ܬܫܥܝܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܕܣܘܪܝܝܐ܀

ܬܫܥܝܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ

ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܕܣܘܪܝܝܐ܀

 

 ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܓܢܣܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܢܨܺܝܒܝܺܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܶܐܡܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܐܰܡܺܝܕ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܡ݀ܰܢ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܰܡܿܫܰܡܫ ܠܰܦܬܰܟܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܐܰܒܢܺܝܠ. ܗܰ݀ܘ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܤܰܚ݂ܦܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܝܽܘܒܶܢܝܰܢܳܘܤ. ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܤ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܼܶܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܗܰ݀ܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܗܺܝܼ ܬܰܫܥܺܝܬܰܢ. ܘܓܰܒܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܼܶܢ ܟܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܰܫܡܽܘܐܝܶܠ. ܕܰܨܒ݂ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܰܟ݂ܶܣ ܘܢܼܰܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܤ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܠܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ ܢܦ݂ܰܪܣܶܐ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܠܟܽܠܳܗܿ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܐܰܢ݂ܗܰܪ݂. ܘܼܗܰܕܺܝ ܠܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܝܳܬܳܐ ܗܳܝܿ ܕܰܓܒ݂ܳܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܼܳܬ ܥܰܡܶܗ ܘܰܢܼܛܰܪܬܶܗ ܕܠܐ ܢܶܬܚܼܰܠܰܛ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܛܰܡܶ݁ܐܐ ܘܰܒܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܓ̈ܶܐ ܙܰܦܪ̈ܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܢܼܺܐܙܰܠ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܗ݀ܰܘ ܦܬܰܟܪܳܐ ܐܰܒܢܺܝܠ. ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܡ̈ܶܐܐ ܚܿܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܳܣܿܟܳܐ ܗܘܼܳܬ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܳܝ݀ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܠܳܐ ܨܿܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܚܼܙܽܘܢܳܝܗܝ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܒܪܶܓܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܨܿܳܒܶܢ ܗܘܰܘ 1ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܢܰܘܒܠܼܽܘܢܳܝܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܿܢܰܛܪܳܐ ܗܼܘܳܬ ܠܶܗ. ܘܫܶܠܼܡܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܰܐܡܼܪܰܬ ܡܶܛܽܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܕܡܳܢܰܐ ܗܘ ܠܺܝ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶ݀ܬܥܢܶܐ ܥܰܡ ܐܢܳܫ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܐܶܬܡܼܠܺܝ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܡܚܳܝܼܗܝ ܗܘܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ  ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܐܶܡܼܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܗܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܝ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܟܒܰܪ ܢܶܫܼܬܰܝܰܢ ܥܰܡܳܟ. ܘܟܰܕ ܥܼܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܶܗ ܘܕܰܒܼܰܚ ܩܕܳܡ ܦܬܰܟܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܬܚܼܙܺܝ ܠܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܫܼܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܡܼܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܡܢܺܝܚܳܢܳܐ ܘܝܳܨܘܳܦܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܒܢ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܰܠܗܶܢܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܓܡܼܽܘܪ ܠܫܶܠܶܐܬܳܟ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܒܪܳܟ ܕܪܳܕܘܽܦܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܘܿܐ. ܒܪܰܡ ܐܶܢ ܨܿܳܒܶܝܬ ܕܰܢܟ̣ܰܬܰܪ ܚܢܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܛܪܽܘܕܳܝ̣ܗܝ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܘܗܼܰܒ ܠܶܗ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܠܐ ܢܶܥܼܡܰܪ ܕܶܝܢ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܐ ܗܘ ܠܰܢ ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܒܡܶܠܬܳܐ ܢܦ̣ܰܩ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܩܽܘ̣ܡ ܙ̣ܶܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬܝ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܿܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܚܿܙܶܝܟ ܒܒܰܝܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚ̣ܙܺܝܬ ܘܺܐܝܬܰܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈. ܘܟܰܕ ܫܡ̣ܰܥ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܚ̣ܕܺܝ ܣܰܓܺܝ ܘܝܰܐܝܺܒ ܗܘܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܩܼܰܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܘܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܺܐܙܼܰܠ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡ݀ܠܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܘܰܐܥ̣ܶܠܬܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܠܘܳܬ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܠܦܼܶܗ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܩܺܝܼܡܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܬܬܰܪ̈ܬܝܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܪܚܼܶܡ ܡܶܢܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܚ̣ܙܰܘܘܽܗܝ ܕܡܶ݀ܬܕܰܒܰܪ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗܿ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶ݀ܬܡܰܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܩܶܠܳܝܬܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܘܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܚܿܳܕܶܐ ܒܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܠܦܼܶܗ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܟܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡ݀ܠܰܘܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܶܗ. ܘܼܶܐܙܕܪܰܥ ܚܽܘܒܳܐ ܒܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܣ ܘܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܶܐܡܼܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܢܶܫܼܬܰܒܰܚ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܿܳܣܶܡ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܽܘܬܳܐ ܐܰܥܺܝܼܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܗܿ ܒܥܺܕܬܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܫܡܶܗ ܗܘܼܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܽܘܢܟܳܠܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܶܐܬܠܼܰܥܰܠ ܒܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܫܰܓܼܪܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗܿ ܗܘܼܳܬ ܗܺܝܼ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܣܼܰܪܚܳܗܿ ܘܰܢܦܼܰܠ ܥܰܡܳܗܿ ܗܳܢܳܐ ܩܽܘܢܟܳܠܳܐ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܬܰܪܟܶܢ ܐܰܠܦ̣ܳܗܿ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܶܐܢ ܡ݀ܰܢ ܢܰܪܓܼܫܽܘܢ ܒܶܟܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܝ. ܐܡܼܰܪܝ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܰ݀ܘ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܣܟܺܡܬܳܢܳܐ ܕܳܐܡܿܪܺܝܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܥܼܰܠ ܥܠܰܝ ܘܣܰܪܚ̣ܰܢܝ. ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܬܺܝܼܕܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܿ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܫܽܘܚܳܛܳܐ ܕܒܰܪܬܶܗ. ܫܰܐܠܼܳܗܿ ܥܰܠ ܓܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܶܐܡ݂ܪܰܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܶܠܼܦܰܬ ܡܶܢ ܩܽܘܢܟܳܠܳܐ. ܕܗܰ݀ܘ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܳܐܡܿܪܺܝܬܘܽܢ ܥܠܰܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܣܰܪܚ̣ܰܢܝ ܘܗܳܐ ܒ݀ܰܛܢܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗܿ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܡܼܰܥܘ ܡ݂ܛܰܘ ܠܘܳܬ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܰܐܘܕܥܼܽܘܗܝ. ܬܘܰܗ݂ ܕܶܝܢ ܗܽܘ݂ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܡ݂ܰܥ. ܘܰܒܥܼܳܐ ܡ݂ܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܟ݂ܰܣܺܝ ܡܢܶܗ. ܒܗܳ݀ܝ ܕܶܐܬܟܼܰܫܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܠܐ ܢܶܬܓܼܠܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܫܺܝܚܳܐ. ܩܪܳܝܼܗܝ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܗ. ܒܶܪܝ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ  ܕܰܥܒܼܰܕܬ. ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܫܰܬܺܝܩܳܐܺܝܬ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܗܽܘ݂ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܦܼܰܢܺܝ ܠܶܐܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܕܐܝܢ ܐܰܒܽܘܢ ܚܛܺܝܿܬ. ܪܳܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܐܶܠܳܐ ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܛܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܝܶܠܼܕܰܬ ܛܠܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܐܛܥܼܢܶܗ ܐܰܒܽܘܗܿ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܝܶܠܼܕܰܬ ܒܰܪܬܶܗ ܘܰܐܝܼܬܝܶܗ ܠܘܳܬ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܼܗܝ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܒܽܘܗܿ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܩܕܳܡ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ. ܕܒܼܽܘܪ ܐܳܘ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܒܪܳܟ ܘܪܰܒܳܝܼܗܝ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܿܳܟܶܐ ܪܳܥܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܡܼܰܪ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܒ̈ܳܗܰܝ ܚܛܺܝܿܬ. ܘܰܢܣܼܰܒ ܠܛܰܠܝܳܐ ܗܰ݀ܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܕܰܢܼܬܰܢܶܐ ܠܒܶܙܚ̈ܶܐ ܘܡܽܘܝ̈ܳܩܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܕܰܡܿܩ݀ܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܼܫܶܠ ܒܶܗ ܥܰܡܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܠܳܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܒܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܫܩܺܝܠ ܥܰܠ ܕܪܳܥܰܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܘܳܬܒܿܰܥ ܗܘܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܢܪܰܒܼܶܐ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܼܒܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܛܥܼܰܢ ܒܶܙܚ̈ܶܐ ܘܨܰܥܪ̈ܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܡܣܳܢܶܗ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܰܨܒܼܳܐ ܕܢܼܶܬܓܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܕܢܶܬܺܝܼܕܰܥ ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܢܰܒܼܗܶܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܐܰܪܡܺܝܼ ܒܠܶܒܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩܿ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܥܶܠܰܬ ܟܶܫܠܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܒܫܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܶܬ̇ܬܰܓܰܪ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ. ܘܶܐܬܕܟܼܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܼܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܘܳܢ. ܕܘܳܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܼܺܐܬܽܘܢ ܡܰܟܫ̈ܽܘܠܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡ݂ܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܩܠܺܝܪܳܘܤ ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܥܰܡ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܡܿܨܰܠܶܝܢ. ܥܼܰܠ ܗܽܘ݂ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܕܪܳܥܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰ݀ܘ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܬܟܼܰܫܰܦ ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܢܰܦܼܶܣ ܠܶܗ ܕܢܶܣܼܰܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܺܐܡ. ܘܟܰܕ ܣܼܠܶܩ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܘܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܫܩܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܐܪܺܝܼܡܶܗ ܠܥܶܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܩܼܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܝܳܢܽܘܩܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܰܥܼܒܰܕ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܕܬܺܐܡܼܰܪ ܠܰܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܒܽܘܟ. ܦܼܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܘܰܙܥܼܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܶܐܡܼܰܪ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܦܺܝܪܡܽܘܢܳܪܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡ݂ܪܳܗܿ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܰܫܼܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܼܘ ܟܽܠܳܗ ܟܶܢܫܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܝܳܢܘܽܩܳܐ ܗܰ݀ܘ ܢܶܦܼܠܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܘܥܬܳܐ ܘܰܓܥܼܳܬܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܒܿܳܟܶܝܼܢ ܘܛܳ݀ܪܦܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܐܡܿܪܺܝܢ. ܘܳܝ ܠܰܢ ܘܳܝ ܠܰܢ ܟܡܳܐ ܛܠܰܡܢܳܝܼܗܝ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܐܟܡܳܐ ܚܰܣܼܶܕܢܳܝܗܝ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܿܛܰܪܦܺܝܢܰܢ ܘܡܿܰܝܶܩܢܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܰܘܼ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܿ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܛܳܿ݀ܪܦܳܐ ܗܺܝ݂ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܗܿ. ܘܰܢܦܰܠܼܘ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܼܰܘܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܒܳܟܶܝܢ ܘܬܳܒܿܥܺܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܨܱܰܠܺܝܼܘ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ. ܘܶܐܫܼܬܰܒܩܰܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰ݀ܘ ܝܼܺܪܶܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܰܡܿܩܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܪܳܚܿܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܩܼܶܦ ܗܽܘܼ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܓܰܠܼܝܰܬ ܐܶܪܶܣܺܝܤ ܡܰܚܪܰܡܬܳܐ ܕܰܐܪܺܝܘܳܤ ܡܰܚܪܡܳܐ ܕܰܓܼܕܶܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ ܘܰܠܼܛܰܫ ܗܘܳܐ ܠܗܳܢܿܘܽܢ ܘܰܐܙܥܼܳܗܿ ܠܟܽܠܳܗܿ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܡ݂ܛܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܛܶܐܒܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܽܘܡܳܝܳܐ ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܤ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܦܩܼܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܼܫܽܘܢ ܐܶܦܺܝܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܣܠܼܶܩ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗܘܽܢ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܶܐܬܟܰܢܼܫܰܬ ܣܽܘܢܳܕܳܘܤ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܘܰܐܚܼܪܡܽܘܗܝ ܘܰܐܫܼܕܰܘܽܘܗܝ ܠܰܐܪܺܝܳܘܤ ܘܰܠܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܫܼܰܠܶܡ ܠܶܗ. ܘܩܼܰܒܶܠ ܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ  ܕܫ̇ܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܗܦܼܰܟ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܦܼܰܟ ܕܶܝܢ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ  ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܡܶ݀ܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܩܕܳܡ ܪ̈ܘܽܡܳܝܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡ݂ܛܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܠܶܗ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܘܡܶ݀ܬܝܰܬܰܪ ܘܡܶܫ̇ܬܰܘܫܰܛ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܫܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܗܘܳܐ ܒܫܘܽܦܪ̈ܶܐ ܘܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܘܽܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܫܰܠܘܳܝܬܳܐ ܘܰܒܡܰܚܡܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܙܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܪܡܺܝܣܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܫܿܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܫܼܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܤ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܦܼܳܫܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܫܡܼܰܥ ܫܰܐܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܶܬܼܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܼܪܳܐ ܥܰܠ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܥܠܶܝܗܿ ܩܪܳܒܳܐ ܬܰܩܝܺܦܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܚ̣ܒܰܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܗܼܘܳܬ ܙܘܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܼܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܺܐܦ̈ܐ ܘܰܡܼܚܰܘ ܠܫܽܘܪܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܼܨܺܝ ܫܽܘܪܳܐ ܠܚܺܐܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܬܪܰܥ ܫܽܘܪܳܐ ܘܰܢܦܼܰܠ. ܘܰܣܼܒܰܪ ܫܰܐܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܿܳܣܶܒ ܠܳܗܿ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶ݀ܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܢܥܼܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܐ ܫܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡ݂ܶܢ ܗܳܝܿ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚ̣ܒܰܫ ܫܰܐܒܘܽܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܬܪܰܥܺܝܼܘ ܕܝܶܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܒܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܰܒܢܼܰܘ ܫܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܼܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܪܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܰܪܰܥܼܘ ܫܽܘܪܳܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܼܰܪܢܰܢ. ܚܼܕܝ ܗܘܳܐ ܫܰܐܒܽܘܪ ܘܰܐܣܼܒܰܪ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܚܼܳܪ ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܢܳܗܿ ܥܰܠ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܢܶܦܼܠܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܝܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܩܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܘܡܿܶܙܕܰܗܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܶܐܬܬ݂ܙܺܝܥ ܘܰܐܣܼܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪ̈ܗܽܘܡܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܶܐܬܚ̣ܰܡܰܬ ܥܰܠ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܳܐܡܿܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܢܛܺܝܽܘܟܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܫܼܬܰܪܪܰܬ ܡܶܟܺܝܠ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰ݀ܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪ̈ܗܽܘܡܳܝܶܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܘܡܰ݀ܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܥܼܰܙܰܙ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ ܘܰܫܼܕܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܰܘܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܐܣܼܒܰܪ ܠܶܗ ܕܕܳܘܝܰܐ ܗܘ ܕܠܐ ܢܶܡܨܶܐ ܢܶܡܚ̣ܶܝܗܿ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܶܐܣܼܬܰܟܰܠ ܦܳܪܘܽܫܳܐܺܝܬ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܗܽܘܼ ܡ݀ܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܥܼܳܐ ܡ݂ܶܢ ܪܰܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܰܦܼܶܤ ܠܶܗ ܕܢܶܣܼܰܩ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܘܢܶܫܼܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܒܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܘܟܰܕ ܣܠܼܶܩ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܼܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܟܼܰܫܰܦ ܘܰܒܼܥܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܫܼܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܳܩ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܘܚܰܠܽܘ̈ܛܶܐ ܕܢܼܶܕܥܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܙܳܟܿܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܰܠܼܶܡ ܨܠܽܘܬܶܗ. ܥܢ̈ܳܢܶܐ ܕܒܳܩ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܠܘ̈ܽܛܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܶܬܚ̣ܙܺܝܘ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ. ܘܶܐܬܼܶܐܠܶܨܘ ܦܺܝ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܟܫܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ.ܘܦܰܣܼܶܩܘ ܦܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܕܥܰܠܼܘ ܗܘܰܘ ܒܳܩ̈ܶܐ ܒܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܢܚܺܝܪ̈ܰܝܗܘܽܢ ܕܦܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܕܪ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܚ̣ܙܰܘ ܪܘܽܓܙܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܺܕܰܥܼܘ ܕܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܥܼܪܩܘܽܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܝܼܺܕܰܥ ܫܰܐܒܘܽܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܒܼܕܰܬ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܫܩܼܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܒܶܗܶܬܬܳܐ ܘܰܒܟܽܘܘܳܪܳܐ. ܘܶܐܬܝܼܰܕܥܰܬ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗܿ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܫܬܰܘܙܒܼܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܀ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܫܼܰܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܽܬܳܐ ܕܰܡܿܪܰܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܬܬܥܼܺܝܩ ܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܥܰܦܼܝܶܗ ܗܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܺܐܝܩܳܪ ܕܫܿܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܡܺܝܼܬ ܒܪܶܗ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܤ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܕܘܽܟܬܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܘܶܐܬܓܼܺܠܝ ܪܽܘܫܥܶܗ ܕܗܰ݀ܘ ܠܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܢܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܝܽܘܠܝܰܢܳܘܤ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܶܐܫܼܬܓܶܫܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܪܺܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܘܰܗܼܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܘܰܪܗܳܒܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܘܰܐܡ݂ܠܶܟ ܗܳܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܰܗܼܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܚܢܼܶܦ. ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܰܐܚܼܪܶܒ ܥ̈ܕܳܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܶܐܫܬܰܡ݂ܠܺܝ ܒܟܽܠܳܗܿ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܘܰܢܚܼܶܬ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܪܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܬܰܡܳܢ ܩܰܒܼܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܒܼܠܰܥ ܒܓܶܐܪܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܡ݂ܚܺܝ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܰܐܣ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܟܰܠܒܳܐ ܟܳܕ ܡܿܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܣܶܒܼܥܰܬ ܘܶܐܫܬܰܠܼܡܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܚܰܕܘܽܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܘܥܰܦܼܝܶܗ ܝܘܽܒܶܢܝܰܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܩܼܳܡ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܛܰܥܼܢܶܗ  ܥܰܡܶܗ ܘܰܥܼܒܰܪ ܥܰܠ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܰܥܼܒܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܒܶܢܝܰܢܳܘܣ ܫܠܳܡܳܐ ܘܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܠܡܰܬ ܗܼܺܝ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܠܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ  ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܦ݂ܰܩ ܘܰܥܼܡܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܪ̈ܗܽܘܡܳܝܶܐ ܘܩܼܰܒܶܠ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܩܼܳܡ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܰܡܼܛܳܐ ܠܰܐܡܺܝܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܒܳܗܿ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܼܳܐ ܘܰܡܼܛܳܐ ܠܐܽܘܪܗܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܚ̣ܙܳܗܿ ܡܶܢ ܪܘܽܚܩܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܚܕܳܪܶܝܗܿ ܪܬܼܰܚ ܘܰܣܼܘܰܚ ܠܩܽܘܒܠܳܗܿ ܘܣܼܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܢܶܥܼܡܰܪ ܒܳܗܿ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܡܼܛܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܚܿܳܕܰܪ ܠܳܗܿ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܶ݀ܬܩܪܶܐ ܕܰܝܨܳܢ. ܘܟܰܕ ܥܒܼܰܪ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܫܺܝ̈ܓܳܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܪܺܝܡ݂ܰܬ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ ܘܚܳ݀ܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܒܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܡܶ݀ܬܒܰܩܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܕܠܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ. ܘܶܐܬܬܦܼܝܺܪ ܒܳܗܿ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܳܗܿ. ܐܰܢܬܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܟܰܚܕܳܐ ܐܰܢܬܝ. ܚ̣ܘܽܪܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܠܐ ܬܚ̣ܽܘܪܺܝܢ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ. ܥܼܢܳܬ ܗܳܝܿ ܐܰܢܬܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܕܳܐܘ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܰܬܚ̣ܘܽܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗܿ ܐܶܬܢܣܶܒܼܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܢܘܽܟܪܳܝܬܳܐ ܐܶܢ ܚܳܝܿܪܳܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܳܟ ܐܬܢܰܣܿܒܶܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡ݂ܰܥ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܠܬܳܗܿ ܕܰܐܢܬܬܳܐ ܗܳ݀ܝ. ܐܶܬܕܰܡܼܰܪ. ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܶܐܡܼܰܪ. ܕܶܝܢ ܢܶܫܿܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ. ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗܿ ܡܳܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܥܼܰܠ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܣܳܡ݂ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܢܶܥ݂ܒܶܕ ܦܳܥܠܽܘܬܳܐ ܘܢܶܦ݂ܠܽܘܚ ܘܢܺܐܚܼܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܘܽܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܢܺܐܚ̣ܶܐ ܒܳܗܿ. ܒܰܕܓܘܽܢ ܡ݂ܛܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܐܢܳܫ ܒܰܐܠܳܢܳܝܳܐ ܘܦ݀ܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܠܝܺܠ. ܘܰܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܣܘܽܓܳܐܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܘܠܐ ܫܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܠܡܰܠ݂ܳܦܽܘ ܘܠܰܡܼܚܰܘܳܝܽܘ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܿܳܛܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܒܰܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܶܣܼܬܰܩܒܰܠ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܣܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܕܰܥܼܒܰܪ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ. ܘܟܰܕ ܚ̣ܙܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܕ ܕܳܪܶ݀ܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܐܶܡܼܰܪ ܠܶܗ ܗܰ݀ܘ ܣܳܒܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ. ܒܶܪܝ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܚܼܰܘܺܝ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܒܶܗ. ܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܗܰ݀ܘ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩܿ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܠܡܶܬܼܚܰܠܳܛܽܘ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܟܪܺܣܛܝܳܢܳܐ. ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܥܢܼܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܳܐ ܐܳܒܝ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗܰ݀ܘ ܡܿܳܕܶܝܢ ܒܶܪܝ ܙܳܕܶܩܿ ܠܳܟ ܕܬܺܐܨܰܦ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܳ݀ܠܶܟ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܣܼܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܩܼܰܦ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܡܿܫܰܒܶܠ ܘܰܡ݀ܗܰܕܶܐ ܠܳܟ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܼܰܥ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܪܰܬܼܚ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܢܰܩܼܦܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܣܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܣܠܼܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܥܡܼܰܪ ܒܰܚܕܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܘܰܫܼܩܰܠ ܘܩܼܰܒܶܠ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܫܼܰܪܺܝ ܕܰܢܼܨܽܘܡ ܘܰܢܼܨܰܠܐ ܘܠܳܐ ܫܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܬܝܰܗܼܒܰܬ ܠܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܰܐܓܼܢܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܘܪ̈ܰܥܡܶܐ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܫܬܰܠܼܰܡ ܒܡܰܠܦܳܢ̈ܘܬܳܐ ܘܰܒܕܽܘܓܡܰܛܺܝܩܺܝ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܐܓܒܼܺܝ ܘܰܬܒܼܰܥ ܟܽܠ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܪ̈ܘܽܚܳܢܳܝܶܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܰ݀ܘ ܣܳܒܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܰܐܝܼܬܝܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܢܦܼܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܚܶܗ ܠܒܰܪ. ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܚܼܶܬ ܡ݂ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܓܰܠܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܽܘܡܣܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܣܶܛܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܟ ܗ݀ܰܘ ܕܳܐܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܠܡܰ݀ܢ ܐܶܬܶ݀ܠ ܠܟܶܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܬܼܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐܪܺܓܶܢܝܺܣ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܥܿܳܡܰܪ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܦܰܢܼܺܝ ܗܰ݀ܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܟܶܪܟܳܐ. ܕܠܳܐ ܦܩܺܝܕ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܒܼܢܺܝ̈ܢ ܐܶܡܼܰܪ. ܡ݀ܰܢ ܐܺܝܬ ܕܫܿܳܘܶܐ ܠܰܡܓܰܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܶܐܬܶܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܝܘܽܠܺܝܘܳܤ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܒܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܥܼܢܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ. ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܠܗܳܕܶܐ ܡܓܰܠܬܳܐ ܠܰܝܬ ܝܰܘܡܳܢ ܕܫܿܳܘܶܐ ܠܳܗ ܐܶܠܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܥܿܳܡܰܪ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܐܘܽܪܗܳܝ. ܡ݀ܶܬܶܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܼܕܰܥ ܗܽܘܼ ܒܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܗ. ܕܟܰܕ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܡܰܓܰܣ ܗܘܳܐ ܒܟܶܢܦܳܗܿ ܕܶܐܡܶܗ. ܕܺܝܥܼܳܬ ܗܘܳܬ ܫܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܘܝܼܶܪܒܰܬ ܘܰܡܼܛܳܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܼܘܳܐ ܒܳܗܿ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܣܓܽܘ̈ܠܺܝܢ ܘܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܛܽܘ̈ܛܝܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܣܓܽܘ̈ܠܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܗܘܼܘ ܘܛܽܘ̈ܛܝܳܬܳܐ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܗܘܼܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܼܰܠܶܠ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܨܒܼܳܐ ܘܰܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܗܘܳܐ ܣܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܡܓܰܠܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܣܼܬܰܟܰܠ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳ݀ܝ ܕܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗܘ ܓܰܒܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܘ̈ܰܡܳܬܳܐ ܢܦܼܰܩ ܠܶܗ ܣܳܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܚܶܗ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܘܢܶܣܥܼܪܺܝܘܗܝ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܗܳ݀ܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܘܶܐܫܟܼܚܶܗ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܟܰܕ ܟ݀ܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܣܶܦܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܬܼܕܰܡܰܪ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܰ݀ܘ ܣܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܣܘܽܟܳܠܳܐ ܕܶܐܬܼܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܫܰܡܼܠܺܝ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܫܼܰܪܺܝ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܫܼܬܰܪܰܪ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܗܰ݀ܘ ܣܳܒܳܐ ܕܗܰ݀ܘ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܰܐ ܗܘ. ܘܰܢܣܼܰܒ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܰܟܼܬܰܒ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܗܽܘܼ ܣܳܒܳܐ ܘܰܐܚܼܬܶܗ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܚܰܘܼܝܶܗ ܠܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܝܳܠܽܘ̈ܦܶܐ ܕܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ. ܬܡܰܗܼܘ ܘܶܐܬܕܰܡܼܰܪܘ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ. ܐܰܣܼܒܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܕܗܽܘܼ ܣܳܒܳܐ ܐܰܟܬܼܒܶܗ. ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܗܰ݀ܘ ܕܰܐܟܬܼܒܶܗ ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܦܰܫܩܳܢܶܗ. ܒܪܰܡ ܐܶܢܳܐ ܡܰܘܿܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܗܰ݀ܘ ܕܰܐܟܬܼܒܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܘܚܼܰܘܺܝ ܘܬܰܢܼܺܝ ܠܗܽܘܢ ܗܰ݀ܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܼܙܺܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܣܠܶܩܼܘ ܒܢ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܟܰܪ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܓܼܶܫ ܒܗܘܽܢ ܥܼܪܰܩ ܠܶܗ ܘܶܐܬܚ̣ܰܦܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܢ݂ܚܶܬ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܬܚ̣ܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܐܝܟܳܐ ܥܿܳܪܶܩ ܐܰܢܬ. ܦ݂ܰܢܺܝ ܘܶܐܡܼܰܪ: ܕܶܐܬܶܒܿ ܒܫܶܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓ ܐܢܳܐ ܘܨܳܒܿܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܥܿܪܽܘܩ ܡܶܢ ܣܽܘܓܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܟ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܐܶܙܕܰܗ݂ܪ ܕܠܐ ܬܶܫܠܰܡ݂ܝ ܥܠܰܝܟ ܗܳ݀ܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܥܓܶܠܬܳܐ ܕܡ݂ܶܪܕܰܬ ܟܰܬܦܳܗܿ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܿܳܟܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܡ݂ܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܡܳܪܝ ܘܠܐ ܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡ݂ܰܪܬ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܕܡܰܢܿܗܰܪ ܫܪܳܓܳܐ ܘܣܿܳܐܶܡ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܣܰܐܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡ݂ܰܥ ܛܘܽܒܳܢܳܐ ܗܦܼܰܟ ܘܰܢܚܼܶܬ ܠܳܗܿ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܼܕܰܥ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܕܢܰܦܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܥܳܐܶܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̤ܬܳܐ ܬܳܠܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܨܰܠܼܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܰܗܼܒܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܘܙܰܝܼܶܢܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫܼܽܘܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܕܰܐܘܿܒܶܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪܶܣܺܝ̈ܣ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܟ ܩܳܝ̈ܡܳܢ. ܘܥܼܰܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܪܰܡܫܳܐ ܡܰ݀ܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܣܡܼܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܒܚܰܕ ܡ݂ܶܢ ܦܘܽܪ̈ܓܣܶܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܘܢܼܳܡ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܠܳܐ ܫܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܠܰܡ݂ܨܰܠܳܝܽܘ. ܒܨܰܦܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܼܳܡ ܘܰܡܿܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܰܢܦܼܰܩܘ ܗܘܰܘ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܚ̣ܙܰܘܘܽܗܝ ܘܫܼܰܪܺܝܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܳܡܿܪܺܝܢ. ܬܰܘܼ ܚܙܰܘ ܠܪܳܚܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܣܼܠܶܩܢܰܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܟܽܠܰܢ  ܕܢܶܚܼܙܶܝܘܗܝ. ܥܼܪܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܼܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܚܼܕܽܘܗܝ ܘܩܼܰܪܒܽܘܗܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܪܺܝܫܳܢܶܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܩܠܺܝܪܳܘܤ ܕܢܶܒܼܩܽܘܢ ܘܢܶܚܼܙܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܒ̈ܳܗܰܝ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܫܽܒܘܼܩܽܘܢ ܠܺܝ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܰܒܥܰܝܼܬܽܘܢ. ܘܗܳܢܿܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܘ ܠܶܗ ܣܿܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܒܽܘܪܰܐ ܗܘ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܚܙܼܰܘܽܘܗܝ ܡ݀ܰܢ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܠܰܪܡܺܝܣܽܘܬܶܗ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗܼܘܳܬ ܒܶܗ. ܪܬܼܰܚ ܚܽܘܒܶܗ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܢܚ̣ܶܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܚ̣ܙܳܐ ܠܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܫܼܰܪܺܝ ܩܿܳܥܶܐ ܒܳܬܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܳܐܡܿܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܗܳܢܰܘ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܥܬܺܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܣܚ̣ܽܘܦ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܘܰܡܿܕܰܟܶܐ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܺܝܿܬ ܕܰܐܪܡܿܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܼܘ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܶܐܪ̈ܶܣܺܝܽܘܛܶܐ ܐܶܚܼܰܕܘ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܡܚܰܘܼܽܘܗܝ. ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܘܳܐܦ ܪܰܓܡܽܘܼܗܝ. ܟܰܕ ܩܳܝܿܡܳܐ ܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܣܼܠܶܩ ܠܟܰܪ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܼܟܬܶܒ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܐܒܼܗܶܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܘܰܐܦܼܢܺܝ ܗܘܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܘܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܒܬܶܕܡܳܪ̈ܬܳܐ ܕܗܽܘܼ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܣ݀ܳܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܠ݂ܡܰܕܘ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܗܼܘܰܘ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܳܘܢܰܒܺܝܣ ܗܰ݀ܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܡܶ݀ܬܩܪܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܟܬܰܒܼܢܰܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܕܝܶܢ ܠܟܽܠ ܚܳܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܬܝܰܗܼܒܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܐܟܼܬܶܒܘ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܘܶܐܬܢܼܰܗܰܪܘ ܒܡܰܨܡܚܽܘܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܳܐܦܼܢܺܝܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡ݂ܛܳܐ ܠܘܳܬ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܛܶܐܒ̈ܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܶܐ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܘܳܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܗܳ݀ܝ ܕܩܰܦܰܐܕܽܘܩܺܝܰܐ ܘܡܰ݀ܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܳܐ ܘܡܶ݀ܬܪܰܓܪܰܓ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܢܼܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܘܫܼܰܪܺܝ ܕܰܢܼܨܰܠܐ ܘܢܶܒܼܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܝܘܳܤ. ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܡܿܨܰܠܐ ܐܶܬܚ̣ܙܺܝ ܠܶܗ ܠܛܘܽܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܶܐܫܼܬܡܰܥ ܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ. ܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܪܬܼܰܚ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܘܰܢܼܣܰܒ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܝܳܕܰܥ ܝܰܘܢܳܐܝܺܬ ܘܰܢܼܦܰܩ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܩܳܡ݂ܘ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܒܰܣܦܺܝܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗܿ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܘܡ݂ܶܢ ܣܰܓܺܝܽܘܬ ܡܰܚ̈ܫܘܽܠܐ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܢܿܳܚܬܺܝܢ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܨܒܼܰܘ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܢܰܪܡܼܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܶܗ ܒܝܰܡܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܒܼܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܼܰܪ. ܐܰܚܰܝ̈ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܼܽܘܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܚܕܳܐ ܠܳܐ ܐܶܒܿܕܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܦܼܰܨܺܝ ܠܰܣܦܺܝܢܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܦܰܘܠܳܘܤ. ܡܿܫܰܘܙܶܒ ܠܗܳܕܶܐ ܣܦܺܝܢܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܼܶܬܪܰܗܒܽܘܢ. ܗܶܢܼܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ ܚܳܝܿܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܼ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܡ݂ܰܪ ܒܗܽܘܢ ܛܳܒ. ܘܩܼܳܡ ܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܘܰܦܼܫܰܛ ܐܺܝܕܰܘܗ̈ܝ ܘܨܰܠܼܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܼܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܝܰܡܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ. ܠܳܟ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܫܼܠܺܝ. ܙܺܓܝܪܰ ܐܢܬ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܙܰܓܼܪܳܟ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܼܘܳܐ ܢܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܢܼܳܚܘ ܠܗܘܽܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܰܘ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܒܶܠܠܦܳܐ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܒܳܗܿ ܐܶܬܼܰܘ ܘܰܢܦܰܠܼܘ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܳܐܡܿܪܺܝܢ. ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܢܬ ܫܰܘܼܙܶܒܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܺܝܼܪܶܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳ݀ܝ ܫܳܥܬܳܐ ܘܰܪܕܳܬܼ ܐܶܠܦܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܗܳܐ ܟܰܕ ܗܶܢܼܽܘܢ ܪܳܕܶܝܿܢ ܢܶܦܼܩܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܚܶܠܼܘ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܶܠܠܦܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܪܫܼܰܡ ܨܠܺܝܒܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗܿ ܕܗ݀ܝ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܰܨܛܰܪܝܼܰܬ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܗܳ݀ܝ ܕܛܳܝܿܦܳܐ ܗܼܘܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ ܚ̣ܙܰܘ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܒܶܠܠܦܳܐ ܬܗܼܰܪܘ ܘܫܰܒܼܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܚܼܕܺܝܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܢܦܼܰܩ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܣܼܠܶܩ ܠܰܐܦ̈ܝ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܪܶܓܬܳܐ ܕܢܶܚ̣ܙܶܐ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܒܶܗ. ܘܰܡ݂ܛܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܰܫܡܳܗܿ ܐܰܢܛܺܝܢܽܘ ܘܫܼܰܐܶܠ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܣܼܩܽܘܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܼܰܠ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܘܗܰ݀ܘ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ. ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܡ݂ܛܰܘ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܺܝܫܘܰܝ. ܘܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫܘܰܝ ܣܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܺܐܝܓܽܘܦܛܳܐܝܺܬ ܘܫܼܶܐܠܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܝܰܗܼܒܰܬ ܠܒܺܝܫܘܰܝ ܕܰܢܡ݂ܠܶܠ ܣܽܘܪܝܐܳܝܺܬ ܘܠܰܐܦܪܶܝܡ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܐܝܺܬ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬܬܰܘܣܼܦܰܬ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܶܐܫܼܬܘܺܝ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܺܝܫܘܰܝ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܐܘܽܪܗܳܝ. ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶ݀ܬܦܪܰܥ ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܺܝܫܘܰܝ. ܘܺܝܼܬܶܒ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܘܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܚܕܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܘܺܝܼܬܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܶܐܬܦܼܪܶܫ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܺܝܫܘܰܝ ܘܟܼܰܬܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܬܡ̈ܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܫ݀ܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܠܦܼܽܘ ܘܠܰܡ݂ܚܰܘܳܝܘܽ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܐܛܪܳܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܛܥܼܰܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܺܝܳܘܣ ܐܰܠܟܶܣܰܢܕܪܳܝܳܐ ܘܰܐܗܼܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܐܺܝܬ ܡܰ݀ܠܶܦ ܗܘܳܐ ܘܣܼܳܡ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܬܽܘܪ̈ܓܡܶܐ ܐܺܝܓܽܘܦܛܳܐܺܝܬ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܚܰܕ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܝܘܳܤ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܘܡܰܛܥܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܘܒܰܫܪܰܓܪ̈ܳܓܝܳܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܡܰ݀ܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܚܼܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܡܰ݀ܠܶܦ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܚܳܐ ܗܰ݀ܘ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܗܰ݀ܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܚܰܪܳܫܳܐ. ܘܶܐܬܦܼܢܺܝ ܗܰ݀ܘ ܒܶܗ ܒܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܝܼܺܕܰܥ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܼܰܠܶܠ ܒܶܗ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܟ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܢܶܓܥܼܽܘܪ ܒܳܟ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܬܡ݂ܰܠܶܠ ܒܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܫܼܬܶܩ ܕܰܝܘܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܥܿܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܘܰܢܦܼܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܡ݂ܚܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܼܳܘ ܘܶܐܬܟܰܢܼܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܓܰܕܫܼܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܗܰ݀ܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܺܝܩ ܗܘܳܐ ܛܶܐܒܶܗ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܶܪܝܼܰܬ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܛܳܒ ܘܰܩܼܪܶܒ ܘܚܰܬܡ݂ܶܗ ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ. ܠܶܟܝ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܨܛ݂ܠܶܒ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܬܶܦܼܩܺܝܢ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܦܼܩܰܬ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܗ݀ܳܝ ܛܰܢܦܬܳܐ. ܘܰܐܚܼܕܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܐܩܺܝܼܡܶܗ ܘܰܐܗܦܼܟܶܗ ܠܣܳܒܳܐ ܗܰ݀ܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܐܰܫܼܩܶܠ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܼܰܪܕܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܢܼܺܐܙܳܠ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡ݂ܛܳܐ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܫܼܰܐܶܠ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܘܶܐܬܼܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܰܡܚܳܪ ܚ݀ܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܒܥܺܕܬܳܐ. ܘܩܼܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܩܰܒܼܠܶܗ ܘܒܳܬܼܘ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܒܫܽܘܩܳܐ ܒܗܰ݀ܘ ܠܺܠܝܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܗܰ݀ܘ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܠܨܰܦܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܐ. ܐܶܙܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܟܰܕ ܥܼܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܐܶܙܰܠ ܩܳܡ݂ ܠܶܗ ܒܓܽܘܢܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܚܙܶܐ ܠܐܢܳܫ. ܘܰܚܼܙܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܓܰܒܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܫܿܪܩܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܡܨܰܢܦܬܳܐ ܗܕܺܝܼܪܬܳܐ ܘܨܽܘܡܚܬܳܢܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܚܿܳܕܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܒܺܐܡ ܕܗܳܘܿܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܐܶܬܼܦܢܺܝ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܥܰܡܶܗ. ܕܣܳ݀ܒܰܪ ܐܢܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܘܢ ܕܽܐܘܪܚܳܢ ܡܰܓܳܢ ܘܒܰܛܳܠܬܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܘܕܶܐܢ ܚܢܰܢ ܕܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܚܽܘܡܶܗ ܫܩܼܰܠܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܩܛܰܦܼܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܘܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܡܗܰܕܪ̈ܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܐ ܐܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܕܡܰ݀ܙܗܰܪ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܘܰܚܕܳܪܰܘܗܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܰܩܠܺܝܪܳܘܣ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܳܨܝܳܢܰܐ ܗܘ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܫܡ݂ܰܥܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܣ݀ܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܬܟܼܡܰܪ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܣܿܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ ܒܗܿܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܓܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܓܠܼܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܕܡܶ݀ܬܪܰܢܶܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܘܗܝ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܒܶܪܝ ܕܶܐܢ ܚܢܰܢ ܕܰܫܩܼܰܠܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܘܚܽܘܡܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܼܢܰܢ ܠܡܶܥܼܦܳܐ ܘܢܼܶܬܬܰܓܰܪ ܐܳܦܶܢ ܚܰܕ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܿܙܺܝܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܘܰܫܼܪܺܝ ܡ݀ܬܰܪܓܶܡ ܠܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܕܶܢܚܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ. ܘܚܼܳܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܟܰܕ ܡܰ݀ܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ ܘܒܦܶܬ̈ܓܳܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ. ܚܼܙܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ ܕܰܡ݀ܡܰܠܶܠ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܬܳܗܿܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܶܐܫܼܬܰܘܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܘ݀ܰܡܥܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܟܽܠ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶ݀ܬܡܰܠܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡ݀ܬܰܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܓܠܼܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܘܳܣ ܒܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ  ܕܺܝܠܶܗ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܕܙܼܶܠ ܗܽܘ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܦܠܳܢܝܰܬ ܘܬܶܫܼܟܰܚ ܐܰܢܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܩܥܶܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܕܰܐܒܘܽܢ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܤ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܣܼܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܘܰܥܼܒܰܪ ܒܡܶܨܥܰܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗܿ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܗܽܘܼ ܐܰܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܟܰܕ ܡܳ݀ܛܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܐܰܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܕܰܐܒܽܘܢ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܬܼܳܐ ܥܰܡܝ ܕܗܽܘܼ ܫܼܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܦܼܢܺܝ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܰܐܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܛܥܼܳܬ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܕܰܚܢܰܢ ܐܢܳܫ̈ܐ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܐܺܝܬܼܰܝܢ ܡ݂ܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܘܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܰܢ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܝܣ̈ܩܽܘܦܶܐ. ܘܶܐܬܚ̣ܙܺܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܘܗܝ ܕܰܐܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ. ܘܰܗܼܦܰܟ ܐܰܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܠܘܳܬ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܘܶܐܡ݂ܰܪ. ܐܰܒܘܽܢ ܠܳܐ ܚܿܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܫܺܝܛܳܐ ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܰܢ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܠܰܐܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܙܼܶܠ ܗܽܘ ܘܶܐܢ ܬܶܩܼܕܽܘܡ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܘܫܰܚܠܼܦܳܗܿ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܗܿ ܩ݀ܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܩܿܳܐܶܡ ܗܳܫܳܐ ܒܕܘܽܟܬܳܐ ܦܠܳܢܝܰܬ ܘܰܩܼܪܺܝܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܦܪܶܝܡ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܝܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܦܼܩܽܘܕ ܘܥܼܽܘܠ ܒܰܥܓܰܠ. ܘܟܰܕ ܡܼܰܛܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܽܘܼ ܐܰܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ. ܟܰܕ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܒܼܰܕ ܠܶܗ ܡܰܛܳܘܢܺܝܰܐ ܘܰܩܪܳܝܼܗܝ ܒܰܫܡܶܗ. ܕܗܳܐ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܝܣܩ̈ܽܘܦܶܐ ܐܰܒܽܘܟ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܕ ܫܡܼܰܥ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܬܗܼܰܪ ܘܐܼܬܕܰܡܰܪ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܐܪܟܺܕܝܰܩܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܫܼܰܠܶܡ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܶܢܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܐ݀ܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢܶܗ ܒܡܰܕܒܚܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܫܰܒ݂ܩܶܗ ܐܰܪܟܺܝܕܝܰܩܽܘܢ ܘܰܐܘܼܕܰܥ ܠܪܺܝܫ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܚܿܙܺܝܬܳܗܿ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܿܡܰܠܠܳܐ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܼܶܠܡܰܬ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ. ܘܟܰܕ ܚܙܼܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘܼ ܒܰܣܶܝܠܺܝܳܘܣ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܩܼܳܡ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܩܰܒܼܠܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܝܰܗܒ݂ܘ ܫܠܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܥܽܘ̈ܦܳܩܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܳܪ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܘܰܚܼܙܳܐ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܠܰܡܣܰܡܥܳܬܽܘܬܶܗ ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܡܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܰܒܪ̈ܽܘܩܥܶܐ ܠܒܽܘܫܶܗ ܗܘܳܐ. ܫܼܰܪ̈ܺܝܝ ܕܢܶܫܼ̈ܚܠܳܢ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܚܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ: ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܚܽܘܪܒܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܰܝܼܬ ܐܳܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ: ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝܼܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܣܰܚܶܦܼܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪܶܣܺܝ̈ܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܳܐ. ܙܟܰܝܼܬ ܘܒܼܰܛܶܠܬ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܰܦܢܺܝܼܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܛܰܪܦܼܬ ܘܰܣܒܰܠܼܬ ܥܰܡܠܳܐ ܕܐܘܽܪܚܳܐ ܘܰܡܛܰܝܼܬ ܘܶܐܬܰܝܼܬ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܠܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܪܳܦ̈ܝܰܟ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܘܰܝܼܬ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܘܐܶܢܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܗܘܺܝܿܬ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܡܼܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܕܰܫܒܼܽܘܩ ܠܺܝ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܝܿܬܰܝ ܘܠܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܡܿܰܪ ܐܰܢܬ. ܘܩܰܪܒܼܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܘܬܶܦ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܡܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܫܬܰܘܺܝܼܘ ܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܥܰܡ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܘܫܼܰܐܠܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܰܘܕܰܥܰܝܼܢܝ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܕܚܽܘܪܒܳܐ ܕܰܐܢܬ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܼܬ ܘܝܰܘܢܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ. ܡܿܥܰܢܶܐ ܘܰܡܿܩܰܠܶܣ ܗܘܰܝܿܬ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܳܩܿܐܶܡ ܗܘܺܝܿܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܘܡܰ݀ܟܪܶܙ ܗܘܺ݀ܝܬ ܠܟܶܢܫܳܐ. ܦܰܢܼܺܝ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܺܝܢ ܐܳܒܝܼ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܿܩܰܠܶܣ ܗܘܺܝܿܬ ܕܠܳܥܿܙܳܐ ܗܘܳܬ ܒܦܽܘܡܳܟ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ. ܐܶܡܿܪܶܬ ܘܳܐܡܿܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܫܿܬܘܺܝܬ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܕܰܐܟ ܗܳܕܶܐ ܕܫܰܟܼܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܐܰܠܼܨܶܗ ܕܰܢܩܼܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܼܡܨܺܝ ܒܶܗ ܘܰܒܥܶܨܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܣܼܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܬܢ̣ܳܐ ܟܺܝܪܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܼܕܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܶܡܼܰܪ. ܦܩܼܘܽܕ ܡܳܪܝ ܕܰܢܩܼܽܘܡ. ܘܦܼܰܢܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ. ܦܪܽܘܩܰܝܼܢܝ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܼܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܶܐܬܝܰܗܼܒܰܬ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܠܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܐܰܝܟ ܕܫܼܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗ ܒܟܽܠܳܗܿ ܡܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܶܬܝܰܗܼܒܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܕܰܢܡܼܰܠܶܠ ܣܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܝܰܗܼܒ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܶܬܝܼܰܬܰܪܘ ܘܺܝܼܬܰܪܘ ܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܠܠܽܘܬ ܐܰܠܳܗܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܒܗܳܢܿܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܛܶܐܒܳܐ ܕܐܘܽܪܗܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܛܥܼܳܬ ܠܳܗܿ ܒܛܰܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܒܳܗܿ ܬܫ̈ܰܥ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܤ. ܘܶܐܬܒܼܰܪܰܟܘ ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܢܦܼܰܩ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܐܶܬܼܬܥܺܝܩ ܡ݀ܰܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܘܰܐܘܼܕܰܥ ܠܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ ܘܶܐܡ݂ܰܪ: ܕܚܿܳܙܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܠܛܘܽܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܒܥܺܕܬܳܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܩܳܝܿܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡܼܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܺܝܿܬ ܕܰܐܪܡܿܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܘܰܡ݀ܬܰܪܓܶܡ ܠܟܶܢܫܳܐ . ܫܰܡܼܥܽܘܗܝ ܕܶܐܡܼܰܪ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܶܐܫܼܬܓܶܫ ܟܶܢܫܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܡܼܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܘܰܐܘ ܐܶܫܼܬܓܶܫܘ. ܘܰܐܘܼܕܰܥ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܬܼܺܬܙܺܝܥܘܽܢ ܘܬܶܫܼܬܰܓܫܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܘܰܐܘ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܼܺܝܬܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܘܰܝܼܢ. ܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܼܛܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ. ܫܶܡܿܥܶܬ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܡܼܰܪ. ܙܳܕܩܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܡܶܬܚܺܝܒܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܐܘ ܕܡܶ݀ܫܬܰܒܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܝܺܠܶܦܼܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܺܐܡܼܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܘܰܡܿܦܰܫܶܩ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܐܶܫܬܳܬ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܣܶܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܒܝܽܘܡ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡ݀ܬܰܪܓܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܿܪܰܚܦܳܐ ܥܰܠ ܐܦ̈ܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܘܼܕܰܥ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡ݀ܰܟܪܶܙ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܝܶܠܿܦܶܬ. ܘܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܗܽܘ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܳܡܰܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܪܰܒ ܕܶܝܢ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܒܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܕܦܺܝܠܽܘܣܳܦܺܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܶܡܿܥܶܬ ܡܶܢܶܗ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܿܪܰܚܦܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܙܢܳܗܿ ܕܬܰܪܢܓܽܘܠܬܳܐ ܕܰܡܿܪܰܦܦܳܐ ܘܡܿܰܘܠܕܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܬܚܶܝܬ ܓܶܦܶܝ̈ܗܿ ܘܡܿܰܩܢܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܠܗܶܢܶܝ̈ܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܓܶܦܶܝ̈ܗܿ ܘܳܐܦ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܝܿܳܗܒܳܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܗܳܘܿܝܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܡܶ݀ܬܝܰܠܕܺܝܢ ܦܪ̈ܘܽܓܶܝܗܿ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܿܪܰܚܦܳܐ ܥܰܠ ܐܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܺܐܠܼܕܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܗܿ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܼܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܳܪܽܘܝܿܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܘܰܫܼܪܪܶܗ ܠܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܘܰܐܠܶܦܼ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܡ݂ܪܘܽܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܶܦܼܢܶܐ ܕܶܝܢ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡ݂ܛܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܠܰܫܡܺܝܫܛܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܥܰܠ ܦܪܰܬ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܥܿܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܦܰܓܥܼ ܒܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܚܰܕ ܐܶܪܶܛܺܝܩܳܐ ܘܓܘܽܕܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܘܫܼܰܠܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܿܽܘܢ ܡܚܳܝܼܗܝ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܟܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܥܼܰܡ ܘ݀ܰܡܓܰܚܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܚܼܙܰܘܘܽܗܝ ܒܟܽܠܳܗܿ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܪ̈ܽܘܩܥܶܐ. ܘܺܝܼܬܶܒܘ ܗܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܪܰܒܗܽܘܢ ܕܢܶܐܟܼܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܳܥܿܣܺܝܢ ܢܶܦܩܼܰܬ ܚܕܳܐ ܐܟܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕܳܐ ܘܰܡܼܚܳܬܶܗ ܠܗ݀ܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܡܚ̣ܳܬܶܗ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܟܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܺܝܼܬ ܘܰܐܫܼܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܛܰܠܝܳܐ ܗܰ݀ܘ ܘܝܶܒܼܫܰܬ ܐܺܝܕܶܗ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰ݀ܘ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܟܰܕ ܚܼܙܰܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܦܰܠܼܘ ܗܘܰܘ ܘܰܣܼܓܶܕܘ ܘܡܶܬܿܟܰܫܦܺܝܢ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܬܪܰܚܼܰܡ ܥܰܠ ܗܰ݀ܘ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܼܪܟܶܢ ܠܰܦܝܳܣܗܽܘܢ ܘܼܶܐܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܐܚܼܕܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܩܺܝܼܡܳܟ ܒܪܶܝ. ܘܒܳܗܿ ܒܫܳܥܬܳܐ ܩܼܳܡ ܗܰ݀ܘ ܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܰܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܗܰܝܡܶܢܼܘ ܗܘܰܘ ܐܶܪܶܛܺܝܩܳܐ ܗܰ݀ܘ ܥܰܡ ܐܶܪܶܛܝ̈ܺܩܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܼܘ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܶܐܬܦܢܺܝܼܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܥܼܡܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܡܛܳܐܼ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܐܘܽܪܗܳܝ ܐܶܫܟܼܰܚ ܒܳܗܿ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܗܰ݀ܘ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܘܰܢܼܦܰܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܢ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܡܰܛܥ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܐܶܫܿܟܚܰܬ ܟܬܳܒܳܐ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܀ ܘܶܐܬܬܥܿܺܝܩܶܬ ܠܺܝ ܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ.܀ ܕܛܰܡܼܰܐ ܠܶܐܕܢܰܝ̈ ܘܰܠܟܽܘܠ̈ܝܳܬܝ.܀ ܡܶܢ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܰܘ̈ܗܝ.܀ ܫܶܡܿܥܶܬ ܒܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ܀ ܘܰܒܩܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ.܀ ܢܼܰܫܘܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ.܀ ܒܼܪܳܐ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ.܀ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܗܳܐ ܓܘܽܕܳܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܺܐܢܳܐ.܀ ܘܛܰܠܼܡܳܗܿ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܣܼܳܡ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܠܡܰܐܚܒܳܢܳܐ܀ ܘܰܙܪܼܰܒ ܬܽܘܒ ܣܰܒܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܗܿܶܦܟܶܬ ܠܺܝ ܘ݀ܰܩܪܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈.܀ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܘܰܐܚܼܪܶܫ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܕܶܐܕܢ̈ܰܝ.܀ ܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܬܶܐܛܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܕ ܚܼܙܳܗܿ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܶܐܬܚܼܰܒܠܰܬ ܒܶܐܪܶܣܺܝ̈ܣ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܶܬܓܰܘܼܙܰܠ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰ݀ܘ ܛܰܢܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܪܳܐ ܕܶܐܠܝܺܥܳܙܳܪ ܘܫܼܰܪܺܝ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܘܣܼܰܕܶܩ ܘܰܥܼܩܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܼܠܰܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܫܳܥܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܛܰܠܼ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܝܶܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܩܕܳܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܝܼܡ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܐܦܼܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܘܽܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܕܶܐܬܥܼܰܫܢܰܬ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܒܐܘܽܪܗܳܝ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܪ̈ܰܦܝܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܕܛܰܟܼܶܣ ܘܪܰܟܼܶܒ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܩܺܝܢܬܶܗ ܘܚܰܠܼܶܛ ܒܗܶܝܢ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܠܿܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܥܼܰܠ̈ܝ ܠܶܗ ܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܿܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܐ ܘܒܰܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪ̈ܶܐ. ܘܡ݂ܰܪܺܝ ܗܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܘܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܶܐܬܕܰܡ݂ܺܝ ܒܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܟܼܶܒ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܰܝ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܢܼܬܰܦ ܗܘܳܐ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܐܠܶܦܼ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܩܳܐܺܝܢ ܗܽܘܼ ܡ݀ܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܰܗܼܘܳܐ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܕܙܳܡܿܰܪ ܒܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ.ܡܰܢܽܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܨܶܐ ܕܰܢܣܼܰܝܶܟ ܠܰܪܗܺܛܪܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܠܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܰܚܦܺܝܛܽܘܬܶܗ ܘܰܠܥܰܡ̈ܠܰܘܗܝ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܠܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܢܼܳܡ ܘܕܰܡܺܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܛܰܠܼܶܩ ܠܟܽܠܳܗܿ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܘܣܰܚܶܦ ܘܰܐܘܼܒܶܕ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܝܤ. ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܕܪܳܕܝܿܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܘܿܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܝܤ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܝܰܗܼܒܰܬ ܠܶܗ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܿܳܒܪܳܐ ܠܟܽܠ ܚܶܟ̈ܡܳܢ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܣܳܦܿܩܺܝܢ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܐܶܙܕܰܝܼܰܢ ܐܰܬܠܺܝܛܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܣܼܕܰܪ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܫܥܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܟܽܠܳܗܿ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܨܰܠܝܳܐ ܠܩܺܝܢܬܳܐ ܐܰܩܺܝܼܡ ܘܰܣܼܕܰܪ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܫܶܥ̈ܝܶܐ ܘܰܕܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܼܬܺܝ ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܒܢ̈ܳܬ ܩܝܳܡܳܐ ܘܰܐܠܶܦܼ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܣܶܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܥܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܣܼܳܡ ܒܗܽܘܢ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܽܘܟܳܠܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ ܘܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗܿ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܣܽܘܠܳܩܳܐ ܘܥܰܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܟܘܳܬ ܣܳܡ݂. ܘܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶ݀ܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܢ̈ܳܬ ܩܝܳܡܳܐ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܒܥ̈ܺܐܕܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܒܚ̈ܰܓܶܐ ܕܣ̈ܳܗܕܶܐ ܘܗܽܘܼ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܗܶܝܢ ܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܩܺܝܬܳܪܽܘܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܿܛܰܟܶܣ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܠܗܶܝܢ ܘܰܡܿܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡ݀ܰܠܶܦ ܫܽܘܚܠܳܦ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܟܼܰܢܫܰܬ ܟܽܠܳܗܿ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܐܚܦܼܰܪ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܛܰܠܼܰܩ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܘܢܶܬܡܼܠܶܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܬܠܺܝܛܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩܝܳܡܳܐ ܕܟܰܕ ܡܿܫܰܢ̈ܝܳܢ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܒܣܶܒ̈ܠܳܬܳܐ ܕܳܡܿܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܠܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܠܶܥ̈ܙܶܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܰܡܿܫܰܢ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ. ܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܡܰܕܪ̈ܳܫܰܘܗ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܦܼܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܢܫܼܰܘܙܶܒ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܒܳܗܿ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܛܽܘܦܳܢܳܐ ܕܓܰܪܦܼܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܩܺܝܼܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘܘܳܙܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܛܽܘܦܳܢܳܐ ܚܿܳܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܤ. ܘܢܳܦܿܶܩ ܛܶܐܒܶܗ ܒܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܘܰܐܛܺܝܼܦ ܠܟܽܠܳܗܿ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܒܝܽܘܠ̈ܦܳܢܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܕܰܐܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܰܐܒܼܗܶܬ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܰܐܦܼܢܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܦܼܢܺܝ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ. ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܣܰܒܪܰܢ ܥܰܠ ܫܰܒܥܳܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ: ܠܺܝܛܽ ܗܘ ܕܢܺܐܡܼܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܛܪ̈ܐ ܘܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ.܀ ܠܺܝܛܽ ܗܘ ܕܢܺܐܡ݂ܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܛܰܐܠܐ: ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܢܺܐܡ݂ܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܠܓܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ.܀ ܚܪܶܡ ܗܽܘ  ܕܢܺܐܡ݂ܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ: ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܢܺܐܡ݂ܰܪ ܐܰܘ ܡ݀ܰܘܕܶܐ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܰܐܟܳܪ̈ܶܐ.܀ ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܼܕܺܝ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ ܐܰܘ ܣܰܒܥܳܐ: ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܕܡܰ݀ܘܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܘܼܕܺܝ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܝܛܳܐ ܐܳܦ ܣܰܬܘܳܐ.܀ ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬܬܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܿܫܰܘܕܥܺܝܢ: ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܗܳܘܿܐ ܐܺܝܬ. ܕܥܰܠ ܫܰܒܥܳܐ ܢܼܗܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ.܀ ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܗܰ݀ܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܫܒܼܰܩ: ܣܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܘܰܠܫܰܒܥܳܐ ܝܼܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܘܰܬ݂ܠܳܐ ܬܘܽܟܠܳܢܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.܀ ܠܺܝܛܽ ܗܘ ܕܩܿܳܪܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܘܗܳܘܿܐ ܠܩܽܘܒܠܳܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܠܺܝܛܽ ܗܘ ܕܩ݀ܳܪܶܐ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ: ܘܫܿܳܪܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.܀ ܠܺܝܛܽ ܗܘ ܕܩ݀ܳܪܶܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܗܳܘܿܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܪܶܐ ܒܶܟܝ: ܘܠܐ ܡܶ݀ܬܬܙܺܝܥܳܢ ܫܶܐܬܶܣܰܝ̈ܟܝ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܟܝ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܡܿܰܐܟܶܝܢ ܠܶܟܝ: ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܟܶܕܢ̈ܶܐ: ܪܳܡ ܗܽܘ ܩܰܪܢܶܟܝ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ: ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܬܐܘܽܡܰܐ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܬܒܼܰܥ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܙܶܕܩܬܳܐ. ܘܟܶܪܝܼܰܬ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܩܼܰܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ  ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܬ ܠܺܝ ܝܿܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܡ݂ܰܪ. ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܚܼܠܶܡ. ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܥܼܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܼܝ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܦܼܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܠܰܒܼܟܶܗ ܗܘܳܐ ܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܶܐܡ݂ܰܪ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܼܽܘܡ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܩܼܳܡ ܗܰ݀ܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܡܿܰܘܕܶܐ ܘܰܡܿܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܚܼܙܳܐ ܘܰܫܼܡܰܥ ܫܼܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪ̈ܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܫܼܰܕܰܪ ܗܽܘܼ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܬܪܶܝ̈ܢ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܦܼܩܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܙܼܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܘܽܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܫܰܐܶܠܘ ܒܳܗܿ ܥܰܠ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܚܳ݀ܙܶܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܘܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܘܽܩܥܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܐܘܽܚ̣ܕܽܘܗܝ ܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܘܰܐܝܬܰܘܘܽܗܝ. ܕܶܐܥܿܒܕܺܝܘܗܝ ܨܳܒܿܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ ܬܶܐܘܦܺܝܠܳܘܣ ܘܕܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܐܘܡܰܐܘܳܤ. ܟܰܕ ܫܰܡ݂ܠܺܝܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܘܼܰܡܛܰܘ ܠܐܘܽܪܗܝ ܘܫܼܰܪܺܝܘ ܡܿܫܰܐܠܺܝܢ ܥܰܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܝܼܺܕܰܥ ܗܘܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܰܡܫܰܕܪ̈ܐ ܘܰܥܼܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܶܠܳܐ ܘܫܳܛܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܼܙܰܘܘܽܗܝ ܗܶܢܼܽܘܢ ܡܫܰܕܪ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܰܝܘܳܢܳܐ ܠܶܠܳܐ ܘܪܺܝܪܶܗ ܕܢܿܳܚܶܬ ܥܰܠ ܕܰܩܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܳܢܝܳܐ  ܕܰܡܿܗܰܠܶܟ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܬܦܼܰܠܰܓܘ ܗܘܰܘ ܒܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܫܼܳܛܘܽܗܝ ܐܺܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܘܫܰܒܩܼܽܘܗܝ ܘܰܗܼܦܰܟܘ ܗܘܰܘ ܡܫܰܕܪ̈ܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܼܘ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܼܙܰܘ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܕܰܡܼܰܥ ܘܶܐܬܬܰܢܼܰܚ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܰ݀ܘ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܰܬ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܡܟܰܣܝܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܼܳܗܿ. ܚܰܟܺܝܡܰܐ ܗܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܦܺܝܠܳܣܽܘܦܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܪܚܺܝܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܛܦܼܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܣܼܳܡ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܥܰܠ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܥܰܠ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܤ ܡܰܠܟܳܐ ܘܥܰܠ ܪܘܽܓܙܶܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܫܶܒܝܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܰܚܕܳܪܶܝܗܿ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪܶܝܗܿ. ܘܣܼܳܡ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗܿ. ܘܥܰܠ ܫܡܽܘܢܳܐ ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒ ܕܰܐܣܼܗܶܕܘ ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܘܰܚܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܝܽܘܠܝܰܐܢܳܘܤ ܘܣܼܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܺܐܡܪܳܐ ܘܥܰܠ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܕܶܐܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܡܛܰܘܼ ܠܐܘܽܪܗܝ ܐܺܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܡܛܼܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܕܐܘܽܪܗܝ ܟܰܕ ܐܳܙܿܠ ܗܘܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܚܳܪܳܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܥܬܺܝܪܰܬ ܒܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܬܰܡܳܢ ܕܰܒܼܰܚ ܗܳܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܪܰܘ̈ܪܒܳܢܰܘܗܝ ܠܐܘܽܪܗܝ ܕܢܼܺܝܐܬܽܘܢ ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܘܰܢܕܰܒܚܼܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܘܟܰܕ ܥܰܠܼܘ ܗܘܰܘ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܒܳܗܿ ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܠܳܐ ܐܶܬܪܰܗܰܒܼܘ ܒܢ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܘ ܐܶܫܬܼܓܶܫܘ ܐܶܠܐ ܦܰܢܺܝܼܘ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܚܳܣ ܠܰܢ ܕܟܿܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܗܰ݀ܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܒܼܰܪܢܰܫ. ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܗܘܳܐ ܘܗܳܐ ܣܿܳܓܶܕ ܠܫܿܺܐܕܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܥܠܰܝܢ ܕܢܶܛܥܼܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܦܳܐ ܐܰܘ ܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܕܳܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܘܰܒܢܝ̈ܗܿ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܕܳܡܶܝܗܿ ܐܶܬܼܳܬ ܩܕܳܡ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܗܰ݀ܘ. ܘܶܐܡܼܰܪ ܗܰ݀ܘ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ: ܕܳܡܢܳܐ ܒܿܳܥܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܐܳܘ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܦܰܢܼܝܰܬ ܕܶܝܢ ܗܳܝܿ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܕܰܐܝܿܬܺܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܘܢܶܣܒܼܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܗܰ݀ܘ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܬܘܰܗܼ ܘܶܐܬܕܰܡ݂ܰܪ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܪܳܗܿܛܝܢ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܗܼܦܰܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܐܰܘܼܕܰܥ ܠܡܰܠܟܳܐ ܛܽܘܝܳܒ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܬܚܼܰܡܰܬ ܛܳܒ ܘܶܐܡ݂ܰܪ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܗܳܦܿܶܟ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡܶ݀ܬܢܰܩܰܡ ܐܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܕܶܝܢ ܥܼܰܠ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܝܘܽܒܶܢܝܰܢܳܘܣ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܨܰܠܼܺܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡ ܨܽܘܪܬܳܗ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܫܿܳܗܰܪ ܗܘܳܐ ܘܒܿܳܟܶܐ ܘܶܐܬܼܚܙܺܝ ܠܶܗ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܒܶܢܝܰܢܳܘܣ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܡܿܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܰܚܼܕܺܝ ܗܘܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܚܼܰܝܶܠ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܐܘܽܪܗܳܝ ܫܶܒܼܩܰܬ ܩܶܢܝܳܢܳܗܿ: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܰܦܬܺܝܚܺܝܢ: ܘܢܼܶܦܩܰܬ ܥܰܡ ܪܳܥܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗܿ: ܨܶܝܕ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܢܼܶܬܩܰܛܠܽܘܢ.܀ ܘܠܐ ܫܰܚܠܼܦܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ. ܘܠܳܐ ܚܽܘܒܳܗܿ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܳܗܿ: ܘܦܰܣܶܩܼܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܗܿ: ܟܰܕ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ.܀ ܙܳܕܶܩܿ ܕܢܼܶܬܶܠ ܩܶܢܝܳܢܰܢ: ܘܒܳܬܰܝ̈ܢ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘ ܠܰܢ: ܠܗܳܢܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܢ: ܘܠܐ ܢܫܰܚ̣ܠܶܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ.܀ ܐܘܽܪܗܳܝ ܡܰܠܝܰܬ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܰܡܨܰܒܰܬܬܳܐ ܒܕܘܽܒܳܪ̈ܶܐ: ܥܰܡ ܗܰܘܢܳܐ ܘܥܺܝܪܽܘܬ ܡܰܕܥܳܐ: ܘܒܽܘܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܣܽܘܟܳܠܳܐ.܀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܣܼܪܰܬ ܚܰܨܶܝ̈ܗܿ: ܘܰܒܡܳܪܳܗܿ ܙܟܼܳܬ ܠܟܽܠ ܛܽܘܥܝܰܝ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܗܿ ܒܚܽܘܒܳܐ ܐܶܬܼܬܪܺܝܡ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܒܼܰܪܶܟ ܥܳܡܘܳܪ̈ܶܝܗܿ.܀ ܐܘܽܪܗܳܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܨܿܛܰܒܬܳܐ: ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܒܺܐܙܓܰܕܶܗ ܡܿܶܫܬܰܒܗܪܳܐ: ܒܰܐܕܰܐܝ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ.܀ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܕܳܡܿܝܳܐ ܒܫܽܘܡܳܗܳܐ: ܠܐܘܽܪܶܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܳܘ ܐܘܽܪܗܳܝ ܟܡܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܡܿܰܪ: ܘܰܐܟܿܪܶܙ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܪ̈ܳܡܶܐ.܀ ܕܙܳܟܿܶܐ ܐܢܳܐ ܒܰܐܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܫܿܬܘܽܩ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣܰܝ̈ܟܝ.܀ ܘܟܰܕ ܚ̣ܙܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܶܐܫܬܰܝܼܢܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܬܶܐܛܪ̈ܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܣܺܝܤ ܘܶܐܣܼܬܰܚܰܦ̈ܝ. ܣܠܼܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܰܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝܿ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܥܳܡ̈ܠܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܘܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܼܰܡܠܺܝ. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܐܺܝܬ ܗܼܘܳܬ ܐܰܢܬܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܗܘܼܳܬ ܡܫܰܡܰܗܬܳܐ ܘܢܶܦܼܠܰܬ ܒܳܗܿ ܬܘܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܼܰܨܝܰܬ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܡܶܨܬܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܺܬܐܡ݂ܰܪܝ ܩܕܳܡ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܘܬܶܬܢܼܶܐ ܒܠܶܫܳܢܳܗܿ ܗܺܝܼ ܐܬܟܼܰܚܕܰܬ. ܐܶܬܦܼܰܪܣܰܬ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗܿ ܘܟܼܶܬܒܰܬ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܰܪܛܺܝܣܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܰܝܡ݂ܢܰܬ ܕܢܳܣܿܒܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܘܟܰܕ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܥܿܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܐܶܬܼܳܬ ܗܼܺܝ ܘܢܶܦܼܠܰܬ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܘܼܫܛܰܬ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܰܩܼܠܶܗ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ. ܟܰܕ ܪܰܡܝܳܐ ܗܳܝܿ ܐܰܢܬܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗܿ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܒܿܳܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܘܬܳܒܿܥܳܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܼܨܰܠܐ ܥܠܶܝܗܿ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܫܼܕܳܐ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝܿ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܰܬܚܼܳܗܿ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܘܶܐܫܟܼܚܳܗܿ ܠܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܠܺܝܚܳܐ ܘܠܐ ܦܼܳܫ ܒܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ ܕܗܳܿ݀ܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܫܼܒܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܘܽܨܳܪ̈ܶܝܗܿ. ܘܶܐܬܝܰܗܼܒܰܬ ܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܠܰܐܢܬܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܚܼܳܪܰܬ ܘܰܚܙܳܬ ܕܠܳܐ ܦܼܳܫ ܒܳܗܿ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܚܛܳܗܳܐ. ܫܼܰܪܝܰܬ ܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܘܰܒܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܬܪܰܚ̣ܰܡ ܥܠܶܝܗܿ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܫܼܒܰܩ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܢܶܫܼܬܒܶܩ ܐܳܦ ܗܰ݀ܘ ܕܦܼܳܫ ܒܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܚܛܳܗܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܥܼܢܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܗܿܳܝ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܒܰܪܬܝ ܫܡܰܥܼܝ ܡܶܢܝ ܕܳܐܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܠܶܟܝ. ܐܶܢ ܨܳܒܿܝܳܐ ܐܰܢܬ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗܳܐ ܕܦܼܳܫ ܒܟܰܪܛܺܝܣܳܐ. ܙܶܠܼܝ ܠܶܟܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܐܘܽܪܗܳܝ ܘܬܶܫܟܼܚܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܚܒܺܝܫ ܓܰܒܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܫܕܺܝܗܿ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܘܰܒܼܥܳܝ ܡܶܢܶܗ ܕܰܢܼܨܰܠܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܚܛܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܼܶܡܥܰܬ ܗܳ݀ܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܫܼܶܩܠܰܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܪܕܳܬܼ ܘܰܡܼܛܳܬ ܒܛܽܘܪܳܦܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܰܒܥܰܡܠܳܐ ܘܠܶܐܘܬܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܫܼܕܳܬ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘܬܳܐ ܘܰܩܼܥܬ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܘܶܐܡܼܪܰܬ. ܐܶܬܪ̈ܰܚ̣ܡ ܥܠܰܝ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܫܼܰܕܪܰܢܼܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܝܼܺܕܰܥ ܫܰܪܒܳܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ. ܒܰܪܬܝ ܫܡܰܥܰܝܼܢܝ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܳܗܿ. ܕܶܐܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܘܰܡܚܰܝܒܳܐ. ܗܺܝܼ ܕܶܝܢ ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ ܒܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܬܐ ܘܳܐܡܿܪܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܫܼܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܠܼܺܝ ܥܰܠ ܚܛ̈ܳܗܰܝ ܘܰܒܥܼܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܫܬܒܶܩܘ ܣܽܘܓ̈ܶܐܐ ܕܰܚܛ̈ܗܰܝ. ܘܚܰܕ ܚܛܳܗܳܐ ܐܶܫܼܬܒܶܩ ܒܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܠܼܚܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪܛܺܝܣܳܐ. ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܰܝܿܬ ܘܶܐܫܿܬܰܕܪܶܬ ܥܰܕܰܪܰܝܢܼܝ ܠܺܝ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܰܡܚܰܝܰܒܬܳܐ ܘܠܐ ܬܼܰܣܠܶܐ ܠܰܓܥܳܬܳܗܿ ܕܡܶܣܟܢܬܳܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܦܰܢܼܺܝ ܠܳܗܿ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܰܐܼܠܐ ܢܰܦܫܶܟܝ ܐܳܘ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܗܰ݀ܘ ܕܶܐܬܡܨܺܝ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛ̈ܗܶܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܠܡܶܫܼܒܰܩ ܗܽܘܼ ܡܨܶܐ ܠܡܶܫܼܒܰܩ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܕ ܚܛܳܗܳܐ. ܗܦܽܘܟܝ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܐܰܢܬܬܳܐ ܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܬܶܫܼܟܚܺܝܢ ܠܶܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܝ̈ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܗܰ݀ܘ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥ̈ܕܳܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܦܽܘܩܼܝ ܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܼܶܡܥܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܶܐܡ݂ܰܪ ܠܳܗܿ ܢܼܶܦܠܰܬ ܒܳܗܿ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܘܢܼܶܦܩܰܬ ܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܘܰܪܕܳܬܼ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܘܰܡ݂ܛܳܬ ܠܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܦܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܟܰܕ ܥܶܠܼܰܬ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠܼܬ ܘܗܳܐ ܥܰܪܣܶܗ ܕܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܡܰ݀ܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܶܠܳܝܬܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܰܘܿܒܠܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܤ ܒܙܽܘܝܳܚܳܐ ܘܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܒܒܶܟܝܳܐ. ܘܶܥܼܠܰܬ ܗܼܺܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܳܢܺܝܬܳܐ ܘܢܿܳܨܝܳܐ ܗܼܘܳܬ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܳܐܡܿܪܳܐ. ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܼܕܽܘܢ ܒܶܝܬ ܠܺܝ ܘܠܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܰܨܶܐ ܗܘܰܝܼܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܼܘܽܩ ܘܳܐܦ ܠܗܰ݀ܘ ܚܰܕ ܚܛܳܗܳܐ ܕܦܼܳܫ ܗܘܳܐ ܠܺܝ. ܘܫܼܰܕܰܪܬܰܢܝ ܘܛܰܪܶܦܼܬܳܢܝ ܒܐܘܽܪܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܿܳܨܝܳܐ ܫܼܕܳܬ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܝܘܳܤ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܩܳ݀ܥܝܳܐ ܗܼܘܳܬ ܕܡܰܘܕܝܳܐ ܒܰܚܛ̈ܗܶܐ ܕܺܝܠܳܗܿ. ܘܰܩܼܪܶܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܢܰܣܼܒܳܗܿ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܚ̣ܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܦܼܳܫܰܬ ܒܟܰܪܛܺܝܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܦܰܬܼܚܳܗܿ ܡ݀ܰܢ ܠܟܰܪܛܺܝܣܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܟܼܚܰܬ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܳܗܿ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܩܼܥܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܐܳܘ ܐܰܢܬܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܶܟܝ ܣܰܒܼܝ ܠܶܐܓܰܪܬܶܟܝ ܘܰܚܼܕܳܝ ܕܶܐܫܬܒܶܩܼܘ ܠܶܟܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܘܺܝܼܕܰܥ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܕܺܝܠܗ ܕܪܰܒܳܐ ܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܤ ܐܶܬܼܥܛܺܝܘ ܠܳܗܿ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܘܰܕܢܶܬܺܝܼܕܰܥ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܓܼܶܫ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܺܝܠܺܝܘܳܤ ܐܶܬܬܥܺܝܼܩ ܕܠܐ ܒܰܙܥܽܘܪ ܕܶܐܬܓܰܠܼܙܰܬ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܗ. ܒܪܰܡ ܘܠܳܐ ܐܶܬܓܰܠܼܙܰܬ ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܠܟܽܠ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ. ܘܣܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ. ܒܶܗ ܒܗܰ݀ܘ ܙܰܒܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܽܐܘܪܗܝ. ܘܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܶܐܬܬܥܼܺܝܩ ܣܰܓܺܝ ܘܠܐ ܣܰܝܼܒܰܪ ܐܶܠܐ ܝܰܗܼܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܢܼܦܰܩ ܡܶܢ ܚܒܽܘܫܝܶܗ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܢܦܺܐܫܳܐ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܢܼܚܶܬ ܠܽܐܘܪܗܳܝ ܘܢܿܳܨܶܐ ܥܰܡ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܗܘܽܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܡܰܝܿܬܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܘܽܬܶܗ. ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܥܼܬܰܪܟܽܘܢ. ܚܽܘܼܣܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܬ̈ܟܽܘܢ ܐܳܘ ܕܳܘܰܝ̈ܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗܘ ܕܬܶܙܒܽܘܢ ܠܡܰܠܟܘܽܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܶܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒܳܬ̈ܟܽܘܢ. ܚܼܙܰܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܢܳܣܿܒܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛ̈ܗܶܐ. ܗܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܼܘ ܡܶܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܢܶܦܼܠܳܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܦܰܢܼܺܘ ܠܶܗ. ܕܳܐܘ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܐܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܢܼܦܼܰܪܢܶܣ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܰ݀ܘ ܡܳܐ ܕܝܳܗܿܒܺܝܢܰܢ ܘܦܿܳܪܫܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܼܡܰܥ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܩܢܽܘܡܝ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܢܼܰܘ ܘܳܐܡܿܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܕ ܦܘܽܡ. ܕܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܡܿܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܳܟ ܐܰܒܽܘܢ. ܘܫܼܰܪܺܝܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܦܿܳܪܫܺܝܢ ܘܝܳܗܿܒܺܝܢ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܒܰܪܘܙܰܐ. ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܿܦܰܪܢܶܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܐܠܝ̈ܺܨܶܐ ܘܰܥܼܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܿܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܡ̈ܰܟܶܐܒܶܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܨܳܒܶܝܿܡ ܗܘܳܘ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܢܫܰܡܼܫܽܘܢ ܠܰܐܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܟܰܦܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܼܰܛ ܒܳܗܿ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܶܒܼܪܰܬ ܗ݀ܳܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܶܐܬܼܳܬ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܐܶܙܼܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܰܐܬܪܶܗ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܗܼܦܰܟ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܰܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܰܚܒܘܽܫܝܶܗ ܟܰܕ ܡܰܘܿܕܶܐ ܘܰܡܿܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܩܼܪܶܒ ܘܰܡܼܛܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܢܶܨ̈ܚܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܟܼܬܰܒ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܨܰܠܼܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܢܼܫܰܬ ܟܺܠܳܗܿ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܟܰܕ ܒܿܳܟܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܨܰܠܼܺܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܘܡ݂ܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܒܶܝܬ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܢܶܬܬܣܺܝܼܡ. ܘܰܐܫܼܠܶܡ ܪܽܘܚܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܠܼܰܘܺܝ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܘܽܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܩܠܺܝܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܢܼܫܰܬ ܓܽܘܕܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܘܣܺܝܥܬܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܶܐܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܬܥܼܰܦܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܙܽܘܝܳܚܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܝܿܳܐܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܣܳܡ݂ܘܽܗܝ ܒܩܽܘܡܶܛܪܺܝܳܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܦܼܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܦܩܼܽܘܗܝ ܘܣܳܡ݂ܽܘܗܝ ܠܬܰܚܶܬ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܦܼܳܚ ܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܰܩܿܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܘܽܣܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܗܘܼܳܐ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܚܙܺܝܪܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܒܝܗ̄. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܺܝܠܝܳܘܣ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܶܐ ܘܕܶܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܒܟܽܠ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܽܘܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܰ݀ܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܫܶܠܼܡܰܬ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ.