8- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ܇ ܕܡܰܠܶܦ ܒܶܗ܆ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ܇

ܕܡܰܠܶܦ ܒܶܗ܆ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆

ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܒܩܰܕܡܐ. ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇

ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ܀

 

ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܓܠܺܝܬܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܢܶܪܕܶܐ܆ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ. ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܚܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܶܗ. ܘܠܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪ܇ ܢܫܰܪܶܐ ܒܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܬܚܡܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܇ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܚܰܘܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܠܦܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܠܦܳܢܐ ܛܳܒܐ܇ ܕܰܐܠܶܦ ܘܰܥܒܰܕ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܥܒܳܕܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܒܳܕܶܗ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܨܳܪ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ: ܘܰܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ܆ ܟܶܢ ܫܰܒܩܶܗ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܢܦܰܩ. ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܢܰܠܶܦ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ.

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ܇ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܡܛܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܠܡܐ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܇ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܶܬܦܰܠܚܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܛܥܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܥܰܡܠܺܝ̈ܢ܆ ܘܢܶܬܓܡܰܪ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡܘ ܘܶܐܬܦܪܶܫܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܪܳܕܶܝܢ܇ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܕܰܪܫܰܬ ܐܽܘܪܚܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ.

 

ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܗܳܢܰܘ. ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܢܶܪܕܽܘܢ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܢܦܺܝܫ ܡܶܢ ܚܰܘܪܐ ܗܰܘ ܕܣܳܡ ܡܶܨܥܰܬ ܓܰܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܣܳܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ: ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܕܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܢܺܚܶܐ܆ ܝܳܗܶܒ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܠܟܽܘܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܢܺܚܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܐ ܘܕܰܪ̈ܓܶܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܒܶܠܥܳܕܰܝܗܶܝܢ ܕܢܺܚܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܽܐܘܪܚܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܢܰܩܺܝܦ: ܘܠܽܐܘܪܚܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܢܰܩܺܝܦܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܰܕܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܰܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܶܐ.

 

ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܩܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܽܘܬܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܢ ܒܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܢ ܒܣܰܓܺܝ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܪܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠ ܥܽܘܬܪܐ ܕܺܐܝܬ܆ ܠܦܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܣܽܘܪܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܘܦܳܟܪܐ ܠܓܶܦ̈ܰܘܗܝ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܕܥܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܦܪܚܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܥܽܘܬܪܐ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܕܢܶܪܢܶܐ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܥܽܘܬܪܐ܆ ܒܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܪܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܢ ܕܳܐܶܠ ܒܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܰܘ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܰܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܢܶܟ̈ܣܶܐ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܡܶܬܥܗܰܕ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗ̣ܘ ܫܐܺܝܠܐ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘ̈ܗܕܳܢܶܐ܇ ܢܶܫܪܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ. ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܐܺܝܠܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܣܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܪܳܢܶܐ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܓܰܘ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܥܽܘܬܪܐ܆ ܠܰܘ ܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܇ ܗܰܘ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܢ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܡܢܳܬܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܒܰܡܢܳܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܒܥܳܠܡܐ܇ ܘܚܰܕ ܥܶܕܳܢ ܢܶܪܢܶܐ ܒܶܗ܇ ܘܥܶܕܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܪܢܶܐ ܒܡܳܡܽܘܢܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܘܠܶܗ ܚܰܝܠܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ. ܕܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ܆ ܟܰܕ ܣܦܺܝܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܪܶܢܝܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܰܢܳܝܐ ܕܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܡܳܪܐ ܕܥܽܘܬܪܐ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܣܳܗܕܳܐ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ.

 

ܘܛܳܟ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܫܳܡܽܘܥܐ܆ ܕܗܳܪܟܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܠܶܗ ܬܰܪܥܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܟܽܘܠ ܟܽܠܶܗ ܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܥܽܘܬܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܦܽܘܣܩܳܢܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܰܢ ܕܪܳܢܶܐ ܒܶܗ ܠܐ ܪܳܢܶܐ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܐ ܓܶܝܪ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܥܽܘܬܪܐ ܕܢܶܪܢܶܐ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܡܫܽܘܚܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܡܶܬܦܰܠܚܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܨܶܐ ܗܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܙܕܰܕܰܩ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܢܳܝܐ ܕܥܽܘܬܪܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܥܰܒܕܰܐ ܗ̣ܘ ܕܦܳܠܰܚ ܠܥܽܘܬܪܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܦܳܠܰܚ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܗܽܘ ܦܳܠܰܚ ܠܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܒܕܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ܆ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ. ܚܙܺܝܬ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ ܚܰܘܺܝ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ.

 

ܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܡܳܪܶܗ ܠܡܳܡܽܘܢܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܦܳܠܰܚ ܠܗܰܘ ܡܳܪܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܒܳܐ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܚܰܒܺܝܒ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ܆ ܘܰܪܚܺܝܡܐ ܠܶܗ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ. ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܰܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܶܢܽܘܢ ܓܳܒܶܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܚܒܽܘܢ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܐܰܘ ܕܫܳܦܪ̈ܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܘܰܡܫܰܥܒܕܐ܆ ܠܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܒܰܙܒܰܢ ܠܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܕܟܰܦ̈ܢܶܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܠܰܠܒܽܘܫܐ ܕܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܰܫܒ̈ܰܝܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܒܢܶܕܪܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܠܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܰܡܫܰܥ̈ܒܕܰܝ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܐ. ܘܟܽܘܠ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܫܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܺܐܝܽܘܒ ܘܝܰܘܣܶܦ ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܚܶܙܰܩܝܐ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ ܟܽܘܠܗܽܘܢ܆ ܡܳܪ̈ܰܝ ܥܽܘܬܪܐ ܘܩܶܢܝܳܢܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܐܶܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܦܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܘܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܕܬܳܒܰܥ ܡܳܡܽܘܢܐ.

 

ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܘܺܐܝܕܺܝܥ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܰܢܽܘ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ: ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܰܡܺܝܪ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܳܠܶܟ ܘܡܰܪܬܶܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܕܦܳܫܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܘܠ ܟܽܘܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܡܳܡܽܘܢܐ܇ ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܡܳܪܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܣܺܝܡܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܣܺܝܡܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܒܰܐܪܥܐ܇ ܐܰܬܰܪ ܕܣܳܣܐ ܘܳܐܟܠܐ ܡܚܰܒܠܺܝܢ܇ ܘܰܐܝܟܐ ܕܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܦܳܠܫܺܝܢ ܘܓܳܢܒܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܣܺܝܡܘ ܠܟܽܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܒܰܫܡܰܝܐ܆ ܐܰܬܰܪ ܕܠܐ ܣܳܣܐ ܘܠܐ ܐܳܟܠܐ ܡܚܰܒܠܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܠܐ ܦܳܠܫܺܝܢ ܘܠܐ ܓܳܢܒܺܝܢ. ܘܗܳܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̣ܝ. ܕܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܠܐ ܠܳܚܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܬܣܺܝܡ ܠܳܟ ܣܺܝܡܬܐ ܒܰܐܪܥܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܦܩܺܝܕ ܠܶܗ ܕܠܐ ܬܺܐܨܰܦ ܕܰܡܚܳܪ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܳܚܡܐ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܘ ܠܟܽܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܡܶܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܟܽܘܢ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܶܗ ܕܠܐ ܬܶܩܢܶܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ܇ ܘܠܐ ܟܺܝܣܐ ܘܠܐ ܬܰܪܡܳܠܐ܇ ܘܳܐܦ ܠܐ ܢܚܳܫܐ ܒܓܰܘ ܟܺܝܣܐ. ܘܡܳܢܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܓܰܢܳܒܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܰܘ ܠܣܳܣܐ ܕܰܢܚܰܒܶܠ܇ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܦܩܺܝܕ ܕܡܶܕܶܡ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܰܠܡܳܡܽܘܢܐ. ܦܽܘܩܕܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܢ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܕܰܪܓܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܶܗ ܗܽܘ ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܕܽܘܟܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܣܰܪܩܐ. ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܥܽܘܬܪܳܟ܇ ܘܬܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܫܰܥܒܕܐ. ܐܶܠܐ ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܡܳܪܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܟ܆ ܠܰܐܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܳܟ. ܒܰܙܒܰܢ ܠܬܰܚܠܽܘܨܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܠܓܰܢܳܒܽܘܬܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬ ܫܽܘܩܪܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܕܬܶܛܠܽܘܡ ܘܬܶܒܽܘܙ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܠܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܰܓܳܠܳܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܦ ܠܩܶܛܠܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܐ ܦܳܩܶܕ ܠܳܟ ܕܬܶܥܒܶܕ. ܟܡܐ ܕܡܳܪܳܟ ܗܽܘ ܘܰܐܢܬ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܶܗ: ܠܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢܬ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܳܟ܇ ܠܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܫܳܠܰܚ ܠܳܟ. ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܢܶܦܩܽܘܕ. ܘܰܕܥܰܒܕܐ ܕܢܶܬܦܩܶܕ. ܘܰܟܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܢܳܫ ܡܳܪܐ ܦܳܩܽܘܕܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܟܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܒܕܐ ܡܶܬܦܰܩܕܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ ܘܡܶܬܦܰܩ̈ܕܳܢܶܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ܇

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܝܰܩܺܝܪܐ܇ ܣܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܦܳܢܐ ܥܰܠ ܩܰܢ̈ܳܝܶܐ܇ ܕܦܳܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܓܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܩܢܽܘܢܳܝܗܝ܇ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܪܳܚܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡܐ܆ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܟܰܢܫܺܝܗ̇ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܐܚܪܺܢܐ ܘܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܟܰܢܶܫ ܘܢܶܩܢܶܝܗ̇܆ ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐܚܪܺܢܐ ܕܪܳܚܶܡ ܥܽܘܬܪܐ܆ ܘܠܐ ܡܦܳܣ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ܆ ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܕܪܳܚܶܡ ܒܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܡܨܰܒ̈ܬܶܐ: ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܒܢܶܝܢ ܘܡܶܨܛܰܒܬܺܝܢ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܪܳܓܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕܥܽܘܬܪܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܠܝ ܐܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ܇ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܐ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܩܰܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܗܘܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܠܥܽܘܬܪܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܪܳܓܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܕܒܰܐܝܢܐ ܛܶܟܣܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܪܶܚܡܰܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̣ܝ ܝܺܕܰܥܬܗܶܝܢ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܪܳܚܶܡ܆ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܫܟܰܚ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܶܡ. ܘܺܐܝܬ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܫܟܰܚ ܘܢܶܩܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܐ ܪܳܚܶܡ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܠܥܽܘܬܪܐ: ܘܡܳܐ ܕܰܩܢܰܐܽܘܗܝ ܗܳܦܶܟ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܐ܆ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ.

 

ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܠܥܽܘܬܪܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܐܳܦܠܐ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܐ ܢܶܬܬܰܚܬܽܘܢ ܠܡܳܪܽܘܬܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܚܰܪ̈ܫܳܬܐ ܡܳܠܶܟ ܠܗܽܘܢ. ܠܩܰܢ̈ܳܝܶܐ ܓܶܝܪ. ܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܕܠܐ ܟܰܕ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܠܰܝܬ ܪܽܘܚܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܶܐܕ̈ܢܶܐ ܘܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ܆ ܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܪܶܚܡܰܬ ܡܳܡܽܘܢܐ ܕܶܚܠܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܽܘܬܪܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܕܰܗܒܐ ܫܰܬܺܝܩܐ. ܘܰܠܣܺܐܡܐ ܚܰܪܫܐ܇ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠ ܩܶܢ̈ܝܳܢܺܝܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ.

 

ܠܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܦܰܩܶܕ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܥܽܘܬܪܐ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܦܠܐ ܡܳܪܐ ܠܥܽܘܬܪܐ. ܠܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܨܰܥܪܐ ܗܘ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܟ ܕܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܕܰܗܒܐ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܝ ܠܡܳܪܽܘܬܳܟ ܫܰܠܺܝܛܰܬ ܥܰܠ ܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܠܦ̈ܬܗܽܘܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܶܬܰܚܬܶܐ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܫܒܰܩ ܡܳܪܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܟܽܘܠ܆ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܒܪܶܚܡܰܬ ܩܶܢܝܳܢܐ ܙܥܽܘܪܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܩܢܺܝ܆ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ ܩܰܢܳܝܐ ܕܩܶܢܝܳܢܳܟ܆ ܘܠܐ ܗܳܘܶܐ. ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܩܰܢܳܝܳܟ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܥܽܘܬܪܐ܆ ܡܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܕܰܪܓܐ ܬܽܘܒ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܳܐܦ ܠܐ ܡܳܪܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܨܰܥܪܰܐ ܗ̣ܘ ܠܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܐ ܠܩܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܩܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܨܰܥܪܰܐ ܗ̣ܘ ܘܰܠܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܥܽܘܬܪܐ܇ ܕܬܶܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦܶܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܕܥܽܘܬܪܐ.

 

ܡܶܣܟܺܢܐ ܓܶܝܪ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܩܢܶܐ. ܘܥܰܬܺܝܪܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܶܗ ܘܰܡܫܰܡ̈ܗܳܬܶܗ ܕܥܽܘܬܪܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܢܽܘܢ ܩܰܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܩܳܢܶܝܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ. ܥܽܘܬܪܐ ܘܩܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܨܰܥܪܰܐ ܗ̣ܘ ܠܗܰܘ ܫܡܳܐ ܡܝܰܬܪܐ܇ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܢܳܝܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ܇ ܕܰܗܒܐ ܘܣܺܐܡܐ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܢܚܰܠܶܦ ܥܽܘܬܪܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܕܙܰܒܢܐ܇ ܘܩܶܢܝܳܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܒܡܳܡܽܘܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܕܠܐ ܠܰܡ ܬܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܡܽܘܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܡܳܡܽܘܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܡܳܪܐ܆ ܘܗܽܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܐ ܘܦܳܠܚܐ.

 

 

ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܕܗܳܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܦܰܩܕܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܫܰܪܟܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܥܶܠܳܝܬܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܠܐ ܕܰܗܒܐ ܘܠܐ ܣܺܐܡܐ. ܘܠܐ ܢܚܳܫܐ ܒܟܺܝ̈ܣܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ. ܘܠܐ ܡܣ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܫܰܒܛܐ. ܫܳܘܶܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܦܳܥܠܐ ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܦܳܥܠܽܘܬܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܠܳܚܡܐ. ܐܰܫܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܦܽܘܩܘ ܠܰܡ ܘܰܫܒܽܘܩܘ ܟܽܘܠ ܡܶܕܡܶ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܬܰܦܩܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܰܐܬܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܐ. ܡܶܬܩܪ̈ܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܶܠܒܫܽܘܢ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ܆ ܫܠܰܚܘ ܒܩܰܕܡܐ ܪ̈ܽܘܩܥܰܘܗܝ ܨ̈ܳܐܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܠܒܰܫ ܫܽܘܒܚܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܢܶܫܠܰܚ ܒܩܰܕܡܐ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܒܳܠܶܝܢ܆ ܘܟܶܢ ܢܶܠܒܰܫ ܫܽܘܒܚܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܒܳܠܶܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟܬܒܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܽܘܡܪܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܥܳܡܽܘܪܐ ܒܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܐ. ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܠܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܬܰܡܳܢ ܒܛܰܝܒܽܘ܆ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܗܳܪܟܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ. ܘܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܰܝܳܪܐ ܕܰܓܢܽܘܢܐ܆ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܪܟܐ ܩܰܢܳܝܐ ܕܟܺܝܣܐ ܘܰܕܬܰܪܡܳܠܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܢܶܩܢܶܐ܆ ܠܐ ܢܶܩܢܶܐ ܢܚܳܫܐ ܒܓܰܘ ܟܺܝܣܶܗ. ܨܰܥܪܰܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܣܳܟܐ܇ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܢܚܳܫܐ ܢܶܬܩܢܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܙܰܒܢܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܩܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܩܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܪܳܗܶܛ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܥܰܡ ܥܽܘܬܪܐ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܰܒܚܰܕ ܡܳܐܢܐ ܢܶܦ̈ܠܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܪܳܡܶܐ ܕܰܪܕܪܐ ܥܰܡ ܕܰܗܒܐ ܒܚܰܕ ܡܳܐܢܐ܆ ܐܰܘ ܡܰܫܘܶܐ ܥܡܺܝܪܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܥܰܡ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ.

 

ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܡܶܢ ܪܰܒܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ܇ ܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܦܰܣܶܩ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܩܰܕܡܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܫܪܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܟܶܢ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܗܰܘ ܕܰܦܟܺܝܪ ܢܶܫܪܶܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܐܣܺܝܪ. ܩܶܢܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܣܽܘܪܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܰܦܟܳܪܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܟܽܘܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܟܰܣܝ̈ܳܬܶܗ ܘܰܒܓܰܠܝ̈ܳܬܶܗ. ܡܶܬܦܟܰܪ. ܘܡܶܬܶܐܣܰܪ ܒܶܗ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܫܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܩܰܕܡܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܟܶܢ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܪ̈ܶܝܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܪܶܝܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܐܳܬܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܘܢܺܝܫܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ܆ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܠܗܽܘܢ ܫܪܳܝܗܽܘܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܳܐ ܕܚ̈ܳܙܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܦܰܣܩܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ.

 

ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܽܘܬܐ ܣܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܓܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܟܰܕ ܦܳܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. ܣܰܪܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܬܽܘܠܡܳܕܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܢܺܐܠܰܦ܆ ܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܕܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܦܽܘܩ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܡܺܝܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

 

ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܡ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܠܕܽܘܟܬܐ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܰܘ ܒܛܶܟܣܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܫܬܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ܆ ܟܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܩ̈ܦܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܰܐܡܺܝܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܚܳܫ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܽܘܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܕܰܝܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܣܡܺܝܟܺܝܢ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܠܚܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܫܰܕܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܠܝܰܡܐ܇ ܕܰܢܨܽܘܕ ܢܽܘܢܐ ܘܢܶܬܶܠ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܐ ܦܳܗܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܩܕܳܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ܇ ܘܟܳܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܚܶܒܨܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܰܕܠܰܘ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ܆ ܕܰܒܥܰܘ ܐܢܳܫܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܟܠܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘ̈ܟܺܝܢ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܗܘܳܐ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ܆ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܐ ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܶܢ ܒܨܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܘܳܬ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ. ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ.

 

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܘܶܐܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܘܶܐܢ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܬܳܒܰܥ ܬܶܫܡܶܫܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܳܡ ܥܒܳܕܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܥܒܳܕܐ ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܐܰܘ ܢܳܡܽܘܣܐ ܥܳܒܶܕ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܥܝܳܕܐ ܐܰܘ ܫܶܓܡܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܡܳܐܢܐ ܚܰܪܫܐ܇ ܢܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܠܺܝܠܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܕܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢ ܠܶܗ܆ ܡܪܰܒܶܐ ܠܗܶܝܢ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܶܬܥܰܠ̈ܝܳܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܫܒܺܝܠܐ ܠܗܰܘ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܕܽܘܪܳܫܐ ܘܢܽܘܦܳܩܐ ܠܛܳܒܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܓܡܺܝܪܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܥܰܡܳܗ̇ ܕܰܥܒܳܕܐ ܡܰܣܪܰܚ ܗܽܘ ܡܰܠܦܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܶܗ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܐ܆ ܕܟܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܓܡܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܳܪܬܐ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܶܗ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܚܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܛܽܘܒܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡ ܡܢܳܬܐ ܛܳܒܬܐ ܓܒܳܬ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܐܳܦ ܐܰܢܬܝ ܐܳܘ ܡܳܪܬܐ܆ ܫܒܽܘܩܝ ܗܳܝ ܕܰܒܨܺܝܪܐ܆ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܒܦܽܘܠܚܳܢܶܟܝ ܠܕܰܪܓܐ ܡܝܰܬܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܣܠܺܝ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܳܦܠܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܳܗ̇ ܘܰܕܚܽܘܒܳܗ̇. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܟܰܝܠܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܗ̇܆ ܨܒܳܐ ܓܶܝܪ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ. ܚܠܳܦ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܕܳܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܽܘܦܣܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܡܳܪܬܐ܆ ܠܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ܆ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܐ܆ ܕܦܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܗܳܝ ܕܡܳܪܬܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ܆ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܰܐܝܟ ܡܳܪܬܐ ܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܙܰܟܰܝ. ܘܰܐܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܰܒܺܝ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܰܝܗܶܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܕܪܽܘܚ.

 

ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܒܗܳܢܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܨܳܒܶܐ ܘܪܳܐܶܓ܆ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܢܶܬܡܰܛܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܐܳܦ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܕܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܢܰܫܠܶܡ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܡ ܓܡܺܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܠܟܽܘܠ ܥܳܒܶܕ ܛܳܒ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢ. ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܇ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܢܰܟܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܟܽܘܠܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܗܽܘܢ ܘܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܠܓܰܘܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ܆ ܠܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܠܶܗ.

 

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܓܒܺܝܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܶܚܕܐ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܫܒܰܩܘ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܪ̈ܳܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܐ ܒܝܰܡܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܰܡ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܘܰܣܦܺܝܢܬܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܬܽܘܒ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܣܦܺܝܢܬܐ ܥܰܡ ܙܰܒܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܚܕܐ ܫܒܰܩܘ ܠܰܡܨܺܝܕܬܐ ܥܰܡ ܙܰܒܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܗܳܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܰܦܰܩܬܐ ܕܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܗܐ ܩܳܢܽܘܢܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܶܐܬܪܫܶܡ ܠܰܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܡܰܪܶܐ. ܟܰܕ ܫܳܐܶܛ ܘܡܰܣܠܶܐ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܇ ܘܟܳܦܰܪ ܒܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܳܐܦ ܒܢܰܦܫܶܗ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܠܰܐܝܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ. ܘܶܐܢ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܟܳܦܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܠܐ ܟܳܦܰܪ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܫܳܐܶܛ ܠܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܫܠܶܡ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢܐ. ܘܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܣܺܝܡ ܠܡܰܠܟܐ ܡܩܺܝܡ ܐܢܐ.

 

ܫܽܘܪܳܝܐ ܓܶܝܪ ܕܬܽܘܠܡܳܕܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܗܘܳܬ ܩܪܳܝܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ܆ ܫܒܰܩܘ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܪܳܐܶܓ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܺܝܫܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܘܗܝ. ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܟܰܣܝ̈ܳܬܶܗ ܘܓܰܠܝ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܟܶܢ ܢܫܰܪܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܫܡܰܝܐ.

 

ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܠܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܩܰܕܡܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܠܐ ܪܳܡܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܒܰܩ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܕܰܐܚܺܝܕ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܚܕܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܪܦܺܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܟܽܘܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܐ܆ ܡܒܰܛܠܳܢܺܝܬܐ ܗܝ ܕܰܚܒܰܪܬܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܡܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩܢܰܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܘܶܐܣܬܰܦܰܩܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܳܘܝܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܡܦܰܠܰܓ ܚܰܝܠܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܰܒܙܺܝܙ܇ ܘܰܢܣܺܝܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܪܶܚܡܬܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܡܰܨܝܐ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܚܽܘܒܐ܇ ܝܰܩܺܝܪ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܳܢܐ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܕܥܽܘܬܪܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܥܛܶܠ ܘܰܥܣܺܝܩ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܘܒܰܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܦܟܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܗܰܢܺܝ̈ܐܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܘ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܨܶܦܬܐ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܘܠܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ.

 

ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ. ܥܳܠܡܐ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܡܛܰܝܶܒ ܠܳܟ܇ ܘܶܐܢ ܒܰܣܺܝܡܐ ܠܳܟ ܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܪܶܓܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ ܘܪܶܓܰܬ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܪܳܐܶܓ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܚܠܺܝܡܐ ܪܶܓܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܟܪܺܝܗܐ ܪܳܐܶܓ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܶܗ. ܪܶܓܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܕܣܽܘܓܦܳܢܐ.

ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܕܣܽܘܓܦܳܢܗܽܘܢ ܪܳܓܺܝܢ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܐܣܝܳܢܐ ܕܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܗܦܶܟ ܠܶܗ ܠܟܽܘܪܗܳܢܐ܆ ܘܳܐܦ ܚܰܝܠܐ ܕܪܶܓܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܡܽܘܙܳܓܐ ܘܒܰܚܠܺܝܡܽܘܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܘܰܕ ܡܽܘܙܳܓܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܥܰܡܶܗ ܡܶܬܕܰܘ̈ܕܳܢ ܘܳܐܦ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ. ܪܳܐܶܓ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܒܶܐܫܳܬܐ ܡܰܫܬܝܐ ܕܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢܶܗ ܫܳܐܶܠ ܕܢܶܫܬܶܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܡܰܬ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܐܳܣܝܐ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܪܶܓܬܐ ܣܡܺܝܬܐ ܕܒܶܗ. ܗܺܝ ܫܳܐܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܶܗ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܒܰܣܺܝܡ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܇ ܘܰܐܪܓܺܝܓ ܩܶܢܝܳܢܳܗ̇܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܣܽܘܓܦܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܳܣܝܰܢ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܒܰܙܘ̈ܳܕܰܘܗܝ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܦܰܪܓܶܠ ܠܰܢ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܠܰܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܣܺܝܡ ܠܰܢ ܘܰܡܢܳܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ܇ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܐ ܡܢܳܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܥܒܳܕܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܳܙܶܠ ܐܳܣܝܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܪܡܶܐ ܠܰܐܪܓܺܝ̈ܓܳܬܗܽܘܢ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܚܰܣܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܠܗܽܘܢ ܢܳܓܶܕ ܒܳܬܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܐ܆ ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܪܶܓܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܗܽܘܢ.

 

ܢܩܰܒܶܠ ܗܳܟܺܝܠ ܢܺܝܪܐ ܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܦܳܩܶܕ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܳܦܶܢ ܝܰܩܺܝܪ ܠܰܢ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܫܳܠܶܡ ܠܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܢܺܝܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܬܽܘܒ ܚܰܒܺܝܒ ܫܡܐ ܕܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܥܰܒܕܐ܇ ܘܡܳܪܰܢ ܒܗܳܝ ܕܦܳܩܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܐܶܬܕܰܒܰܪ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܶܦܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܗܘܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܰܢܣܰܒ ܝܶܫܽܘܥ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܚܢܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܠܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܩܢܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܥܽܘܬܪܐ ܘܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܡܳܡܽܘܢܐ܇ ܘܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܒܶܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܚܰܩ̈ܠܳܬܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܠܐ ܓܶܝܪ ܩܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܠܶܦ ܠܕܺܝܠܶܗ ܕܠܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܐܺܝܨܶܦ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܗܰܘ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܨܶܦܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܟܕܶܢ ܒܢܺܝܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ ܢܺܝܪܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܦܟܰܪ ܒܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ܆ ܕܢܶܫܪܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ ܦܟܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܐܶܣܰܪܬܶܗ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ܆ ܕܰܢܪܺܝܡ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܘܥܳܩܬܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܐ. ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܚܺܐܪܳܐܺܝܬ ܥܡܰܪ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܕܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܰܥܒܳܕܐ܆ ܕܰܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܢܕܰܝܰܪ ܒܳܗ̇. ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܥܽܘܡܪܐ ܕܪܰܒܶܗ ܕܰܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܘܰܐܟܣܢܳܝܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܘܳܐܦ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܚܽܘܪ ܟܡܳܐ ܡܣܰܪܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܟܢܺܝܫܐ ܗܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܝܽܘܬܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܐ ܩܶܢܳܐ ܐܰܘ ܢܶܩܥܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܚܰܝܽܘܬܐ ܘܰܠܦܳܪܰܚܬܐ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܬܰܥ̈ܠܶܐ ܠܰܡ ܢܶܩ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠܠܐ. ܠܰܒܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܐܢܳܫܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܶܗ.

 

ܗܳܐ ܕܽܘܒܳܪܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܪܫܺܝܡ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܪܰܒܳܟ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܽܘ ܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܠܐ ܐܰܢܬ ܬܶܩܢܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܡܐ ܒܰܪܳܝܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܘܰܕܪܳܕܶܝܢ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܐ ܕܪܰܒܗܽܘܢ܇ ܘܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܰܕܪܰܫ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܐ ܕܪܺܝܫܐ ܗܘܳܬ ܐܽܘܪܚܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܳܗ̇ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܛܳܟ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܠܡܰܐܺܝ̈ܢܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܶܠܐ ܗܐ ܓܠܶܐ ܫܒܺܝܠܐ ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܐܽܘܪܚܐ. ܘܕܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܥܶܩ̈ܒܳܬܶܗ ܥܠܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗ̣ܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܪܳܕܶܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܬܰܘܫܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܬܪܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܒܶܗ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܠܦܳܟ ܕܳܐܦܠܐ ܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܠܬܰܥ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ ܢܶܩ̈ܥܶܐ. ܘܰܠܦܳܪܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܛܠܠܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܬܶܩܢܶܐ ܒܰܝܬܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܕܰܡܶܝܬ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܥܽܘܡܪܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܒܰܪ ܦܶܚܡܐ ܐܰܢܬ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܰܕܦܳܪܰܚܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܠܦܰܬ ܗܳܝ ܡܶܠܬܐ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܡܣܰܪܩܐ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܥܳܠܡܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܡܰܣܡܰܟ ܪܺܝܫܐ ܒܰܐܪܥܐ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ܆ ܡܶܬܕܰܡܶܝܬ ܒܰܐܠܳܗܐ.

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܽܘ ܨܳܪ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܣܬܰܠܰܩ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ܆ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܓܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܢܦܰܬܰܚ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܢܰܪܗܶܛ ܚܓܺܝܖ̈ܶܐ܆ ܘܢܶܦܫܽܘܛ ܦܫܺܝ̈ܓܶܐ܆ ܘܢܶܬܪܽܘܨ ܟܦܺܝ̈ܦܶܐ: ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܫܺܐܕ̈ܶܐ: ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܢܫܰܬܶܩ ܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܥܒܳܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܐܶܠܐ ܡܰܟܬܒܳܢܐ܆ ܥܒܳܕܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܩܳܪܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗܘܳܬ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܩܶܦ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܥܒܳܕܐ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܛܽܘܦܣܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ. ܫܰܒܩܶܗ ܓܶܝܪ ܠܥܳܠܡܐ ܘܰܠܟܽܘܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܚܕܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܠܶܗ ܠܚܽܘܪܒܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܟܽܘܠܶܗ ܓܶܢܣܰܢ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܥܰܒܕܽܘܬܐ܆ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܕܢܳܡܽܘܣܐ ܘܰܕܡܰܘܬܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܛܪܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܓܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒܬܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܕܢܰܠܶܦ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܕܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܶܗ̇. ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܢܛܽܘܪ̈ܳܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܠܐ ܐܰܪܦܺܝ ܐܳܦ ܠܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܠܐ ܢܛܰܪ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܕܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܡܫܰܥܒܕܐ ܢܳܛܰܪ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܩܺܝܕ ܠܶܗ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܗܰܘ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܒܡܰܣܒܐ ܘܰܒܡܰܬܠܐ ܕܨܶܦܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܦܰܟܰܪ܆ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܣܬܰܪܰܩ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܘܰܐܢܰܢܩܺܐ ܕܳܐܦ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܐܬܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܠܛܐ ܥܳܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܟܕܺܝܢ ܒܢܺܝܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ܆ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܬܟܰܣ ܘܢܶܟܠܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ܇ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܐ ܣܺܝܡ܇ ܐܶܠܐ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܰܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ܇ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܕܟܶܝ̈ܢ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܳܚܶܝܢ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܰܠܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܢ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܡ ܕܫܰܪܟܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܰܠܺܝܛ ܢܳܡܽܘܣܐ.

 

ܘܡܶܟܺܝܠ ܟܰܕ ܨܳܒܝܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܰܢ ܕܰܬܚܰܘܶܐ܆ ܕܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ܆ ܕܳܐܦ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܡܬܰܚܬܶܝܢ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܚܰܪ̈ܪܺܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܩܳܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܡܽܘܬ܆ ܟܰܕ ܡܛܰܝܰܒ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܩܶܛܠܐ ܩܳܛܽܘܠܐ ܗܘ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܓܳܐܰܪ ܟܰܕ ܪܳܐܶܓ ܕܰܢܓܽܘܪ܆ ܡܶܢ ܩܶܢܛܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܠܕܰܝܳܢܐ܆ ܘܢܶܫܬܠܶܡ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܓܰܝܳܪܐ ܗܘ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܕܢܰܟܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܡܶܬܟܠܶܐ ܘܠܐ ܡܰܟܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܳܥܽܘܪܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܠܶܝܢ ܕܠܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܕܠܐ ܢܶܗܘܝܳܢ ܒܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܢܰܪܓܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܠܐ ܡܢܳܚ ܒܶܗ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܐ ܐܢܳܫ ܡܒܰܛܶܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܐ.

 

ܥܕܰܡܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܡܳܪܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܇ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܢܳܡܽܘܣܐ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܢܶܕܪܽܘܢ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܰܢܫܰܠܡܽܘܢ. ܘܢܶܬܶܐܡܢܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܐܳܦ ܠܡܶܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܫܰܐܠܽܘܢ ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ܇ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܰܢܒ̈ܺܝܶܐ.

 

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ. ܘܟܽܘܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܠܩܰܢ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܡܶܢ ܩܶܢ̈ܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ܇ ܐܰܫܠܶܡ ܡܳܪܰܢ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ܇ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ.

 

ܘܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܥܒܰܕ. ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܶܬܕܰܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ. ܐܶܬܓܙܰܪ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܓܙܪܽܘܢ. ܘܢܶܫܕܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܪܠܽܘܬܐ ܕܠܶܒܐ܇ ܘܢܶܦܣܩܽܘܢ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܣܠܶܩ ܠܗܰܝܟܠܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܢܶܕܪܽܘܫ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܢܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܟܳܗܢܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܒܰܪܟܺܝܘܗܝ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܢ ܗܽܘ ܟܳܗܢܐ ܒܪܽܘܚܐ܆ ܡܰܠܶܠ ܠܶܗ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܢܶܫܶܐܠܽܘܢ ܨܠܽܘܬܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܢܰܪܟܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܕܰܒ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܒܟܽܘܠ ܫܢܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܢܰܠܶܦ ܕܰܒܟܽܠ ܫܳܥܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܒܙܶܕ̈ܩܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܢܓܰܪܓܳܟ ܕܬܶܥܒܶܕ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ܇ ܘܰܬܡܰܠܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܙܶܕ̈ܩܰܝܗܽܘܢ.. ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܪܟܶܢ ܐܶܕܢܶܗ܆ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܕܬܶܫܡܰܥ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܘܰܬܫܰܐܶܠ܆ ܘܰܬܨܰܠܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܶܕܢܳܟ ܠܫܶܡܥܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܫܰܐܶܠ ܘܬܺܐܠܰܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܟ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܨܺܝܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܡܫܰܐܶܠ ܗܘܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܗܽܘ ܝܰܗܒ ܟܰܢܶܫܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܚܰܪܬܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܪ̈ܳܗܛܺܝܢ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܒܺܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܐ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܠܥܽܘܡܪܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ: ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܚܽܘܪܒܐ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܰܠܶܦ ܠܡܳܪ̈ܰܝ ܢܶܟ̈ܣܶܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܐܙܰܠܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܘܪܶܗܛܐ ܕܰܠܘܳܬ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ܇ ܘܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ.

 

ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܒܙܰܒܢܐ ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܩܰܢ̈ܳܝܶܐ ܐܰܪܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܽܘܒܳܪܐ܆ ܠܰܘ ܠܺܐܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܝܰܗܒܶܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܠܰܐܝܢܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܟܠܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܓܰܒܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܢܺܐܙܰܠ܇ ܡܐ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܗܰܝܟܠܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܢܐ ܥܽܘܡܪܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܪܗܰܛ ܠܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܡܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܐ ܡܰܛܠܠܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܡܳܢܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܢܶܕܪ̈ܶܐ܇ ܡܐ ܕܡܶܕܶܡ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܠܐ ܩܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܢܰܠܒܶܫ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܡܐ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܗܘ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܐ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ̇. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܺܝܪܐ ܗܘ܇ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܰܠܡܰܢ ܢܫܰܐܶܠ ܘܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܠܰܦ܇ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܟܽܘܠܶܗ ܥܶܢܝܳܢܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܣܢܺܝܩ ܕܢܺܐܠܰܦ܆ ܚܠܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܰܠܶܦ ܠܶܗ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܰܥܡܳܕܐ܆ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܫܬܠܶܡ܆ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܩܰܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܢܦܰܩܘ ܟܽܠ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܰܐܬܪܐ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܘ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܒܶܗ܆ ܘܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܟܽܘܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ܆ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܚܰܘܝܶܗ. ܘܶܐܢ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̣ܘ ܫܰܡܠܝܶܗ. ܕܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܢܶܬܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܪܓܶܗ ܘܛܶܟܣܶܗ܇ ܢܩܰܪܶܒ ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܐܢܳܫ ܕܢܺܚܶܐ. ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ. ܗܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܝܺܗܺܝܒܺܝܢ܆ ܡܫܰܓܢܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ.

 

ܗܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ܆ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ. ܗܦܰܟ ܠܰܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܘܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܚܙܺܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܟܰܕ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܳܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܗܘܳܐ. ܡܰܢ ܗܺܝ ܠܰܡ ܐܶܡܝ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܩܕܳܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܠܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܘܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܒܙܰܒܢܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܕܽܘܒܳܪܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܐܽܘܗܝ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ. ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܘܠܐ ܫܰܡܥܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܒܐ ܕܫܰܕܪܶܗ ܓܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܐ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܘܠܐ ܐܶܫܬܡܰܥ܆ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܰܐܒܐ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܰܐܒܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܰܕܢܶܚܬܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܠܐ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܠܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܘܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܢܶܟܦܪܽܘܢ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܡܶܢܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܐ܇ ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܟܳܦܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ.

 

ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܰܦܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܚܽܘܪܒܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܶܫܬܽܘܬܐ. ܗܽܘ ܘܶܐܡܶܗ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܟܰܕ ܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܪܐ ܠܰܡܙܰܡ̈ܢܶܐ܆ ܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܕܚܰܡܪܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܝܰܬ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܕܰܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܐܶܡܐ ܒܰܥܝܳܕܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܦܰܪܗܣܺܝܰܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ܆ ܕܶܐܬܦܰܪܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ ܚܰܘܒܬܐ ܕܺܐܝܩܳܪܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܒܰܟܡܐ ܟܐܳܬܐ ܫܳܩܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܗܰܘ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܡܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܐ. ܟܐܳܬܐ ܡܰܠܝܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܙܥܺܝܦܽܘܬܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܘܪܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܡܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܒܓܰܘܶܗ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܓܶܝܪ ܐܚܪܺܢܐ ܩܳܝܡܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܒܢܳܡܽܘܣܳܝܐ ܘܗܽܘ ܒܪܽܘܚܳܢܳܝܐ. ܘܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܦܩܶܕ. ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܪܽܘܚ܇ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐܺܝܬ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܬܕܒܰܪ. ܦܶܩܕܰܬ ܓܶܝܪ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܡܫܰܠܰܛܬܐ. ܘܰܥܢܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܚܰܡܪܐ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗ̣ܝ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܡܰܠܠܐ. ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܐ. ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܫܰܥܒܕܐ ܦܰܢܺܝ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܥܰܡ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܶܗ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܡܰܠܶܠ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܶܡܝ܇ ܐܶܠܐ ܕܡܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܘܰܝܬܝ ܠܺܝ ܐܶܡܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ ܡܶܢܶܟܝ. ܘܶܐܫܬܰܥܒܕܶܬ ܠܶܟܝ ܘܶܐܫܬܰܡܥܶܬ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܳܒ ܐܢܐ ܠܶܟܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܡܶܢܶܟܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝ ܕܶܐܩܰܒܶܠ ܠܶܟܝ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܇ ܕܰܒܥܶܠܬܶܟܝ ܐܶܬܺܝܬ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܠܰܘ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܛܶܢܬܺܝܢܝ ܘܠܰܘ ܒܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܺܝܠܶܕܬܺܝܢܝ. ܠܐ ܪܰܒܺܝܬܺܝܢܝ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܐ܆ ܕܶܐܬܶܠ ܠܶܟܝ ܐܰܓܪܐ ܕܡܽܘܠܳܝܐ ܕܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܝ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗܒܬܝ ܠܺܝ ܐܶܢܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܶܟܝ. ܘܶܐܢ ܛܥܶܢܬܺܝܢܝ ܘܰܒܛܶܢܬܺܝܢܝ ܘܺܐܝܠܶܕܬܺܝܢܝ܇ ܘܰܫܩܰܠܬܝ ܘܪܰܒܺܝܬܝ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܕܡܶܢܝ ܠܘܳܬܶܟܝ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܕܶܐܫܬܰܡܥܶܬ ܘܶܐܫܬܰܥܒܕܶܬ ܠܶܟܝ܆ ܠܰܘ ܕܚܰܘܒܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝ ܐܶܦܪܥܶܟܝ܇ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܳܐܶܒ ܐܢܐ ܠܶܟܝ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܨܺܝܘ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ܆ ܐܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒܬܐ ܘܶܐܡܠܶܐ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܦܰܪܥܰܬ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܬܐ܆ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ܆ ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܐ.

 

ܕܳܡܝܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܡܰܢ ܗ̣ܝ ܐܺܡܝ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܗܳܐ ܐܶܡܳܟ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܗܳܐ ܒܪܶܟܝ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ܆ ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܶܕܒܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܥܰܕܥܺܕܐ ܟܰܕ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܐܘܪܫܠܶܡ܇ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܟܰܕ ܦܳܣܶܩ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܥܝܳܕܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܣܰܩܘ ܠܥܰܕܥܺܕܐ ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܠܥܰܕܥܺܕܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܐ ܣܠܶܩ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܦܢܳܐ ܗܽܘ ܘܰܣܠܶܩ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܥܺܐܕܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ܇ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ.

 

ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ. ܐܰܝܟ ܡܫܰܥܒܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܫܰܠܛܐ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܥܺܐܕܐ ܚܰܕܬܐ.

 

ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܚܰܘܺܝ. ܕܠܐ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܡܫܰܥܒܰܕ. ܘܠܐ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܦܳܩܕܺܝܢ ܠܶܗ ܥܳܒܶܕ. ܘܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ: ܘܢܳܛܰܪ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܐܳܦ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܺܐܕܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܕܢܶܣܰܩ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܐ ܥܺܐܕܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܰܝܟܠܐ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܳܐܦ ܩܳܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܢܕܰܟܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܇ ܘܰܢܡܰܢܥܽܘܢ ܠܝܰܘܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܥܰܕܥܺܕܐ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܟ̈ܰܝܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܒܰܕ. ܠܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܠܶܩ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܥܺܐܕܐ ܕܢܰܠܶܦ܆ ܕܠܰܘ ܕܢܶܛܰܪ ܥܺܐܕܐ ܣܠܶܩ. ܣܠܶܩ ܕܶܝܢ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܕܥܺܐܕܐ܆ ܡܰܣܰܩܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒ̈ܳܗܰܘܗܝ ܕܠܐ ܣܳܠܶܩ ܐܢܐ ܣܠܶܩ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܒܡܶܫܬܽܘܬܐ ܒܩܳܛܢܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܡܳܐ ܠܺܝ ܘܠܶܟܝ ܐܰܢܬܬܐ܇ ܡܶܠܬܐ ܕܪܳܡܙܐ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܒܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܰܬ. ܦܢܳܐ ܬܽܘܒ ܥܒܰܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܰܬ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܩܕܰܬ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܘܰܕܙܰܒܢܐ ܗܘܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܐ܆ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܡܰܢܽܘ܆ ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆

 

ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܢ ܚܢܰܢ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܚܰܘܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚܰܝܠܗܶܝܢ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܒܫܰܪܒܰܢ ܩܳܪܶܐ܆ ܒܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܗܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܗܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܢܶܬܪܫܶܡ ܠܰܢ܆ ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܰܡܫܰܚܠܰܦ ܕܽܘܒܳܪܐ ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪܐ. ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܪܳܙܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܕܽܘܒܳܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܠܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܺܝܢ ܡܶܬܚܡܶܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܐܢܳܫ ܒܶܗ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܒܕܺܝܠܶܗ. ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܕܺܝܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܒܶܗ܆ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܗܳܝ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܙܩܺܝܦܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܰܠܗܰܠ܆ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܗ̣ܘ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ.

 

ܠܣܳܟܳܗ̇ ܡܳܕܶܝܢ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܨܠܺܝܒܐ. ܩܳܡ ܒܣܳܟܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܒܛܳܒܬܐ ܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܐ.

 

ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܐ. ܣܳܥܪܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ܇ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܕܦܳܠܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܐܶܢ ܕܢܰܠܒܶܫ ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܕܰܢܢܺܝܚ ܠܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܐܶܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܪܶܗ ܠܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܐܶܢ ܕܢܶܪܗܰܛ ܠܘܳܬ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܺܐܝܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܠܶܗ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܢܶܬܰܐܡܰܢ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܕܠܐ ܢܰܘܙܶܦ ܒܰܩܨܳܨܐ ܘܪܶܒܺܝܬܐ. ܐܶܢ ܕܠܐ ܢܶܪܰܓ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܐܶܢ ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ. ܐܶܢ ܕܢܶܫܬܡܰܥ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ.

 

ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܘܠܳܗ̇ ܫܰܡܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܠܳܗ̇ ܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ܆ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܇ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܣܬܰܪܰܩܘ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܣܰܝܗܽܘܢ. ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܨܠܺܝܒܐ. ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ ܕܥܰܠ ܡܣܰܪܩܽܘܬܐ ܕܣܺܝܡ ܠܛܽܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ܀