7- ܬܘܒ ܡܺܐܡܪܐ ܕܫܰܒܥܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ

ܬܘܒ ܡܺܐܡܪܐ ܕܫܰܒܥܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆

ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆

ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܓܡܰܪܘ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ܀

 

ܕܪܺܝܫܐ ܘܰܢܩܺܝܠܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܡܫܺܝܚܐ܇ ܡܶܢ ܚܰܘܪܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܕܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ ܢܳܓܕܐ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܝܰܕ̈ܥܶܐ ܓܶܝܪ ܘܡܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܟܝܳܢܐ: ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܚܒܫܽܘܢ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܗܰܠܳܟ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܥܰܡ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܠܽܐܘܪܚܐ ܗܳܕܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܪܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܟܪ̈ܺܝܟܺܝܢ܇ ܘܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܗܰܠܟ̈ܳܬܰܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܬܰܚܡܺܝܢ܇ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܰܡܪܰܚ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܠܝܰܡܺܝܢܐ ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܐ ܢܶܣܛܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܫܒܺܝܠܶܗ ܫܰܦܝܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܐ ܢܶܣܛܶܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܦܗܶܐ ܒܬܰܘܫܐ ܘܢܶܬܬܩܶܠ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܶܐܫܬܠܶܡ ܠܰܢ܇ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܠܐ ܢܶܦܽܘܩ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܳܦ ܒܗܳܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܶܪܕܶܐ.

 

ܘܢܶܕܰܥ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܘܰܡܨܰܥܬܐ܆ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܇ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܣܶܒܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܣܩܐ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܪܳܙܐ ܠܓܰܒܝܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܛܽܘܒܳܢܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܥܳܡܽܘܪܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܩܰܕܶܡ ܚܰܘܝܶܗ. ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܣܶܒܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܕܶܐ ܪܳܡܙܐ ܠܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܕܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܥܶܩܒܳܗ̇܆ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܬܕܰܪܰܓ ܘܢܶܣܰܩ ܒܳܗ̇. ܒܛܶܟܣܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܰܦܠܰܚ. ܘܡܶܢ ܓܒܺܝܬܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܦܳܠܚܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܡܰܟܬܶܒ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܦܠܚܺܝܢ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܛܶܟܣܺܝܣ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܬܚܰܠܰܦ ܠܶܗ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܦܶܓ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܳܕܶܐ ܟܳܬܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܓܒܺܝܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܘܡܰܦܠܰܚ ܒܛܶܟܣܺܝܣ ܗܳܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܠܰܐܟܐ ܡܫܰܡܗܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܝ ܒܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܫܡܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܒܶܠ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܠܰܐܟܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܘܕܽܘܒܳܪܶܗ: ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܶܗ.

 

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܣܶܒܠܬܐ܆ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܚܙܳܐ ܬܰܡܺܝܡܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬܪܗܽܘܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܠܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܝ ܣܶܒܠܬܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܕܢܰܠܦܰܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܕܕܽܘܒܳܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܓܰܘܰܐ ܗ̣ܘ. ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܢܛܽܘܪܳܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܒܗܳܕܶܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ܆ ܡܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܡܩܐ ܠܪܰܘܡܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ. ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܝܗ̇ ܕܪܰܒܽܘܬܐ܆ ܡܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ ܡܶܫܬܰܠܚܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܒܰܒܪܺܝܬܗܽܘܢ. ܕܢܶܚܬܽܘܢ ܠܰܐܬܪܐ ܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܇ ܘܢܶܬܰܐܡܢܽܘܢ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܡܚܰܦܶܛ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܬܶܬܟܰܢܰܫ ܚܕܐ ܥܺܕܬܐ ܒܰܐܘܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘܒܐ. ܕܰܡܙܰܡܪܐ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇. ܒܚܰܕ ܙܰܘܥܐ ܚܰܝܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥ ܟܽܠܶܗ ܒܚܰܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܀

 

ܗܳܫܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܟܬܳܒܐ܆ ܕܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܣܶܒܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܣܩܐ ܠܰܫܡܰܝܐ ܢܶܬܕܰܪܰܓ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܒܗܽܘܢ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܢܶܬܥܰܠܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ ܐܶܬܥܰܠܺܝܘ ܒܗܳܕܶܐ ܣܶܒܠܬܐ. ܚܰܘܺܝܢ ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ܆ ܕܕܰܪܓܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܝ. ܘܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܇ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܙܰܘܥܐ ܫܰܦܝܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܢܳܛܪܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܪܥܽܘܬܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܫܰܒܪܽܘܬܐ܇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܩܰܝܡܳܢܺܝܬܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܕܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܐܳܦ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܗ̣ܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܶܚܠܬܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ. ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܕܶܝܢ ܡܒܰܣܪ̈ܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܛܶܒܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܐ. ܚܳܪ̈ܥܶܐ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܥܪܽܘܩܝܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.

 

ܐܰܝܟ ܕܠܰܘܝܐ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܗܺܝ ܡܚܰܦܛܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܕܰܬܩܰܒܶܠ ܣܶܦܪܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܓܰܪܓܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܐ ܢܰܩܺܝܦܐ ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ܇ ܘܰܡܚܰܦܛܐ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܬܶܓܡܽܘܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܘܠܐ ܬܒܰܣܰܪ ܘܬܶܒܣܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܢ ܠܳܗ̇. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܡܕܰܒܪܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܐ ܒܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܕܰܝܳܢܐ܆ ܘܡܰܠܦܐ ܠܶܗ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ܆ ܣܽܘܪܳܕܐ ܘܩܶܢܛܐ ܕܡܶܢ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܐ܇ ܕܢܶܛܰܪ ܥܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ ܠܗ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܒܶܗ: ܘܕܶܢܚܰܬ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܗܺܝ ܬܶܒܥܶܐ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܳܒܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒܬܶܗ. ܕܒܰܢܛܽܘܪܬܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܘܥܳܨܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܺܐܢܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܦܫܰܢ܆ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܰܐܠܳܗܐ ܚܰܘܒܬܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܐܳܠܨܐ ܠܰܢ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܗܳܪܟܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܗܳܝ ܕܠܳܘܝܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܡܰܝܬܝܐ ܠܰܢ. ܕܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܫܳܦܪ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܕܥܰܒܕܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܳܐܶܡ. ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ.

 

ܠܰܘܝܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܒܟܽܘܠ ܐܶܣ̈ܟܺܡܺܝܢ ܕܶܚܠܬܐ ܠܥܰܒܕܽܘܬܐ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܐ ܒܚܽܘܒܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܓܡܺܝܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܒܚܽܘܒܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܚܽܘܒܐ܆ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܶܬܓܡܰܪ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܠܰܘܝܳܐ ܠܶܗ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܕܠܐ ܢܶܒܠܰܥ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܕܳܚܶܠ ܕܠܐ ܢܶܚܣܰܪ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܗܝ ܕܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܕܳܚܶܠ ܕܠܐ ܢܥܺܝܩ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܕܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܕܳܚܶܠ ܕܠܐ ܢܶܬܟܪܶܙ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܕܶܚܠܬܐ ܚܰܕ ܗ̣ܘ. ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܥܰܡܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܐܶܠܐ ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܝܗ̇ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܠܐ ܢܥܺܝܩܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܶܗ܆

 

ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܢܰܣܓܶܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܕܣܽܘܪܚܳܢܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ܆ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܡܶܬܓܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܐ ܪܳܕܽܘܝܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܣܰܟܠܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܒܕܽܘܬܗܽܘܢ ܠܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܓܶܝܪ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܫܰܒܛܳܗ̇ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܰܣܟܠܺܝܢ ܡܶܬܪܕܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܣܽܘܪܚܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܡ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܡܶܚܕܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܐ ܓܶܝܪ ܠܥܰܒܕܳܐ ܣܰܟܠܐ. ܫܝܘܛܽܘܬܐ ܡܰܠܦܐ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܢܫܽܘܛ ܗܰܘ ܥܰܡܐ ܣܰܟܠܐ܆ ܕܰܒܛܽܘܦܣܐ ܕܥܰܒܕܐ ܣܳܪܽܘܚܐ ܒܒܰܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܥܒܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܪܳܕܽܘܝܐ ܠܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܐ.

 

ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܶܗ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܇ ܢܺܝܫܐ ܕܗܳܝ ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܚܰܪܺܝܦܬܐ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܐ ܠܡܰܪܕܽܘܬܗܽܘܢ ܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܐ ܫܰܩܠܶܗ ܣܳܦܪܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܰܡܐ ܡܶܢ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܢܰܫܠܶܡ ܠܶܗ. ܘܢܰܠܦܺܝܘܗܝ ܣܶܦܪܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡܐ ܒܫܰܒܪܽܘܬܶܗ܆ ܡܐ ܕܶܐܫܬܠܶܡ ܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܛܥܳܝܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܗܶܓܝܳܢܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܐܰܠܳܗܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܣܳܟ ܠܐ ܐܳܚܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܬܰܐܡܰܢ ܠܶܗ ܒܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܬܟܺܝ̈ܒܳܬܐ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܐ܆ ܢܶܠܒܽܘܟ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ.

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܠܩܰܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܫܰܒܬܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܐ ܐܶܬܪܓܶܡ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܒܰܣܰܪܘ ܘܠܐ ܐܶܬܰܘ܆ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܦܰܬܚܰܬ ܘܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܫܳܛܘ ܟܳܗܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܚܛܦܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ܆ ܢܽܘܪܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܐ ܢܶܦܩܰܬ ܘܣܰܝܛܰܬ ܓܽܘܫ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܐ ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܢܽܘܪܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܳܗ̇ ܛܥܶܢܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ܆ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܕܡܶܢ ܡܰܫܟܢܐ ܢܶܦܩܰܬ܆ ܐܶܬܚܪܶܟܘ ܘܶܐܒܰܕܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܕܰܒܥܰܘ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܠܰܚܡܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܦܬܳܪܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܛܥܰܘ ܒܥܶܓܠܐ܆ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܶܠܬܐ ܠܰܫܓܽܘܫܝܳܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܽܘܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܪܛܶܢܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܐ܆ ܡܶܢ ܚܘ̈ܰܘܳܬܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ ܐܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܬܚܪܺܝܘ ܕܠܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ܆ ܒܓܰܘ ܚܽܘܪܒܐ ܣܳܦܘ ܘܶܐܬܛܠܶܩܘ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ ܢܰܩܺܝ̈ܦܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܢܶܓܕܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܝܳܥܶܐ ܗܘܐ. ܕܢܶܬܩܰܦܚܽܘܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ ܒܢܶܓ̈ܕܶܐ܆ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܒܬܰܒ̈ܥܳܬܐ. ܘܥܰܡܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܣܳܦܪܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܣܳܪܽܘܚܐ܆ ܢܙܽܘܥ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܐ ܕܰܡܢܰܓܶܕ ܠܶܗ.

 

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܦܕܰܓܽܘܓܶܗ ܕܥܰܡܐ܆ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ܆ ܗܳܝ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܒܶܕ ܠܰܡ ܙܰܦܠܳܢ ܘܙܰܦܠܳܢ. ܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܓܡܽܘܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܐܰܚܶܒ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܳܟ. ܣܥܽܘܪ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܥܰܡܳܟ. ܠܐ ܬܶܕܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܟ ܒܰܩܛܺܝܪܐ. ܠܐ ܬܶܪܰܓ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܚܰܒܪܳܟ. ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܶܐܡܳܟ. ܠܐ ܬܺܐܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܒܰܬܚܽܘܡܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ. ܠܐ ܬܒܽܘܙ ܘܬܶܛܠܽܘܡ. ܠܐ ܬܶܕܒܰܪ ܒܰܩܛܺܝܪܐ. ܠܡܰܢ ܕܰܡܚܺܝܠ ܡܶܢܳܟ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܰܥܗܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܙܰܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܒܕܶܚܠܬܐ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܬܳܟܣܐ ܠܶܗ.

 

ܪܰܒܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܰܐܠܳܗܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܡܚܰܦܶܛ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܪܚܰܡ ܠܰܡ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܗܳܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܗܘܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܰܣܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܰܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܬܳܟܣܐ. ܘܪܶܚܡܬܐ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܠܪܶܗܛܐ ܕܥܰܘ̈ܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܦܳܣܩܳܐ ܠܶܗ̇. ܘܰܠܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܪܶܚܡܬܐ ܡܓܰܪܓܳܐ ܠܳܗ̇. ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܟ܇ ܘܰܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܳܟ܀ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܥܰܡܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܠܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܢܶܫܟܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܡܶܢܶܗ.

 

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܬܽܘܠܡܳܕܶܗ ܕܡܫܺܝܚܐ. ܕܠܐ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܪܽܘܚܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ ܬܽܘܒ ܠܕܶܚܠܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬܽܘܢ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ܇ ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܬܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܕܶܚܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܙܕܰܡܰܢܬܽܘܢ܇ ܗܳܝ ܕܰܒܚܽܘܒܐ ܒܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܡܶܬܓܰܡܪܐ܀

 

ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܘܝܐ ܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܬܽܘܠܡܳܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܰܐܡܺܝܢܐ ܕܶܚܠܬܐ ܠܘܳܬ ܝܳܠܽܘܦܐ. ܡܰܥܗܕܳܐ ܠܶܗ ܕܠܐ ܢܶܛܥܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܫܰܪܺܝܘ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܬܢܳܢ ܠܟܽܠ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܗܘܳܬ ܠܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܠܐ ܫܳܐܶܛ. ܘܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܘܠܐ ܡܒܰܣܰܪ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܡܥܺܝܪܐ ܠܶܗ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܶܣܝܳܢܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܬܰܘܰܗ ܠܶܗ.

 

ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܕܟܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܰܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ܆ ܡܶܫܬܓܶܫ ܘܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ܆ ܘܥܳܐܠܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܘܰܗܬܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܇ ܥܰܠ ܐܦ̈ܰܝ ܒܶܣܝܳܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܘܰܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܣܳܥܪܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܠܰܡ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ. ܘܗܳܐ ܠܰܘ ܕܰܕܠܽܘܚܝܐ ܗ̣ܘ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܳܘ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܠܡܳܢܐ ܐܰܢܬ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܶܬܕܰܠܰܚ ܗܘܰܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ܇ ܠܳܟ ܣܽܘܪܳܕܐ ܡܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܘܶܐܬܥܰܗܕܬܶܗ ܠܕܰܝܳܢܐ܆ ܘܶܐܬܡܠܺܝܬ ܕܶܚܠܬܐ. ܚܳܪܶܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܰܒܬܰܒ̈ܥܳܬܶܗ܆ ܘܕܰܠܚܰܢܝ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܕܡܰܬܩܰܢ ܠܰܡ ܠܶܒܶܗ ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܠܶܒܶܗ ܘܠܐ ܕܳܚܶܠ. ܠܶܒܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܬܩܰܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܠܗܳܢܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܚܰܕܝܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܶܗ ܟܰܣܝܐ܆ ܠܗܳܢܐ ܡܰܦܨܰܚ ܠܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܛܳܪܝܐ ܬܺܐܪܬܐ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܰܫܪܶܐ. ܡܰܣܟܠܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܗܶܕ ܠܕܰܝܳܢܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܣܳܪܽܘܚܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܪܕܽܘܬܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܣܽܘܪܳܕܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܕܰܠܚܶܬ. ܪܢܺܝܬ ܠܰܡ ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬ ܪܽܘܚܝ. ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ ܨܰܘܪ̈ܳܢܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܚܶܪܫܶܬ ܘܠܐ ܡܰܠܠܶܬ. ܚܶܫܒܶܬ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ. ܪܢܺܝܬ ܒܠܺܠܝܐ ܘܰܒܠܶܒܝ ܪܢܺܝܬ. ܘܰܒܨܺܝܬ ܪܽܘܚܝ ܘܶܐܡܪܶܬ. ܕܰܐܪܰܐ ܠܰܡ܆ ܕܰܠܡܐ ܠܥܳܠܰܡ ܛܥܳܢܝ ܡܳܪܝܐ. ܘܠܐ ܡܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܨܛܒܳܝܽܘ ܒܺܝ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܳܗܰܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܥܺܕܬܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܐ ܕܥܰܪܣܶܗ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ.

 

ܟܰܕ ܡܶܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܚܳܫܶܒ ܗܘܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܪܘ. ܘܚܳܐܰܪ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܕܰܒܡܳܢܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܢܰܠܶܦ ܠܟܽܘܠܢܳܫ. ܕܰܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܢܳܫ ܗܽܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܽܘܫܒܳܢܐ܆ ܘܰܢܚܽܘܪ ܐܳܦ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܕܒܰܐܝܕܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܢܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܚܶܫܒܶܬ ܠܰܡ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܦܰܪܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ. ܘܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܐܶܬܡܠܺܝܬ. ܕܰܟܡܐ ܫܦܰܪܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܟܡܐ ܐܰܪܓܙܶܬ ܐܶܢܐ. ܐܰܥܠܶܬ ܓܶܝܪ ܥܶܕܳܢ̈ܰܝ ܠܚܽܘܫܒܳܢܐ ܘܫܳܥ̈ܰܝ ܠܡܶܢܝܳܢܐ. ܪܢܺܝܬ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܰܥܒܰܪܘ. ܘܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܺܝܬ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܚܳܪܶܬ ܕܰܒܡܳܢܐ ܐܰܪܓܙܶܬ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܥܶܒܕܶܬ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܚܛܺܝܬ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܒܠܶܫܳܢܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܪܳܢܶܐ ܐܢܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܠܐ ܬܰܥܠܺܝܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܕܺܝܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ.

 

ܠܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܩܳܪܝܐ ܠܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ. ܘܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ܆ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܒܡܳܢܐ ܐܰܪܓܶܙܢܰܢ܆ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܚܳܫܒܺܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܘܢܰܦ̈ܩܳܬܐ ܕܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܰܕܡܳܢܐ ܝܳܬܪ̈ܺܝܢ ܘܚܳܣܪܺܝܢ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܬܰܓܳܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ: ܕܢܰܦܺܝܩ ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܥܽܘܬܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܇ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܢ ܣܳܥܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܚܕܳܐ ܕܰܡܟܰܢܰܫ ܗܰܘܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܫܽܘܒ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܕܡܶܬܚܰܦܰܛ ܥܰܠ ܟܽܘܢܳܫܐ ܕܥܽܘܬܪܶܗ.

 

ܕܶܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܰܪܓܶܙ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܡܐ ܕܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܗܳܝ ܪܰܒܽܘܬܐ܆ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܐܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝܢ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܢܶܣܰܒ. ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܝܶܗܒܰܬ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܡܳܢܰܘ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܰܟܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܢܶܬܕܠܰܚ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܶܗ ܢܒܺܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܥܳܗܶܕ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܣܬܰܥܰܪ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܛܽܠ ܬܒܰܥܬܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܰܣܒܰܪ ܕܰܕܟܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܘܢܶܬܕܰܠܰܚ ܒܥܽܘܗܕܳܢܗܶܝܢ܆ ܢܶܕܚܰܠ ܕܠܐ ܢܥܺܝܩ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܰܚܒܳܪ̈ܳܬܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܙܕܰܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܚܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܺܝܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܒܠܰܥ.

 

ܘܚܰܫܶܗ ܕܟܺܐܒܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܚܰܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܦܶܛ ܠܶܗ. ܐܰܝܢܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܒܚܽܘܫܳܒܐ ܥܺܝܪܐ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ܇ ܘܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܒܥܰܝܢܐ ܕܡܰܕܥܶܗ܇ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܫܰܦܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܣܢܺܝܩ. ܗܰܘ ܕܪܳܡ ܐܰܬܪܶܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܰܫܪܝܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܘܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܒܶܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܢܽܘܗܪܐ ܗܘ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܳܒܽܘܩܐ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܛܳܒܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܘܚܰܢܳܢܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ. ܗܰܘ ܦܰܐܝܐ ܘܰܐܪܓܺܝܓܐ ܘܫܰܦܺܝܪܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܦܺܝܣ ܘܒܳܥܶܐ܆ ܘܰܡܚܰܦܶܛ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܕܢܺܚܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܠܺܝܨ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܘܒܳܥܶܐ ܫܟܳܚ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܡܢܳܚ ܒܰܢܝܳܚ̈ܰܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܢ ܡܦܺܝܣ ܠܰܢ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܢܶܒܽܘܙ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ. ܘܢܶܥܬܰܪ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ. ܘܠܐ ܢܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܰܕܺܝ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝ̈ܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ ܕܬܶܣܰܩ ܨܶܝܕ ܥܽܘܬܪܶܗ. ܗܽܘ ܐܰܚܬܶܗ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܨܶܝܕ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܢ ܕܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܥܬܰܪ܆ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܠܶܗ ܗܽܘ ܕܢܰܥܬܪܰܢ. ܗܰܘ ܕܚܰܒܺܝܒ ܫܡܶܗ ܘܰܐܪܓܺܝܓ ܟܽܘܢܳܝܶܗ. ܘܒܰܣܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܰܛܥܶܡ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܠܢܰܦܫܐ ܕܡܰܪܓܫܐ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܰܐܶܐ ܒܥܽܘܬܪܐ ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܕܐܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܚܙܳܝܗܝ. ܘܳܐܦܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܥܽܘܬܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܠܶܗ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܟܡܐ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܳܒܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ ܫܦܺܝܥܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܝܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܡܫܰܚ ܚܽܘܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܐܪܺܝܟܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܩܦܺܝܣܐ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܢܰܓܺܝܪ ܚܽܘܒܶܗ ܘܰܙܥܽܘܪܝܐ ܬܒܰܥܬܶܗ. ܥܰܬܺܝܪ ܠܫܽܘܒܩܳܢܐ ܘܡܰܬܺܝܢ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܢ ܡܰܪ̈ܕܘܳܬܶܗ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܠܰܢ܆ ܛܥܺܝܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܕܢܶܩܢܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܐܳܦ ܡܢܰܓܶܕ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܣܪܳܢܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܒܰܕܢܰܢ. ܘܠܐ ܛܳܪܝܐ ܒܶܗ ܥܳܩܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܚܰܫܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܫܠܚܰܢ ܚܰܫ̈ܰܝܢ. ܘܶܐܬܥܰܛܰܦ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܬܥܺܝܩ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܕܶܝܢ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܡܠܶܝܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܣܬܰܢܰܩ ܥܰܠ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܕܰܚܢܰܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܠܰܢ ܕܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܰܟܬܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܰܘܗܝ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܒܨܰܠܡܰܢ: ܕܨܰܠܡܐ ܕܨܶܒ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܕܣܛܢܐ ܡܰܪܫܰܡ ܒܶܗ. ܪܫܰܡ ܘܨܳܪܰܢ ܒܨܰܠܡܶܗ ܐܪܓܺܝܓܺܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܪܓܺܝܫ ܗܘܳܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ ܠܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܪ̈ܰܘܪܒܳܢ ܩܰܕܶܡ ܥܰܬܶܕ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܐ ܥܰܬܺܝܪܐ܇ ܕܗܳܢܰܘ ܚܽܘܣܪܳܢܶܗ ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܠܐ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܦܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ. ܘܟܰܕ ܫܳܩܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܪܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܣܺܝܡܐ ܠܶܗ. ܗܰܘ ܪܳܚܶܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܛܳܒܐ ܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܘܡܰܛܐܒܳܢܐ. ܗܰܘ ܫܰܦܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܠܰܚ܆ ܕܥܳܡܶܠ ܒܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ܆ ܕܡܶܬܦܰܪܰܣ ܒܫܽܘ̈ܕܳܠܰܘܗܝ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܗܽܘ ܩܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܣܟܺܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܩܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܰܢ ܥܳܬܰܪ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܕܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܢ ܩܢܳܐ ܕܠܐ ܚܢܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܳܕܶܐ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܚܰܕܽܘܬܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ܆ ܘܥܳܩܬܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܚܳܫܶܒ ܠܳܗ̇. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܰܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܢ ܘܠܐ ܣܒܰܥ. ܘܶܐܫܰܕ ܥܠܰܝܢ ܟܽܘܠ ܥܽܘܬܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܡܠܺܝ܆ ܥܕܰܡܐ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ.

 

ܠܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܬܺܝܪܐ ܘܛܳܒܐ܆ ܫܦܺܝܥܐ ܘܝܳܗܽܘܒܐ: ܒܰܣܺܝܡܐ ܘܚܰܢܳܢܐ: ܙܳܝܽܘܢܐ ܘܰܡܦܰܪܢܣܳܢܐ: ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܐ ܘܫܳܒܽܘܩܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ: ܥܰܬܺܝܪܐ ܘܡܰܥܬܪܳܢܐ: ܛܳܒܐ ܘܡܰܛܐܒܳܢܐ: ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ ܘܰܡܫܰܝܢܐ: ܪܳܚܶܡ ܓܶܢܣܰܢ ܘܡܰܚܶܒ ܠܰܟܝܳܢܰܢ: ܐܳܣܝܰܢ ܘܡܰܠܦܳܢܰܢ܆ ܐܰܒܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܠܗܳܢܐ ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܘܰܢܥܺܝܩ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܕܠܐ ܢܙܽܘܥ ܘܢܰܪܓܙܺܝܘܗܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܠܰܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܢܚܽܘܪ: ܐܳܦ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܝܳܗܽܘܒܗܶܝܢ ܢܶܬܒܰܩܶܐ܇ ܘܠܐ ܢܶܬܕܰܠܰܚ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܟܽܘܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̣ܝ ܢܰܦܫܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܢܶܣܒܰܬ܆ ܕܠܐ ܬܶܬܢܟܶܦ ܡܶܢ ܝܳܗܽܘܒܗܶܝܢ. ܕܶܚܠܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܗܳܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܢܶܕܚܰܠ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܒܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܠܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܢܶܬܚܰܡܨܽܘܢ.

 

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܐܶܬܕܟܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܩܢܶܐ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܗܳܝ ܢܰܦܫܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܒܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܗܳܢܐ ܐܰܠܳܗܐ: ܘܰܒܡܰܥܠܶܗ ܘܰܒܡܰܦܩܶܗ܇ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ ܒܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܡܶܬܬܙܺܝܥ.

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܠܐ ܕܳܡܶܟ܆ ܒܚܶܠܡܶܗ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܠܥܶܠܬܐ ܕܕܶܚܠܬܶܗ. ܠܐ ܐܳܟܶܠ ܘܠܐ ܫܳܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܥܳܨܶܐ ܠܶܗ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܘܫܶܩܝܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܡܙܺܝܓܐ. ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܛܳܪܶܐ ܒܶܗ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܶܚܠܰܬ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܟܰܬܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬܪܐ ܕܡܰܕܥܶܗ܆ ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܰܥ̈ܠܳܢܶܐ ܘܡܰܦ̈ܩܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܐܰܚܺܝܕܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܐܳܚܕܐ ܡܰܥ̈ܠܳܢܶܐ ܘܡܰܦ̈ܩܳܢܶܐ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܠܐ ܫܳܒܩܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܦܽܘܩ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܰܘ ܚܽܘܫܳܒܐ: ܕܠܐ ܡܒܰܨܝܐ ܠܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܠܒܰܪ ܝܳܗܒܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ. ܘܠܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܠܓܰܘ ܢܶܥܽܘܠ܆ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܦܐܶܐ.

 

ܡܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܢܒܺܝܐ܆ ܐܳܦ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܩܦܰܕ ܠܰܡ ܒܶܣܪܝ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܕܶܚܠܶܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܙܶܩܐ ܒܰܐܓܠܺܝܕܐ܆ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܠܐ ܛܥܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܽܐܘܳܢܐ ܒܠܶܒܝ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܡܳܪܝܐ ܠܥܳܠܡ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܣܺܝܡ ܬܰܟܪܺܝܬܐ ܒܢܰܦܫܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܣܳܢܝ ܡܳܪܝܐ ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܥܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܘܢܰܦܫܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܛܳܒ. ܘܰܠܐܺܝܬ ܒܬܶܐܢ̈ܚܳܬܝ ܘܨܰܒܥܶܬ ܒܟܽܘܠ ܠܰܝ̈ܠܶܐ ܥܰܪܣܝ. ܘܰܒܕܶܡܥܰܬܝ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܐܰܡܣܺܝܬ. ܘܟܶܐܒܰܬ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܟ ܥܰܝܢܝ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܳܗܶܓ ܗܘܺܝܬ ܡܶܢ ܢܶܗܡܬܶܗ ܕܠܶܒܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܫܠܳܡܐ ܠܒܶܣܪܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܶܡܬܳܟ. ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܐ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܥܒܰܪ ܠܪܺܝܫܝ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܰܘܒܠܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ ܐܺܝܩܰܪ ܠܺܝ. ܣܪܺܝ ܘܶܐܬܡܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܙܳܥܶܬ ܛܳܒ. ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܗܰܠܟܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܙܰܘܥܬܐ. ܙܳܥܶܬ ܘܰܕܘܺܝܬ ܛܳܒ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܶܒܝ ܐܶܬܗܦܶܟ ܘܚܰܝܠܝ ܫܰܒܩܰܢܝ. ܘܢܽܘܗܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܚܶܪܫܶܬ ܘܶܐܬܟܰܡܪܶܬ ܘܰܕܘܺܝܬ ܡܶܢ ܛܳܒܬܐ. ܘܟܺܐܒܝ ܐܶܬܕܰܠܰܚ: ܚܰܡ ܠܶܒܝ ܒܓܰܘܝ ܘܰܒܓܽܘܫܡܝ ܐܶܚܕܰܬ ܢܽܘܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܚܶܪܫܶܬ ܘܠܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܥܒܰܕܬ. ܘܓܶܡܪܶܬ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܱ̈ܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝ.

 

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܝܳܗܶܒ ܛܽܘܒܐ ܠܓܰܒܪܐ ܐܰܝܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܥܳܒܕܐ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܕܕܳܚܶܠ܇ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܡ ܠܓܰܒܪܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ. ܗܳܪܟܐ ܛܽܘܒܐ ܠܕܳܚܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܘܟܰܕ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܗܰܘ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܝܳܗܶܒ ܛܽܘܒܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܡ ܠܓܰܒܪܐ ܕܒܽܐܘܪܚܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܐ ܗܰܠܶܟ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܪܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܬܶܪܕܶܝܘܗܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܐ: ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܟ ܬܰܠܦܺܝܘܗܝ. ܘܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܠܦܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܕܳܚܶܠ ܗܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܒܡܰܪܕܽܘܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܐ. ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ. ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܳܛܪܐ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܡܚܰܦܛܐ ܠܶܗ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ܇ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܰܝܬܝܐ ܠܘܳܬ ܬܝܳܒܽܘܬܐ܇ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܫܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܬܟܰܣܝܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܨܽܘܪܬܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܟܽܠ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ܇ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ. ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܰܘܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܶܙܕܗܰܪ ܒܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܐ. ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܳܠܶܟ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܢܒܺܝܐ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ: ܕܰܒܕܶܚܠܬܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܟܽܠܶܗ ܕܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܕܥܰܒܕܳܗ̇. ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܠܰܡ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܐ: ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܘܙܰܘܥܬܐ ܐܰܪܡܝܰܬ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ܇ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܠܦܰܬ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܢܺܐܬܽܘܢ.

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܪܓܺܝܫ ܒܥܰܒܕܽܘܬܶܗ. ܚܰܝܳܒ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܽܘܬܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕܳܐ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ܆ ܘܺܐܝܬ ܒܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܚܳܐܶܫ ܒܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܕܰܒܕܶܚܠܬܐ ܘܙܰܘܥܬܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܦܰܐܝܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܢܰܚܒܺܝܘܗܝ܆ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܰܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܳܘܶܐ ܕܢܰܚܶܒ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܕܢܶܬܪܚܶܡ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܪܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܕܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܕܰܪܓܐ ܕܚܽܘܒܐ ܡܶܬܥܰܠܝܐ܆ ܠܰܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܥܰܠܶܝܗ̇ ܠܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܳܚܬܐ ܒܳܬܪܳܗ̇܆ ܘܡܰܣܩܐ ܡܩܺܝܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܪܰܘܡܐ ܕܚܽܘܒܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܇ ܕܬܰܚܶܒ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܝܒܐ ܕܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܫܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܠܰܘ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܫܰܠܺܝܛ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܚܽܘܒܐ܇ ܐܰܘ ܕܢܶܓܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܫܺܝ̈ܕܶܐ ܘܰܬܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪܶܚܡܬܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܘܥܰܒܕܽܘܬܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܪܶܚܡܬܐ ܘܰܕܚܽܘܒܐ. ܒܰܥܝܳܕܐ ܓܶܝܪ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܨܶܝܕ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܨܰܥܪܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܬܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܘܠܰܘ ܚܽܘܒܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ. ܐܰܠܳܗܐ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܒܽܘܢ܆ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܐܳܦ ܕܢܰܚܒܺܝܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܚܢܰܢ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܟܽܘܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܗܽܘ܆ ܬܥܰܠܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܕܰܪܓܐ ܕܚܽܘܒܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܺܝ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܕܬܰܚܶܒ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܒܪܺܝܬܰܢ܆ ܕܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܘܠܕܽܘܟ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܕܶܚܠܬܐ ܬܳܒܥܺܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܕܶܚܠܬܐ ܠܰܘܝܐ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܰܠܚܽܘܒܐ ܬܽܘܟܠܳܢܐ.

 

ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܚܽܘܒܐ. ܥܶܠܬܰܐ ܗ̣ܘ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܦܳܠܰܚ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܥܳܡܶܠ ܘܙܳܪܰܥ ܒܕܶܚܠܬܐ܆ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܢܶܚܨܽܘܕ ܚܽܘܒܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܣܺܝܡܐ ܥܶܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܕܰܐܟܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܠܳܗܐ: ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܶܝܢ ܘܙܰܪܥܐ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܗ̣ܘ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܚܽܘܒܐ܆ ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬܗ̇ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܚܽܘܒܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܫܰܡܫܰܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܐ ܠܘܳܬ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܰܐܡܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܚܬܪܰܢ ܘܢܰܘܪܒܰܢ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܰܡܗܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ܆ ܨܶܝܕ ܕܶܚܠܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܟܰܬܰܪ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܢ. ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܗܺܝ ܕܚܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ ܢܶܒܥܶܐ ܐܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܒܕܶܚܠܬܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܕܶܝܢ ܐܰܓܪܐ ܕܚܽܘܒܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗ̣ܝ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܰܣܟܶܠ ܐܶܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܚܽܘܒܐ ܐܰܓܪܳܗ̇ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܓܪܐ ܒܳܬܰܪ ܥܰܡܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ܇ ܡܰܛܥܶܡ ܠܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܕܚܽܘܒܶܗ̇܆

 

ܕܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܠܰܢ܆ ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܟܰܣܝܐ. ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ ܡܰܬܩܶܢ ܡܰܕܥܰܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܘܒܰܚܙܳܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܗܰܘܢܰܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܘܒܶܣܝܳܢܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ. ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܝܳܪܰܢ.

 

ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ ܕܛܶܥܡܰܬ ܚܽܘܒܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܐܶܡ ܒܚܽܘܒܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܒܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܒܽܘܣܳܡܐ ܕܰܠܗܳܢܐ ܦܳܚܶܡ܇ ܐܰܘ ܢܝܳܚܐ ܘܦܽܘܪܦܳܥܐ ܕܰܠܗܳܢܐ ܫܳܘܶܐ܆ ܕܐܢܳܫ ܒܰܐܠܳܗܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܩܰܘܡܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܽܘܒܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܆ ܕܰܟܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܶܬܠܶܗ ܠܗܳܢܐ ܥܽܘܬܪܐ ܕܚܽܘܒܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܝܳܕܰܥ ܕܫܳܘܶܐ ܠܗ.

 

ܡܶܛܽܘܠ ܕܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܠܬܽܘܟܠܳܢܐ ܒܶܣܝܳܢܐ ܢܰܩܺܝܦ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܇ ܕܠܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܠܨܐ. ܒܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܶܣܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܫܰܗܪܐ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܢܳܛܰܪ ܠܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܡܶܢ ܡܚܰܠܨܳܢܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܚܰܦܛܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܬܽܘܒ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܪܳܒܝܳܐ ܘܥܳܦܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܗܶܝܢ. ܦܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܘܡܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܡܶܙܕܗܰܪ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܠܐ ܢܶܬܚ̈ܰܠܨܳܢ. ܩܳܥܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܶܠ. ܘܡܶܙܕܗܰܪ ܬܘܒ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܶܠ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܰܨ.

 

ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܕܚܰܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ: ܚܳܫܚܐ ܘܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܥܳܠܡܐ. ܐܰܬܪܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܐܰܬܪܰܐ ܗ̣ܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܝ̈ܽܘܬܶܐ. ܘܰܐܬܪܶܗ ܕܚܽܘܒܐ ܥܳܠܡܰܐ ܗܘ ܐܚܪܺܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܢܚܽܘܪ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܐܬܪܰܢ܆ ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܒܰܢ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ ܒܥܽܘܡܪܐ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܘܢܰܣܓܶܐ ܒܰܢ ܙܰܘܥܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܫܶܡܥܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܛܘܒܳܥܐ ܕܫܶܢܬܐ ܥܰܡܺܝܩܬܐ ܢܶܬܘܰܗ ܠܰܢ. ܘܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܢܶܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܨܒܽܘ ܡܚܰܦܛܐ ܠܰܢ. ܘܥܰܠ ܚܕܐ ܠܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܥܺܝܪܐ ܠܰܢ.

 

ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܨܒܳܬ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܬܰܠܦܰܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܢܒܺܝܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܘܠ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܥܰܦܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܡܳܪܝܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܳܢܰܘ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܢܰܦܫܐ ܓܶܝܪ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܕܰܒܪܐ ܠܳܗ̇. ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܳܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܒܳܥܽܘܬܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܪ ܕܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܐ ܕܶܚܠܬܗ ܗ̣ܝ ܕܡܳܪܝܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܫܽܘܠܳܡܐ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܚܽܘܒܐ ܗ̣ܘ ܪܽܘܚܳܢܐ: ܡܶܢܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܠܦܰܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܚܶܟܡܬܐ܇ ܕܶܚܠܬܐ ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ܆ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ̇܆ ܘܠܽܐܘܪ̈ܚܳܬܐ ܬܽܘܒ ܕܰܕܪ̈ܺܝܫܳܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܠܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܗܰܠ̈ܟܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܽܐܘܪܚܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܫܽܘܪܳܝܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܕܺܐܝܬܰܗܘܝ ܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܚܶܟܡܬܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪܐ ܕܰܟܪܶܣܛܝܳܢܽܘܬܐ. ܕܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܫܰܪܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܽܘܒ ܢܒܺܝܳܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܬܶܦܬܰܚ ܠܺܝ ܐܶܕ̈ܢܶܐ.

 

ܘܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܕܚܶܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܝܽܘܦܺܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܶܗ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܰܕܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ: ܕܠܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܡܰܣܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܐܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܠܰܐܝܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܦܳܠܰܚ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡܶܗ ܒܓܰܘ ܐܶܠܦܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܦܳܪܽܘܫܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܝܰܡܐ ܕܢܶܬܒܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܒܕܐ ܥܳܪܽܘܩܐ: ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ܆ ܢܳܚ ܘܰܫܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܰܘܗܝ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܕܰܕܚܶܠܘ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܝܐ ܘܰܢܕܰܪܘ ܢܶܕܪ̈ܶܐ.

 

ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܺܐܝܕܐ ܕܶܐܪܰܡܝܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܟܰܕ ܡܚܰܣܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܕܟܰܕ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܙܳܝ̈ܥܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܡܒܰܣܪܺܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ. ܡܢܺܝ ܠܰܡ ܠܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܠܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ܆ ܕܣܳܡܶܬ ܚܳܠܐ ܬܚܽܘܡܐ ܠܝܰܡܐ܆ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ. ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܘܙܰܘܥܬܐ ܒܳܥܶܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܐܶܬܚܰܣܰܕܘ ܒܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ܇ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ܇ ܘܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܬܫܺܝܛܺܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ.

 

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܺܐܝܕܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܰܪܡܶܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܫܳܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܽܘ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܠܗܽܘܢ܆ ܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܫܶܡܥܐ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܚܽܘܒܐ ܡܰܣܓܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܢܺܝܚܽܘܬܶܗ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ. ܣܰܟܠܐ ܓܶܝܪ ܡܥܳܕ ܫܳܐܶܛ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܡܰܣܓܶܐ ܘܡܰܚܶܒ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܐ ܠܣܰܟܠܐ܇ ܕܬܶܚܙܶܐ ܚܽܘܒܐ ܒܓܰܘ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܪܰܒܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܘܰܙܥܺܝܦܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܬܒܐ ܠܶܗ. ܘܩܰܫܝܽܘܬܐ ܘܰܕܚܺܝܠܽܘܬܐ ܡܶܬܪܰܫܡܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܣܓܶܐ ܘܢܶܕܚܰܠ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܓܠܳܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܺܝ ܠܰܡ ܝܰܡܳܐ. ܘܚܳܒܶܫ ܕܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܓܰܠ̈ܠܰܘܗܝ܇ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܫܺܝܛܐ ܕܚܳܠܐ. ܘܡܶܬܬܪ̈ܺܝܡܺܝܢ ܓܰܠ̈ܠܰܘܗܝ ܘܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܇ ܠܰܣܝܳܓܐ ܒܰܣܝܐ ܕܡܰܟܪܶܟ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܟܽܘܢ܆ ܠܗܳܢܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܚܺܝܠܐ܆ ܫܳܝܛܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܀

 

ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܕܕܶܚܠܬܐ ܘܰܕܚܽܘܒܐ܆ ܫܩܰܠ ܩܰܪܶܒ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܐ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܘܠܐ ܐܰܚܒܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܡܳܪܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝ. ܐܰܝܟܰܘ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ ܡܶܢܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܒܳܐ ܐܢܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܳܪܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܚܶܠܘ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܐ ܝܰܩܰܪܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܐ ܒܕܽܘܟ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܶܗ ܒܥܰܡܐ ܬܳܢܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܐ ܕܰܒܚܽܘܪܒܐ. ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܠܰܐܪܥܐ ܗܳܝ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܐ ܕܰܒܟܽܘܠ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܦܥܳܢ. ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܚܽܘܒܶܗ ܕܝܳܗܽܘܒܳܐ ܢܥܺܝܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ܆ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܬܳܢܶܐ܆ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܪܶܡܙܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܬܠܶܝܢ ܒܚܺܝܠ ܡܶܠܬܶܗ. ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܪܺܝܬܐ ܕܰܟܕܺܝܢܐ ܬܚܶܝܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܡܰܬܩܳܠܐ܇ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܒܡܰܣܰܐܬܐ. ܘܕܰܡܫܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܒܙܰܪܬܶܗ܇ ܘܰܐܟܺܝܠ ܥܰܦܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܒܰܙܘܳܪܶܗ. ܘܕܰܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠ ܒܺܐܝܕܐ ܕܰܢܒܺܝܐ܆ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܶܡܥܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܢܶܥܒܶܕ ܕܶܚܠܬܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ.

 

ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܬܳܢܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܶܗ ܠܕܰܪܓܐ ܕܚܽܘܒܐ ܡܰܣܪܰܚ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ ܘܰܕܪܶܚܡܬܐ ܘܰܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܡܶܬܬܰܚܬܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܣܓܶܝܢ ܘܡܰܚܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܬܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܙܥܽܘܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܘܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܬܰܡܳܢ ܓܢܺܝ̈ܚܳܬܐ ܘܰܕܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܠܐ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ܆ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܚܽܘܒܶܗ. ܕܠܐ ܡܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܘܚܰܘܣܳܢܶܗ. ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܚܽܘܒܐ ܘܛܳܒܽܘܬܐ ܫܟܺܝܚ ܠܶܗ܇ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܢܫܽܘܛܽܘܢܳܗ̇ ܠܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܗ̇. ܘܢܶܫܬܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܒܰܣܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ܆ ܠܐܢܳܫܐ ܕܰܩܢܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܓܰܠܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܛܳܥܡܺܝܢ ܚܽܘܒܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܰܚܒܺܝܢ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܛܳܒܽܘܬ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܶܗ ܬܽܘܒ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ܆ ܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ.

 

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܠ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܕܶܚܠܬܐ ܗܘܰܘ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪܳܝܐ ܕܚܽܘܠܛܳܢܐ ܘܰܕܚܽܘܒܐ. ܒܩܰܕܡܳܝܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܢܰܠܦܰܢ. ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܗܘ. ܒܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܚܪܳܝܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܚܰܘܝܰܢ ܕܰܐܒܽܘܢ ܗ̣ܘ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܒܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܘܰܐܝܟܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܘܳܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ. ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ. ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܳܬܐ. ܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܘܰܡܣܳܡ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ. ܙܥܺܝܦܽܘܬܐ ܘܩܰܫܝܽܘܬܐ. ܬܰܒ̈ܥܳܬܐ ܕܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ. ܫܰܒܛܐ ܕܰܐܡܺܝܢ ܡܬܺܝܚ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܫܳܐ ܕܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܕܰܦܬܺܝܚ. ܘܕܰܝܳܢܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ. ܠܗܰܠ ܬܪܺܝܨ ܩܰܝܣܐ܆ ܕܢܶܙܕܩܶܦ ܥܠܰܘܗܝ ܡܓܰܕܦܳܢܐ. ܠܗܰܠ ܟܢܺܝ̈ܫܳܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܰܪܓܽܘܡܝܐ. ܠܗܰܠ ܡܰܘܚܕܐ ܢܽܘܪܐ ܠܝܰܩܕܳܢܐ. ܠܗܰܠ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ. ܠܗܰܠ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܫܶܢܐ ܚܠܳܦ ܫܶܢܳܐ. ܠܗܰܠ ܡܚܰܨܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܠܗܰܠ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܟܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܦܽܘܪܥܳܢ ܥܝܳܪ̈ܳܬܐ. ܠܗܰܠ ܡܶܫܬܰܩܦܺܝܢ ܦܰܟ̈ܶܐ. ܠܗܰܠ ܟܬܺܝܒܳܢ ܩܳܛܕܺܝ̈ܩܰܣ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ ܥܰܒܕܐ ܣܳܪܽܘܚܐ܇ ܘܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܥܰܠ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܬܳܒܰܪ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܒܥܽܘܛ. ܦܳܣܶܩ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܡܚܶܐ. ܥܳܩܰܪ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܢܰܟܶܬ. ܥܳܘܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܢܶܪܰܓ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܢܰܚܣܰܪ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.

 

ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܬܟܰܣ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܰܡܐ܇ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܕܰܒܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢܶܗ̇. ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ ܟܰܣܝܐ. ܣܳܦܩܐ ܕܬܶܓܕܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ. ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܚܠܬܐ ܐܰܚܽܘܕ ܒܢܰܦܫܳܟ ܐܳܘ ܬܰܠܡܺܝܕܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܠܐ ܕܳܚܠܐ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܠܐ ܕܳܚܠܐ. ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܕܠܐ ܢܰܪܓܙܺܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡܐ ܒܳܟ ܡܢܳܬܐ ܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܬܶܕܚܰܠ ܒܳܗ̇. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܥܳܠܡܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܕܶܚܠܬܐ܇ ܠܢܰܦܫܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܐܪܓܫܰܬ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܐ ܚܫܺܝܒܐ ܙܰܘܥܬܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ܇ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܙܰܘܥܬܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܫܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܚܕܳܐ ܕܶܚܠܬܐ ܘܩܰܝܶܡ ܚܕܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܡܶܢܰܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܙܰܒܢܳܢܳܝܐ. ܘܣܳܡ ܥܠܰܝܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܰܘܬܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܘܰܕܚܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܠܐ ܢܙܺܝܥܽܘܢܳܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܦܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܙܽܘܥܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܰܘܒܶܕ ܠܢܰܦܫܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ. ܠܐ ܕܚܺܝܠܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܩܳܛܠܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ܇ ܐܚܪܺܢܐ ܡܢܰܚܶܡ܆ ܐܶܠܐ ܕܚܺܝܠ܆ ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܰܐܡܺܝܬ ܠܰܝܬ ܕܰܡܢܰܚܶܡ܇ ܘܡܐ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܝܬ ܕܡܳܚܶܐ.

 

ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܽܘܪܰܐ ܗ̣ܘ. ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܥܳܒܪܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ ܘܡܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܐ. ܚܳܐܰܪ ܠܰܡ ܒܰܐܪܥܐ ܘܙܳܝܥܐ. ܘܟܳܐܶܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܳܐܢܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܟܐܳܬܳܟ ܥܳܪܩܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܩܳܠܐ ܕܪ̈ܰܥܡܰܝܟ ܡܶܬܪ̈ܰܗܒܺܝܢ.

 

ܗܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܶܚܠܬܶܗ ܪܰܡܝܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܚܰܝܳܒ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܕܚܰܠ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܠܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ. ܕܚܺܝܠܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܙܰܒܢܐ. ܐܶܠܐ ܟܡܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܙܺܝܥܳܐ ܘܰܡܬܰܘܗܐ ܐܳܦ ܚܙܳܬܐ ܕܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܡܰܒܥܕܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ. ܡܠܶܐ ܘܳܐܦ ܡܰܘܬܐ ܕܰܬܢܳܢ ܣܽܘܪܳܕܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܨܰܠܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܥܳܐܶܠ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܒܛܶܠ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܶܒܐ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ.

 

ܘܰܟܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܚܽܘܫܳܒܰܢ ܒܕܶܚܠܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܟܽܘܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܦܳܓܥܐ ܒܰܢ ܡܰܕܚܠܐ ܠܰܢ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܝܳܢܐ ܕܚܺܝܠ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܟܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܆ ܒܶܛܠܰܬ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܰܝܳܢܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܛܶܟ̈ܣܺܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܰܚܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܐ. ܘܒܰܚܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܬܒܰܠܥܳܢ. ܘܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ܇ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܐ ܪܳܕܝܐ ܗܘܳܬ: ܥܰܠ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܠܰܚܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܳܪܰܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܐ܇ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ. ܕܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܗܘܶܐ ܕܚܺܝܠ܆ ܘܰܒܕܶܚܠܬܶܗ ܢܶܫܬܪܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܟܽܠ ܕܶܚ̈ܠܳܢ. ܘܬܶܬܒܰܛܰܠ ܙܰܘܥܬܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܽܘܚ̈ܕܳܢܺܝܢ܆ ܘܢܶܟܽܘܦ ܪܺܫܶܗ ܟܽܠ ܪܺܝܫ܆ ܩܕܳܡ ܚܰܕ ܪܺܫܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܶܟ. ܗܳܟܰܢܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ܇ ܡܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ܇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܚܠܐ. ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ. ܡܶܢ ܪܰܒܰܝܚ̈ܰܝܠܶܐ. ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܦܳܩܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܶܢ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܫܚܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܣܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܚܽܘܣܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܘܬܽܘ̈ܟܶܐ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ܇ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ܇ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ. ܘܪܰܚܺܝܩܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܐ܇ ܘܡܰܒܥܕܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܗܡܐ܇ ܘܰܓܠܺܝܙܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ܇ ܘܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܐ. ܗܳܠܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܠܐ ܕܳܚܶܠ.

 

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܶܥܽܘܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܬܶܐܚܽܘܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܠܐ ܡܶܣܬܰܦܩܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܕܶܚܠܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܥܳܐܠܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܒܳܗ̇܆ ܡܐ ܕܰܚܙܳܬ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܫܳܪܝܐ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܦܫܐ. ܫܳܒܩܐ ܘܰܡܫܰܢܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܦܺܝܩ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܥܳܡܽܘܪܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ܆ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܢܳܦܶܠ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܡܠܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܕܡܰܠܝܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ܇ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܥܳܠܡܐ܇ ܕܰܟܢܺܝܫܐ ܗ̣ܝ ܟܽܘܠܳܗ̇܆ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܚܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܚܠܬܐ ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܟܽܠܰܢ ܕܢܶܩܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܢܫܽܘܛ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܕܰܠܚܰܕ ܥܒܳܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܶܣܬܦܶܩ. ܘܰܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܫܡܶܗ ܕܚܺܝܠܐ ܘܰܟܚܺܝܕܐ܆ ܢܶܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܙܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܠܰܐܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܫܰܒܥܐ ܕܥܰܠ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܒܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܀