ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐܢܳܫ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ܀

Budge p. xcvi

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ܆

ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐܢܳܫ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ܀

 

ܫܽܘܐܳܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪܡܰܬ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ. ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܶܪܚܰܬ ܣܽܘܢܗܕܳܣ ܕܟܰܠܩܺܕܳܘܢܐ܀

܀ ܬܽܘܒ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܥܶܣܪܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܝܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܐ܀

ܬܽܘܒ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܀

ܪܺܝܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܀

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܀

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܠܳܬܐ܀

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܐܪܒܥܐ܀

܀ܪܺܝܫܐ ܕܚܰܡܫܐ܀

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܶܫܬܐ܀܀

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܫܰܒܥܐ܀܀

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ܀܀

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܬܶܫܥܐ܀܀

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܥܶܣܪܐ܀܀

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܀

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ܀܀

ܬܽܘܒ ܪ̈ܺܫܶܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܚܰܣܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܳܟܣܺܝܢܳܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܰܚܪܶܡ ܠܟܽܠ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܰܢܐ ܗܘ. ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܨܽܘܚܳܝܐ܀

܀܀ ܬܽܘܒ ܩܶܦ̈ܰܠܐܐ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܘܣ܀܀

 

 

ܫܽܘܐܳܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ

 

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗܝ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܒܨܺܝܪܐ ܘܚܰܣܺܝܪܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܬܶܪܒܶܐ ܒܰܐܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ. ܠܐ ܡܶܢ ܫܽܘܡܠܳܝܳܗ̇ ܚܰܣܺܝܪܐ܆ ܘܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܩܰܒܠܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܗ̣ܘ ܒܪܝܬܐ ܗܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܗܘ. ܘܰܣܓܺܝܕܐ ܗܘ. ܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܣܬܓܶܕ܆ ܘܠܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܓܶܕ. ܠܐ ܠܒܰܪ ܐܠܗܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܘܠܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܒܺܝܕܐ. ܠܐ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܚܳܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܡܰܘܣܦܐ. ܠܐ ܫܰܪܺܝ ܒܳܗ̇ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܠܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܗܝ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ܆ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܒܪܳܙܐ ܕܣܽܘܪܳܩܐ. ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ. ܘܒܰܗܘܳܝܶܗ ܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܬܰܘܣܶܦܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܟܰܬܰܪ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܗܘܳܝܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܽܘܟܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܰܥܶܠ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܚܰܘܝܶܗ ܒܽܘܟܪܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ܆ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗ̣ܘ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܽܘܟܪܐ ܗܘ. ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܽܘܟܪܐ. ܘܒܽܘܟܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗܘ. ܘܟܽܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ. ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܠܗܐ. ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܒܰܪ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܰܪ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܟܰܣܝܐ ܓܰܠܝܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܟܰܣܝܐ. ܪܽܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ. ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܕܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ ܘܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܟܰܣܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܚܰܝܐ ܡܺܝܬܐ. ܘܡܺܝܬܐ ܚܰܝܐ. ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ. ܘܕܰܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܚܰܕ ܗܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܳܡܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܪܳܡܐ ܘܡܳܟ̈ܳܬܐ ܕܡܳܟܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܕܪܳܡܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܳܟ̈ܳܬܐ܆ ܘܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܳܢ ܐܢ̈ܳܫܳܝܬܐ. ܕܟܰܣܝܐ ܕܶܐܬܐ ܠܓܶܠܝܐ ܡܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܺܝ̈ܛܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܘ ܚܰܫܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܰܐܒܐ܆ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܟܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܟܰܬܰܪ ܒܚܰܝܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܐܳܦ ܒܡܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܩܰܘܺܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܳܦ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܐܢܳܫܐ܀

 

ܫܠܶܡ ܫܽܘܐܳܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ܀

 

 

Budge p. xcviii

ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪܡܰܬ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ. ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܶܪܚܰܬ ܣܽܘܢܗܕܳܣ ܕܟܰܠܩܺܕܳܘܢܐ܀

 

ܐ܀ ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܕܟܠܩܕܘܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪܡܰܬ ܠܣܽܘܢܗܕܳܘܣ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܇ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ܀

 

ܒ̄܀ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܕܟܰܠܩܺܕܘܢܐ. ܥܰܠ ܕܢܶܣܒܰܬ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܇ ܘܥܶܒܪܰܬ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܪ̈ܡܶܐ܇ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ. ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܡ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܒܶܐܦܶܣܳܣ ܘܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܥܰܡ ܕܺܝܳܣܩܘܪܐ ܒܳܗ̇ ܒܶܐܦܶܣܳܣ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܟܰܠܩܺܕܘܢܐ܀

 

ܓ̄܀ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܬܽܘܒ܆ ܥܰܠ ܕܰܐܣܗܕܰܬ ܒܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܦܳܩܶܕ ܚܶܪܡܐ܇ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܣܳܐܶܡ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܚܪܺܬܐ܀

 

ܕ̄܀ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܠܣܽܘܢܗܕܳܘܣ ܗܳܝ ܕܟܰܠܩܺܕܽܘܢܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܚܪܡܰܬ ܠܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܟܰܕ ܫܳܠܡܐ ܠܶܗ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܀

 

ܗ̄܀ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ [ܗܳܝ] ܕܟܰܠܩܺܝܕܘܢܐ܆ ܥܰܠ ܕܩܰܒܠܰܬ ܠܠܶܐܘܳܢ ܪܰܫܺܝܥܐ ܕܪܽܗܘܡܐ܇ ܘܰܒܥܶܠܬܶܗ ܐܰܚܪܡܰܬ ܠܕܝܣܩܘܪܐ ܡܰܘܕܝܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪܡܶܗ ܕܺܝܣܩܘܪܐ ܠܠܶܐܘܳܢ ܪܰܫܺܝܥܐ ܘܠܐ ܫܠܶܡ ܠܶܗ܀

 

ܘ̄܀ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܣܽܘܢܶܗܕܳܣ ܕܟܰܠܩܺܕܘܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܠܰܬ ܠܗܺܝܒܐ ܘܰܠܬܶܝܕܳܘܪܺܝܛܐ ܐܰܝܟ ܐܳܪ̈ܬܳܕܟܣܐ܆ ܘܚܰܝܒܰܬ ܠܙܰܟܳܝ̈ܶܐ܀

 

ܙ̄܀ ܘܬܽܘܒ ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܣܽܘܢܗܕܳܘܣ ܕܟܰܠܩܺܕܘܢܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܬܰܬ ܣܝܳܡܐ ܕܪܽܘܫܥܐ ܘܰܩܪܳܬܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܀

 

ܚ̄܀ ܘܬܽܘܒ ܡܰܚܪܡܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܠܣܽܘܢܶܗܕܳܣ ܕܟܰܠܩܺܕܘܢܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܡܦܰܪܫܐ ܒܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܘܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ܇ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ ܘܡܳܟ̈ܳܬܐ܇ ܘܰܐܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ܇ ܘܚܳܫܒܐ ܠܗ̇ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܡܰܥܠܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܣܳܓܕܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܥܒܺܝܕܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝܬܐ ܘܚܰܢܦܬܐ܇ ܘܫܳܠܡܐ ܠܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܪܰܫܺܝܥܐ ܘܰܐܒܺܝܕ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܚܪܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܣܰܓܺܝܐܳܢ ܡܶܢܗܶܝܢ܇ ܐܰܚܪܶܡܢܳܗ̇ ܘܡܰܚܪܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܳܗ̇܀܀

 

ܛ̄܀ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܡܐ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܪܥܐ܆ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܰܕܡܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܀܀

 

ܝ̄܀ ܕܚܶܪܡܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܣܽܘܢܶܗܕܳܘܣ ܕܟܰܠܩܺܕܘܢܐ܆ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܫܠܶܡ ܐܰܘ ܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇܇ ܐܠܐ ܬܳܒ ܐܰܘ ܬܳܐܶܒ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ ܕܶܝܢ ܣܽܘܢܶܗܕܳܣ ܪܰܫܺܝܥܬܐ ܕܟܰܠܩܺܕܘܢܐ܆ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܰܪܩܺܝܰܢܳܘܣ ܡܰܠܟܐ ܚܰܢܦܐ: ܒܰܫܢܰܬ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ܀

 

 

Budge p. c

 

܀ ܬܽܘܒ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܥܶܣܪܐ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܝܐ܆

ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܺܝܬܐ܀

 

ܐ̄܀ ܐܶܢ ܫܽܘܘܕܳܥܐ ܗܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܪܝܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܗܐ ܒܶܣܪܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܇ ܘܶܐܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܐܶܡܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ. ܗܰܝ ܕܠܰܓܡܳܪ ܫܟܺܝܪܐ ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܘܰܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܬܽܘܒ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܐ ܐܰܘ ܠܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܓܽܘܕܳܦܶܗ̇ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ܀

 

ܒ̄܀ ܐܶܢ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܝܢܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܛܦܶܗ ܠܰܫܡܐ. ܐܶܢ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܥܰܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܗܐ ܡܫܰܠܚܐ ܘܰܕܠܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ ܐܠܗܐ. ܥܪܽܘܩ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܡܙܰܥܙܥܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ܀

 

ܓ̄܀ ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܡܶܬܬܰܚܡܺܝܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܓܶܕܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪܥܽܘܢ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܠܥܶܕܠܳܝܐ ܘܠܰܘ ܠܩܽܘܠܳܣܐ ܫܳܘܝܐ. ܐܶܠܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܡܰܘܕܰܥ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܬܳܒܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܣܓܶܕܘ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܣܓܶܕܘ܀

 

ܕ̄܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܰܥܠܺܝܢ܆ ܐܰܝܢܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܢܚܶܬ ܪܽܘܚܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܐ ܘܩܰܘܺܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܰܘ ܕܡܳܠܬܐ܆ ܣܪܺܝܩܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܪܽܘܚܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪ̈ܺܝܢ ܕܗܰܘ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܡܟܰܬܪܳܢܺܝܬܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܐ܇ ܩܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܫܬܰܪܰܪ ܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܕܩܰܘܝܰܬ ܠܘܳܬܶܗ܇ ܐܶܢ ܠܰܘ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܩܰܒܶܠ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܥܬܰܪܢܰܢ܇ ܒܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝ̈ܬܰܝܢ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܡܒܰܣܰܪ ܗ̣ܘ ܓܶܝܪ. ܘܰܠܣܽܘܪܳܩܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܕܠܳܚܡܐ ܗܺܝ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ܀

 

ܗ̄܀ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܗܝ ܡܶܢ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܕܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܩܢܶܐ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܐܶܢ ܡܫܰܠܚܳܐܺܝܬ ܩܰܘܺܝ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܫܰܘܬܦ ܠܶܗ܇ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘ ܡܟܰܬܶܒ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܡܚܶܠ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܕܗܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܚܺܝܠܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܐܠܗܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܣܽܘܪܳܩܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܟܰܕ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ܆ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܠܺܝܒܐ܀

 

ܘ̄܀ ܐܶܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܽܘܟܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܢܶܬܠܺܝܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܫܰܪܺܝܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܢܒܺܝܐ ܕܶܐܡܰܪ܇ ܕܠܐ ܐܺܝܙܓܰܕܐ ܘܠܐ ܡܰܠܰܐܟܐ܇ ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܐ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܫܰܥܒܕܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܟܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܩܳܪܶܒ ܠܰܓܡܳܪ ܠܡܳܪܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܠܺܝܒܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܚܰܫܐ ܗܘܳܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܡܫܰܠܚܳܐܺܝܬ. ܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ܀

 

ܙ̄܀ ܐܶܢ ܫܰܪ̈ܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ܆ ܠܰܐܝܢܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܒܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩ ܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ ܡܰܫܘܶܐ ܕܢܶܩܪܶܐ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܰܙܥܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܛܥܳܝܗܝ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ܇ ܠܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܪܖܗ ܚܰܒܺܝܒܐ܆ ܢܶܚܫܒܺܝܘܗܝ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܰܐܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܗܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܣܰܟܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܢܰܘܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܟܰܕ ܙܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐܝܐܝܬ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕܬܽܘܬܶܗ ܕܚܶܙܘܐ܆ ܐܳܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܰܬܦܺܝܣ ܘܰܬܫܰܡܠܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܐ܀

 

ܚ̄܀ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܶܝܗ̇ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܕܟܰܕ ܕܒܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܐܣܶܩ ܠܛܽܘܪܐ܆ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܢܐ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܗܳܢܐ ܫܽܘܒܚܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܶܗ ܕܒܶܗ ܢܶܬܚܰܘܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܠܐ ܣܰܝܒܰܪܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܙܺܝܘܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܦܰܣ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܦܰܓܪܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܢܰܙܠܓܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܫܪܳܪܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܝܳܕܰܥ܇ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܘܰܡܒܰܪܢܰܫ܆ ܗܳܢܐ ܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܫܰܚܠܦܶܗ ܠܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ܆ ܬܗܰܪܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܦܠܽܘܢ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܳܐܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܢܶܣܝܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܠܐ ܟܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ܀

 

ܛ̄܀ ܟܰܕ ܒܪܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܐ ܡܺܝܬ ܘܡܶܬܠܰܘܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܟܝܳܢܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ܇ ܟܰܕ ܩܪܶܒ ܠܥܰܪܣܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܥܠܰܝܡܐ ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܩܽܘܡ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܇ ܫܟܺܝܪܐ ܠܡܶܪܢܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܘ ܕܰܐܒܐ ܟܬܺܝܒܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܠܡܶܚܙܐ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܳܦܶܢ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ܆ ܒܪܶܡܙܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ܀

 

ܝ̄܀ ܐܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܶܢܛܝܳܣ ܦܺܝܠܰܛܳܣ܆ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܓܶܕ܇ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܶܠܴ̈ܝܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܩܰܒܶܠ ܣܶܓܕܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ܇ ܟܰܕ ܣܳܥܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܫܰܚ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܟܽܘܢܳܝܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܐ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܚܰܫܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܘ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܚܰܫ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܣܬܓܶܕ. ܠܰܐܠܳܗܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܦܳܪܫܐ ܣܶܓܕܬܐ܇ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܣܰܝܒܰܪ ܨܠܺܝܒܐ܀

 

ܫܠܶܡܘ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܥܶܣܪ̈ܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ܀

 

 

Budge p. civ

 

ܬܽܘܒ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ.

ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܀

ܪܺܝܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܀

ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܟܽܠ ܚܕܐ ܚܕܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܓܡܺܝܪܬܐ. ܘܗܽܘ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܕ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܐ. ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܗܽܘ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܚܰܕ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܗ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܣܺܝܪܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܠܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܕܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ. ܠܐ ܡܒܰܠܒܠܳܢܺܝܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܟܰܬܪ̈ܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܚܠܳܦ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܚܕܐ ܒܰܚܕܐ. ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܝ ܚܠܳܦ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܟܝܳܢܐ. ܩܢܽܘܡܐ. ܚܶܟܡܬܐ. ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ. ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܐ. ܡ̈ܶܠܶܐ. ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܕܐ ܦܳܪܫܺܝܢ܆ ܚܕܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܐ ܢܦܰܪܫܽܘܢ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܚܕܐ ܡܚܰܝܕܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܳܬܰܪ ܒܳܬܰܪ ܢܚܰܝܕܽܘܢ. ܚܕܐ ܓܶܝܪ ܒܰܚܕܐ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܚܕܐ ܡܶܠܬܐ. ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ. ܚܰܕ ܚܰܝܳܐ. ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܚܕܐ ܚܶܟܡܬܐ. ܚܕܐ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܒܠܺܝܠܬܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܺܝܬܐ܇ ܕܚܰܕ ܒܪܐ. ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܐ. ܕܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܚܰܕ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܚܰܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܀܀܀

 

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܀

ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܣܟܶܠ ܗܳܟܰܢ܇ ܕܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܚܰܕ ܒܪܐ ܘܡܳܪܝܐ ܘܝܶܫܽܘܥ܇ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܘܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܇ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܐܰܘ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܢܦܰܪܶܫ. ܥܰܠ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܗܳܢܐ܆ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬ ܒܪܽܘܬܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܰܡܰܢ܇ ܥܰܡܰܢ ܬܽܘܒ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܚܕܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܘܕܶܐ܇ ܥܰܡ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪܳܫ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܰܡ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܒܰܠܒܶܠ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܪܶܡ. ܚܰܕ ܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܕܠܐ ܐܶܦܰܪܶܫ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܕܺܝ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܪܰܥ. ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܺܐܡܰܪ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܦܟܪ̈ܘܗܝ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܒܠܺܝܠܐ ܓܶܝܪ ܚܰܫܒܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܘܰܣܕܺܝܩܐ ܢܰܬܦܶܗ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܒܰܥ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܟܬܶܒ. ܘܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ܆ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܶܦ. ܠܡܰܫܡܰܥܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܙܥܶܩ܆ ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܚܕܐ. ܐܚܪܺܬܐ ܠܐ ܡܡܰܠܝܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܇ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܘܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܫܪܰܥ. ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܳܝܬܐ ܐܰܥܶܠ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܐ ܗܘܳܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܰܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܡܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܣܬܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܥܪܰܩ: ܡܶܢ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܣܪܶܗ܆ ܢܶܣܬܰܬܰܪ. ܘܒܰܚܕܳܝܽܘܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܰܕ ܕܰܐܚܕܶܗ. ܫܪܳܝܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܠܗܰܠ ܐܣܽܘܪܶܗ ܗܘ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܘܕܺܝ ܠܐ ܒܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܚܕܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܰܘܕܶܐ ܐܳܦ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܐ܆ ܠܰܘ ܩܢܽܘܡܳܝܬܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܬܐ ܠܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܇ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܇ ܐܳܦܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܒܠܺܝܠܬܐ܀

 

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܠܳܬܐ܀

ܒܚܶܟܡܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܟܽܘܪܐ ܢܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ. ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܐ ܐܢ̈ܶܝܢ ܢܶܙܕܰܓܪ̈ܳܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܢܶܬܟܰܘ̈ܢܳܢ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܰܡ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܟܝܳܢܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܘܰܟܝܳܢܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܟܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ: ܦܰܓܪܐ ܗ̣ܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ ܘܗܰܘܺܝܢܬܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܬܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬܰܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܗܽܘܢ ܢܣܰܒ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܣܶܒܘ܆ ܢܳܣܽܘܒܐ ܢܣܰܒ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܕܬܶܬܺܝܕܰܥ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܳܣܽܘܒܐ ܢܣܰܒ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܢܣܺܝܒܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܕܗܺܝ ܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܬܶܬܩܰܝܰܡ. ܘܰܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ܆ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܐ ܠܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܠܐ ܠܘܳܬ ܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܢܣܺܝܒܐ ܘܢܳܣܽܘܒܐ܆ ܬܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܢܶܬܚܰܘܽܘܢ܆ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܘܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܬܶܒܥܶܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܫܡܐ ܡܫܺܝܚܳܝܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܐ ܘܠܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܫܡܳܗܳܝܬܐ ܘܠܐ ܥܒܺܝܕܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܟܽܘܠܶܗ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܚܰܝܶܕ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܕܠܐ ܩܢܽܘܡ܆ ܘܠܰܟܝܳܢܶܗ ܣܳܕܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܚܰܝܕܺܝܢ ܓܶܝܪ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܣܳܕܩܺܝܢ ܡܶܢ ܝܳܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܠܰܬܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܳܝܳܬܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ܆ ܚܰܝܶܕܘ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܦܪܰܫܘ ܒܶܝܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܒܰܕܠܐ ܚܰܝܶܕܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܣܬܕܶܩ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܢܶܬܦܰܪܫܽܘܢ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝܩܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗܘܳܬ ܘܠܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܣܬܕܶܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܥܰܠ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܣܬܕܶܩ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܚܰܕ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܡܚܰܝܕܺܝܢ܆ ܘܰܠܠܐ ܡܶܣܬܰܕ̈ܩܳܢܶܐ ܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܣܳܕܩܺܝܢ܀

 

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܐܪܒܥܐ܀

ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܦܫܺܝܛܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܗܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܒܐ ܘܪܽܘܚܐ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܬܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܬܒܰܥܬܐ ܒܳܬܰܪ ܬܒܰܥܬܐ܆ ܕܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ. ܗܝ ܕܠܰܝܬ ܬܒܰܥܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܕܬܶܬܒܰܥ ܠܰܬܒܰܥܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܫܳܢܝܽܘܬܐ ܗܝ. ܕܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܦܫܺܝܛܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܟܪܶܙ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܚܕܳܝܽܘܬ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܶܐܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܆ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܘܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܠܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܥܰܠ ܕܰܥܦܺܝܦ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܦܫܺܝܛ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܦܺܝܩ ܒܰܩܢܽܘܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܒܰܟܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܠܡܐ ܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܟܰܕ ܥܦܺܝܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܶܬܟܪܶܙ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܡܐ ܠܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܥܦܺܝܦ ܒܰܟܝ̈ܳܢܰܘܗܝ ܢܶܬܟܪܶܙ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܥܰܠ ܣܝܳܡܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܦܫܺܝܛܐ ܘܰܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܥܦܺܝܦܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܟܽܘܠܶܗ ܐܠܗܐ܆ ܘܡܶܛܽܘܠ ܚܠܺܝܛܽܘܬܶܗ ܒܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܟܽܠܶܗ ܦܫܺܝܛܐ ܡܶܛܽܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܚܕܐ܇ ܘܟܽܠܶܗ ܥܦܺܝܦܐ ܡܶܛܽܠ ܥܦܺܝܦܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܚܪܺܬܐ. ܘܟܰܕ ܫܟܺܝ̈ܢܝܢ ܒܶܗ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܠܐ ܡܫܰܓܢܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܶܗ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܥܦܺܝܦܐ ܘܰܦܫܺܝܛܐ ܠܐ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܥܦܺܝܦ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܥܦܺܝܦܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܦܺܝܦܐ ܡܬܠܬܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܢܩܰܘܶܐ ܥܦܺܝܦܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܠܐ ܡܬܠܬܐ܆ ܟܰܬܰܪ ܦܫܺܝܛܐ ܘܰܥܦܺܝܦܐ. ܕܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܢܶܦܪܽܘܩ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܀

 

܀ܪܺܝܫܐ ܕܚܰܡܫܐ܀

ܐܶܢ ܠܰܡ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܢܚܰܘܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܘܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܬܶܬܦܰܫܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܽܘܒ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ܆ ܐܶܫܬܟܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܳܘ̈ܝܰܝ ܠܰܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܝܢ܆ ܫܰܦܺܝܪ ܚܕܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܬܰܒܥܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܦܓܰܪ ܘܰܒܪܽܘܚ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ܆ ܐܒܕܬܐ ܗܝ ܫܟܳܚܬܐ ܕܰܐܘܠܶܕܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܐ. ܘܥܰܠ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܐ ܫܰܘܝܐ ܗܝ܆ ܠܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܰܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܪܰܚܫܐ ܘܚܰܝܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܰܡܚܰܝܕܐ ܠܦܰܓܪܐ ܘܦܰܓܪܐ ܠܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ܇ ܘܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܦܬܺܝܟܺܝܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܓܽܘܫ̈ܡܳܢܳܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܦܰܓܪ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܦܰܓܪܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܒܰܪܬ ܟܝܳܢܰܢ܇ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܘܟܽܘܠܳܗ̇ ܠܰܡ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܘܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܀

 

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܶܫܬܐ܀܀

ܥܰܝܢܐ ܪܳܚܡܰܬ ܢܰܗܺܝܪܐ ܗܝ. ܐܶܢ ܬܕܓܢ ܕܶܝܢ. ܡܰܚܒܰܬ ܚܶܫܽܘܟܐ ܗܝ. ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ    ܓܶܝܪ ܘܡܰܚܣܪܳܢܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܳܗ̇ ܫܶܡܫܐ܆ ܘܠܺܠܝܐ ܐܰܝܟ ܡܥܰܕܪܳܢܐ ܘܡܰܘܬܪܳܢܐ. ܗܳܟܰܢ ܐܳܦ ܥܰܝܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܢ ܬܶܬܟܪܰܗ ܣܰܩܽܘܒܠܐ. ܗܘ ܠܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܫܪܳܪܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܬܚܠܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܒܳܒܬܳܗ̇ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܐ ܕܙܰܠܓܶܗ ܢܰܗܺܝܪܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܡ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܘܗܽܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ܆ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܒܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܕܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܐ. ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܛܽܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܐܚܪܺܝܢ ܗܘ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܟܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܓܰܘܐ ܗܘ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܪܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܗܝ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܥܰܡ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܗܘ. ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܟܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܕܠܰܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܒܰܪܢܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܨܥܳܝܳܗ̇܆ ܕܠܰܝܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢܬ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐܰܢܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܇ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܢܶܫܬܟܰܚ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܬܰܚܬܺܝܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܠܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ. ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܡܒܰܨܰܪ ܐܰܢܬ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐܰܢܬ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܦܰܠܶܓ ܐܰܢܬ. ܘܠܐ ܡܒܰܨܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܡܫܺܝܚܐ ܘܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܥܰܠ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܳܠܰܚ ܘܠܳܒܶܫ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܟ܇ ܕܡܐ ܕܣܳܓܶܕ ܐܰܢܬ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܟܺܝܚ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ܇ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܣܬܰܬܪܰܬ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܐ. ܕܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܘܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ܇ ܕܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܀

 

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܫܰܒܥܐ܀܀

ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܰܡ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܶܫܟܚܽܘܢ ܐܰܬܪܐ ܕܰܠܚܰܕ ܢܶܬܠܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܐ ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܨܥܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܐܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܩܢܽܘܡܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܚܰܕ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗ̣ܘ ܐܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܟܝܳܢܐ. ܗܰܘ ܗܘ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡ ܗܘܐ. ܐܶܠܐ ܩܰܕܺܝܡܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܢܰܟܪܙܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܩܢܽܘܡܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܢܰܥܠܽܘܢ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܩܢܽܘܡܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܣܶܕܩܐ ܢܰܟܬܒܽܘܢ. ܕܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕ ܕܽܘܟܳܝܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܘܰܠܐܢܳܫܽܘܬܐ ܢܶܛܪܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܗܰܦܟܳܐܺܝܬ ܦܶܓܥܰܬ ܒܗܽܘܢ ܫܟܳܚܬܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܠܬܐ ܩܛܰܠܘ. ܘܰܠܐܢܳܫܽܘܬܐ ܢܛܰܪܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܗܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܘܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܦܶܠܓܽܘܬ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܶܠܓܐ ܘܦܶܠܓܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܡܫܰܠܰܡ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܐ ܗܘܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܘܠܰܘ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܝܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܠܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܒܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܥܰܡ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ܆ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܝܗ܇ ܐܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܟܰܕܽܘ. ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ܀܀

 

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ܀܀

ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܗܘ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܐܳܦܠܐ ܟܽܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܦܶܠܓܶܗ ܝܺܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܰܠ̈ܕܺܝܢ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܦܶܠ̈ܓܺܝܢ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ ܗ̣ܘ. ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܗܽܘ ܕܰܐܠܗܐ ܘܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܛܰܠܝܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܘܶܐܢܐ ܝܰܘܡܳܢܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܟܽܘܠܶܗ ܐܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܟܽܘܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܗܘ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܢܳܫܽܘܬܰܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܘ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܘܰܒܛܽܘܗܡܰܢ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܘܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܟܽܠܶܗ ܐܠܗܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܠܗܐ ܘܡܶܢܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܦܶܠܓܶܗ ܡܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܦܶܠܓܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܢܰܗܦܟܽܘܢ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܺܠܺܝܕܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܐܠܗܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܓܶܕ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܰܘܕܶܐ ܟܽܘܠ ܠܶܫܳܢ. ܕܡܳܪܝܐ ܗܘ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܬܶܒܪܽܘܟ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ܇ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܠܐ ܥܒܰܕܘ܆ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܘܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܕܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܽܘܒ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܕܢܰܦܫܐ ܕܰܒܪܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܠܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܒܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܟܽܘܠܶܗ ܘܰܕܢܰܦܫܶܗ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܚܺܐܪܐ ܢܰܘܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܡܬܶܗ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܙܰܪܥܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܡܳܪܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܐ ܐܶܡܗܳܢܳܝܐ܆ ܟܽܘܠܶܗ ܒܪܐ ܕܶܐܡܶܗ ܘܥܰܒܕܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܡܳܪܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܥܰܒܕܽܘܬܐ܆ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܦܳܠܚܐ ܠܰܐܒܐ܆ ܘܥܰܒܕܽܘܬܐ ܥܰܡ ܡܳܪܽܘܬܐ܆ ܡܳܪܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܐܡܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܪܳܗ̇ ܗܘ. ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܡܨܰܥܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܥܰܒܕܶܗ ܗܘ܇ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܨܥܳܝܐ ܒܶܝܬ ܡܳܪܐ ܠܰܐܡܬܶܗ. ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܒܕܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܪ ܚܺܐܪܐ. ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ. ܢܶܫܡܰܥ܀

 

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܬܶܫܥܐ܀܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܕܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܽܘܬܐ. ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝܬܐ. ܕܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ. ܕܥܳܡܽܘܪܽܘܬܐ. ܕܡܶܬܚܰܝܕܳܢܽܘܬܐ. ܕܫܰܠܡܽܘܬܐ. ܕܰܡܙܺܝܓܽܘܬܐ ܫܡܳܗܳܝܬܐ. ܕܰܐܣܺܝܪܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܝܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܓܡܺܝܪܬܐ ܗܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܘܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܘܩܶܢܝܳܢܐ ܕܓܰܘܐ: ܚܕܐ ܢܦܶܫ ܗܘܰܘ ܘܰܚܕܐ ܪܽܘܚ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܟܰܕ ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܒܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ܆ ܘܡܰܒܥܕܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܐ: ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܟܰܬܪܰܬ ܐܳܦ ܒܪܰܚܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܩܰܝܳܡܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܗܽܘܢ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܪܰܒܐ ܘܡܳܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ܇ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢܬܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܐ ܕܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܰܐܝܕܐ ܓܶܝܪ ܦܳܪܶܫ ܢܚܰܘܽܘܢ܆ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܠܐ ܦܽܘܪܳܫ ܗܽܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܰܚܕܐ ܗܘ ܪܽܘܚ. ܐܳܦ ܥܰܡ ܥܺܕܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܥܰܡ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܝܢ ܡܦܰܫܶܩ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܪܳܐܙܐ ܗܳܢܐ ܪܰܒ ܗܘ. ܐܶܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܘܥܰܠ ܥܺܕܬܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܕܰܚܕܐ ܨܒܽܘ܆ ܚܰܕ ܒܣܰܪ ܡܶܬܩܪܶܐ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܶܗ: ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܰܕܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܗܐ ܙܰܘܶܓ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܢܦܰܪܶܫ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܛܽܘܦܣܶܗ ܬܰܪܓܡܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܚܕܐ ܪܽܘܚ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܒܰܚܕܐ ܡܢܳܬܐ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܠܐ܆ ܠܳܚܡܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ: ܐܰܟ ܕܳܐܦ ܐܰܢܬܬܐ ܘܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕܐ ܨܒܽܘܬܐ܇ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܘܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܶܐܠܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܠܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܕܐ ܨܒܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܡܢܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܒܰܚܕܐ܇ ܐܶܢ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܽܘܠܶܗ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܗܘ. ܐܶܬܦܰܫܰܩ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܕܡܶܬܦܰܫܩܳܢܐ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܐܶܢ ܡܛܘܬܢܐܺܝܬ ܬܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝܳܢܐ܆ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ܀

 

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܥܶܣܪܐ܀܀

ܬܳܒܥܺܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢܰܢ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܚܳܫܽܘܫܐ ܗ̣ܘ ܐܰܘ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܒܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܛܦܺܝܣܽܘܢ ܥܰܠ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ܆ ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚܢܰܢ܇ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢܰܢ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܣܳܦܩܐ ܗܘܳܬ ܠܰܦܝܳܣܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܠܘ ܪܕܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ ܫܡܐ ܡܫܺܝܚܳܝܐ. ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܩܪܶܒ ܥܶܠܳܝܐ ܠܬܰܚܬܳܝܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܡܫܺܝܚܳܝܐ. ܚܰܝܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܰܨܝܐ. ܕܢܰܦܫܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܦܰܓܪܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܦܰܓܪܐ ܕܶܝܢ ܘܢܰܦܫܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܢܰܦܫܐ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ. ܟܝܳܢܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܒܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܬܠܳܬܐ ܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܳܪܶܝܢ܆ ܩܪܰܐܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕ. ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܬܟܣܶܣܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܟܰܚ ܕܒܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܥܒܶܕ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܰܕ܆ ܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܶܥܒܶܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬܐ ܚܰܕ܀

 

܀ܪܺܝܫܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܀

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܟܽܠܶܗ ܦܰܓܪܐ܆ ܟܰܕ ܦܰܓܪܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ܆ ܟܰܕ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܢܰܦܫܐ ܠܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܘܰܡܚܰܝܕܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܚܰܝܶܕ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܠܐ ܫܳܪܝܐ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܣܺܝܡ ܦܰܓܪܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܡܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܒܥܐ ܚܰܕ܆ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܐ ܚܰܕ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܓܰܒ̈ܺܝܢ ܚܰܕ ܚܰܕ. ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܦܰܓܪܶܗ ܚܰܕ ܗܘܐ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ܆ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܘܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܗܳܢܐ ܚܰܕ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܠܡܶܠܬܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ܆ ܠܰܘ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬܐ ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܗܘܳܝܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܐ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡ ܬܪ̈ܶܝܢ ܚܰܕ. ܐܰܪ̈ܒܥܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܦܰܓܪܐ ܕܶܝܢ ܘܢܰܦܫܐ ܘܡܶܠܬܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܚܰܘܶܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܟܽܠ ܕܰܣܥܰܪ ܘܶܐܣܬܥܰܪ̈ܝ ܒܶܗ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܡܦܰܚܶܡ ܗܘܐ. ܐܶܢܐ ܘܳܐܒܝ ܚܰܕ ܚܢܰܢ. ܠܰܘ ܒܶܠܥܳܕ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܒܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܝ. ܠܰܘ ܒܶܠܥܳܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܘܺܝܕܺܝܥܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܚܕܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܓܰܠܝܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܟܽܘܠܖܗ ܡܶܬܦܰܪ̈ܣܳܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܪ̈ܶܓܫܰܝ ܦܰܓܪܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ܆ ܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܦܪܣ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܘܰܡܚܰܝܢܺܝܢ܆ ܒܓܶܫܬܐ ܘܩܳܠܐ ܘܪܽܘܚܐ ܘܡܰܪܛܽܘܛܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܠܰܦ܆ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܚܰܝܕܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܗ̇. ܠܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܗ. ܐܳܦ ܠܳܐܶܐ ܗܘܳܐ ܘܟܳܦܳܢ. ܘܨܳܗܶܐ ܘܕܳܡܶܟ ܘܒܳܟܶܐ. ܘܕܳܚܶܠ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܩ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܳܐܦ ܠܰܟܪܺܝܥܽܘܬܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܗ܆ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܚܰܝܶܕ ܥܽܘܫܢܐ ܕܓܰܢܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܗܘܐ ܢܒܺܝܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܚܰܨ̈ܰܘܗܝ ܘܰܠܥܶܠ ܢܽܘܪܐ܇ ܘܡܶܢ ܚܰܨ̈ܰܘܗܝ ܘܰܠܬܰܚܬ ܢܽܘܪܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܠܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ ܣܳܡ ܚܰܨ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܶܠ ܘܰܠܬܰܚܬ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ܆ ܚܰܕ ܫܡܐ ܘܚܰܝܠܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܰܙܥܶܩ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܽܘܪܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܕܶܗ ܒܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܰܝ̈ܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܠ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܫܰܘܕܥܰܬ. ܐܳܦ ܩܺܒܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܕܣܳܗܕܽܘܬܐ܆ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܕܰܗܒܐ ܛܳܒܐ ܩܪܺܝܡܐ ܗܘܳܬ܇ ܠܪܳܐܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܠܗܐ ܗܘܐ. ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܐ ܒܠܺܝܠܽܘܬܐ ܗܘܳܬ. ܘܩܰܝܣܳܗ̇ ܕܩܺܒܽܘܬܐ ܕܶܐܫܟܪܥܐ. ܕܠܐ ܡܒܰܛܶܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܐ ܚܛܳܗ ܡܰܦܪܓܐ ܗܘܳܬ܀

 

܀܀ ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ܀܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܠܡܶܫܟܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܙܰܗܝܽܘܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܬܗܺܝܪܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܫܽܘܫܶܦܐ ܬܶܬܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܐ ܕܰܚܝܳܪܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܢ ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܝܟ ܥܰܒܕܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܒܰܝܬܐ܆ ܚܰܕ ܡܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܚܶܗ. ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܐ܇ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܢܶܡܢܽܘܢܳܝܗܝ ܚܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܕܩܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܓܶܝܪ ܕܰܡܝܰܬܪܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܡܶܢ ܕܡܽܘܫܶܐ܇ ܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܥܰܠܝܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܰܓܗܪܐ ܗܘܳܬ܇ ܐܶܢ ܫܽܘܫܶܦܐ ܠܐ ܣܳܝܓܐ ܗܘܳܬ. ܡܳܢ ܓܶܝܪ ܡܰܗܢܝܐ ܗܘܳܬ ܫܽܘܫܶܦܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܶܝܬ ܝܶܫܽܘܥ ܠܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ܇ ܫܪܳܪܐ ܕܛܽܘܦܣܐ ܕܫܽܘܫܶܦܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܛܽܘܪܐ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܰܘ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܠܐ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܽܘܫܶܦܐ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܕܩܳܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܰܥܝܳܕܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܠܰܘ ܕܗܽܘ ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܐܶܠܐ ܕܬܽܘܒ ܬܰܚܦܺܝܬܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܗ̇ ܘܰܩܕܳܡ ܫܽܘܚܠܳܦܶܗ܆ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܐ ܣܶܗܕܰܬ ܠܶܗ ܕܰܚܕܐ ܗܘܳܬ. ܒܢܰܗܪܐ ܟܰܕ ܥܳܡܶܕ. ܘܰܒܛܽܘܪܐ ܟܰܕ ܡܰܙܠܶܓ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܐ ܒܰܡܫܺܝܚܽܘܬܐ ܓܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܘܶܐܠܺܝܐ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܕ ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܕܐ ܐܶܠܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܡܰܢ. ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܚܰܕ ܡܶܨܥܳܝܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܶܬܩܒܰܪ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܣܬܰܠܰܩ. ܒܽܘܟܪܐ ܗܘ ܠܰܐܒܐ ܘܠܶܐܡܐ ܘܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܒܐ ܠܶܗ ܩܰܒܶܠ. ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܠܶܗ ܐܳܦ ܫܰܕܪܰܬ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܳܬܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܫܘܶܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܐܳܦܶܢ ܥܦܺܝܦܐ ܗܘ. ܘܚܰܕ ܟܽܠܶܗ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠܰܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ܀

 

܀ܫܠܶܡܘ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ܇

ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪ̈ܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܀

 

 

 

Budge p. cxx

ܬܽܘܒ ܪ̈ܺܫܶܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܚܰܣܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܳܟܣܺܝܢܳܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ

ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܰܚܪܶܡ ܠܟܽܠ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܰܢܐ ܗܘ. ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܨܽܘܚܳܝܐ܀

 

ܪܺܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܀ ܕܢܰܚܪܶܡ ܠܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܠܰܟܬܳܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܣܝܳܡܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܐܰܘ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܣܳܐܶܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܡܦܰܪܶܫ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ܀

 

ܒ̄܀ ܕܢܰܚܪܶܡ ܠܰܟܬܳܒܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܢܶܣܛܳܪܝܳܣ. ܘܰܠܕܺܝܳܕܳܘܪܳܣ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܒܛܪܣܘܣ ܡܕܺܝܢܬܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܰܩܰܕܳܘܢܝܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܒܰܪ ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ܆ ܘܶܐܬܐ ܠܥܺܕܬܐ ܕܳܐܪ̈ܬܳܕܽܘܟܣܳܝܶܐ܆ ܢܦܰܠ ܒܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܦܰܘܠܶܐ ܕܰܫܡܺܝܫܛܝܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܳܠ̈ܚܰܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܐܝܟ ܝܰܘܡܳܢܐ. ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ܀

 

ܓ̄܀ ܬܽܘܒ ܢܰܚܪܶܡ ܠܕܺܝܳܕܳܘܪܳܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܠܗܳܢܐ܇ ܘܪܰܒܐ ܠܢܶܣܛܳܘܪܝܳܣ. ܕܰܒܝܰܕ ܟܬܳܒ̈ܰܘܗܝ ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ ܦܽܘ̈ܫܳܩܰܘܗܝ ܐܶܬܦܰܬܝܰܬ ܘܣܶܠܩܰܬ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܗܳܕܶܐ ܪܰܫܺܝܥܬܐ. ܕܰܓܠܐ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܘܬܽܘܒ ܠܬܶܐܕܳܘܪܺܝܛܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܒܩܽܘܪܳܘܣ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܪ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܥܰܡܶܗ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܕܺܝܳܕܳܘܪܳܣ ܘܬܶܐܕܳܘܪܳܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܙܰܒܢܶܗ ܡܰܠܦܳܢܐ ܘܰܡܫܰܡܗܐ܇ ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܫܪܳܝܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܶܐܬܟܬܶܒܘ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ ܕܢܶܣܛܳܪܝܳܣ܀

 

ܕ̄܀ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܗܶܢܶܛܺܝܩܳܘܢ ܗܰܘ ܕܡܰܦܶܩ ܠܟܽܠ ܬܰܘܣ̈ܦܳܬܐ ܘܚܽܘ̈ܕܳܬܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܘܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܗܶܢܶܛܺܝܩܳܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܚܰܝܕܳܢܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܝܬܺܝ ܐܰܘܝܽܘܬܐ ܠܥܺܕ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟܐ܇ ܘܰܥܒܰܕ ܒܢ̈ܰܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܕܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ. ܒܥܶܠܰܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܕܰܬܘ ܒܟܰܠܩܺܕܘܢܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ܀

 

ܗ̄܀ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ ܛܽܘܒܳܢܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܺܝܐ ܟܢܺܝܫܳܐܺܝܬ܇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܶܣܛܳܪܝܳܣ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܐܳܦ ܒܗܶܢܳܘܛܺܝܩܳܘܢ܇ ܘܢܰܚܪܶܡ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗܽܘܢ܇ ܘܰܠܟܽܠ ܫܪܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܢܶܣܛܳܘܪܝܳܣ܀

 

ܘ̄܀ ܕܢܰܚܪܶܡ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܠܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܠܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܐ ܘܰܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܗܳܢܐ ܘܰܕܗܳܢܐ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܪܐ܇ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܐܰܬܰܢܰܣܝܳܣ ܘܰܓܪܺܓܳܪܝܳܣ܇ ܘܝܽܘܠܝܳܣ ܘܰܦܪܳܘܩܠܳܣ܇ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ܀

 

ܙ̄܀ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܽܘܠܛܳܢܐ܇ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܥܰܡ ܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ܇ ܐܰܘ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܐܰܘ ܒܪܶܓܬܐ ܕܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܐ܇ ܐܰܘ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥ̈ܳܕܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܡܫܰܘ̈ܝܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܚܪܡܺܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܒܰܟܬܳܒܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܇ ܘܠܰܣ̈ܝܳܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܘܰܡܦܰܪܶܫ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ܇ ܘܚܳܫܶܒ ܒܶܗ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܕ ܒܪܐ܇ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܇ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܘ ܒܦܽܘܪܣܐ ܨܢܺܝܥܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܕܠܐ ܦܐܶܐ ܕܢܶܬܚܰܪܡܽܘܢ ܐܢܳܫܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܶܐܦܣܩܳܦܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܺܝܳܕܳܘܪܳܣ ܘܬܶܐܕܳܘܪܳܣ ܘܬܶܝܕܳܘܪܺܝܛܐ܆ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܰܢ. ܕܶܐܢ ܒܥܺܕ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܢܣܺܝܒܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܛܝܟܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܶܐܦܣ̈ܩܳܦܶܐ ܐܳܪ̈ܬܳܕܽܘܟܣܶܐ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܝܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܡܶܢܰܢ ܥܰܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܪ̈ܡܺܝܢ܀

 

 

Budge p. cxxiii

܀܀ ܬܽܘܒ ܩܶܦ̈ܰܠܐܐ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܘܣ܀܀

 

ܐ̄܀ ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܰܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ: ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܡܐ ܕܩܳܪܶܒ ܐܰܢܬ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܇ ܘܡܐ ܕܩܳܪܶܒ ܐܰܢܬ ܨܶܝܕ ܫܡܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܇ ܐܶܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܗܰܒ ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܘܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܳܢܶܐ ܐܰܢܬ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܩܰܒܶܠ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܐܠܗܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ. ܟܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ ܟܝܳܢܐ ܩܰܒܶܠ. ܘܰܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܫܡܶܗ ܐܠܗܐ ܩܰܒܶܠ܀܀

 

ܒ̄܀ ܐܶܢ ܚܰܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܓܰܫܡܐ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ. ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܕܠܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܆ ܘܚܰܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܚܰܕ ܗܘ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܀܀

 

ܓ̄܀ ܐܶܢ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ ܘܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܶܠܺܝܛܳܘܢ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܘܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܐܶܢ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ܆ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܶܣܪܐ ܕܰܡܢܰܦܰܫ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ. ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܘܰܡܢܰܦܰܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘܔܘ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܬܰܢܰܣܝܳܘܣ܇ ܕܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘ̈ܰܝ܇ ܟܰܕ ܐܶܨܛܒܺܝ ܕܢܶܬܪܡܶܐ ܠܝܰܠܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܀܀

 

ܕ̄܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܒܶܣܪܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܢܬ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܒܽܘܫܳܟ ܘܬܰܟܣܺܝܬܳܟ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܟ ܒܶܣܪܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܶܬܚܫܶܒ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ܇ ܡܶܛܽܘܠ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ܇ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ܀

 

ܗ̄܀ ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܕܐ ܣܶܓܕܬܐ ܐܺܝܬ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܡܐ ܕܣܳܓܶܕ ܐܰܢܬ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܠܐ ܣܳܓܶܕ ܐܰܢܬ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܣܳܓܶܕ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܐܚܪܺܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܘܶܐܢ ܐܚܪܺܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܺܝܬܐ ܗܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܟܰܕ ܡܳܢܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܡܰܫܘܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܒܣܶܓܕܬܐ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܰܬ ܠܳܟ ܕܠܰܒܪܺܝܬܐ ܥܰܡ ܒܳܪܽܘܝܐ ܣܳܓܶܕ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܣܶܓܕܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܒܶܣܪܶܗ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ܀

 

ܘ̄܀ ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܓܰܫ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܓܰܫ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܕ ܡܓܰܫܡܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܦܫܺܝܛܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܀

 

ܙ̄܀ ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܐܳܦ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܚܰܕ ܗܽܘ ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܒܨܺܝܪ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܳܐܦ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܘܒܳܬܰܪ ܓܽܘܫܡܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܕܰܡܓܰܫܰܡ ܒܳܬܰܪ ܓܽܘܫܡܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܬܬܟܺܝܢ ܘܰܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܇ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܗܰܘ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܐܶܬܩܺܝܡ ܘܰܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܐܶܬܬܟܺܝܢ ܘܰܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܘܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܀܀

 

ܚ̄܀ ܐܳܘ ܡܶܬܚܰܟܡܳܢܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܺܝܬ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܘܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܝܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܘ ܐܺܝܬ ܩܢܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ܇ ܘܠܰܟܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܘ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܢܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܩܢܽܘܡܐ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬ ܟܝܳܢܐ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܠܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܖܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܢ ܩܢܽܘܡܐ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ. ܠܰܝܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܺܝܠܗ ܘܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܠܰܝܬ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܠܰܟܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܐܢܳܫܳܝܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܒܰܪܝܐ. ܘܰܡܣܰܝܟܐ ܘܰܡܪܰܟܒܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ. ܘܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ. ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܘܰܣܢܺܝܩܐ. ܘܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ. ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܢܐ. ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܢ̈ܶܝܢ. ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܳܪܽܘܝܐ. ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܘܠܐ ܣܢܺܝܩܐ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܠܐ ܡܝܳܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܘܒܰܪܝܐ܆ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܰܡܪܰܟܒܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ: ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ ܘܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ ܘܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܣܢܺܝܩܐ ܘܰܣܢܺܝܩܐ܆ ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܚܳܫܽܘܫܐ: ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܡܳܝܽܘܬܐ: ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܢܐ: ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܩܢܽܘܡܳܝܬܐ ܘܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܘܰܕܒܶܣܪܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ܇ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܘܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܘܰܕܒܶܣܪܐ ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܫܚܺܝܡܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܪܺܝܩܐ ܗܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ܀

 

ܛ̄܀ ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܘܠܰܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܟ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܐ܇ ܘܠܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܕܰܠܡܐ ܟܰܝ ܡܶܒܨܰܪ ܒܨܺܝܪ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܠܰܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܳܦ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

 

ܝ̄܀ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܐܶܩܰܒܶܠ ܠܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ: ܟܰܕ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܪ̈ܳܗܛܺܝܢ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܗ̣ܘ ܐܰܘ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܡܫܰܠ̈ܡܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܕܠܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܢܰܘ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܰܠܗܳܝܐ ܐܰܘ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܐܠܗܳܝܐ ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܐܢܳܫܳܝܐ܇ ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܝܐ: ܓܠܰܙܬܳܝܗܝ܆ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܐ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܰܐܩܶܦ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܘܠܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܪ̈ܳܗܛܺܝܢ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܘܳܐܦ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܳܐܦ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܚܰܕ ܐܠܗܐ ܘܰܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܣܶܓܕܬܐ ܫܘܺܝܬܐ ܢܩܰܪܶܒ ܓܽܘܕܳܦܐ ܗܘ ܪܰܒܐ܇ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܟܚܕܐ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܘܶܐܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܶܓ̈ܕܳܢ ܢܩܰܪܶܒ܆ ܗܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܢܦܽܘܬܐ. ܐܰܢܰܢܩܺܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܢܶܣܓܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܥܰܡ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܢܶܡܢܶܝܘܗܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܢ ܡܰܢ ܥܰܡ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܆ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܗܐ ܠܐ ܙܳܕܩܐ ܕܢܶܣܬܓܶܕ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܥܺܕܬܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܣܳܓܕܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܣܰܒܪܳܗ̇. ܚܳܣ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܣܬܓܶܕ. ܚܕܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܝ. ܐܰܘ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܣܶܓ̈ܕܳܢ ܕܠܐ ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܢܩܰܪܶܒ܆ ܐܰܘ ܕܚܰܕ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܡܢܶܝܘܗܝ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ: ܗܳܘܝܐ ܠܳܗ̇ ܐܪܒܺܝܥܳܝܽܘܬܐ. ܘܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܫܪܳܪܐ ܒܚܰܢܦܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܐܶܡܰܢ ܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܙܥܽܘܪܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܒܺܝܕܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܐ ܗܝ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܥܕܽܘܠ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܕܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ܀

 

ܝ̄ܐ܀ ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܽܠ ܟܝܳܢܐ ܡܰܥܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ: ܟܰܕ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܢܬ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܘܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܠܐ ܟܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܀܀

 

ܝ̄ܒ܀ ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܦܫܺܝܛܐ ܐܰܘ ܡܪܰܟܒܐ. ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܰܘ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܐܰܘ ܐܚܪܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܦܫܺܝܛܐ܆ ܗܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܪܰܟܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ܆ ܗܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ܆ ܗܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܐܚܪܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܗܰܒ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ܆ ܐܰܘ ܩܰܒܶܠ ܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܀܀

 

ܝ̄ܓ܀ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܩܕܳܡ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܠܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܠܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܘ ܠܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ܇ ܐܶܢ ܐܰܝܟ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܆ ܐܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ܀܀

 

ܝܕ̄܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ܆ ܐܰܪܰܐ ܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܥܒܰܕ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܦܳܪܶܩ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܪܶܩ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܚܳܐܶܫ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܚܳܐܶܫ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܡܳܐܶܬ. ܡܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܳܐܝܬ. ܘܰܐܝܟܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܕܡܰܙܥܶܩ: ܠܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܟܰܕ ܫܳܪܶܐ ܚܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܩܳܡ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܳܪܶܩ ܐܢܐ ܡܶܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܘܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܬܥܨܶܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܳܟ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܡܶܬܬܰܘܕܶܝܢ܆ ܕܪ̈ܳܗܛܺܝܢ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܬܪ̈ܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܀܀

 

ܝܗ̄܀ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܩܢܽܘܡܐ ܗܘ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܢܳܫܳܝܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܟܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܳܪܶܩ ܐܰܢܬ ܠܐ ܡܰܡܶܕ ܐܰܢܬ܇ ܐܶܢ ܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ܀

 

ܝܘ̄܀ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܒܽܘܠܒܳܠܐ܇ ܗܳܝ ܕܬܰܘܕܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܪ̈ܳܗܛܺܝܢ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ: ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܢ̈ܳܫܳܝܳܬܐ ܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܐܶܢ ܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ: ܐܰܝܟܰܢ ܬܽܘܒ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܒܽܘܠܒܳܠܐ܇ ܕܬܶܗܦܽܘܟ ܬܣܺܝܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܥܰܠ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܟܰܝ ܗܳܢܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܐܠܳܗܳܝܐ ܐܰܘ ܕܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܝܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܐ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܐܺܝܬ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܕܡܰܥܒܕܺܝܢ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܟܰܝ ܗܳܢܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܚܰܕ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܐܠܳܗܳܝܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܐ ܦܰܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܐ܀

 

ܝ̄ܙ܀ ܐܶܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܦܢܐ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܐܺܝܬ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ: ܘܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܰܝܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܘ ܐܺܝܬ ܩܢܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ܇ ܘܠܰܟܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܘ ܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬ ܩܢܽܘܡܐ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬ ܟܝܳܢܐ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ ܠܰܘ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܒܺܝܚܺܝ̈ܕܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܗܽܘܢ ܘܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ. ܦܰܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܒܰܠܒܶܠ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ. ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܡܰܕܬ ܡܶܢ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܡܰܥܒܕܺܝܢ ܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܘ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܥܳܒܽܘܕܐ܇ ܐܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܥܰܒܕܳܢܐ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ܇ ܚܰܕ ܡܪܰܚܡܳܢܐ܇ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ. ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ܇ ܚܰܕ ܦܳܪܽܘܩܐ܇ ܐܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܩܳܢܐ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܚܰܕ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܡܶܢ ܐܽܘܣܺܝܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܇ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܣܢܺܝܩܬܐ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ܇ ܚܰܕ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ܇ ܚܰܕ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ. ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܚܰܕ ܕܪܳܒܶܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܪܳܒܶܐ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ܇ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܇ ܚܰܕ ܕܟܳܦܶܢ ܘܨܳܗܶܐ܇ ܘܠܳܐܶܐ ܘܝܳܬܶܒ܇ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܟܳܦܶܢ܇ ܘܠܐ ܨܳܗܶܐ ܘܠܐ ܠܳܐܶܐ ܘܠܐ ܝܳܬܶܒ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ܇ ܚܰܕ ܕܚܳܐܶܫ ܘܡܳܐܶܬ܇ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܚܳܐܶܫ ܘܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܚܰܕ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܚܰܕ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܣܠܶܩ ܟܰܕ ܠܐ ܫܰܢܺܝ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܚܰܕ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܗ̣ܝ ܦܰܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܐ. ܗܳܢܐ ܟܝܳܢܐ ܕܶܐܣܬܠܶܩ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ܇ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܘ ܠܐ. ܘܶܐܢ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܘܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܚܰܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܟܝܳܢܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܳܢܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܰܝܢܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܦܰܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܐ܀

 

ܝܚ̄܀ ܐܶܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗܝ. ܒܬܽܘܠܬܐ: ܐܰܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ܀

 

ܝܛ̄܀ ܐܶܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ: ܘܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢܬ܇ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܳܦܰܪ ܐܰܢܬ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܟܰܕ ܠܳܗ̇ ܘܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܐܠܗܐ܀

 

ܟܟ̄܀ ܐܶܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗ̇ܝ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܗܝ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ: ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܕܶܝܢ ܬܶܫܬܰܡܰܗ ܐܶܡܐ܆ ܗܳܕܐ ܕܓܘܚܟܐ ܗܝ܀

 

܀ܫܠܶܡܘ ܩ̈ܶܦܰܠܶܐܐ ܥܶܣܪ̈ܺܝܢ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܳܟܣܺܢܳܘܣ ܐܶܦܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ܀