ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܕܥܠܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܐܿܡܪ ܩܘܗܠܬ ܕܟܠܡܕܡ ܗܒܠܐ ܘܛܘܪܦܐ ܐܝܬܘܗܝ

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ

ܕܥܠܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܐܿܡܪ ܩܘܗܠܬ

ܕܟܠܡܕܡ ܗܒܠܐ ܘܛܘܪܦܐ ܐܝܬܘܗܝ

 

60403 AQoh (Aphrem on Qohelet)SUB 0 line 3Attributed to Ephrem. Text as per K. Deppe, Kohelet in der Syrischen Dichtung, GoettingerOrientforschungen I. Reihe: Syriaca, Band 6, (Harrassowitz, Wiesbaden): 1975,pp. 24-67.

 

 000 ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܡܠܦܢܐ ܕܥܠܗܿܝ ܡܠܬܐ ܕܐܿܡܪ ܩܘܗܠܬ ܕܟܠܡܕܡ ܗܒܠܐ ܘܛܘܪܦܐ ܐܝܬܘܗܝ

  001 ܢܒܝܐ ܩܿܥܐ ܟܕ ܐܿܡܪ܃

  002 ܕܒܪܢܫܐ ܠܠܗܓܐ ܕܡܿܐ܂

  003 ܘܒܕܡܘܬ ܛܠܠܐ ܥܿܒܪܝܢ܃

  004 ܡܫܢܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܢ ܐܪܥܐ܂

  005 ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ܃

  006 ܪܚܡܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܣܪܝܩܘܬܐ܂

  007 ܘܒܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܓܠܘܬܐ܃

  008 ܪܗܛܗ ܕܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ܂

  009 ܨܦܬܗ ܘܥܘܬܪܗ ܘܩܢܝܢܗ܃

  010 ܐܝܟ ܠܗܓܐ ܗܟܢ ܥܒܪܝܢ܂

  011 ܥܿܒܪ ܐܣܟܝܡܗ ܕܥܠܡܐ܃

  012 ܐܝܟ ܕܫܠܝܚܐ ܪܡܿܙ ܠܢ܂

  013 ܙܒܢ̈ܐ ܠܙܒܢ̈ܐ ܛܪܕܘ ܘܐܙܠܘ܃

  014 ܕܪ̈ܐ ܠܕܪ̈ܐ ܦܛܪܘ ܘܐܘܦܝܘ܂

  015 ܫܢܝ̈ܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܝܘܡ̈ܬܐ܃

  016 ܩܥܝܢ ܕܥܿܒܪ ܠܗ ܥܠܡܐ܂

  017 ܘܐܝܢܐ ܕܥܿܐܠ ܠܗ ܠܥܠܡܐ܃

  018 ܠܒܝܟ ܐܘܪܚܐ ܕܢܦܩ ܡܢܗ܂

  019 ܘܐܝܢܐ ܕܫܪܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ܃

  020 ܒܓܘ ܩܒܪܐ ܥܿܐܠ ܫܪܐ܃

  021 ܟܠ ܡܢ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܟܪܣܐ܃

  022 ܠܐܬܪܗ ܕܡܘܬܐ ܗܝ ܡܪܕܝܬܗ܂

  023 ܚܕ ܥܿܐܠ ܫܪܐ ܒܥܠܡܐ܃

  024 ܐܚܪܢܐ ܚܿܙܩ ܠܗ ܡܢܗ܂

  025 ܚܕ ܡܟܢܫ ܥܘܬܪܐ ܘܣܐܿܡ܃

  026 ܐܚܪܢܐ ܫܿܒܩ ܠܗ ܘܐܙܿܠ܂

  027 ܚܙܝܗܝ ܠܥܘܬܪܐ ܟܕ ܥܿܒܪ܃

  028 ܡܢ ܒܝܬܐ ܠܒܝܬܐ ܠܚܒܪܗ܂

  029 ܘܠܡܣܟܢܘܬܐ ܕܪܕܝܐ܃

  030 ܡܢ ܥܘܡܪܐ ܠܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ܂

  031 ܕܟܠܡܕܡ ܗܒܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܃

  032 ܗܒܠ ܗܒ̈ܠܝܢ ܐܝܟܢ ܕܟܬܝܒ܂

  033 ܥܠܡܐ ܠܓܝܓܠܐ ܕܡܿܐ ܠܗ܃

  034 ܕܡܪܗܛ ܙܒܢ̈ܐ ܘܥ̈ܕܢܐ܂

  035 ܒܝ̈ܫܬܗ ܗܒܠܐ ܐܢܝ̈ܢ܃

  036 ܘܛܒ̈ܬܐ ܐܝܟ ܠܝܬ ܐܢܝ̈ܢ܂

  037 ܠܐ ܒܝ̈ܫܬܗ ܒܝ̈ܫܬܐ܃

  038 ܘܠܐ ܛܒ̈ܬܗ ܛܒ̈ܬܐ܂

  039 ܡܐ ܕܗܘܬ ܟܗܝܢܘܬܐ܃

  040 ܐܬܗܦܟܬ ܠܟܡܝܪܘܬܐ܂

  041 ܥܠܬ ܩܡܬ ܦܨܝܚܘܬܐ܃

  042 ܫܢܝܬ ܘܐܬܝ̈ ܥܩ̈ܬܐ܂

  043 ܐܝܢܐ ܕܚܕܐ ܠܗ ܝܘܡܢ܃

  044 ܠܡܚܪ ܒܿܟܐ ܘܡܬܬܨܦܚ܂

  045 ܕܚܕܐ ܒܚܠܘܠ ܡܫܬܘܬܗ܃

  046 ܘܐܬܦܨܚ ܒܐܢܬܬ ܛܠܝܘܬܗ܂

  047 ܓܕܫܐ ܕܐܬܐ ܠܗ ܡܘܬܐ܃

  048 ܘܦܿܪܫ ܓܒܐ ܡܢ ܚܒܪܗ܂

  049 ܘܣܓܝܐ ܠܗܿ ܥܩܬܐ ܐܚܪܝܬܐ܃

  050 ܡܢ ܚܕܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܂

  051 ܐܝܢܐ ܕܐܦܪܓ ܒܠܒܘ̈ܫܐ܃

  052 ܘܐܬܓܐܝ ܒܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝܓܐ܂

  053 ܥܿܒܪ ܨܒܬܗ ܐܝܟ ܚܠܡܐ܃

  054 ܘܩܒܪܐ ܓܘܓܝ ܡܠܒܫ ܠܗ܂

  055 ܕܒܢܐ ܡܕܝܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ܃

  056 ܘܐܬܓܐܝ ܒܓܘ ܕܪ̈ܬܗ܂

  057 ܐܬܐ ܠܗ ܩܨܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ܃

  058 ܘܣܚܦ ܫܿܕܐ ܠܗ ܒܥܪܣܐ܂

  059 ܘܦܿܟܪ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ܃

  060 ܘܣܿܟܪ ܦܘܡܗ ܕܠܐ ܢܡܠܠ܂

  061 ܡܠܐ ܥܝ̈ܢܘܗܝ ܚܫܘܟܐ܃

  062 ܟܕ ܡܦܩܝܢ ܠܗ ܡܢ ܒܝܬܗ܂

  063 ܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܡܠܐ ܝܘܡܐ܃

  064 ܕܢܩܘܐ ܒܓܘ ܕܪ̈ܬܗ܂

  065 ܕܪܗܝܒܐܝܬ ܡܦܩܝܢ ܠܗ܃

  066 ܕܒܩܒܪܐ ܢܐܙܠ ܢܫܪܐ܂

  067 ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܪܗܛܗ܃

  068 ܗܒܠܐ ܘܛܘܪܦܐ ܕܪܘܚܗ܂

  069 ܕܐܝܟ ܚܠܡܐ ܦܪܚܘ ܗܘܘ ܝܘܡ̈ܘܗܝ܃

  070 ܘܗܘܼܐ ܠܗ ܐܝܟ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ܂

  071 ܕܩܡ ܥܠ ܕܪܓܐ ܕܫܘܠܛܢܐ܃

  072 ܘܩܢܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܪܡܬܐ܂

  073 ܘܛܠܡ ܘܥܠܒ ܕܐܚܪ̈ܢܐ܃

  074 ܘܡܠܐ ܠܗ ܒܝܬܗ ܥܘܠܐ܂

  075 ܐܬܐ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܘܗܝ܃

  076 ܘܢܦܠ ܗܘܐ ܥܠ ܕܚܝܚܐ܂

  077 ܘܗܿܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܥܘܬܪܗ܃

  078 ܗܒܠܐ ܘܛܘܪܦܐ ܕܪܘܚܗ܂

  079 ܥܠܡܐ ܠܠܝܐ ܕܡܿܐ ܠܗ܃

  080 ܥܒܝ̈ܕܬܗ ܚܠܡܐ ܐܢܝ̈ܢ܂

  081 ܘܡܬܛܒܥܐ ܒܗܝܢ ܗܝ ܢܦܫܐ܃

  082 ܘܛܥܝܐ ܠܗܿ ܒܕܓܠܘܬܐ܂

  083 ܐܝܟ ܕܓܿܢܒ ܚܠܡܐ ܒܠܠܝܐ܃

  084 ܓܢܒ ܥܠܡܐ ܒܫܘ̈ܘܕܘܗܝ܂

  085 ܐܟܡܐ ܕܡܛܥܐ ܠܗ ܚܠܡܐ܃

  086 ܠܢܦܫܐ ܒܚܠܡܐ ܘܚ̈ܙܘܢܐ܂

  087 ܗܟܢ ܡܛܥܐ ܠܗ ܥܠܡܐ܃

  088 ܒܪ̈ܓܝܓܬܗ ܘܩܢܝ̈ܢܘܗܝ܂

  089 ܡܛܥܐ ܠܗ ܚܠܡܐ ܒܠܠܝܐ܃

  090 ܘܡܥܬܪ ܠܗ ܒܫܟܚ̈ܬܗ܂

  091 ܘܡܩܝܡ ܠܟ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ܃

  092 ܘܝܿܗܒ ܠܟ ܕܪܓܐ ܪܿܡܐ܂

  093 ܡܠܒܫ ܠܟ ܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝܓܐ܃

  094 ܘܢܦܚ ܠܟ ܒܚܬܝܪܘܬܐ܂

  095 ܒܛܥܝܘܬܗ ܡܚܘܐ ܠܟ܃

  096 ܕܐܬܝܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܣܿܓܕܝܢ ܠܟ܃

  097 ܘܡܐ ܕܥܒܪ ܠܠܝܐ ܘܐܙܠ܃

  098 ܘܢܦܩܬ ܫܢܬܐ ܘܠܐ ܩܘܝܬ܂

  099 ܘܦܢܝܐ ܘܐܬܝܐ ܥܝܪܘܬܐ܃

  100 ܐܬܕܓܠܘ ܚ̈ܠܡܐ ܕܚܙܝܬ܂

  101 ܗܟܢܐ ܡܛܥܐ ܥܠܡܐ܃

  102 ܒܩܢܝ̈ܢܘܗܝ ܘܒܡܪ̈ܗܛܘܗܝ܂

  103 ܕܐܝܟ ܚܠܡܐ ܕܠܠܝܐ ܥܒܪܝܢ܃

  104 ܗܿܘܝܢ ܐܝܟ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܂

  105 ܡܐ ܕܡܟ ܦܓܪܐ ܒܡܘܬܐ܃

  106 ܗܝ ܢܦܫܐ ܡܬܬܥܝܪܐ ܠܗܿ܂

  107 ܘܡܬܥܗܕܐ ܚ̈ܠܡܐ ܕܥܠܡܐ܃

  108 ܘܡܬܟܿܚܕܐ ܘܒܗܬܐ ܡܢܗܘܢ܂

  109 ܬܡܗܐ ܢܦܫܐ ܡܢ ܫܠܝܐ܃

  110 ܘܣܝܦܐ ܘܓܪܡܐ ܡܢ ܕܠܘܚܝܐ܂

  111 ܘܗܘܝܐ ܒܙܘܥܐ ܘܒܪܬܝܬܐ܃

  112 ܟܕ ܡܬܓܠܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ܂

  113 ܘܗܿܘܝܐ ܠܗܿ ܒܕܡܘܬ ܐܝܢܐ܃

  114 ܕܡܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܘܚܙܐ ܚܠܡܐ܂

  115 ܘܡܛܪܦܐ ܣܪܝܩܐ ܢܦܫܗ܃

  116 ܕܥܒܪ ܙܒܢܗ ܐܝܟ ܚܠܡܐ܂

  117 ܘܐܚܝܕܝܢ ܠܗ ܨܘܪ̈ܢܐ܃

  118 ܟܕ ܡܬܒܿܩܐ ܒܚܘ̈ܫܒܘܗܝ܂

  119 ܕܚܕܝ̈ܪܢ ܠܗ ܒܝ̈ܫܬܗ܃

  120 ܐܝܟ ܚܫܘ̈ܟܐ ܥܡܘ̈ܛܐ܂

  121 ܐܬܝܢ ܟܠܗܝ̈ܢ ܣܢܝ̈ܬܗ܃

  122 ܘܠܐܝܟܐ ܢܥܪܘܩ ܠܐ ܝܿܕܥ܂

  123 ܕܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠ ܘܢܬܛܫܐ܃

  124 ܩܕܡܘܗܝ ܩܝ̈ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܗ܂

  125 ܗܝܕܝܢ ܐܬܐ ܠܗ ܒܝܫܐ܃

  126 ܘܗܘܐ ܠܢܦܫܐ ܬܒܘܥܐ܂

  127 ܬܒܥ ܠܗܿ ܚܠܡܐ ܕܥܠܡܐ܃

  128 ܕܢܦܩ ܐܢܘܢ ܠܦܫܪܐ܂

  129 ܬܒܥ ܠܗܿ ܥܘܬܪܐ ܕܟܢܫܬ܃

  130 ܕܫܩܠ ܡܢܗ ܬܫܒܘܚܬܐ܂

  131 ܘܡܩܝܡ ܠܗܿ ܥܪܛܠܐܝܬ܃

  132 ܘܡܓܚܟ ܘܡܒܙܚ ܒܗܿ܂

  133 ܬܒܥ ܠܗܿ ܥܘܠܐ ܣܢܝܐ܃

  134 ܕܡܫܕܪ ܠܗܿ ܠܓܝܗܢܐ܂

  135 ܬܿܒܥ ܠܗܿ ܓܢܒܘܬܐ܃

  136 ܕܡܫܕܪܐ ܠܗܿ ܠܚܫܘܟܐ܂

  137 ܚܣܡܐ ܘܢܟܠܐ ܬܿܒܥ ܠܗܿ܃

  138 ܕܝܗܒܝܢ ܠܗܿ ܚܘܪܩ ܫܢ̈ܐ܂

  139 ܚܡܬܐ ܘܐܟܬܐ ܬܿܒܥ ܠܗܿ܃

  140 ܕܡܙܡܢܝܢ ܠܗܿ ܫܘ̈ܢܩܐ܂

  141 ܠܟܠܗܝ̈ܢ ܣܢܝ̈ܬܐ ܡܝܬܐ܃

  142 ܘܥܿܒܕ ܠܗܝܢ ܦܘܫܩܐ܂

  143 ܘܠܐ ܡܪܦܐ ܚܕ ܒܘܨܪܐ܃

  144 ܕܠܐ ܣܿܐܡ ܠܗ ܩܕܡ ܐܦܝ̈ܗܿ܂

  145 ܗܠܝܢ ܦܫܪ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ܃

  146 ܩܿܐܡ ܒܝܫܐ ܬܿܒܥ ܠܗܿ܂

  147 ܕܒܚܠܡܐ ܛܥܬ ܗܘܬ ܢܦܫܐ܃

  148 ܚ̈ܠܡܐ ܗܿܘܝܢ ܫܘܢܩܗܿ܂

  149 ܠܐ ܢܛܥܐ ܒܥܠܡܐ ܕܥܿܒܪ܃

  150 ܠܐ ܢܫܓܐ ܒܪ̈ܓܝܓܬܗ܂

  151 ܠܐ ܢܪܚܡ ܕܓܠܘܬܗ܃

  152 ܕܐܝܟ ܚܠܡܐ ܕܠܠܝܐ ܥܿܒܪ܂

  153 ܝܘ̈ܡܬܐ ܥܒܪܝܢ ܪܗܛܝܢ܃

  154 ܫܥ̈ܐ ܪ̈ܗܝܒܢ ܘܠܐ ܡܩܘܝܢ܂

  155 ܕܒܪܗܛܐ ܪܗܝܒܐ ܕܙܒܢܐ܃

  156 ܥܿܒܪ ܥܠܡܐ ܕܢܫܠܡ ܠܗ܂

  157 ܠܐ ܝܿܗܒ ܝܘܡܐ ܠܚܒܪܗ܃

  158 ܕܢܬܠ ܠܗ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗ܂

  159 ܐܦܠܐ ܫܥܬܐ ܡܩܘܝܐ ܠܗܿ܃

  160 ܠܚܒܪܬܗܿ ܕܬܪܕܐ ܥܡܗܿ܂

  161 ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܠܒܿܟܝܢ ܡܝ̈ܐ܃

  162 ܒܨܒܥ̈ܬܐ ܘܩܝܡܝܢ ܫܿܠܝܢ܂

  163 ܗܟܢ ܠܐ ܩܝܿܡܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܃

  164 ܕܟܠܡܿܢ ܕܝܠܝܕ ܡܢ ܟܪܣܐ܂

  165 ܬܩܝܠܝܢ ܘܡܫܝܚܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܃

  166 ܕܐܝܿܢܐ ܕܥܿܐܠ ܠܗ ܥܠܡܐ܂

  167 ܕܠܐ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ܃

  168 ܕܢܥܒܪ ܬܚܘܡܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗ܂

  169 ܒܡܫܘܚܬܐ ܝܗܒܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ܃

  170 ܕܒܪܢܫܐ ܡܢ ܐܠܗܐ܂

  171 ܘܠܗܿ ܠܡܫܘܚܬܐ ܡܦܠܓܝܢ ܠܗܿ܃

  172 ܝܘܡ̈ܬܐ ܠܡܢ̈ܘܬܐ܂

  173 ܟܠ ܝܘܡܐ ܡܢܬܗ ܫܿܩܠ܃

  174 ܡܢ ܚܝ̈ܝܟ ܟܕ ܠܐ ܪܓܫ ܐܢܬ܂

  175 ܘܠܐ ܫܿܒܩܐ ܫܥܬܐ ܣܘܒܠܗ܃

  176 ܟܕ ܪܗܛܐ ܘܪܕܝܐ ܒܐܘܪܚܗܿ܂

  177 ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܪܥܝܢ ܚܝ̈ܝܟ܃

  178 ܫܥ̈ܐ ܣܚ̈ܦܢ ܕܘܡܣܝ̈ܗܘܢ܂

  179 ܕܬܫܢܐ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ܃

  180 ܕܐܠܐ ܗܒܠܐ ܠܐ ܐܝܬܝܟ܂

  181 ܐܝܟ ܓܢ̈ܒܐ ܘܒܙܘ̈ܙܐ܃

  182 ܓܢܒܘ ܝܘܡ̈ܐ ܘܒ̈ܙܢ ܫܥ̈ܐ܂

  183 ܕܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܢܬܦܣܩ܃

  184 ܕܢܘܦܐ ܠܗ ܚܘܛܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܂

  185 ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܒܪܝܢ ܚܝ̈ܝܟ܃

  186 ܫܥ̈ܐ ܗܿܘܝܢ ܥܘܦܝ̈ܗܘܢ܂

  187 ܘܒܝܘܡ̈ܬܐ ܘܒܫܥ̈ܐ܃

  188 ܥܒܪܝܢ ܚܝ̈ܝܟ ܡܢ ܐܪܥܐ܂

  189 ܚܝ̈ܐ ܕܝܘܡܢ ܚܝܐ ܐܢܬ܃

  190 ܥܡ ܫܘܠܡܗ ܦܪܚܘ ܘܐܙܠܘ܂

  191 ܕܟܘܠ ܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܫܩܠ܃

  192 ܡܢ ܚܝ̈ܝܟ ܘܡܥܒܪ ܥܡܗ܂

  193 ܟܠ ܝܘܡܐ ܕܝܠܗ ܩܿܒܪ܃

  194 ܟܠ ܫܥܬܐ ܕܝܠܗܿ ܡܥܦܝܐ܂

  195 ܘܒܪܗܛܐ ܪܗܝܒܐ ܕܙܒܢܐ܃

  196 ܡܬܛܠܩܝܢ ܘܥܒܪܝܢ ܘܡܘܦܝܢ܂

  197 ܝܘܡ̈ܬܐ ܬܒܥܝܢ ܘܫܿܩܠܝܢ܃

  198 ܫܥ̈ܐ ܢܿܣܒܢ ܘܪ̈ܗܝܒܢ܂

  199 ܕܬܘܦܐ ܠܗܿ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܃

  200 ܘܒܥܓܠ ܢܗܘܐ ܫܘܠܡܟ܂

  201 ܡܢ ܐܠܗܐ ܡܟܝܠܝܢ܃

  202 ܚܝ̈ܝܟ ܘܣܝܡܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܂

  203 ܘܟܠ ܝܘܡܐ ܟܝܠܗ ܪܕܝܐ܃

  204 ܫܩܠ ܕܢܣܬܦܩ ܚܝ̈ܝܟ܂

  205 ܘܐܝܟ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܪܗܝܛܝܢ܃

  206 ܪܗܝܒܝܢ ܚܝ̈ܝܟ ܟܕ ܥܿܒܪܝܢ܂

  207 ܕܠܐ ܐܝܟ ܦܘܪܣܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ܃

  208 ܕܢܩܘܡܘܢ ܐܦܠܐ ܕܢܫܠܘܢ܂

  209 ܐܢ ܩܐܡ ܫܡܫܐ ܒܪܘܡܐ܃

  210 ܘܡܬܟܠܐ ܣܗܪܐ ܕܠܐ ܢܪܕܐ܂

  211 ܩܝܡܐ ܠܗܿ ܡܫܘܚܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܃

  212 ܘܠܐ ܪܕܝܐ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ܂

  213 ܒܛܠܠܐ ܢܣܐ ܗܠܝܢ܃

  214 ܕܐܿܡܪ ܐܢܐ ܘܝܠܦ ܐܢܝ̈ܢ܂

  215 ܕܗܟܢܐ ܥܒܪܝܢ ܚܝ̈ܝܟ܃

  216 ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܕܠܐ ܩܐܡ܂

  217 ܚܪܘܩ ܚܪ̈ܩܐ ܘܩܘܡ ܥܠ ܕܘܟܬܟ܃

  218 ܘܚܘܪ ܒܗ ܒܛܠܠܐ ܕܓܘܫܡܟ܂

  219 ܕܟܡܐ ܕܪܕܐ ܛܠܠܐ܃

  220 ܠܐ ܩܐܡ ܠܗ ܥܠ ܚܪܩܐ܂

  221 ܗܟܢܐ ܕܪܝܢ ܚܝ̈ܝܟ܃

  222 ܘܪܗܝܛܝܢ ܨܝܕ ܫܘܠܡܐ܂

  223 ܡܢ ܨܦܪܐ ܠܪܡܫܐ ܪܗܛ܃

  224 ܛܠܠܐ ܕܓܘܫܡܟ ܕܝܠܟ܂

  225 ܘܡܢ ܟܪܣܐ ܥܕܡܐ ܠܩܒܪܐ܃

  226 ܪܗܿܛܐ ܡܪܕܝܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܃

  227 ܒܙܪܬܟ ܡܫܝܚܝܢ ܠܟ ܚܝ̈ܝܟ܂

  228 ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ ܠܐ ܥܒܪܝܢ܃

  229 ܘܒܨܒܥ̈ܬܟ ܡܬܚܘܝܢ܃

  230 ܚܡܫܐ ܕܪ̈ܓܝܢ ܕܡܫܘܚܬܐ܂

  231 ܡܢ ܚܨܪܐ ܡܫܪܝܐ ܙܪܬܐ܃

  232 ܘܐܬܝܐ ܡܫܠܡܐ ܒܟܪܬܐ܂

  233 ܘܗܢܘ ܫܘܪܝܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܃

  234 ܐܦ ܫܘܠܡܐ ܕܣܝܒܘܬܟ܂

  235 ܡܢ ܚܨܪܐ ܡܫܪܝܢ ܚܝ̈ܐ܃

  236 ܚܝ̈ܐ ܩܕܡ̈ܐ ܕܫܒܪܘܬܐ܂

  237 ܘܐܬܝܢ ܠܗܘܢ ܠܨܒܥܐ ܕܬܪ̈ܬܝܢ܃

  238 ܛܠܝܘܬܐ ܕܠܐ ܒܘܝܢܐ܂

  239 ܩܐܡ ܐܢܫ ܒܗܿܝ ܡܨܥܝܬܐ܃

  240 ܥܠܝܡܘܬܐ ܕܪܡܐ ܢܦܝܚܐ܂

  241 ܘܒܗܝܢ ܕܐܪ̈ܒܥ ܐܫܬܡܗ܃

  242 ܕܗܘܐ ܠܗ ܓܒܪܐ ܓܡܝܪܐ܂

  243 ܘܡܫܪܝܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܬܘܦܐ܃

  244 ܘܐܠܐ ܚܕܐ ܠܐ ܚܣܝܪܐ܂

  245 ܗܝܕܝܢ ܐܬܝܐ ܣܝܒܘܬܐ܃

  246 ܟܪܬܐ ܫܘܠܡܐ ܕܚܝ̈ܐ܂

  247 ܗܕܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܟ ܡܫܘܚܬܐ܃

  248 ܐܢ ܝܗܒܝܢ ܠܗܿ ܕܬܫܡܠܐ܂

  249 ܕܓܕܫܐ ܕܐܬܐ ܠܗ ܡܘܬܐ܃

  250 ܘܠܐ ܝܗܒܝܢ ܠܗܿ ܫܘܠܡܐ܂

  251 ܕܐܝܟܐ ܕܨܿܒܐ ܒܪܘܝܐ܃

  252 ܩܦܣ ܠܗܿ ܠܙܪܬܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܂

  253 ܕܟܒܪ ܬܬܦܣܩܝ ܠܗܿ ܒܝܫܬܐ܃

  254 ܕܠܐ ܬܐܪܟ ܠܗܿ ܥܡ ܚܝ̈ܝܟ܂

  255 ܒܐܝܕܐ ܡܬܚܘܝܐ ܡܫܘܚܬܐ܃

  256 ܕܚܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ܂

  257 ܘܐܦ ܒܨܒܥ̈ܬܗ ܡܬܪܫܡܝܢ܃

  258 ܚܡܫܐ ܕܪ̈ܓܝܢ ܕܪ̈ܕܐ ܒܗܘܢ܂

  259 ܚܙܝ ܐܝܕܐ ܨܒܥܐ ܠܒܝܟ ܐܢܬ܃

  260 ܒܐܝܢܐ ܕܪܓܐ ܩܐܡ ܐܢܬ܂

  261 ܕܠܐ ܝܕܥܬ ܒܐܝܕܐ ܨܒܥܐ܃

  262 ܗܿܘܐ ܒܥܓܠ ܫܘܠܡܟ܂

  263 ܝܘܡܐ ܕܡܪܝܐ ܓܢܒܐ ܗܘ܃

  264 ܘܓܿܢܒ ܠܟ ܟܕ ܠܐ ܪܓܫ ܐܢܬ܂

  265 ܒܫܠܡܐ ܠܘܐ ܚܝ̈ܝܟ܃

  266 ܘܒܛܒ̈ܬܐ ܢܙܕܘܕܘܢ܂

  267 ܕܢܬܟܢܫܘܢ ܨܝܕ ܐܠܗܐ܃

  268 ܕܡܐ ܕܫܠܡܘ ܬܫܟܚ ܐܢܘܢ܂

  269 ܐܢܗܘ ܕܬܐܚܐ ܬܩܢܐܝܬ܃

  270 ܘܐܢ ܬܕܒܪ ܥܘܠܐܝܬ܂

  271 ܡܬܕܒܪܝܢ ܚܝ̈ܝܟ ܘܐܿܒܕܝܢ܃

  272 ܘܬܒܥܐ ܘܠܐ ܬܫܟܚ ܐܢܘܢ܂

  273 ܡܝ̈ܐ ܕܡܬܫܕܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܃

  274 ܕܬܫܬܐ ܐܢܘܢ ܠܐ ܡܨܝܐ܂

  275 ܘܐܢܗܘ ܕܣܝܡܝܢ ܒܓܘ ܡܐܢܐ܃

  276 ܢܛܝܪܝܢ ܠܟ ܕܬܫܬܐ ܐܢܘܢ܂

  277 ܠܐ ܒܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܒܣܢܐܬܐ܃

  278 ܢܬܕܒܪܘܢ ܚܝ̈ܝܟ ܡܢܟ܂

  279 ܠܐ ܒܚܛܘܦܝܐ ܘܛܠܘܡܝܐ܃

  280 ܢܙܕܪܩܘܢ ܘܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ܂

  281 ܠܐ ܒܓܘܪܐ ܘܓܢܒܘܬܐ܃

  282 ܢܬܕܡܘܢ ܠܡܝ̈ܐ ܣܪ̈ܝܐ܂

  283 ܘܬܚܦܐ ܐܢܘܢ ܐܪܥܐ܃

  284 ܘܠܐ ܬܚܙܐ ܐܢܘܢ ܥܝܢܐ܂

  285 ܠܐ ܒܚܣܡܐ ܘܠܐ ܒܢܟܠܐ܃

  286 ܠܐ ܒܐܟܬܐ ܐܦܠܐ ܒܚܡܬܐ܂

  287 ܘܠܐ ܒܝܕ ܟܠܗܝ̈ܢ ܒܝ̈ܫܬܐ܃

  288 ܢܬܕܒܪܘܢ ܚܝ̈ܝܟ ܘܢܐܒܕܘܢ܂

  289 ܘܬܗܘܐ ܡܝܬܐ ܒܫܪܪܐ܃

  290 ܕܐܒܝܕܝܢ ܚܝ̈ܘܗܝ ܡܢܗ܂

  291 ܐܝܟ ܚܝ̈ܐ ܠܐ ܐܝܬ ܡܕܡ܃

  292 ܕܪܚܝܡܝܢ ܥܠ ܒܪܢܫܐ܂

  293 ܕܟܠܗ ܥܠܡܐ ܝܿܗܒ ܗܘܐ܃

  294 ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܐܠܘ ܡܨܝܐ܂

  295 ܗܪܛ ܕܝܢ ܒܬܪ ܛܒ̈ܬܐ܃

  296 ܕܢܗܘ̈ܝܢ ܠܟ ܐܝܟ ܣܝܠܘܢܐ܂

  297 ܕܟܕ ܡܐ ܕܥܿܒܪܝܢ ܠܗܘܢ ܚܝ̈ܝܟ܃

  298 ܢܐܙܠܘܢ ܢܩܒܘܢ ܒܐܠܗܐ܂

  299 ܪܨܝܢܐ ܒܨܝܪܐ ܕܚܝ̈ܝܟ܃

  300 ܫܕܪܝܗܝ ܨܝܕ ܐܠܗܐ܂

  301 ܕܡܐ ܕܐܘܦܝ ܠܗ ܡܢ ܗܪܟܐ܃

  302 ܢܗܘܐ ܠܗ ܝܡܐ ܕܚܝ̈ܐ܂

  303 ܫܚ̈ܠܘܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܃

  304 ܐܝܬ ܠܟ ܒܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ܂

  305 ܥܒܪܝܗܝ ܨܝܕ ܐܠܗܐ܃

  306 ܕܬܗܘܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܢܗܘܐ܂

  307 ܡܢ ܝܘܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܝܒܝܢ܃

  308 ܚܝ̈ܝܟ ܡܬܦܣܩܝܢ ܡܢܟ܂

  309 ܣܦܩ ܐܢܘܢ ܒܐܠܗܐ܃

  310 ܕܬܫܟܚ ܐܢܘܢ ܕܠܥܠܡ܂

  311 ܠܐ ܪܘܓܙܐ ܢܛܠܩ ܚܝ̈ܝܟ܃

  312 ܘܚܛܝܬܐ ܬܘܒܕ ܐܢܘܢ܂

  313 ܘܬܗܘܐ ܡܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ܃

  314 ܕܓܠܝܙ ܟܠܗ ܡܢ ܚܝ̈ܐ܂

  315 ܟܕ ܫܪܐ ܪܘܓܙܐ ܒܢܦܫܐ܃

  316 ܚܝ̈ܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܡܘܒܕ܂

  317 ܠܐ ܢܥܒܪ ܠܗ ܠܐܚܪܢܐ܃

  318 ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܝܟ܂

  319 ܣܿܦܩ ܠܗ ܠܝܘܡܐ ܒܝܫܬܗ܃

  320 ܐܝܟܢ ܕܐܡܪ ܦܪܘܩܢ܂

  321 ܘܣܦܩ ܠܗ ܠܪܘܓܙܐ ܢܘܒܕ܃

  322 ܚܝ̈ܐ ܕܚܕ ܝܘܡܐ ܒܠܚܘܕ܂

  323 ܠܐ ܢܒܘܬ ܪܘܓܙܐ ܒܢܦܫܟ܃

  324 ܘܠܐ ܢܥܪܒ ܫܡܫܐ ܘܚܿܙܩ܂

  325 ܐܪܚܐ ܒܝܫܐ ܫܪܐ ܨܝܕܝܟ܃

  326 ܛܪܘܕ ܐܦܩܝܗܝ ܘܠܐ ܢܩܘܐ܂

  327 ܥܡ ܝܘܡܐ ܕܥܿܒܪ ܢܥܒܪ܃

  328 ܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܢܩܘܐ ܒܢܦܫܟ܂

  329 ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܡܬܬܗܐ ܫܥܬܐ܃

  330 ܠܐ ܬܬܗܐ ܠܗ ܪܘܓܙܐ܂

  331 ܠܐ ܢܕܡܟ ܪܘܓܙܐ ܒܢܦܫܟ܃

  332 ܐܢ ܕܡܟ ܠܡܚܣܢ ܚܿܙܩ܂

  333 ܠܐ ܢܥܒܕ ܠܠܝܐ ܥܡܟ܃

  334 ܕܠܐ ܢܚܡܥ ܘܢܦܘܫ ܢܫܠܐ܂

  335 ܕܐܢ ܚܿܡܥ ܪܘܓܙܐ ܒܢܦܫܟ܃

  336 ܡܚܒܠ ܠܗܿ ܘܡܕܘܕ ܠܗܿ܂

  337 ܘܡܣܪܐ ܠܗܿ ܘܡܛܡܐܐ ܠܗܿ܃

  338 ܘܠܒܝܫܬܐ ܫܪܟܐ ܟܠܗܿ܂

  339 ܚܡܝܪܐ ܒܝܫܐ ܟܕ ܢܿܦܠ܃

  340 ܡܣܪܐ ܠܗ ܠܟܠܗ ܠܝܫܐ܂

  341 ܘܪܘܓܙܐ ܟܕ ܫܿܪܐ ܒܢܦܫܐ܃

  342 ܛܥܡܗ ܒܝܫܐ ܫܒܩ ܒܗܿ܂

  343 ܡܪܝܪ ܚܘܝܐ ܘܚܪܡܢܐ܃

  344 ܘܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܒܝܫ ܪܘܓܙܐ܂

  345 ܡܚܒܠ ܩܛܠ ܠܗܿ ܠܢܦܫܐ܃

  346 ܘܡܪܚܩ ܠܗܿ ܡܢ ܐܠܗܐ܂

  347 ܟܕ ܬܚܙܐ ܚܘܝܐ ܒܒܝܬܟ܃

  348 ܐܢ ܨܝܕܬ ܠܗ ܩܛܠܬ ܠܗܿ

  349 ܘܫܪܐ ܪܘܓܙܐ ܒܓܘ ܢܦܫܟ܃

  350 ܕܩܛܠ ܠܟ ܘܠܐ ܡܦܩܬ ܠܗ܂

  351 ܐܢ ܬܚܙܐ ܚܘܝܐ ܕܪܒܝܥ܃

  352 ܕܚܿܠ ܐܢܬ ܡܢܗ ܕܠܐ ܢܡܚܝܟ܂

  353 ܘܪܒܝܥ ܪܘܓܙܐ ܒܪܥܝܢܟ܃

  354 ܕܫܿܪܐ ܒܗ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ܂

  355 ܐܢ ܥܐܠ ܚܘܝܐ ܠܥܘܒܟ܃

  356 ܪܬܝܬܐ ܢܦܠܐ ܒܗܕܡܝ̈ܟ܂

  357 ܘܥܒܝܕ ܠܟ ܟܠܗ ܠܒܟ܃

  358 ܢܩܥܐ ܕܡܠܐ ܚܪ̈ܡܢܐ܂

  359 ܚܿܐܫ ܒܣܪܐ ܘܡܬܚܒܠ܃

  360 ܐܝܟܐ ܕܢܫܿܡ ܚܪܡܢܐ܂

  361 ܘܐܝܟܐ ܕܫܿܪܐ ܠܗ ܪܘܓܙܐ܃

  362 ܣ̈ܡܐ ܗܘܐ ܡܚܒܠܢܐ܂

  363 ܕܚܠܬ ܕܠܐ ܢܟܬܟ ܚܘܝܐ܃

  364 ܘܕܠܐ ܬܡܚܝܟ ܥܩܪܒܐ܂

  365 ܘܡܿܚܐ ܪܘܓܙܐ ܘܠܐ ܕܚܠܬ܃

  366 ܘܕܒܨܐ ܐܟܬܐ ܘܠܐ ܙܥܬ܂

  367 ܡܢܘ ܕܒܥܐ ܠܚܪܡܢܐ܃

  368 ܕܨܝܕܘܗܝ ܢܥܘܠ ܢܣܬܬܪ܂

  369 ܡܢܘ ܕܩܿܪܐ ܠܗ ܠܚܘܝܐ܃

  370 ܕܒܥܘܒܗ ܢܥܘܠ ܢܫܪܐ܂

  371 ܘܐܢ ܠܗܠܝܢ ܠܐ ܒܥܐ ܐܢܬ܃

  372 ܠܕܒܝ̈ܫܢ ܡܢܗܝܢ ܒܿܥܝܬ܂

  373 ܠܪܘܓܙܐ ܕܒܝܫ ܡܢ ܚܪܡܢܐ܃

  374 ܘܠܐܟܬܐ ܕܒܝܫܐ ܡܢ ܚܘܝܐ܂

  375 ܡܛܠ ܡܠܬܐ ܦܗܝܬܐ܃

  376 ܕܡܢ ܣܛܢܐ ܡܬܠܥܙܐ܂

  377 ܦܬܚܬ ܠܗ ܬܪܥܐ ܠܪܘܓܙܐ܂

  378 ܕܒܢܦܫܟ ܢܥܘܠ ܢܫܪܐ܂

  379 ܘܟܕ ܢܨܐ ܚܒܪܟ ܥܡܟ܃

  380 ܡܛܠ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܛܢ̈ܦܐ܂

  381 ܩܪܝܬ ܠܗܿ ܠܐܟܬܐ ܘܐܬܝܐ܃

  382 ܕܒܥܘܒܟ ܬܥܘܠ ܬܪܒܥ܂

  383 ܟܕ ܢܒܚܐ ܚܡܬܐ ܥܡܟ܃

  384 ܘܫܪܝܐ ܪܝܪܗܿ ܐܝܟ ܟܠܒܐ܂

  385 ܫܪܝ ܫܝܢܐ ܒܕܡܘܬ ܟܐܦܐ܃

  386 ܘܟܠܝ ܠܪܘܓܙܐ ܕܠܐ ܢܒܘܚ܂

  387 ܫܓܫܝܗܝ ܒܦܨܝܚܘܬܐ܃

  388 ܘܚܘܐ ܓܘܚܟܐ ܘܠܐ ܫܚܩܐ܂

  389 ܘܡܬܬܟܣ ܪܘܓܙܐ ܕܠܐ ܢܚܒܠ܃

  390 ܬܪ̈ܬܝܢ ܢܦܫ̈ܢ ܫܘܝܐܝܬ܂

  391 ܐܠܗܐ ܕܫܝܢ ܪ̈ܘܡܐ܃

  392 ܘܫܝܢ ܥܘܡܩ̈ܐ ܬܚܬܝ̈ܐ܂

  393 ܒܕܡܐ ܕܪܕܐ ܡܢ ܕܦܢܗ܃

  394 ܐܪܡܐ ܫܝܢܟ ܒܪ̈ܓܝܙܐ܂

  395 ܗܿܘ ܕܫܝܢ ܓܒ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܃

  396 ܥܠܝ̈ܐ ܥܡ ܬܚܬܝ̈ܐ܂

  397 ܪܥܐ ܠܦܠܝܓܐ ܒܚܘܒܐ܃

  398 ܘܙܪܘܥ ܫܝܢܟ ܒܝܢܬܗܘܢ܂

  399 ܡܪܢ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܫܝܢܐ܃

  400 ܐܝܟܢ ܕܟܬܒ ܬܠܡܝܕܗ܂

  401 ܫܝܢܟ ܢܗܘܐ ܢܿܛܘܪܐ܃

  402 ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܡܦܝ̈ܣܢ ܠܟ܂

  403 ܫܝܢܐ ܕܝܠܝ ܝܿܗܒ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܃

  404 ܫܠܡܐ ܕܝܠܝ ܫ̈ܒܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂

  405 ܐܡܪ ܡܪܢ ܠܫܠܝ̈ܚܘܗܝ܃

  406 ܘܐܬܥܠܝ ܨܝܕ ܝܠܘܕܗ܂

  407 ܡܐ ܕܐܬܐ ܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ܃

  408 ܘܢܿܦܠܐ ܪܬܝܬܐ ܒܒܪܝܬܐ܂

  409 ܡܐ ܕܩܿܪܝܐ ܩܪܢܐ ܒܪܘܡܐ܃

  410 ܘܡܫܬܪ̈ܝܢ ܐܣ̈ܝ ܬܐܒܠ܂

  411 ܡܐ ܕܦܩܥܝܢ ܫܘ̈ܥܐ ܛܡܝ̈ܡܐ܃

  412 ܘܡܨܛܪܝܢ ܟܠܗܘܢ ܩܒܪ̈ܐ܂

  413 ܘܩܝܡܝܢ ܟܠܗܘܢ ܥܢܝ̈ܕܐ܃

  414 ܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܠܐ ܚܒܠܐ܂

  415 ܡܐ ܕܟܢܫܝܢ ܥܦܪܗ ܕܐܕܡ܃

  416 ܕܚܠܐ ܡܢܗ ܠܐ ܢܦܘܫ܂

  417 ܘܒܙܘܥܐ ܪܒܐ ܩܝܡܝܢ܃

  418 ܥܠܝ̈ܐ ܥܡ ܬܚܬܝ̈ܐ܂

  419 ܫܝܢܟ ܡܪܝ ܢܦܘܩ ܠܐܘܪܥܢ܃

  420 ܘܫܠܡܟ ܗܘ ܢܦܓܥ ܒܢ܂

  421 ܘܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠܝܢ ܪ̈ܚܡܝܟ܃

  422 ܚܢܢܐ ܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ܂

  999 ܫܠܡ ܡܐܡܪܐ ܕܐܡܝܪ ܠܡܪܝ ܐܦܪܝܡܿ