ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܫܰܕܪ ܠܐܒܝܥܦܪ ܐܣܛܪܛܠܝܛܘܣ ܕܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ. ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܪܒܗ ܕܢܣܛܘܪ ܠܝܛܐ ܘܡܚܪܡܐ.

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܩܕ̄ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ 

ܕܫܰܕܪ ܠܐܒܝܥܦܪ ܐܣܛܪܛܠܝܛܘܣ ܕܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ.

ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܪܒܗ ܕܢܣܛܘܪ ܠܝܛܐ ܘܡܚܪܡܐ.

1 ܠܪܒܐ ܘܚܰܣܝܐ ܘܪܳܚܶܡ ܐܠܗܐ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ܆ ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܥܘܬܪܗ ܥܠ ܡܣܟ̈ܢܐ ܐܝܟ ܐܝܘܒ܆ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܐܡܖ̈ܐ ܦܖ̈ܝܩܝ ܒܕܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܖ̈ܣܝܣ ܕܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܙܒܝܠ ܕܬܪܬܝܢ ܐܝܟ ܥܘܒܕܝܐ܆ ܐܒܝܥܦܪ ܕܐܝܬܘ̄ ܐܣܛܪܛܠܝܛܘܣ ܕܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ܆ ܡܢ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ ܕܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ ܣܰܓܺܝ ܫܠܳܡ.

 

2 ܡܛܠ ܕܰܫܠܰܚܬ ܠܝ ܒܶܐܓܰܪܬܳܟ ܕܰܐܘܕܥܳܟ ܥܠ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܥܕܬܐ ܕܖ̈ܘܡܝܐ ܡܢ ܡܠܦܢ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܗܐ ܟܶܬܒܶܬ ܗܠܝܢ ܘܰܐܘܕܰܥܬܳܟ ܥܘܗܕܢܐ ܗܢܐ ܕܐܝܟܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܘܰܫܕܰܘ ܠܐܖ̈ܣܝܣ ܕܓ̈ܠܬܐ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ.

 

3 ܒܝܘ̈ܡܝ ܗܕܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܩܳܡ ܣܒܠܝܘܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܓܰܕܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܩܢܘܡܐ ܐܝܬ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܡܪܝܡ ܝܳܠܕܰܬ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܝ. ܘܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܨܠܝܒܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܦܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܡܢ ܡܰܕܒܚܐ ܢܳܣܒܝܢܢ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܐܰܪܒܥܝܢ ܘܰܬܠܬܐ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܠܐܢܩܘܪܐ ܕܓܠܛܝܐ ܘܬܰܚܶܡܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܘܰܫܕܰܘ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗ ܠܐܰܒܝܕ ܗܰܘܢܐ ܣܒܝܠܝܘܣ ܥܠ ܕܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܦܘܟ ܡܢ ܪܘܫܥܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܐ ܒܗ.

 

4 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܘܠܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܩܳܡ ܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܰܒܪܐ ܚܰܝܐ ܕܐܠܗܐ ܙܰܕܝܩܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܩܰܕ̈ܡܝܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܗ ܒܥܠܡܐ. ܘܐܦ ܐܬܟܢܫܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܐܢܛܝܟ ܘܐܚܪܡܘܗܝ ܠܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܘܰܫܕܰܐܘܗܝ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܥܠ ܕܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܦܘܟ ܡܢ ܗܰܘ ܪܥܝܢܐ ܒܝܫܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܗ.

 

5 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܠܟܐ ܙܰܟܝܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܩܳܡ ܐܪܝܘܣ ܚܶܘܝܐ ܠܝܛܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܪܝܬܐ ܘܶܐܬܟܢܫܘ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܒܗ̈ܬܐ ܒܢܝܩܝܐ ܘܰܐܚܪܡܘܗܝ ܠܐܪܝܘܣ ܘܰܐܦܩܘܗܝ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܕܠܐ ܗܦܰܟ ܡܢ ܪܘܫܥܗ. ܘܣܳܡܘ ܗܠܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܕܰܙܢܝ̈ܢ ܙܢܝ̈ܢ.

 

6 ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܩܣܛܢܛܝܢܘܣ ܙܥܘܪܐ ܩܡ ܐܘܣܒܝܘܣ ܩܣܪܝܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܛܠܶܐ ܗ̇ܘ ܡܶܢ ܐܒܘܗܝ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܫܬܝܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܪܘܡܝ ܕܢܶܫܕܽܘܢܝܗܝ ܠܐܘܣܒܝܘܣ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܩܳܡܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܠܗܘܢ ܪܥܝܢܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̣ܘܐ ܒܗ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܗ ܡܶܢ ܗܘ ܬܪܥܝܬܐ ܡܙܝܦܬܐ ܕܓܰܕܶܦ ܥܠ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܰܝܐ ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܘܬܐ ܘܰܫܠܶܡ ܠܝܘ̈ܠܦܢܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܘܩܒܠܘܗܝ ܐܒܗ̈ܬܐ ܬܖ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܘܰܐܥܠܘܗܝ ܠܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܠܗܐ.

 

7 ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܪܰܒܐ ܩܳܡ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܒܪܝܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܩܢ̄ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܘܰܐܚܪܡܘܗܝ ܠܡܩܕܘܢܝܘܣ ܥܰܘܳܠܐ ܥܠ ܕܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܦܘܩ ܡܢ ܝܰܨܪܐ ܒܝܫܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܗ.

 

8 ܘܬܘܒ ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢ ܓܪܡܢܝܩܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܗܺܝ ܗܝ ܡܪܥܫ ܘܰܫܡܗ ܗܘܳܐ ܐܰܕܰܝ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܢ ܐܬܟ ܩܪܝܬܐ ܕܩܰܪܝܒܐ ܠܕܪܐ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܐܢܬܬܗ ܡܠܟܐ ܘܰܢܨܳܐ ܗܢܐ ܐܕܝ ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܚܕܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܛܢܬܐ ܡܢ ܗܝ ܩܪܝܬܐ ܐܬܟ. ܘܰܐܪܝܡ ܐܝܕܐ ܥܠ ܐܢܬܬܐ ܗܳܝ ܘܰܡܚܗ̇ ܘܒܪܫܥܬܗ ܝܰܚܛܰܬ ܒܪܐ ܘܡܝܬ ܘܗܝ ܩܪܝܒܐ ܗܘܳܬ ܠܰܡܡܳܬ.

 

9 ܘܩܳܡ ܡܚܕܐ ܗܢܐ ܐܰܕܰܝ ܘܰܐܫܩܶܠ ܘܰܢܦܰܩ ܡܢ ܩܪܝܬܗ ܘܰܢܣܰܒ ܠܐܢܬܬܗ ܘܰܥܪܰܩ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠܘ ܠܐܬܪܐ ܕܒܝܬ ܨܘ̈ܦܢܝܐ ܕܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܬܪܐ ܕܗܬܟܐ. ܘܟܰܬܰܪܘ ܒܗܰܘ ܐܬܪܐ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܢ ܬܰܡܢ ܘܶܐܙܠܘ ܥܡܰܪܘ ܒܫܡܫܛ ܡܕܝܢܬܐ ܘܺܝܬܶܒܘ ܗܘܰܘ ܒܗ̇. ܘܶܐܬܝܠܕܘ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܢ. ܘܫܰܡܝܘܗܝ ܠܩܕܡܝܐ ܒܥܠܫܡܝܢ ܘܠܙܥܘܪܐ ܐܚܘܗܝ ܐܒܝܥܫܘܡ. ܘܡܝܬ ܐܰܕܰܝ ܘܐܢܬܬܗ ܘܶܐܬܩܒܰܪܘ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܫܡܫܛ ܡܕܝܢܬܐ ܘܡܶܢ ܕܡܺܝܬܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܐܰܕܰܝ ܘܰܐܢܬܬܗ ܩܳܡܘ ܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܓܪܡܢܝܩܝ ܕܗܺܝ ܡܪܥܫ ܘܰܢܣܰܒܘ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܗ̇.

 

10 ܘܶܐܬܝܠܕ ܒܪܐ ܠܒܥܠܫܡܝܢ ܘܩܪܐ ܫܡܗ ܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܘܐܒܝܥܫܘܡ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܪܳܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܢܣܛܘܪ ܘܟܰܕ ܝܺܪܶܒܘ ܛܠܝ̈ܐ ܐܰܥܶܠܘ ܐܢܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܠܒܝܬ ܣܶܦܪܐ ܕܢܺܐܠܦܘܢ ܣܦܪܐ ܝܘܢܝܐ. ܘܺܝܠܶܦܘ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܘܶܐܬܢܗܪܘ ܒܣܦܪܐ ܝܘܢܝܐ. ܡܚܕܐ ܩܡܘ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܥܰܠܘ ܠܐܬܝܢܣ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܰܟܝ̈ܡܐ ܕܢܺܐܠܦܘܢ ܦܝܠܘܣܘܦܘܬܐ ܘܝܳܠܦܝܢ ܗܘܰܘ ܥܡܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܖ̈ܫܢܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܕܝܢܬܐ ܘܰܚܙܰܘ ܐܢܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܕܝܢܬܐ ܩܰܠܶܣܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܐܢܘܪܝܘܣ ܥܠ ܚܟܡܬܐ ܘܦܝܠܠܘܣܘܦܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܰܦܩܰܕ ܐܢܘܪܝܘܣ ܩܣܪ ܕܢܶܚܬܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܢܶܗܘܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܢܣܛܘܪ ܒܩܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܡܡܦܣܝܣܛܐ. ܘܟܰܕ ܗܘܰܘ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܠܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܠܕܘܟܬܗ܆ ܗܝܕܝܢ ܫܰܪܝܘ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܢܚܰܒܠܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܰܫܪܪܐ ܕܰܐܟܪܙܘ ܠܢ ܢܒܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝ̈ܚܐ ܘܰܐܒܗ̈ܬܐ. ܘܟܰܣܝܐܝܬ ܒܝܕ ܬܘܖ̈ܓܡܝܗܘܢ ܦܰܠܓܘܗܝ ܠܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܠܬܪܝܢ ܟܝ̈ܳܢܝܢ. ܒܫܰܒܥܐ ܓܝܪ ܡܐܡܖ̈ܝܢ ܕܫܰܕܪ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܗܽܘ ܢܣܛܘܪ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܗܟܢܐ ܟܬܰܒ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܶܫܘܥ ܠܡ ܡܫܝܚܐ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܕܶܐܬܒܪܝ ܒܨܒܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܡܪܝܡ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܐܕܡ ܡܢ ܒܪܫܝܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܕܠܐ ܙܘܘܓܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܰܫܪܐ ܗܘܳܐ ܒܗ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܒܚܰܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܳܠܐܶ ܠܰܢ ܠܡ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܘܢܬܠ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܠܟܠܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܰܛܢܐ ܘܝܰܠܕܐ ܘܰܥܡܳܕܐ ܘܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܠܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܡܪܝܡ ܐܶܬܝܠܕ܆ ܘܚܰܝ̈ܠܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܐ ܘܰܓܒܰܖ̈ܘܳܬܐ ܕܗܰܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܶܗ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܗܕܐ ܗܝ ܗܝܡ̄ ܕܪܘܫܥܐ ܕܫܰܕܰܪ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܢܣܛܘܪ ܘܰܫܠܶܡܘ ܬܖ̈ܰܝܗܘܢ ܠܚܰܕ ܨܒܝܢܐ.

 

11 ܘܟܰܕ ܡܺܝܬ ܐܢܘܪܝܘܣ ܡܠܟܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܫܘܶܐ ܠܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܩܳܡ ܒܬܪܗ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܙܥܘܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܫܰܪܺܝܘ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܢܨ̈ܐ ܠܝ̈ܛܐ ܢܣܛܘܪ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܰܚܖ̈ܡܐ ܕܰܒܓܠܝܐ ܢܚܰܘܽܘܢ ܙܺܐܦܐ ܕܝܘܠܦܢܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ ܡܰܠܟܐ ܕܰܦܠܝ̈ܓܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ܆ ܦܩܰܕ ܗܽܘ ܡܠܟܐ ܙܰܟܳܝܐ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܐܦܣ̈ܩܘܦܐ ܠܐܦܣܘܣ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܠܗ ܢܣܛܘܪ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܠܡܡܦܣܝܣܛܐ ܡܕܝܢܬܐ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܡܢܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܕܚܽܘܬ ܠܟ ܐܘ ܐܚܝ ܥܡ ܣܘܢܢܕܘܣ ܠܐܦܣܘܣ ܘܰܐܚܪܶܡܰܝܢܝ ܘܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟ ܐܚܘܢ ܥܠ ܕܡܰܚܪܶܡ ܐܢܬ ܠܺܝ ܩܕܡ ܗܳܝ ܣܘܢܢܕܘܣ܆ ܟܕ ܐܢܬ ܒܗ ܒܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ ܡܟܰܬܰܪ ܐܢܬ ܘܡܰܠܶܦ ܐܢܬ ܠܗ ܠܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܐ ܟܡܐ ܕܡܳܛܝܐ ܒܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܛܠ ܕܠܘ ܚܕ ܚܪܡܐ ܐܝܬ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܡܪܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܝ ܦܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܢܳܛܪ. ܘܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܢ ܕܠܐ ܪܳܚܶܡ ܠܡܳܪܰܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ. ܘܗܳܢܐ ܚܶܪܡܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܫܐ ܡܬܺܝܚ ܘܰܦܪܺܝܣ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܢܳܛܪܝܢ ܦܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ.

 

12 ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܚܶܪܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܘܗܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ܆ ܕܐܘ ܡܠܐܟܐ ܡܢ ܪܰܘܡܐ ܢܣܰܒܰܪܟܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܡܐ ܕܣܰܒܰܪܢܳܟܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܢ ܥܕܬܐ. ܡܢ ܗܢܐ ܚܶܪܡܐ ܥܪܽܘܩ ܐܚܝ ܘܐܢ ܡܨܝܐ ܘܐܦܠܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ ܢܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܐܠܗܐ ܠܡܘܫܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚܖ̈ܡܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܐܝܠ ܕܐܗܪܘܢ ܘܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܢܶܗܘܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܚܖ̈ܡܐ ܢܕܖ̈ܐ ܘܩܘܖ̈ܒܢܐ. ܘܬܘܒ ܝܫܘܥܒܪܢܘܢ ܐܶܡܪ ܗܟܢܐ: ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܡܕܝܢܬܐ ܗܳܕܶܐ ܐܝܪܝܚܘ ܚܪܡܐ ܗ̣ܘ ܠܡܪܝܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܩܘܪܒܢܐ ܠܡܪܝܐ ܐܘܟܝܬ ܢܶܕܖ̈ܐ. ܘܬܘܒ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܢܐ ܩܢܽܘܡܝ ܚܰܪܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝܐ ܚܠܳܦ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܐܚ̈ܝܳܢܰܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܐܝܠ ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܡܕܝܢ ܒܗܰܘ ܪܥܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܦܘܠܘܣ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܘܪܒܢܐ ܚܠܳܦ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܗ ܐܰܚܪܶܡܰܝܢܝ ܐܳܚܝ ܘܠܐ ܬܶܟܪܶܐ.

 

13 ܘܟܰܕ ܬܰܚܡܰܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܡܐܬܝܢ ܘܥܣܪܝܢ ܘܰܐܚܪܡܰܬ ܠܢܣܛܘܪ ܘܐܦ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܐܚܪܡܗ ܥܡܗܘܢ ܒܗܰܘ ܪܥܝܢܐ ܕܢܣܛܘܪ ܫܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܗ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܘܶܐܙܰܠ ܟܠܢܫ ܠܐܬܪܗ ܘܠܕܘܟܬܗ ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܕܳܘܝܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܢܰܥܠܝܘܗܝ ܠܝܘܠܦܢܗ ܕܢܣܛܘܪ ܠܓܘ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܰܘ ܕܗܘ ܫܳܠܡ ܗܘܐ ܡܢܩܕܝܡ. ܘܣܳܡ ܗܢܐ ܡܐܡܪܐ ܐܰܘܟܝܬ ܡܡܠܠܐ ܕܡܬܩܪܶܐ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܠܟܐ ܘܐܠܦܗ ܓܠܝܐܝܬ ܠܥܕܬܐ ܟܕ ܡܰܠܦ ܒܗ ܐܪܒܥܐ ܩܢܘ̈ܡܝܢ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܥܠ ܡܫܝܚܐ ܗܟܢ ܟܕ ܡܳܢܶܐ ܠܗ ܘܚܳܫܶܒ ܠܗ ܒܪܢܫܐ ܫܚܝܡܐ. ܕܙܥܘܪ ܗܘ ܠܡ ܚܶܙܘܳܟ ܕܝܠܟ ܡܫܝܚܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܥܩܘܒ ܕܛܠܡܘ ܠܐܒܐ ܕܓܒܳܟ ܘܐܪܓܙܘ ܠܗ ܒܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܟ ܘܰܐܥܝܩܘ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܕܩܰܕܫܟ ܘܬܘܒ ܒܪܝܟ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܒܫܶܗ ܠܰܡܫܝܚܐ ܗܰܘ ܐܕܡ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܥܰܒܕܗ ܛܠܝܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܒܕܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܬܺܐܬܐ ܝܘܡܢ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܐܥܪܩ ܕܘܝܕ ܛܠܝܐ ܘܗܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܓܠܝܐܝܬ ܕܰܐܪܒܥܐ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܡܰܟܪܙ ܒܗ̇ ܒܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܡܣܰܝܰܒܬܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܐ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܰܠܟܐ.

 

14 ܘܰܥܒܰܕ ܬܘܒ ܦܘܪܫܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܙܡܘܖ̈ܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܠܥܺܕܰܬ ܥܰܡ̈ܡܐ ܟܰܕ ܢܳܓܶܕ ܠܗܘܢ ܡܢ ܫܪܪܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܗܘܢ ܠܦܘ̈ܫܳܩܰܘܗܝ ܡܣܰܝ̈ܒܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܠܫܰܒܖ̈ܰܝ ܒܬܰܪܥܝܬܗܘܢ ܕܘܳܠܶܐ ܗܽܘ ܠܟܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܬܰܘܕܘܢ ܒܰܡܫܝܚܐ ܕܰܐܠܦ ܠܰܢ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܰܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܘܗܢܐ ܩܢܘܡܐ ܒܝܰܕ ܨܶܢ̈ܥܳܬܗ ܐܝܟ ܟܠܝܠܐ ܠܰܨܠܘܬܐ ܣܳܡܗ ܘܐܠܦܗ ܕܡܐ ܕܡܶܫܬܰܠܡܐ ܨܠܘܬܐ ܗܟܢܐ ܗܘܝܢ ܐܳܡܪܝܢ: ܬܘܕܝܬܐ ܠܡܰܢ ܕܰܦܬܰܚ ܦܘܡܢ ܕܢܰܣܶܩ ܫܘܒܚܐ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܘܒܝ̈ܡܡܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܕ̈ܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܰܕܪܘܚܐ ܩܕ̄. ܚܢܰܢ ܕܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܗܝܡ̄ ܕܫܪܪܐ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܟܠ ܕܰܫܠܶܡ ܐܘ ܫܳܠܶܡ ܠܗܕܐ ܬܰܘܕܝܬܐ ܡܰܣܠܰܝܬܐ ܐܠܐ ܕܢܰܘܕܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܗܺܝ ܝܚܝܕܐܝܬ ܘܬܬܪܡܪܡܝ ܗܫܐ ܘܰܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ. ܘܢܰܣܠܶܐ ܠܰܪܒܝܥܝܘܬܐ ܘܢܰܚܪܶܡ ܠܟܽܠ ܕܡܘܕܶܐ ܒܰܪܒܺܝܥܳܝܘܬܐ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܐܦ ܗܽܘ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܐܶܫܬܕܺܝ ܥܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ.

 

15 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܰܘܗ̱ܝ ܕܡܪܩܝܢܣ ܡܠܟܐ ܩܳܡ ܐܘܛܘܟܐ ܠܘܩܒܠ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܥܰܡܗ ܢܚܶܬ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܗܘܰܘ ܚܰܡܫܡܐܐ ܘܶܐܫܬܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܢܶܫܕܘܢܝܗܝ ܠܐܘܛܘܟܐ ܡܢ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܠܐܘܢ ܕܪܘܡܝ ܫܠܰܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗܟܢܐ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢܝܗܝ ܠܢܣܛܘܪ ܘܰܠܦܘ̈ܫܳܩܘܗܝ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܐܓܪܬܗ ܕܠܐܘܢ ܡܠܟܐ ܠܝܛܐ ܘܡܰܚܪܡܐ ܘܰܡܣܰܝܒܐ ܕܪܘܡܝ ܝܡܘ ܠܗܘܢ ܘܰܐܚܪܡܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܫܶܬ ܙܰܒ̈ܢܬܐ ܕܠܐ ܢܩܰܒܠܘܢܝܗܝ ܠܢܣܛܘܪ ܠܝܛܐ ܘܰܠܦܘ̈ܫܳܩܰܘܗܝ ܡܣܰܝ̈ܒܐ.

 

16 ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܫܠܰܚ ܠܗܘܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗܟܢܐ: ܟܠܡܰܢ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܟܠܗܘܢ ܕܐܝܬ ܒܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܢܶܚܘܬ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ ܕܢܶܬܶܒ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܡܛܠ ܕܰܪܚܶܡܘ ܟܘܖ̈ܣܰܘܳܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܥܒܰܪܘ ܥܠ ܚܪܡܗܘܢ ܕܐܚܪܡܘ ܥܠ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܙܒ̈ܢܝܢ ܘܰܐܡܪܰܚܘ ܘܕܳܫܘ ܠܚܶܪܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܩܳܡܘ ܘܰܫܠܶܡܘ ܠܛܘܡܣܗ ܕܠܐܘܢ ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܠ ܟܘܖ̈ܣܰܘܳܬܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܐ ܩܳܡ ܡܢ ܟܘܪܣܝܗ. ܐܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܩܳܡ ܘܺܝܬܶܒ ܥܠ ܐܪܥܐ.

 

17 ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܶܡ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܗ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ… ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܘܚܰܒܫܘܗܝ ܒܓܢܓܪܐ ܡܕܝܢܬܐ ܥܰܒܕܘܗܝ ܠܦܪܛܘܪܝܘܣ ܣܘܢܩܠܐ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܬܘܒܐ ܕܝܠܗ ܚܠܦܘܗܝ ܦܛܪܝܪܟܐ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܥܠ ܕܠܐ ܫܠܶܡ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥܘ ܐܠܟܣܢܕܖ̈ܝܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܫܠܰܚܘ ܐܓܪܬܐ ܠܣܘܢܢܘܕܘܣ ܗܳܝ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܠܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܕܫܰܦܝܪ ܥܒܰܕܬܘܢ ܘܫܳܠܡܺܝܢܢ.

 

18 ܡܢ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܠܶܡܘ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܥܶܒܕܰܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܠܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܗܢܘܢ ܫܠܶܡܘ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܩܡܘ ܗܘܰܘ ܘܕܰܒܪܘܗܝ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܗܘܢ ܠܟܘܫ. ܗܽܘ ܦܪܛܘܪܝܣ ܣܘܢܩܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܚܠܳܦ ܕܝܘܣܩܘܪܣ ܪܒܗ ܒܚܘܛܪܐ ܡܠܟܝܐ ܘܰܒܣܰܝܦܐ ܛܪܘܢܝܐ ܥܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܘܗܽܘ ܥܡ ܚܣ̈ܰܝܐ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܛܪܘܢܐܝܬ ܪܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܪܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܩܶܛܠܐ ܘܫܘܦܥ ܕܡܐ ܫܪܶܟܘ ܗܘܰܘ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܪܛܘܪܝܘܣ ܗܰܘ ܣܘܢܩܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܒܢ̈ܰܝܢܫܐ ܕܣܘܓܐܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܕܝܖ̈ܝܐ ܘܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫ̈ܡ̄ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܖ̈ܘܡܝܐ ܩܛܠ. ܘܡܶܚܕܐ ܐܬܬܙܝܥܘ ܐܠܟܣܢܕܖ̈ܝܐ ܒܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܥܠܘܗܝ ܘܪܰܓܡܘܗܝ ܒܟ̈ܺܐܦܐ ܘܩܰܛܠܘܗܝ ܘܓܪܘܗܝ ܘܰܒܝܰܡܐ ܫܕܐܘܗܝ.

 

19 ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܗܘܰܘ ܩܰܫܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫ̈ܡ̄ ܥܡ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܥܪܝܩܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܘܫ ܥܡ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܡܺܝܬ ܠܗ ܗܰܘ ܣܘܢܩܠܐ ܠܝܛܐ܆ ܩܪܶܒܘ ܘܰܐܦܝܣܘ ܠܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܕܢܥܒܕܘܢܝܗܝ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܛܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܡܺܝܬ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܕܒܗ ܒܓܢܓܪܐ ܒܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܩܳܡܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܟܘܫ ܘܥܰܒܕܘܗܝ ܠܛܝܡܘܬܐܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܕܚܶܠ ܕܢܶܚܽܘܬ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܛܠ ܕܰܫܡܰܥ ܕܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܥܕܰܟܝܠ ܚܰܝ ܗܽܘ. ܘܟܕ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܩܳܡ ܒܬܪܗ ܠܐܘܢ ܕܪܘܡܝ ܒܡܠܟܘܬܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܐ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܩܳܡ ܘܥܠ ܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܪܒܗ ܘܥܶܠܰܬ ܟܠܗ̇ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܫܶܠܡܰܬ ܠܗ ܘܣܶܓܕܰܬ ܠܗ. ܘܨܰܠܝ ܘܚܰܣܝ ܠܗܘܢ ܠܐܠܟܣܢܕܖ̈ܝܐ ܡܛܠ ܕܩܰܪܶܒܘ ܬܝܒܘܬܐ ܠܐܠܗܐ.

 

20 ܘܡܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܥܠܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܰܪܝܩܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܘܫ ܥܡ ܛܝܡܘܬܐܘܣ ܠܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܐܢܘܢ ܠܐܠܟܣܢܕܖ̈ܳܝܶܐ ܡܛܠ ܕܳܐܡܪܝܢ ܗܘܰܘ ܕܟܠ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܒܚܰܕ ܡܢ ܦܘܖ̈ܣܝܢ ܠܐ ܦܳܫܰܬ ܠܗܘܢ ܟܗܢܘܬܐ ܐܦܠܐ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ ܘܠܐ ܪܘܚܩܘܕ̄ ܡܪܰܚܦܐ ܥܠ ܡܰܕܒ̈ܚܰܝܗܘܢ ܘܥܺܕ̈ܳܬܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܫܡܥܘܗ̇ ܠܗܕܐ܆ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܡܢܗܘܢ ܐܪܒܥܐ ܢܘܡܝ̈ܩܐ ܕܘ̈ܝܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܰܫܩܰܠܘ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܣܳܡܘܗܝ ܥܠ ܪܫܗ ܕܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ ܕܥܰܒܕܘܗܝ ܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܡܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܠܗܘܢ ܫܥܝ̈ܢܝܐ ܐܩܦܠܘ.

 

21 ܘܪܒܘܬܟ ܡܛܠ ܕܰܟܬܰܒܬ ܠܝ ܒܐܓܪܬܟ ܕܬܪܬܝܢ ܘܫܰܐܶܠܬܳܢܝ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܰܩܶܦܰܠܽܘ ܕܐܢ ܟܐܢܐܝܬ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܘ ܠܐ܆ ܗܐ ܟܶܬܒܶܬ ܘܰܐܘܕܰܥܬܳܟ ܫܰܪܒܗܘܢ ܐܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܕܪܟܶܬ ܡܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ.

 

22 ܘܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܚܝ̄ ܦܩܕܰܬ ܕܐܢ ܐܢܫ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ ܦܘܠܐ ܫܡܫܛܝܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܡܢ ܛܥܝܘܬܗ ܘܢܺܐܬܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܗܳܝܕܝܢ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܐܘܟܪܣܛܝܐ ܥܡ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܟܠܗ̇ ܗܕܐ ܕܦܶܩܕܰܬ ܣܘܢܢܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܦܘܩܕܢܐ ܗܢܐ ܥܠ ܐܘܟܪܣܛܝܐ ܥܠ ܕܐܣܛܝܘ ܠܗܘܢ ܒܓܠܝܐ ܡܟܪܙܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܘܣܳܗܶܕ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܐܢ ܥܶܩܳܪܐ ܩܕܝܫ ܗܽܘ ܘܐܦ ܣܘ̈ܟܘܗܝ ܩܕܝܫܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܟܗܢܘܬܐ ܕܟܠܩܝ̈ܕܘܢܝܐ.

 

23 ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܟܕ ܫܳܛܐ ܐܳܡܪ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܟ̈ܐܢܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܟܠܗܘܢ ܢܬܕܟܪ ܗܢܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܠܘܛ ܘܢܚܘܪ ܘܢܚܙܐ ܘܢܬܒܩܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܗ̣ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܳܐ ܒܟܠܗ̇ ܣܕܘܡ ܙܕܝܩܐ ܒܪܡ ܠܐ ܫܒܩܗ ܐܠܗܐ ܕܢܐܒܕ ܥܡ ܗܳܢܘܢ ܣܕܘ̈ܡܝܐ ܖ̈ܰܫܝܥܐ ܘܟܦܘܖ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܦܠܛܗ ܐܠܗܐ ܠܛܘܪܐ.

 

24 ܘܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܒܰܣܕܘܡ ܗܘܳܐ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܣܘܢܢܕܘܣ ܪܫܝܥܬܐ. ܘܡܰܢ ܕܐܚܪܶܡܘ ܥܠ ܢܦܫܗܘܢ ܫܰܪܺܝܘ ܣܳܥܶܝܢ ܥܠ ܚܶܖ̈ܡܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܡܶܢ ܕܝܘܣܩܘܪܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܩܕ̄ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܰܢܦܰܨ ܡܐܢ̈ܘܗܝ ܟܕ ܡܣܗܕ ܘܳܐܡܪ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܝ ܡܢܬܐ ܘܫܘܬܦܘܬܐ ܥܡܟܘܢ ܣܟ ܠܥܠܡܥܠܡܝܢ. ܘܗܟܘܬ ܝܚܝ̈ܕܝܐ ܡܨܖ̈ܝܐ ܐܬܟܢܫܘ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܓܠܝܐܝܬ ܘܰܐܣܶܦܘ ܒܗ̇ ܢܘܪܐ ܕܚܖ̈ܡܐ ܒܣܘܢܢܕܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ ܕܬܘܒ ܦܐܖ̈ܐ ܠܐ ܬܬܠ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܐܢܬܬܗ ܕܠܘܛ ܡܢ ܣܕܘܡ ܟܕ ܬܪܥܝܬܗ̇ ܒܰܣܕܘܡ ܗܘܳܬ ܘܫܰܒܩܗ̇ ܐܠܗܐ ܕܟܒܪ ܬܳܝܒܐ. ܘܗܝ ܒܩܫܝܘܬ ܠܒܗ̇ ܠܐ ܨܒܳܬ ܠܡܶܥܒܰܕ ܝܰܨܪܗ̇ ܒܝܫܐ ܐܠܐ ܒܪܚܡܬܐ ܡܫܟܪܬܐ ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ. ܘܚܳܪܰܬ ܠܒܣܬܪܗ̇ ܘܒܪܫܥܬܗ̇ ܐܕܪܟܗ̇ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܩܫܝܐ ܘܰܗܘܳܬ ܩܳܝܶܡܬܐ ܕܡܶܠܚܐ. ܘܐܢ ܗܳܝ ܡܛܠ ܕܗܶܦܟܰܬ ܘܚܳܪܰܬ ܠܒܣܬܪܗ̇ ܗܢܐ ܓܙܳܪ ܕܝܢܐ ܩܰܒܠܰܬ܆ ܡܕܝܢ ܠܐܝܢܐ ܐܒܕܢܐ ܘܚܘܝܒܐ ܢܐܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܣܘܢܢܕܘܣ ܡܰܣܠܰܝܬܐ ܘܡܰܚܪܰܡܬܐ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ؟ ܘܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܟܪܙܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܚܕ ܡܢ ܗܳܠܝܢ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܘܰܡܛܰܒ̈ܥܰܝ ܒܚܶܖ̈ܡܐ ܘܠܘ̈ܛܬܐ܆ ܘܠܘ ܡܓܰܕ̈ܦܢܐ ܒܠܚܘܕ ܘܳܠܐܶ ܕܢܬܩܪܘܢ ܐܠܐ ܬܘܒ ܖ̈ܕܘܦܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܕ ܦܘܠܘܣ ܡܶܢ ܩܕܝܡ ܪܳܕܶܦ ܗܘܐ ܘܚܳܪܶܒ ܗܘܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܠܐ ܕܫܐܘܠ ܫܐܘܠ ܡܢܐ ܪܳܕܶܦ ܐܢܬ ܠܝ ܐܶܡܰܪ ܠܗ܆ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܘܡܰܢ ܐܢܬ ܡܳܪܝ ܠܐ ܝܳܕܰܥܢܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܐܠܗܐ ܒܩܳܠܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ: ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܝܶܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܕܐܢܬ ܪܳܕܶܦ ܐܢܬ ܠܗ܆ ܟܕ ܠܰܫܠܝ̈ܚܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܐ ܬܘܒ ܘܠܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܕܡܰܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܕܘܦܐ ܠܩܰܕܝ̈ܫܐ ܠܐܠܗܐ ܗܳܘܶܐ ܪܳܕܘܦܐ.

 

25 ܐܟܙܢܐ ܕܩܳܪܶܐ ܟܗܢܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܘܢܳܚܶܬ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܘܢ ܠܐܖ̈ܙܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܘܢ ܦܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܗܟܢܐ ܕܝܢ ܘܐܢ ܡܶܬܟܪܙ ܫܡܐ ܕܚܕ ܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܕܒܣܘܢܢܕܘܣ ܡܰܚܪܰܡܬܐ ܘܪܫܝܥܬܐ ܘܰܡܣܰܝܰܒܬܐ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܛܰܘ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܕܰܫܪܪܐ ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܘ ܡܢ ܬܩܝܦܘܬ ܪܕܘܦܝܐ ܘܐܘܠܨܢܐ.

 

26 ܘܩܳܡ ܠܗܘܢ ܠܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܪܝܫܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܥܰܘܳܠܐ ܕܰܫܡܗ ܗܘܳܐ ܐܩܩ ܕܡܢܗ ܘܰܠܟܐ ܫܰܪܝܰܬ ܩܐܬܘܠܝܩܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܕܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܒܒܓܕܕ. ܘܐܝܬ ܗܘܳܐ ܚܕ ܦܦܐ ܒܩܛܝܣܦܘܢ ܕܐܦ ܗܽܘ ܕܳܘܝܐ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܣܰܝܦܐ ܐܰܚܢܶܦ ܘܰܣܛܐ ܡܢ ܫܪܪܐ.

 

27 ܘܒܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܐܶܬܘ ܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܬܘܖ̈ܟܝܐ ܗܳܢܘܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܡܶܢ ܐܬܖ̈ܘܬܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܢܶܣܒܘܢ ܠܗܘܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܘܰܢܩܝܡܘܢ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܐܝܟ ܥܝܕܗܘܢ ܕܡܶܢ ܛܟܣܐ ܒܩܛܝܣܦܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܠܟܠ ܐܰܬܪܐ ܚܕ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܘܳܐܙܠܝܢ ܠܰܦܢܺܝܬܗܘܢ܆ ܗܽܘ ܕܝܢ ܦܦܐ ܕܩܛܝܣܦܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܟܳܗܢܘܬܐ.

 

28 ܘܰܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܐܶܬܰܘ ܗܠܝܢ ܬܘܖ̈ܟܝܐ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܕܢܶܣܒܘܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗܘܢ ܘܶܐܫܟܚܘܗܝ ܠܐܩܩ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܗܰܘ ܕܐܢܛܝܟ ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܳܪܘܕܐ ܥܠܘܗܝ ܐܦ ܐܝܪܝܛܝܩܝܐ. ܘܐܬܟܫܠܘ ܒܗ ܘܠܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܘܢ ܡܢܗ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܐܠܐ ܗܦܰܟܘ ܠܗܘܢ ܠܐܬܪܗܘܢ ܒܟܰܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ.

 

29 ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܣܰܓܝ ܕܐܬܐܠܨܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܝܫ ܟܗ̈ܢܐ ܬܘܒ ܗܦܰܟܘ ܗܘܰܘ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܩܛܝܣܦܘܢ ܘܣܳܡܘ ܒܪܥܝܢܗܘܢ ܕܢܶܡܛܘܢ ܠܐܢܛܝܟ ܠܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܪܰܚܝܩܘܬܐ ܕܐܘܪܚܐ ܘܡܶܢ ܚܰܪܒܐ ܘܣܰܝܦܐ ܘܰܩܖ̈ܳܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܕܢܐܙܠܘܢ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܰܬܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܩܛܝܣܦܘܢ ܡܶܬܚܐ ܕܚܡܫ ܫܢܝ̈ܢ ܟܕ ܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܗܘܐ ܫܰܝܢܐ ܘܕܬܬܦܬܚ ܐܘܪܚܐ ܘܶܐܬܡܚܶܠܘ ܘܐܬܐܠܨܘ ܘܐܬܪܦܝܘ. ܘܰܕܢܶܗܦܟܘܢ ܬܘܒ ܣܦܝ̈ܩܐ ܐܝܟ ܙܒܰܢܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܠܐ ܨܒܰܘ ܘܶܐܬܥܨܺܝܘ ܕܫܳܥܬܐ ܥܨܳܬ ܘܬܘܒ ܐܬܩܪܒܘ ܠܘܬ ܐܩܩ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܕܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܘܰܡܫܰܐܠܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ ܘܰܡܥܰܩܒܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܡܛܠܬܗ̇ ܡܪܰܕܘ ܡܢ ܬܚܶܝܬ ܫܘܠܛܢ ܟܘܪܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܐܩܩ ܐܝܪܝܛܝܩܝܐ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܬܰܪܥܝܬܗ ܡܰܣܠܰܝܬܐ ܒܚܳܪܥܘܬܗܘܢ ܐܰܛܥܝܘ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܬܰܡܝ̈ܡܐ ܘܦܰܢܝܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܘܢ ܕܰܚܢܢ ܠܘ ܡܛܠ ܬܘܕܝܬܐ ܐܰܚܝܕܝܢܢ ܡܪܕܘܬܐ ܥܠ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܟ ܘܰܐܩܝܡܢܰܢ ܠܢ ܩܐܬܘܠܝܩܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܚܳܙܝܢܢ ܠܩܝܢܕܘܢܘܣ ܗܢܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܩܛܪܓ ܥܠ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܒܥܠܬ ܡܐܙܠܬܐ ܕܠܐܢܛܝܟ܆ ܘܡܢ ܩܖ̈ܒܐ ܘܩܐܖ̈ܣܐ ܘܬܟܬܘ̈ܫܐ ܘܣܝܦܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܐܬܖ̈ܘܬܐ ܥܠ ܗܳܝ ܐܩܝܡܢܢ ܠܢ ܪܫܐ ܩܐܬܘܠܝܩܐ܆ ܘܗܐ ܐܝܬܝܢ ܒܫܰܝܢܐ ܘܒܰܢܝܳܚܐ.

 

30 ܒܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܨܢܝ̈ܥܬܐ ܐܬܬܛܥܝܘ ܗܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܬܡܝ̈ܡܐ ܘܰܩܪܶܒܘ ܢܣܰܒܘ ܠܗܘܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܘܣܳܡܘ ܠܗܘܢ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܡܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܒܛܘܥܝܝ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܘ ܗܘܰܘ ܢܟܠܗܘܢ ܘܙܐܦܐ ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ ܡܰܣܠܰܝܬܐ. ܘܗܽܘ ܗܢܐ ܥܝܳܕܐ ܗܐ ܡܬܝܰܒܰܠ ܠܘܬܗܘܢ ܥܕܰܡܐ ܠܝܘܡܢܐ ܕܟܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܢܶܕ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܠܗܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܬ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܘܢܳܣܒܝܢ ܠܗܘܢ ܐܚܪܢܐ ܚܠܦܘܗܝ ܡܢ ܩܛܝܣܦܘܢ ܘܝܳܬܶܒ ܒܰܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܳܝ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܕܶܐܡܰܪܢܢ ܡܶܢ ܠܥܠ ܘܗܽܘ ܣܳܐܶܡ ܠܗܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܐ.

 

31 ܘܗܳܠܝܢ ܥܰܡ̈ܡܐ ܬܘܖ̈ܟܝܐ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܒܶܣܪܐ ܐܳܟܠܝܢ ܘܚܰܠܒܐ ܫܳܬܶܝܢ ܘܠܐ ܣܳܟ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܦܘܪܫܐ ܕܡܐܟܘܠܬܐ ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܐܳܟܠܝܢ ܒܬܐܪܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܒܕܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܢܕܝ̈ܕܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

 

32 ܘܕܝ̈ܠܝܬܗܘܢ ܟܠܗܝܢ ܕܰܟܝ̈ܳܢ ܘܬܘܕܝܬܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܪܝܨܬܐ ܘܫܰܪܝܪܬܐ ܐܝܟ ܕܝܠܢ܆ ܘܐܦܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܡܢ ܢܣܛܘܖ̈ܝܢܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܒܛܘܥܝܝ. ܟܕ ܠܐ ܣܳܟ ܝܳܕܥܝܢ ܠܢܟܠܗܘܢ ܘܠܙܐܦܗܘܢ ܘܪܘܫܥܗܘܢ. ܘܡܰܘܕܝܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܡܫܰܒܚܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܬܠ̈ܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܕܐ ܡܘܕܝܢ ܘܳܐܡܪܝܢ ܐܟܘܬܢ ܘܰܕܚܰܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܰܘܕܝܢ ܕܶܐܬܐ ܠܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܰܙܩܝܦܐ ܘܰܒܡܘܬܗ ܘܩܝܡܬܗ ܐܰܚܝ ܠܢ܆ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܘܕܝܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ.

 

33 ܘܟܠܡܢ ܕܡܫܬܟܰܚ ܠܘܬܗܘܢ ܕܓܙܝܪ ܒܣܪܗ ܐܝܟ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܒܥܕܢܗ ܩܳܛܠܝܢ ܠܗ. ܘܥܺܕ̈ܳܬܗܘܢ ܥܡܗܘܢ ܡܫܩܠܝܢ ܠܟܠ ܟܪ ܕܐܙܠܝܢ. ܘܥܐܕ̈ܝܗܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܪܰܒܐ ܡܫܰܡܠܝܢ ܠܗܘܢ ܘܕܘܟܖ̈ܢܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܐ ܣܓܝ ܪܳܚܡܺܝܢ ܝܬܝܪ ܡܶܢ ܟܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܘܣܦܪܐ ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܢܐ ܕܝܠܢ ܠܐ ܝܳܠܦܝܢ ܘܠܐ ܣܳܟ ܡܩܰܒܠܝܢ. ܘܒܗܢܐ ܣܦܪܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ ܟܳܬܒܝܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܠܡ ܕܝܐܬܝ̈ܩܐܣ ܕܥܬܝܩܬܐ ܘܕܚܕܬܐ ܘܕܡܠܦܢ̈ܐ ܬܖ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ܆ ܘܒܠܫܢܗܘܢ ܬܘܪܟܝܐ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗܘܢ ܠܟܬܒ̈ܐ ܥܠ ܟܢ̈ܫܝܗܘܢ ܟܕ ܠܫܡܐ ܣܓܝܕܐ ܕܡܳܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܰܫܡܐ ܕܡܰܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܠܐ ܣܟ ܡܬܪܡܝܢ ܕܰܢܫܚܠܦܘܢ ܐܢܘܢ ܠܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܐܠܐ ܩܳܪܝܢ ܠܗܘܢ ܗܟܢ ܒܠܫܢܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܘܐܦ ܠܫܪܟܐ ܕܡ̈ܠܐ ܥܡ ܫܡܗ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܬܘܪܟܝܐ ܬܘܒ ܡܦܰܫܩܝܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܟܠܗ ܟܢܫܗܘܢ ܡܢܐ ܩܳܪܶܝܢ ܘܡܢܐ ܡܦܰܫܩܝܢ.

 

34 ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܕܝܢ ܕܨܰܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܠܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܒܣܪܐ ܚܕܬܐ ܘܪܓܝܐ܆ ܐܠܐ ܒܣܪܐ ܕܢܓܝܒ ܐܝܟ ܩܰܝ̈ܣܐ ܘܰܒܨܰܘܡܐ ܡܢ ܪܡܫܐ ܠܪܡܫܐ ܐܳܟܠܝܢ. ܘܦܘܖ̈ܫܢܐ ܕܐܖ̈ܳܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܠܗܝ̈ܐ ܡܢ ܠܚܡܐ ܕܟܝܐ ܕܚ̈ܛܐ ܡܫܡܠܝܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܰܒܝܰܨܝܦܘܬܐ ܡܫܰܕܪܝܢ ܠܐܬܖ̈ܰܘܬܐ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܩܰܡܚܐ ܕܟܝܐ ܕܡܢ ܚ̈ܛܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܐ ܘܣܳܝܡܝܢ ܩܘܪܒܢܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܐܦ̈ܫܬܐ ܡܰܘܒܠܝܢ ܡܢ ܐܬܖ̈ܘܬܐ ܖ̈ܰܚܝܩܐ ܘܡܢܗܝܢ ܥܳܒܕܝܢ ܚܰܡܪܐ ܠܟܣܐ ܕܦܘܪܩܢܐ. ܘܐܣܟܝܡܗܘܢ ܗܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܬܘܖ̈ܟܝܐ ܚܰܢ̈ܦܐ ܘܥܡܐ ܟܠܗ ܕܡܕܝܢܬܐ ܠܫܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܒܛܝ. ܘܣܦܪܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܠܫܢܗܘܢ.

 

35 ܘܡܶܢ ܬܡܢ ܘܠܗܠ ܐܝܬ ܬܘܒ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܐܝܬ ܒܗܝܢ ܥܡܐ ܬܘܪܟܝܐ ܚܢ̈ܦܐ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܐ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܣܦܪܐ ܒܠܫܢܗܘܢ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܡܬܚܐ ܕܬܪܝܢ ܝܖ̈ܚܐ ܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܘܡܕܝܢܬܐ ܒܰܪܳܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ ܢܝܓܘܪ ܘܰܫܡܐ ܕܡܠܟܗ̇ ܐܝܕܝܩܘܬ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܢ ܥܳܒܰܪ ܐܢܫ ܡܰܪܕܝܬܐ ܕܚܡܫܐ ܝܰܘ̈ܡܝܢ ܘܥܳܐܶܠ ܠܐܪܥܐ ܗܳܝ ܕܥܳܡܪܝܢ ܒܗ̇ ܬܘܖ̈ܟܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܢ ܠܥܶܠ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܐܢ̈ܫܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܐ ܫܪܝܖ̈ܐ ܘܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܠܗܐ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܠܐ ܩܘܖ̈ܝܐ ܘܠܐ ܒ̈ܬܐ ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܝܖ̈ܝܥܬܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܡܫܖ̈ܝܬܐ ܘܪܘܖ̈ܒܬܐ ܘܥܫܝ̈ܢܬܐ ܘܡܫܩܠܝܢ ܡܢ ܕܘܟܬܐ ܠܕܘܟܬܐ. ܘܐܝܬ ܠܗܘܢ ܩܢ̈ܝܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܢ̈ܐ ܘܬܘܖ̈ܐ ܘܓܡ̈ܠܐ ܘܣܘ̈ܣܝܐ. ܘܐܝܬ ܠܟܠܚܕ ܡܶܢ ܓܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܟܘܖ̈ܒܠܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܣܢܡ.

 

36 ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪܒܥܐ ܡܠܟ̈ܐ ܪܘܖ̈ܒܐ ܘܥܫܝ̈ܢܐ ܚܕ ܠܓܘ ܡܢ ܚܕ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܕܡܠܟ̈ܐ ܗܠܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ: ܓܰܘܺܝܪܺܝܟ ܘܕܬܪܝܢ ܓܘܪܝܟ ܘܕܬܠܬܐ ܛܐܣܗ ܘܕܐܪܒܥܐ ܠܢܓܘ. ܘܫܡܐ ܓܘܢܝܐ ܠܟܠܗܘܢ ܬܐܬܪ. ܘܫܡ ܐܬܪܗܘܢ ܣܪܝܟܘܢ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܠܟ̈ܐ ܐܝܬ ܥܡܗ ܐܪܒܥܡܐܐ ܐܠܦܝ̈ܢ ܒܬܝ̈ܢ ܒܡܫܪܝܬܐ. ܘܰܪܘܝܚ ܐܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܡܓܘܓ ܡܕܝܢܬܐ ܕܚܰܢ̈ܦܐ. ܘܠܓܘ ܡܢܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܰܢ̈ܦܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

 

37 ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܘܖ̈ܟܝܐ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܕܐܡܪܢܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܟܗܢܘܬܐ ܡܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܓܘ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ ܗܝ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܗܳܝ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܚܰܡܶܫ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܪܘܖ̈ܒܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܬܘܖ̈ܟܝܐ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܒܡܰܫܟ̈ܢܐ ܘܰܒܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܗܘܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܕܝܖ̈ܝܐ. ܘܥܕ̈ܬܐ ܒܝܖ̈ܝܥܬܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܡܗܘܢ ܣܓܝ. ܘܢܳܩܫܝܢ ܢܩܘ̈ܫܐ ܘܩܳܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܒܠܫܢܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܐ. ܘܡܫܡܠܝܢ ܥ̈ܐܕܐ ܟܠܗܘܢ ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܪܘܩܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܟܠ ܥܐܕܐ ܒܝܘܡܗ ܐܟܘܬܢ. ܘܠܐ ܓܳܙܪܝܢ ܐܝܟ ܚܰܢ̈ܦܐ ܐܠܐ ܥܳܡܕܝܢ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܰܒܡܘܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܐܟܘܬܢ. ܘܡܰܘܕܝܢ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܘܳܐܡܪܝܢ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ. ܘܢܳܛܪܝܢ ܠܥܐܕ̈ܐ ܘܰܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܐܝܟ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܠܰܚܡܐ ܣܳܟ ܠܝܬ ܒܐܬܪܗܘܢ ܘܠܐ ܙܪܥܐ ܘܠܐ ܟܪܡܐ ܘܠܐ ܚܡܪܐ ܘܠܐ ܐܦ̈ܫܬܐ ܐܠܐ ܟܠܗ̇ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܒܣܪܐ ܘܚܠܒܐ ܕܥܢ̈ܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܩܶܢ̈ܝܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ.

 

38 ܘܓܶܕܫܰܬ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܒܙܒܢܐ ܗܰܘ ܕܒܗ ܐܬܬܥܝܪ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܟܖ̈ܣܛܝܢܐ ܕܒܐܬܖ̈ܘܬܐ ܗܢܘܢ ܕܦܖ̈ܣܝܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܗܰܘ ܠܝܛܐ ܒܪܨܘܠܝ ܕܢܨܝܒܝܢ ܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܫܒܥܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܟܗ̈ܢܐ ܘܕܝܖ̈ܝܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܥܡܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܣܘܓܐܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܘܚܘܫܒܢܐ.

39 ܘܡܢ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܓܳܥܶܨ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܠܐ ܢܳܚܶܬ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܐܖ̈ܳܙܶܐ. ܡܕܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܐܢ ܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܫܳܪܶܐ ܘܢܳܚܶܬ ܥܠ ܐܖ̈ܳܙܶܐ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܳܢܘܢ ܐܖ̈ܣܝܘܛܐ ܡܕܝܢ ܪܘܚܐ ܕܣܛܢܐ ܢܳܚܬܐ ܥܠ ܡܰܕܒ̈ܚܰܝܗܘܢ ܘܥܠ ܩܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܰܥܡܰܕܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܝܘܕܐ ܣܟܪܝܘܛܐ ܩܕܡ ܡܶܣܬܰܠܝܳܢܘܬܗ ܒܝܕ ܫܪܪܐ ܕܡܰܟܪܙ ܗܘܳܐ ܦܘܡܗ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܥܡܕܘ ܡܢܗ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܩܒܠܘ. ܘܗܟܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܘܢܢܕܘܣ ܪܫܝܥܬܐ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܩܕܡ ܕܓܰܕܶܦܘ ܘܐܡܪܚܘ ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܥܠܝܗܘܢ ܘܥܠ ܩܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܘܥܠ ܡܰܕܒ̈ܚܰܝܗܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܕܝܢ ܕܓܰܕܶܦܘ ܘܣܰܕܶܩܘ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܗܘܢ ܡܢ ܛܝܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܚܪܰܡܘ ܘܶܐܣܬܠܺܝܘ܆ ܠܐ ܦܫ ܠܗܘܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܠܐ ܪܘܚܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܘܰܕܣܛܢܐ ܘܰܗܘܰܘ ܣܦܝ̈ܩܐ ܘܡܫܠܚ̈ܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܶܢ ܟܗܢܘܬܐ ܘܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܖ̈ܳܙܶܐ ܕܥܕܬܐ ܩܰܕܝܫܬܐ.

 

40 ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܫܰܘܙܶܒ ܠܢ ܡܶܢ ܚܘܠܛܢܐ ܘܫܰܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡܗܘܢ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܝܰܠܕ̈ܝܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܝܠܕܬ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܘܥܠ ܟܠܢ ܖ̈ܰܚܡܘܗܝ ܘܰܚܢܢܗ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

ܫܶܠܡܰܬ ܐܓܪܬܐ ܕܩܕ̄ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܐܦܣܩܘܦܐ.