ܡܕܪܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܘܕܝ̈ܐ , ܕܐܡܝܪ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ .

ܡܕܪܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܘܕܝ̈ܐ:

ܕܐܡܝܪ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫ̈ܥܢܐ:

ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

 

ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ: ܐܶܙܕܰܡ݂ܰܢܬܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܩܰܪܶܒܼܘ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ: ܠܰܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.܀ ܠܰܚܠܽܘܠܐ ܕܟܽܠ ܢܶܨܚܳܢܝ̈ܢ: ܐܶܬܘܰܥܼܰܕܬܽܘܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܣܰܒܼܘ ܢܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ.܀ ܠܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܬܩܰܪܰܒܼܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܥܽܘܬܪ̈ܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܕܺܐܝܬܘܽܬܳܐ: ܐܶܬܬܰܓܼܰܪܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ.܀ ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ: ܐܶܬܛܰܝܒܼܬܽܘܢ ܛܳܝ̈ܽܘܦܶܐ: ܫܼܘܰܪܘ ܥܽܘܠܼܘ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ: ܕܠܐ ܡܿܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܺܝܡܽܘ̈ܢܶܐ.܀ ܗܳܐ ܠܰܕܝܳܨܳܐ ܙܰܡܶܢܼܟܽܘܢ: ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ: ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܦܽܘܩܼܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܘܣܰܓܼܰܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝܟܽܘܢ.܀ ܕܡܰܢܰܥܼܬܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ: ܕܙܰܡܶܢܟܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ.܀ ܘܰܐܠܶܦܼܬܳܢ ܕܰܢܼܙܰܡܰܪ ܠܳܟ: ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܶܐܬܩܼܰܕܰܫ ܠܳܟ: ܘܚܰܘܺܝܼܬܳܢ ܕܰܢܡ݂ܰܠܶܠ ܠܳܟ: ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܰܢ.܀ ܢܼܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ: ܟܰܕ ܙܳܥܿܩܺܝܢ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܢܼܕܽܘܨܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܪܳܘܿܙܺܝܢ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܢܶܬܥܼܰܛ̈ܝܳܢ ܒܳܟ ܥܳܩ̈ܳܬܰܢ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ: ܢܶܬܠܼܰܚܝ̈ܳܢ ܐܳܦ ܣܰܢܝ̈ܳܬܰܢ: ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ.܀ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚܳܢ ܒܳܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܟܰܕ ܛ݀ܳܥܝ̈ܳܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܢܶܬܚ̣ܰܕ̈ܬܳܢ ܐܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܰܒ̈ܠܺܝܼ ܘܰܐܥܬܶܩܼܰܝ ܘܶܐܬܚܰܒܼ̈ܠܰܝ.܀ ܢܶܬܩܰܒܼ̈ܥܳܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܰܢ: ܘܢܶܬܚ̣ܰܫ̈ܠܳܢ ܒܰܥܝܳܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܢܼܶܬܗܰܕܪ̈ܳܢ ܒܳܟ ܥ̈ܺܕܳܬܰܢ: ܡܳܪܳܐ ܕܨܶܒ̈ܬܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.܀ ܢܶܬܡ݂ܰܪܩܳܢ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܬܰܢ: ܢܶܬܒܼܰܪ̈ܟܳܢ ܒܳܟ ܫܰܪ̈ܒܳܬܰܢ: ܐܳܘ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ.܀ ܢܶܬܩܼܰܕ̈ܫܳܢ ܒܳܟ ܬܺܐܪ̈ܳܬܢ: ܘܢܶܬܟܼܰܘ̈ܢܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܼܶܬܒܰܢ̈ܝܳܢ ܒܳܟ ܬܽܘܪܥܳܬܰܢ: ܘܢܼܶܬܥܰܕܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܣܳܩܽܘܪ̈ܐ.܀ ܢܼܶܨܛܼܰܒ̈ܬܳܢ ܐܳܦ ܬܰܩܢ̈ܳܬܰܢ: ܕܢܶܦܼܢܶܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܢܫܰܒܚ̣ܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ.܀ ܢܩܰܠܼܣ̈ܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܢܝܰܒܒ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ: ܒܬܶܗܪܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܕܢܳܫܒܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܢܗܰܕܪ̈ܳܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܟ: ܢܶܚ̣ܕܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܒܰܡܚܰܬܬܳܟ: ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܢܼܕܽܘܨܽܘܢ ܘܰܢܫܼܰܒܚܽܘܢ.܀ ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܝܰܡܳܐ ܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ: ܐܳܦ ܝܰܒܫܳܐ ܒܰܦܣܳܥ̈ܳܬܳܟ: ܟܝܳܢܰܢ ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܘܰܢܼܫܰܒܚܳܟ: ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫܿܳܪܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܢܫܰܒܼܚܳܟ ܪܶܥܝܳܢܝ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܒܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.܀ ܢܼܶܪܘܰܙ ܬܶܐܓܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܶܐ ܕܟܽܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܚ̣ܕܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.܀ ܟܰܕ ܡܰ݀ܘܕܶܝܢ ܒܰܐܣܟܺܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܐܪܟܼܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܢܚ̣ܶܬ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܢܶܩܼܥܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ: ܠܰܫܡܳܟ ܓܰܐܝܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܳܐ: ܢܰܦܼܪܽܘܢ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܢܼܶܪܘܰܙ: ܘܰܢܫܰܒܼܰܚ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܰܐܪܟܼܶܢ: ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܼܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܢܼܕܰܝܰܪ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܚ̣ܕܶܐ: ܐܳܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܢܶܬܦܰܨܚ̣ܽܘܢ: ܟܰܕ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܰܐܢܼܗܰܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܢܰܦܼܪܶܓ: ܒܨܶܡܚ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܣܿܳܓܶܕ ܒܰܐܬܪܶܗ ܪܳܡܳܐ: ܠܪܰܒܳܐ ܕܰܨܒܼܳܐ ܘܶܐܬܬܰܚ̣ܬܺܝ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܺܝܢ: ܒܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܕܶܐܣܟܺܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܢܫܼܰܕܪܽܘܢ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܨܰܒܼܶܬ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܬܶܪܘܼܰܙܝ: ܘܛܽܘܪ̈ܐ ܢܼܕܽܘܨܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ: ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܡܼܰܟܰܟ: ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܢܶܣܥܼܽܘܪ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܡܳܐ ܢܶܚ̣ܕܶܐ: ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܦܼܰܨ̈ܚܳܢ: ܒܡܳܪܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܠܰܐܬܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒ̈ܶܐ ܢܶܚ̣ܕܽܘܢ: ܘܺܐܝܠ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܠܳܢܰܝܗܶܝܢ: ܕܗܳܐ ܐܶܬܦܰܣܰܩܼܘ ܣܰܘܟܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ ܢܺܝܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܪ̈ܘܼܰܙܝ: ܘܰܢܼܕ̈ܽܘܨܳܢ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܿܶܙܕܰܝܼܰܚ: ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܝܰܬܺܝܪ ܬܶܚ̣ܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܼܰܡܝ: ܕܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܣܼܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܰܪ̈ܟܶܐ ܢܶܚ̣ܕܽܘܢ: ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܢܶܫܬܰܓܼ̈ܫܳܢ: ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܕܩܳܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܕܩܿܳܥܶܝܢ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܼܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܰܪܡܶܗ ܕܚܰܒܺܝܒ: ܥܩܺܝܪ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ: ܘܗܳܐ ܡ݀ܰܗܠܺܝܢ ܒܶܗ ܕܳܝܽܘܫ̈ܶܐ: ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܶܙܚܳܐ ܘܰܡܬܰܪܰܥ.܀ ܣܝܳܓܶܗ ܕܰܕܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܢܼܦܰܠ ܠܶܗ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡ݂ܳܛ ܘܶܐܣܬܰܚ̣ܰܦ: ܘܰܡܓܕܠܶܗ ܪܳܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܗܰܓܡܼܶܗ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܥܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܕܶܐܬܥܰܩܼܪܰܬ: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ ܕܰܐܥܬܶܩܼ̈ܝ ܘܶܐܬܚ̈ܰܒܼܰܠܝ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܕܳܬܗܶܝ̈ܢ.܀ ܕܰܚܠܳܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܶܬܢܼܰܨܒܰܬ: ܓܶܦܬܳܐ ܕܰܪܒܼܳܬ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ: ܟܰܪܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܐ: ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܪܥܰܝܼܝܳܗܝ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܶܢܒ̈ܶܐ ܝܿܳܗܶܒ ܗܘܳܐ: ܐܶܠܐ ܣܓ̈ܽܘܠܐ ܚܰܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܶܐܬܚܰܡ݂ܰܬ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ: ܘܰܐܘܚ̣ܶܕ ܢܽܘܪܳܐ ܒܫܳܒܽܘܩ̈ܰܘܗܝ.܀ ܘܬܽܘܒ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܦܰܩܼܶܕ ܗܘܳܐ: ܕܡܶܛܪܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܠܼܳܢ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܒܰܐܺܝܪܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܐܒܒ̈ܳܢܶܐ.܀ ܓܼܳܙ ܠܶܗ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܛܰܐܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ: ܕܚ̣ܶܪܒܰܬ ܠܳܗܿ ܡܥܺܝܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܩܼܛܰܥ ܪܶܕܝܶܗ ܕܺܐܣܪܳܐܝܶܠ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܽܘܗܳܢܳܐ. ܦܣܼܰܩ ܡܶܢ ܚܰܩܠܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܶܐܒܼܕܰܬ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ.܀ ܩܿܳܛܰܪ ܬܳܐܓ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܫܿܳܪܶܐ ܠܬܳܐܓܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܡ݀ܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܥܰܡ ܢܰܓܺܝܕܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܶܐܒܠܳܐ ܝܶܬܒܼܰܬ. ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܪܶܚܡܰܬ ܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ: ܕܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܫܳܛܼܰܬ: ܒܣܼܰܪ ܘܰܐܣܼܠܺܝ ܗܽܘܼ ܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗܿ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܒܼܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ: ܘܩܼܳܡ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ: ܐܰܝܟ ܩܳܐܶܝܢ ܥܰܠ ܣܽܘܪܚܳܢܶܗ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܓܼܺܝܝ̈ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܒܕܰܝܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ: ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܕܰܒܼܢܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ: ܗܽܘܼ ܗܼܦܰܟ ܐܰܚ̣ܪܶܒ ܙܳܘܝ̈ܳܬܳܗܿ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܬܶܥܢܼܶܐ: ܙܡܺܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ: ܐܰܝܼܬܺܝ ܥܠܰܝ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܫܰܒܩܼܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܨܳܕܺܝܬܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܛܥܼܳܢܝ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.܀ ܘܚܰܫܒܼܰܢܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܙܝܼܰܬ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܟܶܢܫܰܢ: ܒܩܳܠ ܢܶܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܢܼܰܦܪܰܥ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܢܗܰܒܼܶܒ ܐܰܝܟ ܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܢܶܩܛܼܽܘܦ: ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܚܰܩܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܛܰܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܓܶܢܣܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܢܶܬܒܰܣܼܰܡ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ.܀ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܩܽܘܼܫܘ ܟܰܦܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܘܰܙܡܼܰܪܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܠܰܡܟܰܠܶܠ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ.܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܢܺܐܬܼܶܐ ܢܣܼܰܒܰܪܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܥܺܝܠܳܐ ܘܰܓܦܶܬܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܥܺܝܼܪ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ.܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܶܩܼܥܶܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ: ܝܰܒܼܶܒܝ ܘܰܚ̣ܕܳܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܬܽܘܒ ܢܼܰܟܪܶܙ ܠܰܢ: ܟܰܕ ܪܳܡܿܶܙ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܰܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܰܠܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ.܀ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ: ܘܡܰܠܝܳܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ: ܪܳܗܛܺ݀ܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܟܰܕ ܣܰܘܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܰܡ݀ܥܰܢܶܝܢ ܠܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܗ݀ܳܝ ܐܶܣܦܺܝܪ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳܠ݀ܘܝܳܐ ܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܙܳ݀ܥܩܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܪ̈ܳܐܙܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ: ܡܿܫܰܡܪܺܝܢ ܠܽܐܘܥܶܗ ܕܳܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܬܺܝ̈ܟܳܬܳܐ: ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ:܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡܿܪܶܬ: ܕܰܒܣܰܘܦܳܐ ܐܳ݀ܬܐܶ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܣܶܒܶܠܬܳܐ: ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܰܚܙܳܝܼܗܝ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܕܰܚܿܙܺܝܬ: ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܼܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܕܰܢܚ̣ܶܬ: ܒܦܰܩܥ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܐܶܬܼܳܐ: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪ̈ܐ ܘܰܚ݀ܙܺܝܬܶܗ.܀ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܿܳܥܶܐ ܘܳܐܡܿܰܪ: ܫܰܒܼܰܚܝ ܠܰܐܠܳܗܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܣܼܰܒܝ ܩܳܝܬܳܪ̈ܐ ܘܟܶܢܳܪ̈ܐ: ܘܰܥܢܼܳܝ ܠܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܟܝ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܣܪܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܶܐܬܩܼܰܛܰܦ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܼܰܕܶܡ ܣܼܰܒܰܪ: ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܿܣܰܟܝ̈ܳܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܥܶܣܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܫܼܘܰܚ ܘܺܝܥܼܳܐ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܬܳܢܿܶܐ ܘܳܐܡܿܰܪ: ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܐܳܬܳܐ: ܕܡ݀ܶܬܬܪܺܝܡܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܿܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܠܢܶܩܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܕܰܠܡܳܐ ܗܳܢܰܘ: ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܿܣܰܟܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܿܳܚܶܬ: ܘܕܳܪܶܟ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܐ.܀ ܚܰܕ ܬܳܢ݀ܶܐ ܗܘܳܐ ܓܒܰܪ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܳܐܬܘܳܬܳܐ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ: ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܫܿܳܪܶܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܥܿܳܨܶܒ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ.܀ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܒܿܳܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܩܼܪܶܝܘܗܝ ܝܿܳܨܶܦ ܗܘܳܐ: ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗܝ: ܡܳܢܰܘ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܝܺܠܼܶܕܬܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܿܳܥܶܐ ܘܳܐܡܿܰܪ: ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܫܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܶܐ: ܘܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܚܿܙܺܝܬܶܗ: ܕܩܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܼܗܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ: ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܥܡܼܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܡܿܰܪ: ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܠܳܗܿ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ: ܕܩܼܽܘܡܝ ܐܰܢܼܗܰܪܝ ܕܰܡܛܼܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܽܘܼܨܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܘܢ: ܝܰܒܼܶܒܝ ܘܰܩܥܼܳܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܕܶܢܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܚܽܘܛܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܪܳܥܝܶܗ ܕܺܐܣܪܳܐܝܶܠ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ: ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܐܶܡܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܫܰܠܝܳܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܶܐܬܓܼܰܙܪܰܬ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܼܗܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܕܰܚܿܙܺܝܬ: ܕܡܿܶܙܕܰܝܰܚ ܗܘܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܚܙܳܝܼܗܝ ܟܰܕ ܝܿܳܬܶܒ: ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ.܀ ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܚܿܙܺܝܬܶܗ: ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܝܿܳܬܶܒ: ܘܡܶܢ ܫܶܩܠܳܐ ܠܰܡ ܕܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ: ܡ݂ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܣܬܺܝܪܳܐܝܺܬ: ܪܳܫܿܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ: ܚܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܫܿܶܡܥܶܬ: ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ.܀ ܕܬܼܰܘ ܠܰܡ ܢܶܚ݂ܽܘܬ ܥܰܠ ܒܳܒܶܝܠ: ܘܰܢܦܰܠܶܓ ܒܳܗܿ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܿܰܟܪܶܙ ܘܳܐܡܿܰܪ: ܕܠܳܟ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ.܀ ܚܰܕ ܐܶܡܿܰܪ ܠܺܝ ܕܶܐܬܟܿܰܪܙܶܬ: ܕܶܐܦܿܽܘܩ ܐܰܟܿܪܶܙ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ: ܕܬܼܰܘ ܢܶܥܒܼܶܕ ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ.܀ ܚܰܕ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ: ܒܡܶܛܪܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܬܽܘܒ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܒܓܶܙܬܳܐ ܓܺܐܝܬܳܐ ܘܰܕܟܺܝܬܳܐ:܀ ܐܚܪܺܢܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܪܳܫܿܶܡ ܗܘܳܐ: ܘܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܚܰܕ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܪܳܡܿܶܙ ܗܘܳܐ: ܕܫܰܦܼܰܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.܀ ܒܗܳܠ̈ܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܶܣܼܬܰܓܺܝ: ܟܰܕ ܥܿܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ: ܘܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܙܰܝܚܰܬ: ܠܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܰܠܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ.܀ ܘܰܟܢܰܫܼܘ ܬܰܡܳܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܒܙܰܘܚܳܐ ܢܰܥܠܼܽܘܢ: ܘܰܒܗܶܕܪܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܣܶܘܚ̣ܰܬ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ: ܘܣܶܓܼܕܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܬܦܼܺܝܪܰܬ ܒܳܗܿ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܩܰܒܼܶܠܬܶܗ ܒܰܕܝܳܨܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩܼܘ ܠܳܗܿ: ܚ̣ܙܳܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܶܐܣܼܬܰܪܕܰܬ: ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܨܶܝܕܶܝܗܿ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܶܐܬܟܰܡܼܪܰܬ: ܕܙܰܠܺܝܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܚ̣ܳܪܰܬ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܫܺܝܥܳܐܺܝܬ: ܕܰܒܣܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ.܀ ܘܫܳܛܼܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܩܼܪܳܐ ܠܳܗܿ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.܀ ܒܗܶܕܪ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܺܝܠܼܶܕ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ: ܕܥܺܝܠܳܐ ܡܫܰܠܚܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܝܰܠܼܕܶܗ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ: ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܡܶܢܰܢ ܕܶܝܢ ܗܘܼܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܒܫܽܘܪܳܝ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ.܀ ܝܺܡܼܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܐ ܟܿܳܕܶܒ: ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܨܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܗܳܢܳܐ ܝܘܺܩܢܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ: ܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ: ܚܰܫܠܼܶܗ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ.܀ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܬܶܥܼܗܰܕ: ܗ݀ܳܝ ܕܰܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܼܳܐ: ܕܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ ܒܳܗܿ ܪܫܺܝܡܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܠܗ݀ܰܘ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܦܿܳܛܰܪ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܠܰܡ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܒܟܽܠ ܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ.܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܡܙܺܝܓܺܝܢ: ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ: ܨܳܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ: ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ ܕܒܰܪܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ.܀ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܳ݀ܥܶܝܢ ܩܘܽܕܡܰܘܗܝ: ܫܡܼܰܥܝ ܘܰܚ̣ܙܳܝ ܘܰܨܠܼܳܝ ܐܶܕܢܶܟܝ: ܠܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܛܥܼܳܝ ܥܰܘܠܶܟܝ ܘܰܕܥܰܡܶܟܝ: ܘܡܳܪܽܘܕܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ.܀ ܕܢܼܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪ̈ܰܟܝ: ܕܢܶܬܝܼܰܐܝܰܒ ܠܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܟܝ: ܫܳܛܼܰܬ ܩܳܠܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܘܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܠܳܐ ܨܠܼܳܝܬ ܐܶܕܢܶܝ̈ܗܿ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܫܶܡ݂ܥܰܬ ܘܶܐܬܛܰܝܒܰܬܼ: ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܟܼܬܰܒ ܘܰܐܫܠܼܶܡ ܠܳܗܿ ܕܽܘܠܳܠܳܐ: ܠܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܘܰܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܫܩܼܰܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗܿ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ ܐܳܦ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܫܠܼܰܚ ܡܶܢܳܗܿ ܬܰܨܒܺܝܬܳܗܿ: ܘܰܩܼܦܰܠ ܘܰܐܪܺܝܼܡ ܬܰܟܣܺܝܬܳܗܿ: ܫܩܼܰܠ ܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܗܿ: ܘܐܪܺܝܼܡ ܩܽܘܠܳܒܶܝ̈ܗܿ ܘܰܩܠܳܢܶܝ̈ܗܿ.܀ ܘܰܐܝܟ ܓܰܝܳܪܬܳܐ ܘܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܛܼܪܰܕ ܘܰܐܦܩܼܳܗܿ ܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘܢܶܗ: ܘܗܳܐ ܝܿܳܬܒܳܐ ܕܠܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ: ܘܰܓܠܶܐ ܪܺܝܫܳܗܿ ܘܰܡܨܰܥܰܪ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ: ܐܳܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܪܽܘܬܶܟܝ: ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܟܝ: ܗ݀ܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܘܐܺܝܩܳܪܶܟܝ: ܘܬܰܨܒܺܝܬܶܟܝ ܘܰܗܕܺܝܪܽܘܬܶܟܝ: ܐܰܝܟܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܼܢܳܐ ܠܶܟܝ: ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܟܝ.܀ ܘܰܐܟܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܐܦܽܘܕܳܐ: ܕܩܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܟܝ: ܐܰܝܟܰܘ ܟܒܳܢܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܦ ܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܒܽܘܨܳܐ ܘܰܬܟܶܠܬܳܐ: ܘܙܰܓ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܪ̈ܽܘܡܳܢܶܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܣܶܕܪܳܐ ܕܒܶܪ̈ܽܘܠܐ: ܣܓ̈ܽܘܠܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܒܗ: ܐ݀ܟܰܘ ܥܶܛܪܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܰܣܘܳܬܳܐ ܕܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܪܽܘܢܳܐ: ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܐܰܝܟܰܘ ܟܳܣ̈ܶܐ ܘܦܺܝܠܳܣ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ: ܘܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܰܝܟܝ ܘܰܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬܶܟܝ: ܒܶܛܠܼܰܬ ܡܶܢܶܟܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܕܰܘܨܳܐ ܘܕܰܙܡܳܪܶܟܝ: ܘܗܳܐ ܡܿܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܒܦܽܘܡܶܝ ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝܟ̈ܝ.܀ ܡܳܢܰܘ ܥܰܘܠܶܟܝ ܒܪܰܬ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܗܳܟܰܢ ܥܶܫܼܢܰܬ ܡܰܪܕܽܘܬܶܟܝ: ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܨܰܥܼܰܪܬܝ: ܟܪܽܘܡܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܙܳܢܺܝܬܳܐ.܀ ܡܰܠܟܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܐܶܨܛܼܰܥܰܪ: ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܬܽܘܒ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ: ܐܰܒܳܐ ܒܥܶܓܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܼܰܦ ܘܰܒܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܦܪܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܘܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܠܼܰܦ ܗܘܳܐ: ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܘܳܐܫܿܶܕ ܠܰܕܡܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ݂ܰܪܡܰܪܘ: ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܫܳܛܼܰܬ ܘܰܣܼܢܳܬ ܘܶܐܬܦܼܰܩܪܰܬ: ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܩܶܐ ܪܶܚܡ݂ܰܬ: ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܓ̈ܰܕܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܟܳܘܳܢ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡ݀ܶܨܛܰܥܰܪ: ܟܳܡܽܘܫ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܡ݀ܶܨܛܰܚܶܐ.܀ ܬܳܡܽܘܙܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܘܰܪܚܺܝܡ: ܘܡܳܪܶܐ ܪܰܘܡܳܐ ܫܺܝܛ ܘܰܒܣܺܝܪ: ܐܣܬܺܪܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܿܶܙܕܰܝܚܳܐ: ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܰܣܠܰܝ.܀ ܒܰܥܠܳܐ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ: ܡܶ݀ܬܝܰܩܰܪ: ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܕܺܝܦ ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ: ܘܰܦܪ̈ܰܚܕܽܘܪܶܐ ܘܓܶܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܗܿ ܡ݀ܶܣܬܰܓܕܺܝܢ: ܘܡܰ݀ܢ ܕܬܰܠܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܪܶܡܙܶܗ: ܗܳܐ ܡܶ݀ܬܩܰܦܰܚ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩܶܝ̈ܗܿ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܫܡܺܝܥ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ: ܕܶܐܣܬܰܥܼܪܰܬ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܒܼܽܘܪܟܽܘܢ: ܘܶܐܥܿܒܶܕܟܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܪܰܒܳܐ:܀ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܫܡܼܰܥ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢܬܘܽܢ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܥܠܺܝܼܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܝ.܀ ܝܼܺܕܰܥ ܓܶܝܪ ܬܰܘܪܳܐ ܩܰܢܳܝܶܗ: ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ: ܘܥܰܡܝ ܠܳܐ ܝܼܺܕܰܥ ܠܰܐܠܳܗܶܗ: ܘܺܐܝܣܪܳܐܝܶܠ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܼܰܠ.܀ ܐܶܠܽܘ ܥܰܡܺܝ ܝܺܕܰܥܢܼܝ ܐܶܡ݂ܰܪ: ܘܺܐܣܪܳܐܝܶܠ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܝ ܗܰܠܼܶܟ: ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܓܡܼܰܪܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܠ ܣܳܢ̈ܰܐܘܗܝ ܡ݀ܰܗܦܶܟ ܗܘܺܝܿܬ ܐܺܝܕܝ.܀ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܒܟܳܐܬܶܗ ܕܶܝܢ ܥܰܙܺܝܙܳܐܝܺܬ: ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܕܰܠܼܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܡܼܠܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ.܀ ܘܶܐܬܚܰܡ݂ܰܬ ܥܰܠ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܘܥܼܰܒܕܳܗܿ ܐܳܦ ܠܳܗܿ ܨܳܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܩܥܼܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܟܰܕ ܪܳܡܿܶܙ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗܿ.܀ ܕܰܐܝܟ ܡܛܰܠܬܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܰܪܙܳܠܐ ܕܶܐܫܬܰܒܩܼܰܬ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܼܰܒܩܳܗܿ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܳܗܿ.܀ ܘܶܐܠܽܘܠܐ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܘܽܘܬ: ܐܰܘܼܬܰܪ ܠܳܗܿ ܣܪܺܝܕܳܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܒܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܦܼܪܰܥ: ܐܰܝܟ ܣܕܽܘܡ ܘܟܶܢ ܗ݀ܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܠܰܥܡܽܘܪܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܡܶܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܪܰܣ: ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ: ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܕܗܽܘܦ̈ܳܟܰܘܗܝ: ܗܳܐ ܡܿܣܰܟܶܐ ܘܒܿܳܥܶܐ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܗܘܼܶܐ ܬܰܪܥܽܘܬܶܗ.܀ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܿܳܪܶܐ ܣܰܟܠܳܐ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܨܿܳܐܶܬ ܦܽܘܢܳܝܳܐ: ܐܰܪܺܝܼܒ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܩܿܳܥܶܐ.܀ ܕܡܶ݀ܬܒܰܢܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܗܿܳܦܶܟ ܫܳܡ݀ܰܥ ܘܰܡܿܣܰܘܰܚ: ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܶܪܒܼܰܬ: ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܒܰܪ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܕܣܿܳܓܶܐ ܫܽܘܒܚܳܗܿ ܬܽܘܒ ܐܳܡܿܰܪ ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܗܿܳܘܶܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܘܕܰܫܡܳܗܿ ܝܿܳܪܶܒ ܡ݀ܶܬܗܰܓܶܐ: ܘܰܒܡ݀ܰܢ ܝܿܳܪܶܒ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ.܀ ܕܡ݀ܶܬܩܰܪܝܳܐ ܦܪܺܝܩܬܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ: ܘܡܿܰܢܽܘ ܦܰܪܩܼܳܗܿ ܠܳܐ ܚܿܳܟܶܡ: ܕܗ݀ܳܘܝܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡ݀ܰܘܣܶܦ ܘܳܐܡܿܰܪ ܦܰܟܺܝܗܳܐ.܀ ܘܰܒܡ݀ܰܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܐܳܡܿܰܪ: ܕܰܒܣܺܝܪ ܗܽܘ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܐܶܬܥܰܒܼܺܝ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܶܒܶܗ: ܘܶܐܕܢ̈ܰܘܗܝ ܐܰܘܩܼܰܪ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܕܠܐ ܢܶܫܼܡܰܥ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ.܀ ܗܳܐ ܒܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܙܶܥܩܼܰܬ: ܕܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡܿܪܶܬ ܕܗܳܐ ܐܳ݀ܬܶܐ: ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ.܀ ܩܽܘܡܼܝ ܦܽܘܩܼܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ: ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ ܝܰܒܼܶܒܝ ܘܰܚ̣ܕܳܝ: ܫܳܛܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܶܡ݂ܥܰܬ: ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ.܀ ܐܶܬܟܰܡ݂ܪܰܬ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܓܫܼܰܬ: ܘܰܒܥܼܳܬ ܬܫܰܬܶܩܼܝ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.܀ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܙܳܡܿܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗܿ.܀ ܗܳܐ ܐܶܬܓܰܡܼܪܰܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܟܚܰܕ ܫܰܒܰܚ̈ܝܼ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ: ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܐܣܼܪܰܚ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܠܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܤ ܐܶܬܢܼܰܟܪܺܝܘ: ܐܶܠܐ ܠܰܐܒܳܐ ܨܰܥܼܰܪܘ ܗܘܰܘ: ܘܠܰܒܪܳܐ ܩܰܛܠܼܽܘܗܝ ܒܰܚܣܳܡܳܐ.܀ ܢܒܺܝܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܙܰܡ݂ܢܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܗܺܝܼ ܕܶܝܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܐܶܬܛܰܝܒܼܰܬ: ܘܪܶܗܛܼܰܬ ܕܬܶܣܼܥܽܘܪܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.܀ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܝܢ: ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܼܰܬ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܳܗܿܪܳܐ ܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܘܝܽܘܕܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܟܰܠ.܀ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܫܼܬܰܪܰܪܘ: ܘܗܽܘܼ ܣܿܳܪܶܒ ܕܳܐܦܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ: ܘܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܶܫܬܰܡܰܫܼ̈ܝ: ܘܗܽܘܼ ܟܿܳܦܰܪ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܩܼܰܦ̈ܝ.܀ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܰܪܫܰܡܼܘ ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ: ܫܰܡ݂ܠܺܝ ܘܰܓܡ݂ܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܘܥܰܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܝܿܳܡܶܐ ܘܣܿܳܪܶܒ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ.܀ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡ̈ܰܫܼܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ: ܐܳܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܬܶܣܬܰܟܠܼܽܘܢ.܀ ܬܼܰܘ ܘܰܢܥܰܩܼܶܒ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ: ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܚ̣ܙܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܶܐܫܬܰܠܰܡܼܘ: ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ݂ܘ.܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܼܰܪܶܟ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܕܠܐ ܠܰܡ ܢܶܥܼܢܰܕ ܠܳܟ ܫܰܒܛܳܐ: ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.܀ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܶܗ ܪܳܥܝܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝܼ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܠܶܗ ܗܽܘܼ ܢܣܼܰܟܽܘܢ ܐܳܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܢܶܦܼܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ.܀ ܢܶܐܣܽܘܪ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܥܺܝܠܶܗ: ܒܫܰܒܽܘܩܳܐ ܒܶܪܝ ܐܰܬܳܢܶܗ: ܢܶܒܼܨܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܢܶܣܼܬܰܟܰܠ: ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܪܰܝܰܚ.܀ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܫܰܒܛܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܼܰܡ̈ܝ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܡܼܰܫ̈ܝ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܰܒܛܳܐ ܐܶܬܒܼܰܛܰܠ: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܼܬܰܬܰܩ: ܢܶܒܼܗܰܬ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܐܳܦܶܢ ܣܿܳܪܶܒ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ.܀ ܐܶܠܐ ܝܼܺܬܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܼܺܝ ܘܶܐܠܐ ܫܰܒܚ̣ܽܘܗܝ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡ݂ܰܪ.܀ ܘܶܐܠܐ ܐܰܥܼܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܶܐܠܐ ܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܫܿܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܝܼܡܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܡ݂ܶܫ ܗܘܳܐ: ܘܰܓܡ݂ܰܪ ܪ̈ܐܳܙܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ: ܬܽܘܒ ܢܶܬܟܼܰܐܐܰܪ ܝܽܘܕܳܝܳܐ: ܟܰܕ ܫ݀ܳܡܰܥ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܠܰܘ ܥܰܡܝ ܐܰܢܬܽܘܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.܀ ܥܰܡܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܰܠܼܰܦܘ: ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܗܳܐ ܒ݀ܰܕܰܪܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܶܡܼܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܐܣܪܳܐܝܶܠ.܀ ܘܰܕܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܙܰܒܶܢܿܬܳܟ: ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܰܣܿܓܶܐ ܚܽܘܠܳܦܳܟ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܚܼܰܠܰܛ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܠܼܶܦ.܀ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܚܿܶܩ ܐܢܳܐ ܠܶܗ: ܘܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܶܝܕܰܝ: ܘܰܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܣܿܳܐܶܡ ܐܢܳܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܕܡܰܟܫܽܘܠܐ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܿܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܡܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܒܼܗܰܬ ܐܳܡܿܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܩܿܳܐܶܡ: ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܐܕܰܡܰܐܤ: ܘܒܺܝܕܶܗ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܕܰܡܰܐܤ.܀ ܘܶܐܡܼܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ: ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ: ܕܗܳܐ ܣܿܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܐܰܕܰܡܰܐܤ: ܒܓܰܘ ܥܰܡܝ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܣܪܳܐܝܶܠ.܀ ܘܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ ܩܼܰܕܶܡ ܐܶܡ݂ܰܪ:  ܕܰܐܝܟܰܢ ܓܳܡܿܰܪ ܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ: ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܣܠܺܝܼܘ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ: ܗܺܝܼ ܗܘܼܳܬ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܝܺܠܼܰܦ ܡܶܟܺܝܠ ܥܶܒܪܳܝܳܐ: ܕܰܒܢܼܳܗܿ ܡܳܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ: ܘܰܐܩܺܝܼܡ ܫܽܘܪܶܝ̈ܗ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.܀ ܐܶܬܕܟܼܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܢܼܳܗܿ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܒ݀ܰܝܐܰܐ ܠܗ: ܐܶܡܶܗ ܕܢܶܛܥܼܶܐ ܥܳܩ̈ܳܬܶܗ.܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܝܼܳܐܗܿ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܟܰܕ ܐܳܡ݂ܰܪ ܠܳܗܿ: ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܿܚܺܝܬܶܟܝ: ܒܪ̈ܰܚܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܩܢܶܝܟܝ.܀ ܚܠܳܦ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܣܚܺܝܦܽܘܬܶܟܝ: ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙܽܘܬܶܟܝ: ܐܰܪܺܝܿܡ ܪܺܝܫܶܟܝ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܣܿܓܶܐ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܘܺܐܝܩܳܪܶܟܝ.܀ ܕܰܩܼܪܰܘܽܘܟܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܘܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ: ܐܶܙ݀ܠܽܘܚ ܒܶܟܝ ܕܶܡܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܰܐܥܿܒܰܪ ܥܰܘܠܰܝ̈ܟܝ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ.܀ ܘܕܶܐܬܓܼܰܙܺܝܬܝ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܕܶܐܢܳܐ ܕܚ݀ܰܩܬܶܗ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝ: ܐܶܦ݀ܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܥܠܼܽܘܢ ܠܶܟܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.܀ ܘܢܼܶܗܘܽܘܢ ܒܶܟܝ ܥܰܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ: ܘܢܼܰܡܠܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܢܼܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܢܫܰܒܼܚܽܘܢܳܢܝ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ.܀ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܿܳܗܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܢܬܳܐ ܕܡ݀ܰܦܩܳܐ ܙܰܪܥܳܗܿ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܫܼܘܰܚ ܡܳܪܝܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.܀ ܘܢܺܐܡ݂ܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ: ܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܐܳ݀ܬܶܐ: ܘܰܦܼܨܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ.܀ ܘܒܰܫܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܢܫܰܡܼܗܽܘܢܶܟܝ: ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܳܡܼܶܗ ܠܶܟܝ.܀ ܐܶܡ݂ܪܰܬ ܕܶܝܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܿܳܝܕܶܝܢ: ܟܰܕ ܒܳܟܿܝܳܐ ܪܳܥܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܫܰܒܩܼܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܓܿܶܙܬܶܗ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܛܥܼܳܢܝ ܐܳܦ ܕܰܚܩܼܰܢܝ.܀ ܕܰܠܡܳܐ ܛܳ݀ܥܝܳܐ ܝܳܠܶܕܳܬܐ: ܕܰܬܪܰܚ̣ܶܡܝ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܳܗܿ: ܐܰܘ ܠܳܐ ܡܿܢܰܨܪܳܐ ܘܰܡܿܚܰܒܒܳܐ: ܠܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܺܝܠܼܶܕܬܶܗ.܀ ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܬܶܛܥܼܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܝܿܟܝ ܗܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܝ ܪܶܫܡܶܬ: ܫܽܘܪ̈ܰܝܟܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ.܀ ܡܚܰܣܰܝ ܠܶܟܝ ܥܰܘܠܶܟܝ ܡܶܟܺܝܠ: ܡܡܰܟܰܟܬܳܐ ܕܝܼܶܪܒܰܬ ܡܶܢ ܫܶܝܠ: ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒܿܶܕ ܐܢܳܐ: ܟܺܐܦܰܝ̈ܟܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ.܀ ܐܳܦ ܫܶܬܶܣܰܝ̈ܟܝ ܓܰܒܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܥܿܒܶܕ ܟܺܐܦܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ: ܘܝܳܥܝܳܬܶܟ̈ܝ ܐܶܥܿܒܶܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܐܺܝܰܣܦܳܘܢ ܥܶܠܳܝܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܐܶܥܿܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܰܠܳܠܘܣ: ܘܫܽܘܪܶܟܝ ܪܳܡܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܐܢܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܘܶܐܡ݀ܠܶܐ ܓܰܘܶܟܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܥܽܘܬܪ̈ܐ ܘܓ̈ܰܙܶܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܩܰܪ̈ܟܶܕܢܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ: ܘܰܙܓܽܘܓܳܝ̈ܬܳܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܐ.܀ ܘܣܰܪܕܳܘܢ ܐܶܡܿܠܶܐ ܐܰܘܘܳܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܕܰܗܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܐܰܦܕܳܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܶܟܝ: ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܘܢܼܶܣܓܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܶܟܝ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܐܶܩܿܰܕܫܶܟܝ ܘܶܐܫܿܪܶܐ: ܒܓܰܘܶܟܝ.܀ ܗܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܢܽܘܗܪܶܟܝ ܢܼܺܐܬܽܘܢ: ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܕܶܢܚܶܟܝ: ܠܺܐܩܳܪܝ ܝܿܰܗܒܬܶܟܝ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܝ ܒܶܝܬ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܢܳܩ݀ܶܫ ܐܢܳܐ ܒܶܟܝ ܡܰܫܟܰܢܝ: ܘܩܿܳܒܰܥ ܐܢܳܐ ܒܓܰܘܶܟܝ ܣܶܟ̈ܰܝ: ܐܰܦܿܬܶܐ ܘܰܐܪܘ݀ܰܚ ܙܳܘܝ̈ܳܬܶܟܝ: ܘܶܐܡ݀ܬܽܘܚ ܒܶܟܝ ܐܳܦ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܝ: ܐܶܫܿܪܶܐ ܒܶܟܝ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ ܒܶܟܝ: ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܠܳܗܶܟܝ.܀ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܶ݀ܒ ܒܳܕܪܰܓ݀ܬܳܗܿ: ܘܰܠܨܰܝܳܕܶܝܗܿ ܐܶܒܰܪܶܟ: ܘܶܐܕܢ݀ܰܚ ܠܶܗ ܩܰܪܢܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ ܡܶܢܳܗܿ ܠܳܐܢܶܓܡܼܰܪ.܀ ܚܠܳܦ ܕܶܫܬܰܓܫܼܰܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܕܩܳܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܬܶܟܢܽܘܫܼܝ ܥܺܕܬܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܺܝ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܰܕܙܰܡܢܼܰܬ ܗܘܳܬ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܕܰܢܢܰܨܚܽܘܢܼܳܢܝ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩܶܝ̈ܗܿ: ܐܰܘܥ݀ܶܕ ܠܳܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܢܣܰܓܼܽܘܢ ܠܺܝ ܒܽܐܘ̈ܫܰܥܢܶܐ.܀ ܘܬܶܩܥܼܶܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗܿ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܝܬܼܶܐ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ: ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܬܰܚܼܬܺܝ: ܘܢܼܶܦܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܼܟܰܢ: ܕܢܰܥܼܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܰܢܫܰܡ݂ܠܶܐ: ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܐܦܼܨܰܚ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܘܓܰܙܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ: ܙܰܡ݂ܪܘ ܠܶܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܙܰܡ݂ܰܪܘ ܠܶܗ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ: ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܚܰܕ̈ܬܐ ܫܰܒܼܚܽܘܗܝ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܠܰܓܠܶܓܼܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܩܰܠܣܼܽܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܳܪܝ ܕܠܐ ܢܼܶܬܕܰܡܰܪ: ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܡܼܰܟܰܟ: ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܒܕܶܚܠܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ.܀ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܛܰܥܼܢܶܗ ܗܘܳܐ: ܠܚܰܝܠܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܶܬܼܳܐ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܘܒܰܫܠܳܡܶܗ ܚܢܰܢ ܢܶܬܪܰܡ݂ܪܰܡ.܀ ܢܣܼܰܒܰܪ ܦܽܘܡܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ: ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܢܡܰܠܼܶܠ ܠܶܫܳܢܝ ܫܘܽܒܚܳܟ: ܒܗܳܢ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ.܀ ܬܶܪܘܼܰܙܝ ܢܰܦܫܝ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ: ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܦܨܺܝ̈ܚܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܬܶܛܥܼܰܢܝ: ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ.܀ ܕܰܛܥܼܶܢܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܥܺܝܠܳܐ: ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܝܶܬܒܼܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܢܶܩܥܼܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܫܰܒܪܳܐ ܕܰܚܓܺܝܪ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܒܰܫܒܺܝܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ: ܐܰܘܠܼܶܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ: ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܫܰܒܚ̣ܽܘܗܝ.܀ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܙܡܼܰܪܘ ܠܰܒܪܳܐ: ܐܰܫܼܪܺܝܘ ܬܶܗܪܳܐ ܥܰܠ ܣܳܒ̈ܶܐ: ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܘܠܐ ܫܰܒܚ̣ܽܘܗܝ.܀ ܢܙܰܝܚ̣ܽܘܢܳܟ ܡܳܪܝ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ: ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢ: ܘܶܐܩܰ݀ܠܣܳܟ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܟܶܢܫܳܐ: ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܚܰܝܠܳܟ: ܘܶܐܚܿܕܶܐ ܒܳܟ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܕܝܰܗܒܼܘ ܩܳܠܳܐ ܒܚܰܕܘܰܬ ܠܶܒܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܼܰܠ ܡܳܪܰܢ: ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܡܼܰܟܰܟ ܘܰܪܟܼܶܒ ܥܺܝܠܳܐ: ܕܰܢܪܰܡܼܪܶܡ ܫܶܦܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ.܀ ܫܒܼܰܩ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܪܳܡܳܐ: ܕܰܡܿܩܰܕܫܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܫܼܩܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ.܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܪܟܺܝܒ ܗܘܳܐ ܥܺܝܠܳܐ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܩܼܰܕܶܡ ܣܰܒܼܪܳܗܿ: ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܶܬܼܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟܝ.܀ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܳܦ ܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܫܰܠܚܳܐ: ܘܩ݀ܳܥܶܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܰܥܬܺܝܪ ܕܢܼܺܐܬܶܐ: ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚ̣ܶܗ: ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܳ݀ܥܶܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܝ ܙܰܝܬܳܐ: ܡܿܫܰܒܚܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܡ݂ܰܟܰܟ ܗܘܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܫܒܼܰܩ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ: ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܝܼܺܬܶܒ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܫܰܡ݂ܠܺܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܫܰܒܚ̣ܽܘܗܝ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܡܽܘܟܳܟܶܗ.܀ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܰܡܠܠܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ: ܙܡ݂ܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܦ̈ܳܬܳܐ: ܕܚ̣ܳܪܘ ܒܶܗ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ.܀ ܪܟܼܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܘܶܐܬܼܳܐ ܠܘܳܬܳܗܿ: ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܨܰܗܝܰܬ ܠܰܕܡܳܐ: ܚ̣ܙܳܬܶܗ ܘܩܼܶܨܦܰܬ ܫܳܛܺܝܬܳܐ: ܕܰܚ̣ܙܳܬ ܕܰܢܟܶܦ ܘܰܡܨܰܠܠ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܡ݂ܰܟܰܟ: ܘܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܝܼܺܬܶܒ: ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܚ̣ܙܳܬ ܡܽܘܟܟܶܗ: ܐܰܗܠܼܰܬ ܒܶܗ ܘܠܐ ܩܰܒܶܠܼܬܶܗ.܀ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܟܿܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ: ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܡ݀ܫܰܒܚܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܫ̈ܰܥܢܶܐ.܀ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܪܳܐܬܝܺܢ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ: ܘܰܟܕܺܝܢܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ: ܘܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܛܰܝܶܒܼܘ ܠܶܗ: ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܝܼܺܬܶܒ.܀ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܬܡܼܰܟܰܟ: ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܿܶܙܕܰܝܰܚ ܗܘܳܐ.܀ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܙܳܝܿܥܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܐܬܪܶܗ ܪܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܝܰܒܶܒܼܘ ܠܶܗ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ.܀ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ: ܡܿܣ̈ܰܓܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܢ̈ܳܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ: ܘܰܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܡ݀ܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܰܡܿܫܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܩܕܳܡ ܥܺܝܠܶܗ ܕܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܕܰܐܣܼܠܺܝ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܩܰܪ̈ܽܘܟܶܐ: ܘܰܪܟܽܘܒܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܓܒܼܳܐ ܠܶܗ.܀ ܕܬܶܫܠܰܡ݂ܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܕܶܐܬܢܰܒܼܺܝ ܠܳܗܿ ܠܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܼܶܐ ܘܰܪܟܺܝܒ: ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ.܀ ܩܕܳܡ ܐܰܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܫܬܰܥܼܺܝ: ܘܰܩܕܳܡ ܥܺܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܡ݀ܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܐܰܗܠܼܰܬ ܒܶܗ ܒܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܶܝܠ: ܘܣ̈ܳܒܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ:  ܘܫܰܪܺܝܼܘ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܚܰܪ̈ܡܳܢܶܐ: ܢܶܫܼܬܩܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܘܪܰܘܒܳܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܰܡܿܩܰܠܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܡ݂ܰܟܰܟ: ܘܰܪܟܼܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ.܀ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܼܰܠ ܠܰܡܕܺܝܢܬܶܗ: ܒܪܰܘܒܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܕ݀ܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܣܺܝܪܬܳܐ ܡ݀ܫܰܐܠܳܐ: ܕܡܿܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܘܡܳܐ ܛܶܐܒܶܗ.܀ ܚ̣ܙܳܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܰܡ݀ܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ: ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ: ܘܙܰܩܼܬܳܗܿ ܚܣܳܡܳܐ ܠܫܳܛܺܝܬܳܐ: ܠܰܡܫܼܰܬܳܩܽܘ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ.܀  ܥܼܰܠ ܠܳܗܿ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܠܐ ܢܼܳܕܰܬ ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܳܗܿ: ܐܶܣܦܶܤ ܪܳܚܡܰܬ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܼܰܒܕܳܗܿ ܠܰܕܝܳܫܳܐ: ܠܰܚܬܺܝܪܬܳܐ ܕܠܐ ܩܰܒܶܠܼܬܶܗ: ܘܰܓܒܼܳܐ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܗܳܐ ܡ݀ܫܰܒܚܳܐ ܠܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ.܀ ܬܼܳܝ ܠܶܟܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܡܕܰܒܩ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܚ̣ܙܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܣܼܛܺܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫܼܬܽܘܢ ܠܶܗ.܀ ܩܼܽܘܡ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܒܰܩܼܳܐ ܒܶܗ: ܩܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܶܙܬܳܝܼܗܝ: ܕܗܳܐ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܐܳܦ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܡ݀ܣܰܓܶܝܢ ܠܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܬܶܩܢܼܰܬ ܠܳܗܿ ܗ݀ܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܣܰܪܰܚ̣ܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ: ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܩܰܒܠܼܽܘܗܿ: ܡܶܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܩܼܽܘܡ ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܓܽܘܕܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܕܝܰܠ̈ܘܽܕܶܐ: ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܗܳܐ ܩܿܳܥܶܝܢ: ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ.܀ ܛܠܼܰܡܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܡ݀ܶܬܬܚܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܝܰܒܶܒܼܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ.܀ ܡܽܘܢ ܕܰܡܺܝܟ ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ: ܩܼܽܘܡ ܝܰܘܡܳܢ ܘܰܚ̣ܕܺܝ ܥܰܡܰܢ: ܘܰܐܝܼܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܩܺܝܬܳܪܳܟ: ܘܰܙܡ݂ܰܪ ܠܳܗܿ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܛܥܼܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ: ܕܢܼܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ: ܕܰܣܢܼܳܬܶܗ ܒܰܪܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܩܰܒܶܠܼܬܶܗ ܒܰܪܬ ܐܰܪ̈ܡܳܝܶܐ.܀ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܠܺܝ ܟܶܢܳܪܳܟ: ܘܰܚܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܺܝܬܳܪܳܟ: ܕܚ̣ܰܟܶܡ ܗܘܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ: ܕܰܢܙܰܡ݂ܪܽܘܢ ܩ̈ܳܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܪܗܶܛ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ: ܘܰܪܥܼܶܡ ܩܳܠܳܐ ܕܩܺܝܬܳܪܶܗ: ܘܰܕܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܗ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܡ݀ܰܥܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܙܡܺܝܪܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܙܡܳܪܶܗ: ܘܥܿܳܢܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ.܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܼܽܘܡ ܫܰܒܼܰܚ: ܕܶܐܫܬܰܠܼܡܰܬ ܠܳܗܿ ܢܒܺܝܽܘܬܳܟ: ܕܗܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪܬ: ܘܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܼܪܶܙܬ.܀ ܩܠܼܺܝ ܠܳܗܿ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢ݀ܳܦܩܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܬܢܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܿܝܳܐ: ܘܶܐܠܐ ܫܼܰܕܰܪ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܡܿܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܒܽܐܘܫܰܥܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܽܘ݂ܨܝ ܘܰܚ̣ܕܳܝ ܒܰܪܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ: ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܶܬܼܳܐ ܘܰܪܟܺܝܒ: ܘܝܰܒܼܶܒܝ ܫܘܽܒܚܳܐ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܕܡܰܠܟܶܟܝ ܪܟܺܝܒ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ.܀ ܡܿܰܘܒܶܕ ܣܽܘܣܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܣܪܰܐܝܶܠ: ܘܰܡܿܣܰܒܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ: ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܗܰܝܡܼܶܢܘ ܒܶܗ.܀ ܣܳܒܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܩܼܽܘܡ ܫܰܒܼܰܚ: ܕܰܚ̣ܬܶܡ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ: ܕܶܐܣܰܪ ܥܺܝܠܶܗ ܒܰܓܦܶܬܳܐ: ܘܒܰܥܢܳܩܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܶܗ.܀ ܩܽܘܡܼܝ ܫܰܒܰܚ̣ܝ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܩܰܒܶܠܼܝ ܚܰܬܢܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ: ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܙܡ݂ܰܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܝܽܘܡ ܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܦܰܪܩܼܶܟܝ ܡܶܢ ܛܽܘܠܝܰܝ.܀

 

ܬܘܒ ܫܠܡ ܡܕܪܫܐ ܠܘܩܒܠ ܝܘܕܝ̈ܐ