ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܡܰܪܘܢ ܩܪܘܝܐ܆ ܡܢ ܐܢܙܪܒܐ

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ܆

ܕܠܘܬ ܡܰܪܘܢ ܩܪܘܝܐ܆ ܡܢ ܐܢܙܪܒܐ. ܕܰܟܬܰܒ ܫܰܐܠܗ܀

 

1 ܐܓܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܡـ[ܛܠܬܗ̇] ܗܫܐ ܟܶܬܒܰܬ ܠܢ ܢܟܦܘܬܟ܆ ܐܶܫܬܰܕܪܰܬ ܠܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ. ܡܢ ܐܢـ[ܫ] ܡܢ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܕܐܝܬ ܒܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܫܡܟ ܣܺܝܡ ܗܘܐ܆ ܐܝܟ ܕܒܰܥـ[ܝܳܕܐ] ܒܪܘܫܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܐܓܪܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܣܶܦܩܰܬ ܗܕܐ ܕܬܘܕܥ ܠܢ ܢܗܝܪ[ܐܝܬ] ܕܡܰܢܘ ܐܝܬܝܟ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܗܘܰܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܫܕܪ [ܠܢ] ܐܓܪܬܟ ܟܬܰܒ ܘܰܐܠܶܦ ܠܢ ܡܛܠܬܟ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܰܘ ܕܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܟܕ ܐܫܬ[ܕܪܬ܆] ܝܺܕܰܥ ܕܢܐܡܪ ܡܕܡ ܥܠܝܟ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܐܫܟܚܢܢ ܕܢܕܥ ܕܠܘܬ ܡܰـ[ܢܘ] ܢܟܬܘܒ ܐܘ ܠܐܝܟܐ܆ ܠܐ ܥܒܰܕܢܢ ܥܢܝܢܐ ܠܐܓܪܬܟ ܩܕܡܝܬܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܥܡ ܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܐܦ ܐܚܐ ܫܰܕܰܪܬ܆ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܐܓܪܬܟ ܘܡܢܗ ܕܗܢܐ ܕܐܫܬܕܪ܆ ܟܘܠܗ ܣܘܥܪܢܐ ܕܥܠܝܟ܆ ܘܛܢܢܐ ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܥܡ ܐܓܪܬܟ ܐܫܬܘܕܥܢܢ ܝܨܝܦܘܬܟ܆ ܐܦ ܒܝܕ ܟܖ̈ܛܝܣܐ ܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܫܰܕܰܪܬ܆ ܘܕܰܒܥܰܝܬ ܕܠܘ ܚܬܝܬܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܙܗܝܪܐܝܬ ܬܶܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܘܕܗܘܐ ܫܟܝܚ ܠܟ ܐܦ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܕܚܠܦܝܗ̇ ܠܘܬ ܗܳܢܘܢ ܕܡܬܢܟܠܝܢ ܥܠܝܗ̇܀

 

2 ܡܛܠ ܕܝܢ ܙ̈ܛܐܡܐ ܕܣܳܡܬ ܒܐܓܪܬܟ ܘܫܶܐܠܬ ܡܢܢ ܕܡܕܡ ܥܠܝܗܘܢ ܢܟܬܘܒ܆ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܣܬܒܪ ܠܢ ܐܦ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܡܪܝܢܢ܀

 

3 ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܢܝ̈ܫܐ ܫܒܥܐ܀ ܩܕܡܝܐ ܗܢܐ܀ ܕܐܡܪܝܢ ܠܡ ܗܠܝܢ ܕܕܠܩܘܒܠܐ: ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ. ܟܕ ܡܘܣܦܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܦܪܫܝܢ܀ ܕܬܖ̈ܝܢ ܕܝܢ: ܕܠܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ: ܒܬܖ̈ܝܢ ܡܦܫܩܝܢ. ܚܕ ܠܡ ܕܡܠܬܐ: ܘܕܬܖ̈ܝܢ ܗܰܘ ܕܐܢܫܘܬܗ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܡܝܪ ܠܩܘܪܝܠܘܣ ܒܐܓܪܬܗ ܕܠܘܩܒܠ ܣܘܩܢܣܘܣ܀ ܕܬܠܬܐ܀ ܕܐܡܪܝܢ ܥܠܝܢ ܕܐܢ ܡܘܕܝܢܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܪܟܝܢܐ ܕܐܒܐ ܒܐܠܗܘܬܗ܆ ܘܒܪܟܝܢܐ ܕܝܠܢ ܒܐܢܫܘܬܗ܆ ܡܢܟܠܦܪܘܣ ܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܙܕܩ ܕܢܘܕܐ܀ ܢܝܫܐ ܕܐܪܒܥܐ܀ ܕܥܠ ܕܠܘ ܠܡ ܒܪܢܫܐ ܫܩܰܠ ܡܠܬܐ ܟܕ ܐܬܓܫܡ܆ ܠܐ ܪܳܢܶܝܢܢ ܥܠܘܗܝ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ܀ ܘܬܘܒ ܕܚܡܫܐ܀ ܕܠܛܘܡܣܐ ܠܡ ܕܠܐܘܢ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܣܘܢܐܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܣܬܥܖ̈ܝ ܘܐܬܡ̈ܠܠܝ܆ ܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܠܡ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢܢ܆ ܘܠܐ ܒܰܣܝܳܡܐ ܘܠܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܒܦܘܫܩܐ. ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܚܖ̈ܡܐ ܘܒܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܕܐܘܛܟܐ܀ ܕܫܬܐ ܠܡ܀ ܕܠܐ ܙܳܕܩ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܐܢܫܝܢ. ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ ܕܡܝܬܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ܆ ܘܡܟܗܢܝܢ ܖ̈ܐܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܐܚܝ̈ܕܝܢ ܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܘܡܦܪܢܣܝܢ ܥܕ̈ܬܐ܀ ܕܫܒܥܐ܀ ܕܣܢܝܐ ܠܡ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܓܖ̈ܡܐ ܘܕܚܝܚܐ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܡܟܝܠ ܕܢܰܒܶܐܫܘܢ ܒܡܚܦܛܢܘܬܗܘܢ ܠܫܡܘ̈ܥܝܗܘܢ܀

4 ܕܳܡܝܢ܆ ܕܐܘ ܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܚܝܠܐ ܕܬܘܕܝܬܐ܆ ܐܘ ܕܟܕ ܝܳܕܥܝܢ ܡܓܕܦܝܢ܆ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܢܬܚܰܝܒܘܢ܀

 

5 ܚܢܢ ܓܝܪ ܠܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܐܠܗܘܬܐ ܒܪܟܝܢܐ ܠܐܒܐ܆ ܠܗ ܐܡܪܝܢܢ ܡܛܠ ܕܐܬܒܣܪ܆ ܘܐܦ ܕܝܠܢ ܒܐܢܫܘܬܐ ܒܪܟܝܢܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ܆ ܥܡ ܐܒܗ̈ܬܐ ܠܡܫܝܚܐ ܐܳܡܪܝܢܢ܀

 

6 ܐܢܕܝܢ ܐܝܟ ܕܗܶܢܘܢ ܡܰܣܒܪܝܢ܆ ܬܖ̈ܝܢ ܗܘ ܟܝ̈ܢܝܢ ܡܫܝܚܐ ܒܚܕܝܘܬܐ܆ ܚܕ ܡܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܠܢ ܒܪ ܟܝܢܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܕܐܒܐ. ܗܕܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܚܕܝܘܬܐ [ܐܢ] ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܫ ܠܡܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ ܘܥܠ ܐܢܫܘܬܐ܆ ܐܘ ܥܠ ܐܝܬܘܬܐ ܘܒܪܝܬܐ܆ ܠܐ ܢܳܦܶܩ ܐܝܟ ܕܣܒܪ ܐܢܐ ܡܢ ܚܘܫܒܐ ܕܘܠܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܒܐܝܬܘܬܐ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܕܝܠܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܘܒܪܐ ܩܕܡ ܕܢܬܓܫܡ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܕܐܒܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܟܠ ܝܠܝܕܐ ܝܕܝܥܐ ܕܒܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܕܗܰܘ ܕܡܰܘܠܕ ܠܗ. ܡܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܒܣܪ ܘܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܗܘܐ ܠܗ ܐܦ ܕܝܠܢ ܒܒܣܪ ܒܪ ܟܝܢܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܢ ܐܝܟܐ ܕܗ̣ܘܝܢܢ ܗܘܳܐ ܐܦܢ ܗܽܘ ܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ܆ ܚܢܢ ܕܝܢ ܟܝܢܐܝܬ. ܘܬܘܒ ܐܬܝܠܕ ܡܢ ܐܡܐ ܐܟܘܬܢ܆ ܐܦܢ ܗܽܘ ܒܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܘܚܢܢ ܐܝܟ ܛܟܣܐ ܕܰܥܝܳܕܐ܆ ܘܐܢ ܐܦ ܒܚܕܝܘܬܐ ܒܚܕ ܟܝܢܐ ܢܣܬܒܪ ܕܐܒܐ ܒܪ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܘܒܐܚܪܢܐ ܕܝܠܢ ܒܪ ܟܝܢܐ܆ ܠܐ ܡܕܝܢ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܡܢ ܟܝ̈ܢܐ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܒܣܪܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ. ܘܠܐ ܐܬܒܪܢܫ ܡܢ ܐܢܬܬܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ.. ܘܠܐ ܥܠ ܝܚܝܕܝܐ ܒܘܟܪܐ ܠܬܒܝܠ.. ܘܠܐ ܐܬܚܙܝ ܫܘܒܚܗ ܐܦ ܐܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܝܟ ܝܚܝܕܝܐ ܕܡܢ ܐܒܐ.. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܬܓܠܝ܆ ܐܝܟܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܬܚܙܐ. ܠܐ ܕܝܢ ܐܬܓܠܝ ܘܐܬܚܙܝ܆ ܐܢܗܘ ܕܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ ܢܬܬܘܕܐ܆ ܘܒܣܪܐ ܗܢܐ ܕܒܗ ܐܬܓܠܝ ܒܐܚܪܢܐ܀

 

7 ܟܬܰܒܬ ܕܝܢ ܘܗܕܐ. ܕܠܗܳܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ܆ ܒܬܖ̈ܝܢ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗ̇. ܐܝܕܐ ܕܠܓܡܪ ܠܐ ܡܰܨܝܐ܆ ܐܠܐ ܡܚܘܝܢ ܒܠܚܘܕ ܥܡ ܠܐ ܝܕܥܬܐ܆ ܐܦ ܒܝܫܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܗܳܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ ܒܬܖ̈ܝܢ ܬܬܦܫܩ܆ ܕܠܐ ܚܪܝܢܐ ܘܐܦ ܗܳܝ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ܆ ܒܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ܆ ܘܚܕ ܦܪܨܘܦܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܝܢ܆ ܘܚܕ ܒܪܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ ܖ̈ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ. ܘܐܢ ܗܳܝ ܬܬܦܫܩ ܒܬܖ̈ܝܢ܆ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܬܪܗ̇܆ ܐܠܨܐ ܕܐܟܘܬܗ̇ ܢܣܬܒܖ̈ܢ ܘܢܬܬܘܕܐ ܡܫܝܚܐ ܐܝܟ ܡܪܢܝܬܗܘܢ܆ ܥܡ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ܆ ܘܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܐ ܘܬܖ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܐ.. ܐܢܕܝܢ ܕܳܚܠܝܢ ܠܡܐܡܪ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ܆ ܕܠܐ ܢܬܬܚܕܘܢ ܕܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܡܟܪܙܝܢ܆ ܢܫܬܐܠܘܢ ܘܡܢ ܕܢܡܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܟܝ̈ܢܐ܆ ܘܢܘܕܘܢ ܥܡܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܣܪ܆ ܐܦ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܕܡܒܪܢܫ. ܘܚܕ ܬܘܒ ܦܪܨܘܦܐ ܘܚܕ ܒܪܐ܆ ܘܢܶܩܦܘܢ ܠܟܠܚܕ ܡܢ ܫܡ̈ܗܐ܀

 

8 ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܗܕܐ ܢܫܬܐܠܘܢ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܐܬܢܣܒ܆ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܦܩܘܗ̇ ܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܘܚܠܦ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܪܢܫܐ܆ ܗܕܐ ܕܐܬܒܪܢܫ ܢܰܘ[ܕܘܢ܆] ܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܒܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ܆ ܕܠܐ ܟܕ ܒܗܕܐ ܠܗܳܝ ܕܐܬ[ܒܪܢܫ] ܢܰܦܩܘܢ ܘܠܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܪܢܫܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܕܡܥܠܝܢ. ܩܝܡܐ ܓ[ܝܪ] ܓܠܝܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܗܕܐ ܕܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܡܬ[ܝܕܥ] ܡܫܝܚܐ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ܆ ܐܦ ܗܺܝ ܬܘܕܝܬܗ ܕܡܠܬܐ ܕܡܬܒܪ[ܢܫ܆] ܘܠܐ ܫܒܩܐ ܣܟ ܠܓܡܪ ܕܢܗܘܐ ܥܗ[ܝܕܘܬܗ̇.] ܚܕ ܗܘ ܠܡ [ܟܝܢܐ] ܕܡܒܣܪ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܐܢ ܚܕ ܗܘ ܟܕ ܡܒܣܪ܆ ܠܐ ܢܬܡܢܐ ܒܬܖ̈ܝܢ. ܐܢ[ܕܝܢ] ܡܬܡܢܐ܆ ܠܐ ܢܬܥܫܩ ܕܐܬܒܣܪ܆ ܒܗܳܝ ܕܒܣܪܐ ܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܡܬ[ܒܣܪ] ܘܠܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܒܰܪܢܫ. ܐܠܐ ܠܳܚܡܝܢ ܩ̈ܠܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܦܫܝܛ[ܐ] ܕܐܬܪܟܒ. ܠܪܘܚܢܐ ܕܐܬܒܣܪ. ܠܐܠܗܐ ܕܐܬܒܪܢܫ. ܚܕ ܡܕܝܢ ܟܝـ[ـܢܐ] ܟܕ ܡܒܣܪ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܐ. ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܚܕ ܚܒܝܫ܆ ܐܦ ܒܣܪܐ. ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܐܬܒܣܪ ܡܠܬܐ܆ ܐܬܝܕܥ ܕܐܝܬ ܠܗ ܒܣܪܐ.. ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܕܳܐܡܪ ܐܢܫ ܠܡܫܝܚܐ ܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܒܣܪ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܡܒܪܢܫ܆ ܬܘܒ ܡܢܝܘܗܝ ܠܒܣܪܐ ܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܒܪܢܫܐ܆ ܡܦܩ ܠܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܐܬܒܣܪ܀

 

9 ܐܪܒܥ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܝܢ ܡ̈ܠܐ. ܘܩܛܝܖ̈ܢ ܚܕܐ ܒܚܕܐ. ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠ ܬܖ̈ܬܝܢ. ܘܠܥܠ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܣܝܡܐ ܗܳܝ ܕܚܕ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܘܕܥܘ ܠܟܝܢܐ ܘܠܒܣܪܗ܆ ܘܬܘܒ ܠܩܢܘܡܐ ܘܠܒܣܪܗ. ܘܠܦܪܨܘܦܐ ܘܠܒܣܪܗ܆ ܘܠܒܪܐ ܘܠܒܣܪܗ. ܘܐܢ ܢܬܡܢܐ ܒܣܪܐ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܕܡܓܫܡ܆ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܢܬܡܢܐ. ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܘܬ ܩܢܘܡܐ ܘܦܪܨܘܦܐ ܘܒܪܐ. ܘܥܡ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܢܬܬܘܕܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܝܟ ܡܣܒܪܢܘܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܘܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܐ ܘܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܝܢ.. ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܕܢܬܡܢܐ ܡܫܝܚܐ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ܆ ܬܪܥܐ ܗܝ ܕܡܰܥܠ ܨܐܝܕ ܗܳܝ ܕܢܬܡܢܐ ܘܒܗܠܝܢ ܫܡ̈ܗܐ ܐܚܖ̈ܢܐ܀

 

10 ܟܝܢܗ ܓܝܪ ܕܡܠܬܐ ܝܕܝܥܐ ܕܚܕ ܗܘ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܩܢܘܡܗ. ܘܐܢ ܢܬܡܢܐ ܟܝܢܗ ܠܒܪ ܡܢ ܒܣܪܗ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܒܣܪܗ ܒܟܝܢܐ ܐܚܪܢܐ܆ ܐܠܨܐ ܕܥܡ ܟܝ̈ܢܐ ܐܦ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܢܬܡܢܐ܆ ܘܥܡ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ ܢܬܐܡܪ ܒܚܕܝܘܬܐ ܐܦ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ. ܘܐܢ ܡܘܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܬܝܒ ܠܗܘܢ ܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ܆ ܡܬܒܥܐ ܠܗܘܢ ܕܐܦ ܟܝܢܝܬܐ ܢܘܕܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܟܝܢܐ ܐܬܒܣܪ܆ ܩܢܘܡܐ ܕܝܢ ܠܐ.. ܘܐܢ ܒܗܕܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܩܢܘܡܝܬܐ܆ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܐܳܡܪܝܢ ܕܡܣܬܟܠܝܢ܆ ܘܕܠܐ ܡܳܢܝܢ ܠܗ ܒܬܖ̈ܝܢ܆ ܐܦ ܒܗܳܝ ܕܟܝܢܝܬܐ܆ ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܳܠܐ ܠܗܘܢ ܕܢܘܕܘܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܦܫܩܝܢ ܠܗ ܒܬܖ̈ܝܢ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܬܡܢܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܗܰܘ ܕܐܬܒܣܪ܆ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܢܬܡܢܐ.. ܘܐܢ ܝܕܝܥܘܬܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܢܣܬܟܠܘܢ ܒܚܕܝܘܬܐ܆ ܥܡܗ ܐܦ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܠܡܬܪܥܝܘ܀

 

11 ܐܢܕܝܢ ܗܳܝ ܢܐܡܪܘܢ܆ ܕܥܠ ܕܠܘ ܒܪܢܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܳܢܝܢ ܠܗ ܒܩܢܘ̈ܡܐ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ܆ ܘܠܐ ܡܕܝܢ ܒܟܝ̈ܢܐ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܕܢܡܢܘܢܝܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܪܢܫܐ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܡܬܪܢܝܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܗܳܝ ܕܢܬܡܢܐ ܒܟܝ̈ܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܪܢܫܐ ܢܣܰܒ ܘܠܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܝܕܥܐ. ܘܥܡ ܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܘܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܒܢ̈ܝܐ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܢܬܬܘܕܐ. ܕܟܝܢܐ ܘܕܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܢ ܒܪܐ ܚܕܬܐ ܘܐܠܗܐ ܥܒܝܕܐ ܡܫܬܟܚ ܕܡܟܪܙ ܝܘܠܦܢܢ܆ ܢܳܦܠ ܕܝܢ ܒܗܕܐ܆ ܐܢ ܒܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܐ ܢܬܡܢܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܦܢ ܚܢܢ ܠܐ ܢܐܡܪ܆ ܗܽܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܚܘܐ܆ ܕܠܘܬ ܗܠܝܢ ܕܚܢ̈ܦܐ ܡܫܬܪܓܠܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܡܬܪܥܝܢ܀

 

12 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟ̈ܬܒܝܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܩܘܒܝܘܣܐ܆ ܫܰܐܶܠܬ ܠܡܐܠܦ ܡܢܢ ܕܐܝܟܢܐ ܠܘܬܢ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܘܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܩܠܝܠ ܐܳܡܪ ܐܢܐ. ܟܕ ܛܒ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܠܐ ܐܶܡܪܶܬ ܥܠܝܗܝܢ ܡܕܡ ܒܟܬܒܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܗܳܝ ܕܫܰܕܰܪܬ ܐܦ ܐܓܪܬܐ ܕܚܣܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܐܠܘܣܝܢܐ ܗܳܝ ܕܪܡܙܢܐܝܬ ܒܗ̇ ܥܳܕܠ ܠܢ܆ ܐܢ ܠܐ ܬܶܫܦܰܪ ܠܢ ܗܳܝ ܕܐܦ ܠܘܬܗܘܢ ܕܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܕܫܦܝܪܐ܆ ܐܦܢ ܒܐܓܪܬܗ ܗܳܝ ܕܬܖ̈ܬܝܢ ܐܬܚܙܝ ܕܐܬܬܘܒ ܥܠ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܟܬܰܒ. ܟܬܝܒ ܒܗ̇ ܓܝܪ ܒܐܓܪܬܐ ܗܳܝ ܕܗܘܬ ܬܡܢ܆ ܕܠܐܓܪܬܐ ܠܡ ܕܠܐܘܢ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܕܒܣܘܢܐܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐ[ܣܬܥܖ̈ܝ] ܘܐܬܡ̈ܠܠܝ܆ ܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢܢ܆ ܘܠܐ [ܒܰܣܝܳܡܐ] ܘܠܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܦܘܫܩܐ܆ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܒܚܪܡܐ܆ ܐܝܟ ܕܣܺܝܡ ܒܪܝܫܐ ܕܚܡܫܐ ܡܢ ܠܥܠ. ܘܒܚܪܡܐ ܘܒܩܬܪܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܕܐܘܛܟܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܠܘܩܒܠ ܚܕ̈ܕܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܆ ܘܐܦܢ ܡܢܢ ܠܐ ܢܬܥܕ̈ܠܢ܀

 

13 ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܕܒܡܠܦܢܘܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܒܰܣܝܳܡܐ ܘܒܦܘܫܩܐ ܠܐ ܐܬܩܒܠܘ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܐܦܠܐ ܒܚܪܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܢܬܩܒܠܘܢ. ܡܛܠ ܕܠܗܰܘ ܕܡܬܪܥܐ ܬܪܝܨܐܝܬ܆ ܠܗ ܠܳܚܡܐ ܐܦ ܗܕܐ ܕܢܰܚܪܡ ܠܟܠܡܰܢ ܕܠܐ ܡܬܪܥܐ ܐܟܘܬܗ. ܐܢܕܝܢ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܬܪܥܐ ܫܦܝܪ ܓܠܝܙ܆ ܐܦܠܐ ܦܣܳܩܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܢܗ ܩܢܶܐ ܚܝܠܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܬܩܒܠ ܡܢܢ ܚܪܡܐ ܐܘ ܫܪܝܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܠܐ ܐܢ ܠܩܘܒܠܢ ܢܗܘܐ܆ ܘܠܐ ܐܢ ܠܘܬ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ. ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܢܐܣܘܪ ܘܕܢܫܪܐ ܐܝܟ ܕܒܐܪܥܐ ܐܦ ܒܫܡܝܐ܆ ܠܦܛܪܘܣ ܠܘܩܕܡ ܐܬܝܗܒ܆ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܗܝܡܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܐܚܝܕ ܬܘܕܝܬܗ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܐܝܬ ܠܘܬܗ ܐܦ ܫܘܠܛܢܗ.. ܐܢ ܗܟܝܠ ܣܝܳܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܚܕ ܡܘܕܐ ܠܡܫܝܚܐ ܥܡ ܦܛܪܘܣ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܡܪܢܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܫܘܠܛܢܗ܆ ܗܠܝܢ ܕܬܰܚܡܘܗܝ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܬܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܫܪܝܐ܆ ܘܚܪܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ.. ܐܢܕܝܢ ܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܠܐ ܬܪܝܨܝܢ܆ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬܰܚܡܰܬ ܐܓܪܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܦܶܣܩܰܬ ܕܠܐ ܢܬܩܒܠ ܬܚܘܡܗܘܢ܆ ܠܐ ܠܡܠܦܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܠܰܣܝܳܡܐ ܘܦܘܫܩܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܠܨܐ ܠܡܶܪܢܐ܆ ܕܐܦ ܠܘܬ ܚܶܪܡܐ ܡܚܝ̈ܠܐ ܐܢܘܢ܀

14 ܛܘܡܣܐ ܓܝܪ ܕܠܐܘܢ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܥܡ ܟܝ̈ܢܐ ܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܳܢܐ ܒܡܫܝܚܐ܆ ܘܚܠܦ ܚܕ ܒܪܐ ܬܖ̈ܝܢ ܡܟܪܙ. ܘܬܖ̈ܝܢ ܦܖ̈ܨܘܦܐ܆ ܒܝܕ ܬܖ̈ܬܝܢ ܕܡܘ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܶܐܡܪ ܕܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ܆ ܡܥܒܕܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗ̇ ܥܡ ܫܘܬܦܘܬܐ ܕܚܒܪܬܐ.. ܐܳܡܪ ܓܝܪ ܒܗ̇ ܒܐܓܪܬܗ ܗܟܢܐ.. ܕܐܚܪܢܐ ܗܽܘ ܒܪܐ܆ ܘܐܚܪܢܐ ܡܫܝܚܐ.. ܐܳܡܪ ܓܝܪ ܟܕ ܡܥܗܕ ܬܘܕܝܬܐ ܗܳܝ ܕܐܟܪܙ ܦܛܪܘܣ܆ ܕܫܦܝܪ ܠܡ ܠܐ ܣܡ ܚܕ ܡܢ ܫܡ̈ܗܐ ܒܠܥܕ ܚܒܪܗ܆ ܥܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܢܝܢܐ ܒܠܥܕ ܗܰܘ ܐܚܪܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܰܘ ܕܒܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܢܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܒܡܫܝܚܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܰܘ ܕܒܪܐ. ܘܰܣܝܳܡܐ ܬܘܒ ܗܰܘ ܕܐܬܟܬܒ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܣܶܕܩܐ ܕܰܥܒܶܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܐܰܥܠ܆ ܕܡܚܕܐ ܒܗ ܒܫܘܪܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠ ܬܠܝܬܝܘܬܐ܆ ܐܰܥܠ ܡܪܢ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ. ܘܚܘܝܘ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܗܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܥܡ ܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܰܣܝܳܡܐ܆ ܕܟܠܗܝܢ ܠܗ ܠܗܢܐ ܪܥܝܢܐ ܫ̈ܠܡܢ.. ܐܘ ܗܟܝܠ ܢܰܘܕܘܢ ܗܠܝܢ ܕܟܬܒܘ ܐܓܖ̈ܬܐ܆ ܕܡܩܒܠܝܢ ܓܠܝܐܝܬ ܥܡ ܚܶܖ̈ܡܐ ܕܢܦܩܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܥܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܐܘܛܟܐ܆ ܐܦ ܠܗܳܢܝ̈ܢ ܕܐܬܟ̈ܬܒܝ ܬܡܢ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܐܘ ܐܢ ܠܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝܘ ܠܐ ܫܳܠܡܝܢ܆ ܐܦܠܐ ܠܚܪܡܐ ܕܰܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܘܳܠܐ ܕܢܩܒܠܘܢ. ܡܛܠ ܕܟܬܝܒ. ܕܐܘ ܥܒܶܕܘ ܐܝܠܢܐ ܛܳܒܐ ܘܦܐܖ̈ܘܗܝ ܛܒ̈ܐ܆ ܐܘ ܥܒܶܕܘ ܐܝܠܢܐ ܒܝܫܐ ܘܦܐܖ̈ܘܗܝ ܒܝ̈ܫܐ..

 

15 ܐܒܗ̈ܬܐ ܓܝܪ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܩܝܐ܆ ܐܚܪܡܘ ܠܐܪܝܘܣ ܘܠܡܠܦܢܘܬܗ܆ ܘܰܥܒܰܕܘ ܣܝܳܡܐ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܩܰܒܠܰܬ ܥܕܬܐ ܠܬܖ̈ܬܝܗܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܒܰܡܕܝܢܰܬ ܡܠܟܘܬܐ ܐܬܟܰܢܰܫܘ܆ ܩܰܒܠܰܬ ܫܠܡܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܰܘ ܣܝܳܡܐ܆ ܘܚܶܪܡܐ ܕܠܘܩܒܠ ܡܩܝܕܘܢܝܘܣ ܘܐܦܘܠܝܢܘܪܝܘܣ܆ ܘܗܠܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ.. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܒܐܦܣܘܣ܆ ܩܰܒܠܰܬ ܥܕܬܐ ܚܶܪܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܕܗܖ̈ܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܘܡܠܦܢܘܬܐ ܟܠܗ̇ ܕܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ܆ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܘܚܣܝܐܝܬ ܣܺܝܡܐ. ܥܡ ܖ̈ܝܫܐ ܬܪܥܣܪ ܘܐܓܖ̈ܬܗ ܕܐܬܟܬܒܘ ܠܘܬ ܢܣܛܘܪܝܘܣ.. ܘܠܐ ܐܢܫ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܐܰܡܪܚ ܕܢܐܡܪ܆ ܕܠܚܪܡܐ ܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܠܝܢ ܟܢܘ̈ܫܝܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܘ ܕܠܗܝܡܢܘܬܐ ܫܳܠܶܡ ܠܚܪܡܐ ܕܝܢ ܠܐ.. ܗܟܢܐ ܐܦ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡ̈ܠܠܝ ܘܐܣܬܥܖ̈ܝ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܓܙܪ. ܕܐܘ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܢܬܩܒ̈ܠܢ ܣܝܳܡܐ ܘܚܪܡܐ. ܐܘ ܬܖ̈ܬܝܗܝܢ ܢܣ̈ܬܠܝܢ.. ܘܐܢ ܫܪܝܪ ܚܪܡܐ܆ ܬܪܝܨܐ ܐܦ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܕܐ ܕܠܩܘܒܠܐ ܗܝ܆ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܐܓܪܬܐ ܫܰܪܰܪ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܡܠܦܢ̈ܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܦܘܫܩܐ ܩܒܠܘܗ̇܆ ܘܳܠܶܐ ܠܡܪܢܐ ܕܐܦ ܚܪܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܡܢ ܥܠ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܕܠܐ ܚܝܠܐ ܗܘ. ܘܠܘ ܕܥܠ ܕܗܳܢܘܢ ܐܚܪܡܘ ܐܢܘܢ ܡܬܬܚܪܡܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ܆ ܐܠܐ ܥܠ ܕܐܬܚܝܒܘ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܀

 

16 ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܓܝܪ ܐܰܚܪܡܰܬ܆ ܣܘܢܐܕܘܣ ܩܕܝܫܬܐ ܗܳܝ ܕܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܐܦܣܘܣ.. ܘܠܐܘܛܘܟܐ܆ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ ܒܐܢܘܛܝܩܘܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܟܕ ܠܣܘܢܐܕܘܣ ܕܗܘܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܰܦܩܘ܆ ܠܚܖ̈ܡܐ ܕܥܠ ܐܘܛܘܟܐ ܫܪܪܘ. ܘܥܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܐܦ ܠܗ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܟܬܒܐ ܗܰܘ ܚܰܝܶܒܘ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܗܳܝ ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܒܗܝܠܐ ܡܠܟܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܗܪܟܐ ܒܐܘܡܢܘܬܐ ܕܥܝܕܗ ܐܬܚܫܚ܆ ܐܶܡܪ: ܕܒܚܪܡܐ ܕܥܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܐܘܛܘܟܐ ܡܩܒܠ ܠܗ̇ ܠܗܳܝ ܣܘܢܐܕܘܣ.. ܘܟܕ ܠܗܕܐ ܫܠܶܡ ܕܓܠܐܝܬ܆ ܠܣܘܢܐܕܘܣ ܗܳܝ ܕܗܘܬ ܒܐܦܣܘܣ܆ ܨܢܝܥܐܝܬ ܐܰܣܠܝ. ܡܛܠ ܣܘܥܪܢܗ ܓܝܪ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܒܠܚܘܕ܆ ܣܘܢܐܕܘܣ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ. ܘܡܶܢ ܕܒܰܚܢܰܬ ܗܠܝܢ ܕܗܰܘ ܘܕܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܝܒܰܬ܆ ܘܠܗܢܐ ܫܰܒܚܰܬ܀

 

17 ܘܐܢ ܥܡ ܐܘܛܘܟܐ ܐܦ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܣܘܢܐܕܘܣ ܗܳܝ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܰܚܪܡܰܬ܆ ܡܫܬܟܚܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܐܦܣܘܣ܆ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ. ܕܠܘ ܒܓܙܪ ܕܝܢܗ̇ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪ ܗܢܐ܆ ܐܬܚܰܝܰܒ ܢܣܛܘܪܝܘܣ.. ܐܢܕܝܢ ܠܘܬ ܗܠܝܢ܆ ܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܥܕܬܐ ܡܡܪܚ ܠܡܐܡܪ܆ ܐܠܐ ܟܠܢ ܐܟܚܕܐ ܫܳܠܡܝܢܢ܆ ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܟܠܡܕܡ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܦܣܘܣ ܠܘܩܒܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܕܪܘܫܥܗ܆ ܕܒܝܬ ܕܝܕܘܪܘܣ ܘܬܐܕܘܪܘܣ܆ ܘܚܠܦ ܛܘܒܢܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܘܡܠܦܢܘܬܗ܆ ܘܠܟـ[ܬܒܐ ܬܘܒ] ܐܢܘܛܝܩܘܢ ܡܩܒܠܝܢܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܦܩܬܐ ܕܗܢܝ̈ܢ ܕܗܘ̈ܝ ܒܟـ[ܠܩܝܕܘܢܐ܆] ܘܚܶܪܡܐ ܕܐܘܛܘܟܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܰܘ ܐܳܡܪ: ܕܡܢ ܠܐܘܢ ܗܪܛܝܩܐ܆ ܘܡܢ [ܗܠܝܢ ܕܐ]ܬܟܰܢܰܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܘܫܠܡܘ ܠܗܠܝܢ ܕܗܰܘ܆ ܢܦܰܩ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܚܶܪܡܐ ܥܠ ܢܣܛܘܪܝܘܣ܀

 

18 ܘܐܢ ܢܐܡܪ ܕܡܛܠ ܗܰܘ ܕܐܘܛܘܟܐ܆ ܕܝܕܝܥܐܝܬ ܡܢ ܗܳܝ ܣܘܢܐܕܘܣ ܐܬܬܚܪܡ܆ ܚܢܢ ܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܠܚܪܡܗ ܕܗܢܐ ܩܒܠܢ܆ ܐܠܐ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܢ ܠܥܠ܆ ܐܪܡܝܘ ܐܝܕܐ ܒܟܬܒܐ ܐܢܘܛܝܩܘܢ ܗܰܘ ܕܐܟܚܕܐ ܐܰܦܩ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܬܖ̈ܝܢ ܟܝ̈ܢܝܢ܆ ܘܠܗ ܬܘܒ ܠܐܘܛܘܟܐ܀

 

19 ܘܐܢ ܠܚܪܡܐ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܐܘܛܘܟܐ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܡܢ ܣܘܢܐܕܘܣ ܡܢ ܕܐܦܣܘܣ ܗܰܘ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܡܢ ܐܢܘܛܝܩܘܢ ܕܝܢ ܗܰܘ ܕܥܠ ܐܘܛܘܟܐ܆ ܗܢܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܦܪܰܫ ܐܢܘܢ܆ ܫܠܝܐܝܬ ܘܠܗܳܝ ܣܘܢܐܕܘܣ ܐܰܦܩ܆ ܘܠܟܬܒܐ ܡܚܝܕܢܐ ܐܰܣܠܝ ܘܕܠܐ ܐܬܬܚܪܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܬܦܪܣ ܕܢܚܘܐ. ܐܢܓܝܪ ܒܗܳܝ ܕܐܬܟܰܢܫܰܬ ܒܐܦܣܘܣ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܡܨܛܰܢܰܥ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܐ ܐܶܬܬܰܚܪܰܡ܆ ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܚܢܢ ܠܐ ܡܩܰܒܠܝܢܢ ܚܪܡܐ ܗܰܘ ܥܠ ܕܠܘ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܶܬܪܰܥܝܰܬ܆ ܗܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܐܬܬܚܪܡ ܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܐܳܠܨܐ ܕܰܬܩܽܘܡ.. ܘܬܘܒ܆ ܐܦܠܐ ܐܘܛܘܟܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܡܰܚܪܰܡ܆ ܥܠ ܕܐܦ ܠܚܪܡܗ ܕܗܢܐ܆ ܠܓܙܪ ܕܝܢܐ ܕܣܘܢܐܕܘܣ ܕܟܠܩܝܕܘܢܐ ܦܪܫܘܗ̇. ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ. ܠܐ ܡܢܢ ܘܠܐ ܡܢ ܗܳܢܘܢ ܕܩܒܠܘܗ̇ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ܆ ܐܢܗܘ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܢܘܬܐ ܘܦܘܫܩܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܬܩܒܠܐ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܀

 

20 ܥܕܠܢ ܡܕܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟ̈ܬܒܝ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܙܥܘܪܬܐ ܥܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ܆ ܡܛܠ ܥ̈ܠܬܐ ܗܢ̈ܝܢ ܕܡܢ ܟܕܘ ܚܰܘܝܢ܆ ܕܨܢܝܥܐܝܬ ܟܬܒ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܗܰܘ ܕܠܚܪܡܐ ܗܰܘ ܕܓܙܪܗ ܐܶܡܪ ܕܫܪܝܪ܆ ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܩܰܝܶܡ ܐܦ ܠܗܝܡܢܘܬܗܘܢ܆ ܘܰܐܦܩ ܠܣܘܢܐܕܘܣ ܗܳܝ ܕܥܶܒܕܰܬ ܩܬܖ̈ܣܝܣ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ܆ ܘܠܟܬܒܐ ܡܚܝܕܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܚܪܡ ܠܐܘܛܘܟܐ܀

 

21 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܦ ܗܕܐ ܟܶܬܒܰܬ ܕܰܫܡܰܥܬ ܠܐܢܫ ܡܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܥܳܫܩ ܠܢ܆ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܐܡܪܝܢ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܬܐܕܘܪܘܣ܆ ܥܠ ܕܡܝܬܘ ܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܘܐܚܝܕܝܢ ܒܟܘܖ̈ܣܘܬܐ ܘܡܦܪܢܣܝܢ ܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܗܺܝ ܗܕܐ܆ ܐܦ ܠܘܬ ܙܟܝܐ ܘܒܗܝܠܐ ܡܰܠܟܐ܆ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܢ ܠܥܠ ܠܐ ܐܡܢܘ ܠܡܰܟܬܳܒܘ܆ ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܫܪܪܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ. ܕܐܢܐ ܒܟܠܙܒܢ ܐܰܚܪܡܶܬ ܘܡܰܚܪܶܡ ܐܢܐ ܠܗܳܢܘܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܠܐ ܐܡܝܪ ܠܝ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܰܘ ܥܫܰܩ܆ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ. ܐܠܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܐܢܐ ܠܘܬ ܗܰܘ ܕܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܡܬܚܪܐ ܗܘܐ܆ ܕܢܦܘܩ ܪܘܚܐ ܘܢܪܝܡ ܟܫ̈ܠܐ܆ ܐܶܡܪܶܬ ܕܢܚܪܡ ܠܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ ܘܠܟܬܒܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܠܡܠܦܢ̈ܐ ܬܖ̈ܝܨܐ ܘܐܒ̈ܗܬܐ. ܟܕ ܚܳܐܰܪ ܗܘܺܝܬ܆ ܕܐܢ ܡܰܚܪܡ ܠܝܘ̈ܠܦܢܐ܆ ܡܬܐܠܨ ܒܬܪܟܢ܆ ܕܐܦ ܠܫ̈ܡܗܐ ܢܰܚܪܡ܆ ܒܗܳܝ ܕܝܕܝܥܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܥܡ ܝܘܠܦܢܗ܆ ܐܦ ܠܗ ܓܳܒܐ ܛܟܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܢܬܬܚܪܡ܀

 

22 [ܗܢܐ] ܓܝܪ ܟܠܗ ܪܚܝܩ ܐܢܐ ܡܢ ܗܳܝ ܕܐܫܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ [ܕܐܦ ܟܬ]ܒܐ ܥܶܒܕܶܬ܆ ܗܰܘ [ܕܒ]ܗ ܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܰܘܕܥܶܬ܆ ܕܠܐ ܒܠܚܘܕ ܗܖ̈ܣܝܣ ܙܕܩ ܕܢܬܬܚܪܡܢ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܫܟ̈ܚܢܝܗܝܢ.. ܘܐܢ ܒܚܝ̈ܝܗܘܢ ܢܬܝܕܥܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܡܳܝܬܝܢ. ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܦ ܫܠܝܚܐ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܰܫܠܡ ܕܶܐܡܪ܆ ܕܐܝܬ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܚܛܗܝ̈ܗܘܢ ܝܕܝܥܢ ܐܢܘܢ܆ ܘܡܩܕܡܝܢ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܕܝܢܐ. ܘܐܝܬ ܕܒܬܪܗܘܢ ܐܙܠܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܐܰܘܕܥܶܬ܆ ܕܐܘܪܝܓܢܝܣ ܡܢ ܒܬܪ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܫܢܝ̈ܢ ܕܡܺܝܬ܆ ܟܕ ܐܬܩܪܝܘ ܘܐܬܒܰܚܰܢܘ ܟܬܒ̈ܘܗܝ܆ ܘܐܬܚܙܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܪܛܝܩܐ܆ ܘܡܚܣܪ ܬܘܒ ܒܝܘܠܦܢܗ ܐܦ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܐܬܬܚܪܡ ܐܦ ܗܽܘ ܥܡ ܟܬܒܘ̈ܗܝ܀

 

23 ܐܢܕܝܢ ܢܐܡܪܘܢ ܕܣܰܢܝܐ ܗܕܐ܆ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܓܖ̈ܡܐ ܘܕܰܚܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܛܒ ܡܢܗ̇ ܗܳܝ ܕܢܐܩܕܘܢ ܒܝܫܐ܆ ܗܳܝ ܕܗܘܳܬ ܠܘ ܫܚܝܡܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܓܠܝܐܝܬ ܒܝܕ ܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܥܒܳܕܗ ܣܓܝ ܐܫܬܒܚ܆ ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܫܰܡܶܫ ܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܫܦܰܪ ܠܗ. ܘܐܣܬܗܕ ܡܢ ܟܬܒܐ܆ ܕܗܠܟ ܒܐܘܖ̈ܚܬܗ ܕܕܐܘܝܕ. ܘܐܟܘܬܗ ܘܐܦ ܗܽܘ ܐܢܝܚܗ ܘܐܫܬܡܗ ܒܪܗ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܓܢܣܐ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ ܨܒܝܢܐ ܘܡܢ ܥܒ̈ܕܐ. ܗܰܘ ܕܡܛܠܬܗ ܐܦ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝ̈ܐ ܩܕܡ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬܡܐܐ ܐܬܢܒܝ ܘܐܡܪ: ܕܡܕܒܚܐ ܡܕܒܚܐ ܫܡܰܥ ܦܬܓܡܗ ܕܡܪܝܐ. ܗܐ ܒܪܐ ܡܬܝܠܕ ܠܒܝܬ ܕܐܘܝܕ܆ ܝܘܫܝܐ ܫܡܗ. ܘܢܕܒܚ ܥܠܝܟ ܟܘܡܖ̈ܐ ܕܥܠܘ̈ܬܐ܆ ܘܣܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܟ ܒܣ̈ܡܐ܆ ܘܓܖ̈ܡܐ ܕܐܢ̈ܫܐ ܢܰܘܩܕ ܥܠܝܟ. ܒܝܕ ܕܝܢ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ܆ ܓܠܝܐܝܬ ܓܙܪ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪ: ܕܢܰܦܩܘܢ ܓܖ̈ܡܐ ܕܡ̈ܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ܆ ܘܕܖ̈ܘܪܒܢܐ ܘܕܟܗ̈ܢܐ ܘܕܢܒ̈ܝܐ ܕܓ̈ܠܐ܆ ܘܢܶܫܕܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܐܪܥܐ. ܘܰܠܕܰܚܺܝܚܗܘܢ ܢܕܪܘܢ ܐܝܟ ܕܒܪܘܚܐ. ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܡܬܚܙ̈ܝܢ ܕܩܫ̈ܝܢ܆ ܐܦ ܛܒ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܓܖ̈ܡܐ. ܐܠܐ ܠܐ ܐܢܫ ܡܡܪܚ ܕܢܥܕܘܠ ܐܢܝ̈ܢ܆ ܕܠܝܬ ܕܡܨܐ ܕܢܪܫܐ ܠܐܠܗܐ ܘܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܐ ܥܳܒܕ ܐܢܬ܀

 

24 ܝܳܩܕܝܢ ܗܟܝܠ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܟܖ̈ܛܝܣܐ܆ ܡܛܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܪܫܝܡܝܢ ܒܗܘܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܙܕܩ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܐܦ ܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܝܘܠܦܢܗܘܢ܀

 

25 ܘܐܝܟ ܕܚܘܝܐ ܐܬܬܠܝܛ ܡܛܠ ܗܰܘ ܕܡܰܠܠ ܒܗ܆ ܗܟܢܐ ܗܪܣܝܘܛܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡ ܐܝܟ ܡܫܡܫܢܐ ܕܐܟܠܩܪܨܐ.. ܐܢܓܝܪ ܒܝܕ ܚܘܝܐ܆ ܐܕܡ ܘܚܘܐ ܐܬܬܠܝܛܘ ܡܛܠ ܣܛܢܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܬܬܚܪܡ ܐܦ ܗܪܛܝܩܐ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܗ܆ ܘܢܣܬܠܐ ܐܦ ܝܘܠܦܢܗ ܡܛܠܬܗ܆ ܘܬܖ̈ܝܗܘܢ ܡܛܠ [ܗܰܘ ܕ]ܐܥܒܕ ܒܗܘܢ܆ ܟܕ ܗܳܘܶܐ ܠܘܩܕܡ ܒܘܚܢܐ ܘܟܢ ܚܪܡܐ. ܕܠܐ ܢܣ[ܬܒܪ] ܗܽܘ ܚܪܡܐ ܕܒܫܓܡܐ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܗܳܕܐ ܐܦ ܡܬܬܕܝܢ ܠܘܩ[ܕܡ ܟـ]ܠܚܕ ܡܢ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ ܘܟܢ ܡܬܚܰܝܰܒ. ܐܢ ܚܰܝ ܗܽܘ ܟܕ ܩܪܝܒ܆ ܘܐܢ [ܡܝܬ܆] ܒܝܕ ܟܬܒܘ̈ܗܝ. ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ܆ ܕܠܐ ܬܚܰܝܶܒ ܩܕܡ ܕܝܢܐ܆ ܘܥܠ [ܕܒܗ]ܖ̈ܣܝܘܛܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܝܕܝܥܐ ܕܣܛܢܐ ܐܰܥܒܶܕ܆ ܘܡ̈ܐܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܕܗܰܘ [ܐܝܬ]ܝܗܘܢ܆ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܚܘܝܐ ܐܬܬܠܝܛ܆ ܗܫܐ ܡܬܬܚܪܡ ܟܠܚܕ ܡܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ. ܐܢ ܒܚܝ̈ܐ ܢܬܝܕܥ܆ ܘܐܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ܆ ܘܐܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܛܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܚܰܝܺܝܢ܆ ܗܳܢܘܢ ܕܡܝܬܘ܆ ܙܕܩ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ. ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܠܝܬ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܝܠ ܣܒܪܐ ܐܝܟ ܕܠܡܬܒ. ܐܶܡܪ ܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܛܘܒܢܐ܆ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܡܡܰܠܠ܆ ܐܳܡܪ ܕܰܚܪܶܡ ܗܘ ܝܫܘܥ. ܘܠܐ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܕܢܐܡܪ܆ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܝܫܘܥ܆ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܠ ܗܪܣܝܘܛܐ ܡܕܝܢ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ ܡܰܠܦ܆ ܘܠܘ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܚܪܶܡ ܗܘ ܝܫܘܥ ܫܳܠܡ܀

 

26 ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܢܬܬܚܪܡ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܐܠܐ ܘܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܖ̈ܘܚܢܝܐ ܘܟܝ̈ܢܐ ܫܬܝ̈ܩܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܝܫܘܥ ܡܰܚܪܡ ܗܢܘ ܕܝܢ ܟܳܦܪ ܒܗ܀

 

27 ܘܐܢ ܚܘܝܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܕܐܬܬܠܝܛ ܡܛܠ ܣܛܢܐ܆ ܘܒܘܟܖ̈ܐ ܐܬܩܰܛܰܠܘ ܡܛܠ ܐܒܗ̈ܐ܆ ܘܩܢ̈ܝܢܐ ܘܒܢ̈ܝܢܐ ܐܬܒܠܥܘ ܘܐܬܓܡܪܘ ܡܛܠ ܩܰܢ̈ܝܐ ܘܒܰܢ̈ܝܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܠܐ ܟܐܢܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ. ܬܳܡܗ ܐܢܐ ܕܝܢ ܘܒܗܳܝ ܕܡܣܰܒܪܝܢ ܕܐܝܬ ܟܗܢܘܬܐ ܠܗܖ̈ܛܝܩܘ.. ܐܢܓܝܪ ܫܠܝܚܐ ܟܳܬܒ ܕܗܰܘ ܕܡܰܘܕܐ ܠܝܫܘܥ ܕܡܪܝܐ ܗܘ܆ ܒܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗܕܐ ܐܳܡܪ:
ܗܰܘ ܕܗܟܢܐ ܠܐ ܡܰܘܕܐ܆ […] ܝܕܝܥܐ ܕܓܠܝܙ ܗܘ ܡܢ ܪܘܚܐ. ܘܐܢ ܪܘܚܐ ܠܝܬ ܠܘܬܗ. ܐܦܠܐ ܟܗܢܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܠܐܦܝ̈ܣܩܘܦܐ ܡܰܚܪܡܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܳܒܕܝܢ ܒܚܪܡܐ ܠܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܐܠܐ ܠܐܢ̈ܫܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܫܐ ܕܐܙܕܟܝܘ ܡܢ ܟܠܕܘܟ ܘܚܒܘ ܐܝܟ ܕܒܩܪܒܐ܆ ܢܫܰܪܘܢ ܠܡܐܡܪ ܕܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܠܐ ܫܡ̈ܗܐ܆ ܘܟܬܒ̈ܐ ܘܠܐ ܓܖ̈ܡܐ܆ ܠܡܢܐ ܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ ܐܬܟܰܬܫܘ ܘܐܙܪܥܘ ܠܩܘܒܠܢ ܟܠ ܦܘܖ̈ܣܝܢ ܕܡܪܝܪܘܬܐ ܘܕܒܝܫܘܬܐ܆ ܘܥܰܬܕܘ ܢܟ̈ܠܐ ܘܪܟܒܘ ܟܡ̈ܐܢܐ܆ ܘܠܐܚܖ̈ܢܐ ܪܕܦܘ ܘܠـ[ܐܚܖ̈ܢܐ] ܚܒܫܘ܆ ܘܠܐܚܖ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܩܛܠܘ܆ ܕܠܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܗܖ̈[ܛܝܩܘ] ܠܐ ܢܚܪܡܘܢ܀

 

28 ܘܐܢ ܠܢ ܩܪܘ ܣܗ̈ܕܐ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ [ܫܡܗ̈]ܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܐ ܥܢܰܘ ܠܢ ܟܕ ܐܦܝܣܢܢ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܒܠܥܕ [ܡܢ] ܫܡ̈ܗܐ.. ܘܐܢ ܐܦܠܐ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܙܳܕܩ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ܆ ܠܡܢܐ ܗܫܐ [ܐܦ] ܠܫܡ̈ܗܐ ܐܚܪܡܘ܆ ܗܳܝ ܕܟܕ ܥܳܫܩܝܢ ܐܳܡܪܝܢ܆ ܕܚܢܢ ܟܐܡܬ ܓܙܪܢܢ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܬܗܘܐ.. ܐܢ ܗܟܝܠ ܩܕܡܝܬܐ ܫܦܝܪܐ܆ ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܗܘܘ ܫܡ̈ܗܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܐ ܚܰܡܣܶܢܘ ܒܗ̇. ܘܐܢ ܗܕܐ ܕܗܫܐ ܥܒܕܘ ܦܐܝܐ܆ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܒܝܬ ܬܐܕܘܪܘܣ܆ ܠܡܢܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܬܟܬܫܘ ܠܩܘܒܠܗ̇.. ܐܢ ܓܝܪ ܫܒܚܘ ܠܗܳܝ ܕܐܝܟ ܕܡܐܛܒܝܢ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܠܐ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܪܡܘܢ ܓܖ̈ܡܐ܆ ܠܡܢܐ ܠܐ ܟܬܪܘ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܒܚܰܬ܆ ܐܠܐ ܐܚܪܡܘ ܗܫܐ܆ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܠܝܘܠܦܢܐ ܗܰܘ ܕܟܕ ܐܰܦܝܣܶܬ ܠܐ ܐܬܪܡܝܘ ܠܡܰܚܪܳܡܘ ܒܠܥܕ ܫܡܗ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܫ̈ܡܗܐ ܘܠܓܖ̈ܡܐ ܘܰܠܕܰܚܺܝܚܐ. ܐܝܟ ܕܡܢ [ܬܘܬܐ] ܟܝ ܗܫܐ ܗܕܐ ܣܥܪܘ܆ ܐܘ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܫܘܠܛܢܐ. ܘܐܢ ܡܢ [ܬܘܬܐ] ܐܚܪܡܘ܆ ܘܳܠܐ ܕܢܬܬܚܡ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܠܬܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܫܦܪ [ܠܩ]ܢܘ̈ܢܐ܆ ܘܐܝܟ ܡܐ ܕܡܰܠܦ ܐܦ ܟܬܒܐ […]ܕܝܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܝܕ ܕܐܬܐܠܨܘ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܐܚܪܡܘ܆ ܠܐ ܘܳܠܐ ܗܘܐ ܠܡܶܟܦܰܪ ܒܗܳܝ ܕܚܫܝܒܐ ܠܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܆ ܕܠܐ ܢܗܘܘܢ ܬܚܝܬ ܓܙܪ ܕܝܢܐ ܗܰܘ ܕܰܦܣܰܩ ܐܠܗܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܢܶܟܦܘܪ ܒܝ ܩܕܡ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ܆ ܐܟܦܘܪ ܒܗ ܐܦ ܐܢܐ ܩܕܡ ܐܒܝ ܕܒܫܡܝܐ܆ ܘܩܕܡ ܡܠܐܟ̈ܘܗܝ..

 

29 ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܠܗܘܢ ܠܡܕܥ܆ ܕܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܗܖ̈ܛܝܩܘ܆ ܐܘ ܠܗܳܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܒܪ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܟܖ̈ܣܛܝܢܐ܆ ܗܳܝ ܕܢܟܦܪܘܢ ܒܠܚܘܕ ܒܝܘܠܦܢܗܘܢ܆ ܐܘ ܠܗܰܘ ܕܰܚܛܐ ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܕܢܐܡܪ ܕܰܚܛܺܝܬ.. ܐܠܐ ܙܕܩ ܕܢܓܒܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ܆ ܕܰܢܡܰܠܐ ܛܟܣܐ ܥܕܬܢܝܐ܆ ܟܕ ܡܬܓܙܪ ܠܗ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܙܒܢܐ ܠܬܝܒܘܬܐ܆ ܘܫܳܡܥ ܕܢܗܘܐ ܒܚܫܐ. ܘܢܰܫܦܰܥ ܕܡ̈ܥܐ ܘܢܨܠܐ ܬܟܝܒܐܝܬ ܘܢܦܝܣ ܠܐܚܖ̈ܢܐ ܕܢܒܥܘܢ ܚܠܦܘܗܝ. ܗܕܐ ܕܥܕܟܝܠ ܡܣܬܥܪܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ. ܕܕܠܐ ܫܠܝܐ ܡܬܩܪܒܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦ ܟܠܗܘܢ ܚܛܝ̈ܐ..

 

30 ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚܢܢ ܕܡܚܝܒܝܢܢ ܠܦܖ̈ܨܘܦܐ ܗܠܝܢ ܕܥܕܝܠܝܢ܆ ܥܠ ܕܣܒܝܪܝܢ ܡܢܢ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܓܳܙܪܝܢܢ ܥܠܝܗܘܢ ܚܖ̈ܡܐ. ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܚܪܡܘ ܘܗܕܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܒܟܬܒܐ܆ ܠܗܳܢܘܢ ܕܢܳܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠܬܗܘܢ ܪܘܚܐ܆ ܐܝܟ ܕܚܠܦ ܐܒܗ̈ܬܐ ܘܡܠܦܢ̈ܐ܀

 

31 ܕܚܰܝܶܠܬܳܢ ܕܝܢ ܫܪܪܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܘܡܫܚܠܦܐ ܙܟܘܬܗ ܡܢ ܗܕܐ ܕܥܝܳܕܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ܆ ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܰܪܕܰܦ ܟܕ ܡܬܪܕܦ܆ ܘܡܚܐ ܟܕ ܒܳܠܥ܆ ܘܟܕ ܐܣܬܒܪ ܕܚܳܒ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܠܐ ܙܟܘܬܗ. ܘܗܠܝܢ܆ ܗܶܢܘܢ ܣܘܥܖ̈ܢܐ ܐܝܟ ܕܒܩܪܢܐ ܡܙܥܩܝܢ. ܘܐܝܬܝܗ̇ ܣܗܕܘܬܐ ܡܢ ܩܘܪܒܐ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܩܘܒܠܗ ܚܠܦ ܗܖ̈ܛܝܩܘ ܕܒܝܬ ܬܐܕܘܪܐ ܘܗܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܘܕܰܠܰܚܘ ܫܰܝܢܐ ܕܥܕ̈ܬܐ܆ ܘܦܰܠܶܓܘ ܐܘܝܘܬܐ ܕܕܝܖ̈ܬܐ܆ ܗܐ ܟܦܘ ܨܘܖ̈ܝܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܒܗ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܝܢ ܐܘܕܝܘ. ܘܠܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܰܚܪܡܘ. ܘܒܟ̈ܬܒܐ ܕܝܠܗܘܢ ܟܦܪܘ܆ ܥܡ ܡܐܢܝ ܓܝܪ ܘܡܪܩܝܘܢ܆ ܘܦܘܠܐ ܫܡܝܫܛܝܐ܆ ܘܣܰܒܠܝܘܣ ܘܐܪܝܘܣ܆ ܘܐܘܢܡܝܘܣ ܚܫܒܘ ܕܘ̈ܝܐ܆ ܠܗܳܢܘܢ ܕܫܢ̈ܝܐ ܥܣܪ ܕܠܐ ܢܬܬܚܪܡ ܝܘܠܦܢܗܘܢ ܐܬܟܰܬܰܫܘ. ܘܗܫܐ ܥܡ ܫܦܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܆ ܐܦ ܠܫܡܗܝ̈ܗܘܢ ܥܡ ܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ܆ ܒܟܠ ܐܓܖ̈ܬܐ ܘܟܬܝ̈ܒܬܐ ܡܚܪܡܝܢ܀

 

32 ܐܠܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܫܘܝܐ ܕܬܬܓܚܟ܆ ܘܫܘܥܝܬܐ ܘܳܠܐ ܕܬܣܬܒܪ ܘܠܘ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܘܦܘܪܢܣܐ܆ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܙܒ̈ܢܐ ܘܠܘܩܒܠ ܦܖ̈ܨܘܦܐ܆ ܓܳܠܝܢ ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܨܒܝ̈ܢܝܗܘܢ.. ܗܐ ܓܝܪ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܘܕܝܘ ܒܟܬܒܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܢܗܘܢ ܒܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܠܘܬ ܒܗܝܠܐ ܡܠܟܐ܆ ܕܠܐ ܒܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܰܣܝܳܡܐ܆ ܘܠܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܦܘܫܩܐ ܡܩܒܠܝܢ ܛܘܡܣܐ ܕܠܐܘܢ܆ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟ̈ܬܒܝ ܘܐܬܡ̈ܠܠܝ ܒܟܠܩܝܕܘܢܐ܆ ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܛܥܰܘ ܐܢܝ̈ܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܟ̈ܬܒܝ܆ ܬܘܒ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܒܝܕ ܡܠܬܐ ܐܪܝܟܬܐ܆ ܚܠܦ ܗܠܝܢ ܥܒܕܘ.. ܟܕ ܓܝܪ ܡܬܟܬܫܝܢ ܐܝܟ ܕܒܐܓܘܢܐ܆ ܐܡܪܚܘ ܠܡܐܡܪ܆ ܕܗܠܝܢ ܕܐܒܗ̈ܬܐ܆ ܐܦ ܗܳܢܘܢ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܬܪܥܝܘ. ܘܟܠܡܢ ܕܥܳܕܠ ܠܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܠܝܘ̈ܠܦܢܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܡܩܰܛܪܓ.. ܘܐܬܬܚܕܘ ܒܦܚܐ ܕܰܨܠܰܘ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܓܘܡܨܐ ܕܚܦܪܘ. ܕܐܢ ܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܠܐܒܗ̈ܬܐ ܫܠܡܘ ܘܐܦ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܐܟܪܙܘ܆ ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ܆ ܕܠܰܣܝܳܡܐ ܕܗܠܝܢ ܒܚܕ ܡܢ ܦܘܖ̈ܣܝܢ ܠܐ ܡܩܒܠܝܢ܆ ܠܐ ܒܡܠܦܢܘܬܐ ܘܠܐ ܒܦܘܫܩܐ ܘܠܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܬܚܘܡܐ܆ ܐܬܬܚܕܘ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܕܒܝܕ ܕܠܗܠܝܢ ܕܒܟܠܩܝܕܘܢܐ ܐܰܣܠܝܘ܆ ܠܡܠܦܢܘܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܟܠܗܘܢ ܐܰܦܩܘ. ܘܕܠܐ ܫܳܘ̈ܝܢ ܕܢܬܩܒ̈ܠܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܗܘܢ. ܓܠܝܐܝܬ ܚܬܡܘ܀

 

33 ܒܥܺܝܬ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܘܬ ܗܢܐ ܡܦܩܒܪܘܚܐ ܕܰܓܳܠܐ܆ ܡܕܡ ܕܘܳܠܐ ܐܟܬܘܒ ܘܐܫܕܪ ܠܟ܆ ܐܝܟ ܕܠܒܢܝܢܐ ܕܝܠܟ܆ ܘܐܦ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܦܳܓܥܝܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܣܝܳܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܚܳܪܶܬ ܕܥܠ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܢܝܩ ܣܘܥܪܢܐ܆ ܕܚܢܢ ܢܰܨܰܚ ܘܡܢ ܣܘܪܝܝܐ ܠܝܘܢܝܐ ܢܬܦܫܩ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܬܟܬܒ܆ ܘܐܚܐ ܗܢܐ ܡܣܪܗܒ ܗܘܐ ܕܢܥܛܘܦ܆ ܕܫܥܬܐ ܗܫܐ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡܢ ܗܕܐ. ܗܳܘܝܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪܟܢ܆ ܟܕ ܡܥܕܪ ܘܡܣܝܥ ܠܡܚܝܠܘܬܢ ܐܠܗܐ܆ ܗܰܘ ܕܕܝܠܗ ܗܺܝ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܘܠܗ ܙܕܩܐ [ܒܟܠܙ]ܒܢ. ܠܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ܀ ܫܶܠܡܰܬ܀

 

APPENDIX

(British Museum Addit. 14726)

 

ܐܢ ܐܢܫ ܗܟܝܠ ܡܦܳܣ ܒܫܘ̈ܚܠܦܐ ܫܬܝ̈ܬܝܐ܆ ܕܨܐܝܕ ܙܢܐ ܘܛܟܣܐ ܘܦܘܪܫܐ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܘܡܬܝܕܥܝܢ܆ ܢܣܬܟܠ ܫܦܝܪ܆ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܕܠܐ ܒܘܠܒܠܐ ܘܦܘܪܫܐ܏܀

ܡܬܐܡܪ ܗܟܝܠ ܙܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ܆ ܒܫܬܐ ܫܘܚܠܦܝܢ܀ ܗܢܘ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ܀ ܠܚܘܕܝܘܬܐ܀ ܪܘܟܒܐ܀ ܝܚܝܕܝܘܬ ܦܪܨܘܦܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ܀ ܘܚܕ ܩܢܘܡܐ ܡܒܪܢܫܐ܀ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܡܓܫܡܐ܀ ܘܗܠܝܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ܀

ܡܬܬܘܕܐ ܬܘܒ ܕܰܢܛܺܝܪ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܒܚܕܝܘܬܐ ܗܟܢܐ܀ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܫܘܚܠܦܐ܀ ܒܪܘܟܒܐ܀ ܒܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ܀ ܒܝܕܝܥܘܬܗ ܕܗܢܐ܀ ܕܠܐ ܒܠܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܡܘܙܓܐ ܚܒܝܟܘܬܐ܀

ܡܬܚܙܐ ܬܘܒ ܦܘܪܫܐ ܒܗܠܝܢ܀ ܦܘܠܓܐ܀ ܡܢܝܢܐ܀ ܬܪܝܢܘܬܐ܀ ܚܪܝܢܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ܀ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܟܠ ܕܡܽܘܬܐ ܘܦܪܨܘܦܐ܀ ܘܕܝ̈ܠܝܬܐ ܕܒܗܕܐ܀

ܐܟܡܐ ܗܟܝܠ ܕܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܒܬܪܗ̇܆ ܠܛܟܣܐ ܕܫܘܚܠܦܐ ܘܫܘܘܕܥܐ ܟܝܢܝܐ ܘܕܒܬܪܗ̇ ܠܐ ܐܪܝܡ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܨܥܝܐ ܘܬܪܝܢܐ܆ ܐܰܥܒܕ ܘܚܘܝ ܒܚܕܝܘܬܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܦܘܪܫܐ ܘܡܢܝܢܐ ܘܫܪܟܐ ܕܒܬܪܗ܆ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܪܝܐ ܘܬܠܝܬܝܐ܀