ܦܘܫܩܐ ܕܥܒܼܕ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܠܣܼܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ

60100 AGnEx (Aphrem on Genesis and Exodus)SUB 0 page 3 line 2Text according to R.M. Tonneau, Sancti Ephraem Syri in Genesim et in Exodum,CSCO 152, Scriptores Syri 71(Louvain: Emprimerie Orientaliste L. Durbecq, 1955). Typographical errorsin the text of Tonneau have been corrected by comparison with the manuscript.  and has no additional subtexts

 

܀ܦܘܫܩܐ

ܕܥܒܼܕ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܠܣܼܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ

 

ܦܘܫܩܐ ܠܡܥܒܕ ܠܣܼܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ ܠܐ ܨܒܿܐ

ܗܘܝܬ܂ ܕܠܐ ܢܗܦܘܟ ܢܬܢܐ ܐܢܝܢ ܗܪܟܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܐܡܪ̈ܐ

ܘܒܡܕܪ̈ܫܐ ܣܝܡܢ ܠܢ܃ ܡܛܘܠ ܕܝܢ ܕܐܬܥܨܝܢܢ ܠܚܘܒܐ

ܕܪ̈ܚܡܐܼ܂ ܗܐ ܥܿܒܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗܝܢ ܒܟܪ̈ܝܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܡܐܡܪ̈ܐ

ܘܒܡܕܪ̈ܫܐ ܒܣܓܝܐܬ̈ܐ ܥܒܝܕܢ ܠܢ܀

ܥܠܬ ܡܟܬܒܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܟܢܐ܂ ܡܛܠ

ܕܓܠܐ ܗܘܼܐ ܒܪܘܝܐ ܒܪܥܝܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡ̈ܝ

ܡܓܕܠܐ܂ ܐܦ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܡܬܟܪ̈ܙܢ ܗܘܝ܂ ܘܡܼܢ

ܡܓܕܠܐ ܬܘܒ ܠܡܘܫܐ ܟܪ̈ܘܙܝܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܒܒ̈ܢܝ ܫܝܡ ܠܐ

ܓܪܕܝܘ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܛܥܘ ܠܗܘܢ ܒܡܨܪܝܢ ܐܦ ܒ̈ܢܝ ܐ‍[‍ܒ‍]‍ܪܡ

ܘܐ‍[‍ܫ‍]‍ܬܘܝܘ ܕܢܗܘܘܢ ܕܠܐ ܐܠܗܿ܂ ܥܡ ܥܠܡܐ ܟܘܠܗ܂

ܘܐܬܢܟܪܝܘ ܬܘܒ ܐܦ ܠܦܘܩ̈ܕܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܒܟܝܢܢ ܩܒܝܥܝܢ ܗܘܘܼ܂

ܘܠܟܝ̈ܢܐ ܕܗܘܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܝ̈ܬܝܐ ܣܡܘ ܗܘܘ܂ ܘܠܒܪ̈ܝܬܐ

ܕܐܬܥܒܕ ܡܢ ܐܠܗ̈ܐ ܟܢܝܘ ܐܢܝܢܼ܂ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܕܒܝܕ

ܡܘܫܐ ܢܬܪܨ ܐܢܝܢ܂ ܠܕܐܬܒܠܒܠ ܒܕܪܗ ܕܡܘܫܐ܂ ܕܕܠܡܐ

ܡܫܕܪ ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܡܘܫܐ ܠܒܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐ܃ ܕܐܝܟܐ

ܕܥܠܬ ܗܘܬ ܛܥܝܘܬܐ ܢ‍[‍ܩ‍]‍ܗܝܗܿ ܒܝܕ ܙܗܪ̈ܝܪܐ ‍[‍ܕܝܕ‍]‍ܥܬܐ

ܫܪܼܝܪܬܐܼ܂ ܥܒܕ ܕܝܢ ܒܐܝܕܗ ܚܝ̈ܠܐ ܘܓܒܪ̈ܘܬܐܼ܂ ܕܠܐ

ܢܬܦܠܓܘܢ ܥܠ ‍[‍ܐܝܠܝܢ‍]‍ ܕܠܡܟܬܒ ܥܬܝܕ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܗܠܝܢ

ܐܢܗ‍[‍ܪܗ‍]‍ ܘ‍[‍ܿܿ‍]‍ ܗܘ‍[‍ܐ‍]‍ ܐܬܡ‍[‍ܫ‍]‍ܚ ܬܘܒ ܐܦ ܙܝܘܐ܂ ܕܙܝܘܐ

ܕܦܪܨܘܦܗ ܢܒܕܩ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܠܥܙܐ ܒܠܫܢܗ܀

ܒܬܪ ܟܝܬ ܚܝ̈ܠܘܗܝ ܕܒܡܨܪܝܢ܂ ܘ‍[‍ܒ‍]‍ܝܡܐ ܘܒܡܕܒܪܐܼ܂ ܟܬܼܒ

ܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ܂ ܕܢܕܥܘܢ ܕܒܙܐܦܐ ܐܝܬ̈‍[‍ܝ‍]‍ܐ

ܡܬܟܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܬܼܒ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܐ ܕܡܢ ‍{‍ܠܐ‍}‍ ܡܕܡ ܐܬܥܒܕ܂

ܘܒܛܘܥܝ‍<‍ܝ‍>‍ ܐܝܟ ܐܠ̈ܗܐ ܡܣܬܓܕܢ ܗܘܝ܂ ܟܬܼܒ ܥܠ ܐܠܗܐܕܚܕ ܗܘܼ ܗܘܿ ܕܐ̈ܠܦܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܥܡܗ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܬܼܒܥܠ ܐܪ̈ܙܝ ܒܪܐ ܕܐܬܪܫܡܘ ܟܕ ܡܬܒܪܝܢ ܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܪܫܼܡܛܘܦܣ̈ܘܗܝ ܕܐܬܬܨܝܪܘ ܒܟ̈ܐܢܐ ܕܩ‍[‍ܕ‍]‍ܡܘܗܝ܂ ܘ‍[‍ܦܠܐ‍]‍ܬܐܘ‍[‍…ܿ‍]‍ܬܐ ܕܐܬܪܡܙ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܚܘܬܪܗ܂ ܟܬܼܒ ܥܠܦܘܩ̈ܕܢܐ ܫܪ̈ܝܪ̈ܐ ܕܐܬܛܥܝܘ܂ ܟܕ ܡܘܣܦ ܐܝܠܝܢ ܕܚܫܚܝܢ ܗܘܘܠܝܠܘܕܘܬܗ ܕܥܡܐ܀ܟܬܼܒ ܗܟܝܠ ܥܠ ܬܘܩܢܐ ܕܐܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ܂ ܕܐܬܒܪܝܘܒܝܕ ܡܨܼܥܝܐܼ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܗ ܘܒܪ ܐܘܡܢܘܬܗ ܕܥܒܘܕܐ܂ܒܗܿܝ ܬܘܒ ܕܐܡܼܪ ܕܗܢܘ ܣܦܪ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܫܡ̈ܝܐ ܘܕܐܪܥܐܼ܂ܦܢܼܐ ܘܐܫܬܥܝ ܐܢܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܪܦܝ܂ ܘܠܐ ܟܬܼܒ ܐܢܝܢܒܬܫܥܝܬܐ ܩܕܡܝܬܐܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܗܘܝܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ܂ܘܥܠ ܥܘܡܪܗܘܢ ܕܒܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܥܠ ܡܐܬܝܗ ܕܚܘܝܐ܂ ܘܥܠܢܟܠܗ܂ ܘܥܠ ܣܥܝܗܘܢ ܕܥܠ ܐܝܠܢܐ ܕܐܬܦܩܕܘ ܡܢܗ܂ ܘܥܠܡܦܩܗܘܢ ܕܡܢ ܬܡܢ ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ܀ܐܡܼܪ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܩܪܒܘ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܘܗܒܝܠ ܘܥܠ ܩܛܠܗܕܗܒܝܠ܂ ܘܥܠ ܠܘ̈ܛܬܐ ܕܐܬܓܙܪ ܥܠ ܩܐܝܢ ܟܕ ܡܬܡܬܚܐܬܫܥܝܬܐ ܕܫܒܥܐ ܕܪ̈ܝܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܡ̈ܠܝ ܠܡܟ ܒܪ ܩܐܝܢܕܠܘܬ ܢܫ̈ܘܗܝ܀ܐܡܼܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܕܡܼܢ ܐܕܡ ܘܠܢܘܚ܀ܐܡܼܪ ܥܠ ܪܘܫܥܐ ܕܦܠܼܚ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܒܕܪܐ ܕܒܝܬܢܘܚ܀ܐܡܼܪ ܥܠ ܬܘܩܢ ܩܒܘܬܐ ܘܫܘܘܙܒܐ ܕܡܼܢ ܟܘܠ ܡܕܡܕܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܦܩܬܗܘܢ ܕܡܼܢ ܩܒܘܬܐ܂ ܘܥܠܩܘܪܒܢܗ ܕܢܘܚܼ܂ ܘܥܠ ܩܫܬܐ ܕܒܥ̈ܢܢܐܼ܂ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗܠܩܝܡܐ ܕܫܠܡܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܟܪܡܐ ܕܢܨܼܒ ܢܘܚ܂ ܘܕܪܘܝ ܘܕܡܼܟܘܐܬܓܠܝ܂ ܘܥܠ ܠܘܛܬܗ ܕܟܢܥܢ ܘܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܠܒ̈ܢܝ 

ܢܘܚ܂ ܘܥܠ ܒܢܝܢ ܡܓܕܠܐ ܘܠܫ̈ܢܐ ܕܚܒܠܘ܂ ܘܕܐܬܒܕܪܘ ܡܼܢ

ܬܡܢ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ ܐܡܼܪ ܥܠ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܕܡܼܢ ܫܝܡ

ܠܐܒܪܗܡ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܦܩܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܡܼܢ ܐܘܪ܂ ܘܥܠ

ܡܫܪܝܗ ܕܒܚܪܢ܂ ܘܡܥܡܪܗ ܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ܂ ܘܥܠ

ܕܐܬܕܒܪܬ ܣܪܐ ܠܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܘܐܬܦܢܝܬ ܒܡܚ̈ܘܬܐ ܕܐܬܝ

ܥܠ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܠܘܛ ܕܡܼܢ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܥܠ

ܫܒܝܗ ܕܥܡ ܣܕܘܡ̈ܝܐ܂ ܘܡܫܬܘܙܒܢܘܬܗ ܕܒܝܕ ܐܒܪܗܡ܂

ܕܐܬܒܪܟ ܡܼܢ ܡܠܟܝܙܕܩܼ܂ ܟܕ ܝܗܼܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐ ܕܟܘܠܗ

ܩܢܝܢܐ ܕܦܨܝ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܙܪܥܗ܂ ܘܥܠ

ܫܘܐܠܗ܂ ܕܢܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܝܪܬ ܙܪܥܗ ܠܐܪܥܐ ܕܣܒܝܣܐ

ܒܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܂ ܘܥܠ ܩܘܪܒܢܗ ܘܩܝܡܐ ܕܫܠܡܐ܂ ܕܒܗ ܒܗܢܐ

ܝܘܡܐ ܐܩܝܡ ܥܡܗ ܐܠܗܐ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܣܪܐ ܘܥܠ ܥܠ ܗܓܪ܂

ܗܿܝ ܕܒܬܪ ܕܒܛܢܬܼ܂ ܙܠܬ ܡܪܬܗܿ ܒܥ̈ܝܢܝܗܿ܂ ܘܨܥܪܬܗܿ ܘܥܪܩܬ܂

ܘܚܙܗܿ ܡܠܐܟܐܼ܂ ܘܐܗܦܟܗܿ ܠܡܫܬܥܒܕܘ ܠܡܪܬܗܿ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܓܙܘܪܬܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗ܂ ܘܕܓܙܪ

ܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܘܠܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܟܠܗܘܢ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܓܠܝܢܐ ܕܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܝܬܿܒ

ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢܐ܂ ܘܥܠ ܡܐܬܝܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐ܂ ܕܐܬܘ

ܒܦܪܨܘܦ ܐܟ̈ܣܢܝܐ܂ ܘܥܠ ܕܡܠܟܘܗܝ ܠܐܝܣܚܩ ܠܣܪܐ܂

ܘܕܓܼܚܟܬ ܗܘܬ ܒܟܪܣܗܿ܀

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܐܙܠܬܗܘܢ ܕܠܣܕܘܡ܂ ܘܥܠ

ܒܥܘܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܕܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܡܥܠܬܗܘܢ ܕܠܒܝܬ

ܠܘܛ܂ ܘܥܠ ܟܘܢܫܐ ܕܣܕܘܡ̈ܝܼܐ܂ ܘܡܦܩܗ ܕܠܘܛ ܘܕܒܢ̈ܬܗ

ܘܥܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܩܒܠܘ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܒܡܪܚܘܬܗܘܢ܀

 

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܠܘܛ ܕܐܫܩܝ ܠܐܒܘܗܝܢ

ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܐܒܝܡܠܟ ܕܕܒܪܗܿ ܠܣܪܐ ܘܕܠܐܫܒܩܗ ܐܠܗܐ ܠܡܬܩܪܒܘ ܠܗܿ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܐܝܣܚܩ܂ ܘܓܙܘܪܬܗ ܘܚܣܝܠܘܬܗ܂ܘܥܠ ܡܦܩܗܿ ܕܐܡܬܐ܂ ܘܕܒܪܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܓܚܼܟ ܗܘܐ ܒܒܪܗܿܕܚܐܪܬܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ܃ ܐܡܼܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܐܒܝܡܠܟ ܥܡܐܒܪܗܡ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܢܣܝܘܢܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܥܠ ܡܣܩܗܕܐܝܣܚܩ ܕܥܠ ܥܠܬܐ܂ ܘܥܠ ܦܘܨܝܗ ܕܡܼܢ ܫܡܝܐ܂ ܘܥܠܕܟܪܐ ܕܒܐܝܠܢܐܼ܂ ܕܗܘܼܐ ܠܕܒܚܐ ܚܠܦܘܗܝ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܘܬܗܿ ܕܣܪܐ܂ ܘܩܒܘܪܬܗܿܕܒܡܥܪܬܐ ܥܦܝܦܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܚܝܡ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܘܡܬܐ ܕܐܘܡܝ ܐܒܪܗܡ ܠܐܠܝܥܙܪ܂ܘܥܠ ܡܐܙܠܬܗ ܕܠܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ܂ ܘܥܠ ܨܠܘܬܗ ܕܥܒܕܐ ܕܥܠܒܪܐ܂ ܘܥܠ ܡܐܬܝܗܿ ܕܪܦܩܐ ܕܠܒܝܬ ܐܒܪܗܡ܂ ܕܬܗܘܐܐܢܬܬܐ ܠܐܝܣܚܩ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܥܩܪܘܬܗܿ ܕܪܦܩܐ܂ ܘܕܨܠܝ ܐܝܣܚܩܘܒܼܛܢܬ܂ ܘܕܫܐܠܬ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܘܐܬܐܡܪ ܠܗܿ܂ ܕܬܪ̈ܝܢܥܡ̈ܡܝܢ ܒܡ̈ܥܝܟܝ܂ ܘܪܒܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܙܥܘܪܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܥܣܘ ܕܐܙܕܒܿܢܬ ܠܝܥܩܘܒ܂ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܡܿܠܟܐ ܕܦܠܝܫܬܝܐܥܡ ܐܝܣܚܩ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܩܝܡ ܥܡ ܐܒܪܗܡ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܕܐܝܟܢܐ ܚܠܨ ܐ‍[‍ܢܝ‍]‍ܢ ܝܥܩܘܒ ܒܡܼܠܟܐܕܐܡܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܥܣܘ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܚܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܕܠܒܝܬ ܠܒܢ܂ ܘܥܠܚܙܘܐ ܕܣܒܠܬܐ ܕܚܿܙܐ ܗܘܐ ܟܕ ܕܡܟ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܡܟܪ ܠܗ ܚܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܼܢ ܨܒܝܢܗܼ܂ܘܐܫܬܟܚ ܢܣܿܒ ܬܠܬ ܐܚܪ̈ܢܝܢ ܕܠܐ ܡܼܢ ܨܒܝܢܗ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܬܦܢܝܢܘܬܗ ܕܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܥܠܡܐܬܝܗ ܕܠܒܢ ܒܪܘܓܙܐ܂ ܘܕܟܠܝܗܝ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܢܒܐܫܠܗ܂ ܘܥܠ ܩܝܡܗܘܢ ܕܫܠܡܐ ܕܒܛܘܪܐ ܕܓܠܥܕ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܫܪܝܬܐ ܕܡܠܐ̈ܟܐ ܕܦܓܥܼܬܒܗ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܕܫܠܡܐ ܕܫܕܪ ܠܘܬ ܥܣܘ܂ܘܥܠ ܩܘܪܒܢܐ ܕܫܕܪ ܩܕܡܘܗܝ ܠܥܣܘ܂ ܘܥܠ ܬܟܬܘܫܗ ܕܥܡܡܠܐܟܐ܂ ܘܕܩܪܒ ܠܚܪܘܬܗ ܘܫܢܝܬ܂ ܘܥܠ ܕܚܕܝ ܒܗ ܥܣܘܐܚܘܗܝ ܘܩܒܠܗ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܫܪܝܗ ܕܒܫܟܝܡ܂ ܘܥܠ ܩܛܝܪܐܕܕܒܪܗܿ ܠܚܬܗܘܢ ܘܕܚܪܒܘܗܿ ܒܛ‍[‍ܟ‍]‍ܢܐ ܠܟܠܗܿ ܩܪܝܬܐ܂ܘܐܬܒܐܫ ܠܐܒܘܗܘܢ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܘܬܗܿ ܕܪܚܝܠ ܕܥܠ ܓܢܒ ܐܦܪܬ܂ܘܥܠ ܡܐܬܝܗ ܕܝܥܩܘܒ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܥܠ ܡܘܬܗ ܕܐܝܣܚܩܘܩܒܘܪܬܗ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܬܘܠܕ̈ܬܗ ܕܥܣܘ܂ ܘܥܠ ܡ̈ܠܟܐܕܐܡܠܟܘ ܒܐܕܘܡ ܩܕܡ ܕܢܡܠܟ ܡܿܠܟܐ ܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܚܠܡ̈ܝ ܝܘܣܦ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܣܒܗܿ ܕܬܡܪ܂ ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܚܛܝܦܐܕܓܒܪ̈ܝܗܿ܂ ܘܕܢܟܠܬܗ ܘܓܢܒܬܗ ܠܝܗܘܕܐ܂ ܘܕܚܝܒܗܿ ܠܢܘܪܐܒܫܘܪܝܐ ܕܕܝܢܗ܂ ܘܗܦܼܟ ܙܟܝ ܘܐܘܪܒܗܿ ܝܬܝܪ ܡܢܗ ܒܫܘܠܡܐܕܕܝܢܗ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܫܬܕܪܢܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܕܠܘܬ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ܘܥܠ ܫܕܝܗ ܕܠܓܘܒܐ܂ ܘܡܙܕܒܢܢܘܬܗ ܕܠܥܪ̈ܒܝܐ܂ ܘܡܚܬܗܕܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܥܪܘܩܝܗ ܕܡܼܢ ܡܪܬܗ܂ ܘܡܦܠܗ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܘܦܫܪ ܚܠܡ̈ܘܗܝ ܕܠܥܒ̈ܕܝ ܦܪܥܘܢ ܐܦ ܠܗ ܠܦܪܥܘܢ ܘܥܠܪܒܘܬܐ ܕܩܒܼܠ܂ ܘܥܒܘܪܐ ܕܚܡܼܠ ܒܫܒܥ ܫܢ̈ܝܐ ܕܣܒܥܐ܂ܘܥܠ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܕܟܢܫ ܒܫ̈ܢܝܐ ܕܟܦܢܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܕܠܘܬܗ܂ ܘܥܠܕܐܬܟܣܝ ܡܢܗܘܢ ܘܫܢܼܩ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܬܓܠܝ ܠܗܘܢ ܘܢܫܩܐܢܘܢ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܕܣܒܪܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܝܘܣܦ܂ܘܥܠ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫ̈ܢ ܕܢܚܼܬ ܥܡܗ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܥܠ ܡܦܩܗ ܕܝܘܣܦܕܠܐܘܪܥ ܐܒܘܗܝ܂ ܘܕܐܥܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܘܒܪܟܗܠܦܪܥܘܢ܂ ܘܕܐܘܬܒ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܒܫܘܦܪܗܿ ܕܐܪܥܐܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܕܙܒܢܗܿ ܠܟܘܠܗ܂ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܠܦܪܥܘܢ ܠܒܪܡܼܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܟܘܡܪ̈ܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܟܘܪܗܢܐ ܕܝܥܩܘܒ ܘܥܠ ܒܘܪ̈ܟܬܐܕܒܪܟ ܠܒܢ̈ܝ ܝܘܣܦ܂ ܘܐܘܪܒ ܠܐܦܪܝܡ ܙܥܘܪܐ܂ ܡܼܢ ܡܢܫܐܐܚܘܗܝ ܩܫܝܫܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܒܪܟ ܝܥܩܘܒ ܠܒܢ̈ܘܗܝ܂ܘܕܟܕ ܫܠܡ ܡܠ̈ܘܗܝ ܦܫܼܛ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܒܥܪܣܐ ܘܐܬܟܢܫ ܠܘܬܥܡܗ܀ ܘܕܐܣܩܗ ܝܘܣܦ ܘܩܒܪܗ ܐܝܟܐ ܕܩܒܝܪ ܐܒܪܗܡܘܐܝܣܚܩ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܥܠ ܕܐܘܡܝܠܐܚܘ̈ܗܝ ܕܢܣܩܘܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܥܡܗܘܢ ܠܐܪܥܐܕܝܪܬܘܬܗܘܢ܀ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܟܬܒ ܡܘܫܐ ܒܣܼܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܒܪܝܬܐ܂ܘܒܪܝܫ ܡܠ̈ܘܗܝ ܐܡܼܪ ܗܟܢܐ܀ܒܪܫܝܬ ܠܡ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܝܬ ܫܡܝܐ ܘܝܬ ܐܪܥܐ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܩܢܘܡܗܼ ܕܫܡܝܐ ܘܩܢܘܡܗܿ ܕܐܪܥܐ܃ ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫܢܣܒܪ ܕܐܝܬ ܒܥ̈ܒܕܐ ܕܐܫܬܬ ܝܘ̈ܡܐ ܬܘܪܓܡܐ܂ ܘܠܐܫܠܝܛ ܕܢܐܡܪ ܕܒܪܡܙܐ ܗܘܝ܂ ܗܠܝܢ ܕܠܝܘܡ̈ܬܐ ܗܘܝ܂ ܐܦܠܐܕܢܐܡܪ ܕܫܡ̈ܗܐ ܐܢܘܢ ܣܦܝ̈ܩܐ܂ ܐܘ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܝܕܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܐܬܪܡܙ ܠܢ܂ ܐܠܐ ܢܕܥ ܕܐܝܟܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐܕܐܬܒܪܝܘ ܒܪܫܝܬ܂ ܒܫܪܪܐ ܫܡܝܐ ܐܢܘܢ ܘܐܪܥܐܼ܂ ܘܠܐܗܘܼܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܒܫܡ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܐܬܟܢܝ ܠܼܢ܂ ܐܦܫܪܟܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܘܕܬܘܩ̈ܢܐ ܕܡܼܢ ܒܬܪܟܼܢ܂ ܠܘ ܟܘ̈ܢܝܐ ܐܢܘܢܣܦ̈ܝܩܐ܂ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܗܼܘ ܕܟܝܢܝ̈ܗܘܢ ܢܩܝܦܝܢ ܠܟܘ̈ܢܝܐܕܫܡ̈ܗܝܡܘܢ܀ܒܪܫܝܬ ܠܡ ܒܼܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܗܪܟܐܦܫܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܥܡ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐܐܚܪܝܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܬܒܪܝ܂ ܘܐܦ ܟܝܢ̈ܐ ܓܝܪ ܕܒܗ ܒܝܘܡܐܐܬܒܪܝܘܼ܂ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܥܡܗܘܢ ܐܬܒܪܝܘܐܡܿܪ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܕܠܡܐ ܫܡܗ̈ܝܗܘܢ ܕܟܝ̈ܢܐܡܼܢ ܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ ܢܩܫܫ ܗܘܼܐ܂ ܗܐ ܗܟܝܠ ܐܬܚܙܝܬܼ܂ ܕܫܡܝܐܘܐܪܥܐܼ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘܘ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܡܝܐܘܪܘܚܐ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܘܐܦܠܐ ܢܘܪܐ ܘܢܘܗܪܐ ܐܘ ܚܫܘܟܐܐܬܟܝܢܘ܂ ܕܛܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܡܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܒܪܝܬܐܐܢܘܢ ܕܡܼܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܐ ܗܘܘ ܐܝ̈ܬܝܐܼ܂ ܕܠܘܡܼܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܢܘܢ܀ܒܬܪ ܗܕܐ ܐܡܼܪ܂ ܠܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܼܢ ܐܪܩܝܥܐ ܘܠܥܠ܂ܐܠܐܼ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܪܩܝܥܐ ܠܐܪܥܐ ܕܒܓܘ ܥܘܒܐ܂ܗܼܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܐܟܬܒ ܠܢ܂ ܟܕ ܠܐ ܗܘܼܐ ܟܠܗܝܢ ܐܟܬܒܠܢ܂ ܥܠ ܪ̈ܘܚܢܐ ܓܝܪ ܕܒܗ ܕܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܐܬܒܪܝܘ ܠܐܐܟܬܒ ܠܢ܀ܡܟܬܒ ܗܟܝܠ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܬܘܗ ܘܒܘܗ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܫܗܝܐ ܗܘܬ ܘܨܕܝܐ܂ ܘܗܕܐ ܕܢܚܘܐ ܕܐܦ ܫܗܝܐܘܨܕܝܐ ܩܫܝܫ ܗܼܘ ܡܼܢ ܟܝ̈ܢܐ܂ ܠܘ ܕܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܫܗܝܐܘܨܕܝܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ܂ ܐܠܐ ܕܒܗܢܐ ܕܠܝܬܘܗܼܝ܂ ܐܪܥܐ ܗܿܝܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܬܝܕܥܐ܂ ܕܠܚܘܕܝܗܿ ܕܠܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܂ ܘܚܘܝܕܚܘܪܒܐ ܘܨܕܝܐ ܟܡܐ ܕܗܼܘ ܥܕܢܐ ܩܕܝܡ ܗܼܘ ܠܟܝ̈ܢܐܕܐܬܒܪܝܘ ܡܼܢ ܒܬܪܗ ܕܥܕܢܐ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒ ܐܦ ܥܠܝܗܘܢܕܟܝ̈ܢܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܂ ܚܫܘܟܐ ܠܡ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܬܗܘܡܐ܂ܬܗܘܡܐ ܕܝܢ ܕܡ̈ܝܐ ܒܗܿ ܒܫܥܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܕܐܝܟܢܐܕܝܢ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܦܢ ܒܗܢܐܝܘܡܐ ܘܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܼܐܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܐܟܬܒ ܠܢ ܘܐܦ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܀ܢܩܒܠ ܕܝܢ ܕܗܫܐ ܒܪܝܬܗ ܕܬܗܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܬܟܬܒ ܠܢ܂ܟܕ ܡܕܟܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܠܦ ܡܢܗ ܕܡܘܫܐ܂ ܐܦ ܕܐܝܟܢܐܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܀ܚܫܘܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܐ̈ܦܝ ܬܗܘܡܐܼ܂ ܐܝܬ ܕܛܠܠܐ ܕܫܡܝܐܣܝܡܝܢ ܠܗ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܪܩܝܥܐ ܐܬܒܪܝ ܒܝܘܡܐܩܕܡܝܐܼ ܫܦܝܪ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܫܡܝܐ ܕܝܢ ܥ̈ܠܝܐ ܐܢܗܘܕܠܪܩܝܥܐ ܕܡܝܢܼ܂ ܡܕܝܢ ܚܫܘܟܐ ܥܒܝܐ܂ ܐܝܬ ܒܝܬ ܫܡܝܐ ܠܫܡܝܐ܂ܠܘ ܓܝܪ ܢܘܗܪܐ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܩܒܥ ܬܡܢ܂ ܕܢܪܕܘܦ ܒܝܕܙܠܝܩܘܼܗܝ ܠܚܫܘܟܐ ܕܬܡܢ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܫܡܝܐܠܫܡܝܐ ܢܗܝܪܐ ܗܘ܂ ܐܝܟ ܕܣ̈ܗܕܝܢ ܚܙܩܝܐܠ ܘܦܘܠܘܣܘܐܣܛܦܢܘܣ܂ ܫܡܝܐ ܟܝܬ ܕܒܢܘܗܪܗܘܢ ܠܚܫܘܟܐ ܪܕܦܝܢܗܘܘ܂ ܐܝܟܢܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܬܗܘܡܐ ܦܪܣܝܢ ܗܘܘ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܘܠ ܕܐܬܒܪܝ܂ ܐܢ ܟܬܝܒܐ ܒܪܝܬܗ ܘܐܢܠܐ ܟܬܝܒܐ܂ ܒܗܘܢ ܗܼܘ ܒܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܟܥܢ̈ܢܐ ܒܗ ܗܼܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܝ܂ ܐܝܟܕܒܪܝܐ ܗܘܬ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܥܡ ܪܘܚܐ܂ ܘܠܐ ܐܟܬܒ ܠܢ ܥܠܢܘܪܐ ܐܝܟ ܕܐܟܬܒ ܥܠ ܪܘܚܐ܀ ܗܟܢ ܒܪ̈ܝܢ ܗܘܝ ܥ̈ܢܢܐܥܡ ܬܗܘܡܐܼ܂ ܟܕ ܠܐ ܐܟܬܒ ܥܠ ܥ̈ܢܢܐ ܕܐܬܒܪܝ ܥܡܬܗܘܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܟܬܼܒ ܒܪܝܬܗܿ ܕܢܘܪܐ ܥܡ ܕܪܘܚܐ܂ܒܫܥܐ ܕܟܬܼܒ ܠܢ ܒܪܝܬܗܿ ܕܪܘܚܐ܀ܘܿܠܐ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܕܡܼ܂ ܒܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ ܢܬܝܕܥ ܠܗܫܘܪܝܐ܂ ‍{‍ܘܐܢ‍}‍‍<‍ܗܟܢ‍>‍ ܥܡ ܬܗܘܡܐ ܐܬܒܪܝ ܥܢ̈ܢܐ܃ ܗܠܝܢ ܕܟܡܐܙܒ̈ܢܝܢ܂ ܡܢܗ ܕܬܗܘܡܐ ܐܬܝܠܕ ܗܘܝ܀ ܐܦ ܐܠܝܐ ܓܝܪ ܥܢܢܐܕܣܿܠܩܐ ܡܼܢ ܝܡܐ ܚܼܙܐ ܗܘܼܐ܀ ܐܦ ܫܠܝܡܘܢ ܬܘܒ ܐܡܼܪ܂ܕܒܐܝܕܥܬܗ ܐܬܒ̈ܙܥܘ ܬܗ̈ܘܡܐ܂ ܘܥ̈ܢܢܐ ܪܣܼ ܛܠܐ܂ ܠܘܕܝܢ ܡܛܘܠ ܩܢܘܡܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܒ̈ܥܝܢ ܗܘܝ܂ ܕܒܗܕܐܕܘܟܬܐ ܢܬܒܪ̈ܝܢ ܗܘܝ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܕܠܬܫܡܫܬܐ ܕܠܠܝܐܩܕܡܝܐ ܥܒ‍<‍ܝ‍>‍ܕܢ ܗܘܝ܂ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܝ܂ ܒܗܼܘ ܓܝܪܛܘܦܣܐ ܕܦܪܣ ܥܢ̈ܢܐ ܒܡܨܪܝܢܼ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܬܠܬܐ ܠ̈ܝܠܘܢܼܦܪ̈ܝܣܢ ܗܘܝ ܥܢ̈ܢܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܒܪܝܬܐܼ܂ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐܘܒܐܝܡܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܐܬܓܠܓ ܗܘܼܝ܂ ܠܐܡܬܒܥܐ ܗܘܐ ܢܗܝܪܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܿܦܩܗܘܼܐ ܕܢܚܐ ܕܫܡܝܐ ܥ̈ܠܝܐܿ܂ ܠܡܡܠܝܘ ܕܘܟܬ ܢܗܝܪܐܕܐܬܒܪܝ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

 

 

ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܠܡ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐܼ܂ ܐܬܒܪܝ ܠܗ ܪܩܝܥܐܒܪܡܫܐ ܬܪܝܢܐ܂ ܘܫܡܫ ܠܗ ܡܼܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ ܛܠܠܗ ܠܠܝ̈ܠܘܬܐܕܡܼܢ ܒܬܪܟܢ܀ܐܬܒܪܝܘ ܗܟܝܠ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܒܪܡܫܗ ܕܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ܂ܘܥܡܗ ܕܬܗܘܡܐ ܕܐܬܒܪܝ܂ ܐܬܒܪܝ ܠܗܝܢ ܥܢ̈ܢܐ ܗܠܝܢ܂ܕܒܦܪܣܗܝܢ ܐܬܝܠܕ ܠܠܝܐ ܫܐܝܠܐ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܡܫ ܛܠܠܗܝܢܬܪܬܥܣܪܐ ܫܥ̈ܝܢ܂ ܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܬܚܘܬܝܗܝܢ܃ ܘܪܕܦܗܠܛܠܠܗܝܢ܂ ܗܿܘ ܕܠܠܝܐ ܟܠܗ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܦܪܝܣ ܗܘܼܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܚܫܘܟܐ ܕܦܪܝܣ ܗܘܼܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝܬܗܘܡܐܼ܂ ܬܘܒ ܐܡܼܪ܂ ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܚܦܐ ܗܘܬܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܕܩܪܗܿ ܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ܂ܘܡܼܢ ܗܕܐ ܕܐܡܼܪ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬܼ܂ ܐܢܫ̈ܝܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐܣܝܡܝܢ ܠܗܿ܂ ܘܠܥܒܘܕܘܬܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐܟܬܝܒܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܠܗܿ܂ ܐܠܐ ܡܗ̈ܝܡܢܐ ܠܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐܕܡ̈ܝܢ ܡܚܝܢܝܢ ܠܗܿ܂ ܕܒܐܝܠܝܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܝܪܢ ܥܠܝܗܼ܂ܠܗܿܘ ܟܝܢܐ ܡܫܘܬܦܝܢ ܠܗܿ܂ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܫܡ̈ܗܐܼ܂ܪܘܚܐ ܥܒܘܕܬܐ ܕܢܣܝܡܘܢܗܿ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ܀ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܫܬܐܼ܂ ܡܕܝܒܐ ܗܘܬܠܗ ܠܫܐܘܠ܂ ܘܕܐܡܝܪ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ܂ ܡܢܐ ܓܝܪ ܗܘܼܐܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܥܠ ܡܝ̈ܐ ܡܪܚܦܐ ܗܘܬ܂ܐܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܟܬܝܒ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ ܥܠ ܡܝ̈ܐ܂ ܡܕܡܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܗܘܼܐ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܘܠܕܘ ܡܝ̈ܐܪܚܫܐ ܘܦܪܚܬܐ܃ ܪܘܚܐ ܥܠ ܡ̈ܝܐ ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܡܪܚܦܐܗܘܬ܂ ܘܡܿܢ ܢܐܡܪ ܕܠܥܒܘܕܘܬܐ ܡܫܘܬܦܐ ܗܘܬ܂ ܗܿܝܐܝܕܐ ܕܐܦܢ ܡܪܚܦܐ ܗܘܬ ܐܡܪ ܟܬܒܐܼ܂ ܐܠܐ ܕܗܘܼܐܡܕܡ ܡܼܢ ܡ̈ܝܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ ܠܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܝܟܢܐܕܝܢ ܕܡܼܢ ܬܫܡܫܬܗܝܢ ܗܼܘ ܕܥܢ̈ܢܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢܛܠܠܗ ܕܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܐܬܕܪܟܬ ܠܢ ܒܪܝܬܗܝܢ ܕܥܢ̈ܢܐܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܒܝܕ ܬܫܡܫܬܗܿ ܕܪܘܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝܡܫܒܗܿ܂ ܨܒܼܐ ܡܘܫܐ ܠܡܘܕܥܘܬܢ ܒܪܝܬܗܿ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪܕܥ̈ܢܢܐ ܕܠܐ ܛܠܠܐ ܠܝܬ ܐܢܝܢܼ܂ ܘܐܦ ܪܘܚܐ ܕܠܐ ܡܫܒܐܠܝܬܝܗܿ܂ ܒܬܫܡܫܬܗܝܢ ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܠܢ܂ ܗܠܝܢ ܕܕܠܐܗܟܢ ܠܐ ܡܨܝ̈ܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܠܢ܂ ܪܘܚܐ ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܢܫܒܐ ܗܘܬܼ܂ܡܛܠ ܕܠܗܕܐ ܗܘܼ ܒܪܝܐ ܗܘܬ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܫܒܬ ܘܚܘܝܬܒܪܝܬܗܿ ܒܝܕ ܬܫܡܫܬܗܿ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܗܦܟܬ ܘܫܠܝܬܒܗ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܃ ܐܝܟ ܕܦܢܝ ܥܢ̈ܢܐ ܘܐܬܒܕܪ ܒܗܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܘܥܠ ܚܫܘܟܐܘܬܗܘܡܐ ܘܪܘܚܐ ܕܗܘܘ ܒܫܘܪܝܗ ܕܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܦܢܼܐܠܗ ܬܘܒ ܕܢܐܡܪ ܐܦ ܥܠ ܢܗܝܪܐ ܕܗܼܘܐ ܒܨܦܪܗܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܀ ܒܫܘܠܡ ܬܪܬܥܣܪܐ ܗܟܝܠ ܫܥ̈ܝܢ ܕܠܠܝܐܼ܂ܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܒܝܬ ܥܢ̈ܢܐ ܠܡ̈ܝܐ܂ ܘܪܕܦܗ ܠܛܠܠܐ ܕܥܢ̈ܢܐ܃ܕܥܠ ܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܘܡܚܫܟ ܗܘܼܐ܂ ܢܝܣܢ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܝܪܚܐܩܕܡܝܐ܂ ܗܿܘ ܕܠܠܝܗ ܘܐܝܡܡܗ ܫܘܐ ܗܼܘ ܡܢܝܢܐ ܕܫܥ̈ܘܗܝ܀ܩܘܝ ܕܝܢ ܐܦ ܢܘܗܪܐ ܡܘܫܚܬ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܥ̈ܝܢ܂ ܕܢܐܚܘܕܐܦ ܝܘܡܐ ܝܘܡܐ ܕܫܥ̈ܘܗܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܚܼܕ ܚܫܘܟܐ ܟܝܠܐܘܛܘܪܐ ܕܥܕܢܗ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܢܘܗܪܐ ܘܥ̈ܢܢܐ ‍{‍ܡ‍}‍‍<‍ܒ‍>‍ܛܪܦ ܬܡܪܐܐܬܒܪܝܘܼ܂ ܐܠܐ ܐܝܡܡܗ ܐܦ ܠܠܝܗ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܠܬܪܬܥܣܪܐ ܬܪܬܥܣܪܐ ܫܥ̈ܝܢ ܐܫܬܠܡ ܗܘܐ܀ܢܘܗܪܐ ܗܟܝܠ ܐܝܟ ܥܪܦܠܐ ܢܗܝܪܬܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐܐܝܬ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܢܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܐܘܐܝܟ ܥܡܘܕܐ ܕܡܢܗܪ ܗܘܐ ܒܡܕܒܪܐ ܠܥܡܐ ܐܝܬܘܗܝܗܘܐܼ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܪܕܦܗ ܠܚܫܘܟܐܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܟܘܠܐ ܩܪܝܡ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܐܘ ܒܩܢܘܡܗܐܘ ܒܝܕ ܕܢܚܗ ܒܡܠܐ ܟܘܠܐ ܢܦܪܘܣ ܗܘܐ܂ ܢܘܗܪܐ ܗܘܼܐܟܝܬ܂ ܫܪܝܐ ܕܒܟܠ ܙܪܝܩ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܩܒܝܥ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܚܫܘܟܐܕܒܟܠ ܡܟܦܪ ܗܘܼܐ ܟܕ ܠܐ ܪܕܐ ܗܘܐ܂ ܒܥܕܢ ܡܐܙܠܗܗܼܘ ܓܝܪ ܘܡܐܬܝܗ ܪܕܐ ܗܘܼܐ܂ ܕܒܡܐܙܠܗ ܫܘܠܛܢܐܠܠܠܝܐ ܢܬܝܗܒ ܗܘܼܐ܂ ܘܒܡܐܬܝܗ ܫܘܠܡܐ ܠܫܘܠܛܢܗܢܗܘܐ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܡܫ ܕܢܚܗ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܕܠܐ ܐܝܟܠܐ ܡܕܡ ܢܗܦܘܟ ܗܘܐ ܠܗ ܠܠܐ ܡܕܡ܂ ܝܬܝܪ ܕܐܣܗܕ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ܂ ܟܕ ܐܦ ܥܠ ܥܒ̈ܕܐ ܕܩܕܡܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܐܡܼܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܛܒ ܫܦܝܪ̈ܝܢ ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ܂ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܫܘܪܝܐ ܟܕ ܗܘܝܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡܠܐ ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܗܘܼܐ ܡܢܗܘܢܟܠ ܡܕܡ܂ ܐܡܪܗ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܠܟܠ ܕܐܬܥܒܕ ܓܝܪ ܥܡ ܟܘܠܕܐܬܒܪܝ ܒܫܬܬ ܝܘܡ̈ܐ܂ ܚܒܼܫ ܠܓܘ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܒܝܘܡܐܫܬܝܬܝܐ܂ ܕܚܼܙܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܕܥܒܼܕ ܘܗܐ ܛܒ ܫܦܝܪ܂ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܫܦܝܪ ܐܬܒܪܝ ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܫܡܫ ܒܕܢܚܗܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܘܫܡܫ ܬܘܒ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܠܒܛܢܐ ܘܠܝܠܕܬܐܕܟܠ ܡܕܡ ܕܡܘܥܝܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܒܬܠܝܬܝܐ܂ ܘܗܘܼܐ ܫܡܫܐܒܐܪܩܝܥܐ܂ ܕܢܒܫܠ ܠܡܕܡ ܕܒܝܕ ܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܼܥܐܗܘܼܐ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܕܝܢ ܕܡܢܗ ܕܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܐ܂ ܘܐܦ ܡܼܢܢܘܪܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܐܬܬܩܢ ܗܘܼܐ ܫܡܫܐܕܗܘܼܐ ܒܐܪܩܝܥܐ܂ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘܟ̈ܒܐ܂ ܗܘܘ ܠܡ ܡܢܗܕܝܠܗ ܕܢܘܗܪܐ ܩܕܡܝܐ܀ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܫܡܫܐ ܕܐܫܬܠܛ ܥܠ ܐܝܡܡܐ܂ ܥܡ ܗܿܝܕܡܢܗܪ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ܃ ܐܦ ܡܒܫܠܘ ܡܒܫܠ ܠܗܘܢ ܠܦܐܪ̈ܝܗܿܕܐܪܥܐܼ܂ ܐܦ ܣܗܪܐ ܕܐܫܬܠܛ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܡܦܟܗ ܗܘܼ ܠܗܠܥܘܙܗ ܕܠܠܝܐ ܒܝܕ ܕܢܚܗܼ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܘܥܝܘ ܠܡ ܡܘܥܐܐܝܟ ܟܝܢܗ ܩܕܡܝܐ ܠܦܐܪ̈ܐ ܘܠܐܕܫ̈ܐ܂ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ‍{‍ܝܥܩܘܒ‍}‍‍<‍ܡܘܫܐ‍>‍ܒܒܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܕܡܼܢ ܐܒܐ ܠܡ ܕܡܘܥܐ ܣܗܪܐ܂ ܥܡ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܕܝܢ ܕܡܛܠܬܗܝܢ ܢܘܗܪܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠܡܘܥ̈ܝܬܐ ܗܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܿܪܝܢ ܕܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ܟܕ ܕܝܢ ܐܦܩܬ ܒܗ ܐܪܥܐ ܟܠ ܡܕܡ ܠܡ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܟܢܗܼܘ ܗܘܼܐ܂ ܘܢܘܗܪܐ ܒܛܘܦܣܗ ܒܪܒܝܥܝܐ ܕܒܣܗܪܐ ܐܝܟܕܒܢܘܗܪܐ ܢܗܘܐ ܫܘܪܝ ܟܘܠ ܦܐܪ̈ܝܢ܂ ܘܒܝܕ ܫܡܫܐ ܬܘܒܼ܂ܢܗܘܐ ܒܘܫܠܐ ܕܟܠ ܐܕܫ̈ܝܢ܀ܒܝܕ ܢܘܗܪܐ ܗܟܝܠ ܘܒܝܕ ܡܝ̈ܐܼ܂ ܐܘܥܝܬ ܐܪܥܐܟܘܠ ܡܕܡܼ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܕܕܠܐ ܗܠܝܢ ܡܫܟܚ ܗܘܼܐ ܐܠܗܐܠܡܘܥܝܘ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܡܕܡܼ܂ ܐܠܐ ܗܢܐ ܨܒܝܢܐ ܗܘܼܐܠܗ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܠܝܬ ܡܼܢ ܟܘܠ ܕܐܬܒܪܝ ܥܠ ܐܪܥܐ܃ ܕܠܐܠܦܘܪܣܗ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܘܠܬܫܡܫܬܗ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܀ܡܝ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐܫܬܝܬ ܐܪܥܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܠܘ ܡ̈ܠܝܚܐܗܘܘ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܬܗܘܡܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܗܘܘ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐ܂ ܒܝܡܡ̈ܝܗܘܢܗܘ ܓܝܪ ܡܠܚܘ ܡܝ̈ܐ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܠܐܡܠܝܚܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܓܝܪ ܠܫܩܘܬܐ ܕܐܪܥܐ ܒܡܠܐ ܟܠܗܿܐܪܥܐ ܫܠܝܚܝܢ ܗܘܘ ܒܣܝ̈ܡܐ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܒܬܠܝܬܝܐܠܝܡܡ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܡܠܚܘ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ ܡܛܠ ܟܢܝܫܘܬܗܘܢ܂ܘܕܢܩܒܠܘܢ ܠܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܥܐܠܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܘܣܦܘܢ܂ܡܣܬ ܬܘܪܣܝܗ ܗܘ ܓܝܪ ܕܝܡܐ ܟܝܠܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܢܚܬܝܢܠܗ܂ ܕܠܐ ܓܝܪ ܢܝܒܫܗ ܚܘܡܗ ܕܫܡܫܐ ܢܚܿܬܝܢ ܠܗ ܢܗܪ̈ܘܬܐ܂ܘܕܠܐ ܢܣܓܐ ܠܗ ܘܢܣܩ ܢܚܦܝܗܿ ܠܐܪܥܐ܂ ܒܠܥܐ ܠܗܘܢܡܠܝܚܘܬܗ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܠܐ ܡܕܡ ܗܦܟܝܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ܂ܒܝܕ ܕܡܠܝܚܘܬܗ ܗܼܘ ܕܝܡܐ ܒܠܥܐ ܠܗܘܢ ܠܢܗܪ̈ܘܬܐ܀ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܕܥܡ ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܐܬܒܪܝܘܝܡ̈ܡܐ ܘܟܣܝܢ ܗܘܘ ܒܡ̈ܝܐ܂ ܐܦ ܟܕ ܢܗܘܘܢ ܝܡ̈ܡܐܡܪ̈ܝܪܝܢܼ܂ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܪ̈ܝܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܝܟܢܐܓܝܪ ܕܒܛܘܦܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐ ܘܟܣܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐܕܝܢ ܐܫܟܚܘ ܠܡܗܦܟ ܠܟܝܢܗܘܢ ܡܪܝܪܐ܂ ܠܡ̈ܝܐ ܒܣܝ̈ܡܐܕܛܘܦܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܪܘ ܐܘܙܝ̈ܬܐ ܘܟܠ ܡܘ̈ܥܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܬܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ܂ ܐܘܕܒܝܬ ܢܘܚ ܘܕܥܡܗܘܼܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܫܬܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ܀ ܐܦܢܓܝܪ ܟܠ ܡܐܟܠܝܢ ܠܗ ܘܠܕܥܡܗ ܦܩܼܕ ܠܗ ܠܡܥܠܘ܂ ܡܛܠܕܡܐܟܘܠܬܐ ܡܼܢ ܕܘܟ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܼ܂ ܐܠܐ ܡܝ̈ܐ ܠܡܥܠܘܠܐ ܐܦܣ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܒܪ ܡܼܢ ܩܒܘܬܐܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܫܩܘܬܐ ܕܥ̈ܠܝܠܝ ܠܩܒܘܬܐ܀ ܐܝܟ ܕܠܐ ܗܟܝܠܡܠܝܚܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܕܛܘܦܢܐ ܟܕ ܚܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܝܡ̈ܡܐܒܓܘܗܘܢܼ܂ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܪܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܕܐܬܟܢܫܘܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ܂ ܐܦܢ ܝܡ̈ܡܐ ܕܬܚܘܬܝܗܘܢ ܡܪܝܪܝܢ ܗܘܘ܀ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܕܟܘܢܫ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܩܕܝܡ ܠܗܿܝ ܡܠܬܐܕܐܡܪܬ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܡ̈ܝܐ ܘܬܬܚܙܐ ܝܒܝܫܬܐܼ܂ ܘܐܦ ܝܡ̈ܡܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܂ ܥܕܡܐ ܠܥܕܢܐ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐܕܠܟܢܫܐ ܕܡܝ̈ܐ ܩܪܐ ܝܡ̈ܡܐ܂ ܥܡܗ ܗܟܝܠ ܕܫܡܐ ܕܩܒܠܘܐܫܬܚܠܦܘ܂ ܘܒܗ ܒܐܬܪܗܘܢ ܐܬܼܘ ܠܡܠܝܚܘܬܐ ܕܩܒܠܘܡܼܢ ܐܬܪܗܘܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܦ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܬܪܗܘܢܼ܂ܒܗ ܗܼܘ ܒܗܿܘ ܥܕܢ ܕܐܡܼܪ ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢܐܬܥܡܩ ܗܼܘܐ܂ ܐܘ ܟܝܬ ܐܪܥܐ ܕܝܡܐ ܐܬܬܚܬܝܬ ܡܼܢܐܪܥܐ ܠܡܩܒܠܘ ܒܓܘܗܿ ܡ̈ܝܝ ܢܦܫܗܿ܂ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܝܬ ܗܘܘ܂ ܐܘ ܡ̈ܝܐ ܒܠܥܘ ܚܕܕܐ ܕܬܣܦܩܠܗܘܢ ܕܘܟܬܐܼ܂ ܐܘ ܕܘܟܬ ܝܡܐ ܣܦܕܬ ܘܗܘܼܐ ܒܗܿ ܥܘܡܩܐܥܫܝܢܐ܂ ܘܪܗܛܘ ܠܗܿ ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܡܝ̈ܐ ܠܨܠܝܗܘܢ܂ ܐܦܢܓܝܪ ܨܒܝܢ ܐܠܗܐ ܡܟܢܫ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܼ܂ ܐܠܐܼ ܒܗܿ ܒܒܪܝܬܗܿܕܐܪܥܐ ܐܬܦܬܚ ܬܪܥܐ ܠܡ̈ܝܐ ܕܠܚܕܐ ܕܘܟܐ ܢܬܟܢܫܘܢܗܘܘ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܒܟܘܢܫ ܡܝ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܬ̈ܢܝܢܐ ܐܫܬܟܚܐܬܪܐ ܕܩܒܐ ܡܼܢ ܒܠܝ ܕܠܝܬ ܕܘܟܬܐ ܕܢܦܩܘܢ ܡܢܗܿ܂ܗܟܢܐ ܒܟܠ ܡܛܪ̈ܝܢ ܘܫ̈ܦܥܝܢ ܢܦܩܝܢ ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܠܝܡܡ̈ܝܗܘܢ܂ܒܫܒ̈ܝܠܐ ܘܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܼܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܕܪܫ ܠܗܘܢ܀ܐܦ ܡܝ̈ܐ ܬܘܒ ܥ̈ܠܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐܐܬܦܪܫܘ ܡܼܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܒܝܕ ܪܩܝܥܐ ܕܗܘܼܐ ܒܝܢܝܗܘܢܼ܂ܒܣܝ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܠܚܘܒܝܡܡ̈ܝܗܘܢ ܒܬܠܝܬܝܐ܂ ܐܠܐ ܗܿܢܘܢ ܕܦܪܫܘ ܡܢܗܘܢܒܬܪܝܢܐ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܠܝܚܝܼܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܣܪ̈ܝܢ܂ ܠܘܓܝܪ ܥܠ ܐܪܥܐ ܣܝܡܝܢ ܕܢܣܪܘܢ܂ ܘܠܘ ܗܕܐ ܐܐܪܡܫܡܫܐ ܬܡܢ ܕܢܘܠܕܘܢ ܘܕܢܪܚܫܘܢ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܢܗܪ̈ܘܬܐܪܡܝܢ ܒܗܘܢ ܕܠܐ ܢܚܣܪܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܬܡܢ ܫܡܫܐܕܡܚܡ ܠܗܘܢ ܕܢܚܣܪܘܢ܂ ܠܛܠܐ ܗܼܘ ܕܒܘܪܟܬܐ ܦܫܘܼ܂ܘܠܢܣ̈ܟܐ ܕܪܘܓܙܐ ܐܬܢܛܪܘ܀ܠܐ ܕܝܢ ܦܗܿܝܢ ܡܝ̈ܐ ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܩܝܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܬܘܩܢܐ ܒܠܐܬܘܩܢܐ ܠܐ ܦܗܿܐ܂ ܘܡܕܡ ܟܠܐ ܡܕܡ ܠܐ ܙܐܿܥ܂ ܡܕܡ ܓܝܪܕܒܠܐ ܡܕܡ ܡܬܒܪܐܼ܂ ܩܿܢܐ ܠܗ ܒܗܿ ܒܒܪܝܬܗ ܟܘܠ ܡܕܡ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܢܙܘܥ ܘܕܢܣܩ ܘܢܚܘܬ ܒܓܘ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܒܪܝܒܗ܀ ܠܡ̈ܝܐ ܗܟܝܠ ܥ̈ܠܝܐܼ܂ ܠܐ ܡܕܡ ܟܪܝܟ ܠܗܘܢ܂ ܘܠܐܡܫܟܚܝܢ ܕܢܨܛܠܘܢ ܐܘ ܢܦܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܕܡܕܒܗ ܢܨܛܠܘܢ ܐܘ ܢܦܗܘܢ܀ܫܡܝܐ ܟܝܬ ܘܐܪܥܐ܂ ܘܢܘܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܡ̈ܝܐܼ܂ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܐܝܟ ܕܣܗܼܕ ܟܬܒܐ܂ ܢܘܗܪܐ ܕܝܢܕܗܘܼܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܡܢܒܬܪܟܢ܂ ܡܢ ܡܕܡ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡܗܿܘܝܢ ܗܘܝ܂ ܐܡܼܪ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܢܘܪܐܕܝܢ ܘܡ̈ܝܐ ܘܪܘܚܐ܂ ܐܦܢ ܠܐ ܟܬܝܒ ܥܠܝܗܘܢ ܕܐܬܒܪܝܘ܂ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܐܡܝܪ ܕܐܬܥܒܕܘ܂ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܟܝܠܗܘܘܼ܂ ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܕܗܘܘ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܪܝ ܕܢܥܒܕ ܡܼܢ ܡܕܡ܂ ܟܬܒܼ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐܕܢܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܂ ܘܐܢ ܐܡܼܪ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐܬܢܝ̈ܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ܂ ܐܠܐ ܩܕܝܡܐ ܗܼܝ ܗܿܝ ܕܢܪܚܫܘܢ ܡ̈ܝܐܪܚܫܐ܂ ܗܠܝܢ ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܚܡܫ ܒܪ̈ܝܢ ܐܬܒܪܝ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ܂ܘܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܗܘܼܝ܂ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡܐܬܥܒܕ ܗܘܝ܀ܐܦ ܢܘܪܐ ܒܗ ܗܼܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒܪܝܬ܂ ܘܐܦܢܢܗܘܐ ܕܠܐ ܟܬܝܒܐ ܕܐܬܒܪܝܬ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܐܚܪܢܐܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܠܝܬܝܗܿ܂ ܥܡ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܗܿܒܗ ܐܬܒܪܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܩܕܡܐ ܗܿܝ ܕܗܼܝ ܠܗܿ ܠܐܐܝܬܝܗܿ܂ ܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܗܘܼܐ ܠܗܿ ܥܠܬܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܬܝܗܿ܂ܕܒܐܪܥܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܟܝܢܐ ܣܗܕ܂ ܕܥܡܗܿ ܕܝܢ ܕܐܪܥܐܠܐ ܐܬܒܪܝܬܼ܂ ܟܬܒܐ ܡܚܬܡ܂ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܒܪܫܝܬ ܒܪܐܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܀ ܬܦܘܫ ܗܟܝܠ ܘܐܦ ܢܘܪܐ ܟܕܠܝܬܝܗܿ ܥܡ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܦܢ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܘܪܘܚܐ ܘܥܢ̈ܢܐܐܬܦܩܕ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܠܡܝ̈ܐ ܕܒܟܠ ܥܕܢ ܡܼܢ ܓܘ ܥܘܒ̈ܝܗܘܢܢܗܘܘܢ ܡܘܠܕܝܢ ܠܗܿ܀ܐܦ ܚܫܘܟܐ ܠܐ ܐܝܬܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܒܪܝܬܐ܂

ܕܛܠܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܟܬܒܐ ܡܚܿܘܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܩܕܡ

ܫܡܝܐ ܘܠܐ ܒܬܪ ܥܢ̈ܢܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܂ ܕܥܡܗܝܢ ܗܼܘܕܥ̈ܢܢܐܼ܂ ܡܼܢ ܥ̈ܢܢܐ ܐܬܝܠܕ ܗܘܼܐ܂ ܒܐܚܪܝܢ ܗܼܘ ܓܝܪ ܩܐܡܐܦ ܗܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܩܢܘܡܐ ܕܢܦܫܗ ܠܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܗܿܘܕܩܐܡ ܒܗ ܢܥܒܪ܂ ܐܦ ܚܫܘܟܐ ܥܡܗ ܘܐܟܘܬܗ ܥܿܒܪ܂ ܡܿܢܕܝܢ ܕܒܚܒܪܗ ܕܥܿܒܪ ܡܬܒܛܠܼ܂ ܗܢܐ ‍{‍ܚܒܪ‍}‍‍<‍ܟܒܪ‍>‍ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ܕܐܚܪܝܢ ܗܼܘ ܗܘܐܼ ܠܗ ܥܠܬܐ ܕܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ܚܫܘܟܐ ܕܝܢ ܕܠܥ̈ܢܢܐ ܘܠܪܩܝܥܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܘܠܢܗܝܪܐܩܕܡܝܐ ܘܠܫܡܫܐ ܠܝܬܘܗܝܼ܂ ܐܝܟܢܐ ܢܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝܠܢܦܫܗ܂ ܗܿܘ ܕܚܕ ܒܦܪܣܗ ܡܘܠܕ ܠܗ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܒܝܕ ܕܢܚܗܡܛܠܩ ܠܗ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܚܕ ܒܿܪܐ ܘܡܝܬܐ ܠܗ ܠܡܕܡ܂ ܘܐܚܪܝܢܡܗܦܟ ܠܗ ܠܠܐ ܡܕܡ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬܝܐ ܗܼܘ܂ ܕܗܐ ܥ̈ܢܢܐܘܐܪܩܝܥܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܫܘܪܝܐ ܐܘܠܕܘܗܝ܂ ܘܢܘܗܪܐܕܐܬܒܪܝ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܓܡܪܗ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܒܪܝܬܐܒܪܬܗ ܘܚܒܪܬܗܿ ܛܠܩܬܗ܂ ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܼܢ ܗܝܕܝܢ ܘܠܟܐ ܒܗܿܒܗܿܝ ܫܥܐ ܠܡܬܚܙܝܢܘܬܐ ܡܝܬܝܐ ܠܗ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܒܗܿܘܥܕܢܐ ܕܦܢܐ ܠܠܐ ܡܕܡ܂ ܠܠܐ ܡܕܡ ܡܗܦܟܐ ܠܗ܂ ܗܢܐܬܚܝܬ ܩܛܝܪܐ ܗܼܘ ܕܡܫܪܐ ܘܡܚܙܩ ܠܗ܂ ܘܐܢ ܒܪ̈ܝܬܐܡܝ̈ܬܝܢ ܘܡܥܒܪ̈ܢ ܠܗܼ܂ ܒܪܝܬܐ ܗܼܘ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܕܛܠܠܐ ܗܼܘܕܐܪܩܝܥܐ܂ ܘܡܘܦܝܢܐ ܗܼܘ ܩܕܡ ܐܚܪܬܐ܂ ܕܡܬܛܠܩܢܐ ܗܼܘܩܕܡ ܫܡܫܐ܂ ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܡܫܥܒܕ ܠܒܪ̈ܝܬܐ܂ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܣܩܘܒܠܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܣܝܡܝܢ ܠܗ܂ ܘܠܐܝܢܐ ܕܐܦܠܐܩܢܘܡ ܢܦܫܗ ܐܝܬ ܠܗ܂ ܐܝܬܝܐ ܕܡܼܢ ܢܦܫܗ ܥܒܕܝܢ ܠܗ܀ܘܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܥܒ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ܫܪܝ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܥܒ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܒܬܪܝܢܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪܗܟܢܐ܃ ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܐܪܩܝܥܐ ܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ܂ܘܢܗܘܐ ܦܿܪܫ ܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܕܠܬܚܬ ܡܼܢ ܐܪܩܝܥܐ ܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐ܂ܕܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܩܝܥܐ܂ ܐܪܩܝܥܐ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬ ܡܝ̈ܐܼ܂ ܡܼܢܡܝ̈ܐ ܐܬܪܩܥ ܗܘܼܐ܂ ܒܟܡܐ ܕܦܪ̈ܝܣܝܢ ܡܝ̈ܐ ܥܠ ܐ̈ܦܝܐܪܥܐ ܒܡܫܘܚܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܒܗܘܝܗܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܪܥܐ ܓܝܪ ܘܡ̈ܝܐ ܘܢܘܪܐܬܚܘܬܘܗܝ ܐܝܬ ܗܘܘ܂ ܘܡ̈ܝܐ ܘܪܘܚܐ ܘܚܫܘܟܐ ܬܘܒܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܬ ܗܘܘ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܠܗܢܐ ܕܐܝܟ ܥܘܠܐܒܒܝܬܗ ܒܓܘ ܗܢܐ ܥܘܒܐ ܚܒܝܫ ܗܘܼܐ܂ ܐܚܪ̈ܢܐ ܠܗܢܐܕܡܨܥܬ ܟܠ ܡܕܡ ܐܬܒܪܝ܂ ܥܘܒܐ ܕܟܠ ܡܕܡ ܣܝܡܝܢ ܠܗ܀ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܡܨܥܬ ܟܘܠ ܐܬܒܪܝ ܐܪܩܝܥܐܼ܂ ܢܘܗܪܐܘܚܫܘܟܐ ܘܪܘܚܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܠܥܠ ܡܼܢ ܐܪܩܝܥܐ܂ ܟܕ ܡܬܒܪܐܠܥܠ ܡܢܗ ܕܐܪܩܝܥܐ ܐܬܚܒܫܘ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܒܠܠܝܐ ܗܘܐ܂ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܕܦܫܘ ܬܡܼܢ܂ ܐܦ ܚܫܘܟܐ ܘܪܘܚܐ ܦܫܘ ܬܡܢ܂ܘܐܢ ܬܘܒ ܒܐܝܡܡܐ ܗܘܼܐ ܥܡ ܡܝ̈ܐ ܬܘܒ ܢܘܗܪܐܘܪܘܚܐ ܫܪܟܘ ܗܘܘ ܬܡܢ܂ ܘܐܢ ܬܡܢ ܦܫܘܼ܂ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܡܬܝ ܡܕܝܢ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܘܐܢ ܬܘܒ ܠܐܦܫܘ ܬܡܢ܂ ܘܐܝܟܢ ܐܬܗܦܟܘ ܘܗܘܘ ܬܚܘܬܘܗܝ܂ ܟܝ̈ܢܐܗܿܢܘܢ ܕܟܕ ܡܬܒܪܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܗܘܘ܀ܐܪܩܝܥܐ ܕܝܢ ܒܪܡܫܗ ܗܼܘ ܕܠܠܝܐ ܬܪܝܢܐ ܐܬܒܪܝܗܘܐ܂ ܐܝܟ ܫܡܝܐ ܕܗܘܘ ܒܪܡܫܗ ܕܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܥܡܗܕܝܢ ܕܗܘܝܗ ܕܐܪܩܝܥܐܼ܂ ܗܘܼܐ ܠܗ ܛܘܠܩܐ ܕܡܫܟܢ ܥ̈ܢܢܐܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܕܘܟܬ ܪܩܝܥܐ ܫܡܫ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܝܬܢܘܗܪܐ ܠܚܫܘܟܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܚܫܟܐ ܦܫ ܠܥܠܡܢܗ܂ ܡܛܠ ܕܛܠܠ ܥ̈ܢܢܐ ܥܡ ܥ̈ܢܢܐ ܕܐܬܩܼܦܠ܂ ܐܬܩܦܠܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܗܢܐ ܢܘܗܪܐ ܦܫ ܬܡܢ܂ ܡܛܠܕܐܫܬܠܡ ܗܘܐ ܠܗ ܟܝܠܐ ܕܫ̈ܥܘܗܝ ܘܥܡܕ ܗܘܐ ܠܗ ܒܡ̈ܝܐܕܬܚܘܬܘܗܝ܀ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܪܘܚܐ ܦܫܬ ܬܡܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬܬܡܢ܂ ܒܠܠܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܐܡܪ ܕܡܪܚܦܐ ܗܘܬ܂ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܠܠܝܐ ܬܪܝܢܐ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐܕܢܫܒܐ ܗܘܬ ܐܬܒܪܝ ܐܪܩܝܥܐܼ܂ ܒܥܬܐ ܗܘܬ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܟܕܡܬܒܪܐ ܐܪܩܝܥܐ ܠܐ ܟܬܝܒ ܕܢܫܒܐ ܗܘܬ܂ ܡܢܘ ܢܐܡܪܕܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܬܡܢ ܪܘܚܐ܂ ܟܕ ܟܬܒܐ ܠܐ ܐܡܼܪ ܕܐܝܬܝܗܿܗܘܬ܀ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܪܚܦܬ ܪܘܚܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܚܘܝܬܒܝܕ ܡܫܒܗܿ ܬܫܡܫܬܗܿ ܘܦܢܬ ܠܫܠܝܘܬܗܿ܂ ܟܢ ܗܼܘ ܗܘܼܐܐܪܩܝܥܐܼ܂ ܐܬܝܕܥܬ ܗܟܝܠ܂ ܕܠܐ ܠܥܠ ܦܫܿܬ ܘܠܐ ܠܬܚܬ ܢܚܬܬ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܬܬܒܥܐ ܒܐܬܪܐ ܐܘ ܒܕܘܟܬܐ܂ܗܿܝ ܕܩܢܘܡ ܢܦܫܗܿ ܒܥܕܢ ܬܫܡܫܬܗܿ ܗܼܘ ܐܝܬ ܠܗܿ܂ ܘܥܡܫܘܠܡܐ ܕܬܫܡܫܬܗܿ ܗܘܝܐ ܡܘܦܝܢܘܬܐ ܕܢܫܒܗܿ܂ ܬܠܬ ܓܝܪܗܘܝ ܠܗܿ ܠܪܘܚܐ ܒܝܘܡܐ ܕܒܪܝܬܗܿ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܐܬܒܪܝܬܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ܂ ܘܢܫܒܬ ܒܡܕܡ ܘܒܓܘ ܡܕܡ܂ ܘܐܬܗܦܟܬܘܐܬܓܢܙܬ ܒܓܘ ܫܠܝܘܬܗܿ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܗܘܝ ܗܠܝܢ ܬܠܬܝܗܝܢ ܠܪܘܚܐܼ܂ ܟܢ ܐܬܒܪܝܐܪܩܝܥܐ ܒܪܡܫܗ ܕܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܣܠܩ ܥܡܗܡܕܡ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫ ܠܥܠ ܡܢܗ ܡܕܡ܂ ܒܝܬ ܡ̈ܝܐ ܗܘ ܓܝܪܠܡܝ̈ܐ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗ ܠܡܦܪܫܘ ܦܪܫ ܗܘܐ܂ ܘܠܘ ܒܝܬܢܘܗܪܐ ܠܪܘܚܐ ܘܠܚܫܘܟܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܬܦܩܕ ܠܗ܀ܢܘܗܪܐ ܗܟܝܠ ܒܠܠܝܐ ܩܕܡܝܐ ܠܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܒܠܠܝܐܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܘܕܬܠܬܐܼ܂ ܒܡ̈ܝܐ ܕܬܚܝܬ ܐܪܩܝܥܐ ܥܡܿܕ ܗܘܼܐ܂ܘܢܒܓ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ܂ ܒܠܠܝܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܡ̈ܝܐܠܚܕܐ ܕܘܟܐ܂ ܡܬܬܩܢܘ ܐܡܪܝܢ ܕܐܬܬܩܢ ܗܘܐ ܘܗܘܼܐ܂ܡܢܗ ܘܡܢ ܢܘܪܐ ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܘܟܘ̈ܟܒܐ܂ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐܬܘܒ ܐܬܦܠܓܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܣܗܪܐ ܓܝܪ ܒܡܥܪܒܝܗܕܪܩܝܥܐ ܩܡ ܗܘܼܐ܂ ܘܫܡܫܐ ܒܡܕܢܚܝܗ܂ ܘܟܘ̈ܟܒܐ ܐܙܕܪܩܘܘܣܕܪܘ ܒܗܿ ܒܫܥܐ ܒܟܠܗ ܐܪܩܝܥܐ܀ܐܦܢ ܕܝܢ ܥܠ ܢܗܝܪܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܡܼܪܐܠܗܐ ܕܛܒ ܫܦܝܪܼ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܐܪܩܝܥܐ ܕܗܘܐ ܒܝܘܡܐܬܪܝܢܐ ܗܕܐ ܠܐ ܐܡܼܪ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܡܠܝܗܘܼܐ ܐܪܩܝܥܐ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܒܬܘܩܢܗ܂ ܘܠܐ ܒܬܨܒܝܬܗ܂ܗܘܬ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܡܢ ܒܪܘܝܐ ܥܕ ܗܿܘܝܢ ܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܕܡܐܕܐܨܛܒܬ ܒܫܡܫܐ ܘܒܣܗܪܐ ܘܒܟ̈ܘܟܒܐ܂ ܘܐܬܦܟܗ ܥܘܙܐܕܚܫܟܗ ܒܢܗܝܪ̈ܐ ܕܡܢܗܪܝܢ ܒܗܼ܂ ܟܢ ܢܐܡܪ ܐܦ ܥܠܘܗܝܐܝܟ ܕܥܠ ܚܒܪܗ ܕܛܒ ܫܦܝܪ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܐܪܩܝܥܐ ܕܗܘܐ ܒܬܪܝܢܐܼ܂ ܦܢܼܐܬܘܒ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܟܘܢܫ ܡܝ̈ܐ܂ ܘܥܠ ܬܕܐܐ ܘܐܝ̈ܠܢܐܕܐܦܩܬ ܐܪܥܐ ܒܬܠܝܬܝܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܡܐܠܗܐܼ܂ ܢܬܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐ ܡܼܢ ܬܚܝܬ ܫܡܝܐ ܠܐܬܪܐ ܚܕܘܬܬܚܙܐ ܝܒܝܫܬܐ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܢܬܟܢܫܘܢ ܡܝ̈ܐܠܐܬܪܐ ܚܕ܂ ܐܝܕܝܥܐܼ܂ ܕܐܪܥܐ ܗܼܘ ܫܩܝܠܐ ܠܗܘܢܠܝܡ̈ܡܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܥܠ ܠܐ ܡܕܡ ܩܝܡܝܢܬܗ̈ܘܡܐ܀ ܐܦܢ ܕܝܢ ܡܝ̈ܐ ܥܡܗܿ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ ܒܠܠܝܐܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘܼ܂ ܐܠܐ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܐܬܢܓܒܗܘܝ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܗܘܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢܼ܂ ܦܩܼܕ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐܒܨܦܪܐ ܠܡܦܩܘ ܬܕܐܐ ܘܥܣܒܐ ܕܟܠ ܓܢܣ܂ ܘܗܟܢ ܐܦܐܝ̈ܠܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܟܠ ܦܐܪ̈ܝܢ܂ ܥܣ̈ܒܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܒܒܪܝܬܗܘܢܒܢ̈ܝ ܫܥܐ ܗܘܘܼ܂ ܒܚܙܬܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܝܪ̈ܚܐ ܗܘܘ܂ ܘܗܟܢ ܐܝ̈ܠܢܐ܂ܘܐܦܢ ܒܡܘܥܝܬܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܝܘܡܐ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܒܡܫܡܠܝܘܬܗܘܢܘܒܦܐܪ̈ܐ ܕܒܣ̈ܘܟܝܗܘܢ ܒܛܢܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܐܝܟ ܒܢ̈ܝ ܫܢ̈ܝܐܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܀ ܥܣܒܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܡܬܒܥܐ ܗܘܼܐܠܡܐܟܘܠܬܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ܂ ܕܐܬܒܪܝ ܡܼܢ ܒܬܪ ܬܪ̈ܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢܐܬܛܝܒ ܗܘܼܐ܂ ܘܦܪ̈ܝܟܬܐ ܕܢܗܘܝ̈ܢ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܕܒܝܬܐܕܡ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ ܐܪܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܡܫܬܕܝܢܗܘܘ ܐܬܥܬܕ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܟܘܢܫ ܡ̈ܝܐ ܘܥܠ ܡܘܥ̈ܝܬܐ ܕܐܪܥܐܕܒܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܐܬܒܪܝܘܒܐܪܩܝܥܐ ܘܐܡܼܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐܼ܂ ܢܗܘܘܢܢܗܝܪ̈ܐ ܒܐܪܩܝܥܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܠܡܦܪܫ ܒܝܬ ܐܝܡܡܐ ܠܠܠܝܐ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܫܬܠܛܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠ ܐܝܡܡܐܼ܂ ܘܐܚܪܢܐܥܠ ܠܠܝܐ܀ܘܕܐܡܼܪ ܕܢܗܘܘܢ ܠܐܬܘ̈ܬܐܼ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܥ̈ܕܢܐ܂ ܘܕܢܗܘܘܢܠܙܒ̈ܢܐܼ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܕܩܝܛܐ ܘܕܣܬܘܐ܂ ܘܕܢܗܘܘܢ ܠܝܘܡ̈ܬܐܗܿܢܘܢ ܕܡܬܬܟܝܠܝܢ ܒܕܢܚܗ ܘܒܥܪܒܗ ܕܫܡܫܐ܂ ܘܕܢܗܘܘܢܠܫ̈ܢܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܪܟܒܢ ܡܢ ܝܘ̈ܡܝ ܫܡܫܐ ܘܝܪ̈ܚܘܗܝ ܕܣܗܪܐ܀ܐܡܼܪ ܟܝܬ ܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܬܪ̈ܝܢ ܢܗܝܪ̈ܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐ܂ ܢܗܝܪܐܪܒܐ ܠܫܘܠܛܢܗ ܕܐܝܡܡܐ܂ ܘܢܗܝܪܐ ܙܥܘܪܐ ܠܫܘܠܛܢܗܕܠܠܝܐ ܘܟܘ̈ܟܒܐ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܫܘܪܝ ܥܒ̈ܕܐ ܕܩܕܡ ܝܘܡܐܪܒܝܥܝܐ ܪܡܫܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܬܘܩܢ ܥܒ̈ܕܐ ܕܝܘܡܐ ܐܪܒܝܥܝܐܨܦܪܐ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܫܬܠܡ ܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ܂ ܒܗܿܝܕܐܡܼܪ ܕܗܘܐ ܪܡܫܐ ܘܗܘܐ ܨܦܪܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ܂ܠܐ ܒܿܪܐ ܗܘܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܕܕܠܡܐܠܠܝܐ ܠܐܝܡܡܐ ܢܫܬܚܠܦ ܗܘܼܐ܂ ܘܨܦܪܐ ܡܼܢ ܪܡܫܐܢܬܩܫܫ ܗܘܐ܀ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܝܘ̈ܡܬܐ ܒܛܟܣܐ ܕܐܬܒܪܝ ܝܘܡܐܩܕܡܝܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܦ ܝܘܡܐ ܐܪܒܝܥܝܐ ܠܠܝܗ ܗܼܘܐܝܟ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܩܕܝܡ ܗܘܐ ܠܐܝܡܡܗ܂ ܘܐܢ ܪܡܫܗ ܡܼܢܨܦܪܗ ܩܫܝܫ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܡܕܝܢ ܐܬܒܪܝܘ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܪܡܫܐܼ܂ܐܠܐ ܒܥܕܢܐ ܕܨܦܪܐ܂ ܕܢܐܡܪ ܓܝܪ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܒܪܝܒܪܡܫܐ ܘܐܚܪܝܢ ܒܨܦܪܐܼ܂ ܠܐ ܡܪܦܝܐ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܢܗܘܘܢܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܘܕܥܒܕ ܐܠܗܐ ܬܪ̈ܝܢ ܢܗܝܪ̈ܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐ܂ ܐܢ ܟܝܬܪ̈ܘܪܒܐ ܗܘܘ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܘܒܨܦܪܐ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܡܕܝܢ ܫܡܫܐܒܡܕܢܚܐ ܩܐܡ ܗܘܐ܂ ܘܣܗܪܐ ܠܩܘܒܠܗ ܒܡܥܪܒܐ܂ܡܥܡܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܡܬܚܬܝ ܫܡܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܕܘܟܬ ܡܦܩܗܕܥܠ ܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐܼ܂ ܡܥܠܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܣܗܪܐ܂ ܡܛܠܕܒܕܘܟܬܐ ܕܩܐܡ ܒܝܘܡ ܚܡܫܥܣܪܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܂ܒܥܕܢܐ ܟܝܬ ܕܐܬܚܙܝ ܫܡܫܐ ܠܐܪܥܐܼ܂ ܚܙܘ ܢܗܝܪ̈ܐ ܚܕܕܐܘܟܢ ܥܡܼܕ ܗܘܐ ܣܗܪܐ܂ ܡܢ ܕܘܟܬ ܣܗܪܐ ܟܝܬ ܘܡܼܢܪܒܘܬܗ ܘܡܢܗܪܢܘܬܗ ܐܝܕܝܥ ܕܒܪ ܚܡܫܬܥܣܪ ܗܘܐܝܘ̈ܡܝܢ ܟܕ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܀ܐܝܟ ܕܩܫܝܫܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܝ̈ܠܢܐ ܘܡܘ̈ܥܝܬܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐܘܦܪܚܬܐ ܐܦ ܒܪܢܫܐ ܘܛܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܩܫ̈ܝܫܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܝܟܕܡܼܢ ܚܙܬܐ ܕܗܕ̈ܡܝܗܘܢ ܘܕܩܢܘܡ̈ܝܗܘܢ܂ ܛܠܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢܡܛܠ ܫܥܬܐ ܘܥܕܢܐ ܕܒܪܝܬܗܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܣܗܪܐܩܫܝܫ ܗܘܐ ܘܛܠܐ ܗܘܐ܂ ܛܠܐ ܗܘܐ ܕܒܪ ܫܥܐ ܗܘܐ܂ܩܫܝܫ ܗܘܐ ܕܝܢ ܕܐܝܟ ܕܒܝܘܡ ܚܡܫܥܣܪܐ ܡܫܡܠܝ ܗܘܐ܀ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܪ ܝܘܡܐ ܐܘ ܒܪ ܬܪ̈ܝܢ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܠܐܡܢܗܪ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܘܠ ܩܪܝܒܘܬܗ ܕܠܫܡܫܐܼ܂ ܐܦ ܠܐܡܬܚܙܝܘ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ܂ ܘܕܢܬܒܪܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܐܪܒܥܐ

ܝܘ̈ܡܝܢ ܐܦܢ ܡܬܚܙܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܡܢܗܪ ܗܘܐ܂

ܘܡܬܕܓܠܐ ܗܘܬ ܗܿܝ ܕܒܪܐ ܐܠܗܐ ܬܪ̈ܝܢ ܢܗܝܪ̈ܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐܼ܂ܥܡ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܢܗܘܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܫܡܝܐ܂ ܠܡܢܗܪܘ ܥܠܐܪܥܐ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܣܗܪܐ ܒܪ ܚܡܫܬܥܣܪ ܗܘܼܐ܂ ܫܡܫܐܕܝܢ ܐܦܢ ܒܪ ܚܕ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܘ ܒܪ ܐܪܒܥܐ ܗܘܼܐ܂ܒܗ ܗܼܘ ܓܝܪ ܒܫܡܫܐ ܐܬܡܢܝܘ ܘܡܬܡܢܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܀ܗܿܢܘܢ ܟܝܬ ܚܕܥܣܪ ܝܘܡ̈ܝܢ ܕܩܫܝܫ ܣܗܪܐ ܡܼܢ ܫܡܫܐܼ܂ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܠܗ ܠܣܗܪܐ ܒܫܥܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢܕܒܟܠ ܫܢܐ ܡܘܣܦܝܢ ܠܗ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܫܚܝܢ ܒܡܢܝܢܗܕܣܗܪܐ܀ ܗܿܝ ܓܝܪ ܫܥܬܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܠܐ ܚܣܝܪܐ ܗܘܬ܂ܡܛܠ ܕܒܗܿ ܒܒܪܝܬܗ ܕܣܗܪܐ ܐܬܡܠܝ ܗܘܼܐ ܚܘܣܪܢ ܟܝܠܗܕܣܗܪܐ܂ ܡܢܗܿ ܕܝܢ ܕܗܿܝ ܫܢܬܐ ܘܠܟܐܼ܂ ܐܝܠܦܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡܕܚܕܥܣܪ ܝܘ̈ܡܝܢ ܒܟܠ ܫܢܐ ܢܗܘܘܢ ܡܘܣܦܝܢ ܠܗ܂ ܠܘ ܟܝܬܟ̈ܠܕܝܐ ܛܟܣܘ ܙܒ̈ܢܐ ܘܫ̈ܢܝܐ܃ ܗܠܝܢ ܕܩܕܡ ܐܕܡ ܡܛܟܣܝܢ ܗܘܘ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܢܗܝܪ̈ܐ ܕܗܘܘ ܒܪܩܝܥܐ܂ ܦܢܼܐܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܪܚܫܐ ܘܦܪܚܬܐ܂ ܘܬ̈ܢܝܢܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐܒܚܡܝܫܝܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐ ܢܪܚܫܘܢܡܝ̈ܐ ܪܚܫܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ܂ ܘܦܪܚܬܐ ܬܦܪܚ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ܘܒܪܐ ܠܡ ܐܠܗܐ ܬ̈ܢܝܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܘܟܠ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܕܐܪܚܫܘܡܝ̈ܐ ܠܓܢܣܗܘܢ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܘܢܫܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܕܒܝܘܡܐ ܬܪܝܢܐ ܐܣܬܕܪܘ܂ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܢܗܪ̈ܘܬܐ܂ ܘܐܬܓܠܝ ܥܝ̈ܢܬܐ܂ ܘܪ̈ܡܐ ܘܩܒ̈ܝܬܐ܂ܥܡܗܿ ܕܡܠܬ ܐܠܗܐ܂ ܡܝ̈ܐ ܙܪ̈ܝܩܝ ܒܒܪ̈ܝܬܐܼ܂ ܪܚܫܐ ܘܢܘ̈ܢܐܡܢ ܓܘܗܘܢ ܡܘܠܕܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܬܢܝ̈ܢܐ ܒܓܘ ܬܗܘ̈ܡܐܡܬܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܦܪܚܬܐ ܡܼܢ ܒܝܬ ܓ̈ܠܠܐ ܪ̈ܦܝܢ ܪ̈ܦܝܢ ܠܐܐܪܓܕܠܐ ܗܘܬ܀ܬܢܝ̈ܢܐ ܕܝܢ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܐܬܒܪܝܘ܂ ܘܐܦܢ ܠܠܘܝܬܢ ܢܒܝܼ̈ܐܒܝܡܐ ܡܥܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܠܒܗܡܘܬ ܐܝܘܒ ܒܝܒܫܐܡܫܪܐ ܠܗ܂ ܐܦ ܕܘܝܕ ‍{‍ܕܥܒ̈ܕܐ‍}‍‍<‍ܕܒܥܝܪ̈ܐ‍>‍ ܐܡܼܪ܂ ܕܥܠ ܐܠܦ ܛܘܪ̈ܝܢܐܝܬܝܗܿ ܡܪܥܝܬܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܪܒܘܥܝܬܗ܂ ܟܒܪ ܕܝܢ ܒܬܪܕܐܬܒܪܝܘ ܐܬܦܠܓܘ ܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ ܕܠܘܝܬܢ ܢܥܡܪܒܝܡܐܼ܂ ܘܒܗܡܘܬ ܒܝܒܫܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܕܪܚܫܐ܂ ܘܕܦܪܚܬܐ ܘܕܬܢܝ̈ܢܐܕܗܘܘ ܒܚܡܝܫܝܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܪܚܫܐ ܘܥܠ ܚܝܘܬܐܘܒܥܝܪܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܫܬܝܬܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܡܼܪܠܡ ܐܠܗܐܼ܂ ܬܦܩ ܐܪܥܐ ܢܦܫܐ ܚܝܬܐ ܠܓܢܣܗܿ܂ ܒܥܝܪܐܘܪܚܫܐ ܘܚܝܘܬܐ܂ ܘܐܦܢ ܕܝܢ ܪܚܫܐ ܐܪܥܐ ܟܘܠܗܿ ܡܪܚܫܐܗܘܬܼ܂ ܐܠܐ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܥܠ ܓܢܒ ܦܪܕܝܣܐ ܐܬܥܒܕܘܗܘܘ܂ ܕܠܘܥܕܗ ܕܐܕܡ ܢܗܘܘܢ ܡܕܝܪܝܢ ܗܘܘ܀ܪܦܬܬ ܗܟܝܠ ܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܒܕܚܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ ܠܗܿ܂ܘܐܦܩܬ ܚܝܘܬܐ ܕܒܪܐ܂ ܟܕ ܠܘܝܐ ܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܫܢܐ܂ܘܐܦܩܬ ܒܥܝܪܐ ܟܡܐ ܕܚܫܚܐ ܗܘܬ ܠܬܫܡܫܬܗ܂ ܕܗܿܘܕܒܗ ܒܝܘܡܐ ܥܠ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ ܥܒܼܪ ܗܘܼܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܪܚܫܐ ܘܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܕܐܬܒܪܝܘܒܫܬܝܬܝܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܒܪܝܬܗ ܕܒܪܢܫܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܬܓܒܠܒܗ ܒܫܬܝܬܝܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐܼ܂ܕܠܡܢܘ ܕܝܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܐܠܗܐ܂ ܗܪܟܐ ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ ܟܕܒܿܪܐ ܗܘܼܐ܂ ܓܠܝܐ ܗܼܝ ܕܠܒܪܗ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܂ ܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܒܗ ܗܘܐܼ܂ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦ ܠܐܚܕܐ ܗܘܬ܂ ܘܡܚܬܡ ܥܠܝܗܿ ܘܐܦ ܦܘܠܘܣ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܒܗܐܬܒܪܝ ܡܐ ܕܒܫܡܝܐ ܘܡܐ ܕܒܐܪܥܐ܂ ܟܘܠ ܕܡܬܚܙܝܢܘܟܠ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܢ܀ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܐܠܗܐܼ܂ ܢܥܒܕ ܐܢܫܐ ܒܨܠܡܢ܂ ܠܦܘܬܕܥܕܡܐ ܠܗܪܟܐ ܫܠܝܛ܂ ܕܐܢ ܢܫܦܪ ܠܗ ܢܫܡܥܢ܂ ܕܒܐܝܕܐܬܘܒ ܗܿܘܝܢ ܚܢܢ ܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐܼ܂ ܦܫܩܗܿ ܡܘܫܐ ܒܗܿܝܕܐܡܼܪ܂ ܕܢܫܠܛܘܢ ܒܢܘ̈ܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܘܒܒܥܝܪܐ ܘܒܟܠܗܿܐܪܥܐ܂ ܒܫܘܠܛܢܐ ܗܼܘ ܗܟܝܠ ܕܢܣܒܼ ܐܕܡ ܥܠ ܐܪܥܐܘܥܠ ܟܘܠ ܕܒܗܿ܂ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ ܕܡܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܗܿܘܕܥܠ ܥ̈ܠܝܐ ܘܥܠ ܬܚ̈ܬܝܐ ܫܠܝܛ ܗܘܼܐ܀ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ܕܕܟܪ ܘܢܩܒܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢܼ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܒܗ ܗܘܬ ܚܘܐ܂ ܒܐܠܥܐ ܕܡܢܗ ܐܫܬܡܛܬ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܪܥܝܢܐ ܠܘܒܗ ܗܘܬܼ܂ ܐܠܐ ܒܓܘܫܡܐ ܒܗ ܗܘܬ܂ ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܒܠܚܘܕܒܓܘܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܥܡܗ܂ ܕܐܦ ܒܢܦܫ ܘܒܪܘܚ ܥܡܗܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܕܡ ܐܘܣܦ ܠܗܿ ܠܐܠܥܐ ܕܫܩܼܠ܂ܐܠܐ ܨܒܬܐ ܘܬܘܩܢܐ܂ ܘܐܢ ܡܢܗܿ ܘܒܗܿ ܕܐܠܥܐ ܐܬܡܠܝܟܘܠ ܕܚܫܚ ܠܚܘܐ ܕܗܘܬ ܡܼܢ ܐܠܥܐܼ܂ ܛܒܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬܗܘܬ ܕܕܟܪ ܘܢܩܒܐ ܒܪܐ ܐܢܘܢ܀ܘܒܪܟ ܐܢܘܢ ܠܡ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܦܪܘܘܣܓܘ܂ ܘܡܠܘ ܐܪܥܐ ܘܟܘܒܫܘܗ̈܂ ܘܫܠܛܘ ܒܢ̈ܘܢܝ ܝܡܐܘܒܦܪܚܬܐ܂ ܘܒܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܪܚܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܡܛܠܕܝܢ ܕܒܗܕܐ ܐܪܥܐ ܐܬܒܪܟܘ ܗܘܘܼ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܢܐ ܒܝܬܡܥܡܪܐ ܩܕܡ ܕܢܚܛܘܢ ܐܬܛܝܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܠܐ ܢܚܛܘܢܼ܂ ܐܝܕܥ ܕܚܿܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܀ܦܪܘ ܠܡ ܘܣܓܘ ܘܡܠܘ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܐܠܐ ܐܪܥܐ܂ܘܫܠܛܘ ܒܢ̈ܘܢܝ ܝܡܐ ܘܒܦܪܚܬܐ ܘܒܟܘܠܗܿ ܚܝܘܬܐ܂ ܐܝܟܢܐܕܝܢ ܢܫܬܠܛ ܗܘܼܐ ܒܢܘ̈ܢܝ ܝܡܐܿ܂ ܐܢܗܘܼ ܕܫܒܒܐ ܠܝܡܐ ܠܐܗܿܘܐ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܢܫܬܠܛ ܗܘܐ ܒܦܪܚܬܐ ܕܒܟܠ ܦܢܝ̈ܢܛܝܣܐ܃ ܐܢ ܙܪ̈ܥܘܗܝ ܒܟܠ ܦܢܝ̈ܢ ܠܐ ܥܡܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܝܟܢܐܢܫܬܠܛ ܗܘܼܐ ܒܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܐܢ ܝܠܕ̈ܬܗ ܒܡܠܐܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܠܐ ܗܿܘܝܢ ܗܘܝ܀ܐܦܢ ܕܝܢ ܒܒܪܝܬܗ ܘܒܒܘܪܟܬܗ ܕܢܫܠܛ ܒܐܪܥܐܘܒܟܠ ܕܒܗܿ ܐܬܒܪܝ ܘܐܬܒܪܟ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܡܫܪܝܘ ܒܓܘܦܪܕܝܣܐ ܐܫܪܝܗ ܗܘܼܐ܂ ܚܘܝ ܟܝܬ ܩܕܝܡܘܬ ܐܝܕܥܬܗܒܒܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܘܚܘܝ ܛܝܒܘܬܗ ܒܕܘܟܬܐ ܕܐܥܡܪܗ ܒܗܿ܂ ܕܠܐܓܝܪ ܢܐܡܪܘܢ ܕܦܪܕܝܣܐ ܠܘ ܡܛܠܬܗ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܂ ܬܡܢܒܦܪܕܝܣܐ ܐܥܡܪܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܐ ܝܕܥܗܘܼܐ ܕܚܿܛܐ ܠܗ ܒܓܘ ܗܕܐ ܐܪܥܐ ܒܪܟܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܟܘܠܗܕܒܪܟܗ ܩܕܡ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ܃ ܕܕܠܡܐ ܒܡܬܥܒܪܢܘܬܗܕܡܬܒܪܟܢܐ ܢܬܟܠܝܢ ܠܗܝܢ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܡܒܪܟܢܐ܂ ܘܢܗܦܘܟܗܘܐ ܠܗ ܥܠܡܐ ܠܠܐ ܡܕܡ܂ ܒܥܠܬ ܣܟܠܘܬܗ ܕܗܿܘ ܕܡܛܠܬܗܐܬܒܪܝ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ܀ܒܓܘ ܦܪܕܝܣܐ ܗܟܝܠ ܠܐ ܒܪܟܗ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܕܗܿܘܐܬܪܐ ܘܟܠ ܕܒܗ ܒܪܝܟܐ ܗܘܼܐ܂ ܩܕܡ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܒܐܪܥܐܐܝܟܢܐ ܕܒܒܘܪܟܬܐ ܕܩܕܡܬ ܒܪܟܬ ܛܝܒܘܬܐܼ܂ ܬܬܦܟܗܠܘܛܬ ܐܪܥܐ܂ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܬܬܠܛܘ ܡܼܢ ܟܐܢܘܬܐ܂ܐܦܢ ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܗ ܕܡܘܠܟܢܐ ܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܒܬܪ ܡܦܩܗܕܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܟܢ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬܼ܂ ܐܠܐ ܛܒܬܗ ܕܥܒܕܐܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܒܓܢܬܐ ܐܫܪܝܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܫܘܒܚܐܐܥܛܦܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܝ ܦܪܕܝܣܐ ܫܠܛܗ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܪܚܫܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܚܝܘܬܐ܂ ܘܥܠ ܒܪܐܢܫܐ ܘܥܠ ܒܘܪܟܬܗܘܢ ܕܒܝܘܡܐ ܫܬܝܬܝܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒܥܠ ܢܝܚܐ ܕܗܘܼܐ ܠܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪܗܟܢܐ܀ ܘܫܠܡܘ ܠܡ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܟܘܠܗ ܚܝܠܗܘܢ܂ܘܐܬܬܢܝܚ ܐܠܗܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܒܥܐ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝܕܥܒܼܕ܂ܡܼܢ ܐܝܢܐ ܕܝܢ ܥܡܠܐ ܐܬܬܢܝܚ ܗܘܼܐ ܐܠܗܐ܂ ܕܗܐܒܪ̈ܝܬܐ ܕܗܘܝ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܒܪܡܙܐ ܗܘܝ܂ ܠܒܪ ܡܼܢܢܘܗܪܐ ܕܗܘܼܐ ܒܝܕ ܡܠܬܐ܂ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܥܒ̈ܕܐ ܕܗܘܘ ܡܼܢܒܬܪܟܢ ܒܡܠܬܐ ܗܘܘ܂ ܐܝܢܐ ܟܝܬ ܥܡܠܐ ܗܘܼܐ ܠܘܬܢܕܝܠܢ܂ ܐܡܪ ܕܚܕܐ ܡܠܐ ܢܡܠܠ ܒܝܘܡܐ ܕܠܐܠܗܐ ܢܗܘܐܗܘܼܐ ܥܡܠܐ܂ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܠܬܐ ܕܡܡܠܠ ܗܘܼܐ ܒܝܘܡܐ܂ܘܐܢ ܡܘܫܐ ܕܦܠܓ ܝܡܐ ܒܡܠܬܐ ܘܚܘܛܪܐ ܠܐ ܠܐܝ܂ܘܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܕܟܠܼܐ ܐܢܘܢ ܠܢܗܝܪ̈ܐ ܒܡܠܬܐ ܠܐ ܠܐܼܝ܂ܘܠܐܠܗܐ ܐܝܢܐ ܥܡܠܐ ܗܘܼܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܟܕ ܒܿܪܐ ܠܗܠܝܡܐ ܘܠܢܗܝܪ̈ܐ ܒܡܠܬܐ܀ܠܘ ܟܝܬ ܡܛܠ ܕܐܬܬܢܝܚ ܒܗ ܗܿܘ ܕܠܐ ܠܐܐ ܒܪܟܘܩܕܫܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܢܬܠܗ ܠܥܡܐ ܗܿܘ܂ ܕܡܛܠܕܠܐ ܦܪܫܘ ܡܼܢ ܕܐܬܚܪܪܘ ܡܼܢ ܡܫܥܒܕܘܬܗܘܢ ܕܢܢܝܚܘܢܠܥܒ̈ܕܐ ܘܠܐܡ̈ܬܐܼ܂ ܝܗܒܗ ܠܗܘܢ ܕܐܦܢ ܒܩܛܝܪܗ ܢܢܝܚܘܢ܂ܐܬܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܢܨܘܪ ܒܫܒܬ ܙܒܢܐ ܕܝܗܒܠܥܡܐ ܕܙܒܢܐ܂ ܐܪܙܗܿ ܕܫܒܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܠܥܠܡܐ

ܕܠܥܠܡ ܒܓܘ ܥܠܡܐ ܕܠܥܠܡ܀

ܡܛܠ ܬܘܒ ܕܫܒܬ ܝܘܡ̈ܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ܂ ܐܘܪܒܗܒܡܠܬܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܐܘܪܒܘܗܝ ܥܒ̈ܕܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܛܠ ܐܝܩܪܐܕܐܬܦܠܓ ܠܗ ܢܬܟܕܢ ܥܡ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܢܫܬܠܡ ܡܢܝܢ ܫܒܬܐ܂ܗܿܝ ܕܠܬܫܡܫܬܗ ܕܥܠܡܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܫܒܬܐ ܢܝܚܐ܂ ܘܕܒܪܟ ܘܩܕܫܗܠܗܢܐ ܝܘܡܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܠܗ ܬܘܒ ܥܠ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܘܩܢܗܝܢܩܕܡܝܐ ܕܒܪ̈ܝܬܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܕ̈ܠܝܠܬܐ ܢܥܒܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܿܪܗܘܐܼ܂ ܘܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܢܫܬܥܐ ܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܫܒܼܩ ܗܘܐܼ܂ ܡܫܪܐܗܟܝܠ ܠܡܟܬܒ ܕܬܢܝܐ ܥܠ ܬܫܥܝܬܗܝܢ ܕܒܪ̈ܝܬܐ ܟܕ ܐܡܪܗܟܢܐ܀ ܗܠܝܢ ܠܡ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ ܟܕ ܐܬܒܪܝܘ܂ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܼܕ ܐܠܗܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐܕܚܩܠܐ ܠܐ ܗܘܘ܂ ܘܥܣܒܐ ܠܐ ܝܥܐܼ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܚܬܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܐܕܡ ܠܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܡܒܘܥܐܣܿܠܩ ܗܼܘܐ ܘܡܫܩܐ ܟܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܀ܐܬܒܝܢ ܕܝܢ ܫܡܘܥܐ܂ ܕܐܦܢ ܝܘ̈ܡܝ ܒܪܝܬܐ ܐܫܬܠܡܘܠܗܘܢ܃ ܘܝܘܡܐ ܕܫܒܬܐ ܕܐܬܩܕܫ ܒܪܟ ܘܐܦܛܪܗ ܟܬܒܐܼ܂ܐܠܐ ܗܦܟ ܠܗ ܬܘܒ ܠܡܫܬܥܝܘ ܥܠ ܫܘܪܝ ܥܒ̈ܕܐ܂ ܐܦܡܼܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܥܒ̈ܕܐ܀ܗܠܝܢ ܠܡ ܬܘ̈ܠܕܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܕܐܗܼܝ ܬܫܥܝܬܐ ܕܬܘܩܢܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܥܒܼܕܡܪܝܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܕܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܚܩܠܐܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܘ܂ ܘܥܣܒܐ ܠܐ ܝܥܼܐ܂ ܐܦ ܕܝܢ ܗܠܝܢܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܫܪܝܪܬܐ ܠܐ ܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐܕܬܠܬܐ ܐܬܥܒܕܘ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܼܐ ܫܝܥܐܝܬ ܐܥܠܗܠܫܪܒܗܘܢ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܝܘܡܐܬܠܝܬܝܐ܀ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܐܝܼ̈ܠܢܐ ܠܐ ܗܘܘ܂ ܘܥܣܒܐ ܠܐ ܝܥܼܐ܂ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܚܬ ܡܪܝܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܡܒܘܥܐܣܿܠܩ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܠܡܫܩܝܘ ܟܠ ܐ̈ܦܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܡܛܠܓܝܪ ܕܟܠܡܕܡ ܒܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘ ܕܡܝ̈ܐ ܥܡ ܐܪܥܐ ܐܬܝܠܕܘܡܬܝܠܕ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܫܩܼܠ ܕܢܚܘܐ ܐܦ ܐܝ̈ܠܢܐ ܘܥܣ̈ܒܐ܂ܠܐ ܗܘܼܐ ܥܡܗܿ ܕܐܪܥܐ ܐܬܒܪܝܘ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܢܚܼܬܗܘܐ ܡܛܪܐ܂ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܣܼܠܩ ܡܒܘܥܐ ܪܒܐ ܕܬܗܘܡܐܪܒܐ ܘܐܫܩܝ ܟܘܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܟܢ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܐܬܟܢܫܘܡܝ̈ܐ ܒܬܠܝܬܝܐܼ܂ ܐܘܠܕܬ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܟܠ ܥܣܒ ܒܗܒܬܠܝܬܝܐ܀ܗܿܢܘܢ ܟܝܬ ܡܝ̈ܐ ܕܦܪܝܣ ܗܘܼܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܫܘܟܐܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܣܠܩܘ ܡܼܢ ܗܢܐ ܡܒܘܥܐ܂ܘܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܚܦܝܘܗܿ ܗܘܘ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܘܗܘܝܘ ܗܢܐܕܐܬܦܬܚ ܒܝܘ̈ܡܝ ܢܘܚ܂ ܘܟܣܝ ܐ̈ܦܝ ܟܘܠ ܛܘܪ̈ܝܢ ܕܐܝܬ ܥܠܐܪܥܐ܂ ܗܢܐ ܟܝܬ ܡܒܘܥܐܼ܂ ܠܘ ܡܢ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܣܿܠܩܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܂ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܡܒܘܥܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ܂ܠܐ ܡܼܢ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢܡܝ̈ܐ ܕܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܩܕܝܡܝܢ ܠܐܪܥܐܼ܂ ܗܼܝ ܐܪܥܐ ܕܫܩܝܠܐܠܗܘܢ ܒܥܘܒܗܿ ܣܗܕܐ܀ܡܒܘܥܐ ܗܟܝܠ ܣܠܼܩ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ܂ܘܐܫܩܝ ܐ̈ܦܝ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܘܟܢ ܝܗܒܼܬ ܐܝ̈ܠܢܐ ܘܥܣ̈ܒܐܘܡܘ̈ܥܝܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܕܠܐ ܗܟܢ ܠܐ ܡܨܐ ܐܠܗܐܠܡܘܠܕܘ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܟܘܠ ܡܕܡ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܡܝ̈ܐܗܼܘܐ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܬܘܠܕ܂ ܩܕܡ ܥܒܼܕ ܫܘܪܝܐ ܐܦ ܠܗܕܐ܂ܐܝܟܢܐ ܕܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ ܗܘܬ ܡܬܝܒܠܐ ܗܼܝ ܗܕܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܒܩ ܘܠܐ ܐܬܬܢܝ ܗܘܝܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗ ܕܐܕܡܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܕܡ ܠܡ ܠܝܬ ܠܡܦܠܚ ܒܐܪܥܐ܂ ܐܦܠܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܩܕܡ ܫܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܬܝܬܝܐܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܂ ܘܓܒܼܠ ܠܡ ܡܪܝܐ ܒܫܬܝܬܝܐ ܠܐܕܡ ܥܦܪܐܡܼܢ ܐܕܡܬܐܼ܂ ܘܢܦܼܚ ܒܐ̈ܦܘܗܝ ܢܫܡܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܘܗܘܼܐ ܐܕܡܠܢܦܫ ܚܝܐ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܚܝܘܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܐܟܚܕܐܒܦܪܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܦܫܬܗܘܢ ܗܘܝܢ ܗܘܼܘ܂ ܐܠܐ ܠܐܕܡܒܣܓܝܐܬ̈ܐ ܝܩܪܗ ܗܘܼܐ܂ ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܕܐܡܝܪܐܕܓܒܠܗ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܘܢܦܼܚ ܢܦܫܐ ܒܓܘܗܼ܂ ܘܐܫܠܛܗ ܒܦܪܕܝܣܐܘܕܠܒܪ ܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܕܐܥܛܦܗ ܫܘܒܚܐ܂ ܘܝܗܼܒ ܠܗܡܠܬܗ܂ ܘܚܘܫܒܐ ܘܡܪܓܫ ܒܪܒܘܬܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗ ܡܝܩܪܬܐ ܕܐܕܡܼ܂ ܦܢܼܐ ܠܗܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܥܠ ܡܥܠܗ ܕܐܕܡ ܕܠܬܡܢ ܟܕ ܐܡܿܪܗܟܢܐ܀ ܘܢܨܼܒ ܠܡ ܡܪܝܐ ܦܪܕܝܣܐ ܒܥܕܢ ܡܼܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܣܼܡܬܡܢ ܠܐܕܡ ܕܓܒܼܠ܂ܥܕܢ ܕܝܢ ܗܼܝ ܐܪܥܗ ܕܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܕܐܡܼܪ ܕܡܼܢ ܩܕܝܡܼ܂ܥܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܨܒܗ ܗܘܐ܂ ܡܦܫܩ ܠܗܿ ܓܝܪ ܠܗܕܐܘܐܡܿܪ܂ ܕܐܘܥܝ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܟܠ ܐܝܠܢ ܕܪܓܝܓ ܠܡܚܙܐܘܫܦܝܪ ܠܡܐܟܠ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܦܪܕܝܣܐ ܡܫܬܥܐ ܐܡܼܪ܂ܘܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܐܝܠܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܦܪܕܝܣܐ ܕܒܐܝܢܐ ܝܘܡܐ ܐܬܢܨܒ܂ܘܥܠ ܡܥܠܬܗ ܕܐܕܡ ܕܠܬܡܢ܂ ܘܥܠ ܐܝܠܢ ܚ̈ܝܐ ܘܚܒܪܗܼ܂ ܦܢܼܐܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܢܗܪܐ ܕܢܦܩܿ ܡܼܢ ܓܘܗ܂ ܘܕܡܬܦܠܓ ܠܐܪ̈ܒܥܐܪ̈ܫܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܢܗܪܐ ܠܡ ܢܿܦܩ ܗܘܼܐ ܡܢܥܕܢ ܠܡܫܩܝܘܬܗ ܠܦܪܕܝܣܐ܂ܗܐ ܘܐܦ ܗܪܟܐ܃ ܠܗܿ ܗܼܘ ܠܐܪܥܐ ܡܥܕܢܬܐ ܕܦܪܕܝܣܐܩܿܪܐ ܥܕܢ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܢܗܪܐ ܐܠܘ ܡܫܩܝܘ ܡܫܩܐ ܗܘܐ ܠܗܠܦܪܕܝܣܐܼ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܠܐܪܒܥܐ ܪ̈ܫܝܢ ܠܒܪ ܡܢܗ ܡܬܦܠܓܗܘܐ܂ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܟܒܪ ܠܚܘܫܚܐ ܗܼܘ ܐܬܐܡܪܬܕܡܫܩܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܝ̈ܠܢܘܗܝ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܦܪܕܝܣܐܼ܂ ܥܠ ܫܩܘܬܐܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܪ̈ܘܚܢܝܢ ܫܿܬܝܢܐܢܘܢ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܘܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܬܡܢ܂ ܐܦܠܐ ܥܠ ܗܕܐܡܬܚܪܐ ܐܢܐ܀ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܢܗܪ̈ܘܢ ܕܪܕܝܢ ܡܼܢ ܗܿܘ ܢܗܪܐܼ܂ ܠܐܕܡ̈ܝܢ ܒܛܥܡ̈ܬܗܘܢ ܠܛܥܡܬܗ ܕܪܝܫ ܡܒܘܥܐ܂ ܐܢ ܓܝܪܒܐܪ̈ܥܬܢ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܡܝ̈ܐ܂ ܟܕ ܟܠܗܝܢ ܬܚܝܬ ܗܿܘ ܓܙܪܕܝܢܼܐ ܕܠܘܛܬܐ ܣܝ̈ܡܢ܂ ܟܡܐ ܬܗܘܐ ܦܪܝܫܐܛܥܡܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܒܪܝܟܬܐ ܕܥܕܢ ܡܼܢ ܛܥܡܬܗܿ ܕܐܪܥܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܗ ܕܐܕܡ ܬܚܝܬ ܠܘܛܬܗܕܟܐܢܐ܀ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗܟܝܠ ܐܪܒܥܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ܂ ܦܝܫܘܢܕܢܘܒܝܣ܂ ܘܓܝܚܘܢ ܢܝܠܘܣ܂ ܕܩܠܬ ܕܝܢ ܘܦܪܬ܂ ܗܐ ܒܝܢܬܗܘܢܥܡܪܝܢܢ܂ ܘܐܢ ܝܕܝܥܢ ܐܢܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܪܕܝܢ ܡܢܗܝܢܼ܂ܐܠܐ ܠܘ ܗܢܘ ܪܫܐ ܕܡܒܘܥܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܪܘܡܐܪܒܐ ܣܝܼܡ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܐܬܒܠܥܘ ܚܕܪܘܗܝ܂ ܘܢܚܬܘ ܠܓܘ ܝܡܐܐܝܟ ܕܡܼܢ ܩܬܪܝܢܐ ܪܡܐ܂ ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܕܬܚܝܬܝܡܐ ܠܗܪܟܐܼ܂ ܓܣܬ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ‍<‍ܕܘܢܒܝܣ ܐܘܟܝܬ ܦܝܫܘܢ#2#‍>‍ ܒܡܥܪܒܐ܂ ܘܠܓܝܚܘܢܒܬܝܡܢܐ܂ ܘܠܦܪܬ ܘܠܕܩܠܬ ܒܓܪܒܝܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܦܪܕܝܣܐ ܘܥܠ ܢܗܪ̈ܘܬܐ ܕܡܬܦܠܓܝܢܡܢܗܼ܂ ܦܢܼܐ ܠܗ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܡܥܠܬܗ ܕܐܕܡ ܕܠܦܪܕܝܣܐܘܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܕܒܪ ܠܡܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡܼ܂ ܘܫܒܩܗ ܒܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢܕܢܦܠܚܝܘܗܝ ܘܢܛܪܝܘܗܝ܂ܒܡܢܐ ܕܝܢ ܦܠܚ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܟܕ ܡܐܢ̈ܐ ܕܦܠܚܘܬܐ ܠܝܬܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܗܘܼܐ ܦܠܿܚ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܟܕ ܠܐܡܨܐ ܗܘܼܐ ܣܿܦܩ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܘܡܼܢ ܡܢܐ ܦܠܚ ܗܘܼܐ ܠܗܟܕ ܝܥܪܐ ܘܟܘ̈ܒܐ ܠܝܬ ܗܘܼܐ ܒܗܼ܂ ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܢܛܿܪ ܗܘܐܠܗ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܚܕܪ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܘܡܢ ܡܢܐ ܢܛܿܪܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܟܕ ܓܢܒܐ ܠܝܬ ܕܥܐܠ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܣܝܓܐ ܕܝܢܕܗܘܼܐ ܒܬܪ ܥܒܕ ܦܘܩܕܢܐ ܗܼܘ ܣܗܕ܂ ܕܠܐ ܡܬܒܥܐ ܗܘܐܢܛܘܪܐ ܒܢܛܘܪܬܗ ܕܦܘܩܕܢܐ܀ܠܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܐܕܡ ܬܡܢ ܢܛܘܪܬܐ ܐܠܐ ܕܢܡܘܣܐܕܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܦ ܠܐ ܬܘܒ ܦܘܠܚܢܐ ܐܬܓܥܠܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܕܢܓܡܘܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ܐܢ ܕܝܢ ܥܡ ܦܘܩܕܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܐܝܬ ܗܘܝ ܠܗ

ܐܘ ܗܿܘܝܢ ܗܘܝ ܠܗ܂ ܐܦܠܐ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܩܐܡ ܐܢܐ܂

ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܡܥܠܬܗ ܕܐܕܡ ܕܠܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܕܡܛܠܡܢܐ ܐܥܠܗ ܗܘܼܐ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܬܣܝܡܠܗ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܦܩܿܕ ܠܡ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܐܕܡܘܐܡܼܪ ܠܗ܃ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ ܡܐܟܠ ܬܐܟܘܠ܂ܘܡܼܢ ܐܝܠܢܐ ܕܝܢ ܕܝܕܥܬܐ ܕܛܒܬܐ ܘܕܒܝܫܬܐ ܠܐ ܬܐܟܘܠܡܢܗ܂ ܡܛܘܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܡܘܬܐ ܬܡܘܬ܂ܗܢܐ ܕܝܢ ܦܘܩܕܢܐ ܩܠܝܠܐ ܗܘܼܐ܂ ܕܝܗܼܒ ܠܗ ܟܠܗ ܦܪܕܝܣܐܼ܂ܘܟܠܼܐ ܡܢܗ ܚܕ ܐܝܠܢܐ܂ ܚܕ ܓܝܪ ܐܢ ܣܦܩ ܠܡܐܟܘܠܬܗܕܐܢܫ܂ ܘܡܬܟܠܝܢ ܡܢܗ ܣܓ̈ܝܐܐܼ܂ ܐܝܬ ܗܼܘ ܢܦܐܫܐܠܐܠܝܨܘܬܗ܂ ܕܐܝܬ ܗܼܘ ܣܝܒܪܬܐ ܠܟܦܢܘܬܗ܂ ܐܢ ܕܝܢܚܠܦ ܚܕ ܕܣܦܩ ܗܘܐ ܠܗ ܣܓ̈ܝܐܐ ܝܗܼܒ ܠܗܼ܂ ܗܪܟܐ ܐܢܗܘܝܐ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐܼ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܡܢ ܐܘܠܨܢܐ ܗܼܘ܂ ܐܠܐܡܼܢ ܒܣܝܢܐ܀ܟܠܼܐ ܗܟܝܠ ܡܢܗ ܚܕ ܐܝܠܢܐ܂ ܘܐܚܕܪܗ ܡܘܬܐ܂ ܕܐܢܡܛܠ ܪܚܡܬܗ ܕܣܿܐܡ ܢܡܘܣܐ ܠܐ ܢܛܿܪ ܢܡܘܣܗܼ܂ ܘܐܦܢܕܚܠܬ ܡܘܬܐ ܕܟܪܝܟܐ ܠܐܝܠܢܐ ܬܕܚܠܗ ܡܼܢ ܕܠܡܦܣܥ ܥܠܢܡܘܣܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܡܥܠܬܗ ܕܐܕܡ ܕܠܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܥܠܢܡܘܣܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗܼ܂ ܦܢܼܐ ܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܫܡ̈ܗܐܕܣܼܡ ܠܚܝܘ̈ܬܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܓܒܼܠ ܠܡ ܡܪܝܐ ܡܼܢܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܐܝܬܝܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܕܡܼ܂ ܕܢܚܙܐ ܡܢܐ ܩܿܪܐ ܠܗܘܢ܂ܘܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܡܬܓܒܠܘ ܐܬܓܒܠܘ ܗܘܘ܂ ܕܐܪܥܐ ܗܼܘܐܦܩܬ ܠܚܝܘܬܐ܂ ܘܡ̈ܝܐ ܠܦܪܚܬܐ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܨܒܼܐ ܕܢܘܕܥܒܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܓܒܼܠ܃ ܕܡܼܢ ܫܘܬܦܘܬܐ ܗܘ ܕܐܪܥܐ ܘܕܡܝ̈ܐܗܘܬ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܘܪܚܫܐ܂ ܘܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ܀ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܘܬ ܐܕܡܼ܂ ܕܢܚܘܐ ܥܠܚܟܝܡܘܬܗ܂ ܘܕܐܝܢܐ ܫܝܢܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܝܬ ܚܝܘ̈ܬܐ ܘܠܐܕܡܩܕܡ ܕܢܥܒܪ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܗܢܝܢ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܬܝ ܠܘܬܗ܃ܐܝܟ ܕܠܘܬ ܪܥܝܐ ܡܚܒܒܢܐ܂ ܘܓܙܪ̈ܝܢ ܓܙܪ̈ܝܢ ܒܛܘܗ̈ܡܝܗܘܢܘܒܓܢܣ̈ܝܗܘܢ ܥܒܪ̈ܝܢ ܗܘܘ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܠܐ ܡܢܗܕܚܠܢ ܗܘܼܝ܂ ܘܠܐ ܗܢܝܢ ܡܼܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢ ܗܘܝ܀ ܥܒܼܪ ܓܙܪ̈ܐܕܢܟܘ̈ܝܐܼ܂ ܘܐܬܼܐ ܒܬܪܗ ܕܠܐ ܩܢܛܐ ܛܘܗܡܐ ܕܡܬ̈ܢܟܝܢܐ܀ܫܩܠ ܗܟܝܠ ܐܕܡ ܫܘܠܛܢܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܗܘܼܐ ܡܪܐܠܟܠ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܐܝܟ ܕܐܬܒܪܟ ܗܘܐ܂ ܗܘܬ ܡܠܬܒܪܘܝܐ ܒܥܒܕܐ ܘܐܫܬܡܠܝܬ ܗܘܬ ܒܘܪܟܬܗ ܒܝܕ ܣܘܥܪܢܐܼ܂ܒܪ ܝܘܡܗ ܐܫܬܠܛ ܗܘܼܐ ܥܠ ܟܠ ܡܕܡ܂ ܘܐܦܢ ܐܣܬܪܗܒܘܡܪܕ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܡܪܐ ܟܠ ܡܕܡ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܫܘܠܛܢ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܒܠܚܘܕ ܝܗܒܼ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܕܐܦ ܩܪܘܝܘܬܐܕܫܡ̈ܗܐ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗ ܐܘܣܦ ܗܘܼܐ ܠܗܿ܂ ܘܐܢܝܬܝܪܬܐ ܕܠܐ ܒܥܼܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܡܼܢ ܗܠܝܢܕܐܫܬܘܕܝ ܐܠܘ ܠܐ ܕܚܼܛܐ ܓܿܠܙ ܗܘܐ ܠܗ܀ ܕܐܢܫ ܓܝܪ ܢܣܝܡܫܡ̈ܗܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܡܢܝܢܐܼ܂ ܠܐ ܪܒܐ ܐܢܗܘ ܕܢܬܢܛܪܘܢܒܓܘ ܥܘܗܕܢܐ܂ ܡܝܬܪܐ ܕܝܢ ܘܪܒܐ ܡܼܢ ܐܢܫܘܬܐ ܐܡܬܝܕܒܚܕܐ ܫܥܐ ܢܣܝܡ ܐܢܫ ܐ̈ܠܦܐ ܕܫܡ̈ܗܐ܂ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐܒܫܡܐ ܕܩܕ̈ܡܝܐ ܠܐ ܢܟܢܐ܂ ܕܢܣܪܚ ܓܝܪ ܐܢܫ ܣܘܓܐܐܕܫܡ̈ܗܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܛܘܗ̈ܡܐ܂ ܕܪܚܫܐ ܘܕܚܝܘܬܐ܂ܘܕܒܥܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܡܚܐ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܟܢܐ ܠܛܘܗܡܐ ܒܫܡܚܒܪܗܼ܂ ܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܼܝ܂ ܐܘ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܢܐ ܕܡܼܢܐܠܗܐ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗܼ܀ܐܢ ܟܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܝܗܼܒ ܠܗ܂ ܘܒܒܪܘܝܘܬܐ ܫܘܬܦܗܘܫܘܒܚܐ ܐܥܛܦܗ ܘܓܢܬܐ ܝܗܼܒ ܠܗ܂ ܡܢܐ ܘܿܠܐ ܗܘܼܐܕܢܘܣܦ ܢܥܒܕ ܠܗ ܐܝܟ ܕܢܙܕܗܪ ܒܦܘܩܕܢܐ ܘܠܐ ܥܒܕ ܠܗ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܓܒܝܠܬܐ ܕܚܝܘܬܐ ܘܥܠ ܫܡ̈ܗܐ ܕܩܒܠ܂ܦܢܼܐ ܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܫܢܬ ܐܕܡ ܘܥܠ ܐܠܥܐ ܕܐܫܬܩܠܬܡܢܗ܂ ܘܐܬܬܩܢܬ ܠܗܿ ܐܢܬܬܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܠܐܕܡܠܡ ܠܐ ܐܫܬܟܚ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐ ܐܟܘܬܗ܂ ܡܥܕܪܢܐ ܕܝܢ ܕܩܪܗܿܠܚܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ ܒܚ̈ܝܘܬܐ ܘܒܒܥܝܪܐܡܥܕܪ̈ܢܐܼ܂ ܐܠܐ ܒܪ ܓܢܣܐ ܕܐܟܘܬܗ ܚܫܚ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܚܘܐܓܝܪ ܕܠܓܘ ܝܨܦܐ ܗܘܬ܂ ܘܥܠ ܥܢ̈ܐ ܘܒܩܪ̈ܐ ܘܪ̈ܡܟܐܘܫܚܪ̈ܐ ܕܒܕܒܪܐ ܒܛܝܠ ܗܘܼܐ ܠܗܿ܂ ܘܒܒ̈ܢܝܢܐ ܘܒܛܝܪ̈ܐܘܒܐܘ̈ܡܢܘܬܐ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܡܥܕܪܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܚܝ̈ܘܬܐܓܝܪ ܐܦܢ ܡܫܥܒܕܢ ܗܘܼܝ܂ ܐܠܐ ܒܗܠܝܢ ܠܡܥܕܪܘܬܗ ܠܐܡܨܝܢ ܗܘܝ܂ ܘܡܛܠ ܗܿܘ ܥܒܼܕ ܠܗ ܡܥܕܪܢܐܼ܂ ܗܿܝ ܕܒܟܠ ܡܕܡܝܨܦܐ ܗܘܬ ܥܡܗ܂ ܘܒܣܓ̈ܝܐܬܐ ܡܥܕܪܘ ܡܥܕܪܐܗܘܬ ܠܗ܀ܘܐܪܡܝ ܠܡ ܡܪܝܐ ܫܠܝܐ ܥܠ ܐܕܡ ܘܕܡܟ܂ ܘܢܣܼܒܚܕܐ ܡܼܢ ܐܠ̈ܥܘܗܼܝ܂ ܘܐܘܚܕ ܒܣܪܐ ܚܠܦܝܗܿ܂ ܘܬܩܢ ܡܪܝܐܠܐܠܥܐ ܕܢܣܼܒ ܡܼܢ ܐܕܡ ܠܐܢܬܬܐ܂ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬ ܐܕܡ܂ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܥܝܪܐ ܕܡܫܝܚ ܙܝܘܐ܂ ܘܫܢܬܐ ܡܢܐ ܗܼܝ ܥܕܟܝܠܓܒܪܐ ܕܝܢ ܥܝܪܐ ܕܡܫܝܚ ܙܝܘܐ܂ ܘܫܢܬܐ ܡܢܐ ܗܼܝ ܥܕܟܝܠܕܒܚܠܡܗ ܚܿܙܐ ܗܘܼܐ ܡܕܡ ܕܒܥܠܘܐ ܡܣܬܥܪ ܗܘܼܐ ܠܗ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܡܛܬ ܐܠܥܐ ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ܃ ܘܐܘܚܕ ܒܣܪܐܚܠܦܝܗܿ ܘܬܪܝܢ ܬܡܪܐ܃ ܘܐܬܬܩܢܬ ܐܠܥܐ ܡܫܠܚܬܐ ܒܟܘܠܗܘܼܐ܂ ܘܬܪܝܢ܂ ܚܕ ܗܘܼܐ ܕܐܕܡ ܗܘܐ܂ ܘܬܪ̈ܝܢ ܗܘܼܐ ܕܕܟܪܘܢܩܒܐ ܐܬܒܪܝ ܗܘܼܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܫܠܝܗ܂ ܘܥܠ ܐܠܥܐ ܕܐܫܬܡܛܬܘܐܬܬܩܢܬ ܡܢܗ ܐܢܬܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬܗܼ܂ ܟܬܼܒ ܕܐܡܼܪܐܕܡ ܕܗܢܐ ܙܒܢܐܼ܂ ܓܪܡܐ ܡܼܢ ܓܪ̈ܡܝ ܘܒܣܪܐ ܡܼܢ ܒܣܪܝ܂ܗܕܐ ܠܡ ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐܼ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ܀ܗܢܐ ܠܡ ܙܒܢܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܬܬ ܒܬܪ ܚܝ̈ܘܬܐܼ܂ܠܐ ܗܘܼܐ ܐܟܘܬܗܝܢ ܗܼܝ܂ ܗܿܠܝܢ ܓܝܪ ܡܼܢ ܐܪܥܐ ܗܘܼܝ܂ܗܕܐ ܕܝܢ ܓܪܡܐ ܡܼܢ ܓܪ̈ܡܝ ܘܒܣܪܐ ܡܼܢ ܒܣܪܝ܃ ܐܘ ܟܝܬܐܝܟ ܕܒܢܒܝܘܬܐ ܐܡܪܗܿ ܠܗܕܐܼ܂ ܐܘ ܒܚܙܘܐ ܕܚܠܡܐ ܚܼܙܐܘܝܕܥ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܠܥܠ ܐܡܪܢܢ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܟܠ ܚܝ̈ܘܢ ܒܗܒܝܘܡܐ ܩܒܠ ܗܘܝ ܡܢܗ ܫܡ̈ܗܐ ܕܛܘܗ̈ܡܝܗܝܢܼ܂ ܐܦ ܠܐܠܥܐܕܐܬܬܩܢܬ܂ ܠܐ ܩܪܗܿ ܚܘܐ ܒܫܡܐ ܕܢܦܫܗܿ܂ ܕܐܢܬܬܐ ܟܢܝܗܿܗܘܐ܂ ܫܡܐ ܕܠܟܠܗ ܛܘܗܡܗܿ ܡܬܬܣܝܡ ܗܘܐ܀ ܘܕܐܡܼܪܕܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܠܐܡܗ ܘܢܩܦ ܠܐܢܬܬܗ ܡܛܠܕܢܬܐܘܘܢ ܘܢܗܘܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܠܐ ܦܠܓܘ ܚܕ܃ ܐܝܟܢܐܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܡܼܢ ܩܕܝܡ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܕܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܪ̈ܛܠܝܝܢ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܒܗܬܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܒܗܬܬܐܡܢܐ ܗܼܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܫܒܪ̈ܐ ܗܘܘ܃ ܐܝܟܢܐܕܒܪ̈ܝܐ ܐܡܪܝܢ܃ ܠܐ ܐܡܪ ܗܘܐ ܕܥܪ̈ܛܠܝܝܢ ܘܠܐ ܒܗܬܝܢ܂ܘܠܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐ ܐܕܡ ܘܐܢܬܬܗ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܕܥ̈ܠܝܡܐ ܗܘܘ܂ܣܿܦܩܝܢ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܣܼܡ ܐܕܡ ܕܢܦܝܣܘܢ ܥܠܚܟܝܡܘܬܗ܀ ܘܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܢܦܠܚܝܘܗܝ ܘܢܛܪܝܘܗܝ ܕܢܫܘܕܥܘܢܥܠ ܚܝܠܬܢܘܬܗ܂ ܘܢܡܘܣܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗܘܢ܂ ܕܢܣܗܕܥܠ ܡܫܠܡܢܘܬܗܘܢ܂ ܘܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܕܢܣܗܕ ܥܠܡܫܬܥܠܝܢܘܬܗܘܢ܀ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܗܿܘ ܕܥܛܝܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐܒܗܬܝܢ ܗܘܘ܂ ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܫܬܩܠ ܡܢܗܘܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐܒܗܬܘ ܥܠ ܕܐܫܬܠܚܘ܂ ܘܪܗܛܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܛܪ̈ܦܐ ܕܢܟܣܘܢ܂ܠܐ ܗܘܐ ܠܓܘܫ̈ܡܝܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܠܗܕܡ̈ܝܗܘܢ ܡܨܥܪ̈ܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܥܪܛܠܝܘܬܗܘܢ ܕܗܕܝܪܐ ܗܘܬܒܬܠܒܫܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ܂ ܘܠܐ ܒܗܬܐ ܗܘܬ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒܥܠ ܥܪܝܡܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܚܘܝܐ ܠܡ ܥܪܝܡܗܘܐ ܡܼܢ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܕܕܒܪܐ ܕܥܒܼܕ ܡܪܝܐ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܥܪܝܡܗܘܼܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܗܼܘ ܚܪ̈ܫܬܐ ܕܡܬܕܒܪ̈ܢ ܡܼܢ ܒܪܢܫܐ ܥܪܝܡܗܘܼܐ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܒܪ ܒܥܪܝܡܘܬܗ ܠܕܪܓܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ܂ܡܼܢ ܟܕܘ ܠܕܪܓ ܐܢܫܐ ܐܬܥܠܝ ܗܘܐ ܡܼܢ ܒܥܝܪܐ ܗܿܘ ܕܠܐܡܠܬܐ ܥܪܝܡ ܗܘܐ܂ ܘܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܕܥܐ ܡܨܢܥܗܘܼܐ܂ ܚܘܝܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܕܥܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ܂ܓܠܝܐ ܗܼܝ ܕܚܟܡܬ ܐܢܫܘܬܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܐܕܡ ܬܘܒܕܒܓܒܝܠܬܐ ܘܒܢܦܫܐ ܘܒܗܘܢܐ ܘܒܫܘܒܚܐ ܘܒܐܬܪܐ ܡܝܬܪܗܘܼܐ ܡܼܢ ܚܘܝܐܼ܂ ܐܝܕܝܥܐ ܕܐܦ ܒܥܪܝܡܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐܡܢܗ ܡܝܬܪ ܗܘܐ܀ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܚܝ̈ܘܬܐ ܚܟܝܡ ܗܘܼܐܐܕܡ܂ ܗܿܘ ܕܫܠܝܛܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܥܠ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܬܬܣܝܡܗܘܼܐ܂ ܘܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܥܪܝܡ ܗܘܼܐ ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܣܼܡܗܘܼܐ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܗܘܼܐ ܐܝܣܪܝܠ ܒܠܥܕ ܫܘܫܦܐܠܡܚܪ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܚܝ̈ܘܬܐ ܠܡܚܪܒܙܝܘܐ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡܫܟܚܢ ܗܘܝ܂ ܟܕ ܡܪܟܢܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܥܒܪܘܩܕܡܘܗܝ܂ ܒܥܕܢܐ ܕܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܫܡ̈ܗܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܡܡܠܐ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܡܼܢ ܬܫܒܘܚܬܗ ܠܐ ܣܦܩܝܢ ܗܘܘ܀ ܐܦܢܟܝܬ ܥܪܝܡ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܨܝܕ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܫܠܝ̈ܛܝܚܝ̈ܘܬܐ ܠܠܐ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܥܪܝܡܘܬܗ ܕܚܘܝܐܼ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܟܬܘܒܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܢܟܠܐ ܕܠܘܬ ܚܘܐ܂ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܡܼܪܠܡ ܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ܂ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢܡܼܢ ܟܠ ܐܝ̈ܠܢܝ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܡܠܬ ܚܘܝܐ ܕܝܢ܂ ܐܘ ܠܥܙܐ ܗܼܘܕܝܠܗ ܕܚܘܝܐ ܝܕܥ ܗܘܼܐ ܐܕܡܼ܂ ܐܘ ܣܛܢܐ ܡܠܠ ܒܗ܂ ܐܘܗܘ ܚܘܝܐ ܫܐܼܠ ܒܪܥܝܢܗ ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܡܠܬܐܼ܂ ܐܘ ܣܛܢܐܒܥܼܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܠܡܠܐ ܥܕܢܐ ܬܬܝܗܒ ܡܠܬܐ ܠܚܘܝܐ܂ܡܠܬ ܡܢܣܝܢܐ ܕܝܢ ܠܡ̈ܬܢܣܝܢܐ ܠܐ ܡܚܛܝܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܘܝܥܢܘܬܗܘܢ ܐܠܝܠܐ ܠܡܢܣܝܢܐ ܠܐ ܗܘܬ܂ ܐܦ ܐܠܘ ܠܐܓܝܪ ܐܬܼܐ ܡܢܣܝܢܐܼ܂ ܗܼܘ ܐܝܠܢܐ ܒܝܕ ܫܘܦܪܗܼ܂ ܐܓܘܢܐܥܡ ܝܥܢܘܬܗܘܢ ܥܒܿܕ ܗܘܐ܂ ܥܠܬܐ ܗܘ ܟܝܬ ܐܚܝܕܝܢܒܡܼܠܟܗ ‍[‍ܿܿ‍]‍ ܕܚܘܝܐ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܟ ܡܠܟܗ ܕܚܘܝܐ܂ ܘܝܬܝܪܡܢ ܡܼܠܟܗܼ܂ ܝܥܢܘܬܗܘܢ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܣܓܦܢܝܬܐ܀ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܐܢܬܬܐ ܕܫܦܝܪ ܐܝܠܢܐ ܠܡܐܟܠܘܪܓܬܐ ܗܼܘ ܠܥܝ̈ܢܐ܂ ܘܪܓܝܓ ܐܝܠܢܐ ܠܡܚܪ ܒܗ܂ ܘܢܣܒܼܬܡܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܘܐܟܠܬ܂ ܐܢ ܟܝܬ ܒܫܘܦܪܗ ܗܼܘ ܕܐܝܠܢܐܘܒܪܓܬ ܦܐܪܗ ܐܙܕܟܝܬܼ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܒܝܕ ܡܼܠܟܐ ܕܥܠ ܠܐܕܢܗܿܐܙܕܟܝܬ܂ ܕܡܼܢ ܝܥܢܘܬܐ ܗܼܘ ܕܢܦܩܬ ܡܼܢ ܓܘܗܿ ܚܒܬ ܗܘܬ܀ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܐܬܬܣܝܡ ܗܘܼܐ ܦܘܩܕܢܐ ܠܡܬܢܣ̈ܝܢܐ܂ ܘܠܿܐܗܘܼܐ ܕܢܐܿܬܐ ܠܡܠܐ ܥܕܢܐ ܡܢܣܝܢܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܠܕܒܦܪܕܝܣܐ ܘܕܠܒܪ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐܼ܂ ܒܛܝܒܘܬܐ ܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܗܠܐܕܡ܂ ܘܠܐ ܬܒܥܗ܃ ܠܐ ܕܒܪܝܬܗܼ܂ ܘܐܦܠܐ ܕܫܘܒܚܐܕܐܠܒܫܗ܀ ܟܠܼܐ ܡܢܗ ܚܕ ܐܝܠܢܐ ܒܟܐܢܘܬܐ܂ ܡܼܢ ܗܿܘ ܐܝܢܐܕܟܠ ܕܐܝܬ ܒܦܪܕܝܣܐ ܘܒܐܪܥܐ܂ ܘܒܐܐܪ ܘܒܝܡ̈ܡܐ ܝܗܼܒܗܘܼܐ ܠܗ ܒܛܝܒܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܟܕ ܒܿܪܐ ܠܗ̈ ܠܐ ܡܝܘܬܐܥܒܕܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܐ ܕܠܐ ܡܘܬܐ ܓܒܠܗ ܗܘܼܐ܂ ܕܗܼܘ ܐܕܡܒܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܘ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܢܩܢܐ ܡܼܢ ܚܕ ܡܼܢ ܐܝ̈ܠܢܐܐܝܕܐ ܕܨܒܿܐ ܗܘܐ܀ܒܪܐ ܟܝܬ ܐܠܗܐ ܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐܼ܂ ܘܚܦܝܗ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ܂ܚܕܐ ܕܠܐ ܢܩܪܒ ܥܡܗܘܢ ܒܫܘܦܪܗ ܘܢܥܦܗ ܠܐܝܓܘܢܗܘܢܼ܂ܘܕܠܐ ܘܿܠܐ ܗܘܼܐ ܕܡܛܠ ܦܘܪܥܢܐ ܕܩܕܡ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢܢܙܕܗܪܘܢ ܗܘܘ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܚܙܐ܀ ܐܦܢ ܟܝܬܟܘܠ ܡܕܡ ܒܛܝܒܘܬܐ ܝܗܒܼ ܠܗܘܢܼ܂ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ܃ܕܡܬܝܗܒܝܢ ܒܡܟܘܠܬܗ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐܼ܂ ܒܟܐܢܘܬܐ ܨܒܼܐܕܢܬܠ ܠܗܘܢ܀ ܣܼܡ ܠܗܘܢ ܗܟܝܠ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܕܝܢܦܘܩܕܢܐ ܪܒܐ܃ ܕܫܿܘܐ ܠܦܘܪܥܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐܠܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܟܠܼܐ ܡܢܗܘܢ ܚܕ ܐܝܠܢܐܼ܂ ܕܠܐܬܚܝܬ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܟܠܗ ܦܪܕܝܣܐܼ܂ ܕܠܐܢܬܥܨܘܢ ܠܡܥܒܪܗ ܠܢܡܘܣܐ܀ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܡܢܣܝܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܡܬܒܥܐ ܗܘܼܐ܂ܠܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗ ܠܣܛܢܐ ܕܚܕ ܡܼܢ ܥܝܪ̈ܐ܂ ܐܘ ܚܕ ܡܼܢܣܪ̈ܦܐ ܘܟܪ̈ܘܒܐ ܥܠ ܗܕܐ ܨܝܕ ܐܕܡ ܢܫܬܠܚ ܗܘܐ܂ ܘܠܐܠܗ ܠܣܛܢܐ ܐܬܝܗܒܬ ܕܒܚܙܬܐ ܕܐܢܫܐ܂ ܐܘ ܕܒܚܙܬܐܐܠܗܝܬܐ ܕܐܬܼܐ ܒܗܿ ܠܘܬ ܡܪܢ ܒܛܘܪܐ܂ ܕܢܐܬܐ ܗܘܼܐܒܗܿ ܠܘܬ ܐܕܡ ܠܓܢܬܐ܂ ܠܐ ܐܬܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܪ̈ܘܪܒܬܐܘܡܫܡ̈ܗܬܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܡܘܬ ܐܘ ܠܘܝܬܢ܂ ܘܠܐ ܐܬܝܡܼܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܐܘ ܡܼܢ ܒܥܝܪܐ ܕܟܝܬܐ܂ ܕܕܠܡܐܒܚܕܐ ܡܼܢ ܗܠܝܼܢ܂ ܥܠܬܐ ܠܥܒܪ̈ܝ ܦܘܩܕܢܐ ܬܫܬܟܚ ܗܘܬ܂ܐܠܐ ܡܫܬܒܩ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܚܘܝܐ܂ ܗܢܐ ܕܐܦܢ ܥܪܝܡܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܒܣܐ ܘܡܫܟܪ ܗܘܐ܀ܘܚܘܝܐ ܕܐܬܼܐ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܟܕ ܥܒܿܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܫܪ̈ܝܪܬܐ܂ܘܠܐ ܟܕ ܓܒܿܠ ܘܐܦܢ ܚܙܘܐ ܕܙܐܦܐ܂ ܐܠܐ ܐܬܼܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝܟܕ ܡܫܦܠ܂ ܟܕ ܡܪܟܢ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܚܪ ܒܙܝܘܗܿܕܗܿܝ ܕܡܢܗ ܡܬܢܣܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܠܐ ܐܬܼܐ ܡܛܠ ܩܢܛܗ ܨܝܕܐܕܡ܂ ܐܠܐ ܐܬܼܐ ܨܝܕ ܚܘܐ܂ ܕܢܣܪܗܒ ܢܘܟܠܗܿ ܡܼܢ ܐܝܠܢܐ܂ܕܐܬܦܩܕܬ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ܂ ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܡܼܢ ܐܠ̈ܦܐ ܘܡܢܪ̈ܒܘܬܐ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܗܿ ܠܐ ܛܥܡܬ܂ ܘܕܠܐ ܛܥܡܬܼ܂ ܠܐܗܘܼܐ ܕܨܝܡܐ ܗܘܬ܂ ܟܦܢܐ ܗܘ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܫܠܼܛ ܗܘܐ ܒܗܿ܂ܡܛܠ ܕܒܗ ܗܼܘ ܒܥܕܢܐ ܐܬܒܪܝܬ ܗܘܬ܀ܘܟܠܗ ܕܠܐ ܐܬܟܠܝ ܚܘܝܐ ܕܢܣܪܗܒ ܕܢܐܬܐ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠܕܗܼܝ ܡܣܪܗܒܘܬܗ ܕܚܘܝܐ ܠܘܩܒܠ ܚܘܝܐ ܗܘܼܬ܂ ܥܕܢܐܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܐܬܒܪܝܬ ܒܗ ܚܘܐ܂ ܘܟܦܢܐ ܡܢܿܘ ܥܕܟܝܠ ܠܐܝܕܥܐ ܗܘܬ܂ ܘܒܐܓܘܢܐ ܕܫܘܦܪܗ ܕܐܝܠܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐܠܐ ܡܫܢܩܐ ܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܐ ܟܦܢܐ ܗܘܬ܂ ܘܒܐܓܘܢܗܕܐܝܠܢܐ ܠܐ ܪܡܝܐ ܗܘܬ܃ ܠܐ ܐܬܟܠܝ ܚܘܝܐ ܡܼܢ ܕܠܡܗܘܐܡܢܣܝܢܐ܂ ܕܐܢܗܘ ܕܙܟܬܗ ܒܩܪܒܐ ܕܫܥܬܐ܂ ܘܒܬܟܬܘܫܐܕܡܠܐ ܥܕܢܐܼ܂ ܢܩܒܠ ܗܘܐ ܚܘܝܐ ܘܕܒܚܘܝܐ ܡܣܡ ܒܪܫܐܕܩܒܠܘ܂ ܘܗܝ ܥܡ ܒܥܠܗܿ ܢܐܟܠܘܢ ܡܼܢ ܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ܘܢܚܘܢ ܠܥܠܡܼ܂ ܘܒܚ̈ܝܐ ܡ̈ܠܝܟܐ ܕܩܢܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܟܐܢܘܬܐ܂ܢܗܘܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܠܗܘܢ ܕܟܐܢܘܬܐ܂ ܟܠ ܕܐܬܩܕܡ ܘܐܬܝܗܒܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܐ܀ ܡܣܬܪܗܒ ܗܟܝܠ ܡܢܣܝܢܐܕܢܐܬܐ ܘܠܐ ܡܬܟܠܐ܂ ܕܐܦ ܡܢܗܿ ܕܗܕܐ ܕܥܡ ܦܘܩܕܢܐܐܬܼܐ ܡܢܣܝܢܼܐ܂ ܢܕܥܘܢ ܕܡܢܣܝܢܐ ܗܼܘ܂ ܕܢܙܕܗܪܘܢ ܡܼܢܢܟܝܠܘܬܗ܂ ܐܬܐ ܗܟܝܠ ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܡܼܠܟܐ ܕܪܒ܂ ܗܿܘܕܠܢܦܫܗ ܫܡܐ ܙܥܘܪܐ ܕܢܬܠ ܠܐ ܐܬܡܨܝ܀ܐܡܼܪ ܟܝܬ ܒܝܕ ܚܘܝܐ܂ ܗܿܘ ܕܒܚܘܝܐ ܠܐܢܬܬܐ܂ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܼܢ ܟܠ ܐܝ̈ܠܢܝܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܿܠܐ ܠܢ ܕܝܢ ܠܡܬܒܝܢܘ ܕܐܝܟܢܐ܂ ܕܐܠܘ ܐܬܦܩܕܘܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܚܘܝܐ܃ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘܐ ܪܒܐܗܟܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܗܦܟܐ ܐܬܦܩܕܘ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܘ ܦܘܩܕܢܐܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܡܠܐ ܫܥܐ ܥܕ ܦܢܿܐܡܢܣܝܢܐ ܡܼܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܝܗܒ ܗܘܐ܀ ܐܗܦܟܬ ܕܝܢ ܚܘܐܘܠܚܘܝܐ ܐܡܪܐ ܗܘܬ܂ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐܢܐܟܘܠ܂ ܘܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܝܠܢܐ ܕܒܡܨܥܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐܼ܂ ܐܡܼܪܕܠܐ ܬܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܘܠܐ ܬܬܩܪܒܘܢ ܠܗ ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ܀ܚܘܝܐ ܕܝܢ ܘܕܒܚܘܝܐ ܕܫܡܥܘ܃ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝ̈ܠܢܝ ܦܪܕܝܣܐܐܬܝܗܒܘ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܘܚܕ ܗܼܘ ܕܐܬܟܠܝ ܡܢܗܘܢ܂ܘܣܒܪܘ ܕܒܒܗܬܬܐ ܥܛܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܥܠ ܕܚܙܘ ܕܐܬܪܐ ܠܡܡܠܟܠܝܬ ܗܘܐ܀

ܚܕ ܗܟܝܠ ܡܢܣܝܢܐ ܒܗ ܒܦܘܩܕܢܗ ܕܡܦܩܕܢܐܼ܂ ܕܠܐ

ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܡܢܗ ܐܬܦܩܕܘ܂ ܐܠܐ ܕܐܦܠܐ ܡܬܩܪܒܘ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܝܕܥ ܠܗ ܕܡܛܠ ܕܠܐܢܫܬܒܘܢ ܒܫܘܦܪܗ ܕܐܝܠܢܐ ܩܕܡ ܙܗܪ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܚܙܬܗ܂ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܡܓܪܓ ܠܗܿ ܠܚܘܐ ܕܬܚܘܪ ܒܗ ܐܡܼܪ܂ܠܐ ܗܘܼܐ ܠܡ ܡܡܬ ܬܡܘܬܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐܕܐܟܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܢܗܘܢ ܡܬܦܬܚܢ ܥܝ̈ܢܝܟܘܢ܂ ܘܗܿܘܝܢܐܢܬܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܝܕܥ̈ܝ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ܀ ܚܘܐ ܕܝܢܫܒܩܬ ܕܬܬܒܝܢ ܒܡ̈ܠܝ ܚܘܝܐ܂ ܕܐܝܟ ܡܢܣܝܢܐ ܠܗܦܟܐ ܐܡܼܪܐܢܝܢ ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܡܠܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܕܬܗܦܟ ܥܠܘܗܝܘܬܐܡܪ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܡܬܦܬܚܢ ܥܝ̈ܢܝ ܟܕ ܠܐ ܐܚܝ̈ܕܢ܂ܘܐܝܟܢܐ ܡܼܢ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܦܐܪܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ ܒܝܬ ܛܒܠܒܝܫ܂ ܕܗܐ ܩܕܡ ܕܐܟܘܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܨܐܕܝ܂ ܐܪܦܝܬ ܕܝܢ ܗܠܝܢܕܠܘܩܒܠ ܚܘܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܗܿ܂ ܘܐܝܟ ܨܒܝܢܗܕܚܘܝܐܼ܂ ܥܝ̈ܢܝܗܿ ܡܼܢ ܚܘܝܐ ܕܩܕܡܝܗܿ ܫܩܠܬܼ܂ ܘܒܐܝܠܢܐܕܐܬܦܩܕܬ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗܼ ܒܗ ܚܝܪܐ ܗܘܬ܀ܚܘܝܐ ܕܝܢ ܫܠܝ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܒܚܘܒܬܗܿ ܡܼܢ ܟܕܘ ܐܪܓܫ ܗܘܐܠܗܼ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܡܓܪܓ ܗܘܐ ܠܗܿ ܡܼܠܟܐ ܕܥܠ ܡܼܢܐܕܢܗܿ ܕܬܐܟܘܠ ܡܼܢ ܐܝܠܢܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܡܚܬܚܬ ܗܘܐ ܠܗܿ ܚܙܝܗܿܕܟܢܫܬܗ ܨܝܕ ܐܝܠܢܐ܂ ܕܬܩܛܘܦ ܗܘܬ ܘܬܐܟܘܠ ܡܼܢ ܐܒܗ܀ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܬܐܡܪ ܠܚܘܝܐ ܕܐܠܐ ܚܙܝܐ ܐܢܐ܂ܠܟܠ ܕܡܬܚܙܐ ܐܝܟܢܐ ܚܙܝܐ ܐܢܐ܂ ܘܐܢ ܒܝܬ ܛܒ ܠܒܝܫܠܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ܂ ܠܡܠܟܟ ܕܐܢ ܛܒ ܐܘ ܒܝܫ ܡܼܢ ܐܝܟܐܦܪܫܐ ܐܢܐ܂ ܠܐܠܗܘܬܐ ܕܛܒܐ ܗܼܝ܂ ܘܠܦܘܬܚ ܥܝ̈ܢܐܕܫܦܝܪ ܗܼܘ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܚܟܡܐ ܐܢܐ܂ ܘܠܡܘܬܐ ܕܒܝܫܐ ܗܼܘܡܼܢ ܐܝܡܟܐ ܡܫܬܘܕܥܐ ܐܢܐ܂ ܘܐܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܨܐܕܝ܂ܐܢܬ ܨܐܕܝ ܡܿܢ ܐܬܝܬ܀ ܡܐܬܝܬܟ ܕܠܘܬܢ ܣܗܕܐ ܠܗܝܢܠܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܘܬܢ܂ ܒܚܙܝܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܩܢܝܐ ܐܢܐ܂ܘܒܦܘܪܫܢ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܝ܂ ܠܡܠܟܟ ܒܚܪܐܐܢܐ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܠܟܬ ܐܝܬܝܗܝܢ ܠܝܼ܂ ܐܝܟܐ ܗܼܝ ܟܠܗܿܥܪܝܡܘܬܟ܂ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܬ ܠܡܩܡ ܒܐ̈ܦܝ ܢܟܝܠܘܬܟ܂ ܠܐܐܡܪܬ ܗܠܝܢ ܠܚܘܝܐ ܕܕܠܡܐ ܬܚܝܒܗ ܗܘܬ܂ ܐܨܕܬ ܕܝܢܚܝܪܗܿ ܒܐܝܠܢܐ ܕܬܣܬܪܗܒ ܘܬܚܘܒ ܗܘܬ܀ ܟܕ ܐܙܠܐ ܗܟܝܠ ܒܬܪ ܪܓܬܐ ܕܥ̈ܝܢܝܗܿ ܘܟܕ ܡܬܪܓܪܓܐܠܐܠܗܘܬܐ ܕܚܘܝܐ ܡܠܟ ܗܘܐ ܠܗܿ܂ ܓܢܿܒܐ ܘܐܟܿܠܐ ܡܼܢܒܥܠܗܿ܂ ܘܝܗܿܒܐ ܡܼܢ ܒܬܪܟܢ ܠܒܥܠܗܿ܂ ܘܐܟܼܠ ܥܡܗܿ܂ ܡܛܠܓܝܪ ܕܐܫܪܬܗ ܠܚܘܝܐ܂ ܐܟܠܬ ܩܕܡܐܝܬ܂ ܟܕ ܣܒܪܐܕܒܐܠܗܘܬܐ ܥܛܦܐ ܗܘܬ ܨܝܕ ܡܢ ܕܐܝܟ ܒܪܬ ܐܢܫܐ ܡܢܗܦܪܫܬ ܗܘܬ܂ ܣܪܗܒܬ ܘܐܟܠܬ ܩܕܡ ܒܥܠܗܿ܂ ܕܬܗܘܐ ܪܫܐܠܪܫܗܿ܂ ܘܕܬܗܘܐ ܦܩܕܐ ܠܗܿܘ ܕܡܢܗ ܡܬܦܩܕܐ ܗܘܬ܂ܘܕܗܘܬ ܩܫܝܫܐ ܡܢܗ ܒܐܠܗܘܬܐ܂ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܛܠܝܐ ܗܘܬܡܢܗ ܒܐܢܫܘܬܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܟܠܬ ܘܠܐ ܝܪܒܬ ܐܘ ܙܥܪܬ܂ ܐܘ ܦܘܬܚ ܥܝ̈ܢܐܩܢܬ ܗܘܬ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܠܗܘܬܐ ܕܚܝܪܐ ܗܘܬ ܢܣܒܬܼ܂ ܘܠܐܦܘܬܚ ܥܝ̈ܢܐ ܕܡܝܬܐ ܠܦܪܕܝܣܐ ܐܫܟܚܬ܂ ܐܘܒܠܬ ܐܦܠܒܥܠܗܿ܂ ܘܒܦܝ̈ܣܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܘܟܠܬܗ ܗܘܬ܂ ܐܦܢ ܠܐ ܟܬܝܒܕܐܦܝܣܬܗ ܗܘܬ܂ ܟܕ ܐܟܠܬ ܗܟܝܠ ܚܘܐ ܠܐ ܡܡܬ ܡܝܬܬܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܐܠܗܘܬܐ ܐܫܟܚܬ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܚܘܝܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܦܪܣܝܬܼ܂ ܕܚܿܠ ܗܘܐ ܠܗ ܐܕܡ ܘܠܐܐܟܿܠ ܗܘܐ܂ ܘܐܢ ܚܝܒܐ ܠܐ ܗܘܿܐ ܗܘܼܐ ܒܗܕܐ ܕܠܐܐܟܼܠ܂ ܐܦܠܐ ܙܟܝܐ ܗܘܿܐ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܢܣܝ܂ܦܘܪܣܝܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܐܢܬܬܗ ܟܿܠܐ ܗܘܼܐ ‍{‍ܠܗܿ‍}‍‍<‍ܠܗ‍>‍ ܡܼܢ ܕܠܡܐܟܠ܂ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܚܘܒܐ ܗܼܘ ܐܘ ܕܚܠܬܐ ܕܡܦܩܕܢܗ܂ ܡܛܠ ܟܝܬܕܢܬܒܚܪ ܐܕܡ ܒܡܠܐ ܥܕܢܐ ܒܫܕ̈ܠܝܗܿ ܕܚܘܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܒܚܪܬܗܼܝ ܒܡܠܟܗ ܕܚܘܝܐ܂ ܡܬܩܪܒܐ ܘܐܟܠܐ ܘܠܐ ܡܬܦܪܣܝܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܫܕܠܬܗ ܠܐܕܡ ܘܐܘܟܠܬܗ܂ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐܕܐܬܦܬܚ ܥܝ̈ܢܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܝܕܥܘ ܕܥܪ̈ܛܠܝܝܢ ܐܢܘܢ܂ܐܬܦܬܚ ܗܟܝܠ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂ ܠܐ ܕܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܐܠܗܐܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܚܘܝܐ܂ ܐܠܐ ܕܢܚܙܘܢ ܦܘܪܣܝܗܘܢ ܐܝܟܕܡܣܟܐ ܗܘܐ ܒܥܠܕܒܒܐ܀ܦܬܝܚܢ ܗܘܝ ܗܟܝܠ ܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܐܚܝܕܢ ܗܘܝ܂ ܦܬܝܚܢ ܗܘܝܼ܂ܕܠܟܠ ܡܕܡ ܚ̈ܙܝܢ ܗܘܝ܂ ܘܐܚܝܕܢ ܗܘܝ ܕܠܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐܘܠܦܘܪܣܝܗܘܢ ܠܐ ܚܙܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܚܣܼܡܒܥܠܕܒܒܐܼ܂ ܥܠ ܕܗܢܘܢ ܡܼܢ ܟܠ ܕܒܐܪܥܐ ܒܫܘܒܚܐ ܘܒܡܠܬܐܡܝܬܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ ܕܡܼܢ ܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐ ܡܬܝܗܒܐܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܐܬܡܠܟܘ ܗܘܘ܂ ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܕܐܝܬܗܘܝ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ܂ ܘܒܐܝܠܝܢ ܕܠܡܣܒ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܚܣܼܡܒܥܠܕܒܒܐ ܘܐܨܛܢܥ܂ ܘܒܐܓܘܢܐ ܕܫܥܬܐ ܢܣܼܒ ܐܢܝܢ ܡܼܢܗܿܢܘܢ ܕܒܐܓܘܢܐ ܪܒܐ ܠܡܘܒܕܘ ܐܢܝܢ ܠܐ ܘܿܠܐ ܗܘܐ܀ܐܠܘ ܓܝܪ ܚܘܝܐ ܒܚܘܒܬܐ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ ܡܼܢ ܐܝܠܢܚܝ̈ܐ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܝܠܢ ܐܝܕܥܬܐ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܬܟܠܐܗܘܐ܂ ܡܼܢ ܚܕ ܓܝܪ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܛܥܝܐ ܩܿܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܡܼܢܐܚܪܢܐ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܢܣܿܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܗܘܬܐܒܐܢܫܘܬܐ ܩܿܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܢ ܝܕܥܬܐ ܕܠܐ ܛܥܝܐ ܘܚܝ̈ܐܕܠܐ ܡܝܬܝܢ܃ ܒܗ ܒܗܢܐ ܦܓܪܗܘܢ ܩܿܢܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܒܗ ܗܟܝܠܕܡܠܟ ܚܘܝܐ܂ ܗܿܝ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܒܛܠܗܘܐ܂ ܐܣܒܪ ܐܢܘܢ ܕܢܣܿܒܝܢ ܠܗ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܐܝܟܕܬܬܦܠܚ ܘܠܐ ܢܣܒܘܢܗ ܒܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܐܠܗܘܬܐ ܟܠܼܐܡܢܗܘܢ ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܡܼܠܟ ܠܗܘܢ܂ ܘܕܠܐ ܢܢܗܪܢܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܒܡܘܠܟܢ ܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐ ܥܒܼܕ ܐܢܘܢ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܕܦܘܬܚܥܝ̈ܢܐ ܡܼܢ ܐܝܠܢ ܝܕܥܬܐ ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܐܠܘ ܕܝܢܨܒܘ ܘܬܒܘ ܡܼܢ ܒܬܪ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܐܦܢ ܠܡܕܡ ܕܩܢܝܢܗܘܘ ܩܕܡ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܠܐ ܢܣܿܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܠܘ̈ܛܬܐܕܐܬܓܙܪ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠܝܗܘܢ ܡܡܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܠܗ ܓܝܪܕܐܘܚܪ ܐܠܗܐ ܘܢܚܼܬ ܠܘܬܗܘܢܼ܂ ܕܠܡܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܢܟܘܢܘܢܗܘܘ܂ ܘܒܥܕܢ ܕܐܿܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܝܿܢܐ ܚܢܢܐ ܢܫܐܠܘܢܗܘܘ܀ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܬܘܚܪܬ ܗܘܬ ܡܐܬܝܬܗ ܕܚܘܝܐܼ܂ ܕܠܐܢܣܓܐ ܗܘܐ ܢܣܝܘܢܗܘܢ ܒܚܙܬܗ ܦܐܝܬܐ ܕܐܝܠܢܐ܂ ܐܫܬܘܚܪܕܝܢ ܕܝܿܢܐ ܘܐܬܼܐ ܠܘܬܗܘܢܼ܂ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܠܡܬܥܬܕܘܠܒܥܘܬܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܣܪܗܒܘܬܗ ܕܡܢܣܝܢܐ ܥܕܪܬ ܐܢܘܢܐܦܢ ܗܼܝ ܡܣܪܗܒܘܬܗ ܡܛܠ ܥܘܕܪܢܐ ܗܘܬ܂ ܘܠܐܒܡܫܬܘܚܪܢܘܬܗ ܕܕܝܿܢܐ ܐܬܗܢܝܘ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܗܼܝܡܫܬܘܚܪܢܘܬܗ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܬ ܗܘܬ܀ܘܫܡܥܘ ܠܡ ܩܠܗ ܕܡܪܝܐ ܕܡܗܠܟ ܒܦܪܕܝܣܐ ܠܦܢܝܗܕܝܘܡܐ܂ ܘܐܬܛܫܝܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܒܝܬ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܒܦܪܕܝܣܐ܂ܠܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܨܒܼܐܠܡܥܕܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܗܿܘ ܕܐܦ ܒܝܕ ܩܠܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܨܒܼܐܠܡܗܢܝܘ ܐܢܘܢ܂ ‍{‍ܥܒܪ‍}‍‍<‍ܥܒܼܕ‍>‍ ܓܝܪ ܩܠܐ ܠܕܘܪ̈ܟܬܗ ܫܠܝ̈ܬܐ܃ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܒܝܕ ܩܠܐܼ܂ ܠܡܬܟܫܦܘܩܕܡ ܡܫܕܪܢܗ ܕܩܠܐ܂ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܼܢ ܬܘܚܪܬܗ ܘܠܐ ܡܼܢ ܩܠܐ ܕܐܫܬܕܪ ܩܕܡܘܗܝܐܬܘ ܠܡܬܚܙܝܘ ܠܗ ܒܝܕ ܬܟܫܦܬܐܼ܂ ܐܘܣܦ ܐܠܗܐ ܘܐܬܚܫܚܒܩܠ ܣܦ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܩܠ ܕܘܪ̈ܟܬܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܐܝܟܐ ܐܢܬܐܕܡ܂ ܐܕܡ ܕܝܢ ܚܠܦ ܕܢܘܕܐ ܒܣܟܠܘܬܗܼ܂ ܘܢܫܐܠ ܚܢܢܐ ܩܕܡܕܢܦܘܩ ܥܠܘܗܝ ܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܐܡܼܪ܂ ܩܠܟ ܫܡܥܬ ܒܦܪܕܝܣܐܘܕܚܠܬ܂ ܕܚܙܝܬ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܐ ܘܐܬܛܫܝܬ܂ ܩܠ ܪ̈ܓܠܐ ܕܝܢܕܐܬܐ ܗܘܼܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܂ ܗܿܘ ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܥܠ ܕܒܝܬܐܕܡ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐܼ܂ ܠܩܠ ܝܘܚܢܢ ܨܐܪ ܗܘܼܐ܂ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕܗܘܐ ܕܢܐܬܐ ܩܕܡ ܒܪܐ܂ ܕܐܚܝܕ ܪܦܫܐ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܡܕܟܐܐܕܪ̈ܘܗܝ܂ ܕܠܬܒܢܐ ܢܘܩܕ ܒܢܘܪܐܼ܂ ܘܠܚ̈ܛܐ ܢܕܟܐ ܠܡܥܠܘܠܐܘܨܪ̈ܘܗܝ܀ܩܠܟ ܠܡ ܫܡܥܬ ܘܐܬܛܫܝܬ܂ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܫܡܥܼܬ ܩܠܗܐܝܟ ܕܗܫܐ܂ ܕܗܐ ܟܕ ܓܒܠܟ ܘܐܥܠܟ ܠܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܟܕܐܪܡܝ ܥܠܝܟ ܫܠܝܐ ܘܫܡܛ ܐܠܥܟ܂ ܘܐܬܩܢ ܘܐܝܬܝ ܠܟܐܢܬܬܐ ܩܠܗ ܠܐ ܫܡܥܼܬ܀ ܐܢ ܟܝܬ ܚܕܬܐܝܬ ܫܡܥܼܬ ܩܠܗܼ܂ܐܬܒܝܢ ܐܦܢ ܗܫܐ ܕܗܼܘ ܩܠ ܕܘܪ̈ܟܬܐ ܡܛܠ ܒܥܘܬܐ ܗܼܘܕܣܦܘ̈ܬܟ ܐܬܩܢܝ ܗܘܐ܀ ܐܡܪ ܠܗ ܟܝܬ ܥܕ ܠܐ ܢܫܐܠܟܥܠ ܡܐܬܝܬܗ ܕܚܘܝܐ ܘܥܠ ܡܬܥܒܪܢܘܬܐ ܕܝܠܟ ܘܕܚܘܐ܂ܕܟܒܪ ܗܝ ܬܘܕܝܬܐ ܕܣܦܘ̈ܬܟܘܢ ܬܚܣܝܟܘܢ ܡܼܢ ܚܛ̈ܗܐܕܦܐܪ̈ܐ ܕܩܛܦ ܨܒܥ̈ܬܟܘܢ܂ ܫܒܩܘ ܕܝܢ ܕܢܘܕܘܢ ܒܡܕܡܕܥܒܕܘ ܘܥܠ ܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܗܘܢ܂ ܠܝܕܥ ܟܘܠ ܐܡܪܝܢܗܘܘ܀ܐܝܟܐ ܐܢܬ ܠܡ ܐܕܡ܂ ܒܐܠܗܘܬܐ ܕܡܼܠܟ ܠܟ ܚܘܝܐܼ܂ܐܘ ܬܚܝܬ ܡܘܬܐ ܕܓܙܪܐ ܥܠܝܟ܂ ܐܢ ܬܣܟܐ ܥܠ ܦܐܪ̈ܐ܂ܣܒܪ ܠܟ ܕܝܢ ܐܘ ܐܕܡ܂ ܕܚܠܦ ܚܘܝܐ ܫܝܛ ܡܼܢ ܟܠ ܕܐܬܼܐܠܘܬܟ ܕܡܠܐܟܐ ܐܘ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐ ܐܬܿܐ ܗܘܐ ܠܘܬܟ܂ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܟ ܠܡܫܛ ܦܘܩܕܢܗ ܕܗܿܘ ܕܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܝܗܼܒܗܘܐ ܠܟ܂ ܘܬܫܬܡܥ ܠܡܼܠܟܗ ܕܗܿܘ ܡܿܢ ܕܥܕܟܝܠ ܛܒܬܐܒܥܒܕܐ ܠܐ ܣܥܪ ܠܘܬܟ܂ ܬܚܫܘܒ ܒܝܫܐ ܠܗܿܘ ܕܓܒܠܟܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ܂ ܘܥܒܕܟ ܐܠܗܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܥܠ ܒܪܝܬܐ܃ ܘܬܚܫܘܒܛܒܐ܃ ܠܐܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܛܒܬܐ ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ ܠܟ܀ܘܐܢ ܟܕ ܒܚܝܠܐ ܢܐܬܐ ܗܘܼܐ ܠܘܬܟ ܐܠܗܐ ܐܚܪܢܐܼ܂ܠܡܬܪܡܝܘ ܠܡܼܠܟܗ ܠܐ ܘܿܠܐ ܗܘܐܼ܂ ܚܕ ܟܡܐ ܕܚܘܝܐ ܐܬܼܐܠܘܬܟ܂ ܕܠܐ ܚܝ̈ܠܐܼ܂ ܘܕܠܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܒܡܠܬܐ ܥܪܛܠܝܬܐܕܐܡܼܪ ܠܟ܂ ܕܓܠܬ ܠܐܠܗܟ ܘܐܫܪܬ ܠܢܟܘܠܟ܂ ܘܟܕܒܬ ܠܥܒܿܕܛܒ̈ܬܟ܂ ܕܥܒܕܟ ܫܠܝܛܐ ܥܠ ܟܘܠ܂ ܘܐܫܪܬ ܠܗܿܘ ܢܟܝܠܐܕܐܨܛܢܥ ܠܡܫܩܠܗ ܡܢ ܟܘܠ ܠܗ ܠܫܘܠܛܢܟ܂ܐܠܘ ܕܝܢ ܐܬܟܠܝ ܚܘܝܐ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܠܡܢܣܝܘܬܗ ܠܐܕܡܼ܂ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܥܕܠܝܢ ܝܘܡܢܐ ܥܠ ܕܐܬܼܐܼ܂ ܗܼܢܘܢ ܡܬܥܕܠܝܢܗܘܘ ܥܠ ܕܐܬܟܠܝ ܕܠܐ ܢܐܬܐ܂ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢ܃ܕܒܚܣܡܐ ܐܬܟܠܝ ܚܘܝܐ ܕܐܬܐ ܗܘܐ܂ ܕܒܢܣܝܘܢܐ ܕܡܠܐܫܥܐ ܢܩܢܝܘܗܝ ܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡܼ܂ ܘܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܠܘ ܠܐܕܐܬܐ ܚܘܝܐ ܠܐ ܛܥܐ ܗܘܐ ܐܕܡ܀ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܐܡܪܝܢܕܐܠܘ ܐܬܐ ܚܘܝܐ ܐܕܡ ܠܐ ܛܥܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܟ ܕܣܒܪܝܢܕܝܢ ܕܛܒܐܝܬ ܥܒܕܝܢ ܗܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܼܐܚܘܝܐ ܠܐ ܛܥܝܢ ܗܘܘ ܕܒܝܬ ܐܕܡ܂ ܝܬܝܪ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܣܒܪܝܢ܂ܕܫܦܝܪ ܥܒܕܝܢ܂ ܐܡܬܝ ܕܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܠܘ ܐܬܼܐ ܚܘܝܐܠܕܒܝܬ ܐܕܡ ܠܐ ܡܛܥܐ ܗܘܐܼ܂ ܐܦ ܡܢܘ ܓܝܪ ܢܗܝܡܢ ܗܘܐ܂ܐܠܘ ܠܐ ܕܗܘܬ ܠܗܿ܂ ܕܐܕܡ ܠܚܘܝܐ ܫܿܡܥ ܗܘܐ܂ ܐܘ ܕܚܘܐܠܪܚܫܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܗܘܬ܀ܩܠܟ ܠܡ ܫܡܥܬ ܘܕܚܠܬ ܘܐܬܛܫܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܝܢܕܫܒܼܩ ܐܝܕܐ ܕܡܬܒܥܝܐ ܘܚܠܦܝܗܿ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܬܒܥܝܐ ܗܘܬܐܡܼܪ ܗܘܐ܂ ܚܠܦ ܓܝܪ ܕܢܘܕܐ ܒܗܿܝ ܕܥܒܼܕ ܕܡܥܕܪܐ ܗܘܬܠܗ܂ ܗܿܝ ܕܐܬܥܒܕܬ ܒܗ ܬܢܐ ܗܘܐ ܟܕ ܠܐ ܡܥܕܪܐ ܗܘܬ ܠܗ܀ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܡܢܘ ܚܘܝܟ ܕܥܪܛܠܝ ܐܢܬ܂ ܗܐ ܡܢܐܝܠܢܐ ܕܦܩܕܬܟ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ ܐܟܠܬ܂ ܦܘܪܣܝܟ ܗܼܘܚܙܝܬ܂ ܒܚܙܝܐ ܕܐܩܢܝܟ ܐܝܠܢܐ܂ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܚܙܬܐ ܫܒܝܚܬܐܕܐܠܗܘܬܐ ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܼܐ ܠܟ܀ܐܕܡ ܬܘܒ ܐܪܦܝ ܕܢܘܕܐ ܒܣܟܠܘܬܗܼ܂ ܘܒܐܢܬܬܐ ܕܐܟܘܬܗܡܬܥܕܠ ܗܘܐ܂ ܐܢܬܬܐ ܠܡ ܕܝܗܒܬ ܥܡܝܼ܂ ܗܼܝ ܝܗܒܬ ܠܝ ܡܼܢܐܝܠܢܐ ܘܐܟܠܬ܂ ܠܘ ܠܡ ܐܢܐ ܐܬܩܪܒܬ ܠܘܬ ܐܝܠܢܐ܂ ܐܦܠܐ /ܐܝܕܝ ܐܡܪܬ/ܠܐܝܕܝ ܐܡܪܬ#2#/ܐܝܕܝ ܐܡܪܚܬ#2#/ ܠܡܘܫܛܘ ܨܝܕ ܦܐܪܐ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܘܐܦܫܠܝܚܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܼܘ ܐܕܡ ܠܐ ܚܛܐܼ܂ ܐܠܐ ܚܘܐ ܥܒܪܬܥܠ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܘܐܢ ܝܗܒܼ ܠܟ ܐܢܬܬܐ ܐܘ ܐܕܡ܂ ܡܥܕܪܢܝܬܐܝܗܒܗܿ ܘܠܐ ܡܣܓܦܢܝܬܐ܂ ܘܡܬܦܩܕܢܝܬܐ ܘܠܐ ܦܩܘܕܬܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܼܐ ܐܕܡ ܠܡܘܕܝܘ ܒܣܟܠܘܬܗܼ܂ ܢܚܼܬܐܠܗܐ ܒܫܘܐܠܐ ܠܘܬ ܚܘܐ܂ ܘܐܡܪ ܠܗܿ ܡܢܐ ܗܼܘ ܗܢܐܕܥܒܕܬܝ܂ ܐܦ ܚܘܐ ܚܠܦ ܕܬܬܟܫܦ ܒܝܕ ܕܡ̈ܥܝܗܿ܂ ܘܬܣܒܗܿܣܟܠܘܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗܿ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܕܪܟܗܿ ܗܘܐ ܚܘܣܝܐ ܘܠܒܥܠܗܼܿ܂ܦܢܝܬ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪܐ ܕܚܘܝܐ ܡܠܟܢܝ ܐܘ ܫܕܠܢܝ܂ ܐܠܐܐܡܪܬ ܦܫܝܩܐܝܬ ܕܚܘܝܐ ܐܛܥܝܢܝ ܘܐܟܠܬ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܐܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܫܬܟܚܘ ܕܚܣܝܪ̈ܝܢܡܼܢ ܬܘܬܐ ܘܡܼܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܫܪܝܪܐܼ܂ ܢܚܼܬ ܠܗ ܐܠܗܐ ܨܝܕܚܘܝܐ܂ ܠܐ ܒܫܘܐܠܐ܂ ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܣܡ ܒܪܫܐ܀ ܐܝܟܐܓܝܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܬܝܒܘܬܐܼ܂ ܐܬܚܫܚ ܗܘܐ ܒܫܘܐܠܐ܂ܘܨܝܕ ܐܝܢܐ ܕܢܘܟܪܝ ܗܘܐ ܠܬܝܒܘܬܐܼ܂ ܐܬܚܫܚ ܒܓܙܪ ܕܝܢܼܐ܂ܘܕܬܕܥ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܚܘܝܐ ܠܡܬܒ܂ ܕܟܕ ܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐܕܥܠ ܕܥܒܕܬ ܗܕܐ܃ ܠܝܛ ܐܢܬ ܡܢ ܟܠܗܿ ܒܥܝܪܐܼ܂ ܠܐ ܕܠܐܥܒܕܬ ܐܡܼܪ ܡܛܠ ܕܠܡܕܓܠܘ ܕܚܠ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܐ ܕܥܒܕܬܐܡܼܪ ܡܛܠ ܕܠܬܝܒܘܬܐ ܡܢܟܪܝ ܗܘܐ܀ܠܝܛ ܐܢܬ ܠܡ ܡܼܢ ܟܘܠܗܿ ܒܥܝܪܐ܂ ܥܠ ܕܢܟܠܬ ܠܫ̈ܠܝܛܝ ܥܠܟܠܗܿ ܒܥܝܪܐ܂ ܘܚܠܦ ܕܥܪܝܡ ܗܘܝܬ ܡܼܢ ܟܠܗܿ ܚܝܘܬܐܼ܂ ܬܗܘܐܠܝܛ ܡܼܢ ܟܘܠܗܿ ܚܝܘܬܐ ܘܥܠ ܟܪܣܟ ܬܗܠܟ܂ ܥܠ ܕܐܥܠܬܚܒ̈ܠܐ ܥܠ ܓܢܣܐ ܕܢܫ̈ܐ܂ ܘܥܦܪܐ ܬܐܟܘܠ ܟܠ ܝܘ̈ܡܝ ܚ̈ܝܝܟ܂ܥܠ ܕܓܠܙܬ ܐܢܘܢ ܠܕܒܝܬ ܐܕܡ ܡܼܢ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܐܝܠܢܐܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܐܣܝܡ ܒܝܢܝܟ ܠܐܢܬܬܐ܂ ܘܒܝܬܙܪܥܟ ܠܙܪܥܗܿ܂ ܥܠ ܕܒܚܘܒܟ ܙܐܦܢܐ ܢܟܠܬ ܘܫܥܒܕܬܗܿܬܚܝܬ ܡܘܬܐ܂ ܠܗܿ ܐܦ ܠܝܠܕ̈ܬܗܿ܀ܡܘܕܥ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܒܥܠܕܒܒܘܬܐ ܕܡܬܣܝܡܐ ܒܝܬ ܚܘܝܐܠܐܢܬܬܐ܂ ܘܒܝܢܬ ܙܪܥܗ ܠܙܪܥܗܿ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܗܘܼ ܠܡ ܢܕܘܫܒܪܫܟܼ܂ ܗܿܘ ܕܨܒܐ ܠܡܦܠܛ ܡܢ ܫܘܥܒܕܗ ܕܙܪܥܗܿ܂ ܘܐܢܬܬܡܚܝܘܗܝ܂ ܠܐ ܒܡܫܡܥܬܗ܂ ܐܠܐ ܒܥܩܒܗ܀ܐܦܢ ܕܝܢ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܐܬܓܙܪ ܥܠ ܚܘܝܐ ܒܙܕܩܐܐܬܓܙܪ ܗܘܼܐ܂ ܡܼܢ ܟܪ ܕܗܘܼܐ ܓܝܪ ܫܘܪܝ ܣܟܠܘܬܐܼ܂ ܡܼܢ ܬܡܢܘܐܦ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܗܦܼܟ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܟܠܗ ܕܫܪܝ ܡܼܢ ܗܢܐܡܣܠܝܐܼ܂ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܡܢܝܚܐ ܪܘܓܙܗ ܟܐܢܘܬܐ ܥܠ ܗܢܐܼ܂ܢܕܚܠܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܘܢܬܘܒܘܢ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܠܛܝܒܘܬܐܠܡܚܣܟ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܠܘ̈ܛܬܗܿ ܕܟܐܢܘܬܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܬܠܝܛܚܘܝܐ܂ ܘܕܒܝܬ ܐܕܡ ܠܐ ܒܥܘ܂ ܐܬܐ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ܂ ܨܝܕܚܘܐ ܐܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܐܝܕܗܿ ܗܼܘ ܐܬܝܒܠ ܨܝܕ ܐܕܡܚܛܗܐ܀ܓܙܪ ܟܝܬ ܥܠ ܚܘܐ ܘܐܡܼܪ܃ ܕܡܣܓܝܘ ܐܣܓܐ ܟܐܒ̈ܝܟܝܘܒܛܢܝ̈ܟܝ܃ ܘܒܚ̈ܒܠܐ ܬܐܠܕܝܢ ܒܢܝ̈ܐ܂ ܐܦܢ ܟܝܬ ܝܠܕܐ ܗܘܬܡܛܠ ܒܘܪܟܬ ܝܠܕܐ ܕܥܡ ܟܘܠ ܚ̈ܝܘܢ ܩܒܠܬ ܗܘܬ܂ ܐܠܐ ܠܘܣܓ̈ܝܐܐ ܝܠܕܐ ܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܡܘܬܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢܕܝܠܕܐ ܗܘܬ܂ ܚܣܝܟܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܡܼܢ ܚܒ̈ܠܐ ܕܝܠܕܗܘܢ ܘܡܼܢܨܥܪܐ ܕܬܪ̈ܒܝܬܗܘܢ܂ ܘܡܼܢ ܝ̈ܠܠܬܐ ܕܡܘܬܗܘܢ ܘܕܥܠ ܒܥܠܟܝܬܬܦܢܝܢ ܠܡܬܡܠܟܘ ܘܠܐ ܠܡܡܠܟ܂ ܘܕܗܼܘ ܢܫܬܠܛ ܒܟܝܼ܂ ܥܠܕܣܒܪܬܝ ܕܒܡܐܟܘܠܬܗ ܕܦܐܪܐ ܐܢܬܝ ܡܟܝܠ ܡܫܬܠܛܬܝܥܠܘܗܝ܀ܒܬܪ ܕܓܙܪ ܐܦ ܥܠ ܚܘܐ܃ ܘܒܐܕܡ ܬܘܬܐ ܠܐ ܢܒܥܬܼ܂ܐܬܦܢܝ ܐܦ ܨܐܕܘܗܝ ܒܡܣܡ ܒܪܫܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܥܠ ܕܫܡܥܬܒܩܠܗܿ ܕܐܢܬܬܟ܃ ܘܐܫܬܕܠܬ ܠܡܐܟܠ ܡܼܢ ܐܝܠܢܐ ܕܐܡܪܬܠܟ ܕܠܐ ܬܐܟܘܠ ܡܢܗܼ܂ ܠܝܛܐ ܐܪܥܐ ܡܛܠܬܟ܂ ܐܦܢ ܕܝܢܐܪܥܐ ܕܠܐ ܐܣܟܠܬ ܚܠܦ ܐܕܡ ܕܐܣܟܠ ܒܠܥܐ ܗܘܬ܂ܐܠܐ ܠܐܕܡ ܗܘ ܚܫܘܫܐ ܡܚܫ ܗܘܐ ܒܠܘܛܬܗܿ ܕܗܿܝ ܕܠܐܚܫܐ ܗܘܬ܂ ܒܗܿ ܗܼܘ ܓܝܪ ܒܗܿܝ ܕܐܬܬܠܝܛܬ ܐܬܬܠܝܛ ܗܘܐܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܐܬܬܠܝܛ܀ܠܐ ܕܝܢ ܐܡܕ ܗܘܼܐ ܡܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܒܠܘܛܬܐ ܕܩܒܠܬܐܪܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠܘܗܝ ܓܙܪ ܘܐܡܼܪ܂ ܒܟ̈ܐܒܐ ܠܡܬܐܟܠܝܗܿ ܟܠ ܝܘ̈ܡܝ ܚ̈ܝܝܟ ܒܬܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܠܗܿܝ ܕܕܠܐ ܟܐܒ̈ܐܐܟܿܠ ܗܘܝܬ ܠܗܿ ܒܢܛܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ ܟܘ̈ܒܐ ܘܕܪܕܪ̈ܐ ܬܘܥܐܠܟ ܒܬܪ ܚܛܗܐ܂ ܗܿܝ ܕܐܠܘ ܠܐ ܚܛܗܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܘܥܝܐܗܘܼܬ܂ ܬܐܟܘܠ ܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ܂ ܥܠ ܕܒܝܕ ܫܕܠܐ ܙܥܘܪܐܕܐܢܬܬܟܼ܂ ܐܣܠܝܬ ܠܦܐܪ̈ܘܗܝ ܪ̈ܓܝܓܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܒܕܘܥܬܐܕܐ̈ܦܝܟ ܬܐܟܘܠ ܠܚܡܐ܂ ܥܠ ܕܠܐ ܫܦܪ ܠܟ ܕܕܠܐ ܥܡܠܐܠܡܬܥܕܢܘ ܒܓܢܬܐ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܢܗܘܝܢ ܠܟܼ܂ ܥܕܡܐ ܕܬܗܦܘܟܠܐܪܥܐ ܕܡܢܗܿ ܐܬܢܣܒܬ܂ ܥܠ ܕܒܣܝܬ ܥܠ ܦܘܩܕܢܐܗܿܘ ܕܒܗܢܐ ܥܕܢܐ܂ ܚ̈ܝܐ ܕܠܥܠܡ ܝܗܿܒ ܗܘܐ ܠܟ ܒܦܐܪܗܕܐܝܠܢ ܚ̈ܝܐ ܕܠܡܐܟܠ ܡܦܣ ܗܘܐ ܠܟ܂ ܘܡܛܠ ܕܡܢ ܥܦܪܐܐܢܬ ܘܛܥܝܬ ܢܦܫܟܼ܂ ܬܗܦܘܟ ܠܥܦܪܟ܂ ܘܬܫܬܘܕܥ ܒܝܕܫܦܠܟ ܩܢܘܡܘܬܟ܀ܐܦ ܣܛܢܐ ܕܒܓܘ ܗܠܝܢ ܫܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܡ ܥܘܒܐܕܒܓܘܗ ܐܬܒܪܝ ܗܘܐ܂ ܗܿܘ ܕܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܫܦܝܪܗܘܐܼ܂ ܐܝܟ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܕܥܕܡܐ ܠܥܕܢܐ ܕܥܒܪܘ ܥܠܦܘܩܕܢܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܗܘܘ܂ ܣܛܢܐ ܟܝܬ ܕܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܣܛܢܐܗܘܼܐ ܒܟܣܝܐ܂ ܒܗ ܘܐܦ ܟܣܝܐܝܬ ܐܬܬܕܝܢ ܘܐܬܚܝܒ ܗܘܐ܂ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܼܐ ܕܢܘܕܥ ܕܝܢܗ ܩܕܡ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܐܪܓܫܘܗܘܘ ܒܡܢܣܝܢܘܬܗ܂ ܚܘܝܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܡܪܬ ܐܢܬܬܐ ܕܐܛܥܝܢܝܘܠܐ ܣܛܢܐ܀ܐܬܬܕܝܢ ܗܟܝܠ ܟܣܝܐܝܬܼ܂ ܘܐܬܚܝܒܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ܂ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܛܗܐ ܗܘܼܐ ܪܒܐ܂ ܘܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝܠܡܣܡ ܒܪܫܐ ܙܥܘܪ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܓܙܪܘ ܚܒ̈ܠܐ ܥܠܚܘܐ ܘܒܢ̈ܬܗܿ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܬܓܙܪܘ ܟܐ̈ܒܐ ܘܡܘܬܐ ܥܠ ܐܕܡܘܝܠܕ̈ܘܗܝ܂ ܘܐܝܟ ܕܐܬܓܙܪ ܥܠ ܚܘܝܐ ܕܢܬܬܕܝܫ ܗܼܘ ܘܟܠܗܙܪܥܗ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܓܙܪ ܥܠ ܗܿܘ ܕܒܚܘܝܐ ܕܢܐܙܠ ܠܢܘܪܐ ܥܡܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܘܬܗ܂ ܓܠܗܿ ܓܝܪ ܡܪܢ ܒܝܕ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ܂ܠܗܕܐ ܕܒܕܝܬܩܐ ܥܬܝܩܬܐ ܡܚܦܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܥܠ ܕܝܼܢܗܠܡ ܕܐܪܟܘܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܼܘ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܚܝܒ ܗܼܘ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܩܒܠܘ ܡܢܣ̈ܝܢܐܘܡܬܢܣܝܢܐܼ܂ ܡܟܬܒ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܠܐܕܡ ܘܠܐܢܬܬܗܟܘ̈ܬܝܢܝܬܐ ܕܡܫܟܐ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ܀ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܘܬ̈ܝܢܝܬܐܐܢ ܡܼܢ ܡܫ̈ܟܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܢ ܡܬܒܪܝܘ ܐܬܒܪܝܘܐܝܟ ܩܘܪ̈ܛܒܐ ܘܕܪ̈ܕܪܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܠܡܘܥܒ̈ܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܡܝܪ ܕܥܒܕ ܡܪܝܐ ܘܐܠܒܫ ܐܢܘܢ܂ ܕܡܝܐܕܟܕ ܣܝܡܢ ܐܝܕ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܛܪ̈ܦܝܗܘܢ܂ ܐܫܟܚܘ ܢܦܫܗܘܢܟܕ ܠܒܝܫܝܢ ܟܘ̈ܬܝܢܝܬܐ ܕܡܫܟܐ̈ ܡܐ ܟܝ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܬܩܛܠܚܝܘ̈ܬܐ̈ ܕܒܒܣܪܗܝܢ ܢܬܪܣܘܢ ܩܢܘܡ̈ܝܗܘܢ ܘܒܡܫ̈ܟܝܗܝܢܢܢܟܦܘܢ ܥܪܛܠܝܘܬܗܘܢ܂ ܘܒܡܘ̈ܬܝܗܝܢ ܢܚܙܘܢ ܡܘܬܐܕܦܓܪ̈ܝܗܘܢ܀ܒܬܪ ܕܫܠܡ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܗܐ ܐܕܡ ܗܘܼܐ ܐܝܟ ܚܕܡܢܢ܂ ܠܡܕܥ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐܼ܂ ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܗܘܼܐ ܐܝܟܚܕ ܡܢܼܢ܂ ܐܦܢ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܐܪܙܐ ܓܠܼܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐܒܗ ܒܐܕܡ ܡܛܠ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܗܘܿܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܟܐܠܗܐ ܝܕ̈ܥܝ ܛܒܬܐ ܘܒܝܫܬܐܼ܂ ܡܗܠܘ ܡܗܠ ܗܘܐ܀ܒܪܡ ܕܝܢ ܘܐܦܢ ܐܝܕܥܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܕܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ܡܼܢ ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܦܐܪܐ܂ ܩܕܡ ܦܐܪܐ ܓܝܪ ܒܥܒܕܐ ܒܛܒܬܐܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܝܫܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܥܠ ܒܝܫܬܐ ܒܛܒܬܐ/ܒܛܒܐ#2#/ܒܛܒ̈ܐ#2#/ ܫܡܥܝܢܗܘܘ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܗܘܼܐ ܫܘܚܠܦܐ܂ ܕܒܛ̈ܒܐ ܢܫܡܥܘܢܥܠ ܫܦܝܪܬܐ܂ ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܢܛܥܡܘܢܗܿ ܠܗܿ ܠܒܝܫܬܐ܂ ܥܒܼܪܓܝܪ ܡܢܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܕܥܛܝܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܫܠܛܘ ܒܗܘܢܟܐ̈ܒܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܥܒܪܝܢ ܗܘܘ܀ܘܗܫܐ ܠܡ ܕܠܡܐ ܢܘܫܛ ܐܝܕܗ ܘܢܣܒ ܐܦ ܡܼܢܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܢܐܟܘܠ ܘܢܚܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܐܢ ܓܝܪ ܡܼܢ ܐܝܢܐܕܐܬܦܩܕ ܕܠܐ ܢܐܟܘܠ ܐܡܪܚ ܘܐܟܼܠ܂ ܠܗܢܐ ܕܠܐ ܐܬܦܩܕܡܢܗ܃ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܪܗܛ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܬܓܙܪ ܠܗܥܠܝܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܒܥܡܠܐ ܘܒܕܘܥܬܐ܂ ܘܒܟܐ̈ܒܐ ܘܒ̈ܚܒܠܐ܂ܕܠܐ ܟܕ ܐܟܠܝܢ ܡܼܢ ܐܝܠܢܐ ܘܚ̈ܝܝܢ ܠܥܠܡܼ܂ ܢܩܘܘܢ ܠܗܘܢܒܗܠܝܢ ܚ̈ܝܐ ܡܢ̈ܘܠܐ ܠܥܠܡ܂ ܟܿܠܐ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܕܠܡܐܟܠܡܢܗ ܟܕ ܥܛܝܦܝܢ ܠܘܛܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܟܕ ܚܣܝܟܝܢ ܡܼܢ ܠܘܛܬܐܘܥܛܝܦܝܢ ܫܘܒܚܐܼ܂ ܕܢܬܠܗ ܠܗܘܢ ܐܬܛܝܒ ܗܘܐ܀ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܬܗܘܐ ܠܗܿ ܡܘܗܒܬܐ ܡܚܝܢܝܬܐ ܠܕܐܘܢܐ܂ܘܬܒܐܫ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܕܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܒܝܕ ܐܝܠܢܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܡܼܢܗܿܝ ܕܩܢܘ ܒܝܕ ܐܝܠܢܐ ܕܐܝܕܥܬܐ܂ ܡܼܢ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܩܢܘ ܟܐ̈ܒܐܕܙܒܢܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܟܐ̈ܒܝ ܙܒܢܐ܂ ܕܠܥܠܡ ܥܒܼܕ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ܂ܡܼܢ ܗܿܘ ܩܢܘ ܡܘܬܐ܂ ܕܫܿܪܐ ܡܢܗܘܢ ܦܟܪ̈ܐ ܕܟܐ̈ܒܝܗܘܢ܂ܗܢܐ ܕܝܢ ܩܒܝܪ̈ܝ ܒܚܝ̈ܝܗܘܢ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܥܠܡܡܫ̈ܬܢܩܝ ܒܟܐ̈ܒܝܗܘܢ ܫܿܒܩ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ܂ ܟܿܠܐ ܠܗܘܢܗܟܝܠ ܡܼܢ ܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐܼ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܙܕܩ ܗܘܼܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܥ̈ܕܢܐܒܐܪܥ ܠܘ̈ܛܬܐ ܢܬܝܗܒܘܢ ܗܘܘ܂ ܘܚܝ̈ܝ ܥܠܡ ܒܥܠܡܐܥܒܘܪܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܗܘܘ܀ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܠܘ ܐܟܠܘܼ܂ ܚܕܐ ܡܼܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܗܘܝܐ ܗܘܬ܂ ܕܐܘܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܡܘܬܐ ܢܬܕܓܠ ܗܘܐܼ܂ ܐܘ ܡܚܝܢܘܬܗ ܕܐܝܠܢܚܝ̈ܐ ܬܬܟܕܒ ܗܘܬ܂ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܡܘܬܐ ܢܫܬܪܐܗܘܼܐ ܘܕܠܐ ܡܚܝܢܘܬܗ ܕܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐ ܬܬܕܓܠ ܗܘܬܼ܂ ܡܪܚܩܠܗ ܠܐܕܡ ܡܼܢ ܬܡܢ܂ ܕܕܠܡܐ ܐܦ ܡܼܢ ܐܝܠܢ ܚܝ̈ܐ ܢܚܣܪܗܘܼܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܼܢ ܐܝܠܢ ܝܕܥܬܐ ܐܣܬܓܦ ܗܘܐ܀ ܡܫܕܪܠܗ ܟܝܬ ܠܡܦܠܚ ܐܪܥܐ ܕܐܬܢܣܒ ܡܼܢ ܬܡܼܢ܂ ܕܢܗܦܘܟܘܢܬܥܕܪ ܒܝܕ ܥܡܠܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܣܬܓܦ ܗܘܐܒܢܝܚܐ ܕܓܢܬܐ܀ܒܡܦܩܗ ܕܝܢ ܕܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐܼ܂ ܡܟܬܒ ܕܐܟܪܟ ܡܼܢܡ̈ܕܢܚܝ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܢ܂ ܟܪܘܒܐ ܘܫܢܢܐ ܕܚܪܒܐ ܕܡܬܗܦܟܐ܂ܠܡܛܪ ܐܘܪܚܐ ܕܐܝܠܢܐ ܕܚܝ̈ܐ܂ ܣܝܓܗ ܕܝܢ ܚܝ̈ܐ ܗܘܐ܂ ܗܿܘܕܡܼܢ ܢܦܫܗ ܡܬܗܦܟ ܗܘܐ ܠܡܛܪ ܐܘܪܚܗ ܕܐܝܠܢܚܝ̈ܐ܂ ܡܼܢ ܐܝܢܐ ܕܠܡܡܪܚܘ ܘܠܡܩܛܦ ܐܒܗ ܨܒܼܐܗܘܼܐ܂ ܩܿܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܒܫܢܢ ܚܪܒܗ܂ ܠܡܝܘܬܐ ܕܠܡܓܢܒܠܗ ܚܝ̈ܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ ܐܿܙܠ ܗܘܼܐ܀ܘܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܡܦܩܗ ܕܐܕܡ ܕܡܼܢ ܓܢܬܐ܃ ܘܥܠܟܪܘܒܐ ܘܫܢܢ ܚܪܒܐ ܕܐܬܬܣܝܓ ܒܗ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܦܢܼܐܕܢܟܬܘܒ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܩܐܝܢ ܘܕܗܒܝܠ܂ ܘܥܠ ܩܘܪ̈ܒܢܝܗܘܢ ܟܕܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܐܕܡ ܠܡ ܚܟܡܼ ܠܚܘܐ ܘܝܠܕܬ ܠܩܐܝܢ܂ܘܐܡܪܬ ܕܩܢܝܬ ܓܒܪܐ܂ ܠܐ ܠܐܕܡ ܕܚܟܡܗܿ܂ ܐܠܐ ܠܡܪܝܐܕܨܪܗ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ܂ ܘܐܘܣܦܬ ܠܡܐܠܕ ܠܗܒܝܠ܂ ܘܗܘܼܐܗܒܝܠ ܪܥܐ ܥܢܐܼ܂ ܘܩܐܝܢ ܦܠܿܚ ܒܐܪܥܐ܀ ܘܗܘܐ ܠܡ ܡܼܢ ܒܬܪܝܘ̈ܡܬܐ ܕܬܪܒܝܬܗܘܢ܂ ܐܘ ܕܪܥܝܘܬܗܘܢ ܘܕܦܠܚܘܬܗܘܢܼ܂ܘܐܝܬܝ ܩܐܝܢ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܐܪܥܗ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ܂ ܘܗܒܝܠܐܝܬܝ ܡܼܢ ܒܘܟܪ̈ܐ ܕܥܢܗ ܘܡܼܢ ܫܡ̈ܝܢܝܗܘܢ܀ܐܝܬܝ ܕܝܢ ܗܒܝܠ ܒܦܘܪܫܢܐ܂ ܘܩܐܝܢ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ܂ܗܒܝܠ ܓܒܝ ܘܐܝܬܝ ܡܼܢ ܒܘܟܪ̈ܐ ܘܡܼܢ ܫܡ̈ܝܢܐ܂ ܩܐܝܢ ܕܝܢܐܢ ܫܒ̈ܠܐ ܐܝܬܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܢ ܥܡ ܫܒ̈ܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܟܝܚܝܢܒܙܒܢ ܫܒ̈ܠܐ ܐܝܬܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܦܢ ܙܥܘܪ ܗܘܼܐ ܩܘܪܒܢܗ ܡܼܢܕܐܚܘܗܼܝ܂ ܐܠܘ ܒܒܣܝܢܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܟ ܩܘܪܒܢܐܕܐܚܘܗܝ ܡܬܩܒܠ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕܝܐܝܬ ܩܪܒܘ܂ ܕܚܕ ܡܼܢܐܡܪ̈ܝ ܥܢܗ ܘܐܚܪܝܢ ܡܼܢ ܦܐܪ̈ܝ ܐܪܥܗ ܩܪܒܘ ܗܘܘ܂ ܥܠܕܒܣܐ ܩܐܝܢ ܒܫܘܪܝ ܩܘܪܒܢܐ ܕܩܪܒ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܨܒܼܐܠܡܩܒܠܘܬܗ ܡܢܗ܂ ܐܝܟ ܕܢܠܦܝܘܗܝ ܕܐܝܟܢ ܢܗܘܐ ܡܩܪܒܗܘܐ܂ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗ ܓܝܪ ܠܩܐܝܢ ܬܘܪ̈ܐ ܘܥ̈ܓܠܐ܂ ܘܠܐܚܣܝܪ ܗܘܐ ܡܼܢ ܚܝܘܬܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܢܩܪܒ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܠܐܩܪܒ ܗܠܝܢ ܒܝܘܡܐ ܕܪܫܝܬܐ܂ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܕܐܪܥܗ ܡܩܪܒܗܘܐ܀ܡܢܐ ܟܝܬ ܚܘܣܪܢܐ ܢܗܘܐ ܗܘܼܐ ܒܗܕܐ܂ ܕܫܒ̈ܠܐ ܕܛܒ̈ܢܢܝܬܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܘ ܕܦܐܪ̈ܝ ܐܝ̈ܠܢܐ ܕܫܦܝܪ̈ܝܢ ܢܓܒܿܐ ܗܘܐ܂ܠܐ ܟܝܬ ܥܒܼܕ ܗܕܐ܂ ܐܦ ܟܕ ܦܫܝܩܐ ܗܘܬ܂ ܠܐ ܗܘܼܐܕܡܚܢܐ ܚܢܼܐ ܥܠ ܫܒ̈ܠܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܐܘ ܥܠ ܦܐܪ̈ܐ ܕܫܦܝܪ̈ܝܢ܂ܚܘܒܐ ܗܼܘ ܕܡܩܒܠ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܡܩܪܒܢܐ܂ܘܡܛܠ ܕܒܒܣܝܢܐ ܐܬܝ ܐܣܠܝܗ ܥܠܘܗܝ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܣܒܪܩܐܝܢ܂ ܕܐܘ ܡܕܥ ܠܐ ܝܕܥ ܐܠܗܐ ܒܒܣܝܢ ܩܐܝܢ܂ ܐܘܕܩܘܪ̈ܒܢܐ ܐܢܘܢ ܚܒ̈ܝܒܝܢ ܠܗ ܘܠܐ ܡܩܪ̈ܒܢܐ܀ܡܣܠܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܩܘܪܒܢܗ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ܃ ܘܡܛܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܥܒܕ܂ ܠܘܬ ܐܒ̈ܗܐ ܓܝܪ ܒܝܫܗܘܐ܂ ܘܠܘܬ ܐܚܐ ܡܪܝܪ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܐܠܗܐ ܠܐ ܡܝܩܪܗܘܐ܀ ܐܬܩܒܠ ܗܟܝܠ ܩܘܪܒܢ ܗܒܝܠܼ܂ ܡܛܠ ܦܪܘܫܘܬܗ ܕܗܒܝܠ܂ܘܐܣܬܠܝ ܐܦ ܕܩܐܝܢ ܡܛܠ ܒܣܝܢܗ܀ܐܬܒܐܫ ܕܝܢ ܠܩܐܝܢ ܠܐ ܥܠ ܕܐܣܬܠܝ ܩܘܪܒܢܗ܂ ܡܫܟܚܗܘܼܐ ܓܝܪ ܕܩܘܪܒܢܐ ܓܒܝܐ ܢܪܥܝܘܗܝ܃ ܠܗܿܘ ܕܐܪܓܙܗ ܒܝܕܩܘܪܒܢܐ ܒܣܝܐ܂ ܐܦܠܐ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܕܐܣܬܠܝ ܐܬܟܡܪܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܕܠܝܠܐ ܗܘܬ ܠܗ ܓܝܪ ܕܢܩܪܒ ܒܥܘܬܐ܀ ܐܢ ܓܝܪܡܬܩܒܠ ܗܘܼܐ ܩܘܪܒܢܐ ܓܒܝܐ ܕܡܝܬܐ ܗܘܼܐ ܘܐܠܐܡܬܩܒܠ ܗܘܼܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܘܕܥ ܗܘܼܐ ܨܒܝܢܗܼ܂ ܘܐܢ ܬܘܒܡܬܛܦܝܣ ܗܘܐ ܘܐܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܗܘܼܐ ܠܒܥܘܬܗ܂ܬܟܫܦܬܗ ܕܝܢ ܚܿܙܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܩܘܪܒܢܐ ܓܒܝܐܚܠܦ ܒܣܝܢܐ ܕܐܣܬܠܝ ܐܝܬܝ ܗܘܐ܃ ܘܠܐ ܒܥܘܬܐ ܚܠܦܫܝܛܘܬܐ ܕܥܒܼܕ ܠܐܠܗܐ ܩܪܒ ܗܘܐ܂ ܐܬܝܕܥܬ ܕܗܿܝܕܐܬܒܐܫ ܠܗ܂ ܕܡܛܠ ܡܬܩܒܠܢܘܬܐ ܗܼܘ ܕܩܘܪܒܢܗ ܕܐܚܘܗܝܐܬܒܐܫ ܠܗ܂ ܐܬܒܐܫ ܠܗ ܟܝܬ ܥܠ ܢܘܪܐ ܕܦܪܫܬ ܒܡܚܬܗܿܒܝܬ ܩܘܪ̈ܒܢܐ܂ ܘܐܬܟܡܪ ܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܼܐ ܓܘܚܟܐܒܥܝ̈ܢܝ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܐܚ̈ܘܬܗ ܒܡܣܬܠܝܢܘܬܐ ܕܩܘܪܒܢܗ܂ ܚܿܙܝܢܗܘܘ ܓܝܪ ܕܣܝܡ ܩܘܪܒܢܗ ܒܓܘ ܢܘܪܐ ܘܠܐ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ܀ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܝܢ ܐܠܗܐܼ܂ ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܬܒܐܫ ܠܟܘܐܬܟܡܪ ܐ̈ܦܝܟ܂ ܚܠܦ ܓܝܪ ܪܘܓܙܐ ܕܐܬܡܠܝܬ܂ ܟܪܝܘܬܐܕܬܬܡܠܐ ܙܕܩ ܗܘܼܐ܂ ܘܚܠܦ ܕܐܬܟܡܪ ܐ̈ܦܝܟܼ܂ ܕܡ̈ܥܐ ܡܼܢܥܝ̈ܢܝܟ ܠܡܫܦܥܘ ܘܿܠܐ ܗܘܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܬܫܦܪ ܫܩܠܬ܂ܚܘܪ ܟܝܬ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܡܛܠ ܙܥܘܪܘܬ ܩܘܪܒܢܗ ܐܣܬܠܝ ܗܘܼܐ܂ܕܡܛܠ ܣܢܝܘܬܗ ܗܼܘ ܘܠܐ ܫܦܝܪܘܬܗ ܠܐ ܐܬܩܒܠ ܗܘܐ܀ܐܢ ܠܡ ܬܫܦܪ ܫܩܠܬ ܠܝ ܘܐܦ ܟܕ ܠܐ ܫܩܠܬ܂ ܘܥܡܩܘܪܒܢܗ ܓܒܝܐ ܕܐܚܘܟ ܐܬܩܒܠ܂ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܐܬܩܒܠ܂ܘܐܠܐ ܬܫܦܪ ܚܛܗܐ ܥܠ ܬܪܥ ܩܕܡܝܐ ܗܐ ܪܒܝܥ܂ ܘܗܼܘܗܒܝܠ ܢܬܦܢܐ ܠܘܬܟ ܒܝܕ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܕܪܕܐ ܥܡܟܠܦܩܥܬܐ܂ ܘܐܢܬ ܬܫܬܠܛ ܒܗ ܒܚܛܗܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܬܫܬܡܠܐܒܗ܀ ܩܐܝܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܕܢܫܦܪ ܡܛܠ ܕܢܬܩܨܨ ܠܗ ܒܡ̈ܬܩܒܠܢܐܩܘܪܒܢܐ ܕܐܣܬܠܝ܂ ܘܩܘܪܒܢ ܩܛܠܐ ܐܘܣܦ ܠܡܩܪܒܘ ܠܗܿܘܕܩܪܒ ܗܘܐ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ ܕܒܣܝܘܬܐ܀ܘܐܡܼܪ ܠܡ ܩܐܝܢ ܠܗܒܝܠ ܢܪܕܐ ܠܦܩܥܬܐ܂ ܡܼܢ ܗܕܐܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܢܪܕܐ ܠܦܩܥܬܐ܂ ܐܘ ܒܛܘܪܐ ܕܫ̈ܦܘܠܝ ܦܪܕܝܣܐܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܘܕܒܪܗ ܘܢܚܼܬ ܠܦܩܥܬܐ܂ ܐܘ ܒܛܘܪܐ ܪܥܐܗܘܼܐ ܗܒܝܠ ܥܢܐ܂ ܘܣܠܼܩ ܐܚܬܗ ܠܦܩܥܬܐ ܕܚܫܚܐ ܗܘܬܠܗ܂ ܡܛܠ ܫܒ̈ܠܝܗܿ ܘܥܦܪܗܿ܂ ܒܝܢܬ ܫܒ̈ܠܐ ܓܝܪ ܩܛܠܗ ܗܘܐ܂ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܒܡܕܪܐ ܛܡܪܗ ܗܘܐ܂ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܗܘܼܐ ܠܡܕܟܕ ܗܼܢܘܢ ܒܚܩܠܐܼ܂ ܩܡ ܩܐܝܢ ܥܠ ܗܒܝܠ ܐܚܘܗܝ ܘܩܛܠܗ܀ܩܐܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܩܛܠܗ ܠܐܚܘܗܝ܂ ܘܐܦܝܣ ܒܕ̈ܓܠܬܐ ܠܐܒ̈ܗܘܗܝܕܡܼܥܠ ܥܠ ܠܦܪܕܝܣܐ ܥܠ ܕܫܦܪ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܗܐ ܣܗܕ ܥܠܡܥܠܬܗ ܩܘܪܒܢܗ ܡܩܒܠܐ܂ ܢܛܿܪ ܦܘܩܕܢܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܡܥܠܠܦܪܕܝܣܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܟܘܢ ܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܐܦܩܟܘܢ ܡܼܢܬܡܢ܂ ܟܕ ܣܒܼܪ ܩܐܝܢ ܕܐܛܥܝ ܒܐ̈ܒܗܘܗܝ܂ ܘܬܒܿܥ ܥܝܪܬܐܠܗܒܝܠ ܠܐ ܐܝܬ܂ ܐܬܓܠܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܩܐܝܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ܕܐܝܟܐ ܗܼܘ ܗܒܝܠ ܐܚܘܟ܀ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܒܣܝܡܘܬܐ܂ ܕܐܢ ܬܒܢܬܥܛܐ ܒܬܘܬܐ ܕܣܦܘ̈ܬܗ܂ ܚܛܗܐ ܕܩܛܠܐ ܕܩܼܛܠ ܨܒ̈ܥܬܗ܂ܘܐܢ ܠܐ ܢܬܘܒ ܬܓܙܘܪ ܥܠܘܗܝ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܡܪܝܪܐ܂ܕܫܿܘܐ ܠܣܟܠܘܬܗ ܒܝܫܬܐ܀ ܩܐܝܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܬܘܬܐ ܦܘܪܬܐܐܬܡܠܝ ܗܘܐ܂ ܘܠܝܕܘܥܐ ܕܫܐܠܗ ܥܠ ܐܚܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܩܢܝܘܗܝ܂ܡܦܢܐ ܦܬܓܡܐ ܕܪܘܓܙܐ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܝܕܥ ܐܢܐ܂ܢܛܘܪܗ ܐܢܐ ܓܝܪ ܕܐܚܝ܀ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܡܢܐ ܥܒܼܕܬ܂ ܐܢ ܓܝܪܕܐܝܟܘ ܗܒܝܠ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܬ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܝܬ ܢܛܘܪܗ܂ܕܡܢܐ ܥܒܕܬ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܡܫܿܐܠ ܠܟ܂ ܠܡܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܠܐܚܪܢܐ ܢܫܐܠ ܥܠܘܗܝ܀ ܐܡܼܪ ܠܗ ܟܝܬ ܕܡܢܐܥܒܕܬ܂ ܠܗܿܘ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܝܕܥ ܕܡܢܐ ܥܒܕܬ܃ ܠܘ ܥܠ ܥܒܕܟܡܫܐܠ ܗܘܐ ܠܟ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܼܐ ܩܐܝܢ ܕܢܐܡܪ ܐܦܠܐܥܠ ܗܿܝ ܕܥܒܕ܂ ܐܬܓܠܝܬ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܥܬܗ ܘܦܪܣܝܬܗ܂ܘܐܡܪܬ ܕܕܡܗ ܕܐܚܘܟ ܓܥܿܐ ܠܘܬܝ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܀ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܐܡܿܪ ܐܢܬ ܩܐܝܢ܂ ܬܥܒܕ ܟܐܢܘܬܐܬܒܥܬܐ ܠܕܡܐ ܕܓܿܥܐ ܠܘܬܗܿ ܐܘ ܠܐ܂ ܠܐ ܗܐ ܐܘܪܟܬܝܠܟ ܕܬܬܘܒ܂ ܠܐ ܐܬܢܟܪܝܬܝ ܠܝܕܥܬܗܿ ܘܫܐܠܬܟ ܐܝܟ ܠܐܝܕܘܥܬܐ ܕܬܘܕܐ܂ ܡܟܝܠ ܕܠܡܫܦܪ ܠܐ ܫܦܪ ܠܟ܂ ܐܝܟܕܐܡܪܬܝ ܠܟ܂ ܘܐܬܝܬ ܠܚܛܗܐ ܕܩܕܡܬܝ ܙܗܪܬܟ ܕܠܐܬܐܬܐ ܠܗܼ܂ ܠܝܛ ܐܢܬ ܡܼܢ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܥܠ ܕܐܥܝܩܬܠܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܒ̈ܗܐ ܕܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܠܝܛ ܐܢܬ ܡܼܢ ܐ̈ܦܝܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܥܠ ܕܦܬܚܬܝܗܝ ܠܬܪܥܐ ܕܫܝܘܠ ܩܕܡ ܟܠܗܿܐܪܥܐ܂ ܟܕ ܬܦܠܘܚ ܒܐܪܥܐ ܠܐ ܬܘܣܦ ܬܬܠ ܠܟ ܚܝܠܗܿ܂ܥܠ ܕܨܒܝܬ ܕܐܢܬ ܒܠܚܘܕܝܟ ܬܐܟܘܠ ܚܝܠܗܿ܂ ܙܐܥ ܘܢܐܕܬܗܘܐ ܒܗܿ܂ ܥܠ ܕܪܡܐܝܬ ܘܡܫܩܠܐܝܬ ܗܠܟܬ ܥܠܝܗܿ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܗ ܒܥܕܢ ܠܘ̈ܛܬܐ ܐܬܓܡܪ ܒܗ ܣܘܥܪܢܠܘ̈ܛܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܠܘ̈ܛܬܐ ܒܝܕ ܪܡܘܬܐ ܐܡܿܪ ܗܘܼܐ܂ܕܐܢܐ ܢܛܘܪܗ ܐܢܐ ܕܐܚܝ܀ ܒܬܪ ܠܘ̈ܛܬܐ ܡܢ ܕܐܬܢܦܠܡܼܢ ܬܙܝܙܘܬܗ܂ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܘܢܘܕܐ ܕܫܼܪܐ ܥܠܘܗܝ ܐܡܼܪ܂ܕܪܒܐ ܗܼܝ ܣܟܠܘܬܝ ܡܼܢ ܕܠܡܫܒܩ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠܬܝ ܠܗܗܕܐ ܠܬܘܬܐܼ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܒܥܕܢ ܕܐܫܬܐܠ ܐܡܪܗܿܗܘܼܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܒܩܛܝܪܐ ܐܡܪܗܿ ܗܘܐ܂ ܕܡܼܢ ܒܬܪܙܘܥܗ ܘܢܘܕܗ ܐܡܪܗܿ ܗܘܼܐ܀ܩܐܝܢ ܕܝܢ ܚܠܦ ܕܢܓܥܐ ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ܃ ܕܕܠܡܐ ܒܒܥܘܬܐܢܦܝܣܗܿ ܠܟܐܢܘܬܐ܂ ܒܪܗܝܒܘܬܗ ܐܘ ܒܨܢܝܥܘܬܗ ܐܡܼܪܗܘܐ܂ ܕܗܐ ܐܦܩܬܢܝ ܡܼܢ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܒܗܕܐ ܕܠܛܬܢܝ ܡܼܢܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܂ ܘܡܼܢ ܩܕܡܝܟ ܡܟܝܠ ܠܡܛܫܐ ܠܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬܬܘܒ ܒܝܬ ܐ̈ܦܝ ܠܡܩܡ ܩܕܡܝܟ ܥܠ ܕܣܪܒܬ ܒܐ̈ܦܝܟ܂ ܘܐܡܪܬܕܠܘ ܢܛܘܪܗ ܐܢܐ ܕܐܚܝ܂ ܘܕܗܘܝܬ ܠܝ ܡܼܢ ܟܕܘ ܙܐܥܿ ܘܢܐܿܕܒܐܪܥܐܼ܂ ܢܗܘܐ ܕܟܠ ܕܢܫܟܚܢܝ ܢܩܛܠܢܝ܀ ܐܘ ܩܐܝܢ ܐܢ ܡܘܬܐ ܫܿܐܠ ܐܢܬ܂ ܘܐܢ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܕܚܿܠ ܐܢܬ܃ ܐܝܟܢܐܡܫܟ̈ܚܢ ܫ̈ܠܡܢ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ ܕܐܬܓܙܪ܂ ܐܢ ܗܼܘ ܕܡܐܬܐܢܬ ܠܟ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܕܘ̈ܘܢܐ ܚܒ̈ܝܒܝܢ ܠܟܚܝ̈ܐ܂ ܠܗܒܝܠ ܕܪܚܝܩ ܗܘܐ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܟܡܐ ܝܬܝܪ ܚܒ̈ܝܒܝܢܗܘܘ܂ܐܦܢ ܕܝܢ ܐ̈ܢܫܝܢ ܕܡܫܬܐܠܘ ܐܫܬܐܠ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܐܡܪܝܼܢ܂ܐܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܗܘܝܘ ܫܐܠܗ ܠܡܘܬܐ ܐܡܪܝܢ܂ ܕܡܛܠ ܗܿܝܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܠܡ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܠܩ̈ܛܘܠܐ ܕܐܿܬܝܢ ܒܬܪܟ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܩ̈ܛܘܠܐ ܕܡܢ ܒܬܪܟܒܫܥܬܗ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܡܝܬܝܢ܂ ܐܠܐ ܩܐܝܢ ܚܕ ܠܫܒ̈ܥܐ ܢܬܦܪܥ܂ܕܫܐܼܠ ܓܝܪ ܡܘܬܐ܂ ܕܠܐ ܢܗܠܘܢ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܒܫܦܠܗ܂ ܫܒ̈ܥܐܕܪ̈ܝܢ ܢܐ̈ܬܘܢ ܢܚܙܘܢ ܫܦܠܗ ܘܗܝܕܝܢ ܢܡܘܬ܀ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܫܒ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܼܢ܂ ܒܢ̈ܝ ܫܪܒܬܗ ܡܝܬܘܥܡܗ܂ ܠܡܬܩܝܡܘ ܠܐ ܡܫܟܚܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܢܗܘܐܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢ ܛܘܦܢܐ ܠܕܪܐ ܗܼܘ ܫܒܝܥܝܐ ܐܕܪܟ ܗܘܐ܂ܘܐܢ ܚܕ ܗܼܘ ܕܪܐ ܐܒܕ ܥܡܗܼ܂ ܐܝܟܢܐ ܐܡܪܝܢ ܕܫܒ̈ܥܐܕܪ̈ܝܢ ܐܒܕܘ ܥܡܗ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܚܘܘܢ ܕܒܕܪܐܫܒܝܥܝܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܗܘܐ ܛܘܦܢܐ܀ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܟܬܒܐܼ܂ ܕܐܘܠܕ ܩܐܝܢ ܠܚܢܘܟ܂ ܘܚܢܘܟ ܐܘܠܕܠܥܕܪ܂ ܘܥܕܪ ܐܘܠܕ ܠܡܚܘܐܝܠ܂ ܘܡܚܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܝܠ܂ܘܡܬܘܫܝܠ ܐܘܠܕ ܠܠܡܟ܂ ܘܠܡܟ ܐܘܠܕ ܠܝܘܒܠ܂ ܗܼܘ ܗܘܼܐܠܡ ܐܒܐ ܠܥܡܪ̈ܝ ܡܫܟܢܐ ܘܩ̈ܢܝܝ ܩܢܝ̈ܢܐ܂ ܘܥܡܪ̈ܝ ܡܫܟܢܐܘܩ̈ܢܝܝ ܩܢܝ̈ܢܐܼ܂ ܠܘ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܡܫ̈ܟܢܝܗܘܢ ܢܛܪܝܢ ܗܘܘ܂ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ܂ ܕܚܒܼܠ ܟܘܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ܀ܐܢ ܕܝܢ ܐܫܬܟܚܘ ܠܗܘܢ ܬܫ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܡܼܢ ܩܐܝܢ ܘܥܕܡܐܠܒܢ̈ܝܗܘܢ܂ ܕܗܠܝܢ ܥܡܪ̈ܝ ܡܫܟܢܐ ܘܩܢܝܝ ܩܢܝܢܐ܂ ܘܥܕܟܝܠܛܘܦܢܐ ܠܐ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܢܫܠܡ ܠܗܿܝ ܕܫܒ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܐܒܕܘܥܡܗ܂ ܕܗܐ ܐܫܬܟܚܬ ܕܥܒܪܘ ܬܫ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ܂ܘܥܕܟܝܠ ܛܘܦܢܐ ܠܐ ܗܘܼܐ܂ ܫܦܝܪ ܗܟܝܠ ܐܬܐܡܪܬ ܕܥܠܫܒ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܐܬܡܬܚ ܚܣܕܗ ܕܩܐܝܢ܂ ܗܿܘ ܕܒܥܼܐ ܕܡܼܢ ܝܘܡܐܩܕܡܝܐ܂ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܡܼܢ ܚܣܕܐ ܢܓܗܐ ܗܘܼܐ܀ ܕܩܝܡ ܗܘܼܐ ܕܝܢ ܩܐܝܢ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܓܠܝܐ ܗܼܝ܂ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܗܟܢ ܐܬܓܙܪܬ ܥܠܘܗܝ܃ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܐܦ ܫܢ̈ܝܚ̈ܝܝܗܘܢ ܕܕܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܣܗܕܢ ܠܗ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܕܡ ܐܒܘܗܝܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܬܫܝܥܝܐ ܕܠܡܟ ܩܝܡ ܗܘܼܐ܂ ܘܒܫܢܬ ܚܡܫܝܢܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܕܠܡܟ ܡܼܢ ܥܠܡܐ ܐܬܟܢܫ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܪܒܐܨܒܘܬܐ ܕܩܐܝܢ ܥܕܡܐ ܠܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܢܟܬܪ ܗܘܼܐ܀ܥܠ ܕܒܥܼܐ ܩܐܝܢ ܠܡܡܕܘ ܡܼܢ ܚܣܕܐܼ܂ ܡܼܢ ܚܣܕܐܐܝܟ ܕܒܥܼܐ ܠܐ ܐܡܕ ܗܘܐ܂ ܘܐܿܬܐ ܕܠܐ ܡܣܟܐ ܗܘܼܐܬܘܒ ܥܠ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܬܘܣܦ ܠܗ܂ ܐܡܼܪ ܓܝܪܕܣܼܡ ܡܪܝܐ ܐܿܬܐ ܒܩܐܝܢܼ܂ ܕܠܐ ܢܩܛܠܝܘܗܝ ܟܠ ܡܿܢ ܕܡܫܟܚܠܗ܂ ܡܫܟ̈ܚܢܘܗܝ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܫܝܬ ܗܘܘ ܗܿܢܘܢ ܕܠܡܬܒܥ ܥܝܪܬܐܕܕܡܗ ܕܗܒܝܠ ܕܕܗܘܢ ܐܠܝܨܝܢ ܗܘܘ܂ ܦܪܫܘ ܕܝܢ ܡܢܗ ܘܠܐܐܬܚܬܢܘ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܚܣܕܗ ܘܙܘܥܗ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܡܿܪܚܘܠܡܩܛܠܗ ܡܛܠ ܐܿܬܗ܀ܒܬܪ ܕܩܒܠ ܩܐܝܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܘܐܬܬܘܣܦܬ ܠܗܐܿܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܥܠ ܥܠܬܗܿ ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ ܐܡܪܢܢ܂ ܘܥܠܝܗܿ ܡܛܠܕܠܐ ܐܠܨܐ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ܂ ܐܡܼܪ ܕܢܦܼܩ ܩܐܝܢ ܡܼܢ ܩܕܡܡܪܝܐ܃ ܘܝܬܼܒ ܒܐܪܥܐ ܕܢܘܕ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܠܥܕܢ܂ ܦܪܫܗܘܐ ܠܗ ܗܟܝܠ ܡܼܢ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܘܡܼܢ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܚܼܙܐܕܠܐ ܡܬܚܬܢܝܢ ܠܗ܂ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܕܢܘܕ ܕܐܡܼܪ܂ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐܗܘܬ ܕܩܐܝܢ ܙܝܥܐ ܘܢܝܕܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܠܘܿܛܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢܩܒܠܬ܂ ܒܡܠܬܐ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐ܂ ܕܟܕ ܬܦܠܚ ܒܐܪܥܐ܂ ܠܐܬܘܣܦ ܬܬܠ ܠܟ ܚܝܠܗܿ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܚܼܟܡ ܠܐܢܬܬܗ܃ ܘܒܛܢܬ ܘܝܠܕܬ ܠܚܢܘܟ܃ܒܢܼܐ ܩܪܝܬܐ܂ ܘܩܪܐ ܫܡܗܿ ܥܠ ܫܡ ܒܪܗ ܚܢܘܟ܂ ܘܗܕܐܕܥܒܼܕ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܦ ܗܼܝ ܩܪܝܬܐ ܬܬܩܪܐ ܠܗܿ ܥܠ ܫܡ ܢܘܕܗ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܪܝܬܐ ܕܢܘܕ܂ ܘܕܐܬܝܠܕ ܠܚܢܘܟ ܥܕܪ܂ ܘܥܕܪ ܐܘܠܕܠܡܚܘܐܝܠ܂ ܘܡܚܘܐܝܠ ܐܘܠܕ ܠܡܬܘܫܝܠ܂ ܘܡܬܘܫܝܠ ܐܘܠܕܠܠܡܟ܀ ܘܢܣܼܒ ܠܡܟ ܬܪ̈ܬܝܢ ܢܫܝ̈ܢ܂ ܐܘܠܕ ܡܢ ܥܕܐ ܠܝܘܒܠ܂ ܕܗܘܐ ܐܒܐ ܠܥܡܪ̈ܝ ܡܫܟܢܐ ܘܩ̈ܢܝܝ ܩܢܝܢܐ܂ ܘܫܡܐ ܕܐܚܘܗܝܝܘܒܠ܂ ܗܼܘ ܗܘܼܐ ܐܒܐ ܠܟܠ ܕܐܚܝܕ ܟܢܪܐ ܘܩܝܬܪܐ܂ ܘܝܠܕܬܝܨܠܐ ܠܬܘܒܠܩܝܢ܂ ܐܘܡܢ ܒܟܠ ܥܒܕ ܕܢܚܫܐ ܘܕܦܪܙܠܐ܂ ܘܚܬܗܕܬܘܒܠܩܝܢ ܢܥܡܐ܀ܘܐܡܼܪ ܠܡܟ ܠܢܫ̈ܘܗܝ܂ ܫܡܥܝܢ ܩܠܝ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬܒܨܘ̈ܠܦܬܼܝ܂ ܘܛܠܝܐ ܒܫܘ̈ܩܦܝ܂ ܡܛܠ ܕܚܕ ܒܫܒ̈ܥܐ ܢܬܦܪܥ ܩܐܝܼܢ܂ܘܠܡܟ ܠܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ܀ܐܝܬ ܕܝܢ ܕܐܡܿܪ ܥܠ ܡ̈ܠܝ ܠܡܟ ܕܠܘܬ ܢܫܘ̈ܗܝ܂ ܘܕܢܫܘܗܝܠܡ ܡܼܢ ܒ̈ܢܬ ܫܝܬ ܗܘܝ܃ ܘܡܠܟܢ ܗܘܝ ܠܗ ܕܢܫܦܪ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܝܢ܂ܡܢܐ ܓܝܪ ܕܣܢܼܐ ܘܕܕܡܐ ܠܕܐܒܝ ܩܐܝܢ ܚܙܝ̈ܬܝܢ ܒܝ܂ ܓܒܪܐܓܝܪ ܩܛܠܬ ܒܨܘ̈ܠܦܬܝ ܐܝܟ ܩܐܝܢ܂ ܐܘ ܐܝܟ ܕܫܩܦ ܦܟ̈ܝܗܒܝܠ ܐܝܟ ܛܠܝܐ ܘܟܢ ܩܛܠܗ܂ ܗܟܢ ܩܛܠܬ ܐܦ ܐܢܐ ܛܠܝܐܒܫܘ̈ܩܦܝ܂ ܐܢ ܗܟܢ ܥܒܕܬ ܐܝܟ ܩܐܝܢ܂ ܩܐܝܢ ܠܫܒ̈ܥܐ ܐܬܦܪܥ܀ܐܢܐ ܕܝܢ ܓܙܪ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝܼ܂ ܕܠܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܐܬܦܪܥ܀ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܣܒܪ̈ܝܢ ܕܠܫܒ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܐܬܦܪܥ ܩܐܝܼܢ܂ܐܡܿܪܝܢ ‍{‍ܕܚܢܘܟ‍}‍‍<‍ܕܠܡܟ‍>‍ ܪܫܝܥܐ ܗܘܐ܂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܐܠܗܐܕܚܒܼܠ ܟܘܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ܀ ܘܡܛܠ ܕܚܙܝ ܢܫܘ̈ܗܝ ܕܩܛܥ ܠܗܝܘܒܠܐ ܕܕܪܗܘܢ ܕܠܐ ܡܘܠܕܢ ܗܘܝ ܕܟܪ̈ܐ ܐܠܐ ܢܩܒ̈ܬܐ܂ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܗܘܼܐ ܕܟܕ ܣܓܝܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܒ̈ܢܬܐܐܬܝܠܕ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܚܙܝ ܕܩܡ ܠܗ ܕܪܗܝܢ܂ ܕܚܼܠ ܠܗܝܢ܂ܕܝܕܥ ܕܡܼܛܐ ܠܗ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܐܬܓܙܪ ܥܠ ܩܐܝܢ ܘܥܠ ܫܒ̈ܥܐܕܪ̈ܘܗܝ܀ ܡܠܒܒ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܒܨܢܝܥܘܬܗ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܓܒܪܐܩܛܠܬ ܒܨܘ̈ܠܦܬܼܝ܂ ܘܛܠܝܐ ܒܫܘܩ̈ܦܝ܂ ܐܝܟ ܕܐܓܪ ܕܝܢ ܐܠܗܐܠܩܐܝܢ܂ ܕܢܐ̈ܒܕܘܢ ܥܡܗ ܫܒܥܐ ܕܪ̈ܘܗܝ܂ ܐܢܐ ܕܬܪ̈ܝܢܩܛܠܬ܂ ܠܫܒܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܡܓܪ ܕܢܐܒܕܘܢ ܥܡܝ܃ ܥܕܐ̈ܬܝܢ ܕܝܢ ܫܒ̈ܥܝܢ ܘܫܒ̈ܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܡܝ̈ܬܝܢ ܚܢܢ ܠܢ܂ ܘܒܝܕ ܟܣܐܕܡܘܬܐ ܕܛܥܡ̈ܝܢ ܚܢܢܼ܂ ܡܓܗܝܢ ܚܢܢ ܠܢ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ܂ܗܿܘ ܕܒܥܠܬܝ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܕܪ̈ܝ ܗܐ ܐܬܡܬܚ܀

ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܡܪ̈ܝܢ܂ ܕܡܛܠ ܕܨܢܝܥܐ ܗܘܐ ܘܚܪܥܐ ܗܼܘ

ܠܡܟ܂ ܘܚܼܙܐ ܕܕܪܗܘܢ ܩܡ ܠܗ܃ ܘܕܒܝܬ ܫܝܬ ܠܡܬܚܠܛܘܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܚܣܕܗ ܕܐܒܘܗܘܢ ܩܐܝܢ ܕܩܝܡ ܠܐܡܬܛܦܝܣܝܢ܂ ܕܠܐ ܢܒܘܪ̈ܢ ܠܗܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܡܼܢ ܒ̈ܠܝ ܐܟܪ̈ܐ܂ܘܢܘܦܐ ܠܗ ܕܪܗܘܢ܃ ܛܿܐܢ ܘܩܿܛܠ ܠܗ ܠܩܐܝܢ܂ ܘܠܚܕܒܪܗ ܒܪ ܕܡܘܬܗ ܕܐܘܠܕ ܗܘܼܐ܂ ܕܠܐ ܒܝܕ ܗܢܐ ܒܪ ܕܡܘܬܗܼ܂ܢܗܘܐ ܬܘܒ ܩܝܡ ܥܠ ܫܪ̈ܒܬܗܘܢ ܕܘܟܪܢܐ ܕܚܣܕܗ܀ܟܕ ܕܝܢ ܩܛܠܗ ܠܩܐܝܢ܂ ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܐܣܬܐ ܡܨܥܬܐܒܝܢܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܠܐ ܢܬܚܣܢܢ ܠܚܕ̈ܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ܐܡܼܪ ܠܗܝܢ ܠܢܫ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ܂ ܕܓܒܪܐ ܘܛܠܝܐ ܗܐܩܛܝ̈ܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܣܒ ܨܒܬܝ ܒܢ̈ܬܟܝܢ ܠܒ̈ܢܝ ܫܝܬ܂ ܕܡܛܠ ܩ̈ܛܠܐܕܩܛܠܬ܂ ܘܡܛܠ ܨܒܬܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܒ̈ܢܬܟܝܼܢ܂ ܢܬܪܡܘܢܠܡܬܚܬܢܘ ܥܡܢ ܒܕܪܢ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܒܫܬܐ ܕܪ̈ܝܢ ܕܥܒܿܪܘ܂ܠܡܬܚܬܢܘ ܠܢ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ܀ܡܨܒ̈ܬܢ ܗܟܝܠ ܒܢ̈ܬܗܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܫܝܬ܂ ܘܝܘܒܠ ܡܫܪܚ ܠܗܘܢܒܬܦܢ̈ܝܩܐ ܕܒܣܪܐ ܕܚ̈ܝܘܬܐ܂ ܘܝܘܒܠ ܫܿܒܐ ܠܗܘܢ ܒܩ̈ܠܐܚ̈ܠܝܐ ܕܟܢܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܡܬܪ̈ܡܝܢ ܒܢ̈ܝ ܫܝܬ ܘܛ̈ܥܝܢ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܠܩܝܡܐܫܦܝܪܐ ܕܡܩܡ ܗܘܼܐ ܠܐܒܘܗܘܢ܂ ܘܡܬ̈ܬܚܬܝܢ ܡܼܢ ܐܬܪܗܘܢܕܡܪܝܡ ܗܘܐ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢܼ܂ ܘܡܚܠܛ ܠܗ̈ܝܢ ܠܡܟܠܫܪ̈ܒܬܐ ܒܨ̈ܢܥܬܐ܂ ܕܟܕ ܠܡ ܚܐܣ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܪܐ ܕܒܝܬܫܝܬ ܕܐܬܚܠܛ ܥܡܢ ܕܠܐ ܢܐܒܕ ܗܘܼܐ ܠܗ ܐܦ ܥܠܝܢ ܢܥܒܕܚܘܣܢܐ܂ ܘܡܡܕܝܢ ܚܢܢ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܩܛܠܐ ܒܥܠܬܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܩ̈ܛܠܘ ܕܐܬܚ̈ܬܢܘ ܠܢ܀ܬܘܒ ܕܝܢ ܟܕ ܢܚܼܬ ܟܬܒܐ ܒܫܪ̈ܒܬܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ܂ ܘܫܠܡܬܫܥܝܬܐ ܕܡ̈ܠܝ ܠܡܟ ܕܠܘܬ ܢܫ̈ܘܗܼܝ܂ ܦܢܼܐ ܠܗ ܕܢܟܬܘܒ ܕܪ̈ܐܕܒܝܬ ܫܝܬ܂ ܟܕ ܡܫܪܐ ܡܼܢ ܐܕܡ܂ ܘܐܡܿܪ ܕܚܝܐ ܐܕܡ ܡܐܐܘܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܘܠܕ ܒܕܡܘܬܗ ܐܝܟ ܨܠܡܗ܀ ܒܫܝܬ ܕܝܢܕܕܡܐ ܒܟܘܠܗܝܢ ܠܐܕܡܼ܂ ܕܡܘܬܗ ܗܼܘ ܕܒܪܐ ܐܬܬܨܝܪܬ܂ܗܿܘ ܕܛܒܝܥ ܒܐܒܐ ܝܠܘܕܗ܂ ܐܝܟ ܫܝܬ ܒܐܕܡ ܡܘܠܕܢܗ܀ ܟܕܕܝܢ ܐܘܠܕ ܫܝܬ ܠܐܢܘܫ ܟܬܼܒ܂ ܕܗܝܕܝܢ ܫܪܝ ܠܡܩܪܐ ܒܫܡܗܕܡܪܝܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܦܪܫ ܗܘܼܐ ܫܝܬ ܢܦܫܗ ܡܼܢ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢܐܬܩܪܝܘ ܠܗܘܢ ܒܫܡ ܡܪܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡܐ ܙܕܝܩܐܕܡܪܝܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܘܠܕ ܐܕܡ ܠܫܝܬ܂ ܘܫܝܬ ܠܐܢܘܫ܂ ܘܐܢܘܫܠܩܝܢܢ܂ ܘܩܝܢܢ ܠܡܗܠܠܐܝܠ܃ ܘܡܗܠܠܐܝܠ ܠܝܪܕ܃ ܘܝܪܕ ܠܚܢܘܟ܃ܟܬܼܒ ܥܠ ܚܢܘܟ܂ ܕܫܦܼܪ ܠܐܠܗܐ ܘܠܝܬܘܗܝ܂ ܐܡܪܝܢ ܕܝܢܕܠܦܪܕܝܣܐ ܫܢܝܗ ܟܕ ܚܐܪ ܒܗ ܐܕܡ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܣܒܪ ܕܐܝܟܗܒܝܠ ܐܬܩܛܠ ܘܢܬܬܥܝܩ ܠܗ܂ ܐܦ ܡܛܠ ܕܢܬܒܝܐ ܒܒܪܐܙܕܝܩܐ ܕܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܢܕܥ ܕܟܠ ܕܠܗܢܐ ܕܡ̈ܝܢ܂ ܐܢ ܩܕܡܡܘܬܐ ܘܐܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐܼ܂ ܠܬܡܢ ܗܼܘ ܗܿܘܐ ܒܝܬܨܘܒܗܘܢ܀ܐܘܠܕ ܬܘܒ ܚܢܘܟ ܠܡܬܘܫܠܚ܂ ܘܡܬܘܫܠܚ ܐܘܠܕ ܠܠܡܟ܂ ܘܠܡܟܐܘܠܕ ܠܢܘܚ܂ ܘܐܬܢܒܝ ܠܡܟ ܥܠ ܒܪܗ ܘܐܡܼܪ܃ ܕܗܢܐ ܢܒܝܐܢܒܝܕ ܩܘܪܒܢܗ ܕܡܪܥܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܡܼܢ ܥܒ̈ܕܝܢ ܘܡܼܢ ܥܡܠܐܕܐܝܕܝܢ܂ ܘܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܠܛܗܿ ܡܪܝܐ܂ ܠܦܘܬ ܕܡܛܠ ܚܛܗܐܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܂ ܠܒ̈ܢܝܢܐ ܕܥܒܕܢ ܘܠܢܨ̈ܒܬܐ ܕܥܡܠ ܒܗܝܢ ܐܝ̈ܕܝܢ܂ܒܓܘ ܡ̈ܝܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡܘܒܕ ܠܗܘܢ܀ܒܬܪ ܕܚܫܒ ܡܼܢ ܐܕܡ ܘܠܢܘܚ ܥܣܪܐ ܕܪ̈ܝܢ܃ ܐܡܼܪ ܥܠܢܘܚ ܕܗܘܼܐ ܒܪ ܚܡܫܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܘܠܕ ܠܫܝܡ ܘܠܚܝܡܘܠܝܦܬ܂ ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܚܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܢܘܚ ܚܘܪܐܒܙܗܝܘܬܗ܂ ܕܚܡܫܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܢܛܼܪ ܒܬܘܠܘܬܐ ܒܝܬ ܗܠܝܢܕܐܡܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܕܚܒܼܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ܀ܒܬܪ ܕܐܡܼܪ ܥܠ ܙܗܝܘܬܗ ܕܢܘܚܼ܂ ܦܢܼܐ ܕܢܫܬܥܐ ܥܠܪܓܬܐ ܒܝܫܬܐ ܕܒܒ̈ܢܝ ܕܪܗ ܡܬܚܦܛܐ ܗܘܬ ܟܕ ܐܡܿܪ ܗܟܢܐ܀ܘܗܘܐ ܠܡ ܕܟܕ ܣܓܝܘ ܒܢ̈ܝܢܫܐ܂ ܘܒ̈ܢܬܐ ܐܬܝܠܕ ܠܗܘܢ܂ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܕܝܢ ܠܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܩܿܪܐ܂ ܘܒܢ̈ܬܐ ܕܐܬܝܠܕ ܠܗܘܢ܂ܕܢܚܘܐ ܕܩܼܛܥ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܒܠܐ ܕܕܪܗܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢܠܥܠ ܐܡܪܢܢ܀ܘܚܙܘ ܒܢ̈ܝ ܐܠܗ̈ܐ ܠܒ̈ܢܬ ܐܢܫܐ ܕܫܦܝܪ̈ܢ܂ ܘܢܣܒܘ ܠܗܘܢܢܫ̈ܐ ܡܼܢ ܟܠ ܕܓܒܘ܀ ܒ̈ܢܝ ܐܠܗ̈ܐ ܬܘܒ ܠܒ̈ܢܝ ܫܝܬ ܩܪܼܐ܂ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܒ̈ܢܝ ܫܝܬ ܙܕܝ̈ܩܐ ܥܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܬ̈ܟܢܝܢܗܘܘ܂ ܒܢ̈ܬ ܐܢܫܐ ܕܝܢ ܕܫܦܝܪ̈ܢ ܕܚܙܘܼ܂ ܒܢ̈ܬ ܩܐܝܢ ܐܢܝܢ܂ܕܐܨܛܒܬ ܘܗܘܝ ܦܚܐ ܠܒ̈ܒܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܫܝܬ܂ ܘܕܐܡܪ ܕܢܣܒܘܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡܼܢ ܟܘܠ ܕܓܒܘ܂ ܥܠ ܕܟܕ ܢܣܒܝܢ ܠܗܝܢ ܡܬܚܬܪܝܢܗܘܘ ܥܠܝܗܝܢ ܘܡܓܒܝܢ ܠܗܝܢ܀ ܡܣܟܢܐ ܓܝܪ ܥܠ ܐܝܕܐܕܥܬܝܪܐ ܡܬܬܪܝܡ ܗܘܐ܂ ܘܣܒܐ ܥܠ ܕܛܠܝܐ ܡܬܚܛܐ ܗܘܐ܂ܘܕܣܢܐ ܡܢ ܟܠ ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܟܘܠ ܫܦܝܪܐ ܡܬܚܬܪ ܗܘܐ܀ܠܐ ܐܩܝܡܘ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܥܠ ܥܘܬܪܐ ܘܚܙܬܐ܂ ܕܐܝܠܝܢܕܗܢܘܢ ܐܟܪܐ ܗܘ ܠܐܪ̈ܥܬܐ ܕܒܝܪܢ ܗܘܝ ܡܼܢ ܙܪܥܐ ܒܥܝܢܗܘܘ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܫܘܪܝ ܗܕܐ ܨܒܘܬܐ ܒܝܕ ܦܚ̈ܙܐܘܡܣ̈ܟܢܐ܂ ܦܚ̈ܙܐ ܓܝܪ ܠܫܘܦܪܐ ܡܬܕܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܡܣ̈ܟܢܐܠܥܘܬܪܐ ܡܬܪܓܪܓܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܫܬܓܫܬ ܠܗܿ ܒܬܪܗܘܢ ܟܘܠܗܿܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬ ܫܝܬ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܢ̈ܝ ܫܝܬ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܩܐܝܢ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܐܗܡܝܘܠܗܘܢ ܡܼܢ ܢܫܝܗ̈ܘܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ ܕܢܣܝܒܢ ܗܘܝ ܠܗܘܢ܂ ܘܒܣܝܘܐܦ ܗܠܝܢ ܒܢܛܝܪܘܬܐ ܕܢܦܫܗܝܢ܂ ܘܟܢܝܟܘܬܐ ܕܥܕܡܐ ܠܗܿܘܙܒܢܐ ܡܛܠ ܒܥ̈ܠܝܗܝܢ ܘܥܡ ܒ̈ܥܠܝܗܝܢ ܢܛܪܢ ܗܘܝ܂ ܒܥܠܬܒܥ̈ܠܝܗܝܢ ܠܡܫܬܐܠܘ ܡܢܗ ܡܣܬܪܗܒܢ ܗܘܝ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐܫܪܝܚܘܬܐ ܕܣܒܟܬ ܒܓܒܪ̈ܝܗܘܢ ܘܒܢ̈ܫܝܗܘܢ ܐܡܼܪ ܟܬܒܐܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐܼ܂ ܠܐ ܬܥܡܪ ܪܘܚܝ ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ܂ ܡܛܠܕܒܣܪܐ ܗܼܘ܂ ܘܢܗܘܘܢ ܝܘ̈ܡܬܗ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܀ ܠܐܠܡ ܚܝܐ ܗܢܐ ܕܪܐ ܬܫܥܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܚܝ̈ܝܢ ܗܘܘ ܕܪ̈ܐܕܡܼܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܗܼܘ܂ ܘܒܥܒ̈ܕܝ ܒܣܪܐ ܡܓܡܪܝܘܡ̈ܬܗ܂ ܐܠܐ ܢܗܘܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܡܐܐ ܘܥܣܪ̈ܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܕܐܢܬܒܘ ܒܗܠܝܢܼ܂ ܗܘ ܐܬܦܨܝܘ ܡܼܢ ܪܘܓܙܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܐܠܐ ܢܬܘܒܘܢܼ܂ ܗܼܢܘܢ ܒܥ̈ܒܕܝܗܘܢ ܢܩܪܘܢܝܗܝܥܠܝܗܘܢ܂ ܠܬܝܒܘܬܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܝܗܒܬܝ ܠܗܘܢ ܛܝܒܘܬܐܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܠܕܪܐ ܕܡܼܢ ܟܐܢܘܬܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܠܐܫܘܐ ܗܘܼܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܬܼܒ ܥܠ ܝ̈ܠܕܐ ܕܗܘܘ ܠܒܢ̈ܬ ܩܐܝܢ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܫܝܬ ܘܐܡܼܪ ܗܟܢܐ܀ ܕܗܘܘ ܠܡ ܓܢܒܪ̈ܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢܐܦ ܡܼܢ ܒܬܪܟܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܠܘ ܕܝ̈ܢܐ ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܐܢܫܐܼ܂ ܘܝܠܕܠܗܘܢ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܡܼܢ ܥܠܡ܂ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ܂ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܝܢܕܐܬܝܠܕܘ܂ ܠܫܪܒܬܐ ܗܼܘ ܙܚܘܠܬܐ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܐܬܝܠܕܘ܂ܘܠܐ ܗܘܐ ܠܕܒܝܬ ܫܝܬ ܚܝܠܬܢܐ܀ ܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܓܝܪ ܡܛܠܕܠܝܛܐ ܗܘܬ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܬܬܠ ܠܗܘܢ ܚܝܠܗܿ܂ ܥ̈ܠܠܬܐ ܗܼܘܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܓܠܝܙܢ ܗܘܝ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܝܗܿܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ܐܝܟ ܕܐܦ ܝܘܡܢܐ ܐܝܬ ܗܼܘ ܒܙܪܥܐ ܘܒܦܐܪ̈ܐ ܘܒܥ̈ܣܒܐܕܦܪܕܝܣܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܝܟ ܥ̈ܠܠܬܗܘܢ ܣ̈ܓܝܐܬܐܠܝ̈ܛܐ ܘܒܢܝ̈ ܠܝ̈ܛܐ ܕܝܬܒܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܠܘ̈ܛܬܐܼ܂ ܥ̈ܠܠܬܐܕܓܪ̈ܝܣܢ ܡܼܢ ܚܝܠܐ ܡܚܡܠܝܢ ܘܐܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܠܐ ܚܝܠܐ ܗܘܘܐܟ̈ܘܠܐ ܒܕܡܘܬܗܝܢ ܕܡܐ̈ܟܠܬܐ ܕܐܟܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܢ̈ܝ ܫܝܬܕܝܢ ܡܛܠ ܕܒܢ̈ܝ ܒܪܝܟܐ ܗܘܘ܂ ܘܒܐܪܥܐ ܕܥܠ ܓܢܒ ܣܝܓܗܕܦܪܕܝܣܐ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܝܟ ܥ̈ܠܠܬܗܘܢ ܣ̈ܓܝܐܬܐܘܚܝ̈ܠܬܢܝܬܼܐ܂ ܗܟܢܐ ܚܝ̈ܠܬܢܝܢ ܘܡܓܒܠܝܢ ܗܘܘ ܦܓܪ̈ܐܕܐܟܘ̈ܠܝܗܝܢ܀ ܗܢܘܢ ܟܝܬ ܒܢ̈ܝ ܫܝܬ ܚܝ̈ܠܬܢܐܼ܂ ܥܠܘ ܥܠ ܒܢ̈ܬܩܐܝܢ ܙܝܥܐ܂ ܘܐܘܠܕܘ ܠܗܘܢ ܠܕܒܝܬ ܩܐܝܢ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܫܡܗ̈ܬܐ܂ܕܡܼܢ ܥܠܡ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܟܘܬܗ ܕܫܝܬ ܘܐܢܘܫ܂ܓܢܒܪ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܘܡܫ̈ܡܗܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܝܠܕܘ ܠܕܒܝܬ ܩܐܝܢ܀ܒܬܪ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܓܢܒܪ̈ܐ ܕܐܬܝܠܕܘ ܒܫܪܒܬܐ ܕܒܝܬܩܐܝܢ܂ ܗܿܝ ܕܐܦܢ ܫܦܝܪ̈ܢ ܗܘܝ ܢܫܝ̈ܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܫܝܬܙܚܘܠܢ ܗܘܝ܀ ܦܢܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܚܼܙܐ ܡܪܝܐ ܕܣܓܝܬ ܒܝܫܬܐܕܐܢܫܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܟܘܠ ܝܨܪܐ ܕܡܚܫܒܬܐ ܕܠܒܗ ܒܝܫܒܟܠܝܘܡ܀ ܒܫ̈ܢܝܐ ܕܝܢ ܕܠܬܝܒܘܬܐ ܐܬܝܗܒ ܗܘܝ܂ ܗܢܘܢ ܥܠܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܡܘܣܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܣܓܝܬ ܠܗܿ ܠܡ ܒܝܫܬܐ ܕܐܢܫܐܒܐܪܥܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܬܚܬ ܘܦܪܣܬ ܠܗܿ ܒܝܫܬܐ ܒܡܠܐܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ܂ ܝܨܪܐ ܕܝܢ ܕܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܠܒܗܘܢ ܕܒܝܫܒܟܠܝܘܡܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܠܘ ܚ̈ܛܗܐ ܗܘܘ ܕܠܝܘܡ̈ܬܐ ܡܣܬܥܪܝܢܗܘܘ܂ ܕܚܛܗ̈ܐ ܗܘܘ ܐܡ̈ܝܢܐ ܕܟܘܠ ܫܥ܂ ܘܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܡܢܚܘܫܒܗܘܢ ܒܝܼܫܐ ܠܓܡܪ ܠܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܟܘܠܗ ܡܥܘܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܡܼܪ ܡܪܝܐܕܐܥܛܐ ܡܼܢ ܐܢܫܐ ܥܕܡܐ ܠܒܥܝܪܐ܂ ܘܠܪܚܫܐ ܘܠܦܪܚܬܐ܂ܡܛܠ ܕܐܬܬܘܝܬ ܕܥܒܕܬ ܐܢܘܢ܀ ܕܐܬܬܘܝ ܕܝܢ ܠܘ ܕܠܐ ܝܕܥܗܘܐ ܕܠܗܕܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘ܂ ܥܠ ܪܘܫܥܗܘܢ ܗܼܘ ܪܒܐ ܨܒܼܐܕܢܓܠܐ ܩܕܡ ܕܪ̈ܐ ܕܐܿܬܝܢ܂ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܦܚܙܘ ܥܕܡܐܕܠܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܬܬܘܐ ܠܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܢܝܬܘܢ ܗܘܘ܂ܘܪܘܚܐ ܬܘܒ ܢܦܼܩ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܐܢܘܬܗ܂ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܡܓܢܒܛܘܦܢܐ ܚܢܩ ܐܢܘܢ܀ ܐܬܬܚܬܝ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܕܠܐ ܡܬܬܘܐܕܢܐܡܪ ܕܐܬܬܘܝܬ܂ ܐܝܟ ܕܢܫܡܥ ܕܪܐ ܡܪܚܐ ܘܢܬܬܙܝܥ܂ܘܬܙܕܪܥ ܒܗܘܢ ܬܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܕܠܒܗܘܢ ܥܠ ܬܘܬܐܡܪܝܕ ܗܘܐ܀ܐܠܘ ܕܝܢ ܡܘܡܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܒܬܘܩ̈ܢܝ ܐܠܗܐܼ܂ ܒܪܝܬܐܚܕܬܐ ܒܪܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܘ ܠܥܒܕܐ ܕܐܬܘܝ ܠܥܒܘܕܗ ܒܓܘܟܘܝܠܐ ܢܛܿܪ ܗܘܐ܂ ܚܘܪ ܓܝܪ ܕܒܗܿ ܒܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܐܬܬܘܝܬܼ܂ܚܘܝ ܕܠܐ ܐܬܬܘܝ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܚܛ̈ܝܐ ܐܬܬܘܼܝ܂ ܥܠܒܥܝܪܐ ܘܪܚܫܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܠܐ ܚܛܬ ܥܠ ܡܢܐ ܐܬܬܘܝ܂ܘܐܢ ܠܐ ܐܬܬܘܝ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܡܢܐ ܐܡܼܪ ܕܐܬܬܘܝܬ ܟܕܠܐ ܐܬܬܘܝ܂ ܬܘܬܐ ܕܐܬܡܬܚܬ ܒܥܠܬ ܡܣ̈ܟܠܢܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢܕܠܐ ܐܣܟܠܘ܃ ܗܝ ܢܦܩܐ ܪܘܚܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܐܡܼܪܕܐܬܬܘܝܬ܂ ܕܒܚܘܒܗܘܢ ܗܼܘ ܕܚ̈ܛܝܐ ܕܐܒܕܝܢ ܐܡܪܗܿ ܗܘܼܐ܂ܘܠܘ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܕܥܬܗ ܐܟܪܙܗܿ ܗܘܼܐ܀ ܕܢܐܒܕܘܢ ܓܝܪܒܥܒܕ̈ܝܗܘܢܼ܂ ܚܫܐ ܗܘܐ ܠܛܝܒܘܬܐ ܕܥܒܕܬ ܐܢܘܢ܂ ܘܕܠܐܢܐܒܕܘܢ ܡܣܬܪܚܝܢ ܠܗܘܢ ܒܥܠܬܗܘܢ ܕܪ̈ܐ ܕܐܿܬܝܢܒܬܪܗܘܢ܀ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܼܢ ܙܘܠܗ̈ܙܐ ܕܚܝ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝܕܐܡܼܪ ܕܐܬܬܘܝܬ ܙܥܘ ܘܬܒܘܼ܂ ܬܘܒ ܐܡܼܪ ܠܗ ܠܢܘܚ܂ ܡܛܠܕܩܨܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܥܠ ܩܕܡܝܼ܂ ܥܒܕ ܠܟ ܩܒܘܬܐ ܕܩܝܣܐ ܕܥܪܩܐܬܠܬܡܐܐ ܐ̈ܡܝܢ ܐܘܪܟܗܿ܂ ܘܦܬܝܗܿ ܚܡܫܝܢ ܐ̈ܡܝܢ܂ ܘܪܘܡܗܿܬܠܬܝܢ ܐ̈ܡܝܢ܂ ܘܥܠ ܐܡܐ ܣܝܟܝܗܿ ܡܼܢ ܠܥܠ܂ ܘܬܠܬܐ ܡܕܝܪ̈ܝܢܬܥܒܕܝܗܿ܂ ܘܫܘܥܝܗܿ ܒܟܘܦܪܐ ܡܢ ܠܒܪ܀ ܠܗܢܐ ܥܡܠܐ ܩܫܝܐܐܝܬܝܗ ܗܘܐ ܠܙܕܝܩܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܗܘܢ ܠܛܘܦܢܐ ܠܐ ܢܝܬܐ ܗܘܐ܀ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܢܝܬܐ ܗܘܐ ܩܝܣܐ ܕܥܪܩܐ܂ ܡܼܢ ܐܝܟܐܟܘܦܪܐ ܘܦܪܙܠܐ ܘܩܢܦܐ܂ ܒܝܕ ܐܝܠܝܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܗܕܐ ܢܪܟܒܗܘܼܐ܂ ܘܡܼܢ ܐܝܟܐ ܦܥ̈ܠܐ ܕܡܥܕܪܝܢ ܢܨܝܒ ܗܘܐ܂ ܒܕܪܐܓܝܪ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ ܐܘܪܚܗܼ܂ ܡܿܢ ܫܿܡܥ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܐܢܕܝܢ ܗܼܘ ܘܒ̈ܢܝ ܒܝܬܗ ܥܿܒܕ ܗܼܘܐ ܠܗܿ܂ ܡܿܢ ܡܼܢ ܟܘܠ ܕܚܿܙܐܗܘܐ܂ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܡܡܝܩܘ ܡܡܝܩ ܗܘܼܐ ܒܗܿ܀ ܫܪܝ ܕܝܢܒܩܒܘܬܐ ܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗܘܢ ܠܬܝܒܘܬܐ܂ܘܫܠܡܗܿ ܠܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ܀ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܚܘܪܐ ܐܦ ܒܙܕܝܩܘܬܗ܂ ܘܐܟܪܙܠܗܘܢ ܒܝܕ ܟܐܢܘܬܗ ܛܘܦܢܐ ܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܬܒܘ܂ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܡܢ ܟܠ ܒܣܪ ܐܬܿܝܢ ܠܡܫܬܘܙܒܘ ܥܡܝܒܟܘܝܠܐ܂ ܘܐܗܠܘ ܕܐܝܟܢ ܠܡ ܐܬܝܢ ܡܼܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐܘܦܪܚܬܐ ܕܒܟܠ ܦܢܝ̈ܬܐ ܒܕܝܪܝܢ܀ ܐܡܼܪ ܠܗ ܬܘܒ ܡܪܗ܂ ܕܥܘܠܐܢܬ ܘܟܘܠܗ ܒܝܬܟ ܠܩܒܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܙܕܝܩ ܐܢܬܒܕܪܐ ܗܢܐ܂ ܘܡܼܢ ܒܥܝܪܐ ܕܟܝܬܐ ܣܒ ܠܟ ܫܒ̈ܥܐ ܙܘ̈ܓܝܢ܂ܘܡܼܢ ܒܥܝܪܐ ܕܠܐ ܕܟܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܙܘ̈ܓܝܢ܂ ܕܟܝ̈ܬܐ ܕܝܢ ܠܒܣ̈ܝܡܬܐܩܼܪܐ܂ ܘܕܠܐ ܕܟ̈ܝܢ ܠܣܪ̈ܘܚܝܬܐ܂ ܘܐܦ ܡܼܢ ܒܪܫܝܬ ܓܝܪ ܠܕܟܝ̈ܬܐܐܣܓܝ܂ ܘܗܐ ܡܦܝܣܐ ܚܙܬܐ ܠܡܿܢ ܕܠܐ ‍{‍ܐܦܝܣܬܗܿ‍}‍‍<‍ܐܦܝܣܬܗ‍>‍ ܡܠܬܐ܂ܡܟܐ ܠܡ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܂ ܡܝܬܐ ܐܢܐ ܡܛܪܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ܐܪܒܥܝܢ ܐܝ̈ܡܡܝܢ ܘ̈ܠܝܠܘܢ܂ ܘܥܿܛܐ ܐܢܐ ܟܠ ܕܥܒܕܬ܀ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐܼ܂ ܦܝ̈ܠܐ ܡܼܢ ܡܕܢܚܐ ܐܬܝܢ ܗܘܘܘܩܘ̈ܦܐ ܘܛܘܣ̈ܐ ܡܼܢ ܬܝܡܢܐ ܨܝܒ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܼܢܡܥܪܒܐ ܡܬܟܢܫܢ ܗܘܝ܃ ܘܚܒܪ̈ܬܗܘܢ ܡܼܢ ܓܪܒܝܐ ܠܡܐܬܐܡܣܬܪܗܒܢ ܗܘܝ܂ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܡܼܢ ܥ̈ܒܐ ܐܬ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܚܝܘܬܫܢܐ ܡܼܢ ܢܩܥ̈ܝܗܿ ܡܨܛܝܒܐ ܗܘܬ܂ ܛ̈ܒܝܐ ܘܥܪ̈ܕܐ ܡܼܢܕܒܪ̈ܝܗܘܢ ܐܬ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܡܼܢ ܛܘܪ̈ܝܗܘܢܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ܀ܟܕ ܕܝܢ ܒ̈ܢܝ ܗܿܘ ܕܪܐ ܠܚܙܬܐ ܚܕܬܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܠܐܗܘܼܐ ܕܝܢ ܠܡܬܒ܂ ܐܠܐ ܠܡܬܦܓܝܘ܂ ܗܝܕܝܢ ܩܕ̈ܡܝܗܘܢܐܪ̈ܝܘܬܐ ܠܩܒܘܬܐ ܥܐܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܬܘܪ̈ܐ ܒܥܩܒܗܘܢܕܠܐ ܩܢܛܐ ܠܡܣܬܬܪܘ ܥܡ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܡܣܬܪܗܒܝܢܗܘܘ܀ ܥܐܠܝܢ ܕܐ̈ܒܐ ܘܐܡܪ̈ܐ ܐܟܚܕܐ܂ ܘܢܨ̈ܐ ܘܨܦܪ̈ܐܥܡ ܝ̈ܘܢܐ ܘܢܫܪ̈ܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܠܐ ܡܼܢ ܟܘܢܫܗܘܢ ܕܒܚܕ ܥܕܢܐ ܘܠܐ ܡܼܢܚܘܒܐ ܕܗܘܼܐ ܒܝܢܝܗܘܢ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܒ̈ܢܝ ܗܿܘܕܪܐ ܠܡܬܬܘܝܘܼ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗ ܠܢܘܚ܂ ܕܡܟܐܼ ܠܫܒܥܐܝܘ̈ܡܝܢ ܥܿܛܐ ܐܢܐ ܠܟܠ ܒܣܪ ܕܥܒܕܬ܀ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܝܗܒܼ ܠܗܘܢ ܡܐܐ ܫ̈ܢܝܢ ܒܥܒܕܗܿ ܕܩܒܘܬܐ ܘܠܐܬܒܘ܃ ܘܨܝܒ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܚܙܝ̈ܢ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܘܠܐ ܐܬܬܘܝܘ܃ܘܐܪܡܝ ܩܐܡܐ ܕܫܝܢܐ ܒܝܬ ܡ̈ܟܝܢܝܬܐ ܠܡܬܢܟ̈ܝܢܝܬܐ ܘܠܐܕܚܠܘ܂ ܐܦ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܢܘܚ ܘܟܘܠ ܒܣܪ ܠܩܒܘܬܐܼ܂ ܡܓܪܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܟܕ ܦܬܝܚ ܠܗܘܢ ܬܪܥܐܕܩܒܘܬܐ܂ ܘܗܢܘ ܬܗܪܐ ܕܠܐ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܠܥܒ̈ܝܗܘܢ ܡܬܕܟܪ̈ܝܢܗܘܘ܂ ܘܠܐ ܟܘܠ ܓܢܣ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܘܕܦܪܚܬܐ ܥܝܕ̈ܝܗܘܢܦܩܿܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܐ ܒܢ̈ܝ ܗܿܘ ܕܪܐ ܟܕ ܗܠܝܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܩܒܘܬܐܘܒܩܒܘܬܐ ܚ̈ܙܝܢ ܗܘܘ ܐܬܛܦܝܣܘ ܕܠܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܒܝ̈ܫܐܢܬܢܟܪܘܢ ܗܘܘ܀ܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ܚܕܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܗܘܘ܂ ܘܕܢܩܘܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܒܝܢܬܗܘܢܕܢܬܬܕܝܢܘܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܕܢܣܒܥܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܚܝܝ̈ܗܘܢ܂ ܕܠܐܢܐܡܪܘܢ ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܛܘ ܠܡܢܐ ܠܐ ܫܒܼܩ ܐܢܘܢ܂ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘܼܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗܿܘ ܕܪܐ ܒܡܐܐ ܫܢܝ̈ܢܼ܂ܒܨܪ ܐܢܝܢ܂ ܠܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܫܒܥܐ ܕܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܐܓܪ ܠܗܘܢܡܼܢ ܒܬܪ ܕܥܠ ܚܝܘ̈ܬܐ ܣ̈ܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܐܬ̈ܘܬܗܘܢܡܼܢ ܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܒܨܪ ܡܢܗܘܢ܀ܐܢܗܘ ܓܝܪ ܕܒܐܬ̈ܘܬܐ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܠܐ ܬܒܘܓܠܝܐ ܗܼܝ ܕܐܦܠܐ ܒܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܓܠܝܙܢ ܡܼܢ ܐܬ̈ܘܬܐܬܝܒ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܨܝܪ ܚܘ̈ܒܐ ܗܟܝܠ ܣܓ̈ܝܐܐ ܫܕܪ ܐܢܘܢܠܗܿܢܘܢ ܕܒܨܝܪ ܥܣܪ̈ܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܩܦܣ ܐܢܘܢ܀ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܫܘܠܡܐ ܕܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܢܘܚ܂ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܫܒܥܣܪ̈ܐܼ܂ ܐܬܬܪܥܘ ܡܒ̈ܘܥܐܕܬܗܘܡܐ ܪܒܐ܂ ܘܢܣ̈ܟܐ ܕܫܡܝܐ ܐܬܦܬܚܘ܂ ܘܐܚܕ ܡܪܝܐܒܐ̈ܦܝ ܢܘܚ܂ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܒܥܕܢ ܫܦܥ̈ܐ ܘܢܬܒܪܘܢܝܗܝܠܬܪܥܐ ܕܩܒܘܬܐ܂ ܘܗܘܼܐ ܛܘܦܢܐ܂ ܘܣܦ ܟܠ ܒܣܪ܂ܘܐܫܬܚܪ ܢܘܚ ܘܕܥܡܗ ܒܩܒܘܬܐ܀ ܡܒ̈ܘܥܐ ܕܝܢ ܕܬܗ̈ܘܡܐܘܢܣ̈ܟܐ ܕܫܡܝܐܼ܂ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐܝܡ̈ܡܝܢ ܘܠܝ̈ܠܘܢ ܦܬܝܚ̈ܝܢ ܗܘܘ܂ܘܩܒܘܬܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܝܘ̈ܡܝܢ ܛܝܦܐ ܗܘܬ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܫܪܝܘ ܡܝ̈ܐܠܡܙܥܪ܂ ܘܐܬܬܢܝܚܬ ܩܒܘܬܐ ܥܠ ܛܘܪ̈ܝ ܩܪܕܘ܂ ܒܝܪܚܐ ܕܝܢܥܣܝܪܝܐ ܐܬܚܙܝܘ ܪ̈ܝܫܝ ܛܘܪ̈ܐ܀ ܘܒܫܢܬ ܫܬܡܐܐ ܘܚܕܐ ܒܚܕܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܝܒܫܘ ܡ̈ܝܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܂ ܘܒܝܪܚܐ ܕܬܪ̈ܝܢܕܗܼܘ ܐܝܪ܂ ܒܫܒܥܐ ܘܥܣܪܝܢ ܒܗ ܒܝܪܚܐ ܝܒܫܬ ܐܪܥܐ܀ܢܘܚ ܟܝܬ ܘܕܥܡܗܼ܂ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘ̈ܡܝܢܗܘܘ ܒܩܒܘܬܐ܂ ܡܼܢ ܫܒܥܣܪܐ ܓܝܪ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܗܼܘ ܐܝܪ܂ܘܥܕܡܐ ܠܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐܒܡܢܝܢ ܣܗܪܐ܂ ܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘ̈ܡܝܢܗܘܝܢ܀ܚܘܪ ܟܝܬ ܕܐܦ ܕܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܚ ܒܗ ܗܼܘ ܒܗܢܐ ܡܢܝܢܬܠܬܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܕܫܢܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢܗܘܘ܂ ܘܠܡܐ ܬܐܡܪ ܕܟ̈ܠܕܝܐ ܘܐܓܒ̈ܛܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢܡܛܟ̈ܣܢܝܗܿ ܘܡܫ̈ܟܚܢܝܗܿ ܕܗܕܐ܀ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܢܘܚ܂ ܦܘܩ ܐܢܬ ܘܐܢܬܬܟ ܘܒ̈ܢܝܟ܂ ܘܢܫ̈ܐܕܒ̈ܢܝܟ ܕܐܥܠ ܐܢܘܢ ܝܚܝܕܐܝܬ ܠܡܛܪ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܓܘܩܒܘܬܐ܂ ܐܦܩ ܐܢܘܢ ܡܙܘܓܐܝܬ ܕܢܦܪܘܢ ܘܢܣܓܘܢ ܒܓܘܒܪܝܬܐ܀ ܐܦ ܥܠ ܚܝܘܬܐ ܕܢܛܪܬ ܩܕܝܫܘܬܐ ܒܓܘ ܩܒܘܬܐ܂ܐܡܼܪ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܕܥܡܟ ܡܼܢ ܟܠ ܒܣܪ ܐܦܩ ܥܡܟ܂ܘܢܐܠܕܘܢ ܒܐܪܥܐ ܘܢܦܪܘܢ ܘܢܣܓܘܢ ܒܗܿ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܦܼܩ ܢܘܚ ܘܟܠ ܕܥܡܗܼ܂ ܢܣܼܒ ܡܼܢ ܟܘܠܗܿܒܥܝܪܐ ܕܟܝܬܐܼ܂ ܘܐܣܩ ܝܩܕܐ ܫܠܡܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܂ܡܫܬܡܥܘ ܟܝ ܐܫܬܡܥܬ ܠܗ ܟܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐܡܼܢ ܕܢܦܩܼ܂ ܐܘ ܒܝܘܡܐ ܕܢܦܩ̈ܝܢ ܡܼܢ ܩܒܘܬܐ܂ ܠܒܼܟ ܡܼܢ ܟܠ ܒܣܪ ܕܕܟܐ ܘܩܪܒ ܕܒܚܐ ܡܩܒܠܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܐܥܒܪܗܗܘܼܐ ܠܡܡܘܠܐ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܀ܘܐܪܝܚ ܠܡ ܡܪܝܐ ܠܐ ܗܘܼܐ ܪܝܚܐ ܕܒܣܪ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܘܒܬܢܢܐ ܕܩܝ̈ܣܐ܂ ܐܠܐ ܐܕܝܩ ܘܚܼܙܐ ܠܫܦܝܘܬܐ ܕܠܒܐܕܩܪܒܗ ܡܼܢ ܟܘܠ ܘܚܠܦ ܟܠ ܠܕܒܚܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗ ܐܝܟܕܒܥܿܐ ܗܘܐ ܕܢܫܡܥ܂ ܡܛܠ ܙܕܝܩܘܬܟ ܐܬܢܛܪ ܘܠܐ ܐܒܼܕܫܪܟܢܐ ܒܡܡܘܠܐ ܕܗܘܼܐ܂ ܘܡܛܠ ܬܘܒ ܕܒܚܬܟ ܕܡܼܢ ܟܠܒܣܪ ܘܚܠܦ ܟܠ ܒܣܼܪ܂ ܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܐ ܛܘܦܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ܩܕܡ ܓܝܪ ܚܒܼܫ ܢܦܫܗ ܬܚܝܬ ܫܘܘܕܝܐ܂ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܐܿܙܠ ܒܬܪܡܚܫܒܬܗ ܒܝܫܬܐ ܕܝܨܪܢ ܕܟܠ ܝܘܡܼ܂ ܬܘܒ ܛܘܦܢܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܐܢܫܐ ܢܥܒܕ ܗܘܐ܀ ܘܡܛܠ ܕܒܛܠܬ ܗܘܬ ܗܿܝ ܫܢܬܐ ܡܼܢܙܪܥܐ ܘܚܨܕܐ܃ ܘܐܬܕܘܕܘ ܗܘܘ ܘܐܦ ܗܢܘܢ ܛܘܟܣ̈ܝܗܿ܂ܦܢܝ ܠܐܪܥܐ ܡܕܡ ܕܒܪܘܓܙܐ ܐܬܢܣܒ ܡܢܗܿ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܟܝܠܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܐܪܥܐ ܙܪܥܐ ܘܚܨܕܐ܂ ܥܪܝܐ ܘܚܘܡܐ܂ܩܝܛܐ ܘܣܬܘܐ܂ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܠܐ ܢܒܛܠܘܢ ܡܼܢ ܐܪܥܐ܂ܒܐܪܒܥܝܢ ܓܝܪ ܐܝܡ̈ܡܝܢ ܕܡܛܪܐ ܠܠܝܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ܂ ܘܟܠܗܿܫܢܬܐ ܥܕܡܐ ܕܢܓܒܬ ܐܪܥܐ܂ ܣܬܘܐ ܕܠܐ ܩܝܛܐ ܗܘܬܥܠܝܗܘܢ܀ܒܪܟ ܕܝܢ ܐܦ ܠܢܘܚ ܘܠܒ̈ܢܘܗܝ ܕܢܦܪܘܢ ܘܢܣܓܘܢ܂ܘܕܙܘܥܬܗܘܢ ܬܦܠ ܥܠ ܟܠ ܒܣܪ܂ ܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ܂ ܒܠܚܘܕܠܡ ܒܣܪܐ ܕܢܦܫܗ ܒܗ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܒܣܪܐܕܠܐ ܐܬܢܟܣ ܘܪܕܐ ܕܡܗ ܕܗܼܘ ܢܦܫܗ ܠܐ ܬܐܟܠܘܢ܀ ܬܠܬܐܓܝܪ ܩܝ̈ܡܝܢ ܐܩܝܡ ܥܡ ܢܘܚ܂ ܚܕ ܕܠܐ ܢܐܟܠܘܢ ܕܡܐ܂ܘܚܕ ܕܢܘܚܡܐ܂ ܕܢܬܒܥ ܕܡܗܘܢ ܡܼܢ ܚܝܘ̈ܬܐ܂ ܘܚܕ ܕܩܿܛܠܢܬܩܛܠ܀ܕܡܟܘܢ ܠܡ ܐܬܒܥ ܡܼܢ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܘܡܼܢ ܐܝܕܐܕܐܢܫܐ܂ ܐܦ ܗܪܟܐ ܬܒܿܥ ܠܗ ܐܦ ܒܕܥܬ̈ܝܕܝܢ܀ ܬܒܿܥ ܓܝܪܗܪܟܐܼ܂ ܒܝܕ ܩܛܠܐ ܕܓܙܪ ܥܠ ܩܛܘܠܐ܂ ܘܪܓܡܐ ܕܡܬܪܓܡܬܘܪܐ ܕܩܘܪܐ܂ ܘܬܒܿܥ ܒܚܪܬܐ ܕܡ̈ܦܢܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܒܥܕܢܩܝܡܬܐ ܟܠ ܕܐܟܼܠ ܡܼܢ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܀ܘܕܐܡܼܪ ܕܡܼܢ ܐܝܕܐ ܕܓܒܪܐ ܘܐܚܘܗܝ ܐܬܒܥ ܢܦܫܐ ܕܐܢܫܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܒܼܥ ܡܼܢ ܩܐܝܢ ܥܝܪܬܐ ܕܕܡܗ ܕܗܒܝܠ܂ܗܿܝ ܗܼܝ ܕܐܫܕ ܕܡܐ ܕܐܢܫܐ ܒܐܢܫܐ ܕܡܗ ܢܬܐܫܕ܀ ܕܐܡܼܪܕܝܢ ܕܒܨܠܡ ܐܠܗܐ ܥܒܼܕ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܕܫܠܝܛ ܐܝܟ ܐܠܗܐܠܡܚܝܘ ܘܠܡܩܛܠ ܐܡܼܪ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܩܝܡܐ ܥܡ ܢܘܚ܂ ܘܥܡ ܟܠܕܢܦܩܘ ܥܡܗ ܡܼܢ ܩܒܘܬܐ܂ ܘܐܡܼܪ܃ ܠܐ ܢܣܘܦ ܟܠ ܒܣܪ ܡܼܢܡܝ̈ܐ ܕܛܘܦܢܐ܂ ܘܗܐ ܩܫܬܝ ܝܗܒܬ ܒܥܢ̈ܢܐܼ܂ ܘܬܗܘܐ ܐܿܬܐܕܩܝܡܐ ܕܥܠܡ ܒܝܬ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܝܬ ܟܠ ܒܣܪ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܀ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܟܬܒ ܥܠ ܢܘܚ܂ ܕܢܨܼܒ ܟܪܡܐܘܐܫܬܝ ܡܼܢ ܚܡܪܗ܂ ܘܪܘܝ ܘܕܡܟ܂ ܘܐܬܓܠܝ ܒܓܘ ܡܫܟܢܗ܂ܘܚܼܙܐ ܚܝܡ ܥܪܛܠܝܘܬܐ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܘܚܘܝ ܠܬܪ̈ܝܢ ܐܚ̈ܘܗܝܒܫܘܩܐ܂ ܪܘܝܘܬܗ ܕܝܢ ܠܘ ܡܼܢ ܚܡܪܐ ܗܘܬ ܣܓܝܐܐ܂ ܐܠܐܡܛܠ ܕܠܢܘܓܪܐ ܐܫܬܝܗ ܗܘܐ܂ ܒܩܒܘܬܐ ܓܝܪ ܠܘ ܚܡܪܐܫܿܬܐ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܝܘܡ ܐܒܕܢܐ ܕܟܠ ܒܣܪ ܡܪܦܐܗܘܼܐ ܠܗ ܚܡܪܐ ܠܡܥܠܘ ܠܩܒܘܬܐ܀ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܗܘܐ ܗܿܝ ܫܢܬܐ ܕܛܘܦܢܐ ܘܠܐ ܐܫܬܝ܂ ܘܡܛܠܕܒܫܢܬܐ ܕܢܦܼܩ܂ ܟܪܡܐ ܠܐ ܣܡ܂ ܒܥܣܪܝܢ ܓܝܪ ܘܫܒܥܐܒܐܝܪ ܕܢܦܼܩ ܗܘܼܐ܂ ܙܒܢ ܒܥ̈ܘܠܬܐ ܠܐ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐܙܒܢ ܣܝܡܬܐ ܕܟܪܡܐ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܫܢܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܣܡܟܪܡܐ ܡܼܢ ܟܡ̈ܫܘܢܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܕܐܥܠ ܗܘܐ ܥܡܗ ܠܓܘܩܒܘܬܐ܂ ܥܕ ܗܿܘܐ ܟܪܡܐ ܠܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܐܦ ܠܐܪܒܥܼ܂ ܡܫܬܟܚܢܠܗܝܢ ܫܬ ܫ̈ܢܝܢ ܒܡܨܥܬܐ ܚܡܪܐ ܠܐ ܛܥܝܡ ܗܘܼܐ ܠܗܠܙܕܝܩܐ܀ܘܕܢܘܕܥ ܕܠܢܘܓܪܐ ܐܫܬܝܗ܂ ܘܡܛܠ ܗܿܘ ܒܕܪ‍{‍ܗ‍}‍‍<‍ܘܝ‍>‍ ܐܡܼܪ܂ܕܢܦܼܩ ܚܝܡ ܘܚܘܝ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܒܫܘܩܐ܂ ܡܼܢ ܐܝܟܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܫܘܩܐ܃ ܐܠܘ ܠܐ ܕܩܪܝܬܐ ܒܢܝܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܂ ܘܐܢܩܪܝܬܐ ܒܢܘܼ܂ ܠܫܢܝ̈ܐ ܗܼܘ ܣܓܝܐܬ̈ܐ ܒܢܐܘܗܿ ܗܘܘ܂ ܗܐܐܦ ܒܢܝܢ ܩܪܝܬܐ ܘܣܕܝܪܘܬܐ ܕܫܘܩ̈ܝܗܿ ܣܗ̈ܕܝܢ ܕܠܫܢ̈ܝܐ ܗܼܘ ܐܝܟ ܕܐܡܪܢܢ ܐܫܬܝܗ ܣܒܐ ܠܚܡܪܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܿܘ ܒܕܪ‍{‍ܗ‍}‍‍<‍ܘܝ‍>‍ܗܘܐ܀ ܐܚ̈ܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܙܗܝܘܬܗܕܐܒܘܗܘܢ܃ ܘܡܛܠ ܕܒܥܝܪܘܬܗ ܘܒܕܡܟܘܬܗ ܐܝܟ ܝܥܩܘܒܡܼܢ ܡ̈ܠܐܟܐ ܡܬܢܛܪ ܗܘܐܼ܂ ܟܣܝܘ ܦܘܪܣܝܗ ܒܙܘܥܬܐ܂ ܟܕܐܦܝ̈ܗܘܢ ܦܘܪܣܝܗ ܠܐ ܚܙܝ܀ܡܼܢ ܕܐܬܬܥܝܪ ܕܝܢ ܘܝܕܥ ܟܠ ܕܥܒܼܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐܼ܂ܕܡܟܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܥܝܪܐ܂ ܕܡܟܐ ܗܘܼܐ܂ ܕܒܥܪܛܠܝܘܬܗ ܠܐܪܓܝܫ ܗܘܼܐ܂ ܘܥܝܪܐ ܗܘܼܐ ܕܟܠ ܕܥܒܼܕ ܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐܕܓܝܫ ܗܘܼܐ܂ ܠܛܗ ܕܝܢ ܘܐܡܼܪ ܠܝܛ ܟܢܥܢ܂ ܥܒܕ ܥܒ̈ܕܝܢܢܗܘܐ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܂ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܣܟܠ ܟܢܥܢ܂ ܐܦܢ ܢܗܘܐܕܒܚܨ̈ܘܗܝ ܗܘܐ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܟܕ ܒܥܪܛܠܝܘܬܗ ܕܢܘܚ ܡܬܒܩܐܗܘܐ܀ ܐܝܬ ܕܐܡܪܝܢ܃ ܕܡܛܠ ܕܐܬܒܪܟ ܗܘܼܐ܂ ܚܝܡ ܥܡܥܐ̈ܠܝ ܩܒܘܬܐ ܘܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܢܦܩܘ ܡܢܗܿ܂ ܡܛܠ ܗܿܘ ܠܐܠܛܗ ܒܩܢܘܡܗ܂ ܐܦܢ ܒܪܗ ܕܐܬܬܠܝܛ ܐܚܫܗ ܗܘܐ܂ ܐܚܪ̈ܢܐܬܘܒ ܐܡܪܝܢ ܕܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ܂ ܕܝܕܥ ܢܘܚ ܟܠ ܕܥܒܕܠܗ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐܼ܂ ܝܕܝܥܐ ܠܡ ܕܠܘ ܚܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ܚܝܡ ܓܝܪ ܡܨܥܝܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܙܥܘܪܐ ܗܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐܐܡܪܝܢ ܥܠ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ ܕܟܢܥܢ ܗܼܘ܂ ܟܢܥܢ ܟܝܬ ܙܥܘܪܐܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܒܥܪܛܠܝܘܬܗ ܕܣܒܐ܂ ܘܢܦܼܩ ܚܝܡ ܟܕ ܦܨܝܚܐܫܬܥܝ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܒܫܘܩܐ܀ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܢ ܡܣܬܒܪܐܕܠܘ ܒܟܐܢܘܬܐ ܐܬܬܠܝܛ ܗܘܐ܂ ܕܒܫܒܪܘܬܗ ܥܒܼܕ ܡܕܡܕܥܒܼܕ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܐܬܬܠܝܛ ܗܘܐ܂ ܕܠܐ ܗܘܐܚܠܦ ܐܚܪܝܢ ܐܬܬܠܝܛ ܗܘܐ܂ ܐܝܕܥ ܓܝܪ ܢܘܚ܂ ܕܐܠܘ ܠܐܕܠܠܘܛܬܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܣܝܒܘܬܗܼ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܠܥܒܕܐܕܠܘܛܬܐ ܡܩܪܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܫܒܪܘܬܗ܀ܒܟܐܢܘܬܐ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܬܟܠܝ ܗܘܐ ܚܝܡ ܡܼܢ ܒܘܪܟܬܐ ܘܡܢܠܘܛܬܐ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܬܠܝܛ ܐܦܢ ܡܛܠ ܓܘܚܟܗܼ܂ ܟܐܢܐܝܬܡܬܬܠܝܛ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܒܚܝܡ ܕܡܬ‍[‍ܬ‍]‍ܠܝܛ ܗܘܼܐ܂ ܡܬܬܠܝܛܝܢܗܘܘ ܠܗܘܢ ܥܡܗ ܟܘܠ ܒܢ̈ܝ ܚܝܡ܂ ܕܒܫܥܝܗܘܢ ܘܒܓܘܚܟܗܘܢ ܠܐ ܡܫܘܬܼܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܬܬܠܝܛ ܗܟܝܠ ܟܢܥܢܡܛܠ ܫܥܝܗ܂ ܘܐܬܟܠܝ ܚܝܡ ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ ܡܛܠ ܓܘܚܟܗ܀ܒܬܪ ܕܐܬܬܠܝܛ ܚܝܡ ܒܚܕ ܒܪܗ܂ ܒܪܟ ܠܫܝܡ ܘܠܝܦܬܘܐܡܼܪ܂ ܢܣܓܐ ܐܠܗܐ ܠܝܦܬ ܘܢܫܪܐ ܒܡܫܟܢܗ ܕܫܝܡ܂ܘܢܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ܂ ܣܓܝ ܕܝܢ ܘܬܩܦ ܝܦܬ ܒܝܪܬܘܬܗܕܒܓܪܒܝܐ ܘܒܡܥܪܒܐܼ܂ ܘܫܪܐ ܐܠܗܐ ܒܡܫܟܢܗ ܕܐܒܪܗܡܒܪ ܫܝܡ܂ ܘܗܘܐ ܟܢܥܢ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ܂ ܚܪܒܘ ܓܝܪ ܒܝ̈ܘܡܝ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܠܡܕܝܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܟܒܫܘ ܒܥܒܕܘܬܐ ܠܫܡܝ̈ܥܝܗܘܢ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܟܬܒܼ ܥܠ ܫܪ̈ܒܬܐ ܕܢܦܩ ܡܼܢ ܢܘܚ܂ ܡܢܗܕܝܢ ܕܝܦܬ ܥܡ ܝܦܬܼ܂ ܗܘܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܚܡܫܥܣܪܐ܀ ܘܡܢܗܕܚܝܡ ܥܡ ܚܝܡ܂ ܗܘܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܬܠܬܝܢ܂ ܠܒܪ ܡܼܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐܘܩ̈ܦܘܕܩܝܐ܂ ܕܡܼܢ ܒܬܪܟܢ ܢܦܩܘ ܡܢܗܘܢ܀ ܘܡܼܢ ܫܝܡ ܬܘܒܥܡܗ ܕܫܝܡܼ܂ ܗܘܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒܥ܂ ܣܟܗܝܢ ܕܝܢܕܫܪ̈ܒܬܐܼ ܗܘܝܢ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪ̈ܬܝܢ܀ ܗܠܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢܒܥܡܗܿ ܘܒܠܫܢܗܿ ܘܒܐܬܪܗܿ ܦܪܫܬ ܘܝܬܒܬ܀ܥܠ ܢܡܪܘܕ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܗܘܼܐ ܓܢܒܪܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܩܕܡܡܪܝܐܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܟܬܫ ܥܡ ܚܕܐܚܕܐ ܡܼܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܘܪܕܦ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܬܡܢ܂ ܕܢܐܙܠܢ ܢܩܦܝܢ ܒܦܢ̈ܝܬܐܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܦܠܓ ܠܗܝܢ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܐܡܪ ܐܝܟ ܢܡܪܘܕܓܢܒܪܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܂ ܡܒܪܟܘ ܠܡ ܡܒܪܟ ܗܘܐ܂‍{‍ܗܘܼܐ‍}‍ ܐܢܫ ܠܪܒܐ ܘܠܫܠܝܛܐ܂ ܘܐܡܪ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܢܡܪܘܕܓܢܒܪܐ ܢܚܫܝܪܬܢܐ܂ ܕܐܬܢܨܚ ܒܩܪ̈ܒܘܗܝ ܕܡܪܝܐ܀ ܐܡܠܟܕܝܢ ܒܐܪܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܕܣܐ܂ ܘܒܐܟܪ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܨܝܒܝܢܘܟܠܐ ܩܛܝܣܦܘܢ܂ ܪܚܒܘܬ ܚܕܝܒ܂ ܟܠܝܐ ܚܛܪܐ܂ ܘܪܣܐܢܪܝܫ ܥܝܢܐ ܩ‍[‍ܪܝ‍]‍ܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܗ‍[‍ܢܘ‍]‍ ܕܝܢ ܕܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܀ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ ܕܗܘܬ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܠܫܢܐ ܚܕ܂ ܘܐܡܪܘܢܒܢܐ ܩܪܝܬܐ ܘܡܓܕܠܐ ܕܪܫܗ ܒܫܡܝܐ܂ ܘܢܥܒܕ ܠܢ ܫܡܐ܂ ܕܠܡܐ ܢܬܒܕܪ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܪܥܐ܀ ܩܪܝܬܐ ܕܝܢ ܡܡܪܕܬܐܕܒܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܩܢܛܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢܼ܂ ܐܝܟ ܕܠܡܢܐ܂ܘܡܓܕܠܐ ܕܡܿܛܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܟܕ ܩܝܡܐ ܫܪܝܪܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐܛܘܦܢܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܕܠܡܢܐ܀ ܘܕܐܡܪܘ ܕܠܐ ܢܬܒܕܪܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܡܿܢ ܓܝܪ ܐܚܪܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܒܪܡܢܗܘܢ ܘܢܒܕܪ ܐܢܘܢ܂ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܪܘ ܕܢܥܒܕ ܠܢ ܫܡܐܼ܂ܝܕܝܥܐ ܕܫܒܗܪܢܘܬܗܘܢ ܘܐܘܝܘܬܗܘܢ ܒܢܬܗܿ ܠܩܪܝܬܐܘܠܡܓܕܠܐ܂ ܕܗܘܼܐ ܒܘܛܠܗܘܢ ܒܝܕ ܦܠܓܘܬܐ ܕܥܠܬ ܥܠܝܗܘܢ܀ܘܢܚܼܬ ܠܡ ܡܪܝܐ ܠܡܚܙܐ ܩܪܝܬܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܼܙܐܡܪܝܐ ܥܒܿܕܐ ܕܫܢܝܘܬܗܘܢ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܠܐ ܢܬܒܨܪ ܡܢܗܘܢܡܕܡ ܕܐܬܚܫܒܘ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܢܡܕܘܢ ܡܼܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ܂ܣܩܘܒܠܐ ܓܝܪ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܘ ܕܠܐ ܢܬܒܕܪ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ܀ܬܘ ܠܡ ܢܚܘܬ ܘܢܒܠܒܠ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐܠܚܕ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܢ ܚܕ ܫܦܥܐ ܠܗܿ܂ ܗܕܐ ܕܬܘ ܢܚܘܬ܂ܠܒܪܐ ܗܼܘ ܕܝܢ ܘܠܪܘܚܐ ܐܡܼܪ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܠܫ̈ܢܐܩܕ̈ܡܝܐ ܘܠܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܒܠܥܕ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܢܬܝܗܒܘܢ ܗܘܘ܀ܢܒܠܒܠ ܠܡ ܬܡܢ ܠܫ̈ܢܐܼ܂ ܘܠܐ ܢܫܡܥܘܢ ܓܒܪ ܠܫܢ ܚܒܪܗ܂ܕܡܝܐ ܕܐ‍[‍ܘܒ‍]‍ܕܘܗܝ ܗܘܘ ܠܠܫܢ ܓܘܐ ܒ̈ܠܫܢܐ ܕܩܒܠܘ܂ ܐܠܘܠܐ ܓܝܪ ܕܐܒܕ ܠܫܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܠܐ ܡܬܒܛܠ ܗܘܐܥܒܕܗܘܢ ܩܕܡܝܐ܂ ܒܐܒܕܬܗ ܓܝܪ ܕܠܫܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐ ܗܿܘܕܐܒܕ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ ܘܐܫܬܚܪ ܨܝܕ ܚܕܐ ܒܛܠ ܗܘܐܒܢܝܢܗܘܢ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܒܠܫܢ̈ܝܗܘܢ ܬܘܒ ܚܕ̈ܬܐ ܕܠܚ̈ܕܕܐܡܢܟܪܝܢ ܘܠܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܗܘܐ ܠܗ ܩܪܒܐ ܒܝܢܝܗܘܢܒܥܠܬ ܦܠܓܘܬܐ ܕܐܥܠܘ ܠܫ̈ܢܐ ܒܝܢܝܗܘܢ܀ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܗܘܼܐ ܠܗ ܩܪܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ܕܩܪܝܬܐ ܡܡܪܕܬܐ܂ ܡܢ ܩܢܛܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܒܢܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܒܕܪܘܚܕ ܠܚܕ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢܗܿ ܕܗܕܐ ܙܗܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܀ܡܒܕܪܢܗܘܢ ܕܝܢ ܢܡܪܘܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܦ ܗܘܝܘ ܓܝܪܐܚܕܗܿ ܠܒܒܠ ܘܐܡܠܟ ܒܗܿ ܩܕܡܐܝܬ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܗܘܼܠܟܠܗܘܢ ܒܚܕ ܚܕ ܒܕܪ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܕܘܟܬ ܟܘܠܗܘܢܠܡܣܒ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܀ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܘܒ ܫܪܝ ܠܡܚܫܒ ܕܪ̈ܐ ܕܡܼܢ ܢܘܚ ܠܐܒܪܗܡܟܕ ܐܡܿܪ܃ ܕܢܘܚ ܐܘܠܕ ܠܫܝܡ ܘܠܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܘܫܝܡ ܐܘܠܕܠܐܪܦܟܫܪ܂ ܘܐܪܦܟܫܪ ܠܫܠܚ܂ ܘܫܠܚ ܠܥܒܪ܂ ܘܥܒܪ ܠܦܠܓ܂ܘܦܠܓ ܠܐܪܥܘ܂ ܘܐܪܥܘ ܠܣܪܘܓ܂ ܘܣܪܘܓ ܠܢܚܘܪ܂ ܘܢܚܘܪܠܬܪܚ܂ ܘܬܪܚ ܠܐܒܪܗܡ ܘܠܢܚܘܪ ܘܠܗܪܢ܂ ܘܗܪܢ ܐܘܠܕܠܠܘܛ܂ ܘܠܡܠܟܠ ܘܠܐܣܟܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܣܪܐ܂ ܗܿܝ ܕܡܛܠ ܫܘܦܪܗܿܐܬܩܪܝܬ ܐܣܟܐ܂ ܘܗܘܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܕܕ̈ܝܗܝܢ܀ܘܕܒܪ ܬܪܚ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟܠܕ̈ܝܐ ܠܐܒܪܗܡ ܒܪܗ܂ ܘܠܠܘܛܒܪ ܒܪܗ ܘܠܣܪܝ ܟܠܬܗ܂ ܘܐܬܼܐ ܘܝܬܼܒ ܒܚܪܢ܂ ܘܐܬܓܠܝܐܠܗܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܦܘܩ ܡܼܢ ܒܝܬ ܐܒܘܟܠܐܪܥܐ ܕܐܚܘܝܟ܂ ܘܐܥܒܕܟ ܠܥܡܐ ܪܒܐ܂ ܫܒܼܩ ܕܝܢܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܠܐ ܨܒܘ ܠܡܦܩ ܥܡܗܼ܂ ܘܕܒܪ ܠܠܘܛ ܕܗܝܡܢܠܡܘܠܟܢܗ܂ ܘܐܢ ܒܪ ܝܪܬܘܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܠܐ ܥܒܕܗ܂ ܐܠܐܐܦܠܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܒܪܗܡ ܐܪܦܝ ܠܡܥܠ ܒܝܪܬܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܠܘܛ܂ܕܒܪ ܟܝܬ ܐܒܪܗܡ ܠܣܪܝ ܘܠܠܘܛ ܘܐܬܼܐ ܠܟܢܥܢ܀ܘܗܘܼܐ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܢܚܼܬ ܐܒܪܡ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܡܼܪܠܣܪܐ܂ ܕܟܕ ܢܚܙܘܢܟܝ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܐܢܬܬܗ ܗܼܝ܂ܐܡܪܝ ܕܚܬܗ ܐܢܐ܂ ܘܬܚܐ ܢܦܫܝ ܡܛܠܬܟܝ܀ ܐܦܢ ܗܼܘ ܡܪܝܐܒܪܗܡ ܡܠܬ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܐܡܼܪ܂ ܐܠܐ ܡܛܠܕܣܪܐ ܣܒܪܐ ܗܘܬ ܕܐܒܪܗܡ ܗܼܘ ܐܝܬܘܗܝ ܥܩܪܐܼ܂ ܡܬܕܒܪܐܠܒܝܬ ܡܠܟܐ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܬܕܥ ܕܗܼܝ ܗܼܝ ܥܩܪܬܐ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢܕܢܬܚܙܐ ܚܘܒܗܿ ܕܠܘܬ ܒܥܠܗܿ܂ ܕܒܡܠܟܐ ܒܓܠܘܝܐ ܠܐ ܚܠܦܬ܂ܘܕܢܬܬܨܝܪ ܒܗܿ ܐܪܙܐ ܕܒܢ̈ܝܗܿ܂ ܕܐܝܟ ܕܠܐ ܐܚܒܬ ܡܠܟܘܬܡܨܪܝܢ܂ ܠܐ ܢܚܒܘܢ ܗܢܘܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܿ ܘܬܘܡܗܿ ܘܒܨ̈ܠܝܗܿܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܝܟ ܕܒܠܼܥ ܟܠܗ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܒܦܘܨܝܗܿ܂ ܗܟܢܐܒܠܥܐ ܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܒܦܘܨܝܐ ܕܝܠܕܝ̈ܗܿ܀ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܕܝܢ ܕܦܪܥܘܢܕܒܠܥܘܼ܂ ܥܠ ܕܫܒܚܘܗܿ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܘܥܠ ܕܓܪܓܘܗܝ ܗܘܘܕܢܣܒܗܿ܂ ܘܗܼܘ ܬܘܒ ܒܠܥ ܥܠ ܕܕܒܪܗܿ ܩܛܝܪܗ ܕܬܗܘܐ ܠܗܟܕ ܠܐ ܨܒܝܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܩܛܠܘܢܗܿ ܘܠܒܥܠܗܿ܂ܢܦܫܗܿ ܠܗܕܐ ܠܐ ܝܗܒܐ ܗܘܬ܀ܘܗܘܬ ܡܨܘܬܐ ܒܝܬ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܐܒܪܡ ܠܒܝܬ ܪ̈ܥܘܬܐܕܠܘܛ܂ ܠܥܒ̈ܕܝ ܠܘܛ ܕܝܢ ܢܨ̈ܝܐܼ܂ ܫܕܪܬ ܐܢܘܢ ܟܐܢܘܬܐܠܒܝܬ ܣܕ̈ܘܡܝܐ ܗܪ̈ܪܐ܂ ܕܗܢܘܢ ܢܬܪܕܘܢ ܥܡܗܘܢ ܘܠܘܛܢܬܦܨܐ ܡܼܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܃ ܘܟܕ ܗܼܝ ܐܪܥܐ ܠܐܒܪܗܡ ܡܠܝܟܐܗܘܬܼ܂ ܝܗܼܒ ܠܗ ܠܠܘܛ ܕܢܓܒܐ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܝܘܪܕܢܢܼ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܣܕܘܡ ܕܫܬܝܐ ܗܘܬ ܡܼܢ ܝܘܪܕܢܢ܀ܒܬܪ ܕܦܪܫ ܠܘܛ ܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܒܪܡ ܘܐܡܼܪܠܗ܂ ܩܘܡ ܗܠܟ ܒܐܪܥܐ ܠܐܘܪܟܗܿ ܘܠܦܬܝܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܠܟܐܬܠܝܗܿ܂ ܗܪܟܐ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܪܫܡ ܨܠܝܒܐ܂ ܐܪܥܐ ܕܝܢܕܒܐܪܙܗ ܕܨܠܝܒܐ ܐܬܡܠܟܬ ܠܐܒܗ̈ܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܣܪܩܬ ܗܘܬܐܢܘܢ ܡܛܠ ܨܠܝܒܐ ܠܝܪ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܐ ܟܪܕܠܥܡܪ ܡܠܟܐ ܕܥܝܠܡ ܥܡ ܬܠܬܐܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܕܢܥܒܕܘܢ ܩܪܒܐ ܥܡ ܡܿܠܟܐ ܕܣܕܘܡ ܘܥܡ ܐܪܒܥܐܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܥܪܩ ܡܿܠܟܐ ܕܣܕܘܡ܂ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܢܣܒܘ ܕܒܝܬܟܪܕܠܥܡܪ ܟܠܗ ܩܢܝܢܐ ܕܣܕܘܡ ܘܠܠܘܛ ܘܠܩܢܝܢܗ܂ ܘܐܙܠܘ܂ܕܒܪ ܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܠܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܥܡܥܢܝܪ ܘܬܪ̈ܝܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܢ̈ܝ ܩܝܡܗܼ܂ ܘܐܕܪܟ ܘܡܚܼܐ ܐܢܘܢܘܐܗܦܟ ܫܒܝܬܐ ܘܠܩܢܝܢܐ ܘܠܠܘܛ ܒܪ ܐܚܘܗܝ ܘܠܩܢܝܢܗ܃ܡܛܠ ܩܢܝܢ ܣܕ̈ܘܡܝܐ ܕܝܢ ܕܚܠܝܛ ܗܘܐ ܥܡ ܕܡ̈ܠܟܐܼ܂ܐܫܬܐܠ ܠܗ ܡܼܢ ܒܙܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ܀ܘܡܠܟܝܙܕܩ ܡܠܟܐ ܕܫܠܝܡ܂ ܐܦܩ ܠܚܡܐ ܘܚܡܪܐ܂ ܘܗܼܘܟܘܡܪܐ ܗܘܼܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ܂ ܘܒܪܟܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܒܪܝܟܗܼܘ ܡܪܝܐ ܕܐܫܠܡ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟ ܒܐܝ̈ܕܝܟ܂ ܘܝܗܼܒ ܠܗ ܡܥܣܪܐܐܒܪܗܡ ܡܼܢ ܟܠ܀ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܠܟܝܙܕܩ ܫܝܡ ܗܼܘ܂ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠܪܒܘܬܗ܂ ܕܪܝܫ ‍[‍ܫܪ̈‍]‍ܒܬܐ ܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܟܘܡܪܐܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܕܡܼܢ ܢܘܚ ܐܒܘܗܝ ܒܝܘ̈ܒܠܐ ܩܒܠܗܿܗܘܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠ‍[‍ܐ‍]‍ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܥܕܡܐ ܠܝܘ̈ܡܝܐܒܪܗܡ ܚܝ ܗܘܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܟܬܒܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܥܕܡܐܠܝܥܩܘܒ ܘܥܝܣܘ ܒܢ̈ܝ ܒܪܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܡܢܗ ܗܘ ܐܙܠܬ ܗܘܬܘܪܒܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܙܥܘܪܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܫܒܩܐ ܗܘܬ ܪܦܩܐܠܒܥܠܗܿ ܕܐܬܦܨܝ ܡܼܢ ܥܠܬܐ ܘܠܚܡܘܗܿ ܕܟܠܝܘܡ ܓܠܝܢ̈ܝ ܐܠܗܘܬܐܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܙܠܐ ܗܘܬ ܠܡܫܐܠ ܡܼܢ ܗܢܐ܂ ܐܠܘܠܐ ܕܡܢܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܡܼܢ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܝܠܦܬ ܗܘܬ ܥܠܪܒܘܬܗ܀ܐܦܠܐ ܗܼܘ ܐܒܪܗܡ ܡܥܣܪ ܗܘܐ ܠܗ ܐܠܘ ܠܐ ܕܐܝܕܥܕܕܠܐ ܣܟܐ ܡܝܬܪ ܡܢܗ܂ ܕܠܐܢܫ ܓܝܪ ܡܼܢ ܟܢܥ̈ܢܝܐ ܐܘ ܡܼܢܣܕܘܡ̈ܝܐ ܬܫܐܠ ܗܘܬ ܪܦܩܐ܂ ܐܘ ܕܐܒܪܗܡ ܠܚܕ ܡܼܢ ܗܠܝܢܢܥܣܪ ܗܘܐ ܩܢܝܢܗ܂ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܕܬܣܩ ܥܠ ܠܒܐ ܘܿܠܐ܂ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫ̈ܢܝ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܡܠܟܝܙܕܩ ܥܕܡܐ ܠܫ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ ܘܥܣܘܡܬܡܬܚܝܢ܃ ܕܡܝܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܕܫܝܡ ܗܼܘ܂ ܝܬܒܿ ܗܘܐ ܓܝܪܢܘܚ ܐܒܘܗܝ ܒܡܕܢܚܐܼ܂ ܘܝܬܒ ܠܗ ܗܼܘ ܒܝܢܬ ܬܪܬܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܢܬ ܒܢ̈ܝ ܚܝܡ ܠܒ̈ܢܘܗܝ ܕܝܠܗ܂ ܐܝܟ ܐܣܬܡܨܥܬܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܨܥܬܐ܂ ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ ܡܼܢܒܢ̈ܝ ܚܝܡ ܕܠܐ ܢܚܢܦܘܢ ܐܢܘܢ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܕܝܠܗ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܓܠܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܒܪܗܡ ܒܚܙܘܐ ܘܐܡܼܪܠܗ܂ ܐܓܪܟ ܛܒ ܣܓܝ܂ ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܕܦܠܚܬ ܒܫܒܝܬܐ ܕܦܨܝܬ܂ܘܐܡܼܪ ܐܒܪܗܡ܂ ܡܢܐ ܬܬܠ ܠܝ ܕܐܢܐ ܐܙܠ ܐܢܐ ܕܠܐ ܒܢ̈ܝܢܘܒܪ ܒܝܬܝ ܝܪܬ ܠܝ܂ ܘܐܦܩܗ ܠܒܪ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܚܘܪ ܒܫܡܝܐܘܡܢܝ ܟܘܟ̈ܒܐ܂ ܐܢ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܡܢܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܡܼܪܕܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ܂ ܘܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܘܐܬܚܫܒܬ ܠܗ ܘܐܦܗܕܐ ܠܙܕܝܩܘܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܥܠ ܕܗܝܡܢ ܓܝܪ ܒܐܝܕܐ ܕܥܣܩܐܗܘܬ ܘܠܘ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܬܗܝܡܢܐ ܗܘܬܼ܂ ܐܬܚܫܒܬ ܗܘܬ ܠܗܠܙܕܝܩܘܬܐ܀ ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܫܥܐ ‍{‍ܕܫܒܝܗ‍}‍‍<‍ܕܫܒܚܗ‍>‍ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܕܐܦܩܬܟ ܡܢ ܐܘܪ ܕܟ̈ܠܕܝܐ܂ܠܡܬܠ ܠܟ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܠܡܐܪܬܗܿ܂ ܘܐܡܼܪ ܒܡܢܐ ܐܕܥܕܝܪܬ ܐܢܐ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ܀ܐܦ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܼܘ ܕܐܡܪܝܢ܂ ܕܡܛܠ ܡܬܦܠܓܢܘܬܗ ܕܥܠܗܕܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܡܕܥ ܬܕܥ ܕܥܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟܒܐܪܥܐ ܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܢܕܥ ܗܿܘ ܕܗܕܐ ܐܡܿܪ܂ ܕܒܗܒܥܕܢܐ ܗܝܡܢ ܒܙܪܥܐ ܕܗܿܘܐ ܐܝܟ ܚܠܐ܂ ܐܢ ܒܗܕܐܕܪܒܐ ܗܝܡܢ܂ ܚܕ ܘܡܼܢ ܚܕܐ ܥܩܪܬܐ ܕܣܐܒܬ ܣܿܓܐ ܙܪܥܗܐܝܟ ܚܠܐ܂ ܨܝܕ ܗܕܐ ܟܝ ܕܐܪܥܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܬܦܠܓ ܗܘܼܐ܀ܗܿܘ ܕܨܝܕ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܠܐ ܐܬܦܠܓ ܗܘܐ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܬܦܠܓܼ܂ܠܡܢܐ ܐܡܼܪ ܠܗ܃ ܕܣܒ ܠܟ ܥܙܐ ܬܘܠܬܐ܂ ܘܕܟܪܐ ܬܘܠܬܐ܂ܘܫܘܦܢܝܢܐ ܘܒܪ ܝܘܢܐ܂ ܕܗܐ ܗܠܝܢ ܒܠܠܝܐ ܐܬܐܡܪ ܠܗܘܒܐܝܡܡܐ ܐܒܼܕ ܐܢܝܢ܂ ܘܡܼܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܪܡܫܐ ܩܕܡܩܘܪܒܢܗ ܩܐܡ ܗܘܼܐ ܘܡܟܫ ܘܡܟܫ ܛܝܪܐ ܛܝܪܐ ܕܠܡܚܬ ܥܠ ܕܒܚܬܗܨܒܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܗܐ ܒܬܪ ܕܢܚܬܬ ܢܘܪܐ ܥܠ ܩܘܪܒܢܐ ܡܩܒܠܐܒܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐܼ܂ ܟܢ ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪ ܠܗ܀ ܐܠܘ ܕܝܢܐܝܟ ܕܒܡܣܡ ܒܪܫܐ ܐܡܼܪ ܠܗܼ܂ ܩܘܪܒܢܗ ܠܐ ܡܩܒܠܗܘܐܼ܂ ܘܩܝܡܗ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ ܥܡܗ܂ܥܣܪܐ ܥܡ̈ܡܝܢ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܠܙܪܥܗ ܠܐ ܡܠܟ ܗܘܐܕܢܫܬܥܒܕܘܢ܀ ܘܕܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܢܬܩܒܪ ܠܐ ܡܬܐܡܪܗܘܐ ܠܗ܂ ܐ‍[‍ܢ‍]‍ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐܗܘܝ ܠܗ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܗܝܡܢ ܘܐܬܚܫܒܬ ܠܗ ܠܙܕܝܩܘ܂ ܘܐܝܟܢܐܓܒܪܐ ܕܠܦܘܪ̈ܥܢܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܫܘܼܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܗܢܐܝܘܡܐܼ܂ ܐܢ̈ܫܝܢ ܐܡܪܝܢ ܕܡܣܡ ܒܪܫܐ ܩܒܠ ܙܪܥܗ ܡܛܠܚܣܝܪܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܗܢܐ ܝܘܡܐ܀ܐܒܪܗܡ ܕܝܢ ܨܝܕ ܗܿܝ ܕܥܛܠܐ ܗܘܬ܂ ܕܡܼܢ ܡܪܒܥܐܡܝܬܐ ܕܣܪܐ ܢܓܘܚ ܘܢܦܘܩ ܥܠܡܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܗܝܡܢ܂ ܨܝܕܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܪܥܐ ܫܐܠ܂ ܠܐ ܕܐܢ ܗܘܝܐ܂ ܐܠܐ ܕܐܝܟܢܐܗܘܝܐ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܼܙܐ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܒܡ̈ܠܟܐܘܒܚ̈ܝܠܘܬܐ܃ ܘܚܐܪ ܒܗܿ ܕܣܒܝܣܐ ܘܡܠܝܐ ܡܼܢ ܝܬ̈ܒܝܗܿ܂ܘܫܡܼܥ ܒܗ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܝܗܒܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܠܙܪܥܗ

 

ܘܨܒܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܗܘܝܐ ܗܘܬܼ܂ ܕܢܘܕܥܝܘܗܝܕܐܝܟܢܐ ܗܘܝܐ܃ ܐܡܬܝ ܕܥܐܠ ܙܪܥܗ ܘܝܪܬ ܠܗܿ܀ܡܬܚܫܒ ܓܝܪ ܐܒܪܗܡ ܕܠܚܕܕܐ ܟܝ ܚܪܒܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܗܠܝܼܢ܂ܐܘ ܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܠܩܝܢ ܘܚܪܒܝܢ ܠܗܘܢ ܘܡܣܦܩܝܢ ܠܢܐܪܥܐ܂ ܙܪܥܐ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܠܝ ܥܫܢ ܘܐܿܬܐ ܘܚܪܒ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿܘܝܪܬ ܠܗܿ܂ ܐܘ ܐܪܥܐ ܒܠܥܐ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܥܒ̈ܕܝܗܘܢ܂ ܐܘܗܢܘܢ ܡܼܢ ܟܦܢܐ ܐܘ ܡܼܢ ܛܒܐ܂ ܐܘ ܒܐܝܕܐ ܕܗܝ ܥܠܐܡܓܠܝܢ ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ܂ ܕܐܝܕܐ ܗܼܝ ܡܼܢ ܗܠܝܢ ܒܥܐ ܗܘܐܕܢܕܥ ܐܒܪܗܡ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܬܦܠܓܘ ܐܬܦܠܓ ܗܘܐ܀ܘܐܠܗܐ ܕܝܕܥ ܕܡܢܐ ܒܥܐ܂ ܥܡ ܗܿܝ ܕܒܥܐ܂ ܘܐܦ ܕܠܐܒܥܼܐ ܚܘܝܗ ܗܘܐܼ܂ ܒܩܘܪܒܢܐ ܓܝܪ ܕܣܝܡ ܗܘܐ ܘܢܚܬܐܛܝܪܐ ܘܡܟܫ ܠܗܼܿ܂ ܡܚܘܝܘ ܚܘܝܗ ܕܚܿܛܐ ܙܪܥܗ ܘܡܬܐܠܨ܂ܘܒܨܠܘܬܐ ܕܙܕܝܩ̈ܝܗܘܢ ܡܬܦܪ̈ܩܝܢ܂ ܘܒܬܢܘܪܐ ܕܢܘܪܐ ܕܢܚܬܐܐܘܕܥܗ܂ ܕܐܦ ܟܕ ܢܓܡܪܘܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܡܼܢ ܒܝܢܬܗܘܢܼ܂ܦܘܪܩܢܐ ܕܡܼܢ ܫܡܝܐ ܡܕܪܟ ܠܗܘܢ܀ ܒܥܓܠܐ ܕܝܢ ܬܘܠܬܐܘܒܕܟܪܐ ܬܘܠܬܐ ܘܒܥܙܐ ܬܘܠܬܐ܂ ܐܘ ܡܼܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܕܪ̈ܝܢܡܬܦܪܩܝܼܢ܂ ܐܘ ܕܡ̈ܠܟܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܢܒ̈ܝܐ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢܡܢܗܘܢ܂ ܒܗ̈ܕܡܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܦܠܓ ܨܪ ܫܒܛܝܗ̈ܘܢ܂ ܘܦܪܚܬܐܕܠܐ ܦܠܓܼ܂ ܪܫܡܗܿ ܠܐܘܝܘܬܗܘܢ܀ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܚܘܝܗ ܗܠܝܢ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܡܕܥ ܬܕܥ ܗܿܝܕܒܥܝܬ ܠܡܕܥ܂ ܕܥܡܘܪܐ ܢܗܘܐ ܙܪܥܟ ܒܐܪܥܐ ܕܠܐܕܝܠܗܘܢ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܫܒܝܐ ܢܚܬܝܢ܂ ܒܒܥܝܪܐ ܘܒܥ̈ܓܠܬܐܕܡܫܬܕܪܢ ܒܬܪ̈ܗܘܢ ܢܚ̈ܬܝܢ܂ ܘܢܫܥܒܕܘܢ ܐܢܘܢ ܐܪܒܥܡܐܐܫܢ̈ܝܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܛܦܝܣܝܢ ܠܡܦܩ ܐܠܐ ܐܢ ܐܫܬܥܒܕܘ܂ܠܥܡܐ ܕܝܢ ܕܡܫܥܒܕ ܠܗܘܢ ܕܐܿܢ ܐܢܐ܂ ܘܗܢܘܢ ܢܦܩܘܢܒܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ܃ ܘܐܢܬ ܬܬܚܡܠ ܠܘܬ ܐܒܗ̈ܝܟ ܒܣܝܒܘܬܐܛܒܬܐ܂ ܘܕܪܐ ܐܪܒܝܥܝܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܗܪܟܐ܀ܕܡܟܬܒ ܕܝܢ ܕܠܐ ܫܠܡܘ ܚܘ̈ܒܝܗܘܢ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐܼ܂ ܕܢܚܘܐܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܠܬ ܟܝܠܬܐ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܕܒܟܐܢܘܬܐܢܩܒܠܘܢ ܡܣܡ ܒܪܫܐ ܕܣܝܦܐ܀ܘܕܐܡܼܪ ܕܫܠܝܐ ܢܦܼܠ ܥܠ ܐܒܪܡ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܬܕܡܐܕܢܦܼܠ ܥܠ ܐܒܝܡܠܟ܂ ܕܢܦܼܠ ܥܠܘܗܝ ܒܥܕܢܐ ܕܡܬܓܠܐ ܥܠܘܗܝܐܠܗܐ ܘܡܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܡܐ܂ ܕܥܣܪܐ ܥܡ̈ܡܝܢ ܢܫܬܥܒܕܘܢܠܙܪܥܗ܂ ܘܕܡܼܢ ܢܗܪܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܥܕܡܐ ܠܢܗܪܐ ܦܪܬ܂ ܢܬܠܝܗܿܐܪܥܐ ܠܝܪܬܘܬܐ ܕܙܪܥܗ܀ܒܗܿ ܕܝܢ ܒܗܕܐ ܫܢܬܐ ܟܕ ܚܙܬ ܣܪܐ ܕܗܼܝ ܗܝ ܥܩܪܬܐܼ܂ܐܡܪܬ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܕܗܐ ܟܠܢܝ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܝܠܕܐ܂ ܥܘܠ ܥܠܐܡܬܝ ܕܟܒܪ ܐܬܒܝܐ ܡܢܗܿ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܡܠܟܗܿ ܕܬܓܪ ܪܘܚܐܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܬ܂ ܟܬܼܒ ܕܫܡܼܥ ܒܩܠܐ ܕܐܢܬܬܗ܂ ܘܝܗܒܬܠܗ ܕܝܢ ܠܗܓܪ ܡܨܪܝܬܐ ܕܝܗܼܒ ܗܘܼܐ ܠܗܿ ܦܪܥܘܢ ܥܡܫܪܟܐ ܕܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܢܣܒܗܿ ܠܗ ܐܢܬܬܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܒܛܢܬ ܗܓܼܪ܂ ܙܠܬ ܡܪܬܗܿ ܒܥܝ̈ܢܝܗܿ܂ ܡܛܠܕܣܒܪܬ ܕܙܪܥܗܿ ܗܼܘ ܥܐܠ ܘܝܪܬ ܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܀ ܘܟܕܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܣܪܐ ܠܡܚܛܦ ܘܠܡܢܓܕܘܬܗܿ܂ ܐܠܐ ܚܪܬܕܐܦܢ ܥܕܡܐ ܕܝܗܒܬܗܿ ܠܒܥܠܗܿ ܐܡܬܗܿ ܗܘܬ܂ ܐܠܐ ܝܘܡܢܐܥܪܬܗ ܗܼܝ܂ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܟܕ ܡܨܥܪܐ ܠܕܪܘܟܬܗ ܕܐܒܪܗܡܼ܂ܬܥܒܕ ܠܗ ܨܥܪܐ ܠܐܒܪܗܡ܀ ܐܡܪܬ ܠܗ ܕܥܘܠܒܢܝ ܥܠܝܟ܂ܕܐܢܐ ܒܡܿܠܟܐ ܠܐ ܚܠܦܬܟ܂ ܘܐܢܬ ܫܥܠܝܬ ܥܠܝ ܝܘܡܢܐܠܐܡܬܐ܂ ܚܠܦ ܓܝܪ ܕܬܣܒܪܢܝ ܗܓܪ ܕܐܫܬܡܥܬ ܒܥܘܬܝܘܒܛܢܬ܂ ܡܛܠ ܒܘܝܐܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡܢܗܿ ܝܗܒܬܗܿܠܟ܂ ܒܝܫܬܐ ܚܠܦ ܛܒܬܐ ܕܥܒܕܬ ܨܐܕܝܗܿ ܦܪܥܬܢܝ܂ ܕܨܥܪܐܡܪܝܪܐ ܠܥܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܟܢܘ̈ܬܗܿ ܥܒܕܬ ܠܝ܀ܗܓܪ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܥܠ ܐܒܪܗܡ ܬܟܝܠܐ ܗܘܬܼ܂ ܟܕ ܚܙܬܕܐܚܕ ܘܐܫܠܡܗܿ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܪܬܗܿ܂ ܡܼܢ ܕܐܨܛܥܪܬ ܕܚܠܬܘܥܪܩܬ܂ ܘܐܫܟܚܗܿ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܗܦܘܟܝ ܘܐܫܬܥܒܕܝܠܡܪܬܟܝ܂ ܡܛܠ ܕܢܣܓܐ ܙܪܥܟܝ܂ ܘܠܐ ܢܬܡܢܐ ܡܼܢ ܣܘܓܐܗ܂ܡܛܠ ܕܫܡܼܥ ܡܪܝܐ ܒܫܘܥܒܕܟܝ܂ ܕܝܗܒܬܝ ܢܦܫܟܝ ܠܡܐܙܠܘܠܡܦܠܚ ܠܡܪܬܟܝ܂ ܬܐܠܕܝܢ ܓܝܪ ܒܪܐܼ܂ ܘܬܩܪܝܢ ܫܡܗܐܝܫܡܥܐܝܠ܂ ܢܗܘܐ ܥܪܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐܼ܂ ܥܠ ܕܒܡܕܒܪܐܥܿܡܪ܂ ܘܐܝܟ ܥܪܕܐ ܠܫܝܢܐ ܠܐ ܥܐܠ܂ ܐܝܕܗ ܥܠ ܟܠܠܡܚܛܦ ܡܼܢ ܟܠ܂ ܘܐܝܕܐ ܕܟܘܠ ܒܗ܂ ܠܦܘܬ ܕܥܡ ܟܘܠܥܡ̈ܡܝܢ ܢܩܫ܂ ܘܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܢܩܫܝܢ ܥܡܗ܂ ܘܥܠ ܬܚܘܡܐܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܒܢ̈ܝ ܣܪܐ ܘܩܢܛܘܪܐ ܢܫܪܐ܂ ܐܬܦܠܓ ܗܘܝܠܗܝܢ ܓܝܪ ܝܪ̈ܬܘܬܐ ܠܒܢ̈ܝ ܫܝܡ܀ܗܓܪ ܫܡܼܥܬ ܕܒܢ̈ܝܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܗܘܝܢ ܠܗ ܠܐܒܪܗܡ܂ܠܐ ܕܝܢ ܡܢܗܿ ܕܗܓܪ܂ ܗܿܝ ܕܡܦܣܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܬܘܒ ܥܿܐܠܥܠܝܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬ ܕܥܕܡܐ ܗܼܘ ܕܐܬܝܕܥܬ ܕܒܛܢܬ ܚܟܡܗܿ܂ܘܬܘܒ ܠܐ ܐܬܩܪܒ ܠܗܿ܂ ܠܡܥܒܕ ܨܒܝܢܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܣܪܐܥܠ ܥܠܝܗܿ܂ ܡܣܬ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܒܘܝܐܐ ܙܥܘܪܐ ܡܼܢ ܗܓܪ܂ܥܕ ܡܚܕܐ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܦܐܪܐ ܕܟܪܣܗ܀ܘܐܡܪܬ ܗܓܪ ܕܐܢܬ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܕܚܙܘܐ܂ ܕܡܬܪܟܢܬܠܡܬܚܙܝܘ ܒܩܘܫܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܟ܂ ܕܐܘܣܦܬܝ ܕܝܢܘܐܡܪܬ ܕܚܙܘܐ ܚܙܝܬ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܚܙܝܬܢܝܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܠܘܩܕܡܐܬܚܙܝ ܠܗܿ ܡܠܐܟܐ ܒܒܗܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܬܬܪܗܒ܀ ܟܕ ܕܝܢܐܬܡܠܠ ܥܡܗܿ܂ ܐܬܚܙܝ ܠܗܿ ܚܙܘܐ ܒܓܘ ܚܙܘܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܐܠܗܐ ܒܡܠܐܟܐ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܩܪܬ ܠܒܪܐܼ܂ ܒܪܐ ܕܚܝܐ ܚܙܢܝ܀ܥܠܬ ܕܝܢ ܗܓܪ ܘܒܥܬ ܡܼܢ ܡܪܬܗܿ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܥܝܬ ܩܕܡܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܙܘܐ ܕܚܙܬ܂ ܘܕܐܡܼܪ ܡܠܐܟܐ ܥܠ ܒܪܗܿ܂ ܕܥܠܬܚܘܡܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ ܢܫܪܐܼ܂ ܒܣܒܪܬܐ ܕܐܝܬܝܬ ܠܗܿ ܠܣܪܐܼ܂ܐܬܥܛܝܬ ܥܩܬܐ ܕܐܥܝܩܬܗܿ ܠܣܪܐ܀ܝܠܕܬ ܕܝܢ ܗܓܪ܂ ܘܩܼܪܐ ܐܒܪܡ ܫܡ ܒܪܗ ܐܝܫܡܥܐܝܠ܂ܐܝܟ ܕܐܝܠܦ ܡܼܢ ܗܓܪ܀ܡܼܢ ܕܗܼܘܐ ܕܝܢ ܒܪ ܬܫܥܝܢ ܘܬܫܥ ܫܢ̈ܝܢܼ܂ ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝܡܪܝܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܗܘܝ ܕܠܐ ܡܘܡ ܒܩܝܡܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܐܠܡܩܡܘ ܥܡܟ܂ ܘܐܣܓܝܟ ܘܐܬܠܟ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܠܫܒ̈ܛܐ܂ ܒܪܡ ܐܦ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܣܘ ܘܒ̈ܢܝ ܩܢܛܘܪܐ ܘܐܝܫܡܥܐܝܠܕܗܘܘ ܠܥܡ̈ܡܐ ܫܠܡܐ܂ ܘܡ̈ܠܟܐ ܡܢܟ ܢܦܩܘܢ܂ ܡܼܢ ܕܒܝܬܝܗܘܕܐ ܘܐܦܪܝܡ ܘܐܕܘ̈ܡܝܐ܂ ܒܪܡ ܗܢܘ ܩܝܡܝ܂ ܕܬܓܙܘܪ ܟܘܠܕܟܪܐ ܒܣܪܐ ܕܥܘܪܠܘܬܟܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܐܬܠ ܠܟ ܒܪܐ ܡܢ ܣܪܐ܂ܘܐܒܪܟܝܘܗܝ ܘܢܗܘܐ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܢܦܼܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ܂ ܘܓܚܟ܂ܘܐܡܼܪ ܒܠܒܗ܂ ܠܒܪ ܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ ܢܬܝܠܕ ܒܪܐ܂ ܐܘ ܣܪܐ ܒܪܬܬܫܥܝܢ ܬܐܠܕ ܘܐܡܼܪ ܐܫܬܘܦ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܢܚܐ ܩܕܡܝܟ܀ܠܘ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓܘ ܐܬܦܠܓ ܒܗܿܝ ܕܓܚܼܟ܂ ܕܚܘܒܗ ܚܘܝ ܨܝܕܐܝܫܡܥܐܝܠ ܒܗܿܝ ܕܐܡܼܪ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܫ̈ܢܝܐ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܬܠܝܗܝ ܒܗܢܐ ܣܒܪܐ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܗܕܐ ܒܟܠܓܠܝ̈ܢܝܢ ܕܗܘܘ ܥܠܘܗܝ ܚܘܝ ܗܘܐ܂ ܟܡܐ ܟܝܬ ܕܐܓܘܢܗ ܥܡܥܩܪܘܬܐ ܗܘܐ܂ ܢܨܚܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܡܚܘܐ ܗܘܐ܀ ܟܕ ܕܝܢܐܬܬܘܣܦܬ ܣܝܒܘܬܐ ܥܠ ܥܩܪܘܬܐ܂ ܓܚܼܟ ܠܗ ܒܠܒܗ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܬܗܪ ܠܗ܂ ܐܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܥܒܕ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܡܛܠܗܿܘ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܣܪܐ ܐܢܬܬܟ ܝܠܕܐ ܠܟ ܒܪܐ܂ܘܠܘ ܡܢܣܝܘ ܡܢܣܐ ܐܢܐ ܠܟ܂ ܕܐܢ ܘܐܦ ܒܐܝܕܐ ܕܠܐܥܒܿܕ ܐܢܐ ܠܟ ܡܗܝܡܢ ܐܢܬ܂ ܘܥܠ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܫܡܥܬܟ܂ܘܗܐ ܒܪܟܬܗ ܘܐܣܓܝܬܗ܀ܐܠܘ ܕܝܢ ܡܬܦܠܓܘ ܐܬܦܠܓ ܗܘܼܐ܂ ܠܘ ܐܠܗܐ ܒܫܪܪܐܝܡܿܐ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܠܐ ܥܠ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܫܡܼܥ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܘܠܘܕܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܡܬܝܠܕ ܠܗ ܒܪܐ ܡܣܒܪ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ܕܠܪܫܝܢܐ ܘܠܥܘܕܠܐ ܡܝܬܐ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ܥܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܕܬܪܥܣܪ ܪ̈ܘܪܒܢܝܢ ܢܘܠܕ܃ ܠܦܘܬ ܕܠܬܪܥܣܪ ܝܗ̈ܠܝܢܗܘܐ܂ ܐܝܟ ܝܥܩܘܒ ܕܗܘܼܐ ܠܬܪܥܣܪ ܫܒ̈ܛܝܢ܂ ܒܗ ܟܝܬܒܗܢܐ ܝܘܡܐܼ܂ ܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܢܦܫܗ܂ ܘܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܒܪܗܘܠܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ܀ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܬܚܡ ܢܦܫܗ ܝܗܘܒܐ ܕܠܫܢܬܐ ܐܚܪܬܐ ܢܬܠܗܿܠܡܘܗܒܬܐܼ܂ ܪܢܐ ܗܘܼܐ ܐܒܪܗܡ ܕܠܐܡܬܝ ܡܬܒܪܟ܂ܘܡܬܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܐܚܝܕܐ ܕܣܪܐ܂ ܒܓܠܝܢܐ ܟܝ ܗܿܘܝܐ ܗܕܐܼ܂ܐܘ ܕܠܐ ܓܠܝܢܐ܂ ܘܟܕ ܗܼܘ ܒܗܢܐ ܪܢܝܐܼ܂ ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝܡܪܝܐ ܟܕ ܝܬܿܒ ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢܐ ܟܕ ܚܼܡ ܝܘܡܐ܂ ܥܕ ܒܥܐܕܝܢ ܠܡܡܠܐ ܥܝ̈ܢܝ ܠܒܗ ܡܼܢ ܓܠܝܢܐܼ܂ ܐܬܬܪܝܡ ܠܗ ܡܢܗܐܠܗܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܪܢܐ ܕܥܠ ܡܢܐ ܐܬܚܙܝ ܘܐܬܓܢܙ܃ ܟܕ ܠܐܡܠܠ ܥܡܗܼ܂ ܚܼܙܐ ܘܗܐ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܩܝܡܝܢ ܠܥܠ ܡܢܗ܂ܘܫܒܩ ܪܢܝܗ ܘܪܗܼܛ ܠܗ ܠܐܘܪܥܗܝܢ ܡܼܢ ܬܪܥܐ ܕܡܫܟܢܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܪܗܛ ܡܼܢ ܡܫܟܢܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܘܬܐܟܣ̈ܢܝܐ܂ ܒܚܘܒܐ ܕܡܩܒܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܪܗܛ ܗܘܼܐ܂ ܡܼܢܕܐܬܒܚܪ ܕܝܢ ܚܘܒܗ ܕܠܘܬ ܐܟܣ̈ܢܝܐܼ܂ ܒܪܗܛܐ ܕܪܗܼܛܠܐܘܪܥ ܐܟܣ̈ܢܝܐ܂ ܡܪܝܐ ܗܿܘ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܒܗܿ ܒܫܥܐܒܬܪܥ ܡܫܟܢܐ܂ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ‍{‍ܠܗ‍}‍ ܓܠܝܐܝܬ ܒܚܕ ܡܼܢ ܬܠܬܐ܀ܢܦܼܠ ܗܟܝܠ ܐܒܪܗܡ ܘܣܓܕ܂ ܟܕ ܒܿܥܐ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܫܪܝܐ ܒܗܪܒܘܬܐܼ܂ ܕܢܬܪܟܢ ܠܡܥܠ ܠܒܝܬܗ܂ ܘܠܡܒܪܟܘ ܠܥܘܡܪܗ܂ ܐܢܐܫܟܚܬ ܠܡ ܪ̈ܚܡܐ ܒܥ̈ܝܢܝܟܼ܂ ܠܐ ܬܥܒܪ ܡܼܢ ܥܒܕܟ܂ ܠܐܕܝܢ ܐܬܥܣܩ ܥܡܗ܂ ܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܕܗܟܢܐ ܬܥܒܕ ܐܝܟܕܐܡܪܬ܀ ܐܣܬܪܗܒ ܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܠܘܬ ܣܪܐܼ܂ ܕܬܠܬ ܣܐܝ̈ܢܣܡܝܕܐ ܬܥܒܕ܂ ܘܗܼܘ ܪܗܼܛ ܠܒܩܪܐ ܠܡܝܬܝܘ ܥܓܠܐ ܕܫܡܝܢ܀ܠܚܡܐ ܕܝܢ ܘܒܣܪܐ ܕܐܣܓܝ ܗܘܐܼ܂ ܠܐ ܗܘܼܐܕܠܡ̈ܠܐܟܐ ܢܣܒܥ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܠܟܠܗܘܢܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܢܦܠܓ ܗܘܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܝܓܘ ܘܝܬܒܘ ܬܚܝܬ ܐܝܠܢܐ܂ܘܐܝܬܝ ܐܒܪܗܡ ܘܣܡ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܕܡ ܕܛܝܒܼ܂ ܗܼܘ ܠܐܐܡܪܚ ܠܡܓܢܐ ܥܡܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ ܠܥܠܡܢܗܘܢ ܩܐܡ ܗܘܐ܀ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܐܟܠܘ ܒܥܐܘܗܿ ܠܣܪܐ܂ ܗܼܝ ܕܝܢ ܕܐܦ ܒܣܝܒܘܬܗܿܟܢܝܟܘܬܐ ܢܛܪܐ ܗܘܬܼ܂ ܐܬܒܪܝܬ ܡܼܢ ܓܘ ܡܫܟܢܐ ܠܬܪܥܡܫܟܢܐ܀ ܡܼܢ ܪܗܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܒܪܗܡ ܘܡܼܢ ܫܠܝܘܬܐ ܕܒܝܕܪܡܙܗ ܠܟܠ ܐܢܫ ܡܩܢܐ ܗܘܼܐ܂ ܝܕܥܘ ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ ܕܠܘܐܢܫܐ ܐܢܘܢ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܝܟ ܒܢ̈ܝܢܫܐ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐܕܐܠܗܐܼ܂ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܠܫܝܓܬܐ ܝܗܒܘ ܗܘܘ܀ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܕܝܢ ܠܣܪܐ܂ ܕܠܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܗܦܘܟ ܠܘܬܟܼ܂

ܘܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܣܪܐ܂ ܣܪܐ ܕܝܢ ܐܦ ܟܕ ܐܒܪܗܡ ܕܩܿܐܡ ܡܼܢ

ܒܣܬܪܗܿ ܡܚܝܠ ܗܘܐ ܠܗܿ܂ ܓܚܟܬ ܒܠܒܗܿ܂ ܘܐܡܪܐ܂ ܡܼܢ ܒܬܪܕܒܠܝܬ ܗܘܝܐ ܠܝ ܥܠܝܡܘܬܐܼ܂ ܘܡܪܝ ܣܿܐܒ܂ ܠܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܠܘܒܥܬ ܐܬܿܐ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܿ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬܬܐ ܗܘܬܥܩܪܬܐ ܘܣܒܬܐܼ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܠܐ ܐܣܬܥܪܬ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܂ܕܬܚܙܐ ܐܘ ܬܫܡܥ ܘܬܗܝܡܢ ܗܘܬ܂ ܗܿܝ ܟܝܬ ܕܠܐ ܫܐܠܬܐܬܿܐ܂ ܐܬܿܐ ܡܢܗܿ ܘܒܗܿ ܝܗܼܒ ܗܘܐ ܠܗܿ ܘܐܡܼܪ܂ ܠܡܢܐܓܚܟܬ ܣܪܐܼ܂ ܘܐܡܪܬ ܕܐܢܐ ܐܠܕ ܕܣܐܒܬ܀ ܣܪܐ ܕܝܢ ܚܠܦܕܬܩܒܠܝܗܿ ܠܐܬܿܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗܿ܂ ܒܝܕ ܕܓܠܘܬܐ ܠܡܕܓܠܘܬܗܿܠܐܬܿܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܐܬܝܗܒܬ ܠܗܿ ܡܚܨܦܐ ܗܘܬ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܗܼܝܟܦܪܬ ܡܛܠ ܕܕܚܠܬܼ܂ ܐܠܐ ܕܢܘܕܥܗܿ ܕܠܐ ܐܦܝܣܗ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܕܓܠܐܼ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܒܪܡ ܓܚܟܬܝ ܠܟܝ ܒܠܒܟܝ܂ ܘܗܐܐܦ ܠܒܟܝ ܡܟܕܒ ܠܗܿ ܠܣܪܘܒܘܬܐ ܕܠܫܢܟܝ܀ܒܬܪ ܕܡܠܟܘ ܦܐܪܐ ܠܣܪܐܼ܂ ܩܡܘ ܘܚܪܘ ܠܐ̈ܦܝ ܣܕܘܡ܂ܐܦܢ ܕܝܢ ܠܣܪܐ ܠܐ ܐܬܓܠܝ ܡܐܙܠܬܗܘܢ ܕܠܣܕܘܡ܂ ܕܕܠܡܐܒܝܘܡܐ ܕܚܕܝܘܗܿ ܒܡܘܠܟܢܐ ܕܒܪܐ ܕܗܿܘܐ ܠܗܿ܂ ܬܬܥܝܩ ܠܗܿܡܛܠ ܐܚܘܗܿ܂ ܒܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܪܘܓܙܐ܂ ܕܥܠ ܣܕܘܡ ܘܥܠ ܚܒܪ̈ܬܗܿܐܬܓܙܪ ܗܘܐ܀ ܟܣܝܘ ܗܟܝܠ ܡܼܢ ܣܪܐܼ܂ ܕܕܠܡܐ ܠܐ ܬܫܠܐܡܼܢ ܒܟܝܐ܂ ܓܠܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܐܒܪܗܡܼ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܠܐ ܡܼܢܒܥܘܬܐ܂ ܘܬܬܟܪܙ ܒܥܠܡܐ ܕܡܢܗܿ ܘܒܗܿ ܕܣܕܘܡ ܠܐܐܫܬܟܚ ܗܘܐ ܚܕ ܙܕܝܩܐ܂ ܕܡܛܠܬܗ ܬܬܦܨܐ ܗܘܬ܀ܓܥܬܐ ܠܡ ܕܣܕܘܡ ܘܕܥܡܘܪܐ ܣܓܝܬ܂ ܘܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܛܒܥܫܢܘ܂ ܓܥܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܡܼܢ ܠܥܠܼ܂ ܐܬܦܫܩܬ ܠܗܿ ܒܚ̈ܛܗܐܕܬܢܼܐ ܡܼܢ ܠܬܚܬ܀ ܘܕܐܡܼܪ ܕܢܚܬܬ ܕܐܚܙܐ ܐܢ ܓܥܬܐܕܥܠܬ ܠܘܬܝ ܥܒܕܘ ܘܫܡܠܝܘ܂ ܘܐܠܐ ܐܕܥ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܕܠܐܝܕܥ ܗܘܐ ܕܚܛܘ܂ ܗܿܘ ܕܩܕܡ ܘܐܡܼܪ ܕܚܛܗ̈ܝܗܘܢ ܛܒ ܥܫܢܘ܂ܛܘܦܣܐ ܗܼܘ ܗܘܐ ܠܕܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܢܬܩܕܡܘܢ ܐܦ ܠܐ ܠܫܡܥܐܫܪܝܪܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܝܕܥ ܟܠ ܐܬܢܟܪܝ ܠܝܕܥܬܗ܂ ܕܬܒܥܬܐ ܩܕܡܕܝܼܢܐ ܠܐ ܢܥܒܕ ܠܐ ܝܕܘܥܐ܂ ܟܡܐ ܢܬܢܟܪܘܢ ܠܠܐܝܕܥܬܗܘܢ܂ ܘܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܩܕܡ ܕܢܫܬܡܥ ܕܝܢܐ ܠܐ ܢܓܙܪܘܢ܀ ܦܪܫܘ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܠ̈ܐܟܝܢ ܠܣܕܘܡܼ܂ ܘܬܪܨܘ ܠܗܘܢܠܬܪܥܐ ܕܒܗ ܝܬܿܒ ܗܘܐ ܠܘܛ ܠܡܩܒܠܘ ܠܐܟܣ̈ܢܝܐ ܕܥܐܠܝܢܠܬܡܢ܀ ܩܡ ܕܝܢ ܠܘܛ ܠܐܘܪܥܗܘܢ ܐܝܟ ܕܠܐܘܪܥ ܐܟ̈ܣܢܝܐ܂ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܐܼ ܐܢܘܢ܂ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܬܪܝܢܐ ܚܙܘܐ ܕܚܼܙܐܐܒܪܗܡ ܒܬܠܝܬܝܐ܂ ܘܣܓܕ ܠܡ ܠܘܛ ܥܠ ܐܦ̈ܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ܀ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܣܕܘ̈ܡܝܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܕܢܚܬܬ ܕܐܚܙܐܒܚܙܬܐ ܦܐܝܬܐ ܡܬܚܙܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܂ ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܢܚܬܬܕܐܚܙܐ ܗܕܐ ܗܝܼ܂ ܕܢܚܬܬ ܕܐܒܩܐ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܬܪܗܿܝ ܚܙܬܐ ܕܚܙܘ ܠܐ ܐܬܦܩܪܘܼ܂ ܘܐܦܢ ܫܘܒܩܢ ܚܘܒ̈ܝܗܘܢܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ܂ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗܿܘ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܩܒܠܘܡܩܒܠܝܢ ܗܘܘ܀ܠܘܛ ܗܟܝܠ ܡܣܪܗܒ ܠܡܥܠܘ ܐܢܘܢ ܥܕܠܐ ܡܬܟܢܫܝܢܣܕܘ̈ܡܝܐ ܘܡܬܟܫܠܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܗܢܘܢ ܡܫܘܚܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢܒܥ̈ܠܠܬܐܼ܂ ܕܢܐܬܘܢ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܘܢܬܒܚܪܘܢ ܒܗܘܢ܀ ܨܝܕܐܒܪܗܡ ܓܝܪ ܠܐ ܐܬܕܣܩܠܘ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܒܚܪ ܒܚܪܝܢ ܗܘܘܠܗ܂ ܕܐܓܪܐ ܗܼܘ ܠܒܘܚܪܢܗ ܠܡܬܠ ܢܚܝܬܝܢ ܗܘܘ܂ ܒܣܕܘܡܕܝܢ ܡܛܠ ܕܠܒܘܚܪܢܗܘܢ ܗܼܘ ܢܚܝܬܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܡܿܪܝܢ ܠܗܠܠܘܛ ܕܐܠܨ ܠܡܥܠܘ ܐܢܘܢ܂ ܕܠܐ ܠܡ ܗܪܟܐ ܒܫܘܩܐܢܒܘܬ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܠܼܨ ܐܢܘܢ ܛܒ ܘܥܠܘ ܘܠܥܣܘ ܘܥܕܟܝܠ ܠܐܕܡܟܘܼ܂ ܘܐܢ̈ܫܝ ܣܕܘܡ ܐܬܟܪܟܘܗܝ ܠܒܝܬܐ܂ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܠܠܘܛ܂ ܕܐܦܩ ܠܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܥܠܘ ܠܘܬܟ ܒܠܠܝܐ ܘܢܕܥ ܐܢܘܢ܂ܚܘܪ ܕܝܢ ܕܒܠܠܝܐ ܡܚܦܝܢܐ ܕܚܙܬܗܘܢ ܥܠܘ܂ ܘܠܐ ܒܢܗܝܪܐܡܚܘܝܢܐ ܕܫܘܦܪܗܘܢ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܫܘܫܦܐ ܦܪܣܘ܂ܥܠ ܚܙܘܗܘܢ܂ ܒܚܫܘܟܐ ܕܩܪܝܡ ܗܘܐ ܥܠ ܚܙܘܗܘܢ܂ ܐܦܢܕܝܢ ܗܢܘܢ ܒܠܠܝܐ ܥܠܘܼ܂ ܕܗܘܼܐ ܦܫܝܚ ܢܣܝܘܢܐ ܕܡܬܢܣܝܢܐ܂ܡܛܠ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܐܦ ܠܐ ܒܗܕܐܐܬܥܕܪܘ܂ ܕܠܣܘܓܦܢܐ ܗܼܘ ܒܐܝܡܡܐ ܘܐܦ ܒܠܠܝܐܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܛܝ̈ܒܝܢ ܗܘܘ܀ܡܢ ܕܐܦܝܣ ܕܝܢ ܠܘܛ ܠܣܕ̈ܘܡܝܐ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ܂ܘܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ ܘܠܐ ܩܒܠܘ܃ ܘܐܬܠܚܡܘ ܕܐܦ ܠܗ ܢܒܐܫܘܢ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܕܠܗܘܢ܃ ܘܐܬܩܪܒܘ ܘܐܦܬܪܥܐ ܠܡܬܒܪ܀ ܗܝܕܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܠܠܘܛ ܠܘܬܗܘܢ ܐܥܠܘ܂ܘܣܕܘ̈ܡܝܐ ܕܠܒܪ ܒܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ ܒܠܥܘ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܟܘܢܘܐܦܠܐ ܡܼܢ ܗܕܐ܂ ܕܒܬܪ ܗܕܐ ܬܪܥܐ ܠܡܫܟܚܘ ܠܐܝܢ ܗܘܘ܀ܐܡܪܘ ܕܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܠܠܘܛ܂ ܕܚܬ̈ܢܝܟ ܘܒ̈ܢܝܟ ܘܒ̈ܢܬܟ ܘܟܠܕܐܝܬ ܠܟ ܐܦܩ ܡܼܢ ܐܬܪܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܚܒܠܝܢ ܚܢܢ ܠܗ ܠܐܬܪܐ܂ܠܚ̈ܬܢܘܗܝ ܗܼܘ ܕܝܢ ܩܼܪܐ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܢ̈ܝܐ ܥܠ ܒܢ̈ܬܗܠܡܥܠܘ ܐܢܘܢ ܥܬܝܕ ܗܘܐ܀ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܠܘܛ ܘܡܠܠ ܥܡ ܚܬ̈ܢܘܗܝ܂ ܘܟܕ ܬܡܢ ܟܢܝܫܝܢܗܘܘ ܣܕܘ̈ܡܝܐ܂ ܠܐ ܟܕ ܢܦܼܩ ܐܦܠܐ ܟܕ ܦܢܼܐ ܠܡܥܠ ܚܙܐܘܗܝܗܘܘ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܒܙܚ ܐܦ ܡܼܢ ܚܬ̈ܢܘܗܝ ܘܦܼܢܐ܃ ܐܚܕܘ ܓܒܪ̈ܐܒܐܝܕܗ ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܢܬܬܗ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܬܗ ܘܐܦܩܘ ܐܢܘܢܼ܂ܘܠܐ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܣܕ̈ܘܡܝܐܼ܂ ܐܦܠܐ ܟܕ ܣܝܥܐܝܬ ܒܝܢܬܗܘܢܢܦܩܝܢ ܗܘܘ܀ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܬܒܚܪ ܗܘܝ ܢܫ̈ܐ ܒܣܕܘܡܼ܂ ܐܬܒܚܪ ܗܘܝ ܒܝܕܢܡܘܣܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗܝܢ ܟܕ ܢܦܩ̈ܢ ܡܼܢ ܣܕܘܡ܂ ܠܘܛ ܕܝܢܒܥܼܐ ܥܠ ܨܥܪ ܕܬܫܬܘܙܒ ܕܢܥܘܠ ܠܬܡܢ ܡܛܠ ܕܩܪܝܒܐ ܗܘܬ܂ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܗܐ ܢܣܒܬ ܒܐ̈ܦܝܟ ܐܦ ܒܦܬܓܡܐ ܗܢܐܼ܂ܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܩܪܝܬܐ ܨܥܪ܂ ܗܿܝ ܕܚܠܦ ܨܥܪܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܒܢ̈ܬܟܡܬܝܗܒܐ ܠܟ܀ܒܡܥܠܗ ܕܝܢ ܕܠܘܛ ܕܠܨܥܪ܂ ܡܪܝܐ ܐܚܬ ܥܠ ܣܕܘܡܟܒܪܝܬܐ ܘܢܘܪܐ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܡܠܐܟܐ ܕܐܬܓܠܝ ܗܘܐ ܒܗ ܡܪܝܐ܂ ܐܚܬ ܡܼܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐܕܒܫܡܝܐ ܟܐܒܪܝܬܐ ܘܢܘܪܐ ܥܠ ܣܕܘܡ܀ ܐܢܬܬܗ ܕܝܢ ܫܛܬܦܘܩܕܢܐ ܕܠܡܠܐ ܫܥܐ ܡܛܠ ܒܘܚܪܢܗܿ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܼܐܼ܂ ܘܗܘܬܩܝܡܬܐ ܕܡܠܚܐ܂ ܘܥܦܬܗ ܒܦܘܫܗܿ ܠܒܘܚܪܢܗ ܕܠܘܛ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢܒܢ̈ܬܗ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܙܕܟܝܘ ܐܦ ܠܐ ܗܟܢܐ ܠܡܦܪܫ ܠܦܘܩܕܢܗܕܡܠܐܟܐ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܕܚܠ ܠܗܝܢ ܛܠܝ̈ܬܐ ܠܡܥܡܪ ܒܩܪܝܬܐ ܚܪܒܬܐܒܛܘܪܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܣܒܪ ܠܗܝܢ ܕܒܡܡܘܠܐ ܕܢܘܪܐ ܣܦܬܟܘܠܗܿ ܒܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܪܐ ܕܒܝܬ ܢܘܚ ܒܡܡܘܠܐ ܕܡܝ̈ܐܼ܂ܐܡܪܬ ܩܫܝܫܬܐ ܠܙܥܘܪܬܐ܂ ܗܐ ܐܒܘܢ ܣܐܼܒ܂ ܘܓܒܪܐܠܝܬ ܒܐܪܥܐ ܠܡܥܠ ܥܠܝܢ܂ ܢܫܩܐ ܠܐܒܘܢ ܚܡܪܐܼ܂ ܘܢܚܐܡܢܗ ܙܪܥܐ܂ ܘܢܬܝܒܠ ܐܦ ܡܢܢ ܥܠܡܐ ܬܠܝܬܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܡܼܢܒܝܬ ܢܘܚ ܬܢܝܢܐ܂ ܘܡܼܢ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܩܕܡܝܐ܀ܐܦܢ ܕܝܢ ܚܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܒܨܥܪܠܝܘܪܬܢܗܝܢ ܐܫܬܒܩ ܗܘܐܼ܂ ܐܠܐ ܓܒܪܐ ܒܨܥܪ ܠܝܬ ܗܘܐ܂ܡܛܠ ܕܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ܂ ܕܗܐ ܢܣܒܬ ܒܐܦܝܟܕܠܐ ܐܗܦܘܟ ܩܪܝܬܐ܂ ܒܗ ܒܗܿܘ ܥܕܢܐ ܒܠܥܬ ܗܘܬ ܨܥܪܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܂ ܘܫܒܩܬ ܝܘܪ̈ܬܢܝܗܿ ܕܒܝܪ̈ܘܬܝܗܿ ܕܒܠܥܬ ܠܟܐܢܐܕܡܪܡܪܘܗܝ ܒܥܒ̈ܕܝܗܘܢ ܡܢܝܚܐ ܗܘܬ܂ ܘܒܝܘܪ̈ܬܢܐ ܕܫܒܩܬܠܠܘܛ ܙܕܝܩܐ ܕܐܘܒܕ ܟܠ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܣܕܘܡ ܡܒܝܐܐܗܘܬ܀ܛܠܝ̈ܬܐ ܕܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܚܕܢ ܗܘܝ܂ ܕܕܚܠܢܢ ܠܢ ܠܡܕܡܟܡܼܢ ܚ̈ܙܘܐ܂ ܐܡܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܩܝܡܬܐ ܕܡܠܚܐ ܐܬܝܐ ܘܩܝܡܐܩܕܡܝܢ܂ ܘܠܣܕܘ̈ܡܝܐ ܟܕ ܡܫܬܠܗܒܝܢ ܚܿܙܝܢ ܚܢܢ܂ ܩܠ ܢܫ̈ܐܕܡܙܥܩܢ ܡܼܢ ܓܘ ܢܘܪܐ ܫܡܥܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܫܒܪ̈ܐ ܟܕ ܡܬܛܪܦܝܢܒܓܘ ܝܩܕܬܐ ܡܬܚܙܝܢ ܠܢ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܕܡܟ ܠܢܝܚܐ ܕܒܢ̈ܬܟ܂ܘܐܬܦܪܓܐ ܒܚܡܪܐ܂ ܕܢܬܒܙܙ ܠܠܝܐ ܒܫܗܪܐ ܕܦܪܝܩ ܡܼܢܙܘܥܬܐ܀ܘܒܬܪ ܕܚܙܝ ܕܪܥܝܢܗ ܡܼܢ ܚܡܪܐ ܐܬܓܢܒ ܗܘܼܐ܂ ܘܫܢܬܐܥܡܝܩܬܐ ܥܠ ܗܕܡ̈ܘܗܝ ܐܬܦܫܛܬܼ܂ ܥܠܬ ܩܫܝܫܬܐ ܘܓܢܒܬܙܪܥܐ ܡܼܢ ܐܟܪܐ ܕܡܟܐ ܘܠܐ ܐܪܓܫ܀ ܗܕܐ ܕܝܢ ܒܪܬܗܩܫܝܫܬܐ ܕܐܫܟܚܬܗܿ ܠܗܕܐ ܕܗܘܬ ܐܬܡܠܝܼ܂ ܫܕܠܬܗܿܠܚܬܗܿ ܕܬܗܘܐ ܐܦ ܗܼܝ ܟܠܬ ܫܥܐ܂ ܘܬܩܘܐ ܠܥܠܡܒܐܪܡܠܘܬܐ܀ܘܟܕ ܐܬܛܦܝܣܬ ܙܥܘܪܬܐ ܘܥܠܬ ܐܦ ܗܼܝ ܘܢܦܩܬ ܘܠܐܐܪܓܫ ܒܗܿ܀ ܗܝܕܝܢ ܛ̈ܠܝܬܐ ܒܬܪ ܕܐܬܝܕܥ ܒܛܢܐ ܕܒܓܘܗܝܼܢ܂ܙܥܘܪܬܐ ܒܩܫܝܫܬܐ ܡܬܥܕܠܐ ܗܘܬ ܘܐܡܪܐ̈ ܕܦܩܚ ܗܘܐܠܢ ܓܘܙܝܐ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܕܒܗܬܬܐ܂ ܘܕܢܩܘܐ ܥܡ ܐܒܘܢܕܠܐ ܒ̈ܢܝܐ܂ ܡܼܢ ܕܢܗܘܐ ܐܒܘܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܠܐ ܒܢ̈ܬܐ܀ܐܝܟܢ ܓܝܪ ܢܦܘܩ ܠܗ ܪܘܚܐ ܒܫܥܐ ܕܕܐܿܢ ܠܢ܂ ܘܐܝܢܐܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܢܦܢܐ ܒܥܕܢ ܕܩܿܛܠ ܠܢ܂ ܛ̈ܠܝܬܐ ܠܡ ܕܐܡܪܬܒܣܕܘܡ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐܢܝܢ ܓܒܪܐܼ܂ ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܐܝܕܥ ܐܢܝܢܒܛܘܪܐ܂ ܕܢܐܡܪ ܕܪܘܚܐ ܒܛܢܝܢ ܚܢܼܢ܂ ܘܡܐ ܕܩܡܢܢ ܠܢܒܕܪܓ ܝܠܕܐܼ܂ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ܀ܟܕ ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܡܬܦܪܬܟܢ ܗܘܼܝ܂ ܩܼܪܐ ܐܢܝܢܐܒܘܗܝܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗܝܢ܂ ܝܘܡ̈ܬܐ ܠܝ ܕܡܓܢܒܐܝܬ ܒܟܪ̈ܣܬܟܝܢܚܿܐܪ ܐܢܐ܂ ܘܝܘܡ ܡܼܢ ܝܘܡ ܠܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܓܘܪܐܕܗܘܐ ܠܝ ܥܠܝܟܝܢ ܡܫܪܪܢ ܐܢܬܝܢ܀ ܐܡܪܢ ܠܝ ܟܝܬ ܕܡܢܐܝܟܘ ܒܛܢܐ ܕܒܓܘܟܝܢ܂ ܘܐܡܬܝ ܘܐܝܟܐ܂ ܘܡܼܢ ܡܢܘܐܬܓܢܒܬܝܢ܀ܥܢܬ ܩܫܝܫܬܐ ܘܠܐܒܘܗܿ ܐܡܪܐ ܗܘܬ܂ ܕܡܟܝܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܨܘܠܐܡܢ ܕܬܓܢܘܒ ܡܢܟ ܘܬܚܘܝܢ ܠܗܘܢ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܟܝ̈ܢܐܡܟܝܪ̈ܬܐ ‍{‍ܥܒܪܢ‍}‍‍<‍ܥܒܕܢ‍>‍ ܠܗܘܢ܂ ܡܓܙܝܘܬܟ ܕܡܼܢ ܒܢ̈ܝܐ ܐܚ̈ܘܬܐܥܒܕܢ ܠܗܘܢ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܥ̈ܠܘ ܠܘܬܢ ܒܦܪܨܘܦ ܐܚ̈ܐ܂ܟܕ ܒܐܝܕܐ ܕܗܼܝ ܥܠܐ ܐܬܐܠܨܬܝ ܐܡܢ ܘܢܦܩܬ܂ ܩ̈ܡܘ ܥ̈ܠܝܢܘܚ̈ܣܢܘܢ ܐܝܟ ܛܪ̈ܘܢܐ܂ ܡܼܢ ܕܦܢܬ ܕܝܢ ܐܡܢ ܘܚܙܬܢ܂ܠܗܘܢ ܒܨܥܪܐ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܦܚ̈ܙܐ ܡܼܢ ܒܝܬܗܿ ܐܦܝܚܬ܂ܒܠܒܢ ܕܝܢ ܕܝܠܢ ܡܠܝܐ ܗܘܬ܂ ܕܡܟܝܪ̈ܝܟܝܢ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܙܢܝ̈ܐ܂ܘܙܪܥܐ ܗܼܘ ܕܐܟܪ̈ܝܟܝܢ ܩܒܠܬܝܢ܂ ܘܐܦ ܟܕ ܒܫܪܪܐ ܡܬܚܣܢܘܐܬܚܣܢܬܝܢ܀ܩܒܠ ܕܝܢ ܐܒܘܗܝܢ ܦܝܣܝ̈ܗܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܡܫ̈ܬܥܝܢܗܘܝ ܥܠ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܣܓܝ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܗܘܝ܂ ܗܿܢܘܢ ܓܝܪ ܕܥܠܚܕܕ̈ܐ ܘܥܠ ܥܝܪ̈ܐ ܕܪܘܡܐ ܣܥܘܼ܂ ܠܐ ܗܘܬ ܪܒܐ ܐܢܠܐܝܠܝܢ ܕܠܗܘܢ ܡܟܝܪ̈ܢ ܗܘܝ ܡܼܢ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܢܚܣܢܘܢܘܢܨܥܪܘܢ ܗܘܘ܀ܝܠܕܬ ܕܝܢ ܩܫܝܫܬܐܼ܂ ܘܩܪܬ ܫܡܗ ܡܘܐܒ܂ ܘܗܘܐܠܥܡܐ ܡܛܠ ܕܒܪ ܠܘܛ ܗܘܼܐ܂ ܘܝܠܕܬ ܙܥܘܪܬܐ܂ ܘܩܪܐ ܫܡܗܒܪ ܥܡܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܪܒܬ ܐܒܝ ܗܼܘ܂ ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܐܒܝ ܗܼܘ܂ܕܐܬܝܗܒ ܕܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܬܪ̈ܝܢ ܨܥܪ̈ܝܢܼ܂ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܗܝܢܠܬܪ̈ܝܢ ܥܡ̈ܡܝܢ܂ ܕܐܬܝܗܒ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܚܠܦ ܬܪ̈ܝܢ ܡ̈ܠܐܟܝܼܢ܂ܐܫܬܒܩ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܣܟ̈ܠܘܢ܂ ܛܠܝ̈ܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܡܠܘܛ ܠܐ ܗܘܝ ܡܛܠ ܕܐܒܘܗܝܢ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܗܘܝ܂ܕܒܥܠ ܛܠܝܘܬܗܝܢ ܒܚ̈ܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ܂ ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܕܢܢܦܫܗܝܢ ܘܓܠܙܗܿ ܡܼܢ ܐܝܕܐ ܕܘܠܝܐ ܗܘܬ܂ ܥܠ ܕܒܡܣܪܗܒܘܬܗܝܢܥܒܼܕ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܙܕܩܐ ܗܘܬ܂ ܒܪܡ ܒܟܢܝܟܘܬܗܝܢ ܐܚܪܝܬܐܼ܂ܝܬܝܪ ܐܬܚܣܝܬ ܡܣܪܗܒܘܬܗܝܢ ܩܕܡܝܬܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܬܼܐ ܐܒܪܗܡ ܠܒܝܬ ܦܠܫ̈ܬܝܐ܂ ܘܡܛܠܕܕܚܼܠ ܐܡܼܪ ܥܠ ܣܪܐ ܕܚܬܝ ܗܼܝ܂ ܘܫܕܪ ܐܒܝܡܠܟ ܡܿܠܟܐܕܓܕܪ ܘܕܒܪܗܿ ܠܣܪܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܬܢܣܝܬ ܗܘܬ ܠܗܿ ܒܦܪܥܘܢ܂ܘܝܬܝܪ ܕܠܐܝܣܚܩ ܒܛܢܐ ܗܘܬ܂ ܘܨܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܡܚܦܛܐܗܘܬ܂ ܒܡܦܠܗ ܕܒܥܪܣܐܼ܂ ܢܦܼܠ ܥܠܘܗܝ܂ ܩܠܝܠܐܝܬ ܫܠܝܐ ܐܝܟܕܥܠ ܐܕܡ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܚܠܡܐ܂ ܗܐ ܡܐܬ ܐܢܬܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܢܬܬܐ ܕܕܒܪܬ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܗܼܝ܂ ܘܐܡܼܪܐܒܝܡܠܟ ܠܥܡܐ ܙܟܝܐ ܩܿܛܠ ܐܢܬ܂ ܗܐ ܒܬܡܝܡܘܬ ܠܒܝܘܒܕܟܝܘܬ ܐܝ̈ܕܝ ܥܒܕܬܗܿ ܠܗܕܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܼ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐܠܐ ܫܒܩܬܟ ܕܬܬܩܪܒ ܠܗܿ ܕܠܐ ܬܚܛܐ ܠܝ܀ܩܕܡ ܕܝܢ ܐܒܝܡܠܟ ܘܩܼܪܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܡܬܥܕܠ ܗܘܐܒܗ܂ ܕܐܝܬܝܗ ܠܚܛܗܐ ܗܢܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܐܒܪܗܡ ܡܕܚܠܕܚܠܬ ܘܩܪܝܬܗܿ ܚܬܝ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܕܓܠܬ ܐܦܠܐ ܒܗܕܐ܂ ܡܛܠܕܚܬܝ ܗܼܝ ܒܪܬ ܐܒܝ ܘܠܐ ܒܪܬ ܐܡܝ܂ ܚܬܗ ܗܘܬ ܕܝܢ ܡܼܢ ܐܒܐ܂ܡܛܠ ܕܒܪܬ ܐܚܘܗܝ ܗܘܬ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܡܼܢ ܐܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܘܚܛܗ ܢܣܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܠܗܪܢ ܒܪ ܬܪܚ܂ ܕܐܚܪܬܐ ܒܪܬܢܘܟܪ̈ܝܐ ܢܣܝܒܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܗܿܝ ܕܐܚܒܬ ܛܘܗܡܗܿ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝܗܿ܂ܘܦܫܬ ܗܘܬ ܨܝܕ ܫܪܒܬܗܿ܂ ܘܠܐ ܨܒܬ ܕܬܦܘܩ ܘܬܠܘܐܠܠܘܛ ܒܪܗܿ ܘܠܣܪܐ ܘܠܡܠܟܠ ܒܢ̈ܬܗܿ܀ܘܐܡܼܪ ܐܒܝܡܠܟ ܠܣܪܐܼ܂ ܗܐ ܝܗܒܬ ܠܐܚܘܟܝ ܐܠܦܕܟܣܦ܂ ܘܠܗ ܥܡ ܡܘܗܒܬܐ ܦܢܝܬܗ ܠܟܝ܂ ܥܠ ܕܚܦܝܬܝ ܥܝ̈ܢܐܕܟܠ ܕܥܡܝ ܘܥܠ ܟܘܠ ܐܟܣܬܝܢܝ܂ ܕܚܦܝܬܝ ܕܝܢ ܥܝ̈ܢܐ ܕܟܠ   ܕܥܡܝ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܒܗܬܬ ܠܟܠ ܕܥܡܗ ܒܡܟܣܢܘܬܐ ܓܠܝܬܐܕܐܟܣܬܗ ܩܕܡ ܟܠ ܕܥܡܗ܂ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܚܙܬ ܕܐܠܗܐ ܒܥܕܪܗܿܗܼܘ܂ ܒܫܢܬܐ ܕܡܼܢ ܫܠܝܐ ܥܠܘܗܝ ܐܪܡܝ ܗܘܼܐ܂ ܒܩܠܐ ܪܡܐܩܕܡ ܟܘܠ ܐܡܪܬ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܘܿܠܐ ܗܘܐ ܠܡܥܒܪ ܐܘܪܚܐܥܠ ܐܢܬܬܟ ܒܙܢܝܘܬܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܒܡܣܒܐ ܕܐܢܬܬܐܐܚܪܬܐ܀ܐܠܘ ܠܐ ܕܝܢ ܕܛܘܠܝܐ ܩܒܠܬ ܗܘܬ ܣܪܐ ܒܙܪܥܐ ܕܩܒܠܬܼ܂ܠܐ ܗܘܐ ܐܒܝܡܠܟ ܠܒܪܬ ܬܫܥܝܢ ܪܐܓ ܗܘܐ܀ ܕܨܠܝ ܕܝܢܐܒܪܗܡ ܘܐܣܝ ܐܠܗܐ ܠܐܒܝܡܠܟ ܘܠܐܢܬܬܗ ܘܠܐܡܗ̈ܬܗܘܐܝܠܕ܂ ܥܠ ܕܡܼܢ ܥܕܢܐ ܕܣܡ ܒܪܥܝܢܗ ܕܢܣܒܗܿ ܠܣܪܐ ܘܥܕܡܐܕܦܢܝܗܿ܂ ܚܒ̈ܠܝ ܝܠܕܐ ܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ ܠܢܫ̈ܝ ܒܝܬܗ܂ ܘܒܪܟܢ ܗܘܝܘܠܐ ܝܠܕܢ ܗܘܝ܀ܡܛܐܼ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܘܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩܼ܂ ܘܪܕܐ ܚܠܒܐܒܬ̈ܕܝܗܿ ܕܣܒܬܐ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܓܙܪܗ ܘܚܣܠܗܼ܂ ܚܙܬܗ ܣܪܐܠܐܝܫܡܥܐܝܠ ܡܓܚܟ ܒܝܘܡ ܡܫܬܝܐ ܪܒܐ ܕܥܒܼܕ ܒܚܣܠܗܕܐܝܣܚܩ܂ ܣܪܐ ܕܝܢ ܕܚܙܬ ܕܟܡܐ ܛܒܝܥ ܐܝܫܡܥܐܝܠ ܒܐܡܗ܂ܕܐܝܟ ܕܙܠܬ ܣܪܐ ܒܥܝ̈ܢܝܗܿ ܕܗܓܪ܂ ܓܚܟ ܐܦ ܗܼܘ ܐܝܫܡܥܐܝܠܒܒܪܗܿ܂ ܘܪܢܬ ܕܐܢ ܟܕ ܚܝܐ ܐܢܐ ܗܟܢ ܥܒܿܕ ܒܒܪܝ܂ ܐܢܡܝܬܐ ܐܢܐ ܠܐ ܗܐ ܒܪ ܦܠܓܘܬܐ ܠܒܪܝ ܥܒܿܕ ܠܗ܂ ܘܟܒܪܐܦ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܢ̈ܘܢ ܐܝܟ ܕܠܒܘܟܪܐ ܝܗܿܒ ܠܗ܀ܛܢܬ ܗܟܝܠ ܣܪܐ ܒܨܒܘܬܐ ܕܒܪܗܿ܂ ܗܿܝ ܕܒܨܒܘܬܐܕܢܦܫܗܿ ܠܐ ܛܢܬ܂ ܒܗܓܪ ܓܝܪ ܠܐ ܛܢܬ ܕܗܝ ܗܝ ܠܒܥܠܗܿܝܗܒܬܗܿ ܗܘܬ܂ ܐܝܟܐ ܕܝܢ ܕܡܘܠܟܢܐ ܗܘܼܐ ܕܐܠܗܐ܂ܘܣܼܒܪ ܒܪ ܕܪܘܟܬܐ ܕܒܪ ܝܘܪܬܢܐ ܠܒܪ ܚܐܪܬܐ ܗܿܘܐܗܘܐܼ܂ ܐܡܪܬ ܣܪܐ ܕܐܦܩܝܗܿ ܠܐܡܬܐ ܘܠܒܪܗܿ܂ ܡܛܠܕܠܐ ܟܐܢܐ ܕܒܪ ܐܡܬܐ ܢܐܪܬ ܥܡ ܒܪ ܡܘܠܟܢܐ܂ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܡܠܟ ܠܗ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܘܿܠܐ ܕܬܗܘܐܣܩܘܒܠܐ ܠܐܠܗܐ܂ ܘܬܥܒܕܝܘܗܝ ܝܪܘܬܐ܃ ܠܐܝܢܐ ܕܐܠܗܐܝܪܘܬܐ ܠܐ ܥܒܕܗ܀ܐܒܪܗܡ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܗܟܢܐ ܠܡܥܒܕ ܣܝܡܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ܡܛܠ ܕܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܒܢ̈ܘܗܝ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ܂ ܟܬܼܒ ܕܐܬܒܐܫܦܬܓܡܐ ܛܒ ܒܥܝ̈ܢܝ ܐܒܪܡ ܥܠ ܨܒܘܬܐ ܕܒܪܗ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗܐܠܗܐ܂ ܟܠ ܕܐܡܪܐ ܠܟ ܣܪܐ ܫܡܥ ܒܩܠܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܒܐܝܣܚܩܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ܂ ܟܕ ܐܦ ܠܒܪ ܐܡܬܐ ܠܥܡܐ ܪܒܐܐܥܒܕܝܘܗܝ ܡܛܠ ܕܙܪܥܟ ܗܼܘ܀ܘܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܘܝܗܼܒ ܠܗܓܪ ܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܘܠܛܠܝܐܘܫܕܪܗܿ܂ ܘܐܙܠܬ ܘܛܥܬ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܘܩܼܪܐ ܡܠܐܟܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐܠܗܓܪ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܗܐ ܫܡܼܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗ ܕܛܠܝܐ܂ ܚܡܣܢܝܕܝܢ ܐܝ̈ܕܝܟܝ ܒܗ܂ ܡܛܠ ܕܠܥܡܐ ܪܒܐ ܐܥܒܕܝܘܗܝ܂ܘܦܬܼܚ ܐܠܗܐ ܥܝ̈ܢܝܗܿ ܘܚܙܬ ܒܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܡܠܬ ܘܐܫܩܝܬܠܛܠܝܐܒܬܪ ܗܠܝܼܢ ܐܡܼܪ ܐܒܝܡܠܟ ܘܦܝܟܠ ܪܒ ܚܝܠܗ ܠܐܒܪܗܡ܂ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ܂ ܘܥܕܪܗ ܒܩܪ̈ܒܐ ܕܡ̈ܠܟܐ܂ ܐܦܐܪܥܐ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ ܡܠܟ ܠܗ܂ ܘܕܚܠ ܕܕܠܡܐ ܡܐ ܕܚܪܒܠܟܢ̈ܥܢܝܐ ܢܚܪܘܒ ܐܦ ܐܪܥܗ ܕܝܠܗ܂ ܘܐܣܬܪܗܒ ܠܗܕܢܩܝܡ ܥܡܗ ܩܝܡܐ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܡ ܐܒܪܗܡܩܝܡܐ܀ܢܣܝ ܬܘܒ ܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܕܒܪ ܠܒܪܟܘܙܠ ܠܐܬܪܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܂ ܘܐܣܩܝܗܝ ܥܠܬܐ ܥܠ ܚܕ ܡܼܢ ܛܘܪ̈ܐܕܐܡܿܪ ܠܟ܂ ܕܠܐ ܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܡܬܘܗܘ ܐܬܘܗܗ܃ ܐܘܪܟܠܗ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܀ ܘܩܕܡ ܐܒܪܗܡ ܘܨܠܚ ܩܝ̈ܣܐ܂ ܘܕܒܪ ܠܬܪ̈ܝܢܥܠܝܡ̈ܘܗܝ ܘܠܐܝܣܚܩ ܘܐܙܠ܂ ܠܣܪܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܓܠܼܐ܂ ܡܛܘܠܕܐܦ ܠܐ ܐܬܦܩܕ ܕܢܓܠܐ ܗܘܐ܂ ܒܪܡ ܐܦ ܡܦܝܣܐ ܗܘܬ ܠܗܕܬܐܙܠ ܘܬܫܬܘܬܦ ܒܕܒܚܬܗܼ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܫܘܬܦܗܿ ܒܡܘܠܟܢܐܕܝܠܕܗ܂ ܘܕܠܐ ܬܘܒ ܢܩܘܡܘܢ ܠܗܘܢ ܥܠܘܗܝ ܥܡܘܪ̈ܝ ܒܝܬܗ܂ܘܢܩܛܪ̈ܢ ܠܗܝܢ ܝ̈ܠܠܬܐ ܒܡܫܟܢܗ܂ ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝ ܐܬܪܐܼ܂ ܘܢܥܕܘܢܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܡܢܗ܂ ܐܘ ܢܬܗܘܢܝܗܝ ܡܼܢ ܝܘܡܐ ܕܕܒܚܗ܂ܐܢ ܓܝܪ ܐܦܠܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܕܕܒܪ ܥܡܗ ܐܣܩ ܠܛܘܪܐ ܡܛܠܕܕܚܠ܂ ܡܼܢ ܣ̈ܓܝܐܐ ܟܡܐ ܕܚܠ ܗܘܐ܂ ܗܿܘ ܕܠܬܪ̈ܝܢ ܡܛܠܩܢܛܗ ܠܐ ܐܨܛܒܝ ܕܢܓܠܐ ܗܘܐ܀ܟܕ ܡܬܥܠܝܢ ܕܝܢ ܫܐܠ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܕܒܚܐ܂ ܘܐܬܢܒܝܐܦ ܒܡܣܩܗܘܢ ܕܠܛܘܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝ ܠܥ̈ܒܕܐ ܕܫܒܼܩܒܫܦܘܠ ܛܘܪܐ܂ ܟܕ ܦܟܪܗ ܕܝܢ ܠܐܝܣܚܩ ܘܣܡܗ ܥܠ ܥܠܬܐܘܫܡܼܛ ܥܠܘܗܝ ܣܟܝܢܐ܂ ܘܟܠܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ܂ ܕܠܐܢܣܒܪ ܠܗ ܐܒܪܗܡ ܕܒܡܕܡ ܒܨܝܪ ܘܐܣܠܝܗ ܠܩܘܪܒܢܗܼ܂ ܐܡܼܪܠܗ܂ ܕܗܫܐ ܐܘܕܥܬ ܕܕܚܠܗ ܐܢܬ ܕܐܠܗܐ܂ ܒܗܢܐ ܓܝܪܕܚܒܝܒ ܠܟ ܡܼܢ ܟܠ܃ ܐܬܝܕܥ ܚܘܒܟ ܕܨܝܕ ܡܪܐ ܟܠ܀ܒܬܪ̈ܬܝܢ ܗܟܝܠ ܐܬܢܨܚ ܐܒܪܗܡ܂ ܕܩܼܛܠ ܠܒܪܗ ܐܦ ܟܕ ܠܐܩܛܠܗ܂ ܘܕܗܝܡܢ ܕܡܼܢ ܒܬܪ ܕܡܐܬ ܡܬܢܚܡ ܘܥܡܗ ܢܚܬܗܘܐܼ܂ ܫܪܝܪܐ ܗܘܬ ܠܗ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܕܓܠ ܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܠܗ܂ܕܒܐܝܣܚܩ ܢܬܩܪܐ ܠܟ ܙܪܥܐ܀ܚܙܼܐ ܕܝܢ ܐܒܪܗܡ ܕܟܪܐ ܒܐܝܠܢܐܼ܂ ܘܢܣܼܒ ܘܐܣܩܗܥܠܬܐ ܚܠܦ ܒܪܗ܂ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܕܟܪܐܼ܂ ܫܘܐܠܗܕܐܝܣܚܩ ܕܠܐܡܪܐ ܣܗܕ܂ ܘܕܠܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ ܐܝܠܢܐܼ܂ ܩܝ̈ܣܐܕܥܠ ܟܬܦܗ ܕܐܝܣܚܩ ܡܚܬܡܝܢ܂ ܛܘܪܐ ܓܣܐ ܠܐܝܠܢܐ܂ܘܐܝܠܢܐ ܠܕܟܪܐ܂ ܕܒܕܟܪܐ ܕܒܐܝܠܢܐ ܬܠܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܕܒܚܐܚܠܦ ܒܪ ܐܒܪܗܡ ܗܘܼܐ ܗܘܐ ܢܬܬܨܝܪ ܗܘܼܐ ܝܘܡܗ܂ ܗܿܘܕܥܠ ܩܝܣܐ ܐܝܟ ܕܟܪܐ ܡܬܬܠܐ ܗܘܐ܂ ܘܡܘܬܐ ܚܠܦ ܥܠܡܐܟܠܗ ܛܥܡ ܗܘܐ܀ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ܂ ܕܒܝ ܝܡܝܬ ܐܡܿܪ ܐܠܗܐܼ܂ܕܡܣܓܝܘ ܐܣܓܐ ܙܪܥܟ܂ ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܒܙܪܥܟ ܕܐܝܬܘܗܝܡܫܝܚܐ܂ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܐܪܥܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܡܝܬܬ ܣܪܐ ܒܚܒܪܘܢ܂ ܒܪܬ ܡܐܐܘܥܣܪ̈ܝܢ ܘܫܒܥ ܫܢܝ̈ܢܼ܂ ܘܩܒܪܗܿ ܒܡܥܪܬܐ ܕܙܒܢܗܿ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ ܚܝ‍{‍‍{‍ܡ‍}‍‍}‍^ܬ^ ܘܡܼܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܐܒܪܗܡ ܠܥܒܕܗ ܣܒܐ܂ ܣܝܡܐܝܕܟ ܬܚܝܬ ܚܨܝ܂ ܘܐܘܡܝܟ܂ ܕܠܐ ܬܣܒ ܐܢܬܬܐ ܠܒܪܝ ܡܼܢܒܢ̈ܬ ܟܢܥܢ̈ܝܐ܂ ܒܩܝܡܐ ܗܘ ܕܝܢ ܕܓܙܘܪܬܐ ܐܘܡܝܗ ܗܘܐ܂ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܙܝܗܝ ܐܠܗܐ ܠܗܢܐ ܗܕܡܐ ܕܪܝܫ ܥܠܡܐܬܪ̈ܝܗܘܢ ܨܥܪܘܗܝ ܗܘܘ܂ ܣܡ ܒܗ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܗܿܘܕܫܝܛ ܗܘܐ ܡܼܢ ܟܠ ܗܕܡܼ܂ ܝܬܝܪ ܡܼܢ ܟܠ ܗܕܡ ܢܬܝܩܪ ܗܘܐ܂ܗܢܐ ܓܝܪ ܟܠܗ ܝܩܪܬܗ ܐܬܐ ܕܩܝܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡܬ ܒܗ܂ܥܕܡܐ ܕܒܗ ܢܐܡܘܢ ܝܡ̈ܝܐܼ܂ ܘܒܗ ܢܘܡܘܢ ܡܘ̈ܡܝܢܐ܀ܐܝܡܐ ܕܝܢ ܥܒܕܐ ܠܡܪܗ ܘܐܙܠ ܒܟܠ ܛܘܒ̈ܝܢ܂ ܘܫܪܐܥܠ ܒܪܐ܂ ܘܨܠܝ ܘܫܐܼܠ ܐܬܿܐ܂ ܒܪܡ ܐܦܢ ܒܐܬܿܐ ܕܗܘܬܚܕܝ ܗܘܐܼ܂ ܐܠܐ ܡܣܟܐ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢ ܡܢܗ ܗܼܝܕܛܘܗܡܐ܂ ܡܼܢ ܕܝܠܦ ܕܝܢ ܕܒܪܬ ܒܬܘܐܝܠ ܗܼܝ ܒܪ ܢܚܘܪܼ܂ܐܘܕܝ ܠܡܪܝܐ ܘܥܠ ܘܫܪܐ ܒܒܝܬܗܘܢ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܥܝ ܥܠ ܡܘܡܬܐ ܕܐܘܡܝܗ ܡܪܗ܂ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܬܓܡܪܬ ܒܥܒܕܐ ܨܠܘܬܐ ܕܨܠܝ ܗܼܘ ܥܠ ܒܪܐܼ܂ܐܡܼܪܘ ܠܗ ܒܬܘܐܝܠ ܘܠܒܢ܂ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܢܦܩܬ ܡܠܬܐ ܕܝܠܟܘܕܡܪܟܼ܂ ܗܐ ܪܦܩܐ ܩܕܡܝܟ ܕܒܪ ܘܙܠ܀ܩܪܘ ܕܝܢ ܠܛܠܝܬܐ ܕܢܐܠܦܘܢ ܡܢܗܿ܂ ܘܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܥܠܡܘܡܬܐ ܕܐܘܡܝ ܐܒܪܗܡܼ܂ ܘܥܠ ܨܠܘܬܐ ܕܨܠܝ ܥܒܕܐ ܥܠܒܪܐ܃ ܘܥܠ ܐܬܿܐ ܕܫܐܠ ܘܐܬܝܗܒܬ ܠܗܼ܂ ܕܚܠܬ ܕܬܐܡܪܕܠܐ ܐܙܠܐ ܐܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܥܬ ܕܨܒܝܢ ܡܪܝܐ ܗܘܐ ܕܬܐܙܠ܀ܐܙܠܬ ܕܝܢ ܘܗܘܬ ܠܐܝܣܚܩ܂ ܘܒܚܕܘܬܗܿ ܕܪܦܩܐ ܕܐܬܬܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢܼ܂ ܐܬܒܝܐ ܐܝܣܚܩ ܡܼܢ ܐܒܠܐ ܕܐܡܗ܂ ܕܥܛܝܦܗܘܐ ܬܠܬ ܫܢ̈ܝܢܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ ܢܡܘܣܐ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐܣܝܡ ܗܘܐ܂ ܕܕܠܡܐ ܡܡܬܘܡ ܪܓܬܐ ܒܪܥܝܢܗ ܕܙܕܝܩܐܡܘܡܐ ܬܥܒܕ ܗܘܬܼ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܡ̈ܠܟܐܕܥܡ̈ܡܐ ܡܢܟ ܢܦܩܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܥܠܘܗܝ ܕܝܕܥ ܐܢܐܠܗ ܠܐܒܪܗܡ ܕܡܦܩܿܕ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܘܠܒܢ̈ܘܗܝ ܠܡܛܪܦܘܩ̈ܕܢܝ܂ ܕܪܟ ܠܗ ܕܪܘܟܬܐ ܒܬܪ ܡܘܬܗܿ ܕܣܪܐ܂ ܐܝܟܢܐܕܒܝܕ ܫܪܪܐ ܕܒܢ̈ܘܗܝ ܣ̈ܓܝܐܐ ܕܡܬܒܕܪܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ܂ܒܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܐܝܕܥܬܗ ܘܣܓܕܬܗ ܕܚܕ ܐܠܗܐ ܬܬܦܪܣܗܘܬ܀ ܗܘܘ ܠܗ ܟܝܬ ܒܢ̈ܝܐ ܡܼܢ ܩܢܛܘܪܐܼ܂ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢܒܝܕ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܠܡܕܢܚܐ܂ ܘܡܝܬ ܒܪ ܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܘܚܡܫܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܐܬܩܒܪ ܨܝܕ ܣܪܐ ܐܢܬܬܗ܀ܘܒܪܟ ܐܠܗܐ ܠܐܝܣܚܩ܂ ܘܨܠܝ ܥܠ ܪܦܩܐ ܕܥܩܪܬܐܗܘܬ܂ ܘܡܼܢ ܒܬܪ ܥܣܪܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܫܡܥܗ ܐܠܗܐ܂ ܘܒܛܢܬܘܐܠܝܨܝܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܒܟܪܣܗܿ܂ ܘܐܙܠܬ ܠܡܫܐܠ ܡܼܢ ܡܪܝܐܼ܂ܘܐܬܐܡܪ ܠܗܿ ܕܬܪ̈ܝܢ ܥܡ̈ܡܝܢ ܒܡ̈ܥܝܟܝ܂ ܥܡ̈ܡܐ ܕܝܢ ܐܕܘ̈ܡܝܐܐܢܘܢ ܘܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܕܨܝܕ ܡܿܢ ܕܝܢ ܐܙܠܬ ܠܡܫܐܠܼ܂ ܐܡܪܢܢ ܠܢܡܼܢ ܠܥܠ ܒܫܪܒܗ ܕܡܠܟܝܙܕܩ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܝܙܕܩ ܠܡܫܐܠ ܐܙܝܠܐܗܘܬ܀ ܦܢܼܬ ܕܝܢ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܛܠ ܚܒ̈ܠܐ ܕܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ܂ܘܝܠܕܬ ܠܥܣܘ ܘܠܝܥܩܘܒ܀ܘܚܼܙܐ ܝܥܩܘܒ ܠܒܘܟܪܘܬܐ ܕܒܥܣܘ ܡܬܬܫܝܛܐ ܗܘܬ܂ܘܐܨܛܢܥ ܠܗ ܕܢܣܒܗܿ ܡܢܗ ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܐܡܼܪܕܪܒܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܙܥܘܪܐ܀ ܘܒܫܼܠ ܝܥܩܘܒ ܛܠܦܚ̈ܐ܃ ܘܗܐ ܥܣܘܐܬܼܐ ܡܼܢ ܨܝܕܐ ܟܕ ܡܛܪܦ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ܂ ܐܛܥܡܝܢܝܡܼܢ ܣܘܡ̈ܩܐ ܣܘܡܩܐ ܗܢܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܛܥܡܝܢܝ ܡܼܢܛܠܦܚ̈ܝܟ ܛܠܦܚܐ ܚܕ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܝܥܩܘܒ܂ ܗܒ ܠܝ ܒܘܟܪܘܬܟܘܣܒ ܠܟ ܟܠܗܘܢ܂ ܘܐܝܡܐ ܠܗ ܥܣܘ܂ ܘܙܒܢ ܒܘܟܪܘܬܗ܂ܘܝܗܒ ܠܗ ‍{‍ܘ‍}‍ܠܥܣܘ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܟܬܒܐ ܕܠܘ ܡܛܠ ܟܦܢܗ ܙܒܢܗܿܠܒܘܟܪܘܬܗ ܐܡܼܪ܂ ܕܒܬܪ ܕܠܥܼܣ܂ ܩܡ ܘܐܼܙܠ܂ ܘܒܣܼܪ ܥܣܘܥܠ ܒܘܟܪܘܬܐ܂ ܠܘ ܟܝܬ ܡܛܠ ܟܦܢܗ ܙܒܢܗܿ ܗܘܐܼ܂ܕܡܛܠ ܕܒܣܝܐ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܠܐ ܡܕܡ ܒܠܐ ܡܕܡܙܒܢܗܿ ܗܘܐ܀ܘܗܘܐ ܟܦܢܐ ܒܐܪܥܐ܃ ܘܙܪܥ ܐܝܣܚܩ ܘܚܨܼܕ ܒܗܿܒܗܿܝ ܫܢܬܐ ܟܘܪ ܡܐܐ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܩܢܛ ܡܿܠܟܐ ܐܒܝܡܠܟܡܼܢ ܓܠܘܝܐܼ܂ ܐܬܼܐ ܠܘܬܗ ܥܡ ܦܝܟܠ ܪܒ ܚܝܠܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ܚܙܝܢ ܕܗܘܼܐ ܡܪܝܐ ܥܡܟ ܐܝܟ ܕܥܡ ܐܒܘܟ܂ ܒܗܕܐ ܕܚܿܨܕܐܢܬ ܟܘܪ ܡܐܐ܂ ܐܦ ܒܣܓܝܐ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܘܐܡܪܢܕܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܒܝܢܝܢ ܘܠܟ܃ ܕܠܐ ܬܥܒܕ ܠܢ ܒܝܫܬܐ ܡܐܕܣܓܝܬܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܗܪܢܟ ܟܕ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܗܘܝܬܘܢ܂ܘܐܝܡܘ ܓܒܪ ܠܚܒܪܗ ܘܐܙܠܘ ܒܫܠܡܐ܀ܡܼܢ ܕܣܐܼܒ ܕܝܢ ܐܝܣܚܩ ܘܝܩܪ ܥܝ̈ܢܘܗܝ܂ ܐܡܼܪ ܠܥܣܘ܂ܕܨܘܕ ܨܝܕܐ܂ ܘܥܒܕ ܠܝ ܒܘܫܠܐ܂ ܘܐܟܘܠܼ܂ ܘܬܒܪܟܟ ܢܦܫܝܥܕܠܐ ܐܡܘܬ܂ ܘܐܙܠ ܥܣܘ ܠܡܨܕ ܨܝܕܐ܀ ܪܦܩܐ ܕܝܢ ܟܕܫܡܼܥܬ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܗܿ ܒܘܟܪܘܬܗ ܕܥܣܘ ܣܩܘܒܠܐܠܡܠܬ ܐܠܗܐ܂ ܕܐܡܼܪ ܕܪܒܐ ܢܫܬܥܒܕ ܠܙܥܘܪܐܼ܂ ܡܠܟܬܗܠܝܥܩܘܒ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ܂ ܕܕܚܼܠ ܕܕܠܡܐ ܚܠܦ ܒܘܪ̈ܟܬܐܠܘ̈ܛܬܐ ܢܩܒܠ ܗܘܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܩܒܠܬ ܐܢܝܢ ܥܠܝܗܿ ܠܠܘ̈ܛܬܐܼ܂ ܥܒܼܕ ܘܫܩܼܠ ܘܐܥܠ܂ܘܩܼܪܐ ܠܐܒܘܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ܂ ܕܡܿܢ ܐܢܬ܂ ܘܐܡܼܪܕܐܢܐ ܥܣܘ܂ ܥܒܕܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܠܝ܂ ܐܬܦܠܓ ܠܗ ܕܝܢܐܝܣܚܩ ܥܠ ܩܠܐ܂ ܡܛܠ ܕܩܢܼܛ ܕܕܠܡܐ ܐܦ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܐܝܟܕܠܒܘܟܪܘܬܗ ܢܥܒܪ ܡܢܗܼ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܼ܂ ܩܪܘܒ ܢܐ ܐܡܘܫܟ܂ܘܟܕ ܐܬܕܓܠ ܩܠܐ ܫܪܝܪܐ ܒܥܠܬ ܓܫܬܐ ܟܕܒܬܐ ܕܐܝ̈ܕܝܐ܂ܘܐܬܒܪܟ ܘܢܦܼܩ܂ ܐܬܼܐ ܥܣܘ ܘܥܒܼܕ ܘܩܪܐ ܠܐܒܘܗܝ܂ ܬܘܗܕܝܢ ܐܝܣܚܩ ܥܠ ܕܚܼܙܐ ܐܝܟܢܐ ܒܫܡ ܥܣܘ ܐܣܬܪܩ ܐܦ ܒܝܬܓܙܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܗ܀ܡܢܼܘ ܠܡ ܗܿܘ ܕܨܕ ܨܝܕܐ ܘܐܝܬܝ ܠܝ ܘܒܪܟܬܗ ܘܐܦ ܒܪܝܟܢܗܘܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܫܟܚ ܐܝܣܚܩ ܠܡܗܦܟ ܒܒܘܪ̈ܟܬܗ܂ ܚܕܐܕܐܝܕܥ ܕܨܒܝܢܐ ܗܼܘ ܕܡܪܝܐ ܐܫܬܠܡ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܠܪܦܩܐ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܠܝ̈ܛܝܟ ܠܝܛܝܢ܂ܕܚܼܠ ܠܗ ܕܢܠܘܛܝܘܗܝ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܠܘ̈ܛܬܗ ܠܝܥܩܘܒ ܕܐܬܒܪܟܠܐ ܢܣܓܦ ܗܘܐ܂ ܘܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܠܘܛܬ ܣܦܘ̈ܬܗ ܢܗ̈ܦܟܢܗܘܝ܀ܐܝܠܠ ܕܝܢ ܥܣܘ ܐܝܠܠܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܥܠ ܕܐܘܒܕܒܘܪ̈ܟܬܐ ܪ̈ܘܚܢܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܬܓܠܙ ܡܼܢ ܥ̈ܠܠܬܗܿ ܛܒ̈ܬܐܕܐܪܥܐ ܒܪܝܟܬܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܕܡܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܠܡܙܕܕܩܘ܂ܐܠܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ‍{‍ܠܐܚ̈ܘܗܝ‍}‍‍<‍ܠܐܚܘܗܝ‍>‍ ܠܡܫܥܒܕܘ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐܝܪܬ ܚ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܝܬܝܢ܂ ܐܠܐ ܕܠܐ ܗܘܝܐ ܐܪܥܐ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐܡܢܬܗ܂ ܘܣܩܪ ܥܣܘ ܠܐܚܘܗܝ ܕܢܩܛܠܝܘܗܝ܂ ܘܐܦܝܣܬܗ ܪܦܩܐܠܝܥܩܘܒ ܕܢܐܙܠ ܠܒܝܬ ܠܒܢ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܬܟܬܘܫܗܘܢ ܠܚ̈ܕܕܐܢܩܛܠܘܢ ܗܘܘ܂ ܘܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܚܕ ܥܕܢܐ ܬܬܓܙܐ ܗܘܬ܀ܐܡܪܬ ܕܝܢ ܠܐܝܣܚܩ܂ ܘܒܪܟ ܘܫܕܪܗ ܒܥܠܬ ܐܢܬܬܐܠܚܪܢ܂ ܥܡܕ ܠܗ ܕܝܢ ܝܘܡܐ ܘܒܬ ܬܡܢ܂ ܘܚܠܦ ܒܣ̈ܕܘܬܐܕܒܡܫܟܢ ܐܡܗ ܡܫܬܘ̈ܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܣܼܡ ܟܐܦܐ ܒܐܣ̈ܕܘܗܝܟܕ ܪܥܡܐ ܗܘܐ ܠܗ ܘܕܡܟ܂ ܘܚܼܙܐ ܒܚܠܡܗ ܣܒܠܬܐ ܩܝܡܐܒܐܪܥܐܼ܂ ܘܪܫܗܿ ܡܿܛܐ ܠܫܡܝܐ܂ ܘܡ̈ܠܐܟܐ ܢܚ̈ܬܝܢ ܘܣ̈ܠܩܝܢܒܗܿ܂ ܘܡܪܝܐ ܩܿܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗܿ܀ܣܒܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚܼܙܐ܂ ܡܛܠ ܡܚܬܬܐ ܘܡܣܩܬܐ ܕܡ̈ܠܐܟܐܚܙܗܿ ܗܘܐ܂ ܒܡ̈ܠܐܟܐ ܬܘܒ ܕܢܚ̈ܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣ̈ܠܩܝܢ ܠܘܬܗܒܥܕܢܐ ܕܫܢܬܗܼ܂ ܡܚܘܝܘ ܚܘܝܗ ܕܐܝܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܝܬܥܠܘܗܝ ܕܠܐ ܗܘܼܐ ܒܠܚܘܕ ܒܥܠܘܐ ܙܗܝܪ ܒܗ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦܒܫܢܬܗ ܡ̈ܠܐܟܐ ܗܿܢܘܢ ܕܡܦܩܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܢܚ̈ܬܝܢ ܘܣ̈ܠܩܝܢܠܢܛܘܪܬܗ܂ ܒܛܝܠܘܬܐ ܓܝܪ ܟܣܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ܂ܒܚܙܘܐ ܕܣܒܠܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܚܘܝܗܿ ܠܗ܂ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܟܕ ܕܡܟܣܒܼܪ ܠܗ ܕܒܐܬܪܐ ܕܡܒܥܕ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܡܝܟ ܗܘܼܐ܂ ܟܕܐܬܬܥܝܪ ܘܚܼܙܐ ܕܐܝܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܒܡܕܒܪܐܐܡܼܪ܂ ܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܠܗܐ ܕܡܝܟ ܗܘܝܬ܂ ܘܩܕܡ ܬܪܥܐܕܫܡܝܐ ܫܟܝܒ ܗܘܝܬ܀ܘܕܢܚܘܐ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܢܚ̈ܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣ̈ܠܩܝܼܢ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ܕܗܐ ܐܢܐ ܥܡܟ܂ ܕܐܛܪܟ ܠܐܝܟܐ ܕܬܐܙܠ܂ ܘܐܗܦܟܟܠܐܪܥܐ ܗܕܐ܂ ܘܠܐ ܐܫܒܩܟ ܥܕܡܐ ܕܐܥܒܕ ܡܕܡ ܕܐܡܪܬܠܟ܀ ܘܐܡܼܪ ܝܥܩܘܒ܂ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬ ܡܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐܕܡܢܛܪ ܠܝܼ܂ ܘܐܢܐ ܠܐ ܝܕܥܬ܂ ܡܫܚܐ ܕܝܢ ܕܢܣܟ ܥܠܩܝܡܬܐ܂ ܐܘ ܥܡܗ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܐܘ ܡܢܗܿ ܡܼܢ ܩܪܝܬܐ ܐܦܩܗܘܐ܂ ܒܡܫܚܐ ܕܝܢ ܕܢܣܟ ܥܠ ܟܐܦܐܼ܂ ܐܪܙܗ ܕܡܫܝܚܐܕܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ ܨܐܪ ܗܘܐ܀ܘܩܪܐ ܠܡ ܫܡܗ ܕܐܬܪܐ ܒܝܬ ܐܝܠ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝܬܐܠܗܐ܂ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܘܩܪܝܗܝ ܗܘܼܐ܀ ܘܢܕܪ ܢܕܪܐ ܥܠ ܟܐܦܐ܂ܕܐܢ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܥܡܝ܃ ܘܢܬܠ ܠܝ ܠܚܡܐ ܘܬܟܣܝܬܐܼ܂ܟܐܦܐ ܗܕܐ ܬܗܘܐ ܠܝ ܒܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܟܠ ܕܬܬܠ ܠܝܐܥܣܪܝܘܗܝ ܠܟ܂ ܒܟܐܦܐ ܬܘܒ ܐܪܙ ܥܕܬܐ ܐܬܪܫܡ ܗܘܼܐ܂ܗܿܝ ܕܢܕܪ̈ܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܕܟܠ ܥܡ̈ܡܝܼܢ܂ ܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܬܘܢܠܗܿ܀ܐܙܼܠ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒܼ܂ ܘܣܼܛܐ ܨܝܕ ܒܪܐ܂ ܘܚܼܙܐ ܠܪܚܝܠܪܥܝܬܐ܂ ܕܒܚܦܝܝܘܬܗ ܘܒܣܘܡܥܠܗܿ܂ ܘܒܐ̈ܦܝܗܿ ܕܠܫܡܫܐܡܚܪܟܢ ܗܘܝ܂ ܡܕܡ ܡܼܢ ܐܘܕܐ ܡܫܚܪܐ ܕܢܦܿܩ ܡܼܢ ܢܘܪܐ ܠܐܦܪܝܫܐ ܗܘܬ܂ ܐܝܕܥ ܠܗ܂ ܕܗܿܘ ܡܿܢ ܕܛܝܒ ܠܪܦܩܐ ܫܦܝܪܬܐܥܠ ܡܥܝܢܐܼ܂ ܗܘ ܛܝܒ ܠܗܿ ܠܪܚܝܠ ܒܣܘܡܥܠܐ ܥܠ ܒܪܐ܂ܥܒܼܕ ܕܝܢ ܢܨܚܢܐ ܩܕܡܝܗܿ܂ ܕܥܓܠ ܒܝܕ ܒܪܐ ܕܟܣܐ ܗܘܐ ܒܗ܂ܠܟܐܦܐ ܕܣ̈ܓܝܐܐ ܠܡܚܣܢ ܡܥ̈ܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗܿ܂ ܘܟܕ ܐܡܟܪܗܿܠܐܠܗܐ ܒܝܕ ܬܕܡܘܪܬܐ܂ ܟܢ ܦܢܼܐ ܘܡܟܪܗܿ ܠܗ ܒܝܕ ܢܘܫܩܬܐ܀ܦܠܼܚ ܕܝܢ ܚܠܦܝܗܿ ܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܝܘ̈ܡܬܐܼ܂ ܢܟܠܗܠܒܢ ܘܐܥܠ ܠܗ ܠܠܝܐ ܚܠܦ ܪܚܝܠ܀ ܠܒܢ ܕܝܢ ܐܦܢ ܡܛܠ ܣܢܝܘܬܗܿܗܼܘ ܕܠܝܐ ܗܿܝ ܕܒܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܕܡܟܝܪܘܬܗܿ ܕܪܚܝܠ ܠܐ ܐܢܫܡܟܪܗܿ܂ ܐܨܛܢܥ ܘܥܒܼܕ ܗܕܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܛܠ ܕܚܼܙܐ ܗܘܼܐ ܕܟܡܐ ܐܬܒܪܟ ܩܢܝܢܗ ܒܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܕܪܥܝܗ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܐܬܦܪܣܕܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗ ܕܬܢܝܐ ܪܥܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐܕܦܠܚ ܠܗ ܚܠܦ ܠܝܐܼ܂ ܢܥܦ ܩܢܝܢܗ ܗܿܘ ܕܩܼܢܐ ܒܫܒܥ ܫ̈ܢܝܐܩܕܡ̈ܝܬܐ܀ܐܚܕ ܕܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܡܛܠ ܐܢ̈ܫܝ ܐܬܪܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܠܐ ܠܡܡܬܥܒܕ ܗܟܢ ܒܐܬܪܢ܂ ܠܡܬܠ ܙܥܘܪܬܐ ܩܕܡ ܩܫܝܫܬܐ܂ܘܟܢ ܐܣܪܚ ܗܿܝ ܕܐܬܚܫܒ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܫܠܡ ܡܫܬܘܬܗܿܕܗܕܐܼ܂ ܘܐܬܠ ܠܟ ܘܐܦ ܪܚܝܠ܂ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܬܦܠܘܚ ܥܡܝܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܟܢܫ ܕܝܢ ܥܠܘܗܝ ܠܒܢ ܐܢ̈ܫܝ ܐܬܪܐܘܐܦܝܣܘܗܝ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܟܕ ܦܝܫܐ ܠܝܐ ܒܝܬ ܠܒܢ ܚܢܦܐ܂ܢܚܢܦ ܠܗ ܬܡܢ ܙܪܥܗ ܕܙܕܝܩܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܒܪܚܝܠ ܐܢܬܬܗ ܠܐܢܕܓܠ ܗܘܐ܂ ܡܟܝܪܬܗ ܓܝܪ ܕܓܒܪܐ ܐܢܬܬܗ ܗܼܝ܂ ܫܩܼܠ ܠܚܕܐܡܛܠ ܕܠܐ ܢܕܓܠ ܒܗܿ܂ ܘܠܐܚܪܝܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܚܛܐ ܒܗܿܘܒܙܪܥܗ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܠܪܚܝܠ ܠܐ ܟܠܼܐ ܡܢܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܕܦܠܘܚ ܥܡܝ ܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ ܒܠܝܐ܂ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܗܘܐ ܕܢܦܠܘܚ ܚܠܦܝܗܿ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܥܠ ܕܣܢܝܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܐܕܒܥܠ ܬܪ̈ܬܝܢ ܠܡܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܕܝܠܗ ܣܢܝܐ ܗܘܬ܀ܝܠܕܬ ܕܝܢ ܠܝܐ ܠܪܘܒܝܠ ܘܠܫܡܥܘܢ ܘܠܠܘܝ ܘܠܝܗܘܕܐ܂ܘܩܡܬ ܡܼܢ ܝܠܕܐ܂ ܪܚܝܠ ܕܝܢ ܥܩܪܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܫܡܥܬ ܡܢܗܕܝܥܩܘܒ܂ ܕܨܠܝ ܐܒܪܗܡ ܥܠ ܣܪܐ ܥܩܪܬܐ ܘܐܫܬܡܥ܂ ܘܒܥܼܐܐܝܣܚܩ ܥܠ ܪܦܩܐ ܘܐܬܥܢܝ܂ ܘܣܒܪܬ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܒܥܼܐܥܠܝܗܿ ܠܐ ܐܬܦܬܚ ܡܪܒܥܐ ܐܚܝܕܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕܡܬܚܡܬܐ ܘܒܟܝܐ ܐܡܪܐ ܠܗ܂ ܗܒ ܠܝ ܒܢ̈ܝܐ ܘܐܠܐ ܡܝܬܐܐܢܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܚܡܬ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܕܐܡܪܬ ܕܗܒ ܠܝ ܒܢ̈ܝܐ܂ܘܠܐ ܐܡܪܬ ܕܨܠܐ ܕܢܬܝܗܒܘܢ ܠܝ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܐܦܝܣܗܿ ܕܐܦܢܐܬܥܢܝܘ ܐܒ̈ܗܝܼ܂ ܐܠܐ ܐܒܪܗܡ ܠܡܐܐ ܐܫܬܡܥ ܘܐܝܣܚܩܠܥܣܪ̈ܝܢ܂ ܘܡܼܢ ܕܝܠܦܬ ܡܢܗ ܕܡܓܪܬ ܪܘܚܐ ܪܒܬܐ ܚܫܚܐ ܠܗܿ܂ܠܗܿܝ ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܡܩܛܥܐ ܠܗܿ܂ ܐܡܪܐ ܠܗ܂ ܥܘܠ ܡܕܝܢܥܠ ܐܡܬܝ܂ ܘܬܐܠܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝ ܘܐܬܒܝܐ ܡܢܗܿ܂ ܟܕ ܕܝܢܐܝܬܝܬ ܠܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣܒܗܿ ܠܗܓܪ܂ ܘܥܒܼܕ ܨܒܝܢ ܣܪܐ ܡܛܠܕܡܚܒ ܗܘܐ ܠܗܿ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܐܢܬ ܠܝ ܥܠܕܣܢܝܬܢܝ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܟܠܝܘܡ ܬܗܘܐ ܡܠܐܝܐ ܠܗ ܒܒܢ̈ܝܐܕܫܐܠܐ ܠܗܼ܂ ܐܬܪܡܝ ܠܡܣܒ ܢܘܟܪܝܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܨܝܕܐܒܗ̈ܘܗܝ ܠܒܪܬ ܠܒܢ ܠܡܣܒ ܐܫܬܕܪ ܗܘܼܐ܂ ܒܪܡ ܘܐܦ ܡܛܠܕܢܐܪܬܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܡ̈ܗܬܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܬܐܼ܂ ܢܣܼܒ ܐܡܗ̈ܬܐܘܚܐܪ̈ܬܐ܂ ܢܣܒܗܿ ܗܟܝܠ ܠܒܠܗܐܼ܂ ܘܒܛܢܬ ܘܝܠܕܬ ܠܕܢ ܘܠܢܦܬܠܝ܀ܠܝܐ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܚܙܬ ܕܩܡܬ ܠܗܿ ܡܼܢ ܝܠܕܐܼ܂ ܥܨܬܗܘܐܦ ܗܼܝ ܠܝܥܩܘܒ ܕܢܥܘܠ ܥܠ ܐܡܬܗܿ܂ ܘܟܕ ܐܦܝܣܗܿ ܕܠܟܝܐܝܬ ܗܼܘ ܠܟܝ ܒܘܝܐܐ܂ ܕܐܝܬ ܗܼܘ ܠܟܝ ܒܢ̈ܝܐܼ܂ ܐܡܪܬ ܠܗ܂ܕܠܐ ܟܐܢܐ ܕܬܦܠܘܚ ܐܡܬܝ ܐܡܗܘܬܐ ܠܟܢܬܗܿ܂ ܕܥܒܕܬܠܝ ܥܪܬܐ ܠܐܡܬܗܿ ܕܪܚܝܠ܂ ܥܒܕ ܘܐܦ ܠܪܚܝܠ ܥܪܬܐ ܠܐܡܬܝܕܝܠܝ܂ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܥܝܩ ܠܠܝܐܼ܂ ܘܕܢܣܿܒ ܚܪܝܢܐ ܡܼܢ ܒܝܬܐܚܘ̈ܬܐܼ܂ ܡܬܪܡܐ ܡܛܠ ܫܝܢܐ ܕܥܘܡܪܗ܂ ܘܥܠ ܐܦ ܥܠܙܠܦܐ܂ ܘܒܿܛܢܐ ܘܝܠܕܐ ܠܓܕ ܘܠܐܫܝܪ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܫܟܚ ܪܘܒܝܠ ܝܒܪ̈ܘܚܐ ܒܚܩܠܐ܂ ܘܐܝܬܝܐܢܘܢ ܠܠܝܐ܂ ܝܒܪ̈ܘܚܐ ܕܝܢ ܐܡܪ̈ܝܢ ܕܥܩܪܐ ܗܼܘ ܕܐܝܬ ܠܗܦܐܪ̈ܐ ܕܕܡܝܢ ܠܚ‍[‍ܙ‍]‍ܘܪ̈ܐ܂ ܕܪ̈ܚܬܢܝܢ ܐܦ ܡܬܐ̈ܟܠܝܢ܂ ܒܗܘܢܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܝܒܪ̈ܘܚܐܼ܂ ܒܦܨܝܚܘܬܐ ܕܡܡܕܟܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐܼ܂ܕܒܪܬܗ ܠܝܐ ܒܗܘ ܠܠܝܐ ܠܝܥܩܘܒ܀ ܟܬܒ ܓܝܪ ܕܫܡܥܗܿ ܐܠܗܐܠܠܝܐ܂ ܘܒܛܢܼܬ ܘܝܠܕܬ ܠܐܝܣܟܪ܂ ܘܐܡܪܬ ܠܝܐܼ܂ ܕܝܗܼܒ ܐܠܗܐܐܓܪܝ܂ ܕܝܗܼܒܬ ܐܡܬܝ ܠܒܥܠܝ܀ ܐܠܘ ܠܐ ܕܝܢ ܕܒܨܒܝܢ ܐܠܗܐܗܘܼܐ ܐܦ ܡܣܒܗܿ ܕܙܠܦܐܼ܂ ܠܘ ܐܓܪܐ ܠܠܝܐ ܚܠܦ ܙܠܦܐܦܪܥ ܗܘܼܐ܂ ܒܛܢܼܬ ܕܝܢ ܠܝܐ ܘܝܠܕܬ ܠܐܝܣܟܪ܂ ܘܠܙܒܘܠܘܢܘܠܕܝܢܐ ܚܬܗܘܢ܀ܐܬܕܟܪ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܐܦ ܠܪܚܝܠ܂ ܘܝܠܕܬ ܠܝܘܣܦ܀ ܘܐܡܪܬܐܝܠܦ ܕܢܘܣܦ ܠܝ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܒܥܠܝ܀ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܠܕ ܝܘܣܦܼ܂ ܐܡܼܪ ܝܥܩܘܒ ܠܠܒܢ܂ ܗܒ ܠܝܢܫ̈ܝ ܘܒܢ̈ܝ ܕܦܠܚܬܟ ܒܗܘܢ ܘܐܿܙܠ܀ ܠܒܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܠܐ ܗܘܐܠܝܥܩܘܒ ܪܚܡ ܗܘܼܐ ܐܠܐ ܠܢܦܫܗܼ܂ ܐܡܼܪ܂ ܢܣܝܬ ܘܒܪܟܢܝܡܪܝܐ ܡܛܠܬܟ܂ ܐܠܐ ܦܪܘܫ ܐܓܪܟ ܥܠܝ ܘܐܬܠ܂ ܐܬܛܦܝܣܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܦܣܣ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐܕܢܐܙܠ܀ ܐܠܗܐ ܕܚܼܙܐ ܠܠܒܢ ܕܛܠܡܗ ܐܓܪܐ ܠܗܿܘ ܕܐܩܝܡܠܗ ܕܐܢܐ ܐܚܘܬ ܥܡܟ ܘܐܢܐ ܐܣܩܟ ܡܼܢ ܬܡܢ܂ ܘܡܢܗܿܘܒܗܿ ܕܥܢܗ ܕܠܒܢ ܐܥܬܪܗ ܠܝܥܩܘܒ ܟܕ ܠܗ ܠܠܒܢ ܡܕܡ ܠܐܣܓܦ ܗܘܐ܀ܠܢܣܝܢܗ ܗܼܘ ܓܝܪ ܕܠܒܢ ܣܓܝܢ ܗܘܘ ܒܥܢܗ ܩܪ̈ܚܐܘܦܝ̈ܣܟܝܐ܂ ܕܢܕܥ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܢܫܠܐܡܼܢ ܕܠܡܒܐܫܘ ܠܗ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܛܠܡܘܗܝ ܠܝܥܩܘܒ ܘܐܦ ܒܢ̈ܝܠܒܢ ܐܝܟ ܠܒܢ܂ ܘܐܡܪܘ ܥܠ ܡܿܢ ܕܐܥܬܪ ܐܢܘܢ ܕܡܼܢ ܕܐܒܘܢܥܬܪ܂ ܘܗܿܘ ܕܐܡܼܪ ܕܢܣܝܬ ܘܒܪܟܢܝ ܡܪܝܐ ܒܪܓܠܟ܂ ܕܐܫܬܚܠܦܒܠܒܐ ܘܒܦܪܨܘܦܐ ܠܘܬܗ܂ ܐܬܓܠܝ ܐܠܗܐ ܥܠ ܝܥܩܘܒܼ܂ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܕܢܗܦܘܟ ܠܒܝܬ ܐܒܘܗܝ܀ ܘܩܼܪܐ ܠܪܚܝܠ ܘܠܠܝܐܘܐܡܼܪ ܠܗܝܢ܂ ܕܐܒܘܟܝܢ ܕܦܠܚܬܗ ܡܼܢ ܟܠܗ ܚܝܠܝ܂ ܘܚܠܦܐܓܪܝ ܥܣܪ ܙܒ̈ܢܝܢ܂ ܘܠܐ ܫܒܩܗ ܐܠܗܐ ܕܢܒܐܫ ܠܝ܂ ܒܝܕܕܟܠ ܨܢܥ̈ܬܗ ܥܠܘܗܝ ܡܬܗܦܟܢ ܗܘܝ܀ܐܢ ܓܝܪ ܢܩܘܨ ܗܘܐ ܠܝ ܩܪ̈ܚܐ܂ ܥܠ ܕܣܒܪ ܕܠܐ ܝܠܕܐܥܢܐ ܩܪ̈ܚܐܼ܂ ܣܘܓܐܐ ܕܐܡܪ̈ܐ ܩܪ̈ܚܐ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܢܬܘܒ ܢܩܘܨ ܗܘܐ ܠܝ ܦܝ̈ܣܟܝܐ܂ ܒܝܕ ܕܪܢܐ ܕܕ̈ܠܝܠܐ ܗܼܘܦܝ̈ܣܟܝܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܠܗܼ܂ ܝܠܕܐ ܠܗܿ ܟܠܗܿ ܥܢܐ ܦܝ̈ܣܟܝܐ܀ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܪܚܝܠ ܘܠܝܐ܂ ܠܝܬ ܠܢ ܡܢܬܐ ܒܝܬ ܐܒܘܢ܂ܕܠܒܢ̈ܘܗܝ ܗܼܘ ܝܗܿܒ ܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ܂ ܕܙܒܿܢܢ ܕܝܢ ܘܐܟܼܠ ܟܣܦܼܢ܂ܠܦܘܬ ܕܐܟܠܗ ܠܚܝܠܟ ܒܐܪ̈ܒܥܣܪܐ ܫܢ̈ܝܢ ܕܦܠܚܬܝܗܝ ܡܛܠܬܢ܂ܒܪܡ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܥܒܼܕ܂ ܥܬܝܕܝܢ ܚܢܢ ܗܼܘ ܓܝܪܕܢܐܙܠ ܥܡܟ ܒܝܘܡܐ ܕܡܫܕܪ ܠܟ܂ܘܓܢܼܒ ܝܥܩܘܒ ܠܒܗ ܕܠܒܢ ܘܪܚܝܠ ܠܐܠܗ̈ܘܗܝܼ܂ ܘܐܬܘܠܛܘܪܐ ܕܓܠܥܕ܂ ܪܕܦ ܕܝܢ ܠܒܢ ܘܐܕܪܟܗ܀ ܘܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐܥܠ ܠܒܢ ܒܚܠܡܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܐܙܕܗܪ ܕܠܡܐ ܬܡܠܠܥܡ ܝܥܩܘܒ ܡܼܢ ܪܒܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܙܥܘܪܬܐ܀ ܠܐ ܕܝܢܐܫܟܚ ܠܒܢ ܠܡܛܫܝܘ ܩܫܝܘܬܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܡܿܛܐ ܗܘܼܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܐܒܐܫ ܠܟܘܼܢ܂ ܘܐܠܗܐ ܕܐܒܗ̈ܝܟܟܠܢܝ ܒܪܡܫܐ܂ ܒܪܡ ܐܠܗ̈ܝ ܥܡ ܒܢ̈ܬܝ ܠܡܢܐ ܓܢܒܬ ܘܥܪܩܬ܀ܫܦܝܪ ܕܝܢ ܪܚܡܗܿ ܝܥܩܘܒ ܠܪܚܝܠ܂ ܕܪܚܡܬ ܠܐܠܗܗ ܘܠܨ̈ܠܡܝܐܒܘܗܿ ܫܛܬ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܒܗܕܐ ܕܓܢܒܬ ܐܢܘܢ܂ ܐܝܟܕܠܡܕܡ ܕܠܝܬ ܒܗ ܚܫܚܘ ܨܥܪܬ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܐ ܕܡܘܬܒܐܠܟܦܣܢܝܬܐ ܒܝܘܡܐ ܕܡܬܦܩܕܝܢ ܥܒܕܬ ܗܘܬ ܐܢܘܢ܀ ܠܒܢ ܕܝܢܠܐ ܣܦܩܬ ܠܗ ܗܕܐ܂ ܕܩܕܡ ܘܒܥܼܐ ܠܐ̈ܠܗܘܗܝ ܒܨܦܪܐ܂ ܡܼܢܒܬܪ ܕܐܬܓܠܝ ܠܗ ܐܠܗܐ ܕܩܘܫܬܐ ܒܪܡܫܐ܂ ܐܠܐ ܐܦܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܗܘܐ ܕܐܥܬܪܬܢܝ ܡܛܠ ܕܒܪܟܢܝ ܡܪܝܐ ܒܪܓܠܟܗܦܟܗܿ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܥܢܐ ܥܢܝ܂ ܘܟܘܠ ܕܚܙܝܬ ܗܪܟܐ ܕܝܠܝ ܗܘ܂ܬܐ ܕܝܢ ܢܩܝܡ ܩܝܡܐ ܘܢܗܘܐ ܣܗܕܐ ܒܝܢܬܢ܀ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܡܬܥܕܠܝܢ ܗܘܘ ܒܚ̈ܕܕܐ܂ ܕܝܥܩܘܒ ܐܡܼܪܕܥܡܠܝ ܘܠܐܘܬܐ ܕܐܝ̈ܕܝ ܕܐܬܛܠܡܬ ܡܢܟ ܚܼܙܐ ܐܠܗܐܘܐܬܓܠܝ ܥܠܝܟ ܒܪܡܫܐ܂ ܠܒܢ ܕܝܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܥܢܐ ܥܢܝ܂ ܘܟܠܕܚܙܝܬ ܕܝܠܝ ܗܼܘ܀ ܘܐܡܪܝܢ ܕܫ̈ܒܝܩܢ ܟܠܗܝܢ ܕܥܕܡܐ ܠܗܢܐܩܝܡܐ܀ܘܫܩܼܠ ܝܥܩܘܒ ܟܐܦܐ܂ ܘܐܩܝܡܗܿ ܩܝܡܬܐ܂ ܘܐܝܬܝܘ ܟܘܠܐܢܫ ܟܐܦܗ܂ ܘܥܒܕܘܗܝ ܝܓܪܐ ܪܒܐ܂ ܕܝܓܪܐ ܕܗܘܐ ܡܼܢܣ̈ܓܝܐܐܼ܂ ܢܣܗܕ ܐܝܟ ܕܡܼܢ ܦܘܡ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܥܠ ܡܿܢ ܕܢܫܚܠܦܡܕܡ ܒܩܝܡܐ ܕܡܩܝܡܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܕܗܐ ܕܝܢ ܣܿܗܕܝܓܪܐ ܗܢܐܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܗܐ ܣ̈ܗܕܝܢ ܥܒ̈ܘܕܝ ܝܓܪܐ ܗܢܐ܂ܕܠܐ ܐܢܬ ܘܠܐ ܐܢܐ ܢܫܚܠܦ ܡܕܡ ܒܩܝܡܐ ܕܐܩܝ̈ܡܢ ܒܟܘܢܫܗܕܝܓܪܐ ܗܢܐ܀ܕܢܬܝܕܥ ܕܝܢ ܕܝܓܪܐ ܠܣܗܕܘܬܐ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܐܬܒܢܝܗܘܼܐ܂ ܕܡܼܢ ܗܢܐ ܥܕܢܐ ܘܠܗܠ܂ ܐܢܫ ܥܠ ܚܒܪܗ ܠܐ ܢܫܬܚܠܦܗܘܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܡܼܐ ܝܥܩܘܒ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܐܝܣܚܩ܂ܐܦ ܠܒܢ ܐܡܼܪ܂ ܕܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܕܢܚܘܪ ܢܕܘܢܘܢ ܒܝܢܬܢ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܦܪܫܘ ܚܕ ܡܼܢ ܚܕ܂ ܦܓܥܘ ܒܗ ܒܝܥܩܘܒܡ̈ܠܐܟܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܕܢܘܕܥܗ ܕܐܦ ܐܠܘ ܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܠܒܢ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܒܪܡܫܐܼ܂ ܡܼܢ ܐܝ̈ܕܝ ܡ̈ܠܐܟܐܡܢܛܪ̈ܢܝܟ ܡܬܚܪܒ ܗܘܼܐ ܗܼܘ ܘܕܥܡܗ ܒܨܦܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܚܘܝܗܓܝܪ ܒܡܚܬܗ ܡ̈ܠܐܟܐ ܕܠܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܂ ܚܘܝܗ ܡ̈ܠܐܟܐܐܦ ܒܡܣܩܗ܂ ܕܢܘܕܥܗ ܕܫܪܝܪܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܐܡܼܪܠܗ܂ ܕܐܢܐ ܐܚܘܬ ܥܡܟܼ܂ ܘܐܢܐ ܐܣܩܟ ܡܼܢ ܬܡܢ܂ܡܫܪܝܬܐ ܕܝܢ ܕܡ̈ܠܐܟܐ ܕܚܘܝܗܼ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܕܚܠ ܗܘܼܐ ܡܼܢܥܣܘ܂ ܥܠ ܕܣ̈ܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܕܥܡܗ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܝܬ ܥܡܥܣܘ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܫܕܪ ܐܝ̈ܙܓܕܐ ܠܘܬ ܥܣܘ ܐܚܘܗܝ܂ ܘܢܦܼܩܠܗ ܪܘܚܐ ܥܠ ܬܘܚܪܬܗ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܫܼܡܥ ܕܒܐܪܒܥܡܐܐܓܒܪ̈ܝܢ ܐܬܼܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܚܼܠ܂ ܘܐܢ ܠܐܠܗܐ ܕܢܬܕܟܪܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡ ܥܡܗ ܟܕ ܢܿܚܬ ܡܨܠܐ ܗܘܐܼ܂ ܐܠܐ ܠܐܚܘܗܝܩܘܪܒܢܐ ܕܬܪܥܘܬܐ ܫܕܪ ܗܘܐܼ܂ ܕܠܐ ܢܬܕܟܪ ܠܗ ܣܟܠܘܬܐܕܒܝܘܡ ܕܓܢܒ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܐܣܟܠ ܒܗ܀ܒܗ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐܼ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܘܐܬܟܬܫ ܥܡܗ܂ܙܟܼܐ ܕܝܢ ܠܡܠܐܟܐ ܘܐܙܕܟܝ ܡܼܢ ܡܠܐܟܐ܂ ܕܢܐܠܦ ܕܟܡܐܡܚܝܠ ܘܟܡܐ ܚܝܠܬܢ܂ ܡܚܝܠ ܕܩܪܒ ܡܠܐܟܐ ܠܚܪܘܬܗܘܫܢܝܬ܂ ܚܝܠܬܢ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ ܫܕܪܝܢܝ܂ ܘܕܢܚܘܐܕܟܡܐ ܛܘܪܐ ܐܚܕܘܼ܂ ܐܡܼܪ܂ ܗܐ ܣܠܼܩ ܠܗ ܫܦܪܐ܀ ܒܥܼܐܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܕܢܬܒܪܟ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܒܚܘܒܐ ܠܚ̈ܕܕܐ ܠܒܝ̈ܟܝܢ ܗܘܘ܂ܒܪܟܗ ܕܝܢ ܘܐܦ ܡܠܐܟܐ܂ ܕܢܚܘܐ ܕܠܐ ܐܬܚܡܬ ܥܠܕܐܫܬܥܠܝ ܥܠܘܗܝ ܥܦܪܢܐ܀ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܟܘܠ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܝܥܩܘܒ ܥܒܼܕ ܠܗ܂ ܐܥܬܪܗܓܝܪ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܘܢܚܼܬ ܥܡܗ ܘܐܣܩܗ ܐܝܟܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ܂ ܫܘܙܒܗ ܘܐܦ ܡܼܢ ܠܒܢ܂ ܘܡܼܢ ܐܚܘܗܝ ܦܨܝܗܗܘܐ܂ ܝܥܩܘܒ ܕܝܢ ܢܕܪܐ ܕܢܕܪ ܠܐܠܗܐ ܒܡܚܬܗ܂ ܚܠܦܕܢܥܣܪ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ܂ ܠܥܣܘ ܡܼܢ ܕܚܠܬܗܓܒܝ ܘܫܕܪ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ`ܗܢܐ ܐܫܬܓܢܝܬ ܚܪܘܬܗܼ܂ ܥܠܕܫܚܠܦ ܡܠܬܗ܂ ܘܗܿܘ ܕܒܗܿ ܒܫܥܐ ܒܚܝܠ ܡܠܐܟܐܕܢܘܪܐ ܐܬܡܨܝ ܗܘܐ܂ ܦܫܝܓܐܝܬ ܕܠܐ ܟܐܒܐ ܩܕܡ ܥܣܘܩܐܿܡ ܗܘܐ܀ܐܬܘ ܕܝܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܘܫܪܘ ܒܫܟܝܡ܂ ܘܚܼܙܐ ܫܟܝܡ ܒܪܚܡܘܪ ܠܕܝܢܼܐ ܒܪܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܚܛܦܗܿ ܘܨܥܪܗܿ܂ ܘܐܦܝܣܘ ܠܒܢ̈ܝܝܥܩܘܒ ܕܢܬܠܘܢܗܿ ܠܗܘܢ ܒܢ̈ܫܐ܂ ܢܟܠܘ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܝܥܩܘܒ܂ܕܢܓܙܪܘܢ ܘܟܢ ܢܬܠܘܢܗܿ ܠܗܘܢ܂ ܥܠܘ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܠܥܕܐܒܘܗܘܢ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܚܣܢܘ ܟܐܒ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܚܪܒܘ ܠܟܠܕܟܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܠܢ̈ܫܝܗܘܢ ܫܒܘ܂ ܘܠܩܢܝܢܗܘܢ ܒܙܘ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܝܥܩܘܒ ܩܘܡ ܣܩ ܠܒܝܬܐܝܠܼ܂ ܘܥܒܕ ܡܕܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܝܟ ܟܕ ܥܪܩܐܢܬ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܚܘܟ܀ ܘܐܡܼܪ ܝܥܩܘܒ ܠܒܢ̈ܘܗܝܼ܂ ܐܥܒܪܘܢܐ̈ܠܗܐ ܢܘܟܪ̈ܝܐ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܢܣܒܬܘܢ ܡܼܢ ܫܟܝܡ܂ ܕܒܙܬܘܢ܂ܘܐܝܬܝܘ ܠܗ ܦܬܟܪ̈ܝ ܢܣܟܬܐ܂ ܘܩ̈ܕܫܝ ܕܗܒܐ ܕܒܐܕܼ̈ܢܐܕܦܬܟܪ̈ܬܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܛܡܪܘ ܐܢܘܢ ܬܚܝܬ ܒܛܡܬܐ܂ܕܕܠܡܐ ܬܘܩܠܬܐ ܠܬܘ̈ܠܕܬܗ ܕܝܥܩܘܒ ܢܗܘܘܢ ܗܘܘ܀ܘܐܬܼܐ ܝܥܩܘܒ ܠܘܬ ܐܝܣܚܩ ܐܒܘܗܝ ܠܚܒܪܘܢ܂ ܘܡܼܢ ܒܬܪܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫ̈ܢܝܢ ܡܝܬ ܐܝܣܚܩ܂ ܒܪ ܡܐܐ ܘܬܡܢܐܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ܘܝܥܩܘܒ ܘܥܣܘ ܒܢ̈ܘܗܝ ܩܒܪܘܗܝ ܗܘܘ܀ܘܝܘܣܦ ܪܥܐ ܗܘܐ ܥܢܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝ ܕܪ̈ܘܟܬܐ܂ ܘܐܝܬܝܛܒܗܘܢ ܒܝܫܐ ܠܐܒܘܗܘܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܦܪܣܝ ܐܢܘܢܒܣܘܥܪܢܗܘܢ ܣܩܪܘܗܝ ܗܘܘ܀ ܘܚܼܠܡ ܚܠܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟ̈ܦܐ܂ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܕܫܡܫܐ ܘܕܣܗܪܐ ܘܕܚܕܥܣܪ ܟܘܟ̈ܒܝܢ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ܂ܘܝܬܝܪ ܘܐܦ ܡܛܠ ܚ̈ܠܡܘܗܝ ܣܩܪܘܗܝ ܗܘܘ܂ ܐܗܠܘ ܕܝܢܒܚ̈ܠܡܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܪܚܝܠ ܕܡܝܬܬ ܐܬܝܐ ܘܣܓܕܐܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܡܝܪܐ ܗܼܝ ܕܓܒܪܐ ܘܐܢܬܬܗ ܚܕ ܐܢܘܢܦܓܪ܂ ܝܥܩܘܒ ܡܬܝܠ ܒܫܡܫܐ܂ ܕܣܼܓܕ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ܂ ܒܗܣܓܕܬ ܪܚܝܠ ܡܬܝܠܬ ܒܣܗܪܐ܂ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܣܓܕܬ܀ ܫܕܪܗ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܠܥܢܐܼ܂ ܕܢܝܬܐ ܠܗ ܫܠܡܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ܂ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܟܘܬܝܢܐ ܕܡܦܠܦܠܐ ܒܕܡܐܼ܂ ܫܕܪܘ ܗܘܘ ܠܗܫܡܘܥܬܗ ܕܝܘܣܦ܂ ܫܕܐܘܗܝ ܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܒܓܘܒܐ ܕܒܡܕܒܪܐܼ܂ܘܡܒܟܝܢ ܠܗ ܒܕܡ̈ܥܐ ܒܓܘ ܒܝܬܐ܂ ܙܒܢܘܗܝ ܥܪܛܠ ܠܥܪ̈ܒܝܐܼ܂ܘܡܒ̈ܟܝܢ ܠܗ ܒܩ̈ܠܐ ܠܥܝܢ ܟܢ̈ܥܢܝܐ܂ ܐܪܡܝܘ ܦܪ̈ܙܠܐ܂ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝܘܒܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܫܕܪܘܗܝ ܒܐܘܪܚܐܼ܂ ܘܡܪܟܒܝܢ ܗܘܘ ܥܠܘܗܝܐܘ̈ܠܝܬܐ ܒܓܘ ܫܝܢܐ܀ ܢܚܬ ܕܝܢ ܠܡܨܪܝܢ ܘܐܙܕܒܢ܂ ܘܒܝ̈ܘܡܬܐܙܥܘܪ̈ܐܼ܂ ܬܪ̈ܬܝܢ ܡܪ̈ܘܢ ܚܠܦ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܢܣܼܒ ܝܗܘܕܐ ܐܢܬܬܐܼ܂ ܘܐܘܠܕ ܡܢܗܿܠܥܝܪ ܘܠܐܘܢܢ ܘܠܫܠܐ܂ ܘܢܣܼܒ ܥܝܪ ܒܘܟܪܗ ܐܢܬܬܐ ܠܬܡܪ܂ܘܡܛܠ ܕܒܝܫ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܪܫܝܥ ܗܘܐܩܕܡ ܡܪܝܐ ܐܡܝܬܗ܀ ܐܚܘܗܝ ܬܘܒ ܕܗܢܐܼ܂ ܐܦܢ ܡܛܠܪܚܡܬܗܿ ܕܬܡܪ ܢܣܒܗܿ ܗܘܐܼ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܣܢܐܬܗ ܕܠܘܬܗܕܐܚܘܗܝ܂ ܙܪܥܐ ܕܢܩܝܡ ܠܐܚܘܗܝ ܠܐ ܨܿܒܐ ܗܘܐ܀ ܟܕ ܬܘܒܠܬܪܝܢܐ ܡܛܠ ܨܢܥܬܐ ܡܪܝܪܬܐ ܕܐܫܟܚ ܐܡܝܬܗ ܗܘܼܐ܂ܐܣܬܒܪܬ ܠܗܿ ܬܡܪܼ܂ ܕܒܚ̈ܛܗܝܗܿ ܗܼܘ ܡ̈ܝܬܘ ܙܘܓܐ ܕܓܒܪ̈ܝܗܿ܂ܘܫܕܪܗܿ ܠܒܝܬ ܐܒܘܗܿ܃ ܥܠ ܬܘܟܠܢܐ ܕܪܒܐ ܫܠܐ ܘܡܬܝܗܒܐܠܗ܀ܡܼܢ ܕܗܘܐܼ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܝܗܘܕܐ ܕܢܗܦܘܟܘܢܝܬܝܗܿ ܠܒܝܬܗܼ܂ ܡܬܚܫܒܐ ܕܒܡܢܐ ܐܬܝܕܥ ܠܗܘܢ ܠܥܒܪ̈ܝܐ܂ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܙܘܘܓܐ ܟܦܢܐ ܐܢܐ܂ ܕܠܒܘܪܟܬܐ ܗܼܘ ܕܟܣܝܐܒܗܘܢ ܡܬܝܐܒܐ ܐܢܐ܂ ܕܐܠܦ ܕܝܢ ܥܠ ܫܠܐ ܡܨܝܐ ܐܢܐ܂ܒܪܡ ܠܗܝܡܢܘܬܝ ܒܝܕ ܫܠܐ ܠܡܢܨܚܘ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ܂ܘܿܠܐ ܗܼܘ ܠܝ ܗܟܝܠ ܕܐܠܦ ܥܠ ܝܗܘܕܐ܂ ܕܒܣܝܡܬܐ ܕܢܣܒܐܐܢܐܼ܂ ܠܡܣܟܢܘܬܝ ܡܥܬܪܐ ܐܢܐ܂ ܘܒܐܪܡܠܘܬܐ ܕܢܿܛܪܐܐܢܐܼ܂ ܡܬܝܕܥܐ ܐܢܐ ܕܠܘ ܠܙܘܘܓܐ ܡܬܪܓܪܓܐ ܗܘܝܬ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܕܚܠܐ ܗܘܬ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܕܥ ܘܢܩܛܠܗܿ ܒܥܝܪܬܐܕܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ܂ ܕܒܡܘܬܗܘܢ ܥܫܝܩܐ ܗܘܬܼ܂ ܫܐܠܬ ܐܝܟܐܠܝܥܙܪ ܐܿܬܐ ܘܐܡܪܬ܂ ܕܡܛܘܠ ܕܐܝܕܥܬܟ ܒܣܘܥܪܢܪܓܬܐ ܠܐ ܒܣܪܐ ܠܝ܂ ܡܦܣܐ ܗܼܝ ܓܝܪ ܕܠܗܿܘ ܡܕܡ ܕܟܣܐܒܗܘܢ ܒܥܒܪ̈ܝܐ ܨܗܝܐ ܐܢܐ܂ ܗܼܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܐܢ ܓܒܝܐ ܠܟܘܐܢ ܠܐ ܓܒܝܐ ܠܟ ܠܐ ܝܕܥܐ ܐܢܐ܂ ܗܒ ܠܝ ܕܐܬܚܙܐܠܗ ܒܐܚܪܝܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܩܛܠܢܝ܂ ܘܕܬܫܬܟܚ ‍{‍ܦܘܡܗ‍}‍‍<‍ܒܦܘܡܗ‍>‍ܡܠܬ ܙܢܝܘܬܐ܂ ܡܣܬ ܕܐܕܥ ܕܓܒܝܐ ܗܼܝ ܠܟ ܕܬܪܕܐ ܐܦ ܒܝܕܒܪܬ ܥܘܪ̈ܠܐܼ܂ ܣܝܡܬܐ ܕܟܣܝܐ ܒܗܘܢ ܒܓܙܝܪ̈ܐ܂ ܢܗܘܐܗܟܝܠ ܕܒܥܕܢܐ ܕܚܿܙܐ ܠܝܼ܂ ܢܐܡܪ ܠܝ ܕܬܝ ܐܥܘܠ ܠܘܬܟܝ܀ܟܕ ܗܼܝ ܕܝܢ ܒܗܠܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܬܟܫܦܐ ܗܘܬ܂ ܘܗܐܝܗܘܕܐ ܢܦܼܩ ܘܚܼܙܗܿ܂ ܘܕܠܐ ܒܥܝܕܗ ܨܝܕ ܙܢܝܬܐ ܨܠܘܬ ܬܡܪܐܪܟܢܬܗ ܗܘܬ܂ ܐܦܢ ܒܥܕܢ ܕܚܙܬܗ ܐܬܚܦܝܬ ܗܘܬ ܡܛܠܕܕܚܠܬ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܐܬܡܠܠܬ ܒܦܘܡܗ ܡܠܬ ܐܿܬܐܕܫܐܠܬ ܗܘܬܼ܂ ܝܕܥܬ ܕܨܿܒܐ ܗܼܘ ܐܠܗܐ ܒܡܕܡ ܕܣܥܪܐܗܘܬ܂ ܘܐ̈ܦܝܗܿ ܡܟܝܠ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܓܠܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܐܓܪܐܠܡܪܗܿ ܕܣܝܡܬܐ ܬܒܥܐ ܗܘܬ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܠܚܬܗ ܠܓܒܪܐ ܡܼܢ ܚܘܛܪܗ ܘܥܙܩܬܗܘܫܘܫܦܗ܂ ܘܢܣܒܬ ܠܗܿ܂ ܣܗ̈ܕܐ ܬܠܬܐ܂ ܕܢܣܗܕܘܢ ܠܬܠܝܬܝܐܕܡܬܝܒܠ ܗܘܐ ܡܢܗܿ܂ ܐܫܬܘܬܦܬ ܠܗܼ܂ ܘܦܼܢܬ ܠܒܝܬ ܐܒܘܗܿ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢܼ܂ ܐܫܬܡܥܬ ܠܝܗܘܕܐ ܕܙܢܝܬ ܬܡܪ܂ܘܕܡܼܢ ܙܢܝܘܬܐ ܗܐ ܒܛܢܐ܀ ܘܟܕ ܫܕܪ ܘܝܠܼܦ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐܠܝܬ ܠܗܼܿ܂ ܦܩܼܕ ܗܘܐ ܥܠܝܗܿ ܕܬܐܩܕ܀ ܡܢ ܕܟܢܫܘ ܕܝܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿܕܚܒܪܘܢ ܡܕܝܢܬܐ ܠܪܓܠܗܿ ܕܗܿܝ ܕܠܡܐܩܕ ܢܦܩܐ ܗܘܬ܂ ܐܦܩܬܣܗ̈ܕܝܗܿ ܘܒܝܕ ܐܚܝ̈ܢܝܗܿ ܠܚܡܘܗܿ ܡܫܕܪܐ ܟܕ ܫܠܚܐ ܠܗ܂ܕܓܒܪܐ ܕܗܠܝܢ ܕܝܠܗܼ܂ ܡܢܗ ܒܛܢܐ ܐܢܐ܀ ܘܡܼܢ ܕܚܼܙܐ ܝܗܘܕܐܡܫ̈ܟܢܘܗܝܼ܂ ܒܗܝܡܢܘܬܗܿ ܕܐܢܬܬܐ ܡܬܕܡܪ ܗܘܼܐ܂ ܟܕ ܕܝܢܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܕܢܣܒ ܐܢܘܢܼ܂ ܒܥܕܢ ܕܝܗܼܒ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܠܗܿ ܚܿܐܪ ܗܘܐ܀ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܕܙܟܝܐ ܗܝ ܡܢܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܙܕܝܩܐ ܗܼܝ ܡܢܝ܂ܟܡܐ ܕܚܛܝ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܗܒܬܗܿ ܠܫܠܐ ܒܪܝ܂ܠܦܘܬ ܕܙܟܝܐ ܗܝ ܠܡ ܡܼܢ ܗܿܘ ܡܣܡ ܒܪܥܝܢܐ ܒܝܫܼܐ ܕܗܘܐ ܠܝ ܥܠܝܗܿ܂ ܘܟܠܝܬܗܿ ܡܼܢ ܫܠܐ ܒܪܝ ܕܐܬܛܠܡܬ ܒܫܘܬܦܘܬܐܼ܂ܐܙܕܟܝܬ ܒܙܢܝܘܬܗܿ܂ ܘܕܐܦܩܼܗܿ ܡܛܠ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܩܕܼ̈ܡܝܐܼ܂ ܦܢܼܐܘܐܥܠܗܿ ܡܛܠ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܥܡܗܿ ܗܘܼܐܡܛܠ ܕܐܢܬܬܐ ܗܘܬ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܩܕܼ̈ܡܝܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܐܚܪܬܐܢܣܼܒ ܥܡܗܿ܂ ܕܐܡܐ ܗܘܬ ܕܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ ܐܚܪ̈ܝܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܙܕܒܢ ܝܘܣܦ ܠܦܘܛܝܦܪ܃ ܘܥܬܪ ܘܐܦ ܗܢܐܒܥܠܬ ܝܘܣܦ܂ ܐܝܟ ܠܒܢ ܒܥܠܬܗ ܕܐܒܘܗܝ ܕܝܘܣܦ܂ ܐܚܒܬܗܡܪܬܗ ܘܐܡܪܐ ܠܗ ܕܡܟ ܥܡܝ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܠܐܝܬ ܡܼܢܕܡܨܛܢܥܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܬܛܦܝܣ ܠܗܿ܂ ܐܥܠܬܗ ܒܚܟܡܐܠܩܝܛܘܢܐ ܕܬܚܣܢܝܘܗܝ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܚܕܬܗ ܒܠܒܘܫܗ܃ ܘܐܪܦܝܗܒܐܝܕܗܿ ܘܥܪܩ ܠܫܘܩܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܒܪܬ ܕܗܘܬ ܠܗܿ ܓܘܚܟܐܒܥܝ̈ܢܝ ܥܒ̈ܕܝܗܿ܂ ܩܪܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿܠܡܗܘܐ ܠܗܿ ܣܗ̈ܕܐ܂ ܠܐ ܠܗܿܝ ܕܠܡܥܒܕ ܒܥܝܐ ܗܘܬ܂ ܐܠܐܠܗܿܝ ܕܠܡܐܡܪ ܡܛܝܒܐ ܗܘܬ܀ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܠܡܥܪܩ܂ ܘܒܗܕܐ ܥܠܬܐ ܠܡܐܬܐ ܠܒܝܬܐܒܘܗܝ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܂ ܣܢܼܐ ܥܪܘܩܝܐ ܕܚܣܿܟ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܼܢܨܥܪܐܼ܂ ܘܚܡܣܢ ܥܕ ܚܿܙܐ ܕܠܐܝܟܐ ܦܠܫܝܢ ܚ̈ܠܡܐ ܕܚܙܼܐ ܗܘܐ܂ܐܬܼܐ ܕܝܢ ܡܪܗ ܘܫܡܼܥ ܡ̈ܠܝ ܡܪܬܗ܂ ܘܕܣ̈ܗܕܐ ܥܠܦܬܓܡ̈ܝܗܿ ܡܚܬܡܝܢ ܗܘܘ܂ ܚܙܼܐ ܬܘܒ ܠܠܒܘܫ ܝܘܣܦ ܕܠܘܩܒܠܝܘܣܦ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܪܡܝܗ ܕܠܐ ܠܒܘܫܗ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ܐܝܟ ܕܫܕܐܘܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܠܐ ܟܘܬܝܢܗ܀ܢܝܚܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܥܒ̈ܕܝ ܡܪܗ ܟܕ ܒܝܬ ܡܪܗܗܘܐ܂ ܐܬܼܐ ܠܗ ܨܝܕ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܟܕ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܐܬܚܒܫܗܘܐ܂ ܦܫܪ ܬܘܒ ܬܡܢ ܠܬܪ̈ܝܢ ܥܒܼ̈ܕܝ ܦܪܥܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܚܠܡܝ̈ܗܘܢ܂ܘܚܕ ܐܙܕܩܦ ܒܝܘܡܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܝܗܼܒ ܟܣܐ ܒܐܝ̈ܕܝܦܪܥܘܢ ܐܝܟ ܕܦܫܪ ܠܗ܂ ܒܥܼܐ ܕܝܢ ܝܘܣܦ ܡܼܢ ܪܒ ܫܩܘ̈ܬܐܕܢܬܕܟܪܗ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܬܕܟܪܝܢܝ܃ܥܒܕܬܗ ܕܢܛܥܝܘܗܝ ܬܪ̈ܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܀ܚܼܙܐ ܬܘܒ ܦܪܥܘܢ ܚ̈ܠܡܐ ܥܦܝ̈ܦܐ܂ ܕܫܒ̈ܠܐ ܘܕܬܘܪ̈ܬܐ܂ ܘܟܕ ܠܟܠ ܐܢܫ ܕܠܝܠ ܗܘܼܐ ܦܫܪܗܘܢܼ܂ ܐܦ ܡܼܢ ܚܟܝ̈ܡܝ ܦܪܥܘܢܼ܂ܐܬܚܦܝ ܡܛܠ ܝܘܣܦ ܦܘܫܩܗܘܢ܀ ܡܼܢ ܕܥܗܕܗ ܕܝܢ ܩܕܡܦܪܥܘܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ̈ܢ܂ ܘܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܠܡܝܬܝܘܬܗ܂ܣܥܪܐ ܕܐܬܪܒܝ ܒܥܩܬܐ ܣܦܪܬܗ ܚܕܘܬܐ܂ ܘܡ̈ܐܢܐ ܨ̈ܐܐܕܐܠܒܫܬܗ ܗܘܬ ܟܡܝܪܘܬܐܼ܂ ܐܫܠܚܬ ܗܘܬ ܐܢܘܢ ܡܢܗܚܘܝܚܘܬܐ܀ܘܡܼܢ ܕܐܬܼܐ ܝܘܣܦ ܘܫܡܼܥ ܚ̈ܠܡܝ ܦܪܥܘܢ܃ ܘܚܼܙܐܕܐܝܢܐ ܐܘܠܨܢܐ ܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐܼ܂ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢܦܫܪܐ ܫܪܝܪܐ܂ ܘܡܘܣܦ ܝܗܿܒ ܠܗܘܢ ܡܼܠܟܐ ܡܥܕܪܢܐ܀ ܢܚܙܐܠܡ ܦܪܥܘܢ ܓܒܪܐ ܚܟܝܡܐܼ܂ ܕܢܫܠܛܗ ܥܠ ܟܘܠܗܿ ܡܨܪܝܢ܂ܠܡܚܡܠ ܥܒܘܪܐ ܕܫ̈ܢܝܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܕܢܗܘܝܢ ܠܢܦܩܬܐ ܕܫܒܥܫ̈ܢܝܐ ܒܝܫ̈ܬܐܼ܂ ܕܠܐ ܬܣܘܦ ܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ ܠܟܦܢܐ܀ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܢܚܙܐ ܦܪܥܘܢ ܓܒܪܐܼ܂ ܥܠ ܢܦܫܗ ܗܼܘܐܡܼܪ ܒܫܡ ܢܦܫܗ ܓܠܝܐܝܬ ܠܐ ܐܡܪܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܢܟܦ ܗܘܐ܂ܘܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܗܒܗܿ܂ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܕܐܟܘܬܗ ܠܡܐܨܦܕܡܚܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܐܬܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܠܐ ܡܨܐ ܗܘܐ܀ ܐܝܪܒܕܝܢ ܒܥܝ̈ܢܝ ܦܪܥܘܢ ܒܦܫܪ ܚܠܡ̈ܘܗܝ܂ ܘܝܬܝܪ ܒܡܼܠܟܐ ܡܥܕܪܢܐܕܐܫܟܚܬ ܗܘܬ ܡܚܫܒܬܗ܀ܝܗܼܒ ܠܗ ܕܝܢ ܦܪܥܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠ ܟܘܠܗ ܐܘܚܕܢܗ܂ܘܐܘܣܦ ܠܗ ܥܙܩܬܐ ܕܚܬܝܡܝܢ ܒܗܿ ܓܙ̈ܐ ܕܡܠܟܘܬܗ܂ ܗܿܝܓܝܪ ܕܡܡܬܘܡ ܒܐܝ̈ܕܝ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܬܬܣܝܡܬܼ܂ ܚܕܝܐܝܬ ܡܼܢܝܕ ܦܪܥܘܢ ܐܫܬܩܠܬ܂ ܘܒܨܒܥܗ ܕܝܘܣܦ ܐܬܬܣܝܡܬܼ܂ܒܥܙܩܬܐ ܓܝܪ ܕܐܬܝܗܼܒܬ ܠܗܼ܂ ܫܘܠܛܢ ܟܘܠ ܡܕܡ ܐܬܝܗܒܠܗ܀ܐܢܐ ܠܡ ܦܪܥܘܢ ܦܩܕܬ܂ ܕܒܠܥܕܝܟ ܠܐ ܐܢܫ ܢܪܝܡ ܐܝܕܗܘܪܓܿܠܗ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܥܡ ܟܘܠ ܗܟܝܠ ܕܐܫܬܥܒܕܘܠܗܼ܂ ܐܦ ܪ̈ܒܝ ܚ̈ܝܠܐ ܘܪ̈ܘܪܒܢܐ ܕܡܿܠܟܐ ‍[‍ܐ‍]‍ܫܬܥܒܕܘ ܠܗ܀ܡܪܗ ܕܝܢ ܕܝܘܣܦ ܬܡܢ ܗܘܐ ܒܫܥܬܐ ܕܚ̈ܠܡܝ ܦܪܥܘܢܡܬܦܫܪܝܢ ܗܘܘ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܚܼܙܐ ܕܒܟܘܪܣܝܐ ܗܼܘ ܒܠܚܘܕ ܙܥܘܪܡܼܢ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܐܙܠ ܠܗ ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܠܒܝܬܗ܂ ܘܣܓܝ ܕܡܿܐܗܘܼܐ ܒܪܗܒܬܗ ܟܕ ܥܿܐܠ ܠܡܣܒܪܘ ܠܐܢܬܬܗ ܥܠ ܪܒܘܬܗܕܝܘܣܦܼ܂ ܠܗܿ ܠܐܢܬܬܗ ܟܕ ܢܦܩܐ ܠܐܘܪܥܗ ܕܥܠ ܝܘܣܦܬܩܒܘܠ ܠܗ܀ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܕܝܢ ܕܝܘܣܦ ܥܒܕܢܼ܂ ܗܘܼܐ ܠܗ ܡܪܢ܂ܘܗܘ ܕܫܕܪܢ ܘܚܒܫܢܝܗܝ ܕܠܐ ܠܒܘܫܐܼ܂ ܗܐ ܐܠܒܫܗ ܦܪܥܘܢܠܒܘܫܐ ܕܒܘܨܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܥܓܢܝܗܝ ܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐܼ܂ ܗܐ ܝܬܿܒ ܥܠܡܪܟܒܬܗ ܕܦܪܥܘܢ܂ ܘܗܿܘ ܕܐܣܪܢܝܗܝ ܒܦܪ̈ܙܠܐܼ܂ ܗܡܢܝܟܐܕܕܗܒܐ ܣܝܡ ܒܨܘܪܗ܂܂ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܦܢܐ ܘܐܚܘܪ ܒܗ܂ܒܡܿܢ ܕܥ̈ܝܢܝ ܕܢܚܘܪܢ ܒܗ ܠܐ ܡܫܟܚܢ܀ܐܡܪܬ ܠܗ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܠܐ ܐܒܐܫܬ ܠܗ܂ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܨܥܪܐ ܕܡܛܝܗܝ ܡܼܢ ܥܘܡܪܢ܂ ܐܢ ܒܩܘܫܬܐܘܐܢ ܒܕܓܠܘܬܐܼ܂ ܝܕܥ ܗܼܘ ܕܡܼܢ ܐܝ̈ܕܝ ܗܼܘ ܕܝܠܝ ܡܛܝܗܝ ܗܘܐ܂ܙܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܕܚܠܐ܂ ܥܡ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܘܪ̈ܒܝ ܚܝ̈ܠܐ ܕܐܿܙܠܢܠܪܓܠ ܡܪܟܒܬܗ܂ ܕܠܐ ܢܣܒܪ ܠܗ ܕܥܩܬܐ ܗܘܬ ܠܢ ܒܪܒܘܬܐܕܩܒܠ܀ ܘܕܐܚܘܝܟ ܕܠܘ ܒܝܼܫܐ ܗܼܘ܂ ܗܐ ܝܘܡܢܐ ܐܡܪܐ ܐܢܐܩܘܫܬܐܼ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܣܩܘܒܠܐ ܕܕܓܠܘܬܝ ܩܕܡܝܬܐ܀ ܐܢܐܪܚܡܬܗ ܗܘܝܬ ܠܝܘܣܦ ܒܙܒܢ ܕܛܠܡܬܗ܂ ܘܐܢܐ ܣܥܝܬ ܥܠܠܒܘܫܗܼ܂ ܡܛܠ ܕܐܙܕܟܝܬ ܗܘܝܬ ܡܼܢ ܙܝܘܗ܂ ܐܢ ܟܐܢܐ ܗܼܘܠܝ ܗܼܘ ܡܥܝܩ ܘܠܐ ܠܟ܂ ܒܪܡ ܐܢ ܟܐܢܐ ܗܼܘ ܐܦܠܐ ܠܝܡܥܝܩ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܐܬܛܠܡ ܠܐ ܐܬܚܒܫ܂ ܘܐܠܘ ܠܐܐܬܚܒܫܼ܂ ܚ̈ܠܡܝ ܦܪܥܘܢ ܠܐ ܦܫܪ ܗܘܼܐ܂ ܘܠܗܕܐ ܪܒܘܬܐܕܐܫܬܥܝܬ ܠܝ ܠܐ ܐܿܬܐ ܗܘܼܐ܂ ܟܕ ܠܘ ܚܢܢ ܟܝܬ ܐܘܪܒܢܝܗܝܼ܂ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܚܢܢ ܗܼܘ ܐܘܪܒܢܝܗܝ܂ ܕܒܥܠܬ ܡܘܟܟܢ ܐܫܬܒܚܘܗܘܼܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܿܠܟܐ܀ܐܼܙܠ ܕܝܢ ܡܪܗ ܘܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܪ̈ܘܪܒܝܢ ܡܢܗܼ܂ܠܪܓܠ ܡܪܟܒܬܗ ܕܝܘܣܦ ܒܫܘ̈ܩܝ ܡܨܪܝܢ ܡܗܠܟܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܒܐܫ ܠܗ ܝܘܣܦ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܐ ܕܗܿܘܕܐܪܫܠ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܕܢܪܡܘܢܝܗܝ ܒܓܘܒܐ ܕܒܡܕܒܪܐ܂ܘܡܼܢ ܓܘܒܐ ܠܡܨܪܝܢ ܒܦܪ̈ܙܠܐ ܢܫܕܪܘܢܝܗܝܼ܂ ܗܼܘܐܪܫܠ ܠܡܪܗ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ܂ ܕܡܼܢ ܗܿܘܡܘܬܒܐ ܡܡܟܟܐܼ܂ ܥܠ ܡܪܟܒܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܢܘܬܒܗܗܘܐ܀ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܝܘܣܦ ܠܡܟܢܫܘ ܥܒܘܪܐ܂ ܘܒܟܘܠ ܩܪܝܬܐܕܐܝܬ ܡܣܬ ܕܢܦܿܩ ܗܼܘܐ ܒܗܿ ܕܫܢܬܐ ܒܫܢܬܗ ܚܿܡܠ ܗܘܐ܀ܡܼܢ ܕܫܠܡ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܛܒ̈ܬܐ܂ ܘܐܬܝ ܗܠܝܢ ܕܟܦܢܐ܂ ܝܨܼܦ ܠܗܝܘܣܦ ܕܝ̈ܬܡܐ ܘܕܐܪ̈ܡܠܬܐ܂ ܘܟܠ ܨܪܝܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐܒܡܨܪܝܢ܂ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܨܪܝܢ܀ܗܢܐ ܕܝܢ ܟܦܢܐܼ܂ ܐܠܘ ܒܡܨܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܗܘܼܐ ܗܘܼܐ܂ܡܨܪܝܢ ܡܛܠ ܥܒܘܪܗ ܕܝܘܣܦ ܠܐ ܙܝܥܐ ܗܘܬ ܒܗ܂ ܒܟܘܠܗܿܗܘܼ ܐܪܥܐ ܗܘܼܐ ܟܦܢܐܿ܂ ܘܕܐܣܬܢܩܬ ܠܗܿ ܐܪܥܐ ܟܘܠܗܿܥܠ ܡܨܪܝܼܢ܂ ܐܙܕܠܗܙ ܘܝܩܪ ܠܗ ܥܒܘܪܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܒܫܘܝܬܐܓܝܪ ܐܟܿܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗ܂ ܐܠܘ ܐܪܥܐܟܘܠܗܿ ܠܡܡܪ ܡܼܢ ܬܡܢ ܠܐ ܢܚܬܐ ܗܘܬ܂ ܘܕܢܘܕܥ ܕܐܪܥܐܟܠܗܿ ܟܦܢܬܼ܂ ܐܡܼܪ܂ ܕܟܠܗܿ ܠܡ ܐܪܥܐ ܐܬܘ ܠܡܨܪܝܢ ܠܡܡܪܡܼܢ ܝܘܣܦ ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܟܦܢܐ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܫܠܼܛ ܠܗ ܟܦܢܐ ܘܐܦ ܒܒܝܬ ܝܥܩܘܒ܂ ܐܡܼܪܝܥܩܘܒ ܠܒܢ̈ܘܗܝ܃ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ܂ ܗܐ ܫܡܥܬ ܕܐܝܬ ܥܒܘܪܐܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܚܘܬܘ ܡܘܪܘ ܠܢ܂ ܕܢܚܐ ܘܠܐ ܢܡܘܬ܀ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܠܐ ܬܕܚܠܘܢ܂ ܗܼܝ ܡܘܕܥܐ ܕܟܡܐ ܕܚܝܠܝܢܗܘܘ܂ ܘܕܫܡܥܼܬ ܕܐܝܬ ܥܒܘܪܐ܂ ܠܦܘܬ ܕܡܼܢ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐܛܠܼܩ ܗܘܼܐ ܠܗ ܥܒܘܪܐ܂ ܘܕܡܘܪܘ ܠܢ ܕܢܚܐ ܘܠܐ ܢܡܘܬ܂ܥܠ ܕܦܣܝܩܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ ܕܥܡ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܠܟܦܢܐܣܝܦܝܢ ܗܘܘ܀ܐܬܘ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܝܘܣܦ ܘܣܓܕܘ ܠܗ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ ܥܠܐܪܥܐ ܘܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܿܘ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܐܠܨ ܗܘܐܕܐܡܬܝ ܢܚܬܘܢ ܘܢܣܒܘܢ ܠܗܘܢ ܥܒܘܪܐ܂ ܝܕܥ ܗܘܼܐ ܓܝܪܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܥܡ ܟܘܠܗܿ ܟܢܥܢ ܒܛܓܢܐ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܕܚܼܙܐ ܐܢܘܢ ܐܬܢܟܠ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܘܡܬܛܓܪ ܗܘܐ ܒܗܘܢ܂ܘܐܡܿܪ ܕܓܫܘ̈ܫܐ ܐܢܬܘܢ܀ܦܢܝܘ ܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡܪܝܢ܂ ܕܐܦ ܠܐ ܠܫܢܐ ܡܨܪܝܐܝܕܥܝܢ ܚܢܢ܂ ܕܒܠܫܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܢܣܬܪ ܢܦܫܢ܂ ܘܢܓܢܘܒ ܪܥܝܢܐܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܕܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥܢ ܝܬܒܝܢ ܚܢܢ܂ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܗܼܘ ܕܡܢ ܩܘܪܒܢܐ ܬܐܠܦ܂ ܘܬܪܥܣܪ ܬܘܒ ܗܿܘܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܠܐܡܫܟܚܐ ܕܠܟܠܢ ܚܕ ܨܒܝܢܐ ܒܝܼܫܐ ܕܓܫ̈ܘܫܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ܂ܘܕܡܼܢ ܨܒܝܢܢ ܐܬܼܝܢ ܘܩܡܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܐܦ ܗܕܐ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܢܣܗܕܐ܂ ܕܠܫܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܟܝܬ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܐܣܟܡܐܕܡܨܪ̈ܝܐ ܠܐ ܥܛܝܦܝܢ ܚܢܼܢ܂ ܓܠܝܐ ܗܼܝ ܕܐܦ ܓܫܘ̈ܫܐ ܠܐܐܝܬܝܢ܂ ܬܪܥܣܪ ܓܝܪ ܗܿܘܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܒܟܠ ܕܘܟܐ ܡܛܠ ܛܘܗܡܢܘܣܓܝܐܘܬܢ ܡܫܡܗܝܢ ܚܢܢ܂ ܗܐ ܕܝܢ ܚܕ ܐܚܘܢ ܠܘܬ ܐܒܘܢ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ܐܒܘܢ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܀ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܕܚܼܙܐ ܕܥܕܟܝܠ ܚ̈ܠܡܘܗܝ ܠܐ ܐܬܓܡܪܘܼ܂ܚܕܥܣܪ ܓܝܪ ܟܘܟ̈ܒܝܢ ܚܙܼܐ ܕܣܓܕܝܢ ܠܗ܂ ܘܗܪܟܐ ܥܣܪܐܐܢܘܢ܂ ܡܬܟܣܐ ܠܗ ܡܢܗܘܢ܂ ܕܠܐ ܟܕ ܢܬܓܠܐܼ܂ ܢܗܘܐܠܗ ܗܼܘ ܡܕܓܠܢܐ ܕܚ̈ܠܡܘܗܝ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܕܒܗܕܐܬܬܒܩܘܢ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܚ̈ܐ ܐܢܬܘܢܼ܂ ܐܢ ܠܐܚܘܟܘܢܙܥܘܪܐ ܬܫܕܪܘܢ ܬܝܬܘܢ ܠܝ܂ ܘܐܪܡܝ ܐܢܘܢ ܒܝܬ ܚܒܘܫܝܐܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܕܢܛܥܡܘܢ ܡܼܢ ܚܫܗ ܕܗܿܘ ܕܫ̈ܢܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐܐܬܚܒܫ ܬܡܢ܀ܒܬܪ ܟܝܬ ܕܐܬܒܝܢ ܒܚܠܡ̈ܘܗܝ܂ ܘܚܼܙܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢܣܓܕܘ ܠܗ܂ ܒܟ̈ܦܐ ܘܒܟ̈ܘܟܒܐܼ܂ ܘܝܕܥ ܕܒܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢܘܿܠܐ ܕܢܬܓܠܐ ܠܗܘܢܼ܂ ܐܝܬܝ ܘܐܣܼܪ ܠܫܡܥܘܢ ܠܥܢ̈ܝܗܘܢ܂ܕܢܐܠܦ ܡܢܗ ܕܐܝܟܢܐ ܐܦܝܣܘ ܠܐܒܘܗܘܢ ܥܠ ܝܘܣܦ܂ܘܕܝܕܥ ܕܐܠܨܝܢ ܒ̈ܢܝ ܫܡܥܘܢ ܘܐܢܬܬ ܫܡܥܘܢ ܠܝܥܩܘܒܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܒܥܓܠ ܠܒܢܝܡܝܢ܀ ܟܒܪ ܕܝܢ ܗܘܝܘ ܗܢܐ ܡܪܝܪ ܗܘܼܐܥܠ ܝܘܣܦ ܒܥܕܢ ܕܐܣܪܝܢ ܘܡܙܒܢܝܢ ܠܗ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܥܝܪܬܐܡܬܬܒܥ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܗܿܢܘܢ ܕܟܕ ܐܬܓܠܝ ܠܗܘܢ ܡܢܫܩܘ ܢܫܩܐܢܘܢ܂ ܐܠܐ ܕܟܕ ܡܬܐܣܪ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܗܿܘ ܕܚܦܛ ܕܢܬܐܣܪܝܘܣܦܼ܂ ܢܕܥܘܢ ܕܦܘܪܥܢܐ ܗܼܘ ܕܟܐܢܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܦܐܡܪܘ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܚܝܒܝܢ ܗܘܝܢ ܕܢܣܒܘܠ ܗܠܝܼܢ܂ ܥܠ ܕܚܙܝܢܒܐܘܠܨܢܗ ܕܐܚܘܢ܂ ܕܐܬܟܫܦ ܠܢ ܘܠܐ ܚܢܝܗܝ܀ ܘܡܼܢ ܕܐܡܼܪܪܘܒܝܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܡܫ ܩܕܡܘܗܝ ܕܝܘܣܦ܂ ܘܡܢ ܒܠܥܕܘܗܝܟܕ ܫܕܝܢ ܠܗ ܠܓܘܒܐ܂ ܐܬܕܟܪ ܝܘܣܦ ܘܒܟܼܐ܂ ܠܐ ܕܐܝܠܝܢܥܒܕܘ ܠܗ ܐܚܘ̈ܗܝ܂ ܐܠܐ ܕܡܼܢ ܐܝܟܐ ܠܐܝܟܐ ܐܪܝܡܗ ܐܠܗܐ܀  ܟܕ ܕܝܢ ܐܙܕܘܕܘ ܘܣܠܩܘ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܐܒܘܗܘܢ ܥܠܒܝ̈ܫܬܐ ܕܣܒܠܘ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ܂ ܘܕܗܘܘ ܓܘܚܟܐ ܒܡܨܪܝܢܒܓܫܘܫܘܿܬܐ ܕܐܬܛܠܡܘ ܒܗܿ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܕܐܝܟܢܐ ܐܠܘ ܠܐܥܠܬ ܒܢܝܡܝܢ ܠܐ ܦܠܛܝܢ ܗܘܘ ܡܼܢ ܚܫܗܿ ܕܗܕܐ܂ ܟܕ ܡܢܗܘܢܕܝܢ ܗܠܝܢ ܩܕܡ ܐܒܘܗܘܢ ܐܡܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒܛܥ̈ܢܝܗܘܢ ܡܣܦܩܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܘܗܐ ܟܣܦܗ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢܐܫܬܟܚ ܠܗ ܒܦܘܡ ܛܥܢܗ܀ܐܬܬܥܝܩ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ ܠܗܘܢ܂ ܝܬܝܪܕܝܢ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܕܐܣܝܪ ܗܘܼܐ܂ ܘܟܕ ܟܘܠ ܝܘܡ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘܠܗ ܕܢܫܕܪ ܥܡܗܘܢ ܠܒܢܝܡܝܢ܂ ܘܗܼܘ ܡܛܠ ܩܢܛܗ ܕܝܘܣܦ ܠܐܡܩܒܠ ܗܘܐ܀ܗܝܕܝܢ ܡܼܢ ܕܐܘܦܝ ܥܒܘܪܗܘܢ܂ ܘܟܘܠ ܒܢ̈ܝ ܒܝܬܗ܂ ܠܟܦܢܐܡܬܛܪܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܩܪܒܘ ܒܢܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܚܘܣܥܠ ܫܡܥܘܢ ܡܛܠ ܒܢ̈ܝ ܫܡܥܘܢ܂ ܘܗܘܝ ܕܠܐ ܒܪܟ ܙܥܘܪܐܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܬܬ ܫܡܥܘܢ ܡܼܢ ܫܡܥܘܢ ܠܐܬܪܡܠ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܥܨܝ ܠܗ ܡܼܢ ܟܦܢܐ܂ ܕܟܕ ܨܒܿܐ ܘܟܕ ܠܐܨܒܿܐ ܢܫܕܪܝܘܗܝ ܥܡܗܘܢ ܠܒܢܝܡܝܼܢ܂ ܙܘܕ ܘܫܕܪ ܐܢܘܢܒܒܘܪ̈ܟܬܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܐܝܟ ܕܐܬܓܙܝܬ ܡܼܢ ܪܚܝܠ܂ ܗܐܐܬܓܙܝܬ ܐܦ ܡܼܢ ܒ̈ܢܝܗܿ ܕܪܚܝܠ܀ ܒܝܐܗ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܠܐܒܘܗܝܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܠܐ ܐܝܬܝܘܗܝ ܠܒܢܝܡܝܢ ܘܐܩܝܡܝܘܗܝ ܩܕܡܝܟ܂ܐܚܛܐ ܠܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܀ ܫܩܠܘ ܕܝܢ ܡܼܢ ܛܘܒܗܿ ܕܐܪܥܐܨܪܘܐ ܘܠܛܡ̈ܐ ܕܗܼܢܘܢ ܒܛܡ̈ܐ ܥܡ ܫܪܟܐ܂ ܘܢܚܬܘ ܘܩܡܘܩܕܡ ܝܘܣܦ܂ ܘܦܩܼܕ ܠܪܒ ܒܝܬܗܼ܂ ܕܠܓܘ ܒܒܝܬ ܝܘܣܦ ܢܫܪܐܐܢܘܢ܀ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܕܚܙܘ ܠܥܒ̈ܕܝ ܝܘܣܦ ܕܡܣܪܗܒܝܢ ܠܡܫܪܐܡܼܢ ܒܥܝܪܗܘܢ ܘܠܡܥܠܘ ܡܐܢܝ̈ܗܘܢܼ܂ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܕ ܡܥܩܝܢܐܡܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܠܐܒܘܢ ܡܼܢ ܒܢܝܡܝܢ ܓܙܝܢܢܼ܂ ܘܚܢܢ ܐܦ̈ܝܐܒܘܢ ܬܘܒ ܠܐ ܚܿܙܝܢ ܚܢܢ܂ ܒܢܟܠܐ ܗܘ ܓܝܪ ܐܬܬܣܝܡܟܣܦܢ ܒܦܘܡ ܛܥܢ̈ܝܢ܂ ܕܐܢ ܢܬܦܠܛ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܓܫܘ̈ܫܐܼ܂ܢܐܚܕܘܢ ܢܥܒܕܘܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܓܘܢ̈ܒܐ܂ ܢܘܕܐܕܝܢ ܩܕܡ ܪܒ ܒܝܬܐ ܥܠ ܟܣܦܐܼ܂ ܥܕܠܐ ܡܫܪܐ ܗܼܘ ܠܡܥܬܝܘܥܡܢ܂ ܕܒܢܝܡܝܢ ܐܚܘܢ ܢܚܪܪܢ ܡܼܢ ܓܫܘܫܘܬܐ܂ ܘܬܘܕܝܬܐܕܣ̈ܦܘܬܢ ܡܼܢ ܓܢܒܘܬܐ܀ܩܪܒܘ ܕܝܢ ܨܝܕ ܪܒ ܒܝܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܒܡܐܙܠܢܕܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܦܬܚܢ ܛܥ̈ܢܝܢ܂ ܘܗܐ ܟܣܦܗ ܕܓܒܪܐܒܦܘܡ ܛܥܢܗ܂ ܗܐ ܕܝܢ ܦܢܝܢܝܗܝ ܠܟܼ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܟܐܢܐܕܟܣܦܐ ܕܥܒܘܪܐ ܥܡ ܥܒܘܪܐ ܢܣܒ ܗܘܝܢ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܕܚܼܙܐܕܟܡܐ ܕܚܝܠܝܼܢ܂ ܠܒܒ ܐܢܘܢ ܘܐܡܪ܂ ܫܠܡ ܠܟܘܢ ܠܐ ܬܕܚܠܘܢ܂ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܟܣܦܐ ܕܥܠ ܠܘܬܝ ܡܥܠܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ܂ ܕܡܛܠܫܪܪܐ ܗܼܘ ܕܐܫܬܟܚ ܒܟܘܢ ܣܘܚܝܢ ܚܢܢ ܠܟܘܢ܂ ܘܠܘܠܡܬܬܕܢܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܢܣܒܬܘܢ ܥܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ܕܠܡܓܢܐ ܘܠܡܫܬܪܝܘ ܩܕܡܘܗܝ ܡܙܡܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܂ ܟܐܢܐ ܗܼܘܓܝܪ ܡܪܢ܂ ܘܒܐܝܩܪܐ ܗܢܐ ܕܦܠܼܓ ܠܟܘܢ ܒܙܒܢܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܂ܨܿܒܐ ܕܢܫܐ ܠܟܘܢ ܨܥܪܐ ܕܣܒܠܬܘܢ ܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀ܒܡܥܠܗ ܕܝܢ ܕܝܘܣܦ ܕܠܒܝܬܐܼ܂ ܐܝܬܝܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ܂ܘܣܓܕܘ ܟܕ ܡܙܥܝܢ܂ ܫܐܼܠ ܕܝܢ ܒܫܠܡܗܘܢ ܘܐܬܠܒܒܘ܂ ܘܫܐܼܠܥܠ ܐܒܘܗܘܢ ܕܐܢ ܚܿܝ ܗܼܘ ܘܐܬܬܢܝܚܘ܂ ܘܫܐܼܠ ܐܦ ܥܠܐܚܘܗܘܢ ܕܐܢ ܗܘܼܝܘ܂ ܘܒܪܟܗ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܠܗܐ ܢܪܚܡܥܠܝܟ ܒܪܝ܂ ܘܐܫܬܩܠ ܟܘܠܗ ܩܢܛܐ ܡܼܢ ܪܥܝܢܗܘܢ܂ ܒܠܫܢܐܗܼܘ ܕܝܢ ܡܨܪܝܐ ܒܪܟܗ ܗܘܼܐ܂ ܘܒܝܕ ܬܪܓܡܢܐ ܕܫܡܥܘܩܕܼ̈ܡܝܬܐ܀ܓܠܘ ܕܝܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܘܥܠ ܘܒܟܐ ܕܢܥܒܕܠܗܘܢ ܢܦܐܫܐ ܒܓܘ ܩܝܛܘܢܐ܂ ܓܢܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕܘܗܝܘܐܓܢܝ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܫܪܝ ܕܢܓܢܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܐܣܩܦܐ܂ܠܩܫܝܫܐ ܐܝܟ ܩܫܝܫܘܬܗ܂ ܘܠܙܥܘܪܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪܘܬܗ܂ ܬܗܪܐܗܼܘ ܕܝܢ ܗܢܐ܂ ܕܠܐ ܡܼܢ ܙܘܕܝ̈ܗܘܢ ܕܡܬܦܢܝܢܘܬܗ ܕܟܣܦܗܘܢܕܒܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܐܣܘܪܝܗ ܕܫܡܥܘܢ܂ܘܡܬܦܢܝܢܘܬܗ ܕܒܢܝܡܝܢ܂ ܘܡܫܐܠܢܘܬܗ ܕܥܠ ܐܒܘܗܝ ܣܒܐ܂ܘܠܐ ܡܢܗ ܕܕܝܼܢܐ ܕܛܠܝܡܘܬܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܡܼܢ ܗܕܐ ܕܐܫܪܝܐܢܘܢ ܒܒܝܬܗ ܘܒܪܟܗ ܠܒܢܝܡܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܼܢ ܗܕܐ ܕܐܝܕܥܫܡ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܐܦ ܗܝܚܙܬܗ ܟܡܐ ܕܗܼܘ ܡܣܒܗܐ ܗܘܬ܂ ܘܐܢ ܪܒܘܬܗ ܡܛܥܝܐܗܘܬ ܠܗܘܢܼ܂ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܚܠܡ̈ܘܗܝ ܕܢܥܗܕܘܢ ܐܢܘܢ܂ܐܦܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܪܒܘܬܗ ܘܛܟܣܗ ܘܠܫܢܗ ܙܥܝܦܐ ܠܐܝܕܥܘܗܝܼ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܡܼܢ ܡܪܝܐ ܗܘܬ ܕܢܬܚܦܐ ܡܢܗܘܢ ܥܕܡܬܓܡܪܝܢ ܗܘܘ ܚܠܡ̈ܘܗܝ ܒܗܿܢܘܢ ܕܙܒܢܘܗܝ ܡܛܠ ܕܢܕܓܠܘܢܐܢܘܢ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝܘ ܘܪܘܝܘ܂ ܘܩܕܡܘ ܘܚܙܩܘ ܟܕܣܝܡ ܟܣܐ ܒܛܥܢܗ ܕܒܢܝܡܝܢ܂ ܘܟܣܦܐ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢܒܛܥ̈ܢܐ ܕܟܠܗܘܢܼ܂ ܐܙܠ ܪܒ ܒܝܬܗ ܘܐܕܪܟ ܐܢܘܢ܂ ܘܢܣܼܟܒܐ̈ܕܢܝܗܘܢ ܠܘܚ̈ܡܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܼܢ ܡܪܗ ܠܡܐܡܪ ܐܬܦܩܕܗܘܐ܀ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܫܪܝܪܘܬܗܘܢ ܣܒܪܝܢ ܗܘܘܘܐܡܪܝܢ܂ ܘܡܿܢ ܕܢܫܬܟܚ ܟܣܐ ܠܘܬܗ ܢܡܘܬ܂ ܘܚܢܢ ܟܘܠܢܢܗܘܐ ܥܒ̈ܕܐ܀ ܐܣܬܪܗܒܘ ܕܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܠܡܚܬܘ ܛܥ̈ܢܝܗܘܢ܂ܘܫܪܝ ܐܦ ܪܒ ܒܝܬܐ ܠܡܒܨܝܘ ܡܼܢ ܛܥܢܗ ܕܪܘܒܝܠ܂ ܘܟܕ ܠܐܐܫܟܚܗ ܒܛܥ̈ܢܝ ܩܕܼ̈ܡܝܐ ܡܬܡܪܡܪ ܗܘܐ ܒܥܩܬܐ܂ ܥܠܕܒܐܬܪܐ ܬܘܒ ܠܡܥܡܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ܀ܒܝܐܘܗܝ ܕܝܢ ܐ̈ܚܝ ܝܘܣܦ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܕܒܨܝ ܘܐܦ ܛܥܢܗܕܙܥܘܪܐ ܘܗܦܘܟ ܒܥܓܠ܂ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܒܒܝܬܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬܠܗ ܠܟܣܗ ܕܡܪܟ܂ ܗܼܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܥܒܿܕ ܨܒܝܢܐ ܠܓܒܪ̈ܐܼ܂ܐܪܡܝ ܐܝܕܗ ܒܣܩܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܒܗ ܐܣܩܦܐ܂ ܘܨܒܼܐ ܕܢܗܡܐܠܗ ܡܼܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܡܢܗ ܒܢܝܡܝܢ ܕܐܦܒܗܢܐ ܢܒܥܐܼ܂ ܫܼܕܐ ܐܝܕܗ ܡܫܟܐܝܬܼ܂ ܘܣܼܠܩ ܠܗ ܐܣܩܦܐܒܐܝܕܗ ܫܪܝܪܐܝܬ܀ܓܒܪ̈ܐ ܕܝܢ ܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ܂ ܕܠܐܢܬܥܕܠܘܢ ܒܒܢܝܡܝܢ ܡܛܠ ܟܣܐ ܕܢܦܼܩ ܡܼܢ ܣܩܗ ܠܐܡܫܟܚܝܢ܂ ܘܕܢܬܥܕܠܘܢ ܒܗܼ܂ ܟܣܦܐ ܕܢܦܼܩ ܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܡܼܢ ܛܥ̈ܢܝܗܘܢ ܠܐ ܡܪܦܐ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܬܘܪܘ ܠܗܘܢ ܒܗܠܝܢ ܕܣܕܪ̈ܢܠܗܘܢܼ܂ ܨܪܝܘ ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܦܢܘ ܟܕ ܒܟܝܢ ܠܡܥܠ ܠܒܝܬܐܕܢܦܩܘ ܡܢܗ ܟܕ ܚܕܝܢ܀ܝܘܣܦ ܕܝܢ ܒܪܘܓܙܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܡܬܥܕܠ ܗܘܐ ܒܗܘܢܘܐܡܿܪ܂ ܡܢܘ ܗܢܐ ܕܥܒܕܬܘܢ܂ ܐܡܪܬܘܢ ܕܟ̈ܐܢܐ ܐܢܬܘܢ܂ܘܒܠܚܡܐ ܪܒܐ ܕܥܒܕܢܢ ܠܟܘܢܼ܂ ܠܟܐܢܘܬܟܘܢ ܒܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐܐܟܪܙܢܢ܂ ܝܘܡܢܐ ܕܝܢ ܠܓܘܚܟܐ ܗܘܝܬܘܢ ܠܥܝܢ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܥܠܕܓܢܒܬܘܢ ܐܣܩܦܐ ܕܡܢܚܫ ܐܢܐ ܒܗ ܠܟܘܠܗܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ܠܐ ܠܡ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܡܢܚܫܘ ܡܢܚܫ ܓܒܪܐ ܕܐܟܘܬܝܼ܂ܠܐ ܠܡ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܐܬܡܠܝ ܩܕܡܝܗܘܢܢܩܿܫ ܗܘܐ܂ ܘܡܣܡܟ ܠܗܘܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܀ܘܐܡܼܪ ܝܗܘܕܐ܂ ܡܼܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܐܫܬܟܚ ܚܛ̈ܗܐܠܥܒ̈ܕܝܟ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܗܢܐ܂ ܐܠܐ ܗܿܘ ܕܡܛܠܬܗ ܗܠܝܢ ܡܬܦܪܥܝܢܚܢܢ܂ ܘܡܟܝܠ ܠܐ ܗܘܼܐ ܒܠܚܘܕ ܗܿܘ ܕܐܫܬܟܚ ܟܣܐ ܒܛܥܢܗ܂ܐܠܐ ܐܦ ܚܢܢ ܗܿܘܝܢ ܚܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܠܡܪܢ܀ܘܐܡܼܪ ܝܘܣܦ܂ ܚܣ ܠܗܘܢ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܟ̈ܐܢܐ ܠܡܥܒܕܗܕܐ܂ ܐܢܫܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܙܗܝܘܬܗܘܢ ܪܒܬܐ ܐܦܠܐ ܠܚܡܐܐܟܠܝܢ ܥܡ ܥܒܪ̈ܝܐ܃ ܕܕܠܡܐ ܢܬܛܘܫܘܢ ܡܢܗܘܢܼ܂ ܘܐܝܟܢܐܗܕܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܠܬܪܝܨܘܬܢ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ܂ ܟܐܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܝܐܠܢ ܡܼܢ ܕܠܡܚܛܐ ܒܡܢ ܕܠܐ ܚܼܛܐ ܒܢܼ܂ ܗܼܝ ܙܩܿܬܐ ܠܢܠܡܬܬܒܥܘ ܡܼܢ ܡܿܢ ܕܐܣܟܠ ܒܢ܂ ܓܒܪܐ ܓܝܪ ܕܐܫܬܟܚܐܣܩܦܐ ܒܐܝܕܗܼ܂ ܗܼܘ ܦܐܫ ܘܡܫܡܫ ܥܒܕܘܬܐ܂ ܕܡܝܬܪܐ ܠܗܡܼܢ ܚܐܪܘܬܐ܂ ܥܒܕܘܬܐ ܓܝܪ ܐܚܪܝܬܐ ܕܡܚܪܪܐ ܠܗ ܡܼܢܓܢܒܘܬܐܼ܂ ܡܝܬܪܐ ܗܼܝ ܠܗ ܡܼܢ ܚܐܪܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐܕܠܓܢܒܘܬܐ ܡܫܥܒܕܐ ܗܘܬ ܠܗ܀ܡܠܠ ܠܗ ܕܝܢ ܝܗܘܕܐ ܪ̈ܥܘܡܬܐ ܥܕܡܐ ܕܐܙܕܟܝ܂ ܠܐܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܐܚܘܗܘܢ ܐܝܟ ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܐܦܕܢܬܓܠܐ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܣܟܝܢ ܗܘܘ܂ ܦܩܼܕܕܝܢ ܝܘܣܦܼ܂ ܕܢܦܘܩ ܟܠ ܐܢܫ ܡܼܢ ܠܘܬܗ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܕܝܼܢܐ ܕܛܠܝܡܘܬܗܘܢ ܠܟܠ ܐܢܫ ܚܘܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܙܝܼܢܐܕܡܚܝܒܘܬܗܘܢ ܐܦ ܠܐ ܠܐܢܫ ܚܘܝ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܢܦܼܩ ܟܠ ܐܢܫ ܡܼܢ ܠܘܬܗ ܒܒܘܠܗܝܐܼ܂ ܫܚܠܦܠܫܢܗ ܘܢܥܡܬܗ܀ ܘܕܠܐ ܬܪܓܡܢܐܼ܂ ܒܠܫܢܐ ܥܒܪܝܐ ܐܡܼܪܗܘܼܐ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܐܚܘܟܘܢ܀ ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐܐܫܟܚܘ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܡܛܠ ܕܕܚܠܘ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܬܪܕܡܘܕܥ ܠܗܘܢ ܣܟ̈ܠܘܬܗܘܢ ܩܿܛܠ ܠܗܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܥܕܟܝܠܡܬܦܠܓܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܕܢܐܡܪ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܕܐܝܟ ܥܒܼܕܐܙܒܢܬܘܢܢܝܼ܂ ܫܡܥܝܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܨܝܬܝܢ ܠܒܪ ܡܼܢ ܬܪܥܐ ܘܒܣܪܝܢܠܗܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ܂ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܩܪܒܘܼ܂ ܐܡܼܪܠܗܘܢ ܪܟܝܟܐܝܬ܂ ܐܢܐ ܐܢܐ ܝܘܣܦ ܕܙܒܢܬܘܢܢܝ ܠܡܨܪܝܢ܂ܕܚܼܙܐ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܕܐܬܟܡܪܘ܂ ܘܠܡܚܪ ܒܗ ܡܼܢ ܒܗܬܬܗܘܢܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܒܝܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟܘܢܕܙܒܢܬܘܢܢܝ܂ ܡܛܠ ܕܠܬܘܪܣܝܐ ܗܼܘ ܕܐܪܥܐ ܟܠܗܿ ܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐܩܕܡܝܟܘܢ܂ ܚܡܫ ܓܝܪ ܫܢܝ̈ܢ ܩܝܡ ܟܦܢܐ܂ ܘܠܝܬ ܕܙܪܥ ܘܕܚܨܕ܂ܡܛܠ ܕܢܣܝܘܢܝ ܒܫܒܥ ܫܢ̈ܝܐ ܛܒ̈ܬܐ ܕܥܒܼܪ܀ܒܥܓܠ ܕܝܢ ܣܩܘ ܠܘܬ ܐܒܝ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܂ ܕܥܒܕܢܝ ܐܠܗܐܡܪܐ܂ ܠܘ ܥܠ ܐܚ̈ܝ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܝܟ ܕܐܬܢܒܝܘ ܠܝ ܚ̈ܠܡܝ܂ ܐܠܐܘܐܦ ܥܠ ܟܘܠܗܿ ܡܨܪܝܢ܂ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܫܬܘܕܝܘ ܠܝ܂ ܘܚܘܘܠܗ ܐܝܩܪܝ ܕܒܡܨܪܝܢ܂ ܕܢܘܕܐ ܚܠܦܝ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܟܘܠ ܕܗܘܼܐ ܠܝܒܡܨܪܝܢ܂ ܢܫܼܩ ܕܝܢ ܠܒܢܝܡܝܢܼ܂ ܘܒܟܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܨܘܪܐܕܚܕܕܐ܂ ܘܦܼܢܐ ܘܢܫܩ ܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ܀ ܘܡܼܢ ܕܐܬܗܝܡܢܬܠܗܘܢ ܕܐܬܪܥܝ ܠܗܘܢܼ܂ ܟܢ ܦܬܚܘ ܦܘܡܗܘܢ ܘܡܠܠܘ ܥܡܗ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܠܡ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܠܗ ܘܠܗܘܢ ܠܡܡܠܠܘܘܿܠܐ ܗܘܐ܂ ܐܬܦܬܚܘ ܬܪ̈ܥܝ ܒܝܬ ܕܝܢܼܐ܂ ܘܥܠܘ ܪ̈ܘܪܒܢܐ ܟܕܦܨܝܚܝܢ܂ ܘܪ̈ܒܝ ܚ̈ܝܠܐ ܟܕ ܚܘܝܚܝܢ܂ ܘܐܫܬܦܪ ܗܢܐ ܦܬܓܡܐܒܥܝ̈ܢܝ ܦܪܥܘܢ ܘܥܒ̈ܕܘܗܝ ܥܠ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܠܗܘܢܼ܂ ܕܠܘܥܒܕܐ ܥܒܝܼܕ ܐܒܐ ܠܦܪܥܘܢ ܘܫܠܝܛܐ ܥܠ ܚܐܪ̈ܝܗܿܘܪ̈ܘܪܒܢܝܗܿ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܐܠܐ ܒܪ ܚܐܪ̈ܐ܂ ܡܼܢ ܓܢܣܐ ܡܒܪܟܐܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ܀ܫܕܪ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܒܢܚ̈ܬܐ ܘܒܥ̈ܓܠܬܐ ܘܒܟܠ ܛܘܒܗܿܕܡܨܪܝܢ ܕܢܝܬܘܢ ܠܐܒܘܗܘܢ܂ ܘܦܩܿܕ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܨܘܢܒܐܘܪܚܐ܂ ܗܪܬܐ ܕܝܢ ܕܐܬܦܩܕܘ ܡܢܗܿ ܗܕܐ ܗܘܬ܂ ܕܗܿܘܐܡܿܪ ܠܗܿܘ ܕܐܢܬ ܡܠܼܟܬ ܕܢܪܡܝܘܗܝ ܒܓܘܒܐ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܥܡܚܒܪܗ ܢܨܿܐ ܗܘܐ܂ ܕܐܢܬ ܐܙܕܩܦܬ ܕܥܪܛܠ ܘܒܦܪ̈ܙܠܐ ܢܙܕܒܢܠܥܪ̈ܒܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܫܒܩܬ ܠܡ ܠܟܠܟܘܢ܂ ܫܒܘܩܘ ܟܠܟܘܢܠܚܕܼ̈ܕܐ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܥܘ̈ܕܠܝܟܘܢ ܕܒܚ̈ܕܕܐ ܬܨܘܢ ܠܟܘܢ܂ܘܡܣܩܬܐ ܕܚܕܼ̈ܘܬܐ ܒܝܕ ܗܪܬܟܘܢ܂ ܬܗܦܘܟ ܘܬܗܘܐ ܠܗܿܠܟܘܢ ܕܥܩܬܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܢܦܩܘܼ܂ ܐܦ ܐܫܟܚܘܗܝ ܠܝܘܣܦ ܡܢܚܝܢ ܗܘܘܼ܂ܐܠܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܨܝܕ ܐܒܘܗܘܢܡܥܩܝܢ ܗܘܘ܀ ܡܼܛܘ ܕܝܢ ܘܣܒܪܘܗܝ ܠܐܒܘܗܘܢ܂ ܘܡܼܢ ܕܚܼܙܐܥ̈ܓܠܬܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ܃ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܗܝܡܢ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܬܬܢܝܚܬܪܘܚܗ܂ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܝܟ ܟܠܗܝܼܢ܂ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܠܗܝܼܢ܂ ܪܒܐ ܗܼܝܠܝ ܗܕܐ ܕܝܘܣܦ ܒܪܝ ܚܝ ܗܼܘ܀ܡܼܢ ܕܐܫܬܥܝܘ ܕܝܢ ܥܠ ܐܝܩܪܗ ܕܝܘܣܦ܂ ܘܥܠ ܚܟܡܬܐܕܡܦܪܢܣܢܘܬܗܼ܂ ܘܥܠ ܕܝܢܼܗܘܢ ܐܚܪܝܐ ܕܡܪܝܪ ܗܘܐ ܡܼܢܩܕܡܝܐܼ܂ ܫܿܐܠ ܐܢܘܢ ܐܒܘܗܘܢ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܐܬܒܥܬܘܢܝܗܝ ܠܝܘܣܦ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܗܘܼܐܡܚܬܗ ܕܠܡܨܪܝܢ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܟܠܗܘܢ ܒܚ̈ܕܕܐ ܚܝܪ̈ܝܢ ܗܘܘ܃ܘܕܡܢܐ ܢܐܡܪܘܢ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܦܬܼܚ ܝܗܘܕܐ ܦܘܡܗܘܠܐܒܘܗܝ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܀ ܣܘܪܚܢܢ ܡܕܟܪ̈ܝܢ ܚܢܢ ܩܕܡ ܐܒܘܢܝܘܡܢܐ܂ ܡܛܠ ܚ̈ܠܡܝ ܝܘܣܦ ܣܒܪܘ ܐܚ̈ܝ ܝܘܣܦ ܒܬܡܝܡܘܬܗܘܢܼ܂ܕܐܢܬ ܘܗܼܢܘܢ ܥܒܕܘܬܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܦܠܚ ܠܗ܂ ܘܐܬܪܥܝܘܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ܂ ܕܦܩܚܐ ܗܝ ܕܗܼܘ ܒܠ‍<‍ܚ‍>‍ܘܕܘܗܝ ܢܗܘܐ ܥܒܼܕܐ܃ܘܠܐ ܚܢܢ ܘܐܒܘܢ ܢܫܬܥܒܕ ܠܗ ܕܝܠܗ ܒܥܒܼ̈ܕܐ܂ ܥܠܝܟ ܓܝܪܚܣܘ ܘܥܠ ܒܢܝܡܝܢ ܘܥܒܕܘ ܗܕܐ܂ ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܐܚܒܬܝܗܝܥܒܕܘ ܗܕܐ܂ ܗܐ ܓܝܪ ܐܦ ܠܒܢܝܡܝܢ ܪܚܡ ܐܢܬ܂ ܘܕܠܐ ܐܡܼܪܕܡܫܬܥܒܕܝܢ ܚܢܢ ܠܗ܂ ܟܠܢ ܡܚܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗ܂ ܫܒܘܩ ܠܢ ܗܟܝܠܕܡܟܟܢܝܗܝ ܠܝܘܣܦ܂ ܡܛܠ ܕܒܥܠܬ ܡܘܟܟܢ ܗܼܘ ܐܬܼܐ ܠܗܢܐܪܘܡܪܡܐ܃ ܩܒܼܠ ܕܝܢ ܡܦܩ ܒܪܘܚܗܘܢ ܐܒܘܗܘܢ܂ ܘܐܡܼܪܠܗܘܢ ܕܒܣܒܪܬܗ ܕܝܘܣܦ ܕܚܕܝܬܘܢܢܝ ܒܗܿ܃ ܫܒܝܩܐ ܠܟܘܢܣܟܠܘܬܐ ܕܫܡܥܬܗܿ ܕܐܚܫܬܘܢܝܗܝ ܒܗܿ܀ܫܩܼܠ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܘܟܠܗ ܒܝܬܗ ܠܡܚܬ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܛܠܕܩܢܝܛ ܗܘܼܐ ܡܼܢ ܚܪܫܘܬܗܿ ܕܡܨܪܝܢ ܕܕܠܡܐ ܬܟܐ ܠܒܢ̈ܘܗܝܼ܂ܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܠܐ ܬܕܚܠ ܠܡܚܬܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܡܛܠ ܕܣܒܪ ܕܕܠܡܐ ܒܝܕ ܛܒ̈ܬܐ ܕܣܕܪܢ ܠܗܘܢܢܦܘܫܘܢ ܠܗܘܢ ܒܡܨܪܝܢ ܘܢܒܛܠ ܡܘܠܟܢܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ܕܐܢܐ ܐܚܬܟ ܘܐܢܐ ܐܣܩܟ ܡܼܢ ܬܡܿܢ܀ ܘܡܛܠ ܕܩܢܼܛ ܕܕܡܢܡܘܬ ܠܗ ܝܘܣܦ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܝܘܣܦ ܒܪܟܼ܂ ܢܣܝܡ ܐܝ̈ܕܘܗܝܥܠ ܥܝ̈ܢܝܟ܀ ܘܩܡ ܝܥܩܘܒ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܘܢܚܼܬ ܒܚܕܘܬܐ ܥܡܫܒܥܝܢ ܢܦܫ̈ܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܡ ܝܘܣܦ ܘܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܘܗܝ܀ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܝܘܣܦ ܠܐܘܪܥܗ ܕܐܒܘܗܝ܂ ܒܡܪ̈ܟܒܬܐܘܒܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܟܕ ܕܝܢ ܢܚܼܬ ܘܣܓܕ ܠܐܒܘܗܝ܂ ܘܒܟܘ ܥܠܨܘܪܐ ܕܚ̈ܕܕܐ܂ ܦܩܼܕ ܐܢܘܢ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܕܢܐܡܪܘܢ ܠܦܪܥܘܢܕܩ̈ܢܝܝ ܩܢܝܢܐ ܚܢܢ ܘܐܒ̈ܗܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܒܘܢ ܒܓܫܼܢ܂ ܘܢܓܗܘܢܡܼܢ ܗܠܝܢ ܕܠܥܪ̈ܒܐ ܘܠܬܘܪ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ܀ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܝܢ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܕܒܫܘܦܪܗܿ ܕܐܪܥܐ ܐܘܬܒܠܐܒܘܟ ܘܠܐܚ̈ܝܟ܂ ܘܒܪܟܗ ܝܥܩܘܒ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܘܢܦܼܩ ܡܼܢܩܕܡܘܗܝ܀ ܙܒܢ ܕܝܢ ܝܘܣܦ ܥܒܘܪܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܟܣܦܐ܂ ܘܒܬܪܕܓܡܼܪ ܟܣܦܐܼ܂ ܙܒܢ ܠܗܘܢ ܒܩܢܝܢܐ܂ ܘܠܚܪܬܐ ܙܒܼܢ ܐܢܘܢܘܠܐܪ̈ܥܬܗܘܢ ܕܢܬܪܣܐ ܐܢܘܢ ܒܠܚܡܐ܂ ܠܒܪ ܡܼܢ ܐܪܥܐܕܟܘܡܪ̈ܐ ܕܠܐ ܙܒܢ܂ ܥܠ ܕܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܩܝܡܬܐ ܕܡܩܡܐܗܘܬ ܠܗܘܢ ܡܼܢ ܦܪܥܘܢ ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܝܘܣܦ ܒܫܢܬܐܫܒܝܥܝܬܐ ܙܪܥܐ܂ ܘܣܼܡ ܢܡܘܣܐ ܕܚܕ ܡܼܢ ܚܡܫܐ ܢܗܘܢܝܗܒܝܢ ܠܦܪܥܘܢ܀ܘܩܪܒܘ ܝܘ̈ܡܝ ܝܥܩܘܒ ܠܡܡܬ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܝܘܣܦ܂ ܣܝܡ ܐܝܕܟ ܬܚܝܬ ܚܨܝ܂ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ ܠܐܠܝܥܙܪ܂ ܕܐܘܡܝܗܒܩܝܡܐ ܕܓܙܘܪܬܐ܀ ܘܝܡܼܐ ܠܗ ܝܘܣܦܼ܂ ܕܢܣܩ ܢܩܒܪܝܘܗܝܨܝܕ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܂ ܘܣܼܓܕ ܠܗ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܪܝܫ ܚܘܛܪܗ܀ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܼܥ ܝܘܣܦ ܕܐܬܟܪܗ ܐܒܘܗܝ܂ ܕܒܪ ܘܐܬܼܐܠܬܪ̈ܝܢ ܒܢܘ̈ܗܝܼ܂ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗ ܥܕܠܐ ܡܿܐܬ܀ ܘܐܡܼܪܝܥܩܘܒ ܐܝܠ ܫܕܝ ܐܬܓܠܝ ܥܠܝ ܒܠܘܙ܂ ܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢܐܼ܂ ܘܣܝܡܐܟܐܦܐ ܐܣ̈ܕܝ܂ ܘܒܪܟܢܝ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܕܐܬܠܟ ܠܥܡ̈ܡܐ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܠܫܒ̈ܛܐ܂ ܘܗܫܐ ܐܦܪܝܡ ܘܡܢܫܐܼ܂ ܐܝܟ ܪܘܒܝܠ ܘܫܡܥܘܢܢܗܘܘܢ ܠܝ܂ ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܠܟ ܒܢ̈ܝ ܫܒܛܗ ܕܐܦܪܝܡܘܕܡܢܫܐ ܢܬܩܪܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܩܪܒ ܐܢܘܢ ܠܘܬܝ ܘܐܒܪܟ ܐܢܘܢ܀ ܘܫܚܠܦܐܝܣܪܐܝܠ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܡܛܠ ܡܢܫܐ ܒܘܟܪܐ܂ ܘܣܼܡ ܝܡܝܢܗ ܥܠܪܫܗ ܕܐܦܪܝܡ ܙܥܘܪܐ܀ ܐܦ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܓܠܝܐܝܬ ܐܬܪܫܡܨܠܝܒܐ܂ ܕܢܨܘܪ ܐܪܙܗ ܕܗܿܘ ܕܒܗ ܢܦܼܩ ܐܝܣܪܝܠ ܒܘܟܪܐ܂ܐܝܟ ܡܢܫܐ ܒܘܟܪܐ܂ ܘܝܪܒܝܢ ܥܡ̈ܡܐ ܒܕܡܘܬ ܐܦܪܝܡܙܥܘܪܐ܀ܟܕ ܡܒܪܟ ܕܝܢ ܠܛܠܝ̈ܐ ܘܐܡܿܪ܂ ܕܢܬܩܪܐ ܒܗܘܢ ܫܡܝܘܫܡܐ ܕܐܒܗ̈ܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܬܩܪܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩܘܝܥܩܘܒ܂ ܐܬܟܬܫ ܕܝܢ ܝܘܣܦ ܕܢܣܝܡܝܗܿ ܠܝܡܝܢܐ ܕܐܒܘܗܝܥܠ ܡܢܫܐܼ܂ ܘܠܐ ܨܒܼܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܠܘ ܡܼܢ ܒܘܪܟܬܐܓܠܙܬܗ܂ ܐܦ ܡܢܫܐ ܓܝܪ ܢܣܓܐ܂ ܒܪܡ ܐܚܘܗܝ ܙܥܘܪܐܢܣܓܐ ܡܢܗ܂ ܘܕܢܚܘܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܩܫܫ ܠܗ ܙܥܘܪܐ ܡܼܢܪܒܐܼ܂ ܐܡܼܪ ܕܒܟ ܢܬܒܪܟ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܢܐܡܪ ܕܢܥܒܕܟܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܦܪܝܡ ܘܐܝܟ ܡܢܫܐ܀ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܠܝܘܣܦ܂ ܝܗܒܼܬ ܠܟ ܡܢܬܐ ܝܬܝܪܬܐ ܥܠܐܚ̈ܝܟ܂ ܕܢܣܒܼܬ ܒܣܝܦܝ ܘܒܩܫܬܝ܂ ܠܦܘܬ ܕܒܡܐܐ ܢܩ̈ܘܢܙܒܝܢܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܗܠܝܢ ܕܩܼܢܐ ܐܢܝܢ ܒܚܝܠ ܕܪ̈ܥܘܗܝ܂ ܟܕܡܬܒܪܟ ܕܝܢ ܝܠܕܗܿ ܕܪܚܝܠܼ܂ ܐܥܠܗ ܪܥܘܡܐܝܬ ܠܡܘܬܗܿ ܕܪܚܝܠ܂ܗܿܘ ܕܗܘܼܐ ܒܥܠܬ ܝܠܕܗܿ܀ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܝܥܩܘܒ܃ܘܩܪܐ ܠܡ ܝܥܩܘܒ ܠܒܢ̈ܘܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܐܬܟܢܫܘܘܐܚܘܝܟܘܢ ܡܕܡ ‍{‍ܕܓܪܫ‍}‍‍<‍ܕܓܕܫ‍>‍ ܠܟܘܢ ܒܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ܂ ܡܛܠܝܘܣܦ ܕܝܢ ܕܐܬܼܐ ܗܘܐ܂ ܘܡܛܠ ܐܒܘܗܘܢ ܕܐܬܐܠܨ ܗܘܐܼ܂ܐܦܢ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܠܐ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܟܠ ܣܘܥܪܢܕܠܒܪ ܡܼܢ ܒܝܬܐ܂ ܐܨܛܝܒܘ ܘܐܬܘ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ܂ ܟܕ ܝܬܿܒܗܟܝܠ ܝܘܣܦ ܘܚܕܝܪ̈ܝܢ ܠܗ ܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܘܡܣܟܝܢ ܠܐ ܕܢܬܒܪܟܘܢܐܘ ܢܬܬܠܝܛܘܢ܂ ܐܠܐ ܕܢܕܥܘܢ ܡܢܐ ܓܿܕܫ ܠܗܘܢܠܚܪܬܐ܂ ܦܬܼܚ ܝܥܩܘܒ ܦܘܡܗܼ܂ ܘܠܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܗ ܐܡܼܪ ܗܘܐ܀ܪܘܒܝܠ ܒܘܟܪܝ ܐܢܬ܂ ܚܝܠܝ ܘܪܝܫ ܬܘܩܦܝ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܥܕܡܐܕܫܩܼܠ ܠܠܝܐ܂ ܬܡܢܐܝܢ ܘܐܪܒܥ ܫܢܝ̈ܢ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܩܘܝ ܗܘܼܐ܀ܫܪܟܐ ܕܥܘܫܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܬܘܩܦܐ܂ ܐܘ ܕܐܢܬ ܗܼܘ ܒܪܥܠܝܡܘܬܐ܂ ܘܐܚ̈ܝܟ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܼܢ ܫܪܟܢܐ ܐܢܘܢ ܕܥܘܫܢܐܘܕܬܘܩܦܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ܂ ܐܘ ܕܐܠܘ ܕܡܿܐ ܗܘܝܬܼ ܝܬܝܪ ܡܢܬܐܐܝܬܝܟ ܗܘܝܬ ܡܛܘܠ ܒܘܟܪܘܬܟ܂ ܛܥܼܝܬ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܫܒܩܝܢܫܩܘܬܗܘܢ ܘܡܫܩܝܢ ܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ܀ ܡܼܢ ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪܕܛܥܝܬ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܡܝܐ ܕܐܢܬܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܪܘܒܝܠܘܐܪܦܝܗܿ܂ ܘܥܠ ܟܕ ܠܐ ܐܠܝܨ ܠܨܗܝܐ ܠܡܫܬܐ ܡܝ̈ܐ ܓܢܝ̈ܒܐ܂ܛܥܝܬ ܠܡ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܬܦܘܫ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܡܢܝܢܐܕܫܪ̈ܒܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܿܘ ܟܕ ܡܒܪܟ ܠܗ ܡܘܫܐ ܐܡܼܪ܂ ܕܢܚܐܪܘܒܝܠ ܘܠܐ ܢܡܘܬ܂ ܘܢܗܘܐ ܒܡܢܝܢܐ ܕܐܚ̈ܘܗܝ܂ ܣܠܩܬܠܡܫܟܒܗ ܕܐܒܘܟ܂ ܬܘܒ ܗܕܐ ܡܣܒܪܐ܂ ܕܟܕ ܕܡܟܐ ܗܘܬܒܠܗܐ ܥܠ ܥܠܝܗܿ܂ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܡܗ ܠܐ ܐܬܬܠܝܛܬ܂ܫܪܝܪܐܝܬ ܛܘܫܬ ܬܫܘܝܬܝ܂ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܒܝܫܐ ܕܣܥܼܪ ܥܠܬܫܘܝܬܐ܂ ܐܘ ܠܗܿ ܗܼܘ ܠܐܢܬܬܐ ܩܼܪܐ ܬܫܘܝܬܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܥܒܼܪ ܡܼܢ ܪܘܒܝܠ ܐܬܦܢܝ ܨܝܕ ܐܚ̈ܘܗܝ ܘܐܡܼܪܗܟܢܐ܀ ܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝ ܐܚ̈ܐ ܡܐܢ̈ܐ ܕܪܘܓܙܐ ܡܼܢ ܟܝܢܗܘܢ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܐܪܙܐ ܗܿܘ ܕܚܫܠܘ ܕܢܓܙܪܘܢ ܠܫܟܝ̈ܡܝܐ ܘܢܚܪܒܘܢܐܢܘܢ ܠܐ ܪܓܫܬ܂ ܘܒܟܢܫܗܘܢ ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܒܡܥܠܬܗܘܢܠܡܚܪܒ ܓܒܪܐ܂ ܠܐ ܐܬܒܨܪ ܡܼܢ ܐܝܩܪܝ܂ ܐܪܡܝ ܓܝܪ ܐܠܗܐܕܚܠܬܗ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܕܚܕܪܝܢ܂ ܘܚܣܟܢܝ ܡܼܢ ܨܥܪܐ܂ ܠܝ ܡܼܢܨܐܕܝܗܘܢ ܠܚܪܒܐ ܡܙܡܢ ܗܘܝܬ܂ ܒܪܘܓܙܗܘܢ ܩܛܠܘ ܓܒܪ̈ܐܘܠܐ ܗܘܐ ܒܟܐܢܘܬܗܘܢ܂ ܫܟܝܡ ܗܼܘ ܓܝܪ ܘܿܠܐ ܗܘܼܐܕܢܬܩܛܠ ܥܠ ܕܨܥܪܗܿ ܠܚܬܗܘܢ܂ ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܟܘܠܗܿ ܩܪܝܬܐ܂ܘܒܨܒܝܢܗܘܢ ܥܩܪܘ ܫܘܪܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܘܪ ܒܬ̈ܐ ܕܝܠܗܿܕܩܪܝܬܐ܂ ܠܝܛ ܪܘܓܙܗܘܢ ܡܛܠ ܕܥܫܢ ܥܠ ܝܬܒ̈ܝܗܿ ܕܫܟܝܡ܂ܘܐܟܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܩܫܝܐ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܓܪܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܕܡܦܝ̈ܣܝܢ ܘܡܬ̈ܛܦܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܥܕ ܓܙܪ̈ܝܢ ܘܚܣܢ ܟܐܒܗܘܢ܂ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܠܐ ܐܬܦܟܗܬ ܗܘܬ ܐܟܬܗܘܢ܂ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ܃ ܠܐ ܓܝܪܩܢܘ ܒܬܪ ܠܘܛܬܐ ܗܿܝ ܐܘܝܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܩܕܡܠܘܛܬܐ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܐܘܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܐܦܠܐ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܝܕܝܢܐ ܓܠܘ ܟܕ ܥܐܠܝܢ ܠܡܬܢܩܡܘ ܡܼܢ ܡܨܥܪܢܝܗܿ ܕܕܝܢܐ܂ܐܦܠܓ ܐܢܘܢ ܒܝܥܩܘܒ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܒ̈ܢܝ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܐܒܕܪܐܢܘܢ ܒܐܝܣܪܝܠ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܝ̈ܠܕܘܗܝ ܕܐܝܣܪܝܠ܀ܐܬܦܠܓܘ ܕܝܢ ܡܼܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ܙܡܪܝ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܫܡܥܘܢ܂ܘܦܝܢܚܣ ܡܼܢ ܫܒܛܐ ܕܠܘܝ܂ ܘܕܐܫܬܘܬܦ ܠܗ ܠܘܝ ܠܫܡܥܘܢܠܡܩܛܠ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ܂ ܗܪܟܐ ܦܝܢܚܣ ܒܬܪܠܘܛܬܐܼ܂ ܠܗ ܠܒܪ ܫܡܥܘܢ ܩܛܠ ܡܛܠ ܐܢܬܬܐ ܥܡܗܿܕܝܠܗܿ ܕܐܢܬܬܐ܂ ܐܦܢ ܕܝܢ ܒܪܥܝܢܐ ܦܠܓ ܐܢܘܢ ܚܕ ܥܠ ܚܕ܂ܡܛܠ ܕܠܐ ܥܕܪܬ ܗܘܬ ܐܘܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܘܐܦܠܗܘܢ ܠܫܒ̈ܛܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘ ܫܒ̈ܛܐ ܒܕܪ܂ ܙܪܩܗ ܓܝܪܠܠܘܝ ܕܒܟܠ ܫܒ̈ܛܝܢ ܢܐܪܬ܂ ܡܛܠ ܕܡܢܬܐ ܐܝܟ ܕܠܐܚ̈ܘܗܝܠܐ ܐܬܝܗܒܬ ܠܗ܂ ܘܫܡܥܘܢ ܒܥܠܬ ܡܢܬܗ ܕܙܥܘܪܝܐ ܗܘܬ܂ܐܬܦܫܛ ܠܗ ܘܝܪܬ ܥܠ ܪܝܫ ܝܪܬܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ܀ܝܗܘܕܐ ܠܟ ܢܘܕܘܢ ܐܚ̈ܝܟ܂ ܕܚܣܟܬ ܐܢܘܢ ܡܼܢ ܕܡܐܕܝܘܣܦ ܐܚܘܗܘܢ܂ ܒܟ ܗܼܘ ܓܝܪ ܗܘܼܐ ܝܘܣܦ ܕܬܪ̈ܝܢܫܒ̈ܛܝܢ܂ ܕܐܠܘ ܠܐ ܡܼܠܟܟ ܕܐܚܝܗ܂ ܠܟܦܢܐ ܣܝܦܝܢ ܗܘܘܟܠܗܘܢ ܫܒ̈ܛܐ܂ ܕܚܣܟܬ ܐܢܘܢ ܗܟܝܠ ܡܼܢ ܚܛܗܐ ܕܩܛܠܐܘܡܼܢ ܡܘܬܐ ܕܟܦܢܐܼ܂ ܠܟ ܢܘܕܘܢ ܐܚ̈ܝܟ ܥܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ܕܒܐܝܕܟ ܗܼܘ ܕܝܠܟ ܐܬܦܨܝܘ ܡܼܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܐܝܕܟ ܥܠ ܩܕܠܐܕܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟ܂ ܙܟܘܬܐ ܗܼܝ ܕܡܠܟ ܠܗܿ ܠܡܠܟܘܬ ܕܘܝܕ ܕܕܢܚܐܡܢܗ܂ ܗܿܘ ܗܼܘ ܫܘܥܒܕܐ ܕܫܥܒܕ ܕܘܝܕ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ܂ ܕܡܼܢ ܝܡܐܘܥܕܡܐ ܠܦܪܬ ܢܗܪܐ܂ ܡܼܢ ܩܛܠܐ ܒܪܝ ܣܠܩܬ܂ ܐܘ ܕܡܼܢ ܩܛܠܐܕܬܡܪ ܘܕܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܗܿ ܐܬܦܨܝܬ܂ ܐܘ ܕܠܐ ܐܫܬܘܬܦ ܒܩܛܠܗܕܝܘܣܦ܂ ܒܪܟ ܘܪܒܥ ܒܓܘ ܝܪܬܘܬܗ܂ ܠܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܣܒܐ܂ܐܠܐ ܐܝܟ ܓܘܪܝܐ ܕܐܪܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܥܠܝܡܐ܂ܕܡܼܢ ܡܕܡ ܠܐ ܕܚܿܠ܂ ܟܕ ܡܫܬܩܠܐ ܗܼܝ ܕܝܢ ܗܕܐ ܕܪܒܝܥܐܝܟ ܐܪܝܐ ܥܠ ܝܪܬܘܬܐ ܕܝܪܬ܂ ܕܠܝܬ ܕܡܨܐ ܡܥܕܐ ܠܗܿܡܢܗܼ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܗܼܘ ܐܡܼܪ܂ ܗܝ ܕܐܦܢ ܐܬܢܣܝܘܘܐܫܬܦܠܘܼ܂ ܐܠܐ ܠܝܬ ܕܐܬܡܨܝ ܠܡܣܒܗܿ ܡܢܗܘܢ܂ ܡܛܠܕܠܡܪܗܿ ܗܼܘ ܕܡܠܟܘܬܐ ܢܛܝܪܐ ܗܘܬ ܡܠܟܘܬܐ ܒܫܒ̈ܛܝܗܘܢ܂ܘܕܢܘܕܥ ܕܥܠ ܬܓܐ ܗܼܘ ܕܡܬܝܒܠ ܡܢܗ ܐܡܼܪ ܘܠܐ ܥܠܫܒܛܗܼ܂ ܟܬܼܒ ܕܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܠܟܐ܂ ܘܠܐܡܒܕܩܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܒܝܐ ܕܡܒܕܩ ܥܬ̈ܝܕܬܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ܃ܠܐ ܕܘܝܕ ܕܡܘܪܒܐ ܠܗ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܝܫܘܥ ܒܪ ܕܘܝܕ܃ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܐ ܠܡ ܢܥܢܕ ܡܠܟܐ ܘܢܒܝܐܡܼܢ ܒܝܬ ܝܗܘܕܐ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܼܝ ܡܠܟܘܬܐ܂ܐܘ ܢܚܘܘܢܢܝ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̈ܠܟܐ ܩܕܡ ܕܘܝܕ ܕܡ̈ܬܝܒܠܝܢ ܗܘܘܒܝܗܘܕܐ ܘܢܛܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܬܓܐ ܠܕܘܝܕ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܩܕܡ ܕܘܝܕܡܠܟܐ ܠܝܬ ܗܘܼܐ܂ ܝܕܝܥܐ ܕܒܗ ܗܼܘ ܒܕܘܝܕ܂ ܘܒܒ̈ܢܝ ܕܘܝܕܡܬܝܒܠܐ ܗܘܬ ܘܡܬܢܛܪܐ ܡܠܟܘܬܐ܂ ܠܒܪܗ ܘܠܡܪܗ ܕܕܘܝܕܕܐܝܬܘܗܝ ܡܪܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐ܂ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܝܗܘܕܐܠܟ ܢܘܕܘܢ ܐܚ̈ܝܟ܂ ܘܥܕܡܐ ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܘܡܒܕܩܢܐܡܫܬܩܠܢ ܐܢܝܢ ܥܠ ܝܗܘܕܐ܂ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܕܘܝܕ ܘܒ̈ܢܝ ܕܘܝܕ ܕܡܼܢܝܗܘܕܐ܂ ܐܠܐ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܼܝܘܫܪܟܐ ܕܚܒܪ̈ܬܗܝܼܢ܂ ܥܠ ܒܪܐ ܗܼܘ ܕܐܠܗܐ ܡܫ̈ܬܩܠܢ ܫܪܝܪܐܝܬ܂ܘܠܐ ܗܘܼܐ ܥܠ ܕܘܝܕ ܘܒ̈ܢܝ ܕܘܝܕ ܕܡܼܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܐܦ ܒܗܿܝܕܐܡܪ ܕܢܐܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܝ܂ ܡܚܘܝܘ ܚܘܝ ܕܟܠܗܘܢܩܕ̈ܡܝܐ ܢܛܪ̈ܝ ܕܘܟܬܐ ܗܘܘ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܝ̈ܒܠܝ ܬܓܐ ܕܠܐܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܗ ܠܡ ܢܣ̈ܟܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܬܐ ܕܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܢܐܣܘܪ ܒܓܦܬܐ ܥܝܠܗ܂ܘܒܫܒܘܩܐ ܒܪ ܐܬܢܗ܂ ܠܗܿ ܗܼܘ ܠܟܢܘܫܬܐ ܩܿܪܐ ܓܦܬܐ܂ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܕܘܝܕ ܩܿܪܐ ܠܗܿ܂ ܗܿܝ ܟܝܬ ܕܢܐܣܘܪ ܒܓܦܬܐܥܝܠܗܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܒܗܿ ܒܟܢܘܫܬܐ ܡܬܐܣܪܐ ܘܡܬܝܒܠܐܡܠܟܘܬܗ܂ ܗܿܝ ܗܼܝ ܕܠܐ ܢܥܢܕ ܫܒܛܐ ܡܼܢ ܝܗܘܕܐ܂ ܥܕܡܐܕܢܐܬܐ ܡܿܢ ܕܕܝܠܗ ܗܼܝ ܡܠܟܘܬܐ܀ܡܪܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܼܐ ܬܘܒ ܒܓܦܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܣܪܥܝܠܗ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܬܓܡܪܘ ܡܢܗ ܟܘܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܐܼ܂ ܢܓܡܪܗܿܒܩܘܫܬܐ ܐܦ ܠܗܕܐ ܕܡܬܝܒܠܐ ܗܘܬ ܨܐܕܝܗܘܢ ܒܕܘܡܝܐ܂ܐܘ ܟܝܬ ܒܐܘܪܫܠܡ ܠܒܪ ܡܼܢ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܐܝܬ ܗܘܼܐ ܓܦܬܐ܂ܕܒܗܿ ܐܣܪܗ ܗܘܐ ܠܥܝܠܗ ܟܕ ܥܐܿܠ ܠܗܝܟܠܐ܂ ܐܘ ܒܗܿ ܗܼܘܒܗܿܝ ܩܪܝܬܐ ܕܐܬܼܐ ܡܢܗܿ ܥܠܝܠܐ܂ ܐܣܝܪ ܗܘܐ ܒܓܦܬܐ܂ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܐܢ ܐܡܪܝܢ ܠܟܘܢ ܡܢܐ ܫܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܝܠܐܗܿܘ܂ ܐܡܪܘ ܠܗ^ܘ^^ܢ^ ܕܠܡܪܗܘܢ ܡܬܒ̈ܥܝܢ܂ ܢܚܘܪ ܠܡܒܚܡܪܐ ܠܒܘܫܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܣܚܐ ܦܓܪܗ ܒܕܡܗ܂ ܘܒܕܡܐܕܥܢ̈ܒܐ ܬܟܣܝܬܗ܂ ܠܦܘܬ ܕܒܕܡܐ ܕܢܦܫܗ ܡܣܚܐ ܠܓܘܫܡܗ܂ܕܐܝܬܘܗܝ ܬܟܣܝܬܐ ܕܐܠܗܘܬܗ܂ ܙܪܓܢ ܠܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡܼܢܚܡܪܐ܂ ܕܫܦܐ ܗܘܼܐ ܫܪܪܐ ܕܡܚܫܒܬܗ ܡܼܢ ܚܡܪܐ ܡܨܠܠܐ܂ܘܚܘܪ̈ܢ ܫܢܘ̈ܗܝ ܡܼܢ ܚܠܒܐ܂ ܥܠ ܕܕܟܝܐ ܗܘܬ ܘܦܐܝܐܡܠܦܢܘܬܐ ܕܣܦܘ̈ܬܗ܀ܐܝܣܟܪ ܓܒܪܐ ܓܢܒܪܐ ܕܪܒܝܥ ܒܝܬ ܫܒ̈ܝܠܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܓܕܥܘܢ ܕܫܕܪ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܢܐܬܘܢ ܠܡܚܪܒ ܠܡ̈ܕܝܢܝܐ܂ ܘܥܡܬܠܬܡܐܐ ܓܒܪ̈ܝܢ ܐܬܓܒܪ ܠܡܚܬ ܥܠ ܡܫܪܝܬܐ ܪܒܬܐܕܐ̈ܠܦܐ ܘܕܪ̈ܒܘܬܐ܂ ܘܕܚܼܙܐ ܡܫܪܝܗ ܕܫܦܝܪ ܗܢܘ ܕܝܢܝܪܬܘܬܐ ܕܡܛܬܗ܂ ܘܐܪܥܗ ܕܛܒܐ܂ ܥܠ ܕܡܪܕܝܐ ܚܠܒܐܘܕܒܫܐ܀ ܘܟܕ ܝܪܬܘܬܗ ܡܼܢ ܕܫܒ̈ܛܐ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܐ ܛܒܐ ܗܘܬ܂ܬܘܕܝܬܗ ܡܼܢ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܝܬܝܪܐ ܗܘܬ܂ ܐܪܟܢ ܟܬܦܗ ܠܫܘܥܒܕܐ ܠܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܗܘܼܐ ܠܡܕܐܬܐ ܥܒܕܐ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܕܗܘܼܐ ܡܣܩ ܡܥܣܪ̈ܐ ܕܩܢܝܢܗ ܘܕܥܠܠܬܗ ܠܒܢ̈ܝ ܠܘܝ܀ܙܒܘܠܘܢ ܥܠ ܣܦܬ ܝܡ̈ܡܐ ܢܫܪܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܠ ܓܢܒܠܡܐܢ̈ܘܗܝ ܕܝܡܐ܂ ܘܗܼܘ ܥܠ ܣܦܪܐ ܕܣܦܝ̈ܢܐ܂ ܠܦܘܬ ܕܟܠܕܫܼܪܐ ܚܕܪ̈ܝ ܝܡܐܼ܂ ܬܐܓܘܪܬܗ ܡܼܢ ܥܠܠܬܐ ܗܼܝ ܕܣܦܝ̈ܢܐ܂ܘܬܚܘܡܗ ܥܕܡܐ ܠܨܝܕܢ܂ ܕܝܬܒܐ ܐܦ ܗܼܝ ܥܠ ܣܦܪܗܕܝܡܐ܀ܕܢ ܢܕܘܢ ܠܥܡܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܫܡܫܘܢ ܕܕܢ ܠܐܝܣܪܝܠܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܐܝܟ ܚܕ ܠܡ ܡܼܢ ܫܒ̈ܛܐ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܐܝܟ ܚܕ ܡܼܢ ܐܚ̈ܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܚܐܪ̈ܬܐ ܕܗܘܘ ܡܢܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܚܘܝܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܥܠ ܦܘܡ ܐܪܥܐ܂ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ܂ ܕܡ̈ܕܝܩܝܢ ܪ̈ܫܝܗܘܢ ܡܼܢ ܥܦܪܐ܂ܘܚܪܡܢܐ ܕܥܠ ܫܒ̈ܝܠܐ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܝܟ ܕܡܙܥܝܢ ܡܼܢ ܚܘܝܐܕܥܠ ܦܘܡ ܐܪܥܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܬܘܫܐ܂ ܘܩܢܝܛܝܢ ܡܼܢ ܚܪܡܢܐܕܟܡܝܢ ܥܠ ܫܒ̈ܝܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܩܢܝ̈ܛܝܢܗܘܘ ܡܼܢ ܫܡܫܘܢ ܦܠܫ̈ܬܝܐ ܕܒܫܒ̈ܝܠܐ܂ ܘܒܬܘܫܐ ܪܕܝܢ ܗܘܘ܂ܕܢܟܿܬ ܠܗ ܠܡ ܠܣܘܣܝܐ ܒܥܩܒܗܼ܂ ܘܡܪܡܐ ܠܪܟܒܗ ܠܒܣܬܪܗ܂ܡܛܠ ܕܒܟܦܢܐ ܪܒܐ ܕܐܝܬܝ ܥܠ ܦܠܫܬ̈ܝܐ܂ ܟܕ ܐܘܩܕܗܿ ܒܝܕܬܥ̈ܠܐ ܠܥܠܠܬܗܘܢ܂ ܗܿܝ ܕܗܼܝ ܛܥܝܢܐ ܗܘܬ ܠܗܿ ܠܓܘܫܡܗܘܢ܂ܐܝܟ ܣܘܣܝܐ ܠܪܟܒܗ܂ ܒܪܟܘ ܕܝܢ ܡܼܢ ܒܠܝ ܠܚܡܐ܂ ܘܢܦܠܘܐܦ ܠܒܣܬܪܗܘܢ ܡܼܢ ܒܠܝ ܣܝܒܪܬܐ܂ ܠܦܘܪܩܢܟ ܣܟܝܬ ܡܪܝܐ܂ܐܘ ܗܼܝ ܦܠܫܬ ܣܟܝܬ ܗܘܬ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܐܝܟ ܕܒܝ̈ܘܡܝܩܒܘܬܐ ܕܫܒܘ ܠܦܘܪܩܢܗ ܕܡܪܝܐܼ܂ ܐܘ ܒܦܪܨܘܦܐ ܕܒܢ̈ܝ ܕܢܐܘ ܕܟܘܠܗ ܐܝܣܪܝܠ ܐܬܐܡܪܬ ܒܦܘܡ ܝܥܩܘܒ ܗܟܢܐ܂ܕܢܚܘܐ ܕܟܠ ܦܪ̈ܘܩܝܢ ܕܩܝܡ̈ܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܂ ܐܪܙܗ ܗܼܘ ܕܗܿܘܦܘܪܩܢܐ ܪܒܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܼܐ ܕܢܗܘܐ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܝܢ܂ ܒܝܕ ܝܫܘܥܕܫܪܪܐ ܨܝܪܝܢ ܗܘܘ܀ܓܕ ܒܓܝܣܐ ܢܦܘܩ܂ ܗܿܢܘܢ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐ̈ܠܦܝܢ ܕܟܕܡܙܝ̈ܢܝܢ ܐ̈ܙܠܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܫܬܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܢ܂ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ܗܘܢܘܢܫ̈ܝܗܘܢ ܘܐܝܩܪܬܗܘܢ ܡܼܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܬܿܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܕܗܼܘܢܓܕ ܥܩܒܐܼ܂ ܗܿܝ ܗܼܝ ܕܐܿܙܠ ܗܘܼܐ ܗܼܘ ܒܪܫܐ ܡܙܝܢܐܝܬܘܠܒܝܒܐܝܬܼ܂ ܘܡܬܚܝܠܐ ܗܘܬ ܒܗ ܟܢܘܫܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܐܝܟܥܩܒܐ ܐܬܝܐ ܗܘܬ ܒܬܪܗ܀ܕܐܫܝܪ ܛܒܐ ܐܪܥܗ܂ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܕܢܨܒܘܥܒܡܫܚܐ ܪܓܠܗ܂ ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܐܪܥ ܐܦܡܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܕܢܬܠܬܘܪܣܝܐ ܠܡ̈ܠܟܐ܂ ܒܡܫܚܐ ܢܩܕܐ ܘܒܚܡܪ̈ܢܐ ܦܪ̈ܝܫܝ ܛܥܡܐܕܗܿܘܝܢ ܒܝܪܬܘܬܗ܀ܢܦܬܠܝ ܐܝܙܓܕܐ ܩܠܝܠܐ܂ ܠܐ ܕܡܝܬܐ ܫܡ̈ܘܥܬܐ܂ ܐܠܐܕܝܗܿܒ ܡܐܡܪܐ ܫܦܝܪܐ܂ ܒܪܩ ܗܼܘ ܕܫܕܪ ܣܒܪܬܐ ܛܒܬܐ܂ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܪ̈ܝܩܝܢ ܗܘܘ ܡܼܢ ܩܕܡ ܬܘܩܦܗ ܘܥܙܝܙܘܬܗܕܣܝܣܪܐ܀ܒܪܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܝܘܣܦ܂ ܠܦܘܬ ܕܡܼܢ ܛܠܝܘܬܗ ܬܪܒܝܬܐܫܦܝܪܬܐ ܐܬܪܒܝ ܗܘܐ܂ ܣܩ ܥܝܢܐ ܒܢܝܢܐ ܣܡܝܟܐ܂ ܕܣܡܝܟܗܘܼܐ ܥܠ ܐܠܗܐܼ܂ ܒܬܘܟܠܢܗ ܪܒܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ܂ ܘܣܡܝܟܬܘܒ ܒܒܘܟܪܘܬܐ܂ ܘܒܡܠܟܘܬܐ ܘܒܐܚ̈ܐ܂ ܘܣܡܝܟ ܐܝܟܥܝܢܐ ܒܬܪ̈ܝܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܼܢ ܝܡܝܢܗ ܘܡܼܢ ܣܡܠܗ܂ ܕܣܠܼܩ ܕܝܢܒܫܘܪܐܼ܂ ܥܠ ܕܡܬܓܡܪ ܘܡܫܬܟܠܠ ܒܡܝܬܪܘܬܐ܂ ܕܐܬܚܪܝܘܠܡ ܘܣܩܪܘܗܝ ܡܪ̈ܝ ܓܘ̈ܕܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܪ̈ܫܝ ܫܒ̈ܛܐ܂ ܘܐܢܒܥ̈ܠܝ ܦܠܓܘܬܐ ܟܬܝܒܐ܂ ܗܼܝ ܟܕ ܗܼܝ܂ ܐܚ̈ܘܗܝ ܐܢܘܢ ܓܝܪܒ̈ܢܝ ܦܠܓܘܬܗ܂ ܣܩܪܘܗܝ ܘܙܒܢܘܗܝ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܗܦܟܬ ܠܗܿ ܕܝܢܒܥܘܫܢܐ ܩܫܬܗ܂ ܥܠ ܕܐܫܬܠܛ ܘܗܘܼܐ ܡܪܐ ܥܠܝܗܘܢ܂ܘܐܬܒܕܪܘ ܕܪ̈ܥܐ ܕܐܝ̈ܕܘܗܝ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܦ ܟܕ ܥܫܝܢܐ ܩܫܬܐ܂ܐܢ ܚܝܠܐ ܒܕܪ̈ܥܐ ܠܐ ܐܝܬܼ܂ ܒܛܝܠ ܗܼܘ ܥܘܫܢܐ ܕܩܫܬܐ܂ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܝܘܣܦ܂ ܘܐܦܢ ܫܘܠܛܢܐ ܐܝܟ ܩܫܬܐ ܠܡܩܛܠܐܚ̈ܘܗܝ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܼ܂ ܐܠܐ ܪܘܓܙܐ ܕܐܬܡܬܠ ܒܚܝܠܐܥܠ ܐܚ̈ܘܗܝ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܐܬܒܕܪܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܼܢ ܚܘܒܐܕܪ̈ܥܐ ܕܐܝܕ̈ܘܗܝ܂ ܡܼܢ ܝܕ ܠܡ ܬܩܝܦܐ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܡܛܠ ܐܠܗܐ ܬܩܝܦܐ ܕܗܘܐ ܥܡ ܝܥܩܘܒ܂ ܘܡܛܠ ܫܡ ܪܥܝܐܕܥܬܝܕ ܠܡܕܒܪܘܬܗܿ ܒܡܕܒܪܐ ܚܪܒܐ܂ ܠܟܐܦܐ ܕܡܚܝܐܒܫܩܝܗܿ ܠܐܝܣܪܝܠ ܟܠܗ܂ܐܠܗܗ ܕܐܒܘܟ ܢܥܕܪܟ܂ ܒܙܒܢ ܬܟܬܘܫܟ ܕܥܡܒܥ̈ܠܕܒܒܐ܂ ܡܛܠ ܕܦܫܬ ܡܼܢ ܕܠܡܬܢܩܡܘ ܡܼܢ ܒܢ̈ܝ ܐܒܘܟ܂ ܘܐܝܠ ܫܕܝܢܒܪܟܟ܂ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܫܡܝܐ ܡܼܢ ܠܥܠ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܛ̈ܠܐܡܫ̈ܦܥܐ ܘܐܡܝ̈ܢܐ܂ ܘܒܨܒܝ̈ܢܐ ܛܒ̈ܐ ܕܪܕܝܢ ܡܼܢ ܬܡܢ ܥܠܥ̈ܠܠܬܗܿ ܕܫܢܬܐ ܕܢܬܒܪܟܢ܂ ܒܘܪܟܬܐ ܕܬܗܘܡܐ ܕܪܒܝܥܐ ܡܼܢܠܬܚܬ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܦܢ ܟܠ ܡܕܡ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܼܘ܂ ܐܠܐ ܐܦܡܼܢ ܬܗܘ̈ܡܐ ܐܡܪܝܢ ܕܢܣܒ̈ܢ ܐܢܝܢ ܥܢ̈ܢܐ܂ ܘܐܝܟ ܕܫܚܠܦܬܐܢܘܢ ܚܟܡܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܡܠܝܚܘܬܐ ܕܠܐ ܢܣܪܘܢ ܡܛܠܟܢܝܫܘܬܗܘܢܼ܂ ܗܟܢܐ ܥܒܕܐ ܠܗܘܢ ܒܥ̈ܢܢܐ ܚ̈ܠܝܐܘܒܣܝ̈ܡܐ܂ ܡܛܠ ܫܩܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܘܕܚܝ̈ܘܬܐ ܘܕܥܣ̈ܒܐܘܕܡܘ̈ܥܝܬܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ ܕܫܡܝܐܼ܂ ܕܡܛܪܐ ܗܼܝܘܕܛܠܐ܂ ܘܒܘܪܟܬܐ ܕܬܗܘܡܐ ܕܢܗܪ̈ܘܬܐ ܗܼܝ ܘܕܢܒ̈ܥܐܕܡ̈ܫܩܝܢ ܒܓܘ ܝܪܬܘܬܗ܂ ܒܘܪܟܬܐ ܠܡ ܕܬܕ̈ܝܐ ܘܕܪ̈ܚܡܐ܂ ܗܢܘܕܝܢ ܒܘܪܟܬܐ ܪܚܝܡܬܐ ܕܡܒܪܟܐ ܐܡܐ ܠܒܪܗܿ ܡܐ ܕܪܬܚܚܠܒܐ ܕܬ̈ܕܝܗܿ܂ ܘܒܘܪܟܬܐ ܚܒܝܒܬܐ ܕܡܒܪܟܝܢ ܐܒܗ̈ܐܒܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܠܪ̈ܚܘܡܝܗܘܢ܂ ܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܐܒܘܟ ܥܫܢ ܥܠܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܡܘ̈ܠܕܢܝܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܝܬܝܪ̈ܢ ܐܢܝܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܒܪܟܬܟܡܼܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܒܪܟܬ ܐܢܐ܂ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܼܢ ܐܒܐ ܕܚܿܙܐܐܬܒܪܟܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܫܡ ܐܚܪܢܐ ܗܼܘ ܢܣܒܬܐܢܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܼܢ ܨܝܕ ܐܒܝ ܒܡܪܘܬܐ ܕܠܐܚܝܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܝܗܼܒ ܗܘܼܐ܂ ܥܒܕܐ ܠܐܚܝ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܥܒܿܕܗܘܼܐ ܠܝ܂ ܝܬܝܪ̈ܢ ܐܢܝܢ ܗܟܝܠ ܒܘܪ̈ܟܬܝ ܡܼܢ ܕܐܒܝ܂ ܠܐܒܚܝܠܐ܂ ܐܠܐ ܒܪ̈ܚܡܐ܂ ܥܕܡܐ ܠܡ ܠܣܒܪܐ ܕܪ̈ܡܬܐ ܕܥܠܡ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܕܐܬܒܪܟܬ ܡܼܢ ܐܝܣܚܩ܂ ܗܿܘܕܐܬܒܪܟ ܒܛܘܪܐ ܘܒܪܡܬܐ ܘܐܬܩܪܒ ܒܗܿ܂ ܢܗܘܝܢ ܠܪܫܗܕܝܘܣܦ܂ ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܘܡܢܐ ܒܝܬ ܡܨܪ̈ܝܐ ܚܘܬܪܐܘܫܘܒܗܪܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝܼ܂ ܢܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܦ ܠܚܪܬܐ ܠܟܠܝܠܐ܂ܘܢܡܠܟ ܥܠ ܐܚ̈ܘܗܝ ܒܓܘ ܝܪܬܘܬܗܘܢ܀ܒܢܝܡܝܢ ܕܐܒܐ ܚܛܘܦܐ܂ ܕܟܡܝܢ ܠܒܙܬܐ ܒܓܘܝܪܬܘܬܗ܂ ܒܨܦܪܐ ܢܐܟܘܠ ܒܙܬܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܦܘܪܩܢܐ ܕܗܿܘܐܠܗܘܢ ܡܼܢ ܗܢܕܘ̈ܝܐ ܘܡܼܢ ܣܢܚܪܝܒ܂ ܘܡܼܢ ܕܒܝܬ ܓܘܓ܂ܘܒܪܡܫܐ ܢܦܠܓ ܡܕܡ ܕܡܥܕܐ ܠܦܘܬ ܕܒܢܝܚܐ ܒܓܘ ܐܘܪܫܠܡ ܡܦܠܓ ܥܡ ܕܒܝܬ ܝܗܘܕܐ ܕܥܡܪܝܢ ܥܡܗ܂ ܡܕܡ ܕܒܐܿܙ ܗܘܼܐܘܡܝܬܐ ܡܼܢ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܚܫܒܢܢ܀ܗܫܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪܢ ܐܢܝܢ ܠܒܘܪ̈ܟܬܗ ܕܝܥܩܘܒܣܘܥܪܢܐܝܬܼ܂ ܢܦܢܐ ܘܢܐܡܪ ܐܢܝܢ ܘܐܦ ܪܘܚܢܐܝܬ܂ ܠܐ ܕܝܢܣܘܥܪܢܐܝܬ ܐܡܪܢ ܐܢܝܢ ܐܝܟ ܕܘܿܠܐܼ܂ ܘܠܐ ܪܘܚܢܐܝܬܟܬܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܕܙܕܩ܂ ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܪܢ ܐܢܝܢܣܘܥܪܢܐܝܬ܂ ܘܙܥܘܪܐܝܬ ܟܬܒܝܢ ܚܢܢ ܠܗܝܢ ܪܘܚܢܐܝܬ܀ܪܘܒܝܠ ܠܡ ܚܝܠܝ ܘܪܝܫ ܬܘܩܦܝ܂ ܛܥܝܬ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ ܠܐܬܦܘܫ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܒܘܟܪܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܠܛܬܗܡܛܠ ܥܘܠܗ ܟܐܢܘܬܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ ܐܬܥܛܝܬ ܕܝܢ ܠܘܛܬܗܕܪܘܒܝܠ܂ ܒܡܘܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܠܕܗ ܕܝܥܩܘܒܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܬܓܙܪܡܘܬܐ ܒܥܒܪ ܦܘܩܕܢܐ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܐܕܡ܂ ܐܬܼܐ ܕܝܢܒܪܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܒܡܘܠܟܢܐ ܕܢܘܚܡܬܐ ܕܡܠܟ ܠܗܼ܂ ܒܛܠܗܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܦܪܕܝܣܐ ܐܬܠܘܝ ܠܗ܀ܫܡܥܘܢ ܘܠܘܝ ܐܚ̈ܐ ܡܐ̈ܢܐ ܕܪܘܓܙܐ܂ ܐܦ ܗܠܝܢܕܡܘܬܐ ܗܘܘ ܠܣܛܢܐ ܘܠܡܘܬܐ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܗܿܢܘܢܒܪܘܓܙܗܘܢ ܚܪܒܘ ܩܪܝܬܐ܂ ܘܒܝܕ ܝܥܢܘܬܗܘܢ ܒܙܘܗܿܠܐܝܩܪܬܗܘܢܼ܂ ܐܦ ܣܛܢܐ ܒܚܣܡܗ ܩܛܠܗ ܠܥܠܡܐ ܟܣܝܐܝܬ܂ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܫܟܝܡ ܓܠܝܐܝܬ܂ ܘܟܡ ܡܘܬܐ ܥܠ ܟܘܠܦܓܪ̈ܝܢ܂ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܠ ܩܢܝܢܐ ܕܫܟܝ̈ܡܝܐ܀ ܩ̈ܛܠܐ ܗܟܝܠ ܟܣ̈ܝܐܕܩܛܠܬ ܚܛܝܬܐܼ܂ ܢܚܡܬ ܐܢܘܢ ܣܒܪܬܗ ܕܡܪܢ܂ ܘܡܝ̈ܬܐܕܟܡ ܥܠܝܗܘܢ ܡܘܬܐ ܛܪܘܢܐܼ܂ ܢܚܼܡ ܐܢܘܢ ܡܘܠܟܢܗܒܪܝܟܐ ܕܒܪܐ܀ܙܒܘܠܘܢ ܕܫܪܐ ܥܠ ܣܦܬ ܝܡ̈ܡܐ܂ ܛܘܦܣܐ ܗܼܘ ܗܘܼܐܠܥܡ̈ܡܐ ܕܫܪܝܢ ܥܠ ܓܢܒ ܢܒ̈ܝܐ܂ ܘܬܚܘܡܗ ܕܗܿܘ ܥܕܡܐܠܨܝܕܢ܂ ܗܟܢܐ ܬܚܘܡܐ ܕܗܠܝܢܼ܂ ܥܕܡܐ ܠܚܛܝܬܐ ܡܬܝܠܬܒܨܝܕܢ܂ ܡܢܐ ܠܡ ܚܫ̈ܝܒܢ ܐܢ̈ܬܝܢ ܨܘܪ ܘܨܝܕܢ܀ܐܝܣܟܪ ܓܒܪܐ ܓܢܒܪܐ ܕܪܒܝܥ܂ ܒܝܬ ܫܒ̈ܝܠܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐܕܥܿܒܪ ܘܕܬܿܐܒ ܨܕܗ ܠܚ̈ܝܐܼ܂ ܚܼܙܐ ܡܫܪܝܗ ܕܫܦܝܪ ܘܐܪܥܗܕܛܒܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܼܙܐ ܥܕܬܗ ܕܛܒܐ܂ ܘܡܫܪܝܗ ܕܩܕܝܫ܂ܐܪܟܢ ܟܬܦܗ ܠܙܩܝܦܐܼ܂ ܘܗܘܼܐ ܠܚܘܒܬܐ ܦܪܘܥܐ܀ܕܢ ܢܕܘܢ ܠܥܡܗ܂ ܐܝܟ ܚܕ ܡܼܢ ܫܒ̈ܛܐ܂ ܐܢܗܘ ܕܡܼܢܕܢ ܕܐܿܢ ܠܥܡܗ ܗܿܘ ܕܡܼܢ ܝܗܘܕܐ ܕܕܝܠܗ ܗܼܝ ܡܠܟܘܬܐܼ܂ܟܡܐ ܢܕܘܢ ܠܟܘܠ ܥܡܡ̈ܝܢ܀ ܚܘܝܐ ܓܝܪ ܗܘܼܐ ܡܪܢ ܠܚܘܝܐܩܕܡܝܐ܂ ܘܚܪܡܢܐ ܠܣܛܢܐܼ܂ ܐܝܟ ܚܘܝܐ ܕܢܚܫܐ ܕܗܘܼܐܠܘܩܒܠ ܚܘ̈ܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܟܡܐ ܕܢܐܪܒ ܦܘܪܩܢ ܐܢܫܐ ܙܥܘܪܗܼܘ ܐܡܼܪ ܝܥܩܘܒ ܒܪܘܚܐ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܐ ܕܟܘܠܼ܂ ܠܦܘܪܩܢܟܣܟܝܬ ܡܪܝܐ܀ܓܕ ܒܓܝܣܐ ܢܦܘܩ܂ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܐܠܦܝܢ ܕܡ̈ܙܝܢܝܢ܂ ܫܪܪܐܕܝܢ ܬܪܥܣܪ ܐܢܘܢ ܫܠܝܚ̈ܝܢ܂ ܕܢܓܕܘ ܘܥܒܪܘ ܩܕܡ ܟܘܠܥܡ̈ܡܝܢ܂ ܠܡܦܠ ܒܓܝܣܐ ܥܠ ܓܝܣܐ ܕܢܥܕܘܢ ܡܢܗ ܠܥܡ̈ܡܐܕܡܓܝܣ̈ܝܢ ܗܘܘ ܠܗ܀ܕܐܫܝܪ ܛܒܐ ܐܪܥܗ܂ ܘܢܬܠ ܬܘܪܣܝܐ ܠܡ̈ܠܟܐ܂ ܥܕܬܐܗܼܝ ܕܝܗܿܒܐ ܚܘܣܝܐ ܥܡ ܣܡ ܚܝ̈ܐ܂ ܠܐ ܗܘܼܐ ܠܡ̈ܠܟܐܒܠܚܘܕ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܠܟܠ ܚܝ̈ܠܝܢ ܕܠܘ̈ܝܢ ܠܡ̈ܠܟܐ܀ܢܦܬܠܝ ܐܝܙܓܕܐ ܩܠܝܠܐ܂ ܝܗܿܒ ܡܐܡܪܐ ܫܦܝܪܐ܂ܕܟܕ ܐܠܦ ܡܪܢ ܒܬܚܘܡܗ ܕܙܒܘܠܘܢ ܘܕܢܦܬܠܝܼ܂ ܢܦܩ̈ܘܫܡ̈ܘܥܐ ܐܛܒ̈ܘ܂ ܘܬܢܝ̈ܘ ܡܐܡܪܐ ܫܦܝܪܐ܂ ܕܗܢܘ ܕܠܗܡܣ̈ܟܝܢ ܗܘܝܢ܀ܒܪܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܝܘܣܦ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܚܠܦ ܪܘܒܝܠܒܘܟܪܐ ܒܝܘܣܦ ܐܣܬܡܟ ܝܥܩܘܒܼ܂ ܐܦ ܚܠܦ ܐܕܡ ܒܘܟܪܐܘܡܡܪܡܪܢܐܼ܂ ܗܘܼܐ ܚܕ ܒܪ ܣܝܒܘܬܐ ܠܥܠܡܐܼ܂ ܒܚܪܬܗ ܕܝܠܗܕܥܠܡܐ܂ ܕܐܝܟ ܕܥܠ ܥܡܘܕܐ ܢܣܬܡܟ ܘܢܩܘܡ ܒܗ ܟܘܠܗܥܠܡܼܐ܂ ܣܩ ܥܝܢܐ ܒܢܝܢܐ ܣܡܝܟ ܒܐܚ̈ܐ ܘܒܒ̈ܢܝܐ܂ ܒܚܝܠܗܕܝܢ ܕܡܪܢ ܣܡܝܟ ܒܢܒ̈ܝܐ ܘܒܫܠܝ̈ܚܐ܃ ܝܘܣܦ ܗܘܼܐ ܫܘܪܣܒܥܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܒܙܒܢ ܟܦܢܐܼ܂ ܘܡܪܢ ܗܘܼܐ ܫܘܪ ܐܝܕܥܬܐܠܥܠܡܐ܂ ܒܙܒܢܐ ܕܛܘܥܝܝ܂ܠܝܘܣܦ ܣܩܪܘܗܝ ܪ̈ܫܝ ܫܒ̈ܛܐ܂ ܘܠܡܪܢ ܪ̈ܫܝ ܥܡܐ܂ܗܦܟܬ ܒܥܘܫܢܐ ܩܫܬܗܼ܂ ܕܐܫܬܠܛܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܒܥܠܕ̈ܒܒܝܗܘܢ܂ ܘܐܬܒܕܪܘ ܕܪ̈ܥܐ ܕܐܝܕ̈ܘܗܝܼ܂ ܕܠܐ ܡܠܘ ܘܫܕܘ ܓܐܪ̈ܐ ܒܐܚ̈ܝܗܘܢ܂ ܡܼܢ ܝܕ ܬܩܝܦܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠܫܡܗ ܕܝܠܗ ܕܒܪܐ܂ ܗܿܘ ܕܐܬܩܪܝ ܡܼܢ ܫܠܝܚܐ ܟܐܦܐܼ܂ܕܡܗܠܟܐ ܗܘܬ ܥܡܗ ܕܐܝܣܪܝܠ ܒܡܕܒܪܐ܀ܒܢܝܡܝܢ ܕܐܒܐ ܚܛܘܦܐ܂ ܦܘܠܘܣ ܕܗܘܼܐ ܕܐܒܐܠܕܐܒ̈ܐ܂ ܘܚܼܛܦ ܡܼܢ ܒܝܼܫܐ ܟܠ ܢܦܫ̈ܢ܂ ܘܒܪܡܫܐ ܢܦܠܓ ܡܕܡܕܡܥܕܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܫܘܠܡ ܥܠܡܐ܂ ܡܬܬܢܝܚ ܐܦ ܗܼܘܒܦܘܪܥܢܐ ܡܝܬܪܐ ܕܥܡ̈ܠܘܗܝ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܒܪܟ ܠܒܢ̈ܘܗܝܼ܂ ܡܝܬ ܒܪ ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢܘܫܒܥ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܣܼܠܩ ܝܘܣܦ ܥܡ ܣܒ̈ܝ ܡܨܪܝܢ ܘܟܠܗ ܒܝܬܐܒܘܗܝ܂ ܘܩܒܪܘܗܝ ܨܝܕ ܐܒܗ̈ܘܗܝ܂ ܘܦܼܢܐ ܝܘܣܦ ܘܟܘܠܕܥܡܗ ܠܡܨܪܝܢ܀ܕܚܠܘ ܕܝܢ ܐܚ̈ܝ ܝܘܣܦ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܂ ܕܐܒܘܟ ܦܩܕܩܕܡ ܡܘܬܗ܂ ܕܒܥܢܐ ܡܢܟܼ܂ ܫܒܘܩ ܥܘܠܐ ܕܐܚ̈ܝܟ܂ܘܚ̈ܛܗܐ ܕܒܝ̈ܫܬܐ ܕܥܒܕܘ ܠܟ܀ ܘܒܟܼܐ ܝܘܣܦ ܘܐܡܼܪ ܠܐܬܕܚܠܘܢ ܡܢܝ܂ ܕܐܢ ܐܒܘܟܘܢ ܡܝܬܼ܂ ܐܠܗܗ ܕܐܒܘܟܘܢܗܿܘ ܕܡܛܠܬܗ ܠܐ ܡܟܐ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܩܝܡ܂ ܘܡܛܠ ܕܠܛܒܬܐܥܒܕܗܿ ܠܝ ܠܒܝܫܬܐ ܕܣܥܪܬܘܢ ܠܝ܂ ܘ‍[‍ܣ‍]‍ܡ ܒܐܝܕ̈ܝ ܥܡܐܣܓܝܐܐܼ܂ ܚܣ ܠܝ ܕܐܒܐܫ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥܠܬܐ ܠܡܚܝܢܘܬܐܕܣ̈ܓܝܐܐ܂ ܒܪܡ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܡܝܬܟܘܢ ܒܡܨܪܝܢ܂ ܠܐܬܫܒܩܘܢ ܓܪ̈ܡܝ ܒܡܨܪܝܢ܀ ܘܐܘܡܝ ܐܢܘܢ ܘܐܡܼܪ܂ ܡܬܕܟܪܘܡܬܕܟܪ ܠܟܘܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܡܣܩ ܠܟܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܐܝܡܼܐܠܐܒܪܗܡ܂ ܐܣܩܘ ܓܪ̈ܡܝ ܡܟܐ܂ ܕܐܢ ܡܐܪܬ ܠܐ ܐܪܬܗܿܥܡܟܘܢ܂ ܡܬܢܚܡܘ ܐܬܢܚܡ ܡܢܗܿ ܥܡܟܘܢ܂ ܘܡܝܬ ܝܘܣܦܒܪ ܡܐܐ ܘܥܣܪ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܣܡܘܗܝ ܒܕܘܦܢܐ ܒܡܨܪܝܢ܀ܠܐܠܗܐ ܕܝܢ ܕܒܝܕ ܒܪܗ ܒܪܐ ܒܪ̈ܝܬܐ ܡܼܢ ܠܐ ܡܕܡ܂ܠܐ ܕܝܢ ܟܬܼܒ ܐܢܝܢ ܡܼܢ ܒܪܫܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܠܐܝܕܥܬܗ ܕܐܕܡܓܠܝ̈ܢ ܗܘܝ܂ ܘܟܠ ܕܪ ܠܕܒܬܪܗ ܐܝܟ ܕܐܝܠܦ ܡܼܢ ܕܩܕܡܘܗܝܡܫܠܡ ܗܘܐ܂ ܘܕܛܥܐ ܟܘܠ ܡܼܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܐܬܛܥܝܬ ܡܼܢ ܟܘܠܒܪܘܝܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܟܬܼܒ ܐܢܝܢ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܠܥܡܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܫܚܠܦ ܟܝܢܐ܂ ܢܣܗܕ ܠܒܪ̈ܝܬܗܘܢ ܕܟܝ̈ܢܐ܂ ܠܗܿܘ ܟܝܬܕܟܬܼܒ ܐܢܝܢ ܒܡܕܒܪܐ܂ ܠܗܠܝܢ ܕܒܪܥܝܢ ܐܕܡ ܐܬܚܘܝܢ ܗܘ̈ܝܡܼܢ ܟܕ ܗܼܘ ܒܦܪܕܝܣܐ܂ ܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܕܕܠܐ ܟܬܒܝܕܥܘ ܗܘܘ ܠܗܝܢ܂ ܘܡܼܢ ܥܡܐ ܡܨܥܝܐ ܕܒܝܕ ܟܬܒܐ ܫܡܼܥܘܗܝܡܢ ܐܢܝܢ܂ ܘܡܼܢ ܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܥܠܘ ܥܠ ܣܦܪ̈ܝܗܘܢܕܡܨܥܝܐ܂ ܐܦ ܡܼܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܘܝܘ ܒܡܪܕܐ ܕܨܒܝ̈ܢܝܗܘܢ ܘܠܐܐܬܛܦܝܣܘ܂ ܠܗ ܘܠܡܫܝܚܗ ܘܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܗ ܫܘܒܚܐܘܐܝܩܪܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠ ܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥ̈ܠܡܝܢ܂ ܐܡܝܢ ܘܐܡܝܢ܂ܫܠܡ ܦܘܫܩܐ ܕܒܪܝܬܐ܂ ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܘܪܝܬܐ܂

 

ܬܘܪܓܡܐ ܕܡܦܩܢܐܕܐܝܬܘܗܝ ܣܦܪܐ ܕܬܪܝܢ ܕܐܘܪܝܬܐܕܥܒܝܕܠܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܛܘܒܢܐܣܦܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܡܦܩܢܐܼ܂ ܡܫܬܥܐ ܥܠ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫ̈ܢ ܕܥܠ ܥܡܝܥܩܘܒ ܠܡܨܪܝܢܼ܂ ܘܥܠ ܡܘܬܗ ܕܝܘܣܦ ܘܕܒ̈ܢܝ ܕܪܗ܂ܘܕܩܡ ܡܿܠܟܐ ܚܕܬܐ ܕܩܛܠ ܥ̈ܘܠܐ܂ ܘܕܐܫܬܘܙܒ ܡܘܫܐ ܒܝܕܩܒܘܬܐ܂ ܘܗܘܼܐ ܒܪܐ ܠܒܪܬ ܦܪܥܘܢ܂ܘܕܢܦܼܩ ܠܘܬ ܐܚ̈ܘܗܝ ܡܼܢ ܕܗܘܼܐ ܓܒܪܐ܂ ܕܢܚܙܐ ܐܢܡܨܠܚ ܒܐܝܕܗ ܦܘܪܩܢܐ܂ ܘܕܩܛܠ ܠܡܨܪܝܐܼ܂ ܘܐܟܣ ܠܥܒܪܝܐ܂ܘܕܩܛܪܓܗ ܘܥܪܩ ܠܡܕܝܢ܂ܘܕܝܬܒ ܥܠ ܒܪܐ܂ ܘܦܨܝ ܛܠܝܡ̈ܬܐܼ܂ ܘܕܥܠ ܠܒܝܬ ܝܬܪܘܢܘܐܬܚܬܢ ܠܗ ܒܨܦܘܪܐ ܒܪܬܗ܂ܘܕܡܝܬ ܦܪܥܘܢ ܘܐܬܬܢܝܚܘ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ ܡܼܢ ܫܘܥܒܕܗܘܢܩܫܝܐ ܘܨܠܝܘ ܘܐܫܬܡܥܘ܂ܘܥܠ ܕܐܬܚܙܝ ܐܠܗܐ ܡܼܢ ܣܢܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ܘܥܠ ܚܘܛܪܐ ܕܗܘܼܐ ܚܘܝܐ܂ ܘܥܠ ܐܝܕܗ ܕܐܓܪܒܬܘܕܟܝܬ܂ܘܥܠ ܡܐܙܠܗ ܕܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܥܠ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܘܗܝ ܡܠܐܟܐܒܝܬ ܒܘܬܐ ܘܒܥܼܐ ܠܡܩܛܠܗ܂ܘܥܠ ܡܥܠܬܗ ܕܠܡܨܪܝܢ܂ ܘܕܢܦܼܩ ܐܗܪܘܢ ܠܐܘܪܥܗ܂ ܘܕܥܒܼܕܐܬܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܣܒ̈ܝ ܥܡܐ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ܂ ܘܕܥܠܘ ܠܘܬܦܪܥܘܢ ܘܠܐ ܨܒܼܐ ܠܡܫܕܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܥܦܗ ܠܐܘܠܨܢܗܘܢܕܐܬܟܠܝ ܗܘܐ ܬܒܢܐ ܡܢܗܘܢ܂ܘܥܠ ܚܘܛܪܐ ܕܗܼܘܐ ܚܘܝܐ܂ ܘܢܗܪܐ ܕܐܬܗܦܟ ܠܕܡܐ܂ܘܥܠ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܘܥܠ ܡܘܬܢܐ܂ܘܥܠ ܩܠܡܐ ܘܥܪܘܒܐ܂ ܘܥܠ ܫܘ̈ܚܢܐ܂ ܘܥܠ ܢܘܪܐ ܕܒܒܪܕܐ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ܂ܘܥܠ ܩܡܨܐ ܘܚܫܘܟܐ܂ܘܥܠ ܡܘܬܐ ܕܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ܂ܘܥܠ ܐܡܪܐ ܕܒܐܪܒܥܣܪܐ ܢܟܣܘ ܘܐܟܠܘ܂ܘܥܠ ܡܦܩܐ ܕܣܘܪܗܒܐ ܕܢܦܩܘ܂ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ ܘܡܙܘܕܝܢܒܕܗܒܐ ܘܒܟܣܦܐܼ܂ ܘܒܢܚ̈ܬܐ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܫܩܠܘ܂ܥܠ ܦܠܓܗ ܕܝܡܐ ܘܡܥܒܪܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܘܛܘܒܥܐܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܫܒܚܬ ܡܪܝܡ ܥܠ ܝܡܐ܂ ܘܥܠ ܕܐܬܘ ܬܠܬܐܝܘܡ̈ܝܢ ܘܠܝܬ ܡ̈ܝܐ܂ܘܚܠܝ ܒܝܕ ܩܝܣܐ ܠܡܝ̈ܐ ܡܪ̈ܝܪ̈ܐ ܕܡܘܪܬ܂ ܥܠ ܡܢܢܐ ܕܐܚܬܘܣܠܘܝ ܕܐܣܩ܂ ܘܥܠ ܡ̈ܝܐ ܕܡܼܢ ܛܪܢܐ ܐܪܕܝ ܠܗܘܢܒܚܘܪܝܒ܂ܥܠ ܥܡܠܝܩ ܕܐܬܼܐ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ܂ܘܥܠ ܡܐܬܝܗ ܕܝܬܪܘܢ ܚܡܘܗܝ ܕܡܘܫܐ ܕܠܘܬ ܡܘܫܐ܂ܘܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܒܛܘܪܐ ܕܣܝܢܝ܂ ܘܥܠܡܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܠ ܛܘܪ ܣܝܢܝ܂ ܘܥܠ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܕܝ̈ܢܐܕܝܗܼܒ ܠܗܘܢ ܬܡܼܢ܂ ܥܠ ܡܣܩܗ ܕܡܘܫܐ ܟܕ ܡܚܬ ܠܘ̈ܚܐ܂ܘܥܠ ܦܘܩܕ ܡܫܟܢܐ ܕܐܝܟܢ ܘܐܝܡܟܐ ܢܗܘܐ ܗܘܐ܂ܘܥܠ ܥܡܐ ܕܥܒܕܘ ܥܓܠܐ܂ ܡܛܠ ܬܘܚܪܬܗ ܕܡܘܫܐܕܒܛܘܪܐ܂ ܘܕܦܢܼܐ ܘܣܠܼܩ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܙܒ̈ܢܝܢ ܠܛܘܪܐ ܘܐܚܬܠܘ̈ܚܐ ܘܒܥܼܐ ܥܠ ܣܟܠܘܬܗܘܢ܂ܥܠ ܕܐܦܝܣܗ ܠܐܠܗܐ ܕܢܣܿܩ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܕܐܡܼܪ ܠܗܕܚܘܢܝ ܫܘܒܚܟ ܘܐܕܥܟ܂ ܘܚܘܝܗ ܗܘܐ ܘܙܗܪܗ ܥܠ ܦܘܩ̈ܕܢܐܕܬܼܢܐ ܘܦܩܿܕ ܡܼܢ ܒܬܪ ܣܓܕܬܗ ܕܥܓܠܐ܂ܘܥܠ ܥܒܕܗ ܕܡܫܟܢ ܙܒܢܐ܂ ܘܥܠ ܬܘܩܢ ܟܠܗܘܢ ܡܐ̈ܢܘܗܝ܂ܥܠ ܕܐܩܝܡܗ ܒܚܕ ܒܝܪܚܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܥܠ ܥܢܢܐ ܕܒܐܝܡܡܐܥܠ ܡܫܟܢܐ ܡܛܠܐ ܗܘܬ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܥܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗܫܩܠܝܢ ܗܘܘ܂ܥܠ ܗܠܝܢ ܟܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܟܬܒ ܡܘܫܐ ܒܣܦܪܐ ܕܡܦܩܢܐ܂ܘܒܪܝܫ ܡ̈ܠܘܗܝ ܐܡܼܪ ܗܟܢܐ܀ ܘܗܠܝܢ ܠܡ ܫܡ̈ܗܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܕܥܠܘ ܥܡ ܝܥܩܘܒܠܡܨܪܝܢ ܫܒܥܝܢ ܢܦܫ̈ܢ܂ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܢܚܘܐ ܕܐܬܬ ܠܥܒܕܐܡܠܬܐ ܕܐܬܩܕܡܬ ܘܐܬܐܡܪܬ ܠܐܒܪܗܡ ܒܡܘܠܟܢܐ܂ ܗܿܢܘܢܓܝܪ ܕܒܣ̈ܒܝܗܘܢ ܘܒܫܒܪ̈ܝܗܘܢ ܒܫܒܥܝܢ ܢܦܫ̈ܢ ܥܠܘܼ܂ ܒܡܐܬܝܢܘܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫ ܫܢ̈ܝܢ ܕܥܡܪܘ ܬܡܼܢ܂ ܒܫܬܡܐܐ ܐܠ̈ܦܝܢ ܢܦܩܘܕܡܙ̈ܝܢܝܢ܂ ܠܒܪ ܡܼܢ ܒܪ ܥܣܪܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܘܠܬܚܬ܀ܘܡܼܢ ܒܬܪ ܕܡܝܬ ܝܘܣܦ ܘܒܢ̈ܝ ܕܪܗ܂ ܘܩܡ ܡܿܠܟܐ ܚܕܬܐ܂ܘܝܗܒܼ ܡܼܠܟܐ ܚܕܬܐ ܕܢ̈ܬܩܛܠܘܢ ܥܘ̈ܠܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܗܼܝ ܕܝܢܗܕܐ ܕܥܒܼܕ܂ ܠܘ ܕܠܐ ܥܠܐ ܥܒܕܗܿ ܗܘܐ܂ ܐܦܢ ܓܝܪ ܣܛܢܐܡܛܠ ܕܚܼܙܐ ܕܫܠܡ ܠܗܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܫܢ̈ܝܢ ܕܐܬܓܙܪ ܠܐܒܪܗܡ܂ܘܨܒܼܐ ܕܒܝܕ ܥܘ̈ܠܐ ܕܡܬܩ̈ܛܠܝܢ܂ ܢܚܢܩܝܘܗܝ ܠܦܪܘܩܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐܼ܂ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܘ ܦܪܥܘܢ ܡܛܠ ܕܚܙܝܗܝ ܠܥܡܐ ܕܣܓܝ ܠܗ܃ܘܪܦܬܬ ܠܗܿ ܡܢܗ ܟܘܠܗܿ ܡܨܪܝܢܼ܂ ܛܼܢ ܠܗ ܒܣܓܝܐܘܬܐܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܝܬܝܪ ܕܐܦ ܟܬ̈ܝܫܝܗܘܢ ܡܼܢ ܡܢܝܢ ܫܢ̈ܝܐ ܕܐܫܬܠܡ܂ܕܢܣܒܪܘܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܕܥܬ̈ܝܕܬܐ ܝܕܥܝܢ܂ ܩܕܡܘ ܐܟܪܙܘܐܦ ܗܢܘܢ ܥܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܀ܦܩܕ ܗܟܝܠ ܦܪܥܘܢ ܥܠ ܥܘ̈ܠܝܗܘܢ ܡܘܬܐ܂ܘܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢ ܐܪܡܝ ܒܬܥܫܐ ܕܒܝܬ ܩ̈ܦܣܐ ܕܠܐ ܡܬ̈ܒܥܝܢܗܘܘ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܠܡܨܪܝܢ ܘܠܟܢܥܢ ܘܠܐܪܥܐ ܕܐܡܘܪ̈ܝܐ܃ܣܦܼܩ ܥܒܘܪܐ ܕܒܝܬ ܩܦܣ̈ܘܗܝ ܕܝܘܣܦ܂ ܠܡܬܪܣܝܘ ܒܿܫܒܥܫ̈ܢܝܐ ܕܟܦܢܐܼ܂ ܠܐܪܥܗ ܕܝܠܗ ܠܐ ܟܝ ܣܦܩ̈ܝܢ ܗܘܘܕܒܐܣܢܗܘܢ ܢܬܪܣܘܢ ܗܘܘ܀ ܟܡܐ ܕܝܢ ܕܦܪܥܘܢ ܡܚܦܛܥܠ ܡܘܬܐ ܕܫܒܪ̈ܐܼ܂ ܫܒܪ̈ܝܗ‍[‍ܘܢ‍]‍ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܣܿܓܝܢ ܗ‍[‍ܘܘ‍]‍ܘܟܡܐ ܕܐܬܦܪܣ ܕܢܥܝܩܗ ܠܥܡܐ ܒܗܕܐܼ܂ ܥܩܬܗ ܗܼܘ ܕܝܠܗܡܼܢ ܕܥܡܐ ܣܓܝܐ ܗܘܬ܂ ܥܩܬ ܠܗܘܢ ܠܡ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܡܼܢܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܼܣ ܥܠ ܢܗܪܗ ܕܠܐ ܢܛܡܐܝܘܗܝ ܒܫ̈ܠܕܐܕܥܘ̈ܠܐ܂ ܩܼܪܐ ܠܚܝ̈ܬܐ ܕܢܥܒܕ ܐܢܝܢ ܩ̈ܛܘܠܝܬܐ܂ ܒܝܕ ܫܘܠܛܢܗܓܝܪ ܣܩܘܒܠܐ ܕܟܘܢܝܗܝܢ ܥܒܼܕ ܐܢܝܢ ܕܠܡܐܣ̈ܝܢܝܬܐܡܡ̈ܝܬܢܝܬܐ ܐܬܪܥܝ ܕܢܥܒܕ ܐܢܝܢ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܫܡܥܝܗܝ ܗܠܝܢ܂ܐܦ ܟܕ ܐܫܬܘܕܝ ܕܫܡܥܢ ܠܗܼ܂ ܠܗܦܟܐ ܓܝܪ ܫܡܥܝܗܝ ܗܘܝ܂ܕܗܠܝܢ ܕܐܦܣ ܠܗܝܢ ܠܡܩܛܠ ܫܒܪ̈ܐܼ܂ ܗܢܝܢ ܚܠܦܝܗܘܢܕܢ̈ܬܩܛܠܢ ܐܬܚܫܒ ܗܘܝ܂ ܒܝܘܡܐ ܕܝܢ ܕܣܒܪ ܗܘܝ ܕܟܠܝܠܡܘܕܝܢܘܬܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܩ̈ܠܢ ܗܘܝ܂ ܒܝܕ ܦܬܓܡܐ ܚܟܝܡܐܕܣܼܡ ܐܠܗܐ ܒܦܘܡܗܝܼܢ܂ ܡܼܢ ܡܘܬܐ ܐܫܬܘܙܒ ܗܘܝ܂ܘܠܛܒ̈ܬܐ ܗܘܝ ܗܘܝ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܛܘܗܡܐ ܪܒܐ ܗܘܝ܂ ܗܠܝܢܕܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܥܘ̈ܠܐ ܕܐܚܝ ܗܘܝ܂ ܣܼܒܪ ܕܠܟܠܗ ܛܘܗܡܗܝܢܦܪܥܘܢ ܩܿܛܠ ܠܗ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܒܙܚ ܦܪܥܘܢ ܡܼܢ ܢܫܼ̈ܐ ܘܠܐ ܐܝܕܥܼ܂ ܣܼܡܕܢܛܡܐ ܡܝ̈ܐ ܒܕܡܐ ܕܥܘ̈ܠܐ܂ ܘܕܢܬܪܣܐ ܢܘ̈ܢܘܗܝ ܒܒܣܪܐܕܫܒܪ̈ܐ܂ ܐܦܠܐ ܕܝܢ ܒܚܝܠ ܗܕܐ ܐܫܟܚ ܗܘܼܐ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܠܗ ܦܪܝܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܡܠܐ ܓܝܪ ܢܗܪܐ ܥܘ̈ܠܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗܕܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܡܠܝܐ ܡܢܗܘܢ ܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܠܐ ܨܒܝܢܗ܀ܡܐ ܕܚܼܙܐ ܠܢܗܪܐ ܕܣܪܝ ܒܥܘ̈ܠܐ ܚܕܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܐܢ ܚܪܒܡܨܪܝܢ ܕܪܦܬܐ ܒܗܘܢ ܐܬܟܡܪ ܗܘܐ܂ ܠܐ ܦܘܩܕܢܗܐܬܒܛܠܼ܂ ܐܦܠܐ ܨܒܝܢܗ ܐܬܓܡܪ ܐܝܟ ܦܘܩܕܢܗ܂ ܥܘ̈ܠܐܒܣܦܪ ܢܗܪܐ ܐܝܟ ܩܡܨܐ ܩ̈ܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܛܘܪܦܗ ܫܘ̈ܩܝܡܨܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܪܥܡܝܢ ܗܘܘ܀ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢ ܥܒܪ̈ܝܐܼ ܐܬܝܠܕ ܡܘܫܐ܂ܘܕܚܙܬܗ ܐܡܗ ܕܫܦܝܪ ܗܼܘ܂ ܛܫܝܬܗ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܐܬܡܨܝܬܬܘܒ ܠܡܛܫܝܘܬܗ܂ ܕܚܠܬ ܓܝܪ ܕܕܠܡܐ ܬܬܓܠܐ ܕܫ̈ܛܘܦܘܩܕܢ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܟܠܗ ܛܘܗܡܗܘܢ ܢܡܘܬ ܗܘܼܐ܂ ܘܡܘܫܐܒܚ̈ܝܐ ܠܐ ܢܫܬܚܪ ܗܘܼܐ܂ ܚܙܝ ܟܡܐ ܡܒܨܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܕܠܐܬܘܒ ܐܫܟܚܬ ܠܡܛܫܝܘܬܗ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܚܙܝ ܟܡܐ ܢܛܪܬܐܢܘܢ ܛܝܒܘܬܐܼ܂ ܕܫܬܡܐܐ ܐ̈ܠܦܝܢ ܢܦܩ̈ܘ ܡܼܢ ܬܡܼܢ܀ ܣܡܬܗܕܝܢ ܐܡܗ ܠܡܘܫܐ ܒܩܒܘܬܐܼ܂ ܘܥܠܬ ܒܪܟܬ ܒܨܠܘܬܐ܂ ܘܒܝܕܕܡ̈ܥܐ ܚܢܝ̈ܓܬܐܼ܂ ܠܐܠܗܗ ܕܐܒܪܗܡ ܥܠ ܦܪܥܘܢ ܩܒܠܐܗܘܬ܂ ܐܢܬ ܠܡ ܒܪܟܬ ܠܥܡܢ ܕܢܣܓܐܼ܂ ܘܗܐ ܣܓܝ ܐܝܟ ܡܐܕܒܪܟܬ܂ ܗܐ ܕܝܢ ܦܪܥܘܢ ܡܨܛܢܥ܂ ܕܒܝܕ ܫܒܪ̈ܐ ܕܡܩܛܠܼ܂ܢܒܘܪ̈ܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܡܼܢ ܐܟܪ̈ܐ܂ ܘܒܥܠܬ ܝܠܕܐ ܕܒܿܛܠܼ܂ ܢܬܛܠܩܘܢܘܦܐ ܙܪܥܐ ܕܒܪܟܬ܀ܡܪܝܡ ܕܝܢ ܚܬܗ ܕܡܘܫܐܼ܂ ܝܬܒܬ ܠܗܿ ܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ܂ܕܬܕܥ ܚܪܬܐ ܕܗܘܝܐ ܠܛܠܝܐ ܕܒܩܒܘܬܐ܂ ܬܟܝ̈ܠܢ ܗܘܝ ܓܝܪܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܫܘܦܪܗ ܕܛܠܝܐ܂ ܕܩܕܡܐ ܕܚܿܙܐ ܠܗܿܠܩܒܘܬܐܼ܂ ܫܿܩܠ ܘܡܚܐ ܠܗ ܠܛܠܝܐ܂ ܐܬܟܝܪ ܕܝܢ ܗܿܘ ܝܘܡܐܥܠ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܕܠܐ ܒܥܕܢܗܿ ܠܡܣܚܐ ܒܢܗܪܐ ܢܦܩܬܗܘܬ܂ ܘܐܦܢ ܡܛܠ ܟܘܪܢܗ ܕܗܿܘ ܝܘܡܐ ܡܼܢ ܨܒܝܢܗܿ ܢܦܩܐܗܘܬ܂ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܒܥܕܢܗܿ ܢܦܩܬ܂ ܠܒܪ ܡܼܢ ܨܒܝܢܗܿ ܢܦܩܐܗܘܬ܂ ܠܩܛܝܪܐ ܡܼܢ ܚܐܪܘܬܗܿ ܕܒܝܪܐ ܗܘܬ܂ ܕܬܫܠܐ ܘܬܝܬܐܡܼܢ ܢܗܪܐ ܠܡܿܢ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܒܝܡܐ ܢܬܒܥ ܥܝܪܬܐ ܕܫܒܪ̈ܐܕܒܢܗܪܐ ܡܫ̈ܬܕܝܢ ܗܘܘ܀ܕܚܙܬܗ ܕܝܢ ܠܛܠܝܐ ܕܫܦܝܪ ܗܼܘ܂ ܣܒܪܬ ܗܘܬ ܥܡܐܡ̈ܗܬܗܼܿ܂ ܕܐܠܗ̈ܝ ܡܨܪܝܢ ܛܝܒܘ ܠܗܿ ܠܡܓܙܝܬܐ ܒܪܐܒܢܗܪܐ܂ ܐܬܛܦܝܣܬ ܕܝܢ ܕܬܣܒܝܘܗܝ ܕܚܣܕܗܿ ܢܥܒܪ ܗܘܐ܂ܘܒܘܝܐܗܿ ܢܣܓܐ ܗܘܐ܂ ܘܟܘܪܣܝ ܐܒܘܗܿ ܒܗ ܢܬܝܒܠ ܗܘܐ܀ܐܬܬ ܕܝܢ ܡܪܝܡ܂ ܠܐ ܟܕ ܟܡܝܪܐܼ ܘܠܐ ܟܕ ܦܨܝܚܐ܂ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܓܝܪ ܡܢܟܪܝܐ ܗܘܬ܂ ܕܐܣܟܡܐ ܕܚܫܚ ܠܣܘܥܪܢܗܿܥܛܝܦܐ ܗܘܬ‍<‍܂‍>‍ ܐܡܪܐ ܠܗܿ ܡܪܝܡ ܐܩܪܐ ܠܟܝ ܡܝܢܩܬܐ ܡܼܢܥܒܪ̈ܝܬܐ ܕܫܦܼܐ ܠܒܗܿ ܘܕܟܼܐ ܚܠܒܗܿ܂ ܘܠܡܠܟܘܬܟܘܢ ܡܛܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܓܝ ܚܫܚܐ܀ ܪܗܛܬ ܕܝܢ ܘܐܝܬܝܗܿ ܠܐܡܗܒܐܣܟܡܐ ܕܘܿܠܐ ܗܘܐ܂ ܘܒܕ̈ܫܢܐ ܡܝܬܪ̈ܐܼ܂ ܠܡܚܣܢܐܬܛܦܝܣܬ ܕܡܝܢܩܬܐ ܠܒܪܗܿ ܬܗܘܐ ܗܘܬ܂ ܟܠܗ ܒܝܬܗܿ ܕܬܬܠܚܠܦ ܡܘܫܐ ܕܠܐ ܢܫܬܕܐ ܒܢܗܪܐ ܪܥܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܡܼܢܕܐܬܝܗܒ ܠܗܿ ܡܓܢ ܕܬܣܒܝܘܗܝ ܠܐ ܡܬܛܦܝܣܐ ܗܘܬ܂ܠܒܪܗܿ ܫܩܠܬ܂ ܘܠܩܒܘܬܐ ܠܐ ܐܪܦܝܬ܂ ܕܐܦܩܬܗ ܒܥܩܬܐܼ܂ܐܥܠܬܗ ܒܚܕܘܬܐ܂ ܘܕܐܙܠܬ ܠܢܗܪܐ ܒܚܫܘܟܐܼ܂ ܦܢܬ ܘܐܥܠܬܗܒܓܘ ܢܗܝܪ̈ܐ܂ ܒܫܘܩܐ ܘܒܒܝܬܐ ܕܪܥܬܗ ܗܘܬ܂ ܠܗܿܘ ܕܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܢܗܝܪܐ ܠܐ ܚܼܙܐ ܗܘܐܼ܂ ܢܘܗܪܐ ܒܢܗܪܐ ܚܼܙܐ ܗܘܐ܂ܗܿܘ ܕܒܢܗܪܐ ܠܡܬܓܠܙܘ ܡܼܢ ܢܘܗܪܐ ܐܫܬܕܝ ܗܘܐ܀ܟܕ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܫܢ̈ܝ ܬܪܒܝܬܗ ܫܠܡ ܗܘܐܼ܂ ܘܠܒܝܬܦܪܥܘܢ ܐܬܕܒܪ ܗܘܐ܂ ܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܒܫܘܦܪܗ ܡܚܕܐ ܗܘܐ܂ܘܠܗܘܢ ܟܕ ܠܗܘܢ ܒܝܕ ܠܥܓܘܬܗ ܡܥܝܩ ܗܘܐ܀ ܡܘܫܐܕܝܢ ܡܼܢ ܓܙܘܪܬܗ ܘܡܼܢ ܫܡܗ܂ ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܼܢ ܬܫܥܝܬܐܕܟܣܝܐܝܬ ܡܼܢ ܐܡܗ ܘܡܢ ܚܬܗ ܫܡܿܥ ܗܘܼܐ܂ ܐܝܕܥ ܗܘܐܠܗ ܕܒܪ ܝܘܟܒܪ ܗܘ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܩܪܒ ܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡ ܐܪܒܥܡܐܐܫܢ̈ܝܢܼ܂ ܢܦܼܩ ܕܢܢܣܐ ܐܢ ܡܨܠܚ ܒܐܝܕܗ ܦܘܪܩܢܐ܂ ܘܡܛܠܕܡܪܝܪ ܗܘܐ ܗܼܘ ܗܢܐ ܫܠܝܛܐ ܕܩܼܛܠ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܫܠܝܛ̈ܢܘܗܝܕܦܪܥܘܢ܂ ܘܟܐܬܐ ܕܒܟܠܙܒܢ ܟܐܐ ܗܘܼܐ ܒܗ ܠܐ ܩܒܼܠ܂ܩܛܠܗ ܘܛܡܪܗ ܒܚܠܐ܂ ܠܗܿܘ ܕܡܥܝܩ ܗܘܼܐ ܠܙܪܥܐ ܕܐܬܒܪܟܕܢܣܓܐ ܐܝܟ ܚܠܐ܂ ܒܚܠܐ ܕܥܠ ܝܕ ܢܗܪܐ ܛܡܪܗ ܗܘܼܐܩܕܡ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܚܠܐ ܕܒܣܦܪ ܝܡܐܼ܂ ܥܬܝܕܢܗܘܝ ܠܡܫܬܕܝܘ ܫܠܕ̈ܝܗܘܢ܀ ܬܘܒ ܕܝܢ ܢܦܼܩ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܢܐܼ܂ܘܚܼܙܐ ܠܬܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܕܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܢܨܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܟܕ ܐܝܟ ܒܪܡܿܠܟܐ ܠܡܢܓܕܘ ܘܠܡܩܛܠ ܫܠܝܛ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܐܬܚܫܚ ܒܗܠܝܢ܂ܕܒܡܪܫܘܬܐ ܒܟܐܢܘܬܐ ܨܝܕ ܡܣܟܠܢܐ ܐܬܚܫܚ ܗܘܐ܂ ܗܼܘܕܝܢ ܗܢܐ ܚܠܦ ܕܢܩܒܠ ܟܘܘܢܐܼ܂ ܩܛܓܪܢܘܬܐ ܕܩܛܠܐ ܥܠܒܪ ܡܿܠܟܐ ܩܕܡ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܙܝܥ ܗܘܐ܀ܡܢܘ ܠܡ ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܢ ܪܫܐ܂ ܗܪܪܐ ܘܕܠܐ ܟܪܘܡܐ܂ܠܒܪ ܡܿܠܟܐ ܬܐܡܪ ܕܡܢܘ ܐܩܝܡܟ ܥܠܝܢ ܪܫܐܼ܂ ܘܥܠ ܩܝܘܡ̈ܐܕܩܝܡܝܢ ܥܠܝܟ ܡܫܠܛ ܗܘܐܼ܂ ܘܥܠܝܟ ܠܐ ܫܠܝܛ ܗܘܐܼ܂ ܬܘܗܕܝܢ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܕܡܢ ܡܿܢ ܕܠܐ ܣܿܒܪ ܗܘܐ ܕܪܓܝܫ ܫܡܥܗܿܠܡܠܬܐ܂ ܠܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡܼܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐܼ܂ ܟܐܬܐ ܗܼܘ ܕܩܒܠܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐܼ܂ ܘܠܘ ܡܛܠܬܗ ܠܡܨܪܝܐ ܩܛܠ ܗܘܐܼ܂ܗܿܘ ܟܝܬ ܕܐܬܦܨܝ ܡܼܢ ܡܨܪܝܐܼ܂ ܥܠܝܒܐ ܗܘܐ ܒܕܡܘܬܫܒܪ̈ܬܐ ܕܥܠ ܒܪܐ ܕܡܝ̈ܐܼ܂ ܒܩܛܠܗ ܗܟܝܠ ܕܡܨܪܝܐܼ܂ ܢܦܐܫܐܠܥܒܪ̈ܝܐ ܕܡܬܐܠܨܝܢ ܡܢܗܼ܂ ܨܒܼܐ ܡܘܫܐ ܕܢܥܒܕ ܗܘܐ܂ ܗܼܘܕܝܢ ܗܢܐ ܕܐܬܦܨܝ܂ ܓܠܼܐ ܠܗܢܐ ܡܼܢ ܚܘܒܐ܂ ܘܩܛܪܓܗܗܢܐ ܠܡܘܫܐ ܡܼܢ ܒܝܫܘ܀ܐܫܬܡܥܬ ܕܝܢ ܗܼܝ ܗܕܐ ܠܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܗܼܘܐ ܐܬܪܐܠܡܐܟܠ ܩܪܨܐ ܕܪ̈ܒܝ ܚ̈ܝܠܐ ܘܕܫܠܝܛ̈ܢܐ܂ ܕܟܐܐ ܗܘܼܐ ܒܗܘܢܼ܂ܥܠ ܕܕܠܐ ܪ̈ܚܡܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ ܡܒܐܫܝܢ ܗܘܘ܀ ܐܬܓܘܙܠ ܕܝܢܦܪܥܘܢ܂ ܕܐܝ̈ܕܘܗܝ ܒܕܡܐ ܕܒܪܗ ܢܣܚܐ ܗܘܐ܂ ܘܠܝܪܬ ܬܓܗܩܕܡܘܗܝ ܠܫܝܘܠ ܢܫܕܪ ܗܘܐ܂ ܕܚܠ ܕܝܢ ܡܘܫܐ܂ ܘܕܠܐܢܬܬܥܝܩܘܢ ܒܗ ܐܒ̈ܗܘܗܝ ܕܫܪܪܐ܂ ܒܫ̈ܢܕܐ ܕܡܫܬܢܕܝܢ ܗܘܘܒܗ ܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܟܘܢܝܐܼ܂ ܥܪܩ ܠܡܕܝܢ܂ ܘܝܬܒܼ ܠܗ ܥܠ ܒܪܐܕܡܝ̈ܐ܂ ܘܕܚܙܐ ܠܥ̈ܠܢܐ ܪ̈ܦܝܐܼ܂ ܕܠܡ̈ܝܐ ܕܡ̈ܠܝ ܫܒܪ̈ܬܐܠܡܚܛܦ ܐܬܝܥܢܘܼ܂ ܒܟܐܢܘܬܗ ܡܼܢ ܩܛܝܪܗܘܢ ܦܨܝ ܐܢܝܢ܂ܘܒܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡܝ̈ܐ ܠܡܫܩܝܘ ܥܢܐ ܕܛܠܝ̈ܬܐ ܕܠܼܐ ܗܘܐܼ܂ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܐܠ ܡܼܢ ܐܒܘܗܝܢ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗܝܢ ܩܠܝܠܬܐ܂ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܥܠ ܟܐܢܘܬܗ ܘܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܡܘܫܐܼ܂ ܫܕܪܩܪܝܗܝ ܕܢܦܪܥܝܘܗܝ ܒܠܚܡܐ܂ ܕܡܘܟܠ ܠܗ ܒܒܝܬܐ܂ ܛܝܒܘܬܐܕܥܒܼܕ ܒܒ̈ܢܬܗ ܥܠ ܒܪܐ ܕܡܝ̈ܐ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܪܢܝܐ ܗܘܼܐ ܡܘܫܐ ܕܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠ ܘܨܝܕܡܿܢ ܢܩܦܐܼ܂ ܟܕ ܫܕܪ ܒܬܪܗ ܟܘܡܪܐ ܐܝܕܥ܂ ܕܗܿܘ ܕܦܨܝܗܡܢ ܡܘܬܐ ܕܢܗܪܐ ܒܝܕ ܒܪܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܦܠܛܗ ܘܐܦ ܡܼܢܐܝ̈ܕܝ ܦܪܥܘܢ܂ ܒܥܪܘܩܝܗ ܕܡܢ ܩܕܡ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܕܦܪܥܘܢܼ܂ ܗܼܘܚܦܛ ܒܪܥܝܢ ܟܘܡܪܐ ܕܢܥܠ ܘܢܥܒܕܝܘܗܝ ܠܗ ܚܬܢܐ ܒܒܪܬܗ܂ܦܠܼܛ ܡܼܢ ܚܪ̈ܫܐܼ܂ ܘܐܣܬܩܒܠ ܠܗ ܟܘܡܪܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܩܢܼܛ ܡܼܢܟܘܡܪܐܼ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܡܢ ܚܪ̈ܫܐ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܗܼܘܠܗܘܢ ܥܕܪ܂ ܗܼܘ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܐܬܢܟܝ ܗܘܼܐ܂ ܡܥܩ ܗܘܼܐܕܝܢ ܐܗܪܘܢ ܘܚܫܝܫܐ ܡܪܝܡ܂ ܘܗܿܢܘܢ ܕܩܕܡ ܗܕܐܡܫܬܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܡܘܕܝܘ ܒܗ܀ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐ ܘܫܪܪܗ܂ ܘܝܬܝܪ ܡܛܠ ܐܠܗܐܕܠܘܐ ܠܗܼ܂ ܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܣܒ ܠܨܦܘܪܐ ܒܢ̈ܫܐ܂ ܘܐܝܟܕܚܼܣܟ ܝܥܩܘܒ ܠܒ̈ܢܬ ܠܒܢ ܡܼܢ ܨܥܪܐ ܕܪܥܝܘܬܐܼ܂ ܢܚܣܘܟܗܘܐ ܘܐܦ ܗܼܘ ܠܨܦܘܪܐ ܘܠܐܚ̈ܘܬܗܿ ܡܼܢ ܠܐܘܬܗܿ ܕܥܢܐ܀ܢܣܒܗܿ ܕܝܢ ܠܨܦܘܪܐܼ܂ ܘܝܠܕܬ ܠܗ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܢ܂ ܓܙܼܪ ܕܝܢ ܠܚܕ܂ܘܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܝܗܼܒܬ ܠܗ ܠܡܓܙܪ܂ ܪܡܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܪܘܚܗܿܒܐܒܘܗܿ ܘܒܐ̈ܚܝܗܿ܂ ܘܐܢ ܐܢܬܬܐ ܠܡܘܫܐ ܐܨܛܒܝܬܕܬܗܘܐܼ܂ ܒܪܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܬܗܘܐ ܠܐ ܐܨܛܒܝܬ܂ ܒܪܬܟܘܡܪ̈ܐ ܗܘܬ ܕܒܒܣܪܐ ܕܕܒܝܚܐ ܡܪܒܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܒܣܓܕܬܐܠܗ̈ܐ ܣ̈ܓܝܐܐ ܡܥܕܐ ܗܘܬ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܝܗܼܒܬܠܗ܃ ܘܠܐ ܡܼܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܟܠܬܗ ܗܘܬ܂ ܝܗܼܒܬ ܚܕ ܕܬܬܥܩܒܒܗ ܓܙܘܪܬܗ ܕܐܒܪܗܡ܂ ܘܟܠܬ ܚܕ ܕܬܬܝܒܠ ܒܗ ܥܘܪܠܘܬܐܕܒܝܬ ܐܒܘܗܿ܀ܠܐ ܕܝܢ ܥܩܒ ܡܘܫܐ ܒܒ̈ܢܘܗܝ ܠܐܒ̈ܗܘܗܝ ܘܚܡܗ̈ܘܗܝ܂ܕܠܩܕܡܝܐ ܥܠ ܫܡ ܬܘܬܒܘܬܗ ܪܕܝܦܬܐ ܕܡܛܠ ܐܠܗܐܫܡܗܗ ܗܘܐܼ܂ ܘܠܬܢܝܢܐ ܥܠ ܫܡ ܦܘܨܝܗ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢܟܢܝܗ ܗܘܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܕܗܘܼܐ ܡܘܫܐ ܒܡܕܝܢ܃ ܡܝܬܦܪܥܘܢ ܡܥܝܩܢܗ ܕܥܡܐ܂ ܘܐܬܬܢܝܚܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ܀ܘܐܬܕܟܪܘ ܩܝܡܗ ܕܐܠܗܐ ܕܥܡ ܐܒܪܗܡ ܕܫܠܡ ܙܒܢܐ܂ ܘܥܒܼܪܘܐܦ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܨܠܝܘ ܥܠ ܗܕܐ ܘܐܫܬܡܥܘ܀ ܘܚܼܙܐܐܠܗܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܕܡܫܥܒܕܝܢ ܘܝܕܥ ܐܠܗܐ ܠܟܐܒܗܘܢܼ܂ܘܕܐܝܢܐ ܣܡܐ ܢܩܪܒ ܠܗܘܢ܀ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܪܥܐ ܥܢܐ ܥܠ ܓܢܒ ܚܘܪܝܒ܂ ܚܼܙܐܡܠܐܟܐ ܒܢܘܪܐ ܕܡܬܓܘܙܠܐ ܒܣܢܝܐ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܼ ܡܘܫܐܠܡܨܕ ܒܣܢܝܐ ܕܒܢܘܪܐ ܠܐ ܝܩܿܕ܂ ܗܿܘ ܕܟܕ ܐܙܿܠ ܚܙܬܐ ܫܚܝܡܬܐܕܡܠܐܟܐ ܥܕ ܡܬܢܩܦ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܠܗ܂ ܘܟܕ ܐܙܠܼ܂ ܩܼܪܐ ܠܗܠܐ ܡܠܐܟܐ ܕܡܬܚܙܐ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܕܒܡܠܐܟܐܡܼܢ ܒܬܪܟܢ܂ ܒܚܙܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܐܬܚܙܝ ܗܘܼܐ ܠܗ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܕܠܐ ܬܬܩܪܒ ܠܗܪܟܐ ܐܝܟ ܕܠܕܘܟܬܐ ܫܚܝܡܬܐ܂ ܐܬܪܐܗܼܘ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐܼ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܕܡܟ ܒܗ ܝܥܩܘܒ܂ ܠܗܠ ܡܛܠܣܒܠܬܐ ܘܡܠܐ̈ܟܐ ܕܠܢܛܘܪܬܗ ܢܚܬܝܢ ܗܘܘ ܘܣܠܩܝܢ܂ ܘܬܢܢܡܛܠ ܐܠܗܐ܂ ܕܫܪܐ ܒܢܘܪܐ ܕܒܣܢܝܐ ܡܬܓܘܙܠܐ܂ ܫܪܝ ܕܝܢ ܡܣ̈ܢܝܟ ܘܙܠ ܥܨܘܪ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܕܗܐ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܥܒܪ ܙܒܢܐܕܩܛܦܗܘܢ܀ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܕܩܕܡ ܗܕܐ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܐܙܿܠܗܘܐ܂ ܟܕ ܐܬܚܙܝܬ ܠܗ ܚܙܬܐ ܕܪܒܐ ܡܼܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ܂ ܛܫܝܐ̈ܦܘܗܝ ܕܕܚܠ ܠܡܚܪ ܒܐܠܗܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡ̈ܠܐܟܐ ܚܐܪܗܘܐ܀ܣܢܝܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܚܫܚ ܗܘܼܐ ܕܢܗܘܐ ܡܢܗ ܨܠܡܐܠܐܠܗ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐܼ܂ ܐܫܬܟܚ ܡܬܬܨܝܪ ܒܗ ܐܪܙܐ ܠܐܠܗܐܚܝܐ܂ ܠܟ ܕܝܢ ܐܘ ܡܘܫܐ܂ ܗܕܐ ܠܟ ܐܬܿܐ ܕܚܼܙܝܬ ܠܐܠܗܐܕܫܼܪܐ ܒܓܘ ܢܘܪܐ܂ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܟܘܢ ܕܬܫܡܫܘܢ ܒܝܕܢܘܪܐ ܠܐܠܗܐ ܕܫܼܪܐ ܒܢܘܪܐ܀ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܡܚܙܐ ܚܙܝܬ ܫܘܥܒܕܗ ܕܥܡܝܕܒܡܨܪܝܢ ܗܐ ܬܡܢܐܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܘܢܚܬܬ ܕܒܐܝ̈ܕܝܟ ܐܫܕܪܠܡܦܨܝܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܠܐܪܥܐ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ ܕܐܫܬܘܕܝܬ ܠܐܒ̈ܗܝܗܘܢܠܡܥܠܘ ܐܢܘܢ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܡܿܢ ܐܢܐ ܕܐܿܙܠ ܠܘܬܦܪܥܘܢ܂ ܕܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܝ ܫܡ ܡܠܟܘܬܐ ܠܐ ܐܬܩܒܠܬ܂ܝܘܡܢܐ ܕܐܫܬܦܠܬ ܠܪܥܝܘܬܐܼ܂ ܡܢܘ ܕܐܥܘܠ ܨܝܕ ܦܪܥܘܢܡܪܦܐ ܠܝ܂ ܐܘ ܟܕ ܐܥܘܠ ܡܢܐ ܕܪܒ ܚܿܙܐ ܒܝ܂ ܕܢܫܪ ܠܡ̈ܠܝ܀ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܟܢܫ ܠܣܒ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܕܓܥܬܗܘܢܣܠܩܬ ܩܕܡܝ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܬܕܪܟܬ ܐܢܘܢܼ܂ ܘܡܣܩ ܐܢܐܠܗܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܟܢ̈ܥܢܝܐ܂ ܘܕܡܬܩܢܛ ܐܢܬ ܕܕܠܡܐ ܠܐܫܡܥܝܢ ܠܟ܂ ܗܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟ ܕܢܫܡܥܘܢ ܠܩܠܟ܂ ܘܥܘܠܥܡ ܣܒ̈ܐ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܐܡܪܘ ܠܗ܂ ܕܢܐܙܠ ܘܢܕܒܚܠܡܪܝܐ ܡܪܕܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܘܕܠܐ ܨܒܿܐ ܦܪܥܘܢ ܠܡܫܒܩܕܬܗܘܐ ܗܕܐ܂ ܐܙܠܘ ܗܼܘ ܘܚ̈ܝܠܘܬܗ ܡܪܕܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ܘܗܘܘ ܕܒ̈ܚܐ ܠܚܝܘܬܐ ܘܠܦܪܚܬܐ܂ ܕܫܟܢܘ ܥܠ ܦܓܪ̈ܝܗܘܢܚܢܝ̈ܩܐ܂ ܕܩܿܦܝܢ ܗܘܘ ܘܥܠ ܣܦܪܐ ܕܝܡܐ܀ ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܐܡܪܬܠܟ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܟ ܕܫܡܥܝܢ ܠܟ܂ ܗܐ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܘܐܦ ܥܠܦܪܥܘܢ ܕܠܐ ܫܡܥ ܠܟ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܒܐܝܕܗ ܬܩܝܦܬܐ܃ܐܘ ܕܦܬܟܪ̈ܘܗܝ ܕܩܝܡܝܢ ܒܐ̈ܦܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܒܫܘܥܠܝܗܘܢ ܗܘܕܡܛܠܬܗ ܐܡܚܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܟܘܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܐܥܒܕܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܟܢ ܢܫܕܪܟܘܢ܀ ܕܝܬܝܪ ܕܝܢ ܬܫܪ ܠܟ ܕܢܦܩܝܢܐܢܬܘܢܼ܂ ܐܬܠܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܒܪ̈ܚܡܐ܂ ܘܢܣܪܩܘܢ ܐܢܘܢܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܕܟܕ ܡܘܠܟܢܝ ܕܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܡܫܬܠܡ ܒܝܕ ܗܕܐܐܠܐ ܗܢܘܢ ܒܥܠܬ ܟܘܠ ܣܝ̈ܡܢ ܕܡܚܠܨܝܢ ܘܢܦܩܝܼܢ܂ ܐ̈ܦܝܡܨܪ̈ܝܢ ܠܡܚܙܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ܀ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘܐ ܩܫܝܘܬ ܠܒܐ ܕܒܢ̈ܝ ܥܡܗܼ܂ܒܥܼܐ ܠܗ ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܡܨܝܢ ܡܦܝܣܢ ܠܗܘܢ܀ ܠܐ ܠܡ ܫܡܥܝܢܠܩܠܝ܂ ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܟ ܡܪܝܐ܂ ܐܠܗܐ ܕܐܝܕܥܕܐܬ̈ܘܬܐ ܗܼܘ ܒܥܿܐ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܡܛܠ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܕܐܢܐܫܕܪܬܟ܃ ܐܪܡܐ ܚܘܛܪܟ ܒܐܪܥܐ܂ ܘܐܪܡܝܗ ܘܗܼܘܐ ܚܘܝܐܘܥܪܩ ܡܘܫܐ܂ ܒܐܬܿܐ ܕܝܢ ܕܝܗܼܒ ܠܗ ܕܢܦܝܣ ܠܥܡܐ ܐܦܝܣܗ ܐܦ ܠܗ܂ ܕܐܝܟ ܕܕܚܠ ܐܢܬ ܡܼܢ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܗܟܢܐ ܕܚܠܬ ܡܼܢܚܘܝܐ܂ ܡܬܡܨܐ ܐܢܬ ܒܚܝܠܗ ܕܦܪܥܘܢ ܒܝܕ ܡܚ̈ܘܬܐ܂ ܐܝܟܕܐܬܡܨܝܬ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܠܡܐܚܕܗ ܠܚܘܛܪܐ ܐܣܝܪܐ܂ ܗܿܘܕܕܚܠܬ ܗܘܝܬ ܡܢܗ ܟܕ ܠܫܪܝܘܬܐ ܐܫܬܚܠܦ ܗܘܐ܀ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ ܠܗ ܕܐܥܠ ܐܝܕܟ ܠܥܘܒܟ܂ ܘܐܥܠܗܿ ܘܓܪܒܬ܂ܘܦܼܢܐ ܘܐܥܠܗܿ ܘܕܟܝܬ܂ ܠܘܩܕܡ ܕܝܢ ܠܥܡܐ ܦܩܕܗ ܕܢܦܝܣܒܚܘܝܐ܂ ܘܒܐܝܕܗ ܕܐܓܪܒܬ ܘܕܟܝܬ܂ ܠܐ ܠܡ ܓܝܪ ܩܫܐܦܪܥܘܢ ܡܼܢ ܚܘܝܐ܂ ܘܠܐ ܡܫܪܝܬܗ ܕܐܫܚܠܦܝܗܿ ܒܕܡܘܬܐܝܕܟ ܠܡܕܡ ܕܨܒܿܐ ܐܢܐ܂ ܘܐܢ ܠܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐܠܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܢ ܬܕܡܪ̈ܢܼ ܕܩܕܡܝܗܘܢ ܘܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܥܡܟ ܣܿܥܪܐܢܬܼ܂ ܫܕܝ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܢܗܪܐ ܒܝܒܫܐ ܘܢܗܘܘܢ ܕܡܐ܀ܒܬܪ ܕܥܒܼܕ ܠܗ ܠܡܘܫܐ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܒܥܿܐ ܗܘܼܐ܂ ܒܥܼܐܠܗ ܡܼܢ ܡܪܗ ܕܐܦ ܠܫܢܗ ܕܐܣܝܪ ܢܫܬܪܐ ܗܘܐ܀ ܠܐ ܠܡܗܘܝܬ ܓܒܪܐ ܕܡܡܠܠܐ ܡܼܢ ܐܬܡܠܝ ܘܡܢܬܡܠܝ܂ ܐܦܠܐܡܢܗ ܕܗܢܐ ܥܕܢܐ ܕܡܠܠܬ ܥܡܝ܂ ܗܘܼܐ ܒܗܿ ܫܘܚܠܦܐܒܠܥܓܘܬܝ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܒܗܕܐ ܕܙܥܘܪ ܐܢܬ ܒܗܿ ܝܪܒܐܢܬ܂ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܢܒܝܐ ܡܠܝܠܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ ܫܬܝܩܐ܂ܒܪܡ ܐܢܐ ܐܗܘܐ ܥܡ ܦܘܡܟ܂ ܠܐ ܠܡܫܪܐ ܠܫܢܟܘܠܡܥܬܪܘܬܟ ܒܗ̈ܦܟܬܐ܂ ܐܠܐ ܕܗܘܐ ܢܩܝܦ ܣܘܥܪܢܐܡܝܬܪܐ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܠܥܓܬܐ܀ܦܢܼܐ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܠܡܕܝܢ ܘܐܡܼܪ ܠܚܡܘܗܝ܂ ܕܢܐܙܠܘܢܚܙܐ ܠܐܚ̈ܘܗܝ ܕܒܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܢ ܡܚܫܘ ܐܚܫ ܐܢܘܢܒܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ܂ ܡܟܠܐ ܠܐ ܟܠܐܘܗܝ ܒܨܒܝܢ ܐܠܗܐܕܡܢ ܠܥܠ ܡܬܚܦܛ ܗܘܐ ܒܗܘܢ܀ ܘܡܛܠ ܕܩܢܝܛ ܗܘܐ ܡܼܢܫ̈ܠܝܛܝ ܡܨܪܝܢ ܕܡܥܝܩ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܕܐܠܨܝܢ ܗܘܘ ܠܥܡܐ܃ܕܕܠܡܐ ܢܓܘܙܠܘܢܝܗܝ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܠܦܪܥܘܢ ܚܕܬܐ ܐܝܟܕܠܥܬܝܩܐܼ܂ ܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܗ܂ ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ ܟܠܗܘܢܓܒܪ̈ܐ ܕܒܥܝܢ ܗܘܘ ܢܦܫܟ܀ ܕܒܪ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܠܐܢܬܬܗܘܠܒ̈ܢܘܗܝ܂ ܘܫܩܼܠ ܚܘܛܪܐ ܕܢܐܙܠ ܠܡܨܪܝܢ܀ ܒܡܦܩܗ ܬܘܒܕܡܼܢ ܡܕܝܢܼ܂ ܦܩܕܗ ܕܢܐܡܪ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܕܫܕܪ ܠܝ ܠܡ ܠܒܪܝܒܘܟܪܝ ܕܢܦܠܚܢܝ܂ ܕܕܠܡܐ ܚܠܦ ܒܘܟܪܝ ܕܟܠܝܬ܃ ܗܿܘ ܕܠܡܟܠܝܗܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ܂ ܐܩܛܘܠ ܐܢܐ ܠܒܪܟ ܒܘܟܪܟ ܕܡܫܟܚܐܢܐ܂ ܡܼܢ ܩܕܡ ܟܠܗܝܢ ܡܚ̈ܘܬܐ܂ ܗܕܐ ܕܡܿܚܐ ܐܢܐ ܠܒܪܟܒܘܟܪܟ ܕܪܒܐ ܡܼܢ ܟܠ ܡܚ̈ܘܢ܂ ܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܠܦܪܥܘܢܒܡܠܬܐ܂ ܒܥܒܕܐ ܕܝܢ ܗܿܝ ܕܚܘܝܐ ܙܥܘܪܬ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܚܘܝܗܗܘܐ܀ܟܕ ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܒܝܬ ܒܘܬܐܼ܂ ܦܓܥ ܒܗ ܡܪܝܐ ܒܡܘܫܐܘܒܥܼܐ ܠܡܩܛܠܗ܂ ܥܠ ܕܒܛܠ ܓܙܘܪܬܐ ܒܡܕܝܢ ܒܝܕ ܚܕ ܡܼܢܒܢܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܐܬܓܙܪ ܗܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܬܡܠܠܥܡܗ ܒܚܘܪܝܒ ܠܐܢܬܬܗ ܠܐ ܐܬܢܩܦ ܗܘܐ܂ ܡܥܩܐ ܗܘܬܕܝܢ ܒܪܥܝܢܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܠܝܐܝܬ ܐܫܪܬܗܿ ܗܘܬ ܠܡܠܬܗ܂ܟܕ ܕܝܢ ܕܝܢܐ ܗܘܬ ܡܛܠ ܗܕܐ܂ ܘܗܼܘ ܡܬܥܕܠ ܗܘܐ ܒܗܿ ܥܠܕܟܠܬܗ ܠܒܪܗ ܡܼܢ ܓܙܘܪܬܐ܂ ܗܢܘܢ ܒܬܘ ܒܗܢܐ ܪܢܝܐܼ܂ܘܗܐ ܡܠܐܟܐ ܐܬܓܠܝ ܡܛܠ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ܂ ܟܕ ܡܣܒܪ ܕܡܛܠܓܙܘܪܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܬܓܠܝ ܗܘܼܐ܀ ܕܠܐ ܓܝܪ ܬܬܒܙܚ ܡܐܙܠܬܗܕܡܘܫܐ܃ ܕܒܛܠ ܓܙܘܪܬܐ ܕܠܐ ܐܘܠܨܢܐ܂ ܟܕ ܥܒܪ̈ܝܐܒܡܘܬܐ ܕܝܠܘ̈ܕܝܗܘܢ ܠܐ ܒܛܠܘܗܿ܂ ܡܬܓܠܐ ܗܟܝܠ ܒܪܘܓܙܐܥܠ ܡܘܫܐ܂ ܕܡܼܢ ܡܿܢ ܘܿܠܐ ܗܘܼܐ ܕܢܕܚܠ܂ ܡܼܢ ܐܠܗܐ ܕܦܩܕܗܿܠܓܙܘܪܬܐܼ܂ ܐܘ ܡܼܢ ܐܠܥܐ ܕܗܘܬ ܡܦܓܚܢܝܬܗܿ ܕܓܙܘܪܬܐ܂ ܐܢܬܬܐ ܕܝܢ ܕܚܙܬܝ‍?‍ ܕܡܐܬ ܡܘܫܐ ܥܠ ܕܒܛܠܬ‍[‍ܝ‍]‍ܓܙܘܪܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܥܠܝܗܿ ܘܡܛܠܬܗܿ ܒܪܡܫܐ ܥܡܗܿ ܕܐܢܗܘܐ܂ ܘܢܣܒܬ ܠܗܿ ܛܪܢܐ܂ ܘܟܕ ܪܥܠܐ ܡܼܢ ܚܙܬܗ ܕܡܠܐܟܐܓܙܪܬ ܠܒܪܗܿ܂ ܘܐܪܦܝܬܗ ܟܕ ܡܦܠܦܠ ܒܕܡܗ܂ ܘܐܚܕܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝܕܡܠܐܟܐ ܘܐܡܪܬ ܚܬܢܐ ܕܕܡܐ ܐܝܬ ܠܝ܂ ܠܐ ܬܥܒܕ ܚܫܐܒܝܘܡܐ ܕܚܠܘܠܗܿ ܕܓܙܘܪܬܐ܀ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐܗܘܬ ܒܝܘܡܐ ܕܓܙܪ ܐܒܪܗܡ ܠܐܝܣܚܩ܂ ܐܡܪܬ ܚܬܢܐܕܕܡܐ ܐܝܬ ܐܦ ܠܝ܂ ܐܢ ܡܛܠܬܝ ܕܓܙܪܬ ܒܪܝ ܒܐܝ̈ܕܝ ܘܡܛܠܡܘܫܐ ܠܐ ܥܒܿܕ ܐܢܬܼ܂ ܡܛܠܬܗ ܕܝܠܗ ܕܦܘܩܕܢܐ ܕܓܙܘܪܬܐܕܐܬܩܝܡ ܥܒܿܕ܀ܟܕ ܕܝܢ ܐܪܦܝ ܡܢܗ ܕܝܠܗ ܕܡܘܫܐܼ܂ ܐܬܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐܠܡܘܫܐ ܕܢܐܡܪ ܠܨܦܘܪܐ܂ ܕܐܢ ܐܢܬܝ ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܚܠܬܝܡܢܗ ܒܚܕܐ ܫܥܐ ܕܐܬܓܠܝ ܥܠܝܟܝܼ܂ ܐܢܐ ܟܡܐ ܐܕܚܠܘܐܩܕܫ ܢܦܫܝ ܠܐܠܗܐ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܡܬܚܙܐ ܠܝ܂ ܘܚܝ̈ܠܐ ܣܥܼܪܒܐܝ̈ܕܝܼ܂ ܘܠܦܘܪܩܢ ܐܠ̈ܦܐ ܫܬܡܐܐܼ܂ ܒܚܘܛܪܐ ܗܢܐ ܙܘܕܘܫܕܪܢܝ܀ ܐܗܦܟܗܿ ܕܝܢ ܠܨܦܘܪܐ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ ܒܪܗܿ ܕܐܬܓܙܪܗܘܐ܂ ܕܠܐ ܢܥܫܢ ܥܠܘܗܝ ܟܐܒܐ ܒܐܘܪܚܐ܂ ܘܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܠܐܬܗܘܐ ܠܗܿ ܡܥܠܬܐ ܕܨܦܘܪܐ ܘܒܢ̈ܝܗܿ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܒܙܒܢܐܕܐܝܣܪܝܠ ܟܠܗܿ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ ܢܦܿܩ ܗܘܼܐ܀ܐܬܓܠܝ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܥܠ ܐܗܪܘܢܼ ܘܫܕܪܗ ܠܐܘܪܥܗܕܡܘܫܐ܂ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܕܡܣܬܥܪܐ ܒܥܒܕܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬܠܗ ܒܝܕ ܡܠܬܗ܂ ܢܗܝܡܢ ܕܐܦ ܟܠܗܝܢ ܕܒܬܪ ܗܕܐܼ܂ ܐܟܘܬܗܿܕܗܕܐ ܥܬܝܕܢ ܠܡܣܬܥܪܘ܀ ܟܢܫܘ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܣ̈ܒܐܼ܂ܘܥܒܕܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕ ܗܘܼܐ܂ܘܗܝܡܢܘܗܝ ܠܡܘܫܐ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܡܪܝܐ܀ܘܥܠܘ ܐܟܚܕܐ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ܂ ܗܟܢܐܐܡܼܪ ܡܪܝܐ܂ ܫܕܪ ܠܥܡܝ ܘܢܚܓܘܢ ܠܝ ܒܡܕܒܪܐ܀ ܦܪܥܘܢܕܝܢ ܡܛܠ ܟܢܫ̈ܐ ܕܣ̈ܒܝ ܥܡܐ܂ ܘܡܛܠ ܕܫܡܼܥ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐܕܥܒܼܕ ܩܕܡ ܣܒ̈ܐܼ܂ ܠܐ ܩܫܝܐܝܬ ܐܪܥܗ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐ ܐܡܼܪܠܗܘܢ܂ ܠܡܢܐ ܠܡ ܡܘܫܐ ܘܐܗܪܘܢ ܡܒܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢܠܥܡܐ ܡܼܢ ܥܒܕܗܘܢ܀ ܟܕ ܕܝܢ ܐܘܣܦܘ ܠܡܐܡܪ ܠܗܼ܂ܐܬܓܘܙܠ ܒܚܡܬܐ܂ ܘܚܠܦ ܕܢܒܥܐ ܐܬܿܐ ܘܢܫܕܪ ܠܥܡܐܼ܂ܐܡܼܪ ܡܼܢܘ ܡܪܝܐ ܕܐܫܡܥ ܒܩܠܗ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܡܼܪ ܕܡܼܢܘܡܪܝܐ܂ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܒܕܡܘܬܐܼ܂ ܐܬܒܥܝܬ ܕܢܬܚܙܐܠܗ ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ܂ ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܩܼܪܐ ܐܢܝܢ ܠܡܚ̈ܘܬܐ ܒܡܠܬܐܩܫܝܬܐ܂ ܕܐܡܼܪ ܕܡܢܘ ܡܪܝܐ܀ܠܐ ܕܝܢ ܣܦܩܬ ܠܡܪܝܪܘܬܗ ܗܕܐ ܕܐܡܼܪ ܗܘܼܐ܂ ܐܠܐܐܘܣܦ ܗܘܐ ܘܟܠܝܗܝ ܬܒܢܐ ܠܥܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܗܘܘܢ ܕܗܕܐܥܩܬܐ܂ ܘܠܐ ܢܬܒܘܢ ܘܢܪܢܘܢ ܕܡܦܩܬܐ܂ ܐܬܒܕܪܘ ܓܝܪܥܡܐ ܠܡܩܫ ܓ̈ܠܐ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܒܠܐܘܬܐ ܕܪܒܐ ܡܫܬܟܚܝܢܗܘܘ܂ ܢܝܣܢ ܗܘܼܐ ܓܝܪ ܙܒܢ ܦܩܚ̈ܐ܂ ܘܠܘ ܬܡܘܙ ܘܐܒ ܙܒܢܐܕܪ̈ܐ܂ ܒܓܢܘ ܕܝܢ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ ܣܦܪ̈ܝ ܥܡܐ܂ ܕܐܬܪܕܝܘ ܡܼܢܫ̈ܠܝܛܝ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܠܐ ܚܢ ܐܢܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܡܛܠܕܒ̈ܛܠܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒ̈ܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܐܙܠ ܘܠܡܕܒܚܘ ܠܡܪܝܐ܀ܡܼܢ ܕܚܙܘ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܣܦܪ̈ܐ ܠܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܒܝܫܐܝܬ܂ܘܩܒܠܘ ܠܡܪܝܐ ܥܠ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܠܥܢܘܗܝ ܕܡܘܫܐܼ܂ ܐܡܼܪܡܘܫܐ ܠܡܪܝܐ܂ ܡܼܢ ܕܡܠܠܬ ܒܫܡܟ ܥܡ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܠܘܦܘܪܩܢܐ ܕܣܒܪ ܗܘܐ ܥܡܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢ܂ ܕܐܘܠܨܢܗܘܢܗܼܘ ܡܼܢ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܬܝܬܪ ܥܠܝܗܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܕܐܢ ܒܥܼܐ ܦܪܥܘܢ ܐܬܿܐ܃ܐܪܡܝܗܝ ܠܚܘܛܪܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܢܗܘܐ ܬܢܝܢܐ܀ ܩܼܪܐ ܕܝܢܦܪܥܘܢ ܠܚܪ̈ܫܐܼ܂ ܘܥܒܕܘ ܒܚܪ̈ܫܝܗܘܢ ܗܟܢܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܕܡܝܘ ܘܥܒܕܘ ܗܟܢܐ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܡܼܪ ܕܒܚܪ̈ܫܝܗܘܢ ܥܒܕܘ܂ܠܘ ܠܒܪ ܡܼܢ ܥܝܕܐ ܥܒܕܘ܂ ܕܒܥܝܕܐ ܗܼܘ ܕܐܘܡܢܘܬܗܘܢܐܬܚܫܚܘ܂ ܕܣܒܪ̈ܘ ܕܝܢ ܕܙܟܐܘܗܝ ܠܡܘܫܐ ܒܗܕܐ܂ ܕܥܒܕܘܕܡܘܬܗ ܕܗܘ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܗܘܼܐ܂ ܚܒ̈ܘ ܚܘܒܬܐ ܕܠܐܡܬܛܥܝܐ܂ ܒܠܼܥ ܐܢܘܢ ܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ ܠܚܘܛܪ̈ܝܗܘܢ܂ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܟܝ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܡܫܚ̈ܠܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܚܘܛܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡܫܘܙܒܘ ܡܼܢ ܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ ܠܐܐܫܟܚܘ܀ܒܠܼܥ ܗܘܼܐ ܚܘܛܪܐ ܠܚܘܛܪ̈ܐ܂ ܕܡܘܬܐ ܠܒܘܟܪ̈ܐ ܠܐܢܒܠܥ ܗܘܐ܂ ܡܼܢ ܚܘܛܪ̈ܐ ܓܝܪ ܕܐܬܒ̈ܠܥܘܼ܂ ܙܕܩ ܗܘܼܐ ܠܗܕܢܐܠܦ܂ ܕܐܠܐ ܬܐܒܼ܂ ܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܐܦ ܒܘܟܪ̈ܐܠܡܬܒܠܥܘ܂ ܩܕܡ ܐܡܪܗܿ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܠܐ ܬܗܘܐ܂ ܘܣܡܗܿܬܘܒ ܡܛܠ ܩܫܝܘܬܗܿ ܒܬܪ ܟܠܗܝܢ ܚܒܪ̈ܬܗܿ܂ ܕܐܢ ܢܬܟܘܢܘܢܒܩ̈ܕܡܝܬܐܼ܂ ܢܬܦܨܘܢ ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܒܘܟܪ̈ܐ܂ ܕܩܫܝܐ ܗܘܬ ܡܼܢܟܘܠܗܝܢ ܕܩܕܡܝܗܿ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܐ ܕܐܥܫܢܬ ܠܒܗ܂ ܐܠܐ ܕܐܬܥܫܢܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܠܐ ܨܒܿܐ ܠܡܫܕܪܘ ܠܥܡܐ܂ ܘܬܘܒ ܐܡܼܪܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܦܘܩ ܠܘܬܗ ܘܩܘܡ ܥܠ ܣܦܬ ܢܗܪܐ܂ܠܡܢܩܝܘ ܟܝ ܠܢܗܪܐ ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܢܦܿܩ ܠܢܗܪܐ܂ ܐܘ ܠܡܬܦܓܝܘܒܗ ܒܟܠ ܝܘܡ̈ܝܢ ܡܩܕܡ ܗܘܐ ܠܗ܂ ܡܼܢ ܬܘܟܠܢܗ ܕܝܢ ܕܥܠܚܪ̈ܫܘܗܝܼ ܕܡܝܐ ܕܠܗ ܗܼܘ ܠܢܗܪܗܿ ܕܡܨܪܝܢ ܡܢܩܐ ܗܘܐܡܠܟܗܿ ܕܡܨܪܝܢ܀ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ ܒܦܪܨܘܦ ܡܪܗ ܕܢܫܕܪ ܠܥܡܐ܂ܘܕܠܐ ܨܒܼܐ ܡܚܝܗܝ ܠܢܗܪܐ܂ ܘܕܛܡܐܗ ܦܪܥܘܢ ܩܕܡܝܐܒܕܡܐ ܕܝܠܘ̈ܕܐ ܕܚ̈ܢܩ ܒܗ܂ ܢܬܗܦܟܘܢ ܡܝ̈ܝܗܘܢ ܠܕܡܐ܂ܘܢܘ̈ܢܐ ܕܐܬܦܛܡܘ ܒܫ̈ܠܕܐ ܕܫܒܪ̈ܐ ܢܡܘܬܘܢ܂ ܐܦ ܗܕܐܡܚܘܬܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ ܕܕܘܚܠܐ ܗܘܬ܂ ܕܡܝܬܘ ܢܘ̈ܢܐ ܚܠܦ ܒܘܟܪ̈ܐ܂ܕܠܐ ܕܝܢ ܐܬܛܦܝܣ ܒܡܘܬܐ ܕܢܘ̈ܢܐܼ܂ ܐܬܛܦܝܣ ܒܡܘܬܐܕܒܘܟܪ̈ܐ܂ ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܘܐܦ ܚܪ̈ܫܐ ܒܚܪ̈ܫܝܗܘܢ ܗܟܢܐ܂ ܘܠܐܐܬܟܠܝܘ ܡܼܢ ܡܘܫܐ܀ܐܠܘ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܡܘܫܐ ܗܘܘ ܟܿܠܐ ܗܘܼܐ ܠܗܘܢܒܡܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܟܠܗܿ ܘܐܥܪܩ ܐܢܘܢ ܒܡܚܘܬܐܕܫܘܚ̈ܢܐܼ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܢܗܿ ܗܘܘ܂ ܘܠܘܩܒܠ ܥܡܗܘܢ܂ ܠܐܟܠܼܐ ܐܢܘܢ ܕܢܡܚܘܢܗܿ ܥܡܗ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܠܒܐ ܗܘ ܓܝܪܢܟܝܠܐ ܕܦܠܝܓ ܥܠ ܐܠܗܐ܂ ܘܥܡ ܢܦܫܗ ܠܐ ܫܘܼܐ܂ ܚܠܦ ܓܝܪܕܢܡܚܘܢ ܚܪ̈ܫܐ ܠܡܢ̈ܓܕܝ ܠܥܡܗܘܢ܃ ܐܘ ܕܢܩܘܡܘܢ ܘܠܐܢܒܠܥ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢܼ܂ ܩܡܘ ܡܚܝܢ ܥܡ ܡܘܫܐ ܠܗ ܠܥܡܗܘܢ܂ܠܐ ܕܝܢ ܟܠܼܐ ܐܢܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܗܘܢ ܒܣܝ̈ܓܝܬܘܪ̈ܥܬܗܘܢܼ܂ ܬܘܪ̈ܥܬܗܿ ܕܡܨܪܝܢ ܢܣܓܐ ܗܘܐ܀ܥܕ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܠܟܝ̈ܢܐ ܕܥܛܠܐ ܗܘܼܬ܂ ܥܕ ܗܦܟܝܢܒܟܝ̈ܢܐ ܐܙܕܗܪܘ ܕܠܐ ܢܫܬܚܠܦܘܢ ܕܦܫܝܩܐ ܗܘܬ܂ ܥܕ ܗܦܟܝܢܡܝ̈ܐ ܠܕܡܐ ܘܡܚܫܝܢ ܠܡܨܪܝܢ܂ ܠܗ ܠܕܡܐ ܢܗܦܟܘܢ ܠܡܝ̈ܐܘܢܥܝܩܘܢ ܠܡܘܫܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܥܒܕܘ ܐܝܕܐ ܕܠܡܥܒܕ ܠܐܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܡܥܕܐ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܠܡܥܒܕܒܠܚܘܕ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ܀ܬܘܒ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܟܼܬܒ܂ ܠܐ ܕܥܒܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ܂ ܐܠܐܕܐܬܥܒܝ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܡܼܥ ܐܢܘܢ܂ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܀ ܘܬܘܒ ܐܡܼܪ ܕܗܼܦܟ ܦܪܥܘܢ ܘܥܠ ܠܒܝܬܗܼ܂ܘܗܕܐ ܠܐ ܐܝܬܝ ܥܠ ܒܠܗ܀ܘܡܼܢ ܕܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܦܪܥܘܢ ܠܗܕܐ܂ ܬܘܒ ܐܪܝܡܐܗܪܘܢ ܐܝܕܗ ܒܝܕ ܚܘܛܪܐ ܢܝܫܗ ܕܨܠܝܒܐ܂ ܗܿܘ ܕܒܗܗܘܼܐ ܫܘܪܝ ܟܘܠ ܡܚ̈ܘܢ܂ ܟܕ ܒܠܥ ܠܚܘܘ̈ܬܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܬܝܕܗܘܼܐ ܠܡܩܛܠܘ ܠܟܘܠ ܦܬܟܪ̈ܝܢ܂ ܘܒܗ ܐܫܬܠܡ ܒܦܠܓܗ ܕܝܡܐܘܛܘܒܥܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܕܐܬܬܨܝܪ ܒܗܘܢ ܐܒܕܢܐ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ܀ܣܠܼܩ ܕܝܢ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܘܟܣܝܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܘܥܒܕܘܚܪ̈ܫܐ ܒܚܪ̈ܫܝܗܘܢ ܗܟܢܐ܂ ܐܠܘ ܡ̈ܚܒܝ ܡܨܪܝܢ ܗܘܘܼ܂ܠܐܘܪ̈ܕܥܐ ܡܒܛܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܠܘ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܕܛܘܦܣܐ ܥܠܐܘܪ̈ܕܥܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܡܘܣܦܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐ ܓܝܪܡܐܣܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܐܘܪ̈ܕܥܝ ܡܘܫܐ ܠܡܥܒܪܘ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ܂ܐܦ ܠܐ ܡܡܚܐ ܡܚܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܕܡܘܬ ܐܘܪ̈ܕܥܐ ܚܠܦܐܘܪ̈ܕܥܐ ܡܚܘܝܢ ܗܘܘ܂ ܠܐ ܗܟܝܠ ܡܚܝܢ ܗܘܘܼ܂ ܘܠܐܡܐܣܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܥܒܿܕܐ ܗܼܘ ܕܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ܀ܡܝܬ ܚܕ ܝܠܕܐ ܕܢܘ̈ܢܐܼ܂ ܘܐܪܚܫ ܐܚܪܝܢ ܝܠܕܐ ܕܐܘܪ̈ܕܥܐ܂ܕܠܐ ܐܬܐܠܨܘ ܒܢ̈ܘܢܐ ܕܡܝܬܘ܂ ܐܬܐܠܨܘ ܒܐܘܪ̈ܕܥܐ ܕܚܝ̈ܝ܂ ܫܐܼܠ ܕܝܢ ܦܪܥܘܢ ܙܒܢܐ ܕܢܥܒܪ̈ܢ ܐܘܪ̈ܕܥܐ܂ ܘܡܝܬܘܐܬܟܫ̈ܝ ܟܪ̈ܘܢ ܟܪ̈ܘܢ ܕܠܐ ܢܣܒܪܘܢ ܕܦܢܛܣܝܐ ܗܘܬ܂ ܘܡܼܢܕܗܘܬ ܪܘܚܬܐܼ܂ ܥܒܝ ܦܪܥܘܢ ܠܒܗ ܘܠܐ ܫܡܼܥ ܐܢܘܢ܀ܡܚܼܐ ܬܘܒ ܐܗܪܘܢ ܚܘܛܪܗ ܠܥܦܪܐ ܕܐܪܥܐܼ܂ܘܗܘܬ ܩܠܡܐ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܘܒܒܥܝܪܐ ܘܒܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ܥܒܕܘ ܕܝܢ ܐܦ ܚܪ̈ܫܐ ܒܚܪ̈ܫܝܗܘܢ܂ ܠܐ ܠܡܘܣܦܘ ܩܠܡܐܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ܂ ܐܠܐ ܠܡܥܒܪܘܬܗܿ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ܂ ܕܡܛܠܗܢܐ ܟܕ ܐܬܪܒܨܬ ܐܘܡܢܘܬܗܘܢ ܟܕܒܬܐ ܘܐܬܦܪܣܝܬܼ܂ܐܘܕܝܘ ܕܨܒܥܐ ܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܠܡܘܫܐ ܐܬܛܦܝܣܦܪܥܘܢܼ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܚܪ̈ܫܘܗܝ܂ ܕܐܡܪܘ ܠܗ ܕܨܒܥܐ ܗܝܕܐܠܗܐ܀ ܘܟܬܼܒ ܠܐ ܕܩܫܝ ܡܪܝܐ ܠܒܗ܂ ܐܠܐ ܕܐܬܩܫܝ ܠܒܗܕܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܠܐ ܫܡܼܥ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ܀ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܡܚܘܬܐ ܕܢܗܪܐ ܘܕܐܘܪ̈ܕܥܐ ܘܕܩܠܡܐ܃ܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܕܝܬܒܝܢ ܒܗܿ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܥܡ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢܡܬܐܠܨܐ ܗܘܬܼ܂ ܒܡܚܘܬܐ ܕܥܪܘܒܐ ܥܒܼܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬܐܪ̈ܥܬܐ܂ ܕܥܠ ܡܨܪܝܢ ܐܝܬܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܥܠ ܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܠܐܐܝܬܝ ܗܘܼܐ܂ ܐܡܼܪ ܕܝܢ ܦܪܥܘܢ ܠܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܙܠܘ ܘܟܪ ܕܨܒܝܢܐܢܬܘܢ ܒܗ ܒܐܬܪܢ ܕܒܚܘ ܕܠܐ ܕܚܠܐ ܠܐܠܗܟܘܢ܂ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܬܘܪ̈ܐ ܘܥܪ̈ܒܐ ܕܒܚܝܢ ܚܢܢ܃ ܘܗܼܢܘܢܗܠܝܢ ܡܣܬܓܕܘ ܡܣܬܓܕܝܢ ܡܢܟܘܢܼ܂ ܐܢ ܕܒܚܝܢ ܚܢܢܠܐܠܗ̈ܝܗܘܢ ܕܡܨܪ̈ܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܪ̈ܓܡܝܢ ܠܢ܂ ܐܠܐ ܡܪܕܐܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܢܐܙܠ ܢܕܒܚ ܠܗܼ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܐܬܦܩܕܢܢ܀ ܘܐܡܼܪܦܪܥܘܢܼ܂ ܐܢܐ ܐܫܕܪܟܘܢ܂ ܘܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܪܚܩܘܢ܂ ܘܨܠܘܐܦ ܥܠܝ܂ ܘܡܼܢ ܕܥܒܼܪ ܥܪܘܒܐܼ܂ ܕܓܠ ܦܪܥܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܕܪܗܠܥܡܐ܂ ܘܐܝܬܝ ܒܬܪ ܗܕܐ ܡܚܘܬܐ ܡܘܬܢܐ ܥܠ ܒܥܝܪܗܘܢ܂ܟܕ ܥܒܼܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܒܥܝܪܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܠܒܥܝܪܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܫܕܪܗ ܠܥܡܐ܀ܬܘܒ ܕܪܐ ܡܘܫܐ ܩܛܡܐ ܠܥܝܢ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܦܪܚܘܫܘ̈ܚܢܐ ܒܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܘܒܒܥܝܪܐ܂ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܚܪ̈ܫܐ ܠܡܩܡܩܕܡ ܡܘܫܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܦܓܪ̈ܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘܠܡܥܒܕ ܫܘ̈ܚܢܐ ܕܕܡܘܬܐܼ܂ ܐܦܠܐ ܒܓܘܫܡܗܘܢ ܐܫܬܚܪܬܕܘܟܬܐ ܕܣܦܝܩܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܒܗܿ܀ܬܘܒ ܐܝܬܝ ܡܘܬܢܐ ܥܠ ܒܝܬ ܦܪܥܘܢ ܘܥܠ ܥܡܗ܂ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܒܚܪܝܢܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܩܛܠܬܟ ܒܡܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐܼ܂ ܕܐܚܘܝܟ ܚܝܠܝ ܒܝܕܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܡܝܬܐ ܐܢܐ ܥܠ ܐܪܥܟ܂ ܡܚܪ ܡܝܬܐ ܐܢܐܒܪܕܐ ܕܬܩܝܦ ܛܒ܂ ܒܪܡ ܫܕܪ ܚܡܘܠ ܒܥܝܪܐ ܕܐܫܬܚܪܬ ܠܟܒܡܘܬܢܐܼ܂ ܕܕܠܡܐ ܢܩܛܠܝܗܿ ܒܪܕܐ܀ܚܘܪ ܕܝܢ ܟܡܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܨܒܝܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܢܡܚܝܗܿܠܡܨܪܝܢ܂ ܒܗܿܝ ܕܡܩܕܡ ܘܐܡܿܪ ܕܡܿܢ ܥܒܿܕ ܕܢܬܘܒܘܢ ܘܠܐܢܥܒܕ܂ ܘܒܗܿܝ ܕܡܦܩܕ ܬܘܒ ܠܡܫܕܪܘ ܘܠܡܚܡܠ ܒܥܝܪܗ܂ ܐܢܓܝܪ ܒܥܝܪܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܘ ܚܡܠܝܼܢ܂ ܡܢܐ ܐܬܐܒܪܕܐ܂ ܢܚܘܬ ܕܝܢ ܒܪܕܐ ܕܬܬܚܙܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܟܕ ܩܛܿܠܠܒܥܝܪܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܗܝܡܢܘ܂ ܬܬܚܡܠ ܕܝܢ ܚܝܘܬܐܼ܂ ܘܢܙܕܗܪܗܘܼܐ ܒܡܢܬܐ ܕܬ̈ܝܒܐ܀ܢܚܼܬ ܕܝܢ ܒܪܕܐ ܘܢܘܪܐ ܐܟܚܕܐ܂ ܘܠܐ ܒܪܕܐ ܠܢܘܪܐܡܕܥܟ܂ ܘܠܐ ܢܘܪܐ ܠܒܪܕܐ ܐܟܠܐ܂ ܡܬܓܘܙܠܐ ܒܒܪܕܐܐܝܟ ܕܒܝܥܪܐ ܘܡܣܡܩ ܒܗܿ ܐܝܟ ܦܪܙܠܐ ܒܢܘܪܐ܂ ܣܦܝܦܐܒܒܪܕܐ܂ ܘܙܗܝܪܐ ܡܼܢ ܐܝ̈ܠܢܐ܂ ܩܫܝܘܬܗ ܠܐܝܠܢܐ ܕܡܼܢ ܥܠܡܡܬܒܪܐ ܗܘܬ܂ ܘܢܘܪܐ ܕܒܓܘܗ ܠܣܝ̈ܓܐ ܘ̈ܠܓܢܐ ܘܠܟܪ̈ܡܐܡܢܛܪܐ ܗܘܬ܀ܘܐܡܼܪ ܦܪܥܘܢ ܠܡܘܫܐ܂ ܚܛܝܬ ܙܒܢܬܐ ܗܕܐ܂ܘܒܙܒ̈ܢܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐܼ܂ ܕܐܬܩܫܝ ܠܐ ܟܝ ܚܛܼܐ܂ ܗܘܐ܂ ܘܐܦܢܚܛܼܐ ܒܩܕܡ̈ܝܬܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܒܗܕܐ ܠܐ ܚܛܼܐ܂ ܙܗܪܗ ܓܝܪܕܢܚܡܘܠ ܒܥܝܪܗ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ܂ ܕܡܛܠ ܗܢܐܼ܂ ܝܬܝܪ ܡܼܢܕܒܟܠ ܡܚ̈ܘܢ ܡܥܫܢ ܠܗܿ ܠܣܟܠܘܬܗ ܕܒܗܕܐ ܡܚܘܬܐ܀ܢܦܼܩ ܕܝܢ ܡܘܫܐ ܘܒܪܝܡ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܩ̈ܠܐ ܫܠܝܘ܂ ܘܡܛܪܐܠܐܪܥܐ ܠܐ ܣܡܼܟ܂ ܐܘ ܓܝܪ ܒܐܐܪ ܐܘܦܝ ܗܘܐ܂ ܐܘܠܥܢ̈ܢܘܗܝ ܣܒܼܟ܂ ܘܣܼܠܩ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܩܠܝܠ ܗܘܼܐ ܒܡܚܬܗ ܕܡܼܢ ܬܡܢ܂ ܐܝܟ ܕܩܠܝܠ ܗܘܼܐ ܒܡܣܩܗ ܕܠܬܡܢ܂ ܐܬܩܫܝ ܕܝܢܒܬܪ ܗܕܐ ܦܪܥܘܢ ܘܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܠܐ ܫܕܪܗ ܠܥܡܐ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܙܠ ܠܘܬ ܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܡܼܢܫܘܥܠܝܗ ܠܐ ܬܕܚܠ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܩܫܝܬ ܠܒܗ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܐܕܒܓܘ ܡܚ̈ܘܬܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܝܗܿܒ ܗܘܝܬ ܠܗ܂ ܘܕܐܫܪܬܗܿܠܬܝܒܘܬܗܼ܂ ܠܘ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܝܬ ܠܗܿ ܠܕܓܠܘܬܗ܂ ܩܕܡܬ ܓܝܪܘܐܡܪܬ ܠܟܼ܂ ܕܠܐ ܢܫܡܥܟܘܢ ܦܪܥܘܢ܂ ܐܠܐ ܕܐܥܒܕ ܒܗܐܬܘ̈ܬܐ ܕܢܬܬܢܝܢ ܠܕܪ̈ܝܟܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܕܐܠܐ ܡܫܕܪ ܐܢܬ ܠܥܡܐܼ܂ܐܫܕܪ ܩܡܨܐܼ܂ ܕܢܐܟܘܠ ܟܘܠ ܕܝܬܪ ܠܟܘܢ ܡܼܢ ܒܪܕܐ܀ ܐܡܪܘܠܗ ܕܝܢ ܥܒ̈ܕܘܗܝ ܠܦܪܥܘܢ܂ ܕܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܢܗܘܐ ܠܢܟܠܝܢܗ ܕܥܡܐ ܠܬܘܩܠܬܐ܂ ܢܐܙܠܘܢ ܢܕܒܚܘܢ ܠܡܪܝܐ܂ ܠܐܢܬܡܚܐ ܒܢܦܫ̈ܬܢ ܐܝܟ ܕܒܐܪ̈ܥܬܢ ܘܒ̈ܩܢܝܢܝܢ܂ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܐܢܬ ܕܡܨܪܝܢ ܟܠܗܿ ܚܪܒܬ ܠܗܿ܀ ܘܐܡܼܪ ܦܪܥܘܢ ܠܡܘܫܐܢܦܩ̈ܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܡ ܐܝܩܪܬܟܘܢܼ܂ ܘܐܪܥܐ ܠܟܘܢ ܒܝܫܬܐܕܚܕ ܡܼܢ ܡ̈ܠܟܝܢ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܡܼܢ ܒܝܫܬܐ ܢܛܿܪ ܗܘܝܬ ܠܗܼ܂ܒܝܫܬܐ ܒܐܪܥܟ ܠܐ ܡܣܒܠ ܗܘܝܬ ܠܗ܂ ܘܐܠܘ ܡܼܢ ܚܘܒܐܟܿܠܐ ܗܘܝܬ ܠܗܼ܂ ܒܟܠܝܢ ܬܒܢܟ ܥܠ ܢܝܪܟ ܩܫܝܐ ܠܐ ܕܝܢܐܘܣܦܬ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܥܡܐ ܕܗܢܐ ܐܠܗܐ ܕܥܒܿܕܟܠ ܬܕܡܪ̈ܢ ܐܝܬ ܠܗܼ܂ ܡܢ ܩܐܪܣܐ ܕܐܢܫܐ ܠܐ ܕܚܿܠ܀ܘܬܘܒ ܐܝܬܝ ܡܘܫܐ ܩܡܨܐ܂ ܘܐܟܼܠ ܥܣܒܐ ܘܟܠܕܐܘܬܪ ܒܪܕܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܦܪܥܘܢ܂ ܚܛܝܬ ܠܡܪܝܐ ܘܠܟܘܢ܂ܘܗܫܐ ܫܒܘܩܘ ܣܘܪܚܢܝ܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܡܩܫܝ ܗܘܼܐ܂ ܗܠܝܢ ܠܐܐܡܿܪ ܗܘܼܐ܂ ܕܠܒܐ ܕܡܩܫܝ ܠܬܘܬܐ ܡܢܟܪܝ ܗܼܘ܂ ܘܐܢ ܕܝܢܒܢܓܕܗ ܒܿܥܐ ܗܘܼܐ ܘܒܐܪܘܚܬܗ ܡܪܕ ܗܘܼܐ܂ ܗܢܐ ܒܪܚܐܪ̈ܐ ܗܘܼܐ܂ ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܥܠ ܡܫܠܛܘܬܗ ܗܐ ܣܗܕܢ܀ܐܫܩܠ ܕܝܢ ܩܡܨܐ ܒܡܠܬ ܡܘܫܐ܂ ܘܩܕܡܬܗ ܗܘܬ ܠܩܡܨܐܬܝܒܘܬܗ ܕܦܪܥܘܢ܀ܬܘܒ ܐܝܬܝ ܡܘܫܐ ܚܫܘܟܐ ܥܠ ܟܘܠܗܿ ܡܨܪܝܢ܂ ܬܠܬܐܝܘ̈ܡܝܢ ܘܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܘܠܥܒܪ̈ܝܐ ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ ܡܼܢܦܘܠܚܢܗܘܢ ܘܢܬܩܢܘܢܼ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܡܦܩܬܗܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܦܪܥܘܢ ܠܡܘܫܐ܂ ܙܠܘ ܒܢ̈ܫܝܟܘܢ ܘܒܢ̈ܝܟܘܢܘܦܠܘܚܘ ܠܡܪܝܐ܂ ܒܠܚܘܕ ܩܢܝܢܐ ܫܒܘܩܘ܂ ܕܬܬܗܝܡܢܘܢܠܢ ܕܦܢܝܢ ܐܢܬܘܢ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ܂ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܐܢܘܢ ܩܢ̈ܝܢܝܢܠܕܒ̈ܚܐ ܪ̈ܘܪܒܐ ܕܡܩܪܒܝܢܢ ܠܐܠܗܢ܂ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܘܐܦܠܟ ܙܕܩ ܕܬܬܠ ܠܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܢ ܐܫܬܚܪ ܠܟ܂ ܕܡܢܗܝܢ ܢܕܒܚܩܕܡ ܡܪܝܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܕܡܢܐ ܢܕܒܚܠܗ܂ ܥܕܡܐ ܕܗܼܘ ܡܪܝܐ ܢܦܪܘܫ ܠܗ ܓܒ̈ܝܐ ܕܩܢ̈ܝܢܝܢ܂ ܘܩܫܝܠܡ ܡܪܝܐ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢܼ܂ ܘܠܐ ܨܒܐ ܕܢܫܕܪܝܘܗܝ ܠܥܡܐ܀ܐܠܘ ܕܝܢ ܗܼܘ ܩܫܝܗ ܗܘܐ܂ ܒܠܒܐ ܕܩܫܝ ܐܠܗܐܼ܂ ܫܘܚܠܦܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܼܐ܂ ܐܢ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܡܪܕܘܬܐ ܐܡܿܪ ܗܘܐܕܡܫܕܪ ܐܢܐ܂ ܘܒܙܒܢ ܕܥܒܪܐ ܡܬܟܠܐ ܘܠܐ ܡܫܕܪ ܗܘܼܐ܂ܗܕܐ ܠܐ ܗܘܬ ܕܩܘܫܝ ܠܒܐ ܕܡܼܢ ܐܠܗܐ܂ ܐܠܐ ܕܡܼܢܬܪܥܝܬܐ ܕܓܘܐ܂ ܗܿܝ ܕܒܢܓܕܗܿ ܡܬܪܡܝܐ ܠܡܛܪ ܦܘܩܕܢܐ܂ܘܒܢܦܝ̈ܫܝܗܿ ܕܝܫܐ ܠܗܘܢ ܠܢܡ̈ܘܣܝܟ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܐܢܫ ܡܼܢ ܚܒܪܗ ܡܐܢ̈ܝ ܕܗܒܐܘܟܣܦܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐܼ܂ ܢܡܘܬܘܢ ܒܘܟܪ̈ܝ ܡܨܪܝܢܘܒܘܟܪ̈ܐ ܕܒܥܝܪܐ܂ ܘܬܗܘܐ ܝܠܠܬܐ ܒܟܠܗܿ ܡܨܪܝܢ܂ ܐܝܟܕܗܘܬ ܝܠܠܬܐ ܒܟܠ ܒ̈ܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܟܕ ܝܠܘܕܼ̈ܝܗܘܢ ܒܢܗܪܐܡܫܬܕܝܢ ܗܘܼܘ܀ ܘܢܚܬܘܢ ܥܒ̈ܕܝܟ ܠܘܬܝ ܘܢܐܡܪܘܢ ܠܝ܂ܕܦܘܩ ܐܢܬ ܘܥܡܐ ܗܢܐܼ܂ ܘܗܝܕܝܢ ܐܦܘܩ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܟܝܬܡܚܘܬܐ ܕܫܕܪܬܗ ܠܥܡܐ܂ ܐܩܝܡܬܗ ܠܦܪܥܘܢ ܒܚܪܝܢܐܼ܂ܥܠ ܕܠܐ ܗܘܬ ܡܼܢ ܙܒܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀ܝܪܚܐ ܠܡ ܗܢܐܼ܂ ܢܗܘܐ ܠܪܝܫ ܝܪ̈ܚܐ ܕܫܢܬܐ܀ ܘܒܥܣܪܬܐ

ܒܗ ܢܣܒܘܢ ܓܒܪ ܐܡܪܐ ܠܒܝܬܐ܂ ܘܢܗܘܐ ܢܛܝܪ ܠܗܘܢ

ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܣܪܐ܂ ܘܢܟܣܘܢܗ ܒܡܥܪ̈ܒܝ ܫܡܫܐ܂ ܘܢܪܣܘܢܡܼܢ ܕܡܐ ܥܠ ܦܪ̈ܘܣܛܕܐ ܘܐܣܟ̈ܦܬܐ ܕܒ̈ܬܐ ܕܢܐܟܠܘܢܗܒܗܘܢ܀ܐܡܪܐ ܕܝܢ ܐܪܙ ܡܪܢ ܗܼܘ܂ ܕܒܥܣܪܬܐ ܒܢܝܣܢ ܐܬܼܐܠܟܪܣܐ܂ ܡܼܢ ܥܣܪܬܐ ܓܝܪ ܕܝܪܚܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܐܣܬܒܪ ܗܘܐܙܟܪܝܐ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܚܢܢ܂ ܘܥܕܡܐ ܠܥܣܪܬܐ ܒܝܪܚܐܩܕܡܝܐ ܕܐܣܬܒܪܬ ܡܪܝܡ ܡܼܢ ܡܠܐܟܐܼ܂ ܫܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܗܘܝܢ܂ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܼܪ ܠܗܿ ܡܠܐܟܐܼ܂ ܕܗܢܐ ܝܪܚܐ ܕܫܬܐ ܠܗܿܝܪ̈ܚܝܢ܂ ܠܗܿܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ ܥܩܪܬܐ܀ܒܥܣܪܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܬܚܒܫ ܐܡܪܐܼ܂ ܐܬܒܛܢ ܡܪܢ܂ܘܒܐܪܒܥܣܪܐ ܕܐܬܢܟܣܼ܂ ܐܪܙܗ ܐܙܕܩܦ ܗܘܼܐ܂ ܘܦܛܝܪܐܕܐܡܼܪ ܥܡ ܡܪܪܐ܂ ܒܦܛܝܪ̈ܐ ܐܪܙ ܚܕܬܘܬܗ ܐܬܪܫܡ ܗܘܼܐ܂ܘܡܪܪܐܼ܂ ܕܚܫܝ̈ܫܐ ܐܢܘܢ ܕܫܩܠܝܢ ܠܗ܂ ܘܕܟܕ ܡܛܘܝܼ܂ ܐܪܙܐܗܼܘ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܐܦܐ ܗܘܐ܂ ܘܕܟܕ ܚܨܝ̈ܟܘܢ ܐܣܝܪ̈ܝܢܘܡܣ̈ܢܝܟܘܢ ܒܪ̈ܓܠܝܟܘܢܼ܂ ܐܪܙ ܬܠܡܝܕܘܬܐ ܚܕܬܐ ܕܡܛܝܒܐܠܡܦܩ ܘܠܡܟܪܙܘ ܣܒܪ̈ܬܐ܂ ܘܕܚܘܛܪ̈ܝܟܘܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟܘܢ܂ܙܩ̈ܝܦܝܗܘܢ ܐܢܘܢ ܕܥܠ ܟܬ̈ܦܬܗܘܢ܂ ܘܕܟܕ ܩܝܡܝܢ ܥܠܪ̈ܓܠܝܗܘܢܼ܂ ܠܦܘܬ ܕܠܝܬ ܕܟܕ ܝܬܿܒ ܢܣܒܗ ܠܦܓܪܐ ܚܝܐ܂ܘܕܟܠ ܒܪ ܢܘܟܪܝ ܠܐ ܢܐܟܘܠ ܡܢܗܼ܂ ܥܠ ܕܟܠ ܕܠܐ ܥܡܿܕܠܐ ܐܟܠ ܡܼܢ ܦܓܪܐ܂ ܘܕܓܪܡܐ ܠܐ ܢܬܒܪܘܢ ܒܗ܂ ܡܛܠܕܐܦܢ ܐܬܒܙܥ ܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܡܪܢ܂ ܘܕܦܢܗ ܐܬܬܪܥܬܼ܂ܐܠܐ ܓܪܡܐ ܠܐ ܐܬܬܒܪ ܗܘܼܐ ܒܗ܀ܡܝܬܘ ܕܝܢ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܒܘܟܪ̈ܝ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܟܠ ܐܢܫܠܚܘܕܘܗܝ ܒܒܝܬܗ܂ ܥܠ ܒܘܟܪܗ ܪܫܐ ܕܒ̈ܢܘܗܝ ܡܪܩܕ ܗܘܼܐ܀ܕܐܬܡܠܝ ܢܗܪܐ ܒܘܟܪ̈ܝ ܥܒܪ̈ܝܬܐܼ܂ ܐܬܡܠܝܘ ܩܒܪܝ ܡܨܪ̈ܝܐܡܢ ܒܘܟܪ̈ܐ ܕܡܨܪ̈ܝܬܐ܀ܘܩܪܐ ܦܪܥܘܢ ܠܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܦܘܩܘܥܡ ܟܘܠ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ܂ ܘܬܒܪܟܘܢ ܐܦ ܠܝ܂ ܡܘܫܐ ܥܠܥܒܕ̈ܘܗܝ ܕܦܪܥܘܢ ܐܡܼܪ ܗܘܐ ܕܢܒܥܘܢ ܡܢܗ ܠܡܦܩ܂ܝܬܝܪܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܗܘܬ ܗܘܬ܂ ܕܗܼܘ ܦܪܥܘܢ ܚܠܦܥܒ̈ܕܘܗܝ ܒܥܐ ܡܢܗ ܕܢܦܩܘܢ܂ ܐܠܨܘ ܕܝܢ ܕܐܦܩܘ ܐܢܘܢ܂ ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܒܘ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟܒܘܟܪ̈ܝܗܘܢ ܡܝܬܝܢ܀ܫܩܠܘ ܕܝܢ ܡܼܢ ܪܥܡܣܝܣ ܐܠܦ̈ܐ ܫܬܡܐܐ ܘܫܪܘܒܣܟܘܬ܀ ܘܡܘܬܒܗܘܢ ܕܝܬܒܘ ܒܡܨܪܝܢ ܐܪܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢܫܢ̈ܝܢ܀ ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܢܝܢܐ܂ ܠܐ ܡܢ ܡܥܠܗ ܕܝܥܩܘܒ ܬܚܫܒܝܘܗܝ܂ܐܠܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܩܝܡܐ ܥܡ ܐܒܪܗܡ܀ܢܣܼܒ ܕܝܢ ܥܡܐ ܒܙܬ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܡܘܫܐ ܓܪ̈ܡܘܗܝܕܝܘܣܦ܃ ܘܢܦܩܘ ܟܕ ܡܙܝܢܝܢ܀ ܡܢܗ ܕܝܢ ܕܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ܐܛܠ ܡܪܝܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܢܢܐ ܒܐܝܡܡܐ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܒܥܡܘܕܐܕܢܘܪܐ܀ܐܬܗܦܟ ܕܝܢ ܠܒܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܕܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ܂ܡܢܐ ܥܒܕܢ܂ ܕܡܢ ܒܬܪ ܟܠ ܡܚ̈ܘܢ ܕܐܬܝ ܥܠܝܢܼ܂ ܝܗܼܒܢܠܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܐܙܠ ܟܕ ܡܚܠܨܝܢ ܓܙܝ̈ܢ ܘܢܚ̈ܬܝܢ܂ ܡܘܬܐ ܗܼܘ ܕܝܢܦܩܚ ܠܢ܂ ܘܠܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܢܓܚܟܘܢ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܀ܐܬܚܝܠܘ ܕܝܢ ܘܢܦܩܘ ܥܠ ܬܟܠܐ ܕܠܥܡܐ ܚܪ̈ܒܝܢ܂ܘܓܙ̈ܝܗܘܢ ܥܡ ܓܙ̈ܝ ܥܡܐ ܫܩܠܝܢ܂ ܘܢܦܼܩ ܦܪܥܘܢ ܥܡܡܫܪܝܬܗ ܥܠ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܢܦܩܘ ܒܐܝܕܐ ܪܡܬܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܒܟܣܦܐ ܘܕܗܒܐ܂ ܘܢܚ̈ܬܐ ܘܩܢܝܢܐ ܘܚܘܠܡܢܐ܂ ܐܝܟܢܐܕܐܠܗܐ ܠܐܒܪܗܡ ܐܫܬܘܕܝ ܗܘܐ܀ܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ ܕܝܢ ܕܚܙܘ ܠܡܨܪ̈ܝܐܼ܂ ܕܚܠܘ܂ ܘܟܡܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܕܐ̈ܠܦܐ ܫܬܡܐܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܕܚܠܘ ܡܢܗܘܢ܂ܒܥܠܬ ܢܫܝ̈ܗܘܢ ܗܘ ܘܒ̈ܢܝܗܘܢ ܘܩܢܝܢܗܘܢ ܕܥܡܗܘܢܡܪܦܝܢ ܗܘܝ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܂ ܕܡܢܘ ܢܚܙܐ ܐܢܫܘܬܗܘܢܼ܂ ܘܡܢܼܘܢܙܕܗܪ ܗܘܼܐ ܒܩܢܝܢܗܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ ܡܘܫܐ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܒܡܨܪܝܢ ܗܟܢܐ ܐܦܗܪܟܐ܂ ܢܬܟܬܫ ܡܪܝܐ ܚܠܦܝܟܘܢ܂ ܟܕ ܐܢܬܘܢ ܬܗܘܘܢܫܠܝܢ܀ ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܡܢܐ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܕܐܥܒܕܠܟ܂ ܕܡܛܝܒ ܐܢܐ ܗܼܘ ܠܡܥܒܕ ܠܥܡܟ ܥܕܠܐ ܬܨܠܐ܀ ܐܪܝܡܒܚܘܛܪܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐܼ܂ ܘܡܚܝ ܠܝܡܐ ܘܦܠܘܓܝܗܝ܂ܘܗܐ ܡܥܒܐ ܐܢܐ ܠܒܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܟܿܠܐ ܐܢܐܠܡܪܚܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܕܟܕ ܚܿܙܝܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܚܕܬܐ ܕܝܡܐܕܦܠܝܓ ܘܠܐ ܡܬܟܐܝܼܢ܂ ܕܡܛܠ ܗܢܐ ܐܫܬܒܚ ܒܣܘܦܢܐܕܥܒܕܢܐ ܠܦܪܥܘܢ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ܂ ܘܢܕܥܘܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܩܕܡܕܢܡܘܬܘܢܼ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ܂ ܗܿܝ ܗܼܝ ܕܐܡܪܘ ܕܢܥܪܘܩܡܢ ܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠܼ܂ ܕܡܪܝܐ ܥܒܼܕ ܠܗܘܢ ܩܪܒܐ ܒܡܨܪܝܢ܀ܘܫܩܼܠ ܡܠܐܟܐ ܠܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ ܕܩܕܡܝܗܘܢܼ܂ ܘܣܡܗܒܝܬ ܡܫܪܝܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܗܿܝ ܕܥܠ ܥܡܐܒܐܝܡܡܐ ܡܛܠܐ ܗܘܬܼ܂ ܟܕ ܣܡܗܿ ܒܠܠܝܐ ܒܝܬ ܡܫܪ̈ܝܬܐܼ܂ܐܘܠܕܬ ܠܗܿ ܚܫܟܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܘܠܝ̈ܠܘܢ܂ ܠܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܢܗܝܪ ܗܘܼܐ܂ܡܛܠ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܗܘܢ ܡܢܗܪ ܗܘܐ܀ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ܃ ܠܕܘܚܠܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐܼ܂ ܘܠܠܘܒܒܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ܕܐܠܘ ܒܗܕܐ ܕܚܫܟܐ ܐܬܟܘܢܘ܂ ܠܐ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܠܝܡܐܠܡܚܬ܀ ܝܡܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܢܬܦܠܓ ܡܫܟܚ ܗܘܼܐܼ܂ܡܛܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐܼ܂ ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐܕܫܘܒܐ܂ ܘܕܒܪܬܗ ܘܣܡܬܗ ܒܝܒܫܐ܀ܪܕܦܘ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܒܬܪ ܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܡܢܚܫܟܐ ܕܒܝܬ ܠܗܘܢ ܘܠܥܒܪ̈ܝܐ ܕܚܠܘܼ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܝܡܐ ܕܦܠܝܓܙܥܘ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܒܓܘ ܝܡܐ ܕܐܬܦܠܓܼ܂ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܡܐܕܐ̈ܙܠ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܠܡܥܒܕ ܪܕܦܝܢ ܗܘܘ܀ܒܡܛܪܬܐ ܕܝܢ ܕܨܦܪܐܼ܂ ܐܬܓܠܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܡܨܪ̈ܝܐ ܘܫܓܫܐܢܘܢ܂ ܘܐܣܼܪ ܓ̈ܝܓܠܐ ܕܡܪ̈ܟܒܬܗܘܢܼ܂ ܐܘ ܕܠܐ ܢܪܕܦܘܢܒܬܪ ܥܡܐܼ܂ ܐܘ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡܼܢ ܩܕܡ ܝܡܐ܂ ܠܐ ܕܝܢܡܢ ܡܪܝܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ ܕܚܠܘ܂ ܘܠܐ ܡܼܢ ܓܝ̈ܓܠܝܗܘܢܕܐܣܝܪ̈ܢ ܐܬܟܘܢܘ܀ ܘܠܡܪ̈ܟܒܬܗܘܢ ܠܡܕܒܪܘ ܐܢܝܢܒܬܩܝܦܘܬܐ ܡܡܪ̈ܚܝܢ ܗܘܘ܀ܡܢ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܟܕ ܡܬܦܠܓ ܟܬܒ ܕܐܪܝܡ ܡܘܫܐ ܐܝܕܗܥܠ ܝܡܐ܂ ܘܟܕ ܗܦܼܟ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܟܬܼܒ ܕܐܪܟܢ ܡܘܫܐܐܝܕܗ ܥܠ ܝܡܐܼ܂ ܕܡܝܐ ܕܡܼܢ ܕܐܬܦܠܓ ܘܥܕܡܐ ܕܥܒܪܥܡܐ ܟܘܠܗܼ܂ ܡܦܫܛ ܗܼܘ ܦܫܝܛܐ ܗܘܬ ܠܗ ܐܝܕܗ ܠܡܘܫܐ܂ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܘܬ ܡܼܢ ܒܬܪܟܢ ܒܩܪܒܗ ܕܥܡܠܝܩ܂ܛܪܦ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܡܢܗܘܢ ܐܦܠܐܚܕ ܘܚܙܘ ܥܒܪ̈ܝܐ ܠܡܨܪ̈ܝܐ ܟܕ ܡܝܬܝܢ ܥܠ ܣܦܪܗ ܕܝܡܐ܂ܐܝܟ ܕܚܙܘ ܡܨܪ̈ܝܐ ܠܒ̈ܢܝ ܥܒܪ̈ܝܐ ܕܩܦܝܢ ܒܣܦܬܗ ܕܢܗܪܐ܂ܡܛܠ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܝܡܐܼ܂ ܗܝܡܢܘ ܥܡܐܒܡܪܝܐ ܘܒܡܘܫܐ ܥܒܕܗ܂ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܘܫܐܫܒܚ ܠܡ ܡܘܫܐ ܘܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܐܝܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܗܕܐܠܡܪܝܐ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܡܫܒܚ ܗܘܼܐ܂ ܘܥܿܢܐ ܗܘܐ ܥܡܐܟܘܠܗ ܒܬܪܗ܃ ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܓܐܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܡܪܝܐܕܐܬܢܩܡ ܡܢ ܪ̈ܟܫܐ܂ ܘܪ̈ܟܒܝܗܘܢ ܕܫܕܐ ܒܝܡܐ܂ ܬܩܝܦܐܘܡܫܒܚܐ܂ ܬܩܝܦܐ ܒܛܘܒܥܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܡܫܒܚܐ ܕܝܢܒܦܘܪܩܢܐ ܕܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܝܗ ܡܪܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܼܘ ܡܪܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝܗܘܼܐ ܗܼܘ ܗܘܼܐ ܠܢ ܦܪܘܩܐ܂ ܘܠܐ ܥ̈ܓܠܐ ܕܗܫܐ ܐܬܚܫܠܘ܂ܗܢܘ ܡܟܝܠ ܐܠܗܝ ܐܫܒܚܝܘܗܝ܂ ܐܠܗܗ ܕܐܒܝ ܐܒܪܗܡܐܪܡܪܡܝܘܗܝ܂ ܡܪܝܐ ܓܢܒܪܐ ܘܩܪܒܬܢܐ܂ ܕܐܩܪܒ ܚܠܦܝܢ ܥܡܡܨܪ̈ܝܐ ܟܕ ܫܠܝܢ ܚܢܢ܂ ܡܪ̈ܟܒܬܗ ܓܐܝ̈ܬܐ ܕܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܗܬܩܝܦܐ ܕܚܬܝܪ ܗܘܐ ܒܗ ܫܕܐ ܒܝܡܐ܂ ܘܓܒ̈ܝܐ ܕܓܢܒܪ̈ܘܗܝܕܛܪܩ ܘܐܦܩ ܥܠܝܢ ܛܒܥܘ ܒܝܡܐ ܕܣܘܦ܂ ܢܚܬܘ ܠܥܘܡܩܐܘܛܒܥܘ ܐܝܟ ܟܐ̈ܦܐܼ܂ ܩܕܡ ܕܢܙܕܘܝܢ ܫ̈ܠܕܝܗܘܢ܃ ܝܡܝܢܟܡܪܝܐ ܗܕܝܪܐ ܒܚܝܠܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܢܝܐ ܚܝܠܐ܂ ܠܡܬܒܪܠܡܨܪ̈ܝܐ ܒܥ̈ܠܕܒܒܝܟܼ܂ ܫܕܪܬ ܪܘܓܙܟ ܘܐܼܟܠ ܐܢܘܢ ܒܡܨܪܝܢܘܒܝܡܐ ܐܝܟ ܚܒܬܐ܂ ܘܒܪܘܚܟ ܐܬܥܪܡܘ ܡܝ̈ܐ܂ ܐܘܕܒܪܘܚܐ ܕܡܢܟ ܐܫܬܚܠܦܬ ܐܬܥܪܡܘ ܡܝ̈ܐ ܠܡܬܦܠܓܘܼ܂ ܐܘܕܒܦܘܩܕܢ ܣܦܘ̈ܬܟ ܐܬܚܟܡܘ ܕܐܝܟ ܕܒܙ̈ܩܐ ܢܩܘܡܘܢܪ̈ܕܝܐ܂ ܥܕ ܥܒܪ̈ܝܢ ܐ̈ܠܦܐ ܫܬܡܐܐ ܕܒ̈ܢܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܩܦܘܬܗ̈ܘܡܐ ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ ܠܡܚܢܩܘ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܘܕܢܘܕܥ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܬܚܢܩܘܼ܂ ܟܬܼܒ ܕܐܡܼܪ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܐܕܪܟ ܐܢܘܢܘܐܦܠܓ ܒܙܬܐ܂ ܘܬܒܠܥ ܐܢܘܢ ܢܦܫܝ ܥܡ ܫܪܟܐ܂ ܐܫܒܬ ܕܝܢܪܘܚܟ ܘܟܣܝ ܐܢܘܢ ܝܡܐ ܘܒܛܠܘ ܥܡܗܘܢ ܚܘܫܒ̈ܝܗܘܢܡܪ̈ܝܪܐ܂ ܡܢܘ ܐܟܘܬܟ ܡܪܝܐ ܒܐܠܗ̈ܐ ܡܫܡ̈ܗܐ܂ ܡܢܘܐܟܘܬܟ ܗܕܝܪ ܒܩܘܕܫܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܡܥܡܪܗ ܩܕܝܫܐ܂ ܕܚܝܠܐܠܡܨܪ̈ܝܐ ܘܡܫܒܚܐ ܠܥܒܪ̈ܝܐ܂ ܘܥܒܿܕ ܬܕܡܪ̈ܬܐ܂ ܒܝܡܐܘܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܕܒܪܬ ܒܛܝܒܘܬܟ ܒܝܕ ܥܢܢܐ ܘܥܡܘܕܐܠܥܡܐ ܗܢܐ ܕܦܪܩܬ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܫܡܥܘ ܥܡ̈ܡܐܼ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܫܡܥܘ ܐܡܘܪ̈ܝܐ ܒܢܗܪܐ ܕܐܬܗܦܟ ܠܕܡܐ ܘܙܥܘܼ܂ ܘܪܬܝܬܐܐܚܕ ܐܢܘܢ ܠܝܬ̈ܒܐ ܕܦܠܫܬ܂ ܒܒܘܟܪ̈ܝ ܡܨܪ̈ܝܐ ܕܡܝܬܘ܂ ܪ̈ܘܪܒܢܝܐܕܘܡ ܘܫ̈ܠܝܛܝ ܡܘܐܒܼ܂ ܐܚܼܕ ܐܢܘܢ ܪܬܝܬܐ ܒܝܡܐܕܐܬܦܠܓ܂ ܐܬܒܕܪܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܟܢܥܢ܂ ܘܢܦܠܬ ܥܠܝܗܘܢܕܚܠܬܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܬܬܒܪܝܢ ܥܡܘܪ̈ܐ ܕܟܢܥܢ܂ ܕܫܡܥܝܢܕܐܬܛܒܥ ܦܪܥܘܢ ܘܚܝܠܗ ܒܝܡܐ܂ ܬܦܠ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ ܗܠܝܢܙܘܥܬܐ ܕܠܐ ܢܐܬܘܢ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܢ ܥܕܡܐ ܕܢܥܒܪܒܝܢܬܗܘܢ ܥܡܐ ܕܦܪܩܬ܂ ܬܨܘܒ ܐܢܘܢ ܒܛܘܪܐ ܕܝܪܬܘܬܟ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܐܪܥܐ ܕܟܢܥ̈ܢܝܐ܂ ܡܬܩܢܐ ܠܡܘܬܒܟ ܒܐܘܪܫܠܡܥܒܕܬ ܡܪܝܐ ܡܩܕܫܐ܃ ܡܪܝܐ ܬܩܢܝܗܝ ܒܐܝ̈ܕܝܟ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܕܡܢ ܨܐܕܝܟ ܢܗܘܐ ܡܬܩܢܗ܂ ܡܪܝܐ ܢܡܠܟ ܥܠܝܢ ܠܥܠܡ܂ ܘܠܐܥܡ̈ܡܐ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܥܠ ܡܪ̈ܟܒܬܗ ܕܦܪܥܘܢ ܘܦܪ̈ܫܘܗܝ ܒܝܡܐܠܡܕܪ̈ܟܘܬܢ܂ ܘܦܢܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܚܦܝܘ ܐܢܘܢ܂ܘܢܣܒܬ ܠܡ ܡܪܝܡ ܢܒܝܬܐ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܟܝ ܐܬܢܒܝܬ܂ ܐܘܐܝܟ ܕܠܐܢܬܬ ܐܫܥܝܐ ܝܩܪܗܿ ܒܫܡܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܟܕ ܠܘ ܢܒܝܬܐܗܘܬ܂ ܐܦ ܟܕ ܙܕܝܩܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ܂ܠܬܪ̈ܬܝܢ ܗܟܝܠ ܡܫܪ̈ܝܢ ܐܬܦܠܓ ܗܘܐ ܥܡܐ ܒܗܢ ܝܘܡܐ܂ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܙܗܝܬܐ ܢܫܒܚܘܢ ܠܡܢ ܕܦܠܓ ܝܡܐ ܘܛܒܥܠܪ̈ܕܘܦܝܗܘܢ ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ܂ ܡܘܫܐ ܟܝܬ ܡܥܢܐ ܗܘܼܐܠܓܒܪ̈ܐܼ܂ ܘܡܪܝܡ ܠܢ̈ܫܐ܂ ܕܫܒܚܘ ܠܡܪܝܐ ܓܐܝܐ܂ ܕܐܬܓܐܝܠܦܘܬ ܕܠܘ ܒܠܐܘܬܐ ܚܪܒ ܐܢܘܢ܂ ܕܟܕ ܡܢܚ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢܡܚ̈ܘܬܐ ܐܝܬܝ ܥܠܝܗܘܢ܀ܡܼܢ ܕܥܒܪܘ ܕܝܢ ܝܡܐ܂ ܨܒܼܐ ܐܠܗܐ ܕܢܢܣܐ ܐܢܘܢܒܟܠܝܢ ܡܝ̈ܐ܂ ܘܐܬܪܥܡܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܒܡܘܪܬ܂ ܘܚܘܝܗܐܠܗܐ ܩܝܣܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܘܫܕܐ ܒܡܝ̈ܐ ܘܚܠܝܘ܂ ܩܝܣܐ ܕܝܢ ܐܪܙܗ ܗܘܼܐ ܕܙܩܝܦܐ܂ ܕܒܗ ܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܠܡܬܚܠܝܘܡܪܝܪܘܬܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܀ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܚܠܦ ܡ̈ܝܐܼ܂ ܣܼܡ ܠܗܘܢܢܡܘ̈ܣܐ܂ ܕܠܟܝܢܐ ܢܫܚܠܦ ܩܛܝܪܗ ܕܩܝܣܐ܂ ܘܠܚܐܪܘܬܐܢܫܕܠ ܘܢܦܝܣܗܿ ܢܡܘܣܐ܀ܡܼܢ ܕܐܬܢܣܝܘ ܒܡܘܪܬܼ܂ ܐܬܘ ܠܐܠܝܡ܂ ܘܡܼܢ ܐܠܝܡܠܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ܂ ܘܪܛܢܘ ܥܡܐ ܥܠ ܒܣܪܐ܂ ܘܝܗܼܒ ܠܗܘܢܠܚܡܐ ܡܼܢ ܫܡܝܐ܂ ܕܢܠܩܛܘܢ ܡܣܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܕܝܘܡܐܼܘܠܐ ܢܐܨܦܘܢ ܕܡܚܪ܂ ܘܡܛܠ ܕܐܝܬ ܕܒܝܥܢܘܬܗ ܐܣܓܝܗܘܼܐ܂ ܘܐܚܪܝܢ ܒܗܝܡܢܘܬܗ/ܒܡܗܡܝܢܘܬܗ#2#/ ܐܙܥܪ ܗܘܐ܂ ܗܼܘ ܟܝܠܐ ܪܒܝܠܚܣܝܪܐ ܒܓܘܗ܂ ܘܓܪܣ ܠܝܬܝܪܐ܂ ܥܡܠܐ ܕܝܢ ܕܥܡܠܝܢ ܗܘܘܒܗ ܒܡܢܢܐܼ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܢܝܚܐ܀ ܗܟܢܐܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ ܡܛܠ ܥܒ̈ܕܐ܂ ܘܐܓܝܪ̈ܐ ܘܬܘܪܐ ܘܚܡܿܪܐ܂ܠܐ ܕܝܢ ܢܛܪܘܗܿ ܗܘܘ܂ ܕܢܦܩܘ ܡܢܗܘܢ ܠܡܠܩܛ ܡܢܢܐ ܘܠܐܐܫܟܚܘ܀ܘܕܐܡܼܪ ܕܕܡܐ ܠܟܘܣܒܪܬܐ ܘܛܥܡܗ ܐܝܟ ܟܟܪܝܬܐܼ܂ܕܢܠܦ ܥܠܘܗܝ ܕܡܢܢܐ ܕܒܟܠ ܛܥ̈ܡܝܢ ܡܡܕܟ ܗܘܼܐ܂ ܡܠܘ ܕܝܢܡܢܗ ܩܣܛܐ ܕܢܬܢܛܪ ܠܕܪ̈ܐ܂ ܕܗܿܘ ܕܐܢ ܒܬ ܗܘܼܐܨܐܕܝܗܘܢ ܡܪܚܫ ܗܘܼܐ ܬܘ̈ܠܥܐ܂ ܒܩܣܛܐ ܗܘܼܐ ܕܪ̈ܐ ܘܠܐܐܪܚܫ܂ ܐܟܠܘܗܝ ܕܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܥܠܘ ܠܬܚܘܡܗܿܕܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ܀ܘܡܢ ܕܐܬܘ ܠܪܦ‍[‍ܝܕܝ‍]‍ܢ ܘܠܝܬ ܡܝ̈ܐܼ܂ ܦܫܘ ܡܼܢ ܪܛܢܐܘܫܪܝܘ ܠܡܨܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܡܘܫܐ ܒܨܠܘܬܗ܂ ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܥܕܩ‍[‍ܠܝܠ‍]‍ ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܝ܂ ܕܐܦܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܡܘܬ ‍[‍ܡܢ‍]‍ܐܝܕܝ̈ܗ‍[‍ܘܢ܂‍]‍ ܗܒ ܠܗܘܢ ܡ̈ܝܐ ܕܢܫܠܘܢ ܡܢܝ܂ ܘܐܒܥܠܗܘܢ ܠܥܝܢ ܣ̈ܒܐ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܚܘܪܝܒ܂ ܘܕܐܡܪܘ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬܡܪܝܐ ܒܝܢܬܢ܃ ܕܐܦܠܐ ܡܝ̈ܐ ܣܒܥܢ ܢܦܫ̈ܬܢܼ܂ ܒܡܝ̈ܐܕܐܪܕܝ ܠܥܝܢ ܣ̈ܒܐ ‍[‍ܗܘܘ‍]‍ ܐܢܘܢ ܠܡܕܥ܂ ܕܒܫܪܪܐ ܐܝܬܡܪܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܀ ܘܕܛܥܘ ܠܐܬ̈ܘܬܐ ܩܕܡ̈ܝܬܐ܂ ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐܡܢܣܝܢ ܗܘܘ܂ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܝ ܠܗܘܢ ܐܡ̈ܝܢܬܐ܂ ܕܥܢܢܐܘܥܡܘܕܐ܂ ܘܕܡܢܢܐ ܘܕܣܠܘܝ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܓܪ ܠܗܝܢܥܡܗܘܢ ܠܐ ܚܫܒܘ ‍[‍ܗܘܘ‍]‍ ܐܢܝܢ ܠܐܬ̈ܘܬܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐܒܐܬ̈ܘܬܐ ܚܕܬ̈ܬܐ܂ ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܐܢ ܠܝܬܘܗܝ ܡܪܝܐܒܝܢܬܗܘܢ ܡܢܣܝܢ ܗܘܘ܀ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܐܬܼܐ ܥܡܠܝܩ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܢܦܼܩܝܫܘܥ ܠܩܘܒܠܗ܂ ܘܡܘܫܐ ܣܠܼܩ ܠܛܘܪܐ܂ ܘܚܘܛܪܗ ܕܐܠܗܐܒܐܝܕܗ܂ ܚܘܛܪܐ ܕܝܢ ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܕܢ ܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐܼ܂ܠܐ ܐܚܿܕ ܗܘܐ ܠܗ ܡܘܫܐ܂ ܕܬܕܥ ܕܐܪܙܐ ܗܘܼܐ ܕܨܠܝܒܐ܂ܕܒܗ ܘܒܚܝܠܗ ܟܠ ܬܕܡܪ̈ܢ ܣܿܥܪ ܗܘܼܐ܂ ܣܠܩܘ ܕܝܢ ܥܡܡܘܫܐ ܐܗܪܘܢ ܘܚܘܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܒܥܠ ܚܬܗܕܡܘܫܐ܂ ܒܪܝܡ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܝܢ ܕܡܘܫܐܼ܂ ܬܩܿܦ ܗܘܐ ܐܝܣܪܝܠ܂ܘܚܿܪܒ ܗܘܼܐ ܠܡܪ̈ܚܝܗܘܢ ܕܥܡ̈ܡܐ܂ ܕܓܙܡ̈ܘ ܘܐ̈ܬܘܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܥܡܐ܂ ܘܒܡܚ̈ܬܗܝܢ ܬܩ̈ܦܝܢ ܗܘܘ ܥܡ̈ܡܐ܂ܠܡܚܪܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠ ܙܒܢ ܥܠ ܡܪܝܐ ܘܥܠ ܡܘܫܐ ܡܪ̈ܛܢܝܢܗܘܘ܀ ܡܘܫܐ ܕܝܢ ܒܪܝܡ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܒܚܘܛܪܐ ܕܙܩܝܦ ܗܘܼܐܥܠ ܚܕܝܗ܃ ܓܠܝܐܝܬ ܢܝܫܐ ܕܙܩܝܦܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܼܐ ܒܗ܂ܝܫܘܥ ܒܦܩܥܬܐ܂ ܘܡܘܫܐ ܒܛܘܪܐ܂ ܡܐ ܕܚܼܙܐ ܥܡܐܕܐܢܝܚ ܐܝܕ̈ܘܗܝܼ܂ ܫܼܪܐ ܒܗܘܢ ܪܥܠܐ ܠܡܗܦܟ ܩܕܡܒܥܠܕܒ̈ܒܝܗܘܢ܂ ܘܐܢ ܐܪܝܡ ܐܢܝܢܼ܂ ܐܬܚܝܠܘ ܠܡܐܙܠ ܥܠܣ̈ܢܐܝܗܘܢ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ ܟܬܘܒ ܗܢܐ ܕܘܟܪܢܐܒܣܦܪܐ ܡܛܠ ܕܡܥܛܐ ܥܿܛܐ ܐܢܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܥܡܠܝܩ܂ ܟܬܘܒܠܡ ܕܢܫܡܥܘܢܗ ܟܘܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܘܢܕܚܠܘܢ ܘܠܐ ܢܐܬܘܢܠܡܩܪܒܘ ܥܡܟܘܢ܂ ܘܥܡ̈ܠܩܝܐ ܬܘܒ ܢܬܘܒܘܢ ܘܢܒܛܠܘܢܝܗܝܡܢܗܘܢ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ܀ܘܒܢܼܐ ܡܘܫܐ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܩܼܪܐ ܫܡܗ ܡܪܝܐ ܢܣܝ܂ ܠܦܘܬܕܗܐ ܢܣܝܘ ܠܗܘܢ ܒܥܡܠܝܩ ܢܚܫܝܪܬܢܐܼ܂ ܟܘܠ ܥܡ̈ܡܝܢ ܕܡܢܗܡܚ̈ܝܠܝܢ܂ ܕܐܢ ܐܬ̈ܝܢ ܠܡܩܿܪܒܘܼ܂ ܐܦ ܗܢܘܢ ܐܟܘܬܗܡܬܚܪܒܝܢ܂ ܘܟܕ ܛܒ ܚ̈ܙܘ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܡܘܫܐ ܬܠܐ ܥܘܕܪܢܗܘܢܘܣܘܓܦܢܗܘܢ܂ ܠܐ ܫܐ̈ܠܘ ܝܡܝܢܐ܃ ܐܡܼܪ ܓܝܪ ܕܗܒ ܝܡܝܢܐܠܘܩܕܡ ܠܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܡܩܪܒ ܐܢܬ ܥܡܗܝܢ܀ܘܕܗܐ ܐܝܕܐ ܕܝܗ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕܝܢܐ܂ ܕܐܬܩܢ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ ܒܥܡܐܘܕܩܪܒܐ ܠܡܪܝܐ ܥܡ ܥܡܠܝܩ ܡܼܢ ܕܪ ܠܕܪ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܕܡܐܕܡܛܠܩ ܠܗ܀ܘܐܬܼܐ ܝܬܪܘܢ ܚܡܘܗܝ ܕܡܘܫܐ܂ ܘܢܦܼܩ ܡܘܫܐܠܐܘܪܥܗ܂ ܘܒܥܝܕܐ ܕܣܓܕ ܗܘܼܐ ܠܗ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐܼ܂ ܒܗܩܘܝ ܘܐܦ ܡܼܢ ܒܬܪ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܝܕܗ ܗܠܝܢ ܟ̈ܠܗܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ܀ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܣܓܕ ܠܚܡܘܗܝ ܘܫܬܥܝ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܗܘܝܒܐܝܕܗ܂ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܠܡܕܝܘܗܝ܂ ܗܿܘ ܕܒܐܪ̈ܒܥܝܢ ܫ̈ܢܝܢ ܕܗܘܼܐܥܡܗܼ܂ ܠܐ ܬܠܡܕܗ ܒܡ̈ܠܐ܂ ܒܝܕ ܫܡܥܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐܐܬܬܠܡܕ܂ ܘܐܡܼܪ ܗܫܐ ܗܼܘ ܝܕܥܬ ܕܪܒ ܗܼܘ ܡܪܝܐ܂ ܕܥܒܼܕܠܟܘܢ ܗܠܝܢ܂ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܠܣܓܘ̈ܕܝܗܘܢܠܡܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܼ܂ ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܐܬܪܥܝܘܥܠܝܗܘܢ܂ ܐܘ ܕܩܛ̈ܠܘ ܥܘ̈ܠܐ ܕܢܓܪܣܘܢܝܗܝ ܠܥܡܐ܂ ܐܘܕܟܠܼܐ ܬܒܢܐ ܠܥܡܐ ܕܢܓܪܐ ܐܢܘܢ ܒܡܘܫܐ܂ ܐܘ ܗܿܝܕܪܢܘ ܕܒܡܕܒܪܐ ܚܪ̈ܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ܂ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܥܡܕܝܠܗܘܢ ܡ̈ܥܕܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ܀ܘܢܣܒ ܝܬܪܘܢ ܕܒ̈ܚܐ ܠܡܪܝܐܼ܂ ܐܘ ܒܝܕ ܡܘܫܐ ܩܪܒܗܘܐܼ܂ ܐܘ ܡܦܪܫ ܦܪܫ ܕܒܐܬܪܐ ܕܨܒܼܐ ܒܗ ܡܪܝܐܢܕܒܚܘܢ ܠܗ܂ ܒܡܠܟܗ ܥܒܼܕ ܡܘܫܐ ܪ̈ܒܝ ܐ̈ܠܦܐ ܘܡܐܘ̈ܬܐ܂ܘܪ̈ܒܝ ܚܡܫܝܢ ܘܥܣܪܐ܂ ܕܢܕܘܢܘܢ ܠܥܡܐ ܘܢܫܩܠܘܢ ܡܢܗ܂ܘܒܬܪ ܗܠܝܢ ܦܢܼܐ ܝܬܪܘܢ ܠܐܪܥܗ܀ܒܝܪܚܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐܼ ܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ ܝܘܡ̈ܝܢܕܢܦܩܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢܼ܂ ܣܠܼܩ ܡܘܫܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܠܛܘܪܐ܂ ܘܐܡܼܪܠܗ܃ ܐܢܬܘܢ ܚܙܝܬܘܢ ܡܕܡ ܕܥܒܕܬ ܠܡܨܪ̈ܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢܡܚ̈ܘܬܐ ܕܐܝܬܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܒ‍[‍ܐܪܥ‍]‍ܐ ܘܒܝܡܐ܂ ܘܫܩܠܬܟܘܢܐܝܟ ܕܥܠ ܓ̈ܦܝ ܢܫܪܐ܂ ܒܝܕ ܥܢܢܐ ܕܡܕ‍[‍ܒܪ‍]‍ ܠܟܘܢ܂ܘܐܝܬܝܬܟܘܢ ܠܘܬܝ܂ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ܂ ܘܗܫܐ ܐܢ ܬܫܡܥܘܢܩܠܝܼ܂ ܬܗܘܘܢ ܚܒ̈ܝܒܝܢ ܠܝ ܡܼܢ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܒܗܕܐܕܠܟܘܢ ܒܠܚܘܕܝܟܘܢ ܓܒܝܬ ܠܝ ܡܼܢ ܟܠܗܝܢ ܫܪ̈ܒܬܐ܂ܕܬܗܘܘܢ ܠܝ ܡܠܟܘܬܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܥܡܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܠܦܘܬܕܡܢܗܘܢ ܡ̈ܠܟܐ ܘܡܢܗܘܢ ܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܝܢ ܡܼܢܟܠ ܛܢ̈ܦܘܢ ܕܥ̈ܡܡܐ܀ܘܣܼܡ ܠܗܘܢ ܬܡܼܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܐܢܐ ܐܢܐܡܪܝܐ܂ ܦܪܥ ܚܛ̈ܗܐ ܕܐܒ̈ܗܐ ܥܠ ܒܢ̈ܝܐ܂ ܥܠ ܬܠܬܐ ܘܥܠܐܪܒܥܐ ܕܪ̈ܝܢ ܠܣܢ̈ܐܝ܂ ܠܦܘܬ ܕܐܢ ܛܥܿܢ ܠܗ ܒܡܓܪܬ ܪܘܚܗܠܒܝܫܐ ܘܠܒܪܗ ܘܠܒܪ ܒܪܗ܂ ܘܐܠܐ ܬܝܒܝܢ ܡܣܩ ܠܗܿ ܒܪܝܫܐܕܪܒܝܥܝܐܼ܂ ܕܡܬܕܡܐ ܒܒܝܫܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܘܗܝ܂ ܘܥܒܿܕ ܐܢܐܙܕܝܩܘܬܐ ܠܐ̈ܠܦܐ ܕܕܪ̈ܐ ܠܪ̈ܚܡܝ ܘܠܢܛܪ̈ܝ ܦܘܩ̈ܕܢܝ܂ ܐܝܟܗܕܐ ܕܥܒܕܬ ܠܟ ܘܠܥܡܟ܂ ܡܛܠ ܐܒܗ̈ܝܟܘܢ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡܘܐܝܣܚܩ܀ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܕܣܡ ܠܗܘܢܼ܂ ܒܗܿܝ ܗܼܝ ܡܠܬܐܬܠܝܢ܂ ܕܡܕܡ ܕܥܠܝܟ ܣܢܐ ܠܚܒܪܟ ܠܐ ܬܥܒܕ܂ ܠܐ ܠܡܬܩܛܘܠܼ܂ ܕܠܐ ܢܩܛܠܟ ܐܚܪܢܐ ܠܟ ܕܝܠܟ܀ ܠܐ ܬܓܘܪ ܐܢܬܬܚܒܪܟܼ܂ ܕܠܐ ܬܬܦܪܥ ܒܝܕ ܐܢܬܬܟܼ܂ ܚܘܒ̈ܠܐ ܕܐܪܡܝܬ ܥܠܐܢܬܬܗ ܕܒܪ ܙܘܓܟ܀ ܠܐ ܬܓܢܘܒ ܕܠܐ ܕܝܠܟܼ܂ ܕܠܐ ܢܓܢܒܘܢܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܠܟ܀ ܠܐ ܬܣܗܕ ܣܗܕܘܬܐ ܕܓܠܬܐ ܒܚܒܪܟ܂ܕܠܐ ܐܚܪܢܐ ܢܣܗܕ ܥܠܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܟܕܒܬܐ܀ ܠܐ ܬܪܓܟܠ ܕܐܝܬ ܠܚܒܪܟ܂ ܕܠܐ ܐܚܪܢܐ ܢܪܓ ܟܘܠ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬܟ܀ ܚܘܪ ܟܝܬ ܕܛܒܐܝܬ ܐܡܼܪ ܡܪܢܼ ܕܒܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܢܬܠܝܐ ܐܘܪܝܬܐ܃ ܗܢܘ ܕܝܢ ܢܡ̈ܘܣܝ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܝܬܐܘܒܢܒ̈ܝܐ܂ ܠܒܪ ܡܼܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܐܬܚܕܬܘ ܡܛܠ ܥ̈ܠܠܬܐܕܐܣܬܩܒܠ܀ ܡܕܒܚܐ ܕܐܕܡܬܐ ܬܒܢܐ܂ ܘܕܠܐ ܬܢܝ̈ܦܘܢܦܪܙܠܐ ܥܠ ܟ̈ܐܦܐ ܕܠܐ ܬܬܛܡܐ܂ ܗܿܝ ܗܼܝ ܕܚ̈ܙܘ ܕܡܼܢ ܫܡܝܐܡܠܠܬ ܥܡܟܘܢ܀ ܠܐ ܬܥܒܕܘܢ ܥܡܝ ܐܠܗ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܟܠܓܢܣ܂ ܘܕܠܐ ܢܣܩ ܒܕܪ̈ܓܐ ܥܠ ܡܕܒܚܝܼ܂ ܕܟܘܠ ܟܠܗ ܬܡܢܟܐܦܐ ܦܠܝܚܬܐ ܠܐ ܬܫܬܟܚ܂ ܕܕܠܡܐ ܟܕ ܦܠܚܝܢ ܕܪ̈ܓܐܕܡܕܒܚܐܼ܂ ܢܦܠܚܘܢ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ ܠܗܿܘ ܡܕܒܚܐ܀ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܣܡ ܠܗܘܢ ܕ̈ܝܢܐ ܕܢܡ̈ܘܣܐ ܕܒܝܬܓܒܪܐ ܠܚܒܪܗ܂ ܘܟܕ ܢܙܒܢ ܓܒܪܐ ܒܪܬܗ ܠܐܡܬܐ܂ ܐܢܣܢܝܐ ܒܥ̈ܝܢܝ ܡܪܗܿ ܕܠܐ ܢܣܒܝܗܿ܂ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗܿ ܟܕܪܓܗܿ܂ ܠܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܐ ܢܙܒܢܝܗܿ܂ ܡܛܠ ܕܕܓܠ ܒܗܿ ܡܼܢ ܒܬܪܕܣܒܥܗܿ܀ܕܢܡܚܐ ܠܓܒܪܐ ܘܢܡܘܬ ܢܬܩܛܠ܀ ܘܕܠܐ ܟܡܢ ܠܗܘܐܠܗܐ ܐܫܠܡܗ ܒܐܝܕܗ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܝܘܡ ܡܘܬܗ ܩܪܒܼ܂ ܘܟܕܠܐ ܨܒܐ ܓܒܪܐ ܐܫܬܡܫ ܒܗ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐܼ܂ ܠܗܢܐܥܒܼܕ ܠܟ ܐܬܪܐ ܕܢܥܪܘܩ ܠܬܡܢ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܡܐܬ ܕܠܐܡܼܢ ܨܒܝܢܗ ܕܩܛܘܠܐ܂ ܒܠܥܕ ܡܼܢ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܡܐܼܬ܂ܕܗܘܝܘ ܣܩܒܠ ܠܩܛܘܠܐ ܘܠܡܬܩܛܠܢܐ܂ ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܩܨܐܕܣܝܡ ܬܚܝܬ ܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ܂ ܘܢܫܒܩܝܘܗܝ ܠܡܝܘܬܐ ܒܚ̈ܝܐ܀ܘܟܕ ܢܨܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܓܒܪ̈ܝܢ ܘܢܡܚܘܢ ܠܐܢܬܬܐ ܕܒܿܛܢܐܘܠܐ ܢܗܘܐ ܩܐܪܣܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ ܐܫܬܠܡ ܥܘܠܐܒܨܘܪ̈ܬܗ ܘܐܬܪܟܒ ܒܗܕܡ̈ܘܗܝ ܡܚܣܪ ܢܚܣܪ܂ ܘܐܢ ܕܝܢܡܫܠܡܢ ܗܼܘ܂ ܢܦܫܐ ܚܠܦ ܢܦܫܐ ܢܬܠ܀ܠܐ ܬܕܒܚ ܥܠ ܚܡܝܥܐ ܕܡܐ ܕܕܒܚܬܐ܂ ܐܘ ܗܿܝ ܗܼܝܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܠܗܘܢ ܚܡܝܪܐ ܒܩܛܠܗ ܕܐܡܪܐܼ܂ ܐܘ ܕܠܐܢܒܠܒܠܘܢ ܐܢܘܢ ܠܕܒ̈ܚܐ܂ ܘܢܣܩܘܢ ܕܡܐ ܕܐܚܪܝܬܐ ܥܠܩܕܡܝܬܐ܂ ܕܢܟܝܣܐ ܘܣܝܡܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ܀ ܘܕܠܐ ܢܒܘܬܬܪܒܐ ܕܥܕܥܕܐ ܠܨܦܪܐܼ܂ ܕܒܪ ܝܘܡܗ ܬܐܟܠܝܘܗܝ ܢܘܪܐܕܡܕܒܚܐ܀ ܒܒܛܝܠܘܬܗ ܕܝܢ ܕܥܠ ܬܪܒܐܼ܂ ܒܛܝܠܘܬܗ ܕܥܠܕܒܚܬܐ ܡܝܬܪܬܐ ܡܿܚܘܐ ܗܘܐ܀ܘܕܠܐ ܬܒܫܠ ܓܕܝܐ ܒܚܠܒܐ ܕܐܡܗܼ܂ ܗܿܝ ܗܼܝ ܕܫܒܥܐܝܘ̈ܡܝܢ ܢܗܘܐ ܥܡ ܐܡܗ܂ ܘܒܝܘܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܬܬܠܝܘܗܝ ܠܝ܀ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡܝܟ ܐܙܕܗܪ ܡܢܗ ܡܛܠܕܫܡܝ ܥܠܘܗܝ܂ ܠܦܘܬ ܕܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܡܡܠܐ ܗܘܐ܂ ܒܫܡܐܠܗܘܬܐ ܕܥܠܘܗܝ ܣܝܡ ܗܘܐ܀ܘܒܢܼܐ ܡܘܫܐ ܡܕܒܚܐ܂ ܘܫܕܪ ܠܥܠܝܡ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܐܝܣܪܝܠ܂ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܒܢ̈ܝ ܐܗܪܘܢ܂ ܠܡܛܝܒܘ ܬܘܪ̈ܐ ܠܝܩܕܐ܂ ܠܐ ܓܝܪܥܕܟܝܠ ܐܬܡܫܚܘ ܗܘܘ ܠܡܟܗܢܘ܀ ܘܡܼܢ ܕܩܼܪܐ ܣܦܪܐ ܕܩܝܡܐܩܕܡܝܗܘܢ܃ ܘܐܡܪܘ ܕܟܠ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܢܥܒܕ܂ ܐܪܙܦ ܡܼܢܕܡܐ ܥܠ ܥܡܐ܂ ܘܐܡܼܪ܂ ܕܗܢܐ ܕܡܐ ܕܩܝܡܐ ܕܐܩܝܡܬܘܢܿܕܟܠ ܕܐܡܼܪ ܡܪܝܐ ܢܫܡܥ ܘܢܥܒܕ܂ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܕܡܐ ܕܩܝܡܐܼ܂ܐܪܙܐ ܗܼܘ ܕܣܒܪܬܐ ܕܒܝܕ ܩܛܠܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܬܝܗܒܐܠܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܡܬܬܨܝܪ ܗܘܼܐ܀ܘܣܠܩܘ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܘܫܒ̈ܥܝܢ ܡܼܢ ܣܒ̈ܐ ܘܚ̈ܙܘ ܠܐܠܗܐ܂ܘܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܕܠܒܬܐ ܕܣܦܝܠܐ܂ ܘܐܝܟܟܪܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܒܠܒܬܐ ܕܝܢ ܫܘܥܒܕܗ‍[‍ܘ‍]‍ܢܕܒܡܨܪܝܢ ܥܗܕ ܐܢܘܢ܂ ܘܒܣܦܝܠܐܼ܂ ܝܡܐ ܕܐܬܦܠܓ ܠܗܘܢܐܕܟܪ ܐܢܘܢ܂ ܘܟܪ̈ܘܡܐ ܕܫܡܝܐ ܒܕܟܝܘܬܐ܂ ܕܐܡܼܪ ܕܠܐܢܩܢܘܢ ܟܪ̈ܘܡܐ ܦܚ̈ܙܐ ܕܙܢܝ̈ܬܐ܂ ܘܥܠ ܣܒ̈ܐ ܠܐ ܐܘܫܒܐܝܕܗ ܠܡܓܢܘ ܥܠܝܗܘܢ ‍[‍…‍]‍ ܠܚܙܬܐ ܗܼܘ ܓܝܪ ܐܣܩ ܐܢܘܢܘܠܘ ܠܢܒܝܘܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܡܼܢ ܒܬܪ ܙܒܢ ܡܬܝܗܒܐ ܗܘܬ ܠܗܘܢ܀ܡܛܠ ܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐ܂ ܢܐܩܪܘܢ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝܕܐܠܗܐ܀ܘܣܠܼܩ ܡܘܫܐ ܘܝܫܘܥ ܠܛܘܪܐ܂ ܘܩܪܐ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ܂ܒܝܘܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܡܼܢ ܓܘ ܥܢܢܐ܂ ܘܚܙܘ ܫܘܒܚܗ ܕܡܪܝܐܟܠܗܘܢ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܝܠ܂ܒܗܘܢ ܕܝܢ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܦܩܕܗ ܥܠ ܬܘܩܢ ܡܫܟܢܐ܂ܘܕܡܢ ܐܝܟܐ ܘܐܝܟܢܐ ܢܥܒܕܗ ܗܘܐ܂ ܘܕܐܝܠܝܢ ܡܐܢ̈ܝ ܩܘܕܫܐܢܥܒܕܘܢ ܗܘܘ܂ ܘܥܠ ܡܫܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܂ ܘܥܠ ܒܣ̈ܡܐ ܘܥܠܕܒܚܬܐ ܕܟܗ̈ܢܐ܂ ܘܕܐܡܼܪ ܕܟܠ ܕܡܿܚܘܐ ܐܢܐ ܠܟ ܕܡܘܬܐܕܡܫܟܢܐ ܗܟܢܐ ܬܥܒܕܘܢ܂ ܩܕܡ ܩܪܝܗܝ ܕܡܘܬܐ ܘܡܫܟܢܙܒܢܐ܂ ܕܢܘܕܥ ܕܥܒܿܪ ܠܗ ܕܢܬܠ ܐܬܪܐ ܠܥܕܬܐ܂ ܗܿܝ ܕܐܝܟܬܦܢܟܐ ܡܫܠܡܢܐ ܡܩܘܝܐ ܠܥܠܡ܂ ܘܕܢܐܩܪ ܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ܂ܡܛܠ ܕܕܡܘܬܐ ܗܼܘ ܕܡܫܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ܀ܘܕܐܡܪ ܕܐܬܘܥܕ ܠܡܠܠܘ ܥܡܟ ܠܥܠ ܡܼܢ ܒܝܬ ܚܘܣܝܐܼ܂ܩܠ ܐܠܗܐ ܐܬܿܐ ܗܘܼܐ ܠܥܠ ܡܢ ܒܝܬ ܟܪ̈ܘܒܐܼ ܠܟܗܢܐ ܕܥܐܠܗܘܐ ܠܬܡܢ ܚܕܐ ܒܫܢܬܐ܀ܕܚܙܘ ܕܝܢ ܥܡܐ ܕܐܘܚܪ ܡܘܫܐ ܠܡܚܬ ܡܼܢ ܛܘܪܐ܂ܐܠܨܘܗܝ ܠܐܗܪܘܢ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܐܠ̈ܗܐ ܕܢܐܙܠܘܢܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܘܫܐ ܠܡ ܕܐܣܩܢ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢܼ܂ ܠܐܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܢܐ ܗܘܝܗܝ܂ ܘܠܐ ܗܐ ܩܕܡܝܟܘܢ ܣܠܼܩܠܛܘܪܐ܂ ܘܠܘ ܠܥܢܝ̈ܟܘܢ ܥܠ ܒܥܢܢܐ܂ ܣܩ̈ܘ ܠܛܘܪܐ܂ ܘܡܐܕܠܐ ܐܫܟܚܬܘܢ ܠܗ ܐܘ ܠܝܫܘܥ܂ ܥܒܕܘ ܟܠ ܕܫܦܝܪܒܥܝܢ̈ܝܟܘܢ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܢ ܡܢܢܐ ܥܡܟܘܢ ܘܣܠܘܝ ܥܡܟܘܢ܂ܘܥܡܘܕܐ ܘܥܢܢܐ ܥܡܟܘܢ܂ ܐܝܟܢܐ ܠܝܬܘܗܝ܂ ܕܗܐ ܟܠܕܗܘܼܐ ܠܟܘܢ ܒܐܝܕܗ ܥܡܟܘܢ ܗܼܘ܀ܡܼܢ ܕܢܼܨܐ ܕܝܢ ܐܗܪܘܢ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܚܼܙܐ ܕܐܦ ܠܗܐܝܟ ܕܠܚܘܪ ܠܡܪܓܡܗ ܒܥܝܢ ܗܘܘ܂ ܚܘܪ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܟܕܣܠܼܩ ܡܘܫܐ ܠܛܘܪܐ܂ ܦܩܼܕ ܠܣ̈ܒܐ ܕܢܩܪܒܘܢ ܕܝܢܝ̈ܗܘܢܩܕܡܘܗܝ܂ ܡܼܢ ܕܢܚܬ ܡܘܫܐܼ܂ ܫܪܒܗ ܒܕܘܟܐ ܠܐ ܡܕܟܪ܂  ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܪ̈ܝܢ ܕܒܫܓܘܫܝܐ ܕܥܒܕܘ ܥܠ ܐܗܪܘܢܒܚܫܠܬܗ ܕܥܓܠܐ ܩܛܠܘܗܝ܂ ܥܠ ܕܟܐܐ ܒܗܘܢ ܕܠܐܬܚܠܦܘܢ ܠܐܠܗܐ܀ ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܡܘܬ ܐܦ ܐܗܪܘܢܘܢܚܘܒܘܢ ܥܝܪܬܐ ܕܩܛܠܗ܂ ܘܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܥܓ̈ܠܐܣܓ̈ܝܐܐ ܚܠܦ ܚܕ܂ ܘܠܡܨܪܝܢ ܐܦ ܟܕ ܠܐ ܥܐܠܝܢ ܠܗܿܢܗܦܟܘܢ ܠܗܘܢ܂ ܡܫܕܪ ܒܨ̈ܢܥܬܐ ܕܢܝ̈ܬܘܢ ܩܕܫ̈ܐܕܢܫܝ̈ܗܘܢ܂ ܕܕܠܡܐ ܒܚܘܣܢܐ ܕܩܕ̈ܫܝܗܝܢ܂ ܐܘ ܡܛܠ ܪܚܡܬܐܠܗܗܝܢܼ܂ ܢܒ̈ܛܠܢ ܠܒܥ̈ܠܝܗܝܢ ܡܼܢ ܢܣܟܬܐ ܕܥ̈ܓܠܐ܂ܡܟܬܒ ܕܝܢ ܕܦܪ̈ܩܘ ܟܠܗ ܥܡܐ ܩܕܫ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܕܐܝܬܒܐܕܢܝܗܘܢ܂ ܘܐܝܬܝܘ ܠܐܗܪܘܢ܀ ܐܝܟ ܕܐܬܝܗܒܘ ܓܝܪܒܪ̈ܚܡܐ ܟܕ ܫܩܠܝܢ ܠܗܘܢ ܠܩܕ̈ܫܐ ܕܡܨܪ̈ܝܬܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܪܚܝܡܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܓܠܐ ܒܫܥܬܐ ܕܩܕܫ̈ܝܗܘܢ ܠܚܫܠܬܗ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ܀ܫܩܠܘܗܝ ܕܝܢ ܐܘ̈ܡܢܐ ܠܕܗܒܐ܂ ܘܨܪܘܗܝ ܒܛܘܦܣܐ܂ܘܥܒܕܘܗܝ ܠܥܓܠܐ ܕܢܣܟܬܐ܂ ܘܐܡܪܘ ܕܗܢܘ ܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟܡܼܢ ܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ܂ ܛܠܡܘܗܝ ܠܐܠܗܐ ܟܠ ܬܕܡܪ̈ܢܕܒܝܡܐ ܘܒܝܒܫܐ ܥܒܕ ܠܗܘܢ܂ ܕܠܥܓܠܐ ܕܪܚܡܘ ܢܬܠܘܢܠܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܥܒܼܕ܂ܡܼܢ ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪ ܕܕܚܠ ܐܗܪܘܢ ܘܒܢܼܐ ܡܕܒܚܐ ܩܕܡܘܗܝ܂ܕܡܝܐ ܕܟܕ ܐܠܨܝܢ ܠܗܘܢ ܠܡܿܟܗܢܘ ܩܕܡ ܥܓܠܐ ܩܛܠܘܗܝܠܚܘܪ܀ܕܢܫܘܚܪ ܐܢܘܢ ܕܝܢ ܐܗܪܘܢ ܥܕ ܢܚܿܬ ܡܘܫܐ܂ ܐܡܼܪܠܗܘܢ ܚܓܐ ܗܼܘ ܕܡܪܝܐ ܡܚܪ܂ ܩܕܡܘ ܕܝܢ ܐܣܩܘ ܠܗܕܒ̈ܚܐ ܘܐܟܠܘ ܡܢܢܐ܂ ܘܐܫܬܝܘ ܡܼܢ ܡܝ̈ܐ ܕܐܪܕܝ ܡܘܫܐ܂ܘܬܚܝܬ ܥܢܢܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠܐ ܗܘܬ܂ ܩܕܡܘ ܠܡܫܬܥܝܘܘܠܡܫܬܢܝܘ ܩܕܡ ܥܓܠܐ܀ܘܐܡܼܪ ܡܪܝܐ܂ ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܐܡܼܪ ܐܠܗܐ ܕܩܘܫܬܐܠܐܠܗܗ ܕܥܡܐ܂ ܕܚܒܠܘ ܥܡܟ ܘܥܒܕܘ ܥܓܠܐܼ܂ ܘܐܡܪܘܕܗܢܘ ܐܠܗܟ ܕܐܣܩܟ ܡܼܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܕܓܠ‍[‍ܐ‍]‍ܠܗ܂ ܠܒܥܘܬܐ ܥܬܕܗ ܗܘܐ܂ ܘܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܠܗ ܕܫܒܘܩܝܢܝܕܐܥܛܝܘܗܝ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܕܐܚܘܕܝܢܝ ܕܠܐ ܐܥܛܝܘܗܝ܂ܐܠܘ ܓܝܪ ܠܡܒܐܫܘ ܒܥܡܐ ܨܒܐ ܗܘܐ܂ ܠܣܐܓ ܬܘܪ̈ܥܬܗܕܥܡܐ ܠܐ ܓܿܠܐ ܗܘܐܼ܂ ܡܼܢ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܕܓܿܠܐ ܠܗܼ܂ ܝܕܝܥܐܕܐܦܠܐ ܠܡܒܐܫܘ ܒܥܡܐ ܡܛܝܒ ܗܘܐܼ܂ ܩܕܡ ܓܝܪ ܥܬܕܢܦܫܗ ܠܫܘܒܩܢܐܼ܂ ܘܟܢ ܙܡܢܗ ܠܡܘܫܐ ܠܒܥܘܬܐ܂ ܕܠܐܗܟܝܠ ܣܟܠܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܓܢ ܬܫܬܒܩ ܗܘܬ܂ ܘܗܝ ܗܕܐܠܚܘܣܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܬܗܘܐ ܠܗܘܢ܂ ܓܠܐ ܠܡܘܫܐ ܕܡܘܒܕܠܗܘܢܿ ܕܟܕ ܒܿܥܐ ܡܘܫܐ ܘܡܫܬܒܩ ܠܗܘܢܼ܂ ܫܘܒܩܢܐܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܢܐܪܒ ܗܘܐ܂ ܘܒܥܝܐ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܢܬܪܚܡ ܗܘܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܒܝܕ ܒܥܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܘܒܕܘܟܪܢܐ ܕܐܒܗ̈ܝܗܘܢܪܥܝܗ ܠܡܪܗ ܒܛܘܪܐܼ܂ ܐܬܦܢܝ ܠܡܚܬ ܥܡ ܝܫܘܥ܂ ܟܕ ܬܪ̈ܬܝܢܠܘ̈ܚܐ ‍[‍ܒܐܝܕ̈ܘܗܝ‍]‍ ܘܐܡܼܪ ܝܫ‍[‍ܘܥ ܠܡܘܫܐ‍]‍ ܩܠܐ ܕܩܪܒܐܒܡ‍[‍ܫܪܝܬܐ‍]‍܂ ܐܠܘ ܕܝܢ ܒܡܫܪܝܬܐ ܗܘܼܐ ܝܫܘܥܼ܂ ܗܕܐ ܠܐܐܡܿܪ ܗܘܐ܂ ܕܡܪܓܫ ܗܘܐ ܒܗܿ ܒܚܫܠܬܗ ܕܥܓܠܐ܂ ܘܐܠܘܬܘܒ ܨܝܕ ܡܘܫܐ ܗܘܼܐ܂ ܗܕܐ ܠܐ ܐܡܿܪ ܗܘܼܐ܂ ܕܫܡܿܥܗܘܐ ܠܗ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܡܼܪ ܠܡܘܫܐ ܕܥܡܟ ܚܒܠ ܠܗ܂ ܠܐܕܝܢ ܨܝܕ ܡܘܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܨܝܕ ܥܡܐ ܐܝܬܘܗܝܗܘܐ ܕܒܝܬ ܡܘܫܐ ܘܠܥܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܂ ܫܒܥܐ ܓܝܪܝܘܡ̈ܝܢ ܨܝܕ ܪܒܗ ܩܘܝ ܗܘܼܐ܂ ܘܡܢ ܕܩܪܝܗܝ ܡܪܗ ܠܡܘܫܐܼ܂ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܕܠܐ ܪܒܗ ܩܘܝ ܗܘܐ܀ܟܕ ܕܝܢ ܚܼܙܐ ܡܘܫܐ ܠܥܓܠܐ ܘܠܨܨ̈ܠܐܼ܂ ܬܒܪ ܐܢܝܢܠܘ̈ܚܐ ܕܐܚܬ ܡܼܢ ܛܘܪܐ ܒܫܦܘ̈ܠܝ ܛܘܪܐ܀ ܠܡܢܐ ܓܝܪܚܫܚܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ‍[‍……‍]‍ܕܢܨ‍[‍ܿ ……‍]‍ ܠܥܓܠܐ ‍[‍…ܿ‍]‍ ܠܗ ܒܡ̈ܝܐ ‍[‍ܕܢܫ‍]‍ܩܐܠܥܡܐ܀‍[‍ܠܗܢܘܢ܂ ܕ‍]‍ܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ‍[‍…‍]‍ ܥܠܬ ܚܫܠܬܗ ܕܥܓܠܐ܂ܠܗܘܢ ܢܦܚܐ ܗܘܬ ܕܩܬܗ ܕܥܓܠܐ܀ ܐܦܢ ܓܝܪ ܟܘܠܗ ܥܡܐܝܗܼܒ ܩܕ̈ܫܐܼ܂ ܐܝܬ ܗܘ‍[‍ ‍]‍ ܕܡܼܢ ܕܚܠܐ ܝܗܒܘ܂ ܐܝܟ ܐܗܪܘܢܕܕܚܠ ܘܒܢܼܐ ܠܗ ܡܕܒܚܐ܂ ܠܗܿܢܘܢ ܟܝܬ ܕܐܘܠܕܘܗܝ ܡܼܢ‍[‍ܬܪ‍]‍ܥܝܬܗܘܢ܂ ܘܚܦܛܘ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܕܢܒܥܘܢܝܗ‍[‍ܝ ܠܗܘܢ‍]‍ܢܦܚܬ ܗܘ‍[‍ܬ‍]‍ ܕܩܿܬܗ܀ܕܐܡܼܪ ܕܝܢ ‍[‍…ܿ‍]‍ ܠܐܗܪܘܢ܂ ܕܡܢܐ ܥܒܼܕ ܠܟ ܠܥܡܐܗܢܐ܂ ܕܐܝܬܝܬ ܥܠܘܗܝ ܚܛܝܬܐ ܪܒܬܐ܂ ܠܘ܂ ܠܡܐܝܬܝܬ ܐܢܘܢ ܠܚܛ‍[‍ܝܬܐ‍]‍ ܦ‍[‍…‍]‍ܗ‍[‍…‍]‍ ‍[‍ܘܩܡ ܠܗ‍]‍ ܡܘܫܐ ܒܬܪܥܐ ܕܡܫܪ‍[‍ܝܬܐ‍]‍ ܘܐܡܪ܂ ܡܿܢܕܡܼܢ ܡܪܝܐ ܗܘ ܢܐܬܐ ܠܘܬܝ܂ ܘܐܬܟܢܫܘ ‍[‍ܒ̈‍]‍ܢܝ ܠܘܝ܂ ܘܐܡܪܠܗܘܢ܂ ܗܟܢܐ ܐܡܿܪ ܡܪܝܐ܂ ܐܪܡܘ ܐܢܫ ܣܝܦܗ ܒܚܨ̈ܘܗܝ܂ܘܗܐ ܠܐ ܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝܐ ܗܕ‍[‍ܿܿ‍]‍ܐ‍[‍ܿ‍]‍ ܕܪܒܐ ܡܢ ܗܕܐܐܡܼܪ ܠܗ ܩܕܡ ܕܢܬܪܥܐܼ܂ ܡܼܢ ܕܐܬܛܦܝܣ ܠܗ܂ ܠܗ ܐܡܼܪ܂ܕܐܬܪܥܝ ܡܪܝܐ ܥܠ ܒܝܫܬܐ ܕܐܡܪ ܠܡܥܒܕ ܠܥܡܗ܂ ܠܥܠܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܝܐ܂ ܘܠܬܚܬ ܬܒܘܥܐ܂ ܨܐܕ ܟܐܢܘܬܐܡܪ‍[‍ܚ‍]‍ܡܢܐܼ܂ ܘܒܡܫ‍[‍ܪܝ‍]‍ܬܐ ܛܢܢܐ ܕܡܪ‍[‍ܕܘ‍]‍ܬܐ ܥܒܼܕ ܗܘܐ‍[‍ܿܿ‍]‍ܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ‍[‍ܿܿ‍]‍ܥܒܼܕ ܗܘܼܐ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡ‍[‍ܿ ‍]‍ܨ‍[‍ ‍]‍ܐܠܘ