6- ܡܺܐܡܪܐ ܕܶܐܫܬܐ. ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܕܰܟܝܳܢܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܕܶܐܫܬܐ.

ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܕܰܟܝܳܢܐ܆

ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܒܶܗ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ.

ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ܆

ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ ܘܡܶܫܬܰܪܪܐ ܒܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ܀

 

ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܘܳܬ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܒܚܰܝܠܰܢ ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܝܳܗܒܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܰܠܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ܆ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܶܠܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܢܶܫܠܶܐ ܠܰܢ ܚܢܰܢ ܘܠܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܡܰܠܶܠܘ ܘܰܟܬܰܒܘ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܢܶܬܢܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܐ ܕܰܡܦܰܪܓܰܠ ܘܬܳܢܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܪܰܒܶܗ ܕܠܐ ܢܶܛܥܶܝܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܬܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܺܝ̈ܥܳܢ ܠܰܢ܆ ܕܒܰܬܢܳܝܗܶܝܢ. ܢܶܬܥܗܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܇ ܘܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝܢ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ ܕܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢ ܢܶܬܚܰܣܟܽܘܢ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܠܐ ܐܰܚܺܝܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܪܶܢܝܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܦܳܗܶܐ. ܘܒܰܐܬܪܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܳܐ ܕܪܳܢܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܢܽܘܗܪܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܕܰܝܰܪ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܘܗܳܕܶܣ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܒܚܶܫܽܘܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܶܗ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܠܐ ܚܳܙܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܠܐ ܦܳܪܶܫ ܘܠܐ ܡܶܬܦܪܶܫ. ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܘܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܶܠܐ ܓܠܺܝܙ ܗ̣ܘ ܡܶܢ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܬܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ܆ ܘܰܓܠܺܝܙܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܙܝ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܐܽܘܪܚܐ ܦܳܪܶܫ ܘܠܐ ܫܒܺܝܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܠܐ ܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ ܚܳܙܶܐ.

 

ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܓܕܰܫ ܠܰܢ܆ ܢܶܬܥܢܶܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܙܺܝܥ ܠܳܗ̇ ܠܶܫܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܬܶܢܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܟܰܕ ܪܳܢܶܐ ܘܗܳܪܶܓ ܒܳܗ̇ ܠܶܒܐ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܬܰܘܬܳܪ̈ܰܝ ܠܶܒܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܰܢ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܪܳܢܶܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܠܶܫܳܢܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦܶܢ ܟܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܠܐ ܠܶܫܳܢܐ ܒܨܶܢܥܬܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ: ܒܝܰܕ ܐܶܣܟܺܡ̈ܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܠܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܐ܆ ܘܰܡܒܰܕ̈ܩܳܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܗܽܘܦܳܟܗܶܝܢ܇ ܥܰܠ ܗܰܘܢܐ ܛܡܺܝܪܐ ܕܰܡܣܰܬܰܪ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ.

 

ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܡܺܝܢ ܫܳܬܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܝܳܗܒܐ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܢܶܨܒܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܒܰܥܝܳܕܐ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܠܡܰܡܠܠܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ܇ ܘܠܰܘ ܠܦܽܘܪܓܳܝܐ ܨܳܐܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܠܰܘ ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܕܢܺܐܠܦܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܠܽܘܐܐ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܣܪܺܝܩܬܐ ܫܳܡܰܥ ܠܳܗ̇. ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ܆ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܙܳܪܽܘܥܶܗ܆ ܘܒܶܐܕܢܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܥܰܡ ܗܰܘ ܕܝܳܠܶܦ܆ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ ܫܳܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܡܰܠܦܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܚܰܬܺܝܬܐ܇ ܘܠܰܘ ܡܰܥܒܰܪܬܰܐ ܗ̣ܘ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ.

 

ܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܳܗ̇܆ ܘܰܡܢܰܦܶܩ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕܳܗ̇܇ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܪܶܢܝܐ ܕܟܽܠ ܫܳܥ ܕܡܶܠܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܡܥܺܝܪ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܠܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܠܳܛܶܫ ܠܶܫܳܢܐ ܠܡܶܠܬܐ܆ ܘܳܐܣܰܪ ܠܡܰܕܥܐ ܒܪܶܢܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

 

ܘܗܰܘ ܕܪܳܢܶܐ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܰܐܡܺܝܢ ܠܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܳܢܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ: ܡܶܬܪܰܒܝܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܗܳܝ ܕܗܳܘܝܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܢܰܛܪܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܣܰܬܰܪ ܫܽܘܪܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܣܰܬܪܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܫܰܒ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܚܳܣܟܐ ܠܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܢܳܛܪܐ ܠܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܝܰܠܰܦ ܕܢܶܕܚܰܠ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܰܘ ܠܦܰܓܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܳܛܰܪ ܡܶܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ: ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܠܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ.

 

ܕܰܐܝܢܐ ܓܶܝܪ ܛܶܟܣܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܒܰܐܝܢܐ ܕܰܪܓܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܪܰܒܝܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ.

 

ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܐܰܠܦܽܘܢܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܕܶܚܠܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܗܽܘ ܐܳܦ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܳܚܶܠ܇ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܰܘ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܩܳܝܡܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܠܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܘܝܐ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܐܠܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ܆ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܘܡܶܬܩܰܝܡܐ ܬܽܘܒ ܘܡܶܬܢܰܛܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܡܥܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܳܛܪܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܢܳܛܪܐ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܢܳܛܪܐ ܐܳܦ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܠܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ.

 

ܕܶܚܠܬܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܒܡܶܠܬܐ܇ ܕܕܳܚܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܘܡܳܐ ܕܪܶܬܰܬ ܘܪܶܥܠܰܬ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܡܙܺܝܥܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ. ܦܰܓܪܐ ܓܶܝܪ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܟܶܐ ܠܶܗ. ܘܢܰܦܫܐ ܬܽܘܒ ܙܳܝܥܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܐܰܒܕܳܢܳܗ̇. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܐܰܘ ܕܢܽܘܪܐ: ܐܰܘ ܕܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܩܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܚܢܽܘܩܝܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܐ ܕܡܶܢ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ܆ ܐܰܘ ܛܶܒܐ ܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ܆ ܐܰܘ ܚܙܳܬܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܘ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܫܰܢ̈ܩܶܐ: ܐܰܘ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܚܒܽܘܫ̈ܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܚܠܬܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܐ ܟܰܣܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܫܟܰܚ ܡܫܰܢܶܩ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܕܳܚܶܠ ܦܰܓܪܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܰܚܫܰܒܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܕܳܚܠܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܡܶܢ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܓܺܗܰܢܐ ܕܰܠܚܺܝܡܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ: ܘܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܕܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܘܡܶܢ ܛܶܒܳܐ ܕܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ܇ ܘܬܰܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܐ.

 

ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܳܐ ܦܰܓܪܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܟܶܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܳܚܶܠ. ܘܡܐ ܕܰܐܕܺܝܩܰܬ ܢܰܦܫܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܢܩܳܢ ܠܗ̇. ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܪܕܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܦܽܘܪ̈ܣܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܢܶܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܚܳܙܶܐ ܠܗܶܝܢ: ܐܰܘ ܒܥܽܘܗܕܳܢܗܶܝܢ ܢܶܪܢܶܐ܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܘܕܳܚܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܐ ܡܳܐ ܕܰܐܕܺܝܩܰܬ ܒܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ: ܘܰܚܙܳܬ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬܐ ܕܰܓܠܳܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ܆ ܡܶܬܡܰܠܝܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܝܗ̇ ܖ̈ܽܘܚܳܢܶܐ.

 

ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܗ̇ ܡܙܺܝܥܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܰܒܕܶܚܠܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܳܚ̈ܠܺܝܢ ܘܳܐܦ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܕܓܽܘܫܡܗ̇. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܐ ܗܺܝ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܐܳܦ ܦܰܓܪܐ ܒܕܶܚܠܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܗ̇. ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܟܶܝܢ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܺܝܛܐ ܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܕܳܚܠܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܰܓܪܐ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܺܝܢ: ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܝܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ: ܘܙܳܝܥܐ ܘܡܶܣܬܰܪܕܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܡܙܺܝܥܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܰܡܫܰܪܝܐ ܩܶܢܛܐ ܘܣܽܘܪܳܕܐ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܣܝܽܘܗ̇ ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܽܘܩܝܳܗ̇ ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ. ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܶܬܥܰܗܕܳܐ ܢܰܦܫܐ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܙܳܝܥܐ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ܆ ܡܙܺܝܥܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܫܰܘܬܦܳܐܺܝܬ ܠܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܓܪܐ. ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܥܗܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܕܰܟܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܡܶܚܕܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܬܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܪܳܬܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܪܳܐܶܬ ܐܳܦ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܘܡܰܟܶܐ ܠܶܗ.

 

ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܠܗܳܕܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐ ܢܰܣܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥ ܦܰܓܪܐ ܘܰܡܙܺܝܥ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܓܰܠܝܐ ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܠܟܽܘܠ ܐܢܳܫ܆ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܕܳܚܠܐ ܢܰܦܫܐ ܘܳܐܫܕܐ ܕܶܚܠܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ.

 

ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܣܝܽܘܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܰܐܺܝ̈ܬܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡܒܰܣܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܰܘܬܐ ܗ̣ܝ ܓܡܺܝܪܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܚܰܛܳܝܐ ܕܠܐ ܬܳܐܶܒ܆ ܡܺܝܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ.

 

ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܘܝܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥܗܺܝܕ ܐܢܳܫ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ܆ ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܶܗ ܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ܆ ܐܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܗܳܢܐ ܡܺܝܬܐ ܗ̣ܘ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܚܰܝܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܢܰܦܫܐ ܕܚܳܝܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܚܳܛܝܐ ܘܬܳܝܒܐ ܟܪܺܝܗܬܐ ܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܒܰܣܪܳܢܳܐܺܝܬ ܚܳܛܝܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܕܰܩܛܺܝܠܐ ܗ̣ܝ ܒܰܚܛܺܝܬܐ.

 

ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܡܟܰܬܪܳܢܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܕܒܶܗ܆ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܩܳܪܶܒ ܠܶܗ܇ ܐܰܘ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܶܝܢ ܕܚܳܝܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܪܓܫܳܐ ܒܰܐܠܳܗܐ.

 

ܠܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܢܰܦܫܐ ܩܛܺܝܠܬܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܟܽܠ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܺܝܢ ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܺܝܢ ܐܢ ܬܩܰܪܶܒ ܠܰܫܠܰܕܐ. ܠܐ ܚܳܫܐ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܐܶܢ ܬܶܫܬܰܘܬܰܦ ܢܰܦܫܐ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܺܝܬܰܬ ܠܐ ܡܰܪܓܫܐ. ܒܳܠܰܥ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬܐ ܘܠܐ ܡܰܪܓܶܫ܆ ܘܡܶܬܦܣܶܩ ܘܡܶܬܒܙܰܥ ܘܠܐ ܚܳܐܶܫ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܺܝܬܰܬ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܚܳܛܝܐ ܘܠܐ ܡܰܪܓܫܐ. ܡܰܪܫܥܐ ܘܠܐ ܝܳܕܥܐ. ܣܳܪܚܐ ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܗܕܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܝܒܐ ܘܠܐ ܛܳܪܝܐ ܠܳܗ̇ ܬܺܐܪܬܳܗ̇܇ ܡܰܥܘܠܐ ܘܠܐ ܚܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܛܳܪܝܐ ܠܶܗ ܬܺܐܪܬܶܗ ܠܦܽܘܪܫܳܢܐ: ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܽܘܢܩܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܢܰܦܫܐ ܕܶܐܬܚܰܒܠܰܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܺܝܬܰܬ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܶܬܚܰܝܒܐ ܡܶܢ ܬܺܐܪܬܳܗ̇. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܚܰܝܽܘܬܰܐ ܗ̣ܘ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܦܬܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܪܳܐܶܦ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܶܪ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܘܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܪܳܐܶܦ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܳܗ̇ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܟܡܐ ܕܰܥܗܺܝܕܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܐ ܚܳܛܝܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܛܪܐ ܕܪܶܓܬܐ ܢܶܓܕܰܫ܆ ܘܒܰܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܐ ܢܶܬܚܰܦܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܗ̇܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܪܳܕܦܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܥܒܕܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ. ܕܢܳܛܪܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܚܳܛܶܐ܇ ܡܚܰܦܛܐ ܠܶܗ ܕܢܰܐܣܶܐ ܚܛܺܝܬܶܗ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܒܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܕܰܐܘ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܡܰܣܟܠܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܕܡܳܐ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܡܰܬܩܢܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܗܽܘܢ.

 

ܣܰܟܪܳܐ ܗ̣ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܐܦܱ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܡܢܰܛܪܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܠܐ ܢܶܬܢܟܶܐ. ܘܫܽܘܪܐ ܗ̣ܝ ܡܣܰܬܪܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܳܘܝܐ ܐܳܦ ܡܰܐܣܝܳܢܺܝܬܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܕܶܚܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܚܰܙܝܳܢ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܣܺܝܬܐ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܺܝܬܐ. ܫܽܘܪܳܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܡܢܰܛܪܳܢܐ ܩܕܳܡ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܢܺܐܬܝܳܢ. ܘܡܰܐܣܝܳܢܺܝܬܐ ܚܰܟܺܝܡܬܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ.

 

ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ ܡܶܣܬܰܪܰܕ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܛܶܒܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܪܥܶܠ ܠܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܙܗܺܝܪ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ ܟܳܠܝܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܳܛܶܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ܆ ܛܶܒܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ ܡܰܕܚܶܠ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ܆ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܓܶܝܪ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܶܗ ܠܐ ܡܨܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܣܰܡܝܽܘܬܳܗ̇ ܗ̣ܝ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܚܰܬ ܘܶܐܫܬܰܡܫܰܬ ܚܛܺܝܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܬܶܢܳܢܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܒܥܶܛܪܐ ܕܰܥܒܳܕܳܗ̇ ܕܪܶܓܬܐ ܡܶܬܟܰܣܶܐ ܚܙܳܝܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܕܰܝܳܢܐ. ܫܳܡܥܐ ܕܶܝܢ ܩܳܠܐ ܕܠܽܘ̈ܚܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܙܳܝܥܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܛܶܒܐ. ܘܕܳܚܠܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܐ ܕܠܐ ܡܰܐܺܝܬܐ ܢܰܦܫܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܘܕܰܥܬܶܗ ܘܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܣܡܶܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܕܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܣܬܰܪܰܕ. ܐܰܘ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܛܶܒܗܽܘܢ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܪܝܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܬܒܳܪܶܗ܇ ܐܰܘ ܚܶܘܝܐ ܕܪܳܫܶܦ ܕܢܶܟܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܡܰܥ ܛܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܫܩܺܝܦܐ ܐܰܘ ܓܽܘܡܳܨܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܰܠܟ̈ܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܠܶܐ ܠܶܗ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܠ ܢܶܟܝܳܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܡܩܰܕܶܡ ܕܳܚܶܠ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܬܳܟܶܣ ܢܰܦܫܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܚܠܺܝܡ ܚܙܳܝܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܕܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܠܰܦ. ܕܗܺܝ ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܠܦܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܢܶܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܶܗ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܦ ܠܗܰܘ ܕܡܶܙܕܰܗܰܪ ܘܠܐ ܚܳܛܶܐ. ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܳܛܶܐ ܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ.

 

ܠܐ ܓܶܝܪ ܕܳܚܠܐ ܢܰܦܫܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܢܶܟ̈ܝܳܢܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܕܳܚܠܐ ܡܶܛܽܠ ܚܠܺܝܛܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܚܠܐ ܢܰܦܫܐ܇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܚܠܬܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܶܛܪܐ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܦܓܪܐ ܣܠܶܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܐܚܫܶܟ ܒܽܘܝܳܢܳܗ̇. ܘܕܶܚܠܰܬ ܥܰܡ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܰܟܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܬܶܕܚܰܠ ܢܰܦܫܐ܆ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܚܠܬܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܐ ܗ̣ܝ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܶܕܚܰܠ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܢܰܦܫܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܳܚܠܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܺܝܪܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܦܳܪܰܚܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܳܐ ܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܗܶܝܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܝܠܗ̇. ܡܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܳܚܶܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܥܰܠܶܝܘܗܝ ܢܰܦܫܐ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇. ܡܰܪܓܶܫ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܚܰܝܬܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܥܰܡܗ̇ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ.

 

ܕܰܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܢܩܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܝܳܢܐ. ܠܦܰܓܪܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܘ̈ܶܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܘܳܐܦ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܟܰܕ ܒܕܺܝܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܠܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܦܰܓܪܐ܇ ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܠܰܡ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܶܗ ܕܳܝܢܺܝܢ ܘܰܡܫܰܢܩܺܝܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢ. ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܡ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܗܽܘܢ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܠܐ ܒܢܽܘܪܗܽܘܢ ܝܳܩܕܐ܆ ܘܠܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܢܳܦܠܺܝܢ ܢܶܓܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܒܣܰܝ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܦܰܣܩܐ܆ ܘܠܐ ܒܰܣܪ̈ܳܩܰܝܗܽܘܢ ܡܶܣܬܪܶܩ ܩܢܽܘܡܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܕܳܐܶܢ ܦܰܓܪܳܢܰܐ ܗ̣ܘ܆ ܘܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܝܳܗܶܒ ܥܰܠ ܡܰܣ̈ܟܠܳܢܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܰܨܰܚ ܠܶܗ܆ ܐܳܦܶܢ ܢܰܦܫܐ ܡܙܺܝܥܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ܆ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܩܰܒܶܠ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܚܦܪܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܒܓܰܒ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܓܪܐ ܚܳܦܪܺܝܢ. ܘܰܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܬܓܰܘܽܘܢ ܘܢܶܥܠܽܘܢ܆ ܢܰܦܫܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗ̣ܝ. ܘܠܐ ܡܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇. ܠܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܢܰܦܫܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܗܽܘܢ. ܕܚܰܠܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܢܰܦܫܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܒܓܺܗܰܢܐ܆

 

ܡܳܪܝܰܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܥܰܒܕܳܗ̇ ܚܰܝܬܐ܆ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܰܘܬܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܢܫܰܢܶܩ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܢܫܰܢܶܩ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܫܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̣ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܝܳܢܳܗ̇. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܕܳܚܠܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܺܝ̈ܢ ܠܦܰܓܪܐ܆ ܡܰܐܺܝ̈ܬܺܝܢ ܕܶܝܢ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܥܳܠܡܐ ܟܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܚܰܝ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܬܳܟܶܣ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܬܥܗܰܕ ܠܕܺܝܢܶܗ. ܟܳܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܢܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܨܺܝܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܰܘ ܪܰܚܺܝܩܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܙܳܐܰܥ ܘܡܶܣܬܰܪܰܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܓܰܠ̈ܝܳܢ ܓܰܠ̈ܝܳܬܐ ܠܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܠܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܚܰܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܦܓܰܪ ܕܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܰܪܓܶܫ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܕܚܰܝܳܐ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܪܽܘܚ ܕܥܳܠܡܐ ܗܰܘ ܚܳܫܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܚܳܝܪܐ ܒܗܶܝܢ.

 

ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܢܽܘܗܪܐ ܗܘ ܡܚܰܘܝܳܢܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܰܫܡܶܗ ܡܣܰܪܕܳܢܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܠܐ ܓܶܝܪ ܛܪܳܬܶܗ ܬܺܐܪܬܶܗ ܠܐܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܠܐ ܛܳܪܝܐ ܒܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܰܥܬܺܝܕ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܕܰܪܓܐ ܕܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܕܰܝܳܢܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܕܰܪܓܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܒܛܶܟܣܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܒܥܽܘܬܪܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬܐ ܠܒܺܝܫ܆ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܕܥܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܐ ܩܢܶܐ܆ ܒܥܽܘܬܪܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ. ܘܶܐܢ ܫܠܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܐ ܘܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܐܰܟܬܐ: ܘܰܫܠܳܡܐ ܘܫܰܝܢܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܶܗ܆ ܠܫܰܦܝܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܰܠܚܳܢܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ. ܘܶܐܢ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܢܳܒܗܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܚܳܐܰܪ. ܘܕܳܐܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܒܺܝܪ̈ܳܢ ܕܰܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܰܫܰܪ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܡܥܰܠܰܝܬܐ ܕܚܽܘܒܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܩܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܟܽܘܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܒܰܐ ܗ̣ܘ.

 

ܘܗܳܢܰܘ ܕܽܘܡܳܪܐ܇ ܕܟܰܕ ܦܫܺܝܛܰܐ ܗ̣ܘ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܇ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ܇ ܒܶܐܣ̈ܟܻܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ܆ ܒܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܨܳܒܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܕ ܗ̣ܘ ܕܠܐ ܕܶܡܘ̈ܳܬܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܠܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܩܰܪ̈ܺܝܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܛܳܒܐ ܗܘ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܛܳܒܐ܆ ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܛܳܒܐ. ܠܐ ܬܶܗܡܽܘܣ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܛܳܒܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܝܡܰܬ ܒܰܐܬܪܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܚܙܳܬܐ ܪܰܦܝܽܘܬܐ ܥܳܒܕܐ ܒܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ. ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܘܶܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܦܰܩܕܳܟ ܕܬܶܛܰܪ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܕܚܳܙܶܝܬ܆ ܠܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܟ ܚܳܙܶܝܬ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܫܪܳܪܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܪܓܺܝܫ ܕܺܐܝܬ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܛܳܪܝܐ ܠܶܗ ܬܺܐܪܬܶܗ ܒܣܽܘܪܚܳܢܶܗ܆ ܕܰܝܳܢܐ ܚܰܝܳܒ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܠܐ ܢܰܡܪܰܚ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܚܽܘܪ ܒܶܗ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܢܰܣܓܶܐ ܒܶܗ ܕܶܚܠܬܐ܇ ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܬ ܕܬܶܚܙܶܝܘܗܝ ܫܳܒܽܘܩܐ܆ ܫܒܽܘܩ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ ܘܶܐܬܩܰܪܒ ܠܘܳܬ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܐܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܣܟܶܠܘ ܒܳܟ܆ ܘܟܶܢ ܡܪܺܝܡ ܐܰܢܬ ܥܰܝܢܐ ܕܡܰܕܥܳܟ܇ ܘܚܳܙܶܝܬ ܠܶܗ ܫܳܒܽܘܩܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܡܺܝܢ ܚܳܛܶܐ ܘܡܰܣܟܶܠ܆ ܘܡܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܫܳܒܽܘܩܰܐ ܗ̣ܘ܆ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܶܗ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ܆ ܕܠܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܬܰܘܣܶܦ. ܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܫܽܘܒܩܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܚܳܛܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܠܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܫܽܘܒܩܳܢܐ ܐܰܪܓܶܫܘ܆ ܐܶܠܐ ܛܶܒܶܗ ܕܫܽܘܒܩܳܢܐ ܫܡܰܥܘ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܳܒܶܩ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܽܘ ܡܨܶܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܫܽܘܒܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܟܽܘܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܚܢܰܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܛܳܒܬܐ܆ ܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܳܗ̇. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܓܶܝܪ ܝܺܠܶܦ ܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܛܳܒܰܐ ܗ̣ܘ. ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܛܶܒܐ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܟܽܠܢܽܫ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܐ ܗܘ. ܘܒܰܣܺܝܡܐ ܗܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܒܐ ܡܠܶܐ. ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܛܳܥܡܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܟܡܳܐ ܕܩܳܝܡܰܬ ܒܰܐܬܪܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܆ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܬܶܬܥܗܰܕ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܕܺܝܢܶܗ ܬܶܬܟܽܘܣ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܟ. ܘܠܐ ܬܰܡܪܰܚ ܘܰܒܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܬܶܪܢܶܐ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܟܡܳܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܩܳܝܡܰܬ.

 

ܐܺܝܬ ܗܘ ܓܶܝܪ ܐܰܬܪܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܘܺܐܝܬ ܕܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܬܪܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪ̈ܳܓܫܺܝܢ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܐܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ. ܐܰܬܪܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܗܘ. ܘܒܳܬܰܪ ܙܳܟܽܘܬܐ ܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܡܶܫܬܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܢܶܬܡܰܛܶܐ ܠܚܰܕܽܘܬܐ. ܘܡܐ ܕܰܟܒܰܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܚܰܝܠܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܰܘܗܝ܆ ܟܶܢ ܥܳܐܶܠ ܕܢܶܬܓܰܐܶܐ ܒܰܐܬܪܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܐ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܠܰܝܬ ܩܶܢܛܐ ܘܕܶܚܠܬܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܝܪ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܝ ܕܚܰܕܽܘܬܐ܇ ܘܰܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬ ܕܶܚܠܬܐ. ܚܰܕܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬ ܚܰܕܽܘܬܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܠܐ ܕܳܪܟܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬܐ ܠܰܘܝܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܚܰܕܽܘܬܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܣܰܩܽܘܒ̈ܠܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܝ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܕܪܽܘܚ܆ ܡܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܚܰܕܽܘܬܐ܇ ܚܳܐܶܫ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܕܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܐ܆ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܰܐܬܪܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܕܡܳܐ ܠܐܢܳܫ ܕܡܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܛܳܒܰܐ ܗ̣ܘ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܺܝܫܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܽܘܠܗܶܝܢ ܣܰܢܝ̈ܳܬܐ܆ ܐܰܘ ܠܐܢܳܫ ܕܡܰܣܒܰܪ ܕܥܰܬܺܝܪ ܟܰܕ ܡܶܣܟܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ.

 

ܚܰܝܳܒ ܡܳܕܶܝܢ ܟܠ ܡܰܢ ܕܰܪܓܺܝܫ ܒܢܰܦܫܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܘܣܽܘܪ̈ܚܳܢܶܐ܆ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܪܰܒܶܐ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܘܰܒܡܰܥܠܶܗ ܘܰܒܡܰܦܩܶܗ ܒܳܗ̇ ܢܶܪܢܶܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܒܶܗ ܘܒܰܡܩܳܡܶܗ ܢܶܗܪܽܘܓ ܒܳܗ̇ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܽܘܦܳܟ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܬܡܠܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܐ ܦܪܺܝܫ ܠܳܗ̇ ܙܰܒܢܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܘܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܆ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ. ܒܥܶܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܠܐ ܢܳܒܗܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܒܶܣܝܳܢܐ ܕܥܰܠ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ ܫܟܺܝܚ ܒܶܗ. ܘܰܒܫܶܢܬܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܐ ܡܛܰܒܥܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܐܢܐ ܕܠܐ ܪܓܶܫܬܐ܇ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܣܳܥܰܪ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܟܰܕ ܚܳܛܶܐ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܚܳܛܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ܆ ܝܺܕܰܥܬܐ ܗ̣ܝ ܕܫܶܡܥܐ ܘܠܰܘ ܕܰܫܪܳܪܐ.

 

ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܬܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܓܳܒܠܐ ܒܶܗ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܦܬܳܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܨܳܡܚܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܐ ܕܫܶܢܬܐ ܡܬܰܘܗܳܐ ܡܩܺܝܡܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܬܚܛܶܦ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܐ ܕܫܶܢܬܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܢܩܽܘܡ܆ ܢܺܐܬܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ܆ ܘܡܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܚܙܳܝܗܝ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܬܳܘܰܗ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ܆ ܘܙܰܘܥܬܶܗ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܢܦܰܨܶܐ ܡܶܢܶܗ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܟܽܘܠܶܗ ܝܽܘܩܪܐ ܕܫܶܢܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܛܰܒܰܥ ܗܘܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܢ ܢܰܗܡܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܬܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܶܗ ܥܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܢܶܫܪܰܟ ܠܫܶܢܬܐ ܕܒܶܣܝܳܢܐ ܘܰܠܛܽܘܒܳܥܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܠܳܢ܆ ܐܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܽܘܗܪܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܶܕܢܰܚ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܬܳܘܰܗ ܘܫܳܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܶܣܝܳܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܕܶܚܠܬܐ܇ ܘܥܳܫܶܢ ܒܶܗ ܣܽܘܪܳܕܐ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܶܣܝܳܢܐ܆ ܥܳܐܠܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܡܠܶܐ ܙܰܘܥܬܐ ܥܰܠ ܐܦܱ̈ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܒܰܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

 

ܗܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ ܚܰܝ܆ ܐܳܦܶܢ ܙܰܘܥܐ ܫܚܺܝܡܐ ܕܪܶܓܬܐ ܢܛܽܘܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܬܡܠܶܐ. ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܘܬܳܘܰܗ ܥܰܠ ܐܱܦ̈ܰܝ ܗܰܘ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܪܶܓܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܳܪܶܩ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܘܡܶܬܛܰܠܰܩ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܚܠܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܳܪܰܚܬܐ ܕܡܰܫܩܠܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ ܬܳܘܰܗ ܥܰܠ ܫܰܠܝܽܘܬܳܗ̇.

 

ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܘܢܶܟܦܬܐ ܕܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܦܰܓܪܐ ܢܳܛܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܕܶܝܢ ܘܒܶܗܬܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܠܗܽܘܢ ܠܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܐ ܡܢܰܛܪܐ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܐܰܠܳܗܐ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܥܒܺܝܕ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܚܰܙܳܝܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܶܗ ܟܰܣܝܐ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܝܢܐ ܟܣܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܩܝܐ.

 

ܐܰܟܪܶܟ ܠܳܟ ܡܳܕܶܝܢ ܣܝܳܓܐ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܐ. ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܠܐ ܡܰܡܪ̈ܚܳܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܕܢܶܥ̈ܠܳܢ ܠܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܢܰܦܫܳܟ. ܐܶܬܢܰܟܦ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܗܳܐ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܗ̇܆ ܐܰܙܺܝܥ ܒܳܟ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܣܶܟܬ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܐܰܡܺܝܢܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒܳܟ܆ ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܥܰܡܶܗ ܠܐ ܡܕܰܝܰܪ. ܟܡܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܥܗܺܝܕ ܐܢܬ܆ ܕܬܶܬܥܗܰܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܗܪܐ ܘܚܶܫܽܘܟܐ ܒܓܰܘ ܥܰܝܢܐ ܠܐ ܫܳܪܶܝܢ ܐܰܟܚܕܐ. ܘܠܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܥܕܰܡܐ ܓܶܝܪ ܕܛܳܥܶܝܬ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܥܗܰܕ ܐܢܬ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܕܛܳܥܶܝܬ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܠܐ ܕܳܐܶܠ ܒܳܟ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܛܽܘܥܝܰܝ ܓܶܝܪ ܕܰܚܕܳܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܝ ܕܰܐܚܪܺܬܐ. ܘܡܰܥܰܠܬܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܰܦܰܩܬܐ ܗ̣ܝ ܕܰܐܚܪܺܬܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܛܳܥܝܽܘܬܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܛܳܥܝܽܘܬܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܗ̣ܝ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܗ̣ܝ.

 

ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܠܗܰܘ ܕܰܒܢܽܘܗܪܐ ܩܳܐܶܡ ܩܰܪܺܝܒܐ ܢܰܟܦܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܳܗ̇ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܐܰܡܺܝܢܐ ܗ̣ܝ ܡܶܬܢܰܟܦܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܡܶܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܰܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܰܪܗܒܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܢܟܰܣܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܐ ܕܰܐܕܺܝܩ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܐ܆ ܡܰܪܗܶܒ ܘܰܡܬܰܘܰܗ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܟܢܶܟ܇ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܦܳܪܶܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܒܽܘܫܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܗܰܕܳܡܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܓܠܶܐ. ܡܟܰܣܝܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܰܚܺܝܕܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܦܐܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܡܶܬܪܰܗܒܐ ܘܫܳܕܝܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܠܺܝܠܐ ܡܶܬܛܰܟܣܐ. ܘܶܐܢ ܫܓܺܝܫܐ ܡܶܬܪܰܝܚܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܛܳܝܐ ܡܶܙܕܰܕܩܐ. ܘܶܐܢ ܡܟܰܬܡܐ ܡܶܬܚܰܘܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܨܳܐܳܐ ܡܶܬܚܰܠܠܐ. ܘܶܐܢ ܛܰܡܳܐܐ ܡܶܬܩܰܕܫܐ. ܘܶܐܢ ܡܛܰܘܫܐ ܡܶܬܕܰܟܝܐ. ܘܶܐܢ ܡܦܰܪܣܝܳܐ ܡܶܬܢܰܟܦܐ. ܘܶܐܢ ܙܰܠܺܝܠܐ ܡܶܬܟܰܢܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܳܛܝܐ ܡܶܬܚܰܟܡܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܫܺܝܕܐ ܡܶܬܟܰܢܫܐ. ܘܶܐܢ ܦܳܗܝܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܦܳܢܝܐ ܗܺܝ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܡܶܣܟܺܢܝܳܐ ܥܳܬܪܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܘܒܕܰܬ ܚܰܝ̈ܶܝܗ̇܆ ܪܳܗܛܐ ܘܒܳܥܝܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܐܢ ܟܪܺܝܗܐ ܡܶܬܚܰܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܡܚܺܝܠܐ ܡܶܬܚܰܝܠܐ. ܘܶܐܢ ܢܣܺܝܣܐ ܡܶܬܐܣܝܐ. ܘܐܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܬܒܳܪ̈ܶܐ ܩܳܛܪܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܝܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܐ ܥܳܨܒܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܐܥܬܩܰܬ ܘܰܒܠܳܬ ܒܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܥܰܡ ܕܶܚܠܬܶܗ ܡܚܰܕܶܬ ܠܳܗ̇.

 

ܢܶܣܝܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܨܶܝܕ ܢܰܦܫܐ ܗܘ. ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܶܐ ܕܢܶܕܰܥ܇ ܐܶܢ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܘܶܐܠܐ. ܚܰܝܳܒ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ: ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܛܳܒܬܐ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܢ ܐܶܬܕܟܰܪܬ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܬ ܘܶܥܗܰܕܬܳܝܗܝ܆ ܘܶܐܬܡܠܺܝܬ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܚܠܬܐ: ܘܪܰܬܘ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܟ ܥܰܡ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ ܢܰܦܫܳܟ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܟ: ܘܰܐܪܟܶܢ ܡܰܕܥܳܟ ܪܺܝܫܶܗ ܠܬܰܚܬ: ܘܶܐܬܢܰܟܰܦ ܗܰܘܢܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܢܶܓܕ̈ܫܳܢ ܠܳܟ܆ ܕܰܥ ܠܳܟ ܕܺܐܝܬ ܒܳܟ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܰܪܺܝܒ ܠܳܟ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܕܳܚܶܠ ܐܢܐ܆ ܗܘ ܗܽܘ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܢ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܳܚܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

 

ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܆ ܠܐ ܡܚܰܘܝܳܢ ܠܣܳܥܽܘܪܗܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܩܽܘܫܬܐ ܕܳܚܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܥ̈ܒܕܳܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܰܘ ܐܶܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܰܢܛܽܘܪܳܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܥܰܒܕܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܦܳܠܚܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܘܓܳܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܢ ܒܦܰܓܪܐ ܘܰܒܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܬܢܛܰܪ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܕܰܛܥܺܝ̈ܢܺܝܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܥܰܡ̈ܠܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܶܐܣܰܪܘ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܗܘܢ ܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܫܰܡܰܪܘ ܫܒܰܩܘ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܗܘܢ ܠܦܶܗܝܐ ܕܣܰܢܝ̈ܳܬܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܢܰܟܦܽܘܬܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܘܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܘܝܰܥ̈ܢܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܦܳܠ̈ܚܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܺܝܬ ܕܟܰܕ ܨܰܝܳܡܰܐ ܗ̣ܘ ܐܳܟܽܘܠܐ ܗ̣ܘ. ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܣܰܪܩܐ ܘܪܳܚܶܡ ܟܶܣܦܰܐ ܗ̣ܘ. ܐܺܝܬ ܕܓܰܠܝܐ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܐܟܬܳܢܰܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܪܽܘܓܙܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܢܝܳܚ̈ܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܫܳܐܶܠ ܠܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܐܺܝܬ ܕܠܐ ܡܶܬܪܟܶܢ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܠܬܐ ܕܨܽܘܚܺܝܬܐ܆ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܒܰܥܒܳܕܐ ܓܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܐܺܝܬ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܒܓܶܠܝܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܒܟܶܣܝܐ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܠܶܫܳܢܶܗ ܡܙܰܡܰܪ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܡܙܰܡܰܪ. ܐܺܝܬ ܕܦܰܓܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܠܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܕܥܰܡ ܦܰܓܪܶܗ ܐܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܐܺܝܬ ܕܰܢܛܺܝܪ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܣܰܕ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܚܣܺܝܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܐܺܝܬ ܕܟܳܚܶܕ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܒܳܗܶܬ ܡܶܢ ܐܰܦܷ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܺܝܬ ܕܣܳܢܶܐ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܣܰܢܝܐ ܗ̣ܝ ܚܛܺܝܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܙܗܺܝܪ ܕܠܐ ܢܰܥܘܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܶܐ ܕܰܡܟܰܐܪܐ ܗ̣ܝ ܒܺܝܫܬܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢܱ̈ܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܐ ܕܰܠܗܰܠ ܠܐ ܡܰܪܫܰܥ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܠܐ ܡܰܣܟܶܠ. ܐܺܝܬ ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܩܰܪܺܝܒܬܐ ܡܰܩܰܪ ܪܶܓܬܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ܇ ܘܡܰܫܠܶܐ ܙܰܘ̈ܥܶܝܗ̇܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܓܺܗܰܢܐ ܪܰܚܺܝܩܬܐ ܡܫܰܗܶܐ ܪܶܓܬܶܗ ܘܰܡܛܰܠܶܩ ܠܳܗ̇.

 

ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܣܳܦܩܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬܚ̈ܙܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܳܚܠܐ ܕܰܐܠܳܗܐ.

 

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܐ܆ ܒܩܺܝ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܶܢܳܟ ܘܒܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܟ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܒܓܰܘ ܢܰܦܫܳܟ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܫܰܪܝܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܬܥܰܒܕܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܫܰܪܝܐ܆ ܘܒܶܗ ܒܰܐܬܪܐ ܒܰܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܶܗܛܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܝܗ̇. ܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܚܰܦܛܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗ̇ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܗ̣ܝ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܘܰܠܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܙܝܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܠܚܐ.

 

ܫܰܦܺܝܪ̈ܺܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܘܰܢܟܰܒܫܽܘܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܕܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܳܪܩܺܝܢ ܠܗܰܘܢܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܢܰܦܫܐ ܕܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܐܶܢ ܗܺܝ ܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܬܝܰܠܦܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܠܡܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܓܶܝܪ ܟܰܣܝܐ ܕܢܰܦܫܐ ܗܘ. ܘܥܰܡܠܐ ܓܰܠܝܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܘ. ܥܰܡܠܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܫܐ܆ ܡܨܶܐ ܗܽܘ ܕܢܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܐܳܦ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܒܶܣܝܳܢܐ ܡܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܪܳܚܶܡ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ.

 

ܚܙܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܢܰܛܪܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܰܠܝܐ ܘܟܰܣܝܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܚܙܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܦܰܓܪܐ ܘܰܠܢܰܦܫܐ ܚܳܣܟܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܦ̈ܰܝ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܐܰܠ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܣܪܽܘܚ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܕܰܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܠܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܚܦܺܝܛ ܕܰܢܛܰܫܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܝܳܢܐ܇ ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܢܰܓܕܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ܇ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܚܛܶܐ܇ ܐܶܠܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܘܰܒܠܶܠܝܐ܆ ܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܠܳܒܶܫ ܟܢܺܝܟܽܘܬܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܶܗ ܟܰܣܝܐ܆ ܘܟܽܘܠ ܙܰܘܥܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܢܶܣܰܩ ܠܶܗ܆ ܛܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܫܰܦܪܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܣܝܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܨܰܒܬܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܰܠܝܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝܟ܆ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܒܳܚܽܘܪܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܟ. ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ.

 

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܳܖ̈ܰܝܳܐ ܣܺܝܡܐ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܕܶܚܠܬܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܕܶܚܠܬܐ ܬܽܘܒ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܰܒܳܢܶܐ ܐܰܚܺܝܕܐ ܘܢܳܛܪܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܫܰܦܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܫܰܒܪܽܘܬܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܝܳܒ ܐܰܝܢܐ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ܆ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܒܕܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܳܢܐ܇ ܘܦܳܠܚܐ ܕܡܰܠܟܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܰܡܫܰܥܒܕܐ ܕܕܰܝܳܢܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ܆ ܥܰܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܟܶܣܝܐ܇ ܘܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܓܶܠܝܐ. ܦܓܽܘܕܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܕܡܰܗܦܟܳܐ ܚܺܐܦܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܡܶܢ ܬܰܘܫܐ ܕܒܳܬܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܇ ܘܬܳܟܣܐ ܠܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܡܶܢ ܪܶܗܛܐ ܕܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܠܰܘ ܠܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ.

 

ܘܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܡܳܖ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܦܳܠܚܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܽܘܢ܆ ܐܶܣܟܻ̈ܡܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܥܰܠ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܘܟܰܕ ܓܳܕܫܐ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܫܳܝܛܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܕܶܚܠܬܐ. ܕܶܚܠܬܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܟ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܕܒܗ̇ ܚܳܐܰܪ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܚܰܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܬܰܡܳܢ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܰܕܚܰܠ ܟܽܠܳܟ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܟ ܘܰܒܓܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܠܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܟ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ. ܘܬܶܒܗܰܬ ܡܶܢܶܗ ܢܰܦܫܳܟ ܘܠܐ ܬܶܚܛܶܐ. ܘܢܶܬܢܰܟܰܦ ܚܽܘܫܳܒܳܟ ܘܠܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܶܗܬܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܬܟܰܣܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܟܦܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܬܶܟܠܶܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

 

ܗܘܰܝܬ ܕܶܝܢ ܥܗܺܝܕ ܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ. ܕܒܳܟ ܚܳܐܰܪ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܚܽܘܪ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܒܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܟ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܐ ܡܟܰܬܪܐ ܚܛܺܝܬܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܟ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ ܫܶܡܫܐ܆ ܚܶܫܽܘܟܐ ܠܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܢܰܦܫܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܚܳܐܰܪ ܒܳܗ̇܇ ܘܡܰܪܓܫܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܕܚܳܙܝܐ ܠܳܗ̇. ܡܟܰܬܰܪ ܥܰܡܛܳܢܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܚܰܕ ܒܪܶܒܽܘ ܒܫܶܡܫܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܺܝܚܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܒܳܨܶܐ ܘܝܳܕܰܥ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ.

 

ܡܰܟܶܣ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܪܽܘܫܥܐ ܕܗܰܘ ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܥܰܠ ܬܰܫܘܺܝܬܐ ܕܥܰܪܣܶܗ ܡܫܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܟܰܐܰܪ ܠܚܽܘܫܳܒܶܗ ܣܰܟܠܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ܆ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܐܰܝܬܺܝ ܠܶܗ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ. ܚܰܕ ܒܪܶܒܽܘ ܒܫܶܡܫܐ. ܕܒܳܗ̇ ܢܰܠܶܦ ܠܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܕܚܳܙܝܐ ܗܽܘ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܢܶܙܕܗܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ܇ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܟܶܣܝܐ ܡܶܬܦܰܠܚܺܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܬܶܚܛܶܐ ܒܚܽܘܫܳܒܳܟ. ܐܳܦ ܠܐ ܬܰܫܪܰܥ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܳܙܝܳܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܚܕܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܚܙܳܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܒܳܟ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܓܒܺܝܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܡܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܳܟ܆ ܝܳܕܰܥ ܕܰܙܗܺܝܪ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܗܬܬܐ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܘܢܽܘܟܳܦܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܬܳܟܶܣ ܠܳܟ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ܆ ܘܶܐܣ̈ܰܝ ܒܰܝܬܐ ܘܬܰܛܠܺܝܠܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܡܣܰܬܪܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܙܰܝܢܐ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܐ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܗܳܪܟܐ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܕܰܬܥܺܝܪ ܢܰܦܫܳܟ ܠܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܇ ܘܬܰܚܣܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܬܟܰܒܫܽܘܢ ܩܕܳܡ ܪܶܓܬܐ܇ ܘܰܬܩܽܘܡ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܐ ܕܡܰܩܪܒܳܐ ܥܰܡܳܟ ܕܬܶܙܟܶܝܟ܇ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܢܐܐ ܟܰܣܝܐ܇ ܕܰܒܙܰܘ̈ܥܰܝ ܪܶܓܬܳܟ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܚܰܝܰܝ̈ܟ.

 

ܡܣܰܬܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܣܰܬܰܪ ܦܰܓܪܐ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܟܰܣܶܝܢ ܐܳܦ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܢܰܦܫܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܦܫܺܝܩ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܠܓܰܘ܆ ܩܰܠܺܝܠܐܝܬ ܚܳܛܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܡܰܪܫܰܥ. ܦܫܺܝܩܐ ܕܶܝܢ ܘܰܕܠܺܝܠܐ ܚܛܺܝܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܘܟܺܝܢ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ. ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܶܝܢ ܡܶܚܕܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܠܶܗ ܒܶܗ ܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܘܰܐܬܪܐ ܘܰܡܠܽܘܐܐ ܠܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܚܰܪܺܝܦܽܘܬ ܙܰܘܥܶܗ ܐܳܦ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܚܰܪܺܝܦܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܕܬܶܫܪܶܐ ܒܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܝܳܢܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܙܰܘܥܶܗ ܕܚܽܘܫܳܒܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܶܗ ܙܰܘܥܐ ܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܢܩܰܦܚܶܗ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܢܰܦܫܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܓܽܘܕܬܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܡܝܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܒܠܺܝܡܐ ܗ̣ܝ ܒܫܶܬܩܐ ܡܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܢ ܓܳܕܶܫ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܡܶܬܚܰܛܦܐ܆ ܬܳܟܶܣ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܗܳܢܐ܆ ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܒܶܣܬܪܳܗ̇. ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇.

 

ܠܰܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ܆ ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܠܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܒܶܝܬ ܢܛܽܘܪ̈ܳܬܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܐ ܡܰܣܟܶܠ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܪܪܐ. ܠܨܰܘܡܐ ܗ̣ܝ ܡܢܰܛܪܐ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܡܶܬܰܐܡ̈ܢܳܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܥܰܠ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܗ̣ܝ ܡܚܰܦܛܐ. ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܐ ܗ̣ܝ ܡܰܫܠܝܐ. ܠܪܶܓܬܐ ܕܕܳܠܩܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܺܝ ܡܰܕܥܟܳܐ. ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܗܺܝ ܡܕܰܟܝܐ. ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܪܶܢܝܐ ܕܣܰܢ̈ܝܳܬܐ ܗܺܝ ܥܳܩܪܐ. ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܓܙܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ܆ ܗܺܝ ܡܣܰܦܩܐ. ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܰܡܪܰܚ ܘܢܶܪܰܓ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܗܺܝ ܬܳܟܣܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܕܺܝܫܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܳܝܽܘܡܬܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܥܰܒܪܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܗܺܝ ܡܳܠܟܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܬܚܽܘܡܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܣܰܟܪܐ ܩܳܝܡܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܐ. ܩܳܝܡܐ ܓܶܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܶܡܳܠܐ. ܘܰܡܚܰܦܛܐ ܒܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ ܠܓܰܒܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܡܒܰܛܠܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܰܡܓܰܪܓܐ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܦܰܠ̈ܚܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܥܰܘܟܳܢܺܝܬܐ. ܗܺܝ ܟܳܠܝܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܡܫܰܡܫܳܢܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬܐ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܕܟܳܠܝܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܘܰܡܙܰܗܪܐ ܠܶܗ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܡܚܰܦܛܐ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ܆ ܘܦܳܢܝܐ ܡܢܰܛܪܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ܆ ܚܒܳܠܐ ܒܟܽܘܠܡܶܕܶܡ ܫܳܠܶܛ ܗܘܐ. ܗܺܝ ܠܳܘܝܐ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܰܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܺܝ ܟܪܺܝܟܐ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܥܰܒܪ̈ܺܝܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܗܽܘܢ. ܗܺܝ ܢܰܩܺܝܦܐ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܕܚܺܝܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܰܝܗܘܢ. ܗܺܝ ܐܰܚܺܝܕܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܗܺܝ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܺܝ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܢܰܛܪܳܢܺܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܽܘ ܙܗܺܝܪ ܕܠܐ ܢܶܥܒܰܪ ܬܚܽܘܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܫܰܪܝܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܢܳܛܽܘܪܐ ܥܺܝܪܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ.

 

ܗܰܝܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܒܰܐܠܳܗܐ ܘܠܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܰܝܡܢܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܫܕܳܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ܆ ܫܒܰܩ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܟܪܶܟ ܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܒܝܰܘܡܐ ܠܰܡ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܐ ܡܰܘܬܐ ܬܡܽܘܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܫܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ ܗܳܝ ܕܶܚܠܬܐ. ܗܰܝܡܶܢ ܠܢܳܟܽܘܠܐ ܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܕܳܫ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܕܶܚܠܬܐ ܐܰܟܪܶܟ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ: ܐܶܠܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܺܝܢ ܕܣܳܡ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܐܰܩܶܦ ܠܗܽܘܢ.

 

ܩܳܐܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܡܠܟܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܙܳܐܰܥ ܘܢܳܐܶܕ ܒܰܐܪܥܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܕܶܚܠܬܐ܆ ܐܶܬܡܠܺܝ ܕܰܚܠܽܘ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܕܶܚܠܬܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ܆ ܕܢܰܓܗܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܩܶܢܛܐ ܘܕܶܚܠܬܐ.

 

ܝܰܗܒ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܐ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܐ܆ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܘܰܐܩܶܦ ܕܶܚܠܬܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܠܐ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܠܐ ܠܡ ܬܶܩܛܽܘܠ ܘܡܰܢ ܕܩܳܛܶܠ ܢܶܬܩܛܶܠ. ܣܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܟܺܐܒܐ ܣܰܡܐ ܕܕܶܚܠܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܪܒܶܐ ܘܢܶܬܥܰܫܰܢ ܒܥܰܘܠܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܓܽܘܪ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܓܳܐܰܪ ܢܶܬܩܛܶܠ. ܕܶܚܠܬܐ ܢܛܰܪܬܶܗ ܠܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܬܫܺܝܛ. ܒܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܬܟܰܣ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ܆ ܬܟܰܣ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕܗܽܘܢ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܕܺܝܢܐ.

 

ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܚܽܘܒܐ ܕܶܚܠܬܐ ܢܳܛܪܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܟܽܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܺܝܢ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܐܓܪܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܰܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ. ܘܕܰܬܠܳܬ ܚܽܘܒܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܕܰܬܠܳܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ. ܫܽܘܪܳܝܐ ܓܶܝܪ ܕܽܐܘܪܚܐ ܕܕܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܶܚܠܬܐ ܠܰܘܝܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܘܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ܆ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܫܰܒܪܐ ܠܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܘܰܠܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܶܚܠܬܐ ܠܳܚܡܐ. ܘܗܺܝ ܡܚܰܦܛܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܐ ܫܰܒܪܽܘܬܐ ܕܬܶܛܥܰܡ ܚܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܗܘܳܬ ܠܰܘܝܐ ܠܳܗ̇. ܡܐ ܕܶܐܬܛܰܥܡܰܬ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܐܪܓܶܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ܆ ܗܺܝ ܗܰܢܺܝܐܽܘܬܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܛܳܥܶܡ܆ ܕܳܒܪܐ ܠܶܗ ܠܰܢܛܽܘܪܬܽܗܘܢ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܗܳܪܟܐ ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܳܛܶܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܬܳܪܐܐ ܘܡܰܥܗܕܳܢܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܦܕܰܓܽܘܓܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ ܡܰܥܗܕܳܢܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܘ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܩܰܒܶܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܳܦܪܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ.

 

ܚܳܫܚܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܚܠܬܐ܆ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܦܕܰܓܽܘܓܳܐ ܬܰܥܗܕܶܗ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܒܶܠ. ܕܶܐܢ ܢܶܛܥܶܐ ܬܰܥܗܕܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܢܰܗܡܶܐ ܬܚܰܦܛܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܢܶܕܡܰܟ ܬܥܺܝܪܺܝܘܗܝ܆ ܘܶܐܢ ܢܰܚܶܒ ܫܶܥܝܐ ܬܶܟܐܶܐ ܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܦܽܘܩ ܠܬܰܘܫܐ܆ ܬܰܦܢܶܝܘܗܝ ܠܓܰܘ ܐܽܘܪܚܐ. ܘܶܐܢ ܢܫܘܛ ܬܰܕܟܪܺܝܘܗܝ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܒܣܰܪ ܬܰܥܗܕܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܪܳܕܽܘܝܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܕܶܚܠܬܐ ܠܐ ܠܰܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܦܶܗܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ.

 

ܠܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܣܢܺܝܩ ܕܢܺܐܠܰܦ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ. ܕܬܰܥܗܕܺܝܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܰܡ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܠܰܡ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܕܠܐ ܗܺܝ ܠܐ ܡܶܬܢܛܰܪ.

 

ܡܚܰܣܶܕ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܬܒܰܪܘ ܢܺܝܪܐ ܘܦܰܣܶܩܘ ܚܢ̈ܳܩܶܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܡܚܰܣܶܕ ܠܶܗ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܕܰܐܦܠܰܥ ܟܰܬܦܶܗ ܡܶܢ ܢܺܝܪܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܬܽܘܪܬܐ ܠܰܡ ܕܡܶܪܕܰܬ ܡܶܢ ܢܺܝܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܪܰܕܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܐܝܠ܇ ܗܶܢܽܘܢ ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܽܘܕܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܚܠܬܐ. ܘܕܳܫܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܠܽܘܚܳܡܐ܆ ܘܫܳܛܽܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܬܥܗܰܕܘ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܕܣܳܝܽܘܡܶܗ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܒܚܶܟܡܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܠܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܐܰܣܓܺܝ ܠܽܘ̈ܚܳܡܰܘܗܝ. ܕܳܐܦܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܢܫܽܘܛ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܕܶܚܠܬܐ ܕܠܰܘܝܐ ܠܶܗ ܬܚܰܦܶܛ ܥܰܠ ܢܛܽܘܪܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܥܰܒܕܳܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܽܘܕܐ܆ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܽܘܬܐ. ܬܠܳܬ ܓܶܝܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܣܟܻ̈ܡܶܐ ܕܫܶܢ̈ܕܶܐ. ܕܰܟܡܐ ܕܚܳܐܰܪ ܒܗܽܘܢ ܢܶܙܕܗܰܪ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܢܶܐܚܽܘܕ ܢܳܡܽܘܣܐ܀

 

ܢܶܬܚܰܦܰܛ ܡܳܕܶܝܢ ܕܕܶܚܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܢܶܩܒܽܘܥ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܘܰܒܠܶܠܝܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܢܶܗܪܽܘܓ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܐܳܚܕܐ ܒܰܢ ܢܽܘܪܐ ܕܪܶܓܬܐ܆ ܢܣܺܝܡ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇ ܢܽܘܪܐ ܕܓܺܗܰܢܐ. ܘܶܐܢ ܚܳܛܦܐ ܠܰܢ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܕܟܰܪܣܐ܆ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܗܳܝ ܬܰܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܚܰܬܚܶܬ ܠܰܢ ܫܽܘܦܪܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܩܪܒܐ ܥܰܡܰܢ ܪܶܚܡܬܐ ܕܡܳܡܽܘܢܐ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܚܽܘܣܪܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܘܶܐܢ ܡܓܰܪܓܺܝܢ ܠܰܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ܆ ܢܶܕܚܰܠ ܕܠܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܢ ܚܳܛܦܐ ܠܰܢ ܚܶܡܬܐ ܒܚܺܐܦܳܗ̇܆ ܢܚܽܘܪ ܒܠܽܘܚܳܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܰܓܽܘܙܬܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܫܰܓܶܫ ܠܰܢ ܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ܆ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܨܰܥܪܐ ܘܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܰܢ. ܠܕܶܚܠܬܐ ܓܶܝܪ ܒܕܶܚܠܬܐ ܢܒܰܛܶܠ. ܘܰܠܡܰܘܬܐ ܒܡܰܘܬܐ ܢܶܙܟܶܐ.

 

ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܛܰܪ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܳܦ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܐܰܡܺܝܢܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܡܺܝܢ ܥܗܺܝܕ ܝܰܘܡܐ ܕܡܰܦܩܳܢܶܗ܆ ܘܰܒܟܽܘܠ ܥܶܕܳܢ ܪܳܢܶܐ ܒܫܳܥܬܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܕܠܺܝܠܐܝܬ ܦܳܣܰܥ ܥܰܠ ܥܰܘܠܐ. ܘܠܐ ܡܰܡܪܰܚ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܒܳܕܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܬܐ. ܡܚܰܡܝܳܢܰܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ. ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ܆ ܘܰܐܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܡܶܨܛܰܝܒܳܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ܇ ܚܙܳܬܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܐ ܡܒܰܕܪܐ ܠܗܶܝܢ. ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܰܘܬܐ ܩܰܪܺܝܒܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܢܶܐܚܽܘܕ. ܘܠܰܐܠܳܗܰܢ ܢܶܬܥܗܰܕ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܶܗ ܢܶܕܚܰܠ܆ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܢܶܛܰܪ. ܕܟܰܕ ܕܟܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܩܢܽܘܡܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ܆ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܥܰܡ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܟܚܕܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܰܘܕܶܐ܆ ܠܰܐܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

܀ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܐ܀