ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܬܘܒ ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ

ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܥܣܖ̈܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܥܣܪܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܝܬ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܝ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܪܐܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܚܡܫܝܢ܀ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܥܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܒܥܝܢ܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܩܪܺܝܬܳܐ ܩܽܘܪܝܰܬ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܐܺܝܬܝܶܗܿ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܪܰܚܺܝܩܳܐ. ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗܝ ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܗܿ ܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܛܰܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܪܳܗܿܶܛ ܗܘܳܐ ܘܰܠܡܶܚܣܰܢ ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܡܿܰܡܶܕ ܗܘܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ. ܗܺܝܼ ܪܳܗܿܛܳܐ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܕܝܰܗܼܒܶܟܝ ܠܰܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܽܘܪܝܰܬ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ.܀ ܕܫܿܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܕܦܿܳܣܶܩ. ܐܶܢ ܡܿܰܟܶܝܢ.܀ ܗܰܘܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܿܢ. ܠܐ ܗܘܼܳܐ ܡܰܓܳܢ ܙܰܟܼܳܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܥܪܰܩܼܘ ܐܰܝܟ ܕܰܢܬܽܘܒܼܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܟܺܝܬ ܕܟܰܕ ܨܳܒܿܶܐ ܡܿܳܚܶܐ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܳܐܦ ܕܡܿܰܟܶܐܒ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܥܼܪܽܘܩ ܘܢܶܬܓܼܰܘܰܣ ܐܶܠܐ ܒܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܰܐܣܓܼܺܝ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܢܼܶܣܓܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.܀ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܟܶܘܶܝܠܳܐ ܪܶܗܼܛܘ ܗܘܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܘܠܐ ܦܶܬܚܼܰܬ ܗܘܳܬ. ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܦܶܬܚܼܶܬ. ܘܶܐܚܼܰܕܬܶܗ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܼܝ ܟܶܘܶܝܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܚܰܝ̈. ܢܶܣܼܘܰܚ ܠܳܗܿ ܠܗܳܕܶܐ ܪܳܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܒܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܚܼܕܰܬ ܬܰܪܥܳܐ ܦܶܬܚܼܰܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܛܰܘܪܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܟܶܘܶܝܠܳܐ. ܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܠܡܺܐܢܶܟܝ ܕܺܝܠܶܟܝ.܀ ܒ̈ܰܬܠܳܬ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܨܳܪ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܕܣܰܒܪܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ. ܕܰܕܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܕܚܿܳܝܶܐ. ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܠܰܡ ܬܠܳܬ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܪܳܐܙ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܝܽܘܒ̈ܳܠܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܥܰܡܰܢ. ܪܳܐܙ ܬܰܚܬܳܝܶܐ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܕܰܪܓܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܚܿܳܫ̈ܚܳܢ. ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܿܳܒ̈ܪܳܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܒܩܳܦ̈ܠܰܘܗܝ ܐܶܟܼܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܟܰܕ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗܘ. ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܢܦܼܰܩܘ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܕܶܝܢ ܢܩܼܰܘܶܐ ܚܢܰܢ ܒܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܫܠܼܰܚܘ ܗܘܰܘ. ܬܼܰܘ ܢܶܬܥܼܰܛܰܦ ܒܰܫܪ̈ܳܪܰܝܗܽܘܢ.܀ ܢܦܼܰܩ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܟܶܘܶܝܠܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܦܼܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܰܫܠܼܰܚ ܠܩܶܒ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܠܼܰܚ ܗܘܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܚܙܳܝܼܗܝ ܗܘܳܐ ܚܰܡ ܒܥܶܠܰܬ ܚܰܡܪܳܐ ܕܶܐܬܓܠܼܺܝ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܙܳܝܼܗܝ ܗܘܳܐ ܡܬܽܘܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܶܐܙܕܰܠܼܰـܠ. ܪܥܼܳܐ ܗܘܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܢܶܬܢܰܟܼܰܦ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܶܒܶܗ ܢܼܶܙܕܰܠܰـܠ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܢܢܼܰܟܦܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܘܰܒܟܶܣܝܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܰܢ.܀ ܐܳܦ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܦܶܬܚ̣ܰܬ ܬܰܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܼܰܠ ܠܳܗܿ ܩܳܛܽܘܠܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܩܛܰܠܼ ܟܰܕ ܨܳܒܿܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܼܰܠ ܠܳܗܿ ܠܣܰܝܦܳܐ ܐܶܚ̣ܕܰܬ ܐܰܫܠܼܶܡܬܶܗ. ܙܥܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ ܠܚܺܝܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܠܰܡܚܰܒܼܳܒܽܘ ܠܟܽܠ ܕܳܐܬܶܝܿܢ ܠܳܗ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܨܺܝܪܳܐ ܐܳܘ ܪܳܚܡܰܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܗܿ.܀ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܪܳܐܙ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܨܺܝܪ̈ܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܪܳܐܙ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܘܰܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܪܰܚܼܶܡ ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܳ݀ܛܶܠ ܗܘܳܐ. ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܼܶܠܬܶܗ ܠܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕܬܼܳܒ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ.܀ ܒܼܗܰܬܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܶܐܬܢܼܰܟܪܺܝܘ. ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܓܰܕܶܦܼܘ. ܚܓܺܝ̈ܣܶܐ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܫܳܪ̈ܥܳܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܣܼܬܰܩ̈ܒܰܠܝ ܠܳܐ ܐܶܫܟܼܰܚܘ ܠܰܡܡ݂ܰܢܳܥܽܘ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܠܩܽܘܪܝܰܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܪܳܐܙ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܰܪܦܰܝܳܐ ܘܰܚܒ̈ܰܢܳܢܶܐ. ܕܠܐ ܨܳܒ݀ܶܝܢ ܠܡ݂ܶܐܬܳܐ ܠܳܗܿ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܗܳܢܿܽܘܢ ܕܨܳܒܶ݀ܝܢ ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡ݀ܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܕܰܡܨܶܝܢ ܘܠܐ ܨܳܒ݀ܶܝܢ.܀ ܪܗܼܶܛ ܗܘܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܘܶܐܬܓܼܰܘܰܣ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܰܚ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܚܳܢܼܶܗ ܟܰܕ ܩܼܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ ܗ݀ܰܘ ܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕܳܥ. ܠܳܐ ܢܰܗܼܡܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܼܶܬܬܟܶܠ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܗܽܘܼ ܫܪܳܕܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܐ ܗܘ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܝܽܘܐܳܒ ܕܰܐܣܼܟܶܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܳܪܢ ܡܶܢܳܟ ܒ݀ܳܥܶܐ ܐܢܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܒܬܰܪܥܳܟ ܢܿܳܩܶܫ ܐܢܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܕܰܓܶܠ ܡܳܪܝ ܫܽܘܘܳܕܝܳܟ: ܕܩܽܘ݂ܫܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳ݀ܬܰܚ ܐܢܳܐ.܀ ܠܰܘ ܡܶܐܚ̣ܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܬܰܪܥܳܟ: ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܢܼܶܩܽܘܫ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܟ ܟܽܠ ܫܳܥ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ.܀ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܚ̣ܰܘܺܝܬ ܬܰܪܥܳܟ: ܕܢܼܶܩܪܶܐ ܘܢܼܶܩܽܘܫ ܘܰܕܢܼܶܥܽܘܠ: ܠܫܳܐܘܽܠܳܐ ܓܼܰܪܶܓ ܚܽܘܒܳܟ: ܕܢܶܬܚܼܰܦܰܛ ܥܰܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ.܀ ܗܳܐ ܫܿܶܐܠܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܼܶܬܳܢܝ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ: ܗܳܐ ܢ݀ܶܩܫܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܐܪܬܺܝܼܬܳܢܝ: ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܐܡ݂ܰܪܬ.܀ ܠܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܡܳܪܝ ܫܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ: ܕܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܥܰܘܠܰܐ ܗܘ: ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ: ܕܢܶܟܣ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܝܢ.܀ ܛܳܒ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܳܝܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܡܶܢ ܩܿܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܪܥܼܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܶܗ ܢܚܰܠܼܶܦ ܗܘܳܐ: ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ: ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܗ݀ܰܘ ܚܳܕܽܘܪܳܐ.܀ ܡܶܕܶܡ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܢܿܳܣܶܒ: ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܶܐܠܐ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ: ܒܚܶܨܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܿܙܰܒܶܢ ܗܘܳܐ.܀ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܢܿܳܣܶܒ ܐܢܳܫ: ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܘܰܠܗܰܠ: ܐܰܘ ܥܰܡܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܐܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܒܰܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܝܿܶܠܦܶܬ ܡܳܪܝ: ܕܰܟܡܳܐ ܐܳܣܢܳܐ ܐܶܣܼܰܒ ܠܺܝ: ܕܬܰܡܳܢ ܬܰܪܥܳܟ ܬܶܦܼܬܰܚ ܠܺܝ.܀ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒ̈ܬܽܘܠܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܕܠܐ ܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩ̈ܰܒܼܰܠܝ: ܠܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡ݀ܰܢ ܡܿܰܫܶܐܠ: ܙܶܕܩܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܡܶܫܚܶܗ.܀ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܢ: ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܕܢܼܶܬܦܰܪܰܤ ܕܰܢܦܼܺܝܣ ܡܶܟܳܐ: ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܣܰܡܳܐ ܕܡܿܰܐܣܶܐ: ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܘܳܐܣܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ: ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܒܥܰܘܠܐ ܟܿܳܠܶܐ ܥܳܨܽܘܒܳܐ: ܥܶܩܳܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ: ܘܳܐܚܿܕܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܼܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܡܿܟܰܦܪܳܐ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܡܽܘܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܫܰܟܺܝܪܳܐ: ܘܰܡܿܚܰܦܝܳܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܕܳܐܣܝܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܥܿܶܐ: ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ: ܘܡܰ݀ܫܦܰܥ ܝܿܳܗܶܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ.܀ ܥܰܠ ܕܰܛܥܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ: ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܫܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܐ.܀ ܥܰܠ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܗܳܢ ܒܶܪܝ ܡܺܝܬܳܐ ܗܘܼܳܐ ܘܰܚܼܝܳܐ: ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܘܰܦܼܢܳܐ ܘܶܐܬܼܳܐ: ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܥܰܠ ܕܰܢܟܺܝܤ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ: ܘܡܿܳܪܶܩ ܒܰܕܡܶܗ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܰܦܺܝܩܳܐ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܕܡ݀ܶܬܟܰܦܪ̈ܳܢ ܒܳܗܿ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܡܰ݀ܘܕܶܐ ܘܝܿܳܪܶܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܕܰܐܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܝܗܿ: ܘܢܿܳܣܒܳܐ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܐܶܫܛܳܪܳܗܿ.܀ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ ܣܰܒܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܼܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܠܥܳܠܽܘܒ̈ܶܐ: ܕܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܥܿܽܘܠ ܐܶܚܿܠܽܘܛ ܥܰܡ ܙܰܟܰܝ: ܕܰܐܘܼܕܺܝ ܒܳܟ ܘܶܐܙܼܕܰܕܰܩ ܒܳܟ: ܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܕܰܒܟܼܳܬ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܶܐܬܚܼܰܢܢܰܬ.܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܝܿܶܠܦܶܬ ܡܳܪܝ: ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ: ܝܿܳܠܶܦ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܡ݀ܶܬܕܰܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܡ݀ܶܬܗܰܝܡܰܢ: ܪܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܪܳܚܿܶܡ ܥܶܕܝ̈ܳܝܶܐ: ܘܣܿܳܘܰܚ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܕܰܝܪܳܟ ܡܰܠܝܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܝܿܳܗܒܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܘܫܰܕܝܳܐ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܗܿ: ܥܰܠ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܿܳܥܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ: ܕܩܰܕܡܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܒܺܝ ܢܚܼܰܘܶܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܝܶܫܽܘܥ: ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܦܶܛܪܳܘܤ ܒܟܼܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܐܰܣܼܺܝ: ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܼܦܰܪ ܘܶܐܬܢܼܰܟܪܝ: ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܰܚܼܛܳܐ ܐܶܙܼܕܰܕܰܩ ܒܕܰܚܼܫܰܠ ܥܶܓܠܳܐ ܘܶܐܬܟܼܰܬܰܡ.܀ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܼܛܳܐ ܘܶܐܬܟ݂ܰܪܰܗ: ܡ݂ܰܠܶܠ ܘܗܰܝ݂ܡܶܢ ܘܶܐܬܰܐܣܼܺܝ: ܪ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܒܠܼܰܥܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܘܶܐܬܐܰܣܼܺܝܘ.܀ ܡܰܢܽܘ ܢܚܼܰܦܶܐ ܒܳܒ̈ܳܬܶܗ: ܡܶܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܢܼܶܬܶܠ ܣܰܡܳܐ ܠܟܺܐܒܶܗ: ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.܀ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܚܼܰܕܪܽܘܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ: ܐ݀ܶܬܢܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ.܀ ܠܰܘ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܗܘܼܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܢܶܬܪܰܥܼܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܽܚܠܺܝܡܺܝܢ: ܫܳܚܶܩ ܐܳܣܝܳܐ ܣܰܡܡܳܢܰܘܗܝ: ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ: ܕܢܶܬܚܼܰܠܡܽܘܢ ܒܒܰܛܺܝܠܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪܬ: ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܟܽܠ ܕܰܚܠܺܝܡܺܝܢ: ܘܠܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܣܰܡܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܠܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܿܰܐܣܶܝܢ: ܕܠܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ: ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܪܳܗܿܶܛ ܚܽܘܒܳܟ.܀ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܰܠܕܺܝܠܝ ܕܳܡܿܶܐ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ: ܡ݀ܶܬܟܰܫܰܦ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܐܳܣܝܳܐ ܒܰܐܓܪܳܐ ܡ݀ܶܬܪܰܥܶܐ: ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܝܿܳܨܶܦ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܛ݀ܳܦܶܣ ܒܳܟ: ܡ݀ܶܬܰܐܣܶܐ ܘܫܿܳܩܶܠ ܐܰܓܪܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܠܐ ܡܿܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܢܼܺܐܬܶܐ ܢܚܼܰܘܝܶܟ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ: ܚܢܳܢܳܟ ܢܰܓܼܕܳܟ ܨܶܝܕ ܥܰܪܣܶܗ: ܘܰܐܘܦܼܺܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ.܀ ܢܰܦܺܝܩܳܐ ܗܝ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܳܬܰܪ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ: ܘܬܳܢܿܶܐ ܦܽܘܡܳܗܿ ܠܫܳܛܰܝ̈ܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܫܼܛܽܘܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ.܀ ܠܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܡܿܟܰܒܶܫ ܚܽܘܒܳܟ: ܘܒܰܥܪ̈ܺܝܪܳܝܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܘܒܰܐܝܠܶܢ ܕܶܐܒܼܰܕܘ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܠܳܐܝܿܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܕܢܼܶܫܬܰܟܚܽܘܢ.܀ ܬܼܰܘ ܠܘܳܬܝ ܩ݀ܳܥܶܐ ܚܽܘܒܳܟ: ܐܳܘ ܕܠܳܐܝܿܶܢ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܬܥܺܝܫܺܝܢ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.܀ ܝܰܠܼܦܽܘܢ ܡܶܢܝ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ: ܘܰܩܼܢܰܘ ܡܶܢܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܢܺܝܪܝ ܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܐܶܢ ܬܶܨܒܼܽܘܢ: ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܣܰܓܺܝ ܩܰܠܺܝܠܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܡܿܪܰܕ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܟ: ܐܳܘ ܕܒܰܣܺܝܡ ܢܺܝܪܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ: ܘܠܐ ܬܚܰܠܶܦܼܝ ܟܰܬܦܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܝ: ܡܰܘܒܠܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܨܠܶܐ ܠܶܐ ܠܺܝ ܨܰܝܳܕܳܐ: ܨܢܺܝܥܳܐ ܦܰܚܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܘܰܢܼܨܽܘܕܰܢܝ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܦܓܰܥ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ: ܚܛܳܗܳܐ ܘܰܢܬܰܒܼܰܪ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈: ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܬܒܰܣܒܼܶܣܝ ܬܶܫܼܕܶܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܝ.܀ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܒܼܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܚܛܳܗܳܐ ܬܰܒܼܰܪ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܒܺܝܫ ܗܽܘ ܚܛܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܝܳܐ: ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܿܚܰܒܶܠ.܀ ܕܰܘܺܝܕ ܡܳܪܝ ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ: ܘܰܒܚܰܝܠܳܟ ܕܺܐܒܳܐ ܩܼܛܰܠ ܗܘܳܐ: ܒܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶ݀ܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ: ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܟܼܡܶܢ ܠܺܝ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܫܕܶܐ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ: ܢܺܝܒܶܗ ܘܢܼܶܣܪܽܘܚ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝ: ܗܽܘܼ ܢܼܶܫܬܰܦܰܠ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܥܰܒܕܳܟ ܢܶܙܟܼܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ.܀ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܙܟܼܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ: ܓܶܐܓܳܪܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܢܼܰܟܬܶܗ: ܘܶܐܣܼܬܰܪܗܰܒ ܘܰܡܚܼܳܐ ܘܰܩܠܼܳܝܗܝ: ܒܡܰܩܠܳܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܙܟܼܳܐ ܠܰܐܪܝܳܐ ܘܰܩܼܛܰܠ ܕܺܐܒܳܐ: ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܕܶܒܳܐ ܙܟܼܳܬܶܗ: ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܢܳܬܳܢ ܩܼܰܛܠܶܗ: ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܕܰܫܒܼܳܝܗܝ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܠܰܘ ܒܽܘܨܳܪ̈ܐ ܒܿܳܨܶܐ ܐܢܳܐ: ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܬܳܢܿܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܚܡܽܘܟ.܀ ܘܕܶܐܚܿܙܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܒܿܥܶܐ ܡܶܟܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܡܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡ݀ܳܬܰܚ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܡ݂ܛܶܐ ܨܶܝܕ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܐܣܟܼܶܠܘ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܰܣܟܼܶܠܘ: ܘܡܳܐ ܕܰܐܣܟܼܶܠܘ ܝܰܬܺܝܪ ܪܰܚܼܡܽܘܟ.܀ ܐܶܢܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܬܳܐܿܒ ܐܢܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܺܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܚܛܳܗܳܐ ܫܳܪܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܡ݀ܰܢ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ: ܕܠܐ ܡܿܰܐܡܶܢ ܕܰܟܡܳܐ ܢܶܥܼܨܽܘܒ: ܕܥܰܕ ܚ݀ܳܬܶܡ ܟܺܐܒܳܐ ܩܰܕܡܳܐ: ܫܼܰܪܺܝ ܠܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ.܀ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܡܳܟ ܠܳܐ ܡܿܰܐܡܶܢ: ܠܡܰܐܣܼܳܝܽܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ̈ܶܝܢ: ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܿܫܰܓܶܫ ܚܽܘܒܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܐܡ݂ܰܢ ܬܼܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ: ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܩ݀ܳܥܶܐ ܚܢܳܢܳܟ: ܬܶܐܣܼܰܒ ܓܰܒܪܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܫܒ̈ܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܶܢ ܬܶܚܼܛܶܐ: ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܐܢܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܗܘ: ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡܿܬܰܠܰܚ ܐܢܳܐ.܀ ܪ̈ܶܒܘ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܒܥܼܶܢܝ ܡܿܰܪܦܶܐ ܐܢܳܐ: ܫܳܥܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܶܢ ܬܶܦܼܠܽܘܚ: ܐܶܢܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܕܺܝܢܳܪܳܐ.܀ ܒܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܼܺܐܬܶܐ: ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܐܢܳܐ: ܟܽܠ ܨܽܘܠ̈ܦܳܬܳܐ ܕܢܼܶܫܕܶܐ ܒܳܟ: ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܿܰܣܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܿܳܓܥܳܢ ܒܳܟ: ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܥܿܳܨܶܒ ܐܢܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܡܿܳܐܶܬ ܡܿܰܐܚܶܐ ܐܢܳܐ: ܟܽܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗܿ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܒܠܼܰܥܝ ܡܰ݀ܚܠܶܡ ܐܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܦܿܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܟ: ܕܗܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܩܿܳܐܶܡ ܗܽܘ ܒܶܗ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܪܦܿܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܟ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܙܺܝܠܺܝܢ ܒܶܗ: ܠܳܐ ܢܼܶܐܪܽܘܥ ܒܺܝ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ: ܘܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܛܳܥܳܐ.܀ ܕܶܐܩܿܢܶܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܰܘܠܼܶܕ ܒܺܝ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܕܡܿܰܘܠܶܕ ܦܺܐܪ̈ܐ ܘܪܰܦܝܽܘܬܳܐ.܀ ܘܶܐܬܥܿܰܘܰܟ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܥܺܝܣܽܘ ܡܶܢ ܒܽܘܟܪܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܟܿܽܘܡ ܥܰܠ ܟܶܣܦܳܟ: ܘܢܼܶܒܛܰܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ.܀ ܘܶܐܬܢܿܰܓܰܕ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܪܫܼܶܝܢܝ ܕܺܝܢܳܟ ܬܰܡܳܢ: ܥܰܠ ܟܶܣܦܳܐ ܘܥܰܠ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ.܀ ܘܶܐܬܚܿܰܝܰܒ ܐܰܝܟ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ ܘܥܰܠ ܪܶܒܺܝܬܳܐ: ܐܶܦܿܪܽܘܥ ܩܰܪܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܐ ܡܶܟܳܐ.܀  ܘܶܐܚܿܕܶܐ ܕܰܓܡ݂ܰܪܘ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝ: ܡܶܢ ܐܺܝܿܕܰܝ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ: ܐܶ݀ܕܽܘܢ ܡܶܟܳܐ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ: ܘܶܐܫܿܪܶܐ ܡܶܟܳܐ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ.܀ ܘܶܐܣܿܟܽܘܪ ܡܶܟܳܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝ: ܘܶܐܥܿܩܽܘܪ ܫܶܪ̈ܫܶܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܝ: ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܡܿܩܰܒܶܠ: ܐܳܦ ܥܳܣܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܡܿܰܐܡܶܢ.܀ ܥܰܠ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܳܦ ܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܕܺܐܝܡܳܡܰܐ ܗܘ ܐܶܚܿܙܶܐ ܡܳܪܝ: ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ.܀ ܘܶܐܫܿܚܽܘܩ ܐܶܒܿܕܽܘܪ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܦܪܺܝܤ ܫܶܡܫܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܠܐ ܐܰܪܟܿܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܢܼܺܝܚ.܀ ܘܳܐ݀ܬܶܐ ܐܺܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪܬ: ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܦ݀ܳܠܰܚ ܒܶܗ: ܐ݀ܶܪܕܶܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܟ: ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܘܶܐܦܿܢܶܐ ܘܺܐ݀ܬܶܐ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܟ: ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܒܺܝܫܳܐ ܢܰܟܠܼܰܢܝ ܘܰܛܥܿܺܝܬ ܡܳܪܝ: ܒܫܶܢܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ.܀ ܒܰܬ̈ܠܳܬ ܨܳܕܰܢܼܝ ܒܰܬ̈ܠܳܬ ܡܳܪܝ: ܐܶܬܦ݀ܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ: ܒܚܽܘܒܳܐ ܡܿܚܰܦܶܛ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ: ܒܣܰܒܪܳܐ ܡܿܙܰܕܶܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܕܝܿܳܗܒܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܫܡܺܝܥ ܗܽܘ ܠܺܝ ܕܠܐ ܡ݀ܰܣܠܶܐ ܐܰܢܬ: ܠܶܒܳܐ ܕܰܫܚܺܝܩ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܪܡܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܡܰܣܿܠܺܝܬ: ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܫܿܳܚܶܩ ܥܰܠ ܕܰܚܼܛܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܢܰܓܰܕ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܘܗܝ: ܒܶܐܣܩܺܝܛܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܫ݀ܶܚܩܶܬ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ: ܢܼܶܥܒܶܕ ܐܰܟܚܰܕ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܿܶܣܼܰܒ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܢ.܀ ܘܢܰܪܡܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܒܟܳܬܳܐ: ܕܢܼܶܐܫܽܘܪ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܢܼܶܨܪܶܐ ܠܶܒܰܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܿܳܘܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܢܩܺܝܼܡ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܢܼܙܰܡܰܪ ܠܰܢ: ܡܺܐܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܶܗ: ܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܥܼܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܢܼܰܪܦܶܐ ܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܶܠܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܢ: ܕܶܐܬܬܰܠܼܰܚܘ  ܡܶܢ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܐ ܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܦܼܰܢ: ܘܰܥ݂ܛܺܝ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ.܀ ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܢܶܚܼܙܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܟܽܘܬܡ̈ܳܬܰܢ: ܐܰܣܼܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܼܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ: ܘܕܰܟܼܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܛ̈ܳܗܰܝ.܀ ܢܰܘܼܕܶܐ ܦܰܓܪܰܢ ܕܶܐܬܟܼܰܦܰܪ: ܡܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ: ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܕܶܐܨܛܰܠܼܰܠ: ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ.܀ ܬܶܚܼܕܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܕܶܐܬܡܼܰܪܩܰܬ: ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܬܽܘܟܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܼܶܬܶܠ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ.܀ ܢܰܣܓܼܶܐ ܢܩܰܠܼܶܤ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܕܰܟܡܳܐ ܚܿܳܕܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܢܰܘܼܕܶܐ ܘܢܶܣܓܼܽܘܕ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܕܰܟܡܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܢܼܶܪܗܰܛ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܨܶܝܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܟܡܳܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܢܶܐܚܼܽܘܕ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܝܟ ܡܰܐܟܶܒܬܳܐ ܒܡܰܪܛܽܘܬܳܟ: ܢܼܶܩܥܶܐ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܠܶܫܳܢܰܢ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܟܣܳܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܚܼܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܠܳܟ.܀ ܡܶܢ ܡܶܕܪܳܐ ܨܳܪܽܘܢܼܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܘܡܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܐܰܣܼܶܩܬܳܢܝ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܼܶܦܢܶܐ ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ.܀ ܘܠܐ ܢܼܶܚܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܢܦܰܠܼܢ: ܒܳܬܰܪ ܕܩܼܳܡܢܰܢ ܘܶܐܬܛܰܝܼܰܒܢ: ܘܕܰܒܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܢܶܬܡ݂ܰܚܶܐ: ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܣܺܝܬ ܡܰܚ̈ܘܳܬܰܢ.܀ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܿܰܐܡܶܢ: ܐܰܣܼܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ: ܣܰܡܳܐ ܕܗܼܽܘ ܥܿܳܨܶܒ ܘܡܿܰܐܣܶܐ: ܥܼܨܽܘܒ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܟܽܠܶܗ ܣܰܒܪܶܗ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ: ܒܳܐܣܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܐܳܦ ܗܺܝܼ ܡܶܠܬܶܗ ܕܥܳܨܽܘܒܳܐ: ܠܽܘܒܳܒܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ.܀ ܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܝ ܗܺܝܼ ܠܰܒܼܶܒܬܰܢ: ܕܢܶܬܟܰܫܦܳܟ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ: ܬܽܘܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܟܽܘܢ ܡܿܰܐܣܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܕܰܟܪܺܝܗܰܐ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܢܼܺܐܬܶܐ: ܘܢܼܶܬܐܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ: ܘܕܰܬܒܺܝܪܰܐ ܗܘ ܢܚܼܰܘܶܐ ܟܺܐܒܶܗ: ܢܶܣܼܰܒ ܣܰܡܳܐ ܠܰܥܨܳܒܶܗ.܀ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܝܿܳܗܶܒ ܡܰܓܳܢ: ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܐܠܳܐ ܠܰܐܟܳܪܳܐ: ܢܼܶܕܡܰܟ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.܀ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܺܝܢ ܣܰܡܳܐ: ܠܡܰܐܣܼܳܝܽܘ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܢܼܰܗܡܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܕܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܐܶܠܐ ܙܳܪܰ݀ܥ ܐܰܟܳܪܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܡܿܥܰܕܰܪ ܠܶܗ: ܘܶܐܠܐ ܡܿܰܦܺܝܣ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܡܿܰܐܣܶܐ ܠܶܗ.܀ ܬܽܘܒ ܐܳܡܿܰܪ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܼܺܐܡܼܰܪ: ܚܼܰܘܳܢܝ ܫܽܘܚܢܳܟ ܘܰܐܣܶܝܿܘܗܝ ܠܳܟ: ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܿܳܥܶܐ: ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܒܳܟ ܘܗܽܘܼ ܡܿܰܐܣܶܐ ܠܳܟ.܀ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ ܘܰܡܿܩܰܒܶܠ ܠܳܟ: ܐܶܬܦܼܢܰܘ ܠܘܳܬܝ ܘܶܐ݀ܬܦܢܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܫܠܼܰܚ ܠܳܟ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ.܀ ܐܰܦܼܢܳܐ ܠܶܒܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܢܼܰܦܢܳܐ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܪܗܼܰܛ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܬܶܦܓܼܰܥܝ ܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܬܰܝܳܒܳܐ: ܘܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܺܝܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ:܀ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܩܿܳܥܶܝܬ ܚܰܣܼܳܢܝ: ܕܰܫܿܓܺܝܬ ܘܰ݀ܛܥܺܝܬ ܘܶܐܫܿܬܰܪܥܶܬ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܿܳܥܶܬ ܐܶܟܿܽܘܠ: ܘܶܐܫܿܬܶܐ ܡܚܳܪ ܓܶܝܪ ܡܿܳܐܶܬ ܐܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܛܥܼܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ: ܩܶܨܳܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܢ݂ܶܦܓܰܠ ܒܳܟ: ܘܰܢܝܳܚܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܬܰܘܒܼܶܕ: ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܰܫܼܟܰܚ.܀ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܢܼܺܐܬܶܐ ܢܼܶܚܙܶܝܟ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܢܶܫܼܟܚܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܒܶܗ.܀ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܢܶܣܼܰܒ ܣܳܟܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܟ: ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ ܢܼܶܫܬܰܠܰܡ.܀ ܒܶܐܣܛܰܕܝܘܳܢ ܘܰܒܚܳܙܘܳܝ̈ܶܗܿ: ܘܒܰܐܬܠܺܝܛܶܝ̈ܗܿ ܘܰܒܗܶܢܝܽܘܟܶܝ̈ܗܿ: ܚܙܺܝܘܼܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܫܽܘܚ̈ܠܳܦܰܘܗܝ: ܘܰܠܚ̈ܰܕܘܳܬܶܗ ܘܥܳܩ̈ܳܬܶܗ.܀ ܐܶܢ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ: ܠܳܐܝܿܶܐ ܘܥܿܳܡܶܠ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ: ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ: ܟܡܳܐ ܢܶܬܟܼܰܬܰܫ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܥܿܳܒܶܕ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܰܘܠܳܘܤ ܐܰܟܼܬܶܒ ܠܰܢ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܳܚܿܶܕ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ.܀ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ: ܟܡܳܐ ܙܳܕ݀ܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܨܛܰܠܼܰܠ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܣܼܰܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ: ܘܢܼܰܐܡܶܕ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܡ݀ܰܩܪܶܒ ܗܽܘ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܥܰܡ ܫܰܦܠܽܘܬܰܢ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܶܐܪ̈ܐ ܕܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ: ܝܰܗܼܒ ܠܳܟ ܣܰܡܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܐܟܼܪܶܙ ܠܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ: ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܟܽܠܳܗܿ: ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܳܐ݀ܒ ܐܰܢܬ.܀ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܕܗܳܐ ܓܽܘܢܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܓܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܦܽܘܡܳܐ ܩܳ݀ܥܶܝܢ ܦܼܰܨܳܢ.܀  ܫܼܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܩܼܰܛܪܶܓ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܩܼܰܛܪܶܓ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ: ܘܦܼܽܘܫ ܡܶܢ ܚܺܐܦܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܟ.܀ ܠܳܐ ܬܼܶܩܪܽܘܒ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܶܒܺܝ̈ܢ: ܨܶܝܕ ܒܿܳܨܶܐ ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܝ̈ܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳ: ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܬܳܒܼܬ ܠܳܐ ܬܶܗܦܼܽܘܟ ܠܰܣܝܳܢܳܐ: ܕܰܐܫܺܝܓܼܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢܶܗ: ܦܢܰܝܬ ܠܳܐ ܬܶܦܼܢܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܕܶܐܬܩܼܰܕܰܪܘ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܿܳܪܶܩ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ: ܢܶܚܼܙܶܝܘܗܝ ܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܒܿܳܥܶܐ: ܘܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܡܿܨܰܠܶܐ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܦܓܼܰܥ ܒܶܗ.܀ ܐܰܢܬ ܕܶܐܬܦܼܰܠܰܛܬ ܡܶܢ ܢܺܝܪܶܗ: ܕܩܳܛܽܘܠܳܐ ܣܿܳܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܨܰܠܐ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܩܼܰܛܰܪ: ܒܶܝܬ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ.܀ ܡ݀ܰܢ ܝܿܳܗܶܒ ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܠܫܰܒܝܳܐ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܺܝܗܺܝܒܳܐ ܠܺܝ: ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܢܶܨܒܼܶܐ ܢܶܫܬܰܥܼܒܰܕ: ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܬܚܰܪܰܪ.܀ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܝܰܗܼܒ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܶܝܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ: ܐܶܢ ܬܶܒܼܠܰܥ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܬܶܬܐܰܣܼܶܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ.܀ ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܐܳܣܝܳܐ ܠܳܐ ܡܿܰܐܡܶܢ: ܪ̈ܶܒܽܘ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܐܣܼܶܝܟ: ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܐܢܬ ܠܳܐ ܚܿܳܐܶܤ ܐܰܢܬ: ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܬܡܰܚܼܶܝܘܗܝ: ܐܳܣܝܳܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܚܿܳܐܰܪ ܠܳܟ: ܕܡܳܐ ܕܒܿܳܠܥܰܬ ܬܺܐܬܼܶܐ ܘܢܰܣܼܶܝܟ.܀ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܫܬܰܠܼܚܰܬ: ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܝܰܕ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܬܽܘܒ ܩܿܳܥܶܐ ܠܟ ܒܰܢܒܺܝܳܐ: ܕܬܽܘܒ ܘܰܐܣܶܝ݀ܟ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܡ݂ܽܘܬ.܀ ܘܒܶܗ ܗܽܘܼ ܗ݀ܰܘ ܢܒܺܝܳܐ ܝܿܳܡܶܐ: ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ.܀ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܦܣܺܝܩܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ.܀ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܗܘܳܐ ܬܰܪܥܶܗ: ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܰܕܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܿܳܕܶܝܢ ܒܰܕܦܿܳܢܶܐ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ.܀ ܚܢܳܢܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܘܰܡܿܥܰܕܰܪ: ܘܪܽܘܚܳܦܳܐ ܛܥܺܝܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܝ ܠܰܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܦܿܳܢܶܐ: ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܚܿܳܕܶܝܢ: ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܰܘ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܙܳܥܿܩܺܝܢ ܒܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ: ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܒܩܳܠ ܝܽܘܒܳܒܳܐ.܀ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܢ݀ܳܛܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܡ݀ܰܫܠܶܡ ܠܳܟ ܐܳܘ ܬܰܝܳܒܳܐ: ܝܳܪܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܣܿܳܘܰܚ ܠܳܟ: ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܟ: ܘܬܰܪܥܶܗ ܪܰܒܳܐ ܦܿܳܬܰܚ ܠܳܟ: ܒܰܩܠܺܝܕ ܛܰܒܥܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ.܀ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܘܙ ܒܳܟ ܘܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ݀ܰܘܫܶܛ ܠܳܟ: ܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܡܿܦܰܢܝܳܐ ܠܳܟ: ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܶܝ̈ܗ.܀ ܡܛ̈ܰܐܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܚܳ݀ܝܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܡܕܺܝܢܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܡܿܣܰܟܝܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܿܳܕܶܐ ܒܳܟ: ܘܰܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܦܨܺܝ̈ܚܳܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗܿ: ܘܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘܳܗܿ.܀ ܬܳܐܓܳܐ ܣܘܶܐ ܠܳܟ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܥܼܰܘܰܟ.܀ ܬܰܝܳܒܳܐ ܠܳܐ ܬܼܶܬܬܰܗܶܐ: ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܨܰܘܒܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܬܢܳܐ: ܥܿܰܬܶܕ ܠܳܟ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܣܼܰܒ ܚܶܘܳܪ̈ܐ ܠܰܚܠܽܘܠܐ.܀ ܥܰܕܠܐ ܕܳܢܿܚܳܐ ܡܶܬܺܝܬܳܐ: ܛܰܝܼܶܒ ܠܳܟ ܠܰܡܦܺܝܕ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܥܰܕܠܳܐ ܡ݀ܰܬܘܰܗ ܠܳܟ ܩܳܠܳܐ: ܚܼܰܘܳܐ ܒܺܐܝܕܳܟ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܗܰܘܼܝܺܬ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܘܝܿܳܬܶܒ ܘܰܫܠܶܐ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܗܡ݂ܺܝ ܠܶܗ ܘܰܫܼܬܶܩ: ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܚܼܰܘܺܝ ܠܳܟ: ܬܚܼܰܘܶܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ: ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܐܰܫܦܰܥ ܠܳܟ: ܬܶܦܼܪܽܘܥ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ.܀ ܒܟܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܢ ܘܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ: ܩܿܳܪܝܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܟܽܠ ܫܽܘ̈ܕܳܠܺܝܢ ܘܦܽܘܪ̈ܳܣܺܝܢ: ܨܳܒܿܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܢܰܐܚܼܶܐ ܠܰܢ.܀ ܥܰܠ ܟܽܠ ܬܶܐܓܡܺܝ̈ܢ ܫܰܪܝܳܐ ܡܳܪܝ: ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܥܰܠ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܥܰܠ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܨܠܶܐ ܦܰܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܢܶܫܬܰܝܼܢܽܘܢ: ܥܰܠ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܫܼܬܰܟܚܽܘܢ: ܝܿܳܬܶܒ ܚܿܳܐܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܡܿܣܰܟܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܿܶܪܩܶܬ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ: ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܦܳܚܳܐ: ܒܩܶܢܳܐ ܐܶܡܿܰܕ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܚܶܘܝܳܐ ܩܿܳܪܶܒ ܠܶܗ.܀ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܦܿܶܪܚܶܬ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈: ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܢܶܫܒ̈ܶܐ: ܒܪܰܘܡܳܐ ܐܶܫܿܟܰܢ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܕܠܐ ܡܿܳܛܶܐ ܠܶܗ ܬܰܢܺܝܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܐܰܘܕܺܝܿܬ ܒܰܫܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܚܳܬܡܳܐ ܛܰܒܥܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.܀ ܕܡܶܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܚܰܕ: ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܪܰܕ: ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܘܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ: ܪܳܥܿܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܣܺܝܡܰܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܿܰܪܕܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܬܪܽܘ݂ܥ ܠܺܝ ܫܶܩܝܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ.܀ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܓܰܙܶܗ: ܥܰܠ ܡܿܶܣܟܺܢܳܐ ܕܢܼܶܥܬܰܪ ܒܶܗ: ܐܰܥܬܰܪܰܝܼܢܝ ܕܰܦܿܢܺܝܬ ܘܶܐܬܺܝܿܬ: ܕܠܐ ܡܰܢܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ: ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܰܕܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ: ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ: ܐܶܬܩܰܫܿܫܶܬ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.܀ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܰܩܼܥܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ: ܘܫܼܰܐܠܘ ܘܶܐܢܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܐܫܿܰܐܠܬܳܟ: ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܒܿܥܺܝܬܳܟ.܀ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܫܼܒܽܘܩܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܩܿܳܥܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ܆ ܟܡܳܐ ܬܶܬܼܶܠ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܕܒܿܳܥܶܐ ܠܳܟ.܀ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܿܶܪܕܶܬ ܡܳܪܝ: ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܟ ܟܰܕ ܦܿܳܗܶܐ ܐܢܳܐ: ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܨܰܝܳܕܳܐ: ܨܰܝܕܳܐ ܕܨܳܕܶܗܼ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܡܳܪܝ ܠܺܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܠܰܟܢ̈ܰܘܳܬܝ: ܘܢܺܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܳܐܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ.܀ ܒܡܳܟܣܳܐ ܓܶܦ݀ܥܶܬ ܘܰܦܓܼܰܥ ܒܺܝ: ܘܶܐܡܿܪܶܬ ܠܶܗ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ.܀ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܺܝ ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܢܼܰܛ: ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܿܳܥܶܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ: ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܚܿܙܺܝܬ ܕܰܟܡܺܝܪܳܐ: ܘܰܚܿܙܺܝܬܳܗܿ ܬܽܘܒ ܕܰܦܨܺܝܚܳܐ: ܘܟܰܕ ܫܿܰܐܶܠܬܳܗܿ ܐܶܡ݂ܪܰܬ ܠܺܝ: ܙܼܶܠ ܣܼܰܒ ܐܰܟܘܳܬܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܬܰܝܳܒܳܐ ܕܦܼܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܕܶܐ ܦܰܢܼܺܝ ܠܺܝ ܕܫܿܶܐܠܼܬܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܬܼܬܰܗܶܐ ܕܶܐܢ ܬܺܐܙܼܰܠ: ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܢܿܳܦܶܩ ܐܰܟܘܳܬܰܢ.܀ ܓܰܝܳܣܳܐ ܫܰܦܠܳܐ ܚܼܰܫܒܰܢܝ ܟܰܕ ܥܰܩܶܒܿܬܶܗ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܗܽܘܼ ܠܰܡ ܢܰܦܺܝܩ ܒܰܒܥܳܬܰܢ: ܘܰܐܢܬ ܡܰܬܺܝܢ ܐܰܢܬ ܒܗܰܠ̈ܟܳܬܳܟ.܀ ܗܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܘܺܐܝܕܶܗ ܦܫܺܝܛܳܐ: ܕܢܶܐܚܼܽܘܕ ܒܺܐܝܕܳܟ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܼܬ: ܠܳܐ ܬܶܬܩܼܰܢܰܛ ܥܰܠ ܕܰܕܚܺܝܠ: ܕܠܰܝܬ ܕܰܦܫܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܠܗܳܕܶܐ.܀ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܐܰܘܫܼܶܛ ܠܺܝ: ܩܠܺܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܩܿܪܺܝܬ ܚܰܣܼܺܝ ܠܺܝ: ܘܠܰܥܕܶܝܢ ܫܰܠܚܼܰܢܝ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ.܀ ܫܠܼܰܚ ܐܰܢܬ ܘܰܫܼܕܺܝ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܟ: ܘܗܽܘܼ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܘܗܽܘܼ ܡܿܚܰܠܶܠ ܠܳܟ ܒܰܚܢܳܢܳܗ.܀ ܠܳܐ ܠܳܒܶܟ ܚܽܘܫܒܳܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟ: ܕܠܐ ܚܳ݀ܫܶܒ ܥܰܡܝ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܬܝܳܒܘܽܬܳܐ ܠܚܽܘܕ ܚܼܰܘܳܐ ܠܶܗ: ܘܗܽܘܼ ܩܿܳܐܶܨ ܠܳܟ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܕܢ݂ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܘܠܳܟ: ܕܺܐܝܬܽ ܗܘ ܒܬܶܐܓܡܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ: ܩܼܪܺܝ ܠܶܗ ܘܡܶܚܕܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܠܳܟ: ܘܥܼܽܘܠ ܐܶܫܬܰܠܼܰܛ ܐܰܟܘܳܬܰܢ.܀ ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܚܿܙܺܝܬ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܩܳܛܽܘܠܐ ܠܳܐ ܦܿܶܣܩܶܬ: ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܚܿܰܝܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܒܡܳܟܣܳܐ ܘܙܳܢܺܝܬܳܐ ܝܿܶܠܦܶܬ: ܕܶܐܬܟܿܰܫܰܦ ܥܰܠ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝ:܀ ܒܦܰܘܠܳܘܣ ܪܳܕܽܘܦܳܐ ܛܶܥܿܡܶܬ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܒܰܡܟ̈ܰܬܡܶܐ ܕܰܥܼܠܰܘ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩܼܘ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ.܀ ܝܿܶܕܥܶܬ ܕܰܐܪܙܶܦܼܬ ܥܰܠ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ: ܪܣܳܣܳܐ ܕܙܽܘܦܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܒܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܢܿܳܕܶܬ: ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ.܀ ܒܙܽܘܙܳܐ ܐܰܥܺܝܪܽܘܢܼܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܰܟܡܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܢ.܀ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܰܦܠܺܝܚ ܠܳܐ ܐܶܗܿܘܶܐ: ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܕܫܳܥܳܐ ܡ݀ܶܬܛܰܠܡܺܝܢ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܰܡܳܢ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܺܝܢ.܀ ܒܳܐܣܝܳܐ ܕܰܚܘܺܝܚ ܠܳܐ ܐܶܟܿܣܶܐ: ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘܼ ܚܿܳܐܶܤ ܢܶܙܠܼܽܘܚ: ܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܡܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝ.܀ ܐܳܣܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܗܘ: ܣܥܼܽܘܪܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܰܟܳܝ: ܕܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܩܼܺܝܡܬܶܗ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܕܥܰܠܼܒܰܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܢܶܩܼܪܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܘܰܢܩܼܺܝܡܰܢܝ.܀ ܗ݀ܰܘ ܥܳܠܽܘܒܳܐ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܠܒܰܝܬܶܗ ܙܰܡ݂ܢܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܰܫܪܰܝܬܼܳܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܐ: ܕܡܳܟܣܽܘܬܳܐ ܕܰܫܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ.܀ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ: ܕܓܰܝܣܳܐ ܟܰܪܟܰܢܝ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܘܰܐܥܼܕܳܢܝ ܘܰܫܼܪܺܝ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝ: ܕܫܰܒܳܝܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܦܼܰܟܪܰܢܝ.܀ ܚܼܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܦܼܪܰܚ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܪܽܘܣ ܒܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܟ: ܕܶܐܕܡܿܶܐ ܠܡܳܟܣܳܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ.܀ ܫܠܼܺܝܢܝ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶ݀ܛܒܰܥ: ܒܗܰܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܐܰܦܶܩܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܡܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ.܀ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ ܚܼܰܣܳܐ: ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܝ ܩܼܰܒܶܠ: ܛܥܼܺܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܛ݀ܳܥܶܐ: ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܘܰܛ݀ܥܺܝܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ.܀ ܘܕܰܥܗܺܝܕ ܐܶܢܳܐ ܘܕܰܥܗܺܝܕ ܐܰܢܬ: ܢܶܬܥܼܰܛܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܶܦܪܳܟ: ܘܰܕܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܘܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ: ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟܼܪ̈ܳܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܟ.܀ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܐ ܚܿܳܛܶܝܢ: ܐܰܣܼܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܿܛܺܝܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܓܒܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܰܣܟܶܠ: ܚܰܣܼܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܠܳܟ.܀ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܳܗܿ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܠܰܗܓܰܐ ܗܘ ܡܳܪܝ ܠܗܰܘܦܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܘܰܡܥܺܝ̈ܢܶܐ: ܠܝܰܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܿܰܐܟܶܝܢ.܀ ܟܽܠܳܗܿ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܓܰܪܦܼܳܗܿ ܝܰܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܟܰܢܼܶܫ ܡܳܪܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܰܢ: ܘܰܫܼܕܺܝ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܘܰܐܘܼܪܶܟ ܐܰܠܳܗܝ ܨܿܳܐܕ ܟܽܠ: ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܟ: ܘܕܰܠܼܳܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܘܢܳܢ: ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܰܗܶܠ ܒܺܝ ܫܰܒܳܝܳܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܠܺܝ ܐܰܫܿܒܺܝܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܢܒܰܙܰܚ ܒܺܝ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܕܡܶܫܿܟܰܚ ܐܢܳܐ ܘܠܐ ܥܿܳܪܶܩ ܐܢܳܐ.܀ ܫܪܺܝܼܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗ݀ܳܝ ܡܰܟܶܐܒܬܳܐ: ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܦܰܣܼܶܩ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈: ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܶܓܝܽܘܢ.܀ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܣܼܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܣ݂ܳܢܝ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚܼܰܪܰܪܬ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܠܺܝ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ.܀ ܡܺܝܬܳܐ ܐܢܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܚܝܳܐ: ܘܰܐܒܺܝܕܳܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܫܿܬܰܟܚܶܬ: ܩܰܒܶܠܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܠܗ݀ܰܘ ܒܰܪ ܕܒܼܰܕܰܪ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܺܝ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܚ̣ܛܰܘ: ܘܰܟ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܙܕܰܠܰܠܼܘ: ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܐܶܦܺܝܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܳܟ ܕܰܓܒܼܰܘ ܡܰܟܣܳܐ: ܘܰܐܓܒܼܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܰܕܓܰܝܼܶܤ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܓܰܝܼܶܣ ܡܶܢܳܟ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ: ܕܰܗܘܼܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܓܙܳܪܳܟ: ܐܳܦ ܕܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚ̈ܠܼܰܦܝ: ܘܰܗ̈ܘܰܝ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܒܬܽܘܠܡܳܕܳܟ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܗܦܼܰܟܘ: ܘܰܗܘܼܰܘ ܚܶܛ̈ܶܐ ܓܰܒܝ̈ܳܬܳܐ: ܕܶܐܫܬܺܝܼܘ ܡܶܛܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܘܰܗܘܼܰܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܿܪܶܬ ܘܳܐܡܿܰܪ ܐܢܳܐ: ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ ܡܳܪܝ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ: ܕܶܐܬܟܿܰܫܰܪ ܘܶܐܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܐܶ݀ܬܕܰܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܕܡܼܰܘ ܠܺܝ: ܘܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܶܠ݀ܒܰܫ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝ.܀ ܐܶܬܥܿܰܛܰܦ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܐܶܒܿܕܶܬ ܒܶܐܣܟܺܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܘܰܕܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܗܘܼܰܘ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ.܀ ܟܽܠܳܗܿ ܥܺܕܬܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܗܝ: ܠܰܕܚܿܳܐܰܪ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ: ܟܽܠܳܗܿ ܒܟܽܠܳܗܿ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܗܝ: ܠܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܟܽܠܳܗܿ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܗܝ: ܟܽܠܳܗܿ ܡܳܪܝ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ: ܣܰܒܪܳܐ ܗܝ ܪܰܒܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܥܒܼܶܕܘ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܫ݀ܳܘܶܝܢ ܩܿܳܥܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܗܳܐ ܛ݀ܶܥܢܶܬ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܡܠܶܝܢ: ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܐܶܫܿܕܶܬ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܐܰܦܼܶܩ ܡܳܪܝ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܐܫܛܳܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܗ݀ܳܝ ܕܰܒܼܟܳܬ ܒܰܣܡܳܟܳܐ.܀ ܗܳܐ ܢܿܶܫܩܶܬ ܡܳܪܰܢ ܦܰܓܪܳܟ: ܕܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܗ݀ܳܝ ܢܰܫܼܶܩܬܳܟ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܒܛܽܘܦܣܳܗܿ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܐܶܣܿܪܶܐ ܒܰܚܒܳ̈ܪܳܬܳܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܐܶܬܦܰܠܦܰܠ: ܐܳܣܝܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܓ݀ܳܥܶܣ: ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܚܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܶܬ݀ܬܚܶܕ ܒܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܶܬܥܰܪ̈ܩܼܰܠܝ: ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܢܽܘܢ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܨܰܝܕܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܫܼܰܕܰܪ.܀ ܠܳܐ ܐ݀ܶܬܥܰܘܰܟ ܒܶܝܬ ܢܶܫ̈ܒܶܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܝ ܐܶܬܦܼܰܟܪܰܬ: ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܥܼܕܺܝ ܫܒܺܝܬܰܢ: ܡܶܢ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܚܕܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܫܒܼܳܢܝ: ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܬܘܼܰܫ ܕܰܒܼܪܰܢܝ: ܓܳܠܘܽܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܠܢܽܘܓܪܳܐ: ܠܕܰܝܪܳܟ ܨܳܒ݀ܶܬ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ.܀ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܝ ܫܶܒܝܶܗ ܕܳܐܕܳܡ: ܠܰܐܬܪܰܢ ܥܰܠܼܬ ܐܰܝܟ ܓܳܫܽܘܫܳܐ: ܘܕܰܒܰܪܬܳܝܼܗܝ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ: ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܬܼܘܰܫ ܕܰܒܼܪܶܗ.܀ ܡܶܛܽܠ ܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ: ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܰܓܼܕܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܰܐܦܼܶܩܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܠܐ ܡܰܠܼܶـܠ.܀ ܒܰܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܐܫܬܰܟܼܚܰܬ: ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܚܼܰܕܺܝܬ: ܚܼܕܺܝ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܥܶܪܒܳܐ: ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܫܟܼܰܚܬܶܗ.܀ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܬܚܰܠܼܰܨܘ: ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ: ܘܠܐ ܫܒܼܰܩ ܠܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܐ ܠܚܽܘܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܚܼܳܢܰܬ: ܥܰܠ ܨܽܘܠ̈ܦܳܬܶܗ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ: ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܶܬܰܐܣܼܺܝ ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܪܦܼܶܝܗܿ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܬܥܰܩܼܶܒܝ ܥܰܡܝ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈: ܕܠܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܶܗ: ܐܶܢ ܥܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܠܚܽܘܫܒܳܢܳܐ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܕܳܐܙܳܗܿ: ܘܛ݀ܳܥܢܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ: ܬܶܬܒܼܰܥܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܛܶܥܼܢܰܬ ܚܼܳܣܰܬ ܫܶܒܼܩܰܬ.܀ ܠܰܘ ܕܶܐܡܿܪܰܕ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܨܰܠܐ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡ݀ܶܬܝܰܗܒܺܝܢ: ܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܠܐ ܕܰܐܬܪܳܐ ܐܶܫܿܟܰܚ ܠܺܝ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܰܕܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ: ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܕܘܳ݀ܠܐ ܗܘ: ܐܶ݀ܛܥܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܘܰܐܦܺܝܿܣܺܝܗܿ.܀ ܕܟܰܕ ܡܰܓܳܢ ܗܽܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܚܢܳܢܰܐ ܗܘ: ܕܠܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܫܬܰܦܰܥ.܀ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܶܩܠܼܰܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܫܛܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ: ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܫܚܼܰܠ̈ܝ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܝ̈.܀ ܐܶܠܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܥܰܡܠܳܐ: ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܠܐ ܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܕܠܐ ܫܿܰܪܺܝܬ ܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܗܿܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܐ: ܘܕܰܒܫܶܝܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܥܿܶܠܶܬ: ܒܰܥܣܰܪ̈ ܘܰܚܕܳܐ ܐܰܫܘܳܢܼܝ ܡܳܪܝ.܀ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܚܽܘܪܒܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܘܰܕܦ݀ܳܗܶܐ ܒܶܗ ܦܿܳܓ̈ܥܳܢ ܒܶܗ: ܡܰܫܪ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ ܕܕܽܘܳܕ̈ܐ.܀ ܕܠܐ ܡܳܪܝ ܥܿܶܠܶܬ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܒܰܬ̈ܠܳܬ ܘܰܒܫܶܝܬ ܠܳܐ ܦ݀ܶܠܚܶܬ: ܕܺܐܝܬܽ ܗܘ ܡܳܪܝ ܫܳܥ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܒܟܰܪܡܳܟ ܢܶܦܼܠܽܘܚ ܒܰܛܺܝܠܳܐ.܀ ܐܶܗܿܘܶܐ ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܰܠܳܚܳܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܢܺܝܪܳܟ ܐܰܟܳܪܳܐ : ܐܶܗܿܘܶܐ ܒܟܶܣܦܳܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ: ܕܠܐ  ܢܼܶܒܛܰܠ ܒܺܝ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.܀ ܡܶܢ ܦܰܚܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ  ܥܿܶܪܩܶܬ: ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܥܰܕܠܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܠܺܝ: ܘܡܶܢ ܫܘܽܥܒܳܕܶܗ ܕܫܰܒܳܝܳܐ: ܕܪܳܕܶ݀ܦ ܒܳܬܰܪܝ ܕܰܢܼܨܽܘܕܰܢܝ.܀ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܡܳܪܝ ܥܰܒܼܶܕܰܢܝ: ܘܰ݀ܗܘܺܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܘܫ݀ܰܡܶܫܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܺܝ ܫܼܰܪܺܝ ܒܺܝ: ܠܳܐ ܢܫܼܰܠܶܡ ܒܺܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܓܰܒܪܳܐ ܒܓܰܒܪܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܬܰܪ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܰܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ: ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܐܶܚܿܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ: ܠܳܐ ܢܼܶܫܠܰܛ ܒܺܝ ܡܳܪܽܘܕܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܿܳܪܶܩ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ: ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ: ܘܡܶܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܠܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܚܢܳܢܳܐ.܀ ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܥܿܶܪܩܶܬ: ܘܡܶܢ ܠܶܓܝ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܡܶܢ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܩܰܫܝ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ: ܘܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܛܰܫܝ̈ܳܬܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܣܿܶܠܩܶܬ: ܘܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܒܺܐܪܳܐ ܐܶ݀ܬܥܰܠܺܝܬ: ܡܶܢ ܗܳܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢ݀ܶܦܩܶܬ: ܐܰܫܼܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܟܽܠ ܕܚܿܳܙܶܝܬ: ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܳܕܝܳܟ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܠܝܰܘܢܳܢ ܕܰܠܼܺܝܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ: ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܛܶܒܿܥܶܬ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ ܣܼܠܶܩ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ: ܘܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܡܽܘܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܐܶܫܬܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡ̈ܶܐ: ܨܠܼܺܝ ܝܰܘܢܳܢ ܘܶܐܬܦܼܰܨܝ: ܡܶܢ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܫܼܬܰܘܙܰܒ.܀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܛܶܒܼܥܰܬ: ܕܛܰܒܺܝ̈ܥܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܚܼܶܛܦܰܬ: ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܠܝܳܐ: ܕܓܶܦ̈ܶܐ ܩܳܢܿܝܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܨܰܚܼܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܚܝܼܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܫܦܼܰܥ ܠܰܢ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ.܀ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܚܰܝܳܒܳܐ ܐܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ: ܒܛܽܘܦܣܶܗ ܡܳܪܝ ܐܰܦܼܶܩ ܗܼܰܒ ܠܺܝ: ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܦܿܳܬܰܚ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܡܚܰܝܶܫ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓܰܙܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܐܳܦ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ: ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܥܿܳܐܠܳܝܢ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܐ݀ܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܨܶܝܕ ܣܰܟܶܠ̈ܘܳܬܝ: ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܘܡܰܬܝ ܢܿܰܣܺܝܬ: ܕܰܠܪܺܝܫܝ ܣܰܓܺܝ ܥ݀ܳܒܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܨܳܢܼܝ.܀ ܗܳܐ ܫܿܕܺܝܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܟܰܬܦܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ: ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܘܒܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ: ܝܺܩܼܰܪܘ ܥܠܰܝ ܕܶܐ݀ܛܥܰܢ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܒܝܽܘܩܪܳܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܒܗܶܝܢ ܡܳܪܝ: ܢܶܚܿܬܶܬ ܥܶ݀ܡܕܶܬ ܘܶܐ݀ܬܚܰܣܺܝܬ: ܚܳܤ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܰܪܦܼܶܝܢܝ ܬܰܡܳܢ: ܐܰܝܟ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ.܀ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܿܳܘܶܝܢ ܐܶܬܦܰܨܺܝܼܘ: ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܫܶܐ ܕܨܰܠܼܰܝ ܗܘܳܐ: ܒܰܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܼܰܒܘ.܀ ܐܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܳܢ: ܒܰܫܡܳܟ ܐܰܫܘܳܢܼܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܒܶܗ ܩܪܰܝܼܬܳܢܝ ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܚܰܣܼܳܢܝ ܘܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܠܳܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܢܰܥܠܽܘܢܼܳܢܝ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܰܪܡܼܽܘܢ ܠܺܝ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܒܩܽܘܠܳܪ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܳܒܺܝܬܳܐ: ܘܢܶܫܕܽܘܢܼܳܢܝ ܐܰܝܟ ܣܳܪܽܘܚܳܐ: ܒܦܶܚܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ.܀ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܥܰܡܝ ܐܳܬܳܐ ܕܰܕܡܳܟ: ܙܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡ݀ܶܣܬܰܪܰܕ: ܦܽܘܡܳܗܿ ܪܰܒܳܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܶܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.܀ ܒܰܕܡܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ ܐܶܣܼܬܰܪܰܕ: ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܒܰܕܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܟܡܳܐ ܬܶܣܼܬܰܪܰܕܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܳܒܶܠ ܨܿܳܪܰܬ ܠܰܢ: ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܗ݀ܳܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܕܢܼܶܦܩܰܬ ܘܶܐܟܠܼܰܬ ܘܶܐܙܕܰܗܼܪܰܬ: ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ.܀ ܒܰܫܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܛ݀ܳܦܶܣ ܐܢܳܐ: ܕܒܶܗ ܐܶܙܕܰܕܰܩܼܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܿܬܰܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܢܺܝ݂ܢܝ ܥܰܡ ܓܰܒܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܕܰܦܿܢܺܝܬ ܘܶܐ݀ܬܝܺܬ ܘܶܐܫܿܬܰܟܚܶܬ: ܠܳܐ ܬܶܡܢܼܶܝܢܝ ܥܰܡ ܥܰܘ̈ܳܠܐ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ: ܕܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ.܀ ܘܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܐ: ܢܶܪܣܼܰܡ ܛܰܐܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܶܡܫܳܟ ܕܳܢܿܰܚ: ܡܰܢܽܘ ܢܶܛܠܼܽܘܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܘܡܶܛܪܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܐ: ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܰܚܢܳܢܳܟ: ܢܶܕܢܼܰܚ ܠܺܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܕܠܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܘܡܶܛܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܕܰܡܿܨܰܠܶـܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܿܳܪܰܥ ܕܶܐܚܼܰܕ ܒܳܟ: ܐܳܦܠܳܐ ܢܿܳܦܶܠ ܕܰܬܠܶܐ ܒܳܟ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܣܳܡܼܳܟ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܓܿܳܫܶܦ ܒܶܗ: ܕܚܿܳܐܰܪ ܒܳܟ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܘܰܕ: ܒܰܐܚܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܘܰܕܪܳܚܶ݀ܡ ܠܳܟ ܫܺܝܛܳܐ ܠܶܗ: ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ: ܒܬܰܘܘܳܢܳܐ ܚܼܙܳܟ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܠܐ ܐܶܬܕܰܘ݂ܰܕܝ̈ ܚܶܟ̈ܡܳܬܶܗ.܀ ܒܰܕܠܺܝܠܳܐ ܫܼܳܪܰܥ ܗܘܳܐ ܫܶܡܫܽܘܢ: ܘܶܐܒܼܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ: ܗܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܒܬܰܘܘܳܢܳܐ: ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ ܐܶܚܿܙܶܝܟ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ.܀ ܘܶܐܬܦ݀ܰܨܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܶܡܫܽܘܢ ܐܶܫܼܬܰܦܰܠ: ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܪܕܶ݀ܐ ܒܳܗܿ: ܘܬܰܘܘܳܢܳܐ ܕܶܐܣܿܬܰܬܰܪ ܒܶܗ: ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶ݀ܫܬܰܒܗܰܪ ܒܺܝ: ܘܰܡܼܕܰܘܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܗܰܠܟܳܬܝ̈.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܠܳܟ: ܡܰܡܠܠܳܗܿ ܡܳܪܝ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܨܳܠܿܝܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܠܰܣܘܳܕܳܗܿ: ܡܳܐ ܕܩܿܳܪܒܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܚܳܢܳܗܿ: ܗܳܐ ܩ݀ܶܒܠܶܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈: ܘܰܐܘܿܕܰܥܬܳܟ ܥܰܠ ܣܳܟܶܠ̈ܘܳܬܝ.܀ ܘܟ݀ܶܬܒܶܬ ܝܿܶܗܒܶܬ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܢܶܬܩܼܰܛܠܽܘܢ: ܬܶܦܽܘ݂ܩܝ ܡܳܪܝ ܐܰܦܳܦܰܣܺܝܤ: ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܢܼܡܽܘܬܽܘܢ ܘܺܐܡܿܰܪ ܚܼܰܕܳܢܝ: ܕܡܺܝܼܬ ܥܰܘܠܰܢ ܒܪܺܝܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܣܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܗܘܳܐ: ܕܢܰܐܣܼܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܕܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܠܗܺܝܩ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܰܡܣܰܘܰܚ: ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܢܼܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ: ܣܼܥܽܘܪܺܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܣܼܳܐ ܟܪܺܝܗܽܘܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܐܰܫܼܺܝܓ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܐܳܦ ܟܽܘܬܡܳܬܝ̈: ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܗܿ: ܣܰܓܺܝ ܚܿܛܺܝܬ ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܘܶܐܢ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܡܿܙܰܕܶܩ ܐܰܢܬ: ܡܰܢܽܘ ܕܙܰܟܳܝ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܬܪܳܐ ܕܶܐ݀ܬܽܘܒ: ܘܰܐܪܕܳܐ ܒܺܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܚܰܫܳܐ.܀ ܕܶܐܒܿܟܶܐ ܘܰܐܦ݀ܺܝܣ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ݀ܶܬܝܰܐܝܰܒ ܪܶܥܝܳܢܝ: ܘܰܕܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܩܿܳܐܶܡ.܀ ܝܰܡܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܗܼܘܰܘ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ ܘܶܐܬ݀ܬܨܺܝܕܶܬ.܀ ܬܒܼܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܨܶܦܪܳܐ ܐܶܫܿܬܰܘܙܰܒ: ܟܰܪܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܨܰܗܝܰܝ̈ ܠܰܕܡܳܐ: ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܬܼܳܐ ܠܺܐܝܳܠܝ ܕܰܡܚܺܝܠ ܪܶܥܝܳܢܝ: ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ ܕܢܿܳܛܰܪ ܐܳܐܰܪ: ܫܼܕܳܐ ܓܶܐܪܳܐ ܒܺܝ ܘܰܐܡ݂ܺܝܬܰܢܝ.܀ ܐܰܢܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܡܳܪܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܣܰܡܳܐ ܘܰܐܚܠܶܡ݂ܰܝܢܝ: ܕܠܐ ܒܝܰܕ ܣܰܡܶܗ ܐܺܒܿܰܕ ܠܺܝ: ܥܰܬܺܝܪܰܐ ܗܘ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ: ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܗܼܰܒ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܕܠܐ ܫܿܳܘܶܝܢ: ܡܶܢ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܼܰܬ ܠܳܟ: ܢܼܶܣܒܰܬ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܚܼܰܘܰܪܬܳܗܿ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܐܫܺܝܼܓܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡ݀ܳܬܳܗܿ.܀ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ: ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܐܶܠܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ: ܗܳܐ ܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ: ܒܿܳܥܶܝܢ ܡܶܢܳܟ ܚܽܘܣܳܝܳܐ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܡܳܪܰܢ: ܘܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܳܦ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܠܐ: ܒܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܢܶܨܚܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܰܠܗ݀ܰܘ ܕܰܚܠܺܝܡ: ܢܼܶܬܶܠ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ: ܩܿܳܪܶܒ ܓܶܝܪ ܠܕܰܟܪܺܝܗ ܐܳܣܝܳܐ: ܠܰܚܠܺܝܡܳܐ ܒܡܰܢܽܘ ܢܰܐܣܼܶܝܘܗܝ.܀ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܠܳܐܿܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܰܣܶܐ ܠܰܚܠܺܝܡܳܐ: ܒܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܘܰܒܟ̈ܺܐܒܶܐ ܡܿܚܰܘܶܐ: ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ.܀ ܘܰܒܙܶܕܩܳܐ ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܳܐ: ܫܿܳܩܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܶܗ.܀ ܒܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܢܿܳܨܰܚ ܐܳܣܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܠܡܺܝܢ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ.܀ ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝ ܚܿܳܕܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܦܨܺܝܚ: ܒܟܺܐܒ̈ܬܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܚܰܣܶܝܢ: ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܰ݀ܩܢܺܝܬ ܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܘܗܳܐ ܚܿܳܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܦܿܢܶܐ ܘܰܬܚܼܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈: ܘܡܳܐ ܕܚܼܰܣܝܰܬܰܢܝ ܐܶܬܢܰܨܚܼܰܬ: ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܐܢܬ ܘܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܐܒܕܳܢܰܢ: ܠܳܐ ܐܶܡܿܪܶܬ ܕܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ: ܘܠܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܳܐܝܺܢ ܩܳܛܽܘܠܐ.܀ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܚܢܳܢܳܟ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ: ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܒܶܗ ܚܰܠܶܠܰܝܼܢܝ: ܚܢܳܢܳܟ ܥܒܳܕܳܐ ܛܰܝܼܶܒ ܠܳܟ: ܕܰܬܪܰܚܼܶܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܘܢܶܬܒܼܛܶܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܪܳܚܶ݀ܡ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܚܿܳܕܶܐ ܐܳܣܝܳܐ: ܕܢܼܶܣܓܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ.܀ ܐܳܦ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܶܗ: ܕܢܼܰܥܕܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ: ܐܳܦ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ.܀ ܘܰܐܢܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܐܰܝܼܬܳܐ ܠܺܝ ܣܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܶܐܬܢܼܰܨܰܚ ܒܺܝ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܢܳܐ: ܘܰܠܗܺܝܩ ܐܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ.܀ ܦܶܐܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ: ܡܳܐ ܕܬܰܐܣܼܶܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܘܝܳܐܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܡܳܐ ܕܫܿܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ.܀ ܠܰܘ ܐܰܓܪܳܐ ܒ݀ܳܥܶܝܬ ܕܬܶܣܼܰܒ: ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܠܳܟ: ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܚܿܳܕܶܐ ܐܰܢܬ: ܘܫ݀ܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܟܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܽܘܢ ܝܶܗܼܒܰܬ ܗ݀ܳܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܚܰܣܼܺܝܬ ܠܳܗܿ ܟܽܠ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ: ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܶܒܼܢܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܩܼܶܪܒܰܬ ܠܳܟ ܕܬܶܡܫܽܘܼܚ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ.܀ ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܳܗܿ ܘܰܦܶܐܐ ܗܘܳܐ: ܘܥܿܳܠܒܳܐ ܗܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗܿ: ܕܰܒܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܢܶܣܼܒܰܬ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܠܳܗܿ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܘܠܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ: ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܨܶܒܼܥܰܬ ܗܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܘܰܒܣܥܰܪܳܗܿ ܫܼܰܘܝܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܶܫܼܚܰܬ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܢܼܶܣܒܰܬ: ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܩܼܰܪܒܰܬ ܗܘܳܬ: ܠܦܽܘܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܢܶܣܒܼܰܬ ܗܘܳܬ.܀ ܒܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܳܚܿܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܘܛܽܘܦ̈ܶܐ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܕܰܥܟܼܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܠܗܰܒ.܀ ܪܶܣܼܰܬ ܗܘܬ ܛܽܘܦ̈ܶܐ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܕܰܥܼܶܟܬܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܕܠܐ ܬܺܐܩܼܰܕܝ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ.܀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܪ̈ܕܺܝܼܝ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܕܡܳܪܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܡܽܘܠܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܢܦܼܰܠܘ ܘܕܰܒܼܪܽܘܗܿ ܕܠܐ ܬܺܐܩܼܰܕܝ ܗܘܳܬ.܀ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܳܪܰܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܗܳܐ ܚܿܳܒܶܨ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܢܼܺܐܡܰܪ: ܫܰܪܒܳܗܿ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ.܀ ܪܚܺܝܡ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܗܿ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ: ܠܰܒܢ̈ܳܬ ܬܶܐܓܡܳܗܿ ܟܰܕ ܫܳܡ̈ܥܳܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܰܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܐܶܬܚܼܰܣܺܝܝ ܟܽܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗܿ.܀ ܨܳܗ̈ܝܿܳܢ ܠܶܗ ܠܫܰܪܒܳܗܿ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܗܿ ܕܰܢܨܽܘܬܳܢܳܝ̈ܗܝ: ܕܰܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܨܰܗ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗܼܺܝ.܀ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܿܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܺܐܝܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܢܶܥܼܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ: ܘܢܶܣܼܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܬܪܰܦܼܶܐ: ܘܬܶܐܡ݂ܰܢ ܠܶܗ ܠܡܶܒܼܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܢܼܶܩܽܘܫ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܥܿܳܢܶܐ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ.܀ ܕܳܐܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܢܶܩܫܼܰܬ: ܒܗ݀ܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܫܼܶܩܠܰܬ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܗܿ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܠܳܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܰܦܣܼܰܩ ܣܰܒܪܳܐ: ܢܦܼܰܠ ܡܶܢ ܬܶܐܓܡܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܐܶܢ ܠܳܐ ܝܶܨܦܼܰܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܣܼܝܰܬ ܡܶܢ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܘܰܚܢܰܢ ܢܼܺܐܨܰܦ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ: ܘܢܿܳܣܒܺܝܢܰܢ ܗܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܼܺܐܨܰܦ ܐܰܟܘܳܬܳܗܿ: ܡܰܢܽܘ ܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܘܳܐܦ ܬܰܝܳܒܳܐ ܡܳܐ ܕܬܳܐ݀ܒ: ܘܗܳܦܿܶܟ ܢܿܳܦܶܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܶܬܓܼܰܘܰܤ: ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܠܰܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܗܿܘܳܐ.܀ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܰܘ ܙܰܒܢܳܗܿ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܪ̈ܶܒܽܘ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢ ܬܶܚܼܛܶܐ: ܘܬܶܬܓܰܘܼܰܣ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܬܶܬܚܼܰܠܰـܠ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܟ: ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܶܦܼܶܠ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܳܟ: ܕܰܬܩܼܽܘܡ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܡܳܐ ܕܐܢܳܫ ܢܼܶܚܛܶܐ ܐܶܢ ܢܶܟܫܼܰܪ: ܢܶܗܦܼܽܘܟ ܢܶܒܼܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ: ܘܠܐ ܐܰܚܺܝܕ ܩܕܳܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܫܒ̈ܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܫܼܒܽܘܩ ܠܰܐܚܽܘܟ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܟܡܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܿܳܒܶܩ ܡܳܪܰܢ: ܝܰܬܺܝܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܬܰܝܳܒܰܐ ܗܘ.܀ ܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ ܘܨܳܒܿܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܐܡܼܰܢ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܰܡܿܦܺܝܣ ܐܰܢܬ ܕܬܶܫܼܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܕܰܠܡܳܪܳܟ ܠܳܐ ܡܿܳܐܢܳܐ ܠܶܗ: ܟܰܕ ܫܿܳܒܶܩ ܠܳܟ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܟ: ܚܼܽܘܤ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܚ̈ܢܳܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܕܠܳܐܣܝܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܕܡܳܐ ܕܬܶܒܼܥܶܐ: ܡܿܰܐܣܶܐ ܘܥܿܳܨܶܒ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܟ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܣܿܳܢܶܝܬ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܳܐ: ܐܳܦ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܰܗܺܝܪܽ ܗܘ ܥܰܨܽܘܒܳܟ ܣܰܓܺܝ: ܘܡ݀ܶܬܢܰܨܰܚ ܒܶܗ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܟ: ܘܶܐܢ ܫܰܦܺܝܪܽ ܗܘ ܠܳܟ ܕܬܶܒܼܢܶܐ: ܘܬܶܣܼܬܽܘܪ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܚܰܛܳܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܿܳܐܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܩܼܰܒܶܠ ܡܶܢܳܟ ܟܰܕ ܬܶܒܼܥܶܐ: ܐܶܢ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬ ܗܘ ܠܳܟ: ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܳܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܼܬܽܘܒ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܬܦܰܠܰܓ ܪܶܥܝܳܢܳܟ: ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܟܰܕ ܬܶܒܼܥܶܐ: ܐܶܢ ܩܶܨܳܐ ܠܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢܳܟ: ܠܶܐܡܰܬܝ ܐܳ݀ܬܶܐ ܘܡܿܰܕܪܶܟ ܠܳܟ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܪܰܚܺܝܩ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܕܬܶܣܼܰܒ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒܿܳܥܶܐ ܐܰܢܬ: ܐܶܢ ܡ݀ܰܣܟܶܠ ܐܰܢܬ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒ̈ܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒܥܺܝܢ.܀ ܠܳܐ ܐܳܚܿܶܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܳܐ݀ܒ ܐܰܢܬ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܡܰܓܶܣ ܐܰܢܬ: ܘܬܼܰܒܪܶܟ ܚܛܳܗܳܐ ܒܬܰܫܘܺܝܬܳܟ.܀ ܩܼܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܰܝܳܒܳܐ: ܠܒܶܝܬ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܘܡܰܚܿܠܶܡ ܠܳܟ: ܘܶܐܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܬܶܫܟܼܰܚ ܬܽܘܒ: ܫܽܘܚܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܶܐܠܼܰܨ ܠܳܟ.܀ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܽܘܫܼ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܶܗ: ܕܳܐܣܝܳܐ ܘܗܽܘܼ ܡ݀ܰܚܠܶܡ ܫܽܘܚܢܰܝ̈ܟ.܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܗܘ ܐܰܚܰܝ̈: ܐܰܠܺܝܠܳܐ ܘܪܰܦܝܳܐ ܡܶܠܰܬܝ: ܣܢܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܪܳܚܿܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ: ܠܡܺܐܡܰܪܝ ܘܣܰܒܪܳܐ ܡܿܳܠܶܐ ܠܶܗ.܀ ܡܳܪܳܐ ܒܕܺܝܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ: ܘܝܿܳܗܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܠܶܗ: ܘܶܐܢ ܥܰܝܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܰܐܒܶܫ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ.܀ ܕܰܡ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ: ܘܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܰܠܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܝܿܳܗܶܒ ܠܶܗ: ܘܰܡܿܡܰܠܶܐ ܠܶܗ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ.܀ ܟܰܕ ܠܳܐ ܟܿܳܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ: ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ: ܒܥܼܺܝ ܡܶܢܶܗ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܘܝܿܳܗܶܒ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ.܀ ܟܡܳܐ ܕܬܶܒܼܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ ܠܶܗ: ܕܝܿܳܗܶܒ ܠܳܟ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܿܰܐܡܶܢ: ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܪܽܘ݂ܣ ܠܰܚܛܳܗܳܐ ܕܢܿܳܟܶܬ ܠܳܟ.܀ ܘܡ݀ܶܬܥܰܩܪܳܐ ܠܳܗܿ ܗ݀ܳܝ ܫܽܘܡܬܳܐ: ܡܚܰܒܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ.܀ ܢܰܗܪܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܬܪܽܘ݂ܥ ܠܶܗ ܠܥܰܘܠܐ ܕܚܿܳܢܶܩ ܠܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ: ܥܰܦܼܺܝܝܳܗܝ ܘܥܿܳܪܶܩ ܡܶܢܳܟ.܀ ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܒܼܥܶܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܘܠܐ ܬܟܺܝܒ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܟ: ܘܳܐܦ ܐܳܣܝܳܐ ܠܳܐ ܐܳܠܶܨܿ ܬܽܘܒ: ܕܰܠܫܽܘܚܢܳܟ ܢܰܐܣܼܶܐ ܘܢܼܰܚܠܶܡ.܀ ܥܝܳܕܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܢܰܓܼܕܳܟ ܕܬܼܺܐܬܶܐ: ܕܬܶܬܰܐܣܼܶܐ ܘܠܐ ܫܿܳܩܶܠ ܐܰܢܬ: ܐܶܠܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܰܐܣܶܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܟ.܀ ܚܼܽܘܪ ܘܰܚܼܙܺܝ ܕܳܐܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܡܼܶܒܟܳܐ ܒܟܼܳܬ ܗܘܼܳܬ ܥܰܠ ܟܺܐܒܳܗܿ: ܕܢܿܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܘܰܡܿܫܰܢܶܩ ܠܳܗܿ: ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܘܰܒܒܶܟܝܳܗܿ ܘܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܢܼܶܣܒܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗܿ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܕܶܡܥܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܶܗܒܼܰܬ ܠܶܗ: ܠܳܐܣܝܳܐ ܕܰܐܣܼܺܝ ܟܽܘܪܗܳܢܳܗܿ.܀ ܘܰܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܥܼܰܨܒܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܥܼܒܰܪ ܥܰܘܠܳܗܿ ܘܰܚܛܳܗܳܗܿ: ܗܘܼܳܐ ܒܶܟܝܳܗܿ ܕܳܫܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܬܶܬܼܶܠܝ ܠܶܗ ܠܳܐܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ.܀ ܘܥܼܶܠܰܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܐܦܺܝ݂ܣܬܶܗ: ܕܢܰܐܣܼܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܗܿ: ܐܰܣܓܼܺܝ ܝܼܰܩܪܳܗܿ ܕܶܐܬܟܼܰܪܗܰܬ: ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܰܒܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܘܩܼܰܠܣܳܗܿ ܘܰܫܼܒܰܩ ܠܳܗܿ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܐܪ̈ܕܺܝܝ ܒܳܒ̈ܳܬܳܗܿ: ܚܰܫܳܐ ܓܶܝܪ ܘܚܽܘܒܳܐ ܛܥܺܝ̈ܢܳܢ: ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܢ̈ܳܚܿܬܳܢ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܕܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܠܗܶܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܡ݀ܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܪܚܺܝܡ ܗܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ: ܘܡܳܐ ܕܓܿܳܫܶܦ ܒܶܗ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ.܀ ܡܿܙܺܝܥ ܠܳܗܿ ܠܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܬܳܒ݀ܰܥ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ: ܘܶܐܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܿܩܰܪܶܒ: ܡܰܓܳܢ ܫܿܳܩܶܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ.܀ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡܿܰܐܣܶܐ ܠܐܢܳܫ: ܠܰܘ ܐܰܓܪܳܐ ܬܳܒܿܰܥ ܡܶܢܶܗ: ܐܶܠܐ ܒܶܟܝܳܐ ܐܳܦ ܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܿܳܥܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܿܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܗܼܽܘܝܽܘ ܡܿܡܰܠܶܐ: ܕܽܘܟܰܬ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ.܀ ܠܰܘ ܠܕܺܝܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܼܰܕܪܶܗ: ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܢܼܕܽܘܢܺܝܘܗܝ: ܕܢܰܐܚܼܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܦܼܰܪܰܣ.܀ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܟܰܕ ܐܶܬܼܳܐ ܕܢܰܐܣܼܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ: ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܬܗܰܦܼܰܟ ܕܢܰܐܣܼܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܚܿܳܫܰܚ ܐܳܣܝܳܐ: ܕܢܰܐܣܼܶܐ ܘܢܰܚܠܼܶܡ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܰܘ ܠܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ: ܥܰܠ ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܰܚܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܕܢܶܫܼܒܽܘܩ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܐܬܼܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܿܚܰܒܶܒ ܗܘܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚ: ܒܟܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.܀ ܕܰܢܼܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܕܳܠܼ ܗܘܳܐ ܘܰܢܼܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܘܰܒܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܘܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܚܰܘܼܺܝ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܪܰܒܳܐ.܀ ܘܡܶܛܽܠ ܚܘܽܒܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܒܰܝܬܶܗ ܙܰܡܼܢܶܗ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܠܗ݀ܰܘ ܙܿܳܐܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ.܀ ܚܽܘܒܶܗ ܢܰܓܼܕܶܗ ܗܘܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ: ܘܢܼܶܗܘܶܐ ܐܳܪܚܳܐ ܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܗ݀ܰܘ ܕܰܡܿܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ.܀ ܪܰܒ ܚܽܘܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܚܠܺܝܛ ܘܰܫܦܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܿܫܰܝܶܢ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܕܰܠܟܽܠ: ܢܼܶܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬܶܗ.܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܐܶܙܕܰܡ݂ܰܢ: ܐܳܙܿܶܠ ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ: ܘܝܿܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܢܶܬܚܼܰܣܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܶܐܢ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܐܳܬܶܝܿܢ ܗܘܰܘ: ܕܢܶܣܼܒܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܡܿܰܫܺܝܓ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܬܽܘܒ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ: ܒ݀ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܙܿܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܟܿܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܒܥܼܰܘ ܡܶܢܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܣܓܼܺܝ ܗܘܳܐ ܘܣܼܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܰܚܬܽܘܡܳܐ: ܘܠܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܡܿܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܦܩܼܰܕ ܗܘܳܐ ܘܒܰܪܦܶܦ ܥܰܝܢܳܐ: ܣܼܰܒܰܥ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܘܒܰܝܬܳܝܳܐ: ܐܶܙܼܰܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܩܪܰܘܽܘ݂ܗܝ: ܫܿܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܝܿܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ: ܘܥܰܬܺܝܪ ܘܰܫܦܺܝܥ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ: ܘܝܿܳܗܶܒ ܥܽܘܬܪܶܗ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܟܽܠ ܕܰܒܼܥܳܐ ܫܼܩܰܠ ܫ̈ܶܐܠܳܐܬܶܗ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܰܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ: ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܚܢܳܢܶܗ.܀ ܩܪܳܝܼܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܥܨܳܝܼܗܘ ܚܽܘܒܶܗ ܘܶܐܙܼܰܠ ܥܰܡܶܗ: ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܥܼܳܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢܶܗ: ܘܢܶܣܒܰܩ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܫܼܺܝܓ ܗܘܳܐ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܒܚܽܘܒܶܗ ܟܼܰܦܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܗܿ: ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܦܼܩܰܕ ܕܢܼܶܫܬܰܥܽܘܢ: ܡܶܕܶܡ ܕܥܼܶܒܕܰܬ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܗܿ.܀ ܗܳܕܶܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܰܒܚܽܘܨܦܳܗܿ ܕܰܦܣ̈ܳܥܳܬܳܗܿ: ܒܓܰܘ ܦܰܚܳܗܿ ܨܳܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܗܘܼܳܬ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܰܪ̈ܦܰܝܳܐ: ܕܰܒܫܽܘܦܪܳܗܿ ܬܚ̣ܰܒܶܠܝ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܗܘܳܬ ܩܶܫܬܳܐ: ܠܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܢܶܟܫܽܘܛ ܒܳܗܿ.܀ ܘܓܶܐܪ̈ܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܶܓܬܳܐ: ܐܰܡ݂ܛܰܪ ܡܶܢܳܗܿ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܥܰܠ ܦܶܚ̈ܙܶܐ ܘܥܰܠ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ: ܕܰܢܚܰܒܠܽܘܢ ܗܘܰܘ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܫܰܒܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܦܪܳܗܿ ܫܼܒܳܬ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܬܰܘܫܳܐ ܐܶܙܰܠܼܘ ܗܘܰܘ: ܘܰܛܥܼܰܘ ܒܳܗܿ ܒܡܳܪܰܬ ܚܰܘܒ̈ܶܐ.܀ ܛܥܼܰܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܒܫܽܘܦܪܳܗܿ ܓܰܢܼܒܰܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܚܙܳܬܳܗܿ ܘܪܶܡܙܳܐ ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܨܳܕܰܬܼ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܰܣܼܢܳܬ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܡܩܰܠܰܣܬܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܫܼܰܪܬܳܗܿ ܗܘܳܬ: ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐܝܺܬ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܝܰܘܡܶܝ̈ܗܿ: ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܰܦܼܩܰܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܥܰܡ ܫܰܩܳܪ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܛܝܼܰܬ: ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܕܶܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܝܿܳܬܒܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܰܠܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܦܪܳܗܿ: ܨܳܕܰܬܼ ܗܘܳܬ ܕܬܼܰܘܒܕܝ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܥܼܶܒܕܰܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ: ܘܣ̈ܶܕܩܶܐ ܒܢ̈ܶܫܶܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܦܪܳܗܿ: ܘܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܦܶܪܫܼܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ.܀ ܘܰܒܡܰܨܽܘܬܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ: ܨܕܰܘܼ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܪܶܗܛܰܬܼ ܦܶܠܼܚܰܬ.܀ ܘܚܰܓܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܼܶܒܕܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܰܐܬܪܳܗܿ ܒܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܛܰܐܡܼܰܬ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܩܼܶܦܘ ܠܳܗܿ ܫ̈ܺܐܕܶܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ.܀ ܘܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܨܳܕܰܬܼ ܗܘܳܬ ܕܢܶܫܬܰܛܽܘܢ ܒܳܗܿ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܗܘܳܬ ܕܰܝܪܳܐ: ܠܓܰܘܪܳܐ ܘܥܰܘܠܐ ܕܢܶܥܡܼܰܪ ܒܳܗܿ.܀ ܘܰܕܡ݂ܶܟ ܠܶܗ ܫܽܘܩܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ: ܘܰܡ݂ܪܰܕ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܗܿ: ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܫܼܳܛܰܬ.܀ ܘܰܠܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܫܼܶܒܩܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܰܒܚܽܘܨܦܳܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܗܿ: ܡ݀ܶܬܗܰܦܟܳܐ ܗܘܳܬ ܟܽܠ ܝܰܘܡܶܝ̈ܗܿ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܥܼܰܒܕܳܗܿ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܺܝܗܽܘܕ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ: ܕܢܼܶܚܙܽܘܢܳܗܿ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܓܰܘܪܳܐ.܀ ܗܳܕܶܐ ܕܫܼܶܒܩܰܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܓܶܢܣܳܐ ܘܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ: ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܽܘܘܳܓܳܐ.܀ ܘܒܰܣܪܺܝܚܽܘܬܳܗܿ ܪ̈ܶܚܡܰܬ ܗܘܳܬ: ܕܰܠܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܬܶܬܢܼܰܩܰܦܝ: ܘܰܠܗܰ݀ܘ ܢܶܩܦܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܕܶܐܬܢܼܰܩܰܕ ܒܶܗ ܫܳܛܼܰܬ ܗܘܳܬ.܀ ܠܳܗܿ ܠܗܳܕܶܐ ܕܒܰܣܪܺܝܚܽܘܬܳܗܿ: ܦܰܚܳܐ ܠܦܰܚ̈ܙܶܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ: ܦܰܚܳܐ ܨܠܐ ܠܳܗܿ ܗ݀ܰܘ ܡܳܪܳܐ: ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܢܼܶܒܥܶܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܰܢܼܨܽܘܕܺܝܗܿ ܗܘܳܐ ܠܗܳ݀ܝ ܝܰܘܢܳܐ: ܕܨܳܕܼܽܘܗܿ ܢܶܨ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.܀ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܰܐܬܩܼܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܳܪܽܘܬܳܐ: ܕܢܼܶܩܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܬܒܼܰܣܰܡ.܀ ܘܫܰܪܺܝ ܨܰܝܼܳܕܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܰܢܨܽܘܕܺܝܼܗܿ ܠܝܰܘܢܳܐ ܒܩܶܢܳܗܿ: ܘܰܐܙܺܝܼܥܳܗܿ ܕܬܼܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܕܬܶܫܼܰܐܠܝ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܢܦܼܰܩܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܨܰܝܳܕܳܐ: ܕܰܢܨܽܘܕܺܝܗܿ ܕܡܰܪܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ: ܕܥܶܪܩܼܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ: ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܫܗܺܝܬܳܐ ܢܼܶܦܩܰܬ.܀ ܘܛܳܤܼ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܣܼܳܡ ܢܶܫ̈ܒܶܐ: ܘܣܼܳܓ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܗܿ ܕܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܦܼܰܟܪܳܗܿ ܘܨܳܕܳܗܿ: ܕܠܐ ܬܶܦܼܗܶܐ ܥܰܡ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ.܀ ܦܼܪܰܤ ܗܘܳܐ ܨܰܝܳܕܳܐ ܡܨܺܝܕܬܶܗ: ܘܣܳܡܳܗܿ ܩܽܘܕܡܶܝܗܿ ܕܫܳܛܺܝܬܳܐ: ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ ܪܶܚܼܫܰܬ ܗܘܼܳܬ: ܘܰܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗܿ ܥܶܠܼܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܗܿ: ܐܶܬܬܨܺܝܼܕܰܬ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܬܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܣܰܘܩܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܡܳܪܰܢ: ܗܘܼܳܐ ܠܳܗܿ ܠܩܳܛܳܐ ܘܨܳܕܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܓܰܘܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܛܶܐܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܫܼܶܡܥܰܬ ܗܘܳܬ: ܕܰܐܝܟ ܠܩܳܛܳܐ ܒܕܺܝܪ ܗܘܳܐ ܩܽܘܕܡܶܝܗܿ: ܘܟܰܕ ܪܳܥܿܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܗ݀ܰܘ ܠܩܳܛܳܐ: ܚܰܒܼܶܒܬܶܗ ܘܶܐܬܼܳܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܫܼܶܡܥܰܬ ܗܘܳܬ ܕܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܗܽܘܼ ܡܳܪܰܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܘܰܠܘܰܥܕܶܗ ܪܶܗܼܛܰܬ ܕܬܺܐܙܼܰܠܝ: ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܘܼܳܬ.܀ ܟܡܼܶܢܘ ܠܳܗܿ ܥܰܘܠܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܒܼܪܽܘܗܿ ܗܘܰܘ: ܘܟܰܕ ܚ̣ܙܳܬ ܕܶܐܬܬܼܰܒܪܰܬ ܠܳܗܿ: ܪܶܗܛܰܬܼ ܠܶܗ ܨܶܝܕ ܥܳܨܽܘܒܳܐ.܀ ܨܶܝܕ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܡ݀ܰܚܠܶܡ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܪܶܗܛܰـܼܬ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܼܰܠܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܢܶܥܨܽܘܒ ܘܢܰܐܣܶܐ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܚ̣ܰܘܽܘܗܿ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܨܰܠܼܦܽܘܗܿ ܫܰܠܼܚܽܘܗܿ ܘܒܰܙܰܚܼܘ ܒܳܗܿ: ܘܰܣܓܼܺܝ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܳܗܿ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܐܳܦ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܫܰܚܼܩܽܘܗܿ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ: ܠܺܝܓ ܠܺܝܓ ܩܳܡܼܰܬ ܗܘܳܬ ܕܬܺܐܙܼܰܠܝ.܀ ܕܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܪܰܒ ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܬܶܒܼܥܶܐ ܘܬܶܣܼܰܒܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܫܼܶܩܠܰܬ ܗܘܳܬ ܛܰܥܡܳܢܳܝܬܳܐ: ܥܰܡܳܗܿ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ.܀ ܘܩܼܳܡܰܬ ܥܶܠܼܰܬ ܨܶܝܕ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܨܶܝܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܬܟܼܰܚܕܰܬ ܟܰܕ ܥܶܠܼܰܬ: ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ.܀ ܘܠܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܟܼܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗܿ: ܕܠܐ ܬܶܥܽܘܠܼܝ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܫܳܐ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܪܶܐ ܨܶܝܕܰܝ: ܘܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܥܠܺܝܼܢܝ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܕܶܚܠܼܰܬ ܐܰܘ ܐܶܬܟܰܚܼܕܰܬ: ܡܶܢ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܰܓܢܶܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܕܰܩܕܳܡ ܐܳܣܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܳܐ ܒܿܳܗܶܬ ܐܢܳܫ ܢܶܬܦܼܰܪܣܶܐ.܀ ܓܠܼܳܬ ܫܽܘܚܢܳܗܿ ܘܛܶܥܼܢܰܬ ܦܺܝܪܡܳܐ: ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܠܼܰܬ ܥܰܡܳܗܿ: ܘܰܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ: ܫܓܼܰܪܬܶܗ ܠܦܺܝܪܡܳܗܿ ܕܢܼܶܥܛܰܪ ܗܘܳܐ.܀ ܗܘܼܳܬ ܗܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗܿ: ܦܺܝܪܡܳܗܿ ܥ݀ܳܛܰܪ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܡܿܰܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܪܺܝܫ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܕܢܚ̣ܰܬ: ܠܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܕܢܶܬܪܰܥܼܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܒܶܣܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܩܼܳܡܰܬ ܗܘܳܬ: ܡܳܪܰܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܐܰܦܺܝܼܣܬܶܗ ܕܬܶܬܩܼܰܪܰܒܝ ܠܶܗ: ܘܰܢܚܼܰܣܶܐ ܟܽܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗܿ.܀ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ: ܐܳܡܿܪܳܐ ܗܘܳܬ ܗ݀ܳܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܠܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܬܳܐ: ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܢܼܶܒܥܶܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܟܰܕ ܡܶ݀ܬܟܰܫܦܳܐ ܐܳܦ ܡܿܦܺܝܣܳܐ: ܕܢܼܶܬܪܰܥܶܐ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܡ݀ܰܘܕܝܳܐ ܐܢܳܐ ܘܝܿܳܕܥܳܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܠܚܼܽܘܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ.܀ ܕܬܼܺܐܬܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܪܰܨܬܼ ܐܽܘܪܚܳܟ: ܕܬܰܐܚܼܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܚܼܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܕܺܐܝܬܰܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܢܰܣܼܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܐܳܦ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܝ ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܐܢܳܐ: ܥܰܠ ܕܬܰܒܼܪܰܢܝ ܥܰܘܠܐ ܘܫܽܘܩܪܳܐ.܀ ܘܒܺܝ ܢܶܬܠܼܰܒܒܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܡ݂ܪܰܕ ܠܶܗ ܒܺܝ: ܕܰܣܓܼܺܝ̈ܝ ܒܺܝ ܟܽܠ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܐܳܘ ܪܰܒܳܐ ܕܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܥܨܽܘܒܰܝܼܢܝ ܕܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ: ܗ݀ܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܛܡܼܰܪ ܗܽܘ ܠܺܝ ܦ̈ܰܚܶܐ ܕܨܳܕܰܢܼܝ.܀ ܬܒܼܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܓܿܗܶܐ ܐܶܢܳܐ: ܕܰܣܘܺܝܚܳܐ ܐܢܳܐ ܐܶܗܿܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܢܺܝܼܢܝ ܡܳܪܝ ܢܶܩܝܳܐ ܒܰܓܙܳܪܳܟ: ܘܠܐ ܬܢܼܰܟܪܶܝܢܝ ܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܫܬܰܒܗܰܪ ܪܳܕܽܘܦܳܐ: ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܦܚ̈ܶܐ ܨܿܠܳܐ ܠܺܝ ܣܰܬܘܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܫܰܠܼܰܚ ܣܰܘ̈ܟܰܝ ܦܳܐܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܒܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܦܼܪܰܥ: ܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܺܝܣܳܢ.܀ ܠܢܰܦܫܺܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܘܡܰܐܟܶܒܬܳܐ: ܕܕܰܠܚܼܽܘܗܿ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܥܼܽܘܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܛـܼܪܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܓܿܗܶܐ ܐܶܢܳܐ: ܚܰܩܠܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܳܪܰܢ: ܘܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ.܀ ܐܳܘ ܐܰܟܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܼܩܽܘܪ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܟ: ܟܰܕܢܼܰܢܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܢܺܝܪܶܗ: ܕܶܐܦܿܠܽܘܚ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܫܿܬܰܥܒܰܕ.܀ ܐܰܢܬ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܚܰܪܰܪܰܝܼܢܝ ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܒܳܝܳܐ ܕܰܒܪܰܢܼܝ ܘܶܐܙܼܰܠ: ܘܰܚܝܺܝܼܬ ܥܰܡܶܗ ܒܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ: ܠܚܶܣܢܳܟ ܐܶܥܿܽܘܠ ܘܶܐܣܿܬܰܬܰܪ: ܝܰܡܳܐ ܗܼܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ: ܚܰܛܦܰܢܼܝ ܗܘܳܐ ܠܡܰܘܼܒܳܕܽܘܬܰܢܝ.܀ ܠܡܺܐܢܰܐ ܡܳܪܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܒܳܟ ܬܶܬܼܕܰܠܐ ܛܰܒܺܝܥܽܘܬܝ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܰܚܢܰܢܬܳܐ: ܡܶܢ ܬܰܝܳܒܬܳܐ ܐܶܬܺܝ̈ܠܼܶܕܝ: ܘܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܡܶܢܳܗܿ ܪܥܼܶܡ ܒܶܟܝܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ: ܘܡܶܢܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ.܀ ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܨܶܒܥܼܰܬ ܗܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܰܒܣܰܥܪܳܗܿ ܫܰܘܼܝܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܶܫܚܼܰܬ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܝ: ܘܦܼܳܚ ܪܺܝܚ ܚܽܘܒܳܗܿ ܒܰܣܺܝܡܳܐ.܀ ܘܥܼܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܗܿ: ܘܒܼܰܣܶܡ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ.܀ ܚܼܙܳܬ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܰܠܝܳܐ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܝܶܨܦܼܰܬ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܕܰܬܦܼܺܝܣܝ ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܳܗܿ: ܡܳܪܰܢ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܘܰܚ̣ܙܳܬ ܒܶܗ ܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ: ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ: ܝܼܶܕܥܰܬ ܗܘܳܬ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܛܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܠܝܰܬ ܟܺܐܒ̈ܶܐ.܀ ܘܟܰܕ ܢܼܶܗܪܰܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܘܰܚܼܙܳܬ: ܕܰܐܝܢܰܘ ܣܰܡܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܳܗܿ: ܥܶܪܩܼܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܶܐܬܼܳܬ ܗܘܳܬ ܨܶܝܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.܀ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ: ܐܶܬܼܳܬ ܗܘܳܬ ܥܛܺܝܦܰܬ ܚܶܫܟܳܐ: ܚܼܙܳܬ ܒܳܗܿ ܘܰܐܚܼܕܳܗܿ ܓܽܘܢܚܳܐ: ܟܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܬܰܟܣܺܝܬܳܗܿ.܀ ܐܶܠܽܘܠܐ ܡ݂ܶܛܥܳܐ ܛ݀ܳܥܶܐ: ܒܳܬܰܪ ܕܚܿܳܛܶܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ ܗܘܳܐ ܚܛܳܗܳܐ: ܒܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܕܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܗܝ.܀ ܡܼܶܛܥܳܐ ܛ݀ܳܥܶܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܼܰܕ: ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܘܛܽܘܥܝܰܝ: ܚܿܳܐܰܪ ܗܽܘܼ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܘܗ݀ܰܘ ܚܛܳܗܳܐ ܕܰܣܼܥܰܪ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ: ܥܼܰܘܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܟܼܰܡܰܗ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܚܿܳܙܶܐ ܠܥܰܘܠܐ ܕܰܣܼܥܰܪ: ܗܼܰܒ ܕܶܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܐ ܛ݀ܳܥܝܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܡܿܠܶܟ ܥܠܶܝܗܿ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܒܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܬܚ̈ܳܬܳܐ: ܥܿܳܐܠܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ: ܕܠܿܳܚܳܐ ܠܳܗܿ ܘܛ݀ܳܥܝܳܐ ܕܰܚܼܛܳܬ: ܘܟܶܢ ܗܽܘ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܓܰܢܒܳܐ.܀ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܥܼܶܗܕܰܬ ܡܳܐ ܕܣܼܶܥܪܰܬ: ܗ݀ܳܘܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.܀ ܘܥܳܐܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܦܿܳܪܶܤ ܥܠܶܝܗܿ: ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܕܠܐ ܬܶܚ̣ܙܶܐ.܀ ܡܿܚܰܦܶܐ ܠܳܗܿ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ: ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܰܘܿܫܶܛ ܠܳܗܿ: ܚܛܳܗܳܐ ܕܠܳܗܿ ܗܘ ܬܶܬܢܼܰܩܰܦܝ: ܘܢܶܬܚܼܰܒܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܦܰܐܝܳܐ.܀ ܥܰܠ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗܿ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܗܿ: ܪܳܡܿܶܐ ܠܳܗܿ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܠܼܚܰܬ ܗܺܝܼ ܢܰܦܫܳܐ: ܚ݀ܳܛܝܳܐ ܠܳܗܿ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܼܶܕܥܰܬ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ: ܪܳܕܝܿܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܰܘܫܳܐ: ܘܰܒܬܰܘܫܳܐ ܐܶܒܼܕܰܬ ܡܶܢܳܗܿ: ܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܘܚܼܰܦܝܰܬܳܗܿ ܥܢܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܕܺܝܠܳܗܿ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܦ݀ܳܗܝܳܐ ܠܳܗܿ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܠܐ ܝܿܳܕܥܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܼܶܒܕܰܬ.܀ ܘܠܐ ܝܿܳܕܥܳܐ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܝ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܟܠܳܐ ܠܰܕܣܼܶܥܪܰܬ: ܘܡܳܐ ܕܰܐܕܺܝܩ ܢܽܘܗܪܳܐ ܨܶܝܕܶܝܗܿ: ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܐܚܰܝܬ ܟܽܠ.܀ ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܬܳܘܿܗܳܐ ܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܣܼܶܥܪܰܬ ܡ݀ܶܬܰܥܗܕܳܐ: ܘܗܳܦܿܟܳܐ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܐ ܕܰܣܥܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗܿ.܀ ܚܿܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܘܠܐ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܡܶ݀ܣܬܰܟܠܳܐ ܕܡܽܘܡܰܐ ܗܘ ܣܰܢܝܳܐ: ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠܳܐ ܘܪܰܬܺܝܬܳܐ: ܥܿܳܪܩܳܐ ܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢܶܗ.܀ ܘܡ݀ܶܬܓܰܘܣܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܗܺܝܼ ܐܶܡܼܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܗܺܝܼ ܒܳܗܿ ܟܰܕ ܒܳܗܿ ܬܰܡܺܝܗܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܕܰܡܪܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܣܼܶܥܪܰܬ.܀ ܟܰܕ ܐܶܬܓܼܰܢܒܰܬ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܣܼܶܥܪܰܬ ܗܘܼܳܬ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܬܰܢܚܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܓ݀ܳܥܝܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ.܀ ܘܡ݀ܶܬܟܰܫܦܳܐ ܕܬܼܶܦܢܶܐ ܠܰܐܬܪܳܗܿ: ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐܝܺܬ: ܡܳܐ ܕܪܳ݀ܗܛܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܺܐܙܼܰܠܝ: ܘܬܶܬܓܰܘܰܣܼܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܘܨܳܒܿܝܳܐ ܕܬܰܕܪܶܟܼܝ ܠܗ݀ܰܘ ܫܘܽܦܪܳܐ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܥܼܪܰܩ ܡܶܢܳܗܿ: ܘܶܐܬܚܼܰܒܰܠ ܒܝܰܕ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܣܼܶܥܪܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܘܡܶ݀ܬܕܰܟܪܳܐ ܕܡܳܢܰܘ ܟܺܐܒܳܗܿ: ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܼܶܥܪܰܬ: ܘܡ݀ܶܬܝܰܠܕܳܢ ܒܳܗܿ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ: ܘܚ̈ܰܫܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ.܀ ܘܢܿܳܬܪ̈ܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܗܿ: ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܶܐܒܼܰܕ ܡܶܢܳܗܿ: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܼܰܘ ܒܳܗܿ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܕܰܚܼܙܳܬ ܕܰܣܢܶܝܢ ܣܰܓܺܝ: ܥܼܶܪܩܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܐܣܼܬܰܬܪܰܬ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܐܶܡܼܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܛܽܘܒ ܠܰܕܒܿܳܟܶܝܢ: ܐܶܠܐ ܚܼܙܳܐ ܐܢܳܫ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ: ܠܳܐ ܒܿܳܟܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܼܛܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܚܼܙܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ:  ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܘܗܝ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ: ܡܿܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܒܿܳܟܶܐ ܗܘܳܐ: ܘܡܶ݀ܬܬܰܢܰܚ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ.܀ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܼܟܳܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܚܼܙܳܬ ܡܽܘܡܶܝ̈ܗܿ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ: ܢܼܶܗܪܰܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܘܝܼܶܕܥܰܬ ܗܘܳܬ: ܕܡܳܢܳܐ ܣܼܶܥܪܰܬ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܚܼܕܳܗܿ ܓܽܘܢܚܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܪ̈ܕܰܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܒܳܒܳ݀ܬܳܗܿ:܀ ܗ݀ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ: ܕܢܼܰܚ ܠܳܿܗܿ ܘܰܢܼܗܰܪ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܼܰܡܺܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܗܽܘܼ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܼܰܘܺܝ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ: ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܳܐܦ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܗܿ ܕܰܒܬܰܘܫܳܐ: ܕܰܒܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ.܀ ܕܢܼܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܠܗ݀ܳܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܕܚܶܫܼܟܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܰܚܼܙܳܬܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܦܢܼܳܬ ܠܳܗܿ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܨܶܡܚܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܢܼܰܚ ܠܳܗܿ ܘܰܐܢܼܗܰܪ ܒܳܒ̈ܳܬܳܗܿ ܕܰܟܡܺܝܪܳܐ ܗܘܼܳܬ ܘܰܡܥܺܝܩܳܐ: ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܗܘܼܳܬ.܀ ܘܰܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܩܼܶܪܒܰܬ ܠܳܗܿ ܘܶܐܬܼܳܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܕܬܶܬܒܼܰܩܶܐ ܒܶܗ ܘܬܶܢܼܗܰܪܝ ܠܳܗܿ: ܡܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܚܼܙܳܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܨܰܠܡܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܰܩܢܼܳܬ ܠܳܗܿ ܡܶܢܶܗ ܙܺܝܘܳܐ: ܘܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܪܩܼܰܬ ܠܳܗ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ.܀ ܚܼܙܳܬ ܠܳܗܿ ܩܢܽܘܡܳܗܿ ܕܰܡܿܫܰܟܰܪ: ܘܽܐܘܟܳܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܗܿ.܀ ܘܶܐܫܼܕܰܬ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ: ܩܕܳܡ ܐܳܣܝܳܐ ܕܢܼܰܣܶܐ ܫܽܘܚܢܳܗܿ: ܓܠܼܳܬ ܗܘܳܬ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗܿ ܘܟܽܘܬܡ̈ܬܳܗܿ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܗܿ.܀ ܕܰܬܚܼܰܘܶܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܟܺܐܒܳܗܿ: ܩܕܳܡ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܪ̈ܕܰܝܼ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܗܿ: ܘܶܐܬܬܙܼܺܝܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗܿ.܀ ܕܰܬܚܼܰܘܶܐ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܠܳܗܿ: ܠܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܣܼܰܦܩܰܬ ܥܰܠ ܪܶܝܫܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ: ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܼܰܚܬܶܗ ܗܘܬ: ܒܶܗ ܥܰܨܒܼܳܗܿ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܗܿ.܀ ܘܡܶܛܽܠ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܶܗ: ܕܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܗܘܼܳܬ ܬܰܡܳܢ ܐܳܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܚܼܙܶܐ ܟܡܳܐ ܪܶܚܡ݂ܰܬ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܗܘܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫ̈ܚܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ.܀ ܒܪܺܝܚܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܚܼܰܠܰܛ: ܘܗܼܰܕܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܣܡܳܟܳܐ: ܘܳܐܦ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܶܗ ܒܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ: ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܶܫܼܚܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܪܳܐܙ ܕܰܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ.܀ ܐܰܫܼܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܠܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܬܶܩܼܪܽܘܒܝ ܠܶܗ: ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܒܼܥܳܬ ܬܰܝܳܒܬܳܐ: ܚܰܒܼܶܒܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ.܀ ܠܳܐ ܬܰܟܣܼܳܗܿ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܼܶܒܟܰܬ: ܪܺܝܫܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܝ ܕܰܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܗܝ: ܘܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܘܫܼܰܒܩܳܗܿ ܗܘܳܐ ܕܬܶܠܼܒܽܘܟܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܬܶܥܒܼܶܕܝ ܠܶܗ: ܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܐܰܫܼܺܝܓܰܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܠܐ ܓܥܼܰܨ ܡܶܢܳܗܿ ܕܕܳܘܺܝܬܳܐ.܀ ܢܫܼܰܩܬܶܗ ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܕ ܒܿܳܟܝܳܐ: ܘܠܐ ܛܰܪܕܳܗܿ ܟܰܕ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܗܝ: ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܟܰܕ ܐܶܬܩܼܰܪܒܰܬ ܠܶܗ: ܘܰܠܒܼܰܟܬܶܗ ܟܰܕ ܚܰܨܺܝܦܳܐ.܀ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܪܳܬܚܳ݀ܐ ܗܘܳܬ: ܕܬܶܩܼܪܽܘܒܝ ܠܶܗ ܕܗܽܘܼ ܐܰܙܺܝܥܼܳܗܿ: ܠܳܐ ܐܶܬܟܼܰܚܕܰܬ ܕܬܶܩܪܽܘܒܝ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܦܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܶܐ.܀ ܘܠܐ ܗܽܘܼ ܬܰܟܣܼܳܗܿ ܕܠܐ ܬܶܩܪܽܘܒܝ: ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܫܶܐܠܼܰܬ: ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܦܬܺܝܚ ܗܘܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ.܀ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܢܶܚܼܬܰܬ ܗܘܳܬ ܕܒܳܗܿ ܬܶܬܚ̣ܰܠܰܠܝ: ܘܶܠܠܽܘ ܒܼܶܗܬܰܬ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܣܳ݀ܠܩܳܐ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܢܶܣܼܒܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܶܐܬܼܳܬ ܨܶܝܕ ܡܳܪܶܐ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ: ܕܟܽܠ ܛܶܟܣܶܝ̈ܗ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܼܰܡܠܽܘܢ ܒܗܳ݀ܝ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ.܀ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܕܰܬ: ܘܚܼܶܠܛܰܬ ܒܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܶܐܫܼܬܰܡܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܪܳܐܙܳܐ: ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.܀ ܘܗ݀ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܕܺܝܠܶܗ: ܚܰܣܼܺܝ ܘܰܫܼܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗܿ: ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܣܓܼܺܝܘ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗ: ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܗܿ ܐܳܦ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܗܿ.܀ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܶܪܟܼܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗܿ: ܬܰܝܳܒܬܳܐ ܛܰܥܡܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܬܼܺܐܬܶܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ: ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܼܺܝܠܶܕܝ: ܗ݀ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܐܶܫܼܕܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܡܼܶܙܓܰܬ ܒܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܣܼܰܡܟܰܬ ܪܺܝܫܳܗܿ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܰܒܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܨܰܒܥܼܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܘܰܒܣܰܥܪܳܗܿ ܫܼܰܘܝܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܕܬܶܣܼܰܒܝ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܼܰܒܠܰܬ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ.܀ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܶܟܦܰܬ ܗܘܳܬ: ܥܶܠܰܬ ܗܘܳܬ ܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܕܰܒܗ݀ܰܘ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܬܶܫܼܦܰܪܝ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ.܀ ܘܟܰܕ ܐܶܬܝܰܠܼܕܰܬ ܡܰܘܠܳܕܳܐ: ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܢܼܶܣܒܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗܿ ܕܘܽܟܳܝܳܐ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܟܰܕ ܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܫܳܪܽܘܬܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܰܢ: ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܼܶܒܟܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܘܥܼܶܡܕܰܬ ܒܶܗ ܘܰܚܼܠܶܠ ܡܰܪܩܼܳܗܿ.܀ ܣܼܶܠܩܰܬ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܫܼܺܝܓܳܗܿ ܡܶܢ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܰܢ.܀ ܦܼܶܫܛܰܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܬܰܝܳܒܬܳܐ: ܩܕܳܡ ܗ݀ܰܘ ܡܳܡܽܘܠܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܓܺܝܼܚ ܠܳܗܿ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܕܬܶܬܰܐܣܼܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܗ.܀ ܠܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܠܒܺܝܫܰܬ ܦܰܓܪܳܐ: ܚܰܝܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܘܩܕܰܬ ܥ̈ܳܠܡܶܐ: ܩܰܪܒܼܰܬ ܦܰܓܪܳܗܿ ܘܣܳܦܼܰܬ ܒܳܗܿ: ܘܰܐܘܼܦܺܝ ܝܰܥܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܠܟܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܥܠܼܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܢܼܰܣܟܳܗܿ ܘܨܰܪܦܼܳܗܿ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ.܀ ܘܶܐܙܕܰܗܼܝܰܬ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ: ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܚܶܫܠܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ.܀ ܣܡܺܝܟ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܐܟܼܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܰܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܐܳܟܿܶܠ ܗܘܳܐ: ܘܕܰܦܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܕܰܩܪܰܘܘ݂ܽܗܝ: ܘܰܠܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܚܰܘܒܶܗ ܕܬܶܬܩܼܰܪܰܒܝ ܠܶܗ.܀ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܟܿܳܦܶܢ ܒܠܰܚܡܳܐ: ܨܗܶܐ ܬܽܘܒ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ: ܒܝܰܕ ܕܰܥܙܺܝܠܺܝܢ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܿܶܐ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ.܀ ܘܰܒܗ݀ܳܝ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܐܶܫܼܟܰܚ ܗܘܳܐ ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܰܒܼܥܳܐ: ܗܳܢܿܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܰܘܘܼܗܝ ܗܘܰܘ: ܕܢܶܐܟܼܽܘܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܒܺܝܳܐ ܩܪܰܘܽܘܗܼܝ ܗܘܰܘ: ܘܠܐ ܚܟܼܰܡܘ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܼܽܘ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܟܽܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ.܀ ܒܰܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܡܳܪܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܕܢܼܶܫܡܰܥ ܒܶܟܝܳܗܿ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܬܶܐܢ̈ܚܳܬܳܐ ܪ̈ܳܥܽܘܡܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܠܶܗ: ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܰܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܛܽܘܦ̈ܶܐ: ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܶܐܫܼܕܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܶܩܝܳܐ ܕܥܼܰܠ ܗܘܳܐ: ܕܢܼܶܫܬܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܪܽܘܬܳܐ.܀ ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ: ܕܫܿܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܪ̈ܕܰܝܼ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܛܰܝܼܶܒ ܠܶܗ.܀ ܐܰܬܩܼܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܠܗܰ݀ܘ ܙܿܳܐܢ ܥ̈ܳܠܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰ݀ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ.܀ ܣܡܳܟܳܐ ܡܿܥܰܩܶܒ ܗܘ ܐܰܚܰܝ̈: ܠܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܛܥܽܘܡ̈ܶܐ: ܕܡܶ݀ܣܬܰܕܪܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ.܀ ܘܡܳܪܰܢ ܨ݀ܳܐܬ ܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡ݀ܶܬܠܰܚܫܳܢ: ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗܿ ܕܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܬܶܣܼܰܒܝ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܟܽܠ ܕܰܣܡܺܝܟ ܚܿܳܐܰܪ ܠܶܐܡܰܬܝ: ܢܶܡܛܶܝܘܗܝ ܟܳܣܳܐ ܕܢܶܬܒܼܰܣܰܡ: ܘܡ݂ܳܐ ܕܶܐܫܼܬܺܝ ܫܼܦܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܘܶܐܬܼܦܨܰܚ ܘܰܚܼܕܺܝ ܐܳܦ ܚܼܰܕܺܝ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܫܳ݀ܬܶܐ ܗܘܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܕܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܰܕܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܡܿܶܙܕܰܡܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗܿ: ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܝܰܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܓܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡ݀ܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܒܰܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܕܡ݀ܰܝܬܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܗܽܘܼ ܡܳܪܰܢ ܡ݀ܶܬܒܰܣܰܡ ܗܘܳܐ: ܥܰܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ.܀ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܠܶܗ: ܘܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܳܠܳܗܿ: ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܶܥܠܼܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܐܳܟܶ݀ܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܘܨܳܠܿܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ: ܟܼܦܶܢ ܣܰܓܺܝ ܕܬܶܬܩܼܰܪܰܒܝ ܠܶܗ.܀ ܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܕܥܰܡܶܗ ܓܢܶܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ: ܕܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܰܐ ܗܘ ܥܶܢܝܳܢܶܗ: ܒܼܣܳܐ ܘܚܼܰܫܒܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ.܀ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܚܼܰܫܒܶܗ ܗܘܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܗ݀ܰܘ ܒܿܳܚܰܪ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܟܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܡܢܳܝܼܗܝ ܕܰܚܙܳܝܼܗܝ: ܕܥܶܢܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܰܐ ܗܘ: ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܰܐ ܗܘ ܣܼܒܰܟ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܥܰܠ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܘܰܕܠܰܘ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܰܐ ܗܘ: ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܗ݀ܰܘ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܥܰܠ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܐܶܬܦܼܰܠܰܓ.܀ ܠܶܠܽܘ ܡ݀ܰܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡ݀ܰܢ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ: ܒܰܕܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ.܀ ܘܥܰܠ ܕܩܶܪܒܼܰܬ ܠܶܗ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܣܼܒܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗܘ.܀ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܐܶܡܼܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܶܠܠܽܘ ܝܰܕܥܼܳܗܿ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܗܝ: ܠܰܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܐܰܪܦܼܺܝ ܕܬܶܬܩܼܰܪܰܒܝ ܠܶܗ.܀ ܘܶܠܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܕܥܳܐ: ܕܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܓ݀ܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܘܛ݀ܳܪܶܕ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ.܀ ܕܠܐ ܬܶܩܼܪܘܽܒܝ ܠܶܗ ܘܰܬܛܰܡܼܺܝܘܗܝ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ: ܠܶܠܽܘ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ: ܘܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܡܶ݀ܣܬܰܟܰܠ ܗܘܳܐ ܘܚܿܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܟܽܠ ܡܽܘܡܶܝ̈ܗ ܐܳܦ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܝܗܿ: ܘܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܢܝ̈ܳܢ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܗܿ.܀ ܘܶܠܠܽܘ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܬܽܘܒ: ܥܰܝܢܳܐ ܚܳܙܝܰܬ ܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ: ܠܓܰܝܳܪܬܳܐ ܐܳܦ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܳܐ ܝܼܰܗܒ ܠܳܗܿ ܬܢܰܫܼܶܩܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.܀ ܘܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܢܒܺܝܰܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܿܪܶܬ: ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܐܢܳܐ: ܕܣܳ݀ܥܪܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܙܳܢܺܝܬܳܐ.܀ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܛܰـܼܪܕܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܡ݀ܰܢ ܗܺܝ ܐܰܢܬܬܳܐ.܀ ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܦܽܘܫܳܟܳܐ: ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܰܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܐܶܬܦܰܠܼܰܓ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܰܕ ܝܶܪܒܼܰܬ ܗܘܳܬ ܠܳܗܿ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܫܳܐ: ܫܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܥܰܠ ܕܰܩܪܳܝܼܗܝ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܦܠܺܝܓ ܗܘܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܟܰܕ ܫܰܪܺܝܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ.܀ ܟܰܕ ܩܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ: ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܙܼܳܥ ܘܶܐܬܦܼܰܠܰܓ: ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ ܒܝܰܕ ܦܽܘܫܳܟܳܐ: ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܣܼܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.܀ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܝܼܰܩܪܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܠܡܳܪܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܪܳܝܼܗܝ: ܘܥܰܠ ܕܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܶܗ: ܐܶܬܦܼܰܠܰܓ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܠܶܠܽܘ ܝܿܳܕܰܥ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܕܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܩܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ.܀ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܓܶܝܪ ܫܶܐܬܶܣܬܳܐ: ܠܗ݀ܳܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܦܰܚܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܺܝܠܳܐ: ܕܰܢܗܰܝܼܡܶܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܙܼܳܥ ܕܢܼܶܬܦܰܠܰܓ: ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܕܰܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ: ܠܶܠܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܿܪܶܬ.܀ ܣܿܳܒܰܪ ܗܘܺܝ݀ܬ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܗܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܟܰܕ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܘܠܐ ܢܒܺܝܳܐ ܗܘܼܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܣ݀ܶܒܪܶܬ.܀ ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܦܰܢܼܺܝ ܗܘܳܐ: ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܶܗ: ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܠܺܝ: ܕܺܐܡܿܰܪ ܠܳܟ ܕܘܼܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܰܚܼܕܶܗ ܗܘܳܐ: ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܕܠܐ ܟܰܕ ܠܰܚܕܳܐ ܢܼܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ: ܐܚܪܺܬܳܐ ܬܺܐܒܼܰܕܝ ܠܳܗܿ ܡܶܢܶܗ.܀ ܫܼܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܛܪܽܘܕ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܺܝ̈ܢ: ܟܽܠ ܟܶܫ̈ܠܶܐ ܟܽܠ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ: ܟܽܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܗܶܦ̈ܟܳܝܳܬܳܐ.܀ ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܫܶܡܥܽܘܢ ܢܼܶܦܢܶܐ ܗܘܳܐ: ܥܰܡܳܗܿ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܦܢܼܳܬ: ܘܦܼܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡ݂ܰܪ: ܕܶܐܡܼܰܪ ܪܰܒܺܝ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܝܿܬ.܀ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܢܺܝܚܽܘܬܶܗ: ܐܰܚܼܕܶܗ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܢܼܶܬܬܕܺܝܢ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܼܰܠܰܓ: ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܥܼܰܒܕܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܢܚܼܰܝܶܒ ܘܰܢܩܼܰܛܪܶܓ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܦܼܰܠܰܓ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܥܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܝܳܕܽܘܥܳܐ: ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܫܼܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܒܡܰܬܠܐ ܢܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ: ܘܡܶܢܶܗ ܕܡܰܬܠܐ ܢܼܶܣܬܰܟܰܠ: ܘܠܐ ܢܶܬܦܼܰܠܰܓ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܶܝܪ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܐܺܝܬ ܗܘܼܰܘ: ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܰܕ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܶܐ: ܕܚܰܕ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܚܼܰܝܶܒ ܗܘܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ.܀ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܚܼܰܝܶܒ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ: ܘܰܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܼܶܦܪܰܥ ܠܶܗ: ܫܒܼܰܩ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܰܡ݂ܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܫܛܳܪܗܽܘܢ: ܘܠܐ ܬܒܼܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܙܳܕ݀ܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܰܚܼܶܒ: ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ.܀ ܗܳܝܼܕܶܝܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܐܳܘ ܪܰܒܺܝ ܠܗ݀ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܗܽܘ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܰܢܚܼܰܒܶܒ: ܘܰܢܝܼܰܩܰܪ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ.܀ ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܝ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܟܢܳܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܩܳܢܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܢܼܗܶܐ ܚܰܘܒܶܗ ܨܶܝܕ ܫܳܒܽܘܩܶܗ.܀ ܘܠܶܗܽ ܗܘ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܰܢܝܼܰܩܰܪ: ܘܢܼܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ: ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܐ ܝܿܳܕܰܥ.܀ ܘܟܰܣܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܘܠܐ ܐܶܣܼܬܰܟܰܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܡܩܰܛܪܶܓ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ: ܘܰܚܬܺܝܪ ܕܰܥܒܺܝܕ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܕܢܼܶܫܪܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܕܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܡ݀ܶܬܚܰܝܰܒ ܗܘܳܐ: ܚܼܳܒ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܰܣܼܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ.܀ ܐܰܠܼܦܶܗ ܗܘܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܚܼܰܝܰܒ ܗܘܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܕܳܢܼ ܗܘܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ.܀ ܘܡܶܬܬܕܺܝܢܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܣܼܳܡܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܚܼܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܼܶܗ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܒܕܰܐܣܼܒܰܪ ܕܕܰܐܚܪܺܝܢܰܐ ܗܘ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܥܰܠ ܕܶܐܫܬܼܰܒܗܰܪ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܨܶܝܕ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܐܶܬܦܼܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܗܽܘܼ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܕܽܘܥܳܐ.܀ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܟܺܝܬ ܠܕܺܝܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܚܼܳܒ ܘܰܢܦܰܩ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܗܘܼܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ: ܩܼܰܛܪܶܓ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܣܼܬܰܟܰܠ.܀ ܗܽܘܼ ܕܳܢܼ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܘܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܶܠܐ ܕܰܢܼܚܽܘܒ: ܕܠܐ ܢܼܶܫܬܰܩܰܠ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܬܪܶܝ̈ܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܗܽܘܼ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܕܚܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ: ܚܰܕ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܚܰܕ ܚܰܡܫܺܝܢ.܀ ܘܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܶܐܬܦܼܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܕܚܰܝܳܒܰܐ ܗܘ.܀ ܗ݀ܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܝܳܕܽܘܥܳܐ: ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܒܡܰܬܠܶܗ ܚܰܝܼܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܘܺܝܕ ܒܝܰܕ ܕܺܝܢܶܗ.܀ ܘܚܼܳܒ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܝܰܕ ܕܺܝܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܶܫܼܬܰܐܰܠ: ܚܼܰܝܒܶܗ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܢܳܬܳܢ: ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܒܗܶܦ̈ܟܳܝܳܬܳܐ.܀  ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܼܰܘ ܡܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢܶܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܘܰܗܦܼܰܟܘ ܘܰܗܘܼܰܘ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬܚܰܝܼܰܒܘ: ܘܰܓܼܙܰܪܘ ܗܘܰܘ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܳܢܼ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܘܠܰܦܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܰܒܕܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܝܼܰܒܘ: ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܐܰܠܼܘ ܗܘܰܘ.܀ ܗ݀ܳܝ ܡܳܪܰܬ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܶܚܼܕܰܬ ܗܘܼܳܬ: ܘܟܰܕ ܚܼܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܕܠܼܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܘܶܐܬܼܬܕܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ.܀ ܘܚܼܰܘܺܝ ܠܶܗ ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܕܪܰܒ ܚܽܘܒܳܗܿ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܗ݀ܳܝܕܶܝܢ ܫܼܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܢܦܼܰܫܩܺܝܘܗܝ ܠܡܰܬܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ: ܘܰܢܚܼܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܕܳܢ ܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܰܐ ܗܘ.܀ ܐܰܦܼܢܺܝ ܗܘܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܡܳܪܰܢ: ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ: ܘܫܼܰܪܺܝ ܢܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܳܗܿ ܕܬܰܝܳܒܬܳܐ.܀ ܒܥܼܳܐ ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܳܗܿ: ܗ݀ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ: ܘܢܰܐܠܼܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ: ܕܰܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܳܗܿ: ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܩܪܳܝܼܗܝ: ܕܒܰܚܫܳܡܺܝܬܶܗ ܢܶܬܒܼܰܣܰܡ.܀ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܟ ܥܿܶܠܶܬ: ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܠܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܫܼܺܝܓܬ: ܘܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܕܶܡܥܶܝ̈ܗܿ ܕܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ: ܠܪ̈ܶܓܠܰܝ ܨܰܒܼܥܰܬ ܟܰܕ ܒܳܟܿܝܳܐ: ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗܿ ܒܰܫܪܳܪܳܐ: ܚܠܳܦ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܝܶܗܼܒܰܬ ܠܺܝ.܀ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܡܫܰܚܿܬܳܢܝ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܟܰܕ ܠܳܠ݀ܨܳܐ ܗܘܳܬ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ: ܘܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܪܺܝܫܳܝܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܙܠܼܰܚܬܰܢܝ.܀ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܢܫܼܰܩܬܳܢܝ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܰܐܬܚܰܘܶܝܼܢܝ ܐܳܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ: ܘܢܼܶܚܙܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܰܢܗܰܝܼܡܶܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܡܽܘܢ ܫܼܰܡܠܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܗܳܕܶܐ ܡܚܺܝܠܬܳܐ ܘܬܳܚܽܘܒܬܳܐ: ܠܳܐ ܫܼܶܠܝܰܬ ܠܰܡܢܰܫܼܳܩܽܘ: ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܒܨܺܝܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ.܀ ܘܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܗܿ ܪܰܒܳܐ: ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܚܼܰܘܝܰܬ ܗܘܳܬ: ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕ ܫܳܪܽܘܬܳܐ: ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܩܼܰܪܶܒܬ ܠܺܝ.܀ ܘܗܳܕܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܡܳܐ: ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܝܗܿ ܩܰܪܒܰܬ ܠܺܝ: ܐܰܢܬ ܚܰܡܪܳܐ ܡ݂ܙܰܓܬ ܠܺܝ ܕܫ݀ܳܪܶܟ ܨܶܝܕ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܳܘ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܗܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܗܳܐ ܡܿܢܰܫܩܳܐ: ܐܳܦ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ.܀ ܐܰܢܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܛܰܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܶ݀ܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܚܰܘܺܝܼܬ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܩܕܳܡ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܘܗܳܕܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܕܒܶܟܝܳܐ ܬܠܼܳܬ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ.܀ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܶܚܶܡܬܳܗܿ: ܐܳܦ ܚܽܘܒܳܗܿ ܡܶܢ ܫܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܥܰܠ ܕܰܐܚܼܒܰܬ ܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ: ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܘܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗܿ.܀ ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܣܰܓܼܺܝ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܬܶܗܿܪܶܬ ܠܺܝ ܒܶܟܝ: ܘܡܽܘܢ ܐܺܡܿܰܪ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ.܀ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܓܶܝܪ ܐܶܡܳܐ ܚܣܺܝܡܬܳܐ: ܕܒܼܶܛܢܰܬ ܥܰܘܠܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܩܢܼܳܬ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ: ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܫܽܘܩܪܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܡܰܫ ܒܳܗܿ: ܪܶܚܼܡܰܬ ܗܘܳܬ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܝܰܘܡܶܝ̈ܗܿ: ܘܒܰܐܚܪܺܬܳܐ ܬܽܘܒ ܝܶܪܒܼܰܬ ܗܘܳܬ: ܐܰܝܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ.܀ ܡܳܪܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ: ܘܰܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܝܗܿ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܗܿ ܡܰܪܩܼܳܗܿ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܚܰܠـܼܠܳܗܿ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܗܿ.܀ ܒܙܽܘܦܶܗ ܚܼܰܘܰܪ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗܿ: ܘܶܐܬܕܰܟܝܼܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܗܿ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܣܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܳܬ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܦܼܰܩܘ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܘܰܐܗܼܦܟܽܘܗܿ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܒܰܣܶܡܘ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܠܺܝܚܳܐ ܗܘܼܳܬ ܢܰܦܫܳܗܿ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܒܝܰܕ ܚܽܘܨܦܳܗܿ ܟܽܠ ܕܰܦܓܼܰܥ ܒܳܗܿ.܀ ܘܢܶܫܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܼܰܒܕܳܗܿ ܗܘܳܐ: ܝܰܘܢܳܐ ܗܕܺܝܪܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ: ܟܺܐܦܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܨܰܚܢܬܳܐ: ܕܢܶܬܬܰܩܼܠܽܘܢ ܒܳܗܿ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܠܳܗܿ: ܥܰܠ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܕܺܐܒܬܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܥܶܠܼܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܕܗ݀ܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ.܀ ܘܡܳܐ ܕܰܚܼܙܳܬܶܗ ܗܶܦܼܟܰܬ ܗܘܳܬ: ܘܰܗܘܼܳܬ ܢܶܩܝܳܐ ܒܰܓܙܳܪܶܗ: ܣܳܢܝܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܕܟܽܠ ܝܰܘܡܶܝ̈ܗܿ ܥܰܘܠܐ ܛܰܡ݂ܪܳܗܿ.܀ ܨܰܒܼܬܳܗܿ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܬܼܶܗܘܶܐ: ܡܳܪܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܢܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܼܶܥܪܰܬ ܗܘܳܐ: ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܙܳ݀ܡܪܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ: ܠܡܺܐܡܪܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܰܡܿܫܰܚܠܶܦ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ: ܫܼܰܚܠܶܦ ܨܶܒܝܳܢ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܕܬܼܺܐܬܶܐ ܗܘܳܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܗܽܘܼ ܢܶܬܚܼܰܣܶܐ ܐܰܝܢܳܐ: ܕܗܳܦܿܶܟ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܬܨܺܝܼܪܰܬ: ܒܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܡܽܘܡ̈ܶܐ: ܡܚܰܒܰܠܬܳܐ ܘܰܡܟܰܬܰܡܬܳܐ: ܘܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܘܰܒܗ݀ܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܫܼܶܦܪܰܬ ܘܰܗܼܘܳܬ ܠܳܗܿ ܕܰܟܝܳܐ: ܘܰܡܨܰܠܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܢܼܶܣܟܰܬ: ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܨܳܪܼܰܬ ܛܽܘܟܣܳܐ: ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܪܳܐܙܳܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܘܟܰܕ ܢܼܶܣܟܰܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ: ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܝܳܐ: ܦܼܳܚ ܪܺܝܚܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܐܬܼܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ.܀ ܘܳܐܦ ܒܳܗܿ ܬܽܘܒ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ: ܡܿܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܘܠܳܬܶܗ: ܐܺܝܬ ܕܩܼܰܨ ܗܘܳܐ ܕܰܬܠܰܬܡܳܐܐ ܠܰܡ: ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܫܿܳܘܶܐ ܡܶܫܚܳܐ.܀ ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܡܿܰܪ ܕܡܰܐܬܶܝܢ ܛܳܒ ܗܘܳܐ: ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܒܼܰܕ: ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܘܙܺܐܦܳܢܳܐ: ܠܛܺܝܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܫܚܳܐ ܐܶܬܪܰܓܼܪܰܓ.܀ ܘܥܰܠ ܕܝܰܥܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܘܓܰܢܳܒܳܐ: ܐܰܣܓܼܺܝ ܩܼܰܨ ܛܺܝ̈ܡܰܝ ܡܶܫܚܳܐ: ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܝܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܰܢܟܼܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܡܳܡܽܘܢܳܐ.܀ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܼܰܪ ܗܘܳܐ ܕܥܰܠ ܡܽܘܢ: ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܒܕܳܢܳܐ.܀ ܘܡܽܘܢ ܗܘܼܳܐ ܪܺܝܚܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ: ܕܗܳܟܰܢ ܪܰܒܼܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ: ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܥܨܺܝܪܺܝܢ ܗܘܼܰܘ ܒܶܗ: ܐܰܘ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܼܡܰܕܰܟ: ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗܿ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܪܺܝܚܳܐ.܀ ܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ: ܫܼܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦ ܠܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ: ܕܰܒܬܶܗܪܳܐ ܘܰܒܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܢܡܰܠܠ݂ܽܘܢ ܫܰܪܒܶܗ ܠܡܽܘܢ ܐܶܒܼܰܕ.܀ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܰܢܨܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܕܰܢܼܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܩܢܼܳܐ ܗܘܳܐ ܪܺܝܚܳܐ: ܘܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܢܦܼܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ: ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܘܰܕܡ݀ܰܘܕܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܗ ܒܝܶܫܽܘܥ: ܢܣܼܰܒ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܡܶܢܶܗ.܀ ܘܰܒܪܺܝܚܶܗ ܩܼܢܳܐ ܬܰܘܣܳܦܬܳܐ: ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ: ܘܟܰܕ ܣܼܳܩܘ ܗܘܰܘ ܪܺܝܚܶܗ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ: ܐܶܫܬܓܼܶܫܘ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܳܪܰܢ: ܡܶܫܼܚܰܬ ܗܘܳܬ ܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܘܣܿܳܠܶܩ ܪܺܝܚܶܗ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ: ܘܰܐܬܚܼܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܰܐܬܼܗܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ: ܡܼܰܫܚܰܬ ܗܘܳܬ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ: ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ.܀ ܘܰܥܼܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܗ݀ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ: ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܰܐܬܼܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܗ݀ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܫܓܼܰܪܬܶܗ ܗܘܳܬ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ.܀ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܼܰܫܦܰܬ: ܕܢܼܰܘܠܶܕ ܥܶܛܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܢܒܼܰܣܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܬܶܗܪܳܐ ܢܰܪܡ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܗܳܐ ܣܿܳܗܶܕ ܢܒܺܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗ݀ܰܘ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܼܪܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܕܰܫܼܘܰܚ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ.܀ ܘܶܐܬܺܝܼܠܶܕ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ: ܢܼܦܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܫܚܳܗܿ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ.܀ ܘܡܶܢܶܗ ܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ: ܒܪܳܗܿ ܓܶܝܪ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܐܰܘܣܼܶܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܪܺܝܚܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܢܼܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܳܦ ܡܶܫܚܳܿܗܿ: ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܗܘܳܐ.܀ ܘܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܪܺܝܚܳܐ ܩܼܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ: ܬܰܘܣܳܦܬܳܐ ܟܰܕ ܡܼܶܫܚܶܗ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܬܗܼܰܪܘ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ: ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬ ܪܺܝܚܶܗ ܕܡܶܫܚܳܐ.܀ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ: ܚܰܒܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܠܦܽܘܬ ܪܺܝܚܶܗ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܐܳܦ ܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ.܀ ܣܼܳܡܘ ܠܶܗ ܛܺܝ̈ܡܶܐܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܰܘ ܬܠܳܬܡܳܐܐ.܀ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܘܰܨܢܺܝܥܳܐ ܡ݀ܰܫܠܶܡ ܪܰܒܶܗ: ܠܦܽܘܪܢܳܣܶܗ ܐܶܬܚ݂ܰܫܰܚ ܗܘܳܐ: ܕܛܺܝ̈ܡܰܝ ܡܶܫܚܳܐ ܢܶܣܼܰܒ ܗܘܳܐ: ܢܶܓܼܢܽܘܒ ܘܰܢܛܰܫܼܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܕܪܳܚܶ݀ܡ ܗܘܳܐ ܡܳܡܽܘܢܳܐ.܀ ܠܡܽܘܢ ܠܰܡ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܝܽܘܕܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܒܼܰܢ: ܒܣܰܓܺܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܗ݀ܰܘ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܢܶܬܼܺܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ: ܘܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܐܳܦ ܠܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ.܀ ܘܚܼܳܪ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܕܰܒܢܶܟܠܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܡ݂ܰܠܶܠ: ܘܰܐܟܼܣܳܗܿ ܠܡܶܠܬܶܗ ܘܠܐ ܩܼܰܠܣܳܗܿ: ܥܰܠ ܕܰܒܢܶܟܠܳܐ ܡܿܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ.܀ ܥܒܳܕܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܳܠ݀ܨܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܡܼܰܠܶܐ: ܕܰܡܫܼܰܚܬܰܢܝ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ: ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܩܕܳܡ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܕܒܶܗ ܨܳܠܿܒܺܝܢ ܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ.܀ ܕܡܳܐ ܕܶܐܙܕܰܩܿܦܶܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܿܳܫܰܚ ܠܺܝ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܒܽܘܪܬܝ ܚܿܳܫܰܚ: ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ.܀ ܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܡܶܫܼܚܰܬ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ: ܩܕܳܡ ܕܶܐܚܿܰܫ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩܼܬܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܳܐ ܐܳ݀ܬܶܐ ܐܢܳܫ ܡܿܳܫܰܚ ܠܺܝ.܀ ܥܒܳܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܥܼܶܒܕܰܬ: ܗܳܕܶܐ ܨܶܝܕܰܝ ܕܰܡܫܼܰܚܬܰܢܝ ܛܶܟܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܫܰܡܼܠܝܰܬ: ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܒܼܰܨܰܪܝ.܀ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܢܶܬܼܟܬܶܒ ܫܡܳܗܿ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܡܳܐ ܕܢܿܳܦܩܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܐܰܟܼܪܶܙܘ ܫܰܪܒܳܗܿ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܢܼܶܗܘܶܐ ܢܿܳܨܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗܿ: ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܐܰܣܼܺܝ ܡܳܪܰܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ: ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܡܡ̈ܰܚܰܝܳܐ: ܐܰܣܼܺܝ ܥܰܘܠܐ ܕܢ̈ܰܦܫܳܬܳܐ: ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ.܀ ܕܰܟܼܺܝ ܗܘܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܗ݀ܰܘ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܚܼܠܶܡ ܢܰܦܫܳܗܿ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܗܿ.܀ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܟܼܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ: ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܗܿ: ܥܰܘܠܳܗܿ ܟܰܣܝܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܐܳܦ ܓܰܪܒܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܣܼܺܝ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܘܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܣܼܺܝ ܘܰܐܚܼܠܶܡ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܕܳܐܣܝܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܦܿܳܠܶܓ ܗܘܳܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܰܦܪܺܝܫܳܝܳܐ.܀ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܫܒܼܰܩ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܫܒܼܰܩ ܗܘܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ: ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܨܳܒܿܶܐ ܕܢܺܐܚ݂ܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܠܢܰܦܫܳܐ ܫܒܼܰܩ ܠܳܗܿ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܗܿ: ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܟܼܺܝ ܓܰܪܒܶܗ: ܕܰܡܟܰܬܰܡ ܗܘܳܐ ܒܛܰܡܽܐܘܬܳܐ: ܘܡܰܣܠܰܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܐܳܦ ܗܶܢܼܽܘܢ ܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܦܰܪܥܼܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܠܰܩܼܶܛܘ ܝܰܗܼܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ: ܚܠܳܦ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܗܰ݀ܘ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܐܶܬܕܰܟܼܺܝ: ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܡܿܫܰܢܶܩ ܗܘܳܐ: ܒܓܶܠܝܳܐ ܝܼܰܩܪܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܰܢ: ܘܗܰܝܼܡܶܢ ܒܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ.܀ ܘܗ݀ܳܝ ܕܚܰܣܼܺܝ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܒܟܶܣܝܳܐ: ܒܟܶܣܝܳܐ ܪܶܚܡܼܰܬ ܚܰܒܶܒܼܬܶܗ: ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ: ܥܒܼܰܕ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܗܽܘܼ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܚܢܳܢܳܐ ܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܦܰܠܼܶܓ ܠܗܽܘܢ: ܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܠܗ݀ܳܝ ܚܰܣܼܺܝ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܼܰܘ ܝܰܗܼܒ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܬܼܰܘ ܣܼܰܒܘ ܠܟܽܘܢ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܦܬܺܝܚܽ ܗܘ ܬܰܪܥܶܗ ܠܰܕܒܳ݀ܥܶܐ: ܘܠܐ ܟܿܳܠܶܐ ܠܶܗ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ: ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܢܼܺܐܬܶܐ ܢܼܶܩܽܘܫ: ܘܦ݀ܳܬܰܚ ܠܶܗ ܘܡܿܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܰܝܼܬܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܣܼܰܒܘ ܡܶܢܶܗ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ.܀ ܢܰܩܼܶܫܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܚܰܢܳܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܝܽܘܡ ܩܽܘ݂ܡܘ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܳܐ: ܩܪܽܘܒܼܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܝܿܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ: ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܙܠܽܘܚܼܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܒܕܶܡܥܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܘ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ݀ܰܘ ܝܶܫܽܘܥ: ܕܶܐܬܚܼܰܒܰܒ ܡܶܢ ܙܳܢܺܝܬܳܐ.܀ ܘܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ: ܕܓܶܢܣܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܰܡܿܦܺܝܣ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܢܶܙܠܼܽܘܚ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ: ܘܡ݀ܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܼܰܟܬܶܗ ܚܰܪܡܳܢܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܢܼܰܟܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ: ܢܦܼܺܝܤ ܠܶܗ ܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܠܳܐܣܝܳܐ: ܘܢܰܐܣܼܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܪܰܥ ܠܶܗ: ܒܦܶܚܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܢܼܶܩܪܽܘܒ: ܘܰܢܦܺܝܣܼܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ܀ ܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܨܳܒܿܶܐ ܕܢܺܐܚܼܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܕܺܝܠܳܟܺ ܗܝ ܓܶܝܪ ܬܰܝܳܒܳܐ: ܕܬܺܐܚܼܶܐ ܘܰܬܼܡܽܘܬ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒ݀ܶܝܬ.܀ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܕܬܼܶܙܕܰܕܰܩ ܐܳܦ ܬܶܬܚܼܰܝܰܒ.܀ ܥܰܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܥܼܒܶܕ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ: ܘܚܿܳܕܶܐ ܒܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܡܿܰܣܶܐ ܠܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܗ݀ܳܝ.܀ ܒܶܗ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܟܽܠ ܫܳܥ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܒܼܟܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܼܟܳܬ ܗ݀ܳܝ: ܘܡ݀ܶܬܰܐܣܶܝܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗ݀ܳܝ.܀ ܪܚܰܡܳܝܼܗܝ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܕܪܶܚܼܡܰܬ ܗ݀ܳܝ: ܕܫܿܳܩܶܠ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܚܽܘܣܳܝܳܗܿ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐ ܨܳܒܿܶܐ: ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘ ܕܝܰܘܡܳܢ ܘܰܡܚܳܪ: ܘܶܐܬܡܳܠܝ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠܡܺܝ̈ܢ: ܘܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܪܝܳܐ.܀ ܦܬܺܝܚܽ ܗܘ ܬܰܪܥܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܠܡ݀ܰܢ ܕܢܿܳܩܶܫ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܢܳܢܶܗ ܐܳܦ ܚܽܘܒܶܗ: ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝ̈ܟܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ: ܘܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܕܥܰܬܺܝܪ ܘܰܫܦܺܝܥ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ.܀ ܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܬܠܺܝܬܳܝܳܗܿ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܚܰܣܼܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢ ܢܼܶܬܽܘܒ ܚܿܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܫܡܼܰܥܘ ܘܰܐܬܠܼܰܒܒܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡ݂ܰܘ ܠܺܝ ܒܕܽܘܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܬܼܰܘ ܢܼܶܬܟܰܫܰܪ ܢܶܩܢܼܶܝܗܿ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܚܰܕܝܰܬ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ ܐܰܫܼܘܳܢ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܠܡܰܠܰܐܡ̈ܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܬܩܰܠܼܰܣܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܡܰܢܽܘ ܢܦܰܨܶܝܼܢܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܳܐ݀ܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܗ݀ܰܘ ܕܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܫܰܥܼܒܕܰܢܝ ܕܶܐܦܿܠܽܘܚ ܒܟܰܪܡܶܗ. ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܗܽܘ ܕܺܝܠܝ ܗܘܺܝܿܬ ܒܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܶܐܣ݀ܰܒ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܣܿܬܠܺܝܬ ܒܫܰܦܠܽܘܬܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܕܳܐ݀ܢ ܠܺܝ. ܕܶܐܢܳܐ ܩܿܪܺܝܬ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܘܶܐܫܿܬܰܡܗܶܬ ܕܶܐ݀ܗܘܶܐ ܦܰܠܳܚܶܗ.܀ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܰܚܼܛܳܐ ܘܰܐܘܼܪܶܒ ܠܡܶܢܝܳܢ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܟܘܳܬܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ ܘܢܼܶܬܶܐܒܶܠ ܐܶܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܢܶܒܟܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܢܺܝܪܳܟ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܠܶܗ ܨܒܰܝܼܢ ܠܡ݂ܶܛܥܰܢ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܒܰܣܺܝܡ ܐܳܦ ܢܺܝܪܳܟ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܠܶܗ ܐܶܫܿܩܽܘܠ ܕܠܶܗ ܩܪܰܝܼܬܳܢܝ.܀ ܒܺܝ ܕܺܝܠܝ ܫܼܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܙܶܥܼܩܰܬ ܘܶܐܡܼܪܰܬ: ܕܰܠܚܰܛܳܝܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܳܐ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܼܶܩܪܳܐ ܟܬܳܒܰܝ̈ ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܠܡܶܬܗܰܓܼܳܝܽܘ. ܕܗܳܐ ܣܢܼܰܝܬ ܡܰܪܕܽܘܬܝ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܪܚܿܰܡ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܟ. ܘܶܐܣܿܢܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܒܳܟ ܐܶ݀ܬܛܰܦܰܣ.܀ ܛܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܒܽܘܥ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢܶܗ ܕܣܳܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܒܽܘܥ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܣܼܥܽܘܪ ܒܺܝ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܐܶܗܿܘܶܐ ܠܶܗ ܦܳܥܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ: ܡܳܪܰܢ ܕܰܠܟܰܪܡܳܟ ܩܪܰܝܬܼܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܒܶܗ ܐܶܦ݀ܠܽܘܚ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.܀ ܡܳܪܰܢ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐ݀ܬܦܢܶܐ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܦܰܬܝܳܐ ܘܶ݀ܐܪܕܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒ݀ܗܳܝ ܕܰܐܢܬ ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ ܕܛܳܒ ܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܐܶܬܡܿܰܢܰܥ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܙܡܿܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. ܘܶܐܣܿܢܶܝܗܿ ܠܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ.܀ ܥܠܰܝ ܗܽܘ ܙܳܕ݀ܶܩ ܕܢܼܶܬܶܐܒܶܠ ܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܶܒܳܐ ܚܫܺܝܫܳܐ. ܕܟܰܕ ܒܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܐܶܬܩܿܪܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ. ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܪܶܗܼܛܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܝ. ܘܰܠܘܰܝ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܗ݀ܘܺܝܬ. ܡܳܪܰܡ ܠܳܐ ܬܰܪܦܼܶܝܢܝ ܐܶܦܿܽܘܫ ܒܗ݀ܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܒ̈ܰܢܳܢܶܐ ܘܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ.܀ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܙܡ݂ܰܪ ܘܫܼܰܒܚܳܟ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܙܳܡܿܰܪ ܪܽܘܚܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܼܰܝܠܶܠ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ ܐܶܬܢܰ݀ܟܪܺܝܬ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܒܠܶܫܳܢܝ ܫ݀ܰܒܚܶܬ ܠܬܽܘܩܦܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܶܚܼܽܘܪܝ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܪܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ ܕܰܐܪܟܽܘܼܢܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ ܨܶܝܕ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܦ݀ܰܠܰܛ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܡ݀ܶܬܠܰܚܰܡ ܠܺܝ ܘܶܐܬܚܿܢܶܢ ܘܶܐܙܿܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܰܟܼܺܝܬ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܰܐܫܘܺܝܼܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܼܶܙܕܰܕܩܽܘܢ.܀ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܓܼܪܰܬ ܠܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܟܰܕ ܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ. ܬܶܡܿܗܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܪܓܼܙܰܬ ܡܰܪܳܚܽܘܬܝ ܘܠܐ ܐܶܬܟܼܰܠܝܰܬ. ܐܳܘ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܟܡܳܐ ܫܼܶܒܩܰܬ ܠܺܝ. ܐܳܘ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܝ ܟܡܳܐ ܣܼܥܳܬ ܒܓܽܘܡܕܳܗܿ. ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܚܰܝܼܒܰܢܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܗܳܐ ܟ݀ܬܳܒܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ.܀ ܬܶܬܢܼܰܨܰܚܝ ܒܶܗ ܒܕܳܘܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܕܰ݀ܗܘܺܝܬ ܛܳܥܝܳܐ ܐܳܦ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܘܡܺܝܬܳܐ ܕܰܣܼܪܺܝ. ܐܶܗܿܘܶܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܦܠܺܝܛ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܚܰܕܘܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܥܳܩܬܳܐ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ ܐܰܫܼܘܳܐ ܕܶܐܩܿܥܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܛܰܥܼܢܰܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ.܀ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܕܶܐܬܢܼܟܶܣ ܘܰܗܼܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܛܥܼܶܐ ܠܕܳܘܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܕܡܳܟ. ܦܰܓܪܳܟ ܐܶܟܿܠܶܬ ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܫܿܬܺܝܬ ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ ܗ݀ܰܝܡܢܶܬ ܕܺܐܚܿܶܐ. ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܡܰܘܬܳܟ ܩܛܰܠܼܬܳܝܗܝ ܠܼܩܳܛܽܘܠܰܢ ܩܼܛܽܘܠ ܡܳܪܝ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܺܐܚܿܶܐ ܒܳܟ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܰܐ ܗܘ ܐܶܬܪܟܼܶܢܬ ܠܡܰܐܣܼܳܝܘ݀ ܕܓܳܠܼܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܕܺܐܝܿܬܰܝ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܡܣܺܝ̈ܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ ܐܰܣܼܳܢܝ ܘܰܪܕܽܘܦܼ ܠܟܺܝܒܰܝ̈ ܢܰܦܫܝ. ܘܶܐܙܿܡܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܣܢܺܝܩ ܐܶܢܳܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܡܳܪܝ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܣ݀ܰܒ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܺܐܚܿܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܕܗܳܐ ܡ݀ܺܝܬܶܬ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡ݀ܰܘܚܪܺܝܢ ܠܡܼܶܕܢܰܚ. ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܨܒܼܰܝܬ ܘܠܐ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܦܰܨܳܢܼܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܺܐܚܿܶܐ.܀ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܬܰܕܪܟܼܶܢܝ ܘܬܰܐܣܼܶܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܕܰܟܣܶܝܢ. ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܡܳܪܰܢ ܐܳܣܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܣܰܡܳܐ ܠܡܽܘܡܰܝ̈. ܘܢܶܩܼܦܽܘܠ ܢܼܶܫܪܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢܝܳܬܝ̈. ܙܽܘܦܳܟ ܢܚܼܰܘܰܪ ܡܳܪܝ ܟܽܘܬܡܳܬܝ̈ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܐܣܝܼܰܬܰܢܝ.܀ ܢܺܝܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܩܰܒܿܠܶܬ ܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܰܢܬ ܐܰܥܶܠܼܬܳܢܝ. ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܟܿܶܕܢܶܬ ܕܶܐܦܿܠܚܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܢ݀ܶܣܒܶܬ ܢܬܰܘܳܢܝ ܕܶܐܚܿܨܽܘܕ ܠܳܐ ܒܿܰܕܰܪܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܝ ܕܶܐ݀ܚܨܕܺܝܘܗܝ ܒܰܐܥܦܳܐ. ܘܕܶܐܬܡܿܢܺܝܬ ܒܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܗܳܐ ܐܶܬܬܥܼܺܝܪܰܬ ܕܰܡܟܽܘܬܝ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܫܰܦܠܳܐ ܩܰܒܶܠܼܰܝܢܝ.܀ ܙܩܺܝܦܳܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܓܕܠܐ ܕܢܿܳܓܶܕ ܡ݀ܰܣܶܩ ܢܰܦܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܰܪܟܼܶܢ ܐܳܦ ܠܺܝ ܒܪܶܚܡܬܳܟ ܪܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܕܠܳܟ ܘܒܳܟ ܐܶܡܿܛܶܐ. ܘܢܶܣܼܰܩ ܪܶܥܝܳܢܝ ܘܢܼܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܐܶܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܠܺܝ ܠܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܘܰܡ݂ܟܰܪ ܠܰܓܒܺܝܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܬܶܡܿܗܶܬ ܒܣܰܢܝܽܘܬܝ ܡܳܪܝ ܕܰܟܡܳܐ ܕܦܿܳܐܶܫ ܐܢܳܐ. ܟܰܝܠܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܪܳܒܿܶܐ ܘܡ݀ܶܬܬܰܘܣܰܦ.܀ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܬܰܪ ܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ. ܒܣܰܒܪܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܬܒܰܝܰܐܐ ܥܰܕܽ ܗܘ ܡ݀ܶܬܡܰܣܟܰܢ.܀ ܐܰܣܼܓܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܕܝ̈ܳܐ ܬܶܩܪܶܝܼܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܬܶܡܿܗܶܬ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܝ. ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܰܢܝܳܚܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܿܰܣܓܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܬܶܡܿܗܶܬ ܕܠܐ ܬܳܒܿܶܬ ܘܟܽܠ ܝܽܘܡ ܬܳ݀ܐܒ ܐܢܳܐ. ܒܣܰܒܪܳܐ ܬܠܶܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܕ ܗܳܐ ܡܰܘܿܦܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܬܶܡܿܗܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܟܰܝ ܓܢܺܝܒܳܐ ܕܢܳܫܽܘܬܰܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܐܶܫܿܟܰܚ ܕܰܢܦܺܝܣܼܺܝܗܿ.܀ ܬܶܡܿܗܶܬ ܕܰܟܡܳܐ ܟܰܝ ܡܰܪܳܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܢ ܡܺܝܼܬ ܐܶܬܚܼܰܒܰܠ ܘܶܐܢ ܦܼܳܫ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ.܀ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܫܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܕܺܐܙ݀ܰܠ ܘܕܶܐܦܿܽܘܫ ܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܬܶܚܢܼܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܕܠܐ ܐܺܙ݀ܰܠ ܐܢܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܐܶܢ ܐܺܙ݀ܰܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܚܰܣܰܝ ܐܢܳܐ.܀ ܬܶܬܼܶܠܝ ܠܺܝ ܕܶܐܦܿܪܽܘܫ ܗܳܪܟܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܬܼܰܘܣܶܦܝ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܕܺܐܚܿܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.܀ ܓܒܰܠܼܬܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܪܶܡܙܳܟ ܐܰܦܺܝܼܣܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܫܼܒܩܰܢܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܶܐ݀ܬܥܰܒܕܶܬ ܘܰܚܿܛܺܝܬ.܀ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܘܠܰܩܢܽܘܡܝ ܒܿܳܣܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܿܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܶܩܿܽܘܡ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘ ܕܠܐ ܕܶܚܠܳܐ.܀ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܚܼܰܘܺܝ ܚܰܘܒܶܗ ܘܡܺܝܼܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܒܶܗ.܀ ܚܿܳܐܶܢ ܗܽܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܘܕܶܐ ܕܚܰܝܳܒܰܐ ܗܘ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥ ܘܰܨܗܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܛܰܥܼܢܳܟ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܩܰܝܣܳܐ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܟ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܟ.܀ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܳ݀ܠܐ ܠܡ݂ܶܛܥܰܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܓܰܡܿܪܶܬ ܒܒܶܛܠܳܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ.܀ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܚܰܕܝܼܰܢܝ ܘܕܺܝܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥܼܰܢܝ. ܕܫܶܡܥܶܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐ݀ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܠܳܟ ܗܽܘ ܬܳܢܿܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܬܶܒܥܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ.܀ ܫܰܦܺܝܪܽ ܗܘ ܕܶܐܒܿܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܬܶܒܼܥܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܰܝ̈ ܕܰܙܟܼܰܘ ܠܰܥܨܳܒܰܝ̈.܀ ܬܶܥܗܰܕ ܡܳܪܝ ܥܠܰܝ ܒܗܳܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܢܼܺܐܬܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܬܶܕܟܼܰܪ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܘܠܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܦܼܰܩܰܕ ܘܰܛܥܼܳܝܗܝ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܬܠܰܒܶܒܼܝ ܠܰܪܗܺܝܒܽܘܬܝ ܪܶܚܡܬܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝ. ܕܣܰܓܝܽ ܗܘ ܡܶ݀ܫܬܰܡܥܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܳܟ.܀ ܬܶܬܼܶܠ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܕܰܬܢܳܢ ܐܶܬܚܿܰܣܶܐ. ܕܬܰܡܳܢ ܐ݀ܶܬܒܰܣܰܡ.܀ ܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܛ݀ܳܥܶܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܣܢܺܐܓܪܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܘܬܶܫܼܒܽܘܩ ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐܕܢܼܶܦܠܰܬ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܙܽܘܥܼܝ ܘܰܕܚܼܰܠܝ ܘܩܼܰܪܶܒܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܬܶܬܦܼܰܨܶܝܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܠܰܡܦܺܝܕܶܟܝ ܐܰܢܼܗܰܪܝ ܒܕܘܽܒܳܪ̈ܰܝܟܝ. ܘܣܼܰܒܝ ܡܶܫܚܳܐ ܥܒܳܕܰܝܟ̈ܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܬܶܥܼܠܺܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܕܥܼܰܟ ܫܪܳܓܶܟܝ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܕܣܿܳܢܶܝܢ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܒܼܰܫܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܿܣܰܟܶܐ ܠܶܟܝ.܀ ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܐܳܚܿܶܕ ܠܶܗ ܬܰܪܥܶܗ ܕܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܥܿܳܐܶܠ ܗܽܘܼ ܢܫܰܡܼܶܫ ܠܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܦܿܳܬܰܚ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ.܀ ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܠܶܟܝ. ܩܽܘ݂ܡܝ ܫܚܽܘܩܼܺܝܘܗܝ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܢܦܼܰܨܶܝܟܝ ܡܶܢܳܗܿ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ.܀ ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ ܘܩܿܳܐܶܡ ܘܩܿܳܪܶܐ ܠܶܟܝ ܫܡ݂ܰܥܝ ܘܰܕܚܼܰܠܝ ܘܰܦܢܼܳܝ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ.܀ ܒܪܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܢܬܝ ܣܢܼܳܝܝܺܘܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܗ݀ܰܘ ܕܰܠܒܼܶܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܨܳܐܝܺܢ ܗܘܰܘ. ܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܐܰܦܩܽܘ݂ܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܐ ܢܶܙܥܼܰܪ ܣܡܳܟܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܐܶܢ ܨܳܐܝܺܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܝ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܶܟܝ ܕܢܶܬܡ݂ܰܪܩܽܘܢ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ. ܩܽܘܡܝ ܚܰܠܶܠ݂ܝ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟܝ ܒܒܳܥܽܘܬܶܟܝ.܀ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܶܡܶܐ ܗܝ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥܿܳܨܒܳܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܥܿܒܳܕܳܐ ܕܳܐܣܺܝܬܳܐ ܗܝ.܀ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܩܽܘ݂ܡܽܘܢ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܗ݀ܰܘ ܪܰܚܼܡܶܗ ܠܫܽܘܚܢܳܐ ܕܩ݀ܳܛܶܠ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܢܼܶܐܠܶܐ ܘܢܶܫܟܚܼܺܝܘܗܝ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܫܰܓܼܪܳܗܿ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܿܳܥܶܐ ܒܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܡ݀ܰܕܥܶܟ ܠܳܗܿ ܒܼܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܿܳܗܶܐ ܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ.܀ ܡܶܢ ܛܽܘܦ̈ܶܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܿܰܕܥܶܟ ܐܰܢܬ ܕܠܐ ܬܺܐܩܼܰܕ. ܐܰܥܼܺܝܪ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܥ݀ܺܝܪ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܰܘܠܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܣܟܺܝܪܽ ܗܘ ܦܽܘܡܝ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܡܰܣܠܝܳܐ ܗܝ ܕܚܰܛܳܝܳܐ.܀ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣ݀ܶܥܪܶܬ ܡܿܙܺܝܥܳܢ ܠܺܝ ܕܠܐ ܐܰܥܺܝܿܪ ܒܒܳܥܽܘܬܝ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܒܫܰܒܛܳܐ ܢܩܰܒܠܼܰܢܝ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ.܀ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܢܒܼܰܗ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܘܢܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܐܰܦܺܝܿܤ ܟܡܳܐ ܣܿܶܪܚܶܬ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܚܼܽܘܢܝ ܠܚܛܳܝܽܘܬܝ.܀ ܣܓܺܝܼܘ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝ ܐܳܣܝܳܐ ܚܿܳܐܶܤ ܥܠܰܘܗܝ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܣܼܳܢܝ ܐܰܢܬ ܥܿܳܨܶܒ ܠܰܡܡܰܚܰܝ̈ܳܐ.܀ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܓܰܢܼܒܽܘܢܝ ܒܥܶܠܠܳ̈ܬܳܐ ܕܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܐܶܚܿܛܶܐ ܘܬܳܐܶܒܿ ܐܢܳܐ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܳܐܡܿܰܪ ܐܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܡܿܝܰܒܶܠ ܠܺܝ ܘܡܶ݀ܬܓܰܢܒܺܝܢ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܳܒܿܶܬ ܚܰܣܼܳܢܝ ܟܡܳܐ ܛܶ݀ܠܡܶܬ.܀ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܡܶܢ ܠܺܠܝܳܐ ܚܰܛܦܰܢܼܝ ܙܥܼܰܪܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܠܐ ܐܶܬܒܼܰܨܰܪܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܶܫܿܬܰܘܕܺܝܬ ܐܶܬܡܰܠܝ ܕܬܳܐ݀ܶܒ ܐܢܳܐ ܥܼܒܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܘܠܰܝܬܶܝܗܿ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܶܦܿܢܶܐ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ.܀ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܠܡܺܝܙܰܠܬܳܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܠܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܫܼܰܦܳܐ ܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܟ ܕܶ݀ܐܪܕܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܗܘܼܰܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܕܰܥܼܒܰܪܘ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܘܡܽܘ݂ܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܕܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ.܀ ܒܶܗܿܬܶܬ ܠܺܝ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܫܽܘܘܳܕܝܰܝ̈ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܿܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢܼܳܝܗܝ ܠܒܰܗܺܝܬܳܐ.܀ ܐܳܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܚܼܰܘܰܘ ܠܺܝ ܕܶܐܥ݀ܨܽܘܒ ܠܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܝܳܕܘܽܥܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܼܥܺܝ ܝܽܘܪܳܢܝ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܰܢܫܼܺܝ̈ܓܳܢ ܠܨܳܐܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܒܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܕܛܶܦܿܣܶܬ ܒܳܟ.܀ ܬܶܗܼܘܶܐ ܡܳܪܝ ܒܳܥܽܘܬܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܢܼܶܬܩܰܒܠܽܘܢ ܕܶܡܥܰܝ̈ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ ܒܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܐܰܚܼܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܙܳܕ݀ܶܩ ܠܺܝ ܕܶܐܒܿܥܶܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝ ܕܶܐܬܼܡܠܺܝܘ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳ݀ܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܫܒܼܰܩܬܶܗ ܨܠܶܡ ܪܰܒܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܡܛܳܐ ܫܶܦܠܶܟܝ. ܕܗܳܐ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܠܰܚܡܶܟܝ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܠܶܟܝ.܀ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܰܚܼܠܶܡ ܠܺܝ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ. ܕܥܰܬܺܝܪܽ ܗܘ ܓܰܙܳܟ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܠܰܘ ܐܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕ݀ܶܐܬܶܥ ܠܳܟ ܘܠܰܘ ܕܬܶܣܼܰܒ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ ܕܥܰܬܺܝܪܰܐ ܐܢܬ. ܡܼܰܠܳܐ ܠܺܝ ܣܽܘܢܩܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܦܠܺܝܠܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܒܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܢܳܐ ܒܰܣܶܡ݂ܰܝܢܝ ܒܡܶܫܚܳܟ ܡܿܩܰܕܶܫ ܟܽܠ.܀ ܒܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܪܰܩܼܬܳܢܝ ܡܳܪܝ ܘܗ݀ܶܦܟܶܬ ܠܺܝ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܦܼܰܢܳܐ ܠܺܝ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܝ.܀ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܬܼܚܽܘܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܫܼܟܰܚ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܫܼܟܚܰܢܝ ܕܠܐ ܐܺܒܿܰܕ.܀ ܡ݀ܰܢ ܐܰܠܼܨܳܟ ܕܬܼܺܐܬܶܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܐܰܦܼܺܝܣܳܟ ܬܣܰܝܼܒܰܪ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܫܳܟ ܘܰܙܩܺܝܦܳܟ ܝܿܶܠܦܶܬ ܕܰܐܚܼܶܒܬܳܢܝ.܀ ܕܠܺܝ ܬܰܐܚܼܶܐ ܒ̈ܨܶܨܶܐ ܡܩܰܒܰܥ ܗܘܼܰܝܬ. ܕܠܺܝ ܬܶܦܼܪܽܘܩ ܒܟܽܘ̈ܒܶܐ ܡܟܰܠܰܠ ܗܘܼܰܝܬ. ܐܶܫܟܼܰܚܬܳܢܝ ܦܪܽܘܩܼܰܝܢܝ ܕܠܐ ܐܺܒܿܰܕ.܀ ܕܠܰܘ ܪܰܚ̈ܡܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܡܿܥܺܝܪܳܐ ܒܳܟ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܬܶܦܼܢܶܐ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ. ܕܰܥܼܬܶܩ ܠܶܗ ܚܢܳܢܳܟ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܕܰܬܩܼܰܕܶܫ ܠܛ̈ܰܡܶܐܐ ܡܥܳܕܰ ܐܢܬܽ ܗܘ. ܕܰܬܚܼܰܣܶܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܟܒܺܝܫ ܐܰܢܬܽ ܗܘ. ܒܰܥܝܳܕܳܟ ܣܼܥܽܘܪܰܝܢܝ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܠܳܟ. ܐܰܚܠܼܶܡ ܠܺܝ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝ ܕܗ݀ܶܡܣܶܬ ܒܳܟ.܀ ܣܼܰܒ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܰܐܝܿܬܺܝܬ ܕܶܐܬ݀ܶܠ ܠܳܟ. ܕܡܿܰܪܟܶܢ ܗܽܘ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܠܚܰܝܳܒܳܐ.܀ ܗܳܐ ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܗܳܐ ܒܳܥܽܘܬܝ ܦܝܳܣܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.܀ ܘܠܐ ܬܰܗܼܦܶܟ ܒܳܥܽܘܬܝ ܕܠܐ ܫ݀ܶܩܠܶܬ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ ܥܨܳܒܳܐ ܠܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ.܀ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܛܠܰܡܿܬܳܗܿ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܡ݂ܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܕܣܿܳܢܶܐ ܠܺܝ. ܕܡܽܘܢ ܝܼܺܬܰܪܬ ܕܰܫܚܼܰܩܬ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܒܳܟ ܢܼܶܒܗܰܬ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܣܼܺܝܬܳܢܝ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܢܼܝ ܕܶܐ݀ܥܽܘܠ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܘܬܶܪܚܼܰܩ ܘܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܚܙܳܝܳܐ. ܐܰܢܬ ܐܰܩܼܪܶܒ ܘܚܼܰܘܳܢܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܦܰܢܳܐ ܠܺܝ ܫܶܐܠܰܬܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܗܘܼܺܝ ܢܳܛܽܘܪܝ ܘܰܐܚܼܳܢܝ ܕܛ݀ܶܦܣܶܬ ܒܳܟ.܀ ܐܳܘ ܕܰܝܳܢܝ ܣܰܓܺܝ ܛܠܺܝܡܳܐ ܐܢܳܐ. ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܐܳܘ ܬܳܒܿܰܥ ܛܠܺܝ̈ܡܶܐ ܚܼܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ.܀ ܚܼܰܘܳܐ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ ܕܶܐܩܿܽܘܫ ܒܶܗ. ܚܼܰܘܳܐ ܠܳܝ ܚܢܳܢܳܟ ܕܶܐܚܿܘܽܕ ܒܶܗ. ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܣܢܺܐܓܪܰܐ ܗܘ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܠܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܪܓܺܝܓ ܐܶܢܳܐ. ܥܝܳܕܳܟ ܗܽܘ ܕܬܶܛܥܼܰܢ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܚܼܰܘܳܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ.܀ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܣܰܒܼܰܝܢܝ ܕܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܪ̈ܓܰܝܟ ܐܰܫܼܪܳܢܝ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ. ܒܳܟ ܐܶܪܥܿܶܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܟܺܐܒܳܐ ܘܫܿܳܚܶܩ ܠܺܝ. ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܫܺܝܡܳܐ ܠܺܝ. ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܥܼܨܽܘܒ ܫܘܽܚ̈ܢܰܝ.܀ ܬܶܙܡ݂ܰܪܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܬܰܝܳܒܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܫܼܘܳܬ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܬܼܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܪܳܚܿܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܡܿܢܰܬܶܦ ܠܺܝ: ܬܼܳܐ ܠܺܐܝܳܠܝ ܡܳܪܳܐ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. ܚܿܳܒܶܬ ܠܺܝ ܥܼܰܕܰܪ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ.܀ ܥܺܝܪ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܘܰܥܬܺܝܕ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܠܳܐ ܕܳܡ݀ܶܟ ܘܶܐܢܳܐ ܡܫܰܗܰܝ ܐܢܳܐ. ܒܳܟ ܥܺܝܪܳܐ ܐܶܙܟܶܝܿܘܗܝ ܠܚܰܨܺܝܦܳܐ.܀ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܫܦܶܐ ܐܢܳܐ ܘܕܳܠ݀ܰܚ ܠܺܝ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܪܡ݂ܳܐ ܒܺܝ. ܐܳܘ ܫܰܦܝܳܐ ܫܰܦܼܳܢܝ ܠܗܶܓܝܳܢܳܟ.܀ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܟ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ.܀ ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܫܼܒܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܦܗܰܝܼܬܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܩܼܥܳܝ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܐܫܡܼܰܥܝ ܒܳܥܽܘܬܶܟܝ.܀ ܘܳ݀ܝ ܕܰܩܼܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܣܰܬܘܳܐ ܓܠܺܝܙ  ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܐ. ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܼܳܢܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܙܰܒܢܳܐ ܩܼܪܶܒ ܘܚܰܝ̈ܰܝ ܓܡܼܰܪܘ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ. ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܩܰܕܡܽܘ݂ܢܝ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܼܶܝܗܿ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ.܀ ܚܠܳܦ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܟܰܪܣܳܐ ܥܼܰܠܬ ܘܰܫܼܪܰܝܬ. ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܐܰܣܼܩܽܘܟ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܚܰܣ݂ܳܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ.܀ ܚܠܳܦܝ ܡܳܪܝ ܩܼܰܒܶܠܬ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܘܕܰܨܒܼܰܝܬ ܒܺܝ ܕܬܶܚܒܼܶܫܬ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܨܒܼܺܝ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܘܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܗܼܒܬ ܠܺܝ ܠܳܐ ܢܶ݀ܛܪܶܬ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܓܿܒܺܝܬ ܠܺܝ ܒܝܰܕ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܠܳܐ ܬܰܣܠܼܶܝܢܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܒ̈ܨܶܨܶܐ ܐܶܬܩܼܰܒܥܰܬ. ܚܠܳܦ ܗ݀ܳܝ ܕܺܝܠܝ ܕܦ݀ܶܫܛܶܬ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܕܰܚܛܺܝܬ.܀ ܣܿܢܺܝܬ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܚܰܒܠܶܬ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܼܰܠܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܘܶܐܚܿܙܶܝܟ ܘܶܐܬܢܿܰܚܰܡ.܀ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ. ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܟܺܝܠ ܐܢܳܐ ܘܰܡܿܦܺܝܤ ܐܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܣܠܼܳܝܢܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܐܰܣܼܳܐ ܠܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܕܠܐ ܐܶܗܘܶܐ ܚܶܣܕܳܐ ܠܝܳܕܽܘ̈ܥܰܝ.܀ ܒܳܟ ܐܶܚܿܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܪܽܘܤ ܥܠܰܝ ܛܰܐܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܫܺܝܓܼܰܝܢܝ ܕܣܰܓܺܝ ܡܟܰܬܰܡ ܐܢܳܐ.܀ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܡܳܪܝ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܺܝ. ܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܰܠܼܳܢܝ ܕܠܐ ܐܺܝܒܿܰܕ.܀ ܕܰܒܼܪܰܢܝ ܡܳܪܝ ܥܳܠܡܳܐ ܒܫܽܘܕܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܐ ܐܰܣܼܪܰܢܝ ܕܰܪܚܶ݀ܡܬܶܗ. ܘܠܐ ܫܰܒܩܼܰܢܝ ܕ݀ܶܐܪܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ.܀ ܗܘܼܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܠܐ ܝܿܶܨܦܶܬ ܕܰܩܢܽܘܡ ܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܺܝ.܀ ܘܳܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܫܦܼܰܥܘ ܥܠܰܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܠܺܝ ܦܳܥܠܳܐ ܕܠܐ ܐܰܓܪܳܐ. ܕܓܰܢܳܒܳܐ ܚܼܰܠܶܨ ܫܩܼܰܠ ܢܰܚ̈ܬܰܝ.܀ ܙܰܘܥܳܐ ܗܘ ܡܳܪܝ ܘܬܶܡܗܰܐ ܗܘ ܡܽܘܢ ܕܰܗܼܘܳܢܝ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܿܬܰܝ ܝܳܪܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܣܚܼܰܦ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܐܶܥܿܽܘܠ.܀ ܛܰܐܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܡܿܦܰܝܶܓ ܠܠܰܐܝܳܐ ܪܽܘ݂ܣ ܥܠܰܝ ܕܣܰܓܺܝ ܡܛܰܪܰܦ ܐܢܳܐ. ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܣܰܚܦܼܰܢܝ ܘܰܐܪܥܠܼܰܢܝ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܶܗ ܝܿܳܗܒܰܬ ܐܰܓܪܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܼܢܝ ܘܠܐ ܬܶܛܥܼܶܝܢܝ.܀ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܡ݀ܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܡܶ݀ܬܬܚܶܕ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܶܥܿܒܶܕ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܦ݀ܶܠܚܶܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܛ݀ܰܡܰܐܬܶܗ.܀ ܢܼܽܘܕܝ ܘܶܐܬܬܥܼܺܝܪܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܡܽܘܢ ܕܡܿܳܟܰܬܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܥܼܗܰܕܝ ܝܳܬܶܟܝ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܟܝ ܣܰܒܪܳܐ.܀ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܣܿܳܡܶܬ ܠܺܝ. ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ. ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܕܣܰܓܺܝ ܡܿܰܪܡܰܪܬܳܟ.܀ ܥܰܒܕܳܟ ܡܳܪܝ ܐܺܝܿܬܰܝ ܘܣܳܓܽܘܕܳܟ. ܥܼܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܗܳܐ ܣܿܳܦܶܬ ܘܶܐܒܿܕܶܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ.܀ ܦܼܬܰܚ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܰܛܪܼܽܘܕ ܡܶܢܝ ܟܺܐܒܳܐ ܕܡܿܰܚܶܫ ܠܺܝ. ܕܗܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܪܕܰܝܼܬܳܢܝ ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܠܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܓܼܺܝ̈ܝ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܕܗܽܘܼ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܿܰܐܣܶܐ ܠܰܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ.܀ ܩܼܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܘܡ݂ܰܢܰܥ ܠܶܗ ܩܶܨܳܐ ܘܰܠܗܰܘܬܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܿܳܚܶܬ ܐܢܳܐ. ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܘܰܐܚܼܳܢܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܫܡ݂ܰܥ ܒܳܥܽܘܬܝ ܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܠܐ ܬܶܫܼܒܩܰܢܝ ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܠܣܽܘܪܳܕܳܐ.܀ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܣܥܼܰܪܬ ܠܘܳܬܝ. ܘܰܐܩܼܺܝܡܬܳܢܝ ܕܰܦܣܺܝܩܽ ܗܘ ܣܰܒܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ.܀ ܐܳܘ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܡܼܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܒܩܶܛܠܶܗ ܐܰܦܢܝܼܰܢܝ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܚܼܳܢܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ ܦܪܰܩܼܬܳܢܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܢܶܫܬܰܒܼܩܽܘܢ. ܕܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܓܳܠܼܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܒܳܐ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ. ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ ܝܰܗܒܼܳܟ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܕܒܳܟ ܢܺܐܚܼܶܐ ܐܰܚܼܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܚܢܳܢܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ. ܘܰܕܠܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܒܡܽܘܢ ܡ݀ܶܫܬܒܶܩ ܥܰܘܠܰܢ. ܒܳܟ ܢܺܐܚܼܶܐ ܡܳܪܰܢ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܗܰܒܼ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܺܚܿܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܼܢܝ ܕܢ݀ܶܦܠܶܬ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܒܳܟ ܕܩܳܝܿܡܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܦܺܝܠܺܝܢ.܀ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܣܓܼܺܝ̈ܝ ܒܺܝ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܒ݀ܳܗܶܬ ܐܢܳܐ ܕܰܐܦܺ݀ܝܤ ܥܰܠ ܣܰܢܝܳܬ̈ܝ. ܐܰܢܬ ܐܳܣܝܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܼܨܽܘܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܝ.܀ ܛܰܢܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܫܼܶܒܩܰܢܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܠܐ ܢܼܰܗܶܠ ܘܰܢܼܫܽܘܛ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܕܗܽܘܼ ܢܼܶܒܗܰܬ ܐܰܚܼܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܝ ܕܰܨܠܶܐ ܨܶܝܕ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܐܰܚܼܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܟ ܡܿܣܰܟܶܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܟܰܬܼܰܡܘ ܒܥܶܠܰܬ ܪܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܢܺܐܚܼܽܘܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܺܐܚܼܶܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܬܳܩܿܠܳܐ ܥܒ̈ܳܕܰܝܢ ܘܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܺܐܚܼܶܐ ܕܠܐ ܟܺܐܢܽܘ.܀ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܡ݂ܰܕ. ܕܰܡܚܺܝܠܽ ܗܘ ܟܝܳܢܰܢ ܒܳܟ ܢܼܶܙܟܶܐ.܀ ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܰܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܘܠܐ ܪܳܗ݀ܶܛ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܬܕܽܘܢܼܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ.܀ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܪܦܶܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܠܼܰܛܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ. ܐܳܘ ܕܰܙܟܳܐ ܠܥܰܘܠܰܢ ܒܳܟ ܢܶܙܟܼܶܐ.܀ ܩܪܳܒܳܐ ܡܳܪܝ ܡܿܢܰܨܰܚ ܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܐܗܡܼܺܝܢܰܢ ܕܢܼܰܩܪܶܒ ܘܢܼܶܬܢܰܨܰܚ. ܚܼܽܘܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܚܼܳܒܢܰܢ ܒܫܰܦܠܽܘܬܰܢ.܀ ܪܰܒ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚܼܘ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܰܣܼܒܽܘܗܝ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܼܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘ ܘܠܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܪܳܚܿܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܰܝ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܫܼܰܠܚܳܟ ܠܰܢ. ܕܒܳܟ ܢܺܐܚܼܶܐ ܡܳܪܰܢ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܫܘܳܢܼܝ ܡܳܪܝ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܼܚܶܬ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܕܰܠܐܢ̈ܳܫܳܐ ܢܼܶܚܙܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܰܗܡܼܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܠܐ ܢܼܺܐܒܰܕ.܀ ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܝ ܢܿܳܩܫܺܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܣܼܒܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܼܢܝ ܡܶܢܳܟ ܣܦܺܝܩܳܐܺܝܬ.܀ ܓܰܙܳܟ ܡܳܪܝ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܕܒ݀ܳܥܶܝܢ ܗܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ. ܢܺܐܬܼܽܘܢ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܝ ܚܿܳܒܶܬ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܒܥܶܠܰܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ.܀ ܗܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܠܳܟܽ ܗܘ ܓܠܶܝܢ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܦܓܰܥܼ ܒܺܝ ܘܚܿܳܒܶܬ ܒܶܗ. ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ.܀ ܘܿܳܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐ݀ܩܪܶܒ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܥܰܘܠܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܝ ܘܶܐ݀ܬܢܰܨܰܚ ܕܠܐ ܙܟܺ݀ܝܬ ܠܳܐ ܐܶܒܿܠܰܥ ܘܠܐ ܐܶܒܿܣܰܡ.܀ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܓܶܝܪ ܓܰܠܙܽܘܢܼܝ ܕܶܐܬܟܰ݀ܠܰܠ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܰܓܗܼܰܢܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܠܐ ܫܘܿܝܺܬ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ ܘܠܐ ܠܕܺܝܢܳܐ.܀ ܝܿܳܐܝܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܫܼܒܽܘܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܰܣܓܳܝܽܘ. ܕܬܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܿܢܰܓܕܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܘܳܬܳܐ ܡܿܫܰܢܩܳܐ ܠܚܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܳ݀ܣܒܺܝܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܢ݀ܶܦܩܶܬ ܣܦܺܝܩܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܠܺܝ ܟܰܪܝܽܘ ܡܿܢܰܓܕܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘ. ܥܰܠ ܕܣܿܶܪܚܶܬ ܒܟܺܐܢܽܘ ܒܿܳܠܰܥ ܐܢܳܐ.܀ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܕܶܐܦܿܽܘܫ ܠܳܐ ܒܣܼܶܡ ܠܺܝ. ܕܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܝ ܐܰܘܒܿܕܶܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܪܰܦܝܽܘܬܝ ܝܿܶܪܬܶܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܢܳ݀ܒܥܺܝܢ ܒܺܝ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܗܳܘܶ݀ܝܢ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܕܰܠܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܙܶܪܥ݀ܶܬ ܠܶܗܽ ܗܘ ܚܿܳܨܶܕ ܐܢܳܐ.܀ ܫܼܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܛܳܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܗܼܰܒ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܓܪܗܽܘܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܠܗܽܘܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܠܺܝ ܕܠܐ ܐܶܫܿܬܰܢܰܩ.܀ ܬܶܫܼܬܰܒܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܘܬܼܶܬܩܰܠܰܣ ܛܳܒܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝ.܀ ܬܼܰܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܕܰܕܡ݂ܰܘ ܠܺܝ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܢܶܬܟܼܰܫܰܪ ܘܢܼܶܒܥܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܒܳܗܿ ܢܰܐܚܼܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ.܀ ܟܰܕܘܽ ܠܰܢ ܕܰܦܠܼܰܚܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ: ܬܼܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܦܼܠܽܘܚ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ: ܥܰܕ ܦ݀ܳܬܰܚ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ.܀ ܐܳܚܿܕܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܟܳܗܿ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܕܰܠܒܰܪ ܦܼܳܫ ܠܥܳܠܰܡ ܒܰܬܘܳܬܰܐ ܗܘ.܀ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܒܼܽܘܨܘ ܥܽܘ݂ܠܘ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒܼܘ. ܕܚܿܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܥܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܘܥܰܕ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܢܼܶܬܦܰܪܰܤ ܢܰܐܣܼܶܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ.܀ ܠܳܐ ܪܳܫܿܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܘܚܰܘܒܰܘܗܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܦܼܢܳܐ ܪܫܼܳܝܗܝ ܛܳܒܳܐ.܀ ܠܳܐ ܕܳܢܼܶܗ ܕܥܰܠ ܡܽܘܢ ܣܼܪܰܚ ܘܰܚܼܛܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܽܐܘܪܥܶܗ ܪܗܼܶܛ ܘܩܼܰܒܠܶܗ ܒܚܰܕܘܳܐ. ܘܰܪܫܼܰܡ ܒܶܗ ܕܡܘܬܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܩܼܰܕܶܡ ܚܼܙܳܐ ܥܰܘ̈ܠܰܝܢ: ܘܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܒܶܗ ܢܼܺܐܚܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܡܿܰܐܣܝܳܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ.܀ ܬܼܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܚܿܳܕܶܐ ܗܘ ܒܦܽܘܢܳܝܰܢ. ܘܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܕܠܐ ܨܳܒܿܶܐ ܨܰܠܡܶܗ ܢܶܬܚܼܰܒܰܠ.܀ ܪܳܚܿܶܡܽ ܗܘ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܓܒܼ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܝܿܳܗܶܒ ܗܽܘ ܐܺܝܕܳܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܬܼܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܼܶܪܗܰܛ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܶܗ.܀ ܡܰܢܽܘ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܕܥܰܣܩܽܘܬܰܢ ܢܶܛܥܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܕܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܟܿܰܣܶܝܬ ܥܰܠ ܡܽܘܡܰܝ̈ܢ.܀ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܛܳܒ ܡܳܪܝ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܟ. ܕܟܰܕ ܥܰܘܠܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܓܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܛܥܺܝܢ ܚܽܘܒܳܟ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܥܰܘܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܢܶܣܦܼܰܩ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܝܰܗܼܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܠܺܝ ܬܰܐܚܼܶܐ ܡܺܝܼܬܬ ܡܳܪܝ ܘܰܦܪܰܩܼܬܳܢܝ.܀ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܟ ܕܠܶܗ ܢܼܶܬܶܠ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܝܰܗܼܒܳܟ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ.܀ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܚܒܼܽܘܨܘ ܥܽܘܠܼܘ ܠܘܳܬ ܛܳܒܳܐ. ܕܥܰܠ ܕܢܼܰܐܚܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܼܶܡ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܚܼܙܰܘ ܕܰܟܡܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܦܽܘܢܳܝܰܢ.܀ ܚܿܳܕܶܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܺܝܕܺܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܦܳܿܢܶܝܢ ܬܳܝܿܒܺܝܢ ܡ݀ܶܬܩܰܒܠܺܝܢ. ܐܰܦܼܢܳܢ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ ܠܰܛܝܳܪܳܟ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܼܪܰܫ ܚܼܙܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܒܰܒܟܳܬܳܐ ܫܰܠܼܶܡ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ. ܕܦܳܪܽܘܫܳܐ ܒܟܽܠ ܫܳܥ ܒܬܶܐܢܚ̈ܳܬܰܐ ܗܘ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܗܘ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܢܼܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܼܰܡ.܀ ܒܶܐܒܠܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܠܶܒܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܰܕܣܰܟ̈ܠܶܐ ܟܰܬܰܪ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܡ݀ܰܢ ܕܰܐܚܼܒܶܗ ܠܥܳܠܡܰܐ ܗܘ ܚܿܳܕܶܐ ܒܶܗ.܀ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܚܼܙܰܘ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܕܺܝܼܘ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܪܰܓܳܠܰܐ ܗܘ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܶܒܠܰܐ ܗܘ.܀ ܘܰܕܠܐ ܓܚܼܶܟܘ ܘܰܚܼܕܺܝܘ ܒܚ̈ܰܕܘܳܬܶܗ ܡ݀ܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܚܠܳܦ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܘ݀ܳܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܗܰܠ ܡܛܳܐܼ ܕܢܶܒܟܶܐ ܕܰܒܒܶܟܝܶܗ ܚܠܺܝܛ ܚܽܘܪܳܩ ܫ̈ܶܢܶܐ. ܡܳܐ ܕܓ݀ܳܥܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.܀ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܢܼܶܚܕܶܐ ܐܢܳܫ. ܡ݀ܰܢ ܕܰܚܼܕܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܠܗܰܠ ܒܿܳܟܶܐ.܀ ܕܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܫܼܬܠܶܡ ܐܢܳܫ ܠܒܶܟܝܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܠܰܘ ܕܺܝܢܰܐ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܼܕܰܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܘܳܝ ܠܗܽܘܢ ܠܰܕܓܳܚܿܟܺܝܢ ܢܶܒܼܟܽܘܢ. ܘܰܕܣ݀ܳܒܥܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܗܰܠ ܟ݀ܳܦܢܺܝܢ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܒܿܳܟܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܕܗܽܘܼ ܒܶܟܝܶܗ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܐܝܟ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܘܡ݀ܶܬܚܰܕܶܐ ܒܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܬܬܼܽܘܒܺܝܢ. ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܒܝܰܡܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܗ݀ܰܠܟܶܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܘܠܐ ܒܟܺ݀ܝܬ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܦܰܟܪܰܢܼܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ.܀ ܓܰܪܓܰܢܼܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܫܒܼܳܢܝ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܣܰܚܦܼܰܢܝ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܡܶܟܺܝܠ ܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܒܼܰܙܰܚ ܒܶܗ ܒܒܺܝܫܳܐ ܕܡ݀ܰܩܪܶܒ ܥܰܡܝ. ܕܡܳܐ ܕܰܒ݀ܥܺܝܬ ܕܶܐ݀ܬܽܘܒ ܛـܼܡܰܪ ܠܺܝ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ.܀ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܥܕܽܘܪܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܘܶܐܩܿܽܘܡ ܘܶܐܗ݀ܰܠ ܒܶܗ. ܘܶܐܦܿܣܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܝܿܢܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܒܿܗܰܬ ܬܰܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.܀ ܙܽܘܥܼܝ ܘܰܕܚܼܰܠܝ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ ܘܰܒܥܳܝ ܘܶܐܡ݂ܰܪܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܟܝ. ܚܽܘܤ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܕܰܠܼܳܢܝ ܕܢ݀ܶܦܠܶܬ ܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܘܕܶܐܒܿܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܒ݀ܳܗܶܬ ܐܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܫܰܘܙܶܒܰܝܼܢܝ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܕܳܢ݀ܰܚ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܢ݀ܳܦܩܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟ ܐܢܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܝܕܝ ܠܳܐ ܩܿܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܦܿܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܳܐ ܕܳ݀ܐܬܶܐ.܀ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܢܿܳܣܶܒ. ܕܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܦܿܳܪܰܥ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܽܘܢ ܐܶܿܥܿܒܶܕ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܡܿܙܰܟܶܐ ܠܺܝ ܒܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܙܳܐ݀ܰܥ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܫܶܡܿܥܶܬ  ܕܰܩܼܪܶܒ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܪܳܥܿܠܺܝܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܼܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܶܐܙܿܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܼܶܪܕܶܐ ܥܰܡܝ ܒܗ݀ܳܝ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܳܕܳܐ. ܘܢܶܛـܼܪܽܘܕ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܩܠܺܝܕܳܐ ܘܢܶܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܥܿܽܘܠ ܘܶܐܬܒܿܰܣܰܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܼܰܢܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܼܝ ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܐܰܫܩܺܝܼܬܳܢܝ. ܒܦܰܓܪܳܟ ܐܶܬܚ݀ܰܣܶܐ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܢܶܫܬܰܒܼܩܽܘܢ. ܘܶܐܩܿܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ.܀ ܘ݀ܳܝ ܠܺܝ ܕܟܰܕ ܛܠܼܶܩܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛ݀ܳܥܶܐ ܗܘܺܝܿܬ. ܘܰܐܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܢ݀ܺܝܬ ܕܰܕܚܺܝܠܽ ܗܘ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܒܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܐܢܳܐ.܀ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܶܚܠܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܝܠܼܺܝܗܿ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܓܶܢܣܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܛܽܘܗܡܳܐ ܘܠܐ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܦܿܳܪܶܩ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܢܶܦܼܪܽܘܩ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥ݀ܰܬܕܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܘܶܐܒܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܬܰܩܿܢܶܬ ܠܺܝ ܘܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ: ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܥܿܒܰܪ ܕܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܐܶܛ݀ܽܘܣ ܘܶܐܥܿܒܰܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ.܀ ܙܳܝܿܥܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܰܡܼܡܰܠܶܠ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܐܶܬ݀ܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܿܫܰܐܠܺܝܢ ܠܺܝ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓ̈ܰܠܝܳܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܥܣܖ̈܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܨܳܒܿܶܐ ܒܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܨܒܼܺܝ ܒܺܝ ܕܺܐܝܿܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܰܣܡܳܟܳܟ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܰܝܟ ܐܰܣܒܰܥܼܰܝܢܝ ܘܠܐ ܢܺܐܒܼܕܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܘܠܐ ܬܚܼܽܘܪܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܒܡܽܘܡ̈ܶܐ ܣ̈ܢܰܝܳܐ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܒܗ݀ܰܘ ܨܰܦܪܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢܶܗ.܀ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܗܝ. ܘܳ݀ܝ ܠܰܕܛ݀ܳܥܶܐ ܒܳܗܿ. ܐܰܝܟ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܠܶܐܠܦܳܐ ܡܿܙܺܝܥܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝ ܠܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܫ݀ܳܒܝܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܚ̈ܶܙܘܳܢܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܗܘܼܺܝ ܩܽܘܒܶܪܢܺܝܛܺܐ ܘܡܼܰܢܰܥ ܐܶܠܦܰܢ ܐܰܠܡܺܐܢܳܟ ܒܗ݀ܰܘ ܨܰܦܪܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܬܽܘܩܳܢܶܗ.܀ ܡܳܐ ܪܚܺܝܡ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܠܳܐ ܠܶܗ ܐܰܦܰܘܗ̈ܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܚ̈ܰܫܶܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܿܳܪ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܦܰܨܳܢܼܝ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܒܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܩܼܰܒܶܠ ܠܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܝ ܚ݀ܛܺܝܬ ܠܳܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܬܳܐ݀ܶܒ ܐܢܳܐ.܀ ܬܼܳܐ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܦܬܺܝܚܽ ܗܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܬܶܬܩܼܰܒܰܠ. ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܰܝܼܬܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܬܼܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܠܰܘ ܫܽܘܚܕܳܐ ܫܿܳܩܶܠ. ܘܠܰܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ ܢܳܣ݀ܶܒ. ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܒܟܼܰܐܘܽܘܗܿ ܠܰܫܠܺܝܚܽܘܬܝ ܕܰܐܪܓܿܙܶܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܥܰܘܠܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ. ܕܰܒܪܰܢܼܝ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ ܘܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܢܝܳܐ ܦܪܰܥܿܬܶܗ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܥܰܘܠܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ.܀ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܛܰܟܼܶܤ ܣܼܳܡܰܢܝ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܗܘܺܝܿܬ ܦ݀ܳܠܰܚ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܗ݀ܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܥܰܡ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܦ݀ܶܠܚܶܬ ܐܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܛܰܠܝܽܘܬܝ.܀ ܓܼܰܡܪܰܢܝ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܥܼܰܒܕܰܢܝ ܡܳܐܢܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܗܘܺܝܿܬ ܡܿܫܰܡܶܫ ܐܢܳܐ ܘܰܡܿܩܰܕܶܫ ܐܢܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܠܶܐ ܘܳܝܳܐ ܥ݀ܶܒܕܶܬ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܦ݀ܶܠܚܶܬ ܒܗܽܘܢ ܥܰܘܠܐ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܕܳܐ݀ܶܢ ܠܺܝ.܀ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܡ݂ܘܽܢܝ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܢܶܥܼܒܕܘܽܢ ܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܺܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܡ݀ܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܦܪܽܘܩܝ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟ ܐܶܣܿܬܰܬܰܪ. ܘܠܐ ܬܶܓܼܠܶܐ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ. ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܦܿܳܪ̈ܫܳܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܦ݀ܶܠܚܶܬ ܗܘܺܝܿܬ ܐܰܝܟ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܺܝܿܬ ܠܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܳ݀ܝ ܓܶܝܪ ܠܺܝ ܕܶܐܒܿܕܶܬ ܠܺܝ.܀ ܘܳܝܳܐ ܡܛܳܢܼܝ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܕܫ݀ܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܘܶܐܠܽܘ ܐܶ݀ܬܟܰܬܫܶܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܨܿܚܶܬ. ܘܕܰ݀ܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܪܰܦܝܳܐ ܘܫ݀ܰܡܫܶܬ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܗܿܘܺܝܬ ܠܺܝ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܓܽܘܕܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܘܝܳܪܬܳܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܶܐܣܼܬܰܟܰܟ ܒ̈ܨܶܨܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܩܼܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܼܰܘ ܐܶܬܚܼܰܣܰܘ ܡܰܓܳܢ: ܡܿܦܺܝܤ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ ܕܬܰܗܼܡܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܫܥܰܝ ܘܰܐܣܼܳܐ ܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܒܚܰܫܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܚܝܳܪܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܰܦܼܢܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܡܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܡ݀ܶܬܓܰܠܰܥ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝ. ܘܰܕܠܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܒܟܽܠܳܗܿ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܪܳܕܶ݀ܐ ܐܢܳܐ. ܒܣܰܒܪܳܟ ܕܠܐ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ.܀ ܛܳܒܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܿܳܒܪܳܐ ܠܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܣܼܰܬܶܬ ܠܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܕܙܶܥܼܪܰܬ ܘܶܐܬܛܰܠܩܼܰܬ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܘܠܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܣܰܒܪܳܟ ܬܳܠܿܝܳܐ ܕܒܶܗܽ ܗܘ ܬܶܬܒܼܰܝܰܐܝ.܀ ܝܰܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܿܙܺܝܥ ܠܺܝ ܘܰܡܿܣܰܪܶܕ ܠܺܝ. ܘܰ݀ܗܘܺܝܬ ܒܕܶܚܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܐ ܕܦ݀ܶܠܚܶܬ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܢܗܼܶܐ ܠܺܝ ܒܶܗ ܓܶܫܪܳܐ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܬܶܒܗܼܰܬܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܬܶܦܿܪܶܩ.܀ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܫ݀ܶܩܠܶܬ ܠܺܝ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܗܳܢܿܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܐ ܛ݀ܳܠܩܺܝܢ. ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫ݀ܬܰܢܩܶܬ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܚܛ̈ܳܗܰܝ ܫܿܳܕܶܝܢ ܠܺܝ.܀ ܠܡܺܝܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܒܳܟ ܐܶܫܬܰܘܿܙܰܒ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܦܳܪܘܽܩܝ ܡܿܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܚܰܢܳܢܳܟ ܬܰܫܼܦܰܥ ܥܠܰܝ ܪܰܚܡܰܝܟ. ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܓܰܒܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܫܼܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܗܼܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܕܒܼܽܘܚ ܡܳܪܝ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܡܼܰܙܓܰܬ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܘܰܐܪܟܼܶܢ ܬܽܘܒ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܫܼܪܺܝ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܕܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܬܬܰܒܼܪܽܘܢ ܟܺܝܬ ܫܶܢܰܘܗ̈ܝ ܘܢܼܶܬܛܰܠܰܩ ܒܙܺܝܘܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܣܼܥܶܐ ܘܬܶܡܼܪܰܚܝ ܘܬܶܣܼܰܦܝ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܥܠܺܝܢ ܒܥܰܘܠܐ. ܪܶܡܙܳܟ ܢܰܟܼܐܶܐ ܒܳܗܿ ܘܬܶܪܽܘܣ ܠܺܝ ܛܰܐܠܐ. ܘܶܐܦܼܽܘܩ ܡܶܢ ܓܰܘܳ݀ܗ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܩܼܪܰܘܽܘܟ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ.܀ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܓܣܼܳܐ ܒܺܝ ܡܶܪܬܶܗ ܘܚܰܒܠܼܰܢܝ ܘܣܰܚܦܼܰܢܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܕ݀ܶܐ ܐܢܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܟ. ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ. ܕܟܰܕ ܒ݀ܳܣܰܪ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܬܥܼܰܕܪܰܢܝ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܢܶܒܼܗܰܬ ܗܽܘܼ ܕܚܰܒܠܼܰܢܝ.܀ ܥܰܘܪܽܘܢܼܝ ܒܚܰܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪ̈ܟܽܘܢܺܝܛܶܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܘܰܫܩܰܠܼܘ ܒܢܶܟܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܫܽܘܦܪܰܐ ܗܘ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܝ. ܘܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܡܶܟܺܝܠ ܕܕܰܟܝܽܘܬܝ ܐܰܘܒܿܶܕܬܳܗܿ. ܐܶܩܿܪܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܦܼܢܶܐ ܠܺܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡ݀ܶܬܒܰܣܪܺܝܢ.܀ ܦܰܐܝܳܐ ܟܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡ݀ܰܨܡܰܚ ܒܪܺܝܫܳܗܿ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܒܗܽܘܼ ܕܶܐܬܓܰܢܒܼܰܬ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ. ܐܶܒܼܕܰܬ ܠܳܗܿ ܡܶܟܺܝܠ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܚܬܺܝܪܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܳܗܿ.܀ ܨܶܝܕܰܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܩܿܳܥܶܐ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܠܳܐ ܬܶܦܣܼܽܘܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬܽ ܗܘ ܠܳܟ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܡܿܢܺܝܚ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܫܿܳܒܶܩ ܐܢܳܐ ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܝܟ. ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܰܢܬ ܘܠܐ ܡ݀ܰܒܣܶܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܦܪܺܝܩ ܐܰܢܬ.܀ ܩܼܪܺܝ ܓܶܝܪ ܒܓܰܓܰܪܬܳܟ ܘܠܐ ܬܚܼܽܘܣ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܚܰܢܳܢܰܐ ܗܘ ܘܪܳܚܿܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܡ݀ܶܬܦܢܶܐ ܐܰܢܬ ܗܽܘܼ ܩܿܳܕܶܡ ܫܳܪܶܐ ܒܳܟ. ܘܢܳܟܶܤ ܠܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܕܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܐܶܣܛܠܳܐ ܘܚܿܳܕܶܐ ܒܳܟ ܐܰܒܽܘܟ.܀  ܪܺܝܫܳܐ ܟܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܝ ܐܰܪܟܢܼܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܨܳܡܿܚܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܟܠܰܢܼܝ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܘܓܰܢܒܳܗܿ ܒܫܽܘܕܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܡܽܘܢ ܐܰܘܒܿܕܶܬ.܀ ܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܪܓܰܐ ܗܘ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܡ݂ܶܪܓܰܬ ܠܳܗܿ ܪܶܓܠܳܟ ܘܢܼܶܦܠܰܬ ܡܶܢܳܗܿ ܐܺܝܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܪܓܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܬܶܬܩܼܰܕܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܬܒܼܰܣܰܡ.܀ ܬܼܰܘܕܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܚܰܢܩܼܳܗܿ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܐܣܼܺܝܬܳܗܿ. ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ. ܕܰܐܢܬ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܰܟܼܺܝܬ ܘܰܡܪܰܩܼܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܢܼܶܒܥܼܽܘܢ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܪܓܶܙܿܬܶܗ ܗܶܢܼܽܘܢ ܢܶܪܥܽܘܢܼܳܝܗܝ. ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܶܣܰܬ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܢܶܒܥܼܽܘܢ ܕܠܐ ܐܶܦܿܽܘܫ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܫܰܒܿܚܺܝܘܗܝ.܀ ܘܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ ܡܳܪܰܢ ܒܥܺܝܼܗܿ ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܫܟܺܝܚܳܐ. ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܕܰܠܥܶܪܒܳܐ ܐܰܦܢܺܝܼܬ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ. ܘܠܺܝ ܡܳܪܝ ܩܪܺܝܼܢܝ ܘܺܐ݀ܬܶܐ ܘܶܐܬܡܿܢܶܐ ܒܰܓܙܳܪܳܟ ܘܶܐܬܚ݀ܠܶܛ ܒܥܳܢ̈ܳܟ ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܶܙܿܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܟܦܼܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܢܦܼܰܩ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܶܐܫܟܼܰܚܬܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ: ܠܰܐܝܟܳܐ ܥܿܳܪܶܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܪܰܒܳܟ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܳܟ ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܟܰܝ ܦܢܺܝܬܳܐ ܡܿܶܣܬܰܬܰܪ ܐܰܢܬ.܀ ܘܟܰܕ ܦܼܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܕܶܐܬܢܼܰܟܪܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܒܰܟܦܽܘܪܝܳܐ. ܘܰܐܘܒܼܶܕ ܗܘܳܐ ܪܶܚܡܬܶܗ. ܩܶܪܒܼܰܬ ܠܰܚܫܼܰܬ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܚܼܙܺܝ ܠܳܐ ܬܟܼܰܬܰܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܕܠܐ ܬܰܘܒܼܶܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܡܳܟ.܀ ܐܶܢܳܐ ܥܿܳܪܒܳܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܢܼ ܬܶܬܦܼܢܶܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܳܟ. ܘܚܿܳܕܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܬܼܳܐ ܢܼܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܚܰܫܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܦܿܳܩܶܕ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܥܼܺܝ ܥܶܪܒܳܟ ܕܰܛܥܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܼܬܟܰܚ.܀ ܚܒܳܪܬܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܢܶܒܥܼܰܬ ܒܳܟ. ܘܶܐܢ ܬܶܥܼܰܪ ܠܟܽܠܳܟ ܡܿܚܰܒܠܳܐ. ܐܳܣܝܳܟ ܚܰܟܺܝܡܽ ܗܘ ܚܼܰܘܳܐ ܠܶܗ ܡܚܽܘܬܳܟ. ܒܟܼܺܝ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܰܐܙܺܝܼܥ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܢܶܥܼܨܒܳܟ.܀ ܠܒܰܟܼܬܶܗ ܫܓܼܰܪܬܶܗ ܘܰܐܙܺܝܥܼܬܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܰܥܡܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡ݀ܰܡܛܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܡܼܰܪ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܘܳ݀ܝ ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܢܳܐܐ.܀ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܒܼܕܰܢܝ ܕܰܟܢܰܘ̈ܬܝ ܘܰܩܠܺܝܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܕܶܐܦܿܬܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܣܿܽܘܪ ܐܳܦ ܐܶܫܿܪܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟ݀ܶܦܪܶܬ ܒܶܗ. ܙܽܘܥܼܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܟܡܳܐ ܒܺܝܫܺܝܢ.܀ ܘܳܝ ܠܺܝ ܐܶܢ ܠܶܗ ܡܿܰܪܦܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܿܶܠ ܐܢܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܺܝ. ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܒܶܗ ܘܶܚܿܙܶܝܟ ܘܺܐܚܿܶܐ ܒܳܟ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܺܝ ܕܶܐܒܿܟܶܐ ܒܶܗ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܢܝ. ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢ ܟܳܦܽܘܪܳܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܥܒܺܝܕ ܗܘܺܝܿܬ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ.܀ ܡܰܢܽܘ ܥܿܳܨܶܒ ܠܳܗܿ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܐܶܢ ܐܰܪܦܿܶܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܥܨܳܒܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ ܠܡܰ݀ܢ ܐܺܝܬ. ܐܳܘ ܕܰܐܣܼܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܥܼܨܽܘܒ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܚܰܒܼܠܳܗܿ.܀ ܐܶܗܿܘܶܐ  ܠܳܥܳܙܳܪ ܕܰܐܚܼܺܝܬ ܘܰܢܚܶܡܰܝܼܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ. ܗ݀ܰܘ ܡܺܝܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܐܳܘ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܐܰܩܺܝܡܶܗ: ܗܼܰܒ ܐܳܦ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܫܰܚܠܦܳܐ.܀ ܦܰܓܪܶܗ ܣܼܪܺܝ ܠܚܽܘܕ ܕܠܳܥܳܙܳܪ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܡܿܚܰܒܠܳܐ. ܠܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܰܚܼܳܐ ܡܳܪܝ ܒܡܶܠܬܳܟ ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ.܀ ܒܝܰܡܳܐ ܛܶ݀ܒܥܶܬ ܘܰܩܿܪܺܝܬܳܟ ܘܰܒܿܥܺܝܬܳܟ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܕܳܟ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܦܫܼܰܛܬ ܘܕܰܠܺܝܼܬܳܢܝ ܦܼܰܨܳܢܝ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܒܝܰܒܫܳܐ ܗܳܐ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܛܰܒܥܼܰܢܝ ܘܚܰܢܩܼܰܢܝ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܙ݀ܰܠ ܘܶܐܣ݀ܬܰܬܰܪ ܐܶܢ ܬܰܪܥܳܟ ܡ݀ܶܬܬܚܶܕ ܩܕܳܡܰܝ. ܕܠܐ ܡܳܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܫܼܕܶܝܢܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܒܳܟܽ ܗܘ ܬܠܶܐ ܣܰܒܪܝ ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝ.܀ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܐܰܥܠܼܰܬ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܳܐܡܿܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܼܰܪܶܒ ܠܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܨܽܘܪ ܒܶܗ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܢܶܒܟܽܘܢ ܘܢܶܬܦܼܢܽܘܢ.܀ ܒܶܟܝܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܕܒܶܗ ܢܚܽܘܪܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ ܢܶܒܟܼܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܼܟܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡ݀ܶܬܚܰܕܰܬ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܿܒܺܝܢ.܀ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܩܥܼܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰ݀ܘ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܟܽܠܶܗ ܗܘ ܐܺܠܝܳܐ ܕܰܠܪܶܗܛܳܐ ܕܪܶܗܿܛܶܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܗܳܐ ܢܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܪܰܚܼܶܡܥܠܰܝ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܒܟܼܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܿܦܺܝܤ ܗܘܳܐ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܕܠܐ ܟܶܦܿܪܶܬ ܒܳܟ ܝܿܳܕܰܥ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܪܰܒܺܝ ܕܟܿܶܦܪܶܬ ܒܳܟ ܘܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܫ݀ܰܘܺܝܬ.܀ ܓܰܪܰܝܼܢܝ ܒܳܬܪܳܟ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܢܶܟܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܰܛ݀ܥܺܝܬ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܒܳܬܪܳܟ ܪܳܗܿܶܛ ܐܢܳܐ ܘܨܰܘܬܳܟ ܒ݀ܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܢܶܫܬܰܠܼܰܡ ܒܺܝ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܰܡܳܐܐ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܼܬܟܰܚ.܀ ܢܼܶܚܕܶܐ ܘܰܢܼܕܽܘܨ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܠܥܶܪܒܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܙܰܝܰܚܬܳܝܼܗܝ ܕܡܶܢܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܰܡܳܐܐ ܢܶܬܢܼܛܰܪ. ܛܳܒܽ ܗܘ ܚܽܘܒܳܟ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܪ̈ܶܚܡܬܳܟ. ܒܚܰܡܪܳܐ ܢܶܬܒܼܰܪܰܟ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܕܰܕܡܳܟ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܠܼܒܰܟܢܰܢ. ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܫܼܰܒܰܚܘ ܠܪܶܚܡܬܳܟ.܀ ܗܳܐ ܟܡܺܝܪ ܐܶܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܘܝܿܳܐܝܳܐ ܐܶܢܶܐ ܕܬܳܒ݀ܶܬ ܠܺܝ ܘܰܐܬܦܿܢܺܝܬ. ܫܰܠܰܚܬܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܓܰܘܢܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܘܰܣܿܚܺܝܬ ܫ݀ܶܦܪܶܬ ܘܶܐ݀ܬܕܰܟܺܝܬ ܘܝܳܐܝܽܘܬܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܣܼܦܰܬ ܢܰܚ̈ܬܰܝ: ܐܶܒܠܳܐ ܠܶܒܿܫܶܬ ܘܰܐܦܿܪܓܶܬ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܰ ܐܢܬ. ܘܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܶܝܢ. ܘܠܺܝ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܝܟ ܚܶܣܿܪܶܬ ܘܘܳܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܿܳܬܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܓܰܪ̈ܶܓܼܳܢܝ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܟ ܘܳܐܙ݀ܶܠ ܐܢܳܐ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܠܳܐ ܝܿܶܨܦܶܬ ܘܥܰܡ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܿܠܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܓܼܡܰܪܘ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܰܚܒ̈ܰܢܳܢܶܐ ܕܩܳܝܿܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܥܒܳܕܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܙܰܘܥܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܐܣܓܼܺܝܘ ܘܰܐܪܫܼܰܥܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܚܰܝܳܒܳܐ ܐܢܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܶܬܛܰـܼܠܰܩܘ ܘܕܺܝܢܳܐ ܩܼܪܶܒ ܘܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܩܰܢ. ܘܗܳܐ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܙܿܟܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܶܬܟܼܰܪܺܝܘ ܚܼܘܽܢ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܡ݀ܶܬܠܰܗܛܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܣܼܰܪܗܶܒ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܝܿܳܗܶܒ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܘܰܦܝܳܤ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܿܩܰܒܠܺܝܢ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܟܰܕ ܫܿܳܛܶܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܺܝ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܨܶܕܝܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܥܰܘܠܐ ܢܛܺܝܪ ܬܰܡܳܢ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܩܿܪܺܝܬܳܟ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝ ܥܼܢܺܝ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝ݂ܢܝ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܕܢܚܼܽܘܢ ܘܰܢܦܼܺܝܣܽܘܢܳܟ ܕܶܐܢܳܐ ܛܡܰܐ ܐܢܳܐ ܠܰܦܝܳܣܳܟ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡܼܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܫܪܳܓܝ ܢܼܶܕܢܰܚ ܠܺܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܬܶܚܼܢܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܰܕܒܿܳܥܶܝܢ. ܚܼܙܺܝ ܕܠܐ ܬܶܣܼܢܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܕܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܿܳܥܶܐ ܐܰܢܬ. ܩܳܝܿܡ̈ܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܕܒܼܰܪ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܡܗܶܝܢ ܟܰܕ ܣܿܳܠ̈ܩܳܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܗܽܘܼ ܦܿܳܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܐܰܝܼܬܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܠܕܶܒ̈ܚܳܬܳܟ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܗܡܼܺܝܬ ܘܰܐܪܦܼܺܝܬ. ܗ݀ܳܝ ܠܰܡ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܒܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܳܐ.܀ ܪܓܺܝܙܰ ܐܢܬ ܡܶܢ ܚܰܒܪܳܟ ܪܓܺܝܙܰ ܐܢܬ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ. ܪܰܥܼܺܝܬ ܠܬܰܚܬ ܐܰܚܽܘܟ ܪܰܥܼܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܳܪܳܟ. ܕܚܰܒܪܳܟ ܩܒܺܝܠ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܳܟ ܩܒܺܝܠ ܡܶܢܳܟ.܀ ܪܰܥܼܳܝܗܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ ܚܰܕܳܝܗܼܝ ܒܥܰܝ̈ܝܺܩܶܐ ܣܼܥܽܘܪܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܬܰܪܣܼܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܟܰܦ̈ܢܶܐ.܀ ܪܰܟܼܶܟ ܘܫܰܘܼܳܐ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܐܳܪܚܳܐ ܠܰܐܝܳܐ. ܐܰܪܡܼܳܐ ܐܰܫܺܝܼܓ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܰܓܶܢܼܳܝܗܝ ܒܪܺܝܫ ܥܰܪܣܳܟ. ܠܰܚܡܳܟ ܩܼܨܺܝ ܘܗܼܰܒ ܠܶܗ. ܟܳܣܳܟ ܥܼܪܺܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.܀ ܪܡܶܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝܟ ܐܳܦ ܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ݂ܠܳܐ ܘܩܼܰܕܶܫ. ܘܥܰܘܠܳܟ ܡ݂ܪܰܩ ܡܶܢܳܟ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܼܨܳܐ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܰܕܡܶܗ ܡ݂ܙܰܓ ܝܼܰܗܒ ܠܳܟ.܀ ܠܰܢ ܛܽܘܒ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܗܺܝܼ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܒܥܶܕܪܰܢ. ܚܕܳܐ ܢܽܘܛܰܦܬܳܐ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܳܗܿ. ܥܿܳܛܝܳܐ ܡܿܚܰܦܝܳܐ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ.܀ ܗܳܐ ܓܳ݀ܥܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܗܳܐ ܩܿܳܪܝܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܝܼܬܰܘ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܠܕܶܡܥܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܦܼܪܽܘܥܘ ܕܠܐ ܬܼܺܐܙܰܠܝ ܚܰܘܒܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ.܀ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܐܰܠܳܗܝ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܠܳܟ ܚܕܳܐ ܪܳܕܝܿܳܐ ܕܬܶܩܼܢܶܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܠܰܡܼܪܰܚܳܦܽܘ.܀ ܪܶܒܽܘ ܫܢܺܝ̈ܢ ܣܿܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܐܶܠܽܘ ܢܰܓܼܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܐܶܬܡ݂ܨܺܝܬ ܕܬܶܦܼܢܶܐ ܕܳܐܦܶܢ ܚܕܳܐ ܠܡܼܶܦܪܰܥ ܡܳܐ ܕܛܳܒ ܐܶܠܝܼܰܬ ܕܰܥܼܒܰܕܬ ܐܰܣܓܼܺܝܬ ܥܰܘܠܐ ܘܛܳܠܽܘܡܰܐ ܐܢܬ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܟܰܕ ܥܺܝܪܰ ܐܢܬ ܢܼܺܐܬܶܐ ܘܠܳܟ ܢܶܫܼܟܰܚ ܢܣܼܰܡܟܳܟ ܒܪܺܝܫ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܘܰܢܼܩܽܘܡ ܢܕܰܝܼܶܠ ܠܳܟ.܀ ܫܰܒܪܳܐ ܚܼܙܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܐܣܼܓܺܝ ܩܼܢܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܕܰܚܼܙܳܐ ܕܺܐܝܬ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܡܿܰܐܣܶܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܚܼܳܣ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܕܢܶܡܠܼܶܝܘܗܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܦܳܪܽܘܫܳܐ ܗܳܢܰܘܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܿܰܣܟܶܠ. ܕܟܰܕ ܪܓܺܝܫ ܕܺܐܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܣܰܒܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܪܰܚ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܪܰܟܺܝܟܺܝܢ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܥܰܙܺܝܙܺܝܢ ܕܶܐܡ݂ܪܰܚ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܿܢܰܓܶܕ ܒܕܘܽܚ̈ܳܠܶܐ.܀ ܬܘܰܗܬܳܐ ܘܰܓܢܳܚ ܠܶܒܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܢܳܫܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ ܩܿܳܐܶܡ ܚܰܕ ܣܳܦܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܟܳ݀ܬܶܒ ܠܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܬܒܰܥܬܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܗܿ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܪܶܡܙܳܐ ܬܳܒܿܥܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܝܳܪ ܥܰܝܢܺܝ̈ܢ ܛܳ݀ܥܶܐ ܘܦܿܳܠܶܛ ܠܳܗܿ.܀ ܬܼܰܘ ܫܡܼܰܥܘ ܘܶܐܬܠܼܰܒܒܘ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܬܒܼܰܥܬܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܐܢܳܫ ܬܳܐ݀ܶܒ ܚܕܳܐ ܢܽܘܛܰܦܬܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥ݀ܳܛܝܳܐ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܬܼܰܘ ܫܼܡܰܥܘ ܘܶܐܣܼܬܰܪܰܕܘ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܝܰܡܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܬܳܐ݀ܶܒ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܰܛܶܦ ܠܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܥܺܝ̈ܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܡ݂ܙܰܓ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܗܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܗܿ ܕܚܿܳܙܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܓܰܪܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܥܠܰܝ ܬܶܫܼܠܰܡܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܼܪܶܒ ܟܽܠܶܗ ܕܰܟܝܰܐ ܗܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܬܶܫܼܠܰܡܝ ܥܠܰܝ ܐܳܦ ܗ݀ܳܝ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܥܼܶܙܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܡ. ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܼܰܨܚܰܬ ܣܰܓܺܝ. ܕܒܺܝ ܡܳܪܝ ܥܼܫܶܢܘ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܺܝ ܢܼܰܡܠܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܶܙ݀ܡܰܪ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܫܠܺܝܛ ܐܢܳܐ ܕܰܢܼܗܰܠܶܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܠܐ ܩܰܕܺܝܫ ܘܰܢܫܼܰܒܰܚ. ܐܰܠ݂ܶܦ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܡ݀ܰܦܰܤ ܕܰܢܬܰܪܓܶܡ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܫܿܳܘܶܐ ܕܰܢܼܡܰܠܶܠ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܦ݀ܳܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܦܽܘܡܰܢ ܗܘܼܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܒܶܗ ܢ݀ܳܦܩ̈ܳܢ ܡ̈ܰܠܶܐ ܕܠܐ ܦܰܐܝ̈ܳܢ. ܟܰܕܽ ܗܘ ܬܪܰܥ ܩܽܘܕܫܰܐ ܗܘ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܕܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܓܰܘܳܝܳܐ . ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܰܢ.܀ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܢܼܶܕܰܥ ܐܢܳܫ. ܘܢܼܶܩܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢ݂ܶܕܰܥ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܛܪܺܝܕܬܳܐ ܗܝ ܕܢܶܩܼܪܘܽܒ ܠܗ݀ܰܘ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܰܢ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܰܩܪܶܒܼܘ ܘܫܰܒܼܚܽܘܗܝ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܥܶܕܳܢ ܕܡ݀ܶܙܕܰܠܰܠ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܪܥܼܳܐ ܕܢܼܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܝܳܕܽܘܥ̈ܰܘܗܝ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܐܢܳܫ ܕܢܰܟܦܰܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܛܥܽܘܢ ܕܗܳܟܰܢ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܕܠܐ ܟܽܘܚܳܕ ܙܘܽܐܳܠܶܗ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܨܰܠܼܰܘ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܺܝܠܼܰܦܘ ܕܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ.܀ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܦܿܳܐܶܫ. ܡܽܘܢ ܟܰܝ ܡܿܫܰܢܶܩ ܠܰܢ ܒܰܥܒܳܕܶܗ. ܚܶܠܡܰܐ ܗܘ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܒܰܡܠܳܐܐܳ ܠܰܢ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܛܶܠܳܠܰܐ ܗܘ ܠܰܢ.܀ ܘܫܿܳܚܶܩ ܠܰܢ ܓܽܘܚܟܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܚܶܠܡܳܐ ܘܛܶܠܳܠܳܐ. ܓܰܢܒܼܰܢܝ ܒܫܽܘܕܳܠܰܘ̈ܗܝ ܥܳܒܽܘܪ̈ܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܩܼܰܕܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܢܺܐܠܼܰܦ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܗܢܶܐ ܠܩܰܢܳܝܰܘ݁̈ܗܝ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܪܳܗܿܛܺܝܢ ܒܰܒܥܳܬܶܗ܀ ܝܰܘܡܳܢ ܪܗܺܝܒܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܢܶܬܦܰܫܼܰܚ ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܣܰܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܗܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܕܢܶܫܼܬܰܠܰܡ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܪܳܕܶܝܢܰܢ.܀ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܺܐܝܳܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܚܰܪ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܩܼܢܳܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܘܢܼܶܕܰܥ ܕܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܣܼܳܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ ܒܰܬܘܳܬܳܐ.܀ ܣܥܼܽܘܪ ܠܰܢ ܕܠܐ ܢܰܓܼܰܪ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܐܰܢܬ ܚܢܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܣܺܝܼܡ ܒܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܚܼܶܒܢܰܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܛܳܒܳܐ ܟܠܼܺܝ ܡܶܢܰܢ ܣܽܘܓܦ̈ܳܢܰܝܢ.܀ ܩܰܠܺܝܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܣܼܰܒ ܡܶܢܰܢ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܫܼܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܣܼܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܬܩܼܰܪܶܒܝ ܕܳܫܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܟ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܩܶܛܠܳܟ ܢܪܰܥܶܝܼܟ ܡܳܪܝ ܕܰܐܬܡܼܰܗܬܶܗ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܰܘܠܰܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ ܦܝܳܣܰܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܩܽܘܛܪܳܓܰܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܢܰܝܼܬܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܳܟ. ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܣܼܳܐ ܠܰܢ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ.܀ ܡܰܢܽܘ ܢܼܶܚܕܶܐ ܒܳܟ ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܶܐܢ ܐܶܬܶܐܠܼܶܨܢܰܢ ܒܳܟ ܫܽܘܢܳܩܰܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܼܬܢܺܝܼܚܢܰܢ ܒܳܟ ܣܽܘܓܦܳܢܰܐ ܗܘ: ܕܚܰܕ ܒܳܟ ܐܰܣܽܘܪܰܐ ܗܘ ܠܰܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܰܫܼܪܳܢ ܡܶܢܳܟ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܡܛܳـܼܗܿ ܡܰܘܬܳܐ ܠܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܦܽܘܡܳܗܿ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܣܿܳܟܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܫܪܺܝܼܘ ܒܪܺܝܫ ܨܶܒܥܳܐ ܠܡܰܛܳܦܼܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܛܽܘܒ ܕܶܝܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ.܀ ܦܳܐ݀ܶܫ ܟܽܘܢ݂ܳܫܰܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܬܠܶܐ ܥܰܘܠܰܢ ܒܰܩܕܳܠܰܢ. ܡܶܫܟܰܢ ܗܘܼܳܐ ܠܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܟܶܪܟܳܐ ܗܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠܶܗ ܟܽܠ ܚܽܘܒܰܝ̈ܢ. ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ ܛܘܽܒܰܝܟܽܘܢ.܀ ܪܚܶܡ݂ܢܰܢ ܘܠܐ ܩܼܰܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܰܝܼܢ ܚܛܰܝܼܢܰܢ ܘܠܐ ܐܶܡ݂ܰܕܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܼܒܰܪܢ. ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܚܼܶܒܢܳܝܗܝ ܦܿܳܐܶܫ ܡܶܢܰܢ ܥܰܘܠܐ ܪܳܗܿܶܛ ܩܰܕܶܡ݂ܢ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܕܥܼܰܙܺܝܬܽܘܢ.܀ ܪܳܘܶܙܿ ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ ܕܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܕܦܼܳܫ ܒܶܣܬܪܰܢ ܥܽܘܬܪܰܢ ܘܰܟܼܦܰܪ ܒܰܢ. ܘܥܰܘܠܰܢ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܐ ܪܳܗܿܶܛ ܕܬܰܡܳܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ ܢܼܰܘܕܶܐ ܒܰܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܕܰܐܘ݂ܕܺܝ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.܀ ܡܰܢܽܘ ܡܿܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܚܼܳܒܢܰܢ ܠܰܢ ܪܽܘܥܳܡܰܐ ܗܘ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܰܢܨܰܚܼ݂ܢܰܢ ܠܰܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗܘ. ܒܪܺܝܟ ܕܛ݀ܳܥܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܣܩܽܘܬܰܢ.܀ ܬܶܦܼܢܶܐ ܠܰܕܝܳܪܳܟ ܢܰܦܫܰܢ ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܥܶܪܒܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܳܝܼܗܝ ܛـܼܥܰܢ ܠܳܗܿ ܘܬܰܓܼܶܙ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܘܬܶܥܼܽܘܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܐܒܽܘܟ ܕܨܳܒܿܶܐ ܒܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܒܳܟܽ ܗܘ ܙܳܟܿܶܐ ܓܰܒܳܐ ܕܚܰܝܿܳܒܶܐ. ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܫܩܼܰܠܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܣܼܰܒ ܬܽܘܒ ܒܓܶܠܝܳܢܳܟ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܙܕܰܡ݂ܰܢܘ ܘܥܼܰܠܘ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܚܰܬܢܳܐ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܢܼܶܬܒܰܩܶܐ ܘܢܼܶܚܙܶܐ ܠܕܰܣܡܺܝ̈ܟܺܝܢ. ܘܳܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܐܽܘܟ̈ܳܡܶܐ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ. ܕܰܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܳܣܿܪܺܝܢ ܫܿܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܐ ܛ݀ܳܠܶܩ ܠܰܓܡܳܪ.܀ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܒ̈ܬܽܘܠܐ ܕܰܙܟܼܰܘ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܥܿܳܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܦܿܳܛܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܼܶܒ ܚܰܕܘܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܳܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܰܘ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܢܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܐ ܚܶܨܪܳܐ.܀ ܘܳܝ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܡܳܐ ܕܬܶܬܟܼܠܶܐ ܕܬܶܥܼܽܘܠܝ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܫܒܼܺܝܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܠܘܰܝ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܘܶܐܚܿܙܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܚܠܳܦܰܝ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܘܰܬܩܼܰܒܶܠܝ ܦܝܳܣܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܚ݂ܳܢܽܘܢܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܠܐ ܫܳܘܝܳܢ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܐܶܫܿܪܶܐ ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪܺܝܫܺܝܢ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܡܬܰܩ̈ܢܳܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗܿ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܬܟܺܝܒܺܝܢ ܘܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܗܿ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܟܽܠ ܚܰܫܺܝ̈ܢ ܦ݀ܳܓܥܺܝܢ ܒܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܥܼܺܝܩ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܠܐ ܡܫܰܠܰܛ ܡܰܕܥܳܟ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܦܽܘܠܚܳܢܳܟ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܿܚܰܟܶܡ ܠܳܟ. ܕܠܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܬܚܼܰܟܶܡܝ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ ܐܶܢ ܬܶܟܼܠܶܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܒܩܶܪܝܳܢܳܟ. ܘܰܬܚܰܘܓܼܶܝܘܗܝ ܠܝܰܡܳܐ ܒܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܝܟ ܕܠܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܰܝܬܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܠܐ ܡܛܰܝܼܬ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.܀ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܚܼܰܡܣܶܢ ܒܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܠܐ ܬܚܼܰܕܶܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܟܰܬܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܒܼܢܶܐ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ ܘܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܠܐ ܡ݂ܛܳܟ ܒܦܶܠܓܽܘܬܳܐ. ܒܼܢܺܝ ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܒܰܝܬܳܐ ܡܠܶܐ ܩܰܘܡܬܳܟ. ܣܼܰܒ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܶܗܘܼܶܐ ܠܣܶܬܳܪܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܬܥܼܰܫ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܳܟ ܕܠܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܶܐܘܬܳܟ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܝܗܶܝܢ ܠܚܰܡܶܫ̈ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠܼ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܓܼܰܘܙܰܠ̈ܝ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܥܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܫܚܳܐ ܥܰܫܼܶܢ̈ܝ ܫܪ̈ܳܓܰܝܗܶܝܢ. ܘܳܝ ܠܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܼܳܫܝ̈ ܠܒܰܪ ܘܠܐ ܥܰܠܼ̈ܝ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܢܼܳܡܝ̈ ܘܰܕܡܼܶܟܝ̈ ܘܰܐܕܥܶܟܼܝ̈ ܫܪ̈ܳܓܰܝܗܶܝܢ ܩܼܳܡܝ̈ ܘܰܢܩܰܫܼ̈ܝ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܦܼܬܰܚ ܠܗܶܝܢ.܀ ܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܦܬܺܝܚ ܘܰܪܘܺܝܚ ܘܰܐܚܺܝܕ ܠܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ. ܘܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܰܠܺܝܨ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ ܣܒܺܝܣ ܘܰܡܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܪܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܠܐ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܚܿܳܣܰܪ ܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܠܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܕܰܝܳܢܰܐ ܗܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܥܒܼܰܕܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܩܼܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܫܿܳܛܺܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܡ݀ܦܰܩܶܕ ܗܘܰܝܼܬ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܼܶܠܰܬ ܘܚܰܢܼܩܰܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܩܼܰܛܠܰܬ ܒܪܶܒܺܝܬܳܐ. ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܡܿܦܰܩܶܕ ܗܘܰܝܼܬ ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܛܺܝܡ̈ܶܐ ܡܿܶܙܕܰܒܢܳܐ. ܐܰܪܦܺܝܢܼܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܒܳܗܿ ܪܳܕܶܝܿܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܒܼܰܟܢܰܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡ݀ܰܘܒܠܺܝܢ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ ܢܶܩܢܼܶܐ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܗܼܺܝ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܥܼܛܶܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܩܼܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܢܶܥܼܛܶܐ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܠܳܐ ܬܰܣܓܼܶܐ ܬܶܥܼܽܘܩ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܬܦܼܽܘܫ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܥܡ݂ܰܠ ܘܰܩܼܪܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܟܼܰܫܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܫܼܰܟܠܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܳܕܩ݀ܺܝܢ ܠܩܶܪܝܳܢܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܫܚܽܘܼܩ ܬܶܩܼܪܶܐ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܓܳ݀ܡܪܺܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܶܐܠܝܼܺܘ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝܼܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܡ݂ܰܠܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܘܰܙܟ݂ܰܘܽܘܗܿ ܠܚܶܟܡܰܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܝ ܕܬܶܥܼܒܶܕ ܘܠܐ ܬܶܩܼܪܶܐ ܡܶܢ ܕܬܰܣܓܼܶܐ ܬܶܩܼܪܶܐ ܘܠܐ ܬܶܣܥܼܽܘܪ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܤ ܕܶܐܬܚܼܰܦܰܛܘ ܘܰܓܡܼܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܰܣܓܼܶܐ ܬܶܬܥܼܰܫ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܬܚܼܰܘܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܠܰܘ ܗܳܢܰܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܣܿܳܒܶܟ ܢܦܰܫܼܶܩ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܦܼܰܛ ܠܡܶܣ݂ܥܰܪ ܕܡ݀ܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܬܬܰܪܓܼܶܡ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܚܰܟܼܶܡ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܥܡ݂ܰܠ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܙܿܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܰܝܼܬܶܝܘܗܝ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܬܟܼܶܠ ܕܥܿܳܡܶܠ ܒܩܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܢܼܶܬܶܒ ܠܶܗ ܘܢܶܬܡ݂ܰܗ ܒܒܶܛܠܳܢܳܐ. ܕܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰ݀ܥ ܠܚܽܘܕ ܡܶܢܰܢ ܗ݀ܰܘ ܕܰܩܼܪܳܢ ܘܬܰܠܼܡܕܰܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܚܶܟܡܰܬ ܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܠܡܼܰܕܪܳܟܽܘ ܚܰܪܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܝ ܕܝܿܳܕܰܥ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܢܶܬܚܼܰܦܰܛ ܠܡܶܣܼܥܰܪ ܕܰܦܩܺܝ̈ܕܳܢ. ܣܰܢܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܼܶܩܪܶܐ ܘܠܐ ܢܶܥܼܒܶܕ ܡܶܢ ܕܢܰܣܓܼܶܐ ܕܢܶܩܼܪܶܐ ܘܠܐ ܢܶܣܥܼܽܘܪ. ܢܶܬܚܼܰܦܰܛ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܰܕܢܶܩܼܪܶܐ ܘܢܶܥܼܒܶܕ ܒܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܬܒܼܰܥ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܐܳܦܠܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܐ.܀ ܪܺܝܫܳܐ ܗܝ ܘܕܰܪܓܳܐ ܗܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ ܢܶܣܥܼܽܘܪ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܕܠܐ ܥܶܕܠܳܝ. ܗ݀ܳܝ ܕܢܼܶܕܰܥ ܘܢܶܣܼܥܽܘܪ ܕܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܕܶܝܢ ܕܫܿܳܘܝܳܐ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܢܺܐܠܼܰܦ ܘܢܶܛܠܼܽܘܡ ܕܺܝܠܶܦܼܢܰܢ. ܦܰܛܥܳܐ ܕܶܝܢ ܘܣܰܓܺܝ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܕܠܐ ܢܺܐܠܼܰܦ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܶܥܒܼܶܕ.܀ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܰܕܬܳܚܿܒܺܝܢ ܡܶܢ ܕܢܶܩܼܪܽܘܢ ܘܢܼܺܐܬܽܘܢ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܕܢܶܚܼܣܕܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܚܼܰܦܰܛܘ ܘܰܩܼܪܰܘ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܬܼܽܘܢ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܿܳܥܰܪ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܘܡ݀ܶܫܬܰܒܗܰܪ ܡ݀ܰܘܒܶܕ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܿܳܘܶܐ ܠܥܶܕܠܳܢܳܐ ܟܽܠ ܕܒܿܳܣܰܪ ܘܥܳܕܶܠ ܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ.܀ ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܟܺܝܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܬ ܘܰܫܡܼܰܥ ܠܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܫܶܡܥܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܕܢܶܛܰـܼܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܼܰܗ ܢܰܦܫܶܗ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ. ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܰܛܠܼܰܡ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܢܼܶܬܶܒ ܬܽܘܒ ܘܢܶܒܟܼܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܥܰܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܦܰܩܼܘ ܒܒܶܛܠܳܢܳܐ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܰܣܼܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܡ݂ܪܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܡܿܚܰܘܰܪ ܟܽܠ. ܘܰܐܚܠܼܶܡ ܠܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐ݀ܶܬܕܰܠܶܐ ܘܶܐܩܿܽܘܡ ܕܢܶܦܿܠܶܬ ܠܺܝ. ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܰܦܺܝܠܺܝܢ. ܐܰܘܫܼܶܛ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܘܺܐܚܿܶܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܓܰܢܒܼܰܢܝ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܘܫܰܠܼܰܚ ܫܩܼܰܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ. ܘܫܰܒܩܼܰܢܝ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܘܢܶܦܿܩܶܬ ܫܠܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܚܢܳܢܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܐܶܣܛܠܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܬܰܒܰܥ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܘܪ̈ܶܡܙܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܝܳܢܝ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢ ܙܰܟܼܳܢܝ ܕܚܿܳܒܶܬ ܠܺܝ.܀ ܗܳܢܰܘ ܬܒܳܪ ܠܶܒܳܐ ܘܓܽܘܢܚܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ. ܡܳܐ ܕܦܿܳܪ̈ܫܳܢ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܰܢ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܓܠܶܐ ܩܿܳܐܶܡ ܘܥܿܳܐܶܠ ܕܢܶܬܥܰܩܼܰܒ܀ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܓܼܺܝ ܐܰܟܘܳܬܝ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܕܰܚܼܛܳܐ ܐܳܦ ܛܰܫܼܺܝ ܕܠܐ ܢܶܒܼܗܳܬ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܬܰܡܳܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܡܿܚܰܘܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܙܳܝܿܥܺܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܕܺܝܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܙܳܟܿܶܝܢ ܘܡ݀ܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ.܀ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܥܫܼܶܢܘ ܪܶܒܰܬ ܘܝܰܘܡܰܝ̈ ܛܠܶܩܼܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ. ܘܡ݂ܰܛܺܝ ܙܒܰܢ ܩܶܨܳܐ ܘܠܰܝܬܶܝܗܿ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܳܝ ܠܺܝ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܥܡ݂ܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܝܿܳܪܶܬ  ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܦܠܼܰܚ ܩܰܠܺܝܠ ܝܿܳܪܶܬ ܩܼܢܳܐ ܣܰܓܺܝ.܀ ܝܰܘܡܳܐ  ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܶܗ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ ܠܳܒܿܫܺܝܢ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪܚܶܡ݂ܢܰܢ. ܕܰܦܼܪ̈ܰܚܝ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ  ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܰܢ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܠܦܽܘܬ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܬܦܪܰܥ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ. ܕܶܐܢ ܫܦܼܰܪ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܣܢܶܐ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.܀ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܡ݂ܰܗ ܘܢܶܓܢܼܰܚ ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܠܓܰܒ̈ܶܐ ܕܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܘܳܐܚܿܕܺܝܢ ܣܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܢܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܚܼܳܢܰܬ ܠܚܰܛ̈ܳܝܶܐ. ܢܶܣܓܼܽܘܕ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܪܳܕܝܿܳܐ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܢܫܰܒܼܰܚ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܢܺܐܚܼܶܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܘܫܼܶܛ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܬܶܥܼܨܽܘܒܝ ܠܺܝ ܫܽܘܚ̈ܢܰܝ ܘܬܰܚܠܼܶܡܝ ܠܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ.܀ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܪܓܺܝܙܳܐ ܗܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܚܼܙܳܬ ܗܘܳܬ ܠܚܳܬܳܗܿ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܚܼܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܦܬܺܝܚ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܿܳܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܡ݀ܰܢ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܶܥܼܬܰܪ ܣܰܓܺܝ ܩܢܼܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ. ܕܡܽܘܡܰܝ̈ ܣܓܺܝܼܘ ܒܪܰܦܝܽܘܬܝ ܐܰܚܼܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܨܶܒܝܳܢܝ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܝܬܝܼܰܢܝ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܕܺܐܚܿܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܨܳܒܿܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܩܰܒܼܶܠ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܳܥܽܘܬܝ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ. ܘܗܼܰܒ ܠܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܘܢܼܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܕܚܳܢܼܬܰܢܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ.܀ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܠܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܬܼܳܒ ܕܰܚܼܛܳܐ ܐܶܬܥܼܛܺܝ ܐܫܛܳܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܚܼܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܰܢܚܼܶܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܰܐܣܼܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܡܿܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܘܰܕܡܶܗ ܡܿܚܰܣܶܐ ܟܽܠ: ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܪܰܢ ܘܝܿܳܕܰܥ ܕܒܺܝܫܺܝܢܰܢ ܘܰܒܼܪܳܐ ܘܙܿܳܐܢ ܠܰܢ ܘܡܿܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܫܶܡܫܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܬܪܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܐܘܫܼܶܛ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܐܦܢܼܳܢܝ ܠܓܰܘ ܛܝܳܪܳܟ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܒܬܰܪܥܳܟ ܚܢܰܢ ܢܶܩܼܽܘܫ ܘܰܫܡܳܟ ܬܽܘܒ ܢܶܩܪܶܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܢܿܳܣܶܒ ܫܶܐܠ̈ܳܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢܳܟ ܒܿܳܚܰܪ ܟܽܠ ܐܰܝܟܰܢ ܕܥܿܳܕܰܪ ܠܶܗ.܀ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܗܘܼܰܘ ܣܝܳܓܳܐ ܒܶܝܬ ܠܺܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܳܟ ܢܼܶܬܬܪܰܥ ܘܶܐܥܿܒܰܪ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܢܶܫܦܼܰܥ ܠܘܳܬܝ ܚܽܘܒܳܟ. ܘܒܶܗ ܐܶܬܬܪܺܝܼܡ ܠܪܰܘܡܳܟ.܀ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܚܰܫܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܥܩܰܪ ܣܝܳܓ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܒܗܽܘܢ ܐܶܥܿܡܰܠ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܶܐܟܿܢܽܘܫ ܠܺܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܚܿܳܫܚܺܝܢ ܠܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܬܶܪܕܶܝܼܘܗܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܰܠܗ݀ܰܘ ܕܪܳܚܶ݀ܡ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܡ݀ܰܗܡܺܝܬ ܡܶܢܶܗ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܼܡܶܐ ܒܺܝ. ܕܠܐ ܢܼܰܘܒܕܰܢܝ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܘܰܥܠܰܝ ܚܰܠܳܫܳܐ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܼܝ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܼܦܰܪܘ ܠܳܟ.܀ ܚܼܽܘܣ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܕܟܽܠܰܢ ܒܣܺܝܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܛܰـܼܪܢܰܢ ܡܶܠܬܳܟ ܕܢܼܺܐܚܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܐܳܦ ܠܺܝ ܒܣܺܝܪ ܥܰܡ ܟܽܠ ܘܝܰܬܺܝܪ ܒܣܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܫܼܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܢܶܬܚܼܰܣܽܘܢ ܘܢܶܬܓܰܠ̈ܝܼܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܟ.܀ ܕܪܶܚܡܶܬ ܕܰܒܡܶܠܬܳܟ ܐܶܗܡܿܽܘܤ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܰܫܘܳܢܼܝ ܕܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܩܿܥܶܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܚܳܢܰܢܼܝ ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܰܕܚܰܣܼܝܰܢܝ.܀ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܚܰ ܐܢܬ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ. ܕܠܳܟܽ ܗܘ ܒܪܶܐ ܟܽܘܠܐ. ܡܳܪܰܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܫܛܳܪܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐܶܢ ܦܳܪܽܘܫܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܫܬܦܰܪ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܠܗ݀ܰܘ ܡ݀ܰܢ ܕܚܰܝܳܒ ܠܗ ܕܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܦܼܪܘܽܥ ܡܿܫܰܓܶܫ ܕܢܶܫܒܼܽܘܩ ܠܶܗ.܀ ܘܶܐܢܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܦܿܪܽܘܥ ܠܶܐܫܛܳܪ̈ܰܝ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܫܶܓܫܶܬ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܢܰܫܼܘܶܝܢܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀

ܡܕܪܫܐ ܕܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܗ݀ܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܕܰܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܫܳܐܘܽܠܐ: ܡ݀ܶܬܒܰܩܶܐ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܚܿܳܙܶܐ: ܕܫܶܐܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗܿ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܝ: ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܝܿܳܬܪܳܐ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܿܦܰܢܶܐ ܠܳܗܿ ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܛܶـܼܐܒ: ܗܳܢܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܟܽܠ ܫܶܐܠ̈ܳܢ: ܕܳܐܦ ܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܫܩܼܰܠ ܥܰܡ ܕܰܫܼܩܰܠ: ܛܥܺܝܢ ܗܽܘܼ ܘܢܼܰܦܶܩ ܥܽܘܕܪ̈ܢܰܘܗܝ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܼܺܐܬܽܘܢ ܨܶܝܕ ܛܳܒܳܐ: ܚܰܕ ܕܰܣܢܺܝܩ ܘܚܰܕ ܕܚܰܝܳܒܽ ܗܘ: ܘܰܠܗ݀ܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܢܼܶܬܶܠ ܠܶܗ: ܘܰܠܗ݀ܰܘ ܕܚܰܝܳܒ ܢܶܫܒܼܽܘܩ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ: ܢ݀ܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܬܪܰܥ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܕܰܣܢܺܝܩܳܐ ܛܥܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܚܰܝܳܒܳܐ ܛܥܺܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܒܟܽܠ ܐܣܟܺܡ ܝܳܗܽܘܒܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ: ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܚܼܰܘܺܝ ܚܢܳܢܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܕܠܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܫܶܐܠܰܬ ܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂: ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗܿ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܿܳܠܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܿܰܣܓܶܐ ܡܿܥܰܕܰܪ ܠܰܢ: ܕܟܿܳܠܶܐ ܡܶܢܰܢ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ: ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܦܿܳܬܰܚ ܠܰܢ.܀ ܒܝܳܗܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܳܐ: ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܿܳܐܶܠ: ܫܰܒܪܳܐ ܕܫܿܳܐܶܠ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ: ܕܟܽܠ ܦܽܘܪܫܳܢ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܶܗ: ܝܿܳܗܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܚܰܣܟܳܐ ܠܗܿ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܫܿܳܠܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܕܫܰܪܟܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ.܀ ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠܬܳܐ ܕܡ݀ܶܬܟܰܠܝܳܐ. ܕܰܥ ܕܗܼܺܝ ܫܶܐܠܰܬ ܣܽܘܓܦܳܢܳܐ ܗܝ: ܘܰܐܝܕܳܐ ܫܶܐܠܬܳܐ ܕܡ݀ܶܬܦܰܢܝܳܐ: ܕܰܥܼ ܕܗܼܺܝ ܫܶܐܠܰܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܝ: ܟܺܐܝܽܢ ܗܘ ܘܛܳܒܽ ܗܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܟܿܳܠܶܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܟ: ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܽܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ.܀ ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡ݀ܰܘܚܰܪ ܝܿܳܗܶܒ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܗܽܘܼ ܕܶܐܬܬܼܘܺܝ ܥܰܠ ܕܰܟܠܳܟ: ܐܶܠܐ ܕܢܶܚܼܙܶܐ ܚܽܘܡܣܳܢܳܟ: ܥܰܕ ܐ݀ܳܬܶܐ ܛܰܗܪܳܐ ܕܢܶܒܚܼܽܘܪ: ܠܰܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܝܽܘܩܪܳܐ ܘܚܽܘܡܳܐ: ܕܰܒܩܳܠ ܪܳܡ ܬܶܬܒܼܰܥ ܐܰܓܪܳܐ: ܕܒܰܚܕܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܢܼܶܬܶܠ ܠܳܟ: ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܕܰܬܟܼܶܒ ܟܰܝ ܫܳܐܽܘܠܳܐ: ܠܡܼܶܩܰܫ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܕܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܠܳܟ: ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܿܰܩܢܶܐ ܠܳܟ: ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܢ: ܐܳܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܡܳܐ ܕܟܿܳܠܶܐ: ܗܳܝܿܕܶܝܢ ܝܿܳܗܶܒܽ ܗܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܒܼܥܳܐ ܫܳܐܽܘܠܐ.܀ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܟܺܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܚܿܳܐܰܪ ܒܫܶܐܠܬܳܐ ܘܰܒܙܰܒܢܳܗܿ: ܘܶܐܢ ܚܿܳܙܶܐ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܽܘܼ: ܡ݀ܰܘܚܰܪ ܘܠܐ ܡܦܿܰܢܶܐ ܗܽܘܼ ܠܳܗܿ: ܢܰܛܪܳܗܿ ܕܶܝܢ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܙܰܒܢܳܐ: ܘܳܐܦܶܢ ܡܿܥܺܝܩܳܐ ܠܫܳܐܽܘܠܐ: ܕܫܿܳܐܶܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܕܰܪ: ܕܫܶܐܠܬܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܢܼܰܣܓܶܐ: ܘܢܼܰܘܬܰܪ ܠܶܗ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܙܰܒܢܳܐ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܬܪܺܝܨ. ܘܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܠܶܗ: ܒܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܬܚܰܝܒܼܰܢܝ: ܡܳܐ ܕܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡ݀ܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ.܀ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܩܰܪܒܼܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܠܶܐܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ ܬܰܠܚܼܰܬ: ܗܳܐ ܕܶܡܥ̈ܰܝ ܠܳܟ ܡܶ݀ܬܩܰܪ̈ܒܳܢ: ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܡܶܢܝ ܠܗܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗ݀ܳܝ.܀ ܓܰܢܒܼܰܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܕܳܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܚܽܘܬܚ̈ܳܬܰܘܗܝ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܫܒܼܳܐ: ܙܓܽܘܪܳܝܼܗܝ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܕܳܘܝܽܘܬܝ: ܘܰܐܥܼܕܳܢܝ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܢܒܰܣܼܒܣܰܢܝ.܀ ܕܽܘ݂ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ ܘܰܬܒ݂ܰܥ ܬܒܰܥܬܝ: ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ: ܕܢܺܝܫܳܐ ܠܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܣܳܡ݂ܰܢܝ ܠܶܗ: ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܶܗ ܢܒܼܰܙܥܽܘܢ.܀ ܗܘܼܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ ܡܳܪܝ: ܕܥܳܕܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ: ܘܠܐ ܢܼܰܗܶܠ ܒܺܝ ܟܰܕ ܐܶܙܕܟܿܶܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ.܀ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܠܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝܳܬ̈ܺܝ ܡ݀ܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܦܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܒܣܺܝܪ: ܘܡܶܢ ܚܰܝܳܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܫܬܡܰܥ.܀ ܙܼܳܥ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܫ݀ܶܡܥܶܬ ܡܳܪܝ: ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܳܚܿܪܳܐ: ܥܡܺܝܪܳܐ ܐܢܳܐ ܘܓܶܠܳܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܘܶܐܢ ܐܰܨܼܶܕܬ ܚܰܘܒܰܬܝ ܐܰܘܦܼܺܝܬ ܠܺܝ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ  ܡܳܪܝ ܕܰܐܬܠܰܝܼܬ ܒܳܟ: ܕܬܶܦܼܪܽܘܩ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܗܼܺܝ ܬܩܼܰܕܡܳܟ ܚܠܳܦ ܕܳܘܝܽܘܬܝ: ܕܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫ݀ܬܘܶܐ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܦܼܪܰܩ ܒܰܕܡܶܗ ܠܟܽܠ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܦܼܟܰܪ: ܦܟܳܪ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܦܰܣܼܶܩ ܡܶܢܝ: ܘܬܰܒܼܰܪ ܟܶܒܠܰܘ̈ܗܝ ܐܳܦ ܣܽܘܛܡܰܘ̈ܗܝ.܀ ܟܼܐܺܝ ܒܶܗ ܕܢܶܪܚܼܰܩ ܡܶܢ ܕܳܘܝܽܘܬܝ: ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ: ܘܰܐܩܼܶܦ ܨܶܒܝܳܢܝ ܠܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܣܼܰܬܰܪܬ ܒܪܶܚܶܡܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܼܢܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܣܳܐܢܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܬܼܶܠ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܥܠܰܝ: ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܰܙܶܓܬܼ ܒܺܝ: ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܪܫܺܝܡ.܀ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܰܡܚܺܝܠ ܐܢܳܐ: ܘܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܣܰܓܝ ܚܛܺܝܿܬ: ܢܰܟܶܦ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܕܢܶܫܼܬܰܥܒܕܽܘܢ: ܠܼܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ.܀ ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܕܢܼܰܚ ܥܰܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܝ: ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ ܢܶܬܦܰܨ̈ܚܼܳܢ: ܘܰܒܨܶܡܚܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܢܼܶܚܕܝ̈ܳܢ: ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡ݀ܰܢܗܰܪ ܟܽܠ.܀ ܣܰܢ̈ܝܳܬܰܢ ܒܙܽܘܦܳܟ ܢܶܬܚܼܰܘܪ̈ܳܢ: ܟܽܘܬܡܳܬ̈ܝ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܬܠ݂ܰܚ̈ܝܳܢ: ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܩܼܰܕܫܽܘܢ: ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܟܣܰܝܳܐ ܕܡܰܚ̈ܫܒܳܬܝ.܀ ܥܳܠܡܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܩܰܝܳܡ ܘܠܐ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ: ܠܕܺܝܢܳܟ ܟܺܐܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܥܠܼܰܢܝ: ܕܠܐ ܙܳܟܿܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ.܀ ܦܽܘܡܳܟ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ: ܕܟܽܠ ܕܰܩܼܪܳܐ ܠܳܟ ܥܿܳܢܶܝܬ ܠܶܗ: ܗܳܐ ܩܿܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܦܼܩܰܕܬ: ܥܢܼܺܝ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ.܀ ܨܠܼܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܼܡܰܥ ܩܳܠܝ ܒܪܳܐ: ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܦܰܓܪܰܢ ܠܒܶܫ: ܘܩܼܰܒܶܠ ܬܶܐܢ̈ܚܳܬܰܢ ܕܡ݀ܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ: ܚܠܳܦ ܨܽܘܥܨܳܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢܝ ܐܶܣܼܬܥܰܪ̈ܝ.܀ ܩܼܪܺܝ ܠܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ: ܕܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܶܗ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܥܼܒܶܕ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܪܶܢܝܳܢܰܢ: ܒܗ݀ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ.܀ ܪܕܺܝܼܢܝ ܡܳܪܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܶܐ݀ܬܪܕܶܐ: ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܩܢܼܺܝܢܝ: ܘܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܚܛ̈ܳܗܶܐ ܩܪܺܝܼܢܝ: ܘܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܢܼܺܝܢܝ.܀ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܩܼܪܳܟ ܥܰܕܰܪܬܳܝܼܗܝ: ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܠܐ ܛܰܒܥܼܽܘܗܝ: ܐܳܦ ܠܺܝ ܕܰܠܼܳܢܝ ܐܰܝܟ ܠܫܶܡܥܽܘܢ: ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܕܰܦܪܰܩܼܬܳܝܗܝ: ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ ܙܰܝܰܚܬܳܝܼܗܝ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟ ܐܰܥܶܠܼܬܳܝܗܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܗܰܒܼ ܠܺܝ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܪܶܓܰܬ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ. ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܪܶܓܰܬ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܥܿܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܚܣܼܽܘܟܰܝܢܝ ܡܶܢ ܕܶܐ݀ܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܩܿܢܶܐ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܶܐܫܿܪܶܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐ݀ܗܘܶܐ ܠܳܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ. ܘܶܐܣܿܢܶܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܶܐܪܚܿܰܡ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ.܀ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܶܐܟܿܽܘܠ ܙܶܕܩܬܳܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܩܿܢܶܐ ܡܶܢ ܚܶܕܪܳܐ ܡܳܡܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܙܽܘܢܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܠܳܟ. ܘܶܐܩܿܢܶܐ ܚܠܳܦ ܟܶܣܦܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܳܚܶ݀ܡ ܐܰܢܬ.܀ ܦܰܨܳܢܼܝ ܡܶܢ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܬܘܽܟܠܳܢܝ ܘܶܐܣܿܰܟܶܐ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܠܰܘ ܣܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܒܳܟ ܐܶܪܘܰ݀ܚ ܡܰܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܰܠܝܰܡܺܝܢ ܒܽܘܟܪܳܟ ܡܿܣܰܒܰܥ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܫܡܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܘܩܳ݀ܛܶܠ ܠܗܽܘܢ ܪܶܢܝܳܐ ܕܟܺܝ̈ܣܶܐ ܘܕܰܨܪܳܪ̈ܐ.܀ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܥܰܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܚܠܺܝ̈ܨܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܩܼܢܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܺܝܣܳܐ ܘܬܰܪܡܳܠܳܐ.܀ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܶܐܦܿܠܽܘܚ ܒܽܐܘܪܚܳܟ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ. ܘܶܐܓܿܢܘܽܒ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠܼܽܘܢ ܠܺܝ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܢܶܫܼܦܰܪ ܠܶܒܝ ܒܟܶܣܝܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ.܀ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟ݀ܳܦܪܺܝܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ ܘܳܐܟ݀ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܐ ܡ݀ܰܘܕܶܝܢ ܠܰܫܡܳܟ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܰܒܣܰܒܥܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܟܰܦܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬ݀ܶܠ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܪܽܘܛܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܐܶܣܟܺܡ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܶܝ̈ܗܿ ܢܰܟܦܳܐ ܘܰܪܡܺܝܣܳܐ.܀ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܣܳܓܽܘܕܳܟ ܫܪܳܪܳܐ ܪܳܕܘܽܝܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܢܶܬܢܰܟܼܰܦ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܐ.܀ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܘܳܝܳܐ ܕܝܳܕܥܰܝ̈ ܢܳܡܘܽܣܳܟ. ܕܺܝܼܕܰܥܘ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܘܠܐ ܨܒܼܰܘ ܒܰܢܝܳܚܳܟ.܀ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܬܚ݀ܰܠܰܛ ܒܰܝܢܳܬ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܣܽܘܦܣ̈ܳܛܶܐ.܀ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܣܳܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫ݀ܳܚܩܺܝܢ ܟܽܠ ܣܶܦܪ̈ܺܝܢ ܘܣܳ݀ܥܪܺܝܢ ܟܽܠ ܣܰܢ̈ܝܳܢ.܀ ܡ݀ܡܰܠܺܠܝܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ: ܬܗܺܝܳܪ̈ܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܘܰܓ̈ܠܺܝܦܳܢ ܘܚ̈ܳܒܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܶܦܼܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܕܳܚ݀ܶܠ ܐܢܳܐ ܕܶܐܩܿܪܶܐ ܒܰܕܠܐ ܥܿܳܒܶܕ ܐܢܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܚܽܘܬܪܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܶܐܚܿܣܽܘܟ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܨܳܒܿܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܣܰܓܺܝ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܒܰܕܠܐ ܥܿܳܒܶܕ ܐܢܳܐ ܘܫܿܳܚܶܩ ܐܢܳܐ ܕܶܐܕ݀ܰܥ ܘܦܿܳܐܶܫ ܐܢܳܐ ܠܡܶܣܥܼܰܪ.܀ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܩܽܘܛܪܳܓܝ ܬܳܢܿܶܐ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܝ ܓܳܥܿܶܨ ܐܢܳܐ.܀ ܢܚܽܘܣܼܽܘܢ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ ܥܳܐܠܰܝ̈ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܘܰܢܦܺܝܣܼܽܘܢ ܥܠܰܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܚܠܽܘܠܐ.܀ ܙܰܟܳܝ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܙܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܒܶܫܼܬܳܢܝ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܐܶܙܿܕܟܺܝܬ ܒܶܗ.܀ ܫܦܶܠ ܐܢܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐܶܬܥܿܰܫܰܢ.܀ ܘܰܡܚܺܝܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܚܰܝܠܳܟ ܐ݀ܶܬܚܰܙܰܩ. ܬܰܒܼܰܪ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܠܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ. ܘܰܡܢܺܝܼܢܝ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܰܝܟ ܬܰܩܺܝܦܳܐ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐ݀ܗܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܫ݀ܳܦܰܪ ܠܳܟ ܐܶܣܿܥܽܘܪ ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܿܫܰܪܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܦܿܠܽܘܚ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܿܰܝܰܠ ܘܺܐ݀ܬܶܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ.܀ ܕܺܝܠܳܟܽ ܗܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܒܳܟ ܙܳܟ݀ܶܝܢ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܡܶܢܳܟ ܡܶ݀ܬܥܰܠܶܝܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܕܘܽܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܫܰܦ̈ܠܶܐ ܘܡܰܐܝܺܢ̈ܶܐ ܚܽܘܒܳܟ ܠܗܽܘܢ ܡܿܚܰܝܶܨ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܥܼܒܰܪ ܙܰܒܢܝ. ܟܰܕ ܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܐ.܀ ܕܝܿܶܕܥܶܬ ܕܰܐܣ݀ܟܠܶܬ ܒܳܟ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܟ. ܘܰܕܠܳܟ ܠܳܐ ܥܶܫܿܩܶܬ ܢܶܩܡܬܳܟ ܠܳܐ ܬܰܟܝܼܰܢܝ.܀ ܕܦ݀ܶܣܩܶܬ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ. ܬܚܽܘܢܼܳܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܛܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܦܿܳܪܶܫ ܐܢܳܐ ܕܚܿܳܒܶܬ ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܕܽܘܒܳܪܳܟ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܝ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܬܶܕܬܰܢܼܝ ܘܒܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܢܶܙܟܽܘܢܼܳܢܝ.܀ ܐܳܘ ܕܡ݀ܶܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܕܢܼܰܚ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܥܳܡܽܘܛܳܐ.܀ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܬܪܰܕܦܼܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܕܫܿܳܪܶܝܢ ܒܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ.܀ ܠܳܐ ܚܼܙܳܐ ܒܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܒܶܗ ܐܶܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܠܺܝ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܒܡܽܘܢ ܚܿܳܐܶܒ ܐܢܳܐ. ܦܿܳܟܰܪ ܠܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܶܦܿܬܶܗ.܀ ܚܒܰܢ̈ܳܢܶܐ ܘܫܰܦ̈ܠܶܐ ܥܿܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܢܺܝܪܳܟ. ܘܒܰܗܺܝ̈ܬܶܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܦܿܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܡܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܩܫܶܝܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܪܳܕܶܝ݀ܢ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܪܟܺܝܢܺܝܢ ܠܡܰܘܫܼܳܛܽܘ ܥܨܳܒܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܣܓܺܝܕ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܕܚܳܕܶܐ ܒܦܽܘܢܳܝܰܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܩܼܪܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܬܩܼܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ ܘܠܐ ܢܼܺܐܒܰܕ. ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܫܼܰܬܰܘܕܝ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܕܰܩܪܰܘܽܘܢܼܝ ܘܶܐܢܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܿܳܩܶܫ ܐܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. ܥܢܝܼܺܢܝ ܛܳܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܠܳܐ ܬܚܼܽܘܪ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܚܿܳܒܶܬ ܠܺܝ ܣܰܓܺܝ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ.܀ ܒܪܰܝܼܬܳܢܝ. ܡܳܪܝ ܘܨܰܠܡܳܟ ܟܰܢܺܝܼܬܳܢܝ. ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܥܒܰܕܬܳܢܼܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܠܶܦܼܬܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܺܝܼܬܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܟܼܡܶܢ ܠܺܝ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ. ܘܰܫܒܳܢܼܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܛܶ݀ܒܥܶܬ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ. ܠܺܝ ܘܳܝ݀ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܟܡܳܐ ܚܿܳܒܶܬ. ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܘܺܐܚܿܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܫܿܳܒܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܓܢܼܰܒ ܚܺܐܪܽܘܬܝ ܘܰܐܛܥܺܝ ܘܰܒܼܙܰܚ ܒܺܝ. ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܐ ܦܟܼܰܪ ܐܰܛܥܝܼܰܢܝ ܘܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܙܪܰܥܼ ܒܺܝ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܪܢ݀ܺܝܬ ܠܺܝ ܘܶܐ݀ܬܠܰܥܒܶܬ. ܚܿܳܪܶܬ ܘܶܐܬܚܰ݀ܝܒܶܬ. ܐܺܝܼ̈ܕܰܝ ܥܒܼܰܕܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܶܐܒܿܕܶܬ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܠܺܝ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܦܰܨܳܢܝ ܕܠܐ ܐܶܡܿܽܘܬ.܀ ܕܳܘܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐ݀ܬܕܘܺܝܬ ܠܺܝ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ ܘܶܐܒܿܕܶܬ. ܚܿܳܛܶܐ ܗ݀ܘܝܺܬ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܚܿܳܕܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܠܐ ܪܢ݀ܺܝܬ ܠܺܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܠܺܝ. ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܕܶܐܫܼܬܠܰܚ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܕܺܐܙܿܰܠ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܡ݀ܶܬܓ̈ܰܠܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܘܒܿܳܗܶܬ ܐܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܛ݀ܳܥܝܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܗ݀ܰܘ ܣܶܦܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܡܳܐ ܕܩܿܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܡܘܽܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܐܶܢܳܐ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܥܿܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.܀ ܘܳܝܿܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܟܡܳܐ ܚܿܳܒܶܬ ܠܺܝ. ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܘܠܐ ܬܳܒܿܶܬ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܼܳܢܳܗܿ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܚܼܽܘܢ ܠܫܰܦܠܽܘܬܝ ܡܳܪܰܢ ܕܠܐ ܐܺܒܿܰܕ. ܚܠܳܦ ܡܶܫܚܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܩܼܰܪܒܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܡܡܰܙܰܓ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܚܼܽܘܪ ܒܰܥܿܒܳܕܰܝ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܚܼܰܣܶܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈.܀ ܙܺܝܥܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܘܰܕܚܺܝܠܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗܿ. ܡܳܐ ܕܬܳܩܿܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܡ݀ܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܘܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܡܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܒܿܳܟܺܝܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܘܡ݀ܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܬܣܼܺܝܦܝ ܠܥܿܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܐܳܘ ܡܳܪܰܢ ܦܼܰܨܳܢܝ ܕܠܐ ܐܶܡܿܽܘܬ.܀ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܦܼܰܟܪܽܘܢܝ ܘܰܫܕܰܘܽܘܢܝ. ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܢܳܟܽܘܠܳܐ. ܘܣܶܒܿܪܶܬ ܠܺܝ ܕܰܟܣܶܝܢ ܘܠܐ ܪܫܺܝܡܺܝܢ. ܒܗ݀ܰܘ ܣܶܦܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܚܿܳܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܕܶܐܣܰ݀ܒ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ. ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ ܗܝ ܦܽܘܪܥܢ ܣܰܟܶܠܘ̈ܳܬܝ.܀ ܛܠܰܩܼܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ ܘܠܐ ܪܶܓܿܫܶܬ. ܘܶܐܬܓܢܶܒܘ ܡܶܢܝ ܘܦܿܳܫܶܬ ܟܰܕ ܕܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܘܰܐܝܟܰܢ ܥܿܳܒܶܕ ܐܢܳܐ. ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܫܿܶܩܠܶܬ. ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܓܺܝܫܪܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܘܒܳܟ ܐܶܥܿܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܶܐ݀ܬܡܰܢܰܥ ܠܰܐܬܪܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܘܫܼܶܛܬܳܗܿ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܒܝܰܡܳܐ ܕܠܐ ܢܼܛܰܒܥܽܘܢ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܫܼܶܛ ܠܺܝ ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܕܰܠܼܳܢܝ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܐܠܒܼܶܫܬ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܣܶܬܳܪܳܐ ܘܺܐܚܿܶܐ. ܒܳܗܿ ܦܳܪܽܘܩܝ ܐܶܫܿܘܰܪ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܠܐ ܐܺܩܿܰܕ.܀ ܟܰܕ ܛܠܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܚܿܳܛܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܚܿܳܕܶܐ ܕܬܳܐ݀ܶܒ ܐܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܬܼܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܢܳܪܓܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܦܼܣܰܩ ܢܰܘܪ̈ܒܰܝ ܘܠܐ ܡܛ݀ܺܝܬ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܶܛܠܼܰܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܒܼܰܛܠܳܗܿ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܚܳ݀ܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܩܕܳܡܶܝܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܬܳܒܿܥܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܺܝ ܐܰܓܪܳܐ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܰܥܼܠܰܢܝ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܕܠܐ ܙܳܟܿܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܚܼܰܣܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܼܘܳܢܝ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܶܥܿܬܰܪ. ܘܶܐܣ݀ܰܒ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܡܿܳܢܶܐ ܚܜ̈ܳܗܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܠܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܘܡ݀ܰܢ ܝܿܳܕܰܥ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܝ ܘܡ݀ܰܢ ܩܿܳܐܶܡ ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܕܚܼܳܢܶܗ. ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܚܼܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ. ܕܗܳܐ ܓܳܥܿܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܒܳܟ ܐܶܚܿܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܩܰܒܼܶܠܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܡܳܪܝ ܠܚܺܝܡܳܐ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܘܰܛܡܺܝܪ ܒܺܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܕܡܳܟ ܚܰܣܝܳܐ. ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܗܳܐ ܚܳ݀ܝܪܳܐ ܬܫܼܰܢܩܰܢܝ. ܘܰܚܠܺܝܛ ܒܺܝ ܦܰܓܪܳܟ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ. ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܪܘܽܚܩܽܘܕܫܳܐ ܠܒܺܝܫ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܐܺܩܿܰܕ. ܡܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܿܳܗܶܡ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ. ܬܶܕܥܼܰܟܝ ܠܳܗܿ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝ. ܡܳܐ ܕܰܡ݂ܚܳܗܿ ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܶܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡ݀ܦܺܝܤ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܡ݂ܚܶܝܢܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܼܶܢܬܳܟ. ܒܗ݀ܳܝ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܬܶܪܥܼܰܬ ܕܰܦܢܳܟ ܒܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܪܽܘܼܤ ܥܠܰܝ ܛܰܐܠܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܠܐ ܐܶܨܿܗܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ.܀ ܥܢܼܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܥܼܢܰܝܬܳܝܗܝ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܟܰܕ ܨܰܠܼܺܝ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܫܼܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܝ ܪܳܚܿܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܫܼܡܰܥܬ ܩܳܠܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܘܰܥܢܺܝܼܢܝ ܘܰܦܼܪܽܘܩܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܕܠܐ ܟܿܶܦܪܶܬ ܒܰܫܡܳܟ. ܐܳܦܶܢ ܚܿܛܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܐܰܘܼܕܳܐ ܒܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܳܟ. ܐܳܘ ܢܶܒܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ.܀ ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܼܬܰܚܬ ܬܰܪܥܳܟ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܝܿܳܗܶܒ ܐܢܳܐ. ܘܗܰܒܼܠܺܝ ܐܰܢܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܗܰ݀ܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶ݀ܣܒܶܬ ܠܺܝ ܒܶܠܘܺܝܬܝ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶ݀ܬܦܰܝܰܓ ܡܶܢ ܥܽܘܙܳܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܡܰܬܠܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܒܿܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܕܶܐܚܿܕܶܬ ܒܶܗ ܓܰܘܣܳܐ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܓܺܝܫܪܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܒܗ݀ܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܒܶܗ ܐܶܥܿܒܰܪ ܠܰܐܬܪܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܠ̈ܳܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܳܝܬܳܐ. ܬܶܕܥܼܰܟܝ ܡܶܢܝ ܢܽܘܪܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܗܽܘܼ ܢܦܰܨܶܝ݂ܢܝ.܀ ܩܼܪܳܟ ܝܰܘܢܳܢ ܒܶܐܫܬܶܗ ܕܡܳܡܽܘܠܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܠ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܰܫܓܼܰܪܘ ܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ. ܩܪܰܘܽܘܼܟ ܡܳܪܝ ܬܠ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܠܝܰܘܢܳܢ ܓܶܝܪ ܕܰܠܼܺܝܬ ܘܕܳܢܺܝܐܶܠ ܦܼܰܨܺܝܬ. ܘܰܚܢܳܢܳܟ ܪܰܣܼܶܣܬ ܘܕܰܥܼܶܟܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܘܰܐܚܼܳܢܝ ܕܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܳܟ ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܪܰܚܼܶܡܥܠܰܝ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܼܚܺܝ ܚ̈ܛܳܗܰܝ ܐܰܫܼܺܝܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܘܶܐܬܕܰܟܿܶܐ ܘܶܐܬ݀ܬܫܺܝܓ ܡܶܢ ܟܘ̈ܬܡܳܬܝ. ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ: ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܚܿܳܐܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܳܟ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܳܒ݀ܶܬ ܠܺܝ ܘܰܚܿܛܺܝܬ. ܐܳܘ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ.܀ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܳܪܝ ܟܦܰܪ ܒܳܟ ܬܠ̈ܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܩܼܰܪܶܒ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܩܼܰܒܶܠܬܳܝܗܝ. ܗܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܐܳܫܿܶܕ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܿܕܰܒܰܚ ܐܢܳܐ. ܚ̈ܛܳܗܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܣܳܟܳܐ. ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܠܚܼܺܝ ܐܶܫܛܳܪ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܣܰܟܶܠ̈ܘܳܬܝ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܼܰܪ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܨܳܒܿܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܿܳܐܶܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܝܳܫܽܘܥ. ܕܰܦܬܺܝܚ ܗܘ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ ܘܫܿܳܐܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܳܘ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ ܐܶܙܕܰܗܼܪܘ ܒܓ̈ܰܙܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܕܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܰܟܡܺܐܢܰܘܗܝ ܩܰܢܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܪ̈ܳܕܶܐ ܒܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ.܀ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܿܙܺܝܬ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܢ̈ܰܦܫܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܛܰܒܺܝ̈ܥܳܢ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢ. ܠܰܚܢܺܝ̈ܩܰܝ ܒܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ ܣܰܒܪܳܐ ܕܩܿܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܶ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܚܢܺܝܩ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܗܝ ܢܽܘܚܳܡܶܗ.܀ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܥܰܠܼܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܥܰܪܛܶܠ ܗܘܼܳܬ ܡܶܢܶܗ ܡܰܦܰܩܬܰܢ. ܥܰܠܼܢܰܢ ܠܶܗ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܢܿܳܦܩܺܝܢܰܢ ܨ̈ܳܐܐ ܘܰܡ̈ܟܰܬܡܶܐ: ܘܰܡܠܶܝܼܢܰܢ ܟܽܠ ܡܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܪܳܕܶܝܿܢܰܢ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܕܰܪܚܼܶܡܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗܘ ܟܰܕ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܪܶܗܛܰܢ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܟܰܕ ܩܶܨܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܐܶܣܳܪ̈ܰܝܢ. ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܝܿܳܨܶܦ ܕܰܣܝܳܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܛܳܒܳܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܛܺܝܪܳܐܝܺܬ.܀ ܗܳܐ ܪܗܺܝܒ ܕܢܶܥܼܒܰܪ ܐܳܦ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܡܿܣܰܪܗܶܒ ܠܰܢ: ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ: ܟܰܕ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܪܶܗܛܶܗ ܓܿܳܢܶܒ ܠܰܢ ܒܚܽܘ̈ܬܚܳܬܰܘܗܝ ܡ݀ܰܣܓܶܐ ܡܿܓܰܪܶܓ ܠܰܢ ܘܡ݀ܰܛܥܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܚܼܫܒܺܝܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ.܀ ܘܳܝܳܐ ܝܿܳܗܒܳܐ ܐܳܦ ܚܰܪܬܶܗ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ: ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒ݀ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܘܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܼܒܰܪܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܪܶܚܡܬܶܗ ܬܽܘܒ ܐܶܬܗܰܦܟܼܰܬ ܘܰܗܼܘܳܬ ܠܳܗܿ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ.܀ ܙ̈ܘܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܚܳ݀ܫܚܺܝܢ ܠܳܗܿ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܣܿܳܕܰܪ ܣܿܳܐܶܡ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܟܿܳܢܶܫ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܫܼܩܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܗܼܺܝ ܕܠܐ ܦܿܳܢܶܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܕܪ̈ܳܕܐ ܒܳܗܿ.܀ ܚܰܓܰܐ ܗܘ ܕܰܡܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܓܶܐ ܠܶܗ ܓܿܳܒܶܐ ܠܶܗ. ܠܰܕܒܿܳܥܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܚܿܳܣܰܪ: ܘܠܰܕܦܿܳܠܰܚ ܥܰܘܠܳܐ ܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܛܳܒܽ ܗܘ ܘܰܫܒܺܝܚ ܗ݀ܰܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܒܺܝܫ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܺܝܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܽܘܛ ܥܿܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ݂ܺܝܬ ܐܳܕܳܡ ܕܰܨܒܼܳܐ: ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܼܝܳܐ ܠܽܘܛ ܕܰܫܼܦܰܪ ܠܶܗ: ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܗܿ ܗܼܳܝ ܙܳܟܿܝܳܐ ܘܡܿܶܙܕܰܟܝܳܐ.܀ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝ ܐܶܬܓܼܢܶܒܘ ܡܶܢܝ ܘܠܐ ܪ̈ܶܓܫܶܬ. ܘܠܐ ܐܶܬܕܰܟܿܪܶܬ ܕܰܟܡܳܐ ܚܿܛܺܝܬ ܘܠܐ ܬܳܒ݀ܶܬ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ: ܓܼܡܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܩܿܰܝܳܡܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܰܢ. ܘܰܪܗܺܝܒܽ ܗܘ ܘܥܿܳܒܰܪ ܠܗ. ܪܗܺܝܒܳܐ ܗܝ ܐܽܘܪܚܰܢ: ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܗܝ ܡܰܪܕܺܝܬܰܢ: ܡܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܡܠܶܐ ܐܺܠܝܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܡܠܶܐ ܨܰܦܪܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܗܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ.܀ ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܠܳܒܿܶܫ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗ݀ܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܳܐ ܥܼܶܗܰܕܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܘܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܠܐ ܬܳܒܼܘ ܘܐܶܬܦܼܰܨܺܝܘ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܐ ܐܰܘܣܼܶܦܘ ܘܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܠܐ ܩܰܕܶܡܼܘ.܀ ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܟ̈ܠܺܝܠܶܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ: ܪܶܒܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܰܥܿܗܕܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܥ̈ܰܡܠܶܐ ܘܰܕܠܰܐܝ̈ܳܐ ܟܡܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܝܿܳܠܦܺܝܢ: ܘܰܟܡܳܐ ܛܳܒ ܐܳܦ ܒܰܣܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܣ̈ܳܓܽܘܕܰܘܗܝ.܀ ܢܳ݀ܚܬܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡ݀ܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܒܳܗܿ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܟܿܳܝܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܒ݀ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܐ ܝܶܠܼܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܟܰܪܣܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܒܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘܳܐ ܢܝܳܚܳܐ: ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܬܠ̈ܳܬ ܫܽܘܢܳܩܳܐ.܀ ܣܳ݀ܠܩܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܝܳܢܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܗܰܠܼܶܟܘ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܦܰܓܪ̈ܳܢܺܝܢ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡ݀ܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܥ̈ܳܠܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܿܳܠܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܽܘܒܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܘܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܥܰܡܠܳܐ ܘܠܰܬܥܳܫܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܚܰܕ ܥܿܳܒܰܪ ܐܚܪܺܝܢ ܩܿܳܐܶܡ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܚܰܟܼܰܡ.܀ ܦܿܳܬܚܳܐ ܦܽܘܡܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܡܼܰܟܳܣܽܘ: ܘܟܽܠ ܦܽܘܡ ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܶܣܬܟܰܪ ܠܶܗ ܘܡ݀ܶܬܚܰܝܰܒ: ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܬܰܐܫܼܕܰܬ: ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܐܶܬܛܰܠܡ݂ܰܬ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܳܢܶܝܢ.܀ ܨܳܠܝܿܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ: ܘܥܿܳܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܒܶܝܬ ܪܶܢܝܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܨܒܺܝܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܣ݀ܶܥܪܶܬ: ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܠܐ ܐܶܪܢܿܶܐ: ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܐܶܨܿܒܶܐ: ܘܥܰܠ ܕܰܨܿܒܺܝܬ ܐܶܬܚܰܝܿܒܶܬ.܀ ܩܿܳܝܡܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ: ܘܚܰܕ ܒܚܰܕ ܚܰ݀ܝܪܺܝܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܣܿܳܠܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܕ ܢܿܳܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ: ܠܚܰܕ ܛܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ: ܐܚܪܺܝܢ ܘܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ.܀ ܪܳܥܿܡܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܟܽܠ ܬܶܐܓܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܼܰܕ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܓܰܕܦ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܟܰܕ ܪܳܥܿܡܺܝܢ ܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܘܡܿܰܙܥܩܺܝܢ ܩܕܳܡ ܚܰܬܢܳܐ.܀ ܫ݀ܳܩܠܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܥܿܳܝܦܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܼܙܰܘ: ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܝܼܰܪܬܽܘܗܝ: ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܬܽܘܒ ܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܼܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ.܀ ܬܰܕܢܼܰܚ ܥܠܰܝ ܛܶܠܳܠܳܗܿ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗܿ ܐܶܣܿܬܰܬܰܪ ܕܠܐ ܐܶܡܿܽܘܬ: ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܒܣܺܝܪ ܐܢܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܝ: ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܡ̈ܶܠܰܝ ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܝ: ܩܰܒܼܶܠ ܡܳܪܝ ܦܝܳܤ ܡ̈ܶܠܰܝ ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܼܠܰܥ ܘܶܐܬܡܼܰܚܺܝ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܬܦܼܰܠܦܰܠ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܘܳܬܝ ܕܺܝܠܝ. ܠܘܳܬܝ ܢܼܺܐܬܶܐ ܘܢܼܶܬܶܠ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܢܪܰܟܼܶܒ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܕܰܚܼܛܳܐ ܐܰܟܘܳܬܝ ܕܺܝܠܝ.܀ ܒܺܝ ܢܶܬܒܼܰܩܽܘܢ ܟܽܠ ܝܺܠܺܝ̈ܕܰܝ ܢ̈ܶܫܶܐ: ܘܰܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܼܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܥ݀ܳܒܪܺܝܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܼܢܶܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܟܺܝܢ. ܟܒܰܪ ܫܿܳܡܰܥ ܚܰܢܳܢܳܐ ܠܰܦܝܳܣܗܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ.܀ ܓܽܘܢܚܳܐ ܐܰܚܼܕܰܢܝ ܘܶܐ݀ܬܒܰܠܗܺܝܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܟܿܪܶܬ ܕܰܟܡܳܐ ܚܿܛܺܝܬ ܘܠܐ ܪܶܓܿܫܶܬ. ܐܶܬܥܿܰܗܕܶܬ ܠܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܣܿܶܥܪܶܬ. ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܥܿܢܺܝܬ ܘܶܐܡܿܪܶܬ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ.܀ ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܺܝ. ܡܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܠܰܩܕܳܡܶܝܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܳ݀ܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܳܒܿܥܳܐ ܡܶܢܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܚ݀ܛܳܗܶܐ ܕܣ݀ܶܥܪܶܬ. ܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶ݀ܬܛܰܫܶܐ. ܗܳܐ ܓܡܼܰܪܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܰܥܼܒܰܪܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܥܿܶܗܕܶܬ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܚܼܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܘܳܝܠܺܝ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܝ ܒܗ݀ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܛܰܘܿܫܶܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܦܫܝ ܢܛܺܝܪ ܠܳܗܿ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܥܠܰܝ ܢܼܶܐܠܽܘܢ ܐܳܦ ܢܶܒܼܟܽܘܢ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܕܳܡܶܝܿܢ ܠܺܝ.܀ ܙܺܝܥ ܗܽܘܼ ܘܰܕܚܺܝܠ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓ̈ܰܠܝܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܡܳܪܝ ܙܳܥܿܶܬ ܘܶܐ݀ܬܒܰܠܗܺܝܬ: ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܥ݀ܳܒܪܺܝܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ: ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ.܀ ܚܿܳܪܶܬ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܕܰܟܡܳܐ ܣܓܼܺܝܘ ܘܝܿܶܗܒܶܬ ܘܳܝܳܐ ܠܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܼܳܗܿ: ܟܰܕ ܠܶܫܳܢܝ ܡܿܡܰܠܶܠ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ: ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܢܕܺܝܕܺܝܢ ܘܰܒܣܺܝܪܺܝܢ: ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܣܰܓܺܝ ܒܣܺܝܪܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܛܶܟܣܳܐ ܡܿܰܠܶܦ ܐܢܳܐ: ܘܰܠܕܳܘܝܽܘܬܝ ܚܰܫܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܐܢܳܐ ܘܩܰܢܺܝܛ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.܀ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܓܡܼܰܪܘ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ. ܘܠܐ ܣܳܟ ܦ݀ܶܠܚܶܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܘܺܝܿܬ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܚ݀ܳܛܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܬܼܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܫܼܒܳܢܝ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܠܺܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܝ ܢܳܦܶ݀ܠ ܐܢܳܐ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܢܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܕܶܐܗܰܠ݀ܶܟ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܐܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܚܿܙܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ. ܡܿܰܗܶܠ ܐܢܳܐ ܘܰܡܿܡܰܝܶܩ ܐܢܳܐ ܒܶܗ: ܘܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܘܒ݀ܳܗܶܬ ܐܢܳܐ.܀ ܠܘܰܝ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܳܐ ܢܿܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܘܠܐ ܐ݀ܶܬܚܰܒܠܶܬ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܠܐ ܚܿܙܺܝܬ ܒܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܚܰ݀ܝܒܶܬ. ܘܠܐ ܟ݀ܰܬܡܶܬ ܐܢܳܐ ܠܺܝ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܠܐ ܣܿܰܟܺܝܬ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܶܐܫܿܬܰܘܕܺܝܬ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܗ݀ܶܦܟܶܬ ܢܶܦܿܠܶܬ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܚܿܳܕܶܐ ܐܢܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ: ܘܣܿܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܐܢܳܐ. ܠܺܝ ܘܳܝ݀ܠܺܝ ܕܠܐ ܝܿܶܕܥܶܬ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܺܝ.܀ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܗܰ݀ܠܟܶܬ ܒܶܗ ܡܶܢ ܪܰܗܿܘܺܝܬ ܘܠܐ ܐܰܬܬܘܺܝܿܬ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ: ܕܶܐܗܰܠܶܟܿ ܒܥܳܠܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ. ܘܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ.܀ ܣܿܢܰܝܬܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܡ݀ܰܘܒܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܪܶܚܿܡܶܬ ܕܶܐ݀ܪܕܶܐ ܒܗ݀ܳܝ ܕܡ݀ܰܘܒܠܳܐ ܠܓܺܝܗܳܢܳܐ: ܘܳܝ ܘܳܝ ܠܺܝ ܡܳܐ ܕܢ݀ܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܕܬܼܰܘܩܶܕܝ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܶܐ݀ܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.܀ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܓܰܙܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܪܶܚܿܡܶܬ ܗܘܺܝܿܬ: ܣܿܳܒܰܪ ܗܘܺܝܿܬ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܚܠܰܦ: ܘܠܐ ܝܿܶܕܥܶܬ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܚ̈ܰܕܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܦ݀ܳܛܪ̈ܳܢ.܀ ܦܿܶܪܚܶܬ ܠܺܝ ܒܗܰܘܢܝ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܗ݀ܶܦܟܶܬ ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܛܳܝܶܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܗܘܺܝܿܬ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܘܳܝܳܐ ܡܿܣܰܒܰܪ ܗܘܺܝܿܬ. ܘܰܠܕܳܘܝܽܘܬܝ ܥܿܢܺܝܬ ܘܶܐܡܿܪܶܬ: ܕܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܘܡܽܘܢ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ.܀ ܨܶܒܝܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܳܒܿܰܪ ܠܺܝ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܘܡܳܐ ܕܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ ܥܿܳܕܶܠ ܐܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܥܶܠܬܰܐ ܗܘ ܥܿܳܒܶܕ ܐܢܳܐ: ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܚܛܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܽܘܢ ܥܿܳܕܶܠ ܐܢܳܐ.܀ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܩܼܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܕܠܐ ܟܿܶܦܪܶܬ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܚܿܛܺܝܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܕܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܳܟ ܐܰܘܼܕܳܐ ܒܺܝ: ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ.܀ ܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܐܳܘ ܪܳܚܿܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܫܒܼܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܝܿܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܡܳܪܝ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝ.܀ ܫܼܡܰܥ ܡܳܪܝ ܒܳܥܽܘܬܝ ܕܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܼܚܺܝ ܚܛ̈ܳܗܰܝ ܒܝܰܕ ܙܽܘܦܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܥܼܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܠܐ ܙܳܟܿܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ: ܠܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܿܛܺܝܬ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܚ݂ܽܘܤ ܥܠܰܝ.܀ ܬܶܥܽܘܠܼܝ ܒܳܥܽܘܬܝ ܠܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܬܶܦܼܬܰܚܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈: ܘܶܐܬܩܿܰܒܰܠ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܶܐ݀ܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܟ ܘܶܐܙܡܿܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܝܬ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܚ̈ܰܝ ܬܰܘ ܢܼܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܼܶܒܥܳܐ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܒܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ: ܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܘܠܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܿܩܰܒܠܺܝܢ.܀ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܩܰܪܒܼܰܬ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܝܗܿ ܬܰܠܼܚܰܬ: ܗܳܠܶܝܢ ܣܼܰܒ ܥܰܡܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܩܼܪܽܘܒ. ܓܥܼܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܘܗܽܘܼ ܒܰܥܓܰܠ ܫܿܳܒܶܩ ܠܳܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ.܀ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܓܰܘܗܽܘܢ ܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܠܼܳܝܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܛܰܒܺܝܥܳܐ: ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܐܶܬܚܼܢܶܩ.܀ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ: ܬܰܝܳܒܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܛـܼܪܽܘܦ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗ݀ܰܘ ܡܳܟܣܳܐ: ܟܰܕ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܚܽܘܢܼܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܐܪܓܼܙܳܟ.܀ ܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܘܚܿܳܐܰܪ ܠܳܟ: ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܬܶܬܦܼܢܶܐ: ܦܼܢܺܝ ܠܳܟ ܨܶܝܕ ܡܳܪܳܟ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܦܼܢܳܐ: ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܐܽܘܪܚܳܐ ܙܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܩܼܽܘܡ ܪܕܺܝ.܀ ܘܳܝܿܠܺܝ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܦܰܚܳܐ ܕܰܨܠܐ ܠܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܥܼܰܪܩܶܠ ܒܳܗܿ ܗܰܠ̈ܟܳܬܝ ܘܕܰܘܶܕ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ: ܘܥܼܰܒܕܰܢܝ ܒܳܝܫܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܦܿܶܠܚܶܬ.܀ ܙܳܝܿܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈: ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܗܿܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒ݀ܳܚܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܝܿܠܺܝ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒ݀ܳܚܪܳܐ ܠܺܝ: ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܣ݀ܶܥܪܶܬ.܀ ܚܒܳܪܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܢܶܒܼܥܰܬ ܒܳܟ: ܘܶܐܢ ܬܰܐܓܼܰܪ ܠܟܽܠܳܟ ܡܿܚܰܒܠܳܐ. ܐܳܣܝܳܟ ܚܰܟܺܝܡܽ ܗܘ ܚܼܰܘܳܐ ܠܶܗ ܡܚܽܘܬܳܟ. ܒܟܺܝ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܘܰܐܙܺܝܼܥ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܢܼܶܥܨܒܳܟ.܀ ܛܳܒܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܢܼܶܦܪܰܩܢܝ. ܦܼܪܽܘܩ ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܣܽܘܓܰܐܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ: ܕܢܶܦܼܪܽܘܥ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܗܳܐ ܡܿܙܺܝܥ ܠܺܝ: ܘܰܠܟܽܘܠ̈ܝܳܬܝ ܡܿܰܪܥܶܠ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܣܿܶܪܚܶܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܐܳܘ ܕܚܼܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܠܳܟ ܓܠܶܝܢ.܀ ܟܰܟܪܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܪܰܦܝܽܘܬܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܡܿܰܪܬܳܗܿ: ܘܳܝܿܠܺܝ ܡܳܐ ܕܳܐܬ݀ܶܐ ܘܬܳܒܰܥ ܠܳܗܿ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ: ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܒܰܢܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܬܰ݀ܓܪܶܬ ܒܟܶܣܦܶܗ ܘܰܐܘܿܣܦܶܬ ܥܠܰܘܗܝ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܺܙܿܰܠ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܟܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐ݀ܶܛܫܶܐ. ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. ܚ̈ܛܳܗܰܝ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ: ܦܩܼܽܘܕ ܡܳܪܝ ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܢܶܬܚܼܰܣܽܘܢ. ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܢܶܫܼܬܰܒܩܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܟ.܀ ܡܰܢܽܘ ܥܿܳܨܶܒ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܐܶܢ ܐܶܫܿܒܩܺܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܣܝܳܐ. ܥܨܳܒܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܗ ܠܡ݀ܰܢ ܐܺܝܬ. ܐܳܘ ܕܰܐܣܼܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܰܟܶܒܬܳܐ ܥܼܨܽܘܒ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܚܰܒܼܠܽܘ݀ܗ.܀ ܢܼܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ. ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܢܥܼܰܕܪܽܘܢܳܢܝ ܘܶܐܣܿܚܽܘܦ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘܼ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܿܒܺܝܢ.܀ ܣܼܡܽܘܟ ܒܰܕܪܳܥܳܟ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܐܳܘ ܪܳܡܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܒܼܗܰܬ ܒܺܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܕܬܶܩܿܢܶܬ. ܘܢܶܚܼܦܰܪ ܘܢܶܥܼܪܽܘܩ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܩܽܿܘܡ ܘܶܐܫ݀ܰܒܚܳܟ.܀ ܥܒܳܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܐ ܥܼܰܒܕܽܘܢܝ: ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܼܢܺܝܢܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܐܰܝܟ ܗ݀ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ: ܩܼܰܒܶܠ ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܗܿ ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܕܥܶܫܼܢܰܬ.܀ ܦ݀ܳܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܒܶܗ ܘܶܐܒܿܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܕܰܥܼܫܶܢܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܝܺܕܺܝܥܳܐ: ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܓܺܝܫܪܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ: ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܣܽܘܪܳܕܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܶܗ ܐܶܥܿܒܰܪ ܨܶܝܕܰܝܟ ܘܶܐܣܿܒܰܥ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܟ: ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܕܚܳܢܼܽܘܢ ܠܺܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܐܣܿܟܠܶܬ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܠܳܫܽܘܬܝ: ܘܦܼܰܢܳܐ ܠܺܝ ܫ̈ܶܐܠܳܬܝ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܠܚܼܺܝ ܐܶܫܼܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܰܒܪܰܦܝܽܘܬܝ ܐܶܬܟܼܬܶܒ. ܘܢܼܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܠܚܼܳܝܗܝ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܼܶܬܬܒܰܥ.܀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫ̈ܦܺܝܥܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܠܺܐܝܳܠܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܢܼܺܐܬܽܘܢ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܬ݁ܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܣܳܢܳܐܐ: ܘܶܐܥܿܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ: ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܩܿܰܪܰܒ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ.܀ ܫܿܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܨܽܘܬܼ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܳܬܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܩܼܰܒܶܠ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܝ. ܘܰܫܼܡܰܥ ܠܰܨ̈ܠܰܘܳܬܝ: ܘܦܼܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܝ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ: ܕܥܰܬܺܝܪܽ ܗܘ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.܀ ܬܼܰܘܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܰܒܟܼܳܬ ܘܶܐܬܡ݂ܰܪܩܰܬ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬܳܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܢܰܘܣܳܐ ܘܥܼܶܡܪܰܬ ܒܳܗܿ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܒܳܪܝܰܬ ܥ̈ܳܠܡܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܩܰܕܶܝܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܟ: ܡܿܫܰܕܶܠ ܐܰܢܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܟ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܘܰܠܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܕܳܐ݀ܫ ܐܰܢܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܳ݀ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܼܡܳܟ ܘܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ. ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܶܗ ܗܳܦ̈ܟܳܢ ܠܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܗܘܼܰܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܓܡܼܰܪܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܘܰ݀ܗܘܺܝܬ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܘܰܛ݀ܥܺܝܬܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܪܶܗܛ݀ܶܬ ܘܟܿܰܢܫܶܬ ܠܺܝ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܟܰܦܳܐ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܕܚ݀ܳܫܚܺܝܢ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܽܘܪܳܕܳܐ܀ ܓܢܽܘܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܠܶܗ ܐܶܙܕܰܡܿܢܶܬ. ܥܒܼܰܪ ܡܶܢ ܠܶܒܝ ܘܪܶܓܿܶܬ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܗ݀ܰܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܐܰܪܦ݀ܺܝܬܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܡܠܶܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐ݀ܢ ܟܽܠ. ܕܒܿܳܚܰܪ ܟܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܓܿܳܠܶܐ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܿܶܒܕܶܬ ܠܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܘܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܪܝ ܢܪܽܘܣܼܽܘܢ ܥܠܰܝ ܛܰܐܠܳܐ. ܕܰܪܚܶ݀ܡܬܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܝ ܥܒܼܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܘܠܐ ܪܶܓܿܫܶܬ ܘܗܳܐ ܕܒܺܝܪ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ. ܠܘܰܝ ܠܳܐ ܥܿܶܠܶܬ ܠܳܟ ܡܿܰܛܥܶܐ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܕܪ̈ܳܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܚܿܳܕܶܝܢ. ܘܣ̈ܳܢܰܐܝܟ ܠܳܐ ܒܿܳܟܶܝܢ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܰܣܼܩܳܗܿ ܠܰܡܨܺܝܕܬܳܟ. ܘܗܳܐ ܝܿܳܪܶܬ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܪܓܺܝܓ ܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܫܿܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ. ܝܿܳܗܶܒ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܡ݀ܰܚܛܶܐ ܙܒܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܘܡ݀ܰܘܪܶܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܟܺܐܝܳܢ ܘܰܬܪܺܝܨ ܕܺܝܢܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܘܳ݀ܝ ܡܶܢܳܟ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥ̈ܳܩܳܬܳܐ ܕܡ݀ܰܘܪܶܬ ܐܰܢܬ ܢܽܘܪܳܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܟ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ ܘܟ̈ܺܐܒܶܐ ܠܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܟ ܘܟ̈ܰܕܳܒܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܙܺܝܙܺܝܢ ܥܶܢ̈ܝܳܢܰܝܟ: ܚܼܠܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܠܡܳܐ. ܡܪ̈ܳܪܶܐ ܠܟܽܠ ܬܼܶܬܶܠ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܼܢܳܟ ܘܠܐ ܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ: ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ.܀ ܙܰܕܺܝܩܰ ܐܢܬ ܘܰܬܪܺܝܨܺܝܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܡܿܣܰܬܰܪ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܘܗ݀ܰܘ ܕܰܠܗܰܠ ܡܿܦܰܪܣܶܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܬܰܡܳܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܬܘܶܝܢ ܒ̈ܢܰܝ ܐܳܕܳܡ. ܕܰܚܼܛܰܘ ܕܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢ ܢ݀ܳܣܒܺܝܢ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ: ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܚܿܳܫܶܟ: ܢܛܺܝܪ ܬܰܡܳܢ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.܀ ܚܼܳܛܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܪܳܥܿܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܪܗܼܶܛ ܡܰܘܬܳܐ ܘܨܳܕܰܢܼܝ ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ: ܘܗܳܐ ܕܒܺܝܪ ܠܺܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܥܿܒܶܕ: ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܐܬܟܼܰܪܺܝܘ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܢܿܳܚܶܬ ܐܢܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܺܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܙܪܺܝܙ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܥܼܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܛ݀ܥܺܝܬ ܘ݀ܰܦܗܺܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܠܐ ܪܢ݀ܺܝܬ ܒܳܗܿ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܫ݀ܶܒܩܶܬ ܕܶܝܢ ܫܒܺܝܠܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܪܕܺܝܿܬ ܠܺܝ ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ: ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܡܼܰܛܺܝ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܰܝ ܗܳܐ ܨܳܐܺܝ̈ܢ ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܣܼܰܬܪܰܢܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ: ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܰܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.܀ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܓܒܼܰܠܬܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܠܼܝܰܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܗܼܺܝ ܬܕܰܠܼܶܝܢܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܟܺܝ̈ܡܽܘܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܙܩܺܝܦ ܥܠܰܝ. ܛ݀ܶܒܥܶܬ ܒܰܣܝܳܢܳܐ: ܘܚܰܢܼܩܽܘܢܝ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ: ܘܠܐ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܕܶܐܣܰ݀ܩ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐ݀ܬܢܰܦܰܫ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܚܽܘܛܪܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܺܝ: ܘܗܽܘܼ ܢܣܼܰܡܟܰܢܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܪ̈ܕܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܫܿܰܢܺܝܬ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܛܥܺܝܢ ܐܢܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ: ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܟܶܬܒܼܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡ݂ܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢܝ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܳܝܿܠܺܝ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܿܳܪܶܐ ܥܠܰܝ ܣܶܦܪܳܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܡܶ݀ܬܦܰܪܣܶܝܢ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܘܛܳـܿܪܶܕ ܠܺܝ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ: ܗܼܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܠܳܐ ܠܘܶܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ: ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܿܶܠܶܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܿܶܦܩܶܬ ܫܠܺܝܚܳܐܺܝܬ: ܥܰܪܛܶܠ ܥܿܶܠܶܬ ܠܳܗܿ ܠܒܺܝܪܰܬ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܘܥܰܪܛܶܠ ܢܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܡ݀ܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܩܰܕܡ݂ܽܘܢܝ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܩܚܳܐ ܕܝܿܳܥܶܐ ܒܝܽܘܡ ܢܺܝܣܳܢ: ܕܡܳܐ ܕܰܫܼܘܰܚ ܒܛܰܐܠܐ ܘܒܰܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܡ݂ܚܳܝܗܝ ܚܽܘܡܳܐ ܘܝܶܒܼܫܰܬ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܡ݀ܰܚܡܶܐ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡ݀ܬܰܒܰܪ ܠܶܗ: ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܢܼܶܥܪܽܘܩ ܘܢܼܶܣܬܰܬܰܪ: ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܡܿܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ.܀ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܚܙܳܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܚܶܫܟܳܐ ܥܳܡܽܘ̈ܛܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܪܥ̈ܶܝܳܢܶܐ ܕܠܐ ܕܳܝ̈ܩܳܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ: ܚܶܫܟܳܐ ܦܪܺܝܤ ܒܳܐܐܰܪ ܕܠܐ ܢܶܚܼܙܽܘܢ ܪܰܘܡܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܿܳܝܪܺܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ: ܐܳܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ: ܐܰܢܼܗܰܪ ܠܺܝ ܒܬܰܘܘܳܢܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ.܀ ܣܼܟܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚ̈ܛܳܝܺܝܢ ܘܰܕܠܺܝܚܺܝܢ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܒܟܺܝܡܽܘܢܰܘ̈ܗܝ: ܟܡܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܘܠܐ ܫ݀ܳܠܶܝܢ ܕܰܡܿܟܰܢܫܺܝܢ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܥܰܘܠܳܐ ܦܬܺܝܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܫܠܶܐ ܘܰܫܬܺܝܩ: ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡܚܰܦܰܝ: ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܡܫܰܬܶܩ ܠܥܳܠܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܼܣܰܥ ܘܠܐ ܚܼܰܢܩܶܗ.܀ ܥܳܠܡܳܐ ܫܓܺܝܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ: ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܡܣܰܪܗܰܒ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܐܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܳܝܿܚܺܝܢ ܡܳܡܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܡܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܳܦ̈ܣܳܢ ܒܥܽܘܒܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܙܩܺܝܦ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܒܓ̈ܰܠܰܠܝ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܘܪܽܘܚ ܫܽܘܩܪܳܐ ܢܦܺܝܚܳܐ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܕܰܝܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܐ ܡܼܰܛܺܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܫܿܳܬܶܩ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܼܣܰܥ ܘܠܐ ܨܳܕܶܗܼ.܀ ܦܬܺܝܚ ܗܘ ܠܶܗ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܐ ܫܿܳܡܰܥ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܨܳܠܶܐ ܐܶܕܢܶܗ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܰܢ ܣܰܡܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܗܳܐ ܛܒܼܰܥܢܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܢܶܬܬܥܼܺܝܪ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܕܢܶܬܦܼܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܟ ܠܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ.܀ ܨܿܪܺܝܬ ܢܶܦܿܩܶܬ ܡܶܢ ܡܪܰܒܥܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܘܰܛܥܺܝܢ ܐܢܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ: ܚܼܙܳܗܿ ܥܳܠܡܳܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܝ ܘܒܼܰܙܰܚ ܒܳܗܿ: ܘܢܰܬܦܼܳܗܿ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܶܗ: ܢܿܶܦܩܶܬ ܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܦܼܓܰܥ ܒܺܝ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܘܩܼܰܒܪܰܢܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܗܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡܿܚܰܒܶܠ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܩܰܢܺܝܛ ܐܢܳܐ ܘܥܰܪܛܶܠ ܥܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܠܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܡܿܫܰܠܰܚ ܠܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܢܿܶܚܬܶܬ ܠܶܗ ܒܶܠܠܦܳܐ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ ܕܶܐܟܿܰܢܶܫ ܡܶܢܶܗ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܓܰܠܰܠܘ̈ܗܝ ܫܼܓܰܫܘ ܥܠܰܝ ܘܛܰܒܼܥܰܢܝ ܒܟܺܝ̈ܡܽܘܢܰܘܗܝ: ܘܦܼܳܫܘ ܩܼܳܡܘ ܒܶܝܬ ܓܰܠܰܠܘ̈ܗܝ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ: ܢܶܦܿܩܶܬ ܠܺܝ ܥܰܪܛܶܠ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ: ܘܠܐ ܝܼܰܗܒ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ.܀ ܪܗܺܝܒ ܘܰܫܓܺܝܫ ܥܰܘܠܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ: ܒܓܰܘ ܥܰܠܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥ̈ܳܩܳܬܳܐ: ܫܓܺܝ̈ܫܳܢ ܒܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܫܓܺܝܪ̈ܰܬ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܘܦ̈ܰܚܶܐ: ܐܳܚ̈ܕܳܢ ܠܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܳܐ: ܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܕܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܙܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܥܶܕܳܢܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗܶܒܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܗܳܐ ܨܺܝܪܰ ܐܢܬ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ: ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܪܰܡܫܳܟ ܠܳܐ ܡܿܩܰܘܶܐ ܘܨܰܦܪܳܟ ܠܳܐ ܦܿܳܣܰܥ: ܗܳܐ ܡܿܝܰܒܠܳܢ ܫ̈ܳܥܰܝܟ ܕܢܶܕܪ̈ܟܳܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܩܼܶܠ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܬܪܺܝܨ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨ ܕܰܝܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܽ ܗܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܡܶ݀ܬܦܰܪܥܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܒܡܰܐܣܰܬܳܐ: ܡ݀ܶܬܬܘܶܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܦ݀ܳܠܚܰܝ̈ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܼܨܰܚܘ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܟ݀ܶܬܒܶܬ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܢܼܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܟܼܬܶܒ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܥܼܺܝܪ ܟܶܢܳܪܶܗ ܘܫܼܰܪܝ ܕܰܢܼܙܰܡܰܪ.܀ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܢܳ݀ܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ.܀ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܡܼܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܕܟ̈ܰܝܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܢܶܬܒܼܰܝܐܽܘܢ: ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܕܒܿܳܟܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡ݀ܶܬܦܰܨܚܺܝܢ.܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܘܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܟܿܳܦܪܺܝܢ: ܘܣܿܳܢܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܘܠܰܢܝܳܚܰܘ̈ܗܝ ܒܿܳܣܪܺܝܢ.܀ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝܟܽ ܗܘ ܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ.܀ ܓܶܢܣܳܐ ܘܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܕܰܫܼܒܰܩܘ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܘܒܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ.܀ ܕܰܫܼܡܰܥܘ ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܕܛܽܘܒ ܠܡ̈ܰܣܟܺܢܶܐ ܒܪܽܘܚ: ܕܰܠܗܽܘܢ ܗܼܺܝ ܢܛܺܝܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ.܀ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܥܼܒܰܕܘ ܗܘܰܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܙܟܼܰܘ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒ̈ܥܰܡܠܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܟܕܰܢܼܘ ܗܘܰܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܣܼܢܰܘ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܙܩܼܰܦܘ ܗܘܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܰܨܠܼܰܒܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܝܰܕ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܰܥ݂ܺܝܘ ܠܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ.܀ ܚܼܙܰܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܘܒܿܳܛ̈ܠܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ: ܘܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܚܶܠܡܰܐ ܗܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܢܶܐ ܠܶܗ.܀ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫܼܬܰܘܕܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܦܺܝܛܺܝܢ ܘܥܺܝܪܺܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ.܀ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܦܿܳܫܶܛ ܘܝܿܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܡ݀ܰܣܡܶܟ ܠܗܽܘܢ.܀ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܣܿܳܐܶܡ ܠܗܽܘܢ ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܒ݀ܳܣܡܺܝܢ: ܥܰܠ ܕܰܠܺܐܝܼܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ.܀ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܘܡ݀ܶܬܥܰܠܶܝܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܘܰܩܝܳܡܶܗ ܢܿܳܛܪܺܝܢ.܀ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܡܿܣܰܟܝܳܐ ܘܚܳܝܿܪܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܠܰܐܝܠܶܢ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܙܳܟܿܶܝܢ ܘܡ݀ܶܬܢܰܨܚܺܝܢ.܀ ܢܿܳܚܬܺܝܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܡܿܥܳܕܺܝܢ ܡܿܚܰܝܠܺܝܢ ܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܒܕܰܐܪܳܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ.܀ ܣܿܳܘܚܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܙܰܟ̈ܳܝܶܐ: ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܿܪܺܝܢ.܀ ܥܽܘܠܘ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬܬܢܼܺܝܚܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪ̈ܳܦܰܝܟܽܘܢ: ܕܰܙܟܼܰܝܬܽܘܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܚ̈ܰܫܶܐ ܕܣܼܰܝܒܰܪܬܽܘܢ.܀ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦ݀ܳܬܰܚ ܬܰܪܥ̈ܶܗ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܐܘ̈ܘܢܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܿܳܪܶܝܢ ܘܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ.܀ ܨܳܡܿܚܺܝܢ ܙܺܝܘܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܡܿܢܗܪܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ.܀ ܩܿܳܥܶܝܢ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܒܪܺܝܟܰ ܐܢܬ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܠܐ ܛ݀ܰܠܶܡ ܐܰܓܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܢ ܕܥܰܡܶܗ ܦܼܠܰܚܘ.܀ ܪܳܥܿܡܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܗ݀ܰܘ ܕܚܼܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܓܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܘܕܽܘܘܳܢ̈ܶܐ ܕܣܼܰܝܒܰܪܘ ܕܠܐ ܪܽܘܥܳܡ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܰܝܼܶܒܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ.܀ ܬܳܗܿܪܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܳܒܿܫܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܘܶܐܣܛܠܳܐ ܕܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܒܿܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ.܀ ܪܳܚܿܶܡ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܒܪܳܐ ܡܿܚܰܒܶܒ ܠܗܽܘܢ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܡܿܕܰܝܪܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܕܟܰܝ̈ܳܐ.܀ ܩܿܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܿܰܪ: ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ: ܬܼܰܘ ܥܼܽܘܠܘ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܐ ܦܿܳܛܪܺܝܢ ܙܡܺܝܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܨܳܝܿܒܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܩܳܠܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܳܦ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ.܀ ܦܿܳܪܚܺܝ̈ܢ ܒܰܥܳܢ̈ܢܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ: ܕܰܢܩܼܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ.܀ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܓܼܗܰܪ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܗܶܪܓܳܐ ܕܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ: ܘܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܼܪܶܫܘ ܗܘܰܘ ܒܪܶܢܝܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܣ݀ܳܠܩܺܝܢ ܠܗ݀ܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ.܀ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܚ̈ܳܕܝܳܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܪ̈ܳܘܙܳܢ.܀ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܿܰܦܪܓܺܝܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܿܪܺܝܢ.܀ ܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡ݂ܠܰܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܳܒܿܕܺܝܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ܀ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܘܰܡܿܩܰܕܶܝܢ: ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ ܢ݀ܳܣܒܺܝܢ ܟܰܕ ܚܿܳܕܶܝܢ.܀ ܟܡܺܝܪ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܣܼܳܡ ܡܽܘܡܳܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܐ ܐܶܬܡ݂ܨܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܼܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.܀ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܰܣܼܠܺܝܘ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܚܼܶܡܘ: ܠܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܚܼܰܩܘ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܐܰܚܼܶܒܘ.܀ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܓܼܒܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܣܼܢܰܘ ܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ: ܫܠܼܰܚܘ ܠܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܼܒܶܫܘ.܀ ܚܼܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬܬܥܼܺܝܩ ܣܳܐܢܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܦܰܪܣܼܺܝܘ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܘܰܠܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܬܰܒܼܰܪܘ.܀ ܙܟܼܰܘܽܘܗܝ ܘܶܐܬܢܼܰܨܚܘ ܪܰܕܦܼܽܘܗܝ ܘܶܐܬܩܼܰܠܰܣܘ: ܚܰܝܼܒܽܘܗܝ ܘܺܝܼܪܒܶܘ ܗܘܰܘ ܫܼܳܛܽܘܗܝ ܘܶܐܬܝܼܰܩܰܪܘ.܀ ܘܳܝܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܰܙܟܼܰܘ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ.܀ ܗܰܒܼܠܺܝ ܡܳܪܝ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܘܳܬܳܐ ܘܰܒܗܶܝܢ ܢܶܬܠܰܚ̈ܝܳܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ.܀ ܕܥ݀ܶܒܕܶܬ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܼܰܣܳܢܝ: ܘܰܕܢܿܶܩܫܶܬ ܒܬܰܪܥܳܟ ܦܼܬܰܚ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ.܀ ܓܠܶܝܢ ܠܳܟ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܝ ܘܡܽܘܡܰܝ̈ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܝ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܛ݀ܳܦܶܤ ܐܢܳܐ ܘܡܶܢܳܟ ܒܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܐ ܬܰܣܼܠܶܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܠܳܟ ܗܘ ܡܿܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ.܀ ܐܶܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܚ݀ܛܺܝܬ ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܡܿܦܺܝܤ ܐܢܳܐ: ܚܼܰܘܳܐ ܒܺܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܗܰܒܼܠܺܝ.܀ ܚܳܤ ܠܳܗ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܬܰܣܼܠܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܬܳܝܿܒܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܦܿܳܢܶܝܢ ܠܰܛܝܳܪܳܟ.܀ ܐܰܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܦܽܘܡܝ ܕܺܝܠܝ ܘܰܒܠܶܫܳܢܝ: ܪܳܚܶܡ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܚܿܳܐܶܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ.܀ ܐܶܩܿܥܶܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬ݀ܶܠ ܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡ݀ܶܝܢ ܠܺܝ.܀ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܓܳܠܼܘ ܥܠܰܝ ܘܰܒܗܽܘܢ ܐ݀ܶܬܚܰܣܺܝܬ: ܐܶܩܿܥܶܐ ܠܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܘܕܰܟܼܬܰܒ ܠܟܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܒܼܰܥܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ ܕܢܶܬܚܼܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܬܳܐ: ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܕܳܘܿܝܰܬܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܠܐ ܥ݀ܳܗܕܰܬܝ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܫܶܝܠ ܗܿܳܘܶܐ ܫܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܥܿܳܠܰܬܝ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܗܼܘܰܘ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܩܼܽܘܡܝ ܕܰܡܼܰܥܝ ܘܰܒܼܟܳܝ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ: ܕܠܐ ܬܶܒܼܟܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܘܳܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܠܺܝ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܕܥܼܶܟ ܠܶܗ ܠܰܡܦܺܝܕܝ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܢܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܺܐܝܿܬܰܝ ܒܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܢܕܺܝܕܳܐ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܳܝ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܝ݀ܳܬܒܳܐ ܟܺܐܢܘܽܬܳܐ: ܘܕܳܝܿܢܳܐ ܠܺܝ ܕܶܐܒܿܗܰܬ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܗܳܐ ܛܽܘܪ̈ܐ ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܐܳܠܝ̈ܳܢ ܠܺܝ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܠܐ ܐ݀ܶܬܽܘܒ ܘܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܡܿܕܰܡܥܺܝܢ ܘ݀ܳܐܠܝܶܢ ܠܺܝ ܒܽܐܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܢ ܘܕܰܒܼܪ̈ܳܢ ܬܽܘܒ ܥܰܡܗܶܝܢ ܕܢܼܶܒܟܶܐ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ ܠܰܚܢܺܝܓ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܘܳ݀ܝ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܝܿܳܬܒܳܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܘܒ݀ܳܟܝ̈ܳܢ ܠܳܗܿ ܠܫܰܦܠܽܘܬܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ.܀ ܢܶܐܠܼ̈ܝܳܢ ܥܠܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܠܺܝ ܨܰܕܝܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܙܳܕ݀ܶܩ ܗܽܘ ܕܟܽܠܗܘܽܢ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ ܐ݀ܶܬܓܰܘܰܣ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ: ܘܰܟܼܠܳܢܝ ܡܰܪܳܚܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܥܿܶܒܕܶܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܗ݀ܶܠܟܶܬ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܒܺܝܫܽ ܗܘ ܡܶܢܳܗܿ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܨܳܒܿܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܥܿܳܒܰܪ ܡܶܢܝ܀ ܠܺܝ ܘܳܝܿܠܺܝ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܕ݀ܰܗܘܺܝܬ ܠܺܝ ܪܳܚܳܡܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܝ ܢܕܺܝܕܳܐ ܠܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܝܿܳܗܶܒ ܠܺܝ ܐܰܝܿܠܶܠ ܕܠܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܘܶܐܒܿܟܶܐ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ ܘܰܐܫܿܦܰܥ ܠܺܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ: ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܣܦܺܝܩ ܐܢܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐ݀ܶܬܠܰܘܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܫܿܕܶܬ ܕܶܡ̈ܥܶܐ: ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܰܣܓܺܝܘ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ: ܢܶܒܼܟܽܘܢ ܥܠܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܐܶܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܕܰܗ݀ܘܺܝܬ ܠܺܝ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܚܽܘܒܟܽܘܢ: ܗܳܐ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܣܿܬܰܬܪܶܬ ܡܿܕܰܡܥܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ ܥܰܠ ܕܰܚܼܙܰܘ ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܠܶܐܘܬܳܐ ܕܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܢܼܽܘܕܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܪܶܥܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܠܐ ܛ݀ܰܝܒܶܬ ܙ̈ܘܳܕܶܐ: ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܘܠܐ ܚܼܰܫ ܗܘܳܐ ܠܶܒܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. ܕܶܐܬܥܼܰܒܺܝ ܡܶܢܳܗܿ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳܝܿܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܓ݀ܳܙܪܳܐ ܥܠܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܿܰܘܦܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܕܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܣܺܝܡܺܝܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ: ܕܒܿܳܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܬܘܳܬܳܐ: ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳ݀ܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܟܡܳܐ ܡܓܰܙܰܝ ܝܰܘܡܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܩܺܝܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܢܼܺܐܡܪܽܘܢܳܝܗܝ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܡ݀ܶܬܬܥܺܝܪ ܠܶܗ: ܘܚܿܳܙܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ: ܘܒܿܳܟܶܐ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ: ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܡ݀ܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ: ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܩܰܪܰܒ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܘܰܐܢܺܝܼܚܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܶܐܬܬܢܼܺܝܚ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܰܠܡܺܐܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܓܼܗܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܕܺܝܢܶܗ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܠܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܫ݀ܳܡܰܥ ܠܶܗ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܒܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ: ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܿܳܐܰܪ ܒܰܒܟܳܬܳܐ: ܘܰܐܗܡ݂ܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܡ݀ܶܬܗܰܓܶܐ: ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܣܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܘܡ݀ܶܬܒܰܣܰܡ: ܒܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ: ܥܰܡ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ: ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܦ݀ܳܛܪܺܝܢ ܙܡܺܝ̈ܢܶܝܗܿ.܀ ܠܳܗܿ ܘܳܝ ܠܳܗܿ ܠܫܰܦܠܽܘܬܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܕܥܿܶܬܩܶܬ ܠܺܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܳܘ ܐܶܠܒܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܕܠܐ ܐܶܥܼܗܰܕ ܠܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡܿܩܰܒܠܺܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܬܰܢܰܚ: ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܼܬܥܰܪ̈ܝ ܡܶܢܝ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܣܼܰܝܒܰܪ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܚܼܙܰܝܬܳܢܝ ܕܶܐܒܿܕܶܬ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܟ: ܢܚܶܬܬ ܦܪܰܩܬܳܢܝ ܡܶܢܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ: ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܟ ܘܚܰܫܳܟ ܘܰܙܩܺܝܦܳܟ ܘܗܳܐ ܚ݀ܛܺܝܬ ܘܰܐܪܓܿܶܙܬܳܟ: ܐܳܦ ܡܿܰܪܡܪܶܬ ܠܰܫܡܳܟ: ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܶܥܿܪܶܬ: ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܕܛ݀ܶܠܡܶܬ ܘܠܐ ܦܿܶܪܥܶܬ ܘܶܐܬܦܿܰܠܦܠܶܬ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܒܟܺܝܿܬ ܠܺܝ ܘܕܰܡܿܥܶܬ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ: ܡܶܢ ܪܶܢܝܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ  ܗܳܕܶ݀ܤ ܗܘܺܝܿܬ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܫܼܰܩܠܰܢܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܰܐܘܒܼܠܰܢܝ ܗܘܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ: ܐܰܥܼܒܪܰܢܝ ܒܓܰܘ ܗܰܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙܬܳܐ: ܐܰܣܼܚܝܰܢܝ ܒܓܰܘ ܙܰܠܬܳܐ ܐܰܥܼܠܰܢܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܐܝܠܠܶܬ ܠܺܝ ܟܰܕ ܠܶܒܝ ܡ݀ܶܫܬܰܘܕܰܥ.ܡܶܢ ܕܶܚܠܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܕܡܰܥܒܰܪܬܳܐ.܀ ܣ݀ܶܠܩܶܬ ܠܺܝ ܠܡܰܕܰܥ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ: ܘܶܐܬܒܿܰܩܺܝܬ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܰܝ ܚܶܫܟܳܐ ܚܿܳܪܶܬ ܠܺܝ ܠܝܰܡܺܝܢܝ ܘܰܠܣܶܡܳܠܝ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܝܿܠܶܠܬ ܒܰܒܟܳܬܳܐ: ܘܰܩ݀ܥܺܝܬ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܩܢܽܘܡܝ ܛܳܒ ܒܿܰܣܪܶܬ ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ ܘܳܝ ܘܳܝ ܥܦܺܝܦܳܐܺܝܬ: ܡ݀ܰܢ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܡܶܢܳܗ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܩܿܳܡܶܬ ܠܺܝ ܘܢܿܳܕܶܬ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܓ݀ܗܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܘܰܨܪܺܝܿܬܶܗ ܐܰܠܒܽܘܫܝ ܘܰܒܿܟܺܝܬ ܠܺܝ: ܘܰܐܝܿܠܶܠܬ ܠܺܝ ܕܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܰܦܠܽܘܬܝ: ܐܶܓܿܠܶܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܳܢܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܘܰܐܦ݀ܺܝܤ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܘܰܐܫܼܦܰܥ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ: ܕܰܡܿܕܰܡ̈ܥܳܢ ܥܠܰܝ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.܀ ܐܺܙ݀ܰܠ ܠܺܝ ܨܶܝܕ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܝ: ܘܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܘܰܐܥܿܺܝܪܶܗ ܐܳܦ ܐܶܠܒܝ ܕܰܡܺܝܟܳܐ: ܕܰܥܼܬܶܩ ܠܶܗ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪܳܐ ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܘܿܶܐܠܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܣܶܥܿܪܶܬ ܕܠܐ ܐܺܙ݀ܰܠ ܠܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܢܫܰܢܼܩܰܢܝ ܒܦܶܚܬܰܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܰܐܚܿܒܺܝܘܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܚܽܘܒܳܟ ܕܒܶܗ ܚܿܳܕܶܝܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܠܐ ܐܰܚܿܶܒ ܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܘܪܳܚܶܡ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܠܶܗ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܒܿܳܟܶܐ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܠܗ݀ܳܝ ܚܰܪܬܳܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܗܽܘܼ ܐܰܠܨܳܟ: ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܬܶܒܼܪܶܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܗܰܕܰܪܬܳܢܼܝ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐ݀ܛܥܺܝܬܳܟ ܘܫ݀ܶܡܥܶܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܢܿܶܦܠܶܬ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܝ: ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܠܰܣܝܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܠܺܝ ܘܳܝܠܺܝ ܕܠܐ ܚܿܶܟܡܶܬ ܠܺܐܝܩܳܪܝ: ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܐܢܳܐ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ.܀ ܒܰܙܩܺܝܦܳܟ ܡܳܪܝ ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ: ܕܠܐ ܬܫܼܰܩܰܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܘܠܐ ܐܶܩ݀ܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܘܪܳܥܿܶܠ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ: ܐܰܣܼܪܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܘܚܼܰܘܰܪ ܠܺܝ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ: ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܣܼܳܡܽܘܟ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝ ܘܚܼܰܣܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܽܘܢ ܕܳܡܿܶܐ: ܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܗܽܘܢ: ܕܟܰܕ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܗܽܘܢ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܕܺܝ̈ܢܰܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܟ ܘܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܼܩܽܘܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܝ̈ܢ:܀ ܥܼܰܠܘ ܣܳܗܕܶܐ ܘܩܼܳܡܘ ܒܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܘܶܐܬܩܼܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ ܣܼܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܚܠܳܦ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܠܼܰܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐ ܕܶܚܼܠܘ ܡܶܢ ܫܶܢ̈ܕܶܐ: ܘܠܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ: ܘܰܐܩܼܠܺܝܘ ܥܰܠ ܚ̈ܰܫܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܘܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ.܀ ܗܳܐ ܥܒܿܺܝܕܺܝܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܘܰܡܿܣܰܟܶܝܢ ܠܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܬܢܼܰܚܶܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܼܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ: ܘܶܐܟܼܰܠܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ: ܘܶܐܫܼܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܢܩܼܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܢܼܶܬܒܰܣܡܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܢ ܫܿܳܗܰܪ ܐܢܳܐ: ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܶܩܿܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܦܿܳܪܽܘܩܝ ܕܕܳܡܶ݀ܟ ܐܢܳܐ: ܕܠܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܫܶܢܰܬܝ: ܒܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܰܥܘܶܠ ܐܢܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܿܰܣܶܐ: ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܝ ܐܶܢ ܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ: ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ.܀ ܘܰܒܝܰܕ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܟ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܗܰܒܼܠܺܝ: ܘܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܼܝ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܥܰܘܠܳܐ.܀ ܘܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ ܦܼܰܨܳܢܝ: ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܕܶܐܟܿܠܶܬ: ܘܶܐܫܿܟܰܒ ܘܶܐܕܡ݀ܰܟ ܒܰܢܝܳܚܳܐ: ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܡܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܨܽܘܪܬܳܟ: ܚܪܽܘܪܳܐ ܕܨܰܠܡܳܟ ܫܼܰܟܶܢ ܠܳܗܿ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܕܰܓܼܒܰܠ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܰܓܼܶܢ ܥܠܰܘܗܝ.܀ ܘܰܐܚܼܕܰܪ ܠܺܝ ܫܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܣܰܬܪܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܳܐ ܕܫܿܳܠܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܘܫܿܳܟܶܒ: ܚܢܳܢܳܟ ܢܼܗܶܐ ܠܶܗ ܢܛܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܒܺܝܫܳܐ ܠܬܰܫܘܺܝܬܝ: ܒܰܦܝܳܤ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܼܶܕܬܳܟ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܒܚܳܟ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܪܕܽܘܦ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܕܰܠܼܚܰܢܝ.܀ ܘܫܼܰܡܠܳܐ ܠܘܳܬܝ ܡܳܪܝ ܫܽܘܘܳܕܝܳܟ: ܘܢܼܰܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݀ܬܥܺܝܪܶܬ ܐܶܫ݀ܰܒܚܳܟ ܕܚܼܰܘܺܝܬ ܚܽܘܒܳܟ ܨܶܝܕ ܫܰܦܠܽܘܬܝ: ܡܶܢ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܢܰܘܚܳܐ: ܘܫܰܗܳܪ̈ܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܙܰܝܢܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕܬܳܢܝ ܥܺܝܪܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܩܰܒܼܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܥܰܡܳܟ: ܘܠܐ ܬܶܓܥܼܽܘܪ ܒܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܠܐ ܬܶܪܓܼܰܙ ܥܠܰܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܚܼܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܢܦܺܝܼܣܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢܳܝܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡ݂ܫܽܘܟ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬܪܰܡ݂ܪܰܡ ܕܰܪܓܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܗܪܽܘܢ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ: ܘܰܒܦܰܚܰܘܗܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܐܶܬܦ݀ܰܟܪܶܬ ܠܺܝ ܘܶܐܫܿܬܒܺܝܬ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ: ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܚܿܶܫܶܬ ܘܶܐܬܬܥܿܺܝܩܶܬ ܘܠܰܝܬ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܕܦܿܳܪܶܩ ܠܺܝ ܡܶܢ ܚ̈ܰܫܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬܳܟ ܓܿܳܥܶܐ ܐܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܩܼܪܳܟ ܘܰܥܢܼܰܝܬܳܝܗܝ ܒܚܰܝܠܳܟ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܥܢܼܺܝܢܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܕܰܠܼܳܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ ܘܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐ ܡܿܳܝܬܳܐ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.܀ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܙܳܥܿܶܬ ܠܺܝ ܘܰܪܥܼܶܠܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܒܿܟܺܝܬ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝ ܕܰܓܡܼܰܪܘ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ: ܘܝܿܶܗܒܶܬ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܦܼܺܝܣܽܘܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܠܳܦ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܣ݀ܶܥܪܶܬ ܘܠܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܠܒܶܗܬܰܬܝ ܩܕܳܡ ܗ݀ܳܝ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ: ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.܀ ܘܳܝܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܶܐܬܛܰܠܼܰܩܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܟܰܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ: ܘܠܐ ܪܳܢܿܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܕܰܕܚܺܝܠܽ ܗܘ ܘܰܩܫܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ ܒܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܳܐ݀ܬܝܶܢ ܥܰܡܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ: ܘܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܢܼܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܼܥܰܪ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܬ݀ܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܿܫܰܐܠܺܝܢ ܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ: ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܫ݀ܶܩܠܶܬ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐ݀ܶܬܚܰܣܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢ ܥܰܠܡܳܐ ܘܠܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܠܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ: ܥܳܠܡܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܒ݀ܳܛܶܠ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܰܐ ܗܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܿܳܢܶܐ ܠܗܶܝܢ.܀ ܢܶܬܕܟܼܰܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܗܳܘܿܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܢܶܓܼܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ: ܕܚܼܽܘܤ ܛܳܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܠܰܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܚܰܣܼܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠ ܕܰܚܼܛܰܝܢܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܳܐ݀ܬܶܐ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܥܼܒܶܕ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳܚܿܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܩܳ݀ܥܶܝܢ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܫܳ݀ܡܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܡܶ݀ܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܘܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ: ܘܬܳܩܿܢܳܐ ܒܺܐܡܰܐ ܘܝܿܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܦܿܳܪܶܫ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܢܼܶܒܥܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܗ݀ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܢܶܫܼܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܢܼܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܦܼܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒ̈ܰܐܦܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܘܢܼܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܩ̈ܳܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܼܦܰܪܘ ܠܶܗ.܀ ܦܽܘܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܫܼܬܰܘܕܺܝ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܕܰܩܼܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܐܢܳܐ ܩܽܘܫܼܽܘܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܦܿܳܬܰܚ ܐܢܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܓ݀ܳܥܶܝܢܰܢ ܫܼܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫ̈ܦܺܝܥܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܳܟܣܳܐ ܡܶ݀ܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܒܪܳܐ ܕܦܼܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܓܿܳܥܶܝܢܰܢ ܠܘܳܬܳܟ: ܚܼܛܰܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܼܰܒܶܠ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ ܘܢܶܚܼܕܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ: ܐܳܘ ܕܩܼܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܩܰܒܼܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝܢ.܀ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܚܼܛܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܼܪܽܘܒ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܗܽܘܼ ܫܿܳܒܶܩ ܠܳܟ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܟ: ܐܰܫܼܦܰܥ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܳܐܣܝܳܐ ܘܶܐܬܟܼܰܫܰܦ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܚܼܰܘܳܐ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܟ: ܛܰـܼܪ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗܿ ܒܺܝܫܳܬܳܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ ܕܶܐܬܒܼܪ̈ܺܝܝ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܐ ܬܡ݂ܰܠܶܠ ܒܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ.܀ ܫܒܼܽܘܩ ܠܶܗ ܠܰܐܚܽܘܟ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܡ݀ܰܣܟܶܠ ܒܳܟ: ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘܼ ܫܿܳܒܶܩ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝܢ ܘܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ: ܘܰܐܫܼܘܳܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܠܡܽܘܢ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܒܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ: ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܡܿܫܰܓܶܫ ܠܳܟ ܕܬܼܶܠܐܐܶ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ: ܡܿܫܰܕܶܠ ܡܿܚܰܬܚܶܬ ܕܬܰܘܣܼܶܦ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܟ: ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܩܶܨܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܘܠܳܟ ܠܳܐ ܡܿܰܘܬܰܪ ܠܳܟ.܀ ܪܢܿܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܘܰܐܬܕܰܟܼܪܳܝܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܡ݀ܶܬܝܰܐܝܰܒ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܦܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܰ ܐܢܬ ܗܰܒܳܝܼܗܝ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘܼ ܦܿܳܪܰܥ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗ݀ܰܘ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡ ܠܗ݀ܳܢܽܘܢ ܕܰܡܿܪܰܚܡܺܝܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܙܪܽܘܥ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܚܳܕܽܘܪ̈ܐ: ܘܙܼܶܠ ܣܼܰܟܳܐ ܥܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܕܬܼܺܐܙܰܠ ܬܶܚܼܨܽܘܕ ܟܰܦܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ. ܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ.܀ ܩܼܪܶܒ ܘܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐ݀ܳܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܳܐ݀ܬܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ: ܬܳܪ̈ܶܨ ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܘܳܬ ܛܽܘܪܳܐ ܕܝܳܒܽܘܤ ܘܦܿܳܩܶܕ ܪܶܡܙܶܗ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܬܳܩܿܢܳܐ ܒܺܐܡܰܐ ܕܝܿܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܥ̈ܳܐܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܢܩܼ̈ܰܒܠܳܢ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܗܶܝܢ: ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܚ̣ܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ: ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܺܙܿܰܠ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܛ݀ܰܫܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ ܪܳܚܶܡܢ̈ܳܫܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܳܟ: ܒܳܟ ܛ݀ܳܦܶܣ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗ݀ܳܝ ܡܰܐܟܶܒܬܳܐ ܕܠܼܶܒܟܰܬ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ ܘܶܐܬܰܐܣܼܺܝ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒܳܗܿ ܡܶܢ ܢܰܚܬܳܟ: ܕܶܐܚܿܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܒܶܗ ܐܶܫܿܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܺܐ݀ܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܝ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܥܰܕܠܳܐ ܢܼܺܐܙܠܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܩܽܘܕܡܰܝ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܢܩܼܺܝܡܽܘܢܳܢܝ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܐܢܳܐ: ܐܶܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܐܚܼܽܘܕ ܬܰܪܥܳܟ ܒ̈ܰܐܦܰܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܰܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܶܬܪܰܚ݂ܰܡܥܠܰܝ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܪܗܰܛـܼܝ ܓܺܝܓܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܰܢ ܒܺܐܪܳܐ: ܘܬܶܬܒܼܰܪܝ ܩܽܘܠܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܡܼܪܽܘܢ ܐܶܣܟܺܝ̈ܡܬܳܢܶܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ: ܘܰܡܿܦܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡ݀ܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ: ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܦܼܩܽܘܢ ܚ̈ܰܝܠܰܘܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܢܟܼܰܢܫܽܘܢܳܝܗܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܳܘܝܳܐ ܠܰܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܗܦܼܽܘܟ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܗܼܘܶܐ ܛܺܝܢܳܐ: ܘܢܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢ ܒܶܗ ܟܽܠ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܡܚܶܝܼܟ ܪܽܘܚ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܢܰܦܼܪܰܥ ܦܰܓܪܳܟ ܟ̈ܺܐܒܶܐ ܕܪܳܡܿܙܺܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܼܫܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܼܺܐܬܶܐ ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܚܶܫܟܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܝ: ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ: ܥܰܕܠܳܐ ܢܰܙܥܼܶܩ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܼܽܘܤ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܡܿܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ. ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܙܽܘ݂ܥ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܒܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܒܥܼܺܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܫܼܰܐܠ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܠܳܟ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.܀ ܓܒܼܺܝ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܬܳܒ݀ܰܥ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܿܰܪ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܐܢܳܐ. ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܥܿܳܒܶܕ ܡܶܬܬܕܺܝܢܳܢܳܐ: ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܡܿܰܘܕܶܐ ܕܚܰܝܳܒܳܐ ܐܢܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܚܒܰܢܳܢܳܐ ܕܒܼܰܛܶܠ ܟܶܣܦܶܗ ܥܰܡ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܙܰܘܥܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܿܫܰܐܠܺܝܢ ܠܳܗܿ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ.܀ ܚܿܳܝܪܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܢܼܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܳܗܿ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ: ܛ݀ܳܥܝܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܠܗܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܝܿܳܗܒܳܐ ܘܳܝܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܩܫܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܗ݀ܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܽܘܡ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܥܿܪܽܘܩ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܐܝܟܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܡܶܬܬܕܺܝܢܳܢܳܐ.܀ ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܗܘܺܝܿܬ ܡܣܰܓܦܳܢܳܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܗܰܘܢܳܐ.܀ ܣܰܛܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗ݀ܰܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܐܰܛܥܼܝܰܢܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ.܀ ܥܰܡ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܳܦ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܫܼܕܶܝܢܝ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܦܰܐܝܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܛܰܝܼܶܒܬ ܠܰܓܒܰܝ̈ܟ ܐܳܘ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܓܺܝܫܪܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܺܝ ܘܒܶܗ ܗܽܘܼ ܐܶܥܒܰܪ ܨܶܝܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.܀ ܩܠܺܝܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܐܰܓܥܶܠܼܬܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ.܀ ܪܺܝܫ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܪ ܐܺܝܘܳܢܰܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܐܰܦܺܝܣܘ ܚܠܳܦܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܼܥܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܝ.܀ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܰܐܚܝܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܙܿܡܰܪ ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܚܿܳܐܶܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܚܼܽܘܢ ܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܫܒܼܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܐܰܫܼܘܳܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܺܝܢ ܬܶܐܓ̈ܡܶܐ ܡܶܢܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒܦܽܘܪܣܳܢܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗܿ ܒܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܰܝܳܢܝ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܕܫܿܰܒܰܚܬܳܟ.܀ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܒܠܶܡ ܬܰܡܳܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܥܰܙܺܝܙܽ ܗܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܫܰܒܛܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܳܟ.܀ ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܠܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕܦܿܳܪܶܩ: ܘܟܽܠܢܳܫ ܓܠܶܐ ܨܰܘܪܶܗ ܕܥܿܳܐܶܠ ܕܢܼܶܬܥܰܩܰܒ ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܠܶܘܝܳܐ ܕܚܿܳܪܶܬ ܠܳܟ.܀ ܡܳܐ ܕܢܿܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪ̈ܳܥܠܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܕܰܗܒܰܐ ܗܘ ܝܿܳܩܶܕ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܛܰܐܠܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܪܽܘ݂ܤ ܠܺܝ ܕܠܐ ܐܺܩܿܰܕ.܀ ܡܳܐ ܕܢܿܳܦܠܳܐ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܕܳܡܶܝܿܢ ܠܺܝ ܘܰܡܿܦܰܪܣܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܥܽܘܙܳܗܿ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܠܶܘܝܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩܼܰܝܢܝ.܀ ܡܳܐ ܕܩ݀ܳܥܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪ̈ܳܥܠܳܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܥܿܳܐܶܠ ܕܰܢܩܼܰܒܶܠ: ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܘܛ݀ܶܦܣܶܬ ܒܳܟ.܀ ܡܳܐ ܕܢܿܳܗܶܡ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܥܼܨܰܒ ܐܶܠܦܶܗ ܒܓܰܠ̈ܠܶܐ ܡ݀ܶܬܛܰܒܥܳܐ: ܐܶܬܬܢ݀ܺܝܚ ܒܰܠܡܺܐܢܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܡܳܐ ܕܦܿܳܪܫܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܓ̈ܕܰܝܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ: ܘܶܐܡܪ̈ܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܢܼܶܪܥܽܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܠܰܛܝܳܪܳܟ.܀ ܡܳܪܳܐ ܕܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܩܼܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܚܼܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܚܼܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ: ܚܼܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܫܰܘܬܳܦܰܝ̈ܢ: ܚܼܰܣܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܢܼܺܝܚ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܼܘ ܘܗܰܝܡ݂ܶܢܘ ܒܳܟ ܘܶܐܟܼܰܠܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܫܼܬܺܝܘ ܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܐܰܫܼܘܳܢ ܕܶܢܥܼܽܘܠ ܠܰܛܝܳܪܳܟ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܦܼܪܽܘܥ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܕ݀ܶܩ ܠܳܟ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ: ܢܶܬܦܼܰܬܚܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ: ܘܢܶܥܼ̈ܠܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܢܶܣܼ̈ܒܳܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܩܼܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܫܰܠܼܶܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܢܺܝܼܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܕܘܳܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ: ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܒܶܗ ܐܶܬܪܰܥܼܝܰܬ ܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܶܐܬܟܼܠܺܝ ܗܘܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܙ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܳܟ: ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒܘ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܒܶܗ ܬܶܬܚܼܰܣܶܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܕܙܳܡܿܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܐܶܬܰܥܿܗܕܶܬ ܘܶܐܬܓܿܰܢܚܶܬ ܘܰܐܚܼܕܰܢܝ ܙܰܘܥܳܐ. ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܿܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܩܿܳܝܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܚܼܽܘܢܰܝܢܝ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ: ܘܠܐ ܬܚܼܰܝܒܰܢܝ ܡܳܪܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܘܰܗܼܘܺܝ ܡܳܪܝ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܫܿܰܒܰܚ.܀ ܕܚܺܝܠ ܕܺܝܢܳܟ ܘܰܩܫܶܐ ܢܶܓܕܳܟ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܰܢܽܘ ܡܿܶܫܟܰܚ  ܕܰܢܼܣܰܝܒܰܪ ܡܳܐ ܕܝ݀ܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ: ܡܳܐ ܕܩܳ݀ܥܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܪܳܥܿܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܒܼܥܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪܳܟ ܕܰܐܘܟܼܶܠܬܳܢ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ ܕܰܐܠܼܒܶܫܬܳܢ ܢܩܽܘܼܡܽܘܢ ܒ̈ܰܐܦܰܝܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܢܼܦܰܨܽܘܢܳܢ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܢܿܳܩܶܫ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܠܳܐ ܬܶܟܼܠܶܐ ܡܶܢ ܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܩܼܪܳܬܳܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܡܶܢܳܟ ܢܶܣܼܒܰܬ ܗܘܼܳܬ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܟ̈ܳܗܢܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܚܼܽܘܣ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܗ݀ܳܝ ܕܰܩܼܢܰܝܬ: ܕܰܚܼܛܰܝܢ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܘܟܽܠ ܝܽܘܡ ܣܳܓ̈ܝܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ: ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܚܼܽܘܣ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܕܰܟܼܳܢ ܒܙܽܘܦܳܟ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܠܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܢܼܦܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܼܥܳܐ ܡܶܢܳܟ ܘܚܼܰܣܺܝܬ ܥܰܘܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܥܺܕܬܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܚܼܽܘܤ ܥܠܶܝܗܿ ܦܽܘܡܳܟ ܝܰܗܒܼܠܳܗܿ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܩܼܪܰܘ ܘܥܿܳܢܶܐ ܐܢܳܐ: ܗܳܐ ܩܼܪܰܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܼܶܦܬܳܢ ܥܢܼܺܝ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܠܼܺܝ ܐܶܕܢܳܟ: ܘܰܫܼܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܓܥܳܬܰܢ: ܘܫܼܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ.܀ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ ܗܳܐ ܡܿܕܰܚܶܠ ܠܺܝ ܘܳܝܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ: ܘܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܙܼܶܠ ܠܳܟ ܠܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܠܗ݀ܳܝ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܩ݀ܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܿܪܳܐ ܠܺܝ ܕܳܐܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܬܼܳܐ ܥܼܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܦܿܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܶܙܡܿܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܦܰܘܠܳܘܤ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܟܼܬܶܒ: ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܶܟܺܝܠ ܐܺܠܝܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܼܪܶܒ ܘܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ: ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐ݀ܬܶܐ ܐܚܪܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ: ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ: ܘܝܿܳܬܶܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܦܿܳܪܶܫ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡܿܰܘܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܫܿܳܕܶܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ.܀ ܪܓܺܝܓ ܐܢܳܐ ܕܶܐ݀ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܘܡ݀ܶܬܥܰܘܰܟ ܐܢܳܐ ܕܰܥܼܫܶܢܘ ܥܠܰܝ: ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܩܪܳܒܳܐ ܣܿܳܕܰܪ ܥܰܡܝ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܘܠܐ ܫܿܳܒܶܩ ܠܺܝ: ܘܠܐ ܫܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܡܶܢ ܕܰܒܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܨܳܒܿܶܐ ܕܰܢܼܨܽܘܕܰܢܝ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܿܳܐܶܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܚܼܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܦܼܪܽܘܩ ܘܫܼܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡ݀ܰܩܪܶܒ ܥܰܡܰܢ. ܘܣܼܰܬܰܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܦܪܝܩܳܐ: ܘܶܐܫܰ݀ܒܰܚ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܰܢ: ܘܠܐ ܬܰܗܿܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܛܳܒܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ: ܘܰܐܫܼܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܙܓܼܽܘܪ ܣ̈ܶܕܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܝ̈ܰܠܕܶܝܗܿ ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ: ܕܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ.܀ ܚܼܽܘܣ ܡܳܪܝ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܪܺܝܩܺܝܢ ܒܳܟ: ܕܗܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܨܽܘܪܳܐ ܡܿܚܰܒܶܠ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܣܰܟܠܽܘܬܰܢ: ܠܳܐ ܬܰܪܦܼܶܐ ܠܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܣܼܒܰܠܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܚܼܛܶܐ ܠܳܟ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܐܰܦܢܼܳܢ ܐܰܢܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܰܘܟܼܶܠܬܳܢ: ܘܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܐܰܫܩܼܺܝܬܳܢ ܘܶܐܬܚܼܰܠܰܛܬ ܒܰܢ ܘܰܚܢܰܢ ܒܳܟ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܼܰܣܳܐ ܘܰܫܒܼܽܘܩ ܣܰܟܠܽܘܬܰܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܳܐ ܕܬܳܩܶ݀ܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܘܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܡ݀ܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢ: ܡܳܐ ܕܰܡܿܡܰܠܶܠ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪ̈ܳܥܠܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܡܳܐ ܕܰܡܿܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܢܳܦܿܠܳܐ ܪܗܳܒܬܳܐ ܒܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܕܳܘܝܽܘܬܝ ܝܰܠܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ.܀ ܡܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܿܰܙܥܩܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܩܼܽܘܡ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܘܗܝ: ܡܳܐ ܕܰܪܗܺܝܒܺܝܢ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܦܿܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܬܶܟܼܦܽܘܪ ܒܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܟܦܼܰܪܢܰܢ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ: ܐܰܘܼܕܶܐ ܒܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝܼܢܰܢ ܒܳܟ ܘܰܠܼܒܶܫܢܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ.܀ ܡܶܢܳܟ ܫܡܼܰܥܢܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܿܳܐܶܠ ܢܿܳܣܶܒ ܠܳܐ ܬܰܗܦܼܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܥܰܠ ܕܰܐܘܚܰܪܢܰܢ ܠܰܦܝܳܣܳܟ.܀ ܐܳܘ ܕܠܐ ܡ݀ܰܣܠܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܚܿܳܕܶܐ ܒܦܽܘܢܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܦܼܢܳܐ ܠܰܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܪܚܼܶܡ ܥܠܰܝܢ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܼܝܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ ܗܘܼܰܘ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܗܽܘܢ ܡ݀ܶܬܪܰܥܶܝܬ: ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥ̈ܰܘܳܠܐ ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ ܚܿܳܕܶܐ ܐܰܢܬ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܣܼܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܢܼܰܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܗܼܘܺܝ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܩܼܽܘܡ ܒ̈ܰܐܦܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܘܗܼܰܒܠܰܢ ܕܢܶܫܼܦܰܪ ܠܳܟ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܢܼܶܐܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ: ܘܢܶܗܼܘܶܐ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܠܼܦܰܢܝ ܕܰܘܺܝܕ: ܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܣܼܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܼܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܕܰܚ݀ܛܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܪܓܿܶܙܬܳܟ ܘܰܐܢܬ ܕܬܶܪܓܼܰܙ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܠܚܳܐ ܫܰܦܝܽܘܬܳܟ: ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ ܘܰܕܪܽܘܚܳܟ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚ݀ܛܺܝܬ ܠܳܟ.܀ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡ̈ܐܐ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܗܳܐ ܛܥܶܐ ܐܢܳܐ: ܕܰܫܼܒܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܘܗܳܐ ܕܳܒܿܰܪ ܠܺܝ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܐ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܼܩ ܒܰܒܥܳܬܝ ܘܙܰܝܰܚܰܝܼܢܝ ܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܳܟ: ܘܢܼܶܚܕܶܐ ܘܢܼܶܪܘܰܙ ܒܺܝ: ܪܰܘܡܳܐ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܡܳܐ ܕܰܐܦܼܢܺܝܬܳܢܝ ܠܰܛܝܳܪܳܟ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܗܿܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܘܽܓܳܐܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܡ݀ܥܳܕ ܗܽܘ ܚܢܳܢܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܬܼܰܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܕܡ݀ܶܬܟܰܫܰܦ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܫܒܼܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ: ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܰܐܘܼܕܺܝ ܒܳܟ: ܐܶܬܕܰܟܼܪܰܝܢܝ ܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܬܼܰܘ ܢܶܫܼܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܼܶܒܥܳܐ: ܥܰܕܠܐ ܐܳ݀ܬܶܐ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ ܒܚܰܫܳܐ: ܗܳܘܶܝܿܢ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܡ݀ܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܬܪܰܓ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܓܪܶܗ ܡܿܩܰܒܶܠ.܀ ܡܶܢ ܡ݀ܰܢ ܢܶܒܼܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ: ܘܰܫܼܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܕܚ̈ܰܛܳܝܶܐ: ܘܠܐ ܬܰܗܼܡܶܐ ܚܝܳܪܳܟ ܡܶܢܰܢ: ܘܦܼܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܡܳܪܝܳܐ  ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܬܳܩܿܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܩܼܺܝܡܰܝܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܥܰܡ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܪܳܥ݀ܶܡ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܩܳ݀ܥܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ: ܘܕܳܢܿܰܚ ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܬܳܩ݀ܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ: ܐܰܘܼܕܳܐ ܒܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܐܘܕܺܝܼܢܰܢ ܒܳܟ. ܘܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܢܶܥܼܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܥܺܕܬܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܓܳܥܿܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܕܡܰܘ̈ܬܳܢܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܩܽܘܦܳܚ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܗܳܐ ܡܫܿܰܢܩܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ. ܐܰܕܢܼܰܚ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܼܰܕܪܶܟ ܠܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܰܣܼܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܣܪܺܝܩ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ: ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܠܐ ܣܿܳܒܰܪ ܩܶܨܳܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܠܶܗ: ܘܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܡ݀ܶܬܕܟܰܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶ݀ܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ ܬܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܿܳܗܶܕ ܣܰܢܝ̈ܳܬܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܐܘܟܼܶܠܬܳܢ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝܢ.܀ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܐ ܕܕܳܐ݀ܶܢ ܐܰܢܬ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܣ݀ܶܥܪܶܬ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܼܰܪ ܠܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܼܢܝ: ܠܳܐ ܬܶܡ݂ܢܶܝܢܝ ܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܼܽܘܤ ܘܶܐܬܪܰܚܡܥܠܝ.܀ ܗܳܐ ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܩܰܒܼܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܿܩܰܪܒܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ: ܦܪܽܘܩܼܶܝܗܿ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܕܗܳܐ ܣܳ݀ܓܕܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܘܩܳ݀ܥܝܳܐ ܘܳܐܡܿܪܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫ. ܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܟ̈ܺܐܦܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ: ܘܢܶܬܩܼܰܒܠܳܢ ܡ̈ܶܠܰܝ ܠܰܦܝܳܣܳܟ. ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܟܼܶܢ ܪܺܝܫܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܘܰܐܪܓܿܶܙܬܳܟ: ܘܶܐܢ ܗܽܘܼ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܺܝ. ܠܳܟ ܪܶܚܡܶܬ ܘܠܨܰܠܺܝܒܳܟ ܣܶܓܿܕܶܬ ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܬܒܿܰܣܡܶܬ: ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܼܳܐ ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ.܀ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܐܣܰܒ ܒ̈ܰܐܦܶܐ ܒܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܝܿܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܩܿܳܪܝܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܰܦܼܺܝܣܝ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܘܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܬܶܣܼܰܒܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܥܰܡ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܟ ܐܶܩܿܥܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܚܰܛܳܝܳܐ ܦܼܢܺܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ ܠܳܐ ܬܺܐܙܼܰܠ ܒܳܗܿ ܕܣܰܓܺܝ ܦܰܬܝܳܐ ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܒܕܳܝܢܳܐ: ܚܼܙܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܩܿܳܛܶܠ ܐܰܪܝܳܐ ܘܕܺܐܒܳܐ  ܬܼܳܐ ܥܼܽܘܠ ܘܰܚܙܺܝ ܟܰܕ ܬܳܢܿܶܐ ܚܛ̈ܳܗܰܘܗܝ ܒܬܰܘܘܳܢܳܐ: ܩܥܼܺܝ ܘܶܐܡܼܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܿܛܺܝܬ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܶ݀ܥܪܶܬ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ.܀ ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܿܳܢܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܢܛܺܝܪ ܒܶܢܝܳܢܶܗ ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ ܒܰܢ̈ܝܳܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܐܰܚܳܐ ܡܕܰܓܳܠܼܽܘ ܡܿܕܰܓܶܠ: ܘܟܽܠ ܪܳܚܡܳܐ ܢܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ.܀ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܐܳ݀ܬܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܗܳܦܿܶܟ ܟܰܕ ܣܦܺܝܩ ܐܶܠܳܐ ܗ݀ܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܙܰܟܰܝ ܠܒܰܝܬܶܗ ܐܰܥܼܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܢܣܼܰܒ ܡܶܢܳܟ. ܗܳܐ ܥܺܕܬܳܟ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܬܩܰܪܶܒܼܝ ܠܳܟ: ܩܼܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ ܘܦܼܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܳܗܿ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܦܼܰܢܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܠܳܐ ܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܪܓܼܶܙܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܟܠܼܺܝ ܡܶܢܰܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܢܰܓ̈ܕܳܢܶܐ ܘܫܰܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܰܡܼܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܕܢܼܶܚܕܶܐ ܘܢܶܙܡ݂ܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.܀ ܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܳܩܿܫܺܝܢ: ܐܰܦܺܝܣܽܘܟ ܗܘܰܘ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܒܕܳܪ̈ܐ ܩܰܕ̈ܡܶܐ ܘܓܳܠܼܘ ܗܘܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܩܼܰܒܶܠܬ ܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܣܓܺܝ ܠܶܗ ܥܰܘܠܰܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܠܼܚܶܐ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ: ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܪܰܚ݂ܰܡܥܠܰܝܢ.܀ ܡܙܰܠܗܰܙ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܪܡ݂ܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܘܰܩܫܶܐ ܘܬܰܩܺܝܦ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܕܡܰܡ݀ܠܰܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ ܠܳܐ ܦܼܳܫܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܫܛܺܝܚ ܘܰܫܼܕܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܪܶܢܝܳܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܫܩܺܝܠ ܡܶܢܰܢ ܪܶܢܝܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܢ ܚ̈ܰܫܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܼܪܽܘܩܰܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܚܼܽܘܤ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝܢ.܀ ܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܟܼܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܼܘ ܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ ܒܗܳܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܬܶܬܬܢܺܝܼܚܝ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܠܥܰܡܳܟ: ܦܼܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܒܰܫܡܳܟ ܡ݀ܶܬܓܰܘܣܺܝܢ: ܘܩܼܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܘܚܼܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝܢ.܀ ܢܼܙܰܗܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܟ̈ܝܳܐ ܘܢܰܩ̈ܕܶܐ ܘܰܢܩܼܰܪܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܢܼܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܰܦܝܳܣܳܐ ܢܩܼܰܒܠܺܝܘܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܘܢܰܠܼܚܶܐ ܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܶܗ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܟܼܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܬܰܘܕܺܝ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܚܼܪܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܘܫܼܰܝܶܢ ܥܰܡܰܢ ܠܟܶܢ̈ܫܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ.܀ ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܒܥܼܰܝܢܳܗܝ ܢܦܼܰܩ ܒܰܒܥܳܬܰܢ ܘܰܚܕܺܝ ܒܚܰܝܰܝ̈ܢ: ܘܼܨܳܪ ܕܡܶܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܺܝܕܽܘܬܰܢ ܘܰܕܦܽܘܢܳܝܰܢ ܒܥܶܪܒܳܐ ܕܰܛـܼܥܳܐ.܀ ܝܳܪܬܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܩܼܪܳܝܗܝ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܕܰܛـܼܥܳܐ ܘܦܼܰܢܳܐ ܘܡ݂ܺܝܬ ܘܶܐܬܢܼܰܚܰܡ: ܘܰܚܼܕܺܝ ܠܟܶܢܫܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ ܘܰܒܦܽܘܢܳܝܰܢ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܼܰܘܺܝ ܨܶܝܕܰܝܢ ܪ̈ܳܚܶܡܢܳܫܳܐ: ܕܡܶܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ ܥܼܒܰܕ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܘܪܰܥܼܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ.܀ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܣܼܥܰܪ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ: ܕܥܰܒܼܕܶܗ ܠܦܰܓܪܰܢ ܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܢܡ݂ܰܠܶܐ ܒܶܗ ܣܶܓܕܰܬ ܟܽܘܠܐ.܀ ܬܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܬܗܼܰܪܘ ܘܶܐܬܕܰܡ݂ܰܪܘ ܒܪܰܒܽܘܬ ܕܰܪܓܳܐ: ܕܰܡܛܳܐ ܓܶܢܣܰܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܳܐ.܀ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܠܡ݀ܰܘܪܶܒ ܓܶܢܣܰܢ: ܕܰܚܼܕܶܬ ܨܰܠܡܰܢ ܘܰܥܼܛܳܐ ܥܰܘܠܰܢ: ܘܰܩܼܪܳܢ ܒܰܫܡܶܗ ܘܫܼܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܟܽܠ.܀ ܫܿܳܘܶܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܣܳܓ̈ܽܘܕܰܘܗܝ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܪܺܝܼܡܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ: ܢܺܐܡܼܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܐܒܳܐ ܕܫܰܠܚܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܼܶܩ ܠܗ݀ܰܘ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܿܶܫܟܰܚ ܩܿܳܪܶܒ ܠܶܗ ܘܕܰܩܼܥܳܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܨܠܽܘܒܼܳܝܗܝ ܨܠܽܘܒܼܳܝܗܝ ܠܢܳܨܪܳܝܳܐ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܩܳ݀ܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܡܼܰܟܰܟ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܼܳܐ ܘܰܡ݂ܟܰܪ ܠܶܗ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܢܼܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܼܰܪܕܰܦ ܚܶܫܟܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܕܢܼܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܢܼܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܡܕܰܘ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܳ݀ܠܚܺܝܢ: ܘܰܒܗܰܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܫܼܰܒܰܚ ܠܳܟ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܬܼܳܝ ܠܶܟܝ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢܬ ܢܼܺܐܙܰܠ ܐܰܟܚܰܕ ܢܰܦܺܝܣ݂ܝܘܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܐܪܓܶܙܢܼܳܝܗܝ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡ݀ܶܬܦܰܪܫܰܬܝ ܡܶܢܝ ܡ݀ܶܬܦܰܨܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܚܰܘܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܼܢ: ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܫܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܟܿܳܦܪܺܝܢ ܒܺܝ ܕܠܐ ܝܿܳܕܥܰܬܝ ܠܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܘܰܐܢܬܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܰܪܓܼܶܙܢܳܝܗܝ.܀ ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܼܶܒܟܶܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܘܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܗ݀ܳܘܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܠܕܶܡܿܥܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܰܐܫ̈ܕܳܢ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܥܿܳܢܶܐ ܠܗܶܝܢ ܘܰܠܩܳܠܳܐ ܗ݀ܰܘ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܙܶܠܼܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܥܺܕܬܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢ݀ܳܒܥܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܚܼܰܦܰܛܘ ܘܶܐܬܒܰܣܼܰܡܘ ܡܶܢ ܬܽܘܩܳܢ̈ܶܐ ܕܛܰܝܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܩܼܥܰܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܩܼܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܢܼܶܬܒܰܣܰܡ ܒܶܗ. ܒܝܰܕ ܫܽܘܕܳܠܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܶܙܕܟܼܺܝ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܩܼܽܘܡܘ ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܘܰܥܝܳܪܬܳܐ ܬܒܼܰܥܘ ܕܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܕܰܫܼܠܰܚ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ. ܘܗܼܰܒܘ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܰܐܩܼܺܝܡܽܘܗܝ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܙܟܼܰܘ ܘܫܰܦܼܶܠܘ ܕܗܽܘܼ ܐܰܛـܼܥܺܝ ܒܓܶܢܣܰܢ ܒܚܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܫܼܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܼܶܙܟܶܐ ܠܟܽܠܳܗܿ ܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܘܰܢܦܼܰܪܣܶܐ ܠܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܘܝܰܩܼܰܪ ܘܰܐܘܪܶܒ ܠܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܶܗ  ܐܶܬܬܰܩܼܰܢܘ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ.܀ ܘܒܶܗ ܩܼܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܶܨܛ݀ܰܒܬܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܿܫܰܡܫܺܝܢ ܒܳܗܿ.܀ ܘܒܶܗ ܓܶܝܪ ܕܳܢܼܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ: ܙܳܝܿܰܚ ܢܳܚܿܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ: ܬܳܪ̈ܶܨ ܐܽܘܪܚܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܝܳܒܽܘܤ ܕܗܼܺܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ.܀ ܩܿܳܒܰܥ ܙܩܺܝܦܶܗ ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܰܝܟܳܐ ܕܩܼܰܒܥܽܘܗܝ ܐܳܦ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܩܿܳܥܶܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܦܿܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܘܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܗ݀ܳܘܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܦ ܬܽܘܗܿ ܘܒܽܘܗܿ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܦܿܳܩܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܥܰܠ ܬܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܿܟܰܢܫܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܰܦܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܘܰܠܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܘܰܠܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܘܩܿܳܪܶܐ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܠܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܰܝܢܳܐ ܚܫܺܝܟܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗܿ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܩܳܪܒܿܺܝܢ ܢܿܳܩܫܺܝܢ ܡܦܺ݀ܝܣܺܝܢ ܒܿܳܟܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦܼܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܟ. ܘܗܽܘܼ ܐܳܡܿܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܙܶܠܼܘ ܠܟܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡ݀ܰܢ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܒܿܳܥܶܝܢܰܢ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܰܫܼܦܰܥ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܰܢ.܀ ܡܶܚܕܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܒܿܳܛܶܠ ܫܽܘܦܪܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ: ܐܽܬܬܥܼܺܝܪܘ ܘܨܰܠܼܰܘ ܘܰܒܼܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ ܐܝܺܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܼܰܕܪܶܟ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܡ݀ܶܬܕܰܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ.܀ ܢܼܺܐܡܰܢ ܟܽܠܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܦܪ̈ܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܼܶܩ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܰܝ̈ܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܶܬܕܟܿܰܪܬܳܟ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܪܳܚܶܡܢ̈ܳܫܳܐ ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܿܳܡܶܬ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥ݀ܶܗܕܶܬ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܘܰܫ̈ܦܼܰܥܝ ܕܶܡ̈ܥܰܝ ܘܠܰܒܒܼܰܢܝ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܗ݀ܳܝ ܡܡܰܚܺܝܬܳܐ. ܘܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܳܐܡܿܪܺܝܢ ܠܺܝ ܕܩܼܽܘܡ ܫܼܰܐܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܳܪܳܟ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܕܰܘܺܝܕ ܗ݀ܰܘ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܩܼܪܳܢܝ ܘܰܐܥܼܺܝܪܰܢܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܕܰܡܝܳܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ ܘܶܐܡ݂ܰܪ ܠܺܝ ܕܩܼܽܘܡ ܠܳܟ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܽܘܢ ܕܰܡܺܝܟ ܐܰܢܬ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܩܼܽܘܡ ܨܰܠܐ ܘܰܒܥܼܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܚܿܳܕܶܐ ܒܳܟ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ.܀ ܒܠܺܠܝܳܐ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܐܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܫܘܺܝܬܝ. ܐܶܥܿܗܕܶܬ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܘܰܐܚܼܕܽܘܢܝ ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܝܿܶܗܒܶܬ ܠܶܗ ܘܳܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܕܗܳܐ ܡ݀ܰܕܪܶܟ ܠܶܗ. ܐܺܠܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܚܿܳܕܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܘܿܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܼܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ. ܘܶܐܬܒܼܰܝܰܢ ܗܘܳܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܘܝܼܺܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܚܼܛܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܨܰܒܼܥܳܗܿ ܠܥܰܪܣܶܗ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܫܼܰܪܺܝ ܕܰܢܦܼܺܝܤ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܐܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܡܳܪܰܢ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܚܿܛܺܝܬ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ.܀ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ ܬܼܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܝܢ. ܕܗܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܫܰܓܫܼܳܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܪܡܼܺܝ ܚܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ ܡ̈ܰܠܟܶܐ ܫܓܼܰܫ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܓ̈ܒܰܝܳܐ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܘܠܐ ܚܿܳܐܶܤ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܿܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ.܀ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫ. ܡܽܘܢ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘܒܰܝ̈. ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܼܰܒ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܪܳܚܶ݀ܡ ܐܰܢܬ ܘܫܰܟܼܶܢ ܠܺܝ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ.܀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܟ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ. ܘܡ݀ܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܚܼܽܘܤ ܥܠܰܝܢ. ܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ. ܘܫܼܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܘܦܼܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܨ̈ܝܺܪܬܶܗ. ܘܠܐ ܬܼܶܟܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢܰܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ.܀ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܚܼܛܰܝܢܰܢ ܪܳܚ݀ܶܡܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܠܳܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܕܰܢܚܼܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܦܰܪܨܽܘܦܰܢ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܫܡܼܰܥ ܛܳܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܘܢܶܬܩ̈ܰܒܼܠܳܢ ܡ̈ܶܠܰܝܢ ܠܰܦܝܳܣܳܟ. ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܪܐܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܶܬܬܥܼܺܝܪܝ ܐܶܬܬܥܼܺܝܪܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܠܳܬܼ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܒܰܝܼܰܢܝ ܘܰܚܼܙܳܝ ܕܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܡ̈ܰܠܟܶܐ ܪ̈ܶܡܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܼܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܼܘ. ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܕܰܫܡܶܗ ܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ.܀ ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܿܳܐܶܬ ܐܢܳܐ ܘܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܟܿܳܬܶܒ ܐܢܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܗܘܼܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܕܰܐܟܳܪܳܐ ܕܟܿܳܪܶܒ ܘܬܳܢܿܶܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܥܠܰܠܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܼܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܝ̈ܺܢܶܐ ܕܡܰܘ̈ܥܝܳܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܗܼܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܪܳܚܿܶܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܿܳܒܶܕ ܥܠܰܘܗܝ.܀ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܳܪܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܘܦܰܬܝܳܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܬܳܝܿܒܺܝܢ ܘܰܦܬܺܝܚ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܢܿܳܩܫܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܕܰܒܥ݂ܳܐ ܡܶܢܳܟ ܘܰܥܢܰܝܬܳܝܼܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܢܼܺܝ ܠܥܺܕܬܳܟ ܕܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܳܟ ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܢܿܳܩܫܳܐ. ܩܰܒܼܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܿܩܰܪܒܳܐ ܒܦܽܘܡ ܝ̈ܰܠܕܶܝܗܿ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܡܳܪܝ. ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܗܿ. ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܠܶܗ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܩܒܼܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ ܘܚܽܘ݂ܣ ܘܶܐܬܖܰܚܼܰܡ ܥܠܶܝܗܿ.܀ ܠܰܢ ܗܽܘ ܚܿܳܐܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܝܼܰܬܰܪ ܒܫܽܘ̈ܘܟܳܢܰܘܗܝ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܗܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܦܬܺܝܚܽ ܗܘ ܩܕܳܡܰܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒ݀ܳܥܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܿܳܣܒܺܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܢܼܶܬܥܰܦܦܽܘܢ ܫܽܘܘ̈ܟܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܿܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܳܦ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܳܟܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ.܀ ܒܬܰܪܥܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܿܳܩܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܟ̈ܶܐܒܶܐ. ܕܢܶܣܼܒܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ ܠܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܫܼܰܡܠܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗ݀ܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܡܳܟ ܐܶܫܬܰܘܼܕܺܝ. ܕܩܿܳܪܶܐ ܠܺܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܕܢܿܳܩܶܫ ܦ݀ܳܬܰܚ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܪܓܺܝܓ ܐܢܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܨܶܝܼܕܰܝ. ܗܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܩܿܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܫܡ݂ܰܥ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ. ܘܰܥܼܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ.܀ ܬܶܥܼܽܘܠܝ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܢܼܶܣܓܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܩܼܰܫܢܰܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܘܠܐ ܚܰܠܼܶܦܢܳܟ ܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܰܢ ܝܿܳܕܥܰܬ. ܟܺܐܢܳܐ ܕܦܿܳܩܶܕ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܢܒܽܘ݂ܬ ܐܰܓܪܶܗ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ. ܗܰܒܼܠܳܗܿ ܐܰܓܪܳܗ ܠܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܢܼܰܡܠܶܟ ܒܰܝܢܳܬܰܝܢ ܚܽܘܒܳܟ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܪܰܚܼܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܘܫܼܶܛܬ ܐܺܝܕܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܶܝܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܛܒܼܰܥ. ܐܰܘܫܼܶܛ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܡܰܝܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܕܰܠܼܳܢܝ. ܕܰܚ݀ܛܺܝܬ ܡܳܪܰܢ ܡܿܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܕܫܿܶܪܥܶܬ ܡܿܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓ݀ܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܶܐ ܪ̈ܚܡܶܐ.܀ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳܪܝ ܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܺܝ ܠܩܽܘܛܪܳܓܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܕ̈ܳܚܠܰܝܟ. ܘܰܙܘ̈ܳܕܶܐ ܠܳܐ ܛܰܝܿܒܶܬ ܠܺܝ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܪܓܶܠܬܳܐ ܣܺܝܡ ܩܽܘܕܡܰܝ ܚܶܫܽܘܟܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܰܥܒܼܰܪ̈ܝ ܫܢܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܰܝ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܘܗܳܐ ܡܿܟܰܬܰܡ ܐܢܳܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ. ܐܰܫܠܼܰܚ ܡܳܪܝ ܡܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܰܐܠܒܼܶܫܰܝܢܝ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܶܐܣ݀ܰܩ ܘܶܐ݀ܬܕܰܪܰܓ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܬܼܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܼܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܢܼܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܘܢܼܶܬܟܰܫܰܪ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܥܰܕܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܢܼܶܫܗܰܪ ܕܥܰܡܶܗ ܢܼܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܼܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܢܶܙܡܼܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܕܰܡܼܶܐ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܕܠܐ ܫ݀ܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܙܼܳܚ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ ܥܰܡܶܗ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܚܿܳܙܶܐ ܫܰܗܪܰܢ ܘܥܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܩܿܳܪܶܐ ܠܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܡ݀ܰܣܡܶܟ ܠܰܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ.܀ ܥܰܡ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܰܫܦܼܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܡ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܢܶܬܟܼܰܫܰܪ ܐܰܦ ܚܢܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܢܼܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܢܼܶܥܢܶܐ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܩܿܳܡܶܬ. ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܘܰܐܫܼܘܳܢܝ ܕܺܐܪ̈ܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܕܳܢܿܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܬܼܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܢܶܬܬܥܼܺܝܪ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܬܟܼܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܘܽܬܳܐ. ܢܛܰܝܼܶܒ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡ̈ܦܺܝܕܰܝܢ ܕܢܼܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܕܳܢ݀ܰܚ. ܕܠܐ ܢܼܰܫܡܰܥ ܠܰܢ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܕܙܼܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܒܿܛܰܠ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܘܠܳܐ ܐܶܫܿܠܶܐ ܡܶܢ ܗܘ̈ܽܠܳܠܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܕܽܘܢܼܰܝܢܝ ܡܳܪܰܢ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܚܿܰܝܳܒܳ ܐܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܬܳܒܿܰܥ ܐܢܬ ܡܶܢܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܐܺܪ̈ܰܬ. ܕܶܐܬܦܰ݀ܣܩܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܶܐ݀ܫܬܰܬܩܶܬ ܡܶܢ ܕܰܐܦ݀ܺܝܣܳܟ. ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܠܳܐ ܢܚܼܰܦܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܽܘ̈ܡܰܝ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܒܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܐ݀ܶܗܘܶܐ ܥܰܪܛܶܠ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܐ ܕܠܳܒܿܫܺܝܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܫܿܶܪܥܶܬ ܢܿܶܦܠܶܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܗܰܒܼܠܺܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܶܩܿܽܘܡ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܚܿܳܐܶܢ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܢܼܳܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܿܰܘܳܐ ܠܰܢ. ܐܰܘܫܼܶܛ ܠܰܢ ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܕܰܠܼܳܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܣܼܰܒ ܡܶܢܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܗܼܰܒ ܣܰܓܺܝ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܡ̈ܶܬܓܰܠܝܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܟܼܶܢ ܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܢܼܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܘܢܼܶܣܓܽܘܕ ܠܰܫܡܳܟ.܀ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܬܽܘܼܒܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܶܐܬܟܰܫܼܰܦܘ ܠܶܗ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ. ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܘܰܡܿܣܰܟܶܐ ܕܢܼܶܬܶܠ ܓܰܙܶܗ ܠܣ̈ܢܺܝܩܶܐ ܠܳܐ ܢܶܕܡ݂ܰܟ ܐܰܝܟ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܐ ܢܣܰܒܼ̈ܝ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡ̈ܦܺܝܕܶܐ. ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܢ̈ܣܼܰܒܝ ܡܶܫܚܳܐ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܥܼ̈ܰܠܝ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܚܼܽܘܪ ܒܥ̈ܰܒܕܰܝܟ ܕܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܰܡܿܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܩܼܰܒܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܕܰܒܣܼܶܡܘ ܠܳܟ ܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܒܶܗ ܠܥ̈ܳܢܳܟ. ܘܢܰܛܰܪܼܶܝܗܿ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܫܰܠܶܡܿܬܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܟܰܕ ܡܿܰܪܓܶܙ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝ. ܘܡܶ݀ܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕܰܬܚܼܽܘܣ ܥܠܰܝ. ܫܒܼܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܐܣܿܟܠܶܬ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܝ ܐ݀ܶܬܕܰܟܪܶܬ. ܘܶܐ݀ܬܓܰܢܚܶܬ ܘܰܐܚܼܕܰܢܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝܪ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܘܝܿܶܕܥܶܬ ܕܰܠܕܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܐܢܳܐ ܠܡܼܶܬܬܕܳܢܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܐܣܿܟܠܶܬ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܫܼܰܟܶܢ ܠܺܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܼܒܶܕ ܐܰܝܟ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܠܶܒܝ. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܢܼܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܿܕܰܥܝ ܕܶܐܚܿܕܶܐ ܒܫܽܘܒܩܳܢ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܐܣܿܟܠܶܬ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܪ̈ܳܥܽܘܡܶܐ ܒܟܼܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ ܚܿܛܺܝܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܘܰܐܪܓܿܶܙܬܳܟ ܘܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܦܿܢܺܝܬ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܐ݀ܬܡܰܢܥܶܬ ܠܺܝ ܠܪܰܡܫܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܐܰܦܢܼܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܫܳܥܰܬ ܥܣܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܕܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܩܿܰܪܒܶܬ ܠܳܟ. ܘܩܼܰܒܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܪܽܘܚܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܓܥܿܶܠܬܳܗܿ ܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܚܿܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܰܝܼܬ ܕܬܶܦܼܪܽܘܩ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܼܽܘܤ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܕܰܠܼܳܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡ݀ܬܚܰܫܰܒ ܗܘܺܝܿܬ ܘܰܐܚܼܕܰܢܝ ܙܰܘܥܳܐ ܘܶܐܬܓܰܢܿܚܶܬ ܕܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܐܶܬܚܰ݀ܝܒܶܬ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡ݀ܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܘܣܶܕܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡ݀ܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܒܒܳܥܽܘ ܡܿܦܺܝܤ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܝ ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܳܟ ܫܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܘܰܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܟܼܠܶܐ ܡܶܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܗܳܪܟܳܐ ܦܰܨܳܢܼܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܰܟܼܶܢ ܠܺܝ ܘܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪ̈ܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܙܳܚܼܰܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܬܶܐܚܼܽܘܬܝ ܬܶܠܒܼܰܫܝ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܛܳـܼܤ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܐܝܼܬܺܝ ܠܳܗ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܥܢܼܳܐ ܘܶܐܡܼܰܪ ܠܳܗܿ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܿܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܦܼܺܝܣܽܘܢܳܟ ܥܰܡܰܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܐܪܕܺܝܼܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܢܦܺܝܼܣܽܘܢܳܟ ܥܰܡܰܢ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܰܚܪܰܒܘ ܘܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܕܰܨܕܝܼ̈ܺܝ ܕܰܚܼܪܰܒܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܢܰܝ̈ ܗܳܓܳܪ ܕܳܫܼܘ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܘܒܼܰܕܰܪܘ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܼܡܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܕܘܽܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܼܺܝܚ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܰܫܟܼܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܰܐܫܼܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܿܬ ܠܗ݀ܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܥܼܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܐܰܢܬ ܪܳܚܿܶܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܚܼܰܣܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܢܶܬܩܼܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܬܶܬܪܰܥܼܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ ܕܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܚܢܰܢ ܡ݀ܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܐܣܟܶܠܢܰܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܳܟܽ ܗܘ ܥܙܺܝܠܺܝܢ ܩܰܒܼܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ.܀ ܫܩܼܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܘܢܼܦܰܩ ܩܼܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܺܝܪܳܐ ܘܰܟܼܠܳܐ ܚܰܪܒܶܗ. ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܼܘ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ ܢܶܬܬܢܼܺܝܚ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܩܿܪܺܝܬܳܟ ܘܰܥܢܼܳܬܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ ܬܶܗܼܘܶܐ ܩܳܕܡܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܩܼܰܒܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܕܶܐܬܩܰܒܼܰܠܝ ܡܳܪܝ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܥܿܳܢܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܪܟܼܶܢ ܐܶܕܢܳܟ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܩܼܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ.܀ ܩܼܕܳܟ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܰܥܢܼܰܝܬܳܝܗܝ. ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܘܦܰܨܺܝܼܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܿܳܪܝܳܐ ܠܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܚܼܽܘܣ ܥܠܶܝܗܿ ܘܪܰܚܼܶܡ ܥܠܶܝܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰ ܐܢܬ.܀ ܠܳܟܽ ܗܘ ܩܿܳܪܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܒܳܟ ܡ݀ܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܪ̈ܳܚܶܡܢܳܫܳܐ. ܗܘܼܺܝ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܦܼܰܨܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܟܽ ܗܘ ܡܿܣܰܟܶܝܢ.܀ ܒܨܰܠܡܳܟ ܒܪܰܝܼܬܳܢܝ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܼܰܢܝ ܕܶܐܦ݀ܶܠ ܘܺܐܒܿܰܕ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܗܳܐ ܓ݀ܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܬܕܰܟܼܪܰܝܢܝ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܘܰܢܓܼܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪܰܚܡܰܝܟ ܘܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܼܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܕܙܳܟܿܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܼܽܘܡܝ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܛܳܒܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܐܰܓܪܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܫܼܘܺܝ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܼܰܘ ܒܰܥܣܰܪ̈ ܘܰܚܕܳܐ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܝ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܥܰܡ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܼܶܙܡܰܪ.܀ ܪܰܚܼܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܕܦܿܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܕܳܡ ܪܳܒܽܘܬܳܟ. ܕܒܳܗܿ ܗܿܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ. ܘܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܘܗܝ ܘܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܪܳܚܶ݀ܡ ܠܰܫ̈ܦܰܝܳܐ. ܗܼܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܫܰܦܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܥܒܼܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܿܕܰܘܕܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܡܩܰܛܪ̈ܓܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܚܼܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܺܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܬܩܼܰܒܰܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܪܶܒܼܘ ܠܳܟ. ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ ܘܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܒܶܗ ܢܝܳܚܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܦܰܪܩܼܰܬ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܟܠܼܺܝ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܳܟ.܀ ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܿܗܰܠܶܟ ܠܳܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܗܰܠܼܶܟܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܪܳܥܿܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܟܼܶܢ ܪܺܝܫܰܝ ܡܳܪܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܣܰܟܼܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܘܬܶܣܼܘܰܚܝ ܬܶܣܼܚܶܐ ܒܗ̈ܕܳܡܰܝ. ܐܰܦܼܢܳܢܝ ܕܶܐܦܿܢܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܘܶܐ݀ܛܦܰܣ ܘܶܐܬܚܿܰܣܶܐ ܒܳܟ. ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐ݀ܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܕܳܢ݀ܰܚ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܩܿܳܦܶܠ ܥܿܰܪܦܶܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܣܳܓ̈ܕܳܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܗ̈ܘܼܰܝ ܡܶܢܫܶܝܠ. ܚܕܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܬܺܝܚ ܐܳܐܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܩܼܳܡ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܟ.܀ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܚܼܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܡܿܶܙܕܰܝܰܚ. ܚܼܙܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܝܿܳܩܶܕ. ܘܩܳܠܳܐ ܐܬܼܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܼܪܺܝ ܡܣ̈ܳܐܢܰܝܟ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܕܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܪܶܐ ܒܶܗ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܘܶܐܬܪܰܥܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܪܓܼܶܙܢܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܩܿܳܪܶܝܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܫܼܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܙܓܼܽܘܕ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܝ̈ܰܠܕܶܝܗܿ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܪܟܼܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܰܢ ܕܠܳܐ ܢܼܺܐܒܰܕ. ܘܰܒܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܚܼܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܬܪܰܚܼܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܕܗܳܐ ܓ݀ܳܥܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܗܼܰܒ ܠܳܗܿ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ. ܕܬܶܚܼܕܶܐ ܘܬܶܪܘܼܰܙܝ ܘܰܬܫܰܒܰܚܼܝ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܰܘܿܕܝܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܐ ܡܿܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܗܘܼܺܝ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܡ̈ܡܰܚܰܝܳܐ. ܗܘܼܺܝ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܐܰܣܼܪܰܚ ܠܘܳܬܰܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܘܰܐܚܼܽܘܕ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܣܰܒܪܰܢ ܘܣܽܘܟܳܝܰܢ.܀ ܨܠܼܳܝ ܐܰܕܢܶܟܝ ܘܰܫܡܼܰܥܝ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܡܿܰܟܪܶܙ ܠܶܟܝ ܕܰܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܬܩܼܰܒܠܺܝܢ. ܕܡ݂ܰܛܥܳܝܽܘ ܗܳܐ ܡ݀ܰܛܥܶܝܢ ܒܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚܼܽܘܪܝ ܘܰܚܼܙܳܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܟܝ ܘܰܒܣܽܘܪܚܳܢܶܟܝ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܶܟܝ ܡܪܽܘܼܩܝ ܨܳܐܘܽܬܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܰܝܟܝ ܘܶܐܬܕܰܟܼܪܝ ܕܺܐܝܬܽ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܢܼܗܰܪܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܰܡ̈ܦܺܝܕܰܝܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝܼ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ: ܒܓܰܢܰܬ ܥܕܶܝܢ ܗ݀ܳܝ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܡ݀ܰܫܪܶܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܦ݀ܳܬܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܿܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܒܟܶܢܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܳܝܿܨܺܝܢ ܠܽܐܘܥܶܗ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕ݀ܳܐܬܶܐ ܟܽܠ ܕܰܣܟܼܺܝܘ ܠܶܗ ܘܣܼܰܒܰܪܘ ܒܰܫܡܶܗ: ܗܳܐ ܡ݂ܰܛܺܝ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܿܣܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܓܿܳܕܶܠ. ܕܣܰܟܼܺܝܘ ܠܰܫܡܶܗ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ.܀ ܙܳܚ ܗܘܳܐ ܘܰܢܼܚܶܬ ܒܽܘܟܪܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܕܽܢܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܚܼܙܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܣܘܳܚܼܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܛܥܼܰܘ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚ̈ܰܫܶܐ ܕܰܣܼܒܰܠܘ ܕܰܚܼܙܰܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܬܠܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܒܰܝܢܳܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܼܳܠܰܛ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ: ܟܼܡܶܢ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܘܗܽܘܼ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܶܬܼܳܐ ܘܦܰܪܩܼܰܢ.܀ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܕܶܢܚܳܟ ܐܰܦܼܨܰܚ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܡܶܟܺܝܠ ܥܼܪܰܩ ܠܶܗ ܐܺܠܝܳܐ ܘܰܐܘܦ݂ܺܝ. ܘܰܕܢܼܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܢܚ݂ܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܦܰܪܩܼܰܢ ܘܰܣܠܼܶܩ. ܘܗܳܐ ܝܿܳܬܶܒ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܣܳܘܿܚܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ. ܟܽܠ ܕܣܰܟܼܺܝܘ ܠܶܗ ܘܣܼܰܒܰܪܘ ܒܰܫܡܶܗ: ܥܼܰܠ ܠܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܕܢܼܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܘܰܛـܼܪܰܕ ܚܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܝܗܿ.܀ ܦܺܐܪܳܐ ܕܶܐܟܼܰܠ ܐܳܕܳܡ ܩܰܛـܼܠܶܗ. ܘܰܢܚܼܶܬ ܦܰܪܩܼܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ: ܨܰܪܼܺܝ ܩܰܒܪ̈ܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܨܳܪ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ: ܩܼܪܶܒ ܘܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܿܣܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܪܰܒܽ ܗܘ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܶܗ. ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܫܳܟ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܫ݀ܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠܶܗ. ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܢܿܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܬܳܗܿܰܪ ܐܳܕܳܡ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ: ܘܦܿܳܢܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܠܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܪܚܺܝܡ ܐܰܢܬ ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܶܝܢ. ܕܚܶܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܟܦܼܺܝܪ ܒܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܒܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܬܶܗܿܪܶܬ ܘܰܒܒܽܘ̈ܣܳܡܰܝܟ ܘܰܒ̈ܓܶܐܘܳܬܳܟ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܿܳܒܪܺܝܢ ܘܰܐܝܟ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ.܀ ܓܶܐܝܢ ܘܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ ܬܽܘܒ ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܛܶܠܳܠܶܐ ܕܦܿܳܢܝܳܐ ܥܳ݀ܒܪܺܝܢ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܕܶܚܿܠܶܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢܳܟ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܚܶܒܿܬܳܟ ܐܶܬܚܰܝܿܒܶܬ ܠܺܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܪܦܿܶܝܟ ܬܽܘܒ ܣܽܘܪܳܕܰܐ ܗܘ ܠܺܝ. ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ.܀ ܗܳܐ ܟܽܠ ܕܥܼܰܠ ܠܳܟ ܕܢܼܶܬܬܰܓܰܪ ܒܳܟ ܡܰܘܒܠܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܛܥܺܝܼܢ ܠܶܗ ܡܶܢܳܟ. ܕܗܶܒܠܰܐ ܗܘ ܥܽܘܬܪܳܟ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܬܳܟ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܘܳܝܿܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܼܒܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܬܼܚܶܕ ܒܦܰܚܰܝ̈ܟ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܟ. ܕܢܰܦܫܶܗ ܡ݀ܰܘܒܶܕ ܘܠܳܟ ܠܳܐ ܡܿܩܰܕܶܐ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܙܪ̈ܺܝܙܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܐܳܦ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܓܰܐܝܳܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫ̈ܰܠܺܝܛܳܢܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܼܳܘ ܚܼܰܘܳܐ ܠܺܝ. ܟܦܼܺܝܪ ܒܳܟ.܀ ܚܰܒܼܶܠܬ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܓܰܙܺܝܼܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܟܠܼܰܝܬ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܛܥܼܰܝܬ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܝܰܕ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܘܰܓܢܰܒܬ ܚܺܐܪ̈ܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܳܟ. ܘܰܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܨܳܕܬܼ ܒܝܰܕ ܢܼܶܟܠܳܟ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܝܰܡܳܐ ܐܰܢܬ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܓܺܝܼܫ ܘܰܕܠܼܺܝܚ ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܡ݀ܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܳܟ ܘܰܕܣܿܳܚܶܐ ܒܳܟ ܛܰܒܼܺܝܥܽ ܗܘ ܒܳܟ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓ̈ܰܙܶܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܐܝܺܬ ܒܳܟ ܐܳܦ ܓ̈ܶܐܘܳܬܳܟ ܥܰܡ ܒܽܘܣܳܡܰܝ̈ܟ. ܦ݀ܳܛܪܺܝܢ ܘܥܿܳܒܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܓܰܐܝ̈ܳܐ ܕܡ̈ܰܠܟܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܬܳܐܓ̈ܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܒܳܟ ܡ݀ܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܦܼܺܝܪ ܒܳܟ.܀ ܡܰܢܽܘ ܕܪܰܚܼܡܳܟ ܘܠܐ ܐܶܣܼܬܰܓܰܦ ܡܰܢܽܘ ܕܰܩܢܼܳܟ ܘܠܐ ܐܶܬܚܼܰܣܰܕ ܡܰܢܽܘ ܕܰܣܢܼܳܟ ܘܠܐ ܐܶܬܩܰܠܼܰܣ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܢܶܒܥܳܐ ܕܓܿܳܣܶܐ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܕܛܰܒܺܝܥ ܒܳܟ. ܘܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܟܽܠ ܦܿܳܪܰܥ ܐܰܢܬ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܣܰܢܝܳܐ ܚܙܳܬܳܟ ܠܟܽܠ ܦܿܳܪܽܘܫܳܐ. ܒܺܝܫ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܘܰܢܟܺܝܠ ܚܰܘܒܳܟ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܟܼܰܬܶܡܬܳܝܗܝ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܣ̈ܳܒܶܐ. ܡܿܫܰܕܶܠ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ ܒܪ̈ܰܓܺܝܓܳܬܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܣܽܘ̈ܛܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܣܿܰܪ ܐܢܬ. ܟܦܼܺܝܪ.܀ ܦܶܚܬܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܫܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܝܿܳܪܶܬ ܡܶܢܳܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܚܼܒܳܟ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܢܼܳܟ ܝܿܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܦܺܝܪ.܀ ܨܕܰܘ ܒܳܟ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ. ܘܓܰܙܼܺܝܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܣܦܼܶܩܬ ܟܶܢܦ̈ܶܐ ܕܝܰܠ̈ܕܳܬܳܐ. ܟܦܺܝܪ.܀ ܩܼܪܰܘ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܘܝܺܠܼܰܦܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ. ܢܼܶܩܢܶܐ ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܟܦܺܝܪ ܒܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ.܀ ܪܰܒܗܽܘ ܘܰܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܿܳܐܶܛ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ. ܘܪܳܢܿܶܐ ܟܽܠܫܳܥ ܒܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܟܦܺܝܪ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܕܥܿܳܒܰܕ ܘܗܰ݀ܘ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܟܦܺܝܪ.܀ ܬܼܰܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܢܼܶܩܢܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܘܢܶܬܟܼܰܫܰܪ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܘܢܼܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܟܦܺܝܪ.܀ ܬܼܰܘ ܢܼܶܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܘܢܼܶܩܢܶܐ ܢܰܦܫܰܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܒܫܰܗܪܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܚܦܺܝ̈ܛܶܐ ܘܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܶܐܪܥܼܺܝܘܗܝ ܠܚܰܬܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ.܀ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܬܼܰܘ ܢܶܬܚܼܰܦܰܛ ܘܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܘܟ̈ܺܐܢܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܢܼܶܥܽܘܠ ܢܶܓܼܢܶܐ ܒܦܳܬܽܘܪ ܛܽܘܒ̈ܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܢܼܗܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܐܒ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܕܪܽܘ݂ܫ ܗܰܠ̈ܟܳܬܰܢ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܥܿܳܪܶܒ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܒܳܟ ܢܼܶܬܢܰܗܰܪ. ܓܰܢܒܳܪ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܰܨܒܼܰܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܢܼܺܐܚܶܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܰܓ̈ܒܼܰܠܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܢܼܰܚ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܠܐ ܡܳܪܝ ܢܼܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܗܘܼܺܝ ܠܰܢ ܗܶܪܓܳܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܘܰܛـܼܪܽܘܕ ܡܶܢܰܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܐ ܬܶܬܼܶܠ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܼܰܙܰܚ ܒܰܢ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬܰܢ. ܙܺܝܘܳܟ ܢܼܶܩܽܘܡ ܥܰܠ ܐܰܘ̈ܘܳܢܰܝܢ ܘܡܶܢܳܟ ܢܶܣܼܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܼܰܝܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝܼܶܠ ܐܳܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܟܽܘܢܳܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܬܠܼܰܘܶܐ ܠܰܢ ܘܢܼܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܼܰܩܪܰܒ ܥܰܡܰܢ. ܝܰܡܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܓܶܢ. ܥܠܰܝܢ ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܣܼܰܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܶܘܝܳܐ ܕܰܠܼܘܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܢܼܶܬܠܰܘܶܐ ܠܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܕܦܳܢܶܝܿܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܗܶܪܓܰܢ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܕܩܿܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܣܼܽܘܓ ܬܽܘܪܥܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܥܰܡܳܟ ܢܼܶܪܕܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܘܰܒܥܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܰܒܕܰܡܟܽܘܬܰܢ. ܦܼܬܰܚ ܡܳܪܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܼܶܩܽܘܡ ܥܰܠ ܐܰܘ̈ܘܳܢܰܝܢ ܘܢܼܶܛܪܽܘܕ ܡܶܢܰܢ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܩܼܦܽܘܠ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܘܰܐܢܼܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܦܼܰܪܩܶܢ ܒܰܕܡܶܗ ܦܼܰܨܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܫܽܘܪܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܬܼܰܘܕܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܰܠܼܚܽܘܟ ܠܰܐܪܥܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܨܶܡܚܳܐ ܕܰܨܡܼܰܚ ܡܶܢ ܒܪܰܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܩܼܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܬܼܰܘ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܰܒܥܼܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܟܽܠܢܳܫ ܡܳܐ ܕܰܒܠܶܒܶܗ ܘܢܼܶܫܼܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܣܰܓܼܺܝ ܥܰܘܠܰܢ ܦܫܼܽܘܛ ܠܰܢ ܐܺܝܕܳܟ ܡܰܠܝܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܼܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ ܕܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܙܒܺܝܢܺܝܢܰܢ ܠܳܟ.܀ ܒܰܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܿܬܺܝܠܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܦܼܰܪܰܚ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒ̈ܳܗܰܘܗܝ.܀ ܚܛܰܝܼܢ ܘܰܐܪܓܼܶܙܢܳܟ ܚܼܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ.܀ ܢܓܼܽܘܠܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪ̈ܳܚܶܡ ܩܳܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܥܰܡ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܫܼܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܛܳܒܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܘܥܰܘܠܰܢ.܀ ܘܰܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܢܰܦܨܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܼܶܗܘܶܐ ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܢܶܕܚܼܽܘܩ ܡܶܢܰܢ ܚܰܝܠܳܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.܀ ܘܰܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܕܳܢܿܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܼܶܚܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܐ ܕ݀ܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܚܼܒܽܘܟ ܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܳ݀ܠܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܕܢܼܶܒܟܶܐ ܘܢܼܶܐܠܐ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܺܝ ܘܳ݀ܠܐ ܠܺܝ ܕܶܐܒܿܟܶܐ ܘܶܐ݀ܠܐ ܕܠܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ.܀ ܢܼܳܕܘ ܡܶܢ ܣܰܪܝܽܘܬܝ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܕܶܐܓܿܠܶܐ ܡܽܘ̈ܡܰܝ: ܣܼܪܺܝ ܐܳܦ ܐܶܬܡܼܣܺܝ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.܀ ܕܪܶܓ݀ܶܬ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܣܰܪܝܽܘܬܶܗ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝ ܐܰܪܟܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܣܼܰܚܦܰܢܝ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܐܳܦ ܒܼܰܙܰܚ ܒܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܕܳܡ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ.܀ ܚܼܙܳܢܝ ܕܰܪܦܶܐ ܐܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܰܘܳܐ ܘܠܐ ܚܼܳܤ ܥܠܰܝ ܩܳ݀ܛܶܠ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܛܳܒܳܐ ܕܓܰܒܠܼܰܢܝ ܠܳܟ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܟܰܣܼܳܐ ܦܽܘܪܣܳܝ ܘܰܥܼܨܽܘܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܝ.܀ ܒܼܥܺܝ ܠܰܐܒܺܝܕܽܘܬܝ ܘܼܰܐܕܪܶܟ ܚܰܝ̈ܰܝ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܿܳܐܶܢ ܡܰܓܳܢ: ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܚܼܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܰܕܠܳܐ ܫܿܳܘܶܝܢ.܀ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ: ܥܠܰܝ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܗܳܪܟܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܕܰܐܢܬܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܘܒܳܟ ܐܶܬܦܿܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܶܐܦܿܣܰܥ ܘܶܐܥܿܒܰܪ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܬܶܩܼܪܽܘܒܝ ܠܺܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ.܀ ܢܓܼܽܘܠܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܘܰܢܦܰܨܽܘܢܼܳܢܝ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܳܐܚܼܒܽܘܟ ܢܝܼܰܒܶܒ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܩ̈ܳܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫ̈ܡܰܝܳܢܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܠܼܶܛܰܝܢܝ ܡܳܪܝ: ܘܰܐܫܼܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕ ܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܢܼܶܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.܀ ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܼܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܕܒܼܰܚ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܗܼܘܳܐ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܩܼܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ. ܘܰܥܼܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ.܀ ܩܰܒܼܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܦܝܺܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒܢܰܢ. ܘܶܐܬܪܰܥܼܳܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܫܼܰܟܶܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܫܿܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܼܰܗܡܶܐ ܡܶܢܰܢ ܘܠܐ ܬܰܪܚܼܶܩ ܡܶܢ ܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ. ܒܳܟܽ ܗܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܘܰܣܼܢܰܢ ܕܰܒܼܪܰܝܢ ܒܐܽܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܐܫܼܘܳܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ.܀  ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚܶܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܕܢܼܶܩܪܶܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܩܰܒܼܶܠ ܠܟܽܠܰܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܢܳܩܿܫܺܝܢܰܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܐܫܼܘܳܢ ܕܰܒ̈ܡܶܠܶܐ ܘܒ̈ܰܥܒܳܕܶܐ ܢܼܗܶܐ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܿܳܘܶܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܿܟܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ. ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܢܰܦܫܝ ܥܼܶܗܰܕܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܺܝܼܨܰܦܝ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܬܶܬܦܼܰܨܶܝܢ. ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܣܰܒܼܺܝ ܥܰܡܶܟܝ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.܀ ܐܶܬܬܥܼܺܝܪܝ ܐܳܘ ܢܰܦܫܝ ܕܘܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܼܪܝ ܘܰܪܢܼܳܝ ܒܡܰܦܩܳܢܶܟܝ. ܘܶܥܼܰܗܕܝ ܠܫܳܥܬܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܶܟܝ ܘܙܽܘ݂ܥܝ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܳܗܒܼܰܬܝ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.܀ ܒܨܰܠܡܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܶܟܝ ܥܒܺܝܕܰܬܝ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܝܽܘܩܢܶܗ ܛܒܺܝܥܰܬܝ. ܐܶܙܕܰܗܼܪܝ ܠܶܟܝ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܥܼܒܕܺܝܢ ܡܽܘܡܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܦܼܰܪܥܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܰܠܡܶܗ ܨܰܥܼܪܰܬܝ.܀ ܓܒܼܳܝ ܠܶܟܝ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܡܰܘܿܬܰܪ ܠܰܩܢܽܘܡܶܟܝ. ܘܰܠܒܽܘܟܝ ܠܶܟܝ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܪܫܼܽܘܡܝ ܟܽܠܫܳܥ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܠܕܶܚܠܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܶܟܝ ܒܝܽܘܡ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܝܬ ܡܳܪܰܢ ܠܼܰܡܕܳܢ ܠܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ. ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ ܗ݀ܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܕܶܚܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܝܶܗܿ ܚܼܽܘܢ ܠܰܢ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܐܩܼܺܝܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܫܼܰܠܶܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܐܳܘ ܕܰܡܠܶܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܒܥܼܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ.܀ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܥܽܘܠܼܘ ܐܶܣܼܬܰܬܰܪܘ ܘܶܐܬܓܰܘܼܰܣܘ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܩܼܰܪܶܒܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܺܝܢܘܶܐ ܬܰܝܳܒܬܳܐ. ܕܢܶܫܼܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ.܀ ܗܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܰܐܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܥܼܶܗܰܕܬ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܫܼܦܰܪܘ ܠܳܟ ܢܶܡ݂ܛܶܐ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ ܝܺܠܼܶܕܬܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܺܬ. ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗܿ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ ܘܰܕܢܼܰܚ ܡܶܢܳܗܿ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܩܰܪ ܗܕܺܝܪܳܐܝܺܬ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗܿ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ.܀ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܣܼܰܝܒܰܪܘ ܚܠܺܝܨܳܐܝܺܬ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐܝܺܬ. ܘܰܢܣܼܰܒܘ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ ܐܰܟܡܳܐ ܕܘ݀ܳܠܐ ܙܳܕܩܳܐܝܺܬ. ܐܰܦܺܝܼܣܘ ܥܰܡܰܢ ܟܢܺܝܫܳܐܝܺܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܢܳܐܝܺܬ. ܕܢܼܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܝܺܬ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ.܀ ܩܼܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܺܬ ܘܰܢܼܩܽܘܡܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ. ܐܳܟܠܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܟ ܙܰܗܝܳܐܝܺܬ ܘܫܳܬ̈ܝܰܝ ܠܰܕܡܳܟ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ. ܘܡܳܐ ܕܳ݀ܐܬܶܐ ܐܰܢܬ ܪܗܺܝܒܳܐܝܺܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܺܝܠܳܐܝܺܬ. ܢܶܥܠܼܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܟܢܺܝܫܳܐܝܺܬ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐܝܺܬ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܝܺܬ ܕܰܓܼܒܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܟܝܳܐܝܺܬ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܝܳܐܝܺܬ ܕܚܼܰܝܶܠ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܠܺܝܨܳܐܝܺܬ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܢܰܚܡܳܢܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܦܺܝܥܳܐܝܺܬ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܗܼܰܒ ܠܰܩܝܳܡܰܢ ܘܰܐܘܼܫܶܛ ܐܺܝܕܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܕܢܼܺܐܪܰܒ ܓܶܢܣܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܝܿܳܗܶܒ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܗܰܒܼܠܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܶܢܚܳܟ ܢܼܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܢܼܶܛܥܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܢ.܀ ܟܠܺܝܠܳܐ ܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܘܢܼܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ ܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ ܐܰܢܬ. ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܥܼܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܘܢܼܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܿܒܰܪܟܺܝܢ ܠܐܺܝܩܳܪܳܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܕܳܡܿܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ.܀ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܫܼܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܠܰܥܕܶܝܢ ܢܼܶܥܽܘܠ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ ܘܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܢܶܬܒܼܰܣܰܡ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܨܛܰـܼܒܰܬ. ܘܠܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܕܡ̈ܰܠܝܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܰܫܼܘܳܐ ܠܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ.܀ ܫܼܰܟܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܠܥ̈ܺܕܳܬܳܟ ܘܰܫܠܳܡܳܟ ܙܪܽܘܼܥ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܫܼܰܪܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܒܚܽܘܒܳܟ ܫܼܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܳܚܿܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܼܢܺܝ ܠܰܢ ܕܩܿܳܪܶܢܰܢ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܘܰܢܥܼܰܕܪܰܢ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܫܦܼܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܼܬܳܢ ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܼܢ ܠܳܐ ܢܚܰܒܠܼܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܰܠܶܦܰܝܼܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܢܼܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܼܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܕܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܳܟ ܠܳܐ ܬܶܟܼܦܽܘܪ ܒܺܝ. ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ. ܠܳܐ ܬܺܐܡ݂ܰܪ ܠܺܝ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܐ݀ܶܢ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܪܰܚܼܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܩܼܺܝܡܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܡ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܟ.܀ ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܒܼܛܶܠ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܡܶܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܥ̈ܳܩܳܬܳܐ ܘܠܶܒܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܡܛܰܒܰܥ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܬܼܰܘ ܢܪܺܝܼܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܠܶܒܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܼܶܩܥܶܐ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܝܿܳܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܥ̈ܳܠܳܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܚܺܝܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܗܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܣܡ݂ܰܟܬܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܚܿܳܛܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܿܛܰܫܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܚܙܶܝܼܢܝ ܘܡܳܐ ܕܣܿܳܥܰܪ ܐܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܶܚܼܙܶܝܢܝ ܒܿܳܗܶܬ ܐܢܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܚܰܕ ܐܢܳܐ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܚܼܽܘܣ ܘܶܐܬܪܰܚܼܰܡ ܥܠܰܝܢ. ܐܶܢ ܩܿܳܕܶܡ ܐܢܳܫ ܐܳܘ ܡܰܘܿܚܰܪ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽ ܗܘ ܡ݀ܶܫܬܠܶܡ.܀ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܠܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܰܒܡܽܘܢ ܐܶܣܿܚܶܐ ܘܶܐ݀ܬܕܰܟܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܳܐ. ܐܶܣܿܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܺܝ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܿܫܺܝܓܺܝܢ ܠܺܝ ܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܿܳܚܶܐ ܐܢܳܐ ܘܡ݀ܶܬܕܰܟܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܳܘܶܝܿܢ ܥܠܰܝ.܀ ܚܰܛܳܝܳܐ ܙܽܘ݂ܥ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܼܘܶܐ. ܘܶܐܬܓܼܰܘܰܣ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܰܒ̈ܕܶܡܥܶܐ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡ݀ܶܬܩܰܒܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܼܥܺܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܬܶܬܩܰܒܰܠ. ܥܰܕܠܳܐ ܐ݀ܳܬܐ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܕܳܒܿܰܪ ܢܰܦܫܳܟ ܘܒܿܳܛܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܡܰܘܿܬܪ̈ܳܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒ݀ܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ: ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܠܳܟ: ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ: ܚܰܕ ܥܶܕܳܢ ܠܳܐ ܪܥܿܺܝܬܳܟ.܀ ܗܘܼܰܘ ܥ̈ܶܕܳܢܰܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܫ̈ܶܢܰܝ ܓܶܡܿܪܶܬ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ: ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܦܠܼܰܚ ܥܰܡܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ: ܐܰܢܬ ܕܛܰܠܝܳܐ ܗܘܼܰܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܫܼܰܒܚܽܘܟ: ܐܰܫܘܳܢܼܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܙܰܡܿܰܪ ܠܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܒܼܰܚܶܢ ܥܰܘ̈ܠܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܝ: ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘܡ̈ܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ: ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܒܼܰܚܶܢ ܥܰܡܝ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ: ܘܬܶܦܼܪܽܘܥܰܝܢܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܘܶܝܿܢܝ: ܐܶܠܳܐ ܣܼܰܬܰܪ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ: ܒܓ̈ܶܦܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܓܠܽܘܢܰܝܢܝ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܟ: ܘܶܐܬܢܿܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܚ̈ܰܡܶܫ ܒܬܽܘ̈ܠܳܢ: ܐܶܥܿܽܘܠ ܡܳܪܰܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܕܽܘܼܢ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ ܕܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ: ܘܬܰܫܠܡܰܢܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܶܠ̈ܘܳܬܝ: ܘܚܼܽܘܢܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܼܰܗܡܶܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܕܳܘܝܽܘܬܝ: ܘܶܐܗܿܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐ݀ܗܘܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܰܘܒܼܶܕ ܚܰܝ̈ܰܝ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܕܰܐܢܼܬ ܗܽܘ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐ ܡܿܳܐܶܬ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܘܳܢܼܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܶܐܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܙܢܼܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܟ: ܘܿܶܐܬܶܐܟܶܠ ܡܶܢ ܡܚܰܒܳܠܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܼܡܽܘܠܰܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܚܼܰܝܒܰܢܝ ܡܳܪܝ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘܼ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܼܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈: ܘܥܰܕܰܪܰܝܼܢܝ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܛܥܼܶܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ ܩܳܡܬ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ: ܩܰܒܶܠܼܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܼܰܝܬܶܝܢܝ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܒܳܟ ܣܿܶܒܪܶܬ ܘܠܰܫܡܳܟ ܣܿܰܟܺܝܬ: ܐܶܠܳܐ ܫܼܰܪܰܪ ܒܺܝ ܣܰܒܪܳܟ: ܘܣܼܰܬܶܬ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܚܽܘܒܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܠܼܶܝܢܝ ܡܶܢ ܡܶܫܬܽܘܬܳܟ: ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܒܶܫܼܰܝܢܝ ܡ̈ܳܐܢܶܐ: ܕܶܐܬܥܼܰܬܰܕܘ ܠܺܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܰܠܒܶܫܰܝܼܢܝ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܒ݀ܶܫܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܼܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܐܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܦܶܨܚܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܡܢܼܶܝܢܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܛܳܒܳܐ ܐܰܢܬ ܘܪܳܚܿܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܚܼܫܽܘܒܰܢܝ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ: ܕܚܼܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܢܰܓܼܕܰܢܝ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܟܰܕ ܦܟܺܝܪܳܐ ܐܶܫܿܬܕܶܐ ܒܟܽܘܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܶܚܿܕܶܐ ܘܿܶܐܪܘܰܙ ܒܗ݀ܰܘ ܦܽܘܚܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܣܼܥܽܘܪ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ ܙܶܕܩܰܝ̈: ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܡܢܺܝܚ ܠܳܟ: ܐܽܠܳܐ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ. ܕܚܳܢܼܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܥܼܒܶܕ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ ܥܰܡ̈ܠܰܝ: ܕܚܰܕ ܥܶܕܳܢ ܠܳܐ ܦ݀ܶܠܚܶܬ ܠܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܕܩܼܰܒܶܠܬ ܥܼܒܶܕ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܠܳܐ ܬܦܰܪܣܶܝܢܝ ܩܕܳܡ ܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܟ: ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܗܺܝܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܣܰܬܰܪ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ: ܬܚܶܝܬ ܟܶܢ̈ܦܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܨܰܥܼܪܰܢܝ ܡܳܪܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܣܢܼܶܝܢܝ ܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܙܿܠ ܐܶܛ݀ܦܽܘܣ ܠܺܝ: ܒܺܐܡܰܐ ܒܪܺܝܟܬܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܩܼܺܝܡܰܢܝ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܦܼܰܪܘ ܒܰܫܡܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܣܓܼܶܕ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܫܼܶܝܢܝ ܩܕܳܡ ܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܟ: ܘܶܐܒܿܗܰܬ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ: ܐܶܠܳܐ ܚܰܦܼܳܐ ܡܳܪܝ ܣܰܢܝ̈ܳܬܝ: ܒܝܰܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܼܢܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܘܢܶܓܚܼܟܽܘܢ ܒܺܝ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܝ: ܐܶܠܳܐ ܢܼܶܚܕܽܘܢ ܡ̈ܰܠܳܐܟܶܐ: ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܬܳܐܒ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܢܩܼܶܡܝ ܡܶܢܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܼܪ ܡܳܪܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܚܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ ܕܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ.܀ ܫܒܼܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܚܼܰܣܳܐ ܚܛ̈ܳܗܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܶܐܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܝܺܬܽܘܬܳܟ: ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܢܰܛܰܪܰܝܼܢܝ: ܐܰܝܟ ܒܳܒܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܰܝܢܳܐ: ܢܛܽܘܪܬܳܟ ܬܶܗܼܘܶܐ ܘܳܐܦ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܟ: ܐܶܣܿܬܰܬܰܪ ܡܶܢ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ.܀ ܠܥܰܝܢܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܳܗܿ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܚܼܽܘܪܝ ܓܰܢܳܒܳܐܝܺܬ: ܠܶܐܕܢܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܳܗܿ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܕܠܐ ܬܶܫܼܡܰܥ ܥܰܘܳܠܳܐܝܺܬ.܀ ܠܦܽܘܡܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܳܗܿ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܣܶܦ݁ܘܳܬܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܕܠܶܒܝ ܠܳܐ ܢܼܶܣܛܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܠܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܢܼܶܥܒܶܕ.܀ ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܗܰܒܼܠܰܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܼܶܒܣܰܡ ܠܳܟ: ܡܶܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ.܀ ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܟ ܢܶܪܚܼܰܡ: ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܼܶܣܢܶܐ: ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܟ ܢܼܶܩܢܶܐ: ܚܠܳܦ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ.܀ ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܢܩܼܰܪܶܒ ܠܳܟ: ܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܓܰܒܝ̈ܳܐ: ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܼܶܥܛܰܪ ܠܳܟ: ܬܠܳܬܳܐ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܰܕܠܼܶܩ ܠܳܟ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܰܘܢܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ.܀ ܗܰܘܢܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ: ܘܢܰܦܫܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ: ܘܢܼܶܬܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܗܽܘܼ ܡܿܚܰܕܶܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܩܼܰܕܶܫ ܠܳܟ ܗܰܘܢܰܢ: ܘܰܒܪܳܐ ܩܼܰܕܶܫ ܠܳܟ ܢܰܦܫܰܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܕܶܫܼܳܝܗܝ: ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܚܺܝܼܠܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ: ܗܰܒܼܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܒܳܟ ܢܼܶܚܕܶܐ: ܘܰܚܼܕܺܝ ܒܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܕܽܘܼܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝܼ ܘܰܬܒܼܰܥ ܬܒܰܥܬܝ: ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܳ݀ܐܠܶܨ ܠܺܝ: ܘܢܶܬܟܼܰܬܰܫ ܚܰܝܠܳܟ ܚܠܳܦܰܝ: ܥܰܡ ܟܰܠܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܿܙܺܝܥܺܝܢ ܠܺܝ.܀ ܟܿܶܦܪܶܬ ܓܶܝܪ ܒܶܗ ܘܰܒܢܶܟ̈ܠܰܘܗܝ: ܘܰܒܗܽܘ̈ܦܟܰܘܗܝ ܕܚܰܒܳܠܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܠܳܐܿܐ: ܕܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܨܳܐܿܪ ܠܺܝ.܀ ܘܶܐܢ ܚܰܝܠܳܟ ܠܳܐ ܡܿܥܰܕܰܪ ܠܺܝ: ܘܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܳܐ ܦܿܳܪܶܩ ܠܺܝ: ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܡܿܰܐܟܶܐ ܠܺܝ ܕܣܰܓܺܝܐܝܺܢ ܛܳܒ ܢܶܟܝܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܙܟܶܝܼܢܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܚܼܰܝܰܒ ܒܰܩܪܳܒܳܟ: ܕܟܽܘܘܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ: ܕܡܶܙܕܰܟܝܳܢܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܠܶܗ.܀ ܘܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܕܰܒܢܺܝܪܳܗܿ: ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܦܰܠ: ܡܿܪܺܝܡ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܡܿܰܐܚܶܬ ܪ̈ܳܡܶܐ ܠܰܬܒܳܪܳܐ: ܕܚܼܽܘܩ ܡܳܪܝ ܡܶܢܝ ܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܠܟܽܠܳܗܿ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܫܼܪܳܐ ܒܺܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ.܀ ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܫܿܦܰܪ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܘܰܐܢܼܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝܿܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ: ܕܠܐ ܐܶܕܡܿܰܟ ܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܡܰܚܪܰܡ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܣܛܺܝܡ ܦܽܘܡܳܟ ܣܳܪܽܘܚܳܐ: ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ.܀ ܠܺܝܛܰ ܐܢܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܢ ܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ ܛ݀ܳܦܶܤ ܐܢܳܐ: ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܡ݀ܳܬܓܰܘܰܤ ܐܢܳܐ: ܕܰܐܢܬܗܽܘ ܫܪܰܝܬܳܢܼܝ ܡܶܢ ܢܺܝܪܶܗ: ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܒܟܰܪܡܳܟ ܦܰܠܳܚܳܐ: ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܘܶܐܣܿܓܽܘܕ ܘܶܐܫܰܒܿܚܳܟ: ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܥܰܕܠܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܒܼܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܚܿܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܘܢܿܳܦܶܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܘܚܿܳܫܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܣܿܳܡܝܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ.܀ ܚܰܛܳܝܳܐ ܬܼܳܐ ܒܼܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܿܳܗܶܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܬܼܰܘܚܰܪ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܠܳܟ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܩܿܳܦܶܣܽ ܗܘ ܚܰܝܰܝ̈ܟ.܀  ܠܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܬܶܫܼܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ: ܘܠܳܐ ܬܼܰܫܡܰܥ ܠܰܢ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܣܶܡܳܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܼܘܳܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܒܼܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܳܟ ܪܳܚ݀ܶܡܢܳܫܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܶܬܓܰܘܰܣ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܨܶܝܕܰܘܗܝ ܢܼܶܩܪܽܘܒ ܒܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܼܰܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܫܡܳܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܼܶܙܟܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝ̈ܥܶܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܬܠܼܰܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܪܳܐܶܓܿ ܐܢܳܐ ܕܶܐܗܿܘܶܐ ܙܡܺܝܢܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܿܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ: ܘܪܳܐܶ݀ܓ ܐܢܳܐ ܕܶܐܓܿܡܽܘܪ ܨܶܒܝܳܢܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܐܳܠ̈ܨܳܢ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܼܰܕܰܪ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ.܀ ܥܰܡ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܙܳܡܿܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܠܐ ܫܳܠܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܫܼܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܼܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ: ܘܒܶܝܬ ܓܽܘ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܚܰܠܼܶܛ ܠܰܢ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܰܫ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܩܰܕܶܫܼܰܝܢ ܡܳܪܝ ܘܰܫܼܪܺܝ ܒܰܢ ܘܰܐܫܼܘܳܢ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܠܥܶܠ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܿܫܰܒܚܺܝܢ. ܘܕܰܨܒܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܶܐܫܼܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܩܰܒܼܶܠ ܒܳܥܽܘܬ ܣܳܓ̈ܽܘܕܰܝܟ ܘܚܼܽܘܤ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܟ ܘܥ̈ܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܝܰܕ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܟܼܠܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܘܰܒܝܰܕ ܥܶܛܪܶܗ ܢܼܳܚ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܼܬܶܒ ܠܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܒܓܰܘ ܣܶܦܪܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܦܺܝܪ̈ܡܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܚܼܰܣܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܢܙܰܡ݂ܪܽܘܢ ܠܳܟ.܀ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܩܰܪܶܒܼܢܰܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܩܰܒܶܠܼܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܟܠܼܺܝ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܙ ܠܰܫܡܳܟ ܟܠܺܝ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܟ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܢܼܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܼܘ ܒܰܫܡܳܟ ܘܰܫܼܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܶܥܼܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܗܘܰܝܼܬܽܘܢ ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡ̈ܨܰܠܶܝܢ ܐܶܡܼܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐ݀ܳܬܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܕܳܒܿܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܬܺܐܙܠܼܽܘܢ ܬܶܬܠܼܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܥܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܬܢܳܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܬܟܰܫܼܰܪܘ. ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܼܰܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ ܡܿܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܳܪܰܢ ܨܶܡܚܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܰܨܡ݂ܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܫܰܡ݂ܠܳܐ ܥܰܡܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܐܣܓܼܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܝܟ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܦܳܣ ܐܰܢܬ ܒܫܶܦܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܠܳܐ ܬܰܗܡܼܶܐ ܚܝܳܪܳܟ ܡܶܢܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܰܢܬ ܬܼܳܘ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ.܀ ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܚܼܽܘܪ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܝ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܪܓܿܶܙܬܳܟ ܘܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܒܡܽܘܢ ܐ݀ܶܬܓܰܘܰܣ. ܩܿܶܪܒܶܬ ܨܶܝܕ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܘܦܼܺܝܘ ܒܺܝ ܣܰܡ̈ܡܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܳܨܽܘܒܳܐ.܀ ܫܶܡܥܶܬ ܒܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܕܩܿܳܪܶܒ ܠܳܟ ܢܿܳܣܶܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܛܥܼܶܢܬܳܟ ܚܼܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒܰܝ̈.܀ ܠܳܐ ܟܣܶܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܠܳܐ ܚ̈ܛܳܗܰܝ ܐܶܬܛܫܼܺܝܘ ܡܶܢܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܡܰܪܳܚܳܐ. ܪܽܘܼܤ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܢܶܙܟܼܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܪܓܿܶܙܬܳܟ. ܠܳܟ ܡܿܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܢܼܶܚܕܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܒܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܡܿܚܰܦܝ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܫܰܒܝܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܚܼܽܘܪܳܩ ܫ̈ܶܢܶܐ ܢܛܺܝܪ ܠܺܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܠܳܐ ܩܿܶܪܒܶܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܗܳܐ ܓܿܳܙܡܳܐ ܥܠܰܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܥܿܶܗܕܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܛ݀ܰܝܒܶܬ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܢܶܒܼܥܽܘܢ ܥܠܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܟ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܢܼܰܩܦܽܘܟ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܦܼܰܨܳܢܝ.܀ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܡ݀ܰܒܗܬܺܝܢ ܠܺܝ ܩܕܳܡ ܬܶܐܘܰܛܪܳܘܢ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܡܳܐ ܕܰܡܿܩܰܒܠܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܬܰܫ̈ܢܺܝܩܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܒܦܶܚܬܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ ܪܳܡ݀ܶܝܢ ܠܺܝ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗܿ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܨܕܶܐ ܘܰܡܢܰܟܪܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܠܐ ܬܚܼܰܦܶܐ ܡܶܢܝ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ ܘܠܐ ܬܰܒܗܶܬܼܰܝܢܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܠܚܼܺܝ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܘܰܐܫܼܺܝܓ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܰܐܥܼܒܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܶܠܘ̈ܳܬܝ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ.܀ ܐܰܚܼܽܘܕ ܡܳܪܝ ܬܪܰܥ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܠܐ ܢܶܥܠܼܽܘܢ ܠܳܗܿ ܘܢܺܐܩܼܕܽܘܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܿܣܺܝܢ ܐܰܚܼܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܕܥܼܶܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܬܶܫܬܰܠܼܰܛܝ ܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܼܶܒܥܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܗܘܼܺܝ ܐܰܢܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܦܼܰܝܶܓ ܨܰܗܝܽܘܬܰܢ. ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܪܽܘ݂ܤ ܥܠܰܝ ܒܙܽܘܦܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܬܶܫܼܬܰܗܶܐ ܢܽܘܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ ܥܢܼܺܝ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ ܘܰܦܼܬܰܚ ܩܽܘܕܡܰܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܕܢܼܶܥܽܘܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܰܐܝܼܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܘܢܼܶܚܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܶܐܬܼܦܪܶܩܘ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܢܶܬܬܢܼܺܝܚܽܘܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ. ܘܢܶܪܘܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܘܢܼܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥ̈ܶܕܳܢܺܝܢ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܣܓܺܝܕܰܬ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ.܀ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܕܓܿܳܥܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܓ݀ܳܥܝܳܐ ܐܢܳܐ ܐܢܳܐ ܘܝܰܠ̈ܕܰܝ ܐܶܡ݂ܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܶܠܦܳܐ ܕܳܐܙܿܠܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܛ݀ܳܪܶܝܢ ܒܳܗܿ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢܝ ܒܰܕܡܶܗ ܚܰܣܼܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܥܿܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܘܰܥܼܨܽܘܒ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܗܿ.܀ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ  ܛܰܒܺܝܥܽ ܗܘ ܘܰܒܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܘܠܐ ܣܳܟ ܡ݀ܶܬܒܰܝܰܢ: ܙܼܽܘܥ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܟܼܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܪ̈ܳܚܶܡ ܠܶܗ: ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܡܛܶܝܟ ܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܳܐ݀ܬܝ̈ܳܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܼܰܗܶܠ ܒܺܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܗܳܐ ܐܰܛ݀ܥܺܝܬܳܟ ܘܰܢܼܚܶܬܬ ܥܰܡܝ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܨܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܼܰܪܰܝܢܝ: ܘܰܐܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܛܰ݀ܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶ݀ܬܗܰܓܶܐ ܘܺܐܚܿܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀    ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܡܿܽܘܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡ݂ܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܪܳܚܿܶܡ ܐܰܢܬ: ܠܳܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܩܼܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܘܠܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܺܝ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܡܽܘܢ ܡ݀ܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶ݀ܬܚܰܡܰܬ ܕܢܼܶܥܛܶܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ. ܒܥܶܛܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܐܶܢ ܗܽܘܼ ܕܰܐܪܓܶܙܢܼܳܝܗܝ. ܫܶܡ݂ܥܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܳܠ ܟܺܐܢܳܐ ܪܶܗܛܼܰܬ ܥܶܠܼܰܬ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܡܿܩܰܪܒܳܐ ܠܶܗ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ.܀ ܥܰܡ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗܿ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܡܿܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܩܰܒܼܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܼܰܪܶܒܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܫܼܬܰܟܰܢ ܒܶܗ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܳܗܿ ܥܳܢ̈ܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ ܘܠܰܢ ܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܓܺܝܕ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ.܀ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܡܰܠܟܰܢ ܘܰܐܢܬ ܐܰܠܳܗܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܘܣܰܒܪܰܢ ܪܰܒܳܐ.܀ ܠܳܟܽ ܗܘ ܡܿܫܰܒܚܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܣܶܕܪ̈ܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘ.܀ ܟܰܕ ܡ݀ܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܶܐܬܓܠܼܺܝܬ ܒܦܰܓܪܰܢ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ.܀ ܟܰܕ ܓܳܠܼܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܨܒܼܰܝܬ ܒܚܽܘܒܳܟ ܐܶܬܰܝܼܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܚܼܰܪܰܪܬ ܓܶܢܣܰܢ.܀ ܠܟ̈ܺܐܒܰܝܢ ܐܰܣܼܺܝܬ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܚܼܰܣܺܝܬ ܘܰܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܰܚܼܶܡܬ.܀ ܘܰܐܩܼܺܝܡܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܕܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܚܽܘܒܳܐ ܓܡܼܰܪܬܳܗܿ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܨܰܒܼܬܳܗܿ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܡ݂ܟܰܪܬܳܗܿ ܒܚܰܫܳܐ ܩܢܰܝܬܳܗܿ.܀ ܘܣܳܢܳܐܐ ܕܐܢ̈ܳܫܳܐ ܗܳܐ ܫܿܳܓܶܫ ܠܳܗܿ ܒܚܽܘܨܦܳܐ ܕܓܽܘܡܕܶܗ ܒܝܰܕ ܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܼܡܶܐ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܐ ܢܼܶܬܕܰܓܰܠ ܫܽܘܘܕܳܝ ܡܶܠܰܝ̈ܟ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܫܬܰܚܰܡ ܫܽܘܦܪܳܗܿ ܦܰܐܝܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܗܿ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܡܼܰܣܟܰܢ.܀ ܓܼܡܽܘܪ ܫܽܘܘܳܕܝܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܦܶܬܪܳܘܤ ܚܼܬܽܘܡ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܼܰܪܬ.܀ ܫܼܪܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗܿ ܚ̣ܰܣܶܢ ܡܽܘܟ̈ܠܶܝܗܿ ܪܰܡ݂ܪܶܡ ܩܰܪܢܳܗܿ ܘܰܐܪܺܝܼܡ ܪܺܝܫܳܗܿ.܀ ܒܼܰܪܶܟ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܘܢܼܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ ܫܼܰܝܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܝܗܿ ܘܰܣܼܚܽܘܦ ܣܳܢ̈ܶܐܝܗܿ.܀ ܘܫܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܘܒܼܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܘܗܰܒܼܠܰܢ ܕܢܶܥܼܡܰܪ ܥܽܘܡܪܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܕܠܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܟܰܕ ܢܿܳܛܪܺܝܢܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܒܣܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܢܶܫܼܦܪܽܘܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܢܼܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܘܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܼܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܓܼܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܒܼܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܘܨܰܒܼܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܰܬ ܓܰܙ̈ܶܐ.܀ ܣܼܳܡ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܒܦܽܘܡ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܶܙܡ݂ܰܪܝ.܀ ܬܼܰܘ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܙܡ݂ܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܕܡ݂ܰܟ ܒܫܶܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܟ ܢܶܬܕܟܼܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܕܒܿܳܠܶܡ ܦܽܘܡܰܢ ܘܰܡܿܫܰܬܶܩ ܠܰܢ.܀ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܰܫܼܗܰܪܘ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܰܝܝܺܬܺܝܢ ܚܰܐܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܼܰܡܘ ܫܽܘܒܚܳܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܚܰܐܝܺܢ ܡܺܝܬܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܢܥܼܺܝܪܝܺܘܗܝ ܠܦܰܓܪܰܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ.܀ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܩܰܠܼܶܣ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܒܗ݀ܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܡܿܰܪܗܶܒ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ ܢܼܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܒܼܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ.܀ ܢܼܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܕܳܒܿܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܦ݀ܳܝܫܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܡܶ݀ܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܫܶܝܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܥܰܕ ܚܰܐܝܺܢܰܢ ܢܼܺܐܨܰܦ ܩܰܠܺܝܠ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܝܽܘܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐܐ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܳܐܐܰܪ ܦܿܳܪܰܚ: ܘܚܿܳܙܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕܠܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ ܘܥܿܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܡ݂ܚܰܒܒܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܫܼܗܰܪܘ ܘܰܥܼܡܰܠܘ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟܽܘ ܕܥܰܒܼܕܰܢ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܘܣܼܳܡ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܒܦܽܘܡܳܐ ܫܺܝܛܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܠܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܫܼܰܘܬܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܙܳܡܿܪܺܝܢ ܒܟܽܠ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܩܰܕܺܝܫ ܠܰܫܡܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܗܰܒܼܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܦܪ̈ܶܐ ܢܼܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܼܓܽܘܕ ܠܛܳܒܳܐ ܕܛܰܟܼܶܣ ܟܽܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܓܠܶܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܢܼܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܠܫܳܟܒܶܐ ܡܰܥܿܺܝܪ ܨܶܡܚܳܟ ܢܰܢܼܗܰܪ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ.܀ ܗܘܼܺܝܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܡܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ ܘܣܺܝܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܦܼܶܩܬܳܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܟܰܢ ܦܼܰܨܳܢ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܙܼܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܳܟ: ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܣܢܺܝܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܳܪܳܐ ܕܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܰܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܬܠܼܰܘܶܐ ܠܰܢ ܘܒܳܗܿ ܢܶܬܡܼܰܢܰܥ ܠܨܰܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܝܰܡܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܫܼܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܘܒܳܗܿܽ ܗܘ ܢܶܥܼܒܰܪ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.܀ ܟܺܐܢܳܐ ܕܦܿܳܪܰܥ ܠܟܽܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܠܳܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܶܥܼܒܶܕ ܚܽܘܫܒܳܢܝ: ܠܘܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܒܳܟ ܐ݀ܶܬܡܰܢܰܥ ܐܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܡܳܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܗܘܿܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܪܽܘ݂ܣ ܠܺܝ ܛܰܐܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܢ݀ܳܗܡܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܚܰܠܼܶܛܰܝܢܝ ܡܳܪܝ.܀ ܣܰܡܳܐ ܕܥܿܳܨܶܒ ܟܽܠ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܥܼܨܽܘܒ ܬܒܼܺܝܪܽܘܬܢ ܒܣܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܥܰܡ ܗ݀ܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܰܐܒܪܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ ܚܰܠܼܶܛܰܝܢܝ ܡܳܪܝ.܀ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܼܗܶܐ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶ݀ܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܨܠܺܝܒܳܟ ܓܺܝܫܪܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܟܽܠܰܢ ܘܢܼܶܥܒܰܪ ܦܶܚܬܳܐ ܡܠܶܐ ܣܽܘܪܳܕܳܐ.܀ ܩܝܳܡܰܢ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܩܳܠܳܟ ܢܶܫܼܡܰܥ ܬܼܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ: ܪܳܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪܰܡ݂ܪܶܡ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܰܢ: ܬܰܘܕܺܝܬܺܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܝܼܰܗܒܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܠܪܶܗܛܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܺܝ̈ܢ.܀ ܗܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܝܢ ܠܳܟ ܟܽܠ ܕܰܛܠܺܝܡܺܝܢ ܒܥܰܡܠܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܰܐܢܺܝܼܚܬ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܠܐ ܣܿܳܓܶܕ ܠܳܟ ܕܰܟܡܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܢܳܫܘܽܬܰܢ.܀ ܣܼܳܡܬ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܬܰܟܼܶܣ ܠܰܕܠܐ ܣܿܳܒܰܥ.܀ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܦܰܠܼܚܽܘܗܝ ܡܰܓܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.܀ ܕܰܟܦܼܶܢܘ ܘܰܨܗܺܝܼܘ ܠܐܝܼܺܘ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ ܐܳܬܼܶܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܫܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܐܳܬܶܐܿ ܙܰܒܢܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܿܚܰܕܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ.܀ ܘܰܕܠܐ ܚܼܳܤ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܝܰܥܢܳܐ ܕܠܐ ܣܒܼܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ.܀ ܪܰܡܫܳܐ ܒܼܰܣܪܶܗ ܘܪܼܰܩ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܐܶܬܡܼܰܠܝܰܬ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܶܗ.܀ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܕܰܒܛܺܝܠ ܗܽܘ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ:܀ ܥܿܳܒܶܕ ܨܰܘܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ.܀ ܚܿܳܬܶܡ ܥܺܕܬܶܗ ܡܢܰܛܰܪ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܼܶܗܘܶܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܡܣܼܰܬܪܳܐ ܠܥܳܢܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ.܀ ܥܒܼܶܕ ܡܳܪܝ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܒܺܝܫܳܐ ܢܼܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.܀ ܡܰܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܡܰ݀ܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܣܼܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܩܰܒܼܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܳܥܽܘܬ ܟܽܠܰܢ ܐܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ: ܗܰܒܼܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܰܫܳܐ.܀ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܿܰܘܕܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܳܠܰܝ̈ܢ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܟܶܢܳܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܫܰܗܪܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܕܰܛܥܼܶܢ ܓܽܘܫܡܰܢ ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ.܀ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܗܘܼܰܘ ܠܳܟ ܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܶܐ ܕܰܙܡ݂ܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܩܼܥܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܐܫܘܺܝܼܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܼܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܛܥܶܢܼ̈ܝ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܫܶܢܬܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܥܡ݂ܰܠ̈ܝ ܘܼܰܠܐܝ̈ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܠܳܐ  ܢܼܶܣܬܰܪ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܼܺܐܒܰܕ ܐܰܓܪܗܝܢ ܒܝܽܘܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܦܽܘܡܰܝ̈ܢ ܘܰܕܟܶܢܳܪ̈ܰܝܢ ܠܶܐܠܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܳܦ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܩܼܰܒܶܠ ܫܰܗܪܰܢ.܀ ܘܰܐܫ݂ܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܒܚܰܕ ܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܢܶܩܼܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܰܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܰܣܼܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܐܰܡܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܕܶܡܟܼܰܬ ܒܥܰܘܠܐ ܩܽܘܡ݂ܝ ܘܶܐܬܢܰܦܼܰܨܝ ܡܶܢ ܕܰܡܟܽܘܬܶܟܝ: ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܰܪܛܝܼ ܘܶܐܬܓܼܰܘܰܣܝ ܕܕܰܡ ܢܶܬܪܰܥܼܶܐ ܟܺܐܢܳܐ ܒܕܶܡܥܰܝ̈ܟܝ: ܓܠܼܳܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܟܝ ܘܚܼܽܘܪܝ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ: ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܐܰܫܼܽܘܕܝ ܟܽܠܫܳܥ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܟܝ: ܗܰܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܥܰܡܠܰܝ̈ܟܝ ܘܰܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܶܟܝ: ܘܳܝܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܗܰܒܼܝ ܠܰܩܢܽܘܡܶܟܝ ܕܢܶܫܡܼܰܥ ܟܺܐܢܳܐ ܘܢܼܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܟܝ.܀ ܙܽܘܥܼܝ ܕܳܘܝܺܬܳܐ ܘܶܐܣܼܬܰܪܰܕܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܐܢܬܝ ܠܶܟܝ ܛܰܝܼܶܒܬܝ: ܚܒܰܪܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܼܟܳܝ ܠܰܩܢܽܘܡܶܟܝ ܕܥܰܡܶܟܝ ܐܳܙܿܠܐ ܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܟܼܝ: ܛܒܼܰܥܬܝ ܘܶܐܫܬܰܦܼܰܠܬܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝܼܬܝ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܶܟܝ.܀ ܝܰܥܪ̈ܶܐ ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܚܢܼܰܩܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟܝ ܘܠܐ ܝܰܗܼܒܬܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܟܼܰܪܟܽܘܟܝ ܚܰܫܰܝ̈ܟܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܛܰܒܼܥܽܘܗܿ ܠܶܐܠܦܶܟܝ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܰܣܼܶܩܬܝ ܥܰܠ ܥܽܘܗܕܳܢܶܟܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܿܳܚܰܪ ܟܽܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܼܒܕܺܝܢ ܡܳܐ ܕܡܿܰܪܗܶܒ ܠܶܟܝ ܩܳܠܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܬܶܦܼܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ.܀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܕܥܼܶܟ ܘܰܐܘܦܼܺܝ ܠܶܗ ܘܥܰܡ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܫ݀ܬܰܒܩܰܬܝ.܀ ܣܰܒܝ ܠܶܟܝ ܡܶܫܚܳܐ ܐܳܘ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡ݂ܶܙܕܰܕܳܩܽܘ: ܥܰܡ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܫܼܰܐܠܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟܝ ܥܼܨܽܘܒܝ ܠܰܬܒܳܪܶܟܝ.܀ ܦܬܺܝܚ ܗܘ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܥܽܘܠܼܝ ܐܶܬܕܰܟܼܳܝ ܡܶܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܟܝ.܀ ܨܳܒܿܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܼܽܘܤ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܦܼܶܪܫܰܬ ܡܶܢܳܟ: ܩܰܒܼܶܠܶܝܗܿ ܡܳܪܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܿܥܳܕܰ ܐܢܬ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ ܘܰܢܦܼܰܨܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܫܳܒܿܶܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܚܿܳܐܶܢ ܡܰܓܳܢ ܫܼܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܝܗܿ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܟܰܢܼܶܫܬ ܘܰܐܝܼܬܺܝܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܼܪܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܘܢܶܬܒܼܰܣܰܡ ܒܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܙܰܡ݂ܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫ ܠܰܫܡܶܗ.܀ ܓܰܢܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܩܼܺܝܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ: ܐܰܥܼܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ.܀ ܘܰܦܼܬܰܚ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܠܰܡܫܰܒܼܳܚܽܘ ܒܗ݀ܳܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ: ܘܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܼܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢ݀ܳܒܥܺܝܢ ܟ݀ܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܦܼܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܟ ܕܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܩܿܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ.܀ ܐܰܥܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܼܰܙܳܟ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ: ܒܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܼܶܪܘܰܙ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ.܀ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܕܩܼܰܨ ܕܺܝܢܳܪܳܐ ܠܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕܶܐܓܼܰܪ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ: ܒܰܬ̈ܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܼܪܳܐ ܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ.܀ ܘܰܒ̈ܫܶܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܼܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܫܼܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܒܰܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܼܪܳܐ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܘܰܐܠܼܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ.܀ ܘܰܒܚܕܰ ܥܶܣܪ̈ܶܐ ܩܼܪܳܐ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܫܼܰܕܪܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ. ܘܝܼܰܗܒܠܶܗ ܣܰܩܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܢܶܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܚܼܰܕ ܐܳܕܳܡ.܀ ܦܼܢܳܐ ܗܘܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܚܼܳܣܬ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ ܗܘܳܐ.܀ ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥ̈ܳܢܳܐ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܳܟ ܕܠܐ ܬܺܐܒܼܰܕܝ ܠܳܗܿ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ: ܚܼܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܫܼܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ ܛܳܒܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܝܽܘܩܪܶܗ ܕܥܰܘܠܰܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܢܰܦܫܳܐ ܕܥܼܶܬܩܰܬ ܒܥܰܘܠܐ ܩܽܘ݂ܡܝ ܐܶܬܚܼܰܕܰܬܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܒܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥܶܐ ܡܼܰܕܶܟܝ ܣܰܡܳܐ ܘܰܥܼܨܽܘܒܝ ܬܒܳܪܳܐ ܕܨܰܠܡܶܟܝ ܕܰܢܦܼܰܠ: ܓܥܼܳܝ ܡܶܢ ܠܶܒܶܟܝ ܘܦܼܰܪܣܳܝ ܥܰܘܠܶܟܝ ܕܚܿܳܐܶܣ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܶܟܝ.܀ ܕܰܪܚܼܶܡܬܝ ܫܽܘܦܪܳܐ ܫܽܐܝܠܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܘܰܐܘܒܼܶܕܬܝ ܫܽܘܦܪܶܟܝ ܒܰܪܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܗܰܝܟܰܠ ܦܰܓܪܶܟܝ ܐܶܬܚܼܰܒܰܠ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܗܿ ܐܶܫܬܼܰܥܒܰܕܬܝ.܀ ܘܳ݀ܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡ݀ܶܬܥܰܢܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܥܳܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܙܽܘܼܥܝ ܘܶܐܣܼܬܰܪܰܕܝ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܫܓܺܝܪܳܐ ܠܶܟܝ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܥܰܘܠܶܟܝ.܀ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ ܥܒܼܰܪܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܟܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ: ܛܰܡܼܪܽܘܟܝ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܗ݀ܳܝ ܐܰܗܡܼܺܝܬܝ ܡܶܢ ܕܰܬܬܽܘܒܼܺܝܢ.܀ ܝܼܺܥܗܰܕܝ ܕܶܐܫܼܬܒܺܝܬܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܼܪܝ ܕܶܐܡܶܟܝ ܪܶܓܬܳܐ ܩܛܰܠܼܬܳܐ: ܟܡܳܐ ܡܰܓܰܪ ܠܶܟܝ ܛܳܒܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܐܢܬܝ ܛܰܒܺܝܥܰܬܝ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܪܕܰܬܝ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܓܿܳܠܶܐ ܡܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܘܰܣܬܰܝܪ̈ܳܬܽܟܝ: ܡܰܢܽܘ ܡܿܰܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟܝ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܬܰܡܳܢ ܒܕܺܝܢܶܗ ܪܳܢܿܶܐ.܀ ܢܰܣܼܟܽܘܟܝ ܚܰܫܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ ܐܶܣܬܺܝܪܳܐ ܘܥܼܰܒܕܽܘܟܝ ܚܰܪܒܬܳܐ ܘܫܰܢܼܺܝܘ ܡܶܢܶܟܝ: ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܕܢܼܰܚ ܠܚܰܪܬܳܐ ܚܼܽܘܤ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܦܶܪܫܼܰܬ ܡܶܢܳܟ: ܥܶܪܒܳܟ ܐܺܝܿܬܰܝ ܘܰ݀ܛܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܦܼܽܘܩ ܡܳܪܝ ܒܰܒܥܳܬܝ ܘܰܒܼܥܳܝ ܠܕܺܝܠܳܟ ܕܒܿܰܕܪܶܬ ܥܽܘܬܪܳܟ ܒܰܣܪܺܝܼܩܽܘܬܳܐ: ܨܠܺܝܒܳܐ ܣܼܰܝܒܰܪܬ ܚܠܳܦ ܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܿܬܰܝ ܠܳܐ ܬܰܗܼܡܶܐ ܡܶܢܝ: ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܚܢܰܢ ܘܒܼܰܙܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܟܼܺܐܝ ܒܶܗ ܘܰܐܥܼܕܳܐ ܫܒܺܝܬܳܟ ܡܶܢܶܗ. ܪܳܚܿܶܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܪܰܚܼܶܡܥܠܰܝ ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܣܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܡ݂ܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܟ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܟܼܰܢܶܫܬ ܘܰܐܝܬܼܺܝܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܡܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܙܰܕܟܼܳܐ ܒܚܰܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܝ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ: ܒܼܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢܺܝ̈ܢ ܘܰܐܫܼܪܳܐ ܒܰܐܬܪܰܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܰܒܝܽܘܡ ܕܶܢܚܳܟ ܢܼܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܘܢܶܬܼܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܒܝܰܕ ܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܢܰܘܼܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ: ܕܰܣܓܼܺܝܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܘܰܥ݂ܫܶܢ ܚܽܘܒܳܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܘܰܥܼܛܺܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܝܰܕ ܚܽܘܣܳܝܳܟ ܕܢܰܘܼܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܫܼܘܳܐ ܠܟܳܠܰܢ ܕܢܰܘܼܕܶܐ ܘܢܶܣܼܓܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܚܼ̈ܙܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܚܼܙܝ̈ܳܢ ܬܰܡܳܢ ܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ.܀ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܰܫܼܡܰܥ̈ܝ ܩܳܠ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܫܡ݂̈ܥܳܢ ܩ̈ܳܠܰܝ ܚܰܫܳܐ: ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܗܰܠܶܠܼܘ ܒܓܰܘ ܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܐܰܫܼܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܙܰܡ݂ܪܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܼܠܰܘ ܩܰܕܺܝܫ ܪܰܟܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܙܰܝܰܚ̈ܝ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܡܶܢܳܟ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ: ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܕܪ̈ܶܟܼܝ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ ܗܼܰܠܶܟ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܟܶܢܫܰܢ ܕܣܿܳܓܶܕ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܐܰܣܼܓܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ: ܘܥܰܡܰܢ ܢܩܼܰܘܶܐ ܚܽܘܒܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܒܶܗ ܢܼܶܬܝܰܬܰܪ ܠܡ݂ܶܦܪܰܥ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀ ܘܰܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܒܳܥܽܘܬ ܟܽܠܰܢ ܘܬܶܥܼܽܘܠܝ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܐܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ.܀ ܘܶܐܬܦܼܰܢ ܥܠܰܝܢ ܛܳܒܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܐܥܼܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠܢܶܟ̈ܝܳܢܺܝܢ: ܘܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܰܣܼܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܺܝܬܝܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ: ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܙܟܶܝܼܘܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܰܐܪܳܐ ܕܡ݀ܰܩܪܶܒ ܟܽܠ ܫܳܥ ܥܰܡ ܕܳܘܝܽܘܬܰܢ.܀ ܓܢܼܺܝܙ ܒܺܐܬܽܘܬܶܗ ܥܠܰܝܟ ܗܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܼܶܬܓܰܘܰܣ ܒܶܗ: ܕܚܼܽܘܩ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܢ ܕܠܐ ܢܶܫܼܬܰܠܰܛ ܒܺܝܫܳܐ ܒܝܰܨܪܰܢ.܀ ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܬܰܚܼܶܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܰܢ: ܘܺܝܠܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܦܼܪܽܘܤ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܘܣܼܰܬܰܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܶܠܼܒܰܫ ܓܶܢܣܰܢ ܘܒܶܗ ܢܶܬܟܼܰܬܰܫ ܥܰܡ ܢܳܟܽܘܠܳܐ.܀ ܚܰܪܒܳܐ ܗܝ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܳܟ ܬܶܬܚܰܝܼܰܠܝ ܠܡ݂ܶܬܰܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܟ: ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܰܘܬܳܒܽܘܬܰܢ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܘܰܟܪܶܝܢ ܠܡ݂ܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܠܳܟ ܗܽܘ ܥܿܳܗܶܢ ܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܰܢ ܗܽܘ ܡܣܿܰܓܶܦ ܩܳܠ ܓܽܘܢܳܝܰܢ.܀ ܡܪܰܝܰܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܐܺܝܬܽܘܬܳܟ ܘܠܐ ܡܶ݀ܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ: ܢܼܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘ݂ܕ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܢܫܼܰܒܰܚ ܠܰܫܡܳܟ.܀ ܣܓܺܝܕ ܐܰܢܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ.܀ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܛܪܽܘܼܕ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ ܘܣܼܰܬܰܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܦܳܬܽܘܪ ܚܽܘܒܳܟ ܐܰܬܩܼܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܢ ܘܒܶܗ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܨܽܘܼܪ ܥܰܠ ܝܽܘܩܢܰܢ ܨܠܶܡ ܐܺܝܬܽܘܬܳܟ ܘܒܶܗ ܢܼܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܰܢ.܀ ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܢܦܺܝܫܽܘܬܰܢ ܘܰܟܼܺܐܝ ܒܚ̈ܺܐܦܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܰܢ ܪܳܡ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܡܳܝܽܘܬܽܘܬܰܢ ܒܳܟ ܬܶܬܚܼܰܝܰܠܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬ ܓܶܢܣܰܢ.܀ ܫܒܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܘܠܳܐ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܘܠܐ ܫܰܝܢܳܟ ܢܼܰܡܠܶܟ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ: ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܒܪܰܝܼܬܳܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܚ݂ܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܰܝܼܬܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܓܒܼܰܠܬܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܼܰܝܢ ܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ ܐܰܢܬ.܀ ܓܒܼܰܠܬܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܙܳܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܳܟ: ܕܰܥܒܼܰܪ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ.܀ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܚܒܺܝܫ ܘܰܡܫܰܦܰܠ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܟܼܰܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ: ܘܰܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ ܕܳܢܼܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܥܼܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.܀ ܙܺܝܘܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܰܕܠܐ ܢܶܚܼܛܶܐ: ܚܣܼܰܡ ܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܐܛܥܼܝܳܗܿ ܠܚܰܘܳܐ ܘܰܐܦܼܩܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܬܟܼܰܣܝ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ: ܝܰܘܡܳܢ ܓܰܒܼܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܝܰܘܡܳܢ ܐܰܦܼܩܶܗ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܟܳܗܢܳܐ ܘܟܽܘܡܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܟܰܕ ܒܿܳܪܶܐ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܐܟܼܽܘܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܬܶܛܥܼܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܬܶܫܠܰܚ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܟܣܶܐ ܒܶܗ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܓܼܪܰܓ ܘܬܶܐܟܼܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܡܼܽܘܬ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܠܒܶܫܿܬܳܟ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܐܟܼܽܘܠ ܫܿܳܠܰܚ ܐܰܢܬ ܠܶܗ.܀ ܣܼܳܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܐܪܦܼܺܝ ܫܼܰܒܩܶܗ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܥܒܼܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܶܐܟܼܰܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܺܝܼܕܰܥ ܕܚܼܛܳܐ.܀ ܦܼܳܫ ܟܰܕ ܒܰܗܺܝܬ ܫܠܺܝܚ ܘܰܡܦܰܪܣܰܝ ܘܥܰܪܛܶܠ ܩܿܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ: ܨܳܕܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܘܦܼܰܟܪܶܗ ܒܢܶܫ̈ܒܰܘܗܝ ܘܥܰܒܕܶܗ ܛܪܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܒܦܳܢܝܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܳܕܳܡ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܐܶܡ݂ܰܪ ܐܳܕܳܡ ܕܚܶܘܝܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܒܰܙܰܚܼܘ ܗܘܰܘ ܒܺܝ.܀ ܫ݀ܶܠܚܶܬ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܶܒܿܫܶܬ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܗܿܘܺܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܠܕܳܪ̈ܐ ܕܳܐܬܶܝܿܢ: ܬܰܬܪܰܥܼܶܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܶܐܣܰ݀ܩ ܠܰܥܕܶܝܢ ܘܶܐܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܥܒܼܰܪ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܐܶܫܼܬܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܘܒܼܶܕ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܠܼܰܚ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܰܐܦܼܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܛܽܘ̈ܒܶܐ.܀ ܒܒܰܪܩܳܐ ܡܬܺܝܠܳܐ ܗ݀ܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܗ݀ܳܘܝܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ.܀ ܩܿܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ.܀ ܐܰܫܡܼܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܗ݀ܳܝ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܩܿܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܿܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ.܀ ܕܬܼܰܘ ܥܽܘܠܼܘ ܘܺܝܼܪܰܬܘ ܗ݀ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.܀ ܒܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܬܒܿܰܩܶܐ ܐܢܳܐ ܟܰܕ ܬܳܗܿܪ ܐܢܳܐ.܀ ܕܰܗܼܘܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܗܳܐ ܡܿܰܐܗܶܠ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܦܼܪܽܘܩ ܠܰܫܒܺܝܬܳܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܳܐ ܕܗܳܐ ܡܿܰܐܗܶܠ ܒܳܗܿ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܢܼܶܗܘܶܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܕܰܥܼܢܰܕܘ ܘܰܫܟܼܶܒܘ ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܢܶܬܛܰܒܼܥܽܘܢ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ.܀ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܝܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܛܡܺܝܪܽ ܗܘ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܼܰܣܩܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܠܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ.܀ 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܐ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܝܶܫܽܘܥ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܗܼܰܒ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ: ܕܒܳܟ ܬܶܬܥܼܰܠܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ. ܕܰܬܦܼܰܢܶܐ ܠܰܢ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ.܀ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܣܿܳܐܶܓ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ: ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܩܼܰܪܰܒܬ܀ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܟܼܰܠ ܦܺܐܪܳܐ: ܥܦܼܰܩܬ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚܼܛܰܘ ܠܳܟ: ܒ̈ܨܶܨܶܐ ܩܰܒܼܥܽܘܟ ܙܳܟܽܘܦ̈ܶܐ.܀ ܠܚܰܘܒܼܰܬ ܓܰܘܳܐ ܩܰܒܼܶܠܬܳܗܿ ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܐܒܽܘܟ ܦܳܪܽܘܥܳܐ: ܦܼܪܽܘܥ ܡܳܪܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒܰ ܐܢܬ: ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܚܼܳܒܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ.܀ ܙܒܼܰܢܬܳܢ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܡܶܢܳܗܿ ܕܠܰܘܛܰܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܰܙܒܺܝ̈ܢܰܝ ܒܰܕܡܳܟ ܚܰܣܼܳܐ: ܡܶܢ ܬܶܒܥ̈ܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܙܟܼܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬ ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܳܪܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ:  ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܥܰܫܺܝܢ ܥܰܘܠܰܢ: ܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢܶܗ ܥܰܫܺܝܢ ܗܽܘ.܀ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܠܳܟ ܐܺܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܟܡܳܐ ܕܬܶܬܩܼܽܘܠܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.܀ ܡ݀ܰܢ ܡ݀ܰܡܪܰܚ ܢܶܬܩܽܘܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܢܶܬܩܽܘܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ: ܕܰܠܛܽܘܪ̈ܐ ܐܺܝܬ ܡܰܬܩܳܠܳܐ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܩܠܺܝܢ.܀ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛܳܒܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܽ ܗܘ: ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ: ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܼܶܣܓܽܘܢ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ.܀ ܐܰܪܓܿܶܙܬܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܕܬܶܪܓܼܰܙ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ: ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܐܰܢܬ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܠܚܳܐ ܫܰܦܝܽܘܬܳܟ.܀ ܐܰܢܬ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܛܽܘܦܬܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ ܥܰܘܠܰܢ: ܘܰܚܕܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ: ܕܰܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܕܠܽܘܚܼܝ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܢܒܺܝܳܐ: ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ: ܡܨܶܐ ܕܳܠܰܚܿ ܐܰܘ ܡܿܰܪܓܶܙ ܠܳܟ.܀ ܠܳܐ ܕܠܺܝܚ ܐܰܢܬ ܡܳܐ ܕܡܰܢܝܳܐ ܐܰܢܬ: ܘܠܐ ܪܓܺܝܙ ܐܰܢܬ ܡܳܐ ܕܪܳܕ݀ܶܐ ܐܰܢܬ: ܕܶܐܠܽܘ ܪܓܺܝܙܰ ܐܢܬ ܡܳܐ ܕܰܪܕܰܝܼܬ: ܥܳܠܡܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܟ ܠܳܐ ܣܰܝܒܼܰܪ.܀ ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܟ: ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܓܺܝܪܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܟ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ ܡܥܺܝܢܳܐ ܐܰܢܬ: ܕܰܬܥܼܰܕܰܪ ܡܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܐܰܢܬ.܀ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܦܣܺܝܩܺܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܟ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܿܳܟܶܢ ܫܰܒܛܳܟ: ܝܽܘܬܪܳܢܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܢܰܓܼܕܶܗ.܀ ܣܳܦܪܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܡܳܐ ܕܡܿܳܚܶܐ: ܠܰܘ ܟܰܕ ܣܿܳܢܶܐ ܡܿܢܰܓܶܕ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܕܢܼܺܐܬܰܪ ܒܿܳܥܶܐ ܠܶܗ: ܘܟܰܕ ܪܳܚܿܶܡ ܠܶܗ ܡܿܳܚܶܐ ܠܶܗ.܀ ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܿܳܚܶܬܽ ܗܘ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܒܫܽܘܪܳܕ݀ܶܐ ܐܰܢܬ: ܬܼܰܘܬܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܢܬ: ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܚܰܢܳܢܰܐ ܐܢܬ: ܠܳܐ ܥܣܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܛܥܼܰܢ ܥܰܘܠܰܢ: ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܐܰܢܬ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܡܿܳܐܢܳܐ ܠܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܟ: ܕܥܰܕܠܳܐ ܬܶܒܼܪܶܝܢ ܝܺܕܰܥܼܬܰܢ.܀ ܥܣܳܩܳܐ ܕܥܽܘܠܳܐ ܡ݀ܰܢ ܛܳܥܿܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܼܶܕܬܶܗ: ܐܰܘ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܡ݀ܰܢ ܣܿܳܒܶܠ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܶܗ.܀ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ: ܦܫܺܝܩ ܕܰܢܣܼܰܝܒܰܪ ܟܽܠ ܝܽܘܩܪ̈ܺܝܢ: ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܕܰܡܿܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܡ݂ܶܒܪܳܐ ܒܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܐܶܢ ܛ݀ܳܥܝܳܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܥܽܘܠܳܗܿ: ܘܠܳܐ ܡܿܪܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܟܰܪܣܳܗܿ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢ ܛܳܥܝܳܐ ܛܳܥܿܶܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ.܀ ܓܳܠ݂ܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܚܰܒܼܠܳܗܿ ܘܝܰܠܼܕܳܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ: ܩܼܳܡ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܘܗܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܿܣܰܝܒܰܪ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܶܝܗܿ: ܠܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܼܕܰܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗܿ.܀ ܝܰܠܼܕܰܢ ܐܰܒܳܐ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܘܒܰܕܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܪܰܒܺܝ ܠܰܢ: ܕܳܐܦ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܓܽܘܫܡܳܗܿ ܝܿܳܗܒܳܐ ܠܬܽܘܪܣܳܝܶܗ.܀ ܡܿܢܰܟܶܬ ܠܳܗܿ ܘܳܐܟܿܶܠ ܡܶܢܳܗܿ: ܗ݀ܰܘ ܡܳܙܽܘܢܳܐ ܕܚܿܳܫܰܚ ܠܶܗ: ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܗܿ: ܡܿܳܬܰܚ ܘܫܿܳܩܶܠ ܬܽܘܪܣܳܝܶܗ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܿܳܕܰܥ ܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܕܰܠܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܢܼܺܐܙܰܠ: ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܢܶܒܼܥܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܺܝܼܠܶܕܬܶܗ.܀ ܘܠܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܝܿܳܗܶܒ ܠܶܗ: ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ.܀ ܘܠܐ ܒܿܳܥܶܐ ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܫܳܩܿܶܠ: ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܒ݀ܳܥܶܐ ܫܿܳܩܶܠ ܗܘܳܐ: ܠܰܘ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕܳܐ: ܥܼܨܳܬ ܐܶܡܶܗ ܠܡܰܝܢܳܩܽܘܬܶܗ.܀ ܝܶܗܒܼܰܬ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܐܠܼܳܗܿ ܐܰܝܢܼܶܩܬܶܗ ܘܠܐ ܐܰܦܺܝܣܼܶܝܗܿ: ܓܽܘܫܡܳܗܿ ܒܦܽܘܡܶܗ ܣܼܳܡܰܬ ܠܶܗ: ܕܠܐ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܘܰܦܝܳܣܶܗ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܒܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܝܿܳܗܶܒ ܟܺܐܢܳܐ ܫ̈ܶܐܠܳܬܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ: ܥܰܠ ܕܰܒܼܪܰܢ ܗܳܐ ܙܳܐ݀ܶܢ ܠܰܢ.܀ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܕܠܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܼܶܗ ܠܰܢ: ܒܪܶܗ ܕܰܕܢܼܰܚ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ: ܕܠܐ ܦܝܳܣܳܐ ܕܒܺܝܚ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ.܀ ܡܰ݀ܢ ܓܶܝܪ ܐܰܦܼܺܝܣܶܗ ܠܰܐܒܳܐ: ܕܢܰܫܼܠܶܡ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܐܰܘ ܠܰܒܪܳܐ ܡ݀ܰܢ ܐܰܦܼܺܝܣܶܗ: ܕܰܢܼܡܽܘܬ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܡܿܳܢܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܣܼܶܠܩܰܬ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ: ܕܰܢܦܼܺܝܣܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܕܢܰܫܼܠܶܡ ܠܰܒܪܶܗ ܚܠܳܦ ܒܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܘܟܰܕ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ: ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ.܀ ܝܼܰܗܒ ܐܰܒܳܐ ܒܪܶܗ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܼܝܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܝܰܗܒܼܶܗ: ܐܰܝܟܰܢ ܟܿܳܠܶܐ ܠܒ̈ܳܥܰܝܳܐ: ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܪܳܚܿܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ.܀ ܢܶܒܼܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܝܿܳܗܶܒ ܗܘ: ܢܶܫܼܰܐܠ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܟܿܳܠܶܐ: ܢܦܺܝܼܣܶܗ ܕܒܿܳܥܶܐ ܗܘ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܰܢ: ܒܟܽܠ ܥܰܠ̈ܠܳܢ ܟܽܠ ܣܽܘܢܩ̈ܳܢܺܝܢ.܀ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܚܿܳܐܰܪ: ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܬܩܼܽܘܡܝ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ: ܕܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܬܶܬܪܰܥܼܶܐ: ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܳܒܿܩܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܒܽܘܨܳܪ̈ܐ ܕܠܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܶܫܬܰܪܝܳܐ ܠܳܗܿ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܗܘܿܐ ܐܢܳܫ ܚܳܫܿܶܒ ܠܳܗܿ.܀ ܘܡܶ݀ܣܬܰܪܚܳܐ ܠܳܗܿ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܫܰܒܛܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܟܰܕ ܚܿܳܕܶܐ ܚܿܳܛܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܒܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪܳܕܽܘܝܳܐ.܀ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܝ: ܗܳܘܿܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ: ܕܰܗܘܼܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܬܽܘܒ ܢܼܶܣܓܽܘܢ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܪܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܥܼܶܒܕܰܬ: ܕܰܡܿܣܰܪܕܳܐ ܠܶܗ ܕܠܐ ܢܰܣܼܟܶܠ.܀ ܘܬܳܒܿܪܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܰܒܥܶܠܬܶܗ ܐܶܬܼܳܬ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܘܦܿܳܐܶܫ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ: ܘܝܿܳܨܶܦ ܢܶܒܥܼܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ: ܕܳܐܦ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܝ: ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܠܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܝ: ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܛܳܒܳܐ ܐܰܢܬ.܀ ܒܥܶܠܰܬ ܫܰܒܛܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܡܿܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܕܒܰܩܕܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܚܿܳܛܶܝܢ: ܘܰܕܠܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܦܿܳܢܶܝܢ.܀ ܡܳܕܶܝܢ ܬܼܰܘ ܢܶܒܼܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܥܶܒܼܕܰܬ: ܕܬܰܝܼܬܶܐ ܠܰܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ: ܕܒܳܗܿ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܢܶܒܼܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡܳܐ ܠܶܗ: ܠܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܬܶܠ: ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.܀ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ: ܬܼܰܘ ܢܶܒܥܼܶܝܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܼܶܦ ܠܰܢ: ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܡ݀ܶܬܩܰܢܝܳܐ.܀ ܬܼܰܘ ܢܶܩܼܢܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܼܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܶܗ: ܬܼܰܘ ܢܶܦܼܠܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܶܗ: ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܢܼܺܐܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܕܠܳܐ ܬܳܒܿܥܳܐ ܠܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܢܶܛܥܼܰܢ: ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܕܩܰܠܺܝܠ ܢܺܝܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܡܨܶܐ ܗܘ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܛܥܼܰܢ ܠܶܗ.܀ ܠܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܓܿܳܙܰܪ ܣܿܳܐܶܡ: ܐܰܠܳܗܳܐ: ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܰܒܛܰܥܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܶܫܚܼܽܘܩ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܥܼܰܘ ܗܘܳܘ.܀ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܪܕܰܝܼܬ: ܠܳܐ ܬܶܛܥܼܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܛܥܶܢ ܠܳܟ: ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܬܰܘܒܼܶܠ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܟܺܝܣܳܐ ܘܬܰܪܡܳܠܳܐ: ܬܶܫܼܩܽܘܠ ܥܰܡܳܟ ܐܳܡܿܰܪ ܠܳܟ.܀ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܳܙܿܶܠ ܐܰܢܬ: ܫܼܕܺܝ ܡܶܢܳܟ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܡܳܢ ܚܰܣܺܝܪ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܕܬܰܘܒܼܶܠ ܥܰܡܳܟ ܦܳܪܽܘܫܳܐ: ܠܦܳܬܽܘܪܶܗ ܩܼܪܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܫܼܕܺܝ ܡܶܢܳܟ ܡܳܢ ܕܰܛܥܺܝܢ ܐܰܢܬ.܀ ܘܰܕܠܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܬܼܳܐ ܦܼܽܘܩ ܙܼܶܠ: ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܕܬܼܺܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܒܿܳܥܶܐ ܠܳܟ: ܕܢܰܫܼܪܶܝܟ ܥܰܡܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ.܀ ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܗܺ݀ܝ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܥܽܘܠ ܘܰܒܥܺܝܝܶܗܿ: ܘܡ݀ܶܫܟܰܚܰ ܐܢܬ ܠܳܗܿ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ.܀ ܥܼܽܘܠ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܘܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ:܀ ܘܡܶܢ ܨܶܦܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ: ܘܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܿܰܚܣܰܪ ܠܳܟ.܀ ܘܥܼܽܘܠ ܐܰܢܬ ܘܰܫܼܪܺܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܟܰܕ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܢܰܦܫܳܟ: ܘܢܺܝܚ ܐܳܦ ܡܰܟܺܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܟ.܀ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܥܽܘܠ ܐܰܢܬ ܠܳܟ: ܘܰܒܥܼܺܝ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܼܺܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܠܼܶܦ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ:܀ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܪܳܚܿܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܫܪܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܗܼܺܝ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ.܀ ܬܼܰܘ ܢܶܥܼܽܘܠ ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܢܶܒܥܼܶܐ ܒܢܰܦܫܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܟܚܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܠܳܐ ܢܶܫܼܠܶܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܰܝܬܳ ܗܝ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܰܢ: ܢܼܶܩܪܶܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܐܠܼܶܦ ܠܰܢ: ܕܰܐܒܽܘܢ ܬܼܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܘܐܳ݀ܬܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܩܿܳܪܶܝܢܰܢ.܀ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ: ܢܶܒܥܶܝܼܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܡ݀ܶܬܒܰܥܝܳܢ: ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘ ܝܿܳܗܶܒ ܠܰܢ.܀ ܠܳܐ ܢܨܰܥܼܰܪ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܒܳܥܿܶܐ ܕܢܼܶܬܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܢܶܒܥܼܶܝܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܠܒܳܐ: ܕܶܐܠܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܪܳܢ݀ܶܝܢ. ܢܶܒܥܶܝܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܡܳܬܳܐ. ܘܡܿܰܘܣܶܦܽ ܗܘ ܡܰܟܺܝܟ̈ܳܬܳܐ.܀ ܢܶܒܥܶܝܼܘܗܝ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܠܳܐ ܟܿܳܠܶܐ ܠܰܢ ܡܳܙܽܘܢܳܐ: ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܢܶܒܥܶܝܼܘܗܝ: ܘܰܠܚܶܡ ܝܰܘܡܳܐ ܡ݀ܰܘܣܶܦ ܗܘ.܀ ܢܼܶܫܰܐܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܕܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܟܿܳܠܶܐ ܠܰܢ.܀ ܨܰܥܪܰܐ ܗܘ ܡܳܪܝ ܢܶܒܥܼܶܝܟ ܠܰܚܡܳܐ: ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܐܰܘܟܶܠܼܬܳܢܝ: ܕܠܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܗܰܒܼܳܝܗܝ ܠܰܢ: ܠܰܚܡܳܐ ܕܳܐܟܿܠܳܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܒܒܳܥܽܘܬܰܢ ܗܼܰܒ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܳܟ: ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܬܼܶܗܘܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܨܶܝܕ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ:܀ ܐܰܚܼܽܘܕ ܡܳܪܝ ܬܪܰܥ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܿܦܺܝܣܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܼܠܽܘܢ ܒܳܗܿ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ: ܕܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܪܓܰܚܼܘ:܀ ܐܰܚ̣ܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ: ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡܳܐ ܠܰܢ: ܘܬܶܩܼܰܪ ܬܶܕܥܼܰܟ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ: ܡܶܢ ܡ݀ܰܢ ܕܰܩܼܪܳܟ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܒܥܼܶܝܟ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܗܘܼܺܝ ܠܰܢ ܐܰܢܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܢܶܫܼܬܶܝܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܩܼܪܶܝܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܨܒܼܺܝ ܕܠܐ ܢܶܥܽܘ݂ܠ ܠܳܗܿ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ: ܥܢܼܺܝܢܝ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ.܀ ܦܼܬܰܚ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ: ܢܶܥܼܽܘܠ ܟܶܢܫܰܢ ܕܰܦܪܺܝܩܳܐ: ܐܰܝܼܬܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ: ܐܰܥ݂ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܢܶܚܼܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܒܥܼܰܘܽܘܟ: ܢܶܬܚܼܰܢܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܦܺܝܼܣܽܘܟ ܢܼܶܪܘܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ: ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܟ ܢܶܣܼܬܰܡܟܽܘܢ.܀ ܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܒܳܟ ܢܶܬܒܼܰܝܰܐܐ ܡܶܢ ܚܰܫܶܗ: ܘܡ݀ܰܢ ܕܰܐܫܚܼܺܩܬܶܗ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܥܰܡܳܟ ܢܶܬܬܢܺܝܼܚ ܒܰܣܡܳܟܳܟ.܀   ܠܳܟܽ ܗܘ ܒ݀ܳܥܶܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܒܳܟܽ ܗܘ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܒܳܟ ܢܶܥܼܬܰܪ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܥܽܘܬܪܳܐ: ܕܥܰܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܚܠܰܦ.܀ ܢܼܺܐܬܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܠܺܐܝܳܠܰܢ: ܬܣܼܽܘܓܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ: ܢܶܦܼܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ: ܣܰܡܳܐ ܕܡ݀ܰܚܠܶܡ ܫܽܘܡ̈ܳܬܰܢ.܀ ܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ: ܘܰܬܣܼܰܝܰܥܝ ܠܰܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܕܢܼܺܐܬܰܪ ܡܶܢܳܗܿ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܟ ܢܼܶܒܥܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܡܶܕܶܡ ܥܰܡܳܟ ܠܳܐ ܢܶܒܼܥܶܐ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܒܼܰܥܳܐ ܘܒܿܳܥܶܐ ܠܳܟ: ܫܟܺܝܚ ܗܘ ܠܶܗ ܒܳܟ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ:܀ ܒܳܟ ܐܺܝܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܚܰܕܘܬ ܠܶܒܳܐ ܠܰܡܥ̈ܳܩܶܐ: ܘܰܥܨܳܒܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܬܒܺܝܪܺܝܢ: ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ.܀ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܢܬܽ ܗܘ ܫܰܝܢܳܐ ܕܐܽܘܚ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܰܥܠܰܠܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ: ܕܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܩܼܢܳܟ ܠܳܐ ܟܳܦܿܶܢ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܘܗܼܰܒ ܠܰܢ ܢܰܦܫܳܟ ܢܺܐܚܼܶܐ ܒܳܟ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܩܼܢܶܝܟ: ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܰܢܽ ܗܘ.܀ ܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܟܼܶܟܬܰܢ: ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܗܼܺܝ ܥܶܒܼܕܰܬ ܠܰܢ: ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܐܚܼܶܒܢܰܢ ܐܶܫܬܰܦܼܰܠܢܰܢ.܀ ܗܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܰܢ: ܕܪܶܚܡܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܶܒܠܰܐ ܗܘ: ܘܰܗܒܶܠ ܗܶܒܠܺܝ̈ܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ: ܫܽܘܦܪܶܗ ܦ̈ܰܚܶܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ.܀ ܐܳܘ ܕܦ݀ܳܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܣܰܡܝܳܐ: ܦܼܬܰܚ ܠܳܗܿ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܘܬܶܥܼܪܽܘܩܝ ܡܶܢܶܗ ܕܢܳܦܿܶܠ ܠܶܗ.܀ ܕܢܰܦܫܰܢ ܐܶܕܢܳܗܿ ܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܫܶܡ݂ܥܰܬ: ܕܶܐܠܽܘ ܕܨܳܬܼܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ: ܠܳܐ ܐܰܛܥܼܺܝ ܒܰܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ.܀ ܦܼܬܰܚ ܠܳܗܿ ܬܰܪܥܳܐ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦܫܳܐ: ܕܰܗܼܘܳܬ ܫܳܡ݀ܥܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܕܣܼܶܟܪܰܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܬܶܦܼܬܰܚܺܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܠܶܐܕܢܳܗܿ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܦܿܳܬܰܚ: ܥܰܘܠܐ ܣܼܰܟܪܳܗܿ ܠܡܰܫܡܰܥܬܰܢ: ܘܠܐ ܥܿܳܐܶܠ ܠܳܗܿ ܟܽܘܘܳܢܳܐ.܀ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܿܝܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܥܼܨܺܝܗܿ ܡܶ݀ܬܚܰܠܡܳܐ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ: ܕܰܣܥܺܝܪܳܐ ܗܝ ܠܳܟ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ: ܕܬܰܐܚܼܶܐ ܠܐܢܳܫܳܐ ܕܠܐ ܨܿܳܒܶܐ.܀ ܠܕܰܝܘܳܢܳܐ ܕܰܚܪܶܫ ܘܰܥܘܺܝܪ: ܠܰܘ ܟܰܕ ܨܳܒܿܶܐ ܐܰܚܠܼܶܡܬܳܝܗܝ: ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܗܘܼܳܐ ܒܶܗ ܒܽܘܝܳܢܳܐ: ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܢܼܶܒܥܶܝܟ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܚܙܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܢܼܶܪܗܰܛ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܫܼܡܰܥ ܫܿܳܡܰܥ ܗܘܳܐ: ܕܢܶܫܼܡܰܥ ܛܶܐܒܳܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܰܝ̈ܟ.܀ ܘܰܠܕܰܝܘܳܐ ܣܪܺܝܚ ܗܘܳܐ ܗܰܘܢܶܗ: ܘܗܽܘܼ ܠܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܥܿܳܗܶܕ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܗܘܼܳܐ ܒܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ: ܕܢܶܒܼܥܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܘܰܣܼܥܰܪܬܳܝܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ: ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܒܿܳܥܶܐ ܐܰܚܠܼܶܡܬܳܝܗܝ: ܘܰܐܣܼܺܝܬܳܝܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܗܳܟܰܢ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܢܼܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ: ܫܡܼܥ̈ܝ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܬܩܼܶܢ ܗܰܘܢܶܗ ܕܰܡܕܰܘܰܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܠܐ ܟܺܐܒܳܐ.܀ ܗܳܟܰܢ ܚܼܽܘܪ ܒܳܗܿ ܒܚܺܐܪܽܘܬܰܢ: ܕܠܐ ܒܳܥܿܝܳܐ ܠܳܗܿ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܕܗܰܘܢܳܗܿ ܣܪܺܝܚܳܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ.܀ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܣܼܳܗܿ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܰܘܿ ܣܰܓܺܝ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܿܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ: ܘܰܐܢܬ ܐܰܚܠܼܶܡܬܳܝܗܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܘܠܐ ܠܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܗܿ: ܐܰܫܩܼܺܝܬܳܗܿ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܕܠܰܘ ܗܼܺܝ ܫܰܐܠܼܬܳܟ ܕܬܶܬܶܠܼܝ ܠܳܗܿ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܓܰܪܶܓܼܬܳܗܿ.܀ ܓܶܕܝܼܰܢܝ ܒܳܬܪܳܟ ܪܳܥܿܶܐ ܟܽܠ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܩܝܳܐ ܛܳܥܺܝܬܳܐ: ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܠܪܳܥܝܳܐ ܢܼܺܐܙܰܠ: ܕܢܰܝܼܬܶܐ ܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ.܀ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܳܪܝ ܟܰܕ ܒܿܳܥܶܝܢ ܠܳܟ: ܫܩܼܰܠܘ ܡܶܢܳܟ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ: ܠܰܕܒܿܳܥܶܐ ܘܠܰܕܠܐ ܒܳܥܿܶܐ: ܦܫܺܝܩ ܠܳܟ ܕܬܼܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܠܛܺܝܡܰܝ ܣܰܡܝܳܐ ܒܰܒܥܳܬܶܗ: ܐܰܝܬܺܝܼܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܒܳܒ̈ܳܬܶܗ: ܘܗ݀ܳܝ ܕܰܕܡܳܗܿ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܚܼܶܒܨܰܬ ܫܶܩܼܠܰܬ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ.܀ ܠܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܼܥܳܟ ܐܰܚܠܼܶܡܬܳܝܗܝ: ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܒܼܥܳܟ ܐܰܣܼܺܝܬܳܝܗܝ: ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܕܰܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣܿܳܦܶܩ ܐܰܢܬ.܀ ܐܳܦ ܒܰܢ ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܕܰܡܿܦܺܝܣܺܝܢ: ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܝܟ ܕܽܘܓܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪܳܐ: ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܛܳܒܳܐ: ܦܼܬܰܚ ܓܰܙܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰ ܐܢܬ: ܘܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܗܼܰܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܟ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܗܼܰܒ ܓܶܝܪ ܠܰܢ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܗܘܼܺܝ ܡܳܪܝ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܕܰܐܒܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܝܰܗܼܒܳܟ ܠܰܢ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܨܳܒܳܐ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬܰܢ.܀ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ ܕܝܠܰܢ ܐܰܢܬ: ܗܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܢܬ: ܥܰܡܰܢ ܐܰܢܬ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܶܠ: ܥܰܡܰܢ ܐܰܢܬ ܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܬ.܀ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܰܗܼܘܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܩܰܒܼܶܠ ܡܶܢܰܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܣܼܰܒ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܼܬܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ.܀ ܚܰܠܼܛܳܟ ܥܰܡܰܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ: ܗܘܼܺܝ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܐܰܥܶܠܼܶܝܗܿ ܩܕܳܡ ܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܘܫܰܝܢܳܐ ܣܼܰܬܶܬ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܒܽܘܟ ܕܺܝܠܳܟܽ ܗܘ: ܕܪܼܺܝ ܓܰܙܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܚܳܕܽܘܪ̈ܐ: ܘܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܟ ܗܼܰܒ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܢܶܬܡܼܰܠܽܘܢ ܣܽܘܢܩܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܶܒܚܳܐ ܗܘܼܰܝܬ ܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ: ܕܒܰܕܡܳܟ ܬܶܥܼܛܶܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܗܘܼܰܝܬ ܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ: ܘܰܪܣܳܣܳܐ ܕܰܡܿܕܰܟܶܐ ܠܰܢ.܀ ܘܒܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܢܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܡ݀ܰܚܠܶܡ ܐܰܢܬ ܡܰܚ̈ܘܳܬܰܢ: ܕܰܕܡܳܟ ܐܰܪܡ݂ܺܝܬ ܥܰܠ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ: ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܬܚܰܠܼܡܽܘܢ ܒܳܟ.܀ ܗܳܐ ܕܒܺܝܚ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܰܢ: ܘܰܪܣܺܝܤ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ: ܒܳܟ ܬܶܬܩܰܒܼܰܠܝ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܙܰܡܿܰܪ ܐܳܘ ܫܰܦܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܦܽܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܳܡܿܶܐ. ܗܽܘܼ ܢܙܰܡ݂ܰܪ ܠܳܟ. ܫܰܦܝܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܠܕܰܟܝܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܢܶܒܼܣܰܡ ܠܳܟ.܀ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܠܐ ܟ݀ܳܠܶܝܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܢܼܙܰܡܰܪ ܠܳܟ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܒܿܳܠܶܡ ܡܶܡܬܽܘܡ ܦܽܘܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܣܼܟܰܪ ܘܫܼܰܢܶܩ ܩܳܠܳܟ. ܘܰܦܼܬܰܚ ܕܽܘܓ̈ܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܼܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܓܠܼܽܘܓ ܡܳܪܝ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ: ܕܟܶܐܡܰܬ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܫܰܬܺܝܩܳܐ ܕܘܓܰܐ ܗܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܠܦܽܘܡܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܦܽܘܡܶܗ: ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܫܿܳܠܶܐ ܡܶܢ ܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ.܀ ܕܚܶܣܕܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܬܳܢܳܐ ܬܡܼܰܠܶܠܝ ܡܳܪܝ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܚܪܶܫ ܗܘܳܐ. ܗܘܼܳܬ ܐܰܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܽܘܼ ܐܶܬܕܰܡ݂ܺܝ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܦܽܘܡ ܥܰܒܕܳܟ ܚܿܳܐܰܪ ܠܳܗܿ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܕܗ݀ܳܝ ܐܰܬܳܢܳܐ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܚܰܢܳܢܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܳܪܝ ܐܶܦܿܬܰܚ ܬܪܰܥ ܦܽܘܡܝ ܫܰܬܺܝܩܳܐ.܀ ܘܶܐܫܬܽܘܦ ܐܰܝܟ ܕܰܓܠܺܝܙ ܦܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܛܶܠ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܕܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܐܳܘ ܠܰܕܟܶܐ ܬܰܓܼܰܪ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܕܡܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܡ݀ܰܘܒܶܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܗܝ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܰܒܙܶܕܩܳܐ ܠܳܟ ܚܰܘܒܰܬ ܢܶܦܼܪܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܚܽܘܒܳܟ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܠܡܼܶܦܪܰܥ ܡܳܪܰܢ. ܫܡܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܒܼܶܠ ܡܶܢܰܢ. ܕܰܛܠܺܝܡ ܚܽܘܒܳܟ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪܶܒܺܝܬܳܐ.܀ ܨܰܘܪܰܢ ܢܼܶܛܥܰܢ ܡܳܪܝ ܢܺܝܪܳܟ ܗ݀ܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܓܰܠܝܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܒܓܰܘܰܢ. ܗܘܼܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܨܠܺܝܒ ܠܶܒܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܘܰܚܠܳܦ ܨܶܨ̈ܐ ܩܒܼܽܘܥ ܒܶܗ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ.܀ ܨܠܽܘܬܰܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܩܽܘܕܡܰܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܗܘܼܳܐ ܪܫܺܝܡ ܡܳܪܝ ܫܽܘܦܪܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܒܓܰܘ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗܿ. ܠܳܐ ܢܚܼܽܘܪ ܒܳܗܿ ܡܳܪܝ ܒܺܝܫܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܛܒܼܽܘܥ ܒܓܰܘܳܗܿ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ.܀ ܒ݀ܳܛܢܳܐ ܗܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܦܿܳܓܰܥ ܒܳܗܿ. ܠܐ ܢܶܬܛܰܒܼܥܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܰܢ ܟܽܠ ܚܽܘܫ̈ܳܒܺܝܢ. ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܢܕܽܘܠܼܽܘܢ ܒܳܗܿ. ܕܰܐܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܬܡܼܰܠܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܠܦ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܒܰܠܠܦ̈ܶܐ ܪܰܟܼܶܒ ܦܼܽܘܩ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܢܶܥܼܪܽܘܩ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܦܼܢܶܐ ܚܰܨܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܩܽܘܫܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܕܰܓܼܥܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܼܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܒܬܰܚܦܺܝܬܶܗ: ܛܥܼܰܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܐܰܨܠܼܶܦ ܚܼܰܘܺܝ ܙܰܗܪܺܝܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܚܳܒܼܰܬ ܡܶܢܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ. ܬܼܰܘ ܢܼܰܨܶܕ ܒܶܗ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.܀ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܙܩܼܰܦܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܐ ܢܶܙܩܼܽܘܦ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܝܰܘܡܳܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܨܶܨ̈ܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ.܀ ܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܢ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ  ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ: ܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܙܕܰܝܼܰܚ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀

 

ܥܰܩܪܳܐ ܗܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܡܶܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܚ̈ܰܕܬܳܬܳܐ. ܗܼܰܒ ܦܪܳܝܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܢܳܐ. ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܢܳܦܿܶܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܺܝ. ܠܳܟ ܢܶܬܩܼܰܪܰܒ ܐܰܝܟ ܒܪܳܗܿ ܕܰܥܩܰܪܬܳܐ.܀ ܡܶܢܳܟ ܫܼܶܐܠܰܬ ܗܘܼܳܬ ܚܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܼܶܕܪܰܬ ܠܳܟ ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܫܶܐܠܼܰܬ ܗܘܳܬ ܡܶܢܳܟ ܠܳܟܽ ܗܘ ܢܼܕܰܪܬܶܗ. ܫܩܼܰܠܬܶܗ ܡܶܢܳܟ ܘܝܰܗܼܒܬܶܗ ܠܳܟ ܕܢܶܣܼܰܒ ܐܰܘܼܕܺܝ ܘܰܕܝܼܰܗܒ ܐܶܬܒܼܰܪܰܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܦܼܗܶܐ ܒܓܰܘ ܩܶܦ̈ܠܶܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܝܰܗܼܒ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܗܦܼܰܟ ܢܳܣܽܘܒܳܐ ܫܩܼܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܘܰܠܝܳܗܽܘܒܳܗܿ ܩܰܪܒܼܳܗܿ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ.܀ ܡܢܼܳܚ ܗܘܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܝܰܗܼܒܳܗܿ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܡܢܳܚ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܗܦܼܰܟܘ ܩܰܪܒܼܽܘܗܿ ܠܳܗܿ ܠܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܟܰܕ ܝܿܳܗܶܒ ܠܳܗܿ ܗܘܳܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܠܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܳܙܽܘܦܳܐ.܀ ܡܥܳܩܳܐ ܗܘܼܳܬ ܚܰܢܳܐ ܟܰܕ ܫܼܶܐܠܰܬ ܗܘܼܳܬ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܼܶܣܒܰܬ ܗܶܦܟܰܬ ܝܰܗܼܒܬܳܗܿ. ܟܰܕ ܚܿܳܕܝܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܢܶܣܼܒܰܬ ܘܝܼܰܗܒܬܳܗܿ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܣܶܒܪܰܬ ܕܟܽܠܳܗܿ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܗܺܝ.܀ ܡܳܐ ܬܡܺܝܗ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܕܬܶܬܶܠ݂ܝ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܡܶܢܶܗ ܕܬܶܣܼܰܒܝ ܗܘܼܳܬ ܗܼܺܝ ܠܳܐ ܡܰܨܝܼܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܢܳܗܿ ܕܢܿܳܣܶܒ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗܘ ܕܝܰܗܼܒ ܘܰܢܣܼܰܒ.܀ ܡܶܢܳܟܽ ܗܘ ܫܿܳܐܠܳܐ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܬܶܬܶܠܼܝ ܠܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܫܿܳܐܠܳܐ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܬܼܶܠ ܐܰܢܬ ܠܳܗܿ. ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܘ ܫܶܐܠܼܰܬ ܐܳܦ ܐܰܢܬ: ܡܶܢܳܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܺܝܠܳܟ ܝܿܳܙܶܦ ܐܰܢܬ.܀ ܡܶܢܳܟ ܫܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܟ ܝܿܳܗܶܒ ܐܢܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܬܼܶܠ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܟܽܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܳܐ:܀ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܗܽܘ ܢ݀ܶܣܒܶܬ ܕܶܐܩܿܰܪܶܒ ܠܳܟ. ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܟ ܨܳܒܿܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܼܰܡܙܰܡܳܪܽܘ. ܐܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܢ ܐܰܢܬ ܡ݀ܰܥܬܰܪ ܐܰܢܬ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܝܰܬܺܝܪ ܬܶܥܼܬܰܪ ܒܰܢ ܕܺܝܠܳܟ.܀ ܡܶܣܟܺܝܢ ܗܽܘ ܟܶܢܳܪܝ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܬܶܙܡ݂ܰܪܝ ܒܶܗ ܬܶܥܼܬܰܪܝ ܒܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܡܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܟܶܢܳܪܝ ܐܶܩܿܰܪܶܒ ܠܳܟ ܩܽܘܪܒܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܟ ܐܶܙܿܡܰܪ.܀ ܡܳܐ ܪܳܡܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܘܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܡ݀ܰܣܪܰܚ ܩܽܘܕܡܰܬ ܡܳܪܶܗ. ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܿܳܗܶܒ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܩܰܠܰܣ ܕܶܐܬܗܰܝܡܼܰܢ ܘܰܢܼܛܰܪ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܟܺܝܬ ܓܰܙܳܟ. ܡ݀ܰܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܿܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܐܺܝܬܽ ܗܘ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܡܶܢܰܢ. ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܓ̈ܰܙܶܐ ܕܪܳܡܺܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܠܽܘܠܳܐ ܡܰܥܬܰܪ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ.܀ ܫܒܼܽܘܩ ܡܳܪܝ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܠܗܶܝܢ ܣܿܳܦܶܩ ܛܰܪܼ ܬܽܘܒ ܠܰܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܳܘܶܐ. ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܘܫܼܶܛ ܡܶܢ ܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܽܘܫܚܰܬ ܩܳܠܝ ܢܶܙܡܼܰܪ ܠܳܟ ܟܶܢܳܪܝ.܀ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܙܡܿܰܪ ܠܳܟ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܟ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ ܕܢܶܨܚ̈ܳܢܰܝܟ ܐܶܬ݀ܬܢܶܐ ܠܳܟ. ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܚ̈ܰܕܬܶܐ ܒܚܽܘܒܳܟ. ܘܰܫܡ݂ܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܚܰܕܬܳܐܝܺܬ.܀ ܐܳܦ ܗܺܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܕܠܳܐ ܬܶܨܛܰܠܼܠܶܐ ܡܳܪܝ. ܓܰܠܝܳܐ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܰܟܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܘܡܳܐ ܕܰܩܼܥܰܕ ܐܢܳܫ ܕܰܢܨܰܠܐ ܠܳܟ. ܨܠܼܰܝܬ ܐܶܕܢܳܟ ܕܬܶܫܼܡܰܥ ܚܰܕܬܳܐܝܺܬ.܀ ܐܳܦܶܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܓܠܶܐ ܗܽܘܼ ܕܰܗܘܼܳܐ ܘܰܕܗܳܘܿܐ. ܡܿܚܰܦܶܝܬ ܠܗܶܝܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. ܕܰܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܶܚܼܙܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܟ ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈.܀ ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܪܢܼܶܐ ܠܰܢ ܕܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܠܚܽܘܕ ܝܿܳܕܰܥ. ܩܼܰܕܡܰܬ ܘܰܓܠܼܳܬ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܰܠܼܶܦ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܟܰܕ ܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗܘ. ܠܥܶܢܝܳܢܰܢ ܗܽܘ ܨܠܶܐ ܕܰܢܼܨܽܘܬܰܢ.܀ ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܬܶܨܛܰܢܼܰܥܝ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܬܶܣܬܰܓܰܦܝ. ܕܡܰܦܳܣ ܗܘ ܠܰܡ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܶܩܪܶܝܼܘܗܝ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܰܢܼܨܰܠܐ ܠܶܗ ܕܪܳܚܶ݀ܡ ܥܶܢܝܳܢܰܢ.܀ ܕܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܰܐ ܗܘ ܦܽܘܪܣܳܟ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܓܠܰܝܬܳܗܿ ܓܶܝܪ ܠܳܗܿ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܕܰܚܢܰܢ ܢܼܺܐܪܰܒ. ܚܰܦܼܺܝܬܳܗܿ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܥܼܬܰܪ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܕܢܰܦܼܶܩ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܒܒܰܝܬܳܟ ܢܫܼܰܡܶܫ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܼܰܡܶܫ ܫܡܺܘܐܝܶܠ ܕܰܒܛܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ.܀

 

 ܬܘܒ ܫܠܡ ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܥܠ ܬܝܒܘܬܐ܀