ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ̥ܓܰܫܰܡ

ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ̥ܓܰܫܰܡ

1

ܟܰܕ̥ ܠܪܺܝܫܺܝܬ̥ܳܐ ܡܰܢ ܡܰܢܗܪܳܢܺܝܬ̥ܳܐ ܪܺܝܫܰܬ̥ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܝܳܬ̥ܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܽܘܬ̥ܰܢ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܽܘܬ̥ ܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇. ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ: ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܕܢܶܟܬ̥ܽܘܒ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ̥ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܰܢ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܘܫܳܠܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ: ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܢ. ܩܰܕ̥ܡܳܐܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕܰܐܒܰܣ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܺܝܛܪܽܘܦܳܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ̥ܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܟ̥ܪܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

2

ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ܆ ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ̥. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܘܝܳܠܽܘܕ̥ܳܐ. ܘܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܗ ܘܪܽܘܚܳܐ ܢܳܦܽܘܩܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕܰܐ‎ܠܶܦ ܠܰܢ ܗܽܘ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܢܺܐܡܰܪ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ̥. ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܕ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܕܰܒܕܺܝܠܳܝܽܘܬ̥ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܝܰܩܢܺܝܢ ܟܽܠܚܰܕ̥ ܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܰܐܫܕ̥ܺܝܢ ܚܰܕ̥ ܒܚܰܕ̥ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܠܰܚܕ̥ܳܕ̥̈ܶܐ. ܫܰܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܚܕ̥ܳܕ̥̈ܶܐ. ܘܫܰܘ̈ܝܼܰܝܼ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܚܰܕ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܩܢܶܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ̥. ܘܕܰܡܠܶܝܢ ܠܟ̥ܽܠܚܰܕ̥ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܟܽܠ. ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܒ̣ܪܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒܽܘܬ̥ܶܗ ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕܰܫܦܰܪ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܨܒܳܐ ܠܡܶܒܪܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܘܕܽܘܡܝ̈ܶܐ ܕܗܰܘܢܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܨܒܳܐ. ܩܳܡܘ ܡܶܢܫܶܠܝ ܘܶܐܬ̥ܒܪܺܝܘ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ

3

ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܛܰܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܳܢ̈ܶܐ. ܩܕ̥ܳܡ ܒܪܺܝܬ̥ܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ̥ܪܰܓ̥ܫܳܢܳܐ. ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬ̥ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ̥ ܘܩܰܝܶܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ. ܗܰܘܢܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܒܡܶܠܬ̥ܶܗ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܶܗ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܒܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘܬ̥ܳܐ܀

ܟܰܕ̥ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܬܽܘܒ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܳܒܳܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܛܳܒܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܰܢܙܺܝܥ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܳܢ̈ܶܐ. ܒ̣ܪܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ̥ܪܰܓ̥ܫܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ̥ ܒܪܺܝܫܺܝܬ̥ܳܐ ܕܟ̥ܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܟ̥ܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܳܐܐܰܪ. ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܶܬ̥ܩܰܝܰܡܘ ܘܶܐܬ̥ܒܪܺܝܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܚܰܕ̥ ܠܚܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐ ܘܡܶܬ̥ܪܰܓ̥ܫܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪ ܣܰܓܺܝ ܨܒܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܪܳܚܶܡ

4

ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܶܗ ܕܢܶܓܠܶܝܘܗܝ ܠܥܽܘܬ̥ܪܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܛܳܒܽܘܬ̥ܶܗ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܕܩܰܕ̥ܺܝܡܳܐ ܒܪܺܝܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ ܡܶܬ̥ܚ̈ܶܐ ܘܛܰܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܰܐܡܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬ̥ܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬ̥ܪܰܓ̥ܫܳܢܳܐ. ܝܳܕ̥ܥܺܝܢܰܢ ܘܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕ̥ܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬ̥ܚܰܫܚܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܚܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ܀

ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܟܒܰܪ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܗܰܘ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬ̥ܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬ̥ܪܰܓܫܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܝܰܬܺܝܪ ܒܨܺܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܰܠ܀

ܕܢܶܒܪܶܐ ܠܳܐܕ̥ܳܡ ܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬ̥ܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܚܰܝܽܘܬ̥ܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ ܚܳܫܽܘܒܬܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܺܝܬ̥ܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ̥ܳܐ. ܡܶܬ̥ܗܰܘܢܳܢܳܐ ܐܰܟܚܕ̥ܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐ. ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܪܳܝܗܝ. ܘܣܳܡܶܗ

5

ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬ̥ܩܪܶܝܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܰܛܥܺܝ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܕܚܶܩ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܫܬܕܺܝ ܠܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܛܥܺܝ ܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ̥. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܛܥܝܶܗ. ܛܰܝܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܒܫܰܠܡܽܘܬ̥ܳܐ ܘܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܢܶܚܽܘܬ̥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܫܰܒܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬ̥ܶܗ ܡܶܛܽܠ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܫܺܝܛ. ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܘܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܫܒܳܝܗܝ. ܐܳܕ̥ܳܡ ܡܶܢ ܐܳܕ̥ܳܡ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܛܰܘܦܳܢܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܳܐܬ̥ܶܝܢ ܏ܘܡܒ܀

ܘܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰ‎ܠܦܳܐ ܘܡܳܐܐ ܘܰܫܒܰܥܣܰܪ܀ ܘܡܶܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ. ܘܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ. ܘܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ̥ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܓܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܶܬܬܰܥܣܰܪ

6

ܘܡܶܢ ܓܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܀

ܘܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ܀

ܣܳܝܟܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕ̥ܳܡ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ܀

ܝܰܠܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܗܘܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܪܰܫ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܘܟܰܣܝܳܐܺܝܬ̥. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܚܢܽܘܟ̥ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰ‎ܠܶܦ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬ̥ܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܘܫܰܢܝܶܗ ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ܀ ܗܳܢܳܐ ܐܰܛܺܝܦ ܠܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܛܽܘܦܳܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒ ܙܰܪܥܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀ ܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܬܰܘ ܢܶܚܽܘܬ̥ ܢܒܰܠܒܶܠ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܽܘܚ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܀ ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

7

ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܐܛܺܝܦܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܘܳܐܦ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܫܡܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܰܚܶܬ̥ ܢܽܘܪܳܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢܩܕܳܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܥܰܠ ܣܕܽܘܡ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܪܩܠܺܝܡ. ܘܶܐܡܶܗ ܫܶܠܰܐܬܺܝܶܠ ܘܡܶܢ ܟܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ ܗܘܳܐ ܘܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܶܗ ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܘܰܡܠܰܟ̥ ܠܶܗ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ̥ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܦܩܰܕ̥ ܕܢܰܣܩܺܝܘܗܝ ܠܶܗ ܝܰܩܕ̥ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܰܢܨܽܘܪ ܠܶܗ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܕܒܺܝܚܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܚܠܳܦ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܦܰܨܺܝ ܠܺܐܝܣܚܳܩ ܡܶܢ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܀

ܬܠܳܬ̥

8

ܐܳܬ̥ܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܫܶܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܳܝܪ̈ܳܢ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ ܐܰܒܳܐ. ܒܪܳܐ. ܘܪܺܝܫ. ܪܽܘܚܳܐ ܗܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܡܺܝܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬ̥ܳܐ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܬܰܥܣܰܪ܀

ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܠܒܶܝܬ̥ ܢܰܗܪܺܝܢ ܘܦܰܢܝܶܗ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܢܳܐ ܐܶܚܰܕ̥ ܕܰܪܳܐ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܦܰܨܝܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܓ̥ܙܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܥܺܝܬ̥ܳܐ ܒܶܪܝ ܣܠܶܩܬ̊. ܟܰܕ̥ ܓܢܰܝܬ̊ ܕܡܶܟܬ̊. ܐܰܝܟ̥ ܐܰܪܝܳܐ ܘܰܐܝܟ̥ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ. ܠܳܐ ܢܰܘܦܶܐ ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܛ̈ܡܳܬ̥ܶܗ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ ܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܣܺܝܡܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܳܐܣܰܪ ܠܘܳܬ̥ ܓܦܶܬܳܐ ܥܺܝܠܶܗ ܘܰܒܫܰܒܽܘܩܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܶܗ. ܢܚܰܠܶܠ ܒܚܰܡܪܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ. ܘܒܰܕܡܳܐ

9

ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܬܰܟܣܺܝܬ̥ܶܗ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܦ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܢܶܣܝܽܘܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬ̥ܶܗ ܘܰܙܕܺܝܩܽܘܬ̥ܶܗ. ܐܰܪܶܙ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ̥ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܟܺܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܐܳܬ̥ܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬ̥ܚܙܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܰܕܪܰܫ ܒܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ.

ܐܺܝܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܽܘܒ ܒܰܪ ܙܳܪܰܚ ܒܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܺܣܽܘ ܒܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܀

ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܩܛܳܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܥܳܒܰܪ. ܘܩܰܕܺܝܡ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܥܕܳܐ ܕܶܫܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܰܬܺܝܪ. ܚܝܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܰܥܣܰܪ܀

ܘܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܳܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܪܶܝܢ  ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ̥ܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܐܦܶܩ ܘܦܰܨܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܶܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܨܳܪ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ̥

10

ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ̥ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕ̥ܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬ̥ܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ̥ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܣܳܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܬܳܪܽܐܘܬ̥ܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܢܳܬ̥ܳܐܺܝܬ̥ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܫ̇ܠܶܐ̣ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕ̥ܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰ‎ܠܦܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ 1485. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ̥ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܬ̥ܳܒܶܗ. ܫܬܰܥܣܰܪ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. ܡܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ. ܘܶܐܬ̥ܚܰܦܺܝ ܩܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܠܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܠܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܠܘܳܬ̥ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܺܐܝܕ̥ܰܘ̈ܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܨܳܪ ܠܶܗ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܦܪܺܝܩܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ̥ ܥܡܳܕ̥ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܗܘܳܐ ܝܳܪܬ̥ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

11

ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܳܐ ܕܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܰܟܬ̥ܳܒܶܗ. ܬܪܶܝܢ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܓܶܕܥܽܘܢ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ̥ ܠܥܰܡܶܗ ܦܽܘܪܩܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܡܶܕ̥ܝܰܢܳܝ̈ܶܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܰܡܢܽܘܚ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ̥ ܣܰܒܪܶܗ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܟܰܕ̥ ܦܩܰܕ̥ ܠܶܗ ܕܢܶܡܫܽܘܚ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ̥ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܗܳܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܩܰܕ̥ܶܡ ܗܘܳܐ ܘܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܕܒܺܝܚܽܘܬ̥ܶܗ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܩ ܫܡܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳ‎ܠܶܦ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ̥

12

ܒܰܟܬ̥ܳܒܶܗ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬ̥ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ̥ ܡܰܠܟܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܫܺܝܚܽܘܬ̥ܶܗ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܕܺܝܦܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܬܽܘܒ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܙܰܡܰܪ ܒܝܰܕ̥ ܕܰܘܺܝܕ̥ ܘܳܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܬܩܺܝܡܶܬ̥ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܘܽܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܟ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ̥ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܙܰܡܰܪ ܒܕܰܘܺܝܕ̥ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܰܝܟ̥ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܰ‎ܠܳܗܝ ܐܰ‎ܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ. ܘܰܐܪܚܶܩܬ̊ ܡܶܢܝ ܦܽܘܪܩܳܢܝ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܰܟܠ̈ܘܳܬܝ. ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܒܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬ̥ܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܥܒܰܕ̥. ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ̥ ܘܳܐܡܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ

13

ܟܰܠ̈ܒܶܐ. ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ܆ ܘܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝܕ̥ܰܝ̈ ܘܪ̈ܶܓ̥ܠܰܝ. ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ܆ ܘܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܝ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ̥. ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܕܰܓܠܰܬ̥ ܥܰܘܳܠܽܘܬ̥ܳܐ ܗܺܝ ܠܳܗ̇. ܘܰܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܘܰܒܒܽܘܙܳܚܗܽܘܢ ܚܰܪܶܩܘ ܥܠܰܝ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ̥ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܶܗ. ܕܒܺܪܳܐ ܚܦܰܪ ܘܚܰܛܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܠ ܒܓ̥ܽܘܡܳܨܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ̥. ܘܳܐܟ̥ܶܠ ܠܰܚܡܝ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܢܟ̥ܶܠ ܥܠܰܝ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܚܰܣܕܰܢܝ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ. ܐܳܦܠܳܐ ܣܳܢܐܝ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܕܶܐܛܫܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܪܺܝܒܝ ܘܪܳܚܡܝ. ܕܰܐܟܚܕ̥ܳܐ ܠܳܥܣܺܝܢ ܫܳܪܽܘܬ̥ܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ̥ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܰܐܘܝܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܕܰܝܪܶܗ ܚܰܪܒܬ̥ܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܪ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܦܶܣܩܽܘܦܽܘܬܶܗ ܢܣܰܒ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

ܗܳܢܳܐ

14

ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܙܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܘܳܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܶܒܚܬ̥ܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊. ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܩܶܢܬ̊ ܠܺܝ. ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܫܶܐܠܬ̊. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ̥ ܕܗܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܰܒܪܺܝܫ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝ. ܘܬܽܘܒ ܩܳܕܶܡ ܗܘܺܝܬ̥ ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ̥ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܚܳܕܶܐ ܠܶܒܝ ܘܪܳܘܶܙ ܠܶܫܳܢܝ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܶܣܪܝ ܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܝܰܗܒܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܝ ܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܨܰܗܺܝܼܝܼ ܚܰܠܳܐ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܚܰܝܬ̊ ܗܶܢܽܘܢ ܪܕܰܦܘ. ܘܥܰܠ ܟܺܐܒܳܐ ܕܫܽܘܚܢܰܝ̈ ܐܰܘܣܶܦܘ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܝܬܶܐ ܗܳܫܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝ܀ ܗܳܢܳܐ

15

ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬ̥ܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܪܚܶܡܬ̊ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܣܢܰܝܬ̊ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܟ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬ̥ܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ܀ ܬܽܘܒ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ̥ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܒ ܕܺܝܢܳܟ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܰܝܟ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܢܩܰܘܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܣܰܗܪܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܢܰܘܥܶܐ ܡܶܢ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܡܶܗ. ܘܰܩܕܳܡ ܣܰܗܪܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝ. ܕܬܶܒ ܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕܶܐܣܺܝܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܟܽܘܒܫܳܐ

16

ܬܚܶܝܬ̥ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܘܶܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܟܳܗܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܟܬ̥ܺܝܒܺܝܢ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܐܬ̥ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ̥. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܫܡܶܗ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ̥ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܟܳܬ̥ܶܒ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܕܡܰܢ ܨܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ. ܟܰܕ̥ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܩܳܪܶܐ. ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܀ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܟܬ̥ܰܒ ܒܝܰܕ̥ ܚܶܟܡܬ̥ܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܝܟ̥ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܕܳܐܡܪܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܳܢܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܽܐܘܪ̈ܚܳܬ̥ܶܗ ܠܰܥܒܳܕ̥ܰܘ̈ܗܝ. ܩܕ̥ܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܫܰܬܶܐܣܰܢܝ. ܒܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܩܕ̥ܳܡ

17

ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܢܶܥܒܶܕ̥. ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܕܠܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ̥. ܩܕ̥ܳܡ ܕܢܰܦ̈ܩܳܢ ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܕ̥ܳܡ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܬܬܽܘܢ ܩܕ̥ܳܡ ܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܠ̈ܠܶܐ ܝܳܠܶܕ̥ ܠܺܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ̥ ܐܰܬ̥ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬ̥ܳܐ. ܘܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܳܝ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ̥ ܡܰܬܩܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܘܺܝܬ̥. ܟܰܕ̥ ܦܳܪܶܫ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܟܰܕ̥ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܥܳܒܶܕ̥ ܗܘܳܐ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܙܗܺܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ̥ ܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ̥ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܠܦܽܘܡܳܗ̇. ܘܚܰܝ̈ܠܬܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܥܳܒܶܕ̥ ܗܘܳܐ ܠܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܺܝܬ̥ܰܝ ܗܘܺܝܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܡܠܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝ ܗܘܺܝܬ̥ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ̥ܝ ܚܳܕ̥ܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܪܳܘܙܳܐ ܗܘܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ. ܟܰܕ̥ ܚܳܕ̥ܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܕܫܰܡܠܺܝ ܠܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܪܳܘܳܙ ܗܘܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ.

ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘܗܠܰܬ̥ ܕܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ

18

ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܦܓ̥ܰܪ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܰܟܬ̥ܳܒܶܗ ܐܰ‎ܠܦܳܐ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܗܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕܝ ܒܪܳܐ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܚܶܐܘܬ̥ܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܢܶܐܟ̥ܽܘܠ. ܘܢܶܕܰܥ ܠܡܰܣܠܰܝܽܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܡܳܓܒܳܐ ܛܳܒܬ̥ܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ ܠܰܢ ܒܪܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܘܶܐܬ̥ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܗܘܳܬ̥ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܘܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬ̥ܳܐ ܪܰܒܬ̥ܳܐ. ܡܳܠܽܘܟܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ. ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥. ܐܰܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܝܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܶܗ. ܪܰܒܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܠܫܰܝܢܶܗ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܬܚܽܘܡܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ. ܕܰܢܬܰܪܨܺܝܗ̇ ܘܰܢܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܒܕܰܝܢܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܛܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܽܘܬ̥ ܢܶܥܒܶܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ.

19

ܘܬܽܘܒ ܗܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܟ̥ܽܘܢ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܠܟ̥ܽܘܢ܀ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܘܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܘܢܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܘܢܶܫܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܰܕܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝܠܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕ̥ܰܥܬܳܐ ܘܰܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ̥ ܕܶܚܠܬ̥ܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܡܠܶܝܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܕܶܚܠܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܐܳܬ̥ܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܥܰܩܒܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܢܝܳܚܬܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܬ̥ܶܒ ܥܰܠ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ̥ ܥܢܳܢܳܐ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕ̥ܰܝ[1] ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗܝ܀ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ̥ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܣܰܓܺܝܐܰܬ̥ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܓܒܺܝܬܳܐ ܪܺܝܫ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܡܝܰܩܰܪܬܳܐ ܒܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇

20

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ̥. ܘܶܐܣܺܝܡ ܕܺܝܢܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܒܡܰܬ̥ܩܳܠܳܐ܀ ܐܰܝܟ̥ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܫܶܗ ܡܶܫܬܰܥܶܐ. ܕܡܰܪܕܽܘܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܦܳܬܚܳܐ ܠܶܐܕ̥ܢܰܝ̈. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܥܰܨܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܚܰܨܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܶܗܒܶܬ̥ ܠܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܦܰܟܰܝ̈ ܠܫܽܘ̈ܩܳܦܶܐ. ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܐܰܗܦܟܶܬ̥ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܕܪܽܘܩܳܐ܀ ܐܰܝܟ̥ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܓ̥ܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܢܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܗܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܒܕܝ ܘܢܶܬ̥ܪܰܡܪܰܡ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܣܰܓܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܡܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܚܰܒܰܠ ܘܰܣܢܶܐ ܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܩܽܘܒܳܠܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܕܰܡܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܺܐܚܕܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܘܰܕܰܥ ܠܗܽܘ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ ܢܶܚܙܽܘܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܐܶܬ̥ܓܠܺܝ. ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ ܕܰܐܝܟ̥

21

ܕܥܰܠ ܒܳܒܽܘܣܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ̥ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܙܺܝܘܳܐ. ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܕܰܓܶܠܢܳܝܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܚܶܙܘܶܗ ܫܺܝܛܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܛܰܠܩܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܰܡܚܽܘܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܝܳܕ̥ܰܥ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܗܦܶܟ̥ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܐܰܦܢܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܫܳܛܢܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܚܫܰܒܢܳܝܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܛܥܶܢ. ܘܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܒܰܠ. ܘܡܶܛܽܠܳܬ̥ܰܢ ܚܰܫ. ܘܰܚܢܰܢ ܚܫܰܒܢܳܝܗܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܟܺܐܒܳܐ ܘܒܰܡܚܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬ̥ܡܚܺܝ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܬ̥ܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܡܰܪܕܽܘܬ̥ܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܒܰܚܒܳܪ̈ܳܬ̥ܶܗ ܚܢܰܢ ܐܶܬ̥ܦܢܺܝܢܰܢ. ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܛܥܰܝܢܰܢ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܛܥܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܣܶܛܪܶܗ ܦܢܰܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܡܠܺܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܡܰܟܰܟ̥ ܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܐܰܝܟ̥ ܥܶܪܒܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ. ܘܰܐܝܟ̥ ܐܶܡܪܳܐ

22

ܩܕ̥ܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟ̥ܳܐ. ܡܶܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ. ܕܺܝܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܕܳܪܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕܥܰܡܝ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܶܠ ܒܳܝܫܳܐ ܚܠܳܦ ܩܒܽܘܪܬܶܗ. ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ̥. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܢܶܟܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܡܰܟܟܺܝܘܗܝ ܘܢܰܚܫܺܝܘܗܝ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܡܰܫܚܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܕܪܰܢܝ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܚܙܳܝܳܐ. ܘܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܫܪܳܝܳܐ܀ ܐܶܫܰܥܝܳܐ[2] ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪ ܥܰܡܽܘܣ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܟܬ̥ܰܒ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܕ̥. ܘܩܰܛܠܶܗ

23

ܡܢܰܫܶܐ ܒܡܰܣܳܪܳܐ ܥܰܡ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܰܣܦܳܪ ܫܺܝܠܽܘܚܳܐ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘܫܳܥ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܡܶܒܥܝܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܕ̥ ܐܳܬ̥ܶܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܟ̥ܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܶܗ. ܗܽܘܫܳܥ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܡܶܢ ܒܥܳܠܡܽܘܬ̥. ܥܰܠܗܳܝ ܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܳܐ. ܡܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܕ̥ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܕܶܝܢ ܕܳܐܬ̥ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܬ̥ܳܐ ܗܰܘ. ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܫܺܝܠܽܘ ܡܶܬ̥ܦܰܠܰܓ̥ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܡܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܒܰܐܪܥܶܗ.

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܘܢܶܬ̥ܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡܽܘܣ ܢܒܺܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܩܺܝܡ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ̥ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ. ܐܶܗܦܽܘܟ̥ ܐܶܒܢܶܐ ܠܰܡܣܰܚ̈ܦܳܬ̥ܶܗ. ܘܰܠܢܰܦ̈ܠܳܬܶܗ ܐܰܩܺܝܡ. ܘܶܐܗܦܽܘܟ ܐܶܒܢܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܪܳܐ ܫܶܡܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ̥ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܰܡܽܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܐܒܽܘܗܝ

24

ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܡܶܬܦܰܩܕܳܢܳܐ ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܬܩܽܘܥ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܛܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܡܽܘܨܳܝܳܐ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܰܐܪܥܶܗ܀

ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܺܝܟ̥ܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܒܶܝܬ̥ ܠܚܶܡ ܒܰܝܬܳܐ ܕܳܐܦܰܪܬ̥ܳܐ. ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ̥ܳܐ. ܡܶܢܶܟ̥ܝ ܠܰܡ ܢܶܦܽܘܩ ܪܺܝܫܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀ ܘܬܽܘܒ ܫܡܰܥܘ ܟܽܠܟ̥ܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܽܘܬ̥ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܳܗܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ̥ܪܶܗ. ܢܳܚܶܬ̥ ܘܕܳܪܶܟ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܺܝܟܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܕ̥ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܩܰܛܠܶܗ ܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܥܫܝܡ܀

ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ̥ ܠܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܠܳܐܕ̥ܳܡ ܨܰܠܡܶܗ. ܩܰܕܶܡ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ

25

ܒܟܰܪܣܶܗ ܕܩܺܝܛܽܘܣ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ̥ܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܝܰܘܢܳܢ ܐܦܝܦܐܢܝܘܣ ܐܳܡܰܪ: ܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܐܺ‎ܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܫܡܶܗ ܒܳܥܽܘܬ̥ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܓܳܕ ܚܦܰܪ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܟܡܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܕܡܺܝܟܳܐ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܕܶܝܢ ܕܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܬ̥ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܡܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܩܢܙ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܨܶܦܰܢܝܳܐ ܢܶܕܢܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܥܛܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܠܚܰܕ̥ ܒܕܽܘܟܬ̥ܶܗ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ ܡܰܚܝ̈ܶܐ ܣܰܝܦܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܣܰܟܰܘ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܺܝ ܕܺܝܢܝ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ. ܨܶܦܰܢܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܩܰܕ̥ܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܦܓ̥ܰܪ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܩܣ

26

ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܶܗ.

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬ̥ܒܰܪܢܰܫ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܟܽܠ. ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ̥ ܢܶܕܢܰܚ. ܘܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܗܽܘ ܢܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܶܬܶܒ ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀ ܕܽܘܨܝ ܛܳܒ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܩܥܳܝ ܒܰܪܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬ̥ܶܐ ܠܶܟ̥ܝ. ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ̥ܳܐ. ܘܰܪܟ̥ܺܝܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ. ܘܢܰܘܒܶܕ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ̥ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܶܗ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒܶܠܥܶܬ̥ ܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܰܠ ܪܳܥܝܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܥܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܕܝܢܝܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܟܽܠ. ܡܚܺܝ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ ܐܺܝܕ̥ܝ

27

ܥܰܠ ܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ[3] ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܒܣܰܪ ܒܪܶܗ ܕܰܒܪܰܟܝܳܐ. ܒܪܽܘܚ ܕܶܝܢ ܒܪܶܗ ܕܥܰܕܽܘ ܢܒܺܝܳܐ. ܩܰܕ̥ܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܺܝܬ̥ ܕܶܝܢ ܒܣܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ ܛܳܒܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܣܽܘܦ ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܚܰܓܰܝ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܐܳܬ̥ܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܕܰܘܺܝܕ̥ ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ. ܘܢܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ܀ ܘܢܶܥܒܶܕ̥ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܶܗ ܢܶܬ̥ܦܪܶܩ ܝܺܗܽܘܕ̥ܳܐ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܫܪܶܐ ܟܰܕ̥ ܬܟܺܝܠ. ܘܗܳܢܰܘ ܫܡܶܗ ܗܰܘ ܕܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܗܳܢܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ̥ܚܫܶܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܫܟܰܚ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ̥ܳܐ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕ̥ܶܗ. ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ. ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

28

ܐܶܬ̥ܗܰܦܰܟ܀ ܗܳܢܰܘ ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܚܕ̥ܺܝܢ ܠܶܗ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܢܡܽܘܬ̥ܽܘܢ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܡܪܰܝܡܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܫܰܢܬܳܐ. ܩܰܕ̥ܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬ̥ܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܦܓ̥ܰܪ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܺܝܬ̥ ܒܰܟܬ̥ܳܒܶܗ ܦܶܬܓ̥ܳܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ. ܪܰܓܡܽܘܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܣܦܳܪ ܦܳܠܳܛܺܝܢ ܕܦܶܪܥܽܘܢ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ[4] ܕܦܳܪܰܢ. ܐܶܬ̥ܟܰܣܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܶܬ̥ܡܰܠܝܰܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܡܥܶܬ̥ ܫܡܳܟ[5] ܘܕܶܚܠܶܬ̥. ܡܳܪܝܳܐ ܚܙܺܝܬ̥ ܥܒܳܕ̥ܳܐ ܕܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ ܘܬܶܗܪܶܬ̥܀ ܒܰܝܢܳܬ̥[6] ܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܬܶܬܺܝܕܰܥ ܘܰܒܓܰܘ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܬܶܬܓܠܶܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܐܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܨܛܰܪܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܰܒܩܽܘܩ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܡܶܬܦܰܫܩ ܥܦܶܩ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ

29

ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܨܥܽܘܪ. ܥܰܠܗܳܝ ܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܐܬܶܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܰܒܚܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ܀

ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܟܰܕ̥ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܢܶܬܺܝܠܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ̥. ܐܶܫܰܘܙܶܒ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܒܶܙܬܳܐ. ܘܶܐܕܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܶܟܪܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܢܶܩܝܳܐ ܠܢܶܩܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܚܰܕ. ܘܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܝ ܗܽܘ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܝ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܶܬ̥. ܘܬܽܘܒ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܘܰܐܫܺܠܡܺܝܘܗܝ ܠܕܺܝܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܬܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ܀ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܳܡܰܪ

30

ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܟܰܕ̥ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܚܙܺܝܬ̥ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪ ܟܶܒܰܪ. ܚܙܺܝܬ̥ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܚܳܕܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܒܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܬܰܘܪܳܐ ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܒܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܰܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܚܶܙܘܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܣܪܺܝܕܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕܺܝܡ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܒܰܦܓܰܪ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟܬܳܒܶܗ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ܀

ܩܰܛܠܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܫܺܝܡ ܒܰܪ ܢܽܘܚ܀

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ̥ ܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܽܐܘܚܕܳܢܶܗ

31

ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܚܙܺܝܬ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܚܳܬܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܕܚܶܨܦܳܐ. ܘܕܰܩܩܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ ܘܶܐܬܕܰܩܰܩܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܚܶܨܦܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܕܩܺܝ̈ܩܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܚܳܬܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ. ܗܘܳܬ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܠܰܬ̥ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܀ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܟܰܕ̥ ܚܙܳܝܗܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ̥ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܘ. ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܳܬܶܒ. ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܓܺܝܓ̈ܠܰܘܗܝ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. ܐܳ‎ܠܶܦ ܐܰ‎ܠܦܺܝ̈ܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܚܳܙܶܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ. ܘܠܶܗ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ

32

ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܠܶܗ ܢܶܦܠܚܽܘܢ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ[7] ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܕܡܰܓܡܰܪ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܶܫܠܰܡ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܬܶܕܰܥ ܘܬܶܣܬܰܟܰܠ ܡܢ ܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܠܡܶܗܦܰܟ ܘܠܰܡܒܰܢܳܝܽܘ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܰܠܡܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܶܬܩܛܶܠ. ܘܢܶܥܫܰܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬ̥ܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀

ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ̥ ܒܰܝܬܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܡܦܰܫܰܩ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܥܰܒܺܝܛܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܘܝܰܬ̥ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ̥. ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܰܡܚܳܬ̥ܶܗ ܘܫܰܚܰܩܬ̥ܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟ̥ܝ. ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܓ̥ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܝܰܠܕܶܟܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢ ܘܰܡܩܰܠ̈ܣܳܢ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܽܘܬ̥ܶܟ̥ܝ ܪܳܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ. ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ

33

ܕܣܳܪܽܘܒܽܘܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܕܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܬܰܚܰܡ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܬܰܚܰܡ ܗܘܳܐ. ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܳܝܟܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܡܢܶܐ ܡܶܢ ܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܳܪܺܝܽܘܫ ܕܒܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥. ܕܰܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܡܠܶܟ ܐܺܝܪܽܘܕܶܝܣ ܥܰܠ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܘܰܓܡܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܕܒܪܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܕܗܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܝܺܕܺܝܥܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܬܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܣܪܺܝܩܳܐ ܗܽܘ ܣܽܘܟܳܝܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܚܽܘܪܳܢ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ

34

ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܒܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܡܶܟܳܐ ܣܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܣܰܪܣܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܟܬܳܒܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܟܰܕ̥ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܓܺܝܬ̥. ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ̥. ܘܶܐܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܕܰܐܓܽܘܣܛܳܘܣ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ ܠܓ ܕܺܐܝܪܳܕܶܝܣ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܺܝܢܽܘܣ ܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܣܘܢܝܩܠܝܛܽܘܣ ܕܪܽܘܡܺܝ ܠܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ. ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܰܢ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܀

ܟܳܢ̈ܫܳܢ ܕܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܽܐܘܣܶܒܝܽܘܣ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܐܬܶܝܢ܀ ܐܰܝܟ ܐܰܢܕܪܽܘܢܺܝܩܽܘܣ ܕܶܝܢ. ܚܰܡܫܳܐ ܐܰ‎ܠܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܣܝܳܡܳܐ

35

ܕܽܐܘܣܶܒܝܽܘܣ ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܀ ܐܰܝܟ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥ. ܟܰܬܰܪ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܟܪܶܙ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ̥ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܟܰܕ̥ ܡܛܳܐ ܡܽܘܠܳܝܗܽܘܢ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ̥ ܩܰܕܶܡ ܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܰܢܣܰܒܪܺܝܗ̇ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ

36

ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܳܦ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܠܣܶܓܕܬܶܗ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܥܳܪܶܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܦܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܪܳܒܶܐ ܒܩܰܘܡܬ̥ܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ̥. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ̥ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ̥. ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ̥ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ̥. ܟܰܕ̥ ܡܚܰܘܶܝܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܝܳܒ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܘܢܶܥܒܶܕ̥ ܠܘܳܬ̥ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܰܨܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ̥. ܡܰܠܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܘܠܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬ̥ܺܝܒ. ܟܰܕ̥ ܐܰܝܟ̥ ܚܰܝܳܒܳܐ ܛܥܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ̥ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܀ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ̥. ܘܟܰܕ̥ ܚܙܳܝܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܫܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕܳܟ

37

ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܒܫܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܗܰܘ ܕܛܰܝܶܒܬ̊ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܡ̈ܡܶܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܀ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܳܐܦ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ̥. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ̥ ܥܡܰܕ ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܠܶܗ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܰܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܳܒܝ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܒܪܳܐ ܕܢܶܓܠܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܩܳܪܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܬܽܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܦܪܽܘܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܪܩܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ.

38

ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܀ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܒ̥ܪܶܗ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ̊ܳܐܬ̥ܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܒ̥ܚܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝܐܳܐ. 31 ܘܰܢܫܰܕ̊ܰܪ ܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܥܰܡ ܫܺܝܦ̥ܽܘܪܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ. ܘܰܢܟ̥ܰܢܫܽܘܢ ܠܰܓ̥ܒ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̊ܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܒ̊ܥܳܬ̥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܡܶܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕ̊ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܗܽܘܢ܀ ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕ̊ܳܐܬ̥ܶܐ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒ̊ܫܽܘܒ̥ܚܶܗ: ܘܟ̥ܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܢܶܬ̊ܶܒ̥ ܥܰܠ ܬ̊ܪܽܘܢܽܘܣ ܕ̊ܫܽܘܒ̥ܚܶܗ. 32 ܘܢܶܬ̥ܟ̊ܰܢܫܽܘܢ ܩܕ̥ܳܡܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܣܗܶܕ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܡܳܪܳܐ ܗܽܘ ܕܫܒܬܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܪܳܗܶܛ ܩܕܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܐܢ̱ܬ̊ ܛܰܠܝܳܐ. ܢܒ̥ܺܝܶܗ ܕ̊ܡܪܰܝܡܳܐ ܬ̊ܶܬ̥ܩܪܶܐ. ܬ̊ܺܐܙܰܠ

39

 ܓ̊ܶܝܪ ܩܕ̥ܳܡ ܦ̊ܰܪܨܽܘܦ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܛܰܝܶܒ̥ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܘܳܬ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܘܳܬ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ̥ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝ܀ ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܘܶܐܬܓܫܶܫ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܒܪܶܗ ܕܪܰܥܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܰܝ̈. ܘܒܶܠ̈ܥܳܕܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܥܳܠܡܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܶܗ. ܘܡܶܠܬ̥ܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܰܚܙܰܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ܀ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܐܳܦ ܢܰܬܰܢܰܐܶܝܠ ܐܳܦ ܦܶܛܪܽܘܣ

40

ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܘܳܬ̥ܶܗ. ܐܺܝܬ̥ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܣܰܗܶܕ. ܘܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܳܣܶܒ. ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܬܰܡ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܒܰܐܒܳܐ. ܘܰܐܒܳܐ ܒܺܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܡܶܠܬ̥ܶܗ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܟܽܘܢ ܡܣܰܘܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܝܰܘܡܝ ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܘܰܐܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝ܀ ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ̥ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ. ܐܰܝܟ̥ ܡܳܪܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܺܝܠܝ ܘܡܶܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܳܕ̥ܰܥ ܠܺܝ ܐܳܒܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܒܳܝ. ܘܢܰܦܫܝ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܳܐ܀ ܘܟܰܕ̥ ܡܚܰܘܶܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܐܳܒܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ

41

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܘܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇܀ ܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ. ܒܰܕܝܳܕ̥ܰܥ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ. ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܢܝ܆ ܚܙܳܐ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ̥ ܚܢܰܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܥܳܒܶܕ̥. ܐܶܢܳܐ ܥܳܒܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ܀ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܐܰܒܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܫܰܒܚܰܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܒܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܳܐ܀ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܟܰܕ̥ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܚܰܫܶܗ. ܬܽܐܘܡܰܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܟܰܕ̥ ܗܘܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܓܰܫܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܝܰܕ̥ܥܶܗ ܘܰܐܘܕܺܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܳܐܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܳܟܘܳܬ̥ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܠܟ̥ܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ̥. ܠܗܰܘ ܕܰܫܡܰܥܢ ܘܰܚܙܳܝܢܳܝܗܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. ܚܙܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܝܢ

42

ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ̥ܓܠܺܝ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܒܳܐ ܠܰܢ ܐܶܬ̥ܓܠܺܝܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܠܟ̥ܽܘܢ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟ̥ܽܘܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬ̥ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܡܰܢܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܟܳܦܰܪ ܒܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܒܰܐܒܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ܀ ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܫܪܶܐ ܥܒܳܕ̥ܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܀ ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܺܠܺܝܣܛܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ̥ ܡܛܳܬ̥ ܡܶܣܬܶܗ ܐܶܦܶܣܽܘܣ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܐܰܣܝܰܐ. ܐܶܙܰܠ ܘܬܰܠܡܶܕ̥ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܐܰܟܬ̥ܶܒ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܒܳܬ̥ܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܘܰܢܓܺܠܺܝ̈ܣܛܶܐ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܕܺܝ ܠܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ ܠܦܳܛܡܽܘܣ ܓܳܙܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܡܛܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܕܡܘܡܛܝܢܘܣ ܗܦܰܟ̥ ܬܽܘܒ ܠܰܐܣܝܰܐ ܘܡܺܝܬ̥ ܬܰܡܳܢ ܒܫܰܝܢܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܡܶܨܥܰܬ̥ ܐܰܣܝܰܐ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܶܬܬܰܥܣܰܪ̈ܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ.

43

ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܕܛܪܝܐܢܽܘܣ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܣܝܘ ܒܳܬ̥ܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܟ ܫܢܺܝ̈ܢ܀ ܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܶܝܢ ܟܬ̥ܺܝܒ ܘܶܐܡܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܫܰܕܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܟܰܕ̥ ܡܒܰܪܶܟ ܠܟ̥ܽܘܢ. ܐܶܢ ܬܶܬܦܢܽܘܢ ܘܰܬܬܽܘܒܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܘܳܬ̥ܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ̥ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܟ̥ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܗܰܘ ܕܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܠܰܚܰܡ. ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܰܓ̥ܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܦܪܶܩܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܡܳܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬ̥ܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ̥ܘ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ܀ ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܠܡܺܝ̈ܕ̥ܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܰܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ

44

ܘܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ ܕܚܰܫ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬ̥ܒܰܪܢܰܫ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܶܗ ܩܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐ‎ܠܽܘ ܝܰܕ̥ܥܽܘܗܝ ܝܽܘܕ̥ܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܨܳܠܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܡܶܢ ܟܬ̥ܳܒܳܐ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܟܪܺܝܗܽܘܬ̥ܶܗ ܕܒܶܣܪܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܰܢܚܰܝܒܺܝܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܒܶܣܪܶܗ. ܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܦܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܝܰܒ ܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܠܰܝܬ܀ ܘܬܽܘܒ ܫܰܕܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܕܠܰܢ ܢܶܦܪܽܘܩ܀ ܕܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܟܽܠ. ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥. ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ̥

45

ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܡܶܢܝ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܝܺܠܶܦܬܶܗ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܕܳܐܦ ܐܰܝܟ̥ ܣܳܗܕܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬ̥ ܐܶܡܰܬ̥ܝ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܫܰܡܗܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ̥ܒܰܪܢܰܫ. ܐܶܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ ܘܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܝܳܕ̥ܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘܣ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܘܕܰܥ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܟܬ̥ܶܒ ܠܩܽܘܠܳܣܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܥܒܰܪܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܒܗ ܐܺܝܬ̥ ܠܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܕܡܶܗ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬ̥ܒܪ̈ܺܝܼܺܝܼܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬ̥ܚܰܙ̈ܝܳܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܐܶܢ ܟܺܝܬ̥

46

ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܦܰܓ̥ܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܒܽܘܟ̥ܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܕܡܳܝ ܒܟ̥ܽܠܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܕܬܶܬܺܝܕ̥ܰܥ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܰܕܡܶܬ̥ܶܐܡܰܪ ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܘܳܐܦ ܒܽܘܟ̥ܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ. ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ̥ ܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ. ܐܳܕ̥ܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܝܒܺܝܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܒܒܶܣܪܶܗ. ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܪܽܘܡܺܝ ܐܶܬ̥ܟܰܠܰܠܘ. ܟܰܕ̥ ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܩܠܽܘܕܝܽܘܣ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ̥ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܣܳܡ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܠܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܪܽܘܡܺܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. ܘܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܡܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܩܠܽܘܕܝܽܘܣ ܫܰܕܰܪ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ̥ ܠܦܺܝܠܺܝܟܘܣ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܶܗ ܐܶܬ̥ܩܰܛܪܰܓ̥

47

ܦܰܘܠܽܘܣ ܘܰܥܒܰܕ̥ ܡܰܦܩ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܪܽܘܡܺܝ ܟܰܕ̥ ܦܟܺܝܪ. ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܦܰܘܠܽܘܣ ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܬܰܠܡܶܕ̥ܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܪܽܘܡܺܝ. ܘܦܳܫܘ ܬܰܡܳܢ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ̥ ܬܠܳܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܕܢܺܐܪܽܘܢ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܫܢܰܬ̥ ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܢܺܐܪܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ̥ ܥܰܠ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܢܶܙܕܩܶܦ ܒܳܬ̥ܰܪ ܪܺܝܫܶܗ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܝܢ ܐܶܬ̥ܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܒܣܰܝܦܳܐ ܨܠܽܘܬ̥ܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ̥ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܰܕܝܽܘܢܢܽܘܣܺܝܽܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕ̥ܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܳܐ. ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܽܘܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ̥ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܡܬ̥ܽܘܡ. ܐܳܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܩܳܛܠܰܝ̈ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶ‎ܠܽܘܠܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܘ ܠܰܡ ܐܰܝܟ̥ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܙܢܳܐ

48

ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕ̥ܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬ̥ܝܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܝܽܘܒܳܠܳܐ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܚܰܕ̥. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܒܰܛܢܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܥܝܳܕ̥ܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܛܢܳܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܝܺܕ̥ܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܒܶܛܢܰܬ̥ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܝܺܕ̥ܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܕܝܽܘܢܢܳܣܺܝܽܘܣ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܺܝܢܰܣ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܒܰܪ ܣܳܩܪܰܛܺܝܣ ܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ. ܘܟܰܕ̥ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܒܽܘܗܝ ܕܶܒܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܢܶܕܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ. ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ̥ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܠܳܐ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠܰܥܠܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ. ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܝܰܗܒܽܘܗܝ ܕܢܺܐܠܰܦ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܟܰܕ̥ ܐܶܬܪܕܺܝ ܒܚܶܟܡܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܪܺܝܽܘܣ ܦܳܓܽܘܣ. ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ̥ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܗܽܘ ܕܝܳܘܢܢܳܣܺܝܽܘܣ

49

ܠܬܶܐܘܰܛܪܽܘܢ. ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܬܫܰܥ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܫܠܺܝ ܙܰܘܥܳܐ. ܘܰܠܒܰܟ ܗܽܘ ܕܝܳܘܢܢܳܘܣܺܝܽܘܣ ܣܦܰܪܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܣܛܳܪܘܢܽܘܡܽܘܢ. ܘܟܰܕ̥ ܥܒܰܪ ܒܶܗ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܚܙܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ̥ ܬܠܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ̥ ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ. ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ̥ܗܰܦܰܟ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܐܰܟܬ̥ܶܒ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܫܳܥܬܳܐ ܘܰܟܡܳܐ ܒܣܰܗܪܳܐ ܘܛܰܫܺܝ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܠܶܩ ܦܰܠܽܘܣ ܠܰܐܬܺܝܢܰܣ. ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܝܺܕ̥ܰܥ ܕܝܳܘܢܢܳܣܺܝܽܘܣ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܘܰܟܬ̥ܰܒ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܟ̥ܪܶܙ. ܘܗܰܝܡܶܢ ܗܽܘ ܕܝܳܘܢܢܳܣܺܝܽܘܣ ܘܰܐܥܡܕ̥ܶܗ ܦܰܘܠܽܘܣ ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕ̥ܶܗ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܕܰܪܓ̥ܳܐ ܕܶܐܦܺܣܩܽܘܦܽܘܬ̥ܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ̥ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ

50

ܘܫܶܬ̥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܰܠܡܶܕ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܬܺܝܢܰܣ. ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܬܺܝܢܰܣ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܀

ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܽܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕ̥ܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܕܰܘܺܝܕ̥ ܒܰܦܓ̥ܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬ̥ܺܝܠܶܕ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܥܡܰܕ̥ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܚܰܫ ܘܶܐܬܩܒܰܥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܢܰܚܶܝܢ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ̥ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܓܽܘܫܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܶܐܟ̥ܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܟܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܦܓ̥ܰܪ ܘܰܒܪܽܘܚ ܘܰܚܠܺܝܛ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܽܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕ̥ܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܒܺܐܝܕ̥ܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܗܘܳܐ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܒܳܬܪܶܗ

51

ܐܳܘܕܺܝܽܘܣ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܽܘܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܡܳܢܺܝܢ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܫܰܥ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܛܪܝܐܢܘܣ. ܡܶܚܕܳܐ ܦܩܰܕ̥ ܛܪܝܐܢܽܘܣ ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܪܽܘܡܺܝ ܘܶܐܬܶܐܟܶܠ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܒܝܙ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܡܳܐܐ ܘܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܽܘܣ ܠܒܺܝܫ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܬܰܢܰܐܣܝܽܘܣ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܘܳܬ̥ܳܐ  ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܳܬ̥ܳܐ ܐܳܬ̥ܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܘܳܬ̥ܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬ̥ܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܘܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܰܕܪ ܡܶܠܬ̥ܳܟ ܘܰܫܪܳܪܳܟ. ܘܗܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܥܰܡܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܰܢ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܢܶܬܺܝܠܶܕ܀ ܐܰܬܰܢܰܐܣܺܝܽܘܣ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܒܰܫܢܰܬ̥ ܥܶܣܪܺܝܢ

52

ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܪܰܒܳܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ̥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܬܠܳܬ̥ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܕܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܰܪ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܽܘܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ̥ ܫܶܬ̥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘܕ̥ ܝܺܬ̥ܶܒ ܒܫܰܝܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܒܰܪܕܺܝܦܽܘܬ̥ܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܒܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕܓܰܐܠܝܰܐ. ܫܶܬ̥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܛܰܫܺܝ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܠܘܳܬ̥ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܫܳܘܝܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܕܝܽܘܒܝܢܝܢܽܘܣ ܗܦܰܟ̥ ܝܺܬ̥ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܫܰܝܢܳܐ. ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܫܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܢܰܕ̥ ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ 343 ܏ܡ ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܝܽܘܠܺܝܽܘܣ ܕܪܽܘܡܺܝ ܐܶܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܒܰܛܢܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܐܳܦ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܘܝܰܬ̥ ܗܺܝ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ

53

ܗܳܝ ܕܢܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܗܰܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܳܐ. ܡܳܕ̥ܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܠܓ̥ܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܒܰܚܕ̥ܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ̥ܶܗ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ܀ ܘܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܟܰܕ̥ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ̥. ܘܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ̥ ܠܦܰܓ̥ܪܳܐ ܨܠܰܒܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܨܠܰܒܘ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܨܳܠܒܰܝ̈ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ̥ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܘܰܕܒܶܣܪܶܗ ܒܰܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܣܺܝܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ̥ ܟܝܳܢܳܐ. ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܚܕ̥ܳܐ ܡܰܥܒܕ̥ܳܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܚܰܕ̥ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ܀ ܝܺܬ̥ܶܒ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܪܽܘܡܺܝ ܒܙܰܒܢܶܗ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܘܩܽܘܣܛܽܘܣ ܘܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܽܘܣ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܡܒ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ̥ ܕܰܒܰܪ ܠܡܰܪܥܺܝܬ̥ܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ

54

ܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܘܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܥܳܒܶܕ̥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܥܰܠ ܕܰܚܢܰܢ ܠܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܶܣܰܒ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܢ ܨܶܝܕ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܒܶܣܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܡܶܬܟܪܶܙ ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܠܰܘ ܟܰܕ̥ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܥܒܶܕ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝ̈ܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܠܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܐܘܳܩܺܐܩܰܪܺܝܰܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܣܥܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܬܰܠܡܶܕ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܶܐܬܕܒܰܪ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ

55

ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠܗܳܕ̥ܶܐ ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬ̥ܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܥܒܰܕ̥ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܓܶܢ ܥܰܠ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇܀

ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܣܛܽܘܪܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܘܰܓ̥ ܠܰܐܢ̱ܬܬ̥ܳܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܝܳܠܕܳܐ ܥܽܘܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܛܰܒ̈ܥܶܝܗ̇. ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܟܰܬܪܰܬ̥. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬ̥ܒܛܶܢ ܘܰܢܣܰܒ

56

ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܐܳܦ ܡܡܰܕܥܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇. ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܡܶܨܛܰܠܰܡ ܥܽܘܠܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܗ̇. ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܨܳܐܰܪ ܘܡܰܒܛܶܢ ܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܨܳܒܶܐ܀

ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܪܺܝܫ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܗܳܝ ܕܕܰܒܪܳܗ̇ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܣܰܪ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܚܪܶܡ ܕܶܝܢ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܠܺܝܛܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܠܒܶܟ ܡܶܢ ܛܪ̈ܝܒܘܢܐ ܕܕܝܘܩܠܝܛܝܐܢܽܘܣ. ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܒܳܗ̇ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܺܐܝܳܪ ܝܰܪܚܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܫܶܬ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܕܶܝܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܽܘܥܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܳܐܶܡ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܬܰܢܰܢ. ܘܥܰܪܦܶܠܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܰܡܣܰܪܶܕ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܡܫܰܝܢܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܬܥܢܶܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ

57

ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ܀ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܠܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܬܠܺܝܛ ܢܩܰܕܶܫ ܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܠܰܢ. ܠܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܢܰܕܚܶܠ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܪ̈ܰܩܺܝܩܶܐ ܕܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܨܡܰܚ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܓܡܰܪ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܣܩܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܕܩܰܦܰܕܽܘܩܝܰܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܽܘܣܛܽܘ ܘܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܽܘܣ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܟܰܕ ܕܰܒܰܪ ܠܶܐܦܺܣܩܽܘܦܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܰܬ̥

58

ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܣܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܬܰܠܡܶܕ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܘܰܠܰܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܗܽܘ ܒܩܶܣܰܪܺܝܰܐ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܢܰܘܣܳܐ ܠܡܳܐ܈ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ. ܠܡܳܐ܈ ܪܽܘܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ. ܠܡܳܐ܈ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܠܡܳܐ܈ ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܑܳܗܳܐ. ܐܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܰܢ ܕܝܳܠܕܰܬ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܶܩܪܶܝܗ̇܀ ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ̥ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܶܡܗܶܬ̥ ܘܶܐܣܬܰܟܠܶܬ̥ ܕܗܰܘ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܺܘܪܳܝ ܒܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܬܶܗܪܶܬ̥ ܘܶܐܬܚܰܫܒܶܬ̥ ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܪܶܬ. ܐܶܬܪܢܺܝܬ̥ ܕܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܘܳܬܰܢ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܘܪܳܬܶܬ̥ ܘܙܳܥܶܬ̥ ܘܪܶܥܠܶܬ̥܀ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܕܢܰܘܣܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܽܘܣ ܒܪܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܪܰܒܳܐ. ܘܕܰܒܰܪ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܰܘܣܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ

59

ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܪܰܒܳܐ. ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܳܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ ܪܺܝܫ ܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܕܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܟܰܢܶܫ ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܘܰܠܡܰܩܕܽܘܢܺܝܽܘܣ. ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܥܢܰܕ̥ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܫܢܰܬ̥ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܫܶܬ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܰܢ܀

ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ ܗܰܝܡܶܢ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬ̥ܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܗܳܢܳܐ ܒܚܰܪܬ̥ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܰܟ̥ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܕܠܳܐ ܨܳܐܬ̥ܳܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܨܳܐܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ̥. ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܕܚܰܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܟ̥ ܠܟ̥ܽܠܳܟ̥ ܢܫܰܟܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܟܰܕ̥ ܠܟ̥ܽܠܶܗ ܚܽܘܝܳܒܳܐ

60

ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܫܳܪܶܐ܀ ܠܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܘܫܳܐ ܚܶܒܠܰܬ̥ ܠܰܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܫܽܘܦܪܳܐ. ܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܛܥܺܝܢܰܬ̥ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܳܝ ܛܥܺܝܢܰܬ̥ ܣܰܒܪܳܐ. ܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܟܣܢܳܐܺܝܬ̥. ܗܳܝ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ. ܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܣܰܒܰܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܀

ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ ܬܳܐܘܳܠܳܘܓܽܘܣ ܕܢܰܐܙܝܢܙܘ. ܬܰܪܒܺܝܬ̥ܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܪܕ̥ܺܝ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܰܒܚܶܟܡܬ̥ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ ܘܺܐܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܒܩܽܘܣܛܺܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܘܰܠܺܢܛܺܝܢܽܘܣ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܫܶܬ̥ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ̥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ ܕܰܐܬܠܳܬ̥ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܦܳܫ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܐܰܝܟ̥ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܒܰܥ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܪܰܒܳܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܫܶܬ̥ܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕ̥ܶܐ ܫܰܢܬܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܕܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܚܪܶܡܘ

61

ܠܰܐܪܺܝܽܘܣ ܘܡܰܩܕܽܘܢܺܝܽܘܣ. ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܗܽܘ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܽܘܣ. ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܶܫܬܶܐܠ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܒܽܘܙܰܢܛܺܝܰܐ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܺܝܬ̥ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܢܰܐܙܝܢܙܽܘ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ ܕܒܶܝܬ̥ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܒܳܗ̇ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܕܽܘܟܪܶܢܗ ܠܒܽܘܪܟܬ̥ܳܐ. ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܝܺܕ̥ܺܝܥܳܐ ܕܳܐܦ ܒܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܝܰܕ̥ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܒܨܺܝܪ ܙܢܳܗ̇ ܕܗܳܕ̥ܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬ̥ܳܐ܀ ܐܳܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬ̥ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ̥ܕܰܪܟܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܟܰܝܠܳܐ ܕܥܳܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕ̥ܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬ̥ܓܫܶܫ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܕܪܶܟ. ܫܩܰܠ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬ̥ܳܐ. ܕܡܶܬ̥ܚܙܶܐ ܘܡܶܬ̥ܓܫܶܫ܀ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓ̥ܪܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܫܟܰܚ ܢܩܰܒܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܠܬ̥ܶܗ. ܘܰܢܩܰܒܶܠ

62

ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܀ ܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܕܒܶܗ ܢܚܰܝܒܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܕܒܳܗ̇ ܡܰܟܶܟܢܳܝܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܕ̥ܶܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܚܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܣܺܝܡܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ: ܢܚܶܬ̥ ܓܶܝܪ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܘܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܒܕܽܘܟ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ̥ܰܢ. ܘܩܰܘܺܝ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܒܽܘܗܝ܀ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܕܰܨܒܳܐ ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܫܩܰܠ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܚܰܫ̈ܶܐ܀

ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ: ܐܰܝܟ̥ ܕܢܳܚܶܬ̥ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܶܣܦܺܝܪܶܗ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܰܘܢܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܐܰܬ̥ܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ. ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܢܳܚܶܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܟܽܠ ܐܰܬ̥ܰܪ. ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬ̥ܪܶܗ

63

ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ̥ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܀

ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܟܪܽܘܣܛܽܘܣ ܗܳܢܰܘ [ܟܪܽܘܣܣܛܡܘܣ] ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܡܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬ̥ܳܐ. ܐܶܬܬܰܣܪܰܚ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܒܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܒܙܰܒܢܶܗ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܪܩܰܐܕܝܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܒܪܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܖܣ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܥܣܰܪ؟ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬܳܐ ܕܡܰܐܬ̥ܶܝܢ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܐܶܫܬܕܺܝ ܠܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܰܐܪܩܰܐܕܺܝܽܘܣ ܘܕܰܐܘܕܘܟܣܝܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܫܳܐ. ܐܶܙܰܠ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܩܽܘܡܢܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܣܶܒܰܣܛܺܝܰܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܒܺܐܝܠܽܘܠ. ܟܰܕ̥ ܥܕ̥ܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܚܰܡܫܺܝܢ

64

ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܩܽܘܡܢܳܐ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܩܗܬܪܣܺܝܣ ܕܺܝܠܶܗ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܣܺܝܽܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܰܝܬܺܝ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܡܢܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ. ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܰܫܘܶܐ ܐܳܦܠܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܪܰܒܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ: ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܒܪܽܘܚ. ܒܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ. ܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܕܰܡܒܰܣܰܪ ܘܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ̥. ܘܗܰܘ ܕܗܳܕ̥ܶܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ܀ ܥܪܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܓܶܝܪ ܒܳܥܶܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܩܰܒܶܠܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

65

ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܓܶܝܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܪܰܘܰܚܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܼ̈ܝܼܶܢ ܒܰܒܬܽܘܠܰܬ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ܀

ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ̥. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ̥ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ̥ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕ̥ܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ̥ܟܰܢܫܰܬ̥ ܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܶܐܦܶܣܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܕܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ. ܗܳܝ ܕܟ̥ܰܕ̥ ܠܗܳܢܳܐ ܐܰܚܪܡܰܬ̥. ܘܰܫܕܳܬ̥ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܦܳܠܺܝܣ ܣܳܡܰܬ̥ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܘܦܶܣܩܰܬ̥ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐܢܳܫ ܕܰܬܚܽܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ

66

ܢܣܺܝܡ. ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܗܽܘ ܪܰܒܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܘܰܩܠܰܣܛܺܝܢܽܘܣ ܕܪܽܘܡܺܝ. ܒܝܰܕ̥ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܕܽܘܟܬ̥ܶܗ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ ܗܦܰܟ̥ ܬܽܘܒ ܠܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܳܬ̥ܰܪ ܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܕܶܐܦܶܣܽܘܣ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܚܕ̥ܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܶܗ ܒܰܫܢܰܬ̥ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܶܗ ܘܰܕܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܢܚܰܣܶܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܣܩܽܘܪܽܘܣ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܟ̥ܰܕ̥ ܢܚܶܬ̥ ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܝܳܬ̥ܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܚܰܝܶܕ̥ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܪܶܫ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ. ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܽܘܬ̥ܳܐ ܟܰܕ̥ ܐܶܬܳܬ̥ ܠܶܗ ܒܰܪܬ̥ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܫܳܥܬ̥ܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܽܘ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܝܰܕ̥ ܠܒܶܣܪܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ ܚܰܕ̥. ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ.

67

ܘܰܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܟܰܕ̥ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܐܟ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܰܢ. ܠܳܐ ܦܶܪܫܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬ̥ܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܶܗ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܶܗ ܒܦܰܓ̥ܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܺܝܬ̥ܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ. ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬ̥ܽܘܠܺܝܩܺܝ ܘܰܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܫܳܕ̥ܝܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ. ܘܥܳܒܕ̥ܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܳܡܪܳܗ̇ ܠܶܗ. ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܗܳܕ̥ܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܪܪܰܬ̥ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܫܝܚ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕܶܐܬ̥ܟܰܢܰܫܘ ܠܬܰܡܳܢ܀ ܘܒܳܗ̇ ܒܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܐܶܢܳܐ ܕܺܝܘܣܩܽܘܪܳܘܣ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ܀ ܕܺܝܘܣܩܽܘܪܳܘܣ ܡܢܰܨܚܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܬܪܺܝܨܬ̥ܳܐ ܘܰܪܕܺܝܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܝܺܬ̥ܶܒ ܕܶܝܢ ܥܰܠ

68

ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܳܬ̥ܰܪ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܫܶܬ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ̥ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬ̥ ܬܶܐܘܳܕܳܘܣܺܝܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ̥ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܪܩܺܝܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܠܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܰܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܒܳܠܶܗ ܕܽܐܘܛܽܘܟܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܘܣܩܳܘܪܽܘܣ. ܘܬܰܘܕܶܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܕܺܝܘܣܩܽܘܪܳܘܣ ܒܝܰܕ̥ ܕܠܳܐ ܫܠܶܡ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝ ܒܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܓܰܢܓܰܪܐ ܓܳܙܰܪܬܳܐ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܶܗ ܒܓܰܢܓܰܪܐ ܒܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܺܐܝܠܽܘܠ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܬܰܡܳܢ. ܒܳܬ̥ܰܪ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܕܒܳܬ̥ܪܶܗ ܠܦܰܓ̥ܪܶܗ ܡܶܢ ܓܰܢܓܰܪܐ. ܘܣܳܡ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐ‎ܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܰܕ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܘܡܳܪܝܳܐ.

69

ܘܰܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܝܺܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܡܬ̥ܽܘܡܳܐܺܝܬ̥ ܝܺܠܺܝܕ̥. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܒܰܚܕ̥ܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܬ̥ܒܰܣܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܕܰܡܢܰܦܰܫ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܘܡܶܬܗܰܘܢܳܢܺܝܬܳܐ. ܕܚܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܳܐܦ ܟܰܕ̥ ܡܒܰܣܰܪ. ܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܢ. ܟܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܚܕ̥ܳܝܽܘܬ̥ܳܐ. ܕܒܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܠܰܓ̥. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܡܬ̥ܽܘܡܳܝܳܐܺܝܬ̥ ܢܳܦܶܩ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܕܰܬܠܺܝܬ̥ܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬ̥ܒܰܣܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܽܘܨܳܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܬ̥ܠܺܝܬܳܝܽܘܬ̥ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܐܰܘܒܕܰܬ̥. ܕܡܶܫܬܰܘܕܥܳܐ ܕܶܝܢ

70

ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ̥ܳܐ ܒܝܰܕ̥ ܬܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܢܳܛܪܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܳܗ̇܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܦܺܝܣܺܝܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܒܓ̥ܶܢܣܶܗ. ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܘܙܳܘܦܳܠܽܘܣ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܒܳܗ̇. ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܙܰܒܢܶܗ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ̥ܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܕ̥ ܕܰܫܡܶܗ ܡܺܝܢܰܐ ܐܶܬ̥ܢܰܒܺܝ ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘܬ̥ ܥܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܬܺܒܶܝܠ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܰܒܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬ̥ܶܗ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܰܫܩܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܛܒܺܝܒܳܐ ܚܙܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ̥ ܐܶܣܟܦܳܝܬܳܐ. ܘܠܰܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܥܺܝܢܳܐ ܘܣܰܪܝܽܘܬ̥ ܪܺܝܫܳܐ ܡܕܰܟܶܐ. ܘܰܒܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܒܺܝܒ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܩܰܠܘ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܘܰܗܘܳܬ̥ ܒܰܥܒܳܕ̥ܳܐ. ܟܰܕ̥ ܩܰܒܶܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܘܕܰܪܓ̥ܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬ̥ܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ܀ ܗܘܳܬ̥ ܡܰܢ ܟܺܝܪܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܒܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܶܗ. ܫܢܰܬ̥ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܶܐ 508 ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܬ̥ܪܕܶܦ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܳܬ̥ܰܪ

71

ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܫܶܬ̥ ܕܟܺܝܪܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܢܰܕ̥ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܰܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܐܟܣܽܘܪܝܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ̥. ܒܝܽܘܡ ܫܰܒܬ̥ܳܐ ܒܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܶܗ ܒܰܫܒܳܛ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ. ܡܶܬ̥ܦܰܫܰܩ ܗܘܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܛܳܪܶܕ ܚܰܢܦܽܘܬ̥ܳܐ. ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܦܝܠܽܘܟܣܺܝܢܽܘܣ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܣܽܘܒܳܪܳܐ. ܦܪܰܚ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܨܶܝܕ̥ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܘܛܳܣ ܐܳܦ ܡܳܪܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܳܗ̇. ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܚܬܳܐ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓ̥ܪܳܢܳܐ. ܢܦܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ̥ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ̥ܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܳܐܟܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ̥ ܕܰܠܦܰܓ̥ܪܳܢܳܐ ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܕܶܐܬ̥ܓܠܺܝ ܠܳܗ̇. ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܐܝܟ̥ ܕܰܠܒܶܣܪܳܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܗܘܳܬ̥

72

ܠܶܗ ܟܽܠ ܥܰܝܢܳܐ ܕܚܳܝܪܳܐ ܒܶܗ. ܚܙܳܬ̥ ܓܶܝܪ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ̥ܟܰܣܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܰܚܙܳܬ̥ ܐܳܦ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ̥ܚܰܦܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܐ. ܘܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ̥ ܣܰܓܺܝ ܡܫܰܚܠܰܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܒܡܶܠܬ̥ܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܒܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܡܳܪܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܐܰ‎ܠܶܦ. ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܚܰܘܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܪܶܗ ܐܶܫܬܰܓ̥ܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܽܘܣ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܕܡܰܒܽܘܓ̥ ܚܰܟܺܝܡ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܕܡܶܬܛܰܒܰܒ ܒܰܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ̥ܳܐ ܬܚܝܠ ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܒܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܝܰܬܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܼܳܝܼܶܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܘܳܐ

73

ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܒܡܰܒܽܘܓ̥ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܣܽܘܢܶܗܕܽܘܣ ܒܡܶܬܬܰܣܪܚܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܕܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܘܳܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܦܰܫܶܩ ܠܰܟܬ̥ܳܒ̈ܶܐ. ܘܦܰܪܣܺܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܽܘܣ ܒܝܰܕ̥ ܟܬ̥ܺܝ̈ܒܳܬ̥ܶܗ ܕܰܠܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܫܕ̥ܰܐܽܘܗܝ ܒܰܐܟܣܽܘܪܝܰܐ ܒܰܓܢܓܰܪܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗܝ ܒܬܽܘܢܳܢܳܐ. ܚܰܒܫܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܬܽܘܢܳܢܳܐ ܒܓ̥ܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܠܬܰܚܬ̊ ܘܶܐܚܰܕܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬ̥ܟܰܠܰܠ ܘܶܐܬ̥ܚܢܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܽܘܣ ܪܳܚܶܡ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܨܠܽܘܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܶܢ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢܝ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܕܗܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ. ܠܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܒܰܣܰܪ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܒܣܽܘܓ̥ܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܛܰܝܒܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܠܘܳܬ̥ܰܢ܀

74

ܡܶܢ ܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܐܶܬ̥ܥܪܺܝ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ̥. ܒܰܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܕܠܳܐ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ. ܗܽܘ ܟܰܕ̥ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬ̥ܺܝܠܶܕ ܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ. ܟܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‎ܠܳܗܽܘܬ̥ܳܐ ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܳܐ܀

ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܟܬ̥ܰܒ ܗܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ. ܠܰܘ ܚܰܕ̥ ܝܺܠܺܝܕ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܺܠܕܰܬ̥ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܺܝܠܶܕ ܐܰܒܳܐ. ܠܶܗ ܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܰܒܣܰܪ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ܀ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܒܽܘܟ̥ܪܳܐ ܥܰܠ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܶܫܰܬ̥ ܛܠܺܝܬܳܐ. ܕܳܠ̣ ܘܰܢܦܰܩ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܘܪܶܓܫܰܬ̥ ܒܶܗ ܒܪܺܝܬ̥ܳܐ. ܫܒܺܝܚ ܘܰܟܣܶܐ ܒܡܰܥܠܶܗ. ܫܺܝܛ ܘܰܓܠܶܐ ܒܡܰܦܩܶܗ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܠܶܒܫܰܬ̥ ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܘܢܶܦܩܰܬ̥܀ ܡܰܕܪܳܫܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܝܰܠܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܚܰܕ̥ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ

75

ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ. ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܰܥܝܳܕ̥ܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܶܐܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ. ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܳܟ̥ ܘܰܓܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ̥ ܕܰܘܺܝܕ̥ ܘܠܳܟ̥ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܰܕܪܳܫܳܐ: ܒܰܐܒܳܐ ܟܬ̥ܰܒ ܗܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ: ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬ̥ܦܰܠܰܓ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܣܬܠܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ̥ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܦܽܘܠܳܓ̥ܳܐ. ܥܰܡ ܝܽܘܕ̥ܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܐܶܫܬܕܶܐ܀

ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ: ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܕܺܐܝܬ̥ ܒܶܗ ܚܕ̥ܳܐ ܐܳ‎ܠܰܦ. ܐܳܘ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܕܰܚܺܝܚܰܢ܆ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܢܚܶܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܥܰܦܪܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܬܰܚܬܺܝ ܢܶܦܫܶܗ܆ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܣܥܽܘܪ ܛܽܘܗܡܰܢ܀ ܚܳܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܆ ܕܨܰܠܡܶܗ ܫܪܶܟ ܠܶܗ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܺܝܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܕܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܶܗ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ܀

76

ܘܠܰܝܬ ܕܰܥܒܺܝܕ ܕܢܶܫܟܰܚ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܗܽܘ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ. ܘܚܰܢܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܕܰܚܺܝܚܶܗ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܶܗ ܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ܆ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܽܘܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܕܓܰܒܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܩܕܺܡ ܒܰܟܪܶܣ ܝܳܠܶܕܬܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ. ܢܚܶܬ ܘܰܥܡܰܪ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܽܘܬ ܡܰܘܠܳܕܰܢ. ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܬܗܺܝܪ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܢܚܶܬ ܒܰܚܢܳܢܶܗ܆ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ ܨܶܝܕ ܡܽܘܟܳܟܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܗܽܘ ܦܰܪܩܶܗ ܗܽܘ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܝܪ ܕܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܕܡܽܘܬ ܥܰܒܕܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܩܰܠ. ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܠܕܰܢ. ܪܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܚܬܺܝܡ ܗܽܘ ܥܽܘܒܳܗ̇. ܫܒܺܝܚ ܘܰܬܗܺܝܪ ܡܰܥܠܶܗ ܠܥܽܘܒܳܗ̇܆ ܬܡܺܝܗ ܘܰܥܣܺܝܩ ܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܠܰܝܬ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܰܟܪܶܙ

ܡܰܥܠܶܗ܆ ܘܕܰܢܦܰܫܶܩ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܰܦܩܶܗ. ܚܠܰܛ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܝ ܕܦܺܝܠܺܝܦܺܝ̈ܣܳܝܶܐ ܒܰܪ ܓܳܒܽܘܠܰܢ܆ ܛܰܗܶܡ ܝܳܬܶܗ ܒܰܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܥܰܒܕܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܰܢ܆ ܘܕܰܡܺܝ ܠܕܺܝܠܰܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܬܡܺܝܗ ܦܽܘܪܢܳܣܶܗ ܕܓܳܒܽܘܠܰܢ܆ ܘܰܬܗܺܝܪ ܗܽܘ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ܆ ܘܰܢܣܰܒ ܒܣܪܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܚܕܳܐ ܐܳܠܰܦ ܐܺܝܬ̥. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ܆ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܠܦܶܫܠܳܐ ܕܕܰܪ̈ܓܶܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܦܪܰܚ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܀

ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܓܰܐܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܐܶܣܛܰܠ ܦܰܓܪܳܐ.
ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ.
ܘܡܶܢ ܙܰܗܪܳܐ ܘܒܰܪܩܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܟܽܘܬܺܝܢ ܒܶܣܪܳܐ.
ܡܶܢ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ܆ ܨܶܝܕ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.
ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܠܥܽܘܒܳܐ ܘܟܶܢܦܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.
ܡܶܢ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܡܺܝܟܳܐܶܝܠ܆ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܝܰܘܣܶܦ.
ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ.
ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆

78

ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ.
ܗܳܐ ܗܳܢܰܘ ܥܒܳܕܶܗ ܕܚܽܘܒܳܐ: ܕܰܟܡܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.
ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܕܢܶܬܪܰܡܪܰܡ ܒܶܗ ܡܽܘܟܳܟܰܢ.
ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܦܳܫ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ.
ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܨܶܐܕܰܝܟ܆ ܐܶܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܗܽܘ.
ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܡܰܠܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܐܒܽܘܗܝ.
ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܙܳܠܶܗ ܘܡܶܐܬܝܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܠܠܺܝܘܗܝ.
ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ.
ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܶܗ ܗܘܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ.
ܐܶܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܗܳܪܟܰܐ ܗ̱ܘ.
ܡܶܐܙܠܶܗ ܘܡܶܐܬܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ܆ ܐܶܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ.
ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܩܰܪܺܝܒܳܐ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܶܗ.
ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܥܶܐ.
ܥܠܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܠܥܳܠܡܳܐ.
ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܫܰܒܥܺܝܢ  ܐܶܡܰܪ܆ ܥܰܕ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ.
ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܶܥܢܰܕ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.
ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆

79   

ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܶܗ ܡܣܰܟܶܝܢ.
ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܡܺܝܟܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ܆ ܡܺܝܟܳܐ ܕܰܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܡܶܬܺܝܠܶܕ.
ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܶܢܚܶܗ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.
ܗܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ܆ ܘܒܳܗ̇ ܡܰܫܚܰܢܝ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ.
ܘܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ.
ܘܰܐܘܕܺܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ܆ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ.
ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܟܪܶܙܘܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ.
ܗܳܐ ܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐܗܽܘܫܳܥ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܰܛܥܺܝܢ ܒܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ.
ܗܽܘ ܡܬܰܒܰܪ ܨܰܠ̈ܡܶܐܐܶܪܰܡܝܳܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ.
ܘܰܚܙܺܝܬ ܠܰܡܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ.
ܘܰܡܚܳܬ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܕܶܩܘ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.
ܕܒܶܗ ܦܳܢܶܝܢܥܰܡܽܘܣ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢܕܰܘܺܝܕ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ.
ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܫܶܒܚܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܕܬܰܪܫܺܝܫ.
ܠܶܗ ܗܽܘ ܢܰܝܬܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܝܶܗܒܶܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ.
ܘܽܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܟ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܠܬ̥ܶܗ.

80

ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܳܬܶܐ. ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܪܟܽܘܒܶܗ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ܀ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܦܽܘܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀ ܡܽܘܫܶܐ ܒܶܐܡܪܳܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܪܫܰܡ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܶܗ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܕܒܶܗ ܐܰܚܺܝ ܒܽܘܟܪ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܒܡܰܢܢܳܐ ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ. ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܰܢܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܨܳܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܒܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܦܽܘܡܶܗ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܚܶܫܟܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܝܽܘܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܢܶܚܫܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܠܝܳܐ ܒܓܰܘ ܛܰܗܪܳܐ܀ ܘܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܘܗܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܝ ܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܨܰܗܺܝܼܝܼ ܚܰܠܳܐ ܐܰܫܩܝܽܘܢܝ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܥܰܡ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܰܕܚܳܪܒܳܐ ܒܩܶܛܠܶܗ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܩܳܥܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܬܰܚܪܰܒܝ. ܘܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܡܶܬܛܪܶܐ܀ ܐ̱ܪܳܙ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܒܰܪ ܝܰܘܢܳܢ

81

ܡܰܬܰܝ ܨܳܪ ܒܓܰܘ ܩܺܝܛܽܘܣ܀ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܕܠܳܐ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܒܰܕܶܩ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܬܳܝܗܝ ܕܶܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܬ̊ ܠܚܰܣܝܳܟ ܠܰܚܒܳܠܳܐ܀ ܒܗ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܡܰܚܪܶܗ܀ ܥܰܠ ܡܰܣܩܶܗ ܕܶܝܢ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܗ ܘܰܐܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܣܠܶܩ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܀ ܒܗ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܶܗ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܢܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀ ܝܽܘܐܶܝܠ ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ̥ ܕܶܐܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܢܶܬܢܰܒܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܥܰܡ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܐ. ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܫܰܪܪܳܗ̇ ܗܘܳܐ. ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܫܪܳܪܶܗ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܟܬܳܒܳܐ. ܚܰܘܝܰܬ̥ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܕܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܥܰܡ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܶܣܬܓܶܕ ܒܪܰܘܡܳܐ

82

ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܰܥܗܶܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܬܰܘ ܨܽܘܬܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܝܽܘܒܳܒܗܽܘܢ. ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܢ܀ ܐܺܝܽܘܒ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡܪܶܬ̥. ܕܰܒܣܰܘܦܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬ̥. ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܩܪܳܝܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬ̥. ܒܰܦܩ̈ܳܥܶܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܥܰܠ  ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܫܰܒܰܚܝ ܠܰܐܠܳܗܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܣܰܒܝ ܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܥܰܢܳܝ ܠܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܟܝ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܣܪܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܨܦܰܢܝܳܐ ܕܶܐܬܠܩܶܛ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܢܣܰܟ̈ܝܳܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ܀ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܥܶܣܒܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܕܰܫܘܰܚ ܘܺܝܥܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ܀ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܰܕܶܡ ܣܰܒܰܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܢܶܩܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ

83

ܓܳܙܽܘܙܳܐ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܗܽܘܝܽܘ. ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܡܺܝܟܳܐ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܳܚܶܬ. ܘܕܳܪܶܟ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܀ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܕ ܬܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܶܗ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܶܗ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܫܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܥܳܨܶܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܀ ܒܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܡܰܢܽܘ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܝܳܠܕܳܐ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܗ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܥܰܡܽܘܣ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ. ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܺܐܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܥܡܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܢ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܕܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ

84

ܨܶܦܰܢܝܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ ܐܫܰܥܝܳܐ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܽܘܨܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܝܰܒܶܒܝ ܘܰܚܕܳܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܙܟܰܪܝܳܐ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܕܶܢܚܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܚܽܘܛܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܶܠܥܰܡ ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܘܺܝܕ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܶܡܪܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ. ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ̥ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬ̥. ܕܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗܘܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܝܳܬܶܒ. ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܚܙܺܝܬܶܗ. ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܶܩܠܳܐ ܕܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܗܰܝܟܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܬܰܘ ܠܰܡ ܢܶܚܽܘܬ ܥܰܠ ܒܳܒܶܝܠ ܘܰܢܦܰܠܶܓ ܒܳܗ̇ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܗ ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܠܳܟ ܐܳܡܪܺܝܢ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܀ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܫܬܰܠܚܶܬ̥ ܘܗܺܝܬ̥. ܕܶܐܚܽܘܬ ܐܰܘܕܶܥ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܬܰܘ ܢܶܥܒܶܕ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܕܰܘܺܝܕ ܀ ܚܰܕ ܨܳܐܰܪ

85

ܗܘܳܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ. ܒܡܶܛܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ̥ ܓܶܕܥܽܘܢ ܀ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܬܽܘܒ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܓܰܢܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܘܰܕܗܺܝܪܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܀ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܀ ܚܰܕ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܶܗ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ. ܕܫܰܦܰܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܪܳܡܙܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ. ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܕܰܫܡܠܺܝ ܘܰܓܡܰܪ܀

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܓܶܢܣܶܗ ܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܕܰܬܚܬܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܡܺܝܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ؟ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܽܘܣ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܛܰܪܕܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܒܝܰܕ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܥܡܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܶܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܘܶܐܬܕܒܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇

86

ܕܶܚܠܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܕܝܽܘܒܺܝܢܝܰܢܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܩܰܒܶܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܠܘܳܬ ܒܰܣܶܝܠܺܝܽܘܣ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܬܽܘܒ ܗܦܰܟ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܘܬܰܡܳܢ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܫܢܰܬ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܒܬܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܚܙܺܝܪܳܢ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܰܬ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬ̥ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܙܳܐ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܟܶܪܟܳܐ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗܰܘ. ܠܡܰܢ ܐܶܬܠܶܝܘܗܝ ܠܛܽܘܡܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܽܐܘܪܺܝܓܰܢܺܝܣ ܐܰܘ ܠܝܽܘܠܝܰܢܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܫܳܘܶܐ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܼܳܝܼܳܐ

87

ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܒܶܝܠܳܝܳܐ:

ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܓܠܺܝ ܒܺܝ ܡܶܠܬܳܟ ܐܶܓܠܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܐܳܦ ܠܺܝ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܫܰܪܒܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ̥. ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ܆ ܬܺܐܠܕܳܟ ܡܶܠܰܬܝ ܕܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܬܰܥܬܰܪ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܟ. ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܗܘܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܕܳܠ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ̥܆ ܕܰܒܡܽܘܢܺܝܛܺܝ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܳܬܶܗ ܢܶܛܒܽܘܥ. ܐ̱ܶܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܫܪܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܟܽܠܶܗ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ̥܆ ܘܰܫܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ̥. ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܟܺܐܒܳܐ ܘܰܒܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܐܺܝܬ̥܆ ܟܰܣܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ

88

ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܳܐܦ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܫܺܝܛܳܐ ܡܡܰܟܟܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܀ ܡܬܰܪܣܶܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܙܳܐܶܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܕܰܠܒܺܝܟ ܠܰܬܕܳܐ ܘܝܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ܀ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܀ ܚܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ܀ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܟܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܒܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢ ܘܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ܀ ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܚܰܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܣܝܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܓܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܗܽܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܳܐ ܫܽܘܓܢܳܝܳܐ. ܗܽܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܘܗܽܘ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܗܽܘ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ܀ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ̥ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܗܘܳܐ. ܘܠܶܗ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܀ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝ ܗܽܘ ܘܚܰܕ

89

ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܀ ܒܳܬܪܶܗ ܐܶܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗܽܘ ܒܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ܀  ܓܐܶܐ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܫܪܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܛܰܥܢܳܝ̈ܗܝ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ܀ ܫܪܳܐ ܒܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܳܗ̇ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܣܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ܀ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܚܣܳܡܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܡܶܢ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܪܰܥܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܥܩܰܪ ܘܰܕܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܀ ܬܗܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܓܰܫ ܘܶܐܫܟܰܚ ܕܰܦܟܺܝܪ ܬܰܡܳܢ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܫܪܳܝܗܝ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀ ܐܰܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝܰܬ̥ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܦܢܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܣܠܶܩ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܕܒܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ܀ ܐܶܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܬܶܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ

ܠܝܰܡܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ ܗܳܐ ܢܳܚܶܬ ܐ̱ܢܳܐ

90

ܠܡܶܬܬܰܓܳܪܽܘ. ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܀ ܗܳܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܢܳܫܒܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ.
ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܥܳܬܰܪ ܗܰܘܢܳܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܢܡܰܠܶܠ ܫܰܪܒܳܟ܀
ܗܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ.
ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܘܰܡܙܰܝܚܺܝܢ ܠܳܟ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܀
ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܚܙܺܝܬ̥ ܕܰܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܚܙܰܐܽܘܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.
ܘܚܳܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܳܟ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܟܰܕ ܬܰܡܺܝܗܺܝܢ܀
ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܕܰܦܳܐ ܒܓܰܘ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ.
ܕܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ܀
ܗܳܐ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܒܶܝܬ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ.
ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ܀
ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ.
ܙܰܝܰܚܘ ܛܰܥܢܽܘܗܝ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܀
ܐ:    ܒܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܐ ܚܽܘܪܘ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܠܰܒܰܒ.
      ܕܺܝܕܰܥ ܕܡܳܪܶܗ ܘܰܒܪܶܗ ܢܳܚܶܬ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܶܗ܀
ܒ:   ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܳܒܶܝܠ ܨܰܠܡܳܐ.
      ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ܀
ܓ: ܫܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܠܶܗ ܪܳܫܶܡ ܗܘܳܐ.
      ܕܡܳܪܰܢ ܟܽܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܗܽܘ܀
ܕ:    ܘܰܐܢܽܘܫ ܕܰܐ‎ܠܦܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܬܶܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.
      ܠܶܗ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀
 ܗ:   ܢܽܘܚ

91

      ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܗܳܝ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܥܒܰܕ.
      ܨܳܪܳܟ ܬܰܡܳܢ ܘܒܳܟ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܀
 ܘ    ܒܗܰܘ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ ܠܺܐܝܽܘܒ ܒܳܟ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ.
      ܘܒܳܟ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܰܐܪܓܶܫ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܀
ܙ:    ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗܽܘ ܩܥܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.   ܘܡܶܬܓܠܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܗܽܘ ܠܺܝ܀
ܚ:   ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܳܐ.
      ܕܡܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܕܰܡܟܰܗܶܢ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܕܶܒ̈ܚܳܬܳܐ܀
ܛ:    ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܟ ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ.
      ܟܰܕ ܦܳܟܰܪ ܗܘܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܒܚܳܐ܀
ܝ:    ܚܙܳܟ ܗܘܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܟܰܕ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܗܘܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܟ ܪܰܒܳܐ.
      ܒܕܶܟܪܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀
ܝܐ:   ܚܙܳܟ ܐܳܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ.
      ܘܰܕܣܳܡܬ̊ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐܺܝܬ̥܀
ܝܒ:  ܐܳܦ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܚܣܺܝܡܬܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܨܰܠܡܳܟ ܨܳܪܰܬ.
      ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܨܰܒܥܽܘܗ̇ ܒܰܕܡܳܐ܀
ܝܓ:  ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܝܰܘܣܶܦ ܣܰܓܺܝ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ.
      ܕܫܰܦܺܝܪ ܘܰܛܠܺܝܡ ܘܰܚܣܺܝܡ ܘܰܚܒܺܝܫ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠ܀
ܝܕ:   ܚܙܳܟ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܕܰܫܪܶܝܬ̊ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ.
      ܘܰܐܦܺܝܣ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܢܫܰܕܪܳܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܀
ܝܗ:   ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܒܚܶܘܝܳܐ ܨܳܪܳܟ ܗܰܘ ܕܰܢܚܳܫܳܐ.
      ܘܰܠܢܽܘܟ̈ܬܳܬܳܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ܀
ܝܘ:   ܒܰܦܫܳܛ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܨܳܪܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ.
      ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܡܰܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ܀
ܝܙ:   ܒܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒܚܽܘܪ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܣܶܛܪ̈ܰܘܗܝ.
      ܬܪܶܝܢ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܗܘܰܘ ܕܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀
ܝܚ:  ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܦܺܝܪܡܶܗ ܨܳܪܶܗ ܠܰܒܪܳܐ.
      ܕܗܽܘ ܩܳܡ ܘܰܟܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܀
ܝܛ:  ܦܺܝܢܚܶܣ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܡܪܺܝ ܘܟܽܘܣܒܺܝ ܩܛܰܠ ܒܰܛܢܳܢܳܗ.
      ܨܳܪܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܠܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܡܰܥܪܶܩ܀
ܟܟ:   ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܗܘܳܐ.
      ܘܰܥܪܰܩ ܢܰܗܪܳܐ ܠܒܳܬܪܶܗ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ܀
ܟܐ:   ܫܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ.
      ܘܰܠܡܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܓܰܪ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܗܰܠܶܟܝ ܗܘܳܬ܀
 ܟܒ: ܚܰܘܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܡܽܘܬܶܗ ܓܶܕܥܽܘܢ ܓܶܠܝܳܢܳܐܺܝܬ̥.
      ܒܓܶܙܬܳܐ ܘܛܰܠܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܚܰܪܒܳܐ ܕܡܶܕ̈ܝܰܢܳܝܶܐ܀
ܟܓ:  ܚܰܘܺܝ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.
      ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܳܛܠܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ܀
ܟܕ:   ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ ܩܛܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܪܝܳܐ.
      ܚܰܘܺܝ ܕܡܳܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܀   ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܫܰܐܠ ܕܡܰܢ ܨܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܫܶܦܳܐ.
      ܘܰܥܒܰܕ ܡܰܬܠܳܐ ܠܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ܀  ܘܺܝܠܶܦ ܥܳܠܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ.
      ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܝܰܬ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܀
 ܟܗ: ܐܺ‎ܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܦܫܰܛ ܢܰܦܫܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ.
      ܨܠܺܝܒܳܐ ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ܀
 ܟܘ:  ܐܳܦ ܐܶܠܺܝܫܳܥ ܨܳܪܶܗ ܒܡܶܠܚܳܐ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ.
      ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܡܰܕܰܟ ܛܰܥܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܣܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܀
 ܟܙ:  ܒܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܬܪܰܫܡܳܐ ܗܘܳܬ.
      ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܠܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܠܟܽܠ ܐܰܣܺܝ܀
 ܟܚ: ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܡܽܘܣ ܚܙܳܝܗܝ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ.
      ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܟܺܐܦܳܐ ܛܥܺܝܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܺܐܦܳܐ܀
 ܟܛ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܚܙܳܗ̇ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܒܶܝܬ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ.
      ܘܰܩܥܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܕܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܀
ܠ:  ܒܬܽܘܠܳܐ ܗܽܘܫܳܥ ܥܰܠ ܕܶܐܬܛܰܡܰܐ ܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܳܐ.
      ܘܨܳܪ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀
 ܠܐ:   ܡܺܝܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܪܺܝܫܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ.
      ܗܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ܀
 ܠܒ: ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܢܳܢ ܐܳܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܶܗܪܳܐ.
      ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܀
 ܠܓ:      ܐܳܦ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ.
      ܚܰܘܺܝ ܕܡܳܪܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܺܝܬܳܐ܀
 ܠܕ: ܚܙܳܝܗܝ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܰܝܟ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܥܰܪܦܶܠܳܐ.
      ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܗܘܳܬ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ܀
 ܠܗ: ܛܠܰܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ.
      ܘܗܰܘ ܟܰܠܕܳܝܳܐ ܝܰܕܥܶܗ ܕܰܡܝܶܗ ܠܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ܀
 ܠܘ: ܐܳܦ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.
      ܘܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ܀
 ܠܙ: ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܺܝ.
      ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܐܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܘܳܐ܀
 ܠܚ: ܝܰܕܥܶܗ ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ.
      ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ܀
 ܠܛ: ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ  

95

      ܕܕܳܨ ܗܘܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ.
      ܚܰܘܺܝ ܕܗܳܟܰܢ  ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܀
ܫܰܦܰܘ ܫܰܦܰܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ܀ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ܀ ܗܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܨܰܠܡܰܘ̈ܗܝ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܀ ܒܙܰܒܢܶܗ ܪܰܫܡܶܗ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܙܰܝܰܚ ܛܰܥܢܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܡܛܳܝܗܝ ܘܰܥܒܰܪ ܫܰܢܺܝ܀ ܣܰܘܩܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܀

ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ

ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܒܶܗ. ܓܳܠܘ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܰܥܕܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗܘܳܐ܀ ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ܀ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ

96

ܢܶܦܩܰܬ̥܀ ܢܦܰܩ̈ܝ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܚܙܰܝܢܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܐ ܒܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ̥ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ̥ ܠܰܢ ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܒ ܒܠܺܝܫܰܥ ܢܒܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܬܩܰܢ ܐܰܪܥܳܐ܀ ܐܳܦ ܗܳܝ ܡܶܠܚܳܐ ܓ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܶܐܬܢܰܣܟܰܬ̥ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ. ܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܢܺܝ ܛܰܥܡܳܐ ܠܦܰܟܺܝܗܽܘܬܰܢ܀ ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܕ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܐ ܩܳܡ ܝܰܪܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܀ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܠܰܡ ܗ ܒܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܺܝ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܕܩܰܝܳܡ ܛܰܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܗ̇. ܥܢܳܢܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܘ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇. ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܐܰܬܪܶܗ܀ ܚܡܳܪܳܐ ܘܬܰܘܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܺܝܕܰܥ ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܙ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܥܳܠܡܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܀ ܛܰܠܳܐ ܚ ܒܰܣܦܰܪ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܡܨܺܝ ܒܓܶܙܬܳܐ ܓܶܕܥܽܘܢ ܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܗܘܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܨܳܪ ܗܘܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ܀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܛ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ

97

ܛܰܪܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܫܶܩܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܀ ܟܺܐܦܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝ ܒܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܀ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܪ ܟ ܒܰܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀ ܚܽܘܛܪܳܐ ܘܢܽܘܪܒܳܐ ܠ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܦܪܰܥ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܫܰܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ ܕܳܐܦ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܗܘܳܐ܀ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܠܶܗ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܶܗ ܕܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܛܥܶܢ ܕܶܟܪܳܐ ܒܛܽܘܪܶܗ ܢܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܥܠܰܝܡܬܐ ܗܳܝ ܕܛܶܥܢܰܬ̥ ܦܺܐܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀ ܒܺܪܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ̥ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܣ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܨܶܗܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܶܗ ܐܶܬܦܰܝܰܓ܀ ܗܳܝ ܥ ܒܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܕܢܰܚ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܰܚ ܘܰܢܗܰܪܘ ܒܶܗ܀ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܦ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܣܶܒܶܠܬܳܐ. ܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ

98 

ܨ ܡܶܢ ܪܥܽܘܬ ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܀ ܫܡܳܗ̇ ܕܳܐܦܰܪܬܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ ܗܘܳܐ. ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܪܳܐ ܒܰܐܘܳܢܳܗ̇܀ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܩ ܒܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܡܰܢ ܨܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܫܶܦܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܪ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܏ܕܩܠܐ ܛܶܥܢܰܬ̥܀ ܗܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܽܘܟܠܳܐ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܛܥܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܀ ܩܽܘܪܝܰܬ ܫ ܒܡܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܝܶܗܒܰܬ̥ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܝܳܗ̇. ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܐ܀ ܗܳܐ ܬ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕܝ ܩܥܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܕܝܶܠܕܰܬ ܠܳܗ̇ ܫܠܶܡ ܠܶܗ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀

ܡܶܟܳܐ ܫܩܰܠ ܠܶܗ ܣܳܟܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܛܶܠ ܨܰܝܳܪܳܐ ܕܓܰܡܪܳܗ̇ ܠܨܽܘܪܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܳܠܶܐ ܒܳܗ̇܀ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܨܳܪܽܘܗܝ ܕܳܐܬܶܐ ܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ. ܘܢܳܚܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀ ܣܳܗܶܕ ܫܶܬܩܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ. ܕܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ ܠܰܐܒܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܀ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܩܪ̈ܰܝ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܗܳܐ ܡܬܺܝܚ ܠܽܘܩܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܥܰܠ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ

99

ܒܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܫܠܶܡܝ ܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬ̥ܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܢܳܚܘ ܏ܒܗܝܡ ܏ܕܫܝܚ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒܐܫܥܝܐ ܒܕܪ̈ܘܡܝܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܣܝܳܐ ܒܥܒܪ̈ܝܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ̥. ܗܽܘܝܽܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܗܳܝ ܐܺܝܬ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܏ܒܗܝܡ ܏ܕܫܝܚ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܒܪ̈ܘܡܝܐ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܘܰܓܠܳܐ ܒܙܟܪܝܐ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܒܕܢܝܐܝܠ ܏ܒܡܙ ܕܩܝ ܗܘܳܬ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܥܒܪ̈ܝܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܒܚܳܐ ܕܰܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܒܝܘܚܢܢ ܥܳܢ̈ܶܗ ܐܰܫܠܶܡ ܒܗ ܒܝܘܚܢܢ ܢܰܦܫܶܗ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܢܰܟܣܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܏ܒܡܙ ܕܒ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܡ ܒܝܘܚܢܢ ܠܳܟ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܒܗ ܒܝܘܚܢܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܪܕܰܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܨܗܶܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܒܠܘܩܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕܝܰܠ̣ܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܀ ܗܽܘܝܽܘ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ

100

ܝܘܚܢܢ ܟܪܰܟܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ. ܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܐܳܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܽܠ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠ ܫܰܪ̈ܒܰܝܟ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܡܺܐܡܪ̈ܰܝܟ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܐܺܡܰܪ ܘܰܐܝܕܳܐ ܐܰܪܦܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܟ܀ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܒܰܛܢܳܟ ܘܰܠܢܽܘܚܳܡܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܐ

101

ܠܳܟ܀ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܢܶܐ ܫܰܪܒܳܟ. ܐܰܘ ܒܗܰܘ ܕܰܐܘܕܺܝ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܡܣܳܢܰܘ̈ܗܝ܀ ܟܰܕ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܟ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܐܰܒܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܩܳܥܶܐ ܕܒܶܪܝ ܗܽܘ ܘܚܰܒܺܝܒܝ܀ ܟܰܕ ܒܰܪ ܥܰܩܪ̈ܶܐ ܠܒܺܝܟ ܡܰܥܡܶܕ ܠܳܟ ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܰܝ̈. ܐܰܘ ܟܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܢܳܚܬܳܐ ܕܬܰܣܗܶܕܝ ܕܒܰܪ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܀ ܒܨܰܘܡܳܟ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܕܒܪܳܐ ܐܶܩܽܘܡ ܐܶܬܗܰܪ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܠܒܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܪܳܐ ܕܬܶܣܚܽܘܦ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܀ ܟܰܕ ܠܰܣܡܳܟܳܐ ܙܰܡܢܳܟ ܚܰܬܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܝܟ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܪܶܡܙܳܟ ܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܀ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܐܶܚܙܶܝܟ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܟ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܐܰܣܓܺܝܬ ܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܣܰܒܰܥ ܐܰ‎ܠܦ̈ܶܐ܀ ܟܰܕ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ ܫܶܐܠܬ̊ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܓܠܰܝܬ̊ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܕܰܣܬܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈܀ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܠܳܟ ܣܰܡܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܪܶܡܙܳܟ ܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܒܰܪ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈܀ ܟܰܕ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܡܶܟܬ̊ ܒܓܰܘ ܐܶ‎ܠܦܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ

102

ܟܰܐܝܬ̊ ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܠܳܟ܀

ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܬܰܡ ܩܪܺܝܬ̥ܳܐ ܕܥܰܠ ܦܪܳܬ̥ ܢܰܗܪܳܐ. ܒܰܪ ܢܶܕ̥ܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܘܥܰܩܪ̈ܶܐ ܟܰܕ̥ ܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬ̥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̥̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬܛܰܝܒܰܬ̥ ܐܶܡܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܢܚܶܬ̥ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܦܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܰܨܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܨܶܝܕ̥ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܠܳܬ̥ ܚܽܘ̈ܦܢܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܕܢܰܦܪܶܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ. ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܫܡܰܥܘ ܐܶܦܺܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܩܳܡܘ ܐܶܬ̥ܰܘ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܕܢܶܒܩܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܦܩܰܕ̥ܘ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܺܐܡܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ̥ܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܪܳܡܳܐ ܕܝܳܬ̥ܶܒ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ̥ܒܰܨܝܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܣܺܝܡ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܟܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ

103

ܫܢܺܝ̈ܢ܀ ܒܳܬ̥ܰܪܟܶܢ ܗܘܳܐ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܒܰܣܪܽܘܓ̥ ܡܕ̥ܺܝܢܬܳܐ. ܟܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܪ ܫܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇. ܕܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܫܰܢܬܳܐ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬ̥ܠܳܬܺܝܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥܣܰܪ 519 ܕܒܳܬ̥ܰܪ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܟܰܕ̥ ܕܶܝܢ ܡܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܐܛܺܝܦ ܠܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܶܬ̥ܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܫܰܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܬ̥ܩܒܰܪ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܰܣܪܽܘܓ̥ ܡܕ̥ܺܝܢܬܶܗ. ܒܰܫܢܰܬ̥ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ. ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ܀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܫܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܩܕ̥ܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܟܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܗܳܘܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܢܒܺܝܼܺܝܼ̈ܢ ܕܟܰܝܠܳܐ. ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ ܕܣܳܡ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬ̥ܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ̥ ܠܳܐ ܫܰܠܡܶܗ ܥܰܠ

104

ܡܰܪܝܰܡ ܘܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܶܗ ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܬ̥ܒܰܣܰܡ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬ̥ܶܗ ܘܰܢܡܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ̥ܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܕܢܰܚܶܡܬ̊ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܬ̥ܗܰܪ ܐܺܝܬ̥ ܠܺܝ.
ܐܰܘ ܒܰܬ̥ܠܳܬܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܐܥܪܶܩܬ̊ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ܀
ܟܰܕ̥ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܢܶܐ ܫܰܪܒܳܟ̥.
ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬ̥ܳܐ܀
ܟܰܕ̥ ܒܳܣܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܦܶܨܚܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܝܟ.
ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܝܽܘܕ̥ܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ܀
ܟܰܕ̥ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܕܢܶܐܚܕ̥ܽܘܢܳܟ̥.
ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܪܶܡܙܳܟ̥ ܣܳܚܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ܀ ܟܰܕ̥ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܦܟ̥ܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܝܬ̥ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ.
ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܫܳܪܶܐ ܦܟ̥ܺܝܪ̈ܶܐ ܩܳܠܳܟ̥ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ܀
ܟܰܕ̥ ܗܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܘܣܰܦ ܫܳܐܶܠ ܦܰܓ̥ܪܳܟ̥ ܕܢܶܩܒܽܘܪ.
ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܩܳܠܳܟ̥ ܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀
ܟܰܕ̥ ܒܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬ̥ܳܐ ܕܡܶܟܬ̊ ܐܰܝܟ̥ ܥܺܝܪܳܐ.
105

ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܩܳܡܬ̊ ܘܶܐܬ̥ܢܰܚܰܡܬ̊܀
ܟܰܕ̥ ܥܰܠܬ̊ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕ̥ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ̥ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܡܚܰܘܶܝܬ̊ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬ̥ܳܟ̥ ܘܰܚܙܰܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ܀
ܟܰܕ̥ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܒܽܘܟ̥ ܡܶܬ̥ܥܰܠܶܐ ܗܘܰܝܬ̊ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ.
ܐܰܘ ܟܰܕ̥ ܫܰܕܰܪܬ̊ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ܀
ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܶܗ ܘܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܟܰܕ̥ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܳܕ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܐܟ̥ܘܳܬ̥ܗܽܘܢ ܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕ̥ܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕ̥ܶܗ. ܐܶܡܰܪܘ ܘܰܐ‎ܠܶܦܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܰܢܚܶܬ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܗܳܝ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ. ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܗܰܘܢܳܐ. ܘܕܶܐܬ̥ܒܰܪܢܰܫ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ̥ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟ̥ܽܠܡܶܕܶܡ

106

ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܫܽܘܓܢܳܝܳܐ. ܟܰܕ̥ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ ܠܰܕܡܳܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܳܐܺܝܬ̥ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ. ܘܩܳܡ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܠܡܶܦܪܰܥ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܡܰܫܠܳܡܽܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ. ܘܰܠܡܶܐܚܰܕ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒܳܢܳܐܺܝܬ̥. ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܫܝܚ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫܶܗ ܘܰܨܠܺܝܒܶܗ

107

ܘܡܰܘܬܶܗ. ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܟܰܕ̥ ܡܒܰܣܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܰܝܟ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܦܳܠܚܰܝ̈ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇܀ ܗܳܕ̥ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܠܺܝܡܬܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܐܳܚܕܺܝܢܰܢ ܐܳܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܣܕܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܬܫܺܝܛܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ̥ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ. ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢܰܢ ܐܰܘ

108

ܡܙܰܥܙܥܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܺܝܬ̥ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܳܓ̥ܕܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ̥ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̥. ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܘܡܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܐܰ‎ܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܒܠܶܒܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ. ܕܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܶܠܡܰܬ̥ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕܰܐܒܰܣ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܺܣܩܽܘܦܳܐ ܕܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܚܡܺܝܠܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܳܐ ܕܰܐ‎ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬ̥ܳܐ܇ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܩܳܪܶܐ ܢܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܟܬ̥ܰܒ ܘܟܰܢܶܫ ܘܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܣ̈ܟܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܣܳܡ ܒܶܐܓܰܪܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܛܰܪܛܶܫ ܘܰܠܝܰܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܘܨܰܠܰܘ ܒܒܳܥܽܘ ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܺ‎ܠܺܝܳܐ ܐܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܰܝܕܺܝܢ ܐܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰ‎ܠܺܝܠܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܰܒܪܺܝ ܐܰܝܕܺܝܢ ܕܒܶܝܬ ܫܰܗܺܝܢ ܥܺܝܢܘܰܪ̈ܕܢܳܝܶܐ. ܟܘ܆ ܐ܆ ܒ̱ܟܐ ܏ܡ. 26.01.2021

[1]  ܗܳܢܰܘ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܨܰܠ̈ܡܶܐ.

[2]  ܐܢܩܘܠܛܘܣ܆ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܘܺܝ.

[3]  ܐܝܦܘܠܝܛܘܣ ܕܪܽܘܡܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ

[4]  ܒܬ̥ܽܘܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܛܽܘܪܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ.

[5]  ܗܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

[6]  ܗܳܢܰܘ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ.

[7]