2- ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܕܝܖ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓܠ

2

܀ ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܀

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܕܝܖ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓܠ

 

 

1 ܠܥܽܘܡܖ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܡܠܦ̈ܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ܫܘܒܗܪܢ ܘܚܽܘܬܪܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓܠ ܐܟܣܢܝܐ ܣܳܓܘܕܟܽܘܢ ܒܡܪܢ ܫܠܳܡ.

 

2 ܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ ܡܢܢ ܠܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܒܟܘܢ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ [ܫܡܥܢܢ] ܕܒܚܕܘܬܐ [ܕܠܟܘܢ] ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܨܶܐܕܟܘܢ ܟܕ ܠܐ ܒܫܝܛܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܐ ܕܡܰܟܬܒܳܢܗ̇ ܚܳܪܬܘܢ ܘܠܐ [ܒܒܨܝܖ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ] ܕܡܠܬܗ̇ ܐܶܬܒܰܩܺܝܬܘܢ܆ ܕܚܘܒܐ ܕܒܟܘܢ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܟܰܣܺܝ ܡܢܟܘܢ܆ ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܚܰܘܺܝܟܘܢ. ܐܦ ܡܥܳܕ ܗܘ ܓܝܪ ܚܘܒܐ ܕܰܒܥܰܝܢܐ ܛܳܒܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܢܬܚܙܝܢ ܠܗ ܫܝ̈ܛܬܐ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܘܣܢ̈ܝܬܐ ܡܝܩܖ̈ܬܐ܆ ܟܕ ܠܘ ܒܗܝܢ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܐܝܟܢܐ ܘܟܡܐ ܘܒܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܚܐܪ. ܐܠܐ ܒܡܰܚܙܺܝܬܐ ܕܫܘܦܪܗ ܡܠܝܠܐ ܡܶܬܒܰܩܐ ܒܓܘܐ [ܕܝܘ̈ܩܢܐ] ܘܚܳܙܶܐ ܒܓܘܗܘܢ ܦܐܝܘܬܗ. ܘܡܛܠ ܕܨܳܒܰܥ ܠܗܘܢ ܒܗ ܘܟܢ ܚܳܐܰܪ ܒܓܘܢܗܘܢ܆ ܡܬܒܠܥܐ ܠܗ ܫܝܛܘܬܗܘܢ [ܒܡܬܝܚܘܬܗ] ܘܚܠܦ ܫܝܛܘܬܐ ܫܒܝܚܘܬܐ ܩܕܡܘܗܝ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܕܐܦ ܒܐܬܖ̈ܘܬܐ ܥܡܘ̈ܛܐ ܚܠܦ ܚܫܘܟܐ ܕܒܗܘܢ ܦܐܝܘܬܐ ܕܓܘܢܗ ܡܚܰܘܐ ܒܗܘܢ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܚܘܒܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܡܝܬܖ̈ܬܗ ܒܨܒܘ̈ܬܐ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܡܕܢܚ ܘܡܚܘܐ. ܘܟܕ ܫܝܛܢ ܘܨܥܝܪܢ܆ ܠܗ [ܒܥܝ̈ܢܘܗܝ] ܕܠܩܘܒܠܐ [ܡܬܚܙ̈ܝܢ]. ܐܬܚ̈ܙܝ ܗܟܝܠ ܟܬܝ̈ܒܬܢ ܠܘܬܟܘܢ ܚܟܝ̈ܡܬܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܕܗܟܢܐ ܨܒܳܐ ܚܘܒܟܘܢ ܫܪܝܪܐ.

 

3 ܘܬܘܒ ܒܗ ܒܚܘܒܐ ܒܫܐܠܬܐ ܐܚܪܺܝܬܐ ܒܝܕ ܡܝܰܒܠܳܢܗ̇ ܕܐܓܪܬܐ [ܬܳܒܬܘܢ] ܠܢ. ܠܖ̈ܝܫܐ ܓܝܪ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܣܝܡܝܢ ܫܪܝܐ ܘܣܗܕܘܬܐ ܒܥܰܝܬܘܢ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܟܘܢ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܐ ܕܒܝܫܐܝܬ ܒܗܠܝܢ ܖ̈ܥܝܢܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܐܓܪܬܐ ܠܘܩܒܠ ܕܘܒܖ̈ܐ ܕܝܗܘܕܘܬܐ ܕܐܥܠܘ ܒܟܫܠܐ ܕܩܝܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܟܬܰܒܢܰܢ. ܒܗܕܐ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܝܗܘܕܘܬܐ ܕܐܫܟܚܘ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܨܳܒܐ ܐܢܐ ܕܐܬܚܫܚ ܒܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܡܢ ܟܬܒ̈ܐ.

 

4 ܐܳܡܪܝܢ ܓܝܪ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܠܐ ܒܗܬܬܐ܆ ܬܘܕܝܬܐ ܕܠܘܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܀ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܡ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܕܩܕܡ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ܇ ܨܡܰܚ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܒܐ ܡܬܘܡܐܝܬ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܝܫܘܥ ܗܢܐ ܕܒܰܐܚܪܳܝܰܬ ܙܒ̈ܢܐ ܐܬܝܠܕ ܘܐܬܟܰܢܝ ܒܪܐ ܡܢ ܡܠܐܟܐ. ܘܒܦܣܝ̈ܩܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܪܶܫܡܶܬ ܠܚܘܒܟܘܢ܆ ܬܪܝܢ ܒܢ̈ܝܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܐܒܐ. ܚܕ ܕܟܝܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܬܪܝܢ ܡܫܝ̈ܚܐ. ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ܆ ܡܛܠ ܕܐܬܡܫܰܚ ܒܪܘܚܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ܕܡܬܩܪܶܐ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܰܢܩܶܦ ܠܒܪܢܫܐ ܡܫܝܚܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܘܩܐ. ܚܕ ܗܢܐ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܒܛܝܒܘܬܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܦܪܘܩܐ ܫܪܝܪܐ܇ ܕܒܐܝ̈ܕܝ ܗܢܐ ܓܡܪܗ ܠܦܘܪܩܢܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܝܚܝ̈ܕܝܐ. ܚܕ ܠܡ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܬܝܐܝܬ ܒܥܘܒܐ ܕܐܒܘܗܝ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܠܡ ܗܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܰܚܙܰܝܢ ܫܘܒܚܗ ܐܝܟ ܫܘܒܚܐ ܕܐܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܥܡܕܐ ܠܝܘܪܕܢܢ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܒܦܶܚܡܐ ܕܰܒܢ̈ܝܐ ܕܢܡܘܣܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܠܡ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܝܫܐ ܒܟܝܢܗ ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܡܢܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܠܬܐ ܕܠܐ ܚܳܐܶܒ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܗܢܐ ܕܩܰܒܶܠ ܡܘܬܐ ܘܚܫ̈ܐ ܕܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ. ܘܣܟܐ܆ ܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ ܘܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ. ܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܝܫܘܥ. ܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܘܐܚܪܢܐ ܡܫܝܚܐ. ܐܚܪܢܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܘܐܚܪܢܐ ܡܪܝܐ..

 

5 ܗܠܝܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܪܘܫܥܐ ܐܶܫܟܰܚ ܣܛܢܐ. ܘܒܐܝܕܐ ܕܐܢܫܐ ܡܰܖ̈ܳܚܶܐ ܡܕܰܠܰܚ ܬܡܢ ܫܦܝܘܬܐ ܕܦܫܝ̈ܛܐ. ܟܕ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܚܕ̈ܬܬܐ܆ ܘܒܰܫ̈ܟܳܚܳܬܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܦܰܟܺܝ̈ܗܐ. ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܐܢܫܐ ܕܒܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܩܢܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܦܳܪܘܫܘܬܐ ܕܪܘܚܐ܆ ܘܒܗ̇ ܕܰܐܝܕܐ ܗܝ ܪܘܚܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܫܪܪܐ ܡܒܰܚܢܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܒܰܚܶܢܘ ܘܰܚܙܰܘ ܟܐܢܐܝܬ ܡܫܰܟܪܘܬܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܕܰܐܟܫܶܠ ܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܶܐܙܕܰܗܰܪܘ ܡܢܗ ܐܢܬܘܢ. ܘܐܚܖ̈ܢܐ ܙܗܪܘ ܒܛܝܠܐܝܬ.

 

6 ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܝܢ ܫܰܪܝܰܬ ܘܰܪܒܳܬ ܥܶܠܬܗ ܕܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܡܚܒܠܐ܆ ܙܳܕܩ ܕܢܰܘܕܰܥܟܘܢ. ܕܡܐ ܕܺܐܝܠܶܦܬܘܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܡܰܢ ܐܢܘܢ܆ ܬܰܣܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܝܘܠܦܢܐ ܡܚܰܒܠܐ ܥܡ ܡܶܫ̈ܟܚܳܢܰܘܗܝ ܥܰܘ̈ܳܠܐ.

 

7 ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܙܒܢܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܰܘ܆ ܬܪܥܝܬܐ ܡܚܺܝܠܬܐ ܕܒܣܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܘܕܝܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܘܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܡܢܗ ܐܫܬܠܡ. ܠܐ ܓܝܪ ܠܗ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܐܠܗܐ ܢܶܚܫܒܽܘܢ܆ ܘܠܐ ܒܝܘܠܦܢܗ ܡܗܝܡܢܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܕܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܓܡܺܝܪܘܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܛܘܪܬܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܣܳܢ̈ܐܶܐ ܘܰܡܒܰܛܠ̈ܳܢܐ ܕܝܘܠܦܢܗ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܚܰܪܫܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܐ܆ ܘܫܳܡܪܝܐ ܘܕܰܝܘܳܢܐ ܘܕܰܠܩܘܒܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܳܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ܆ ܘܕܰܡܒܰܛܶܠ ܘܫܳܪܶܐ ܦܘ̈ܩܕܳܢܐ ܘܰܥܝ̈ܳܕܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܢܡܘܣܐ. ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܶܐܣܬܒܰܪܘ ܕܐܬܬܰܠܡܰܕܘ ܠܝܘܠܦܢܗ ܒܐܝܕܗ ܘܒܐܝܕܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܠܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܬܪܥܝܬܐ܆ ܡܛܰܘ ܘܦܳܫܘ܆ ܕܢܰܣܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܙܕܝܩܐ܇ ܕܐܬܒܛܢ ܘܐܬܝܠܕ ܕܠܐ ܙܘܘܳܓܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܇ ܘܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܙܰܕܝ̈ܩܐ ܘܦܖ̈ܘܩܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܡܘܣܐ. ܐܦ ܡܢܗ ܠܡ ܕܡܘܫܐ ܦܪܘܩܐ ܪܰܒܐ ܕܰܦܪܰܩ ܠܢ ܡܢ ܡܨܪܝܢ. ܕܗܰܘ ܡܢ ܓܘ ܡܨܪܝܢ ܒܠܚܘܕ ܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܘܗܳܢܐ ܡܢ ܟܘܠ ܐܬܖ̈ܰܘܳܢ ܡܟܰܢܶܫ ܠܢ. ܘܗܕܐ ܗܘܳܬ ܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟܘܠܗܘܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܘܰܠܩܰܕ̈ܡܳܝܐ ܕܒܓܠܝܢܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܡܬܕܪܫܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܐܚܖ̈ܢܐ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܰܘ ܠܬܘܠܡܳܕܐ ܕܗܝܡܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܒܰܢܛܘܖ̈ܳܬܐ ܕܢܡܘܣܐ ܥܬܝܩܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܟܦܪܘܢ܆ ܘܠܐ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܕ ܗܘ ܠܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܡܘܫܐ ܘܢܒܝ̈ܐ. ܕܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܝ ܠܐ ܬܶܕܰܥ. ܗܢܘ ܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܕܠܗ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܢ ܦܪܘܩܐ. ܘܟܕ ܡܘܕܝܢܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܠܢ ܡܘܫܐ ܘܢܒܝ̈ܐ܆ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܕܗܘܝܘ ܡܫܝܚܐ ܕܠܗ ܚܳܝܪܝܢ ܗܘܰܝܢ.

 

8 ܕܰܠܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܟܪܺܝܗܐ ܘܢܰܣܺܝܣܐ܆ ܛܘ̈ܒܢܐ ܫܠܝ̈ܚܐ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ܆ ܒܟܠܕܘܟ ܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܒܰܛܠܺܝܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܦܛܪܘܣ܆ ܒܫܘܪܝܐ ܕܡܡܠܠܗ ܩܕܡܝܐ ܕܠܘܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܢܶܕܰܥ ܟܠܗ ܒܝܬ ܐܝܣܖ̈ܐܝܠ܆ ܕܗܢܐ ܝܫܘܥ ܕܰܚܫܝܒ ܠܟܘܢ ܒܪܢܫܐ ܘܰܙܩܰܦܬܘܢ܆ ܡܪܝܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܪܳܕܶܐ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܗ܇ ܘܡܰܘܕܰܥ ܕܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܩܰܒܠ ܛܒ̈ܬܐ ܘܝܳܗܒ ܠܓܢܣܐ ܕܥܒܝ̈ܕܐ. ܘܠܘ ܡܢ ܐܚܪܢܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܦܰܪܣܳܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܖ̈ܝܪܐ܆ ܐܠܐ ܒܩܢܝܢܐ ܕܡܪܘܬܗ ܡܶܬܚܫܚ ܘܝܳܗܒ ܚܝ̈ܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܠܰܡܫܰܥܒ̈ܕܐ ܒܛܝܒܘܬܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ܇ ܬܘܒܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܐܢܫ ܐܢܫ ܡܢܟܘܢ܇ ܠܰܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܠܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ. ܒܫܡܗ ܠܡ ܕܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܪܪܐ ܘܒܟܝܢܐ ܒܪ ܚܐܖ̈ܐ܆ ܬܘܒܘ ܘܗܰܝܡܶܢܘ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܚܺܐܪܘܬܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܠܡܢܐ ܒܪܢܫܐ ܩܳܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܝܫܘܥ܇ ܕܰܫܡܶܗ ܗܳܠܝܢ ܬܗܝܖ̈ܬܐ ܣܳܥܪ ܕܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܘܢ ܚܳܙܝܢ ܐܢܬܘܢ܇ ܕܰܡܫܰܪܝܐ ܒܪ ܐܖ̈ܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܐܰܚܠܶܡ. ܘܚܝ̈ܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܡܢ ܓܘ ܡܝ̈ܐ ܝܳܗܒ ܠܥܡܝ̈ܕܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܰܠܟܽܘܢ ܡܶܣܬܰܒܪܐ܆ ܕܛܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܚܙܬܐ ܕܰܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܕܰܡܥܰܛܰܦ. ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܳܐ ܟܘܢܝܐ ܕܐܢܫܐ ܕܢܫܪܪ ܗܕ̈ܡܝ ܦܓܪܐ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܘܢܰܚܶܐ ܘܰܢܚܰܕܶܬ ܘܢܰܚܠܶܡ ܘܢܶܟܬܽܘܒ ܢܦܫܐ ܒܣܝܡܬ ܒܢܝ̈ܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܚܠܦ ܕܛܳܥܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܕܡܘܬܗ ܡܣܟܢܘܬܐ܆ ܐܶܬܒܰܩܰܘ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܐܫܬܰܘܕܰܥܘ ܡܢܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܗܠܝܢ ܛܘܒܢܐ ܦܛܪܘܣ ܠܝܗܘ̈ܕܐ ܒܫܘܪܝ ܡܠܘ̈ܗܝ. ܒܚܙܬܐ ܩܪܝܒܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ܇ ܕܢܰܐܠܦܺܝܘܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܝܫܘܥ ܕܙܩܦܘ ܒܛܥܝܘܬܗܘܢ܇ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܘܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܕܐܒܐ܆ ܘܡܠܬܐ ܕܩܕܡ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ ܕܢܰܚ ܡܢ ܥܘܒܐ ܕܐܝܬܘܬܐ.

 

9 ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܟܕ ܥܡ ܥܡ̈ܡܐ ܒܒܝܬܗ ܕܩܘܪܢܠܝܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܡܡܰܠܠ ܗܘܐ܆ ܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܐܰܣܪܰܚ ܝܘܠܦܢܐ ܓܡܝܪܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܠܬܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܝܠ܆ ܘܣܰܒܰܪ ܐܢܘܢ ܫܠܡܐ ܘܫܝܢܐ ܒܝܕ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܪܝܐ ܕܟܠ. ܕܠܐ ܗܟܝܠ ܢܣܒܪܘܢ ܕܒܨܝܪ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܡܛܘܠ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܰܡܫܝܚܐ܆ ܗܘܝܘ ܡܪܐ ܕܟܘܠ. ܘܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢ ܕܡܢ ܢܨܪܬ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܩܪܝܗܝ ܝܫܘܥ ܕܡܢ ܢܨܪܬ܆ ܠܘ ܠܐܚܪܢܐ܆ ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܇ ܕܒܓܘ ܢܨܪܬ ܐܬܪܒܝ ܒܦܓܪ. ܘܟܕ ܡܰܠܦ ܠܗܘܢ ܕܐܝܢ ܡܠܝܐܝܬ ܗܳܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܢܶܩܢܘܢ܆ ܥܠ ܝܫܘܥ ܕܡܢ ܢܨܪܬ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ܆ ܐܶܡܪ ܕܥܠܘܗܝ ܐܣܗܕܘ ܢܒܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܕܟܘܠ ܡܢ ܕܡܗܝܡܢ ܒܫܡܗ ܢܩܰܒܶܠ ܫܘܒܩܢ ܚܛܗ̈ܐ܆ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܝܳܗܒܐ. ܫܡܐ ܕܝܢ ܕܰܒܚܰܝܠܗ ܡܫܟܚ ܕܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܢܬܠ ܠܥܒܝ̈ܕܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܙܳܕܶܩ ܕܢܬܗܝܡܢ. ܕܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܦܫܝܩ ܠܗ ܕܢܚܕܬ ܠܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ.

 

10 ܗܟܢܐ ܡܠܦܢܐ ܪܒܐ ܦܘܠܘܣ ܩܕܝܫܐ ܒܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܠܥܒܖ̈ܝܐ܆ ܒܪܳܐ ܘܝܳܪܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܥܳܒܘܕܐ ܕܥܠܡ̈ܐ. ܘܨܡܚܐ ܕܐܒܐ ܘܨܠܡܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܇ ܠܡܫܝܚܐ ܡܰܠܶܦ ܕܢܶܚܫܒܘܢ܆ ܘܗܢܐ ܟܠܗ ܡܝܬܪ ܡܢ ܡܘܫܐ܆ ܐܝܟ ܥܳܒܘܕܐ ܡܢ ܥܒ̈ܳܕܐ܆ ܘܡܢ ܡ̈ܰܠܐܰܟܶܐ܆ ܡܛܠ ܕܡܢܗ ܡܫܬܕܪܝܢ. ܘܡܢ ܢܒܝ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܕܡܡܠܠ ܒܗܘܢ. ܘܡܢ ܟܘܡܖ̈ܐ܆ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܕܫܳܪܶܐ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܟܘܡܪܘܬܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܒܐܓܪܬܐ ܕܖ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܠܰܡܫܝܚܐ ܕܒܰܒܣܪ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܟܠ ܐܳܡܰܪ ܠܗ. ܘܠܛܛܘܣ ܡܚܰܦܶܛ ܠܗ܆ ܕܰܢܣܰܟܶܐ ܠܓܠܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ.

11 ܗܠܝܢ ܘܕܐܟܘܬܗܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܫܠܝ̈ܚܐ ܒܟܠܕܘܟ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܠܦܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܢܗܝܡܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ. ܘܡܟܣܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܫܘܥ ܕܠܘܬܗܘܢ܇ ܙܟܐܘܗ̇ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܰܘ܇ ܠܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܡܚܒܠܬܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܓܡܝܪܐܝܬ ܒܛܠܘܗ̇܇ ܘܟܠܟܠܗ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ ܕܠܐ ܬܰܘܥܶܐ.

 

12 ܐܠܐ ܡܚܕܐ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܆ ܚܕ ܕܫܡܗ ܐܒܝܘܢ܆ ܗܘܐ ܡܚܕܬܢܗ ܕܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܟܢܘܫܝܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܥܒܰܕ ܠܗ. ܘܡܢ ܫܡܗ ܐܒܝܘ̈ܢܝܐ ܡܬܩܪܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܢܐ܆ ܐܬܩܰܦܰܚ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܘܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܪܗܘܢ.

 

13 ܘܬܘܒ ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܥܩܪܐ ܡܪܝܪܐ ܐܚܠܦ ܒܝܕ ܐܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܐܪܛܡܘܢ܇ ܘܬܘܒ ܐܦ ܗܢܐ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܫܝܚܐ ܕܥܟ ܘܒܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ.

 

14 ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܒܐܝܕܐ ܕܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܕܢܰܚ ܘܶܐܬܐ ܠܓܠܝܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܒܠܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܗܘܐ ܐܦܣܩܦܐ ܒܐܢܛܝܟܝܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܡܚܒܠܬܐ ܫܘܬܦ ܗܘܐ܆ ܒܛܢܢܐ ܕܖ̈ܝܫܢܐ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܒܙܒܢܐ ܗܰܘ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܐܬܚܪܡ ܗܘܐ܆ ܘܐܣܬܠܝ. ܘܡܢ ܟܗܢܘܬܐ ܫܐܝܠܬܐ ܕܠܘܬܗ ܐܫܬܪܝ. ܗܘ ܕܝܢ ܝܘܠܦܢܐ ܐܝܟ ܥܩܪܐ ܩܛܘܠܐ ܕܡܛܫܝ ܒܓܘ ܐܪܥܐ܆ ܦܫ ܟܕ ܡܟܰܣܰܝ ܒܢܦ̈ܫܬܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܩܢܛܐ ܕܖ̈ܝܫܢܐ.

 

15 ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܰܐܥܬܩܰܬ ܘܰܒܠܳܬ ܕܚܠܬܐ ܕܥܠܝܗܘܢ܇ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܘܛܠܗ ܕܝܘܠܦܢܐ܆ ܒܐܝܕܐ ܕܬܐܕܘܪܣ܆ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܡܗ ܘܟܬܒ̈ܘܗܝ ܠܘܬܟܘܢ܆ ܝܺܥܳܐ ܘܐܬܚܙܝ ܝܘܠܦܢܐ ܡܛܫܝܐ. ܘܟܕ ܣܘ̈ܟܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢܗ ܕܗܢܐ ܥܩܪܐ ܠܟܠ ܓܒܝ̈ܢ ܦܪܰܣ܆ ܘܒܥܘܒܝ̈ܗܝܢ ܦܐܖ̈ܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ ܡܛܫܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܢ ܕܚܠܬܗ ܘܥܝܕܗ ܕܫܪܪܐ ܕܒܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܒܟܠܗ̇ ܥܕܬܐ ܠܒܝܟ ܗܘܐ.

 

16 ܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܒܗ ܒܥܩܪܐ ܡܛܥܡܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܣܛܪܝܣ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܟܰܣܶܐ ܦܐܖ̈ܘܗܝ ܡܖ̈ܝܪܐ ܒܓܘ ܥܘܒܗ. ܐܠܐ ܒܪܘܚܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܕܢܶܫܒܰܬ ܒܣܘ̈ܟܘܗܝ܆ ܒܛܶܢ ܘܺܝܠܶܕ ܣܘ̈ܟܠܐ ܗܰܦ̈ܟܳܝܶܐ܆ ܒܰܕܡܘܬ ܦܐܖ̈ܐ ܡܖ̈ܝܪܐ. ܘܠܖ̈ܥܝܢܐ ܕܪܘܫܥܐ ܒܡ̈ܠܐ ܡܫܝ̈ܦܬܐ ܕܡܪܕܘܬܐ ܡܙܰܓ ܘܐܰ[ܩ]ܫܝ ܠܣܓܝ̈ܐܐ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܗܳܢܐ ܥܡ ܝܘܠܦܢܗ ܡܰܣܠܝܐ܆ ܓܙܪ ܕܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܒܐܝܕܐ ܕܖ̈ܥܘܬܐ ܚܠܝ̈ܨܐ ܢܦܰܩ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܢ ܟܘܪܣܝܐ ܩܕܝܫܐ ܕܚܛܝܦ ܗܘܐ ܒܥܰܘܠܐ ܐܣܬܚܦ ܘܝܘܠܦܢܗ ܡܣܠܝܐ ܘܢܕܝܕܐ ܠܥܝܢ ܟܠܢܫ ܐܬܟܪܙ. ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܐܚܝ̈ܕܝ ܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܡܗܝܡܢܬܐ ܥܡ ܚܖ̈ܡܐ ܡܬܚ̈ܡܐ ܘܟܬܝ̈ܒܐ܆ ܝܘܠܦܢܗ ܘܡܐܡܖ̈ܘܗܝ ܘܟܬܒ̈ܘܗܝ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܬܟܪܙ ܘܐܬܚܪܡ ܘܐܫܬܕܝܘ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܟܕ ܦܘܩܕܢܐ ܓܠܝܐ ܕܡܠܟܘܬܐ܆ ܟܬܒ̈ܘܗܝ ܠܝܩܕܢܐ ܡܫܠܡ ܗܘܐ. ܘܚܪܡܐ ܟܣܝܐ ܠܚܘ̈ܫܒܐ ܕܠܓܘ ܡܬܚܡ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܝܘܠܦܢܐ.

 

17 ܥܡ ܫܡܐ ܕܝܢ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܝܠܗ ܕܢܣܛܘܪܝܣ܆ ܕܐܦܩ ܘܐܝܬܝ ܠܓܠܝܐ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܣܬܖ̈ܐ܆ ܐܦ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗ ܫܠܡܝܢ ܩܕ̈ܡܝܐ ܘܐܚܖ̈ܝܐ ܡܚܪܡܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܒܝܫܘܬܐ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܐܘ ܥܠ̈ܠܬܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ. ܐܬܚܪܡ ܘܐܣܬܠܝ ܥܠܬܗ ܕܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܐܠܐ ܡܛܘܠܬܗ ܕܝܘܠܦܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܰܐܥܶܠ ܝܘܠܦܢܐ ܥܬܝܩܐ ܕܝܗܘܕܝܘܬܐ܆ ܕܢܰܦܶܩ ܟܪܘܙܘܬܐ ܚܕܬܐ܆ ܢܦܰܩ ܗܽܘ ܘܝܘܠܦܢܗ. ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܖ̈ܒܢܘܗܝ ܩܕ̈ܡܝܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܓܝܪ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬܗ܇ ܡܫܪܪ ܥܠ ܪܘܫܥܐ ܕܝܘܠܦܢܗ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܰܢܬܰܫ ܡ̈ܠܐܶ ܕܟ̈ܬܒܐ ܡܢ ܣܕܖ̈ܝܗܝܢ܆ ܘܥܠ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܣܳܡ ܐܢܝܢ܆ ܐܬܢܰܬܰܫ ܠܫܢܗ ܡܢ ܬܘ̈ܠܥܐ܆ ܠܣܘܪܕܐ ܕܚܙܝ̈ܘܗܝ. ܘܕܗܘܐ ܚܘܫܒܗ ܩܶܢܳܐ ܠܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܚܒ̈ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܦ ܡܐܢܐ ܕܚܘܫܒܗ ܩܶܢܳܐ ܠܪܚܫܐ ܕܒܓܘܗ. ܘܒܬܠܬܐ ܣܗ̈ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܕܟܬܒܐ ܠܐܒܕܢܐ ܕܠܥܠܡ ܐܫܬܠܡ ܝܘܠܦܢܗ ܕܥܰܘܳܠܐ ܒܚܪܡܐ ܕܖ̈ܫܢܐ܆ ܘܒܟܬܝ̈ܒܬܐ ܕܡ̈ܠܟܐ. ܘܒܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܐܠܗܐ.

 

18 ܡܕܝܢ ܐܣܠܘ ܐܢܬܘܢ ܥܡܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܕܥܰܘܠܐ ܥܡ ܡܰܝ̈ܬܝܳܢܰܝܗܘܢ ܘܐܢ ܐܢܫ ܬܡܢ ܛܳܥܐ ܒܥܝܕܐ ܕܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܢܬܛܦܝܣ ܠܡܫܝܚܐ ܒܒܳܥܘܬܐ ܕܡܠܬܢ܆ ܕܒܒܘܚܢܐ ܣܓܝܐܐ ܕܢܣܝܢܐ ܫܪܝܪܐ ܟܬܒܢܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܫܡܥܐ ܕܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܫܝܥܐܝܬ ܟܳܬܒܝܢܢ܇ ܕܢܬܦܠܓ ܦܠܝܓܐ ܥܠ ܡܠܬܢ܇ ܕܒܳܕܝܳܐ ܫܓܡܐ ܕܫܡܥܢܢ ܡܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܪܫܡܢ ܒܟܬܝ̈ܒܬܢ. ܐܦ ܓܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ ܕܗܳܢܘܢ ܕܗܫܐ ܬܡܢ ܡܟܪܙܝܢ ܠܗ ܠܝܘܠܦܢܐ ܩܪܰܝܢܰܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܡܶܫܟ̈ܚܰܘܗܝ ܕܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܘܕܰܛܥܶܡܢܰܢ ܡܪܝܪܘܬܐ ܦܠܰܛܢܳܝܗܝ ܠܝܘܠܦܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܒܳܗܶܬ ܐܢܐ ܒܡܕܡ ܕܳܐܡܪ ܐܢܐ܆ ܐܠܐ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܩܳܥܐ ܐܢܐ ܕܡܰܘܕܐ ܐܢܐ ܠܗ ܠܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܚܰܝܠܰܢܝ ܘܚܰܫܒܰܢܝ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܣܳܡܰܢܝ ܠܬܫܡܶܫܬܗ. ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܦܝܣ ܐܢܐ ܘܡܣܗܕ ܐܢܐ ܘܠܪܒܐ. ܕܒܦܫܝܛܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܩܪܒܐ ܠܐܠܗܐ ܢܟܰܬܰܪ܆ ܘܡܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܕܐܫܟܚܘ ܐܢܫܐ ܙܺܐܦ̈ܢܐ ܢܙܕܗܪ.

 

19 ܠܝܬ ܓܝܪ ܠܐܠܗܐ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ܆ ܐܝܟ ܕܰܡܓܰܕܦܝܢ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦܠܐ ܬܖ̈ܝܢ ܐܒ̈ܗܐ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܠܝܬ ܬܡܢ ܐܒܐ ܫܪܝܪܐ ܘܫܐܝܠܐ܆ ܘܕܟܝܢܐ ܘܕܛܝܒܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܪܙܐ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܕܟܝܢܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܘܫܐܝܠܐ ܘܫܪܝܪܐ. ܚܕ ܐܒܐ ܐܘܠܕ ܠܚܕ ܒܪܐ. ܘܚܕ ܗܘ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܐܒܐ. ܘܚܕ ܗܘ ܒܪܐ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܟܝܢܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܫܪܝܪܐ ܒܟܝܢܐ܆ ܡܦܝܣ ܕܐܘܠܕ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܕܳܡܐ ܠܗ. ܠܐ ܝܺܠܦܢܰܢ ܐܒܐ ܐܚܪܢܐ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܒܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ.

20 ܐܢ ܐܝܬ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܡ ܒܪܐ ܕܟܝܢܐ܆ ܕܓܠܬܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܕܡܟܪܙܐ܇ ܕܝܚܝܕܝܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ. ܘܬܘܒ ܕܐܦ ܐܒܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܒܐ ܒܰܟܝܢܐ. ܐܢܢܩܐ ܓܝܪ ܕܐܢ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܐܘܠܕ܆ ܐܦ ܗܘ ܥܡܗ ܗܘܐ ܠܗ ܐܒܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܐܘܠܕ ܟܝܢܐܝܬ ܐܒܐ ܕܰܟܝܢܐ ܐܫܬܰܡܰܗ܆ ܗܟܢܐ ܗܳܫܐ ܕܐܘܠܕ ܫܐܝܠܐܝܬ ܒܛܝܒܘܬܐ܇ ܐܒܐ ܗܘ ܫܐܝܠܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܫܐܝܠܬܐ ܓܝܪ ܡܒܰܛܠܐ ܠܗ̇ ܠܫܪܝܪܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ ܢܳܨܝܐ ܠܗ̇ ܥܡ ܟܝܢܐ. ܘܒܘܟܪܐ ܐܚܪܢܐ ܩܳܐܡ ܠܗ ܠܘܩܒܠ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܟܝܢܐ ܫܦܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܩܰܒܠ ܫܘܚܠܦܐ ܘܒܘ̈ܠܒܠܐ ܕܡܥܕܝܢ ܓܕܫܝܢ ܒܰܟܝ̈ܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ. ܐܠܐ ܚܣ ܕܢܬ[ܪܢܐ] ܘܡܕܡ ܠܩܘܒܠܗ ܐܘ ܠܒܪ ܡܢܗ ܢܥܘܠ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܫܘܝܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܒܡܠܝܘܬܐ ܕܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܕܠܐ ܥܡ ܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܘܠܐ ܥܡ ܩܢܘܡܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܕܒܪܐ܇ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ.

 

21 ܐܠܐ ܐܟܒܪ ܒܦܰܛܥܘܬܗܘܢ ܡܰܗܦܟܝܢ܆ ܕܠܐ ܡܕܝܢ ܠܒܶܫ ܒܪܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܥܠ ܕܠܐ ܡܦܳܣܝܢ ܒܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝܒ. ܘܐܬܓܫܡ ܒܪܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܐܝܟ ܕܐܠܦܘ ܐܒܗܝ̈ܢ. ܠܘ ܠܬܘܣܦܬܐ ܕܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܢܬܡܢܐ ܒܗ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܢܛܪܐ ܚܕܝܘܬܐ ܕܰܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܢܣܒ ܡܰܘܕܝܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܬܓܫܡ. ܠܐ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܣܠܶܩ ܕܢܬܡܢܐ ܥܡ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܢܚܶܬ ܘܐܬܓܫܡ ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ.

 

22 ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ܆ ܐܣܬܠܩ ܠܪܒܘܬܐ ܕܐܝܩܪܗ ܕܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܒܨܒܝܢܗ ܐܣܬܪܩ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܇ ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܢܰܩܝܦܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܬܪܝܢ ܐܠܗܝܢ ܡܢ ܩܛܝܪ ܥܳܒܶܕ. ܚܕ ܕܗܘܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܒܕܡܘܬܗ ܐܬܥܒܶܕ. ܚܰܕ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܒ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܗܰܘ ܕܢܰܣܒܗ. ܕܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܕܠܩܘܒܠܗ ܗܝ ܕܟܝܢܗ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܐܦ ܠܐ ܡܨܶܐ ܟܝܢܐ ܕܥܒܝ̈ܕܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ [ܕܥܒܪܐ] ܗܝ ܠܫܘܠܛܢܗ. ܕܐܠܗܐ ܕܝܢ. ܢܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܘܠܚܝܠܗ ܫܟܝܚܐ܆ ܘܠܨܒܝܢܗ ܠܚܡܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܩܛܝܪܐ ܕܡܫܟܚ ܥܳܨܶܐ ܠܐܝܬܘܬܗ܇ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܡܕܡ ܕܨܒܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܬܥܘܟ ܨܒܝܢܐ ܕܚܘܒܗ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܗ܆ ܚܫܐ ܗܘ ܗܢܐ ܓܠܝܐ ܕܡܚܝܠܘܬܐ ܕܰܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܡܕܡ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܐܦ ܠܐ ܕܝܢ ܨܒܳܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܡܨܐ ܕܠܘ ܡܢ ܫܘܠܡܐ ܕܰܥܒܳܕܐ ܝܳܠܶܦ ܢܣܝܢܐ ܕܚܝܠܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܳܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܐܘ ܡܬܚܰܫܰܒ ܕܫܪܘܬܝܢ ܕܡܕܡ ܕܡܫܪܐ ܕܢܥܒܕ܆ ܡܬܘܡܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘܬܗ ܨܒܝܢܐ ܕܰܥܒܳܕܗ. ܘܡܦܣ ܠܐܝܟܐ ܫܳܪܶܟ ܫܘܠܡܐ ܕܫܘܪܝܗ. ܡܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗ ܨܒܝܢܐ ܕܢܣܥܘܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܕܢܥܒܕ ܗܕܐ ܡܦܝܣܐ܆ ܕܡܛܘܠ ܕܡܫܟܚ ܗܘܳܐ ܕܢܫܰܠܡ ܨܒܳܐ ܘܫܰܪܝ ܒܰܥܒܳܕܗ. ܘܠܐ ܐܬܥܟܪ ܒܡܕܡ ܨܒܝܢܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܚܝܠܬܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܳܐ ܨܒܝܢܐ ܘܠܐ ܐܬܥܢܝ ܟܝܢܐ. ܗܐ ܡܚܝܠܘܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܘܦܠܝܓܘܬܐ ܕܟܝܢܐ ܘܚܫܐ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܚܣ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐܠܗܐ ܬܓܕܫ ܕܨܒܝܢܗ ܒܡܕܡ ܢܬܥܘܟ.

 

23 ܡܕܝܢ ܟܐܢܐ ܕܢܘܕܐ ܥܡ ܦܘܠܘܣ ܬܪܝܨܐܝܬ. ܕܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܡܘܬܐ ܘܦܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܣܪܩ ܢܦܫܗ ܘܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܐ ܢܣܰܒ܆ ܘܰܗܘܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܡܟܟ ܢܦܫܗ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܕܙܩܝܦܐ. ܘܰܕܢܰܠܦܟ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܗܘܳܐ ܣܘܪܩܗ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ܆ ܐܶܡܪ ܕܐܦ ܐܠܗܐ ܥܰܠܝ ܪܡܪܡܗ. ܘܝܗܒ ܠܗ ܫܡܐ ܕܰܡܝܰܬܪ ܡܢ ܟܘܠ ܫܡ̈ܗܝܢ. ܕܐܠܘ ܫܡܐ ܠܐ ܗܘܐ ܕܣܘܪܩܐ ܒܝܠܕܐ ܠܐ ܗܳܘܐ ܗܘܐ. ܪܘܡܪܡܐ ܒܣܘܠܩܐ. ܗܰܘ ܕܐܣܬܪܩ ܒܡܬܬܚܬܝܢܘܬܗ܆ ܗܽܘ ܐܣܬܠܩ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܡܠـ[ـܝܘܬܐ] ܕܟܝܢܗ܆ ܣܘ[ܪܩܐ] ܕܨܒܝܢܗ܆ ܪܘܡܪܡܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܐܠܘ ܩܰܘܺܝ ܟܝܢܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܕܐܝܬܘܬܗ܆ ܠܐ ܗܳܘܐ ܗܘܐ ܣܘܪܩܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܗܘܳܐ ܣܘܪܩܐ܆ ܐܦ ܠܐ ܪܳܙܐ ܕܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܡܫܬܡܠܶܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܐ ܘܐܬܓܫܡ܆ ܐܦܠܐ ܡܰܘܠܕܐ ܬܗܝܪܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܗܳܘܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܘܠܕܐ ܒܦܓܪ܆ ܐܦ ܠܐ ܕܘܒܪܗ ܕܒܥܠܡܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܘܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܥܒ̈ܕܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܐܠܘ ܗܠܝܢ ܒܩܕܡܐ ܠܐ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܐܦܠܐ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܕܚܠܦ ܦܘܪܩܢܢ ܡܣܬܥܪ ܗܘܳܐ. ܘܐܠܘ ܡܘܬܐ ܘܚܫܐ ܠܐ ܐܣܬܥܪ܆ ܐܦ ܠܐ ܦܘܪܩܢܐ ܘܚܝ̈ܐ ܘܚܖ̈ܘܪܐ ܕܡܢ ܡܘܬܐ ܘܚܛܝܬܐ ܟܝܢܐ ܡܝܘܬܐ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ. ܘܐܠܘ ܗܠܝܢ [ܠܘ ܢܣܒ]܆ ܨܒܝܢܐ ܕܚܘܒܐ ܕܠܘܬܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܐ ܠܐ ܐܬܓܠܝ. ܘܥܡ ܟܠܗܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܥܰܠܝ ܪܡܪܡܗ܇ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܫܡܥܐ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠ.

 

24 ܡܕܝܢ ܫܘܪܝܐ ܘܫܬܐܣܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܛܒ̈ܬܢ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܪܩܗ ܕܐܠܗܐ ܕܚܠܦܝܢ܆ ܐܝܟܐ ܘܐܡܬܝ ܘܒܡܢܐ ܘܚܠܦ ܡܢܐ. ܗܘܳܐ ܣܘܪܩܢܐ ܗܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܟܐ ܒܨܒܝܢܐ. ܘܗܳܝ ܕܐܡܬܝ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ. ܘܗܳܝ ܕܒܡܢܐ ܒܒܬܘܠܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܚܠܦ ܡܰܢ܆ ܚܠܦ ܓܢܣܐ ܚܝܒܐ ܕܡܝܘ̈ܬܐ. ܗܢܐ ܗܘ ܒܫܪܪܐ ܬܗܪܐ ܕܦܐܐ ܠܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܓܳܠܶܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܨܒܝܢܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ. ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܡܰܠܝܐ. ܕܠܐ ܚܰܣܝܪ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ܆ ܐܣܬܪܩ ܠܕܡܘܬܐ ܕܥܒܕܘܬܢ ܒܚܢܢܐ ܕܨܒܝܢܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܐܣܬܪܩ ܘܐܚܪܢܐ ܐܬܝܠܕ܆ ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܰܠܝܳܐ ܘܐܣܬܪܩ܆ ܗܽܘ ܐܬܝܠܕ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܠܫܘܪܪܐ ܕܣܘܪܩܗ. ܡܢܗ ܓܝܪ ܕܝܠܗ ܝܳܠܦ ܐܢܬ ܣܘܪܩܗ܆ ܘܡܢ ܣܘܪܩܗ ܨܒܝܢܐ ܕܚܘܒܗ. ܘܒܬܪ ܗܳܝ ܕܐܣܬܪܩ ܐܬܝܐ ܐܦ ܗܳܝ ܕܐܬܥܠܝ ܐܬܪܡܪܡ ܠܫܘܒܚܐ ܩܕܡܝܐ ܕܟܝܢܗ܇ ܕܡܚܦܝ ܗܘܐ ܒܣܘܪܩܗ. ܘܐܢ ܐܢܫ ܡܰܗܦܟ ܗܳܝ ܕܐܣܬܪܩ ܕܐܚܪܢܐ ܗܝ܆ ܘܗܳܝ ܕܐܬܥܰܠܝ ܕܐܚܪܢܐ܆ ܡܢܗ ܕܩܪܝܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܢܐܠܦ܆ ܕܟܠܗܝܢ ܥܠ ܚܕ ܡܟܬܒ̈ܢ܇ ܕܐܣܬܪܩ ܘܰܠܒܶܫ ܦܓܪܐ ܘܰܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܇ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܥܕܰܡܐ ܠܡܘܬܐ ܘܩܡ ܒܰܦܓܰܪ ܘܐܬܥܰܠܝ ܠܫܡܝܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܝܒ ܡܕܝܢ ܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܐܣܬܰܪܰܩ ܫܪܝܪܐ ܠܡܢܐ ܓܝܪ ܡܣܬܪܩ ܗܘܐ܇ ܐܠܐ ܠܗܳܝ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܪܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܐܡܪܢܢ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܪܳܙܳܐ ܕܡܘܠܕܗ. ܘܣܘܪܩܐ ܕܨܒܝܢܗ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܟܝܢܗ ܠܐ ܐܶܬܟܠܝ.

 

25 ܗܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ. ܫܠܝܚܐ ܡܟܬܒ ܠܢ. ܕܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܰܚܛܝܬܐ ܕܰܢܚܰܝܒܝܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܒܒܣܪܗ. ܐܫܬܕܪ ܗܟܝܠ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܡܢ ܕܫܩܠܗ ܠܒܣܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܘܥܒܕܗ ܕܝܠܗ܆ ܟܢ ܥܛܰܦ ܘܒܒܣܪܐ ܕܩܢܘܡܗ܇ ܒܝܕ ܚܫܐ ܘܡܘܬܐ ܒܰܛܠܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܚܛܝܐ ܠܒܝܫ ܗܘܳܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܚܳܣ. ܐܠܐ ܦܓܪܐ ܕܟܝܐ ܘܩܕܝܫܐ [ܕܡܢ] ܟܝܢܐ ܚܛܝܐ ܕܥܒܝ̈ܕܐ ܗܰܘ ܕܒܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܕܩܢܘܡܗ ܕܝܠܗ ܥܒܕܗ. ܘܒܚܝ̈ܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܨܒܥܗ ܠܦܓܪܗ. ܘܡܢ ܕܥܒܕܗ ܕܝܠܗ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ܆ ܦܢܳܐ ܘܒܦܓܪܐ ܕܝܠܗ ܚܝܒܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ܇ ܕܥܠ ܦܓܪܐ ܕܐܢܫܘܬܐ ܡܰܡܠܟܐ ܗܘܳܬ. ܫܠܝܚܐ ܓܝܪ ܩܕܝܫܐ܆ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܬܒ. ܕܕܝܠܢ ܘܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ. ܕܝܠܢ ܒܗܳܝ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܒܪܗ ܒܕܡܘܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܕܝܠܗ ܒܗܳܝ ܕܚܰܝܒܳܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܒܒܣܪܗ. ܐܠܘ ܠܐ ܗܘܐ ܒܣܪܐ ܕܝܠܗ ܕܰܢܚܰܝܒܝܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܕܡܶܢܰܢ ܢܰܣܒܗ܆ ܚܢܢ ܕܢܶܩܢܶܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܝܢ.

 

26 ܕܝܠܗ ܗܘ ܗܟܝܠ ܦܓܪܐ ܕܡܠܬܐ ܘܠܘ ܕܐܚܪܢܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܝܕܥ ܒܩܢܘܡܐ ܕܢܦܫܗ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܰܢܩܶܦ ܠܐܠܗܐ܇ ܕܢܬܐܡܪ ܦܓܪܐ ܕܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܫܛܘܖ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܒܦܓܪ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܒܒܣܪܗ ܚܝܒܗ̇ ܠܚܛܝܬܐ ܐܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܬܘܒ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ܆ ܘܰܗܘܐ ܬܚܶܝܬ ܢܡܘܣܐ. […] ܐܬܢܚܬ […] ܕܐܢܘܢ ܢܶܙܒܶܢ […] ܢܗܘܐ ܒܪ[…] ܡܢ ܐܢܬ[…] ܕܗܘܐ […] ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܘܬܘܒ ܡܛܠܬܟܘܢ ܐܬܡܣܟܢ ܥܬܝܪܐ ܕܐܢܬܘܢ ܒܡܣܟܢܘܬܗ ܬܥܬܪܘܢ. ܘܬܘܒ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܰܢ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ ܐܠܐ ܡܶܢ ܙܪܥܗ ܕܐܒܪܗܡ ܢܣܰܒ܆ ܚܙܰܝܬ ܐܝܟܢܐ ܟܬܒ̈ܐ ܒܟܠܕܘܟ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܡܰܠܦܺܝܢ. ܘܠܘ ܕܒܰܪܢܫܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܐܝܩܪܐ ܕܐܠܗܐ.

 

27 ܘܟܒܪ ܐܳܡܪܝܢ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܐܬܝܩܪ ܟܝܢܢ܆ ܐܬܝܩܪ ܟܝܢܢ ܒܐܠܗܐ ܒܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܰܚܠܦܝܢ. ܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܝܢܢ ܐܬܦܪܶܫ ܕܢܗܘܶܐ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܡܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܚܕ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܛܰܝܒܘܬܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܚܕ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܐܠܐ [ܗܳܝ] ܕܡܰܘܕܝܢ ܚܢܢ ܕܐܠܗܐ ܐܬܓܫܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܐܳܬܝܐ ܒܬܪܗ̇ ܕܟܝܢܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܒܐܠܗܢ ܕܒܗ ܘܡܢܗ ܐܬܓܫܡ܆ ܠܘ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܬܡܢܐ ܒܩܢܘܡܐ ܕܢܦܫܗ ܢܩܦܗ ܘܥܡܗ ܐܬܝܕܥ ܐܠܗܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܓܡܪ ܡܰܣܠܝܐ ܒܟܬܒ̈ܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܬܓܕ ܘܢܬܝܩܪ ܒܕܡܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܡܢܐ ܓܝܪ ܗܘܳܬ ܡܐܬܝܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ. ܠܘ ܕܢܚܰܪܰܪ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢ ܣܓܕܬܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܒܖ̈ܝܬܐ܆ ܘܐܢ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܟܦܘܖ̈ܐ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܡܣܬܓܕ ܡܢ ܟܘܠ ܐܢܫ܆ ܒܗ̇ ܒܛܥܝܘܬܢ ܥܕܟܝܠ ܟܬܪܢܢ. ܕܢܚܪܪܢ ܡܢ ܒܖ̈ܝܬܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ܆ ܘܐܣܓܕܢ ܠܩܢܘܡܗ ܥܒܝܕܐ. ܗܐ ܡܕܝܢ ܣܓܕܬܐ ܠܒܪܝܬܐ ܐܦ ܗܪܟܐ. ܘܐܝܟܐ ܗܝ ܚܐܪܘܬܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܡܢ ܣܶܓܕܰܬ ܒܖ̈ܝܬܐ ܙܳܕܶܩ ܠܢ.

 

28 ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ ܘܰܗܘܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܗ ܟܰܕ ܠܗ ܩܳܪܐ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܐܠܗܐ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܒܪܢܫܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܫܖ̈ܝܪܢ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܝܚܐ. [ܠܘ] ܕܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܠܐ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܒܛܝ̈ܠܢ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ܇ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܥܳܒܕܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ. ܕܒܗ ܡܬܝܕܥ ܣܘܪܩܐ ܕܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܐܒܐ ܒܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ܆ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܒܚܘܒܗ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ. ܘܐܬܟܰܢܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܐܠܗܐ ܘܒܪܢܫܐ܇ ܡܠܬܐ ܘܦܓܪܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ. ܕܩܕܡ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܘܒܐܚܪܝܬ ܝܘ̈ܡܬܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ.

 

29 ܠܐ ܕܝܢ ܢܰܛܥܘܢ ܠܦܫܝܛܘܬܐ ܕܫܪܪܟܘܢ܇ ܒܗܳܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܚܕ ܒܪܐ ܐܳܡܪܝܢܢ. ܘܠܐ [ܒܗܳܝ ܕܐܢ ܩܳܪܝܢ] ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܕܐܢ ܡܘܕܝܢ ܕܐܠܗܐ [ܝܺܠܝܕ] ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܕܐܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܐܠܗܐ ܐܨܛܠܒ ܘܡܝܬ ܚܠܦܝܢ. ܒܫܡ̈ܗܐ ܡܘܕܝܢ ܐܟܘܬܢ ܐܠܐ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܝܳܗܒܝܢ ܠܫܡ̈ܗܐ ܕܒܗܘܢ ܡܘܕܝܢ. ܐܳܡܪܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܒܗܳܝ ܠܡ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܐ܇ ܒܕܰܢܩܶܦ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܘܗܟܢܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ. ܥܠ ܗܳܕܐ ܬܘܕܝܬܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܢܝܢܐ ܟܘܠܗ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܕܐܢ ܢܘܕܘܢ ܕܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕ܆ ܡܫܝܚܐ ܠܡ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܘܒܗܢܐ ܣܘܟܠܐ ܟܠܗܝܢ ܕܫܪܟܐ ܬܳܢܝܢ ܘܡܰܘܕܝܢ ܠܦܫܝ̈ܛܐ.

 

30 ܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܝ̈ܡܐ ܐܝܟ ܝܘ̈ܢܐ ܠܡܥܩܡܘܬܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܘܥܖ̈ܝܡܐ ܐܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܐ ܠܦܘܢܝ ܦܬܓܡܐ ܕܚܠܦ ܩܘܫܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܐܢܐ ܓܠܝܐܝܬ ܟܳܬܒ ܐܢܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܕܢܺܝܚܐ ܘܓܠܝܐ ܬܣܒܘܢ ܡܢ ܡܠܬܝ. ܒܝܫܐ ܗܝ ܒܝܫܬܐ. ܘܒܥܽܘ̈ܩܳܠܐ ܕܛܘܥܝܝ ܡܬܟܪܟܐ ܕܬܛܥܐ ܠܦܫܝ̈ܛܐ. ܢܦܘܩ ܒܬܪܗ̇ ܒܡܠܬܢ܆ ܟܕ ܩܳܝܡܝܢܢ ܒܫܪܪܢ. ܐܢ ܢܘܕܘܢ ܗܟܝܠ ܚܕ ܒܪܐ܆ ܢܫܬܐܠܘܢ ܡܢܟܘܢ ܕܗܢܐ ܒܪܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ܆ ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܝܢ܆ ܚܕܘ ܥܡܗܘܢ ܕܐܬܬܠܡܕ ܠܫܪܪܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܶܫܠܘܢ܆ ܐܘ ܢܦܢܘܢ ܦܬܓܡܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̣ܘ܆ ܗܐ ܐܬܓܠܝ ܙܺܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܕܰܒܪܐ ܠܰܡܫܝܚܐ ܩܳܪܝܢ ܕܐܫܬܘܝ ܠܗܳܕܐ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܪܳܐ ܫܪܝܪܐ ܕܰܟܝܢܐ܇ ܕܶܐܬܟܰܢܝ ܡܫܝܚܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ.

 

31 ܦܘܪܫܢܐ ܓܝܪ ܣܓܝܐܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܒܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܒܝܬ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܠܟܘܢܝܗ ܕܡܠܬܐ ܟܕ ܠܘ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܡܫܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܥܡܢ ܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܘܪܩܗ. ܐܦܢ ܓܝܪ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܥܠ ܡܫܝܚܘܬܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܒܗܳܝ ܕܡܢܢ ܗܘܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܐܟܘܬܢ ܕܰܚܢܰܢ ܒܡܫܝܚܘܬܗ ܕܰܚܠܦܝܢ܆ ܢܩܰܒܠ ܚܘܣܝܐ ܒܰܥܡܕܗ. ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܕܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܐܣܬܥܪ ܚܠܦ ܚܝ̈ܐ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܟܠܢ ܐܫܬܡ̈ܫܝ. ܣܘܪܩܗ ܘܝܠܕܗ ܘܬܪܒܝܬܗ. ܘܨܘܡܗ ܘܨܠܘܬܗ ܕܠܘܬ ܐܒܘܗܝ. ܘܚܫܗ ܘܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ. ܘܥܡ ܟܠܗܝܢ ܐܦ ܗܳܝ ܕܐܬܡܫܰܚ ܒܪܘܚܐ܆ ܕܐܢܚܢܢ ܢܩܰܒܠ ܡܫܝܚܘܬܐ ܕܡܢܗ ܒܛܝܒܘܬܗ. ܘܐܢ ܐܡܪ ܡܠܬܗ ܕܢܒܝܐ܆ ܕܪܘܚܗ ܕܡܪܝܐ ܥܠܰܝ܆ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܰܫܚܰܢܝ. ܐܘ ܕܐܢܐ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܐܘ ܕܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܢܬܢܣܐ ܡܢ ܐܳܟܶܠ ܩܪܨܐ. ܐܘ ܕܝܶܫܘܥ ܪܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܐ ܘܩܘܡܬܐ ܘܛܝܒܘܬܐ. ܐܘ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ ܒܪܘܚ܆ ܟܠܗܝܢ ܠܚܕ ܠܚܡܢ. ܘܕܝܠܗ ܐܢܝܢ ܕܗܰܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ܇ ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܶܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܒܐ ܒܝܘܪܕܢܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܥܐ ܗܘܐ܆ ܕܗܢܘ ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܝ ܕܒܗ ܐܨܛܒܺܝܬ. ܘܥܠ ܗܰܘ ܕܐܣܬܗܕ ܡܶܢ ܩܠܗ ܕܐܒܐ܆ ܥܠܘܗܝ ܢܚܶܬ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܥܠܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܝܘܚܢܢ܇ ܕܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܡܢ ܫܡܝܐ ܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܗܘ܇ ܘܡܕܡ ܕܰܚܙܐ ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܣܗܶܕ. ܘܠܗ ܩܪܳܐ ܚܰܬܢܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܠܬܐ ܘܠܗ ܐܶܡܪ ܕܳܐܬܶܐ ܓܒܪܐ ܒܳܬܪܝ ܘܩܕܝܡ ܗܘ ܠܝ. ܟܕ ܩܳܪܶܐ ܠܗ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܚܙܳܬܐ ܕܦܓܪܗ. ܘܣܳܐܡ ܠܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܡܛܠ ܝܰܠܕܗ ܕܡܢ ܐܒܐ.

 

32 ܢܫܬܐܠܘܢ ܕܠܡܢ ܩܪܐ ܐܒܐ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ. ܠܒܪܢܫܐ ܝܫܘܥ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪܝܢ ܗܢܘܢ܆ ܐܘ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ. ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܗܐ ܐܶܬܟܰܣܰܣ ܓܠܝܐܝܬ ܙܺܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܕܰܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡܢܝܢ. ܚܕ ܗܰܘ ܕܐܬܩܪܝ ܘܚܕ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܒܫܪܪܐ ܠܰܒܪܐ ܕܟܝܢܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܪܳܐ ܗܳܪܟܐ ܒܪܝ ܚܒܝܒܐ. ܗܰܘ ܕܐܬܩܪܝ ܒܪܐ ܗܽܘ ܩܰܒܠ ܪܘܚܐ. ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܐܶܬܩܪܝ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܡܢ ܐܰܒܐ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܠܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ ܐܦ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܐܠܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܒܩܠܐ ܓܠܝܐ ܠܟܢܫܐ ܘܠܝܘܚܢܢ ܥܠ ܝܠܕܗ ܟܣܝܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܐܬܒܰܕܰܩ ܒܩܳܠܐ܆ ܗܘ ܩܰܒܠܗ ܠܪܘܚܐ. ܠܘ ܕܡܕܡ ܡܢܗ ܣܢܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܬܥܕܪ ܐܠܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܠܗ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܥܡܕܢܐ ܩܕܡ ܟܢ̈ܫܐ ܕܩܳܝܡܝܢ܆ ܕܗܘ ܐܬܩܪܝ ܒܪܐ ܚܒܝܒܐ ܘܠܘ ܝܘܚܢܢ.

 

33 ܘܒܬܪ ܗܕܐ ܟܬܝܒ ܕܐܬܕܒܪ ܡܢ ܪܘܚܐ ܠܡܕܒܪܐ. ܠܘ ܕܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܒܬܟܬܘܫܗ. ܐܠܐ ܕܰܢܚܰܘܐ܆ ܕܪܘܚܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܘܗܽܘ ܒܪܘܚܐ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܢܐ ܒܐܒܝ ܘܐܒܝ ܒܝ. ܘܬܘܒ ܗܒ ܠܗܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܚܕ ܐܝܟܢܐ ܕܚܢܢ ܚܰܕ ܚܢܢ. ܘܥܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܳܐܒܝ ܕܒܺܝ ܥܳܡܰܪ ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܗܠܝܢ.

 

34 ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܕܗܐ ܗܘ ܐܶܡܪ ܕܰܒܪܘܚܐ ܡܰܦܩ ܐܢܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܡܕܝܢ ܢܫܡܥܘܢ ܐܦ ܗܳܝ [ܕܶܐܡܰܪ] ܗܘ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܢܶܣܰܒ ܘܰܢܚܰܘܶܝܟܘܢ ܐܝܟܢܐ ܗܽܘ ܒܪܘܚܐ ܐܬܘ̈ܳܬܐ ܥܳܒܕ ܗܘܳܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܣܰܒ ܘܝܳܗܶܒ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܐܢ ܐܝܟ ܣܘܟܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܢܩܪܐ ܘܢܫܬܘܕܥ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܟܬܒ̈ܶܐ. ܗܪܟܐ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܗ ܡܡܰܠܠ ܦܪܘܩܢ ܕܐܝܟ ܕܥܳܒܕ ܗܽܘ ܐܬܘ̈ܳܬܐ ܒܪܘܚܐ܇ ܘܢܣܒ ܪܘܚܐ ܡܢ ܕܝܠܗ. ܐܠܐ ܚܣ ܕܗܕܐ ܢܶܬܪܰܥܐ ܐܝܢܐ ܕܰܬܪܝܨ ܒܘܝܳܢܶܗ. ܥܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܟܝܢܐ ܘܕܫܘܠܛܢܐ ܕܝܠܗ ܘܕܪܘܚܐ ܒܗ ܒܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܐܡܪ ܕܒܪܘܚܐ ܡܰܦܶܩ ܐܢܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܒܗ ܗܘ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܰܕܡܢ ܕܝܠܗ ܢܳܣܶܒ ܪܘܚܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܫܠܝ̈ܚܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܒܗܕܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܫܘܠܛܢܐ [ܒܙܢܐ] ܕܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠ ܐܒܐ ܕܒܐܝܕܗ ܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܠܥܠܡ̈ܐ ܐܘ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ ܕܟܘܠ ܒܗ ܗܘܳܐ ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܡܕܡ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܰܘ ܕܰܣܢܝܩ ܗܘܳܐ ܐܒܐ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܒܪܐ ܐܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܕܬܖ̈ܝܗܘܢ ܓܠܐ ܘܒܰܕܶܩ ܠܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܳܝ ܕܒܪܘܚܐ ܡܰܦܶܩ ܐܢܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܠܘ ܐܝܟ ܣܢܺܝܩܐ. ܐܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܐ ܘܐܬܘ̈ܳܬܐ [ܥܡܗ] ܕܪܘܚܐ ܡܰܠܦ ܠܢ.

 

35 ܘܗܳܝ ܕܐܙܕܰܕܰܩ ܒܪܘܚ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܝܚܐ܆ ܠܘ ܕܰܒܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܝܶܫܘܥ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܝܫܐ ܕܐܓܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܖ̈ܗܘܡܝܐ܇ ܕܐܬܝܕܥ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܡܢ ܪܘܚܐ ܗܳܘܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ [ܩܰܕܝ̈ܫܐ] ܐܬܓܠܝ ܘܐܬܝܕܥ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܟܪܙ ܕܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܳܪܟܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܒܪܘܚ ܗܰܘ [ܕ]ܐܫܬܰܕܰܪ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܘܐܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ ܕܡܢܘ ܒܝܕ [ܚܝ̈ܠܐ] ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܪܘܚܐ. ܘܕܬܐܠܦܘܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܠܚܝܠܗ ܕܡܠܬܐ. [ܢܩܪܐ] ܟܠܗ ܦܣܳܩܐ. ܐܶܡܪ [ܓܝܪ] ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܪܒ ܗܘ ܪܐܙܐ ܗܢܐ ܕܟܐܢܘܬܐ. ܪܐܙܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܡܣܰܬܰܪ. ܡܕܝܢ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܩܳܪܐ ܪܐܙܐ. ܡܛܠ ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܐ ܩܕ̈ܡܝܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܝܺܕܰܥ ܗܘܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܕܝܢ ܐܬܓܠܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩ ܒܪܘܚ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܬܝܕܥ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܒܪܘܚܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܐܦ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܥܡܢ ܝܠܦܘܗܝ. ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܝܕ ܟܪܘܙܘܬܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܶܐܣܬܰܠܰܩ ܒܫܘܒܚܐ ܠܘܬ ܐܰܒܘܗܝ. ܗܽܘ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܒܚܘܒܗ ܠܘܬ ܓܶܢܣܐ ܕܡܳܝܘ̈ܬܶܐ.

 

36 ܘܬܘܒ ܐܶܡܪ ܕܟܘܪܣܝܟ ܕܝܠܟ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܰܒܛܐ ܦܫܝܛܐ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܠܟܘܬܳܟ. ܪܚܶܡܬ ܙܰܕܺܝܩܘܬܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܐ. ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܠܗܐ ܐܠܗܟ ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܘܬܐ ܝܰܬܝܪ ܡܢ ܚܰܒܖ̈ܰܝܟ. ܠܘ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܟܘܪܣܝܐ ܕܠܥܠܡ ܘܡܠܟܘܬܐ ܕܠܐ ܥܒܪܐ܇ ܘܐܚܪܢܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܡܫܰܚ ܐܝܟ ܕܗܳܢܘܢ ܡܦܰܪܫܝܢ. ܐܠܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܽܘ ܩܢܘܡܐ ܡܩܰܒܶܠ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܳܝ ܒܐܝܬܘܬܗ ܘܗܕܐ ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܟܝܢܗ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܕܢܶܬܡܫܰܚ. ܘܣܳܗܶܕ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܘܬܗ. ܕܐܢܐ ܣܢܝܩ ܐܢܐ ܕܡܢܟ ܐܶܬܥܡܶܕ. ܘܰܐܢܬ ܠܘܳܬܝ ܐܶܬܰܝܬ܆ ܘܬܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܕܐܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܗܽܘ ܡܳܫܰܚ ܘܡܰܥܡܶܕ ܒܪܘܚܐ. ܟܕ ܐܶܡܰܪ ܕܗܽܘ ܢܰܥܡܶܕܟܘܢ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܢܘܪܐ. ܐܶܬܡܫܰܚ ܗܟܝܠ ܥܡܢ ܒܰܡܕܰܒܪܢܘܬܗ܆ ܘܩܰܒܠ ܕܝܠܢ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܟܘܬܢ. ܘܰܕܬܶܕܰܥ ܕܗܘܝܘ ܟܕ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܐܬܡܫܚ ܒܪܘܚܐ ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ܆ ܐܡܪ ܒܬܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܣܳܡܬ ܫܬܐܣ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ. ܘܫܡܝܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܢܘܢ. ܚܙ̇ܝܬ ܕܗܰܘ ܕܰܒܪܫܝܬ ܐܰܬܩܢ ܒܖ̈ܝܬܐ ܘܛܟܣ ܟܝ̈ܢܐ. ܗܽܘ ܐܬܡܫܰܚ ܒܡܥܠܬܗ ܕܠܒܪܝܬܐ܆ ܐܠܐ ܐܳܡܪܝܢ ܗܶܢܘܢ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܠܳܚܡܐ ܠܒܪ ܐܢܫܐ. ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܟܘܪܣܝܐ ܘܕܐܠܗܐ ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠܡ܆ ܘܕܡܪܝܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܫܬܐܣ̈ܝܗ̇ ܕܐܪܥܐ܆ ܗܳܕܐ ܠܡ ܫܳܠܡܐ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܐܢ ܦܪܰܫ ܫܠܝܚܐ ܗܟܢܐ ܘܣܳܡ ܡܢܗܝܢ ܠܒܪ ܐܢܫܐ ܘܡܢܗܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܛܒܐܝܬ ܡܦܫܩܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܚܰܕ ܣܝܡܢ ܒܣܕܪܐ ܕܪܘܟܒܗܝܢ܆ ܠܐ ܢܗܘܘܢ ܕܠܩܘܒܠܐ ܕܫܠܝܚܐ.

 

37 ܠܐ ܠܡ ܣܢܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܬܡܫܚ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܚܣܝܪܐ ܕܢܩܒܠ ܡܢ ܡܫܝܚܘܬܐ. ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ ܕܢܩܒܠ ܡܢ ܡܫܝܚܘܬܐ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ. ܡܛܠ ܕܡܫܰܡܠܝܐ ܘܓܡܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡܘܬ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܰܫܩܰܠ ܦܓܪܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܢܫܐ܆ ܘܐܬܩܪܺܝ ܒܘܟܪܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ܆ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܡ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܩܰܒܠ ܡܫܝܚܘܬܐ ܐܟܘܬܢ ܒܕܰܗܘܳܐ ܐܟܘܬܢ. ܐܠܘ ܠܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܫܝܚܘܬܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܒܕܡܘܬ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ.

 

38 ܒܳܬܪ ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܪܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܨܝܖ̈ܬܐ. ܘܒܬܪ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܗܠܟܢ ܟܠܗܝܢ ܡܟ̈ܬܐ܇ ܠܥܠ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܡܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܕܒܪܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܐܒܐ ܘܪܘܚܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܣܢܝܩܐ. ܘܡܩܘܐ ܘܡܬܝܕܥ ܐܦ ܗܽܘ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܒܫܪܪܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܣܘܪܩܐ ܕܨܒܝܢܗ ܘܡܘܟܟܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܐܬܝܢ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܘܡܟ̈ܬܐ܆ ܕܒܗܝܢ ܢܓܠܐ ܘܢܚܘܐ ܒܫܪܪܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܣܘܪܩܐ ܕܚܘܒܗ.

 

39 ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܠܝܚܐ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ܇ ܕܰܡܒܰܕܶܩ ܥܠ ܝܠܕܗ ܟܣܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ܆ ܠܐ ܣܡ ܒܪܝܫܐ ܕܟܬܒܗ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܘܡܟ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܥܠ ܡܢ ܣܘܪܩܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܪܕܝܐ ܗܘܬ ܡܠܬܗ ܘܩܕܡ ܒܪܫܝܬ ܘܠܥܠ ܡܢ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ. [ܘܙܘܥܐ] ܕܚܘ̈ܫܒܘܗܝ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܡܗܠܟ ܗܘܐ. ܘܬܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܶܫܬܰܥܝ. ܘܕܒܬܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܐܝܟ ܡܠܬܐ ܡܢ ܢܦܫܐ܆ ܕܠܐ ܚܫܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܐܬܝܠܕ. ܘܕܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ. ܘܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܟܘܬܗ. ܘܩܢܘܡܐ ܚܬܝܬܐ ܘܨܠܡܐ ܫܪܝܪܐ ܒܕܡܘܬܗ. ܘܕܗܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܩܕܡ ܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܡ ܐܒܘܗܝ. ܘܕܟܠ ܒܗ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܠܥܕܘܗܝ ܡܕܡ ܠܐ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܰܕܚܰܝܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ ܘܝܳܗܶܒ ܚܝ̈ܐ ܠܰܥܒܝ̈ܕܐ܇ ܘܢܘܗܪܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ܇ ܕܒܰܕܰܪ ܘܰܫܕܐ ܚܫܘܟܐ ܕܛܘܥܝܝ܇ ܐܝܟ ܙܠܝܩܐ ܕܰܨܡܰܚ ܡܢ ܐܒܐ. ܘܕܒܥܠܡܐ ܗܘܐ ܘܥܠܡܐ ܒܗ ܗܘܳܐ. ܘܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܥܠܡܐ ܘܰܫܪܶܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܕܟܝܢܗ. ܐܶܬܐ ܠܣܘܪܩܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܰܢ܆ ܘܡܢ ܬܡܢ ܘܠܟܐ. ܟܠܗܝܢ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܘܡܟ̈ܬܐ܆ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ ܘܚܪܝܢܐ ܡܩܰܒܠ ܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ. ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܘܐܓܢ ܒܢ ܒܓܠܝܢܗ܆ ܠܝܬ ܠܡܶܬܦܰܠܳܓܘ ܕܡܩܒܠ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܗܘܝܗ.

 

40 ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܬܐܠ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܨܒܝܢܗ ܐܶܬܐ ܠܘܬܗܝܢ. ܕܟܕ ܥܒܰܕ ܠܗܝܢ ܕܝܠܗ ܒܰܚܕܳܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܰܫܩܐ܆ ܢܝܰܩܰܪ ܐܢܝܢ ܒܩܢܘܡܗ܇ ܠܗܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗ ܫܝ̈ܛܬܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ. ܒܣܶܐ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܘܫܺܝܛ ܡܘܠܕܐ ܕܝܘܒܠܗ ܕܟܝܢܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܓܙܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟ̈ܐܒܐ ܘܕܚܒ̈ܠܐ ܐܩܦ ܠܗ ܥܒܘܕܐ ܡܢܗ ܕܫܘܪܝܐ. ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܟܰܬܰܪ ܒܠܐ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗ ܗܳܘܶܐ ܒܶܣܝܳܢܳܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܐܬܝܰܩܪ ܗܟܝܠ ܡܘܠܕܗ ܕܟܝܢܢ ܒܡܘܠܕܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܚܒ̈ܠܐ ܘܟ̈ܐܒܐ ܕܰܐܩܦ ܠܢ ܓܙܪ ܕܺܝܢܐ ܒܗܳܝ ܕܕܠܐ ܚܶܒܠܐ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܐܬܝܠܕ܆ ܘܣܳܗܕܐ ܠܗܳܝ ܕܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܕܬܗ ܒܡܘܠܕܗ ܠܐ ܐܬܚܒܠܘ ܒܬܘ̈ܠܝܗ̇. ܚܳܬܡܐ ܓܝܪ ܫܪܝܪܐ ܕܒܬܘ̈ܠܐ ܡܟܪܙ܆ ܕܒܡܘܠܕܐ ܚܰܫܐ ܕܚܶܒܠܐ ܠܐ ܗܘܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܒܬܪܒܝܬܗ܆ ܬܪܒܝܬܐ ܕܩܘܡܬܢ ܡܝܩܪ ܗܘܐ. ܘܒܝܘܠܦܢܗ ܝܘܠܦܢܢ ܡܚܰܟܶܡ ܗܘܐ ܘܒܥܡܕܗ ܚܘܣܝܢ ܝܳܗܒ ܗܘܐ. ܘܨܘܡܗ ܠܨܘܡܢ ܡܙܰܗܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܬܟܬܘܫܗ ܚܘܒܬܢ ܦܳܪܰܥ ܗܘܐ. ܘܐܓܘܢܗ ܟܠܝܠܐ ܒܪܝܫܢ ܣܳܐܡ ܗܘܐ. ܘܚܫܗ ܚܰܫ̈ܰܝܢ ܫܳܪܐ ܗܘܐ. ܘܡܘܬܗ ܡܝܬܘܬܗ ܕܰܟܝܢܢ ܡܰܥܒܰܪ ܗܘܐ ܘܒܰܩܝܳܡܬܗ ܡܰܦܘܠܬܢ ܬܳܪܶܨ ܗܘܐ. ܘܒܣܘܠܩܗ ܠܡܟܝ̈ܟܐ ܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܘܒܗܕܪܐ ܕܡܘܬܒܗ ܕܡܢ ܝܡܝܢܐ܆ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܫܝܛܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܐ.

 

41 ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܨܺܝܖ̈ܳܬܰܢ ܐܶܬܝܰܬܰܪ ܒܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܰܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܒܥܳܒܽܘܕܰܢ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܒܛܝܒܘܬܗ܆ ܗܘܰܝܢ ܥܡܗ ܒܚܢܢܗ. ܠܐ ܐܝܬ ܟܫܠܐ ܘܬܘܩܠܬܐ ܒܡܟܝ̈ܟܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܝܕܥܬܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܘܟܟܗ ܪܘܡܪܡܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܠܟܝܢܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܐܬܗܦܟ ܟܕ ܠܐ ܐܪܝܡܢ܆ [ܘܐܣܬܢܩ] ܡܠܝܘܬܐ ܠܚܣܝܖ̈ܐ. ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܟܫܠܐ ܗܘܐ ܣܘܪܩܗ ܘܡܘܟܟܗ. ܕܡܕܡ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܕܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܥܘܕܪܢܐ ܣܢܝܩܝܢ ܗܘܰܘ. ܛܒ̈ܬܐ ܓܝܪ ܕܡܢܗ ܐܬܝܗܒ܆ ܡܦܝܣܢ ܕܰܒܘܳܠܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܡܘܟܟܐ ܕܰܚܠܦܝܢ.

 

42 ܡܕܝܢ ܟܐܢܐ ܗܝ ܕܢܰܘܕܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܕܪܡܐ ܐܬܡܟܟ܆ ܘܡܟܝ̈ܟܬܐ ܩܰܒܠ ܥܠ ܩܢܘܡܗ. ܘܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܘܐܢ̈ܫܝܬܐ ܒܚܘܒܗ ܐܰܩܦ ܠܗ. ܘܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܕܦܓܪܐ ܕܡܢܢ. ܘܥܡ ܦܓܖ̈ܢܐ ܐܬܡܢܝ ܒܚܢܢܗ. ܐܢ ܖ̈ܡܬܐ ܗܟܝܠ ܕܐܚܪܢܐ ܐܢܝ̈ܢ. ܘܡܟ̈ܬܐ ܕܐܚܪܢܐ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܘܟܟܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܡܝܘ̈ܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܦܘܠܘܣ ܐܳܡܪ. ܕܡܰܟܟ ܢܦܫܗ ܘܐܫܬܡܥ ܥܕܡܐ ܠܡܘܬܐ. ܗܢܘ ܓܝܪ ܪܐܙܐ ܕܣܘܪܩܐ ܕܪܫܝܡ ܒܟ̈ܬܒܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܝܘܚܢܢ ܕܡܶܢ ܡܠܝܘܬܗ ܟܠܢ ܢܣܒܢ܆ ܥܡܢ ܒܕܝܠܢ ܡܢ ܐܒܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܩܰܠ ܗܘܳܐ.

 

43 ܡܕܝܢ ܚܰܕ ܗܘ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ܇ ܕܒܰܦܓܰܪ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܟܘܠܗܝܢ ܡܬܝܕܥ܇ ܕܠܐ ܦܘܪܫܢܐ ܘܦܘܠܓܐ. ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܩܢܘܡܐ ܒܫܡ̈ܗܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܐ. ܡܠܬܐ ܘܐܠܗܐ. ܒܪܐ ܘܝܚܝܕܝܐ. ܘܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܰܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ܆ ܟܘܠܗܘܢ ܫܡ̈ܗܐ ܕܚܕ ܐܢܘܢ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܐܒܐ ܕܟܕ ܚܕ ܗܘ ܩܢܘܡܐ܆ ܡܬܩܪܶܐ ܐܒܐ ܘܐܠܗܐ. ܘܥܒܘܕܐ ܘܐܝܬܝܐ. ܘܠܐ ܥܳܒܶܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܫܡ̈ܗܐ ܦܘܪܫܢܐ ܕܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܘܢܝ̈ܘܗܝ ܕܒܪܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܬܝܕܥܝܢ.

 

44 ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܰܢܣܰܒ ܘܐܚܪܢܐ ܝܶܫܘܥ ܕܐܬܢܣܒ. ܘܐܚܪܢܐ ܐܠܗܐ ܕܰܐܩܦ ܘܐܚܪܢܐ ܡܫܝܚܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܗ܆ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܥܳܒܶܕ ܓܠܝܐܝܬ. ܚܰܕ ܕܰܟܝܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ. ܕܗܺܝ ܗܳܕܐ ܬܪܥܝܬܐ ܕܚܒܠܐ܆ ܒܟܬܒ̈ܘܗܝ ܕܬܐܕܘܪܘܣ ܕܡܡܦܣܝܣܛܐ ܣܺܝܡܐ ܓܠܝܐܝܬ ܘܡܢܗ ܣܓܝ̈ܐܐ ܖ̈ܥܝܢܐ ܦܠܝ̈ܓܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ܆ ܩܰܒܶܠܘ ܘܰܐܛܥܺܝܘ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܒܰܦܢܝܬܐ ܗܳܝ ܐܫܟܚ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܣܦܝܩܢ ܡܢ ܒܘܝܢܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡ̈ܐܢܐ ܣܦܝ̈ܩܐ܇ ܢܣܰܟ ܗܘܐ ܐܢܝܢ ܬܛܪܐ ܒܝܫܐ ܕܛܥܝܘܬܐ. [ܚܠܨ] ܓܝܪ ܫܩܰܠ ܡܢ ܢܦܫܐ ܙܘ̈ܥܐ ܖ̈ܘܚܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ܆ ܘܡܢ ܦܓܪܐ ܚܠܝܨܘܬܐ ܕܥܡ̈ܠܐ ܘܬܩܢܘܬܐ ܕܕܘܒܖ̈ܐ. ܘܗܐ ܖ̈ܘܝܢ ܖ̈ܘܝܐ ܒܛܘܥܝܝ ܡܘܒܕܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܰܒܚܰܡܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘ[ܕܠܐ] ܒܗܬܬܐ ܡܫܬܢܝܢ ܒܒܝܫܘܬܗܘܢ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܚܙܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܡܫܬܩܠܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܐܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܢܫܐ ܠܐ [ܡܬܚܙܝܢ] ܣܥܪܝܢ ܒܝܫܬܐ ܒܓܠܝܐ ܘܒܟܣܝܐ܀

 

45 ܚܕ ܗܘ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܕܣܝܡܢ ܫܝ̈ܛܬܐ ܒܟ̈ܬܒܐ ܥܠ ܩܢܘܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܇ ܡܕܓܠܝܢ ܠܗ ܕܠܘ ܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܟܪܙܝܢ ܚܢܢ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ܆ ܘܒܪܐ ܟܝܢܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ ܕܰܟܝܢܐ܆ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܒܚܢܢܗ ܐܝܟ ܕܰܨܒܐ܇ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢܝܢܐ.

 

46 ܘܠܘ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢܢ ܣܘܟܠܐ ܕܗܘܝܗ܇ ܡܕܓܠܝܢܢ ܠܗ ܠܪܙܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܐܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܫܦܝܐܝܬ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܠܦܘ ܟܬܒ̈ܐ. ܘܡܢ ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܥܳܪܩܝܢܢ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܦܫܩܘ ܠܢ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܠܘ ܚܢܢ ܡܬܪܨܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܡܠܠܘܢ܇ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܪܒܐ ܕܣܰܟ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܝܠܘ̈ܦܐ ܣܢܝ̈ܩܐ܆ ܡܢ ܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܝܕܥܬܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܢ. ܘܠܐ [ܕܳܝܢܺܝܢܰܢ] ܠܟܬܒܐ܇ ܐܢܗܘ ܡܡܠܠ ܠܥܠ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܟܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܠܐ ܝܠܘܦܐ ܠܡܠܦܢܗ ܥܳܕܠ܇ ܐܢܗܘ ܕܥܳܒܰܪ ܠܗ ܒܝܕܥܬܐ ܕܣܶܦܪܐ.

 

47 ܐܰܟܬܒ ܠܢ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܝܘܚܢܢ܆ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܐܓܢ ܒܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܦܫܩ ܠܢ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܐ܇ ܘܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ ܐܓܢ. ܫܡܰܥܬ ܗܘܳܝܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܝܬ ܥܡܗܝܢ ܦܘܫܩܐ ܕܣܘܥܪܢܗܝܢ܆ ܐܝܟ ܬܠܡܝܕܐ ܩܰܒܠ ܒܬܘܕܝܬܐ܆ ܕܠܐ ܫܘܐܠܐ ܘܚܪܝܢܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒܐ ܒܪܙܐ ܟܣܝܐ܆ ܠܦܘܫܩܐ ܓܠܝܐ ܕܡ̈ܠܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܕܳܒܰܪ ܐܢܬ܆ ܐܶܒܰܕܬ ܡܶܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܠܬܐ܆ ܟܕ ܪܐܙܗ̇ ܠܐ ܦܰܫܶܩܬ.

 

48 ܐܠܐ ܐܡܪܝܢ ܦܟܝ̈ܗܐ. ܕܗܳܝ ܕܐܓܢ ܒܢ ܦܘܫܩܐ ܗܝ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܐ. ܕܡܢ ܗܪܟܐ ܡܰܘܕܝܢ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ܆ ܕܐܦ ܠܐ ܒܩܪܝܢܐ ܡܦܣܝܢ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܐܓܢ ܒܰܢ ܣܺܝܡܳܐ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܐ ܠܘ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܦܫܩܐ. ܐܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܓܢܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܡܚܘܝܐ. ܡܕܝܢ ܬܗܪܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܦܐ ܕܗܳܝ ܕܐܓܢ܆ ܘܠܘ ܦܘܫܩܗ̇ ܝܗܒܐ. ܡܢܐ ܗܝ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܐܓܢ. ܕܰܥܡܰܪ ܠܡ ܒܦܓܪܐ ܐܢܫܝܐ ܐܪܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܰܬ ܡܓܢܢܘܬܐ܆ ܥܡܘܪܝܐ ܡܶܣܬܰܟܠܰܬ ܦܘܫܩܗ̇ ܕܡܠܬܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܐܢ ܦܰܫܶܩܬ ܡܳܕܝܢ ܠܘ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܐ.

 

49 ܕܢܚܘܐ ܕܝܢ ܕܓܠܝܙܐ ܗܝ ܡܪܚܘܬܗ ܕܣܘܟܠܐ ܡܢ ܦܘܫܩܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܢܓܠܐ ܒܡܠܬܢ ܒܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܇ ܛܘ̈ܒܐ ܕܩܢܘܡܗ ܕܡܠܬܐ܆ ܘܡܢ ܗܕܐ ܡܬܝܕܥܐ ܕܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܗܳܝ ܕܐܓܢ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܡܠܬܐ ܕܟܬܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܘܐܓܢ ܒܢ܆ ܒܠܐ ܣܘܝܟܐ ܕܟܝܢܗ܆ ܒܟܘܠ ܕܘܟ ܡܬܗܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬܘܗܝ ܒܐܒܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܡܬܝܕܥ ܠܒܪ ܡܢܗ ܩܢܘܡܐܝܬ. ܡܬܡܢܐ ܥܡ ܪܘܚܐ ܬܠܝܬܐܝܬ. ܫܪܶܐ ܒܟܠܕܘܟ ܕܠܐ ܣܘܝܟܐ. ܥܳܡܪ ܒܟܘܠ ܟܝ̈ܢܝܢ ܕܠܐ ܦܣܩܐ. ܒܫܡܝܐ ܗܘ ܟܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܝܟ. ܒܐܪܥܐ ܗܘ ܟܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܚܡ. ܒܐܒܐ ܗܘ ܟܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܠܓ. ܒܟܠܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܪܫ ܠܡܢܘ̈ܬܐ. ܡܠܶܝܢ ܡܢܗ ܟܝ̈ܢܐ ܘܒܖ̈ܝܬܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܦܣܩ ܘܡܬܦܠܓ ܥܡ ܩܢܘ̈ܡܝܗܘܢ. ܒܗ ܡܗܠܟܝܢܢ ܘܡܬܬܙܝܥܝܢܢ ܘܐܝܬܝܢ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ. ܡܗܠܟܝܢܢ ܒܗ ܘܠܐ ܣܕܩܝܢܢ ܠܗ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܬܚܬ ܡܢܢ ܘܠܐ ܕܝܫܝܢܢ ܠܗ. ܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢܢ ܘܠܐ ܚܳܙܝܢܢ ܠܗ. ܩܪܝܒ ܠܢ ܘܠܐ ܓܫܦܝܢܢ ܒܗ. ܡܰܚܶܐ ܠܢ ܗܘ ܒܗ ܘܠܐ ܡܪܓܫܝܢܢ ܒܗ. ܡܠܶܝܢ ܡܢܗ ܟܝ̈ܢܐ ܘܠܐ ܡܬܚܠܛ ܒܗܘܢ. ܚܠܝܛ ܥܡ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܘܠܐ ܡܬܡܙܓ ܒܗܘܢ. ܥܒܰܕ ܥܠܡܐ ܗܽܘ ܒܗ ܘܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܢ ܕܐܝܟܢܐ. ܟܠܗ ܠܒܰܪ ܡܢ ܥܠܡܐ ܘܟܘܠܗ ܒܓܘ ܥܠܡܐ. ܩܕܡ ܕܢܶܒܪܶܐ ܒܪܝܬܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܝܢܗ. ܒܪܳܐ ܒܪܝܬܐ ܗܽܘ ܒܗ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܢ ܕܢܦܫܩ. ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܒܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܒܐܒܐ. ܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܘܐܝܬܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܐܢ ܬܐܡܪ ܕܡܬܝܕܥ ܠܒܪ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܗܐ ܦܪܫܬܝܗܝ ܡܢ ܐܒܐ. ܘܐܢ ܬܰܘܕܐ ܕܒܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܗܐ ܒܛܠܬܝܗܝ ܠܡܘܠܕܐ.

 

50 ܦܫܩ ܩܕܡܐ ܟܣ̈ܝܬܗ ܕܟܝܢܐ܆ ܘܟܢ ܡܚܬ ܠܒܨܝܖ̈ܬܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ. ܒܗܠܝܢ ܥܠܝ̈ܬܐ ܕܬܳܢܶܝܢܢ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܬܒܕܩ ܐܦ ܒܬܚ̈ܬܝܬܐ ܕܣܘܪܩܗ. ܗܽܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ܆ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܦ ܠܬܚܬ ܠܐ ܡܬܦܫܩܢܐ. ܡܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܬ ܥܠ ܛܘ̈ܒܐ ܕܟܝܢܗ. ܡܘܕܐ ܐܢܬ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܫܡܝܐ ܟܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܣܬܝܟ܆ ܘܒܐܪܥܐ ܟܠܗ ܟܕ ܠܐ ܡܬܰܚܰܡ ܬܚܝܬ ܡܠܬܐ ܕܫܪܝܐ ܠܚܒܪܬܗ̇܆ ܘܡܗܝܡܢ ܐܢܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܟܠܗ ܒܫܡܝܐ ܠܐ ܐܣܬܝܟ. ܗܳܝ ܕܟܠܗ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܣܬܝܟ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ. ܐܢ ܟܘܠܗ ܗܽܘ ܐܦ ܐܣܬܝܟ ܠܗ. ܘܐܢ ܠܐ ܐܣܬܝܟ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܘܠܗ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪ ܐܢܬ. ܗܟܢܐ ܡܰܘܕܶܝܬ ܠܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܆ ܥܡ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܐܪܐ ܐܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܕܥ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ ܟܝܢܐ ܐܘ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܐܢ ܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܠܐ܆ ܡܕܝܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܣܬܰܝܰܟܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܟܘܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠܕܘܟ܆ ܡܕܝܢ ܒܚ̈ܕܕܐ ܐܫܝܕܝܢ ܘܚܒܝ̈ܟܝܢ ܐܠܐ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܐ ܐܢܬ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܬ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܬܪܟܢ.

 

51 ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܗܰܘ ܕܒܟܠ ܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܥܳܪܝܢ ܠܗ ܫܡܝܐ܇ ܘܠܐ ܡܬܡܚܐ ܠܗ ܐܪܥܐ܇ ܘܠܐ ܚܒܫܝܢ ܠܗ ܟܝ̈ܢܐ܇ ܘܠܐ ܚܡܠܝܢ ܠܗ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ܇ ܘܠܐ ܡܣܝܟܝܢ ܠܗ ܓܘ̈ܫܡܐ ܘܒܖ̈ܝܬܐ܇ ܘܠܐ ܡܬܦܪܫ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܘܠܐ ܡܣܬܕܩ ܡܢ ܪܘܚܐ܇ ܐܶܬܐ ܫܪܳܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܓܘ ܦܓܪܐ ܙܥܘܪܐ. ܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܐܣܟܝܡܐ. ܘܒܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܘܒܐܝܕܐ ܕܡܘܬܐ. ܘܒܐܝܕܐ ܬܚܘܝܬܐ ܦܫܩ ܘܚܰܘܳܐ ܠܢ. ܚܙܰܝܬ ܕܗܳܝ ܕܐܣܬܰܒܰܪܬ ܕܦܘܫܩܐ ܗܝ ܥܛܠܘܬܐ ܡܠܝܐ. ܘܡ̈ܠܐ ܕܥܝܕܐ ܬܳܢܐ ܐܢܬ܆ ܘܠܘ ܦܘܫܩܐ ܕܫܪܪܐ. ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܢ ܐܝܟܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܕܐܝܟܢܐ ܘܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ ܠܐ ܦܫܩ ܠܢ ܝܘܚܢܢ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܬܗܘܐ ܐܢܬ ܦܪܩܠܝܛܐ ܚܰܕܬܐ܇ ܘܬܶܓܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܣܝ ܡܢ ܪܘܚܐ.

 

52 ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܕܥ ܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ. ܦܰܫܶܩ ܠܝ ܐܝܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܟܝܢܢ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܩܕܡ ܓܝܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܡܰܟܬܶܒ ܝܘܚܢܢ܆ ܕܐܝܠܝܢ ܕܩܰܒܠܘܗܝ܆ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܒܢ̈ܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܕܠܘ ܡܢ ܕܡܐ. ܘܠܘ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܒܣܪܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܕܓܒܪܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܐܬܝܠܕܘ. ܚܰܘܐ ܠܝ ܗܪܟܐ ܬܗܪܐ ܕܝܕܥܬܟ ܨܝܕ ܡܘܠܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ܇ ܕܐܫܬܡܫ ܨܐܕܝܟ ܐܝܟܢܐ ܗܘܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܫܘܠܛܢܐ. ܐܝܟܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܡܢ ܗܰܘ ܟܝܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܒܪ ܬܐܡܪ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܗܕܐ ܠܘ ܦܘܫܩܐ ܗܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ. ܐܠܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ ܡܨܥܝܐ ܠܡܘܠܕܟ.

 

53 ܠܐ ܡܨܶܝܬ ܕܰܬܦܰܫܶܩ ܠܡܘܠܕܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܬܟ ܘܐܝܟܢܐ ܡܘܠܕܐ ܕܡܠܬܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܒܳܨܶܐ ܐܢܬ. ܠܐ ܐܰܕܪܶܟܬ ܕܝܠܟ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܕܡܳܪܟ ܡܦܫܩ ܐܢܬ. ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ ܕܐܝܟܢܐ ܐܶܬܝܠܶܕܬ ܡܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܝܠܕܗ ܕܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܝܳܕܥ ܐܢܬ. ܕܒܐܝܢܐ ܦܘܪܣܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܬ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܡܘܠܕܗ ܕܡܠܬܐ ܗܳܡܶܣ ܐܢܬ ܕܬܰܕܪܶܟ.

 

54 ܘܙܳܕܩ ܠܝ ܕܺܐܡܰܪ ܠܘܬܟ ܡܠܬܗ ܕܝܠܗ ܕܡܠܬܐ ܕܠܘܬ ܢܝܩܕܡܘܣ. ܕܐܢ ܕܒܐܪܥܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܟ ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܡܘܠܕܐ ܕܡܢ ܫܡܰܝܐ ܒܳܨܐ ܐܰܢܬ. ܗܘ ܡܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܗܘ ܐܬܝܠܕ ܒܐܪܥܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܐܢ ܡܰܘܠܕܗ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܗܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܐܒܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܐܳܡܰܪ ܐܢܬ܆ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܕܶܐܣܬܥܪ ܒܓܘ ܐܪܥܐ ܒܣܘܪܩܗ܆ ܗܟܢܐ ܗܰܝܡܶܢܳܝܗܝ ܒܟܠ ܕܘܟ. ܗܳܝ ܕܐܝܟܢܐ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܐܠܐ܆ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܒܪܝܐ. ܐܰܘܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܓܪܐ܆ ܘܠܐ ܬܥܰܩܶܒ ܕܐܝܟܢܐ. ܗܰܝܡܶܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܒܐܝܢܐ ܐܣܟܡܐ.

55 ܫܡ̈ܗܐ ܒܫܡ̈ܗܐ ܦܫܩ. ܣܘܥܪܢܐ ܒܫܡܐ ܠܐ ܬܦܰܫܶܩ. ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܡܘܕܥܐ. ܦܘܫܩܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢܬ. ܐܠܐ ܬܘܒ ܩܛܪܐ ܥܦܝܦܐ ܩܳܛܰܪ ܐܢܬ܆ ܘܥܰܣܩܘܬܐ ܥܠ ܥܛܠܘܬܐ ܡܘܣܦ ܐܢܬ. ܘܬܰܚܦܝܬܐ ܥܠ ܪܙܐ ܦܳܪܣ ܐܢܬ. ܐܦܠܐ ܐܢ ܬܰܘܕܐ ܠܗܘܝܐ ܢܣܝܒܘܬܐ܆ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܦܘܫܩܐ܆ ܐܠܐ ܩܪܝܢܐ ܕܡܠܬܐ ܐܝܟ ܗܳܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܡܳܕܝܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܕܠܐ ܦܘܫܩܐ ܦܳܝܫܳܐ. ܘܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܘܐܝܟܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܠܒܶܫ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܢܣܰܒ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܕܡܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܘܐܣܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܐܬܗܰܦܰܟ ܥܡܢ ܒܦܓܪ ܐܟܘܬܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܟܠ ܕܘܟ.

 

56 ܗܽܘ ܒܠܚܘܕ ܝܳܕܥ ܬܗܪܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܘܗܝ ܘܫܘܚܠܦܐ ܕܡܕܒܪܢܘܬܗ܇ ܘܪܐܙܐ ܕܣܘܪܩܗ. ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܚܰܕ ܡܠܬܐ܆ ܒܦܓܪ ܟܠܗܝܢ ܝܳܕܥܝܢܢ. ܕܥܡ ܗܳܝ ܕܡܠܬܐ ܐܦ ܡܫܝܚܐ ܡܶܬܬܰܘܕܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܢ ܟܬܝܒ ܕܶܐܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ ܡܠܬܐ ܐܬܝܠܕ. ܘܐܢ ܐܡܝܪ ܕܐܨܛܠܒ ܝܫܘܥ ܝܚܝܕܝܐ ܐܙܕܩܦ. ܘܠܗ ܠܗܰܘ ܚܕ ܡܠܬܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܢ ܫܡܰܝܐ ܘܶܐܬܓܰܫܡ ܒܒܬܘܠܬܐ. ܡܗܝܡܢܝܢ ܚܢܢ ܕܓܡܪܗ ܠܦܘܪܩܢܢ. ܘܠܘ ܠܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ.

 

57 ܦܪܫܘ ܟܬܒ̈ܐ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܖ̈ܡܬܐ ܘܡܟ̈ܬܐ. ܐܠܐ ܠܚܕ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܟܠܗܝܢ [ܐܟܬܒܘ] ܕܫܠܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܡܠܬܐ ܕܒܦܓܪ ܡܢܗ̇ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܡܦܣ ܐܬܝܠܕ ܒܬܕܡܘܪܬܐ. ܚܙܝ ܡܰܢܽܘ ܐܬܝܠܕ ܘܠܐ ܬܥܰܩܶܒ ܡܘܠܕܗ. ܐܢ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܕܡܘܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ. ܕܟܘܠ ܡܕܡ ܡܘܠܕ ܡܕܡ ܕܠܗ ܕܳܡܶܐ. ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܕܬܗܪܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܘܠܕܐ ܗܢܐ ܫܒܝܚܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗܘ: ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܥܝܐ ܡܟܬܒ: ܕܝܠܕܐ ܐܬܝܠܕ ܠܢ ܘܒܪܐ ܐܬܝܗܒ ܠܢ: ܘܐܬܩܪܝ ܫܡܗ ܕܘܡܪܐ. ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ: ܒܐܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܬܳܢܶܐ ܠܗ ܗܘ ܐܫܥܝܐ ܠܐܚܙ: ܕܒܬܘܠܬܐ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܒܪܳܐ. ܘܢܬܩܪܐ ܫܡܗ ܥܡܢܘܐܝܠ܆ [ܩܰܒܠ] ܒܬܗܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܫܡܫ ܒܬܕܡܘܪܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܝܠܗܝܢ ܥܠܝܗܝܢ ܩܐܡ ܐܢܬ. ܡܛܘܠ ܓܝܪ ܕܕܬܗܪܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܗܝܢ܆ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܥܝܢܐ ܕܬܕܡܖ̈ܬܐ ܐܬܒܩܐ ܒܪܙܗܝܢ. ܘܥܘܕܪܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܡܢܗܝܢ ܥܡ ܢܝܚܐ ܕܫܟܚܬܟ܆ ܡܢܗܝܢ ܫܳܩܠ ܐܢܬ.

 

58 ܐܠܐ ܟܬܒ̈ܐ ܠܡ ܡܠܦܝܢ ܠܝ܆ ܕܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ ܘܐܚܪܢܐ ܡܫܝܚܐ. ܫܠܝܚܐ ܓܝܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܠܗܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܡܫܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܪܰܥܝ ܠܥܠܡܐ ܥܡ ܪܒܘܬܗ܇ ܘܠܐ ܚܫܰܒ ܠܗܘܢ ܚܛܗ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܢܫܬܐܠܘܢ ܦܟܝ̈ܗܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܘܡܫܝܚܐ ܠܡܰܢܽܘ ܩܪܳܐ ܗܪܟܐ. ܫܠܝܚܐ ܐܢ ܢܐܡܪܘܢ ܐܝܟ ܪܒܗܘܢ ܕܐܠܗܐ ܠܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ܆ ܘܡܫܝܚܐ ܠܩܢܘܡܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ܆ ܗܐ ܐܬܓܠܝ ܙܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܕܪܒܝܥܘܬܐ ܡܥܠܝܢ ܥܠ ܫܠܡܘܬܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܡܪܝܢ ܐܠܗܐ ܠܟܝܢܐ ܕܡܬܝܕܥ ܒܬܠܬܐ ܩܢܘܡܝܢ܆ ܕܡܘܕܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡܢ ܟܝܢܐ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܐܢܫܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܐܥܒܕ ܒܡܫܝܚܐ: ܐܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܢܣܬܟܠܘܢ܆ ܗܐ ܐܘܕܝܘ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܓܠܝܐܝܬ܇ ܒܕܡܘܬ ܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ ܪܒܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ.

 

59 ܕܠܐ ܕܝܢ ܠܡܠܬܐ ܐܦܠܐ ܠܟܝܢܐ ܠܳܚܡܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܒܡܫܝܚܐ ܪܰܥܝ ܠܒܪܝܬܐ ܘܳܠܐ ܕܢܚܘܐ. ܒܟܠ ܕܘܟ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܒܝܕ ܒܪܗ ܡܠܦܝܢ ܠܢ ܕܪܰܥܺܝ ܠܥܠܡܐ ܥܡ ܩܢܘܡܗ܇ ܐܝܟ ܗܳܝ ܕܗܟܢܐ ܐܰܚܒ ܐܠܗܐ ܠܥܠܡܐ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܠܒܪܗ ܐܝܚܝܕܝܐ ܢܬܠ. ܘܬܘܒ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܫܰܕܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܗ ܠܥܠܡܐ ܕܢܕܘܢܝܘܗܝ ܠܥܠܡܐ. ܐܠܐ ܕܢܰܚܶܐ ܥܠܡܐ ܒܐܝܕܗ. ܘܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܐܡܪ܆ ܕܐܬܪܰܥܺܝ ܥܡܢ ܐܠܗܐ ܒܡܘܬܐ ܕܒܪܗ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܥܠ ܒܪܗ ܠܐ ܚܳܣ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܟܠܢ ܐܫܠܡܗ܆ ܘܬܘܒ ܥܠ ܒܪܗ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ ܒܒܣܪ܆ ܡܢ ܙܪܥܐ ܕܒܝܬ ܕܘܝܕ. ܘܬܘܒ ܫܠܝܚܐ ܒܦܪܟܣܣ ܡܟܬܒ܆ ܕܐܩܝܡ ܝܘܡܐ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܕܢܕܘܢ ܐܪܥܐ ܟܠܗ̇ ܒܟܢܘܬܐ܇ ܒܝܕ ܓܒܪܐ ܐܝܢܐ ܕܦܪܫ. ܘܐܦܢܝ ܠܟܠ ܐܢܫ ܠܗܝܡܢܘܬܗ ܒܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܟܕ ܩܳܪܐ ܓܒܪܐ܆ ܠܗ ܠܡܠܬܐ ܐܝܚܝܕܝܐ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪ ܐܢܫܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܒܐܣܟܡܐ ܕܓܒܪܐ ܘܕܡܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܘܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܐܟܘܬܗܝܢ ܕܣܝܡܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܒܰܡܫܝܚܐ ܪܰܥܺܝ ܠܥܠܡܐ ܥܡ ܪܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ ܒܝܕ ܒܪܗ ܝܚܝܕܝܐ܇ ܪܰܥܺܝ ܘܫܝܢ ܘܰܐܩܶܦ ܠܗ ܠܟܠ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܫܒܝܚܬܐ ܕܬܪܥܘܬܐ܀

 

60 ܠܗܠܝܢ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܡܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒ̈ܐ. ܘܕܰܐܪܓܫܶܬ ܒܡܬܚܐ ܣܓܝܐܐ ܕܐܓܪܬܐ܆ ܐܶܫܬܰܐܠܶܬ ܡܢ ܕܫܪܟܐ. ܫܠܝܛ ܗܘ ܓܝܪ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܕܝܕܥܬܟܘܢ܇ ܕܡܢ ܡܠܘܐܐ ܙܥܘܪܐ ܕܐܓܪܬܢ܇ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܪܫܝܡܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܬܟܢܫܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܙܝܢܐ ܪܘܚܢܐ ܕܨܒܝܥ ܒܫܪܪܐ ܕܟܬܒ̈ܐ܆ ܬܚܫܠܘܢ ܠܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܕܐ ܛܥܝܘܬܐ.

 

61 ܠܘ ܓܝܪ ܒܝܫܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܗܕܐ ܕܐܫܟܚܘ ܥܰܘ̈ܳܠܐ ܐܠܐ ܝܘܠܦܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܚܢܦܘܬܐ ܘܕܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܚܢ̈ܦܐ ܓܝܪ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ. ܟܕ ܠܣܗ̈ܕܐ ܕܚܠܦ ܐܠܗܐ ܐܠܨܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܢܘܕܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܬܳܒܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܕܒܗܬܬܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܕܡܘܬܗܘܢ ܡܫܡܗܝܢ ܘܣܳܢܶܝܢ ܘܣܳܩܪܝܢ ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܠܐܝܢܐ ܕܝܠܦܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܒܗܕܐ ܡܚܘܝܢ܆ ܕܐܦ ܐܠܘ ܡܫܟܚܝܢ ܩܳܛܠܝܢ ܗܘܰܘ.

 

62 ܐܙܕܰܗܰܪܘ ܗܟܝܠ ܘܢܰܛܰܪܘ ܥܘܡܖ̈ܝܗܘܢ܇ ܡܢ ܡܥܠܬܐ ܕܕ̈ܐܒܐ ܡܚܒ̈ܠܢܐ. ܘܐܢ ܓܕܫ ܘܐܝܟ ܕ̈ܐܒܐ ܒܡܫ̈ܟܐ ܕܐܡܖ̈ܐ ܡܬܟܣܝܢ ܘܥܐܠܝܢ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝܫܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܡܐ ܕܐܬܚܙܝܘ ܢܬܛܪܕܘܢ. ܘܐܢܫ ܝܘܠܦܢܐ ܐܘ ܦܘܫܩܐ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܢܩܰܒܠ. ܘܐܝܟ ܕܒܐܓܪܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܪܶܫܡܶܬ܆ ܐܦ ܠܐ ܡܰܘܗ̈ܒܬܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܐ܇ ܢܛܘܫܢ ܥܘܡܖ̈ܝܟܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܒܛܝܠ ܠܗ ܓܝܪ ܠܡܫܝܚܐ ܥܠܝܟܘܢ܆ ܐܝܟ ܫܘܘܕܝܗ ܫܪܝܪܐ ܕܠܘܬܟܘܢ. ܢܬܬܥܝܪ ܗܟܝܠ ܛܢܢܟܘܢ ܕܚܠܦ ܐܠܗܐ ܗܘ ܬܟܬܘܫܐ ܗܢܐ. ܘܐܢ ܡܬܒܥܐ ܠܟܘܢ ܡܡܠܠܐ ܕܥܠܘܗܝ ܕܫܪܒܐ܆ ܠܐ ܬܡܐܢܘܢ ܠܡܣܒ ܡܢ ܠܘܬܢ. ܕܒܛܢܢܟܘܢ ܕܚܠܦ ܗܕܐ܆ ܬܩܒܠܘܢ ܦܘܖ̈ܥܢܐ ܫܡܝ̈ܢܐ܇ ܒܓܠܝܢܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܪܒܐ ܡܰܚܝܳܢܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀

 

܀ܫܶܠܡܰܬ܀