ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ ܕܝܠܼܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ

ܕܝܠܼܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܚܕܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܪܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܐܪܒܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܥ ܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܥܣܪܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܐ ܘܬܡܢܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܡܢܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܡܢܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܡܢܝܢ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܡܰܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܽܘܠܳܡܰܐ ܗܘ: ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ: ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܢܰܨܚܺܝܢ ܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܫܳ݀ܩܠܺܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ: ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܪܡܶܝܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ: ܘܥܰܕ ܡ݀ܳܛܶܐ ܙܒܰܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ: ܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܘܠܳܒܿܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܡܶܢܰܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܢܺܝ̈ܕܺܝܢ: ܘܡܶܢ ܚܳܙܬܰܢ ܗܽܘ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܬܽܘܪܓܳܡܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܡ݀ܰܠܦܺܝܢ ܠܰܢ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟܺܝܢ.܀ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܐܬܚܰܒܼܰܠܘ: ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܣܼܰܪܩܽܘܗܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ: ܘܢܰܦܫܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܒܚܰܝܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܝܶܗܿ ܘܰܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ.܀ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡܰܢ ܗܺܝܼ: ܕܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܘܰܐܝܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܿܡܰܠܠܝܺܢ ܥܰܡܰܢ: ܒܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ.܀ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܚܰܝܬܳܐ ܘܰܡܠܺܝܠܬܳܐ: ܒܰܥܕܶܝܢ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܛܪܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ.܀ ܠܰܢ ܗܽܘ ܕܰܗܘܼܳܬ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܓܠܼܶܙܢܰܢ ܡܶܢ ܝܳܨܽܘܦܰܢ: ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܝܢ ܥܳܦܼܘ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܗܝ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܠܠܼܶܗ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ: ܘܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܡܰܢܼܥܶܗ: ܘܰܐܓܼܗܺܝ ܘܰܦܛܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ: ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܚܰܫܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܳܢܶܗ ܕܰܒܼܰܪ: ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗܿ: ܣܼܳܡ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ.܀ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܥܢܳܢܳܐ: ܛܰܐܠܶܗ ܢܰܛܼܪܳܗܿ ܡܶܢ ܣܶܕܩ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܦܰܪܩܼܳܗܿ ܠܥܳܢܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܳܢܶܗ ܚ̣ܰܪܰܪ: ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܢܟܺܝܠܳܐ: ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܟܰܪܝܳܐ ܠܰܢ: ܕܡܿܰܢܽܘ ܡܶܟܺܝܠ ܣܳ݀ܥܰܪ ܠܰܢ܀ ܠܰܘ ܕܶܐܬܡܰܢܼܰܥܬ ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ: ܘܰܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܐܶܬܟܰܠܰܠܼܬ: ܠܛܰܢܳܢܳܟ ܥ݀ܳܗܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ ܬܰܪܣܺܝܼܬܳܗܿ.܀ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ: ܒܰܛܶܠܼܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ: ܟܰܪܝܳܐ ܠܳܗܿ ܕܫܼܰܢܺܝ ܡܶܢܳܗܿ: ܐܰܪܕܺܝܟܠܳܐ ܕܰܒܼܢܳܐ ܘܫܼܰܟܠܶܠ: ܒܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܣܼܰܡ ܒܳܗܿ ܦܰܘܠܳܘܤ.܀ ܡܥܳܩܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܓܼܳܙ ܠܶܗ ܢܶܒܥܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܕܰܐܫܩܼܺܝ ܘܪܰܒܼܺܝ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܗܿ: ܕܬܶܬܶܠܼܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ.܀ ܐܶܒܠܳܗܿ ܓܶܝܪ ܪܰܒܳܐ ܗܳܢܰܘ: ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ ܡܶܟܺܝܠ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ: ܘܨ݀ܳܗܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܫܡܰܥܬܳܗܿ: ܠܩܳܠܳܟ ܡ݀ܠܰܒܶܒ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܚܳܝܿܪܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ: ܘܚ݀ܳܬܡܳܐ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܕܣܰܒܪܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܗܿ.܀ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܫܳܚܿܠ݀ܺܝܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܗܿ: ܟܰܕ ܚܳܝܿܪܳܐ ܒܰܬܪܰܥ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܠܐ ܚܿܳܙܝܳܐ ܩܢܽܘܡܳܟ ܦܰܐܝܳܐ: ܕܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.܀ ܡܿܩܰܕܡܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܬܶܣܼܰܒܝ ܡܶܢܳܟ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ: ܘܚܿܳܝܪܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܠܳܒܿܫܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.܀ ܪܳܥܝܳܐ ܗܘܰܝܼܬ ܠܳܗܿ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܥܳܢ̈ܳܟ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܕܰܒܼܰܪܬܳܗܿ ܕܠܐ ܙܽܘܥܙܳܥܳܐ.܀ ܠܰܘ ܒܗܳܕܶܐ ܡܥܳܩܳܐ ܥܺܕܬܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܦܼܛܰܪܬ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ: ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܼܳܡ ܒܳܗܿ: ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܰܐܦܳܠܽܘ.܀ ܐܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܥܒܼܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܐܒܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ: ܩܼܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܥܒܼܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܕܰܒܼܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ.܀  ܒܰܐܝܢܳܐ ܥܺܕܬܳܟ ܬܶܬܒܼܰܝܰܐܝ: ܕܠܰܝܬ ܠܳܗܿ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܳܟ: ܐܰܝܟ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܗܝ ܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܠܰܗܿ ܪܺܝܫܳܐ.܀ ܩܫܶܐ ܨܶܝܕܳܗܿ ܘܡܰܪܺܝܪ ܐܶܒܠܳܗܿ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬܒܼܥܶܠܝ ܠܰܐܚܪܺܝܢܳܐ: ܕܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܢܰܥܒܼܰܪ ܐܶܒܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗܿ.܀ ܣܥܼܽܘܪܶܝܗܿ ܠܥܺܕܬܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܕܰܫܡܺܝ̈ܥܳܢ: ܘܰܒܥܼܺܝ ܚܠܳܦܶܝܗܿ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ: ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ.܀ ܕܰܥܼܢܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ: ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܝܽܘܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܨܠܽܘܬܶܗ ܐܰܓܢܰܬ ܘܰܦܪܰܩܼܬܳܗܿ: ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܢ ܣܶܢܚܶܪܺܝܒ.܀ ܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܡ ܐܰܝܟ ܐܰܗܪܽܘܢ: ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܽܘܫܶܐ: ܢܦܶܩ ܗܘܰܝܼܬ ܬܽܘܒ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܟܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܰܐܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܓܼܒܳܟ ܡܳܪܳܟ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܟ.܀ ܢܺܝܪܳܐ ܛܥܼܶܢܬ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܳܦ ܩܰܠܺܝܠܳܐ: ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܩܰܠܺܝܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܒܪܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܰܐܘܼܪܶܒ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܫܡܳܟ: ܒܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ: ܗܽܘܼ ܢܼܶܬܶܠ ܟܠܺܝܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܟ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܐܶܬܓܼܰܙܝܰܬ: ܢܰܦܫܳܟ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܫܬܳܐ: ܗܳܐ ܒܦܰܓܪܳܟ ܚܿܳܙܶܝܢܰܢ ܠܳܟ: ܕܰܐܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܣܺܝܡ ܩܽܘܕܡܰܝܢ.܀ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܰܓܶܢܼܝ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܟ: ܘܰܒܥܼܺܝ ܚܠܳܦܶܝܗܿ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܼܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܶܬܒܼܰܪܰܟ: ܘܢܶܚ̣ܕܶܐ ܥܰܡܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ: ܘܢܼܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܓܼܒܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܕܰܢܼܨܰܚ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܕܰܦܼܪܰܫ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܩܳܡܼܰܬ ܠܳܗܿ ܡܶܟܺܝܠ ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܫܰܠܰܘܼ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܣܓܼܰܘ ܩ̈ܳܠܰܝܟܽܘܢ ܠܩܽܘܠܳܣ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ.܀  ܐܰܥܼܬܰܪܘ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܰܕܫܼܰܩܠܶܗ ܘܫܰܒܰܚ̣ܘ ܠܰܕܦܰܪܫܶܗ ܘܣܿܳܡܶܗ ܗܘ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܘܗܝ.܀ ܚܰܒܪܳܐ ܐܰܢܬ ܕܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܰܐܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܶܬܒܰܣܼܰܡ.܀ ܝܿܳܗܶܒ ܠܳܟ ܡܳܪܳܟ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܿܳܛܰܪ ܕܰܣܼܢܳܬ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܓܢܽܘܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܬܶܬܒܼܰܣܰܡ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܡܳܪܳܟ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܪܓܼܶܫ ܒܶܗ ܕܛܽܘܒ̈ܶܐ ܛܰܝܼܶܒ ܠܳܟ.܀ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܟܺܝܠ ܝܽܘܩܪܳܟ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܟ: ܦܶܣܰܐ ܗܘ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܒܓܰܘܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܿܰܢ ܕܰܓܒܼܳܟ.܀ ܡܳܪܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܨܺܝܪ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܰܪܗܶܛܼܬ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܚ̣ܰܘܺܝ ܠܳܟ: ܬܰܡܳܢ ܦܿܳܪܶܫ ܠܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܚ̣ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܟܽܘܠܳܠܳܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܓܒܼܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܿܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܕܩܿܳܢܶܝܢ ܘܰܡܿܩܰܕܶܝܢ ܙܘܳܕ̈ܐ ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܕܗܳܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ.܀ ܕܢܰܣܼܺܝ ܕܡܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܢܺܝܪܳܐ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܐܶܬܓܰܘܼܰܣ ܢܒܰܝܐܶܗ ܡܽܘܠܟܳܢܳܟ.܀ ܙܪܰܥ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܫܰܗܪܳܐ ܕܦܽܪܫܳܢܳܐ ܚܠܼܰܛ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܕܒܽܘܝܳܢܳܐ ܚܰܕܳܝܼܗܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܒܟܼܳܐ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ ܕܡܶ݀ܬܡܰܢܰܥ ܚܰܕܳܝܼܗܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܘܼܳܬ. ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܰܟܼܣܳܐ ܗܘܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܣܿܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܢܰܦܫܶܗ ܕܳܐ݀ܢ ܗܘܳܐ ܕܰܕܚ̣ܶܠ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܙܰܟܳܝܼܗܝ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ.܀ ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܳܫ݀ܶܕ ܗܘܳܐ ܘܟܽܠ ܫܳܥ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܳܠܰ݀ܚ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܟ ܢܶܬܓܼܠܶܐ.܀ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܨܳܐ݀ܡ ܗܘܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܒܓܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܐ. ܚܰܕܳܝܗܼܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܩܼܪܶܒ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢܰܢ ܗܰܕܳܡܳܐ ܢܶܒܟܼܶܐ ܒܡܫܽܘܚܬܳܐ ܘܢܶܚܕܶܐ ܕܠܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܠܰܥܕܶܝܢ ܡ݀ܰܘܒܶܠ ܠܶܗ.܀ ܒܚܽܘܒܳܟ ܕܗܽܘܼ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܽܘܠܳܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܕܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܟܳܗܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܫܪܳܪܳܟ ܢܩܼܽܘܡ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ.܀ ܕܗܰܕܰܡ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܐܶܬܡܚܶܠܼܘ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܩܢܳܝܼܗܝ ܡܳܪܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܩܰܝܼܶܡ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀   ܫܼܬܶܩ ܠܶܗ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܰܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܥܳܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܙܰܡܼܰܪ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܚ̣ܪܶܫ ܠܗ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܡ݀ܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ. ܕܙܳܡܿܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܕܫܼܰܬܩܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܢܙܰܡ݂ܰܪ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ.܀  ܕܰܫܼܘܳܐ ܕܰܢܟܼܰܗܶܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܫܩܼܶܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܐܰܫܩܳܝܼܗܝ ܒܒܽܘܣܳܡܳܟ.܀ ܕܰܢܩܼܶܦ ܠܰܫܪܳܪܳܟ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ. ܫܪܳܪܳܟ ܢܩܼܽܘܡ ܒܰܐܦܰܘܗ̈ܝ: ܒܩܽܘܫܬܳܟ ܢܶܣܼܬܰܬܰܪ ܒܫܳܥܰܬ ܓܶܠܝܳܢܳܟ.܀ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܨܳܐܶܡ ܘܰܡܿܨܰܠܶܐ ܕܢܶܫܼܬܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܫܰܒܚܼܳܟ.܀ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܣܰܟܺܝܼܘ ܠܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܪܳܗ݀ܶܛ ܗܘܳܐ ܘܥܿܳܡܶܠ ܕܰܢܢܺܝܼܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܢܶܬܬܢܺܝܼܚ ܒܰܠܡܺܐܢܳܟ.܀ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܼܛܰܪ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܘܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܰܪܫܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܪܕܽܘܬܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܕܽܘܘܳܕܳܐ ܕܰܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܣܳܒܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܡܥܰܛܰܦ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܘܰܡܨܶܐ ܕܢܼܰܣܘܽܓ ܬܘܽܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܢܼܰܚܘ ܙܠܺܝܩܰܘܗ̈ܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܙܠܼܶܓܘ ܒܰܐܬܪܰܢ.܀ ܥܰܠ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܡܼܰܠܶܠ ܙܰܗܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܳܟ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܕܰܪܓܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܚܢܰܢ ܗܳܐ ܓܡܺܝܪܺܝܢܰܢ ܒܰܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܡܺܝܪ ܗܽܘ ܒܰܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܢܩܼܽܘܡ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܶ݀ܬܦܰܚܰܡ ܥܰܡ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܘܰܕܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܼܶܒ ܘܰܫܼܠܺܝ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܳܖ̈ܽܘܙܰܘܗܝ. ܘܣܺܝܡܰܬ ܓܰܙܰܘܗ̈ܝ ܡܶܢ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܓܰܙܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܝܗܝ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘܫܶܝ̈ܢ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܙܟܼܳܐ ܠܰܕܒܰܪ ܘܰܙܟܼܳܐ ܠܕܰܠܓܰܘ. ܗܽܘܼ ܢܼܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܘܰܟܡܳܐ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܶܫܳܢܳܐ ܠܶܗ ܠܙܰܟܳܝܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܶܗ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܶܗ. ܢܶܨܚܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܣܿܳܦܶܩ ܕܰܢܦܺܝܼܤ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܥܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܝܽܘܡ ܫܘܽܪܳܝܶܗ: ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡ݂ܬܰܚ ܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܦܣܼܰܩ ܫܶܪܫܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܳܐܦ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܥܢܼܰܕ ܗܘܳܐ. ܒܦܽܘܡܶܗ ܐܶܙܰܠܼܬ ܗܺܝܼ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ.܀ ܬܶܒܥܼܽܘܢ ܐܳܦ ܥܠܰܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܰܨܠܽܘܬ ܚܽܘܒܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܳܪܰܬ ܚܰܝܠܳܐ ܗܝ. ܘܰܨܠܽܘܬ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝ ܨܺܝܬܳܬܐ ܠܼܡܳܪܶܐ ܟܶܢܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܦܺܝܼܣ ܥܠܰܝ ܕܶܐܚܕܶܐ ܘܶܐܙܡܿܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܓܒܼܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܨܚ̣ܰܬ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܢܼܰܛܪܰܬ ܐܳܦ ܣܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܢܼܛܰܪ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܐܣܼܓܺܝ ܘܰܐܘܪܶܒ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܡܺܝܼܬ ܕܠܐ ܩܢܰܘ ܡܳܡܽܘܢ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܫܩܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܳܟ. ܕܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܦܰܪܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܬܶܚ̣ܕܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܓܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܨܶܝܕ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡ݀ܩܰܒܶܠ ܗܘܼܰܝܬ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܣܼܰܒܰܥ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܘܰܐܢܺܝܼܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ.܀ ܕܠܐ ܫܶܠܼܛܰܬ ܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܟ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܿܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܘܰܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ. ܕܒܶܗ ܗܽܘܼ ܫܩܰܠܼܬܳܝܗܝ ܠܰܟܠܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܠܶܗ ܡ݀ܫܰܡܶܫ ܗܘܰܝܼܬ: ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܙܰܒܢܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܬܶܥܼܽܘܠܝ ܬܶܬܢܺܝܼܚܝ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܘܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܪܽܘܚܳܟ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܠܘܳܬܳܗܿ ܠܳܐ ܩܿܳܪܶܒ. ܕܗܳܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܦܼܳܫ ܡܶܢܳܟ ܠܶܗ ܟܽܘܘܳܪܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܙܳܟܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳ݀ܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܣܳܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܒܚܰܫܳܐ ܢܶܒܼܟܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. ܕܚ̣ܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܶܗ. ܘܰܐܚ̣ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܦܼܪܰܫܘ ܡܶܢ ܨܰܘܬܶܗ.܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܢܶܨܚ݀ܳܢܰܝܟ ܕܠܐ ܨܳܕܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܚܳܒܼܰܬ ܠܳܗܿ ܪܶܓܰܬ ܒܶܣܪܳܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܓܶܝܪ ܙܟܰܝܼܬܳܗܿ ܐܰܝܟ ܝܰܘܣܶܦ ܒܓܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܽܘܒ ܙܟܰܝܼܬܳܗܿ ܒܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܥܼܰܕܪܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ.܀ ܛܥܼܶܢ ܦܰܓܪܳܟ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ: ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܟ ܛܶܥܼܢܰܬ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܕܪܰܚܡ݂ܽܘܗܿ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܢܼܨܰܚܘ ܒܳܗܿ. ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܠܰܘܝܼܽܘܟ ܛܽܘܒܳܢܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܫܒܺܝܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܼܬܰܠܰܡ ܐܰܓܽܘܢܳܟ. ܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܗܼܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܐܬܢܼܰܨܰܚܘ.܀ ܟܺܐܝܢ ܗܽܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܦܠܰܚܬܳܝܼܗܝ ܕܰܐܓܪܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܶܫܼܬܰܘܕܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܟܰܪܡܶܗ. ܕܥܰܡܶܗ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܼܢܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܬܰܨܒܺܝܬܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܣܳ݀ܦܶܩ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܢܪܰܟܼܶܒ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܠܶܒܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ. ܘܢܶܛܥܼܰܢ ܚܰܫܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܟܰܝ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܶܒܠܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܢܶܫܬܰܡܼܰܫ. ܕܪܰܒ ܓܽܘܢܚܳܐ ܡܿܫܰܝܶܢ ܐܶܒܠܳܐ: ܘܡܿܰܢܽܘ ܣ݀ܳܦܶܩ ܕܰܢܬܰܢܼܶܐ.܀ ܐܶܢ ܓ݀ܳܕܫܳܐ ܘܡ݀ܳܐܶܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܚ݀ܳܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ: ܘܗܿܳܘܶܐ ܬܒܳܪܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ.܀ ܘܰܡܕܺܝܢܬܰܢ ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܼܶܕܝ: ܕܰܢܦܼܰܠ ܟܳܗܢܳܗܿ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܐܶܒܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܕܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܰܣܝܳܓܰܢ.܀ ܢܼܦܰܠ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ: ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ: ܘܰܕܥܼܶܟ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܡܦܺܝܕܶܗ: ܕܡ݀ܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ.܀ ܢܦܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܪܺܝܫܰܢ: ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܨܛܰܒܰܬ ܗܘܳܐ ܟܠܺܝܠܰܢ: ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܿܰܐܣܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܼܶܠ ܣܰܡܡܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ: ܐܶܡܼܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܕܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.܀ ܘܶܐܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܩܺܝܪ: ܡܰܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܡܿܰܢܽܘ ܡܶܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܢܶܫܼܠܶܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ.܀ ܕܦܰܪܫܶܗܼ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܠܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܢܬ ܣܼܽܘܓ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ: ܕܰܢܦܼܰܠ ܫܽܘܪܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.܀ ܗܘܼܺܝ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܰܢ: ܕܪܰܒ ܚܰܝܠܰܢ ܢܦܼܰܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܕܶܐܬܼܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܒܳܐ: ܘܥܼܰܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܓܙܳܪܰܢ: ܘܫܰܒܩܼܶܗ ܠܟܽܠܳܗܿ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܘܰܚ̣ܛܰܦ ܠܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ.܀ ܬܶܒܟܼܶܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ: ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܦܼܪܰܫ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܠܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.܀ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܒܼܰܕ ܗܘܳܐ: ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܢܺܝܪ: ܠܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ: ܒܟܼܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܰܘܗܝ.܀ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܒܟܼܶܐ ܘܢܶܬܬܰܢܼܰܚ: ܘܢܶܛܥܼܰܢ ܚܰܫܳܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ: ܕܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ: ܢܦܼܰܠ ܝܰܘܡܳܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.܀ ܢܒܺܝܳܐ ܒܟܼܳܐ ܡܢܰܟܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܼܳܛ ܗܘܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܘܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܶܒܟܼܶܐ ܘܢܼܶܬܬܰܢܼܰܚ: ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܫܰܡܼܶܫ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ.܀ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܥܼܒܰܕ ܪܰܒܳܐ: ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܘܥܰܠ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ: ܩܰܒܼܪܶܗ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܼܰܘܰܣ ܒܶܗ: ܘܫܼܰܘܙܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ.܀ ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟܰܢܳܐ: ܢܰܦܫܶܗ ܢܦܼܰܨܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܫܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ.܀ ܚܰܝܠܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܕܫܰܡܶܫܼܬܳܝܗܝ: ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ: ܠܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܟܰܪ̈ܟܶܐ: ܫܽܘܪ̈ܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܐ.܀ ܘܠܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢ݀ܳܛܪܺܝܢ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܕܰܒܼܛܶܠ ܩܳܠܳܟ ܡܶܢ ܟܶܢܫܰܢ: ܢܶܣܓܼ̈ܝܳܢ ܠܘܳܬܰܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ.܀ ܕܥܶܢܼܕܰܬ ܠܳܗܿ ܚܙܳܬܳܟ ܡܶܢܰܢ: ܫܡܳܟ ܢܶܬܢܼܰܨܰܚ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܕܰܫܒܰܩܼܬ ܠܰܢ ܐܰܒܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܡܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ.܀ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ: ܬܶܗܼܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܰܥܒܼܰܪܬܳܝܗܝ: ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܢ݂ܰܥܬ ܐܶܠܦܳܟ: ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܫܰܝܢܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܠܶܗ: ܒܰܟܠܺܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܬܶܬܩܰܒܼܰܠܝ ܢܰܦܫܳܟ: ܒܗܰܘܿ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܫܡܶܫܼܬܳܝܗܝ: ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ: ܥܠܰܘܗܝ ܢܼܶܙܕܰܝܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.܀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܰܐܘܕܺܝܼܬ ܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ: ܢܢܺܝܼܚܳܗ ܠܪܽܘܚܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܫܡܰܥܼܘ ܬܶܗܪܳܐ ܟܰܕ ܒܿܳܟܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘ݀ܳܐܠܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܼܪܰܫ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܶܝܗܿ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܒܼܛܶܠ ܩܳܠܳܟ ܡܿܰܪܘܰܚ ܠܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܩ ܘܰܐܕܥܼܶܟ ܠܰܡܦܺܝܕܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐ.܀ ܐܶܬܼܰܝ̈ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܿܒܰܝܳܐܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܗܿ ܠܥܺܕܬܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܿܪ̈ܳܢ ܠܐ ܬܶܬܥܺܝܩܝ ܚܳܬܰܢ ܕܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟܝ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܢܿܳܛܪܳܐ ܠܶܗ.܀ ܒܫܰܗܪܶܗ ܘܥܺܝܪܽܘܬܶܗ ܨܰܒܼܬܰܢܝ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܡܰܟܺܝܟ ܗܘܳܐ ܘܰܫܠܶܐ ܘܪܰܚܡܼܰܢܝ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ. ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܚܼܰܕܽܘܢܳܢܝ.܀ ܒܬܽܘܠܰܬܝ ܘܩܰܕܺܝܫܰܬܝ ܘܰܕܡܺܝܼܬܝ ܠܶܗ ܟܽܠܶܟܝ. ܠܳܐ ܬܶܫܼܕܶܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܬܥܼܺܝܩܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟܝ. ܫܰܒܼܰܚܝ ܠܡܰ݀ܢ ܕܰܓܒܼܳܝܗܝ.܀ ܓܼܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܝܿܳܕܥܺܝܢ ܟܢܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܕܠܐ ܩܿܳܐܶܡ ܒܶܟܝ ܬܽܘܒ ܪܺܝܫܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܶܗ ܒܚܰܝܠܶܗ ܬܶܬܩܼܰܝܰܡܝ.܀ ܓܰܢܒܳܪ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܐܳܦ ܙܰܕܺܝܩ. ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܥܼܶܡ ܐܰܦ ܗܽܘܼ. ܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܼܩܝ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܢ܀ ܕܶܚ̈ܠܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܘܰܝ̈ ܚܰܒܪ̈ܳܬܝ. ܕܗܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝ ܫܠܰܕܶܗ ܕܒܶܪܝ ܘܡܰܟܺܝܪܝ ܐܰܝܟܢ ܐܶܬܒܿܰܝܐܰܐ.܀  ܕܰܘܺܝܕ ܦܬܰܚܼܝ ܘܰܩܼܪܳܝ ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܡܿܒܰܝܰܐܐ ܠܶܟܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܓܒܼܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܗܳܐ ܨܳܕܝܿܳܢ ܐܶܣܰܝ̈ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܓܰܘܝ ܒܿܳܟܶܝܢ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܼܟܶܐ. ܥܼܪܰܩܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܼܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܦܼܳܫܰܬ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ.܀ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܬܰܪܦܽܘܢܳܢܝ ܕܶܐܩܿܪܽܘܒ ܗܳܫܳܐ ܨܶܝܕ ܥܰܪܣܶܗ ܥܰܕܠܳܐ ܢܳܚ݀ܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܢܶܬܓܼܠܶܙ ܡܶܢ ܚܶܙܘܶܗ.܀ ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܰܬܚ̣ܽܘܪܝܢ ܒܼܡܽܘܫܶܐ ܘܬܼܶܬܒܰܝܼܐܺܝܢ ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܩܼܒܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܕܠܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ. ܫܰܒܼܰܚܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.܀ ܗܳܐ ܚ̣ܛܰܦ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܪܺܝܫܝ ܫܰܩܼܠܶܗ ܟܰܕ ܫܰܒܼܩܰܢܝ ܒܶܐܒܠܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܰܐܝܰܢܼܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܰܡ݂ܒܰܝܰܐܘܳܬܶܟܝ. ܕܗܳܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܒ݀ܳܥܶܝܢ ܥܠܰܝܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܟ̈ܳܢ. ܝܼܰܘܡܳܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܶܐܢܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܼܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈.܀ ܟܰܕܽܘܼ ܒ݀ܳܟܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܕܰܝܪܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܕܗܽܘܼ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܠܶܟܝ. ܕܠܐ ܬܶܒܟܼܶܝܢ ܥܠܰܝ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܫܒܰ݀ܩܬܶܟܝ ܕܬܶܟܼܪܶܐ ܠܶܟܝ. ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܟܝ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܼܶܢܽܘܢ ܢܒܼܰܝܽܐܘܢܶܟܝ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܼܢܝ ܡܶܢܳܟ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܢܼܶܗܘܶܐ ܒܓܰܘܝ ܣܶܕܩܳܐ ܘܢܼܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܼܝ.܀ ܡܳܐ ܕܩܿܳܝ̈ܡܳܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܕܪܺܝܫܗܶܝܢ ܢܦܼܰܠ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܗܘܼܝ ܪܺܝܫܗܶܝܢ.܀ ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܡܳܢ ܓ̈ܽܘܕܶܐ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܶܕܢܼܰܚ ܠܶܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܬܶܚ̣ܕܶܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܢܶܪܥܼܰܠ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܕܗܽܘܼ ܫܰܚܩܼܰܢܝ. ܕܗܳܐ ܪ̈ܳܥܿܠܳܢ ܥܶܩܒܰܝ̈ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܣܳ݀ܡܶܟ ܠܺܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܼܰܐܝܰܢܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܠܰܠܳܗܳܐ ܕܦܰܪܫܼܰܢܝ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܡܳܐ ܕܩܳ݀ܝܡܳܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ. ܘܰܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܺܐܬܼܶܐ ܘܬܰܩܼܶܠܝ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܶܐܩ݀ܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܕܳܢ݀ܰܚ ܒܳܗܿ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗ݀ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܶܫܟܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛ݀ܳܪܶܕ ܘܡ݀ܰܦܶܩ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ ܘܡܶ݀ܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܘܡ݀ܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ: ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܐܰܓܪܳܐ ܛܥܺܝܢ ܐܰܓܪܳܐ ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܝܿܳـܪܶܬ ܫܿܳܩܶܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܚܽܘܢܼܳܝܶܗܿ ܠܫܶܐܠܰܬܝ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ.܀ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܺܝܫܳܐ ܢ݀ܶܦܩܶܬ ܕܶܐܪܕܶܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡ݀ܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܣܺܝܡ ܐܰܓܪܳܐ ܐܳܦ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܳܦܰܝܟ: ܬܰܡܳܢ ܬܚܶܝܬ ܟܶܝܦ̈ܶܐ ܕܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܟ ܢܶܣܼܬܰܬܰܪ܀ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܕܝܳܨܳܐ ܫܿܳܪܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܕܶܚܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܟ.܀ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥ݀ܰܬܕܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܘܶܐܒܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܥ݀ܰܬܕܶܬ ܠܺܝ. ܘܡܽܘܢ ܐܶܥܿܒܶܕ: ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܥܿܒܰܪ ܢܰܒܪܶܫܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܕܶܐܛ݀ܽܘܣ ܘܶܐܥܿܒܰܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ. ܘܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗ݀ܳܢܽܘܢ ܕܰܗܼܘܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪܳܐ. ܗܼܶܢܽܘܢ ܢܠܰܘܼܽܘܢ ܠܳܟ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܪܰܩܺܝܥܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܗܰܘܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܢܰܒܪܶܫܬܳܐ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܚܙܺܝܿܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܫܠܶܡ݂ܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܘܰܦܪܰܚ̣ܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܰܝ: ܘܣܰܪܗܶܒܘ ܘܶܐܬܼܰܘ ܕܰܒܽܘܪ̈ܰܝ: ܐܰܝܟ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܕܟܰܕ ܝܿܶܕܥܶܬ ܕܺܐܙܿܠ ܐܢܳܐ ܠܺܝ: ܘܶܐ݀ܬܬܰܟܠܶܬ ܕܰܡܿܫܰܢܶܐ ܐܢܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܒܶܗ: ܠܰܐܬܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢܝ.܀ ܗܘܼܳܐ ܠܺܝ ܪܶܢܝܳܐ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ: ܕܝܰܬܺܝܩܺܐ ܕܚܰܫܳܐ ܐܶܟ݀ܬܽܘܒ. ܘܰܒܝܰܕ ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܕܝܽܘܬܳܐ: ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܘܳܠܶܝܿܢ ܐܶܪܫܿܽܘܡ.܀ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܩܳܢܿܶܐ ܐܢܳܫ: ܡܶܢܳܗܿ ܢܳܣܿܒܺܝܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܰܘܗܝ: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܩܢܿܺܝܬ: ܘܡܶܢ ܟܰܟܪܳܐ ܕܶܐܬܓ݀ܰܥܠܶܬ ܠܺܝ: ܡܶܢܳܗܿ ܐܶ݀ܬܠ ܘܶܐܦܿܰܠܶܓ: ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܝܳܗܽܘܒܳܐ: ܕܟܰܟܪܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܬܳܒ݀ܰܥ ܠܳܗܿ: ܐܶܬܬܰܓܿܪܶܬ ܒܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܐ: ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܡ݀ܶܬܟܰܢܰܫ ܐܢܳܐ: ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܛܳܦܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܒܽܘܥܪܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܡܰܠ ܐܢܳܐ.܀ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܶܝܢ ܐܳܡܿܰܪ ܐܢܳܐ: ܘܰܠܝܳܕܽܘܥ̈ܰܝ ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ: ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܫܳܐ: ܚܠܳܦܰܝ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܐܰܘܿܡܺܝܬ.܀ ܕܠܐ ܐܶܗܿܘܶܐ ܠܗܰܠ ܙܺܝܙܳܢܳܐ: ܕܗܳܪܟܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܐܶܬܟܿܰܢܺܝܬ: ܘܠܐ ܐܶܗܿܘܶܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܚܰܪܒܳܐ: ܕܥܰܡ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܛܰܐܠܐ ܐܶܫܿܬܺܝܬ.܀ ܠܳܐ ܢܶܕܥܼܰܟ ܬܰܡܳܢ ܠܰܡܦܺܝܕܝ: ܘܠܐ ܢܶܚ̣ܣܰܪ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܫܪܳܓܝ: ܘܠܐ ܐܶܠܒܿܰܫ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܨܳܐ̈ܐ: ܩܕܳܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܢܿܳܦܶܩ ܐܢܳܐ ܕܶܐܚܿܙܽܘܩ: ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ: ܘܠܐ ܗ݀ܳܦܶܟ ܐܢܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܐܢܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܽܘܒ ܟܺܐܢܳܐ: ܥܰܠ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܕܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ: ܕܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܿܳܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܕܢܶܗܼܦܽܘܟ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܚ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܘܕܰܥ: ܘܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܦܰܨ: ܡܶ݀ܫܬܰܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܕܢܼܳܚܘ ܘܰܫܟܼܶܒܘ ܒܳܗܿ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܕܚܿܳܙܶܩ ܪܳܢܿܶܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܦܼܢܶܐ ܠܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ: ܘܰܐܟܳܪܳܐ ܕ݀ܙܪܰܥ ܚܿܳܐܰܪ: ܘܰܡܿܣܰܟܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܚܼܨܽܘܕ.܀ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܠܳܐ ܗ݀ܳܦܟܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܨܛܰܒܬܳܐ ܒܗܰܕܳܡܶܝ̈ܗܿ.܀ ܠܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܙܿܠ ܐܢܳܐ: ܕܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ ܡ݀ܰܓܗܶܐ ܐܢܳܐ: ܥܕܰܪ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ: ܕܢܼܶܬܟܰܪܽܘܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܠܐ ܢܼܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ: ܒܰܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܐ.܀ ܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܕܦܿܳܪܶܫ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܥܠܠܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܶܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ: ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ.܀ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܘܣܳܓܽܘܕܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܘܰܐܒ̈ܳܗܰܝ: ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ.܀ ܕܶܐܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܣ݀ܶܥܪܶܬ: ܡܽܘܡܳܐ ܒܰܫܪܳܪܝ ܠܳܐ ܚ݀ܰܠܛܶܬ: ܠܳܐ ܙܶܪܥ݀ܶܬ ܒܳܗܿ ܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ: ܒܶܐܫܟܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܘܠܐ ܣ݀ܳܡܶܬ ܒܳܗܿ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܐ: ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܦܰ݀ܠܓܶܬ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ: ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܗܶܪܓܿܶܬ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ: ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܕܰܒܼܪܳܢܝ ܬܺܩܢܳܐܺܝܬ: ܠܳܐ ܒܨܺܝܿܬܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܝ: ܘܠܐ ܓܿܰܢܺܝܬ ܠܰܒܪܳܐ ܒܡܰܕܰܥܝ.܀ ܠܳܐ ܢܛܰܦ݂ ܒܺܝ ܪܶܢܝܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܕܶܐ݀ܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܟܰܕ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ ܚܿܳܐܰܪ ܗܘܺܝܿܬ: ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܟܰܕ ܣܿܳܓܶܕ ܗܘܺܝܿܬ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܰܚܣܰܪ ܣܰܡܝܳܐ: ܕܩܿܳܐܶܡ ܘܕܳܐܶ݀ܢ ܥܰܡ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܡ݀ܰܗܰܪ ܒܳܨܽܘܝܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܣܳ݀ܦܶܩ ܠܶܗ ܠܣܰܡܝܳܐ ܚܶܫܟܶܗ: ܕܰܥܒܺܝܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܪܳܕܽܘܝܳܐ: ܘܰܠܒܳܨܽܘܝܳܐ ܟܽܘܘܳܪܳܐ: ܕܢܳ݀ܒܰܚ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܳܒܽܘܠܶܗ.܀ ܡܦܺܝܤ ܐܢܳܐ ܕܰܬܨܰܠܼܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ: ܕܢܶܗܘܼܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ.܀ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܼܰܚ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ: ܘܝܼܰܩܪܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܢܼܶܬܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܚܰܢܳܢܶܗ: ܕܢܶܚ̣ܕܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܘܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ: ܒܰܠܠܳܗܳܐ ܕܦܰܪܫܼܰܢܝ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܡܿܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܩܳܿܝܡܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܐܶܬܕܰܟܼܪܽܘܢܳܢܝ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ.܀ ܘܨܰܠܼܰܘ ܘܰܒܼܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܢܼܚܽܘܢܳܢܝ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܣܶ݀ܥܪܶܬ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ: ܢܚܰܣܼܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ.܀ ܙܼܶܠ ܐܰܚܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ: ܕܦܰܪܫܼܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܫܰܢ: ܡܳܪܳܟ ܕܕܰܒܼܪܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܢܰܫܼܪܶܝܟ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܕܫܰܢܼܺܝܘ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ: ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܕܩܰܕܶܡܘܼ ܘܰܥܒܼܰܪܘ: ܗܳܐ ܚܳܝܿܪ̈ܳܢ ܠܳܟ ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܿܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܬܼܺܐܙܰܠ ܬܶܚܠܼܽܘܛ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܬܶܙܡ݂ܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܦܽܘܡܳܟ ܕܰܫܠܼܺܝ ܘܶܐܫܼܬܰܬܰܩ: ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬܰܢ.܀ ܗܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܙܳܡܿܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ: ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܢܶܥܡ̈ܳܬܳܐ ܕܩܺܝܬܳܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ: ܕܢܳܚܼܝ̈ ܘܰܫܠ݂ܝ̈ܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܢ.܀ ܗܳܐ ܒܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ: ܚܠܺܝ̈ܛܳܢ ܘܙܳܡܿܪ̈ܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܕܰܒܛܶܠܼ̈ܝ ܡܢ ܒܰܝܬܶܗ: ܕܡܳܪܳܟ ܕܦܰܪܫܼܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܗܳܐ ܠܒܺܝ̈ܟܳܢ ܚܰܕܘܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ: ܒܒܰܝܬܳܐ ܘܡܰܥܡܪܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܥܼܒܰܕ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܟ: ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܦܰܪܫܼܳܟ: ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܐܙܼܰܠ ܚܰܠܼܛܳܟ: ܡܳܐ ܕܚ̣ܳܪܢܰܢ ܘܠܰܝܬܰܝܟ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܠܒܼܶܫܢܰܢ ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܡܳܐ ܕܪܳܢܶܝܿܢܰܢ ܕܒܰܓܢܽܘܢܰܐ ܐܢܬ: ܚ̣ܕܰܝܢܰܢ ܘܪܳܘܶ݀ܙ ܪܶܥܝܳܢܰܢ.܀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܿܩܰܪܒܺܝܢܰܢ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܓܰܘܳܐ: ܕܠܳܟ ܢܰܫܼܪܶܐ ܒܓܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܘܠܰܢ ܢܶܗܼܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ.܀ ܘܠܳܟ ܢܰܘܒܼܶܠ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܠܰܢ ܢܼܢܰܛܰܪ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܚܕܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܠܡܐܢܰܐ ܗܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܼܨܽܘܢ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܢܝܳܚܰܐ ܗܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ: ܕܰܥܡܰܠܘܼ ܘܰܠܺܐܝܼܘ ܘܶܐܬܟܼܰܬܰܫܘ: ܒܣܶܦܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ.܀ ܒܶܣܡܰܐ ܗܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܢܬܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܐ ܕܳܚܿܠܺܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ: ܕܚܳܝܿܪܺܝܢ ܠܰܐܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܝܰܩܺܝܪ ܡܰܘܬܳܟ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ: ܪܚܺܝܡ ܫܽܘܢܳܝܳܟ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܚܿܳܕܶܝܢ ܬܶܐܓܡ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܒܢܰܦܫܳܟ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.܀ ܐܶܠܦܳܐ ܘܓܶܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ: ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܟ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܗܿ: ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ.܀ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ: ܚܰܫܳܐ ܡܠܶܐ ܐܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܐܳܦ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ: ܬܡܼܰܗܘ ܘܰܬܗܰܪܘ ܒܶܗ ܒܫܽܘܢܳܝܳܟ.܀ ܐܶܒܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܠܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܟ: ܘܡܰܪܺܝܪ ܚܰܫܳܟ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܕܰܗܼܘܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ: ܘܰܫܠܼܺܝܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܢܶܥܡ̈ܳܬܳܟ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܟܰܝ ܗ݀ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ: ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܒܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܕܰܐܪܕܺܝ ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܒܼܛܶܠ ܟܶܢܳܪܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܕܫܼܰܬܩܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܣܼܳܡܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܩܼܛܰܪ ܓܘܳܓܰܝ ܥܰܠ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ:܀ ܘܰܐܘܦܺܝ ܪܶܕܝܳܐ ܕܣܺܝܡ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܕܥܼܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܓܶܗ: ܕܥܼܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܘܚܰܠܼܶܨ ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܰܡܦܺܝܕܶܗ.܀ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܨܰܝ̈ܳܕܰܝܟ: ܘܰܪܗܺܝܒ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ: ܕܓܰܠܼܙܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܣܶܕܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܼܳܡܳܟ.܀ ܒܺܝܪܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܰܓܕܠܐ ܕܪܰܒܝܼܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܣܚ̣ܰܦ ܫܽܘܪ̈ܰܝܟܝ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܬܰܒܼܰܪ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܝ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ.܀ ܚܰܩܠܳܐ ܛܥܺܝܢܰܬ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܶܐ ܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܥܼܰܒܕܶܟܝ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܫܒܼܰܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܣܝ̈ܳܓܶܝܗ.܀ ܐܶܠܦܳܐ ܛܳܝܣܰܬ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܡܰܠܝܰܬ ܓ̈ܰܙܶܐ ܘܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ: ܡܰ݀ܢ ܣܼܰܦܶܩ ܥܽܘܬܪܶܟܝ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܪܡܼܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܟܝ.܀ ܠܡܺܐܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܠܰܐܝ̈ܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܬܽܘܟܠ̈ܳܢܶܐ: ܕܫܰܓܼܫܽܘܗܝ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܟܺܝܡܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܰܐܝܼܬܺܝ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܦܰܬܰܟ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܒܟܽܠ ܗܰܒܳܒܺܝ̈ܢ: ܛـܼܪܳܐ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ: ܚ̣ܳܡܘ ܦܰܩܚܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܦ ܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܡܰ݀ܢ ܡܶܢܰܢ ܐܰܓܺܝܼܙ ܫܶܦ̈ܥܰܝܟ: ܟܰܟܪܳܐ ܕܰܣܓܺܝܼܘ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܝܶܗ: ܡ݀ܰܢ ܡܶܢܰܢ ܚܠܼܰܨ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ.܀ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܦܶܐܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ: ܡ݀ܰܢ ܐܰܬܼܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܰܝܟ: ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܟܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.܀ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܫܘܽܒܗܳܪ ܥܺܕܬܰܢ: ܡ݀ܰܢ ܓܼܰܢܶܙ ܫܶܦܥܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ: ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ.܀ ܦܽܘܡܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܤ: ܕܦܰܫܼܶܩ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ.܀ ܐܰܟܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܡ̈ܠܶܐ: ܕܰܦܠܼܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܠܰܠܬܶܗ ܒܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܗܳܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܟ: ܚܰܫܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܠܰܝܟ ܡ̈ܰܠܝܳܢ: ܓܰܒܝܳܐ ܕܶܐܬܦܼܪܶܫ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܘܰܗܼܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܳܡܰܪܬܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܟܰܝ ܕܳܥ݀ܶܟ ܠܰܡܦܺܝܪܳܟ: ܘܫܼܰܗܺܝ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܰܝ̈ܟ.܀ ܝܳܪܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܰܢܼܛܰܪ ܓܰܙܶܗ ܘܣܺܝܡ̈ܳܬܶܗ: ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܳܐ: ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܐܰܙܺܝܥܼܽܘܗܝ.܀ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܩܳܡܼܘ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܒܶܫܼܘ ܛܢܳܢܳܐ ܘܶܐܬܓܰܘܙܰܠܼܘ: ܘܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܿܙܰܝܚܺܝܢ ܠܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܫܶ݀ܡܥܶܬ ܕܗ݀ܳܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܡ݀ܩܰܘܶܝܢ: ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܬܽܘܒ ܘܫܿܶܡܥܶܬ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܒܳܬܰܪ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܘܶܐܬܓܰܢܿܚܶܬ ܘܰܐܚ̣ܕܰܢܝ ܙܰܘܥܳܐ: ܕܶܥ݀ܗܕܶܬ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝ: ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡ݀ܰܕܪܶܟ ܠܺܝ ܠܘܰܝ ܠܳܐ ܥܿܶܠܶܬ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒ݀ܳܚܪܳܐ ܠܺܝ: ܡܳܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܕܰܥܡܺܝܪܳܐ ܐܢܳܐ: ܐܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܚܺܝܩ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܬܰܡܳܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܝܶ݀ܬܪܶܬ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܳܢ ܢܶܡܛܶܝܼܢܝ ܡܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܿܳܣܶܒ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܛܶܟ̈ܣܰܘܗܝ ܥܰܙܺܝܙܺܝܢ: ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܓܕܰܘܗ̈ܝ: ܐܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ: ܠܦܰܓܪܳܐ ܩ݀ܳܛܠܺܝܢ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ.܀ ܐܶܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡ݀ܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ: ܒܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܬܛܰ݀ܫܶܐ: ܐܶܢ ܪܶܬܡܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܬܳܒܰ݀ܥ: ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܼܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.܀ ܐܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܿܳܨܶܐ: ܡܿܰܢܽܘ ܕܙܰܟܳܝ ܒܺܝܠܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܶܐܢ ܟܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡ݀ܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ: ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܫܿܳܓܶܐ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܶܢ ܕܰܬܢܳܢ ܡ݀ܰܩܰܨ ܬܰܡܳܢ: ܡܿܰܢܽܘ ܗܘܼܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܐܢܳܫ̈ܳܐ.܀ ܐܶܢ ܪܰܚܡܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܠܘܰܝ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܳܐ ܢ݀ܶܦܩܶܬ.܀ ܐܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ ܬܳܒܿܰܥ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܝ ܒܶܛܠܼܰܬ: ܐܶܢ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܫܿܳܕܶܝܢ ܠܺܝ: ܡܳܢܳܐ ܗ݀ܳܘܶܐ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܝ: ܐܶܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܠܺܝ: ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܫܰܒܩܼܰܢܝ ܗܘܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ.܀ ܕܰܐܝܟ ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܬܠܐ: ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܕܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܡܠܶܐ ܚܶܨܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܐ: ܠܳܐ ܝܳܗܿܒܺܝܢ ܒܶܗ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܡܰܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ: ܠܳܐ ܡܿܪܰܚܡܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܰܫܩܰܠ ܓܶܦܳܐ ܕܥܰܘܦܳܐ: ܠܳܐ ܢ݀ܳܣܒܺܝܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܺܝܫ̈ܶܐ.܀ ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ: ܝܿܳܪܶܬ ܘܫܿܳܩܶܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܶܝܢ ܚܰܘܝܰܢܼܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܕܳܐܦܶܢ ܫܶܡܥܶܗ ܠܳܐ ܐܙܺܝܥܰܢܼܝ: ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܟܒܰܪ ܕܳܚܿܶܠ ܗܘܺܝܿܬ.܀ ܡܰ݀ܢ ܕܶܝܢ ܚܰܘܝܰܢܼܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܐܳܦ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥ̈ܰܘܳܠܐ: ܘܶܐ݀ܬܒ ܘܺܐܡܿܰܪ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܶܝܢ ܚܰܘܝܰܢܼܝ ܐܰܘܘܳܢ̈ܶܐ: ܐܰܦ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܬܶܒܿ ܐܶܿܒܿܟܶܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܝ: ܕܡܶܢ ܡܳܢܳܐ ܓܰܠܼܙܰܢܝ ܨܶܒܝܳܢܝ.܀ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩ̈ܰܒܠܳܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܐ ܒܳܥ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡ݀ܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ: ܕܠܰܘ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܡܶܫܿܬܰܡ̈ܥܳܢ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܶܣܟܺܡܳܐ: ܕܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܰܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܦܶܚܬܳܐ ܪܳܡܶ݀ܝܢ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܡ݀ܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܦܿܳܐܶܫ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܕܳܝܿܢܺܝܢ ܠܶܗ ܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܐܺܝܬ ܕܒܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܪܳܡܶܝܿܢ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܠܗܰܒ.܀ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܳܣܿܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܦܿܳܟܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܐܳܟܿܠܳܐ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܗܰܘܬܳܐ ܗܳ݀ܓܡܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܺܝܬ ܕܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܶܗ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܿܕܶܐ ܒܶܗ.܀  ܐܶܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܿܳܢܶܝܢ ܠܺܝ: ܠܺܝܛܺܝܢ ܥܽܘܬܪ̈ܐ ܘܰܢܝܳܚ̈ܶܐ: ܐܶܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܫܿܒܺܝܢ ܠܺܝ: ܠܺܝܛ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܓܰܐܝܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܚܺܝ̈ܩܶܐ: ܚܕܳܪܳܐ ܘܫܶܦܠܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ: ܘܶܐܢ ܬܰܡܳܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ: ܬܰܘܠܥܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܡܳܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܐܢܳܐ: ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܡܶܬܢܰܚܰܡ ܐܢܳܐ: ܐܰܬܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܦܰܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܘܠܐ ܗ݀ܳܘܶܐ  ܒܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܓܙܳܪܕܺܝܢܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܠܐ ܡܨܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܳܪܶܝܿܢ ܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܚܿܳܫܶܟ: ܘܠܐ  ܚܶܫܟܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܢܿܳܗܰܪ: ܠܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܒܿܳܛܶܠ: ܘܠܐ ܒܶܟܝܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܫܿܳܠܶܐ.܀ ܠܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܡ݀ܰܘܦܶܐ: ܘܠܐ ܨܰܥܪܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܓܿܳܡܰܪ: ܓܰܢܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܠܥ̈ܰܘܳܠܐ.܀ ܐܳܦ ܨܰܗܝܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܠܓܰـ̈ܐܝܳܐ: ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ: ܣܰܝܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܬܳܐܓܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܠܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐܐ.܀ ܟܡܳܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܟܡܳܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗܿ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܟܠܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܫܳܡܿܥܺܝܢ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܡܳܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܒܰܦܪ̈ܳܚܰܝܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܬܰܪܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܬܽܘܒ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܩܿܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܚܬܺܝܪܺܝܢ ܡܳܐ ܕܰܡܿܚܰܘܶܝܢ: ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ: ܕܳܐܡܿܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܕܙܶܠܼܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝܛ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.܀ ܐܶܢܳܐ ܡܳܢ ܐܶܥܿܒܶܕ ܐܰܚܰܝ̈: ܒܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܐܪܗܶܒܼܬܰܢܝ: ܐܶܦܿܢܶܐ ܘܺܐܬܶܐ ܠܺܝ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܠܳܐ ܫܿܳܒܩܺܝܢ ܠܺܝ ܕܳܒܽܘܪ̈ܰܝ.܀ ܐܺܙ݀ܰܠ ܐܶܛܦܿܰܤ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܫܿܳܒܩܳܐ ܠܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܐܶܛ݀ܦܰܣ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܫܳܒܿܩܺܝܢ ܠܺܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ.܀ ܐܶܬܩܿܰܪܰܒ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܐ: ܡܶܚܕܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܛ݀ܳܪܕܺܝܢ ܠܺܝ.܀ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܡܶܚܕܳܐ ܕܳܥ݀ܗܶܕ ܐܢܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܶܠܘܳܬܝ.܀ ܡ݀ܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ: ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܘܥܿܳܐܶܠ ܐܢܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ   ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ: ܕܠܐ ܗ݀ܳܘܶܐ ܒܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܘܰܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ: ܡܿܩܰܘܶܐ ܐܢܳܐ ܘܡ݀ܶܫܬܰܢܰܩ ܐܢܳܐ.܀ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܒܳܬܪܶܗ ܦܳܝܿܫܺܝܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܰܥܼܒܰܪ ܘܰܐܘܦܼܺܝ.܀ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܶܐ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܐܺܝܬ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܘܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ.܀ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܐܺܝܬ ܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܐܺܝܬ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܗܰܠ: ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܗܺܝܼ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܠܐ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ: ܡ݀ܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܒܶܗ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܐ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܛܶܟܣܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܘ݀ܶܝܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܘܡܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܫܿܳܐܠܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܚܳܕܽܘܪ̈ܐ ܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܛܽܘܒܺܝ̈ܢ: ܡܶ݀ܬܗܰܦܟܺܝܢ ܓܰܐܝ̈ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܥܳܢܽܘܝ̈ܶܐ ܒܓܰܢܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܕܰܠܒܺܝܫ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܕܰܠܒܺܝܫ ܣܰܩܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܬܳܠܶܝܿܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܪܡܶܝܢ ܒܶܗ.܀ ܘܚܿܳܙܶܝܢ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܪܳܡ݀ܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ: ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܕܬܰܟܫܶܦܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܕܐܰܪܺܝܼܡ  ܗ݀ܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܩܰܠܶܗ ܘܰܐܦܼܺܝܣ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܫܿܳܡܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܥܰܘ̈ܳܠܐ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܟܰܕ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܬܪܰܚܼܰܡܘ: ܘܰܐܦܺܝܣܘܼ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܡܰܛܪܰܦ ܬܶܡܪܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ: ܢܼܶܫܠܶܐ ܡܶܢܰܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ.܀ ܐܳܘ ܓܳܥܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ: ܕܠܐ ܡܿܕܺܝܩ ܡܶܢܳܗܿ ܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܐܳܘܿ ܦܝܳܣܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܪܳܥܽܘܡ: ܕܥܽܘܕܪܳܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܢܳܒ݀ܰܥ.܀ ܡܰܩܰܨ ܠܶܗ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܺܝܠܶܗ: ܗ݀ܰܘ ܡܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ: ܕܢܶܬܛܰܠܼܡܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܛܳܒ̈ܶܐ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ ܒܰܢܝܳܚ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܘܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܐܟܚܕ: ܠܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܢܶܫܬܰܢܼܩܽܘܢ.܀ ܨܳܒܿܶܐ ܗܘܺܝܿܬ ܐܶܕ݀ܰܥ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܙ݀ܰܠ ܐܢܳܐ: ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܓܽܘܕܳܐ ܐܰܘ ܣܶܕܪܳܐ: ܡܿܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܘܡ݀ܰܩܺܝܡܺܝܢ ܠܺܝ.܀ ܐܶܢ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ: ܕܶܐܥܿܽܘܠ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܒܛܶܠܘܼ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝ ܘܰܦܝ̈ܳܣܰܝ: ܘܰܐܘܦܺܝܼ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܰܨܠ̈ܰܘܳܬܝ.܀ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܰܢܼܝ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܐܘܕܺܝܿܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܘܕܳܐ ܒܺܝ: ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܰܢܼܝ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܕܠܐ ܗܘܺܝܿܬ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܶܪܡ݀ܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܩܳܠܰܝ̈ ܙܶܡܿܪܶܬ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܐܶܩܿܥܶܐ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܫܰܒ݀ܰܚܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܝܼܢܝ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܥܰܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܨܰܠܺܝܿܬ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܝܼܢܝ ܥܰܡ  ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ: ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܓܰܘܣܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ.܀ ܕܚܰܝܳܒܳܐ ܐܢܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܦܰܓܪܳܐ: ܚܒܺܝܫ ܗܽܘ ܘܰܐܣܺܝܪ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܘܶܐܠܽܘܠܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܓܪܰܢ ܠܳܒܿܶܫ ܗܘܰܝܼܬ: ܚ̣ܘܽܣ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ: ܕܦܰܓܪܳܟ ܒܦܰܓܪܰܢ ܚܰܠܶܛܬܳܝܼܗܝ.܀ ܘܪܽܘܚܳܟ ܒܪܽܘܚܰܢ ܡܰܙܶܓܼܬܳܗܿ: ܗܳܐ ܒܓܽܘܫܡܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ: ܘܒܰܩܢܽܘܡܰܢ ܦܰܓܪܳܟ ܚܰܝܳܐ: ܡܢܳܬܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬ ܒܰܢ ܡܶܢܳܟ.܀ ܡܢܳܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ: ܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢ ܛܶܠܳܠܳܐ ܗܝ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܬܶܨܒܼܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܛ: ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܟ ܠܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܠܰܝܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܟ: ܒܡܿܰܢܽܘ ܢܼܺܐܙܰܠ ܢܶܬܓܼܰܘܰܤ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܕܒܺܝܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶ݀ܬܓܰܘܳܤ: ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܡܰܠܟܳܐ ܡܿܙܰܟܶܐ ܠܶܗ: ܡܿܰܢܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܡܿܚܰܝܶܒ ܠܶܗ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܿܙܰܟܶܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܡܿܣܰܓܶܦ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܕܶܝܢ ܗܘܼܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.܀ ܕܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܚܰܝܳܒܳܐ: ܩܰܒܼܠܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ: ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܒܶܠܼܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܘܚܰܝܠܶܗ ܢܼܺܐܪܰܬ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܡܶܛܽܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܐܶܬܒܼܰܪܝܰܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܗܳܐ ܪܳܕܶܝ݀ܢ.܀   ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܗܘܼܶܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܒܪܳܟ ܣܼܳܡ ܠܳܟ ܫܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܘܰܩܼܪܳܟ ܛܳܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ: ܠܳܐ ܬܒܼܰܛܶܠ ܡܶܠܰܬ ܝܰܠܕܳܟ: ܘܢܶܬܚ̣ܰܦܶܐ ܠܶܗ ܫܡܳܟ ܛܳܒܳܐ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܒܨܺܝܪ̈ܶܐ: ܫܼܕܺܝ ܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܩܼܪܶܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܰܢ: ܘܠܐ ܬܶܬܕܟܼܰܪ ܠܰܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܰܢ.܀ ܠܳܐ ܬܰܘܩܼܶܕ ܐܺܝܕܳܐ ܕܩܼܰܒܠܰܬ: ܡܢܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܥܰܡ ܗ݀ܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܡܚܼܳܬܳܟ: ܥܰܠ ܦܰܟܳܟ ܟܰܕ ܠܳܟ ܒܰܪܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܰܝܠܶܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܟܠܼܳܟ: ܥܰܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܪܰܩ ܠܳܟ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ.܀ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܬܶܒܼܪܶܝܢܝ: ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܒܪܰܝܼܬܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ.܀ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܗܳܪܟܳܐ  ܐܳܬܶܝܿܢܰܢ: ܕܡܺܐܙܰܠܬܰܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ: ܐܶܠܽܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܿܰܪܦܶܝܢ ܠܰܢ ܕܰܢܼܬܽܘܒ: ܐܰܢܬ ܠܳܟ ܪܰܥܼܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܼܒܽܘܢ ܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ: ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܰܣܓܼܶܕܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܕܥܰܡ ܡܰܦܰܩܬܰܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܦܼܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܰܢ .܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܼܰܒ ܪܶܥܝܳܢܝ: ܒܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܠܽܘܒܳܒܳܐ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܒܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܰܪܟܼܶܢ ܪܺܝܫܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟܼܝ ܠܺܝ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܘܬܶܣܼܘܰܚܝ ܬܶܣܼܚܶܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ.܀ ܐܰܦܼܢܳܢ ܕܶܐܦܿܢܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ: ܘܶܐܛ݀ܦܰܣ ܒܳܟ ܘܶܐܬܚܰ݀ܣܶܐ ܒܳܟ: ܘܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܐܶܬܦܿܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܬܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܗܳܐ ܦܪܺܝܫ ܗܰܕܳܡܰܢ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐ. ܢܼܨܰܠܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܢܚ̣ܽܘܢܺܝܘܗܝ ܕܳܒܽܘܪܶܗ.܀ ܛܳܟܼܶܣ ܓܰܠܝ̈ܳܬܶܗ ܘܢܰܟܼܶܦ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܚܰܕܳܝܼܗܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܗܰܪ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܘܕܰܡܥܼ̈ܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܐܦܺܝܼܣ̈ܝ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ. ܢܶܚ̣ܙ̈ܝܳܢ ܠܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܕܰܐܫܘܺܝܼܬܳܝܗܝ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܿܫܰܡܶܫ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܢܼܦܰܠܶܓ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܬܰܪܣܼܳܝܗܝ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ.܀ ܕܰܦܨܺܝܚ ܗܘܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܳܠܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܢܺܝܼܘܗܝ ܥܰܡ ܡܰܚܒܳܢܰܝ̈ܟ.܀ ܕܪܳܚ݀ܶܡ ܗܘܳܐ ܕܢܶܩܼܪܶܐ ܡ̈ܶܠܰܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܘܪܳܚ݀ܶܡ ܗܘܳܐ ܠܡܶܫܼܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ  ܢܶܫܼܡܰܥ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ.܀ ܕܰܬܡܼܰܗ ܗܘܳܐ ܘܰܬܼܗܰܪ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ. ܘܰܙܗܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܠܽܘܼܛܳܝܗܝ ܒܰܙܗܰܝ̈ܳܐ.܀ ܕܫܼܳܛ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܦܳܥܶܐ ܘܰܐܣܠܼܺܝ ܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܢܶܬܬܢܼܺܝܚ ܒܰܣܡܳܟܳܟ. ܒܢܽܘܗܪܳܟ  ܢܶܬܦܼܰܪܦܰܥ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܐܪܒܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܙܰܡܼܶܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܠܰܚܠܘܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܠܺܝܢ.܀ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܪܕܰܘ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ ܒܰܠܘܺܝܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܬܶܗܪܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢ ܚܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܟܺܐܢ̈ܶܐ.܀ ܡܽܘܠܟܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ݂ܠܰܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܘܥܰܡ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܢܚܼܶܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܥ̈ܰܒܕܰܘܗܝ.܀ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܣܼܳܡ ܫܽܘܘܳܕܝܳܐ ܠܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܘܩܼܰܕܶܡ ܓܼܰܡܪܶܗ ܠܫܽܘܘܕܳܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܩܕܳܡ ܗ݀ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ.܀ ܥܰܡ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܐܰܫܼܪܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܒܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܢܶܒܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܗܘܼܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܺܝܠ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܘܶܐܫܼܬܺܝ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܠܝܽܘܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܩܒܼܰܥ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܶܝܬ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܘܰܒܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܚ̣ܘܺܝ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ.܀ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܩܢܼܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܫܰܡܼܶܫܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ.܀ ܠܚܰܫ̈ܰܝ ܦܰܓܪܳܐ ܙܟܰܘܼ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܚܽܘܡܣܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܼܰܒܕܽܘܗܝ ܡܳܐܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܗܽܘܢ.܀ ܠܙܰܘܥ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ ܬܪܰܨܘܼ ܨܶܝܕ ܗܶܪܓܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܢܝܳܬܳܐ ܘܥܼܰܒܕܽܘܗܝ ܥܽܘܡܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗ ܟܽܘܠܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܬܢܼܺܝܚ.܀ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܬܗܼܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܰܕܥܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܢܼܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܕܡܶܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ.܀ ܒܡܳܢܳܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܕܰܗܘܼܳܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܘ ܒܚܰܢܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗ ܟܽܘܠܐ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.܀ ܒܪܰܡ ܢܼܶܙܕܰܕܰܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܐܺܝܩܳܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܒܟܽܠ.܀ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܢܚ̣ܶܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܼܶܬܶܠ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.܀ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܪܶܫ ܚܽܘܒܶܗ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܪܳܐܙܶܗ. ܪܕܰܘܼ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܨܶܝܕ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܒܚܺܐܦܰܝ̈ ܦܰܓܪܳܐ.܀ ܦܠܰܚܘ ܓܶܝܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܫܰܡܶܫܘ ܛܶܟܣܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝܼܘ ܙܶܕܩܳܐ. ܘܢܳܚ̣ܘ ܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦ ܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܒܰܠܘܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܰܩܼܘ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܼܺܝܬ ܡܶܢ ܟܰܕܘܽ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܘܶܐܡܿܪܶܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܘ ܥܽܘܩܣܳܟ ܐܰܘ ܒܿܳܠܰܥ ܟܽܠ. ܕܗܳܐ ܐܶܒܼܰܕ ܠܶܗ ܫܶܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܶܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ.܀ ܘܰܟܒܰܪ ܦܰܢܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܰܐܠܶܗ. ܕܙܶܠܘܼ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܒܛܶܠܼ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܝ.܀ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܝܶܠܼܕܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܳܕܳܡ. ܘܟܶܢ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܟܝܳܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܗ. ܡܺܝܼܬ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ.܀ ܒܰܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܩܼܰܠ ܫܽܘܡܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܿܶܙܕܰܕܰܩ ܟܝܳܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܒܛܶܠܼ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘܼ.܀ ܓܙܳܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܓܼܙܰܡ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܰܫܡܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܣܼܳܡ ܕܶܚܶܠܬܶܗ ܥܰܠ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܚܼܛܽܘܢ.܀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡܶܝܿܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܫܩܼܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܩܰܒܼܶܠ ܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܶܢܰܐܬ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܝܿܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܳܛ݀ܰܪ ܩܶܢܝܳܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ.܀ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܿܚܰܘܶܐ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܘܿܕܶܐ ܒܙܶܕܩܳܐ ܠܝ݀ܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܝܼܰܗܒ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܣܶܢܰܐܬ ܡܰܘܬܳܐ ܙܳܓܿܪܳܐ ܠܚܺܐܦܶܗ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܼܛܳܐ. ܕܰܒܗܿܳܝ ܕܰܚܛܼܳܐ ܐܰܘܒܼܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܦܽܘܪܣܰܐ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܶܟܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡ݀ܰܬܩܶܢ ܟܽܘܠܐ ܕܰܒܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ ܢܪܺܝܼܡ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ.܀ ܘܗܳܟܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܚܘܽܒܶܗ ܘܰܦܣܼܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܒܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ.܀ ܦܣܳܩܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܣܼܳܡ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ. ܘܰܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬ ܥܳܠܰܡ.܀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܿܚܰܠܶܦ ܪܶܡܙܶܗ ܒܣܽܘܥܪܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܬܼܺܐܪܰܒܝ ܣܰܓܺܝ ܚܺܝܠ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܒܝܰܕ ܢܶܣܝܳܢܳܐ.܀ ܒܗܳܕܶܐ ܚܶܟܡܳܐ ܣܼܕܰܪ ܗ݀ܳܝ ܕܰܣܥܼܰܪ ܡܬܰܩܶܢ ܟܽܘܠܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܰܦܢܼܶܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܒܝܰܕ ܗ݀ܳܝ ܕܰܣܥܼܰܪ.܀ ܕܶܚܠܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܣܼܳܡ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܘܬܳܐ ܢܶܣܼܢܽܘܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܳܗܿ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܫܼܩܰܠ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܦܳ݀ܠܰܚ ܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܥܰܒܕܽܘܬ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܘܗܳܐ ܬܶܚܘܺܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܰܡ݀ܫܰܡܶܫ ܠܳܗܿ ܥܳܠܡܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܟܝܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܐ ܚܶܢܓ̈ܳܬܳܐ ܐܶܠܐ ܠܘܺܝܬܳܐ ܕܩ̈ܳܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܥܳܠܰܡ.܀ ܒܰܠܡܺܐܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܶܐܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܒܶܗ ܗܽܘ ܚܿܳܙܩܺܝܢ ܨܶܝܕ ܡܽܘܠܟܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.܀ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܼܰܪܕܳܐ ܡܶܢܗܘܽܢ ܫܶܩܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܡ݀ܗܰܝܡܶܢ.܀ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܙܰܝܼܚܽܘܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܡܶ݀ܬܓܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ.܀ ܚܽܘܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܢܼܰܛܪܽܘܗܝ ܒܰܦܓܰܪ ܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܗܘܰܘ ܗܽܘܼܝܽܘ ܕܕܳܢܰܚ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ.܀ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗ݀ܳܘܝܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܟܺܐܢܶܐ ܕܰܕܡܼܶܟܘ. ܘܣ݀ܳܗܶܕ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܳܣ̈ܘܳܢ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ.܀ ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܕܡܶܟܼܘ ܗܳܠܶܝܢ ܣ݀ܳܥܰܪ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܺـܼܐܪܰܒ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠ݀ܳܒܫܺܝܢ ܒܝܽܘܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܢܨܰܚ̣ܘ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܒܰܐܓܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܫܰܟܠܶܠܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܝܼܰܗܒ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܩܢܼܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܫܺܝܕܳܐ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܚܽܘܒܶܗ ܥܰܠ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܘܡܿܰܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܿܚܰܘܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܺܝܠ ܪܰܒܘܽܬܶܗ. ܘܩܳܪܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܝܽܘܬܶܗ.܀ ܒܪܺܝܟ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܕܰܠܟܽܠ ܚ̣ܰܘܺܝ ܚܺܝܠ ܪܰܒ ܚܽܘܒܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶ݀ܣܬܰܝܰܟ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܒܪܺܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘ ܠܰܕܠܐ ܫܿܳܘܶܝܢ. ܘܝܿܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܠܺܝܼܘ.܀ ܒܪܺܝܟ ܡ݀ܬܰܩܶܢ ܟܽܠ ܘܰܡܿܚܰܕܶܬ ܟܽܠ ܘܰܡܿܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܕܚܼܰܘܺܝ ܠܟܽܘܠܐ ܚܺܝܠ ܚܶܟܡ̈ܳܬܶܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܕܕܳܡܿܟܺܝܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܗܽܘ ܡܰ݀ܘܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܫܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܥܽܘܕܪܳܢܳܟ: ܕܛܶܐܒܶܗ ܐܰܟܼܪܺܝ ܡܰܫܡܰܥܬܰܢ: ܐܶܒܠܶܗ ܐܰܟܡܼܰܪ ܦܰܪܨܽܘܦܰܢ: ܚܰܫܶܗ ܒܶܟܝܳܐ ܬܳܒ݀ܰܥ ܠܰܢ.܀ ܗܳܐ ܪܡܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ: ܒܶܝܬ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܘܰܠܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ: ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܟܼܪܺܝ ܠܰܢ ܚܰܫܳܟ: ܗܳܟܰܢ ܦܼܨܰܚ ܠܰܢ ܢܶܨܚܳܢܳܟ.܀ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܬܒܰܝܼܰܐܐ: ܟܶܢܫܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܙܽܘܝܳܚܳܟ: ܡܳܐ ܕܰܫܼܡܰܥ ܩܳܠ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟ: ܐܳܪܕܺܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܚܢܺܝܓܳܐܺܝܬ.܀ ܐܳܘ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܕܶܐܬܼܬܰܓܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܥܰܡܰܢ: ܘܰܦܼܪܰܫ ܘܰܢܦܼܰܩ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢ: ܐܰܠܡܺܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀ ܠܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܼܪܳܟ ܡܶܢܰܢ: ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܐܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܟܽܠ: ܫܼܰܠܚܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܫܿܳܒܶܐ ܟܽܠ.܀ ܕܥܼܰܠ ܘܰܫܩܼܰܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܰܢ: ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܰܢ: ܕܒܶܗ ܥܰܡܰܢ ܡܿܶܨܛܰܒܰܬ ܗܘܳܐ: ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܫܼܗܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܫܪܳܓܳܐ ܕܰܐܢܼܗܰܪܘ ܕܰܥܺܝ̈ܟܶܐ: ܡܳܪܳܟ ܕܰܒܼܪܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܐܓܗܺܝܼܬ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ.܀ ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ̣ܬ ܒܳܟܶܝܿܢܰܢ: ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ: ܥܰܠ ܨܶܝܕܰܝܢ ܐܰܒܺܝܠܺܝܢܰܢ: ܕܶܐܬܓܼܰܙܺܝܢ ܡܶܢ ܝܳܨܽܘܦܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܢܨܰܚ̣ܬ ܘܶܐܬܟܰܠܰܠܼܬ: ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܚ݀ܳܝܪܺܝܢ ܠܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ: ܘܰܡ݀ܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܛܰܪܩܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܟܢܳܬܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ: ܒܰܙܗܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܒܰܥܡܺܝ̈ܠܶܐ ܦܳܠܚܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܒܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܐܺܝܬܰܝܟ.܀ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܟ ܕܰܫܡܽܘܐܝܶܠ: ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܟ ܕܶܐܠܺܝܳܐ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ: ܛܢܳܢܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܡܰܬܰܬܝܳܐ: ܕܰܟܝܘܽܬܳܟ ܒܶܕܡܽܘܬ ܝܰܘܣܶܦ: ܡܳܟܺܝܟܽܘܬܳܟ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ.܀ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܗܘܰܝܼܬ: ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܨܳܪܬܼ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ: ܘܰܪܫܼܰܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܨܰܠܡܳܟ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܳܟ ܚܿܳܐܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܒܳܟ ܚܿܳܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܒܳܟ ܚܿܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܰܟܝܽܘܬܗܽܘܢ ܨܺܝܪܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܳܟ: ܢܰܟܦܽܘܬܗܽܘܢ ܪܫܺܝܡܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܳܟ.܀ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܡ݀ܥܰܛܰܦ ܗܘܰܝܼܬ: ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܡܿܚܰܙܰܩ ܗܘܰܝܿܬ: ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܢܒܼܰܥ̈ܝ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܟ.܀ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܛܶܐܒܳܟ ܐܰܠܶܦ ܗܘܳܐ: ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܥܒܳܕܳܟ ܡ݀ܰܪܬܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܰܗܘܰܝܼܬ ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܩܳܐ: ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܰܕܡ݀ܶܨܛܰܒܰܬ.܀ ܥܰܡܠܳܟ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܡܿܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ: ܚܶܙܘܳܟ ܓ̈ܰܙܶܐ ܟܳܫ̈ܶܐ ܗܘܳܐ: ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܥܼܰܕܰܪ ܛܶܐܒܳܟ: ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܟ.܀ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܼܰܕܰܪ ܙܽܘܗܳܪܳܟ: ܘܠܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ: ܠܰܝܢܳܐ ܕܰܫܼܪܰܥ ܣܽܘܡܳܟܳܟ: ܘܠܐܝܢܳܐ ܕܰܢܦܼܰܠ ܚܽܘܝܳܠܳܟ.܀ ܠܰܕܠܶܐܐ ܥܼܰܕܰܪ ܩܽܘܠܳܣܳܟ: ܘܰܠܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܠܽܘܚܳܡܳܟ: ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܐܰܠܦܶܬ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܕܰܡܽܘܢ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܕܰܡܼܺܝ ܚܿܳܕܶܐ ܗܘܼܰܝܬ: ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܦܺܝܫ ܩܳ݀ܨܶܦ ܗܘܰܝܼܬ: ܕܢܼܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡ݀ܨܰܠܶܐ ܗܘܼܰܝܬ: ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܬܰܩ̈ܢܶܐ.܀ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܗܿܳܘܶܐ ܗܘܳܐ: ܐܰܠܼܦܳܟ ܕܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ ܬܶܗܼܘܶܐ: ܨܶܝܕ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܡܫܽܘܚܬܳܟ ܝܶܪܒܼܰܬ: ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܦܰܚܼܶܡܬ ܢܰܦܫܳܟ.܀ ܙܥܼܰܪܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܢܼܺܐܪܒܽܘܢ ܥܰܡܳܟ: ܘܰܢܡܼܰܪܽܘܢ ܐܳܦ ܒܕܽܘܒܳܪܰܝܟ: ܫܶܦܥܳܐ ܬܪܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܓܽܘܚܟܳܐ ܟܢܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ: ܚܰܕܘܳܐ ܒܪܶܬܡܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ: ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܰܣܪܰܚ̣ܬ. ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܗܘܰܝܼܬ ܒܓܰܘ ܥܰܡܰܢ: ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܒܳܟ ܚܼܙܳܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ: ܒܳܟ ܐܰܟܼܶܤ ܩܢܽܘܡܶܗ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܚ̣ܳܪܘ ܗܘܰܘ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ: ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܟ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ. ܚܼܳܪܘ ܗܘܰܘ ܒܳܟ ܐܳܦ ܡܰܐܝ̈ܳܢܶܐ: ܒܡܰܐܝܺܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܬܓܰܢܼܺܝܘ.܀ ܠܫܰܦܠܳܐ ܚܶܣܕܳܟ ܚ̣ܰܣܶܕ ܗܘܳܐ: ܠܢܳܨܰܚ ܪܶܗܛܳܟ ܚ̣ܰܝܶܠ ܗܘܳܐ: ܒܪܶܗܛܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܢܼܰܨܰܚܬ: ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܛܳܒ ܐܶܬܩܰܠܼܰܣܬ.܀ ܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܓܰܢܼܺܝܬ. ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܰܝܼܬ: ܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܰܨܺܝܚܺܝܢ: ܕܰܪܚ̣ܰܡ ܡܳܪܳܟ ܘܰܠܚܰܒܪܳܟ.܀ ܟܕܰܢܼܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܰܚܕܰܬܳܐ: ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܦܿܳܪܰܥ ܗܘܰܝܼܬ.܀ ܫܿܳܡܰܥ ܗܘܰܝܼܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܼܶܥܒܰܪ: ܥܿܳܒܶܕ ܗܘܰܝܼܬ ܐܰܝܟ ܕܰܬܩܼܰܕܶܐ.܀ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܟ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ: ܗܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡ݀ܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܗܳܐ ܥܳ݀ܬܪܺܝܢ ܢܳܣܽܘ̈ܒܰܝܗܶܝܢ: ܘܡܶ݀ܬܒܰܣܡܺܝܢ ܫܰܩܽܘ݀ܠܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ: ܒܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܦܶܪܚ̣ܰܬ.܀ ܒܳܗܿ ܣܿܳܠܶܩ ܗܘܰܝܼܬ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ:  ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܒܳܗܿ ܚܿܙܶܐ ܗܘܰܝܼܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܙܶܐ.܀ ܗ݀ܳܝ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܗܼܰܒ ܐܰܒܳܐ: ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ: ܕܒܳܗܿ ܢܶܬܢܼܰܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ: ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ: ܢܚ̣ܶܒ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܘܶܐܬܢܼܰܟܪܺܝ: ܠܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ: ܨܳܐܬܳܐ ܕܣܼܶܠܩܰܬ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܳܟ: ܡܪܰܩܼܬܳܗܿ ܠܪܽܘܚܳܟ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ.܀ ܫܰܗܪܳܟ ܥܽܘܬܪܳܟ ܢܿܳܛܰܪ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܥܺܝܪܽܘܬܳܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ: ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܕܳܡܿܟܺܝܢ ܫܰܦ̈ܠܶܐ: ܥܰܡܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܣܿܳܓܶܐ ܗܘܳܐ.܀    ܠܳܐ ܟܠܼܳܟ ܬܰܠܓܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ: ܘܠܐ ܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܙܪܼܰܥ ܘܰܢܼܨܰܒ ܨܰܘܡܳܟ: ܗܦܼܰܟ ܐܰܫܩܺܝ ܒܶܟܝܳܐ ܕܫܰܗܪܳܟ.܀ ܫܳܥܼܰܬ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܨܶܝܕܰܝܟ: ܠܳܐ ܐܶܬܚܼܰܙܝܰܬ ܐܳܘ ܙܰܗܝܳܐ: ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܫܩܼܰܠ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ: ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܥܼܬܰܪ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ.܀ ܠ݀ܡܰܢ ܠܳܐ ܐܰܦܨܰܚ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܠܡܰܢ ܠܳܐ ܐܰܚܼܶܫ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ.܀ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܥܼܒ̈ܰܕܝ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܓܽܘܢܳܐ: ܥܰܡ ܫܶܢܬܳܐ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ.܀ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡ݂ܰܪܺܝܬ ܒܶܝܬ ܕܰܡ̈ܟܶܐ: ܥܺܝܪܳܐ ܢܥܼܺܝܪܳܟ ܡܶܢ ܕܰܡܟ̈ܶܐ: ܨܰܘܪܳܟ ܟܰܦܬܳܝܼܗܝ ܘܶܐܬܟܰܫܼܰܦܬ: ܕܢܶܬܩܼܰܒܠܽܘܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟ.܀ ܗܘܰܝܼܬ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܰܢܬ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܘܢܰܦܫܳܟ ܩܰܪܶܒܼܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܦܽܘܡܳܟ ܨܳܡ݂ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܠܶܒܳܟ ܨܳܡ݂ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ.܀ ܨܰܘܡܳܐ ܓܒܼܰܝܬ ܠܳܟ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܕܰܢܼܨܽܘܡ ܦܽܘܡܳܟ ܐܳܦ ܠܶܒܳܟ: ܛܥ̈ܽܘܡܶܐ ܕܰܟܼܺܝܬ ܠܳܐܟܽܘ̈ܠܐ: ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܠܰܚܡܳܟ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ.܀ ܗܽܘܼ ܟܰܘܶܢ ܠܕܳܐܟܿܠܺܝܢ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܰܡܿܢܰܟܬܺܝܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܳܐ: ܦܽܘܡܳܟ ܚܣܰܠܼܬ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ.܀ ܦܰܓܪܳܟ ܟܰܒܼܶܫܬ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܕܠܐ ܬܶܬܟܼܰܬܰܫ ܒܰܩܝܳܡܳܟ: ܘܙܰܝܼܶܢܬ ܬܽܘܒ ܘܰܠܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ: ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܝܟܰܢ ܢܼܰܟܪܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܡ݀ܰܢ ܢܶܚ̣ܰܫ ܥܰܠ ܢܶܨܚܳܢܶܗ.܀ ܢܶܒܼܟܶܐ ܩܝܳܡܰܢ ܐܳܦ ܢܶܚ̣ܰܫ: ܘܢܶܠܒܼܰܫ ܐܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ: ܕܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܡܰܘܬܪܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ: ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.܀ ܒܶܝܬ ܐܶܒܠܳܐ ܘܰܠܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܘܒܶܝܬ ܚܰܫܳܐ ܘܰܠܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ: ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ: ܐܳܦ ܣܶܕܪ̈ܐ ܙܰܗܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ.܀ ܕܡܳܐ ܕܰܐܚ̣ܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܘܬܳܟ: ܐܰܦܼܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܨܚܳܢܳܟ: ܡܳܐ ܕܚ̣ܳܪܘ ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܐܰܪܕܺܝܘ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ.܀ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܩܼܺܝܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܟ: ܐܶܬܡܠܼܺܝܘ ܗܘܰܘ ܟܽܠ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܫܼܰܩܠܳܟ ܐܳܘ ܙܰܗܝܳܐ: ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܡܿܰܢܽܘ ܦܰܪܫܼܳܗܿ ܠܢܰܟܦܽܘܬܳܟ: ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܚ ܒܶܗ ܒܰܫܪܳܓܳܟ: ܘܕܰܥܟܼܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܡܿܰܢܽܘ ܣܼܰܟܪܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ: ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܐܰܫܼܘܺܝ ܐܳܦ ܪܰܒܼܺܝ: ܦܺܐܪ̈ܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ: ܡ݀ܰܢ ܚ̣ܰܛܦܳܟ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܐܨܕܺܝ ܕܘܽܟܬܳܟ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܰܫܟܼܶܒܬ: ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܒܼܪܳܟ ܡܳܪܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܒܰܝܢܳܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܡܶ݀ܬܒܰܣܡܰܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܫܼܰܩܠܳܟ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܼܚܳܟ ܡܶܢ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ.܀ ܨܰܠܐ ܘܰܒܥܼܺܝ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܕܢܶܫܼܬܘܶܐ ܕܢܼܶܚܙܶܝܟ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ: ܘܥܰܡܳܟ ܢܶܚܼܕܶܐ ܘܢܶܬܒܼܰܣܰܡ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܫܡܳܝܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܳܟ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܠܶܗ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܰܘܬܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܽܘܣܳܡܰܐ ܗܘ: ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܚܰܕܽܘܬܰܐ ܗܘ: ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܡܺܝܪܽܘܬܰܐ ܗܘ: ܘܰܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܩܳ݀ܢܛܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܳܫܿܺܝܢ: ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܚܿܳܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܝܳܕܥܿܺܝܢ ܕܰܠܕܺܝܢܳܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܶܣܪܳܐ: ܒܚܰܫܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘܼ ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܶܗ: ܕܬܶܟܼܪܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܒܰܪ ܓܶܢܣܶܗ.܀ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܚܰܫܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܕܺܝܕܺܝܥ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܡܰܘܬܶܗ ܐܳܦ ܐܶܒܠܶܗ.܀ ܡܰܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ: ܚܰܫܳܐ ܡܠܶܐ ܐܳܦ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܒܡܰܘܬܳܟ ܡܿܰܢܽܘ ܠܳܐ ܢܶܚ̣ܰܫ: ܒܣܰܒܪܳܟ ܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܢܼܶܬܒܰܝܰܐܐ: ܐܳܦ ܟܳܗܢܳܐ ܕܫܰܡܼܶܫ ܕܰܟܝܘܽ.܀ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܳ݀ܥܶܐ ܠܳܟ: ܕܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܫܰܡܶܫܼܬܳܝܗܝ: ܘܚܿܳܐܰܪ ܠܳܟ ܕܠܐܡܰܬܝ ܬܼܺܐܬܶܐ.܀ ܘܰܬܟܼܰܗܶܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܳܐ: ܗܰܝܟܠܳܐ ܨܕܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܨܰܘܬܳܟ: ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܶܢ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ: ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ ܦ݀ܳܩܕܺܝܢ ܐܳܦ ܒܳܥܿܶܝܢ: ܨܰܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܥܶܢܝܳܢܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܫܰܬܩܼܶܗ ܠܟܶܢܳܪܳܟ: ܘܰܠܩܳܠܳܟ ܡܿܰܢܽܘ ܫܰܠܝܼܶܗ: ܡܿܰܢܽܘ ܐܰܚ̣ܪܶܫ ܩܺܝܬܳܪܳܟ: ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܚ̣ܰܠܶܨ ܡ݀ܰܢ ܒܼܰܙ ܡܶܢܳܐ: ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ: ܦܽܘܡܳܟ ܕܰܙܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܡ݀ܰܢ  ܒܼܰܛܠܶܗ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܰܠܐܝ̈ܝ ܒܟܽܘܗܳܢܳܐ: ܡܿܰܢܽܘ ܦܼܩܰܕ ܘܰܐܢܼܺܝܚ ܐܶܢܶܝ̈ܢ: ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ ܕܰܪ̈ܗܶܛܼܝ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܒܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚ̈ܝ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ: ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܡܰܘܬܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ: ܕܠܰܥܕܶܝܢ ܢܰܘܼܒܶܠ ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ.܀ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܟܰܟܪܳܐ ܕܩܰܒܼܶܠܬ: ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܕܬܶܬܬܰܓܼܰܪ ܒܳܗܿ: ܥܼܳܦ ܠܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ: ܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܒܰܩܨܳܨܐ.܀ ܠܰܘ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܩܰܒܼܶܠܬܳܗܿ: ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܬ ܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܠܰܘ ܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܟܶܣܦܳܐ: ܢܣܼܰܒܬܳܗܿ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܦܠܼܰܚܬ ܒܳܗܿ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܫܰܡܶܫܼܬ ܒܳܗܿ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܟܕܰܢܼܬ ܥܰܡܳܗܿ ܦܰܚܙܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܢܼܰܝܬ ܥܰܡܳܗܿ ܡܳܡܽܘܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܚܫܼܰܒܬ ܥܰܡܳܗܿ ܘܠܐ ܡܶܕܶܡ: ܕܝܰܩܼܰܪܬ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܠܳܐ ܢܣܼܰܒܬܳܗܿ ܥܰܘܳܠܳܐܝܺܬ: ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܳܚ ܘܕܳܬܳܢ ܘܐܒܺܝܪܳܡ.܀ ܕܝܿܳܕܰܥ ܗܘܰܝܼܬ ܕܰܐܝܕܳܐ ܚܰܪܬܳܐ: ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܼܘ ܡܶܢܳܗܿ: ܠܳܐ ܨܰܚܺܝܼܬ ܒܳܗܿ ܠܥ̈ܰܠܠܳܢܶܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܡܦܳܣ ܗܘܰܝܼܬ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܪܰܚܼܘ: ܢܽܘܪܳܐ ܛܰܠܼܩܰܬ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܠܼܶܦܬ ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܟ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܐܰܠܼܦܽܘܟ ܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ: ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܩܪܰܝܼܬ ܘܶܐܬܗܰܓܼܺܝܬ: ܗܶܢܼܽܘܢ ܥܼܰܒܕܽܘܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ.܀ ܒܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܣܺܝܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܪܰܝܼܬ ܘܶܐܬܒܰܝܼܰܢܬ: ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܓܒܼܰܠ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ: ܗܽܘܼ ܝܰܗܼܒ ܠܶܗ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܕܰܥܼܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܗܼܦܰܟ ܘܰܗܼܘܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܟܝܳܢܶܗ.܀ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܘܼܳܐ ܗܽܘܓܳܝܳܟ:   ܐܳܦ ܕܽܘܪܳܫܳܟ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܥܼܒܰܕܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܩܪܰܝܼܬ: ܣܥܼܰܪܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܝܠܼܶܦܬ: ܬܰܪܓܼܶܡܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ: ܐܰܠܦܼܶܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܳܟ.܀ ܕܕܳܚܿܶܠ ܗܘܰܝܼܬ ܕܕܰܠܡܳܐ ܬܶܬܼܶܠ: ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܕܟܰܟܪܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܢܣܼܰܒܬ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟ ܐܶܬܬܰܓܼܰܪܬ: ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܚܰܕ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܠܶܦܬ: ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܗܘܼܰܘ ܠܳܟ: ܩܥܰܘܼ ܪܶܒܰܬ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ ܐܰܢܬ: ܘܰܐܠܼܦܶܬ ܟܰܕ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠܬ.܀ ܪܚܺܝܡܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܡ݀ܰܢ ܫܼܰܩܠܳܟ: ܚܣܺܝܡܳܐ ܒܛܰܪ̈ܩܶܐ ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܼܪܳܟ: ܪܑܰܗܳܛܳܐ ܡ݀ܰܢ ܐܰܢܺܝܚܼܳܟ: ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܫܰܠܝܳܟ: ܡܰܠܳܠܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܦܰܣܩܳܟ: ܪܺܝܫܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ:  ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܪܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ: ܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܳܪܶܗ: ܡ݀ܰܢ ܓܰܠܼܙܳܟ ܡܶܢ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ.܀ ܠܡܿܰܢܽܘ ܚܳܝܿܪܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ: ܕܢܶܪܥܼܶܝܗܿ ܫܰܦܺܝܪ ܘܰܢܼܕܰܒܰܪ: ܠܡܿܰܢܽܘ ܬܼܶܚܽܘܪܝ ܕܰܢܒܼܰܝܐܝܺܗܿ: ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܗܘܼܳܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܡܶܢ ܝܳܣܽܘܦܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܡܳܐܢܰܝ̈ ܐܶܒܠܳܐ ܐܰܦܩܼܰܬ ܠܳܟ: ܕܰܬܥܰܦܶܝܼܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܠܳܐ ܫܒܼܰܩܬܳܟ ܕܠܐ ܥܽܘܦܳܝܳܐ: ܐܰܦܩܼܰܬ ܠܳܟ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܐܶܒܠܳܐ: ܘܰܟܪܰܟܼܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܬܢܳܐ.܀ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܟܗܶܢܼܬ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܥܰܦܼܺܝܬ ܘܶܐܬܝܰܩܼܰܪܬ: ܠܳܐ ܛܠܼܰܡܬܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟ: ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܟ ܦܶܪܥܼܰܬ ܠܳܟ.܀ ܩܼܶܛܪܰܬ ܠܳܟ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܪܣܳܟ: ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܦܶܐܐ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܩܼܪܳܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܐܳܦ ܐܰܚܰܝ̈ܟ: ܘܓܽܘܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܕܰܒܢ̈ܳܬܳܟ.܀ ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܢܠܰܘܼܽܘܢܳܟ ܒܟܽܠ ܩܺܝ̈ܢܳܢ: ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܶܐܬܗܰܓܼܺܝܬ: ܟܰܕ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܿܕܰܝܰܪ ܗܘܰܝܼܬ.܀ ܒܗܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡ݀ܶܬܠܰܘܶܝܬ: ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܢܦܼܰܩܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܰܝܼܬ ܘܶܐܬܬܢܺܝܼܚܬ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܫܰܢܺܝܼܬ: ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܬܺܐܙܼܰܠ.܀  ܗܳܐ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܟ: ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܺܐܝܩܳܪܳܟ:.܀ ܗܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܡܿܙܰܝܰܚ ܠܳܟ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ: ܗܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܡܿܝܰܩܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ.܀ ܗܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܗܽܘ̈ܠܳܠܶܐ: ܘܡܶܠܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܗܳܐ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܰܚܼܶܒܬ ܐܳܦ ܚܰܒܼܶܒܬ.܀ ܚܠܳܦ ܝܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ: ܚܠܳܦ ܒܶܟܝܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ: ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܗܳܐ ܫܠܼܶܡ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܗܳܐ ܢܼܳܚ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܙܰܘܚܳܐ: ܗܳܐ ܚ̣ܪܶܫ ܠܶܗ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ ܘܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ.܀ ܒܶܟܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ: ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܙܽܘܝܳܚ ܦܰܓܪܳܟ.܀ ܩܳܡܼܰܬ ܠܳܗܿ ܫܳܥܰܬ ܚܰܫܳܐ: ܕܬܼܶܦܽܘܩ ܬܺܐܙܼܰܠ ܠܰܐܘܘܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܫ݀ܳܒܩܳܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܦܽܘܫܼܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ: ܠܳܐ ܝܿܳܗܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ: ܕܢܺܐܙܼܠܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܠܰܘ ܡܺܝܬܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܢܰܟܦܳܐ: ܚܰܝܳܐ ܐܰܢܬ ܐܳܦ ܡܰܠܳܠܳܐ: ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܘ  ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܼܢܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ.܀ ܡܛܳـܼܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ: ܘܰܐܢܬ ܬܼܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܰܦܪܰܫܼܬ: ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ  ܕܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܠܳܐ ܬܶܬܥܼܺܝܩ ܥܰܠ ܕܶܐܬܓܰܙܺܝܼܬ: ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܠܰܘ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܥܼܰܠ ܕܰܒܼܪܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܢܺܝܼܚ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ: ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܫܿܳܠܶܡ: ܕܫܼܰܕܰܪ ܕܰܒܼܪܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܳܡ: ܕܢܽܘܪܳܐ ܛܰܠܩܼܰܬ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ: ܟܰܗܶܢܼܬ ܠܶܗ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.܀ ܠܰܘ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܠܐ ܒܰܥܝܳܕܶܗ: ܩܰܒܶܠܼܬ ܘܰܐܥܶܠܼܬ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ: ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܫܰܠܶܡ݂ܘ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܳܦܢܺܝ ܘܰܐܝܟ ܦܺܝܢܚܶܤ: ܨܰܥܼܰܪܬ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܐܰܘܦܼܺܝܘ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܒܝܰܕ ܩܶܛܠܳܐ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܥܳܙܳܐ ܝܰܩܼܰܪܬܳܝܗܝ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܥܺܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܕܰܪܗܼܶܛ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܐܰܪܽܘܢܳܐ: ܘܣܰܚܦܼܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܟܽܠ.܀ ܠܰܘ ܢܶܟܠܳܐ ܩܼܰܛܠܳܟ ܡܶܢ ܫܶܠܝ: ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܣܟܶܠܘܼ: ܒܡܶܠܰܬ ܥܰܒܕܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.܀ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܶܬܠܰܘܺܝܼܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܐܳܦ ܐܰܚܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܫܠܶܡ݂ܬ ܪܽܘܚܳܟ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܐ.܀ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܟܼܶܒܬ ܘܶܐܬܝܰܩܼܰܪܬ: ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܘܽܝܳܟ: ܙܼܶܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܣܳܟܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܨܰܠܐ ܘܰܐܦܺܝܤ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܕܢܼܶܬܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܠܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܪܰܣܼܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܐܰܦܺܝܣܼܳܝܗܝ ܕܫܿܳܡܰܥ ܗܽܘ ܠܳܟ: ܕܰܢܚܰܣܼܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܪܺܝܼܡ ܐܺܝܕܳܟ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ: ܕܙܰܝܼܰܚ ܦܰܓܪܳܟ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ.܀ ܘܒܼܰܪܶܟܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ: ܒܫܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ.܀ ܗܼܰܒ ܠܳܗܿ ܫܠܳܡܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ: ܕܓܳܠܝܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ: ܗܼܰܒ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܠܰܩܝܳܡܳܐ: ܕܫܰܡܼܶܫ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܘܼܗܝ ܠܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܟܰܗܶܢܼܬ ܥܠܰܘܗܝ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ: ܐܶܬܕܰܟܪܶܝܼܗ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܥܼܰܗܕܶܝܗܿ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܓܰܘܳܐ.܀ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܳܐ ܥܼܰܦܝܰܬܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܚܳܬܳܐ ܝܰܩܼܪܰܬ ܡܰܘܬܳܟ: ܡܰܠܝܰܬ ܠܳܟ ܕܽܘܟܰܬ ܐܰܒܳܐ: ܘܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ.܀ ܡܥܳܩܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ: ܘܰܐܒܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ: ܨܰܕܝܳܐ ܗܝ ܠܳܗܿ ܕܽܘܟܰܬ ܩܰܘܡܳܟ: ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ.܀ ܐܰܒܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ: ܘܚܰܫܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ: ܡܳܐ ܕܚ̣ܳܪܰܬ ܒܓܽܘܕܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗܿ: ܘܠܐ ܚ̣ܙܳܬ ܩܢܽܘܡܳܟ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.܀ ܣܰܓܼܺܝ ܚܰܫܳܗܿ ܘܰܫܦܼܰܥܝ̈ ܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܕܠܼܶܒܫܰܬ ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܘܠܐ ܨܳܒܿܝܳܐ ܕܬܶܦܼܽܘܩ ܡܶܢܳܗܿ: ܘܠܐ ܪܳܥܿܝܳܐ ܕܬܶܦܼܪܽܘܫ ܡܶܢܶܗܿ.܀ ܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܐܳܠܿܨܳܐ ܠܳܗܿ: ܕܰܬܠܼܰܘܶܝܟ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܳܐ ܡܿܰܪܦܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ: ܡܕܰܝܰܪ ܡܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܐܰܘܘܳܢ̈ܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܚܰܕ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܿܕܰܝܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܠܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܢܼܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܚܰܕ ܐܰܘܘܳܢܳܐ: ܠܰܥܕܶܝܢ ܚܳܝܿܪܳܐ ܠܳܟ ܥܺܕܬܳܐ: ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܿܣܰܟܝܳܐ ܠܳܟ.܀ ܙܼܶܠ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚ ܥܰܕ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܼܨܰܠܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܝܗܿ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܦܽܘܫܼܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܒܳܗܰܝ̈ ܫܰܝܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ.܀ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܶܡ: ܦܿܶܪܫ݀ܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܟܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܠܺܝ ܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܽܘܒܟܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܙܼܰܠ ܐܢܳܐ: ܐܶܠܐ  ܕܦܶܿܪܫܶܬ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈: ܠܳܐ ܡܥܳܩ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܟܼܰܪܺܝܘ: ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.܀ ܐܶܠܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܚܿܳܙܶܐ ܐܢܳܐ: ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܥܺܕܬܳܐ: ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈: ܘܶܐܬܼܕܰܟܪܽܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.܀ ܕܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܐ ܡܿܣܰܪܶܕ ܠܺܝ: ܘܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡ݀ܰܕܚܶܠ ܠܺܝ: ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܘܗܳܐ ܚܳ݀ܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܡܦܳܣ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢܶܗ: ܕܡܳܪܶܗ ܡܳܢܳܐ ܒ݀ܳܥܶܐ ܠܶܗ.܀ ܘܠܐ ܛܰܝܼܶܒ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܼܳܐ: ܘܠܐ ܥܒܼܰܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܒܥܼܳܐ: ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܘܽܐܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ: ܘܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܩܰܫ̈ܝܳܢ.܀ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܰܩܿܪܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܐܠܦ݀ܶܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܣܥܺܝܪ ܠܺܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܘܳܠܿܐ: ܘܠܐ ܥܒܺܝܕ ܠܺܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶ݀ܩ.܀ ܘܩܿܳܢܶܛ ܐܢܳܐ  ܕܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ: ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܰܫܝ̈ܳܐ.܀ ܟܰܟܪܳܐ ܕܢ݀ܶܣܒܶܬ ܘܛܰܫܺܝܿܬܳܗ: ܘܠܐ ܥܶܒܿܕܶܬ ܒܳܗ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܘܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܬܺܝܕ ܠܺܝ: ܕܢܶܬܦܼܰܢܶܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܳܗܿ.܀ ܕܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܚܒܰܢܳܢ ܐܢܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܬܰܓܼܰܪܬ: ܠܡܳܢܳܐ ܣܼܳܡܬܳܗܿ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܟܰܟܪܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܦ݀ܳܩܚܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܟ ܚܰܠܳܫܳܐ: ܕܠܐ ܢܣܼܰܒܬܳܗ ܘܠܐ ܛܰܫܺܝܼܬܳܗܿ: ܥܰܠ ܕܰܣܼܥܰܪܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܥܰܡ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܬܶܫܬܰܢܼܰܩ.܀ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܢ݀ܺܝܬܳܟ ܘܰܚܫܿܰܒܬܳܟ: ܒܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܦܶܣܬܳܟ ܣ݀ܳܡܶܬ: ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܡܼܰܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܼܶܫܘ ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܿܳܗܶܕ ܐܢܳܐ: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡ݀ܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ: ܘܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܫܳܥܰܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܿܕܰܝܰܪ ܗܘܺܝܿܬ: ܠܳܐ ܥܶ݀ܗܕܶܬ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܝܿܢܶܬ ܕܺܐܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.܀ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܿܳܪܶܒ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܘܰܡ݂ܛܳܬ ܫܳܥܰܬ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܿܪܶܬ: ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܣ݀ܶܥܪܶܬ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ.܀ ܩܿܪܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܫܿܦܶܬ ܠܶܗ ܒܰܬܘܳܬܳܐ: ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚ̣ܽܘܢ ܠܰܡܚܺܝܠܳܐ: ܘܰܥܢܺܝܼܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܐܚ̣ܽܘܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ: ܐܳܘ ܕܚܳܢܼܶܗ ܠܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܦܰܪܩܼܶܗ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܚ̣ܽܘܢ ܐܰܦ ܠܺܝ ܒܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܝ: ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܼܢܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܗܿܘܶܐ  ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܚܕܽܘܢ ܒܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܠܳܐ ܢ݂ܰܗܠܽܘܢ ܒܺܝ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܕܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܪܝ ܫܰܒܰ݀ܚܬܳܟ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܚܿܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܗܿܘܶܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܢ ܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ.܀ ܠܳܐ ܐܶܩܿܥܶܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܩ̈ܳܠܰܝ ܙܶܡܿܪܶܬ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܐܶܫܿܠܶܐ ܡܶܢ ܩܳܠ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܒ݀ܛܰܠ ܡܶܢ ܗܽܘܠܳܠܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܕܽܘܢܼܳܢܝ ܡܳܪܝ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ: ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܚܰܝܳܒ ܐܢܳܐ: ܘܶܐܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢܬ ܠܺܝ: ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕ݀ܺܐܪܰܬ.܀ ܕܶܐܬܦ݀ܰܣܩܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܫܿܬܰܬܩܶܬ ܡܶܢ ܕܰܐܦ݀ܺܝܣܳܟ: ܕܒ݀ܶܛܠܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ: ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܓܰܒܠܼܽܘܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܐ: ܢܚܼܰܣܽܘܢ ܚܛ̈ܳܗܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܐܳܦ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ.܀ ܘܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܢܦܼܰܨܽܘܢܳܢܝ: ܘܢܼܶܫܪܽܘܢܳܢܝ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܝܿܢ.܀ ܢܼܨܰܠܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܢ ܕܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢܰܢ: ܢܶܬܟܼܰܫܰܦ ܠܶܗ ܠܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ.܀ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܪܥܼܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܚܽܘܢܼܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܘܰܠܣܳܓܽܘܕܳܟ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܥܼܽܘܠ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ: ܠܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܙܰܟܳܝ ܗܽܘ: ܡܶܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܼܰܪ ܠܶܗ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܠܐ ܬܰܥܼܗܶܕ ܠܶܗ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ: ܚ̣ܰܣܳܐ ܠܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܘܰܐܩܺܝܡܼܳܝܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ.܀ ܕܰܩܼܪܳܟ ܡܳܪܝ ܒܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܶܗ: ܘܰܐܦܺܝܣܼܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ: ܕܶܐܬܚܼܰܢܰܢ ܠܳܟ ܒܥܽܘܢܕܳܢܶܗ: ܘܰܒܟܼܳܐ ܘܰܒܥܼܳܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܬܰܣܼܠܶܐ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܶܗ.܀ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ: ܕܰܩܼܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܿܳܢܶܐ ܐܢܳܐ: ܘܩܽܘܫܼܽܘܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ ܦ݀ܳܬܰܚ ܐܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܩܼܪܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ: ܘܰܢܩܼܰܫ ܕܰܐܫܼܰܪ ܠܰܣܒܰܪܬܳܟ.܀ ܥܢܺܝܼܘܗܝ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ: ܘܰܦܼܬܰܚ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܒܛܰܝܒܽܘ ܢܼܺܐܪܰܬ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܡܠܝܟܳܐ ܠܗܽܘܢ.܀ ܘܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܫܰܡܶܫܼܘ ܕܰܟܝܽܘ: ܢܶܬܒܰܣܼܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܢܼܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܘܒܰܡܛܰܠ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟ: ܢܼܶܚܕܶܐ ܘܢܼܶܪܘܰܙ ܘܰܢܫܰܒܼܰܚ: ܘܢܶܩܥܼܶܐ ܒܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܚܳܢܼܰܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܥ ܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܕܫܰܒܼܰܚ̈ܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܚܰܣܼܳܐ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ ܘܢܶܩܼܥܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܚ̣ܳܢܰܢܝ.܀ ܕܰܫܩܼܰܠ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܢܺܝܪܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܦܣܼܽܘܩ ܘܰܫܼܕܺܝ ܡܶܢܶܗ ܟܶܒ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܚ̣ܕܳܝܗܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܕܰܓܠܼܰܙ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܼܪܰܓ ܗܘܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܚܠܼܽܘܛܳܝܗܝ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܥܡܼܰܠ ܗܽܘܼ ܘܫܰܝܼܶܢ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܪܓܺܝܙܺܝܢ ܘܟܼܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܒܥܽܘܡܪܳܟ ܒܰܥܕܶܝܢ ܢܼܗܶܐ ܥܽܘܡܪܶܗ.܀ ܕܫܰܡ݂ܶܫ ܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܦܼܩܰܕܬܳܝܗܝ ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܿܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܰܓܢܳܝܼܗܝ ܒܰܣܡܳܟܳܟ.܀ ܕܰܐܘܼܕܺܝ ܒܳܟ ܡܳܪܰܢ ܩܽܘܕܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܘܿܕܳܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܩܽܘܕܡܰܬ ܝܳܠܽܘܕܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝܬ.܀ ܐܰܛܼܶܐܒ ܠܶܗ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܚܰܣܼܳܐ ܠܶܗ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܛܳܒܳܐ ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܚܰܣܼܳܐ ܠܶܗ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ.܀ ܕܬܰܟܒܼܽܘܗܝ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܥܼܰܠܶܡ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܥܕܶܝܢ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܘܰܐܚܝܼܳܗܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܘܕܳܐܦ ܒܳܗܿ ܒܣܝܒܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬ ܦܰܓܪܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܟ ܟܽܠ ܫܳܥ ܗܿܳܪܶܓ ܗܘܳܐ. ܢܫܼܰܒܚܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܕܬܳܐ ܒܥܼܰܘ ܚܠܳܦܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܠܐ ܐܶܬܓܿܠܶܙ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܐܰܚܽܘܢ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܚ̣ܙܶܝܟ ܘܢܶܬܒܰܝܼܰܐܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܕܦܰܪܫܼܰܢܝ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܰܕ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܥܶܕܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܚ̣ܙܶܝܟ ܘܢܶܬܒܰܝܼܐܰܐ.܀ ܓܰܠܼܙܰܢܝ ܗܽܘܼ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܘܰܒܼܛܶܠ ܠܶܗ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܓܢܽܘܢܶܗ ܦܳ݀ܬܰܚ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܪܚ̣ܶܡܬܳܝܗܝ. ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡ݀ܰܣܩܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܕܰܝܳܢܰܐ ܗܘ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܦܺܝܣܼܺܝܘܗܝ ܚܠܳܦܶܝܗܿ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܝ.܀ ܕܰܐܪܦܼܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐܢܳܫܰܝ̈ܟ ܘܰܪܚܼܶܡܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰ݀ܫܪܶܐ ܠܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܓܰܠܼܙܰܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܼܰܒܕܰܢܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܦܳܥܠܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ.܀ ܗܳܢ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܚܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܓܿܳܕܶܠ ܠܳܟ ܝܰܫܽܘܥ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ ܓܢܽܘܢܶܗ ܦ݀ܳܬܰܚ ܠܳܟ.܀ ܘ݀ܳܝ ܟܡܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܗܳܢ ܟܳܣܳܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܝܿܳܕܰܥ ܗܽܘܼ ܐܰܝܟܰܢ ܡ݀ܶܬܩܰܒܰܠ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܗܿܳܘܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܠܳܟ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܫܿܳܩܶܠ ܗܘܼܰܝܬ.܀ ܙܳܐ݀ܰܥ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܡܶܢܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܫܶ݀ܡܥܶܬ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐ݀ܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܚܽܘܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝܼܬ ܗܿܳܘܶܝܢ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܟ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܚ̣ܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܘܶܐܚ݀ܙܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ.܀ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ ܓܢܽܘܢܶܗ ܦ݀ܳܬܰܚ ܠܳܟ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܚ̣ܒܽܘܗܝ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܓܰܐܝܰܬ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ. ܘܰܐܬܩܼܶܢ ܠܗ ܡܶܟܳܐ ܙܘܳܕ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܐܓܗܺܝܼܬܳܝܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܼܳܡܬ ܠܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܿܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܒܰܥܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܣܟܼܶܠܘ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܝܳܣܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘ݀ܰܡܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܳܟ ܘܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܥܒܼܰܕ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܦܿܶܪܫܶܬ ܘܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܟܶܢܳܪܳܟ ܕܰܫܼܠܺܝ ܡܶܢ ܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܙܰܡ݂ܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀  ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ. ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܕܳ݀ܢܚܳܐ ܪܰܒܘܽܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܠܰܡ ܛ݀ܳܠܶܡ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܟ. ܚܠܳܦ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟ ܕܰܬܢܳܢ ܬܰܡܳܢ ܡܿܰܘܪܶܒ ܠܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܩܼܢܰܛ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܿܩܰܒܶܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܡܳܪܳܟ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ ܘܰܢܛܰܪܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܰܫܪܶܐ ܠܳܟ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕܰܬ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܙܳܐ݀ܰܥ ܐܢܳܐ ܕܕܰܠܡܳܐ ܡ݀ܰܘܩܕܳܐ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈.܀ ܢܶܕܢܼܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܘܰܐܫܘܳܢܼܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܺܐܝܳܠܳܐ ܕܰܡܥ̈ܳܩܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܽܘܡܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܝܳܒܽܘܬܝ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܰܟܼܺܝܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܡ݀ܰܦܪܰܚ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܥܳܕܽܘܪܝ ܗܼܘܺܝ ܦܳܪܘܽܩܝ ܡܳܐ ܕܕܳܢܿܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܶܐܩܿܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܼܨܰܚܘ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܼܘ ܢܶܚܼܙܶܝܟ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܢܶܣܼܰܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܦܽܘܫܼܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܨܰܠܼܰܘ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܕܺ݀ܐܙܰܠ ܘܶܐ݀ܬܩܰܒܰܠ.܀ ܦܼܬܰܚ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܠܰܐܚܽܘܢ ܕܶܐܬܪܰܒܼܺܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.܀ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܺܐܙܰܠܼܝ ܥܰܡܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܘܬܶܗܘܼܶܐ ܠܺܝ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܶܐܦܿܪܰܚ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܒܰܪ ܡܳܪܳܟ ܕܰܦܼܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܓܶܫܪܳܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܙܰܡ݂ܰܪܬܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܝ. ܢܰܣܼܩܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ.܀ ܩܼܰܒܶܠ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ ܥܰܠ ܕܗܰܝܼܡܶܢ ܒܳܟ. ܘܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܗܼܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ.܀ ܪܗܺܝܒ ܐܢܳܐ ܕ݀ܺܐܙܰܠ ܐܢܳܐ: ܦܽܘܼܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܳܪܝ ܫܼܰܕܰܪ ܒܳܬܰܪܝ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܺܐܙܰܠܼܝ ܥܰܡܝ.܀ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܗ݀ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܚܼܳܢܽܘܗܝ ܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܗܶܢܼܽܘܢ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܳܟ ܠܶܘܝܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܚܿܳܐܶܢ ܠܰܚܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܫܡܳܟ ܒܰܣܦܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܼܶܟܬܽܘܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ ܘܰܢܼܛܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܬܰܘܗܬܳܐ ܗܼܺܝ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕ݀ܳܐܬܶܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܬܟܰܢܼܰܫܘ ܘܰܥܒܼܶܕܽܘܢ ܕܽܘܟܪܳܢܝ ܘܠܐ ܢܥܺܝܼܡ ܡܳܪܝ ܥܽܘܗܕܳܢܝ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܦܿܶܪܫܶܬ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܢܢܺܝܼܚܰܢܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ.܀ ܒܰܝܿܰܐܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܥܡܼܰܠܬ ܘܰܟܢܶܫܼܬ ܦܽܘܠܚܳܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܟܰܠܠܼܳܟ ܘܢܰܘܼܪܒܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.܀ ܓܙܺܝܡܳܐ ܗܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܠܰܝܬ ܠܺܝ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܕܢܿܰܚ ܟܰܣܝ̈ܳܬܝ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܘܶܐܚܿܙܶܐ ܕܚܿܳܐܶܢ ܠܺܝ ܢܼܶܦܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ.܀ ܗܳܐ ܥܰܡܠܳܟ ܣܰܒܪܳܟ ܘܨܰܘܡܳܟ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܗܳܐ ܫܰܗܪܳܟ ܨܶܒܬܳܟ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܟ ܡܳܪܳܟ ܗܽܘܼ ܢܢܰܚ̣ܶܡ ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܥܡܼܰܠܬ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ.܀ ܘܡ݀ܰܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ ܠܰܘ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܝܿܳܕܰܥ ܕܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܢܓܽܘܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.܀ ܙܳܟܽܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܩܒܺܝܥܳܐ ܗܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܪܳܐܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܫܶܩܼܠܰܬ ܙܰܗܝܽܘܬܳܟ. ܡ݀ܡܰܢܰܥ ܠܳܟ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܢܚܰܕܶܝܟ ܒܒܽܘܣܳܡܶܗ.܀ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܡܿܙܺܝܥܺܢ ܠܺܝ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܡܿܚܰܝܶܠ ܠܺܝ ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܶܐܚܿܙܶܐ ܕܚܿܳܐܶܢ ܠܺܝ.܀ ܛܳܒ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܐܰܚܽܘܢ ܢܶܨܚܳܢܳܟ ܥܰܡܳܟ. ܒܣܳܪܶܗ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܟ ܢܢܼܰܚܶܡ ܩܺܝܢܳܬܳܟ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܦܳܪܽܘܥܰܐ ܗܘ ܛܳܒܳܐ ܘܙܳܐ݀ܰܥ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܙܶܠܼܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝ. ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܗܽܘܼ ܢܙܰܟܶܝܼܢܝ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.܀ ܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܟ ܘܠܐ ܛ݀ܳܠܶܡ ܥܰܡܠܳܟ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܼܰܪܬ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܢܰܣܼܡܟܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ.܀ ܠܶܒܝ ܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܠܺܝ ܕܶܐܬܒܰܝܿܐܰܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܿܙܺܝܥܺܝܢ ܠܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܕܶܐܥ݀ܗܰܕ ܟܽܠ ܣܰܢܝ̈ܳܬܝ. ܢܚܽܘܢܼܰܢܝ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܶܗ.܀ ܡܳܪܳܟ ܘܰܐܠܳܗܳܟ ܢܒܰܝܼܰܐܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܘܠܐ ܢܰܣܼܠܶܐ ܠܠܶܒܳܟ ܕܰܫܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܢܦܶܪܥܼܳܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ.܀ ܢܺܝܪܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܫ݀ܶܩܠܶܬ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܬ̈ܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܣܼܥܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܩܼܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈. ܚܢܳܢܳܟ ܢܩܼܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܼܬ ܘܚܼܰܪܰܪܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܟ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܕܚܰܘܳܐ ܗܽܘܼ ܢܙܰܟܶܝܼܟ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܘܢܼܰܘܪܒܳܟ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܶܗ.܀ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܰܝܼܢܰܢ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܠܗܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܡܳܪܰܢ ܚ̣ܽܘܣ ܥܠܰܝ.܀ ܦܽܘܡܶܗ ܕܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܝܡ݂ܳܐ ܕܶܐܢܿܰܚܶܡ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܗܰܝܼܡܶܢܘ. ܠܳܟ ܕܒܶܗ ܗܰܝܡܼܶܢܬ ܗܘܰܝܼܬ ܢܚܼܰܕܶܝܟ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ.܀ ܨܶܒܝܳܢܰܐ ܗܘ ܟܰܣܝܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܰܝܼܡܶܢܢܰܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܢ. ܗܳܟܰܢ ܦܿܳܪܰܥ ܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ.܀ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢܳܟ ܕܝܼܰܒܶܒ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܢܼܰܘܪܒܳܟ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܝܰܘܡܶܗ ܡܶܢܝ ܘܠܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܶܫܳܢܝ. ܕܙܰܘܥܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܛܽܘܒ ܠܰܕܫܿܳܘܶܐ ܠܗ. ܡܳܐ ܕ݀ܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ.܀ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܪܚܶܡܼܬܳܝܗܝ ܢܢܰܚܼܶܡ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ. ܘܕܶܐܚ̣ܰܕܬ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܢܼܰܫܪܶܝܟ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ. ܕܒܰܥܕܶܝܢ ܬܶܬܒܼܰܣܰܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܼܚܳܡܳܐ.܀ ܬܼܰܘ ܐܰܚܝ̈ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܰܒܥܼܰܘ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܦ݀ܶܛܪܶܬ ܠܺܝ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܩܳܠ ܨܰܘܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܕ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܶܗ ܢܰܫܘܼܝܰܢܝ ܡܳܐ ܕܳ݀ܐܬܶܐ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܦܽܘ݂ܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܘܡܳܐ ܕܩ݀ܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܘܽܢܼܳܢܝ.܀ ܐܰܝܟ ܕܰܩܼܪܳܐ ܒܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܘܩܼܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܗܽܘܼ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܗܳܕܶܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܣܰܓܺܝ ܘܰܡܥܳܩ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺ݀ܐܙܰܠ ܐܢܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ.܀ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܦܼܪܰܫܬ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ. ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳ݀ܦܩܺܝܢ ܠܰܫܠܳܡܳܟ ܘܰܡܿܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܟ.܀ ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ. ܠܳܐ ܠܫܽܘܚܕܳܐ ܘܠܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܙܟܿܶܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ ܕܶܐܚܿܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܫܒܼܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܕܚܺܝܠ ܗܽܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܥܰܙܺܝܙ ܘܰܩܫܶܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܝܢ ܗܽܘ ܒܕܺܝܢܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܥܿܒܰܪ. ܕܚܰܝܳܒܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶ݀ܙܟܶܐ. ܡܼܙܰܟܶܐ ܒܕܺܝܢܶܗ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܒܼܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.܀ ܘܳܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܝܿܶܕܥܶܬ ܡܽܘܢ ܓܿܳܕܶܫ ܠܺܝ ܘܰܐܣܿܓܺܝܬ ܚܰܘܒ̈ܶܐ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܳܟ. ܕܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܙܳ݀ܡܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܙܳܐ݀ܰܥ ܐܢܳܐ ܘܪܳܐ݀ܬ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܒܰܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܡܳܟ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܩܪܳܐ ܗܝ ܪܰܒܬܳܐ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܙܼܶܠ ܠܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܡܳܪܳܟ ܡܿܚܰܕܶܐ ܠܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܚܿܶܙܩܶܬ ܕܺ݀ܐܙܰܠ ܐܢܳܐ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܡܰܪܕܺܝܬܝ ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.܀ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ ܐܳܙ݀ܶܠ ܐܰܢܬ ܐܰܒܽܘܢ. ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܛܳܒ̈ܶܐ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ.܀ ܓܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܡܰܝ̈ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܪܓܿܶܙܬܶܗ. ܘܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܬܒܰܥܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܟ ܠܡܳܪܳܟ ܕܰܐܚܼܶܒܬܳܝܗܝ ܘܰܡܿܢܺܝܚ ܒܳܟ ܣܰܓܺܝ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܰܡܠܼܺܝܬ.܀ ܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܕܺܝܠܳܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ ܕܰܪܚ̣ܶܡܬܳܝܗܝ ܒܳܗܿ ܗܽܘܼ ܡܿܚܰܕܶܬ ܠܳܟ ܗܳܐ ܦܿܶܪܫܶܬ ܡܶܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܘܠܐ ܩܿܢܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܗܳܐ ܦܪܰܫܼܬ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ ܢܺܝܚܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܡܽܘܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܨܰܠܐ ܥܰܠ ܟܶܢܫܰܢ.܀ ܘ݀ܳܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܺܝܢܶܗ ܘܠܐ ܢܿܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܛܠܰܡܼܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܕܫܰܡܠܺܝܼܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܙܳܐܰ݀ܥ ܐܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܕܡ݀ܶܬܪ̈ܰܗܒܳܢ ܠܩܳܠܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ.܀ ܡܿܙܰܝܚܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܕ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܿܩܺܝܡܺܝܢ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ.܀ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ ܕܰܒܼܰܪܬ ܬܰܩܢܳܐܝܺܬ ܨܰܘܡܳܟ ܘܰܨܠܽܘܬܳܟ ܘܫܽܘܦܳܥ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܟ.܀ ܚܰܫܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢܰܢ ܘܶܐܒܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ. ܒܰܫܡܳܟ ܪܳܢ݀ܶܝܢܰܢ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܢܰܟܦܳܐ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܡܳܪܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܕܫܰܡܠܼܺܝܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܽܘܼ ܢܚ̣ܽܘܢܳܟ ܕܥܰܒܼܕܳܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܥ̈ܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܕܒܶܗ ܐܶܚܿܕܶܬ ܓܰܘܣܳܐ ܫܰܘܙܶܒܰܝܼܢܝ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܘܒܰܣܶܡܼܰܝܢܝ ܒܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܪܚ̣ܶܡܬܳܝܗܝ ܘܰܢܼܛܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܰܢܦܼܰܢܶܐ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ.܀ ܟܠܺܝܠܳܐ ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣ݀ܳܝܡܺܝܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܟܠܺܝܠܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܬܶܚ̣ܕܶܐ ܘܬܶܬܒܰܣܼܰܡ.܀ ܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܰܐܒܳܗ̈ܰܝ ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܕܬܶܒܼܥܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܝܼܰܐܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܗܳܐ ܦܿܳܩܕܺܝܢ ܨܰܘܬܳܟ ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܢܒܼܰܝܰܐܟܽܘܢ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܪܚܶܡܬܽܘܢܼܳܝܗܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܼܰܘܪܶܒ ܟܠܺܝ̈ܠܰܝܟܽܘܢ.܀ ܒܢܰܝ̈ ܠܳܐ ܬܶܬܰܐܒܼܠܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܒܥܶܐ ܐܶܒܠܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܗܝ ܕܒܳܗܿ ܪܳܕܶ݀ܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ.܀ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܬܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܟܼܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܒܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ.܀ ܓܰܙܰܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܡ݀ܰܢ ܐܰܥܢܼܕܳܟ ܡܶܢܰܢ ܫܽܘܪܰܢ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܣܼܥܳܐ ܘܟܼܰܒܫܶܗ.܀ ܓܰܙܰܐ ܗܘ ܚܙܳܬ ܦܰܓܪܳܟ ܘܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܡܰ݀ܫܡܰܥ ܠܰܢ.܀ ܗܳܐ ܟܽܠ ܕܝܿܳܕܰܥ ܠܳܟ ܐܰܒܺܝܠ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܢܰܟܦܳܐ ܘܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܰܡܟܼܰܪܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܗܽܘܼ ܬܽܘܒ ܦܿܳܪܶܫ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܢܶܦܼܠܽܘܚ ܠܡܳܪܶܗ ܟܽܠ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܐ ܢܶܬܦܼܪܶܫ ܡܶܢܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܨܺܝܪ ܗܽܘ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܘܰܡܿܙܺܝܥ ܠܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ.܀ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܥܼܰܒܕܳܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܫܳܥ ܒܢܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܛܰܝܼܶܒܘ ܙܘܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܶܙܰܠܼܬ ܐܰܒܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܼܒܩܰܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܪܦܼܝ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܫܼܪܳܬ ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ ܨܳܪ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܐܰܩܺܝܼܡ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܘܰܚ̣ܙܰܩ ܣܼܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܶܗ ܥܰܠܼܘ ܗܘܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.܀ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ ܫܒܼܰܩܬܳܢ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܶܬܶܠ ܠܰܕܗܦܳܟܺܝܢ ܡܳܠܽܘܟܳܐ. ܒܥܼܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܢܼܕܰܡܶܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܢܶܫܼܬܘܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܠܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ. ܕܗܳܐ ܒܳܟ ܪܫܺܝܡ ܐܰܒܽܘܢ ܪܳܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܼܚܙܺܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܐܚܶܒܼܬܳܝܗܝ ܘܰܫܒܼܰܩܬ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܦ݀ܳܛܪܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܠܕܳܪ ܕܳܪ̈ܺܝܢ.܀ ܓܰܒܝܽܘܬܳܟ ܨܺܝܪܳܐ ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܥܰܡܶܗ ܫܼܰܡܶܫ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܗ݀ܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܕܪ̈ܐܳܙܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܶܐܙܕܰܡܼܰܢ ܣܳܒܳܐ ܠܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܫܰܡܼܶܫ ܒܪܶܗ ܛܶܟܣܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܼܰܗܶܢ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܕܳܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ.܀ ܕܰܐܚ̣ܶܫܬܳܢ ܐܰܒܽܘܢ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܐܺܝܳܠܳܟ ܢܼܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܟܶܢܫܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܫܼܪܳܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܒܶܠܠܺܝܫܰܥ ܐܰܥܦܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ. ܢܼܶܚܙܶܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܕܡܰܘܬܳܟ ܘܢܶܬܒܰܝܼܰܐܐ. ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܦܼܪܰܫ ܡܶܢܰܢ ܨܰܘܬܶܗ ܕܥܶܢܝܳܢܳܟ. ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܐܥܼܬܰܪ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܠܳܐ ܬܬܶܦܼܪܶܫܝ ܡܶܢܰܢ.܀ ܗܳܐ ܥܰܡܳܟ ܢܿܳܚܶܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܗ݀ܰܘ ܕܰܦܼܠܰܓ ܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܿܰܕܢܰܚ ܠܳܟ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܕܒܼܰܪ ܠܺܐܣܪܳܐܝܶܠ. ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ ܦܰܓܪܳܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܟܽܠ ܘܰܡܙܺܝܓ ܒܕܶܡ ܪܽܘܚܳܟ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܦܰܓܪܳܟ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܕܗܳܐ ܟܠܺܝܠܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܶܐ.܀ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܗܝ ܕܢܼܶܬܕܟܰܪ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܟܽܠ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܦܼܫܰܪܬ ܟܰܕ ܚܰܝ ܐܰܢܬ. ܕܰܐܟܳܪܳܐ ܕܰܦܠܼܰܚ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡ݀ܶܣܬܰܝܒܰܪ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܥܠ̈ܠܬܶܗ ܕܰܥܡ݂ܰܠܬ ܢܰܟܦܳܐܺܝܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܠܳܟ ܚܿܳܝܪܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܥܠ̈ܠܳܬܳܟ ܟܰܢܼܶܫܬ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܠܳܟ ܚ݀ܳܝܪ̈ܳܢ ܬܰܡܳܢ.܀ ܙܼܶܠ ܐܰܒܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܳܠܰ݀ܚ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܳܗܿ ܬܶܐܛܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܕܳܠܽܘ̈ܚܶܐ. ܘܰܕܙܰܡ݂ܢܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܪܚܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܿܒܰܝܰܐܐ ܠܳܟ ܒܥܽܘܡܪܳܗܿ ܕܨܳܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܐܝܳܐ ܥܼܽܘܠ ܐܶܬܬܢܺܝܼܚ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܳܙܽܘܩܳܐ ܘܰܩܼܕܶܡ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܫܡܼܰܥܘ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܟ ܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ ܐܰܟܬܶܒܼܘ ܕܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܫܡܼܰܥܘ ܥܪܺܝܡܽܘܬܳܟ ܐܶܬܚܰܟܰܡ݂ܘ ܘܼܶܐܬܰܘ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܕܡܶܠܬܳܟ ܡܛܰܟܰܣܬܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܗܝ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܘܪܳܐ ܕܫܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܿܢܰܟܶܦ ܠܙܰܠܺܝܠ. ܘܟܽܠ ܕܰܚ̣ܙܳܟ ܡܽܘܡ̈ܰܘܗܝ ܡܿܩܰܛܪܶܓ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠ ܡܽܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢܳܟ ܦܪܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܠܶܒܳܟ ܚ̣ܙܳܐ ܡܳܪܳܟ ܕܕܰܢܺܝܚ ܕܰܪܚܶܡܬܳܝܗܝ ܘܰܫܒܼܰܩܬ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܐܰܙܓܼܰܪ ܡܽܘܡܰܝ̈ܟ ܠܦܽܘܬ ܕܳܪܳܟ. ܕܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܦܠܰܚ̣ܬ ܥܰܡܶܗ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܢܼܶܫܬ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܘܳܝ̈ܶܐ ܡܠܰܝܼܬ ܐܶܠܦܳܟ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܐܠܡܺܐܢܳܐ ܣܼܶܡܟܰܬ ܡܰܛܪܰܦܬܳܐ. ܡܰܠܳܚܳܗܿ ܡܶܟܺܝܠ ܕܠܐ ܩܶܢܛܰܐ ܗܘ.܀ ܝܰܗܼܒܬ ܐܰܒܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܢܦܼܰܠ. ܘܰܐܣܒܼܰܪܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܢܰܦܺܝܠ ܐܰܢܬ ܕܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܢܩܼܽܘܡ ܐܳܦ ܗܽܘܼ. ܘܠܐ ܢܶܒܼܗܰܬ ܕܢܼܰܘܕܶܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܩܢܼܺܝܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܟ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܫܶܠܡܼܰܬ ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܡ݂ܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܡ݀ܰܗܦܶܟ ܠܙܰܠܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܗܼܘܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܙܳܕܶ݀ܩ ܟܽܠ ܕܶܐܬܼܳܐ ܢܶܥܼܢܶܐ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܼܰܕܰܪܝ ܠܰܢ. ܕܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܡܰܘܬܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܙܶܡ݂ܪܰܬ ܒܦܽܘܡ ܕܰܘܺܝܕ.܀ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܚܿܳܕܶܝܢ ܒܚܽܘܠܛܳܢܳܟ ܘܰܚܢܰܢ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܚܰܫܳܐ ܠܒܺܝܫܼܺܝܢܰܢ. ܕܥܰܡ ܡܳܪܳܟ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܒܰܝܼܰܐܢ ܟܽܠܰܢ ܒܒܽܘܝܳܐܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܼܠܶܐ ܐܰܒܽܘܢ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܳܐ ܕܡܶ݀ܬܕܟܰܪ ܪܰܒܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܬܰܡܳܢ ܒܥܼܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܢܶܫܼܬܘܶܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܐܠܦܼܶܬܳܢ ܢܰܐܠܼܶܦ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܬܰܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܡ݂ܰܪܽܘܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܗ݀ܰܘ ܕܰܥܒܼܰܪ ܘܗܳܟܰܢ ܨܒܼܳܐ ܕܢܰܠܼܶܦ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܟܝܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܒܽܐܘ̈ܠܝܳܬܶܗ ܚ̣ܰܘܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܶܗ. ܢܛܰܪ݂ ܚܰܝܰܘܗ̈ܝ ܟܰܕ ܪܳܕܽܘܦܰܐ ܗܘ. ܘܳܐ݀ܠܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܟܰܕ ܩܳܛܽܘܠܐ ܗܘ.܀ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ ܠܰܢ ܗܳܐ ܡܿܰܚܶܫ. ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ  ܚܽܘܒܳܟ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܝܟ ܚܽܘܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܕܝܽܘܢܳܬܳܢ.܀ ܘܳܐܦ ܠܰܫܡܽܘܐܝܶܠ ܒܼܟܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܰܠܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܪܰܥܡܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܣܼܶܠܩܰܬ ܟܰܕ ܕܰܟܝܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܥܶܠܳܝܳܐ ܒܪܰܥܡܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ.܀ ܐܶܢ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܫܟܼܶܒ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܠܐ ܝܿܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ. ܕܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܒܽܐܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܒܰܟܼܺܝܝ̈ܶܢ ܥܰܠ ܝܽܘܫܺܝܳܐ.܀ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܟܳܝܼܗܝ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܘܕܰܐܪܓܼܶܫ ܕܰܩܼܪܶܒ ܡܰܘܬܶܗ: ܐܶܬܓܼܰܘܰܣ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܣܺܝܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܼܺܝ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܝܠܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܩܢܼܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܝܼܰܗܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܟܰܕ ܡܿܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡ݀ܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܐܳܙ݀ܶܠ ܐܢܳܐ. ܛܼܰܪܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܢܰܛܰܪܟܼܽܘܢ.܀ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܥܰܠܶܐ ܐܰܝܼܠܶـܠ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢܶܗ. ܘܟܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܣܼܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܨܰܘܬܶܗ ܦܿܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ.܀ ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܡܰܘܬܰܐ ܗܘ. ܒܶܗ ܐܶܫܼܬܰܒܰܚ ܓܶܝܪ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܕܰܗܼܘܳܐ ܩܳܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ.܀ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܡܰܥܼ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܬܠ̈ܳܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܚ̣ܰܫ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܗ ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܶܫܠܐ.܀ ܐܰܫܼܘܽܢ ܡܳܪܰܢ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܢܰܚܼܰܡ ܐܰܚܽܘܢ ܒܗܶܕܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܳܐ݀ܶܨ ܘܰܦܨܺܝܚ ܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܦܼܰܣܩܳܗܿ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܠܐ ܛ݀ܳܐܶܣ ܓܶܦܶܗ ܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܰܢ ܗܽܘܼ ܣ݀ܳܥܰܪ ܠܰܢ. ܚܰܝܠܶܗ ܢܼܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܰܢ.܀ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܬܶܛܥܼܶܐ ܠܳܟ ܠܕܳܘܝܳܐ ܥܰܒܕܳܟ: ܘܬܶܬܼܶܠ ܐܳܦ ܠܺܝ ܐܰܓܪܳܐ ܕܩܽܘܠ̈ܳܣܰܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܕܺܝܢܝ ܠܳܐ ܬܰܗܡܼܶܐ ܡܶܢܝ. ܠܳܐ ܢܶܬܡܼܰܣܟܰܢ ܒܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܓܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܛ݀ܶܦܣܶܬ.܀ ܪܳܬܚ݀ܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܓܰܘ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܘܪܳܦ݀ܬܺܝܢ ܐܳܦ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܿܫܰܕܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܶܗ ܘܰܦܼܬܰܚ ܝܽܘܒܳܒܶܗ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗܿ ܕܫܰܝܽܘܠ.܀ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܙܰܡ݂ܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܕܰܥܼܢܰܕ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܫܼܬܘܶܐ ܕܰܢܣܼܶܩ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ.܀ ܩܼܪܶܒ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܪ ܡܳܪܶܗ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܡܿܚܰܕܶܬ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܕܶܐܫ݀ܬܘܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡ݀ܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ.܀ ܙܳܐ݀ܰܥ ܗܽܘ ܠܺܝ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܬܺܝܬܳܐ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܥܿܳܐܶܠ ܕܢܼܶܚܕܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ ܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܳܙ݀ܶܠ ܐܢܳܐ ܘܠܐ ܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܕܡܳܪܝ ܩܿܳܪܶܐ ܠܺܝ. ܬܼܳܐ ܘܶܐܟ݀ܰܠܠܳܟ: ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܺܝܫܝ ܣܿܳܐܶܡ ܠܺܝ ܘܰܡܿܚܰܕܶܐ ܠܺܝ.܀ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܦܰܪܫܼܽܘܟ ܡܶܢܰܢ ܠܰܥܕܶܝܢ ܕܰܒܼܪܽܘܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܗܰ݀ܘ ܕܰܒܪܳܟ ܝܰܗܼܒܽܘܟ. ܙܶܲܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.܀ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܛܰܝܼܶܒ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܘܰܐܢܼܺܝܚ ܪܽܘܚܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܙܳܥܿܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܡܿܝܰܒܶܒ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܥ݀ܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܓܕܺܝܠ ܗܽܘ ܟܠܺܝܠܳܟ ܒܰܥܕܶܝܢ ܐܳܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܠܐ ܚܿܳܡܶܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܳܠܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܪܳܥ݀ܶܡ ܩܳܠܶܗ ܒܓܰܘ݀ܳܗ ܕܫܰܝܽܘܠ. ܘܫܰܡ݂ܥܽܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܶܐܬܢܰܚ̣ܰܡܘ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܩܿܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܙܿܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܙܼܶܠ ܒܰܫܠܳܡ ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܩܰܛܦܼܶܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܿܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܘܰܡܿܩܰܒܶܠ ܠܳܟ.܀ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܡܿܣܰܟܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܥܼܽܘܠ ܘܶܬܬܢܼܺܝܚ ܘܬܶܬܒܼܰܣܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.܀ ܬܶܣܼܰܩܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܟ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܡܿܟܰܢܶܫ ܐܰܢܬ ܠܡܶܪܕܶܗ ܕܳܐܕܳܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܒܼܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܢܼܰܚܰܡ ܕܰܒܦܰܓܪܶܗ ܢܢܰܚ̣ܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ.܀  ܐܰܒܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܟܼܪܺܝ ܠܰܢ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܘܰܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܐܰܥܼܺܝܩ ܠܰܢ ܝܽܘܡ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ.܀ ܒܰܐܝܢܳܐ ܒܶܝܬ ܘܰܥܕܳܐ ܢܼܶܒܥܶܝܟ ܣܺܝܡܰܬ ܚܽܘܬܪܰܢ ܘܰܟܠܺܝܠ ܪܺܝܫܰܢ ܕܰܒܡܶܠܰܝ̈ܟ ܟܶܢܫܰܢ ܡܶܨܛܰܒܼܰܬ ܗܘܳܐ.܀ ܓܼܳܙ ܠܶܗ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܰ݀ܫܩܶܐ ܠܟܶܢܫܰܢ.܀ ܕܳܢ݀ܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܘܰ݀ܡܚܰܕܶܐ ܠܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡ݀ܰܢܗܰܪ.܀ ܗܳܐ ܚܽܘܒܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܗܽܘ ܡܿܰܚܶܫ ܠܰܢ ܕܶܒܗ ܛܰܟܼܶܣܬܳܢ ܘܰܐܠܼܦܶܬܳܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.܀ ܙܰܡܼܶܢܬܳܢ. ܠܰܚܠܽܘܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܥܼܰܬܶܕܬܳܢ. ܢܛܰܝܼܶܒ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܦܶܐܝܢ ܠܳܗ ܠܗ݀ܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܘܪ̈ܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝܼܬܳܢ ܐܰܢܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܐܰܠܒܼܶܫܬܳܢ ܡܶܢ ܢܰܟܦܽܘܬܳܟ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܩܶܢܛܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܐܳܘ ܡܰܚܙܺܝܬܰܢ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܫܟܼܶܒܬ ܟܰܪܝܳܐ ܠܰܢ ܐܶܠܐ ܕܰܒܼܛܶܠ ܩܳܠܳܟ. ܘܕܰܐܪܚܼܶܩܬ ܘܰܫܒܼܰܩܬܳܢ ܐܳܦ ܐܰܒܼܥܶܕܬܳܢ.܀ ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܟܼܶܡ ܬܽܘܒ ܫܰܒܪܽܘܬܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܕܒܰܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܕܕܶܚܠܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܰܟܼܶܦܬܳܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܶܬܦܼܰܢ ܥܠܰܝ ܕ݀ܰܗܘܺܝܬ ܕܰܝܪܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܫܰܝܢܶܗ ܨܰܒܬܼܰܢܝ܀ ܒܺܝ ܓܶܝܪ ܪܳܥܿܶܡ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܩܺܝܬܳܪܶܗ ܨܰܘܬܶܗ ܒܰܝܼܰܐܝܰܢܝ.܀ ܒܳܟ ܡܿܶܙܕܟܶܐ ܐܶܒܠܳܐ ܒܳܟ ܡ݀ܶܬܚܠܶܡ ܟܺܐܒܳܐ ܣܰܡܳܟ ܢܰܕܪܟܼܰܢܝ.܀ ܓܰܪܕܺܝܼܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘܝ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܗܽܘܠܳܠܰܘ̈ܗܝ ܒܙܺܝܘܶܗ ܬܰܪܘܼܙܰܢܝ.܀ ܓܰܙܳܐ ܕܒܽܘܝ̈ܳܐܶܐ ܐܶܬܦܼܰܢ ܥܠܰܝ ܕܰܨܕܺܝ݀ܬ. ܫܰܝܢܳܟ ܢܼܰܦܨܚܰܢܝ.܀ ܕܗܳܐ ܦܿܳܩ̈ܕܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܕܟܶܢܫܶܗ ܐܰܘܪܒܼܰܢܝ.܀ ܗܳܐ ܣ݀ܳܗܶܕ ܕܰܫܡܼܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܺܝ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܶܥܼܨܒܰܢܝ.܀ ܕܰܐܘܪܒܼܰܢܝ ܣܰܓܺܝ ܬܽܘܒ ܐܰܙܥܼܪܰܢܝ ܣܰܓܺܝ ܕܨܶܝܕܰܝ ܠܰܝܬܰܘܗܝ.܀ ܙܰܘܥܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ ܪܡܼܳܐ ܠܺܝ. ܕܫܰܝܢܶܗ ܐܰܪܦܝܼܰܢܝ.܀ ܚ݀ܙܺܝܬܶܗ ܕܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢܝ ܘܰܐܚ̣ܕܽܘܢܝ ܨܰܘܪ̈ܳܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܝ ܫܰܠܼܚܽܘܗܝ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܿܳܗܒܳܢ ܠܺܝ ܚܰܒܪ̈ܳܬܝ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܼܪܰܫ ܒܶܗ ܘܰܢܦܼܰܩ ܫܰܝܢܶܗ ܐܶܙܼܰܠ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܒܠܳܐ ܐܰܘܪܬܰܢܼܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܫܿܶܐܠܶܬ ܐܶܢܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܡܿܰܢܽܘ ܟܰܝ ܩܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܡܿܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܒܶܗ: ܕܗܳܟܰܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܫܳܩܳܐ.܀ ܘܶܐܬܦܼܰܢܺܝ ܠܺܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܫܿܰܐܶܠܬܳܗܿ: ܗܳܪܟܳܐ ܩܒܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܼܨܰܚ: ܩܼܪܽܘܒ ܐܰܢܬ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ.܀ ܘܟܰܕ ܢܶܦܿܩܶܬ ܗܘܺܝܿܬ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ: ܚܙܺܝܿܬ ܚܳܕܽܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ: ܕܰܪܡܶܐ ܬܰܡܳܢ ܘܰܡܫܰܦܰܠ: ܘܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ.܀ ܩܛܺܝܪܳܐ ܓܘܳܓܰܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܪܡܶܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܫܪܰܕܽܘܕܶܗ: ܫܠܺܝ̈ܚܳܢ ܫ̈ܶܢܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܶܫܟܳܐ: ܘܰܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܚܺܝܚܳܐ.܀ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ: ܘܗܳܘܶ݀ܝܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܣܝܳܢܳܐ.܀ ܡܶܢ ܕܰܚܿܙܺܝܬܶܗ ܠܚܳܕܽܘܪܳܐ: ܒܗܳܢܳܐ ܫܶܦܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܣ݀ܶܒܪܶܬ ܠܺܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܳܐ ܡܿܫܰܦܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.܀ ܣܶ݀ܒܪܶܬ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܪܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܚܳܕܽܘܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ: ܡܝܰܩܪܳܐ ܫܰܠܕܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܚܠܳܦ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܿܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܘܪܣܰܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܪܳܡܶܐ ܗܽܘ ܒܥܰܦܪܳܐ ܫܪܰܕܽܘܕܶܗ.܀ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܽܘܢܰܘܗܝ: ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܣܰܪܝܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܶܗ: ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܙܶܒܠܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ.܀ ܐܶܬܬܰܢܚܿܶܬ ܐܶܢܳܐ ܘܶܐܡܿܪܶܬ: ܘ݀ܳܝ ܠܶܗ ܠܫܶܦܠܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܐܰܝܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܥܬܺܝܕ: ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܬܰܦܼܰܠܝ ܒܶܗ.܀ ܕܶܐܢ ܡܰܠܟܰܐ ܗܘ ܘܶܐܢ ܚܳܕܽܘܪܳܐ: ܫܠܶܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܠܐ ܛܳܒ ܡܶܢܶܗ.܀ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܢܼܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ: ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܠܰܗ ܘܠܐ ܢܼܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܕܠܐ ܢܳܚ݀ܬܺܝܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܠܰܫܝܽܘܠ:܀ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܢܼܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܶܗ. ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ.܀  ܚܿܙܺܝܬܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ: ܟܰܕ ܡ݀ܳܠܝܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܝܳܐ: ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܿܳܚܬܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܥܽܘܒܳܗܿ ܡܼܶܪܘܰܚ ܪܳܘܰ݀ܚ ܗܘܳܐ.܀ ܪܡܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟ: ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ: ܚܿܙܺܝܬ ܓܶܝܪ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܕܰܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ.܀ ܫܠܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪܶܓܫܬܳܐ: ܠܰܝܬ ܒܳܗܿ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܩܰܠ: ܕܢܰܦܼܩܽܘܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܠܰܟܢܳܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܒܳܗܿ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܕܢܶܩܼܢܽܘܢ ܒܳܗܿ ܡܶܕܶܡ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܓܰܐܝ̈ܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܩܼܠܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܳܡܽܘܢܳܐ: ܕܢܶܬܥܼܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܒܥ̈ܳܬܳܐ.܀ ܩܒܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܗܒܶܗ ܥܰܡܶܗ: ܘܗܳܘܶܝܿܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܚܳܫܚܽܘ: ܩܒܺܝܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܟܰܕ ܗܽܘܼ ܒܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܚܰܫܰܚ.܀ ܩܒܺܝܪ ܒܳܗܿ ܥܰܘܳܠܐ ܘܥܰܘܠܶܗ: ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܶܗ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܩܒܺܝܪ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܶܗ: ܘܰܡܿܣܰܟܶܐ ܠܶܗ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܩܒܺܝܪ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܙܳܕܩ̈ܳܬܶܗ: ܘܰܡܿܣܰܟܝܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܥ݀ܺܝܬ ܕܶܐܬܒܿܰܩܶܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ: ܕܶܐܢ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܕܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ.܀ ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܠܰܝܬ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܡܿܫܰܠܚܺܝܢ ܕܰܠܒܶܫܼܘ ܚܶܘܳܪ̈ܐ: ܘܗܳܘܶܝܿܢ ܠܓܰܘܢܳܐ ܕܫܽܘܚܳܪ̈ܶܐ.܀ ܘܰܪܡܶܝܢ ܕܰܡܪܰܩܼܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܣܪܺܝܚܺܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ: ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܨܒܼܶܬܘ ܥܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܝܿܳܢܩܳܐ ܣܳܣܳܐ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܪܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܦܠܰܚܼܘ ܦܰܚܙܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܙܶܒܠܳܐ ܢܕܺܝܪܳܐ: ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܪܰܚܼܡܽܘܗܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ.܀ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܪܚܼܶܡܘ ܪܳܡܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܣܢܺܝܬܳܐ: ܪܡܶܝܢ ܕܰܪܚ̣ܶܡܘ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܣܚܺܝܦܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܪܡܶܝܢ ܕܰܪܚ̣ܶܡܘ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܗܳܐ ܥܳ݀ܛܠܺܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܪܡܶܝܢ ܕܰܪܚܼܶܡܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ: ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ.܀ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܡܿܚܰܠܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀  

 

ܒܺܝ ܢܶܬܕܰܡܼܽܘܢ ܬܚܽܘܒ̈ܶܐ: ܘܒܺܝ ܢܼܶܬܗܰܕܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܗܘܽܢ ܥܰܠ ܕܰܫܟܼܶܒܘ: ܒܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܳܠܳܐ.܀ ܒܺܝ ܢܼܶܬܗܰܕܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܩܰܠܼܘ: ܥܰܠ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܥܽܘܬܪܳܐ: ܘܒܺܝ ܢܶܬܒܼܰܩܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܶܐܙܰܠܼܘ ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܒܺܝ ܢܶܬܚܰܟܼܡܽܘܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܕܶܐܙܰܠܼܘ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܒܺܝ ܢܶܬܒܰܝܼܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܫܼܳܛܘ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܒܺܝ ܢܼܶܬܦܰܩܚܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܚ̣ܰܬܰܪܘ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܰܩ̈ܕܶܐ ܢܼܶܣܬܰܪܕܽܘܢ: ܒܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܕܰܡܿܣܰܪܶܕ ܠܺܝ.܀ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܢܶܐܠ̈ܝܳܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܕܶܐܠܽܘ ܝܿܳܕܥ̈ܳܢ ܗܘ݀ܰܝ ܕܰܐܝܢܰܘ: ܐܰܬܪܳܐ ܕܥ݀ܳܐܠ̈ܳܢ ܠܰܐܘܘܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܰܬܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܗܘ: ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܒܺܝܕ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝܛܶܗ: ܘܢ݀ܳܗܶܡ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ.܀ ܦܟܺܝܪܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ: ܘܣܳܣܳܐ ܒܿܳܪܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܠܺܝܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ: ܪܶܗܠܐ ܒܰܫܝܽܘܠ.܀ ܘܕܳܐ݀ܫ ܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ: ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܡܿܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܘܠܐ ܫܿܳܠܶܐ: ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܥܒܺܝܕ ܡܰܠܟܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ: ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܩܳܛܽܘ̈ܠܺܝܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܒܡܰܠܟܳܐ ܘܠܐ ܒܰܛܠܳܝ̈ܰܘܗܝ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܫܺܝ̈ܢܰܘܗܝ: ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܐ: ܛܽܘ̈ܠܩܶܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ: ܕܚܰܢܩܼܽܘܗܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܘܦ݀ܳܠܰܚ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܩܛܺܝܪ ܠܶܗ ܓܢܽܘܢܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܚܿܳܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܐܰܕܳܡ ܡܿܰܪܟܶܢ ܠܶܗ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܥܒܺܝܕ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ: ܘܓܿܳܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܘܒܰܒܟܳܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܕܳܘܝܳܐ ܐܺܝܳܠܳܐ.܀ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܬ ܘܰܐܢܽܘܫ:ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܳܬܳܐ: ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ: ܡܿܚܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ ܠܡܰܘܬܳܐ.܀ ܘܡܿܰܢܽܘ ܟܰܝ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܼܺܐܡܰܪ: ܣܽܘܪ̈ܳܕܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ: ܕܶܚܶܠܬܳܐ: ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܪܳܥܿܠܺܝܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܥܳܠܽܘܠܰܘ̈ܗܝ.܀ ܟܰܡܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ: ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܢ݀ܳܛܪܺܝܢ ܠܰܚܒܺܝ̈ܫܰܘܗܝ: ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܕܒܿܳܪܶܡ ܓܽܘܫܡ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܼܰܢܝ: ܐܰܝܠܶܠ݂ܘ ܘܰܒܟܼܰܘ ܥܰܠ ܕܽܘܘܳܢܝ: ܕܰܚܒܺܝܫ ܐܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܦܥܺܝܪ ܠܶܗ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܶܗ.܀ ܚܿܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܡܿܒܰܣܒܶܤ ܠܗܶܝܢ: ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܙܶܒܠܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ: ܘܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ.܀ ܒܟܼܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܰܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܟܰܘܼ ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ: ܕܡܶ݀ܬܓܰܠܙܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ: ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܟܽܘܢ.܀ ܘܟܰܕ ܚܿܳܕܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚ: ܘܰܫܝܽܘܠ ܕܳܝܿܨܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܳܐ: ܘܬܰܪ̈ܥܶܝܗܿ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ: ܘܒ݀ܳܠܥܳܐ ܕܳܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ: ܕܒܿܳܠܰܥ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܠܼܰܥ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܰܛܥܺܝܢ ܠܶܗ ܘܳ݀ܐܙܶܠ ܠܰܐܬܪܶܗ.܀ ܘܰܐܥܼܶܠ ܣܳܡܼܶܗ ܠܓܰܢܒܳܪܳܐ: ܒܓܰܘ ܐܰܘܘܳܢ̈ܰܗܝ ܚܶܫܽܘ̈ܟܶܐ.܀ ܘܩܼܳܡ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܦܼܰܟܪܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ: ܩܰܡ݂ܛܶܗ ܘܰܫܕܳܝܼܗܝ ܠܚܰܠܳܫܳܐ: ܕܶܐܫܬܰܩܼܰܠ ܥܰܠ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܘܥܼܰܩܪܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ: ܕܒܰܣܼܒܣܰܬ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܪܳܥ݀ܠܺܝܢ ܡܶܢ ܩܳܠܶܗ: ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܢ ܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ.܀ ܘܰܢܼܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ: ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܝܿܠܶܠ ܒܰܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܫܝܽܘܠ ܓ݀ܳܥܝܳܐ ܒܓܰܘ ܩܽܘܪ̈ܝܶܗܿ.܀ ܕܰܢܼܗܰܡ ܒܳܗܿ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܶܐܬܬܰܒܼܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗܿ: ܢܦܰܠܼܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܕܰܡܥܰܕܰܢܬܳܐ ܒܪܰܟܼܘ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܟܰܗܺܝܢܬܳܐ.܀ ܕܰܐܣܪܰܚ ܒܳܗܿ ܢܶܫܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܦܰܪܽܘܓܶܗ ܕܺܐܝܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܒܰܗܺܝܬ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܡܿܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ.܀ ܕܰܨܒܼܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܐܰܠܳܗ: ܩܥܼܳܐ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܘܰܒܼܪܰܟ ܘܰܢܦܼܰܠ ܡܳܪܽܘܕܳܐ: ܘܰܩܼܪܳܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܐܩܺܝܡ݂ܶܗ: ܡܶܢ ܚܶܫܟܳܐ ܕܰܥܓܺܝܢ ܗܘܳܐ ܒܶܗ.܀ ܐܰܝܟܰܐ ܐܢܬ ܐܳܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܕܰܢܦܼܰܠ ܒܡܶܠܟܳܗܿ ܕܒܰܪܬ ܙܰܘܓܶܗ: ܩܽܘܡ ܠܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܦܺܝܪܳܐ.܀ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܼܰܠ: ܕܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܪܨܺܝܨ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ.܀ ܩܼܽܘܡ ܐܰܘܼܕܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܒܰܒܪܶܗ: ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܐ: ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟ: ܘܝܿܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܩܼܽܘܡ ܠܳܟ ܐܳܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܕܶܐܬܬܰܩܼܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܗܳܐ ܥܕܶܝܢ ܐܰܬܪܳܟ ܚܿܳܐܰܪ ܠܳܟ: ܘܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩܼܬ ܡܶܢܶܗ.܀ ܩܼܽܘܡ ܐܶܬܢܰܚ̣ܰܡ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܰܝܟ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܓܼܰܒܠܳܟ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ: ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܐܰܒܺܝܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ.܀ ܩܼܽܘܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܰܐܗܼܶܠ ܒܶܗ: ܒܰܛܪܽܘܢܳܐ ܕܒܰܣܒܼܶܣ ܦܰܓܪܳܟ: ܘܕܽܘܼܫ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ: ܕܒ݀ܳܥܶܐ ܕܢܶܒܼܠܰܥ ܦܪ̈ܽܘܓܰܝܟ.܀ ܩܼܳܡ ܐܳܕܳܡ ܘܰܒܼܪܰܟ ܘܰܣܼܓܶܕ: ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܢܼܚܶܬ ܒܰܒܥܳܬܶܗ: ܣܿܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܝܰܠ̈ܕܰܝ: ܕܶܐܬܰܝܼܬ ܘܰܐܩܺܝܼܡܬ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ.܀ ܣܿܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܕܰܦܼܪܰܩܬ ܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܒܼܰܙܰܚ ܒܗܰܕܳܡ̈ܰܝ.܀ ܒܳ݀ܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܰܠܳܗܝ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܼܩܰܢܝ ܡܳܪܝ ܒܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ: ܕܠܐ ܢܒܰܣܒܼܶܣ ܒܺܝ ܩܳܛܽܘܠܐ ܕܗܽܘܼ ܩܰܛܼܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ.܀ ܢܓܽܘܠܼܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ: ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܬܰܩܼܶܢܬܳܢ.܀ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܩܳܠܳܟ ܫ݀ܶܡܥܶܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܶܐܬܛ݀ܰܫܺܝܬ ܕܰܡܦܰܪܣܰܝ ܗܘܺܝܿܬ: ܘܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܰܥܓܺܝܢ ܗܘܺܝܿܬ ܒܶܗ.܀ ܩܳܠܳܟ ܫ݀ܶܡܥܶܬ ܘܶܐܬܠܰܒ݀ܒܶܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܦܪܰܩܼܬܳܢܝ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܢܰܚ̣ܶܡܬ ܡܺܝܬܽܘܬܝ.܀ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܢܰܚܼܶܡܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܟ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ: ܕܰܒܪܶܡܙܳܟ ܩܼܳܡܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܳܟ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩ̈ܶܐ: ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܰܩܺܝܼܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܬܺܐܒܶܠ ܟܽܠܳܗܿ ܒܰܡܳܠܳܐܗܿ: ܙܳܡܿܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܟ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܪܳܬܰܢܼܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܕܶܐܫܿܰܢܶܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ: ܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܶܬܚܶܗ: ܕܡܰ݀ܘܒܶܠ ܠܬܰܘܘܳܢܶܝ̈ܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ.܀ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܓܶܝܪ ܥܼܰܠ ܥܠܰܝ: ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܳܬܰܪܝ: ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܢܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ: ܕܰܒܼܪܰܢܝ ܘܶܐܙܼܰܠ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ.܀ ܒܥ݀ܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܟܿܰܫܦܶܬ ܠܶܗ: ܕܢܰܪܦܶܝܢܼܝ ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ: ܘܠܐ ܐܶܬܪܟܼܶܢ ܠܰܦܝܳܣܳܐ: ܘܠܐ ܨܒܼܳܐ ܕܰܢܩܼܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ.܀ ܠܳܐ ܝܿܶܕܥܶܬ ܕܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ: ܒܰܐܦܰܝ̈ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܿܳܣܶܒ: ܣ݀ܶܒܪܶܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ: ܘܡܶ݀ܬܬܦܺܝܤ ܕܰܢܩܰܒܼܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ.܀ ܐܶܫܿܟܚܶܬ ܕܢܳܛܽܘܪܰܐ ܗܘ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܘܦ݀ܶܣܩܶܬ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈: ܚܶܙܘܶܗ ܚܙ݀ܺܝܬ ܘܶܐ݀ܫܬܰܓܫܶܬ ܠܺܝ: ܘܩܳܠܶܗ ܫ݀ܶܡܥܶܬ ܘܶܐܬܒܰܠܿܗܺܝܬ.܀ ܐܰܪܡܼܺܝ ܒܺܝ ܙܰܘܥܳܐ ܩܰܫܝܳܐ: ܘܕܰܠܼܚܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ: ܫܼܰܪܺܝ ܓܶܝܪ ܠܡܼܰܦܪܳܩܽܘ: ܫܳܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܗܿ.܀ ܘܰܠܗܰܕܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܙܰܘܓܳܗܿ: ܓܼܰܕܶܗ ܠܢܰܘܠܐ ܒܣܰܪܳܢܳܐ: ܘܟܰܪܟܼܳܗܿ ܘܫܰܩܠܼܳܗܿ ܠܡܶܫܬܺܝܬܶܗ.܀ ܦܰܣܼܶܩ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܺܝܬܳܪܳܐ: ܘܫܼܰܬܶܩ ܩܳܠܳܐ ܕܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ: ܘܥܼܰܩܪܶܗ ܠܺܐܝܠܳܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܘܒܼܶܕ ܐܶܒܶܗ ܥܰܡ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܣܼܰܟܪܶܗ ܠܦܽܘܡܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ: ܘܫܰܩܼܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܛܰܦܛܼܶܦ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܫܪܳܓܳܐ: ܘܰܚ̣ܡܳܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ.܀ ܘܰܗܼܦܰܟ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ: ܠܥܰܦܪܳܐ ܟܢܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܝܳܪ̈ܽܘܬܰܝ ܕܶܐܬܢܰܟܿܪܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ.܀ ܕܥܶܡܿܠܶܬ ܣܿܳܡܶܬ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰ݀ܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܒܢܺܝܿܬ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܪܰܘܚ݀ܶܬ ܣܰܓܺܝ: ܒܶܝܬ ܩܰܝܛܳܐ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܣܰܬܘܳܐ.܀ ܘܝܰܘܡܳܢ ܚܿܳܒܶܫ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ: ܒܢܶܩܥܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܠܳܐ ܠܼܘܳܢܝ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝ: ܐܶܠܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܕܦܼܳܫܘ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܛܶܥܿܢܶܬ ܐܢܳܐ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܘܒܰܝ̈: ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܦܼܳܫܘ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝ: ܦܳܫܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ.܀ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܢܿܰܟܪܺܝܬ ܠܰܢ̈ܝܳܚܶܐ: ܗܘܺܝܿܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ: ܡܿܰܢܽܘ ܥܰܡܠܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܥ݀ܳܡܶܠ ܡܿܟܰܢܶܫ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܕܰܒܛܰܘܪܳܐ ܘܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ:  ܩܿܳܐܶܡ ܥܰܪܛܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܦܼܳܫ̈ܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ: ܘܚܿܶܙܩܶܬ ܐܶܢܳܐ ܕܠܐ ܙܘܳܕ̈ܐ.܀ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܚܿܳܙܺܝܢ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܼܒܕܽܘܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܰܝ: ܕܶܐܬܢܼܰܟܪܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ.܀ ܛܰܠܝܽܘܬܟܽܘܢ ܡܿܰܢܽܘ ܢܪܰܒܼܶܐ: ܘܝܰܬܡܽܘܬܟܽܘܢ ܡܿܰܢܽܘ ܢܶܣܼܡܽܘܟ: ܝܰܘܡܳܢ ܓܶܝܪ ܨܿܳܪܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܢܶܦܿܩܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢܶܗ.܀ ܘܰܗܘܰܝܼܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ: ܕܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܐܶܡܗܳܬܗܽܘܢ.܀ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܰܠܠܳܗܳܐ: ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܘܥܽܘܗܕܳܢܝ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܼܶܐ.܀ ܗܘܰܘܼ ܐܰܢܬܽܘܢ ܚܠܳܦܰܝ ܐܰܒܳܐ: ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܙܰܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܰܡܢܰܛܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ: ܕܶܐܫܬܰܒܼܩܰܬ ܕܠܐ ܝܳܨܽܘܦܳܐ.܀ ܫܡܰܥܼܘ ܕܶܝܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ: ܘܡܶܠܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܰܡܿܦܰܩܕܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܥܰܠ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ.܀ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ ܗܘܰܘܼ ܝܳܨܽܘܦ̈ܶܐ: ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒ݀ܥܺܝܬ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܕܬܶܫܬܰܡܥܼܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܢܳܢܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܝܿܳܗܶܒ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ: ܕܰܗܼܘܰܘ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ: ܫܡܼܰܥܘ ܡܳܠܽܘܟܟܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܺܝܼܨܰܦܘ ܕܝܽܘܬܪܳܢ ܢܰܦܫܳܬ̈ܟܽܘܢ.܀ ܚ̣ܽܘܪܘ ܓܶܝܪ ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ: ܕܩܶ݀ܛܦܶܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ: ܕܠܐ ܥܼܰܠ ܥܰܡܝ ܡܶܕܶܡ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܼܩܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܕܶܐܬܢܰܟܪܺܝܼܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܢܢܼܰܛܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ.܀ ܗܰ݀ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܠܼܘܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܘܪܰܒܝܼܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ: ܗܽܘܼ ܢܕܰܒܰܪܟܽܘܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܰܢܦܰܪܢܼܶܣܟܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܠܰܐܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ: ܡ݀ܰܓܥܶܠ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܕܗܽܘܼ ܢܒܼܰܝܰܐܟܽܘܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܺܝܩܳܢ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ: ܕܒܶܗ ܗܘ ܐܶܬܦ݂ܪܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܢܼܢܰܛܰܪ ܥܽܘܡܪܳܐ ܒܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܠܟܽܘܢ ܒܓܰܘܶܗ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢ.܀ ܠܟܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܝܰܠܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ: ܡ݀ܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܕܰܬܨܰܠܼܽܘܢ ܥܠܰܝ: ܕܶܐܬܚܿܢܶܢ ܒܛܰܝܒܽܘ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.܀ ܗܘܰܘܼ ܒܰܥ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ: ܕܶܐܫ݀ܬܘܶܐ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܘܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܐܶܚܿܕܶܐ ܬܰܡܳܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܕܶܐܫ݀ܬܰܘܙܰܒ: ܡܶܢ ܫܒܳܒܽܘܬܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܕܠܐ ܐܶܫ݀ܬܰܢܰܩ ܐܰܟܘܳܬܶܗ: ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ.܀ ܗܰܕܳܡܟܽܘܢ ܐܺܝܿܬܰܝ ܒܡܳܪܰܢ: ܘܰܐܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ: ܬ݂ܶܪܕܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܺܝܼܨܰܦܘ ܩܰܠܺܝܠ: ܒܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܝܰܬܡ̈ܶܐ.܀ ܕܶܐܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶ݀ܫܬܰܒܩܶܬ: ܕܦܳܪܘܽܥܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶ݀ܗܘܶܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܿܳܪܰܥ ܚܠܳܦܰܝ: ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܩܶܢܛܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܠܺܝ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܕܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܘܰܕܚܰܘ̈ܒܳܬܝ: ܘܡ݀ܶܬܥܰܕܰܠ ܐܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܥܒܼܰܕܘ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܰܬ̈ܡܶܐ.܀ ܐܳܘ ܕܶܐܡܼܰܪ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܫܼܒܽܘܩ ܠܰܒܢܰ݀ܝ̈ܟ ܐܶܢܳܐ ܐܰܚ݀ܶܐ: ܘܰܠܝܰܬܡܰܝ̈ܟ ܐܶܢܳܐ ܡܿܪܰܒܶܐ: ܬܼܳܐ ܠܺܐܝܳܠܝ ܘܰܐܚ̣ܳܐ ܝܰܬܡܰܝ̈.܀ ܘܰܠܒܼܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ: ܕܰܦܼܩܰܪܬ ܒܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܽܘܬܳܟ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܦܰܪܫܼܰܢܝ ܡܶܢ ܝ̈ܰܠܕܰܝ.܀ ܦܼܩܽܘܕ ܠܶܐܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܗܿ ܢܶܣܼܬܰܬܪܽܘܢ: ܘܠܺܝ ܡܳܪܝ ܚ̣ܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ: ܘܰܐܫܼܘܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܘܰܠܗܽܘܢ ܬܰܪܣܼܳܐ ܐܳܦ ܪܰܒܼܳܐ: ܕܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܰܘܬܳܗܿ ܕܚܰܘܳܐ ܐܶܬܕܰܟܿܪܶܬ: ܘܶܐܬܓܰܢܿܚܶܬ ܘܰܐܚܼܕܰܢܝ ܬܶܗܪܳܐ: ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗܿ ܥܶ݀ܗܕܶܬ: ܘܰܐܚܼܕܽܘܢܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܘܶܐܡܿܪܶܬ ܟܰܕ ܥܰܝܝܺܩܳܐ ܠܺܝ: ܕܰܠܘܰܝ ܠܳܐ ܗܘܺܝܿܬ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ: ܘܛܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܚ̣ܶܫ ܠܺܝ: ܘܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܼܰܪܕܰܢܝ.܀ ܕܡܶܢܳܗܿ ܫܼܰܪܺܝ ܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗܿ ܡ݀ܳܝܬܺܝܢܰܢ: ܡܳܢܳܐ ܥܼܰܕܪܰܬ ܚܰܒܪܽܘܬܳܗܿ: ܕܥܶܕܪܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܐܶܬܝܰܗܒܼܰܬ.܀ ܕܰܐܥܠܼܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ: ܘܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗܿ: ܐܳܘ ܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗܿ: ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ ܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܳܗܿ.܀ ܕܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܰܥܗܕܺܝܢ: ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܰܝ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܬܰܢܶܝܢ: ܒܚܰܝ̈ܶܗܿ ܦܰܚܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܰܢ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܗܿ ܥܽܘܗܕܳܢ ܚܰܫܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܶܐܬܟܼܰܪܗܰܬ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܗܿ: ܐܶܒܠܳܐ ܥܿܒܳܕܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܟ݀ܳܢܫܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܗܿ: ܘܠܰܐܚ̈ܘܳܬܳܗܿ ܘܰܠܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ.܀ ܘܫܳ݀ܩܠܳܐ ܕܬܺܐܡܼܰܪܝ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ: ܟܰܕ ܒܳܟܿܝܳܐ ܪܳܥܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܡܿܪܺܝܡܳܐ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ ܠܰܚܕܳܪ̈ܶܝܗܿ: ܘܚܿܳܙܝܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗܿ.܀ ܘܰܡܿܒܰܟܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܘܡ݀ܰܚܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ: ܐܳܘ ܝ̈ܰܠܕܰܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ: ܕܗܳܐ ܕܒܺܝܪܺܝܢ ܠܺܝ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.܀ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܡܿܰܢܽܘ ܦܰܪܫܼܰܢܝ: ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܟܽܘܢ ܡܿܰܢܽܘ ܓܰܠܼܙܰܢܝ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ: ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܼܪܰܢܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟܽܘܢ.܀ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܪܰܒ݀ܺܝܬ ܒܽܐܘܠ̈ܨܳܢܰܝ: ܡ݀ܰܢ ܫܰܬܩܼܰܢܝ ܡܶܢ ܨܰܘܬܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܐܶܬܓ݀ܰܠܙܶܬ: ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܘܗܳܫܳܐ ܕܝܿܶܠܕܶܬ ܐܳܦ ܪܰܒܺܝܿܬ: ܠܳܐ ܐܶܫ݀ܬܰܒܩܶܬ ܕܶܐܚܿܕܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܡ݀ܰܢ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܛܰܠܝܽܘܬܝ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ.܀ ܕܠܐ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܼܒ ܠܺܝ ܕܶܐܚܿܙܶܝܟܽܘܢ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܡܽܘܢܺܝ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܶܝܗܿ.܀ ܒܺܝܫ ܚܰܒܠܳܐ ܕܝܶܗܼܒܰܬ ܚܰܘܳܐ: ܕܶܐܫܛܳܪܳܗܿ ܡܰܘܬܳܐ ܬܳܒ݀ܰܥ: ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܗܼܘܳܬ: ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܒܶܛܼܢܰܬ ܝܼܶܠܕܶܬ ܩܼܰܒܪܰܬ: ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ: ܐܶܠܽܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܠܰܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܝܿܳܠܕܳܐ ܗܘܼܳܬ.܀ ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܒܥܳܐ: ܕܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܒܥܶܠܬܳܗܿ ܗܳܐ ܡܳܝܿܬܺܝܢ.܀ ܗܳܐ ܐܶܡܳܐ ܒܰܪܬܳܗܿ ܕܚܰܘܳܐ: ܡ݀ܰܥܗܕܳܐ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܒܩܳܠܶܝ̈ܗܿ ܩܿܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗܿ: ܘܥܿܳܢܶܝܢ ܠܳܗ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ: ܐܶܡܳܐ ܪܶܚܡܰܬ ܚܰܒܺܝܒܶܝ̈ܗܿ: ܡ݀ܰܢ ܫܰܩܠܼܶܟܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.܀ ܚ̣ܽܘܪܝ ܘܰܚܼܙܳܝ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟܝ: ܕܒ݀ܳܥܶܝܢ ܨܰܘܬܶܟܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܐܰܪܺܝܼܡܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ.܀ ܕܗܳܐ ܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܪܣܶܝ̈ܟܝ: ܘܩܿܳܪܶܝܢ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܬܢܳܐ: ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܡܽܘܢ ܫܰܬܺܝܩܼܰܬܝ: ܡܰܠܳܠܬܳܐ ܕܫܰܬܩܼܳܗܿ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܦܪܽܘܣܼܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܘܰܫܩܼܽܘܠܝ ܝܰܠܕܰܝܟ̈ܝ: ܘܥܰܦܼܶܩܝ ܬܽܘܒ ܫܽܘܩܼܝ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟܝ: ܦܬܰܚܼܝ ܦܽܘܡܶܟܝ ܘܰܢܼܨܰܪܝ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ: ܕܗܳܐ ܫܕܶܝܢ ܘܰܟܦܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܗܝ ܟܽܠܳܗܿ ܪܗܺܝܒܽܘܬܶܟܝ: ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܶܟܝ ܕܥܰܠ ܝܰܠܕܰܝ̈ܟܝ: ܐܰܝܟܳܐ ܩܳܠܶܟܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܕܩܿܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܪ̈ܚܽܘܡܰܝܟܝ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܢܺܐܙܼܰܠ ܢܶܒܥܶܝܼܟܝ: ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܰܬܝ: ܕܢܼܶܦܪܰܚ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ: ܘܢܶܚ̣ܙܶܐ ܩܢܽܘܡܶܟܝ ܘܢܼܶܬܒܰܝܰܐܐ.܀ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܶܢܥܼܽܘܠ: ܗܳܐ ܨܕܶܐ ܘܰܐܒܺܝܠ ܡܶܢ ܨܰܘܬܶܟܝ: ܟܺܐܦܰܘܗ̈ܝ ܓܿܳܥܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܥܰܠ ܛܽܘܟܳܣܰܝ̈ܟܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܐܰܦܩܼܶܟܝ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܟܝ: ܘܥܼܰܒܕܶܗ ܚܽܘܪܒܳܐ ܐܳܦ ܨܶܕܝܳܐ: ܡ݀ܰܢ ܕܰܒܼܪܶܟܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܟܝ: ܘܥܼܰܒܕܶܗ ܐܶܒܠܶܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܫܼܰܬܶܩ ܗܰܠܟܳܬܶܟܝ: ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܶܟܝ ܡܿܰܢܽܘ ܛܰܪܕܶܟܼܝ: ܡܿܰܢܽܘ ܦܰܪܫܼܶܟܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܡ݀ܰܢ ܓܰܠܼܙܶܟܝ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܰܢ.܀ ܐܰܦܼܺܝܤ ܠܰܢ ܕܗܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ: ܘܰܥܼܢܳܝ ܠܰܢ ܕܗܳܐ ܒ݀ܳܟܶܝܢܰܢ: ܒܰܝܼܰܐܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܶܟܝ: ܕܗܳܐ ܐܰܒܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܟܝ.܀ ܚܰܒܪ̈ܳܬܶܟܝ ܗܳܐ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܠܶܟܝ: ܘܦܿܳܩܕܳܢ ܨܰܘܬܶܟܝ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ: ܡܳܐ ܕܩܿܳܪ̈ܝܳܢ ܒܰܫܡܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ: ܠܳܐ ܥܢܰܝܼܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܝܕܳܐ.܀ ܫܿܳܩ̈ܠܳܢ ܕܢܼܶܒܟ̈ܝܳܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܶܟܝ: ܘܰܢܡ݂̈ܰܠܳܠܢ ܪܳܥܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܐܳܘ ܚܒܰܪܬܰܢ ܡܳܐ ܫܰܬܺܝܼܩܰܬܝ: ܘܠܐ ܡܿܦܺܝܣܳܐ ܐܰܢܬ ܚܰܒܪ̈ܳܬܶܟܝ.܀ ܕܗܳܐ ܕܘܽܟܬܶܟܝ ܦܿܳܩܕܳܐ  ܨܰܘܬܶܟܝ: ܕܶܐܬܓܰܙܺܝܼܬ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܰܢ: ܐܳܘ ܚܰܒܪ̈ܳܬܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ: ܕܦܰܪܫܼܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܟܶܝܢ.܀ ܠܳܐ ܫܼܰܒܩܰܢܝ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܶܐܬܒܰ݀ܣܰܡ ܒܶܗ ܒܥܶܢܝܳܢܟܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܫܰܒܳܝܳܐ ܥܼܰܠ ܥܠܰܝ: ܘܕܰܒܼܪܰܢܝ ܘܰܐܦܩܼܰܢܝ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܦܝܳܣܳܐ ܡܿܰܢܽܘ: ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡ݀ܬܰܘܶܐ ܠܶܗ ܩܳܠ ܒܶܟܝܳܐ: ܘܠܐ ܡ݀ܰܚܫܳܐ ܠܶܗ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܳܣ݀ܶܒ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܫܽܘܚܕܳܐ: ܘܠܐ ܚܿܳܐܰܪ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܕܰܗܒܳܐ: ܠܶܐܡܳܐ ܦܿܳܪܶܫ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ: ܘܗܳܘܶ݀ܝܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܨܰܘܬܳܗܿ.܀ ܠܳܐ ܚܿܳܐܶܣ ܥܰܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܿܪܰܚܶܡ: ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܡܿܚܰܒܶܠ ܠܶܗ: ܘܥܿܳܒܶܕ ܠܶܗ ܣܝܳܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ.܀ ܠܓܰܘܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܡ݀ܰܘܩܶܕ ܠܶܗ: ܘܳܐܒܿܕܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ: ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡ݀ܰܚܫܶܟ: ܠܫܶܡܥܳܐ ܕܶܐܕܢ̈ܶܐ ܡ݀ܰܚܪܶܫ ܠܶܗ.܀ ܠܣܰܩܠܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܠܶܗ: ܠܨܶܒܬܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܳܐܶ݀ܫ ܠܶܗ: ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܳܝܳܐ ܣܿܳܐܶܡ: ܠܟܽܠ ܩ̈ܳܠܺܝܢ ܚܰܫܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ.܀ ܗܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܫ݀ܳܒܩܳܐ ܠܰܢ: ܐܶܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܗܼ: ܗܳܐ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܳܒܰ݀ܥ ܪܶܒܺܝܬܶܗ.܀ ܗܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܒܢܼܳܬ ܐܶܡܰܢ: ܩܰܒܪܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܗܳܐܓܢܽܘܢܳܐ ܕܢܼܶܩܫܰܬ ܛܼܰܝܒܰܬ: ܠܰܒܢ̈ܳܬܳܗܿ ܐܶܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ.܀ ܗܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܫܰܘܼܝܰܬ ܬܰܩܢܼܰܬ: ܕܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܣܳ݀ܒܠܳܐ: ܗܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܕܶܪܫܼܰܬ ܚܰܘܳܐ: ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܠܳܐ ܪܳܕܶܝܿܢ: ܗܳܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܥܼܶܒܕܰܬ ܐܶܡܰܢ: ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡܰܘܒܶܠ: ܐܳܘ ܚܰܒܪܳܬܝ ܚܽܘܪ̈ܶܝܼܢ ܘܰܚܙܳܝ̈ܝܶܢ: ܕܡܳܢܳܐ ܝ݀ܶܬܪܶܬ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܐܶܠܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܗܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܦܼܳܫ ܟܰܕ ܒ݀ܰܗܺܝܬ: ܣܰܩܠܳܐ ܩܼܳܡ ܠܶܗ ܒܰܬܘܳܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܫܩܺܝ̈ܠܳܢ ܡܶܢܝ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܠܳܐ ܪܳܚܿܶܡ: ܗܳܐ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܥ݀ܶܡܠܶܬ ܥ݀ܶܒܕܶܬ: ܦܼܳܫܘ ܘܰܗܼܘܰܘ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܗܳܐ ܓܕܳܠܐ ܘܣܰܩܠܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ: ܒܠܺܝܠ ܘܰܫܒܺܝܩ ܕܠܐ ܛܽܘܟܳܣܳܐ.܀ ܬܽܘܗ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܛܥܼܺܝ ܒܺܝ: ܘܠܐ ܝܿܶܕܥܶܬ ܠܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܐܶܡܼܰܪ ܠܺܝ ܟܰܕ ܥܿܶܠܶܬ ܠܶܗ: ܕܰܥܬܺܝܕܰܬܝ ܕܬܶܦܩܼܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܠܳܐ ܪܶܓܿܫܶܬ ܒܰܒܠܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܪܢ݀ܺܝܬ ܕܗܳܪܟܳܐ ܦܿܳܐܶܫ ܡܶܢܝ: ܣܝܳܢܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܕܰܐܛܥܼܺܝ ܒܺܝ: ܐܶܫܬܽܘܦ ܥܰܡܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ: ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܩܰܢܝܳܢ.܀ ܚܙܺܝܿܬܶܗ ܕܰܪܓܺܝܓ ܐܳܦ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܺܝܣܳܢ: ܠܳܐ ܐܶܡܿܪܶܬ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ: ܕܩܰܝܛܳܐ ܒܚܽܘܡܶܗ ܡ݀ܰܘܒܶܫ ܠܶܗ.܀ ܒܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܰܩܚܳܐ: ܫܰܕܠܼܰܢܝ ܚܰܒܫܼܰܢܝ ܒܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܩܛܳܐ: ܒܼܕܰܪ ܠܺܝ ܘܨܳܕܰܢܼܝ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ.܀ ܟܽܠ ܕܰܩܢܺܝܬ ܘܰܦ݀ܗܺܝܬ ܒܳܬܪܶܗ: ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ ܗܘܼܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܓܰܪܓܼܰܢܝ ܐܳܦ ܚܰܛܦܼܰܢܝ: ܡܛܼܳܐ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܚ̣ܰܒܰܠ.܀ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܕܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܪܚܺܝܡܳܐ ܗܘܼܳܬ: ܘܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓܳܐ ܗܘܼܳܬ.܀ ܗܳܐ ܒܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܕ̈ܺܝܢܳܢ ܕܠܰܫܝܽܘܠ ܢܺܐܙܳܠܼ̈ܢ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ: ܟܽܠ ܕܰܣܩܺܝܠܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܳܗܿ: ܒܺܝ ܬܶܬܟܼܰܐܐܰܪܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ.܀ ܟܽܠ ܕܰܚܬܺܝܪܳܐ ܒܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐܿ: ܒܺܝ ܬܶܚܼܽܘܪܝ ܘܬܶܠܒܼܰܫܝ ܐܶܒܠܳܐ: ܟܽܠ ܕܰܪܓܺܝܓܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܗܿ: ܘܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܨܽܘܪܰܬ ܦܰܓܪܳܗܿ: ܒܚܽܘܒܳܠܝ ܬܶܚܼܙܶܐ ܦܰܐܝܽܘܬܳܗܿ.܀ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܬܚܼܰܒܠܰܬ ܠܳܗܿ: ܟܽܠ ܕܰܫܼܒܳܬܳܗܿ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܐܰܚ̣ܬܰܪܬܳܗ.܀ ܬܶܪܢܼܶܐ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ: ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܗܳܘܿܝܳܐ: ܟܽܠ ܕܰܛܥܼܳܬ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܦܪܳܐ: ܘܶܐܬܠܰܗܼܩܰܬ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܬܳܐ.܀ ܬܺܐܬܼܶܐ ܬܶܚ̣ܙܶܐ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܝ: ܘܰܬܫܽܘܛܺܝܘܼܗܝ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ.܀ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܰܡܿܦܰܨܶܐ: ܘܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܕܰܡܿܫܰܘܙܶܒ.܀ ܠܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ: ܠܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܠܳܐ ܛܽܘܗܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܢܣܳܐ: ܠܳܐ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܠܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ.܀ ܠܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܣܺܐܡܳܐ: ܠܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܨܶܒܬܳܐ: ܠܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܣܰܩܠܳܐ: ܠܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܠܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܘܠܐ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܠܐ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡ݀ܶܬܠܰܘܶܝܢ: ܘܦܼܳܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.܀ ܠܥܰܢܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܗܢܶܝܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܫܳܐ: ܠܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܘܠܐ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ: ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܠܳܘܶܝܿܢ ܠܶܗ: ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܐܳܙܺܠܿܝܢ ܥܰܡܶܗ.܀ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܙ݀ܳܠ̈ܢ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܒܳܬܪܶܗ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܠܳܘܿܝܳܐ ܠܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܝܢܳܐ.܀ ܢܼܨܰܠܶܐ ܟܽܠܢ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܩ̈ܳܠܰܝ ܚܰܫܳܐ: ܕܩܰܒܶܠܶܝܼܗ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܠܪܽܘܚܳܗܿ ܕܰܐܡܬܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.܀ ܘܰܐܫܼܪܳܗܿ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܫܼܒܽܘܩ ܘܰܐܥܼܒܰܪ ܘܚ̣ܰܣܳܐ ܚܰܘܒܶܝ̈ܗܿ: ܘܠܐ ܬܶܥܼܽܘܠ ܠܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܳܗܿ.܀ ܘܠܐ ܬܶܬܕܟܼܰܪ ܠܳܗܿ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܝܗܿ: ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܰܓܥܶܠܼܬܳܗܿ ܠܪܽܘܚܳܗܿ ܐܰܢܬ ܢܰܛܰܪܶܝܗܿ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܕܰܩܼܪܳܬܳܟ ܒܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗܿ.܀ ܥܢܺܝܼܗܿ ܘܰܫܼܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܳܗܿ: ܚܠܽܘܛܶܝܼܗܿ ܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ: ܘܬܶܙܡ݂ܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ: ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܙܳܕܩ݀ܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܒ̈ܶܐܕܢܶܐ ܫܡܽܘܥ̈ܳܬܳܐ. ܘܳܝܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ: ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܼܰܐܝܰܢܝ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܦܼܪܰܫ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܗܿ. ܘܕܰܟܦܶܐ ܐܳܦ ܐܰܫܺܝܕ ܕܶܐܒܼܰܕ ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܢܶܬܛܰܟܼܰܣ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܡܿܥܰܛܶܦ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܘܰܦܼܪܰܣ ܥܰܠ ܐܶܣܰܘ̈ܗܝ ܚܰܫܳܐ ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܢܰܢܗܼܪܺܝܘܗܝ ܒܽܘܝܳܐܐܳܟ.܀ ܒܝܽܘܡ ܝܰܠܕܳܗܿ ܡܰܘܬܳܐ ܒܚܰܝ̈ܝܶܗܿ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܝܽܘܡ ܡܰܘܬܳܗܿ ܐܶܒܠܳܐ ܠܟܶܢܫܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗܿ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܕܫܼܰܩܠܳܗܿ.܀ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ ܦܰܓܪܳܗܿ ܘܗܿܳܘܶܐ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܢܩܺܝܼܡܺܝܗܿ ܢܽܘܚܳܡܳܟ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܥܼܰܠ ܚ̣ܰܛܦܳܗܿ ܘܰܐܦܩܼܳܗܿ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܗܿ. ܘܰܒܥܽܘܡܪܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܣܳܡܳܗܿ ܥܰܕ ܗܿܳܘܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܗܿ.܀ ܢܼܶܦܩܰܬ ܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ ܕܪܳܡ݀ܶܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܗܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܪܰܡ݀ܶܙ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܗܦܼܽܘܟ ܡܳܪܝ ܚܰܕܶܬܶܝܼܗܿ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܳܪܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ: ܕܝܿܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܥܡܼܰܠܘ: ܩܰܒܼܶܠ ܡܳܪܝ ܪܽܘܚܳܗܿ ܕܰܐܡܬܳܟ: ܘܰܐܢܼܺܝܚ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ.܀ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶ݀ܬܒܰܣܡܺܝܢ: ܐܰܫܼܘܳܐ ܡܳܪܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܰܐܡܬܳܟ: ܕܬܶܬܒܰܣܼܰܡܝ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ.܀ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܕܰܒܼܪܰܬ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܗܿ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܗܿ: ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܼܳܬ ܠܳܗ ܚܰܪܬܳܐ: ܐܰܚ̣ܳܗܿ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܬܳܟ.܀ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܪ̈ܳܕܶܐ ܒܟܺܐܢܽܘ: ܠܳܐ ܛ݀ܳܠܶܡ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܰܝܟܝ: ܗ݀ܰܘ ܛܳܒܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܬܝ ܚܽܘܒܶܗ: ܝܿܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܶܟܝ.܀ ܚܠܳܦ ܫܚܳܩܶܟܝ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ: ܡ݀ܰܫܪܶܐ ܠܢܰܦܫܶܟܝ ܒܒܘܽܣܳܡܳܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܰܚ̈ܘܳܬܝ ܢܰܓܺܝܪܳܐ: ܘܡܺܐܙܰܠܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܺܝ.܀ ܨܰܠܼܰܘ ܕܶܐ݀ܡܛܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܠܰܐܘܘܳܢܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܙܕܰܡܿܢܶܬ: ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܼܺܝܢ ܐܳܘ ܚܳܬܰܢ: ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܣܰܓܺܝ ܩܰܫܝܳܐ.܀ ܕܗ݀ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ ܕܫܼܰܕܰܪ ܕܰܒܼܪܶܟܝ: ܗܽܘܼ ܡܿܕܰܒܰܪ ܠܶܟܝ ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ.܀ ܩܶܢܛܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܘܳܬܝ: ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܕܗܽܘܼ ܒܿܳܨܶܐ ܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝ: ܘܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ: ܐܳܘ ܟܢܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܺܝܢ: ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܒܿܳܚܰܪ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ.܀ ܕܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ ܢܺܝܫܶܟܝ ܡܿܰܢܽܘ: ܘܝܿܳܗܶܒ ܐܰܓܪܶܟܝ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ: ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܝ ܘܰܐܚ̈ܘܳܬܝ ܘܰܒܢܳܬ̈ܝ: ܘܡܳܪ̈ܰܝ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܘܰܐܒ̈ܳܗܰܝ.܀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܣܓܼܰܘ ܥܰܠ ܚܳܬܟܽܘܢ: ܕܦܼܶܪܫܰܬ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܐܰܢܬܝ ܨܰܠܼܳܝ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܥܰܠ ܟܶܢܫܰܢ ܕܰܦܪܰܫܼܬܝ ܡܶܢܶܗ: ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܒܚܽܘܒܶܟܝ ܡ݀ܶܬܒܰܣܰܡ ܘܪܳܘܶ݀ܙ ܒܥܶܢܝܳܢ ܬܰܩܢܽܘܬܶܟܝ.܀ ܫܰܗܪܶܟܝ ܘܨܰܘܡܶܟܝ ܘܰܨܠܽܘܬܶܟܝ: ܘܰܥܒܳܕܰܝܟ̈ܝ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܥܿܳܗܶܕ ܟܶܢܫܰܢ ܘܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܒܺܝܠ ܘܒ݀ܳܟܶܐ ܘܡ݀ܶܬܬܰܢܰܚ.܀ ܣܰܒܪܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܳܪܝܰܐ ܗܘ: ܘܟܽܠ ܕܡ݀ܳܠܶܟ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܓܰܠ: ܗܽܘܼ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܡ݀ܰܢ ܕܰܡܿܝܰܩܰܪ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܫܶܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܐܰܓܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܿܳܣܶܒ: ܘܡܶܢ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܛܠܶܡ.܀ ܠܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܝ ܬܟܺܝܠܳܐ ܐܢܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܠܣܰܒܪܶܗ ܡܿܣܰܟܝܳܐ ܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܕܢܶܦܪܽܘܥܼܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ: ܕܰܚܠܳܦܳܝ ܕܺܝܠܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܕܡܶܛܽܘܠܳܬܶܗ ܐܶܬܝܰܩܿܪܶܬ.܀ ܢܢܼܰܛܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܟܝܳܢ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ: ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܦܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܕܰܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܥܰܦܺܝܬܽܘܢܼܳܢܝ ܥܰܡ ܚܽܘܒܳܐ.܀ ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܰܦܺܝܣܳܐ ܐܢܳܐ ܥܳܒܽܘܕܝ: ܘܡܶܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫ݀ܳܐܠܳܐ ܐܢܳܐ: ܕܳܐܦܶܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ: ܒܳܥܽܘܬܝ ܬܶܬܩܼܰܒܰܠܝ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.܀ ܝܿܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܥܡܼܰܠܘ: ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܕܶܐܬܟܼܰܫܰܪ: ܗܼܰܒ ܡܳܪܝ ܚܠܳܦܰܝ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܣ݀ܬܰܬܪܶܬ.܀ ܐܰܣܓܳܐ ܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܣܺܝܥܬܳܐ: ܕܰܐܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܿܶܪܫܶܬ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܰܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ: ܢܶܥ̈ܠܼܳܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܢܶܫܼܬܡܰܥ ܐܰܚ̈ܘܳܬܝ ܨܶܝܕܰܝܟܶܝܢ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܬܳܐܝ̈ܝܶܢ ܝܼܺܪ̈ܰܬܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܕܰܡܿܛܰܝܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ.܀ ܫܰܗܪ̈ܰܝܟܶܝܢ ܕܠܰܝ̈ܠܰܝ ܐܺܝܡܳܡ: ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܶܝܢ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ: ܢܶܬܩܰܒܼ̈ܠܳܢ ܩܕܳܡ ܗ݀ܰܘ ܚܼܰܬܢܳܐ: ܕܰܒܕܰܟܝܽܘ ܠܶܗ ܦܿܳܠܰܚ̈ܬܶܝܢ.܀ ܒܥܼܳܝ̈ܝܶܢ ܥܠܰܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܝ: ܕܶܐܬܡܿܰܢܰܥ ܐܰܠܡܺܐܢ ܫܰܝܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܣܰܪܗܶܒ ܠܺܝ ܕܳܒܽܘܪܳܐ: ܘܕܰܒܼܪܰܢܝ ܘܶܐܙܼܰܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ.܀ ܦܶܣܩܼܰܬ ܠܳܗܿ ܡܰܪܕܺܝܬܝ ܡܶܟܺܝܠ: ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܦܼܳܫ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܶܢ ܡܰܥܰܠܬܳܐ: ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ.܀ ܒܼܛܶܠ ܠܶܗ ܩܳܠܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܟܶܝܢ: ܘܢܶܥܡܳܬ̈ܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܽܘܕܰܝ̈ܟܶܝܢ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܼܰܠ ܥܠܰܝ: ܘܰܐܦܩܰܢܼܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܟܶܝܢ.܀ ܘܫܰܬܩܼܶܗ ܠܟܶܢܳܪܝ ܡܰܠܳܠܳܐ: ܘܦܰܣܼܶܩ ܡܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܺܝܬܳܪܳܐ: ܓܼܰܪܕܺܝ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܐ: ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡ̈ܰܠܝܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܘܢܰܦܫܳܐ ܦܶܪܚ̣ܰܬ ܥܶܪܩܼܰܬ ܠܳܗܿ: ܡܶܢ ܐܰܘܘܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܕܰܝܼܪܰܬ: ܦܼܳܫ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ ܫܰܗܝܳܐ ܘܨܰܕܝܳܐ.܀ ܟܰܕ ܩܳܝ̈ܡܳܬܶܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܐܰܦܺܝܼ̈ܣܝܝ ܚܠܳܦܰܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܳܐܦܶܢ ܐܰܣܟܿܠܶܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܟܶ݀ܦܪܶܬ.܀ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢ݀ܳܦܩܺܝܢ ܠܰܫܠܳܡܶܟܝ: ܐܳܘ ܐܰܡܬܳܐ ܕܰܦܠܰܚܬܝ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܰܡܿܩܰܒܠܺܝܢ ܢܰܦܫܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ: ܘܡܿܰܥܠܺܝܢ ܠܳܗܿ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܡ݀ܶܬܒܰܣܡܰܬܝ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܫܰܘܝܰܐ ܗܘ ܠܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫ. ܡܰܪܺܝܪ ܕܶܝܢ ܘܰܩܫܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܰܐܝܰܢܝ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܦܼܪܰܫܘ ܒܶܗ ܚܰܬ̈ܢܶܐ ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗ݀ܰܘ ܪܶܩܕܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ. ܢܡܼܰܢܥܽܘܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܟ܀ ܥܳܠܡܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܦܼܽܘܩ ܠܰܬܥܳܫܳܐ. ܩܰܒܪܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܕܬܼܳܐ ܢܼܽܘܚ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܐܢܼܺܝܚܳܟ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܠܩܰܒܪܳܐ ܡܿܨܰܒܶܬ. ܓܰܕܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܡܳܐ ܡܿܨܰܒܶܬ ܡܿܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܢܶܚܕܘܽܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܐܳܘ ܠܶܟܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܬܳܐܓܳܗܿ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܕܰܥܟܼܶܗ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ ܘܰܐܚ̣ܡܺܝ ܠܦܰܐܝܽܘܬܶܟܝ ܬܶܪܘܙܼܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܬܶܒܟܼܶܐ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗܿ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡܿܣܰܡܟܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܼܶܣܬܰܡܰܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܡܿܓܰܪܶܓ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܰܒܟܳܬܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܠܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܘܦܽܘܡܳܐ ܠܽܐܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܼܰܐܝܰܢܝ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܩܿܳܪܶܐ ܠܒܶܟܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܘܰܕܢܿܳܦܶܩ ܒܶܟܝܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ. ܒܛܽܘܒܳܟ ܢܼܶܬܒܰܝܰܐܐ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܡܿܒܰܛܶܠ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܳܟܽܘܪ̈ܐ ܘܰܚܠܳܦ ܗ݀ܰܘ ܓܢܽܘܢܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܛܰܝܼܶܒ. ܢܼܶܚܕܽܘܢ ܒܰܚܠܽܘܠܳܟ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܣܝܳܢܳܐ ܡ݀ܳܫܰܚ ܠܶܗ ܢܼܰܦܪܶܓ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܡܿܒܰܟܶܐ ܟܽܠ. ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܟܡܰܪ ܟܽܠ. ܢܶܚܙܶܝܼܘܗܝ ܡܳܪܝ ܝܰܘܡܳܟ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܓܿܳܙܰܪ ܫܿܳܩܶܠ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܐܰܘܝܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܕܰܐܚ̈ܝܳܢܰܘܗܝ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܪܰܟܼܰܒ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܥܼܢܰܕܘ ܒܶܗ ܘܰܦܼܪܰܫܘ ܒܶܗ ܘܰܫܒܼܰܩܘ ܝܰܠܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܚܣܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܪܰܒܼܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܒܶܗ ܐܰܚܳܐ ܦܿܳܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܚܿܳܣܰܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܙܳܥܿܰܪ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܬܡ݂ܰܠܽܘܢ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܦܿܳܪܶܫ ܒܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܶܗ. ܘܶܐܬܓܰܙܝܼܰܬ ܐܶܠܥܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܫܰܘܬܳܦܳܗܿ. ܒܰܥܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܬܼܶܚܙܶܝܘܗܝ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܦܿܳܪܶܫ ܪܳܚܡܳܐ ܡܶܢ ܪܳܚܡܶܗ. ܬܰܘܪ̈ܐ ܬܪܺܝ̈ܢ ܕܰܦܼܪܰܫܘ ܡܶܢ ܢܺܝܪ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܟ ܢܶܬܰܐܣܪܽܘܢ.܀ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܚ̣ܰܕܺܝ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܐܰܟܼܪܺܝ ܠܝܳܪ̈ܽܘܬܰܝܟ. ܒܰܥܕܶܝܢ ܢܼܶܚܙܽܘܢܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܶܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܶܐܬܼܬܨܺܝܪ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܘܓܼܰܒܠܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܶܐܬܼܚܙܺܝ ܒܥܳܠܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒܳܐ. ܘܨܰܚ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܬܰܪ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܘܰܐܚ̣ܡܝܶܗ ܘܠܼܰܝܬܰܘܗܝ. ܕܶܐܒܿܟܶܝܟ ܙܺܝܥܳܐ ܐܢܳܐ. ܕܝܿܶܠܦܶܬ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܼܪܳܟ ܠܩܰܝܛܽܘܢܶܗ ܢܗܺܝܪܳܐ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܡܿܙܺܝܥ ܠܺܝ ܕܶܐ݀ܒܟܶܐ ܒܪܶܝ ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܘܠܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܘܒܼܠܽܘܟ ܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܟܿܪܶܬ ܩܢܺܝܛ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܨܛܰܐܰܐ ܩܰܝܛܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܶܐ݀ܬܪܫܶܐ ܕܰܡܿܛܺܝܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚ̈ܰܕܘܳܬܳܐ ܒܕܶܡܥܶܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܐܶܚܿܕܶܐ ܒܩܽܘܪܒܳܢܝ ܫܰܦܝܳܐ.܀ ܩܳܠ ܢܶܥܡ̈ܳܬܳܟ ܡܿܰܙܺܝܥ ܠܳܝ ܘܢܿܳܩܶܫ ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ ܘܰܡܿܒܰܠܗܶܐ ܠܺܝ ܘܨܳܐ݀ܬ ܥܽܘܗܕܳܢܝ. ܘܡܶ݀ܬܬܙܺܝܥ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܪܚܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܗܳܢ ܐܰܝܠܶܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܚ̣ܕܰܪ ܡܰܕܰܥܝ ܘܨܳܐ݀ܶܬ ܒܬܶܗܪܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܙܡܳܪܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܩ݀ܳܥܶܝܢ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܐܶܒܠܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܟܡܳܐ ܩܫܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ. ܪܰܒܼܳܝܗܝ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܡܿܰܚܶܫ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܰܒܼܰܪ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܽܘܛܪܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܣܬܼܰܡܟܽܘܢ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܕܳܒܿܰܪ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܘܦܼܰܣܩܶܗ ܠܰܕܪܳܥܳܐ ܕܰܡܿܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܬܚ̣ܰܝܰܠܝ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܼܪܰܫ ܗܘܳܐ ܫܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܘܫܿܳܒܶܩ ܠܳܗܿ ܒܨܶܕܝܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܰܝܼܰܐܝܶܗܿ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܦܼܪܰܫ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܟܶܢܦܳܐ ܘܳܐܠ݀ܝܳܐ ܘܡ݀ܶܬܰܐܒܠܳܐ. ܕܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܨܰܘܬܳܗܿ. ܬܶܚܼܙܶܝܘܗܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܩܳ݀ܢܝܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܳ݀ܝ ܠܳܗܿ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܦܼܳܫܰܬ ܠܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܶܝܼܗܿ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

ܐܶܬܕܰܟܼܪܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܘܠܰܡܚܳܪ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܳܐ ܗܿܳܘܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܥܿܳܗܶܕ  ܝܽܘܡ ܡܶܢ ܝܽܘܡ.܀ ܦܰܚܼܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܐܳܪ̈ܚܶܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܟܼܰܚܘ ܐܰܝܟܳܐ ܢܼܶܫܪܽܘܢ ܕܠܐ ܡ݂ܨܰܘ ܒܶܝܬ ܒܰܘܬܳܐ: ܩܼܰܕܶܡܘ ܦܪܰܫܼܘ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܦܪܰܫ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܨܠܐ ܐܶܕܢܶܗ ܕܫܿܳܡܰܥ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܢܼܗܶܐ ܩܰܝܛܳܐ ܘܒܶܝܬ ܣܰܬܘܳܐ. ܘܺܐܝܕܶܗ ܕܕܳܒܽܘܪܰܢ ܥܰܠ ܕܺܝܠܰܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܪܳܢ݀ܶܐ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ.܀ ܪܰܡܝܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܰܐܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܥܒܼܰܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܦܰܣܩܼܶܗ ܠܗܰܕܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܦܰܪܫܼܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܦܶܠܓܳܐ ܡܶܢ ܦܶܠܓܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܦܼܪܰܫ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܫܡ݂ܰܛ ܢܰܦܫܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܩܰܘܡܳܬ̈ܗܽܘܢ ܟܰܦܼܶܦ ܘܰܐܪܥܼܶܠ ܗܘܳܐ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܬܪܼܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܒܰܫܝܽܘܠ ܟܼܫܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܒܼܗܬܶܗ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܶܐܠܺܝܫܰܥ.܀ ܐܶܬܼܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕܒܼܰܪ ܟܰܠܠܳܬ̈ܳܐ ܘܶܐܫܬܰܘܚܼܕܰܬ ܥܰܪܣܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܰܐܗܼܦܶܟ ܙܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܽܐܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܐܚܼܕܰܪ ܦܢܼܳܐ ܪܶܩܕܳܐ ܠܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ. ܠܶܟܝ ܛܽܘܒ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܡܳܐ ܫܠܰܝܼܬܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܬܼܰܘ ܥܽܘܠܼܘ ܚܼܙܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܒܳܠܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܣܼܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܼܰܒܠܳܗܿ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܫܼܰܩܠܳܗܿ ܒܒܽܘܙܳܚܳܐ. ܐܰܒܼܗܶܬ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܘܕܳܫ ܚܽܘܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܢܼܶܚܬܰܬ ܗܘܳܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܣܝܳܢܳܐ ܘܬܺܐܚܼܶܐ. ܚ̣ܰܕܶܬ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܪܺܝܬܳܟ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܬܼܰܘ ܥܽܘܠܼܘ ܚ̣ܙܰܘ ܬܰܘܠܥ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܚܰܒܼܰܠܘ ܕܰܐܥܼܶܠ ܟܫܼܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܳܡܳܢ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܫܳܕ̈ܝܳܢ ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܶܐ ܘܕܰܡ݂ܺܝ ܠܣܽܘܬܳܪܳܐ ܘܡܿܰܣܶܢ ܒܗܽܘܢ ܣܳܣܳܐ ܘܪܶܡܬܳܐ. ܘܒ݀ܳܣܪܺܝܢ ܠܡܰ݀ܢ ܕܰܚܬܺܝܪ. ܡܿܟܰܐܪܺܝܢ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܛܥܼܳܐ ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ.܀ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܬܰܘܿ ܥܽܘܠܼܘ ܚ̣ܙܰܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܙܳܬܳܐ ܡܫܰܟܰܪܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܡܚܰܒܿܠܺܝܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܰܡܿܥܰܠܥܠܺܝܢ ܨܶܒ̈ܬܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܪܺܝܚܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܰܥܿܪܶܩ ܠܟܽܠ ܕܶܐܬܼܳܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ ܢܶܥܼܽܘܠ ܘܢܼܶܚܙܶܐ ܐܢܳܫ.܀ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܫܒܳܒܶܝ̈ܗܿ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܬܼܰܘ ܥܽܘܠܼܘ ܚ̣ܙܰܘ ܫܶܦܠܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܡ݂ܛܳܐ ܓܶܢܣܰܢ ܘܰܒܼܣܽܘܪܘ ܠܕܰܪ̈ܓܰܝܟܽܘܢ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܣܶܦܪ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܕܽܘܕܶܐ ܡ݀ܰܠܦܺܝܢ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܠܗ݀ܰܘ ܫܶܦܠܳܐ ܕܢܿܳܚܶܬ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܐܳܘ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܺܝܪܶܒܼܘ ܘܰܢܨܰܚ̣ܘ. ܬܼܰܘ ܥܽܘܠܼܘ ܚ̣ܙܰܘ ܥܰܡܰܢ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܘܼܰܘ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܬܳܐܓ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܟܽܘܒܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܫܺܝܢ ܚܠܺܝ̈ܛܺܝܢ ܒܚܰܕ ܥܰܦܪܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܰܚܒܳܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ.܀ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܓ̈ܰܕܽܘܕܶܐ ܕܰܦܶܐܝܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܪ̈ܳܡܺܝܢ ܒܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܣܛܼܰܘ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܚܼܙܰܘ ܕܶܐܬܚܰܒܼܰܠܘ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܪܢܼܰܘ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܡܿܰܚܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܥܕܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܗܽܘܼ ܘܰܣܼܢܰܘ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܰܡ݀ܛܥܝܳܢ ܠܦܳܠܚܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܒܺܝܪ̈ܳܢ ܘܠܐ ܡܿܳܛ̈ܝܳܢ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܪ̈ܶܗܛܰܝܗܶܝܢ.܀ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܶܐܬܝܰܥܰܢܘ ܩܢܼܰܘ ܘܰܣܓܺܝܼܘ ܕܰܗܒܳܐ ܘܺܝܼܪܶܒܘ ܒܒܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܢܨܰܚ̣ܘ ܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܒܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ ܒܩܰܪ̈ܢܶܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ. ܘܰܣܒܼܰܪܘ ܕܗܳܐ ܟܰܒܼܫܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܐܚܼܶܒܘ ܗܘܰܘ. ܬܼܰܘ ܐܰܕܺܝܼܩܘ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܒܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܗ݀ܳܝ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܬܟܼܶܠܬܳܢܝ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܠܡܽܘܢ ܛܰܒܼܰܥܬܳܢܝ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܡ݂ܺܝܬܳܢܝ ܒܰܬܥܳܫܳܐ. ܐܺܙ݀ܰܠ ܐܢܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܡܳܪ̈ܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܡܿܙܰܟܶܐ ܠܺܝ.܀ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܓܰܪܶܓܼܬܳܢܝ ܘܰܒܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܫܰܕܶܠܼܬܳܢܝ. ܒܠܶܩܛܳܐ ܕܚܿܳܢܶܩ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܘܦܳܐ ܦܼܟܰܪܬܳܢܝ. ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܦܿܳܪܰܚ ܒܰܥܣܰܪ ܨܶܒܥܳܬ̈ܝ ܐܰܠܼܒܶܟܬܳܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܶܠܡܶܗ ܢܼܳܕܬ ܩܼܳܡܬ ܘܰܐܘܼܒܶܕܬܳܢܝ.܀ ܓܰܝܳܣܳܐ ܓܿܳܢܶܒ ܥܽܘܬܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܡܿܫܰܢܶܐ. ܓܰܢܳܒܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܗܘܰܝܼܬ ܠܺܝ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܫܰܠܼܰܚܬܳܢܝ. ܓܢܰܒܬܳܢܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܚܼܰܠܶܨܬ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܗܘܺ݀ܝܬ ܟܺܝܬ ܡܰܕܳܝ ܟܰܕ ܫܠܺܝܚ ܡܰܕܘܰܝ ܘܰܡܦܰܪܣܰܝ.܀ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܚܙ݀ܺܝܬ ܒܳܟ ܥܳܠܡܳܐ ܘܪܶܗܿܛܶܬ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ ܘܰܚܬܺܝܪ ܗܘܺܝܿܬ ܐܰܝܟ ܗܰ݀ܘ ܕܰܠܒܺܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܿܩܰܘܶܐ. ܘܟܰܕ ܒ݀ܥܺܝܬ ܐܶܚܿܕܶܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܥܼܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܢܼܬܰܪ̈ܝ ܚܰܪ̈ܘܳܬ.܀ ܗܳܐ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܝܛܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ. ܗܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܝ ܒܶܟܝܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܝ ܡܰ݀ܘܠܶܕ ܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܐ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܫܽܘܘܳܕܝܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܢܼܶܫܪܶܐ ܦܟܳܪ̈ܰܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܝܰܡܳܐ ܕܢ݀ܶܚܬܶܬ ܠܶܗ ܕܶܐ݀ܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܺܝܡܽܘܢܳܐ ܙܩܼܰܦ ܠܺܝ ܘܛܰܒܰܥ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܘܰܠܘܰܝ ܦܼܳܫ ܩܶܢܝܳܢܝ ܘܶܐܢܳܐ ܣܶ݀ܠܩܶܬ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ. ܗܳ݀ܢܰܘ ܓܶܝܪ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܐܰܘ݀ܬܰܪ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܠܳܐ ܣܶ݀ܦܩܶܬ.܀ ܟܰܕ ܝܼܰܠܕܽܘܢܝ ܢܶܫ̈ܰܝ ܘܫܿܰܪܺܝܬ ܐܶܥܿܽܘܠ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܶܟܝܳܐ ܣܼܳܡ ܠܺܝ ܒܦܽܘܡܝ ܥܳܠܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܰܪܺܝܿܬ ܐܶܚܿܙܽܘܩ ܙܰܘܕܰܢܼܝ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܒ݀ܥܺܝܬ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܼܚܽܘܢ ܫܰܦܠܽܘܬܝ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܠܶܗ.܀ ܐܺܠܝܳܐ ܕܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܡ݀ܰܣܪܶܕ ܠܺܝ. ܕܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܗ̈ܰܕܳܡܰܝ ܘܗܳܐ ܪܡܶܐ ܒܺܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܝ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܫ݀ܶܩܠܶܬ ܒܳܟ. ܒܳܟ ܐܶ݀ܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ.܀ ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒܼܬܰܢܝ. ܫܳܥܬܳܐ ܠܺܐܝܿܬ ܥܰܡܳܟ ܡܢܺܝܼܢܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܫܰ݀ܒܚܶܬ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܚܢܰܢܼܝ ܬܰܡܳܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܫܶܐܠܿܬܳܟ ܫܰܘܙܶܒܰܝܼܢܝ ܘܒܳܟ ܐܶܬܦܿܰܨܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܘܳ݀ܝ ܠܺܝ ܕܰܩܼܪܶܒ ܘܼܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܥܼܰܪܘ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܪܰܩܘܼ ܡܶܢܳܗܿ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܐܶܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܗܿܳܘܶܐ  ܬܰܡܳܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܦܳܣܺܝܩܬܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܼܚܽܘܪ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ: ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܚܼܰܝܒܰܢܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ.܀ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈ ܐܶܫܬܰܩܼܰܠܘ ܘܰܛܠܶܩܼܘ ܘܰܥܼܒܰܪܘ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܘܰܠܘܰܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܳܫ݀ܶܬ ܡܶܢ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܶܬܓܰ݀ܠܙܶܬ ܡܶܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܿܶܦܠܶܬ. ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܼܚܽܘܪ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܙܿܟܶܐ ܒܶܗ.܀ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܣܼܰܚܦܰܢܝ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܰܢܬ ܚܿܳܐܶܢ ܟܽܠ ܒܪܶܡܙܳܟ ܢܰܚܶܡ ܡܺܝܬܽܘܬܝ: ܕܰܐ݀ܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ. ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܦܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܿܚܰܘܶܐ ܫܽܘܒܚܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܫܰܠܼܚܽܘܟ ܠܳܐ ܬܶܫܼܒܩܰܢܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܶܐ݀ܗܘܶܐ ܕܠܐ ܣܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܢܚܶܡ݂ܰܝܢܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܳܐܰܪ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܢ݀ܳܫܒܳܐ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡ݀ܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܰܠܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܿܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܡ݀ܶܬܚ̈ܰܕܬܝܳܢ. ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚ̣ܣܪܽܘܢ.܀ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܳܝܿܨܺܝܢ ܘܥܰܡ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܡ݀ܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܘܫ݀ܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܡܿܝܰܒܒܳܐ ܘܰܪܡܶܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܙܳܡܿܪܺܝܢ.܀ ܕܶܢܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܙܺܐܦ̈ܳܢܶܐ ܡ݀ܶܬܚܰܝܒܺܝܢ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܕܨܰܥܼܰܪܘ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ.܀ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܩܒܼܠܽܘܗܝ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡ݀ܶܬܦܬܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܢܿܳܛܰܪ ܠܶܗ ܣܳܓ݀ܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܙܳܡܿܰܪ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ ܘܼܶܐܪܰܥ ܠܗܽܘܢ.܀ ܚܿܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܘܳ݀ܐܬܶܐ ܒܝܽܘܒܳܒܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡ݀ܰܘܥܶܐ ܠܗܘܽܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ. ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ ܘܠܶܗ ܣ݀ܳܓܕܺܝܢ.܀ ܬܼܰܘ ܥܽܘܠܘܼ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܼܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܚܰܒܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܣܺܝܼܡܽܘܢ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܟܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܥ݀ܳܒܪܳܐ.܀ ܥ݀ܳܒܪܺܝܢ ܒܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܗܼܺܝ ܒ݀ܳܚܪܳܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܘܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܒܰܩܶܝܢ. ܥ݀ܳܒܪܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡ݀ܶܫܬܰܬܩܳܐ. ܘܚܳ݀ܝܪܳܐ ܒܥܰܘ̈ܳܠܐ ܘܡ݀ܶܬܓܰܘܙܠܳܐ.܀ ܨܳܕܝܿܳܐ ܫܝܽܘܠ ܘܗ݀ܳܘܝܳܐ ܐܰܪܰܥ ܚܰܪܒܳܬܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡ݀ܶܣܬܰܦܩܺܝܢ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܣܿܳܠ̈ܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܗܶܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܳܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܼܶܣܬܰܡܟܽܘܢ. ܒܰܥ̈ܳܝܶܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܕܰܟܝܳܐ ܗܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܡ݀ܰܣܡܶܟ ܠܳܗܿ.܀ ܠܰܛ̈ܠܳܝܶܐ ܫܩܼܰܠ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܒܼܰܪܶܟ ܩܕܳܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܚ̣ܰܘܺܝ ܕܪܳܚ݀ܶܡ ܠܳܗܿ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܗܝ ܘܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܡ݀ܰܫܪܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܟܺܐܢܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܕܥܰܘܠܐ ܣܰܓܼܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܟܽܘܠܐ ܐܶܫܬܼܰܠܛܰܬ ܘܫܼܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܘܰܕܒܼܰܪ ܗܘܳܐ ܟܢܽܘܫܰܬ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܘܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܪ̈ܓܳܢܳܝܬܳܐ  ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܚܿܳܕܶܐ ܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܒܪܺܝܢ. ܡܿܰܢܽܘ ܟܰܝ ܕܢܼܶܒܟܶܐ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܥܼܶܪܩܰܬ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܚ̣ܰܕܳܢ ܡܳܪܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܕܰܒܼܪܳܗܿ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܫܼܘܝܳܗܿ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܫܼܩܰܠ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܓܰܢܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܒܼܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܐ ܚܿܳܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܪܶܐ ܒܰܥܕܶܝܢ: ܡ݀ܶܬܪܰܒܶܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܡ݀ܶܬܪܰܥܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ: ܘܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܥܒܺܝܕ ܪܳܥܝܳܐ ܠܰܓܙܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܪܳܡܺܝܢ ܘܰܐܦܶܐܝܢ: ܡܶܢ ܕܰܒ̈ܬܽܘܠܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܗܿܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶ݀ܬܚܰܠܛܺܝܢ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܫܿܳܪܶܝܢ ܒܰܪܐܥܳܐ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ: ܘܛܳܥܶܝܿܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ.܀ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܳ݀ܡܥܺܝܢ ܩܳܠܶܗ: ܚܿܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܿܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܰܪܟܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܕܠܐ ܫܶܓܼܫܶܬ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ.܀ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܟܳܐ ܝܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡ݀ܶܬܝܰܐܒܺܝܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܢܶܬܡ݂ܰܛܽܘܢ ܨܶܝܕ ܕܰܝܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܘܦܰܬܚܼܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܬܽܘܒ ܦ݀ܳܬܰܚ ܠܳܗܿ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܡܿܰܢܽܘ ܦܰܪܫܼܳܟ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܥܒܼܰܕ ܠܳܟ ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܫܼܰܬܶܩ ܩܳܠܳܟ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܢܛܺܝܪ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܟ. ܡܿܩܰܘܝܳܐ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܝܰܘܡܳܢ ܚ̣ܰܒܫܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ.܀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܶܐܒܠܳܐ ܥܼܒܰܕ ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ. ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܢܩܼܺܝܡܳܟ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܶܕܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܟ. ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ.܀ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚ̣ܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܟܰܕ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܰܚܿܙܺܝܬ ܓܰܪܡܳܐ ܕܰܩܼܪܶܒ ܓܰܪܡܳܐ ܠܽܘܬ ܫܳܪܺܝܬܶܗ.܀ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܚܶܛܼܬܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܐܳܬܳܐ. ܕܢܿܳܦܠܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܝܿܬܳܐ ܘܚ݀ܳܝܳܐ ܒܪܳܐܙ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܐܰܥܒܼܰܪܘ ܐܶܒܠܳܐ ܘܰܩܼܢܰܘ ܣܰܒܪܳܐ. ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܰܢ.܀ ܡܶܢܶܗ ܕܡܶܕܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܼܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ.܀ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܣܼܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܓܼܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܗܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ ܥܰܕ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ ܕܢܺܐܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ.܀ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܨܳܝܿܬܺܝܢ ܩܳܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܿܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܗܳܐ ܩܼܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡ݂ܶܒܥܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܬܼܰܘ ܢܼܶܕܪܽܘܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡ݀ܰܘܒܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.܀ ܚܽܘܒܶܗ ܚ̣ܰܘܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܐܚ̣ܶܒ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܘܰܐܠܳܥܳܙܳܪ.܀ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܘܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ: ܪܳܐܙ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܫܟܼܶܒ ܪܳܚܡܰܢ ܗ݀ܰܘ ܠܳܥܳܙܳܪ ܬܼܰܘ ܢܥܺܝܪܺܝܼܘܗܝ.܀ ܘܰܦܢܼܺܝܘ ܗܶܢܼܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܘܳܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܕܡܼܶܟ ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܩܿܳܐܶܡ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫ.܀ ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܟܣܼܳܝܗܝ ܠܪܳܐܙܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܼܶܚܙܽܘܢ ܡܺܝܬܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ.܀ ܡܺܝܼܬ ܠܳܥܳܙܳܪ ܐܶܡܼܰܪ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܛܳܒ ܚܿܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܗܘܺܝܿܬ ܬܰܡܳܢ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ.܀ ܗܳܐ ܠܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܬܼܰܘ ܢܼܶܬܘܰܥܰܕ ܢܰܥܕܶܝܼܘܗܝ ܠܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܫܼܒܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܚ̣ܰܒܶܠ ܦܰܓܪܶܗ.܀ ܘܫܼܰܪܺܝ ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܚ̣ܙܰܩܘ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܡܼܛܳܐ ܠܒܶܝܬ ܥܰܝܢܳܐ ܘܢܼܶܦܩܰܬ ܡܳܪܬܳܐ ܚܳܬܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܘܢܼܶܦܠܰܬ ܣܼܶܓܕܰܬ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ ܡܦ݀ܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ.܀ ܡܳܪܝ ܠܰܡ ܘܰܐܠܗܝ ܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗܼܘܰܝܬ ܠܳܐ ܢܿܳܦܶܠ ܗܘܳܐ ܗ݀ܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܡܿܰܩܢ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܝܰܘܢ̈ܶܐ.܀ ܐܶܠܽܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܼܬ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܗܘܳܐ ܪܳܚܡܳܟ ܡܳܪܰܢ ܘܠܐ ܡܶ݀ܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܼܶܥܽܘܠ ܘܢܼܶܫܒܶܐ ܢܰܦܫܶܗ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܫܳܗܿ ܘܕܶܡܥ̈ܶܝܗ ܐܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܗܿ ܙܪܰܥܼ ܗܘܳܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗܿ ܩܳܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܡܒܰܝܰܐܐ ܠܳܗܿ.܀ ܗܰܝܡܢܼܺܝܢܝ ܡܳܪܬܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܐܰܚܽܘܟܝ ܘܠܐ ܬܶܬܦܰܠܓܼܺܝܢ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚ̈ܰܝܶܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ.܀ ܐܶܡ݂ܪܰܬ ܡܳܪܬܳܐ ܩܕܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ.܀ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ: ܟܽܠ ܕܰܡܿܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܡܶܬܚܰܕܰܬ. ܡܳܐ ܡܶ݀ܬܢܰܚܰܡ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ.܀ ܦܩܼܰܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܥܓܼܶܠܘ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܩܼܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܠܡܺܝܬܳܐ ܕܰܒܠܼܺܝ ܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܢܦܼܰܩ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܺܝܬܳܐ ܕܰܚ̣ܝܳܐ ܠܰܐܪܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܰܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܺܝܕܰܘܗ̈ܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ.܀ ܦܩܼܰܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܫܼܪܰܘ ܡܶܢܶܗ ܦܟܳܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܰܫܒܺܝܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܚ̈ܘܳܬܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘ ܒܪܳܝܼܗܝ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܓܡ݂ܰܪ ܚܽܘܕܳܬܰܢ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒܢ̈ܶܐ.܀ ܒܥܰܦܪܳܐ ܩܿܳܝ̈ܡܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܐܶܒܿܗܰܬ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܦܼܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܠܶܐ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܕܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܰܝ ܗܳܐ ܢܼܶܟܠܽܘܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܿܒܶܕ ܕܗܳܐ ܩܿܳܢܶܛ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܦܺܝܣܼܘ ܚܠܳܦܰܝ ܠܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐ ܢܼܰܩܶܨ ܠܺܝ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܡ݂ܰܢܰܥ ܠܶܗ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ ܡܰܠܰܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܓܰܠܼܙܰܢܝ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܕܟܽܠ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܠܼܰܒܒܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܕܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܚܰܕܰܬ.܀ ܫܡܰܥܼܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܪܳܐܙ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܶܬܒܼܰܕܰܩ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܚܳܪܝܳܐ ܒܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܪܚܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܐܥܼܕܺܝ ܫܒܺܝܬܶܗ ܘܒܼܰܙ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܘܰܐܦܢܼܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ.܀ ܘܰܟܒܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܚܬܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܡܶ݀ܫܬܰܒܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܠܺܝ ܒܓܰܘ ܬܰܘ̈ܘܳܢܰܝ.܀ ܩܪܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܓܼܰܥ ܒܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܦܓܼܰܥܘ ܒܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܒܰܛܼܶܠܘ ܫܽܘܒܚܶܗ.܀ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܫܩܼܰܠܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܫܼܪܺܝܘ ܡܿܣܰܒܪܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܕܡܼܰܢܰܥ ܣܰܒܪܳܐ.܀ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܕܢܼܰܚ ܚܰܕ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܒܼܰܛܶܠ ܚܽܘܬܪܶܗ.܀ ܡܰܢܼܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܪܰܥܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܰܠ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܘܣܼܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܐܬܼܚܰܪܰܪܬܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܝ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܦܰܪܫܼܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܰܢ ܕܰܦܪܰܫܼܬ ܡܶܢܰܢ. ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܿܕܺܝܪܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܩܰܒܼܶܠܬܳܝܗܝ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܘܗܽܘܼ ܡܿܚܰܕܶܐ ܠܳܟ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ.܀ ܟܰܟܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܫܩܼܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܦܼܪܰܥ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ ܕܢܼܰܘܬܰܪ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܫܰܡܶܫܼܬܳܝܗܝ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܙܕܰܝܼܰܚ ܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.܀ ܟܠܺܝܠܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܪܚܼܶܡܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܒܗܶܪܓܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܫܰܠܼܶܡܬ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܦܼܳܫܬ ܡܶܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܢܼܰܥܬ ܠܘܳܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ.܀ ܠܗ݀ܳܝ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܼܶܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܡ݂ܰܥ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܘܰܪܗܶܛ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܠܘܳܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳ݀ܒܫܺܝܢ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܚ̣ܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܕܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܢܼܳܚ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܢܿܳܗܶܡ ܘܰܕܚܺܝܠ ܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ.܀ ܒܼܟܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܛܽܠ ܣܰܪܳܐ ܟܰܕ ܩܿܳܒܰܪ ܠܳܗܿ. ܘܰܥܼܒܰܕ ܐܶܒܠܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܥܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܒܪܳܡ ܐܶܒܠܳܐ ܥܒܼܰܕ ܗܘܳܐ ܝܳܪܬܶܗ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܪܩܼܶܕ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܩܿܳܒܰܪ ܠܶܗ.܀ ܝܰܘܣܶܦ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܶܬܡܰܪܡ݂ܪܘ ܗܘܰܘ ܘܰܐܪܩܼܶܕܘ ܘܰܒܼܟܰܘ ܡܶܛܽܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܣܳܒܳܐ ܕܰܫܟܼܶܒ.܀ ܐܳܦ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܼܰܕܘ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܪܩܼܶܕܘ ܘܰܒܼܟܰܘ ܟܰܕ ܩ݀ܳܒܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܦܣܺܝܩ ܗܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ.܀ ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܢܼܚܶܬ ܡܰܠܟܰܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܚ̣ܪܶܒ ܓܰܙܶܝ̈ܗܿ. ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܢ݀ܳܚܬܺܝܢ ܐܢܬܘܽܢ ܠܳܗܿ.܀ ܕܳܐܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܢ݀ܳܚܬܺܝܢ ܐܢܬܘܽܢ ܠܳܗܿ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܺܬ ܡ݀ܶܬܦܰܠܛܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܘܘܳܢܶܝ̈ܗܿ.܀ ܠܰܝܬ ܠܳܗܿ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܩܰܫܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܐ. ܕܣܼܰܚܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܗܽܘܼ ܐܶܬܥܰܠܼܺܝ.܀ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܬܼܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܓܶܫܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܥ݀ܳܒܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ.܀ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܟܣܢ̈ܳܝܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܐܢܬܘܽܢ ܡܶܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܘܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ.܀ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܝ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܒܟܽܠܳܗܿ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ. ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܗܽܘܼ ܡܿܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܘܰܒܗܰ݀ܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܘܶܐܢ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܠܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܘܡܶܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ.܀ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܣܶܕܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܦܿܳܪܥܺܝܢ ܚܰܘܒܳܐ ܚܠܳܦ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܚ̈ܶܐ.܀ ܘܰܚܠܳܦ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܕܝܰܠܺܕ̈ܳܬܳܐ ܛܰܐܠܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܪܳܝܿܣܺܝܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܘ݀ܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܳܟ.܀ ܢܼܶܗܘܶܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܡ̈ܶܠܰܝ. ܕܒܰܐܟܶܣܢܳܝܳܐ ܡܺܝܼܬ ܘܠܐ ܐܶܬܥܼܰܦܺܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ.܀ ܡܺܝܼܬ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܡܿܥܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܩܰܪܺܝܒܶܗ ܗܘܳܐ ܘܕܽܘܟܰܬ ܓܶܢܣܳܐ ܗܽܘܼ ܡ݂ܰܠܺܝ ܠܶܗ.܀ ܒܺܐܝܕܰܘܗ̈ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܼܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܗ݀ܰܘ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܠܐ ܩܶܪܒܼܰܬ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܿܳܐܶܬ ܗܘܳܐ.܀ ܕܳܠܼܘ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܓܽܘܕܺܝ̈ܢ ܒܶܐܣܟܺܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܡܝܰܩܼܳܪܽܘ ܠܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܝܼܰܩܰܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀ ܡܬܰܚ̣ܘ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܙܰܝܚܽܘܢܳܝܗܼܝ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܶܗ ܘܰܓܢܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܿܠܰܘܶܝܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܿܳܒܰܪ.܀ ܚܠܳܦ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܠܐ ܢܦܰܩܼܘ ܥܰܡܶܗ ܕܰܢܠܰܘܽܘܢܼܳܝܗܝ. ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܢܝܰܩܪܘܢܼܳܝܗܝ.܀ ܚܠܳܦ ܝܰܠܠܳܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܠܐ ܩܪܶܒܼܝ̈ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܡܿܶܙܕܰܝܰܚ ܗܘܳܐ.܀ ܚܠܳܦ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܥܰܡܶܗ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܰܠܠܼܘܽܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ.܀ ܘܰܚܠܳܦ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܘܰܕܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܒܛܰܐܠܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܩܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝ ܠܳܚܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܩܼܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܟܰܣܼܺܝ ܩܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܽܘܟܰܬ ܩܰܒܪܶܗ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܗܘܳܐ.܀ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܡ݀ܠܰܘܶܐ ܟܽܠܢܳܫ ܠܰܕܪܳܚ݀ܶܡ ܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܡܿܰܢܰܥ ܠܶܗ ܠܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܦܼܳܫ ܚܰܒܺܝܒܶܗ.܀ ܟܡܳܐ ܕܚܰܝ ܚܰܒܪܶܗ ܚܿܳܕܶܐ ܥܰܡܶܗ ܘܰ݀ܡܚܰܒܶܒ ܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܰܦܼܛܰܪ ܠܶܗ ܦܼܳܓ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܛܥܼܳܐ ܥܶܢܝܳܢܶܗ.܀ ܡܳܪܝܰܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢ݀ܳܛܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܨܶܝܕ ܩܰܪܺܝܒܶܗ. ܘܠܐ ܛܳܥ݀ܶܐ ܠܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܠܰܕܪܳܚܶ݀ܡ ܠܶܗ.܀ ܗܳܢܰܘ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܳܐ ܕܦܼܳܫ ܪܳܚܡܶܗ ܦ݀ܳܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܗܽܘܼ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܥܿܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܗܳܢܰܘ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܛܥܰܘܼܽܘܟ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ. ܗܽܘܼ ܠܳܐ ܛܳܥܿܶܐ ܘܠܐ ܡܿܰܪܦܶܐ ܠܳܟ ܘܰܠܘܳܬܳܟ ܗܽܘܼ.܀ ܗܳܢܰܘ ܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܟܼܦܰܪ ܒܳܟ ܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܗܽܘܼ ܡܰ݀ܘܕܶܐ ܒܳܟ ܘܰܡܿܠܰܒܶܒ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܗܳܢܰܘ ܠܶܘܝܳܐ ܕܡܳܐ ܕܡܿܳܛܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܗܽܘܼ ܠܳܘܶܐ ܠܶܗ ܘܥܿܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܕܽܘܼܫ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܐ ܬܼܶܟܪܶܐ ܠܶܗ. ܕܫܰܦܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܓܽܘܡ̈ܳܨܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܕܰܒܼܪܳܟ ܗܽܘܼ ܢܢܺܝܼܚ ܡܶܫܟܒܳܟ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܗܝ.܀ ܠܰܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܥܣܰܪ̈ ܠܰܡ ܕܳܡܿܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܡܿܣܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܼܡܶܐܪܰܥ ܚܰܬܢܳܐ ܒܠܰܡܿܦܺܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ.܀ ܚ̈ܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܪܶܚܡܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܚ̈ܰܡܶܫ ܣܰܟ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܢܣܼܰܒܝ̈ ܠܰܡ ܡܶܫܚܳܐ ܥܰܡ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܠܐ ܪ̈ܰܕܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚ̈ܰܦܼܰܛܝ ܠܡܶܣܼܰܒ ܡܶܫܚܳܐ.܀ ܥܒܼܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܐܘܚ̣ܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܼܡܶܐܬܳܐ ܘܰܙܟܼܳܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܫܰܢܬܳܐ ܘܰܕܡܼܶܟ̈ܝ ܥܶܣܪ̈ܳܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܰܐܙܥܼܶܩ ܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܕܰܡܿܣܰܪܗܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ.܀ ܩܳܡ̈ܝ ܠܰܡ ܬܰܩܼܶܢ̈ܝ ܐܳܦ ܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܕܰܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܩܰܒܼ̈ܠܳܢ ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܫܼܪܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘ ܩܼܳܡ̈ܝ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܰܘܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܐ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘ.܀ ܡܶܫܚܳܐ ܚ̣ܣܰܪ ܗܘܳܐ ܒܠܰܡܦܺܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܗܶܕܝ̈ܽܘܛܳܬܳܐ ܘܫܼܰܪ̈ܺܝܝ ܫܿܳܐܠ̈ܳܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܳܬܗܶܝܢ ܙܶܕܩܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘ.܀ ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܼܦܰܩ ܠܰܢ ܠܰܡ ܘܰܠܟܶܝܢ ܥܢܼܰܝ̈ ܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܙܶܠܼܶܝ̈ܢ ܨܶܝܕ ܕܰܡܿܙܰܒܢܺܝܢ ܐܶܢ ܡܿܶܙܕܰܒܰܢ.܀ ܫܡܰܥܼ̈ܝ ܠܰܡ ܘܶܐܙܰܠܼ̈ܝ ܠܡܼܶܙܒܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܠܐ ܡܿܶܙܕܰܒܰܢ. ܘܶܐܬܼܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܘܥܰܠܼ̈ܝ ܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ ܘܗܶܢܶܝ̈ܢ ܠܳܐ ܥܰܠܼ̈ܝ.܀ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܦܳܫܼ̈ܚ ܐܰܝܟ ܕܰܐܦܺܝܼ̈ܫܝ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܳܐ. ܘܫܼܰܪ̈ܺܝܝ ܢ݀ܳܩܫ̈ܳܢ ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ.܀ ܦܼܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܬܪܰܥ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܕܢܼܶܥܽܘܠ ܢܶܣܼܰܒ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܽܘܬܰܢ.܀ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܶܝܢ ܦܰܢܼܺܝ ܠܗܶܝܢ ܩܳܠܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܠܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܐ ܕܢܰܛܰܪܬܶܝܼܢ ܠܺܝ ܡܦܳܣ ܐܢܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ.܀ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܩܼܪܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩܼ̈ܝ ܠܽܐܘܪܥܗ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ.܀ ܫܶܢܬܳܐ ܐܶܡܼܰܪ ܕܰܕܡܼܶܟ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘ. ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ ܕܰܐܫܼܘܺܝ ܠܛܽܘܒܳܐ ܒܚܰܕ ܚܽܘܒܳܠܳܐ.܀ ܩܥܳܬܳܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܢܼܳܕ̈ܝ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܩܳܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܗܳܘܶ݀ܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܰܢ.܀ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܶܐܬܼܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܡ݂ܰܟܪܰܢ. ܒܗ݀ܳܝ ܕܳܐܦ ܚܰܬ̈ܢܶܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܿܣܳܒܺܝܢ ܠܰܡܟܺܝܪܳܬܗܽܘܢ.܀ ܕܩܳܡܼ̈ܝ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛ̈ܳܬܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܚ̣ܰܘܺܝ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܒܝܰܕ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܕܰܕܥܼܶܟܘ ܠܚܰܪ̈ܡܶܐ ܟܼܰܘܶܢ. ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܚ݀ܳܢܺܝܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܢܢܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ.܀ ܕܠܐ ܨܒܼܰܝ̈ ܙܰܒܼܶܢ̈ܝ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܳܬܳܐ: ܡܶܓܼܠܳܐ ܓܼܠܳܐ ܠܰܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܠܡ݂ܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܕܦܰܢܼܰܝ̈ ܘܶܐܡܼܰܪ̈ܝ ܕܕܰܡ ܠܳܐ ܢܼܶܣܦܰܩ ܠܰܢ ܠܰܡ ܘܰܠܟܶܝܢ. ܐܰܘܼܕܰܥ ܕܰܙܥܽܘܪ ܥܰܡܠܰܢ ܕܰܬܢܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܪܥܳܢܰܢ.܀ ܕܫܼܰܕܰܪ̈ܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܡܼܶܙܒܰܢ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܰܫܟܺܚ. ܚ̣ܰܘܺܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܼܰܡܚܳܢ ܠܶܠܽܘ ܚ̈ܰܢܼܝ ܗܘܰܝ̈.܀ ܕܥܰܕ ܦܰܢܺܝܼ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܶܐܙܰܠܼ̈ܝ ܐܶܬܼܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐ݀ܬܶܐ.܀ ܕܥܰܠܼ̈ܝ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܶܐܬܼܬܚܶܕ ܬܰܪܥܳܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܿܳܐܠܺܝܢ ܢ݀ܳܝܚܺܝܢ ܒܰܠܡܺܐܢ ܫܰܝܢܳܐ.܀ ܕܦܳܫܼ̈ܝ ܣܰܟܿܠܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܦ݀ܳܝܫܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܙܕܰܕܳܩܽܘ݂.܀ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܩܼܪ̈ܰܝ ܠܳܐ ܪ̈ܰܕܝܳܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܣܒܰܪܬܗܶܝܢ ܕܰܟܒܰܪ ܚܳܢܿܝܳܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܰܕܚܰܛܳܝ̈ܺܢ.܀ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܠܰܝܗܶܝܢ ܘܕܰܕܠܐ ܒܽܘܚܳܢ ܡ݀ܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܘܡܶ݀ܬܬܰܟ̈ܠܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܠܐ ܛܳܟ ܛ݀ܳܠܶܡ ܗ݀ܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ.܀ ܕܰܩܼܪ̈ܰܝ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܘܦܰܢܼܺܝ ܠܗܶܝܢ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܚܠܺܝܛ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܽܘܒܶܗ ܠܳܐ ܨܒܼܳܐ ܠܼܡܶܕܰܥ.܀ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܶܝܢ ܡ݀ܰܢ ܐܰܢܬܶܝܢ ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܠܳܐ ܪ̈ܰܕܝܳܬܳܐ. ܕܠܐ ܓܡ݂ܰܪ̈ܝ ܨܶܒܝܳܢܝ ܒܝܰܕ ܚܰܘܣܳܢܳܐ.܀ ܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܬܚܼܶܕ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܕܰܠܒܰܪ ܘܠܐ ܥܰܠܼ̈ܝ ܥܰܡܶܗ. ܪܩܺܝܥܰܐ ܗܘ ܕܰܠܥܶܠ ܕܡܳܐ ܕܥܰܠܼܘ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܚ̣ܕܶܗ ܪܶܡܙܳܐ.܀ ܪܶܡܙܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܽܘܪ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܦܿܳܪܶܫ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܒܪܶܬܚܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ.܀ ܪܰܒ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܗܿܳܘܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܰܕ ܠܰܐܚܪܺܝܢܳܐ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܫܚܳܐ ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ.܀ ܪܳܡ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܰܘܡܺܝܢ. ܘܰܥܡܺܝܩܳܐ ܗܝ ܛܳܒ ܗܰܘܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܽܘܡܩܺܝ̈ܢ.܀ ܦܰܐܝܳܐ ܗܝ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܦܶܐܐ. ܘܰܫܟܺܝܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܼܟܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܫܟܺܝܪ.܀ ܠܰܝܬ ܠܳܗܿ ܦܶܚܡܳܐ ܠܗ݀ܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܚܶܫܟܳܐ.܀ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܡܿܚܰܘ̈ܝܳܢ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܥ̈ܰܡܠܶܐ ܪܳܥܿܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠ݀ܳܒܫܺܝܢ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܫܠܼܶܡ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܘܗܳܐ ܡܶܢܼܥܰܬ ܠܳܗܿ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ: ܐܳܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܼܰܘ: ܐܶܡ݂ܰܪ ܡܳܪܰܢ.܀ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܗܳܐ ܡܿܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܡ݂ܛܳܬ ܚܰܪܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܰܢܼܰܥܝ ܘܰܡ݂ܛܰܝ̈. ܘܗܳܐ ܟܰܪ ܩܿܳܝ̈ܡܳܢ ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܬܰܪܥܳܐ.܀ ܗܳܐ ܣܓܼܺܝ ܥܰܘܠܐ ܘܩܼܰܠ ܠܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܿܗܰܝܡܶܢ ܕܥܿܳܒܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܛܥܰܘܽܘ݂ܗܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܗܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܒܶܝܬ ܩܺܝ̈ܩܠܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܚܿܳܕܶܐ ܡܿܩܰܕܶܡ ܐܶܡ݂ܰܪ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܙܳܒܿܶܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܿܩܰܕܶܐ ܩܿܳܥܶܐ ܦܰܘܠܳܘܤ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܣܟܺܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.܀ ܡܿܙܰܡܢܺܝܢ ܘܩܿܳܪܶܝܢ ܠܰܚܠܽܘܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܿܣܰܟܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܬܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܺܐܬܼܽܘܢ.܀ ܙܼܶܠ ܘܶܐܬܒܼܰܩܳܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܘܰܡܿܣܰܟܝܳܐ ܠܳܟ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܿܬ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܥܿܳܐܶܠ ܘܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܚܰܒܪܶܗ ܢܿܳܦܶܩ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ ܩܿܳܐܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܳܪ̈ܰܝܟ.܀ ܙܼܶܠ ܐܶܬܒܼܰܩܳܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܼܶܗ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܛܽܘܟܳܣܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܩܢܼܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܟܰܢܼܶܫܘ ܘܰܡܠܼܰܘ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܳܬܳܐ. ܕܰܪܗܶܛܼܘ ܘܰܩܼܢܰܘ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܐܟܬܼܶܒܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܡܼܠܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܣܰܚ̣ܶܦܘ ܘܰܫܼܕܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܚܰܠܼܶܨܘ ܟܽܠ ܕܩܳܢ݀ܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܣܼܳܡܘ ܒܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܬܼܗܰܪܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ  ܘܰܒܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚ̣ܰܒܫܽܘܗܝ ܒܚܽܘܫܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܐܙܕܰܘܙܼܺܝܘ ܗܘܰܘ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܶܐܬܦܰܩܼܰܕܘ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܼܶܗ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܘܪ̈ܐ ܕܰܛܥܼܶܢܘ ܗܰܡܢܺܝ̈ܟܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܚܫܺܝܠܳܐ ܐܳܦ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܶܐܨܛܰܒܼܰܬ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪܗܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܼܰܥܒܶܕܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܕܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܛܪܽܘܢܽܘܬܗܽܘܢ.܀ ܐܡܼܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܗܼܺܝ ܬܚ̣ܰܘܶܐ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܫ݀ܳܐܶܠ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܗܼܺܝ ܬܶܓܼܠܶܐ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ.܀ ܗܳܐ ܫܕܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܗܼܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܘܠܐ ܦܪܺܝܫ ܥܰܦܪܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ.܀ ܬܳܐ ܦܼܰܪܶܫ ܠܺܝ ܥܰܦܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܕܚܳܕܽܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܚܺܝܚܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ.܀ ܬܼܳܐ ܦܼܰܪܶܫ ܠܺܝ ܓܰܪܡܶܗ ܕܣܰܟܠܳܐ ܡܶܢ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܘ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܡܰܗܺܝܪ ܣܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܕܗܶܕܝܽܘܛܳܐ.܀ ܬܼܳܐ ܚ̣ܰܘܳܐ ܠܺܝ ܥܰܦܪܳܗܿ ܕܡܳܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܩܰܠܬܳܐ: ܘܦܼܰܪܶܫ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܩܶܛܡܳܗܿ ܕܰܐܡܬܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܰܕܬܳܐ.܀ ܬܼܳܐ ܦܼܰܪܶܫ ܠܺܝ ܚܽܘܠܳܝ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܢܬ. ܩܼܪܽܘܒ ܐܰܘܕܰܥܼܰܝܢܝ ܐܰܝܢܰܘ ܕܡܳܪܳܐ ܘܰܐܝܢܰܘ ܥܰܒܕܳܐ.܀ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ. ܥܪܺܝܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܠܐ ܐܰܒܺܝܕܺܝܢ.܀ ܚܠܺܝܛ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܰܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܟܰܝ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ.܀ ܫܒܺܝܚ ܗܽܘܼ ܪܶܡܙܳܐ ܕܗܽܘܼ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܝܿܳܕܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܕܗܼܺܝ ܦܿܳܪܫܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܪܶܡܙܳܐ ܕܠܐ ܛܥܶܝܼܢ ܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܫܕܶܝܢ ܘܰܡܒܰܕܪܺܝܢ.܀ ܒܪܺܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܕܰܕܠܐ ܛܽܘܥܝܰܝ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܶܟܡܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙܺܝܢ ܒܳܗܿ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩ ܘܰܐܝܢܳܐ ܪܰܫܺܝܥ ܘܰܐܝܢܳܐ ܚܰܛܳܝ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܡܼܰܠ ܐܳܦ ܐܶܙܼܕܰܕܰܩ ܝܿܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܪܫܼܰܥ ܘܰܐܪܓܶܙ ܘܰܚ̣ܛܳܐ ܝܿܳܪܶܬ ܚܶܫܟܳܐ.܀ ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܕܬܳܐܶ݀ܒ ܐܳܦܠܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܘܰܡܿܦܺܝܤ ܬܰܡܳܢ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܕܨܳܐ݀ܬ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܫܿܳܡܰܥ ܘܠܐ ܕܰܡܿܦܰܢܶܐ.܀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܥܝܳܐ ܘܠܐ ܝܿܳܬܰܪ ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗܿ ܠܐܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܓܠܺܝܙ ܘܪܰܚܺܝܩ ܡ݀ܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܡܰܠܰܠ.܀ ܬܰܡܳܢ ܚܿܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܦܠܼܰܚܘ ܦܽܘܠܚܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܒܳܐܐܰܪ ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܠܥܶܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܐܰܝܠܶܠܼܘ ܘܰܒܼܟܰܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܪܓܼܶܙܘ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܶܫܟܳܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

ܐܰܠܼܶܦ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܰܫܼܒܽܘܩܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܺܝ ܐܰܚܼܶܒܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܚ̣ܰܫܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܘܰܕܡ݂ܺܝܬܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܓܰܐܺܝܢ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܓܒܼܰܠܬܳܢܝ. ܒܨܰܠܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܕܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܝ ܩܰܕܺܝܫܳܬܳܐ ܬܰܩܼܶܢܬܳܢܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܫ݀ܶܟܒܶܬ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܐܰܢܼܺܝܚ ܢܰܦܫܝ ܒܶܝܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܩ݀ܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܛܳܒܳܐ. ܘܕܰܐܘܕܺܝܼܘ ܒܰܫܡܶܗ. ܡܰܘܿܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܗܽܘܼ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܕܡܼܺܝܬܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܥܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܓܰܐܺܝܢ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܳܢܿܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܳܐ݀ܬܶܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡ ܝܰܠܕܰܘܗ̈ܝ. ܕܶܐܬܼܳܐ ܡܳܪܶܗ ܗܘ ܕܰܛܥܼܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܰܦܼܪܰܥ ܚܰܘܒܬܶܗ ܘ݀ܰܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܢܼܩܽܘܡ ܘܢܼܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܗܳܐ ܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܐܶܬܠܰܒܼܰܒܘ ܐܳܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܐܳ݀ܬܶܐ ܘܰܒܪܶܡܙܶܗ ܦܿܳܬܰܚ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡܿܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܕܬܶܥܼܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܠܟܽܘܢ ܛܰܝܼܶܒ.܀ ܘܳܝܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܚ̣ܣܰܡ ܒܳܐܕܳܐ. ܘܕܰܐܛܥܼܺܝ ܠܚܰܘܳܐ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܘܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܶܙܕܟܼܺܝ. ܘܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܦܢܼܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܺܝܼܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܒܺܝܫܳܐ.܀ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ ܕܰܐܘܒܼܶܕ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܳܬܼܶܐ ܡܳܪܶܗ ܘܦܰܢܼܺܝ ܠܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐ݀ܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰ݀ܡܢܰܚܶܡ ܠܶܗ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ. ܘܡܰ݀ܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܗܳܐ ܡ݂ܰܛܺܝ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܼܶܚܽܘܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܢܛܰܝܼܶܒ ܠܶܗ ܙܘܳܕ̈ܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪ ܦܰܓܪܶܗ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܩܼܰܒܶܠ ܡܳܪܶܗ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܼܰܩܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ. ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܰܚ̣ܣܰܟ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܰܣܰܐܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܛܰܝܼܶܒ ܡܶܫܚܳܐ ܒܡܳܐܢܶܗ. ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܳ݀ܥܶܝܢ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܠܰܡܦܺܝܕܶܗ ܘܶܢܼܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܼܶܩܥܶܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܡܿܰܠ̈ܦܳܢ ܠܰܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܰܥܼܛܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝܟܽܘܢ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ. ܕܰܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܦܿܳܪܶܩ. ܘܰܐܒܳܐ ܠܺܐܝܚܺܝܕܶܗ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܿܦܰܨܶܐ.܀ ܝܰܘܢܳܢ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܒܼܰܥ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܼܨܳܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܢܼܰܚ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܺܝܢܘܶܐ ܦܼܪܰܩ ܥܺܕܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܙܳܡܿܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ.܀ ܟܡܳܐ ܙܳܕ݀ܶܩ ܠܰܡܫܰܒܼܳܚܽܘ ܠܚܰܝܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܢܼܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܪܡܼܺܝ ܒܳܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܥܼܰܠܝ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳ݀ܬܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܡ݀ܰܠܒܶܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܪܚ̣ܶܡ.܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܺܙ݀ܰܠ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܟ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܛܰ݀ܫܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܶܣ݀ܰܩ ܡܬܽܘܡܳܐܝܺܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ. ܘܢܶܚ݀ܬܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܗܳܐ ܣܒܰܪܬܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ݀ܠܰܒܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܿܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ. ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܕܰܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܒܼܪܳܟ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܡܳܝ̈ܬܶܐ ܢܢܰܚ̣ܶܡ ܘܰܢܚ̣ܰܕܶܬ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܒܠܼܺܝܘ ܘܢܰܠܼܒܶܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚ̣ܡܽܘܗܝ. ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܡܼܠܶܟ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܼܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܐܥܼܶܠ ܚܰܒܼܫܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܶܗ ܘܰܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܓܼܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝ ܡܳܪܶܗ ܘܫܼܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܐܶܬܼܳܐ ܘܬܰܒܼܰܪ ܡܽܘܟܠܶܗ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܰܐܚ̣ܺܝ ܠܓܶܢܣܰܢ.܀ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܚܡ݂ܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܨܰܠܡܶܗ ܕܶܐܒܼܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܼܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܥܼܶܡ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܢܚܼܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܰܫܼܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܦܰܪܩܼܶܗ ܘܶܐܬܥܼܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ.܀ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܐܚܶܒܼܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܣܰܝܦܳܐ ܐܰܪܟܼܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܗܝ ܣܼܒܰܠܘ ܚ̈ܰܫܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܐܰܫܘܳܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܕܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܣܼܓܽܘܕ ܠܳܟ ܛܳܒܳܐ ܕܚ̣ܳܢ ܓܶܢܣܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ.܀ ܥܡܺܝܪܳܐ ܝܿܳܒܶܫ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܘܥܽܘܦܝܳܐ ܚܿܳܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܚܿܳܝܳܐ ܘܩܳ݀ܝܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܫܼܰܡܥܳܗܿ ܘܰܢܼܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܪܺܝܢ ܝܿܳܪܶܬ ܒܰܥܕܶܝܢ.܀ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܳܟܺܝ̈ܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢܝ ܒܰܕܡܶܗ. ܬܼܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ ܘܰܐܩܼܶܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܶܐܩܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܘܠܰܐܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܟ. ܛܳܒܳܐ ܕܚ̣ܳܢ ܓܶܢܣܰܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ.܀ ܦܰܟܪܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܠܶܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܪܡܼܺܝ ܒܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܘܰܫܼܠܺܝ ܟܶܢܳܪܝ ܘܶܐܫ̈ܬܰܬܼܰܩܝ ܡ̈ܶܠܰܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܿܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܬܥܼܺܝܪ ܟܶܢܳܪܝ ܘܶܐܙܿܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܩܶܛܢܳܐ ܐܳܙ݀ܶܠ ܐܢܳܐ. ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܛܒܰܥ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܐܶܥܿܒܰܪ ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܩܰܒܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܺܐܢܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܡܿܢܺܝܚ ܠܠܰܐܝܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܰܚܽܘܢ ܕܡܰܢܼܰܥܬ ܐܶܠܦܳܟ ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܡܳܪܳܟ. ܚܿܳܕܶܐ ܒܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ ܕܰܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܫܰܡ݂ܶܫܬܳܝܗܝ. ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܩܼܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܒܚܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܩܼܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ ܡܳܪܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܐܠܼܒܶܫ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܟܼܺܝܘ ܠܳܟ ܘܰܢܛܰܪܼܘ ܘܰܥܒܼܰܕܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܦܽܘ݂ܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܨܰܠܼܘ ܥܠܰܝ ܕܦܿܶܪܫܶܬ ܡܶܢ ܓܘܽܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܠܰܘܼܝܰܢܝ.܀ ܐܰܝܟ ܕܰܩܼܪܳܐ ܒܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܘܰ݀ܡܢܰܚܶܡ ܠܳܟ ܕܡܿܩܺܝܡ ܠܳܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.܀ ܒܗܳܕܶܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܣܰܓܺܝ ܘܰܡܥܳܩܽ ܗܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܠܗܰ݀ܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܺܐܙ݀ܰܠ ܐܢܳܐ ܠܶܗ ܦܝܳܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܩ݀ܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ  ܢܢܼܺܝܚܽܘܢܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܬܶܬܚ̣ܰܠܰܛ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܓܼܳܙܰܬ ܠܳܗ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܠܰܬܝ ܘܰܚ̣ܪܶܫ ܟܶܢܳܪܝ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܓܶܐܐ ܗܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܰܡܒܰܣܰܡ ܠܰܕܚܿܳܐܰܪ ܒܶܗ. ܘܗܳܐ ܕܒܺܝܪ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܺܐܙ݀ܰܠ ܠܚܶܫܟܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ.܀ ܓܳܝܿܠܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܩܼܰܒܶܠ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ.܀ ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܳܐ ܠܫܽܘܚܕܳܐ ܘܠܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐ݀ܶܙܟܶܐ.܀ ܕܳܢܿܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܬܩܰܒܼܶܠ ܦܘܽܪܥܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶ݀ܬܢܰܚܡܺܝܢ.܀ ܗܳܪܟܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܼܶܒܥܳܐ ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ. ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܩܳ݀ܕܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܟ ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܳܐܦ ܒܰܫܝܽܘܠ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܕܒ݀ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ.܀ ܘܳܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܐ ܝܿܶܕܥܶܬ ܡܽܘܢ ܓܿܳܕܶܫ ܘܰܐܣܿܓܺܝܬ ܚܰܘܒ̈ܰܝ.܀ ܘܳܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܳܟ ܕܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܙ݀ܳܡܪܰܬ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܙܳܐ݀ܰܥ ܐܢܳܐ ܘܪܳܐ݀ܶܬ ܪܶܥܝܳܢܝ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܒܰܠ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬ ܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܙܰܝܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܰܡܳܟ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܩܪܳܐ ܣܼܰܒ ܠܳܟ.܀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܪܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܺܝܢ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܬܰܡܳܢ.܀ ܚܿܳܐܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܰܝܟ ܐܰܕܽܘܢܰܝ. ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܼܩܽܘܡ̈ܳܢ ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܩܳܝܿܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܓܰܠܼܙܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܕܰܒܼܪܰܢܝ ܗܘܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܗܦܿܳܟܳܬܳܐ.܀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܦܶܪܣܰܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܬܶܟܼܠܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܐ ܕܥܿܳܐܶܠ ܐܰܢܬ ܠܡܼܶܫܬܰܐܳܠܘ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ.܀ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܝܿܳܬܶܒ ܗܘܺܝܿܬ ܗܳܪܟܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܥܿܳܒܰܪ. ܘܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܡ݀ܶܬܗܰܦܰܟ ܗܘܺܝܿܬ.܀ ܝܰܬܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܒܰܪ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܰܚ̣ܺܝ ܡܳܪܰܢ ܘܠܳܟ ܩܿܳܪܶܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܟܰܪܟܼܽܘܢܝ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܣܼܰܩܘ ܗܰܠ̈ܟܳܬܝ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܺܝ ܠܶܘܝܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ.܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܢܣ̈ܶܐ ܘܫܰܪ݀ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢ ܟܳܣܳܐ ܛܳ݀ܥܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ.܀ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܩܿܰܕܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܪܢܺܝܿܬ. ܘܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰ݀ܩܢܺܝܬ ܦܼܳܫ ܠܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܝܬܰܝ.܀ ܠܰܐܘܘܳܢܳܐ ܕܪܳܕܶܝܿܬ ܐܰܚܽܘܢ ܠܶܗ ܪܳܕܶܝܿܢܰܢ. ܒܗ݀ܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܚ̈ܕܳܕܶܐ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ.܀ ܡܰܪܺܝܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܿܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܩܰܪܺܝ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚܘ ܕܰܢܦܰܨܽܘܢܼܳܢܝ.܀ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܺܝܼܬ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܗ݀ܰܘ ܕܰܟܼܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܼܰܠ.܀ ܐܳܦܶܢ ܕܢܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܚܰܣܺܝܢܺܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܿܳܛܶܦ ܒܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ.܀ ܢܼܶܒܗܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܣܼܰܬܰܪܰܝܢܝ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܢܶܬܓܠܼܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܰܢܦܰܪܣܽܘܢܼܳܢܝ܀ ܣ݀ܳܠܩܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡ݀ܶܬܓܰܕܡܺܝܢ ܡܽܘܟ̈ܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ.܀ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫ݀ܶܟܒܶܬ. ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܼܢܝ ܐܶܒܿܠܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ.܀ ܥܼܢܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܠܳܟ ܩܿܳܪܶܐ ܘܰ݀ܡܦܰܨܶܐ ܠܳܟ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀ ܦܽܘܫܼܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܠܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܘܗܼܰܒܘ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ. ܕܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙ݀ܶܠ ܐܢܳܐ ܒܳܗܿ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܗܺܝ.܀ ܦܶܐܐ ܗܘܳܐ ܨܱܰܘܬܳܟ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܦܰܩܼܕܰܢ ܚܙܳܬܳܟ. ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܿܳܢܶܕ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܡ݀ܶܬܬܣܺܝܡ ܐܢܳܐ: ܝܿܳܬܶܒ ܗܘܺܝܿܬ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܕܺܝܿܩܶܬ ܒܶܗ ܒܚܽܘ݂ܫ̈ܳܒܰܝ: ܘܰܚܙܺܝܿܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ.܀ ܚܙܺܝܿܬ ܬܰܡܳܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ: ܕܰܗܼܘܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܰܠܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܚ̣ܰܒܰܠ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗܽܘܢ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܩܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ: ܕܶܐܣܼܬܰܚܰܦ̈ܝ ܥܰܠ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܐܳܦ ܕܶܡܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܕܶܐܬܚ̣ܰܒܰܠ̈ܝ: ܘܰܠܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܪܒܼܰܚܘ ܗܘܰܘ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܒܶܗ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܡܿܚܰܒ̈ܠܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܶܡ̈ܘܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܕܩܰܘܡ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܕܶܐܬܒܰܠܒܼܰܠܘ ܛܽܘܟܳܣܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܗܘܺܝܿܬ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܕܚܳܠܽܘ̈ܠܐ: ܘܰܠܦܽܘܡܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܚ̣ܪܶܒ: ܡܶܢ ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ.܀ ܚ݀ܙܺܝܬܶܗ ܠܓܰܘܢܳܐ ܕܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܚܪܶܒ ܘܰܥܒܺܝܕ ܬܶܢܳܢܳܐ: ܘܰܠܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܫܰܪܚܺܝܢ: ܕܰܚܪܺܝܒܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܚܽܘܒܳܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ: ܘܰܠܫܶܦܠܶܗ ܘܰܠܡܽܘܟܳܟܶܗ: ܘܬܶܡܿܗܶܬ ܬܶܗܪܶܬ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܰܟܡܳܐ ܬܰܚܼܬܰܝܢ ܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܪܢ݀ܺܝܬ ܗܘܺܝܿܬ ܐܶܢܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ: ܕܳܐܦ ܠܺܝ ܗܳܟܰܢ ܓܿܳܕܶܫ ܠܺܝ: ܘܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܚ݀ܳܒܫܺܝܢ ܠܺܝ: ܫܿܳܚ̈ܠܳܢ ܕܶܡܥܰܝ̈.܀ ܚܿܳܪܶܬ ܒܳܐܐܰܪ ܕܰܪܓܺܝܓܳܐ: ܘܰܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܰܦܼܢܳܐ: ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܐܢܳܐ: ܘܰ݀ܒܟܺܝܬ ܥܠܰܝ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ.܀ ܚܿܳܪܶܬ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܒܳܠܳܐ ܕܓܿܳܕܶܫ ܠܶܗ: ܘܰܒܿܟܺܝܬ ܒܚܰܫܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܡܳܢܳܐ ܣܼܥܰܪ ܐܳܕܳܡ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܚܿܳܪܶܬ ܒܐܢ̈ܳܫܳܐ ܟܰܕ ܚܿܳܐܶܝܢ: ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪܓܺܝܓܳܐ: ܚܿܙܺܝܬ ܚܒܳܠܗܽܘܢ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܶܐ݀ܬܬܰܢܚܶܬ ܡܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ.܀ ܚܳܿܪܶܬ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܙܳܥ݀ܶܬ ܘܚܿܶܫܶܬ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܒܰܫܝܽܘܠ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܝܰܘܡܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܢ ܒܿܳܣܶܡ ܒܪܺܝܚܳܢܳܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܡܿܳܚܶܐ ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܶܗ: ܝܰܘܡܳܢ ܪܳܗܿܶܛ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܩܛܺܝ̈ܥܳܢ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ.܀ ܝܰܘܡܳܢ ܡܿܦܰܩܶܕ ܘܡܶ݀ܬܪܰܘܪܶܒ: ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܫܒܺܝܚ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ: ܘܗܳܐ ܫܺܝܛ ܘܰܣܢܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ: ܕܫܽܘܪܳܝܶܗ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܘܫܽܘܠܳܡܶܗ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܫܽܘܠܳܡܶܗ ܫܶܦܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܫܽܘܠܳܡܶܗ ܒܚܶܫܟܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ.܀ ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܥܽܘܡܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܣܢܶܐ ܘܰܕܚܺܝܠ ܕܰܐܚܪܳܝܳܐ: ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܐܚܪܳܝܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.܀ ܫܒܺܝܚ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܫܚܺܝܩ ܐܰܬܪܶܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ: ܡܰܪܺܝܪܽ ܗܘ ܐܰܬܪܶܗ ܐܚܪܳܝܳܐ: ܕܚܶܫܽܘܟ ܘܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܘܳܝܺܝ̈ܢ.܀ ܗܳܢܰܘ ܬܒܳܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܚ̣ܶܬܢܰܢ: ܕܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢܰܢ.܀ ܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܨܰܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܥܽܘܡܪܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ: ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܓܘܽܫܡܰܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ: ܠܣܳܣܳܐ ܘܪܶܡܬܳܐ ܘܰܠܪܰܚܫܳܐ.܀ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ: ܗܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܪܶܡܬܳܐ ܘܣܳܣܳܐ ܘܒܿܳܪܡܳܐ ܠܶܗ.܀ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ: ܕܰܐܒܳܐ ܬܰܩܼܶܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ: ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܦܰܓܪܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܩܶܢܳܐ ܠܬܰܘܠܥܳܐ ܘܰܠܪܰܚܫܳܐ.܀ ܡܶܢ ܗ݀ܳܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ: ܕܒܳܗܿ ܐܳܕܳܡ ܡ݀ܶܬܓܰܝܰܐܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܐ ܣܿܚܺܝܦܺܝܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܪܶܡܬܳܐ ܒܿܳܪܡܳܐ ܠܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܗܳܢܳܐ ܫܶܦܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܒܰܚܛܺܝܬܳܗܿ ܕܚܰܘܳܐ ܓܰܕܫܼܰܢ: ܘܒܺܐܕܳܗܿ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗܿ ܐܶܫܬܰܥܼܒܰܕܘ: ܠܫܶܦܠܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ.܀ ܒܢܶܟܠܳܐ ܕܪܰܟܼܶܒ ܣܳܛܳܢܳܐ: ܘܰܒܚܶܘܝܳܐ ܙܼܡܰܪ ܠܳܗܿ ܠܚܰܘܳܐ: ܘܒܳܗܿ ܐܰܛܥܼܺܝ ܗܘܳܐ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܗܡܰܢ: ܘܗܳܕܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܒܼܶܠܬܰܢ: ܠܗܳܢܳܐ ܫܶܦܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܚܿܙܺܝܬ ܐܰܚܰܝ̈ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܐܶܬܚ݀ܰܫܒܶܬ: ܟܰܕ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܝܿܳܬܶܒ ܗܘܺܝܿܬ.܀ ܘܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܩܶܐ ܗ݀ܘܺܝܬ ܒܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܰܝܳܡܺܝܢ ܒܓܰܘܶܗ: ܕܳܠܼܘ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ: ܘܰܪܡ݂ܰܙܘ ܠܺܝ ܥܰܠ ܦܶܠܳܐܬܳܐ.܀ ܚܿܳܪܶܬ ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܕܰܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܛܥܺܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܕܳܒܿܰܪ: ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܟܚܰܕ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪܳܐ: ܕܰܐܟܚܰܕ ܕܳܒܿܰܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܟܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ.܀ ܕܰܐܝܟ ܕܠܐ ܢ݀ܳܣܒܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܢܿܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܩܶܨܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܒܿܰܪ ܡܳܟܳܐ: ܥܰܪܛܶܠܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܒܳܝܫܳܐ ܦܿܳܟܰܪ ܠܶܗ: ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܿܳܠܶܛ.܀ ܗܽܘܝܼܽܘ ܡܿܰܚܶܬ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܕܥܿܳܐܶܠ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܡܿܟܰܦܶܦ ܠܗܶܝܢ ܠܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܕܪ̈ܳܡܐ ܡܫܰܩ̈ܠܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܬܰܪܥܳܐ ܡܥܳܩܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ: ܡ݀ܰܥܶܠ ܡܿܰܪܟܶܢ ܕܢܶܬܚܰܒܼܫܽܘܢ.܀ ܠܓܰܐܝ̈ܳܐ ܐܳܦ ܠܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܡ݀ܰܥܶܠ ܚ݀ܳܒܶܫ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܥܰܡ ܕܰܡܿܛܰܪܦܺܝܢ ܘܡ݀ܶܬܢܰܘܠܺܝܢ: ܐܰܟܚܰܕ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܿܫܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ.܀ ܗܽܘ ܡܿܡܰܟܶܟ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܪܳܡܳܐ: ܘܰܡܿܬܰܚܬܶܐ ܐܳܦ ܠܰܡܫܰܩܠܳܐ: ܘܥܰܡ ܬܳܚ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܐ: ܚܒܳܠܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡ݀ܰܘܪܶܬ ܠܶܗ.܀ ܬܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܘܶܐܬܒܰܩܼܳܐ: ܒܗ݀ܳܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܘܼܕܳܐ ܠܟܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܢܳܣ݀ܶܒ: ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܶܗ ܒܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܬܳܐܓܶܗ: ܘܰܒܫܽܘܒܚܶܗ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܶܗ: ܘܰܚ̣ܙܺܝܘܗܝ ܕܰܥܒܺܝܕ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܰܐܘܼܕܳܐ ܠܪܳܡܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܶܗ ܟܰܕ ܡܰ݀ܬܓܰܝܰܐܐ ܗܘܳܐ: ܥܰܠ ܫܺܐܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܰܚܙܺܝܼܘܗܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܪܶܡܬܳܐ ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܡܰܟܼ̈ܝ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܶܗ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܦܿܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡ݀ܶܬܪܰܘܪܰܒ: ܘܰܚܙܝܼܘܗܝ ܕܥܰܡ ܫܰܦ̈ܠܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܪܰܒܺܝܚ ܘܰܫܠܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܗܳܕܶܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܚܙܺܝܿܬ ܒܶܗ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܕܳܒܿܰܪ ܟܽܠ: ܘܰܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܦܰܚܡܼܰܬ ܪܶܡܬܳܐ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ.܀ ܡܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܠܺܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܦܺܝܣ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܕܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܘܠܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܿܒܰܨܪܳܐ ܠܐܢܳܫ: ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܫܿܳܘܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ.܀ ܫܘܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܟܚܰܕ: ܒܝܰܠܕܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ: ܕܠܐ ܒܨܺܝܪ ܒܶܗ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܠܐ ܡܝܰܬܰܪ ܒܶܗ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܫܰܘܝܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ ܡܶ݀ܬܢܰܚܡܺܝܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ.܀ ܗܺܝܼ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ: ܕܰܐܟܚܰܕ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ: ܦܪܺܝܫ݀ܺܝܢ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܬܦܪܰܥ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܿܳܘܶܝܢ ܒܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܫܘܶܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ: ܕܰܐܝܟ ܐܰܬܪܳܐ ܕܐܢܳܫ ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢ ܥܿܳܐܶܠ ܫܿܳܪܶܐ ܒܶܗ.܀ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ: ܫܘܶܝܢ ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܐܟܚܰܕ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ: ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܕܰܐܟܚܰܕ ܢܼܶܬܦܰܪܥܽܘܢ.܀ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܛܰܝܼܶܒ ܠܶܗ: ܐܰܘܘܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܪܟܰܐ ܗܘ: ܒܶܗ ܥܿܳܐܶܠ ܫܿܳܪܶܐ ܬܰܡܳܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ.܀ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܟܡܳܐ ܕܬܰܩܼܶܢ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܰܢ ܥܿܳܐܶܠ ܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚ ܒܶܗ: ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ.܀ ܢܥܰܝܼܶܕ ܡܶܠܬܰܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ: ܕܬ݂ܶܪܕܶܐ ܠܽܐܘܪܰܥ ܫܽܘܠܳܡܳܐ: ܘܢܰܘܕܶܐ ܟܡܳܐ ܕܰ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳ݀ ܝܘܽ ܚ̣ܘܽ ܠܪܰܚ̈ܡܰܘܗܝ ܕܗ݀ܰܘ ܟܺܐܢܳܐ: ܕܰܢܼܚܶܬ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܢ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܐܒܳܐ ܝܳܠܽܘܕܶܗ: ܕܫܼܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ: ܘܰܢܼܚܶܬ ܛܰܥܡܼܶܗ ܗܘܳܐ ܠܡܰܘܬܰܢ: ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚ̣ܰܘܺܝ ܩܝܳܡܬܰܢ.܀ ܐܳܣܝܳܐ ܕܡܿܰܐܣܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܗܽܘܼ ܠܽܘܩܕܰܡ ܛ݀ܳܥܶܡ ܠܗܶܝܢ: ܣܰܝܒܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ: ܕܰܢܠܼܰܒܒܶܗ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ.܀ ܚܙܳܝܼܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ: ܥܰܠ ܛܽܘܗܡܳܐ ܘܓܶܢܣܳܐ ܕܳܐܕܳܡ: ܘܰܢܚܶܬ ܛܰܥܼܡܶܗ ܒܰܚܢܳܢܶܗ: ܘܥܼܰܒܕܰܢ ܠܒܺܝ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܟܳܐ: ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܢܬܰܐ ܗܘ: ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ: ܥܰܕ ܡ݀ܳܛܶܐ ܝܽܘܡ ܚܽܘܕܳܬܰܢ.܀ ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܕܚܰܘܺܝܼܬ ܩܝܳܡܬܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ: ܘܰܗܼܘܰܝܬ ܒܽܘܟܪܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܝܰܗܒܼܬ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܰܢ.܀ ܠܳܟ ܗܽܘ ܚܳܝܿܪܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܕܒܳܟ ܢܶܬܢܼܰܚܡܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ: ܕܢܼܰܚ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝܩܳܐ: ܘܰܐܦܼܨܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܒܺܝܠܺܝܢ.܀ ܗܳܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܡܳܪܝ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪܥܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܐ: ܫܼܰܕܰܪ ܡܶܛܪܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܟ: ܢܢܼܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟ ܙܰܪ̈ܥܶܐ.܀ ܗܳܐ ܫܕܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܚܛܽܘ̈ܛܶܐ: ܫܼܕܰܪ ܛܰܐܠܳܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ: ܢܢܼܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܙܰܪ̈ܥܶܐ.܀ ܠܳܟ ܗܽܘ ܚܳܝܿܪܳܐ ܫܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܕܬܶܕܢܼܰܚ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܬܩܼܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ: ܘܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ.܀ ܢܼܰܚܶܡ ܛܳܒܳܐ ܠܡܺܝܬܽܘܬܰܢ: ܘܰܐܩܼܺܝܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܡܚܰܒܰܠ: ܘܚܼܰܕܶܬ ܓܽܘܫܡܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܡܿܣܰܟܶܐ ܚܽܘܕܳܬܰܢ.܀ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܪܰܝܼܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝ̈ܢ ܐܰܡܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܐܶܬܕܰܟܿܪܶܬ: ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܶܗ ܡܿܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܪܶܥܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܼܪܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܕܶܥܗܿܕܶܬ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܶܗ.܀ ܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܨܰܦܪܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܨܰܦܪ̈ܺܝܢ: ܓܶܫܪܳܐ ܕܡ݀ܰܥܒܰܪ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ: ܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܢܨܰܚ̣ܘ ܘܰܙܟܼܰܘ.܀ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܰܒܝ: ܐܺܡܿܰܪ ܫܰܪܒܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝ ܘܰܐܒ̈ܳܗܰܝ: ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܒܰܠܠܳܗܳܐ ܡ݀ܰܘܡܶܐ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܕܬܶܬܼܠܽܘܢ ܠܺܝ ܨܰܘܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ.܀ ܐܺܡܿܰܪ ܫܰܪܒܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ.܀ ܕܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܘܠܐ ܡܿܩܰܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܥܳܠܰܡ: ܐܶܠܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܥܡܼܰܠܘ ܘܰܐܣܓܼܺܝܘ ܘܶܐܬܛܰܪܼܰܦܘ: ܘܒܶܠܼܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ: ܕܒܰܩܪܳܒܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܫܼܰܥܒܶܕܘ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ.܀ ܘܰܩܢܼܰܘ ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܢܶܟ̈ܣܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܶܠܳܐ: ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܒܰܢܺܝܼܘ: ܘܰܐܟܪܶܟܼܘ ܫܽܘܪ̈ܐ ܘܒܶܝܬ ܡܶܪ̈ܕܶܐ.܀ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܠܰܚܙܳܬܳܐ: ܘܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܡܰܘܬܳܐ ܛܰܠܼܶܩ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܕܥܰܠ ܩܳܪ̈ܽܘܟܶܐ ܐܶܙܕܰܝܼܰܚܘ: ܘܪ̈ܰܟܫܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܬܩܼܶܢܘ ܗܘܰܘ ܠܰܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܽܘܢ.܀ ܕܰܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ: ܘܪܶܡܬܳܐ ܐܳܟܿܠܳܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ: ܕܰܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܐܶܬܢܼܰܨܰܚܘ: ܕܰܢܚܼܶܬܘ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܟܰܢܼܶܫܘ ܗܘܰܘ ܘܣܼܳܡܘ ܠܰܫ̈ܢܰܝܳܐ: ܕܰܒܛܰܘܪܳܐ ܘܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ: ܒܠܼܰܥ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܗܶܝܢ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܗܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܚܰܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܘ ܡܶܬܚܳܐ ܕܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܣܽܘܩܳܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ.܀ ܕܰܪܒܼܰܚܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܰܗܼܘܰܘ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ.܀ ܠܳܐ ܦܿܳܪܶܩ ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ: ܝܿܳܗܒܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ.܀ ܠܳܐ ܦܿܳܪܶܩ ܬܳܐܓܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ: ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܚ̣ܡܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܓܽܘܫܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܗܿܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ.܀ ܚ݀ܳܡܶܠ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ: ܕܰܥܡܼܰܠܘ ܐܰܣܓܼܺܝܘ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܩܳ݀ܦܐ ܠܘܳܬܶܗ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܕܰܒܪܽܘܫܥܳܐ ܐܰܡܠܼܶܟܘ ܒܰܐܪܥܳܐ.܀ ܕܒܿܰܪ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ: ܕܰܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܼܰܚܘ: ܡܿܩܰܪܶܒ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ: ܘܡ݀ܳܠܶܐ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܘܗܿܳܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܠܳܚܳܐ: ܕܰܒܩܰܝܣܳܐ ܟܼܰܒܶܫ ܓܰܠ̈ܠܶܐ: ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܢܳܓܿܶܕ: ܕܠܐ ܝܼܺܕܰܥ ܚܶܟܡܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܡܳܪ̈ܰܝ ܡܰܕܥܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܡܰ݀ܫܠܶܐ ܡܰܕܰܥܗܽܘܢ: ܫܳܚ̈ܩܰܝ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܒ݀ܳܛܠܳܐ ܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ.܀ ܫܿܳܠܶܐ ܬܰܡܳܢ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܣܺܝܡ ܬܰܚܠܽܘܨܶܗ: ܒ݀ܳܛܶܠ ܬܰܡܳܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ: ܕܥܰܒܕܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܡܳܪܶܗ.܀ ܢܼܳܚ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܐܰܟܳܪܳܐ: ܕܒܰܛܶܠܼ ܡܰܘܬܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ: ܦܿܳܟܰܪ ܫܿܳܪܶܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ: ܕܰܬܚ̈ܽܘܡܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܣܼܳܡܘ.܀ ܡܿܡܰܟܶܟ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܕܰܕܠܐ ܟܽܘܚܳܕ ܐܶܙܕܰܠܰܠܼܝ̈: ܡܽܘܩܳܐ ܣܩܺܝܠܳܐ ܒ݀ܳܛܶܠ ܠܶܗ: ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ.܀ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܗܿܳܘܶܝܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܶܬܰܐܣܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܢ݀ܳܚܬܺܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܠܐ ܛܪ̈ܶܩܠܺܝܢܶܐ ܘܩܰܝ̈ܛܽܘܢܶܐ.܀ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܽܘ ܡ݀ܶܬܕܰܒܪܺܝܢ: ܘܦܳ݀ܝܫܺܝܢ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܠܳ݀ܘܶܝܢ ܠܰܢ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܦܺܝܢ.܀ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܬܳܒܰ݀ܥ ܒܺܐܝܕܰܢ: ܗ݀ܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܪܳܥܿܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܽܘܟܪܳܐ.܀ ܩܳ݀ܥܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܰܡܿܝܰܒܒܳܐ: ܘܙܳܝܿܥܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ: ܫܶܡܫܳܐ ܟܿܳܦܰܬ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܘܣܰܗܪܳܐ ܚ݀ܳܡܶܠ ܙܰܗܪ̈ܺܝܪܰܘܗܝ.܀ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܫ݀ܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ: ܘܢ݀ܳܬܰܪ ܨܶܒܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܟܽܠ ܚܶܫ̈ܠܳܢ: ܐܳܒܕܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ.܀ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܟܰܪ̈ܟܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ: ܒܓܰܘܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܒܩܺܝܢ: ܛܳܒ̈ܶܐ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܡ݀ܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.܀ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܝܿܳܪܬܺܝܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ: ܘܡ݀ܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܿܳܘܶܝܢ: ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܩܳ݀ܥܶܝܢ ܠܶܗ: ܕܰܬܪܺܝܨ ܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ.܀ ܢܼܒܰܝܰܐܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܦܳܪ̈ܘܽܫܶܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ: ܢܚܼܰܪܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܢܼܶܬܶܠ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܘܢܼܶܒܥܶܐ: ܘܰܢܼܙܽܘܥ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘ.܀ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܨܶܦ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ: ܢܶܣܼܦܰܩ ܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܡ݀ܰܢ ܕܡܳܡܽܘܢܳܐ ܡܿܟܰܢܶܫ ܠܶܗ: ܓܶܚܙܺܝ ܢܼܗܶܐ ܠܶܗ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ.܀ ܘܡ݀ܰܢ ܕܝܿܳܗܶܒ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܘܗܝ: ܚܙܳܬܶܗ ܕܺܐܝܽܘܒ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ: ܘܡ݀ܰܢ ܕܠܰܚܡܶܗ ܠܟܰܦܢܳܐ ܝܿܳܗܶܒ: ܫܡܶܗ ܢܶܬܒܼܰܪܰܟ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܡ.܀ ܬܼܰܘ ܢܶܬܚ̣ܰܦܰܛ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ: ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܿܳܢܶܝܢܰܢ: ܕܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܛܳܒܳܐ ܚܽܘܒܰܢ: ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܗܽܘܼ ܨܶܒܝܳܢܰܢ.܀ ܦܿܳܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܘܡ݀ܰܥܶܠ ܠܰܢ: ܘ݀ܰܡܢܰܛܰܪ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܚܰܝ̈ ܩܼܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܕܦܿܶܪܫܶܬ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܰܪܶܒܼܘ ܚܠܳܦܰܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܬܼܶܗܘܶܐ ܡܰܪܕܺܝܬܝ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܡܿܰܢܰܥ ܠܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܒܰܝܼܰܐܐ ܐܰܚܽܘܢ ܩܢܽܘܡܳܟ. ܕܠܐ ܫܠܼܰܛ ܡܽܘܡܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܟ. ܢܿܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܘܝܿܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܠܰܝܟ.܀ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ. ܘܰܫܠܼܶܡ ܩܶܨܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܛܰܝܿܒܶܬ ܙܘܳܕ̈ܐ. ܫܼܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܒܼܪܰܢܝ.܀ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܡܢܰܝ̈ܟ ܒܪ̈ܶܒܽܘ. ܚܰܬܢܳܐ ܕܰܢܛܰܪܼܬ ܫܪܳܪܶܗ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܣܿܳܐܶܡ ܒܪܺܝܫܳܟ.܀ ܗܳܐ ܫܠܼܶܡ ܩܶܨܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܡܰܠܰܐܟܝ ܣܼܰܪܗܶܒ ܕܰܒܼܪܰܢܝ. ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ. ܘܶܐܬܕܰܟܼܪܽܘܢܳܢܝ ܕܦܿܶܪܫܶܬ.܀ ܙܳܐ݀ܰܥ ܗܽܘ ܠܶܒܝ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܶܦܿܓܰܥ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܕܶܐ݀ܙܟܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܠܚܺܝܡܳܐ.܀ ܝܿܳܗܶܒ ܗܽܘ ܠܳܟ ܒܪܺܝܟܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܬܶܙܟܼܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܘܡ݀ܰܘܥܶܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܒܓܰܒܰܝ̈ܟ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܦܿܳܪܚܰܬ.܀ 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܫܶ݀ܡܥܶܬ ܟܰܕ ܢܿܳܨܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܚܰܣܝܢ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܨܶܝܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܰܠܟܽܠ ܙܳܟܿܶܐ. ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܢܶܟܠܶܗ ܕܰܠܟܽܠ ܡ݀ܰܚܛܶܐ.܀ ܬܼܰܘ ܢܼܶܫܡܰܥ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܠܐ ܙܟܼܰܘ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܳܦܠܳܐ ܙܟ݀ܶܝܢ. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܡܳܪܳܟ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܨܶܝܕܰܝܟ ܐܳܬܶܝܿܢ.܀ ܠܳܟ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܿܳܥܶܐ ܠܚܽܘܕ ܫ݀ܳܡܰܥ ܠܳܟ. ܠܺܝ ܕܨܳܒܿܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܨܶܝܕܰܝ ܐܳܬܶܝܿܢ. ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܢܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܰܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ. ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܐܳܦ ܢܶܫܒ̈ܶܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ.܀ ܫܡ݂ܰܥ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܢܺܝܪܳܟ ܬܳܒܿܰܪ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܦܿܳܠܶܛ ܡܶܢ ܢܺܝܪܝ. ܐܰܢܬ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܢܺܝܪܳܟ ܒܿܳܩܶܝܬ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡ݀ܶܬܓܰܒܰܪ ܐܢܳܐ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܿܢܰܬܦܺܝܢ ܠܳܗܿ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܬܺܐܙܼܰܠܝ. ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒ݀ܳܥܶܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܬܺܐܙܼܰܠܝ ܠܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ. ܐܳܦ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܬܼܶܪܕܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܒܿܳܣܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܘܰܠܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܠܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܡܶܕܶܡ ܫ݀ܺܝܛܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܠܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܪܶܢܝܳܐ ܟܡܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ.܀ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܿܪܳܐ ܠܶܗ ܕܰܫܒܼܳܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܦܼܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݀ܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܠܺܝ. ܐܳܡܿܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܕܙܼܶܠܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܪܚܺܝܡܬܳܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܓܼܰܒܠܰܢ ܗܽܘܼ ܡܿܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܕܺܝܢܳܟ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܥܠܰܝ. ܘܰܐܩܺܝܡ݂ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܺܝܫܳܟ ܡ݀ܶܬܓܠܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܓܰܒܼܠܽܘܢܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܐܬܼܩܶܢ ܨܰܠܡܰܢ ܡܶܢ ܩܕܝܡ. ܪܶܡܙܳܟ ܢܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫ݀ܳܠܶܡ ܥܳܠܡܳܐ.܀ ܒܕܶܢܚܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ. ܘܡܿܰܙܥܶܩ ܒܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܡܿܥܺܝܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܕܶܚܠܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܬܰܩܿܢܺܝܢ ܐܳܦ ܒ݀ܳܗܬܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗ݀ܳܦܟܺܝܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܟܽܠܗܽܘܢ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܡܺܝ̈ܢ ܡ݀ܶܬܓܠܶܝܢ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܕܙܳܟ݀ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܫܽܘܥܬܳܐ ܕܣܶܦܪ̈ܶܐ ܦ݀ܳܬܚܰܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܬܳܝܿܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܡܿܩܰܪܒܺܝܢ. ܕܝܰܘܡܰܐ ܗܘ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܘܡܺܐܡܪܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܩܼܺܝܡܰܢܝ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪ ܐܰܘܼܕܳܐ ܒܺܝ: ܠܳܐ ܬܩܺܝܡܰܢܝ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ: ܕܠܐ ܗܿܘܺܝܬ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܶܪܡܿܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܕܰܒܝܰܕ ܩ̈ܳܠܰܝ ܙ݀ܶܡܪܶܬ ܠܳܟ: ܠܳܐ ܐܶܩܿܥܶܐ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܕܰܒܓܰܘ ܐܺܠܝܳܐ ܫ݀ܰܒܰܚܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܬܶܡܢܼܶܝܢܝ ܥܰܡ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ: ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܓܰܘܣܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܺܝ: ܠܳܐ ܬܰܪܟܼܶܢ ܪܺܝܫ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܐܳܕܳܡ ܘܰܫܒܺܝܚ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ. ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܪܰܒ ܫܶܦܠܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܢܰܘܪܒܼܺܝܘܗܝ ܢܽܘܚܳܡܳܟ.܀ ܒܪܽܘܟܳܒܶܗ ܨܺܝܪܳܐ ܚܶܟܡܰܬ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܒܚܽܘܒܳܠܶܗ ܪܫܺܝܡܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬ ܢܳܟܽܘܠܶܗ. ܢܶܒܼܗܰܬ ܒܚܽܘܕܳܬܶܗ.܀ ܓܒܶܐ ܘܪܰܒ ܒܰܥܒܳܕܶܗ ܘܫܺܝܛ ܗܽܘ ܒܥܽܘܢܕܳܢܶܗ. ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܒܡܰܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܘܪܶܒܼܳܝܗܝ ܕ݀ܳܐܢ ܘܰܡܿܚܰܝܶܒ ܡܿܥܰܩܶܒ ܘܰܡܿܕܰܟܶܐ.܀ ܕܽܘܡܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܨܰܠܡܰܢ ܢܼܺܐܪܰܒ ܒܶܗ.܀ ܒܬܺܐܒܶܝܠ ܡܰܠܳܠܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܫܰܬܺܝܩܳܐ ܚ̣ܕܶܬ ܩܺܝ̈ܢܳܬܶܗ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܟܺܝܬ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܿܳܛܶܠ ܪܽܘܟܳܒܰܢ. ܬܼܰܘ ܢܼܶܒܛܰܠ ܢܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܰܢ ܕܒܳ݀ܛܶܠ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܬܼܰܘ ܢܶܦܼܠܽܘܚ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܰܡܿܫܰܬܶܩ ܦܽܘܡܳܐ ܘܠܐ ܢܿܳܨܰܪ. ܕܓܼܳܙ ܡܰܒܽܘܥ ܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܥܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܒܡܶܠܬܳܟ ܢܶܬܒܼܰܝܰܐܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܼܰܕ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܙܰܡܼܶܢ ܘܰܩܼܪܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡܡܺܝ̈ܢ: ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܡ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ: ܩܼܪܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ: ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ.܀ ܩܼܪܳܐ ܠܳܗܿ ܠܬܺܝܒܶܝܠ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗܿ: ܘܰܐܝܼܬܺܝ ܕܳܪ̈ܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܦܰܬܚ̣ܳܗܿ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ: ܗܰܘܬܳܐ ܒܳܠܥܰܬ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ.܀ ܩܼܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܨܥܰܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܰܩܼܪܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܣܼܰܚܦܳܗܿ ܘܰܫܼܕܳܗܿ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ:܀ ܟܫܼܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܠܳܠܝ̈ܺܢ ܬܰܠܠܝ̈ܺܢ: ܠܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܒܶܝܬ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ: ܦܬܺܝܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܚܺܝܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܡܠܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܫܠ̈ܰܕܶܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܣܦܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܝܰܬܒ̈ܶܐ: ܕܪܺܝܫܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܨܕܶܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܫܝܽܘܠ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳ݀ܒܥܺܝܢ: ܘܠܐ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܰܕܽܘ: ܒܼܶܛܠܰܬ ܟܽܠܳܗܿ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܠܶܐܘܬܳܐ ܘܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ.܀ ܫܒܼܰܩܘ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ: ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܩܰܒܪܳܐ ܚܿܳܦܰܪ ܠܶܗ: ܘܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܚܿܳܦܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܡ݀ܰܡܕܺܝܢ.܀ ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܚܰܨܰܦ ܢܶܥܼܒܶܕ ܠܶܗ: ܡܰܒܽܘܥܺܝܬܳܐ ܠܰܫܠܰܕܶܗ: ܒܰܣܺܝܡ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܠܐܢܳܫ ܚܶܦܪܳܐ: ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܰܩܪ̈ܺܝܡܳܢ.܀ ܚܦܺܝܛ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܚ݀ܳܦܰܪ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܡܶܢܝܳܢ ܐܢܳܫܳܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ: ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܿܙܰܒܶܢ ܟܽܠ ܕܰܩܢܼܳܐ: ܕܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܳܒܽܘܪܳܐ ܢܥܼܰܬܶܕ ܠܶܗ.܀ ܐܶܬܬܫܼܺܝܛ ܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ: ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܝܼܰܩܰܪܘ.܀ ܐܰܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܠܐ ܓܿܳܐܶܙ: ܪܳܕܝܿܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܣܓܺܝܼܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܚܼܣܰܪܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܚܰܨܰܦ ܥܰܠ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܕܗܽܘܼ ܒܩܰܕܡܳܐ ܢܶܩܼܒܽܘܪ ܡܺܝܬܶܗ: ܘܢܺܐܙܼܰܠ ܢܰܝܼܬܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܙܶܥܼܪܰܬ ܠܳܗܿ ܐܰܪܥܳܐ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܕܗܳܐ ܚܦܺܝܪܳܐ ܘܫܰܕܝܳܐ ܟܽܠܳܗ.܀ ܒܼܳܪܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܘܰܣܼܪܺܝܘ ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܛܰܥܘܳܢ̈ܶܐ.܀ ܦܶܣܼܩܰܬ ܣܰܒܪܳܐ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ.܀ ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܨܳܒܿܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܢܶܚܦܽܘܪ ܩܰܒܪܳܐ ܘܢܶܥܼܡܰܪ ܒܶܗ: ܕܕܳܚܿܶܠ ܕܰܠܡܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܠܶܗ: ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܿܥܰܦܶܐ ܠܰܫܠܰܕܶܗ.܀ ܝܰܗܒܼܘ ܛܽܘܒܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܕܡܺܝܼܬܘ ܗܘܰܘ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ: ܕܰܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܰܩܼܰܪܘ: ܘܶܐܬܥܼܰܦܺܝܘ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܣܼܪܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܣܼܶܒܠܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܕܗܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܫ̈ܠܰܕܶܐ ܟܽܠܳܗܿ: ܐܶܬܚ̣ܰܒܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ: ܘܰܗܼܘܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܓܰܝ̈ܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܶܐ: ܗܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ ܒܰܫܝܽܘܠ.܀ ܥܺܐܕܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܒܶܝܬ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܕܗܳܐ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܒܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܳ݀ܟܺܝܢ ܥܰܠ ܩܰܒܪ̈ܶܐ: ܐܶܬܚ̣ܰܒ̈ܰܠܝ ܗܘܰܝ̈ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܠܳܐ ܦܪܰܫܼ ܥܰܒܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܪܶܗ: ܘܠܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܢܦܼܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܳܨܽܘܕܳܐ: ܘܰܚ̣ܨܰܕ ܟܽܠܳܗܿ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܚ̣ܛܰܦ ܥܽܘ̈ܠܐ ܡܶܢ ܟܶܢܦ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܫܼܩܰܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܕܰܒܪܐ: ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒ̈ܳܬܶܐ.܀ ܫܼܩܰܠ ܚ̈ܰܬܢܶܐ ܡܶܢ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܘܥܼܰܒܕܳܗܿ ܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܣܰܚܼܶܦ ܘܰܫܼܕܳܐ ܟܰܠܠ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܥܼܩܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܒܼܰܛܶܠ ܪܶܩܕܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ: ܘܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܪܰܟܼܶܒ.܀ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܢܿܳܦܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܰܦܼܓܰܥ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܚܼܳܝܗܝ: ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܢܿܳܩܶܫ ܗܘܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܥܿܳܢܶܐ ܠܶܗ.܀ ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܫܽܘܩܳܐ ܡܿܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܒܰܛܠܼܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܐܺܝܬ ܕܠܽܐܘܪܚܳܐ ܡ݀ܶܬܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܐܳ݀ܬܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܛܰܝܼܶܒ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܫܰܒܼܩܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܕܢܼܶܚܕܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܥܿܳܪܶܩ ܗܘܳܐ: ܘܰܦܓܰܥܼ ܒܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚ̣ܰܪܪܶܗ.܀ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܦܓܰܥܼ ܒܶܗ: ܬܰܡܳܢ ܩܰܒܪܳܐ ܛܰܝܼܶܒ ܠܶܗ.܀ ܣܦܺܝܩܺܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܰܡܓܰܙܺܝܢ: ܘܰܡܠܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܟܼܰܣܺܝܘ.܀ ܦܬܺܝܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ: ܓܡܼܰܪ ܠܶܗ ܓܽܘܚܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܒ݀ܳܛܠܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܚܰܕܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܣܼܓܺܝ ܐܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܓܥܼܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܦܩܼܽܘܕ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܕܢܼܶܟܠܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܕܰܗܿܘܺܝܬ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ: ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗܿ ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܨܕܰܝ̈ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ: ܚ̣ܪܶܒܘ ܒ̈ܳܬܶܐ ܡܶܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܐ: ܐܶܬܓܼܰܙܺܝܘ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܨܰܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.܀ ܩܰܒܼܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ: ܓܥܳܬ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܓܥܳܪܬܳܗܿ.܀ ܐܶܕܪܳܐ ܒܿܳܟܶܐ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ: ܐܰܟܳܪܳܐ ܢܼܳܚ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ: ܒܳܟܿܝܳܐ ܥܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܳܥܝܳܐ: ܕܗܳܐ ܙܪܺܝܩܳܐ ܘܫܰܕܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܘܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܣܘܽܣܝܳܐ ܘܨܿܳܗܶܠ: ܘܒܿܳܟܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ.܀ ܗܳܐ ܐܳܒܿܕܳܢ ܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܕܶܐܒܼܰܕܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ: ܒܿܳܟܶܝܢ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܚܰܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܕܒܶܝܬ ܪܶܥܝܳܐ ܗܘܼܰܘ ܕܰܒܥܺܝܪ̈ܐ.܀ ܐܰܚ̣ܽܘܕ ܡܳܪܝ  ܬܰܪܥܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܘܰܣܼܟܽܘܪ ܠܶܗ ܦܽܘܡܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܚ̣ܬܽܘܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܦܼܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܨܶܕܝܳܐ ܒܶܝܬ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܰܡܓܰܙܝܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ: ܣܼܪܺܝܘ ܒ̈ܳܬܶܐ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܫܽܘܚ̈ܢܶܐ: ܘܰܣܼܪܺܝܘ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܠܒܰܪ ܘܰܠܓܰܘ ܘܡܶܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ: ܐܰܡܠܶܟ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ: ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܥܒܼܰܕ ܒܰܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܢܼܦܰܩ ܛܶܐܒܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܐܰܪܡ݂ܺܝ ܒܳܗܿ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܕܳܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܶܢܒ̈ܶܐ.܀ ܠܳܐ ܘܳܠܐ ܕܢܶܛܥܼܶܐ ܐܰܚܰܝ̈: ܕܡܽܘܢ ܥܺܐܕܳܐ ܥܼܒܰܕ ܒܰܢ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ: ܘ݀ܳܠܐ ܕܢܶܪܓܼܰܫ ܒܡܽܘܢ ܕܰܗܼܘܰܝܢ: ܠܳܐ ܢܼܶܒܟܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܼܶܒܟܶܐ ܠܝܰܬܡܳܐ ܕܠܐ ܪܽܘܓܙܳܐ.܀ ܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܪ̈ܳܚܡܶܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܣܳܢ̈ܶܐܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܠܰܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܢܶܬܟܰܫܼܰܦ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.܀ ܕܢܰܥܼܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܰܠܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܟܼܠܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܢܶܥܼܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡ݀ܶܬܒܰܥܝܳܐ: ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܺܝܩܳܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܕܳܪ̈ܳܬܰܢ: ܪܳܥܿܶܐ ܘܳܐܟܿܶܠ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ.܀ ܒܚܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܿܰܦܶܩ: ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܶܐܡܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܘܫܿܳܕܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܼܰܕܪܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.܀ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܝ̈ܰܠܕܳܬܳܐ: ܡ݀ܳܝܬܺܝܢ ܥܽܘ̈ܠܐ ܚܰܒܝ̈ܒܶܐ: ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܳܥܿܟܺܝܢ ܐܰܝܟ ܦܰܩܚ̈ܶܐ: ܥܰܡ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܘܠܼܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܘܪܰܡܝܳܐ ܐܶܡܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܝܰܠܕܳܗܿ ܝܿܳܢܶܩ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܗܿ: ܘܰܐܝܟ ܝܰܠܳܕܬܳܐ ܡܿܢܰܫܶܩ ܠܳܗܿ: ܘܰܠܒܺܝܟ ܘܣܰܥܪܳܗܿ ܘܒܰܓܕܽܘܠܶܝ̈ܗܿ.܀ ܘܩܿܳܪܶܒ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܒܠܽܘܓܳܠܓܳܐ: ܐܶܡܳܐ ܐܶܡܳܐ ܘܫܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܰܒܛܶܠܼ ܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܣܪ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܕܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܟܰܝ ܗ݀ܰܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ: ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܶܐܡܳܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܠܳܠ̈ܳܬܳܐ: ܕܠܐ ܡܿܢܰܫ̈ܩܳܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܟܰܪܣܳܗܿ.܀ ܐܳܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝ ܠܳܐ ܟܿܳܐܝܶܢ ܐܢܬܽܘܢ: ܒܗ݀ܳܝ ܐܶܡܳܐ ܓܠܺܝܙܰܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܰܢܼܦܰܠ ܝܰܠܕܳܗܿ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܗܿ: ܘܠܐ ܥ݀ܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܢܿܳܦܶܠ.܀ ܐܳܘ ܐܰܢܬܬܳܐ ܟܡܳܐ ܚܰܪܡܳܢܰܬܝ: ܕܠܐ ܚܙܰܝܼܬܝ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܟܝ: ܠܰܘ ܗܽܘܼ ܕܰܛܥܼܶܢܬܝ ܗܰܠܼܶܟܬܝ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܟܰܕ ܒ݀ܳܛܢܰܬܝ.܀ ܠܰܘ ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ: ܩܢܰܝܼܬܝ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܒܢܰܝܼܬܝ ܒܰܝܬܳܐ: ܕܬܶܗܼܘܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܘܢܶܬܝܼܰܒܰܠ: ܙܰܪܥܶܟܝ ܘܢܼܺܐܪܰܬ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ.܀ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܺܝܠܶܕܬܼܺܝܘܗܝ: ܐܰܣܠܼܺܝܬܝ ܝܰܠܕܶܟܝ ܘܫܰܕܰܝܬܺܝܘܗܝ: ܘܟܰܕ ܡ݀ܶܬܗܰܦܰܟ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܟܝ: ܫܠܶܐ ܦܽܘܡܶܟܝ ܡܶܢ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܐ.܀ ܦܫܼܽܘܛܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܘܰܫܩܘܽܠܝ ܝܰܠܕܶܟܝ: ܐܳܘ ܐܶܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗܿ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܣܺܝܼܡܝ ܠܶܗ ܚܰܠܒܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܚܰܒܶܒܼܝ ܘܰܢܫܼܶܩܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ.܀ ܐܳܘ ܓܽܘܢܚܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ: ܘܫܳܠ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܘܰܚܬܺܝܡ ܦܽܘܡܰܢ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܕܰܩܥܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܰܫܳܐ.܀ ܡܺܝܼܬܘ ܗܘܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܒ̈ܳܬܶܐ ܠܣܽܘܪܳܕܳܐ: ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܒ: ܕܗܿܳܘܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܫܒܺܝܩ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܡܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܘܡܺܝܼܬ ܐܰܒܳܐ ܘܰܫܕܶܐ ܝܰܠܕܶܗ: ܡܺܝܼܬ ܥܽܘܠܐ ܘܪܰܡܝܳܐ ܐܶܡܶܗ: ܘܰܐܚܺܝܕ ܫܶܬܩܳܐ ܠܰܐܚܪܳܢܶܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܪܳܢ݀ܶܝܢܰܢ: ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܫܰܦܠܳܐ ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ: ܘܠܐ ܫܿܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܒܩܰܕܡܳܐ: ܢܼܶܪܕܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܢܶܬܥܼܰܦܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܿܰܦܶܩ ܩܿܳܒܰܪ ܠܰܢ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܫܬܰܘܼܚܰܪ: ܕܗܳܐ ܣܽܘܓܶܐܗ ܕܥܰܡܳܐ ܐܶܒܼܰܕ: ܘܰܨܕܰܘܼ ܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫ.܀ ܦܽܘ݂ܩܘ ܘܰܚܼܙܰܘ ܒܰܝܢܳܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ: ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܣܳܬܳܐ: ܕܰܪܡܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܠܰܚܙܳܝܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܐܰܟܽܘܬܰܢ: ܚܶܙܘܳܐ ܕܓܽܘܢܚܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ: ܘܰܬܒܺܝܪ ܩܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܗܦܺܝܟ ܣܶܦܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.܀ ܒܰܚܕܐ ܥܰܪܣܳܐ ܡ݀ܶܬܠܰܘܶܝܢ: ܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܒܺܝܕ ܠܶܒܳܐ ܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ: ܘܰܫܩܺܝܠ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܐ.܀ ܒܬܽܘܠ̈ܬܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܚܰܬܢ̈ܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܓ̈ܰܕܽܘܕܶܐ: ܠܰܫܝܽܘܠ ܪܳܕ݀ܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ.܀ ܢܰܟܦ̈ܳܬܳܐ ܕܡ݀ܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܗܳܐ ܫ̈ܰܕܝܳܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܫܿܳܩܶܠ ܘܰܡܿܥܰܦܶܐ.܀ ܐܶܡܼܰܐܢܘ ܡܶܟܺܝܠ ܩܳܒܽܘܪ̈ܐ: ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܕܚܿܳܨܶܦ ܕܰܟܢܳܬܶܗ: ܘܰܩܼܪܶܒܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܰܢ: ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ.܀ ܢܶܫܼܩܽܘܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܼܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ: ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ: ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ ܝܰܥܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܒܶܙܚܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܚ̈ܰܬܢܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܳܐ: ܕܰܚܠܳܦ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܘܰܓܕܽܘܠܐ: ܢܶܗܼܘ̈ܝܳܢ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܣ̈ܳܒܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܣܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܚ̣ܦܽܘܢ ܒܶܝܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ: ܘܢܶܗܘܼܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܳܒܽܘܪ̈ܐ: ܐܰܝܟ ܙܶܒܠܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܢܶܬܬܰܢܼܰܚ: ܘܢܶܠܼܒܰܫ ܚܰܫܳܐ ܘܰܬܘܳܬܳܐ: ܘܢܼܶܩܪܶܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ: ܥܰܕܠܐ ܢܶܚܼܫܰܟ ܢܰܗܺܝܪܰܢ.܀ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܬܰܘܕܺܝ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܝܿܳܕܰܥ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ. ܘܳܐܬܼܩܶܢ ܠܶܗ ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܐܓܗܺܝܬܳܝܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ  ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܣܼܳܡܬ ܠܳܟ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܿܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܬܒܰܥܬܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܝܳܣܳܐ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܒܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܡܿܰܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܳܟ ܘܡܿܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܥܒܼܰܕ ܠܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܣܶܕܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܦܰܪܫܼܰܢܝ ܘܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܟܶܢܳܪܳܟ ܕܰܫܠܼܺܝ ܡܶܢ ܩܳܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ ܢܶܙܡ݂ܰܪ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܼܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܕܳܝܿܢܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܛ݀ܳܠܶܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܟ ܚܠܳܦ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܕܰܬܢܳܢ. ܬܰܡܳܢ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܩܿܳܢܶܛ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܿܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܢܶܕܢܼܰܚ ܥܠܰܝ ܫܽܘܒܚܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܘܰܐܫܼܘܳܢܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܼܡܽܘܟ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܪܘܰܚܬܳܐ ܕܰܡܥ̈ܳܩܶܐ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܽܘܡ݂ܝ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܚܰܛܳܝܽܘܬܝ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܶܗ ܣܰܟܺܝܼܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܡܳܡܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܡܿܠܰܘܶܐ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܥܳܕܽܘܪܝ ܗܼܘܺܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܡܳܐ ܕܕܳܢܿܚܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܶܐܩܿܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܨܰܚ̣ܘ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܘ ܢܶܚܼܙܶܝܟ ܒܗ݀ܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܢܰܣܼܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܘܼܕܰܘ ܠܶܗ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝܢ. ܟܠܳܝܼܗܝ ܓܶܝܪ ܕܰܢܚܼܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܕܢܰܐܚ̣ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܦܿܳܪܰܥ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܗܘܼܳܬ ܒܶܗ ܒܓܶܢܣܰܢ ܡܳܝܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܬܓܰܘܰܣܼܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܗܘܽ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܡܿܗܰܒܶܒ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܥܿܒܰܪ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩܼܘ. ܐܶܢ ܡܳܪܝ ܟܺܐܢܳܐ ܕܳܐ݀ܢ ܐܰܢܬ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܙܳܟܿܶܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܬܼܬܟܶܠ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܥܰܠ ܫܽܘܠܛ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܐ ܦܿܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܰܘܬܰܢ ܐܳܦ ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܕܰܢܼܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܼܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܶܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܘܢܼܰܘܒܶܕ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܼܺܐܬܰܪ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܢܼܶܩܢܶܐ. ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܝܢ ܢܰܪܡ݂ܶܐ ܒܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܿܟܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܢܶܫܦܼܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ. ܕܗܽܘܼ ܒܿܳܚܰܪ ܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ. ܘܡܰܝܿܬܶܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܚܘܽܫܳܒܰܝ̈ܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܫܟܼܰܚ ܠܰܢ ܕܡܿܛܰܒܥܺܝܢܰܢ ܒܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ . ܐܰܪܚܼܶܩܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܥܰܘܠܐ.܀ ܥܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܦܬܺܝܚ ܬܰܪܥܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܢܪܰܥܼܶܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܢܶܫܬܰܘܼܙܰܒ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܚܰܪܺܝܦܳܐ ܬܒܰܥܬܶܗ ܘܰܢܓܺܝܪ ܫܽܘܢܳܩܶܗ.܀ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܓܼܠܳܐ ܘܒܼܰܕܶܩ ܠܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ. ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܒܣܼܰܪܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܛܰܪܼܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܡܿܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.܀ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢܰܢ. ܕܠܐ ܬܰܕܟܼܰܪ ܣܰܟܶܠܘ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܼܰܠܘ ܪܳܐܙ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܗܼܺܝ ܬܩܽܘ݂ܡܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܘܽܢ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܢܶܬܦܼܰܨܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܥܳܟ ܢܶܬܥܰܠܼܽܘܢ ܒܓ̈ܶܦܶܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ. ܘܰܡܿܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܕܬܶܫܼܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ  ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܡܳܐ ܕܬܳܩ݀ܶܢ ܟܽܘܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܼܕܺܝܬ: ܕܟܽܠ ܕܢܰܘܼܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܐܶܦܿܢܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܘܿܕܶܐ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ.܀ ܠܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥ݀ܶܗܕܶܬ ܘܶܐܬ݀ܬܘܺܝܬ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܝܿܳܕܰܥ ܕܠܐ  ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܡܶܒܥܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܦ݀ܶܠ ܒܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶ݀ܫܬܰܢܩܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܶ݀ܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܼܶܡܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈. ܫܼܰܕܰܪܬ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܟ ܘܩܼܰܒܶܠܬ ܪܽܘܚ ܒܝܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܢܺܝܚܰܢܼܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܓܢܘܽܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܥܬܺܝܕܽ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ ܕܢܶܠܼܒܰܫ ܠܰܕܠܐ ܒܳܠܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܠܥܳܠܰܡ ܗܘܿ ܕܰܒܪܳܝܼܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܼܶܗ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܨܰܒܼܬܰܢ ܘܓܼܰܒܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܫܼܦܰܪ ܠܳܟ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܩܼܪܺܝܢܰܢ. ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܩܰܛܠܼܰܢܝ ܘܡܰܘܬܳܐ ܚ̣ܰܒܶܠ ܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܡܶܟܺܝܠ ܠܗܳܕܶܐ ܡܿܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܓܰܒܠܼܽܘܢܝ ܢܚܽܘܢܼܳܢܝ.܀ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܠܼܺܝ ܘܶܐܬܚ̣ܰܒܰܠ ܒܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܒܳ݀ܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܡ݀ܰܗܠܺܝܢ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܳܐܡܿܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ.܀ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܿܳܐܶܡ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܿܣܰܟܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܫܿܳܐܠ̈ܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܬܢܰܚ̣ܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܶܠܼܒܰܫ ܢܰܚܬܳܐ ܕܨܘܽܪ̈ܳܬܗ. ܘܰܬܦܼܰܢܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܬܗܰܠܶܠܼܝ ܒܳܗܿ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܣܼܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܒܼܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܦܰܪܩܼܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܕܗܽܘܝܼܽܘ ܡܿܢܰܚܶܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ.܀ ܒܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܚ̣ܰܣܕܶܗ ܟܳܪܽܘܙ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܦܠܺܝܓ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܣܰܟܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܳܪܰ݀ܥ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܠܳܐ ܚܿܳܝܶܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܕܳܝܰܐ ܗܘ ܕܕܳܪܶ݀ܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܕܳܚܿܶܠ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܕܠܐ ܢܶܗܘܼܽܘܢ ܠܺܝ ܣܝܳܓܳܐ ܕܟ݀ܳܠܶܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܿܛܰܝܒܳܐ ܠܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܶܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܫܼܪܳܢܝ.܀ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܼܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܛܠܼܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܘܬܰܒܼܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܳܗܿ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܙܳܟܽܘܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܼܰܚܬܺܝ ܘܰܛܥܼܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܣܼܰܥܪܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܶܐܫܬܼܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܰܢܢܼܰܚܶܡ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܒܪܶܚܡܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܘܡܳܐ ܕܩܼܰܕܶܡ ܝܽܘܡ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܫܰܪܝܼܘ ܡܿܒܰܟܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܫܿܳܐܠܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܐܰܢܺܝܼܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܪܽܘܚܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܡܰܡܿܠܶܟ ܚܰܫܳܐ ܘܠܐ ܥܳܩܬܳܐ ܘܠܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܐܶܠܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܘܬܰܢ ܘܰܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܠܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܢܝܳܚܰܘ̈ܗܝ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܢܰܚ̣ܶܡ ܘܰܐܚ̣ܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܘܼܪܶܒ ܛܳܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܨܳܪܼܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܼܶܠ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܡܠܼܰܟ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܢܶܠܼܒܰܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܶܦܼܪܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܕܰܫܟܼܶܒܬ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܥܺܝܼܪܳܟ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܘܼܕܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܡ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܿܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܩܺܝܿܡܺܝܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܦܰܘܠܳܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܩܿܳܥܶܐ. ܕܰܥܬܺܝܕܽ ܗܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܿܳܐܶܬ ܕܢܶܠܼܒܰܫ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܚ̣ܠܰܦ ܠܰܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܓܰܒܼܠܶܗ ܢܚ̣ܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗ.܀ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܦܿܳܪܚܺܝܢ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ. ܘܥܿܳܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܢܩܼܰܒܠܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ.܀ ܐܶܬܦܼܰܪܫܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܝܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܕܬܶܬܥܼܰܠܶܐ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܿܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܕܢܶܠܒܫܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܢܼܶܦܪܥܽܘܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܝܼܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܰܪܕܺܝܼ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܒܠܼܺܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܐܶܬܕܰܟܼܪܽܘܢܳܢܝ ܚܰܒܝ̈ܒܰܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܦܿܶܪܫܶܬ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܡܳܐ ܕܬܳܩܿܶܢ ܟܘܽܪܣܰܝ ܕܺܝܢܳܐ ܘܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܘܗܝ ܢܚ̣ܽܘܢܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܐܬܺܝܬܶܗ.܀ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܢܰܚܶܡ݂ܰܝܢܝ. ܘܰܐܩܺܝܡ݂ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܦܼܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܐܘܕܺܝܼܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܺܪܰ݀ܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܰܚ̣ܶܡ ܘܚ̣ܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ ܕܒܶܠܥܼܰܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܫܼܘܳܢܝ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܺܪܰ݀ܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܿܳܘܶܐ ܒܳܗܿ ܕܡܿܰܪܗܶܒ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܢ ܕܢܼܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܟ ܘܢܼܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܫܡܼܰܥܢܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܬܒܰܥܬܳܟ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܙܰܕܩܼܰܬ ܘܰܠܥ̈ܰܘܳܠܐ ܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܕܰܠܼܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ̈ܐ. ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ ܢܶܣܼܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܫܶܢܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܦܰܘܠܳܘܤ ܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܢܨܰܠܐ ܘܢܶܒܼܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܼܰܡ ܗ݀ܰܘ ܕܡܶܬܟܰܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܚ̣ܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܫܕܶܝܢ ܘܝܰܒܺܝܫܺܝܢ ܘܶܐܬܢܼܰܒܺܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܩܽܘܡܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܣܼܶܩܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܩܼܪܳܟܽܘܢ ܕܬܺܐܚ̣ܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܕܰܛܥܶܡܬܳܝܼܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܛܰܥܡ݂ܽܘܗܝ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܟܳܣܰܐ ܗܘ ܕܰܡܼܙܰܓ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܐܳ݀ܬܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܡܿܰܩܺܝܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.܀ ܟܶܪܝܼܰܬ ܠܺܝ ܕܰܫܠܼܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܠܰܒܶܒܬܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܡܼܪܰܬ ܠܺܝ. ܕܡܳܐ ܕܚܿܳܙܶܩ ܐܰܢܬ ܥܰܡܳܟ ܐܺܙ݀ܰܠ ܒܰܠܘܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܿܒܪܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ ܘܰܐܫܿܪܶܝܟ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܦ݀ܶܣܩܶܬ ܠܺܝ ܕܺܐܙ݀ܰܠ ܐܢܳܐ ܠܺܝ. ܘܠܐ ܟ݀ܳܠܶܝܢ ܠܺܝ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈. ܡܠܰܘܝܳܢܰܝ̈ ܦܽܘܫܼܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܶܐܬܼܕܰܟܪܽܘܢܳܢܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܶܐ. ܐܰܘܼܕܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ.܀ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ ܘܰܪܓܺܝ̈ܓܳܬܶܗ ܒ݀ܳܛ̈ܠܳܢ ܘܠܐ ܡܿܩܰܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܠܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܡܠܼܰܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܰܢܼܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܬܰܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܗ ܢܶܬܒܼܰܩܶܐ ܒܕܳܪܰܢ ܕܰܒܠܼܺܝ ܘܶܐܬܚܼܰܒܰܠ ܡܶܢ ܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ. ܘܢܶܒܼܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

ܨܕܳܬ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܼܶܬܒܰܬ ܒܶܐܒܠܳܐ ܡܶܢ ܒܠܳܝ ܕܥܿܳܐܶܠ ܘܰܕܢܿܳܦܶܩ. ܒܼܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܘܓܿܳܥܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܪܳܥܽܘܡܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܦܼܪܰܫܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܐܰܝܠܶܠ݂ܝ ܘܰܒ݂ܟܳܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܬܰܒ݂ܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܣܡܺܝܟܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܘܠܰܝܬ ܡ݀ܰܢ ܕܳܐܚ݀ܶܕ ܘܰܡܿܩܺܝܡ ܠܶܟܝ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܬܰܒ݂ܪܶܗ ܐܳܦ ܚ̣ܰܒܠܶܗ ܘܰܐܥܼܶܠ ܣܳܡ݂ܶܗ ܒܬܰܘܘܳܢܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ.܀ ܡܰܢܽܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܠܐ ܢܶܒܟܼܶܐ ܒܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܳܬܳܐ ܘܢܶܚ̣ܰܫ ܘܢܰܝܼܠܶܠ ܘܢ݂ܶܬܬܰܢܰܚ ܥܰܠ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܫܽܘܩܰܝ̈ܢ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܚ̣ܳܡܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܩ̈ܚܶܐ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܓܰܒ݂ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܶܗ ܪܰܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܝܼܢ ܘܰܐܚ̣ܳܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܠܐ ܢܺܐܒ݂ܰܕ ܨܰܠܡܳܟ ܦܰܐܝܳܐ. ܕܢܶܗܼܘܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܠܣܳܟܽܘܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܚܰܣ݂ܶܢ ܘܢ݂ܰܛܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܠܰܘ ܟܽܠ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܰܪܫ݂ܰܥ. ܝܰܩܕܳܢܶܗ ܡܿܣܺܝܦ ܗܽܘ ܪܽܘܫܥܶܗ ܘܠܐ ܕܳܥܿܟܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܦܣܺܝܩ ܣܰܒܪܳܐ ܘܝܽܘܒܳܠܳܐ. ܦܳܪܽܘܼܩܰܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܚ̣ܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܐܰܘܼܕܳܐ ܒܰܢ ܘܠܐ ܠܰܢ ܬܰܒܼܗܶܬ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܠܳܟ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܛܰܝܼܢ ܡܶܢ ܢܡܽܘܣܳܟ ܘܡܶܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܢܰܛܰܪܼ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܪܗܺܝܒ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܠܚܺܝܡ ܥܠܰܝܢ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܝܰܘܡܰܝ̈ ܗܳܐ ܦܪܰܚ̣ܘ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܛ̈ܰܠܼܰܩܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܿܙܺܝܥ ܠܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܩܳ݀ܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܠܐ ܡܳܪܝ ܬܰܥܠܺܝܘܼܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܙ݀ܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܚܽܘܒܳܠܝ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚ̣ܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܝ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܿܬ ܐܰܠܼܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܶܐܫܿܬܘܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܰܥܫܼܶܢܘ ܚܰܒܼܶܠܘ ܬܽܘܩܳܢܝ. ܘܰܚܛ̈ܳܗܰܝ ܕܰܣܓܼܺܝܘ ܫܩܰܠܼܘ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܢܽܘ ܕܦܿܳܪܶܩ ܠܺܝ. ܟܺܐܒܳܐ ܕܩܰܛܠܼܰܢܝ ܕܰܐܣܿܟܠܶܬ ܘܠܐ ܐܶܫܿܬܰܡܥܶܬ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܐܰܟܚܰܕ ܪܕܰܝܼܢ ܒܳܗܿ ܒܡܳܪܽܘܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܠܼܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝܼܢ ܡܶܢܳܗܿ. ܕܠܐ ܨܒܼܰܝܢ ܕܢܶܬܛܦܼܺܝܣ ܠܪܶܡܙܳܟ ܐܶܬܼܥܛܺܝܢ. ܚ̣ܽܘܣ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܪܽܘܟܳܒܝ ܕܰܒܪܝܬܳܝܼܗܝ. ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܰܚ̣ܶܡ ܡܺܝܬܽܘܬܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܿܳܪܶܝܬ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܳܦ ܠܺܝ ܩܪܺܝܼܢܝ ܥܰܡܗܽܘܢ.܀ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܺܐܝܳܠܝ ܚܰܝܠܳܟ ܕܰܒܪܳܢܼܝ. ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܕܚ̣ܰܣܕܰܢܝ ܢܫܰܘܙܒܼܰܢܝ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܒܼܰܙܰܚ ܒܺܝ. ܢܰܘܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܪܰܝܬܳܢ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܩܳܛܽܘܠܰܢ. ܕܗܽܘܼ ܒܰܚܣܳܡܶܗ ܡܰܟܼܟܰܢ ܘܰܫܼܕܳܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܰܪܡܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܦܿܳܩܶܕ ܥܠܰܝܢ ܘܢܿܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܦܼܽܘܩ. ܕܠܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܫܼܰܕܰܪ ܚܰܒܺܝܒܳܟ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܩܳܠܶܗ ܢܶܬܒܼܰܪ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܡܳܐ ܕܣܼܰܚܦܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܰܢ ܐܰܩܺܝܡ݂ܶܝܗܿ ܠܡܰܦܽܘܠܬܰܢ.܀ ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܢܛܰܪܼܘ ܓܽܘܥܠܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܦܠܰܚܼܘ ܘܰܥܡ݂ܰܠܘ ܟܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܪ̈ܶܒܝܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܡܳܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܿܢܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܦܠܼܰܚܘ ܘܰܢܛܰܪܼܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܘܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪܳܘܿܙܺܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܣܼܰܝܰܥ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܕܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܿܣܰܟܶܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܟܰܕ ܢ݀ܳܗܪܺܝܢ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܥܼܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܳܚ̣ܬ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܟ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܙܪܺܝܙܳܐ. ܕܰܢܚ̣ܶܬܬ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܰܣܠܼܶܩܬ ܡܶܢܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܡܠܼܺܝܬ ܪܶܗܛܳܟ ܘܰܢܛܰܪܼܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦܼܪܥܳܟ ܒܗ݀ܰܘ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܬܶܗܼܘܶܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܬܳܟ ܕܶܒܚܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܡܳܪܳܟ ܢܶܩܼܪܶܝܟ ܘܰܢܩܼܺܝܡܳܟ.܀ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܩܰܒܼܶܠܘ ܡܰܪܕܽܘܬ ܐܰܒܳܐ ܘܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܥܽܘܬܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܚܶܠܡܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܿܟܰܬܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢ݀ܳܣܒܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܳܢܿܚܺܝܢ ܒܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܶܐܬܼܟܪܶܙܘ. ܐܰܦܨܰܚ̣ܘ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܘܰܒܩܽܘܫܬܳܐ ܪܕܰܘܼ ܒܶܗ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܟܰܕ ܬܶܚ̣ܙܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܬܢܳܐ ܐܶܚܿܕܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܰܒ̈ܢܰܝ.܀ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܰܒܼܶܠܘ ܡܶܠܰܬ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܪܕܰܘܼ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܕܡܳܪܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܡ݀ܰܬܓܠܶܝܢ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܕܰܪܚܼܶܡܘ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܢܿܳܩܶܦ ܒܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܕܬܰܡܳܢ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܪܳܘܿܙܺܝܢ ܒܝܰܕ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܗܽܘܢ ܛܰܝܼܶܒ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ ܨܶܝܕܰܝܢ ܢܶܣܼܩܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.܀ ܣܺܝ̈ܡܳܬܝ ܗܳܐ ܦܳܫ̈ܝ ܘܢܿܶܦܩܶܬ ܥܰܪܛܶܠ. ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝ ܫܰܒܼܩܽܘܢܝ ܘܳܐܦ ܚܰܝ̈ܰܝ ܦܪܰܚ̣ܘ ܡܶܢܝ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܐܰܚܼܬܽܘܢܝ ܒܰܬܪܰܥ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܐ ܢܚܼܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝ. ܘܳܐܦ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܒܣܼܰܘ ܥܠܰܝ ܘܰܐܪܚܼܶܩܘ ܘܰܫܼܪܰܘ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܩܽܘܒܳܠܝ. ܐܰܢܬܬܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܣ݂ܪܰܕܘ ܘܰܥܪܰܩܼܘ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܠܰܐܦܰܝ̈. ܕܠܐ ܚܿܳܙܶܝܢ ܠܺܝ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܬܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܟܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܶܬܒܼܰܩܰܘ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܟܰܕ ܬܶܚܼܙܽܘܢ ܡܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܬܶܥܼܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܳܟ ܡ݀ܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܘܠܐ ܬܰܡܳܢ ܐܳܒܿܕܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܟܶܒܼܘ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܒܝܰܕ ܦܘܽܩܕܳܢܳܟ ܒܰܪܦܳܦ ܥܰܝܢܳܐ ܐܳܦ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒ݀ܳܛܠܺܝܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢ݀ܳܗܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐܝܿܶܢ ܒܚ̈ܰܫܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܠܶܡܼܫܠܰܚ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܝ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܣ݀ܰܒ ܡܰܓܳܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܐܠܒܼܶܫܬ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܫܼܘܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܚ̣ܰܫܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܓܙܳܟ ܐܳܦܠܳܐ ܒܝܰܕ ܚܶܡܬܳܟ ܓܡ݂ܰܪܘ ܘܰܥܼܒܰܪܘ ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܘܦܳܫܼܢܰܢ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܚ̣ܛܶܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡ݀ܶܬܓܠܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܿܪܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܢܨܰܚܼܘ ܒܝܰܕ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܐ ܢܶܬܗܰܦܼܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܬܼܰܘ ܢܶܬܚܼܰܟܰܡ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܫܽܘܒܚܶܗ ܢܶܗܼܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܰܣܼܠܶܩܢ ܠܕܳܪ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܬܰܡܳܢ ܡܿܒܰܝܰܐܐ ܠܰܢ.܀ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܳܗܿ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܕܰܐܚܼܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܦܼܰܬܰܚ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܟܼܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ ܘܰܙܟܼܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܚܼܪܰܪ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܘܩܼܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܣܼܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ ܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܟܰܕ ܡܿܶܙܕܰܝܰܚ ܡܶܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܣܼܩܽܘܢ ܘܢܶܗܼܘܽܘܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܚܕܺܝܿܬ ܟܰܕ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ: ܕܡܳܪܰܢ ܐܳ݀ܬܶܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ  ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܥܼܒܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܼܰܒܕܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܛܳـ̈ܒܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܼܰܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ.܀ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܐܚܼܕܰܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܬܶܚܼܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀ ܥܰܕܠܳܐ ܐܺܝܿܬܰܝ ܓܒܰܠܼܬܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܿܶܟܒܶܬ ܐܰܚܼܳܢܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܕܳܢܿܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܡܿܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܿܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܚܼܶܡ ܥܰܢܝ̈ܕܰܝܢ ܘܰܐܠܼܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܿܶܨܛܰܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܳܢ݀ܰܚ ܥܰܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܐܬܼܶܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܚܳܡܰܢ.܀ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܘܰܐܚܼܳܢܝ ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܚܢܳܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀ ܫܼܠܶܡ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܘܕܰܒܪܰܢܼܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܚܼܳܢܝ ܕܶܐܩܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܼܰܚܶܡ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܘܰܡܼܠܰܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܼܶܣܓܘܽܕ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܚܼܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܕܓܰܒܠܼܰܢܝ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܚܽܘܢܼܰܝܢܝ ܘܰܐܚܼܳܢܝ ܕܰܐܘܿܕܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܿܢܰܚܶܡ ܠܰܢ.܀ ܕܒܳ݀ܛܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܡ݀ܰܡܠܶܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܗ݀ܰܝܡܢܶܬ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܺܝܚܺܝܕܶܗ ܘܣܶ݀ܓܕܶܬ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܿܢܰܚܶܡ ܠܺܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܘܽܩܰܢ: ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܢܰܚܶܡܼܰܝܢܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܼܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܣܳ݀ܓܕܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ: ܕܒܶܗ ܩܝܳܡܬܰܢ ܘܒܶܗ ܢܽܘܚܳܡܰܢ: ܘܒܶܗ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܠ݀ܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܓܪܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܣܼܰܟܺܝ̈ܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܼܩܰܢܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܡܳܪܰܢ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܠܶܗ: ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܕܡܼܶܟ ܒܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܶܗ.܀ ܛܳܒ̈ܶܐ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܥܡܶܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܐ: ܕܥܳܠܡܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܼܽܘܢ ܘܰܚܼܝܰܘ.܀ ܗܳܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܽܘܚܳܡܰܢ: ܘܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܽܘܒ ܦܽܘܪܥܳܢܰܢ: ܘܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܕܰܕܪܺܝܫܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܟ ܬܶܒܪܽܘܟܼܝ ܘܬܶܣܼܓܽܘܕܝ ܬܺܐܒܶܠ: ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܠܰܫܡܳܟ ܢܼܰܘܕܶܐ: ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ.܀ ܢܰܦܫܝ ܕܶܝܢ ܬܶܪܘܼܰܙܝ ܒܰܠܠܳܗܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܢܺܐܡ݂ܪܽܘܢ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܚܼܳܢܝ.܀ ܠܘܳܬܳܟ ܓܳ݀ܥܝܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ: ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܿܳܐܶܬ: ܡܳܪܝ ܡܼܰܢܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܘܰܓܠܶܝܢ ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ.܀ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܡܳܪܝ ܓܳܥܿܺܝܢܰܢ: ܕܩܰܛܠܼܽܘܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ: ܘܟܽܠ ܫܳܥ ܢܶܒܥܶܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ: ܕܬܶܣܼܰܒܝ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ.܀ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܺܐܒܼܰܕ ܥܰܠ ܕܰܚܼܛܰܝܢ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܫܿܳܒܶܩ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܝܰܠ̈ܕܰܝܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ. ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܠܨܰܥܪܳܐ ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ.܀ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ: ܘܰܡܿܦܳܤ ܚܰܘܒܰܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܰܝܢ: ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܦܼܰܨܳܢ: ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܠܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܢܿܳܨܰܚ ܒܳܗܿ: ܝܽܘܠܦܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܟܳܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ: ܠܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܣܕܽܘܡ ܒܳܠܰܥܬܳܐ: ܕܚܼܰܒܠܰܬ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܒܝܰܩܕܳܢܳܐ.܀ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܪܳܚܶ݀ܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ: ܒܠܼܽܘܡ ܦܘܽܡܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ: ܐܰܚܼܽܘܕ ܡܳܪܝ ܬܰܪ̈ܥܶܝܗܿ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ: ܕܟܰܕ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܠܳܐ ܢܼܰܨܕܽܘܢ: ܠܟܽܘܫܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܠܰܢ ܢܼܶܗܘܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܪܡܙܳܟ ܚܰܝܰܝ̈ܢ : ܣܼܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܟ: ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܡܚ̈ܰܕܝܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܟ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܕܰܐܪ̈ܡܺܝܼܝܶܢ ܒܠܰܡܦܺܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪܳܐ.܀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܗܽܘ: ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܰܟܦ̈ܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ: ܚܠܳܦ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܣܰܝܼܒܰܪܘ ܗܳܪܟܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܒܰܥܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܒܰܣܡܺܝܢ.܀ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܶܐܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܣܰܥܿܪܶܬ: ܡܽܘܡܳܐ ܒܰܫܪܳܪܝ ܠܳܐ ܚܿܶܠܛܶܬ.܀ ܛܳܒܳܐ ܕܓܰܒܼܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ: ܡܶܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ: ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܚܼܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗ: ܛܳܒܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ.܀ ܠܕܺܝܢܳܟ ܕܚܺܝܠܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ: ܥ݀ܶܗܕܶܬ ܘܰ݀ܗܘܺܝܬ ܒܕܶܚܶܠܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܦܰܪܣܼܶܝܢܝ ܩܕܳܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܒܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܡܿܦܺܝܤ ܐܢܳܐ ܠܚܽܘܒܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ: ܘܠܰܨܠ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ: ܨܰܠܼܰܘ ܥܠܰܝ ܕܶܐ݀ܬܩܰܒܰܠ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܕܛܰܝܼܶܒܬ ܠܰܡܦܺܝܕܳܟ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܡܳܪܳܟ: ܢܿܳܦܩܰܬ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܒܽܐܘ̈ܫܰܥܢܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܒܰܥܕܶܝܢ ܥܿܳܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܘܰܝܼܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ: ܘܢܰܟܦܳܐ ܗܘܰܝܼܬ ܒܰܚܙܳܬܳܟ: ܫܡܳܟ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗܳܐ ܢܿܳܨܰܚ: ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܗܶܪܽܘܡܳܐ.܀ ܗܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܟ ܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ: ܘܒܰܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܶܨܛܰܒܼܰܬ: ܒܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܼܪܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ: ܘܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܪܰܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ: ܗܽܘܼ ܩܿܳܪܶܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܳܟ: ܘܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܟܝܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܨܶܝܕܰܝܢ: ܡܿܣܰܒܪ̈ܳܢܰܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܡܳܪܝ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ: ܠܘܳܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܕܟܰܢܶܫ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ: ܬܚܶܝܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܣܼܰܬܰܪܰܝܢܝ: ܡܶܢ ܣܰܦܣܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܢܳܐ.܀ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܠܒܼܶܫܢܰܢ: ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܺܝܬܳܐ: ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܢܼܶܦܬܰܚ ܘܢܶܥܼܽܘܠ ܢܼܶܦܪܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.܀ ܬܶܒܼܟܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܕܰܠܩܳܒܽܘܪ̈ܶܝܗܿ ܠܰܝܬ ܩܳܒܽܘܪ: ܕܶܐܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܳܒܿܰܪ: ܣܳܒ̈ܶܐ ܠܨܰܥܪܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܫܬܰܒܩܺܝܢ.܀ ܬܼܰܘ ܢܼܶܒܛܰܠ ܢܶܫܼܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ: ܕܠܐ ܢܒܼܰܛܠܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ: ܐܰܝܟ ܕܒܼܰܛܶܠ ܠܰܣܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܐ ܒܛܶܠܼܘ ܗܘܰܘ ܘܫܰܐܶܠܼܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.܀ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܙܰܝܼܚܽܘܟ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܦܼܟܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܐܩܼܺܝܡ ܥܿܺܝܕܳܬܳܐ: ܘܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܣܼܡܽܘܟ ܪܺܝܫܰܢ ܕܰܡ݂ܛܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܦܰܓܪܰܢ ܕܰܒܼܠܺܝ ܘܶܐܬܚܰܒܼܰܠ.܀ ܫܒܼܰܩܘ ܥܽܘܡܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܫܿܳܗܶܝܢ: ܕܠܐ ܝܳܨܽܘܦ̈ܶܐ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܙܰܠܼܘ ܒܶܐܒܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܒܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܨܠܺܝܒܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܡܰܐܚܝܳܢܰܢ: ܕܒܶܗ ܐܶܬܼܦܪܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܗܽܘܼ ܢܢܼܰܛܰܪ ܠܟܽܠܳܗ ܒܪܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܢ̈ܶܟܝܳܢܶܐ ܘܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܕܚܼܰܬܡܰܢ ܒܰܫܪܳܪܶܗ: ܒܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܓܘܽܥܠܳܢܳܐ: ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܓܒܼܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ.܀ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢܰܢ: ܠܳܐ ܬܰܗܡܼܶܐ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܰܢ: ܚܼܽܘܤ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰ ܐܢܬ: ܘܰܥܼܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܳܢܿܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܡܿܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܡܿܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪܶܐ. ܘܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܘܝܳܗܿܒܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܐ.܀ ܐܰܥܒܼܰܪܘ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܟܽܘܢ ܐܳܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܳ݀ܬܶܐ ܘܡ݀ܰܦܨܰܚ ܠܰܢ ܘܰܡܿܥܺܝܪ ܕܰܡܟܽܘܬܰܢ ܡܳܐ ܕܙܳܝܿܚܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܚܿܳܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ.܀ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܙܰܡ̈ܢܰܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܥܒܼܰܪܘ ܚܰܫܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐ݀ܳܬܶܐ ܘܙܳܥܿܶܩ ܒܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܢܼܰܘܕܶܐ ܘܢܼܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܦܼܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܰܢܢܼܰܚܶܡ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ.܀ ܡܰܢܽܘ ܕܰܢܦܼܰܨܶܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܫܒܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܦ݀ܳܠܰܚ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܦܰܪܩܼܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ.܀ ܓܶܢܣܳܐ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܠܳܐ ܬܶܟܼܪܶܐ ܠܳܟ ܒܰܚܒܳܠܳܐ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܢܿܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܿܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܘܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܰܚܼܛܳܐ ܘܰܥܼܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܒܼܶܠ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܼܶܙܕܰܕܰܩ ܘܢܺܐܚܼܶܐ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܙܟܼܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܙܰܟܼܝܶܗ ܠܰܟܝܳܢܰܢ.܀ ܣܰܒܪܳܐ ܘܒܽܘܝܳܐܳܐ ܐܰܩܼܢܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܩܼܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܙܟܼܳܝܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܡ݂ܠܶܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܝܰܗܼܒ ܗܘܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܼܛܰܝܢ ܠܳܟ ܥܶܫܼܢܰܬ ܠܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܚܿܳܪܒܳܐ ܠܰܢ ܠܟܳܠܰܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܒܚܰܝܠܳܟ ܗܘܼܺܝ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܟܠܺܝ ܡܶܢܰܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܚܿܳܪܶܒ ܠܰܢ.܀ ܐܺܝܳܠܰܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܘܟܽܠ ܫܳܥ ܠܳܟ ܗܽܘ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ. ܚܼܽܘܣ ܥܰܠ ܫܶܦܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܚܰܢܳܢܳܐ. ܘܗܼܰܒ ܠܰܢ ܕܢܶܙܡ݂ܰܪ ܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܙܳܕ݀ܶܩ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܟ.܀ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܙܳܥܼܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܰܢ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܘܠܰܢ ܘܥܼܶܫܢܰܬ ܡܰܪܕܽܘܬܰܢ. ܢܶܗܼܘܶܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܦܺܝܼܣܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܕܠܐ ܢܶܬܩܼܰܛܪܰܓ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܐܶܢܗܽܘ݂ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܩܳ݀ܝܡܳܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܓܶܢܣܰܢ ܕܰܢܦܼܺܝܣ ܥܰܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܝܿܳܕܰܥ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܪܳܚ݀ܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܠܐ ܬܰܚܼܬܝܰܢܝ ܒܕܽܘܘܳܢܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܚܼܽܘܢ ܡܳܪܝ ܠܰܛܠܺܝܡܽܘܬܝ. ܘܢܶܗܼܘܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܛܳܠܽܘܡܰܝ̈. ܘܢܶܚܼܕܶܐ ܥܰܒܕܳܟ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ ܣܰܒܪܝ ܘܺܐܝܳܠܝ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܪܼܰܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܿܒܠܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܡ̈ܶܠܰܘܗܝ: ܕܠܶܒܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ. ܣܼܢܰܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܝܿܳܪܬܺܝܬܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܘܰܙ̈ܘܳܕܶܐ ܠܳܐ ܛܰܝܿܒܶܬ ܠܺܝ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܺܙ݀ܰܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ. ܬܼܰܘ ܢܶܬܟܼܰܫܰܦ ܠܶܗ ܘܢܰܪܡ݂ܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܘܢܶܗܼܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܗ݀ܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ.܀ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܳܢ݀ܰܚ ܗܘܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܢܰܚܼܶܡ ܟܽܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܩܼܳܡܘ ܘܶܐܬܢܰܚܼܶܡܘ ܘܰܐܣܼܶܩܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܼܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܐܟܼܶܣܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ. ܬܽܘܼܒܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܕܠܐ ܬܶܬܕܺܝܼܢܽܘܢ.܀ ܢܶܒܼܥܶܐ ܒܬܰܚܢܰܢܬܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܕܢܰܕܢܼܰܚ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܕܢܼܶܦܬܰܚ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܚܰܫܶܗ ܘܢܶܩܼܒܽܘܥ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܢ ܚܽܘܒܶܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܫܳܥ ܒܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ ܬܼܰܘ ܢܶܬܓܼܰܘܰܤ.܀ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ. ܪܽܘܚܳܟ ܡܒܰܣܰܡܬܳܐ ܬܶܕܒܼܪܰܢܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܼܰܚܬܺܝ ܘܰܛܥܼܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܝܿܳܗܶܒ ܠܰܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܘܰܐܚܼܺܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܝ̈ܰܠܕܰܘܗܝ ܘܰܦܼܪܰܩ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ.܀ ܢܼܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܼܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܕܶܐܬܼܳܐ ܘܦܼܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܰܥܬܺܝܕ ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܬܶܐ ܕܰܢܢܼܰܚܶܡ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ.܀  ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܝܼܗܝ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܗܽܘܼ ܩܿܪܶܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܳܟ ܘܰܡܿܬܰܩܶܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ.܀ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܝܰܒܼܶܒܘ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܫܰܒܼܚܽܘܗܝ ܘܙܰܡ݂ܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܿܢܰܚܶܡ ܟܽܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܗܰܝܿܡܢܶܬ ܓܶܝܪ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܐܘܿܕܺܝܬ ܒܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܒܺܝܠܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܡܳܐ ܩܫܶܐ ܘܰܕܚܺܝܠ ܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܒܩܳܠܳܟ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܫܝܽܘܠ ܘܡܶ݀ܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܡܰܪܺܝܪ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܩܫܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܦܿܳܪܶܫ ܐܰܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܐܳܦ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܡܶܢ ܨܰܘܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܣܼܰܪܗܶܒ ܡܰܘܬܳܐ ܦܰܣܼܶܩ ܚܰܝܰܝ̈. ܘܰܠܼܚܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܝ ܘܰܗܼܓܰܡ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ.܀ ܐܰܘܼܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܬܼܳܐ ܘܦܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܶܝܒܶܗ ܘܰܐܚܼܺܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܶܐܫܬܰܘܼܕܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܕܰܒܼܪܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܰܥܬܳܐ. ܘܰܐܪܡ݂ܺܝ ܒܺܝ ܙܰܘܥܶܗ ܩܰܫܝܳܐ ܘܕܰܠܚܼܶܗ ܠܗܰܘܢܳܐ ܘܣܼܰܕܩܳܗܿ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ.܀ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܪܶܕܝܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘ݂ܒܽܘܢ ܕܳܐ݀ܬܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܢܿܳܣܶܒ. ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣ̈ܟܺܝܢܶܐ ܐܶܚܼܰܕ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܕܓܼܰܒܠܰܢ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܿܢܰܚܶܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܡ݀ܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܶܢܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐ݀ܶܬܒܪܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܐܰܬܩܼܶܢܬܳܢܝ ܘܰܓܒܼܰܠܬܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܨܰܠܡܳܟ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܫܒܼܰܩܬܳܢܝ ܥܰܠ ܕܰܚܿܛܺܝܬ ܐܰܚܼܳܢܝ ܕܶܐܩܿܽܘܡ ܘܰܐܘܿܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ ܘܩܳܝܿܡܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡ݀ܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡ݀ܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܚܝܼܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢ ܒܳܟ ܘܰܦܪܰܩܼܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܝܼܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܚܢܰܢ ܕܰܐܘܕܺܝܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܰܚܼܳܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ.܀ ܢܰܘܼܕܶܐ ܘܢܶܣܼܓܽܘܕ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܰܒܕܶܢܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܐܶܬܼܳܐ ܘܦܼܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܕܰܢܢܼܰܚܶܡ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ.܀ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܼܺܐܬܽܘܢ ܠܺܐܝܳܠܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܗܳܐ ܫܒܼܳܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܚܼܰܒܶܠ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗ ܕܰܩܢܽܘܡܝ ܘܰܐܘܼܒܶܕ ܠܢܰܦܫܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܘܰܫܼܕܳܢܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܒܩܳܠܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ ܘܰܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܰܒܳܐ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܰܢܬ ܢܰܚܼܶܡ ܘܰܐܩܺܝܡܰܝܼܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܰܐ݀ܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ.܀ ܠܳܟ ܣ݀ܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܐܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܼܰܕܘ ܒܰܫܡܳܟ ܘܰܐܘܕܺܝܼܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܘܰܒܡܰܘܬܳܟ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡ݂ܠܰܟ ܘܶܐܫܼܬܰܘܕܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܕܰܢܩܽܘܼܡ ܘܢܰܘܼܕܶܐ ܠܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܦܼܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ.܀ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܐܶܫܬܼܰܘܕܺܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܕܠܳܟ ܢܶܗܼܘܶܐ ܡܰܘܿܕܶܐ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܿܢܰܚܶܡ ܟܽܠ ܒܣܰܪ.܀ ܩܼܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܥܶܕܳܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܦܿܳܪܶܩ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܪܶܡܙܳܟ ܡܳܪܰܢ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܐܳܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ ܢܰܘܼܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܼܰܚ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܶܗ ܒܼܰܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡ݂ܠܰܟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ.܀ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܐܚܼܕܰܬ ܓܰܘܣܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܝܿܳܪܬܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܠܥܳܠܰܡ. ܫܰܒܼܰܚܝ ܘܰܐܘܼܕܳܝ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܶܐܬܚܰܠܼܰܛܬܝ ܒܓܰܘ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܣܓܺܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܫܼܰܕܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܘܦܼܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܒ݀ܳܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ.܀ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܡ݂ܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܼܒܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܙܼܕܰܕܰܩܘ ܘܺܝܼܪܶܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܫܼܰܕܰܪ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܘܦܼܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܿܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܒ݀ܳܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܽܘܼ ܡܿܢܰܚܶܡ ܠܰܢ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܦܰܓܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܒܼܠܺܝ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܗ ܕܚܼܰܒܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܢܼܰܚܡܺܝܘܗܝ ܘܰܢܩܼܺܝܡ݂ܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.܀ ܐܶܬܠܼܰܒܒܘ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܠܼܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܒܩܳܠܶܗ ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܘܙܳܡܿܪܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀ ܣܳ݀ܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܕܒܶܗ ܩܝܳܡܬܰܢ ܘܒܶܗ ܢܽܘܚܳܡܰܢ ܘܒܶܗ ܡ݀ܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܠܳܒ݀ܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܨܰܠܡܳܟ ܒܪܰܝܼܬ ܘܝܰܩܼܰܪܬܳܝܗܝ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܦܪܰܩܬܳܝܼܗܝ ܒܰܒܪܳܟ ܚܰܒܺܝܒܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܛܥܼܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܢܶܝܼܘܗܝ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܼܰܩ ܡܶܢܶܗ.܀ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܩܢܼܰܘ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܕܰܐܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܬܢܰܚܼܰܡܘ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܗܼܘܰܘ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܣܳ݀ܓܕܺܝܢ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܼܰܪܰܪܬܳܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܼܰܪܩܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܰܢܢܰܚܼܶܡ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܘܢܰܠܼܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ ܚܼܘܽܤ ܟܳܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰ ܐܢܬ ܘܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܘܰܐܩܺܝܡ݂ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܶܐܦܿܪܽܘܥ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ.܀ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܰܣܼܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܫܡ̈ܳܗܶܐ. ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܕܪܶܚܿܡܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܐܶܛ݀ܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. ܘܕܶܐܬܟܼܰܬܰܫ ܥܰܡܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܘܰܙܟܼܳܢܝ ܒܚܰܘ̈ܒܰܝ ܗ݀ܶܦܟܶܬ ܠܥܰܦܪܳܐ. ܘܩܳܠܳܟ ܩܿܳܪܶܐ ܘܰܡܿܢܰܚܶܡ ܠܺܝ. ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܩܼܛܰܦ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ ܚܰܝܒܼܰܢܝ ܕܶܐܡܿܽܘܬ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝ. ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܢܼܰܚ ܙܰܕܩܼܰܢܝ ܕܺܐܚܿܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ ܕܰܫܼܟܶܒ ܐܰܚܳܝܼܗܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.܀ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܥܶ݀ܗܕܶܬ ܘܶܐܬܓܰܢܿܚܶܬ ܕܰܚܿܙܺܝܬ ܕܰܣܓܺܝܼܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ ܘܰܥܫܼܶܢ̈ܝ ܣܰܟܶܠ̈ܘܳܬܝ ܘܰܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ ܪܳܢܿܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܠܥܺܝܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶ݀ܬܦܰܪܣܶܝܢ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܘܳܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܢܿܳܣܶܒ ܐܰܓܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܒܶܟܝܳܐ ܘܠܐ ܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܢܬ ܪܳܚܿܶܡ ܐܢ̈ܳܫܳܐ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܳܐ ܕܙܿܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܪܳܥܿܶܡ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܡܳܐ ܕܗܳܘܿܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܿܳܪܶܐ ܪܶܥܠܳܐ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܿܳܚܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ ܘܦܿܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܐ ܕܢܿܳܚ̈ܬܳܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܛ݀ܳܥܢ̈ܳܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܓܽܘܠܼܽܘܢ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܐܩܺܝܡ݂ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܬܼܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ.܀ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܿܶܚܬܶܬ ܗ݀ܘܺܝܬ ܕܶܐܚܿܙܶܐ ܒܰܚܒܳܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܡܶ݀ܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ ܘܡܶܢ ܓܰܘܳܗܿ ܗܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܰܗܼܡܶܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܟ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܗܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܰܫܝܽܘܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܐ ܙܳܡܿܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܢܫܼܰܒܚܳܟ. ܐܶܠܐ ܢܰܚܶܡܼܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܰܐܒܺܝܕܳܐ. ܕܶܐܦܿܪܽܘܥ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ. ܘܰܣܼܚܽܘܦܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܚܿܳܕܶܐ ܒܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܪܰܚܼܶܡ ܥܠܰܝ. ܕܠܳܟ ܗܽܘ ܡܿܣܰܟܶܐ ܐܢܐ.܀ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܿܳܘܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܼܛܰܘ ܘܠܐ ܬܳܒܼܘ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܦܠܰܚܼܘ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܢܣܼܰܒܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܢ݀ܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܝܿܳܪܬܺܝܢ. ܕܚܿܳܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܦܽܘܪܥܳܢ ܐܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܿܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܼܰܣܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܒܰܓܢܽܘܢܳܟ. ܘܚܽܘܢܼܳܝܗܝ ܠܰܐܚܽܘܢ ܘܰܫܼܒܽܘܩ ܠܶܗ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܛܽܘܒܶܝܗܿ ܠܪܽܘܚܳܟ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܕܠܐ ܡܽܘܡ ܢܛܺܝܪ ܦܰܓܪܳܟ. ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܡ݀ܰܓܥܶܠ ܗܘܼܰܝܬ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܕܰܒܼܪܳܟ ܡܳܪܳܟ ܠܰܐܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܫܰܡܠܺܝܼܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ ܘܰܥܒܼܰܪܬܳܝܗܝ ܠܝܰܡܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܓܶܫܪܳܐ ܕܚܽܘܡܣܳܢܳܐ ܘܡܳܪܳܟ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܝܗܝ ܬܪܰܥ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܦ݀ܳܬܰܚ ܠܳܟ ܘܰܢܩܼܺܝܡ ܠܳܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ.܀ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܳܟ ܦ݀ܳܠܰܚ ܗܘܰܝܼܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܥܼܰܒܕܳܟ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܳܥܿܗܶܢ ܠܺܐܝܩܳܪ ܡܳܪܽܘܬܶܗ.܀ ܒܰܠܡܺܝܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡ݀ܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܥܡ݂ܰܠܘ ܘܫܰܡܠܼܺܝܘ ܘܰܥܼܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܢܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܼܶܪܕܶܐ ܒܥܶܩܒܳܬ̈ܗܽܘܢ. ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܪܳܚ̈ܡܰܘܗܝ ܕܶܢܥܼܽܘܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚ̣ܰܫ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚܼܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܪܰܫܼܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܳܢܿܰܚ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܿܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.܀ ܒܝܰܡܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܳܪܰܢ ܛܰܪܼ ܠܟܶܢܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܕܙܰܝܼܰܚ ܘܝܼܰܩܰܪ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܕܰܟܝܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܫܰܝܢܳܟ ܢܰܡ݂ܠܶܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.܀ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܰܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܦܼܪܰܚ ܗܘܳܐ ܛܶܐܒܳܐ ܕܢܶܨܚ̈ܳܢܰܘܗܝ ܓܳܚܘ ܘܶܐܬܼܰܘ ܬܶܐܓܡܺܝ̈ܢ ܬܶܐܓܡܺܝ̈ܢ ܕܢܼܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܢܼܰܛܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܟܶܢܫܳܐ ܕܙܰܝܼܰܚ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܢܶܙܡܼܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ.܀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܳܟ ܒܪܰܘܡܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܕܫܰܡܠܼܺܝܬ ܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܐܰܦܼܺܝܤ ܥܰܡܰܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܪܚܼܶܡܬܳܗܝ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܥܿܳܒܰܪ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܳܟ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܿܗܰܠܠܝܺܢ ܒܶܗ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܿܰܚ ܡܳܪܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܡܿܒܰܣܶܡ ܠܳܟ.܀ ܓܢܽܘܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܦܠܼܰܚܘ ܦܽܘܠܚܳܢ ܟܳܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܬܟܼܰܫܰܪܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܢܛܺܝܪܽ ܗܘ ܟܠܺܝܠܳܟ ܨܶܝܕ ܡܳܪܳܟ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ.܀ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܗܼܘܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܳܐ.܀ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܠܳܟ ܢܿܳܨܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܬܟܰܠܰܠܼܬ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܐܰܦܼܺܝܣ ܘܰܒܼܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ ܕܰܓܒܼܳܟ ܕܫܰܝܢܶܗ ܢܰܡ݂ܠܶܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ.܀ ܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܫܼܰܡܠܺܝ ܘܰܓܡ݂ܰܪ ܠܰܐܓܽܘܢܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܠܼܒܫܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܟܽܠ ܫܶܢ̈ܕܺܝܢ.܀ ܚܿܳܕܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ ܘܪܳܘܙ݀ܺܝܢ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܘܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܦܺܝܼܤ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܼܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܚܿܳܕܶܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܪܳܘܿܙܺܝܢ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܠܡܳܪܳܟ ܕܢܼܰܨܚܳܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܥܰܒܕܳܟ ܢܶܒܥܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠ ܕܰܐܠܝܺܨܺܝܢ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܟܽܠ ܕܡ݀ܶܬܛܰܪܦܺܝܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܐ ܘܬܡܢܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܙܘܳܕ̈ܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܫܩܰ݀ܠܬܳܟ ܠܺܝ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܟ݀ܶܦܢܶܬ ܐܶܟܿܠܶܬ ܡܶܢܳܟ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܪܚܼܰܩܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܘܡܳܐ ܕܰܡܼܚܳܗܿ ܡܶܢܝ ܪܺܝܚ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܺܝ ܐܶܠܦܳܐ ܕܠܐ ܛ݀ܳܒܥܳܐ. ܘܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܚܼܙܶܝܟ ܬܰܡܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ.܀ ܒܬܰܘܬܳܒܽܘܬܳܐ ܝ݀ܳܬܒܳܐ ܐܢܳܐ ܐܳܡܿܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܫܠܼܰܚ ܥܠܰܝ ܘܕܶܐ݀ܦܽܘܫ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܢ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܼܰܪ ܕܦܽܘ݂ܩܝ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܘܣܰܦܼܶܩܝ ܡܶܕܝܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܳܘ ܦܰܓܪܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܦܽܘܼܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܒܗ݀ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܶܚܿܙܶܝܟ ܟܰܕ ܚܿܳܕܝܳܢ.܀ ܣܰܪܗܼܶܒܘ ܘܶܐܬܼܰܘ ܕܳܒܽܘܪ̈ܰܝ ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܿܶܕܥܶܬ. ܘܗܳܐ ܩܿܳܐܶܡ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܫܼܬܰܕܰܪ ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܓܿܫܶܬ. ܡܳܪܰܢ ܦܼܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܣܿܳܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ܟ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ ܡܰܢܰܥܼܰܝܢܝ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܶܐܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܫ݀ܰܒܚܳܟ.܀ ܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡ݂ܙܰܓ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠܽ ܗܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܒ݀ܳܥܝܳܐ ܠܶܟܝ. ܐܳܡܿܪܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ: ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܥܿܶܡܪܶܬ ܒܶܗ ܟܡܳܐ ܕܰܨܒܼܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.܀ ܡܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܳܐ ܕܝܿܳܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ. ܘܩܿܳܝ̈ܡܳܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܕܚܺܝܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܗܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܼܰܬܰܪܬܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܫܒܺܝܚ ܘܰܕܚܺܝܠ ܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܡܳܐ ܕܙܳܐܰ݀ܚ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܟܰܦܬܶܗ ܕܪܰܩܺܝܥܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܩܕܳܡ ܙܺܝܘܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܟ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕܥܽܘܡܩܳܐ ܘܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܡܿܟܰܣܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܪܺܝܫ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܓܰܒܪܺܝܐܶܠ ܡܿܙܰܝܰܚ ܠܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܒܢܶܝ̈ܗܿ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܘܰܠܒܶܗܶܬܬܳܐ ܘܟܽܘܐܳܪܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܩ݀ܳܥܶܝܬ ܒܩܳܠܳܟ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܘܡ݀ܶܬܢܰܦܰܨ ܥܽܘܒܳܗܿ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܩܳ݀ܥܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ.܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܟ ܙ݀ܳܥܩܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܢܳ݀ܚܬܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܘܙ݀ܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗ݀ܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܦܠܼܰܚܘ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܥܿܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܬܚܶܕ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܐܚܼܽܘܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܚܽܘܢ ܕܰܦܼܪܰܫ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܝܰܢ ܢܝܼܰܩܰܪ ܟܽܠܢ ܡܰܘܬܶܗ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ. ܢܶܥܼܽܘܠ ܘܢܶܬܟܰܫܼܰܦ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܰܘܬܰܢ ܐܳܦ ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܕܰܢܡܰܢܥܼܺܝܘܗܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܼܦܰܪܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܢܶܫܡܥܺܝܼܘܗܝ ܟܰܕ ܐܳܡܿܰܪ ܠܶܗ. ܕܬܳܐ ܥܽܘ݂ܠ ܘܺܝܼܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܥ݀ܳܒܪܳܐ. ܕܛܰܝܶܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܓܰܒܝ̈ܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܶܐ.܀ ܡܳܐ ܚܢܺܝܓ ܡܰܘܬܳܟ ܘܡܰܪܺܝܪ ܥܽܘܢܕܳܢܳܟ ܘܟܰܪܝܳܐ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ. ܕܰܫܢܼܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ. ܘܶܐܬܼܰܝܬ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܒܪܰܬ ܩܳܠܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܠܐ ܚܿܳܐܶܫ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܓܡ݂ܰܪܬܳܝܗܝ ܠܦܽܘܩܕܳܢ ܡܳܪܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܢܢܼܺܝܚܳܟ ܥܰܡܶܗ ܒܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܒܰܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܡܢܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܝܰܩܺܝܪܽ ܗܘ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܰܣܝܶܗ ܘܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܓܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗܿ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܼܰܬܰܫ. ܘܰܢܦܼܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܫܒܼܰܩ ܠܰܢ ܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܢܰܟܦܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܢܰܦܫܶܗ ܗܳܐ ܡܿܕܰܝܪܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܡܿܩܰܪܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ.܀ ܠܟܳܗܢܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܙܳܕ݀ܶܩ ܠܟܽܠܰܢ ܕܰܢܝܼܰܩܰܪ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܶܗ ܙܰܗܝܳܐ ܕܶܒܰܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܗܳܐ ܚܿܳܕܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܐ ܡܿܦܺܝܤ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ.܀ ܠܘܰܘܽܢܼܳܢܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ. ܕܦܼܰܪܫܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܟܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܝܿܡܺܝܬܽܘܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܽܘܢܼܳܢܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܼܥܰܘ ܘܰܐܦܼܺܝܣܘ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܼܰܣܶܐ ܚܰܘܒܰܝ̈. ܥܰܕܠܐ ܓܶܝܪ ܡ݂ܰܢܰܥ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܪܳܢܿܶܐ ܐܢܳܐ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܐܶܠܐ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܗܳܝ ܐܰܢܺܝܼܚ ܢܰܦܫܝ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܡܢܝܢ܀

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܟܰܕ ܩܿܳܡܶܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܒܿܰܩܺܝܬ. ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܠܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܬܚܼܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܣܝܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܰܒܙܺܝܙܳܐ. ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܚܼܪܰܒܘ ܘܺܝܒܼܶܫܘ ܘܰܒܠܼܺܝܘ ܒܰܚܒܳܠܳܐ. ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܫܿܰܢܺܝܬ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܐܶܬܝܼܰܒܰܠ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܝ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܒܝܰܕ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܰܫܿܒܰܚܬܳܟ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܗܳܘܿܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ.܀ ܟܰܕ ܫܶ݀ܡܥܶܬ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܒܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܐܰܘܿܕܺܝܬ ܘܰܩܿܥܺܝܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܟ ܕܰܨܒܼܰܝܬ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܨܰܠܡܳܟ ܝܼܰܩܰܪܬ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܫܼܰܕܰܪܬ ܠܰܒܪܳܟ ܘܦܼܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܢܰܐܚܼܶܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܛ̈ܳܒܶܐ ܡܿܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܿܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܘܩܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܕܰܬܪܺܝܨ ܕܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܡܢܝܢ܀

(ܘܐܚܪܝܐ)

ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ܀

 

ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܥܿܪܽܘܩ ܡܶܢܳܟ. ܒܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܶܛ݀ܫܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܫܳܟ. ܒܝܰܡܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܘܶܐܢܼܗܽܘ ܡܳܪܝ ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡ݂ܰܛܝܰܬ ܠܳܗܿ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ.܀ ܝܺܕܰܥܼܬ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܕܰܣܼܓܺܝ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܝܿܳܕܥܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܳܐ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܣܳܦܼܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܬܪܰܦܼܶܐ ܒܰܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܼܶܠܬܳܢ.܀ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܡ݀ܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܼܶܫܕܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܺܝܼܘ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ ܦܪܽܘܩܰܝܼܢ ܘܢܼܰܛܰܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ.܀ ܒܿܳܥܶܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܫܼܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܬܼܰܥܒܰܪ ܣܰܟ̈ܶܠܘܳܬܰܢ. ܦܼܬܰܚ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܢܼܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܡܳܪܝ ܕܬܶܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܩܼܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܰܢ.܀

 

(ܬܘܒ ܫܠܡ ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ)