ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ

ܡܕܪ̈ܫܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ

ܬܡܢܝܢ ܘܫܒܥܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ

ܕܐܒܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ:

ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀ ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܡܕܪܫܐ ܚܕܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܪܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܠܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܐܪܒܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܚܡܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܒܥ ܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܫܥܣܪ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܥܣܪܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܥܣܪܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܬܠܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܐܚܡܫܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܬܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥܝܢ܀

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܐܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܒܥܝܢ܀ ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܝܢ܀

 

 

 

 

 

(ܡܕܪܫܐ ܩܕܡܝܐ)

 

ܚܠܳܦ ܗܰ݀ܘ ܢܺܝܫܳܐ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ: ܕܣܳܡ݂ܶܗ ܠܰܢ ܗܰ݀ܘ ܡ݀ܰܠܶܦ ܟܽܠ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚ̣ܰܕܶܬ ܠܰܢ: ܗܳܢܳܐ ܕܳܪܰܢ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܕܶܝܢ ܗܘܼ ܝܿܳܕܰܥ: ܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܥܶܠܰܬ ܙܰܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܐܶܢ ܫܽܘܒܗܳܪܰܐ ܗܘ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ ܢܼܶܟܠܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܐܢ ܚܶܪܝܳܢܰܐ ܗܘ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܡܳܪܰܢ ܢܼܰܣܓܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܐ: ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܳܐ ܗܘ ܥܶܠܰܬܗܽܘܢ: ܢܶܓܼܠܶܐ ܠܕܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܐܳܘ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܤܼܒܰܪ ܕܰܡ݂ܛܰܘ ܓܶܐܪ̈ܰܝܟ: ܡܶܢܳܟ ܗܽܘ ܐܰܪܚ̣ܶܩܘ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܰܠܗܰ݀ܘ ܢܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝܼܘ: ܪܳܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܐ: ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ.܀ ܣܼܺܝܡ ܠܳܟ ܢܺܝܫܳܐ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܟ ܕܳܡܿܶܐ ܠܗܳܢܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܕܰܒܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ: ܢܶܬܗܰܝܼܡܰܢ ܗܰܘܿ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܳܟ ܢܰܦܫܳܐ ܢܺܝܫܳܐ: ܕܰܫܼܪܳܥܘ ܡܶܢܶܗ ܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ.܀ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ: ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܚܰܕ ܣܿܳܐܶܡ ܠܳܗܿ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܚܰܕ ܥܿܳܒܶܕ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܗܿ: ܒܶܨܪܳܐ ܥܼܰܒܕܳܗܿ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܿܳܙܶܐ ܛܽܘܠܳܩܳܗܿ: ܗܰܘܦܳܐ ܥܿܰܒܕܳܗܿ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ: ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܣܰܘܩܳܐ ܥܿܳܒܶܕ ܠܳܗܿ: ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܕܡܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܗܿ.܀ ܚܰܕ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗܿ: ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ: ܐܚܪܺܝܢ ܕܰܚܼܙܳܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܣܿܳܐܶܡ ܕܰܗܼܘܳܬ: ܚܰܕ ܒܶܨܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܰܚܪܺܝܢܳܐ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܝܳܐ ܣܿܳܐܶܡ ܠܳܗܿ: ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬ̈ܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܥܼܰܒܕܳܗܿ: ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܡܽܘܙܳܓܺܝ̈ܢ: ܐܺܝܬ ܕܰܐܘܼܪܶܒ ܘܰܐܣܓܼܺܝ ܟܝܳܢܳܗܿ: ܘܺܐܝܬ ܕܡܰܣܼܟܶܢ ܘܰܐܙܥܼܰܪ ܫܰܪܒܳܗܿ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܦܳܗܺܝܬܳܐ: ܗܳܝܿ ܕܳܐܦ ܚܶܠ̈ܡܐ ܡ݀ܰܦܗܶܝܢ ܠܳܗܿ: ܗܳܟܰܢ ܦܳܗܶܝܿܢ ܒܰܒܥܳܬܳܗܿ: ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܫܼܪܰܥܘ ܡܶܢܳܗܿ: ܡܿܰܢܽܘ ܣܿܳܦܶܩ ܕܰܢܥܰܩܼܶܒ: ܗܰܘܿ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܿܥܰܩܰܒ:܀ ܬܼܰܘ ܢܼܶܬܗܰܪ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܳܐܡܿܰܪ: ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܕܟܰܕ ܐܳܦ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܫܰܪܝܳܐ: ܗܼܺܝ ܒܳܗܿ ܠܩܽܘܒܠܳܗܿ ܕܶܪܫܼܰܬ ܗܘܳܬ: ܗܼܺܝ ܠܗܿ ܛܶܠܼܡܰܬ ܕܶܐܡܼܪܰܬ ܗܘܳܬ: ܥܰܠ ܝܳܬܳܗܿ ܕܳܐܦܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ:، ܢܰܦܫܳܐ ܕܗܼܺܝ ܠܳܗܿ ܠܳܐ ܡܳܫܰܬܼ: ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܶܐܠܳܐ ܐܺܝܼܬܶܝܗܿ: ܗܺܝܼ ܒܳܗܿ ܕܬܶܪܓܰܫܼܝ ܠܳܐ ܣܶܦܩܼܰܬ.܀ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܦܽܘܡܳܗܿ ܓܿܳܪܶܫ ܗܘܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܡ݀ܰܨܝܳܐ ܠܡܼܶܒܨܳܐ: ܠܗܰܘܿ ܕܒܺܐܕܶܗ ܐܬܶܒܰܪܝܰܬ ܗܘܳܬ.܀ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܚܰܙܝܳܐ ܒܰܩܢܘܽܡܳܗܿ: ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܕܗܼܺܝ ܗܼܺܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܗܿ: ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܿܰܨܝܳܐ ܗܘܬ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܗܿ: ܕܰܒܡܶܠܬܰܐ ܗܘ ܪܰܒ ܐܺܝܩܳܪܳܗܿ: ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܗܼܺܝ ܠܳܗܿ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ: ܕܗܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܗܿ ܡܶ݀ܬܕܰܪܟܳܐ: ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܐ: ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܗܿ.܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܛܶܠܡܰܬܼ ܢܰܦܫܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܗܿ: ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܗܿ ܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬܼ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܶܦܼܪܰܬ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗܿ: ܥܰܠ ܡܿܰܢܽܘ ܡܿܰܨܝܳܐ ܕܬܰܘܕܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܡܶܢܶܗ ܕܥܘܽܩܳܒܳܐ: ܕܰܩܢܽܘܡܳܗܿ ܫܶܪܥܰܬ ܢܰܦܫܐ: ܠܡܿܰܢܽܘ ܬܶܒܨܶܐ ܒܰܕܪܳܫܳܗܿ: ܠܡܰܢܽܘ ܬܰܕܪܶܟܼܝ ܒܰܒܥܳܬܳܗܿ: ܘܶܐܢ ܗܼܺܝ ܡܶܢܳܗܿ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܐܰܝܟܢ ܬܶܡ݂ܛܶܐ ܨܶܝܕ ܟܰܣܝܳܐ.܀ ܐܶܢܗܼܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܺܝܕܰܥܬܰܢ: ܗܼܺܝ ܠܳܗܿ ܕܬܶܕܰܥܼܝ ܠܳܐ ܝܶܕܥܼܰܬ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܡ݂ܪܰܚܝ ܬܶܗܡ݂ܽܘܣܝ ܒܶܗ: ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܗܰܘܿ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ: ܥܒܳܕܳܐ ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ: ܐܰܝܟܰܢ ܒܿܳܨܶܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ: ܐܶܬܡܼܰܠܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ: ܦܽܘܡܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܰܢܡܼܰܠܶܠ: ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܿܶܬܡܰܠܰܠ: ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܡܰܝܿܬܶܐ ܠܶܗ: ܕܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܨܳܒܿܶܐ ܠܶܗ: ܕܢܰܣܼܓܶܐ ܢܰܘܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ ܗܽܘ ܪܰܒ ܗܽܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ: ܗܰ݀ܘ ܗܽܘ ܕܡܿܰܘܪܶܒ ܝܿܳܪܶܒ ܒܶܗ: ܟܠܼܺܝ ܕܪܳܫܳܐ ܕܠܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܶܗ: ܘܰܩܢܼܺܝ ܫܶܬܩܳܐ ܕܝܿܳܐܶܐ ܠܶܗ.܀ ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܝܗܶܝܢ: ܐܶ݀ܬܚܰܫܰܚ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܺܬ: ܕܠܐ ܐܶܕܿܪܽܘܫ ܡܰܪܳܚܳܐܝܺܬ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܫ݀ܬܽܘܩ ܫܺܝܥܳܐܝܺܬ: ܐܰܠܼܶܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܐܩܼܢܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܝܢܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܒܼܰܥ ܠܶܗ: ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܚܼܙܳܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܡܰܘܠܳܕܳܟ: ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܝ̈ܢ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ: ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܐܠܶܦܼ ܒܳܗܿ ܕܠܳܐ ܡܿܶܬܥܰܩܰܒ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ:܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܡܳܪܝ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܩܘܽܫܬܳܐ ܒܗܳܢ ܕܳܪ: ܘܠܳܐ ܦܶܟܼܗܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܒܶܝܬ ܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ ܕܒ݀ܳܨܶܝܢ ܠܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܟܼܪܶܟ ܬܽܘܒ: ܫܽܘܪܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܥܘܼܽܗܝ ܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܘܽܢ: ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܐܩܼܪܶܒܘ ܥܰܡܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܘܥܼܺܝ ܠܶܗ: ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ: ܘܡܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܫܰܒܼܩܳܗܿ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.܀ ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ: ܡܰܠܳܚܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܐܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܢܼܶܥܪܽܘܩ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܬܽܘܒ: ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܗܝ ܡܶܠܰܬ ܦܘܽܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܡ݂ܨܶܐ ܥܽܘܒܳܗܿ ܣܿܳܦܶܩ ܠܶܗ: ܠܗܰ݀ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܡܰܠܰܠ.܀ ܛܽܘܒ ܠܕܰܐܗܼܡܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܡܶܢ ܫܰܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܿܰܦܰܣ ܠܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܚ̣ܰܩ ܢܰܦܫܶܗ: ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܒܰܩܺܝ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܕܙܳܡܿܰܪ ܟܶܢܳܪܶܗ: ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܙܡܼܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪ̈ܫܳܢ: ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬ̈ܒܰܨܝܳܢ.܀ ܛܽܘܒܽܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܒܼܰܕ ܠܶܗ: ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ: ܘܬܰܩܼܶܠ ܒܳܗܿ ܟܽܠ ܫܽܘܐܳܠܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܳܐ ܢܫܼܰܐܶܠ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܠܶܗ: ܟܰܝܠܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܡ݀ܶܬܡܰܫܰܚ: ܒܗܰ݀ܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ: ܟܰܝܠܳܐ ܕܥܶܒܼܕܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܕܬܰܩܼܠܳܗܿ ܠܰܒܥܳܬܶܗ: ܥܰܡ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܳܡ̈ܽܘܥܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܙܶܠܼܰܬ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܚܼܣܰܪܝ: ܘܠܳܐ ܝܶܩܼܪܰܬ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܒܰܥܼܝ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܥܼܰܒܪܶܗ: ܠܰܬܚܽܘܡܐ ܕܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܬܺܝܢܘܽܬܗ: ܥܶܡܠܼܰܬ ܘܰܡܛܼܳܬ ܠܰܐܘܘܳܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܕܥ݀ܳܡܶܠ ܒܿܳܥܶܐ ܠܶܗ: ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡ݂ܨܶܐ ܡܶܫܿܟܰܚ ܠܶܗ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶ݀ܬܦܰܫܰܚ: ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܳܐ.܀ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ: ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܩܺܝܬܳܪܳܐ: ܘܰܙܡ݂ܰܪ ܒܶܗ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܡܨܶܝܢ: ܕܢܼܰܐܣܽܘܢ ܠܰܡ ܫܳܡܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܣ݀ܳܡܶܟ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܗܼܘܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܚܽܘܛܪܳܐ: ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ ܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ: ܚܡܺܝܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ: ܘܰܐܩܼܢܺܝ ܒܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܬܰܩܢܳܐ: ܠܣܰܟܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܛܺܝܪܳܐ.܀ ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܳܪܶܩ ܠܳܗܿ: ܠܰܒܥܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ: ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܕܰܢܫܼܰܘܘܽܢ ܒܳܗܿ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܶܗ: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܐܰܝܟ ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܚ̣ܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ: ܕܥܰܠ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܡ݀ܶܫܬܰܥܠܺܝܢ.܀ ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܡܰ݀ܢ ܕܰܗ݂ܘܳܐ ܚܰܪܫܳܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܕܝܰܠܕܳܟ ܡܶ݀ܬܥܰܩܰܒ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܕܰܗܼܘܳܐ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܒܥܶܕܳܢ ܕܝܰܠܕܳܟ ܡܶ݀ܬܡܰܠܰܠ.܀ ܛܽܘܒܽܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܰܩܫܶܐ ܗܘ ܥܽܘܙܳܗܿ ܕܰܒܨܳܬܳܟ: ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܕܰܚܠܶܐ ܗܘ: ܛܰܥܡܳܐ ܕܡܺܐܡܰܪ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܼܰܗܒ ܡܳܪܝ: ܦܽܘܡܶܗ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ: ܠܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܣܰܟ̈ܠܐ ܕܰܢܒܼܰܥܘ: ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܘܽܫܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܡܳܪܝ: ܡܳܐܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܡܰܠܼܶܠ ܒܶܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܪܳܕܶܐܿ: ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡ݂ܳܗܿ: ܠܡܶܪܬܳܐ ܕܚܶܟܡܰܬ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܼܰܠܛܳܗܿ: ܠܰܦܫܺܝܛܘܽܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܡܳܪܝ: ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܩܼܪܶܝܟ: ܒܪܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܼܪܳܟ: ܗܽܘܼ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܠܘܽܕܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܚܣܼܰܠ ܡܳܪܝ: ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܺܝܢ: ܘܰܩܪܳܟ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܰܩܼܪܳܬܳܟ ܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܘܶܐ ܡܳܪܝ: ܕܰܢܗܰܝܼܡܶܢ ܬܰܡܺܝܡܳܐܝܺܬ: ܘܢܼܶܩܪܶܝܟ ܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܼܪܰܘ ܗܘܰܘ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.܀ ܛܘܽܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܥܰܩܒܳܐ ܪܰܒܽܘܬܟ: ܘܰܟܼܳܐܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܢܝܰܩܼܰܪ ܝܰܠܕܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܥܰܝܢܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗܿ ܢܶܚ̣ܙܶܐ: ܟܡܳܐ ܚܳܝܿܓܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܰܟܡܳܐ ܡܿܳܪܰܚ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡ݂ܬܰܚ ܡܳܪܝ: ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܶܐܬܒܼܰܩܺܝ ܒܳܟ: ܕܠܳܐ ܣܿܳܦ̈ܩܳܢ ܠܳܟ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܘܼܕܺܝ ܕܰܫܘܶܐ ܕܬܶܫܼܪܶܐ ܒܶܗ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܪܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܐܢܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܝܿܳܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܪ ܡ݀ܰܢܘܽ: ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܘ ܒܰܪ ܡܳܝܽܘܬܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܼܰܝܰܢ. ܕܰܐܕܽܘܢܰܝ ܗܽܘ ܝܳܠܽܘܕܳܟ: ܘܶܐܬܕܟܼܰܪ ܐܳܦ ܝܰܠܕܶܗ ܕܺܝܠܶܗ: ܕܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܗܽܘ ܥܰܦܪܳܢܳܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܝܼܰܢ: ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܰ݀ܘܕܶܝܢ ܠܳܟ: ܘܰܢܼܨܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ: ܕܰܟܡܳܐ ܡܳ݀ܪܰܚ ܠܶܫܳܢܶܗ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܫܼܬܰܘܕܰܥ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܫܰܠܝܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܫܓܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ: ܘܫܰܠܼܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܓܰܠ̈ܠܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܠܼܶܦ ܡܳܪܝ: ܕܰܣܪܳܦܳܐ ܡܿܩܰܕܶܫ ܘܰܫܠܶܐ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܶܒܼܨܳܐ ܠܳܐ ܒܳܨܶܝܿܢ: ܘܰܫܒܼܰܩ ܕܰܣܪ̈ܳܦܐ ܫܒܰܩܼܘ: ܘܓܰܒܼܳܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܐ ܓܒܼܰܘ.܀ ܡ݀ܰܢܘܽ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬܕܰܡܰܪ: ܕܰܐܢܬ ܝ݀ܳܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܐ: ܘܥܰܦܪܳܐ ܕܝ݀ܳܬܶܒ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܥܰܠ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܒܿܳܨܶܐ ܠܳܟ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܝܼܕܰܥ ܡܳܪܝ: ܕܰܒܥܽܘܒܳܗ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܕܟܼܰܪ ܕܳܐܦ ܗܼܘ ܢܿܳܦܶܠ ܠܶܗ: ܒܥܽܘܒܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܝܳܠܶܕܬܶܗ.܀ ܡ݀ܰܢܘܽ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܢܼܶܬܕܰܡܰܪ: ܕܰܐܢܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ: ܒ݀ܳܥܶܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ: ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ.܀ ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗܘܽ ܡܳܪܝ: ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ ܠܰܐܒܘܽܟ ܒܰܠܚܘܽܕ: ܘܡ݀ܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܦܪܳܐ ܫܺܝܛܳܐ: ܕܳܐܦ ܠܰܐܒܽܘܟ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܼܶܒܨܶܐ.܀ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܡܳܪܝ: ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ: ܕܡܳܐ ܕܩܼܰܕܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܩܼܪܶܝܟ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܪܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܩܳܝܿܡܺܝܢ. ܪ̈ܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܢ ܡܿܰܪܗܛܺܝܢ. ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܠܚܰܕ ܕܢܼܶܒܨܽܘܢ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܼܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܩܳܝܿܡܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܰܪ ܡܰܘܬܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܗܝ ܒܥܳܬܶܗ: ܐܶܢ ܐܶܙܰܠܼܘ ܥܺܝܪ̈ܐ ܕܢܼܶܒܨܽܘܢ ܡܼܛܰܘ ܫܶܬܩܳܐ ܘܶܐܬܟܼܠܺܝܘ.܀ ܒܽܘܟܪܳܐ ܥܼܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܠܐ ܚܶܫܼܰܬ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܕܳܠܼ ܘܰܢܦܼܰܩ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܘܪܶܓܫܼܰܬ ܒܶܗ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܫܒܺܝܚ ܘܰܟܣܶܐ ܡܰܥܠܶܗ. ܫܺܝܛ ܘܰܓܠܶܐ ܡܰܦܩܶܗ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܒܡܰܥܠܶܗ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܒܡܰܦܩܶܗ. ܬܶܗܪܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܢܽܘܪܳܐ ܥܶܠܼܰܬ ܠܟܰܪܣܳܐ ܠܶܒܫܼܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܘܢܶܦܼܩܰܬ.܀ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܡܳܪܝ ܩܼܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘܿ ܡܳܪܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܩܼܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝ ܕܢܰܠܼܶܦ ܕܡܳܪܶܗ ܗܘ ܘܠܰܘ ܟܢܳܬܶܗ. ܠܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܺܝܟܳܐܝܶܠ ܟܢܳܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܡܳܪܰܐ ܗܘ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܪܳܡ ܗܘܽ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ ܕܰܟܡܳܐ ܕܢܼܺܐܪܰܒ. ܥܒܳܕܳܐ ܪܰܒ ܗܘܽ ܡܶܢܶܗ ܕܰܥܒܼܕܶܗ.܀ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗܘ ܕܗܰܘܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܟܼܰܢܶܫ ܚܝܳܪܶܗ. ܕܰܢܼܨܰܠܶܦ ܢܼܰܨܶܕ ܒܢܽܘܗܪܳܟ. ܢܦܼܰܩ ܙܰܗܪܳܟ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܒܼܰܕܰܪ ܘܰܫܼܕܳܝܗܝ ܠܟܽܠܶܗ. ܡ݀ܰܢ ܢܚ̣ܽܘܪ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܕܚܺܝܠܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܣܒܺܝܣܺܝܢ. ܫܶܡܫܰܐ ܗܘ ܕܰܐܟܼܪܶܙܘ ܢܒܺܝ̈ܐ. ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܒܟܶܢܦܶܗ. ܘܚܰܫܳܐ ܒܓܰܘ ܒܥܳܬܶܗ.܀ ܕܒ̈ܺܐܝܕܶܐ ܢܡ݂ܽܘܫܳܟ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܩܛܺܝܢ. ܡܶ݀ܫܟܰܚ ܕܰܢܡ݂ܽܘܫ ܘܢܶܒܼܥܶܝܟ ܟܰܕ ܛܽܘܪܰܐ ܐܢܬ ܪܰܒܳܐ. ܕܒ̈ܶܐܕܢܶܐ ܢܼܨܽܘܬܳܟ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܰܥܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܐܰܢܬ. ܫܶܠܝܰܐ ܐܢܬ ܕܠܐ ܡܶ݀ܫܬܡܰܥ ܘܫܶܬܩܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܬܨܺܝܬ. ܕܐܢܳܫ ܢܼܶܚܙܶܝܟ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܢܽܘܗܪܰܐ ܐܢܬ ܕܰܢܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܰܣܝܳܐ ܚܙܳܬܳܟ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܰܒܳܐ ܚܙܳܬܳܟ. ܐܰܘ ܟܰܣܝܐ ܒܥܳܬܳܟ. ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܒܓܰܘ ܚܫܰܒܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܩܰܕ̈ܩܳܬܳܐ. ܣܰܝܶܟܼܘ ܒܓܰܘ ܒܥܳܬܳܐ. ܢܫܼܰܐܶܠ ܕܶܝܢ ܠܥܺܝܪ̈ܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܬܰܪܥܳܟ.܀ ܟܰܕ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܕܠܳܟ ܢܚ̣ܽܘܪܽܘܢ. ܒܥܰܘ݂ܘܽܟ ܠܥܶܠ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܚܙܰܘܽܘܟ ܠܬܰܚܬ ܒܥܘܽܡܩܐ. ܒܨܰܘܼܘܽܟ ܒܓܰܘ ܫܡܰܝܳܐ. ܚ̣ܙܰܘܽܘܟ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܚ̣ܳܪܘܽܟ ܠܘܳܬ ܣܓܺܝܕܳܐ: ܐܶܫܟܼܚܽܘܟ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܢܚ̣ܶܬܘ ܨܶܝܕܰܝܟ ܘܫܰܒܚ̣ܘ.܀ ܟܰܕ ܫܼܰܪܺܝܘ ܕܢܶܒܼܥܽܘܢ ܚܙܳܬܳܟ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܼܘ ܒܪܶܗܛܳܐ ܠܰܡ݂ܩܳܡ ܥܰܠ ܒܥܳܬܳܟ. ܕܰܚ̣ܙܰܘܽܘܟ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܚ̣ܙܰܘܘܽܟ ܠܥܶܠ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܕܰܚ̣ܙܰܘܽܘܟ ܒܩܰܒܪܳܐ ܚ̣ܙܰܘܘܽܟ ܒܓܰܘ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܕܰܚ̣ܙܰܘܽܘܟ ܡܺܝܬܳܐ ܐܶܫܟܼܚܽܘܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܬܡ݂ܰܗܘ ܘܰܬܗܼܰܪܘ ܘܰܐܘܼܦܺܝܘ.܀ ܒܟܽܠ ܕܘܽܟ ܡܳܪܝ ܪܳܐܙܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܓܢܺܝܙܰ ܐܢܬ. ܟܰܕ ܪܳܐܙܳܟ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܪܳܓܿܶܫ ܕܰܐܢܬ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ. ܟܰܕ ܪܳܐܙܳܟ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܡܿܰܢܽܘ. ܟܰܕ ܪܳܐܙܳܟ ܒܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܐ ܟܣܶܝܬ ܗܽܘ. ܟܰܕ ܪܳܐܙܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܰܐܢܬܽ ܗܘ. ܒܪܺܝܟ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܢܺܝܚܳܐ.܀ ܕܳܐܦ ܪܳܐܙܳܟ ܙܥܽܘܪܐ ܡܰܒܽܘܥܰܐ ܗܘ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܡ݀ܰܢ ܢܼܰܘܦܶܐ ܢܦܰܫܼܶܩ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܠܳܐ ܓܳ݀ܝܙܺܝܢ. ܕܐܢܳܫ ܢܿܳܣܶܒ ܕܡܽܘܬܳܟ. ܗܳܘܿܝܳܐ ܠܶܗ ܡܥܺܝܢܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܶܡ̈ܽܘܢ ܡܿܰܪܕܝܳܐ. ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܢܶܣܼܦܰܩ ܕܰܢܚ̣ܽܘܪ. ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܟ ܒܠܶܒܰܢ. ܒܚܰܕ ܝܽܘܩܢܳܟ ܣܓܺܝܕܳܐ. ܪܶܒܘܽ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܣܒܺܝܣܺܝܢ.܀ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܐܢܬ ܟܽܠܳܟ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܢܶܒܼܥܶܝܟ. ܩܰܪܺܝܒ ܐܰܢܬܽ ܗܘ ܘܰܪܚܺܝܩ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܢܡ݂ܰܢܰܥ ܠܘܳܬܳܟ. ܠܳܐ ܡ݀ܰܨܝܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܶܬܚܳܗܿ ܢܶܡܛܼܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܬܚܼܰܬ ܕܬܶܡ݂ܛܶܐ ܐܶܬܦܰܣܩܼܰܬ ܘܦܼܳܫܰܬ. ܟܰܪܝܳܐ ܗܝ ܡܶܢܶܗ ܕܛܽܘܪܳܟ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܳܛܝܳܐ ܘܚܽܘܒܐ ܥܰܡ ܨܠܽܘܬܳܐ.܀ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܝ ܠܰܢ ܚܫܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡ݂ܺܐܡܰܪ. ܚܽܘܫܳܒܰܐ ܗܘ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܼܬܰܘܫܰܛ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܡܳܐ ܕܶܐܙܼܰܠ ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܒܐܘܪܚܳܟ ܨܶܝܕ ܒܥܳܬܳܟ. ܫܒܺܝܠܶܗ ܐܶܒܼܰܕ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܕܰܘܰܕ ܘܦܿܳܐܶܫ. ܘܶܐܢ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܐܶܙܕܟܼܺܝ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܒܶܝܬ ܕܽܘ̈ܘܳܕܶܐ ܗܘ ܫܒܺܝܠܳܗܿ.܀ ܗܳܕܶܐ ܚ݀ܳܫܚܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܫܼܰܒܰܚ ܘܢܶܫܼܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܡ݀ܶܫܬܰܐܰܠ ܕܢܼܶܪܗܰܛ. ܢܶܡ݂ܪܰܕ ܟܽܠܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܟܶܢ ܗܽܘܼ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܼܰܕܪܶܟ ܐܶܠܐ ܪܳܗ݀ܶܛ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܫܶܠܝܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܼܰܕܪܶܟ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܪܳܗܿܶܛ. ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܰܒܼܨܳܐ. ܗܳܐ ܥ݀ܳܡܶܠ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܢܟܺܝܼܠ ܝܰܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ.܀ ܗܳܐ ܡܳܪܝ ܐܢ ܫܠܼܺܝ ܠܗ ܦܽܘܡܐ ܡܶܢ ܕܢܶܒܼܨܶܝܟ. ܠܰܘ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܒܼܰܕ  ܗܘܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܘܰܐܗܡܺܝ. ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܟܠܼܳܬܶܗ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܗ ܫܒܼܳܬܶܗ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܗܘܳܬܼ ܐܶܢ ܦܿܳܪܶܫ ܕܢܶܫܼܶܠܐ. ܕܫܶܬܩܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܼܰܕ ܒܝܰܡܳܟ ܘܰܒܡܳܡܽܘܠܟ ܬܟܺܝܒܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܦܘܽܪܣܳܐ ܕܢܶܒܼܨܶܐ. ܬܼܰܘ ܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܟܰܣܝܳܐ. ܬܼܰܘ ܢܶܦܼܗܶܐ ܢܡܽܘܼܫܺܝܘܗܝ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ. ܓܶܠܝܬܽ ܗܘ ܡܳܪܝ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܟܣܶܝܬ ܡܶܢ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܠܕܰܡܿܗܰܝܡܶܢ ܫܟܺܝܚ ܐܰܢܬ ܠܰܕܒܿܳܨܶܐ ܓܢܺܝܙܰ ܐܢܬ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܗܼܘܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܨܶܝܕ ܒܥܳܬܳܟ ܘܨܶܝܕ ܡܽܘܠܟܳܢܳܟ ܢܰܨܺܝܚܳܐ.܀ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܝ ܡܳܪܝ ܒܥܳܬܐ. ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗܿ ܬܫܼܰܒܚܳܟ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡ݂ܬܰܚ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ ܗܽܘܼ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܕܢܶܒܼܨܶܝܟ. ܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܢܼܨܽܘܪܳܟ. ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܢܡܽܘܼܫܳܟ. ܐܶܠܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܟ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܢ ܕܰܐܪܓܶܫܼ. ܕܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܟ ܫܿܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܒܥܳܬܳܟ.܀ ܚܰܠܳܫ ܗܽܘ ܕܢܼܶܒܨܶܝܟ. ܣܪܳܦܳܐ ܕܦܿܳܪܰܚ ܘܛܿܳܐܶܤ. ܡܚܺܝܠ ܗܽܘ ܓܶܦܶܗ ܠܘܳܬܳܟ ܕܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܢܶܬܡ݂ܬܰܚ. ܒܥܽܘܒܳܟ ܣܺܝܡܺܝܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܟܡܳܐ ܕܢܶܦܼܗܶܐ ܠܓܰܘ ܚܒܺܝܫ. ܣܪܳܦܐ ܕܩܳܠܶܗ ܡܿܩܰܕܶܫ: ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܿܝܰܩܰܪ ܒܨܳܬܳܟ. ܘܳܝܿ ܠܶܗ ܠ݀ܡܢ ܕܰܐܫܺܝܼܚ. ܕܗܳܐ ܣܪܳܦܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܒܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܿܛܰܫܶܐ.܀ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܰܛܥܼܺܝܢ ܠܟܽܘܠܳܐ. ܠܬܰܚܬ ܪܰܟܺܝܢܺܝܢ ܚܝܳܪܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܳܐ ܒܕܶܚܠܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܪܟܰܒܬܳܟ ܡܿܛܰܫܶܝܢ ܘܕܳܚܿܠܺܝܢ ܕܰܢܼܕܺܝܩܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗܿ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܼܶܒܨܽܘܢ ܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܡ݀ܰܒܥܕܺܝܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܿܢ ܕܺܝܠܼܶܦ ܐܺܝܩܳܪܳܟ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܼܰܚ ܘܰܫܼܬܶܩ ܒܕܶܚܠܳܐ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܝܫܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܥܺܝܪ̈ܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܒ݀ܳܨܝܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܘܽܫܚܐ ܦ݀ܳܗܝܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܣܼܳܡ ܒܐܘܽܪܚܳܟ. ܐܰܘܘܳܢ̈ܐ ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܼܶܪܕܽܘܢ ܒܳܗܿ ܒܛܶܟܣܳܐ ܒܳܨ̈ܘܽܝܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ  . ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܿܢ ܕܰܡ݂ܫܰܚ ܛܰܘܪܶܗ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܠܰܐܘܘܳܢ̈ܐ ܢܡ݂ܰܢܰܥ.܀ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܐ: ܐܰܝܟ ܒܽܘܗܳܪܐ ܗܝ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܐ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܗܪܳܐ ܗܝ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܡ݂ܪܰܬ ܥܰܠ ܒܪܳܐ: ܕܡܿܰܢ ܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܫܰܪܒܬܶܗ. ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܨܳܒܿܝܳܐ ܕܬܶܪܗܼܰܛܝ ܬܶܥܒܼܰܪܝ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܡܛܼܳܬܶܗ ܘܫܶܠܝܰܬܼ.܀ ܟܰܕ ܢܶܨܒܽܘܼܢ ܥܺܝܪ̈ܐ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܡ݂ܺܐܠܰܦ. ܫܽܘ̈ܐܠܳܐ ܗܘܽ ܡ݀ܰܘܫܛܺܝܢ ܠܰܕܥܶܠܳܝ̈ܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܗܳܢܿܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܳܠܿܦܝܺܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܐܶ ܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܡܰ݀ܡܪܰܚ. ܕܢܶܫܬܰܘܫܼܰܛ ܠܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܶܗ.܀ ܠܗܳܕܶܐ ܣ݀ܳܗܶܕ ܟܝܳܢܐ ܒܛܽܘܟܣܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܕܛܶܟܣܳܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܡܿܝܰܒܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܬܳܐܓܳܐ. ܘܳܐܦ ܡ̈ܶܠܟܰܘܗܝ ܕܝܶܬܪܽܘܢ ܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܥܒܼܰܕܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܠܕܰܪܓܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܐܢܳܫܳܐ ܠܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܐ ܥ݀ܳܒܪܺܝܢ. ܕܢܼܶܡܛܽܘܢ ܢܼܶܒܨܽܘܢ ܠܒܘܽܟܪܳܐ.܀ ܠܰܘ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܟ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܗܽܘܼ ܥܒܳܕܳܐ ܠܳܐ ܡ݂ܨܶܐ ܕܥܰܡ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܢܶܫܼܬܰܘܶܐ. ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗܘ ܕܚܺܝܠܐ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܘܶܐ. ܕܥܰܒܕܳܐ ܚܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܡܳܪܳܐ ܟܢܳܬܰܐ ܗܘ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܐܪܓܼܶܫ. ܕܡܳܪܳܐ ܪܟܼܶܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܠܰܒܼܫܶܗ ܠܥܰܒܕܳܐ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡ݂ܨܶܐ ܕܢܼܶܬܦܰܚܰܡ ܠܶܗ ܥܒܳܕܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡ݀ܶܫܬܰܘܶܝܢ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܘܶܝܢ. ܡܳܪܳܐ ܨܒܼܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܢܰܩܼܢܶܐ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܟܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘ ܟܘܽܢ̈ܳܝܰܝܟ ܠܒܼܶܫܘ ܗܘܰܘ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܗܰܝܟ.܀ ܡܳܪܰܐ ܘܗ ܪܚܰܡܬܳܢܳܐ. ܕܰܠܒܼܶܫ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܡ̈ܗܰܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܦܶܪܕܳܐ ܕܚܰܪܕܠܐ ܐܶܬܡܼܰܟܰܟ ܘܶܐܬܼܡܬܶܠ. ܝܰܗܼܒ ܠܰܢ ܗܽܘ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ: ܢܣܼܰܒ ܡܶܢܰܢ ܫܡ̈ܳܗܰܝܢ. ܠܰܢ ܐܰܘܪܶܒܼܘ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ. ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܐܰܙܥܼܰܪܘ ܫܡ̈ܳܗܰܝܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܿܢ ܕܰܦܼܪܰܣ ܫܡܳܟ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܘܨܰܒܼܶܬ ܒܰܫܡܳܟ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ.܀ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܠܡܶܠܰܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܓܠܶܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܠܟܽܠܳܗܿ. ܠܰܘ ܕܰܛܫܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡ݀ܰܨܝܳܐ ܕܬܼܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܓܠܶܐ ܗܰ݀ܘ ܟܽܠܶܗ ܩܕܳܡܶܝܗܿ. ܘܠܳܐ ܡ݀ܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ. ܒܫܶܡܫܳܐ ܓܠܶܐ ܝܰܠܕܳܟ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܡܿܢ ܢܼܰܨܶܕ ܒܥܽܘܙܶܗ.܀ ܣܺܝܼܡ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܒܳܠܳܟ. ܕܳܐܦ ܝܰܡܳܐ ܡܪܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. ܗܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܓܰܘܶܗ ܡ̈ܰܠܳܚܶܐ ܪܳܦܿܬܺܝܢ. ܠܣܳܟܶܗ ܠܳܐ ܣܰܦܿܩܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܪܰܒܘܽܬܐ ܒܳܗܿ ܫܪܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܗܳܐ ܥ݀ܳܡܶܕ ܘܢܿܳܒܶܓ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܓܰܘܳܗܿ. ܘܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܗܿ.܀ ܥܰܡ ܟܽܠ ܬܽܘܒ ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܐܳܐܰܪ ܗܳܢܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܒܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܢܫܰܡܬܰܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡ݂ܰܚܰܫ ܦܟܳܪܶܗ ܥܳ݀ܐܶܠ ܒܰܢ ܘܢܿܳܦܶܩ ܘܰܐܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܰܢ. ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܐ ܢܳܦܿܠܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܬܡܺܝܫ ܬܚܽܘܬܶܝܗܿ ܥܿܳܪܶܩ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܢܶܐ ܟܰܕ ܒܳܗܿ ܗܽܘ ܗܽܘ. ܟܰܕ ܨܺܝܕ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܨܺܝܕ.܀ ܥܿܳܒܰܪ ܣܰܘܩܳܐ ܒܓܽܘܫ̈ܡܶܐ. ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܫܪܶܝܢ. ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳ݀ܒܝܶܢ ܡܶ݀ܬܦܢܺܝܢ. ܐܳܙܿܠܺܝܢ ܘܳܐܬܶܿܝܢ ܒܓܰܘܶܗ. ܒܚܰܕ ܣܰܘܩܳܐ ܬܠܶܐ ܟܽܠ. ܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܟܰܕ ܠܐ ܠܳܐܐܿ. ܒܓܰܘ ܡܰܠܝܘܽܬܶܗ ܥ݀ܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܣܦܺܝܩܳܐ ܕܳܝܿܪܺܝܢ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܕܢܶܛܫܼܶܐ ܒܡܶܕܶܡ. ܗܐ ܟܣܶܐ ܟܕ ܠܳܐ ܛܫܶܐ. ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܒܶܗ ܡܚܰܦܶܐ.܀ ܦܽܘܚܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܐܰܪ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܥܒܼܶܕ ܠܳܟ. ܒܗܽܘܢ ܨܽܘܼܪ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܶܗ. ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܬܨܝܺܪ. ܕܰܩܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܰܢ ܘܰܪܚܺܝܩ. ܘܟܰܕ ܒܰܢ ܗܽܘܼ ܠܰܝܬ ܗܽܘ. ܘܟܰܕ ܒܶܗ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘܳܗܿ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܣܳ݀ܦܶܩ ܕܰܢܚܰܦܶܝܘܗܝ ܒܓܰܘܶܗ. ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܒܗ ܡܿܛܰܫܶܐ.܀ ܨܳܪܢܳܝܼܗܝ ܡܶܛܽܠ ܢܝܳܚܰܢ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܬܡܺܝܫ: ܠܳܐ ܢܶܗܼܡܽܘܤ ܒܶܗ ܘܢܼܺܐܙܰܠ ܢܶܬܼܪܽܘܨ ܢܶܦܼܽܘܩ ܠܫܶܬܩܳܐ. ܣܰܡܝܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܢܼܶܗܡܽܘܣ ܒܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܶܓܫܼܶܝܗܿ ܙܰܗܪܳܗܿ ܠܳܐ ܢܰܘܼܬܪܶܗ. ܥܽܘܙܳܗܿ ܕܶܝܢ ܢܼܰܗܪܶܗ. ܘܳܐܦ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܗܿ ܡܰܟܿܝܳܐ. ܘܰܠܣܳܓ̈ܽܘܕܶܝܗ ܡ݀ܰܘܪܒܳܐ.܀ ܩܰܪܺܝܒ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܘܽܗܘܝ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܩܰܪܝܺܒ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ. ܒܪܳܐ ܗܼܘ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ. ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܰܐܒܳܐ ܗܼܘ ܨܳܒܿܶܐ ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܕܝܰܠܕܳܐ ܓܶܫܪܰܐ ܗܘ. ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܥܼܒܰܪ ܒܶܗ. ܠܰܐܒܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܕܢܶܒܼܨܶܐ.܀ ܪܢܺܝܼ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨ݀ܳܒܶܐ ܕܢܶܗܼܡܽܘܤ ܢܶܒܼܨܶܐ ܠܦܺܝܪܐ. ܪܳܗܛܳܐ ܠܗܿ ܒܨܳܬܐ ܠܘܳܬ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܐܘܠܼܕܶܗ. ܒܪܳܐ ܓܰܙܰܐ ܗܘ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܨܳܬܳܐ ܥܰܡ ܣܺܝܡܬܳܐ. ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܒܨܳܬܳܟ ܘܰܠܬܰܐܓܳܪ̈ܐ ܣܺܝܡܬܳܟ. ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܡ݂ܶܬܗܰܪ. ܕܘܳܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܒܨܳܬܳܟ ܛܽܘܒܳܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗܿ ܒܪܶܚܡܬܳܟ.܀ ܫܼܰܒ ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܠܘܳܬܳܟ ܦܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܛܥܰܡ݂ܳܝܗܝ. ܚܰܠܝܽܘܬܗ ܬܚܼܰܕܶܝܟ. ܠܳܐ ܬܰܟܶܝܼܟ ܒܨܳܬܶܗ. ܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܘܳܐܦ ܣܰܡ ܡܰܘܬܐ ܠܡ݂ܶܗܘܳܐ. ܣܼܰܒ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܝܼܬܺܝ. ܗܼܰܒ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܶܗ ܕܢܰܘܼܒܶܠ. ܣܼܰܒ ܡܶܢܶܗ ܘܗܼܰܒ ܠܶܗ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܢܰܘܼܒܶܠ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܕܰܐܝܼܬܺܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܢܣܼܰܒ ܡܶܢܰܢ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܰܣܓܺܝܕܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܠܰܢ ܐܰܣܼܶܩ ܡܶܢܰܢ ܣܶܓܕܬܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܝܼܰܗܒܢ ܠܶܗ. ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܐܰܝܼܬܺܝ ܠܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܗܒܢ ܠܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܳܚܡܶܗ. ܕܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܐܰܘܙܶܦܼܢܳܝܗܝ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܼܽܘܟ ܢܶܬܒܼܥܺܝܘܗܝ ܬܰܘܕܺܝ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܒܝܰܕ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܣܬܺܝܪܳܐ. ܒܝܰܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܨܿܝܳܐ ܠܡ݂ܺܐܙܰܠ ܠܘܰܥܕܶܗ. ܫܠܰܚ̣ ܨܶܡܚܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܝܿܳܬܒܺܝܢ. ܐܰܣܼܛܺܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܥܰܝܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܚܿܳܡܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܼܰܠܚܶܗ.܀ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܒܕܳܪܰܢ. ܕܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܒܓܽܘܫܡܰܢ. ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ. ܘܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܒܪܽܘܚܰܢ. ܚܠܳܦ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܼܶܒܨܶܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܣܰܡܳܐ ܚ݀ܳܫܰܚ ܠܰܢ. ܗܡܰܣܼܢܰܢ ܠܰܢ ܒܳܐܣܝܰܢ: ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܘܝܰܠܕܶܗ. ܐܳܘ ܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܬܒܳܪܰܢ. ܕܳܐܣܝܳܐ ܕܰܪܕܼܰܦ ܠܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܡܚܼܰܝܢ ܩܢܽܘܡܰܢ.܀ ܬܶܗܼܘܶܐ ܒܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܰܣܬܳܐ. ܬܶܟܢܼܽܘܫܝ ܪܶܥܝܳܢܝ ܐܰܫܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܗܶܦܝܳܐ. ܐܶܩܿܽܘܫ ܡܳܪܝ ܒܬܰܪܥܳܟ ܕܬܶܫܼܪܶܐ ܥܠܰܝ ܒܙܶܕܩܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܬܼܺܐܬܶܐ ܬܶܥܼܬܰܪܝ ܨܪܺܝܟܽܘܬܝ. ܕܚܿܳܒܶܬ ܪܶܒܽܘ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܬܥܰܒܼܕܰܢܝ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܟ ܐܰܘܿܙܦܳܟ.܀

   

 

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܬܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܫܼܳܪܰܥ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ: ܕܛܽܘܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܐ ܡ݀ܶܬܚܙܶܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܪܓܼܰܫ ܒܶܗ ܒܰܐܒܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܐܰܘܠܼܕܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܣܺܝܪ ܕܰܐܘܠܼܕܶܗ. ܠܰܘ ܥܶܠ̈ܠܬܳܐ ܐܰܘܠܼܕܰܝ̈ܗܝ. ܗܽܘܝܼܽܘ ܐܰܒܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܘܠܼܶܕ ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܐ.܀ ܒܥܽܘܙܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܼܰܨܶܕܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܗܼܝ. ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܿܦܰܟܰܗ. ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܶܗ ܡܿܪܰܟܶܟ. ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܡ݀ܶܬܦܰܫܰܛ. ܢܿܳܚܶܬ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܟܰܣܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܕܰܚ̣ܙܳܝܗܝ ܠܟܰܣܝܳܐ. ܕܰܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܒܳ̈ܕܰܘܗܝ. ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܗ ܐܶܬܼܚܙܺܝ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܙܶܐ.܀ ܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܪܼܰܟ ܥܽܘܙܶܗ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܿܡܰܚܶܠ ܡܿܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܠܰܢ ܗܼܘ ܒܣܶܡ݂ ܕܪܼܰܟ ܠܰܢ ܒܙܰܠܺܝܩܳܐ ܡ݂ܬܰܠܢܳܝܗܝ: ܟܰܕ ܠܰܘ ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܕܡܽܘܬܶܗ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐܝܺܬ ܢܼܨܽܘܪܶܗ. ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܼܘ ܡ݀ܶܬܬܨܺܝܪ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܰܢ ܢܺܐܠܼܦܺܝܘܗܝ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ.܀ ܒܠܰܚܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܶܐܟܼܶܠ. ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܶܐܟܶܠ. ܒܚܰܡܪܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܼܬܬܺܝ. ܥܘܽܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶ݀ܫܬܬܶܐ. ܘܐܦ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܫܼܰܚܢܳܝܗܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܡܫܰܚ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܬܪܰܟܼܰܟ ܠܦܘܽܡܳܐ ܒܰܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܐܟܼܠܶܗ. ܚܙܳܬܶܗ ܪܰܟܼܶܟ ܠܥܰܝ̈ܢܐ. ܐܰܪܼܶܟ ܥܽܘܙܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܳܐܦ ܐܶܕܢܳܐ ܬܶܫܡܥܺܝܘܼܗܝ.܀ ܒܰܒ̈ܛܺܝܢܶܐ ܬܡܺܝܗܰܐ ܐܢܬ. ܒܺܝ̈ܠܺܝܕܶܐ ܫܒܺܝܚܰܐ ܐܢܬ. ܒܰܥ̈ܡܺܝܕܶܐ ܒܚܺܝܪܰܐ ܐܢܬ. ܒܰܦܕܺܝ̈ܩܐ ܚܣܺܝܡܰܐ ܐܢܬ. ܒܰܕܒܺܝ̈ܚܐ ܢܟܺܝܣܰܐ ܐܢܬ. ܒܰܛܥ̈ܽܘܡܐ ܐܰܟܺܝܠܰܐ ܐܢܬ. ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܠܺܝܛܰܐ ܐܢܬ. ܒܰܫ̈ܠܺܝܚܐ ܡܙܺܝܓܰܐ ܐܢܬ. ܟܽܠܳܟ ܡܳܪܝ ܒܟܽܘܠܐ ܐܰܢܬ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܣܓܺܝܕܰܐ ܐܢܬ.܀ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܕܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܶܬܼܒܪܺܝܘ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܬܒܿܪܺܝ. ܠܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܦܩܼܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܦܩܼܰܕ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܗܼܘܺܝ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡ݂ܶܗܘܳܐ ܐܶܡ݂ܪ ܗܘܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܳܘܿܐ ܡܶܢ ܕܢܼܶܗܘܐ. ܓܼܠܳܐ ܦܰܫܩܶܗ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܟܰܕ ܒܿܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ. ܢܶܥܼܒܶܕ ܠܰܡ ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ. ܥܘܝܺܪܘܬܳܐ ܗܝ ܕܶܢܣܼܒܰܪ. ܕܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܐܳܡ݀ܰܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘܿ ܕܰܐܚܝܶܗ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܒܰܠܠܦܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܗܽܘܼ ܓܰܒܠܼܶܗ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܳܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܪܓܼܶܙ ܒܩܰܝܣܳܐ. ܕܢܼܶܪܢܶܐ ܬܘܽܒ ܘܢܺܐܡܼܰܪ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܐ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܓܰܠܝܳܐ. ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܶܗ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܐܶܢ ܙܳܕܩܿܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܠܰܒܪܳܐ ܙܳܕܩܿܳܐ ܕܩܳܠܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܢܫܼܰܡܶܫ. ܕܗܽܘܼ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܓܼܡܽܘܪ. ܥܰܡ ܩܳܠܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܘܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܗܼܺܝ ܗܳܕܶܐ ܬܶܬܕܪܰܫܼܝ: ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰ݀ܪ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܘܟܶܢ ܗܳܘܿܐ ܗܘܼܳܐ ܥܒܳܕܳܐ. ܨܶܒܝܢܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܕܢܼܶܒܪܶܐ. ܐܰܘ ܩܳܠ̈ܐ ܕܡܰܠܼܶܠ ܓܼܰܫܶܡ ܘܰܗܼܘܰܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܙܕܟܺܝܼܝ̈. ܗ݀ܳܝ ܗܼܺܝ ܕܰܬܠܳܬ ܙܳܟܿܝܳܐ ܕܠܰܬܪܰܝܳܢܶܗ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܐܢܳܫ ܢܺܐܡ݂ܰܪ. ܕܠܶܗ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܦܿܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܼܶܬܒܪܶܐ. ܫܰܪܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܒܳܐܕܳܡ. ܕܠܐ ܗܼܘܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ. ܠܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܒܝܰܕ ܟܢܳܬܶܗ ܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܒܪܳܐ ܐܶܬܒܼܪܺܝܘ.܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܕܢܼܶܒܪܶܐ ܥܰܡ ܒܳܪܘܽܝܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܶܗ. ܦܳܫܼ ܥܰܒܕܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ. ܘܩܼܳܡ ܝܰܠܕܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܡ݀ܶܬܦܩܶܕ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܘܶܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܩܳܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܬܝܳܐ ܕܪܰܟܼܶܟ ܥܽܘܙܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܒܝܰܠܕܶܗ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܐ ܡܫܰܓܢܰܝ. ܘܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܫܰܚܠܰܦ. ܪܳܡ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܘܡܰܟܺܝܟ. ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܪܰܝܰܡ ܘܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܐ  ܡܬܰܚܬܰܝ. ܠܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡ݀ܶܬܡܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܐ ܡ݀ܶܬܚܫܶܒ: ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܥܠܰܝ. ܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܕܝܰܠܕܰܐ ܗܘ: ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܚܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܒܽܘܟܪܰܐ ܗܘ.܀ ܛܳܒ ܓܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܶܐܬܒܼܪܺܝܘ ܠܶܫܬܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣ݀ܳܗܕܺܝܢ. ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܡ݀ܰܟܪܙܺܝܢ: ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ: ܕܠܰܘ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܥܼܒܕܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܶܬܒܼܪܺܝܘ. ܐܰܒܳܐ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܐ. ܒܪܳܐ ܓܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܥܒܳܕܳܐ.܀ ܛܳܒ ܓܰܠܝܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܰܐܪܥܳܐ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܬܰܦܶܩܝܼ. ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܺܬ ܚܿܳܫܰܚ ܗܘܳܐ. ܕܥܰܡܳܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܡܼܰܠܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܠܚܰܘܳܐ ܕܰܒܟ̈ܺܐܒܶܐ ܬܺܐܠܼܕܺܝܢ. ܚܠܳܦ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܕܬܰܘܥܼܶܐ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܠܳܗܿ ܕܶܝܢ ܕܰܐܘܥܼܳܝ. ܒܪܶܗ ܗܽܘܼ ܫܼܬܰܠ ܘܢܼܰܨܒܶܗ ܒܚܰܕ ܐܺܝܠܳܢ ܚܰܝ̈ܐ ܨܼܳܪ ܢܳܨܘܽܒܳܐ ܕܡܽܘܬܶܗ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܼܕܰܥ ܕܥܰܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ݀ܡܰܠܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܝܿܳܕܰܥ ܕܢܼܰܘܕܰܥ ܕܥܰܡ ܩܳܐܝܶܢ ܡ݀ܡܰܠܶܠ. ܟܰܕ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܰܪܚ̣ܫܽܘܢ. ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܪܚ̣ܶܫܘ. ܦܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܠܰܐܚܪܺܝܢ:  ܠܝܰܠܕܶܗ ܪܓܺܝܓܳܐ ܐܶܡ݂ܰܪ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܒܪܶܐ ܠܢܽܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܼܶܐܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܟܳܠ ܢܿܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܕܨܶܝܕ ܬܽܘܩܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܢܶܓܠܶܝܼܘܗܝ ܣܰܓܺܝ ܠܒܽܘܟܪܶܗ. ܚ̣ܙܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒܳܕܺܝ̈ܢ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܡܥܰܩܰܡ. ܓܠܳܝܗܝ ܠܰܒܪܶܗ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܟ݀ܳܦܰܪ ܒܒܽܘܟܪܳܐ ܐܳܕܳܡ ܐܰܒܘܗܝ ܢܰܟܼܣܺܝܘܗܝ ܕܰܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܐܶܬܓܼܒܶܠ. ܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ ܒܼܪܳܝܗܝ. ܘܕܰܚ̣ܛܳܐ ܘܰܛܼܥܳܐ ܒܶܗ ܩܼܪܳܝܗܝ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܫܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ. ܓܶܫܪܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܰܥܿܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܐ. ܠܘܳܬܳܟ ܡ݀ܛܺܝܬ ܘܩܿܳܡܶܬ: ܒܝܽܘܕ ܐܳܬܽܘܬܳܟ ܐܶܬܟܿܠܺܝܬ. ܗܼܘܺܝ ܓܶܫܪܳܐ ܠܡܶܠܰܬܝ ܕܬܶܥܼܒܰܪܝ ܨܶܝܕ ܫܪܳܪܳܟ. ܓܼܫܽܘܪ ܚܽܘܒܳܟ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܒܳܟ ܐܶܥܿܒܰܪ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܟ. ܐܶܥܿܒܰܪ ܘܺܐܡܿܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܗܰ݀ܘ ܕܰܐܪܼܶܟ ܥܽܘܙܶܗ ܒܝܰܠܕܶܗ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܛܼܥܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܼܺܕܰܥ ܚܫܰܒܬܶܗ ܢܶܫܼܬܰܥܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܼܰܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܿܟܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܐ. ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܗܰܘܿ ܕܒܶܗ ܗܘܼܳܐ. ܟܝܳܢܶܗ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܡ݀ܶܬܟܣܶܣ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܳܐ ܣܦܼܰܩ ܐܰܝܟܰܢ ܣܿܳܦܶܩ  ܠܡܳܪܶܗ.܀ ܦܫܺܝܛ ܢܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܪܰܒ ܘܓܰܠܶܐ ܘܩܰܕܺܝܒ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܶܫܼܕܶܐ ܫܿܳܪܰܥ ܡܶܢܶܗ ܘܢܿܳܦܶܠ. ܘܶܐܢ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡܶܫܼܕܳܐ ܠܢܺܝܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡ݀ܰܒܥܰܕ ܡܰܢܽܘ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܼܕܶܐ. ܠܐܢܳܫܘܽܬܗ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܡܰܢܽܘ ܡ݂ܨܶܐ ܠܡܶܣܼܦܰܩ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܟܣܺܝܬܳܐ.܀ ܪܟܼܶܢ ܚܰܦܺܝܼ ܚܝܳܪܶܗ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܡܶܢ ܒܽܘܗܳܪܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܢܼܗܰܪ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܰܨܡ݂ܰܚ ܩܰܠܺܝܠ ܒܛܽܘܪܳܐ ܪܰܬܼܘ ܘܰܪܥܼܶܠܘ ܘܶܐܬܪܶܗܼܒܘ  ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܕܰܚܫܼܰܒ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܚܰܬ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܐܰܣܼܪܰܚ ܗܘܳܐ ܠܗܘܽܢ ܚܙܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܟܣܺܝܬܳܐ.܀ ܝܰܡܳܐ ܚ̣ܙܳܝܗܝ ܘܶܐܬܼܬܙܺܝܥ. ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܥܰܙܰܙ ܒܓ̈ܰܠܠܰܘܗܝ. ܐܰܪܟܼܶܢ ܚܰܨܶܗ ܘܛܰܥܼܢܶܗ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܥܺܝܠܳܐ ܙܰܝܚ̣ܶܗ. ܕܒܶܠܠܦܳܐ ܝܼܺܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܣܼܒܰܪܘ ܡ̈ܰܠܳܚܶܐ ܕܐܢܳܫܰܐ ܗܘ ܢܚ̣ܶܬ ܕܳܫܼܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܘܣ̈ܰܦܳܢܶܐ ܬܡ݂ܰܗܘ ܒܶܗ. ܠܰܘ ܡܼܶܒܨܳܐ ܒܼܨܰܘܽܘܗܝ ܡܼܶܬܗܰܪ ܗܽܘ ܬܗܰܪܼܘ ܒܶܗ. ܫܰܒܰܚ̣ܘ ܘܰܫܼܬܶܩܘ ܒܕܶܚܠܳܐ.܀ ܡܓ̈ܽܘܫܶܐ ܬܽܘܒ ܒܥܼܰܘܘܽܗܝ. ܘܒܽܐܘܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܟܚ̣ܽܘܗܝ ܚܠܳܦ ܒܨܳܬܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܩܼܰܪܶܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܝܼܰܗܒܘ ܠܶܗ. ܒܥܼܺܝܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܟܰܚ̣ܬܳܝܗܝ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܚܠܳܦ ܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ ܫܓܺܝ̈ܫܶܐ ܦܼܬܰܚ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܟ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ.܀ ܬܼܰܘ ܢܼܶܬܡܰܗ ܒܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܶܦܠܳܐ. ܘܠܐ ܥܰܩܶܒܼܘ ܐܰܘ ܒܥܼܰܘ. ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܕܪܼܰܫ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܨܚܼܰܬ ܒܫܶܬܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܒܫܶܦܠܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ ܒܼܨܰܘܽܘܗܝ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܗܳܫܳܐ ܕܰܣܼܠܶܩ ܘܺܝܼܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܓܰܝܳܣܳܐ ܠܳܐ ܕܪܼܰܫ ܘܗܰܝܼܡܶܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܼܨܳܐ ܗܘܳܐ. ܒܰܪ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗܘ ܕܪܼܰܫ ܗܘܳܐ. ܕܪܳܫܶܗ ܦܼܰܣܩܶܗ ܠܣܰܒܪܶܗ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܕܪܰܫܼܘ ܢܦܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܗܶܪܽܘܕܺܝܣ ܕܫܼܰܐܠܶܗ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܼܰܣܝܶܗ ܨܒܼܳܐ ܕܰܢܥܼܰܩܶܒ ܕܡܿܰܢܽܘ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܩܼܶܒܘ ܠܳܐ ܝܰܗܼܒ ܢܰܦܫܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܼܰܗܒ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ.܀ ܩܼܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢ ܢܒܼܰܕܶܩ ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܒܶܗ ܫܪܳܪܳܐ. ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܡܼܰܬ ܟܰܕ ܥ݀ܳܡܶܕ ܪܽܘܚܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ. ܕܰܕܠܐ ܫܽܘܐܳܠ ܬܚ̣ܰܘܶܐ ܕܗܳܢܰܘ ܡܰ݀ܥܡܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܩܥܼܳܐ ܩܳܠܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܪܶܝ ܘܚܰܒܺܝܒܝ ܕܩܳܠܳܐ ܢܶܙܓܘܽܪ ܒܥܳܬܳܐ.܀ ܠܗܳܠܶܝܢ ܚ̈ܰܫܶܐ ܛܠܼܰܡܘ ܗܘܰܘ ܕܟܿܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܨܳܬܳܐ. ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬܗܰܝܼܡܶܢܝ. ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܪܫܼܘ ܗܘܰܘ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܐܰܝܟ ܒܿܳܨܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܢܦܼܰܠܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܠܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܝܟ ܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܒܗܿ ܒܰܒܥܳܬܶܗ ܐܰܘܒܼܕܘܽܗܝ.܀ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܝܼܺܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܗܼܰܪ ܒܶܗ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܩܼܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܰܒܼܩܶܗ ܕܢܶܥܼܽܘܠ. ܗܰܘܿ ܝܰܩܼܰܪ ܡܰܥܠܶܗ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܝܰܩܼܰܪ ܒܨܳܬܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܝܰܘܡܳܢ ܕܬܼܶܟܠܶܐ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܓܠܺܝܬܳܐ. ܟܠܺܝܼ ܘܝܰܩܰܪ ܒܥܳܬܶܗ. ܕܰܩܕܳܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܢܩܰܠܼܶܣ.܀ ܬܩܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢ. ܘܰܠܗܰܘܿ ܬܽܐܘܡܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܶܢܓܼܽܘܫ ܘܢܼܶܒܨܶܐ. ܡܳܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܩܼܰܠܣܶܗ. ܘܰܠܿܗܰܘ ܪܰܒܶܗ ܓܰܢܼܝܶܗ. ܐܶܢ ܗܰ݀ܘ ܥܕܺܝܠ ܕܰܐܡܼܪܰܚ ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܘܗܼܳܟܰܢ ܢܗܰܝܼܡܶܢ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܚܶܣܕܐ ܡܿܙܰܡܶܢ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܢܼܶܒܨܶܐ ܘܗ݀ܳܝܕܶܝܢ ܢܗܰܝܼܡܶܢ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܝܢܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܳܘ ܠܙܺܝܘܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܠܰܝܬ ܕܣܳ݀ܦܶܩ ܕܢܶܚܼܙܶܝܘܗܝ: ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ ܠܳܐ ܣܦܼܰܩܘ ܗܘܰܘ ܕܰܒܡܳܝܽܘܬܳܐ ܢܚ̣ܽܘܪܽܘܢ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܰܢܚ̣ܽܘܪ ܒܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܐܶܢ ܠܙܺܝܘܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܙܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܨܶܕ ܒܡܳܪܶܗ. ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܟܰܕ ܚܼܙܳܝܗܝ ܬܼܰܢ ܘܶܐܬܦܼܰܫܰܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܣܦܰܩܼܘ ܗܘܰܘ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܢܶܚ̣ܙܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܫܰܡܫܼܰܬ ܒܶܝܬ ܙܺܝܘܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܚܠܳܦ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܒܠܼܳܬ ܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܕܠܐ ܢܶܬܪܰܗܒܼܽܘܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ. ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܕܠܐ ܬܼܰܨܶܕ ܒܙܺܝܘܶܗ.܀ ܠܰܝܬ ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܥܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܫܶܦܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗܿ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܙܼܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܼܚܽܘܪ. ܙܳܥܼܘ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܫܰܪܒܳܟ ܒܓܰܘܳܗܿ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܬܚ̣ܘܽܪ ܒܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶ݀ܬܪܰܗܒܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.܀ ܒܫܽܘܫܶܦܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܩܽܘܫܬܳܟ ܕܢܺܝܚܳܐ. ܒܦܺܐܩܽܘܬܶܗ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܟ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܚ̈ܦܝܳܢ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܫܪܳܪܳܟ ܘܡܰܡܠܳܠܟ. ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܓܠܰܓܼܬܳܗ ܘܠܰܥܓܽܘܬܳܐ ܦܫܰܛܼܬܳܗܿ. ܐܶܬܼܳܐ ܟܽܠܳܟ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܠܺܝܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܘܰܓܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ ܠܪ̈ܶܥܝܢܶܐ.܀ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܒܦܺܐܩܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ. ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܚܦ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܦܺܝܼ̈ܝ ܠܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ. ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܓܠܶܐ ܗܘܰܝܼܬ ܕܶܐܬܼܪܰܓܪܰܓܘ ܠܝܰܘܡܳܟ. ܐܳܦ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܥܘܺܝܪܺܝܢ. ܠܳܥܿܓܝܺܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܳܡܿܗܺܝܢ. ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܦܪܳܟ ܘܰܠܬܽܘܪܓܳܡܳܟ ܒܠܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܨܳܕ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܚܦ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܦܪ̈ܝܺܣܳܢ. ܕܢܰܚ̣ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܢܦܼܽܘܫ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܰܢ ܒܥܳܬܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ. ܢܦܼܰܩ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪܐ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܕܰܡܶܝܼܘܗܝ ܠܡܶܕܶܡ. ܕܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܳܡ݀ܶܐ ܒܟܽܠܶܗ.܀ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥ݀ܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܚܕܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܫܰܢܬܳܐ ܥ݀ܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܒܶܝܬ ܡܫܰܪܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܙܗܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܰܢܘܽ ܢܰܡܼܪܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܢܼܶܦܠܽܘܓ ܠܳܗܿ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܒܥܳܬܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܡܳܪܶܗ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܡܰܐܬܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܺܝܢ ܒܦܺܝܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܝܺܩܼܶܕܘ ܗܘܰܘ. ܕܰܠܟܳܗܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܨܳܒܶܝܿܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܚ̣ܛܰܦ. ܘܰܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܳܚ ܐܶܬܒܼܠܰܥܘ. ܕܠܰܡܼܟܰܗܳܢܽܘ ܨܒܼܰܘ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܟܳܗܢܘܽܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠ ܡܳܪܶܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܟܼܰܗܶܢ ܒܰܕܡܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ.܀ ܪܰܒ ܓܘܽܢܚܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܝܺܩܼܶܕܘ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ ܘܰܐܥܼܶܠܘ ܘܺܝܩܼܶܕܘ. ܡܿܰܢܽܘ ܟܰܝ ܕܢܼܶܦܠܰܛ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡ݀ܰܥܶܠ ܠܓܼܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܒܳܗܿ ܒܥܺܕܬܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܰܬܥܼܰܩܶܒܝ ܕܰܓܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܕܰܟܣܶܝܢ.܀ ܥܳܐܙܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܰܕ ܐܶܙܼܰܠ ܣܡܰܟ ܐܶܣܼܬܚܶܦ ܕܶܐܬܼܦܩܶܕ ܠܳܐ ܥܼܒܰܕ. ܕܠܐ ܦܩܺܝ̈ܕܳܢ ܣܼܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܦܼܰܩܕܽܘܗܝ ܕܥܰܠ ܟܰܬ̈ܦܳܬܶܗ ܢܶܛܥܼܢܳܗܿ. ܦܼܫܰܛ ܐܺܝܕܶܗ ܕܢܶܣܼܡܽܘܟ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܣܳ݀ܡܶܟ ܠܟܽܠܳܐ. ܣܼܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܡܛܳܬܼ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܡ݂ܶܦܰܠ. ܟܰܕ ܣܼܡܰܟ ܠܳܗܿ ܩܛܰܠܼܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܝܼܰܩܰܪ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܽܘܟ.܀ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܝܼܰܩܰܪ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܨܰܥܪܳܐ ܗܘܼܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܒ݀ܰܥ ܫܪܳܪܳܐ. ܬܶܒܼܨܶܐ ܬܨܰܥܼܰܪ ܠܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܼܒܰܪ ܕܰܡܛܳܬܼ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܠܡ݂ܶܦܰܠ. ܗܺܝܼ ܣ݀ܳܡܟܳܐ ܣܚܺܝ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܙܳܐ ܬܣܰܡܼܟܺܝܗܿ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܪܘܽܓܙܳܐ ܬܰܘܒܕܳܟ.܀ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܝܰܩܼܪܽܘܗܿ. ܟܰܕ ܢܰܣܼܺܝܘ ܚܰܝܠܳܗܿ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܣܓܼܶܕܘ ܠܳܗܿ. ܕܰܓܳܘܢ ܩܕܳܡܶܝܗܿ ܐܶܣܼܬܚܶܦ. ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܦܶܣܩܼܰܬ: ܟܡܳܐ ܢܝܼܰܩܰܪ ܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗܿ ܐܶܣܼܬܚܶܦ. ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܦܣܰܩܼܬܶܗ. ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܪܰܥܶܝܼܗܿ ܕܒܽܘܣܒܳܣܰܢ ܐܰܣܝܼܰܬ.܀ ܬܽܘܒ ܚ̣ܙܳܗܿ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܼܦܰܠܰܓ. ܕܪܳܗܿܶܛ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܥܼܪܰܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܕܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܪܕܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܠܽܘ̈ܚܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ. ܘܡ݀ܰܢ ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܠܘܳܬܳܗܿ. ܕܡܳܪܶܐ ܠܽܘܚ̈ܐ ܟܣܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܬܶܗܪܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܝܿܳܬܶܒ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܩܼܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܰܢܼܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܘܢܼܺܝܠܰܦ: ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܪܳܡܳܐ ܐܶܬܩܼܰܕܰܒ ܕܢܼܶܒܨܶܐ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܫܒܰܩܼܘ ܗܘܰܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܥܳܒܘܽܕܐ ܪܳܗܿܛܺܝܢ ܕܢܼܶܒܨܽܘܢܳܝܗܝ ܕܡܿܰܢܽܘ. ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܚܼܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܶܐܬܪܰܗܶܒ. ܠܰܘ ܠܰܒܨܳܬܶܗ ܩܼܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܢܶܫܼܡܰܥ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܶܩ. ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܠܳܐ ܐܶܬܡ݂ܨܺܝ ܘܳܐܦܠܳܐ ܩܳܠܶܗ ܠܡܶܫܡܰܥ. ܠܗܰܘܿ ܕܰܡܿܫܰܡܶܫ ܠܳܐ ܚܼܙܳܐ ܒܰܕܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ ܡ݀ܰܢ ܢܚ̣ܽܘܪ. ܝܰܡܳܐ ܕܰܚܼܙܳܐ ܠܢܺܝܫܶܗ ܕܚܼܶܠ ܘܰܥܼܪܰܩ ܘܶܐܬܼܬܙܺܝܥ. ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܶܣܬܰܕܰܩ.܀ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܕܫܿܳܐܶܠ ܥܰܠ ܦܶܬ̈ܓܳܡܶܐ ܫܼܡܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܚܬܺܝ̈ܡܳܢ ܐܳܦ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܠܳܐ ܘܠܿܐ ܠܡܶܒܼܨܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܢܰܡ݂ܪܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘܼ ܫܿܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܒܽܘܟܪܰܐ ܗܘ ܓܰܙܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܶܗ ܗܼܺܝ ܟܽܠܳܗܿ ܚܫܰܒܬܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܣܦܼܰܩ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܝܥܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܬܰܩܢܳܐ ܗܼܘܳܬ ܒܥܳܬܳܐ ܕܶܐܬܗܰܦܟܼܰܬ ܒܕܳܪܰܢ. ܩܼܪܺܝ ܘܰܒܥܺܝܼ ܕܝܰܠܕܰܐ ܗܘ. ܕܠܳܐ ܬܶܒܥܼܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܥܼܪܰܩ ܘܰܗܼܦܰܟ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܢܝܼܰܩܰܪ. ܐܰܢܬ ܒܿܳܨܶܐ ܐܰܢܬ ܘܥܿܳܐܶܠ ܐܰܢܬ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܬܨܰܥܼܰܪ. ܗܦܰܟܼܘ ܬܰܩ̈ܢܶܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܰܒܢܽܘܚ ܠܳܐ ܢܚܼܽܘܪܽܘܢ. ܕܰܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܢܰܟܣܼܽܘܢ.܀ ܗܳܢܽܘܢ ܗܦܼܰܟܘ ܗܶܠܰܟܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܓܠܶܐ ܢܟܰܣܼܽܘܢ. ܐܰܢܬ ܗܦܼܽܘܟ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܟܣܶܐ ܬܶܓܼܠܶܐ. ܠܗܰܠ ܟܰܣܺܝܼܘ ܠܓܰܠܝܳܐ. ܬܢܳܢ ܒܿܳܨܶܝܢ ܠܟܰܣܝܳܐ. ܢܰܚܬܳܐ ܦܼܪܰܣܘ ܘܟܰܣܺܝܼܘ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܕܠܳܐ ܢܚܼܽܘܪܽܘܢ. ܒܳܨܽܘܝܳܐ ܐܶܢ ܡܨܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡ݀ܫܰܠܰܚ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܕܢܶܬܼܒܰܩܶܐ ܒܟܽܠܶܗ.܀ ܒܳܟ ܢܰܣܼܳܗܿ ܠܗܳܕܶܐ ܕܟܽܠ ܕܰܕܠܺܝܠ ܥܣܶܩ ܗܽܘ. ܐܶܢ ܬܶܗܼܦܽܘܟ ܟܝܳܢܶܗ ܘܬܰܩܢܽܘܬܶܗ ܬܼܕܰܘܶܕ. ܕܠܺܝܠܳܐ ܛܳܒ ܗܶܠܰܟܬܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܦܼܟܺܝܗܿ. ܟܽܠܳܗܿ ܥܰܣܩܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܠܰܘ ܬܰܩܢܳܐܝܺܬ ܒܼܥܰܘܘܽܗܿ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗܦܼܰܟܬܳܗܿ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܕܳܪܰܢ ܕܗܳܦܟܳܐܝܺܬ ܬܫܼܰܐܶܠܝ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܼܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܽܘܒ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܫܼܰܐܠܶܗ ܘܰܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܫܼܰܬܩܶܗ. ܐܶܢ ܐܺܝܽܘܒ ܠܳܐ ܣܼܦܰܩ ܕܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܢܡ݂ܰܠܶܠ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܰܢܼܦܺܝܣ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܕܰܢܼܨܰܚ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܐܶܙܕܟܼܺܝ.܀ ܒܓܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܘܼ ܢܼܨܰܚ ܗܘܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܼܳܐ ܗܽܘܼ ܐܶܙܕܟܼܺܝ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܢܼܨܰܚ ܗܘܼܳܐ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗܼܺܝ ܕܢܼܶܙܟܶܐ. ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܶܙܕܟܼܺܝ. ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܗܼܺܝ ܕܢܼܶܒܨܶܐ. ܒܺܝܫܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܡܿܕܰܘܶܕ ܕܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܢܼܰܫܠܶܝܢ ܘܒܰܕܠܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܼܰܥܢܶܝܢ.܀ ܠܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܫܼܰܐܠܶܗ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܐܶܢ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܘܟܰܕ ܝܿܳܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܬܿܢܰܚܡܺܝܢ. ܠܳܐ ܐܰܡܼܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘܿ ܕܡܶܕܶܡ ܕܝܿܳܕܰܥ. ܟܰܢܫܼܳܗܿ ܠܟܽܠܳܗܿ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܠܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܩܰܪܒܼܳܗ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܢܺܝܙܳܐ ܘܰܠܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܺܝܚܳܐ.܀ ܙܩܰܪܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܿܳܐܶܠ ܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܓܰܠܝ̈ܳܐ ܨܒܼܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܶܒܩܶܝܼܘܗܝ ܐܶܢ ܡܿܶܙܕܠܰܥ ܚܰܦܼܛܶܗ ܒܗܳܕܶܐ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܝܿܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܗܠܶܝܢ: ܠܳܐ ܢܟܼܰܦ ܗܘܳܐ ܕܢܼܰܘܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܢܰܟܼܶܦ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐܶܬܬܟܼܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܝܰܘܡܢ.܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܫܼܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܫܰܩܼܠܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܢܰܕܚܼܶܠ. ܐܶܢ ܪܰܒ ܟܘܽܡܪ̈ܶܐ ܒܠܼܰܥ ܗܘܳܐ ܕܥܰܩܼܶܒ ܘܰܨܒܼܳܐ ܕܢܼܺܐܠܰܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܒܰܛܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ. ܙܰܘܥܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܘܕܶܚܠܳܐ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ.܀ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܥܼܰܩܶܒ. ܒܰܠܼܡܽܘܗܝ ܦܽܘܡܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܗܦܼܰܟ ܝܰܩܼܰܪ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܗܰܘܿ ܡܶܕܶܡ ܕܥܼܰܩܶܒ. ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܟܡܳܐ ܢܝܰܩܼܰܪ ܒܫܶܬܩܳܐ. ܕܗܰܘܿ ܥܕܺܝܠ ܕܥܼܰܩܶܒ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܽܘܒܶܗ. ܢܶܕܚ̣ܰܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܚܰܒܺܝܒܳܗܿ ܒܥܽܘܒܳܗܿ.܀ ܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܙܩܰܪܝܳܐ ܒܫܘܽܐܳܠܶܗ ܫܪܳܪܶܗ. ܟܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡ݂ܫܰܐܳܠܽܘ ܡܿܫܰܐܶܠ. ܫܘܽܐܳܠܶܗ ܡܿܚܰܘܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ ܥܰܕܟܺܝܠ. ܒܨܳܬܶܗ ܫܳܪܝܳܐ ܠܳܗܿ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܣ݀ܳܗܶܕ ܕܰܐܘܼܒܶܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ.܀ ܚ̈ܰܘܘܳܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܢܟܼܰܬܘ ܗܘܰܘ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܩܒܼܰܥ ܚܶܘܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܢܼܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܘܢܺܐܚ̣ܽܘܢ. ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܚܝܼܰܬ ܚܙܳܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪܳܐܙܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܼܘܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܐܰܣܝܼܰܬ. ܚܙܳܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܚܝܼܰܬ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܼܽܘܪ ܒܶܗ ܒܡܳܪܶܐ ܪܳܐܙܶܐ ܕܢܰܐܚ̣ܶܝܟ.܀ ܘܳܐܦ ܕܡܳܐ ܪܣܺܝܣܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܶܙܕܠܼܰܚ ܐܳܦ ܥܢܳܢܳܐ ܐܦ ܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܥܡܽܘܕܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܐܙܰܘܗܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܟܰܕ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘܿ ܟܦܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܒܼܨܳܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܒܼܨܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܒܽܘܟܪܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܠܳܐ ܢܼܶܚܕܽܘܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܟܰܕ ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܼܬܽܘܢ. ܕܰܩܪܶܒܼܬܽܘܢ ܠܡ݂ܰܒܨܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶ݀ܬܒܨܶܐ. ܣܼܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܕܰܓܳܠ ܗܽܘ ܫܪܳܪܰܢ. ܠܶܠܽܘ ܕܰܓܳܠ ܗܘܳܐ. ܕܢܼܶܙܥܰܪ ܡ݀ܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܡܼܶܥܫܰܢ ܥܳܫܶܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܦܗܰܝܼܬܽܘܢ.܀ ܠܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܰܐ ܗܘ ܐܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܼܘܳܬ ܒܥܳܬܶܗ. ܕܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܕܥܰܒܕܰܐ ܗܘ. ܒܨܳܬܐ ܕܰܗܼܘܳܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܗܼܺܝ ܗܳܘܿܝܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܼܺܝ ܣ݀ܳܗܕܳܐ ܕܪܰܒܰܐ ܗܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܼܒܨܺܝ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܟܪܙܳܐ.܀ ܕܗܳܐ ܦܼܗܰܘ ܒܶܗ ܥ̈ܳܠܡܶܐ ܘܠܐ ܐܶܫܼܟܰܚܘ ܣܰܝܼܟܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܢܼܺܐܬܽܘܢ ܢܼܶܚܬܽܘܢ ܟܽܠ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܠܝܰܡܳܐ. ܚܳܝܿܒܺܝܢ ܐܳܦ ܡܿܶܙܕܟܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܠܟܽܠܶܗ. ܗܼܶܢܽܘܢ ܒܶܗ ܡ݀ܶܣܬܰܝܟܺܝܢ ܘܕܰܢܣܰܝܟܼܽܘܢܳܝܗܝ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܙܕܟܼܺܝܘ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܝܰܡܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܢܚ̣ܶܬܘ ܠܶܗ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܿܳܦܶܩ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡ݀ܰܨܝܳܐ ܕ݀ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܬܣܼܰܝܶܟܝ. ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢܶܗ ܕܣܶܦܩܰܬܼ ܕܰܬܟܺܝܼܠܺܝܘܗܝ ܠܟܽܠܶܗ. ܕܰܒܼܨܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܚܳܣ ܘܰܚܪܶܡ ܕܬܶܗܼܘܶܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܢܼܶܬܒܨܶܐ ܘܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܢܼܶܬܬܪܺܝܡ.܀    

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܥܣܝܪܝܐ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܼܬܶܒܬܳܗܿ. ܕܰܦܼܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܶܐܡܿܠܶܝܘܗܝ. ܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܠܳܟ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܐܰܢܬ ܡܠܺܝܼܘܗܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܙܡܿܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ.܀ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܟ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܠܕܰܪܓܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܐܶܩܼܪܽܘܒ ܟܰܕ ܡ݀ܰܡܪܰܚ ܐܢܳܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܚܬܺܝܡ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܘܰܐܝܢܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܼܰܡܪܰܚ ܢܶܗܡܼܽܘܤ ܒܶܗ.܀ ܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܟ. ܦܽܘܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܡ̈ܶܨܥܳܝܶܐ ܘܳܐܦ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܐܰܫܼܘܳܢܝ ܕܶܐܠܰܩܿܶܛ ܢܳܬܪܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܟ.܀ ܫܰܪܒܳܟ ܓܰܠܝܳܐ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܨܶܝܕ ܝܳܠܽܘܕܳܟ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܬܪܳܟ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܗܳܐ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ. ܪܶܨܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܳܪܝ ܕܦܺܝܨܳܟ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܡܳܡܽܘܠ ܬܽܘܪܓܳܡܶܐ ܗܘ.܀ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘܿ ܪܰܒܳܐ ܩܳ݀ܥܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܫܿܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܠܥܰܪ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝ ܕܰܡܣܳܢܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܛܶܠܳܠܗ ܕܢܰܚܬܰܝ̈ܟ ܐܶܛܦܿܽܘܤ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܫܿܰܪܶܐ.܀ ܘܰܐܝܟ ܗܿܳܝ ܕܶܐܬܪܰܗܒܰܬ ܘܶܐܬܠܰܒܒܼܰܬ ܕܶܐܬܚܰܠܡܼܰܬ ܐܰܣܼܳܐ ܪܗܺܝܒܽܘܬܝ ܨܶܝܕ ܢܰܚܬܳܟ ܐܶܬܝܰܒ݀ܰܠ. ܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܗܼܘ ܦܰܓܪܳܟ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܝ ܐܶܫܿܬܰܥܶܝܟ.܀ ܢܰܚܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܒܰܠܒܽܘܫܳܟ ܓܰܠܝܳܐ ܫܼܪܳܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܪܽܘܩܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ ܬܽܘܒ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܛܺܝܢܶܗ.܀ ܒܠܰܚܡܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܰܐܟܠܳܐ. ܒܚܰܡܪܳܟ ܫܿܳܪܝܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܬܝܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܒܠܰܚܡܳܟ ܢܽܘܪܳܐ ܒܚܰܡܪܳܟ ܬܶܗܪ̈ܐ ܦܪܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܣ̈ܰܒܼܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬܰܢ.܀ ܕܡܳܪܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܨܶܝܕ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܼܙܰܓ ܗܘܳܐ ܕܰܕܢܽܘܪ ܘܰܕܪܽܘܚ ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ.܀ ܣܪܳܦܳܐ ܠܰܓܡܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܠܳܗܿ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܶܩܼܪܰܒ ܩܶܪܒܼܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܚ̣ܕܳܗܿ ܘܠܳܐ ܗܘܿ ܐܰܟܠܼܳܗ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܝܼܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܠܥܺܝܪ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܩܼܰܪܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܟܼܰܠܘ. ܬܶܡܗܳܐ ܚܰܕܬܳܐ: ܕܡܳܪܰܢ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܦܰܓܪ̈ܳܢܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡ݀ܰܘܟܶܠ ܐܳܦ ܡܰܫܿܩܶܐ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܠܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܚ̣ܬܰܬ ܘܶܐܟܠܼܰܬ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܚܰܢܳܢܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܢܶܚ̣ܬܰܬ ܘܰܫܼܪܳܬ. ܚܠܳܦ ܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܶܐܟܠܼܰܬ ܐܢܳܫܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܐܶܟܼܰܠܬܽܘܢ ܘܰܚܝܰܝܼܬܽܘܢ.܀ ܕܰܠܕܶܒܚܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܚܼܬܰܬ ܘܶܐܟܠܼܰܬ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܰܚ̈ܡܶܐ ܗܼܘܳܬ ܠܳܗܿ ܠܰܢ ܕܶܒܚܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܢܽܘܪܳܐ ܐܶܟܠܼܰܬ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܽܘܪܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܟܰܠܼܢܳܗܿ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܟ.܀ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡ ܡܿܰܢܽܘ ܐܶܚ̣ܷܰܕ. ܬܼܳܐ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܐܳܘ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܼܰܕ ܡܳܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ: ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗܿ ܡ݂ܙܰܓ ܘܰܢܣܼܰܟ ܒܚܽܘܦ̈ܢܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܪܰܘܗܝ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܨܼܳܪ ܡ̈ܰܝܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܡ݀ܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܟܶܢܦܳܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܢ ܟܳܣ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܽܘܛܦܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܢܳܣ̈݀ܒܳܢ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܟ.܀ ܗܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܬܽܘܡ ܚܒܰܫܼܬܶܗ ܐܰܪܟܼܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܪܰܚ̣ܶܦ ܥܰܠ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܡܰܕܒܰܚ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܼܶܕܬܳܟ. ܗܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܢܰܗܪܳܐ ܕܒܶܗ ܥ݀ܳܡܶܕ ܗܘܰܝܼܬ. ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܥܡܳܕܺܝܬܰܢ. ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܠܰܚܡܳܟ ܩ݀ܳܛܶܠ ܠܶܗ ܠܝܰܥܢܳܐ ܕܥܼܰܒܕܰܢ ܠܰܚܡܶܗ. ܟܳܣܳܟ ܡ݀ܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܕܗܳܐ ܣܿܳܪܶܦ ܠܰܢ. ܐܶܟܰܠܼܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܶܫܼܬܰܝܢܳܟ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܢܰܘܦܶܝܼܟ ܐܶܠܳܐ ܕܢܼܺܐܚܶܐ ܒܳܟ.܀ ܥܶܪܰܩܬܶܗ ܕܰܡܣܳܢܳܟ ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܗܝ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܳܐ. ܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܳܟ ܕܶܚܠܳܐ ܗܝ ܨܶܝܕ ܝ̈ܳܕܽܘܥܶܐ. ܕܳܪܰܢ ܣܰܟܠܳܐ ܒܝܰܕ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܗܳܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܰܪܼܘܳܐ ܒܡܶܐܪܺܝܬܳܐ. ܬܶܗܪܳܐ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܳܟ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܰܠܼܶܟܝ̈ ܗܘܰܝ̈. ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܼܰܥܒܶܕܬܳܝܗܝ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܠܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܟ ܐܶܫܼܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܰܪܟܼܶܢ ܘܰܥܡܼܰܕ ܒܶܗ.܀ ܢܰܗܪܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܗܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܐܥܡܼܶܕ ܒܶܗ. ܬܪܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܨܺܝܕܺܝܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܠܢܰܗܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܶܫܼܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܗܳܐ ܡܰܠܼܘ ܡܳܪܝ ܥܽܘܒܰܝ̈ ܡܶܢ ܢܬܳܪܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ: ܒܟܶܢ̈ܦܰܝ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܐܶܢܳܐ. ܟܠܼܺܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܒܓܰܙܳܟ ܛܰܪܺܝܼܗܿ ܕܠܰܢ ܬܽܘܒ ܬܦܰܢܼܶܝܗܿ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܚܕܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܘܥܰܠ ܗܰܘܿ ܠܳܐ ܡܰܡܿܪܰܚ ܐܢܳܐ. ܕܳܐܦ ܐܶܡܿܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܿܒܽܘܟ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܐܢܳܐ. ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܼܰܙܰܚ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܡܼܪܰܚ ܠܰܘ ܒܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܶܠܳܝ. ܒܗܰܘܦܶܗ ܡܿܰܟܶܣ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܟ ܒܰܕܡܿܰܪܗܶܒ ܠܰܢ. ܪܰܘܡܳܟ ܒ݀ܳܣܰܪ ܠܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ: ܚܢܳܢܳܟ ܬܽܘܒ ܗܳܐ ܡ݀ܰܒܗܶܬ ܠܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܡܿܰܪܟܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܛܳܠܘ̈ܽܡܶܐ.܀ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܢܼܶܬܶܠ ܒܽܘܩܝܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ. ܬܶܚܼܙܶܐ ܥܰܝܢܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܬܰܟܼܶܣܝ ܥܰܝܢܶܗ ܠܗܳܝܿ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܡܰܒܕܰܥ ܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܕܪܶܗܛܶܗ ܡܿܟܰܘܶܢ ܠܶܗ ܘܰܚܙܳܝܶܗ ܡܿܟܰܐܰܐܪ ܠܶܗ. ܐܠܶܫܳܢܶܗ ܢܰܟܼܶܣ ܕܰܐܝܟܳܢ ܦܿܳܗܶܐ ܒܗܳܝܿ ܪܰܒܘܽܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗܿ ܣܺܝܡܳܐ ܬܺܐܒܶܠ ܐܰܝܟ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܳܐ.܀ ܗܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥܼܝ ܦܰܩܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܬܶܫܡܰܥܼܝ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܫ݀ܳܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܡܰܠܳܠܰܐ ܗܘ.܀ ܫܡܰܝ̈ܐ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܝܢ ܠܰܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܰܠܥܼܶܙ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܗܳܢܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܕܢܼܰܘܦܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܫܼܡܰܥ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܣܼܦܰܩ ܢܶܫܼܡܰܥ ܠܶܫܳܢ ܥܺܝܪ̈ܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܟܶܢ ܢܼܶܬܥܰܠܶܐ ܕܢܼܶܫܡܰܥ ܫܶܬܩܳܐ ܗܰܘܿ ܕܰܡܿܡܰܠܶܠ ܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܠܰܒܪܳܐ.܀ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܫܳܢܰܢ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܶܫܳܢ ܥܺܝܪ̈ܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ. ܫܶܬܩܰܐ ܗܘ ܕܒܶܗ ܗܽܘܼ ܡ݀ܡܰܠܶܠ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܠܥܺܝܪ̈ܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ.܀ ܛܽܘܒܰܐ ܗܘ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܒܼܶܫ ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܠܰܚܙܳܬܰܢ. ܗܟܰܢܳܐ ܠܒܼܶܫ ܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܠܰܦܝܳܣܰܢ. ܟܝܳܢܶܗ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܡܨܶܐ ܚܿܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܘܫܶܬܩܶܗ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܫ݀ܳܡܰܥ ܠܶܗ.܀ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܗܽܘܝܼܽܘ ܐܳܦ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܘܳܐܦ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܘܡܶܫܼܓܰܐ ܗܘ ܫܿܳܓܶܐ ܕܠܰܝܬ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܡ݀ܰܘܒܶܠ ܨܶܝܕ ܟܰܣܝܳܐ.܀ ܟܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܪܫܼܳܗܿ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܕܢܼܺܐܬܽܘܢ ܠܬܰܪܥܶܗ ܩܘܽܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܰܝܬ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܐ ܒܼܪܳܝܗܝ ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܒܶܗ ܐܢܳܫ ܠܬܰܪܥܳܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ.܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢ ܘܶܐܙܼܰܠ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܡ݀ܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܫܒܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰ݀ܡܠܰܘܶܐ ܠܶܗ: ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܝܗܝ ܬܽܘܒ ܦܿܳܬܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܩܽܘܕܡܰܬ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܢܥܼܰܩܶܒ ܐܶܙܰܠ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܳܦ ܡ݀ܶܬܬܰܚܕܺܝܢ. ܘܗܳܘܿܐ ܬܰܘܫܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܘܨܶܕܝܳܐ ܗܰܘܿ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܦܿܳܗܶܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܢܼܶܕܰܥ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܡ݀ܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܼܰܒܰܪ ܕܣ݀ܳܦܶܩ ܠܳܗ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܟܝܳܢܶܗ ܡܿܰܟܶܣ ܒܰܕܦ݀ܳܗܶܐ ܒܳܟ ܕܳܐܦܠܰܐ ܗܘ ܠܶܗ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܼܬܰܘܕܰܥ.܀ ܣܰܟܠܰܐ ܗܘ ܕܡ݀ܶܬܪܰܥܶܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܨܶܐ ܙܳܟܿܶܐ: ܕܠܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܣܼܳܦܶܩ ܕܶܢܼܕܰܥ ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܳܬܶܗ. ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܫܶܪܟܼܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܥܼܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܟ. ܥܕܺܝܠ ܕܰܐܘܒܼܶܕ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܳܟ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܼܰܙܰܚ ܕܰܣܼܒܰܪ ܠܶܗ ܕܰܣܼܒܳܟ ܘܰܒܼܨܳܟ. ܠܰܘ ܠܳܟ ܐܰܟܼܺܝ ܒܝܰܕ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܟܽܠܳܗ: ܕܒܳܟ ܗܼܝ ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ.܀ ܦܽܘܡܝ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܟ ܘܚ݀ܳܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܳܐ ܣ݀ܶܦܩܶܬ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܶܣܿܦܰܩ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܐܰܘ ܕܰܟܝܳܢ ܐܢܳܫܳܐ ܢܼܺܐܪܰܒ ܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܡܿܫܰܘܶܐ ܠܶܗ ܠܼܡܶܪܢܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܗܝ.܀ ܨܰܗܝܳܐ ܗܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܠܰܙܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܚܠܽܘܠܳܟ ܚܿܳܕܶܐ ܒܰܚܪ̈ܺܝܦܶܐ ܘܰܒܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܓܢܽܘܢܳܟ ܣܿܳܘܰܚ ܠܰܒ̈ܬܽܘܠܳܬܳܐ ܕܠܰܡܦܺܝ̈ܪܰܝܗܶܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܬܺܝ̈ܕܳܢ.܀ ܩܰܪ̈ܝܳܐ ܣܰܐܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܕܰܠܬܰܪܥܳܟ ܐܶܬܪܰܓܼܪܰܓܘ. ܘܕܰܐܠܝܺܨ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܟ. ܣܰܓܺܝ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܫܠܼܰܚܘ ܘܰܫܿܕܰܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܶܐܫܼܟܰܚܘ ܥܰܠܼܘ ܕܣܿܳܢܶܐ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܗܘ.܀ ܪܘܼܰܙ ܒܰܢ ܟܽܘܪܳܟ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐ ܒܒܽܘܩܝܳܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܢܼܗܶܐ. ܟܰܕ ܨܶܝܕ ܛܰܒܥܳܗ ܕܰܕܡܽܘܬܳܟ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܥܠܺܝܼܬܳܗ. ܥܠܶܝܗܿ ܢܶܗܼܘܶܐ ܪܡܶܐ ܡܳܪܝ ܛܰܒܥܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܟ.܀ ܫܒܺܝܠܳܟ ܐܰܪܺܝܟܳܐ ܠܰܢ: ܟܰܪܝܰܐ ܗܘ ܕܒܰܚܢܳܢܶܗ ܩܿܳܦܶܣ ܗܽܘܼ ܡܶܬܚܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ. ܡܼܬܰܚ ܛܽܘܪܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܕܢܼܺܐܪܰܒ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܶܟܡܬܳܟ.܀ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܳܐܦ ܒܺܐܡܰܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܚ݀ܳܕܝܳܐ ܒܙܰܟܳܝܳܐ ܕܡ݀ܰܒܗܶܬ ܠܰܒܥܶܠܕܰܐܪܶܗ. ܚܢܳܢܳܟ ܡ݀ܰܣܡܶܟ ܬܽܘܒ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܦ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܒܛܰܐܠܳܟ ܬܶܬܦܼܰܝܰܓܝ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܪܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܶܠܚܳܟ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܝ ܡ݂ܰܕܶܟ ܒܳܗܿ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܬܶܬܶܠܼܝ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܰܛܥܺܝܡܺܝܢ ܠܳܐܟܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܰܕܥܳܐ ܘܛܰܥܡܳܐ ܘܳܐܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܡ݂ܰܙܶܓܝ ܬܶܬܶܠܼܝ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܫܰܒܪ̈ܳܬܳܐ.܀ ܟܽܘܪܳܐ ܗܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܘܰܐܝܼܬܺܝ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܛܰܒܥܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܛܒܼܰܥ ܘܰܐܠܶܦܼ. ܟܽܘܪܳܐ ܢܦܰܪܣܶܝܼܘܗܝ ܐܶܢܗܽܘ ܕܙܺܐܦܰܐ ܗܘ ܕܰܠܒܺܝܫ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܢܶܬܩܼܽܘܠ ܒܳܗܿ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܦܽܘܚܳܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܬܩܼܽܘܠ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܙܼܰܠ ܐܰܘ ܣܓܼܺܝ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܓܡܼܽܘܪܳܝܗܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ.܀ ܟ̈ܰܦܶܐ ܕܡܰܣܰܐܬܳܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܟܺܝܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܘܶܐܡܰܬܝ ܡ݀ܶܫܬܰܘ̈ܝܳܢ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܝܿܳܕܰܥ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܕܠܳܐ ܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ.܀ ܡܰܣܰܐܬܳܟ ܪ̈ܳܥܝܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܐ ܒܰܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ: ܐܳܦ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܒܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܳܡ݀ܶܝܢ: ܒܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܒܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ.܀ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܗܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܠܰܫ̈ܦܰܝܳܐ: ܦܰܪܕܰܝܣܳܟ ܚܿܳܐܰܪ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܠܰܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܡܿܣܰܟܶܐ ܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܰܬܪܰܥܣܰܪܬܳܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܼܬܰܡܟܽܘܢ.܀ ܒܡܶܛܪܳܟ ܟܽܠ ܪܳܒܿܶܐ ܒܛܰܐܠܳܟ ܟܽܠ ܡ݀ܶܬܪܰܓܶܐ. ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܛܰܐܠܰܐ ܗܘ ܟܰܣܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܩܛܽܘܼܦ ܡܳܪܝ ܦܺܐܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܠܳܚܳܐ ܘܩܼܰܪܶܒ ܠܰܐܒܽܘܟ ܟܰܦܳܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܳܐ.܀ ܫܰܒܽܘܩܰܐ ܐܢܬ ܕܡܶܢ ܗܳܝܿ ܓܶܦܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܕܰܐܟܠܼܳܗܿ ܗܘܳܐ ܚܙܺܝܪܳܐ ܕܥܳܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܚ̣ܠܶܦ ܘܰܐܦܼܶܩ ܡܶܢܳܗܿ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܰܐܝܼܬܺܝ ܣܓܽܘܠܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܕܣܰܡ ܚ̈ܰܝܶܐ.܀ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܢܶܦܩܼܰܬ ܠܰܢ ܟܰܦܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܦܺܐܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܡܶܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܐ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܐܣܼܺܝ ܟܽܠ.܀ ܒܫܶܪܫܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܬܝܼܰܒܰܠ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܪܳܕܶ݀ܐ ܠܰܢ ܡܰܒܽܘܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܛܠܼܽܘܡ ܗܰܘܿ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܐܫܼܕܽܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬ ܨܰܗ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܩܠܺܝܕܳܟ ܗܽܘܼ ܡܿܚܰܘܶܐ  ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܓܰܙܳܟ ܚܿܳܕܶܐ ܒܓܰܢܳܒܳܐ ܕܰܡܿܚܰܠܶܨ ܠܶܗ. ܕܰܚ̣ܕܰܝܬ ܒܳܗܿ ܒܗܳܝܿ ܕܡܶܢ ܟܶܢܦܳܟ ܓܰܢܒܼܰܬ ܫܶܩܠܼܰܬ ܣܰܡܳܐ ܠܰܡܚܽܘܬܳܗܿ.܀ ܚܡܺܝܪܳܟ ܡܳܪܝ ܣ݀ܳܘܰܚ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܚ̈ܰܛܳܝܶܐ ܕܰܢܫܼܰܚܠܶܦ ܢܼܶܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡ݀ܫܰܦܶܐ ܢܽܘܗܪܳܟ ܢܿܳܩܶܠ ܫܿܳܩܶܠ ܡܶܢܶܗܿ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܟܶܣܦܳܟ ܡܳܪܝ ܪܳܚܶܡ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ ܕܢܶܥܬܰܪ ܒܶܗ. ܡܢܳܟ ܪܳܚܶܡ ܕܰܒܥܶܣܪܳܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܠܫܰܦ̈ܠܶܐ. ܟܰܟܪܳܟ ܪܳܓܿܝܳܐ ܕܬܺܐܬܼܶܐ ܒܰܥܣܰܪ ܠܰܚ̈ܒܰܢܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ.܀ ܙܰܝܢܳܟ ܡܳܪܝ ܚܿܳܕܶܐ ܒܬܰܝܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡ݀ܰܩܪܶܒ. ܟܰܪܡܳܟ ܚܿܳܕܶܐ ܒܒܰܛܺܝܠܳܐ ܕܥܰܡ ܟܰܫܺܝܪ̈ܐ ܐܶܬܢܼܰܨܰܚ ܕܰܒܦܽܘܡܳܐ ܦܬܺܝܚܳܐ ܘܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܓܪܳܐ ܢܼܶܬܒܰܥ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܿܳܪܰܥ ܟܽܠ.܀ ܢܺܝܪܳܟ ܡܳܪܝ ܪܳܚܿܶܡ ܕܰܢܟܼܰܒܶܫ ܠܡܰܪ̈ܺܕܶܐ. ܚܽܘܛܪܳܟ ܚܿܳܕܶܐ ܕܰܢܒܼܰܕܰܪ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܟܢܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܛܝܳܪܳܟ ܕܢܼܶܟܢܽܘܫ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܠܓܼܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܳܥܶܐ ܟܽܠ.܀ ܠܡܺܐܢܳܟ ܚܿܳܐܰܪ ܠܳܗܿ ܠܶܐܠܦܰܢ ܕܰܬܡܼܰܢܰܥܝ ܠܶܗ. ܒܪܽܘܚܳܟ ܕܰܒܼܰܪ ܠܳܗܿ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܒܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܚ̈ܡܰܝܟ ܬܶܣܬܰܝܰܥܝ ܡܳܪܝ ܬܶܣܟܼܽܘܪܝ ܦܽܘܡܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܣܽܘܝܳܥܳܟ.܀ ܫܽܘܥܳܟ ܗܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܠܒܰܢ̈ܳܝܶܐ ܕܫ̈ܶܬܶܐܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܒܼܰܢ̈ܝܳܢ ܘܢܼܶܬܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠ ܚ̈ܰܙܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܢܼܗܶܐ ܠܒܶܙܚܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܓܕܰܠܗܽܘܢ: ܒܳܟ ܢܶܫܬܠܶܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܓܿܳܡܰܪ ܟܽܠ.܀ ܙܰܪܥܳܟ ܗܳܐ ܚܿܳܐܰܪ ܠܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܢܼܶܬܦܰܠܚܳܢ. ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܡܢܳܟ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܐ ܢܼܺܐܬܶܐ ܚܰܕ ܒܡܳܐܐ.܀ ܡܰܚܙܺܝܬܳܟ ܫܰܦܝܳܐ ܗܝ ܘܟܽܠܳܗܿ ܠܘܳܬܳܟ ܦܿܳܢܝܳܐ. ܡܿܓܰܪܶܓ ܫܽܘܦܪܳܟ ܠܰܣ̈ܢܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܡܼܰܪܩܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܨܳܐܳܐ ܡ݀ܶܬܢܩܶܦ ܠܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܡܼܪܰܩ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܶܗ.܀ ܙܽܘܦܳܟ ܠܰܢ ܚܿܳܐܰܪ ܕܰܢܚܼܰܣܝܰܢ ܒܚܰܢܳܢܶܗ. ܒܰܪܣܳܣܶܗ ܡܳܪܝ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܢܶܬܚ̣ܰܠܰܠ ܬܽܘܒ. ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܡܳܪܝ ܒܣܰܢܝ̈ܬܰܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܒܫܽܘܦܪܰܢ ܡ݀ܶܨܛܰܒܰܬ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܠܬܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܛܰ݀ܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܶܢ ܙܺܐܦܳܐ ܕܰܢܒܼܰܥ ܗܳܫܳܐ ܕܟܰܕ ܒܰܐܒܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܟܿܳܦܰܪ ܒܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܘܕܰܠܟܽܠ ܪ̈ܰܘܡܺܝܢ ܣܒܼܰܟܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܡܶܪܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܛ݀ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ.܀ ܩܿܪܶܒܬܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܪܫܼܰܡ ܒܶܗ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܩܿܪܶܒܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܘܡܼܰܙܓܶܗ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܨܶܪܶܬ ܒܶܗ ܪܳܐܙܳܐ ܡ݀ܩܰܕܶܫ ܟܽܠ. ܟܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܗܝ ܢܥܼܰܬܶܕ ܢܰܦܫܰܢ ܠܐܘܽܠܨܳܢܳܐ ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܢܼܺܐܬܶܐ. ܪܽܘܚܰܢ ܬܶܚ̣ܰܫܝ ܢܰܦܫܰܢ ܬܶܦܼܪܽܘܫܝ ܦܰܓܪܰܢ ܢܼܺܐܩܰܕ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܠܰܢ ܢܼܶܙܟܶܐ. ܗܼܺܝ ܗ݀ܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܠܐ ܪܰܘܡܳܐ ܘܠܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܠܐ ܣܰܝܦܳܐ ܢܶܫܟܼܰܚ ܢܶܦܼܣܽܘܩ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܢܶܦܼܣܽܘܩ ܠܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܬܰܠܝܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܰܢ: ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ ܢܶܨܚ̣ܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ: ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܐܰܫܼܠܶܡ ܡܳܪܰܢ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪܬܶܗ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܓܼܰܘܰܣܢ.܀ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܗ݀ܝ ܦܳܗܺܝܬܳܐ. ܘܕܰܒܚܰܕ ܬܽܘܒ ܫܡܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܗܼܝ ܘܰܕܪܽܘܫܡܳܗܿ ܬܘܳܒܰܢ ܓܢܺܝܒܰܐ ܗܘ ܘܳܐܦ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܗܝ: ܒܪܺܝܟ ܕܠܶܗ ܪܰܫܼܡܰܢ. ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܰܙܰܐ ܗܘ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ. ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܫܶܠܝܼܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܣܼܪܰܚܝ ܬܶܬܶܠܼܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ.܀ ܠܫܶܬܩܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ ܩܰܪܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܶܚܫܼܰܬ ܩܰܪܢܳܐ ܒܓܰܘ ܬܰܘܘܳܢܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܓܶܢܒܼܰܬ ܠܶܚܫܼܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܣܶܬܪܳܐ ܘܰܒܟܶܣܝܳܐ.܀ ܡܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܰܘܠܼܶܕ. ܟܰܕ ܦܺܐܪܶܗ ܒܶܗ ܗܽܘ ܠܥܳܠܰܡ ܝܺܚܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܬܠܶܐ ܒܳܗܿ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܽܘ.܀ ܠܳܐ ܢܶܫܼܬܽܘܩ ܘܰܢܼܟܽܘܡ ܠܶܫܳܢܝ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܣܰܩܼܝ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢ ܣ̈ܰܘܟܶܐ ܡ̈ܰܠܳܠܳܬܳܐ ܘܫܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܩܼܰܛܦܶܗ ܠܳܟ ܠܶܫܳܢܝ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܐܪܒܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܙܰܡܶܢܿܬܳܟ ܡܳܪܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܡܰܕܪܳܫ̈ܐ ܚ̣ܣܰܪ ܠܶܗ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܚܠܽܘܠܰܢ ܡܺܐܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܙܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܼܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܡܠܼܺܝ ܦܘܽܡܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ.܀ ܚܰܡܪܳܐ ܕܒ̈ܰܐܓܳܢܶܐ ܐܚܝܳܢܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ ܕܡ݀ܰܘܠܶܕ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘܿ ܚܰܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܘܠܼܶܕ ܡܶܢ ܫ̈ܳܬܰܝܳܐ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܛܳܒ ܟܺܐܢܳܐ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܒܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܬܳܐ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܝܼܬ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܚܠܽܘܠܐ ܚܳܠܦ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܶܒܘ ܐܶܕܢܺܝ̈ܢ ܡܠܼܺܝ ܡܳܪܝ ܒܽܘܣܳܡܳܐ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܙܕܰܡܼܰܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܗܳܐ ܚܠܽܘܠܳܟ ܕܰܟܝܳܐ ܘܦܰܐܝܳܐ ܐܰܦܼܨܰܚ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܟ. ܕܗܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܙܡܺܝ̈ܢܰܝܟ. ܥܰܠ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ ܢܡܼܰܠܶܠ ܟܶܢܳܪܳܟ.܀ ܟܰܠܬܳܟ ܗܼܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܘܳܐܦ ܦܰܓܪܳܐ ܓܢܽܘܢܳܟ ܗܽܘ: ܙܡܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܡ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܠܽܘܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܳܟ. ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܟ ܗܼܺܝ ܥܼܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܫ݀ܳܠܡܳܐ ܠܳܟ.܀ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܫܼܩܰܠ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܐܰܦܼܪܶܓ ܦܰܓܪܳܗܿ ܒܚܶܘܳܪ̈ܐ ܘܰܚ̣ܫܶܟ ܠܶܒܶܗ. ܒܥܶܓܠܳܐ ܓܳܪܰܬ ܘܰܣܼܢܳܗܿ ܪܳܡܳܐ ܘܬܰܒܼܰܪ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܓܽܘܢܚܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘܟܪܳܐ. ܟܰܠܬܳܐ ܕܒܰܓܢܽܘܢܳܗܿ ܣܼܶܪܚܰܬ ܟܰܕ ܪܳܡ ܩܳܠܳܗܿ. ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܶܡܼܪܰܬ. ܡܶܢ ܗܳܝܿ ܝܶܠܦܼܰܬ ܡܳܪܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܩܥܼܳܬ ܟܰܕ ܣܶܪܚ̣ܰܬ.܀ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܩܦܼܰܤ ܗܘܳܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܗܰܘܿ ܕܚܿܳܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܝܢܼܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܫܶܐܠܼܰܬ ܣܽܘܪܚܳܢܳܗܿ ܐܚܪܺܢܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܡܳܪܝ ܢܶܫܼܠܶܐ ܟܶܢܳܪܝ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܠ݀ܶܦ ܠܶܫܳܢܝ ܛܳܠܽܘܡܽܘܬܳܐ. ܕܝܿܳܗܶܒ ܚܽܘܒܳܟ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܰܝ ܘܨܶܒܝܳܢܝ ܛܳܠܘܽܡܰܐ ܗܘ.܀ ܘܳܠܿܐ ܕܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܳܗܿ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ: ܘܳܠܿܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܡܼܶܣܓܰܕ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܬܗܰܪܘܼ ܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ ܙܥܼܰܪܬ ܐܳܦ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܪܰܡ݂ܪܰܡܬ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܚܡܫܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܗܘ ܢܶܥܼܢܶܐ ܒܰܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗܘ ܢܼܶܗܓܶܐ ܒܕܶܐܬܦܼܩܶܕ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܚܛܳܝܰܐ ܗܘ ܢܼܶܒܥܶܐ ܣܰܡܳܐ ܕܚܿܳܫܰܚ ܠܰܡܚܽܘܬܶܗ.܀ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܢܝܼܰܩܰܪ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܝܳܕܘܽܥܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ ܠܫܰܒܪܳܐ ܢܰܟܼܪܶܙ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܢܰܦܫܰܢ ܠܳܐ ܢܶܛܥܼܶܐ ܘܢܶܗܼܡܽܘܤ ܒܶܗ ܒܰܠܠܳܗܰܢ. ܢܶܡܼܫܽܘܚ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܘܰܢܟܼܺܝܠ ܐܳܦ ܡܰܚܫܰܒܬܰܢ: ܘܠܺܐܝܕܰܥܬܰܢ ܢܼܶܕܰܥ ܕܰܟܡܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܘܫܳܛܝܳܐ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܠܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ.܀ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܨܳܪܬܳܝܼܗܝ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܗܰܘܿ ܝܰܠܕܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܛܽܘܪܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܣ݀ܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܢܚ̣ܶܬܬ ܠܳܟ ܠܰܒܥܳܬܶܗ.܀ ܒܫܶܬܩܳܐ ܚ̣ܬܽܘܡ ܦܽܘܡܳܟ ܠܳܐ ܢܼܰܡܪܰܚ ܠܶܫܳܢܳܟ. ܕܰܥܼ ܢܰܦܫܳܟ ܒܰܪܝܳܐ ܥܒܺܝܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܓܒܺܝܠܳܐ. ܕܦܶܚܬܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܠܰܒܪܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܰܒܨܳܬܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܠܳܫܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܛܠ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܢܶܫܼܬܰܥܠܶܐ ܕܢܼܶܪܗܰܛ ܢܶܣܼܒܽܘܟ ܦܽܘܡܶܗ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܿܥܰܩܶܒ ܗܰܕܳܡܰܐ ܗܘ ܕܶܐܬܡܼܚܺܝ ܢܶܬܰܐܣܶܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܟܼܶܐܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܠܼܰܥ ܢܶܓܼܙܽܘܪ ܢܶܫܼܕܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܿܰܐܣܶܐ ܟܽܠ ܟ̈ܺܐܒܺܢ.܀ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒ݀ܳܥܶܐ ܚܰܒܪܶܗ ܗܘ ܕܰܐܒܺܝܕܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒ݀ܳܨܶܐ ܫܒܳܒܶܗ ܗܘ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܥܼܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܡܬܽܘܡ ܒܥܼܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܘܶܐܫܼܟܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܳܪܽܘܫܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܐ ܗܘ ܢܼܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܢܼܶܬܦܰܠܰܓ ܫܢܳܢܶܗ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܦܫܼܰܚ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܗܽܘܼ ܦܰܠܳܚܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܒܶܗ ܕܦܺܐܪܶܗ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗܘ.܀ ܠܳܐ ܢܰܥܼܘܰܪ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܰܢ ܒܒܰܨܳܬܳܐ ܒܰܕܓܼܶܗܪܰܬ ܠܳܗܿ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܬܒܼܰܩܶܐ ܒܶܗ ܒܥܰܝܢܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܒܪܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܠܳܐ ܢܶܫܼܡܽܘܛ ܟܳܠ ܐܢܳܫ ܠܶܫܳܢܶܗ ܚܠܳܦ ܣܰܝܦܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܐܳܦ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܩܶܫܬܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܠܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܕܪܳܫܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܕܫܿܳܕܶܐ ܡܶܪܬܳܐ ܒܫܳܡ̈ܽܘܥܰܘܗܝ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܫܼܠܶܐ ܡܳܪܝ ܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚ̣ܰܡܣܶܢ ܠܶܫܳܢܝ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܓܼܺܝܙ ܫܶܦܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܬܪܰܥܼܬܳܝܗܝ ܠܪܶܥܝܳܢܝ ܕܰܨܗܶܐ.܀ ܒܕܺܝܠܳܟ ܠܳܟ ܐܶܙܿܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ: ܒܳܟ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܥ݀ܳܬܰܪ ܐܢܳܐ: ܘܠܳܟ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܐܢܳܐ: ܒܳܟ ܝܿܳܪܶܒ ܐܢܳܐ: ܘܠܳܟ ܛ݀ܳܠܶܡ ܐܢܳܐ ܐܳܘ ܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܠܼܚܳܟ ܠܰܢ.܀ ܓܰܙܳܟ ܒܰܣܺܝܡܰܐ ܗܘ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܐ. ܓܽܘܥܠܳܢܝ ܢܶܪܒܼܶܐ ܒܣܺܝܡܬܳܟ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܗܺܝܼ ܗܳܕܶܐ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܬܰܦܼܢܶܐ ܠܺܝ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀ ܕܗܳܐ ܣܼܓܺܝ̈ ܚܰܘ̈ܒܳܬܰܢ ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܢܰܡܼܪܰܚ ܢܶܫܼܰܐܠ. ܗܳܐ ܫܩܺܝܠ ܩܶܢܛܳܐ ܒܚܢܳܢܳܟ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܢܣܰܒܼܘ ܘܰܛܠܼܰܡܘ. ܘܳܐܦ ܟܰܡܼܘ ܘܶܐܬܼܰܘ ܠܰܬܪܰܥ ܓܰܙܳܟ. ܗܼܰܒ ܠܰܢ ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܠܰܢ.܀ ܕܶܐܚܿܨܰܦ ܠܳܐ ܨܳܒ݀ܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܕܶܐܡܿܪܰܚ ܡܶ݀ܬܟܠܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܟܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܰܒܝܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ. ܒܣܼܶܡ ܗܘ ܠܳܟ ܚܽܘܨܦܶܗ ܕܚܽܘܒܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܼܣܶܡ ܠܳܟ ܕܢܶܓܼܢܽܘܒ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ.܀ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܡܿܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܐܝܺܬ. ܩܰܪܶܒܬܳܗ ܕܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܗܺܝܼ ܬܶܥܼܬܰܪܝ ܡܳܪܝ ܡܶܢܳܟ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܘܳܐܦ ܡܶܢܳܟ ܡܶܢ ܕܰܣܢܺܝܩ.܀ ܡ݀ܩܰܪܶܒ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܳܐ. ܥܰܪܛܶܠܳܐܝܺܬ ܢܿܳܣܶܒ ܠܳܗܿ ܘܒܶܗ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܳܗܿ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܬܳܐܓܶܗ ܗܘ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܳܗܿ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܺܐܪܰܒܼܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ.܀ ܘܶܐܢ ܦܺܐܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡ݀ܩܰܪܶܒ ܐܳܦ ܦܰܠܳܚܳܐ ܘܚܿܳܕܶܐ ܒܶܗ ܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܘܳܐܦ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܦܰܠܳܚܳܐ ܒܦܺܐܪܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܢܿܳܣܶܒ. ܚܢܳܢܳܟ ܐܰܠܒܶܫܼܰܝܢܝ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܶܗ. ܕܒܶܗ ܙܶܥܪܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܺܐܪܰܒܼܝ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܚܶܛܬܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܥܼܶܬܪܰܬ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܓܰܙܳܟ ܬܶܥܼܬܰܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ.܀ ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܗܿ ܗܳܟܺܝܠ ܘܐܦ ܠܳܗܿ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܐ ܝܰܗܒܢܰܢ ܠܳܗܿ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܬܫܼܰܠܚܺܝܗܿ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܠܐ ܝܶܪܒܼܰܬ ܒܰܢ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܬܶܙܥܼܰܪܝ ܒܰܢ.܀ ܘܳܝܰܐ ܗܘ ܐܶܢ ܢܶܚܼܙܶܝܗܿ ܒܶܝܬ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܦ̈ܰܠܳܚܶܐ ܫܰܦ̈ܠܶܐ ܗܘܰܝܼܢ ܚܢܰܢ ܕܰܐܡܼܶܐܢܘ ܘܰܕܡܼܶܟܘ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܥܺܝܪ̈ܐ ܗܳܘܶܝܿܢܰܢ ܐܰܓܪܳܐ ܢܳܣܿܒܺܝܢܰܢ ܕܠܶܗ ܗܘ ܢܿܳܣܶܒ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܟܰܡܼܽܘܗܿ ܟܽܠܳܗܿ ܕܰܬܚܶܝܬ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܩܶܢܛܳܐ ܣܼܳܡܽܘܗܿ: ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܘܳܬܐ ܕܰܡܟܳܐ ܒܓܰܘ ܦܽܘܡܳܐ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܬܶܫܼܬܰܡܰܫܝ ܒܪܳܐܙ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܓܶܠܝܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘܿ ܕܰܡܿܛܰܫܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܶܝܢ ܛܰܫܼܺܝ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܫܒܥ ܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܢܳܐ ܕܒܰܚܣܳܡܳܐ ܗܽܘ ܒ݀ܳܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܡܨܶܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ. ܕܕܰܠܚ̣ܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܠܗܼܽܘ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܚ̣ܟܰܡ ܠܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕܰܣܼܒܰܟ ܒܶܗ.܀ ܦܩܼܰܕ ܠܶܗ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܣܼܥܳܐ ܕܠܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ. ܫܰܓܼܶܫ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܗܳܐ ܣܼܒܰܟ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܠܳܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܳܐ ܠܰܟܢܳܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܦܼܪܰܫ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܼܟܶܐ ܟܰܕ ܚܿܳܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܒܶܗ ܕܰܐܪܫܼܶܠܘ ܫܰܒܩܼܽܘܗܝ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܥܰܡ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܐ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܥܝܢ ܒܰܕܪܳܫܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܼܶܪܫܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܰܨܒܘܽܬܳܐ ܕܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܗܳܐ ܡܶ݀ܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ. ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܢܼܺܝܚ ܢܰܦܫܰܢ ܒܫܰܪܒܳܐ ܕܐܢܳܫܘܽܬܶܗ.܀ ܡܰܦܰܣ ܕܢܶܫܼܰܐܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܢܶܚ̣ܬܰܬ ܘܰܒܟܰܪܣܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܫܶܬܩܼܰܬ. ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܼܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܓܪܳܐ ܢܶܩܼܢܶܝܗܿ ܒܰܥܝܳܕܳܐ.܀ ܫܼܒܰܩ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܗܼܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ. ܫܒܼܰܩ ܗܘܳܐ ܠܰܫܟܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܥܳܝܳܐ. ܫܒܼܰܩ ܠܰܨܢܺܝ̈ܥܶܐ: ܓܒܼܳܐ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܦܰܫܼܛܳܗܿ ܣܒܰܪܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ.܀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܫܒܼܰܩ ܘܰܢܚ̣ܶܬ. ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܪܟܽܘܒܳܐ ܥܼܒܰܕ ܠܶܗ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܫܒܼܰܩ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܳܦ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܢܚ̣ܶܬ ܣܼܰܝܒܰܪ ܒܶܙܚܳܐ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ.܀ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܘܰܐܢܬ ܗܘ ܒܰܪ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܒܪܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܰܢ ܡܳܪܝ ܕܒܳܟ ܬܩܶܢ ܟܽܠ. ܘܳܐܦ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗܰܘܿ ܢܰܓܘܳܪܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܝܼܺܠܶܦ ܗܘܳܐ.܀ ܒܳܟ ܗܘܼܳܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܡ݀ܰܬܩܶܢ ܗܘܳܐ. ܒܨܶܒܥܳܟ ܪܰܟܼܶܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܒܳܟ ܪܰܟܼܶܒ ܗܘܳܐ ܘܳܐܦ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܗܘܰܝܼܬ.܀ ܐܳܘ ܒܪܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܳܘ ܠܰܒܪܶܗ ܕܢܰܓܳܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܒܿܳܪܶܐ ܒܪܳܐܙ ܨܠܺܝܒܳܐ ܒܿܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܳܐܦ ܒܶܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘܿ ܢܰܓܳܪܳܐ ܛܳܟ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܽܘܼ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܗܳܡ݀ܶܣ ܗܘܳܐ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܠܳܐ ܐܶܫܼܬܰܠܰܡ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܨܳܪܶܐ ܬܰܚܦܺܝܬܶܗ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܶܬܩܳܐ ܗܝ ܘܳܐܦ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܝܼ. ܓܡܽܘܪܶܝܗܿ ܓܿܳܡܰܪ ܟܽܠ.܀ ܓܶܢܣܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܡ݀ܶܬܝܰܒܰܠ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܒܰܪܬܳܐ ܘܡܶܢܳܗܿ ܠܩܶܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܓܼܰܡܪܰܬ ܦܶܪܚ̣ܰܬ ܒܳܐܐܰܪ. ܦܶܫܛܰܬ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܒܪܳܐܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܐܶܬܓܼܰܡܪܰܬ. ܕܟܰܕ ܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܰܝܼܡܶܢܘ. ܟܶܢ ܗܘ ܦܶܪܚܼܰܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܪܳܐܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܡ݀ܶܙܕܰܪܥܺܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܪܳܙܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܼܰܡܪܰܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܡܠܼܟܰܬ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܶܐ.܀ ܐܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܬܶܚܼܰܫܝ ܒܰܐܒܳܐ ܪܫܺܝܡܳܐ ܟܽܠܳܗܿ. ܘܶܐܢ ܢܰܦܫܳܐ ܬܶܚܼܰܫܝ ܒܰܒܪܳܐ ܡܙܝܺܓܳܐ ܟܽܠܳܗܿ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܦܰܓܪܳܐ ܢܰܘܼܕܶܐ ܘܢܼܺܐܩܰܕ ܥܰܡ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܫܰܘܬܰܦ ܗܘ.܀ ܘܶܐܢ ܬܶܩܦܼܽܘܣܝ ܟܶܢܦܶܝ̈ܗܿ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܬܶܟܦܼܽܘܪܝ ܒܶܗ ܒܪܳܐܙܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܳܦ ܗܼܘ ܐܳܐܰܪ ܟܿܳܦܰܪ ܠܳܗܿ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܛ݀ܥܶܢ ܠܳܗܿ. ܐܶܠܐ ܐܰܘܕܺܝܼܘ ܓܶܦܶܝ̈ܗܿ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܐܶܠܦܳܐ ܬܶܦܫܼܽܘܛܝ ܠܝܰܡܳܐ ܒܪܳܐܙ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܙܰܘܓܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܐ ܬܶܥܼܒܶܕܝ ܥܽܘܒܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܦܫܼܰܛܬܶܗ ܗܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܟܶܢ ܡ݀ܶܬܦܰܫܛܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܗ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗܿ ܐܶܠܦܳܐ ܕܝܗܽܘܕܳܝܳܐ. ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܡܿܰܟܶܣ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܗܼܽܘܝܽܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡ݂ܬܰܚ ܦܫܼܰܛ ܪܳܐܙܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ.܀ ܝܰܡܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܒܰܨܠܺܝܒܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܫܬܰܥܒܰܕ ܕܶܐܠܐ ܙܩܼܰܦ ܙܳܩܽܘܦܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܼܠܐ ܐܳܦ ܟܶܬܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ.܀ ܐܳܘ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܪܳܐܙ ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܳܟ ܚ̣ܰܒܫܳܗܿ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܟܶܬܳܢܳܐ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶ݀ܬܪܰܡܝܳܐ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܪܳܐܙܶܗ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܺܝܫܰܐ ܗܘ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܿܪܰܟܶܒ ܠܳܗܿ ܘܰܡܿܪܰܟܶܟ ܠܳܗܿ ܘܙܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܒܼܰܕܰܪ ܒܳܗܿ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܕܠܳܐ ܪܳܐܙܳܐ ܠܶܗ ܪܶܚܡ݂ܰܬ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܦܫܼܰܛ ܠܳܒ݀ܶܫ ܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܗܳܐ ܬܺܟܣܺܝܬܶܗ ܗܼܝ ܡܰܚܙܺܝܬܶܗ ܥܶܠܝܗܿ ܪܫܺܝܡ ܢܺܝܫܳܐ ܕܟܿܳܦܰܪ ܒܶܗ.܀ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܢ ܙܳܒ݀ܶܢ ܘܢܿܳܟܶܣ ܠܶܗ ܙܳܩܽܘܦܳܐ. ܥܰܠ ܩܰܝܣܰܐ ܗܘ ܬܳܠܿܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝ ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܩܶܛܠܳܟ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܶܛܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܡܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܢܽܘܚܳܡܳܟ.܀ ܒܥܳܢܶܗ ܗܳܐ ܪܢܼܳܟ ܕܰܒܚܽܘܛܪܳܟ ܡܶ݀ܬܢܰܛܪܳܐ. ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܕܡܳܟ. ܘܒܺܐܝܠܳܢܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܬܰܠܝܳܐ. ܪܳܐܙܳܐ ܕܩܰܝܣܳܟ ܘܰܕܦܺܐܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܟ.܀ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܟܳܦܽܘܪܳܐ ܟܳܪܽܘܙܳܟ ܗܳܐ ܩ݀ܳܥܶܐ. ܕܰܡ̈ܟܶܐ ܩܽܘܡ݂ܘ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ: ܕܰܒܪܳܐܙܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܓܿܳܪܶܦ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܬܰܡܳܢ. ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܐ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܠܶܗ ܠܚܰܝܳܐ ܩܒܺܝܪܐ ܕܫܶܢܬܶܗ ܡܺܝܬܽܘܬܶܗ.܀ ܘܶܐܢ ܗܳܝܿ ܕܰܒܪܳܦܳܗܿ ܒܦܶܓܥܳܗܿ ܩܰܕܺܝܫܳܐܝܺܬ ܒ݀ܳܛܶܢ ܥܽܘܒܳܗܿ ܡܶܢ ܪܶܬܚܳܐ ܕܪܽܘܚܦ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܘܝ݀ܳܠܕܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܡܰܚܙܺܝܬܳܗܿ ܕܡܰܪܝܰܡ.܀ 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܫܥܣܪ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܝܿܳܐܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܼܶܦ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܗܼܘܳܐ ܐܰܚܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܝܿܳܐܶܐ ܗܶܕܪܳܐ ܡܶܢ ܕܥܰܠ ܕܰܗܼܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܘܫܰܡ݂ܶܫ ܠܡܰܟܺܝܟܶܐ.܀ ܢܰܚܬܳܟ ܡܶܢ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܒܽܘܫܳܗܿ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܦܰܓܪܳܟ ܡܶܢ ܕܰܗܼܘܳܐ ܠܒܽܘܫܳܗܿ ܕܐܰܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܒܽܘܫܺܝ̈ܢ ܗܼܘܰܘ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܰܚܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܚܶܡ ܚܰܝ̈ܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܡܰܗ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܫܘܽܚ̈ܠܳܦܰܝܟ. ܗܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܟܰܣܼܺܝ ܙܺܝܘܳܟ ܦܰܐܝܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܟܣܼܺܝܘ ܟܝܳܢܐ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܟܰܣܼܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܰܢ ܡܬܽܘܡ ܓܶܝܪ ܓܼܳܫܬܶܗ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܠܡܿܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܨܶܒ̈ܥܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ. ܠܗܰܘܿ ܕܳܐܦ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܟܶܐܡܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܗܼܘܳܬ ܒܰܟܝܳܢ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܣܶܦܩܼܰܬ ܠܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܗܰܘܿ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܼܽܘܝܽܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܘܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܰܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܰܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܡܰܗ ܕܟܰܕ ܟܽܠ ܒܶܗ ܗܼܘ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܳܫܼܽܘܗܝ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܡܳܫܼܳܗܿ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘܿ ܟܰܣܝܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܕܶܐܼܬܳܐ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܓܰܠܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܠܒܼܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܓܳܫܼܽܘܗܝ. ܟܰܕ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܳܫܼܽܘܗܝ.܀ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܐ ܕܰܐܠܼܨܽܘܗܿ ܠܗܳܝܿ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܕܒܶܐܣܟܺܡܗܽܘܢ ܬܶܙܥܼܰܪܝ ܐܳܦ ܗܺܝ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܕܰܡ݂ܶܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܥܰܛܠܳܐ ܕܢܼܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܳܗܿ ܠܳܗܿ ܗܘ ܕܠܺܝܠܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܶܬܕܰܡ݂ܶܐ.܀ ܦܶܗܝܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ ܡ݀ܶܙܕܰܝܰܢ. ܠܦܰܓܪܶܗ ܪܰܦܝܳܐ ܡ݀ܰܠܒܶܫ ܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܐܰܢܬ ܐܰܠܒܼܶܫܬܳܝܗܝ ܡܳܪܝ ܠܰܟܝܳܢܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܬܶܫܼܟܰܚ ܬܶܚ̣ܰܫ ܒܶܗ.܀ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܪܕܰܘܼ ܡܶܢܳܟ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ. ܣܰܓܼܺܝ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܦܼܪܰܤ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܩܦܼܰܣ ܘܰܗܼܘܳܐ ܚܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܟܼܰܢܶܫ ܚܽܘܒܳܟ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ. ܕܰܠܚܰܕ ܚܰܕ ܦܽܘܪܣܳܐ ܬܰܣܼܪܰܚ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܓܰܪܶܓܼܬܳܗܿ ܡܳܪܝ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܕܬܶܩܼܪܽܘܒܝ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܳܟ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܒܩܳܠܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܦ ܒܳܥܽܘܬܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܢܼܶܬܒܰܛ̈ܢܳܢ ܐܳܦ ܢܼܶܬܝܰܠ̈ܕܳܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܕܠܐ ܩܳܠܳܐ.܀ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܢ ܟܶܡ݂ܰܬ ܥܰܠ ܥܽܘܠܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܟܼܽܘܡ ܡܳܪܰܢ ܘܳܐܦ ܡܶܠܰܬܝ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܬܺܐܒܼܰܕܝ ܐܳܦ ܗܳܝܿ ܬܶܕܥܼܰܟܝ. ܘܰܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܢܼܺܐܒ̈ܕܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܟܿܳܐܶܡ ܥܰܠ ܦܶܪܥܶܗ ܚܰܒܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܶܗ ܠܦܶܪܥܶܗ ܡܰ݀ܦܶܩ. ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܗܼܘ ܡ݀ܰܘܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܢܼܶܬܶܠ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܪܰܓܝܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܡ݀ܰܦܪܰܥ ܬܶܪܘܰܙܼܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ.܀ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܰܓܝܽܘܬܶܗ ܨܼܪܳܐ ܬܰܚܦܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܿܰܕܺܝܩܳܐ ܫܒܶܠ ܚܶܛ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܝܳܬ ܪ̈ܳܐܙܶܐ.  ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܥܽܘܒܗܿ ܦܺܐܪ̈ܐ  ܛܳܒ̈ܶܐ ܫܒܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܝ.܀ ܢܽܘܢܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܰܐ ܗܘ ܒܰܛܢܶܗ ܘܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܡܼܰܕ ܘܥܿܳܡܶܩ ܐܶܡ݂ܰܕ ܡܶܢ ܨܰܝܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܫܶܠܝܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܶܟܢܼܽܘܫܝ ܢܰܦܫܳܗܿ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܬܶܦܼܗܶܐ.܀ ܒܬܽܘܠܰܬ ܬܰܘܘܳܢܳܐ ܗܝ ܒܥܽܘܬܳܐ ܡܨܰܠܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܥܶܒܼܪܰܬ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܦܳܗܺܝܬܳܐ ܗܝ. ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܗܿ ܘܚܽܘܒܳܐ ܟܠܺܝܠܳܗܿ. ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ.܀ ܡܟܺܝܪܰܬ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܝ ܠܳܐ ܬܶܦܼܽܘܩܝ ܬܶܙܕܰܠܰܠܼܝ ܟܰܠܰܬ ܓܰܠܝܳܐ. ܕܰܒܫܽܘܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ ܥܰܠ ܚܰܨ ܩܳܠܳܐ ܗܝܼ ܬܶܙܕܰܝܼܰܚܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܦܽܘܡܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܗܿ ܕܶܐܕܢܳܐ.܀ ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܗܰܝܼܡܶܢܘ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܩܶܢܛܳܐ ܛܠܼܰܡ ܩܳܠܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܶܒܳܐ ܠܓܰܘ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ: ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܚܰܫܼܒܶܗ ܠܫܰܬܺܝܩܳܐ.܀ ܨܰܠܼܺܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܠܳܐ. ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܶܫܼܬܰܬܰܩ ܗܘܳܐ ܒܰܟܪܶܤ ܢܽܘܢܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܘ ܪܰܚܫܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܪܶܚ̣ܫܰܬ ܘܰܫܼܡܰܥ ܪܳܡܳܐ: ܕܫܶܬܩܳܐ ܠܶܗ ܩܥܳܬܳܐ ܗܝ.܀ ܒܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܘܰܓܠܺܝܬܳܐ ܠܟܰܣܝܳܐ ܘܳܐܦ ܠܓܰܠܝܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܠܶܐܕܢܳܐ. ܟܣܺܝܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܨܠܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܛܰܥܡܳܐ ܗܘܼܳܬ ܟܰܣܝܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܰܢ. ܢܶܥܼܬܰܪ ܕܶܝܢ ܘܢܶܦܼܽܘܚ ܪܺܝܚܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܢ. ܪܺܝܚܳܐ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܛܰܥܡܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܼܢܳܐ ܟܽܘܪܳܐ ܕܖ̈ܺܝܚܳܢܶܐ.܀ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܳܐܦ ܚܽܘܒܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܚܽܘܒܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܦܿܳܪܰܚ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܩܽܘܫܬܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܛ݀ܳܐܶܤ. ܢܺܝܪܗܽܘܢ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܗܘ.܀ ܚܰܕ ܗܽܘ ܚܝܳܪܳܐ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܙܰܘܥܳܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܦܪܽܘܫܳܐ ܢܚܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܦܼܰܠ̈ܰܓ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡ݂ܶܓܢܰܒ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܚܳܬܳܗ.܀ ܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܦܰܠܰܓ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܠܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ. ܦܠܺܝܓ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܫܒܺܝ̈ܠܺܝܢ ܪܳܕܶܐܿ ܐܰܟܚܰܕ: ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܢ ܕܚܶܫܟܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܝܺܬ ܪܳܕܶ݀ܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ.܀ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܳܦ  ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܢܰܟ̈ܣܳܢܼܳܝܗܝ ܠܰܦܠܺܝܓܳܐ. ܐܳܘ ܠܶܒܳܐ ܬܰܘܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܢܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܦܿܳܠܶܓ ܢܰܦܫܶܗ ܠܢܺܝܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܠܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ.܀ ܠܰܐܟܳܪܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܐܶܫܼܬܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܢܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܿܳܓܶܕ ܬܰܘܫܳܐ ܦ݀ܳܠܰܚ. ܘܰܚܠܳܦ ܚ̈ܶܛܶܐ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܙܿܳܪܰܥ. ܟܰܕ ܙܳܩܶ݀ܬ ܠܶܗ ܥܽܘܩܣܳܗܿ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.܀ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܬܶܡܼܪܽܘܩܝ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܰܕܠܺܝܚܺܝܢ. ܕܶܡ݂ܪܽܘܩܝ ܬܽܘܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܘܚܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܐܶܬܦܼܰܠܰܓ. ܢܶܬܟܼܰܢܰܫ ܡܳܪܝ ܘܢܼܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܩܽܘܕܡܰܝܟ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܙܰܡ݂ܰܪ ܒܶܗ ܒܟܶܢܳܪܝ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܚܠܺܝ̈ܡܳܢ ܢܶܙܡ݂ܰܪ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܰܟ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܦܫܺ̈ܝܛܳܬܳܐ ܢܼܶܙܡܰܪ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ.܀ ܬܼܳܐ ܫܼܡܰܥ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܕܰܐܗܼܦܶܟ ܥܰܠ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ ܣܦܰܪ ܕܪܼܰܫ ܐܰܝܟܰܘ ܡܰܡܠܳܠܟ. ܗܳܟܰܢ ܫܿܳܠܶܐ ܐܳܦ ܡܶ݀ܫܬܰܬܰܩ ܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܕܢܼܶܕܪܽܘܫ ܥܰܡ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܐܰܬܥܼܰܙܰܙ ܟܰܕ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܕܠܐ ܐܶܬܗܰܝܼܡܰܢ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܨܺܝܕ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܥܼܰܙܰܙ ܗܰܘܿ ܒܰܪ ܟܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܼܢܳܝܗܝ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܼܰܪ.܀ ܐܳܘ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܩܪܳܐ ܕܶܠܗ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܕܶܐܬܦܼܰܠܰܓ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܰܘܿܠܶܕ. ܟܰܕ ܡܰܟܣܳܢܶܗ ܬܰܡܳܢ ܗܘܼܳܐ. ܩܼܪܺܝ ܒܓܰܘ  ܐܰܪܽܘܢܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܦܼܪܰܥ ܗܘܳܐ.܀ ܐܶܢܗܽܘܼ ܡܰܝܺܝܬܳܐ ܒܰܟܢܳܬܶܗ ܛܼܰܢ ܕܰܐܪܡ݂ܺܝ ܒܠܳܡܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܕܶܐܬܦܼܰܠܰܓ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܦܽܘܡܳܐ ܕܨܰܥܼܰܪ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܙܳܕ݀ܶܩ ܒܠܳܡܶܗ ܕܣܶܢܚܶܪܺܝܒ.܀ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܳܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ ܡܽܘܡܰܐ ܗܘ ܣܰܢܝܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢ ܐܳܦ ܐܶܙܼܕܰܕܰܩ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܥܰܩܼܶܒ ܙܰܪܥܶܗ ܐܶܫܼܬܰܥܒܰܕ.܀ ܐܰܝܟ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܩܿܳܪܶܐ ܠܰܕܠܐ ܝܺܠܼܶܕ ܐܳܘ ܥܰܘܦܳܐ ܕܩܳܠܶܗ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܠܰܕܡܰ݀ܫܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܛܥܼܽܘܢܳܟ ܐܳܦ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܡ݀ܰܘܕܶܝܢ ܒܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܠܰܡ ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ.܀ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܡܿܚܰܠܦܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ: ܐܺܝܬ ܥܰܘܦܳܐ ܕܡ݀ܰܗܦܶܟ ܩܳܠܶܗ ܘܨ݀ܳܐܕ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܺܝܬ ܙܺܐܦܳܢܳܐ ܕܡ݀ܰܗܦܶܟ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܫܰܡܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܰܗܘܝ.܀ ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܢܽܘܼܒ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܟ. ܠܳܐ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ ܘܳܐܦ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ. ܢܼܰܣܪܰܚ ܩܳܠܳܟ ܛܰܥܡܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܟ.܀ ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܒܪܳܐܙܳܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܛܰܝܼܶܒ ܗܘܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܐܰܟܼܪ̈ܶܙܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܳܐ ܫܠܼܶܡ ܪܳܐܙܳܐ ܕܰܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ ܝܰܒܼܶܒ̈ܝ ܘܰܐܟܪ̈ܶܙܝ ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܤ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ.܀ ܘܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܙܳܡܿܰܪ ܟܶܢܳܪܶܗ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܒܡ̈ܶܢܶܐ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܙܳܡܿܰܪ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܒܡ̈ܶܨܥܳܝܳܬܳܐ ܙܳܡܿܰܪ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܒܰܡ̈ܚܺܝܠܳܬܳܐ ܙܳܡܿܰܪ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܟ.܀ ܘܳܐܦ ܥܺܕܬܳܟ ܬܶܗܼܘܶܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܫܼܰܝܶܢ ܡܳܪܝ ܪ̈ܓܺܝܙܳܬܳܐ ܕܰܦܠܺܝ̈ܓܳܢ ܒܳܗܿ ܡ̈ܶܢܶܐ. ܕܗܳܐ ܢܶܙܡ݂ܰܪ ܒܶܗ ܒܗܳܢ ܟܶܢܳܪ ܫܰܝܢܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܬܰܘܕܺܝ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܕܪܰܟܶܒ ܐܳܦ ܬܰܩܼܶܢ ܠܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܶܢܳܪ̈ܺܝܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܦ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܨܶܒܥܳܐ ܢܶܩܫܼܰܬ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܺܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܤ.܀ ܘܳܐܦ ܡܳܐ ܕܰܡܿܫܰܚܠܶܦ ܟܶܢܳܪܳܐ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܗܽܘ݂ܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܘܳܐܦ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܟܶܢܳܪ̈ܰܘܗܝ ܒܶܪܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܫܰܚ̣ܠܶܦܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܐܳܦ ܚܰܕ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐ ܙܳܡܿܰܪ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܠܺܝ̈ܡܶܐ. ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܡܿܰܪܥܶܐ ܩܳܠܳܐ ܪܰܟܺܝܟܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܗܳܢ݀ܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܣܼܪܰܚܘ ܗܘܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܒܰܪ ܪܰܟܼܶܒܘ ܗܘܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ ܕܚܰܠܒܳܐ ܘܰܕܕܶܒܫܳܐ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܐܰܘ ܩܰܪܢܳܐ ܢܣܼܰܒ ܕܰܠܥܽܘܕܪܳܢ ܓܰܘܳܐ ܣܳܡ݂ܽܘܗܝ: ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܩܳܠܳܐ ܫܺܝܥܳܐܝܺܬ ܙܰܡ݂ܰܪ ܘܶܐܙܼܰܠ. ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܫܠܼܶܡ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܒܰܕܓܽܘܢ ܣܓܺܝܼܘ ܒܰܕܶܩܼܘ ܘܰܚܬܰܡܼܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܪܝ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܗܽܘܼ ܢܶܬܚܣܼܶܕ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ: ܚܶܣܕܰܐ ܗܘ ܐܰܒܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܓܳܠ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ.܀ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰ݀ܘ ܕܰܡ݀ܣܰܝܒܰܪ ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܡ݀ܣܰܝܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܨܰܥܪܰܐ ܗܘ ܪܰܒܳܐ  ܠܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܥ݀ܳܡܶܕ ܐܢܳܫ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܼܘܶܐ ܓܽܘܕܳܦܳܟ ܙܡܳܪ ܗܽܘܠܳܠܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܼܘܶܐ  ܚܽܘܣܪܳܢܳܟ ܐܰܝܟ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܶܗܼܘܶܐ ܗܘ ܚܶܪܝܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܰܪܳܚܳܐ ܓܰܙܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܝܼܺܕܰܥ ܗܘ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢܶܗ. ܝܼܺܕܰܥ ܗܽܘܼ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܠܦܺܐܪܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ. ܗܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝܿ ܕܰܬܪ̈ܶܝܗܽܘܢ. ܒܰܬܪ̈ܶܝܗܽܘܢ ܗܘ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܣܬܺܝܪܳܐ.܀ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܰܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܓܰܘ ܓܰܙܳܐ ܗܝ ܕܰܚܬܺܝܡ ܬܰܪܥܶܗ ܒܫܶܬܩܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܶܗ ܫܶܠܝܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܘܳܐܦ ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܟܪܽܘܒܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܒܪܶܝ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܼܶܕܪܽܘܫ ܐܰܘ ܕܰܢܡܼܰܠܶܠ ܨܶܝܕ ܬܰܪܥܶܗ ܕܗܰܘܿ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܘܫܰܠܝܳܐ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܳܐ ܕܰܐܨܶܕܘܼ ܒܶܗ ܚ̣ܬܰܡܘ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝ݀ܳܕܰܥ ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘܿ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܪܰܘܳܝܳܐ ܡ݀ܦܰܩܶܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܫܳܡܽܘܥܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܢ ܡ݀ܶܬܪܰܒܰܨ ܒܶܪܝ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܗܰܘܿ ܕܰܕܿܘܳܐ ܒܶܗ ܫܿܳܬܶܩ ܘܰܡܿܫܰܒܰܚ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܼܰܠܶܠ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ ܗܽܘ. ܡ݂ܠܶܠ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܠܡ݂ܶܬܡܰܠܳܠܽܘ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ ܠܟ̈ܺܐܢܶܐ ܓܽܘܕܳܦܰܐ ܗܘ.܀ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ ܡܚܰܝܰܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܿܳܥܶܐ ܕܢܶܒܼܨܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܩܿܳܐܶܡ ܐܳܦ ܡܰܪܳܚܳܐ: ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܠܼܰܚ ܒܰܕܪܳܫܶܗ. ܕܰܢܚ݂ܽܘܬ ܢܶܒܼܨܶܐ ܝܰܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܼܶܬܘܰܗ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܿܪܶܬ ܠܳܟ. ܣܼܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐܝܺܬ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܟܿܳܦܰܪ ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܒܿܳܨܶܐ ܕܢܼܰܙܥܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܟܽܘܢܳܝܶܗ ܚ̣ܙܺܝܘܗܝ ܒܰܫܡܶܗ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܘܠܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܪܰܒܳܐ ܗܝ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܢܡ݂ܽܘܫ ܘܰܢܟܼܺܝܠ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܫܼܰܦܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܒܳܟ ܕܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܠܥܼܰܙ ܒܳܟ ܐܳܦ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܺܝ̈ܢܽܘܬܶܗ ܕܟܽܘܠܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗܘ.܀ ܐܰܫܼܘܳܐ ܟܺܝܬ ܡ̈ܶܢܶܐ ܕܶܐܬܒܼܰܠ̈ܒܰܠܝ ܒܰܕܪܳܫܳܐ: ܟܰܢܼܶܫ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܦܼܗܰܝ̈ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܗܼܘܺܝ ܒܶܪܝ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝܿܕܶܝܢ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܕܟܶܢܳܪܰܐ ܐܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܢܰܝ̈ܟ ܘܳܐܦ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܐܳܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܗܽܘܼ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܙܳܡܿܰܪ ܠܰܐܠܳܗܶܗ.܀ ܬܰܩܼܶܢ ܟܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܰܙܡ݂ܰܪ ܠܳܐ  ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܡ݂ܪܘܽܩ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ ܘܰܙܡ݂ܰܪ ܠܰܢ ܠܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܼܘܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܡ݂ܰܠܶܠ ܦ̈ܰܐܝܳܬܳܐ.܀ ܬܩܼܽܘܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܥܰܕܠܺܝܢ. ܬܩܼܽܘܠ ܬܽܘܒ ܘܰܙܡ݂ܰܪ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܪ̈ܰܫܝܳܢ. ܘܢܶܗܼܘܶܐ ܙܡܳܪܳܟ ܒܶܪܝ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܳܪܳܟ ܘܡܳܪܳܟ ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ.܀ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܦܼܰܠܶܓ ܬܽܘܒ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܬܣܺܝ݂ܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܗܺܝܼ ܗܺܝܼ ܒܨܳܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢܘ ܫܰܦܝܳܐܝܺܬ.܀ ܠܳܐ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܦܟܳܐܝܺܬ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܛܥܼܶܐ ܘܬܶܙܡ݂ܰܪ ܥܰܘܠܐ. ܙܡ݂ܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܩܼܪܺܝܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ.܀ ܠܰܐܒܳܐ ܘܳܐܦ ܠܰܒܪܳܐ ܠܐ ܬܨܰܥܼܰܪ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܠܰܐܒܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܙܡ݂ܰܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܒܪܳܐ ܨܰܥܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܠܰܘ ܠܰܡ ܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗܘ.܀ ܕܰܐܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗܘ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܗܝ. ܕܰܒܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܰܐ ܗܘ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܗܝ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܰܐ ܗܘ. ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܣܼܪܽܘܚ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ.܀ ܬܰܠܡܼܶܕܘ ܠܰܡ ܘܰܐܥܡܼܶܕܘ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܠܰܡ ܕܰܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܩܼܰܕܶܡ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܳܐ ܗܼܘܳܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܝ.܀ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܶܬܩܳܐ ܗܝ. ܡܶܢܶܗ ܕܗܰ݀ܘ ܫܶܬܩܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܰܠܼܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܗܼܘ ܠܶܫܳܢܳܟ ܓܶܫܪܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡ݀ܰܥܒܰܪ ܟܽܠ ܡܶܠܺܝ̈ܢ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܣܼܶܩ ܠܶܗ ܡܰܥܣܳܪ̈ܐ ܕܩܺܝ̈ܢܳܬܳܟ. ܟܰܦܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܩܼܰܪܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܟ. ܘܳܐܦ ܗܽܘܠܳܠܳܐ ܒܰܟܼܰܪ ܘܰܐܣܼܶܩ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܕܰܩܼܛܰܦ ܠܶܫܳܢܳܟ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܒܙܰܝܢܶܗ ܕܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܚܰܝܳܒܳܐ ܙܟ݂ܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܒܗܰܘܿ ܦܰܓܪܳܐ ܕܚ̣ܰܝܶܒ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܶܗ ܢܶܫܼܬܰܦܰܠ ܕܢܶܥܼܫܰܢ ܟܽܘܘܳܪܶܗ.܀ ܘܳܐܦ ܗܼܺܝ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܟ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܢܶܦܼܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܠ ܙܿܳܐܢ ܟܽܠ. ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܰܘܿ  ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡ݀ܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܕܡܰܪܝܰܡ.܀ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܒܥܽܘܒܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡ݀ܶܬܪܰܒܶܐ ܗܘܰܝܼܬ. ܗܘܼܳܐ ܠܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܘܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ.܀ ܪܟܼܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܫܺܝܛܳܐ ܟܣܶܐ ܒܫܶܦܠܶܗ ܢܶܨܚܳܢܶܗ. ܪ̈ܳܟܒܰܝ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܳܒܬܳܐ ܚܳܒܼܘ ܟܰܕ ܙܳܟܿܶܝܢ. ܙܟܼܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܣܶܕܪ̈ܐ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܘܶܐܠܥܳܐ ܪܦܺܝܬܳܐ ܫܰܦܼܠܰܬ ܚܠܺܝܨܽܘܬܶܗ.܀ ܡܼܰܠܠܰܬ ܐܰܬܳܢܳܐ ܘܝܶܕܥܼܰܬ ܕܳܐܦ ܐܰܬܳܢܳܐ ܗܝܼ. ܠܡܳܪܳܗܿ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܗܿ ܗܳܟܰܢ ܝܶܕܥܼܰܬ. ܐܰܝܢܰܘ ܪܰܕܝܳܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܼܪܽܘܫ ܥܒܳܕܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘܿ ܥܳܒܘܽܕܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܢܰܒܰܠ ܒܼܠܰܥ ܥܰܠ ܕܰܐܘܼܪܶܟ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܨܰܥܪܳܢܳܐ ܕܰܦܼܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܰܥܪܺܝܪܳܐܝܺܬ. ܠܗܰܘܿ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܙܥܼܰܪ ܘܰܩܼܪܳܝܗܝ ܒܰܫܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܟܺܝܬ ܕܰܐܣܼܟܶܠ ܕܰܒܢܰܒܰܠ ܢܼܶܬܕܰܡܶܐ. ܥܼܪܽܘܩܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܡܿܨܰܥܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܐܶܠܐ ܠܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܳܪܳܐ ܪܟ݂ܶܢ ܘܰܢܚ̣ܶܬ. ܘܥܰܒܕܳܐ ܗܘ݂ܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܗܘ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܡܳܫܳܐ ܗܘ݂ܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܕܰܐܫܼܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܢܼܶܒܨܶܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܶܢ ܡܿܰܘܦܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.܀ ܡܳܪܶܗ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܘܶܐܬܬܼܰܘܬܰܒ. ܗܘ݂ܳܐ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܥܒܽܘܪܳܐ. ܕܠܰܢ ܢܰܣܼܶܩ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܢܼܰܥܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܝܰܬܒܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܢܼܰܘܕܶܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܟܡܳܐ ܢܶܦܼܗܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘܿ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܼܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܣܼܥܰܘ ܙܳܩܽܘܦ̈ܐ ܘܰܦܼܩܰܪܘ ܒܳܨ̈ܘܽܝܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢ ܕܶܝܢ ܝ݂ܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܗܰܘܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܶܐ: ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܫܶܐܠܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܣܼܦܰܩ ܐܰܟܼܪܶܙ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗܰܘܿ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܠܶܫܳܢܝ ܡܶܣܟܺܢܳܐ.܀ ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗܰܒܬܳܗܿ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܗܿܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܠܼܰܡܣܰܪܳܚܽܘ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܗܿ. ܒܰܩܠܺܝܕܳܗܿ ܗܼܘ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܗܶܢܼܽܘܢ ܓܰܙܶܝ̈ܗܿ ܩܽܘܕܡܰܬ ܓܺܝܙܰܒܪ̈ܶܝܗܿ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܠܳܥܿܙܳܐ ܒܦܽܘܡ ܐܡܽܘܪ̈ܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܳܠܿܙܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܗܿ. ܩܿܳܢܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܰܚܕܳܐ. ܒܕܺܝܠܳܗܿ ܗܳܡܿܶܤ ܒܳܗܿ. ܒܕܺܝܠܳܗܿ ܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܳܗܿ.܀ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܳܨܶܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܼܶܫܬܰܥܶܐ ܥܠܶܝܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܳܐ ܗܝ. ܒܳܗ ܗܘ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܳܐܦ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܕܰܥܠܶܝܗܿ ܢܺܐܡ݂ܰܪ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܗܺܝܼ.܀ ܘܳܐܦ ܥܰܝܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܒܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚܼܙܶܝܘܗܝ ܒܰܙܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ. ܗܺܝ݂ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܒܰܪܩܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܙܰܠܓܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܚܿܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܗܰܕܳܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܐ. ܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܡ݂ܺܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܺܝܼ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܙܰܗܼܪܳܗܿ ܢܿܳܓܶܕ ܠܘܳܬܳܗܿ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܪܫܺܝܡ ܗܽܘ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܛܘܽܦܣܶܗ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܗܽܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܨܝܳܐ ܠܡܼܶܩܪܰܒ. ܗܼܝ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܡܿܥܰܙܶܐ ܐܳܦ ܣܰܚܳܝܳܐ ܕܢܶܣܼܚܶܐ ܒܥܽܘܡܩܶܗ ܕܛ݀ܳܥܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ. ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܐܳܦ ܦܽܘܫ̈ܳܚܶܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ.܀ ܘܟܰܕ ܚܰܨܶܗ ܗܼܘ ܕܝܰܡܳܐ ܥܬܺܝܕ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܗܽܘ: ܠܰܐܘܒܳܕܽܘܬܳܐ ܕܗܺܝܼ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܬܶܪܟܼܰܒܝ. ܗܳܐ ܥܳܡܿܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܺܝ݂ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܘܟܰܕ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܢܰܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܠܦܳܐ ܠܰܢ ܗܝܼ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܒܟܽܘܫܳܪܳܐ ܟܽܘܫܳܪܳܗܿ ܗܘܼ ܪܳܡܿܙ ܠܰܢ. ܕܶܢܼܒܽܘܙ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܐܝܼܬܺܝܘ ܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܶܝܗܿ.܀ ܘܳܐܦ ܡܶܛܪܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܒܼܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܠܰܘ ܫܰܦܠܽܘܬܳܐ ܡܿܰܠܶܦ ܠܳܗܿ ܠܰܐܟܳܪܽܘܬܳܐ. ܥܰܡܠܳܗܿ ܡܰܣܿܓܶܐ ܠܳܗܿ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܡ݀ܰܣܓܶܐ ܠܳܗܿ ܬܽܘܒ ܟܽܘܫܳܪܳܗܿ ܓ̈ܶܐܘܳܬܳܐ.܀ ܬܥܼܰܠܝܰܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܒܳܟ ܡܿܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܝܿܳܪܶܒ ܐܢܳܐ ܕܶܐܡܿܛܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܶܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܗܶܝܢ ܗܳܝܿ ܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܿܳܛܶܐ. ܒܳܟ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܡܿܛܶܐ.܀ ܬܦܺܝܣܳܢܝ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܕܶܐܫܬܰܘܫܰܛ ܗܘܳܐ. ܒܳܟ ܝܶܪܒܼܰܬ ܗܘܳܬ ܟܰܪܝܽܘܬܶܗ ܘܰܣܼܒܰܟ ܘܰܡ݂ܛܳܟ. ܗܳܝܿ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܩܰܪܶܒܼܬܶܗ ܗܘܳܬ ܕܡܶܢܳܟ ܡ݀ܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ.܀ ܬܺܐܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܐ ܦܺܐܪܳܐ ܝܶܗܒܼܰܬ. ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܝܶܗܒܼܰܬ. ܬܺܐܬܳܐ ܕܦܰܟܺܝܗܳܐ ܒܝܰܕ ܦܺܐܪܳܗܿ ܗܘܼܳܬ ܡܶܠܚܳܐ ܡܰܕܟܰܬ ܦܰܟܺܝܗܳܐ.܀ ܬܶܡܗܰܐ ܗܘ ܬܺܐܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܠܼܙܰܬ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗܿ ܘܛܶܥܢܼܰܬ ܗܘܳܬ ܦܺܐܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܳܗܿ ܕܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܐܰܟܠܼܘܽܗܝ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܦܼܰܠܶܓ ܗܘܳܐ.܀ ܬܶܩܼܪܶܝܢܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܘܳܐܦ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܰܟܰܝ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܶܐܦܿܰܠܶܓ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܡܳܪܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܪܗ݀ܰܛ ܘܶܐܦܿܪܽܘܥ ܬܽܘܒ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܠܟܶܣܦܳܟ ܝܽܘܬܪܳܢܶܗ.܀ ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܕܝܼܰܗܒ ܓܶܝܪ ܗܽܘܼ ܟܶܣܦܶܗ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܐ. ܠܰܢ ܚ̣ܰܘܺܝ ܕܰܕܠܳܐ ܡܠܰܘܬܘܬܶܗ ܠܰܝܬ ܬܶܐܓܘܪܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܗܳ݀ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܫܟܳܚܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܪܛܘ݂ ܐܰܚܰܝ̈ ܟܰܢܶܫܼܘ ܥܰܡܰܢ ܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܣܺܓܝܼ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܢ ܠܰܡܼܨܳܪ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܒܰܫ̈ܟܳܚܳܬܰܢ ܬܽܘܒ ܐܬܒܰܣܼܡܘ. ܘܙܳܕܶܩܿ ܕܰܚܢܰܢ ܒܕܺܝܠܟܽܘܢ ܢܼܶܬܒܰܣܰܡ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܰܚܡܺܝܪܳܐ ܕܬܶܫܬܰܘܬܰܦܼܝ ܗܘܳܬ ܠܛܰܥ̈ܡܳܬܶܗ. ܒܡܰܘܗܰܒܬܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܡ݀ܶܬܢܰܓܕܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܒܽܘܕܳܪܶܗ ܕܚܰܠܒܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܟܿܳܢܶܫ ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܘܿ ܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܗ݀ܝ ܡܣܳܬܳܐ. ܒܡܰܘܗܰܒܬܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢܳܗܿ ܟܳܢܿܫܳܐ ܗܼܝ ܪܰܦܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܠܒܳܐ ܠܚܺܝܨܽܘܬܳܗ.܀ ܐܰܣܼܪܰܚ ܠܳܗܿ ܠܪܰܦܝܽܘܬܝ ܥܽܘܠ̈ܘܳܬܳܟ ܛܰܪ̈ܩܳܬܳܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܬܥܼܰܠܶܐ ܫܺܝܛܽܘܬܺܝ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܒܳܟ ܬܶܫܼܬܰܘܫܰܛܝ ܨܶܝܕ ܗܰܘܿ ܪܰܘܡܳܟ: ܒܰܦܬܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܬܶܣܼܓܽܘܕܝ ܠܳܟ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܒܝܰܕ ܒܽܘܟܪܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܘ ܬܡܺܝܗܳܐ ܕܠܐ ܠܳܐܐܿ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩܰܐ ܗܘ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܚܺܝܠܳܐ ܨܶܝܕ ܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܒܪܶܡܙܰܐ ܗܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܒܼܪܳܐ ܟܽܠ ܘܛܰܟ̣ܶܣ ܟܽܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܼܪܳܐ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܨܶܦܬܐ ܙܿܳܐܢ ܟܽܠ.܀ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܶܚܫܰܒܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܗܘܼܬ ܥܰܡܶܗ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ. ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܚܰܕܬܺܐܝܺܬ ܢܼܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ. ܠܐ ܗܘܼܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܙܰܘܥܶܗ ܘܳܐܦܠܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܚܫܰܒܬܶܗ. ܒܪܺܝܬܶܗ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܫܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܗܝ.܀ ܓܢܺܝܙܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫ̈ܬܳܐ ܠܰܡ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܝܿܢ ܠܶܗ ܠܥܺܝܪܳܐ ܘܡ݀ܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܢܺܝܩ ܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܦܼܪܰܚ ܒܝܰܕ ܓܶܦ̈ܶܐ. ܡܰܬܠܐ ܗܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ. ܫܪܳܪܰܐ ܗܘ ܟܰܝ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܩܽܘܫܬܰܐ ܗܘ ܛܳܒ ܟܣܶܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܛܽܘܦܣܰܐ ܗܘ ܛܳܒ ܥܛܶܠ ܗܘ.܀ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܟܺܝܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟܳܐ ܘܥܰܡܺܝܩܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܠܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܒܥܳܬܶܗ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܗ. ܘܡ݀ܰܢ ܢܶܣܼܒܽܘܟ ܠܪܰܘܡܶܗ. ܘܰܢܡܼܽܘܫ ܥܽܘܡܩܶܗ. ܕܰܐܡܼܪܰܚ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܶܗ. ܪܶܒܰܬ ܫܼܪܰܥ ܘܰܢܼܦܰܠ. ܘܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܠܘܳܬ ܥܽܘܡܩܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܛܒܼܰܥ ܘܶܐܒܼܰܕ ܩܫܶܐ ܗܘ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡ݀ܰܢ ܕܰܒܼܨܳܝܗܝ ܘܛܽܘܒܳܥܶܗ ܕܡ݀ܰܢ ܕܰܥܼܡܰܕ ܕܰܢܡܼܽܘܫܺܝܘܗܝ.܀ ܓܰܠܝܳܐܝܺܬ ܫܶܡܫܳܐ ܡܿܦܺܝܤ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗܘ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܠܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܠܟܽܠ ܠܶܫܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܚܿܳܟܡܺܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܼܨܽܘܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܡ݀ܰܘܦܶܐ ܕܢܼܶܡܛܶܐ ܠܶܗ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܫܩܼܰܠܘ ܨܳܪܽܘܗܝ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ.܀ ܕܥ̈ܶܠܳܠܬܳܐ ܩܼܪ̈ܰܝ ܗܘ̈ܰܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܼܶܬܡܰܠܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܳܐܝܺܬ. ܠܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܩܼܰܠ ܗܘܳܐ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܦܶܗܝܳܐ ܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܟܶܫܠܳܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܦܫܺܝܛ ܐܶܒܼܰܕ ܗܘܳܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪ ܚ̣ܣܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܟܽܠ ܕܶܡܽܘ̈ܢ ܐܶܬܚ̣ܰܫܰܚ. ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܐܟ ܕܰܡܨܶܐ ܢܶܣܼܦܰܩ ܐܢܳܫ.܀ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܢܕܰܡܶܝܼܗܿ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܽܘܥܝܰܝ ܗܳܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܐܢܳܫ ܢܼܶܣܒܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܽܘܡܳܐ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܓܰܫܼܡܺܝܗܿ ܩܶܢܛܰܐ ܗܘ. ܕܰܢܪܰܟܒܺܝܼܗܿ ܙܰܘܥܰܐ ܗܘ ܕܰܢܬܰܚܡܺܝܼܗܿ ܥܰܘܠܐ ܗܘ. ܕܰܢܣܰܝܼܟܺܝܗܿ ܪܽܘܫܥܰܐ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܗܠܶܝܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܐܶܬܪܰܟܼܢܰܬ.܀ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܿܳܫ̈ܚܳܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܙܳܐ ܢܦܼܰܩܝ̈ ܗܘܰܝ̈ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܰܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܣܼܪܰܚ ܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܢܼܥܰܕܰܪ ܒܳܗܿ. ܒܰܙܒܰܢ ܙܥܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܚܘܺܝܚܘܽܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܚܺܝܠܘܽܬܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܗܘ ܫܘܶܐ ܗܘ ܥܰܡ ܝܳܬܶܗ. ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܫܼܬܰܚܠܰܦ.܀ ܗܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܡ݀ܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܡܰܠܠ݂ܳܗܿ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܼܪܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܗܳܝܿ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܕܠܐ ܚ̣ܙܰܝܬܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܒܼܶܫ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ  ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܼܨܽܘܪܺܝܗܿ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܩܼܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܨܶܝܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܼܨܽܘܪܺܝܘܗܝ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ.܀ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܼܰܕܰܪ ܕܠܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܨܰܠܡܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܕܠܐ ܢܼܶܬܶܠ ܥܶܠܬܳܐ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܬܨܽܘܪܺܝܘܗܝ ܒܛܽܘܥܝܰܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܥܼܰܕܰܖ ܕܬܽܘܒ ܠܒܼܶܫ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܫܽܘܦܪܶܗ ܢܚ̣ܰܘܶܐ ܠܰܢ ܘܢܶܪܓܼܰܫ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܕܠܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܟܼܠܳܐ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܕܚ̣ܰܘܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܰ݀ܣܓܶܐ ܗܘܳܐ.܀ ܘܕܰܚ̣ܙܰܘ ܗܘܰܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܫܽܘܫܳܢ ܒܥܼܰܘ ܕܢܶܕܥܼܽܘܢܳܗܿ ܘܕܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܫܼܪܳܗܿ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܳܗܿ ܣܳܚܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܕܢܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܕܶܠܗܽܘܼ ܢܼܰܘܕܰܥ. ܢܰܟܶܠܼܘ ܕܠܐ ܚ̣ܰܙܰܘܽܘܗܝ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܣܼܰܒܰܪܘ ܕܰܚ̣ܙܰܘ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܼܺܕܰܥ ܕܠܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܛܥܼܳܬܳܗܿ ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܫܺܐܝ̈ܠܳܬܳܐ ܠܒܼܶܫ ܡܳܪܶܗ.܀ ܙܶܥܼܪܰܬ ܗܘܳܬ ܚܙܳܬܶܗ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܶܝܕ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܓܼܒܠܶܗ ܡ݀ܬܰܩܶܢ ܟܽܠ: ܕܰܐܝܟ ܕܰܪܟܼܶܢ ܘܓܼܰܒܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܢܼܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܢܚܰܘܶܝܼܘܗܝ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܚ̣ܙܳܝܗܝ ܘܰܕܚ̣ܶܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܥܽܘܙܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܳ݀ܝ ܕܰܒܪܳܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܿܳܦܶܩ ܠܳܗܿ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘܼ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܗܽܘܼ ܗܼܘܳܐ. ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܥܛܶܦ ܗܘܳܐ ܡܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘܶܗ ܡܶܫܿܟܚܳܐ ܗܘܳܬ: ܗܽܘܼ ܙܺܝܘܳܐ ܒܨܽܘܪܬܰܢ ܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܦܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܗ݀ܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܠܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܬܰܚܦܺܝܬܰܐ ܗܘ ܥܼܶܒܕܰܬ ܠܳܗܿ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪ̈ܳܢܐ ܕܫܰܒܪܽܘܬܳܐ.܀ ܛܳܒܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܠܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ ܢܟܼܰܘܶܢ ܗܘܳܐ. ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܕܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܢܰܓܼܪܶܓ ܫܽܘܦܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܫܘܶܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܥܼܰܪ ܘܺܝܼܪܶܒ ܙܥܼܰܪ ܗܰܘܿ ܕܠܳܐ ܙܳܥܿܰܪ. ܘܺܝܼܪܶܒ ܕܢܼܰܘܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܡ݂ܬܰܚ ܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܩܦܼܰܣ ܘܰܙܥܼܰܪ ܕܰܢܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܗ ܚܰܕ ܐܢܳܫ.܀ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܠܣܰܟ̈ܠܶܐ ܗܳܐ ܡܶܣܿܬܰܒܪܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܗܼܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܣܽܘܢܩܳܢ. ܠܘܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚ̣ܙܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܣܢܺܝܩܰܐ ܗܘ. ܠܳܐ ܚ̣ܳܪܘ ܕܨܶܢܥ̈ܳܬܳܐ ܪܰܟܼܶܒ ܠܗܰܘܿ ܥܰܡܳܐ ܕܰܢܟܰܒܼܫܶܗ ܕܰܦܼܗܳܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܨܳܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܼܒܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܣܘܳܬܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܗ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܗܽܘܼ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ ܡܫܰܒܰܚ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܝܰܐ ܗܘ ܕܒܰܫܡܶܗ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܐܺܝܬܝܰܐ ܗܘ ܕܫܰܪܒܶܗ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ ܕܢܶܫܼܬܰܚܩܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܒܰܝܢܽܘܢܳܝܗܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܕܢܼܰܨܕܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܚ̇ܳܙܶܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ.܀ ܗܳܐ ܪܳܢܶܝܿܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܚܿܳܙܶܝܢ ܠܶܗ: ܠܗܰܘܿ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡܳܨܶܝܢ ܕܢܶܚ̣ܙܽܘܢܳܝܗܝ ܒܗܽܘܢ. ܗܰܘܿ ܓܶܝܪ ܚ̣ܙܰܘܽܘܗܝ ܘܗܳܐ ܛ݀ܳܥܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܳܒܿܪܺܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܕܳܡܿܶܐ. ܠܶܠܽܘ ܚ̣ܙܰܘ ܒܶܗ ܠܶܗ ܫܰܦܺܝܪ ܣܼܒܰܪܘ ܕܰܚ̣ܙܰܘ. ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܚܿܳܙܶܝܢ ܘܪܳܢܶܝܿܢ: ܕܗܳܐ ܚ̣ܙܰܘܽܘܗܝ. ܐܳܘ ܠܫܰܒܪܳܐ ܕܓܼܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܣܼܒܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܡ݂ܳܫܶܗ ܠܰܓܢܺܝܙܰܐ.܀ ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܫܟܰܚ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘܼ. ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܢܕܰܡܶܝܼܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܼܶܐ. ܘܢܼܶܫܰܪ ܠܰܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܩܽܘܫܬܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܠܶܗ ܗܘ ܣܰܒܼܪܘ ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܣܰܓܺܝ ܛܥܼܰܘ ܘܰܐܛܥܼܺܝܘ. ܣܰܓܺܝ ܦܼܗܰܘ ܘܰܐܦܼܗܺܝܘ. ܦܺܐܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘܼ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.܀ ܐܳܘ ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܒ̈ܳܨܽܘܝܶܐ ܒܓܰܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܘܒܳ݀ܥܶܝܢ ܠܶܗ ܡ݂ܳܫܘ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܝܼܽܘܗܝ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܰܓܼܫܘ ܛܰܒܥܳܐ ܘܣܳ݀ܒܪܺܝܢ ܕܰܓܘܰܢ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗܘ ܡܼܳܫܘܽܗܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܳܓܼܫܽܘܗܝ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܐ ܣ݀ܳܒܪܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܓܼܫܽܘܗܝ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܣܼܒܰܪܘ ܫܼܩܰܠ ܨܳܪܼܶܗ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ.܀ ܠܳܐ ܪܳܢܶܝܿܢ ܕܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܪܶܓܫܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܪ̈ܶܓܫܰܝܗܽܘܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܠܺܝܙܺܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܝܺܢ ܟܽܠܗܘܽܢ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܓܰܘܢܗ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܬܪܺܝܚ ܪܺܝܚܶܗ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܡܰܥ ܙܰܗܪܶܗ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܡܺܝܫ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܚܙܳܝܳܐ ܠܚܽܘܕ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܫܼܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܢܟܳܐ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫ. ܕܢܼܰܚ ܘܰܫܼܪܳܐ ܒܶܐܕܢܳܐ ܘܠܐ ܚܿܳܐܶܫ. ܫܼܪܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܐ ܓܼܳܫܬܶܗ. ܠܐ ܣܼܳܩܶܗ ܢܚܺܝܪܳܐ. ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܰܕܥܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܗܽܘܢ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܼܘ. ܘܰܠܡܳܪܶܗ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܳܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܳܨܶܝܿܢ.܀ ܗܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܟܽܘܘܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܶܚ̣ܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܛܼܳܫ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܐ ܫܼܰܦ ܒܗܽܘܢ ܓܰܘܢܶܗܿ ܘܕܶܢܚܶܗ ܡ݂ܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܘܰܒܛܶܐܒܰܐ ܗܘ ܐܰܪܓܶܫܼܘ ܒܶܗ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ.܀ ܗܳܐ ܕܳܡܶܝܼܢ ܥܘܺܝܪ̈ܐ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܠܗܰܘܿ ܣܰܡܝܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܩܶܫܬܳܐ. ܘܫܰܕܳܐ ܒܳܗܿ ܓܶܐܪ̈ܐ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܠܐ ܪܳܓܶ݀ܫ ܕܰܐܝܟܳܐ ܒ݀ܳܠܶܝܢ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܓܶܐܪ̈ܐ ܕܰܫܼܕܳܐ ܒܚܽܘܬܪܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗܘܰܘܼ ܩܶܛܡܳܐ. ܒܪܽܘܚܳܐ ܗܘܼܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܓܼܕܰܫ ܠܶܗ ܕܗܽܘܼ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܼܶܣܰܩ ܒܶܗ ܛܽܘܠܳܩܶܗ ܘܰܕܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܗܳܘܿܐ ܒܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܢ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܘܳܐܦ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܰܢܫܳܒ̈ܐ ܘܡܳܡܽܘ̈ܠܐ. ܟܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܐܳܬܶܝܿܢ ܒܥܽܘܙܳܐ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܫܰܡܳܫ̈ܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܗܳܟܰܢ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܕܡ݀ܶܫܬܰܡܰܫ. ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܕܰܢܼܨܶܕ ܒܶܗ ܒܗܰܘܿ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ.܀ ܗܳܐ ܥܽܘܙܳܐ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗܘ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܐ ܡܡܰܙܰܓ. ܘܳܐܦ ܚܰܡܪܳܐ ܡ݀ܣܰܓܶܦ ܒܚܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܥܽܘܙܳܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܫܶܢܬܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܕܠܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܩܰܫ̈ܝܳܢ ܕܠܐ ܡܽܘܙܳܓ. ܟܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܠܐ ܛܽܘܟܳܣ ܕܰܠܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬܳܐ ܢܼܶܒܨܶܐ ܐܢܳܫ.܀ ܗܰܘܿ ܗܳܟܺܝܠ ܛܳܒܳܐ ܛܰܟܼܶܤ ܠܰܢ ܡܰܬ̈ܩܳܠܶܐ ܘܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܦ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܢܼܶܬܩܰܪܰܒ ܒܛܶܟܣܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܢܩܼܰܒܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܠܶܗ ܟܰܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܳܐ ܝܼܰܗܒ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܢܶܬܩܼܰܪܒܽܘܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܕܠܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܛܰܟܼܶܤ ܟܽܠ ܘܰܒܨܳܬܶܗ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܠܳܐ ܛܼܰܟܶܣ.܀ ܗܳܐ ܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܬܺܝܚܺܝܢ ܠܶܗ ܘܛܽܘܟܣܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܡܿܕܰܒܰܪ ܠܶܗ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܰܕܥܳܐ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪ̈ܝܳܐ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܪܰܐ ܗܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܿܳܛܰܪ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܫܿܳܩܶܠ ܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܰܢ.܀ ܗܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡܬܰܚܰܡ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܣܰܗܪܳܐ ܡܛܰܟܰܤ ܒܡܰܪܒܺܝܬܶܗ. ܬܰܚ̣ܶܡ ܬܽܘܒ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܬܰܚ̣ܡܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܗܽܘܼ ܒܠܺܝܠ ܐܶܠܳܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܚܳܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܰܚܡܺܝܢ  ܓܰܠܠܶܐ. ܚ̣ܽܘܪܘ ܒܶܗ ܒܡܰܪܳܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܗܼܘ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡ݀ܶܫܬܰܥܠܶܐ.܀ ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܐܰܚܰܝ̈ ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܢܼܰܠܦܶܗ ܠܚܰܨܺܝܦܳܐ. ܒܰܛܢܶܗ ܓܶܝܪ ܒܟܰܪܣܳܐ ܡܰܬܚܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܒܳܗܿ ܕܬܺܐܒܶܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܘܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܗܳܐ ܬܰܚ̣ܡܶܗ ܒܰܛܢܳܐ: ܗܳܐ ܬܰܚ̣ܡܶܗ ܝܰܠܕܳܐ: ܗܳܐ ܬܰܚ̣ܡܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܘܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܗܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܰܚ̣ܰܡ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܬܰܚܶܡ.܀ ܗܳܐ ܢܰܘܣܼܶܦ ܘܢܰܟܼܶܣ ܒܠܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܕܰܘܰܕ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܟܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡܛܰܟܰܤ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܢܼܶܬܒܰܕܰܩ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܼܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܨܳܒ݀ܶܐ ܕܢܶܣܼܪܽܘܚ ܒܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܣܿܳܢܶܐ ܠܣܳܪ̈ܽܘܚܰܘܗܝ ܘܪܳܚܿܶܡ ܠܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܢܛܺܝܪ ܛܶܟܣܳܐ ܕܪ̈ܽܘܟܳܒܳܘܗܝ ܫܿܳܪܶܐ ܘܰܡܿܕܰܘܶܕ ܛܶܟܣܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ.܀ ܗܳܐ ܟܪܽܘܒܳܐ ܬܰܚܡ݂ܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܠܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܕܰܩܼܪܶܒ ܠܰܡ ܢܼܶܬܪܓܶܡ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܺܝܢ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܗܽܘܼ ܙܰܗܼܰܪ ܡܶܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘܿ ܛܽܘܪܳܐ ܬܰܚ݂ܶܡ ܡܠܶܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܡ݀ܬܰܚܶܡ ܗܽܘܼ ܪܰܘܡܳܐ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܗܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܠܕܰܐܡܼܪܰܚ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܓܺܝܗܰܢܳܐ ܠܰܕܒܿܳܨܶܐ.܀ ܗܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܐܟܼܶܣ ܠܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܡܿܰܟܶܣ ܠܶܗ ܠܚܽܘܣܦܳܐ ܕܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܠܠ݂ܰܬ ܒܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܙܩܼܰܪ ܠܳܗܿ ܢܰܚܬܳܐ  ܕܓܰܪܒܳܐ. ܚܽܘܒܳܗܿ ܡ݀ܠܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܽܘܠܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܛܺܝܦܼܰܬ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܠܶܒܳܗܿ ܕܒܪܰܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܗܰܘܿ ܛܰܠܝܳܐ ܕܛ݀ܳܐܶܦ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܓܪܶܗ ܐܳܦ ܠܶܐܡܶܗ ܬܰܪܣܼܺܝ ܗܘܳܐ.܀ ܗܳܐ ܬܶܡܗܳܐ ܘܬܶܗܪܳܐ ܘܪܰܗܒܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܡܰܠܠ݂ܰܬ ܒܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚ̣ܰܒ ܠܳܗܿ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܘܟܺܐܢܳܐ ܕܦܿܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܝܰܩܼܪܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܠܗܳ݀ܝ ܣܳܒܬܳܐ ܢܒܺܝܬܳܐ ܨܰܥܼܰܪ ܨܰܥܼܰܪ ܕܠܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܢܶܙܟܶܐ ܐܶܢ ܢܶܒܼܨܶܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܕܗܰ݀ܘ ܬܳܒ݀ܰܥ ܡܰܠ̈ܳܠܶܐ.܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܥܰܒܕܳܐ ܬܒܼܰܥ ܕܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܳܬܶܗ. ܢܒܺܝܬܳܐ ܕܗܶܡ݂ܣܰܬ ܒܶܗ. ܡ݀ܰܢ ܢܶܗܼܡܽܘܤ ܒܝܰܠܕܳܗܿ ܕܪܰܒܘܽܬܳܐ. ܕܒܰܪ ܥܽܘܒܰܐ ܗܘ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܳ݀ܝ ܐܳܟܶܠܬܳܐ. ܘܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܡ݀ܶܫܬܰܠܗܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗܿ. ܒܨܳܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܒܬܳܐ ܗܝ ܨܶܝܕܶܝܗܿ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܝܰܥܪܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܠܥܺܝܢ.܀ ܘܳܐܦ ܓܶܚܙܺܝ ܕܒܼܰܙܰܚ ܘܶܐܬܒܼܰܙܰܥ ܓܢܼܰܒ ܠܶܒܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܘܶܐܬܦܼܰܪܣܺܝ. ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܓܳܢܿܒܺܝܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܡ݀ܰܥܡܕܺܝܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܐ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܫܿܳܪܶܝܢ ܠܟܽܠ ܚܶܪܝܳܢ. ܡ݀ܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܬܦܼܰܠܰܓ ܥܰܠ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ.܀ ܐܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܐܶܬܬܒܼܰܥ ܕܶܐܨܛܼܰܥܰܪ. ܡ݀ܰܢ ܢܶܒܼܨܶܐ ܢܼܰܙܥܰܪ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܠܳܐ ܬܶܩܼܪܽܘܒ ܠܫܰܪܒܶܗ ܕܠܐ ܬܺܐܒܼܰܕ. ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܘܶܐܬܢܼܓܶܕ. ܘܰܕܠܐ ܒܼܗܶܬ ܕܢܼܰܘܫܶܛ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܼܗܶܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܪܒܶܗ ܡܿܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܨܰܥܼܰܪ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܒܼܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܛܰܡܳܐܐ.܀ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܺܝܬܰܘܗܝ ܡܿܩܰܕܶܫ ܟܽܠ ܢܦܼܰܩ ܡܶܢܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܡܛܰܡܰܐܐ ܟܽܠ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܿܬܰܪܶܨ ܟܽܠ. ܐܰܒܼܰܥ ܠܰܢ ܕܪܳܫܳܐ ܕܰܡܿܕܰܘܶܕ ܟܽܠ. ܡܶܛܪܳܐ ܡ݀ܥܰܕܰܪ ܟܽܠ. ܒܣܽܘܓܼܶܐܗ ܡܿܣܰܓܶܦ ܟܽܠ. ܘܫܶܡܫܳܐ ܡ݀ܗܰܕܰܪ ܟܽܠ. ܒܥܽܘܙܶܗ ܡ݀ܥܰܘܰܪ ܟܽܠ. ܘܳܐܦ ܠܰܚܡܳܐ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܠ݀ܕܳܐܟܶܠ ܠܰܥܒܳܐܝܺܬ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗܘ.܀ ܛܽܘܟܳܣܶܗ ܡܿܛܰܟܶܤ ܠܚܰܨܺܝܦܳܐ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܬܰܚ̣ܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܠܡܰܐܬܺܝܢ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚܘ ܘܟܼܰܗܶܢܘ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܣܶܦܼܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܪܳܚܽܘܡܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܟܠܼܰܬ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܥܼܶܠܘ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܛܶܢܼܰܬ ܡܩܰܕܰܫܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܛܶܢܼܰܬ ܒܳܗܿ ܒܰܒܨܳܬܳܐ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܨܺܝܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ. ܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܕܚܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܠܒܼܶܫܘ ܗܘܰܘ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܚܰܕ ܛܰܒܥܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܨܒܼܰܘ ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ. ܒܩܽܘܪܒܳܢܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐ ܨܺܝܪ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܦܼܰܪ̈ܣܺܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܥܣܪܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܣܼܰܝܟܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐܢܳܫܳܐ. ܠܗܰܘܿ ܦܰܓܪܟܽܘܢ ܕܰܠܒܼܶܫ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܙܳܗܶܝܿܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫ݀ܳܠܶܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܰܙܶܠܼܬܽܘܢ.܀ ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܢܚܼܶܬ ܘܰܠܒܼܶܫ. ܠܶܗ ܕܳܡܶܝܿܢ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܠܼܨܰܬ ܕܢܼܶܟܦܰܢ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܶܠܼܨܰܬ ܐܳܦ ܕܰܢܼܨܰܠܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܘܿ ܟܰܦܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܘܼܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ ܟܽܠܳܗܿ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܘܼܬ. ܠܳܐ ܬܡ݂ܽܘܬܽܘܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܐܶܬܥܼܰܛܰܦ ܗܰܘܿ ܚܰܝܳܐ ܕܢܼܰܐܚܶܐ ܟܽܠ.܀ ܪܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܚܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܪܶܚܡܰܬܟܽܘܢ ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܗܽܘܼ ܫܰܪܺܝܪ ܘܝܰܩܺܝܪ ܐܳܦ ܡܫܰܒܰܚ. ܫܰܪܺܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܪܚܺܝܡ ܕܫܳܒܽܘܩܰܐ ܗܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܕܕܰܝܳܢܰܐ ܗܘ. ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܗܘ ܐܶܣܼܬܰܝܰܟ. ܕܠܐ ܣܳܟܰܐ ܗܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ.܀ ܩܽܘܠܳܥܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܰܡ݂ܪܰܚ ܘܰܢܚܼܶܬ ܕܰܢܡܼܽܘܫܺܝܘܗܝ ܠܝܰܡܳܐ ܟܡܳܐ ܗܘܼܳܐ. ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܿܥܰܩܶܒ ܕܢܶܫܼܬܰܘܕܰܥ ܕܰܐܝܡܶܟܳܐ ܣܳ݀ܠܩܺܝܢ ܘܰܐܝܟܳܐ ܡܿܳܛܶܝܢ. ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܫܺܝܛܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܫܩܰܠܼܬܶܗ ܗܘܳܬ ܗܳ݀ܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܓܒܰܠܼܬܶܗ. ܘܣܳܡ݂ܰܬ ܠܶܗ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܼܳܛ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܚܼܙܳܐ ܥܽܘܪܳܐ ܕܰܣܼܥܳܐ ܕܢܼܶܒܩܶܐ ܗܰܘܿ ܥܽܘܙܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܫܽܘܐܳܠܳܐ. ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡ݀ܳܝܬܺܝܢ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܕܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܚ̣ܝܰܬ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܶܗ.܀ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܥܳܒ̈ܶܐ ܡ݀ܶܬܩܰܦܠܺܝܢ ܬܶܒܢܳܐ ܐܶܬܼܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘܦܳܐ ܕܰܢܦܳܚܶܗ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܗܳܐ ܕܪܶܐ.܀ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܰܠܐܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܬܚ̣ܙܺܝ ܕܳܐܦ ܕܳܐܶ݀ܢ ܐܰܟܼܰܐܪ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܒܨܰܝܼܬܽܘܢ ܠܗܰܘܿ ܝܰܠܕܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܘܰܝܼܬܽܘܢ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܼܬܘܽܢ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܛܺܝܢܳܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܦܰܚܳܪܳܐ. ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܳܐ ܥܼܒܰܕ ܗܘܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ.ܥܒܽܘܕܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕܟܽܘܢ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܘܝܳܕܽܘܥ̈ܐ ܛܠܼܰܡܬܽܘܢܳܝܗܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܳܪܰܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܐ ܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܗܳܠܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܐ݀ܳܬܶܐ ܠܟܰܝܠܳܐ ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ ܘܰܠܓܶܫܬܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܐܰܘ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. ܠܐ ܡ݀ܶܬܚܒܶܫ ܒܰܐܬܪܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܶܬܚܰܐ ܗܘ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܢܣܼܰܝܟܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܗܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܝܳܕ̈ܥܳܢ ܠܢܶܨܒܬܶܗ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܢ.܀ ܛܰܥܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܕܠܐ ܡܿܰܕܪܶܟ ܥܒܳܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܺܝܪ̈ܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܰܓܪ̈ܐ ܥܰܦܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܰܙܟܼܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܡܺܐܡܼܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܰܘ ܕܰܟܡܳܐ.܀ ܦܰܫܼܶܩ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܟܡܳܐ ܬܺܐܡ݂ܰܪ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ: ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ ܠܰܡ ܟܰܝܠܶܗ ܘܡܰܬܩܳܠܶܗ ܐܰܘ ܪܰܘܡܶܗ ܘܐܽܘܪܟܶܗ ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳ݀ܝ ܬܽܘܒ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܝܢܰܘ ܠܰܡ ܓܰܘܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܩܫܶܐ ܘܪܰܟܺܝܟ ܘܚܰܡܺܝܡ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܪ. ܘܳܗ݀ܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܬܶܬܦܼܰܫܰܩܝ ܕܶܐܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܳܐ ܥܿܳܡܰܪ ܬܽܘܒ.܀ ܟܽܠ ܡܶܪܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܪܶܐ ܘܰܡܟܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܐܘ ܟܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ ܐܰܘ ܓܶܫܬܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܘܰܐܬܪܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܬܠ̈ܳܬܳܝܶܐ ܚܒܺܝܫ ܟܽܠ ܘܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܝܳܐ. ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܗ݀ܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܳܐܦ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܳܐ.܀ ܐܶܬܡܼܰܟܰܟ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܘܰܟܼܦܶܢ ܗܘܳܐ ܥܰܕܟܺܝܠ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܪܟܼܶܢ ܟܡܳܐ ܕܰܚ̣ܫܰܚ. ܢܼܚܶܬ ܦܺܐܪܶܗ ܠܟܽܠܳܗܿ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܠܶܕܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܫܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܦܺܐܪܶܗ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܠܒܼܶܫ ܚܰܫܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܐܶܡܼܰܪ ܘܰܥܼܒܰܕ ܟܽܠ ܕܰܐܠܼܶܦ ܕܗܽܘܼ ܢܼܶܗܘܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܫܳܡܽܘܥܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܼܶܦ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܗܼܦܰܟ ܚ̣ܰܘܺܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܢܼܶܬܒ̈ܳܢ ܓܶܝܪ ܦܰܫܼܶܩ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܼܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܚ̣ܶܠ ܬܽܘܒ ܪܽܘܩܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܠܼܶܦ. ܫܰܚ̣ܪܽܘܗܝ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܶܐܙܼܰܠ ܕܠܐ ܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܛܰܫܼܺܝ ܕܢܰܠܼܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܢܦܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒܶܗ ܢܶܙܕܰܓܼܪܽܘܢ.܀  ܦܺܐܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܪܺܝܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܡܳܡܽܘ̈ܠܐ ܘܓܰܠ̈ܠܶܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܶܗ ܚ̣ܰܦܺܝ ܗܘܳܐ ܘܛܼܰܫܺܝ ܟܰܕ ܡ݀ܶܫܬܰܐܶܠ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܫܺܝܛܺܝܢ ܠܰܢ ܬܢܼܳܐ ܠܶܗ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܘܚܰܓܼܪܶܗ ܘܰܐܘܦܼܺܝ ܗܘܳܐ ܕܪܳܫܶܗ ܘܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܬܢܼܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܗܳܐ ܬܳܢܶܝܿܢ܀ ܕܚܶܘܝܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܨܢܺܝܥܳܐ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ ܫ̈ܠܳܚܳܬܶܗ ܡܰܠܿܒܶܫ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܠܼܽܘܚ ܘܫܼܰܕܰܪ ܫ̈ܠܳܚܳܬܶܗ: ܕܠܐ ܬܶܫܼܚܰܬ ܘܬܶܬܚ̣ܰܒܰܠ ܒܢܶܩܦܶܗ ܕܰܡܿܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܚܶܘܳܪ̈ܐ ܒܚܰܕܬܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܒܫܼܽܘܗܝ ܠܣܳܣܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܕܰܟܡ݂ܶܢ ܒܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܒܰܠܼܘ ܘܶܐܫܬܰܠܰܚ݂ܘ. ܠܼܒܰܫܘ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܰܠܣܳܣܳܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ.܀ ܕܕܳܪܽܘܫܰܐ ܗܘ ܨܢܺܝܥܳܐ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐ ܗܰܦܟ̈ܳܬܶܗ ܫܰܦܼܶܠܝ̈ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܠܒܼܰܫ ܕܪܳܫܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܥܰܒܕܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܟܢܳܬܳܟ ܠܳܐ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܶܗ. ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܺܝܫܳܐ ܫܚ̣ܰܩ ܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܒܗܽܘܢ ܨܰܠܡܶܗ ܘܢܶܛܒܼܽܘܥ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܶܗ. ܟܽܠ ܡ݀ܰܢ ܕܰܠܼܒܶܫ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܚ݀ܳܐܰܪ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ.܀ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܚܿܳܙܶܝܬ ܠܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܕܰܙܥܼܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܣܼܒܰܪ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ. ܚܽܘܒܰܢ ܗܽܘܼ ܐܰܙܥܼܪܶܗ ܕܠܐ ܝܼܺܕܰܥ. ܕܰܙܥܼܰܪ ܗܽܘܼ ܕܰܢܟܺܝܼܠܳܟ ܕܠܐ ܬܶܙܥܼܰܪ. ܫܼܶܦܠܰܐ ܗܘ ܕܡ݀ܶܫܬܰܢܶܝܬ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܠܒܿܳܨܶܐ ܟܽܠ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܥܰܡ ܚܰܡܪܳܐ ܡܚܺܝܠ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܟܼܰܬܰܫ. ܐܶܢ ܫܰܦܠܳܐ ܙܳܟܿܶܐ ܠܳܟ ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘܿ ܝܰܠܕܳܐ ܡ݀ܰܦܗܶܐ ܠܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܠܒܼܶܫ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܶܐ. ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܫܼܰܡܰܗ ܠܶܗ ܕܢܺܐܠܼܰܦ ܕܫܿܳܡܰܥ ܠܰܢ. ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܟܼܰܢܺܝ ܠܶܗ ܕܢܿܰܘܕܰܥ ܕܚ݀ܳܙܶܐ ܠܰܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܒܼܶܫ ܠܚܽܘܕ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܚܶܡܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ.܀ ܢܼܶܕܰܥ ܕܶܐܠܽܘܠܐ ܠܒܼܶܫ ܗܘܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡ݂ܨܺܝ ܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗܿ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܒܕܺܝܠܰܢ ܩܼܪܶܒ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܠܼܒܶܫ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܼܰܠܒܫܰܢ ܕܺܝܠܶܗ.ܟܰܕ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܣܟܺܡܰܢ ܫܼܶܐܠ ܘܰܠܼܒܶܫ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܒܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܼܰܠܶܠ ܥܰܡ ܫܰܒܪܽܘܬܰܢ.܀ ܗܳ݀ܝ ܗܼܺܝ ܕܡܽܘܬܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܠܼܰܒܫܳܗܿ ܘܠܐ ܠܼܰܒܫܳܗܿ. ܫܰܠܼܚܳܗܿ ܘܠܐ ܫܰܠ̣ܚܳܗܿ. ܘܟܰܕ ܠܒܺܝܫ ܫܠܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܼܰܫܒܳܗܿ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ: ܘܰܫܼܠܚܳܗܿ ܒܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܠܰܚ݂ ܘܰܠܼܒܶܫ ܠܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܐܰܠܼܶܦ ܕܠܰܘ ܗܺܝܼ ܗܺܝܼ ܕܡܽܘܬܳܗܿ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܟܰܣܝܳܐ ܗܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܨܳܪܳܗܿ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܗܘܼܳܐ ܒܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܣܳܒܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܗܘܼܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܣܳܒܳܐ. ܠܕܰܐܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܚܠܺܝܨܳܐ. ܒܕܽܘܟܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܬܺܝܢܳܐ. ܘܕܰܪܗܼܶܛ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܰܐܝܳܐ. ܒܕܽܘܟܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܡܟܳܐ. ܒܕܽܘܟܳܐ. ܗܘܼܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ. ܒܟܽܠ ܦܪܽܘܤ ܠܺܐܝ̣ ܕܢܼܶܩܢܶܝܢ.܀ ܗܳܢܰܘ ܓܝܪ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܕ ܡܨܶܐ ܕܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܢܰܫܼܦܪܰܢ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ. ܥܼܡܰܠ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܢܶܫܼܦܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܼܨܽܘܪ ܫܽܘܦܪܰܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܡܿܟܰܢܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܗܰܘܿ ܡܿܨܰܒܶܬ ܠܰܢ. ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܳܡܶ݀ܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܐܚܪܺܝܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ ܨܿܳܐܪ ܡܿܨܰܒܶܬ ܠܶܗ.܀ ܘܳܐܦ ܗܰܘܿ ܕܡ݀ܰܠܶܦ ܠܳܗܿ ܡܰܡܠܠܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܒܣܶܬܪܳܗܿ ܕܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܛ݀ܳܫܶܐ ܘܡ݀ܰܠܶܦ ܠܳܗܿ. ܗܺܝܼ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܦܢܼܳܬ ܠܘܰܥܼܕܶܗ ܕܗܰܘܿ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܕܡܽܘܬܳܗܿ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗܿ ܘܪܰܒܳܗܿ ܟܣܶܐ ܡܶܢܳܗܿ. ܒܳܗܿ ܗܽܘ ܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗܿ. ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܰܬܩܼܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܒܳܗܿ ܡܰܡܠܠܶܗ ܬܺܐܠܼܰܦܝ.܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ ܗܝ ܠܰܕܡܽܘܬܳܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܐܰܝܟ ܗܳ݀ܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܝ ܠܳܗܿ ܒܳܗܿ ܫܼܰܕܶܠ. ܘܰܐܠܼܶܦ ܒܳܗܿ ܗܽܘ ܡ݂ܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗܿ ܐܺܝܬܘܽܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܥܰܠܝܳܐ ܒܚܽܘܒܳܗܿ ܪܟܼܶܢ ܪܰܘܡܳܗܿ. ܥܝܳܕܰܢ ܩܼܢܳܬ ܡܶܢܰܢ ܥܶܡܠܰܬ ܒܟܽܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܦܼܢܶܐ ܠܟܽܠ ܨܶܝܕܶܝܗܿ.܀ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܗܳ݀ܝ ܓܶܝܪ ܐܰܘ ܗ݀ܳܝ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܗ݀ܰܘ ܗܺܝܼ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܕܳܡ݀ܶܟ. ܐܰܘ ܕܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܢܿܳܐܶܡ. ܕܗ݀ܰܘ ܗܺܝܼ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܠܺܐܝܼ ܐܰܘ ܕܗ݀ܰܘ ܕܠܐ ܠܳܐܐܿ. ܒܕܶܐܣܼܰܪ ܫܼܪܳܐ ܥܼܰܕܰܪ ܕܢܼܰܠܦܰܢ. ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܣܼܰܦܺܝܠܳܐ ܐܶܬܩܼܦܶܤ ܘܩܼܳܡ ܥܶܠܝܗܿ. ܦ݂ܫܰܛ ܘܳܐ ܡ݂ܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܟܽܠ ܒܫܽܘܥܠܶܗ ܗܘ. ܢܰܦܫܶܗ ܚ̣ܰܘܺܝ ܒܕܽܘܟܳܐ ܘܚ̣ܰܘܺܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܣܼܒܰܪܢ ܚܢܰܢ ܕܗܳܐ ܒܕܽܘܟܰܐ ܗܘ. ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܡܠܶܐ ܟܽܘܠܐ. ܕܰܙܥܼܰܪ ܕܠܰܢ ܢܶܣܼܦܰܩ. ܝܼܺܪܶܒ ܕܠܰܢ ܢܰܥܼܬܰܪ. ܙܥܼܰܪ ܘܬܽܘܒ ܝܼܺܪܶܒ ܕܢܼܰܘܪܒܰܢ. ܐܶܢ ܙܥܼܰܪ ܘܠܐ ܝܼܺܪܶܒ ܙܥܼܰܪ ܘܡ݀ܰܙܥܰܪ ܠܰܢ. ܕܡ݀ܶܣܬܒܰܪ ܕܚܰܠܳܫܐ ܗܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܙܥܼܰܪ ܘܝܼܺܪܶܒ.܀ ܢܶܬܡ݂ܰܗ ܕܡܳܐ ܕܰܙܥܼܰܪ ܐܰܘ݂ܪܶܒ ܙܥܽܘܪܽܘܬܰܢ. ܘܶܐܠܳܐ ܗܦܼܰܟ ܘܺܝܼܪܶܒ ܐܰܙܥܼܪܳܗܿ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܕܣܳ݀ܒܪܳܐ ܕܚܰܠܳܫܰܐ ܗܘ. ܘܙܳܥܿܪܳܐ ܒܡܳܐ ܕܣܼܶܒܪܰܬ: ܐܺܝܬܝܳܐ ܗܰܘܿ ܕܰܠܪܰܒܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܼܦܰܩܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ. ܝܿܺܪܶܒ ܦܼܗܰܝܢܰܢ ܠܰܢ. ܘܰܙܥܼܰܪ ܬܚ̣ܰܒܢܰܢ ܠܰܢ. ܒܟܽܠ ܗܽܘܼ ܥܼܡܰܠ ܥܰܡܰܢ: ܕܢܰܠܼܦܢ ܨܒܼܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܗܽܘܼ ܗܘܼܳܐ ܘܠܰܘ ܗܽܘܼ ܗܘܼܳܐ. ܥܼܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܚܼܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܣܬܰܓܰܦ ܘܢܼܶܣܒܰܪ ܕܗܳܟܰܢ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܕܡܽܘ ܠܕܰܡܽܘ ܫܼܰܢܺܝ ܕܢܼܰܠܦܰܢ. ܕܠܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܢܦܼܰܩ ܡܶܢܳܗܿ ܕܨܽܘܪܬܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܢܦܼܰܩ ܠܶܗ ܒܫܽܘܚܠܳܦܰܘ̈ܗܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܦܼܢܳܢܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ ܕܰܒ݀ܥܺܝܬ ܕܰܐܗܿܡܶܐ ܠܺܝ. ܘܰܚܿܙܺܝܬ ܕܚ݀ܶܣܪܶܬ ܠܺܝ ܕܠܐ ܝ݀ܳܬܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܥܶܢܝܳܢܳܟ.܀ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܗ݀ܶܡܣܶܬ ܒܳܟ ܓܰܙܳܐ ܩܿܢܺܝܬ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܗܶܕܿܣܶܬ ܒܳܟ. ܢܶܒܥܳܐ ܪܕܳܐܼ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܕܣܶ݀ܦܩܶܬ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܰܒܽܘܥܳܟ ܓܼܳܙ ܡܒܽܘܥܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܨܗܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܣܦܺܝܩ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܳܟ. ܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܓܺܝܙܰܒܪܶܗ ܕܓܰܙܳܟ ܫܡܰܝܳܢܳܐ.܀  ܕܠܐ ܐܶܦܽ݀ܘܫ ܡܶܢ ܠܘܽܘܳܝܳܟ ܫܽܘܦܪܳܟ ܡ݂ܓܰܪܶܓ ܠܺܝ. ܘܕܶܠܠܿܘܶܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡ݀ܰܕܚܶܠ ܠܺܝ. ܕܶܐܦܽܘܫ ܐܳܦ ܕܺܐ݀ܬܶܐ ܙܟ݂ܶܐ ܐܢܰܐ ܗܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܕܶܚ݀ܠܶܬ ܕܪܶܓܿܫܶܬ ܒܳܟ. ܝܿܶܪܒܶܬ ܕܰܐܘܿܪܶܒܬܳܟ. ܘܟܰܕ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܝܿܳܪܒܰܬ ܣܰܓܺܝ ܗܘ ܝܼܺܪܶܒ ܒܳܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܘܪܶܒ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܗ݀ܶܡܣܶܬ ܘܡ݀ܰܠܶܠܬܳܟ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܣܿܰܝܶܟܬܳܟ. ܘܬܶܚܿܒܶܬ ܘܫܶܬܩܶܬ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܰܐܘܿܒܶܕܬܳܟ. ܒܳܟ ܗܽܘ ܦ݀ܗܝܺܬ ܘ݀ܰܫܠܺܝܬ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ.܀ ܘܕܰܐܟܿܪܺܝܬ ܕܠܐ ܐܰܘܿܦܺܝܬ ܫ݀ܶܬܩܶܬ ܕܠܐ ܣܶ݀ܦܩܶܬ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܿܣܰܝܶܟ ܠܳܟ. ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܣܰܝܶܟ ܟܽܠ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܡ݀ܶܬܬܥܺܝܩ ܗܘܺܝܿܬ ܠܶܠܽܘ ܬܚܶܝܬ ܣܳܟܰܐ ܐܢܬ.܀ ܗܳܐ ܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܡ݀ܰܣܓܶܝܬ ܠܶܗ ܠܫܽܘܒܚܳܟ. ܕܬܼܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܗܳܐ ܪܰܒ ܐܰܢܬ. ܗܽܘܼܝܽܘ ܟܝܳܢܳܟ ܪܰܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡ݂ܶܙܥܰܪ ܙܥܼܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀ ܘܥܰܕܠܐ ܬܶܒܼܪܶܝܘܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢܳܟ ܘܠܳܟ ܪܰܒ ܗܘ݂ܰܝܬ. ܐܰܙܥܼܪܽܘܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܪܟܼܶܢܬ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܼܒܶܫܬ ܛܽܘܦܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܼܺܐܪܒܽܘܢ ܒܡܽܘܟܳܟܳܟ.܀ ܘܶܐܢ ܐܰܙܥܼܪܳܟ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܨܰܠܡܳܗܿ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܒܫܶܐܠܬܳܐ ܠܒܼܶܫܬܳܝܗܝ. ܟܡܳܐ ܢܼܰܙܥܪܳܟ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܠܒܼܶܫܬܳܝܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܠܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ.܀ ܙܰܥܼܪܬ ܗܼܘܰܝܬ ܟܰܕ ܒܼܪܰܝܬ ܕܡܶܢ ܗܳ݀ܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܢܚܼܶܬܬ ܠܳܟ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܠܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐܺܝܬ ܕܬܼܺܐܬܶܐ ܠܬܽܘܩܳܢܳܟ.܀ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܠܼܒܶܫ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܰܝܼܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗܘ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܒܿܳܪܶܐ ܕܶܐܠܐ ܡܨܶܐ ܙܳܥܿܰܪ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܘܪܶܒ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܙܥܼܰܪܬ ܗܘܼܰܝܬ ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܘܺܝܼܪܶܒܬ ܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟ. ܙܥܼܰܪܬ ܗܘܼܰܝܬ ܕܶܐܬܬܰܚ̣ܬܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳ݀ܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܼܪܶܒܬ ܕܶܐܬܪܰܚܼܰܡܬ ܘܰܒܼܪܰܝܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܙܥܼܰܪܬ ܗܘܼܰܝܬ ܒܰܪܳܐܝܺܬ. ܘܺܝܪܶܒܼܬ ܒܰܪܳܐܝܺܬ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܝܺܬ. ܫܽܘܒܚܳܟ ܙܥܼܰܪ ܘܺܝܼܪܶܒ. ܟܝܳܢܳܟ ܫܘܶܐ ܘܥܶܠܳܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ.܀ ܙܥܽܘܪܽܘܬܝ ܡܰܠܶܠ݂ܬܳܟ ܕܰܨܒܼܳܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܕܬܶܦܼܶܠܝ ܬܚܶܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܬܶܗܼܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܕܬܶܗܼܘܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܦܽܘܡܳܐ ܘܰܠܡܰܫܡܰܥܬܳܐ.܀ ܚܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܠܳܐ ܦܿܳܗܶܝܢ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܫܪܳܪܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܚ̣ܳܪ ܒܳܟ ܨܳܪܳܟ. ܕܡܶܠܬܰܐ ܐܢܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܬܡܺܝܫ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܗܰܘܿ ܛܽܘܦܣܳܐ ܢܼܨܽܘܪܟ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ.܀ ܘܠܐ ܢܼܰܡܪܚܽܘܢ ܠܼܰܡܨܳܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܟ ܢܽܘܟܪܳܝ. ܚܰܘܪܳܐ ܕܪܶܫܡ݂ܰܬ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܒܶܗ ܐܶܬܛܼܒܰܥ ܠܶܒܰܢ ܘܡܰܕܥܰܢ ܘܪܶܥܝܳܢܰܢ.܀ ܟܝܳܢܶܗ ܟܣܶܐ ܘܰܓܠܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܣܶܐ ܗܘ ܟܽܠܶܗ. ܓܠܶܐ ܓܶܝܪ ܒܗܳ݀ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܣܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܢܼܶܫܒܽܘܩ ܠܗܳ݀ܝ ܕܰܫܼܒܰܩ ܘܗ݀ܳܝ ܕܰܐܘܚ̣ܕܰܢ ܢܼܶܐܚܽܘܕ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܨܰܝܳܪ̈ܐ ܥܰܛܠܳܐ ܕܰܢܨܽܘܪܽܘܢ ܠܰܢ ܕܽܘܚܳܐ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܠܶܫܳܢ ܡ݀ܰܢ ܨܳܪܶܗܼ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܨܳܪܽܘܗܼܝ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܘܟܰܕ ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܳܐ ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܩܳܠܳܐ. ܕܠܐ ܢܿܳܦ̈ܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܚܶܝܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܠܰܓܡܳܪ.܀ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܨܳܪܘ ܠܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܨܳܪܘ ܠܰܢ ܕܶܐܡܰܬܝ. ܘܟܰܕ ܡ݀ܰܟܪܙܺܝܢ ܠܰܐܒܳܐ. ܠܳܐ ܡ݀ܰܟܪܙܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܕܰܬܚܶܝܬ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢ̈ܳܦܿܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ.܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܨܺܝܪ ܫܺܐܕܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܒܥܽܘܩܳܒܰܘ̈ܗܝ ܨܳܪܳܗܿ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܣܰܝܰܒܬܳܐ ܡ݀ܰܟܣܳܐ ܠܬܽܘܪ̈ܓܳܡܰܘܗܝ.܀ ܐܰܝܟܰܢ ܕܟܰܣܝܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܨܰܝܳܪ̈ܐ. ܗܳܟܰܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܠܐ ܐܰܕܪܟܼܽܘܗܿ ܕܰܐܝܟܰܢ.܀ ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܳܐ ܨܳܝܿܪܺܝܢ ܩܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܠܳܐ ܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܢܺܝܫܳܐ ܕܠܶܗ ܫܿܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܨܰܝܳܪ̈ܶܐ ܐܰܨܼܶܕ ܒܗܰܘܿ ܙܺܝܘܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܼܦܰܩܘ ܨܳܪܽܘܗܼܝ ܠܳܐ ܨܳܝܪ̈ܰܝ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܠܐ ܨܳܝܪ̈ܰܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܓܰܘܢܰܘ̈ܗܝ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܰܘܿ ܙܺܝܘܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܢܶܬܠܼܰܒܟܽܘܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܐܶܢ  ܓܶܝܪ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܡ݂ܫܰܚ ܩܰܠܺܝܠ ܓܰܘܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܼܰܐܐܰܪ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܰܐܦܼܗܺܝ ܠܨܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܚܙܶܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܚ̣ܙܳܝܗܝ. ܠܰܘ ܠܶܗ ܚ̣ܙܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܶܐܬܥܼܰܛܰܦ.܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܡ̈ܠܺܝܠܶܐ ܕܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܢ ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܨܽܘܪ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܕܢܼܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ.܀ ܘܶܐܢܼܗܽܘ̣ ܕܗܺܝܼ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܰܒܝܳܐ ܘܡ݀ܶܬܓܰܫܫܳܐ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܩܺܝܢ ܠܼܰܡܨܳܪ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܨܽܘܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܰܐܒܰܐ ܗܘ ܓܠܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܓܢܺܝܙ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܩܕܳܡ ܕܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܢܼܶܚܛܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܘܗܶܢܶܝ̈ܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܨܰܒܼܶܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܕܰܚ̣ܛܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܰܣܼܠܺܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܗܽܘܼ ܒܪܽܘܝܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܛܰܡܰܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܰܠܼܶܦ ܢܰܝܼܬܶܝܘܗܝ ܨܶܝܕ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܝܰܕ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܠܼܦܶܗ ܕܰܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܼܶܐ. ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܐܶܬܕܰܡ݂ܺܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܒܗܶܝܢ ܗܼܘ ܨܼܳܪܳܗܿ ܠܣܰܢܝܽܘܬܶܗ. ܕܢܶܚ̣ܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܡܳܐ ܐܶܫܼܬܰܟܰܪ. ܕܡܳܐ ܕܢܼܶܚܙܶܐ ܣܰܢܝܽܘܬܶܗ ܢܶܓܥܼܰܨ ܡܶܢܳܗܿ ܘܡܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܢܼܶܬܟܰܐܐܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܰܠ݀ܡܰܢ ܕܳܡܿܶܐ ܢܼܶܒܟܶܐ ܘܢܼܶܒܥܶܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܘܒܼܶܕ.܀ ܚܕܳܐ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܨܶܐ ܕܰܬܫܼܰܡܶܫܝ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ. ܠܳܐܕܳܡ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܶܚܼܙܶܐ ܣܽܘܓܰܐܬ ܡܽܘܡܰܘ̈ܗܝ. ܫܼܩܰܠ ܦܰܪܣܳܗܿ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܠܰܢ ܢܼܶܚܙܶܐ ܒܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܐܳܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܚܟܺܝܡܳܐ ܕܒܗܶܝܢ ܠܰܩܢܽܘܡܰܢ ܚ̣ܰܘܺܝ ܠܰܢ.܀ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܕܢܶܚ̣ܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܢܼܶܬܒܰܩܶܐ. ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘܼ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܝܳܬܶܗ. ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܫܩܼܰܠ ܬܰܩܼܶܢ ܠܶܗ ܕܢܶܚ̣ܙܶܐ ܢܰܦܫܶܗ.܀ ܕܰܒܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܿܟܰܐܐܰܪ ܢܶܟܼܶܐܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܗܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܛܽܘܦ ܐܰܝܟ ܕܺܐܒܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ ܠܳܐ ܢܼܶܣܪܽܘܚ. ܢܨܳܦܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܠܳܐ ܢܼܶܩܢܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܫܶܬܩܶܗ ܬܽܘܒ ܕܥܶܩܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܒܣܶܬܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܢܼܶܡܚܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܰܠܒܳܐ ܠܐ ܢܶܦܼܩܽܘܪ ܨܶܝܕ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.ܘܰܐܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܗܼܘܽܘܢ ܕܠܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܺܝܢ.܀ ܬܰܥܠܳܐ ܩܼܪܳܝܗܝ ܠܺܐܝܪܳܘܕܺܝܣ ܕܰܛܢܼܶܦ ܗܘܳܐ ܡܰܓܢܝܶܗ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܒܨܰܚܢܽܘܬܶܗ ܫܼܳܛ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܒܛܰܡܐܽܘܬܶܗ ܩܼܛܰܠ ܠܰܢܙܺܝܪܳܐ ܘܰܫܼܩܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܳܐܦ ܗܼܺܝ ܕܡܽܘܬܶܗ ܗܼܺܝ. ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܛܰܒܥܳܐ ܣܶܠܼܩܰܬ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܥܫܳܝ ܣܡܳܟܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܩܼܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܕܳܡܿܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܘܕܳܡܶ݀ܝܢ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܠܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܫܽܘܐܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܽܘܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܦܺܝܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܚܼܳܪܘ ܒܰܪ̈ܳܝܐ ܘܶܐܣܬܰܓܼܰܦܘ. ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܩܼܪܰܘ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܼܕܰܘܰܕܘ. ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܐܶܣܿܦܰܩ ܕܰܐܦܿܺܝܤ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ.܀ ܕܳܡܿܶܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܰܒܕܺܝܫܺܝܬ. ܘܕܳܡܿܶܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܳܦ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܒܪܺܝܫ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܼܶܣܘ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܕܪܰܫܼܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܕܚܰܕ ܡ݀ܰܟܪܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܚܰܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܼܳܐ ܠܟܺܝܒ̈ܶܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܟܼܰܪܗܽܘܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܪܺܝܫ ܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܼܬܰܒܘ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܫܰܦܝܳܐ ܕܒܰܫܦܰܝ̈ܳܐ ܦܽܘܡ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܫܰܦܝ̈ܳܐ ܦܼܬܰܚ ܠܰܢ.܀ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܒܰܪ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܣܼܒܰܪܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܽܘܼ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܼܽܘܢ ܕܰܠܚ̣ܽܘܗܿ ܠܰܡܥܺܝܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܠܼܚܽܘܗܿ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܗܦܼܰܟܘ ܘܶܐܫܼܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܕܠܰܚܼܝ̈ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܫܰܦܝܰܐ ܗܘ ܬܶܐܛܪܳܐ ܫܳ݀ܬܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܦܝܽܘܬܶܗ. ܪܰܚ݂ܶܡ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܠܰܚ݂ ܘܟܶܢ ܫ݀ܳܬܶܐ.܀ ܐܳܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܫܦܶܐ ܘܰܕܠܺܝܚ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܫܦܶܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܠܰܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܫܶܩܝܶܗ ܫܰܦܝܳܐ ܐܶܫܼܬܰܦܝܘ. ܘܠܰܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܺܝܚ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܠܕܰܕܠܺܝܚܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܗܝ. ܕܠܺܝܚ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܝܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܠܼܡ ܟܽܘܪܗܳܢܰܢ ܕܰܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܫܼܡܰܥ ܫܰܪܒܳܟ.܀ ܚ̣ܳܪܘ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܕܰܕܠܺܝܚ ܟܽܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. ܕܒܶܗ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܣܒܼܰܪܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܼܘ ܕܰܣܢܶܐ ܘܰܫܓܺܝܫ. ܘܓܰܘܳܝ̈ܐ ܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܥܼܰܫܩܽܘܗܝ. ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܚ̣ܙܰܘ ܘܶܐܼܬܕܰܘܰܕܘ. ܒܺܝܫܳܐ ܗܽܘܼ ܒܼܰܙܰܚ ܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܓܥܼܽܘܪ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܒܰܢܟܺܝܠܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܫܶܡܫܽܘܢ ܗܳܐ ܒܼܰܙܰܚ ܒܰܢ.܀ ܕܪܶܕܝܳܐ ܕܰܠܚ݂ܽܘܗܝ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܣܼܒܰܪܘ ܕܰܕܠܺܝܚ. ܗܽܘ ܐܳܦ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܠܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܢܼܶܣܰܩ ܠܰܢ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܥܼܶܡܘ ܫܶܦܥܰܝܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܫܦܶܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ. ܟܝܳܢܳܐ ܒܼܨܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܙܥܼܰܪ ܡܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܙܥܼܰܪ ܘܺܝܼܪܶܒ ܘܰܥܠܰܝܟ ܐܰܟܼܪܶܙ.܀ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܗܽܘܼ ܛܼܰܥܡܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܩܕܳܡ ܫܳܬܰܝ̈ܳܐ. ܛܥܼܶܡ ܘܰܬܗܼܰܪ ܘܰܩܼܥܳܐ ܘܰܐܟܼܪܶܙ. ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܽܘܫܶܐ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܟܼܬܰܒ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܟܼܬܰܒ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠ ܘܰܫܼܦܰܪ ܠܶܗ. ܫܦܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܫܦܶܐ ܟܬܳܒܳܐ. ܣܼܰܩܘ ܕܳܠܽܘܚ̈ܐ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܟܼܺܐܝ ܒܶܗ ܡܳܪܝ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܦܝ̈ܳܐ ܕܰܠܼܰܚ. ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܕܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܦܝ̈ܳܐ ܕܠܼܰܚܬܽܘܢ. ܚܛܳܗܰܢ ܕܰܠܚ݂ܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܕܪܳܫܰܢ ܫܰܓܼܫܶܗ ܠܰܟܬܳܒܳܐ. ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬܼܳܬ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܗܺܝ ܐܶܬܕܰܠܚ̣ܰܬ ܗܘܳܬ. ܕܰܐܫܼܩܺܝܢܳܗܿ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܶܬܼܳܬ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܚܰܒܶܠܼܢܳܝܗܝ. ܘܶܐܬܼܳܬ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܘܶܕܢܳܝܼܗܝ. ܫܼܰܦܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܪ̈ܕܶܐ ܕܕܰܠܼܰܚܘ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܗܼܘܰܘ ܕܳܠܽܘܚ̈ܶܐ.܀ ܠܗܳܢܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܫܿܳܓܶܫ ܟܽܠ. ܠܗܳܢܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܳܠܰܚ ܟܽܠ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܩܼܰܕܶܡ ܨܼܳܪܶܗ. ܟܰܕ ܟܼܳܐܐ ܗܘܳܐ ܒܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܰܝ ܠܰܡ ܪܥܼܰܘ ܪ̈ܶܥܝܶܐ ܕܕܳܫܼܘ ܥܶܩܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܦܼܢܰܘ ܘܶܐܫܼܬܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܕܠܰܚܼܘ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܗܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܬܺܝܪ̈ܐ ܕܰܠܼܚܽܘܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ: ܢܼܰܘܕܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܫܼܰܦܳܐ ܡܳܪܝ ܫܶܩܝܳܐ ܕܕܰܠܼܰܚܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ.܀ ܩܽܘܡ ܠܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܝ. ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܣ݀ܳܟܠܺܝܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܝܼܺܕܰܥܘ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܟ ܠܳܐ ܣ݀ܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܠܽܘ ܐܰܩܼܦܽܘܗܝ ܐܳܦ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܼܺܐܠܦܽܘܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܟܝܳܢܳܐ ܡܿܚܰܘܶܐ ܒܓܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܟܬܳܒܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܡܿܰܐܚܶܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܿܰܐܚܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܒܥܰܠ̈ܠܳܢܶܐ ܫܰܦ̈ܝܳܐ ܐܰܫܼܩܳܢܝ ܡܶܢ ܝܰܪ̈ܕܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܒܪܳܐ ܢܼܚܶܬ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܼܥܽܘܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܢܰܓܼܰܪܘ ܘܰܐܘܚ݂ܰܪܘ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܬܟܼܶܒܘ ܘܶܐܬܼܰܘ ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܥܼܡܰܠܘ ܘܠܳܐܝܼܘ. ܐܰܣܼܺܝܘ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܫܼܒܰܩܘ ܣܰܓܺܝ. ܒܪܺܝܟ ܫܳܠܽܘܚܳܟ.܀ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܿܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܒܽܘܫܳܐ ܫܼܩܰܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܢܶܩܝܳܐ. ܩܶܪܒܼܰܬ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܠܐ ܫܼܰܟܰܪܬܶܗ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܥܳܢܳܐ ܦܳܚ݂ ܡܶܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ.܀ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܨܢܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܼܢܰܛܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܰܓܢܰܝ ܗܘܳܐ. ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܣܼܰܕܶܩܘ ܘܰܓܼܠܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܰܒܼܪܶܩ ܙܺܝܘܶܗ ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ.܀ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܕܰܚ݂ܙܰܘ ܕܨܰܥܼܰܪ ܣܰܓܺܝ ܡܶܛܽܠ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܪ̈ܘܰܝܳܐ ܒܰܛܥܶܡ ܚܰܡܪܳܐ ܪܺܝܫ ܥ̈ܰܠܠܢܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܚܰܫܼܒܽܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.܀ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܙܰܩܼܦܽܘܗܝ ܐܰܪܓܼܶܫܘ ܕܳܐܦ ܝܳܪܽܘܬܰܐ ܗܘ ܘܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ ܗܘ. ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܟܢܳܬܳܐ ܕܥܳܢܳܐ ܚܰܫܼܒܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܼܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܡܰܪ ܦܶܨܚܳܐ.܀ ܢܼܶܬܬܰܪ̈ܥܳܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܕܒܰܪ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܒܶܗ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܫܩܽܘܗܝ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܓܪܳܐ ܦܰܪܥܼܽܘܗܝ ܕܰܐܼܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ.܀ ܐܳܘ ܠܰܓܒܺܝܠܳܐ ܕܰܠܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܒܩܳܠܐ ܫܰܚ̣ܠܶܦ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܕܥܰܡܪܳܐ ܐܳܦ ܡܶ݀ܬܚܰܠܰܦ. ܠܳܐ ܬܰܟܢܼܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܫܶܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܦܼܰܪܫܳܟ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܚ̣ܫܽܘܒܳܝܗܝ ܥܰܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܣܺܝܼܡ ܢܺܝܪܳܟ ܥܰܠ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܡܿܚܰܪܰܪ ܟܽܠ.܀ ܒܡܳܢܳܐ ܣܒܺܝܠ ܐܰܢܬ ܐܶܫܼܬܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܟܒܰܪ ܕܳܡܿܶܐ ܐܳܦ ܪܽܘܥܳܥܳܟ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܣܼܰܝܶܟ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܼܒܰܠ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ.܀ ܐܰܝܕܳܐ ܣܼܰܝܒܰܪܬ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܝܼܰܩܰܪܬ ܐܳܦܠܳܐ ܬܨܰܥܼܰܪ. ܒܰܐܝܕܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܝܼܺܩܶܕܬ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܥܼܛܰܪ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܗܰܘܿ ܚܶܪܝܳܢܳܟ.܀ ܛܢܳܢܶܗ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܗܳܐ ܛ݀ܳܐܶܢ ܕܚܰܕ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ. ܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܘܚ݂ܰܘܳܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡ݀ܰܩܢܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܳܦ ܠܰܒܥܳܬܳܐ.܀ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܟܺܝܦܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ ܗܽܘܼ. ܘܰܟܢ̈ܰܘܳܬܶܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܚܳܪ̈ܢܶܐ. ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܦܰܠܰܓ. ܗܽܘܼ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܘܽܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗܘܼܳܐ ܠܰܢ.܀ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܬܚ̣ܰܘܝܰܢ ܫܡܳܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܕܰܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܬ̈ܦܰܠܓܳܢܶܐ ܘܰܕܠܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ.܀ ܗܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܡ݀ܶܫܬܰܡܰܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܺܬ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܚܰܕ ܚܕ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐ݀ܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܰܝܼܬܳܝܗܝ ܚܰܕ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ. ܣܰܓܺܝ ܛܥܼܰܝܬ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܘܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ ܗܽܘ. ܒܦܺܐܪ̈ܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܳܐܦ ܡ݀ܶܫܬܰܚܠܰܦ.܀ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܤ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܠܳܐ ܝܶܗܒܼܰܬ ܠܰܢ ܕܢܰܕܪܶܟ ܢܶܫܼܟܰܚ ܦܽܘܫܳܩ ܫܰܪܒܶܗ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܬܪܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܪ̈ܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܗܰܝܼܡܶܢ ܐܢܳܫ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܠܶܗ ܕܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܼܥܰܩܳܒܽܘ. ܠܰܢ ܗܘܼ ܐܳ݀ܬܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡ݂ܶܬܒܰܥ ܟܽܠ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܺܝܢ ܥܰܡ ܒܽܘܩܝܳܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܳܐ.܀ ܣܼܰܒ ܘܰܫܼܕܺܝܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܠܠܶܐ ܕܢܼܰܘܦܶܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ. ܬܒܼܰܥܳܝܗܝ ܢܶܣܝܳܢܳܗܿ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗܿ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܺܝܬܶܗܝܿ. ܘܰܕܡ݀ܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ.܀ ܘܶܐܢ ܝܰܠܕܳܐ ܦܫܺܝܩ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܟܪܽܘܒܼܶܝܗܿ ܘܰܬܢܺܝܼܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܗܳܐ ܝܶܗܼܒܰܬ ܠܳܟ ܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܪܡܼܰܙ ܥܰܠ ܗܰܘܿ ܕܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܐܰܪܡ݂ܺܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܺܝܫܳܐ ܕܫܶܦܠܳܐ ܕܰܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܥܼܰܒܕܳܗܿ.܀ ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܒܼܰܛܶܠ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܼܢܰܢ. ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡ݂ܺܝ ܠܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܦܼܽܘܟ ܢܶܬܕܰܡ݂ܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܘ ܠܰܒܪܺܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܩܼܪܰܘܽܘܢܝ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.܀ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܺܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܼܰܝܰܢ ܐܰܪܓܼܶܙ ܘܰܛܠܼܰܡ. ܫܼܡܶܢ ܐܺܝܣܪܳܐܝܶܠ ܘܰܒܼܥܰܛ ܘܰܡ݂ܪܰܕ. ܘܰܟܦܼܳܐ ܘܶܐܫܼܰܕ ܠܗ݀ܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܪ̈ܕܰܝܳܐ ܥܼܒܰܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܥܪ̈ܺܝܪܳܝܶܐ. ܚܠܳܦ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܡܿܫܰܘܶܐ ܠܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܒܢܺܝܪ ܚܶܪܝܳܢܰܐ ܗܘܼ ܦܼܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ.܀ ܒܶܝܬ ܥܰܪܡܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܐܰܪܗܼܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ ܬܽܘܩܠ̈ܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܒܰܐܚܪܺܝܢ ܓܰܒܳܐ ܬܽܘܒ ܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ.܀ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܓܽܘܡ̈ܨܶܐ ܕܪܶܒܽܘ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܡ݀ܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܒܶܗ. ܒܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܪ̈ܳܗܛܶܐ ܗܘܼܰܘ ܒܶܗ. ܕܡܿܰܢܽܘ ܢܶܚ̣ܒܽܘܨ ܘܰܩܕܳܡ ܚܰܒܪܶܗ ܡܰܘܬܶܗ ܢܼܶܣܰܒ.܀ ܒܰܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܡܳܪܝ ܕܚܰܢܳܢܳܟ ܛܼܰܟܶܤ ܘܰܐܦܼܢܳܗܿ ܠܰܒܠܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܕܟܳܠܳܟ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܰܢܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܘܼܺܝ ܠܰܢ. ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܪܡܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܢܶܦܼܽܘܩ ܠܰܐܬܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ.܀ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ. ܘܰܣܢܺܝܩܳܐ ܗܝ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܥܰܠ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܫܳܐ ܘܦܶܗܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ.܀ ܕܶܐܒܪ̈ܰܘܗܝ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܿܰܪܟܶܢ ܢܶܫܪܳܐ. ܐܰܪܟܼܶܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܟܶܢܦܰܝ̈ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܳܐܰܪ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܝܫ̈ܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܓܼܕܽܘܠ ܓܶܦܰܢ ܨܶܝܕ ܣܺܝ̈ܡܳܬܰܢ.܀ ܢܼܰܛܰܪ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܗܳ݀ܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܘܳܐܦ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܘ ܩܼܢܰܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܓܼܰܢܒܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ.܀ ܣܓܼܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܕܠܐ  ܐܰܠܳܗ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܚ̣ܣܰܡ ܒܰܢ. ܫܽܘܩܪܳܐ ܙܪܰܥܼ ܒܰܢ. ܕܰܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗ ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܩ̈ܰܕܡܳܝܶܐ.܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܥܼܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܐܽܘܡ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܬܽܘܒ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܒܝܰܕ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܼܒܰܕ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܒܶܝܬ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ.܀ ܠܐܽܘܡܳܢܳܐ ܝܼܰܗܒ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܒܨܶܒܥܳܐ ܓܠܼܰܦ ܗܘܳܐ ܦܬܰܟܪܳܐ ܚܰܪܫܳܐ: ܒܨܶܒܥܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܙܺܐܦܳܐ ܟܼܬܰܒ ܬܽܘܒ. ܨܶܒܥܳܐ ܠܨܶܒܥܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܰܢܼܕܰܡܐ ܕܟܼܶܬܒܰܬ ܠܽܘܚ̈ܐ.܀ ܘܰܐܝܼܟ ܕܰܫܡܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܡܺܝܼ. ܕܳܐܦ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܩܼܪܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܐ. ܠܟܽܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܰܢܼܡܰܪܶܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܼܶܦܪܽܘܫ ܐܰܝܢܰܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܐܝܢܰܘ ܙܺܐܦܳܐ.܀ ܐܺܝܬ ܕܰܠܡ̈ܰܝܳܐ ܡܿܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܥܼܰܒܕܶܗ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܝܼܰܩܰܪ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܠܣܰܗܪܳܐ ܬܽܘܒ ܣܿܳܓܶܕ ܗܘܳܐ. ܪܗܼܶܛ ܚܰܦܼܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘܿ ܕܰܠܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܿܳܓܶܕ ܗܘܳܐ.܀ ܘܰܒܪ̈ܐܙܶܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܣܶܕܩ̈ܶܐ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢ ܐܳܦ ܦܽܘܠܳܓ̈ܐ ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ  ܐܳܦ ܪܳܡܽܘܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܚܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܬܰܟܬܽܘܫܰܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܼܶܙܟܶܐ.܀ ܫܼܠܰܘ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܫܼܬܽܘܩܘ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ. ܬܶܡܗܳܐ ܢܼܶܦܶܠ ܥܰܠ ܣ̈ܶܦܘܳܬܳܐ: ܬܶܗܪܳܐ ܢܼܶܫܪܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܢܼܙܽܘܥܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܡ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܰܒܪܳܐ.܀ ܣܰܝܦܳܐ ܫܡܺܝܛܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܒܚܶܠܬܳܟ ܐܶܬܚܼܰܡܠ ܐܳܘ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܠܼܶܛܫܰܬ ܡܺܐܡܰܪ ܦܽܘܡܳܟ. ܫܶܬܩܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܢܼܰܩܗܶܐ ܚܽܘܪܦܶܗ ܕܗܰܘܿ ܫܽܘܐܳܠܳܟ.܀ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܼܶܬܦܰܬ̈ܚܳܢ ܘܠܐ ܢܼܶܬܡܰܬ̈ܚܳܢ ܚܺܐܦܳܐ ܠܚܺܝܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܓܶܐܪ̈ܐ ܬܰܗܦܼܶܟ ܥܰܠ ܡܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܫܽܘܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܕܰܐܡܽܘܤ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܚܼܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܪ̈ܽܘܡܚܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܢ ܢܶܫܼܕܶܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܿܳܩܶܫ ܒܶܗ. ܗܦܼܰܟ ܘܶܐܬܩܼܒܰܥ ܒܳܐܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ.܀ ܚ̣ܽܘܪܘ ܒܓܺܝܓܰܠ ܦܰܚܳܪܳܐ. ܘܰܚ̣ܙܰܘ ܠܓܺܝܓܰܠ ܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ. ܕܙܰܘܥܳܗܿ ܕܰܚܕܳܐ ܠܛܺܝܢܳܐ ܡ݀ܰܘܪܶܒ. ܕܰܐܚܪܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܡܿܙܰܥܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܙܳܥܿܰܪ.܀ ܠܳܐ ܬܰܩܼܪܶܒ ܥܰܡ ܓܳܒܽܘܠܳܟ ܕܡܳܢܳܐ ܥܼܰܒܕܳܟ ܡܰܠܳܠܳܐ. ܦܰܚܳܪܳܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ. ܗܰܘܿ ܕܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܘܼܪܶܒ ܢܿܳܨܶܝܢ ܥܰܡܶܗ.܀ ܒܶܨܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܶܗ ܛܽܘܪܰܐ ܗܘ ܩܰܫܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܼܰܫܰܚ. ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܰܟܡܳܐ ܬܶܦܼܗܶܐ.܀ ܬܚܽܘܡܳܟ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܥܼܰܒܪܶܗ. ܪܰܘܡܳܟ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܟܰܒܼܫܶܗ. ܟܝܳܢܶܗ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܘܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܟܰܒܫܺܝܢ.܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܢܼܥܽܘܠ ܘܰܢܼܡܽܘܫ ܥܽܘܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗܿ ܩܿܳܐܶܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܠܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܠܳܗܿ ܘܠܐ ܒܰܪ ܫܽܘܪܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.܀  ܡܰ݀ܢ ܢܼܰܡܪܰܚ ܢܼܶܒܨܶܐ ܥܽܘܒܳܐ ܕܗ݀ܳܝ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܝܰܡܳܐ ܟܠܶܝܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܡ݀ܰܓܼܪܶܓ ܠܰܢ ܘܰܡܿܠܰܒܶܒ ܠܰܢ ܟܰܕ ܟܳܠܶܐ ܒܰܢ. ܡܿܢܺܝܕ ܘܰܡܿܥܺܝܪ ܟܿܳܠܶܐ ܘܡܿܰܟܶܤ ܡܰ݀ܗܡܶܐ ܘܡܿܰܠܶܦ ܕܰܒܟܽܠ ܡܿܰܐܚܶܐ ܐܰܝܟ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ.܀ ܡ݀ܰܢ ܫܶܬܩܳܐ ܫܰܠܝܳܐ ܢܿܳܓܶܕ. ܕܰܡ ܢܼܰܚܪܶܫ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܡ݀ܰܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܟܿܳܠܶܐ. ܕܠܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܽܘܕܳܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܕܪܳܫܳܐ ܒܙܰܒܰܢ ܐܶܬܬܰܓܼܰܪ. ܘܕܰܐܬܼܶܟ ܠܶܗ ܫܶܬܩܳܐ ܦܩܼܰܚ. ܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܥܼܬܰܪ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܚܠܳܦ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܐܶܬܼܳܐ ܠܶܗ ܕܢܰܩܼܪܶܒ ܥܰܡ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ.܀ ܡ݂ܠܳܐ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܬܽܘܠܡܳܕܳܐ ܘܳܐܦ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܡܶܢ ܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ. ܕܰܥܼܡܰܠ ܘܰܐܠܼܶܦ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܛܼܥܳܐ. ܐܰܘܒܼܶܕ ܩܰܪܢܳܐ ܥܰܡ ܪܶܒܺܝܬܳܐ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܘܰܒܼܨܳܐ.܀ ܫܰܒܼܩܶܗ ܠܒܺܝܫܳܐ ܪܳܕܘܽܦܶܗ. ܘܫܼܰܪܺܝ ܪܕܰܦ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܰܒܶܗ. ܒܥܶܠܕܰܐܪܶܗ ܥܼܰܘܪܶܗ ܠܰܐܬܠܺܝܛܳܐ ܘܰܗܼܦܰܟ ܐܰܪܡ݂ܺܝ ܗܽܘܼ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܚܼܳܒ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ.܀ ܗܼܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܫܼܬܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܠܓܰܒܰܢ ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܓܰܒܰܢ. ܠܳܐ ܬܶܬܟܼܰܬܰܫܝ ܡܳܪܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܗܺܝܼ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܗܿ. ܕܥܰܡ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܬܰܟܬܽܘܫܳܗܿ.܀ ܘܠܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܣܼܢܶܐ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܠܚܰܕ ܒܺܝܫܳܐ ܣܼܢܰܝܬ ܐܳܦ ܐܰܢܬ. ܠܙܺܝܦܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܺܐܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ: ܒܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܓܼܙܰܪܬ ܫܕܰܝܼܬܳܝܗܝ ܕܰܠܼܰܚܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ.܀ ܡܰܣܰܐܬܳܟ ܬܶܩܼܠܰܬ ܝܶܗܒܼܰܬ ܫܶܬܩܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܢܕܰܡ݂ܶܐ ܒܳܟ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܒܰܚܕܳܐ ܟܰܦܳܐ ܕܠܐ ܒܪܰܬ ܙܰܘܓܳܗܿ ܢܶܬܩܼܽܘܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܒܫܶܬܩܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܢܶܬܚ̣ܰܫܰܚ: ܢܼܶܗܘܶܐ ܡܰܡܠܠܰܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܠܺܠܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܰܢ ܢܼܶܗܘܶܐ. ܕܳܐܦ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܢܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܒ݀ܳܥܺܝ̈ܢ.܀ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܚܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܠܺܠܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܶܬܩܳܐ ܘܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܶܢܬܳܐ ܬܽܘܒ ܢܝܳܚܳܐ ܗܝ ܣܰܓܺܝ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ.܀ ܠܡܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܼܗܶܐ ܦ̈ܰܠܳܚܶܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܰܐܪܥܳܐ ܬܼܰܘ ܢܶܥܼܡܰܠ ܒܳܗܿ. ܢܼܶܙܪܽܘܥ ܚܽܘܒܳܐ ܘܢܼܶܚܨܽܘܕ ܫܰܝܢܳܐ. ܟܰܦܳܐ ܬܶܣܼܰܩܝ ܡܶܢ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܫܰܝܢܳܐ.܀ ܗܳܐ ܢܫܳܒܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܳܗܿ ܟܰܪܝܳܐ ܡܿܕܰܟܶܐ. ܬܶܒܢܳܐ ܕܳܪܶܐ ܥܽܘܪܳܐ ܡ݀ܒܰܕܰܪ ܚܶܛ̈ܶܐ ܟܼܰܢܶܫ ܠܰܐܘܨܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ.܀ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܛܳܒܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܘܣܼܶܦ ܫܶܬܩܳܐ. ܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܶܕܪܽܘܫ. ܘܟܿܳܠܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܫܼܬܽܘܩ ܐܰܝܟ ܡ݀ܰܠܶܦ ܟܽܠ.܀ ܘܠܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܝܼܰܗܒ ܠܰܢ ܠܼܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܐܶܠܳܐ ܒܟܰܝܠܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܢܼܶܪܕܶܐ ܒܟܽܠܶܗ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܬܶܫܼܬܰܠܰܛܝ ܬܽܘܒ ܥܰܝܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ.܀ ܘܰܐܝܟܰܢ ܟܰܝ ܗܳ݀ܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܳܐ ܒܟܽܠܳܗܿ ܨܳܒܿܶܐ ܗܰ݀ܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܡܶܫܼܬܰܠܳܛܽܘ. ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܝ ܟܰܝ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܒ.܀ ܘܶܐܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܗܺܝ̈ܒܳܢ ܠܰܢ ܠܰܘ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܝܺܗܺܝ̈ܒܳܢ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܢܼܶܒܨܶܐ ܝܰܠܕܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܡܬܰܚܰܡ ܗܽܘ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܝܟ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ.܀ ܙܺܝܘܳܐ ܨܒܼܳܐ ܠܼܡܺܐܪܰܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܗܼܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܝܽܘܪܬܳܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܨܒ݂ܳܐ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܢܼܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܰܘܣܼܰܦ ܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܢܕܺܝܕܳܐ.܀ ܘܡ݀ܰܢ ܢܶܣܼܥܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ  ܐܳܦ ܫܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܣܝܳܓܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܶܠܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ.܀ ܡ݀ܰܢ ܢܼܶܬܪܽܘܥ ܫܽܘܪ̈ܐ ܡܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܢܼܶܥܽܘܠ ܢܼܶܣܰܒ ܘܳܝ̈ܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܬܼܪܰܥ ܐܶܣ̈ܶܐ ܣܝܳܓ̈ܶܐ ܘܫܽܘܪ̈ܐ ܥܰܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܐܰܘܿܕܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܚ̣ܣܰܟܬܳܢܝ ܡܶܢ ܟ̈ܰܣܝܳܬܳܐ ܘܒܶܛܠܳܢܰܝܗܶܝ̈ܢ ܕܓ̈ܰܙܶܐ ܣܼܰܪ̈ܶܩܝ ܕܳܐܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܚܰܘ̈ܒܳܬܝ ܐܶܦ̇ܪܽܘܥ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܬܠܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒܼܰܙܚܘ ܒܶܪܝ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܒܡܳܪܰܢ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗܘ. ܫܼܶܪܰܬ ܕܰܐܠܳܗܽܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܶ݀ܬܒܨܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܰܡܿܥܰܩܒܺܝܢ ܝܰܠܕܶܗ ܡܫܰܒܚܳܐ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܪܳܚܿܡܺܝܢ ܠܶܗ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܼܪܙܽܘܗܝ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܦܼܪܰܫܘ ܟܰܝ ܕܡܰܨܽܘܬܰܢ ܗܳܐ ܚܰܦܼܝܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܕܰܡܿܪܺܝܡ ܓܶܦܶܗ ܒܓܰܘ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܘܢܳܨܰܪ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܫܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܺܝܬ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܙܰܠܺܝܩܗܽܘܢ ܫܰܘܝܳܐ ܒܚܰܠܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܡܿܛܰܠܶܩ ܗܘܳܐ.܀ ܪܓܺܝܫܝܢ ܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܘܽܢ ܕܺܝܠܗܘܽܢ ܕܛ̈ܳܥܰܝܳܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܗܘܼܰܘ ܒܰܙܒܰܢ. ܘܰܐܦܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܡܬܽܘܡ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܣܶܕܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܼܰܫ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪܓܼܰܫ ܘܶܐܬܬܥܺܝܼܩ ܒܗܳܕܶܐ. ܒܨܳܬܰܢ ܓܶܝܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܫܡܰܥܼܘ ܘܰܪܓܼܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܳܒܼܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ.܀ ܝܽܘܠܦܳܢܰܢ ܗܳܐ ܐܶܬܡܼܰܝܰܩ ܕܰܣܼܒܰܪܘ ܕܠܐ ܩܿܳܐܶܡ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܘܰܪܢܼܰܘ ܕܡܿܰܟܶܣ ܠܳܗܿ ܟܽܘܪܳܐ ܠܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܕܰܚ̣ܙܰܘ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܕܶܐܫܬܓܼܶܫܘ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ. ܘܦܰܠܼܓܽܘܗܝ ܘܰܛܥܰܘ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܬܡܺܝܫ ܥܽܘܡܩܳܗܿ. ܘܥܰܠ ܗܰ݀ܘ ܥܼܡܰܕܘ ܘܰܦܼܗܰܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܩܳܒܳܗܿ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶ݀ܬܡܰܠܰܠ ܘܰܡܨܶܐ ܕܢܼܶܬܬܰܪܓܰܡ ܘܰܦܫܺܝܩ ܕܢܼܶܬܥܰܩܰܒ ܘܡ݀ܶܬܕܪܶܫ ܘܡ݀ܶܬܦܰܫܰܩ. ܦܽܘܡܳܐ ܐܚܝܳܢܶܗ ܗܽܘܼ ܡ݀ܬܰܪܓܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡ݀ܰܫܟܰܚ ܐܰܘ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܫ ܘܡ݀ܶܬܦܰܫܰܩ. ܫܶܬܩܳܐ ܬܚܽܘܡܶܗ ܗܘܼ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܚܰܝܰܢ ܠܳܗܿ ܡܰܕܥܰܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ.܀ ܐܶܠܐ ܐܺܝܬ ܠܰܡ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܼܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗܘ ܕܰܡܿܚܰܝܶܒ ܠܳܟ. ܕܶܐܢ ܠܶܗ ܡ݀ܥܰܩܶܒ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܚܽܘܕ ܕܰܐܘܠܼܶܕ ܥܰܛܠܳܐ ܘܥܰܣܩܳܐ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡ݀ܰܫܪܰܬ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܬܶܬܡ݂ܰܥܰܠܝ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܼܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܕܡܳܪܶܐ ܗܘ ܕܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܥܰܛܠܳܐ ܗܝ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܡܿܰܢܽܘ ܣܼܦܰܩ ܣܼܰܝܶܟ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܘܢܽܘܩ̈ܕܳܬܳܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܟܽܠܳܗܿ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܠܰܢ ܒܡܰܘܠܳܕܰܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܙܰܘܥܳܗܿ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܡ݀ܰܕܪܶܟ ܠܳܗܿ ܒܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗܿ.܀

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܫܶܡܫܳܐ ܫܪܳܓܰܢ ܗܽܘ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܕܣܿܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܢܚܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܛܠܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܽܘ. ܢܘܽܗܪܶܗ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܡܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܦܳܝܿܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܘܠܐ ܡ݀ܶܫܬܘܶܝܢ ܥܰܡܶܗ.܀ ܠܫܶܡܫܳܐ ܚ̣ܙܺܝ ܒܪܰܘܡܳܐ ܒܚܰܕ ܡ݀ܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܪܟܼܶܢ ܘܚ݂ܽܘܪ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܠܕܶܢܚܶܗ ܬܪ̈ܝܳܢܳܐ. ܢܰܣܼܳܐ ܘܓܼܽܘܫ ܘܰܒܼܩܺܝ ܠܚܽܘܡܶܗ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܘܠܐ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܙܺܝܓ ܒܶܗ ܬܪܰܝܳܢܶܗ ܟܰܕ ܛܳܒ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܚܠܺܝܛ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܦܰܪܰܫ ܡܙܺܝܓ ܘܰܚܠܺܝܛ.܀ ܢܽܘܪܳܐ ܘܳܐܦ ܫܶܡܫܳܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܳܐܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܫܪܶܝܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܕܠܐ ܚܣܳܡ. ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܘܠܐ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܘܠܐ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܘܠܐ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢ. ܐܳܦ ܫܪܶܝܢ ܘܠܐ ܦܿܳܗܶܝܢ.܀ ܢܶܫܼܬܰܩܠܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܘܠܐ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܠܐ ܦܣܺܝܩܺܝܢ. ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܡܿܫܰܬܶܩ ܠܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܗܳܟܰܢ ܩܒܺܝܥ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ. ܘܩܿܳܐܶܡ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܟܰܕ ܫܠܶܡ ܓܡܺܝܪܳܐܝܺܬ.܀ ܫܶܡܫܳܐ ܕܟܰܕ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܒܶܗ. ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܠܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ. ܘܚܰܕ ܒܚܰܕ ܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܒܚܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܡܺܝܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܗܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗܝ. ܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܡ݀ܰܘܠܶܕ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܺܬ ܘܩܳ݀ܦܶܤ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘ݀ܦܳܪܶܤ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܡܰܡ݀ܪܰܚ ܘܣܳ݀ܒܰܪ ܕܳܐܦ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬܶܝܗܿ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܢܶܛܥܼܶܐ ܒܶܗ. ܘܢܶܩܼܰܦ ܠܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܘܢܼܶܫܠܰܡ  ܠܥܰܛܠܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܛܠܼܽܘܡ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܡܶ݀ܬܚܙܶܝܢ. ܕܟܕ ܫܘܶܝܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܰ݀ܘ ܚܰܕ ܫܒܺܝܚ ܘܰܕܚܺܝܠ. ܐܚܺܪܢܳܐ ܟܣܶܐ ܘܥܰܙܺܝܙ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܦܨܺܝܚ ܘܰܒܗܺܝܠ.܀ ܗܰ݀ܘ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܳܐ ܟܽܠܗ ܟܢܺܝܫ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܘܰܕܒܳܬܪܶܗ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܕܳܐ݀ܬܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܰܘܿ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡ݀ܶܫܬܠܰܚ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܠܛ̈ܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܦܼܰܩܶܕܘ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܬܦܼܰܩܰܕܘ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫ݀ܳܠܡܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܛܽܘܟܳܣܳܐ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܚܙܶܝܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܘܚܰܕ ܚܰܕ ܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܡ݀ܶܬܚܙܶܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܐܬܡܰܙܰܓܘ. ܢܽܘܪܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ ܘܚܽܘܡܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐܝܺܬ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܫܪܶܝܢ ܘܳܐܘܶܝܢ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܼܺܝ ܢܽܘܪܳܐ ܟܝܳܢܳܗܿ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܰܐ ܗܘ. ܕܡܰ݀ܘܠܶܕ ܘܠܐ ܚ݀ܳܣܰܪ ܘܫܿܳܘܶܐ ܘܠܐ ܩܿܳܐܰܪ. ܘܟܰܕ ܡ݀ܶܬܦܪܶܫ ܚܽܘܡܳܗܿ ܠܐ ܡ݀ܬܶܦܣܶܩ ܡܶܢܳܗܿ ܕܥܿܳܒܰܪ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܚܣܳܡ. ܕܳܦܿܪܰܚ ܒܓܰܘ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܡ݀ܶܬܡܰܙܶܓ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܿܳܪܶܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܒܳܗܿ ܫܪܶܐ ܟܽܠܶܗ.܀ ܪܳܐܙܳܗܿ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܳܗܿ ܘܛܽܘܦܣܳܗܿ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡ݀ܶܬܚܰܠܛܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܡܰ݀ܬܡܰܙܓܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܳܡܿܝܳܐ ܟܽܠܳܗܿ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܣܽܘܓܰܐܐ ܗܘ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܝܳܐ ܕܰܬܼܨܽܘܪܝ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܶܐ ܕܠܐ ܐܶܬܬܨܺܝܼܪܘ ܡܶܡܬܽܘܡ.܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܺܝܼ ܢܽܘܪܳܐ ܒܨܳܬܳܗܿ ܡ݀ܛܺܝܦܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܠܳܬܳܐ ܗܺܝܼ ܬܽܘܒ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܫܿܳܪܶܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܪܺܝܫ ܚܽܘܡܳܗܿ ܘܠܐ ܦܣܺܝܩ. ܟܝܳܢܳܐ ܗܰ݀ܘ ܕܩܰܒܼܶܠܢܳܝܗܝ ܒܚܽܘܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܕܪܳܫܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐܝܺܬ.܀ ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܙܳܕܶ݀ܩ ܠܰܢ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܢܩܼܰܒܶܠ ܦܫܺܝܛܳܐܝܺܬ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒ. ܘܠܰܘ ܒܳܬܪܰܢ ܢܼܺܐܬܶܐ. ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܢܕܰܡ݂ܶܐ ܠܰܢ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܿܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܠܐ ܕܳܡܶܝܿܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܢܰܒܥܳܐ ܕܶܐܙܼܕܰܘܰܓ. ܐܰܘ ܠܶܗ ܠܕܶܒܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܕܶܐܫܼܬܰܘܬܰܦ. ܕܶܒܽܘܪܬܳܐ ܒܬܽܘܠܐ ܝܿܳܠܕܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐܝܺܬ ܘܬܰܘܠܥܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܝܺܬ ܢܳܒܼܥܳܐ. ܥܢܳܢܳܐ ܠܒܰܪܩܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܰܘܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ. ܘܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܺܐܦܳܐ ܡ݀ܶܬܚܙܶܐ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ.܀ ܩܶܒܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܪܚܶܫ ܒܝܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܘܡܿܰܟܶܣ ܠܟܳܦܽܘܖ̈ܐ ܕܡ݀ܰܘܠܶܕ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܕܰܪܚ̣ܰܫܘ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܒܟܽܠܗܽܘܢ. ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܘܠܐ ܚܢܺܝܩܺܝܢ ܚܽܘ̈ܠܕܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܢܽܘܢ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܽܘ̈ܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ.܀ ܒܰܐܝܢܰܐ ܗܘ ܟܰܝ ܙܰܘܥܳܐ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܡ݀ܶܬܢܓܶܕ ܠܘܳܬ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܶܐܫܼܬܟܰܚ ܐܚܪܺܝܢ ܓܶܢܣܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܝܼܺܩܶܕ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܪܶܒܽܘ ܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܣܼܦܰܩ ܣܼܰܝܶܟ ܘܰܦܼܪܰܫ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܝܰܠ̈ܕܶܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܕܗ݀ܘܳܝܶܢ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ ܥܰܛܠܺܝܢ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ ܘܥܰܣܩܺܝܢ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܡܿܙܰܕܩܺܝܢ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܬܒܰܥ ܕܰܐܝܟܳܐ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܫ ܕܰܐܝܟܰܢ: ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܶܐܡܰܪ ܕܥܰܠ ܡܳܢ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ.܀ ܘܟܰܕ ܛܒ ܐܺܝܬ ܪܺܝܚܳܐ ܘܓܰܘܢܳܐ ܘܳܐܦ ܛܰܥܡܳܐ ܫܦܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܘܠܐ ܐܶܬܓܼܫܶܫܘ ܠܺܐܝܕܳܐ. ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܚܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ݀ܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܬܕܰܪܟܼܽܘܢ. ܚܰܕ ܐܶܬܬܪܺܝܼܚ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܐܶܬܰܛܼܥܶܡ. ܐܰܝܢܰܘ ܟܺܝܬ ܪܶܓܫܳܐ ܐܚܝܳܢܳܗܿ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܰ݀ܘ ܒܰܪ ܛܽܘܗܡܶܗ ܢܶܩܼܪܽܘܒ ܠܥܽܘܩܳܒܶܗ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܚܝܳܢܰܢ ܘܒܰܪ ܓܶܢܣܰܢ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܒܥܶܝܘܗܝ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ. ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܫܼܦܰܪ ܘܰܓܼܠܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܠܶܗ ܗܽܘ ܫܼܦܰܪ ܘܰܙܥܼܰܪ ܘܶܐܬܪܟܼܶܢ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܼܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܒܪܶܗ ܢܼܡܰܙܶܓ ܒܰܢ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܢܼܚܰܠܶܛ ܒܰܢ ܘܚܽܘܒܶܗ ܢܼܚܰܘܶܐ ܠܰܢ.܀ ܟܰܕ ܡ݂ܰܠܠܰܬ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܗܺܝܼ ܗ݀ܳܝ ܐܰܬܳܢܳܐ. ܒܶܠܥܳܡ ܚ݂ܙܳܐ ܬܶܡܗܳܐ ܘܰܐܪܦܼܺܝ ܫܼܒܰܩ ܬܶܗܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰ݀ܘ ܕܡܰܠܳܠܰܐ ܗܘ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܬܳܢܳܐ ܛܥܳܐ ܠܶܗ ܘܠܰܚܡܳܪܶܗ ܡ݀ܦܺܝܤ ܗܘܳܐ. ܣܳܦܪ̈ܐ ܫܼܒܰܩܘ ܬܶܗܪܳܐ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܦܼܰܬܰܚܘ ܥܰܠ ܫܰܒܬܳܐ ܘܛܺܝܢܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܡܿܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ.܀ ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܝܰܠܽܘܦܰܐ ܐܢܬ ܗܳܠܶܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܶܪܝܳܝܰܐ ܐܢܬ ܗܳܠܶܝܢ ܠܬܽܘܟܳܣܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܡܰܪܳܚܰܐ ܐܢܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܟܽܘܘܳܪܳܟ. ܒܚܰܢ ܚ̣ܙܺܝ ܦܰܓܪܳܟ ܡܫܰܦܠܳܐ ܘܰܒܼܗܰܬ ܒܣܺܝ̈ܠܽܘܢܰܘܗܝ. ܕܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܳܐܝܺܢ. ܘܡܽܘܡܰܝ̈ܟ ܢܶܗܘܽܘܼܢ ܠܳܟ ܦܓ̈ܽܘܕܶܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܟ.܀ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܿܰܪܚܶܫ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܘܽܟܪܳܝܰܐ ܗܘ ܐܰܝܟܰܢ ܡܚܰܝܰܢ ܠܶܗ. ܕܡ݀ܶܬܚܰܝܢܺܝܢ ܙܰܘܥܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܬܳܚܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܐܳܦ ܡܰܕܥܰܢ ܕܰܐܝܬܰܘܗܝ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܗܰܘܢܰܐ ܗܘ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܕܰܐܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܒܝܰܕ ܗܰܘܢܰܢ ܡ݀ܫܰܪܓܶܠ ܘܡ݀ܰܦܗܶܐ ܠܰܢ.܀ ܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܶܗ ܟܣܶܐ ܗܘ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܰܒܼ ܠܺܝ ܕܠܐ ܐܶܨܿܽܘܪ ܟܝܳܢܳܟ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶ݀ܬܬܨܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܢܼܰܦܗܶܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܗܝ ܡܰܚܙܺܝܬܳܟ ܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܘܒܳܗܿ ܗܘܼ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܡ݀ܶܬܚܙܶܝܢ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܼܦܰܩܘ ܘܰܐܥܼܡܶܕܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒ.܀ ܠܳܐ ܬܣܼܰܪܩܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܒܨܳܬܳܟ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܝ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܠܡܰܥܡܳܕܶܗ ܣ݂ܰܪܩܶܗ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܰܠܼܡܰܕ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܘܶܐܬܚ̣ܰܕܰܬ. ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܢܶܥܼܡܰܕ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܥܼܡܰܕ ܐܰܘܼܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ ܩܼܰܘܺܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܣܼܦܰܩ ܘܰܚ̣ܒܰܫ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܣܺܝ̈ܠܽܘܢܶܐ ܘܰܐܥܼܒܰܪ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܓܰܠ̈ܠܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܪܳܫܳܐ ܠܟܽܘܪܗܳܢܰܢ ܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܥܽܘܙܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚ̈ܠܺܝܡܶܐ ܕܢܼܶܣܦܰܩ ܠܶܗ ܠܥܽܘܙܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܫ ܝܰܠܕܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܳܐ ܚܙܳܬܳܗܿ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܒܳܒ̈ܳܬܰܢ ܘܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܓܰܘܢܳܗܿ ܠܥܰܝܢܰܢ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܳܗ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܶܐܬܚ̣ܰܝܰܢ ܠܟܰܣܝܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܶܐܬܚ̣ܰܝܰܢ ܦܽܘܡܶܗ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܛܰܥܡܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܕܶܠܩܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܛܼܥܶܡ ܡܶܡܬܽܘܡ.܀ ܝܼܺܠܰܦ ܒܗ݀ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܥܽܘܙܳܗܿ. ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܚܰܝܠܳܗܿ ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܒܽܘܫܳܠܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܗܝ ܘܟܽܠܳܗܿ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܝ. ܗܳܟܰܢ ܘܳܐܦ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܓܢܺܝܙܬܳܐ. ܡܼܙܰܓ ܘܣܼܰܒ ܚܝܠܳܗܿ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܕܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܩܰܫܝܳܐ ܗܝ ܒܨܳܬܳܗܿ ܘܥܰܙܺܝܙܳܐ.܀ ܒܫܺܛܺܝܦܬܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡ݀ܰܘܠܶܕ ܒܩܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܠܚܰܡܺܝܡܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܘܠܼܶܕ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܢܰܚܼ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܦܣܳܩ. ܕܠܐ ܐܶܬܛܰܒܼܰܥ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܠܐ ܐܶܬܦܼܣܶܩܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܙܠܼܶܓ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ.܀ ܕܰܗܒܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗܘ ܦܰܩܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܰܐ ܗܘ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܟܺܐܦܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܶܠܩܳܐ ܘܳܐܦ ܚܽܘܡܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܒܳܗܿ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܦܽܘܚܳܡ ܣܿܳܠ̈ܩܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ ܐܝܟ ܕܶܐܬܟܼܪܶܙܘ ܩܼܰܒܶܠܘ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܩܳܝܿܡܺܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ. ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܥܰܠ ܡ݀ܳܢ ܐܶܫܼܬܟܰܚ ܕܗܳܟܰܢ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܕܪܳܫ. ܕܡܿܰܢܽܘ ܪܳܫܿܶܐ ܠܗܰܘܿ ܕܳܐܡܿܰܪ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܬܠܝܬܳܐܝܺܬ. ܠܐ ܐܢܳܫ ܕܳܐܢ ܠܶܗ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܿܩܰܒܶܠ ܠܶܗ.܀ ܒܬܶܡܗܳܐ ܡܿܩܺܝܡܳܐ ܠܳܟ ܥܳܒܽܘܪܬܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܛܺܝܢܳܐ ܒܶܗ ܒܫܶܡܫܳܐ ܘܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܓܢܺܝܙܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ ܚܶܒܠܳܐ ܕܰܐܘܼܠܕܳܗܿ. ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܬܶܗܪܶܗ ܡ݀ܫܰܬܶܩ ܠܳܟ ܘܚ݀ܳܒܶܫ ܠܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܕܥܼܰܒܪܳܗܿ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܟ.܀ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܛܥܰܡܼܬܳܝܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ ܐܶܢ ܬܶܓܫܺܝܼܘܗܝ ܒܺܐܝܕܳܟ ܘܰܬܪܺܝܼܚ ܘܳܐܦ ܬܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܥܰܕܟܺܝܠ ܛܥܰܡ݂ܬܳܝܗܝ ܘܢܰܣܼܺܝܬܳܝܗܝ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܡܿܰܫܰܪ ܐܰܢܬ ܕܢܰܣܼܝܶܗ. ܕܥܰܙܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ ܗܰ݀ܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܗܰܝܼܡܶܢ ܠܗܰ݀ܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܛܥܼܶܡ ܥܽܘܙܶܗ.܀ ܣܼܰܒ ܚܶܛܬܳܐ ܘܰܨܪܺܝܼܗܿ ܘܰܒܼܨܺܝܗܿ ܘܚܼܰܘܳܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܟܣܶܐ ܩܰܢܝܳܐ ܫܢܳܢܳܐ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗܿ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܛܠܶܐ ܘܩܰܫܺܝܫ ܐܰܘ ܩܰܕܺܝܡ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܡ݂ܰܕܪܳܟܽܘ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ.܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܕܳܐܙܰܐ ܗܘ ܦܿܳܐܶܫ ܕܠܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܡ݀ܶܬܚܨܶܕ ܘܡܶ݀ܬܢܰܫܰܦ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܚܽܘܫܳܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰ݀ܘ ܕܶܐܙܕܰܟܼܝܰܬ ܕܡܽܘܬܳܐ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܚܠܺܝܡܳܐܝܺܬ ܚ̣ܽܘܪ ܒܳܗܿ ܕܩܰܢܝܳܐ ܒܪܳܐܙ ܦܰܓܪܰܐ ܗܘ. ܘܦܺܐܪܳܐ ܒܪܳܐܙ ܗܰܘܢܳܐ ܒܪܳܐܙ ܫܶܒܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܗܝ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ.܀ ܚ݂ܙܺܝ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠ ܡܰܬܠܐ ܕܶܐܬܪܫܼܶܡ ܘܶܐܬܪܰܟܼܰܒ. ܐܶܠܽܘ ܣܦܼܰܩ ܨܳܪܳܗܿ ܠܟܽܠܳܗܿ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡ݀ܶܫܬܟܰܚ ܕܠܰܘ ܕܘܽܡܝܰܐ ܗܘ ܐܶܠܐ ܕܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗܘ. ܙܳܕܶܩ ܠܛ̈ܶܠܳܠܶܐ ܕܢܼܶܥܒܪܽܘܢ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܦܪܶܕܬܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܡ݂ܰܬܠܳܗܿ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ.܀ ܚܰܘܪ̈ܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܡܚܺܝܠܺܝܢ ܘܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܡ̈ܬܳܚܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܠܐ ܡܳܛܶܝܿܢ. ܒܕܽܘܡܝܰܐ ܗܘ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܩܝܿܡܺܝܢ ܠܡܰܟܼܳܣܽܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܥܠܶܐ ܘܡ݀ܶܬܬܰܪܺܝܡ. ܕܶܐܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܣܳ݀ܦܶܩ ܕܶܢܡ݂ܛܶܐ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܫܼܢܳܐ ܘܰܣܼܒܰܟ ܠܪܰܘܡܳܗܿ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܕܳܡܳܐ ܗܝ ܥܢܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܗܿ ܕܥܰܪܦܶܠܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܬܽܘܒ ܪܳܡܺܝܢ. ܘܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪܳܡܺܝܢ ܠܥܰܦܪ̈ܳܢܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܢܺܐܪ̈ܒܼܳܢ ܠܰܢ ܗܽܘ ܐܶܣܼܬܒܰܪ̈ܝ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܟܰܕ ܡܰܒ̈ܥܕܳܢ ܣܰܓܺܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܒܰܙܥܽܘܪܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܒܼܣܽܘܪܳܝܗܝ ܠܡܰܪܳܚܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ ܨܘܽܪܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܘ ܟܰܝ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܳܐܦ ܓܶܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܼܰܐܶܠ ܕܢܼܰܘܕܥܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܒܰܪܬܳܐ ܐܶܬܚ̣ܢܶܩ ܒܥܽܘܩܳܒܳܗܿ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܛܼܒܰܥ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܕܝܰܡܳܐ ܢܼܡܽܘܫ ܪܰܒܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܦܼܰܠܗܕܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܰܢ.܀ ܗܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܝ ܟܰܕ ܐܶܣܛܠܳܗܿ ܒܳܗܿ ܗܼܺܝ. ܩܒܰܪܢܼܳܗܿ ܫܠܺܝܚܳܐܝܺܬ. ܚܼܙܰܝܢܳܗܿ ܫܒܺܝܚܳܐܝܺܬ. ܫܠܰܕܳܐ ܗܝ ܡܫܰܬܰܩܬܳܐ ܕܪܶܚܫܰܬ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܗܿ ܬܶܗܪܳܐ ܕܗܼܺܝ ܠܳܗܿ ܒܳܗܿ ܡ݀ܛܰܫܝܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܨܰܥܪܳܗܿ ܕܶܐܬܒܼܠܰܥ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܗܼܘܳܬ ܠܳܗܿ ܟܽܠܳܗܿ ܟܰܠܬܳܐ ܡܟܰܠܰܠܬܳܐ.܀ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܓܰܘ ܥܶܣܒܳܐ ܚܶܛܬܳܐ ܛܡܺܝܪܳܐ ܒܶܗ ܡ݀ܰܦܗܝܳܐ ܠܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܡ݀ܰܬܗܪܳܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܐ. ܕܠܐ ܝܿܳܕܥܺܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܼܡܽܘܫܽܘܢ ܘܢܼܶܒܥܽܘܢܳܗܿ. ܓܰܠܝܳܐ ܘܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܗܳܝ. ܟܼܰܐܪܰܬ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܘܗܳܐ ܩܳ݀ܥܝܳܐ ܒܫܶܬܩܳܗܿ. ܒܼܗܰܬܘ ܠܰܡ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܫܪ̈ܺܝܚܰܝ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܣܺܝܡܬܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܗܳ݀ܝ ܢܶܨܒܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܟܣܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܿܽܢܽܘ ܨܪܳܐ ܓܰܘܳܗܿ ܕܢܶܨܒܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܦܺܐܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܛܰܪܦܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܕܠܐ ܟܺܝܬ ܬܶܗܼܘܶܐ ܠܳܗܿ ܥܺܕܬܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܶܕܩܳܐ ܕܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܗܽܘܼ ܨܼܳܪ ܚܼܰܘܺܝ ܠܳܗܿ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣ݀ܳܦܶܩ ܕܢܼܰܘܕܥܰܢ. ܕܠܶܗ ܗܽܘܼ ܠܚܽܘܕ ܓܰܠܝܳܐ ܒܨܳܬܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܘܰܐܣܼܪܰܚ ܛܰܥ̈ܡܳܬܳܗܿ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܟܺܝܬ ܕܒ݀ܳܨܶܐ ܠܶܗ. ܢܰܦܫܶܗ ܡ݀ܥܰܪܩܶܠ ܒܶܗ ܕܠܐ ܢܶܕܥܼܶܗ ܕܳܪܶܫܿ. ܕܠܐ ܢܶܫܼܟܚܶܗ ܒ݀ܳܨܶܐ ܕܗ݀ܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܡ݀ܰܘܒܶܕ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡ݀ܶܫܟܰܚ. ܗܳܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܶܕܥܺܝܼܘܗܝ ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܠܐ ܒ݀ܳܨܶܐ ܕܢܼܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘ ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܕܗܰܝܼܡܶܢܬܳܝܗܝ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܕܰܐܕܪܶܟܼܬܳܝܗܝ.܀ ܚܕܳܐ ܟܺܝܬ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܼܒܺܝ ܠܳܟ ܕܬܶܫܼܬܶܐܠ. ܕܶܢܗܼܽܘ ܕܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗܘ ܐܰܫܼܰܪ ܘܠܐ ܬܶܒܼܨܶܐ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܡ݀ܰܦܗܶܐ ܠܳܟ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܿܟܰܢܶܫ ܠܳܟ. ܙܳܕܶ݀ܩ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܬܰܫܼܪܺܝܘܗܝ ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܕܰܐܛܥܼܺܝ ܒܳܟ ܣܰܢܝܳܐ ܗܝ ܕܬܰܟܣܺܝܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܢܶܬܗܰܝܼܡܰܢ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܗܼܽܘ ܟܼܬܰܒ ܝܼܰܗܒ ܠܳܟ.܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܛܼܥܼܺܝ ܒܰܢ ܟܰܕ ܚܳܣܽܘܡܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܰܣܼܦܰܩ ܗܘܳܐ ܕܢܼܶܕܰܥ ܕܰܐܛܥܼܺܝ ܒܰܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܓܼܠܶܐ ܠܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܟܰܣܼܺܝ ܗܘܳܐ. ܫܰܦܝܳܐ ܗܝ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܩܕܳܡ ܫܰܒܪ̈ܐ ܐܶܬܦܼܰܬܰܠ ܒܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܫܪܳܪܶܗ ܡܿܟܰܢܶܫ ܠܰܢ ܘܛܽܘܥܝܰܝ ܡܛ݀ܺܝܦܳܐ ܠܰܢ.܀ ܫܰܒܪ̈ܐ ܚܙܼܰܘ ܘܰܦܼܗܰܘ. ܕܶܐܬܕܪ̈ܶܫܼܝ ܬܠܳܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܢ. ܕܥܶܠܳܝܬܳܐ ܠܳܐܝܳܐ ܗܝ. ܘܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܗܝ. ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܓܼܒܺܝ ܠܳܟ ܘܙܼܶܠ ܒܳܗܿ ܦܫܺܝܛܳܐܝܺܬ. ܘܰܐܟܼܪܶܙ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܕܪܳܫ. ܘܟܰܕ ܢ݀ܳܨܝ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܘܽܪ̈ܚܳܢ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܦܼܽܘܩ ܐܰܢܬ ܫܰܦܝܳܐܝܺܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐܟ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ.܀ ܠܗܰ݀ܘ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܬܽܘܡ ܬܶܒܼܨܶܐ ܘܬܰܡ݂ܪܰܚ ܠܡܼܰܪܟܳܢܽܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܬܼܕܪܶܟ ܐܰܝܟܰܢ ܘܡܳܢܰܐ ܗܘ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܥܼܪܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܼܨܳܐ ܠܶܗ ܡ݀ܶܬܕܰܠܰܚ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܡ݀ܰܢ ܬܶܩܼܪܶܝܘܗܝ. ܚܰܕ ܐܰܠܼܦܳܟ ܕܺܐܝܬܝܰܐ ܗܘ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗܘ. ܚ̣ܰܘܝܳܟ ܕܳܐܦ ܛܳܒܰܐ ܗܘ. ܫܼܰܘܕܥܳܟ ܕܳܐܦ ܟܺܐܢܰܐ ܗܘ. ܐܰܒܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܼܬܰܡܰܗ ܘܶܐܬܩܼܪܺܝ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܼܘܰܘ ܟܽܘܪܳܐ. ܘܣܰܟܠܳܐ ܠܡܳܐ ܣܼܳܪܶܒ. ܒܼܩܺܝ ܟܺܝܬ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܠܳܟ ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܡ݀ܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒ.܀ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܓܶܝܪ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ: ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܘܼܒ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܘܥܳܒܽܘܪ̈ܐ ܕܣܼܰܪܗܶܒ ܠܼܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܣܼܰܪܗܶܒ ܫܼܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܕܶܐܬܼܬܘܺܝ ܘܰܛܼܥܳܐ ܘܶܐܬܕܟܼܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܰܐܫܼܰܪܬܳܝܗܝ ܕܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܛܳܒܳܐ. ܐܰܫܰܪ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗܘ ܘܗܰܝܼܡܶܢ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗܘ.܀ ܐܶܙܕܰܗܼܰܪ ܒܰܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܓܡܺܝܪ̈ܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܟܼܦܽܘܪ ܦܪܰܚܼܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠܼܘ. ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܡܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܘܩܳܐ. ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘܿ ܕܰܡ݂ܛܳܬ ܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܶܬܦܼܶܠܝ ܠܳܗܿ.܀ ܬܳܢܶܝܿܢ ܝܗܽܘܕܳܝ̈ܐ ܫܡܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܐ ܡܶ݀ܫܟܚܺܝܢ ܚܿܳܝܶܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܟܽܘܢܳܝ̈ܐ. ܕܰܠܚܰܕ ܫܡܳܐ ܐܰܣܠܺܝܼܘ ܐܶܣܼܬܠܺܝܘ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܗ݀ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܫܼܠܰܚ ܫܼܕܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܳ݀ܡܕܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܫܿܳܪܶܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܥܼܒܰܕܘ ܦܶܚܬܳܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܠܗ݀ܰܘ ܥܰܡܳܐ.܀ ܚܕܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܰܩܼܬܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܳܗܿ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܿܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܥܼܰܩܶܒܘ ܐܶܬܥܼܩܰܪܘ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܼܶܢܘ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ. ܒܼܥܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܗܝ ܕܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܥܼܶܩܪܰܬ. ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܕܒܳܗܿ ܬܰܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܐ ܚܿܳܪܶܝܢ.܀ ܐܶܬܬܼܰܟܣܘ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܘܶܐܙܕܰܓܼܪܘ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܠܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܨܶܐ ܣܿܳܦܶܩ. ܚ̣ܙܰܘ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܫܰܪ̈ܒܺܝܢ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܫܽܘ̈ܚܕܶܐ: ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦ ܬܠܳܬܳܐ ܬܘܼܒ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܢܼܨܰܚܘ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ.܀ ܠܡܳܪܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܺܝܬ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܼܦܰܩ ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܢܶܒܼܥܶܐ ܠܰܐܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܡ݂ܽܘܫ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܺܝܼ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܟܣܶܐ ܗܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܠܐ ܐܶܢ ܨܳܒܿܶܐ ܗܘ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܦܼܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܡܿܬܰܪܓܶܡ ܠܶܗ.܀ ܐܶܢ ܐܶܬܪܟܼܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟ ܕܰܒܪܶܗ ܢܰܚܼܘܶܐ ܠܳܟ. ܣܰܟܠܳܐ ܣܓܼܘܽܕ ܘܰܐܘܼܕܳܐ ܕܰܐܫܼܘܝܳܟ ܠܗܳܕ ܟܽܠܳܗܿ. ܗܰܝܼܡܶܢ ܘܰܐܫܼܰܪܳܝܗܝ ܘܠܐ ܬܶܬܼܚܪܶܐ ܥܰܡܶܗ ܘܠܐ ܬܰܥܠܼܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܢܼܶܬܕܪܶܫ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܒܫܶܠܝܳܐ ܚܬܺܝܡ ܬܰܪܥܳܗܿ ܡܿܫܰܬܶܩ ܠܡ̈ܰܠܳܠܶܐ.܀ ܗܳܟܰܢ ܢܼܨܳܐ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܰܘܗܝ. ܕܡܿܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܿܰܢܽܘ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܼܳܐ ܘܳܐ݀ܬܶܐ. ܘܰܣܼܒܰܪܘ ܕܥܰܛܠܳܐ ܗܘܼܳܬ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܺܐܠܼܰܕܝ: ܘܓܼܰܕܶܦܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘܠܼܶܕܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܶܕܝܰܐ ܗܘ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܘܩܶܨܡܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.܀ ܟܼܺܐܝ ܒܳܗܿ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܟ ܕܠܐ ܬܓܼܽܘܪܝ ܘܬܰܘܠܼܶܕܝ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܬܶܟܦܼܽܘܪܝ ܒܗ݀ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܙܕܰܗܼܪ ܠܳܐ ܬܶܥܼܒܶܕ ܦܬܰܟܪܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܐܶܙܕܰܗܼܪ ܠܳܐ ܬܨܼܽܘܪ ܒܡܰܕܥܳܟ ܩܶܨܡܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܳܟ ܝܰܠܕܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܼܶܬܬܨܝܺܪ ܒܡܰܚܫܰܒܬܳܟ.܀ ܕܓܰܝܳܪܬܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܗܝ ܒܥܳܬܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܗܝ. ܓܼܳܪܰܬ ܒܥܽܘܩܳܒܳܗܿ ܘܒܶܛܢܼܰܬ ܘܝܼܶܠܕܰܬ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܕܢܶܕܡ݂ܶܐ ܠܛ̈ܳܥܰܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܒܶܕܝܳܐ ܕܡܰܕܰܥܗܽܘܢ ܡܿܣܰܟܶܝܢ ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܠܩܶܨܡܰܐ ܗܘ ܕܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ ܦܳ݀ܠܚܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܥܝܰܝ.܀ ܒܺܝܫܳܐ ܫܒܼܰܩ ܒܺܐܪ̈ܐ ܫܼܕܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܦܶܗܝܳܐ. ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܰܥܠܰܒܬܳܗܿ ܒܨܳܬܳܐ ܠܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܗܰܘܬܳܐ ܒܠܰܥܼܬܶܗ ܠܟܳܦܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܬܠܶܐ ܒܶܗ ܕܬܶܣܼܩܶܝܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܕܒܳܟ ܢܼܶܬܬܠܶܐ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܗܽܘܼ ܓܶܝܪ ܦܣܼܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܕܬܰܡܳܢ ܢܼܗܶܐ ܦܰܘܫܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

ܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܢܼܰܠܦܰܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܢܶܦܼܶܠ ܒܓܰܘ ܥܰܝܢܳܟ ܫܿܳܓܶܫ ܘܕܳܠܰܚܿ ܠܳܗܿ ܘܗܳܟܰܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܟܬܳܒܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܢܚ̣ܰܟܡܳܟ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܶܐܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܒܼܺܝ ܠܥܰܝܢܳܟ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܟ.܀ ܟܡܳܐ ܣ݀ܳܢܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܢܿܳܦܶܠ ܒܳܗܿ. ܗܡܳܣܰܐ ܗܘ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܪܳܡܶܐ ܒܳܗܿ ܒܡܰܚܫܰܒܬܰܢ. ܢܬܳܪܳܐ ܩܫܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܩܫܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܗܡܳܣܳܐ ܡܿܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܠܳܐ ܥ݀ܳܕܪܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܕܬܶܗܡ݂ܽܘܣܝ ܒܳܗܿ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܕܬܶܣܼܒܽܘܟܝ ܒܶܗܿ.܀ ܕܠܺܝܠܳܐ ܗܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢܳܗܿ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܐܺܝܬܝܳܐ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟ. ܐܶܬܡ݂ܨܺܝ ܕܢܰܘܠܼܶܕ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ. ܗܳ݀ܝ ܕܺܐܝܬܝܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܕܠܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܪܶܐ ܗܽܘܼ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܼܪܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܕܺܐܝܬ ܗܽܘ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܫܼܬܟܰܚ ܫܪܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܣܳܟܰܐ ܗܘ. ܗܰܘܿ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܣܳܟܰܐ ܗܘ. ܪܘܰܚܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܣܳ݀ܦܶܩ ܕܢܰܕܪܟܼܳܗܿ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܠܶܐ ܟܽܠܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܡܠܳܝܬܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܡ݀ܶܬܡܬܰܚ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ: ܘܠܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܡ݀ܳܬܰܚ ܥܰܡܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢܳܗܿ ܕܺܐܝܬܘܽܬܶܗ. ܘܶܐܫܼܬܟܰܚ ܕܪܽܘܟܳܒܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܕܳܡܿܶܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܼܺܝ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܝ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ.܀ ܥܰܡ ܗ݀ܳܝ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܗ݀ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬ̈ܝܶܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܦܼܰܠܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܦܶܗܝܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗܘ ܕܢܼܺܐܡܪܽܘܢ: ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܐܒܳܐ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܡܫܰܠܡܳܢ ܘܰܓܼܡܺܝܪ ܘܗܽܘܼ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܣ݀ܳܦܶܩ.܀ ܐܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܿܳܪܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܣܢܺܝܩܳܐ ܗܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܐ ܒܿܳܪܶܐ ܡܚܺܝܠ ܗܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܕܺܝܠܼܶܕ ܕܠܐ ܚܰܫܳܐ ܘܰܒܼܪܳܐ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ ܘܰܫܼܪܳܐ ܕܠܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ ܕܠܐ ܓܰܙܳܐ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܿܳܪܶܟ ܘܚܿܳܒܶܫ ܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܰܝܬ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܒܿܳܨܶܐ ܘܣ݀ܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܚ̣ܳܒ ܘܶܐܙܕܟܼܺܝ ܐܰܬܪܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܣܳ݀ܦܶܩ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܪܶܥܝܳܢ ܡ݀ܰܢ ܣܳ݀ܦܶܩ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ.܀ ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܝ ܥܰܛܠܳܐ ܗܝ ܠܥܽܘܩܳܒܶܗ: ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܼܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܼܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܕܶܐܢ ܡܰܨܝܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܳܗܿ ܐܰܬܪܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܢܼܺܝܚ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܘܬܺܐܡܼܰܪ ܕܗܳܐ ܗܳܟܰܢ. ܗܰܝܼܡܶܢ ܘܟܰܒܼܶܫܬܳܝܗܝ ܪܰܘܡܶܗ ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܘܰܕܠܳܐ ܣܦܼܰܩ ܗܰܘܢܳܟ ܕܬܰܨܶܕ ܒܥܰܛܠܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܒܥܼܳܐ ܠܶܗ ܐܚܪܺܝܢ ܦܽܘܪܣܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒ ܐܚܪܺܝܢ ܬܢܼܺܝܚ  ܢܰܦܫܳܟ. ܘܬܶܬܪܰܥܼܶܐ ܕܠܶܗ ܠܰܡ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܦܫܺܝܩ ܟܽܠ. ܦܺܝܣܳܐ ܕܒܶܗ ܫܰܠܺܝܼܬ ܒܨܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܒܰܫܳܝܼܗܝ ܘܫܼܰܠܳܐ ܒܶܗ ܒܥܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܙܕܰܓܼܕܘ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܕܠܐ ܬܶܣܼܓܽܘܢ ܬܗܶܡ݂ܣܽܘܢ. ܢܽܘܢܳܐ ܬܚܽܘܡ ܢܰܗܪܶܗ ܫܿܳܘܰܪ ܘܠܳܐ ܥܿܳܒܰܪ. ܥܒܰܪܢܳܝܼܗܝ ܒܥܽܘܩܳܒܰܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܠܰܢ. ܣܰܘܩܳܐ ܗܰܘܿ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܰܢ. ܠܢܽܘܢ̈ܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ: ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ.܀ ܕܡ݀ܰܡܪܰܚ ܘܥܿܳܐܶܠ ܒܪܶܝ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܳܐܰܪ ܡܿܳܐܶܬ ܕܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܣܰܘܩܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܠܶܗ. ܕܢܺܠܼܰܦ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡ݂ܶܥܰܠ ܠܟܰܣܝܳܬܳܐ. ܣܰܘܩܳܐ ܗܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܛܥܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܬܶܦܽܘܩ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܗܰܘܦܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܦܼܪܰܚ ܘܰܩܼܛܰܠ ܠܳܟ.܀ ܣܰܟܠܳܐ ܪܓܺܝܙ ܕܰܠܡܳܢ ܐܺܝܬ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܼܺܠܶܕ ܫܰܪܺܝܪ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܝܼܺܠܶܕ ܗܽܘܼ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ: ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘܿ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܥܫܼܰܩ ܫܰܠܺܝܛ. ܥܰܝܢܳܟ ܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܐܰܘܠܼܶܕ ܒܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܚܣܼܰܡ ܚܣܰܡ݂ܬܳܝܗܝ ܫܒܼܽܘܩ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܒܼܥܺܝ ܕܰܐܝܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܨܳܒܿܶܐ ܗܘ ܐܰܒܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܬܗܰܝܡܼܶܢ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘܼ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܨܒܼܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܫܪܳܪܶܗ ܫܼܠܶܡ ܠܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܐ ܨܒܼܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܫܺܐܝܠܰܐ ܗܘ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܡܗܰܝܡܰܢ ܫܡܶܗ ܘܫܰܪܺܝܪ ܫܶܡ ܒܪܶܗ. ܐܰܘܼܕܳܐ ܘܠܐ ܬܶܩܼܢܰܛ ܕܩܳܠܶܗ ܡ݀ܠܰܒܶܒ ܠܳܟ. ܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܫܟܳܢܰܐ ܗܘ ܕܥܰܠ ܒܪܶܗ ܡܿܝܰܒܶܒ ܠܳܟ.܀ ܬܳܡܳܪ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܗܿ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܝܳܐ ܗܘܼܳܐ. ܢܶܣܼܒܰܬ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܠܙܳܟܽܘܬܳܗܿ. ܫܶܩܼܠܰܬ ܠܡܶܫܟܳܢܶܗ ܕܶܢܦܼܘܽܩ ܢܼܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܢܦܼܰܩܘ ܓܶܝܪ ܫ̈ܰܬܺܝܩܶܐ ܘܙܰܟܝܼܽܘܗܿ. ܝܺܠܼܰܦ ܟܺܝܬ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܶܐܙܕܟܼܺܝ ܒܡܶܫܟܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܪܳܫܿܶܐ ܠܳܟ ܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ.܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܐܚܪܺܝܢ ܩܼܥܳܐ ܕܬܶܬܦܼܰܠܰܓ. ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܫܿܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܰܬܺܝܩܺܝܢ. ܘܗ݀ܰܘ ܕܰܐܥܼܡܕܶܗ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܽܘܼ ܕܠܐ ܝܰܕܥܶܗ. ܐܰܬܪܳܐ ܗܽܘ ܝܼܰܗܒ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܢܫܼܰܪܪܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܪܳܫܿܶܐ ܠܳܟ ܬܢܼܺܝ ܠܶܗ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ. ܫܡܰܝܳܐ ܣܼܰܕܶܩ ܘܰܩܼܥܳܐ ܘܣܼܰܕܩܶܗ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܫܿܳܪܶܐ ܠܳܗܿ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܫܼܪܳܬܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܕܰܫܼܪܳܗܿ. ܕܚ̣ܰܘܺܝ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܰܐ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܘܰܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܩܼܥܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܗܝ. ܢܰܫܼܶܦ ܘܣܼܳܡ ܐܶܢܼܶܝ̈ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܠܶܒܰܢ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܕܶܝܢ ܩܿܳܪܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܦܰܓܪܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܿܰܟܶܣ. ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܐ ܗܘ. ܕܶܢܼܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܢܰܘܳܬܰܢ. ܒܰܕ ܪܳܡ ܗܽܘ ܡܶܢܰܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܩܼܪܺܝܘ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܢܼܕܰܘܕܽܘܢ ܫܶܡܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܟܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.܀ ܐܳܕܳܡ ܕܠܐ ܫܽܘܐܳܠ ܙܼܶܠ ܩܪܺܝ ܕܥܰܦܪܳܢܰܐ ܗܘ. ܘܰܩܼܪܺܝ ܠܓܰܒܪܺܝܐܶܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗܘ. ܒܫܶܬܩܳܐ ܚܼܬܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܬܳܒܿܰܥ ܠܳܟ ܟܬܺܝܒ ܠܳܟ ܦܺܝܣܳܐ ܕܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܟܬܶܒ ܠܳܟ ܕܬܶܒܨܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܢܰܦܫܳܟ ܥܼܨܺܝ ܣܰܟܠܳܐ ܘܙܼܶܠ ܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠܳܟ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܠܳܟ. ܠܳܐ ܬܚ̣ܽܘܪ ܕܶܐܢ ܘܠܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܣܶܦܩܼܰܬ ܕܬܶܬܼܶܠܝ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܬܰܫܼܪܺܝܘܗܝ ܥܰܕܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ. ܘܡܳܐ ܕܛܳܒ ܗܰܝܡܼܶܢܬܳܝܗܝ. ܐܰܣܓܼܳܐ ܣܼܓܽܘܕ ܕܰܐܪܟܼܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܦܶܬ̈ܓܳܡܰܘܗܝ ܠܶܐܕܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܪܟܼܶܢ ܠܘܳܬ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܨܰܒܼܬܶܗ ܒܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘܪܒܼܶܗ ܒܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܫܠܼܶܡ ܒܪܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܚܽܘܒܶܗ ܢܰܚ̣ܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܼܶܬܗܰܪ ܗܘܳܐ ܟܡܳܐ ܝܼܺܪܶܒ. ܘܶܐܠܽܘ ܬܗܼܰܪ ܘܰܫܼܬܶܩ ܥܕܰܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܘܼܳܬ ܒܫܶܥܝܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܙܠܼܶܗ ܠܝܰܩܺܝܪܳܐ.܀ ܐܶܬܩܼܪܺܝܘ ܐܰܠܰܗ̈ܶܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗ ܟܽܘܠܐ. ܡ݀ܶܬܩܪܶܝܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐ: ܡ݀ܶܬܟܰܢܝܳܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܺܐܝܬ ܚܰܝܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܬܼܩܪܺܝܘ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫܺܐܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܶܐܠܼܦܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܥܒܳܕܳܐ ܕܽܐܘܡ̈ܳܢܶܐ. ܙܩܽܘܪܳܐ ܕܚ̈ܰܟܺܝܡܶܐ. ܢܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ. ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ. ܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ̣ܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܟܰܕ ܡ݀ܳܫܚܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܬܳܩܿܠܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܠܺܝ̈ܠܳܢ ܠܝܳܕܽܘܥ̈ܶܐ ܘܥ̈ܰܛܠܳܢ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ.܀ ܘܶܐܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܒܿܳܨܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܩܰܠܺܝܠ ܥܒܼܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܘܪܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܦ݀ܳܝܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܕܰܒܼܪܳܐ ܟܽܠ ܒܚܶܟܡܬܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܫܼܢܰܘ ܕܰܣܼܒܰܪܘ. ܕܰܢܥܼܰܩܒܽܘܢ ܢܼܶܒܨܽܘܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ.܀ ܢܼܶܬܗܰܪ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܐܶܫܟܼܰܚܘ ܣܦܼܰܩܘ ܠܶܗ ܒܪ̈ܳܐܙܰܝܗܽܘܢ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܰܐܦܼܗܺܝ ܠܒܳܥܽܘ̈ܝܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡ݂ܛܰܘ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ: ܟܡܳܐ ܐܶܫܼܬܒܶܩܘ ܡܶܢ ܗܰ݀ܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܦܰܘܫܰܢ ܕܰܒܓܰܘ ܛܰܘܪ̈ܐ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܕܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܚܼܰܘܺܝ ܕܠܐ ܡ݀ܳܛܶܝܢ ܡܬܳܚ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܫܳܒܰܢ ܠܝܰܠܕܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܰܣܦܼܰܩ. ܘܡܳܫܼܶܗ ܠܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܶܡ݂ܬܽܘܚ ܐܢܳܫ ܡܰܕܥܶܗ ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܬܡܺܝܫ ܕܰܐܝܟܰܘ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ.܀ ܬܗܼܰܪ ܟܺܝܬ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܝܰܩܼܰܪ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܠܐ ܬܬܼܶܚܪܶܐ ܘܬܶܒܼܨܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܶܗ ܕܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܟܝܳܢܰܐ ܐܢܬ ܚܰܠܳܫܳܐ ܘܕܳܘܝܳܐ. ܦܽܘܼܩ  ܙܼܶܠ ܚ̣ܙܺܝ ܚܶܣܕܳܟ ܒܓܰܘܶܗ ܕܰܐܓܽܘܢܳܟ. ܕܰܓܼܚܶܟ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ ܘܥܰܡܶܗ ܥܠܰܝܟ ܐܳܦ ܐܰܢܬ.܀ ܕܬܼܶܕܰܥ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܶܗ ܕܚܶܪܝܳܢܳܟ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܒܼܨܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܐ ܥܰܩܼܶܒܘ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܕܗܶܕܝܽܘ̈ܛܺܝܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܿܟܰܐܐܰܪ ܠܳܟ ܕܶܐܬܼܪܕܺܝ. ܘܰܫܠܼܰܚ ܫܼܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܟܼܬܶܒ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܫܪܳܪܳܐ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܐܶܬܼܪܕܺܝ ܘܳܐܦ ܕܳܢܺܝܶܐܠ ܘܺܝܼܠܶܦ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܠܐ ܡܰܘܼܦܝܰܬ ܐܳܦܠܳܐ ܠܒܽܘܥܳܪܳܗܿ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܥܼܠܘ ܗܘܰܘ ܠܒܽܘܩܝܳܢܳܐ ܚܰܦܼܺܝ ܒܟܽܠ ܚܶܟܡ̈ܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܕܺܝܼܕܰܥ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܽܘ ܕܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܺܝܼ ܝܶܗܒܼܰܬ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܦܽܘܫ̈ܳܩܶܐ.܀ ܗܰܡܽܘܣܬܳܢ ܗܼܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܘܕܰܫܼܡܰܥ ܕܦܶܬ̈ܓܳܡܶܐ ܚܬܺܝܡܺܝܢ ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ ܚ̣ܬܰܡ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܬܰܚ̣ܶܡ ܠܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܐܶܙܕܟܼܺܝ ܘܫܿܳܐܶܠ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܕܺܝܼܕܰܥ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܗܘ ܫܿܳܐܶܠ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܝܼܰܩܰܪ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܛܥܼܳܐ ܟܺܝܬ ܡܰܪܳܚܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܰܐ ܗܘ ܘܰܫܼܒܰܩ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܥܼܰܩܶܒ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܛܥܼܳܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܟܝܳܢܳܐ ܕܡ݀ܰܢ ܢܶܒܼܨܶܐ. ܛܥܼܳܐ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܘܶܐܫܼܬܰܪܰܚ. ܐܶܠܽܘ ܢܰܦܼܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ ܘܺܝܼܕܰܥ ܕܡܳܝܘܽܬܰܐ ܗܘ. ܫ݀ܳܬܶܩ ܘܢ݀ܳܛܰܪ ܗܘܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܶܗ ܒܕܳܢܺܝܐܶܠ ܕܟܳܕ ܛܳܒ ܢܒܺܝܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܿܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܠܼܰܦ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܬܒܰܥܼܘ ܘܰܐܦܺܝܼܣܘ. ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܡܫܰܒܚܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܶܐܗܿܝܶܗ ܒܕܶܚܠܳܐ ܡܿܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܒܫܶܥܝܰܐ ܗܘ ܥܰܩܼܶܒܢܳܗܿ.܀ ܩܰܛܺܝܢ ܗܘܼܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܐܶܡܗܽܘܢ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡ݂ܰܠܶܠ ܕܢܼܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܼܺܝܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܟܼܺܝܘ ܘܫܼܰܠܚܶܗ ܠܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܼܪܰܚ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܦܼܰܠܛܽܘܗܝ ܠܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܗܘܼܰܘ ܒܡܰܪܥܳܐ ܕܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ.܀ ܬܼܶܒ ܠܳܟ ܒܰܓܽܘܢܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ ܠܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܰܒܕܘܽܟܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܢܳܦܶܩ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܠܰܡܚ̣ܳܪ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܶܗ܀ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܚܪܶܝܢ ܘܢܿܳܨܶܝܢ ܘܪܳܝܿܒܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܩܼܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܦܺܝܼܫܘ ܒܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܛܳܝܿܦܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܙܼܶܠ ܬܽܘܒ ܒܥܼܺܝ ܟܶܢܫܳܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܫܠܶܐ ܘܰܫܦܶܐ ܘܰܐܥܼܶܠ ܫܼܕܺܝ ܬܰܡܳܢ ܒܥܳܬܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܬܼܶܒ ܠܳܟ ܘܶܐܬܒܼܰܩܳܐ ܒܬܰܩ̈ܢܶܐ ܕܡ݀ܶܫܬܢܶܝܢ. ܫܠܰܝ̈ܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܘܫ݀ܳܓܫܺܝܢ. ܚܰܕ ܐܶܬܪܒܼܶܨ ܬܰܡܳܢ. ܘܪܳܒܼܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܰܕ. ܒܨܳܬܳܐ ܗܝ ܕܬܶܢܳܢܳܗܿ ܡ݀ܥܰܘܰܪ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܗܼܰܒ ܠܺܝ ܕܶܐܦܿܬܰܚ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܠܚܰܒܺܝܒܳܟ ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܠܚܽܘܕ ܣ݀ܳܦܶܩ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܝܰܠܼܦܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܢܬ. ܣܰܓܺܝ ܛܥܼܳܐ ܕܰܣܼܒܰܪ ܕܶܐܫܼܟܚܳܟ. ܒܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܘ ܨܺܝܪܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܠܐ ܐܶܬܕܪܶܫܼܘ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܘܠܐ ܐܶܬܕܪܶܟܼܘ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܗܼܰܒ ܠܰܢ ܕܢܼܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܟܶܢܫܰܢ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓ.܀ ܠܢܰܦܫܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܠܽܘ ܣܼܦܰܩܢ ܐܰܘܦܼܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܠܽܘ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܟܰܕ ܕܡ݀ܳܝܳܐ ܢܰܦܫܰܢ ܠܺܐܝܕܳܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܡ݂ܶܪܫܰܡ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢ ܛ݀ܳܥܶܝܢ ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܚܿܳܙܶܝܢ. ܐܰܠܦܶ݀ܬ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܟܽܘܪܳܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܡܶܢܰܢ ܘܒܰܢ ܢܼܶܕܰܥ ܕܚܰܕ ܗܽܘ. ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܐܰܠܦܽܘܢ ܒܪܺܝܬܰܢ ܒܪܳܐܙ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢܳܗܿ ܘܠܳܗܿ ܣܰܡܝܳܐ ܗܝ. ܘܠܐ ܡ݀ܶܫܟܚܳܐ ܕܓܰܘ̈ܢܶܐ ܬܶܦܼܪܽܘܫܝ ܕܠܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.܀ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܐܕܢܼܰܚ ܠܰܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܘܰܐܟܼܬܶܒ ܠܰܢ. ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܟܬܳܒܶܗ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܠܐ ܚܣܳܡ ܫܪܳܓܳܐ ܒܙܰܗܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܩܿܳܥܶܐ ܠܚ̈ܰܙܳܝܶܐ. ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ.܀ ܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܝܿܳܠܶܦ ܠܦܽܘܬ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܠܶܦ ܡܶ݀ܬܚܫܶܒ ܒܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ. ܦܼܰܚܶܡ ܚܕܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܘܶܐܬܛܦܺܝܼܣ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܫܥܼܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡ݂ܺܐܠܰܦ ܟܽܠ. ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܕܢܶܬܟܼܰܢܶܐ ܛܳܥܝܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ.܀ ܥܰܛܠܳܐ ܗܝ ܕܐܢܳܫ ܢܶܪܫܼܶܐ ܠܒܽܘܪܳܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܳܐ. ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܘܢܶܚܫܼܽܘܠ ܕܠܐ ܚܿܳܟܶܡ. ܡܨܶܐ ܗܘ ܕܶܝܢ ܪܳܫܿܶܐ ܠܶܗ ܕܰܠܡܳܢ ܠܳܐ ܝܼܺܠܶܦ. ܒܗ݀ܳܝ ܦܼܠܰܛ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܕܺܝܼܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܗܿ ܒܗ݀ܳܝ ܕܶܐܣܼܬܒܰܪ ܕܰܦܼܠܰܛ ܐܶܫܼܟܰܚ ܕܢܼܶܬܦܠܶܛ ܕܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܕܳܢܼܽܘܗܝ.܀ ܐܰܘܼܪܶܟ ܘܰܐܪܫܼܶܠ ܠܶܗ ܠܢܽܘܢܳܐ ܕܢܶܫܼܬܰܗܶܐ. ܚܠܳܦܰܝܟ ܡ݀ܶܬܟܰܬܰܫ ܕܥܰܡܠܶܗ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗܽܘܼ ܟܠܺܝܠܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܝܬܶܐ ܠܳܟ ܒܪܶܗܛܶܗ ܘܠܐ ܪܳܓ݀ܶܫ. ܒܼܰܙܰܚ ܒܡܰܪܳܚܳܐ ܘܛܳܥܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܿܶܙܕܟܶܐ ܒܕܺܝܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܶܐܣܼܬܒܰܪ ܕܢܳܓܶܕ. ܟܶܢ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡ݀ܶܬܢܓܶܕ ܕܨܰܝܳܕܳܐ.܀ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܣܦܼܰܩ ܕܰܢܡ݂ܽܘܫ ܝܰܡܳܐ ܕܰܥܼܡܰܪ ܒܗ. ܐܳܐܰܪ ܨܒܼܳܐ ܕܢܼܶܨܪܶܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܢܶܒܼܨܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܿܳܝܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܢܽܘܢܰܐ ܗܘ ܕܦܽܘܪܦܳܥܶܗ ܐܰܛܥܼܝܶܗ ܘܫܿܳܘܰܪ ܘܡ݀ܶܫܬܰܥܠܶܐ. ܕܢܶܣܼܰܩ ܢܡܽܘܼܫ ܐܳܐܰܪ. ܕܗܰܘܦܶܗ ܡܿܒܰܕܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܿܫܰܕܰܪ ܠܶܗ.܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܡܰܝ̈ܰܐ ܗܘ ܣܼܒܰܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܰܥܡܪܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܰܐ ܗܘ. ܢܰܗܪܶܗ ܡܿܦܺܝܣ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܕܢܶܒܼܨܶܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܰܝܛܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ ܠܡܰܥܡܪܰܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܥܳܬܰܢ ܘܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܡ݂ܛܶܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܶܒܼܨܶܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܓܳܚܼܰܬ ܒܪܳܐܙ ܓܺܝܚܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܠܡܰܫܼܩܳܝܽܘ. ܒܰܦܪܰܬ ܪܫܺܝܡ ܦܪܳܝܳܗܿ ܕܣܶܓܼܝܰܬ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܗܿ. ܒܦܺܝܫܽܘܢ ܨܺܝܪ ܛܽܘܦܣܳܗܿ ܘܦܰܘܫܶܗ ܕܥܽܘܩܳܒܳܗܿ. ܕܩܼܰܠܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܰܬ ܒܡܺܐܡܪܳܗܿ ܢܶܣܼܚܶܐ ܘܢܶܣܼܰܩ ܒܳܗܿ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܐ ܢܥܶܒܼܪܽܘܢ ܢܽܘܢܳܝ̈ܶܗܿ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܗܿ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܐܪܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܳܘ ܡܳܐ ܙܗܶܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ ܕܰܙܟܼܳܐ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܳܪܶܗ. ܚܣܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܶܐܬܬܰܩܼܰܠܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܛܠܼܰܬ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܛܒܼܰܥܘ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘܦܳܢܳܐ. ܕܙܰܠܼܘ ܗܘܰܘ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ. ܘܶܐܬܼܬܪܺܝܡ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܨܒܳܐ ܒܶܗ.܀ ܦܼܫܰܛ ܢܽܘܚ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܰܪܫܼܰܡ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܦ̈ܣܺܝܢ. ܚܼܬܰܡ ܠܗܰܘܿ ܕܰܥܒܼܰܪ. ܘܫܼܰܪܺܝ ܒܗܳܢ ܕܰܗܼܘܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܫܼܰܡܶܫ ܬܪܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ. ܕܰܐܦܼܛܰܪ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܙܰܡ݂ܶܢ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܠܕܳܪܳܐ ܩܼܒܰܪ ܣܳܒܳܐ. ܘܪܰܒܼܺܝ ܠܝܰܠܽܘܕܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡ݀ܰܢ ܕܰܓܒܳܝܼܗܝ.܀ ܦܶܪܚܼܰܬ ܒܛܰܘܦܳܢܳܐ ܐܶܠܦܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܢܼܶܦܩܰܬ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܣܶܡܟܼܰܬ. ܥܰܠ ܬܰܝܡܢܳܐ ܛܳܣܼܰܬ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܫܚܰܬ. ܦܪܳܚܳܗܿ ܕܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܝܰܒܫܳܐ. ܘܰܐܟܼܪܶܙ ܕܡܰܘܠܳܕܳܗܿ ܦܿܳܪܶܐ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܘܣܿܳܓܶܐ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܦܳܪܽܘܩܳܗܿ.܀ ܪܶܫܡܰܬ ܒܝܽܘܒܳܠܳܗܿ ܢܺܝܫܳܐ ܕܢܳܛܽܘܪܳܗܿ. ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܣܰܦܳܢܳܗܿ ܘܩܰܝܣܶܗ ܕܡܰܠܳܚܳܗܿ ܕܳܐ݀ܬܐܶ ܡܿܪܰܟܶܒ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܿܫܰܘܙܶܒ ܠܕܰܝܪ̈ܳܝܶܗܿ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܝܰܘܢܳܐ ܡ݀ܫܰܡܫܳܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܗܿ ܘܪܳܐܙܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܗܿ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܦܳܪܽܘܩܳܗܿ.܀ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܝܳܬܳܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܰܘܗܝ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܶܐܣܼܬܰܦܰܩܘ ܥܽܘܒܶܝ̈ܗܿ ܕܟܶܘܶܝܠܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܐܶܣܼܬܰܦܰܩܘ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܕܣܼܰܝܶܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܟܶܘܶܝܠܳܐ ܫܰܠܼܶܡ ܒܥܺܕܳܬܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ.܀ ܪܶܥܝܳܢܝ ܗܳܐ ܦܼܗܳܐ ܕܰܐܠܼܶܦ ܒܡܳܡܽܘܠܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܢܽܘܚ ܕܳܐܦܶܢ ܛܼܳܦܰܬ ܒܡܳܡܽܘܠܳܐ ܐܶܠܦܶܗ ܘܟܶܘܶܝܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܢܺܝܫܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܬܗܼܶܐ ܡܳܪܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܐܶܠܦܳܐ ܠܚܰܠܳܫܽܘܬܝ. ܕܗܳܐ ܛܳܒܿܥܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܝܰܠܕܳܐ ܕܺܐܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠܐ ܘܥܿܳܒܰܪ ܠܟܽܠ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܼܪܺܝܘ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܩܰܕܺܝܡ ܠܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܛܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܶܐܡܰܬܝ. ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܫ ܕܥܰܠ ܡܢ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܡܫܰܚ ܕܰܟܡܰܐ ܗܘ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܡܺܝܫ ܕܰܐܝܟܰܘ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫܼܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܠܐ ܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܟܶܐܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܬܚܰܫܰܒ ܕܶܐܢ ܡܶܬܕܪܶܟ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܙܥܼܪܽܘܗܝ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܶܐܢ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ ܦܺܐܪܐ ܣܰܝܟܼܽܘܗܝ ܠܥܶܩܳܪܶܗ. ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܺܝܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܐܒܽܘܟ ܒܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܟܼܘܰܙ ܕܢܶܚ̣ܒܽܘܫ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܒܨܳܬܳܐ ܕܠܐ ܟܰܝܠܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܫܚܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܒܥܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܥܰܢ ܕܰܒܳܐ ܗܝ. ܒܥܳܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܢܣܼܰܝܟܳܗܿ ܠܳܐ ܐܺܝܬ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܪܰܒܳܐ ܗܝ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܰܒܽܘܬܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܰܫܼܠܶܐ ܒܨܳܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܢܼܶܬܗܰܪ ܒܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܣܶܩ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܢܼܶܪܓܰܫܼ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܟܰܣܝܳܐ ܗܝ ܒܥܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܗ ܢܰܣܼܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܰܕ ܫܶܬܩܳܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗܝ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܒܼܰܪܶܟ ܠܛܳܒܳܐ ܕܝܼܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܢܼܶܪܓܰܫ ܒܶܗ. ܝܗܰܒ ܠܶܗ ܠܕܰܚܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܫܼܰܕܰܪ ܒܪܶܗ ܘܠܰܒܼܫܶܗ ܘܰܐܣܼܩܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܺܝܫܳܐ ܚܣܼܰܡ ܕܰܟܡܳܐ ܐܰܘܪܒܼܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܰܫܼܕܳܝܗܝ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܬܶܫ̈ܒܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.܀ ܡܳܪܰܢ ܙܓܼܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܒܺܝܫ ܡܰܓܳܢ. ܗܽܘܼܝܽܘ ܚܣܼܰܡ ܒܳܐܕܳܡ ܘܗܽܘܝܽܘ ܚܣܼܰܡ ܒܰܒ̈ܢܰܘܗܝ ܢܰܟܠܼܶܗ ܘܰܐܫܼܦܰܪ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܼܺܐܒܰܕ ܒܳܗܿ. ܘܰܒܿܙܰܚ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܠܕܳܪܰܢ ܒܼܰܣܰܪ ܣܰܓܺܝ. ܕܰܐܚ̣ܬܪܰܢ ܘܡ݂ܰܝܶܩ ܒܰܢ. ܐܰܪܘܝܼܰܢ ܘܒܼܰܙܰܚ ܒܰܢ ܘܦܼܰܠܓܰܢ ܘܶܐܗܼܰܠ ܒܰܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܩܳܛܽܘܠܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܒܗܰܬ ܒܢܰܦܫܶܗ ܟܡܳܐ ܣܰܟܠܳܐ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܫܪܶܐ ܒܓܰܘܳܗܿ ܘܠܐ ܡܿܰܪܓܫܳܐ ܒܢܶܩܦܶܗ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܳܗܿ. ܘܠܐ ܡܿܶܬܓܫܶܫ ܠܺܐܝܕܳܗܿ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܠܳܗܿ ܟܰܝ ܕܬܶܕܰܥܼܝ ܡܰܪܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܬܪܺܝܚ ܠܳܗܿ ܟܰܝ ܕܬܶܪܓܰܫܼܝ ܕܳܐܦ ܙܰܦܪܰܐ ܗܘ. ܕܟܽܠ ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܫܼܟܶܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܡ݀ܒܰܛܶܠ ܠܶܗ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܗܼܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܡܿܰܪܓܫܳܐ ܒܫܺܝܕܳܐ. ܕܶܝܢ ܒܳܗܿ ܫܿܳܪܶܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܛ̣ܳܬܶܗ ܘܫܼܳܦܰܬ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܠܶܝܗܿ ܫܼܟܶܢ ܡܶܢ ܒܰܪ. ܠܳܐ ܟܰܝ ܡ݂ܛܳܗܿ ܢܶܩܦܶܗ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܒܶܫܒܳܒܳܗܿ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗܿ ܠܳܐ ܡܿܰܪܓܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܢܶܬܶܐܒܶܠ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚܢܰܢ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܒܳܪܘܽܝܰܢ. ܠܳܟ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܼܪܽܘܥ ܕܰܐܪܟܼܶܢܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܳܗܿ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܚ̣ܶܬܬ ܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܠܣܳܟܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܘܰܐܚܼܶܬܬ ܚܰܝܽܘܬܳܟ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܘܰܢܚܼܶܬ ܫܼܪܳܐ ܥܽܘܬܪܳܟ ܒܟܽܠܳܗܿ ܨܪܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܥܼܒܶܕܬ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܳܗܿ ܡܳܪܰܢ ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܟ. ܕܶܐܬܼܬ ܠܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܼܳܬ ܣܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܕܶܢܚܳܐ ܘܫܽܘܘܕܳܥܳܐ. ܘܢܶܦܩܼܰܬ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ ܠܓܶܠܝܳܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ. ܘܶܐܬܼܳܬ ܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܠܐܝܕܳܐ ܕܰܐܚܽܘ̈ܕܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܗܘܰܝܼܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܕܚܰܠ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܓܠܶܐ ܕܶܢܚܳܟ ܘܝܰܠܕܳܟ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܝܰܠܕܳܟ ܕܰܐܦܼܗܺܝ ܠܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܫܩܼܰܠܬ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܗܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ. ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܛܥܼܰܘ ܘܰܣܼܒܰܪܘ. ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܗܽܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܘܠܳܪܳܟ.܀ ܡܳܪܰܢ ܚ̣ܬܘܽܡ ܦܽܘܡܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܓܰܠܝܽܘܬܳܟ ܐܰܦܼܗܝܰܬ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܦܼܰܩܘ ܣܰܝܼܶܟܘ ܝܰܠܕܳܟ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܦܼܰܠܓܽܘܗܝ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܐܰܕܪܟܼܽܘܗܿ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܡ݀ܰܢ ܟܰܝ ܡܨܶܐ ܣ݀ܳܦܶܩ ܠܝܰܠܕܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܳܠܽܘܕܳܟ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰ݀ܦܰܣ ܡܳܪܝ ܢܶܙܡ݂ܰܪ ܒܟܶܢܳܪܰܢ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܡܼܰܠܶܠ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܟܶܢܳܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܩ̈ܳܠܰܘܗܝ ܕܰܢܥܰܩܼܒܽܘܢ ܝܰܠܕܳܟ ܐܳܦܠܳܐ ܒܟܶܢܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܘܪܒܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܥܼܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܶܠܳܝܺܝ̈ܢ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܝܰܠܕܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ.܀ ܡܳܪܰܢ ܢܼܗܶܐ ܠܶܫܳܢܝ ܩܰܢܝܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ ܘܨܶܒܥܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܪܫܼܽܘܡܝ ܘܬܶܟܼܬܽܘܒܝ ܒܶܗ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܡܨܶܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܐܰܚܽܘܕܶܗ ܢܶܟܼܬܽܘܒ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܫܼܬܪܰܥ ܠܶܫܳܢܝ ܕܢܺܐܡܼܰܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܥܼܰܕܰܪ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ.܀ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܢܶܩܼܪܶܝܟ ܒܰܫܡܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܗܽܘ. ܠܗܰ݀ܘ ܕܒܶܗ ܩܼܪܳܟ ܐܰܒܽܘܟ. ܕܒܶܪܝ ܗܘܼ ܩܼܪܳܟ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܰܥܡܼܰܕܬ ܐܳܦ ܐܰܢܬ. ܪܳܐܙܰܐ ܗܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܥܼܡܕܳܗܿ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܟ. ܐܰܒܳܐ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܪܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܶܗ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܪܽܘܚܳܦܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܽܘܚܳܦܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡ݀ܕܰܓܶܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܕܪܽܘܚܳܦܗܽܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܼܰܡܶܫ. ܫܪܳܪܰܐ ܛܗܘ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܥܡ݂ܰܕ ܦܰܓܪܳܟ. ܗܳܐ ܥ݀ܳܡܕܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܒܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܰܥܡܼܕܰܢ ܦܪܺܝܫܳܐܝܺܬ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܒܨܰܝܳܪܳܐ ܠܳܐ ܬܡ݂ܰܗ ܕܶܐܢ ܨܿܳܐܪ ܐܳܦܶܢ ܣܽܘܣܝܳܐ ܫܺܝܛܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܨܶܐ ܕܢܼܰܘܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ ܘܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܩܰܢܺܝܛ ܕܠܐ ܢܼܰܘܣܶܦ. ܐܳܦ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܕܝܰܠܕܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܥܿܰܪ ܐܰܙܥܼܪܽܘܗܝ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܠܚܰܕ ܕܳܡܿܶܐ ܕܰܡܝܼܽܘܗܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܰܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܒܳܐܐܰܪ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܚܰܝܢܰܬ ܠܗ݀ܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܳܪܚܳܗܿ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ. ܐܢܳܫ. ܢܶܫܒܳܐ ܡܬܺܝܚ ܘܰܥܒܺܝܕ ܫܒܺܝܠܳܐ ܠܗܰܠܳܟܳܐ. ܘܰܙܗܺܝܪ ܕܠܐ ܢܶܦܽܘܩ ܠܰܓܡܳܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܰܘܬܰܐ ܗܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܙܽܘܗܳܪܳܟ.܀ ܡܳܪܰܢ ܫܰܠܼܶܡ ܘܳܐܦ ܥܰܡܝ ܕܶܐ݀ܪܕܶܐ ܒܗܰ݀ܘ ܩܶܢܛܳܐ ܘܶܐܕܚ݀ܰܠ ܕܠܐ ܐܶܥܿܒܰܪ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܫܪܳܪܳܟ ܫܦܶܐ ܘܰܬܪܺܝܨ. ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܦܝܰܐ ܗܘ ܘܰܠܡܥܰܩ̈ܡܶܐ ܥܰܣܩܰܐ ܗܘ. ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܦܫܼܰܛܘ ܘܰܢܦܰܩܼܘ. ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܣܼܛܰܘ ܘܰܢܦܼܰܠܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܕܡܳܪܰܢ ܢܼܕܰܠܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ.܀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܫܡܳܗܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܼܰܚ ܘܰܢܼܦܰܩ ܠܰܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܣܳ݀ܗܕܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܒܰܪ ܡܳܪܶܗ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܪܰܐ ܗܘ ܡ݀ܰܠܶܦ. ܘܳܐܦ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܩܿܳܥܶܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܢ̈ܰܘܳܬܰܐ ܗܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܿܟܰܪܙܺܝܢ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܰܪܳܚܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܚܕܶܬ ܡ݀ܰܠܶܦ. ܢܼܶܟܶܐܐ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܫܰܠܡܳܐ ܗܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ. ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܝ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܝ ܠܳܐ ܡܿܩܰܒܠܳܐ ܫܰܘܦܳܟ. ܠܳܐ ܫܳ݀ܦܪܳܐ ܒܟܽܘܪܳܟ. ܕܫܽܘܦܪܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗܿ ܘܶܐܢܗ̣ܽܘ ܕܶܐܬܓܰܠܼܦܰܬ ܡܰܣܠܝܳܐ ܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܬܳܐܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܺܐܠܦܼܺܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܰܘܗܝ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ. ܘܟܺܐܢܰܐ ܗܘ ܘܳܐܦ ܛܳܐܒܰܐ  ܗܘ. ܗܳܟܰܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܿܒܰܕܶܩ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗܘ. ܕܗܽܘܼ ܫܶܡ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܣܿܳܗܶܕ ܘܟܰܕ ܗ̣ܽܘ ܐܰܒܰܐ ܗܘ ܕܚܰܕ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܘ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ.܀ ܡܳܪܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܗܳܐ ܩܳ݀ܝܡܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܡܰܠܟܰܐ ܗܘ ܕܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܳܪܽܘܝܰܐ ܗܘ ܗܳܐ ܩܳܝ݀ܡܳܐ ܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܺܐܝܠܰܐ ܗܘ ܕܚܳܣ ܘܰܚܪܶܡ. ܡ݀ܶܫܬܪܶܝܢ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒ̈ܢܰܝ ܙܰܘܓܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܣܪܽܘܒ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܘܰܒܫܶܐܠܬܰܐ ܗܘ ܠܰܒܼܫܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܫܶܡ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܛܰܥܡܶܗ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܒܡܶܠܚܶܗ ܦܼܟܰܗܘ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܕܡܿܳܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܰܫܡܳܐ ܕܒܶܗ ܩܿܳܐܶܡ ܥܡܳܕܰܢ ܘܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܟ.܀ ܡ݂ܰܠܶܠ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܥܒܳܕܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܩܳܠܶܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܡܰܠܶܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܳܕ ܗܽܘ ܘܠܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܡܶܠܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܝܰܠܕܶܗ ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܳܠܳܐ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܝ ܕܗ̣ܺܝ ܡܰܨܝܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܥܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܡܶܠܬܰܢ ܕܬܶܫܼܬܰܥܶܝܗܿ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ.܀ ܡܳܢܳܐ ܫܓܺܝܫ ܡܰܡܠܳܠܟ ܣܳܦܪܳܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܕܶܐܢܗ̣ܽܘ ܐܰܒܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܒܰܒܪܶܗ ܘܠܐ ܓܳ݀ܥܶܨ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܐ ܩܿܳܢܶܛ. ܦܼܽܘܩ ܙܼܶܠ ܒܼܟܺܝ ܫܰܒܪܳܐ. ܕܗܶܢܼܽܘܢ ܫܘܶܝܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܒܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܽܘܝܳܢܳܟ.܀ ܡܳܢܳܐ ܡ݀ܰܚܣܰܪ ܠܶܗ ܕܪܳܫܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗ̣ܽܘ ܩܿܳܥܶܐ ܕܝܠܼܶܕ ܘܠܐ ܢܿܳܟܶܦ ܘܰܐܘܼܠܶܕ ܘܠܐ ܟܿܳܘܶܙ. ܡ݀ܰܢ ܐܰܢܬ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܨܳܒܶ݀ܝܬ ܕܬܳܒܽܘܥܳܐ ܬܶܗ̣ܘܶܐ ܠ݀ܬܳܒܰܥ ܟܽܠ. ܦܼܽܘܩ ܙܼܶܠ ܬܒܼܰܥ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܗ݀ܘ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܟ ܕܩܼܰܛܠܳܟ ܒܠܶܫܳܢܳܟ. ܬܶܫܼܒ̈ܚܳܢ ܠܩܳܛܽܘܠܶܗ.܀ ܣܰܟܠܳܐ ܫܼܕܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܚܼܠܽܘܕ ܬܪܶܝܢ ܝܰܡ̈ܡܺܝܢ ܫܦ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܐܶܬܕܰܠܼܰܚܘ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ. ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܰܠܰܠܝ̈ܗܽܘܢ ܢܰܗܪܺܝܢ ܘܡ݀ܶܫܬܰܦܶܝܢ. ܬܰܐܛܺܝܪ̈ܶܐ ܒܫܶܦ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܫܿܳܦܪܺܝܢ ܘܡ݀ܬܕܰܟܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܠܗܽܘܢ ܒܼܨܳܐ ܡܿܓܺܝܠܺܝܢ ܘܫܿܳܕܶܝܢ ܠܶܗ ܕܡܺܝܬܰܐ ܗܘ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܙܓܽܘܪ ܒܨܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܩܿܳܪܶܐ ܠܳܗܿ ܫܠܺܝܚܳܐ ܚܳܠܕܳܝܬܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܡܥܺܝܢܳܐ ܗܝ ܕܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܠܣܰܟܠܳܐ ܕܗܳܡ݀ܶܣ ܒܳܗܿ. ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢܳܗܿ ܚܰܫܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܕܚܰܠܝܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܗܿ. ܡܪܳܪܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܗܿ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܕܰܐܓܼܺܝܙܳܗܿ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܠܒܳܒ̈ܳܬܳܟ ܐܰܦܼܺܝܣ ܡܚܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܕܬܼܰܨܶܕ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܠܐ ܣܳ݀ܦܩܺܝܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܡ݂ܚܳܪ ܒܙܺܝ̈ܘܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܨܒܼܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܼܨܰܠܶܦ ܢܚ݂ܽܘܪ ܬܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܠܰܘ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܚܼܳܪ ܙܺܝܘܳܐ ܣܼܘܰܚ ܪܽܘܠܐܥܶܗ ܡܥܰܘܰܪ ܠܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܓܰܐܝܽܘܬܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܗܰܝܡܶܢ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܝܺܐܰܬܺܝ̈ܩܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܒܼܰܕܶܩ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܩܼܪܺܝܘ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܪܶܐ ܘܰܓܒܺܝܠ. ܠܳܐ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܨܒܼܳܐ ܘܰܐܟܼܬܶܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܕܰܢܗܰܝܡܼܢܺܝܘܝ ܙܳܕ݀ܶܩ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܫܰܥܼܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܠܦܼܽܘܗܝ ܢܼܰܐܠܶܦ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܣܼܒܰܪ ܕܰܥܼܒܰܪ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܳܢܰܘܗܝ ܣܪܺܝܩ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ. ܐܳܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܶܐܒܼܰܕ ܛܰܥܡܶܗ ܘܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܩܼܺܝܡ ܕܰܐܪܳܐ ܠܡ݀ܰܢ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܡ݂ܺܝܬ. ܡܿܰܢܽܘ ܒܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܿܚܰܟܶܡ ܟܽܠ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܒܦܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܐܰܝܟ ܗ݀ܰܘ ܡܿܚܰܪܰܪ ܟܽܠ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܒܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܦܼܚܰܡ ܠܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܦܺܝܣܶܗ ܬܽܘܒ ܕܓܰܒܳܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܒܼܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܝܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܠ̈ܳܬ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܡܰܪܳܚܳܐ. ܐܰܘ ܗ̣ܰܒ ܕܟܳܦܽܘܪܰܐ ܗܘ. ܐܰܘ ܗ̣ܰܒ ܕܙܺܐܦܳܢܰܐ ܗܘ. ܐܰܘ ܣܼܺܝܡ ܕܗܶܕܝܽܘܛܰܐ ܗܘ. ܒܶܛܼܠܰܬ ܕܒܰܨܽܘ̈ܝܶܐ ܘܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܩܼܳܡܰܬ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܙܳܟܽܘܬܳܟ.܀ ܡܳܢܳܐ ܫܼܪܶܟ ܡܶܟܺܝܠ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܳܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܺܡ݂ܰܪ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܡܿܕܰܓܶܠ ܐܢܳܫ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܼܶܙܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܐܶܬܼܡܨܺܝ ܘܰܐܘܠܼܶܕ. ܘܛ̣ܰܫܺܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܰܐܣܼܒܪܰܢ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܣܼܦܰܩ ܘܰܐܘܠܼܶܕ. ܟܠܺܝܠܰܐ ܗܘ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܓܰܒܰܢ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܡܳܢܳܐ ܢܚ̣ܰܕܶܬ ܬܽܘܒ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܐܟܼܬܶܒ ܠܰܢ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܘܣܼܦܺܝܢܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܼܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܠܟܽܠ ܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܐܰܘܣܼܶܦܰܬ ܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ. ܘܰܐܣܼܶܦܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܬܢܰܝܼܬ ܕܰܟܬܝ̈ܺܒܳܢ. ܫܰܠܼܺܝܬ ܕܡܿܶܫ̈ܬܰܓܫܳܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܟ.܀ ܡܳܪܰܢ ܥܼܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܰܝ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܟ. ܘܡ݂ܰܙܶܓ ܘܰܐܩܼܶܦ ܡܳܪܝ ܣ̈ܶܕܩܶܐ ܕܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܫܼܰܝܶܢ ܘܪܰܥܼܳܐ ܬܽܘܒ ܓ̈ܰܒܶܐ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܘܬ̣ܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܢܶܬܟܼܰܢܫܽܘܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗܿ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗܿ ܕܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܡ݂ܰܗ ܒܟܺܐܢܳܐ ܕܠܐ ܐܰܗܼܡܺܝ ܕܢܶܟܼܬܽܘܒ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܢܼܶܪܫܽܘܡ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܘܢܶܟܼܬܽܘܒ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܶܚ̣ܒܽܘܫ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܫܰܪܒܳܐ ܕܝܰܒܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܕܡ݂ܰܠܶܠ ܒܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܟܼܬܶܒ ܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܶܐܬܬܣܼܺܝܡ ܒܰܐܪܽܘܢܳܐ. ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܬܽܘܩܳܢܰܝ̈ܟ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܼܶܕܚܰܠ ܕܟܶܫ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܚ̈ܳܩܶܐ ܒܓܰܘ ܬܺܐܒܶܝܠ. ܕܪ̈ܳܫܶܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘ̈ܩܶܐ. ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܣܰܟܺܝܢܳܐ. ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܢܦܼܰܠ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܪܼܳܒ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.܀ ܡ݀ܰܢ ܟܰܝ ܕܠܐ ܢܼܶܒܟܶܐ ܕܙܳܥܰܬ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬܽܘܒ ܬܶܩܼܢܰܬ. ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܠܳܐ ܫܠܼܺܝܘ ܕܥ̈ܺܕܳܬܳܐ. ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܫ݀ܳܬܩܺܝܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܠ̈ܳܚܶܐ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܳܝܳܐ.܀ ܡܶܫܼܦܰܪ ܫܦܼܰܪ ܠܗܶ ܟܰܝ ܩܪܳܒܰܢ ܠܚܰܢܳܢܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܚܳܣ ܘܠܐ ܬܶܗ̣ܘܶܐ. ܘܶܐܢܗ̣ܽܘ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܡܿܒܰܙܰܚ ܘܡ݀ܰܗܶܠ ܒܰܢ. ܛܳܒܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܠܳܐ ܐܰܬܩܼܢܳܗܿ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܦܫܺܝܛܳܐܝܺܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܪܺܝܚܳܐܝܺܬ ܘܰܬܢܼܳܐ ܘܰܬܠܼܶܬ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܣ̈ܳܗܕܶܐ ܢܶܣܓܽܘܢ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܐ ܛܳܥܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܐܢܳܫ ܡ݀ܰܛܥܶܐ ܕܛܳܒܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܢܰܟ̈ܦܶܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܼܰܒܕܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܘܰܕܪܼܰܫ ܠܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܐܳܦ ܠܰܘܛܬܳܐ ܩܼܰܪܶܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܛܥܶܐ ܠܰܡ ܥܘܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܼܬܶܒ ܕܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܕܳܡ݀ܶܝܢ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܫܘܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܩܼܰܛܶܠ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܬܽܘܒ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܼܰܨܰܚ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܕܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܐܶܬܩܼܰܪܰܒ ܠܰܟ̈ܬܳܒܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܗܶܕܝ̈ܽܘܛܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܠܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܠܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܢܼܨ̈ܰܝ ܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܦܽܘܡ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܫܼܪܶܟ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܠܳܐ ܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܩܼܺܝܡ ܠܳܐ ܚܰܕ ܕܠܳܐ ܦܼܩܰܕ ܟܺܐܢܳܐ ܕܢܶܬܩܼܰܒܰܠ ܕܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܠܰܡ ܟܶܢ ܢܼܶܬܓܙܰܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܢܼܶܩܪܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܫܰܪܒܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܢܼܰܗܰܪ ܐܰܗܡ݂ܰܘ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܟܼܪܶܙܘ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܫܼܡܰܥ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܫܼܡܰܥ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܕܦܽܘܫ̈ܳܩܶܐ ܘܢܼܶܒܥܶܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝܺܬ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܩܪܺܝܚܳܐܝܺܬ ܕܰܒܪܳܐ ܘܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܐܳܡܿܪܺܝܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܛܰܪ̈ܩܶܐ ܡܦ̈ܳܣܰܝ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܡܗܺܝܪ̈ܰܝ ܒܕܰܢܒܺܝܶܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܡܿܥܰܠܶܐ ܠܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܕܗܼܽܘܝܽܘ ܪܓܼܰܫ ܘܰܩܼܪܳܝܗܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܬܽܘܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܼܽܘ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܗܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܦ̈ܰܠܦܳܠܶܐ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܕܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܝ ܢܫܶܡܼܥܽܘܢ ܒܟܰܪ̈ܝܳܘܬܳܐ. ܕܟܽܘܠܳܗܿ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܠܶܝܗܿ ܗܘ ܕܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܫܳ݀ܠܡܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܶܐܢܗܼܽܘ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܥܒܼܰܪܶܝܗܿ ܠܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܘܰܡ݂ܛܺܝ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܬܶܫܼܟܰܚ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܠܰܝ ܗܘ.܀ ܡ݂ܰܢܰܥ ܦܼܪܰܚ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܒܶܐܒܪ̈ܶܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡ݂ܪܽܘܩ ܫܼܰܦܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܣܼܰܩ ܚ݂ܽܘܪ ܒܶܗ ܒܰܒܪܳܐ. ܘܚ݂ܽܘܪ ܒܶܗ ܘܚ݂ܽܘܪ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܚ݂ܙܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܕܳܡܿܶܐ ܟܽܠܶܗ ܠܝܳܠܘܽܕܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܒܪܳܐ ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܡ݂ܢܺܝ ܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܼܩܪܺܝ ܒܪܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ. ܘܗܳܟܰܢ ܚܫܼܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܬܼܩܪܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܚܫܼܶܒܘ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ ܡ݀ܦܺܝܣܺܝܢ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ. ܕܰܫܡܰܐ ܗܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܡ݀ܶܬܬܢܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܠܳܬ ܟܰܕ ܛܳܒ.܀ ܡܢܰܝܼܢܰܢ ܘܶܐܫܼܟܰܚܢܰܢ ܕܰܒܚܰܕ ܠܚܽܘܕ ܡܰܬܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܩܼܪܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܫܼܰܒܢܰܢ ܘܠܐ ܐܰܘܼܦܝܰܢ ܕܰܐܒܳܐ ܒܟܽܠ ܬܶܗܪ̈ܺܝܢ. ܢܒܺܝܶܐ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ. ܘܫ̈ܺܐܕܶܐ ܒܟܽܠ ܢܶܓ̈ܕܺܝܢ ܒܪܳܐ ܐܰܟܼܪܙܽܘܗܝ ܐܰܟܚܰܕ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܗܰܝܡܶܢ ܘܢܶܓܥܼܽܘܪ ܒܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܪܶܗ ܢܼܚܶܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܡܶܢ ܩܳܠܗܽܘܢ ܝܿܳܕܰܥ. ܕܰܐܒܳܐ ܣܼܗܶܕ ܠܰܒܕܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܩܼܪܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܳܐܦ ܒܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܐܶܬܼܕܪܶܟ ܕܡܳܪܳܐ ܗܘܼܳܐ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܝܰܡܳܐ ܗܘܼܳܐ ܪܟܽܘܒܶܗ ܘܳܐܐܰܪ ܠܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܝܺܠܼܰܦ ܕܒܰܪ ܡܿܰܢܽܘ. ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܒܡܘܽܟܳܟܰܐ ܗܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚ̣ܶܬܘ ܫܰܡ݂ܶܫܘ ܠܒܰܪ ܡܳܪܗܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܠܰܐܡ̈ܗܳܬܶܗ ܦܼܩܰܕ ܗܘܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܥܳܠܡܳܐ ܒܪܳܐܙ ܥܰܒܕܳܐ ܒܪܶܡܙܳܐ ܡܿܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܫܶܬܩܶܗ ܡܿܕܰܒܰܪ ܟܽܠ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܪܰܡ݂ܪܶܡ ܒ̈ܢܰܝ ܒܰܝܬܶܗ  ܘܫܼܳܛܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܰܢܦܼܰܠܘ ܘܶܐܬܦܰܠܼܦܰܠܘ. ܢܚ̣ܶܬ ܬܽܘܒ ܘܕܰܠܼܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܦܽܘܠܦܳܠܳܐ. ܛܽܘܥܝܰܝ ܛܥܳܬܼ ܕܰܚ݂ܙܳܬ. ܪܶܙܦܰܢ ܠܘܳܬ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܝܶܕܥܼܰܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܩܼܰܪܶܒ ܠܦܽܘܠܦܳܠܳܐ ܕܢܼܰܝܬܶܐ ܠܚܽܘܠܳܠܳܐ.܀ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܶܗ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܰܐ ܗܘ ܕܰܐܝܟ ܝܳܪܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܼܺܨܶܦ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܥܰܒܕܶܗ ܚ݂ܙܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܐܰܩܼܺܝܡܶܗ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܚܼܙܳܐ ܠܰܐܡܬܶܗ ܕܪܰܡܝܳܐ ܟܼܐܳܐ ܒܳܗܿ ܒܶܐܫܳܬܳܗܿ. ܠܰܚܡܳܐ ܚ݂ܙܳܐ ܕܰܚ݂ܣܰܪ ܘܣܼܰܒܰܥ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܘܰܐܘܕܺܝܼܘ ܠܫܳܠܽܘܚܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܪܚ݂ܰܡ ܠ݀ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܡܙܺܝܓ ܘܰܚܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܰܐܡܬܶܗ ܘܰܠܥܰܒܕܶܗ. ܙܰܡܢܼܽܘܗܝ ܘܠܐ ܓܥܼܰܨ ܗܘܳܐ ܐܶܙܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܰܐܦܼܨܚܳ݀ܗ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܪܡܼܺܝ ܘܳܐܦ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܒܰܐܓ̈ܳܢܶܐ. ܕܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܘܽܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܡ݀ܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܕܚܰܠ ܘܦܰܓܪܶܗ ܢܼܕܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܕܟܰܕ ܥܼܰܠ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܚܰܒܠܳܐ ܕܪܼܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܣܰܒܪܗܽܘܢ ܦܼܰܣܩܽܘܗܝ ܕܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܫܼܳܛܽܘܗܝ. ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܝܼܰܗܒ ܠܳܗܿ ܟܬܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܫܼܰܩܠܶܗ ܐܳܦ ܗ݀ܰܘ ܟܰܪܡܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܼܶܕܚܰܠ ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܪܚ̣ܰܡ ܕܩܼܰܠܶܣ ܠܬܰܐܓܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܼܳܦܘ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܢܣܼܰܒܘ. ܘܫܼܰܢܶܩ ܠܗ݀ܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܣܳܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܚ̣ܶܛ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܘܚ̣ܰܒܶܠ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܟܼܳܐܐ ܒܰܟܦܺܝܪܳܐ ܕܟܰܕ ܒܠܼܰܥ ܐܰܝܼܠܶܠ ܒܦܘܽܡ ܫ̈ܺܐܕܰܘܗܝ: ܕܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ.܀ ܡܳܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܼܬܘܺܝ ܘܰܠܺܐܼܝ ܕܰܠܼܒܶܫ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܗܼܦܰܟ ܐܰܠܼܒܶܫ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܚ̣ܙܰܘ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܰܣܼܒܰܪܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘܼ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܰܢ ܗܘ. ܘܶܐܬܟܼܣܶܣܘ ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫܼܘ. ܕܡܳܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܣܼܒܰܪ ܕܕܺܝܠܰܢ ܗܘ.܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܳܐ ܕܳܝ݀ܢܺܝܢ ܡ̈ܶܠܰܘܗܝ. ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܗܘ ܢܟܺܝܠܳܐܝܺܬ ܟܡܺܝܢܺܝܢ ܠܦܶܬܓ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܕܟܶܐܡܰܬ ܒܥܶܠܕܺܝܢܰܐ ܗܘ ܚܶܪܝܳܢܗܽܘܢ ܣܰܢܝܳܐ ܕܺܝܠܳܗܿ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܥܡܼܰܠ ܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܢܼܶܙܟܶܐ ܠܘܳܠܺܝܬܳܐ.܀ ܡܳܪܰܢ ܡ݀ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܫܦ̈ܰܝܳܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܪ̈ܺܝܪܶܐ ܫܡ݂ܰܥܘ ܘܰܐܫܼܰܪܘ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܫܡܼܰܥܘ ܘܰܕܪܰܫܼܘ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܕܢܼܶܬܶܠ ܠܰܢ. ܕܪܳܫܗܽܘܢ ܓܠܼܰܙ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܕܣܰܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܓܠܼܙܰܢ ܘܳܐܦ ܠܰܢ. ܕܪܳܫܰܢ ܕܠܐ ܢܰܫܼܰܪ.܀ ܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܘܳܠܿܐ ܕܢܶܬܒܼܰܚܪ̈ܳܢ. ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܚܽܘܪ ܬܽܘܒ ܒܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡ݀ܰܫܪܺܝܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܟܰܕ ܕܳܪܫ݀ܺܝܢ ܦܰܩܪ̈ܶܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܰܪ ܚܰܡ̈ܫܺܝܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܣܼܒܰܪܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܼܕܳܐ ܕܠܐ ܡܡܬܽܘܡ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܡܶܬܚܶܗ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܼܺܐܡܰܪ ܕܥܽܘܩܳܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܣܶܡܳܠܰܐ ܗܘ. ܕܳܐܦ ܗܘ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܶܐܙܕܩܼܶܦ ܒܣܶܡܳܠܳܐ ܗܼܽܘܝܽܘ ܡ݀ܥܰܩܶܒ ܗܘܳܐ. ܕܢܺܐܠܼܰܦ ܒܫܽܘܐܳܠܶܗ ܚܽܘܨܦܳܐ ܕܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ. ܐܳܘ ܠܳܟ ܦܣܺܝܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܩܒܺܝܥ ܘܰܙܩܺܝܦ ܠܡܳܪܗ ܡܿܥܰܩܶܦ ܗܘܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܼܶܬܡܰܗ ܒܶܗ ܬܽܘܒ ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܕܶܐܙܕܩܼܶܦ ܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܟܰܕ ܬܠܐ ܚ݂ܙܳܐ ܘܗܰܝܼܡܶܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܚ݂ܝܰܢ ܕܗܰܝܼܡܶܢܢܰܢ ܕܰܣܼܠܶܩ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܝܼܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܙܩܺܝܦܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܦܼܺܝܣ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܛܰܥܼܢܽܘܗܝ ܡܿܦܺܝܣܺܝܢ ܠܰܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܚܶܡ ܒܪܶܝ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܝܰܠ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪܳܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܒܼܪܳܐ ܟܽܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܳܕܳܗܿ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܣܶܩ ܫܰܪܒܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܠܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܟܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܦܺܐܪܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܟܰܣܝܽܘܬܳܟ.܀ ܡ݀ܰܢ ܓܶܝܪ ܕܡ݀ܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܡܟܺܝܢ ܟܽܘܠܐ ܙܳܕ݀ܶܩ ܕܢܼܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܢܶܫܼܒܽܘܩ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܕܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܢܼܨܽܘܪܳܗܿ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܝ. ܢܦܼܰܫܶܩ ܐܳܦ ܓܺܝܓ̈ܠܶܝܗܿ ܚܰܝ̈ܳܢ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܟܰܕ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܳܗܿ ܐܳܐܰܪ ܚܠܳܦ ܐܰܪܥܳܐ . ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܗ݀ܳܝ ܕܳܒܿܪܳܐ ܝܳܬܳܗܿ ܘܠܐ ܗܳܦܿܟܳܐ ܢܰܦܫܳܗܿ. ܕܠܰܐܪ̈ܒܥܳܐ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܗܝ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܚܰܕ ܗܘ ܐܰܬܰܪ ܚ݀ܳܐܰܪ.܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܕܣܝܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܗܳܦܿܟܳܐ ܢܰܦܫܳܗܿ. ܗ݀ܰܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡ݀ܫܰܚܠܶܦ ܟܰܝ ܕܢܼܶܦܫܰܠ ܠܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܡܿܰܢܽܘ ܕܣܼܳܦܶܩ ܠܶܗ ܠܥܺܝܪܳܐ ܕܝܿܳܬܶܒ ܒܶܗ.܀ ܡ݂ܰܠܶܠ ܘܚ̣ܰܘܳܐ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܥ̈ܶܠܳܝܶܐ. ܨܰܠܡܶܗ ܕܡܺܝܟܳܐܝܶܠ ܘܨܽܘܪܬܶܗ ܕܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܡ݀ܰܢ ܚܙܳܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡ݀ܰܢ ܣܝܳܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܟܪܶܝܢ ܘܰܐܪܺܝܟܺܝܢ ܘܓܰܘܢܗܽܘܢ ܕܡܿܰܢܽܘ ܟܰܝ ܓܰܘܢܳܗܿ ܕܓܶܫܰܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܬܡܺܝܫܳܐ ܠܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܩ ܘܰܒܼܨܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܘܢܼܺܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܟܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܬܺܝܚ ܘܙܼܶܠ ܡܫܼܽܘܚܳܝܗܝ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܕܰܢܼܗܰܦܟܳܟ ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܡ݂ܫܰܚ ܟܽܠ. ܕܠܐ ܢܶܬܡ݂ܫܰܚ ܠܶܗ ܗܘ ܘܰܚ̣ܒܰܫ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܢܚ̣ܶܒܫܶܗ ܡܶܕܶܡ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܰܐ ܗܘ ܟܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܠܰܘ ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܡܬܽܘܡ ܐܶܨܛܼܒܺܝ ܕܰܢܼܟܺܝܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܒܺܐܝܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܳܐ ܗ݀ܰܘ ܕܟܽܠ ܒܺܐܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܩܽܘܠܳܣܶܗ. ܗ݀ܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܕܪܳܡ ܡܶܢܶܗ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܟܽܘܠܳܠܶܗ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܬܡ݂ܰܥܰܠܝ. ܠܐ ܗܘܼܳܐ ܕܢܶܬܡ݂ܰܠܰܠ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܬܶܐܡ݂ܰܪ ܘܶܬܡܰܠܰܠ. ܒܨܳܬܳܐ ܗܽܘܼ ܨܒܺ݀ܝܬ ܐܶܬܟܽܘܤ ܕܶܐܢ ܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢܳܗ ܕܠܰܘ ܗܽܘܼ ܐܰܟܼܝܰܢ ܝܳܬܶܗ.܀ ܟܡܳܐ ܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܒܺܝܒܺܝ ܕܰܢܼܡܽܘܫ ܐܰܘ ܢܶܚܼܒܽܘܫ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢ ܥܣܶܩ ܘܰܥܛܶܠ ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܚܼܙܺܝ ܟܡܳܐ ܡܿܚܰܬܶܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܒܥܶܬܶܗ ܒܪܶܝ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳ݀ܗܶܕ ܠܗ݀ܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܗܳܕܶܐ ܕܥܽܘܩܳܒܶܗ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܬܡܺܝܫ ܠܰܓܡܳܪ.܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܼܺܐܠܰܦ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܦܶܗܝܰܐ ܗܘ ܠܰܢ. ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܶܗ ܒܗ݀ܰܘ ܐܺܝܬܝܳܐ ܩܰܕܡܳܐ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘܼ ܐܶܫܼܬܟܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܦܺܝܣ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܦܶܗܝܰܐ ܗܘ ܐܚܪܺܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܢܼܺܐܙܰܠ ܒܶܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢ ܝܼܺܠܶܕ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܡܶܡܬܽܘܡ.܀ ܡܶܢܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܐܡ݂ܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܽܐܘܠܨܳܢܰܐ ܗܘ ܕܬܼܰܘܕܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܩܛܺܝܪܳܐ ܘܠܐ ܦܺܝܣܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܦܺܝܣ ܪܰܒܳܐ ܗܝ. ܗܳܟܰܢ ܩܛܺܝܕܰܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܕܬܼܰܘܪܶܒ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܕܪܳܫ ܘܠܐ ܥܽܘܩܳܒ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܕܪܳܫ ܪܳܡܳܐ ܗܝ. ܕܬܶܒܼܨܶܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܒܼܨܰܝܬܳܗܿ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܝܼܰܩܰܪ ܒܫܶܬܩܳܐ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܢܺܝ̈ܙܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܰܐܟܚܰܕ ܡܙܺܝ̈ܓܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܕܳܪ̈ܫ݀ܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܘܶܐܢ ܙܳܟܿܝ̈ܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܛܳܒܳܐ ܗܝ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܗܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܥܿܳܕܪ̈ܳܢ ܚܕܳܐ ܠܚܕܳܐ ܕܰܟܠܺܝܠܗܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܒܡ̈ܰܠܳܠܶܐ ܕܣܶܦܼܩܰܬ ܡܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܡ݂ܰܠܶܠ ܒܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܠܐ ܡܰܠܠ݂ܽܘܗܝ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܡܶܕܶܡ ܕܡ݀ܶܫܟܰܚ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܕܢܶܬܡ݂ܰܠܰܠ ܐܳܦ ܗܘ ܐܚܝܳܢܰܢ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܟܢܳܬܰܢ ܗܘ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܳܪܰܐ ܗܘ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܡܼܰܪܶܐ ܠܗܳܢܿܽܘܢ ܐܰܒܳܗܳܬܳܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢܘ ܦܫܺܝܛܳܐܝܺܬ ܠܳܐ ܒܼܨܰܘ ܘܠܐ ܥܰܩܼܶܒܘ. ܕܰܐܓܺܝܼܠܘ ܫܼܕܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܕܩܰܛܺܝܢܳܐ. ܕܗܽܘܼ ܥܼܰܒܝܶܗ ܠܶܒܰܢ ܘܺܝܼܩܰܪ ܘܶܐܬܬܰܚ̣ܬܺܝ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܚܿܕܺܝܬ ܒܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܼܡܶܢܘ ܘܶܐܬܼܢܰܨܰܚܘ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܣܼܦܰܩ ܣܼܰܝܶܟ ܕܰܟܡܳܐ ܫܼܬܶܩ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ. ܕܰܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܒܼܰܫ ܕܪܳܫܶܗ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ. ܟܰܕ ܚ݂ܰܣܕܽܘܗܝ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܕܰܐܝܟܰܘ ܛܽܘܦܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܒܼܰܥ ܘܠܐ ܥܼܰܩܶܒ ܕܰܐܝܟܰܘ ܡܳܡܽܘܠܐ ܕܢܼܰܟܶܣ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܓܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܳ݀ܘܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܼܶܚܙܶܐ ܘܠܐ ܢܶܫܼܬܽܘܩ. ܕܦܼܰܟܪܶܗ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܣܼܳܡܶܗ. ܠܳܐ ܬܒܼܰܥ ܘܠܐ ܥܰܩܼܶܒ. ܠܳܐ ܕܪܼܰܫ ܘܠܐ ܫܼܰܐܶܠ. ܕܰܐܝܟܰܐ ܗܘ ܫܽܘܘܳܕܝܳܐ ܘܰܐܝܟܰܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܚ̣ܰܡܠܶܗ ܐܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܫܼܰܡܛܶܗܿ ܠܣܰܟܺܝܢܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܕܰܟܡܳܐ ܫܼܬܶܩ ܐܰܒܪܳܡ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܘܫܽܘܐܳܠܶܗ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܗ݀ܰܘ ܣܳܒܳܐ ܫܼܬܶܩ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܫܼܰܐܶܠ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܡܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܦܼܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܕܢܼܰܡܪܰܚ ܘܕܰܢܥܼܰܩܶܒ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܼܪܶܩ ܐܺܝܣܚܳܩ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܶܛܥܼܶܐ ܘܬܼܶܣܒܰܪ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܗܼܘܳܐ ܬܶܫܼܟܰܚ ܕܡܰܠܳܠܰܐ ܗܘ. ܘܬܼܰܕܪܶܟ ܕܕܳܪܽܘܫܰܐ ܗܘ ܕܶܐܢ ܥܰܠ ܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܟܼܶܦ ܕܢܶܚ̣ܨܰܦ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܠܥܶܣܪ̈ܳܐ ܐܰܫܼܦܶܗ ܠܕܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܡܰܡܠܶܠܗ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܫܶܬܩܶܗ ܕܢܶܨܚܳܢܳܐ.܀ ܡ݂ܰܠܶܠ ܕܰܥܕܳܪ ܗܘܳܐ ܘܰܫܼܬܶܩ ܕܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ. ܘܰܢܼܛܰܪ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܦܼܰܢܺܝ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܼܶܣܒܰܪ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܒܰܕܠܐ ܬܒܼܰܥ ܢܰܦܫܶܗ. ܚ̣ܳܒܘ ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ. ܘܶܐܙܼܰܠ ܦܼܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܚܛܰܦܼܘ ܡܶܢܶܗ ܘܣ݂ܰܝܒܰܪ ܕܢܼܶܬܢܰܨܰܚ.܀ ܡܶܢ ܗܳ݀ܝ ܕܺܝܐܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܢܺܐܠܰܦ. ܕܫܰܡ݂ܥܽܘܗܿ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܘܗܰܝܼܡܶܢܘ ܠܝܳܗܽܘܒܳܗܿ. ܘܰܐܫܼܰܪܘ ܠܟܳܬܽܘܒܳܗܿ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܫܰܡ݂ܥܽܘܗܿ ܒܢܰܝ̈  ܛܘܽܥܝܰܝ ܒ̈ܶܐܕܢܶܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܽܘܝܳܩܳܐ ܐܶܣܼܬܠܺܝܘ ܕܒܼܰܙܰܚܘ ܒܳܗܿ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܺܝ̈ܰܬܺܝܩܰܣ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܿܦܺܝ̈ܣܳܢ ܠܰܢ. ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܕܪܰܫܼܘ ܘܠܐ ܥܰܩܶܒܘ ܕܗܰܝܼܡܶܢܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܩܰܠ̈ܩܳܠܶܐ ܕܠܐ ܫ݀ܳܠܶܝܢ. ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ. ܘܗܶܢܼܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܕܪܳܫܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܥܰܬܰܩ. ܫܽܘܚܬܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܿܰܒܶܩ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܕܚ̣ܰܠ ܒܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܢ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܫܼܬܪܰܥ ܘܶܐܬܼܦܰܠܰܓ. ܕܠܐ ܡܶ݀ܫܟܚܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܼܰܘܠܳܕܽܘ. ܘܶܐܬܟܼܠܺܝ ܘܠܐ ܥܼܰܠ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܥܿܳܐܶܠ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܐ ܡ݀ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܒܪܳܗܿ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܐܘܡ̈ܳܢܶܐ ܝܼܺܠܰܦ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܕܠܐ ܫܿܳܪܶܐ ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܓܰܒܳܐ ܕܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ ܠܰܡ݂ܕܳܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܐ ܣ݀ܳܦܩܺܝܢ ܕܢܼܶܗܘܽܘܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܚܶܩܡܰܬܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܬܶܬܡ݂ܬܰܚܝ ܟܽܠܳܗܿ ܚܶܟܡܰܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܣ݀ܳܦܩܳܐ ܠܡܼܶܡܛܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܗܿ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܳܐܶܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܶܪܫܶܐ ܩܳܠܶܗ ܕܪܰܫ݀ܶܐ ܟܽܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܼܨܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܡܿܗܰܝܡܶܢ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܘܰܠܦܰܪܙܠܳܐ ܡܿܰܫܰܪ ܟܺܐܒܶܗ ܠܡܼܰܐܣܳܝܽܘ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܿܒܰܣܒܶܣ ܠܶܗ ܡܿܰܫܰܪ ܐܳܦ ܠܰܟܘܳܝܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܿܫܰܢܶܩ ܠܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܡܰܗ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܿܗܰܝܡܶܢ ܠܶܗ ܠܣܶܦܪܳܐ ܕܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܒܶܗ ܐܳܣܝܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܘܬܳܢܿܶܐ ܘܡܿܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܢܼܰܫܰܪ ܠܦ̈ܶܬܓܳܡܰܘܗܝ ܘܢ݂ܶܫܠܰܡ ܠܣܰܡ̈ܡܳܢܰܘܗܝ. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܘ݀ܳܠܐ ܫܽܘܐܳܠ. ܘܣܶܦܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܟܰܝ ܣܼܦܰܩܘ ܘܰܐܦܺܝܼܣܘ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܝܰܠܕܶܗ ܗܽܘܼ.܀

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܒܼܨܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡ݂ܳܫܰܬ ܡܬܽܘܡ ܐܺܝܕܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܳܐ ܟܰܝ ܚ݀ܳܡܶܠ ܘܣܿܳܐܶܡ ܒܶܗ ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܡܿܣܰܦܶܩ ܒܬܶܢܝܳܢܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ. ܟܿܳܢܶܫ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܣܿܳܓܶܐ ܒܗܶܓܝܳܢܳܐ ܙܳܥܿܰܪ ܒܒܶܛܠܳܢܳܐ. ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܥܼܽܘܠ ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܘܢܼܶܬܒܰܝܰܢ. ܕܰܐܬܪܰܐ ܗܘ ܣܦܺܝܩܳܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܚܰܣܺܝܪܬܳܐ ܗܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܶܣܓܳܐ ܣܰܓܼܺܝ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ. ܕܢܿܳܣܶܒ ܘܠܐ ܡܿܳܠܶܐ ܘܝܿܳܗܶܒ ܘܠܐ ܚܿܳܣܰܪ. ܒܠܶܒܰܐ ܗܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܼܰܨܶܕ ܒܙܺܝܘܶܗ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ. ܕܨܰܠܡܰܐ ܗܘ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܡܿܳܢܽܘ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܐܰܬܪܳܐ. ܠܟܽܠ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗ݀ܰܘ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܬܳܐ݀ܟ ܟܽܘܠܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܳܐܿܐ ܚܰܝܠܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܶܢܼܥܽܘܠ ܠܓܰܘܶܗ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܰܢܼܓܽܘܫ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܠܐ ܗܽܘܼ ܘܠܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܐܶܬܬܡܼܺܝܫܘ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܒܺܐܝܬܝܳܐ ܫܪܶܐ ܟܽܘܠܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܠܐ ܗܽܘܼ ܘܠܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܐܶܬܬܡܼܺܝܫܘ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܠܐ ܢܿܳܦܩܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܶܐܢ  ܢܿܳܦܩܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܿܳܐܶܬ ܒܫܽܘܢܳܝܳܗܿ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܦܿܳܪܰܚ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܬܺܐܡ݂ܰܪ ܕܗܳܐ ܗܳܪܟܰܐ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܪ̈ܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܕܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܒܼܨܳܐ ܠܕܰܡܟܳܐ. ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܕܳܡ݀ܶܟ ܪܳܗ݀ܶܛ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܗܼܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܦ݀ܳܗܝܳܐ ܒܓܰܘ ܚܶܠ̈ܡܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܦܗܳܐ ܥܰܡܳܗܿ ܡܰܕܥܳܐ ܕܗܳܐ ܥܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܡ݂ܶܟ ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬܬܥܼܺܝܪ ܘܥܶܗܰܕ ܘܰܐܝܟܰܢ ܚ̣ܙܳܐ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܛܥ݂ܳܐ ܥܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܡܗܰܐ ܗܘ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܠܩܽܘܒܠܳܗܿ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܐ ܗܰܘܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܚ̣ܙܳܬ ܚܶܠܡܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚ̣ܙܳܬ ܐܰܝܟܰܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓܼܫܰܬ ܕܰܚ̣ܙܳܬ. ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܟܰܝ ܥܽܘܗܕܳܢ ܢܼܛܰܪܬܶܗ ܠܟܽܠ ܕܰܚ̣ܙܳܬ. ܥܰܕ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܦܶܠܓܳܗܿ ܐܳܦ ܗܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܳܗܿ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡ݀ܰܥܗܶܕ ܕܥܰܡܳܗܿ ܡܒܰܛܰܥ ܗܘܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܒܫܶܡܫܳܐ ܕܠܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܕܐܘܪܚܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡ݀ܗܰܠܶܟ ܒܳܗܿ. ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܓܶܦ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܙܰܘܥܳܐ ܘܠܐ ܕܳܐܶ݀ܠ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܢ ܗܰܠ̈ܳܟܶܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܗܘ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܢ ܣܰܚ̈ܳܝܶܐ ܗܘ. ܗܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ.܀ ܡܰܠܶܠܝ ܘܦܼܰܫܶܩܝ ܠܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܫܪܶܐ ܓܰܙܶܟܝ. ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܟܰܝ ܥܳܡܿܪܰܬܝ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܒܶܨܪܰܐ ܐܢܬܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܠܐ ܟܰܝ ܓܼܡܰܪ ܣܳܟܳܗܿ. ܝܰܠܕܰܐ ܐܢܬܝ ܕܡܰܒܽܘܥܶܟܝ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܘܠܐ ܚܿܳܣܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ ܗܳܐ ܪܳܦܿܬܺܝܢ ܙܰܘܥܰܝ̈ܟܝ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܕܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܟ ܡܫܰܦܰܠܬܳܐ. ܬܺܐܠܦܺܝܼܗܿ ܬܡܺܝܗܳܐܝܺܬ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܢ ܡܶܠܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܺܝܼ ܠܳܗܿ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ. ܠܳܐ ܝܿܳܕܥܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܝܼܰܩܰܪ ܒܓܰܘ ܫܶܬܩܳܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܟ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܒܨܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܡ݀ܶܫܬܰܚܠܦܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܗ݀ܳܦܟܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܶܬܓܰܫܼܡܽܘܢ ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܒܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܒܗܽܘܢ ܢܼܶܗܘܽܘܢ ܓܶܫܪ̈ܶܐ ܘܰܣܦܺܝ̈ܢܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܼܶܙܟܶܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܚܶܟܡܬܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܓܼܡܼܰܪ ܒܬܶܢܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡ݀ܶܫܬܪܶܐ ܘܦܿܳܗܶܐ ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘ ܐܳܐܰܪ ܕܳܐܦ ܓܶܫܬܶܗ ܡܶܢܶܗ ܫܼܰܢܝܰܬ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܰܗܼܘܳܐ ܕܠܐ ܐܽܘܚܕܳܢ ܠܺܐܝܕܳܐ ܕܳܐܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ. ܫܼܰܪܺܝ ܒܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܘܫܼܰܠܶܡ ܒܓܰܘܙܰܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܢܼܶܙ ܒܬܰܕܡܽܘܪܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܒܿܳܨܶܐ ܕܠܰܐܝܢܳܐ ܐܰܬܰܪ ܫܼܪܶܟ ܥܼܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܣܘܳܬܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܳܬܳܐ ܗܰܘܦܳܐ ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܝܰܩܕܳܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܢܼܺܐܬܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܬܽܘܒ. ܐܰܘ ܫܼܪܳܝܗܝ ܠܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܼܺܐܪܰܒ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ.܀ ܡܳܐ ܕܛܳܒ ܒܼܨܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܶܐܢ ܒܼܨܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܫܼܟܰܚ ܫܒܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܕܡܳܪܶܗ ܟܣܶܐ ܗܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܫܺܝܛ ܫܡܶܗ ܕܥܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܕܪܳܫܶܗ ܫܺܝܛ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܫܺܝܛ ܗܽܘ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܩܼܰܒܶܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܠܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܕܒܰܪܝܳܐ ܘܕܰܥܒܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܬܽܘܡ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܣܰܩ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܥܰܡ ܫܡܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܘܳܐܦ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܙܳ݀ܐܠ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܼܪܺܝ ܟܽܘܠܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܢܶܫܼܬܰܘܫܰܛ ܠܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗܿ ܐܶܒܪ̈ܶܐ ܠܰܡܚܺܝܠܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ.ܕܢܼܶܡܛܽܘܢ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܡ̈ܰܟܺܝܟܶܐ ܐܶܬܪܟܼܶܢ ܠܘܳܬ ܙܰܟܰܝ. ܟܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܪܰܘܡܶܗ ܫܼܪܳܐ ܗܘܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܘܪܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܡܿܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ.܀ ܡܼܰܠܶܠ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܘܦܰܫܼܶܩ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܬܰܪܓܼܶܡ ܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܰܕܪܽܘܫ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܫܼܰܐܶܠ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܘܰܐܟܼܶܣ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܒܼܨܺܝ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܫܼܪܺܝ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. ܬܰܠܼܡܶܕ ܠܫܰܒܪܽܘܬܳܐ ܘܪܰܒܼܳܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܢܼܰܗܰܪ ܒܪܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܡ݂ܰܠܶܠ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܡܿܬܰܪܣܶܐ ܠܳܟ. ܐܰܓܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܦܿܳܪܰܥ ܘܡ݀ܰܣܓܶܐ ܠܳܟ. ܒܼܰܪܶܟ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܼܰܒܕܳܟ. ܐܰܘܼܪܶܒ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܚܰܫܼܒܳܟ. ܣܼܰܟܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܙܰܡ݂ܢܳܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܘܰܩܼܪܳܟ ܠܦܳܬܽܘܪܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܩܼܰܒܠܳܟ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܫܡܺܝܛ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܕܪܳܫܳܟ ܘܠܶܫܳܢܳܟ. ܟ̈ܬܳܒܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪܺܝܢ. ܛܥ̈ܽܘܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝܒܺܝܢ. ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܢܰܨܺܝܚܺܝܢ. ܐܼܶܬܕܰܪܫ ܚܰܠܳܫܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܒܽܘܣܳܡܳܟ ܠܳܐ ܬܶܫܼܬܚܶܩ ܬܺܐܠܼܰܦ ܕܪܳܫܳܐ ܕܫܽܘܢܳܩܳܐ.܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܦܼܬܰܚ ܠܦܰܠ̈ܳܚܰܘܗܝ ܓ̈ܰܙܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܟܶܢ ܡ݀ܶܬܓܒܶܠ ܬܰܡܳܢ ܗܶܡܣܳܐ ܕܣܽܘܓܦܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܰܐ ܗܘ ܨܳܒܶܝܿܢ ܠܡܰܘܼܕܳܝܽܘ. ܟܢܳܬܰܐ ܗܘ ܡܿܟܰܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܬܳܐܓܰܐ ܗܘ ܕܩܼܰܒܶܠ ܠܰܡ ܐܰܘܪܒܼܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.܀ ܡܰܠܟܰܢ ܘܒܰܪ ܡܰܠܟܰܢ ܓ̈ܰܙܶܐ ܦܼܬܰܚ ܘܒܼܰܕܰܪ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢ ܝܼܰܗܒ ܠܰܢ. ܕܥܿܳܒܰܪ ܘܕܰܡܿܩܰܘܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܼܶܒܪܰܬ ܠܳܗܿ ܪܶܚܡܬܗ ܠܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܫܼܰܩܠܶܗ ܘܝܰܗܼܒܶܗ ܠܰܢ. ܡܰܘܗܒܰܬ ܠܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܘܩܰܛܼܠܶܗ ܘܦܼܰܪܩܰܢ ܒܶܗ.܀ ܡܳܢܳܐ ܪܡ݂ܳܐ ܠܰܢ ܟܺܝܬ ܫܚܳܩܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܕܣܽܘܓܦܳܢܳܐ. ܗܶܡܣܳܐ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܘܣܳܟܳܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܚܣܳܡܳܐ ܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܝܫܳܐ ܚ̣ܙܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܡܿܰܛܶܐܒ ܠܰܢ. ܛܢܳܢܳܐ ܠܒܼܶܫ ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܢܼܰܘܒܕܰܢ ܥܪܺܝܨܳܐܝܺܬ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܢܺܐܡ݂ܰܪ ܕܫܿܳܓܶܫ ܠܰܢ. ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܦܼܽܘܩ ܙܼܶܠ ܒܼܨܺܝ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܕܬܶܫܼܟܰܚ ܟܢ̈ܰܘܳܬܳܟ. ܘܰܐܘܣܼܶܦ ܒܼܨܺܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܬܼܶܕܰܥ ܫܒܳܒ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܒܼܨܺܝܗܿ ܠܓܺܝܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܗܿ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܘܡ݂ܽܘܫܳܝܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܛܰܝܰܒ ܠܳܟ.܀

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܐܚܡܫܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܰܢ ܘܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܬܰܪܥܽܘܬܰܢ ܗܘܼܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܡܰܨܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܢܿܳܨܶܝܢ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܡܳܐ ܢܼܨܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܬܚ̣ܪܺܝܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܗܳܐ ܡܶ݀ܬܚܪܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܬܶܫܒ̈ܚܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܿܳܨܶܐ ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܡ݀ܫܰܐܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܕܡܿܰܢܽܘ ܠܰܡ ܐܰܥܼܡܕܳܟ ܘܰܐܝܡܶܟܳܐ ܫܩܺܝܠܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܟ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܡܿܙܰܗܰܪ ܣ݀ܳܗܶܕ ܕܠܐ  ܬܰܥܼܡܕܳܟ ܐܺܝܕܶܐ ܕܗ݀ܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܘܰܗܼܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܓ̈ܰܒܶܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ.܀ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܪܰܝܼܢܰܢ. ܩܽܘܫܬܳܐ ܛܠܼܰܡܘ ܗܘܰܘ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܢܿܳܨܶܝܢ ܘܳܐܡܿܪܺܝܢ ܕܠܐ ܘܳܠܿܐ ܠܼܰܡܫܰܘܳܝܽܘ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܼܰܣܪܳܗܿ ܘܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܡ݂ܢܳܗܿ ܕܠܐ ܩܰܒܼܠܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܕܽܘܟ ܐܰܥܼܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ. ܫܠܺܝܚܶܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܗܿ. ܐܰܡܬܳܐ ܘܰܡܫܰܥܒܰܕܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܡܬܰܩܰܢܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܟܼܪܙܽܘܗܿ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܼܪܙܽܘܗܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܳܡܳܐ ܗܝ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܢܼܶܕܪܽܘܫ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܕܽܘܚܳܐ ܐܶܠܼܨܰܬ ܕܢܼܶܟܬܒܽܘܢ ܠܰܢ. ܘܰܓܼܠܰܘ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܥܿܳܒܶܕ. ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܡܿܪܺܝܢ ܐܰܟܼܬܶܒܘ ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܒܰܪܝܰܐ ܗܘ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܓܠܼܰܘ ܠܰܢ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܘ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܝܼܺܕܰܥ ܕܰܣܼܕܰܪ ܚ̣ܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܛܼܰܟܶܣ ܡ݂ܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫ̈ܡܳܗܶܐ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܙܳܕ݀ܶܩ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܼܫܰܒ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܢܼܶܓܠܶܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܬܺܝܒ ܢܼܶܩܪܽܘܢ ܘܶܐܠܐ ܟܬܺܝܒ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܟܰܣܝܰܐ ܗܘ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܓܼܠܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܚ̣ܰܘܺܝ ܦܫܺܝܩܐܝܺܬ ܕܠܐ ܗܘܼܳܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐܶܠܼܨܰܬ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܛܺܝܠܘܽܬܶܗ ܗܳܕܐ ܗܝ ܕܗ݀ܰܘ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܢܼܚܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ ܩܼܰܒܶܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܟܼܬܶܒ ܘܶܐܬܡܼܰܥܰܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܟܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܨܒܼܳܐ ܕܢܰܪܡܼܶܐ ܠܚ̈ܰܝܶܗܿ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܢܼܶܒܨܶܐ ܐܶܠܐ ܕܢܼܶܣܬܰܟܰܠ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܟܡܰܐ ܗܘ.܀ ܡ݂ܰܠܶـܠ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܐ ܩܼܰܒܠܰܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܪܳܡܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܢ ܕܶܐܬܡ݂ܰܠܰܠܝ̈. ܡ݂ܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܕܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳ̈ܠܶܐ ܒܼܰܕܰܪܘ ܫܼܕܰܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒ̈ܶܐܕܢܶܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ.܀ ܡܶܠܬܶܗ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܡܿܫܰܝܶܢ ܟܽܠ ܩܪܳܒܳܐ ܥܼܰܒܕܢܰܢ ܒܳܗܿ ܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܚܫܼܰܠܢܰܢ ܒܳܗܿ. ܩܰܘܡܳܐ ܣܼܢܰܝܢܰܢ ܒܳܗܿ ܣܼܛܰܝܢܰܢ ܡܶܢܶܗܿ ܕܚ̣ܳܒܢܰܢ ܠܳܗܿ. ܫܩܼܰܠܢܰܢ ܕܚ̣ܰܩܢܰܢ ܒܳܗܿ ܫܠܳܡܳܐ ܕܪܳܒܼܢܰܢ ܒܳܗܿ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܩܼܛܰܠܢܰܢ ܒܳܗܿ ܠܗܶܕܝ̈ܽܘܛܶܐ. ܒܳܗܿ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܣܼܢܰܝܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܚܢܰܢ ܒܳܗܿ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܒܕܳܢ ܙܰܡܶܢܢܰܢ.܀ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪܕܳܬܼ ܡܶܢ ܫܰܦܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܡܶܡܬܽܘܡ ܫܰܓܫܼܽܘܗܿ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܳܢܳܐ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܐܶܫܼܬܝܰܬ ܕܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܕܰܠܚܰܬ ܐܳܦ ܗܼܺܝ. ܘܥܼܶܠܰܬ ܬܰܐܛܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܠܼܰܚܬܳܗܿ ܠܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܼܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܥܼܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܦܼܠܰܓܼ ܥܳܢ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܠܠܳܢܶܝ̈ܗܿ ܘܰܕܪܳܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܠܳܐ ܪܳܥ݀ܶܝܢ. ܠܫܰܡܺܝ̈ܢܽܘܬܳܐ ܐܶܟܼܰܠܘ. ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܚܰܝܼܶܠܘ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܼܺܝܘ ܘܰܬܒܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥܼܨܰܒܘ ܘܛܰܥ̈ܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܼܦܶܟܘ.܀ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܟܼܰܬܒܳܗܿ. ܘܶܐܬܢܼܰܒܺܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܼܳܬ. ܛܽܘܦܣܳܗܿ ܨܳܪ ܠܰܢ ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܦܼܰܫܰܟ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܝ ܕܡܶܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܢܶܣܼܬܰܟܪܽܘܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܣܺܝܼܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܦܽܘܡܝ ܕܠܐ ܢܶܣܼܛܶܐ ܠܶܒܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܳܢܳܐ ܐܶܠܼܨܰ ܗܘܳܐ ܟܰܝ ܗܽܘܼ ܗܽܘܼ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܟܽܘܠܐ ܝܼܺܠܶܕ ܕܝܰܠܕܳܐ ܢܫܰܡܼܰܗ ܘܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܒܰܕ ܟܰܕ ܨܒܼܳܐ ܕܢܰܛـܼܥܶܐ ܠܰܢ ܟܰܝ ܨܒܳـܼܐ. ܕܢܰܫܼܦܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܨܒܳـܼܐ ܘܰܥܼܫܰܩ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܗܳܟܰܢ ܗܼܺܝ ܗܳ݀ܝ ܕܚܳܣ ܘܠܐ ܬܶܗܼܘܶܐ. ܘܠܐ ܢܶܥܼ̈ܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܠܶܗ ܫܼܶܦܪܰܬ. ܕܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܠܰܕܢܶܥܫܼܽܘܩ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܳܠܘܽܕܰܐ ܗܘ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܡܛܰܫܰܝܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢ ܟܰܣܝܳܐ. ܡ݀ܰܢ ܟܰܝ ܩܫܶܐ ܡܶܢܳܗܿ ܕܦܰܪܣܼܝܳܗܿ ܓܼܠܳܐ ܪܳܐܙܳܗܿ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܦ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܿܰܟܪܙܺܝܢ ܠܳܗ.܀ ܡܰܠܼܶـܠ ܚܠܳܦ ܓܰܒܳܐ ܗ݀ܰܘ ܬܽܘܒ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܥܫܼܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܼܺـܐܡܰܪ ܕܝܳܠܽܘܕܰܐ ܗܘ. ܘܥܰܠ ܡ݀ܰܢ ܡ݀ܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܠܳܐ ܬܩܼܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡ݀ܰܢ ܢܼܰܫܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒܰܒܪܶܗ ܒܼܪܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܫܼܰܪܰܪ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܒܪܶܗ ܫܰܪܺܝܪ. ܕܟܰܕ ܗܼܽܘ ܟܼܰܢܝܶܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܬܟܼܠܰܢ ܕܝܰܠܕܶܗ ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܐܰܒܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܐܰܘܕܥܼܰܢ ܕܫܰܪܺܝܪܰܐ ܗܘ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡ݀ܰܟܪܙܺܝܢ ܕܠܰܘ ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ. ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܘܒܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܶܫܼܬܟܰܚܘ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܛܥܼܰܘ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܢܶܒܣܼܽܘܪ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܗܳܢܿܽܘܢ ܛܥܼܰܘ ܘܰܐܛܥܼܺܝܘ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܓܼܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܡܿܰܟܪܙܺܝܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܗܝ ܠܗ݀ܳܝ ܕܶܐܬܟܼܰܪܙܰܬ ܗܘܳܬ ܠܰܢ ܒܦܽܘܡܿܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܶܥܼܙܰܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܫܘܶܝܢ ܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܒܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܼܶܬܩܘ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܦܰܩܼܶܩܘ ܕܡܰܪ̈ܳܚܺܝܢ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܫܼܰܒܚܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܕܟܼܰܐܐܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܚܰܠܼܘ ܫܒܽܘܩܼܘ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܫܼܰܡܰܗ ܗܽܘܼ ܥܰܠ ܒܪܶܗ. ܗܽܘܼ ܫܼܰܪܰܪ ܕܝܼܰܠܕܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܰܢ ܐܶܠܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܰܬܡܺܝܗ ܒܟܽܠ. ܕܳܐܦܶܢ ܝܰܠܕܰܢ ܝܺܠܺܝܕ ܗܽܘܼ ܡܶܢ ܥܽܘܒܰܢ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܐܶܠܐ ܚܰܘܦܶܗ. ܢܩܰܝܶܡ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܟܠܰܢ. ܕܝܰܠܕܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ ܘܦܺܐܪܰܐ ܗܘ ܕܟܰܣܝܽܘܬܶܗ.܀ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ ܝܿܳܕܰܥ ܠܫܺܐܕܳܐ ܡܿܫܰܐܶܠ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܘܠܐ ܕܰܓܠܼܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܡܣܰܝܒܳܐ ܫܺܐܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܠܳܐ ܕܰܓܠܼܽܘܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܘܰܒܼܗܶܬܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܩܼܪܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܡܣܼܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢ ܝܼܺܠܶܦ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ. ܕܰܫܡܶܗ ܠܶܓܝܽܘܢܶܗ ܫܿܳܠܶܡ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܙܥܼܰܩ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܫܿܳܠܶܡ ܫܡܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܫܡܳܐ ܒܰܝܼܰܐܐ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܫܶܡ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܫ݀ܳܠܶܡ ܠܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܚܶܡ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܗܽܘܼ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܫ݀ܳܠܶܡ ܒܺܐܝܬܝܳܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܒܟܺܐܢܳܐ ܠܟܺܝܢܽܘܬܶܗ ܒܛܳܒܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܫ݀ܳܠܶܡ ܘܰܐܝܟܰܢ ܦܠܺܝܓܳܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܳܗܿ ܕܠܐ ܫ݀ܳܠܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗܿ ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܠܳܗ ܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܗܿ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܚ̣ܙܶܐ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫ݀ܳܠܡܺܝܢ ܠܗ݀ܳܝ ܐܳܕܰܡܬܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܘܚܰܘܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܦܰܠܶܓ ܠܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܘܒܳܒܶܠ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܕܰܡ݂ܛܰܝܢ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܢܶܛܥܶܝܘܗܝ ܠܕܽܘܘܳܕܳܐ. ܩܰܒܼܶܠܘ ܒܛܽܘܟܳܣܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܬܠܺܝܬܳܐܝܺܬ. ܡܶܢܶܗ ܕܒܳܒܶܠ ܓܶܝܪ ܝܼܺܠܰܦ ܕܳܐܦܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܠ̈ܳܬܳܐ ܢܚ̣ܶܬܘ ܒܰܠܼܒܶܠܘ. ܐܳܡܿܰܪ ܓܶܝܪ ܕܬܼܰܘ ܢܶܚܼܽܘܬ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܨܶܐ ܐܳܡܿܰܪ ܠܚܰܕ ܓܶܝܪ ܕܬܼܳܐ ܢܶܚ݂ܽܘܬ. ܒܺܝܫܳܐ ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܶܐܬܒܰܠܼܒܰܠܘ ܒܰܠܼܒܶܠ ܒܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢ ܥܺܕܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܳܒܶܠ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܡܰܗ ܕܗܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܛܽܘܥܝܰܝ ܕܶܬܼܬܥܰܫܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ. ܗܳܫܰܐ ܗܘ ܟܪܺܝܗܳܐ ܛܳܒ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܢܶܦܼܢܶܐ ܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܰܢ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܰܢ. ܡܿܰܢܽܘ ܡ݀ܥܰܨܶܐ ܠܰܢ ܕܒܼܰܐܪܥܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܪܳܪܰܢ ܫܿܳܪܶܐ ܘܳܐܣܰܪ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܕܚ̣ܰܠ ܕܪܰܚܝܳܐ ܡܠܼܰܟ ܡܳܪܰܢ ܠܨܰܘܪܶܗ ܕܡ݀ܰܢ ܕܰܐܟܼܫܶܠ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܝܠܶܢ ܕܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܫ݀ܳܓܫܺܝܢ ܒܫ̈ܽܘܐܳܠܐ. ܒܨܳܬܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܪܰܚܝܳܐ ܗܝ ܕܰܛܒܼܰܥܘ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܠܐ ܢܳܒܓܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܠܐ ܫ݀ܳܬܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܗܶܡܣܗܽܘܢ ܣܰܢܝܳܐ.܀ ܡܶܠܬܳܐ ܗܝ ܕܰܢܓܺܝܪܳܐ ܪܘܽܚܳܗ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܕܚܰܕ ܒܚܰܕ ܡܙܰܘܓܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܐܘ ܐܰܪܟܶܢܼܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܬܚܰܝܰܢ ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܣܼܶܩܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܢܶܬܢܼܰܟܪܶܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܕܳܡܿܶܐ ܗܘ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ.܀ ܡ݂ܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܗ ܒܳܗܿ ܘܠܐ ܨܳܒܿܝܳܐ ܠܡܶܫܼܬܰܩ. ܘܠܐ ܨܳܒܿܝܳܐ ܠܡ݂ܶܛܠܰܡ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܚܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܫܡܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܚܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܡܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡܢܰܟܪܰܝ ܬܽܘܒ ܠܰܒܪܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܟܝܳܢܳܐ ܓܿܳܕܶܫ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ ܗܽܘܝܼܽܘ ܡܨܶܐ ܓܿܳܕܶܫ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܢܰܗܺܝܪ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܦܣܶܩ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܡ݀ܶܐ ܗܘ ܠܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܚܒܶܫ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܟܽܘܢܳܝܶܗ ܘܠܶܗ ܗܘ ܒܟܽܠ ܕܳܡܿܶܐ.܀ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܝܺܠܰܦ ܠܰܒܪܳܐ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܝܳܠܽܘܕܳܐ ܐܚܝܳܢܰܐ ܗܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡ݀ܶܫܬܟܰܚ ܕܳܐܦ ܝܰܠܕܶܗ ܟܢܳܬܰܐ ܗܘ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܦܺܐܪܶܗ ܡܰܚܝܰܢ ܟܰܝ. ܐܰܘ ܢܰܒܼܥܕܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܺܐܡ݂ܰܪ ܕܠܰܘ ܒܪܶܗ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܩܼܥܳܐ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܫܼܰܬܩܶܗ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܬܡ݂ܰܗ ܒܙܰܘܓܳܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܰܐܘܒܼܶܕܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܫܰܚ̣ܠܶܦܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܥܶܩܳܪ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܦܺܐܪܳܗܿ ܕܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܠܳܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܐܳܕܫܶܗ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܟܰܕ ܡ݀ܦܰܩܚܺܝܢ ܦܩܰܚ̣ܘ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܕܡܶܠܬܳܐ ܬܺܐܠܼܰܦ ܕܶܐܢ ܓܶܝܪ ܒܪܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡ݀ܶܬܚܫܶܒ ܝܰܠܕܳܐ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܩܽܘܫܬܰܐ ܗܘ. ܥܰܒܕܳܐ ܢܶܬܡ݂ܢܶܐ ܠܶܠܽܘܠܐ ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ. ܚܕܳܐ ܗܝ ܕܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܕܰܐܘ ܩܼܳܡܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܒܬܰܩܢܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܥܰܠܼܘ ܠܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܰܫܼܪܰܘ ܫܡ̈ܳܗܳܝܗܽܘܢ ܘܰܐܦܼܗܰܘ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܫܼܰܐܶܠ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ ܒܥܽܘܩܳܒܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܺܝܼ ܒܪܺܝܬܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܗܝ ܒܫܽܘܐܳܠܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܗܽܘܼ ܫܡܳܗܿ ܕܢܶܫܼܠܰܡ ܠܳܗ ܫܰܒܼܩܳܗܿ. ܫܪܳܪܳܗܿ ܓܶܝܪ ܥܿܳܪܶܩ ܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܢܿܳܩܶܦ ܠܳܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܕܗܼܺܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܝ ܬܽܘܒ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܳܐܦ ܝܰܠܕܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܪܰܐ ܗܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܣܶܓܼܝܰܬ ܒܠܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܫܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܼܠܰܡ ܠܳܗܿ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܼܨܳܬܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܠܒܳܨܽܘܝܳܐ ܠܡܼܺܐܡܰܪ ܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܐܘܒܼܶܕ ܠܰܫܡܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܣܶܓܕܬܶܗ. ܕܚܳܣ ܘܠܐ ܬܶܗܘܼܶܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܡܿܩܰܘܶܐ ܡܬܽܘܡ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܥܼܰܒܪܳܗܿ ܠܘܳܠܺܝܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܳܐܦ ܫܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܼܰܒܶܠ ܘܠܐ ܐܰܡܼܪܰܚ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܘܠܐ ܐܰܛـܼܥܝܶܗ ܠܥܰܡܳܐ. ܟܰܕ ܛܥܼܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܒܨܰܗܝܳܐ ܘܗܽܘܼ ܒܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܐܰܟܼܶܤ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܽܘܼ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܥܼܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܼܰܗܶܕ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ ܟܰܕ ܫܼܰܪܺܝܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܠܡܼܶܕܒܰܚ ܠܗܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܠܡܶܒܼܣܰܡ ܠܗܘܽܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܠܳܗܶܐ ܩܼܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܼܙܰܘ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܨܪܰܘܼ ܠܶܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐ ܘܩܼܰܒܶܠܘ ܕܢܶܬܪܰܓܼܡܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܢܼܶܣܬܰܓܕܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܫܼܬܶܐܠ ܕܠܰܘ ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܶܢܬܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܪܓܼܰܫ ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܟܢܳܬܶܗ ܗܘ ܢܙܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܟܼܰܕܶܒ ܣܰܓܺܝ ܗܦܼܰܟ ܕܰܓܼܶܠ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚ̣ܬܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳ݀ܥܝܳܐ ܒܬܺܐܒܶܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܓܰܒܪܺܝܐܶܠ ܠܳܐ ܢܼܰܟܶܠ ܠܕܳܢܺܝܐܶܠ ܕܢܺܐܡ݂ܰܪ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ. ܣܪܳܦܳܐ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܠܳܐ ܢܰܟܼܶܠ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܺܝܪܰܐ ܗܘ ܘܠܐ ܕܰܓܼܶܠ ܣܪܳܦܰܐ ܗܘ ܘܠܐ ܟܼܰܕܶܒ. ܫܰܪܺܝܪ ܗܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܠܐ ܢܰܟܼܶܠ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܼܰܪܰܪ ܓܰܠܼܺܝ ܗܘܳܐ.܀ ܫܼܡܰܥ ܡܳܐ ܕܳܐܡܿܰܪ ܐܢܳܐ ܕܶܐܠܽܘܠܐ ܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܗܘܼܳܐ ܡ݀ܶܬܟܣܶܣ ܘܦܿܳܐܶܫ ܗܘܳܐ. ܫܪܳܪܳܐ ܣܼܦܰܩ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܢܼܶܣܓܶܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܢܶܦܼܬܶܐ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܢܶܐܚ̣ܽܘܕ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܢܶܚ̣ܒܽܘܫ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܙܟܼܳܐ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܣܼܠܶܩ ܘܰܫܼܪܳܐ ܘܰܐܡ݂ܠܶܟ ܒܟܽܠ ܥܰܠ ܟܽܠ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܢܳܬܰܢ ܫܼܰܕܶܠ ܟܰܕܢܼܰܢ ܕܢܶܦܼܠܽܘܚ ܟܢܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܒܪܶܗ ܚ̣ܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܕܰܐܓܼܗܝܰܢ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܟܢܳܬܰܢ ܗܘ. ܘܕܰܫܼܒܰܩܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܰܢ ܡܢܳܬܰܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܝ ܬܽܘܒ. ܠܰܐܒܳܐ ܣܓܺܝܕܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܒܪܳܐ ܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ ܩܰܪܶܒܼܢ ܣܶܓܶܕܬܰܢ. ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܢܽܘܗܪܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܚܟܼܰܡ ܕܳܐܕܳܡ ܩܼܪܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܫܼܦܰܪܘ ܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܣܼܳܡ ܥܰܒܕܳܐ ܘܶܐܬܟܼܬܶܒܘ ܘܶܐܬܗܰܝܼܡܰܢܘ. ܘܠܐ ܢܟܼܶܦܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܕܳܡ ܕܰܐܩܼܪܶܒܘ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܘܽܢ ܠܘܽܩܒܰܠ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܟܼܪܶܙ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܳܪܰܢ ܡܬܺܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܘܒܼܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܡܬܺܝܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܐܥܼܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܶܐܡܪܳܐ ܡܰܬܠܼܘܽܗܝ ܘܶܐܬܢܼܟܶܣ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܶܐܬܕܒܼܰܚ ܘܫܼܰܠܶܡ ܠܦܽܘܪ̈ܩܳܢܰܘܗܝ. ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܫܿܳܘܶܐ ܘܫܿܳܠܶܡ ܘܳܐܦ ܫܡܶܗ ܠܝܳܠܽܘܕܶܗ ܕܶܐܢ ܐܳܦ ܒܪܰܐ ܗܘ ܝܰܠܕܰܐ ܗܘ.܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܕܰܫܡܳܐ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܬܛܥܶܡ ܚܰܝܠܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܫܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܦܼܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܒܳܪܘܽܝܶܗ. ܓܒܺܝܠܳܐ ܠܓܳܒܽܘܠܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ ܡܿܰܟܪܙܺܝܢ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ. ܙܰܝܢܰܐ ܗܘ ܕܒܰܫܪܳܪܶܗ ܠܳܐ ܡܿܶܙܕܟܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ.܀ ܡܶܢܶܗ ܕܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡ݀ܶܬܟܣܶܣ ܕܕܽܘܘܳܕܰܐ ܗܘ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܫܿܳܦܶܐ ܘܫܳܠܶܡ ܟܽܠ ܫܶܡ ܠܥܶܩܳܪܶܗ. ܥܒܳܕܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܠܝܳܠܽܘܕܳܐ. ܫܡܳܐ ܟܰܝ ܕܟܽܠ ܩܰܝܳܡ. ܘܗ݀ܰܘ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܐܰܒܺܝܕ. ܠܳܐ ܐܶܒܼܰܕ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܶܗ ܐܶܫܼܬܟܰܚܘ ܘܰܦܼܢܰܘ.܀ ܡܶܢܳܗܿ ܘܒܳܗܿ ܘܰܥܠܶܝܗܿ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܗܺܝܼ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܗܝ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܬܒܰܥܬܳܐ ܗܝ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ ܕܗܳܟܰܢ ܒܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܪܰܐ ܗܘ ܟܰܕ ܒܪܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܗܘ ܒܰܫܡܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܓܼܶܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܽܘ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.܀ ܡ݀ܰܢ ܕܶܐܬܩܼܪܺܝ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܘܠܐ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܝܰܠܼܕܶܗ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܠܕܳܐ ܘܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܒܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܦܠܺܝܓܰܐ ܗܘ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܒܪܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܺܐܪܳܐ ܘܺܐܝܠܳܢܶܗ ܒܛܰܥܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܿܟܰܪܙܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܛܥܶܡ ܥܰܒܕܳܐ ܒܫܶܡ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܒܪܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ ܡܨܶܐ ܕܡ݀ܶܬܕܪܶܟ ܛܰܥܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܝ ܛܰܥܡܶܗ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܗܶܦܟܰܐ ܗܘ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܗܰܦܼܶܟ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝܘ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܟܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܒܼܶܕܘ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܘ ܚ̈ܰܬܺܝܬܶܐ ܠܒܺܝܫ݀ܺܝܢ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܫܶܡܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܪܰܐ ܗܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܐܶܫܼܬܟܰܚ ܟܢܳܬܰܢ ܗܽܘܼ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܡܳܪܰܐ ܗܘ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܗܽܘܼ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܕܶܐܢ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܟܢܳܬܳܐ ܠܟܽܠ ܥܼܰܒܕܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܶܐܫܼܟܰܚ ܡܝܰܩܰܪ ܟܰܝ ܒܝܰܠܕܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܐܚܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܥܼܰܒܕܶܗ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܕܥܼܰܒܕܶܗ ܠܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܢܳܫܳܐ ܐܶܠܐ ܟܢܳܬܳܐ ܘܰܐܚܝܳܢܳܐ ܠܪܰܚܫܳܐ ܘܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܥܼܰܒܕܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܡܿܕܰܓܶܠ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܫܪܳܪܶܗ ܫܼܡܰܥ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܘܝܰܠܕܳܐ ܡ݀ܶܫܬܟܰܚ ܕܠܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܰܓܳܠ ܗܼܽܘ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܫܿܳܠܶܡ ܠܳܗܿ ܐܶܫܼܬܟܰܚ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܘ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܳܗܿ ܫܶܡ ܛܥܺܝܡ ܘܰܚܠܺܝܡ ܘܗ݀ܰܘ ܫܶܡ ܒܪܳܐ ܦܰܟܺܝܗ. ܦܟܼܰܗܢܰܢ ܕܰܦܟܶܗܢܼܳܝܗܝ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܟܰܗ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܢܼܰܘ ܛܰܥܡܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܛܰܥܡܳܐ. ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܡܨܶܐ ܦܿܳܟܰܗ ܥܽܘܙܶܗ ܒܡܽܘܙܳܓܳܐ. ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܰܬܺܝܬܺܝܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܪܶܩ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܡܚܰܝܰܢ ܠܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܡܽܘܙܳܓܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܡܨܶܐ ܥܿܳܡܶܕ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܫ̈ܺܐܝܠܶܐ ܡܨܶܐ ܡܿܰܘܕܶܐ. ܗܼܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓ ܒܝܳܬܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܨܶܐ ܡ݀ܶܣܬܪܶܩ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܰܐ ܗܘ ܕܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܦܣܶܩ ܒܪܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܦܿܳܣܶܩ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܒܼܰܙܰܚ ܕܶܐܢܗܼܽܘ ܕܒܳܪܘܽܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܳܬܶܗ ܐܰܘܼܪܶܒ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܫܿܳܘܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܰܝܗܶܝܢ ܘܰܦܼܠܰܓ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܒܺܝܫ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܘܰܐܒܰܐ ܗܘ ܠܚܽܘܕ ܘܰܒܪܳܐ ܫܠܺܝܚܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܓܼܶܠܘ ܒܟܳܠܡܶܕܶܡ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܪܓܼܶܫ ܒܶܪܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܶܬܟܰܢܶܐ ܕܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܠܟܽܘܢܳܝܰܘ̈ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܩܼܪܳܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܕܳܠܿܠܨܳܐ ܣܰܓܺܝ ܦ݀ܳܝܫܺܝܢ ܘܡ݀ܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܒܥܶܕܳܢ ܕܺܝܐܰܬܺܝܩܺܝ ܐܫܛܳܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡ݀ܶܬܒܥܶܝܢ ܒܗ݀ܰܘ ܥܶܕܳܢ ܕܰܢܚ̣ܰܬܡܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܚܿܳܟܶܡ ܕܟܰܕ ܐܶܨܛܠܼܶܒ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܩܼܪܳܐ ܘܰܐܓـܼܥܶܠ ܝܰܬܡ̈ܰܘܗܝ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܳܐܒܝ ܣܼܰܒ ܛܼܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܶܬܢܼܰܚܰܡ ܚ̣ܬܰܡ ܒܝܰܕ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܥܼܒܪܶܗ ܒܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܢܼܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܡܿܰܘܕܶܐ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܩܪܳܐ ܘܰܐܓـܼܥܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܰܕܢܼܰܫܪܽܘܢ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܩܳܠܶܗ ܨܼܪܳܐ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܨܪܳܝܼܗܝ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܘܽܒ̈ܶܐ ܒܼܰܕܰܪ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܰܢܼܶܫ. ܘܗܰܝܡܼܶܢܘ ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܐܘܕܺܝܼܘ ܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܪܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܣܳܗܕܳܐ ܪܳܒܼ ܐܰܘܼܕܺܝ ܥܼܪܰܒ ܘܰܟܬܰܒ ܘܰܚ̣ܬܰܡ ܕܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗܘ ܕܰܐܝܟ ܒܪܳܐ ܛܦܼܰܣ ܒܰܐܒܽܘܗܝ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܛܽܘܪܳܐ ܗ݀ܰܘ ܚܰܕ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܼܪܺܝ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ. ܗܽܘܼ ܢܼܛܰܪ ܐܰܣܼܓܺܝ ܕܩ̈ܳܠܰܘܗܝ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܠܰܐܒܽܘܗܝ ܩܼܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܠܬܰܚܬ ܐܰܙܺܝܼܥ ܫܶܡܫܳܐ ܠܥܶܠ ܐܰܚ̣ܫܶܟ. ܐܳܦ ܗܘ ܩܼܥܳܐ ܘܰܚ̣ܬܰܡ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.܀ ܡܶܢܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܝܺܠܼܰܦ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܩܼܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܕܫܶܡ ܐܺܝܬܝܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܘܪܳܡ ܗܽܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢܳܗܿ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܪܟܶܢ ܪܰܘܡܶܗ ܕܰܫܡܶܗ ܘܟܽܘܢܳܝܶܗ ܕܢܰܠܼܒܶܫ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܫܡܶܗ ܕܺܐܝܬܽܘܬܰܐ ܗܘ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܗܰܪ ܒܰܫܡܶܗ ܘܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܕܰܫܡܶܗ ܡܪܺܝܕ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܚܽܘܒܶܗ ܪܰܟܺܝܢ ܥܰܠ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܘܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܺܝܢ ܘܡ݀ܶܬܪܡܶܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܪܳܟܢܺܝܢ ܠܡܰܘܼܪܳܒܽܘ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܒܟܽܘ̈ܢܳܝܰܘܗܝ. ܒܗܽܘܢ ܗܽܘܼ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܐܠܼܒܶܫ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܩܶܢ̈ܝܳܢܰܘܗܝ.܀ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܒܼܰܕ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܼܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܳܐܦ ܒܰܫܡܶܗ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܕܰܝܳܢܳܐ ܗܳܐ ܕܳܝܿܢܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܝ. ܘܕܰܡ݀ܗܰܠܟܺܝܢ ܗܶܢܼܽܘܢ ܠܰܐܝܳܐ ܩܼܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܫܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܪ̈ܟܽܘܒܰܝܗܘܽܢ ܥܼܒܰܕ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܢܶܕܡܼܶܐ ܒܰܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܗܳܟܰܢ ܟܰܝ ܟܽܠܶܗ ܣܼܟܰܠ ܘܰܥܼܛܰܠ ܕܢܶܣܼܒܰܪ ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܰܘܗܝ ܐܶܬܩܼܪܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ. ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢ ܡܶܟܺܝܠ ܕܐܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܳܪܳܐ ܐܶܬܩܼܪܺܝ ܒܫܶܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܥܒܺܝܕܳܐ ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܢܶܬܩܼܽܘܠ ܒܝܰܕ ܦܽܘܚܳܡ.܀ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܼܪܳܐ ܠܰܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܫܶܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܫܪܳܪܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܽܘܼ ܕܘܽܡܝܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘܼ. ܘܡܳܐ ܕܬܽܘܒ ܕܩܿܳܪܶܐ ܗܽܘܼ ܢܰܦܫܶܗ ܒܫܶܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܗܽܘܼ. ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥ ܫܡܳܐ ܫܺܐܝܠܳܐ ܨܶܝܕܰܝܢ ܘܳܐܦ ܨܶܝܕܰܘܗܝ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܦܪܽܘܫܳܐ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܐܰܣܼܪܰܚ ܠܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐ ܗܘܼܐ ܠܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܶܠܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܒܥܳܬܳܐ ܬܓܼܽܘܙܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܢܼܰܣܓܶܐ ܨ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܨܳܡ݀ܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܗܽܘܼ ܕܓܶܢܣܰܢ ܗܽܘܼ. ܘܟܰܕ ܦܪܺܝܫ ܒܟܽܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ ܟܽܠ ܒܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.܀ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܽܘ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܼܰܦܪܶܫ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܠܼܒܶܫ ܫܡ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܩܶܢܝ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܰܝܟ ܒܺܝ̈ܫܳܬܰܢ ܐܰܣܓܼܺܝ ܓـܼܥܰܨ ܡܶܢܰܢ. ܦܶܚܬܳܐ ܗܽܘܼ ܥܼܒܰܕ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܥܒܶܕ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܕܰܥܩܼܰܪܘ ܫܥܳܪ̈ܶܐ ܕܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܬܰܘܡ̈ܶܐ ܕܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܬܡܰܗ ܡܳܢܳܐ ܥܒܼܰܕܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܕܢܰܘܼܕܽܘܢ ܠܶܗ ܠܗܰ݀ܘ ܡܳܪܗܽܘܢ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܒܪܶܗ ܐܶܬܼܳܐ ܨܶܝܕܰܝܢ. ܠܶܒܶܗ ܦܼܰܫܶܩ ܥܰܡܰܢ. ܢܰܦܫܶܗ ܫܼܪܳܐ ܥܰܡܰܢ ܘܡ݂ܰܠܶܠ ܬܟܺܝܠܳܐܝܺܬ. ܘܰܕܢܶܛܥܼܡܽܘܢ ܚܽܘܒܶܗ ܛܰܥܼܡܳܗܿ ܠܡܶܐܪܽܘܬܗܽܘܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܳܪܰܢ ܥܩܼܽܘܪ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܙܳܪܽܘܥܗܽܘܢ ܒܺܝܫܰܐ ܗܘ ܘܰܐܟܼܰܪ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ. ܚ̣ܙܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܿܳܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܰܚ̣ܕܺܝܘ ܕܢܿܳܨܶܝܢ ܚܢܰܢ ܘܶܐܬܰܐܘܺܝܼܘ ܒܦܽܘܠܳܓܰܢ ܘܰܟܢܰܫܼܘ ܒܒܽܘܕܳܪܰܢ ܘܰܚ̣ܕܺܝܘ ܕܠܐ ܡܿܰܟܶܣ ܟܽܘܪܰܢ ܠܙܺܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܰܢ ܠܡܽܘܡܰܝ̈ܗܘܽܢ ܘܩܳܠܰܢ ܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܒܟܶܐ ܕܰܗܼܘܰܝܢ ܗܶܦ̈ܟܳܝܶܐ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܘܳܠܐ ܗܘܳܐ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ ܢܶܫܼܬܽܘܩ ܕܩܳܠܰܢ ܫܰܓܺܝܫܰܐ ܗܘ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܙܳܕ݀ܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܼܰܟܶܣ ܒܠܺܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒ̈ܰܐܦܰܝ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܛܥܰܝܼܢܰܢ ܘܰܐܗܡ݂ܝܰܢ ܚܢܰܢ ܣܰܢܳܝ̈ܬܳܐ ܕܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܩܼܪܶܒܢܰܢ ܘܩܳܡܢܰܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܪܳܡܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܨܰܝܼܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܣܼܦܰܩ ܕܳܐܦܶܢ ܢܼܶܒܨܶܝܘܗܝ ܠܗ݀ܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܕܰܠܰܚ ܘܰܫܓܶܫ ܠܰܢ. ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܪܰܟܰܒ ܟܰܝ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܢܩܺܝ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܘܒܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܟܦܺܝܪܳܐ ܕܡ݀ܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܨܳܬܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܒܼܨܳܝܗܝ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܐܢܳܫ ܗܽܘܼ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܡ݀ܡܰܙܶܓ ܚܫܰܒܬܶܗ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܘܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܘܳܐܦ ܡܿܰܪܚܶܫ ܠܶܗ ܒܠܶܒܰܢ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܼܶܒܗܰܬ ܕܥܿܳܐܶܠ ܡ݀ܒܰܙܰܥ ܒܳܗܿ. ܒܺܝܫܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܫܿܳܪܝܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܐܟܰܢ ܕܠܐ ܪܶܓܼܫܰܬ ܒܢܶܩܦܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܒܳܗܿ ܘܰܕܥܿܳܐܶܠ ܒܳܗܿ. ܘܠܐ ܐܰܕܪܟܼܰܬ ܕܰܬܡܼܽܘܫܝ ܓܶܫܬܶܗ ܕܬܰܘܬܒܳܗܿ. ܥܰܕ ܒܿܳܨܝܳܐ ܠܡܳܪܳܗܿ ܬܶܒܼܨܶܐ ܠܩܳܛܽܘܠܳܗܿ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܒܼܨܳܗܿ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܕ ܗܼܺܝ ܟܽܠܳܗܿ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܐܰܝܟ ܟܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܣ̈ܦܼܰܝ ܘܰܐܣܼܶܩ ܫܶܒܠܳܐ ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܕܶܩܠܳܐ ܠܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܣܓܽܘܠܳܐ ܠܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܦܪܺܝܼܘ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܠܡܶܫ̈ܚܳܢܶܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܥܺܝܼܘ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܛܥܼܶܢܘ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܪܺܝ̈ܚܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ.܀ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܿܪܰܒܶܝܢ ܠܶܗ ܠܙܰܪܥܳܐ ܘܡ݀ܰܣܓܶܝܢ ܠܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܫܼܰܐܶܠ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܡܿܪܰܒܶܐ ܠܶܗ ܕܪܳܕܶܐ ܘܠܐ ܓܿܳܐܶܙ. ܛܳܒܐ ܕܡܿܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܠܓܰܙܳܐ ܕܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܗܽܘܼܝܽܘ ܕܡܿܰܣܓܶܐ ܟܽܠ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܐܚܼܶܐ ܟܽܠ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܚ̣ܙܳܝܗܝ ܘܰܒܼܨܳܝܗܝ ܠܒܶܗܡܽܘܬ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܐܶܠܝܘܳܬܳܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܠܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܫܳܚܿܡܺܝܢ ܘܓܿܳܐܶܝܢ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܡ݂ܳܫ ܥܽܘ̈ܒܶܗ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܢܶܩܥܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܡܳܐ ܟܺܝܬ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܰܢܡ݂ܽܘܫ ܥܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܡܰܢܘܽ ܡܨܶܐ ܕܢܶܚ̣ܫܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܬܽܘܒ ܗܳܐ ܡ݀ܰܒܥܕܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ. ܘܠܐ ܝܿܳܕܥܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܨܽܘܼܪܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܩܿܳܥ̈ܝܳܢ ܐܰܟܚܰܕ ܕܠܐ ܬܶܣܼܒܟܽܘܢ ܒܳܐܐܰܪ ܫܰܠܼܰܘ ܕܪ̈ܳܫܰܝܟܽܘܢ ܡܚ̈ܺܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܩܳܡ݀ܶܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܛ݀ـܥܺܝܬ ܒܳܬܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܳܐܡܿܪܺܝܢ ܐܺܡܿܰܪ. ܕܰܚܿܙܺܝܬ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܚܳܪ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܘܠܐ ܫܿܳܠܡܺܝܢ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܫܿܶܒܩܶܬ ܕܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܢ݀ܶܦܩܶܬ ܒܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܒܥܶܠܰܬܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ.܀ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܼܪܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܢܽܘܢ̈ܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ. ܟܬܳܒܳܐ ܪܫܼܰܡ ܘܝܼܰܗܒ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܣܿܳܗ̈ܕܳܢ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܼܩܰܪܘ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ ܘܳܐܦ ܪܶܩܕܗܽܘܢ ܚܰܫܰܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܥܩܼܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܢ̈ܳܫܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܥܽܘܩܳܒܗܽܘܢ ܡܰܘܬܰܐ ܗܘ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡܼܰܠܶܠ ܚܠܳܦ ܓܰܒܳܟ. ܟܝܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܟܬܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܥܛܶܠ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܟܬܳܒܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ ܠܰܢ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܺܠܼܶܦܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܝܠܼܶܦܢ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܼܶܕܰܥ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ.܀ ܡܶܢ ܟܰܕ ܕܺܝܠܼܶܦܢܳܝܗܝ ܠܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܙܳܕܶ݀ܩ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܺܐܠܼܦܺܝܘܗܝ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܚܪܳܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܛܶܠ ܠܰܢ ܟܝܳܢܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܟܬܳܒܰܐ ܗܘ ܡܨܶܐ ܡܿܰܠܶܦ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡ݀ܰܥܡܪܺܝܢ ܘܡܿܰܐܚܶܝܢ ܠܰܢ.܀ ܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܚܿܳܐܶܒ. ܕܰܐܘ ܟܼܦܰܪ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܥܡܳܕܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܥܼܡܰܕ ܘܰܐܫܼܰܪ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܥܡܳܕܗܽܘܢ ܠܶܗ ܠܡܰܪܩܝܽܘܢ ܕܳܡܿܶܐ ܕܳܐܟܿܶܠ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܟܿܳܦܰܪ ܒܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܒܛܺܝܢ ܘܺܝܠܺܝܕ ܡܿܰܣܠܶܐ ܠܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܦܺܐܪܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܟܿܳܦܰܪ ܒܥܶܩܳܪܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܡܳܐ ܡ݀ܰܥܡܶܕ ܟܦܼܰܪ ܘܰܫܼܪܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰ݀ܥܡܶܕ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܶܐ ܫܿܳܪܶܐ ܒܰܕܠܐ ܡܨܶܐ ܡܰ݀ܥܡܶܕ ܒܶܠܥܳܕ ܫܡ̈ܳܗܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܩ݀ܳܝܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܗܿ ܡܶܠܬܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܢܶܣܝܳܢܗܽܘܢ ܫܩܼܰܠܬ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܳܚܺܝܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܒܼܨܳܐ ܥܽܘܒ̈ܶܐ ܘܩܶܦ̈ܠܶܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܛܥܽܘܡ̈ܶܐ ܘܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܫܽܘܓ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܚܕܳܢܳܝܺܝܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܝܳܠܽܘܕܺܝܢ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܠܡ݂ܶܬܗܰܪ ܣܰܓܺܝ ܒܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܳܐ ܕܡ݀ܰܘܥܶܝܢ ܘܡ݀ܰܦܪܶܝܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܣܰܘ̈ܟܶܐ ܘܝܿܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܥܽܘܩܳܒܗܽܘܢ ܫܶܠܝܰܐ ܗܘ ܘܰܕܪܳܫܗܽܘܢ ܫܶܬܩܰܐ ܗܘ.܀ ܡܿܳܢܽܘ ܒܼܨܳܐ ܠܙܰܝܬܳܐ ܕܟܰܕ ܡ݀ܶܣܬܒܰܪ ܕܰܫܘܶܐ ܗܘ. ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܠܐ ܕܳܡ݀ܶܝܢ ܠܣܰܘ̈ܟܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܒܓܰܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܓ̈ܝܳܕܶܐ ܘܢܘܽܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܦܺܐܪ̈ܐ ܒܛܰܥܡܰܝ̈ܗܘܽܢ. ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܚܰܕ ܦܺܐܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܒܛܺܝܢܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܡ݀ܶܬܥܨܰܪ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ.܀ ܡܰ݀ܢܘܽ ܒܼܨܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܒܛܺܝܢܳܐ ܬܽܘܒ ܒܓܼܰܘ ܗܳ݀ܝ ܟܺܐܦܳܗܿ ܘܢܿܳܦܩܳܐ ܡܶܢܳܗܿ ܒܰܦܓܰܥܼ ܚܰܒܪܳܗܿ ܐܳܦ ܡܰܘܠܕܳܐ ܠܳܗܿ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܟܢܳܬܳܗܿ.܀ ܒܟܰܝܠܳܐ ܒܼܨܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܼܨܽܘܪ ܫܶܡܫܳܐ ܘܙܰܠܺܝܩܶܗ ܒܠܶܒܶܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܨܶܐ ܣܼܦܰܩ ܕܢܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܠܙܰܠܺܝܩܶܗ ܘܝܰܠܕܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܡܼܰܪ ܠܶܗ.܀ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܨܒܼܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ ܕܢܶܬܥܼܰܣܰܩ ܕܰܫܼܡܰܥ ܘܠܐ ܗܰܝܼܡܶܢ ܒܪ̈ܶܒܽܘ ܢܼܶܦܶܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܕܰܒܼܨܳܐ ܘܠܐ ܫܼܪܶܟ. ܘܰܨܒܼܳܐ ܕܳܐܦ ܣܰܡܝܳܐ ܢܶܫܼܬܟܰܚ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܕܶܠܠܽܘ ܨܒܼܳܐ ܘܗܰܝܼܡܶܢ ܐܰܢܼܗܪܳܗܿ ܠܣܰܡܝܽܘܬܶܗ ܦܺܝܣܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.܀ ܡܳܢܳܐ ܫܰܚܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܫܽܘ̈ܐܳܠܐ. ܡܳܢܳܐ ܫܰܓܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܒܥܽܘܩ̈ܳܒܶܐ. ܣܰܡܝܳܐ ܗܝ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܕܰܬܼܨܶܕܝ ܒܗ݀ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܬܶܒܼܨܶܝܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܦܪܽܘܣ ܐܚܪܺܝܢ ܐܶܠܐ ܕܐܢܳܫ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܗܰܝܼܡܶܢ ܡܗܰܝܼܡܳܢܽܘ ܠܩܳܠܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܕܚ̣ܰܠ ܕܶܐܢ ܡ݀ܶܬܪܫܶܐ ܣܰܡܝܳܐ ܕܫܿܳܡܰܥ ܘܠܐ ܡܿܰܫܰܪ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܨܳܒܿܶܐ ܕܢܼܺܐܡܰܪ ܠܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܗܽܘ. ܟܡܳܐ ܢܼܶܬܬܕܺܝܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܿܳܡܰܥ ܘܠܐ ܡܿܗܰܝܡܶܢ ܠܩܳܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܩܳܠܳܐ ܕܝܳܠܽܘܕܶܗ ܐܰܟܼܪܶܙ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ.܀ ܫܠܼܶܡܘ ܫܒܳܬܰܥܣܰܪ̈ ܡܰܕܪ̈ܳܫܺܝܢ ܥܰܠ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܫܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܪܕܰܝܣܳܢ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܢܰܘ ܕܰܐܡ݂ܪܰܚ ܘܰܛܥܼܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܓܳܒܽܘܠܶܗ ܨܒܼܳܐ ܕܰܢܣܼܰܝܶܟ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܚܰܐ ܗܘ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܦܪܳܐ ܢܼܰܘܕܶܐ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܓܒܼܰܠܬܶܗ ܐܳܦ ܬܰܩܼܶܢܬܶܗ.܀ ܗ݀ܰܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫܳܐ ܐܰܛܥܺܝܼ ܘܰܐܦܼܗܺܝ. ܒܫܶܡܫܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܓܼܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܚ̣ܫܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܢܼܶܚܙܽܘܢ ܐܶܠܐ ܕܢܶܒܼܨܽܘܢ.܀ ܒܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܶܐܬܚ̣ܰܠܰܠܘ ܗܘܰܘ ܗܳܐ ܐܶܬܟܼܰܬܰܡܘ ܒܰܕ ܐܶܬܦܼܰܠܰܓܘ ܒܰܫܡ̈ܳܗܰܝܗܽܘܢ.܀ ܒܥܺܕܬܳܐ ܒܥܳܬܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܶܒܳܐ ܦܠܺܝܓܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܒܥܺܕܬܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܡܿܢܰܟܶܬ ܐܢܳܫܳܐ ܘܰܒܟܶܘܶܝܠܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܠܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܳܐ.܀ ܒܥܶܠܰܬ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗܘܼܰܘ ܩܰܫ̈ܳܬܳܐ ܩܛܺܝܪܩܳܐ ܥܼܰܒܕܽܘܗܿ ܠܳܗܿ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܓܶܐܪ̈ܐ.܀ ܒܺܝܫܳܐ ܫܼܰܕܶܠ ܠܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܰܐܥܼܶܠ ܫܰܚ̣ܩܳܗܿ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ.܀ ܓܼܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܰܕܠܐ ܚܿܳܫ̈ܚܳܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܼܽܘܫܽܘܢ ܡܶܢ ܕܺܝܗܺܝܒܳܢ.܀ ܕܰܪܘܺܝܼܘ ܠܗܽܘܢ ܠܒܼܶܫܘ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܠܩܽܘܫܬܳܐ ܣܰܕܩܼܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܰܚܬܳܐ.܀ ܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܰܓ ܕܰܠܣܳܕܽܘܩܰܘ̈ܗܝ ܣܼܰܕܶܩ ܘܰܫܼܕܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.܀ ܗܳܐ ܠܒܼܶܫܘ ܙܰܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗܿ ܗܽܘ ܟܰܣܝܳܐ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ.܀ ܟܬܳܒܳܐ ܫܰܚ̣ܩܽܘܗܝ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܕܢܼܶܩܪܽܘܢ ܐܶܠܐ ܕܢܼܶܦܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܼܨܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܼܶܨܽܘܢ.܀ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܚܶܡܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶ݀ܬܟܰܣܣܺܝܢ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܿܳܨܶܦ ܒܓܰܘ ܡ̈ܶܠܰܝܗܽܘܢ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܡܿܶܫܟܰܚ ܕܢܼܰܫܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܡ݀ܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܿܳܥܶܝܢ ܕܢܼܶܨܽܘܢ ܒܿܳܥܶܝܢ.܀ ܡܺܝ̈ܠܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܰܒܿܩܽܘܗܿ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܶܐܚ̣ܰܕܘ ܬܰܘܫܳܐ ܘܗܳܐ ܦܿܳܗܶܝܢ ܒܶܗ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܕܰܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܗܽܘܼܝܽܘ ܕܰܪܕܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕܡܰܘܗܰܒܬܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܢܺܝܫܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܣܺܝܡ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܫܰܒܼܩܽܘܗܝ ܡܰܠ̈ܥܶܐ ܕܫܼܰܪܺܝܘ ܫܿܳܕܶܝܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ: ܢܺܝܫܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܐܒܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܢܺܝܫܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܕܰܣܼܟܰܠ ܫܿܳܕܶܐ ܓܶܐܪ̈ܐ ܒܠܰܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.܀ ܢܼܶܗܘܶܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬܚܽܘܡ ܡ̈ܰܠܳܠܶܐ: ܘܫܶܬܩܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܬܚܽܘܡ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܥܰܠ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܢܼܺܐܠܰܦ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܘܰܐܟܶܢ ܢܺܐܡ݂ܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܢܼܶܬܬܘܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡ݂ܰܪ.܀ ܢܺܐܠܼܰܦ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܰܐܟܶܢ ܢܰܠܼܶܦ ܕܰܠܡܳܐ ܢܼܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܠܰܕܠܐ ܚܿܳܫ̈ܚܳܢ.܀ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܬܳܒܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܕܫܰܦܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. ܨܰܠܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܬܰܡܳܢ.܀ ܣܺܝܡ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܕܽܘܡܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܨܺܝܪ ܗܽܘ ܬܰܡܳܢ ܨܰܠܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܘܽܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܣܺܝܡܺܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܕܺܝܬܳܐ.܀ ܥܶܠܬܳܐ ܥܶܠܼܰܬ ܠܼܰܡܕܰܘܳܕܽܘ ܕܙܳܕܶ݀ܩ ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܼܶܩܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܥܼܰܠ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܥܼܰܠ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܥܼܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܰܥܼܪܰܩ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܕܪܳܫܳܐ ܢܶܩܼܢܽܘܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܐ ܕܒܰܕܪܳܫܳܐ ܢܼܦܽܘܫ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ.܀ ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܢܼܶܩܢܶܐ ܚ̈ܰܝܶܐ. ܘܠܐ ܒܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܶܩܼܢܳܐ.܀ ܦܰܩܳܚ ܗܽܘ ܛܳܒ ܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡ݂ܶܫܬܳܐ ܘܠܐ ܚܠܳܦ ܫܶܩܝܳܐ ܢܟܼܺܝܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ.܀ ܦܰܩܳܚ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܫܰܒܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܢܼܶܕܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܒܳܗܿ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܘܠܐ ܒܰܒܨܳܬܳܐ.܀ ܦܰܩܳܚ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܺܐܠܼܰܦ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ.܀ ܨܒܿܺܝ ܕܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܫܠܼܽܘܚ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܠܼܒܰܫ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܐܟܼܪܶܙ ܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܩܼܰܕܶܡ ܦܼܰܬܚܗ ܠܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܓܼܰܒܠܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܢ ܕܰܚܺܝܚܳܐ.܀ ܪܗܼܶܛ ܬܽܘܒ ܦܰܬܚ̣ܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܣܼܶܩ ܡܶܢܳܗܿ ܦܰܓܪܶܐ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܗܼܘܳܐ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܪܗܶܛ ܬܽܘܒ ܦܼܰܬܚܶܗ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܘܰܐܫܼܪܺܝ ܠܳܐܕܳܡ ܒܺܐܝܠܳܢ ܚ̈ܳܝܶܐ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܕܰܚ̣ܫܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܗܽܘܼܝܽܘ ܦܿܳܬܰܚ ܟܽܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܺܝ̈ܢ.܀ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܺܐܝܬܝܶܗ: ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܒܚܽܘܬܳܟ ܫܶܬܩܳܐ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܐܒܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ ܬܰܘܕܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܥܰܩܰܒ ܥܰܡ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܐܰܣܓܼܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܫܶܬܩܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܺܚܿܶܐ ܕܶܐܟܿܣܶܐ ܒܥܳܬܳܟ ܘܺܐܡܿܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ

 

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܫܿܳܠܡܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܦܠܺܝܓܺܝܢ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܗܘܼܰܘ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ.܀ ܒܶܥܠܰܬ ܩܘܽܫܬܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܪܫܼܰܡܘ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܼܪܰܘ ܨܶܝܕܰܝܗܽܘܢ.܀ ܓܰܒܼܺܝܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܗܘܼܰܘ ܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܪ̈ܰܒܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕܡ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܪ̈ܒܰܝ ܥܶܣܪ̈ܳܐ.܀ ܕܫܰܝܢܳܐ ܡܠܶܐ ܠܶܗ ܓܰܝ̈ܣܺܝܢ ܓܰܝܣܺܝ̈ܢ. ܟܽܠ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ ܕܫܿܳܒܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ.܀ ܗܡ݂ܰܣܘ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܫܼܕܰܘ ܓܶܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܼܡܰܛܘ ܚܰܠܳܫ̈ܶܐ ܡ݂ܚܰܘ ܘܶܐܬܡ݂ܰܚܺܝܘ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܕܡܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ ܙܥܺܝܦ ܗܽܘ ܣܰܝܦܳܐ ܟܰܕ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗܘ. ܒܣܼܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܟܰܕ ܩܳܛܽܘܠܰܐ ܗܘ ܕܰܥܘܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܝ.܀ ܚܽܘܬܪܳܐ ܣܦܺܝܩܳܐ ܫܓܼܰܫ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܬܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܡ݂ܚܰܘ ܘܰܒܠܼܰܥܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܿܰܚܢܶܓ.܀ ܛܳܒ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܐܳܦ ܒܗ݀ܳܝ ܕܰܙܟܼܰܘ ܒܝܰܕ ܕܶܥܠܰܬܗܽܘܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܙܟܼܳܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘܼ ܕܰܙܟܼܳܐ ܐܰܣܼܓܺܝ ܠܰܡ݂ܚܳܒ. ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܙܟܼܳܝܗܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ.܀ ܟܡܳܐ ܥܼܳܦ ܬܰܘܟܶܗ ܐܳܦ ܕܚܰܝܳܒܳܐ ܕܚ̣ܳܒ ܒܰܕܪܳܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܬܰܘܟܳܐ ܫܰܠܡܳܐ.܀ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܚܒܼܰܫ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܚܰܒܼܫܶܗ ܚܽܘܬܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܒܳܐ. ܫܶܦܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܡܠܶܐ ܚܰܕ ܚܶܡܬܳܐ ܐܚܪܺܝܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܪܶܒܘ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܢܼܶܒܟܶܐ ܕܰܣܼܥܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܒܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܚ̣ܰܦܽܘܢܳܝܗܝ.܀ ܣܪܽܘܒܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܼܰܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܥܿܳܛܰܪ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ.܀ ܥܰܩܪܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܘܢܶܩܥܶܝ̈ܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܠܶܝܢ ܓܽܘܪܦܳܐ.܀ ܦܰܪܢܣܼܰܬ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܛܰܐܠܐ ܘܡܶܛܪܳܐ. ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.܀ ܨܶܡ݂ܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܺܝܢ: ܕܪܳܫܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܓܽܘܕܳܦܺܝ̈ܢ.܀ ܩܽܘ̈ܠܳܥܶܐ ܢܩܼܰܫܘ ܒܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܦܼܰܠܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܗܘܼܰܘ ܥܰܦܪܳܐ.܀ ܪܶܒܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܫܿܳܠܶܝܢ. ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܳܩ̈ܝܳܢ: ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܓܫܺܝܢ.܀ ܫܠܶܐ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܥܰܡ ܓܰܒܪܺܐܝܶܠ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܕܳܪܶܫ ܥܰܡ ܕܰܚܺܝܚܳܐ. ܥܰܝܛܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܬܟܼܶܒܘ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܛܶܠܼ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܝܰܕ ܩܶܨܳܐ ܥܽܘܩ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ.܀ ܬܰܘܕܺܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܚܣܼܰܟܬܳܢܝ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܺܐܚܿܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܬܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܶܢ ܥܰܠ ܐܺܝܬܝܳܐ ܬܥܼܰܩܶܒ ܦܶܗܝܰܐ ܗܘ. ܐܰܝܟܳܐ ܬܫܼܰܪܶܐ ܘܰܐܝܟܳܐ ܬܫܰܠܼܶܡ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ.܀ ܒܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ݀ܳܘܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.܀ ܠܺܐܝܬܝܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܠܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܕܰܓܽܘܢ ܥܰܛܠܳܐ ܠܰܕܒ݀ܳܥܶܐ ܠܶܗ.܀ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܕܶܚ̣ܰܕܬ ܐܶܢ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܬܶܐܫܼܽܘܕ ܢܰܦܫܳܟ ܬܶܫܼܬܶܝܟ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ.܀ ܒܪܶܢܝܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܐܶܢ ܬܶܬܥܼܰܣܰܩ ܢܼܶܗܘܶܐ ܕܪܳܫܶܗ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܢܼܕܽܘܠ ܥܠܰܝܟ.܀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܠܶܠܦܳܐ ܪܕܺܝ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܳܚܳܐ ܒܶܝܬ ܠܡ̈ܺܝܢܶܐ.܀ ܕܠܐ ܒܰܟܬܳܒܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܬܼܶܪܕܶܐ ܒܶܗ. ܕܰܐܣܼܓܺܝ ܠܡܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ ܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܐܰܘܼܕܳܐ ܠܰܫܡܶܗ.܀ ܢܼܚܶܬ ܗܘܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܙܥܼܰܪ ܟܰܕ ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܗܼܘܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠ ܡܶܢ ܕܰܠܼܡܶܪܕܳܐ ܬܽܘܒ ܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܼܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܢܼܶܬܬܰܓܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ.܀ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܚ ܠܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܡܨܶܝܢ ܪܳܕܶܝܿܢ ܒܶܗ.܀ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܡܨܶܐ ܒ݀ܳܨܶܐ ܠܳܗܿ. ܕܦܶܚܬܰܐ ܗܘ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܘ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܒܶܝܬ ܠܳܗܿ ܘܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܩܿܳܪܶܒ ܡܶܢ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܛܳܒ ܨܶܝܕ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.܀ ܠܗܰ݀ܘ ܩܕܺܝܫܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܝܢܳܐ ܕܛܰܡܰܐ ܕܫܿܳܪܶܐ ܟܽܠܶܗ ܒܓܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܨܢܺܝܥ. ܕܚܽܘܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ.܀ ܠܗ݀ܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܳܛܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܬܺܝܪ ܕܚܽܘܒܶܗ ܪܳܟܿܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ.܀ ܗܼܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܪܳܚܿܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܢܳܫ̈ܳܐ.܀ ܗܼܽܘ ܥܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ ܡܶܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܶܗ ܣܰܓܺܝ.܀ ܗ݀ܰܘ ܚܰܕ ܚܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢ ܡܳܝ̈ܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܝܰܠܕܶܗ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ.܀ ܠܗ݀ܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܢܰܘܦܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܠܳܫ.܀ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪ ܕܰܐܘܦܼܺܝ ܘܰܒܼܨܳܝܗܝ ܡܰܡܠܠܶܗ ܦܿܳܗܶܐ ܠܶܒܶܗ ܛ݀ܳܐܶܦ ܟܽܠܶܗ ܡܰܪܳܚ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܒܰܐܝܕܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܢܼܶܚܽܘܪ ܥܒܺܝܕܳܐ ܒܗ݀ܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܗܰ݀ܘ ܒܪܽܘܝܳܐ.܀ ܒܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܢ ܗܼܺܝ ܕܢܼܰܨܶܕ ܘܰܢܼܚܽܘܪ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ.܀ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܢܶܒܼܥܶܝܗܿ ܚܰܕ ܡ݀ܰܘܕܶܐ ܒܳܗܿ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܟܿܳܦܰܪ. ܟܶܫܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܢܰܦܫܳܐ ܣܡܺܝܬܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܝܳܬܳܗܿ ܡܰܨܝܳܐ ܕܬܶܚ̣ܙܶܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܬܼܰܨܶܕܝ ܒܰܠܠܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܼܺܝ ܠܳܗܿ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܬܡ݂ܘܫܝ. ܒܰܐܝܠܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܬܰܡ݂ܪܰܚܝ ܬܶܒܼܥܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܒܶܝܬ ܠܡ̈ܺܐܢܶܐ ܪܕܺܝ̣ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܥܼܳܙ ܝܰܡܳܐ ܠܡܺܐܢܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒ ܐܰܝܟ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܐ ܗܘ.܀ ܩܼܪܽܘܒ ܠܰܒܨܳܬܳܐ ܡܶܣܰܬ ܚܰܝܠܳܟ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܦܿܳܗܶܐ ܠܶܒܳܟ ܘܳܐܒܿܶܕ ܩܼܰܘܳܐ ܒܫܶܬܩܳܐ.܀ ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩܺܝܪ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܙܳܒܿܶܢ ܫܶܬܩܳܐ.܀ ܫܶܬܩܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܽܘ. ܕܪܳܫܳܐ ܥܣܶܩ ܗܽܘ. ܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܒܨܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܳܚܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܕܳܡܿܶܐ ܕܡ݂ܶܥܨܳܐ ܥܿܳܨܶܐ. ܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗܘ ܕܰܕܚܺܐܪܽܘܬܰܐ ܗܘ.܀ ܘܶܐܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܰܐ ܗܘ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܡܨܶܐ ܥܿܳܨܶܐ ܠܰܢ ܠܼܰܡܥܰܩܳܒܽܘ.܀ ܝܼܰܗܒ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܰܟܼܠܳܐ ܕܪܳܫܳܐ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܝܬ ܒܥܳܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܒܨܳܬܳܐ.܀ ܝܼܳܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܠܳܦ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܒܥܳܬܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܘܽܬܰܢ.܀ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܟܣܶܐ ܒܝܳܬܶܗ ܘܠܐ ܡ݀ܶܬܡܰܠܰܠ.܀ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܗܼܽܘ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܦܿܳܗܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܶܒܥܼܶܝܘܗܝ.܀ ܟܽܠ ܕܰܥܒܺܝܕܰܐ ܗܘ ܡ݂ܶܦܗܳܐ ܦܿܳܗܶܐ ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܒܿܳܨܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰ݀ܘܦܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܶܗ ܐܰܘܼܪܶܒ ܝܳܬܰܢ. ܢܼܶܕܰܥ ܢܰܦܫܰܢ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܟܝܳܢܰܢ ܒܿܳܨܶܐ ܟܝܳܢܶܗ.܀ ܕܟܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ ܡ݂ܶܛܥܳܐ ܛ݀ܳܥܶܐ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܪܳܢ݀ܶܐ ܕܡ݀ܰܘܦܐ ܕܢܼܶܒܨܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܗܽܘܼ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܢܼܶܛܥܶܐ ܠܶܗ. ܕܰܒܥܽܘܩܳܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܕ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܠܐ ܡܳܨܶܐ ܗܳܘܿܶܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܶܣܼܬܰܝܰܟܝ ܗ݀ܳܝ ܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܗܳܘܿܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܥܽܘܒܳܐ ܕܡ݀ܰܘܦܶܐ ܠܗܳ݀ܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܗܼܽܘ ܓܶܝܪ  ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܠܰܘ ܫܺܝܥܳܐܝܺܬ ܡ݀ܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܼܶܒܪܶܐ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܿܳܒܶܕ ܡܳܢܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܳܟ ܒܶܗ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܥܒܳܕܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܣܟܠܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܢܼܶܗܘܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܪܒ ܘܰܡܝܰܬܰܪ. ܟܰܕ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܠܳܐ ܪܰܒ ܡܶܢܶܗ.܀ ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܪܰܒ ܗܽܘ ܗ݀ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܰܒܳܕܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ ܐܰܝܟܰܢ ܡ݀ܳܬܰܚ ܥܰܡ ܝܺܕܰܥܬܶܗ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܥܼܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܡ݀ܳܬܰܚ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܢܰܐ ܗܘ ܦܶܗܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܬܗܰܝܡܰܢ.܀  ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܥܼܒܰܕ. ܕܪܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܳܐܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܪܰܒܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܪܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ. ܘܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܪܰܒܼܝ ܠܶܗ ܚܰܠܳܫܳܐ ܗܝ.܀ ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܼܒܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܙܥܽܘܪ ܗܘ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܚܶܗ.܀ ܘܳܐܦ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܠܰܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܡ݀ܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ. ܕܢܼܶܒܪܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܿܣܰܝܶܟ ܠܶܗ.܀ ܠܐ ܗܘܼܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܬܽܘܒ ܢܿܳܨܶܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘܼ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܢܶܥܼܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܿܬܰܚܶܡ ܠܶܗ.܀ ܠܐ ܗܘܼܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܒܶܝܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܕܚܽܘܒܳܐ ܗܽܘܼ ܥܛܺܝܦ ܨܶܝܕ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ.܀ ܦܽܘܪܣܰܐ ܗܘ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܪܶܐ. ܕܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܢܼܶܗܘܶܐ ܦܶܚܡܳܐ ܕܗ݀ܰܘ ܒܳܪܽܘܝܶܗ.܀ ܥܠܶܝܗܿ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܳ݀ܥܶܝܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܕܬܺܐܪܰܒܼܝ ܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ.܀ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ݀ܶܬܚܰܫܰܒ ܐܢܳܫ ܥܰܠ ܗ݀ܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܘܥܰܠ ܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܳ݀ܥܶܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡ݀ܰܘܕܶܝܢ. ܐܳܦ ܥ̈ܶܠܳܝܶܐ ܐܳܦ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܒܰܪ ܥܶܠܳܝܰܐ ܗܘ.܀ ܐܳܦ ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܣܒܺܝܣܺܝܢ ܒܳܗܿ ܒܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܐ ܡܨܶܝܢ ܠܡ݂ܰܟܳܣܽܘ.܀ ܘܡܿܰܢܽܘ ܕܰܢܼܫܽܘܛ ܪܰܥܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܐܶܕܢܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ.܀ ܟܰܕ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ ܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܺܢ. ܗܽܘܼ ܠܶܗ ܣܿܳܗܶܕ ܕܪܰܒ ܗܼܘ ܥܒܳܕܶܗ ܡܶܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܰܘܗܝ.܀ ܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܝ̈ܢܺܝܢ ܥܰܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ ܡܚܺܝܠܺܝܢ. ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܥܽܘܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ.܀ ܗ݀ܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܗ ܗܽܘܼ ܣܿܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܘܠܼܶܕ ܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܪܝܢ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܚ̣ܶܡ ܢܰܦܫܳܟ ܐܳܘ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܘܟܼܰܢܶܫ ܪܶܢܝܳܟ ܡܶܢ ܒܽܘܕܳܪܳܐ.܀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܟ ܒܰܒܨܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܰܪܚܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܰܘܗܝ.܀ ܕܪܳܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܡ݂ܽܘܫܺܝܘܗܝ. ܕܰܟܣܶܐ ܗܘ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܒܳܨ̈ܽܘܝܶܐ.܀ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܼܰܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܐܢ ܬܶܟܼܣܶܐ ܒܶܗ. ܠܗ ܗܼܽܘ ܐܳܬܶܝܿܬ ܡܳܐ ܕܐܫܼܬܰܗܺܝܬ.܀ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܣܿܳܦܶܩ ܪܶܗܛܳܟ. ܕܡܶܢ ܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܐܝܼܬܰܘܗܝ ܬܶܫܼܟܰܚ ܬܶܕܰܥ.܀ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܢ ܕܳܪܶܫ ܐܰܢܬ. ܗܳܕܶܐ ܗܘ ܝܰܗܼܒ ܠܳܟ ܕܬܶܫܼܟܰܚ ܬܶܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ.܀ ܘܰܟܡܳܐ ܕܢܼܶܐܠܶܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠ݀ܳـܐܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܗܘ ܝܿܳܕܰܥ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗܿ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܕܢܼܶܕܰܥ.܀ܓܠܶܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܠܰܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܟܣܶܐ ܗܘ ܣܰܓܺܝ ܠܰܕܒܿܳܨܱܶܐ ܠܶܗ. ܫܼܠܺܝ ܡܰܪܳܚܳܐ.܀ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܡܶܢܳܟ. ܠܳܐ ܗܘܼܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܥܶܠ ܗܽܘ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܐܰܒܺܝܕ ܡܶܢܳܟ ܘܰܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܠܳܟ.܀ ܗܳܐ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡ݀ܰܢ ܢܼܰܘܦܶܐ ܠܶܗ. ܕܰܓܢܺܝܙ ܡܶܢܳܟ ܐܳܘ ܒܳܨܽܘܝܳܐ ܘܰܫܟܺܝܚ ܗܽܘ ܠܳܟ ܐܳܘ ܣܳܓܽܘܕܳܐ.܀ ܓܠܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܣܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܚܠܳܦ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܒܼܥܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܫܟܺܝܚܳܐ ܠܳܟ.܀ ܓܰܙܶܗ ܦܬܺܝܚ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܚܠܳܦܰܝܟ ܗܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܥܽܘܩܳܒܶܗ ܒܼܥܺܝ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ.܀ ܚܢܳܢܶܗ ܪܰܒܳܐ ܗܳܐ ܩܿܳܪܶܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ ܕܬܼܶܕܰܥ ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘ.܀ ܥܽܘܙܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐ ܫܿܳܒܶܩ ܠܳܟ. ܕܰܐܝܟ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܬܼܰܨܶܕ ܬܶܚ̣ܙܶܝܘܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ.܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܬܰܡ݂ܪܰܚ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܼܶܩܕܰܡ. ܘܰܟܡܰܐ ܗܘ ܬܶܩܼܕܽܘܡ ܕܰܠܟܽܠ ܩܿܳܕܶܡ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܩܰܕܰܡ.܀ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܼܡܶܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟܰܐ ܐܢܬ . ܕܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܺܝܬ.܀ ܘܠܐ ܗܘܼܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ ܠܰܝܬ ܠܼܡܶܥܒܰܪ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܬܡ݂ܰܢܰܥ.܀ ܠܰܝܬ ܗܽܘ ܠܡ݂ܶܩܕܰܡ ܐܳܦܠܳܐ ܠܼܡܶܥܒܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܡ݂ܛܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܼܰܡܦܳܫ ܕܰܒܟܽܠ ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ.܀ ܘܶܐܢ ܣ݀ܳܦܶܩ ܐܰܢܬ ܕܰܠܟܽܠ ܬܶܡ݂ܛܶܐ. ܗܽܘܼ ܦܿܳܓܰܥ ܒܳܟ. ܟܰܕ ܠܐ ܫܼܰܢܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܘܰܟܪܶܐ ܡܶܬܚܳܟ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܳܟ. ܟܰܕ ܠܳܟ ܢܰܩܺܝܦ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܼܨܶܝܘܗܝ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܰܐ ܗܘ. ܕܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܛܳܒ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܕܰܡܚܺܝܠ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܢܼܶܬܩܰܪܰܒ ܠܳܗܿ.܀ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܰܐ ܗܘ ܕܟܰܕ ܠܐܳ ܟܿܳܠܶܐ ܥܽܘܙܶܗ ܠܥܰܝܢܳܐ. ܗܼܺܝ ܡ݀ܶܬܟܰܣܣܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗܿ.܀ ܚܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܳܪܳܐ ܥܰܡ ܩܶܢܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܐ. ܗܳܐ ܒܿܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܘܰܛܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.܀ ܗܳܐ ܪܳܢ݀ܶܝܢ ܒܶܗ ܕܰܐܝܟ ܡܰܒܥܰܕ ܗܽܘ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܟܰܕ ܠܶܗ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܙܽܘܪܶܗ.܀ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܪ̈ܘܺܝܚܶܐ ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܠܶܗ ܕܰܢܟܼܺܝܠܽܘܢܳܝܗܝ ܕܰܟܡܳܐ ܗܳܘܿܶܐ.܀ ܟܰܕ ܐܳܦ ܝܰܡܳܐ ܡܰܛܽܘܦܺܝܬܰܐ ܗܘ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܦܼܶܠ ܒܶܗ ܕܠܐ ܬܶܦܼܗܶܐ ܒܶܗ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܠܬܐ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܗܳܐ ܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܘܟܰܕ ܗܼܽܘ ܚܰܕ ܗܽܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܶܗ. ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܿܰܢܽܘ ܢܦܼܰܫܶܩ.܀ ܚܰܕ ܣܰܓܺܝܐܰܐ ܗܘ. ܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗܘ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܚܰܕ. ܦܶܗܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܶܗܪܳܐ ܓܰܠܝܳܐ.܀ ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܘܰܫܘܶܝܢ. ܕܳܐܦ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܫܶܡܫܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܗܽܘܼ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܶܝܢ ܫܶܡܫܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܐܶܡ݂ܰܪ. ܟܰܕ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܫܶܡܫܰܐ ܗܘ ܐܳܦ ܗܼܽܘ ܥܰܠ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܗܼܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܶܒܨܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܐܝܟܰܐ ܐܣܺܝܪ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܘܫܰܪܝܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ.܀ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܣܺܝܩܺܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܠܺܝ̈ܠܺܝܢ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܚܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܐܣܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܰܫܪܶܝܢ. ܬܶܡܗܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܶܓܼܽܘܫ ܘܰܢܼܡܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܡ݀ܶܣܬܰܒܪܺܝܢ. ܕܰܦܫܺܝܛܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܦܫܺܝܩܺܢ ܐܶܢܽܘܢ.܀ ܓܼܽܘܫ ܠܺܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܐܼܰܨܶܕ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܐܶܢ ܣܿܳܦܶܩ ܐܰܢܬ.܀ ܦܼܪܽܘܫ ܠܺܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܘܡܶܢ ܨܶܝܕ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ.܀ ܘܟܰܕ ܗܽܘܼ ܫܶܡܫܳܐ ܨܶܝܕ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܗܘ. ܚܽܘܡܶܗ ܘܕܶܢܚܶܗ ܨܶܝܕ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܗܘ. ܕܳܐܙܰܐ ܗܘ ܓܰܠܝܳܐ.܀ ܪܳܟ݀ܶܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܼܽܘ ܙܰܠܺܝܩܶܗ. ܫܿܳܪܶܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܒܿܶܫ ܠܳܗܿ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ.܀ ܘܰܒܝܰܕ ܫܶܢܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܥܼܰܡܨܰܬ ܬܽܘܒ ܫܿܳܠܰܚ ܠܳܗܿ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܕܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܢܰܚܰܡ.܀ ܘܰܐܝܟܰܢ ܚ݀ܳܠܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܐܰܕܪܶܟ. ܐܰܝܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܰܫܼܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ.܀ ܠ݀ܳܒܶܫ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܝܢܳܐ ܚܙܳܬܳܐ ܦܺܐܝܬܳܐ. ܘܢܿܳܦܶܩ ܣ݀ܳܥܰܪ ܠܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܐܰܝܟ ܦܪܽܘܩܰܢ ܕܰܠܼܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܗ݀ܰܘ ܚܰܠܳܫܳܐ ܘܰܢܼܦܰܩ ܩܼܰܕܫܳܗܿ ܠܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ.܀ ܡܳܐ ܕܫܼܰܢܺܝ ܕܶܝܢ ܗ݀ܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܒܽܘܥܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܿܳܪܶܫ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܫܿܳܒܶܩ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܫܼܒܰܩ ܡܳܪܰܢ ܨܶܝܕ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܫܼܰܢܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܺܝܠܶܗ.܀ ܚ̣ܙܺܝ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܐ ܬܶܬܦܼܰܠܰܓ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܬܺܐܒܼܰܕ. ܘܥܰܛܠܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܳܟ ܗܳܐ ܚܝܽܘܬܳܟ ܚܰܕ ܕܰܬܠܳܬܰܐ ܗܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ.܀

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܐܪܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܡ݀ܰܢ ܢܶܣܼܦܰܩ ܠܺܝ ܕܰܐܨܶܕ ܘܶܐܚܿܽܘܪ ܒܳܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܣܒܺܝ̈ܣܺܝܢ ܒܳܟ ܪ̈ܳܐܙܰܝ ܡܳܪܳܟ.܀ ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܶܒܨܶܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܟܰܕ ܡ݀ܶܬܦܰܠܓܳܐ ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܦܰܣܩܳܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܫܿܳܪܶܐ ܥܽܘܙܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܘܨܶܝܕ ܚܰܕ ܟܽܠܶܗ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܣܩܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܳܐ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܰܙܺܝܓܳܐ ܒܶܗ.܀ ܘܟܰܕ ܡ݀ܶܬܦܰܫܛܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܫܿܳܩܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܚܽܘܡܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ.܀ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܫܬܰܚܰܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗܿ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܕܳܡ ܗ݀ܰܘ ܕܶܐܬܦܼܰܪܣܺܝ.܀ ܗܺܝܼ ܗܺܝܼ ܪܚܺܝܡܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ. ܟܰܕ ܫ݀ܳܠܚܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܠܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܺܝܢ.܀ ܪܽܘܚܳܐ ܠܼܶܒܫܰܬ ܐܳܦ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܶܠܼܚܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ.܀ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܬܒܰܫܰܠ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ. ܡ݀ܶܬܩܰܕܰܫ ܟܽܠ. ܛܽܘܦܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܡܶ݀ܙܕܰܟܝܳܐ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܐܳܦ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܼܰܪ ܩܽܘܪܫܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܣܼܰܪ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܒܳܗܿ ܗܽܘܼ ܕܳܝܿܨܺܝܢ ܥܰܓ̈ܠܰܝ ܢܺܝܣܳܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܫܼܪܳܬ ܒܗܽܘܢ.܀ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܦܓ̈ܽܘܕܰܝ ܣܰܬܘܳܐ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܬܰܟܼܶܣ ܦܺܐܪܶܐ ܘܦܶܪ̈ܥܶܐ.܀ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܽܘܒ ܡ݀ܶܬܦ̈ܰܣܩܳܢ ܦܓ̈ܘܽܕܰܝ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܬܰܟܼܶܤ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܝܺܢ.܀ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܡ݀ܥܺܝܪܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܝܗܿ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܘܰܟܡܳܐ ܢܼܶܦܗܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܢܼܶܒܨܶܐ ܚܰܕ ܚܰܠܳܫܳܐ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡ݀ܶܣܬܰܝܰܟ.܀  ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܼܶܦܗܶܐ ܕܢܼܶܡܬܽܘܡ ܥܰܡܶܗ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܠܶܗ.܀ ܚܽܘܡܳܐ ܫܿܳܪܶܐ ܒܠܳܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܫܶܬܩܳܐ ܕܩܽܘܪܫܳܐ ܕܥܰܠ ܣ̈ܶܦܘܳܬܳܐ.܀ ܘܣܳܦܰܪ ܦܽܘܡܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܕܰܫܼܪܰܘ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܕܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗܿ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܪܶܕܦܼܰܬ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܫܶܬܩܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܡܶܢ ܣܰܬܘܳܐ ܐܶܣܼܬܰܪܰܕ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ.܀ ܗܰ݀ܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܩܘܽܪܫܳܐ ܟܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ.܀ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܶܐܬܼܰܘ ܫܼܪܳܬܶܗ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ.܀ ܘܪܶܕܦܼܰܬ ܩܶܢܛܳܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܥܼܪܰܩ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ.܀ ܚ̣ܳܒ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܰܬܘܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܪܓܺܝܙܳܐ ܕܰܪܓܺܝܙ ܟܽܠܶܗ ܒܪܳܐܙܶܗ ܕܰܫܒܳܛ.܀ ܘܡ݂ܰܠܶܠܘ ܬܰܡܳܢ ܨܶܦܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܚ̈ܰܕܬܶܐ. ܟܰܕ ܫܺܝܛ ܠܗܶܝܢ ܢܶܨܳܐ ܘܣܰܬܘܳܐ.܀ ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܪܰܬ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܓܼܰܡܪܰܬ ܐܳܦ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܰܘܦܶܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܚܡܫ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܫܶܡܫܳܐ ܫܪܳܓܼܳܟ ܗܳܐ ܡ݀ܰܬܗܰܪ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܘܠܐ ܚܿܳܟܶܡ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܼܨܶܝܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܒܼܨܶܐ ܠܗ݀ܰܘ ܒܳܪܘܽܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܰܥܼ ܐܢܳܫܽܘܬܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܓܰܫܫܳܐ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܛܺܫܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܕܶܝ̈ܗܿ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܨܰܠܰܠܬܳܐ ܗܝ.܀ ܘܙܳܟܿܶܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܒܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܓܼܳܫ̈ܝ ܘܰܚ̈ܙܰܝ.܀ ܦܽܘܡܳܐ ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܘܰܢܚܺܝܪܳܐ ܬܽܘܒ ܬܠܳܬܳܐ ܪ̈ܶܓܫܺܝܢ ܠܳܐ ܐܰܪܓܼܶܫܘ ܗܘܰܘ ܒܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ.܀ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܡܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܐܶܟܼܰܠ ܡܶܡܬܽܘܡ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܚܺܝܪܳܐ ܣܿܳܐܶܩ ܕܶܢܚܳܐ.܀ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܫܶܡܼܥܰܬ ܡܶܡܬܽܘܡ ܩܳܠܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܐ ܪܳܗܶ݀ܛ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܨܶܝܕ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܺܝܢ.܀ ܟܽܘܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܟ ܠܶܠܽܘ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܗܘ. ܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܟܰܣܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠ.܀ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܒܰܛܺܝܠܺܝܢ ܨܶܝܕ ܪ̈ܳܙܰܝܗܘܽܢ ܕܰܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܫܶܡܫܳܐ.܀ ܗܶܢܼܽܘܢ ܩܿܳܥܶܝܢ ܕܳܐܦ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܥܽܘܩܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚ ܩܘܽܕܫܳܐ.܀ ܬܠܼܺܝ ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܘܽܩܒܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܬܰܡܳܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.܀ ܕܰܕܠܐ ܦܣܳܩܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪܶܕܝܳܐ ܡ݀ܰܘܠܶܕ ܢܽܘܪܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܙܗܶܐ ܐܰܝܟ ܝܳܠܽܘܕܶܗ.܀ ܠܰܘ ܒܰܦܣܳܩܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܨܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܼܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܪܳܐܙܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܟܰܕ ܫܳܠܿܡܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܗܳܘܶܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܕܚܿܳܙܶܐ ܒܶܗ ܐܢܳܫ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܒܪܳܐ.܀ ܨܼܳܪ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܕܰܦܫܺܝܩܳܐܝܺܬ ܢܼܶܕܰܥ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܗܽܘܼ ܐܶܬܩܼܰܪܰܒ ܠܳܗܿ ܗ݀ܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܠܰܟܪܺܝܗܘܽܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܰܐܣܶܝܗܿ.܀ ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܼܰܪܰܒ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ.܀ ܗܽܘܼ ܒܰܪ ܐܒܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܚܰܠܳܫܰܐ ܗܘ. ܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܢܶܒܼܥܶܐ ܠܰܡܚܺܝܠܘܽܬܶܗ ܨܶܝܕ ܪܰܒܽܘܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܬܶܬܡܼܰܬܰܢ ܐܳܘ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܓܶܫܪ̈ܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܼܶܢ ܘܰܥܼܒܰܪ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܳܟ.܀ ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܥܼܒܶܕ ܠܳܟ ܓ̈ܶܦܶܐ ܟܬܳܒ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܡ݂ܛܶܐ ܨܶܝܕ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ.܀ ܘܳܐܦ ܗܺܝܼ ܢܰܦܫܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܬܦܼܰܪܰܣܝ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܬܶܡ݂ܛܶܐ ܨܶܝܕ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ.܀ ܘܳܐܦ ܐܰܢܬ ܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܦܼܶܐ ܦܼܪܰܚ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ. ܨܶܝܕ ܗ݀ܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܿܰܐܚܶܐ. ܘܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܐܢܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܗܿ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܙܕܰܠܰـܠ.܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܩܰܛܺܝ̈ܢܺܝܢ ܐܳܦ ܪ̈ܽܘܚܳܢܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡ݀ܰܘܦܶܝܢ.܀ ܫܼܰܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܰܓܪ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܥܒܰܝ̈ܳܐ ܕܡܿܰܪܕܶܝܢ ܪܶܗܠܐ.܀ ܫܒܺܝ̈ܩܳܢ ܗܰܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܰܦ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܫܼܬܰܥܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ.܀ ܢܶܫܼܬܰܥܽܘܢ ܠܰܢ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܳܟ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܫܰܝܗܘܽܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܙܰܦܪ̈ܶܐ.܀ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܢܚܺܝܪ̈ܶܐ ܣܿܳܐܶܩ ܠܶܓܝܽܘܢ. ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܪܳܗܿܶܛ ܒܺܝܫܳܐ ܒܟܽܠܳܗܿ ܒܪܺܝܬܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܬ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܒܫܶܡ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܗܳܐ ܡ݀ܶܬܟܰܢܶܝܢ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢܗܽܘܼ ܕܰܚܠܶܝܢ ܐܰܘ ܡܰܪܺܝܪܺܝܢ.܀ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܦ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܰܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܘܰܫܘܶܝܢ. ܪܳܐܙܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܦܪܺܝܫ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܗ. ܘܰܫܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܚܰܕ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܣܺܝܡ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ.܀ ܚܠܶܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܰܚܠܶܐ ܦܺܐܪܶܗ. ܒܰܫܡܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܩܼܪܰܘ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܶܗ ܘܰܠܦܺܐܪܶܗ.܀ ܦܼܪܽܘܫ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܟܼܰܢܳܐ ܘܦܺܐܪܶܗ ܘܰܐܫܼܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ. ܘܰܩܼܪܺܝ ܠܦܺܐܪܳܐ ܒܫܶܗ ܐܺܝܠܳܢܶܗ.܀ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܰܚܠܶܐ ܚܰܠܝܳܐ ܩܿܳܪܶܝܢ ܐܳܦ ܠܦܺܐܪܳܐ ܘܰܠܥܶܩܳܪܶܗ ܟܰܕ ܥܰܙܺܝܙܰܐ ܗܘ.܀ ܦܼܪܽܘܫ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܫܼܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗ.܀ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ.܀ ܦܪܺܝܫ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ. ܘܰܫܘܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ.܀ ܘܰܕܫܰܪܺܝܪܺܢ ܐܳܦ ܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܳܦ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܟܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ.܀ ܨܼܳܪ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܼܚܰܘܶܐ. ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܚܰܙܝܳܢ ܒܰܕܡ݀ܶܬ̈ܚܰܙܝܳܢ.܀ ܘܰܪܫܼܰܡ ܪ̈ܳܐܙܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܼܰܫܶܩ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܒܰܕܡܶ݀ܬܕܰܪܟܺܝܢ.܀ ܬܰܪܓܼܶܡ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܕܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܕܠܺܝܠܳܐܝܺܬ ܢܶܣܼܬܰܟܰܠ ܒܶܗ.܀ ܘܳܐܦ ܥܰܛ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܗܳܐ ܦܼܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܕܰܦܫܺܝܩܳܐܝܺܬ ܢܼܶܕܰܥ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ.܀ ܕܗܽܘܼ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܟ̈ܺܐܢܶܐ ܐܰܪܓܼܶܫܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܐܒܽܘܗܝ.܀ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩ݀ܳܥܶܝܢ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗ. ܕܠܐ ܐܰܠܳܗ ܗܽܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܼܦܰܪ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܫܒܥ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܠܗ݀ܳܝ ܠܰܡ ܫܰܥܬܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܬܰܩܼܠܽܘܗܿ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܝܶܪܒܼܰܬ ܠܳܗܿ.܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܐܒܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܡܿܰܢܽܘ ܕܪܰܒ ܟܰܝ ܡܶܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ.܀ ܠܗ݀ܳܝ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܝܿܳܕܰܥ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܰܐܒܰܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ.܀ ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܰܪܢܼܰܘ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܒܝܰܕ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܘ. ܗܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.܀ ܬܼܰܘ ܐܶܬܕܰܡܼܰܪܘ ܕܶܐܢܗܽܘܼ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ ܠܗ݀ܳܝ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ.܀ ܗܳܢܿܽܘܢ ܕܰܒܪܶܝܢ ܒܺܐܝܕܶܝܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܚܠܳܦ ܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܠܡܳܪܶܐ ܫܳܥ̈ܶܐ ܕܢܼܶܒܨܽܘܢ ܐܰܡ݂ܪܰܚܘ.܀ ܢܩܼܺܝܡܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܕܟܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ. ܢܶܛܼܰܪ ܫܶܬܩܳܐ ܨܶܝܕ ܒܳܪܽܘܝܶܗ.܀ ܒܗ݀ܳܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܦ ܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܚ̣ܰܫܒܰܬ ܠܳܗܿ ܒܓܰܘ ܝܺܕܰܥܬܶܗ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܝܼܰܗܒ ܠܶܗ ܕܶܢܼܕܰܥ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܟܼܰܣܺܝ ܡܶܢܶܗ ܫܳܥܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܝ ܡܶܢܶܗ.܀ ܐܰܩܼܶܦ ܫܳܥܬܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܠܰܐܒܳܐ ܕܝܿܳܕܰܥ. ܘܰܬܩܼܽܘܠ ܘܰܚ̣ܙܺܝ ܐܰܝܢܳܐ ܡܝܰܬܰܪ.܀ ܒܪܰܐ ܗܘ ܠܰܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܝܿܳܕܰܥ ܠܰܐܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܿܳܕܰܥ. ܠܳܐ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܕܠܰܘ ܚܰܣܺܝܪܰܐ ܗܘ.܀ ܘܕܚܰܬܺܝܬܰܐ ܗܘ ܗܽܘܼ ܥܶܩܳܪܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܺܬ ܗܽܘܼ ܝܿܳܕܰܥ ܠܶܗ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ.܀ ܘܰܐܝܢܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ ܝܿܳܕܰܥ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܕܡܰܡܰܙܰܓ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܶܗ.܀ ܕܶܐܢ ܦܿܳܐܶܫ ܠܶܗ ܗܽܘܼ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܶܗ ܦܼܳܫ ܐܳܦ ܒܰܫܡܶܗ ܕܠܰܘ ܦܺܐܪܶܗ ܗܽܘܼ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܫܿܳܠܶܡ ܗܘ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܠܗ݀ܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܫܿܳܠܶܡ ܗܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ.܀ ܚܕܳܐ ܗܝ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܚܕܳܐ ܗܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܙܺܝܓܺܝܢ ܐܢܽܘܢ.܀ ܡܙܺܝܓ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܒܓܰܘ ܐܺܝܠܳܢܶܗ. ܘܰܒܓܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܘܳܐܦ ܥܶܩܳܪܶܗ ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܦܰܪܶܫ.܀ ܠܳܐ ܡ݀ܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܒܗ݀ܳܝ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܶ݀ܬܦܰܠܓܺܝܢ ܘܳܐܦ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܩܘܽܫܬܳܐ ܫܰܠܡܳܐ.܀ ܚܽܘܒܶܗ ܕܦܺܐܪܳܐ ܒܓܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܰܒܓܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܐܳܦ ܕܺܐܝܠܳܢܶܗ ܡܿܰܢܽܘ ܢܼܦܰܠܶܓ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܘܽܢ ܘܳܐܘܶܝܢ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܺܝܬܳܐ.܀ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܐܳܘܰܝ̈ܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܿܢ.܀ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܫܘܶܝܢ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܦܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܺܝܬܳܐ.܀ ܗܳܟܼܰܢ ܫܘܶܝܢ ܘܳܐܦ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ.܀ ܪܟܼܶܢ ܕܶܝܢ ܦܺܐܪܳܐ ܘܰܠܼܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܠܼܒܶܫ ܥܰܡܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܶܗ.܀ ܕܰܐܝܟܰܢ ܕܰܠܼܒܶܫ ܐܳܦ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܐܰܘܣܼܶܦ ܘܰܠܼܒܶܫ ܐܳܦ ܝܺܕܰܥܬܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ.܀ ܗܘܼܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܫܿܳܐܶܠ ܘܰܫܼܡܰܥ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܢܳܫܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܚ̈ܰܠܳܫܶܐ ܒܼܨܰܘ ܠܺܐܝܬܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܟܰܝ ܕܰܒܪܰܐ ܗܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܣܿܳܦܶܩ ܕܰܢܼܣܰܝܶܟ ܠܳܗܿ.܀  ܐܰܘ ܢܶܫܼܠܽܘܢ ܟܺܝܬ ܐܶܠܐ ܝܿܳܕܰܥ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܿܳܨܶܝܢ ܢܼܰܘܕܽܘܢ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܝܿܳܕܰܥ.܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܿܳܨܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܦܰܣ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܰܦܰܣ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܝ.܀ ܗ݀ܰܘ ܕܰܠܥܰܦܪܳܐ ܝܼܰܗܒ ܕܰܢܥܼܰܩܶܒ. ܐܰܝܟܰܢ ܟܿܳܠܶܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܶܢܼܕܰܥ ܫܳܥܰܬ ܙܰܒܢܳܐ.܀ ܠܗ݀ܳܝ ܠܰܡ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܦܰܓܪܰܐ ܗܘ ܕܰܠܼܒܶܫ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܐܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܬܶܨܒ̣ܶܐ ܠܡ݂ܺܐܡܰܪ ܕܰܠܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܒܪܳܐ ܠܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܕܚܿܳܟܶܡ ܗܽܘܼ ܠܳܗܿ.܀ ܫܳܥܬܳܐ ܗܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗܿ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܽܘܼ ܠܳܗܿ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܼܰܒܘ ܟܽܠ ܡܶܢܝܳܢܺܝ̈ܢ.܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܰܢܬܳܐ ܗܝ ܚܿܳܟܶܡ ܗܽܘ ܠܳܗܿ ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܼܰܒܘ ܝܰܪ̈ܚܰܝ ܫܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ.܀ ܐܶܢ ܡܶܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܝ ܝܿܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗܿ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܪܰܟܼܰܒܘ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ.܀ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܗܝ ܠܳܐ ܛܰܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܠܼܰܓܝ ܫ̈ܳܥܶܐ ܘܫܰܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܫܰܒܽܘܥ̈ܶܐ.܀ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܗܝ ܝܿܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗ. ܕܗܽܘܼܝܽܘ ܕܪܰܫ ܠܳܗܿ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܣܰܬܘܳܐ ܘܕܰܪ̈ܓܰܝ ܩܰܝܛܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܣܰܗܪܳܐ ܗܝ ܬܽܘܒ ܚܿܳܟܶܡ ܠܳܗܿ. ܕܗܽܘܼܝܘ ܕܰܥܼܒܰܕ ܟܶܣ̈ܶܐܐ ܡܰܠܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܐ.܀ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܐܶܢܗܼܽܘ ܕܺܐܝܬܝܶܗܿ ܒܰܙܘܳܪܶܗ ܗܺܝܼ. ܒܨܶܒܥܶܗ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ.܀ ܦܼܰܚܶܡ ܫܳܥܬܳܐ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܠܗ݀ܳܝ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܳܐܦ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ ܕܰܐܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ.܀ ܘܡܳܢܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܣܼܰܒ ܦܼܰܫܶܩ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܘܰܠܡܳܢ ܛܰܫܼܺܝ ܡܶܢܶܗ ܫܳܥܰܬ ܙܰܘܚܶܗ.܀ ܐܶܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܛܰܫܼܺܝ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܙܥܼܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܦܿܳܠܶܛ. ܡ݀ܶܬܦܰܚܰܡ ܠܶܗ.܀ ܣܰܓܺܝ ܚܰܠܳܫ ܗܰ݀ܘ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܘܚ̣ܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܿܶܐ ܫܪܳܝܶܗ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܠܳܐ.܀ ܗ݀ܳܝ ܓܶܝܪ ܫܳܥܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܓܼܰܠܝܰܬ. ܘܰܩܼܪܳܬ ܩܰܪܢܳܐ ܘܗܳܘܿܶܐ ܙܰܘܚܳܐ ܐܶܫܼܬܰܪܝܰܬ ܠܳܗܿ.܀ ܘܶܐܬܦܼܰܚܰܡ ܠܳܗܿ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܡܳܗܿ. ܘܠܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗܼܘܳܬ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ.܀ ܚܕܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܕܶܐܢ ܒܳܗܿ ܙܳܥܰܪ ܒܰܕܠܐ ܝܰܕܥܼܳܗ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܦܰܚܰܡ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܒܳܗܿ.܀ ܘܶܐܠܐ ܝܿܳܪܶܒ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܼܶܫ ܒܳܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܼܰܕܥܳܗܿ ܘܰܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܬܽܘܒ.܀ ܗ݀ܳܝ ܓܶܝܪ ܫܳܥܬܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܨܶܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܓܼܰܠܝܰܬ ܒܳܗܿ ܡ݀ܶܬܛܰܠܰܩ.܀ ܗܳܟܰܢ ܪܰܒܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܛܰܫ݂ܺܝ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܕܳܐܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܨܶܐ ܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ.܀ ܬܼܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܫܼܡܰܥ ܥܶܠܰܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗ݀ܰܘ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܘܰܬܠܶܐ ܒܶܗ ܟܽܠ.܀ ܥܶܠܰܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ݀ܳܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܗܺܝܼ ܗ݀ܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܘܶܥܠܰܬ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܳܐܦ ܗܺܝܼ ܐܺܝܬܝܶܗܿ ܡܬܽܘܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ.܀ ܐܳܘ ܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܨܶܝܕ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܨܶܝܕ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ.܀ ܕܫܳܥܰܬ ܙܰܒܢܳܐ ܥܶܠܰܬ ܙܰܒܢܰܐ ܗܘ ܘܰܡܠܶܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗܘ ܘܥܰܡܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܥܿܳܒܰܪ ܙܰܒܢܳܗܿ.܀ ܪܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܝܿܳܪܶܒ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܕܶܗ.܀ ܪܰܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܝܰܠܕܶܗ ܗܳܘܶܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܳܦ ܝܳܠܽܘܕܳܐ.܀ ܠܗ݀ܳܝ ܟܺܝܬ ܫܳܥܬܳܐ ܦܺܝܣܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܢܼܺܐܙܠܽܘܢ ܢܼܶܒܥܽܘܢ. ܕܗ݀ܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܦܼܰܫܰܩ ܠܶܗ.܀ ܘܕܶܐܬܢܰܓܼܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܘܼܕܺܝ ܘܰܓܼܠܳܐ ܕܰܠܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܗܽܘ ܠܳܗܿ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ.܀ ܟܰܕ ܠܼܚܶܫ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܪܳܐܙܳܐ. ܕܚܶܪܝܳܢܰܐ ܗܘ ܠܰܡ ܪܰܟܼܶܒ ܐܰܡ݂ܪܳܗܿ ܕܳܐܦ ܢܼܶܙܟܶܐ ܒܳܗܿ.܀ ܚܼܳܒ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܙܟܼܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܘܦܼܺܝ ܕܪܳܫܳܐ ܘܶܐܬܼܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܗ݀ܰܘ ܙܰܟܳܝܳܐ.܀

 

ܡܕܪܫܐ ܕܬܫܥ ܘܫܒܥܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܐܰܝܕܳܐ ܒܪܶܝ ܫܒܺܝܚܳܐ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܐܝܕܳܐ ܬܽܘܒ ܥ݀ܳܠܒܳܐ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ. ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܒܪܳܐ ܫܳܥܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܝܿܳܕܰܥ ܠܳܗܿ. ܠܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܦܽܘܚܳܡܳܐ ܚ̣ܰܘܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܝܿܳܕܰܥ ܘܚ̣ܰܘܺܝ ܕܠܐ ܗܳܡ݀ܶܤ ܕܰܠܫܳܥܬܳܐ ܢܼܶܒܨܶܐ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܟܼܠܶܐ ܕܳܐܦ ܫܳܥܬܳܐ ܬܶܟܼܶܐܐ ܒܳܟ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܰܠܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܬܶܒܼܨܶܐ. ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ.܀ ܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܕܰܥܼܳܝܗܝ ܕܝܳܕܽܘܥܰܐ ܗܘ ܕܗܳܐ ܩܼܰܕܶܡ ܘܦܼܰܟܪܳܗܿ ܠܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܐܰܡܬܳܐ ܗܝ ܡ݂ܣܰܝܰܒܬܳܐ. ܕܰܒܚܰܡܪܳܗܿ ܡ݂ܶܒܙܳܐ ܒܿܳܙܳܐ ܓܰܙܰܝ̈ ܡܳܪܳܗܿ. ܐܰܣܽܘܪ̈ܐ ܗܽܘܼ ܛܼܰܝܶܒ ܠܳܗܿ ܦܟܳܪ̈ܶܐ ܘܥܼܰܬܶܕ ܠܳܗܿ. ܣܝܳܓ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܟܼܰܪܟܽܘܗܿ ܫܽܘܪ̈ܐ ܘܗܳܐ ܚ̣ܰܕܪܽܘܗܿ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܢܼܰܛܪܽܘܗܿ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܼܬܰܘܕܰܥ ܦܰܩܪܽܘܬܳܗܿ.܀ ܝܿܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܳܡܣܰܝ̈ ܒܟ̈ܰܣܝܳܬܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܼܺܐܬܽܘܢ ܠܬܽܘܠܡܳܕܶܗ. ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܟܼܰܢܫܰܬ ܟܽܠ ܓܶܢܣܺܝ̈ܢ. ܚܡܺܝܪܶܗ ܦܓܼܰܕ ܘܰܐܝܼܬܺܝ ܥܪ̈ܳܕܶܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܶܗܼܘܽܘܢ ܒܠܺܝܠܺܝܢ ܒܪ̈ܶܗܛܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܚܰܕ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܡ݀ܰܠܶܦ ܗܘܳܐ.܀ ܠܳܐ ܝܼܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܼܶܪܗܰܛ  ܦܠܺܝܓܳܐܺܝܬ. ܠܳܐ ܝܼܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܳܨܽܘܝܳܐ ܕܡܶܢ ܢܺܝܪܳܐ ܢܶܫܼܬܪܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܢܺܝܪܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܦܺܝܣܳܐ ܢܺܐܪܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܩܿܳܢܶܝܢ ܒܳܗܿ.܀ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܕܶܝܢ ܘܢܶܫܬܶܐ ܘܢܼܶܕܡܰܟ ܘܰܢܼܩܽܘܡ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܝ ܫܰܪܝܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܩܿܳܢܶܝܢ ܠܳܗܿ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܿܶܝܢ ܘܰܟܡܳܐ ܕܨܳܒܿܶܝܢ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛܝܢ. ܗܳܟܰܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܚܽܘܒܰܐ ܗܘ ܠܒܺܝܫ ܠܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܚܙܺܝܩ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܣܿܳܛܶܝܢ ܐܰܘ ܡ݀ܰܣܛܶܝܢ ܕܰܠܨܶܒܝܳܢ ܕܳܒܽܘܪܳܐ ܡ݀ܶܫܬܰܡܥܺܝܢ.܀ ܐܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬܶܝܗܿ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗܿ ܒܛܽܘܗܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܫܼܬܟܰܚܝ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܗܿ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܝܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܫܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܥܿܳܒܰܪ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ  ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܶܐܢ ܫܿܳܪܰܥ ܨܶܝܕ ܛܽܘܥܝܰܝ ܡܶ݀ܬܬܰܚܬܶܐ.܀ ܫܿܳܗܰܪ ܓܶܝܪ ܘܕܳܡ݀ܶܟ ܘܡܳܐ ܕܕܳܡ݀ܶܟ ܗ݀ܘ ܐܰܓܪܳܐ ܕܫܰܗܪܶܗ ܢܛܺܝܪ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܨܿܳܐܡ ܘܠ݀ܳܥܶܤ ܒܥܶܕܳܢܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܼܺܐܒܰܕ ܐܳܒܿܶܕ ܠܶܗ ܨܰܘܡܳܐ ܒܽܐܘܟܠܳܐ. ܛܥܽܘܡܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܟܶܝܢ ܘܰܦܶܐܝܢ. ܫܪܳܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܰܐ ܗܘ ܘܰܫܒܳܒܬܶܗ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܙܰܗܪܳܐ ܐܶܢ ܬܶܫܼܰܦ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܗ݀ܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܝܟ ܦܶܚܬܰܐ ܗܘ.܀ ܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܒܚܰܕ ܟܶܢܫܳܐ ܘܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡ݀ܶܬܪܫܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ. ܒܰܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡ݀ܶܬܪܫܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܕܥܰܠ ܢܺܝܪܳܐ ܡܿܳܪܕܺܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.܀ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܘܽܢ ܒܚܰܕ ܢܺܝܪܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܟܼܬܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܕܰܡ݂ܺܝ. ܐܳܘ ܠܬܶܡܗܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܗܶܝܢ ܡ݀ܶܬܕܰܡܶܐ.܀ ܗܳܐ ܪ̈ܶܗܛܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ. ܘܨܶܒܝ̈ܳܢܶܐ ܨܠܺܝ̈ܦܶܐ ܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܒ̈ܥܺܕܳܬܳܐ. ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐ. ܒܕܰܓܽܘܢ ܠܡ݀ܰܢ ܘܳܝܳܐ. ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܙܰܘܥܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܒܫܳܐ ܕܰܒܼܨܰܘ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܬܰܩܼܰܢܘ. ܗܳܐ ܒܰܒܨܳܬܶܗ ܡ݀ܶܫܬܰܓ̈ܫܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ.܀ ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܩܒܺܝܥܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܳܪܳܐ ܘܰܡܿܦܺܝܣܳܐ ܒܪܺܝܬܗ ܘܡܶܢܝܳܢܳܗܿ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܼܡܶܛܫܳܐ ܡܶܢ ܒܪܽܘܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܼܘ ܕܢܶܒܼܨܽܘܢܳܝܗܝ ܚ̣ܙܰܘܽܘܗܝ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ ܒܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܟܰܕ ܨܺܝܪ ܕܢܼܶܬܟܰܚܕܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܕܰܒܛܽܘܦܣܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܢܼܶܙܕܰܓܪܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܥܙܺܝܙܳܐ.܀ ܚ̣ܽܘܪ ܒܗܶܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܒܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܰܐܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܿܪ̈ܰܟܒܳܢ ܠܗ݀ܰܘ ܡ݀ܰܬܩܶܢ ܟܽܠ. ܘܠܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܕܢܼܶܛܫܶܐ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܨܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܡ݀ܶܬܬܨܺܝܪ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܢܼܶܛܫܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܶܗ ܕܽܐܘܡܳܢܶܗ. ܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܶܟܡܰܬ ܒܳܪܽܘܝܳܗܿ ܬܶܬܟܼܰܣܶܐ.܀ ܚ̣ܽܘܪܘ ܒܶܗ ܐܰܚܰܝ̈ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܰܪܟܰܒ ܠܝܿܳܕܰܥ ܟܽܠ. ܘܚܽܘܫܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܥ̈ܶܕܳܢܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܟܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܫܳܥ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ. ܫ̈ܢܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܟܣܺܝܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܗܳܐ ܝܰܪ̈ܚܰܘܗܝ ܐܳܦ ܫܰܒܰܘ̈ܗܝ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ.܀ ܐܰܝܢܰܘ ܟܺܝܬ ܕܢܼܶܦܗܶܐ ܐܰܘ ܢܶܫܼܬܰܥܠܶܐ ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܢܰܘܼܒܕܳܗܿ ܘܰܢܕܰܡ݂ܶܐ ܠܶܗ ܠܰܪ̈ܘܰܝܳܐ ܕܰܐܘܒܼܕܽܘܗܝ ܠܡܰܕܰܥܗܽܘܢ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܘܢܶܣܼܒܰܪ ܣܰܟܠܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܶܐܨܛܰܒܰܬ ܡܶܢ ܗ݀ܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܨܶܒܥܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܗܳܐ ܛܳ݀ܥܶܐ ܠܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܗ݀ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܬܶܛܫ݂ܶܐ ܡܶܢ ܨܶܒܥܶܗ ܕܨܿܳܐܪ ܟܽܠ.܀ ܘܶܐܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܟܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܠܳܐ ܛܥܼܳܬ ܡܩܰܕܰܡܬܳܐ ܘܛܰܝܼܶܒ ܠܳܗܿ ܐܳܦ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗܿ ܬܶܬܬܰܩܼܰܢܝ. ܘܡܶܢ ܟܶܣܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܼܺܐܬܶܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܼܳܬ ܠܡܳܪܳܗܿ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܼܳܬ ܗܳܫܳܐ ܕܗܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܒܓܰܙܳܗܿ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܟܰܣܝܳܐ ܒܥܶܩܳܪܳܗܿ ܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܗ.܀

 

 

 

 

 

ܡܕܪܫܐ ܬܡܢܝܢ܀

ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ܀

 

ܫܼܰܐܶܠܘ ܘܰܫܡ݂ܰܥܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐܺܝܬ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܩܿܳܐܶܡ. ܘܳܐܦ ܗ݀ܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܬܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܝܶܗܿ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘܼ ܕܬܶܟܼܦܽܘܪܝ ܐܰܘ ܬܶܬܦܼܰܠܰܓ ܗܘܼܳܬ ܠܳܗܿ ܫܰܠܕܳܐ.܀ ܦܰܓܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗ݀ܰܘ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܬܠܶܐ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܗܼܺܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܰܒܪܳܐ ܪܳܕ݀ܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܕܡܿܰܐܚܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ.܀ ܒܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܐܳܣܿܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܢܰܦܫܳܐ ܚܿܰܝܶܐ ܘܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܿܳܙܶܐ ܘܫܿܳܡܶܥ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܚܶܟܡܳܐ ܡ݀ܶܬܡܰܙܰܓ ܬܽܘܒ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܡ݀ܶܬܬܰܨܺܝܪ ܒܨܰܠܡܳܗܿ.܀ ܠܳܐ ܟܺܝܬ ܢܼܶܫܪܶܝܘܗܝ ܠܪܽܘܟܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܘܠܐ ܬܶܣܼܬܰܪܰܩܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܰܡ ܢܼܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡ݂ܰܪ ܚܰܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܫܼܒܽܘܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܿܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ.܀ ܐܳܐܰܪ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܠܳܐ ܣܰܘܩܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܿܰܐܚܝܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡ݀ܰܡܪܰܚ ܦܿܳܣܶܩ ܡܶܢܶܗ ܪܶܕܝܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܺܝܬܰܐ ܗܘ ܓܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܼܣܰܩ ܡܶܢܶܗ ܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܫܠܰܕܳܐ ܗܝ ܟܣܺܝܬܳܐ.܀ ܠܳܐ ܨܳܒܿܶܐ ܐܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܐܰܣܼܗܶܕ ܚܰܝܳܐ ܗ݀ܰܘ ܡܿܰܐܚܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܝܟܰܢ ܝܰܡܳܐ ܗ݀ܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܡ݀ܶܬܕܰܓܰܠ ܡܰܒܽܘܥ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܓܼܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܐܫܼܰܪ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܨܗܶܐ ܗܘ ܣܰܓܺܝ ܕܢܶܩܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܰܢ.܀ ܟܬܳܒܳܐ ܚ̣ܬܰܡ ܠܰܢ ܕܗܽܘܼ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ݀ܶܫܟܰܚ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܥܶܩܳܪܳܐ ܗܕܺܝܪܳܐ ܥܰܒܼܕܶܗ. ܘܰܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܼܩܰܠ ܘܰܬܼܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܘܟܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ.܀ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܳܐ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܡ݀ܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܠܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܕܰܣܢܺܝܩ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܐܓܳܪܳܐ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܟܼܰܢܶܫ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܠܳܚܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.܀ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܐ ܒܚܰܝܽܘܬܳܗܿ ܗܽܘܼ ܕܢܰܦܫܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܘܳܐܦ ܗܺܝܼ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܚܰܝܳܐ ܕܠܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܕܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܼܡܺܐܚܳܐ. ܕܣܿܳܗܕܺܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ.܀ ܥܼܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܢܼܦܰܩ. ܘܰܒܼܣܶܡ ܪܺܝܚܶܗ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܩܼܪܳܝܗܝ ܘܰܚܼܝܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܪܳܐܙ ܠܳܥܳܙܳܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܕܰܒܪܳܐܙ ܥܰܡܳܐ ܡ݂ܺܝܬ ܓܰܢܳܒܳܐ ܕܰܚ̣ܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܘܼܪܶܬ ܚܰܒܠܶܗ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܐܓܼܪܽܘܗܝ.܀

 

ܫܠܡ ܡܕܖ̈ܫܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܒܨܘܝ̈ܐ.