ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ

ܡܛܠ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ܆ ܘܡܬܒܣܪܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ.

ܡܛܠ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ

ܐܘ ܪܳܚܡ ܠܡܫܝܚܐ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ܆

1 ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܒܐ܆ ܘܡܢܗ ܩܕܡ ܙܒ̈ܢܐ ܘܥܠܡ̈ܐ ܐܬܝܠܕ܆ ܗܰܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܝܠܝܕ ܡܢܗ ܕܠܐ ܚܫܐ܆ ܘܐܝܬܘܗܝ ܥܡܗ ܕܠܐ ܙܒܢܐ܆ ܗܟܢܐ ܝܠܦܢܢ ܘܗܝܡܢܢ ܘܩܒܠܢܢ.

 

2 ܕܐܣܬܪܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܪܒܥܐ ܕܒܬܘܠܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܫܰܢܝ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ. ܘܠܐ ܐܪܚܩ ܡܢ ܗܰܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܥܡܗ ܘܠܘܬܗ ܘܐܟܘܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܕܘܟ ܡܬܗܰܝܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܒܕܡܘܬ ܐܒܐ ܘܐܝܟ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ.

 

3 ܨܒܳܐ ܕܢܰܚܶܐ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܕ ܣܘܪܩܗ ܘܡܬܓܫܡܢܘܬܗ. ܘܚܫܗ ܘܡܘܬܗ. ܘܩܝܡܬܗ. ܘܶܐܬܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐܝܬ ܠܒܬܘܠܬܐ ܘܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܐܬܓܫܡ. ܘܰܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܟܕ ܠܘ ܡܢ ܫܡܝܐ ܐܝܬܝ ܠܗ ܦܓܪܐ. ܐܝܟ ܕܘܠܢܛܝܢܘܣ ܘܒܪ ܕܝܨܢ ܟܕ ܡܫܬܢܝܢ ܐܳܡܪܝܢ. ܘܠܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܗܘܳܬ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܠܒܪܝܬܐ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܥܳܐ ܕܢܶܦܪܘܩ. ܐܠܐ ܠܗܕܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܐܥܬܩܰܬ ܨܒܳܐ ܘܚܰܕܶܬ. ܐܦܠܐ ܒܫܘܚܠܦܐ ܕܟܝܢܗ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ. ܘܚܫܐ ܗܢܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܥܒܝܕܐ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܕ ܠܐ ܫܪܝ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܟܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ. ܒܢܣܝܒܘܬܐ ܓܝܪ ܕܦܓܪܐ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܫܩܰܠ܇ ܘܠܗܢܐ ܐܰܕܒܶܩ ܠܩܢܘܡܗ. ܕܠܐ ܡܢ ܗܕܐ ܬܘܣܦܬܐ ܢܰܥܶܠ ܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܘܢܶܫܬܟܚ ܐܡܪܝܢܢ ܒܪܐ ܐܚܪܢܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܟܝܢܐ

 

4 ܠܗ ܗܟܝܠ ܠܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܗܰܘ ܕܝܚܝܕܐܝܬ ܡܢ ܐܒܐ ܐܬܝܠܕ. ܟܕ ܣܳܓܶܕܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢܐ. ܕܐܬܓܫܡ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܥܠ ܕܒܗ̇ ܘܡܢܗ̇ ܗܘܳܐ ܘܐܬܓܫܡ. ܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܪܘܚܢܐܝܬ ܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܕܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܡܢ ܐܒܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܘܠܕܗ ܐܒܐ. ܗܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܐܦ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܕܐܒܐ ܐܘܠܕܗ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܟܝܢܐ ܘܡܘܠܕܐ ܐܝܬܝܝܐ. ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܢ ܦܓܪܢܐܝܬ ܕܒܝܕ ܗܢܐ ܡܘܠܕܐ ܦܓܪܢܝܐ ܢܫܬܘܐ ܚܢܰܢ ܠܗܰܘ ܪܘܚܢܐ. ܗܘܳܐ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܕ ܦܳܫܢܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܝܢ ܒܟܝܢܐ. ܗܘܰܝܢܢ ܓܝܪ ܚܢܰܢ ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܦܢ ܗܫܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦ ܟܝܢܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܪܢܫܐ ܒܛܝܒܘܬܐ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܐܶܫܬܰܓܢܝܰܬ ܐܝܬܘܬܗ.

 

5 ܚܕ ܗܟܝܠ ܩܢܘܡܐ ܕܡܠܬܐ ܡܰܘܕܐ ܐܢܐ. ܕܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܒܪܢܫܐ. ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܕ ܠܘ ܒܒܪܢܫܐ ܥܡܰܪ. ܘܠܘ ܗܝܟܠܐ ܒܢܳܐ ܠܗ ܘܰܫܪܳܐ ܒܗ. ܗܝ̈ܟܠܘܗܝ ܓܝܪ ܚܢܢ ܐܝܬܝܢ ܘܗܽܘ ܥܳܡܰܪ ܒܢ ܒܝܰܕ ܪܘܚܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܒܳܕܶܐ ܠܗ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܕܡ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܗ̇. ܘܠܗܢܐ ܢܣܰܒ ܐܝܟ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܠܩܢܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܚܰܝܕ. ܐܠܐ ܠܟܝܢܢ ܒܝܕ ܡܬܓܫܡܢܘܬܗ ܕܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢܐ ܒܒܬܘܠܬܐ ܒܪܢܫܐ ܕܢܰܩܝܦ ܠܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܩܢܘܡܐ ܕܕܰܒܝܩ ܠܩܢܘܡܐ. ܐܠܐ ܚܳܙܐ ܐܢܐ ܒܝܕ ܥܰܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܪܘܚܢܐ ܕܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܦܓܪܢܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ ܡܪܝܡ. ܠܘ ܥܦܝܦܐ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܐܠܐ ܠܺܝܚܺܝܕܝܐ ܕܡܓܰܫܰܡ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܘ ܦܠܓܗ ܐܠܗܐ ܘܦܠܓܗ ܒܪܢܫܐ. ܐܠܐ ܟܠܗ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܒܐ. ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ܆ ܥܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ.

 

6 ܘܕܰܗܘܳܬ ܚܕܝܘܬܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܡܰܘܕܶܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܠܐܠܗܘܬܐ ܘܠܐܢܫܘܬܐ. ܟܕ ܠܐ ܬܘܒ ܡܦܰܠܶܓܢܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܐܘ ܠܩܢܘ̈ܡܐ. ܐܘ ܠܡܢ̈ܘܬܐ ܕܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ. ܠܗܠܝܢ ܕܐܬܚܝܕܘ ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ. ܘܠܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܐ ܬܖ̈ܝܢ ܐܝܟܐ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܘܠܐ ܡܣܬܰܟܠ ܐܢܐ ܚܕ ܐܝܟܐ ܕܡܬܝܕܥܝܢ ܬܖ̈ܝܢ. ܠܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܬܝܕܰܥ ܠܡܢܝܢܗ. ܘܟܢ ܐܬܢܣܶܒ ܡܢ ܐܠܗܐ. ܕܐܢ ܗܕܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܐ ܡܘܕܝܢܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܦܓܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܗܰܝܡܢ ܕܕܝܠܗ ܗܽܘ ܦܓܪܐ ܥܠ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܕܩܢܘܡܐ ܗܝ ܡܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܦܓܪܢܘܬܐ. ܘܠܘ ܕܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܘܗܝ ܦܓܪܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܐܠܗܐ. ܟܕ ܛܒ ܗܳܘܝܢܢ ܒܢܝ̈ܐ ܠܐܒܐ ܘܐܚ̈ܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܕܗܰܘ ܒܪܢܫܐ ܐܢ ܩܢܘܡܐ ܐܘ ܟܝܢܐ ܕܡܬܪܢܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܢܣܬܒܪ ܠܐ ܓܝܪ ܗܘܳܐ ܦܓܪܐ ܘܐܬܝܕܥ ܕܐܚܪܢܐ. ܘܟܢ ܢܣܒܗ ܐܠܗܐ ܘܥܒܕܗ ܕܝܠܗ.

 

7 ܥܡ ܝܘܚܢܢ ܩܳܥܐ ܐܢܐ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܠܘ ܒܫܘܚܠܦܐ ܚܳܣ. ܫܘܚܠܦܐ ܚܫܐ ܗ̣ܘ. ܗܘܳܝܐ ܕܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܓܝܪ ܐܰܠܦܘܢܝ ܝܘܚܢܢ ܘܦܘܠܘܣ. ܕܐܫܬܚܠܦ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙ̈ܝܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܕܡܠܬܐ. ܡܠܦ ܕܝܢ ܗܽܘ ܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܐܝܟܐ ܕܐܣܬܒܪ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܡܛܠ ܕܐܬܓܰܫܰܡ. ܬܡܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠ ܫܪܪܐ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗ܆ ܘܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܓܫܡ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܩܳܥܐ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܐܟܒܪ ܐܫܬܚܠܦ. ܟܕ ܗܘܳܐ. ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ.

 

8 ܕܚܕ ܗܽܘ ܒܪܐ ܗܟܝܠ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ ܗܰܘ ܕܡܢ ܐܒܐ ܘܗܢܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܕܚܕ ܒܪܐ ܘܠܘ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܪܢܐ ܟܝܢܐ ܘܟܝܢܐ܆ ܐܠܨܐܝܬ ܐܦ ܩܢܘܡܐ ܘܩܢܘܡܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܢܣܬܒܪ. ܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ.

9 ܐܬܓܫܡ ܗܟܝܠ ܩܢܘܡܐ ܕܒܪܐ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܒܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܠܐ ܐܰܪܚܩܰܬ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܢܬܗܝܡܢ ܒܪ ܟܝܢܗܘܢ ܒܗܳܝ ܕܒܪܐ ܝܠܝܕ ܗܘܳܐ܇ ܘܒܪܐ ܐܬܝܠܕ. ܠܐ ܐܬܝܠܕ ܐܒܐ ܡܘܠܕܐ ܦܓܪܢܐ. ܥܠ ܕܒܟܠܙܒܢ ܐܒܐ ܗ̣ܘ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܥܠ ܕܠܘ ܒܪܐ ܢܦܰܩ ܡܢ ܐܒܐ܇ ܕܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܐܠܐ ܐܬܝܠܕ ܗܰܘ ܕܝܠܝܕ ܗܘܳܐ ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܒܪܐ.

 

10 ܘܡܬܗܝܡܢ ܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܪܐ ܠܘܬ ܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܘ̈ܠܕܐ. ܘܗܘܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܒܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ. ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܫܡܐ ܘܣܘܥܪܢܐ ܕܒܪܐ ܡܢ ܠܘܬ ܐܒܐ. ܠܗ ܓܝܪ ܟܕ ܠܗ ܗܘ̈ܰܝ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܕܢܗܘܐ ܘܢܬܝܠܕ. ܘܥܠ ܕܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܦ ܒܪܐ ܐܬܝܠܕ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܕ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ.

 

11 ܘܐܢ ܗܠܝܢ ܫܳܡܥܝܢܢ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܕܚܕ ܗܘ ܐܬܓܫܡ܆ ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܐܦ ܐܬܝܠܕ ܘܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܡܢ ܐܒܐ܆ ܘܒܘܟܪܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܠܗ ܘܳܠܐ ܕܢܗܝܡܢ ܕܡܬܝܕܥ. ܘܐܦ ܒܟܠܗܝܢ ܡܟܝ̈ܟܬܐ ܘܒܨܝܖ̈ܬܐ ܕܠܚ̈ܡܢ ܠܐܢܫܘܬܐ.

 

12 ܡܘܕܝܢܢ ܓܝܪ ܠܒܬܘܠܬܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܡܠܬܐ ܕܐܬܓܫܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܝܠܕ ܡܢܗ̇ ܦܓܪܢܐܝܬ. ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬܟ̇ܪܟ ܒܥܙܖ̈ܘܪܐ ܝܺܢܶܩ ܚܠܒܐ. ܩܰܒܶܠ ܓܙܘܪܬܐ. ܐܬܛܥܶܢ ܥܠ ܒܘܖ̈ܟܐ. ܐܬܪܰܒܝ ܒܩܘܡܬܐ. ܐܫܬܥܒܰܕ ܠܐܒ̈ܗܐ ܟܠܗܝܢ ܒܙܢܐ ܗܰܘ ܕܐܬܝܠܕ. ܠܐ ܓܝܪ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܬܰܪܣܶܐ ܘܢܬܪܣܐ ܒܗܳܝ ܕܡܬܝܕܥ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܫܰܡܫ ܟܠܗܝ̈ܢ ܡܛܠ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܟܕ ܛܒ ܡܫܡܠܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܓܡܝܪܐ ܒܟܝܢܗ ܘܒܩܢܘܡܗ. ܒܗܕܐ ܡܕܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܳܝ ܐܬܪܰܒܺܝ. ܕܝܠܗ ܪܘܖ̈ܒܬܐ ܡܛܠ ܟܝܢܗ. ܘܕܝܠܗ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܥܠ ܕܐܣܬܪܩ. ܕܝܠܗ ܕܐܒܐ ܡܛܠ ܕܒܪ ܐܝܬܘܬܗ ܗ̣ܘ. ܘܕܝܠܢ ܕܝܠܗ ܥܠ ܕܰܗܘܐ ܐܟܘܬܢ ܕܝܠܗ ܫܒܝ̈ܚܬܐ ܥܠ ܕܡܪܐ ܗ̣ܘ ܕܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܕܝܠܗ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܥܠ ܕܐܬܓܠܝ ܒܒܣܪ. ܕܝܠܗ ܗܳܝ ܕܟܦܶܢ. ܘܕܝܠܗ ܗܳܝ ܕܐܣܓܝ ܠܚܡܐ. ܟܦܶܢ ܘܐܘܕܥ ܕܰܗܘܳܐ ܐܟܘܳܬܰܢ ܣܰܒܰܥ ܠܟܦ̈ܢܐ ܘܐܘܕܥ ܕܩܰܝܳܡ ܫܘܠܛܢܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܝܢܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܚܰܝܠܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܐܬܒܰܨܰܪ.

 

13 ܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܘܚܰܢܳܢ ܒܝܘܪܕܢܢ. ܘܐܣܬܗܶܕ ܡܢ ܐܒܐ ܕܒܪܗ ܗܽܘ ܚܒܝܒܐ. ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥܢܳܐ ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ. ܐܒܐ ܕܩܳܥܐ. ܒܪܐ ܕܥܳܡܶܕ. ܪܘܚܐ ܕܡܚܘܐ. ܥܡܰܕ ܒܪܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܘ ܒܕܡܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܘܬ ܪܘܚܐ ܕܡܘܬܐ ܝܘܢܐ. ܘܠܘܬ ܐܒܐ ܐܝܟ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܠܘܬ ܕܝܢ ܒܪܐ ܫܪܳܪܐ ܕܦܓܪܢܘܬܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ ܠܗ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ ܒܓܘ ܡܪܒܥܐ. ܘܠܗܰܘ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܒܓܘ ܟܪܣܐ. ܒܗ ܡܬܒܩܐ ܐܢܐ ܕܡܬܝܚ ܥܠ ܩܝܣܐ. ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܓܘ ܟܪܣܐ. ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܒܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܥܠ ܩܝܣܐ.

 

14 ܒܚܕ ܒܪܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ. ܘܒܚܕ ܐܒܐ ܘܒܚܕ ܪܘܚܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܡܣܬܓܕ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܗܢܐ ܕܫܰܡܠܝ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܚܠܦܝܢ ܘܐܙܕܩܦ ܒܝܬ ܓܝ̈ܣܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ ܟܕ ܥܡܰܕ܆ ܕܗܳܢܘ ܒܪܝ ܚܒܝܒܝ. ܗܘܝܘ ܕܰܩܥܳܐ ܒܙܩܝܦܐ. ܕܐܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܣܳܐܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܝ. ܘܐܢ ܐܒܘܗܝ ܩܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܝܕܝܥܐ ܕܒܪܗ ܗܽܘ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܥܠ ܩܝܣܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܐܬܡܬܚ܆ ܗܘܝܘ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܐܚܝܕ ܗܘܳܐ ܒܪܡܙܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܐܫܬܪܝ ܒܝܕ ܡܘܬܐ ܩܒܥܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܟܝܢܗ. ܐܢ ܓܝܪ ܒܛܝܢ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܐܠܗܐ ܡܬܗܝܡܢ܆ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܟܕ ܚܒܝܫ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܒܓܘ ܫܝܘܠ. ܚܰܝܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝܐ ܢܬܬܘܕܐ. ܕܠܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܢܬܪܢܐ ܕܶܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܒܡܘܬܐ ܢܣܒܪ ܕܐܘܦܝܘ ܚܝ̈ܐ ܕܟܝܢܐ. ܙܩܝܦܐ ܟܪܘܙܐ ܗ̣ܘ ܕܡܘܬܗ. ܘܕܠܐ ܡܝܬܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܥܕܡܐ ܠܘܬܗ ܡܢ ܫܡܥܐ ܡܬܗܝܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ. ܒܙܩܝܦܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܢܣܝܢܐ ܐܬܝܕܥ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܟܕ ܛܥܶܡ ܡܘܬܐ ܚܰܝܳܐ ܦܳܫ.

 

15 ܘܠܘ ܡܘܬܐ ܣܠܶܩ ܘܒܰܛܠ ܚܝ̈ܘܗܝ. ܐܠܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ ܐܫܬܪܺܝ ܒܝܕ ܡܘܬܗ. ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܗ̣ܘ ܓܝܪ ܡܘܬܗ ܒܬܪ ܗܘܳܝܗ܆ ܠܘ ܓܝܪ ܡܝܘܬܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̇ܘ ܕܣܰܝܒܪ ܡܘܬܐ ܚܠܦܝܢ. ܕܠܐ ܡܫܬܪܐ ܗܘܳܐ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ ܒܡܝܘ̈ܬܐ: ܕܗܳܕܐ ܕܢܡܘܬ ܡܝܘܬܐ. ܒܝܕ ܟܠܢܫ ܐܬܝܰܕܥܰܬ. ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܕܝܢ ܢܬܬܘܕܐ ܕܡܝܬ ܦܓܪܢܐܝܬ. ܗܕܐ ܚܕܬܐ ܗܘܳܬ ܚܕܐ ܙܒܢ ܒܙܩܝܦܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܳܠܝܐ ܠܢ ܠܐ ܡܝܘܬܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܢܗܝܡܢ ܒܡܘܬܗ. ܘܠܐ ܐܳܠܨ ܠܢ ܡܘܬܗ ܕܢܟܦܘܪ ܒܠܐ ܡܝܘܬܘܬܗ. ܐܬܠܒܟ ܐܠܗܐ ܡܢ ܡܘܬܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܒܰܛܠܗ ܡܢ ܟܠܒܣܰܪ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ.

 

16 ܥܠ ܕܠܘ ܓܝܪ ܖ̈ܘܚܬܐ ܡܝ̈ܬܢ ܠܘ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܝܬ. ܘܥܡ ܗܳܕܐ ܐܦ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܝܢܗ. ܥܠ ܕܦܓܪܐ ܡܫܬܥܒܕ ܠܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ ܦܓܪܢܐܝܬ ܐܬܢܰܣܝ ܒܗ. ܠܘ ܓܝܪ ܦܓܪܐ ܕܢܰܩܝܦ ܠܐܠܗܐ. ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗ ܗܰܝܟܠܐ ܐܫܬܪܝ ܘܡܠܬܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܗ ܐܩܝܡܗ̇. ܐܝܟ ܕܡܰܣܒܪܝܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܐܫܬܪܝ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ܆ ܐܰܩܝܡ ܗܽܘ ܠܗ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܐܰܩܝܡܗ ܬܘܒ ܐܒܐ. ܐܝܟ ܡܠܬ ܦܘܠܘܣ. ܐܠܗܐ ܠܡ ܐܒܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܩܝܡܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܩܝܡܗ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܐܬܝܕܥ ܠܡ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܝܠܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܡܢ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܐܩܝܡ ܐܦ ܗܽܘ ܠܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܫܠܝܛ ܐܢܐ ܥܠ ܢܦܫܝ ܕܐܣܝܡܝܗ̇܆ ܘܫܠܝܛ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇.

 

17 ܠܘ ܓܝܪ ܐܠܗܘܬܐ ܫܰܢܝܰܬ ܡܢ ܦܓܪܐ ܟܕ ܩܥܳܐ ܒܙܩܝܦܐ. ܕܐܒܐ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܣܳܐܡ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܪܘܚܝ. ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܬ ܐܒܐ. ܕܐܠܗܝ ܐܠܗܝ ܠܡܳܢܐ ܫܒܰܩܬܢܝ. ܘܩܪܝܗܝ ܐܒܘܗܝ ܕܒܪ ܟܝܢܗ ܗܽܘ. ܘܐܠܗܗ ܥܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܝܦܐ܆ ܟܕ ܣܳܡ ܪܘܚܗ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܒܘܗܝ܆ ܠܫܪܟܐ ܕܖ̈ܘܚܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܝܬܝܘܬܐ ܠܘܬ ܐܒܐ ܝܰܗܒ. ܘܗܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܒܦܓܪܗ ܢܚܶܬ ܠܫܝܘܠ. ܘܩܝܡܬܐ ܠܦܓܖ̈ܐ ܕܓܘܐ ܥܰܬܶܕ. ܠܐ ܡܕܝܢ ܠܟܝܢܗ ܕܡܠܬܐ ܣܳܝܡܝܢܢ ܬܚܝܬ ܚܫܐ. ܘܠܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܡܰܣܒܪܝܢܢ ܕܡܺܝܬ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠ ܡܢ ܡܘܬܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܕܐܬܢܣܝ ܒܗ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܘܕܥܐ ܡܠܬܗ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܕܦܘܩܘ ܬܠܡܕܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܫܡܗ ܗܟܝܠ ܕܗܰܘ ܕܡܝܬ ܥܶܡܕܶܬ. ܘܗܰܘ ܕܒܫܡܗ ܥܶܡܕܶܬ ܠܗ ܡܰܘܕܶܢܐ ܕܡܺܝܬ ܚܠܦܝ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܥܶܡܕܶܬ ܒܰܫܡܗ ܘܒܡܘܬܗ. ܠܗ ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܐ ܕܠܶܒܫܶܬ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܦܘܠܘܣ ܠܪܘܚܢܐ ܓܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܦܓܪܢܐ܇ ܠܶܒܫܶܬ ܪܘܚܢܐܝܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܚܰܝܐ ܕܒܒܣܪ ܐܬܢܰܣܝ ܒܡܘܬܐ. ܠܗ ܡܰܘܕܶܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢܰܚܡܳܢܐ ܘܝܳܗܘܒܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܕܡ ܡܒܰܨܪ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܕܣܒܠܝܘܣ ܘܦܘܛܝܢܘܣ ܟܕ ܡܫܬܢܝܢ ܡܰܣܒܪܝܢ. ܘܠܐ ܠܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܡܦܠܓ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܪܝܘܣ ܘܡܩܕܢܝܣ. ܘܠܐ ܩܢܘܡܐ ܐܚܪܢܐ ܥܠܝܗ̇ ܡܘܣܦ ܐܢܐ܇ ܐܝܟ ܕܐܬܪܥܝܘ ܬܐܕܘܪܘܣ ܘܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܠܐ ܕܐܫܬܚܠܦ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܝܗ̇ ܐܳܡܪ ܐܢܐ. ܐܝܟ ܐܦܘܠܢܪܝܘܣ ܘܐܘܛܟܐ..

 

18 ܡܚܪܡ ܐܢܐ ܗܟܝܠ ܠܪܫܝܥܐ ܢܣܛܘܪܝܘܣ. ܘܠܝܘܠܦܢܗ ܗܰܘ ܕܦܳܪܫ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܒܚܕ ܡܫܝܚܐ. ܘܝܳܗܒ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܚܫ̈ܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܟܳܦܪ ܓܠܝܐܝܬ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܡܚܪܡ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܡ ܗܢܐ܆ ܐܦ ܠܐܘܛܟܐ ܗܪܣܝܘܛܐ. ܘܠܬܪܥܝܬܗ ܗܰܘ ܕܛܳܠܡ ܠܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܐܠܗܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܇ ܘܚܳܫܒ ܫܖ̈ܓܪܓܝܳܬܐ ܠܐܪܙܐ ܕܦܓܪܢܘܬܗ. ܘܟܕ ܠܗܠܝܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܚܪܡ ܐܢܐ܆ ܠܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܕܢܐ ܐܢܐ. ܘܒܡܫܠܡܢܘܬܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܪܳܕܶܐ ܐܢܐ. ܕܡܢܗܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܫܠܝܚܝܬܐ ܩܰܒܠܶܬ. ܐܝܕܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܗ̇ ܐܶܫܬܘܺܝܬ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܥܡܝ̈ܕܐ. ܠܚܝ̈ܐ ܘܠܚܺܐܪܘܬܐ ܘܰܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܝܐ.

 

19 ܗܳܠܝܢ ܒܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܟܶܬܒܶܬ ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܡܫܝܚܘܬܟܘܢ ܡܛܠ ܕܰܦܩܰܕܬܘܢ ܐܘ ܕܳܚܠ ܠܐܠܗܐ ܡܠܟܐ. ܠܡܰܟܣܢܘܬܐ ܕܗܖ̈ܛܝܩܘ ܕܰܡܩܰܛܪܓܝܢ ܠܗܝܡܢܘܬܝ ܕܒܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܒܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܥܝܢ ܐܟܘܬܝ. ܘܝܰܨܝܦܝܢ ܒܝܕ ܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܦܩܘܢ ܪܘܚܐ ܚܠܦܝ..܀..