ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ ܕܣܝܡ ܠܐܢܫ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܪܘܢ

Maronite Chronicle (after 664)

  1. Brooks, Chronica Minora II, 43-74. Translation:Palmer,Seventh Century, 29-35 (partial). 

 

ܡܟܬܒ ܙܒ̈ܢܐ

ܕܣܝܡ ܠܐܢܫ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܪܘܢ

 

[ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗܿܘ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܒܗ ܢܒܝܘܬܐ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܡܛܠ] ܨܦܪܐ ܕܥ̈ܙܐ ܕܐܬܼܐ ܘܩܼܛܠ ܠܕܟܪܐ ܠܫܢ̈ܝܐ .ܪܡ. ܡܝܼܬ. ܘܐܬܬܒܪܬܿ ܩܪܝܢܗ ܪܒܬܐܼ. ܘܩܡ .ܕ. ܡܢ ܬܚܘܬܝܗܿ. ܐܡܪ̈[ܚܘ] ܕܝܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ [ܘܐ]ܡܼܠ̈ܟܘ ܒܬܪܗ. ܕܚܕ ܡـ[ܢܗ]ܘܢ ܐܝܬܘܗܝܼ. ܦܛܠـ[ܡܐܘ]ܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ. ܗܢܘ [ܕܝܢ] ܒܪ ܐܪܢܒܐ. ܘܐ[ܡܼـ]ܠܟ܆ ܐܚܕ ܠܐܘܪܫܠܡ ܒܢܟܠܐ. ܘܫܒܼܐ ܡܢ ܬܡܢ ܫܒـ[ܝـ]ܬܐ ܘܐܬܒܗܿ ܒܡـ[ܨܪ]ܝܢ. ܘܡܬܝܕܥ ܗܘܐ ܒـ[ܙܒܢـ]ܐ ܗܿ، ܪܒ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐ ܚܘܢܝܐ ܒܪܗ ܕܝܘܝܕܥ.

ܘܗ̈ܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܐܡܼܠ̈ܟܘ ܒܬܪ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܒܡܩܕܘܢܝܐܼ. ܐܡܠܼܟ ܦܠܝܦܘܣ ܕܗܼܘ ܐܪܝܕܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܝܠܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܘܒܐܣܝܐܼ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ. ܘܒܡܩܕܘܢܝܐܼ ܩܣܢܕܪܘܣ܇ ܘܒܣܘܪܝܐ ܣܠܘܩܘܣ..

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܟܠܠ. ܘܐܬܩܪܝܬ ܥܠ ܫܡܗܼ ܐܢܛܝܘܟܝܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܝܓ. ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܪ ܠܘܓܘܣ. ܐܡـ[ܠܟ] ܥܠ ܣـ[ܘܪ]ܝܐ ܘܒܒܠ ܣܠܘ[ܩܝـ]ܘܣ ܢܝܩܛܘܪ ܫܢ̈ܝܐ .ܠܒ. ܡـ[ܢ] ܒܬܪ ܕܐܬܝܠـ[ܕ] ܗܘܐ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫ̈ܢܝܐ .ܡܗ. ܘܒܬ[ܪ] ܕܐܡܼܠܟ .ܟܗ. ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܼܬ .ܝܓ. ܫ̈ܢܝܢ. ܘܡܢ ܫܘܪܝܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܇ ܡܫܪܐ ܡܢܝܢܐ ܕܝ̈ܘܢܝܐܿ. ܗܢܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. .

ܟܢܼܫ̈ܢ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܡܢ ܐܕܡ ܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ܆ ܐܠܦ̈ܐ .ܗ. .ܩܨܙ.: ܘܡܢ ܐܘܠܡܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ .ܬܣܛ. ܫ̈ܢܝܢ: ܕܟܢ̈ܫܢ ܐܘܠܡ̈ܦܝܣ .ܩܝܙ. ܘܦܝܫܐ ܚܕܐ ܫܢܬܐ. ܘܡܢ ܕܝܩܕ

Page 44 (to be transcribed)

ܗܝܟܠܐ ܕܫܠܝܡܘܢ. ܪܦ. . ܘܡܢ ܕܐܬܒܢܝ .ܪܘ. .ܐܢ ܗ̣ܘ ܗܟܝܠ ܕܒ̇ܥܐ ܐܢܫ ܕܢܕܥ: ܕܐܝܕܐ ܫܢܬܐ

Page 45 (to be transcribed)

ܘܒܫܢܬ .ܟܛ. ܕܡܢܝܢܐ

Page 46

 [ܝܘ]ܣܦ . . . ܬܐܘܕܘܣ . . . [ܒـ]ܣܘܣ . . . ܚܘܢܝܐ . . . ܕܩܝܘܣ . . . [ܡܢ] ܫܒܛܐ ܕܝܗܘܕܝܐ .ܘ. ܝـ[ܘ]ܢܬܢ . . . ܐܒܪܝ . . . ܐܠܝܫܥ . . . ܚـ[ܢܢܝـ]ܐ . . . ܙܟܪܝܐ . . . ܚܠܩܝܐ . . . ܡـ[ܢ] ܫܒܛܐ ܕܐܝܣܟܪ .ܘ. [ܐܝـ]ܣܚـ[ܩ] . . . ܝܥܩܘܒ . . . ܝܫܘܥ . . . [ܣـ]ܡܒܛ . . . ܫܡܥܘܢ . . . ܠܘܝ . . . ܡܢ ܫܒܛܐ ܕܙܒܘܠܘܢ .ܘ. ܝܗܘܕܐ . . . ܝܘܣܦ . . . ܫܡܥܘܢ . . . ܙܟܪܝܐ . . . ܫܡܘܐܝܠ  . . . ܫܬܡܝܐ  . . . ܘܡܢ ܫܒܛܐ ܕܓܕ .ܘ. ܣܡܒܛܝܐ  . . . ܨܕܩܝܐ  . . . ܝܥܩܘܒ . . . ܐܝܣܚܩ . . . ܐܣܝܐ . . . ܡܬܝ . . . ܘܡـ[ܢ] ܫܒܛܐ ܕܐܫܝܪ .[ܘ]. ܬܐܘܕܘܣ . . . ܐܝܣܘܢ . . . ܝܫܘܥ . . . ܬܐܘܕܘܛܘܣ . . . [ܝـ]ܘܚـ[ܢܢ . . .] ܝܘܢܬܢ . . . ܘܡܢ ܫܒܛܐ ܕܕܢ .ܘ. ܬܐܘܦܝܠܐ . . . [ܐ]ܒـ[ܪܗܡ . . .] ܐܕܣـ[ܡـ]ܘܣ . . . [ܐܝܣـ]ܘܢ . . . ܐܪܡܝܐ[ . . . ܕܢـ]ܝܐܝـ[ܠ . . . ܘܡܢ ܫܒܛـ]ܐ ܕ[ܢܦܬܠܝ] .ܘ. [ܐܪܡܝܐ . . . ܐܠܝـ]ܥܙܪ . . . ܙܟܪ[ܝܐ . . . ܒܢܝـ]ܐ . . . ܐܠܝܫܥ . . . [ܕ]ܬܢ . . . [ܘܡܢ] ܫܒܛܐ ܕܒܢܝܡܝܢ .ܘ. ܐܝܣܠܐ[ܘܣ . . . ܝܘ]ܚـ[ܢܢ . . .] ܬܐܘܕܘܣ . . . ܐܪܣـ[ܘܢ] . . . ܐ[ܒܛܝ . . . ܚܙܩܝܐܝܠ . . . ܘ] ܡܢ ܫܒܛܐ [ܕܝܘܣܦ .ܘ. ܟܠܒ . . ] ܫܡܘܐܝܠ . . . ܝܘܣܦ . . . [ܝܩܘܕ]ܐ . . . ܝܘܢܬܢ . . . ܕܘܣـ[ܬܐܘܣ . . . ܟܠـ]ܗܘܢ .ܥܒ.

ܬܘ[ܒ ܕܝܢ ܒـ]ܫܢܬ .ܗ. ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܝܕܠܦܘܣܼ. ܐ[ܡܼܠـ]ܟ ܥܠ ܣܘܪܝܐ [ܘܐܣܝܐ] ܡܢ ܒܬܪ ܣـ[ܠܘܩـ]ܘܣܼ ܐܢܛܝܘܟܘܣ [ܣـ]ܘܛܪ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܛ. ܘܒܡܩܕܘܢܝܐ ܐܡܼܠܟ ܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܫܢ̈ܝܐ .ܠܘ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܡܝܼܬ ܐܦܝܩܘܪܘܣ ܘܦܠܛܘܢ. ܘܩܼܡ ܐܪܟܠܐܘܣ ܘܩܪܛܘܣ ܦܝܠܘ̈ܣܘܦܐ. ܘܐܦ ܢܩܘܡܕܘܣ ܡܿܠܟܐ ܕܒܝܬܘܢܝܐ ܒܼܢܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܩܼܪܗܿ ܥܠ ܫܡܗܼ. ܢܩܘܡܕܝܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܟܕ. ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ܆ ܐܡܠܟ ܬܘܒ ܥܠ

Page 47

ܣܘܪܝܐ ܘܐܣܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܐܠܗܐ ܫܢܝ̈ܐ .ܝܗ.܀

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܘܼܟ̈ܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܩܪ̈ܟܕܘܢܝܐ ܒܐܠܦ̈ܐ. ܘܠܒܟܘ ܒܠܘܒܐ ܡܕܝ̈ܢܬܐ. .ܡ. . ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܡܢ ܒܬܪ ܐܠܝܥܙܪ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝـ[ܐܼ.] ܩܿܒܠ ܟܗܢܘܬܗ ܡܢܫܐ ܕܕܗ.

ܘܒܫܢܬ [.ܠܕ.] ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣܼ. ܡܪܕܘ ܦܪ̈ܬܘܝܐ ܕܗܼܢܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܡܩܕܘ̈ܢܝܐ܆ ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ ܐܪ̈ܫܩܝܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܣܙ. ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ: ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ .ܕ. ܐܡܪܠܟ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܫܢ̈ܝܐ .ܟܘ. . ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܐܡܼܠܟ ܒܣܘܪܝܐ ܣܠܘܩܘܣ ܩܠܢܝܩܘܣ ܫܢܝ̈ܐ. ܟܟ.

ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܬܝܕܥ ܗܘܼܐܼ. ܚܘܢܝܐ ܒܪܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܗܿܘ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܒܥܼܐ ܢܬܠ ܡܕܐܬܐ ܠܡܹܿܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ܆ ܗܘܼܐ ܠܗ ܒܥܠܕܒܒܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܕ. ܕܦܛܠܡܐܘܣܼ. ܐܡܼܠܟ ܒܡܩܕܘܢܝܐܼ ܕܡܛܪܝܘܣ ܫܢ̈ܝܢ .ܝ. ܘܗܘܼܬ ܛܡܣܝܣ ܬܘܒ ܒܪܗܘܡܐܼ. ܘܗܘܼ̈ܝ ܪ̈ܒܘܬܐ ܕܥܡܐ .ܟܘ.܀

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܐܬܒܼܢܝܬ ܩܠܢܝܩܘܣ ܡܼܢ ܣܠܘܩܘܣ ܩܠܢܝܩܘܣ. ܘܒܫܢܬ .ܝܗ. ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܒܐܘܠܡܦܝܐ .ܩܠܙ. ܘܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ .ܓ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܝܘ̈ܢܝܐ .ܦܐ. ܩܼܡ ܗܘܼܐ ܫܡܥܘܢ ܒܪ ܚܘܢܝܐ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܐܒܘܗܝ ܕܝܫܘܥ ܒܪ ܣܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܥܒܼܕ ܟܬܒܐ ܗܿܘ ܕܡܫܡܗܐ ܕܚܟܡܬܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܒܪ ܐܣܝܪܐ. ܗܘܼܐ ܦܬܓܡ̈ܐ .ܒ. ܐ̈ܠܦܝܢ .ܬܩܢ. ܐܢܫ̈ܝܢ ܕܝܢ ܐܿܡܪ̈ܝܢ܆ ܕܗܢܐ ܫܡܥܘܢ ܟܗܢܐ

Page 48

ܛܥܢܼܗ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܕܪ̈ܥܘܗܝ. ܕܐܣܝܪ ܗܘܼܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܘ [ܙ]ܒـ[ܢـ]ܐ ܕܗܘ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܪܝܘ. .

ܘ[ܒـ]ܫܢܬ .ܟܐ. ܐܡܼܠܟ ܒܣـ[ܘܪܝـ]ܐ ܣܠܘܩܘܣ ܩܪܘܢܘܣ ܫ̈ܢܝܢ .ܓ. ܘܒܬܪܗ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܪܒܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܠܘ. ܘܒܫܢܬ .ܨܓ. ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ .ܘ. ܐܡܠܟ ܦܛܠܡܐܘܣ ܦܝܠܦܛܘܪ ܫܢ̈ܝܢ .ܝܙ. ܘܡܚܕܐ ܫܪ̈ܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܗ̈ܠܝܢ ܕܒܝܬ ܡܩܒܝ. ܘܒܫܢܬ .ܛ. ܕܝܠܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܬܚܣܢ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܪܒܐܼ ܘܟܒܫܗ܇ ܐܬܼܐ ܕܝܢ ܠܝܗܘܕ ܘܫܒܥܕܗܿ. ܘܒܫܢܬ .ܩܝ. ܐܡܠܟ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܦܝܦܢܝܣ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܐ. ܘܫܕܪ ܠܐܣܩܘܦܘܣ ܪܒ [ܚܝـ]ܠܗ ܘܟܒܼܫ ܡܕ̈ܝܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܕܝܗܘ ܘܢܦܼܩ ܠܩܘܒܠܗ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܪܒܐܼ ܘܙܟܝܗܝ [ܘܢܣܼܒ ܡܢܗ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܫܕܪ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܠܓܘܪܓܝܐ ܥܡ ܚܝܠܐ .ܩܟ.] ܐ̈ܠܦܝܢ ܠܐܘܪܫܠܝܡ. ܘܟܕ ܡܬܟܬܫܝܢ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ܆ ܚܙܼܐ ܐܠܝܥܙܪ ܕܡܬܩܿܪܐ ܚܘܪܢ. ܦܝܠܐ ܚܕ ܪܒܐ. ܘܣܒܼܪܐ ܕܒܗ ܝܬܿܒ ܡܿܠܟܐ. ܘܥܼܠ ܬܚܘܬܘܗܝ. ܘܕܟܪܗ ܒܟܪܣܗ ܒܣܝܦܐ. ܦܝܠܐ ܕܝܢ ܪܦܪܦ ܢܦܫܗܼ. ܘܢܦܼܠ ܥܠܘܗܝܼ ܘܡܝܼܬ. ܘܟܕ ܫܠܐ ܩܪܒܐܼ. ܟܢ̈ܫܘ ܫ̈ܠܕܐܼ ܘܩܒܪ̈ܘ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܡܟ̈ܢܫܝܢ܆ ܐܫܟ̈ܚܘ ܬܚܝܬ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ܇ ܡܼܢ ܕܗܒܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ ܕܝܡܢܝܢ. ܐܦ ܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ܆ ܫܿܕܪ ܬܠܬܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܟܣܦܐ܆ ܠܟܗ̈ܢܐ ܕܒܐܘܪܫܠܡܿ. ܕܢܥܒܕܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܦ ܗܿܢܘܢ ܕܡܝܼ̈ܬܘ. ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ. .

ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܥܒܼܕ̈ܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚܘܒܐ ܠܘܬ ܚ̈ܕܕܐ.

Page 49

ܘܒܫܢܬ .ܩܢܐ. ܢܦܩ ܕܡܛܪܝܘ ܣܘܛܪ ܒܪ ܣܠܘܩܘܣ ܡܢ ܪܗܘܡܐ. ܘܐܬܼܐ ܘܐܚܕ ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܒ. . ܘܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܘܠܠܘܣܝܐ ܡܗܝܡܢܐ ܩܛܠܘܗܝ ܚܝܠܘ̈ܬܗ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܟܕ ܐܬܩܼܛܠ ܡܢܐܠܐܘܣ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐܼ. ܩܒܼܠ ܒܬܪܗ ܐܠܩܝܡܘܼܣ ܪܫܝܥܐ. ܟܕ ܠܐ ܗܘܼܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܗ̈ܘܕܝܐ ܗܘܼܐ. ܐܠܐ ܒܫܘܚܕܐ ܐܬܥܒܕ. ܚܘܢܝܐ ܕܝܢ ܒܪܚܘܢܝܐ ܟܕ ܚܼܙܐ ܥܼܪܩ ܠܗ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܒܢܼܐ ܬܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܘܗܝܟܠܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܕܪ[ܟـ]ܗ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐܠܩܝܡܘܣ ܪܫܝܥܐܼ. ܘܡܝܬ. ܘܐܩܝ̈ܡܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܝܗܘܕܐ ܡܩܒܝ.

ܘܒܝܢܬ .ܩܢܒ. ܡܝܬ ܝܗܘܕܐ ܘܩܼܡ ܚܠܦܘܗܝ ܘܢܬܢ ܐܚܘܗܝ܆ ܫܢܝ̈ܐ .ܝܛ.. ܘܗܘܼܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܡܐ ܘܟܗܢܐ. ܪܕܦܗ ܕܝܢ ܠܒܝܟܘܪܘܣ ܪܒ ܚܝܗ ܕܕܡܛܪܝܘܣܼ ܘܙܟܝܗܝ. ܘܒܫܢܬ .ܩܣ. ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܟܛ. ܐܡܼܠܟ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܦܝܦܢܣ ܫܢܝ̈ܐ . . . . ܘܡܚܕܐ ܩܛܠܼܗ ܠܕܡܛܪܝܘܣ. ܘܐܦ ܠܡܨܪܝܢ ܐܙܠ ܘܟܒܫܗܿ. ܘܝܼܗܒ ܠܗ ܡܿܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ܒܪܬܗ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ̈ܝܢ܆ ܕܒܪܬܗ ܕܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣ ܗܘܼܬ. ܒܪܡ ܕܝܢ܆ ܒܗܿ ܐܡܼܪ ܐܦܘܠܝܛܘܣ܇ ܕܫܡܠܐ ܗܿ ܕܐܡܝܪܐ ܒܕܢܝܐܝܠ. ܒܪܬ ܡܿܠܟܐ ܕܬܝܡܢܐ ܬܬܝܗܒ ܠܡܿܠܟܐ ܕܓܪܒܝܐ. ܬܝܕܘܪܝܛܐ ܕܝܢ: ܒܗܿܝ ܕܝܗܼܒ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܦܝܦܢܝܣܿ. ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܪܒܐ ܐܡܼܪ ܕܫܠܡܐ. ܘܗܕܐ ܕܡܝܐ.

ܘܒܫܬ .ܩܣܗ. ܕܐܠܟܣܢܕܪܘ ܐܡܠܟ ܦܛܠܡܐܘܣ ܐܘܪܓܛܘܣܼ. ܫܢܝ̈ܐ .ܟܛ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܥܒܼܕ ܝܘܢܬܢ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܩܝܡܐ ܕܪܚܡܘܬܐ ܥܡ ܣܦܪ̈ܛܝܐܿ. ܕܗܼܢܘܢ ܪ̈ܗܘܡܐ܀

ܘܒܫܢܬ .ܩܣܙ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܓ. ܩܼܛܠ

Page 50

ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܪ ܕܡܛܪܝܘܣ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܡܠܟ ܫܢ̈ܝܐ .ܓ.

ܘܒܫܢܬ .ܩܥ. ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܘ. ܐܬܩܼܛܠ ܝܘܢܬܢ܇ ܡܼܢ [ܛـ]ܪܝܦܘܢ ܪܒ ܚܝܠܗ ܕܕܡܛܪܝܘܣ ܒܢܟܠܐ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܫܡܥܘܢ ܐܚܘܗܝ. ܫܢ̈ܝܐ .ܚ.. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܝܗܒ ܦܛܠܡܐܘܣ ܠܕܡܛܪܝܘܣ [ܒܪ]ܬܗ ܘܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ.

ܘܫܒܢܬ .ܩܥܕ. ܐܡܼܠܛ ܒܣܘܪܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܕܡܛܪܝܘܣ ܕܐܫܬܡܗ ܣܕܛܘܣ ܫܢ̈ܝܐ .ܛ. . ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ܆ ܫܕܪ ܫܡܥܘܢ ܠܪܗܘܡܐ ܡܓܢܐ ܕܕܗܒܐܿ. ܘܐܩܝܡܘ ܠܗ ܩܝܡܐ ܒܦܢܩܝܬܐ ܕܢܚܫܐ. ܘܒܗ ܬܘܒ ܒـ[ܙܒܢـ]ܐ ܫܕܪ ܫܡܥܘܢ ܠܝܘܚܢܢ ܒܪܗ܇ ܠܘܩܒܠ [ܩܢـ]ܕ[ܒܝـ]ܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܗ ܕܐܢـ[ܛܝܘܟܘܣ.] ܘܟܕ ܐܙܼܠ [ܙܟܝܗܝ] ܘܚܪܒܗ ܠܚܝܠܗ. ܘܐܬ[ܚـ]ܪܪܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܼܢ ܫܘܥـ[ܒـ]ܕܐ ܕܥܡ̈ܡܐܿ. ܡܼܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܚ.. ܐܫܬܥܒܕܘ ܓܝܪ ܒܫܢܬ .ܩܡܓ. ܘܐܬܚܪܪܘ ܒܫܢܬ .ܩܥ. ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܐܬܚܪܼܪܘ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢ ܡܕܐܬܐ. ܡܢ ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܼܠܟ ܣܠܘܩܘܣ ܢܝܩܛܘܪ. ܘܫܪܝ ܡܢܝܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐܼ. ܡܣ̈ܩܝ ܡܕܐܬܐ ܗܘܘ ܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܠܡ̈ܠܟܐ ܗ̈ܠܝܢ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܫܠܡܬ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܡܩ̈ܒܝܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܩܥܙ. ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܝܐ. ܒܐܢܕܩܛـ[ܝܘ]ܢܐ .ܕ. ܐܬܩܛܠ ܫܡܥܘܢ ܡܼܢ ܦܛܠܡـ[ܐ]ܘܣ ܒܪ ܚܒܒܘܒܐ. ܒܝܪܚ ܫܒܛ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗܿ. ܗܿܘ ܕܐܬܟܢܝ ܗܘܪܩܢܘܣ ܫ̈ܢܝܐ .ܟܚ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܫܿܪܝܘ ܡܕܒܪ̈ܢܐ ܩܝ̈ܡܝܢ ܒܐܘܪܗܝ܆ ܥܕܡܐ ܠܡ̈ܠܟܐ ܗ̈ܠܝܢ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܒܝܬ ܐܒܓܪ.

ܘܒܫܢܬ .ܩܦܒ. ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܝܙ. ܩܼܛܠ ܐܪܫܩ ܦܪܬܘܝܐܿ. ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܣܕܛܘܣ. ܘܩܼܡ ܒܬܪܗܼ. ܕܡܛܪܝܘܣ ܒܪ ܕܡܛܪܝܘܣܿ. ܚܪܢܐ ܫܢ̈ܝܐ .ܕ. ܘܒܬܪܗ

Page 51

ܐܡܼܠܟ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܐܓܪܝܦܘܣ .ܫ̈ܢܝܢ .ܝܒ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܼܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܘܐܠܨܗܿ ܩܫܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܚܙܐ ܝܘܚܢܢ ܗܘܪܩܢܘܣ܆ ܦܬܼܚ ܩܒܪܗ ܕܕܘܝܕ܇ ܗܿܘ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܡܨܒܬ ܗܘܐ. ܘܐܦܩ ܡܢܗ ܟܟܪ̈ܐ ܕܕܗܒܐ .ܓ. ܐ̈ܠܦܝܢ. ܘܝܗܼܒ ܡܢ̈ܗܝܢ ܠܐܢܛܝܘܟܘܣ ܬܠܬܡܐܐ ܟܟܪ̈ܐܼ. ܘܫܢܝ ܠܗ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܚܪܒܗܿ ܗܘܪܩܢܘܣ ܠܫܡܪܝܢ. ܘܗܦܼܟ ܒܢܼܗܿ. ܘܩܪܗܿ ܣܒܣܛܐ. ܘܒܫܢܬܐ ܗܕܐ .ܩܦܘ. ܕܐܡܼܠܟ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܘܐܬܼܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡܼ. ܡܿܫܪܐ ܡܢܝܢܐ ܕܨܘܪ̈ܝܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܩܨܕ. ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ ܕܦܪܘܛܐ ܐܡܼـ[ܠـ]ܟ ܦܛـ[ܠـ]ܡܐܘܣ ܣܘܛܪ ܫܢܝ̈ܢ .ܝܙ. . ܘܡܚܕܐ ܐܙܠ ܗܘܪܩܢܘܣ ܡܕܒܪܢܐ ܕܝܗ̈ܘܕܝܐܿ. ܥܡ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܠܩܪܒܐ. ܘܩܛܠܘܼ ܠܣܕܛܝܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܡܿܠܟܐ ܕܦܪ̈ܬܘܝܐ. ܘܒܫܢܬ .ܩܨܚ. ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܕ. ܐܡܼܠܟ ܒܣܘܪܝܐ ܐܢܛܝܘܟܘܣ ܩܘܙܩܘܣ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܚ. . ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܒܪܘܕܘܣ ܘܢܦܠ ܩܘܠܘܣܘܣ.

ܘܒܫܢܬ .ܪܗ. ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܕܦܛܠܡܐܘܣ .ܝܐ. ܡܝܼܬ ܝܘܚܢ ܕܗܼܘ ܗܘܪܩܢܘܣ܆ ܘܩܼܡ ܒܪܗ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣ ܫܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܗܼܘ ܗܘܼܐ ܟܗܢܐ ܘܡܿܠܟܐ ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܝܗܘ̈ܕܝܐ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܫ̈ܢܝܐ .ܬܦܕ. ܕܝܩܼܕ ܗܝܟܠܐ ܘܒܛܠܬ ܡܠܟܘܬܗܘܢ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܼ ܠܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣܼ. ܝܘܚܢܢ ܕܗܼܘ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܘܐܢܛܝܓܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܒܢܟܠܐ ܘܒܚܣܡܐ ܩܛܠܗ. ܘܒܕܘܟܬܐ ܕܐܫܬܦܥ ܕܡܗܼ. ܬܡܢ ܐܙܕܠܚ ܐܦ ܕܡܗ ܕܝܠܗ. ܐܬܢܒܝ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܝܘܚܢܢ ܐܒܘܗܘܢ. ܕܠܘ ܣܓܝ ܡܨܠܚܝܢ ܒܪܝܫܢܘܬܐ. ܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܡ ܐܒܘܗܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܪܙ. ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ: ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܐܪܣܛܘܒܘܠܘܣܼ ܩܼܡ ܝܘܚܢܢ ܕ[ܗܼܘ ܐܠܟܣܢـ]ܕ[ܪܘ]ܣ

Page 52 (to be transcribed)

 

ܐܚܘܗܝ

 

Page 53 (to be transcribed)

[ܫ]ܓܘ[ܫ]ܝܐ܆ ܫܪ̣ܬ

Page 54

ܘܒܫܢܬ .ܝܚ. ܕܝܠܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣ܆ ܫܕܪܗ ܠܛܝܒܪܝܘܣ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܠܐܪܡܢܝܐ. ܘܫܥܒܕ ܐܦ ܠܩܘܙ̈ܝܐ܆ ܘܝܗܼܒ [ܚـ]ܐܪܘܬܐ ܠܒܢ̈ܝ ܣܡܘܣ. ܘܒܗ ܒܙܒܢܗܼ. ܩܪܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܝܘܡܐ ܟܒܝܫܐ ܕܗܘܼܐ .ܕ. ܫ̈ܢܝܢ. ܐܝܕܘܣ. ܦܪܘܗܟܣ ܩܠܢܕܘܢ ܡܪܛܝܘܢ. ܝܘ̈ܢܝܐ ܓܝܪ ܒܣܟܣܛܘܢ ܩܪ̈ܝܢ ܠܗ.

ܘܒܫܢܬ .ܟܚ. ܒܢܼܐ ܗܪܘܕܝܣ ܡܕܝܢ̈ܬܐ ܘܫܘܪ̈ܐ ܘܡ̈ܓܕܠܐ ܣ̈ܓܝܐܐ. ܒܢܼܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܕܝܢܬܐܼ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ[ܝܩـ]ܪܗ ܕܩܣܪ. ܩܣܪܝܐ ܫـ[ܡܗ]ܗܿ. ܡܢ ܩܕܝܡ ܓܝܪ ܡܓـ[ܕܠـ]ܐ ܕܐܣܛܪܛܘܢ ܡܬܩܪܝܐ ܗ[ܘܬ]. ܘܡܬܝܕܥ ܗܘܼܐ ܒـ[ܗܢـ]ܐ ܙܒܢܐ܆ ܣܟܣܛܘܣ. ܦـ[ܝܠـ]ܣܘܦܐ ܕܒܝܬ ܦܝܬܘܓܘܪܣ. ܘܐܦ ܝܗܘ[ܕ]ܐ ܓܠܝܠܝܐ ܕܡܼܢ ܓܡܠܐ ܡܕܝܢܬܐ: ܥܡ ܫܕܘܟ ܦܪܝܫܝܐܼ. ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܩ̈ܡܼܘ ܗܘܼ̈ܘ [ܒـ]ܡܪܘܕܘܬܐ. ܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܼ̈ܘ ܓܝܪ܆ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܟܣܦ ܪܝܫܐ ܢܬܠ. ܘܢܥܒܕ ܠܢ [ܡـ]ܪ̈ܝܐ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܘܒܫܢܬ .ܡܒ. ܕܝܠܗ ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ: ܘܕܗܪܘܕܝܣ .ܠܗ. ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܐ̈ܢܛܝܘܟܝܐ [.ܡܗ.] ܘܒܕܝ̈ܘܢܝܐ .ܫܛ. ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ .ܐ. ܕܗܼܝ ܗܝܼ ܫܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܠܘܡܦܝܐ .ܩܨܕ. ܐܬܝܠܕ ܡܪܢ ܘܦܪܘܩܢ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܕܝܗܘܕܐ ܒܦܪܘ ܐܘ(ܩܛܘ) ܩܠܢܕܘܢ ܝܢܘܪܝܣ. ܕܐܝܬܘܗܝܼ .ܟܗ. ܒܟܢܘܢ ܩܕܝܡ܀ ܟܢ̈ܫܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܼܢ ܐܕܡ ܘܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐ .ܗ. ܐ̈ܠܦܝܢ .ܬܩܗ. ܫ̈ܢܝܢ. ܘܗܘܐ ܪܝܫ ܫܢܬܐ .ܒ. ܒܫܒܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܣܗܪܐ ܒܝܘܢܝܐ .ܝܒ. ܘܒܪܗܘܡܝܐ .ܝܘ. . ܘܐܦ ܫܢܬܐ ܗܿܝ ܕܩܕܡ ܗܕܐ: (ܕ)ܐܬܒܛܢ ܒܗܿ ܡܫܝܚܐ .ܟܗ. ܒܐܕܪ. ܥܠܬ ܒܚܕ ܒܫܒܐ. ܘܗܘܼܐ ܒܣܗܪܐ ܒܝܘܢܝܐ ܟܕ ܥܠܼܬ܆ ܚܕ. ܘܒܪܗܘܡܝܐ .ܗ. . ܘܗܘܼܐ ܒܗܿ ܣܗܪܐ ܟܒܝܫܐ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡ ܕܢܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐܼ. ܐܫܬܕܪ ܗܘܼܐ ܩܘܪܝܢܘܣ

Page 55

ܗܝܓܡܘܢܐ ܡܼܢ ܣܢܩܠܝܛܘܣ ܠܡܟܬܒܢܘܬܐ ܕܟܣܦ ܪܝܫܐ. ܗܘܦܛܘܣ ܓܝܪ ܗܘܼܐ ܘܡܢ ܗ̈ܠܝܢ ܕܡܬܟ̈ܢܫܝܢ ܒܒܘܠܐ. ܘܟܕ ܟܘܠ ܐܢܫ ܒܡܕܝܢܬܗ ܡܬܟܬܒ ܗܘܐܼ. ܣܠܼܩ ܐܦ ܝܘܣܦ ܓܒܪܗܿ ܕܡܪܝܡ ܕܢܬܟܬܒ. ܘܗܝܕܝܢ ܗܘܼܬ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܡܕܟـ[ܪ] ܠܗ ܕܝܢ ܠܙܒܢܐ ܗܢܐܼ. ܐ[ܦ] ܠܘܢܓܝܢܘܣ ܚܟܝܡܐ ܪܗܘܡܝܐܿ. ܒܡܐܡܪܗ ܕܬܠܬܐ ܕܥܠ ܩܪܒܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐܿ. ܘܙܟܘܬܗܘܢ ܕܥܠ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܕܣܘܪ[ܝܐܼ.] ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܩܣܪ. ܕܦܪ̈ܣܝـ[ܐ] ܠܡ ܕܡܕܢܚܐ ܥܒـ[ܪܘ] ܠܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܆ ܘܩܿܪܒܘ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܥܘܠܐ ܫܒܪܐ ܕܐܬܝܠܕ ܬܡܢ ܕܡܢܼܘ ܘܒܪ ܡܢܘ ܥܕܟܝܠܼ ܠܐ ܫܡܝܥ ܠܢ܆ (ܘ)ܫܿܠܚܼ ܗܘܐ ܠܗ ܐܓܘܣܛܘܣ ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܠܠܘܢܓܝܢܘܣܼ. ܕܗܪܘܕܝܣ ܠܡ ܣܛܪܦܐ ܕܫܒܝܩ ܠܝ ܬܡܢ܆ ܗܼܘ ܟܬܿܒ ܡܘܕܥ ܠܝ ܟܘܠ ܡܕܡ. ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܗܿܘ ܕܫܕܪ ܠܡܓܘ̈ܫܐ ܦܪܝܫܒܘܪ ܫܡܗ ܗܘܐ. ܐܬܼܘ ܓܝܪ ܗܼܢܢ ܡܓܘ̈ܫܐ. ܒܫܢܬ .ܡܕ. ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ .ܒ. . ܗܪܘܕܝܣ ܗܟܝܠ ܡܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܛ̈ܠܝܐ ܕܒܝܬ ܠܚܡܼ. ܡܢ ܒܪ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܘܠܬܚܬ ܩܛܿܠ. ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܪܝܡ ܟܕ ܝܠܕܬܗ ܠܦܪܘܩܢ܆ ܒܪܬ ܫܢ̈ܝܐ .ܝܓ. ܘܡܝܬܬ ܒܪܬ ܫܢ̈ܝܐ .ܢܐ.. ܚܡܫ ܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܣܘܠܩܗ ܕܡܪܢ. ܒܫܢܬ ܗܟܝܠ .ܫܙ. ܕܡܢܝܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ ܒܝܪܚ ܐܠܘܠ .ܟܕ. ܘܒܣܗܪܐ ܬܘܒ .ܟܕ. ܐܬܒܛܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܟܪܝܐ. ܘܐܬܝܠܕ .ܟܕ. ܒܚܙܝܪܢ ܒܫܢܬܐ ܕܒܬܪܗܿ. ܡܪܝܡ ܓܝܪ ܐܣܬܒܪܬܼ. .ܟܗ. ܒܐܕܪ ܡܼܢ ܒܬܪ .ܘ. ܝܪ̈ܚܝܢ ܕܒܛܢܗ ܕܝܘܚܢܢ: ܘܟܕ ܐܬܝܠܕ ܗܼܘ ܡܪܢ ܒܒܝܬ ܠܚܡ ܠܝܪ̈ܚܐ .ܛ. ܐܬܓܙܪ ܬܡܢ ܒܪ .ܚ. ܝܘ̈ܡܝܢ. ܘܒܪ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܣܼܠܩ ܠܗܝܠܟܐܼ. ܘܛܥܢܗ ܫܡܥܘܢ ܣܒܐ ܒܗܝܟܠܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܢܨܪܬ. ܘܠܗܦܟܬܐ ܕܫܢܬܐܼ ܐܬܼܐ ܠܗܝܟܠܐ. ܘܐܙܼܠ ܠܢܨܪܬ. ܘܠܗܦܟܬܐ ܕܫܢܬܐܼ ܐܬܼܐ ܠܗܝܟܠܐ ܬܘܒ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܬܘܒ ܗܼܦܟ ܠܢܨܪܬ. ܘܒܫܢܬܐ .ܒ. ܬܘܒ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܫܠܡܼ ܘܐܬܚܼܙܝ ܠܡ̈ܓܘܫܐ. ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܕܐܬܚܙܝ

Page 56

ܠܡ̈ܓܘܫܐܼ. ܢܚܼܬ ܠܡܨܪܝܢ ܘܥܒܕ ܬܡܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܒ. . ܘܗܝܕܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܕܡܝܼܬ ܗܪܘܕܝܣ ܣܠܼܩ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܫ̈ܢܝܐ .ܕ. ܘܐܙܼܠ ܠܗܿ ܠܢܨܪܬ ܡܕܝܢܬܐ ܘܬܡܢ ܡܬܪܒܐ ܗܘܼܐ. ܗܪܘܕ[ܝـ]ܣ ܗܟܝܠ ܟܕ ܚܝܼܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܥ. ܘܐܡܠܟ ܡܢ̈ܗܝܢ .ܠ. ܡܝܬ ܒܫܢܬ .ܡܕ. ܕܐܓܘܣܛܘܣ ܩܣܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܫܝܐ. ܒܐܢܕܩܛܝܘܢܐ .ܓ. . ܡܝܼܬ ܕܝܢ ܒܟܐ̈ܒܐ ܡܪ̈ܝܪܐ. ܘܠܘܩܕܡ ܩܛܠ ܠܐܢܬܬܗ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܡܢ ܫܢܝܘܬܗ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܡ̈ܥܘܗܝ ܫܘܚܢܐ ܘܟܐܒܐ ܚܣܝܢܐ ܘܥܒܝܢܐ ܪܛܝܒܐ ܒܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܚܢܗ ܬܘܒ ܐܬܡܣܝܼ ܘܪܚܼܫ ܒܬܘ̈ܠܥܐ ܘܪܘܚܐ ܟܪܝܬܐ ܡܕܝܒܐ ܗܘܼܬ ܠܗ. ܘܡܢ ܥܝܛܐܼ. ܢܣܼܒ ܚܙܘܪܐ ܘܣܟܝܢܐܼ ܘܡܿܓܙܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܒܥܼܐ ܕܢܡܚܼܐ ܣܟܝܢܐ ܒܠܒܗܼ ܠܐ ܫܒܩܘܗܝ. ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܠܫܠܘܡ ܚܬܗ ܘܠܒܥܠܗܿ. ܝܿܕܥ ܐܢܐܼ ܕܥܐܕܐ ܗܘܿܐ ܠܝܗ̈ܘܕܝܐ ܒܡܘܬܝ. ܐܠܐ ܟܘܠܗܘܢ ܗܠ̈ܝܢ ܕܟـ[ܢ̈ـ]ܝܫܝܢ ܗܪܟܐ ܢܬܚܒܫܘܢ ܘܢܬܩܛܠܘܢ. ܘܟܕ ܡܬܟܢܫܝܢ ܝܗ̈ܘܕܝܐ܆ ܥܒ̈ܕܝܢ ܥܠܝ ܐܒܠܐܼ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܨܒ̈ܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܝܼܬ ܒܟܐ̈ܒܐ ܚܣ̈ܝܢܐ. ܗ̈ܠܝܢ ܗܟܝܠ ܓܕܫ̈ܝܗܝ܆ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܼܘ ܚܟ̈ܝܡܐ ܕܗܼܘ̈ܝ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ. ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛ̈ܠܝܐ. ܐܝܬ ܗܘܼ̈ܝ ܠܗ ܓܝܪ ܢܫ̈ܐ .ܛ. ܘܒܢ̈ܝܐ ܐܝܬ ܗܐܘ ܠܗܼ ܡܢ ܕܘܣܝܣ ܐܢܛܝܦܛܪܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܠܬܪ̈ܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܥܒܼܕ ܕܢܡܘܬܘܢ܇ ܘܐܦ ܗܼܘ ܠܚܪܬܐܼ. ܡܼܢ ܐܒܘܗܝ ܐܬܩܛܠ . . ܘܡܼܢ ܡܪܝܡ ܒܪܬܗ ܕܗܘܪܩܢܘܣ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܗܿܘ ܕܩܛܠܼ ܐܪܣܛܒܘܠܘܣ ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣܿ. ܗ̈ܠܝܢ ܕܡܝܼܬܘ ܒܡܪܡܝܢܘܬܗ ܕܐܢܝܦܛܪܘܣ ܐܚܘܗܘܢ. ܘܗܪܘܕܝܣ ܬܘܒ ܕܐܫܬܡܗ ܐܢܛܝܦܘܣܿ. ܗܿܘ ܕܢܣܼܒ ܠܗܪܘܕܝܐ ܘܩܼܛܠ ܠܝܘܚܢܢ . . ܘܡܼܢ ܡܠܟܘܣ ܫܡܪܝܬܐܼ. ܐܪܟܠܐܘܣ ܗܿܘ ܕܐܡܼܠܟ ܒܬܪܗ . . ܘܡܼܢ ܩܠܘܦܛܪܐ ܕܡܢ ܐܘܪܫܠܡܼ. ܗܪܘܕܝܣ ܚܪܢܐ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܫܚܝܡܐܝܬ. ܘܦܝܠܝܦܘܣܿ. ܗܿܘ

Page 57

ܕܢܣܼܒ ܐܢܬܬܗ ܐܚܘܗܝ ܘܩܛܠܗ܀ ܘܡܢ ܦܠܕܐ ܦܣܠܐܘܣ܀ ܒܢ̈ܝܗܢ ܕܝܢ ܕܒ̈ܢܘܗܝ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܕܐܪܣܛܘܒܘܠܣܘ ܐܚܘܗܝ [ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣܼ ܗܪܘܕܝܣ ܗܿܘ ܕܡܿܠܟܐ ܗܘܼܐ ܒܟܠܩܝܕܐ܆ ܘܐܓܠܝܦܐܣ ܗܿܘ ܕܐܫܬܡܗ ܗܪܘܕܝܣ܇ ܗܿܝ ܕܩܼܛܠ ܠܝܥܩܘܒܼ ܘܪܦܬ ܒܬܘ̈ܠܥܐ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܥܒܼܕ ܡܝ̈ـ]ܐ ܚܡܪܐ ܒܩܛܢܐ ܕܓܠܝܠܐ. ܝܗܼܒ .ܝ. ܛܘܒ̈ܐ. . ܘܐܠܦ ܨܠܘܬܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܐ. ܘܕܟܿܝ ܠܓܪ̈ܒܝܐ. ܘܐܚܠܡ ܠܚܡܬܗ ܕܫܡܥܘܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ ܠܦܨܚܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܝܘܚܢܢ ܒܩܢܘܢ .ܟܘ.

ܘܒܫܢܬܐ .ܒ. ܟܕ ܥܒܪ ܠܓܠܝܠܐܼ. ܬܠܡܕ ܠܫܡܪܝܬܐ ܘܠܟܠܗܿ ܡܕܝܢܬܐ ܒܝܪܚ ܫܒܛ. ܘܐܚܠܡ ܠܥܒܕܗ ܕܩܢܛܪܘܢܐ ܒܟܦܪ ܢܚܘܡ. ܘܐܦܩ ܠܠܓܝܘܢ ܒܐܬܪܐ ܕܓܕܪ̈ܝܐ. ܘܐܣܝ ܬܡܢ ܠܡܫܪܝܐܿ. ܗܿܘ ܕܫܒܘܗܝ ܡܢ ܬܛܠܝܠܐ ܒܢܨܪܬ. ܘܩܿܝܡ ܠܒܪܬ ܝܘܪܫ ܘܠܗܿܝ ܕܪܕܐ ܗܘܼܐ ܕܡܗܿ. ܐܣܼܝ. ܘܠܗܿܘ ܕܚܪܫ ܘܥܘܿܝܪ ܘܐܝܬ ܠܗ ܕܝܘܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܝـ[ܒـ]ܝـ[ܫـ]ܐ ܐܝܕܗ. ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܆ ܐܬܩܛܠ ܝܘܚܢܢ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܐܩܝܡ ܠܒܪܗܿ ܕܐܪܡܠܬܐ. ܘܥܠ ܠܒܝܬ ܫܡܥܘܢ ܦܪܝܫܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܣܠܩ ܠܦܨܚܼܐ ܠܐܘܪܫܠܡܿ. ܘܐܚܠܡܗ ܠܡܫܪܝܐ.

ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ .ܓ. ܥܒܕ ܡܼܢ ܠܚܡܐ ܬܪ̈[ܥـ]ܣܪ ܩܘܦܝ̈ܢܐ. ܘܩܪܝܒ ܗ[ܘ]ܐ ܦܨܚܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܣܓܝ ܠܗ̈ܠܝܢ .ܙ. ܠܚܡ̈ܐ. ܘܦܬܚ ܣܡܝܐ ܛܝܡܝ. ܘܠܗܿܘ ܕܡܢ ܟܪܣ ܐܡܗ܀

ܘܬܘܒ ܒܫܢܬܐ .ܕ. ܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܘܚܘܪܘ ܢܚܬܘ̈ܗܝ. ܘܐܚܠܡ [ܠܒܪܐ ܐܓܪܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܟܢܝܫ ܗܘܼܐ ܡ̈ܝܐ.

Page 58

ܘܢܚܼܡ ܠܠܥܙܪ. ܘܐܘܒܫ ܠܬܬܐ ܒܒܢ ܐܕܪ. ܘܡܠܼܠ ܡܬܠܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܥܬܝܪܐ ܘܠܥܙܪ. ܘܡܛܠ ܟܪܡܐ ܘܦܥ̈ܠܐ. ܘܡܛܠ ܡܓܕܠܐ. ܘܡܛܠ ܓܒܪܐ ܕܥܒܼܕ ܚܫܡܝܬܐ. ܘܡܛܠ. . ܩ. ܥܪ̈ܒܝܢ. ܘܡܛܠ .ܝ. ܙܘ̈ܙܝܢ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܘܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗܿ ܢܦܼܠ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ] ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܕܐܩܝܡܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܣܘܪܝܐ ܘܦܘܢܝܩܐܿ. ܟܕ ܙ̈ܟܼܘ ܠܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܫܡܗܿ ܙܢܘܒܝܐ. ܗܿܝ ܕܟܕ ܒܥܼܐ ܕܢܫܬܦܪ ܠܗܼܿ. ܒܗܿܝ ܕܗ̈ܠܝܢ ܕܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܬܪܥܝܐ ܗܘܼܬܼ. ܠܕܚܠܬܐ ܕܐܪܛܡܘܢ ܐܬܕܒܪ. ܠܐ ܕܝܢ ܪܚܝܩ ܗܘܐ ܐܦ ܠܐ ܡܢ ܙܢܝܘܬܐ ܗܼܘ ܦܘܠܐܼ. ܒܗܿܝ ܕܢܫ̈ܐ ܕܒܝ̈ܩܢ ܗܘܼ̈ܝ ܠܗ ܕܫܦܝܪ̈ܢ ܘܡܙܡܪ̈ܢ ܥܠ ܫܡܗ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܬܚܪܡ ܘܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ ܕܢܐܼܙܠ: ܒܗܿܝ [ܕܒܐ]ܚ̈ܝܕܝ ܫܘܠܛܢܐ ܡܬܓܘܣ ܗܘܐܼ. ܒـ[ܥـ]ܘ ܡܢ ܡܿܠܟܐ ܐܘܪܠܝܢܘܣܼ. ܕܠܛܪܘܢܐ ܡܢ ܥܕܬܐ ܢܕܚܘܩ. ܘܟܕ ܛܒ ܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܓܕ ܗܘܐܼ. ܠܐ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܕܘܿܠܝܐ ܕܢܗܡܐ ܡܢ ܫܐ̈ܠܬܗܘܢܼ. ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܦܩܼܕ ܘܐܬܕܚܩ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ. [ܘ]ܩܼܡ ܒܬܪܗ [ܕܘ] ܡܢܘܣܿ. ܕܗܘܼܐ ܒܪܗ ܕܕܡܛܪܝܘܣ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܡ ܦܘܠܐ. ܩܼܡ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܗ.

ܘܬܘܒ ܒܫܢܬ .ܕ. ܕܝܠܗ ܕܐܘܪܠܝܢܘܣ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܝܘ̈ܢܝܐ ܫܢܬ. ܬ[ܩـ]ܦܓ. ܐܬܝܼܕܥ [ܡـ]ܢܝ ܫܿܢܝܐ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܓܠܐ. ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ܆ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ .ܠܓ. ܐܬ[ܝܠܕ] ܓܝܪ ܒܫܢܬ. ܬ[ܩܢـ]ܐ. . . . ܐܝܬ ܗܘܐ [ܓـ]ܒܪܐ [ܚܕ ܡܢ ܠܦܬ ܡܕܝܢܬܐ] ܘܫـ[ܡܗ] ܦܛـ[ܝܩ܆ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ] ܒܪܐ ܡـ[ܢ] ܛـ[ܩܫـ]ܝܬ ܐ[ܢܬܬܗ.] ܘܩܪ̈ܝܢ ܗܘ̈ܘ ܠܗ [ܐܒ̈ܗܘܗܝ] ܩܘܪܘܒܝܩܘܣ. ܘܟܕ ܗ[ܘܸܐ] ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ .ܙ. ܙܒܢܬܗ ܐ[ܢܬܬܐ] ܕܛܝܝܐ ܚܕ [ܕ]ܫـ[ܡܗ]

Page 59

ܣܩܘܬܝܢܐ. ܘܐܝـ[ܝܬܗܿ] ܗܘܬ܆ ܡܢ ܬܐ[ܒܐܝܣ] ܥܠܝܬܐ. ܗܿܝ ܕ[ܡܛܠܬܗܿ] ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ [ܗܘܐ] ܒܡܨܪܝܢ. ܘܟܕ ܒܝܘ[ܠܦܢܐ] ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܐܬܪܕ[ܝ ܗܼܘ] ܣܩܘܬܝܢܐܼ. [ܠـ]ܗܪ[ܣܝܣ] ܕܦܘܕܩܠܝܣ. ܘܕܦܝܬ[ܓܘܪܣ] ܐܥܠ ܥܠ ܟܪ̈ܣܛܝـ[ܢܐ.] ܐܝܬ [ܗܘܼܐ] ܠܗ [ܕܝܢ] ܬܠܡܝܕܐ [ܚܕ ܕܫܡܗ] ܒܘܕܘܣ. ܘܡـ[ܬܩܪܐ] ܗܘܐ ܡܢ [ܩܕܝܡ] ܛـ[ܪܒܝـ]ܢܬ[ܘ]ܣ. ܗܼܘ [ܕܝܢ] ܗܢܐ ܐܙܼܠ ܠܗ ܠـ[ܐܪܥܐ] ܕܒܒܠ܇ ܟܕ [ܡܝܼܬ] ܣܩܘܬܝܢܐܼ. ܥܡ ܐ[ܢܬܬܗ] ܕܣܩܘܬܝܢܐ. ܘܐܡܿـ[ܪ ܗܘܼܐ] ܥܠ ܢܦܫܗ ܕ[ܡܢ] ܒـ[ܬܘܠܬܐ] ܐܬܝܠܕ. ܘܕܒܝܬ [ܛܘܪ̈ܐ] ܐܬܪܒܝ. ܥܒܼܕ [ܗܢܐ] ܕܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܐ[ܪ̈ܒܥܐ.] ܘܠܚܕ ܫܡܗ ܕ[ܐܪܙܐ] ܘܠܚܪܢܐ ܐ[ܘܢܓـ]ܠـ[ܝܘܢ ܘܠܗܿܘ] ܕܬܠܬܐ ܕ[ܣܝ̈ܡܬܐ] ܘܠܕܐܪܒܥܐ ܕܪ̈ܝـ[ܫـ]ܐ [. ܘܟܕ] ܡܚܿܘܐ ܗܘܐ ܐ[ܣܟܡܐ] ܡܕܡ ܕܚـ[ܙܘ̈ܢܐܼ. ܐܫܬܩܦ] ܡܢ ܪܘܚܐ [ܘܡܝܼܬ. ܘܐܢܬܬܐ] ܗܿܝ ܕ[ܠـ]ܘ[ܬܗܿ ܥܡܿܪ ܗܘܐ܆ ܟܕ ܩܒܪܬܗܼ. ܢܣـ]ܒܼܬ [ܠܕܗܒܼܐ] ܕܡܿܟܢܫ ܗܘܼܐ ܠܗ܆ [ܘܙܒـ]ܢܬܗ ܠܛܠܝܐ ܗܿܘ [ܕܐܡܪ]ܢܢ ܕܩܘܪܘܒܝܩܘܣ [ܡܫـ]ܡܗ ܗܘܐ. ܘܟܕ [ܪܕܬܗ] ܒܟܬܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ [ܐܪ̈ܒܥـ]ܐ ܕܝܘܠܦܢܐܼ. ܡܝܬܬ [ܐܦ] ܗܼܝ ܐܢܬܬܐܼ. [ܟܕ ܫܒܼܩـ]ܬ ܠܗ ܟܬܒ̈ܐ [ܗܿܢܘܢ ܕ]ܛܪܒܝܢܬܘܣ܇ ܕܣܼܡ [ܗܼܘ] ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܩܿܒܠ [ܡܢ ܣـ]ܩـ[ܘ]ܬܝܢܐܼ. ܘܟܠܗܘܢ [ܡܪ̈ܗܛـ]ܐ. ܠܟܘܠ ܕܝܢ ܟܬܒ̈ܐ [ܘܠܕܗܒܐ ܫܩـ]ܠ ܩܪܘܒܝܩܘܣ܆ [ܘܐܬܼܐ] ܠܗ ܠܐܬܪܐ [ܕܦܪ̈ܣܝـ]ܐ. ܘܐܙܠ ܠܒܝܬ [ܐܒܗ̈]ܬܗ. ܘܬܡܢ ܫܿܡܗ [ܗܼܘ ܠܗ] ܡܢܝ. ܘܠܟ̈ܬܒܐ [ܐܝܟ] ܗ̈ܠܝܢ ܕܡܢܗ [ܐܬܬܣـ]ܝܡܘܼ. ܠܐ̈ܝܠܝܢ [ܕܡܿܛܥܐ] ܗܘܼܐ ܒܗܘܢܼ [ܡܿܫܠܡ] ܗܘܐܿ. ܒܫܡܐ [ܕܟܪ̈ܣܛܝܢـ]ܐ. ܘܟܕ ܚ̈ܙܼܘ [ܕܒܝܘܠܦܢـ]ܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ [ܡܬܗܦـ]ܟ ܗܘܼܐ ܒܙܒܢܐ [ܗܿܘܼ. ܥـ]ܒ̈ܕܘܗܝ ܬܡܢ [ܩܫـ]ܝܫܐ. ܘܗܘܼܐ [ܡܦـ]ܫܩܢܐ ܕܟܬ̈ܒܐ. [ܘܕܪܫ] ܗܘܼܐ ܠܘܩܒܠ [ܝܗܘ̈ܕܝܐ] ܘܚ̈ܢܦܐ. ܘܩܢܼܐ [ܠܗ

Page 60

ܬ]ܠـ[ܬ]ܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ. [ܐܕܐܐ] ܗܿܘ ܕܫܕܪܗ [ܕܢܬܡܕ] ܒܝܬ [ܐ]ܪ̈ܡܝܐ܆ [ܘܬܐܘܡـ]ܐ ܕܐ[ܙ]ܠ ܠܗܢܕܘ. [ܘܐܚܪܢܐ ܕ]ܗܘ[ܐ] ܫܡܗ [ܗܪܡܝܐܣ. ܘܟܕ] ܐ̈ܬܼܘ [ܘܐܘ̈ܕܥܘܗܝ ܕܠܐ] ܐܢܫ [ܩܿܒܠ ܐܢܘܢ܆] ܐܬ[ܚـ]ܡܬ ܘܫܒܩ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܪ̈ܫܛܝܢܐ܇ ܗܿܘ ܕܠܘ ܚܠܝܡܐܝܬ ܠܒܝܟ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܢ ܫܘܪܝܐܼ. ܘܫܿܡܗ ܢܦܫܗ ܡܫܝܚܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܓܒܼܐ ܠܗ ܡܚܕܐ ܬܪ̈ܥܣܪ ܬܠ̈ܡܝܕܐ. ܘܢܼܦܚ ܒܗܘܢ ܪܘܚܐܼ. ܒܕܡܘܬܗ ܠܡ ܕܡܫܝܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܦܼܩ̈ܘܼ ܘܡܛܥܿܝܢ ܗܘܼܘ ܒܥܠܡܐ. ܐܡܿܪ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܗܼܘ ܡܢܝ ܒܝܘܠܦܢܗܼ. ܕܬܼܪ̈ܝܢ ܐܬܝ̈ܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܐܠܗܐܼ ܘܗܘܠܐ. ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܛܿܒܐܼ. ܘܐܚܝܕ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܕܢܚܝ̈ܐ ܘܓܪ̈ܒܝܝܐ ܘܡܥܪ̈ܒܝܐ ܘܥܠ̈ܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܠܐ ܕܒܝܫܬܐ ܡܫܡܗܿ ܠܗܼܿ. ܐܚܝܕܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̈ܠܝܢ ܬܝܡܢܝ̈ܐ. ܘܗܼܝ ܠܡ ܗܘܠܐ ܟܕ ܐܫܬܓܫܬܼ. ܩܼܡ̈ܘ ܒܢܝ̈ܗܿ ܠܘܩܒܠ ܚ̈ܕܕܐܼ ܫ̈ܐܕܐܿ ܘܢܘܪܐܿ ܘܡܝ̈ܐܼ ܘܦܬܟܪ̈ܐ. ܘܪ̈ܕܝܦܝܢ ܗܘܼ̈ܘ ܘܡܬܪ̈ܕܦܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܡܼܛܝܘ ܠܘܬ ܫـ[ܡـ]ܝܐ ܐܬܪܐ ܕܢܘܗܪܐ. ܘܒ̈ܥܝܢ ܗܘܼ̈ܘ ܕܢܡܙܓܘܢ ܚܫܘܟܘܬܗܘܢ ܒܛܒܬܐ ܘܒܢܘܗܪܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܚܼܘܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܐܿ. ܐܣܪ ܐܢܘܢ [ܬ]ܡܢ. ܘܫܩܼܠ ܩܠܝܠ ܡܢ ܢܘܗܪܐܼ. ܘܫܕܐ ܠܘܬܗܿ ܕܗܘܠܐ ܒܕܡܘܬ ܒܠܘܥܐ. ܘܗܼܝ ܟܕ ܒܠܥܬܗܼ. ܐܬܐ[ܣـ]ܪܬ ܒܗ. ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܡܿ ܐܬܥܨܝ ܐܠـ[ܗ]ܐ ܕܢܒܪܝܘܗܝ [ܠܥܠܡܐ]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܘܩܼܡ] ܒܬܪܗ ܙܒܕܐ ܫܢ̈ܝܐ .ܚ. ܘܒܬܪܗ ܗܪܡܘܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܛ.

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܐܪܒܥܐ ܡ̈ܠܟܐ ܡܡ̈ܠܟܝܢ ܗܘܼ̈ܘ ܥܡ ܚ̈ܕܕܐ. ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܗܼܘ ܕܘܩܠܛܝܢܐ. ܘܡܟܣܡܝܢܘܣ. ܗܿܘ ܕܐܬܟܢܝ ܐܪܩܘܠܝܣܿ. ܘܫܩܼܝܠ ܗܘܼܐ ܠܒܪܬܗ

Page 61

ܕܕܘܩܠܛܝܢܘܣ܆ ܘܡܟܣܢܛܝܣ ܒܪܗ ܕܗܢܐ ܡܟܣܡܝܢܘܣ. ܕܡܡܼܠܟ ܗܘܼܐ ܒܪܗܘܡܐ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܗܿܘ ܕܒܓܠܝܐ ܘܘܒܪܛܢܝܐ ܡܡܼܠܟ ܗܘܼܐ. ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܕܝܢ ܘܡܟܣܡܝܢܘܣܼ. ܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐ ܡܡ̈ܠܟܝܢ ܗܼܘ̈ܘ. ܘܓܘܢܐܝܬ ܡܕܒܪ̈ܝܢ ܗܘܼ̈ܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐܼ. ܡܪܕܬ ܐܓܝܦܛܘܣ ܘܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܐܙܼܠ̈ܘ ܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐܼ ܘܫܥܒܕܘܗܿ. ܘܩ̈ܛܠܼܘ ܬܡܢܼ ܣܓ̈ܝܐܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܝܐ. ܕܕܘܩܠܛܝܢܐ. ܐܡܠܟ ܒܦܪܣ ܢܪܣܐ܆ ܫ̈ܢܝܐ .ܙ.

ܘܒܫܢܬ .ܝܚ. ܕܝܠܗ ܐܡܼܠܟ ܡܢ ܒܬܪ ܢܪܣܐ ܗܘܪܡܝܙܕ ܫ̈ܢܝܐ .ܗ.

ܘܒܐܦܣܘܣ ܩܡ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܐܘܕܘܪܘܣܼ. ܙܐܘܝܠܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܠܝܢܬܘܣ. ܘܒܬܪܗ ܣܘܠܘܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ܆ ܦܪܝܘܣ ܘܐܟܠܝܘܣ ܩܫ̈ܝܫܝܐ. ܘܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܘܪܬܐܘܣ ܩܫܝܫܐ. ܘܝܿܕܥ ܗܘܐ ܐܦ ܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ. ܘܐܦ ܒܠܕܩܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܐܘܣܒܝܘܣ. ܩܼܡ ܡܠܦܢܐ ܐܢܛܠܝܣ. ܘܒܓܢܣܗ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܗܘܼܐ. ܗܢܐܐܡܼܪ ܗܘܼܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗܼ. ܕܪܝܫܐ ܕܝܪ̈ܚܐ ܘܕܙܒ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܬܡܢܬܥܣܪ ܒܐܕܪ. ܕܗܿܘܐ ܐܝܟ ܚܘܒܢܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ .ܟܕ. ܒܦܡܢܘܬ ܘܡܬܟܪܟ ܘܐܬܿܐ ܠܕܘܟܬܗܼ. ܠܬܫܥܣܪ̈ܐ ܫ̈ܢܝܢ. ܘܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ ܩܼܡ ܗܘܼܐ ܡـ[ܢ] ܒܬܪ ܩܫܝܫܐ ܕܫܡܗ ܦܡܦܝܠܘܣ. ܘܗܘܝܘ ܕܬܠܡܕܗ ܠܐܘܣܒܝܣ܇ ܘܐܫܬܡܗ ܡܛܘܠܬܗ ܦܡܦܝܠܘܣ.

ܘܒܫܢܬ .ܛ. ܕܝܠܗ ܕܡܿܠܟܐ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣܼ. ܦܩܼܕ ܘܐܣ̈ܬܼܬܪ ܥܕܬ̈ܐܼ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ. ܘܗܘܐܼ ܪܕܘܦܝܐ ܣܓܝܐܐ. ܫܪܝ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐܼ. ܡܢ ܫܢܬ .ܝܐ. ܕܝܠܗܼ. ܘܥܕܡܐ ܠܫܢܬ .ܝܛ. . ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܗܕܐ: ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕܝܘ̈ܢܝܐ ܫܢܬ .ܬܪ[ܝـ]ܓ. ܒܝܪܚ ܐܕܪ .ܟܛ. ܒܗ ܒܝܘܡ

Page 62

ܦܨܚܐ܆ ܐܣ̈ܬܬܪ ܗܘ̈ܝ ܥ̈ܕܬܐ ܒܝܘܡ ܚܕܐ ܒܫܒܐ. ܟܢ̈ܫܢ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܝܠܝܕܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܘܥܕܡܐ ܠܗܕܐ ܫܢܬܐܼ. ܫܢ̈ܝܐ .ܫܗ. ܘܥܡܗܿ ܕܫܢܬܐ ܕܥܩܘܪܝܐܼ ܘܕܐܝܠܝܕܘܬܐ. ܘܗܘܼ̈ܘ ܒܗ ܒܙܒܢܐܿ ܣܗ̈ܕܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܐܡـ[ܪ ܐܢܐ ܕ]ܝܢ ܩܕܝܫܐ [ܦܛـ]ܪܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܐܠܟـ[ܣܢܕܪܝـ]ܐ. ܗܿܘ ܕܗܼܘ ܐܚܪܡـ[ܗ] ܩܕܡܐܝܬ ܠܪܫܝـ[ܥܐ] ܐܪܝܘܣ ܡܛܠ ܓܘܕܦܗ. ܘܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒـ[ܝܕ] ܓܠܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܕܠـ[ܚـ]ܐ ܡܪ[ܝـ]ܐ ܠܗ. ܘܩܼܡ ܒܬ[ܪܗ] ܐܟܝܠܐ ܫܢܬܐ ܚـ[ܕܐ. ܘܒܬܪܗ] ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܫـ[ܢ̈ܝـ]ܐ .[ܟـ]ܓ. ܘܐܣܗܕ ܬܘܒ ܒܗ ܒܙ[ܒܢܐ] ܐܦ ܦܡܦܝـ[ܠܘ]ܣ ܩܫـ[ܝـ]ܫܐ ܕܩܣܪܝܐܿ. ܪܒـ[ܗ] ܕܐܘܣܒܣ. ܘܣܠܘܩܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܚܡܨ ܐܬܼܐܟܠ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܟܕ ܩܼܡ ܫܢ̈ܝܐ .ܡ. ܐܣܗܕ ܕܝܢ ܐܦ ܦܢܛܠܐܘܢ ܝܚܝܕܝܐܿ. ܕܗܘܼܐ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܒܡܨܪܝܢ. ܥـ[ܡ] ܚܡܫܡܐܐ ܘܐܪ̈ܒܥܝܢ ܘܐܫܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐܿ. ܕܐܣܗܕܘ ܒܥܠܬܗ. ܘܚܪ̈ܢܐ ܕܠܐ ܡ̈ܢܝܢ ܢܩܦܘ ܠܪܕܘܦܝܐ ܗܢܐ. ܐܦ ܟܦܢܐ ܚܣܝܢܐ ܗܘܼܐܼ. ܥܕܡܐ ܕܡܙܕܒܢ ܗܘܐ ܡܘܕܝܐ ܕܚ̈ܛܐ ܒܬܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܘܚܡܫܡܐܐ ܡ̈ܢܝܢ. ܘܒܬܪ ܚܕܐ ܫܢܬܐ ܫܘܚܠܦܐ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܠܒܝܫ̈ܬܐ. ܘܡܿܠܟܐ ܕܘܩܠܛܝܢܘܣ ܡܿܠܟܘܬܗ ܫܒܼܩ ܒܪ ܫܢ̈ܝܐ . ܥܒ. ܘܒܐܣܟܝܡܐ ܕܦܐܓܢܐ ܐܝܟ ܫܢܝܐ ܡܬܗܦܟ ܗܘܼܐ. ܥܕܡܐ ܕܡܝܼܬ. ܘܐܦ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܚܬܢܗ [ܗ]ܟـ[ܢـ]ܐ ܓܕܫܗ ܡܢ ܒܬܪܗ. ܟܕ ܠܘܩܕܡ ܐܩܝܼܡ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܠܣܘܪܘܣܼ ܘܠܡܟܣܡܝܢܘܣ ܐܚܪܢܐ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܼܘ ܪܕܘܦܐ ܩܫܝܐ ܗܘܼܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܣܗ̈ܕܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܘܼܘ ܒܙܒܢܗ. ܐܠܐ ܣܘܪܘܣ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܫܢܬܐ ܚܕܐܼ. ܐܬܩܛܠ. ܘܦܼܫ ܡܟܣܡܝܢܘܣ ܒܐܬܪܐ ܕܡܕܢܚܐܼ. ܘܡـ[ܟـ]ܣܢܛܝܣ ܥܘܿܠܐ ܒܪܗܘܡܐ ܒܐܬܪܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܟܕ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ [ܒܒܝܫـ]ܬܐ ܠܚܒܪܗ ܙܟܿܐ ܗܘܐ. [ܩـ]ܘ[ܣܛܢـ]ܛـ[ܝܢـ]ܘܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ: ܕܡܡـ[ـܠـ]ܟ ܗܘܼܐ

Page 63

ܒܓܠܝܐ [ܐܩܝـ]ܡ ܠـ[ܘܬ]ܗ ܠـ[ܒـ]ܪܐ [ܕܝܠܗ] ܩܘܣܛܢܛܝܢـ[ܘܣ] ܒܡܠܟܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܡܝܼܬ ܒܝܪܚ ܬܡܘܙ .ܟܗ. ܒܗܼܿ ܘܚܝܼܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܣ. ܘܐܡܠܟ ܡܢܗܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܝܒ. ܐܚܕ ܗܟܝܠ [ܠܡܠܟܘܬܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܗܦܟܗ ܠܡܕܒܚܐ] ܘܣܚܦܗ ܘܠܟܣ̈ܐ ܟܦܼܐܼ. ܘܐܘܩܕ ܠܟܬܒ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܟܠܗܝـ[ܢ ܗܠܝܢ] ܐܬܚܙܝܬ ܥـ[ܫـ]ܘܩـ[ܘܬ]ܐ ܕ[ܩܘ]ܛـ[ܪ̈ܓـ[ܐܼ. ܬܘܒ ܠܐ ܦܫ̈ܝܢ ܗܘܘ ܡܼܢ ܕܝـ[ܢـ]ܗܘܢ܀ ܐܠܐ ܒܫܢܬ .ܠ. ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܕ[ܝܘ̈ܢܝـ]ܐ. ܬܪܡܗ. ܡܐܟܠ ܩܪ̈ܨܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܬ̈ܕܘ. ܟـ[ܕ ܕܝܢ] ܒܥܘ ܕ[ܢܥـ]ܒـ[ܕ]ܘܢ ܣܘܢܗܕܘܣ ܒܩܣܪܝܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐܼ. ܠܐ ܨܒܼܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܕܢܐܬܐ ܠܬܡܢ. ܘܫܿܢܝܘ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܬܡܢܼ ܠܨܘܪ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܦܣܩ̈ܘ ܐܝܼܕܐ ܕܝܡܝܢܐ ܕܐܢܫ ܡܝܬܐܼ. ܘܐܘܩܕܘܗܿ ܘܚܢܛܘܗܼܿ. ܘܣܡܘܗܿ ܒܓܠܘܣܩܡܐ ܕܩܝܣܐ. ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܐܬܢܣܝܘܣ ܠܐܪܣܢܝܣ. ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܠܝܛܝܢܐ ܩܛܼܠ܇ ܘܒܗܕܐ ܐܝܕܗ ܕܦܣܼܩܼ ܣܝܡ ܐܝܿܕܐ ܡܫܿܡܠܐ. ܐܪܣܢܝܣ ܕܝܢ ܟܕ ܒܥܐ ܕܢܗܘܐ ܚܿܙܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗ ܗܘ̈ܝܢ܆ ܐܬܐ ܐܦ ܗܼܘ ܠܨܘܪ. ܘܒܩܬܪܣܝܣ ܕܐܬܢܣܝܘܣܼ ܐܝܿܕܐ ܐܪܡܝ. ܘܠܚܪܬܐ ܐܬܟܪܟ ܡܼܢ ܒ̈ܢܝ ܓܒܗ ܕܐܬܢܣܝܣܘܣܼ. ܘܟܕ ܐܦܩ ܘܚ̈ܙܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ܆ [ܦܪܣܝ ܐܬܢܣܝܘܣ] ܐܢܘܢ ܠܩܛܝܓܪ̈ܢܐ܀ ܐܠܐܼ ܬ[ܘܒ] ܡܚܕܐ ܐܓܪܘ ܙ[ܢـ]ܝـ[ܬܐ] ܚܕܐ. ܘܩـ[ܥـ]ܝܐ ܗ[ܘܬ] ܘܐܡܪܐܼ. ܕܐܬܢܣـ[ܝܘܣ] ܚܒܿܠ ܐܢܘܢ ܠܒܬ̈ܘܠܝܗܿ[. ܘܟܕ] ܫܼܠܝ ܠܗ ܐܬܢܣܝܘ[ܣܼ. ܩܼܡ] ܡܩܪܝܣ ܩܫܝـ[ܝـ]ܫܐ ܕܥـ[ܡܗ] ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ. ܐܢܐ ܩـ[ܪܒܬ] ܠܟܝ ܡܬܘܡ. ܥܢܬ [ܕܝܢ ܟܕ] ܦܫܝ̈ܠܢ ܐܝ̈ܕܝܗܿ [ܘܩܥܝܐ] ܗܘܼܬ ܘܐܡܪܐܿ. [ܒܝܘܡܐ] ܙܦܠـ[ܢ] ܐܢܬ

Page 64

 [ܚܒܿܬܠ ܐ]ܢܘܢ ܠܒ̈ܬܘܠܝ. [ܘܗܟܢܐ] ܐܬܝܕܥܼܬ ܕܥܫܘܩܝـ[ܐ ܗܘ] ܐܦ ܗܢܐܼ. ܥܡ [ܟܠܗܘܢ] ܐܚܪ̈ܢܐ. ܒܪܡ [ܕܝܢ ܩܬܪܣܝܣ ܕ[ܐ]ܬ[ܢܣܝܘܣ] ܥܒܼܕܘ. ܘܗܼܘ ܡܚܕܐ [ܠܘܬ] ܡܿܠܟܐ . . . . ܣܢܗ . . ܡܕܡ. ܗ . . . . . . . . ܗܘ̈ܝܢ ܗܘ̈ܘ . . . . . . ܘܡܚܕܐ [ܫܿܢܝܘ ܠܗܘܢ] ܠܐܘܪ[ܫـ]ܠܡ [ܡܢ ܨܘܪ] ܒܦܘܩܕܢـ[ܗ] ܕ[ܡܿـ]ܠܟܐ [ܐܝܟ] ܕܠܩܘܕܫܐ . . . . ܐ . . . ܕܒܢܼܐ ܬܡܢ. [ܘܩܒܿܠܘ] ܠܐܪܝܘܣ ܬ . . . . . . . ܘܫܕܪܘ ܐܦ ܠܐܠܟـ[ܣܢܕܪܝܐ܆] ܘܡܚܕܐ ܐ[ܬ]ܬ̈[ܝܬܝ] ܟܬܝ̈ܒܬܐ ܡܢ [ܡܿܠܟܐ] ܕܠܘܬܗ [ܢܐܬܘܢ] ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܐܬܢـ]ܣܝܘ[ܣ . . . . . . .]܀

ܐ[ܙ]ܠܘ ܗܟܝܠ . . . . ܘܥ̈ܒܼܕܘ ܥܠܘܗܝ [ܩܘܛܪ]ܓܐ ܐܚܪܢܐ [ܟܕ ܐܡܪ]ܝܢ܆ ܓـ[ܙ]ܡ ܐܬܢܣܝܘܣ [ܕܢܟܠـ]ܐ ܚܛ̈ܐ ܕܣܠܩ̈ܢ ܡܢ [ܡܨܪܝܢ] ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. [ܡܿܠܟܐ] ܕܝܢ ܦܩܼܕ [ܥܠܘܗܝ] ܕܢܫܬ[ܕܐ ܠܓـ]ܠܠܝܐ. . . . ܐ . . ܡ . . . ܬ . . ܕܢ . . . . . ܘܐܙܼܠ ܘܗ[ܘ]ܐ [ܒܛܪܒܪܝـ]ܣ ܡܕܝܢܬܐ [ܕܬܡܢ] ܠܫܢ̈ܝܐ .ܒ. . . . . . . [ܐܬܟܢܫـ]ܘ ܕܝܢ ܬܡܢ [ܒܩܘ]ܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘ]ܠܝܣܼ. [ܘܫܕܘ] ܡܪܩܠܐ ܐܦܣܩܘܦܐ [ܕܐܢܩܘܪܐ ܡܕܝܢـ]ܬܐ. ܒܗܝ [ܕܒܪ] ܬ[ܪܥܝܬܐ ܕ]ܦܘܠܐ [ܫܡܝܫܛܝـ]ܐ ܗܘܐ: . . . . ܠܡ ܕܢܘܩܕ [ܠܟܬܒܐ ܕܝܠـ]ܗ ܗܘ . . . . . . . . . . . . . ܗܘܐ܀ . . . . . . . . . . . ܐ . . . . . . . . . . . . . . . . ܐܬܬܘܝ . . . . . . . . . . ܬܘܒ . . . . . . . . . . ܗܦܟ . . . . ܪ . . . . . . . . ܐ . . . . ܐ . . . ܐܿ. ܕ . . . . . . . . . . ܪ [ܡܢ ܐܠܟـ]ܣܢܕ[ܪܝܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦـ[ܘܠـ[ܝܣ . . . . . . . . . . . . . . ܒܫܢܬܐ .ܠ.] ܕܡܠܟܘܬܗ. ܘܐܬܼܐ ܟܕ ܛܥܝܼܢ ܣܝ̈ܡܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܕ ܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܚܕ ܐܝܟ ܡܕܡ ܕܡܗܝܡܢ ܗܘܐܼ ܘܣܝܼܡ ܗܘܼܐ ܬܚܝܬ ܫܚܬܗ. ܘܟܕ ܐܬܩـ[ܪܝ] ܣܝܡܐ ܗܿܘ ܬܪܝܨܐ ܕܝܗܼܒ [ܠـ]ܗ ܝܡܿܐ ܗܘܼܐܼ. ܕܐ[ܝـ]ܟ ܕܟܬܼܝܒ ܡܼܢ ܠܬܚـ[ܬ] ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ. ܘ[ܟـ]ܕ

Page 65

ܫܪܬ ܕܢܐܙܠ ܠܥܕܬܐܼ. ܥܡܐܼ ܠܬܪ̈ܝܢ ܐܬܦܠܓ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐ[ܠـ]ܟܣܢܕܪܘܣ: ܗܿܘ ܕܬܡܢ ܡܕ[ܒـ]ܪ ܗܘܐ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘܼ. ܐܙܼܠ ܠܥܕܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܪܝܢܐܼ. ܘܬܚܝܬ ܡܕܒܚܐ ܢܦܫܗ ܫܼܕܐܼ. ܬܠܬܐ ܐܝܡ̈ܡܐ ܘܬܠܬܐ ܠܝ̈ܠܘܢ܆ ܟܕ ܡܨܿ[ܠـ]ܐ ܘܐܿܡܪ܆ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐܼ. [ܐܢ] ܥܬܝܕ ܐܪܝܘܣ ܕܠܥܕܬܐ ܢܥܘܠ܆ ܫܪܝܢܝ ܠܝ ܡܼܢ ܗ̈ܠܝܢ ܚ̈ܝܐ. ܘܐܦ ܝܥܩܘ[ܒ] ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕ[ܢـ]ܨܝـ[ܒܝܢ] ܕܐܝܟ ܗ̈ܠܝܢ ܡܿܨܠܐ [ܗܘܐ]. ܘܟܕ ܗܼܘ ܐܪ[ܝܘ]ܣ ܐܙܠ܆ ܡܼܢ ܫܠܝ . . . ܗ . . . . . ܬܐ . . . ܗܼ. ܥܠ[ . . . . . . . . . ܒܝـ]ܬ ܐܝܩܪܐ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܠـ[. . ܐ]ܐܛܝܣ ܡܛܠ . . . ܐ . . . . . . . . . . . . . . . . ܟܠܢܫ . . . . . . . . . . . . . .ܗ. ܡܿܠܟܐ ܕ[ܝܢ ܦܩܼܕ ܕܢܫـ]ܬܕ[ܪ] ܠܦـ[ܪܘܓܝـ]ܐ [ܠܕܘ]ܟܬܐ [ܚـ]ܕܐ ܚܪܒܬܐ. . . . ܐ ܐܘܣܛܬ[ܝـ]ܣ ܘܐܡܼܪ. [ܕܐ]ܦ ܗܼܘ ܐ[ܘ]ܕܘܟܣܝܣ [ܗܟܢـ]ܐ ܡـ[ܬܪܢܐ ܕ]ܒܪ ܒܝܬܗ [ܘܒܪ ܦܬܘܪܗ ܕ]ܐܐܛܝܣ . . . . ܕܝܢ . . . . ܚܪܡ [ܐܘܕ]ܘܟـ[ܣܝـ]ܣ . . . ܡܚܕܐ . . . . . . . ܒـ . . . . .  . . . . ܘܬܗܼ. . . . . . . . . . . . . . . . . ܒܪ . . . . . . . . . . . . . . ܐܒܐܿ. [ . . . . . . . . ܐܝـ]ܬܘܗܝ . . . . . . . . . . . . . . ܐܦ . . . . . . . . . . . . . . . ܕܒܪ [ܟܝܢـ]ܐ. ܐ[ܡܪ] ܠܗ ܣܠܘ[ܢـ]ܘܣ. [ܐܢ ܕܝܢ] ܠܘ ܒܪܝܬܐ [ܐܝܬ]ܘܗܝ ܐܘ ܡܢ ܟܝܢܐ [ܐܚـ]ܪܢܐ܆ [ܡܕܝܢ ܒـ]ܪ ܟܝܢܐ [ܗܘ] ܕܐܒܐ. . . . . . . ܐ . . . . ܕ. .ܪ [. . . . . ܫـ]ܕܐ . . . . ܡܿܠܟܐ [ܘ]ܐܚܪ̈ܢܐ [ܣܓ̈ܝـ]ܐܐ. [ܫܕܐ] ܓܝܪ [ܩܘܪ]ܝܠܘܣ ܕܐ[ܘܪܫܠܡܼ. ܟܕ [ܩܼܡ] ܫ̈ܢܝܢ [.ܝܒ]. ܘܐܩܝܡܼܘ [ܒܩܘ]ܡܗ ܗܕܪܝܢܐ. [ܐܫܬܕܝ ܬܘܒ ܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. [ܐܦ ܠܒܪܝـ]ܣ ܐܦـ[ܝܣܩـ]ܘܦܐ [ܕܪܗ]ܘ[ܡܝ. ܘܐ]ܩܝܡܘ [ܚܠܦـ]ܘܗܦ ܦܝܠܝܦܘܣ. ܐܠܐ ܕܝܢ ܥܡܐ ܠܗܕܐ ܠܐ ܣܝܒܪ. ܘܡܚܕܐ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܛܪܕܘܼ.

Page 66

ܘܠܠܒܪܝܣܼ [ܠـ]ܕܘܟܬܗܪ ܐܦܢܝܘ. ܘܐܦ ܡܩܕܘܢܝܣ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ: ܟܕ ܩܼܡ ܫܢܝ̈ܐ .ܗ. ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܚܩܘܗܝ. ܘܐܘ̈ܬܼܒܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ܇ ܡܢ ܒܬܪ ܕܥܒܼܕ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܫܢܝ̈ܐ .ܓ. ܘܩܼܡ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܼܢ ܒܬܪܗ ܕܐܘܕܘܟܣܝܣܼ. ܡܠܝܛܝܣ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܣܒܣܛܝܢܐ ܐܬܪܐܿ. ܘܗܘܼܐ ܬܘܒ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܚܠܒܼ. ܘܡܼܢ ܚܠܒ ܐܝܬܝܘ ܐܘܬܒܘܗܝ ܐܪ̈ܝܢܐ ܒܐܢܛܝܘܟܐ. ܘܟܕ ܣܠܼܩ ܕܢܬܪܓܡ ܡܼܢ ܒܬܪ ܩܠܝܠܼ. ܚܘܝ ܠܗܘܢ ܬܠܬ ܨܒ̈ـ[ܥـ]ܢ ܟܕ ܩܿܥܐܼ. ܕܬܠܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܟܪ̈ܙܝܢܢܼ ܘܐܝܟ ܕܠܚܕ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚܼܙ̈ܘ ܐܪ̈ܝܢܘ ܕܠܐ ܫܿܠܡ ܠܗܘܢܼ. ܫܕܐܘܗܝ. ܕܒܿܪ ܗܘܐ ܕܝܢ ܫ̈ܢܝܐ .ܒ. . ܘܐܩ̈ܝܡܘ ܚܠܦܘܗܝ ܠܐܘܙܐܝܣ܇ ܗܿܘ ܕܥܡܐ ܐܪܝܘܣ ܐܫܬܕܝ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ. ܘܡܛܘܠ ܗܢܐ ܐܬܦܠܓ ܥܡܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܠܚܕ ܓܒܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܦܠܘܝܢܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܩܫܝܫܝܐܼ. ܘܠܚܪܢܐ ܐܘܙܐܝܣ. ܘܐܦ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܩܼܡ ܗܕܪܝܢܐ ܫ̈ܢܝܐ .ܛ. ܗܘܐ ܒܬܪܗܼ ܗܪܩܠܐ.

ܡܩܕܘܢܝܣ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܫܬܕܝ ܡܢ ܩܘܣܛܢܛܢܘܦܘܠܝܣܼ. ܐܡܿܪ ܗܘܐܼ. ܕܐܦܠܐ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢܝ̈ܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ ܪܘܚܐ. ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܐܪܝܘܣ ܚܿܡܣܢ ܒܓܘܕܦܗ. ܟܕ ܗܟܝܠ ܐܫܬܕܝ ܗܼܘ ܗܢܐ ܠܝܛܐ܆ ܠܐܬܪܐ ܕܐܠܣܩܘܢܛܘܣ ܐܙܼܠ. ܘܩܼܡ ܒܕܘܟܬܗܼ ܐܘܕܘܟܣܝܣ. ܘܟܕ ܚܘܝ ܗܘܐ ܐܣܟܝܡܐ ܓܢܝܒܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐܼ. ܕܚܼܩ ܡܚܕܐ ܡܢ ܩܘܙܝܩܘܣ ܠܐܠܘܣܝܘܣ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ ܘܐܩܝܡ ܠܐܘܢܘܡܝܣ ܢܘܛـ[ܪ]ܗ ܕܐܐܛܝܣ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܡܢ ܩܠܩܝܐ. ܟܕ ܙܗܿܪܗ ܠܘܩܕܡ ܕܠܐ ܢܓܠܐ ܠܐܢܫ ܝܘܠܦܢܗܘܢ܇ ܐܠܐ ܠܒ̈ܟܼܘ ܠܘܩܕܡ ܥ̈ܕܬܐ ܡܫܠܛܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܕܠ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܡܕܝܢܬܐ: ܘܓܠܼܐ ܬܪܥܝܬܗ ܒܝܼܫܬܐܼ. ܐܙܠܼܘܼ ܘܩܼܒܠܘ ܥܠܘܗܝ ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ. ܡܿܠܟܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܫܼܡܥ ܦܼܩܕ ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣܝܣ ܕܢܥܒܕ ܡܢܗ ܬܒܥܬܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܪ

Page 67

 [ܨ]ܒـ[ܝـ]ܢܗ ܗܘܐ. ܡܬܗܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܣܘܥܪܢܐ . . . ܡـ. . . . . ܒܐܘܢܘ[ܡܝܣ] ܕ. . . . . . . ܦܪܣܝـ[ܘ . . . . . . ]. ܘܡܛܠ ܕܐܬ[ܥܨܝ] ܡܢ ܡܿܠܟܐ܆ ܫـ . . . . . ܟܕ ܐܡܿܪ ܠܗ ܠܐܘܕܘܟܣـ[ܝܣ܆] ܕܐܥܘܠܬ ܒܝܼ ܘܒܐܐܛـ[ܝܣ] ܪܒܝ. ܟܢܿܫ ܠܗ ܕܝܢ ܒܢ̈ـ[ܝ] ܐܪܙܐܼ. ܘܐܬܩܪ̈[ܝܘ] ܐܘܢܘ̈ܡܝܢܘ. ܘܒܗ[ܢـ]ܐ ܙ[ܢܐ] ܐܬ[ܦܣܩܘ] ܐܘ[ܢـ]ܘ̈ܡܝܢـ[ܘ ܡܼܢ] ܐܪ̈ܝܢܐ. ܐ[ܡܿܪ] ܗ[ܘܐ ܕܝܢ] ܗܼܘ ܐܘ[ܢܘܡܝܣ . . . . . ] ܕܩܕܡ [ܟـ]ܘܠܡܕܡ [ܠܒܪܐ] ܥܒܼܕ ܐܠܗܐ. ܘܗܼܘ ܕ[ܝܢ] ܒܪܐ ܥܒܼܕ [ܠܪܘܚܐ] ܩܕܡ ܟܠܗܘܢ ܬܘܩ̈ـ[ܢܐ.] ܘܫܚܠܦ ܬܘܒ ܘ[ܠܥܝܕܐ] ܕܬܠܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܒܩܪܝـ[ܬܐ] ܕܬܠـ[ܝـ]ܬ[ܝـ]ܘܬܐ ܢܬ[ܥܡܕܘܢ܆] ܐܠܐ ܠܗܿܢܘܢ ܕܥܡܿـ[ܕܝܢ] (ܨܒܐ) ܒܫܡ ܡܘܬܗ ܕܡـ[ܫܝܚܐ] ܒܠܚܘܕ ܢܥܡܿܕ. ܟܕ ܕܝܢ [ܡܢ] ܪܝܫܗ ܘܕܡܐ ܠܚܕܝ̈ـ[ܐ] ܒܡ̈ܝܐ ܨ̈ܒܥܝܢ ܗ[ܘ̈ܘܼ.] ܘܠܡܢ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬ[ܐ] ܐܝܟ ܕܡܿܢ ܕܠܐ ܕ[ܟܐ] ܫܒܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗ[ܝܢ܆ ܓܕܫ ܒܚܕ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝܢ [ܕܟܕ ܡـ]ܥܡ̈ܕܝܢ܆ ܨ[ܠـ]ܦـ[ܬܐ] ܒـ[ܪܝܫܗ ܕܗܿ]ܘ [ܕ]ܥܡـ[ܕ] ܗܘܬ ܡܢ . . . ܢܐ ܗܿܘ . ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ [ܟܕ] ܚ̈ܙܼܘ ܐܬܦـ[ܪ]ܣܘܼ ܘܥ̈ܒܕܘ. . ܓܐ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܠܗܿܘ [ܕܥـ]ܡܿܕ ܦܫ̈ܛܝܢ ܗܘܼ̈ܘ [ܘܫ̈ܕ]ܝܢ [ܥܠ] ܪܝܫܗ ܡ̈ܝܐ. [ܘ]ܐܬܦܪܣܘ ܬܘܒ ܐܦ [ܙܢܐ] ܐܚܪܢܐܼ. ܘܦܣܩܝܬܐ [ܐܪܝـ]ܟܬܐ ܩܕܫ̈ܘ. [ܘܠܗܿܘ] ܕܥܡܿܕ ܡܼܢ [ܚ̈ـ]ܕܝܗ ܘܥܕܡܐ ܠܛܦܪ̈ܘܗܝ܆ [ܡܥܦـ]ܝܢ ܗܘܼ̈ܘ. ܘܗܟܢܐ [ܡ̈ܝـ]ܐ ܥܠܘܗܝ ܫܕܝܢ ܗܘܼ̈ܘ. [ܐܡـ]ܪ[ܚ] ܕܝܢ ܬܘܒ ܕܢܐܡܪ [ܗܼܘ ܐ]ܘܢܘܡܝܣ܆ ܕܠܝܬ [ܡܕ]ܡ ܡܼܢ ܐܠܗ̈ܝܬܐ. [ܕܛܥـ]ܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ [ܝܕܥ]܆ ܘܠܗ ܠܟܝܢܐ [ܐܠـ]ܗ[ܝـ]ܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܡ [ܝܕܥ] ܠܗ ܠܐܠܗܐ [ܐܝܟ] ܕܗܼܘ ܠܗ ܝܿܕܥ. [ܐܬ]ܛܪܕ ܗܟܝܠ ܘܐܫܬܕܝ܆ [ܠܕܘ]ܟܬܐ ܚܕܐ ܚܪܒܬܐ [ܕܒܦܡـ]ܦܘܠܐ܆ ܘܬܡܢ [ܐܪܟܙ]ܗ ܠܝܘܠܦܢܗ܀

Page 68

 [ܬܘܒ ܕ]ܝܢ ܒܙܒܢܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܣܼ. [ܦܩܕ] ܘܐܬܒܢܼܝܬ ܬܠܐ [ܒܐܪ]ܥܐ ܕܡܕܢܚܐ. [ܘܐ]ܬܩܪܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ܀ . . . ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ [ܘܐ]ܬܩܪܝܬ ܩܘܣܛܢܛܝܢܐ܀ . . . ܥܐܕܐ ܕܒܝܬ ܝܠܕܐ [ . . . . . . . . . ـ]ܐ [.ܟܗ]. ܒܟܢܘܢ [ܩܕܝـ]ܡ܆ [ܐܝܟ] ܙܒܢܐ [ܕܡـ]ܬܩـ[ܝܡ ܗܘܐ] ܡܼܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܥܕܬ̈ܐ ܕܡܕܢܚܐ ܐܫܬܕܪ. ܒܫܬܐ ܓܝܪ ܒܟܘܢ (ܐܚܪܝ)܆ ܡܫܡܠܝܢ ܗܘܼ̈ܝ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܐ̈ܕܐ܀ ܘܐܬܚܼܘܝܘ ܒܗ ܒܙܒܢܐܼ. ܐܦ ܗ̈ܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ. ܒܓܢܣܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ. ܘܟܕ ܒܝܘܠܦܢܐ ܕܒܪ̈ܝܐ ܡܕܪܫ ܗܘܼܐ ܐܬܼܐ ܠܗ ܡܢ ܬܡܢ܆ ܘܗܘܼܐ ܡܠܦܢܐ ܒܒܪܝܛܘܣ. ܘܡܢ ܬܡܢ ܫܢܝ ܠܗܼ. ܠܠܕܝܩܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܬܡܢ ܫܩܼܠ ܐܢܬܬܐܼ ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܒܪܐ. ܘܐܫܬܡܗ ܒܫܡܗܼ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣ. ܘܗܘܼܐ ܬܡܢ ܩܫܝܫܝܐ ܘܒܪܗ ܩܪܘܝܪܐܼ. ܒܝܘ̈ܡܝ ܬܐܘܕܘܛܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܬܡܢ. ܡ̈ܠܦܝܢ ܗܘܼܘ ܝܘܠ̈ܦܢܐ ܕܝܘ̈ܢܝܐ. ܐܒܐ ܡܿܠܦ ܗܘܼܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܓܪ̈ܡܛܝܩܘܼ. ܒܪܗ ܕܪܛܘܪ̈ܝܩܘ܇ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܘܬܐܼ ܠܘܬ ܐܦܝܦܢ ܣܘܦܣܛܐ ܕܚܢܦ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܼܘܐ ܬܐܘܕܘܛܐ ܐܦܝܣܩܦܐܼ. ܟܠܼܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܢܝܢܗ܇ ܕܕܠܡܐ ܬܘܒ ܠܘܬ ܚܢܦܘܬܐ ܢܨܿܛܠܘܢ. ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܥܒܼܕ̈ܘ ܨܒܝܢܗ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ. ܠܚܪܬܐ ܟܕ ܡܝܼܬ ܬܐܘܕܘܛܐ܆ ܘܩܼܡ ܒܬܪܗ ܓܐܘܪܓܝܣ. ܬܘܒ ܠܘܬ ܐܦܝܦܢ ܐܡܝܢܝܢ ܗܘ̈ܘܼ. ܐܦ ܟܕ ܕܒܚ̈ܐ ܕܚܢ̈ܦܐ ܡܫܡܠܐ ܗܘܼܐ. ܘܟܕ ܐܬܦܪܣ ܕܢܦܪܘܫ ܐܢܢ ܡܢܗ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ܆ ܡܢ ܫܘܬܦܘܬܗܿ ܕܥܕܬܐ ܕܚܼܩ ܐܢܘܢ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܐܦܘܠܝܢܪܝܣܼ. ܠܗܕܐ ܨܥܪܐ ܚܫܒܗܿ. ܘܟܕ ܬܟܝܠ ܥܠ ܡܠܬܐ ܕܣܘܦܣܛܘܬܐܼ. ܗܪܣܝܣ ܒܝܫܼܬܐ ܐܒܥܼ. ܐܙܼܠ ܡܚܕܐ ܠܘܬ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܡܚܪ̈ܡܝܢ ܗܘ̈ܘܼ. ܘܥܒܼܕ̈ܘܗܝ ܗܘ̈ܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܠܐ ܡܫܡܗܐ. ܘܗܼܘ ܥܡ ܐܒܘܗܝܼ ܗܪܣܝܣ ܡܕܘܕܬܐ ܐܩܼܝ̈ܡܘ. ܟܕ ܠܟܝܢܐ

Page 69

ܕܬܠܝܬܝܘܬܐܼ. ܐܟܘܬܢ ܕܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܿܫܪܪ. ܕܪ̈ܓܐ ܕܝܢ ܥܒܿܕ. ܟܕ ܐܡܿܪ܆ ܥܠ ܐܒܐ ܗܿܝ ܕܪܒ. ܥܠ ܒܪܐ ܕܝܢ܆ ܗܿܝ ܕܝܬܝܪ. ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܗܿܝ ܕܣܓܝ. ܐܦ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ ܐܡܿܪܼ ܘܕܢܣܼܒ ܢܦܫܐ. ܐܠܐ ܗܿܝ ܡܠܝܠܬܐ. ܐܠܐ ܕ[ܗܿܝ] ܢܨܒܬܢܝܬ[ܐ] ܐܘ ܟܝـ[ܬ] ܚܝܘܬܬܢܝܬܐ. ܗܿܘܢܐ ܕܝܢܼ ܠܐ ܢܣܼܒ܆ ܐܠـ[ܐ] ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܡܿܠܝ ܕܘܟܬ ܗܘܢܐ. ܒܕܘܟܐ ܕܝܢ ܚܪܢܝܐ. ܥܠ ܟܠܗܿ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܣܐܿܡ ܠـ[ܗܿܫ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐܼ ܒܕܡܘܬ ܣܒܠܐܘܣ. ܘܕܦܓܪܗ ܕܡـ[ܪ]ܢ ܫܡܝܢܐ ܗܘ ܐܡܿܪ܆ ܘ[ܡܢ] ܟܝܢܐ ܡܡܙܓܐ ܘܡܪܟܒܐ ܗܘ ܒܪܐ. ܐܡܪ̈ܝܢ ܕܐ[ܦ] ܬܪܥܝܬܐ ܝܗܘܕܝܬ[ܐ] ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܗܢܘ [ܕܝܢ] ܡܐܟܠܐ ܘܡܫܬ[ܝܐ] ܘܙܘܘܓܐ ܡܢ ܒܬ[ܪ] ܩܝܡܬܐ. ܘܥܒܕ ܐܠـ[ܦ] ܡܙܡܘܪ̈ܐ܆ ܟܕ ܐܡܿـ[ܪ] ܗܘܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܕܕܘ[ܝܕ] ܫܦܝܪ̈ܝܢ. ܐܬܚܪܡ ܗ[ܟܝܠ] ܥܡ ܥܡ ܟܠܗ̈ܝܢ ܗܪ̈[ܣܝܣ] ܒܩܢܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܣـ[ܡܘ] ܡܐܐ ܘܚ̈ܡـ[ܫܝܢ] ܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܦܘܠܝܣ܀

ܡܿܠܟܐ ܕܝܢ ܩܘܣܛܢܛܝܣ [ܟܕ] ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܢܝܛܝܘ[ܟܝܐ] ܫܡܼܥܼ. ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܩܣܪ [ܥܡ] ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܒܓܠܠـ[ܝܐ] ܐܬܟܼܬܫ [ܘܙܟـ]ܐ [ܐܢܘܢ܆] ܘܡܢ ܪ̈ܗܘ[ܡܝܐ ܕ]ܬܡـ[ܢ] ܡܿܠܟܐ ܐ[ܫـ]ܬ[ܡـ]ܗ. [ܘܙܥ] ܚܠܦ ܟܠܝܠܐ [ܕ]ܡܠܟܘܬ[ܐ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܡܥܘܝܐܿ. ܚܘܕܝܦܐ ܒܪ ܚܬܗ. ܘܦܩܼܕ ܥܠܘܗܝ ܡܥܘܝܐ ܘܐܬܩܛܠ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܥܠܝ ܓܿܙܡ ܗܘܐ ܕܬܘܒ ܣܿܠܩ ܥܠ ܡܥܘܝܐ. ܘܡܚ̈ܘܼܘܗܝ ܟܕ ܡܨܿܠܐ ܒܚܝܪܬܐ

Page 70

ܘܩ̈ܛܠܼܘܗܝ. ܘܢܚܬ ܡܥܘܝܐ ܠܚܝܪܬܐ. ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܐܝܕܐ ܟܘܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܕܛܝܝ̈ܐ ܕܬܡܢ. ܘܥܛܼܦ ܠܗ ܠܕܡܣܩܘܣ.

ܘܒܫܢܬ .ܬܬܩܥ. ܘܕܩܘܣܛܘܣ .ܝܙ. ܒܐܝܪܚ ܚܙܝܪܢ ܒܝܘܡ ܥܪܘܒܬܐ ܒܥܫܬܐ .ܒ. ܗܘܼܐ ܙܘܥܐ ܩܫܝܐ ܒܐܬܪܐ ܕܦܠܣܛܝܢܐ. ܘܢܦܼܠ ܒܗܼ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܬܐ.

ܘܒܗ ܒܝܪܚܐܼ ܐ̈ܬܼܘ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܝܥܩܘ̈ܒܝܛܐ ܬܐܘܕܘܪܐ ܘܣܒܘܟܬ ܠܕܡܣܩܘܣ ܘܥܼܒ̈ܕܘ ܒܥܬܐ ܩܕܡ ܡܥܘܝܐܿ. ܥܡ ܗ̈ܠܝܢ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܡܪܘܢܿ. ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܚ̈ܝܼܒܘܼ ܝܥܩܘܒ̈ܝܛܐ܆ ܦܩܼܕ ܡܥܘܝܐ ܕܢܗܘܘܢ ܝܗ̈ܒܝܢ .ܟ. ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܢܪ̈ܝܢ. ܘܦܩܼܕ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘ̈ܢ ܒܫܠܝܐ. ܘܠܒܟ ܥܝܕܐ ܗܿܘ ܥܠ ܐܦܝܣ̈ܩܘܦܐ ܕܝܥܩܘܒ̈ܝܛܐܿ. ܕܟܘܠ ܫܢܬܐܼ. ܕܗܒܐ ܗܿܘ ܢܗܘ̈ܘܢ ܝܗܿܒܝܢ ܠܡܥܘܝܐܿ. ܐܝܟ ܠܕܐ ܢܿܪܫܠ ܒܗܘܢ ܐܝܕܐܿ. ܕܢܬܪܕܦܘܢ ܡܼܢ ܒ̈ܢܝ ܥܕܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܡܫܬܡܗ ܗܘܐ ܡܼܢ ܝܥܩܘܒ̈ܝܛܐ ܦܛܪܝܪܟܐܼ. ܣܼܡ ܥܠ ܟܠܗܘ̈ܢ ܥܘܡܪ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܕܕܝܪ̈ܝܬܐ ܕܡܢܐ ܣܘܒܠܐܿ ܢܗ̈ܘܘܢ ܡܣ̈ܩܝܢ ܟܘܠ ܫܢܬܐ ܡܼܢ ܕܗܒܐ ܗܿܘ. ܗܟܢ ܘܥܠ ܟܠܗ̈ܘܢ ܒ̈ܢܝ ܗܝܡܢܘܬܗܼ ܣܼܡܼ. ܘܥܒܼܕ ܢܦܫܗ ܡܘܪܬܢܐ ܕܡܥܘܝܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܕܚܝܠܬܐ ܕܗܿܘ܆ ܢܫܿܬܥܒܕܘܢ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܝܥܩܘܒ. ܘܒܗܼ ܒܝܪܚܐ ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܗܼ ܕܪܫܐ ܕܝܼܥܩܘܒ̈ܝܛܐܼ. ܒܬܫܥܐ ܒܗܼ ܒܝܘܡ ܚܕ ܒܫܒܐ .ܚ. ܫ̈ܥܝܢ ܙܥܼܬ ܐܪܥܐ.

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐܼ. ܦܩܼܕ ܡܿܠܟܐ ܩܘܣܛܘܣ. ܘܐܬܩܼܛܠ ܬܐܘܕܘܣܝܣ ܐܚܘܗܝ. ܥܘܠܐܝܬ ܕܠܐ ܣܟܠܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪ̈ܘ ܣܓ̈ܝܐܐ. ܠܣ̈ܓܝܐܐ ܕܝܢ ܗܘܼܬ ܥܩܬܐ ܥܠ ܩܛܠܗ. ܘܐܡܪ̈ܝܢ ܕܥܒܕܘ ܠܗ ܦܘ̈ܢܣ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܠܡܿܠܟܐ ܘܩܪܐܘܗܝ ܩܐܝܢ ܕܬܪ̈ܝܢ ܩܿܛܠ ܐܚܘܗܝ. ܘܗܼܘ ܟܕ ܣܓܝ ܐܬܚܼܡܬ܆ ܫܒܼܩ ܠܒܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܠ

Page 71

ܟܘܪܣܝܗ. ܘܗܼܘ ܫܩܼܠ ܠܡܠܟܬܐ. ܘܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܥܒ̈ܕܝ ܩܪܝܐ. ܘܚܙܩ ܠܓܪܒܝܐܿ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܬܬܩܥܐ. ܘܕܩܘܣܛܘܣ .ܝܚ. ܐܬܟܢ̈ܫܼܘ ܛܝ̈ܝܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܒܕܘܗܝ ܡܿܠܟܐ ܠܡܥܘܝܐ. ܘܣܠܼܩ ܘܝܬܼܒ ܒܓܓܘܠܬܐܼ݂ ܘܨܠܝ ܒܗ. ܘܐܙܼܠ ܠܓܕܣܡܢ. ܘܢܚܼܬ ܨܝܕ ܩܒܪܗܿ ܕܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ. ܘܨܿܠܝ ܒܗ. ܘܒܗܿܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ: ܟܕ ܬܡܢ ܟܢܝ̈ܫܝܢ ܗܼܘ̈ܘ ܛܝ̈ܝܐ ܥܡ ܡܥܘܝܐܼ. ܗܘܼܐ ܪܥܠܐ ܘܙܘܥܐ ܩܫܝܐ. ܘܢܦܠܼܬ ܒܗ ܐܪܝܚܘ ܣܘܓܐܗܿ. ܘܟܠܗ̈ܝܢ ܥ̈ܕܬܗܿ. ܘܒܝܬ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܗܿܘ ܕܡܥܡܘܕܝܬܗܼ ܕܦܪܘܩܢ ܕܥܼܠ ܝܘܪܕܢܢ ܐܬܥܩܪ ܡܢ ܫܬܐ̈ܣܘܗܝ ܘܟܠܗܿ ܕܝܪܐ. ܘܕܝܪܐ ܕܐܒܐ ܐܘܬܝܡܐ: ܥܡ ܥܘܡܪ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܝܚ̈ܝܕܝܐ. ܘܕܘܟ̈ܝܬܐ ܣܿܓܝ ܢ̈ܦܠܝܢ ܒܗ..

ܘܒܗܿ ܒܫܢܬܐ ܒܝܪܚ ܬܡܘܙ܆ ܐܬܟܢ̈ܫܼܘ ܐܡܝܪ̈ܐ ܘܛܝ̈ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܐ. ܘܝܗܼ̈ܒܘ ܝܡܝܢܐ ܠܡܥܘܝܐ. ܘܢܦܩ ܦܘܩܕܢܐ. ܕܒܟܠܗ̈ܝܢ ܩܘܪ̈ܝܣ ܘܡܕܝܢ̈ܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗܿ. ܢܬܟܪܼܙ ܡܿܠܟܐ. ܘܢܥܒܕܘܢ ܠܗ ܩܠܣ̈ܝܣ ܘܦܘ̈ܢܣ. ܛܒܼܥ ܕܝܢ ܐܦ ܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐܼ ܘܠܐ ܐܬܩܒܠ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܨܠܝܒܐ. ܘܬܘܒ ܗܼܘ ܡܥܘܝܐܼ. ܠܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܟܠܝܠܐܿ. ܐܝܟ ܡ̈ܠܟܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘ̈ܘ ܒܥܠܡܐ. ܣܼܡ ܕܝܢ ܟܘܪܣܝܗ ܒܕܡܣܩܘܣ. ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܕܢܐܙܠ ܠܟܘܪܣܝܗ ܕܡܚܡܛ. .

ܢܚܼܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܓܠܝܕܐ ܠܒܬܪܗܿ ܕܫܢܬܐ .ܝܓ. ܒܢܝܣܢ ܢܿܗܪ ܕ. ܒܫܒܐ. ܘܝܒܼܫ ܒܗ ܟܪܡܐ ܚܘܪܐ . .

ܡܥܘܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡܼܠܟ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ: ܘܢܚܼ ܡܢ ܩܪ̈ܒܐ ܕܒ̈ܢܝ ܥܡܗܼ. ܗܦܟܗ ܠܫܝܢܐ ܕܥܡ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܫܝܢܐ. ܐܠܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ܇ ܕܐܢ ܒ̈ܥܝܢ

Page 72

ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܫܝܢܐܼ. ܢܬܠܘܢ ܙܝܢܗܘܢ ܘܢܣܩܘܢ ܓܙܝܬܐ ܠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ـܢ ܕܫܢܬܐ ܣܠܼܩ ܬܘܒ ܐܝܙܕ ܒܪܗ ܕܡܥܘܝܐ. ܘܚܝܠܐ ܥܫܝܢܐ. ܘܟܕ ܫܪ̈ܝܢ ܒܬܪܩܝܐ. (ܐܬ)ܒܕܪ̈ܘ ܛܝ̈ܝܐ ܠܒܙܬܐ. ܘܐܓܝܪ̈ܝܗܘܢ ܘܛܠܝ̈ܝܗܘܢ ܠܪܥܼܝܐ ܕܩܢܝܢܐ ܘܠܚܛܘܦܝܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܢܦܼܠ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ (ܚܙܘ) ܗܿܢܘܢ ܕܩܝܡ̈ܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܫܘܪܐܼ. ܢܦܼܩ̈ܘ ܢܦܠܼܘ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܢ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܛܠܝ̈ܐ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܘܐܦ ܡܢ ܛܝ̈ܝܐ (ܩܛܠܘ). ܘܚ̈ܛܦܘ ܒܙܬܼܐ ܘܥ̈ܠܼܘ. ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗܼ. ܐܬܟ̈ܢܫܘ ܗ̈ܘܼܘ ܛܠܝ̈ܐ ܟܠܗ̈ܘܢ ܕܡܕܝܢܬܐ. ܘܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥ̈ܠܼܘ ܕܢܣܬܬܪ̈ܘܢ ܬܡܢ. ܘܡܼܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܩܠܝܠܼ. ܘܐܡܪ̈ܝܢ. ܢܦܘܩ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܠܐ ܬܦܩܘܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܩܪܒܐ ܡܚܝܬܘܢ ܘܙܟܝܬܘܢ. ܐܠܐ ܡܓܢܒ ܓܢܒܬܘܢ. ܘܗܼܢܘܢ ܠܐ ܫܡܥܘܗܝ. ܐܠܐ ܢܦܩܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܟܕ ܡܙܝܢ̈ܝܢ. ܘܬܠܘ ܒܢܕܘ̈ܣ ܘܦܠܡ̈ܘܠܣ ܐܝܟ ܥܝܕܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܢܦܩܘܼ. ܐܚܼܕ̈ܘ ܦܘܪ̈ܛܣ ܟܠܗ̈ܝܢ. ܘܡܿܠܟܐ ܢܩܼܫ ܠܗ ܡܫܟܢܐ ܥܠ ܫܘܪܐ. ܘܝܿܬܒ ܗܼܘܐ ܘܚܿܙܐ. ܣܪ̈ܩܝܐ ܕܝܢ ܢܓܕܘ ܗܘܘ ܠܒܣܬܪ̈ܗܘܢ. ܘܐܪ̈ܚܩܘ ܛܒ ܡܼܢ ܫܘܪܐ. ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܪ̈ܩܝܢ ܗܿܢܘܢ܆ ܠܐ ܥܓܠ ܢܬܦܠܛܘܢ. ܘܢܦܼܩܘ ܘܝܬܼܒ̈ܘ ܫܪ̈ܒܢ ܫܪ̈ܒܢ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܐܢܘܢ ܗ̈ܠܝܢ܆ ܫܘܪ̈ܘ ܘܩܡܘ. ܘܩܥܘ ܐܝܟ ܠܫܢܗܘܢ ܐܠܗܐ ܪܒ [ܗܘ.] ܘܡܚܕܐ ܐܪܓܥܘ ܠܗܘܢ ܗ̈ܠܝܢ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܒܥܪܘܩܝܐ. ܘܪ̈ܗܛܘ ܥܠܝܗܘܢ ܣܪ̈ܩܝܐ. ܘܢ̈ܦܼܠܘ ܒܗܘܢ. ܘܚܪ̈ܒܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ ܘܫ̈ܒܝܢ܇ ܥܕܡܐ ܠܐܝܟܐ ܕܡ̈ܛܝܢ ܒܠܣܛܪ̈ܣ ܕܫܘܪܐ. ܘܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܘܢ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣܼ.

Page 73

ܘܠܡـ[ܚܣܢ] ܨܒܼܐ ܕܢܦܼܬܚ ܠܗܘܢ. ܢܦܠܘ ܗ̈ܘܝ ܡܢܗܘܢ ܕ[ܝܢ] ܣ̈ܓܝܐܐ. ܘܚܪ̈ܢܐ ܒ̈ܠܼܥܘ ܒܓܐܪ̈ܐ.

ܘܒܫܢܬ .ܬܬܩܥܗ. ܘܕܩܘܣܛܘܣ .ܟܒ. ܘܕܡܥܘܝܐ .ܙ. ܣܠܼܩ ܒܪ ܟܠܝܕ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܛܝ̈ܝܐ ܕܚܡܨ ܡܕܝܢܬܐ ܪܝܫܐ ܕܦܘܢܝܩܐ. ܘܕܒܪ ܚܝܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ: ܘܐܼܙܠ ܘܢܩܼܫ ܥܠ ܝܡܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܣܩܕܪ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܚܼ؛ܐ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡܕܝܪ ܗܼܘܐ ܒܗܼܿ. ܒܼܥܐ ܕܢܟܒܫܝܗܿ. ܘܥܒܼܕ ܛܘ̈ܦܐ ܘܩܪ̈ܩܘܪܐ ܘܐܪܟܒ ܥܠܝܗ̈ܝܢ ܚܝܠܐ. ܘܫܕ[ܪ] ܠܓܘ. ܘܗ̈ܢܘܢ ܕܠܓܘ ܟܕ ܚܼܙ̈ܘ. ܥܪ̈ܩܘ ܘܐܬܛܫܝܘ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܿܛܝܘ ܛܝ̈ܝܐ ܠܓܘ ܠܝܡܢܐ ܢ̈ܚܼܬܘ ܘܐܣܼܪ̈ܘ ܩܪ̈ܩܘܪܐ. ܘܝܗܼ̈ܒܘ ܢܦܩܫܗܘܢ ܕܢܥܿܠܘܢ ܥܠ ܥܡܐ. [ܘܡـ]ܚܕܐ ܩ̈ܡܼܘ ܗ̈ܢܘܢ [ܕܛـ]ܫܝܢ ܗܼ̈ܘܘܼ. ܘܪܗܼܛܘ [ܘ]ܦܣ̈ܩܘ ܚ̈ܒܠܐ ܕܩܪ̈ܩܘܪܐܼ. ܘܕܒܪ̈ܘ ܠܥܘܡܩܐ. ܘܐܫܬܚܪ̈ܘ ܛܝ̈ܝܐ ܒܓܘ ܠܡܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐܿ. ܟܕ ܚܕܝܪ ܠܗܘܢ ܥܘܡܩܐ ܕܡ̈ܝܐ ܘܣܝܢܐ. ܘܐܬܟ̈ܢܫܘ ܥܠܝܗܘܢ ܗ̈ܠܝܢ ܕܠܓܘܼ. ܘܚܕܪ̈ܘ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܘܠ [ܦܢ̈ܝܢ] ܘܒ̈ܩܠܥܐ ܘܟܐ̈ܦܐ [ܘܓܐ]ܪ̈ܐ ܢ̈ܦܼܠܘ ܥܠܝܗܘܢ [ܘ]ܠܟܠܗܘܢ ܩܛܠܼܘ. ܘܩ̈ܝܡܝܢ ܗܼܘܘ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܡܢ ܩܒܘܠܼ ܘܚ̈ܙܝܢ ܘܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܗܘܼܘ ܕܢܥܕܪ̈ܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܩܪ̈ܒܘ ܛܝ̈ܝܐ ܥܠ ܝܡܬܐ ܗܿܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܫܩܼܠ ܡܢ ܬܡܢ ܒܪ ܟܠܝܕ. ܘܐܙܼܠ ܘܝܗܼܒ ܡܠܬܐ ܠܐܡܘܪܝܢ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܦܬܼܚ̈ܘܝ ܠܗܼ. ܐܘܬܒ ܒܗܿ ܡܛܪܬܐ ܕܛܝ̈ܝܐ. ܘܫܩܼܠ ܡܢ ܬܡܢ. ܘܐܙܼܠ ܥܠ ܣܝܠܘܣ ܚܣܢܐ ܪܒܐܼ. ܕܐܨܛܕܝ ܒܗܼ ܢܓܪܐ ܚܕ ܪܒܐ ܡܢ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܦܦܠܘܓܘܢܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ. ܕܐܢ ܝܿܗܒ ܐܢܬ ܠܝ ܡܠܬܐ ܘܠܒܝܬܝܼ. ܐܢܐ ܥܿܒܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܢܓܢܝܩܐ ܕܟܒܿܫܼܐ ܠܗ ܠܗܢܐ ܚܣܢܐ. ܘܗܼܘ ܝܗܒܼ ܠܗ. ܘܦܩܼܕ ܒܪ ܟܠܝܕ ܘܐ̈ܬܼܘ ܒ̈ܠܕܐ ܐܪ̈ܝܟܐ. ܘܥܒܕ ܡܢܓܢܝܩܐܼ. ܕܠܐ ܚܼܙܘ ܐܟܘܬܗܿ. ܘܣ̈ܠܩܘ ܘܩܒܥܘܗܿ ܗܘ̈ܘܼ. ܠܘܩܒܠ ܦܘܪܛܐ

Page 74

ܕܚܣܢܐܼ. ܘܡܪ̈ܘܗܝ ܕܚܣܢܐܿ. ܒܗܿ ܝܕܬܟ̈ܝܠܝܢ ܗܼ̈ܘܘ ܥܠ ܡܫܪܪܘܬܗܼ. ܫܒܼܩ̈ܘ ܠܗ̈ܠܝܢ ܕܢܩܪ̈ܒܘܢ ܠܘܬ ܚܣܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܠܝܘ ܕܒܝܬ ܟܠܝܕ ܒܡܢܓܢܝܩܐ ܕܝܠܗܘܢܼ. ܣܠܼܩܬ ܟܐܦܐ ܘܢܩܫܼܬ ܠܘܬ ܬܪܥܗ ܕܚܣܢܐ. ܘܬܘܒ ܐܫܕܝܘ ܟܐܦܐ ܚܪܬܐܼ ܘܒܨܪܬ ܩܠܝܠ. ܘܬܘܒ ܐܫܕܝܘ ܟܐܦܐ ܕܬܠܬ ܘܒܨܪܬ ܡܢ ܚܒܪ̈ܬܗܿ. ܘܗ̈ܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܗܠܢܐܝܬ ܩܥܘ ܟܕ ܐܡܪ̈ܝܢ ܐ̈ܬܬܠܼܘ ܕܒܝܬ ܟܠܝܕ. ܒܝܫܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܬܠܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܡܚܕܐ ܐܫܕܝܘ ܗܢ̈ܘܢ ܒܡܢܓܢܝܩܐ ܡܢ ܠܥܠ ܟܐܦܐ ܪܒܬܐ. ܘܢܚܼܬܬ ܘܡܚܼܬܗܿ ܠܡܢܓܢܝܩܐ ܕܒܪ ܟܠܝܕ ܘܥܩܪܬܗܿ. ܘܡܬܥܪܓܠܐ ܗܼܘܬ ܘܢܚܬܐ. ܘܐ̈ܢܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܩܛܠܼܬ. . ܘܐܙܼܠ ܡܢ ܬܡܢ ܒܪ ܟܠܝܕ. ܘܟܒܼܫ ܠܚܣܢܐ ܦܣܝܢܘܣ. ܘܠܚܣܢܐ ܟܝܘܣ. ܘܠܚܣܢܐ ܕܦܝܪܝܡܘܣ. ܘܐܦ ܠܙܡܘܪܢܐ ܡܕ[ܝܢـ]ܬܐ.

Page 75

ܬܫܥܝܬܐ

ܕܥܠ ܟܒܫܗܿ ܕܣܘܪܝܐ ܕܡܢ ܛܝ̈ܝܐ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܬܐ. ܕܠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ܬ ܡـ[ܘ]ܚܡܕ ܘ . . . . . . . . . [ . . . . . . . . . . . . . . . . ܩـ]ܫܝܫܐ ܡܪܝ ܐܠܝܐ . . . . . . . . . . . . . . . ܫ . . . . . . ܣ . . . ܘܬ . . . ܐ ܘܐܬܘ . . . . . . . . . ܘ . . . . . ܒܠ. . ܘܡـ[ܢـ] ܒܐ . . . ܐ . . . . ܥܫܝܢܐ . . . . ܝܪܚܐ . . . . . ܢـ . . . . . . . . . . . . . . ܐ .ܕܢܚ . . . . . ܘܢ . ܘ[ܥـ]ܪܩܘܢ ܪ̈ܘܡܝـ[ܐ. .] . . .ܐ . . . . ܘܒܟܢܘܢ ܚܪܝ ܫܩܠ ܡܠܬܐ ܠܚܝܝ̈ܗܘܢ [ܥܡܐ ܕ]ܚܡܨ ܘܩܘ̈ܪܝܣ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܬܚܪܒ ܒܩܛܠܐ ܡܢ . . . . ܡܘܚܡـ[ܕ] ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܩܛܠ ܘܫܒܝܬܐ [ܐܫܬܒܝܬ] ܡܢ ܓܠܝܠܐ ܥܕܡܐ ܠܒܝܬ ܙܟـ. . . . . . . . ܘܗܢܘܢ ܛܝ̈ܝܐ ܫܪܘ ܒܓܒܝ . . . . . . . . . . . . . . . ܘܚܙܝܢ ܒܟܘܠܕܘ[ܟ. . . . . . . . ] ܐ . . . . . . . ܘܙ[ܝـ]ܬܐ ܕܐܝܬܝܘ ܘܢܫ . . . . . . ܪ ܠܗܘܢ. ܘܒܥـ[ܣܪܝܢ] ܘܫܬ]ܐ ܒܐܝܪ ܐܙܠ ܣ . . . . . . . . ܒܘܢ ܒܥܝܪܐ . . . . . . . ܡܢ ܓܒܝ ܚܡܨ ܘܪܕܦ ܐܢܘܢ ܪ̈ܘܡܝܐ . . . . . . . ܘ . ܐ . . . . . . ܢ . . . . . . . ܘܒܥܣܪܐ [ܒܐܒ] ܥܪܩ ܪ̈ܘܡܝܐ ܡܢ ܓܒܝ ܕܡܣܩܘܣ . . [ܥܡܐ] ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܥܣܪܐ. ܘܠܗܦܟܬ[ܐ] [ܕܫܢـ]ܬܐ ܐܬܘ ܪ̈ܘܡܝܐ. ܒܥܣܪܝܢ ܒܐܒ ܒܫܢܬ ܬ[ܫܥܡܐܐ] [ܘܐܪܒܥܝܢ] ܘܫܒܥ ܐܬܟܢܫ ܒܓܒܝܬܐ . . . . . . . . . . ܪ̈ܘܡܝܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܐܬܩـ[ܛܠ ܡܢ] [ܪ̈]ܘܡܝܐ [ܐ]ܝܟ ܚܡܫܝܢ ܐܠܦܝܢ . . . . . . . . . . . . ܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐ ܘܐܪ[ܒܥܝܢ ܘ . . .] . . . . . . ܠܗ . . . . . ܐܩ. . ܒـ . . . . . . . .