ܪܺܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ IV

ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܫܐ ܡܶܬܟܬܶܒ܆

ܪܺܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ.

ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ܀

IV

 

I

II

III

IV ܡܶܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

V

 

 

I

 

 

1 ܙܳܕܶܩ ܓܶܝܪ ܕܶܐܣܺܝܡ ܩܰܠܺܝܠ ܪ̈ܺܫܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܡܓܰܕܦܳܢܐ. ܟܰܕ ܪܳܫܶܡ ܐܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܣܳܗ̈ܕܘܳܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܡܪܶܬ ܩܳܠܐ ܐܰܘ ܡܶܠܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܐܰܘ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܰܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܢܣܰܒܬܶܗ. ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܪܽܘܫܥܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܡܶܠܷ̈ܝܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܠܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܫܳܛܘ. ܐܶܠܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ. ܘܰܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܷ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܢ܀

 

2 ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܩܳܪܽܘܝܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܰܢ. ܘܠܐ ܬܚܽܘܪ ܕܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܠܐ ܡܨܰܒܰܬ ܘܡܰܬܩܰܢ ܫܰܦܺܝܪ ܣܝܳܡܳܗ̇. ܡܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܫܪܳܪܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܐܶܢ ܚܳܢܝܐ ܡܶܠܬܐ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܀

 

3 ܐܰܘܕܺܝܬ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܢܣܺܝܒܐ. ܘܗܐ ܡܶܚܕܐ ܦܳܓܥܐ ܒܳܟ ܒܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܗܽܘ ܗܳܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܚܕܐ ܡܶܢ ܡܶܠܱ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܘܝܐ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܪܰܫܡܽܘܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܠܰܝܬ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܫܡܰܥ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܐ. ܘܥܶܠܳܝܐ ܥܽܘܠܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܒܰܦܓܰܪ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܰܫ. ܘܚܰܝܳܐ ܐܠܗܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ.

ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܥܰܡ ܗܰܘ ܕܰܒܪܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܳܪܝܐ. ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܘܰܐܠܗܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܩܪܳܒܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܐ ܕܠܐ ܫܳܠܡܳܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ܆ ܐܶܣܬܒܰܪ ܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܀

ܢܶܩܪܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܘܢܶܟܬܽܘܒ ܘܰܢܦܰܚܶܡ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܚܕܐ ܥܰܡ ܚܕܐ. ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܟܰܢܫܳܢ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ܀

 

4 ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܠܘܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܫܪܳܪܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ. ܘܢܽܘܗܪܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ. ܘܚܰܝܐ ܡܶܢ ܚܰܝܐ. ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܢܚܶܬ. ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ. ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܰܘ ܫܽܘܓܢܳܝܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܀

 

5 ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܟܬܰܒܬ ܠܰܡ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܚܕܰܬܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܐ ܫܟܳܚܬܐ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܦܰܠܓܳܢܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܆ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܩܰܘܺܝܘ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܚܶܬ. ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܫܐܺܝܠܽܘ. ܠܐ ܬܣܺܝܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܢܚܶܬ. ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܚܶܬ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܫܰܢܶܐ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܐ ܠܕܽܘܟܐ. ܐܶܢ ܕܷܶܢ ܟܬܺܝܒܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܠܰܘ ܠܗܳܕܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܳܠܡܳܢ܀

 

6 ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܳܬܐ.

 

7 ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ܀ ܐܠܗܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܰܟܶܣ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܠܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ܀

 

8 ܐܚܪܺܬܐ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ܀ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܙܒܰܢ ܠܐ ܣܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܬܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܬܰܠܬܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܙܩܰܦܘ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

9 ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܐ܀ ܙܳܚ ܘܶܐܬܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܕܰܢܪܰܥܶܐ ܠܒܰܪ ܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܪܟܶܢ ܘܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܐܠܗܐ ܕܰܢܫܰܓܶܫ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܀

 

10 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ܀ ܗܰܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܠܟܽܠ ܛܥܺܝܢ. ܠܚܰܕ ܕܰܠܺܝ ܡܶܢ ܚܰܕ ܝܰܡܐ. ܡܶܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܐ ܕܰܠܺܝ ܬܠܺܝܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ܀

 

11 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ̈܀ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܪܺܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܪܗܳܢܐ. ܩܳܡ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚ ܪܺܫܐ ܚܠܺܝܡܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܪܺܫܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܕܒܰܐܪܥܐ ܢܰܪܕܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܥܰܕܰܪ ܛܳܒܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܐ. ܠܪܺܫܐ ܡܨܰܥܬܐ ܘܫܽܘܠܳܡܐ܀

 

12 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܕܗܳܢܐ ܕܗܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܘܶܐܬܦܰܫܰܩ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ܀

 

13 ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܠ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܰܒ ܡܳܪܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܫܰܪܺܝ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܒܫܰܪܒܶܗ ܕܰܒܪܐ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܒܰܚܕܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܢܶܕܰܥ ܠܰܐܝܢܐ ܫܶܦܠܐ ܢܚܶܬ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܐܪ̈ܳܬܐ ܐܶܣܬܥܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

 

14 ܒܗܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܺܫܺܝܬ܆ ܡܶܩܪܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܐ. ܕܢܰܣܗܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܕܢܶܥܠܳܢ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܒܥܶܩܒܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܥܒܶܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܐ ܒܶܗ ܐܶܬܥܒܶܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܫܰܒܩܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܗܘܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܒܰܠ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܫܪܳܬ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ܆ ܥܰܠ ܠܶܗ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܣܬܥܰܪ ܡܟܰܐܪ̈ܳܬܐ܀

 

15 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܶܬܪܰܫܝܳܢ܆ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܬܬܕܺܝܢܳܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܒܪܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

 

16 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܢܚܶܬ ܛܰܥܢܶܗ ܠܥܶܪܒܐ ܕܰܛܥܳܐ܀

 

17 ܕܺܝܠܶܗ. ܪܳܡܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܠܫܶܦܠܐ ܕܫܶܦ̈ܠܶܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܕܰܢܫܰܦܠܳܗ̇ ܠܪܳܡܽܘܬܐ. ܕܫܰܦܠܰܬ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ܀

 

18 ܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܚܙܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܟܰܣܝܐ ܕܶܐܬܐ ܒܩܳܠܐ. ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܬܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܡܰܘܬܐ ܘܣܳܛܳܢܐ ܫܰܐܶܠܘ ܕܡܐ ܛܶܒܶܗ܀

 

19 ܕܺܝܠܶܗ. ܛܰܠܝܐ ܒܰܐܢܬܬܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܥܶܠܳܝܐ ܟܡܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܕܰܐܝܟܰܢ ܥܰܠ ܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܐ ܟܪܺܝܗܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܐܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܐ ܡܚܺܝܠܐ. ܐܳܦ ܐܰܢܬܬܐ ܬܶܗܪܰܬ ܒܶܗ ܕܰܟܡܐ ܐܺܝܪܶܒ. ܕܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܣܠܶܩ ܢܦܰܠ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܟܡܐ ܫܘܰܘ ܕܢܺܐܪܒܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ܀

 

20 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܦܰܣ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܢܶܚܬܰܬ ܘܰܒܟܰܪܣܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫ̈ܥܳܐ ܫܶܬܩܰܬ. ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܬ ܬܽܘܒ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܢܽܘܓܪܐ ܢܶܩܢܶܝܗ̇ ܒܰܥܝܳܕܐ܀

 

21 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܫܒܺܝܚܐ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܘܰܟܦܶܢ ܗܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܡܽܘܟܳܟܐ. ܐܺܝܠܳܢܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܟܡܐ ܕܚܳܫܰܚ. ܢܚܶܬ ܦܺܐܪܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܐ. ܐܺܝܠܳܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܠܰܒܫܶܗ ܠܡܽܘܟܳܟܐ. ܦܺܐܪܶܗ ܢܚܶܬ ܘܰܠܒܶܫ ܚܰܫܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܐܶܡܰܪ ܘܰܥܒܰܕ ܟܽܠ ܕܰܐܠܶܦ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܙܺܝܬܐ ܠܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ܀

 

22 ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܀ ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܘܟܶܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܚܪܺܢܐ ܡܶܨܥܳܝܐ. ܘܟܶܢ ܚܪܺܢܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܟܬܰܒܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܡܺܝܪ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܒܳܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܰܘ ܗܰܒ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ ܕܰܐܝܟܰܢ. ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܐܠ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܡܳܢ ܐܳܡܪܰܬ. ܐܰܘ ܚܰܘܳܐ ܕܰܐܝܟܐ ܟܬܺܝܒܐ܀

 

23 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܐ ܠܰܡ ܕܳܐܡܪܰܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܠܰܐܒܐ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܗܒܰܬ܆ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܪܝܳܘܣ ܘܕܳܐܘܢܳܘܡܝܘܣ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ ܐܳܦܶܢ ܠܐ ܬܰܘܕܶܐ܀

 

24 ܬܽܘܒ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܛܽܘܒܳܢܐ܀ ܕܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܢ ܢܚܶܬ ܐܠܗܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܘ ܠܰܒܪܺܝܟܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܠܰܐܝܟܐ ܩܪܰܐܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

 

25 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܕܰܐܪܟܶܢܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܽܘܬܐ. ܘܰܐܚܶܬܬ ܓܰܐܝܽܘܬܳܟ ܠܣܳܟܶܗ ܕܡܽܘܟܳܟܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܚܰܝܽܘܬܳܟ ܠܕܰܪܓܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܥܽܘܬܪܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܨܪܺܝܟܽܘܬܐ. ܘܫܰܥܒܶܕܬ ܡܳܪܽܘܬܳܟ ܠܢܺܝܪܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܐ܀

 

26 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܕܢܰܨܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܒܟܰܣܝܽܘܬܳܟ. ܕܶܐܬܳܬ ܠܓܰܠܝܽܘܬܐ. ܘܶܐܬܳܬ ܣܬܺܝܪܽܘܬܳܟ ܠܕܶܢܚܐ ܘܫܽܘܘܕܳܥܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܟ ܠܓܶܠܝܐ ܕܠܐ ܣܳܟܐ. ܘܶܐܬܳܬ ܕܚܺܝܠܽܘܬܳܟ ܠܺܐܝܕܐ ܕܳܐܚܽܘ̈ܕܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܟ܀

 

27 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܐ ܐܶܬܳܬ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܬ ܦܰܓܪܐ ܒܥܽܘܒܐ ܚܪܺܢܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܒܐ ܠܥܽܘܒܐ ܢܶܦܩܰܬ. ܘܰܡܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ܀

 

28 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ. ܪܰܒܐ ܕܰܙܥܰܪ. ܥܺܝܪܐ ܕܰܕܡܶܟ. ܕܰܟܝܐ ܕܰܥܡܰܕ. ܚܰܝܐ ܕܰܥܢܰܕ. ܡܰܠܟܐ ܕܰܨܥܰܪ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܟܽܠ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܩܳܪܳܟ܀

 

29 ܕܺܝܠܶܗ. ܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬ ܡܽܘܟܳܟܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܗܦܰܟ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܡܽܘܟܳܟܐ ܘܶܐܚܰܕ ܪܰܘܡܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܐ܀

 

30 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܗܳܢܐ ܝܰܘܡܐ ܕܶܐܬܐ ܒܶܗ ܐܠܗܐ ܨܶܝܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܠܐ ܢܶܫܬܰܥܠܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܙܰܕܺܝܩܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܐ܀

 

31 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܕܰܗܘܳܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܟܰܕ ܥܶܠܳܝܐ ܗ̣ܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܘܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܒܽܘܟܪܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܟܰܕ ܒܽܘܟܪܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܐ ܝܰܠܕܐ ܠܝܰܘܣܶܦ. ܟܰܕ ܝܰܠܕܶܗ ܗܽܘ ܕܥܶܠܳܝܐ. ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܐܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܀

 

32 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܗܘܳܐ ܓܰܠܝܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܗܰܘ ܚܰܝܐ ܕܰܒܪܶܗ ܗܘܳܐ ܡܺܝܬܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܗܰܘ ܪܰܒܐ ܕܰܒܪܶܗ ܙܥܰܪ ܘܰܢܚܶܬ܀

 

33 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܦܶܢܩܺܝܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ܀ ܬܶܗܪܐ ܗ̣ܘ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܢܰܘ ܠܟܽܠ ܬܶܫܥ̈ܝܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܦܱ̈ܬܟܶܐ. ܫܡܰܥܘ ܕܰܐܠܗܐ ܢܚܶܬ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܰܕ ܕܡܶܗ ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܥܳܠܡܐ܀

 

34 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܐܚܪܺܢܐ܀ ܪܳܡܐ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܐ ܨܶܝܕ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܒܪܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܺܝܪ̈ܶܐ܀

 

35 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܰܐܪ̈ܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܫܒܰܩ ܘܰܢܚܶܬ. ܘܰܨܠܺܝܒܐ ܪܟܽܘܒܐ ܥܒܰܕ ܠܰܐܪ̈ܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܫܒܰܩ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܐܳܦ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܢܚܶܬ ܣܰܝܒܰܪ ܒܶܙܚܐ ܕܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ܀

 

 

36 ܕܝܳܘܐܰܢܺܝܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܠܓܶܠܝܐ ܢܦܰܩ. ܘܫܽܘܡܠܳܝܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܐܠܗܐ ܒܦܰܓܪܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ܀

 

37 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܐ܀ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܒܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܐܶܫܬܐܶܠ ܕܰܢܣܰܪܶܩ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܪܽܘܩܐ. ܘܢܶܫܬܩܶܦ ܥܰܠ ܦܰܟ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܰܘܬܐ ܕܚܶܣܕܐ ܢܡܽܘܬ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܶܗ܀

 

38 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܦܽܘܫܳܩܐ ܕܡܰܬܰܝ܀ ܐܶܬܚܰܫܒ ܓܶܝܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܕܰܟܡܐ ܪܰܒܐ ܘܰܡܥܰܠܝܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܐ ܥܶܠܳܝܐ. ܩܳܡ ܐܠܗܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܐ. ܘܶܐܬܡܰܛܺܝ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܩܳܡ ܒܰܩܪܳܒܐ ܘܰܣܕܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܥܶܠ ܕܰܪܳܐ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܀

 

39 ܐܰܥܺܝܪ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܶܬܡܠܺܝ ܙܰܘܥܬܐ. ܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܐ ܠܰܐܪܥܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܪܰܒܐ ܘܰܡܥܰܠܝܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ. ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܶܗ ܢܶܬܗܪܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ܆ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܕܗܰܘ ܐܰܠܳܗܐ ܟܰܣܝܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܗܰܘ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܠܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

40 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܕܠܐ ܫܓܽܘܫܝܐ ܢܩܰܘܶܐ ܗܰܘ ܡܰܪܒܥܐ ܕܰܠܡܳܪܐ ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܡܩܰܒܶܠ܀

 

 

41 ܕܳܐܘܣܰܒܝܳܣ ܚܶܡܨܳܝܐ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܳܪܶܬ ܚܙܺܝܬ ܚܙܳܬܐ ܚܕܰܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܐܪܥܐ ܒܰܦܓܰܪ. ܠܐ ܢܶܓܠܽܘܙ ܢܰܦܫܰܢ ܡܶܢ ܢܝܳܚܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܀

 

42 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ܀

 

43 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢܐ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܝܳܗܶܒܢܐ ܛܽܘܒܐ ܠܗܰܘ ܡܰܪܒܥܐ ܕܰܫܘܳܐ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܐܠܳܗܐ܀

 

44 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܥܰܒܕܐ. ܠܐ. ܐܶܠܐ ܡܳܪܶܗ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܶܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܕܐ ܗ̣ܝ ܚܕܰܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܥܰܡܰܢ܀

 

45 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܗܳܟܺܝܠ ܚܕܰܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܐܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܗܺܝܪ ܫܶܡܫܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܫܶܡܫܐ ܓܶܝܪ ܒܰܥܝܳܕܶܗ ܘܰܐܠܗܐ ܒܰܐܪܥܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ܀

 

46 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܰܐܝܟܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܣܬܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܀

 

47 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܢܶܫܡܰܥ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܠܐ ܡܰܪܦܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܡܰܢܽܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܢܶܬܕܺܝܢ ܐܢܐ ܘܗܽܘ܀

 

48 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܳܘ ܠܡܶܐܬܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܳܘ ܠܰܚܕܰܬܐ ܕܚܰܝܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܚܙܺܝ܀

 

49 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܒܽܘܪܽܘܛܳܘܣ܀ ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܕܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܢܰܦܢܶܐ ܠܺܐܝܕܰܥܬܶܗ. ܕܬܽܘܒ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܠܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ܀

 

50 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܠܬܐ ܛܥܳܬ܆ ܡܶܠܬܐ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܬܰܦܢܶܝܗ̇. ܐܢܳܫ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܢܶܐ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܛܳܥ̈ܰܝܳܐ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܝܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܕܠܐ ܥܒܺܝܕ ܕܰܠܘܳܬ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܚܽܘܬ ܗܘܳܐ܀

 

51 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܠܗܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܰܢ ܕܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܶܕܢܶܗ ܕܺܝܢܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܠܰܝܬ ܒܺܝ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܩܥܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܙܳܕܶܩ. ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܰܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܢܰܥܬܰܪ. ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܳܗܕܺܝܢ. ܡܺܝܟܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܐ ܐܳܬܶܐ. ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܠܗܐ ܓܰܢܒܳܪܐ ܫܡܶܗ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܐ ܠܡܳܪܝ ܬܶܒ ܠܳܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ. ܘܰܢܒܺܝܐ ܚܪܺܢܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܀

 

52 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢ ܐܰܚܬܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܠܐ ܗܘܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܢܚܶܬ ܗܳܟܺܝܠ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܬܺܐܠܰܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܫܰܠܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ܀

 

 

53 ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܕܰܠܘܳܬ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܡܰܚܪܡܐ܀ ܐܶܡܪܰܬ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܪܰܒܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܆ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܥܒܰܕ ܐܰܒܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܢܚܶܬ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܚܰܫ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܐ܀

 

54 ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ܀ ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ. ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܐ ܒܰܐܒܐ ܘܒܰܒܪܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܒܰܐܠܗܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܓܰܒܪܺܝܐܶܝܠ܀

 

55 ܕܣܳܝܽܘܡܐ܀ ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܳܩܶܗ ܘܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܐܳܦ ܐܶܢܐ. ܕܗܽܘ ܒܪܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܛܳܥܝܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܟܬܽܘܫܟܽܘܢ. ܠܰܘ ܥܰܡܝ ܕܺܝܠܝ ܒܨܺܝܪܐ ܘܕܳܘܝܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܕܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܬܐ ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܶܐܫܬܠܰܚ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܐܰܢܬ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܐܰܘܕܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܢܚܶܬ. ܘܠܐ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

56 ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܢܚܶܬ ܦܰܫܶܩ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܚܶܬ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܒܰܪܬܳܟ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܟܬܰܒܬ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝܬ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܰܝܟ ܥܰܡ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܠܶܡ ܠܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܥܰܘܳܠܐ܀

 

 

II

 

57 ܢܺܐܬܶܐ ܗܳܫܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܪܺܫܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܕܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܶܐܫܬܠܰܚ ܫܳܠܡܐ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܬܪܺܝܨܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ. ܢܰܘܕܰܥ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܕܰܟܬܰܒܢܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܰܢ ܐܰܘ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܐܶܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܡܶܢܰܢ܆ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܗ̣ܝ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܣܺܝܡ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܗܳܢܶܝܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܒܫܰܠܡܽܘܬܗܶܝܢ. ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ܀

 

58 ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܇ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܬܖ̈ܶܝܢ ܗܽܘ ܘܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܠܐ ܒܰܚܪܺܢܐ ܥܰܠ ܥܡܰܪ ܗܰܘ ܚܰܕ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܠܰܬܖ̈ܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܦܰܦ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܟܰܬܪܰܬ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܓܶܝܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ.

 

59 ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ܀ ܢܣܰܒ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܠܰܘ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܣܺܝܠܽܘܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܡܳܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

60 ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܀ ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܚܠܰܛܬ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܐܢܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܢܣܰܒܬܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܘܰܫܪܺܝܗ̇. ܐܰܪܰܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܝܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܡܽܘܙܳܓܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܗܘܳܐ ܡܪܰܟܒܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܘܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܳܡܐ ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ܀

 

61 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ܆ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܟܰܬܰܪ ܐܰܪܰܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܀

 

62 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܠܐ ܫܩܰܠ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܟܬܰܒܬ܆ ܕܠܐ ܠܰܡ ܚܪܺܢܐ ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܥܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

63 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܳܐܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܟܰܬܪܰܬ. ܘܰܐܡܪܰܚܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܘܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ.

 

64 ܕܣܳܝܽܘܡܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ ܕܗܳܢܐ ܣܰܟܠܐ ܕܢܳܨܶܐ ܥܰܡ ܫܪܳܪܐ. ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܷ̈ܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܳܦܶܢ ܒܰܪܳܝܽܘܬܗܶܝܢ ܕܡܷ̈ܠܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܢܺܝܥܺܝܢ ܠܒܺܝܫܬܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܰܟܫܠܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܫܡܰܥܬܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܪܳܝܽܘܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܒܶܐܣܟܺܡܐ. ܟܰܕ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܦܽܘܫܳܩܐ ܚܪܺܢܐ ܒܨܶܢܥܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡ ܛܳܥܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܣܰܟܠܐ܆ ܠܐ ܦܪܰܣ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܥܰܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܟܰܬܒܶܗ ܠܪܽܘܫܥܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܩܳܡ ܘܰܩܥܳܐ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܐ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܠܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܟܪܶܙ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܡܶܠܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܢܶܬܟܣܶܣ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܐ ܡܶܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܶܕܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܕܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܩܪܳܒܐ ܠܗܳܢܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܣܰܟܠܐ܀

 

65 ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܝܽܘܐܰܢܺܝܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ܀ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܥܒܰܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܗܳܢܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫܐ. ܘܦܰܓܪܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܢܣܰܒ. ܘܰܒܡܰܪܒܥܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܬܶܫ̈ܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܢܶܬܛܥܶܢ. ܘܰܕܢܶܬܬܰܪܣܶܐ ܒܚܰܠܒܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ ܢܶܣܒܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܬܡܺܝܗܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܗ̇. ܫܰܕܰܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܢܩܰܕܡܽܘܢ ܢܰܘܕܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐ ܙܰܘܥܐ ܘܰܕܠܐ ܪܓܶܫܬܐ ܠܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܥܰܠ܀

 

66 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܐ܀ ܕܢܺܐܠܰܦ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܺܫܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ. ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܡܶܢ ܫܡܐ ܕܰܩܪܳܝܬܐ ܩܪܐ ܢܰܦܫܶܗ܀

 

67 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܕܡܰܙܡܽܘܪܐ܀ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܠܡܰܪܒܥܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܚܢܳܢܶܗ. ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܰܢܬ܀

 

68 ܘܟܰܕ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܠܓܰܝܳܣܐ ܚܰܝܶܒܘ܆ ܐܠܗܐ ܠܶܗ ܡܟܰܠܶܠ ܗܘܳܐ܀

 

69 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܝܶܠܦܶܬ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܒܪܐ ܒܰܪ ܡܰܘܬܒܐ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

70 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܡܰܬܰܝ܀ ܐܶܠܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܩܰܝ̈ܡܳܢܝܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܣܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܕܶܐܙܕܩܶܦ. ܕܶܐܬܩܒܰܪ. ܕܩܳܡ. ܕܶܐܣܬܠܶܩ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܽܘܢ. ܕܝܰܗܒ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܶܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܘܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀

 

71 ܕܺܝܠܶܗ. ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܥܰܣܩܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܡܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܒܪܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢܬ܀

 

72 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܛܽܘܗܡܐ ܫܚܺܝܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܳܟ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܘܺܝܬ܆ ܙܳܕܩܐ ܗܘܳܬ ܕܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܫܬܽܘܩ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܶܐܫܬܽܘܩ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܺܝ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܰܟܪܶܙ ܐܶܢ̈ܶܝܢ܀

 

 

73 ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܺܕܬܐ܀ ܐܰܢܗܰܪ ܫܪ̈ܳܓܰܘܗܝ ܕܰܥܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܚܙܳܐ ܒܗܽܘܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܕܰܚܙܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

74 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܐܩܠܺܝܕܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܟܰܣܝܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܗܽܘ ܐܰܣܪܰܚ ܠܰܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܟܽܠ ܪ̈ܳܐܙܺܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇܀

 

75 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܐ܀ ܬܶܗܪܐ ܗ̣ܝ ܐܶܡܳܟ ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܒܕܐ. ܥܰܠ ܡܰܠܳܠܐ ܘܰܫܠܺܝ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܪܰܥܡܐ. ܘܰܫܬܶܩ ܩܳܠܶܗ. ܥܰܠ ܪܳܥܶܐ ܟܽܠ ܐܶܡܪܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܦܳܥܶܐ܀

 

76 ܕܺܝܠܶܗ. ܛܶܟܣܐ ܗܰܦܟܰܬ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܘܠܐ. ܥܰܠ ܥܰܬܺܝܪܐ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܶܣܟܺܝܢ. ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܪܳܡܐ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܰܟܺܝܟ. ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܙܺܝܘܐ ܘܰܠܒܶܫ ܘܰܢܦܰܩ ܓܰܘܢܐ ܫܺܝܛܐ܀

 

77 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܰܢܬܐ ܕܰܐܪ̈ܒܰܥ ܬܰܘܕܶܐ ܥܰܡܰܢ. ܫܡܰܝܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܙܥܽܘܪܝܐ ܗ̣ܝ ܠܰܒܪܐ. ܘܬܶܗܪܰܬ ܕܰܚܙܳܬ ܕܰܓܢܶܐ ܒܥܰܪܣܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܫܺܝܛܐ. ܗܘܳܐ ܡܠܶܐ ܥܰܪܣܐ ܘܰܡܠܶܐ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܶܗ ܪܰܒܽܘܬܐ܀

 

78 ܕܺܝܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܐܳܦ ܠܳܟ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܐ. ܕܪܰܒܺܝ ܒܥܽܘܒܳܟ ܪܰܒܐ ܕܰܙܥܰܪ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܣܳܬܳܟ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܟ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀ ܛܽܘܒ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܕܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܘܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܪܰܝܡܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܬܡܙܳܓ ܒܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܶܗ܀

 

79 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܗܰܘ ܟܰܣܝܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܡܨܶܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܠܰܓܡܳܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܨܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܓܫܶܫ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܬܡܺܝܫ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܣܺܝܪ ܘܰܦܟܺܝܪ. ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܒܺܝܥ ܘܰܙܩܺܝܦ. ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܫܶܡ ܠܳܐܚܽܘ̈ܕܰܘܗܝ܀

 

 

80 ܕܳܐܘܣܰܒܝܳܘܣ ܚܶܡܨܳܝܐ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܕܬܶܗܪܐ ܗ̣ܝ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܬܳܡܰܗ ܗܘܳܐ ܐܶܠܽܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܒܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܬܶܡܗܐ. ܐܶܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

81 ܕܺܝܠܶܗ. ܚܠܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܘܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܚܰܫܶܗ܀

 

82 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܝܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܶܬܩܪܺܝ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܡܰܢ. ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܶܗ܀

 

83 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܟܪܰܗ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܓܶܝܪ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܕܰܐܢܬ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܟ ܠܐ ܬܩܰܘܶܐ. ܚܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܰܦܓܰܪ. ܘܗܐ ܗܶܢܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢ ܠܳܟ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

84 ܕܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܣܝܳܣ܀ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܪܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܒܪܽܘܚܶܗ ܡܶܛܽܠ ܢܒܺܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

85 ܕܰܐܛܺܝܩܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܘܟܣܢܝܣ ܩܰܫܺܝܫܐ܀ ܘܰܐܝܕܐ ܗ̣ܝ ܥܶܠܬܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܶܠܐ ܚܛܺܝܬܐ ܕܰܚܛܳܐ ܟܝܳܢܰܢ. ܡܳܢܐ ܓܶܝܪ ܣܥܰܪ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܐ ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܒܣܰܪ܀

 

86 ܬܽܘܒ ܕܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܣܝܳܣ܀ ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬܩܪܳܝܽܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܐܶܬܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

 

87 ܕܒܰܣܶܝܠܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܠܬܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܫܒܺܝܚܬܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܘܟܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܘܳܐ܀

 

88 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ܀ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܐ ܐܠܗܐ ܒܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܀

 

89 ܕܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ܀ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܓܪܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ܆ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܠܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̣ܝ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܕܡܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܘܦܰܓܪܰܢ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ܀

 

90 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܐܰܩܳܩ ܕܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܝܐ܀ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܥܩܺܝܪ ܗܽܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܣܰܩ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܕ. ܒܪܰܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܠܐ ܢܶܪܢܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܦܳܫ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܀

 

91 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ ܠܘܰܠܶܪܝܰܢܐ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

92 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܡܐ ܓܶܝܪ ܕܒܽܘܟܪܐ ܠܡܰܢ ܠܳܚܶܡ. ܐܶܠܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܽܘܟܪܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܚܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ܀

 

93 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܘܰܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܦܳܫ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܠܐܺܝ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܽܐܘܪܚܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܕܢܶܕܡܰܟ ܘܢܶܫܬܓܶܫ ܘܢܶܬܥܺܝܩ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܨܽܘܚܺܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܀

 

94 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܣܘܩܘܢܘܣܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܩܶܣܰܪܺܝܐ܀ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ. ܢܦܰܩ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܶܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܚܰܕ ܒܪܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܳܪܝܐ. ܠܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ܀

 

95 ܕܺܝܠܶܗ. ܟܰܕ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܒܪܳܙܐ܆ ܚܳܙܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܫܒܺܝܚܐ ܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܐ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܢܰܣܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܶܠܽܘ ܓܽܘܫܡܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܀

 

96 ܕܣܳܝܽܘܡܐ܀ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܳܘ ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܗܳܢܐ. ܘܰܡܦܰܚܶܡ ܐܰܢܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܡ ܡܷ̈ܠܶܐ. ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܥܰܡ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ. ܚܙܺܝ ܠܡܶܠܬܐ ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ ܫܰܠܡܽܘܬܐ: ܠܘܳܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܒܣܽܘܪܳܝܗܝ ܠܰܡܓܰܕܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܰܪ ܪܶܥܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܫܘܺܝ ܘܦܰܚܶܡ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܒܰܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

 

III

 

97 ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܦ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܪܰܫܺܝܥܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

98 ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ܀ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܘ ܦܰܓܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܩܢܽܘܡܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܀

 

99 ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܟܰܕ ܡܰܗܦܶܟ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܘܰܥܕܰܠ ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܟܬܶܒ܀ ܢܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܟ ܘܢܶܚܙܶܐ ܚܰܒܪܐ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܟܬܰܒܬ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܘ ܠܰܡ ܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܢܣܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܦܰܓܪܐ ܫܳܠܶܡ ܐܰܢܬ܀

 

100 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܕܡܰܡܠܠܐ܀ ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܐ ܥܺܕܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܠܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

 

101 ܕܣܳܝܽܘܡܐ܀ ܢܦܰܚܶܡ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܪܰܫܺܝܥܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܪܰܒܶܗ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܕܢܶܕܰܥ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܚܪܡܐ ܣܳܡ ܒܰܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕ ܕܳܪܽܘܫܐ ܗܳܢܐ ܣܰܟܠܐ܀

ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܡܰܚܪܡܐ܀ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܠܰܘ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܝܽܘܩܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܗܳܢܐ ܪܽܘܫܥܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܚܰܟܡ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܀

 

102 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܗܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܗܺܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܘܠܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܡܠܺܝܠܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܠܺܝܠܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܠܺܝܠܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

103 ܕܣܳܝܽܘܡܐ܀ ܢܺܐܬܝܳܢ ܗܳܟܺܝܠ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ ܕܪܰܒܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܘܰܠܩܽܘܝܳܡܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ܀

 

104 ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܡܰܢ ܕܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗ̣ܝ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܡܒܰܪܰܝ ܗ̣ܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ܀

 

105 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܐ ܥܒܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܓܒܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܐܢܳܫܳܐܺܝܬ. ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐ ܓܰܒܪܐ. ܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ ܕܝܰܠܕܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܐܰܠܳܗ ܗ̣ܘ܀

 

106 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܪܳܐ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̣ܘ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܠܕܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܳܗܐ ܗܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܥܪܽܘܩܝܐ ܕܡܶܢ ܝܰܠܕܐ܀

 

107 ܕܝܽܘܐܰܢܺܝܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܡܓܰܚܟܺܝܢ ܘܰܡܡܰܝܩܺܝܢ܀

 

108 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܰܘܡܳܢܐ ܠܓܶܠܝܐ ܢܦܰܩ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܫܽܘܡܠܳܝܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܐܠܗܐ ܒܦܰܓܪܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܐܶܬܗܰܦܰܟ܀

 

109 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܰܘܕܥܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܡܰܠܟܐ ܥܶܠܳܝܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܐܳܦܠܐ ܕܕܰܟܝܳܢܐ ܗ̣ܝ ܐܚܪܺܢܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

 

110 ܕܺܝܠܶܗ. ܢܶܒܗܰܬ ܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܢܶܬܟܰܐܰܪ ܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܬܳܝܐ܇ ܢܶܒܗܰܬ ܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܕܰܚܙܳܐ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܐܠܗܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܐ ܗܰܝܡܶܢ. ܢܶܒܗܰܬ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܶܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܬܽܘܒ ܡܶܣܬܓܶܕ ܗܘܳܐ. ܒܰܒܣܰܪ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܓܶܕ ܗܘܳܐ. ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܘܽܐܘܪܝܐ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܰܘܕܥܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܰܒܪܐ ܗܳܢܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ܀

 

111 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܳܓܕܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܣܺܝ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܦܬܺܝܚܳܢ. ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܐ܀

 

112 ܕܳܐܘܣܰܒܝܳܣ ܚܶܡܨܳܝܐ܀ ܒܬܽܘܠܬܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܝܶܠܕܰܬ ܗܘܳܬ. ܘܰܐܠܗܐ ܒܰܦܓܰܪ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܪܰܒ ܚܰܝܠܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܢܰܢ ܟܣܶܐ. ܠܘܳܬܶܟܝ ܐܳܬܶܐ. ܘܡܰܢ ܕܠܶܗ ܡܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܒܪܰܘܡܐ܆ ܒܶܟܝ ܫܳܪܶܐ܀

 

113 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗ̣ܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ.

 

114 ܕܰܐܬܰܢܰܣܝܳܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ܀ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗ̣ܘ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܗܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ܀

 

115 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܦܺܝܩܛܺܝܛܳܘܣ܀ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܙܕܰܓܪܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܙܒܰܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܢܰܚ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܡܳܪܝܐ ܘܝܶܫܽܘܥ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܕܒܰܦܓܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܚܕܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܕܡܶܬܬܰܪܓܰܡ. ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܡܰܢ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܝܢ: ܐܶܠܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܬܰܒ ܠܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܡ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܥܰܠ ܟܽܠ܀

 

116 ܕܰܐܛܺܝܩܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܦܳܘܠܺܝܣ܀ ܢܒܺܝܐ ܡܶܢ ܥܩܰܪܬܐ ܘܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܪܰܥ ܒܰܬܪܰܥ. ܚܕܐ ܒܳܛܢܐ ܐܰܝܟ ܗܰܝܟܠܐ ܠܰܢܒܺܝܐ. ܐܚܪܺܬܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܡܰܝܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܝܳܕܰܥ܀

 

117 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܢܒܺܝܐ ܒܝܰܕ ܐܶܡܶܗ. ܡܳܪܶܗ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܒܟܰܪܣܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܗܺܝ ܥܩܰܪܬܐ ܐܠܗܐ ܩܳܪܝܐ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

 

118 ܕܬܶܐܘܳܦܺܝܠܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܺܝܐ܀ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܪܳܕܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܣܶܓܕܬܗܽܘܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ܀

 

119 ܕܰܐܠܟܣܢܕܪܳܘܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܐ܀ ܒܚܰܪܬܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܽܘܣܳܝܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ.

 

120 ܕܒܰܣܶܝܠܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܢܰܘܠܶܕ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܚܪܺܢܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܒܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ܀

 

121 ܬܽܘܒ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܀ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܙܰܘܥܐ ܘܰܕܠܐ ܪܶܓܬܐ. ܘܰܕܠܐ ܪܶܕܝܐ ܘܰܕܠܐ ܒܶܨܪܐ. ܘܰܕܠܐ ܦܣܳܩܐ܀

 

122 ܕܺܝܠܶܗ. ܚܽܘܒܐ ܗ̣ܘ ܟܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܳܟܶܐ ܟܽܘܠ. ܕܰܐܣܽܘܪܐ ܗ̣ܘ ܪܰܟܺܝܟܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܣܰܝܦܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܦܳܣܶܩ ܠܶܗ. ܒܶܗ ܐܶܬܶܐܣܰܪܘ ܓܰܒ̈ܶܐ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܢܳܫܐ ܘܰܐܠܗܐ ܒܚܰܕ ܡܽܘܙܳܓܐ܀

 

123 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܰܫܡܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܳܠܽܘܕܳܟ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܒܪܐ ܘܦܺܐܪܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܒܪܐ ܕܙܰܒܢܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܫܽܘܪܳܝܶܗ. ܒܪܐ ܕܩܽܘܫܬܐ ܒܰܪ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܘ ܝܰܠܕܳܟ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܬܶܢܝܳܢܐ܀

 

124 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܗ̣ܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

125 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܰܠܕܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܕܽܘܡܳܪܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܥܽܘܠܐ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ܀

 

126 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܰܘܡܶܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܪܥܳܢܐ ܗ̣ܘ. ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

127 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܟܰܪܣܐ ܕܶܝܢ ܕܟܺܝܬܐ ܕܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܐܶܬܡܙܶܓ ܒܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܳܟܺܝܠ ܒܡܰܘܠܳܕܰܢ ܨܒܳܐ ܕܳܐܦ ܠܰܢ ܢܰܘܠܕܰܢ ܐܰܝܟ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܐ ܗ̣ܘ. ܗܐ ܐܰܘܠܕܰܢ ܐܳܦ ܠܰܢ ܝܰܠܕܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓ. ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܬܶܢܝܳܢܐ ܗ̣ܘ. ܡܰܘܠܳܕܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܐܰܘܠܶܕܟܽܘܢ܀

 

128 ܕܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܐ܀ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܰܡܪܽܘܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܦܰܪܫܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܠܚܰܕ ܒܪܐ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܘܰܒܪܐ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܒܪ ܐܢܳܫܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܐܰܝܟ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܶܠܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܢܩܶܦ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܢܣܰܒ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܀

 

129 ܕܺܝܠܖܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ܆ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

130 ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܀ ܬܽܘܒ ܠܰܡ ܟܬܰܒܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܕܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܥܽܘܠܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܛܰܠܝܐ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܘܠܐ ܒܩܰܘܡܬܐ. ܘܰܣܢܺܝܩ ܠܡܺܐܠܰܦ܆ ܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܒܡܳܢܐ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܐ. ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܰܪܰܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܠܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܶܐܠܐ ܒܰܪ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ܀

 

131 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܠܰܡ ܟܳܬܶܒ ܐܰܢܬ ܕܪܽܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܐܰܪܰܐ ܩܰܘܺܝ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗ̣ܘ ܘܠܰܘ ܪܽܘܚܳܢܐ܀

 

132 ܕܺܝܠܶܗ. ܟܬܰܒܬ ܠܰܡ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܰܘ ܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܚܪܺܢܐ. ܥܪܽܘܩ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܗܰܘ ܕܪܰܥܺܝ ܠܥܳܠܡܐ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܚܪܶܡ ܠܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܢܟܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ܀

 

133 ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܛܰܠܝܐ. ܘܥܶܠܳܝܐ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܐܶܬܓܫܶܫ܀

 

134 ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܐ܀ ܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܘܡܳܢܶܝܢ ܠܶܗ ܒܰܬܖ̈ܶܝܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܬܶܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܳܟ̈ܳܬܳܐ ܠܚܰܕ. ܘܖ̈ܳܡܳܬܐ ܠܰܚܪܺܢܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܚܰܕ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܠܰܚܪܺܢܐ. ܘܠܰܚܪܺܢܐ ܘܠܰܚܪܢܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܳܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

IV ܡܶܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

 

ܕܣܳܝܽܘܡܐ. ܢܶܟܬܽܘܒ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܢܦܰܚܶܡ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ܀

 

135 ܕܰܐܬܰܢܰܣܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܦ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ. ܚܰܕ ܒܪܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

 

136 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܚܰܕ ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܘܰܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܓܶܕ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܐ ܘܡܶܣܬܓܶܕ ܥܰܡ ܦܰܓܪܶܗ ܒܰܚܕܐ ܣܶܓܕܬܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ. ܚܰܕ ܗܰܘ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܰܣܓܺܝܕܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐ ܡܶܣܬܓܶܕ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܀

 

137 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܚܪܺܝܢ ܠܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܕܰܐܒܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܠܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣܠܶܝܢܰܢ܀

 

138 ܕܒܰܣܶܝܠܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܶܕܰܥ ܐܳܦܠܐ ܫܰܪܒܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܶܬܡܰܙܓܰܬ ܒܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܠܐ ܢܶܬܥܺܝܩ. ܥܰܛܠܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܡܶܬܦܰܫܳܩܽܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘ̈ܓܢܳܝܶܐ ܕܒܳܗ̇܀

 

139 ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܬܠܳܬܐ ܦܶܬܓܳܡܺܝ̈ܢ ܕܰܫܠܺܝܚܐ܀ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܢܶܬܚܙܶܐ. ܘܡܶܠܬܖܗ ܒܦܰܓܪܰܢ ܬܶܫܪܶܐ܆ ܕܕܽܘܟܳܝܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܬܶܥܒܶܕ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܥܰܡ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ܀

 

140 ܕܺܝܠܖܗ. ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܫ̈ܬܺܝܢ܀ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܰܐܙܺܝܥܳܗ̇ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ. ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܡܺܝܪܐ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܡܶܬܦܰܪܢܣܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ. ܬܶܗܪܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܠܓܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܒܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܀

 

141 ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܀ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܪܫܐ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܐܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܐܕ̈ܢܰܘܗܝ ܘܓܰܫ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܨܶܒ̈ܥܳܬܐ ܕܡܶܬܓܰܫܫܳܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܐ ܓܳܐܶܫ ܗܘܳܐ܀

 

142 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܡܳܝ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܡܶܢ̈ܝܳܢܺܝܢ. ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܚܪܺܢܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܬܚܶܝܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܰܘ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܰܬܚܶܝܬ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܠܐ ܢܳܦܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܩܰܕܡܳܝ ܗܽܘ ܠܟܽܠ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܺܝܢ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܪܺܫܺܝܬܐ ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܡܽܘܫܶܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ܀

 

143 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܗܰܝܡܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܰܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܗ ܗܽܘ ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ܀

 

144 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܟܽܠ ܟܬܳܒ̈ܺܝܢ ܕܶܝܢ ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܗܶܓܝܳܢܶܗ. ܘܩܳܠܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܠܡܶܪܕܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܫܰܠܰܛ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܠܡܶܬܚܙܳܝܽܘ. ܩܕܳܡ ܕܰܢܡܽܘܬ ܓܶܝܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܛܽܘܪܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܽܘ̈ܡܳܬܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܠܺܝܗܽܘܕܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ܀

 

145 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܠܬܐ ܕܪܳܡܐ ܡܶܢ ܓܶܫܬܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܘܰܛܥܳܡܬܐ. ܡܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܚܳܙܝܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܝܢܐ ܒܳܐܬܽܘܬܐ ܛܳܥܶܡ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܡܐ ܒܗܶܓܝܳܢܐ ܓܳܫܳܢ ܠܳܗ̇ ܨܶܒ̈ܥܳܬܐ ܒܪܶܡܙܐ ܘܰܒܚܽܘܫܒܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܓܽܘܫܡܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܒܦܰܓܪܐ. ܘܶܐܬܛܥܶܡ ܒܠܰܚܡܐ܀

 

146 ܕܺܝܠܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܰܢ ܢܰܘ̈ܣܶܐ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܪܰܒܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܐܶܢ ܫܳܪܶܐ ܐܺܝܩܳܪܐ ܠܬܰܪܥܳܟ ܗܳܘܶܐ. ܟܡܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܺܐܪܰܒ ܬܰܪܥܳܟ ܐܶܢ ܫܳܪܶܐ ܒܳܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܘܺܝ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܐ ܐܳܦ ܟܽܘܡܪܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܢܰܘܣܳܟ ܫܰܡܶܫܳܝܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܟܳܗܢܐ ܘܕܶܒܚܐ ܘܢܽܘܩܳܝܐ܀

 

147 ܕܺܝܠܶܗ. ܨܳܡ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܨܰܘܡܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܨܠܽܘܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܨܰܠܺܝ ܫܳܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ܀

 

148 ܕܺܝܠܶܗ. ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܣܬܰܢܩܰܬ. ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܚܰܫܐ ܠܶܒܫܰܬ. ܓܡܺܝܪܐ ܕܶܐܬܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܐ. ܓܙܺܝܪܐ ܕܰܢܛܰܪ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘܣܐ܀

 

149 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܟܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܫܪܐ ܒܚܽܘܪܒܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢ ܠܶܗ. ܘܕܰܫܪܳܐ ܒܫܰܝܢܐ ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܠܶܗ. ܘܕܰܪܕܳܐ ܒܝܰܡܐ ܐܶܫܬܰܗܺܝ ܠܶܗ ܘܢܰܫܶܩ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀

 

150 ܕܺܝܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܢܳܨܪܰܬ ܣܳܢܝܰܬ ܥܰܡܐ ܕܰܫܦܰܪ ܫܡܶܟܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܰܠܟܰܢ. ܪܰܒܺܝܬ ܢܽܘܪܒܐ ܕܠܰܒܫܶܟܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܳܐܦ ܢܳܨܪܳܝܐ ܗܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܛܽܘܒ ܠܫܽܘ̈ܩܰܝܟܝ ܕܪܰܒܺܝܘ ܠܩܰܘܡܬܶܗ ܕܪܰܒܺܝ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܒܡܺܐܡܪܶܗ. ܬܶܗܪܐ ܒܢܳܨܪܰܬ ܕܰܢܚܶܬ ܡܪܰܒܶܐ ܟܽܠ ܘܪܳܒܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܀

 

151 ܕܺܝܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܣܳܒܬܐ ܣܺܝܡܰܬ ܛܰܥܡܐ. ܕܗܰܘ ܥܰܬܺܝܩܐ ܥܽܘܠܐ ܦܓܰܥ ܒܶܟܝ. ܠܶܟܝ ܓܶܝܪ ܣܳܒܬܐ ܡܟܰܪ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܥܽܘܠܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܟܰܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ܀

 

152 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܳܐܶܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܠܪܰܒܐ ܕܰܐܠܶܦ ܩܽܘܫܬܐ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܠܡܳܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܚܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܝܳܐܶܐ ܗܶܕܪܐ ܠܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܛܰܠܝܐ ܘܫܰܡܶܫ ܠܰܣܡܺܝ̈ܟܶܐ܀

 

153 ܕܺܝܠܶܗ. ܪܰܒ ܙܰܟ̈ܳܝܶܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܙܰܝܢܶܗ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܪܰܘܡܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܶܪܗܰܛ ܨܶܝܕ ܙܰܝܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܙܟܳܐ ܒܶܗ. ܚܶܣܕܐ ܗ̣ܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܰܢܚܽܘܒ ܒܙܰܝܢܐ. ܕܰܙܟܐ ܘܙܰܟܺܝ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ܀

 

154 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܛܥܶܢܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܠܐ. ܟܳܗܢܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܝܟ ܩܽܘܪܒܳܢܐ. ܨܠܺܝܒܐ ܛܰܥܢܶܗ ܐܰܝܟ ܠܰܩܛܺܝܠܐ. ܫܡܰܝܐ ܛܽܥܢܽܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܀

 

155 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܚܰܒܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܒܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܽܘܠܐ. ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܐ. ܚܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܳܒܐ. ܘܰܙܗܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܟܺܐܢܐ ܦܶܗܝܐ ܪܰܒܐ܀

 

156 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܰܝ ܥܽܘܠܐ ܕܚܳܐܰܪ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܕܳܡܶܐ ܚܶܙܘܶܗ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܕܳܡܶܐ ܚܝܳܪܶܗ ܠܗܰܘ ܦܳܩܽܘܕܐ ܕܰܠܟܽܠ ܦܳܩܶܕ܀

 

157 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܶܛܥܰܢ. ܛܽܘܪܳܟ ܪܰܒܐ ܐܰܩܶܠ ܝܽܘܩܪܶܗ. ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܰܘܟܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܦܶܢܬ. ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܰܫܩܶܐ ܕܰܨܒܰܝܬ ܨܗܺܝܬ. ܐܶܢ ܠܳܟ ܬܶܥܦܽܘܩ ܓܡܽܘܪܬܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܛܪܰܬ ܥܽܘܒܳܗ̇܀

 

158 ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܠ ܓܰܢܒܳܪܐ ܘܰܠܒܶܫ ܩܶܢܛܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܥܰܠ ܙܳܐܶܢ ܟܽܠ ܘܰܩܢܳܐ ܟܰܦܢܐ. ܥܰܠ ܡܰܫܩܶܐ ܟܽܠ ܘܰܩܢܳܐ ܨܶܗܝܐ. ܥܰܪܛܶܠ ܘܰܫܠܺܝܚ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܠܒܶܫ ܟܽܘܠܐ܀

 

159 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܚܙܳܐ ܟܰܝ ܥܽܘܠܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ. ܥܰܠ ܩܰܫܺܝܫܐ ܘܶܐܬܛܠܺܝ ܒܳܗ̇ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܝܰܠܽܘܕ ܘܪܰܒܺܝ ܒܚܰܠܒܳܗ̇. ܥܰܠ ܘܰܙܥܰܪ ܒܳܗ̇ ܢܦܰܩ ܘܺܝܪܶܒ ܒܳܗ̇ ܬܶܗܪܐ ܪܰܒܐ܀

 

160 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܳܒ̈ܠܳܝܶܐ ܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܫܰܩܶܦܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܺܝܗܽܘܕ. ܒܳܟ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܐܶܫܬܰܝܰܢܘ ܗܘܰܘ. ܕܒܳܟ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ ܗܘܰܘ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ܆ ܕܨܰܥܰܪܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܝܰܩܰܪܘ ܛܰܠܝܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܩܰܫܺܝܫ܀

 

161 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܢܬ ܕܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܰܨܰܪ ܠܳܟ. ܕܒܰܛܢܳܟ ܚܰܕܬܐ ܗܽܘ ܘܝܰܠܕܳܟ ܬܶܗܪܐ ܗ̣ܘ. ܒܶܠܥܳܕ ܪܽܘܚܐ ܡܰܢ ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܠܶܥܙܐ ܚܰܕܬܐ ܗܐ ܪܳܬܰܚ ܒܺܝ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ܀

 

162 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܰܗܒ ܚܰܠܒܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܦܰܟ ܝܰܢܩܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܀

 

163 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܶܗ ܒܨܰܘܡܐ ܙܟܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܐܠܗܐ܀

 

164 ܕܝܽܘܐܰܢܺܝܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ܀ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܣܓܺܝܕܐ ܘܰܒܪܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ܀

 

165 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܳܢܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܓܳܙܰܪ ܠܳܗ̇܀

 

166 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܕܬܺܐܠܰܦ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

 

167 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܐ ܠܰܘ ܕܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܥܰܬܶܕ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܰܢܩܰܒܠܳܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܀

 

168 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܐܳܘ ܣܳܛܳܢܐ ܕܡܶܢ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܬܳܒܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܫܕܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܬܰܚܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܣܳܛܳܢܐ ܗ̣ܝ ܘܰܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܢܶܫܕܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ. ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܳܐܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܡܶܝܢ ܢܩܺܝܡ܀

 

169 ܕܳܐܘܣܰܒܝܳܣ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀ ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܡܪܐ ܪܽܘܚܐ ܠܚܰܙ̈ܳܝܶܐ. ܕܗܳܢܐ ܕܰܪܡܶܐ ܠܬܰܚܬ ܒܽܐܘܪܝܐ܆ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܪܟܺܝܒ ܒܪܰܘܡܐ. ܗܳܢܐ ܕܗܐ ܡܳܬܶܩ ܚܰܠܒܐ. ܡܶܢ ܬܕܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܛܪܐ ܘܰܐܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܡܰܚܶܬ ܒܪܶܡܙܶܗ. ܗܳܢܐ ܕܗܐ ܛܥܺܝܢܐ ܒܰܪܬ ܓܢܽܘܢܐ. ܨܶܒܥܶܗ ܛܥܺܝܢܐ ܪܰܘܡܐ ܘܥܽܘܡܩܐ. ܗܢܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܒܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܡܶܛܽܠ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܒܪܺܫܺܝܬ ܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܐ ܓܰܐܝܐ. ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܦܳܥܶܐ ܐܰܝܟ ܛܰܠܝܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܰܦܨܰܚ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ܀

 

170 ܕܺܝܠܶܗ. ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܠܶܗ ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ. ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܶܗ ܗܳܫܐ܀

 

171 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܕܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܐ ܡܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܚܒܳܪܬܰܢ ܠܐ ܡܶܬܰܐܣܝܐ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

172 ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ. ܐܶܠܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܰܘ ܕܕܰܡܺܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܰܢ ܠܓܰܒܪܐ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܕܰܐܝܬܝܰܬ ܠܶܗ ܐܰܪܥܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܠܗܐ. ܕܰܒܗܳܢܐ ܠܺܠܝܐ ܢܰܦܫܳܟ ܬܳܒܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܳܟ܀

 

173 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܡܰܥ ܠܡܳܠܽܘܟܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ܀

 

 

74 ܕܩܺܘܪܺܝܠܠܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ܀ ܗܳܟܰܢܐ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܘܡܳܪܝܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܥܰܡ ܗܰܘ ܡܶܠܬܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܕܰܠܡܐ ܡܰܚܫܰܒܬܐ ܕܰܦܣܳܩܐ ܬܶܥܽܘܠ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܥܰܡ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ܀

 

175 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܘܰܠܶܪܝܰܢܳܘܣ܀ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪ ܩܢܽܘܡܐ ܕܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܠܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܬܽܘܒ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ܀

 

176 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܡܰܘܬܒܶܗ ܕܰܐܒܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܢܶܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܒܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܕܡܶܥܡܰܪ ܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܒܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ܀

 

177 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܦܰܪܫܺܝܢܰܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ ܡܦܰܠܓܺܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܒܪܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܀

 

178 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܶܡܰܪܢܳܝܗܝ ܠܡܶܠܬܐ ܘܰܫܬܶܩܢܰܢ ܟܰܕܠܐ ܐܰܝܬܺܝܢܰܢ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܠܒܰܪ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܢܶܫܠܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܩܢ̈ܰܝܳܐ܀

 

179 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܒܐ ܥܰܡ ܒܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܰܫ ܐܰܒܐ ܡܶܢ ܒܪܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܒܪܐ. ܕܠܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܳܐܒܝ ܥܰܡܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܐ ܒܳܐܒܝ ܘܳܐܒܝ ܒܺܝ܀

 

 

180 ܕܰܓܪܺܓܳܘܪܝܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܀ ܠܐ ܢܰܛܥܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܢܳܫܐ ܐܳܦܠܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܡܰܕܥܐ. ܒܗܰܘ ܡܳܪܝܐ ܕܰܐܝܟ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܦܰܪܫܺܝܢܰܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܰܠܦܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܒܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܩܕܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܠܐ ܡܚܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܒܦܰܓܪܐ. ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܚܰܪܬܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܰܪܥܳܢܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܐ. ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܒܟܽܠܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܢܶܬܓܒܶܠ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܬܚܶܝܬ ܚܛܺܝܬܐ܀

 

181 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܡܰܥܶܠ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ. ܘܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܘܠܐ ܐܳܡܰܪ ܚܰܕ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܢܳܦܶܠ. ܗܳܕܐ ܗ̇ܝ ܕܰܡܠܺܝܟܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀

 

182 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܗ̣ܝ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܕܠܐ ܙܰܒܢܐ ܠܗܳܝ ܕܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒܢܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܪܺܢܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܚܳܣ ܘܠܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܰܚܕܐ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܡܰܗ܀

 

183 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܪܳܒܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܘ ܡܶܬܓܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܗܳܢܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܳܦܶܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܚܘܺܝܬܶܗ ܕܰܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܀

 

 

V

 

 

184 ܡܶܢ ܡܰܡܠܠܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܳܫܽܘܫܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܐܰܝܟܰܢ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܶܐܢ ܡܺܝܬ ܒܰܫܪܳܪܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܠܰܘ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ܀

 

185 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ. ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ ܬܚܰܘܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܚܳܙܶܝܬ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܰܠܝܐ ܡܶܠܬܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܠܗܐ: ܒܰܕܠܐ ܚܳܟܶܡ ܐܰܢܬ ܕܰܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܓܰܘܐ ܗ̣ܘ ܕܰܐܠܗܽܘܬܐ ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܘܒܰܙܒܰܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܀

 

186 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܳܟ ܪܽܘܫܥܐ ܕܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܐ܆ ܐܰܘܣܶܦܬ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܐ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܕܶܐܢ ܒܪܐ ܘܶܐܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܶܐܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ܆ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܺܝܬ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܶܠܱ̈ܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܢܶܫܬܳܝܗܝ ܠܚܰܕ ܓܽܘܕܳܦܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܰܬ. ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗ̣ܘ܀

 

187 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ. ܕܰܛܥܶܡ ܠܰܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܚܰܫ ܐܰܠܳܗܐ ܩܪܰܝܢܰܢ܆ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ.

 

188 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܐܶܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܐ ܩܳܡ܀

 

189 ܕܺܝܠܶܗ. ܣܳܡܬ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܠܻ̈ܝܢ ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܚܰܫ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ.

 

190 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܡܰܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܒܰܪܢܳܫܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܬܓܠܶܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܶܛܠܽܘܡ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܬܚܶܝܬ ܡܰܘܬܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܘܩܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ ܐܶܙܕܟܺܝ ܡܰܘܬܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ.

 

191 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܗܳܫܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܡܺܝܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܘܰܐܠܶܦ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܡܶܠܬܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܠܐ ܬܰܣܒܰܪ ܕܣܳܦܩܐ ܠܳܟ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܕܶܐܢ ܠܰܡ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܠܳܗܐ ܡܺܝܬ܀

 

192 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܰܪܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܩܰܝܡܰܬ ܡܶܠܬܳܟ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܬܰܒܬ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܦܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܰܪܰܐ ܗܳܟܰܢ ܐܰܣܒܰܪܬ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܺܝܬ: ܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܠܗܽܘܢ ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܳܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܓܰܠܝܐ ܠܰܢ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ. ܐܰܢܬ ܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢܬ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ܀

 

193 ܕܣܳܝܽܘܡܐ. ܢܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ܆ ܡܰܡܠܶܠܗ ܕܗܳܢܐ ܛܳܥܝܐ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܝܺܠܶܦ ܐܳܦ ܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܪܗܶܛ ܒܚܽܘܬܪܶܗ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܳܪܽܘܫܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܦܪܰܫ ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܕܡܶܠܬܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܗ̣ܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܝܳܕܰܥ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܒܪܽܘܫܥܐ ܡܰܪܳܚܐ. ܕܢܶܨܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܟܰܚ ܒܰܝܢܳܬ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܣܺܝܡ ܨܠܺܝܒܽܘܬܐ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܕܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܶܟܺܝܠ ܘܢܺܐܠܰܦ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܳܦ ܟܽܠ ܕܩܳܪܶܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܗܳܢܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܀

 

194 ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ܀ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܕܗܰܘ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܩܰܝܣܐ ܪܰܛܺܝܒܐ ܕܢܺܐܒܰܫ ܘܢܶܫܠܽܘܚ ܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܰܝܣܐ ܝܰܒܺܝܫܐ ܕܰܙܩܺܝܦܐ. ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܕܰܕܠܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܠܝܐ ܗܘܳܬ܀

 

195 ܕܺܝܠܶܗ. ܩܰܝܣܐ ܕܶܝܢ ܝܰܒܺܝܫܐ. ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܳܟܽܘܬܐ ܡܟܰܠܰܠ ܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܕܰܒܫܽܘܦܳܥ ܕܡܳܗ̇ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܪܰܓܝܰܬܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܟܰܦܢܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܀

 

196 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܢܝ̈ܣܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ. ܕܗܐ ܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܕܳܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܥܽܘܢ. ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܠܡܶܬܓܰܘܳܣܽܘ ܒܰܐܠܳܗܐ ܙܩܺܝܦܐ܀

 

197 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܒܳܥ̈ܘܳܬܐ. ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܒܰܪ ܡܰܠܟܐ ܕܢܶܒܠܰܥ ܦܰܟܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ. ܐܰܬܩܶܢ ܕܰܟܝܐ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܪܽܘܩܐ ܛܰܡܳܐܐ. ܪܺܫܶܗ ܐܰܪܟܶܢ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܢܶܬܩܰܦܰܚ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܬܳܓ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܟܠܺܝܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܢܶܬܟܰܠܰܠ. ܕܪܳܥܶܗ ܪܰܒܐ ܕܒܳܪܽܘܝܐ ܩܰܢܝܐ ܕܒܶܙܚܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܠܶܗ. ܙܪܬܐ ܕܡܶܫܚܰܬ ܠܰܫܡܰܝܐ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܩܰܒܥܽܘܗ̇ ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܒܰܡܫܺܝܚܶܗ ܐܰܬܩܶܢ ܘܰܒܪܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܓܰܒܠܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܐܶܬܩܒܰܥ܀

 

198 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܢܺܝܩܳܘܡܕܝܐ. ܕܽܘܡܳܪܐ ܗ̣ܝ ܡܳܪܝ ܚܰܝܽܘܬܳܟ ܕܥܰܡ ܡܺܝܬܽܘܬܐ ܫܰܘܬܶܦܬܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܐ ܗ̣ܝ ܐܳܦ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ ܕܝܶܗܒܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

 

199 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐ ܬܶܬܘܰܗ ܕܰܠܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܚܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ. ܐܺܡܰܪ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܐ ܘܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܐ. ܥܰܦܪܐ ܫܺܝܛܐ ܠܓܳܒܽܘܠܶܗ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܡܚܳܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ. ܐܳܘ ܥܳܒܽܘܕܐ ܚܰܢܳܢܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܺܝܕܐ ܕܰܡܚܳܬܶܗ. ܨܪܳܗ̇ ܠܺܐܝܕܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ. ܠܐ ܥܨܳܬܶܗ ܗܘܳܬ ܟܺܢܽܘܬܶܗ ܕܬܶܟܠܶܝܘܗܝ ܗܘܳܬ ܟܰܕ ܒܳܪܶܐ ܠܳܗ̇. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܺܐܝܕܐ ܗܳܝ ܕܰܡܚܳܬܶܗ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ܀

 

200 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܚܰܠܳܫܐ. ܫܺܝܛ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܰܘܬܳܟ ܘܰܕܡܳܟ܆ ܕܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܡܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܣܬܰܪܰܕ. ܬܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ. ܙܳܥ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܰܚܙܰܝܳܝܗܝ܀

 

201 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܐ. ܩܳܡ ܐܠܗܐ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܐ. ܚܢܰܢ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܡܰܫܡܰܥܬܰܢ ܡܶܠܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܕܰܬܣܰܝܒܰܪ܀

 

202 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܐ ܬܠܶܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ. ܘܰܩܛܺܝܪ ܐܶܒܠܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ. ܚܢܰܢ ܫܰܬܝܐ ܠܰܢ ܡܶܐܪܺܝܬܐ. ܘܰܪܟܺܝܒܐ ܠܰܢ ܪܳܡܽܘܬܐ܀

 

203 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܢܚܶܬ ܛܰܥܢܶܗ ܠܥܶܪܒܐ ܕܰܛܥܳܐ.

 

204 ܡܰܢ ܢܶܒܣܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܰܪܥܺܝܬܐ ܙܒܺܝܢܰܬ ܒܰܕܡܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܪܳܥܝܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܚܰܫ ܒܳܗ̇. ܕܢܰܠܶܦ ܚܰܫܐ ܠܥܶܠܴ̈ܝܶܐ܀

 

205 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܒܶܗ ܒܚܰܫܶܗ ܩܢܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܩܢܳܐ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ܀

 

206 ܕܺܝܠܶܗ. ܚܰܕ ܕܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܚܰܕ: ܙܩܺܝܦܶܗ ܒܶܝܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܬܡܨܰܥ ܕܬܶܬܘܰܗ ܬܺܐܒܶܝܠ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܘܬܶܩܛܽܘܠ ܒܫܶܦܠܶܗ ܫܽܘܒܗܳܪܐ܀

 

207 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܳܪܬܐ ܕܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܶܟܝ ܚܽܘܒܐ. ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܟܝ. ܒܦܺܐܪܐ ܗ̣ܘ ܐܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ. ܟܰܕ ܛܰܫܝܐ ܗܘܳܬ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܛܽܘܒ ܠܦܽܘܡܶܟܝ. ܕܶܐܬܪܥܶܡ ܒܪܶܚܡܬܐ. ܒܰܣܡܳܟܐ ܕܰܐܠܗܐ ܣܡܺܝܟ ܒܶܗ. ܐܺܝܪܶܒܬܝ ܡܶܢ ܣܰܪܐ ܕܰܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܫܰܡܫܰܬ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܐ ܟܽܘܠ܀

 

208 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܘܳܐ ܝܰܡܐ ܦܫܺܝܛܐ ܦܩܰܥܬܐ ܕܠܐ ܨܳܐܬܐ. ܢܚܶܬ ܕܰܟܝܐ ܗܰܠܶܟ ܒܓܰܘܶܗ ܕܗܰܘ ܫܰܦܝܐ. ܓܕܰܠ ܝܰܡܐ ܓܰܠ̈ܠܰܘܗܝ ܟܠܺܝܠܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܘܟܰܠܠܶܗ. ܘܰܠܫܶܦ̈ܥܰܘܗܝ ܙܰܝܰܚ ܘܰܐܣܩܶܗ. ܘܰܠܝܰܒܫܐ ܫܒܳܒܶܗ ܐܰܘܫܛܶܗ. ܚܣܰܡ ܝܰܒܫܐ ܒܝܰܡܐ ܘܪܰܡܪܡܶܗ܀

 

209 ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܀ ܛܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܐ ܕܺܝܕܰܥ ܡܳܪܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܢܽܘ ܕܡܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܰܪ ܡܳܝܽܘܬܐ܀

 

210 ܕܺܝܠܶܗ. ܛܽܘ̈ܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܡܐ ܕܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܩܪܶܝܟ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܠܗܐ܀

 

211 ܕܺܝܠܶܗ. ܦܰܪܶܫ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܰܐܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ. ܕܰܐܒܐ ܐܰܠܳܗ ܘܰܒܪܐ ܐܰܠܳܗ. ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܫܡܶܗ ܕܰܐܒܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܗܘ ܬܽܘܒ ܫܡܶܗ ܕܰܒܪܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ܀

 

212 ܕܺܝܠܶܗ. ܦܪܺܝܫ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܐ ܗ̣ܘ ܘܰܫܘܶܐ ܒܰܫܡܐ. ܕܳܐܦ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܫܡܶܗ܀

 

213 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܳܪܰܢ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܰܪܓܶܫܘ. ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܀

 

214 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܡܳܪܶܐ ܦܶܨܚܐ ܒܦܶܨܚܐ ܩܛܰܠܘ ܗܘܰܘ. ܘܰܠܡܳܪܶܐ ܥܺܐܕܐ ܒܥܺܐܕܐ ܢܟܰܣܘ ܗܘܔܘ. ܬܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ. ܘܰܐܥܘܶܠܘ ܘܰܐܪܓܶܙܘ܀

 

215 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܗܳܢܐ ܥܰܕܥܺܕܐ ܒܠܰܥ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܪܕܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܦܰܟܐ܀

 

216 ܕܺܝܠܶܗ. ܬܡܰܗ ܕܶܝܢ ܟܡܐ ܣܢܳܐ ܥܰܡܐ ܠܡܳܪܶܗ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܣܢܳܐ ܠܰܕܪܳܚܶܡ. ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܥܩܰܪ ܟܰܪܟܐ ܪܚܽܘܡܶܗ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܚܶܡܬܶܗ ܢܢܺܝܚ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ. ܩܛܰܠ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܪܰܡܪܡܶܗ ܒܟܽܘܠܗܶܝܢ. ܐܰܚܪܶܒ ܟܰܪܟܐ ܕܨܰܒܬܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܢܙܽܘܥ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܐܘܒܕܳܗ̇ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ܀

 

217 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܪܺܝܬܳܟ ܐܰܡܬܐ ܕܗܰܘܦܶܗ ܕܪܶܡܙܳܟ. ܠܐ ܫܳܛܰܬ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܕܶܐܬܒܰܪܝܰܬ. ܥܳܠܡܐ ܕܠܳܟ ܒܪܶܐ. ܥܰܒܕܐ ܣܳܒܐ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܠܘ ܗܘܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦܬ. ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ ܨܰܥܰܪܬܳܟ. ܡܒܰܓܢܺܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܚܛܰܘ. ܓܳܥܪܺܝܢ ܒܚܺܐܪܽܘܬܐ ܕܩܶܛܠܰܬ ܠܝܳܗܽܘܒܳܗ̇܀

 

218 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܺܝܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܒܛܽܘܦܣܐ ܕܐܢܳܫܐ ܒܪ̈ܰܟܫܳܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܢܬ. ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܪܟܶܒܬ ܥܳܢܐ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܣܬܠܶܩܬ܀

 

219 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܦܶܢܩܺܝܬܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܨܺܝ̈ܒܳܝܶܐ. ܛܽܘܥܝܰܝ ܓܶܝܪ ܒܰܕܪܶܗܛܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܕܰܗܒܐ ܪܓܺܝܓܐ ܕܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܪܶܗܛܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܙܩܺܝܦܐ ܕܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܕܒܶܗ ܬܒܰܛܶܠ ܣܶܓܕܰܬ ܕܰܗܒܐ܀

 

220 ܕܺܝܠܶܗ. ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܣܝܰܢ. ܘܰܟܡܐ ܕܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܒܶܗ ܗܽܘ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܒܶܗ ܐܶܬܰܐܣܺܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܐܠܗܐ ܟܝܳܢܐ ܘܟܺܐܒܐ ܕܢܰܦܫܐ ܢܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܥܳܒܽܘܕܐ ܗ̣ܘ ܐܳܦ ܥܳܨܽܘܒܐ ܗ̣ܘ. ܐܳܣܝܐ ܘܣܰܡܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܠܡܰܢ ܕܰܒܪܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܚܛܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܐܰܩܺܝܡܶܗ܀

 

221 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܢܪܺܝܡ ܟܽܠܢܳܫ ܕܺܐܝܕܐ ܚܰܝܶܠܬ ܕܰܡܚܳܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܩܳܡ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ܀

 

222 ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕܐ ܬܽܘܒ ܡܰܬܚܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܶܓܕܐ. ܠܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܽܘܕܶܗ ܩܕܳܡ ܫܰܒ̈ܛܰܝܗܽܘܢ܀

 

223 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܥܰܠ ܣܳܒܐ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܚܽܘܦܳܛܐ ܕܗܳܝ ܥܺܕܬܐ ܕܰܒܢܰܝܬ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܢ ܡܰܠܶܦ. ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܰܘ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ܀

 

224 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܕܟܰܠܰܬ ܡܰܠܟܐ. ܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܐܰܥܠܳܗ̇ ܠܗܰܘ ܝܽܘܪܬܳܢܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܦܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܽܘܪܬܳܢܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܚܺܝܕ ܫܽܘܪܳܝܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܕܰܫܡܐ ܕܢܰܨܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܗܦܰܟ ܘܥܰܩܪܳܗ̇. ܒܝܶܫܽܘܥ ܬܰܠܝܐ ܗܘܳܬ ܘܰܕܐܪܦܝܳܗ̇ ܢܶܦܠܰܬ. ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܪܺܝ ܒܳܗ̇ ܘܫܰܠܶܡ ܒܳܗ̇܀

 

225 ܕܺܝܠܶܗ. ܒܚܰܕ ܗܽܘ ܣܳܡ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܰܐܣܶܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܗܰܘ ܕܰܙܩܰܦ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

226 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܩܶܛܠܰܬ. ܘܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܰܠܟܐ ܡܫܺܝܚܐ ܦܳܠ̈ܚܰܘܗܝ ܚܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܽܘܠܐ ܗ̣ܘ ܘܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܒܝܰܕ ܣܶܢܶܐܬܳܗ̇ ܩܶܛܠܰܬ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܀

 

227 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܫܰܬܩܶܗ ܐܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܶܗ. ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܐ ܕܶܐܣܬܕܶܩ. ܫܶܡܫܐ ܕܰܚܫܶܟ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܰܠܶܠ. ܘܳܐܦ ܝܰܘܡܳܢܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܫܰܬܺܝܩ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܗܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ܀

 

228 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܢܬܽܘܒ ܗܽܘ ܚܰܝܳܒܐ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܙܰܟ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܟܰܕ ܦܐܶܐ ܗܽܘ ܬܰܝܳܒܐ ܣܰܓܺܝ ܡܳܐܶܟ ܡܶܢ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܚܽܘܪܘ ܒܶܗ ܒܥܰܡܐ ܟܡܐ ܦܩܰܪ. ܕܰܙܩܰܦ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܠܐ ܕܚܶܠ. ܐܶܠܽܘ ܡܬܳܒ ܬܳܒ ܥܕܰܟܺܝܠ ܙܥܽܘܪܝܐ ܗܘܳܬ. ܟܡܐ ܟܺܝܬ ܣܢܶܐ ܕܰܚܬܺܝܪ܀

 

229 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܟܶܘܶܝܠܳܐ. ܘܠܐ ܠܰܡ ܐܶܬܚܰܠܰܦ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ ܢܶܡܪܐ ܚܶܘܝܐ ܘܕܺܐܒܐ ܕܶܐܬܥܨܺܝܘ. ܕܶܐܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܦܰܩܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܗܰܘܢܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ. ܠܡܳܪܰܢ ܩܥܰܘ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܢܬ܀

 

230 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܡܶܢܶܗ ܘܒܶܗ ܢܺܐܠܰܦ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗ̣ܝ. ܕܰܐܠܗܐ ܕܡܶܨܛܰܚܶܐ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܣܰܝܒܰܪ ܟܰܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ܀

 

231 ܕܺܝܠܶܗ. ܢܶܫܠܶܐ ܠܶܗ ܠܶܫܳܢܐ ܕܠܐ ܡܨܶܐ. ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܨܶܝ̈ܨܶܐ ܕܰܩܒܰܥܘ ܒܶܗ܀

 

232 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܐܚܝܶܗ ܒܩܰܝܣܐ ܒܰܐܠܦܐ ܐܚܪܳܝܐ ܕܶܫ̈ܬܳܐ. ܗܽܘ ܓܰܒܠܶܗ ܒܪܺܫܺܝܬ ܐܳܦ ܒܝܰܘܡܐ ܕܶܫ̈ܬܐ ܟܰܕ ܐܰܪܓܶܙ ܒܩܰܝܣܐ܀

 

233 ܕܺܝܠܶܗ. ܩܶܢܛܪܽܘܢܐ ܐܺܝܪܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܗܐ ܬܗܰܪ ܒܶܗ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܝܰܩܪܶܗ ܘܠܐ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܶܥܽܘܠ܀

 

234 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܐ ܗ̣ܘ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܚܺܝܠܐ. ܕܠܺܝܠܐ ܗܘܳܬ ܒܥܳܬܶܗ ܕܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܕܥܰܒܕܐ ܗ̣ܘ. ܒܨܳܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܗ̣ܝ ܗܳܘܝܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܺܝ ܣܳܗܕܐ ܕܪܰܒ ܗ̣ܘ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܐ ܐܶܬܒܨܺܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܡܰܟܪܙܐ. ܕܗܐ ܦܗܰܘ ܒܶܗ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܣܰܝܟܽܘܗܝ܀

 

 

235 ܕܺܝܰܘܰܐܢܺܝܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܰܒܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ܀

 

236 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܟܳܗܢܽܘܬܐ܀ ܩܰܢܺܝܛ ܐܢܐ ܓܶܝܪ ܕܕܰܠܡܐ ܟܰܕ ܐܶܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܠܰܓܙܳܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܡܬܰܪܣܰܝ ܘܰܚܠܺܝܡ܆ ܝܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܝ ܐܰܪܓܙܺܝܘܗܝ ܠܰܐܠܗܐ: ܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܰܚܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܶܬܶܠ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܀

 

237 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܩܝܳܡܬܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܣܥܰܪܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܘܐܠܗܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

 

238 ܕܺܝܠܶܗ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܫܚܺܝܡܐ. ܐܶܠܐ ܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܀

 

239 ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܺܝ ܫܰܕܰܪܬ ܐܰܒܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܐ ܫܰܕܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܺܝܡܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܫܬܘܶܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܀

 

240 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܗܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܰܢܳܢܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܣܳܡܶܗ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܶܗ ܠܣܳܝܽܘܡܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ܀

 

241 ܕܺܝܠܶܗ. ܫܳܐܘܳܠ ܠܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܠܡܳܢܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢܬ ܠܺܝ. ܐܠܗܐ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܠܡܳܢܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢܬ ܠܺܝ܀

 

242 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܡܠܽܘܐܐ ܐܰܪܡܺܝ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܓܰܝܳܣܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

 

243 ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܬܰܪܥܺܝܬܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܐ ܡܶܣܬܰܥܪܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܚܰܡܺܝܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܐܠܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢܬܬܐ ܗܳܕܐ ܕܠܐ ܥܶܕܠܳܝ܆ ܐܶܬܒܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܚܰܢܳܢܐ ܚܰܫܒܳܗ̇ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܐܰܫܘܝܳܗ̇܀

 

 

244 ܕܳܐܘܣܰܒܝܳܣ ܚܶܡܨܳܝܐ. ܚܠܳܦ ܐܢܳܫܐ ܡܺܝܬ ܚܰܝܳܐ܀

 

245 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܗܐ ܠܰܡ ܡܶܨܛܠܶܒ܆ ܕܰܡܝܰܬܪܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܡܰܪܬ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܐ ܙܟܳܐ ܘܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܐܶܬܓܰܒܰܪ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܐܶܡܰܪܬ܀

 

246 ܕܺܝܠܶܗ. ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܚܰܫܐ ܗܘܳܐ ܕܰܝܳܢܐ ܐܶܬܕܺܝܢ ܚܰܝܳܐ ܠܡܰܘܬܐ ܐܶܫܬܠܶܡ. ܙܳܐܶܢ ܟܽܘܠܐ ܗܘܳܐ ܟܰܦܢܐ. ܘܡܰܒܽܘܥܐ ܨܗܺܝ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܒܫܽܘܒܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܨܰܥܪܐ. ܘܡܰܠܟܐ ܩܳܡ ܩܕܳܡ ܗܺܓܡܽܘܢܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ܀

 

247 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܺܝܬ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܰܢ ܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ܀

 

248 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܽܘܪܟܬܐ ܕܒܰܪܶܟ ܠܥܰܡܐ. ܘܩܳܡܘ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܠܚܰܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܺܝܬܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܬܗܽܘܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܠܒܶܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

 

249 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܽܘܝܳܡܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܬܺܝܕܳܢ ܠܡܶܫܬܠܳܡܽܘ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܗܶܝܢ. ܗܶܢܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܦܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

250 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܘܕܺܝ ܓܶܝܪ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

251 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܬܒܰܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܚܙܺܝ ܐܶܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܐ ܬܶܬܥܒܰܪ ܒܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܬܶܨܒܶܐ ܓܶܝܪ ܘܶܐܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܳܟ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ܀

 

252 ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܕܛܳܠܡܺܝܢ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܛܳܠ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܶܠܐ ܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܙܕܩܶܦ. ܐܶܠܐ ܕܰܥ ܕܶܐܠܽܘ ܠܐ ܐܶܙܕܩܶܦ. ܠܐ ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܗܘܳܬ ܕܦܰܓܪܐ ܢܣܰܒ. ܚܰܫ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗ̣ܘ ܟܰܕ ܗ̣ܘ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ܀

 

 

253 ܕܰܐܬܰܢܰܣܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܦܺܝܩܛܶܛܳܘܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܩܽܘܪܶܢܬܳܘܣ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܟܦܰܪܘ ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܠܰܘ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܘܰܛܥܰܘ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܰܫܠܺܝܚܐ ܬܳܐܘܡܐ ܢܰܫܪܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܒܶܗ ܫܽܘ̈ܡܳܬܐ ܕܨ̈ܶܨܶܐ ܒܩܳܠܐ ܪܳܡܐ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܟܰܕ ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܘܡܳܪܝܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ܆ ܒܠܐ ܡܫܰܒܚܐ ܦܰܓܪܐ ܒܨ̈ܶܨܶܐ ܡܶܬܩܒܰܥ ܗܘܳܐ ܘܡܶܨܛܥܰܪ܀

 

254 ܕܒܰܣܶܝܠܝܳܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ. ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܢܰܘܠܶܕ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܚܪܺܢܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܒܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܕܶܐܨܛܠܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܠܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܬܬܠܺܝܘ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܐ ܢܚܶܬ. ܘܰܕܡܺܝܬ ܗܽܘ ܒܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܡܺܝܬܘ ܢܰܚܶܐ. ܘܕܰܫܪܶܟ ܠܡܰܘܬܐ ܗܰܘ ܕܡܰܘܬܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ. ܕܠܰܡܫܰܥ̈ܒܕܰܝ ܒܡܰܘܬܐ. ܒܡܰܘܬܐ ܢܰܚܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܕܰܡܟܐ ܦܳܣܥܺܝܢܰܢ ܠܰܡܕܳܫ ܒܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܰܐܘܫܶܛ ܠܰܢ ܐܠܗܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

 

255 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܢܶܦܠܰܬ ܡܶܢ ܩܝܳܡܳܗ̇. ܘܰܐܣܓܺܝ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܘܳܬ ܚܢܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܓܝܰܬ ܚܰܛܳܝܬܐ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܠܘܳܬ ܦܣܳܥ̈ܳܬܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܐܰܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ܀

 

256 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܥܶܕܳܢܶܗ ܕܓܰܢܳܒܐ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܐ. ܕܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܣܳܟܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܣܽܘܪܳܕܐ ܡܰܠܝܐ܀

 

257 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ ܬܠܳܬܐ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܐ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ ܪܰܒܬܐ ܒܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܢܶܬܚܙܶܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܒܦܰܓܪܰܢ ܬܶܫܪܶܐ. ܕܕܽܘܟܳܝܐ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܬܶܥܒܶܕ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܚܰܪܪܳܢܐ ܕܟܽܠ ܕܥܶܠܳܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ. ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܫܒ̈ܰܝܳܐ. ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܗܰܘ ܕܨܰܥܪܐ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܐ ܕܠܰܘܛܬܐ ܐܶܨܛܰܥܰܪ. ܘܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܽܘ ܠܡܰܘܬܐ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܗܪܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܐ܆ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܕܢܶܚܽܘܬ. ܘܗܰܘ ܩܝܳܡܬܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܶܝܬ ܫܳܟ̈ܒܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܫܠܰܕܐ. ܘܗܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܠ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܩܳܡ. ܟܰܕ ܡܦܰܠܶܓ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܒܐܢܳܫܽܘܬܰܢ܀

 

258 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܢܶܬܩܒܰܪ ܒܦܰܓܪܰܢ ܕܰܢܒܰܝܐܰܢ ܥܰܠ ܡܰܘܬܰܢ܆ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܒܪܐ܀

 

259 ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܶܐܣܬܕܶܩܘ ܡܳܐܢ̈ܰܝܟ. ܐܶܫܬܠܰܚ ܘܶܐܙܕܩܶܦ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܐܰܢܬ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܙܕܩܶܦܬ܀

 

260 ܕܳܐܘܣܰܒܝܳܣ ܚܶܡܨܳܝܐ. ܐܠܗܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܠܰܝܬ ܒܺܝ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܩܥܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܙܳܕܶܩ܀

 

261 ܕܡܳܪܝ ܓܪܶܓܳܘܪܝܳܣ. ܡܰܢ ܕܠܐ ܣܳܓܶܕ ܠܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ. ܘܢܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܩܳܛܠܱ̈ܝ ܐܰܠܳܗܐ܀

 

262 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܬܓܡܰܪ܆ ܐܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܫܘܳܐ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܡ܀

 

263 ܕܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܐ ܦܰܐܝܐ ܘܠܐ ܠܳܚܡܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܗܳܝ ܕܢܶܚܰܫ ܒܰܦܓܰܪ ܢܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܢܶܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܠܶܗ܆ ܩܰܕܺܝܡܐ ܗ̣ܝ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܦܓܰܪ ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܛܶܠ ܠܶܗ ܥܒܳܕܳܗ̇ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܒܛܶܠܘ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢ܀

 

264 ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶ݊ܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܚܰܫ ܒܰܦܓܰܪ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

265 ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܣܽܘܢܩܣܳܘܣ. ܐܰܡܺܝܪܐ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܟܰܢܰܫ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܢܳܩܦܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܚܰܫ܀

 

266 ܕܺܝܠܶܗ. ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܪܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܘܡܳܪܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܪܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܥܨܶܝܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܚܰܫ. ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܶܢ ܩܰܒܠܶܗ ܠܡܰܘܬܐ܀

 

267 ܕܺܝܠܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܓܶܝܪ ܕܳܐܠܨܳܐܺܝܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܐ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܠܐ ܢܶܚܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܘܰܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܚܰܫ ܐܢܳܫܳܐܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܀

 

268 ܕܺܝܠܶܗ. ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܣܪܺܝܩܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܕܰܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܚܰܫ. ܟܰܕ ܡܦܰܪܫܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܠܗܰܘ ܕܚܰܫ. ܘܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ. ܘܠܐ ܚܰܕ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ܀

 

269 ܫܠܶܡ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ.

 

ܡܦܰܠܰܓ ܕܶܝܢ ܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ ܕܣܳܗ̈ܕܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܢܺܝ̈ܫܶܐ ܚܰܡܫܐ.

 

ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ. ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܀

 

270 ܘܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܶܝܗ̇ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܡܶܬܬܰܚܕܳܢܐ ܘܰܡܪܰܟܒܐ. ܟܰܕ ܦܳܫ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܩܰܛܺܝܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܠܐ ܡܪܰܟܒܽܘܬܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ܀

 

271 ܘܬܽܘܒ ܕܰܬܠܳܬܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ. ܕܶܐܢ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܚܰܕ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܒܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܪܳܪܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܳܐܺܝܬ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܀

 

272 ܕܰܐܪ̈ܒܥܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܶܦ ܒܶܗ ܕܠܰܝܬ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܚܪܺܢܐ. ܐܳܦܠܐ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܕܰܚܪܺܢܐ ܘܕܰܚܪܺܢܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܥܽܘܠܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܪܺܢܐ ܗܰܘ ܡܪܰܝܡܐ ܘܥܶܠܳܝܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܘܰܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ ܡܶܠܬܐ ܘܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܀

 

273 ܢܺܝܫܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܡ̈ܫܐ ܗܳܢܐ ܗ̣ܘ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܠܰܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܘ ܕܰܒܪܐ ܐܰܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܡܗܰܝܡܢܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܘܢܳܝܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܥܕܺܝܠܐ ܡܶܠܬܐ ܡܐ ܕܡܰܘܕܝܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܐ ܚܰܫ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦܠܐ ܡܐ ܕܳܐܡܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘ ܡܶܠܬܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܗ̣ܝ ܕܶܐܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܪܐ ܗ̣ܘ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܠܗܐ ܗ̣ܘ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܚܰܫ ܒܪܐ. ܠܰܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܶܗ ܐܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܚܪܺܢܐ܀

 

274 ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܨܠܺܝܒܽܘܬܐ ܕܰܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܕܶܝܢ ܛܳܪܝܐ ܠܶܗ ܬܺܐܪܬܶܗ ܐܰܘ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܗܳܢܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܡܰܥܶܠ ܒܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܣܳܐܶܡ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܪܰܫܺܝܥܐ ܘܰܕܦܰܘܠܶܐ ܫܡܺܫܛܳܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܗܰܘ ܕܡܶܢܰܢ ܐܠܗܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ܀

 

275 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܠܠܰܝ ܒܪܽܘܚܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܥܳܠܡܐ ܘܚܰܫ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܥܕܰܡܐ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܟܽܠ. ܘܶܐܬܚܰܢܰܛ. ܘܶܐܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܐ. ܗܽܘ ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܩܳܡ ܡܶܢܶܗ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܪܳܐܙܐ܆ ܘܕܰܝܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܚܶܙ̈ܘܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܓܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܶܐܣܬܠܶܩ ܒܰܥܢܳܢܐ ܕܫܽܘܒܚܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܫܰܢܺܝ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܕܺܝܢܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܩܕܳܡ ܒܺܝܡ ܕܚܺܝܠܬܐ ܕܕܰܝܳܢܽܘܬܶܗ ܢܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܺܝܪ ܠܖܗ. ܘܢܶܓܠܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܠܐ ܫܽܘܠܳܡ ܥܰܡ ܕܺܝܢܐ ܘܫܽܘܢܳܩ ܕܠܐ ܩܳܛܰܥ܀

 

276 ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܐ ܕܟܽܠ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܕܶܐܬܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܕܠܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܩܽܘܕܫܐ ܫܽܘܒܚܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܐ ܘܩܽܘܕܫܐ ܘܣܶܓܕܬܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܕܪܽܘܚ ܘܕܰܦܓܰܪ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ. ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ̈ܺܝܢ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܬܢܳܢ ܘܰܒܥܳܠ̈ܡܶܐ ܥܬܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀

 

277 ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܢܰܣܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒܐ ܗܳܢܐ܆ ܕܰܠܗܳܢܐ ܫܺܝܛܐ ܘܰܒܨܺܝܪܐ. ܣܰܟܠܐ ܘܰܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܫܪܳܝܐ ܠܶܐܓܰܪܬܰܢ ܠܥܰܡܠܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܡܰܫܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܰܘ ܕܡܶܠܱ̈ܘܗܝ ܘܰܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܢܶܫ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܘܣܳܡ ܒܡܰܡܠܠܐ ܗܳܢܐ ܦܰܟܺܝܗܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܐܶܬܥܨܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܡܶܠܬܰܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܳܡܪܐ. ܬܶܫܪܶܐ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܕܰܩܛܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܙܰܒܢܐ. ܘܰܬܦܰܪܣܶܐ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܘܗܝ ܡܣܰܬܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܣܰܝܒܐ. ܠܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܠܟܽܘܐܳܪܐ ܘܒܶܗܬܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ܀

 

278 ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܒܦܶܢܩܺܝܬܐ ܗܳܕܶܐ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܶܣܪ̈ܐ. ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܢܳܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ܆ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܠܶܐܓܰܪܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܠܘܳܬ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܗܽܘ ܘܰܥܒܰܕ ܫܪܳܝܐ ܗܳܢܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܕܟܰܢܶܫܘ ܘܣܳܡܘ ܒܰܫܪܳܝܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܟܰܕ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܘܚܰܘܪ̈ܶܐ ܘܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܦܝ̈ܳܣܶܐ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܟܽܘܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ. ܒܝܰܕ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܶܣܪ̈ܳܐ. ܠܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܫܰܪ̈ܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܘܰܠܣܳܝܽܘܡܐ ܘܰܠܟܳܬܽܘܒܐ ܘܰܠܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܢܳܫ ܠܚܰܪܬܐ ܡܶܣܬܢܶܩ܀

 

ܫܽܘܒܚܐ ܠܰܐܒܐ ܘܠܰܒܪܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ܀