ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܢܳܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܡܰܒܽܘܓ

ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ

 

ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܚܰܫ

 

ܫܪܳܝܳܐ ܘܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܢܳܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܕܰܥܒܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܫܩܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܶܐܬܦܰܪܣܝܰܬ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܚܠܳܦ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܘܣܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܢܶܗ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܦܢܳܐ ܗܽܘ ܟܬܰܒ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܒܰܕ ܫܪܳܝܳܐ ܠܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܓܰܪܬܶܗ܀

 

 

ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܳܣܺܝܢ ܒܫܰܪܒܳܟ܆ ܥܳܕܠܺܝܢ ܠܺܝ ܒܡܶܕܶܡ ܕܗܳܫܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܕܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܳܐ ܒܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܥܰܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܶܬܥܰܨܺܝܬ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܠܗܶܝܢ ܫܪܳܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܠܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܀

ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܛܰܥܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܫ̈ܬܰܚܠܦܳܢ ܠܗܶܝܢ ܛܰܥ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܡܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܪܺܝܪ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܒ̈ܥܕܳܢ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܗܶܢܶܝܢ ܩܰܢ̈ܝܳܢ ܛܥܰܡܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܓܶܕܫܰܬ ܝܰܘܡܳܢ ܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܘ ܕܒܺܝܪܺܝܢ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܐܰܘ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܫ̈ܟܳܚܳܬܳܐ ܕܝܰܕܥ̈ܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ܆ ܘܰܫܚܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒܳܐ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܡ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܫܟܳܚ̈ܳܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ܀

ܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܪܳܗܶܛ ܠܡܶܛܥܰܡ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܰܘ ܩܳܠܳܐ܆ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܠܰܘ ܨܶܒܬܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܰܘ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܚܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܛܰܥܡܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܒܰܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܫܳܡܥܺܝܢ܆ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܓܶܕܫܰܬ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܕܰܦܓܰܥ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܰܢ ܫܚܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܳܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢ ܒܶܗ܆ ܠܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܶܒܬܳܐ ܕܡܰܡܠ̱ܠܳܐ܆ ܐܰܣܠܺܝܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܟܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܚܫܶܒ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܠܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡ ܠܳܗ܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܳܢܝܳܐ ܠܳܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܠܺܝ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܰܢ ܘܶܐܬܥܰܬܰܕ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܢ܆ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܬܡܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܡܶܢܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܥܺܝܪ ܗܰܘܢܶܗ ܘܰܢܛܺܝܪ ܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒܰܠ ܒܢܰܦܫܶܗ ܛܰܥܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ܆ ܡܶܢܳܗ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܰܢ ܡܰܫܰܪ ܘܡܗܰܝܡܶܢ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܕ̈ܰܓܳܠܶܐ ܡܶܣܬܠܶܐ ܘܡܶܢ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܶܬܐܶܡܰܪ܆ ܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ܀

ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܓܰܕܫܳܟ܆ ܐܳܘ ܪܳܚܡܰܢ܆ ܕܟܰܕܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܕܰܒܪܳܟ܆ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܘܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘ܆ ܘܥܰܡ ܛܳܥܝܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܐܳܦ ܗܶܕܝܽܘܛܳܐ. ܕܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܟ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܰܢ ܓܶܝܪ ܥܕܺܝܠ ܠܘܳܬܳܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܙܕܰܝܰܢܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܢܺܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗ̱ܝ ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܠܡܶܠܰܝ̈ܢ ܒܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܬܶܥܒܶܕ ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕܬ܆ ܪܰܕܝܳܐ ܘܰܣܦܺܝܪܳܐ܀

ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܫܳܐ ܩܰܪܒܳܟ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܥܰܡ ܚܶܡܬܳܐ ܬܽܘܒ ܘܠܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܕܰܡܦܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܺܝ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܥܝܳܪܬܳܐ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܬܒܽܘܥ ܡܶܢܰܢ ܒܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܕܶܐܫܰܕܬ ܥܠܰܝܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܘܬܽܘܒ ܕܬܰܓܥܶܠ ܢܰܦܫܳܟ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܬ ܘܬܶܛܪܶܐ ܡܶܢܳܟ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ܀

ܚܙܰܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܡܚܺܝܠ ܓܰܒܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܚܰܕܬܽܘܢ ܓܰܘܣܳܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܰܝܢܺܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ܆ ܪܳܗܛܺܝܢ ܠܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܕܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܠܳܟ ܘܰܠܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܓܶܕܫܰܬ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܬܒܰܥܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܛܦܰܣܬܽܘܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܗܺܝܪܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܟ܆ ܒܰܕܪܳܫܳܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܘܰܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܬܡܰܠܶܠ܆ ܠܶܗ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܒܡܶܠܬܳܟ. ܒܥܳܬܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܠܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܥܰܩܒܺܝܢܰܢ܀

ܟܽܘܠܰܢ ܓܶܝܪ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܠܪ̈ܶܫܝܳܢܶܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܒܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܟܰܬܡܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܡܛܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܪܳܙܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܦܳܢܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ: ܕܳܐܦ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗܘܰܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ܆ ܘܰܒܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܣܳܡܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܚܝܰܢ ܒܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܘܰܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܕܶܐܬܒܪܺܝܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܺܝ ܕܰܙܥܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܒܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܺܝ ܩܪܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܪܳܕܽܘܦ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܡܓܰܕܦܳܢ ܘܰܡܨܰܥܪܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܚܰܢܢܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܶܒܕܶܬ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܶܓܝܰܬ ܒܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܐܰܠܦܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܬܺܝܬܶܗ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܘܠܰܝܬ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܠܳܐ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܠܡܶܐܚܰܕ ܪܳܙܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܠܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ ܡܰܘܥܺܝܬܗܽܘܢ܀

ܐܳܦܶܢ ܕܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝ ܡܰܟܣ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܘܡܶܠܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܫܰܪܪܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܝ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܘܰܘ ܥܒ̈ܳܕܶܝܗ ܕܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܝܶܫܘܽܥ ܠܒܺܝܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܰܟ̈ܣܳܢܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ ܗܘܳܬ ܡܚܰܣܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܶܝ̈ܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܶܝ̈ܗ ܡܬܩܰܛܪܓܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܣܢܺܓܪܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܳܫܽܘܝܳܗ ܗܰܘ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܳܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ܆ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܢܳܣܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܪܓܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܩܰܛܪܰܓ ܘܶܐܬܪܫܺܝ ܗܰܘ ܕܡܰܣܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܬܰܝ ܘܙܰܟܰܝ܆ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܟܰܣܺܝܘ ܥܒ̈ܳܕܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܀

ܠܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܬܶܪܫܶܐ ܠܰܢ. ܐܺܝܬܰܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ܆ ܒܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܟܰܬܰܡ ܩܢܽܘܡܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̱ܘܳܬ ܕܢܶܥܕܽܘܠ ܢܰܦܫܰܢ ܘܠܰܘ ܕܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܰܬܚܰܣܕܰܢ܀

ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܕܺܝܢܳܟ ܕܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܒܪܳܟ܆ ܘܪܳܙܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܠܶܐ܇ ܐܰܘ ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܥܳܠܡܳܐ܇ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܐܶܡܰܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܰܪܦܶܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܳܬܶܗ ܘܰܢܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܝܛܳܐ ܢܶܙܕܟܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܙܕܰܥܰܡ ܘܡܶܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܪܫܶܐ܀

ܫܒܽܘܩ ܡܳܕܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܟܰܣܶܝܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܓܳܠܶܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܳܪܽܘܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ܀

ܘܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܒܥܳܬܑܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܬܶܥܽܘܠ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܡܬܰܚܰܡܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ܆ ܘܩܳܡܬ ܕܰܬܨܰܚܶܝܘܗ̱ܝ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܠܗܰܘ ܕܥܰܠ ܠܩܽܘܒܠܳܟ ܠܰܕܪܳܫܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܗܳܘܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܢܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܀

ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܰܐܪܦܺܝܬܳܗ ܠܨܽܘܪܬܳܐ ܘܰܫܒܰܩܬܳܝܗ̱ܝ ܠܪܽܘܫܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܣܰܟܠܳܐ ܘܒܰܪܒܪܳܝܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܢܦܰܩܬ ܠܳܟ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܢܣܺܝܡܺܝܗ ܠܰܡܢܳܬܳܟ܆ ܘܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܢܶܚܫܒܺܝܗ ܠܛܰܥܡܳܢܽܘܬܳܟ܇ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܢܶܫܠܶܐ܆ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܦܣܩܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܳܟ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܕܶܐܢ ܢܳܦܶܠ܆ ܠܡܳܪܶܗ ܢܳܦܶܠ܆ ܘܶܐܢ ܩܳܐܶܡ܆ ܠܡܳܪܶܗ ܩܳܐܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܟܳܐܶܐ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܥܳܕܠܺܝܢ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܥܳܕܠܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܠܶܠܳܐ ܐܰܘ ܫܳܛܝܳܐ܆ ܡܚܰܝܰܒ ܗ̱ܘ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܀

ܚܙܰܝܬ ܒܰܢ ܓܶܝܪ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܕܰܬܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܬܶܟܬܽܘܒ ܘܰܬܟܰܘܶܢ ܠܰܢ܆ ܕܰܬܡܰܠܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܕܽܘܟܰܬ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܬܶܚܰܫ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܕܢܶܬܟܰܚܰܕ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫܳܟ ܕܰܥܠܰܝܢ ܘܢܶܚܰܫ ܥܰܡܳܟ. ܒܟܰܝܬ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܶܟܝܳܟ ܢܶܒܗܰܬ ܘܰܢܫܺܝܓ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ܆ ܫܡܰܥܬ ܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ: ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܪܰܗ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܶܬܟܪܰܗ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܡܰܢܽܘ ܡܶܬܟܫܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܳܩܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܢܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܰܒܝܶܗ ܠܟܶܫܠܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܚܶܣܕܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ܆ ܛܥܶܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܠܺܝܢ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܝܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܳܦܠܺܝܢ܆ ܘܗܽܘ ܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ ܬܳܪܶܨ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܳܚܟܺܝܢ ܒܡܺܝܬܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܗܽܘ ܒܳܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܗܳܟܰܢ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܦ ܠܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܕܠܳܐ ܬܚܰܣܶܕ ܠܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܬܘܶܐ ܘܬܶܚܰܫ ܘܬܶܥܒܶܕ ܒܰܢ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܰܢ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܓܶܝܪ ܨܰܝܳܡܳܐ. ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܬܨܰܚܶܝܢ ܠܺܝ ܠܐܳܣܽܘܛܳܐ. ܝܺܬܶܒܬ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܦܳܗܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܒܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܡܣܰܪ̈ܚܶܐ ܘܒܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܰܝ̈. ܐܰܝܕܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܟ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܬܶܚܰܫ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܚܢܺܝܩ ܘܡܶܫܬܩܶܦ ܒܶܝܬ ܓ̈ܰܠ̱ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ܆ ܢܰܟܦܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܙܰܝܬ ܒܺܝ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܬܢܰܟܦܰܢܝ. ܢܙܺܝܪܰܬ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܚܣܺܝܠܰܬ ܡܶܢ ܣܰܝܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܡܰܟܰܟ ܓܽܘܫܡܳܟ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ܆ ܐܳܬܳܐ ܕܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܆ ܢܰܚܒܽܘܬܳܐ ܘܨܳܐܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܥܰܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܟ ܐܰܫܺܝܕܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܚܰܫܳܐ ܦܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܠܳܦ ܚܶܣܕܳܐ܆ ܘܒܶܟܝܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܚܠܳܦ ܒܶܙܚܳܐ܆ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܳܒ̈ܕܳܢ ܬܘܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܰܡܥܺܝܪ ܓܽܘܚܟܳܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܰܬ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܶܩܪܶܝܢ ܘܬܰܥܠܶܝܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܬܩܽܘܡ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܬܰܪܓܡܰܢܝ ܒܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܘܚܶܣ̈ܕܶܐ܀

ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܠܦܰܘܠܳܘܣ ܥܰܡ ܡܰܢܽܘ ܡܦܰܚܶܡ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܠܳܐ ܠܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ ܘܠܳܐ ܝܰܥ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܟܒܰܝ̈ ܥܰܡ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܪ̈ܳܘܰܝܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܪܓܺܝܫܰܬ܆ ܕܳܐܦ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ܇ ܠܳܐ ܥܶܗܰܕܬ ܠܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܚܬܺܝܪܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܟ܆ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܐܰܦܑ̈ܶܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܚܰܣܶܕ ܠܡܳܟܣܳܐ ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ܇ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܫܳܐܳܘܠ ܪܳܕܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܰܝܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܕܢܺܐܡܰܪ܇ ܘܟܰܕ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܚܰܦ̈ܛܳܢܶܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܥܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܩܰܪܢܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܕܰܦܣܰܩ܆ ܬܘܳܬܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܫܡܰܥܬܳܝܗ̱ܝ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ: ܕܦܰܪܥܽܘܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܚܠܳܦ ܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ ܠܶܒܫܶܬ ܣܰܩܳܐ ܘܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܚܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܕܳܘܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܚܰܫܝ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܚܕܺܝܘ ܠܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܺܝܠܳܟ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܳܟ܀

ܐܰܪܰܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܠܳܐ ܚܳܪܬ܆ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܓܽܘܚܟܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܳܟ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܦܺܝܠܳܘ̈ܣܽܘܦܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܕܠܰܡܨܰܥܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܇ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܰܗܰܕܬ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܣܳܦܪܳܟ ܒܰܪܕܰܝܨܳܢ܆ ܕܰܒܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܡܰܛܒܺܝܢ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܩܰܠܬ ܠܳܟ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܇ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܇ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܰܠܦܽܘܟ܆ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܚܰܘܝܳܟ܆ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܪܫܰܡܘ ܠܳܟ܆ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘ̈ܦܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܐܰܚܺܝܪܽܘܟ ܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ܟ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܳܟ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܚܰܫܳܐ ܗ̱ܝ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘ̈ܩܳܩܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܝܰܬܰܒܘ ܒܛܰܥܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܒܥܳܬܳܐ܆ ܓܽܘܚܟܳܐ. ܥܰܡ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܨܰܥܪܳܐ. ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܕܪܳܫܳܐ܆ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡ̈ܶܠܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܒܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܣܩܽܘ̈ܡܶܐ ܘܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܓܽܘܚܟܳܐ ܒܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥ ܗ̱ܘ ܐܰܬܪܗܶܝܢ ܘܺܐܝܕܺܝܥܺܝܢ ܡܡܰܠܠܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܺܐܝܕܺܝܥܺܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܘܒܶܙܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܪܫܺܝܡ ܒܓܰܘ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܣܟܽܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܘܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܟ ܬܽܘܒ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܳܟ܀ 

ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܽܘܠ ܟܽܘܠܶܗ ܪܰܚܺܝܩܰܬ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܟܰܢ̈ܫܳܢ ܠܳܟ܆ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟ܆ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܚܙܺܝܘ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܘܰܡܦܳܣܺܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܇ ܐܶܬܡܳܠܝ ܪܰܟܳܠܳܐ ܘܙܳܒܽܘܢܳܐ ܘܰܡܙܰܒܢܳܢܳܐ܆ ܘܝܰܘܡܳܢ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܳܐ. ܐܶܠܳܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܪܳܐܶܓ ܗ̱ܘܰܝܬ ܦܓܰܥ ܒܳܟ. ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܬܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܘܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܓܕܰܫܬܳܟ܆ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܡܓܰܕܦܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܑܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܰܡܠܺܝܠ݀ܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܶܫܟܚܳܢܳܐ ܕܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܛܰܥܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܒܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܒܡ̈ܶܠܰܝܟ. ܡܶܢ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܚܫܒܳܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܘ ܪܰܕܝܳܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܰܟܶܒܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܳܒ̈ܕܳܢ ܓܽܘܚܟܳܐ ܒܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ܇ ܐܰܘ ܕܨܰܚܺܝܬܳܢܝ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܫܥܳܬܳܐ܇ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܺܝܡ̈ܣܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢܳܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܰܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܦܰܗ̈ܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܐܰܓܪܺܝܢ ܠܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܓܽܘܚܟܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܟ ܐܽܘܡܳܢܺܝ̈ܢ܀

ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܗܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܝܳܕܥܰܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܫܩܰܠܬ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ܆ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܬܰܓܺܝܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗܶܝܢ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܓܰܕܶܦܬ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܛܳܒ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܟܣܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܠܬܶܗ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܇ ܐܰܣܗܶܕܬ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܡܰܟܣܰܬ ܠܡܶܠܰܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܐܰܪܰܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܳܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܡܬܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܛܶܟܣܳܐ܇ ܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܕܚܶܡܬܳܐ ܣܰܡܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܥܘܺܝܪܽܘܬܶܗ ܗ̱ܝ ܕܡܰܕܥܳܐ܇ ܫܰܪܺܝܬ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܣܗܶܕܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܕܣܰܡܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܡ ܣܰܡܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܢܶܪܕܶܐ܆ ܘܥܰܡ ܥܘܺܝܪܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢܰܢ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ܀

ܐܶܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܕܡܰܟܣܰܬ ܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܟ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܫܪܳܪܳܟ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܰܒܬ ܠܰܫܪܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ܆ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡ̈ܢܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܗܘܺܝ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܡܶܠܬܳܟ܆ ܐܳܘ ܪܰܕܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܓܽܘܚܟܳܟ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܀

ܫܰܦܺܝܪ ܫܡܰܥܬܳܗ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܬܶܐܚܕܽܘܢܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܪܬܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܚܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܢ܇ ܠܡܰܢ ܕܡܶܬܩܰܕܰܡ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܪܽܘܚ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܬܩܢܽܘܗ̱ܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܫܡܰܥܬܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܳܟ ܡܰܠܝܳܐ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܫܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܗ ܠܡܶܠܬܳܟ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܛܳܥܶܡ ܐܳܦ ܚܰܫܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܠܰܘ ܕܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܶܦ ܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܢܟܶܦܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܽܘܛ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܫ̈ܶܐ܀

ܘܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܬܰܘܕܝܳܐ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܠܺܝ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪܬܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ. ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܬܽܘܡ ܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܡܰܐܣܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܘܡܰܫܠܶܐ ܩܥܳܬܳܐ ܒܰܩܥܳܬܳܐ܆ ܘܬܳܟܶܣ ܠܚܶܡܬܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܫܽܘܚܢܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܪܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܣܰܝܦܳܐ. ܠܺܝ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܕܬܶܕܠܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܕܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܘܰܕܨܰܥܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܦܰܠܬ ܠܳܟ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢܝ. ܣܰܟܠܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ܆ ܘܚܰܘܺܝܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܫܳܢܝܽܘܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܒܡܳܢܳܐ ܐܰܠܦܰܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܠܰܘ ܒܛܳܒܬܳܐ܇ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܙܟܶܝܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܟܰܐܽܘܗ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܒܛܳܒܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܽܘܒܳܟ ܕܬܶܥܒܶܕ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܓܰܘܰܣ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕܬ܆ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܘܠܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܣܳܗ̈ܕܳܢ ܐܳܦ ܗܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܚܙܰܝܬ ܒܺܝ ܓܶܝܪ ܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܶܠܒܰܫ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܒܠܳܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܐܰܕܪܶܟܬ ܒܺܝ ܪܶܚܡܰܬ ܪܺܫܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܦܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܪܗܰܛ ܨܶܝܕ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ. ܩܰܕܶܡܬܳܢܝ ܕܰܡܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܒܥܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܨܶܝܕ ܦܝܳܣܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܶܓܕܰܢܝ. ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܫܟܰܚܬܳܢܝ. ܦܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܰܠܦܰܢܝ ܫܶܬܩܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܒܺܝ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܘܰܒܛܳܒܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ܀

ܫܡܰܥܬܳܢܝ ܕܰܡܡܰܠܶܠܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܠܰܘ ܕܬܰܡܪܰܚ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܝ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܬܫܰܠܶܝܢܝ ܒܝܰܕ ܫܶܠܝܳܟ܆ ܕܠܳܐ ܢܰܡܪܰܚ ܠܶܫܳܢܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܰܬ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܒܣܺܝܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܣܳܐܶܡ ܬܚܶܝܬ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܰܘܗ̱ܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ܇ ܠܡܰܢܽܘ ܠܳܚܡܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܥܰܡ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܇ ܠܺܝ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܗܽܘܢ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܦܽܘܫܳܩܗܽܘܢ ܒܫܶܬܩܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܟ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܇ ܠܳܐ ܗܳܐ ܒܣܰܪܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܗܰܘ ܕܰܚܒܰܫ ܬܚܶܝܬ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܒܰܥܬ ܒܡܶܠܬܳܟ܆ ܕܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ܇ ܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢ ܚܰܫ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢ ܡܺܝܬ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܳܐܶܬ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ܆ ܡܰܢ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܪܳܐܙܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܠܳܐ ܡܥܰܩܶܒ܀

ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܳܚܕܳܐ ܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܣܦܰܩ ܠܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܳܐܚܶܕ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐ. ܘܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܒܰܦܓܰܪ ܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܰܩܢܽܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܛܶܟ̈ܣܶܐ ܒܶܗ ܡܣܰܝܟܺܝܢ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܗܽܘܢ܆ ܝܳܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܗܽܘ ܡܦܳܣ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ܀

ܐܶܡܰܪܬ ܥܠܰܝ ܕܶܐܠܽܘ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܶܬܓܰܘܺܝܬ ܠܫܶܬܩܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܶܗܪܳܐ ܕܰܦܓܰܥ ܒܺܝ܆ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܚܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܟ ܣܳܗܕܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܣܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܒܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܡܺܝܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܫ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܕܺܝܬ ܥܰܠ ܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܰܝ܀

ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܕܶܝܢ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܡܝܰܩܪܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܪܳܐܙܳܗ܆ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܬܒܰܥܬܳܢܝ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܢܚܶܬ ܩܢܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ܇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܇ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܗܰܝܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܇ ܘܶܐܢܗܽܘ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܰܐܝܟܰܢ ܢܚܶܬ܆ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܓܶܠܳܝܗ̱ܝ ܠܰܟܬܳܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܟܬܳܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܰܐܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ. ܘܰܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܟܬܰܒܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܬܰܪ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ. ܘܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܟܬܰܒܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܩܽܘܒܠܳܗ܆ ܕܡܶܣܬܒܳܪܽܘ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܟܳܬܒܰܬ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܺܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܳܦܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܨܳܗܶܐ܆ ܘܢܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܘܕܳܡܶܟ܆ ܘܥܳܡܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐܶܐ܆܆ ܘܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ. ܘܬܽܘܒ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܳܐ ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ܆ ܟܬܰܒܬ ܕܳܐܦ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ ܘܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܦܰܫܶܩܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܪܰܥܺܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ ܡܶܬܟܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܢܟܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܟܬܰܒܬ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܒܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܢܩܺܝܡ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܶܡܰܪܬ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܬܽܘܒ ܪܫܰܡܬ ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܒܝܶܫܽܘܥ܆ ܠܡܰܢܺܝ ܘܡܰܪܩܝܽܘܢ ܘܶܐܘܛܽܘܟܶܐ ܫܳܠܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܝ̈ܗ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܒܰܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܘܣ ܘܺܐܘܢܳܘܡܺܝܳܣ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܡܰܢܺܝ ܡܰܟܪܶܙ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܥܽܘܠܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܗ̱ܘ ܕܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܫܳܠܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܫܺܝܬܰܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܦܳܘܠܺܝܢܰܪܺܝܳܣ ܡܓܰܕܶܦ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܬܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܓܽܘܕܳܦܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܫܰܘܬܰܦ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒܬ ܕܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܒܪܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܝܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡܺܝ̈ܢ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘܡܺܝ̈ܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܒܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܬܚܰܘܶܐ ܕܰܡܫܶܝܚܳܐ ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܕܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܛܰܝܒܽܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܕܰܐܝܟ ܕܠܳܒܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܩܢܽܘܡ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܒܶܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܰܐܝܟ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܝܬܳܐ ܘܰܚܪܺܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܝܶܫܽܘܥ ܗܰܝܟܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܓܰܕܶܦܬ ܥܰܠ ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܐܡܪܰܬ. ܕܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܗܳܝ ܕܦܶܪܫܰܬ ܘܰܐܫܠܡܰܬ ܠܰܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܟܬܰܒܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܒܰܚܕܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܢܶܬܐܰܡܪܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܩܪܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܝܽܘܩܢܳܐ ܘܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܰܘ̈ܕܥܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܫܠܶܡܬ ܠܰܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ܆ ܘܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܽܘ ܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܪܰܒܟܽܘܢ ܐܰܡܪܰܚ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ܆ ܕܰܒܣܽܘܪ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܫܰܝܗܽܘܢ ܚܳܒܫܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܐܳܘ ܛܳܥܝܳܐ܆ ܡܳܢܰܘ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܡܬܳܝܗ̱ܝ ܬܚܶܝܬ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ܇ ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܶܢܰܚܢܰܢ܆ ܕܰܬܢܰܝܬ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܶܦܬ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܘܰܟܬܰܒܬ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ܆ ܕܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܠܕܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܙܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܐܰܡܪܽܘܢ ܒܫܽܘܡܳܗܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܛܠܰܡܬܳܗ ܠܺܝܕܺܝܥܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܡܶܢܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܟܬܶܒܬ܀

ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܰܬܡܰܠܶܠ܆ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܬܶܪܫܽܘܡ ܘܬܰܫܠܶܡ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܩܰܕܶܡܬ ܝܰܩܰܪܬܳܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܬ܆ ܕܰܠܫܶܬܩܳܐ ܬܶܫܬܠܶܡ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܨܛܰܥܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܢܶܬܐܶܣܰܪ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܡܪܰܚ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܰܒܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܫܟܳܚܬܳܐ ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܣܛܝܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܬܶܒ ܡܶܢܳܟ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘ̈ܩܳܒܶܐ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܗܳܟܘܳܬ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܬܒܰܥ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܀

ܐܶܬܥܰܗܕ ܓܶܝܪ ܬܶܒ̈ܥܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܝ ܘܰܒܥܳܬܳܟ ܘܥܽܘܩܳܒܳܟ ܕܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܢܰܟܦ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܘܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܢܰܦܫܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܶܗ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܳܬܶܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܳܐܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܳܐܶܬ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܡ ܗܽܘ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܒ̈ܥܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܘܰܡܫܰܡܰܗ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܡܩܰܠܣܰܬ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܦܫܶܩ ܠܳܟ ܕܰܬܓܰܕܶܦ ܥܠܶܝܗ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ܆ ܕܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܳܗ ܫܪܳܪܳܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ܆ ܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܰܘܪܶܒ ܩܽܘܠܳܣܳܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܘܳܬܳܟ ܐܰܘܪܶܒܬܳܗ ܒܡܶܠܬܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬ ܕܰܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܫܐܺܝ̈ܠܶܐ ܬܚܰܦܶܐ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܘܬܰܛܥܶܐ ܒܰܢ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܝܢܰܢ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ܆ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܰܝܟ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܪܒܰܬ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܣܝܳܐ ܠܳܗ ܡܶܢܰܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܡܰܕܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܠܰܫܪܳܪܳܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܐܺܝܬ ܘܰܫܟܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ܀

ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥ̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ܇ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܽܘܩ܆ ܚܰܝܳܒ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܬܶܫܬܽܘܩ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒܬ ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܰܥܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܑܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܨܰܥܰܪܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܡܶܠܬܳܟ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܦܰܘܠܳܘܣ܆ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܚܰܘܺܝܬ ܕܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ܇ ܘܳܠܶܐ ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ܆ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܝܳܕܥܰܬ܆ ܘܬܶܥܕܽܘܠ ܘܬܶܚܫܽܘܒ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ܆ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ܆ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܚܒܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܪܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܺܐܪܬܗܽܘܢ܀

ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܣܳܢܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܓܳܕܫܳܐ ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܣܶܢܐܬܶܗ܆ ܕܡܰܣܓܶܐ ܝܳܡܶܐ ܘܡܰܚܪܶܡ ܕܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܦܝܳܣܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܬܦܰܪܰܣ ܢܚܰܦܶܐ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܶܗ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܪܺܝܪ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܪܺܝܒܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܢܶܩ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܢܰܘܕܥܶܗ ܕܡܰܚܶܒ ܠܶܗ܆ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܒܡܶܠܬܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܪ̈ܳܐܙܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܦܝܳܐܺܝܬ܆ ܠܳܐ ܡܶܣܬܢܶܩ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܢܶܓܕܽܘܠ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܝܗ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܓܢܺܝܙܽܘܬܳܗ ܘܟܰܣܝܽܘܬܳܗ ܘܰܕܪܳܐܙܳܐ ܗ̱ܝ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܟܰܕܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܳܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܳܐܡܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܫܶܬܩܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܘܫܳܬܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܰܪܒܳܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܳܨܶܐ ܠܳܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܥܰܩܶܒ ܠܳܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܪܳܗܶܛ ܕܢܰܕܪܟܺܝܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܫܶܠܝܶܗ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ ܝܳܕܰܥ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܒܶܫ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ܆ ܠܳܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܦܳܩܶܕ ܠܰܚܪܺܢܳܐ ܕܢܰܟܪܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܢܰܘܪܶܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܗܽܘ ܡܰܟܪܶܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܪܶܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ ܒܰܢܛܽܘܪܰܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܶܗ ܘܥܰܣܩܽܘܬܶܗ ܕܪܳܐܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܫܳܩܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܡܰܕܥܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܒܳܨܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܢܛܽܘܪܰܬ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܡܶܬܛܥܶܡ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܘ ܚܰܒܪܰܢ܆ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ܆ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܶܢ ܥܒܳܕܳܟ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܫܩܰܠܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܬ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܫܰܒܰܚܬܳܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܰܦܢܰܝܬ ܓܰܕܶܦܬ ܥܠܶܝܗ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܨܝܳܐ܆ ܠܡܳܢ ܒܰܨܺܝܬܳܗ܇ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܫܬܰܐܠܳܐ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܬܒܰܥܬܰܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ܆ ܕܦܰܫܶܩ ܠܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ܇ ܐܰܠܶܦܬܳܢܝ܆ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܒܨܶܐ ܘܠܳܐ ܬܥܰܩܶܒ ܘܠܳܐ ܬܶܕܪܽܘܫ. ܘܰܦܢܰܝܬ ܥܕܰܠܬܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܶܕܝܽܘܛܳܐ ܕܰܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܟܶܬܒܶܬ܆ ܘܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܣܳܡܶܬ ܢܰܦܫܝ ܕܺܐܝܬܰܝ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪܬ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܕܠܳܐ ܒܚܶܟܡܰܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܪܰܩ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܦܢܰܝܬ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܟ ܣܒܰܪܬ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܡܶܢ ܕܪܳܫܳܐ ܘܥܽܘܩܳܒܳܐ ܐܰܣܒܰܪܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ ܟܰܕ ܡܰܗܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܶܠܰܬܝ܆ ܕܦܰܟܺܝܗܳܐ ܫܟܳܚܬܳܐ ܘܰܙܥܽܘܪ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܘܒܰܒܥܳܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܕܟܽܠܳܗ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܟ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕܡܺܝܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܫ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕܥܰܬ܀

ܠܳܐ ܟܰܝ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܠܳܟ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ܇ ܡܳܐ ܕܰܩܪܰܝܬܳܢܝ ܕܳܪܽܘܫܳܐ܇ ܚܫܰܒܬܳܢܝ ܦܫܺܝܛܳܐ. ܐܶܡܰܪܬܳܢܝ ܡܰܪܳܚܳܐ܆ ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ. ܘܰܟܬܰܒܬܳܢܝ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܶܡܰܪܬܳܢܝ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܘܒܰܕܪܳܫܳܐ ܟܪܺܝܗ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܬܽܘܒ܆ ܕܠܳܐ ܩܪܶܝܢ ܠܺܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܰܠܠܶܬ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܫܶܬ. ܣܳܡܬ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܟܰܝܠܳܐ ܬܨܰܥܰܪ ܘܰܬܨܰܚܶܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܗܶܢܶܝ̈ܢ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܟ ܫܳܪ̈ܝܳܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܟ܆ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܟ ܕܰܓܶܠܬܳܗ ܠܡܶܠܬܳܟ. ܨܢܺܝܥܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܘܕܳܪܽܘܫܳܐ ܘܒܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܡܥܰܩܒܳܢܳܐ ܘܗܶܕܝܽܘܛܳܐ܆ ܘܚܰܟܺܝܡ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܫܬܰܟ̈ܚܳܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܒܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ. ܕܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܒܰܪ܆ ܠܰܝܬ ܦܪܽܘܣ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܀

ܐܶܡܰܪܬ ܓܶܝܪ ܕܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܡܟܰܣܶܝܢ ܠܺܝ ܥܒܳܕ̈ܰܝ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܣܟܺܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܓܶܠܝܳܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܶܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܘܰܒܛܶܟܣܳܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܘܬܽܘܒ܆ ܕܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܠܰܡ ܗܰܠܶܟܘ ܠܘܳܬ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܙܳܒܢܺܝܢ ܩܺܐܪܣܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܐܰܘ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܳܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ ܘܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܰܢ ܬܶܬܓܠܶܐ ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܐܳܦ ܠܒܰܪ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܶܫܦܪ̈ܳܢ ܐܳܦ ܓܰܠܝ̈ܳܬܰܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܩܪܰܝܬܳܗ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܰܣܗܶܕܬ ܠܳܟ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘ ܠܘܳܬܰܢ ܐܶܣܟܺܡܶܗ ܕܬܰܩܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܚܽܘܪ ܒܰܥܘܺܝܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܟ ܘܕܺܐܝܬܰܝܟ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢ܆ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܩܪܰܝܬܳܝܗ̱ܝ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܘܟܰܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ܆ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ܆ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܬ ܕܡܰܕܪܶܟ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܫܠܰܚܬ܆ ܚܣܳܡܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܪܺܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܶܢܶܐܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܇ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ܆ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܩܪܰܝܬ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܟܪܙܳܐ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܰܪ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܟ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢ܆ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܓܰܠܝ̈ܳܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܣܠܺܝܬ ܘܣܳܡܬ ܫܡܳܐ ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܳܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܰܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܐܶܢ ܚܶܡܬܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܶܐܢ ܪܰܓܽܘܙܬܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܚܰܣܳܡܳܐ ܘܶܐܢ ܪܳܚܶܡ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܶܐܢ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܰܡܓܰܕܦܳܢܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܝܰܗ̱ܒܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܬܶܒܥܶܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܫܒܰܩܬ ܫܰܪܒܳܟ ܘܰܢܦܰܩܬ ܠܳܟ ܠܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܘܰܕܬܶܩܪܶܐ ܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܢ̱ܬ. ܟܽܘܠܳܗ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܟ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܙܩܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܺܝܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܘ ܒܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܡܨܰܥܰܪ܀

ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܛܳܐܶܢ܆ ܠܰܘ ܚܶܡܬܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܡܶܬܡܠܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܘܥܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܨܰܥܪܳܐ܆ ܡܰܣܓܶܐ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ܆ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܦܝ̈ܳܣܶܐ܀

ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܬܺܝܒ ܕܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܕܳܪܶܫ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܨܰܚܺܝ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܥܰܩܒܳܢܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܰܡܠܠܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܬܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܗܘܰܘ ܡܩܰܒܠܳܢܶܝ̈ܗ ܕܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܟܣܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ܆ ܒܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܣܓܶܐ ܦܝ̈ܳܣܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܣܥܽܘܪ܀

ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܣܛܶܦܰܢܳܘܣ܆ ܟܰܕ ܚܛܰܦܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ̱ܝ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܠܩܽܘܛܪܳܓܶܗ܆ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ܆ ܫܡܰܥܘ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܫܬܰܥܺܝ ܟܽܘܠܳܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝ ܓܒܺܝܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܳܗ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܡܶܠܬܶܗ܆ ܬܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܡܚܰܝܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܦܰܘܠܳܘܣ: ܐܳܘ ܠܰܡ ܩܰܫ̈ܝܰܝ ܩܕܳܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܙܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܫܡܰܥܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܫܰܪܒܶܗ ܘܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܨܰܚܝܶܗ ܠܗܰܘ ܟܶܢܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܢܳܐ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܙܳܢܝܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܗܶܝܢ ܩܰܛܪܶܓܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܠܰܒܥܳܬܳܐ ܕܪܰܡܝܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܢܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܢܳܢ ܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܰܘ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܠܠܽܘ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ܆ ܡܶܢܳܗ ܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܳܦ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܐܬܬܰܒܰܥ ܕܢܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܚܠܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܒܡܰܡܠܠܶܗ܆ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܡܰܥܘ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܝ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܒܶܗ ܒܡܰܡܠܠܑܳܐ܆ ܠܳܐ ܚܠܰܛ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܨܰܥܪܳܐ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܘܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܒܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܳܗ ܡܶܠܬܳܐ ܨܶܝܕ ܫܰܪܒܶܗ ܟܢܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܠܶܗ ܠܳܚܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܀

ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܕܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܫܰܝܢܳܐܺܝܬ ܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܦܝܳܣܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܦ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܚܰܢܦܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ ܩܳܡ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܶܗ ܒܡܶܠܬܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܬܰܘܕܺܝܬܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܳܚܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܦܰܘܠܳܘܣ ܚܠܳܦ ܨܰܥܪܳܐ ܒܩܽܘܠܳܣܳܐ ܡܟܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܶܗ ܓܳܕܶܠ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܩܕܳܡܰܝܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܀

ܟܡܳܐ ܬܽܘܒ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܰܘ ܝܺܗܽܘܕܳܝܶܐ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܫܘ̈ܐܳܠܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܢܶܣܝܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܳܪܫܺܝܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܡܗܰܦܟܺܝܢ ܕܠܳܐ ܛܶܟܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܢ ܕܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܳܢ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܦܰܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܗܽܘܢ ܘܳܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܳܝ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡ ܐܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܢܶܥܠܽܘܢ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܣܪܰܚ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܡܳܐ ܦܝ̈ܳܣܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܡܳܐ ܫܽܘ̈ܕܳܠܶܐ ܘܫܽܘ̈ܓܳܫܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ. ܟܶܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܫܰܪܺܝ ܒܳܗ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܒܰܚ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܡܓܰܢܶܐ ܘܪܳܫܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܟ ܟܶܬܒܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܚܒܳܢܳܐ ܘܳܐܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܟܳܐܶܒ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܽܘܪܗܳܢܗܽܘܢ. ܚܙܳܗ ܠܰܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒܟܳܐ ܥܠܶܝܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ: ܕܶܐܠܽܘ ܐܺܝܕܰܥܬܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ܆ ܐܳܦܶܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܶܟܝ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܽܘܨܰܪܬܳܐ ܠܳܗ ܡܒܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܳܐܠܶܐ ܘܚܳܐܶܫ ܥܠܶܝܗ: ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܩܳܛܠܰܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܪܳܓܡܰܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܠܺܝܚܺܝܢ ܠܘܳܬܳܗ܆ ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܨܒܺܝܬ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ ܬܰܪܢܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܟܳܢܫܳܐ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܗ ܬܚܶܝܬ ܓܶܦܶܝ̈ܗ܆ ܘܠܳܐ ܨܒܰܝܬܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܦܝ̈ܳܣܶܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܳܗ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗ̱ܘܳܐ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܫܠܶܡܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܶܠܬܳܟ܆ ܚܰܘܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܣܳܡܬ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ܆ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܛܶܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܣܶܩܬ ܥܠܶܝܗ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܘܰܕܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܛܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܨܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܶܗ. ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܥܶܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܕܶܐ܀

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܟ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܒܡܶܕܶܡ ܐܰܒܐܫܶܬ܆ ܐܰܦ ܠܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܥܒܺܝܕܰܬ ܛܰܢܳܢܳܐ܆ ܒܡܶܕܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܐܰܚܣܪܶܬ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ܆ ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܐܓܰܪܬܳܟ ܨܰܚܺܝܬ ܘܰܩܪܰܝܬ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܡ̈ܓܰܕܦܳܢܶܐ܆ ܕܰܥ܆ ܐܳܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܘܠܳܐ ܪܫܺܝܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܕܳܢܶܬ ܘܩܰܛܪܓܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܒܡܶܠܰܬܝ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܪܰܡܝܳܐ ܠܰܢ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܚܰܘܝܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܩܰܛܪܶܓܘ ܘܰܫܕܰܐܘܽܗ̱ܝ܆ ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܥܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܽܘܒܳܪܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܐ ܫܪܳܝܶܗ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘ̈ܕܳܦܰܘܗ̱ܝ܆ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܚܶܪܡܶܗ ܡܶܛܽܘܠ ܛܳܥܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܶܨܛܰܚܶܐ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗ̱ܝ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܐܳܘ ܪܳܚܡܰܢ܆ ܠܡܰܢܽܘ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܩܰܠܬ ܠܳܟ ܚܰܘܪܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܚܰܘܝܳܟ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܬܪܰܟܶܒ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܣܝܳܡܳܟ܇ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܳܗ. ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܰܘܝܽܘܗ. ܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗ܆ ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܨܶܝܕ ܦܺܝܠܳܣܽܘ̈ܦܶܐ ܬܽܘܒ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܳܗ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܣܰܒܬܳܝܗ̱ܝ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܘܪܳܐ܆ ܚܰܘܳܐ ܠܰܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܥܠܰܝܟ ܕܬܺܐܡܰܪ. ܐܶܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܰܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܬ ܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܶܠܬܰܢ. ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܡܡ̈ܰܠܠܳܢ. ܘܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܛܰܥܡܗܶܝܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܣܝܳܡܳܟ ܦܰܟܺܝܗܳܐ ܘܫܳܛܽܘܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܨܰܚܝ̈ܳܢ ܘܫܳܪ̈ܝܳܢ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܺܝܠܳܟ ܫܳܪ̈ܝܳܢ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ ܘܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܟ ܗܘܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܟ܀

ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܨܰܚܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ܆ ܐܰܘ ܩܪܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܰܛܪܶܓܢܰܢ܆ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܰܟܶܣܢܰܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܶܠܬܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝܢܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܢܶܬܦܬܰܚ ܠܗܽܘܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܗܘܰܝܬ ܠܰܡ ܡܩܰܪܶܒ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܘܢܶܥܗܕܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܚܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܨܺܝܕܘ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܨܰܥܪܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܝܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܒܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܰܡܫܰܩܠܳܐ ܘܣܳܟܳܐ ܐܰܝܟ ܗܶܪܶܣܺܝܽܘܛܳܐ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܗ ܐܶܡܰܪܬ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܶܠܬܳܟ ܡܰܪܳܚܬܳܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܡܰܠܠܰܬ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܕܶܐܬܦܰܪܣܝܰܬ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܶܝܗ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܢܺܝ̈ܫܳܢ ܘܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܳܟ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܰܚܬ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܒܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܰܬ ܥܕܺܝܠܰܬ ܒܳܗ܆ ܚܰܘܺܝܬ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܟ ܒܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܦܽܘܪܣܳܝܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܀

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܣܪܰܚ ܪܶܫܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܣܰܟܠܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܪܫܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܣܶܢܶܐܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ ܒܶܗ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܒܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܡܰܕܢܰܚ ܠܳܗ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܰܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܪܶܫܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܚܠܳܦ ܨܰܥܪ̈ܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܪܶܫܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܰܢ ܟܬܰܒܬ܀

ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܠܣܽܘܓܳܐܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܺܣ ܐܰܣܠܝܰܬ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܘܕܶܐܘܛܽܘܟܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܬܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܬ܆ ܫܪܰܝܬ ܡܶܠܶܝ̈ܗ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܝܳܡܳܗ. ܘܡܶܢ ܩܪܳܒܳܟ ܕܥܰܡܰܢ ܡܶܬܚܙܶܝܬ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܟܪܺܝܗܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܛܳܟ ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܣܠܝܰܬ ܡܶܠܬܰܢ. ܫܳܠܡܰܬ ܕܶܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܶܐܘܛܽܘܟܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܓܽܘܫܡܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܆ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܟܽܘܢ܀

ܪܽܘܫܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܰܓܺܝ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܟܺܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܘܳܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܰܫܬܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܶܡܢܰܢ ܠܚܰܕ ܘܩܰܒܶܠܢܰܢ ܠܰܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ ܥܶܒܕܰܬ. ܕܟܰܕ ܒܰܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܥܕܰܠܬ܆ ܫܬܶܩܬ ܡܶܢ ܫܰܪܒܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܘܠܳܐ ܨܰܚܺܝܬ ܠܰܫܡܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠܬ ܫܡܶܗ ܥܰܡ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܰܥܒܰܪܬܳܝܗ̱ܝ ܬܽܘܒ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܟܺܝܬ ܣܥܰܪܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܥܶܕܠܳܝܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܘܗܰܘ ܕܦܳܓܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܘܠܰܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܰܢ ܡܚܰܝܶܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܪܳܡ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܺܝܢ ܐܰܣܠܝܰܬ. ܫܪܶܟ ܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܠܘܳܬܳܟ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܟܰܕ ܒܣܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܬܺܐܪܬܳܟ ܕܠܳܐ ܫܳܠܡܰܬ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒܬ܆ ܒܳܣܪܺܝܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܗܶܝܢ܆ ܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܕܒܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ܀

ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܐܰܪܰܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܠܳܐ ܣܳܡܬ ܚܶܪܡܶܗ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܥܕܰܠܬܳܝܗ̱ܝ ܐܳܦ ܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܪܺܫܳܐ ܕܗܶܪ̈ܶܣܺܣ܇ ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܡܶܬܚܪܶܡ ܘܡܶܣܬܠܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܓܠܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܚܪܶܡ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܬܶܩܬ ܡܶܢ ܚܶܪܡܶܗ܇ ܘܗܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ܆ ܠܶܗ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܬܰܣܠܶܐ ܘܠܰܫܡܶܗ ܬܰܚܪܶܡ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܚܰܝܒܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܢ ܕܰܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܶܨܛܰܚܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܩܰܠܬ ܦܰܪܨܽܘܦܗܽܘܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ܆ ܟܰܕ ܫܩܰܠܬ ܕܬܺܐܡܰܪ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܰܬܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܨܽܘ̈ܚܝܳܬܶܗ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܘܰܠܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܥܶܕܠܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܚܪܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܫܡܶܗ܆ ܐܳܦܶܢ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܥܝܳܕܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ܀

ܐܶܠܳܐ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ ܫܰܪܰܪܬ ܡܶܠܰܝ̈ܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܬ. ܘܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܢܦܰܩ ܪܽܘܚܳܐ ܚܠܳܦ ܐܶܓܰܪܬܰܢ ܕܠܳܐ ܥܰܫܩܰܬ ܘܛܰܠܡܰܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢܰܢ ܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܝܶܒܢܰܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܩܰܕܡܰܬ ܚܰܝܒܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܪܫܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܰܢ ܕܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡܰܚܪܡܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪܺܝܳܣ. ܘܟܰܕ ܨܒܰܝܬ ܕܬܶܦܽܘܩ ܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܫܰܪܰܪ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܕܗܶܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܫܽܘܦܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܫܬܶܩܬ ܡܶܢ ܚܶܪܡܳܐ ܘܩܰܝܶܡܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܒܰܪܬ ܠܰܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܣܟܰܠܬܳܐ ܘܦܰܟܺܝܗܬܳܐ ܡܨܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܰܬܩܺܝܡ ܠܗܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܡܰܚܪܡܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܶܢܳܟ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܺܝܢ ܒܺܐܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܶܗ ܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܘ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܶܣܬܚܶܦܘ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܐܳܦܶܢ ܒܟܶܣܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܣܠܶܝܢ ܘܡܰܚܪܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܘܠܶܗ ܐܶܒܰܕܬ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܟ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܦܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܬܚܰܝܶܒ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܗܶܪܶܣܝܽܘܛܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ܆ ܘܬܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܐܳܘ ܕܳܘܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܥܺܕ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ܆ ܘܥܰܡ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܚܶܪ̈ܡܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܬܫܽܘܛ ܐܳܦ ܠܠܽܘ̈ܚܳܡܶܐ ܘܰܓܙܳܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ܀

ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܰܪܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ ܫܽܘܦܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܚܰܘܺܝܬ܇ ܕܗܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܟܬܰܒܬ܆ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ܆ ܕܚܽܘܝܳܒܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܒܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܨܶܢܥܬܳܐ ܡܛܰܫܶܝܢ ܠܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܟ ܣܰܟܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܪܳܐܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܫܳܢܝܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܠܘܳܬܶܗ ܟܣܶܐ ܘܰܡܣܰܬܰܪ܆ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܘܠܶܗ ܚܰܘܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܰܒܳܢܰܝܟ܆ ܕܳܐܦ ܠܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܣܠܺܝܬܳܗ ܠܛܳܥܝܽܘܬܟܽܘܢ܀

ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܣܢܺܐܓܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܐܰܓܪܺܝܢ ܚܠܳܦ ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܫܳܢܶܝܢ ܡܶܢ ܛܰܥܡܗܽܘܢ܆ ܕܰܢܚܰܝܒܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܕܰܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܬܚܙܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܩܕܳܡ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܘܒܕܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܒܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܰܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܨܰܥܪܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܗܽܘܢ܀

ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܚܶܒܬ ܠܳܐܓܽܘܪ̈ܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܳܟ܆ ܕܟܰܕ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܬܶܬܶܠ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܗܶܪܶܣܝܽܘܛܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܺܝ ܕܳܐܦܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܐܢ̱ܬ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܬܶܥܽܘܠ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܒܥܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܣܟܺܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܟܳܘܝܳܐ ܠܳܟ ܬܺܐܪܬܳܟ܆ ܐܶܚܰܕܬ ܓܰܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܬܰܡܶܕ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܐܣܒܰܪܬ܆ ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܰܘܬܰܪܬ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܥܶܠܬܳܟ ܐܶܬܚܰܝܰܒܘ܀

ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܘܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܨܰܚܺܝܬ ܠܰܢ܇ ܕܗܰܐ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܒܥܶܠܬܰܢ ܓܶܝܪ ܝܺܕܰܥܬ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܒܰܫܪܳܝܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܰܢ ܟܰܢܶܫܬ. ܟܽܘܠܳܗ ܓܶܝܪ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܒܳܗ ܐܰܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܠܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܠܳܟ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܬܰܢ ܐܰܫܬܟܰܚ ܠܳܟ. ܥܰܠ ܡܳܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܬܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܘܥܰܒܕܳܟ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ܀

ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܣܒܰܪܬ܆ ܐܳܘ ܪܰܕܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܒܠܺܝ̈ܠܳܢ ܓܶܝܪ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܘܰܫܓܺܝܫ ܕܪܳܫܳܟ ܘܦܰܟܺܝ̈ܗܳܢ ܗܦܳܟ̈ܳܬܳܟ. ܘܠܰܝܬ ܛܶܟܣܳܐ ܠܡܶܠܬܳܟ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܕܳܪܽܘܫܳܐ ܠܰܒܥܳܬܳܟ. ܚܠܰܛܬ ܨܰܥܪܳܐ ܒܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܘܰܕܪܳܫܳܐ ܒܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ. ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܪܳܫܶܝܬ ܠܺܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܦܳܣ ܠܳܟ. ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܕܚܶܪ̈ܡܶܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܕܳܝܢܰܬ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܡܠܰܝܬ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܟ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܣܳܡܬ ܒܡܶܠܬܳܟ ܕܽܘ̈ܡܝܰܘܗ̱ܝ ܕܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܘܰܟܬܰܒܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܣܒܰܪܬ ܘܠܰܘ ܫܪܳܪܳܐ. ܐܰܗܦܶܟܬ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܟ ܘܰܫܪܰܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܒܣܰܟܠܽܘܬܳܟ. ܠܳܐ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܡܶܠܬܳܟ ܘܠܳܐ ܩܰܘܡܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܠܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܟ ܕܠܳܐ ܚܠܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܰܒܬ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܡܕܰܘܰܕ ܘܰܒܠܺܝܠ ܣܝܳܡܳܟ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܙܳܝܳܐ܆ ܕܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܢܳܣܶܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܬܩܰܕܶܡ ܬܶܗܘܶܐ ܒܣܺܝܥܬܶܗ. ܕܽܘܪܳܫܳܟ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܘܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܘܰܕܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܰܬܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܕܡܶܢܶܗ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܠܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܠܬܰܡܳܢ ܡܥܳܕܰܬ ܕܬܶܪܗܰܛ ܘܰܬܟܰܣܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬܳܟ. ܐܰܪܰܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܕܳܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ܆ ܘܬܳܚܽܘܒ ܘܰܡܚܺܝܠ ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܩܰܘܡܳܐ ܒܰܚܕܳܐ܇ ܐܶܢ ܡܗܰܝܡܰܢ ܠܳܟ ܝܽܘܠܦܳܢܳܟ܆ ܚܰܡܣܶܢ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܀

ܪܳܫܶܝܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܶܬܒܶܬ. ܘܟܰܕܠܳܐ ܡܦܳܣ ܐܰܢ̱ܬ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܚܶܪܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ܆ ܒܥܶܠܬܰܢ ܡܩܰܛܪܶܓ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܀

 ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܺܝܩܶܝܰܐ ܣܳܡܘ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܟܬܶܒ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܘܶܐܬܰܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܟܬܰܒܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܫܳܠܡ̈ܳܢ ܠܶܗ ܠܢܺܝܫܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܠܰܘ ܬܚܶܝܬ ܚܶܪܡܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܗܳܝ ܕܰܐܘܣܶܦܘ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܗ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܳܠ̈ܡܳܢ ܘܰܡܩܺܝ̈ܡܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘ̈ܢܗܳܕܽܘ܆ ܐܳܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܒܣܽܘ̈ܢܗܳܕܽܘ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܳܘ܆ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܦܣܰܥܘ ܥܰܠ ܚܶܪܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܘ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܗܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܡܰܠܶܠܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܬܺܝܚܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܘܡܶܬܦܰܫܩܺܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܰܘ ܕܡܶܠܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܡܡܰܠܶܠ܆ ܘܠܳܐ ܥܕܺܝܠܺܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܣܳܡܘ܆ ܐܰܘ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܟܬܶܒܘ܆ ܐܰܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܳܘܢ ܐܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܕܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܡܦܰܫܩܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܡܰܡܠܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܥܗܶܝܢ ܟܰܕ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ ܫܰܠܡܶܬ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܕܬܶܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܛܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ܀

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܟ ܬܳܡܰܗ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܕܰܓܶܠܬ ܘܠܳܐ ܒܗܶܬܬ. ܘܰܟܬܰܒܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܕܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܘܬܶܬܚܙܶܐ ܟܰܕܳܒܽܘܬܗܶܝܢ ܘܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܕܡܰܟܬܒܳܢܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܩܳܩܰܝ̈ܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܘܒܶܕܝܳܐ ܕܪܰܟܶܒܬ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܟܬܰܒܬܳܝܗ̱ܝ܆ ܡܶܫܬܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܠܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܥܒܶܕ ܫܪܳܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܕܢܺܝܚܳܐ ܟܰܕܳܒܽܘܬܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܰܣܢܺܝܩ ܕܢܺܐܠܰܦ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢ ܡܶܢܰܢ ܚܳܐܰܪ ܒܰܫܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܀

ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܩܽܘܒܠܳܟ܆ ܠܰܘ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܳܘ̈ܝܳܢ ܠܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܬܽܘܪܳܨܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܛܥܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܟ܆ ܐܰܘ ܕܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܟ܆ ܚܰܠܶܦ ܫܪܳܪܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܝܛܳܐ ܘܥܶܨܝܳܢܳܐ ܕܰܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܳܟ ܡܛܳܬ ܡܢܳܬܳܐ ܕܰܬܣܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܰܝ̈. ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܛܒܺܝܒ ܘܰܡܫܰܡܰܗ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܝܺܠܺܝܦ ܘܡܰܠܶܦ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܳܝܳܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܟܶܬܒܶܬ܀

 

ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܥܶܠܬܳܗ ܕܦܶܢܩܺܝܬܳܐ܀