ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܚܐܪܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܚܐܪܘܬܐ ܕܝܠܗ

ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ܀

 

ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܟ ܕܰܡܿܣܰܒܪܳܐ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܚܛܰܝܼܢ ܐܶܬܡܼܠܺܝܢ. ܥܰܘܠܐ. ܫܦܼܰܪܢ ܐܶܬܡ݂ܠܺܝܢ ܚܽܘܬܪܳܐ.܀ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܐܢ̈ܶܐ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܺܝܼܪܶܒ ܚܣܼܰܡܢܰܢ ܒܶܗ ܘܕܰܢܦܼܰܠ ܚܕܰܝܼܢܰܢ ܒܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܟܪܶܝܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܐܰܪܺܝܟܺܝܢ.܀ ܐܰܙܥܼܰܪܬ ܡܽܘܫܚ̈ܳܬܰܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܛܳܒ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܫܒ̈ܰܥ ܫܒ̈ܰܥ ܚܛܰܝܼܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܪܺܝܼܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ܢ. ܕܠܐ ܢܺܐܪܟܼܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ.܀ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܛ݀ܳܦܶܤ ܐܢܳܐ ܕܰܚܦܼܝܽܘܗܿ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܕܟܰܕ ܐܢܳܫ ܛܰܡܳܐܐ ܣܿܳܢܶܐ ܠܛܰܡܳܐܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝܫܰܐ ܐܢܬ ܠܳܐ ܢܼܳܕܬ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ.܀   ܒܳܗܿ ܬܽܘܒ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܬܶܡܿܗܶܬ ܕܠܐ ܕܳܢܼܰܬ ܥܰܡܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܰܟܡܳܐ ܣܓܺܝܼܘ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܳ݀ܓܝ̈ܳܢ ܣ̈ܰܢܝܳܬܰܢ ܬܽܘܒ ܕܗܼܺܝ ܠܳܐ ܪܫܼܳܬܳܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܪܳܓܿܙܳܐ ܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܡܿܰܪܓܶܙ ܠܳܟ.܀ ܓܡ݂ܰܪܬܳܢ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܚܣܼܰܪܢܰܢ ܕܠܐ ܡܽܘܫܚܳܐ. ܐܰܠܦܼܶܬ ܬܰܩܢ̈ܳܬܳܐ ܣܥܼܰܪܢܰܢ ܕܗܶܦ̈ܟܳܝܳܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܒܰܛܼܶܠܢܰܢ. ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܓܒܼܰܠܬܳܢ. ܫܠܼܰܚܢܰܢ ܨܰܠܡܳܟ ܘܰܕܡܽܘܬܳܟ.܀ ܕܗܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܡܿܗܶܬ ܘܬܶܗܿܪܶܬ ܠܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܰܒܟܺܝܢܽܘܬܳܟ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܚܳܒܼܢܰܢ ܠܳܗܿ ܨܰܠܺܝܼܢ ܕܠܐ ܬܶܬܒܼܰܥܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ݂ ܕܚܼܳܒ ܠܰܢ ܐܢܳܫ. ܓܿܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܠܐ ܬܰܗܼܡܶܐ.܀ ܗܼܺܝ ܕܶܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܪܳܗܿܶܛ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܕܢܶܩܼܒܽܘܠ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܶܗ. ܫܩܼܰܠܬܶܗ ܠܡܶܫܟܳܢܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܶܗ ܕܢܼܶܦܪܽܘܥ ܘܟܶܢ ܢܼܶܬܒܰܥ.܀ ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܪܗܶܛ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܕܢܶܒܥܼܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܪܶܗܛܶܗ ܐܶܣܼܰܪܬܶܗ ܗܼܺܝ ܥܰܡܶܗ ܠܚܰܝܳܒܶܗ. ܕܶܐܢ ܠܗ݀ܰܘ ܫܼܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܶܢ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܙ݀ܳܟܝܳܐ ܘܡܿܶܙܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܥܪܺܝܡܽܘܬܰܢ ܙܳܟܿܝܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒ݀ܳܥܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܳܬܳܗܿ. ܚܳܝܿܒܳܐ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܼܬܨܺܝܪ ܕܬܶܬܒܼܰܥܝ ܐܶܬܬܰܒܼܥܰܬ ܠܳܗܿ.܀ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܒܨܶܢܥ̈ܳܬܳܗܿ ܩܿܳܪܒܳܐ ܠܟܺܢܽܘܬܳܟ. ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܕܡ݀ܰܣܟܶܠ ܒܳܗܿ ܡܿܚܰܘܝܳܐ ܛܠܺܝܡܽܘܬܳܗܿ.܀ ܛܥܼܳܬ ܠܳܗ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܿܳܪ̈ܝܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܼܽܘ ܐܢܳܫ ܘܰܕܢܶܬܚܼܢܶܢ ܒܿܳܥܶܐ. ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܐܳܦ ܚܰܝܳܒܶܗ ܘܰܕܢܶܬܚܼܢܶܢ ܫܿܳܐܶܠ.܀ ܛܥܼܰܝܢܰܢ ܘܰܐܛܥܼܺܝܢܰܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܛ݀ܳܥܶܐ. ܕܶܐܢ ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܟܝܳܢܰܢ ܙܟܼܳܐ ܠܶܗ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܒܰܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܰܢ ܪܰܒ. ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܕܢܼܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ.܀ ܝܿܳܕܥܳܐ ܗܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܕܒܰܢ ܬܶܙܟܼܶܝܢ ܕܶܐܢܗܽܘ݂ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܝ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ ܗܝ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܰܢ.܀ ܝܿܳܕܥܰܬ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܣܳܢܳܐܟ ܕܠܐ ܢܶܣܢܼܶܝܟ ܩܼܰܛܪܶܓܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܡܿܰܨܝܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܬܰܣܼܟܶܠ. ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܐܳܦ ܠܳܟ ܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚܽܘܠܳܦܶܝܗܿ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܕܰܐܣܼܟܠܰܬ ܒܰܠܠܳܗܳܐ ܒ݀ܳܚܪܳܐ ܐܳܦ ܗܼܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܠܳܦ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܒܰܢ.܀ ܟܰܕ ܟܺܝܬ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫ ܕܢܼܶܬܚܢܶܢ ܐܰܝܟ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܙܟܼܳܐ ܠܶܗ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܩܳ݀ܒܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܒܰܢ ܩܒܽܘܠܰܝܢ ܡܿܚܰܝܶܒ ܠܰܢ.܀ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫ. ܐܶܢ ܡܚܺܝܠ ܒܚܰܕ ܚܰܝܠܶܗ. ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܶܐܢ ܚܰܝܶܠܬܳܢ ܒܚܰܕ ܗܳܟܰܢ ܒܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ.܀ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܚܿܳܠܶܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܚܠܺܝܡ ܡܿܡܰܪܶܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܟܪܺܝܗ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܡܿܰܪܝܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܿܳܠܝܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.܀ ܟܰܕ ܟܺܝܬ ܢܼܶܒܩܶܐ ܐܢܳܫ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܦܽܘܡ ܡܰܪܥܳܐ ܒܿܳܩܶܐ ܘܒܿܳܚܰܪ ܠܳܗܿ. ܕܰܟܪܺܝܗ ܗܽܘ. ܚܠܺܝܡܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܘܪܳܐ ܕܛܳܘܥܡ̈ܳܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܐܢܳܫ ܬܽܘܒ ܢܶܒܼܟܶܐ ܚܰܝܠܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܒܩܼܶܐ ܒܛܰܡܳܐܐ. ܟܪܺܝܗ ܗܽܘ ܘܰܡܣܰܝܰܒ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡ ܢܶܗܼܘܶܐ ܟܽܘܪܳܐ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܗܿ.܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܢܺܐܡܼܰܪ ܠܳܟ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪܽ ܗܘ ܛܰܥܡܳܗܿ ܕܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܚܼܙܺܝ ܟܡܳܐ ܥܫܼܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܕܥܰܫܼܩܳܗܿ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ.܀ ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܢܼܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܛܰܡܳܐܐ ܕܢܰܫܺܝܫ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܗܿ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܚ̣ܙܺܝ ܟܡܳܐ ܦܣܼܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܕܡܼܰܣܟܢܳܗܿ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܚܐܪܘܬܐ܀

 

ܟܽܠܗܘܽܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܡܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܚܣܳܠܳܐ ܫܓܺܝܫ ܗܽܘ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܕܰܚܣܺܝܠ ܡܶܢ ܚܽܘܬܪܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܡܳܡܽܘܢܳܐ.܀ ܟܰܕ ܐܢܳܫ ܟܺܝܬ ܢܶܙܟܼܶܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܡܰܫܠܰܡ ܠܶܗ ܗܼܽܘܝܽܘ ܡܨܶܐ ܡܿܰܟܶܣ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܪܰܦܶܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܨܒܼܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܡ݂ܺܝ ܦܓܽܘܕܳܐ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ.܀ ܟܽܘܪܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܙܺܐܦܳܐ ܡ݀ܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܶܗ ܕܟܰܕ ܛܡܰܐ ܗܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܼܰܕܶܠ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܬܘܳܬܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܣ݀ܳܦܩܳܐ ܠܩܽܘܛܪܳܓܶܗ.܀ ܟܝܳܢܶܗ ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܰܣܢܶܐ ܗܘ. ܐܰܝܟܰܢ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܶܗ ܬܘܳܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܒܳܗܿ ܫܼܦܰܪ ܘܶܐܬܢܼܰܨܰܚ ܘܰܟܼܠܳܐ ܠܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܡܿܰܟܶܤ ܠܣܰܢܝܽܘܬܶܗ.܀ ܟܰܕ ܐܢܳܫ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܩܰܠܺܝܠ ܠܘܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܟܝܳܢܳܗܿ ܡ݀ܦܺܝܤ ܥܠܶܝܗܿ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܥܽܘܙܳܗܿ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܟܰܕܢܳܐ ܚܰܝܠܳܗܿ.܀ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܣܺܝܪ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܫܽܘܠܛܳܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܫܪܶܐ ܗܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܐܶܢ ܚ݀ܳܣܡܳܐ ܣܼܶܦܰܬ. ܘܶܐܢ ܕܳܚܿܠܳܐ ܩܼܶܪܰܬ ܘܶܐܢ ܡܚܺܝܠܳܐ ܪܶܬܚܼܰܬ.܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ ܐܢܳܫ ܢܶܛܥܡ݂ܺܝܘܗܝ ܠܝܰܡܳܐ. ܝܿܳܕܰܥ ܕܡܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܟܡܳܐ ܕܗܳܘܿܐ. ܗܳܟܰܢ ܒܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀ ܠܳܐ ܬܶܫܬܚܼܶܩ ܬܶܒܼܩܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܶܐܢ ܡ݀ܶܫܟܚܺܝܢ ܙܳܟ݀ܶܝܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܚܰܕ ܐܶܢ ܡܨܶܐ ܙܳܟܿܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܨܶܝܢ ܙܳܟܶܝܿܢ.܀ ܠܢܽܘܚ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܣܼܰܒ. ܗܼܽܘܝܽܘ ܡܨܶܐ ܡܿܰܟܶܣ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܪܶܗ. ܕܶܐܠܽܘ ܨܒܼܰܘ ܐܰܨܠܼܰܚܘ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܫܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܒܢܽܘܚ.܀ ܠܚܰܒܪܳܟ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܒܳܟ ܐܶܢܗܽܘ݂ ܕܰܐܟܶܣܬܳܝܼܗܝ ܕܰܠܡܳܢ ܐܰܣܼܟܶܠ ܒܳܟ. ܒܶܗ ܗܽܘ ܡ݀ܶܬܩܰܬܪܰܓ ܐܰܢܬ. ܕܰܡ݂ܨܰܝܬ ܕܠܐ ܬܰܣܼܟܶܠ ܒܚܰܒܪܳܟ ܘܒܰܠܠܳܗܳܟ.܀ ܕܰܚܼܛܳܐ ܐܰܝܟ ܨܳܒܿܶܐ ܡܿܫܰܚܠܶܦ ܒܶܝܬ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܫܼܪܰܥ ܘܰܐܣܼܟܶܠ ܐܰܥܼܶܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܼܬܪܰܥ ܚܰܒܪܶܗ ܡ݂ܰܠܶܠ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ.܀ ܠܰܨܠܽܘܬܶܗ ܐܶܢ ܬܶܩܼܪܽܘܒ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܥ̈ܳܡܳܢ ܒܳܗܿ. ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܚܰܝܠܶܗ ܡܿܚܰܘܶܐ ܘܰܡܿܫܰܪܰܪ ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܚܺܝܠ ܨܶܒܝܳܢ ܚܿܰܒܪܶܗ. ܛܥܼܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ ܘܰܩܼܒܰܠ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܶܗ.܀ ܠܰܐܝܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܩܪܽܘܒ ܐܢܳܫ. ܐܶܢ ܣܼܳܡ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܒܥܼܳܐ ܠܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܣܼܳܡ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܓܼܰܘܶܙ ܠܶܗ ܠܕܰܝܳܢܶܗ.܀ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܐܢܳܫ ܢܶܩܪܽܘܒ. ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܥܶܠܰܬ ܓܰܘܳܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܠܚܰܝܳܒܶܗ. ܕܓܰܘܳܐ ܗܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܗܝ ܚܠܺܝܨܽܘܬܳܐ.܀ ܒܰܬܪܺܝܨܳܐ ܢܼܶܪܕܶܐ ܘܢܶܫܼܒܽܘܩ ܦܽܘ̈ܬܳܠܺܝܢ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܬܽܘܪܳܨܳܐ. ܒܥܼܳܐ ܐܢܳܫ ܠܫܳܒܽܘܩܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܚܠܳܦ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܩܪܳܝܼܗܝ ܠܬܳܒܽܘܥܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܒܥܶܠ ܕܺܝܢܶܗ.܀ ܢܰܦܫܶܗ ܡܡܰ݀ܫܟܶܢ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܕܢܶܓܒܼܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܓܒܼܳܐ ܕܚܰܢܳܢܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܛܳܠܘܽܡܳܐ ܢܶܗܼܘܶܐ ܠܰܕܚܰܒܪܶܗ. ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܓ̈ܰܒܶܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܳܐ.܀ ܩܼܪܳܐ ܐܢܳܫ ܠܫܳܒܽܘܩܳܐ ܚܼܰܪܪܶܗ ܠܚܰܝܳܒܶܗ. ܘܰܩܼܪܳܐ ܠܬܳܒܽܘܥܳܐ ܥܼܰܦܝܶܗ ܠܫܳܒܽܘܩܶܗ. ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫ ܥܰܡܶܗ.܀ ܐܰܝܟܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܚܰܝܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ. ܒܼܥܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܼܰܫܰܦ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܝܳܒܰܘ̈ܗܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܫܩܼܰܠ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ.܀ ܐܶܢ ܩܼܪܶܒ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܫܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܩܼܪܶܒ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܚܐܪܘܬܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܙܿܡܰܪ ܠܳܟ ܐܶܢ ܫܳ݀ܒܩܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܳܐܦ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܣܢܺܐܓܪܰܢ ܚܽܘܨܦܰܐ ܗܘ.܀ ܒܚܽܘܨܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܶܗ ܐܶܬܦܼܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܶܙܕܟܼܺܝ ܙܳܟܿܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܚܼܨܶܦ ܫܼܶܐܠ ܘܢܿܳܣܶܒ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܼܰܝܰܠ.܀ ܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܬܰܪܥܳܟ ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ ܘܶܐܢܗܽܘ݂ ܕܨܶܝܕܰܝܢ ܐܰܚܺܝܕ ܗܼܽܘ ܒܚܶܟܡܳܐ ܥܒܰܕܬܼܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܒܨܶܢܥܳܐ ܣܥܼܰܪܬܳܝܗܝ ܠܰܢ.܀ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܶܝܪ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܬܶܗܿܪܶܬ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܟ ܘܰܒܬܰܪܥܳܟ ܕܟܶܐܡܰܬ ܡܳܪܝ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܬܒܰܪ ܕܰܐܚܺܝܕ ܘܨܶܒܝܳܢ ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܠܺܝܕ ܓܰܙܳܟ.܀ ܕܗܳܢ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܟܽܠܰܢ ܢܶܦܼܬܰܚ ܘܢܶܥܼܽܘܠ ܒܶܗ ܥܰܕܠܐ ܦܿܳܪܰܚ ܡܶܢܰܢ.܀ ܕܡܿܰܪܢܝܳܐ ܗܝ ܪܶܗܛܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܬܳܟܿܶܒ ܗܽܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙܳܐ ܗܝ ܬܳܟ̈ܒܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.܀ ܚܢܳܢܶܗ ܡܨܶܐ ܡܿܙܰܕܶܩ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡ݀ܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܠܒܽܘܝܳܢܶܗ ܕܝܿܳܕܰܥ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܡܿܙܰܕܶܩ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܨܳܒܿܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܥܿܳܡܶܨ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܚܕܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܺܝܬ ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܕܢܿܳܓܶܕ ܠܡܰ݀ܢ ܕܥܿܳܡܶܨ ܒܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܐܰܘ ܛܳܒ ܛܠܶܐ ܝܰܠܽܘܕ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ. ܐܰܘ ܛܳܒ ܩܫܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ ܡܽܘܝܳܩܶܗ ܕܐܙܼܰܠ ܗܘܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܚ̈ܰܙܳܝܶܐ.܀ ܚܶܣܕܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܛܰܥܼܢܶܗ ܢܳܓܽܘܕܳܐ. ܕܠܐ ܚܙܳܝܼܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܕܰܢܓܺܝܕ ܕܰܦܬܺܝܚܰܐ ܗܘ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܡ݀ܶܬܒܰܙܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܿܳܓܶܕ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܚܠܺܝܡ ܒܰܚܙܳܝܶܗ ܕܗܼܽܘ ܢܶܛܠܼܡܳܗܿ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܠܰܢ.܀ ܚܼܙܰܘ ܕܫܰܢܝܽܘܬܳܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܩܿܳܢܶܐ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܒܗܶܝܢ ܕܢܶܬܚܼܰܫܰܚ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ. ܣܰܟܠܰܐ ܗܘ ܗ݀ܰܘ ܐܰܚܳܐ ܕܰܡܿܫܰܐܶܠ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܕܢܶܠܼܥܰܤ ܒܳܗܿ ܐܰܘ ܢܼܶܫܬܶܐ.܀ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ. ܕܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܼܰܗܒܳܗܿ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܢܼܶܬܕܰܒܰܪ ܓܿܒܳܐ ܠܶܗ. ܥܕܺܝܠܽ ܗܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܠܶܗ ܪܳܕܝܿܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܽܘܼ ܠܳܗܿ ܒܥܰܘܠܶܗ ܥܿܳܨܶܐ ܠܳܗ.܀ ܚܼܽܘܪ ܒܳܗܿ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܺܝܕܳܐ ܗܝ ܕܡܰܨܝܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܦܺܐܪ̈ܺܝܢ ܬܶܫܬܰܘܼܫܰܛܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܶܐܬܡܼܰܨܝܰܬ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܬܶܩܼܛܽܘܦܝ ܘܬܶܣܼܰܒܝ ܠܳܗܿ ܣܰܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܰܨܝܳܐ ܗܝ ܕܬܶܩܼܛܽܘܦܝ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ.܀   

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܚܐܪܘܬܐ܀

 

ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܒܪܺܝܬܰܢ ܣܰܢܝܳܐ: ܨܶܝܕ ܒܳܪܘܽܝܰܐ ܗܘ ܥܽܘܕܳܠܳܐ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܺܝܪܽܘܬܰܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܠܘܳܬܰܢ ܟܳܢܿܫܳܐ ܡܰܪܫܘܽܬܰܢ.܀ ܐܶܢ ܠܰܝܬܶܝܼܗ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܠܡ݀ܰܢ ܡ݀ܶܫܬܰܐܰܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ: ܐܶܢ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܒܥܰܘܠܐ ܕܳܢܼܳܗܿ: ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܝܶܗܿ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܬܰܒܥܼܳܗܿ.܀ ܠܘܶܐ ܫܽܘܐܠܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܐܰܣܺܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡ݀ܶܫܬܰܐܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܕܥܼܶܒܪܰܬ ܬܚܽܘܡܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ.܀ ܡܳܢ ܓܶܝܪ ܢܼܺܐܬܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܢܼܕܰܓܶܠ ܒܰܢ: ܕܒܰܕܠܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܒܡܰܫܡܰܥܬܳܐ: ܕܰܢܼܫܰܐܶܠ ܘܰܕܢܼܶܫܬܰܐܰܠ: ܐܶܢܗܽܘܼ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܥܳܒܽܘܕܰܢ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ.܀ ܐܶܠܐ ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܘܳ݀ܠܐ ܠܰܢ: ܕܢܶܒܥܼܶܐ ܥܰܠ ܡܳܢ ܠܳܐ ܝܰܗܒܼܳܗܿ: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܝܼܰܗܒ ܠܰܢ.܀ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܓܶܝܪ ܘܰܕܪ̈ܳܫܐ: ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܝܰܠܕܺܝܢ: ܒܥܳܬܳܐ ܘܰܒܨܳܬܳܐ ܚܳܬܳܗܿ: ܒܢ̈ܳܬܳܗܿ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.܀ ܩܕܳܡ ܕܰܢܚܼܰܘܶܐ ܐܶܫܟܼܰܚܢܰܢ: ܕܗ݀ܳܝ ܒܥܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܝ: ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܙܳܕ݀ܶܩ ܕܰܬܫܼܰܐܶܠܝ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ.܀ ܐܶܢ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܫܽܘܐܳܠܐ: ܕܫܼܐܶܠ ܠܳܟ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܕܡܰܢܽܘ ܗ݀ܰܘ ܕܰܡܿܫܰܐܶܠ ܠܳܟ: ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܘ ܚܺܝܠ ܐܚܪܺܝܢ.܀ ܐܶܢ ܫܽܘܐܳܠܐ ܕܰܐܚܪܺܢܰܐ ܗܘ: ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܿܳܦܶܩ: ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ: ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܐܰܢܬ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ.܀ ܕܰܓܠܺܝܙ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܗܦܳܟܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܿܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ: ܕܶܐܙܼܰܠ ܒܰܢ ܡܳܐܢܰܐ ܗܘ ܕܰܐܚܪܺܝܢ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܗܽܘܼ ܡܿܫܰܐܶܠ ܒܶܗ.܀ ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܽܘܼ ܘܶܐܢ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ: ܦܺܝܣܳܐ ܕܰܢܦܺܝܼܣܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ: ܦܺܝܣܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܡ݂ܠܰܠ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘܝܼܽܘ ܥܿܳܒܰܪ.܀ ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܪܳܓܿܶܫ ܘܰܡܿܫܰܐܶܠ: ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬܝܶܗܿ: ܗ݀ܳܝ ܗܼܺܝ ܕܶܐܬܰܐܡ݂ܪܰܬ ܘܳܐܦ ܠܳܟ: ܡ݀ܶܬܕܰܪܫܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܐܳܠܶܗ ܢܺܐܠܼܰܦ: ܕܰܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܐܬܕܪ̈ܶܫܝ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ: ܒܗܶܝܢ ܗܽܘ ܬܠܶܐ ܣܳܟܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ.܀ ܐܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܢܬ ܕܰܬܫܼܰܐܶܠ: ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܐ ܓܠܺܝܙ ܐܰܢܬ: ܓܠܺܝܙ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܿܫܰܐܶܠ: ܕܰܡܫܰܠܛܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܽܘܐܳܠܐ: ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܡܿܫܰܐܶܠ ܗܽܘ: ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.܀ ܐܰܝܼܬܳܐ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܕܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܠܳܟ. ܢܶܫܬܼܰܡ̈ܥܳܢ ܠܳܟ ܥܰܣܩ̈ܳܬܳܐ.܀ ܚܰܪܫܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܫܼܰܐܶܠ: ܐܰܣܺܝܪ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܡܰܠܳܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܫܼܰܐܰܠ: ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܶܗ.܀ ܒܚܰܪܫܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܠܶܫܳܢܗ: ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܕܰܥܼ ܡܰܢܽܘ: ܒܡܰܠܳܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܦܽܘܡܶܗ: ܝܺܠܰܦ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܕܫܰܪܝܳܐ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܫܰܪܝܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܣܺܝܪ ܠܶܫܳܢ ܚܰܪܫܳܐ: ܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܐܺܝܬ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ: ܠܒܼܰܫ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܿܪܶܬ ܠܳܟ: ܛܥܶܡ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ.܀ ܢܰܣܼܳܐ ܒܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢ ܢܰܦܫܳܟ: ܚܼܙܺܝ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܟ ܐܰܘ ܠܳܐ: ܡܶܢܳܟ ܗܽܘ ܘܒܳܟ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ: ܝܿܳܠܶܦ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.܀

 

ܫܠܡ ܡܕܪ̈ܫܐ ܥܠ ܚܐܪܘܬܐ܀