰܙܶܐ. ܣܳܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܬܶܙܡܰܪܝ. ܬܰܘ ܡ̈ܰܠܳܠܐܶ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܥܰܕܠܐܳ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܐܠܶܝܳܐ ܕܐܰܪܺܝܟ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܕܒܳܠܶܡ ܠܦܽܘܡܰܢ ܘܰܡܫܰܬܶܩ ܠܶܗ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܕܐܳܦܶܢ ܡܺܝܬܺܝܢ ܚܰܐܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܰܡܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܳܦܶܢ ܚܰܝܺܝܢ ܡܺܝܬܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܰܥܝܺܪ ܢܰܦܫܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܩܰܠܶܣ̈ܝ ܠܚܰܬܢܳܐ. ܕܰܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܕܡܰܪܗܶܒ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܠܐܳ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܀

ܡܥܒܪܢܐ ܒܢܝܫ ܐܚܪܢܐ: ܣܳܠܶܩ ܒܐܰܝܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ.

71- ܥܺܕܠܐܳ ܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܗܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܦܳܐܶܫ ܐܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܳܛܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܐܢܳܫ ܠܐܳ ܢܳܣܒܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܰܫܬܰܕܪܺܝܢ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܐܳܙܶܠ ܟܽܠܢܳܫ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܀

ܝܘܢܝܐ :

81- ܒܚܘܽܛܪܳܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܗܘܳܐ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܘܽܦ. ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܬܝܰܒܰܫ. ܗܰܘ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܓ̈ܰܠܠܐܶ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܬܕܺܝܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܠܐܳ ܡܙܰܝ̈ܢܰܝ ܒܟܽܠ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܬܬܰܙܥܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܡܰܦܨܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܕܝܺܪ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

ܝܘܢܝܐ :

91- ܗܰܘ ܕܚܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܒܓ̈ܰܠܠܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܠܰܛܪܽܘܢܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܥܳܐ ܛܡܰܪ ܘܚܰܦܝܺ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ. ܐܶܠܐܳ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܘܰܗܝ ܀

ܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

02- ܡܳܪܝ ܕܐܰܠܳܢܝ ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܕܚܰܘܒܳܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ ܒܳܗ̇. ܠܝܺ ܕܢܶܚܬܶܬ ܠܐܶܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ. ܘܐܶܚܕܰܬ ܥܠܰܝ ܒܺܐܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܐܰܣܳܐ ܬܒܳܪܶܗ ܕܠܶܒܝ ܘܰܥܨܽܘܒ. ܘܰܒܙܽܘܦܳܟ ܚܰܘܰܪ ܟܘܽܬܡ̈ܳܬܝ. ܘܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܝܺ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ. ܕܐܶܚܙܶܐ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܝ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܝܺ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

12- ܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܘܩܰܢܝܺܛ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܪܳܥܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܨܶܝܕ ܡܰܢ ܐܺܙܰܠ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܘܰܠܡܰܢ ܐܰܦܺܝܣ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢܝ. ܘܐܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܐܳ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܝܺ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܐܺܙܰܠ ܨܶܝܕ ܟܐܺܢܽܘܬܳܐ. ܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ ܕܗܺܝ ܓܳܥܪܳܐ ܒܺܝ. ܘܐܶܢ ܓܳܥܪܳܐ ܒܺܝ ܣܳܐܶܦ ܐܢܳܐ. ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝ ܠܐܳ ܫܰܦܝܺܪܺܝܢ. ܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܨܶܝܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܡܣܰܬܪܳܐ ܠܝܺ. ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ . ܐܰܠܳܗܰܢ  ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ ܒܗ :

22- ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܥ̈ܳܢܶܗ ܕܰܢܟܰܢܫܺܝܗ̇. ܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܒܺܝܫܐܳ. ܘܬܰܟܬܰܘ̈ܫܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܕܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܒܪܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܕܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

32- ܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܝܺܠܐܳ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ.  ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܕܰܢܕܽܘܢ ܒܕܺܝܢܶܗ ܠܪ̈ܰܫܝܺܥܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐܶ. ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܕܽܘܢܰܝܢܝ ܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܫܕܶܐ ܠܰܢ. ܐܶܠܐܳ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܝ̈ܺܐܶܐ ܬܣܰܬܰܪܝ ܠܰܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ . ܘܰܡܢܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܡܳܟܣܳܐ ܘܰܓܝܳܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܐܰܘܕܺܝܘ ܒܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܡܳܪܘܽܬܳܟ. ܐܠܰܗܢ  ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

42- ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܒܠܝܺܢ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܡܚܰܒܠܝܺܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܢܰܚܡܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܛܰܐܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܽܘܣ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܐܰܢܝܺܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

52- ܡܢܰܚܡܰܢܳܐ ܘܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܕܠܐܳ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܐܳ ܩܳܠܳܟ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܩܳܠܐܳ ܗܰܘ ܕܰܩܪܰܝܬܳܝܗܝ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܒܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܩܪܺܝ ܘܐܰܩܺܝܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܕܽܘܡܝܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܝ ܓܥܝܺܬ. ܘܡܶܢ ܟܺܐܡܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܠܐܳ ܐܶܗܘܶܐ ܠܝܺ ܕܠܐܳ ܐܺܝܳܠܐܳ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܀

ܒܗ :

62- ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܽܘܢ ܕܰܡܝܺܟ ܐܰܢܬ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܝ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ . ܒܚܽܘܒܳܠܐܳ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܰܦܶܩ ܐܶܢܶܝܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܣܥܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܡܬܝܺܚܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܘܫܳܕܶܐ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܗܳܐ ܦܟܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܡܫܰܦܠܝܺܢ ܠܶܗ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܚܝܺܚܳܐ. ܒܓܰܘ ܚܶܙ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܐܽܘܗ ܡܶܢܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܠܐܰܝܟܳܐ ܐܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܡܶܢ ܫܶܒ̈ܝܶܐ ܠܛܘܪ̈ܶܐ ܥܪܰܩܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܠܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܡܰܢ ܢܳܚܶܬ ܓܳܐܶܫ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܠܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܣܰܒܝܺܟܳܐ ܒܳܗ̇. ܡܰܢ ܢܳܚܶܬ ܡܰܝܬܶܐ ܛܶܐܒ̈ܶܐ. ܘܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫܰܠܝܺܛ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܩܰܝܳܡܝܺܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܩܰܝ̈ܳܡܳܢ ܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܡܳܫ̈ܶܐ. ܘܐܶܢ ܩܰܝܳܡ ܬܳܐܓܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܚܰܬܢܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܶܩܥܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܒܗ :

72- ܥܰܠ ܗܳܡܳܢ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ. ܕܥܳܐܠܝܺܢ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܓܢܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܪܡܶܝܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܺܝܡܺܝܢ ܣܳܣܳܐ ܘܪܳܡܬܳܐ. ܘܝܶܬܒܶܬ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒܟܺܝܬܶܗ ܠܰܩܢܘܽܡܝ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܕܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܰܪܬܰܢ. ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܡܽܘܢ ܟܰܢܶܫܘ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇  ܚܰܪܬܰܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܙܕܰܠܰܠܘ. ܘܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܰܪܬܰܢ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܽܘܢ ܫܳܛܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܚܰܪܬܰܢ. ܥܰܬܝܺܪ̈ܶܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܫܬܰܥܠܝܺܘ. ܩܘܽܡ ܬܳܐ ܠܳܟ ܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܐܰܝܬܳܐ ܟܶܪܟܳܐ ܕܰܙܡܺܝܪܬܳܟ. ܘܙܰܡܰܪ ܒܶܗ ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܢ. ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܟ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܠܰܗܓܳܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܥܘܽܦܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܶܩܥܶܐ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܠܗܰܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

 ܒܗ ܥܠ ܠܥܙܪ :

82- ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ  ܘܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܢܰܓܕܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܒܠܳܥܳܙܳܪ ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܫܟܶܒ. ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܘܽܢܳܝܗܝ ܐܶܡܰܪ. ܗܰܘ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܐܶܙܰܠ ܘܰܡܛܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܡܝܺܟ ܐܰܢܬ. ܠܡܳܐ ܪܳܚܡܳܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܳܪܟܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܘܐܰܩܝܺܡܶܗ. ܘܫܰܪܺܝ ܙܳܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

92- ܠܗܳܝ ܡܶܐܬܝܺܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܕܳܢܚܳܐ. ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐ ܕܰܡܒܰܠܗܶܐ. ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܘܝ̈ܳܢ ܒܕܶܚܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܘܣܘܪܳܕܳܐ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܙܰܕܝܺܩ̈ܶܐ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ . ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܘܰܡܡܺܝܬ ܘܰܡܢܰܚܶܡ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܡܠܶܟ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

03- ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܚܛܽܘܛ̈̇ܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܢܰܦܶܨ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܕܰܚܝܺܚܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܢܳܦܩܝܺܢ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇. ܘܡܶܬܡܰܣܟܰܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܘܽܚܳܡܳܐ ܢܳܫܒܳܐ. ܘܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܘܰܡܢܰܦܨܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܐܝܺܬ ܕܚܳܕܶܐ ܘܰܦܨܺܝܚ. ܘܐܝܺܬ ܬܘܽܒ ܕܰܟܡܝܺܪ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܐܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ. ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܀

ܒܗ :

13- ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܩܳܠܐܳ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܦܳܪ̈ܚܳܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ. ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢ̈ܶܐ ܕܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܒܰܦܪ̈ܳܚܰܝܗܶܝܢ. ܒܪܰܥܡܳܐ ܕܓܽܘܕ̈ܶܐ ܛܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܙܡܳܪܳܐ ܡܩܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܫܳܬܝ̈ܳܢ. ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܰܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܬܦܰܛܡ̈ܳܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܶܩ̈ܠܐܶ ܫܳܘܚ̈ܳܢ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܡܰܦܪ̈ܥܳܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܡܶܬܥܰܠܝ̈ܳܢ. ܡܚܰܘܝ̈ܳܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܒܶܫ ܠܗܶܝܢ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܓܰܐܝܳܐ. ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

23- ܫܝܽܘܠ ܣܳܒܬܳܐ ܘܣܶܒܠܰܬ ܒܟܽܠ. ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ. ܦܥܘܽܪܝ ܚܶܟܶܟܝ. ܘܩܰܒܶܠܝܺܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ. ܕܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܠܰܥܬܝܺܘܗܝ. ܡܬܝܺܒܳܐ ܐܰܢܬܝ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܠܰܥܬܝ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܗܳܓܶܡ ܘܥܳܩܰܪ ܠܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܀

ܝܘܢܝܐ :

33- ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ ܕܳܘܝܺܬܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܠܳܛܰܬܝ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܣܶܥܪܰܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܫܳܛܝܺܦܬܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܢܶܣܒܰܬ ܘܡܶܫܚܰܬ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܰܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܫܰܘܝܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܢܶܣܒܰܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܡܶܢܩܕܺܝܡ ܀

ܕܥܠ ܟܗܢ̈ܐ :

43- ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܪ̈ܽܘܡܪܳܡܶܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܟ ܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܽܘܪܓܰܢܳܘܢ ܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܫܰܡܫܽܘܟ ܙܰܗܝܳܐܝܬܺ ܒܡ̈ܶܠܐܶ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܘܟܠܐܳ ܠܣܳܣܳܐ ܘܰܠܪܳܡܬܳܐ. ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܰܗܪܽܘܢ ܘܐܠܶܝܺܥܳܙܳܪ ܟܳܗܢ̈ܰܝܟ. ܠܳܟ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܡܪܰܡܪܰܡ ܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

53- ܥܰܠ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ ܕܣܳܡ ܥܰܡܳܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܟ ܡܳܪܰܢ. ܝܺܬܶܒ ܥܺܝܪܳܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ. ܕܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ. ܕܰܨܒܰܝܬ ܘܰܠܒܶܫܬ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܦܪܰܩܬ ܠܰܢ. ܒܓܰܢܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܽܘܛܝܺ. ܚܦܰܪܘ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܒܳܥܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܢܳܨܘܽܒܳܗ̇ ܕܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ. ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܐܳܕܳܡ ܒܥܰܝܬ. ܘܩܳܡܬ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܐܶܬܥܰܠܝܺܬ ܠܰܫܡܰܘ̈ܗܝ ܕܐܰܒܽܘܟ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܩܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܒܗ :

63- ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢܰܢ. ܕܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܢܳܚܬܺܝܢ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܩܶܣܛܘܢܳܪ̈ܶܐ ܥܰܪܺܝܩܺܝܢ. ܘܐܳܦ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܰܗܝܺܬܝܺܢ. ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܰܕܪܰܬ ܗܘܳܬ ܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ. ܕܢܶܬܛܫܘܢ ܒܰܟܡܺܐܢ̈ܶܐ. ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܐܳܦ ܠܰܒܶܒ ܠܗܳܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܨܶܝܕ ܪܳܥܝܳܗ̇. ܘܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܨܡܰܚ ܗܘܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܡܟܝܺܪܬܶܗ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

 

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰܬܝ. ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ . ܕܗܳܐ ܚܳܙܝܰܬܝ ܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܐ. ܘܡܰܛܝܺ ܩܶܨܳܐ ܕܗܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܚܘܽܢܝ ܠܰܢ ܒܒܳܥܘܽܬܶܟܝ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܗܘܰܝܬܝ ܡܶܬܟܰܫܦܰܬܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ. ܕܠܐܳ ܢܺܐܒܰܕ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܝܺܫܘܽܬܰܢ. ܐܰܦܝܺܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܀

ܒܗ :

2- ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܠܶܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܝܺܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܟܢܝܺܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒܝ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܀

3- ܐܳܘ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܥܳܝ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ. ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܕܫܰܒܛ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܓܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܒܕܳܪ ܕܳܪ ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܫܪܶܟܘ ܘܰܡܛܰܘ. ܗܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܬܝܺܚܳܐ ܩܶܫܬܶܗ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܓܶܐܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܬܪܳܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܟܫܽܘܛ ܒܰܢ. ܗܳܐ ܬܘܽܒ ܣܰܝܦܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܠܛܝܺܫ ܗܘܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܪܘܒ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܠܰܢ. ܕܰܠܠܶܒܳܐ ܡܨܪ̈ܦܳܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܪܳܕܽܘܝܳܐ ܕܣ̈ܰܟܠܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܐܳܦ ܡܰܐܣܶܐ. ܪܕܺܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܢܺܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

4- ܐܳܘ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ. ܒܥܳܝ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ. ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܓܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܒܕܳܪ ܕܳܪ. ܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܫܪܶܟܘ ܘܡܳܛܘ. ܗܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܬܝܺܚܳܐ ܩܶܫܬܶܗ. ܘܡܰܬܩܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܬܪܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܢܶܟܫܽܘܛ. ܗܳܐ ܬܽܘܒ ܣܰܝܦܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܠܛܝܺܫ ܗܽܘ. ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܚܪܽܘܒ. ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܰܢ. ܕܰܠܠܶܒܳܐ ܡܰܨܪ̈ܦܳܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܟܝ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܪܳܕܽܘܝܳܐ ܕܣܰܟܠܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܐܳܦ ܡܰܐܣܶܐ. ܪܕܺܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܢܺܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ :

5- ܐܳܘ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܪ̈ܽܚܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܥܰܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ. ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܐܳܦ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ. ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܝܳܬܒܳܐ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܢܳܨܰܚ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢ̈ܳܫܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܒܟܽܘܢ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܡܳܪܟܽܘܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܪܳܕܽܘܝܳܐ ܕܣܰܟܠܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܐܰܬܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ. ܪܕܺܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܢܝܺܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܒܗ :

6- ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܡܶܛܽܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܕܐܰܟܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܒܳܥܘܽܬܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܒܰܠܬܽܘܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘܳ̈ܬܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܒܗ :

7- ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܘܝܺ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܘܢܰܦܢܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܢܰܛܰܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܣܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܬܚܶܝܬ ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܰܚܠܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܟ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

ܒܗ :

8- ܚܠܽܘܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܙܰܡܶܢܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܙܕܰܡܰܢܘ ܗܳܟܰܢ ܫܰܡܠܝܺܘ. ܒܳܬܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܝܺܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ. ܬܚܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܗ :

9- ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܪܳܚܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܳܪܝ ܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܚܫܝܺܪܬܳܢܳܐ. ܕܐܰܩܪܶܒ ܘܰܙܟܳܐ ܠܟܽܠ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ. ܐܰܬܠܝܺܛܳܐ ܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܣܳܗܕܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܘܰܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܥܺܝ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

01- ܝܶܫܽܘܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܩܽܘܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܠܝܺ. ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܬܶܟܠܐܶ ܡܶܢ ܦܰܓܪܝ. ܠܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒܝ ܠܝܺ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܠܰܒܶܫܬܳܢܝ. ܘܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܬܘܽܒ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܰܠܚܽܘܟ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܐܰܒܽܘܟ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܰܢܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܐܳܦ ܠܝܺ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܘܐܰܝܟ ܕܚܰܣܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܒܗ :

11- ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܳܥܽܘܬ ܟܽܠܰܢ. ܐܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܽܘܒܳܐ. ܘܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩ̈ܳܠܐܶ ܕܦܽܘܡܰܝ̈ܢ. ܘܰܕܠܶܫܳܢ̈ܰܝܢ ܐܠܶܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܀

ܒܗ :

21- ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ. ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܐܰܒܽܘܟ ܨܶܝܕ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ. ܠܐܳ ܡܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܨܶܝܕܰܝܟ ܠܐܰܬܪܶܗ ܕܐܰܒܽܘܟ. ܐܰܢܬ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܰܢ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܣܝܳܐ ܛܥܝܽܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܐܰܣܝܺܬ. ܘܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܐܰܟܝܺܬ ܘܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ ܝܰܗܒܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܳܟ. ܫܒܰܩܬ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇. ܘܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ ܕܳܘܝܺܬܳܐ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܠܳܟ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܀

ܒܗ :

31- ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܘܛܳܒܳܐ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢ ܐܰܢܬ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܬܶܗܘܶܐ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ . ܡܪܰܚܡܳܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢ ܐܰܢܬ. ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ  ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

41- ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܐܳ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗܰܘ  ܕܐܶܟܰܠܬܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢ. ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܶܥܒܪܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܒܰܕܡܶܗ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ. ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܀

ܒܗ :

51- ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܒܶܕ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܐܰܟܰܝ̈ܟ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܦܶܨ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܘܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܘܽܒܚܳܐ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܀

ܕܨܘܡܐ :

61- ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܨܳܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܘܽܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܩܰܒܶܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܐܶܙܕܰܗܺܝ ܗܘܳܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܘܐܶܫܬܘܝܺ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܘܺܐܠܝܐܳ ܗܰܘ ܛܰܢܳܢܳܐ . ܒܨܰܘܡܳܐ ܪܕܳܐ ܠܛܘܽܪܳܐ ܕܚܽܘܪܝܺܒ. ܘܰܒܥܰܠܥܳܠܐܳ ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ. ܣܟܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܘܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ. ܫܕܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܙܟܰܘ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܘܪܰܣ ܛܰܐܠܐܳ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܐܶܙܕܰܕܰܩܘ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܢܨܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܨܽܘܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ. ܘܢܶܨܛܰܠܰܠ ܐܳܦ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ. ܕܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܛܠܽܗܳܕܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܙܥܶܩ. ܡܺܫܝܚܳܐ ܕܨܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

 

      -#1-
ܕܨܠܝܒܐ ܒܗ :

71- ܢܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܩܽܘܣܛܰܢܛܽܝܢܳܘܣ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܶܗ ܐܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܘܐܰܒܗܶܬ ܠܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܙܳܟܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܨܠܝܺܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܓܳܓܘܽܠܬܳܐ. ܘܰܨܠܝܺܒܳܐ ܬܘܽܒ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ. ܠܰܟܪ̈ܽܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܰܠܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܀

 ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

81- ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܳܪܝ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܟ ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܠܐܳ ܚܙܰܝܬ ܚܒܳܠܐܳ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܣܓܶܕܘ ܠܳܟ ܬܰܡܳܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ .ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܢܦܰܩܘ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܕܰܚܒܰܫܘ ܡܰܘܬܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܫܰܪܝܺܘ ܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܀

ܒܗ :

91- ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܣܬܰܒܰܪ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ  ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܕܝܺ ܠܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܠܐܝܺܩܳܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܢܚܶܬܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܣܠܶܩܘ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܩܛܰܪܘ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܒܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܣܝܳܐ ܕܠܐܳ  ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܳ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

02- ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܫܰܩܠܰܢܝ ܕܐܺܡܰܪ. ܕܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܚܘܽܬ ܐܰܝܬܳܐ ܠܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܬܶܡܛܶܐ. ܠܐܳ ܬܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܒܟܶܐ. ܘܬܶܒܥܶܐ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܦܺܢܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܬܳܐ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܦܬܝܺܚ ܬܰܪܥܶܗ. ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܚܘܽܢܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܕܺܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܩܢܝܺܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܐ. ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

12- ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܫܘܽܦܪܳܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܡܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܬܩܰܢ ܟܘܽܪܣܝܶܗ ܪܳܡܳܐ. ܘܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܙܳܝܥܺܝܢ. ܒܕܶܚܠܐܳ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܬܓܠܐܶ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܶܗ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢ  ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܐܳ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܐܶܠܐܳ ܚܰܕܶܬ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܕܰܒܠܝܺܘ. ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ. ܚܘܽܣ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ: ܒܡܰܢ ܗܺܝ ܕܐܰܟܘܳܬܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ :

22- ܚܰܛܳܝܳܐ ܦܢܺܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܘܰܒܬܰܘܫܳܐ ܠܐܳ ܬܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܦܝܺܩ ܒܰܒܥܳܬܳܟ. ܘܚܳܕܶܐ ܒܳܟ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ. ܘܬܰܪܥܶܗ ܦܳܬܰܚ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܙܰܟܰܝ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ. ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܛܳܥܶܢ ܠܳܟ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܘܽܗܝ ܡܰܘܒܶܠ ܠܳܟ. ܘܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܠܶܗ ܠܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܟܽܠܰܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

32- ܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܕܺܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܳܐ. ܝܰܬܝܺܪܳܐܝܺܬ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܐܰܘܕܰܥܬܳܟ. ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܠܐܳ ܟܰܣܝܺܬ ܡܶܢܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܡܳܐ ܕܰܠܕܺܝܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܩܪܰܘ ܠܝܺ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܠܐܳ ܬܳܒܶܬ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܘܽܒ. ܘܫܳܛܶܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܢܝܺܛ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܠܺܝ ܘܰܡܣܰܪܶܕ ܠܰܪ̈ܦܰܝܳܐ ܕܐܰܟܘܳܬܝ. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܩܥܶܐ ܘܐܺܡܰܪ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܐܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܝܺܢܳܐ ܘܐܶܬܟܰܣܝܺܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܀

ܐܚܪܢܐ :

42- ܛܶܐܒܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܡܙܺܝܥ ܠܝܺ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܰܕܓܺܝܗܰܢܳܐ ܡܰܪܥܶܠ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ  ܕܰܪܕܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܐܳ ܐܶܬܦܰܝܰܓ ܨܶܗܝܳܐ ܕܫܰܢܩܰܢܝ. ܘܐܰܝܟ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܪܰܡ. ܩܪܰܘ ܠܝܺ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܐܳ ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ. ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܬܘܽܒ ܘܫܳܛܶܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܨܰܠܐܶ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܕܓܶܢܣܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ :

52- ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܶܡܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܘܣܰܚܦܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܨܳܕܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܦܶܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇. ܛܳܒܳܐ ܫܪܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܚܪܶܒ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܩܪܳܝܗܝ ܠܐܳܕܳܡ ܕܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܐܶܬܝܺܬ. ܕܰܥܒܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

62- ܡܳܐ ܕܙܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ. ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܥܰܦܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ. ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܦܳܪܥܰܬ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

72- ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܩܝܺܬ. ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܒܟܰܪ̈ܟܶܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܕܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܒܬܶܠ̈ܠܐܳ ܕܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ. ܕܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ. ܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܕܠܐܳ ܙܟܰܐܘܽܘܢܝ ܘܠܐܳ ܙܳܟܶܝܢ ܠܝܺ. ܚܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ. ܘܰܚܙܺܝܬܽܗ ܘܗܽܘ ܐܰܙܝܺܥܰܢܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

82- ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܘܩܳܠܐܳ ܫܶܡܥܶܬ. ܩܶܪܒܶܬ ܩܳܡܶܬ ܨܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ ܡܠܐܶ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܺܐܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ. ܕܙܳܡܪܺܝܢ ܒܩ̈ܳܠܐܶ ܕܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܰܐܠܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܕܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܠܡܽܘܢ ܒܳܟܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܘܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܡܽܘܢ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܕܗܳܟܰܢ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܠܝܺ ܫܠܝܺ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ. ܒܽܘܠܒܳܠܐܳ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢܰܢ. ܘܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܡܥܰܛܦܺܝܢܰܢ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ. ܕܳܡܶܐ ܫܽܘܦܪܰܢ ܠܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܐܳܬܶܐ ܘܕܳܢܰܚ ܥܰܡ ܨܰܦܪܳܐ. ܕܳܡܶܐ ܫܽܘܦܪܰܢ ܠܗܰܘ ܛܰܐܠܐܳ. ܕܢܳܚܶܬ ܘܫܳܪܶܐ ܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ. ܕܳܡܶܐ ܫܽܘܦܪܰܢ ܠܗܰܒܳܒܳܐ. ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܚܳܡܶܐ ܘܡܶܣܬܢܶܐ. ܘܳܝ ܕܐܳܬܶܐ ܪܰܡܫܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܳܬܶܐ ܘܡܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܰܢ ܕܒܳܠܐܶ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܢܰܚܶܡ ܘܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܐܳܝܗܝ. ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ ܥܠ ܟܗܢ̈ܐ :

92- ܝܶܫܽܘܥ ܕܐܺܝܬܰܝܟ. ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܠܦܶܓܥܳܐ ܕܒܳܟ. ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ. ܕܰܨܒܰܝܬ ܡܳܪܝ. ܘܐܰܝܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܘܰܗܘܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܐܳܘ ܠܦܽܘܡ̈ܽܐ ܕܙܰܡܰܪܘ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ  ܒܳܛܶܠ ܟܶܢܳܪ ܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܠܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܣܢܺܝܓܪ̈ܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܐܶ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܘ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܐܶܬܒܰܩܺܝ̈ܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܩܶܢܳܐ ܠܣܳܣܳܐ ܘܰܠܪܳܡܬܳܐ. ܐܳܘ ܠܥܶܣܪܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܕܰܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܚܰܫܳܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܰܐܪܺܪܝܣܝܰܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

03- ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ. ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܪܺܝܫܳܐ ܠܫܝܺܬ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܐܳܦ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܠܢܽܘܚ ܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ  ܫܪܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ. ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܝܺܕ. ܒܰܪ ܐܝܺܫܰܝ ܕܥܰܡܶܗ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ ܒܦܽܘܡܝ ܀

ܐܚܪܢܐ :

13- ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܒܪܰܢܝ ܫܰܩܠܰܢܝ ܘܐܰܚܬܰܢܝ. ܥܰܡܶܗ ܒܬܶܗܪܳܐ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܬܰܡܳܢ ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܗܰܘ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܰܥܒܺܝܕ ܥܰܦܪܳܐ. ܣܝܳܢܳܐ ܣܰܪܝܳܐ. ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܘܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܩܪܺܝܬܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗܘܝܺܬ ܠܶܗ. ܐܡܰܪ ܠܝܺ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܪܰܡܝܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. ܘܰܡܕܰܝܫ ܐܰܢܬ ܒܳܗ̇. ܣܓܽܘ̈ܠܐܶ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܕܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ. ܠܡܽܘܢ ܥܳܕܠܝܺܢ ܠܝܺ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܦܘܽܩܕܳܢܳܐ ܫܩܝܺܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܫܰܦܝܺܪܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܩܳܠ ܫܝܺܦܽܘܪܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܝܺ. ܕܒܶܗ ܡܶܣܬܰܚܦܳܐ ܗܳܡܳܢ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܠܽ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

23- ܟܰܕ ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܐܢܳܐ. ܘܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܚܙܳܬ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ. ܠܐܳ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܐܶܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܐܶܬܥܰܠܝܺܘ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܡܒܰܓܢܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܬܚܽܘܬܰܝ. ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܛܳܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܳܝ ܠܝܺ ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܝܺܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܫܽܘܦܪܳܐ. ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪܘ. ܘܳܝܠܺܝ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܝܺܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܥܰܡ ܪ̈ܶܒܝܳܬܗܶܝܢ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܛܡܰܪܬܳܗ̇. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܐܶܫܬܕܶܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ. ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܐܠܰܒܶܫܬܳܢܝ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܐܶܗܘܶܐ ܐܽܘܟܠܐܳ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ. ܪܽܘܣ ܥܠܰܝ ܛܰܐܠܐܳ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܠܰܗܰܢ ܣܰܓܝܺ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܀

ܕܨܠܝܒܐ :

33- ܗܰܘ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܦܰܟܪܶܗ. ܠܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܘܽܕܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ. ܐܰܣܝܺ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܪܰܡܪܡܘܽܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܬܘܒ ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

ܩܕܡ̄ : ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1- ܠܰܕܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܟܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܬܟܰܦܫܝ ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ. ܡܶܢ ܪܘܽܓܙܳܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܠܐܳ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ. ܕܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܐܠܰܗܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ. ܠܗܰܘ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܕ. ܘܒܰܒܪܳܐ ܕܝܺܠܝܺܕ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ. ܕܢܳܦܶܩ ܘܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܰܕܡܰܙܥܩܝܺܢ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܬܐ : ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

2- ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܘܰܒܬܽܘܠܐܳܝܺܬ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܠܐܳ ܫܪܰܝܬ. ܐܰܢܬ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܪܳܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܠܐܳ ܗܽܘܠܳܢܳܝܳܐ. ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܕܠܐܳ ܢܶܬܬܚܶܕ ܓܶܢܣܰܢ. ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܰܘܪܶܒ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܀

ܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

3- ܕܰܘܝܺܕ ܩܘܽܡ ܣܰܒ ܟܶܢܳܪܳܟ. ܓܠܝܺ ܘܦܰܫܶܩ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܪܳܟ ܘܰܐܠܳܗܳܟ. ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܺܠܰܦ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܕܘܽܡܳܪܳܐ. ܚܙܺܝܬܶܗ  ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ. ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ. ܒܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܫܘܽܠܛܳܢܶܗ ܡܬܝܺܚ ܥܰܠ ܣܰܘܦ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܒܶܛܢܰܬ ܕܠܐܳ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܕܠܐܳ ܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܪܬܝܺܬܳܐ ܢܶܦܠܰܬ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܡܰܢ ܗܺܝ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܝ. ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ. ܢܶܩܽܘܫ ܟܰܦܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܘܒܳܐ ܕܰܠܡܰܢܘܽ ܝܶܠܕܰܬ. ܠܗܰܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ. ܠܗܰܘ ܦܳܪܶܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܀

ܐܚܪܢܐ ܢܝܫܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

4- ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܪܰܡܪܰܡܬܳܐ. ܐܶܡܐܳ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܺܠܶܕܬܝܺܘܗܝ ܠܗܰܘ ܠܐܳ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܬܶܕܡܘܽܪܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬܝ. ܐܶܡܳܐ ܐܳܦ ܐܰܡܬܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܥܘ̣̈ܠܐܶ. ܘܡܰܬܰܩܢܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ ܗܳܝ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܀

ܐܚܪܢܐ ܢܝܫܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

5- ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܒܝܺܒܳܗ̇. ܬܳܗܪ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܕܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ. ܩܳܠܐܳ ܠܰܣܪ̈ܳܦܰܝ ܢܽܘܪܳܐ.  ܒܺܝ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܕܐܶܬܪܟܶܢ. ܒܺܝ ܢܶܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ ܡܫܰܦܰܠܬܳܐ. ܒܺܝ ܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܒܰܚܣܳܡܶܗ ܐܰܛܥܺܝ ܡܶܢܫܶܝܠ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܺܝ ܢ̈ܶܬܠܳܢ ܛܘܽܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ ܐܢܳܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܰܨܠܘܽܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܀

ܒܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

6- ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܪܰܝܡܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܣܶܟܝ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬܰܝܟܝ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܰܬܝ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܝ ܠܐܝܺܩܳܪܶܟܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܺܠܶܕ. ܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܰܘ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܗܺܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܀

ܩܐܬܝܣܡܐ ܕܣܗ̈ܕܐ :

7- ܚܠܽܘܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܰܒܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ. ܬܗܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܦܰܓܪܶܗ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܕܐܰܟܘܽܠܘ ܘܐܶܬܒܰܣܰܡܘ. ܘܰܕܡܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܡܙܰܓ ܘܐܰܫܩܺܝ ܠܰܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ. ܕܥܰܠܘ ܠܶܗ ܠܰܣܡܳܟܳܐ. ܟܽܠ ܚܕܽܘܓܳܐ ܕܥܰܠ ܠܶܗ ܠܰܣܡܳܟܳܐ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ. ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܩܰܠܶܣ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ. ܕܠܐܳ ܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܐܰܒܳܐ ܡܟܰܠܠܳܢܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܰܓܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܣܗ̈ܕܐ :

8- ܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܩܰܒܶܠܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܨܳܬܽܘܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܳ. ܕܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܰܡܝ ܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܐܶܣܛܶܦܰܐܢܳܘܣ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܪܓܘܽܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܟܰܠܠܽܘܗܝ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ. ܩܰܛܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܓܪܺܝܦܰܐܣ. ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܩܳܨܪܳܐ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܗܘܰܘ. ܐܝܺܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܛܰܓܰܢܘ. ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܣܰܝܒܰܪܘ. ܘܐܝܺܬ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܟܰܠܰܠܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܽܘܟܠܐܳ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܝܺܬ ܕܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܢܶܩܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܢܽܘܢ̈ܶܐ. ܐܝܺܬ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ. ܫܰܠܶܡܘ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܬܢܰܨܰܚ. ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܒܰܨܠܽܘܬ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܕܣܗܕ̈ܐ ܒܗ :

9- ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܐܳܦ ܒܰܣܝܺܡ. ܘܕܳܡܶܐ ܠܘܰܪܕܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܐܰܚ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܢܺܝܣܳܢ. ܪܺܝܚܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܢܚܶܬܘ ܩܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܬܠܰܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܕܠܐܳ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܕܰܓ̈ܳܠܐܶ. ܥܒܺܝ̈ܕܰܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܓܠܺܝܦ̈ܰܝ ܠܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ :

01- ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕܳܝ. ܐܳܘ ܥܺܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ. ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬܬܝ. ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܩܥܳܝ ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܦܪܰܩܬܳܢܝ ܡܶܢ ܛܘܥܝܰܝ. ܘܚܰܪܰܪܬܳܢܝ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܝ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܰܟܪܶܟܬ ܠܝܺ. ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܰܝ ܡܶܬܢܰܛܪܳܢܝ ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܗ :

11- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܝܺܬ. ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܟܰܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ ܫܰܪܝܺܪܳܐ. ܬܳܐ ܠܐܺܝܳܠܰܢ ܡܥܰܕܪܳܢܰܢ. ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܕܒܳܟ ܗܽܘ ܩܒܝܺܥܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܨܶܒܬܶܗ. ܠܡ̈ܶܠܐܶ ܕܝܺܠܳܟ ܫܡܰܥܢܰܢ. ܘܰܢܛܰܪܢܰܢ ܦܘܽܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܠܰܨܠܝܺܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܩܰܠܢܰܢ. ܘܐܶܬܰܝܢܰܢ ܒܳܬܪܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܳܪܝ. ܠܐܳ ܬܰܒܗܶܬ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ. ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܒܗ :

21- ܫܠܳܡܠܳܟ ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܕܺܝܪ ܨܶܡܚ̈ܶܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܦܺܝܪܡܳܐ. ܕܰܡܠܐܶ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܝܺܡܳܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ. ܕܗܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ. ܨܳܝܒܺܝܢ ܘܐܳܬܶܝܢ. ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܐܠܰܗܳܝܳܐ. ܘܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܘܽܦܪ̈ܺܝܢ. ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ. ܫܰܐܠ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܐܠܰܗܳܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ :

31- ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟ ܥܘܽܕܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܣܰܒ. ܪܰܒܳܐ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܓܰܒܝܳܐ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. ܒܰܥܳܝܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐܳ. ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܥܺܝ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ. ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ. ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ. ܡܩܰܠܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

41- ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܚܰܕ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܗܺܝܠ ܟܽܠܶܗ ܓܘܽܫܡܶܗ. ܩܶܪܒܶܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܘܫܰܐܶܠܬܶܗ. ܕܐܶܢ ܐܺܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܝܺ ܕܘܳܝ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ. ܕܐܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܠܐܳ ܫܰܦܝܺܪܝܺܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܠܐܳ ܙܳܪܥܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܠܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܡܰܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܠܐܳ ܡܰܪܚܡܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܫܘܽܚܕܳܐ ܠܐܳ ܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܐܢܳܫ ܠܐܳ ܢܳܣܒܺܝܢ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪ. ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܝܺܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܳܪܝ ܠܐܳ ܬܰܒܗܶܬ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܡܶ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܒܗ :

51- ܐܳܣܝܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܠܰܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ. ܐܰܣܳܐ ܠܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܕܰܡܟܰܬܡܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܛܰܒܝܺܥܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܪܓܺܝܫܳܐ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܫܰܕܰܪ ܠܝܺ. ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܠܝܺ. ܦܪܽܘܣ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܘܐܶܬܢܰܗܰܪ ܒܝܰܕ ܨܶܡܚܰܝ̈ܟ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܗܳܝ ܚܳܢܰܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܒܗ :

61- ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܰܢܳܢܳܐ. ܕܐܰܥܝܺܪܬܳܢܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝ. ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܘܝܺܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܐܰܥܝܺܪܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ. ܐܳܘ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ. ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕܬ. ܒܐܘܽܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܠܝܺ ܡܳܪܝ ܕܐܺܝܬܰܝ ܥܰܒܕܳܐ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܚܰܣܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝ. ܐܳܘ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ. ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܰܝܬ. ܒܰܪܓܶܠ ܩܕܳܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܠܝܺ ܡܳܪܝ ܕܐܺܝܬܰܝ ܥܰܒܕܳܐ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܐܰܠܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܐܳܘ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ. ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܰܝܬ. ܕܬܶܬܕܺܝܢ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܠܝܺ ܡܳܪܝ ܕܐܺܝܬܰܝ ܥܰܒܕܳܟ. ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܡܶܢ ܕܝܺܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܐܶܬܪܰܚܡܥܠܰܝ ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ :

71- ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܶܬܛܰܝܰܒܢܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ. ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܒܳܟ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܦܰܣܶܩ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐܳ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܕܰܠܚܺܝܡ ܗܽܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ. ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒܳܟ. ܛܰܠܶܩ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

81- ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܣܳܣܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܝܬܳܐ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܗܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܪܰܒܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܡܶܫܬܡܰܥ. ܚܶܫܘܽܟܳܐ ܓܙܝܺܡ ܘܰܠܚܺܝܡ. ܘܚܰܪܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܛܝܺܫܳܐ. ܘܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܝܺ. ܠܐܳ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܟ ܐܶܫܬܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܒܝ̈ܺܫܶܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܰܦܠܘܽܬܝ. ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫܳܐ ܀

ܒܗ :

91- ܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܒܟܶܐ ܒܚܰܫܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܡܠܐܶ ܙܰܒܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܫܶܢܬܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܘܐܝܺܬ ܕܰܠܥܶܠ ܘܐܝܺܬ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܒܶܝܬ ܒܰܘܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܐܝܺܬ ܕܰܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܘܐܝܺܬ ܕܰܠܘܳܝ̈ܶܐ ܫܳܪܟܺܝܢ. ܐܝܺܬ ܕܩܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܕܠܳܟ ܛܽܘܒܰܝܟ. ܘܐܝܺܬ ܕܓܳܥܪܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܕܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܳܟܶܐ ܐܢܳܐ. ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܥܬܝܺܕܝܺܢܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ . ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܐܶ ܦܳܬܚܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܩܳܪܝܳܐ ܒܽܗܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܀

ܒܗ :

02- ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܰܥ ܐܢܳܐ. ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܘܶܐ. ܒܫܽܘܠܳܡܗܽܘܢ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܢܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܝܺܬ ܕܡܰܨܡܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܐܝܺܬ ܕܡܰܢܗܪܝܺܢ ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ. ܘܐܝܺܬ ܕܰܠܠܶܠܝܳܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܰܗܝܺܪܳܐ. ܘܫܶܡܥܶܬ ܐܚܺܪܬܳܐ ܕܐܳܡܰܪ. ܕܚܰܪܬܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܠܐܰܒܕܳܢܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐܳ ܡܳܝܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܠܐܳ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܠܐܳ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܐܶܣܬܥܰܪܘ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܝ̈ܽܕܰܝܢ. ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܦܳܪܘܽܩܝ. ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܀

ܕܩܝܡܬܐ ܒܗ :

12- ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܶܢܚܰܬ. ܘܰܠܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ ܒܰܕܪܰܬ. ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܢܫܰܬ. ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܗܳܝ ܩܳܛܠܰܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܒܰܕܪܰܬ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܗܺܝ ܪܰܡܪܶܡܬܶܗ ܠܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܳܗ̇ ܩܢܰܝܢܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܺܝܪܶܬܢܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܦܰܩ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢܳܗ̇. ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܳܗ̇. ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܰܥܓܝܺܢ ܗܘܳܐ ܒܰܚܒܳܠܐܳ. ܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܳܪܝ ܚܰܕܳܐ ܠܰܢ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܀

22- ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܬܽܘܠܐܳ ܓܰܒܝܳܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܪܗܶܛܘ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܩܰܒܪܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܳܪܗܽܘܢ ܕܐܶܬܩܰܝܰܡ. ܘܐܰܕܺܝܩܘ ܘܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ ܫܩܺܝܠܐܳ. ܘܣܘܕܳܪܳܐܕܪܺܝܫܶܗ ܠܰܣܛܰܪ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܰܐܠܗܐ ܚܰܕܳܐ ܠܟܺܠܰܢ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ ܒܗ :

32- ܩܳܠܐܳ ܕܰܩܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܺܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܪܺܝ ܠܶܗ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܗܽܘ ܩܳܪܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܘܽܚܳܡܳܐ. ܒܢܰܚܠܐܳ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܝܳܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ. ܘܥܳܐ̈ܠܳܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܬܶܚܢܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܢܰܚܶܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܀

ܒܗ :

42- ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܡܰܢܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܐܰܝܟ ܫܘܽܘܕܳܝܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܝ. ܘܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܢܶܛܥܰܡ. ܐܶܠܐܳ ܗܽܘ ܚܰܝ ܒܝܺ. ܘܐܶܢܳܐ ܚܰܝ ܐܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܐܶܒܰܣܡܺܝܘܗܝ ܥܰܡܝ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܀

ܒܗ :

52- ܬܪܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܫܰܪܝܺܪ̈ܶܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܬܽܘܠܐܳ ܙܰܗܝܳܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܪܗܶܛܘ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ. ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܩܰܒܪܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܰܚܙܰܘ ܬܰܡܳܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܡܥܰܓܠܐܳ. ܘܣܘܕܳܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܠܰܣܛܰܪ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ. ܚܰܕܘܽܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܚܰܕܳܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܀

ܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

62- ܕܚܺܝܠܐܳ ܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ. ܕܒܳܗ̇ ܐܝܺܬ ܠܰܢ ܕܢܶܪܕܶܐ. ܐܶܡܬܰܝ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܢܶܝܢܰܢ. ܫܳܒܩܝܺܢܰܢ ܠܝܳܕܽܘܥ̈ܰܝܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܢ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܰܠܐܰܟܳܐ ܕܚܺܝܠܐܳ ܐܳܬܶܐ ܘܕܳܒܰܪ ܠܰܢ. ܘܦܳܪܶܫ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠܝ ܬܶܥܒܶܕܝ ܚܽܘܫܒܳܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܗ̇. ܣܳܣܳܐ ܘܪܳܡܬܳܐ. ܡܰܩܢܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܚ̈ܫܶܟܝ ܘܡܰܠܝ̈ܳܢ ܣܽܘܪܳܕܳܐ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܰܚܪ̈ܶܫܝ. ܘܰܒ̈ܛܶܠܝ ܡܶܢ ܫܶܡܥܳܐ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܠܺܝܡ. ܘܰܡܠܐܶ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ. ܘܠܐܳ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܗܰܠܶܠܘܝܰܗ ܀

ܐܚܪܢܐ :

72- ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܚܰܘܳܐ ܘܐܳܕܳܡ. ܥܰܠ ܕܐܶܟܰܠܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܦܐܺܪܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ ܪܟܶܢܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܛܪܰܦܘ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܳܘ ܠܪܳܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܐܳܘ ܠܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܐܳܘ ܠܰܓܒܺܝܠܐܳ ܕܐܶܫܬܰܥܠܝܺ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܠܟܳܐ ܫܪܶܟ ܠܰܚܒܳܠܐܳ. ܐܰܝܟܳܐ ܗܝ ܦܰܐܝܽܘܬܳܟ. ܕܐܶܬܩܰܦܠܰܬ ܡܶܢܳܟ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܟ. ܕܠܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܬܪܺܝܨܳܐ ܗܳܝ ܡܰܪܕܺܝܬܳܟ. ܠܡܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܐܰܛܥܝܽܘܟ. ܘܒܰܙܰܚܘ ܒܳܟ ܘܐܰܦܠܽܘܟ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܟ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܨܺܝܪ ܒܶܗ ܨܰܠܡܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܀

ܐܚܪܢܐ :

82- ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܐܰܒܽܘܗܝ. ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܰܒܠܝܺܘ ܒܰܚܒܳܠܐܳ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܛܰܐܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܘܽܣ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܶܟܰܠܘ. ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܫܬܝܺܘ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐܳ ܬܶܩܪܽܘܒܝ. ܕܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܩܰܠܘ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܀

ܕܩܝܡܬܐ :

92- ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܢܚܶܬ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐܰܪܥܳܐ. ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ. ܠܘܳܬ ܢܶܫ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܬ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܘܐܰܙܥܶܩ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܣܰܒܰܪ̈ܶܝܢ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܐܰܢܬܶܝ̈ܢ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

03- ܒܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܝܟ. ܘܰܒܓܰܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܛܘܒ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܕܐܝܺܣܚܳܩ ܘܰܕܟܺܐܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܒܦܰܐܪܪܺܝܣܝܰܐ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܫܠܡ ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܬܟܫ̈ܦܬܐ

 

 

ܒܫܡܐ ܕܡܚܝܠܢܐ ܕܟܠ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܒܥܘ̈ܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܠܦܢܐ

ܩܕܡܝܬ

ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

      ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܕܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇:  

      ܢܫܰܦܶܐ ܫܶܡܥܰܢ ܠܫܰܪܒܳܗ̇ ܦܰܐܝܳܐ ܘܠܐܳ ܢܶܨܛܰܥܰܪ.  

      ܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܡܳܪܶܐ ܪ̈ܰܘܡܶܐ:   

      ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܢܶܛܪܽܘܕ ܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀   

2 –

      ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ:     

      ܘܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܠܟܳܐ ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.  

      ܢܰܟܦܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ:  

      ܕܰܙܥܽܘܪ ܗ̣ܘ ܦܘܽܡܝ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܒܶܗ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܀    

3 –

      ܒܰܪܬ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ:    

      ܘܝܶܗܒܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܡܶܢܶܗ.    

      ܐܶܠܦܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܓܰܙ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ: 

      ܘܐܶܬܳܬ ܣܰܦܩܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܗܘܳܐ܀

4 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܣܟܺܢܬܳܐ ܗܘܳܬ:    

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐܝܺܬ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ:    

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

5- ܕܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ :

      ܡܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܕܳܪ̈ܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ:    

      ܘܠܐܳ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.   

      ܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܨܺܝܪ ܐܺܝܡܳܡܳܐ:    

      ܘܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܐܳ ܫܶܡܫܳܐ ܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܀

6-

      ܡܰܠܶܠܝ ܡܰܠܶܠܝ ܡܰܠܶܠܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܫܰܦܝܺܪ ܗܽܘ ܠܶܟܝ:

      ܕܳܡܶܐ ܠܝܺ  ܓܶܝܪ ܡܰܡܠܠܐܳ ܕܦܽܘܡܶܟܝ ܠܰܕܓܰܒܪܺܐܝܠ. 

      ܐܳܡܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܝܺ ܛܘܽܒܰܝ ܠܝܺ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܶܠܕܶܬ:

      ܘܰܥܒܺܝܕܳܐ ܐܢܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܀  

7-

      ܗܳܝ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܪܰܣܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܐܽܘܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ:     

      ܬܦܺܝܣܝ ܘܰܬܫܰܕܰܪܝ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬܰܢ ܨܶܝܕ ܐܠܰܗܳܐ.  

      ܗܳܝ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܗ̇: 

      ܕܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܬ܀   

8-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܶܩܥܶܐ ܗܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ:   

      ܘܝܰܬܝܺܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ.

      ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܐܝܺܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ:

      ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀    

9- ܐܚܪܬܐ ܕܠܠܝܐ ܕܬܠܬܐ :

      ܒܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܚܳܕܶܝܢ:   

      ܘܐܰܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ.     

      ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܳܪܰܢ ܚܳܕܶܐ:     

      ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀    

01-

      ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ:    

      ܠܐܰܬܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܰܩܘܒ̈ܠܐܶ.     

      ܘܒܶܗ ܬܘܽܒ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ:

      ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܝܰܩܰܪ ܝܘܽܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀  

11-

      ܒܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܟܶܢܫܰܢ ܢܰܘܕܶܐ:    

      ܒܩܳܠ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 

      ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܡܬܺܝܚ̈ܶܐ ܘܩܰܘܡ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ.    

      ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܛܶܥܢܰܬ ܗܘܳܬ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܀

21-

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ:

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܦܪܰܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܢܰܘܣܳܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ.  

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܳܗ̇܀     

31- ܕܠܠܝܐ ܕܐܪܒܥܐ:

      ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ:

      ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ.    

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. 

      ܒܰܛܢܳܐ ܡܩܰܒܠܰܬܝ ܘܰܒܪܳܐ ܝܳܠܕܰܬܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ܀   

41-

      ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܗܘܳܬ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܺܬ:

      ܕܡܳܢܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܠܐܳ ܒܰܥܝܳܕܰܐ ܗܘ.  

      ܒܪܳܐ ܣܰܒܰܪܬܳܢܝ ܘܰܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫܳܐ ܐܢܳܐ:  

      ܒܰܛܢܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܝܺ ܘܠܐܳ ܚܰܙܝܳܐ ܠܝܺ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ܀

51-

      ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܬܩܰܒܠܝܺܢ ܒܰܛܢܳܐ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ:  

      ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ.    

      ܚܝܺܠ ܥܶܠܳܝܳܐ  ܡܶܬܓܰܫܰܡ ܒܶܟܝ ܟܰܕ ܠܐܳ ܙܳܥܰܪ:

      ܘܗܳܘܶܐ ܐܢܳܫܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀   

61-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪܳܐ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ:

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܥܰܡ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇.

      ܬܰܘܕܝܺ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܕܰܟܝܺ ܘܡܰܪܩܳܗ̇ ܘܟܶܢ ܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇:     

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀    

71- ܕܠܠܝܐ ܕܚܡܫܐ:

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ:    

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇.   

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܓܰܢܬܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܳܗ̇ ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ.   

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܕܰܝܪܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܢܛܝܺܪܝܺܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇܀  

81-

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬܬܳܐ:    

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܘܺܝܠܐܳ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܐܶܬܢܰܟܝܰܬ:  

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܚܰܘܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܀ 

91-

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܛܠܝܺܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ:    

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܝܰܘܢܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ ܠܢܶܫܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ.

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܠܐܳ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ:    

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀   

02-

      ܬܳܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܡܳܪܶܐ ܢܽܘܗܪ̈ܶܐ: 

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܢܒܺܝܬܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ ܠܡܳܪܶܐ ܢܺܒܝ̈ܶܐ.     

      ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܶܟܝ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܠܶܗ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ:    

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀   

12- ܕܠܠܝܐ ܕܥܪܘܒܬܐ :

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܛܘܽܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ:

      ܕܪܰܒ ܗܽܘ  ܛܽܘܒܶܟܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܛܘܽܒܳܢ̈ܶܐ.   

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܥܰܦܶܩܬܝ ܚܰܒܶܒܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ:     

      ܠܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀    

22-

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ:  

      ܘܰܠܫܰܒܳܝܳܐ ܦܟܰܪ ܒܰܛܢܳܢܶܗ ܘܫܰܝܶܢ ܠܐܰܪܥܳܐ.

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܐܶܬܬܣܝܺܡ ܦܽܘܡܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ: 

      ܕܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܶܗ܀ 

32-

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܪܰܒܺܝܬܝ ܒܚܰܠܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ:  

      ܠܰܬܕܳܐ ܕܝܳܢܩܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ.  

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܪܳܥܶܡ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ:    

      ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ܀    

42-

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܟܽܠ ܓܰܐܝ̈ܳܬܳܐ:    

      ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܫܪܳܐ ܒܰܛܠܝܺܬܳܐ ܒܰܪܬ ܡܶܣܺܟ̈ܢܶܐ.   

      ܛܳܒܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢ ܐܶܡܶܗ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ:  

      ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܝܰܩܰܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀  

52- ܕܠܠܝܐ ܕܫܒܬܐ :

      ܬܶܗܪܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇: 

      ܘܠܐܳ ܐܝܺܬ ܦܽܘܡܳܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܶܝ̈ܗ̇.  

      ܗܳܝ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܦܬܺܝܟܰܬ ܚܶܙܘ̈ܶܐ ܠܐܳ ܦܳܚܡܳܐ ܒܳܗ̇:

      ܕܒܳܗ̇ ܐܶܙܕܰܝܰܚ ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܳܐܬܝܺܢ ܡܶܢܶܗ܀     

62-

      ܕܚܺܝܠܐܳ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܐܳ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪܣܺܝܢܰܝ:   

      ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܓܢܰܬ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ. 

      ܩܘܽܒܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗܝ ܥܰܡܳܗ̇:   

      ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܕ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚܰ ܗܘܳܐ܀     

72-

      ܣܰܓܝܺ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܺܩܺܝ:    

      ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܪܫܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܳܗ̇ ܨܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ.     

      ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܪܳܫܡܳܐ ܗܘܳܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ:  

      ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܘܗܶܝ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܀  

82-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܗܰܘ ܕܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܟܽܠ:     

      ܘܰܥܒܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܕܠܐܳ ܣܰܒܪܳܐ ܒܝܺܠܝܺܕܽܘܬܶܗ.    

      ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܐܝܺܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ:

      ܠܗܰܘ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܀ 

92- ܐܚܪܬܐ :

      ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ:

      ܘܰܕܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܣܰܓܝܺ ܗܺܝ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. 

      ܒܡܰܟܝܺܟܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܢܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܚܳܪ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇:    

      ܕܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܦܫܝܺܩ  ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

03-

      ܒܡܰܢ ܠܰܡ ܐܶܥܡܰܪ ܐܶܠܐܳ ܒܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ:    

      ܕܚܳܪ ܘܰܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܡܰܟܝܺܟܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܝܺܠܝ̈ܺܕܶܐ. 

      ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܐܶܬܡܰܟܰܟ: 

      ܘܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܐܳܦܠܐܳ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܐܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇܀    

13 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܟܝܺܟܳܐ ܗܘܳܬ:     

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܟܝܺܟܐܳܝܬܺ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܦܫܺܝܩ  ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ:   

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

23- ܐܚܪܬܐ :

      ܬܰܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: 

      ܢܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܳܗ̇ ܕܛܽܘܒܳܢܝܺܬܳܐ ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.  

      ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܡܬܺܝܚ̈ܶܐ ܘܩܰܘܡ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ.    

      ܕܝܳܗܒܳܐ ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ ܐܰܓܪܳܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܳܗ̇܀

33-

      ܬܳܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓܝ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܰܐܕܶܟܝ:   

      ܠܟܶܢܫܰܢ ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܘܰܠܒܳܥܘ̈ܳܬܶܟܝ.   

      ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܟܝ.  

      ܘܢܶܙܓܘܽܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀    

43-

      ܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܠܶܟܝ ܢܚܰܝܶܠ ܠܟܶܢܫܰܢ ܥܰܠ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ: 

      ܘܰܢܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ.   

      ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܡܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ:  

      ܕܝܰܩܰܪܘ ܥܺܐܕܶܟܝ ܘܐܶܚܰܕܘ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ܀ 

53-

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ:     

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐܳ ܙܘܽܘܳܓܳܐ.  

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܕܰܟܝܺ ܘܩܰܕܫܳܗ̇ ܘܟܶܢ ܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇:     

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܝܺܢ܀    

63- ܐܚܪܬܐ :

      ܕܳܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܕܟܺܝܬܳܐ: 

      ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܣܳܦܪܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܫܰܪܝܺܪ̈ܳܬܳܐ.    

      ܢܦܰܩ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ:    

      ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ܀    

73 –

      ܚܙܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܝܰܘܢܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ ܘܐܶܬܪܰܗܰܒܬ ܗܘܳܬ:    

      ܕܰܫܟܶܢ ܨܶܝܕܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܫܰܕܪܶܗ.  

      ܠܐܳ ܡܦܳܣܳܐ ܗܘܳܬ ܕܡܳܢܐܳ ܒܳܥܶܐ ܘܰܕܡܰܢ ܐܝܺܬܰܘܗܝ:

      ܘܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܘܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܠܘܳܬܳܗ̇܀  

83 –

      ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܘܽܬܳܐ: 

      ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܺܐܪܰܬ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܘܡܳܪܰܬ ܐܪ̈ܳܙܶܐ.   

      ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܠܶܦܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ:  

      ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܘܰܒܪܺܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܶܟܝ܀

83 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܶܝܢ.

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܓܳܡܰܪ ܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ:  

      ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀    

ܬܘܒ ܒܥ̈ܘܬܐ ܓܘܢܝ̈ܬܐ ܕܝܠܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

93-

      ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ  ܥܠܰܝܟܝ ܗܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܫܰܪܝܺܪܳܐܝܺܬ.     

      ܕܫܳܡܥܰ ܗܽܘ ܠܶܟܝ ܝܰܠܕܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ ܒܰܣܝܺܡܳܐܝܺܬ.

      ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܐܳ ܦܠܝܺܓܳܐܝܺܬ:

      ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܐܰܡܝܺܢܳܐܝܺܬ ܀   

04-

      ܩܘܽܡܘ ܒܰܨܠܘܽܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܰܡܰܢ ܓܰܢܒܳܪܳܐܝܺܬ:  

      ܘܰܣܚܽܘܦܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܗܽܘ ܡܰܐܟܶܐ ܠܰܢ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ.     

      ܥܩܽܘܪܘ ܡܰܫܪܺܝܬܽܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܶܢܫܰܢ ܩܰܠܝܺܠܐܳܝܺܬ:    

      ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܠܐܳ ܣܰܒܥܳܐܝܺܬ܀

14-

      ܩܪܺܝ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܐܰܩܝܺܡ ܐܶܢܽܘܢ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܺܬ:    

      ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܢܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ . 

      ܐܰܢܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܐܰܟܪܶܙܬ ܘܐܶܡܰܪܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐܝܺܬ:  

      ܕܐܶܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐܝܺܬ ܀ 

24-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ :   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܬܠܝܺܛܳܐܝܺܬ.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܝܺܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܺܬ:   

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܀    

34-  ܐܚܪܬܐ :

      ܐܰܝܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܚܬܝܺܡܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ: 

      ܕܰܟܣܝܶܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܘܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܶܗ.    

      ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܘ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܘܟܶܢ ܐܶܬܛܰܒܥܰܬ:

      ܐܶܠܐܳ ܛܰܒܥܽܘܗ̇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܬܒܽܘܗ̇ ܕܒܶܝܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

44-

      ܐܰܝܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܓܰܙܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ:

      ܘܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܢܩܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܡܰܠܶܝܢ ܚܰܣܝܺܪ̈ܳܬܳܗ̇.

      ܚܳܛܶܝܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܡܰܦܶܩ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ:    

      ܘܐܳܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܓܰܘܣܳܐ ܒܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ܀     

54-

      ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܩܳܝܡܝܺܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ: 

      ܘܕܳܢܰܚ ܠܗܽܘܢ ܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܡܰܦܨܰܚ ܠܗܽܘܢ.    

      ܫܳܠܚܝܺܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܝ ܡܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܒܳܗ̇.   

      ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܢܺܝܣܳܢ ܀   

64-

      ܐܰܝܟ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܝܠ:  

      ܢܫܰܒܚܳܟ ܠܶܫܳܢܝ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܳܟ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. 

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ:     

      ܘܚܰܣܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܺܝܬܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘ̄܀

74- ܐܚܪܬܐ :

      ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ:   

      ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܫܡܰܥ ܒܳܥܘܽܬܰܢ ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ.   

      ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܓܰܘ ܥ̈ܺܕܳܬܰܢ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ: 

      ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀     

84 –

      ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܨܠܘܽܬ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܚܰܫܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ:     

      ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ.

      ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܘܽܗܡܳܐ ܘܐܶܬܰܘ ܒܳܬܪܳܟ:  

      ܠܐܳ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܰܢ ܟܽܠ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܢ܀ 

94 –

      ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܥܒܶܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܙܰܕܝܺܩܽܘܬܳܐ:  

      ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ.   

      ܩܳܠܳܟ ܚܰܝܳܐ ܢܰܥܝܺܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܳܐ:

      ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܐܰܣܡܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀    

05 –

      ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ:     

      ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܟ.

      ܚܙܰܐܘܟ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܝܰܗܒܘ ܠܰܣܪ̈ܳܩܶܐ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.

      ܘܐܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܣܘܰܚܘ ܠܐܽܘܪܥܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀    

15 – ܐܚܪܬܐ :

      ܬܳܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓܝ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܟܝ:   

      ܠܟܶܢܫܰܢ ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܘܰܠܒܳܥܘ̈ܳܬܶܟܝ.   

      ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܘܽܪܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܟܝ.    

      ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܀    

25 –

      ܬܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ:

      ܘܩܽܘܡܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ.  

      ܡܥܳܕ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܳܘ̈ܳܬܟܽܘܢ: 

      ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܕܰܘܝܺܕ܀    

35 –

      ܬܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ ܒܶܟܝ:     

      ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܟܽܠܫܳܥ ܚܳܝܪܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܟܝ.    

      ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܢܰܛܰܪܝ ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܗܰܒܝ ܒܽܘܝܳܐܳܐ:

      ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀    

45 –

      ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:

      ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

      ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܢܗܶܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: 

      ܘܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܀  

55 – ܐܚܪܬܐ :

      ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ:   

      ܕܠܐܰܝܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܒܰܪܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.

      ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܰܝ ܐܰܪܟܶܢܬܶܗ ܗܘܳܬ ܠܰܒܪܳܐ ܨܶܝܕܶܝܗ̇:  

      ܐܰܘ ܗܺܝ ܫܶܦܪܰܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܀    

65 –

      ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ:  

      ܕܰܦܠܰܚܘ ܘܰܠܐܝܺܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܰܫܝܺܪܳܐܝܺܬ.    

      ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܡܠܐܳ ܕܰܟܝܳܐ:     

      ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ܀ 

75 –

      ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ:     

      ܘܦܳܩܶܕ ܪܶܡܙܳܐ ܠܡܶܬܢܰܦܳܨܽܘ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.

      ܢܳܚܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ:    

      ܘܚܳܠܛܝܺܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܐܳܐܰܪ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ 

85 –

      ܒܬܶܗܪܳܐ ܐܺܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: 

      ܡܳܐ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܦܶܠܐܶ ܕܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ.   

      ܚܰܝܳܒܝܺܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ ܘܠܐܳ ܪ̈ܳܓܽܘܫܶܐ:   

      ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܶܗ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

95 – ܐܚܪܬܐ:

      ܬܳܝ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܬܳܝ ܩܘܽܡܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ:

      ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܟܝ ܥܰܡܶܟܝ ܢܺܐܚܶܐ:

      ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܒܶܟܝ ܐܶܬܥܰܛܝܰܬ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ:

      ܪܽܘܣܝ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܟܝ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܟܝ܀  

06 –

      ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܢܨܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܰܥܳܝ̈ܐ: 

      ܕܒܰܨܠܳܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܗܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.

      ܫܰܝܢܳܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܳܦ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ.

      ܘܣܰܒܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܀  

16 –

      ܚܘܽܣ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܨܺܝܪ ܒܶܗ ܨܰܠܡܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:   

      ܘܐܰܚܕܰܪ ܗܰܒ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ.    

      ܨܰܠܡܳܟ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܚܰܕܶܬ ܨܰܠܡܳܟ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ:    

      ܘܰܩܪܺܝ ܣܳܠܶܩ ܠܰܥܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܬܪܶܗ܀  

26 – ܐܚܪܬܐ:

      ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܝܺܙܓ̈ܰܕܶܐ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢܶܐ:   

      ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܗܳܐ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ.

      ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܕܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. 

      ܗܳܝ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܕܢܰܚܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ ܀ 

36 –

      ܢܦܺܝܣܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܦܠܰܓ ܝܰܡܳܐ:   

      ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܠܐܳ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ.    

      ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ:    

      ܕܝܰܗܒܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐܘܽܠܨܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܀     

46 –

      ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ:    

      ܕܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ.    

      ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ:

      ܘܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܒܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܀  

76 –

      ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܺܠܶܕܬܳܟ:  

      ܘܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ.    

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܐܶ ܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ:     

      ܕܢܶܪܥܰܡ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡ̈ܺܝܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

86 – ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ :

      ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܛܘܽܒܳܢܝܺܬܳܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ:

      ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܛܽܘܒܶܟܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܛܘ̣ܽܒܳܢ̈ܶܐ.    

      ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܰܛܥܶܢܬܝ ܥܰܦܶܩܬܝ ܚܰܒܶܒܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ:     

      ܠܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܛܥܝܺܢ ܠܐܰܪܥܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀    

96 –

      ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ:  

      ܘܰܠܫܰܒܳܝܳܐ ܦܟܰܪ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܘܫܰܝܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 

      ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܐܶܬܬܣܝܺܡ ܦܽܘܡܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. 

      ܕܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ܀  

07 –

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܕܪܰܒܺܝܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܰܒܪܳܐ ܒܚܰܠܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ:  

      ܠܰܬܕܳܐ ܕܝܳܢܩܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ.  

      ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܕܪܳܥܡܶ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ.    

      ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ܀    

17 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܟܽܠ ܓܰܐܝ̈ܳܬܳܐ:    

      ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܫܪܳܐ ܒܡܶܣܟܺܢܬܳܐ ܒܰܪܬ ܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ.   

      ܛܳܒܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܶܗ ܚܰܣܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.  

      ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܝܰܩܰܪܘ ܥܺܐܕܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܀    

27 – ܐܚܪܬܐ:

      ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:  

      ܘܒܳܗ̇ ܩܳܡܘ ܢܳܦ̈ܠܐܶ ܕܰܣܚܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ: 

      ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܕܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܝܰܠܳܕ̈ܳܬܳܐ.   

      ܘܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܠܕܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇܀

37 –

      ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܕܣܳܡܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ:    

      ܕܗܰܘ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ.  

      ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܕܝܶܗܒܰܬ ܛܘܽܦ̈ܰܝ ܚܰܠܒܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗ̇:

      ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܓܺܝܚ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ܀  

47 –

      ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܰܡܓܰܙܰܝܬܳܐ: 

      ܪܳܡܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܙܥܘܽܪܺܝܢ ܠܶܗ.   

      ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܝܰܗܒ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܛܘܽܒ̈ܳܢܺܝܢ:

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ܀  

57 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܠܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇.

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܨܰܒܬܳܗ̇ ܒܗܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: 

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܀    

67 – ܐܚܪܬܐ :

      ܫܘܽܦܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ:     

      ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇.   

      ܕܒܶܛܢܰܬ ܝܶܠܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ:     

      ܘܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܗܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܀ 

      77 –

      ܠܡܰܪ̈ܓܶܢܝܳܬܳܐ ܕܳܡܶܐ ܫܘܽܦܪܶܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܺܕ: 

      ܘܢܳܨܚܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.  

      ܐܰܦܝܺܣܝ ܘܰܒܥܳܝ ܠܝܺܚܝܺܕܳܝܶܟܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ:    

      ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܀ 

87 –

      ܒܬܘܽܠܬܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇:    

      ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.    

      ܗܘܰܝܬܝ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ: 

      ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܠܶܗ ܕܢܶܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ܀ 

97 –

      ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܕܠܐܳ ܦܽܘܠܳܓܳܐ:  

      ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

      ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇:  

      ܕܬܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀  

08 – ܐܚܪܬܐ :

      ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܕܶܝܢ:   

      ܘܐܰܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ.     

      ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܝܺܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܳܪܰܢ ܚܳܕܶܐ:     

      ܘܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀    

18 –

      ܝܘܽܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ:     

      ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܰܩܘܽܒ̈ܠܐܶ.  

      ܘܒܶܗ ܬܘܽܒ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ:     

      ܕܡܺܝܬܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܬܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ܀

28 –

      ܒܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܟܶܢܫܰܢ ܢܰܘܕܶܐ:    

      ܒܩܳܠ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 

      ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܡܬܝܺܚ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܩܰܘܡ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ:     

      ܕܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܗܰܘ ܕܛܶܥܢܰܬ ܗܘܳܬ ܩܰܕܝܺܫܳܐܝܺܬ܀   

38 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ:     

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ.

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܢܰܘܣܳܐ ܠܐܰܠܳܗܘܽܬܶܗ:  

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܳܗ̇܀     

48 – ܐܚܪܬܐ :

      ܬܶܗܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܐܢܳܐ: 

      ܕܠܐܰܝܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܒܰܪܬ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.

      ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܰܝ ܐܰܪܟܶܢܬܶܗ ܗܘܳܬ ܠܰܒܪܳܐ ܨܐܶܝܕܶܝܗ̇.  

      ܐܰܘ ܗܺܝ ܫܶܦܪܰܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ܀   

58 –

      ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܓܰܠܝܳܐܗ̱ܝ: 

      ܘܰܕܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܣܰܓܝܺ ܗܝܺ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. 

      ܒܡܰܟܝܺܟܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܢܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܚܳܪ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇:    

      ܕܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

68 –

      ܒܡܰܢ ܠܰܡ ܐܶܥܡܰܪ ܐܶܠܐܳ ܒܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ:    

      ܕܚܳܪ ܘܰܚܙܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܡܰܟܝܺܟܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ. 

      ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܐܳ ܐܰܬܡܰܟܰܟ: 

      ܘܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܐܳܦܠܐܳ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܐܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܀   

78 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܟܝܺܟܳܐ ܗܘܳܬ:

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܟܝܺܟܳܐܝܺܬ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܒܡܰܟ̈ܝܺܟܶܐ ܦܫܝܺܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ:    

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

88 – ܕܫܠܝ̈ܚܐ :

      ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: 

      ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܢܶܗܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. 

      ܛܠܰܩ ܗܘܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ:

      ܘܐܰܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܦܢܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀

98 –

      ܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܪܳܙܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܩܛܝܺܠܐܳ. 

      ܢܶܒ̈ܥܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܐܰܪܕܺܝܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܳܐ.     

      ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܕܶܢܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܶܠܩܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ:     

      ܟܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀   

09 –

      ܝܰܘܡܳܢ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܙܳܡܪ̈ܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ:  

      ܘܪܳܘܙܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܪܳܥܡܺܝܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ.     

      ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܢܨܰܚ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.  

      ܘܐܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܀  

19 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ : 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܰܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ.   

      ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܝܺܢ:

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀  

29 – ܐܚܪܬܐ:

      ܢܦܰܩܘ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܠܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܳܬ:    

      ܘܰܥܩܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܰܥܪܳܐ ܠܝܺܛܳܐ ܕܰܙܪܰܥ ܚܶܘܝܳܐ.    

      ܠܪܽܘܡܝܺ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܛܳܬ ܐܶܦܶܣܳܘܣ:    

      ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܗܶܢܕܽܘ ܘܐܰܕܰܝ ܒܰܝܢܳܬ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܀   

39 –

      ܠܰܩܢܳܢܳܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܒܝܳܐ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܽܘܪܳܘܣ:  

      ܘܠܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܝܰܥܩܘܽܒ ܩܰܐܠܰܢܝܺܩܳܘܣ.  

      ܘܠܐܰܢܕܪܰܐܘܣ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܒܝܺܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܡܳܐ.     

      ܠܡܰܐܬܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܪܡܶܢܺܝܰܐ ܘܬܰܐܕܰܝ ܠܐܰܪܙܽܘܢ܀ 

49 –

      ܦܰܘܠܳܘܣ ܛܳܐܶܣ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܶܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ:     

      ܕܢܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܥܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܢܬܰܠܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ.

      ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܐܺܝܠܳܘܪܺܝܩܳܘܢ ܫܰܠܶܡ ܪܶܗܛܶܗ:  

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܚܘܽܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ܀     

59 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܡܶܢܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. 

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ: 

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܀ 

69 – ܕܣܗ̈ܕܐ :

      ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܰܙܟܰܘ ܘܰܢܨܰܚܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ:    

      ܘܠܐܳ ܙܳܥܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.  

      ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܗܶܛܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܶܛܠܐܳ ܒܚܺܐܦܳܐ ܪܰܒܳܐ.

      ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ܀ 

79 –

      ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܘܽܟܠܐܳ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ:     

      ܘܠܐܳ ܙܳܥܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܪܒܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.

      ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܦܣܺܝ̈ܩܶܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܢܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ:   

      ܪ̈ܝܺܫܶܐ ܫܩܺܝ̈ܠܐܶ ܘܰܫܪ̈ܰܕܽܘܕܶܐ ܕܟܽܠ ܣܘܽܪ̈ܳܕܺܝܢ܀    

89 –

      ܐܝܺܬ ܕܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܣܳܠܩܳܐ ܣܘܳܬܗܶ ܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ:

      ܘܐܝܺܬ ܕܰܟܘܳܝ̈ܶܐ ܛܒܺܝܥܺܝܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܒܶܪ̈ܽܘܠܐܶ. 

      ܐܝܺܬ ܕܥܰܠ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܦܰܪ̈ܙܠܐܶ ܪܳܗܶܛ ܩܕܳܡ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ.

      ܘܐܝܺܬ ܕܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܕܰܝܶܫ ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒܳܐ܀   

99 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܟܰܣܝܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: 

      ܘܰܕܪܰܫ ܐܘܽܪܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ.     

      ܚܙܰܐܘܗܝ ܕܰܩܛܝܺܠ ܘܠܐܳ ܚܳܣܘ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ:     

      ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܟܰܠܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀   

001- ܐܚܪܬܐ:

      ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܩܪܳܐ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܶܚܕܳܐ ܥܰܡܶܗ :    

      ܘܦܶܓܥܰܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܠܛܝܺܫܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. 

      ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܥܰܡ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܨܰܗܝܳܐ ܠܰܕܡܳܐ.   

      ܟܘܳܝ̈ܶܐ ܘܛܝܺܓܢ̈ܶܐ ܕܐܳܫܕܺܝܢ ܪܶܬܚܳܐ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ܀  

101-

      ܩܳܠܐܳ ܕܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܓܳܪܺܝܢ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ:    

      ܘܰܕܟܰܠܒ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܡ̈ܛܳܢ ܥܰܪ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. 

      ܩܳܠܐܳ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܒܡܰܙܘܪ̈ܳܬܳܐ.     

      ܘܚܘܽܡܪ̈ܰܝ ܚܰܨܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܪ̈ܕܝܳܢ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ܀  

201-

      ܒܝܰܕ ܐܘܽܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ:  

      ܝܺܠܶܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐܳ ܣܪܺܝܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ.   

      ܡܺܝܬܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܐܝܺܬ ܢܘܽܚܳܡܳܐ. 

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢ̈ܰܝܗܽܘܢ܀   

301-

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ:     

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܶܒܚܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ.  

      ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܓܳܕܠܐܳ ܟܠܺܝ̈ܠܐܶ ܠܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀ 

401- ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܒܗܝܐ :

      ܚܽܘܒܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܩܪܳܢܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ:   

      ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ.   

      ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܗܰܒܠܝܺ ܕܐܶܬܢܶܐ ܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ.

      ܒܡܶܠܬܳܐ ܚܠܝܺܡܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ܀   

501-

      ܫܰܪܒܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܡܳܪܝ ܝܘܽܠܺܝܳܘܣ ܦܓܰܥ ܒܺܝ ܝܰܘܡܳܢ:   

      ܕܐܶܬܢܶܐ ܥܰܡ̈ܠܐܶ ܕܟܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܢܰܗܝܺܪܳܐܝܺܬ.   

      ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܫܶܐ ܪܚܺܝܡ ܠܐܰܠܳܗܳܐ:  

      ܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܰܒܰܪ ܥܳܢ̈ܶܗ ܟܰܫܝܺܪܳܐܝܺܬ ܀  

601-

      ܡܝܰܬܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܟܢܺܝܟܳܐ ܡܗܝܺܪ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ: 

      ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܢܒܰܥܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢ̈ܝܺܢ.

      ܓܰܒܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ.   

      ܒܪܝܺܟ ܗܽܘ ܕܟܰܢܫܶܗ ܠܐܰܒܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܠܰܠܡܐܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀  

701-

      ܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ:    

      ܢܢܽܘܚܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܶܫ̈ܠܐܶ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܽܠ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ.   

      ܒܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܣܓܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ:

      ܘܬܶܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܨܚܳܢܳܟ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀     

801- ܐܚܪܬܐ:

      ܐܰܥܝܺܪ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ:  

      ܕܐܰܟܪܶܙ ܘܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ. 

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܥܝܺܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ:   

      ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܟܠܝܺܠܐܳ ܒܰܥܕܶܝܢ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀    

901-

      ܗܳܢܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܟܰܫܝܺܪܳܐܝܺܬ:    

      ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ.  

      ܗܳܢܳܐ ܕܪܰܥܝܺ ܠܡܳܪܶܗ ܒܨܰܘܡܶܗ ܐܰܝܟ ܐܠܺܝܳܐ.   

      ܘܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܰܕ ܕܘܽܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܫܦܰܪ ܠܐܰܠܳܗܳܐ܀  

011-

      ܬܳܐ ܛܘܽܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܫܰܒܳܐ ܘܰܚܕܺܝ ܥܰܡܰܢ:

      ܕܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܗܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܒܶܝܬ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. 

      ܒܝܘܽܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܟ ܐܰܦܺܝܣ ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ.   

      ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܫܰܝܢܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܢܶܫܪܶܐ ܒܟܶܢܫܰܢ܀     

111-

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ:     

      ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ.   

      ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܛܶܐܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.    

      ܘܝܘܽܡ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ ܡܙܰܝܚܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

211- ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܣܗܕܝܐ ܒܗ:

      ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܫ̈ܐܶ ܢܰܓܕܰܢܝ ܪܶܥܝܳܢܝ:   

      ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܶܢ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ.     

      ܚܙܺܝܬ ܡܳܪܝ ܕܳܕܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ

      ܐܰܝܟ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܬܘܽܒ ܡܰܚܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

311-

      ܠܕܰܗܒܳܐ ܕܳܡܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܒܰܚܪܽܘܗܝ:

      ܘܰܟܡܳܐ ܕܒܳܠܰܥ ܫܘܽܦܪܺܗ ܡܰܙܠܶܓ ܢܰܨܺܝܚܳܐܝܺܬ. 

      ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܳܘܐ ܠܰܕܡܶܣܬܰܟܰܠ. 

      ܕܟܰܕ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܝܺܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܀    

411-

      ܗܳܐ ܒܰܟܠܝܺܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܕܺܝܪ ܟܰܕ ܫܰܦܝܺܪ:     

      ܐܰܝܟ ܒܶܪܽܘܠܐܳ ܘܛܰܒܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ.

      ܛܘܽܒܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܽܘܡ ܕܘܟܽܪܳܢܶܗ:    

      ܥܰܠ ܕܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܪܰܥܘܽܡܐܳܝܺܬ ܀ 

511-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܳܐ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܘܐܰܘܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܘܽܟܪܳܢܳܟ.     

      ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܟܠܝܺܠܐܳ ܓܕܰܠ ܠܳܟ.    

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܒܰܪܶܟ ܟܶܢܫܰܢ ܕܰܫܗܰܪ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܀     

611- ܐܚܪܬܐ:

      ܐܳܘ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܡܠܐܶ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܩܪܶܝܟ: 

      ܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܪܳܡ ܩܘܠܳܣ̈ܶܐ ܒܡܽܘܢ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ.    

      ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ:   

      ܬܡܺܝܗ ܒܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܒܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܐܳܦ ܢܰܨܺܝܚܳܐ܀  

711-

      ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܰܓܕܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ:

      ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܐܶܬܬܨܝܺܪ ܒܰܕܡܳܐ ܕܕܰܦܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. 

      ܫܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܡܳܪܝ ܩܘܽܪܝܰܩܳܘܣ ܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ:

      ܘܚܰܒܝܺܒ ܫܰܪܒܶܗ ܥܰܠ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܰܚܬܺܝܪܳܐ ܒܶܗ܀

811-

      ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܣܳܗܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ:

      ܟܠܝܺ ܡܳܪܝ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ.  

      ܘܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܐܪܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ:   

      ܕܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܀   

911-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܣܳܗܕܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܕܰܝ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܣܰܝܒܰܪ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ   

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܽܘ ܓܳܕܶܠ ܠܶܗ ܟܠܝܺܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ:

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀    

ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗ ܒܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

021-

      ܡܳܐ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܐܰܠܶܦ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:

      ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܡܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܐܶܬܗܰܓܺܝ ܒܳܗ̇.   

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ:   

      ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܫܟܝܺܚܝܺܢ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܨܶܦ ܘܰܡܨܰܠܐܶ ܠܳܗ̇܀ 

121-

      ܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܐܰܠܦܳܟ ܕܬܺܐܡܰܪ ܡܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܬ.  

      ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܒܳܥܶܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܰܠܦܳܟ ܡܽܘܢ ܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ:

      ܐܶܠܽܘܠܐܳ ܓܶܝܪ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ:  

      ܠܐܳ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܐܰܢܬ ܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܘܽܩܠܝܺ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܀     

221-

      ܫܒܘܽܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ.  

      ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܪܳܙܶܗ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܡܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ.     

      ܝܰܗܒ ܠܘܽܒܳܒܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܕܚܰܝܳܒܺܝܢ: 

      ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܰܠܶܦ ܕܰܢܦܺܝܣܘܽܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ܀   

321-

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܬܰܚܬܝܺ ܝܳܬܶܗ ܨܶܝܕ ܒܝܺܫܽܘܬܰܢ:

      ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܝܺ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ.     

      ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܦܶܛ ܠܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ:

      ܕܐܳܦܠܐܳ ܨܠܘܽܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܐܰܒܽܘܗܝ ܐܶܠܐܳ ܐܶܢ ܒܶܗ܀  

421- ܐܚܪܬܐ :

      ܨܠܽܘܬܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܗܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܟܽܠ ܟܰܫܝܺܪ̈ܶܐ: 

      ܘܰܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܩܺܐܪܣܳܐ ܗܺܝ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ.   

      ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܚܰܫܠܳܗ̇ ܘܡܰܪܩܳܗ̇ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ:   

      ܕܢܶܙܕܰܝܢܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܒܬܰܟܬܘܽܫܰܝ̈ܗܽܘܢ܀    

521-

      ܫܳܡܰܥ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ:  

      ܩܪܶܒ ܕܰܢܨܰܠܐܶ ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܚܒܽܘܨ ܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. 

      ܐܶܢ ܗܰܘ ܕܠܐܳ ܣܢܺܝܩ ܨܰܠܝܺ ܒܚܰܫܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. 

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܶܢ ܠܐܳ ܡܨܰܠܐܶ ܠܐܰܝܟܳܐ ܢܶܡܛܶܐ܀

621-

      ܠܰܒܶܒ ܢܰܦܫܳܟ ܐܳܘ ܕܰܡܨܰܠܐܶ ܘܠܐܳ ܬܶܐܡܰܢ ܠܳܟ:   

      ܕܰܚܠܳܦܰܝܟ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ.  

      ܐܰܪܡܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܐܝܺܬ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܐܳ:   

      ܘܰܠܗܳܝ ܕܝܺܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܠܳܗ̇܀ 

721-

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܒܰܒܪܶܗ ܐܰܠܦܰܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܠܘܽܬܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܙܰܝܶܢ ܠܰܢ.

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.    

      ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ܀  

821- ܐܚܪܬܐ:

      ܐܳܘ ܕܰܡܨܰܠܐܶ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐܶ ܫܡܰܥ ܘܐܶܣܬܰܪܰܕ:    

      ܘܠܐܳ ܬܶܣܬܰܪܗܰܒ ܬܶܦܘܽܩ ܩܰܕܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ.  

      ܟܰܝ ܠܐܳ ܪܓܝܺܫ ܐܰܢܬ ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ.

      ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܕܠܐܶܡܰܬܝ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܀    

921-

      ܡܶܪܡܰܙ ܪܳܡܙܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܕܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ:

      ܪ̈ܶܒܽܘ ܥܒܳܕ̈ܝܺܢ ܗܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܳܟ ܕܬܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ.

      ܦܠܳܢ ܣܘܽܥܪܳܢܳܐ ܣܰܓܝܺ ܐܰܠܝܺܨ ܦܽܘܩ ܘܰܥܒܶܕܳܝܗܝ:   

      ܘܰܠܥܶܕܳܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܨܰܠܐܳ ܐܶܢ ܪܳܓܳܐ ܠܳܟ ܀ 

031-

      ܚܳܐܰܪ ܫܺܐܕܳܐ ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܚܳܙܶܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ:    

      ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܰܢܝܳܐ ܒܡܰܝ̈ܐܳ ܪܳܥܶܠ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ.   

      ܩܳܠ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܳܡܰܥ:     

      ܟܺܐܒܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܠܶܗ܀   

131-

      ܐܳܠܶܦ ܐܠܰܦܺܝ̈ܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܘܪ̈ܶܒܘܳܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ:    

      ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ.     

      ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ:

      ܘܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘ̄܀  

231- ܐܚܪܬܐ:

      ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܠܐܳ ܐܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܟ:   

      ܕܐܰܦܩܰܢܝ ܥܰܘܠܐܳ ܢܰܥܠܰܢܝ ܚܽܘܒܳܐ ܕܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܟ. 

      ܚܛܳܗܳܐ ܟܡܶܢ ܠܝܺ ܘܐܰܣܓܺܝ ܬܰܒܪܰܢܝ ܕܠܐܳ ܚܰܘܣܳܢܳܐ.    

      ܘܐܰܢܬ ܚܰܟܝܺܡܳܐ ܥܨܽܘܒ ܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܡܳܐ ܠܝܺ܀   

331-

      ܐܶܢܳܐ ܚܛܝܺܬ ܡܳܪܝ ܘܐܶܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܳܟ: 

      ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܘܽܬܝ ܘܰܠܚܺܝ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ.    

      ܗܳܐ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܥܰܘܠܐܳ ܒܠܰܥܬܰܢܝ ܡܳܪܰܢ.   

      ܗܰܒܠܝܺ ܐܝܺܕܳܟ ܐܶܣܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐܳ ܐܺܒܰܕ ܒܳܗ̇܀    

431-

      ܒܺܝܫܳܐ ܨܳܕܰܢܝ ܘܰܒܓܰܘ ܦܰܚܶܗ ܗܳܐ ܚܳܢܶܩ ܠܝܺ:  

      ܬܒܘܽܪ ܐܰܢܬ ܦܰܚܶܗ ܘܐܰܓܗܶܐ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܶܗ.

      ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܘܽܩ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܕܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛܥܳܐ.  

      ܘܠܐܳ ܬܶܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܀     

531-

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܥ̈ܳܢܶܗ:   

      ܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒܳܐ ܗܰܘ ܕܐܰܒܝܺܕ ܗܘܳܐ ܢܚܶܬܬ ܕܰܐܠܝܺܬܳܝܗܝ.

      ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܢܫܰܒܰܚ ܫܘܽܒܚܳܟ ܒܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ: 

      ܕܰܟܣܶܝܬ ܒܰܐܒܽܘܟ ܥܰܡ ܪܘܽܚܩܘܽܕܫܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀ 

631- ܐܚܪܬܐ :

      ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܙܘܽܥ ܘܐܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ:

      ܘܐܰܩܶܠ ܪܶܗܛܳܟ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܟܰܫܝܺܪܳܐܝܺܬ.

      ܕܚܝܺܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐܳ ܬܘܽܒ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ.  

      ܘܰܕܚܺܝܠ ܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܗܳܘܶܐ ܬܰܡܳܢ܀   

731-

      ܠܐܳ ܐܝܺܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܠܐܳ ܙܰܠܝ̈ܩܶܐ ܘܠܐܳ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.    

      ܘܠܐܳ ܐܢܳܫ ܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܩܳܠܐܳ ܕܚܰܒܪܶܗ ܬܰܡܳܢ.   

      ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܠܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܬܰܡܳܢ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ:    

      ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܬܰܡܳܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܶܠܐܳ ܐܢܶ ܗܽܘ܀ 

831-

      ܟܽܠܢܳܫ ܢܽܘܪܶܗ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܶܫܬܰܓܪܳܐ ܠܶܗ:    

      ܡܶܢܶܗ ܢܳܦܩܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܦܳܢܝܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. 

      ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܡܰܪܝܺܪ ܗܰܘ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܒܓܺܗܰܢܳܐ.     

      ܘܰܟܡܳܐ ܗܰܢܺܝ ܗܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀    

931-

      ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܫܦܝܺܥ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.  

      ܨܠܽܘܬܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܳܟ. 

      ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܛܽܘܦ̈ܶܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܰܢ.    

      ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ܀

041 –

      ܣܓܝܺܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:

      ܕܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ܀

141 – ܐܚܪܬܐ :

      ܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܐܰܪܥܳܐ ܡܘܽܢ ܡܳܛܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ:     

      ܕܡܶܬܚܰܒܠܐܳ ܠܳܗ̇ ܒܥܰܘܠܐܳ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܘܰܒܛܰܢܦܽܘܬܳܐ.

      ܘܐܰܝܟ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܕܒܳܪܟܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܡܰܝܠܐܳ ܐܰܪܥܳܐ:   

      ܡܳܐ ܕܣܳܓܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܡܳܝܛܳܐ ܕܬܶܦܶܠܝ܀  

241 –

      ܟܬܰܒ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܬܰܝܠܶܠܝ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇:   

      ܘܰܟܬܰܒ ܕܰܘܝܺܕ ܕܬܶܒܛܰܠܝ ܠܳܗ̇ ܠܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

      ܟܬܰܒ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܕܬܶܬܒܰܪܝ ܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ:    

      ܘܐܶܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܗܶܒܠܐܳ ܫܳܪܟܳܐ܀  

341 –

      ܒܳܛܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ:

      ܢܳܨܚܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ.   

      ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܡܳܐ ܠܘܽܩܒܰܠ ܥܰܡܳܐ:  

      ܘܚܳܪ̈ܒܳܢ ܩܘܽܪ̈ܝܳܐ ܘܢܳܦܶܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܐܳ܀    

441 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܚܳܛܶܝܢܰܢ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢܰܢ.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܒܐܢܳܫ ܕܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢܶܗ.  

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

541 – ܐܚܪܬܐ :

      ܐܳܡܪܳܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܝܺ: 

      ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܠܒܝܺܫܳܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܕܠܐܳ ܐܶܚܛܶܐ.

      ܐܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܝܺܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܠܝܺ.    

      ܫܘܽܦܪ̈ܰܝ ܕܐܶܒܰܕܘ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܰܢܶܐ ܠܝܺ܀   

641 –

      ܟܝܳܢܝ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܐܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ.   

      ܕܰܚܫܶܟ ܘܰܕܥܶܟ ܡܰܢ ܡܰܢܗܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܦܝܺܪ.

      ܐܶܢ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܣܝܳܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ:     

      ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܢܶܦܠܶܬ ܡܶܢܶܗ ܡܰܢ ܡܰܣܶܩ ܠܝܺ܀ 

741 –

      ܬܳܝ ܠܶܟܝ ܢܰܦܫܳܐ ܨܽܘܪܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܶܒܰܕ ܫܽܘܦܪܳܗ̇.

      ܕܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘ̄ ܗܽܘ ܕܡܳܪܶܟܝ ܫܘܽܦܪܶܟܝ ܘܰܢܛܝܺܪ ܗܽܘ ܠܶܟܝ.

      ܡܶܚܕܳܐ ܕܬܺܐܬܶܝܢ ܝܳܗܽܒ ܗܽܘ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ:    

      ܕܣܰܓܝܺ ܙܗܝܺܪ ܒܶܗ ܘܰܢܛܝܺܪܘ ܠܶܟܝ ܕܢܶܬܦܰܢܶܐ ܠܶܟܝ܀  

841 –

      ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܙܩܰܪ ܠܰܢ ܠܒܽܘܫ̈ܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ:

      ܘܬܶܪܘܰܙܝ ܓܰܢܬܳܐ ܥܰܡ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܝܗ̇ ܒܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܦܳܢܶܝܢ.

      ܐܳܘ ܕܐܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪܕܳܐ ܠܰܢ.    

      ܐܰܢܬ ܐܰܦܢܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀    

941 – ܐܚܪܬܐ:

      ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܩܳܠ ܢܳܩܽܘܫܳܐ: 

      ܒܚܰܕܘܳܐ ܣܘܰܚ ܠܶܗ ܘܐܰܩܶܠ ܪܶܗܛܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.  

      ܬܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܐܰܝܬܳܐ ܗܰܘܢܳܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܟܰܢܫܳܐ: 

      ܥܰܡܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܦܳܗܶܐ ܒܬܰܘܫܳܐ ܀ 

051 –

      ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܒܥܺܕܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܟ ܒܫܽܘܩܳܐ ܪܡܶܝܬ ܒܰܕܪܳܫܳܐ:   

      ܦܶܠܓܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܘܦܶܠܓܳܟ ܬܰܡܳܢ ܒܺܝܫ ܗܽܘ ܢܺܝܫܳܟ.  

      ܟܽܘܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܘܽܡ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ:  

      ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ܀ 

151 –

      ܫܰܐܠ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ:  

      ܕܰܡܪܰܚܡܽܢ ܗܘ ܘܥܳܢܶܐ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܚܰܫܳܐ.     

      ܕܬܶܗܘܶܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܥܰܡ ܗܰܘ ܟܶܢܫܳܐ.   

      ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܐܰܚܶܒܘ ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ܀

251 –

      ܐܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܒܩܳܠ ܢܳܩܘܽܫܳܐ: 

      ܘܐܰܘܕܳܐ ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܫܳܐ.  

      ܩܰܪܶܒ ܣܶܓܕܬܳܐ ܥܰܡ ܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:

      ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪܘܽܫܳܐ܀

351 – ܐܚܪܬܐ :

      ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܠܫܰܦܠܘܽܬܝ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:     

      ܘܰܚܠܳܦܰܝ ܕܝܺܠܝ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܳܟ ܒܰܣܝܺܡܐܳܝܺܬ.   

      ܗܽܘ ܢܡܰܠܶܠ ܠܳܟ ܪܰܥܘܽܡܳܐܝܺܬ ܡܶܛܽܠ ܒܰܣܝܽܘܬܝ:  

      ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܚܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܶܐ܀ 

451 –

      ܒܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܝܺܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܐܳ ܬܚܰܘܶܐ ܒܶܗ:

      ܚܰܘܳܐ ܬܒܰܥܬܳܟ ܨܶܝܕ ܟܳܦܘܽܪ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ.  

      ܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܟ ܐܶܢ ܥܰܡ ܗܳܢܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܬܶܥܘܽܠ:  

      ܕܠܐܳ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܘܐܳܦܠܐܳ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ ܡܶܕܶܡ܀     

551 –

      ܢܶܗܘܶܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬܰܘܗܝ:    

      ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܘܡܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܬܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 

      ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐܶ ܚܢܳܢܳܟ ܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ:   

      ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘ ܕܬܶܬܢܰܨܰܚܝ ܒܝܺ ܡܪܰܚܽܡܳܢܘܬܳܟ܀   

651 –

      ܢܫܰܒܚܳܟ ܕܳܘܝܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܝܬܳܝܗܝ:     

      ܘܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܪܰܒܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܥܰܒܕܶܗ.    

ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܝܬܳܝܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܦܪܰܩܬܳܝܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܘܽܢܳܝܗܝ:

      ܕܢܶܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀ 

751 – ܐܚܪܬܐ :

      ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܰܡܙܺܝ̈ܥܳܢ ܠܝܺ ܘܰܡܣܰܪ̈ܕܳܢ ܠܝܺ:    

      ܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܘܒܐܝܺܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܗܳܝ ܓܺܗܰܢܳܐ܀     

851 –

      ܙܥܰܩ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܗܰܘ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ:    

      ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܐܘܽܠܨܳܢܳܐ.   

      ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܚܳܕܰܪ:    

      ܕܒܽܘܨܳܐ ܕܠܶܒܫܶܬ ܐܰܥܝܽܪ ܥܠܰܝ ܫܰܠܗܶܒܝܺܬܳܐ܀  

951 –

      ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܢܰܘܠܽܘܗܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ.

      ܕܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܰܠܠܐܶ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܟܘܳܬܝ ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܢܰܩ .

      ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ:  

      ܕܰܡܦܰܨܶܝܢ ܠܝܺ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܀    

061-

      ܐܰܝܟܰܘ ܦܳܬܘܽܪܝ ܗܰܘ ܕܰܡܠܐܶ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: 

      ܕܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܛܘܽܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܗܒܺܝܢ.   

      ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܗܒܳܐ ܕܪܶܗܛܶܬ ܒܳܬܪܶܗ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ:    

      ܘܐܶܢ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܰܚܕܳܐ ܛܘܽܦܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܺܐܒܰܕ܀ 

161 –

      ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܘܰܕܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ:  

      ܕܗܳܪܟܳܐ ܙܩܽܘܪܳܐ ܕܓܽܘܡܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܠܒܝܺܫ ܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: 

      ܐܰܝܟܰܘ ܫܘܽܠܛܳܢܝ ܐܰܝܟܰܘ ܬܘܽܟܠܳܢܝ ܐܰܝܟܰܘ ܩܶܢܝܳܢܝ:

      ܐܰܝܟܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢܝ ܓܽܘܚܟܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܀     

261 –

      ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܢܽܘܪܳܐ ܫܓܺܝܪܰܬ ܠܥܳܠܰܡ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܠܶܟܝ:

      ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܐܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܟܝ܀   

      ܐܳܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܰܬܝ:     

      ܕܠܐܳ ܢܳܫܒܳܐ ܒܶܟܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܐܢ̈ܳܫܳܐ ܕܐܰܟܘܳܬܝ܀

361 –

      ܐܳܘ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܕܰܩܢܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ:    

      ܠܐܰܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܐܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ.    

      ܛܰܐܠܐܳ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܪܰܓܺܝ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ.    

      ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܥܘܽܪܰܝܢܝ ܐܳܦ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ܀

461 –

      ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܐܶܣܛܰܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܪܽܘܣ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ:  

      ܕܐܶܙܟܶܐ ܠܰܚܫܳܟ ܘܐܶܩܥܶܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀   

561 – ܐܚܪܬܐ :

      ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܐܳ ܐܝܺܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܽܘ:  

      ܘܐܶܢ ܡܳܛܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܠܳܗ̇.  

      ܟܡܳܐ ܕܩܰܝܳܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܫܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܢ ܕܰܚܛܳܐ:

      ܐܝܺܬ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܀   

661 –

      ܟܡܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܗܽܘ ܕܡܳܐ ܒܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܒܗܰܕܳܡ̈ܶܐ:   

      ܐܝܺܬ ܗܽܘ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ.   

      ܟܡܳܐ ܕܐܝܺܬ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܐܳܫܕ̈ܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܰܘܦܶܐ:    

      ܐܝܺܬ ܗܽܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܦܰܨܽܘܢܳܝܗܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܛܳܐ܀    

761 –

      ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܥܪܽܘܩ ܘܐܶܣܬܰܬܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:     

      ܕܰܦܬܝܺܚ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܘܰܕܠܐܳ ܥܳܐܶܠ ܡܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ.     

      ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܐܰܝܬܳܐ ܘܣܰܒ ܐܫܛܳܪܳܟ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ.     

      ܕܐܶܠܐܳ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ܀   

861 –

      ܟܽܠ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ.   

      ܠܳܟ ܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ.

      ܘܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: 

      ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܝܺܕ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ 

961 – ܐܚܪܬܐ :

      ܣܢܶܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܣܢܶܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܝܺ ܐܶܢ ܠܐܳ ܬܳܐܶܒ:   

      ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܳܐܶܒ ܣܰܓܝܺ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.

      ܪܳܥܝܳܐ ܛܥܝܺܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܠܐܳ.  

      ܘܥܰܠܗܳܝ ܫܰܦܝܺܪ ܥܰܠ ܕܰܚܠܝܺܛ ܗܽܘ ܒܪܳܥܝܳܐ ܚܶܙܘܶܗ܀

071 –

      ܐܰܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܟ ܐܶܢ ܬܳܐܶܒ ܐܰܢܬ:   

      ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦܠܐܳ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܥܒܰܕ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.

      ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܒܳܪܶܝܬ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܨܶܝܕ ܐܠܰܗܳܐ: 

      ܘܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܰܝܕܳܐ ܡܫܘܽܚܬܳܐ ܡܛܳܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ܀   

171 –

      ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܣܰܒܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܐܶܢ ܬܳܐܶܒ ܐܰܢܬ:  

      ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܚܠܐܰ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܪܰܦܶܐ.    

      ܩܫܶܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܥܝܺܪ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ:   

      ܦܫܺܝܛ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠܐܶ ܚܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀ 

271 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܐܳܦܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܢܡܽܘܬ ܚܰܛܳܝܳܐ:

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܪܓܝܺܓ ܣܰܓܝܺ ܥܰܠ ܦܘܽܪܩܳܢܶܗ. 

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܨܠܝܺ ܐܶܕܢܶܗ ܠܩܳܠ ܚܶܢܓ̈ܳܬܶܗ:     

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

371 – ܐܚܪܬܐ :

      ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܢܰܪܦܶܐ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܝܳܒܘܽܬܳܐ:  

      ܕܐܳܦ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܶܩܠܰܬ ܟܰܕ ܢܶܩܫܰܬ ܒܶܗ. 

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܠܐܶ ܢܶܬܡܰܛܶܐ:    

      ܐܶܠܐܳ ܢܰܚܨܶܦ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗܽܘ܀    

471 –

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܐܶܢ ܬܘܽܒ ܢܶܚܛܶܐ ܬܘܽܒ ܢܶܬܟܰܫܰܦ:

      ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܐܝܺܬ ܠܳܗ̇ ܬܚܘܽܡܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.

      ܪ̈ܶܒܽܘ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܐܶܢ ܡܶܬܟܰܬܰܡ ܬܘܽܒ ܡܶܬܚܰܠܰܠ.

      ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܐܝܺܬ ܠܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡ ܐܶܢ ܡܶܬܟܰܫܰܦ܀   

571 –

      ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܚܛܶܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗܽܘ:  

      ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܰܚܝܺܕ ܬܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܬܝܳܒܘܽܬܳܐ.    

      ܫܒܰܥ ܥܰܠܫܰܒܥ̈ܝܺܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܺܝ ܐܳܚܝ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ   

      ܟܳܡܐ ܝܰܬܝܺܪܳܐ ܗܰܘ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܰܕܒܳܥܐܶ ܠܶܗ܀

671 –

      ܡܶܢܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܳܟ ܡܳܪܝ:  

      ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܫܘܽܒܚܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

      ܗܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܟ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܠܝܺܢ:

      ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐܶܬܪܰܥܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀    

771 – ܐܚܪܬܐ :

      ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܬܝܰܐܝܰܒ ܐܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܨܶܐܝܕܰܝ:

      ܗܰܒܠܝܺ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ ܐܝܺܬ ܐܰܬܪܳܐ.  

      ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܗܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܗܶܢܽܘܢ ܠܐܳ ܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ:  

      ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܙܠܘܽܥ ܒܺܝ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܰܣܝܺܡܽܘܬܳܟ܀

871 –

      ܪܟܶܢ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܗܳܐ ܛ̈ܶܠܳܠܐܶ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ:

      ܗܘܺܝ ܠܝܺ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܐܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.     

      ܠܐܳ ܢܶܥܢܰܕ ܠܝܺ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܟ.     

      ܛܳܒܳܐ ܗܝ ܥܰܝܢܳܟ ܩܰܒܶܠ ܫܳܥܰܬܝ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀  

971 –

      ܫܠܶܡܘ ܥܶܕܳܢ̈ܰܝ ܟܰܕ ܦܳܠܰܚ ܐܢܳܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ: 

      ܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܩܰܒܶܠ ܘܐܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ.  

      ܡܰܠܟܳܐ ܕܛܘܽܥܝܰܝ ܐܰܡܛܰܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܡܡܳܬܽܘܬܰܢ.   

      ܐܰܢܬ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐܳ ܛܘܽܫ ܒܺܝ ܣܰܡܳܟ ܘܐܶܬܰܐܣܶܐ ܒܶܗ܀    

081 –

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܰܛܪܰܕ ܚܶܫܟܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ: 

      ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ.    

      ܚܶܫܟܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܫܶܠܝܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܘܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ.   

      ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

181 – ܐܚܪܬܐ :

      ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܢܗܰܡ ܥܰܬܝܺܪܳܐ ܒܶܐܒܠܐܳ ܪܰܒܳܐ:     

      ܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܘܳܝܳܐ ܠܥܘܽܬܪܶܗ ܟܡܳܐ ܐܰܛܥܺܝ ܒܶܗ.    

      ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: 

      ܕܰܢܦܰܨܽܘܢܳܢܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ܀     

281 –

      ܐܰܝܟܰܘ ܦܳܬܘܽܪܝ ܗܰܘ ܕܰܡܠܐܶ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: 

      ܕܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܛܘܽܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܝܺ.     

      ܟܦܝܺܪ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܘܰܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ:     

      ܘܰܒܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰ̈ܒܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܀

381 –

      ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ  ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ:  

      ܘܐܰܝܠܶܠ ܬܳܡܳܢ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܚܳܢܶܗ. 

      ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܢܽܘܪܳܐ ܫܓܺܝܪܰܬ ܠܥܳܠܰܡ ܡܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ ܠܶܟܝ.

      ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܝܺܢ ܕܐܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܶܟܝ ܀  

481 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ:    

      ܚܰܕ ܐܠܰܗܐܳ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.    

      ܛܳܒܳܐ ܕܫܰܠܝܺܛ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܓܺܗܰܢܳܐ:    

      ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀   

581 – ܐܚܪܬܐ :

      ܪܚܺܝܡ  ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܦܺܝ̈ܠܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: 

      ܘܰܣܟܝܺܪ ܦܽܘܡܶܗ ܒܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܰܫܳܐ. 

      ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܚܘܽܡܪ̈ܶܐ ܝܰܩܝܺܪ̈ܳܬܳܐ:  

      ܐܰܝܟ ܢܽܘܛ̈ܦܳܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܕܝܳܢ ܬܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܬܳܐܶܒ܀

681 –

      ܘܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܠܡܽܘܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢܬ:   

      ܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܛܘܽܒ ܠܰܕܒܳܟܶܝܢ.    

      ܣܰܓܝܺ ܪܰܒܳܐ ܥܶܠܬܶܗ ܕܒܶܟܝܳܐ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܫܳܐ:   

      ܕܐܶܠܽܘ ܚܳܪ ܐܢܳܫ ܘܰܚܙܳܐ ܡܽܘܡ̈ܰܘܗܝ ܠܐܳ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ܀

781 –

      ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܰܠܡܳܐ ܒܳܥܶܝܬ ܕܰܬܨܘܽܪ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:   

      ܓܰܘܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܶܠܐܳ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܐܳ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ.   

      ܥܺܐܕܳܗ̇ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ.   

      ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܬܳܐ ܘܥܽܘܠ ܘܐܶܬܒܰܣܰܡ  ܒܶܝܬ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ܀  

 

      -#1-

881 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܟܝܳܐ ܪܘܽܓܙܳܐ ܡܰܥܒܰܪ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܫܳܒܶܩ. 

      ܬܰܘܕܝܺ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܡܳܐ ܕܡܶܬܰܐܫ̈ܕܳܢ:

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

981 – ܐܚܪܬܐ :

      ܡܰܢ ܕܐܶܬܓܰܐܝܺ ܘܰܒܣܶܡ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܬܝܺܪܳܐ:   

      ܬܰܡܳܢ ܫܳܐܶܠ ܛܘܽܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐܳ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ.

      ܕܢܰܦܚܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܛܥܳܐ ܟܢܳܬܶܗ ܘܫܳܛ ܩܰܪܺܝܒܶܗ:

      ܬܰܡܳܢ ܡܫܰܦܰܠ ܘܰܕܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܀    

091 –

      ܕܰܦܣܰܥ ܕܳܫܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܘܠܐܳ ܕܚܶܠ ܡܶܢܳܗ̇.  

      ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܙܳܝܥܳܐ.    

      ܕܨܰܐܝ ܢܰܦܫܶܗ ܘܚܰܒܶܠ ܦܰܓܪܶܗ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ:

      ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܦܳܟܪܺܝܢ ܘܐܳܣܪܺܝܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ܀

191 –

      ܕܰܪܓܶܙ ܘܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܘܣܳܢܶܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ: 

      ܗܽܘ ܗܰܘ ܦܶܚܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܥܰܡܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ.   

      ܦܘܽܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܰܡܠܠܐܳ ܣܰܢܝܳܐ:

      ܡܶܢ ܗܰܘ ܒܶܟܝܳܐ ܚܳܪܶܫ ܘܡܶܣܬܟܰܪ ܕܬܽܘܒ ܠܐܳ ܢܡܰܠܶܠ܀

291 –

      ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:

      ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܐܝܺܬܝܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ.  

      ܐܳܘ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ:   

      ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

391 – ܐܚܪܬܐ :

      ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܠܰܒ̈ܢܰܘܗܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ:    

      ܕܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܕܢܶܦܘܽܩ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. 

      ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: 

      ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܫܶܦܠܐܳ ܕܰܛܪܺܝܕܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ܀ 

491 –

      ܠܐܳ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܟܠܝܺܠܐܳ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܚܰܘܳܐ:   

      ܕܠܐܳ ܡܝܰܒܠܐܳ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ.

      ܠܐܳ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܠܰܘ ܕܰܟܝܳܐ ܐܢܳܐ:

      ܕܠܐܳ ܫܰܦܝܺܪ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܕܕܶܒܚܳܐ ܢܩܰܪܶܒ܀     

591 –

      ܠܐܳ ܫܰܦܝܺܪ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܠܐܳ ܕܪܶܗܛܰܬ ܨܶܝܕ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ: 

      ܕܰܬܕܽܘܫܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܶܝܬ ܟܘܽܡܪܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܐܳ ܫܳܘܝܳܐ. 

      ܠܐܳ ܦܰܐܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܐܺܝܕܳܐ ܕܩܶܛܦܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ:   

      ܠܰܡܪܰܚܳܦܽܘ ܥܰܠ ܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܀

691 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܢܶܗ ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܓܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

791 – ܐܚܪܬܐ :

      ܡܰܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܕܰܒܫܘܽܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܘܬܰܐܗܘ:    

      ܘܐܰܝܟ ܨܳܦܰܚܬܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ.   

      ܡܰܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܶܠܡܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܛܶܠܳܠܐܳ:

      ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܠܶܗ ܘܠܐܳ ܡܶܬܩܰܕܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ܀  

991 –

      ܡܰܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܕܐܘܽܪܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܣܝܺܡܳܐ:     

      ܡܰܘܚܰܪ ܩܰܠܝܺܠ ܩܳܕܶܡ ܩܰܠܝܺܠ ܗܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܽܘ.

      ܡܰܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܕܐܶܢ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ ܢܶܩܢܶܐ:

      ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܐܳ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܀  

002 –

      ܡܰܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܐܶܠܽܘ ܝܳܗܶܒ ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܶܗ:    

      ܒܥܶܕܳܢ ܩܶܨܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܒܰܠ.   

      ܡܰܢ ܠܐܳ ܝܳܕܰܥ ܕܐܳܦܶܢ ܢܶܥܬܰܪ ܐܰܝܟ ܐܝܺܡܳܡܳܐ:     

      ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܦܳܐܶܫ܀ 

102 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪ ܟܽܘܠܐܳ ܘܗܽܘ ܠܐܳ ܥܳܒܰܪ: 

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

202 – ܐܚܪܬܐ :

      ܬܠܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܒܶܗ ܒܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: 

      ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܘܰܚܕܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.  

      ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܫܰܪ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܐܳ ܢܶܬܦܰܠܰܓ:   

      ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܳܬܝܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇܀  

302 –

      ܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܳܬܐ ܨܳܪܶܗ ܒܨܰܠܡܶܗ ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܠܶܗ:

      ܘܰܒܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܕܡܳܐ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܶܗ.

      ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܒܩܳܠܐܳ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ:    

      ܘܡܰܬܩܶܢ ܓܳܒܶܠ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ܀    

402 –

      ܛܳܒܬܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ:   

      ܘܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܕܰܦܪܺܝܩ ܒܰܕܡܳܐ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ.

      ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܺܝ.   

      ܘܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܪܶܡܙܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܶܢܶܝܢ܀   

502 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐܠܰܒܪܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܚܰܪܬܳܐ ܡܶܕܶܡ:

      ܣܶܓܕܬܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܩܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܀    

602 – ܐܚܪܬܐ:

      ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܥܝܺܪ ܢܰܦܫܳܟ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ:  

      ܘܐܰܣܓܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܐܳ ܟܰܝܠܐܳ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܰܡܰܪ.    

      ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܕܰܥܟܳܐ ܡܶܢܳܟ.   

      ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܐܰܝܬܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܣܰܒ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ܀  

702 –

      ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܟ ܕܐܶܢܳܐ ܚܳܒܶܬ ܟܰܕ ܚܳܛܶܐ ܗܘܝܺܬ:    

      ܘܐܶܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܒܰܬܝܳܒܘܽܬܳܐ.

      ܠܐܳ ܫܳܠܐܶ ܐܢܳܐ ܘܠܐܳ ܫܳܟܶܬ ܐܢܳܐ ܘܠܐܳ ܢܳܐܰܚ ܐܢܳܐ:    

      ܘܠܐܳ ܒܳܛܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܶܠܐܳ ܦܶܪܥܶܬ ܀   

802 –

      ܠܐܳ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܘܽܪܚܶܗ ܣܦܺܝܩܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ:

      ܕܐܶܬܳܐ ܒܳܬܪܳܟ ܩܘܽܡ ܘܰܒܥܺܝܝܳܗܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.   

      ܐܰܥܝܺܪ ܙܰܘܥܰܝ̈ܟ ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܩܪܺܝ ܠܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ.

      ܕܣܰܓܝܺ ܚܳܕܶܐ ܡܳܪܳܟ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ܀

902 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܰܡܚܰܣܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ:  

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܢܺܐܚܽܘܢ.   

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܡܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܫܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܶܐ:

      ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ ܨܶܐܝܕܰܘܗܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀   

012 – ܕܨܠܝܒܐ :

      ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܨܠܝܺܒ ܢܘܽܗܪܳܐ: 

      ܕܰܟܡܳܐ ܬܶܗܪ̈ܶܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ.    

      ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܣܳܓܘܽܕ̈ܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܠܒܶܫ.  

      ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܥܘܽܡܩܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܡܕܰܠܐܶ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ܀    

112 –

      ܨܠܝܺܒܳܐ ܦܰܫܶܩ ܟܽܠ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܕܐܶܬܡ̈ܰܠܰܠܝ ܗܘ̈ܰܝ:     

      ܘܗܽܘ ܐܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ.   

      ܨܠܝܺܒܳܐ ܚܰܬܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐܶ ܕܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ.     

      ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠܘ ܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀  

212 –

      ܨܠܝܺܒܳܐ ܐܰܚܪܶܒ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܟܰܗܝܺܢܳܐ ܗܘܳܬ:    

      ܘܗܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܐܳ ܕܘܽܘܳܕܳܐ.  

      ܨܠܝܺܒܳܐ ܬܰܒܪܳܗ̇ ܠܪܽܘܡܚܳܐ ܕܢܶܛܪܰܬ ܠܐܝܺܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ:

      ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܐܳܕܳܡ ܠܰܥܕܶܝܢ ܐܰܬܪܶܗ܀

312 –

      ܒܪܺܝܟ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܫܰܝܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇

      ܒܪܺܝܟ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܚܰܕܝܺ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܪܰܡܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗ̇.   

      ܒܪܺܝܟ ܕܒܰܨܠܝܺܒܶܗ ܥܰܩܪܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܒܰܛܶܠ ܥܐܺܕ̈ܶܝܗ̇:     

      ܘܥܺܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܪܩܳܗ̇ ܀

412 – ܐܚܪܬܐ:

      ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܝܽܘܕܳܐ ܘܐܶܣܰܪ ܚܰܨ̈ܰܘܗܝ ܓܰܢܒܳܪܳܐܝܺܬ:  

      ܘܰܚܦܰܪ ܘܐܶܫܟܰܚ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܟܚܰܕ.    

      ܐܶܬܟܰܡܪܰܬ ܗܘܳܬ ܐܶܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ:  

      ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܢܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ܀   

512 –

      ܐܳܡܰܪ ܝܽܘܕܳܐ ܠܐܳ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ:     

      ܕܐܝܺܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܗܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܨܠܝܺܒܶܗ ܐܰܝܢܰܘ.  

      ܘܰܨܒܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܨܠܝܺܒ ܢܽܘܗܪܳܐ:   

      ܡܺܝܬܳܐ ܥܠܰܝܡܳܐ ܒܐܽܘܪܚܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܡܶܬܠܰܘܶܐ ܗܘܳܐ܀    

612 –

      ܘܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܥܶܠܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ

      ܩܥܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܘܳܐ ܚܰܝܠܳܟ ܘܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.

      ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐܠܰܨܠܝܺܒ ܢܘܽܗܪܳܐ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܥܰܪܣܶܗ    

      ܘܟܽܠ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܝܰܗܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ܀

712 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ:    

      ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪ̈ܕܳܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 

      ܫܩܰܠܬܶܗ ܘܣܳܡܬܶܗ ܛܘܽܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ.   

      ܘܰܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܐܶ ܡܝܰܩܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ.   

      ܟܶܬܒܰܬ ܣܳܡܰܬ ܗܳܢ ܥܘܽܗܕܳܢܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ. 

      ܕܟܽܠ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܨܠܝܺܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀   

812 – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

      ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܗܳܒܺܝܠ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ:   

      ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܪܒܶܗ ܠܐܝܺܣܚܳܩ.   

      ܕܝܳܬܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ.     

      ܘܪܳܓܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇܀   

912 –

      ܠܰܘ ܟܽܠ ܕܰܥܢܰܕܘ ܙܳܕܩܳܐ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܒܶܝܬ ܚܘܽܣܳܝܳܐ:     

      ܕܐܝܺܬ ܥܰܢܝ̈ܺܕܶܐ ܕܠܐܳ ܝܳܕܥܝܺܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.  

      ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܘܐܶܫܬܝܺܘ ܠܰܕܡܶܗ:   

      ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀  

022 –

      ܚܠܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܳܐܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܘܣܳܐܶܡ:

      ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܘܽܦܣܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ.  

      ܡܰܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܡܶܬܕܟܰܪ ܬܰܡܳܢ:  

      ܘܨܳܝ̈ܒܳܢ ܘܐܳܬܝ̈ܳܢ ܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܠܡܶܬܒܰܣܳܡܽܘ܀ 

122 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܕܶܒܚܶܗ ܕܐܰܒܪܰܡ ܟܺܐܢܳܐ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܰܨܝܶܗ ܠܐܝܺܣܚܳܩ ܡܶܢ ܣܰܟܝܺܢܳܐ.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ:     

      ܘܰܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ ܀ 

222 – ܐܚܪܬܐ:

      ܐܳܘ ܕܫܳܡܰܥ ܠܝܺ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܺܬ ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ:  

      ܒܚܽܘܒܳܐ ܨܽܘܬܰܝܢܝ ܕܐܳܦ ܠܝܺ ܚܽܘܒܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܺܝ ܕܐܺܡܰܪ: 

      ܠܰܚܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܐܳ ܢܶܥܢܰܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ. 

      ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܰܩܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ܀   

322 –

      ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܦܶܕܬܳܐ ܪܫܰܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ܀   

      ܕܢܰܥܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫ̈ܝܺܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.     

      ܘܐܰܢܬ ܒܰܦܪܺܝܣܬܳܐ ܪܫܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܰܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܟ.     

      ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ܀

422 –

      ܥܒܶܕ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܩܪܺܝ ܠܡܺܝ̈ܬܰܝܟ ܐܳܬܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: 

      ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܢܰܘܚܳܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ.

      ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܚܽܘܒܳܐ.   

      ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܒܠܐܳ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܰܘܬܰܪ ܠܶܗ܀  

522 –

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.    

      ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܚܰܕܶܬ ܝܘܽܩ̈ܢܶܐ ܕܰܒܠܝܺܘ ܒܰܫܝܽܘܠ.    

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܳܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.

      ܘܰܒܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܀  

622 – ܕܩܝܡܬܐ :

      ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܶܫܡܰܥܝ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ:  

      ܕܪܳܥܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܐܶܬܒܰܕܰܪ ܗܘܰܘ.  

      ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܩܰܠܝܺܠ ܪܶܗܛܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܝܰܘܡܳܢ.     

      ܕܰܚܙܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܗܽܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܀ 

722 –

      ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܟܰܕ ܚܶܫܽܘܟ ܢܶܦܩܰܬ ܡܰܪܝܰܡ:   

      ܘܰܚܙܳܬ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܫܩܺܝܠܐܳ ܘܰܦܬܝܺܚ ܬܰܪܥܶܗ.    

      ܘܪܶܗܛܰܬ ܥܶܠܰܬ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܫܶܡܥܽܘܢ.     

      ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܰܒܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܬ܀ 

822 –

      ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܠܰܡ ܠܡܳܪܝ ܘܠܐܳ ܝܳܕܥܳܐ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ:    

      ܒܩܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܘܡܰܢܽܘ ܓܰܢܒܶܗ ܠܐܳ ܪܓܺܝܫܳܐ ܐܢܳܐ.  

      ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܓܢܽܘܒ ܠܰܒܪܳܐ:   

      ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܦܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܠܐܳ ܢܶܬܦܰܪܣܶܐ܀    

922 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܠܰܒܪܶܗ ܒܥܘܽܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ.   

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐܝܺܩܳܪ ܡܰܠܟܳܐ.   

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

032 – ܐܚܪܬܐ :

      ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܒܽܘܫܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ:

      ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܐܳܬܶܐ ܘܚܳܙܶܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ.

      ܐܰܪܦܺܝ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܕܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ.   

      ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܠܶܗ ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀

132 –

      ܫܰܒܩܳܗ̇ ܒܩܰܒܪܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ ܥܰܡܶܗ.     

      ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܠܒܶܫ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.  

      ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܣܳܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ.

      ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܐܶ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ܀

232 –

      ܐܰܢܺܝܚ ܡܶܢܶܗ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܛܥܶܢ ܥܰܠ ܓܳܓܘܽܠܬܳܐ:

      ܕܰܕܡܶܟ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܠܐܰܝܳܐ ܘܩܳܡ ܗܘܳܐ ܒܓܰܢܒܳܪܘܽܬܳܐ.

      ܘܰܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ ܩܳܡ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ:    

      ܫܠܰܚ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܚܰܨܶܗ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ܀

332 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܟܰܣܝܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: 

      ܘܰܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.     

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܙܰܝܰܚ ܝܰܩܪܶܗ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ:   

      ܘܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܙܡܰܪܘ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܠܳܗܘܽܬܶܗ܀     

432 – ܐܚܪܬܐ :

      ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܒܘܽܫܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ:

      ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܢܚܰܘܶܝܗ̇ ܠܰܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ.   

      ܥܰܠܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ.    

      ܕܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

532 –

      ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܕܰܡܟܳܐ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܥܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇    

      ܘܐܰܪܦܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. 

      ܩܳܡ ܢܺܝܚܳܐܝܺܬ ܘܣܳܡ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ.  

      ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܘܰܢܦܰܩ܀     

632 –

      ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܢܳܕ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܠܐܳ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ:  

      ܘܰܒܗܺܝܠܐܳܝܺܬ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܗܘ̈ܰܝ.

      ܫܩܰܠ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܟܡܺܝܪܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ   

      ܘܰܠܣܘܽܕܳܪܳܐ ܟܪܰܟ ܗܘܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ܀     

732 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ: 

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܽܘ ܚܰܟܶܡ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ:

      ܕܰܢܡ̈ܰܠܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܳܡ܀

ܫܠܡܝ̈ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܢ ܢܘܣܟܐ ܒܚܝܪܐ ܕܐܕܝܐܡܢ

 

ܒܒܳܥܽܘ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܨܠܝܺܒܘܢܐ ܒܨܺܝܪ ܒܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܓܰܪܓܰܪ ܕܰܟܬܰܒ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܠܠܝܘܣ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܚܘܽܬܪܳܐ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܦܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܓܰܪܓܰܪ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ. ܘܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܘܒܰܪ ܬܶܓܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܰܒܝ ܪܰܒܰܢ ܩܽܘܦܪܺܝܰܐܢܳܘܣ ܡܶܢܶܗ ܕܛܘܽܪܥܰܒܕܺܝܢ.ܕܐܶܬܟܬܶܒ……..(ܒܨܝܺܪ ܣܶܪܛܶܐ)

 

 

 

ܬܘܒ ܕܝܠܗ ܕܡܠܦܢܢ ܘܬܓܐ ܘܫܘܒܗܪܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܬܳܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܬܡܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܬܗܝܺܪܽܘܬܗܽܘܢ

ܩܕܡܝܬ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ

832 –

      ܚܰܕ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܘܽܦܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܣܬܰܝܰܟ:   

      ܘܐܰܝܟ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܣܝܺܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ.   

      ܘܗܳܟܰܢ ܫܰܦܝܺܪ ܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ:   

      ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܝܺܬܝܳܐ ܘܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ ܘܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܀    

932 –

      ܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܠܐܳ ܐܝܺܬ ܚܰܒܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܶܗ:     

      ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܟܽܠ ܕܐܝܺܬ ܘܰܗܘܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐܝܺܬܰܘܗܝ.  

      ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ:     

      ܘܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܶܗ ܒܢܘܽܗܪܳܐ ܡܟܰܠܰܠ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀    

042 –

      ܒܶܗ ܗܘܳܐ ܢܘܽܗܪܳܐ ܒܶܗ ܩܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ:   

      ܒܶܗ ܙܳܥ ܢܶܗܘܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ.   

      ܐܰܝܟ ܡܶܢܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܰܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ:   

      ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܟܰܕ ܣܳܗܕܳܐ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ܀    

142 –

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗܘ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ:     

      ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ:

      ܚܰܕ ܽܗܘ ܚܰܝܠܐܳ ܚܰܕ ܫܘܽܠܛܳܢܳܐ ܚܕܳܐ ܡܳܪܽܘܬܳܐ.    

      ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܕܳܐ ܐܝܺܬܽܘܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀    

242 –  ܕܝܘܡܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܡܝ̈ܗܬܗ :

      ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ:

      ܕܗܘܽ ܚܒܰܨ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.    

      ܟܬܝܺܒ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܕܢܰܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܢܝܳܐ ܕܐܝܺܕܶܗ: 

      ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܬܶܢܝܳܐ ܕܐܺܝܕܶܗ܀

342 –

      ܐܰܣܟܶܠ ܐܳܕܳܡ ܘܐܰܦܩܶܗ ܡܳܪܶܗ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ:  

      ܘܰܗܦܰܟ ܐܰܥܠܶܗ ܒܬܶܢܝܳܐ ܕܐܺܝܕܶܗ ܒܝܰܕ ܓܰܝܳܣܳܐ:

      ܘܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܫܰܦܝܺܪ ܠܰܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ.     

      ܘܰܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܀    

442 –

      ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܚܰܝܳܒ:  

      ܢܶܬܶܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ:  

      ܕܒܶܗ ܐܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܬܶܢܝܳܐ ܕܐܺܝܕܶܗ.    

      ܘܥܰܒܕܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

542 –

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܳܘ ܒܳܪܘܽܝܳܐ ܕܓܰܒܠܶܗ ܠܐܳܕܳܡ: 

      ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܶܗ.  

      ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܘܥܶܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.   

      ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܚܘܽܫܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ 

642 –  ܕܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ :

      ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܪܰܘܡܶܗ:   

      ܪܰܒ ܗܽܘ ܬܶܗܪܶܗ ܪܰܒ ܗܽܘ ܫܘܽܦܪܶܗ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ.     

      ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ:

      ܚܰܕ ܗܘܽ ܐܝܺܬܝܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܬܠܝܺܬܳܝܽܘܬܳܐ܀   

742 –

      ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܢܺܝܣܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ:

      ܢܺܝܣܳܢ ܐܰܦܪܶܓ ܘܰܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܘܰܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. 

      ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܝܺܠܳܢ̈ܶܐ.   

      ܘܦܰܩ̈ܚܰܝ ܢܺܝܣܳܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ܀  

842 –

      ܫܒܝܺܚ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ:

      ܕܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܕܠܐܳ ܣܡܳܟܳܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܩܳܐܶܡ.    

      ܒܰܬܠܝܺܬܳܝܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܙܳܪ̈ܽܘܥܰܝܗܽܘܢ:     

      ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܐܘܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܬܠܝܺܬܳܝܳܐ܀    

942 –

      ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܳܡܘܽܪ̈ܰܝܗܽܘܢ:     

      ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܡܰܠܐܶ ܣܘܽܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.

      ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܰܒܝܳܐ ܬܠܝܺܬܳܝ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܢܘܽܗܪܳܐ:    

      ܐܰܢܬ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܳܟ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀  

052 – ܕܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ :

      ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܕܘܽܡܳܪܳܐ:   

      ܘܡܰܦܪܶܓ ܫܘܽܦܪܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ.     

      ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ:  

      ܘܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܬܳܝܳܐ ܘܐܘܽܪܟܳܐ ܠܐܰܪܥܳܐ܀    

152 –

      ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܰܦܝܺܪ. 

      ܣܰܓܝܺ ܢܰܗܝܺܪ ܣܰܓܝܺ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܶܗ.     

      ܒܶܗ ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܢܰܗܝܺܪ̈ܝܺܢ:  

      ܘܰܫܩܰܠ ܪܶܗܛܶܗ ܟܽܠܶܗ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀   

252 –

      ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܫܘܽܒܚܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ:    

      ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.  

      ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ:

      ܠܕܰܐܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܒܙܰܠܝܺܩ̈ܶܐ ܐܰܥܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܀   

352 –

      ܣܛܘܽܟ̈ܣܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܘܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ:  

      ܠܰܡܟܰܝܢܳܢܳܐ ܘܰܡܬܰܩܢܳܢܳܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܟܽܘܢ:

      ܪܩܺܝܥܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܐܳܕܫ̈ܶܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇.  

      ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܛܰܟܣܳܢܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

452 – ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܚܡܫܐ ܕܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ :

      ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܣܰܓܝܺ ܫܰܦܝܺܪ:     

      ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܳܒܘܽܕܽܘܬܳܐ.  

      ܚܰܓܠܐܳ ܕܩܳܪܶܐ ܝܰܘܢܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܢܶܫܪܳܐ ܕܨܳܪܰܚ.

      ܘܰܣܢܘܽܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܠܶܥ̈ܙܶܐ ܪ̈ܺܚܝܡܶܐ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܒܒܳܢܶܐ:    

552 –

      ܛܰܘܣܳܐ ܒܓܶܦ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܠܰܠ ܡܚܰܘܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ:   

      ܘܢܶܨܳܐ ܕܚܰܨܝܺܦ ܘܨܶܦܪܳܐ ܕܕܳܚܠܐܳ ܘܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ.   

      ܩܳܠܐܳ ܕܚܶܓ̈ܠܐܶ ܘܕܰܣܢܽܘܢܝ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ:  

      ܘܰܕܫܽܘܦܢܝܺܢܳܐ ܘܩܘܽܠܒܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܐܰܝܟ ܩܺܝܬܳܪܳܐ:   

652 –

      ܩܽܘܩܢܳܘܣ ܕܦܳܪܰܚ ܘܪܳܡܶܐ ܩ̈ܳܠܐܶ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ.   

      ܘܰܙܡܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ:    

      ܓܶܦܳܐ ܕܡܰܕܗܶܒ ܘܚܰܒܪܶܗ ܕܰܨܒܝܺܥ ܒܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ: 

      ܘܡܰܢ ܠܐܳ ܢܶܬܗܰܪ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܙܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ  

752 –

      ܐܰܝܟ ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ ܘܐܰܝܟ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܘܐܰܝܟ ܚܶܘܳܪܳܐ.    

      ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܣܳܡ ܥܳܒܽܘܕܳܐ:

      ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܝܰܪ ܐܶܢܽܘܢ:

      ܘܰܒܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܕܓܰܘܢ̈ܶܐ ܬܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܦܪܰܚ ܐܶܢܽܘܢ:  

852 –

      ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܐܰܝܟ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ.  

      ܦܳܪܚܺܝܢ ܦܳܓܥܺܝܢ ܪ̈ܰܦܶܐ ܒܪ̈ܰܦܶܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܒܓܶܢ̈ܣܶܐ.    

      ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ ܝܰܡܳܐ ܒܥܳܡܪ̈ܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ:

      ܘܐܰܪܥܳܐ ܘܐܳܐܰܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܰܩܢܰܘ.

952 –

      ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܢܶܬܶܠ ܕܰܪܚܝܺܡ ܫܘܽܦܪܶܗ     

      ܠܗܰܘ ܕܰܒܬܶܗܪ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܨܰܒܬܶܗ ܘܐܰܣܓܺܝ ܫܘܽܦܪܶܗ.  

      ܝܰܡܳܐ ܒܪ̈ܰܚܫܶܗ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܦܰܩܚܶܝ̈ܗ̇ ܘܐܳܐܰܪ ܒܓܶܢܣܰܘ̈ܗܝ. 

      ܢܰܣܩܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܡܰܟܰܝܢܳܢܗܽܘܢ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

062 – ܕܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܘܬܗܝܪ̈ܬܗ :

      ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܫܬܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ:    

      ܕܗܘܽܝܘܽ ܣܳܟܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܐܝܺܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.

      ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܫܩܰܠܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܗܘܰܘ.     

      ܘܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܝܺܘ ܟܽܠ ܬܽܘܩܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܒܘܽܕܽܘܬܳܐ܀ 

162 –

      ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܘܰܡܠܐܶ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ:    

      ܐܰܦܪܶܓܘ ܚܰܬܢܳܐ ܒܰܟܠܝܺܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ.    

      ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܦܬܰܚ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܬܰܪܥܶܗ ܪܳܡܳܐ:   

      ܘܥܰܠܘ ܫܰܦܝܺܪ̈ܶܐ ܠܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘܒ̈ܶܐ܀     

262 –

      ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܫܬܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ:

      ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܥܶܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 

      ܘܰܒܪ̈ܰܡܫܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܨܰܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܕܶܢܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: 

      ܘܰܒܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ ܘܒܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܀

362 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܐܰܝܬܝܺ ܗܘܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܠܐܳ ܡܶܕܶܡ:   

      ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܚܶܡ ܫܳܥ̈ܶܐ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܪܳܙܳܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀  

462 – ܕܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܘܕܡܝܪ̈ܬܗ :

      ܐܳܦ ܗܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܰܦܝܺܪ ܘܰܡܠܐܶ ܬܶܗܪܳܐ:  

      ܕܐܶܢܗܽܘ ܕܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗ̇. 

      ܪܶܗܛܰܬ ܫܰܒܬܳܐ ܘܫܰܦܝܺܪ ܪܶܗܛܰܬ ܒܶܫܬܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ:

      ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܝܰܗܒܠܳܗ̇ ܢܝܳܚܳܐ ܘܩܳܡܰܬ܀

562 –

      ܛܳܒ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܛܳܒ ܫܰܦܝܺܪܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܕܐܶܬܳܬ:     

      ܘܰܗܘܳܬ ܡܰܬܠܐܳ ܕܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܬܰܟܪܶܙܝ.   

      ܬܰܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ:   

      ܘܐܰܥܶܠܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܡܝܳܢܶܐ.

662 –

      ܢܐܺܬܽܘܢ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܦܺܝܢ̈ܟܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܐܝܺܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.     

      ܢܶܥܠܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܒܐܺܝܩܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.

      ܢܺܐܬܽܘܢ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܦܳܥ̈ܠܐܶ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܒܐܽܘܟܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ:  

      ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܪܳܓܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܟ ܒܳܗ̇ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ܀     

762 –

      ܢܐܺܬܘܽܢ ܛܰܗܪ̈ܶܐ ܒܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܡܝܺܡ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ:   

      ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܕܢܚܳܐ ܟܰܕ ܐܝܺܡܳܡܳܐ ܕܒܺܝܪܳܐ ܥܰܡܳܗ̇.     

      ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܥܪܒܳܐ ܘܬܰܝܬܶܐ ܠܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܐܳܦ ܗܽܘ:     

      ܕܚܰܝܳܒ ܢܰܘܕܶܐ ܠܚܰܝܠܐܳ ܟܰܣܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܶܠܝܳܐ.    

862 –

      ܢܘܽܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ:

      ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܐܳ܀ 

      ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ:

      ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܝܺܢ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.

962 –

      ܫܡܰܝܳܐ ܒܟܶܢܫܶܝ̈ܗ̇ ܬܗܽܘܡܳܐ ܒܪ̈ܰܚܫܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܒܚܽܘܡܳܗ̇.  

      ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܡܰܫܒ̈ܶܐ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܒܪܶܗܛܳܐ ܘܪ̈ܰܥܡܶܐ ܒܩ̈ܳܠܐܶ. 

      ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܘܽܡܩܳܐ ܦܬܳܝܳܐ ܘܐܘܽܪܟܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ.  

      ܢܶܩܥܽܘܢ ܫܘܽܒܚܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ܀     

 

( ܡܺܐܡܪܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘܡ̈ܝ ܫܒܘܥܳܐ ܡܶܢ ܢܘܽܣܟܳܐ ܕܰܣܒܝܺܪܝܺܢܳܐ ܕܒܫܰܢܰܬ 8641 ܕܡܳܪܰܢ ،*ܟܬܝܒ ܘܗܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܫܝܺܫܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܽܘܢܰܐܠ ܣܒܝܺܪܝܺܢܳܝܳܐ ܕܒܰܣܘܺܝܣܪܰܐ ܥܳܡܰܪ ܢܣܝܺܒ)

 

      -#1-
ܬܘܒ

ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܩܕܡ̄: ܓܘܢܝ̈ܬܐ

1-

      ܩܰܪܶܒܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܘ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ.     

      ܠܝܺܚܺܝܕܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀  

2 –

      ܩܰܪܶܒܘ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ.   

      ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ     ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀  

3 –

      ܢܩܰܪܶܒ ܟܽܠܰܢ ܒܳܥܘܽܬܳܐ  ܚܠܳܦ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ.

      ܕܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܘܽܗܪܳܐ  ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀   

4 –

      ܢܩܰܪܶܒ ܫܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ    ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܣܓܝܺܕܬܳܐ.   

      ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀   

5 – ܐܚܪܬܐ :

      ܐܰܦܶܣ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܕܐܶܓܕܽܘܠ ܠܳܗ̇ ܟܠܝܺܠ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ. 

      ܠܐܶܡܳܐ ܕܙܰܝܚܰܬ ܘܰܛܥܶܢܬܳܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀ 

6 –

      ܐܰܦܝܺܣܘ ܥܰܡܰܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ  ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ.   

      ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܫ̈ܐܶ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܣܒܰܠܬܽܘܢ܀ 

7 –

      ܢܰܦܺܝܣ ܟܽܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܚܠܳܦ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ.

      ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ  ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ܀    

8 –

      ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܦܺܝܣ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ  ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܐܶܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.    

      ܘܥܰܡܶܗ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ     ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ܀  

9 – ܐܚܪܬܐ:

      ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ     ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ.

      ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇      ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀ 

01 –

      ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܘܽܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ     ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ.   

      ܘܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ    ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܀   

11 –

      ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ     ܠܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܰܫܟܶܒܘ.    

      ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ  ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀    

21 –

      ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܦܽܘܡ̈ܰܝܢ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ     ܕܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܐܳ ܫܳܠܶܝܢ. 

      ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀   

31 – ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ:

      ܛܘܽܒܰܝܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܒܶܟܝ ܐܶܫܬܰܠܰܡ̈ܝ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ.    

      ܕܰܢܒܺܝ̈ܐܶ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ    ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ܀   

41 –

      ܘܒܶܟܝ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ    ܕܐܶܬܡܰܠܰܠܘ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ.    

      ܘܐܶܬܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ      ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܀

51-

      ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡ ܐܽܘܚܕ̈ܳܬܳܐ    ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.  

      ܥܕܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܝܺܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ      ܘܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܛܘܽܒ̈ܶܐ܀

61

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ  ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.

      ܕܟܰܕ ܐܝܺܬܰܘܗܝ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܐܰܒܽܘܗܝ      ܕܢܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀   

71 – ܐܚܪܬܐ :

      ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܚ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܡܰܕ     ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ.   

      ܐܝܺܠܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ   ܕܰܛܥܺܝܢ ܕܶܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀

81 –

      ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܚܙܳܐ    ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܣܶܒܠܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ.

      ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܝܺܩܺܝ   ܕܰܣܒܺܝ̈ܣܳܢ ܒܳܗ̇ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ܀

91 –

      ܓܶܙܬܳܐ ܕܛܰܐܠܐܳ ܕܒܶܝܬ ܓܶܕܥܽܘܢ  ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܶܛܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.    

      ܘܩܘܽܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܶܐܠܝܺܫܰܥ     ܕܒܶܗ ܡܶܠܚܳܐ ܡܰܐܣܝܳܢܺܝܬܳܐ܀   

02 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ  ܒܥܘܽܒܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ.    

      ܘܐܶܬܝܺܠܶܕ ܡܶܢܶܟܝ ܒܰܒܣܰܪ ܗܰܘ ܝܰܠܕܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ.    

12 –

      ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܫܳܠܘܽܚܶܗ      ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐܳ܀    

22 – ܕܣܗ̈ܕܐ :

      ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.  

      ܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ      ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀ 

32 –

      ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐܶ ܕܠܐܳ ܡܽܘܡܳܐ.  

      ܒܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ     ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ.    

42 –

      ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܫܰܡܶܫܬܽܘܢܳܗ̇    ܒܓܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܛܘܽܒܳܢ̈ܶܐ.   

      ܣܶܠܩܰܬ ܓܶܕܠܰܬ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ  ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

52 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ      ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܢܰܨܰܚ ܕܘܽܟܪܳܢܟܽܘܢ.  

      ܘܰܠܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ ܕܟܰܠܶܠܟܽܘܢ   ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀     

62 –

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܨܠܘܽܬܟܽܘܢ  ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܝܺܕ܀     

72 – ܐܚܪܬܐ :

      ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ  ܒܰܕܡܳܐ ܕܐܰܪܕܺܝܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.    

      ܕܰܚܙܰܐܘܽܗ̇ ܠܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܘܙܰܒܢܽܘܗ̇ ܒܕܶܡܗܽܘܢ ܚܰܒܝܺܒܳܐ܀ 

82 –

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܐܳ ܕܚܰܝܶܠܟܽܘܢ   ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ.    

      ܩܢܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܙܳܟܽܘܬܳܐ  ܕܚܰܕܝܰܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܰܪܥܳܐ.    

92 –

      ܘܰܫܩܰܠܬܽܘܢ ܟܠܝܺܠܐܳ ܕܰܡܥܺܝܩ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܦܳܠܚ̈ܰܘܗܝ܀    

      ܣܒܰܪ ܠܶܗ ܕܰܙܟܳܐ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܟܽܘܢ  ܘܫܰܢܶܩܬܽܘܢܳܝܗܝ ܘܗܳܐ ܡܰܝܠܶܠ.    

03 –

      ܒܚ̈ܰܝܰܝܟܽܘܢ ܫܰܦܶܠܬܘܽܢܳܝܗܝ   ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܒܗܶܬܬܽܘܢܳܝܗܝ. 

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ    ܕܐܰܫܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܀

13 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ    ܠܐܰܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ.  

      ܒܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ  ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܽܘܛܳܠܐܳ.  

23 –

      ܒܟܽܘܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܚܳܒ ܘܐܶܫܬܰܦܰܠ   ܘܰܒ̈ܛܶܠܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ܀ 

33 – ܕܬܝܒܘܬܐ :

      ܟܡܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܝܺܬ ܒܶܗ ܒܝܰܡܳܐ    ܘܠܐܳ ܡܰܪܘܰܚ ܠܰܕܪܳܕܶܐ ܒܶܗ.     

      ܕܡܰܢ ܕܰܒܡܳܐܢܶܗ ܠܐܳ ܢܳܣܶܒ      ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܒܨܶܗܝܶܗ ܡܳܐܶܬ.   

43 –

      ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܠܐܳ ܦܳܠܰܚ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܒܶܕ܀ 

      ܢܶܗܘܶܐ ܣܝܺܡ ܠܳܟ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ      ܪܶܢܝܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ.    

53 –

      ܘܡܳܐ ܕܰܡܠܰܘܶܝܬ ܥܰܢܝܺܕܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܕܐܳܦ ܐܰܢܬ ܡܶܬܠܰܘܶܝܬ.

      ܘܰܒܟܺܝ ܘܰܠܐܝܺ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ    ܘܰܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ܀    

63 –

      ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܢܳܬܪܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.

      ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܫܶܒ ܡܰܘܬܳܐ  ܠܐܳ ܬܟܝܺܠ ܐܰܢܬ ܕܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐܰܢܬ.  

73 –

      ܒܥܺܝ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܬܝܳܒܘܽܬܳܐ      ܕܬܺܚܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀ 

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܕܐܰܫܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ.  

83 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ   ܕܐܝܺܬܶܝܗ̇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.    

      ܕܰܡܪܰܚܦܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀

83 -ܐܚܪܬܐ :

      ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ    ܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ.     

      ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܐܳܦܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܐܰܢܬ    ܗܳܐ ܬܥܝܺܫ ܐܰܢܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ܀    

93 –

      ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܒܳܥܶܝܬ ܕܬܶܚܛܶܐ    ܡܽܘܢ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢ ܡܶܬܚܰܦܛܰܬ .     

      ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܳܥܶܝܬ ܕܰܬܬܽܘܒ   ܠܐܳ ܬܟܺܝܠ ܐܰܢܬ ܐܶܢ ܣܳܐܶܒ ܐܰܢܬ܀    

04 –

      ܚܙܺܝ ܠܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܝܳܬܶܒ     ܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܒܝܰܡܳܐ.   

      ܕܥܰܡܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ     ܟܰܕ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐܗܝ܀ 

14 –

      ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ     ܘܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ.     

      ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܕܐܶܫܰܒܚܳܟ    ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ܀  

24 – ܐܚܪܬܐ :

      ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ     ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܢܶܫ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. 

      ܘܐܰܪܡܳܐ ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܟ  ܘܰܬܟܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܠܶܒܳܟ܀  

34 –

      ܠܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܦܰܓܪܳܟ ܩܳܐܶܡ ܘܠܶܒܳܟ ܦܳܗܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ.   

      ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܓܘܽܫܡܳܟ ܥܽܕܬܳܐ  ܘܗܰܝܟܠܐܳ ܫܒܝܺܚܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܀    

44 –

      ܚܠܳܦ ܦܺܝܪܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܡܳܟ  ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܟ.  

      ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܟ    ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ܀   

54 –

      ܪܰܒ ܗܽܘ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ  ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢܶܐ.    

      ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܚܶܒܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀

64 – ܐܚܪܬܐ :

      ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܢ     ܘܰܕܬܶܪܓܰܙ ܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ.

      ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܡܠܶܝܬ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܘܠܐܳ ܡܶܬܕܰܠܚܳܐ ܫܰܦܝܽܘܬܳܟ܀   

74 –

      ܐܰܢܬ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ     ܘܛܘܽܦܬܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ ܥܰܘܠܰܢ:   

      ܕܰܚܕܳܐ ܛܘܽܦܬܳܐ ܠܐܳ ܡܰܨܝܳܐ  ܕܰܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܕܠܽܘܚ܀

84 –

      ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܳܐ ܛܘܽܦܬܳܐ  ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܝܺܒ ܒܰܢܒܺܝܳܐ.

      ܥܰܘܠܐܳ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܐܶ ܡܶܫܟܰܚ      ܕܢܶܕܠܽܘܚ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀

94 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝܳܐܐ    ܕܰܫܦܺܝܥ ܗܽܘ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.    

      ܘܠܐܰܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܐܝܺܩܳܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀    

05 – ܐܚܪܬܐ :

      ܐܳܘ ܠܳܟ ܪܳܚܶܡ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ  ܐܰܝܬܳܐ ܟܽܘܠܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ.     

      ܕܰܨܠܺܘܬܳܐ ܗܺܝ ܠܳܘܝܳܐ ܠܳܟ     ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܝܺܕ.     

15 –

      ܠܐܳ ܬܶܬܥܰܘܰܟ ܚܰܟܝܺܡܳܐ    ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܠܐܳ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.  

      ܠܐܳ ܬܶܚܫܽܘܒܳܝܗܝ ܒܶܛܠܳܢܳܐ      ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܨܰܠܐܶ ܐܰܢܬ.  

25 –

      ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܬ    ܣܝܺܡܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܀     

      ܓܢܽܘܒ ܠܳܟ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ      ܘܥܽܘܠ ܨܰܠܐܳ ܒܳܗ̇ ܠܐܰܠܳܗܳܐ܀    

35 –

      ܒܳܥܘܽܬܳܟ ܠܐܳ ܐܢܳܫ ܓܳܢܶܒ      ܘܰܨܠܽܘܬܳܟ ܠܐܳ ܡܶܬܚܰܠܨܳܐ.     

      ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ  ܗܰܝܟܠܐܳ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀     

45 –

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ   ܠܐܳ ܡܳܐܶܬ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܛܡܺܝܪܳܐ.   

      ܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀   

55 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.

      ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ   ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ.   

      ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܰܠܳܗܽܘܬܗܶ܀     

65 – ܐܚܪܬܐ :

      ܐܰܨܶܕ ܗܰܘܢܳܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ    ܕܠܐܳ ܢܶܦܗܶܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.     

      ܠܰܝܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܠܐܳ ܥܳܒܰܪ     ܐܶܠܐܰ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀   

75 –

      ܠܰܝܬ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ  ܐܶܠܐܳ ܕܰܣܡܺܝܟ ܥܰܠ ܩܘܽܫܬܳܐ܀ 

      ܗܺܘܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܘܐܳܦ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ. 

85 –

      ܘܠܐܳ ܬܒܰܚܶܢ ܥܰܘܳܠܐܳܝܺܬ   ܟܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

      ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܗܳܕܶܐ ܣܳܥܰܪ ܐܰܢܬ     ܠܐܳ ܚܳܣܪܺܝܢ ܠܳܟ ܣܽܘܓܦܳܢ̈ܶܐ܀  

95 –

      ܡܳܐ ܕܚܳܣܶܡ ܐܰܢܬ ܒܰܟܢܳܬܳܟ     ܢܝܳܚܳܐ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ.    

      ܘܡܳܐ ܕܣܘܽܪ̈ܚܳܢܶܐ ܬܳܢܶܐ ܐܰܢܬ     ܕܐܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐܳ ܩܰܪܝܺܒܺܝܢ.  

06 –

      ܟܶܢܳܪܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܟ     ܠܰܙܡܳܪܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܀ 

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܟ    ܟܡܳܐ ܣܳܒܠܰܬ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.   

16 –

      ܡܳܐ ܕܰܚܛܰܘ ܠܳܟ ܪܳܓܶܙ ܐܰܢܬ    ܘܡܳܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢܬ.   

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܟܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܗܝ ܥܰܠ ܒܝܺܫܘܽܬܰܢ܀  

26 – ܐܚܪܬܐ:

      ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܐܰܚܽܘܗܝ   ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܐܰܠܳܗܳܐ.     

      ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܺܝܫ ܠܰܟܢܳܬܶܗ     ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܢܳܝܰܐ ܗ̄ܘ܀

36 –

      ܒܬܽܘܠܐܳ ܕܰܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ   ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܢܙܺܝܪ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ. 

      ܕܫܳܗܰܪ ܘܰܕܠܝܺܚ ܒܰܚܣܳܡܳܐ     ܠܫܺܐܕܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܥܺܝܪܽܘܬܶܗ܀    

46 –

      ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܒܰܚܙܳܬܶܗ  ܘܡܳܚܶܐ ܒܣܶܬܪܐ ܠܶܫܳܢܶܗ.    

      ܦܰܚܳܐ ܕܨܳܠܐܶ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ   ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܦܶܟ ܨܳܐܶܕ ܠܶܗ܀    

56 –

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܰܒܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ    ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.    

      ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ  ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܀ 

66 – ܐܚܪܬܐ :

      ܐܳܘ ܕܰܡܨܰܠܐܶ ܠܐܰܠܳܗܳܐ     ܠܐܳ ܬܨܰܚܶܐ ܒܠܶܒܳܟ ܠܐܰܚܽܘܟ.     

      ܠܐܳ ܓܶܝܪ ܫܳܒܩܳܐ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ     ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܰܟܝܳܐ܀     

76 –

      ܐܳܘ ܕܰܡܦܺܝܣ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ      ܗܳܐ ܫܠܰܕܳܐ ܫܰܕܝܳܐ ܒܠܶܒܳܟ.   

      ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܠܐܰܚܽܘܟ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ      ܘܨܰܠܐܳ ܠܡܳܪܳܟ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ܀

86 –

      ܒܝܺܫ ܗܽܘ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܘܐܳܦ ܚܶܡܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܟܝܺܢܳܐ.   

      ܣܰܒ ܠܳܟ ܓܶܐܪܳܐ ܫܕܺܝ ܒܰܐܚܽܘܟ ܘܠܐܳ ܬܶܫܕܶܐ ܒܶܗ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ.     

96 –

      ܓܶܐܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܫܕܶܐ ܒܶܗ    ܠܓܽܘܫܡܶܗ ܢܳܩܶܫ ܒܰܪܳܝܳܐ.    

      ܘܐܶܢ ܬܶܫܕܶܐ ܒܶܗ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ      ܠܠܶܒܶܗ ܢܳܩܫܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ܀     

07 –

      ܠܐܳ ܡܶܬܩܰܒܠܐܳ ܒܳܥܽܘܬܳܟ  ܟܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ.    

      ܠܐܳ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܟ     ܟܡܳܐ ܕܠܐܰܚܽܘܟ ܣܳܢܶܐ ܠܶܒܳܟ.   

17 –

      ܠܐܳ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܠܐܰܚܽܘܟ ܠܐܳ ܡܶܬܪܰܥܶܝܬ.    

      ܠܐܳ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ    ܟܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ ܒܠܶܒܳܟ ܒܳܐܶܬ܀ 

27 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. 

      ܛܳܒܳܐ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ  ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ. 

      ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ     ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܀ 

37 – ܐܚܪܬܐ :

      ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ    ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ.    

      ܘܰܠܝܰܡܳܐ ܣܰܓܝܺ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ܀

47 –

      ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ ܘܰܥܛܝܺ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 

      ܘܠܐܳ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ    ܕܒܰܚܢܳܢܳܟ ܗܽܘ ܐܶܬܬܰܩܢܶܬ܀

57 –

      ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܪܰܝܬܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܒܰܨܠܶܡ ܝܳܬܳܟ ܟܰܢܝܺܬܳܢܝ.    

      ܘܣܳܡܬܳܢܝ ܒܓܰܢܰܬ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ    ܕܐܶܗܘܶܐ ܦܳܥܠܐܳ ܟܰܫܝܺܪܳܐ܀ 

67 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ.

      ܕܗܺܝ ܩܳܝܡܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܚܰܣܝܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܀    

77 – ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

      ܐܳܘ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܝܺܬܳܐ ܕܰܥܢܰܕ     ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܳܐ ܦܘܽܪܫܳܢܳܟ. 

      ܠܐܳ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܒܠܐܳ ܪܰܒܳܐ    ܕܠܐܳ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܥܰܢܝܺܕܳܐ.  

87 –

      ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܐܰܠܳܗܳܐ  :ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ܀  

      ܥܒܶܕ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ  ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܦܘܽܪܫܳܢܳܐ.  

97 –

      ܘܰܩܪܺܝ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܟ      ܠܒܶܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.

      ܫܡܶܗ ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ  ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ܀

08 –

      ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ  ܡܚܰܣܶܐ ܠܶܗ ܠܡܺܝܬܳܟ ܕܰܥܢܰܕ.

      ܣܝܺܡ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ     ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ.    

18 –

      ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ     ܐܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀   

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ      ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ.     

28 –

      ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ    ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܀    

      ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ  ܥܰܡܳܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ܀    

38 – ܕܩܝܡܬܐ :

      ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܚܰܒܫܽܘܗܝ ܠܝ̈ܺܛܶܐ ܠܓܰܢܒܳܪܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ.   

      ܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܘܩܰܝܳܡ ܛܰܒܥܶܗ   ܕܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܥܒܰܪ ܗܘܳܐ܀     

48 –

      ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ     ܘܠܐܳ ܚܰܘܺܝ ܬܪܰܥ ܡܰܦܩܰܬܗ.   

      ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ  ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܐܶ ܠܐܳ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ܀

58 –

      ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ    ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܣܰܝܶܟ ܢܰܦܫܶܗ.  

      ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ    ܘܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀   

68 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܘܽܟܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ   ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ.

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ  ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܀    

78 – ܐܚܪܬܐ:

      ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܕܺܝܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ   ܘܝܰܒܶܒܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.    

      ܕܩܳܡ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ  ܘܰܥܛܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ܀    

88 –

      ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ  ܠܗܰܘ ܒܘܽܟܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܽܬܳܐ.    

      ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ     ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ܀    

98 –

      ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. 

      ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܀     

09 –

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܥܺܐ̈ܕܶܐ      ܘܰܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ. 

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ     ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀  

19 – ܐܚܪܬܐ :

      ܠܰܚܠܽܘܠܳܟ ܒܰܪ ܥܶܠܳܝܳܐ ܐܶܙܕܰܡܰܢܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ. 

      ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ      ܩܝܳܡܬܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀   

29 –

      ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪܘ ܠܢܶܫ̈ܶܐ  ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ̈ܝ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ.   

      ܚܕܺܝܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܐܶܬܠܰܒܰܒܘ    ܕܗܳܐ ܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀  

39 –

      ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܐܶܡܰܪ ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ      ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ.  

      ܬܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܙܰܘ ܩܰܒܪܳܐ      ܕܫܰܒܩܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ. 

49 –

      ܘܦܽܘܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ  ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀    

      ܗܶܕܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ.   

59 –

      ܝܺܚܝܺܕܳܐ ܒܪܳܗ̇ ܕܐܺܝܬܽܘܬܳܐ  ܐܠܰܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ.  

      ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ    ܫܘܽܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀    

 

ܫܠܶܡܝ̈ ܒܳܥܘ̈ܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܐܒܝܠܳܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܢܘܽܣܟܳܐ ܒܚܺܝܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܳܘܣ ܕܐܰܕܺܝܰܐܡܰܢ ܕܝܰܘܡܳܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܗܳܘܠܐܰܢܕܰܐ ܫܟܺܝܚ. ܘܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܬܰܚܘܒܳܐ ܕܰܠܐܝܺ ܒܛܘܟܳܣܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܘܽܣ̈ܟܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܗܘܠܐܢܕܰܐ ܫܢܰܬ 1991 ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ.

 

ܬܘܒ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܒܠܝ

 

ܩܕܡܝܬ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ

1 :

      ܛܘܒܰܝܟܝ ܐܳܘ ܡܰܪܝܰܡ   ܕܒܶܟܝ ܗܽܘ ܐܶܬܦܰܫܰܩܘ. 

      ܐܪ̈ܙ̈ܐ ܘܦܶܠܐܳ̈ܬܐ   ܕܡܰܠܶܠܘ ܚܰܙܳܝ̈ܐ܀     

2 :

      ܡܽܘܫܶܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗܘܳܐ     ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ.    

      ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܣܶܒܠܬܳܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܒܩܺܐܒܘܽܬܐ܀    

3 :

      ܚܰܙܩܺܐܝܠ ܒܬܰܪܥܳܐ    ܕܰܚܬܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ. 

      ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ  ܒܝܰܠܕܶܟܝ ܫܠܶܡܘ ܗܘܰܘ ܐܪ̈ܳܙܰܝܗܘܽܢ܀    

4 :

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܰܒܳܐ    ܕܫܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ.    

      ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ    ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ.

      ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܘܽܟܪܳܢܶܗ     ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀    

5 : ܕܣܗܕ̈ܐ :

      ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ  ܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.    

      ܕܰܢܚܶܬܘ ܒܰܐܓܘܽܢܐ    ܠܘܽܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ܀

6 :

      ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܝܠܶܠ  ܩܘܽܕܡܰܬ ܓܘܽܪܢܰܝ̈ܟܘܢ.

      ܨܠܝܺܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

7 :

      ܢܣܰܒܬܘܽܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ    ܒܣܶܕܪܳܐ ܕܰܩܪܳܒܐ.

      ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܶܗ   ܒܗܶܬ ܘܐܰܚܦܰܪ ܩܘܽܕܡܰܘ̄ 

8 :

      ܫܘܽܪܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܐܰܬܪܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ.

      ܩܘܽܡܘ ܟܰܫܝܪܳܐܝܺܬ     ܛܰܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܟܰܪܟܰܢ܀  

9 :

      ܕܠܐܳ ܢܶܥܘܠ ܓܰܝܣܳܐ   ܕܰܨܗܶܐ ܠܚܽܘܒܳܠܰܢ.    

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܠܐܳ   ܕܚܰܝܠܟܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ܀   

01 :

      ܘܩܳܡܬܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ  ܠܘܽܩܒܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ.   

      ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܢܳܨܰܚ     ܫܪܳܪܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ.     

ܨܠܘܽܬܟܽܘܢ ܬܩܽܘܡ̄ ܒܰܐܦ̈ܰܝܢ: ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܐ ܘܰܒܗܰܘ܀

11 : ܕܬܝܒܘܬܐ

      ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܝܺܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ   ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܘܽܡ ܕܺܝܢܳܐ. 

      ܪܰܒܰܬ ܟܪܺܝܟܝܺܢ ܠܝܺ    ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܩܘܽܛܪܳܓܐ܀ 

21 :

      ܡܰܠܶܠ ܚܠܳܦܰܝ ܐܰܢܬ  ܣܢܝܺܓܪܐ ܕܒܳܟ ܛܶܦܣܶܬ.     

      ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܝܢ ܬܰܡܳܢ    ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܀ 

31 :

      ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܒܦܘܽܪܣܳܝܐ   ܩܕܳܡܰܝܟ ܝܶܫܘܽܥ ܡܳܪܝ.

      ܬܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܠܝ ܐܰܢܬ  ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ܀

41 :

      ܡܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܬܰܡܳܢ    ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܠܣܶܡܳܠܐܳ.     

      ܘܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܢܶܪܥܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀  

51 :

      ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܐܰܫܘܳܢܝ   ܪܳܥܝܐ ܫܡܰܝܳܢܐ.

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ   ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܀    

61 :

      ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܘܽܒ ܕܢܺܐܬܶܐ  ܢܚܰܕܶܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.

      ܠܶܗ ܫܘܒܚܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ      ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܩܘܽܕܫܳܐ܀     

71 : ܐܚܪܬܐ:

      ܪܽܘܚܳܐ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܢܳܫܒܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.    

      ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ      ܝܳܗܒܳܐ ܠܢܰܨܺܝܚ̈ܐ܀     

81 :

      ܚܰܕܳܢ ܦܳܪܘܩܰܢ  ܥܰܡܗܘܽܢ ܒܰܓܢܘܽܢܐ.  

      ܘܰܪܕ̈ܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܐ  ܘܦܰܩܚ̈ܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܐ܀   

91 :

      ܒܡܰܪܓܐ ܡܶܠܐ ܚܰܝ̈ܐ    ܪܶܥܳܝܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ.

      ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܶܐ ܕܥܰܡܗܘܢ ܢܶܬܒܰܣܰܡ܀

02 :

      ܐܳܐܰܪ ܕܢܘܚܳܡܐ   ܪܳܣܡܳܐ ܠܗܘܽܢ ܛܰܠܐܳ. 

      ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܬܳܐ ܒܫܘ̣ܽܦܪܶܗ ܠܗܺܘܢܡܰܦܨܰܚ    

12 :

      ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ   ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.  

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ  ܐܽܘܟܠܐܳ ܢܣܰܒܰܥ ܠܰܢ܀  

22 :

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ  ܫܶܩܝܳܐ ܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ.  

      ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ      ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀     

32 : ܐܚܪܬܐ:

      ܝܰܡܳܐ ܕܠܐܳ ܚܳܣܰܪ  ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. 

      ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܣܢܝ̈ܩܶܐ     ܒܣܘܽܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܘܬܳܟ܀

42 :

      ܘܰܒܝܘܽܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ    ܢܶܚܕܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.   

      ܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܙܺܝܙ     ܚܰܘܒ̈ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܢ܀    

52 :

      ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ.    

      ܕܥܰܙܺܝܙ ܩܫܶܐ ܕܺܝܢܳܟ     ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܘܳܠܐܳ ܀  

62 :

      ܠܐ ܐܶܒܥܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ  ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܝܪܳܐ.    

      ܕܥܰܠ ܠܐܳ ܪܰܚܶܡ ܗܘܳܐ   ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܐܳ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀ 

72 :

      ܥܰܡ ܗܰܘ ܠܳܥܳܙܳܪ      ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. 

      ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܐ     ܐܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ܀

82 :

      ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.   

      ܘܠܐܰܒܽܘܟ ܐܝܩܳܪܐ ܠܪܽܘܚܳܟ ܪܘܽܡܪܳܡܳܐ.   

      ܘܰܥܠܰܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ܀ 

92 : ܕܥܢܝ̈ܕܐ :

      ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܰܩܶܕ ܒܥܶܠܝܬܳܐ.    

      ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ  ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗ ܠܕܘܽܟܪܳܢܝ    

03 :

      ܥܕܰܡܐ ܠܡܶܐܬܝܺܬܗ    ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢܘܚܳܡܳܐ.    

      ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܠܦܳܪ̈ܘܫܶܐ ܕܝܳܬܪܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀     

13 :

      ܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ     ܘܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܚܘܣܳܝܳܐ.   

      ܕܡܶܬܕܟܰܪ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ܀ 

23 :

      ܚܳܕܶܝܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ   ܘܪܳܘܙܝܺܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.     

      ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ      ܕܰܠܗܘܽܢ ܩܪܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢ܀

33 :

      ܕܢܶܗܘܘܽܢ ܡܶܬܒܰܣܡܝܺܢ ܒܕܶܒܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.     

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ   ܕܢܰܚܶܡ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ܀  

43 :

      ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܘܽܢ ܣܰܒܪܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܘܚܳܡܶܗ.  

      ܘܐܳܬܶܐ ܡܢܰܚܶܡ ܠܗܘܽܢ  ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀ 

53 :  ܐܚܪܬܐ :

      ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ      ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.     

      ܘܐܰܣܓܳܐ ܫܘܒܩܳܢܳܐ     ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀   

63 :

      ܠܗܳܝ ܐܶܣܛܠܐܳ ܠܶܒܫܶܬ ܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡ ܕܐܶܚܛܶܐ.   

      ܗܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ  ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܘܚܳܡܳܐ܀   

73 :

      ܕܳܢܚܝܺܢ ܕܝܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ    ܘܗܳܘܶܐ ܢܘܚܳܡܳܐ.

      ܘܡܶܬܦܰܪܥܝܺܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ    ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ 

83 :

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܩܳܠܐܳ   ܕܩܳܪܶܐ ܠܥܰܢܝ̈ܕܶܐ.

      ܘܩܳܝܡܝܺܢ ܕܠܐܳ ܚܒܳܠܐܳ    ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀ 

93 : ܕܟܗ̈ܢܐ :

      ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ     ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܘܣܳܡ̈ܶܐ.   

      ܠܬܰܡܳܢ ܡܶܬܡܰܢܥܝܺܢ   ܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ܀  

04 :

      ܘܙܳܡܪܝܺܢ ܕܠܐܳ ܫܶܠܝܳܐ    ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܘܽܢ.    

      ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܘܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ܀    

14 :

      ܒܰܝܢܳܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ  ܒܰܡ̈ܛܰܐܠܐܶ ܢܶܗܘܘܽܢ.   

      ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ     ܘܕܳܝܨܺܝܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ܀    

24 :

      ܟܳܗܢ̈ܐ ܡܳܪܝ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܪܰܚܦܽܘܟ.  

      ܕܰܫܗܰܪܘ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܟ  ܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

34 :

      ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܳܐ   ܕܰܢܚܶܬ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ  

      ܘܒܰܝܰܐܐ ܠܕܰܐܒܺܝܠܝܺܢ    ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.  

      ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܡܰܘܬܗ  ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܀   

44 : ܐܚܪܬܐ :

      ܟܳܗܢ̈ܐ ܡܳܪܝ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ. 

      ܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܘܽܟܪ̈ܶܐ   ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ܀

54 :

      ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܘܽܢ ܟܳܗܢܳܐ  ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ.  

      ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀     

64 :

      ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܬܳܐ     ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ.   

      ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐܳ ܡܰܡܠܶܟ     ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܘܽܬܳܐ܀

74 :

      ܒܗܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ  ܒܰܝܢܳܬ ܐܝ̈ܠܳܢܶܐ.

      ܥܰܡ ܐܰܒܪܰܡ ܘܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܢܶܪܽܘܙܽܘܢ.  

      ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܐܳ ܩܶܢܛܳܐ ܐܳܦܠܐܳ ܣܘܪܳܕܳܐ܀ 

84 : ܕܩܝܡܬܐ :

      ܝܰܘܡܳܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ  ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ.    

      ܘܐܶܒܠܐܳ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐܳ܀    

94 :

      ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܚܰܒܝ̈ܒܶܐ.  

      ܚܰܢܳܢ ܒܠܝܺܠ ܘܰܒܣܝܺܪ ܘܥܰܡܗ ܩܰܝܳܦܳܐ܀

05 :

      ܕܰܗܘܰܘ ܕܰܓ̈ܠܐܶ  ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.  

      ܘܛܰܒܥܰܝ̈ܗܘܽܢ ܣܳܗܕ̈ܝܺܢ ܥܰܠ ܟܰܕܳܒܘܽܬܗܽܘܢ܀  

15 :

      ܝܰܘܡܳܢ ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇.  

      ܕܰܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܩܳܡ ܠܶܗ    ܘܦܰܪܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܛܘܽܥܝܰܝ܀

25 :

      ܘܰܦܨܺܝܚܳܐ ܘܚܳܕܝܳܐ ܘܙܳܡܪܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.   

      ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܠܕܳܐ  ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܀    

35 :

      ܕܰܒܝܰܕ ܢܘܚܳܡܶܗ ܚܰܕܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ.

      ܘܠܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܗ   ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ܀  

 

ܫܠܡ

ܒܥܘܽܕܪܳܢ ܡܳܪܢ ܒܳܥܘ̈ܬܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐܝܬ ܘܰܡܦܰܪܫܳܐܝܬ.

ܘܐܰܝܕܳܐ ܒܳܥܘܬܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ. ܠܐܳ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܥܰܡ ܫܚܺܝܡ̈ܐ. ܒܐܠܶܝܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ. ܚܕܳܐ ܠܣܘܽܬܳܪܳܐ .ܘܰܚܕܳܐ ܒܐܠܝܐ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܟܠ ܐܠܝܳܐ ܚܕܳܐ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܐܠܝܳܐ ܕܰܥܪܘܽܒܬܳܐ ܚܕܳܐ ܠܰܨܠܝܒܐ .ܘܰܒܝܘܡ ܫܰܒܬܐ ܒܰܬܠܳܬܫ̈ܥܝܢ ܚܕܳܐ ܠܟܳܗܢ̈ܐ܀