ܡܺܐܡܪܐ ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܘܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܟܣܺܢܳܘܣ.

ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ.

ܘܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ.

ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ܀

 

 

ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ܀

ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ

ܪܶܥܝܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܠܘܳܬ ܦܰܢ̈ܛܰܣܺܝܣܛܐ

ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ

ܕܰܬܠܬܐ ܪܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܪܶܥܝܢܐ ܐܚܪܺܢܐ܀

ܕܚܰܡܫܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ…

ܕܶܫܬܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

ܕܫܰܒܥܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ…

ܕܰܬܡܳܢܝܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ.

ܬܽܘܒ. ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬܐ. ܕܺܐܝܬ ܐܳܦ ܒܶܗ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ.

ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

ܕܰܬܠܳܬܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

ܬܽܘܒ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܚܰܡܫܐ.

 

 

 

ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ܀

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ܕܚܽܘܫܒܘܗܝ ܦܢܝܬ ܨܝܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܕܢܶܬܕܺܝܩ ܒܶܝܬ ܓܰܙܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܪ̈ܙܰܘܗܝ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܡܛܠ ܕܚܰܘܪܶܗ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܣܺܝܡ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܕܠܐ ܢܶܬܬܩܶܠ ܒܐܘܪܚܐ ܕܢܳܡܘ̈ܣܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܕܠܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܐ ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܐ. ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܥܰܒܪܳܗ̇ ܒܪ ܐܢܫܐ ܠܐܘܪܚܐ ܕܬܽܘܩ̈ܠܳܬܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܰܕܥܶܗ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܘܦܶܗܝܐ ܕܰܠܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܐܰܪ ܕܠܐ ܥܘܘܳܟܐ ܬܪܝܨܐܝܬ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܚܳܙܐ ܠܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܗܰܘ ܕܐܦ… ܐ ܗܝ ܚܘ… ܐܝܟ ܐ… ܣܝܡ ܗܘܐ. ܡܟܟ ܓܝܪ ܝܫܘܥ ܢܦܫܗ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܳܕܥܝܢ ܠܗ. ܘܰܥܒܰܕ ܕܢܪܓܫܘܢ ܒܗ ܐܝܠܝܢ ܕܰܪܓܺܝܫܺܝܢ ܒܶܗ ܘܢܶܕܥܽܘܢܶܗ ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܳܢܘܢ ܕ[ܐܝܟ ܚ]ܝܠܐ [ܕܢܦܫ]ܗܘܢ ܩܰܕܶܡܘ ܝܰܕܥܽܘܗܝ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܰܦܠܰܚ ܐܢܳܫ [ܒܐܘ]ܡܢܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܢܗ̇ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܟܠܗܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܢܛܘܪܳܬ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܘܰܐܡܺܝܬ ܡܢܗ ܡܰܠܝܐܝܬ ܒܪ ܐܢܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ܆ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܒܝܕܥܬܐ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܐ ܕܡܰܕܥܶܗ: ܘܰܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܚܰܕܬܐ ܒܛܘܦܣܐ ܕܰܐܘܠܶܕܬܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܐ: ܘܰܐܪܓܶܫ ܒܡܘܠܳܕܶܗ ܬܪܰܝܳܢܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ܆ ܒܗܰܘ ܝܰܠܕܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܡܶܢܶܗ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܟܕ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܪܓܺܝܫ ܗܘܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܟܝܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܟܳܠܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܟܰܕ ܣܳܟ ܠܰܝܬ ܒܗ ܘܠܐ ܩܰܠܺܝܠ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܳܝ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ: ܘܩܳܡ ܒܰܐܬܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗܰܘ ܕܰܐܘܒܶܕ ܒܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܒܡܰܕܥܶܗ ܡܬ..ܕܘܬܗ ܕܚܽܘܒܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܒܠܳܢܶܗ ܕܚܽܘܒܐ ܚܰܕܬܐ ܒܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܬܶܬܣܺܝܡ ܟܺܐܦܐ ܥܠ ܒܰܪܬ ܟܝܳܢܳܗ̇. ܘܬܬܛܥܡ ܢܶܨܒܬܐ ܒܺܐܝܠܳܢܐ ܒܰܪ ܓܶܢܣܗ. ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܒܝܰܠܕܐ ܚܰܕܬܐ ܘܢܪܒܝܘܗܝ. ܘܡܐ ܕܩܰܒܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ: ܠܗܳܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܚܽܘܒܐ ܕܝܰܗܒ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܚܽܘܒܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܢܶܩܢܶܐ ܚܶܟܡܬܐ ܕܰܒܪ̈ܘܚܶܐ܇ ܐܰܝܕܐ ܕܠܘ ܒܝܰܕ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܥܳܕܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ. ܐܠܐ ܐܰܦܻ̈ܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܗܶܝܢ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܚܳܝܪܐ ܘܥܡ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܒܥܶܠ̈ܠܬܗܘܢ ܡܶܬܒܰܩܝܐ. ܟܕ ܣܝܡܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܬܰܩܢܳܐܺܝܬ ܘܒܢܝܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܀

ܠܡܰܢ ܕܰܡܛܐ ܗܟܝܠ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܠܗܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܳܠܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܫܰܪܒܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܐܬܬܰܒܥܶܬ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦܠܐ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܐ ܫܰܪܺܝܬ. ܕܺܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܳܢ ܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇: ܘܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܐܽܘܪܚܐ ܡܰܘܒܠܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܝܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܗ̇ ܕܒܰܐܝܢܐ ܫܒܺܝܠܐ ܕܒܳܥܝܐ ܢܳܓܕܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܐ: ܘܰܕܠܐ ܐܽܘܪܚܐ ܕܥܰܡܠܐ ܡܰܝܬܝܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ: ܐܳܦ ܒܰܫܒܺܝܠܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܠܘܳܬ ܚܙܳܬܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܢܺܐܡܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܺܝܕܰܥܬܐ. ܗܳܝ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܚܽܘܒܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܬܝܰܠܕܐ: ܗܫܐ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ. ܐܠܐ ܒܙܰܘ̈ܥܐ ܕܡܢ ܗܰܝܡܢܘܬܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܫܽܘܪܐ ܕܐܘܪܚܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܐ. ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܓܝܪ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܡܶܬܰܐܠܨܐ ܡܠܬܐ ܕܰܬܡܠܠ. ܗܽܘ ܕܗܽܘ ܠܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܗܰܘ ܕܰܓܠܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܠܰܐܚܪ̈ܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܢ. ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܥܳܒܘܕܐ ܕܟܘܠ܇ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܢ ܐܚܪܺܢܐ ܠܐ ܐܶܬܬܟܺܝܢ. ܘܡܶܛܠ ܗܕܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܺܐܝܬܽܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ. ܗܳܝ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܠܶܦܢ ܚܢܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܕܰܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܘܰܐܝܟܐ. ܘܠܐ ܡܰܕܥܐ ܣܳܦܶܩ ܠܡܰܕܪܳܟܘ. ܘܠܐ ܡܶܠܬܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܘܶܐܠܘ ܣܳܦܶܩ ܪܶܥܝܳܢܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܠܐ ܚܳܣܶܡ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܗܰܘ ܟܝܢܐ. ܐܳܦܠܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܐ. ܨܒܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܰܚ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܨܶܐ ܗܘܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܥܰܠ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܟܝܳܢܐ ܥܒܺܝܕܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ. ܐܢ [ܐ]ܠܐ ܐܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܣܝܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܓܠܐ ܠܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ܇ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܡܛܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܐ. ܥܠ ܕܠܐܝܬܘܬܐ ܒܠܚܽܘܕ ܠܳܚܡܐ ܗܕܐ܇ ܕܬܶܕܰܥ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܰܥܒܳܕܐ ܡܠܺܝܠܐ ܗܕܐ ܩܳܢܶܐ. ܘܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ ܕܢܶܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܐ ܠܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܘܰܟܡܐ܇ ܘܰܒܡܰܢ܇ ܘܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܰܢ܇ ܘܡܛܠ ܐܰܝܕܐ܇ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ܇ ܘܰܥܕܡܐ ܠܰܐܝܟܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܝܕܝܥܐ. ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܡܢ ܟܠ ܥܒܳܕܐ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܡܕܡ ܡܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢ̈ܝܢ. ܟܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܝܳܕܘܥܐ ܗܘ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܠܐ ܐܝܬ ܒܺܐܝܬܘܬܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܓܠܶܐ ܠܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܘ ܡܕܡ ܝܳܕܰܥ ܘܡܕܡ ܠܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬ ܒܐܝܬܽܘܬܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܐ. ܠܐ ܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܕܡ ܕܪܰܒ. ܘܐܚܪܢܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܢܗ. ܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܕ̈ܡܐ ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܪܽܘܟܳܒܐ. ܠܝܬ ܒܶܗ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܚܕ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܠܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܠܶܐ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܚܳܕܶܐ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܰܡ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܶܬܬܢܺܝܚ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܪܳܘܶܙ. ܗܽܘ ܡܶܢܗ ܝܳܠܶܦ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܳܟܶܡ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܟܺܝܠ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܳܫܰܚ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܰܕܪܶܟ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܣܰܝܶܟ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܬܰܚܶܡ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܚܳܒܶܫ. ܗܽܘܝܽܘ ܐܺܝܬܝܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܕܽܘܟܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܬܚܽܘܡܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܶܬܙܺܝܥ܇ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܢܺܝܚ. ܘܰܢܝܳܚܶܗ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܠܰܢܝܳܚܶܗ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܇ ܐܠܐ ܢܝܳܚܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܺܐܝܬܽܘܬܗ. ܘܒܽܘܣܳܡܶܗ ܗܽܘܝܽܘ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ܇ ܒܡܶܕܶܡ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܢܝܳܚܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܶܗ܇ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܢܶܥܽܘܠ ܘܰܢܒܰܣܡܺܝܘܗܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ ܒܶܗ ܐܶܢܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܝ̈ܳܚܶܐ ܒܶܗ ܫܟܺܝܚܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ.

ܗܽܘܝܽܘ ܡܥܺܝܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܘܡܰܒܽܘܥܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܢܶܐ. ܡܶܢܶܗ ܘܒܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܚܳܙܶܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܕܢܶܕܥܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܚܙܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܬܶܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܡܢ ܟܽܠ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܘܪܰܒܐ ܗܝ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܐܰܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܕܢܶܚܒ̈ܫܳܢ ܒܗܶܝܢ ܨܰܠܡܶܗ ܪܘܺܝܚܐ ܘܦܰܬܝܐ. ܗܰܘ ܕܚܳܒܶܫ ܠܟܠ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܚܒܶܫ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܗܘ. ܘܒܰܡܣܰܝ̈ܟܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܦܐܝܐ ܗܘ̣ ܘܰܪܓܺܝܓܐ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪܺܝܘܗܝ ܠܫܽܘܦܪܶܗ ܫܘܦܪܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܦܶܚܡܶܗ. ܠܰܝܬ ܒܗ ܠܟܐ ܘܰܠܗܰܠ. ܡܛܘܠ ܕܰܒܟܠ ܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܰܝܬ ܒܗ ܗܳܪܟܐ ܘܰܠܬܰܡܳܢ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܡܦܰܠܰܓ. ܠܰܝܬ ܒܗ ܕܰܛܠܶܐ ܘܰܕܩܰܫܺܝܫ. ܡܛܠ ܕܥܰܬܺܝܩܐ ܗܘ. ܠܰܝܬ ܒܗ ܕܪܰܒ ܘܰܙܥܽܘܪ. ܡܛܠ ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ ܗܘ. ܠܰܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗ ܡܛܘܠ ܕܫܰܘܝܐ ܗܘ. ܠܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܳܗܶܒ ܡܛܠ ܕܥܬܝܪܐ ܗܘ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܠܐ ܡܪܰܚܶܡ ܡܛܠ ܕܛܒܐ ܗܘ. ܠܐ ܫܰܪܺܝ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܰܠܡ ܒܗ ܡܕܡ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܫܳܒܐ ܚܰܕܬܐ ܐܳܦܠܐ ܙܰܘܥܐ ܕܰܛܠܶܐ.

ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܛܳܥܶܐ ܚܽܘܫܳܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܠܐ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܒܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܰܨܰܪ ܒܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܐ ܝܳܠܶܦ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܚܶܟܡܬܐ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܥܳܐܠܐ ܠܗ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܒܰܪ ܡܢܗ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܥܺܝܢܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܝܰܕ̈ܥܳܬܐ. ܗܽܘܝܘ ܐܰܬܪܐ ܕܡܰܫܪܝܶܗ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܰܬܪܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܗ. ܗܽܘ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܝܳܚܶܗ܆ ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܥܒܳܕܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܰܢܝܳܚܶܗ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܕܡ ܕܰܡܫܰܠܰܡ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܫܰܪܺܝ. ܠܥܠ ܡܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܘ ܟܝܢܗ. ܠܗܠ ܡܢ ܫܘܠܡܐ ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ. ܗܘܝܘ ܐܘܪܚܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗ. ܗܘܝܘ ܫܒܺܝܠܐ ܕܡܶܐܙܰܠܬܗ. ܗܽܘ ܒܗ ܪܳܕܶܐ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܗܰܠܶܟ. ܠܐ ܢܳܦܶܩ ܠܒܪ ܡܶܢܶܗ. ܕܟܽܠܗ̇ ܡܬܙܝܥܢܘܬܗ ܠܘܬܗ ܦܳܢܝܐ. ܚܕ ܗܘ ܕܰܦܫܺܝܛ ܒܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܪܘܟܒܐ ܕܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܠܰܝܬ ܒܗ. ܠܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܗܕ̈ܳܡܶܐ. ܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܡܢܰܘ̈ܬܐ. ܠܐ ܒܚܽܘܫܳܒܗ ܫܘ̈ܚܠܳܦܶܐ. ܠܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܗ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ.

ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܗ ܡܕܡ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢܗ. ܠܐ ܥܳܐܠܐ ܠܓܰܘܶܗ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܠܗ ܡܩܰܒܠܐ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܠܗ ܟܝܳܢܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܘܠܐ ܠܗ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܟܝܳܢܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܠܰܝܬ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܦܠܐ ܠܡܶܒܨܰܪ ܡܢܗ. ܓܡܝܪܐ ܗܘ. ܘܬܘܣܦܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܡܫܡܠܝܐ ܗܘ. ܘܕܢܶܬܡܰܠܶܐ ܠܐ ܣܢܺܝܩ. ܚܕ ܗܘ ܟܝܳܢܗ ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝ ܟܝܳܢܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܰܝܬ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܗ ܘܠܰܝܬ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܗ. ܡܶܢ ܐܶܡܬܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܗ. ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܠܐ ܩܰܕܺܝܡ ܟܝܳܢܗ ܠܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗ܇ ܟܕ ܠܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܶܬܦܪܶܫ ܨܶܒܝܳܢܗ ܡܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܟܝܳܢܗ ܡܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܘܠܐ ܚܕ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܕܰܠܟܐ ܡܶܢܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ.

ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܚܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܡܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܫܩܺܝܠܺܝܢ. ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܚܰܕ ܗܘ. ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܰܝܬ ܒܗ. ܟܐܢܐ ܗܘ. ܘܰܬܪܺܝܨܐ ܘܬܳܒܽܘܥܐ. ܡܰܠܟܐ. ܘܕܰܝܳܢܐ ܘܡܳܪܝܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܘܙܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܘܒܰܣܺܝܡܐ ܘܛܳܒܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ܇ ܘܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܡܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܠܟܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܶܢܘܢ ܘܰܛܠܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܫܰܪܺܝܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܠܨܶܒܝܳܢܗ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܡܳܛܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܘܥܳܛܦܺܝܢ. ܨܶܒܝܳܢܗ ܗܘ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܰܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܢܣܺܝܒܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܡܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܟܝܳܢܐ ܕܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗ ܐܦ ܕܠܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܠܐ ܡܳܛܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܕܥܰܡ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܘ ܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܬܽܘܬܐ ܕܠܐ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܝܢ ܘܰܠܟܐ ܥܰܠܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܛܠ ܕܶܐܬܚܙܺܝܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ.

ܠܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܫܡܐ ܕܟܝܢܗ. ܡܛܘܠ ܕܠܝܬ ܫܡܐ ܕܣܳܦܩ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܟܝܳܢܗ. ܘܠܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܗ ܫܡܐ. ܠܥܶܠ ܓܝܪ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܗܘ̣. ܡܛܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܢ ܫܘܪܝܐ ܗܘ. ܠܐ ܠܳܚܡ ܠܗ ܫܡܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܡܛܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܢ ܪܘܟܳܒܐ ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ. ܦܫܝܛܐ ܗܘ̣ ܘܠܝܬ ܠܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܪܘܟܳܒܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܠܐ ܠܳܚܡܝܢ ܠܗ ܟܽܘܢܳܝ̈ܐ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܬܪܰܟܰܒ ܠܗ ܫܡܐ ܦܫܝܛܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܗ ܦܫܺܝܛܐ. ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܫܡܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܡܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܐ ܠܰܝܬ ܦܘܪܣܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܝܢ ܠܥܶܠ ܡܢ ܪܘܟܒܐ ܗܝ̣. ܦܳܫܰܬ ܠܗ̇ ܕܠܐ ܫܡܐ. ܡܛܠ ܕܟܠ ܫܡܐ ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܬܪܰܟܰܒ. ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܦܫܝܛܐ ܥܒܰܕ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܘܥܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܪ̈ܟܒܐ ܐܫܬܟܰܚܘ ܠܗ ܐܦ ܟܘ̈ܢܳܝܐ ܡܪ̈ܟܒܐ. ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܬܬܰܩܰܢܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܠܐ ܐܬܪܟܒܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ.

ܠܐ ܓܝܪ ܡܨܶܐ ܠܶܫܳܢܐ ܕܢܩܪܶܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ ܕܠܶܫܳܢܐ. ܡܬܩܪܶܐ ܛܳܒܐ. ܘܰܠܟܐ ܡܶܢܶܗ ܗܘ ܫܡܐ ܕܛܳܒܽܘܬܐ. ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܰܠܟܐ ܡܶܢܶܗ ܗܺܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܥܳܒܘܕܐ ܘܰܠܟܐ ܡܶܢܶܗ ܐܢܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܙܳܝܽܘܢܐ. ܘܥܰܠ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܰܫܺܝܕ ܦܽܘܪܢܳܣܶܗ. ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܕ ܗܘ. ܘܡܐ ܕܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬܰܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܠܘܳܬܗ ܕܠܐ ܦܘܠܓܐ ܗܘ. ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܝܠܢ. ܠܘܳܬܶܗ ܕܠܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܗܘ. ܘܡܶܬܪܰܟܰܒ ܫܡܗ ܒܐܬܘ̈ܳܬܐ ܟܕ ܚܰܕ ܗܘ. ܠܘܳܬܗ ܕܠܐ ܚܰܫܐ ܗܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܽܘܪܢܳܣܐ ܡܩܰܒܶܠ ܟܽܘܢܳܝܐ ܕܚܰܫ̈ܺܝܢ. ܠܘܳܬܶܗ ܕܠܐ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘ. ܘܰܒܚܶܙ̈ܘܳܢܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ. ܠܘܬܗ ܫܶܬܩܐ ܗܘ. ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܡܶܠܬܐ. ܠܘܬܗ ܫܶܠܝܐ ܗܘ. ܘܡܢܢ ܡܶܬܩܥܶܐ ܒܩܳܠܐ.

ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܓܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܳܦ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܘܠ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܬܶܠ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܟܠ. ܘܡܶܛܠ ܕܠܐ ܥܒܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ ܕܟܘܠ. ܘܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܶܗ. ܥܒܰܕ ܠܟܠ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܡܶܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܠܟܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ. ܡܠܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܚܶܟܡܬܗ.

ܐܺܝܬܘܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܕܶܐܬܡܰܨܝܰܬ ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܡܬܘܡ. ܗܽܘ ܣܳܦܶܩ ܠܡܰܬܩܳܢܽܘ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ. ܕܰܐܝܢܐ ܕܒܪܝܬܐ ܗܘ̣. ܕܢܒܪܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܡܕܡ ܠܐ ܡܨܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܥܒܳܕܐ ܗܘ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܡܠܘܐܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܒܪܺܝܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܬܶܫܟܰܚ ܬܰܝܬܶܐ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܡܕܡ ܘܠܐ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ. ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܘܡܢ ܡܕܡ ܐܟܚܕܐ ܢܥܒܶܕ ܟܠ ܡܕܡ. ܐܠܗܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܥܳܒܘܕܐ ܘܒܳܪܘܝܐ ܕܟܠ. ܡܪܝܐ ܕܚܰܝ̈ܠܘܬܐ. ܡܠܟܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܙܳܝܘܢܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܚܰܟܝܡܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܢܐ. ܠܥܠ ܡܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܫܘܪܳܝܐ. ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܘ ܥܠ ܕܺܐܝܙܶܦ ܦܳܪܰܥ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܛܳܒܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܢܺܝܩܺܝܢ. ܠܐ ܨܪܺܝܟ ܘܠܐ ܒܡܶܕܡ. ܕܡܰܠܝܐ ܗܘ̣ ܘܠܐ ܚܰܣܺܝܪܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܗ. ܚܰܝܐ ܗܘ̣ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܛܳܒܐ ܗܘ̣ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܰܛܐܒܳܢܐ ܗܘ̣ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܠܐ ܣܢܺܝܩܐ ܘܰܡܡܰܠܶܐ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ. ܠܐ ܚܰܣܺܝܪܐ ܘܓܳܡܰܪ ܚܰܣܺܝܪ̈ܐ. ܠܐ ܥܒܺܝܕܐ ܘܥܳܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܬܝܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܫܽܘܪ̈ܝܶܐ. ܚܰܝܠܐ ܘܒܳܪܶܐ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܪܽܘܚܐ ܘܥܳܒܶܕ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܢܽܘܗܪܐ ܘܡܰܢܗܪܳܢܐ ܕܟܠ. ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܐ ܒܗܰܘܢܐ ܬܰܫܥܺܝܬܶܗ. ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܡܰܘܦܝܐ ܠܳܗ̇. ܠܟܐ ܡܶܢܶܗ ܓܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܠ ܒܨܳܬܐ. ܘܒܰܥܒܳܕܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܘ. ܠܐ ܕܳܪܶܫ ܠܗ ܠܶܫܳܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܳܚܶܕ ܠܗ ܚܽܘܫܳܒܐ. ܠܐ ܡܡܰܠܠܐ ܠܗ ܡܶܠܬܐ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܥܳܪܝܐ ܠܗ ܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܫܶܬܩܐ ܗܝ. ܘܠܐ ܡܬܡܰܠܠܐ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܫܶܠܝܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܟܝܳܢܶܗ. ܠܐ ܐܳܡܪܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܶܬܟܬܶܒ ܟܝܳܢܶܗ ܒܳܐܬܘ̈ܳܬܐ. ܓܢܺܝܙ ܗܘ ܡܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܗܰܘܢܐ. ܘܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܝܰܠܕܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܒܨܳܬܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܡܶܢ ܥܽܘܩܳܒܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܕܪ̈ܘܚܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܐ ܕܡܰܕܥܐ. ܘܠܐ ܪܳܬܡܺܝܢ ܠܶܗ ܙܰܘ̈ܥܰܝ ܢܰܦܫܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ. ܥܰܒܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܕܥܐ ܠܘܳܬ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܗ. ܘܦܓܪܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܒܦܶܚܡܐ ܕܪܽܘܚܳܢܘܬܗ. ܪܘܚܐ ܗܘ ܠܐ ܥܒܺܝܕܐ ܘܥܡ ܪ̈ܘܚܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܶܬܦܚܡ. ܟܣܝܐ ܗ̣ܘ ܐܦ ܓܠܝܐ. ܣܬܺܝܪܐ ܘܕܢܺܝܚܐ. ܓܢܺܝܙܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܟܣܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܓܠܶܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܗ. ܡܛܰܫܰܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܓܢܺܝܙ ܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܗ ܘܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܐܶܢ ܠܗ ܠܐ ܓܠܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܶܓܠܶܝܘܗܝ ܠܐ ܡܨܶܐ. ܐܢ ܗܽܘ ܠܝܳܬܶܗ ܠܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܡܠܺܝ̈ܠܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܝܳܗܶܒ ܡܶܠܬܐ. ܗܕܐ ܕܥܝܕܐ ܕܰܬܡܰܠܠܺܝܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܠܗ ܠܐ ܢܫܬܥܐ. ܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܪܺܝܘܗܝ. ܠܘ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܗܝ ܪܰܒܽܘܬܗ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܠܝܠ ܙܥܘܪܝܢ ܡܢܗ ܢܡܠܠܘܢܝܗܝ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܗ. ܒܶܗ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܒܶܗ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܣܳܟ̈ܶܐ. ܒܗ ܣܝܡܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܗ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܒܶܗ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܒܗ ܡܶܬܙܺܝܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܫܽܘܪܳܪܐ ܘܰܠܩܽܘܝܳܡܐ. ܐܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܩܳܠܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ. ܕܒܶܗ ܠܡ ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܘܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܢ. ܒܢܘܛܦܬܐ ܓܝܪ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܬܠܶܝܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܗܰܘܦܐ ܕܡܢ ܚܰܝܠܗ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܒܙܰܘܥܐ ܕܝܰܡܺܝܢܗ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܒܢܰܘܦܐ ܕܰܕܪܳܥܶܗ ܐܶܬܩܰܝܰܡܘ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܝܟ ܥܽܘܒܐ ܚܳܒܶܫ ܠܟܽܠ. ܘܰܐܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܐ ܡܰܚܶܐ ܠܟܽܠ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܗܘ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠ. ܒܓܰܘ ܟܽܘܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܳܬܰܪ ܟܽܘܠ. ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܣܳܡܟܐ ܛܥܺܝܢ ܠܟܠ. ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܟܽܠ. ܒܝܰܕ ܦܽܘܪܢܳܣܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܬܙܺܝܥ. ܠܪܗܛܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܘܩܽܘܝܳܡܐ.

ܠܐ ܡܶܬܨܺܝܪ ܣܳܟ ܘܠܐ ܡܬܕܡܐ. ܘܨܝܪ̈ܐ ܪ̈ܘܚܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܪܫܰܡܘ ܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܢܗ ܝܠܦܘ ܕܐܝܟܢܐ ܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܡܛܘܠ ܕܠܰܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ ܨܳܪܘ ܘܠܰܘ ܠܰܟܝܳܢܗ. ܘܰܠܟܽܘ̈ܢܳܝܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܠܺܐܝܬܽܘܬܗ. ܐܶܬܨܺܝܪ ܓܶܝܪ ܒܕܶܡ̈ܘܳܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ. ܡܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܕܰܠܦܽܘܬ ܨܽܘܪܬܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ ܢܨܘܪ ܢܰܦܫܶܗ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܠܺܝܠܐ. ܐܶܬܪܫܶܡ ܓܶܝܪ ܨܝܪܐ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܗ. ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܪܶܡܙܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܐܰܬܩܶܢ ܠܟܠ ܡܕܡ ܕܶܐܬܥܒܕ. ܘܟܰܕ ܗ̣ܘ ܠܟܠܡܶܕܶܡ ܨܪ ܘܨܰܒܶܬ. ܠܗ ܡܕܡ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܨܽܘܪ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܪܒܐ ܗܝ ܓܝܪ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܘܕܰܟܡܐ ܪܒܐ ܠܰܝܬ ܕܝܳܕܰܥ. ܫܒܺܝܚ ܘܰܕܚܺܝܠ ܟܝܳܢܗ. ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܠܰܝܬ ܕܚܳܟܶܡ. ܠܐ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܠܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܶܬܒܰܨܝܐ. ܠܐ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܠܐ ܛܳܒ̈ܳܬܗ ܡܶܬܟܝܠܢ. ܠܐ ܫܽܘܦܪ̈ܘܗܝ ܡܶܬܕܡܝܢ. ܠܐ ܦܰܐܝܽܘܬܗ ܡܶܬܨܺܝܪܐ. ܠܐ ܚܟܡܬܗ ܡܶܬܡܰܠܠܐ. ܠܐ ܬܰܪܥܺܝܬܗ ܡܶܬܕܰܪܟܐ. ܠܐ ܡܬܽܘܡܳܝܘܬܗ ܡܬܩܰܕܡܐ.

ܝܚܺܝܕܝܐ ܗܘ ܒܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܐܝܬ ܐܝܬܝܐ ܕܠܩܘܒܠܗ. ܘܠܐ ܟܝܢܐ ܕܡܬܦܰܚܰܡ ܠܗ. ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܕܕܳܡܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܡܪܝܐ ܕܡܬܡܫܚ ܥܡܗ. ܠܝܬ ܫܘܪܳܝܐ ܠܰܟܝܳܢܗ. ܘܠܐ ܫܘܠܳܡܐ ܠܐܝܬܘܬܗ. ܒܝܬ ܫܘܪܳܝܐ ܠܫܘܠܳܡܐ. ܒܪ̈ܝܳܬܐ ܣܺܝܡܳܢ. ܘܐܬܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܒܪ ܡܢ ܬܰܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܠܐ ܡܩܒܠ ܙܘܥܐ ܚܰܕܬܐ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܺܝܠܶܦ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܟܰܡ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܗܘܐ. ܥܠ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ ܠܺܝܕܰܥܬܗ. ܠܐ ܡܟܰܢܶܫ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܝܳܠܶܦ ܟܠ ܥܒܳܕܐ ܡܠܺܝܠܐ. ܪܰܒ ܘܰܫܒܺܝܚ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗ: ܘܠܘ ܒܝܰܕ ܦܶܚܡܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܝܰܕܥܐ ܪܰܒܽܘܬܗ. ܕܐܦ ܟܕ ܠܐ ܢܶܬܦܰܚܰܡ ܥܡ ܡܕܡ ܪܒܐ ܗܝ ܪܰܒܽܘܬܗ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܢܐ ܗܝ ܕܒܠܚܘܕ ܗܺܝ ܥܡܗ̇ ܡܶܬܦܰܚܡܐ. ܠܘ ܟܕ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܝܕܰܥ ܛܳܒܐ. ܕܐܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܗܽܘ ܛܳܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܒܦܶܚܡܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܟܺܐܢܐ. ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܰܢܕܺܝܩ ܥܰܘܠܐ ܗܽܘ ܟܺܐܢܐ ܡܶܬܝܕܰܥ. ܠܘ ܒܦܶܚܡܐ ܕܣܰܢܝܽܘܬܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܦܰܐܝܘܬܗ. ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܘ ܫܽܘܦܪܶܗ ܘܟܰܕ ܠܐ ܢܶܬܦܰܚܰܡ ܥܡ ܣܢ̈ܰܝܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܫܩܺܝܠܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܗ ܕܰܓܠܶܐ ܗܘܐ ܫܪܳܪܶܗ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܦܶܚܡܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܕܐܝܬܝܐ ܗܘ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܠܘ ܡܶܛܠ ܕܐܝܬ ܚܪ̈ܡܐ ܡܣܬܒܪ ܒܰܣܝܡܐ: ܕܢܝܚܐ ܘܒܰܣܝܡܐ ܐܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܕܡܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܠܘ ܒܺܝܫܽܘܬܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܕܛܳܒܘܬܗ. ܕܐܦ ܩܕܡ ܕܬܶܥܘܠ ܒܺܝܫܘܬܐ ܛܳܒܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܗ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܝܠܶܗ. ܕܚܰܝܠܬܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܩܕܡ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܡܚܺܝܠܘܬܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܰܓܢܺܝܙܐ ܗܘ ܘܟܰܣܝܐ. ܘܩܕܡ ܕܢܬܒܪܘܢ ܪ̈ܘܚܳܢܐ. ܝܺܚܺܝܕܝܐ ܗܘ ܗܳܟܝܠ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܕܝܢ. ܘܥܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܘܠܐ ܒܰܚܕܐ ܡܬܦܚܡ. ܘܠܐ ܓܝܪ ܒܚܕ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܠܰܒܪܝܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܪܰܒ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ ܪܒܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܣܟܐ ܗܝ ܐܺܝܬܘܬܗ. ܕܠܐ ܟܝܠܐ ܗܘ ܫܘܒܚܗ. ܥܠ ܕܕܠܐ ܦܚܡܐ ܗܘ ܟܝܢܗ. ܕܗܰܘ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܪܒ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܢܐ. ܗܽܘ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܪܒ ܡܢ ܗܰܘ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܦܶܚܡܐ ܕܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܐܰܝܟܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܗܝ ܪܰܒܘܬܐ. ܠܐ ܡܬܣܝܡ ܦܶܚܡܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܝܕܥ ܕܪܰܒ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܐܠܗܐ ܡܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܬܡܫܰܚ ܐܠܗܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܠܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܠܘܳܬܗ ܬܶܪܗܰܛ ܝܕܥܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܠܐ ܫܘܠܳܡܐ ܐܰܝܟܢܐ ܬܚܶܝܬ ܚܘܛܐ ܕܰܡܫܘܚܬܐ ܢܶܬܣܺܝܡ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܢܩܘܡ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܡܫܽܘܚ. ܐܠܐ ܡܕܪܟ ܫܘܪܝܐ. ܘܐܝܟܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܗܰܘ ܕܠܩܘܒܠܗ ܐܰܚܺܝܕ. ܐܠܐ ܢܩܘܡ ܠܘܬ ܫܘܠܳܡܐ. ܡܛܠ ܕܗܰܘ ܕܫܘܪܝܐ ܠܰܝܬ ܠܗ. ܘܠܐ ܬܚܶܝܬ ܡܫܘܚܬܐ ܢܦܠ. ܘܥܡ ܗܕܐ ܘܠܐ ܫܘܠܡܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܗ. ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܦܠܐ ܡܫܠܡ. ܕܫܘܪܝܐ ܘܫܘܠܡܐ ܢܰܩܝܦ ܒܠܚܘܕ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ܆ ܓܠܺܝܙ ܗܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܗܕܐ ܩܢܶܐ ܐܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܕܥܠ ܕܗܽܘ ܠܐ ܫܰܪܺܝ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܚܰܘܺܝ ܫܽܘܪ̈ܝܶܐ. ܘܥܠ ܕܠܝܬ ܠܗ ܫܽܘܠܳܡܐ. ܣܳܡ ܬܚܶܝܬ ܬܚܽܘܡܐ ܕܫܽܘܠܳܡܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܨܒܳܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܡܫܰܚ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܬܬܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܐܘ ܐܰܝܟܢܐ ܢܶܬܡܢܶܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܟܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܗܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܢܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܫܐܝܠܢ ܛܒ̈ܳܬܶܗ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܶܗ. ܘܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܥܺܝܢܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܥܶܠܬܐ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܬܶܗ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܛܳܒܐ ܗܘ ܐܠܗܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܛܳܟ ܗܕܐ ܕܛܳܒܐ ܗܘ. ܠܚܡܐ ܠܗ ܒܗܳܝ ܕܐܦ ܒܟܺܐܢܽܘܬܗ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܘܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܘܰܡܢܰܓܶܕ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܒܟܺܐܢܽܘܬܗ ܘܰܒܠܽܘܚܳܡܶܗ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܡܰܚܶܫ ܘܡܰܟܶܐܒ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܣܳܐܶܡ ܒܪܺܝܫܐ ܕܩ̈ܫܐ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܪܳܕܶܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܡܢܰܓܶܕ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܡܫܰܢܶܩ ܠܪ̈ܫܺܝܥܶܐ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܟܕ ܬܳܟܒܺܝܢ ܢܶܓ̈ܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ ܛܳܒܐ ܗܘ. ܡܶܛܘܠ ܕܐܦ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܢܺܝܫܐ ܛܳܒܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܕܰܒܝܰܕ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܰܪ̈ܝܪܶܐ. ܢܰܚܠܶܡ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܓܙܳܪ̈ܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ. ܢܶܥܩܽܘܪ ܬܰܡܣܽܘܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܡܶܬܦܰܣܩܐ ܡܶܢܰܢ ܒܺܝܫܽܘܬܐ. ܢܶܗܘܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܕܰܠܕܽܘܡܝܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܢܰܝܬܶܐ ܠܰܢ. ܡܰܣܓܶܐ ܡܫܰܢܶܩ ܠܰܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܓܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܡܰܒܶܐܫ. ܚܠܦ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇. ܟܝܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܛܳܒܐ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܰܛܶܐܒ ܝܳܕܰܥ. ܚܠܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܫܡܶܗ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܶܗ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܡܢܗ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܥܠ ܕܰܐܪܓܶܫܘ ܒܶܗ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ. ܡܛܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܟܽܠ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܗܝ̣. ܗܟܢܐ ܗܳܕܐ ܕܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܬܙܺܝܥܐ܇ ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܳܝ ܒܥܳܠܡܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܗ ܡܰܪܓܫܐ. ܗܕܐ ܒܠܚܘܕ ܡܰܪܓܫܐ ܒܰܐܠܗܐ ܘܫܰܠܝܳܐܺܝܬ ܝܳܢܩܐ ܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܗ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܩܰܪܺܝܒ ܚܰܫܐ ܠܰܟܝܳܢܗ: ܡܛܘܠ ܕܠܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܪ̈ܟܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܐܺܝܬ ܡܰܘܬܐ ܒܺܐܝܬܘܬܗ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܰܒܡܳܐܢܐ ܪܡܶܝܢ ܒܗ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܓܝܪ ܡܶܕܡ ܕܡܳܚܐ ܘܐܚܪܺܢܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܟܠܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘ. ܡܛܠ ܕܟܽܘܠܶܗ ܚܰܝܐ ܗܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܪܰܟܰܒ ܐܰܝܟ ܕܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ. ܕܚܕ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܪܢܐ ܢܶܗܘܐ ܡܩܰܒܠܳܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܟܝܳܢܗ. ܠܰܘ ܠܗ ܐܠܐ ܠܰܐܚܪ̈ܢܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܶܟ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܬܪܰܒܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܒܰܣܺܝܡܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܶܐ. ܚܰܠܝܐ ܕܠܐ ܡܳܐܰܪ. ܛܥܡܐ ܕܠܐ ܦܳܟܰܗ. ܫܦܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܢܶܐ. ܪܓܝܓܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܒܰܥ. ܦܰܐܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܐ. ܝܳܐܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܓܰܢܝܐ. ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܐ ܕܠܐ ܥܳܡܛܐ. ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܚܶܟܡܬܐ ܕܠܐ ܛܳܥܝܐ. ܝܺܕܥܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܒܪܐ. ܡܠܦܢܐ ܕܠܐ ܝܺܠܶܦ. ܚܰܝܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܚܶܠ. ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܐ ܕܠܐ ܬܳܚܒܐ. ܥܘܫܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܦܠ. ܩܰܢܳܝܐ ܕܠܐ ܡܬܚܛܦ. ܥܰܬܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܪܳܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܟܰܟ. ܫܒܺܝܚܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܣܰܡ. ܢܰܨܺܝܚܐ ܕܠܐ ܡܶܬܓܢܶܐ. ܡܰܠܟܐ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܕܰܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܪܶܐ. ܡܳܪܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ. ܫܰܠܺܝܛܐ ܕܠܐ ܡܶܬܫܺܝܛ. ܐܽܘܚܕܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܠܦ. ܪܫܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ. ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܟܺܐܢܐ ܕܠܐ ܡܰܥܘܶܠ. ܬܪܺܝܨܐ ܕܠܐ ܡܕܰܓܶܠ. ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܟܰܕܶܒ. ܪܳܚܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܠܦ. ܫܦܺܝܥܐ ܕܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܝܳܗܽܘܒܐ ܕܠܐ ܚܳܐܶܣ. ܪܕܝܐ ܕܠܐ ܡܬܒܨܪ. ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܢ. ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܠܐ ܫܪܝܬ. ܟܢܺܝܫܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܕܰܪ. ܥܳܒܘܕܐ ܕܠܐ ܡܡܐܢ. ܒܪܘܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܚܶܠ. ܟܰܣܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܣܬܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܺܝܪ. ܓܢܺܝܙܐ ܕܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܥܽܘܡܩܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܺܝܫ. ܪܰܘܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܦܬܳܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܒܰܪ. ܐܽܘܪܟܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ.

ܗܠܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܝܟ ܗܠܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܗܢܐ ܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܡܐ ܒܰܟܝܳܢܗ ܠܰܝܬ ܠܗ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܗ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܶܗ ܫܡܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܶܫܬܡܗ ܡܶܢ ܟܬܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܗܕܐ ܕܠܘ ܗܽܘ ܫܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܐܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܡܶܡܬܽܘܡ ܐܰܠܳܗܐ ܗܘ ܘܰܣܓܺܝܕܐ ܟܝܢܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܠܚܘܕܝܐ. ܕܡܢܗ ܫܰܪܺܝ ܟܠ ܘܰܠܘܳܬܗ ܫܳܠܶܡ ܪܶܗܛܐ ܕܟܽܠ. ܣܓܺܝܕ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܺܝܬܝܐܺܝܬ. ܡܪܰܡܪܰܡ ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܡܬܽܘܡܐܝܬ. ܡܩܰܕܰܫ ܘܰܡܗܰܠܰܠ ܓܢܺܝܙܳܐܺܝܬ. ܗܕܺܝܪ ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬܘܬܗ. ܣܓܺܝܕܐ ܗܝ ܐܳܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܫܒܺܝܚܐ ܗ̣ܘ ܐܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܘ ܐܳܦ ܟܕ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܣܪ̈ܦܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܡܒܰܪܟܐ ܗܘ ܐܦ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ. ܡܰܠܟܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܡܶܫܬܰܠܚܺܝܢ. ܛܳܒܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ. ܒܰܣܺܝܡܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ. ܚܰܢܳܢܰܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܐ ܗܘܰܘ ܒܳܥ̈ܝܰܝ ܫܽܘܒܩܳܢܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܳܪܘܝܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܥܒܘܕܐ ܗܘ ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. ܫܰܠܺܝܛܐ ܗܘ ܘܟܕ ܠܐ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܫܘ̈ܠܛܳܢܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܗܘ ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܢܚܰܘܶܐ ܚܰܝܠܗ. ܐܽܘܡܳܢܐ ܗܘ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܬܬܩܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܪܕܺܟܠܐ ܗܘ ܡܗܺܝܪܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܡܳܪܶܐ ܫܽܘܦܪܐ ܗܘ ܘܥܽܘܬܪܐ ܕܥܽܘܬܪ̈ܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܬܚܙܽܘܢ ܥܽܘܬܪ̈ܐ ܘܫܘܦܪ̈ܐ. ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ ܗܘ ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܕܣܳܟ ܠܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܫܬܟܰܚ.

ܗܽܘܝܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܩܕܡܝܐ ܘܗܽܘܝܘ ܒܚܰܪܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܐܠܗܐ ܐܘ ܡܳܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܟܽܘܠ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܢܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘܝܘ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܗ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܒܪ̈ܝܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܝܐ ܘܗܠܝܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܗܠܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܗܽܘ ܡܪܝܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ. ܗܽܘ ܡܦܪܢܣܳܢܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܪܢܣܺܝܢ. ܗܽܘ ܡܠܟܐ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܬܺܝܚ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܠܟܘܬܗ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܶܬܐܫܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܠܛܐ ܒܪܺܝܬܐ ܟܝܳܢܐܝܬ ܒܺܐܝܬܘܬܗ. ܘܠܐ ܡܬܡܙܓ ܘܡܬܚܒܠ ܒܡܕܡ ܟܝܢܗ. ܘܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܡ ܡܕܡ. ܢܛܪ ܐܦ ܗܟܢܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܝܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ.

ܠܐ ܐܝܬ ܒܗ ܬܘܳܬܐ ܥܠ ܕܠܐ ܐܝܬ ܒܶܗ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܐ ܕܝܫܐ ܕܚܠܬܐ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܕܠܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܗܘܐ ܣܩܘܒܠܐ ܠܐܝܬܘܬܗ. ܠܐ ܡܬܙܝܥ ܡܢ ܡܕܡ. ܕܠܝܬ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܢܗ ܕܢܕܚܰܠ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܠܐ ܡܬܥܒܪ ܒܡܕܡ ܕܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܒܝܕ ܝܘܠܦܳܢܐ ܡܩܒܠ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܘܟܢ ܥܳܒܶܕ. ܥܠ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ ܐܺܝܬ ܠܗ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ. ܠܐ ܡܶܬܕܰܠܚܐ ܫܰܦܝܽܘܬܗ. ܥܠ ܕܠܐ ܩܳܪܶܒ ܪܘܓܙܐ ܠܰܟܝܢܗ. ܠܐ ܐܝܬ ܚܶܡܬܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܗ ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܕܡܥܨܐ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܛܪܺܝܕܺܝܢ ܡܢ ܠܘܬܗ ܠܘܳܬܗ ܠܪܘܚܩܐ ܟܘܠܗܘܢ ܣܰܩܘ̈ܒܠܶܐ. ܘܡܬܓܐܐ ܝܺܚܺܝܕܐܝܬ ܒܛܘ̈ܒܶܐ ܕܰܟܝܳܢܗ. ܠܐ ܥܳܐܶܠ ܚܶܫܘܟܐ ܠܓܰܘ ܐܰܬܪܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܡܬܘܡ ܥܳܪܶܒ ܢܽܘܗܪܐ ܕܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܥܳܡܰܪ ܒܢܽܘܗܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܨܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܶܗ ܫܘܒܚܗ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܢܰܚܬܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܟܝܳܢܗ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܐܠܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܐ ܢܘܗܪܐ ܘܫܪܪܐ ܘܚܰܝ̈ܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܕܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܠܗ ܢܟܰܣܶܐ. ܕܠܰܝܬ ܡܳܐܢܐ ܕܰܦܬܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܘ ܟܝܳܢܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܢܬܟܣܐ ܒܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ. ܓܢܺܝܙܐ ܗܝ ܘܡܣܬܪܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܦ ܟܰܕ ܠܐ ܬܬܚܦܐ ܡܢ ܛܶܠܳـ̈ܠܶܐ. ܫܬܩܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܟܣܐ ܠܗ. ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܗܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܢܺܝܙܘܬܗ.

ܠܐ ܫܳܪܶܐ ܒܰܐܬܪܐ. ܠܐ ܥܳܡܰܪ ܒܕܘܟܬܐ. ܠܐ ܟܪܺܝܟܳܢ ܠܶܗ ܥܰܪ̈ܦܶܠܐ. ܠܐ ܚܒܺܝܫ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܗ ܥܳܠܡܐ. ܠܐ ܩܦܺܝܣ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܐ ܚܒܺܝܫ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܐ ܕܥܒ̈ܕܐ. ܠܐ ܚܡܺܝܠ ܒܓܘ ܓܘܫܡܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܠܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܐܶܣܛܘ̈ܟܝܐ ܠܩܰܛܺܝܢܽܘܬܗ. ܠܐ ܩܳܒܶܐ ܝܡܐ ܠܡܳܡܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܒܓܘ ܐܳܐܰܪ ܦܳܗܶܐ ܘܡܶܬܒܰܕܰܪ. ܠܐ ܡܣܰܝܒܪܐ ܐܰܪܥܐ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܘܠܐ ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܪܘܚܐ ܪܶܗܛܶܗ ܩܰܠܺܝܠܐ. ܥܰܡ ܚܰܪܺܝܦܘܬܐ ܕܝܠܗ ܙܠܝܩܐ ܕܫܡܫܐ ܠܐ ܪܳܗܶܛ. ܠܐ ܥܳܦܶܩ ܐܳܐܰܪ ܠܩܰܛܺܝܢܽܘܬܗ. ܠܐ ܡܳܢܶܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܠܣܰܓܺܝܐܘܬܗ. ܠܐ ܡܳܫܚܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܽܘܒܐ ܕܙܪܬܗ. ܠܐ ܡܳܠܶܐ ܝܰܡܐ ܠܩܒ̇ܝܐ ܕܫܽܘܥܠܗ. ܠܐ ܡܟܣܐ ܥܦܪܐ ܕܰܐܪܥܐ ܠܙܘܪܗ. ܥܠ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܗܘ ܟܝܢܗ. ܩܪܝܒ ܠܟܠ. ܘܥܰܠ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ.

ܓܢܺܝܙ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܟܕ ܩܰܪܺܝܒ ܠܟܽܘܠ. ܣܦܺܝܩ ܡܢ ܟܽܘܠ ܟܕ ܡܠܐ ܡܢܗ ܟܠ. ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܗ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܘܠܐ ܓܳܫܦܳܢ ܒܗ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܘܒܐ ܕܟܽܘܠ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܘܕܪܐ ܕܟܽܘܠ. ܟܠ ܡܶܠܬܐ ܡܶܙܕܟܝܐ ܡܢܗ ܘܟܽܠ ܗܰܘܢܐ ܚܳܐܶܒ ܡܶܢ ܒܥܳܬܶܗ. ܐܳܦܠܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܫܪܐ ܒܗ ܡܠܬܐ ܝܕܥܐ. ܕܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܡܶܠܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܩܰܛܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ. ܠܐ ܐܳܚܕܐ ܠܗ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܥܠ ܕܩܰܛܺܝܢ ܗܘ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܠܐ ܓܳܐܶܫ ܥܽܘܡܩܐ ܕܡܰܕܥܐ ܠܰܬܗܽܘܡܐ ܕܰܒܨܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܪ̈ܡܶܐ ܘܰܦܬܶܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܪܺܝܟ ܡܶܢ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܪܰܘܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܘܥܽܘܡܩܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܺܝܫ. ܘܰܦܬܳܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܽܐܘܪܟܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܘܡܛܠ ܕܒܶܗ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ. ܥܠܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܟܬܰܒ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܪܰܘܡܐ ܘܥܽܘܡܩܐ ܘܽܐܘܪܟܐ ܘܰܦܬܳܝܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܡܰܫܰܚ. ܕܟܽܘܠ ܡܽܘ̈ܫܚܳܢ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܰܚ ܡܫܺܝܚܰܢ. ܘܟܽܠ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܟܺܝܠ ܡܟܠܝܢ. ܘܟܽܠ ܝܰܕ̈ܥܳܢ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܐܺܝܕܰܥܬܶܗ ܡܣܝܟܢ.

ܙܳܟܶܐ ܠܟܽܠ ܘܡܶܙܕܟܶܐ ܡܢܗ ܟܠ. ܐܝܟ ܡܳܐ ܕܰܦܐܶܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܟܽܠܡܶܕܡ ܢܚܘܒ. ܚܰܟܝܡܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܟܽܠ. ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܢܗ ܢܣܒܘ ܟܠ ܡܠܝ̈ܠܐ ܐܩ ܗܕܐ ܕܢܰܪܓܫܘܢ ܠܗ. ܕܐܠܘ ܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܓܠܳܐ. ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܒܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܡܛܽܠ ܕܰܟܣܶܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘ ܐܺܝܬܝܐ ܡܢ ܟܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܢ ܓܫܺܝ̈ܡܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܐܢ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܠܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܠܐ ܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܢܗ ܠܐ ܡܕܡ ܟܕ ܐܝܬܝܗ ܕܢܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܐܝܟ ܕܰܟܣܶܐ ܗܽܘ ܡܢ ܟܠܡܕܡ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܕܶܐܬܒܪܺܝ. ܘܠܐ ܫܪܰܥ ܕܢܬܕܪܟ ܡܢ ܝܺܕܰܥܬܰܢ. ܐܝܟ ܕܥܳܪܩܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܘܬܗ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܟܠ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܘܟܰܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܟܰܣܰܝ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ ܡܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܰܘܢܐ ܕܰܟܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ. ܟܕ ܐܦ ܠܗܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܝܗܒ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܓܶܠܝܳܢܗ. ܘܟܶܢ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܠܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܡܕܡ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܡܨܶܐ. ܘܐܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܳܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܘܢ. ܒܝܰܕ ܕܗܽܘ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܘܗܶܢܘܢ ܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ. ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ ܓܶܠܝܳܢܗ: ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܬܶܚܙܶܐ ܠܒܳܪܽܘܝܐ. ܐܢ ܡܢܗ ܚܰܝܠܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܠܐ ܬܶܣܰܒ.

ܐܦܠܐ ܗܶܢܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܫܪܟܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܩܰܛܺܝܢܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ܇ ܡܨܶܝܢ ܠܡܰܨܳܕܽܘ ܒܩܰܛܺܝܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗ܆ ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܰܛܺܝܢܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܇ ܩܰܛܺܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܕܥܶܠܳܝܺܝܢ ܣܪ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܡܓܰܘܶܝܢ ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܡܶܢ ܣܪ̈ܦܶܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܟܪ̈ܘܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܒܰܪܰܟ. ܒܪܺܝܟ ܗܘ ܠܰܡ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܕܰܩܥܰܘ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܕܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ ܠܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܰܣܪ̈ܦܶܐ ܬܽܘܒ ܩܰܕܶܫܘ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܺܝܚܺܝܕܐܺܝܬ. ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܡܢ ܫܽܘܒܚܗ. ܘܕܰܐܝܢܰܘ ܗܽܘ ܘܰܟܡܐ ܗܘ ܫܽܘܒܚܐ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܠܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ. ܘܐܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܗ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܠܶܐ. ܐܦ ܗܢܘܢ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܐ ܘܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܗ. ܡܢܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܗ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܐܘ ܕܰܐܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܬܪܥܐ. ܒܰܫܡܰܝܐ. ܗܐ ܡܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܠܶܝܢ. ܘܶܐܠܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܐܦ ܗܳܕܐ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܝܐ. ܘܟܰܕ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܗ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܰܘܕܥܰܬ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܠܰܘ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܥܰܠ ܕܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܫܘܒܚܗ ܡܠܳܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܠܰܘ ܠܟܽܘܠܶܗ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܥܪܳܐ. ܘܐܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܡܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܟܝܳܢܗ ܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܰܒܥܰܕ.

ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܇ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܡܪ̈ܘܡܐ. ܘܫܠܡܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܫܰܪܒܐ ܕܰܟܝܳܢܗ ܣܳܟ ܠܐ ܩܪܒܘ. ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܰܪܶܟܘ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܝܰܒܶܒܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܪܝܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗ. ܣܪ̈ܦܶܐ ܩܥܰܘ ܬܠܺܝܬܐܝܬ. ܕܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܗ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܫܠܳܡܐ ܒܰܐܪܥܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܰܘܕܰܥ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܗ ܡܢܗܘܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܘܡܶܢܗܘܢ ܩܘܕܫܗ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܫܽܘܒܚܗ. ܘܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܒܰܪܶܟܘ ܘܰܣܪ̈ܦܶܐ ܩܰܕܶܫܘ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܓܠܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܠܰܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܕܡ ܠܐ ܐܰܡܪܰܚܘ. ܟܰܕ ܟܪ̈ܘܒܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܰܒܪܺܝܟ ܗܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗ. ܘܕܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬܪܗ ܠܐ ܚܰܘܺܝܘ. ܘܰܣܪ̈ܦܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܗܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܕܰܐܝܟܐ ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܠܐ ܐܰܘܕܰܥܘ. ܗܟܢܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܘܒܚܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܒܰܡܪ̈ܘܡܐ. ܘܰܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܪ̈ܘܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܠܐ ܐܶܬܕܪܶܟ. ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܝ ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܦܰܩ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܘ.

ܡܰܒܥܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܟܝܳܢܶܗ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡ. ܐܘ ܒܰܡܫܘܚܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܗ. ܕܰܒܟܰܝܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܚܺܝܩ ܘܩܰܪܺܝܒ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܗܘ ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܡܰܬܩܠܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܰܝܠܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܟܺܝܠ. ܠܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܠܐ ܡܶܬܬܩܶܠ. ܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ. ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܫܽܘܪܳܝܶܗ. ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܬܕܪܟ ܫܘܠܳܡܗ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܢܨܒܐ ܗܰܘܢܐ ܕܢܶܐܚܕܝܘܗܝ܆ ܫܳܪܰܥ ܠܶܗ ܡܢܗ. ܥܰܒܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܠܘܳܬܗ ܗܘܢܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܘܦܰܓܪܐ ܨܝܕ ܩܰܛܝܢܘܬܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܒܰܠܚܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܘܰܟܡܐ ܘܰܐܝܟܐ ܐܶܬܟܰܣܝܰܬ ܡܶܢܰܢ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܶܢ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܟܽܘܠܗܘܢ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܢ. ܗܕܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܡܰܘܕܥܐ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܢܶܬܕܪܟ. ܡܛܠ ܕܰܥܒܳܕܐ ܟܡܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܰܟܡܐ ܕܢܶܬܕܪܶܟ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܕܰܒܝܰܕ ܒܥܳܬܐ ܡܥܳܕ ܡܶܬܓܠܶܐ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܡܶܬܚܰܘܝܐ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܗ. ܥܳܒܘܕܐ ܕܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܠܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܡܳܠܶܐ ܬܶܗܪܐ ܠܗܳܢܘܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܗ. ܟܡܐ ܕܠܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢܗܘܢ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܣܦܰܩܢܰܢ ܘܰܐܕܪܶܟܢܳܝܗܝ. ܒܺܝܕܰܥܬܰܢ ܡܶܬܡܫܰܚ ܗܘܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܪ ܦܶܚܡܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܚܰܒܪܐ ܘܰܟܢܳܬܐ ܕܟܠ ܡܶܕܡ ܕܰܗܘܐ. ܗܫܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܡܶܬܪܓܶܫ. ܘܠܐ ܒܗܰܘܢܐ ܡܶܬܡܺܝܫ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܬܩܢܘ. ܐܝܟ ܕܰܒܪܶܡܙܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܘܰܟܡܐ ܘܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܘܰܐܝܟܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ. ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕܑ̈ܶܐ ܐܝܬ ܕܣܳܦܶܩ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܐܳܦܠܐ ܗܶܢܘܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܣܪ̈ܦܶܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܐ ܕܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܟܽܠܗܘܢ.

ܗܢܘ ܐܺܝܬܝܐ ܩܕܝܫܐ ܐܠܗܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܟܽܠܡܶܕܡ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܗ. ܘܥܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܢܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܛܳܒܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܟܝܳܢܗ. ܘܰܫܡܳܗܑ̈ܶܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܗܘܢ ܟܝܳܢܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܺܝܬܝܐ. ܐܠܗܐ. ܡܳܪܝܐ. ܡܬܘܡܝܐ. ܠܐ ܥܒܺܝܕܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܥܒܘܕܐ. ܒܪܘܝܐ. ܚܰܟܝܡܐ. ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠ܇ ܡܨܰܒܶܬ ܟܽܘܠ. ܛܳܒܐ. ܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܡܰܛܐܒܳܢܐ. ܥܰܬܺܝܪܐ. ܡܰܠܝܐ. ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܐ. ܡܰܠܟܐ. ܡܫܰܡܠܝܐ. ܨܒܰܐܘܬ. ܐܺܝܠܫܰܕܰܝ. ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܘܳܬܐ. ܡܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ. ܐܰܕܘܢܰܝ. ܐܠܗܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܡܛܠ ܟܝܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܰܠܶܦܘ.

ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܬܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ. ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܡܳܪܝܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ ܘܡܰܠܟܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܟܬܳܒܐ. ܠܰܟܝܳܢܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܢܫܰܡܰܗ. ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܰܠܶܦ. ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܘܬܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܶܢܘܢ ܚܰܕ ܘܰܬܪ̈ܝܢ ܘܰܬܠܬܐ. ܐܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܘܬܐ ܐܘ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܡܶܬܠܒܶܟ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܩܰܕܡܳܝܐ܇ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܳܬܪܶܗ ܒܣܶܕܪܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܠܺܝܕܽܘܬܗ ܕܰܬܪܰܝܳܢܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ. ܕܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܒܐ ܐܺܝܬܝܐ ܘܰܒܪܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܝܐ ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ ܠܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܕܪܐ ܕܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ. ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܐ ܫܽܘܪܳܝܗ ܕܺܐܝܬܝܐ ܡܶܬܠܒܶܟ. ܘܠܐ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܗ ܕܰܬܪܰܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܢܳܦܽܘܩܽܘܬܗ ܕܰܬܠܺܝܬܝܐ. ܡܶܢ ܩܕܡ ܠܡ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܗܪܐ ܐܺܝܠܶܕܬܳܟ ܐܳܡܰܪ ܐܰܒܐ ܠܘܳܬ ܒܪܐ: ܘܕܶܐܡܰܬܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܐܰܘܕܰܥ. ܘܥܰܠ ܪܽܘܚܐ ܐܳܡܰܪ ܒܪܐ. ܕܪܽܘܚܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܢܳܦܶܩ ܘܕܶܐܡܰܬܝ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܠܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܩܰܕܡܳܝܐ ܡܶܬܬܚܶܕ. ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܬܪܰܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܳܦܶܩ ܬܠܺܝܬܳܝܐ. ܘܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܪܰܟܰܒ. ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܕܡܳܢܶܐ ܐܳܚܶܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܚܽܘܫܳܒܶܗ ܐܺܝܕܰܥܬܗ ܘܣܳܟܶܗ ܘܰܡܫܽܘܚܬܗ. ܕܗܰܘ ܡܕܡ ܕܡܶܬܡܢܶܐ. ܘܟܶܢ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪܳܝ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܚܰܕ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܘܰܠܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܐ ܘܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ. ܟܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܡܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܐ ܢܶܬܠܒܶܟ. ܐܰܘ ܒܡܶܠܬܐ ܐܰܘ ܒܨܶܒܥܐ. ܐܰܘ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܶܢܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܐ. ܘܡܢ ܒܳܬܪܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܕܪܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܢ̈ܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܗܟܺܝܠ ܬܠܺܝܬܝܘܬܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢܢ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܢ. ܘܗܕܐ ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܠܰܢ ܕܰܐܒܐ ܐܠܗܐ ܗܘ. ܘܬܽܘܒ ܐܦ ܒܪܐ ܐܦ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܢܘܢ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܗ̣ܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܦ ܒܪܐ. ܒܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܪܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܡܛܠ ܕܰܫܡܐ ܕܐܠܗܐ ܕܟܝܢܐ ܗܘ. ܘܟܝܢܐ ܚܕ ܗܘ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܰܢ. ܘܠܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܐ. ܗܕܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܪܝܘܣ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܘ ܕܣܳܡ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܢܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ ܟܽܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ. ܕܗܕܐ ܒܰܠܚܘܕ ܠܰܐܒܐ ܫܟܺܝܚܐ. ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܢܗ. ܘܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܺܐܝܬܝܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܗ ܕܰܒܪܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ. ܕܰܐܢܬ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܘܡܰܢ ܕܫܰܕܰܪܬ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܐܠܨܐ ܠܗ ܕܳܐܦ ܬܠܬܐ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܢܰܘܕܶܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܰܕ ܐܠܗܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܡܰܘܕܳܝܘ. ܐܳܦ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܦܐܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ. ܘܶܐܢ ܐܰܒܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܒܪܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܐܒܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ: ܡܢܐ ܟܰܝ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܘ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ. ܗܳܢܘ ܕܝܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܡܶܠܬܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܘܫܶܡܫܐ ܘܢܽܘܗܪܗ ܘܙܰܠܺܝܩܗ. ܘܢܘܪܐ ܘܨܶܡܚܳܗ̇ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܗ̇. ܕܟܕ ܐܺܝܬ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܠܶܝܢ ܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܣܬܒܪ ܥܶܠܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܢܗ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܬܪ̈ܝܳܢܶܐ ܐܰܘ ܬܠܺܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܒܝܰܕ ܙܰܒܢܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܦܣܳܩܐ. ܐܠܐ ܕܡܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܣܒܺܝܪ ܥܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܢܗ ܘܥܡܗ ܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܢܗ. ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܘܥܡܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܡܶܢ ܫܡܫܐ ܘܥܡܗ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܘܢܽܘܗܪܶܗ. ܡܶܢ ܢܘܪܐ ܘܥܰܡܳܗ̇. ܨܶܡܚܳܗ̇ ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܗ̇.

ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܐܒܐ ܘܥܡܗ ܒܪܗ ܘܪܘܚܗ. ܕܐܢ ܬܐܚܘܕ ܠܐܒܐ ܠܒܪܐ ܡܫܟܰܚ ܐܢܬ. ܘܐܢ ܬܶܠܒܘܟ ܠܰܒܪܐ ܠܪܘܚܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܢܬ. ܒܗܳܝ ܕܟܠ ܚܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܟܝܳܢܐ ܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܬܘܒ ܬܠܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ܇ ܐܰܒܐ ܐܺܝܬܝܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܘܰܒܪܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ. ܠܰܘ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܐ. ܐܠܐ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܠܗܘܬܐ ܚܕܐ. ܐܒܐ ܕܝܢ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܬܠܬܐ ܕܠܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܰܕ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ܆ ܕܚܰܝܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܘܰܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܰܕܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܐܠܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܬܠܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܐܳܦ ܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܘܚܰܕ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܚܰܕ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܚܰܕ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܘܚܰܕ ܚܰܝܠܐ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟܐ. ܘܚܰܕ ܐܽܘܚܕܳܢܐ ܘܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܚܰܕ ܦܽܘܪܢܳܣܐ. ܕܐܢ ܡܫܰܚܠܰܦ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܥܰܡ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܐܺܝܬܝܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܕܐ ܫܰܦܝܪܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܘ. ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܢܶܣܬܰܒܪܽܘܢ. ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܶܬܐܡܪܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܦܰܐܝܐ ܠܡܶܪܢܐ: ܕܰܚܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܕܐ ܕܰܚܕܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ.

ܐܺܝܬܝܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܕܰܠܟܠ ܣܳܦܶܩ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܥܶܠܬܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܠܗܳܝ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܶܗ ܥܶܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܐܬܦܪܫܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܠܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܚܰܕ ܡܶܕܡ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܘܶܝܢ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܰܐܠܗܘܬܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܢ ܚܕܐ ܗܝ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܐܠܨܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܰܘܝܘܬܐ. ܒܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܕܰܠܘܳܬܗ̇ ܘܰܕܡܶܢܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܬܘܕܐ ܚܕܐ ܐܺܝܬܘܬܐ. ܐܠܐ ܩܢܝܐ ܒܟܽܠܡܶܕܡ ܫܘܝܘܬܐ ܠܘܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܐܡܪܢܐ ܕܶܝܢ ܐܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ. ܘܰܡܫܰܚܠܰܦ ܐܰܒܐ ܡܶܢ ܒܪܐ. ܒܗܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܘܠܶܕ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܬܘܒ ܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܠܐ ܐܰܘܠܶܕ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܪܘܚܐ ܡܶܢ ܐܒܐ ܘܰܒܪܐ. ܥܰܠ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܠܐ ܐܒܐ ܘܠܐ ܒܪܐ.

ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܗܕܐ ܡܰܘܕܥܳܢܘܬܐ ܠܐ ܡܡܬܘܡ ܡܶܬܪܺܝܡܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܩܠܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ: ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܒܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܒܪܐ ܘܠܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ. ܗܕܐ ܕܠܰܘ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܢܶܬܗܰܝܡܢܘܢ. ܡܶܛܘܠ ܕܰܐܒܐ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܝܠܕܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܒܪܐ ܐܶܢ ܢܰܘܕܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܐܒܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܗܳܟܢܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܕܰܐܚܪܺܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܘܚܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܒܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܪܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܪܘܚܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܐܰܒܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܬܶܩܪܶܐ܆ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܝܰܠܕܐ ܒܰܕܶܩܬ. ܘܒܪܐ ܐܶܢ ܬܰܘܕܶܐ. ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܫܰܘܕܰܥܬ. ܘܬܘܒ ܪܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܶܢ ܬܺܐܡܰܪ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܢܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܰܠܶܦܬ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܘܒܰܩܪܳܝܬܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܠܘ ܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗܘܢ. ܘܟܰܕ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܢ: ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܐܺܝܬܝܐ ܘܐܠܗܐ ܘܡܳܪܝܐ. ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܝܳܢܐ ܕܓܰܘܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ.

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܐ ܦܰܪܶܫܘ ܘܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܘܺܝܘ ܐܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܦܳܩܽܘ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܡܘܫܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܐܠܗܐ ܢܺܐܠܰܦ ܥܰܠ ܫܡܶܗ. ܦܰܢܺܝ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܶܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܕܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܛܪܰܕ ܠܒܰܪ ܪ̈ܡܟܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ. ܗܟܢܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢ ܫܡܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܛܽܘܥܝܰܝ ܐܶܣܬܒܰܪܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܚܫܶܒܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܕܝܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܝܰܕ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܐ ܕܡܶܢ ܡܽܘܫܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܓܶܠܝܳܢܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ: ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܩܰܪܺܝܒܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܘܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܒܥܠܬܗܘܢ ܐܶܣܬܥܪ. ܗܕܐ ܕܚܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܢܗ ܟܰܕ ܡܶܢܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܐܢܳܫܘܬܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘܕܰܥ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ ܘܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܐܠܐ ܐܳܦ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܘܚܰܬܺܝܬܐܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܟܰܕ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܫܰܕܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܕܰܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܚܰܕ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܬܰܠܡܳܕܘ ܘܰܠܡܰܥܡܳܕܽܘ ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܒܰܚܕܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܺܝܕܺܝܥܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܒܐ ܗܘ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܡܬܺܝܚܐ ܐܰܒܳܗܽܘܬܗ ܥܡ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܪܐ ܗܘ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܗ ܥܰܡ ܒܪܽܘܬܗ܇ ܘܬܘܒ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܒܰܙܢܐ ܕܢܳܦܽܘܩܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܐ.

ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܚܰܕܬܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܳܦܶܢ ܠܚܰܪܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܠܘܳܬ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ. ܥܰܠ ܕܰܕܠܐ ܫܘܪܳܝܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܒܪܐ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܝܰܠܕܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܦܺܐܪܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܢܶܐ ܗܳܝ ܕܢܶܥܒܶܕ. ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܬܰܚܡܳܗ̇ ܠܥܳܒܽܘܕܽܘܬܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܕܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܒܪܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܝܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܐܰܒܐ. ܥܳܒܽܘܕܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܝܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܪ̈ܝܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܒܐ ܐܺܝܬܝܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܳܦ ܐܰܒܐ. ܒܗܳܝ ܕܥܰܡ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܬܺܝܚܐ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܽܘܬܗ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܐܳܦܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ. ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܛܠܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܗ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܐ ܠܰܟܝܳܢܗ. ܐܰܘ ܩܢܳܐ ܚܽܘܫܳܒܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ܇ ܗܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܪܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ. ܘܟܒܰܪ ܐܳܦܠܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܐܶܬܩܰܝܰܡ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܥܰܡ ܝܺܚܺܝܕܳܝܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܡܶܬܪܰܢܝܐ ܐܳܦ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܚܕܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ. ܥܰܠ ܕܰܚܕܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܕܡܶܬܝܰܕܥܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܰܐܒܐ ܘܒܰܒܪܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܒܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܶܠܬܐ. ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܘܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܽܘ ܒܳܕܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܠܐ ܟܽܠ ܚܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܢܽܘܡܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܰܡܫܰܠܡܳܢ ܐܰܒܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܒܙܰܒܢܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܗܘܐ ܐܰܒܐ. ܗܳܟܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܪܐ ܥܰܠ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܪܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܘ ܡܰܘܠܶܕ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܪܽܘܚܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܐܶܣܬܒܰܪ ܐܰܘ ܐܰܒܐ ܐܰܘ ܒܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܫܰܠܡܳܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܰܠܳܗܐ: ܥܰܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܐܰܘ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܩܢܶܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܥܰܡܶܗ ܐܺܝܬܝܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ܇ ܐܰܚܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܐܰܘ ܡܢܳܬܐ ܕܡܶܢܗ̇. ܐܰܘ ܣܶܕܩܐ ܐܰܘ ܦܣܩܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܕܰܐܪܝܘܣ ܟܰܕ ܛܳܠܡܺܝܢ. ܥܠܰܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܡܶܬܪܢܶܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܡܫܰܪܪܐ ܗܝ ܕܰܐܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܦܽܘܩܘ ܠܰܡ ܬܰܠܡܶܕܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܐܶܢܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܕܠܰܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܰܠܦܐ ܥܰܡ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܝܢ ܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܰܚܕܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ.

ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܶܐܘܰܢܓܠܣ̈ܛܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢܰܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܘܠܐ ܡܚܰܒܠܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ. ܐܰܘ ܛܒܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܰܘ ܚܳܬܡܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܡܥܠܝܢܢ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܰܐܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܐܰܒܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܒܰܒܪܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܪܐ ܗܘ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒܐ ܠܰܒܪܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܪܽܘܚܐ ܗܘ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܗܘ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܪܽܘܚܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܢܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܪܽܘܚܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܒܪܐ. ܐܠܐ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܚܰܕ ܒܪܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܪܽܘܚܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܐܰܒܐ ܕܚܰܕ ܘܥܶܠܬܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܟܰܕ ܦܫܺܝܛܐ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܒܪܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܝܰܠܕܐ. ܨܶܝܕ ܕܶܝܢ ܪܘܚܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ. ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܓܠܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܶܛܽܘܠ ܥܰܣܩܽܘܬܗܽܘܢ ܕܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܟܝܳܢܶܗ ܘܠܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܐܪܳܙܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܶܬܟܰܕܒܐ ܗܳܝ ܕܢܳܦܶܩ ܪܘܚܐ ܡܶܢ ܐܒܐ܇ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܠܘ ܝܠܕܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܒܪܐ܇ ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܒܰܕܡܘܬ ܪܘܚܐ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܐ.

ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܐܰܒܐ ܠܰܒܪܐ ܘܰܐܠܗܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܪܐ. ܐܰܠܗܐ ܘܰܒܪܐ. ܒܪܐ ܕܰܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܪܽܘܚܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܐܠܳܗܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ. ܘܠܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܰܡܒܰܨܳܪܽܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܫܟܳܚ̈ܳܬܐ. ܘܠܰܘ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܗܰܘ ܕܗܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܕܢܺܐܠܰܦ. ܘܡܰܢ ܕܡܶܢܶܗ ܐܺܝܠܶܦ ܗܽܘ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܐ ܘܰܬܠܳܬܐ ܒܚܰܕ. ܘܠܐ ܡܦܰܠܶܓ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܡܒܰܠܒܶܠ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܰܬܠܳܬܐ܇ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܝ ܕܚܰܕ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܕܗܳܕܐ ܕܰܬܠܳܬܐ. ܥܰܠ ܕܚܰܕ ܗܘ ܐܰܠܳܗܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܬܰܚܘܺܝܬܐ ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܠܚܰܡ. ܪܶܡܙܳܢܳܐܺܝܬ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܒܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ܆ ܘܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܚܰܕ ܐܠܗܐ. ܘܚܕ ܐܠܗܐ ܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܚܰܕ ܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܬܠܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܠܳܬܐ ܐܺܝ̈ܬܝܶܐ. ܐܠܐ ܐܰܒܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܰܒܪܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܐ ܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܕܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܳܙܠܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܚܕܐ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܐ. ܚܕܐ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܐ. ܚܕ ܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܚܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܚܰܕ ܚܰܝܠܐ. ܗܢܘ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܝܐ ܘܡܳܪܝܐ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܕܒܰܬܠܳܬܐ ܩܽܢܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܡܶܢܰܢ ܟܪ̈ܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܕܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ. ܘܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܬܠܳܬܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܘܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܐ ܘܰܬܠܳܬܐ ܒܚܰܕ ܕܠܐ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܘܬܗ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܘܠܐ ܒܺܐܝܕܺܝܥܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܦܽܘܠܳܓܐ ܘܫܘܚܠܳܦܐ. ܕܠܗ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܡܶܬܪ̈ܓܫܳܢܐ. ܫܽܘܒܚܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ

 

ܢܺܐܡܰܪ ܬܽܘܒ. ܐܳܦܶܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܝܳܚܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܐܶܠܘ. ܘܡܶܛܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܟܕ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܘܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܡܶܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬܐ ܕܪ̈ܥܝܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܡܠܠܰܢ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܦܫܺܝܛܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܥܰܠ ܫܟ̈ܳܚܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܒܕܺܝܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܥܳܕ ܠܡܶܙܟܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ. ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܟܪ̈ܣܛܝܳܢܶܐ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܥܳܕܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ. ܘܥܰܠ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܡܗܰܝܡܢܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܠܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܘܠ ܕܚܶܟܡܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܐ ܡܥܳܕܐ ܡܶܬܢܰܨܚܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܐ ܡܶܢ ܡܰܪܕܽܘܬܐ. ܘܠܫܢܐ ܫܪܝܐ ܘܰܣܦܺܝܪܐ. ܡܶܬܓܰܠܝܐ ܘܡܶܬܩܰܝܡܐ. ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܘܕ ܝܳܕܰܥ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܢܐܝܬ ܝܨܦ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܚܳܙܶܐ ܠܢܽܘܗܪܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܐ܇ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܡܰܠܶܠ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ ܘܰܡܕܰܪ̈ܡܶܐ. ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܡܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.

ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܚܢܢ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܣܰܒܪܰܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܺܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܰܨܚܐ ܠܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܚܰܘܝܰܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܒܰܬܠܬܐ ܘܰܬܠܬܐ ܒܚܰܕ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܐܠܗܝܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܶܗ. ܐܝܬܐ ܢܥܠ ܒܛܶܟܣܐ ܐܦ ܫܰܪܒܐ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܗܕܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܓܰܡܪܰܬ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ ܒܪܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܺܝܠܺܝܕ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܘܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܐ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܚܰܪܬܐ ܡܶܢ ܐܳܕܰܡܬܐ ܘܢܰܦܫܐ: ܨܰܠܡܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܗܳܢܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܐܺܝܩܳܪܐ ܘܫܘܒܚܐ ܗܰܘ ܕܰܐܘܒܶܕ. ܘܢܰܣܶܩ ܠܪܰܘܡܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢܗ ܢܦܰܠ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܛܽܠ ܗܕܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܥܒܕܗ ܒܗ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܦܘܪܣܐ ܕܢܫܟܚ ܚܢܢ ܢܣܩ ܠܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠܢܰܢ ܡܢܗ. ܒܠܥܕ ܗܕܐ ܕܡܢܢ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܠܗܐ ܢܬܓܫܡ ܘܒܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܗ ܗܕܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܬܚܬܐ ܠܐ ܢܬܒܨܪ. ܘܟܰܕ ܡܶܣܬܰܪܰܩ ܠܐ ܢܶܣܬܦܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܘ ܗܳܝ ܕܠܰܢ ܓܶܕܫܰܬ ܗܘܳܬ ܠܗ. ܕܟܰܕ ܢܦܰܠܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܝܢ. ܠܐ ܦܳܫܢܰܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܟܰܕ ܗܘܰܝܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܰܘܒܶܕܢܳܝܗܝ ܠܥܽܘܬܪܰܢ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܡܰܥܬܰܪ ܟܽܠ ܟܰܬܰܪ ܒܡܰܠܝܽܘܬܗ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܩܰܘܺܝ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܗ. ܥܰܠ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܒܬܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܥܡ ܗܳܝ ܕܠܐ ܥܒܺܝܕ ܐܳܦ ܗܕܐ. ܕܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܠܗܟܐ ܕܗܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܶܬܕܚܶܩܢܰܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܠܐ ܒܨܶܒܝܢܗ ܟܕ ܡܶܬܢܰܓܰܕ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܐܶܬܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܬܘܒ ܒܝܰܕ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܠܒܰܪ ܐܶܫܬܕܺܝܢܰܢ. ܕܠܐ ܢܶܨܛܰܥܰܪ ܐܰܬܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܝܰܕ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܐ ܕܶܐܬܛܡܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܰܐܬܪܐ ܕܛܰܡܰܐܢܰܢ. ܐܶܬܐ ܕܰܟܺܝ ܘܩܰܕܶܫ. ܘܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܪܶܟ. ܘܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܝܰܠܕܐ ܬܪܰܝܳܢܐ.

ܐܠܗܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܡܶܢܰܢ ܡܶܨܥܳܝܐ. ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܨܥܳܝܐ ܐܳܦ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܗ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܶܫܬܪܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܘܬܡܠܟ ܬܰܪܥܽܘܬܐ. ܘܬܒܛܠ ܣܶܢܶܐܬܐ ܘܢܶܬܩܰܝܰܡ ܚܽܘܒܐ ܘܢܶܬܬܪܺܝܡ ܣܝܳܓܐ ܐܰܝܢܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܒܰܡܨܰܥܬܐ ܘܬܬܕܪܫ ܐܽܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܢܶܦܢܘܢ ܒܺܐܝܕܗ ܡܶܢ ܦܶܗܝܐ ܠܓܰܘ ܛܝܳܪܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܰܛܥܰܘ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܡܶܫܬܰܥܒܳܕܽܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ ܢܳܡܘܣܳܝܬܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܫܬܡܥܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ. ܡܛܠ ܕܠܰܝܬ ܐܚܪܺܢܐ ܕܣܳܦܶܩ ܗܘܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܬܽܘܪ̈ܨܶܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܕܰܒܡܳܪܽܘܬܗ ܟܳܦܪܺܝܢ ܘܰܠܛܰܝܒܽܘܬܗ ܛܳܠܡܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܒܳܣܪܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܠܰܓܡܳܪ ܚܰܒܶܠܢܳܝܗܝ ܠܬܽܘܩܳܢܰܢ ܫܰܦܺܝܪܐ ܘܰܠܨܰܠܡܰܢ ܦܰܐܝܐ ܘܠܰܒܪܺܝܬܰܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܡܽܘܡܐ. ܪܗܶܛ ܠܗ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܒܪܝܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܘܳܬ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܐ ܕܐܢܳܫܘܬܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܘܩܕܡ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܰܒܬܘܠܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܳܦ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܕܰܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܶܒܪܶܐ ܒܗ. ܘܰܗܘܐ ܗܘܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܝܰܠܕܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܰܥܝܳܕܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܥܶܠ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܝܺܠܺܝܕ ܗܘܐ. ܗܪܟܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܛܳܟ ܦܫܺܝܩܐ ܗܝ ܕܬܬܡܰܠܰܠ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܬܗܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ. ܐܘ ܕܬܶܬܡܰܠܰܠ ܗܕܐ ܕܗܪܟܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܒܗܳܝ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܢ ܐܰܒܐ ܡܶܣܬܒܪ ܕܠܳܚܶܡ ܠܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܥܦܺܝܦܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܘܕܠܐܠܗܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܛܳܟ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܬܡܺܝܗܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܬܗܪܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܳܦ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܕܡܢ ܙܢܗ ܕܡܰܘܠܕܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܟܝܳܢܳܝܐ ܗܘ ܡܰܘܠܕܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܢܘܗܪܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ. ܠܐ ܡܬܚܡܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܗܪܟܐ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܽܘܟܪܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܫܘܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܒܰܒܣܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܓܘܫܡܐ ܡܪܰܟܒܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܟܰܕ ܦܰܚܶܡܢܰܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܥܡ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܥܰܡ ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܥܰܣܩܳܢ ܠܡܶܬܩܰܒܳܠܽܘ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܪܳܙܳܢܐܝܬ ܗܘ̈ܰܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܕܚܝܠܐ ܓܝܪ ܒܰܫܪܪܐ ܡܶܠܬܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܕܽܘܡܳܪܐ ܗܕܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܡܶܢܢ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܬܗܪܐ ܗܝ ܘܳܐܦܶܢ ܕܬܶܫܬܡܰܥ ܕܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܘܳܐܦܶܢ ܕܚܝܠܐ ܡܶܛܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ. ܐܳܦ ܗܳܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܟܰܕ ܚܳܝܪܺܝܢ ܚܢܢ ܒܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܗ ܕܗܰܘ ܕܰܣܥܰܪ. ܕܰܐܝܟ ܐܠܗܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩܐ ܗܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܛܳܒܐ ܠܐ ܚܳܣܶܡ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܐܰܝܟ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܬܢܐ ܡܝܰܩܰܪ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܳܥܶܐ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܙܢܐ ܘܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܨܒܶܐ.

ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܦܫܬ ܠܗ ܠܗ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܐܰܝܟ ܐܰܠܗܐ. ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܗ ܠܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦ. ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܨܒܳܐ ܘܡܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܟܰܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܘܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܡܶܛܠ ܛܰܝܒܽܘܬܗ. ܟܰܕ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܳܐ ܣܳܟ ܠܐ ܩܰܒܶܠ. ܟܰܣܝܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܘܟܰܬܰܪ ܒܟܰܣܝܽܘܬܗ. ܪܽܘܚܳܢܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܦܳܫ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗ܇ ܡܰܠܝܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܩܰܘܺܝ ܠܘܳܬ ܥܽܘܬܪܶܗ. ܪܳܡܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܚܰܕ ܕܠܐ ܫܽܘܓܢܳܝܐ ܪܰܘܡܐ ܕܡܰܥܠܝܽܘܬܗ. ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܢܛܺܝܪܐ ܒܶܗ ܕܠܐ ܗܦܽܘܟܝܐ ܝܺܕܺܝܥܘܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܠܘܳܬ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܨܶܝܕ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܗ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܝܢ ܚܰܘܝܬܗ ܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܟܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܚܰܕ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܀

ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܘܝܰܬܶܗ ܐܠܗܐ. ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܕܡܽܘܬܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܒܰܨܰܪ ܐܰܒܐ ܟܰܕ ܝܰܠܕܶܗ. ܘܠܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܠܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢܰܢ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܗܳܝ ܕܰܥܡܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܗܳܕܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܺܝܡܐ ܗܕܐ ܕܰܥܡܰܪ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܰܓܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܘܡܐ. ܐܠܐ ܘܠܐ ܗܕܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܚܕ ܒܰܒܥܳܬܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܐܶܬܪܡܺܝ ܕܢܫܪܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܡܚܺܝܠܬܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܟܰܪܣܐ ܘܰܒܡܰܪܒܥܐ: ܐܠܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܢܓܠܐ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܕܰܒܕܽܘܟܬܐ ܡܚܺܝܠܬܐ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܳܗ̇ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܚܺܝܠܐ. ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܢܐ. ܗܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܠܶܐ ܕܰܬܫܰܪܰܪ ܥܰܠ ܕܒܳܬܪܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܰܥܡܰܪ ܥܰܠ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܕܰܫܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܟܰܪܣܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܟܽܠ ܡܠܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܘܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ.

ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ ܕܶܝܢ ܒܟܰܪܣܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܪܰܘܡܐ ܘܥܽܘܡܩܐ ܘܽܐܘܪܟܐ ܘܰܦܬܳܝܐ. ܟܰܕ ܡܬܰܚܰܡ ܒܰܐܬܪܐ ܙܥܽܘܪܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܠܬܐ ܕܡܰܨܝܐ ܕܰܬܦܰܫܶܩ. ܬܶܥܽܘܠ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܒܳܬܪܳܗ̇. ܕܰܐܝܟ ܕܰܥܡܰܪ ܒܟܰܪܣܐ ܘܠܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܠܘ ܒܕܘܡܝܐ ܐܠܐ ܒܰܫܪܪܐ. ܦܰܓܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܠܰܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܠܘ ܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܡܰܕܥܐ. ܐܠܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܫܰܪܝܪܐܝܬ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ ܘܶܐܬܡܰܕܰܥ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܟܝܳܢܝܐ. ܘܰܒܪܳܐ ܒܗ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܬܥܒܶܕ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܐܬܬܩܢ ܠܒܰܪ ܡܢܗ. ܢܥܒܕ ܠܰܡ ܐܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪ ܕܰܫܩܰܠ ܐܠܗܐ ܥܰܦܪܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܘܰܓܒܰܠ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܢܘܡܐ ܕܐܠܗܐ. ܗܳܫܐ ܕܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܠܐ ܒܗ ܒܰܐܠܗܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ. ܦܰܓܪܐ ܠܡ ܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܺܐܝܕܺܝܥܐ ܕܠܒܪܗ ܐܰܬܩܶܢ ܐܰܒܐ ܒܝܰܕ ܪܘܚܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܪܶܗ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܐܢ ܫܰܪܺܝܪܐ ܗܝ ܕܰܗܘܐ. ܫܪܺܝܪܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ. ܚܰܕ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܩܢܽܘܡܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܠܰܘ ܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܥܡܰܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܐܠܗܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ ܒܗܳܢܐ ܕܰܓܠܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܥܡܰܪ ܐܰܠܗܐ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܕܰܠܗܰܠ ܒܝܰܕ ܓܒܺܝܠܬܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܡܰܪ ܒܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܪܟܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܘܚܐ. ܪܽܘܚܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܡܰܪ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܓܶܢ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܠܰܘ ܟܕ ܐܶܬܗܦܟ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܕܡܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܒܶܣܪܐ ܕܡܶܬܓܒܶܠ ܒܟܰܪܣܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܳܘܶܐ ܘܒܳܗ̇ ܡܶܬܪܰܒܶܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܘܡܶܠܬܐ ܟܕ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܠܒܶܣܪܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܐܶܠܐ ܠܕܺܝܠܶܗ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ. ܘܕܶܐܡܪ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܒܠܶܫܳܢܐ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܶܬܣܺܝܡܰܬ. ܐܳܦ ܐܶܬܡܰܙܰܓ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ. ܠܰܘ ܡܽܘܙܳܓܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܕܰܡܥܳܕ ܡܰܥܶܠ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܐܰܘ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܥܳܒܶܕ ܚܽܘܒܳܠܐ. ܐܠܐ ܐܬܡܙܓ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܚܰܕܬܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܠܨܐ ܥܰܠ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܠܨܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ. ܥܰܠ ܕܗܳܢܶܝܢ ܕܥܛܠܐ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܬܝܰܠܦܢ ܒܝܰܕ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܥܳܕܳܢ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܐ. ܠܰܘ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܠܚܰܡ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܠܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܙܰܓ ܡܶܠܬܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܘܠܐ ܐܶܣܬܥܰܪ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܐܰܘ ܓܕܰܫ ܚܘܒܠܐ. ܐܠܨܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܽܘܡܝܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܐ ܒܥܰܝܢܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܒܩܳܠܐ. ܐܰܝܟ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܒܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟ ܝܽܘܠܦܢܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ ܒܕܰܗܒܐ. ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܐܐܰܪ. ܐܰܝܟ ܣܛܘ̈ܟܝܐ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܥܶܩܳܪ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܒܦܺܐܪ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܪ̈ܝܚܶܐ ܒܶܐܒ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܝܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐܚܪ̈ܢܬܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܛܽܘܦܣܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܡܙܺܝܓܳܢ ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܝܰܬ ܡܶܠܬܐ ܚܕܐ ܥܰܡ ܚܕܐ. ܟܕ ܠܐ ܓܘ̈ܫܡܶܐ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܠܩܰܛܺܝܢܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܘ ܕܪ̈ܝܚܶܐ ܐܰܘ ܕܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ. ܘܠܐ ܗܶܢܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܡ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢ ܚܢܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܕܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܡܒܰܚܢܺܝܢ ܚܢܢ. ܒܗܳܝ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ. ܢܺܐܨܰܦ ܕܳܐܦܶܢ ܒܝܰܕ ܟܝܳܢ̈ܝܬܐ ܢܺܐܠܰܦ ܥܰܠ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܕܶܐܬܚܰܠܛܰܬ ܘܶܐܬܡܰܙܓܰܬ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܠܳܗܘܬܐ ܥܰܡ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܠܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ ܐܺܝܬ ܥܝܳܕܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦܶܢ ܟܡܐ ܒܨܺܝܪܺܝܢ. ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܰܟܶܝܢ ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܕܰܥ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܐܶܢܘܢ. ܐܶܡܪܶܬ ܓܶܝܪ ܕܗܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܡܶܐ. ܠܰܘ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܒܰܐܬܪܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܫܪܝܢ ܠܡܶܗܘܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ. ܫܰܪܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐܺܝܬ ܩܢܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ. ܢܶܕܪܽܘܫ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܐ ܚܕܰܬܐ ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܐ ܕܰܒܪܺܝܬܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܥܰܬܶܕ ܠܰܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܚܠܦ ܓܶܝܪ ܟܰܪܣܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܚܪܺܬܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܰܢ. ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܗܘܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܗܳܝ ܕܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܐ ܕܥܳܡܶܕ ܟܰܕ ܠܗܳܢܐ ܢܳܣܶܒ ܢܗܘܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܠܬܐ. ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܟܽܘܠ ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܗܕܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܝܰܕ ܕܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܬܰܚܠܽܘܦܐ ܬܡܺܝܗܐ ܒܝܰܕ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܐ. ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܕܰܒܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܒܝܰܕ ܕܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܒܶܣܪܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܓܠܳܐ ܠܪܽܘܚܳܢܐ ܦܓܪܳܢܐ. ܘܪܘܚܐ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܚܰܘܺܝ ܠܦܰܓܪܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܀

 

ܪܶܥܝܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܠܘܳܬ ܦܰܢ̈ܛܰܣܺܝܣܛܐ

 

ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܗ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܠܦܢܛܣܝ̈ܣܛܐ ܫܦܰܪ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝܳܢܗ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܗ ܕܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܢ ܠܘܬ ܐܰܒܐ ܪܘܚܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܘܐ ܒܥܳܠܡܐ ܘܰܐܝܟ ܡܪܰܟܒܐ ܐܶܬܓܫܶܫ ܘܶܐܬܬܚܶܕ. ܘܗܰܠܶܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܠܚܰܒܪܗ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܠܰܐܚܪܺܬܐ. ܘܕܰܡܫܰܚܠܦܳܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܗܳܕܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܪܰܟܰܒ ܘܗܳܕܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܡܣܰܝܰܟ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܘܚܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܗܘܝܳܢ ܕܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܠܟܠܢܳܫ ܐܺܝܕܺܝܥܐ. ܐܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘܢܐ ܘܓܶܫܬܐ ܘܰܚܙܳܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘ̈ܰܝ ܠܗ. ܐܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܢܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܘ ܒܫܪ̈ܓܪܓܝܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܟܺܝܪܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܰܘ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܕܰܒܕܽܘܡܝܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܐܠܨܐ ܠܡܶܪܢܐ. ܕܰܒܦܰܓܪܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܒܗܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܥܰܠ ܕܗܳܫܐ ܠܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܕܡ ܨܒܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܐܶܢܘܢ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܢܗܘܢ ܢܳܣܶܒ ܥܶܠܬܐ ܠܚܽܘܕܳܬܗܘܢ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܘ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܶܬܐ. ܐܠܐ ܕܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܚܰܕܶܬ ܐܶܢܘܢ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܬܘܺܝ ܐܠܗܐ ܐܘ ܥܕܰܠ ܐܘ ܐܰܣܠܺܝ ܠܰܒܪܺܝܬܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ܇ ܕܠܐ ܬܘܳܬܐ ܓܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܰܠ ܗܕܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢ ܥܒܳܕܐ ܕܺܝܠܗ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܢܶܒܪܶܐ ܒܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܰܢ ܐܶܬܗܦܟ ܠܛܶܟܣܐ ܐܚܪܢܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܐܘ̈ܛܟܝܢܣܛܐ. ܕܟܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗܘ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚܡܳܢ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܢܶܬܰܐܡܪܳܢ. ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܰܢ ܦܰܓܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܡܶܢ ܗܕܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܗܳܢܘܢ: ܢܶܬܬܚܕܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܕܫܰܦܝܪܐ ܗܘ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܡܢܗ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܥܳܒܽܘܕܗ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܰܢ ܡܰܣܒܪܺܝܢ܇ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܰܢܛܣܝ̈ܣܛܐ. ܐܠܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܐܳܦ ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ. ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܥܝܳܢܐ ܕܗܳܢܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܢ ܒܝܫܐ ܗܘ ܥܳܠܡܐ ܘܰܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܰܢ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܣܬܠܶܐ. ܘܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܰܚܙܐ ܐܠܗܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܗܐ ܛܳܒ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܐܢ ܠܗܳܢܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܐܠܗܐ. ܐܳܡܪܢܐ ܕܝܢ ܠܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܗܳܢܘܢ ܕܳܐܦ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ ܩܪܳܐ ܐܶܢܘܢ. ܠܡܳܢܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܡܣܛܶܝܢ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܰܣܒܪ̈ܢܘܳܬܐ ܣܰܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܬܘܒ ܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܐ ܘܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܐܺܝܬ ܕܡܢ ܐܰܝܟܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܢܗܘܢ ܗܘ ܠܡ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܡܒܰܪܟܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܥܰܠ ܐܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܰܪܒܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܒܣܰܪ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܕܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܗܶܢܘܢ ܐܳܡܪܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢܢ ܗܘ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܽܘ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢܰܢ ܐܠܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܟܳܦܪܺܝܢ. ܗܳܝ ܕܠܐ ܟܬܺܝܒܐ ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ…

 

ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܰܝ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ

 

ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܫܩܰܠ ܥܰܡ ܒܶܣܪܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܶܢ ܡܶܠܬܐ ܘܶܐܢ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܢ ܐܠܗܐ ܘܶܐܢ ܡܫܺܝܚܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܗܘܐ ܦܽܘܪܣܐ ܐܳܦ ܕܢܶܬܡܫܰܚ ܘܢܶܬܟܰܢܶܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ. ܒܰܫܡܐ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܕܐܠܘ ܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܳܦܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܬܡܫܰܚ. ܐܶܬܡܫܰܚ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܢܶܓܠܶܐ ܡܰܠܟܘܬܗ. ܘܕܰܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܽܘܬܗ ܐܢܚܢܢ ܢܶܬܝܰܩܰܪ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܦܳܪܽܘܩܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܠܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܚܰܕܬܐ. ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܝܰܕ ܩܳܠܐ ܕܡܰܠܰܐܟܐ. ܘܡܫܺܝܚܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܶܐܘܰܢ̈ܓܶܠܣܛܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦ ܐܶܬܡܰܫܰܚ. ܝܶܫܘܥ ܠܰܡ ܕܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ. ܗܰܘ ܕܡܰܫܚܶܗ ܐܠܗܐ ܒܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܡܫܰܚ ܠܰܢ ܝܰܩܰܪ. ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܗܢܐ ܕܐܝܬܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܐܝܟ ܐܰܠܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܠܘ ܐܶܬܡܫܰܚ. ܗܳܕܐ ܕܳܐܦܠܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܳܦܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ. ܡܢܐ ܓܝܪ ܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܗ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܠܗܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܘܬܐ ܢܶܬܡܰܠܶܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܗܽܘ ܐܶܬܡܫܰܚ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܬܪ̈ܝܢ ܗܘܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܒܰܐܚܪܺܢܐ ܟܝܳܢܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܠܬܐ ܘܒܰܐܚܪܺܢܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܘ ܗܶܢܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܡܪܢܐ ܕܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܕܢܶܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܬܪ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܘܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܠܬܐ ܘܰܩܕܳܡ ܒܶܣܪܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܐܳܦ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܘܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܢ ܚܰܕ. ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܗܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܐܰܝܟ ܕܗܶܢܘܢ ܪܳܢܶܝܢ: ܠܰܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܢܶܬܟܰܢܶܐ ܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ. ܐܠܐ ܬܪܰܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܘܒܶܕ ܫܡܶܗ. ܕܶܚܠܬܐ ܗܝ ܕܕܰܠܡܳܐ ܥܡ ܗܳܢܐ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܐ ܢܺܐܒܰܕ. ܐܠܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܓܽܘܕܳܦܐ ܗܝ. ܬܶܗܦܽܘܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ. ܚܢܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܢ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܩܕܡ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܠܐ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܡܰܥܠܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܗ. ܡܛܘܠ ܕܗܕܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܠܐ ܥܦܺܝܦܐ ܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢܐ. ܐܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܐ. ܘܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܒܝܰܕ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܚܰܘܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܥܰܠ ܕܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܓܠܳܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܗ܀

ܥܰܡܺܝܩ ܓܶܝܪ ܐܪܳܙܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܕܢܶܬܓܫܶܫ ܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܐܳܦܠܐ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܡܶܛܠ ܕܳܐܦܠܐ ܗܕܐ ܕܬܰܕܪܶܟ ܢܶܣܒܰܬ ܚܰܝܠܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ. ܘܐܢ ܗܳܕܐ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܝܶܕܥܰܬ ܠܐ ܝܳܕܥܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܝ ܕܐܦ ܠܐ ܕܬܶܕܰܥ ܐܶܫܟܚܰܬ ܬܶܣܦܰܩ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܩܰܪܺܝܒܐ ܠܪܳܙܐ ܗܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܐ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܪܰܚܺܝܩܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܪܽܘܚܩܐ ܗܳܝ ܕܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܩܶܪܒܰܬ. ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܒܶܣܪܐ ܠܘܬ ܣܰܡܝܐ. ܘܥܰܬܕܶܗ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܘܠܰܘ ܠܡܶܕܰܥ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܕܰܥ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܠܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܕܗܐ ܟܰܕ ܚܰܘܝܶܗ ܒܶܣܪܐ ܒܡܶܠܬܐ ܐܰܠܦܶܗ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܡ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܠܰܡ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘܝܘ. ܘܟܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܘܝܶܗ. ܗܟܢܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܬܕܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܫܠܶܡ ܗܰܘ ܡܶܚܕܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܐ ܡܳܪܝ ܘܰܢܦܰܠ ܣܓܶܕ ܠܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܓܳܠܶܐ ܫܪܳܪܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܺܝܕܰܥܬܐ. ܕܠܐ ܬܰܡܪܰܚ ܠܡܶܬܚܰܟܳܡܽܘ ܐܳܦ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܰܡܥܳܕܐ ܡܶܬܕܰܪܫܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܐܠܐ ܡܫܠܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܬܺܐܠܰܦ. ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ ܘܰܬܟܰܬܰܪ ܒܟܽܠ ܙܢܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ.

ܒܗܳܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܘܚܢܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ. ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܝܳܨܦܺܝܢܰܢ ܠܡܶܛܰܪ ܣܺܝܡܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ ܠܰܢ. ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܡܛܰܫܝܐ ܒܰܩܪܺܝܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܫܟܚܳܗ̇. ܬܘܒ ܟܰܣܺܝ ܘܛܰܫܝܳܗ̇. ܘܪܰܒܺܝ ܒܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܘܠܰܘ ܥܽܘܩܳܒܐ ܕܰܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܘܰܐܝܕܐ ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܐ ܣܺܝܡܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܒܶܣܪܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܒܫܶܬܩܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬ ܪܳܐܙܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܕܰܡܛܰܫܰܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܓܠܝܢ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܙܳܥܪܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܬܝܰܬܪܐ ܕܶܝܢ ܘܝܳܪܒܐ ܡܐ ܕܡܶܣܬܰܟܠܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܗܰܝܡܢܰܬ ܒܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ ܡܟܰܬܰܪ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܕܽܘܡܳܪܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܰܡ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܘܳܠܶܐ. ܐܶܢ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܨܶܝܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܢܗܰܝܡܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܠܒܶܣܪܐ ܐܶܬܗܦܟ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܒܶܣܪܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܣܳܗܶܕ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܚܙܰܝܢ ܠܰܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܝܚܺܝܕܝܐ ܕܡܶܢ ܐܒܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܰܫܪܳܪܐ. ܠܰܘ ܓܝܪ ܡܐܢܐ ܙܩܰܪ ܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܘܰܠܒܶܫ. ܘܠܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܘܰܥܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܒܰܝܬܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܘܰܫܪܐ. ܘܠܰܘ ܣܰܟܪܐ ܚܫܰܠ ܠܶܗ ܘܣܳܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝ ܟܰܣܝܽܘܬܗ. ܠܰܘ ܒܦܰܓܪܐ ܕܐܢܳܫ ܐܚܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܝܰܪ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܥܳܡܽܘܪ̈ܝ ܡܕܺܝܢܬܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܓܰܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܠܰܘ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܐܶܬܥܰܬܰܕܘ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܣܪܐ. ܕܠܰܘ ܗܳܢܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܰܡܠܶܟ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܐ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ. ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܠ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܺܐܪܰܬ ܟܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܠܰܘ ܐܶܣܛܠܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܪܺܝܫ ܟܘܡܪ̈ܐ. ܘܠܰܘ ܚܠܳܦ ܟܽܘܬܺܝܢܐ ܠܦܰܓܪܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܠܪܽܘܚܳܢܽܘܬܗ. ܠܰܘ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܘܕܰܝܰܪ ܡܶܠܬܐ. ܘܠܰܘ ܕܡܽܘܬܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܥܶܡܪܰܬ. ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܒܗܳܕܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܬܪ̈ܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܺܝܢ. ܚܰܕ ܗܘ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ ܘܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܥܰܠ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܒܪܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܙܽܘܥ ܘܰܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܢܐ ܐܪܳܙܐ ܐܳܘ ܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܒܨܶܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܪ ܘܰܬܗܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܥܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܫܬܶܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܘܕܳܐ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܩܥܺܝ ܬܘܒ ܥܡܗ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܚܰܕ ܠܡ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܗ. ܗܐ ܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܕܚܰܕ ܐܶܢܝܢ. ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܘܝܺܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ. ܩܰܒܶܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ. ܕܫ[ܕܪ] ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܣܰܒ܇ ܐܠܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܐ ܕܢܰܚ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ. ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܬܘܒ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܗܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܰܕܡܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܬܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܕܚܰܕ ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܐ ܗܽܘܝܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܠܰܢ ܚܰܕ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܕܟܽܘܠ ܡܢܗ. ܘܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܗܐ ܡܪܡ ܚܶܪܝܳܢܐ ܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܢܬ. ܘܰܫܩܺܝܠܐ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ ܟܽܘܠ ܒܥܳܬܐ ܕܠܩܘܒܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܐܢ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܐܶܬܚܰܟܡ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܰܒܥܳܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܕܐ ܗܳܕܶܣ. ܠܰܘ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܠܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܽܘܬܐ ܘܣܰܟܠܽܘܬܐ. ܫܪܳܪܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ. ܠܐ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܳܐܺܝܬ ܡܟܰܬܰܪ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܐܢ ܗܽܘ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܫܰܚܠܦܺܝܘܗܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܰܢ. ܚܰܕ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܐ ܘܨܶܝܕ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܠܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܡܢܶܐ ܘܠܐ ܗܳܪܟܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܡܢܶܐ. ܐܠܐ ܕܠܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܟܰܢܶܫ. ܘܒܶܗ ܢܚܰܘܶܝܢ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ ܕܺܝܠܗ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܰܡ ܕܰܢܡܽܘܬ ܝܶܫܘܥ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܠܳܦ ܥܰܡܐ. ܐܠܐ ܘܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ ܢܟܰܢܶܫ ܠܚܰܕ. ܘܶܐܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܚܰܕ ܥܒܰܕ ܒܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܗܽܘ ܠܰܬܪ̈ܝܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ ܘܡܶܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܟܰܣܝܐ ܘܓܰܠܝܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܠܐ ܓܫܺܝܡܐ ܘܰܡܓܰܫܡܐ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܘܕܶܐܣܬܰܝܰܟ. ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܰܕܝܰܘܡܳܢܐ. ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܰܕܫܰܪܺܝ. ܚܰܕ ܗܘ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܰܢܬ ܒܥܶܠܰܬ ܒܥܳܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܬܶܦܪܘܫ ܡܶܢܗ ܒܶܣܪܶܗ ܘܬܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܕܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܟܰܕ ܝܰܨܺܝܦܰܬ ܕܬܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܶܣܬܒܰܪ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܝܺܗܘܕܳܝܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܰܒܦܰܪܨܽܘܦ ܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܘܶܐܣܟܺܡܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܐ. ܬܰܥܶܠ ܕܶܚܠܬܐ ܡܰܚܣܪܳܢܺܝܬܐ. ܘܰܕܟܰܕ ܡܒܰܪܶܝܬ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܰܟܝܢܐ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܬܰܩܶܦ ܐܶܢܘܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܣܰܒܪܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ. ܐܠܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܢܳܬܰܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܺܝܬ. ܗܽܘ ܒܡܰܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܘܰܕܗܳܢܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܢ ܥܰܡܐ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܥܰܠ ܕܰܠܗܳܢܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܠܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܐ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܥܰܡܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܥܰܠ ܓܰܒܪܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܣܺܝܡ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܐ. ܘܰܬܚܶܝܬ ܠܰܘܛܬܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܐܰܦܶܩ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܐܶܪܰܡܝܐ. ܕܠܺܝܛ ܗܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ.

ܡܥܳܕܺܝܢ ܓܶܝܪ ܠܡܺܐܡܰܪ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ. ܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܘܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܬܘܒ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܫܳܪܶܝܢ ܠܡܶܠܬܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܕܪܽܘܚܳܢܐ ܘܠܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܐܶܢܗܘ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܗܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܠܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܪܘܚܐ ܗܘ ܐܠܗܐ. ܘܰܕܥܰܠ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܬܶܬܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܡܶܠܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܫܘܝܐ ܠܡܶܠܬܐ. ܕܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܳܚܡܐ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܡܶܬܐܡܳܪܽܘ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܥܰܠ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܠܳܚܶܡ ܠܗ ܡܶܢ ܣܘܥܪ̈ܢܶܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܒܶܣܪܳܢܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܥܳܐܠܐ ܠܡܶܬܗܰܝܡܳܢܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܡܶܛܠ ܕܐܠܘ ܗܽܘܝܘ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܽܘܓܢܳܝܐ܆ ܐܠܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܗܰܘ ܘܐܚܪܺܢܐ ܗܢܐ. ܗܕܐ ܓܶܝܪ ܐܠܨܐ ܠܡܣܒܪܘ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܡܢ ܗܳܢܘܢ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ܆ ܐܝܟܐ ܗܝ ܚܕܳܝܘܬܐ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܶܢܘܢ ܥܰܡܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܝܟܐ ܗܝ ܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܘܐܢܳܫܘܬܐ. ܕܗܐ ܐܰܝܟ ܕܪܳܢܶܝܢ ܠܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܠܬܐ. ܕܢܶܬܚܫܒܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܗ. ܘܕܠܐܝܢܐ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܦܓܪܐ ܗܘ ܐܘ ܒܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܠܳܚܡܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܠܐ ܬܘܒ ܠܰܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܘܠܰܝܬ ܠܡܶܬܚܪܳܝܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܘܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܢܣܰܒܢܰܢ܆ ܒܝܰܕ ܗܕܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܘܐܢ ܗܽܘ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܚܢܰܢ ܒܺܐܝܕܗ ܘܒܶܗ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܢܣܰܒܢܰܢ ܘܠܐ ܚܪܽܘܪ̈ܐ. ܘܠܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܗܘܰܝܢܰܢ. ܘܠܐ ܠܘܛܬܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ. ܘܠܐ ܓܙܳܪܕܺܝܢܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܘܠܐ ܠܡܺܐܪܰܬ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܐ ܐܶܬܩܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܣܳܟ ܐܶܫܬܰܒܰܚܢܰܢ. ܘܟܒܰܪ ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܣܪܺܝܩܐ ܗܝ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܩܰܒܶܠܢܰܢ ܡܶܢܗܘܢ. ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘܳܬ ܡܶܫܬܰܟܚܐ. ܐܶܢ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܘܬܶܣܬܕܩ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܪܰܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܠܐ ܢܙܽܘܥ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܬܪ̈ܝܢ ܢܶܬܡܢܶܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܐܠܗܐ ܢܶܣܬܒܰܪ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܥܒܺܝܕܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܶܢܶܗ ܫܐܺܝܠܳܐܝܬ. ܕܐܢ ܬܶܫܬܪܶܐ ܚܕܳܝܘܬܐ ܒܝܕ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܠܨܐ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ. ܡܛܠ ܕܰܐܝܟ ܕܡܢ ܚܰܕ ܚܕܳܝܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܗܟܢܐ ܘܡܢ ܬܪ̈ܝܢ ܬܪܝܢܘܬܐ ܡܶܬܩܰܝܡܐ. ܘܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܢܬܡܢܐ ܡܫܝܚܐ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܗܕܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܢܳܦܩܐ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܕ ܡܶܫܬܪܝܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܚܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܡܶܬܟܰܕܒܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕܳܝܘܬܐ ܚܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܘܬܐ ܬܪ̈ܝܢ. ܘܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܬܪܺܝܨܐܺܝܬ ܢܗܰܝܡܶܢ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗ ܕܚܰܕ ܢܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܰܒܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܠܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܡܶܛܘܠ ܦܰܓܪܳܢܘܬܐ ܬܪ̈ܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܡܢܶܐ. ܕܐܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܚܢܰܢ ܒܶܗ ܐܶܫܬܟܰܚܢܰܢ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܥܶܠܬܰܢ ܐܰܘܒܶܕ ܐܺܝܚܺܝܕܝܘܬܗ. ܠܘ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܘܡܐ ܗܘ ܐܚܪܺܢܐ ܓܽܘܫܡܐ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܡܶܢܶܗ ܘܠܶܗ. ܐܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܐ ܡܓܰܫܡܐ. ܕܐܢ ܗܕܐ ܗܟܢܐ ܠܐ ܢܬܬܘܕܐ. ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܠܗ ܕܠܘ ܡܶܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܗܝ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܢܰܩܺܝܦܘܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܟܽܠܡܶܕܡ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܰܐܠܗܐ. ܥܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܡܶܢ ܡܕܡ ܣܳܟ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܘ ܡܰܒܥܰܕ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܘܳܬ ܟܽܠܡܶܕܡ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܪܰܚܺܝܩ. ܘܟܕ ܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܠܟܽܘܠ ܩܰܪܺܝܒ ܘܒܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܗ ܗܕܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܐܡܪܐ. ܘܠܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܩܢܘܡܳܝܬܐ. ܘܠܐ ܕܢܳܣܶܒ ܚܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܡܶܬܐܡܪܐ. ܐܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܗ. ܐܰܘ ܓܘܫܡܐ ܐܰܘ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܡܟܰܬܰܪ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܝܕܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܡܶܣܬܒܪ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܢܐ ܪܙܐ. ܐܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܐܰܘ ܐܠܗܐ ܢܶܬܗܰܝܡܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܘ ܕܩܰܪܺܝܒ ܐܠܗܐ ܠܟܽܠ. ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܗ ܟܠ..

ܠܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܘ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ ܡܢܗܘܢ ܠܝܬܗ ܘܰܠܡܶܢܝܳܢܗ. ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܬܡܢܐ ܗܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘܳܐ ܒܣܪܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܺܝܠܗ ܡܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܽܘ ܟܕ ܗܘ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܩܕܝܡ ܘܗܫܐ. ܐܠܐ ܠܘܩܕܰܡ ܠܐ ܓܽܘܫܡܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܡܓܰܫܡܐ ܘܒܶܣܪܳܢܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ. ܟܕ ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܕܶܡ ܢܶܪܢܶܐ ܕܢܶܩܰܦ ܠܒܶܣܪܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܡܰܪܓܳܢܺܝܬܐ ܠܕܰܗܒܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܐܰܘ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܡܩܒܠ. ܐܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܗܰܘ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܗܢܐ ܐܠܨܐ ܠܡܶܪܢܐ. ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܕܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ ܡܛܘܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܘܬܐ. ܐܰܘ ܚܕܳܝܘܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܦ ܠܐ ܗܶܢܘܢ ܡܬܚܙܝܢ ܕܡܫܬܐܠܝܢ ܡܢܗܝܢ. ܘܐܦܢ ܕܡܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܢܰܩܺܝܦܘܬܐ ܓܝܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܠܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܠܐ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܘܠܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܚܳܙܶܝܢܢ ܕܢܳܩܶܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܠܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܢܗ ܟܕ ܡܢܗ ܕܛܽܘܗܡܐ. ܘܠܐ ܥܒܕܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܳܕܐ. ܕܐܘ ܚܕ ܩܢܘܡܐ ܢܶܣܬܰܒܪܽܘܢ ܗܳܢܘܢ ܕܶܐܬܢܰܩܰܦܘ. ܐܘ ܚܕ ܟܝܳܢܐ ܐܰܘ ܚܰܕ ܦܰܪܨܘܦܐ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܢ ܒܝܰܕ ܢܰܩܺܝܦܘܬܐ ܐܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܘܢ ܪܳܢܶܝܢ ܗܘܘ ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܐ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܘܰܩܕܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܐܢ ܩܝܡܐ ܗܕܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܗܽܘ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܡܰܘܬܪܐ ܘܗܳܝ ܕܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܐܶܬܢܰܩܰܦ ܐܝܟ ܡܰܪܢܺܝܬܗܘܢ. ܐܰܝܢܐ ܪܙܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܐ. ܐܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܡܶܬܗܰܪ ܒܶܗ. ܕܶܐܬܢܩܦ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܠܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܠܒܶܣܪܐ ܘܐܠܗܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܠܰܓܫܺܝܡܐ. ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܠܡܳܝܽܘܬܐ. ܐܘ ܗܳܝ ܕܢܶܥܡܰܪ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܗܶܢܘܢ ܡܰܣܒܪܺܝܢ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܪܰܚܺܝܩ ܐܰܘ ܡܰܒܥܰܕ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܒܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠ. ܐܝܟ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܚܽܘܡܐ ܘܣܳܟܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܗ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܒܗ ܚܳܝܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܟܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܢܰܩܺܝܦ. ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩ̇ܕܡ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܐܰܘ ܓܽܘܫܡܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘܡܐ. ܗܫܐ ܕܶܝܢ ܡܛܠ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܬܰܚܬܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܶܐܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܐ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܐܢ ܗܢܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ܆ ܕܐܠܗܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܥܡܰܪ. ܗܐ ܐܳܦ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܰܩܺܝܦ ܗܘܐ. ܘܒܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܰܝ ܘܡܶܬܩܰܝܰܡ ܘܡܶܬܙܺܝܥ. ܘܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܗܳܫܐ. ܐܠܐ ܠܰܘ ܗܳܟܢܐ ܠܘܳܬ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬ ܗܘܐ ܥܰܡܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܢܶܬܩܰܝܰܡ ܒܗ ܘܢܶܬܙܺܝܥ ܘܰܢܗܰܠܶܟ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܳܘܣ. ܚܰܝܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܘܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢܰܢ ܘܺܐܝܬܰܝܢ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܛܠ ܕܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܘܟܽܠܶܗ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܳܝ ܘܐܚܪܺܢܐ ܒܗܳܕܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܐܒܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܺܝܠܰܢ.

ܚܳܣ ܕܶܝܢ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܗܳܟܢܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܕܰܥܘ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܬܪܺܝܨܐܺܝܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܘܟܰܕ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܠܰܢ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܐܪܳܙܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܕܳܚܩܺܝܢܰܢ ܠܒܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܢܢ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܣ. ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܢܥܺܝܢ ܚܢܢ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕܐ ܘܠܐ ܝܺܠܝܕܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ ܐܘܢܡܝܣ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܢܣܺܝܒܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܪܳܪܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܐܠܗܐ ܡܶܫܬܐܠܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܐ ܠܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܪܢܐ ܡܩܕܘܢܝܣ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܬܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܣܳܝܡܝܢܢ. ܘܠܐ ܠܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܒܨܺܝܪ ܢܦܫܐ ܐܳܡܪܝܢܢ ܐܝܟ ܕܬܘܒ ܐܪܝܘܣ ܘܐܘܢܡܝܣ ܪܢܰܘ. ܐܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܕܥܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܐܦܘܠܝܢܪܝܣ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܰܝܟ ܕܘܰܠܶܢܛܺܝܢܝܰܢܳܘܣ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ. ܘܠܐ ܕܒܰܫܪ̈ܓܪܳܓܝܳܬܐ ܐܰܘ ܒܕܽܘܡܝܐ ܕܰܓܠܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܰܠܡܰܪܩܝܘܢ ܘܰܠܡܰܐܢܺܝ ܫܦܰܪ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܠܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܫܳܢܝܐ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܪܢܺܝܘ. ܐܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥܘ ܬܪܺܝܨܐܝܬ ܪܶܥܝܳܢܗܘܢ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܒܪܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܐ. ܫܘܶܐ ܒܺܐܝܬܘܬܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ. ܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܕܺܝܠܗ. ܒܝܕ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܟܰܕ ܟܣܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܟܰܕ ܓܢܺܝܙ. ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡܰܢ ܒܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܪܕܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܠܐܬܪܐ ܐܰܝܟ ܡܣܰܝܟܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܟܐ ܘܰܬܚܘܡܐ ܕܟܽܠܡܶܕܡ. ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܒܢܰܦܫܐ ܘܰܒܦܰܓܪܐ ܘܰܒܡܰܕܥܐ. ܥܰܠ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܚܰܕܶܬ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܒܺܐܝܬܘܬܐ. ܘܒܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܣܛܰܪ ܡܢ ܚܛܺܝܬܐ ܕܠܐ ܒܰܪܢܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܟܝܳܢܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܪܝܪܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܘܒܰܒܣܰܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ.

 

ܕܰܬܠܬܐ ܪܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

 

ܐܶܬܐ ܗܳܟܝܠ ܟܰܕ ܠܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܒܒܬܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܒܝܰܕ ܣܽܘܒܳܪܐ ܕܓܰܒܪܝܐܝܠ ܪܺܫܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܗ̇ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܗ. ܒܪܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܰܐܒܐ ܓܰܫܡܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܪܘܚܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܘܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܒܶܣܪܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܪ ܒܪܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܐܬܩܶܢ ܠܶܗ. ܘܺܝܕܝܥܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܟܰܕ ܠܗ ܐܶܬܬܩܢ ܦܓܪܐ ܘܠܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܓܒܺܝܠ ܗܘܳܐ ܘܣܺܝܡ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܠܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܥܒܕܳܢܳܐܺܝܬ ܐܰܓܶܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܶܐܢ ܥܶܠܬܶܗ ܕܒܰܛܢܐ ܪܘܚܐ ܗܘ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܕܶܝܢ ܘܟܶܢ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܥܰܠ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܬܚܰܝܰܢ ܠܰܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܣܐ ܐܳܦ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܰܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܒܰܕܓܘܢ ܐܳܦ ܐܶܬܩܪܺܝ ܪܺܫܐ ܘܰܚܢܰܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܗܘܐ ܗܽܘ ܒܶܣܪܐ ܡܶܛܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗ ܚܢܰܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܩܪܳܐ ܐܳܦ ܠܦܰܓܪܶܗ ܗܰܝܟܠܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܢܶܗ ܢܶܪܕܶܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬܰܢ ܗܢܐ ܫܽܘܡܳܗܐ. ܘܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܗܽܘ ܕܶܝܢ ܝܶܫܘܥ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܟܠܐ ܕܦܰܓܪܗ. ܠܰܘ ܠܐܢܳܫ ܐܚܪܺܝܢ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܗ ܩܪܳܐ ܗܰܝܟܠܐ. ܐܠܐ ܠܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܫܶܒ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܩܢܳܐ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܡܰܥܒܕܳܢܘܬܗ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܳܐܦ ܟܽܘܠ ܦܰܓܪܐ ܕܢܰܦܫܐ ܗܳܝ ܕܥܳܡܪܐ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܰܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܫܰܢܝܰܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܶܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܣܝܐ ܒܓܶܠܝܐ ܘܐܠܗܐ ܒܐܢܳܫܘܬܐ܆ ܘܡܶܠܬܐ ܒܒܶܣܪܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܗܘܳܝܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܶܗ: ܠܐ ܡܣܛܐ ܗܢܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܬܪܺܝܨܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܗ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܐܡܪܐ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܒܦܰܓܪܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܪܰܢܝܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܶܣܪܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܗ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܢܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܘܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܝܢ ܟܠܗ ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܀..

ܢܣܰܒ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܦܰܓܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܥܰܠ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܐܳܦ ܢܣܺܝܒܘܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܫܰܡܠܝܐܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܟܽܘܠܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܠܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܠܰܘ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܠܐ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܐܺܝܬ ܡܶܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܫܰܡܠܺܝ. ܕܢܶܗܘܐ ܓܶܝܪ ܚܢܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܳܬ. ܘܒܶܠܥܳܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܘܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܕܺܝܠܰܢ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܗܕܐ ܬܶܣܬܥܰܪ. ܘܒܰܕܓܘܢ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܗܘ ܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ. ܘܠܰܢ ܫܰܘܬܶܦ ܠܪܽܘܚܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܐ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܨܽܘܪ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ ܫܪܓܪܓܝܬܐ ܕܡܶܕܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܬܶܡܢܶܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܒܟܠܕܘܟ ܠܐ ܡܶܬܡܰܢܝܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܕܽܘܟ ܩܢܽܘܡܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܥܰܠ ܒܶܣܪܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ. ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܓܶܝܪ ܠܐ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܦܪܺܝܫܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܶܣܪܐ. ܘܟܰܣܝܽܘܬܗ ܡܶܢ ܓܰܠܝܽܘܬܗ. ܘܰܐܠܗܘܬܗ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܗ. ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܗ ܡܶܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܕܶܐܠܘ ܗܘܳܐ ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܗܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܟܒܰܪ ܐܰܬܪܐ ܠܗܳܝ ܕܡܰܣܒܰܪ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܬܪ̈ܝܢ ܢܶܬܪܢܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܰܒܬܘܠܬܐ. ܗܫܐ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘܪܳܩܐ ܗܘܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܗܘܳܝܐ. ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ. ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܡܰܠܝܽܘܬܗ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܬܦܰܪܫܐ ܡܶܢ ܣܽܘܪܳܩܶܗ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܗܘܳܝܶܗ. ܕܠܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܒܶܣܪܐ ܘܟܶܢ ܐܰܓܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܠܐ ܫܰܪܺܝ ܗܳܢܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܇ ܘܟܶܢ ܢܚܶܬ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܡܰܟܺܝܟܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܰܠܗܳܢܐ ܝܰܩܰܪ. ܠܐ ܐܶܬܢܣܶܒ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܟܶܢ ܫܪܳܐ ܒܗܳܢܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ. ܠܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܝܰܠܽܘܕܐ. ܠܐ ܐܶܬܪܰܟܰܒ ܒܶܣܪܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܠܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܢܳܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܚܺܝܡܬܐ. ܐܰܘ ܕܰܦܪܺܝܫܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ ܠܡܶܠܬܐ. ܠܐ ܗܘܳܬ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܐܶܬܒܢܺܝ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܰܝܬܐ ܘܟܶܢ ܫܪܳܐ ܒܗ̇ ܒܰܢܳܝܶܗ. ܠܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܗܝܟܠܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܗܰܝܟܠܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܦܰܓܪܢܐ ܒܰܒܬܘܠܬܐ. ܘܟܶܢ ܐܠܗܐ ܒܰܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܠܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܓܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܐܠܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܢܗ̇ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܛܶܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܐ ܕܓܰܒܪܐ ܠܐ ܚܟܺܝܡ ܠܺܝ. ܕܰܠܘܳܬܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܒܰܪ. ܕܪܘܚܐ ܠܡ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܒܰܒܬܘܠܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܫܪܳܐ ܡܶܠܬܐ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܰܘ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܗܽܘ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܡܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܝܰܗܒ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܘܠܬܐ ܠܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܰܒܗܳܢܐ ܫܪܳܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܪܒܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܰܐܠܗܐ܇ ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܰܣܒܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܪܺܫܺܝܬܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܺܫܺܝܬܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܚܪܺܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܢܐ ܢܶܬܢܩܦ ܠܡܶܠܬܐ. ܡܛܠ ܕܳܐܦܶܢ ܢܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܐ ܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܐܠܐ ܕܺܝܠܗ. ܘܠܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܢܰܣܒܶܗ ܐܶܠܐ ܠܰܩܢܽܘܡܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܥܒܶܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܣܰܒ ܘܰܡܢܳܐ ܥܡܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܠܐ ܡܓܰܫܡܐ. ܡܶܕܡ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܘܩܕܰܡ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܦܪܶܫ ܠܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܡܺܝܢܐܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܗ. ܘܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܰܢ. ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܕܠܐ ܐܶܬܨܺܝܪ ܒܶܣܪܐ ܒܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܪܰܡܝܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܩܰܕܰܫ ܗܢܐ ܘܶܐܬܢܣܶܒ. ܐܠܐ ܘܳܐܦܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܐܠܗܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܕܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܇ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܐܶܬܢܣܶܒ. ܐܠܐ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܘܳܝܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܒܰܛܢܐ. ܐܶܠܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܆ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܘܡܶܬܒܛܶܢ ܘܟܶܢ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܩܪܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܐܠܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܛܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܘܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ: ܘܥܰܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܳܢܐ ܗܘܳܝܐ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܡ ܕܗܳܘܶܐ ܟܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ. ܡܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܠܰܘ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܰܒܬܶܗܪܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܐܚܽܘܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܠܐ ܢܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܙܢܐ ܕܰܗܘܳܝܗܶܝܢ. ܐܠܐ ܢܶܬܗܰܪ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܗܶܝܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܠܚܡ ܠܗ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܢܚܰܘܶܐ ܘܰܬܗܺܝܪ̈ܬܐ ܢܶܥܒܶܕ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܣܥܽܘܪ.܀

ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܐܪܳܙܐ ܘܠܐ ܐܶܬܦܰܫܰܩ. ܐܶܬܓܒܶܠ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܢ ܓܒܺܝܠܬܶܗ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܰܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܫܪܳܪܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܡܶܢܗ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ. ܟܰܬܪܰܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܬܶܗܪܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܠܐ ܨܶܝܕ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܠܐ ܠܘܳܬ ܗܕܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܬܺܐܠܰܕ. ܘܠܐ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܗܘܐ. ܕܐܢ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܗܳܝ ܕܡܢ ܡܙܘܓܘܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܥܳܕ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܨܶܝܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܘܕܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܕܡ ܚܰܕܬܐ. ܘܢܶܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܐܚܪܺܢܐ: ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܦ ܗܳܟܰܢܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܟܰܬܰܪ. ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܐܳܦ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܗܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܛܳܟ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ. ܥܰܠ ܕܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗܝ. ܗܕܐ ܕܶܝܢ ܕܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܢܶܐܚܕܺܝܗ̇. ܐܰܘ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܬܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܕܟܽܠ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܬܺܐܠܰܕ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܙܕܰܘܓܰܬ. ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܟܽܠ ܦܺܐܪܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܒܝܰܕ ܙܽܘܘܳܓܐ ܡܥܳܕ ܡܶܬܒܛܶܢ ܘܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܐܦ ܗܽܘ ܒܓܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܦܺܐܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܰܡܥܳܕܐ ܕܬܺܐܠܰܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܟܰܕ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܨܶܒܝܳܢܗ ܓܳܒܶܠ ܥܽܘ̈ܠܶܐ. ܒܗܕܐ ܕܰܒܬܘܠܬܐ. ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܐ ܘܐܠܗܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܡܶܛܠ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܶܣܪܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܡܰܦܰܣ ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܬܪ̈ܝܢ ܕܰܟܡܐ ܐܢ ܢܰܨܶܕ ܚܽܘܫܳܒܐ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ: ܐܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܡܶܛܠ ܕܳܐܦܠܐ ܪܦܳܦܐ ܙܥܽܘܪܐ ܐܰܘ ܡܛܪܦ ܬܶܡܪܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܐ ܠܒܰܛܢܐ. ܘܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܥܰܡ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܗܢܐ ܡܰܢ ܒܩܰܠܺܝܠܘܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܪܘܚܐ ܕܶܝܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ ܓܰܫܡܶܗ. ܘܡܶܠܬܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܪܘܚܐ ܕܶܝܢ ܦܳܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܕܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܕܳܡܶܐ ܒܗܕܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܡܶܠܬܐ ܠܗܰܘ ܐܠܗܝܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܬܰܡܢ ܠܰܝܬ ܠܡܶܚܙܐ ܠܰܐܒܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܪܐ: ܘܠܐ ܠܰܒܪܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܒܟܰܪܣܐ ܠܡܶܠܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܐܘ ܠܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܒܪܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܨܶܝܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܥܰܠ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܪܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܒܪܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܶܗ ܟܕ ܠܶܗ ܝܶܠܕܰܬ ܘܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܡܛܠ ܕܗܽܘܝܘ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ. ܨܶܝܕ ܕܶܝܢ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܡܶܛܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܕ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܒܶܣܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܶܣܪܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܓܒܺܝܠ ܘܣܺܝܡ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܚܕܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܕܰܐܝܟܐ ܕܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܣܰܒ܆ ܐܰܘ ܠܶܐܪܰܡܝܐ ܐܰܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܕܟܰܕ ܐܚܪܺܢܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܢܣܶܒ: ܗܘܳܝܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܢܳܣܶܒ ܠܶܗ ܢܶܬܣܺܝܡ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܗܫܐ. ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܒܶܣܪܐ. ܘܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܠܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܠܥܳܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ. ܘܠܐ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܡܰܣܒܳܪܘ܀

 

 

ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܪܶܥܝܢܐ ܐܚܪܺܢܐ܀

 

ܟܽܠ ܥܒܳܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܘܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܕܡ ܒܝܰܕ ܫܘܚܠܳܦܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ. ܗܪܟܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܐܠܗܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ. ܠܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܐܠܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܕܠܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܕ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܢܰܢ ܘܡܶܛܠܳܬܰܢ ܐܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܘ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܡܰܠܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܥܰܠ ܕܟܽܠ ܥܒܳܕܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܰܡܺܝܪ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ: ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܡܰܘܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܝܰܕ ܗܕܐ ܕܗܳܘܶܐ. ܘܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܒܰܚܕܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܶܬܐܡܪ. ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܠܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܚܡܐ ܠܗ ܡܶܢ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܶܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܬܪܢܶܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܩܕܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܫܬܪܰܓܪܰܓ ܥܠܰܘܗܝ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܶܐܬܐ ܠܗ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܩܢܳܐ ܗܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܕܰܡܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܗܳܕܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܫܒܰܩ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܫܶܪܟܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܥܒܳܕܐ. ܕܐܘ ܡܶܢ ܡܕܡ ܐܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܡ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܗܢܐ ܗܘܳܝܐ ܚܰܕܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܰܘܝܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܘܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܢ ܗܢܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܡ. ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܕܶܡ ܢܬܬܩܢ. ܘܒܰܚܕܐ ܡܫܰܚܠܰܦ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܰܝܟ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܳܦܶܢ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܡܐ ܕܰܗܘܰܘ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܐܳܦ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܬܰܪ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ. ܘܠܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܒܳܕܐ. ܘܒܰܕܓܘܢ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܡܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡܶܛܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܪܗܶܒ ܘܢܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܰܬܐ. ܡܛܠ ܕܳܐܦܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܒܰܙܢܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܫܡܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܐܠܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܣܰܓܺܝ ܡܫܰܚܠܰܦ. ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܢܶܬܦܰܚܡܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܡܛܠ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܡܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܳܘܝܐ. ܘܥܰܠ ܕܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܬܥܒܕܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡܶܫܟܚܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܳܐܦܶܢ ܒܪܺܝܬܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܠܗܐ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܐ. ܩܕܡ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܡܶܠܬܐ. ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܘܒܰܪ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܶܝܢ ܕܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܒܝܰܕ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܗ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܡܛܠ ܢܰܦܫܶܗ ܗܘܳܐ. ܕܢܰܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܛܠ ܕܠܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܗܘܳܐ. ܠܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܠܢܰܦܫܶܗ ܗܘܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܬܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܒܗܳܝ ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܐ ܘܠܰܘ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܕܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܥܒܶܕ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܶܬܥܒܕܘܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܟܰܕ ܗܘܰܘ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘܰܘ ܒܰܗܘܳܝܗܽܘܢ. ܐܠܐ ܘܳܐܦܶܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܬܩܢܘ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ. ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܗܘܳܝܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܐܚܪܺܢܐ. ܐܰܪܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܢܰܦܫܶܗ ܗܳܘܶܐ ܢܶܗܘܐ ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܢܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܟܚܕܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܗܶܝܢ. ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܘܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܝܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܝܰܕ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܐܰܪ̈ܒܥܐ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܬܘܒ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܬܘܒ ܕܠܰܢ ܗܘܳܐ ܠܰܘ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܬܘܒ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܐܰܝܟ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ. ܐܰܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܗܕܐ ܕܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܐܳܦ ܡܫܰܠܛܽܘܬܗ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܒܪܶܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܠܐ ܕܐܦ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܒܰܕ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܡܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܐܰܝܕܐ ܕܰܓܠܳܬ ܡܫܰܠܛܽܘܬܗ ܥܰܡ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܡܫܰܠܛܽܘܬܗ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܬܽܘܬܗ ܒܝܰܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܒܝܰܕ ܩܛܺܝܪܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܐ ܐܰܘ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܐ ܐܰܬܩܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܦܰܓܪܐ ܕܶܝܢ ܬܰܩܶܢܬ ܠܺܝ: ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܡܶܛܠ ܐܶܡܶܗ ܕܶܐܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܫܰܘܝܽܘܬ ܫܽܘܠܛܢܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܠܗܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܠܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܕܶܐܬܥܨܺܝ ܐܘ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܩܢܶܐ ܡܫܰܠܛܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܳܟ ܒܡܶܕܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܐ ܠܐ ܨܶܝܕ ܟܝܳܢܐ ܘܠܐ ܠܘܳܬ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܕܣܰܩܽܘ̈ܒܠܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܘܳܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܒܪܺܝܬܗܘܢ ܒܝܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܬܰܘ ܠܗܳܕܐ ܕܰܗܘܰܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܠܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܓܰܠܝܐ ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܶܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ. ܘܡܶܛܠ ܕܰܒܝܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܗܘܳܝܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܫܦܘܪܳܝܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ ܠܘܳܬܶܗ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܥܰܠ ܕܠܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܡܶܛܠ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܠܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝ ܘܰܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ. ܗܫܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܥܰܡܶܗ ܣܰܩܽܘܒܠܐ. ܥܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܘܰܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ. ܗܘܳܐ ܠܚܰܪܬܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܐܶܬܥܘܟ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܠܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܢ ܣܰܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܥܰܘܟܶܗ ܣܰܩܘܒܠܐ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܺܐܝܬܝܳܐܺܝܬ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܨܶܒܝܳܢܗ ܐܶܬܡܨܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܰܩܘܒܠܐ. ܘܰܕܠܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܕܰܡܥܰܕܰܪ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ. ܘܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܠܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ.܀..

ܨܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܢܶܗܘܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܥܰܘܶܟ ܒܪܶܡܙܐ ܕܨܶܒܝܳܢܗ. ܕܠܐ ܢܶܥܒܶܕ ܦܫܺܝܩܐܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܗܟܢܐ ܘܟܰܕ ܒܥܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܟܠܳܬܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܟܽܘܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܐ. ܗܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܢܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐܝܬܽܘܬܗ ܠܐ ܥܰܘܶܟ ܣܰܩܘܒܠܐ ܕܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܠܘܬ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܥܰܘܟܳܢܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܐܶܡܪܶܬ. ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܳܦܠܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܠܐ ܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܘܣܰܩܽܘܒ̈ܠܶܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܓܶܕ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܥܰܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܪܰܡܪܰܡ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܒܰܪܝܐ. ܡܰܒܥܰܕ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܒܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ܆ ܐܳܦ ܗܪܟܐ ܒܠܐ ܚܳܫܽܘܫܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܰܬܰܪ. ܘܒܰܐܬܪܐ ܕܣܰܩܘ̈ܒܠܶܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܘܰܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܓܠܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܗ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܕܳܐܦ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܣܬܒܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܚܺܝܠܐ܆ ܘܰܒܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܘܠܰܝܬ ܠܡܶܬܦܰܠܳܓܽܘ ܥܰܠ ܗܳܕܐ. ܐܰܡܺܝܪ ܓܶܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܝܳܕܰܥ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܒܟܽܠܗ̇ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܛܠ ܗܕܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܟܪܶܙ ܕܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܥܠܶܝܗ̇. ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝܐ ܗܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܘܢ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ܆ ܐܠܐ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܶܬܩܕܡ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܗܕܐ ܕܢܰܩܺܝܦܐ ܠܣܽܘܪܳܩܶܗ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܢܘ ܢܶܣܦܰܩ ܕܰܠܚܰܝܠܬܳܢܘܬܐ ܕܠܳܘܝܐ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܰܗܘܳܝܶܗ. ܘܠܐ ܗܘܳܝܶܗ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܺܐܝܬܽܘܬܗ܇ ܐܠܐ ܟܰܬܰܪ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܗܳܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܳܚܡܐ ܠܰܟܝܳܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܗܘܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܢܩܰܘܶܐ. ܐܶܢ ܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܐܢ ܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܐܢ ܒܥܳܠܡ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܗܳܢܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܨܳܒܶܝܬ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ. ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܥܠܰܝܟ ܡܶܚܕܐ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܥܰܠ ܕܕܰܟܝܳܢܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܕܐܦܠܐ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢ ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܗ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܘ ܐܳܦ ܗܢܐ ܨܶܒܝܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܗܘܳܝܗ. ܚܽܘܪ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܗ ܘܡܶܢܶܗ ܐܺܝܠܰܦ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܰܐܙܺܝܥ ܒܳܟ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܡܛܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܐ ܬܶܥܪܘܩ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳܝܪܳܢ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܐ. ܡܛܠ ܕܶܚܠܬܐ ܕܰܥܝܳܕܐ. ܘܬܶܦܣܰܥ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܗ ܡܛܘܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܕܰܒܙܰܒܢܐ ܡܰܡܠܟܐ. ܐܶܬܥܩܒ ܓܶܝܪ ܒܙܒܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܢܐ. ܘܟܽܠ ܒܥܳܬܐ ܘܰܒܨܳܬܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܝܳܕܥܐ ܠܡܶܬܚܰܫܳܚܽܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܐ ܐܰܙܺܝܥܘ ܡܛܠܬܗܝܢ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܰܕܪܳܟܘ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܘܰܫܬܶܩܘ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܥܠ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ ܫܰܡܰܪܘ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܘܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܨܒܰܘ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܥܰܠ ܕܰܦܫܺܝܛܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܐ ܟܝܳܢܐ ܕܺܐܝܬܘܬܐ. ܪܢܰܘ ܕܠܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܐܘܠܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܠܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ. ܡܶܬܦܰܠܓܳܢܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܘܚܳܕܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܐܶܬܚܰܓܪܰܬ ܐܘܪܚܐ ܕܰܒܨܳܬܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܐ. ܦܢܳܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܫܐ ܡܰܪܳܚܘܬܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܰܫܠܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܐ. ܘܥܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ. ܥܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܡܶܬܚܰܪܝܐ. ܟܕ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܢܰܟܦܘܬܐ ܐܶܣܟܡܬܢܝܬܐ ܘܫܶܬܩܐ ܕܡܢ ܒܥܳܬܐ ܕܫܰܪܒܗ ܕܰܟܝܢܐ. ܠܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܐ. ܐܠܐ ܩܛܺܝܪܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܟܽܠ. ܥܳܕܠܰܬ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܗܫܐ ܠܡܰܪܳܚܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܒܰܙܒܰܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ ܐܰܪ̈ܝܰܢܘ. ܕܰܣܥܰܘ ܠܡܶܕܰܥ ܟܝ̈ܳܢܳܝܳܬܗ ܕܰܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܥܕܽܘܠ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܚܕܐ ܐܳܦ ܠܡܰܪܳܚܘܬܐ ܕܺܝܠܳܟ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܪܝܐ ܠܡܶܓܰܫ ܠܐܪ̈ܙܰܘܝ ܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܗܕܐ ܕܟܰܕ ܡܚܰܘܝܐ ܕܡܣܛܝܐ ܡܶܢ ܚܕܐ ܡܶܬܬܰܩܠܐ ܒܰܐܚܪܺܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܰܕܠܐ ܦܣܩܐ ܘܚܰܫܐ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܢܶܬܒܰܪܢܰܫ ܘܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܗܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܨܶܒܝܳܢܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܰܡ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܠܗܐ ܨܒܺܝܬ. ܘܬܘܒ ܦܰܘܠܳܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܬܘܒ. ܕܡܰܟܶܟ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܒܰܪܬ ܕܰܐܣܛܺܝܬ ܡܶܢ ܒܥܳܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܟܝܳܢܐ. ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ ܠܚܺܐܦܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܠܡܶܕܰܥ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܗܘܳܝܐ ܐܡܪܢܐ. ܘܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܨܠܺܝܒܐ ܘܡܰܘܬܐ ܝܰܩܺܝܪܐ. ܘܥܰܠ ܕܕܳܢܬ ܕܠܐ ܦܐܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ ܛܠܰܡܬܳܝܗܝ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܚܳܝܽܘ ܠܟܽܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܡ ܓܶܝܪ ܐܰܩܪܒܰܬ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܕܬܶܟܒܽܘܫ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܐ ܚܰܣܺܝܢܐ ܕܰܡܬܽܘ̈ܡܳܝܳܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܕܰܟܝܰܬ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܘܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܦܫܺܝܛܐܺܝܬ. ܘܶܐܬܚܰܝܰܠ ܓܰܒܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܰܐܠܗܐ. ܐܶܬܡܰܚܠܰܬ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܘܫܶܬܩܰܬ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܚܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܐܠܐ ܥܰܠ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܐ. ܥܰܡ ܩܛܺܝܪܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܶܐܚܰܕܘ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ܆ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܘܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܪܺܝܨܐܺܝܬ. ܢܶܦܩܰܬ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܪܳܚܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܒܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܣܥܳܬ ܠܡܶܒܨܳܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܘܦܳܫܰܬ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܐ ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܟܰܕ ܪܳܕܝܐ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܗܶܢܘܢ ܗܘܰܘ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܡܶܫܬܠܡ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܘܫܺܝܛܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܐܰܚܺܝܕܐ ܘܢܳܛܪܐ ܠܗ.܀..

ܬܪ̈ܝܢ ܗܳܟܝܠ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܝܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܒܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܐ ܘܺܐܝܬܝܳܝܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܕܪܶܟ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܗܳܟܢܐ ܘܳܐܦ ܠܐ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ ܘܨܶܒܝܢܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܡ. ܘܐܢ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ: ܚܰܕ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܘܠܶܕܘ ܢܛܘܪ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܠܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ.܀.

 

 

ܕܚܰܡܫܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ…

 

ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܡ ܗܘܰܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܒܶܣܪܐ܇ ܡܫܰܐܶܠ ܠܡܺܐܠܰܦ ܗܰܘ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܪܣܛܝܢܐ. ܕܰܠܘܳܬܗ ܐܳܦ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܒܐ: ܗܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܛܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܘܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܛܠ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܘܡܕܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܥܠ ܕܺܝܚܺܝܕܝܐ ܗܘ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܘܚܘܺܝܬܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܟܢܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܠܐ ܠܘ ܒܚܰܕ ܙܢܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܬܐܡܪܺܝܢ. ܡܫܰܚܠܰܦ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܠ ܕܰܗܘܰܘ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܚܡܐ ܗܳܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܰܘ. ܗܟܢܐ ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܡܶܬܣܺܝܡܐ ܥܡ ܗܘܳܝܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܟܰܕ ܗܘܰܘ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܡ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܠܬܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܠܗܐ ܟܰܬܰܪ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܥܰܠ ܕܡܰܟܣܐ ܠܗ ܡܠܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܡܰܟܪܙܐ. ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܒܣܪܐ ܗܐ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܠܐ ܦܰܫܶܩ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܘܕܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܕܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܗܢܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܣܦܰܬ ܘܗܕܐ ܕܟܰܕ ܗܘܐ ܒܶܣܪܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܥܣܶܩ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ ܡܛܠ ܕܕܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܪܳܙܐ ܗܰܘ ܟܰܣܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܟܕ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܪܳܙܐ ܗܕܐ ܕܠܐ ܢܬܦܫܩ ܠܳܚܡܐ ܠܗ. ܘܠܐ ܬܶܪܢܶܐ ܕܠܐ ܝܳܕܽܘܥܐ ܡܶܣܬܰܒܪܰܬ. ܐܶܢ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܠܪܳܙܐ ܒܫܶܬܩܐ ܥܰܡ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ. ܐܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܗܰܘ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ. ܘܰܟܬܰܒ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܺܝܬܝܳܝܐ ܕܰܒܪܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܒܪܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܗܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ ܐܰܠܶܦ ܟܰܕ ܫܰܡܗܶܗ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܓܠܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܐܰܒܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܢܗ ܘܰܠܘܳܬܶܗ: ܘܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܝܠܕܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܠܐ ܦܰܫܶܩ. ܘܛܳܟ ܡܶܛܘܠ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܳܐ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܰܫܠܶܡ ܡܠܬܐ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܡܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܰܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܕܳܡܝܐ ܕܡܛܠ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܚܰܝܠܗ ܕܪܳܙܐ. ܐܳܦܠܐ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܩ ܗܘܐ. ܕܬܰܠܡܺܝܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܕܪܽܘܚܐ ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܶܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܠܘ ܝܺܕܰܥ ܠܐ ܡܶܬܛܫܶܐ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܡܕܡ ܕܺܐܝܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܟܰܣܺܝ ܡܶܢܰܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܚܢܰܢ ܓܠܝܐ ܗܝ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܦܳܣܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܠܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܗܽܘ ܐܘܢܓܠܣܛܐ ܓܠܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܥܰܠ ܗܢܐ ܕܡܶܢ ܐܶܡܐ܇ ܘܥܠ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܶܡܪ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܝܺܠܺܝܕ ܠܐ ܚܰܘܺܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܢܐ ܟܬܰܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܒܰܕܶܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܠܶܗ. ܘܠܰܘ ܪ̈ܙܶܐ ܕܰܗܘܳܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܕܐ ܕܰܓܠܐ ܡܕܡ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܣܶܦܩܰܬ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܘ. ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܐܶܠܘ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ.

ܚܽܘܬ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ ܕܰܐܩܺܝܡܳܟ ܥܠܰܘܗܝ ܚܽܘܫܳܒܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܘܰܐܘܕܳܐ ܥܰܡ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ. ܫܒܽܘܩܺܝܗ̇ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܥܰܕܠܰܬ ܘܠܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ. ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܕܘܥܐ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥܬܟ. ܘܚܙܝܐ ܕܗܶܕܝܽܘܛܽܘܬܳܟ. ܒܝܕ ܓܶܝܪ ܗܳܕܐ ܕܡܰܘܕܶܝܬ ܕܠܐ ܝܳܕܥܰܬ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܕܽܘܥܐ ܡܶܬܚܰܘܶܝܬ. ܕܶܐܬܡܨܺܝܬ ܕܰܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ ܬܶܚܙܶܐ ܠܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܓܶܕܫܰܬ ܠܳܟ. ܡܛܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܕܐ ܕܢܶܕܰܥ ܐܢܳܫ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܠܐ ܘܳܐܦ ܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ. ܡܛܘܠ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܕܘܥܐ ܚܰܬܺܝܬܐ. ܕܰܩܢܶܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ. ܐܶܢ ܒܶܗ ܘܶܐܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܘܳܬܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܳܦܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܘ ܕܬܘܩܳܢܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܕܰܥ. ܗܳܢܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܒܶܣܪܐ ܗܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܘܗܫܐ ܬܽܘܒ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܡܶܢ ܕܡܐ. ܕܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܠܐ ܠܗܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܘܠܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܒܶܣܪܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܘܣܰܥܪܐ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܡܽܘܚܐ ܪܰܟܺܝܟܐ. ܛܶܦܪ̈ܐ ܘܰܓܝ̈ܳܕܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܦܰܓܪܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܗܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܦܐ. ܢܶܕܰܥ ܗܳܢܐ ܕܠܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܙܰܪܥܐ ܠܦܰܓܪܐ. ܘܰܕܡܐ ܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܠܣܰܥܪܐ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܕ̈ܫܶܐ. ܡܶܠܬܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܐ ܣܶܦܩܰܬ ܕܰܬܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܦܰܓܪܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܩܰܕܡܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܘܰܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܦܰܓܪܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܰܡܟܰܕܒܺܝܢ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܬܟܰܣܣܺܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܡܰܘܕܥܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܳܡ ܒܗܽܘܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܕܰܡܚܺܝܠܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܐܳܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ. ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܒܝܕ ܕܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܡܶܕܰܥ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܐ ܢܰܪܓܫܽܘܢ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܗܘܢ. ܘܕܳܐܦ ܗܳܝ ܩܰܠܺܝܠ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܕܢܰܣܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܢܣܰܒܘ ܡܢܳܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܐܠܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܕܰܟܡܐ ܡܥܰܠܝܐ ܘܰܓܢܺܝܙܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܕܐ ܬܽܘܒ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܣܢ ܘܣܳܡ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܚܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܕܠܐ ܒܝܰܕ ܕܽܘܪ̈ܫܶܐ ܘܢܽܘܦܳܩܐ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܬܟܰܬܰܪ ܟܕ ܠܐ ܓܳܝܙܐ ܘܠܐ ܡܰܘܦܝܐ.

ܢܰܪܓܶܫ ܟܽܠܢܳܫ ܒܥܽܘܬܪܐ ܕܚܶܟܡܬܗ ܕܒܳܪܽܘܝܐ. ܕܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܐ ܣܳܡ ܒܓܶܢ̈ܣܶܐ ܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ܇ ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܥܰܡ ܒܰܪ ܪܰܥܡܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܛܘܪ ܥܡܗ ܫܶܬܩܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܡܶܛܠ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܰܣܓܽܘܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܘܟܽܘܚܳܕܐ ܠܐܪܳܙܐ ܬܡܺܝܗܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܐ. ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܡ ܐܶܘܢܓܠܣܛܐ ܠܰܘ ܣܰܟܠܽܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܠܳܟ. ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܶܟܡܬܐ. ܘܠܰܘ ܕܚܳܒܬ ܗܪܟܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܠܡܶܪܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܙܟܰܝܬ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܠܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܗܳܕܐ ܕܗܳܪܟܐ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬ. ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝܬ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܪܗܰܛ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܚܰܕ̈ܬܳܬܐ ܚܠܳܦ ܫܰܪܺܝܪ̈ܬܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܩܳܝܡܳܢ܇ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܠܐ ܡܢܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܽܘܪܳܫܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܩܢܶܐ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܚܶܟܡܬܐ. ܘܗܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܘܠܶܐܘܬܐ ܘܰܒܥܳܬܐ ܕܥܽܘ̈ܩܳܒܶܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܕܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܒܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܝܳܕܽܘܥܐ. ܘܰܒܠܐ ܚܶܟܡܬܐ ܚܰܟܺܝܡܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܪܰܒܐ ܐܰܝܟ ܗܕܐ ܕܐܢܳܫ ܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܕܰܥ ܘܰܐܝܠܶܝܢ. ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܣܺܝܡܳܢ ܬܚܶܝܬ ܒܥܳܬܐ ܘܟܶܢ ܢܫܰܪܶܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘ ܕܪܚܡ ܠܡܶܒܥܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܩܰܒܶܠ ܠܗܳܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܐ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܒܶܠܬ ܗܳܟܺܝܠ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܐܰܕܪܶܟܬ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܚܽܘܕ ܐܳܦ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܟ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢܬ. ܐܳܦܠܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܟ ܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܛܶܠ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܰܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܒܰܐܪܥܐ. ܘܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܕܢܶܬܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܽܘ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܘܰܐܝܟ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܺܝܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܩܳܪܶܒ ܙܒܢܐ ܠܘܳܬ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܟܽܠ ܙܰܒܢܐ ܐܰܘ ܛܰܘܪܐ ܥܰܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܫܰܪܶܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܫܽܘܠܳܡܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܳܐܦܶܢ ܫܰܪܺܝܘ ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܰܠܡܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܒܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܣܺܝܡ ܥܰܡ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܠܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܐ ܕܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܡܰܘܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܗܕܐ ܕܗܳܘܶܐ. ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܟܒܰܪ ܐܰܬܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܐܡܪܳܢ. ܡܶܛܠ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘ ܐܳܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܠܗܐ ܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܺܝܬܐ ܩܰܘܝܰܬ ܐܳܦ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܟܽܠ ܡܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܚܰܝܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܫܳܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܶܛܠ ܕܳܐܦܶܢ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܘ ܕܡܶܢܰܢ ܡܥܳܕ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܐܠܗܐ܆ ܐܠܐ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܰܐܠܗܐ. ܕܟܽܠ ܕܗܳܟܢܐ ܠܐ ܐܺܝܨܶܦ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܶܢܘܢ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܫܟܰܚ ܘܰܐܥܶܠ ܒܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܘܗܕܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܐ ܕܟܽܠ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܥܰܠ ܕܰܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܐܶܬܪܰܥܝܰܬ ܘܶܐܡܪܰܬ. ܩܪܰܐܘܽܗܝ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ ܒܩܳܠܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܛܘܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܰܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܶܐܡܰܪ. ܘܥܰܠ ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܰܘ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܘܰܛܥܰܘ. ܘܟܽܠ ܕܥܰܡ ܡܶܠܬܐ ܫܩܰܬ ܡܶܢܰܢ ܐܳܦ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ܆ ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܰܐܠܗܐ ܚܰܕܶܬ ܘܰܐܥܶܠ. ܘܶܐܬܒܰܝܰܢ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܕܰܥ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܥܰܡ ܫܡܐ ܐܳܦ ܠܰܥܒܳܕܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܗ ܒܰܫܡܐ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܘܰܢܦܰܚܶܡ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܡ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܬܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܠܳܚܶܡ ܫܡܐ ܗܢܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܣܰܓܺܝ ܘܰܕܠܐ ܣܳܟܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܙܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܕܽܐܘ̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܒܝܰܕ ܕܽܘܪܳܫܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܘܡܶܣܬܰܢܩܺܝܢ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܐ ܘܥܰܠ ܙܰܒܢܐ. ܘܥܰܠ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܪܰܟܒܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܠܗܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܕܟܽܘܠ. ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܒܽܘܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܪܽܘܝܐ܇ ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܡܨܺܝ ܘܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܩܪܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܥܒܰܕ ܘܰܐܬܩܶܢ ܘܨܰܒܶܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܠܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܘܳܠܶܐ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܙܰܒܢܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܘܠܐ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܡܠܽܘܐܐ ܘܠܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܐ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܬܬܰܩܢܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܡܝܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܐܠܗܐ ܒܫܰܪܒܐ ܗܢܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܡܶܢ ܡܠܽܘ̈ܐܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܪܳܢܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܬܩܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ. ܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܘܡܰܪ̈ܩܝܽܘܢܶܐ. ܘܰܕܒܶܝܬ ܘܰܠܢܛܺܝܢܳܘܣ ܘܒܰܪܕܰܝܨܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܪ̈ܫܰܝ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܕܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܣܒܰܪ ܕܡܶܢ ܡܠܽܘܐܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܩܺܝܡ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܰܠܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܰܠܓܶܢ̈ܣܶܐ ܘܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܐܰܠܗܐ܆ ܐܶܫܬܕܺܝܘ ܠܪܽܘܚܩܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܐܠܳܗܐ. ܒܶܗ ܗܳܟܝܠ ܒܰܙܢܐ. ܐܳܦ ܐܰܪܝܣ ܘܐܐܛܝܣ ܘܐܘܢܳܡܝܣ. ܘܟܰܠ ܕܰܚܫܰܒ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܪܺܝܬܐ. ܡܶܢ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܘܡܰܘ̈ܠܕܳܢܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܢܣܰܒܘ ܥܶܠܬܐ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܡܶܛܠ ܗܰܘ ܡܰܘܠܕܐ ܢܣܒܪܘܢ. ܘܟܰܕ ܦܰܚܶܡܘ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܐܰܒܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܝܰܠܕܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܘܰܒܪܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܬܚܓܰܪܘ ܡܶܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܬܪܺܝܨܐܝܬ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܗ ܕܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܗܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܚܺܝܠܳܐܺܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܙܽܘܘܳܓܐ ܘܪܶܕܝܐ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܘܟܰܪܣܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ ܠܙܰܪܥܐ. ܘܰܕܡܐ ܕܡܶܢ ܢܶܩ̈ܒܳܬܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܰܠܰܛ. ܘܕܽܘܟܬܐ ܕܡܶܬܓܒܶܠ ܒܳܗ̇ ܥܽܘܠܐ. ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܘܫܶܩܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܓܒܺܝܠܬܐ ܘܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܰܒܟܰܪܣܐ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܛܐ ܙܰܒܢܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܰܒܛܺܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܚܳܫܚܳܢ ܠܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܢܫܰܘܕܰܥ ܠܐ ܐܳܠܨܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܟܽܠ ܝܺܕܺܝܥܐ. ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܰܕ ܚܳܪܘ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܕܠܳܚܡܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܘܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܘܠܕܺܝܢ. ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܗܳܝ ܕܦܰܐܝܐ ܘܠܳܚܡܐ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܽܘܗܪܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܐܶܪܰܥ ܐܶܢܘܢ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܐ ܪܕܰܘ ܡܕܰܘܕܳܐܺܝܬ ܚܠܳܦ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܶܬܬܩܶܠܘ. ܘܠܰܐܒܐ ܚܫܰܒܘ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܠܰܒܪܐ ܕܶܝܢ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܠܐ ܟܬܺܝ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܠܺܝܕܐ ܘܠܐ ܐܺܝܠܺܝܕܐ. ܕܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܘܐܚܪܺܢܐ ܕܗܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ. ܗܳܟܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܣܰܒܠܝܘܣ ܘܦܘܛܝܢܣ ܘܡܪܩܠܐ ܓܠܛܝܐ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܐܶܬܬܚܶܕܘ. ܘܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܦܫܺܝܛܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܡܪܰܟܰܒܬܐ. ܘܠܐ ܡܩܰܒܠܐ ܣܳܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܪܢܰܘ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܒܶܠܥܳܕ ܦܽܘܠܳܓܐ ܘܺܝܕܺܝܥܽܘܬܐ ܕܰܡܢ̈ܰܘܳܬܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܗܳܢܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܡܰܠܶܠ ܒܗܽܘܢ ܐܠܗܐ. ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܚܳܝܪܳܢ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܒܽܘܕܐ ܘܠܰܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܐܒܐ ܘܠܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ. ܘܚܰܕ ܬܠܳܬܐ ܘܰܬܠܳܬܐ ܚܰܕ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܦܠܓ. ܗܟܢܐ ܬܘܒ ܘܛܳܒܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ. ܘܟܺܐܢܐ ܘܰܬܪܺܝܨܐ. ܘܡܰܠܟܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ. ܘܚܰܟܺܝܡܐ ܘܒܳܚܽܘܪܐ. ܘܝܳܕܽܘܥܐ ܘܰܡܠܶܐ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ. ܐܶܢ ܢܶܣܬܒܰܪ ܡܶܢܰܢ. ܠܰܘ ܥܰܡ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܫܚܺܝܢܰܢ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܪܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܩܢܶܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܬܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܡܠܟܺܝܢ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܗ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܣܳܐܶܩ ܘܰܡܪܺܝܚ ܘܡܶܬܚܫܒ ܘܰܡܡܰܠܶܠ. ܘܪܳܕܶܐ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܘܳܐܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܪ̈ܓܫܶܐ ܘܰܠܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ. ܘܰܡܪܰܟܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܚܢܢ. ܐܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܢܰܢ ܘܕܰܠܘܳܬܰܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܒܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܳܦ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܡܐ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܐܰܘ ܡܰܘܠܶܕ. ܐܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ. ܕܰܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܐܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܒܳܪܽܘܝܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܕܰܒܪܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܥܰܠ ܕܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܕܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܒܠܐ ܡܶܕܶܡ ܚܳܐܰܪ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܠܗ ܠܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܩܳܪܶܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܰܗܘܳܝܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܡܰܬܩܶܢ ܘܰܡܨܰܒܶܬ ܘܡܰܦܪܶܐ ܘܡܰܘܠܶܕ ܘܰܡܪܰܒܶܐ. ܘܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ. ܣܳܟ ܒܕܺܝܠܰܢ ܠܐ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܠܶܗ ܦܐܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܡܛܠ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ. ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܪܐ. ܘܠܐ ܫܰܪܺܝ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܶܗ ܠܰܡ ܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܶܗ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܥܰܡ ܝܰܠܕܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܠܐ ܫܰܪܺܝܘ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܒܚܰܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܦܣܩܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܐ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܝܪ ܙܰܠܺܝܩܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܐ ܘܨܶܡܚܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ ܘܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܐ. ܢܦܰܩ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܕܠܐ ܚܰܫܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܗ ܕܠܐ ܙܰܒܢܐ ܟܰܕ ܐܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܝܠܕܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܨܶܡܚܐ ܕܦܳܚܶܡ ܠܗ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܥܰܠ ܙܰܒܢܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܘܠܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪܐ ܘܠܐ ܥܰܠ ܪܶܕܝܐ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܐ. ܘܥܶܠܬܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܐܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܗܽܘ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘܠܶܕ ܝܰܠܕܐ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ. ܕܦܳܚܶܡ ܠܶܗ ܘܰܫܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܘܰܒܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܒܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܰܒܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܟܰܕܒܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܰܡܥܠܝܢ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܢ. ܐܠܐ ܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܘܰܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ. ܕܰܟܡܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܪܰܒ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܳܟܐ ܘܰܡܫܽܘܚܬܐ. ܗܟܢܐ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܬܶܬܪܰܒܶܐ ܠܘܳܬܰܢ ܣܶܓܕܬܶܗ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܣܬܰܒܪܳܢ. ܗܳܟܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܕܺܝܠܶܗ. ܕܐܘ ܨܶܝܕ ܟܝܳܢܶܗ ܚܳܝܪ̈ܢ ܐܘ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܳܚܡܳܢ ܡܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܳܢ. ܝܰܬܝܪܐܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܒܰܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܐܢ ܢܥܪܩܳܢ ܡܶܢ ܡܢܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܒܰܢ܇ ܢܬܦܪܣ ܘܢܶܐܚܽܘܕ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܐܘ ܒܝܰܕ ܪ̈ܓܫܶܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܠܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܣܢܺܝܩ. ܐܬܕܪܟ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܐ. ܐܰܘ ܟܽܘܠ ܡܳܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܗܶܝܢ ܡܶܛܠ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܥܰܠ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܟܬܺܝܒܳܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܐܳܦܶܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܛܪܓܺܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܪܳܫܶܝܬ ܓܶܝܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܘܡܰܚܒܰܬ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܗܳܡܣܺܝܢ ܠܡܶܒܥܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܒܰܙܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܬܶܦܶܠ ܠܳܟ ܒܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܬܶܒܥܶܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܩܒܳܢ. ܘܰܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ. ܘܰܠܡܶܐܚܰܕ ܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܠܰܒܟܳܢ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܐܠܳܗܐ ܥܳܒܽܘܕܗܶܝܢ ܡܬܰܚܰܡ ܣܳܟܐ ܕܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ. ܥܳܕܠܰܬ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܠܡܰܐܢܺܝ ܘܰܠܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܰܠܘܰܠܢܛܺܝܢܳܘܣ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܪܢܰܘ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܕܰܘ ܗܽܘܠܶܐ ܘܣܳܡܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܛܺܝܢܐ ܩܕܳܡ ܦܰܚܳܪܐ. ܘܒܽܘܠܪܳܐ ܩܕܳܡ ܚܳܫܽܘܠܐ. ܡܟܰܐܪܰܬ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܐܪܝܳܘܣ ܕܚܳܪ ܠܘܳܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܣܰܒ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ ܕܐܠܗܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܚܠܳܦ ܝܰܠܕܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܰܚܠܦ ܒܪܐ ܥܰܒܕܐ. ܡܚܰܝܒܰܬ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܣܰܒܶܠܝܳܘܣ ܘܰܠܦܽܘ[ܛܺܝܢܳܘ]ܣ ܕܡܶܢ ܥܶܠܬ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܠܓܢܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܛܠܰܡܘ ܠܺܐܝܕܺܝܥܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܠܳܟ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܥܶܐ ܐܶܢܗܽܘܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܥܳܕܠܰܬ. ܕܬܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܢܬ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܘܕܶܝܬ ܕܰܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܡ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܥܒܰܕ ܠܐ ܒܳܨܶܝܬ: ܘܰܡܗܰܝܡܢܰܬ ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ: ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܐ ܡܥܰܩܒܰܬ: ܘܡܰܫܪܰܬ ܕܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܝܳܢܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܚܰܕ ܬܠܳܬܐ ܘܰܬܠܳܬܐ ܚܰܕ ܠܐ ܕܳܪܫܰܬ. ܗܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܐܳܦ ܠܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܡܛܠ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܘܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܛܘܠ ܕܰܪܫܺܝܡܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܦܽܘܪܣܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܢܰܣܝܰܬ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܒܽܘܩ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܺܐܝܕܰܥܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܛܠ ܕܠܗ ܠܳܚܡܐ ܠܡܶܕܰܥ ܘܠܳܟ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܘ. ܠܶܗ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܘܳܠܟ ܠܡܰܫܳܪܽܘ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ. ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܗܘܳܬ. ܠܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܳܪܩܰܬ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬܐ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܚܰܘܝܐ ܠܳܟ ܕܺܐܝܬܰܝܟ ܟܪܺܝܣܛܝܳܢܐ. ܐܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܳܟ ܠܡܶܥܩܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܰܣܒܪ̈ܢܘܳܬܐ ܣܪ̈ܝܩܳܬܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܫܡܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܓܳܠܬܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܒܡܶܠܬܐ ܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ. ܒܒܽܘܚܳܢܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܡܶܛܠ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܫܟܚܰܬ ܠܡܶܕܰܥ ܕܠܐ ܝܳܕܥܐ. ܘܶܐܬܡܰܨܝܰܬ ܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܕܠܐ ܡܕܪܟܐ. ܘܐܟܙܢܐ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܳܠܡܐ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܗܳܝ ܕܣܶܦܩܰܬ ܕܬܶܒܨܶܐ ܘܬܰܕܪܶܟ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ. ܗܟܢܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܝ ܕܩܰܕܡܰܬ ܝܶܕܥܰܬ. ܘܰܒܝܰܕ ܦܣܩܐ ܬܰܚܡܰܬ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܕܰܪܟܳܢ. ܐܘ ܡܶܢ ܝܕܥܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܢܶܬܩܰܕܡܳܢ. ܡܛܠ ܕܳܐܦ ܗܳܕܐ ܕܢܶܕܰܥ ܘܳܐܦܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝܢܰܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܳܗ̇ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܣܦܰܩ ܠܰܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܢܒܥܐ ܘܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܫܰܡܠܺܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܀…

 

 

ܕܶܫܬܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

 

ܐܠܗܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܥܰܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܘ ܣܘܥܪܳܢܐ ܘܠܐ ܗܘܐ ܨܒܽܘܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܘܳܠܶܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܬܩܒܠ ܡܶܢܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܐܢ ܠܘܬ ܗܳܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܕ ܐܠܗܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܶܫܚܰܬ ܠܰܢ. ܘܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܐ ܗܘܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܐܳܦܠܐ ܗܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܗܳܕܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܫܟܰܚ ܢܶܐܚܽܘܕ. ܡܩܰܛܪܓܺܝܢ ܠܳܟ ܗܳܟܺܝܠ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܗܳܢܘܢ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܕܐܠܗܐ ܡܶܢ ܡܠܽܘܐܐ ܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܡܛܠ ܒܥܳܬܐ ܗܳܕܐ ܕܪܡܝܐ ܠܳܟ. ܕܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܗܶܢܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢܳܟ ܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܕܠܰܘ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܦܰܪܘ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܐܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܣܒܰܪܘ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܢܬ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܚܕܰܬ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܬ. ܐܠܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܳܕܐ ܕܰܐܢܬ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܟܦܪܬ. ܗܐ ܡܶܚܕܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܐ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܐ ܡܰܘܕܶܝܬ ܥܰܡܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܗܐ ܕܡܢ ܐܠܗܐ. ܘܐܦܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܡܰܣܒܪܰܬ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܢܢ. ܘܐܢ ܗܳܟܢܐ ܗܝ: ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟܢܐ ܠܰܘ ܟܦܘܪܝܐ ܓܰܠܝܐ ܕܒܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܕܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܡܘܠܳܕܐ ܗܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܢ ܕܺܐܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܰܢܬ ܐܳܡܪܰܬ ܕܠܘ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܐ ܐܳܦܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܕܡ ܓܶܠܝܳܢܐ ܗܢܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܐ ܕܐܠܗܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܐܰܒܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܫܰܪܪܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܐܒܐ ܐܠܐ ܐܢ ܒܪܐ. ܘܠܐ ܠܰܒܪܐ ܐܠܐ ܐܶܢ ܐܒܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܛܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܰܐܘܕܥܶܬ ܫܡܳܟ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܗܳܢܘܢ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܐܒܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܰܒܐ ܕܶܝܢ ܠܐ. ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܕܰܒܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܠܐ ܗܘܳܐ ܠܐܢܳܫ ܘܠܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܶܝܢ ܗܫܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܐܰܟܚܕܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܳܦܶܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܚܶܙܘܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܫܬܰܪܪܰܬ ܗܳܕܐ ܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܰܘܟܒܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܕܣܰܒܰܪܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗ. ܘܡܢ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܓܠܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܪ̈ܥܰܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܶܡܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܐ ܘܠܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܡܕܰܓܶܠ. ܘܥܠ ܗܢܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܬܗܶܕ. ܐܰܢܬ ܠܰܘ ܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܰܛܒܰܬ. ܐܠܐ ܐܢܳܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܪܰܒܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܓܒܺܝܠܬܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܢܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܐܶܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܐ ܡܳܕܝܢ ܝܺܕܺܝܥܐ ܐܳܦܠܐ ܕܺܐܝܬ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܐܰܪܰܐ ܢܶܬܒܥܶܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܇ ܐܢ ܗܳܪܟܐ ܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܢܶܕܰܥ ܘܳܐܦܶܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܢ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܠܐ ܢܺܐܠܰܦ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܛܠ ܕܶܐܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܐܠܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܠܨܐ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܳܦ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܰܪ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪ ܢܓܪܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܒܳܥܶܐ ܠܶܗ. ܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܢܫܰܐܶܠ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܬܰܪܥܐ ܕܥܰܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܠܘܳܬܰܢ ܗܰܘ ܕܡܶܚܕܐ ܕܥܰܠ ܒܶܗ. ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܐܶܣܬܓܶܕ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܠܰܫܠܺܝܚܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܥܶܠ ܒܽܘܟܪܐ ܠܬܺܒܶܝܠ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܰܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܓܠܳܝܗܝ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܳܦ ܐܶܘܢܓܠܣܛܐ. ܕܰܟܬܰܒ ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܕܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ. ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܓܶܝܪ ܒܰܒܣܰܪ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܓܽܘܫܡܳܢܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܒܬܽܘܠܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܒܪܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܽܘܟܪܐ ܐܰܥܶܠܬܶܗ. ܘܐܢ ܒܪܐ ܗܘ ܕܰܐܠܗܐ ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܢ. ܒܝܰܕ ܗܳܢܐ ܡܰܘܠܕܐ ܐܶܬܺܝܕܥ ܠܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܝܢ ܒܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ. ܕܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܰܝܬ ܠܢ. ܕܡܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܢܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܳܡܪ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܣܒܰܪܘ ܟܪ̈ܣܛܝܳܢܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥܘ ܗܳܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܐ ܦܓܰܥ ܒܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܩܺܝܕ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܝܰܕܥܽܘܗܝ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܣܒܳܪܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܢܐ. ܘܠܘ ܒܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܢ ܗܳܪܟܐ ܬܶܗܘܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܕܐܘ ܠܰܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܳܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܘ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܘܰܕܟܡܐ ܫܟܺܝܪܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܬܒܪ. ܒܝܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܶܬܚܰܘܝܐ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܠܰܝܬ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܐܘ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܣܰܒܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܠ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܰܡܝܰܬܪܐ ܕܺܝܬܺܩܺܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܐܢ ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܐܬܟܪܶܙ ܐܠܗܐ. ܗܢܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܗܒ ܗܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܐܠܗܐ. ܗܕܐ ܕܺܝܬܺܩܐ ܐܰܥܠܰܬ ܣܶܓܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܘܒ ܕܠܐ ܗܘܝܢ ܒܢ̈ܰܝܐ ܠܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܰܝܡܢܢ. ܐܢ ܗܢܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܫܐ ܗܘ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܬܘܒ ܕܶܐܠܘ ܐܠܗܐ ܗܘ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܚܢܰܢ ܢܣܰܒܢܰܢ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܡܶܬܟܰܕܒܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܡܢܰܢ. ܕܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܘܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬ. ܣܪܺܝܩܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܢ ܘܒܰܛܺܝܠ ܣܰܒܪܰܢ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܣܽܘܟܳܝܰܢ ܠܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝܪ. ܐܢ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܣܬܒܰܪ. ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܫܰܪܺܝܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܘܕܝܬܐ. ܐܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܪܐ. ܗܘܝܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܗ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܚܰܕ ܒܪܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܚܢܰܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܰܟܝܢܐ ܐܶܬܩܰܝܡܰܬ ܗܳܕܐ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܥܶܠܬܐ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܠܰܝܬ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗܳܕܐ. ܘܠܐ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܚܪ̈ܘܪܶܐ ܕܶܐܬܟܬܶܒܘ ܠܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܐܶܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܗܰܘ ܕܚܰܪܰܪ ܠܰܢ. ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܠܰܟܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܕܶܐܢ ܗܽܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܢܣܰܒ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦܶܢ ܥܒܳܕܐ ܘܚܰܕܬܐܺܝܬ ܐܶܬܥܒܶܕ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܠܘ ܠܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܐܳܦ ܠܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܪܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܐ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܨܶܐ ܥܒܺܝܕܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܒܪܺܝܬܐ ܕܬܶܒܪܶܐ ܠܰܐܚܪܺܬܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܕܶܡ ܕܣܰܓܺܝ ܡܝܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܗܫܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܗܘܝܢܢ܆ ܐܠܐ ܘܳܐܦܠܐ ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܶܩ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܚܰܕܰܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܶܩܘ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܚܰܕܶܬ. ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܶܗ ܗܘܳܬ ܢܶܬܶܠ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܐܠܘ ܠܰܢ ܠܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܣܳܟ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܰܝܟܢܐ ܗܽܘ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܒܪܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܕܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܕܢܶܒܪܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܗܘܳܐ ܕܠܰܢ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܢܶܥܒܶܕ. ܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܝܳܒ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܘ ܠܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܠܰܢ ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܬܒܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܘܠܬܟܽܘܢ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܐܶܬܓܒܺܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܺܝܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܥܰܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܟܳܪ̈ܘܙܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܟܢܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܬܰܩܰܢ. ܐܰܝܟ ܐܽܘܡܳܢܐ ܕܡܰܬܩܶܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܒܳܕܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܥܒܶܕ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܐ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܕܐ ܕܓܳܕܫܐ ܡܶܢ ܗܕܐ ܐܰܠܶܦ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܨܺܝܪ. ܕܟܰܕ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܗܳܘܶܐ ܡܶܛܽܘܠ ܢܰܦܫܗ. ܘܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܝܳܬܶܗ ܘܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܐ. ܚܠܳܦ ܥܒܳܕܐ ܗܰܘ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܦܳܪܰܚܬܐ: ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܡܛܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܘܰܘ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܠܚܳܢܐ ܘܡܢܗܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܽܘܪܣܳܝܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܓܳܝܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܛܽܘܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܗܳܟܢܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܥܒܕ ܡܶܛܠ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܕܬܶܬܡܰܠܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܚܫܰܚܬܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ. ܐܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܕܓܽܘܕܳܦܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܬܰܒܪܳܢ ܘܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܫܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܡܶܢ ܥܠܬܗܘܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܡܫܺܝܚܐ ܚܰܝܳܒ ܠܰܢ ܛܰܝܒܘܬܐ ܐܘ ܗܪܛܝܩܐ. ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܠܗܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܟܰܕ ܪܡܐ ܗܘ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܘܟܰܕ ܡܥܰܠܝܐ ܗܘ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܟܰܕ ܡܰܠܝܐ ܗܘ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܟܰܕ ܥܰܬܺܝܪܐ ܗܘ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܘܟܰܕ ܕܡܽܘܬܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ܆ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܰܠܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܣܰܝܒܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܒܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܩܢܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܠܺܐܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܘܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܐܺܝܬ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܺܝ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܚܳܝܪܳܢ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܘܪܶܒ ܘܫܰܒܰܚ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܘܰܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܘܐܝܟ ܕܠܐ ܒܨܰܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܐܳܦܠܐ ܠܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܡܰܘܕܥܳܢ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܘܪܶܕܝܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܢܐ. ܘܙܰܪܥܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܪܶܓܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܟܰܕ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܰܢ ܟܰܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܝܳܝܬܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܕܪܳܡܳܢ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܙܰܘܥܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܒܨܳܬܐ ܕܗܰܘܢܐ܆ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܗܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܗ. ܡܛܠ ܕܳܐܦ ܠܗ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܕܰܥ ܐܶܢ̈ܶܝܢ. ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢ̈ܶܝܢ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܐ ܥܶܕܠܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܺܝܩܺܝܰܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܕܰܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܒܪܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ ܫܘܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ. ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܟܰܕ ܒܛܺܝܢ ܒܟܰܪܣܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܥܽܘܒܐ ܕܗܰܘ ܕܝܠܕܗ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܳܗ̇. ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܟܽܠܶܗ ܒܡܰܪܝܰܡ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܘܟܽܘܠܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܠܐ ܟܽܘܠܶܗ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܐܒܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܗ. ܟܽܠܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܒܶܗ ܡܶܬܙܺܝܥܐ ܘܡܶܬܩܰܝܡܐ ܘܚܳܝܐ ܘܡܶܬܢܰܛܪܐ: ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܘܟܰܕ ܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܡܣܰܝܟ ܒܡܰܪܝܰܡ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܘܥܒܪܐ ܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܬܶܬܥܩܒ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܣܰܝܰܟ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܡܣܰܝܰܟ܆ ܘܰܡܬܰܚܰܡ ܗܘܐ ܟܰܕ ܠܐ ܚܒܺܝܫ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܢܶܫܟܚܳܗ̇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܟܽܘܠܶܗ ܒܟܰܪܣܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܐܰܓܶܢ ܓܶܝܪ ܒܡܰܪܝܰܡ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܝܰܡܐ. ܘܶܐܬܒܛܢ ܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܬܒܛܶܢ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܦܳܫܰܬ ܠܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܕܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܚܡܐ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܘܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܶܗ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܒܣܽܘܝܳܟܐ ܒܕܽܘܟ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܠܐ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ. ܥܠ ܕܠܰܘ ܡܪܰܟܒܐ ܗܘ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܕܢܶܬܪܢܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ. ܘܢܣܬܒܰܪ ܕܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܐ ܘܡܶܢܶܗ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܢܳܬܐ ܡܢܗ ܐܺܝܬ ܒܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܒܳܐܐܰܪ ܘܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܒܰܫܡܰܝܐ܇ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܓܽܘܫܡܐ ܪܒܐ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܐ ܩܰܛܺܝܢܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܕܟܰܕ ܟܽܠ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܗܽܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܘܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܘܥܦܺܝܩ ܠܟܽܘܠ. ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܩܰܪܺܝܒ. ܡܰܠܝܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠ ܟܝܳܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܪܺܫܶܗ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܚܕܝܗ ܒܰܪܩܺܝܥܐ܇ ܘܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܡܠܶܐ ܐܳܐܰܪ. ܘܰܓܒ̈ܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܣܰܘ̈ܦܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܰܠܝܐ ܐܰܪܥܐ. ܘܦܶܣܰܬ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܇ ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܦܫܺܝܛܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ. ܡܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܢܶܗ ܡܣܰܝܟܳܢ܇ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܣܽܘܝܳܟܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܬܡܰܫܚܐ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ܇ ܘܰܐܪܥܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܐ܇ ܘܡܶܬܬܟܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܦܪܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܶܝܗ̇. ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܦܪܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܡܶܬܬܟܺܝܠ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܬܽܘܒ ܐܢܳܫ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܐ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܬܗܽܘܡܐ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܟܰܝܠܐ. ܘܬܳܩܶܠ ܟܺܐܦܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܪܒܐ. ܘܥܽܘܫܢܐ ܟܽܠܗ ܕܛܽܘܪܐ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܡܬܩܠܐ. ܘܚܳܒܶܫ ܩܰܠܺܝܠ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢ ܐܳܐܰܪ ܒܓܰܘ ܡܳܐܢܐ: ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܐܳܐܰܪ ܡܟܰܬܰܪ ܕܰܫܪܶܐ ܘܰܐܫܺܝܕ ܘܠܐ ܡܶܬܚܒܶܫ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܐ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ. ܕܰܡܢܳܬܐ ܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܝܟܐ. ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܟܽܠܶܗ ܡܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܣܽܘܝܳܟܐ. ܐܰܘ ܡܢܳܬܐ ܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܒܳܐܐܰܪ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܒܰܐܪܥܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܠܬܰܚܬ ܒܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ܇ ܘܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܒܣܰܘ̈ܦܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܦܫܺܝܛܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܘܠܐ ܡܬܰܚܡܐ. ܘܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܣܳܟ ܐܳܦ ܠܐ ܙܰܘܥܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܐܰܘ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܥܳܕܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܺܝܡ. ܐܶܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܒܰܐܒܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ. ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ. ܟܕ ܘܠܐ ܒܕܽܘܟ ܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܰܪܢܺܝܬܐ܆ ܕܰܐܘ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܘ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܠܐ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܐ. ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܗ ܘܟܽܠܶܗ ܟܰܬܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܒܶܐܣ̈ܛܘܟܝܐ ܚܰܝܠܗ ܓܠܶܐ. ܘܰܒܥܳܠܡܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܬܚܰܘܝܐ. ܘܰܒܝܰܡܐ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܗ ܡܶܬܚܰܙܝܐ. ܘܰܒܪ̈ܘܚܶܐ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܡܶܬܝܰܠܦܐ. ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܟܽܠܶܗ ܫܪܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܫܽܘܠܳܡܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܡܰܦܶܣ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܘܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢܶܗ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܡܶܛܠ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܟܕ ܠܐ ܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܡܶܢ ܡܢܳܬܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ. ܘܠܐ ܗܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܝܰܕ ܡܢܳܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܝܰܠܕܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܝܳܠܕܐ. ܛܳܥܢܐ ܒܟܰܪܣܐ ܘܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܰܒܛܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ. ܘܰܡܩܰܒܠܐ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܰܒܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܘ ܒܪܐ ܩܰܒܠܶܗ. ܐܰܘ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܰܡܣܰܝܟܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܘܳܬܐ ܡܦܰܪܫܺܝܢ. ܘܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܡܬܰܚܡܳܢ ܘܺܝܕܺܝܥܳܢ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܡܢܳܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܡܢܳܬܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܒܰܒܪܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܟܽܘܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܗܽܘ ܐܳܦ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܟܽܠܶܗ ܥܡܰܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܬܕܪܶܟ ܡܶܢܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܠܰܘ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܒܪܺܝܬܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܒܪܺܝܬܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܠܐ ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܒܰܐܒܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܬܰܡܳܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ. ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܐܰܪܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܣܰܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܗܐ ܐܳܦܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܚܰܝܰܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܢܶܬܪܢܶܐ ܕܰܥܡܰܪ. ܕܗܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܘܰܒܙܰܒܢܐ. ܘܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܟ ܡܶܬܩܰܕܡܐ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܟܽܘܠܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܰܣܒܰܪ ܕܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܠܰܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܙܰܠܺܝܩܐ ܡܶܢ ܫܶܡܫܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ ܘܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܙܰܗܪܺܝܪܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܫܺܝܕ ܚܕܳܪ̈ܝܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܕܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܨܒܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܡܰܪܚܶܩ. ܐܳܦܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܣܳܦܩܳܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܬܰܚ̈ܘܝܳܬܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܘܠܰܘ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܡܶܬܢܰܣܒܳܢ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܐܢܳܫ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܢܶܕܰܥ ܣܳܦܶܩ ܕܢܰܕܪܶܟ. ܐܳܡܪܢܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܫܶܡܫܐ ܘܰܠܙܰܠܺܝܩܶܗ܆ ܐܰܘ ܠܢܽܘܪܐ ܘܰܠܨܶܡܚܳܗ̇. ܐܰܘ ܠܗܰܘܢܐ ܘܰܠܚܽܘܫܳܒܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ: ܕܥܰܠ ܡܳܢܐ ܗܳܟܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ. ܕܒܰܐܝܢܐ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪܣܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܝܳܬܳܗ̇. ܐܰܘ ܨܶܝܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܳܦܶܩ܇ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܚܰܘܝܐ ܐܳܦ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܠܐ ܣܳܦܶܩ. ܘܶܐܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܒܪܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܝܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܢܣܶܒ܇ ܢܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܕܟܽܘܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܰܘ ܢܶܬܕܪܶܟ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܟܚܕܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܡܟܰܣܝܳܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܢܣܶܒ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܕܺܝ̈ܠܳܝܳܬܶܗ. ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܚܢܢ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܒܩ̈ܳܠܶܐ ܕܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܚܢܢ. ܘܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܫܡܰܥܢܰܢ ܘܺܝܠܶܦܢܰܢ ܘܩܰܒܶܠܢܰܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܗܽܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܢ ܕܠܰܓܡܳܪ ܡܰܒܥܕܺܝܢܰܢ. ܕܠܐ ܢܰܥܶܠ ܥܰܡܠܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܺܐܪ̈ܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܐܟܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܒܰܛܢܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ ܕܡܶܠܬܐ. ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ܇ ܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܰܩܪܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܐ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ܆ ܘܣܳܡ ܗܕܐ ܕܗܽܘ ܠܶܗ ܣܰܪܶܩ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܐܰܠܨܶܗ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܟܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ ܠܰܘ ܠܗܳܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܩܪܳܐ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܒܶܣܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܢܣܰܒ. ܘܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ. ܐܶܠܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܐ ܕܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܙܰܒ̈ܢܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܣܥܰܪ. ܕܰܢܣܰܒ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܰܝܕܐ ܕܠܶܗ ܫܶܦܪܰܬ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܒܳܬܰܪ ܟܶܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܘܠܶܐܠܺܝܐ. ܘܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܘܠܶܐܪܰܡܝܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܣܰܒ ܘܰܦܪܰܫ ܐܠܗܐ ܠܰܡܕܰܒܪ̈ܢܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ ܕܚܳܝܪ̈ܢ ܠܘܳܬ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܶܐܪܰܡܝܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܩܰܕܶܫ ܘܰܓܒܐ. ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܟܰܕ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܪ ܫܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܡܠܳܝܗܝ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܓܒܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܐ. ܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܠܰܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܳܠܡܰܢ ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܐܶܬܒܪܺܝ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܶܢ ܗܢܐ ܢܶܬܓܒܽܘܢ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܕܗܰܘ ܕܰܓܒܐ ܐܶܢܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܠܐ ܗܕܐ ܕܰܢܣܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܓܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܘܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܠܐ ܗܳܪܟܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܟܰܕ ܥܰܒܕܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܠܕܽܘܡܝܐ ܘܶܐܣܟܺܡܐ ܘܚܶܙܘܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܕܐܠܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܓܒܰܠ ܠܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܕܠܶܐܪܰܡܝܐ. ܐܰܘ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ ܒܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܠ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܐ ܐܳܦܠܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܐ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ. ܘܚܰܘܳܐ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ ܡܶܢ ܐܶܠܥܐ. ܘܠܐ ܟܰܕ ܐܶܬܢܣܶܒ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ ܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܶܗ. ܗܟܢܐ ܘܠܐ ܬܢܳܢ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܗܘܳܐ ܗܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܠܘ ܗܢܐ ܗܘܳܝܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܐܠܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܐܳܕܳܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܓܒܶܠ. ܕܬܶܬܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܬܰܡܳܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܓܒܰܠ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܰܬܩܶܢ ܠܚܰܘܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܣܺܝܡܰܬ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܬܢܳܢ ܡܶܬܟܰܬܒܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܓܒܰܠ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܥܝܳܕܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܫܳܘܶܐ ܠܕܽܘܡܳܪܐ. ܘܠܐ ܣܽܘܪܳܩܐ ܣܰܝܒܰܪ ܐܠܗܐ ܡܶܛܠ ܗܳܕܐ. ܘܠܐ ܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܬܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܘܠܐ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܒܪܶܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܐܰܘ ܕܠܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ: ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܣܰܒ ܘܒܶܗ ܢܶܥܡܰܪ. ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܐܳܡܪܢܐ ܐܰܘ ܡܽܘܟܳܟܐ ܐܰܘ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܗܘܳܝܐ. ܐܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܘܬܐ ܘܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܪܟܐ ܗܳܟܝܠ ܐܪܳܙܐ ܚܰܕܬܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܳܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܒܰܕ ܐܰܠܗܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܥܽܘܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ. ܒܶܠܥܳܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܕܗܕܐ ܕܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܥܽܘܠܐ ܢܶܬܓܒܶܠ: ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܕܚܰܝܠܐ ܘܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܘܠܐ ܕܚܽܘܒܐ. ܒܚܰܕ ܓܶܝܪ ܕܽܘܡܳܪܐ ܘܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܝܬܺܝ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܘܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܐ ܡܓܰܫ̈ܡܶܐ. ܘܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܘܠܐ ܗܳܕܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܐܠܘ ܨܒܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܪܶܡܙܐ܆ ܪܶܒܽܘ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܢܣܰܒ ܬܽܘܒ ܘܰܓܒܐ ܠܣܰܓ̈ܺܝܐܶܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܳܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܘܕܥܳܢܺܝܬܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܘܰܕܚܽܘܒܶܗ. ܐܠܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܚܽܘܒܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܗܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܕܢܺܐܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܰܚܶܒ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܝܰܗܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܒܝܰܕ ܕܡܺܝܬ ܒܪܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܚܽܘܒܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܒܝܰܕ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܠܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܠܗܳܝ ܕܰܢܡܽܘܬ ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܐܰܬܪܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܪܽܘܚܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܕܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܟܰܕ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܟܶܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܡܛܠ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܽܘܪܳܩܐ ܣܳܡ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܗܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܕܽܘܡܝܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܠܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܐܰܪܐ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܐ ܒܡܰܠܝܽܘܬܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܣܰܝܰܟ ܒܰܐܒܐ ܢܶܣܬܰܝܰܟ ܐܳܦ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܰܡܨܰܥܬܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܐܰܒܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܡܪܢܐ ܕܶܝܢ ܒܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܪ̈ܫܰܝ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܘܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܘܰܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܒܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܓܫܳܢܶܐ܇ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ ܕܰܡܣܰܝܰܟ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܕܗܢܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܣܰܝܟܺܝܢ ܒܶܗ. ܥܰܠ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܐܳܦ ܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܘܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܣܰܝܰܟ ܒܰܐܒܐ ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܰܐܒܐ ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ. ܒܰܐܒܐ ܡܶܛܠ ܕܣܳܦܶܩ ܠܶܗ. ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܬܶܣܦܰܩ ܠܶܗ. ܒܰܐܒܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܐ ܠܣܳܟܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠܝܳܢ ܕܽܘܡܳܪܐ ܡܙܺܝܥܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܠܘܳܬ ܬܶܗܪܐ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܫܳܢܶܐ܇ ܗܕܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܪܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܣܰܝܰܟ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܗܕܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܗܝ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܰܢܽܘ ܐܰܪܰܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ. ܘܢܶܬܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ ܘܪܶܚܡܬܐ ܐܢ ܢܰܪܓܶܫ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܒܪܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܥܨܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܒܐ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܐܳܦ ܬܢܳܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܬܰܡܳܢ. ܒܰܐܬܪܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܺܝܨܐ ܘܰܙܥܽܘܪܐ ܕܒܶܗ ܡܥܳܕ ܡܶܬܚܒܶܫ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܡܐ ܕܡܶܬܒܛܶܢ ܙܰܒܢܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܐ. ܚܒܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܗ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ ܐܰܓܰܪ ܬܰܡܳܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܠܰܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܕܬܺܐܠܰܕ. ܘܠܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܥܰܠ ܠܬܺܒܶܝܠ ܗܕܐ ܕܡܰܠܝܐ ܡܶܢܶܗ: ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܐܳܦ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܠܥܳܠܡܐ ܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܥܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܐ ܘܰܗܘܐ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܐ. ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܥܰܠ ܐܰܝܟ ܒܽܘܟܪܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ. ܡܐ ܠܰܡ ܕܡܰܥܶܠ ܒܽܘܟܪܐ ܠܬܺܒܶܝܠ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܠܰܘ ܒܰܡܢܳܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܟܽܠܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܝܳܢܐ ܘܠܐ ܒܪܺܝܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܠܗܳܕܐ ܕܶܐܬܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܠܰܘ ܠܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܠ. ܘܰܡܣܰܝܰܟ ܒܶܗ ܟܽܘܠ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܆ ܐܰܝܬܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܠܐ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܩܪܳܝܗܝ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܺܝܠܺܝ̈ܦܺܝܣܳܝܶܐ. ܕܗܳܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܚܛܽܘܦܝܐ ܚܰܫܒܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܣܰܪܶܩ ܟܰܕ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܺܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ.

ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܡܣܰܝܰܟ ܒܰܐܒܐ܆ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܡܣܰܝܰܟ. ܥܰܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܨܶܝܢ ܠܡܶܣܦܰܩ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܠܰܐܒܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܪܐ. ܘܠܐ ܕܢܶܥܪܶܐ ܠܰܒܪܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܒܐ. ܗܶܢܘܢ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܰܡܣܰܝܟܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܕܰܢܣܰܝܶܟ ܐܶܢܘܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܘܰܡܣܰܝܟܺܝܢ. ܘܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܐ ܗܳܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ. ܘܰܫܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܥܽܘܒܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܕܥܳܪܶܐ ܠܗ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܘ ܕܰܐܒܐ. ܥܰܠ ܕܐܚܶܒ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܘܢܺܚܶܐ. ܘܢܶܬܢܰܚܰܬ ܘܢܶܦܪܽܘܩ. ܒܥܳܐ ܠܶܗ ܥܽܘܒܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܗܳܢܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܒܐ ܥܽܘܒܐ܆ ܣܦܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܟܝܳܢܐ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܛܠ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܗܪܐ ܕܥܳܒܰܪ ܠܟܽܠ ܡܶܠܬܐ. ܕܟܕ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܳܦ ܒܬܽܘܠܬܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘ̈ܒܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܐܠܗܐ ܠܟܽܠ ܚܳܒܶܫ. ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܚܒܶܫ. ܗܫܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܣܽܘܪܳܩܐ ܗܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܫܪܳܐ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܥܽܘ̈ܒܶܐ. ܕܰܐܒܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܘܕܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܒܚܰܕ ܙܢܐ. ܕܒܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܰܘܝܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܰܐܒܐ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܕܰܣܦܰܩ ܠܶܗ ܐܰܒܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܕܣܽܘܪܳܩܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ. ܕܶܐܠܘ ܠܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܠܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܗܳܪܟܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܠܗܳܢܐ ܫܰܡܠܺܝ ܒܨܶܒܝܳܢܐ. ܘܶܐܬܐ ܠܣܽܘܝܳܟܐ ܟܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܟܕ ܠܐ ܡܬܰܚܰܡ. ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܡܰܪܒܥܐ ܟܕ ܠܶܗ ܚܒܺܝܫ ܠܶܗ ܥܳܠܡܐ. ܘܰܥܪܳܬܶܗ ܟܰܪܣܐ ܟܕ ܠܐ ܥܳܪܝܐ ܠܶܗ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܥܰܦܩܽܘܗܝ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܟܕ ܠܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ ܟܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܒܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܕܶܐܕܢܐ ܥܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܐ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܬܰܪܥܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܠܐ ܡܣܰܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܰܬܪܐ ܐܰܘ ܕܽܘܟܬܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܗܽܘܢ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܕܥܳܐܶܠ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܶܗ ܡܶܬܩܰܝܰܡ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܥܰܡ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܐܰܘ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܡ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܰܝܟ ܐܳܐܰܪ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܪܥܐ. ܕܰܠܦܽܘܬ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܡܳܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܐ ܥܒܳܕܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܰܐܚܪ̈ܢܶܐ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܫܡܰܥ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܟܒܰܪ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܬܰܠܡܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܪܣܛܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܡܒܰܙܰܚ ܛܳܟ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ. ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܠܰܡ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܶܐܬܬܰܚܰܡ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܰܡ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܘܰܟܒܰܪ ܬܽܘܒ ܘܡܰܘܣܶܦ ܘܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕ. ܘܚܰܫ ܟܰܕ ܠܐ ܚܰܫ. ܘܡܺܝܬ ܟܰܕ ܠܐ ܡܺܝܬ. ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܠܰܢ ܙܶܕܶܩ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܫܳܪܝܳܢ ܚܕܐ ܠܰܚܕܐ. ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܚܢܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܚܰܝܠܐ ܩܰܢܝܐ. ܕܬܶܣܦܰܩ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܐܳܦ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܫܳܪܝܳܢ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܗܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܗܐ ܢܶܬܰܐܡܪܳܢ. ܟܰܕ ܠܗܳܕܐ ܕܺܐܝܢ ܡܩܰܒܠܐ ܚܠܦ ܗܳܝ ܕܠܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܠܐ ܚܠܦ ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܢ. ܐܶܢ ܬܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܗܳܟܰܢܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܳܡܪ ܐܢܐ܆ ܟܽܘܠ ܩܶܛܠܐ ܓܶܝܪ ܘܓܰܘܪܐ ܚܛܺܝܬܐ ܗܘ. ܘܓܳܪ ܢܒܺܝܐ ܗܽܘܫܥ. ܘܚܳܫܒܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܓܰܘܪܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܫܰܡܠܺܝ. ܘܬܘܒ ܩܳܪܝܐ ܒܰܟܬܳܒܐ. ܕܰܩܛܰܠ ܦܺܝܢܚܶܣ ܠܰܬܪ̈ܝܢ ܒܰܚܕܐ ܪܽܘܡܚܐ. ܘܚܳܝܪܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܩܶܛܠܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܝܰܬܪܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܛܢܳܢܐ ܐܶܬܙܺܝܥ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܫܐ. ܘܰܦܣܰܩ ܚܛܺܝܬܐ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܫܬܰܡܫܰܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܒܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܢܐ ܝܳܕܥܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܠܗܳܕܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܆ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܠܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܳܕܐ ܕܺܐܝܢ. ܡܛܠ ܕܰܙܗܺܝܪܐ ܗܝ ܕܠܐ ܬܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ. ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܣܩܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܶܬܰܐܡܪܳܢ. ܡܶܛܠ ܕܟܽܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܘܟܽܘܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢܗ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܒܶܗ ܥܰܣܩܽܘܬܐ܆ ܥܰܠ ܕܢܶܩܢܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܽܘܪܳܫܐ ܠܗܰܘܢܐ. ܕܢܶܬܪܰܒܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܥܰܛܠܳܢ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܗܳܘܝܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܇ ܐܶܢ ܠܟܽܠ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܘܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܢܶܬܚܪܶܐ ܕܦܽܘܫܳܩܐ ܢܶܬܶܠ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܪܰܒܝܐ ܘܪܳܗܛܐ ܠܰܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܒܝܰܕ ܫܶܡܥܐ ܕܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܘܥܰܛܠܴ̈ܬܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܩܳܝܡܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܰܦܫܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܡܶܬܪܰܥܝܐ. ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ ܠܰܡ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܶܐܬܬܰܚܰܡ ܠܐ ܡܬܰܚܡܐ. ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܟܰܪܣܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܓܳܒܽܘܠܐ. ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܕܶܐܬܨܺܝܪ ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܶܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ. ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܕܶܐܬܝܰܬܰܪ ܓܡܺܝܪܐ. ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܩܰܘܡܬܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܘܠܐ ܡܫܰܠܰܡ. ܕܶܐܣܬܢܶܩ ܠܐ ܚܰܣܺܝܪܐ. ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܡܰܠܝܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܕܶܐܬܐ ܠܥܳܠܡܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ. ܕܶܐܨܛܪܟ ܠܐ ܣܢܺܝܩܐ. ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܪܳܡܐ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܥܶܠܳܝܐ. ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܕܶܐܬܛܠܺܝ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܚܰܝܠܐ ܕܥܶܠܳܝܐ. ܘܕܰܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܬܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܝܟܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܐ ܫܰܢܺܝ. ܕܰܨܗܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܟܦܶܢ ܠܰܚܡܐ ܡܰܚܝܳܢܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܗܰܘ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܡܚܰܝ̈ܢܳܝܳܬܐ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܰܟܪܣܛܝܳܢܽܘܬܐ ܡܬܰܚܰܡ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܗܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܘܚܳܫܚܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܫܳܡܰܥ ܘܰܡܩܰܒܶܠ: ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܪܣܛܝܳܢܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܥܳܕܶܠ. ܘܰܡܓܰܢܶܐ ܠܗܶܝܢ ܘܡܰܡܪܰܚ ܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ܇ ܗܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܶܕܪܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܐܶܬܥܒܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܡܶܬܚܰܒܫܳܢܐ. ܘܶܐܬܬܰܚܰܡ ܡܬܰܚܡܐ. ܘܚܰܫ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܡܺܝܬ ܡܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܗܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܓܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܡܥܳܕܐ ܠܡܶܦܪܰܫ. ܟܕ ܝܳܗܒܐ ܠܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܠܰܡܣܰܝܟܐ ܗܳܕܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ. ܘܰܠܠܐ ܡܶܬܚܰܒܫܳܢܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܬܚܒܶܫ. ܠܡܶܬܚܰܒܫܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܘܶܐܬܬܰܚܰܡ. ܘܠܰܐܠܗܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܬܐ ܘܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܳܬܐ. ܠܪܳܡܐ ܡܥܰܠ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܠܡܰܟܺܝܟܐ ܒܨܺܝܪ̈ܬܐ. ܠܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܚܰܫ. ܘܰܠܚܳܫܽܘܫܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܰܠܓܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܒܒܽܘܝܳܢܐ. ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܙܰܘܥܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܒܨܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܬܶܕܰܥ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܬܝܳܢ ܠܫܽܘܘܕܳܥܐ. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܗܰܝܡܶܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܳܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܥܳܕܶܠ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܳܡܣܐ ܠܡܶܕܰܥ. ܡܶܬܓܰܢܝܐ ܕܶܝܢ ܘܗܳܕܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܬܶܬܚܪܶܐ ܠܡܶܦܣܰܥ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܝܳܬܐ. ܘܰܠܡܶܥܰܠ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܙܳܕܩܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܪܰܫܝܳܐ ܡܶܢܰܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܥܝܐ ܠܡܶܕܰܥ: ܚܰܝܠܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܬܶܬܕܪܫ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܩܰܛܪܰܓ. ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܐܠܐ ܡܶܢ ܒܨܳܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܝܳܬܐ ܘܢܳܛܪܐ ܒܫܰܪܒܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܫܶܬܩܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܐܶܠܘ ܓܶܝܪ ܐܪܳܙܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܆ ܫܦܺܝܪ ܟܒܰܪ ܪܳܗܛܐ ܗܘܳܬ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܚܽܘܫܳܒܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܳܦܶܩ ܕܰܢܡܽܘܫ ܟܰܣܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܳܠܶܐ ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܶܬܺܝܗܶܒ. ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܢܳܣܒܐ ܠܶܗ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܚܡܳܢ ܠܶܗ ܬܶܫܬܟܰܚ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܬܡܰܠܶܠ.

 

 

ܕܫܰܒܥܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ…

 

ܘܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܠܡܶܕܰܥ ܐܳܦ ܗܳܕܐ. ܕܠܰܘ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܥܳܠܡ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܰܣܠܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܒܰܒܨܳܬܐ ܠܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܘܰܓܢܺܝ̈ܙܳܬܐ ܟܳܠܶܐ ܠܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܣܢܺܝܩܳܢ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܐܠܐ ܟܽܘܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܘܺܐܝܕܰܥܬܐ ܬܶܒܨܶܐ ܒܡܶܠܬܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܐ܇ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܶܐܚܽܘܕ ܒܫܶܬܩܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܇ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܝܰܗܒ ܡܫܺܝܚܐ ܪ̈ܙܰܘܗܝ ܕܢܶܬܕܰܪܟܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܬܗܰܝܡܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܫܬܰܠܰܡܘ. ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܓܽܘܥܠܳܢܐ ܗܰܘ ܕܢܶܣܒܰܬ. ܕܶܐܢ ܬܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܠܐ ܬܶܒܨܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܟܰܣܝܳܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܐܶܐ ܠܳܗ̇ ܣܳܥܪܐ. ܕܡܶܫܬܰܘܕܥܐ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܡܶܠܬܐ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܰܐܚܺܝܕܐ. ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܶܕܶܡ ܕܟܰܕ ܢܶܬܥܰܩܰܒ ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܘܟܰܕ ܢܶܬܒܨܶܐ ܠܐ ܡܶܬܡܺܝܫ. ܘܟܰܕ ܢܶܬܕܪܶܫ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܝܺܕܰܥܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܐ ܒܳܨܝܐ. ܐܳܡܪܢܐ ܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܶܩܪ̈ܐ. ܡܽܘ̈ܙܳܓܶܐ ܕܡܶܟ̈ܠܳܬܐ. ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܕܰܣܛܘ̈ܟܝܐ. ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܕܽܐܘܡܳܢ̈ܘܳܬܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܐ. ܘܕܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܥܰܡ ܡܶܠܬܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܢܶܣܝܳܢܐ ܡܶܬܝܰܠܦܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܦܳܪܚܬܐ. ܘܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܕܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܠܪܶܗܛܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܐ܆ ܘܠܰܡܦܰܚܡܽܘܬܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܥܰܠ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܶܐ ܘܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܠܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܕܳܐܐܰܪ. ܘܰܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܰܪ̈ܒܥܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܣܰܩܬܐ ܘܡܰܚܰܬܬܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܚܨܳܕܐ ܘܢܶܨܒܬܐ ܘܰܩܛܳܦܐ ܘܟܽܘܢܳܫܐ ܕܦܺܐܪ̈ܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܝܳܢ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܚܽܘ̈ܠܡܳܢܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܓܳܕܫܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܣܰܝܒܪ̈ܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܳܦ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܡܶܬܩܢܶܐ ܘܡܶܬܢܰܛܰܪ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܕܦܰܓܪ̈ܐ. ܘܰܕܒܰܐܝܢܐ ܙܰܒܢܐ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܡ ܡܰܫܬܝܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ܇ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܝܰܕ ܪܺܝܚܐ. ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ. ܘܰܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܡܕܰܡ̈ܝܳܢܘܳܬܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܕܰܐܝܟܢܐ ܡܶܬܨܺܝܪܺܝܢ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪ̈ܣܳܬܐ. ܘܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܡܶܬܩܰܛܪܳܢ ܫܳܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܡܶܬܡܰܬܚܺܝܢ ܘܰܪ̈ܝܕܶܐ. ܘܡܶܣܬܪܶܓ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܳܐܢܐ ܦܰܓܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܡܐ ܕܡܰܫܰܪܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܬܰܩܢܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ ܟܽܘܢܳܫܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܓܒܺܝܠܬܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܣܳܐܶܩ ܘܡܶܬܢܰܦܰܫ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܳܨܝܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܡܐ ܘܠܰܥܝ̈ܳܕܶܐ ܕܺܝܠܗ. ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܕܺܐܝܬ ܒܓܰܘܶܗ. ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܢܰܘܚܶܗ ܘܰܫܓܽܘܫܝܶܗ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܩܰܕܡܳܢ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܶܗ. ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܐ ܘܢܶܣܝܳܢܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܳܐܐܰܪ. ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܳܕܡܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܘܕܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ. ܟܽܠ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܨܝܐ ܠܰܡܩܰܕܳܡܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܡܪ̈ܟܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܘܰܠܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܣܓܰܝ̈ܐܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܥܳܠܡܐ. ܘܰܠܗܽܘܦܳܟܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܡܰܣܒܐ ܘܰܕܡܰܬܠܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܶܐܣܛܘ̈ܟܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܩܰܝܰܡ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܩܰܪ̈ܝܪܶܐ. ܘܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܛܺܝܒܶܐ. ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܐ ܡܥܰܩܒܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܰܦܣܐ ܕܠܺܝܕܰܥܬܐ ܠܳܚܡܳܢ. ܐܰܝܕܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܰܒܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܡܒܰܨܪܐ ܡܶܢ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܠܟܽܠܶܗ ܫܪܳܪܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܠܐ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܢܩܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܡܐ ܕܠܐ ܐܰܕܪܟܰܬ. ܬܶܬܶܐܠܶܨ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܚܰܟܡܰܬ ܒܝܰܕ ܢܶܣܝܳܢܐ. ܕܳܐܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܺܐܝܕܺܝܥܳܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ. ܬܶܬܶܠ ܐܳܦ ܗܺܝ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܗܶܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܥܳܒܽܘܕܐ ܕܰܐܝܟ ܗܕܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܟܡܬܐ ܣܳܡ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܢܶܣܦܩܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܛܳܟ ܐܳܦܠܐ ܗܶܢܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܠܰܡܩܰܕܡܽܘܬܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝܐ ܒܕܽܘܟ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܕܡܐ ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܝܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܶܟܡܬܐ ܒܪܰܝܬ ܐܶܢܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܡܰܙܡܽܘܪܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܚܰܝܠܶܬ܆ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܐܢܐ ܒܚܰܝܠܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܒܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܕܠܳܚܡܳܢ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܠܳܗ̇. ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܳܠܶܐ ܕܬܰܨܠܰܚ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܬܩܰܒܶܠ ܒܟܽܘܚܳܕܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬܐ. ܠܐܪ̈ܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܕܠܳܗ̇ ܐܶܬܓܥܶܠܘ. ܘܬܶܐܚܽܘܕ ܐܶܢܘܢ ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܕܽܘܡܳܪܐ ܘܰܒܬܶܗܪܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܦ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܐܳܦܶܢ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܰܡܥܳܕܳܢ ܠܡܶܫܬܟܳܚܽܘ ܒܝܰܕ ܝܺܕܰܥܬܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܬܽܘܒ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܟܡܐ ܕܡܰܨܝܐ. ܐܳܦ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܗܢܶܝܢ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܢܰܛܪܳܢ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܕܡܰܘܕܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܐ ܕܠܐ ܐܺܝܠܺܝܕ ܘܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܘܠܰܒܪܐ ܘܰܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܚܰܕ ܕܺܝܠܺܝܕ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܰܕܠܐ ܙܰܒܢܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢܶܗ ܕܺܐܝܬܝܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܫܽܘܪܳܝܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܐ ܒܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܕܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܘܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܐܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܡܺܐܠܰܦ. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܐ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܐܰܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܟܰܕ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܠܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܬܪ̈ܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܘܠܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ. ܘܠܐ ܕܰܛܠܶܝܢ ܘܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܦܰܩ ܪܽܘܚܐ. ܘܶܐܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܕ ܒܪܐ܇ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܢܳܦܶܩ. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܦܫܺܝܛܐ ܗܘ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܐ܇ ܡܶܬܣܺܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܪ̈ܟܒܶܐ. ܘܡܶܛܠ ܐܰܒܐ ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܐܘܠܶܕ. ܠܘܳܬ ܕܶܝܢ ܪܽܘܚܐ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܦܶܩ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܫܰܐܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܰܟܡܐ ܙܰܒܢܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܕܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝܘ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܟܡܐ ܛܽܘܪ̈ܐ ܐܰܘ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܚ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܒܳܪܽܘܝܐ܇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܐܶܢܘܢ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܥܒܰܕ ܘܰܐܬܩܶܢ ܘܨܰܒܶܬ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܗܽܘܢ ܠܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܰܘܠܶܕ ܒܥܺܝܪܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܘܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܘܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ. ܘܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܐ ܒܳܐܐܰܪ ܦܳܪܚܺܝܢ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܢܐ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܐܳܦ ܨܰܠܡܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܰܦܐܶܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܘܰܬܗܺܝܪ ܒܬܽܘܩܳܢܶܗ. ܘܡܶܙܕܰܟܝܐ ܟܽܠ ܡܶܠܬܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ܫܺܝܛܐ ܘܳܐܕܰܡܬܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܢ. ܘܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܨܝܐ ܠܡܶܐܚܰܕ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܐܶܬܓܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܬܶܙܕܗܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܬܶܛܰܪ ܐܶܢܘܢ. ܐܰܡܺܝܪ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܠܗܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܝܰܕ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܶܗ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܘܕܶܐܬܚܙܺܝ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܠܶܦܘ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܫܺܝܛܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣ̈ܟܺܡܐ ܚܰܘܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܠܰܝܬ ܡܶܠܬܐ ܠܰܡܫܰܘܕܳܥܽܘ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܰܒܠܳܢ ܡܶܢܰܢ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ: ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܕܰܪ̈ܓܶܐ ܘܰܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܗܽܘܢ ܒܰܙ̈ܢܰܝܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ. ܐܳܦܠܐ ܕܰܢܕܰܡܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܢ܇ ܐܰܘ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܟܪ̈ܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܡܳܪ̈ܘܳܬܐ. ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܐ ܘܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܘܚܶܐ. ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܕܶܐܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܪ̈ܘܚܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܓܰܒ̈ܶܐ ܘܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ. ܘܶܐܣܟܺܡܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܘܬܽܘܩܳܢܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܳܬܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܘܦܽܘ̈ܡܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܠܐ ܡܪ̈ܟܒܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܚܳܙܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܘܛܳܥܡܺܝܢ ܘܰܡܪܺܝܚܺܝܢ. ܘܓܳܫܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ. ܒܝܰܕ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܪܰܐ ܕܪ̈ܓܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ. ܘܶܐܢ ܒܟܽܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܒܠܺܝܠܳܢ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܒܝܰܕ ܪ̈ܓܫܶܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܐ ܠܰܝܬ ܪܽܘܟܳܒܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ܇ ܘܰܠܡܳܢ ܕܳܡܝܐ ܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܐ܇ ܘܰܐܝܢܰܘ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܐ. ܘܰܒܡܳܢܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܐܰܬܪ̈ܘܳܬܐ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܘܪ̈ܘܟܳܒܶܐ. ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܦܰܐܝܽܘܬܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܘܫܽܘܦܪ̈ܐ. ܕܰܐܫܺܝܕܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܠܡܳܢ ܕܳܡܶܐ ܐܰܬܪܐ ܕܝܰܡܺܝܢܐ. ܘܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܕܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܣܶܡܳܠܐ. ܘܬܽܘܒ ܓܺܗܰܢܐ ܘܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܘܢܽܘܪܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܐ. ܘܬܰܘܠܥܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܒܶܟܝܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܠܡܳܢ ܕܳܡܶܐ ܫܽܘܒܚܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܫܽܘܦܪܐ ܘܦܰܐܝܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܗܳܝ ܩܝܳܡܬܐ. ܘܟܽܠ ܟܝܳܢܐ ܡܰܦܢܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܪܶܟ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܪܥܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ. ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܘܳܬܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܢܰܩܘ. ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܦܳܪܚܬܐ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܶܐܟܶܠܘ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܢܽܘܪܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܛܠܩܘ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܒܰܝܢܳܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܶܐܢ ܢܽܘܗܪܐ ܥܛܺܝܦܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܪܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘܟܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܣܟܺܡܶܗ ܕܗܰܘ ܣܡܳܟܐ. ܘܰܠܡܳܢ ܕܳܡܶܐ ܦܳܬܽܘܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ܇ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܳܟܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܣܺܝܡܺܝܢ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗܘ ܛܽܘܟܳܣܐ ܕܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܘܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ. ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܳܡܝܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܐܳܦ ܐܰܬܪ̈ܘܳܬܐ ܕܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܐ ܕܽܐܘܪܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܡܪܰܟܰܒ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܘܰܕܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܕܶܐܬܩܰܪܝܰܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܛܽܘܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܺܐܪܬܐ ܐܶܡܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܛܽܘܪܐ ܘܰܡܕܺܝܢܬܐ ܒܰܐܬܪܐ ܦܫܺܝܛܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܘ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܡܕܺܝܢܬܐ ܐܶܬܒܰܥܝܰܬ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܐܳܦ ܫܽܘܪܐ ܟܳܪܶܟ ܠܳܗ̇. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܩܶܢܛܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܘܫܳܒܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܕܬܰܡܳܢ ܗܺܝܺܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܚܪܺܬܐ ܗܺܝ ܗܳܝ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܳܕܐ. ܘܶܐܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܡܐ ܪܰܚܺܝܩܳܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ. ܘܶܐܢ ܒܗܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܡܪܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܥܡ ܗܳܝ ܕܰܠܡܳܢܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܡܕܺܝܢܬܐ܇ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܰܘ ܡܪ̈ܟܒܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܘܶܐܢ ܒܰܐܬܪ̈ܘܳܬܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܗܳܢܘܢ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܒܡܳܢܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܐ ܟܰܝ ܣܺܝܡܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܒܰܐܝܕܐ ܬܽܘܒ ܕܽܘܟܬܐ ܓܺܗܰܢܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܕܽܘ̈ܟܝܳܬܐ. ܒܰܐܬܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܫܺܝܛܐ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܰܐܝܕܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܐ ܗܰܘ ܕܬܰܡܳܢ ܕܳܢܰܚ. ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܐ ܐܰܪܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܘ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܣܺܝܡܳܢ ܚܳܙܝܳܢ ܒܶܗ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܬܽܘܒ ܡܛܰܠܷ̈ܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܘ ܥܽܘܡܪ̈ܝܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܐܚܪܺܬܐ ܕܽܘܟܬܐ ܐܰܘ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܛܰܠܷ̈ܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܟܰܬܪܳܢ. ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܽܘܟܪ̈ܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܗܝ ܡܕܰܝܪ̈ܢ ܪ̈ܘܚܳܬܐ ܕܟ̈ܺܐܢܶܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ. ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܟܰܝ ܐܘ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܥܺܕܬܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܐ. ܐܰܘ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܦܰܩ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܒܛܽܘܪܐ ܐܰܪܰܐ ܒܰܢܝܐ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܐܰܘ ܗܘ ܛܽܘܪܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܗܳܟܰܢܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܩܰܒܠܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ. ܘܡܰܫܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܐܶܣܟܺܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܐ ܡܥܰܩܒܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܪܝܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪ̈ܓܫܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܦܰܓܪ̈ܐ ܐܰܘ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܡܶܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕ̈ܳܡܶܐ. ܬܰܕܪܶܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܳܦܩܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ܇ ܟܳܘܙܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܐܳܡܰܪ ܥܳܠܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܐܳܦ ܥܳܠܡܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܬܶܐܡܰܪ. ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܶܣܛܘ̈ܟܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܪ̈ܓܫܳܢܶܐ ܘܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܟܰܕ ܠܐ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܘܠܐ ܪ̈ܘܟܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܪ̈ܟܽܘܒܶܐ ܘܠܐ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܘܳܬܐ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܥܳܠܡܐ. ܘܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܡ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܰܚܺܝܕܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇..܀

ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܐ. ܕܳܐܦ ܗܢܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܩܰܒܠܳܢ. ܘܶܐܢ ܠܗܳܕܐ ܢܣܺܝܡ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܢܒܰܚܶܢ ܐܶܢ̈ܝܢ. ܥܳܪܩܳܢ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܟܺܐܦܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ. ܘܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܪܟܐ ܗܘܳܬ ܥܰܡ ܥܰܡܐ܇ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡܰܬ ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܢܰܗܪ̈ܘܳܬܐ ܐܰܪܕܝܰܬ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܓܰܪܡܐ ܝܰܒܺܝܫܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܫܶܡܫܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܪܕܺܝ ܠܶܗ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܳܐܰܪ ܡܰܢܢܐ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܥܰܡܽܘܕܐ ܕܢܽܘܗܪܐ ܬܪ̈ܝܢ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܶܗ ܚܶܫܽܘܟܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܢܽܘܗܪܐ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܪܐ ܘܒܰܪܕܐ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ. ܟܰܕ ܠܐ ܢܽܘܪܐ ܕܶܥܟܰܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܛܰܠܰܩܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܐ. ܘܒܰܐܝܢܐ ܦܽܘܪܣܐ ܩܶܛܡܐ ܕܰܐܬܘܢܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܕܺܝ ܒܳܐܐܰܪ. ܫܽܘ̈ܚܢܶܐ ܘܢܽܘ̈ܦܚܶܐ ܘܰܚܒܳܪ̈ܬܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ ܐܰܡܛܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܚܶܫܽܘܟܐ ܗܰܘ ܕܒܰܦܫܳܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ܇ ܐܶܬܦܪܶܣ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܐ ܘܚܶܫܽܘܟܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܟܰܕ ܡܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܘܰܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܽܘܪ̈ܕܥܶܐ ܘܩܰܡܨܐ ܘܰܥܪܽܘܒܐ ܐܶܬܰܘ ܟܰܕ ܐܶܬܩܪܺܝܘ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܦܩܶܕܘ. ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܡܰܚܘ̈ܳܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܘܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܚܳܫܽܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܳܦܽܘ. ܕܰܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܡܩܰܒܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܘܥܽܘܩܳܒܐ. ܟܰܕ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘ̈ܰܝ ܠܐ ܕܳܝܢܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܚܽܘܛܪܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܡܶܬܚܰܪܝܐ ܠܡܶܕܰܥ܇ ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܰܘ ܕܗܰܘ ܚܶܘܝܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܠ ܡܶܢ ܢܚܳܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܒܝܰܕ ܚܙܳܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܳܚܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܩܒܰܥ. ܕܡܐ ܕܰܢܟܰܬܘ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܕܚܰܝܺܝܢ. ܗܳܢܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܡܰܚܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܽܘܠܡܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܟܰܝ ܢܽܘܪܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܫܰܪܝܐ ܗܘܳܬ. ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܐ ܒܶܗ ܘܠܐ ܡܛܰܠܩܐ ܠܶܗ. ܘܡܶܬܢܰܒܪܫܐ ܒܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܚܰܒܠܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܽܘܠܶܗ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ ܘܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܣܰܢܝܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܪܺܝܟܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܢܽܘܪܐ ܠܣܰܢܝܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܐܰܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܐ. ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܣܰܢܝܐ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܪܡܰܙ ܟܬܳܒܐ ܕܗܰܘ ܣܰܢܝܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܕܰܐܚܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܒܟܽܠܶܗ ܘܠܐ ܡܚܰܒܠܐ ܘܰܡܛܰܠܩܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܐܳܟܠܐ ܘܰܡܓܰܡܪܐ ܠܶܗ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܣܰܢܝܐ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ. ܕܰܪܓܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܢܝܐ ܘܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܢܽܘܗܪܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܶܫܽܘܟܐ ܘܢܽܘܗܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܡܽܘܕܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܰܢܗܪܳܢܐ ܘܡܰܚܫܟܳܢܐ: ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ ܘܚܽܘܛܪܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܦܺܝܩܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ ܠܣܰܢܝܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܟܰܕ ܪܓܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܪܟܐ ܗܽܘ ܣܰܢܝܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܪܐ ܘܣܰܢܝܐ. ܕܪܰܛܺܝܒ ܘܰܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ. ܕܰܪܓܶܐ ܘܰܕܝܳܩܶܕ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܓܰܘܢܐ ܕܣܰܢܝܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܢܽܘܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܚܙܐ ܡܽܘܫܐ ܣܰܢܝܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܐ. ܘܣܰܢܝܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܣܛܶܐ ܐܶܚܙܶܐ ܚܶܙܘܐ ܗܳܢܐ ܪܰܒܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ ܣܰܢܝܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܗܰܪ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܕܰܚܙܳܐ ܕܫܰܪܝܐ ܗܘܳܬ ܢܽܘܪܐ ܒܣܰܢܝܐ. ܐܶܠܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܠܐ ܝܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܣܰܢܝܐ܇ ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܪܰܓܝܽܘܬܶܗ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܡܺܝܪ ܕܰܚܙܐ ܠܣܰܢܝܐ ܕܰܟܪܺܝܟܐ ܠܶܗ ܢܽܘܪܐ. ܐܶܠܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ ܒܶܗ ܘܣܰܢܝܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܰܘ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܛܽܘܦܣܐ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܚܙܳܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܐܪܳܙܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ. ܚܠܳܦ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܐ ܕܰܫܪܳܬ ܒܣܰܢܝܐ ܩܰܒܠܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܬܰܡܳܢ ܢܽܘܪܐ ܗܳܝ ܕܫܶܟܢܰܬ ܥܰܠ ܣܰܢܝܐ: ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܗܘܳܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܢܽܘܪܐ ܘܣܰܢܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܝܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܰܠܗܰܘܢܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܡܶܬܓܫܶܫ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܐ ܡܶܬܡܺܝܫ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܰܡܣܰܝܰܟ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܟܰܬܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܣܰܢܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܩܰܝܣܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܟܽܠܶܗ ܢܽܘܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܣܰܢܝܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܪܐ ܘܣܰܢܝܐ. ܘܰܕܝܳܩܶܕ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܰܕܡܶܫܬܰܠܗܰܒ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܛܰܠܰܩ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܚܙܳܬܐ ܢܽܘܪܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܩܰܝܣܐ. ܕܝܽܘܪܳܩ ܘܰܕܢܰܗܺܝܪ. ܕܪܰܛܺܝܒ ܘܰܕܚܰܡܺܝܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܓܰܘܢܐ ܕܢܽܘܪܐ ܘܰܚܙܳܬܐ ܕܣܰܢܝܐ. ܕܰܦܫܺܝܛ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܐ. ܘܕܰܩܢܶܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܣܰܘ̈ܟܳܬܐ܇ ܘܰܕܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܕܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܕܦܺܐܪ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܣܰܢܝܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܐ. ܟܬܺܝܒ ܕܰܪܗܶܛ ܠܡܶܒܥܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܝܳܩܶܕ ܣܰܢܝܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܚܕܐ ܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܩܳܠܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܐ. ܗܰܘ ܕܬܳܟܶܣ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ܆ ܠܐ ܠܰܡ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܗܳܪܟܐ. ܫܪܺܝ ܡܣܳܢ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܪ̈ܓܠܰܝܟ. ܐܰܬܪܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܥܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܘ. ܫܪܺܝ ܠܰܡ ܡܶܢܳܟ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܣܳܢ̈ܶܐ ܕܳܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܰܒܣܰܝܢܐ ܘܰܒܣܰܪܝܽܘܬܐ ܡܶܬܦܰܠܦܠܺܝܢ. ܠܐ ܬܺܐܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܒܨܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܬܗܰܪ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܬܶܗܪܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܓܶܠܝܳܢܐ. ܠܐ ܬܶܬܚܪܶܐ ܕܬܶܒܨܶܝܘܗܝ ܕܠܐ ܬܙܰܥܪܺܝܘܗܝ. ܕܟܽܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܘܟܽܠ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܣܺܝܡܐ ܬܚܶܝܬ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ.

ܐܰܝܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܐ ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܰܐܥܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕܶܗ ܠܥܽܘܒܶܗ ܟܰܕ ܕܰܟܝܐ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܓܪܒܰܬ ܘܢܶܦܩܰܬ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܐܰܗܦܟܳܗ̇ ܠܓܰܘ ܥܽܘܒܶܗ܆ ܦܢܳܬ ܘܶܐܬܕܰܟܝܰܬ ܒܰܐܬܪܐ ܗܰܘ ܕܓܶܪܒܰܬ ܒܶܗ. ܐܶܬܦܩܶܕ ܬܽܘܒ ܕܢܶܫܕܶܐ ܚܽܘܛܪܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܕܰܫܕܳܝܗܝ ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܗܘܐ ܚܶܘܝܐ. ܘܟܰܕ ܕܚܶܠ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܺܝܨܶܦ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܒܕܽܘܢܒܶܗ ܘܰܢܚܰܡܣܶܢ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܚܕܐ ܕܠܰܒܟܶܗ. ܒܰܪܫܳܥܬܶܗ ܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܕܥܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܳܦ ܥܰܠ ܪ̈ܙܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ. ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܕܰܟܝܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܢܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܘܕܰܟܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܠܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܐܰܡܪܰܚ ܡܽܘܫܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ. ܐܶܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܟܚܕܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܐ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܝܐ ܘܰܕܡܐ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܳܕܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܗܰܝܡܢܐ. ܗܘ̈ܰܝ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܡܰܕܒܪܐ ܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܰܢܢܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܒܳܐܐܰܪ ܡܶܬܒܛܶܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܦܺܐܪ̈ܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܐ ܡܶܢܶܗ ܢܳܬܰܪ ܗܘܳܐ ܘܢܳܚܶܬ. ܒܟܰܝܠܐ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܦܩܶܕ ܡܶܢܶܗ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܛܰܠܰܩ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܣܓܺܝ ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܙܥܰܪ. ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܬܟܺܝܠ. ܠܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܪ ܡܶܢ ܟܰܝܠܐ. ܘܠܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܐܰܚܣܰܪ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܪܶܓܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܰܢܢܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܢ ܒܳܐܶܬ ܗܘܳܐ. ܣܳܪܶܐ ܘܡܰܪܚܶܫ ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ. ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܒܩܶܣܛܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܢܛܰܪ ܕܳܪ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܚܽܘܛܪܐ ܫܚܺܝܡܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܐ ܛܽܘܦܣܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܶܐܣܬܥܰܪ ܒܺܐܝܕܶܗ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܐܚܪܺܬܐ ܕܳܐܦ ܩܰܝܣܐ ܝܰܒܺܝܫܐ ܕܝܰܗܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܪ̈ܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܣܺܝܡ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ܇ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ܇ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܰܦܪܰܥ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܐܦܶܩ ܠܽܘ̈ܙܶܐ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ܇ ܕܢܽܘܪܐ ܒܚܺܐܦܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܢܶܦܩܰܬ. ܘܰܠܦܰܓܪ̈ܐ ܚܰܒܠܰܬ ܘܰܠܡ̈ܳܐܢܶܐ ܢܶܛܪܰܬ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܓܰܘܶܗ ܢܶܦܩܰܬ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪ̈ܝܪܶܐ ܕܡܽܘܪܰܬ. ܐܶܬܚܰܠܺܝܘ ܒܝܰܕ ܩܰܝܣܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܣܬܥܰܪ ܕܶܝܢ ܘܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܘܳܐܦ ܒܝܰܕ ܫܰܪܟܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܓܶܝܪ ܥܛܰܦ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܐ ܕܩܺܒܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܠܬܰܚܬ ܓܡܰܪܘ ܘܰܐܘܦܺܝܘ. ܗܳܢܘܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܠܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܗܶܢܘܢ ܕܟܰܕ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܟܰܬܰܪܘ. ܘܟܶܐܡܰܬ ܗܳܪܟܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܳܬ ܡܰܢܢܐ ܟܰܕ ܐܶܬܟܠܺܝ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܗܘܳܬ. ܢܦܰܠܘ ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܩܥܳܬܐ ܐܳܦ ܫܽܘܪ̈ܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܠܐ ܒܨܺܝܪܐ ܡܶܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܬܐ. ܫܶܐܠ ܓܶܕܥܽܘܢ ܕܢܶܚܽܘܬ ܛܰܠܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܒܥܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܕܢܶܚܽܘܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܓܶܙܬܐ. ܘܶܐܬܥܢܺܝ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ. ܘܰܗܘܳܬ ܒܝܰܕ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܥܦܺܝܦܬܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܫܽܘܢ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܦܰܠ ܡܕܰܟܝܐ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܐ ܚܰܣܺܝܢܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܪܺܝܡ ܣܰܥܪܶܗ ܐܶܫܬܦܠ ܘܶܐܬܡܰܚܰܠ. ܘܬܘܒ ܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܥܶܐ܆ ܦܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܠܶܗ ܚܰܝܠܐ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܘ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܕܰܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܕܥܰܡ ܣܰܥܪܐ ܡܚܺܝܠܐ ܗܰܘ ܟܽܘܠܶܗ ܚܰܝܠܐ ܐܶܬܟܕܶܢ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܩܰܝܣܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܛܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܘܦܰܪܙܠܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܐ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܝܰܘܢܳܢ ܒܟܰܪܣܐ ܕܢܽܘܢܐ ܘܒܶܐܫܬܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܬܠܳܬܐ ܟܰܬܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܳܕܐ ܕܳܐܦ ܐܳܬܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܫܬܰܡܗܰܬ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܰܥܦܳܪܶܗ ܕܶܐܠܺܝܐ ܐܶܬܦܠܓ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܩܽܘܠܬܐ ܘܩܰܪܢܐ. ܩܰܡܚܐ ܘܡܶܫܚܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܕܟܰܦܢܐ ܐܰܪ̈ܕܺܝ ܗܘ̈ܰܝ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܚܐ ܕܰܫܕܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܒܡܰܒܽܘܥܐ ܐܶܬܰܐܣܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܘܛܬܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܣܳܡܰܬ. ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܝ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܐ ܙܥܽܘܪܐ ܘܰܦܪ̈ܝܟܳܬܐ ܓܰܒܪ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܟܰܠܘ ܘܰܐܘܬܰܪܘ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܚܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܛܦܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܕܡܶܢ ܩܰܪܢܐ ܗܳܝ ܕܶܐܠܺܝܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܐ ܗܘܳܬ. ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܥܰܣܩܳܢ܆ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܠܐ ܚܶܪܝܳܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘ̈ܰܝ.

ܡܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܙܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܡܰܨܝܐ ܡܶܠܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܠܘܳܬ ܚܙܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܡܰܓܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܟܰܪܣܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܥܳܒܕܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܚܠܳܦ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܘܡܶܫܚܐ ܚܰܝܠܐ ܡܩܰܕܫܳܢܐ ܕܰܐܟܚܕܐ ܡܳܫܰܚ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܢܰܦܫܐ ܘܰܠܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ. ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܳܡܶܕ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܪܰܐ ܗܰܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ. ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܘܳܠܶܐ ܡܨܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܒܥܶܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܚܶܬ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ܆ ܘܒܰܩܪܳܝܬܐ ܕܰܐܒܐ ܘܕܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܳܠܰܚ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܕܰܬ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܕܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܶܡܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܐܒܐ ܢܰܘܠܶܕ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܥܶܕܳܢܐ ܙܥܽܘܪܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܬܒܛܶܢ ܘܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܟܰܪܣܐ܆ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܡܶܬܥܰܛܝܳܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ. ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܦܰܓܪܐ. ܡܶܬܩܰܕܫܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܘܗܳܘܶܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܨܰܠܡܐ ܚܰܝܐ ܕܪܺܝܫ ܛܽܘܦܣܐ. ܟܰܕ ܫܳܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܢܰܚܬܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܠܳܒܶܫ ܐܚܪܺܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܶܐܙܕܩܰܪ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܗܳܢܐ ܕܫܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܡܶܬܦܣܶܩ ܐܰܝܟ ܗܰܕܳܡܐ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܘܡܶܬܬܠܺܝܦ ܒܦܰܓܪܐ ܚܰܝܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܡܶܢ ܫܚܺܝܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܡܶܢ ܛܰܡܐܐ ܕܰܟܝܐ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܐ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܡܶܢ ܥܰܘܳܠܐ ܟܺܐܢܐ. ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܗܰܕܳܡܐ. ܡܶܢ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܒܰܝܬܳܝܐ. ܡܶܢ ܡܰܪܓܙܳܢܐ ܡܪܰܥܝܳܢܐ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܐ ܡܳܪܽܘܕܐ ܒܪܐ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܡܶܢ ܓܰܠܘܳܝܐ ܝܳܪܽܘܬܐ. ܡܶܢ ܣܳܢܝܐܳܐ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܡܶܢ ܦܳܗܝܐ ܒܰܝܬܳܝܐ. ܡܶܢ ܝܳܬܒܐ ܕܰܐܪܥܐ ܥܳܡܽܘܪܐ ܕܰܫܡܰܝܐ. ܡܶܢ ܥܰܒܕܐ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪ ܐܰܒܐ. ܡܶܢ ܡܰܟܪܙܐ ܐܰܚܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܡܰܫ ܥܡܳܕܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܬܡܺܝܗܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ. ܘܟܰܕ ܠܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܠܺܐܝܕܐ ܕܒܶܣܪܐ ܡܶܬܓܫܶܫ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܘܫܰܪ̈ܝܪܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܺܝܕܺܝܥܳܢ ܦܰܓܪ̈ܢܝܳܬܐ ܠܪ̈ܓܫܶܐ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ ܓܰܠܝܳܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܡܺܝܗ ܓܶܝܪ ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܐܪܳܙܐ ܕܡܰܘܠܳܕܰܢ ܬܪܰܝܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܕܣܳܦܶܩ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܐܰܘ ܠܡܶܒܨܳܐ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܠܡܰܠܟܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܗܳܕܐ ܕܳܐܦ ܐܶܘܰܢܓܶܠܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܟܳܬܶܒ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܒܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ܆ ܡܰܘܣܶܦ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܕܡܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܓܰܒܪܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܶܗ ܒܶܣܪܐ. ܘܗܽܘ ܠܰܡ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܣܳܡ ܓܶܝܪ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܗܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܕܥܶܠܬܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܡܶܠܬܐ ܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ ܒܪܐ ܠܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܘܰܦܫܺܝܛܐ܆ ܡܓܰܫܡܐ ܘܦܓܪܳܢܐ. ܘܣܳܡ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ. ܕܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܶܒܥܶܐ ܕܰܢܫܰܐܶܠ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܐ ܥܰܠ ܓܰܒܳܗ̇. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܒܪܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܗܳܕܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܐ.

ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܡܶܠܬܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܘܳܬ ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܥܶܠܬܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܗܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܠܘ ܗܽܘ ܒܩܰܕܡܐ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܳܦܠܐ ܚܢܰܢ ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܗܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ. ܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܣܺܝܒ. ܘܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܶܐܫܬܰܟܢܰܬ ܠܰܢ ܡܶܢ ܣܽܘܪܳܩܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܚܽܘܕܳܬܰܢ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܗܘܳܝܶܗ. ܕܶܐܠܘ ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܘ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܘܠܐ ܚܢܰܢ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܠܘ ܠܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܠܐ ܚܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܡܶܫܟܚܐ ܗܘܳܬ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܠܐ ܦܶܚܡܐ ܢܣܺܝܒܳܢ. ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܪܽܘܡܪܳܡܰܢ ܡܶܢ ܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܒܪܺܝܬܰܢ ܚܕܰܬܐ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܥܽܘܬܪܰܢ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ. ܡܽܘܠܳܝܰܢ ܡܶܢ ܨܪܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܣܰܒܥܰܢ ܡܶܢ ܟܰܦܢܶܗ. ܠܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܣܽܘܢ̈ܩܳܢܰܘܗܝ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ. ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܫܰܪ̈ܝܪܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܣܰܒܢܰܢ ܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܩܰܕܰܡ܆ ܐܰܝܟܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܕܺܝܠܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܰܢ ܡܶܫܟܚܐ ܕܬܶܬܕܪܶܟ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܐ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܰܙܥܽܘܪܝܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܥܰܣܩܐ ܕܬܶܬܡܰܠܰܠ܇ ܐܰܝܟܐ ܗܳܝ ܕܰܕܠܐ ܣܳܟܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܪܰܒܐ ܬܶܫܟܰܚ ܬܶܬܦܰܫܰܩ. ܘܶܐܢ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܗܳܝ ܕܒܶܗ ܒܰܐܠܳܗܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܺܝܬܐ ܠܗܰܘܢܐ. ܘܶܐܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܬܢܰܣܰܟ ܘܡܶܬܚܰܕܰܬ ܟܽܘܪܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܠܰܝܬ ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܕܣܳܦܶܩ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܡܰܢܽܘ ܠܗܳܕܶܐ ܢܶܣܦܰܩ ܠܡܶܥܪܐ ܘܰܥܠܶܝܗ̇ ܠܡܶܬܚܰܫܳܒܽܘ. ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܢܶܒܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܠܰܟܝܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܒܪܺܝܬܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܬܒܪܺܝܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ.܀

ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܨܳܬܐ ܘܰܒܥܳܬܐ. ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܡܶܕܰܥ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢܚܢܰܢ ܒܰܐܝܕܐ ܕܡܶܣܬܰܥܪܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܘܟܰܕ ܠܐ ܬܶܬܩܰܕܰܡ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܒܪܐ ܠܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܥܰܠ ܕܠܐ ܥܛܶܠ ܠܰܐܠܗܐ ܡܶܕܶܡ. ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܘܠܳܕܐ ܗܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܕܪܶܟ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܒܶܣܪܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܡ. ܐܶܠܐ ܠܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܒܣܶܓܕܬܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܗܳܕܐ ܕܰܒܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܫܬܰܡܠܝܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܨܶܝܕ ܐܪ̈ܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܓܶܝܪ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܕܠܰܚܡܐ ܘܰܕܚܰܡܪܐ ܡܶܬܣܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܐ ܕܰܢܚܶܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܐ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܥܳܒܶܕ ܠܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܬܰܡܳܢ ܠܡܶܠܬܐ ܓܰܫܶܡ ܪܽܘܚܐ ܘܚܰܘܺܝ ܦܰܓܪܐ. ܗܳܪܟܐ ܠܠܰܚܡܐ ܘܰܠܚܰܡܪܐ ܥܳܒܶܕ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܡܨܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܠܡܰܥܒܳܕܽܘ ܒܰܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܳܐܦ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܗܘܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܦܰܓܪܶܗ܆ ܚܰܝܠܐ ܡܶܢܶܗ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܣܢܺܝܩ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܗܳܪܟܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܙܶܐ. ܐܶܢ ܢܶܫܬܰܐܰܠ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܠܰܚܡܐ ܗܳܘܶܐ ܦܰܓܪܐ ܘܚܰܡܪܐ ܕܡܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܗܳܘܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܫܳܬܩܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܥܰܠ ܗܳܕܐ ܒܺܝܕܰܥܬܐ ܢܥܰܩܶܒ܆ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢܰܢ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܐ. ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܳܒܽܘܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܰܠܝܐ ܗܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܰܨܠܰܚ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܗܕܐ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ. ܠܡܶܐܚܰܕ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܕܐܪ̈ܙܶܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܬܶܬܦܪܶܫ ܠܥܳܒܽܘܕܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܛܳܒ ܦܰܐܝܐ ܘܠܳܚܡܐ. ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܠܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܘܢ ܬܶܬܺܝܗܶܒ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܫܺܝܛܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܗܳܕܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܘܪܳܐܶܓ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܚܰܬܺܝܬܬܐ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܕܶܐܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܢܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܶܗ. ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܐ ܕܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܐܶܩܰܒܠܺܝܘܗܝ. ܕܠܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ. ܚܠܳܦ ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܐ ܝܳܕܽܘܥܐ ܐܶܣܬܒܰܪ܆ ܢܦܰܢܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܣܒܪܰܬ ܕܰܐܚܺܝܕܰܬ. ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܬܚܰܟܰܡ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ. ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܐܠܰܬ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܳܟ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܰܢܫܰܐܶܠ ܠܡܺܐܠܰܦ ܡܶܢܳܟ ܥܰܠ ܪ̈ܙܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܐ. ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܪܣܐ ܕܡܰܘܠܕܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܡܶܫܚܐ ܚܰܝܠܐ ܘܠܰܚܡܐ ܦܰܓܪܐ ܘܚܰܡܪܐ ܕܡܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܗܳܝ ܥܳܡܶܕ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܢܶܣܬܒܰܪ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܪܽܘܚܳܢܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܓܰܠܝܐ܇ ܦܝܳܣܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܡܪܰܬ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܶܐܚܰܕ. ܘܰܠܡܰܫܳܪܽܘ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ܆ ܦܫܺܝܩ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܚܪܶܐ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܢܳܟ ܗܳܕܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܰܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܰܠܠܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܪܳܢܶܐ ܐܢܐ ܕܫܳܝܛܰܬ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܣܰܟܠܐ ܘܠܐ ܝܳܕܽܘܥܐ ܡܶܬܣܺܝܡ ܠܳܟ܆ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܶܦܪܰܫ ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ. ܕܶܐܢ ܐܰܠܗܐ ܗܘ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ. ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܚܪܳܝܽܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܘܠܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬܶܗ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܟܚܳܢ ܠܡܶܗܘܶܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܕܰܪܟܳܢ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܇ ܗܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܠܐ ܗܘ̈ܰܝ ܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܫܰܠܝܛ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܬܽܘܠܡܳܕܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܶܥܡܰܕ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܥܪܳܢ܆ ܐܳܡܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܦܝܝܐܺܝܬ ܥܠ ܦܪ̈ܣܶܐ ܕܣܰܥܪܐ: ܘܕܰܫܡܺܝܛܳܢ ܦܶܕ̈ܝܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܬܰܐܡܪܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘܡܬܐ ܒܩܳܠܐ ܕܚܺܝܠܐ ܘܒܰܩܥܳܬܐ: ܘܰܕܢܳܦܚܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܘܓܳܥܪܺܝܢ ܒܡܳܪܽܘܕܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܕܢܳܣܶܒ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܪܽܘܫܡܐ ܕܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܝܳܢ: ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܒܡܶܫܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܕܥܳܡܶܕ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܣܓܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܕܡܐ ܕܰܣܠܶܩ ܬܽܘܒ ܡܶܬܛܒܰܥ ܒܡܶܫܚܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܽܘܪܽܘܢ܇ ܘܰܕܡܶܬܥܛܶܦ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܐ ܘܡܰܦܪ̈ܓܶܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܕܠܳܩܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܐ ܘܰܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܕܡܳܢܐ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܘܕܥܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܪ ܐܢܐ ܡܰܠܦܰܬ ܠܶܗ. ܘܰܕܡܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܘܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܘܰܕܥܰܠ ܡܳܢܐ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܰܝܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܡܶܢ ܚܰܕܬܐ. ܘܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܐ. ܘܰܫܡܰܝܳܢܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܪܥܐ. ܘܗܰܕܳܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܪܳܙܐ ܬܽܘܒ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܣܰܒ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ. ܐܠܐ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܪܳܢܶܐ ܐܢܐ ܡܰܪܬܶܝܬ ܠܶܗ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܢܩܰܒܶܠ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܗܢܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܘܠܐ ܐܰܢܬ ܣܳܦܩܰܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܘܠܐ ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܚܪܶܐ ܠܘܳܬܳܟ ܘܢܺܐܡܰܪ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܠܺܝ ܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ: ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܬܽܘܒ ܕܥܳܡܶܕ ܘܣܳܠܶܩ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥܢܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܒܝܰܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܰܪܰܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܘ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܺܐܝܕܰܥܬܐ ܡܪܺܝܚܰܬ ܠܚܶܪܝܳܝܽܘܬܗ. ܐܰܘ ܡܦܺܝܣ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ܆ ܠܰܘ ܟܰܝ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܳܠܟܰܬ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪ̈ܘܚܳܢܝܬܐ ܐܶܢ̈ܝܢ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܰܝܬܶܝܬ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܰܘ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܶܗ ܦܫܺܝܩ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ. ܘܶܐܢ ܝܗܽܘܕܳܝܐ ܗܘ ܗܢܐ. ܡܰܠܦܰܬ ܠܶܗ ܕܠܐ ܢܶܬܦܰܠܰܓ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܒܪܳܐ ܐܠܗܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ ܘܰܐܬܩܶܢ ܘܨܰܒܶܬ ܠܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܰܢܦܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܦܺܝܣܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܦܠܰܚ ܡܶܢܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܚܰܝܠܬܢܐ ܪܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܕܰܡܨܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܠܐ ܟܰܝ ܦܰܐܝܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܶܦܬ ܠܚܰܢܦܐ ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܝܐ: ܬܶܡܠܽܘܟ ܐܳܦ ܠܰܩܢܽܘܡܳܟ: ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܐ ܫܒܰܩ. ܕܠܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܬܶܫܡܰܥ ܐܶܢ ܬܶܬܚܪܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܟܶܣ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܬܺܝܩܶܐ܇ ܕܰܐܢܬ ܕܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܠܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܕܠܐ ܡܰܪܬܶܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ. ܕܦܰܓܪܐ ܟܣܶܐ ܒܓܰܘ ܠܰܚܡܐ ܘܰܕܡܐ ܒܓܰܘ ܚܰܡܪܐ. ܘܰܒܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܥܳܡܰܪ ܒܥܰܬܺܝܩܐ. ܐܠܐ ܐܳܠܨܰܬ ܠܶܗ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ. ܕܠܰܚܡܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܇ ܗܽܘܝܽܘ ܦܰܓܪܐ. ܘܚܰܡܪܐ ܕܡܶܬܛܥܶܡ܇ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܐ. ܘܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܘܣܳܠܶܩ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܡܶܬܥܨܶܐ ܡܶܢܳܟ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܠܰܛܥܡܬܐ ܘܠܰܚܙܳܬܐ. ܘܢܶܟܦܽܘܪ ܒܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܪ̈ܓܫܶܐ ܒܰܪ̈ܝܶܐ܇ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܓܫܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܠܰܚܡܐ ܢܶܛܥܰܡ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܐ ܕܡܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܕܰܥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܳܙܝܐ ܘܝܳܕܽܘܥܐ ܕܰܐܝܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܕܬܐܝܬ. ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܕܳܡ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܗ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܚܰܕܬܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܐ ܒܓܰܘ ܦܰܓܪܐ ܫܳܒܩܰܬ ܠܶܗ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ. ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܒܥܰܬܺܝܩܐ. ܘܟܰܣܝܐ ܒܓܰܠܝܐ. ܘܗܰܘ ܪܽܘܚܳܢܐ ܒܗܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܐܰܘ ܕܰܒܠܰܚܡܐ ܟܣܶܐ ܦܰܓܪܐ ܐܰܘ ܕܰܒܚܰܡܪܐ ܡܛܰܫܰܝ ܕܡܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܒܝܰܕ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܢܦܺܐܫܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܰܦܫܺܝܩܐ ܗܝ ܠܡܶܫܬܡܳܥܽܘ ܗܳܕܐ. ܕܰܒܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܢܶܥܡܰܪ ܐܚܪܺܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܕܰܓܠܶܐ ܗܰܘ ܕܰܟܣܶܐ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܢܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܓܰܠܝܐ ܟܰܣܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܚܡܐ ܦܰܓܪܐ ܘܚܰܡܪܐ ܕܡܐ. ܘܡܶܫܚܐ ܚܰܝܠܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܕܬܐ܀

ܗܠܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ ܘܪ̈ܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܢܶܗܘܝܢ ܠܳܟ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܡܰܠܝܐ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܥܶܠܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܕܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕܢܰܢ ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܬܽܘܡܳܝܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܥܬܰܪܢܰܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܰܥܡܰܪ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܐܶܬܺܝܠܶܕܢܰܢ ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܶܐܬܬܒܥܘ ܡܶܢܳܟ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܪ̈ܙܶܐ܆ ܡܶܬܓܒܶܝܬ ܡܶܢܰܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܶܠܬܐ ܕܪ̈ܙܶܐ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܥܰܡܰܢ ܕܡܶܠܬܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܗܦܟ ܠܒܶܣܪܐ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܡܰܠܝܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܒܡܰܠܝܽܘܬܗ. ܘܪܳܡܐ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܟܰܕ ܩܰܘܺܝ ܒܰܡܥܰܠܝܽܘܬܗ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܶܬܚܒܶܫ ܒܟܰܪܣܐ. ܟܕ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܠܐ ܫܒܰܩ. ܘܗܰܘ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܐ ܐܳܚܕܐ ܠܗ. ܒܰܐܬܪܐ ܙܥܽܘܪܐ ܘܰܐܠܺܝܨܐ ܐܶܬܚܒܶܫ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܕܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܗܕܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܚܰܝܠܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ ܕܪܽܘܚ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܡܣܰܝܰܟ ܒܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܣܽܘܝܳܟܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ. ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܟܰܬܰܪ ܡܰܠܝܐ ܒܣܽܘܪܳܩܶܗ. ܦܳܫ ܐܳܦ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܒܣܽܘܝܳܟܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܕܬܶܣܦܰܩ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܣܦܰܩ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܕܐ. ܕܟܰܕ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܣܪܐ ܘܢܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܘܕܶܐܣܬܰܝܰܟ. ܕܡܳܠܶܐ ܠܟܽܠ ܘܕܰܥܪܳܬܶܗ ܟܰܪܣܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܗܳܕܐ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܝܰܟ ܡܣܰܝܟܐ ܬܶܗܪܐ ܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܳܝ ܕܢܶܣܬܰܝܰܟ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܘܰܡܣܰܝܟܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܥܰܠ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܠܶܗ ܒܗܳܕܐ ܕܰܡܣܰܝܟܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܐ ܥܒܺܝܕܐ ܗܘ ܘܠܐ ܒܰܪܝܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ. ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܬܰܝܰܟ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܩܛܺܝܪܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܨܒܽܘ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܳܚܡܐ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܘܰܟ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܘ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܠܐ ܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܥܰܠ ܕܒܶܗ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܦܰܓܪܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܐ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܚܽܘܫܳܒܐ ܒܺܝܫܐ ܥܰܠ ܛܳܒܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܥܡܰܪ ܒܟܰܪܣܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܨܒܽܘ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܐܪܥܐ ܟܰܕ ܠܐ ܣܰܦܶܩ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܟܢܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܟܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܪܦܺܝ ܗܳܝ ܕܚܰܝܰܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܣܽܘܪܳܩܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܠܗܳܕܐ ܕܶܐܬܐ ܠܟܰܪܣܐ ܩܪܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܟܶܢ ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܕܐ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܘܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܐܶܬܚܒܶܫ ܢܶܫܪܶܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܣܶܦܩܰܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܶܐܬܬܰܚܰܡ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ. ܘܰܥܪܳܝܗܝ ܡܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܥܽܘܒܐ ܙܥܽܘܪܐ ܕܟܰܪܣܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܡܨܶܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܥܽܘܒܐ ܪܘܺܝܚܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ.

ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܥܨܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܟܝܳܢܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܝܰܕ ܕܠܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܩܰܝܰܡ. ܐܶܬܥܢܺܝ ܟܝܳܢܶܗ ܠܨܶܒܝܳܢܗ. ܘܶܐܣܬܰܪܰܩ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܕܒܰܪ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܨܶܒܝܳܢܗ ܠܰܟܝܳܢܗ. ܟܰܬܰܪ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܣܬܒܰܪ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܣܰܝܰܟ܆ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܳܕܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ܆ ܕܟܰܬܰܪ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡ. ܣܳܡ ܠܽܘܩܕܰܡ ܣܽܘܪܳܩܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܕܗܳܕܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܗܘܐ ܚܛܽܘܦܝܐ ܚܰܫܒܳܗ̇. ܠܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܣܰܪܶܩ ܟܰܕ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܢܣܰܒ. ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܰܟܶܟ ܗܽܘ ܠܶܗ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ. ܡܰܘܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܬܢܳܢ. ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܟܰܕ ܢܣܰܒ ܒܶܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܕܰܩܕܳܡ ܕܗܳܕܶܐ ܢܣܰܒ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܒܡܰܠܝܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܣܽܘܪܳܩܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܣܳܡ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܣܽܘܪܳܩܐ ܬܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܟܶܢ ܬܶܥܽܘܠ ܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܗܳܕܐ. ܘܢܶܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠ ܗܕܐ ܐܳܦ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܥܰܠ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܠܰܘ ܒܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܝ ܕܢܰܣܒܳܗ̇ ܒܶܗ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܰܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܚܰܘܺܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܗܘܳܐ. ܕܰܐܠܶܦ ܕܠܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܒܰܕ ܡܶܠܬܐ ܘܰܢܣܰܒ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܢܰܣܒܳܗ̇ ܒܶܗ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ. ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܕܬܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܰܘ ܠܰܢ ܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܒܐ.

ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟܪܙܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ. ܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܫܳܢܐ ܐܶܬܚܒܶܫ. ܠܐ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܐ ܐܶܬܥܪܺܝ. ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܐ ܐܶܬܬܚܶܕ. ܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ ܐܶܬܠܒܶܟ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܐܶܬܓܫܶܫ. ܠܐ ܓܫܺܝܡܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܠܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܐܶܬܦܰܓܪܰܢ. ܠܐ ܒܶܣܪܳܢܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܐܠܗܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܘܗܳܝ ܕܟܰܬܰܪ ܗܽܘ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܐ ܡܓܰܫܡܐ ܒܰܡܓܰܫܡܐ ܥܡܰܪ. ܘܡܶܠܬܐ ܒܒܶܣܪܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܒܰܡܣܰܝܟܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܒܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܒܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܒܰܐܝܢܐ ܕܡܺܝܬ. ܕܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܘܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܥܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܰܓܒܺܝܬܐ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܥܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܕܐܠܗܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܰܐܠܗܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܗܽܘܢ ܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܙܶܐ ܚܰܘܺܝܢܰܢ. ܗܳܝ ܕܫܳܐܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܕܬܶܛܰܪ ܠܺܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܘܬܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܪ̈ܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܡܶܢܳܟ ܡܗܰܝܡܢܰܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܝܬ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܐܰܢܬ ܕܢܳܣܶܒ ܐܰܢܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܚܰܘܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܐܪ̈ܙܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܒܓܰܘ ܠܰܚܡܐ ܡܛܰܫܰܝ. ܐܶܠܐ ܠܰܚܡܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܘ ܬܽܘܒ ܕܡܐ ܒܓܰܘ ܚܰܡܪܐ. ܐܠܐ ܚܰܡܪܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܡܐ. ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܕܶܐܬܛܠܺܝ ܥܳܡܰܪ ܒܓܰܘ ܣܳܒܐ. ܐܰܘ ܚܰܕܬܐ ܒܥܰܬܺܝܩܐ. ܐܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܳܒܐ ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܶܐܬܛܠܺܝ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܐܚܪܺܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܒܰܡܣܰܝܟܐ. ܠܐ ܡܣܰܪܩܐ ܒܰܡܣܰܪܩܐ. ܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܒܰܡܬܰܚܡܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܘܠ ܕܽܘܟ ܒܰܐܝܢܐ ܕܰܚܒܺܝܫ ܒܕܽܘܟܬܐ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܒܦܰܓܪܳܢܐ ܘܡܶܠܬܐ ܒܝܳܠܽܘܕܐ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܡܦܰܪܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܠܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܫܦܰܪ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܰܘ ܕܶܐܬܡܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܨܶܝܕ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ: ܘܠܰܘ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܥܶܠܰܬ ܥܰܠ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܐ ܦܰܐܝܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܐܠܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܕܰܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܒܐ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܘܶܝܢ ܦܰܓܪܐ ܘܰܕܡܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܚܐ ܚܰܝܠܐ ܘܠܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܪܣܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܚܰܕܬܐ. ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܕܡܶܬܚܰܝܰܕ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܚܰܝܠܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ܆ ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܠܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܶܐܬܚܰܝܕܰܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܗ ܠܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܐ ܠܫܽܘܫܰܢܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܡܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܘܶܐ ܚܰܕܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܗܳܟܢܐ ܘܐܠܗܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܣܛܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܕܺܝ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܣܬܒܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܠܗܳܕܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܕܶܐܢ ܢܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܰܘ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܶܐܬܐܰܠܰܗ. ܕܰܢܣܰܒ ܗܽܘ ܡܶܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܢܶܗ ܗܳܝ ܕܶܐܬܐܰܠܰܗܢܰܢ ܒܶܗ. ܘܡܶܠܬܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܗ ܗܳܕܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܐܰܠܰܗ ܒܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܚܰܝܠܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܒܰܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܢܚܢܰܢ ܒܪܽܘܚܐ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܬܶܗܘܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܬܶܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ܇ ܟܰܕ ܠܐ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܠܐ ܠܰܢ ܓܕܰܫ ܒܶܗ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܟܰܕ ܢܣܰܒܢܰܢ ܒܰܢ ܛܰܒܥܐ ܕܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܟܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܣܩܐ. ܒܝܰܕ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܥܳܕ ܡܶܬܢܰܗܰܪ. ܢܣܰܒ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܗܳܘܶܐ ܚܰܕܬܐ ܒܓܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܗܳܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܡܶܬܒܛܶܢ ܘܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ. ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܐ ܚܰܕܬܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܕܳܡܐ ܕܳܐܕܳܡ ܢܶܬܚܫܶܒ ܦܰܓܪܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܬܪ̈ܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܝܢ ܡܚܰܘܝܐ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܗܘ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܕܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܰܘܕܥܐ ܚܙܳܬܶܗ ܘܓܶܫܬܶܗ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܩܰܛܺܝܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܘܪܳܙܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܳܦܶܩ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܰܐܝܟ ܡܐ ܕܘܳܠܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܰܨܶܕ. ܥܳܒܪܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܗܰܘܢܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܶܐܫܬܰܡܫܰܬ. ܢܶܣܬܡܶܟ ܟܡܐ ܕܡܰܨܝܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܥܰܠ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܢܰܣܒܰܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܚܳܫܶܒ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܘܥܰܬܺܝܩܐ. ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܒܰܪ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܗܰܕܳܡܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܐ ܪܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܡܰܣܒܰܪ ܕܶܐܬܒܰܠܥܰܬ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܒܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܫܬܰܚܠܦܰܬ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܶܗ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܡܶܪܢܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇: ܘܥܰܠ ܠܬܺܒܶܝܠ ܐܠܗܐ ܡܓܰܫܡܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܐܝܟܐ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ. ܐܶܢ ܡܶܠܬܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܘܶܐܢ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܢ ܐܠܗܐ ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܘܶܐܢ ܒܽܘܟܪܐ. ܐܶܢ ܪܳܥܝܐ ܘܶܐܢ ܐܶܡܪܐ. ܐܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܘܶܐܢ ܬܰܪܥܐ. ܐܶܢ ܒܰܢܳܝܐ ܘܶܐܢ ܟܺܐܦܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܪܺܝܫ ܓܘܢܝܐ. ܐܶܢ ܒܰܪ ܐܠܗܐ ܘܶܐܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܢ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܶܐܢ ܕܰܙܥܽܘܪ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܐܳܦܶܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܣܺܝܡ. ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕܬܐ ܘܥܰܬܺܝܩܐ. ܘܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ. ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܛܽܘܦܣܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܕܫܰܟܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܬܰܚܠܽܘܦܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܠܗܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܒܰܪ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܟܽܠܶܗ ܒܝܰܕ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܠܐ ܥܦܺܝܦ ܘܠܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܕܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܒܪܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܕܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܦܰܓܪܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܣܝܐ ܓܰܠܝܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܪܳܡܐ ܡܰܟܺܝܟܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܝܐ ܡܣܰܪܩܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܐ ܡܶܣܟܺܢܐ. ܘܡܶܢ ܙܳܝܽܘܢܐ ܣܢܺܝܩܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܳܠܶܐ ܠܟܽܠ ܡܣܰܝܟܐ. ܘܡܶܢ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܡܶܢ ܪܳܥܝܐ ܐܶܡܪܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ܆ ܕܰܙܥܰܪ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܬܡܢܺܝ ܒܡܰܘܬܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܘܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܢܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܐ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܘܡܶܢ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܚܰܫ̈ܶܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܪܳܕܝܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܣܝܳܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܩܰܘܺܝ. ܗܳܟܢܐ ܘܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܠܶܐ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܕܺܝܠܰܢ ܒܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܗ. ܘܒܰܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܰܬܰܪ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܕܡܽܘܬܰܢ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܣܝܐ ܘܓܰܠܝܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܐܠܗܐ. ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܕܡܶܬܪܓܶܫ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܒܰܪ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܰܠ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܓܰܘ. ܢܦܰܩ ܓܶܝܪ ܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܰܠܥܰܒܕܐ ܥܰܒܕܶܗ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܘܳܬ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܓܰܠܝܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܽܘܬܗ. ܘܬܽܘܒ ܨܶܝܕ ܥܰܒܕܽܘܬܗ ܟܰܣܝܘܬܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܗ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܥܰܒܕܐ. ܗܐ ܠܰܡ ܥܰܒܕܝ ܕܶܐܨܛܒܺܝܬ ܒܶܗ. ܐܠܐ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܥܰܒܕܽܘܬܗ ܡܳܪܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܢ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܗ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܟܕ ܚܳܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܗܐ ܥܰܒܕܝ ܕܶܐܨܛܒܺܝܬ ܒܶܗ. ܚܰܒܺܝܒܝ ܕܣܶܘܚܰܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܝ. ܟܕ ܩܪܳܐ ܥܰܒܕܐ ܠܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܠܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܐ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܒܐ ܐܶܣܬܗܶܕ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܒܶܪܝ ܗܘ ܚܰܒܺܝܒܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ܇ ܘܰܠܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܰܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܫܰܡܰܗ ܥܰܒܕܐ ܘܚܰܒܺܝܒܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܥܰܒܕܐ ܐܰܠܶܦ ܕܡܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܢܳܣܶܒ ܒܶܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܕܫܰܡܗܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ܆ ܫܰܘܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܪܐ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܕܚܰܒܺܝܒ ܠܶܗ ܠܐܒܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܐܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ ܐܰܝܟܰܢܐ ܚܰܕ ܒܚܰܕ ܩܛܰܪ ܐܶܢܘܢ ܪܽܘܚܐ ܠܰܫܡ̈ܳܗܶܐ. ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܩܪܳܐ ܥܰܒܕܐ ܘܚܰܒܺܝܒܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܒܪܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܒܝܰܕ ܐܶܫܰܥܝܐ ܐܰܡܪܶܗ ܥܰܒܕܐ ܘܚܰܒܺܝܒܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܡܐ ܓܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܐܰܒܐ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܠܐ ܐܶܣܬܢܶܩ. ܐܶܠܐ ܐܶܡܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܰܘ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܕܽܘܟܰܬ ܫܡܐ ܡܡܰܠܝܐ ܗܘܳܬ ܗܺܝ ܚܙܳܬܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܓܶܝܪ ܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܥܰܒܕܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܘܥܰܒܕܐ ܐܰܣܗܶܕ ܐܰܒܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܗܽܘ ܦܰܪܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܐ ܥܡܳܕܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܐ ܕܗܳܫܐ ܡܶܢܝ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪܐ. ܠܐ ܒܝܰܕ ܓܒܺܝܬܐ ܐܺܝܠܺܝܕ ܘܠܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܺܝܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܘܰܐܡܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܐ. ܕܢܰܠܦܰܢ ܕܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܚܽܘܒܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܚܽܘܒܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܐܚܪܺܬܐ ܕܽܘܟܬܐ ܗܽܘ ܐܶܫܰܥܝܐ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܶܡܰܪ. ܕܗܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܒܕܝ ܘܡܶܬܪܺܝܡ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܛܳܒ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܗܳܕܐ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܡܶܬܓܠܶܐ. ܡܛܠ ܕܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܟܰܣܝܐ ܗܘܳܐ ܘܰܓܢܺܝܙܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܐ ܠܗܳܕܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܥܰܒܕܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܥܰܒܕܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܠܘܳܬ ܚܙܳܬܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܢܒܺܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܟܡܐ ܕܰܬܡܰܗܘ ܥܠܰܝܡ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܶܬܫܺܝܛ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ ܚܙܳܬܟ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܩܺܝܡ. ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܬܳܡܗܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܬܳܡܗܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܡܒܰܨܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܫܒܺܝܢ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܒܗܳܝ ܕܕܳܡܶܐ ܠܓܰܒܪ̈ܐ ܘܠܐ ܕܳܡܶܐ. ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܕܥܺܝܘܗܝ. ܟܰܕ ܠܰܡ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܚܫܒܺܝܘܗܝ ܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܶܐܠܶܨ ܕܢܶܣܬܰܟܠܺܝܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܰܓܠܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܪܢܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ. ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܣܬܒܰܪ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܡܳܪܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܣܳܥܰܪ. ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܐܰܚܺܝܕ ܟܽܠ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܕܳܡܶܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܬܢܳܢ ܢܒܺܝܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܚܐ ܕܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܕܰܡܠܶܐ ܫܪܳܪܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܠܐ ܐܶܬܟܰܣܝܰܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܡܳܪܝܐ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ. ܐܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘ ܟܝܳܢܳܝܐ ܐܶܠܐ ܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ ܕܐܠܗܐ ܗܝ ܐܺܝܬܝܳܝܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ. ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܘܕܥܳܢ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܬܒܥܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܒܫܰܪܒܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܥܰܠ ܕܢܶܓܠܶܝܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܠܶܗ ܒܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ. ܐܶܣܬܥܰܪ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܘܒܰܛܢܶܗ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܒܳܗ̇ ܒܬܰܪܒܺܝܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܐܠܗܐ ܡܓܰܫܡܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܟܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܗܘ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܐܶܢ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܐܶܢ ܠܗܽܘܢ ܢܰܥܶܠ ܠܘܳܬܶܗ ܣܳܦܩܺܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܠܐ ܐܶܢܗܽܘ ܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܘܦܶܝܢ ܠܰܡܚܳܪ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܕܶܡ̈ܘܳܬܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܣܒܰܪ ܐܢܐ ܕܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܒܚܰܪܬܐ ܠܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܠܐ ܒܰܕܡܽܘܬܐ. ܐܠܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ ܘܰܟܬܰܒ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܒܶܣܪܐ܀

 

ܕܰܬܡܳܢܝܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ.

 

ܚܰܕ ܗܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܫܺܝܚܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܳܬ ܓܰܒܐ ܥܶܠܳܝܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܨܶܝܕ ܗܳܢܐ ܬܰܚܬܳܝܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܳܝ ܡܢܳܬܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܗܳܕܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܪܰܢܝܳܢ ܒܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܐ ܗܘ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܢܶܫܬܰܡܰܗ. ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܚܰܘܝܰܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܗܪܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ. ܘܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܥܶܠܳܝܐ ܬܰܚܬܳܝܐ. ܘܰܠܬܰܚܬܳܝܐ ܥܶܠܳܝܐ. ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܰܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ ܡܶܠܬܐ. ܠܰܕܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܰܠܕܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܗܘ ܒܪܐ ܕܠܐ ܥܦܺܝܦ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܡܺܝܪܳܢ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܒܪܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܘܨܶܝܕ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܒܪܐ. ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܚܪܺܢܐ ܗܘ ܒܪܐ ܘܰܐܚܪܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܗܳܝ ܡܢܳܬܐ ܘܰܐܚܪܢܐ ܒܗܳܕܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܩܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܢܶܣܬܒܰܪ. ܘܳܐܦܠܐ ܐܶܢ ܟܡܐ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܣܽܘܪܳܩܐ ܗܘܳܐ. ܟܕ ܒܗܳܝ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܢܣܰܒ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܠܐ ܘܠܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܠܰܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܢܳܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ ܠܰܢ. ܕܰܗܘܰܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܘܟܶܢ ܕܺܝܠܶܗ.

ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܠܗܐ ܘܡܶܠܬܐ ܗܽܘܝܘ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܫܺܝܚܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܗܽܘܝܘ ܐܠܗܐ ܘܡܶܠܬܐ. ܘܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܐ ܘܥܳܒܽܘܕܐ. ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܘܰܡܫܰܥܒܕܐ. ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܡܶܫܬܰܡܰܫ ܘܕܰܡܫܰܡܶܫ. ܕܦܳܩܶܕ ܘܰܕܡܶܬܦܩܶܕ. ܕܡܶܣܬܓܶܕ ܘܰܕܣܳܓܶܕ. ܕܰܟܣܶܐ ܘܕܰܓܠܶܐ. ܕܰܓܢܺܝܙ ܘܕܺܝܕܺܝܥ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܘܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܘܕܶܐܬܓܫܶܫ. ܠܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܐ ܘܕܶܐܬܠܒܶܟ. ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܐ ܘܕܶܐܬܬܚܶܕ. ܠܐ ܡܣܰܝܟܐ ܘܕܶܐܣܬܰܝܰܟ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ. ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܰܘ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܐܶܠܐ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܢܶܫܬܰܡܰܗ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܢ. ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܗܽܘ ܠܐ ܢܶܬܪܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܒܰܡܢ̈ܰܘܳܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܠܰܡܫܰܠܡܳܢܐ ܢܩܶܦ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܐܰܣܒܰܪܘ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܫܰܠ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܚܽܘܒܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ܆ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܘܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܕܰܕܚܰܕ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܕܰܒܪܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ. ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܶܫܬܰܡܗܰܬ. ܥܰܠ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܳܗ̇. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܣܛܪܝܣ܆ ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܚܰܝܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܳܘܛܘܟܶܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܕܶܐܢ ܐܠܗܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܢܶܬܪܢܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܐ ܡܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ ܘܡܒܪܢܫ. ܡܰܥܒܰܪܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܘܠܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܗܰܘ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܒܶܣܪܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪܢܐ ܐܰܘ ܒܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܢܶܬܪܢܶܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܡܶܠܬܐ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܥܡܰܪ ܡܶܬܚܫܶܒ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܠܰܘ ܕܰܐܝܢܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܠܶܕ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐܠܗܐ.

ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܝܐ ܐܳܠܨܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܡ ܘܠܰܘ ܥܡܽܘܪܝܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܟܬܺܝܒ. ܘܠܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܒܶܣܪܐ. ܕܗܰܘ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܗܳܘܶܐ. ܗܳܢܐ ܐܳܦ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܥܳܡܰܪ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܡܶܣܬܒܰܪ. ܐܶܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܟܰܕ ܝܳܨܦܺܝܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܠܡܶܠܬܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܨܶܝܢ. ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܰܡܒܰܛܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܓܡܳܪ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܢ ܠܐ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ: ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܠܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܣܺܝܣ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܐܳܡܰܪܢܐ ܘܕܳܐܘܛܽܘܟܝܢ̈ܢܝܣܛܐ܆ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܳܐܡܪܳܢ ܚܕܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܐ. ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܚܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܐܰܚܺܝܕܳܢ. ܘܟܳܦܪܳܢ ܐܰܟܚܕܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܶܐܢ ܕܽܘܡܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܒܶܣܪܐ ܐܺܝܬ ܗܘܐ ܠܰܐܠܗܐ: ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܦܰܓܪܐ ܗܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܘܡܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܘܐܢ ܬܽܘܒ ܠܒܶܣܪܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ ܝܶܠܕܰܬ: ܘܠܰܘ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܡܒܰܣܰܪ܆ ܐܳܦܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܠܳܚܡܐܺܝܬ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܐܠܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܒܳܗ̇ ܚܰܕܬܐܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܒܶܣܪܐ ܐܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܕܐ ܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܶܣܛܽܘܪܝܣ. ܠܰܘ ܐܰܪܰܐ ܥܰܠ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠ ܕܠܰܘ ܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܐܠܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܐ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ: ܐܰܥܶܠ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܶܠܐ ܝܳܠܕܰܬ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܠܳܚܡܐ ܕܬܶܬܐܡܰܪ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܡܰܘܠܳܕܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܗܘܳܝܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܗܘܐ ܩܰܕܺܝܡ. ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܘܰܒܗܳܢܐ ܒܰܐܝܢܐ ܕܗܽܘ ܙܢܐ. ܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܘܶܐܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܟܡܐ ܢܶܬܝܰܩܰܪ ܒܰܥܡܽܘܪܝܐ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܠܰܓܡܳܪ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܠܶܗ ܠܪܳܙܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܛܳܒܬܐ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܠܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܶܬܛܰܝܒܰܬ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܐ. ܐܽܘܡܳܢܳܐܺܝܬ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܰܐܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܽܘܒܳܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܫܡܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܪܳܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܩܳܪܶܝܢ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܡܨܺܝܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܕܶܐܘܰܢ̈ܓܠܣܛܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܗܶܢܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܢܐ ܐܰܪܰܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܘ ܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܢܰܣܒܶܗ. ܐܰܘ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܘܰܬܪ̈ܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܘܠܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܥܰܠ ܕܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ܆ ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܚܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܫܳܡܥܺܝܢ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܗܢܐ ܦܣܳܩܐ ܥܰܠ ܝܽܘܒܳܠܐ ܕܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܠܐ ܗܢܘܢ ܡܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܠ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܕܡܰܟܫܠܝܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܟܰܕ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܒܰܫܡܐ ܕܶܝܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܕܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܚܰܡܨܽܘܢ. ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܒܽܘܟܪܐ ܘܡܳܪܝܐ ܘܦܳܪܽܘܩܐ܆ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܡܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܬܳܐܡ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܪܳܐܙܐ ܣܓܺܝܕܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܝܢ. ܐܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܘ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܥܰܣܩܐ ܗܘܳܬ ܐܰܘ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܘ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܫܰܪ̈ܝܪܶܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܰܠܦܽܘܢ܇ ܐܠܘ ܬܪ̈ܝܢ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܠܐ ܗܳܫܐ ܐܶܘܢܓܠܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܬܰܒ. ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܠܶܦ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܰܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܣܳܡܘ܆ ܕܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܦܶܩܘ ܠܗܳܝ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܢܰܘܕܥܽܘܢ ܕܚܰܕ ܗܘ ܘܠܰܘ ܬܪ̈ܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܚܠܳܦ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܫܰܠܡܺܝܢ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܝܡܰܬ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܢܳܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܐܰܘܕܥܰܬ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܝܐ܆ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܡܶܬܝܰܠܦܐ. ܠܰܘ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܠܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܥܰܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܦܰܓܪܰܢ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܢܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܗܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܢܰܛܪܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ: ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܟܚܕܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܒܝܰܕ ܗܘܳܝܐ. ܕܗܳܝ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܰܥܠܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܘܰܗܘܳܬ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܡܰܘܕܥܐ. ܘܰܕܠܐ ܗܘܳܬ ܣܳܟ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܫܡܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܐܠܐ ܗܳܕܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܬܶܬܚܫܒ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܗܳܪܟܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܶܗܘܝܳܢ. ܗܽܘ ܒܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܫܰܡܠܺܝ. ܒܽܘܛܳܠܐ ܐܳܡܪܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܘܰܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܥܠܰܬ. ܘܩܽܘܝܳܡܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܡܰܓܶܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ. ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܠܬܐ ܠܘܳܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܙܢܐ ܗܘܳܬ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܡܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܒܝܰܕ ܕܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܡܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܚܰܕ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܦܰܓܪܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܠܰܘ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܬܪ̈ܶܝܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܐ. ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܐ ܘܥܰܒܕܐ. ܐܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܒܰܩܢܽܘܡܗ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܶܗ: ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܒܐ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܐ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ܆ ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܓܒܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܰܠܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܓܒܺܝܬܐ ܢܣܰܒ ܘܚܰܝܶܕ ܠܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܘܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܟܰܪܣܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܗܳܘܶܐ ܒܪܐ ܒܚܽܘܕܳܬܐ. ܘܰܡܟܰܬܰܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܪܢܺܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚܶܟܡܰܬ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܝܰܕ ܕܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ ܗܳܘܶܐ ܒܓܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ: ܒܝܰܕ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܳܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܬܰܡܳܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܐܠܗܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܦܳܐܶܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܐ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܰܕܬܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܬܪ̈ܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܦܰܣ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ܇ ܡܐ ܕܰܢܚܶܬ ܕܶܝܢ ܘܶܐܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܪܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܐ: ܒܚܰܕ ܡܶܢܝܳܢܐ ܘܠܰܘ ܒܰܬܪ̈ܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܰܕ ܐܶܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܐ ܒܶܣܪܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܰܥܡܰܪ ܒܟܰܪܣܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܟܽܠܶܗ ܒܗܳܕܐ ܘܟܽܠܶܗ ܒܗܳܝ. ܕܠܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܶܗ ܘܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܩܰܒܶܠ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܳܚܩܐ ܠܳܗ̇ ܠܒܰܪ ܠܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܰܥܦܺܝܦܽܘܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܳܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ: ܚܰܕ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܠܰܘ ܬܪ̈ܝܢ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܰܘ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܗ ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܗ. ܟܽܠܶܗ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܟܽܠܶܗ ܒܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܒܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ. ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܐܶܬܒܨܰܪ ܐܰܒܐ ܟܰܕ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܒܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܚܶܣܪܰܬ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܒܪܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܳܘܶܐ ܪܽܘܚܳܢܐ ܘܰܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܘܰܒܪܐ ܠܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ. ܐܠܐ ܕܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܪܐ ܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܝܶܗ ܠܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܢܐ. ܐܠܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܗ ܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ܆ ܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܡܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܠܐ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܩܰܕܡܳܝܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘ. ܘܗܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܒܐ܇ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܠܕܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܐܠܐ ܦܳܫ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܳܐܦ ܐܰܝܟܐ ܕܰܨܒܐ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ.

ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܢܶܥܡܰܕ ܩܕܳܡ ܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܒܽܘܟܪܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ: ܐܠܐ ܡܩܰܘܶܐ ܒܺܐܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܗ. ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܶܗ ܕܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܥܰܠ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܽܘܟܪܐ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܐ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܐܰܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܫܰܡܶܫ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܒܽܘܟܪܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܪܺܫܺܝܬܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܘܡܶܢ ܩܝܳܡܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܙܢܐ ܕܳܐܦܶܢ ܡܫܰܚܠܦܐ ܒܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܒܶܗ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ: ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܳܟܢܐ ܘܠܐ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܡܫܰܚܠܦܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗܰܘ ܕܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘ ܡܶܢܝܳܢܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܐ ܗܳܘܶܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ. ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܟܰܬܰܪ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ܇ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܥܰܠ ܒܽܘܟܪܐ ܠܬܺܒܶܝܠ ܒܝܰܕ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܺܝܕ ܝܺܚܺܝܕܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܒܗܶܬ ܒܗܽܘܢ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܗܽܘ ܒܽܘܟܪܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܟܝ̈ܳܢܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܐ ܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܽܘܟܪܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܐܶܡܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܠܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܬܽܘܬܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܐ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܰܢܝܰܬ ܒܽܘܟܪܽܘܬܗ ܥܰܡ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܡܶܗ ܐܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܒܣܰܪ ܐܳܦ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ܇ ܘܠܘ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܡܶܗ ܐܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܒܪܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܒܰܒܣܰܪ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܕܗܳܘܶܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܕܰܗܘܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܐܝܢܐ ܕܶܝܢ ܙܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܘܢܳܣܶܒ ܒܚܰܝܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܥܳܕܳܢ ܡܶܬܝܰܗܒܳܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ ܘܰܩܢܳܐ ܒܝܰܕ ܗܘܳܝܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܝܳܬܐ. ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܠܗܐ܇ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܟܰܪܣܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܪܽܘܚܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܕܬܰܘܠܶܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܒܟܰܪܣܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܡܰܘܠܕܐ. ܪܽܘܚܐ ܣܳܡ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܬܶܫܟܰܚ ܬܩܰܒܶܠ ܠܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ: ܘܬܽܘܒ ܘܰܐܚܪ̈ܢܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܕܠܰܢ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ. ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܕܶܝܢ ܟܒܰܪ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܡܩܰܝܳܡܽܘ ܟܰܕ ܢܦܰܚܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܐ ܚܕܐ ܥܰܡ ܚܕܐ. ܟܰܪܣܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܒܪܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܦܰܘܠܳܘܣ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܬܺܝ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܘܫܰܪܰܪ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܗܽܘܢ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܒܘܳܠܺܝܬܐ ܣܥܰܪܢܰܢ. ܕܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܗܳܢܐ ܕܡܰܓܳܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܠܐ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܡܶܬܡܢܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܘܐ. ܐܰܦܺܝܣܢܰܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܩܰܒܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܒܚܰܝܠܐ ܠܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܩܰܝܶܡ. ܕܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܟܰܪܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܬܡܰܨܝܰܬ ܐܳܦ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ ܒܗܳܕܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܰܣܩܐ ܕܬܶܬܠܒܶܟ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ: ܘܰܢܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܫܰܪܪܰܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܪܐ ܠܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܣܳܡ ܠܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܬܰܒ ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܡܶܢ ܕܡܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܓܰܒܪܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܘܰܕܠܰܘ ܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܘܺܝ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐ ܣܦܰܩ ܕܰܢܦܰܫܶܩ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܕܒܰܐܝܢܐ ܕܶܝܢ ܙܢܐ ܐܰܘ ܦܽܘܪܣܐ ܠܐ ܓܠܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܕܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܪܳܡܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܐܘܢܓܠܣܛܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܢܰܘܣܶܦ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦ ܘܠܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܩܛܰܪ ܘܠܐ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܘܰܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܗܘܐ ܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܘܠܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܡ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܶܢ ܪ̈ܘܚܳܢܐ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܢ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܘܒ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ. ܕܰܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܘܰܕܠܐ ܚܒܺܝܟܽܘܬܐ ܗܘܳܬ ܗܺܝ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܒܶܣܪܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܡܪܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܙܳܓܗܽܘܢ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܟܝܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܓܰܘ̈ܢܶܐ ܘܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܡܐ ܕܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܇ ܫܳܒܶܩ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܐ ܘܺܝܕܺܝܥܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܐܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܝܐ ܗܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܶܚܡܐ. ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇. ܐܶܬܓܥܶܠ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܘܰܠܘܳܬܳܗ̇ ܢܶܬܢܛܰܪ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܝܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܰܘܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚܰܝܠܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܟܽܠ ܕܰܥܒܺܝܕ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ. ܘܣܳܥܽܘܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ. ܚܰܕ ܗܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ. ܒܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܟܰܣܝܐ ܘܓܰܠܝܐ. ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܕܰܒܪܐ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܕܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܪܽܘܚܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܗܳܫܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ. ܫܠܶܡ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ܀

 

ܬܽܘܒ. ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬܐ. ܕܺܐܝܬ ܐܳܦ ܒܶܗ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܐ.

 

ܢܶܩܪܽܘܒ ܬܽܘܒ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܐܳܦ ܗܳܫܐ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܢܒܰܚܶܢ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܢܺܐܡܰܪ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܟܡܐ ܕܘܳܠܶܐ܇ ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܕܳܐܦܶܢ ܫܘܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܠܗܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܠܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܦܪܺܝܫ ܘܰܡܫܰܚܠܰܦ. ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ. ܒܶܗ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܢܶܫܬܰܩܠܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢܰܢ ܗܽܘ ܟܝܳܢܐ. ܘܰܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܣܳܟ ܒܡܶܕܶܡ ܠܐ ܕܳܡܶܐ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܫܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܠܶܨ ܠܰܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܗܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܦܰܓܪܰܢ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܢܣܰܒ. ܘܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܘܕܰܥܡܰܪ. ܘܕܰܠܒܶܫ ܘܕܶܐܬܢܰܩܰܦ. ܘܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܘܕܳܐܘܛܟܝ̈ܢܺܝܣܛܶܐ. ܟܰܕ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܘܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ ܘܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܐܳܘ̈ܛܟܝܰܢܺܝܣܛܶܐ: ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܘܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܘܕܰܥܡܰܪ ܘܕܰܠܒܶܫ ܘܕܶܐܬܢܰܩܰܦ. ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܶܝܢ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚܘ. ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܗܰܘ ܕܠܳܚܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܚܳܕܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܐܘܛܝ̈ܢܺܝܣܛܽܘ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܒܰܪܳܝܽܘ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܠܦܰܓܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚܘ. ܘܠܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ܇ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܚܪܺܢܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ܇ ܐܰܘ ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܒܰܬܪ̈ܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܗܶܢܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܠܪ̈ܝܫܰܝ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܠܡܰܐܢܺܝ ܘܰܠܡܰܪܩܺܝܘܢ ܘܰܠܘܰܠܢܛܺܝܢܳܣ ܘܰܠܒܰܪܕܰܝܨܳܢ ܘܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܺܝܢ. ܕܓܰܒܺܝܘ ܘܰܢܣܰܒܘ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܘܠܰܕܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܐ ܐܰܣܠܺܝܘ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܳܫܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ. ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܘܳܐܘ̈ܛܽܘܟܝܰܢܺܝܣܛܶܐ܆ ܠܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܘܚܳܛܶܝܢ ܒܝܰܕ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܕܐ ܕܠܰܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܘܰܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܫܳܦܰܪ ܠܶܗ ܦܳܣܶܩ ܘܢܳܣܶܒ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܰܘܺܝܬ. ܘܳܐܘ̈ܛܽܘܟܣܰܢܺܝܣܛܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܶܐܬܦܰܓܪܰܢ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܣܟܺܡܐ ܘܕܽܘܡܝܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܶܬܪܢܶܝܢ: ܕܰܢܣܰܒ ܕܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܺܝ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܠܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܰܕ ܪܳܢܶܝܢ ܕܶܐܢ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܗܘܳܬ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܒܠܰܬ ܒܳܗ̇. ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܕܡܶܬܕܢܶܝܢ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒ ܘܕܶܐܬܚܰܝܰܕ. ܘܕܰܠܒܶܫ ܘܕܰܥܡܰܪ ܘܕܶܐܬܢܰܩܰܦ. ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܠܰܡܩܰܝܳܡܽܘ. ܘܰܕܦܰܪܨܽܘܦܐ ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܘܠܰܘ ܐܳܦ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܘܟܰܕ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܒܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ: ܐܳܦ ܗܢܘܢ ܡܶܬܬܨܺܝܕܺܝܢ ܕܢܳܦܠܺܝܢ. ܟܰܕ ܣܳܦܩܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓܰܝ̈ܳܣܶܐ܆ ܘܰܕܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܬܰܪܥܐ ܠܰܛܝܳܪܐ ܕܥܳܢܳܐ. ܗܳܕܐ ܕܰܠܡܶܢܗܽܘܢ ܕܩ̈ܳܠܶܐ ܘܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ ܡܰܣܠܶܝܢ. ܘܰܠܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܐܠܐ ܐܳܦܶܢ ܗܢܘܢ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܢܬܰܫܘ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܘܒܰܕܰܪܘ ܘܦܰܠܗܶܕܘ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܩܳܠܶܗ ܕܪܳܥܝܐ܆ ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܕܒܪܳܥܝܐ ܕܣܳܦܶܩ ܠܡܰܚܳܝܽܘ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܩܰܒܶܠ. ܐܶܠܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܶܒܥܶܐ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܥܺܕܬܐ ܢܶܣܒܰܬ ܠܰܚܕܰܬܐ ܘܰܠܥܰܬܺܝܩܬܐ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܚܰܘܝܰܬ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܕ. ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܦܪܰܫܘ. ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܕܗܳܫܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܟܽܘܠܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ ܢܺܝܫܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܫܒܺܝܠܐ ܕܰܬܪܺܝܨ ܘܦܳܫܶܛ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܫܪܳܪܐ ܢܺܐܙܰܠ. ܒܗܳܝ ܕܗܶܢܘܢ ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܰܚܒܺܝܢ ܠܰܡܟܰܬܳܪܽܘ ܠܘܳܬ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܠܐ ܥܰܠ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܳܢ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ. ܕܠܐ ܟܰܕ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܟܽܠܢܳܫ ܫܳܠܶܡ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܓܠܶܝܢ ܡܶܢ ܛܝܳܪ̈ܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ ܢܶܬܪܰܕܦܽܘܢ. ܕܶܐܠܘ ܒܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܚܠܺܝܡ. ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܰܠܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܕܢܺܝ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܳܐ ܘܟܽܘܚܳܕܐ ܕܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ. ܘܰܕܛܰܢ̈ܳܢܶܐ ܘܰܕܦܳܪ̈ܘܫܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܟܳܠܶܐ ܕܳܐܦ ܠܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܰܫܠܡܽܘܢ. ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܘܠܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܢܦܰܪܫܽܘܢ. ܘܠܐ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܰܣܒܪܽܘܢ. ܐܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܐܶܙܕܰܪܥܰܬ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܫܠܰܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܣܠܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܳܘܛܟܝܰܢܺܝ̈ܣܛܶܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܡܩܰܒܠܺܝܢ. ܠܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܠܩ̈ܳܠܶܐ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܘܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܐ ܢܶܬܕܢܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܰܬܪܺܝܨܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܠܰܢ ܫܦܰܪ ܢܶܬܪܰܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ.܀

 

ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ.

 

ܡܶܠܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܶܛܽܠ ܗܘܳܝܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܡܺܝܪܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ. ܒܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܫܬܰܩܠܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ܆ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܬܺܝܕܐ ܕܬܶܬܚܰܘܶܐ. ܟܰܕ ܫܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܒܰܙܒܰܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ: ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܩܰܝ̈ܰܡܝ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ. ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܡܺܝܪܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܡܐ ܓܶܝܪ ܕܐܡܪ ܟܬܳܒܐ ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ. ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ. ܘܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܒܪܳܐ ܐܠܗܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܐ. ܘܕܶܐܡܰܪ ܐܠܗܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܐ ܘܰܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܠܶܦ. ܡܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܪܩܺܝܥܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܐ: ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܐ ܫܰܪܝܐ ܕܐܬܠܒܕ ܘܰܩܛܰܪ. ܘܰܩܢܳܐ ܐܶܣܟܺܡܐ ܐܚܪܺܢܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܕܰܪܩܺܝܥܐ. ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܛܰܪ ܘܶܐܬܥܰܒܺܝ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܒܳܪܽܘܝܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܘܡܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܝܰܩܺܝܪܐ. ܗܳܢܐ ܠܬܰܚܬ ܡܥܳܕ ܠܡܶܚܰܬ: ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܳܦ ܕܡܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܚܰܘܝܐ ܗܝ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܙܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܐ ܕܳܡܶܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܰܒܝܰܡܐ ܥܳܡܪܳܢ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܢܶܨ̈ܒܳܬܐ ܘܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܘܰܒܥܺܝܪܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܐ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܘܠܐ ܒܓܰܘܢܐ ܘܠܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܦܰܓܪ̈ܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܘܪܶܕܝܐ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ.

ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܙܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܐܠܐ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ: ܡܐ ܕܢܳܣܶܒ ܐܢܳܫ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܐܰܘ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ ܡܰܠܟܐ ܐܰܘ ܪܺܝܫ ܚܰܝܠܐ ܐܰܘ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܗܳܕܐ ܕܢܳܣܶܒ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܟܢܽܘܫܬܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܐ. ܕܢܶܣܒܶܬ ܠܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܪ̈ܝܗ̇ ܘܰܥܒܰܕܬܶܗ ܐܰܪܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܐܡܠܶܟ ܐܶܡܰܪ ܕܰܪܒܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܪ̈ܝܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܪܝܐ. ܘܺܝܠܶܦ ܠܡܶܬܒܰܪ ܬܒܳܪܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܠܗܳܕܐ ܕܰܢܣܰܒ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܗܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܘܰܚܫܰܚܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܥܶܒܪܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܡ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪܳܡܬܐ ܕܕܰܘ̈ܩܶܐ. ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܟܬܺܝܒ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܰܙܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܚܶܘܝܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܘܰܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ. ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܗܳܢܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܛܪܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܐ ܐܰܪܡܳܝܗܝ ܒܰܐܪܥܐ. ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܰܐܪܥܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܟ ܘܰܐܚܽܘܕ ܒܕܽܘܢܒܶܗ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܘܚܰܡܣܶܢ ܒܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܗܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܶܘܝܐ ܡܶܢ ܚܽܘܛܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܚܽܘܛܪܐ ܡܶܢ ܚܶܘܝܐ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܐ. ܕܰܫܪܳܐ ܡܽܘܫܐ ܚܽܘܛܪܐ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܫܕܰܘ ܐܳܦ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܚܽܘܛܪ̈ܝܗܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܚܘ̈ܰܘܳܬܐ. ܐܠܐ ܚܽܘܛܪܐ ܕܡܽܘܫܐ܆ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܕܰܡܐ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܗܳܪܟܐ ܠܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܥܪܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܬܢܗܰܪ ܗܰܘܢܶܗ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܡܽܘܫܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܚܽܘܛܪܐ ܘܚܶܘܝܐ. ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܚܽܘܛܪ̈ܝܗܽܘܢ ܕܚܰܪ̈ܫܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ. ܠܡܽܘܫܐ ܕܶܝܢ ܚܽܘܛܪ̈ܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܚܽܘܛܪܐ ܕܡܽܘܫܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܐ. ܠܡܽܘܫܐ ܕܶܝܢ ܐܰܟܚܕܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܚܽܘܛܪܐ ܘܚܶܘܝܐ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܰܚܪܺܢܐ ܙܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ. ܡܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܒܝܰܕ ܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܒܰܦܪܰܟܣܣ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܘܰܚܕܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ܇ ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܘܒܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܚܰܕ ܓܰܒܪܐ ܓܡܺܝܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܢ ܚܰܕ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܰܐܢܬ ܐܳܒܝ ܒܺܝ ܘܶܐܢܐ ܒܳܟ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܒܰܢ ܚܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ.

ܡܶܠܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܰܠ ܗܘܳܝܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܟܝܳܢܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ. ܠܰܐܝܢܐ ܐܰܪܰܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܣܒܰܪ ܕܕܳܡܶܐ ܗܘܳܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ. ܐܰܘ ܠܗܳܝ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܐܰܘ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܗܳܘܝܐ ܚܕܐ ܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܐܰܘ ܠܗܳܝ ܕܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ ܚܰܕ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܘ ܠܗܳܕܐ ܕܡܶܢ ܫܚܺܝܡܐ܇ ܪܺܫܐ ܘܡܰܠܟܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܣܳܒܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܕܳܐܦܠܐ ܥܰܡ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܦܰܚܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܕܰܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܳܐܦܶܢ ܢܳܣܒܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ. ܘܺܐܝܬ ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܠܘܳܬ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܰܒܫܽܘܚܠܳܦܐ܆ ܗܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܚܽܘܛܪܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܘܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ ܘܚܶܘܝܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܬܪ̈ܝܢ ܓܶܢ̈ܣܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܘܚܶܘܝܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܐ܆ ܠܰܘ ܒܕܰܢܣܰܒ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܶܘܝܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܚܶܘܝܐ ܡܶܢ ܚܶܘܝܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ ܚܶܘܝܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܩܰܘܺܝ ܚܽܘܛܪܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܕܡܐ. ܘܦܳܫܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܣܳܗܕܺܝܢ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܝܶܐ܆ ܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܡܶܫܬܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪܐ. ܒܝܰܕ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܡܐ. ܘܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܠܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܐ. ܘܰܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܚܶܘܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܡܺܝܪ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܡܶܛܽܠ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ. ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܢܶܩܰܦ ܠܰܐܢܬܬܶܗ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܠܚܰܕ ܒܶܣܪܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝܳܐ ܫܳܠܶܡ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܕܳܡܶܐ ܒܡܶܕܶܡ܇ ܒܰܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܗܘܳܝܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܗܘ ܘܰܠܚܽܘܕܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܗܽܘ ܠܰܡ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ. ܡܶܠܬܐ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܕܶܝܢ ܠܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܰܘܣܦܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܳܕܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܡܐ ܕܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܐܰܕܪܶܟܢܰܢ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܢܩܰܝܶܡ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܠܺܝܚܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܒܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟ ܡܐ ܠܰܡ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܶܣܪܐ. ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܬܰܡܳܢ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܠܰܘ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܬܢܳܢ ܠܰܘܛܬܐ ܢܣܰܒ܆ ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܦܰܫܩܽܘܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܢܣܰܒܘ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܬܥܗܰܕܘ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܠܰܘܛܬܐ.

ܬܪ̈ܝܢ ܓܶܝܪ ܗܘ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ ܒܫܽܘܪܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇. ܘܗܰܘ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ. ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܒܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܥܰܠ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܠܰܘܛܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܒܶܣܪܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܥܰܠ ܕܠܶܗ ܘܡܶܛܽܘܠܳܬܶܗ ܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܶܗ ܘܡܶܛܽܘܠܳܬܶܗ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܘܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܒܰܫܪܳܪܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܪܘܚܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܡܰܘܬܐ. ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܗܘ ܘܚܰܝܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܡܳܪܝܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܰܒܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܶܣܪܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܚܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܘܛܬܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܶܝܪ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܘܳܬ ܗܘܳܝܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܘܠܰܘܛܬܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܰܟܝܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܬܶܬܦܰܫܰܩ. ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܘܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܐ܆ ܕܳܡܝܐ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܰܢ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܥܰܡܶܗ. ܕܰܐܝܟܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ. ܕܗܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܠܰܘܛܬܐ ܒܳܥܶܐ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ܆ ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܫܩܰܠ ܠܰܘܛܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐܢܐ. ܠܰܘܛܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܕܒܳܗ̇ ܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܛܶܐ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܐܰܘ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܥܰܠ ܣܳܝܽܘܡܶܗ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܳܦܠܺܝܢ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܛܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܶܬܪܰܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܢܽܘܪܐ ܝܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܣܳܡ ܒܪ̈ܫܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܐܳܦ ܨܰܥܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܨܛܠܶܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ. ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝ̈ܢܶܐ܆ ܗܳܢܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܣܕܐ ܘܨܰܥܪܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܐ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܕܒܶܗ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܠܠܰܘܛܬܐ ܕܰܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܓܙܺܝܪܐ ܗܘܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܰܣܒܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܐ. ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܐܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ. ܚܛܺܝܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܕܶܐ ܢܣܰܒ. ܠܰܘܛܬܐ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܘܕܰܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܗܳܝ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܣܳܗܶܕ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܥܝܐ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܫܺܝܚܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܘܛܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܶܚܰܫ ܘܰܢܡܽܘܬ. ܕܗܳܢܐ ܠܰܡ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܡܣܰܝܒܰܪ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܚܳܐܶܫ. ܘܰܚܢܰܢ ܚܫܰܒܢܳܝܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܰܡܠܐ ܘܒܰܡܚܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܘܰܒܟܽܘܪܗܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܩܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܰܢ: ܡܰܪܕܽܘܬܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܒܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܐܶܬܐܰܣܺܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܠܰܘܛܬܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ ܘܚܰܫ ܒܚܰܫ̈ܰܝܢ. ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܥܰܡ̈ܠܰܝܢ: ܘܰܒܠܰܥ ܘܶܐܬܡܰܚܺܝ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܘܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܚܛܺܝܬܐ ܠܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܕܢܰܣܒܳܗ̇. ܟܽܠܰܢ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܦܰܕܺܝܢ. ܘܐܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܛܥܳܐ. ܘܡܳܪܝܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܗܽܘ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܠܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܠܰܘ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܐ ܫܰܬܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܗ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܘܶܐܬܕܒܰܪ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܐ ܠܢܶܟܣܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܥܶܪܒܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܐ ܘܠܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܬܰܘܒ ܡܰܘܣܶܦ ܘܳܐܡܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܡܽܘܟܳܟܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ. ܥܰܘܠܐ ܠܰܡ ܠܐ ܥܒܰܕ ܘܢܶܟܠܐ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܡܳܪܝܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܰܡ ܡܚܽܘܬܐ ܒܰܨܠܺܝܒܐ. ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܥܒܰܕ ܠܰܢ ܕܽܘܟܳܝܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܰܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܰܐܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܗܳܟܺܝܠ ܬܪ̈ܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܰܘܛܬܐ. ܘܰܚܕܐ ܠܰܘܛܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܐ. ܠܰܘܛܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܗܝ. ܘܠܰܘܛܬܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܒܰܚܕܐ ܠܰܘܛܬܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܐ ܥܳܪܶܩ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܡܰܚܫܐ ܘܡܰܟܶܐܒܐ ܠܶܗ. ܓܙܳܪܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܥܳܕ ܡܶܫܬܕܶܐ ܥܰܠ ܥܽܘܒܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܚܰܫܐ ܕܰܡܩܰܪܒܐ ܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܟܺܐܒܳܗ̇ ܥܰܘܠܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܡ. ܘܰܒܝܰܕ ܐܽܘܠܨܳܢܐ ܕܦܰܓܪܐ ܬܶܥܗܰܕ ܠܗܰܘ ܕܰܚܛܐ ܥܰܠ ܚܰܫܐ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܓܳܕܶܫ ܠܢܰܦܫܶܗ ܠܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܐ ܚܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܚܺܐܪܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܪܳܓܐ ܠܡܶܚܛܐ ܦܺܐܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܡܰܪܺܝܪ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܝܐ ܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܐܳܡܪܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܫܩܰܠ ܡܫܺܝܚܐ. ܒܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘܳܐ. ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܫܩܰܠ ܥܠܰܘܗܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܰܘܛܬܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܰܒܗܳܕܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܢܰܣܒܶܗ ܗܽܘ ܠܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܘܦܰܪܫܶܗ ܠܰܐܚܪܺܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܨܠܺܝܒܐ ܗܰܘ ܕܰܐܛܥܢܽܘܗܝ ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܫܰܚܰܪܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܥܰܠ ܕܠܰܢ ܢܚܰܪܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܚܕܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܛܰܘ ܠܕܽܘܟܬܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܨܛܠܶܒ. ܩܒܰܥܘ ܬܰܡܳܢ ܨܠܺܝܒܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܘܟܒܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܛܰܥܢܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܐ. ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܳܐܶܬ ܝܶܫܽܘܥ ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ܇ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܰܡ ܥܰܬܺܝܩܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܥܰܡܶܗ: ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܦܰܠܚܐ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܫܩܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܘܢ ܒܦܰܓܪܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܐ. ܐܶܨܛܠܶܒ ܕܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܗܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܗܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܕܠܰܘܛܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܢܣܰܒ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܗܘܳܐ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܚܛܳܐ ܡܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܣܥܰܪ ܥܰܘܠܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܢܶܟܠܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܡܺܝܢܰܢ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘܛܬܐ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܪܽܘܚܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܚܰܝܰܐ ܗܘ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܶܗ܇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܕܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘܛܬܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܣܺܝܡܐ ܠܰܫܠܺܝܚܐ. ܘܠܰܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܠܐ ܡܺܝܬ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܬܥܫܩ ܒܡܰܘܬܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܒܶܣܪܐ. ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܠܰܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܕܳܐܦܶܢ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܚܰܫܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܕܠܐ ܗܘܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܠܐ ܢܣܰܒ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܫܒܰܩ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܐ ܩܛܺܝܠܐ ܘܰܩܒܺܝܪܐ. ܦܳܫ ܚܰܝܐ ܘܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܘܬܐ܆ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܐܚܪܺܢܐ ܣܒܰܠ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܢܰܣܒܐ. ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܐܰܘ ܕܒܶܣܪܐ ܐܰܘ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܗ ܕܗܽܘ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܒܟܰܪܣܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܥܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܩܳܠܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ. ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܘܰܐܠܗܐ ܪܰܒܐ ܐܰܣܗܶܕ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܙܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܒܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܠܗܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܰܒ: ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܪܟܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܪܰܒܐ ܘܐܠܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܦܰܫܩܳܢ ܠܐ ܘܳܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܘܝܐ ܗܝ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܢܶܠܚܶܐ ܐܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܚܪܺܢܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܚܕܐ ܢܶܩܪܶܐ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܦܽܘܫܳܩܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܠܒܰܪ ܕܳܚܶܩ ܠܶܗ ܠܩܶܪܝܳܢܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܰܥܶܠ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ: ܕܗܐ ܐܺܝܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܡܳܪܝܐ ܘܶܐܬܬܰܘܰܚ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܫܰܐܶܠ ܕܰܐܝܟܐ ܐܰܢܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܳܢܐ ܗܘ ܗܳܢܐ ܕܒܺܐܝܕܳܟ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܢܶܚܬܶܬ ܕܶܐܚܙܶܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܕܰܕܡܶܟ ܘܕܶܐܬܥܺܝܪ ܐܠܗܐ. ܘܕܰܨܠܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܘܰܫܡܰܥ. ܘܕܰܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܚܙܐ. ܘܕܰܐܪܺܝܚ ܪܺܝܚܐ ܕܰܣܘܳܬܐ. ܘܕܶܐܙܰܠ ܘܶܐܬܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܣܠܶܩ. ܘܕܰܠܐܺܝ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܢܶܕܰܥ ܗܳܢܐ܆ ܕܠܰܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܝܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܐܶܢ̈ܶܝܢ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ. ܕܰܠܗܰܠ ܒܝܰܕ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐܢ̈ܳܫܳܝܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܡܰܥܒ̈ܕܳܢܘܳܬܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܘܕܳܥܘ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܓܳܠܝܳܢ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܘܛܬܐ. ܘܟܶܢ ܐܰܙܥܶܩܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܓܠܰܘ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܒܥܰܬܺܝܩܬܐ܆ ܢܰܣܒܰܪ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܠܰܘܛܬܐ. ܢܶܕܰܥ ܕܣܰܓܺܝ ܐܶܫܬܕܺܝ ܠܪܽܘܚܩܐ ܡܶܢ ܫܪܳܪܐ ܘܫܳܠܡܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܫܳܛܝܐ ܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܡܰܠܶܠ. ܘܠܶܒܶܗ ܚܳܫܶܠ ܥܰܘܠܐ. ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܠܦܽܘܬ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܳܦ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܕܠܰܘ ܒܰܒܣܰܪ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܐܰܘ ܒܢܽܘܪܐ ܐܰܘ ܒܢܽܘܗܪܐ. ܐܰܘ ܒܰܥܢܳܢܐ ܐܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܚܶܙ̈ܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܽܘܡܝܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܇ ܘܠܰܘ ܟܝܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܥܰܠ ܕܝܽܘܠܦܳܢܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܕܢܰܫܠܶܡ. ܘܠܰܘ ܕܢܶܒܪܶܐ ܒܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܘܰܢܚܰܕܶܬ ܒܥܳܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܠܚܰܪܬܐ ܗܘܳܬ ܒܝܰܕ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܫܪܳܪܐ ܗܝ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܗܕܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܠܐ ܕܶܐܣܟܺܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܕܚܶܙܘܐ. ܐܳܦ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܗܘܳܝܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܟܶܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܳܦ ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܓܙܽܘܪܬܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܐ ܘܶܐܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܐ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܒܩܰܘܡܬܐ. ܘܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ. ܘܰܥܡܰܠ ܘܰܠܐܺܝ. ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܘܶܐܬܥܺܝܩ. ܘܰܕܚܶܠ ܘܶܐܫܬܓܶܫ. ܘܶܐܬܠܒܶܟ ܡܶܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܕܚܶܠ ܘܶܐܬܚܣܶܕ. ܘܪܰܩܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ. ܘܩܰܦܰܚܘ ܪܺܫܶܗ ܒܩܰܢܝܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܐܳܦ ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܐܝܬ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܗܘܳܐ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪ̈ܺܫܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܝܢ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܐܶܫܟܰܚ ܐܳܦ ܕܢܶܙܒܶܢ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ ܫܪܳܪܐ. ܘܡܶܬܪܰܢܝܳܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܢ. ܟܰܕ ܩܰܕܺܝܡܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܗܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܣܺܝܡܐ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܘܛܬܐ. ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐܢܳܫ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܐܰܘ ܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬܐ. ܐܰܘ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܘܛܬܐ ܕܰܪܫܺܝܡܐ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܠܰܘ ܕܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܟܬܺܝܒܳܢ ܢܶܚܫܽܘܒ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܢܰܣܒܰܪ ܕܒܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܢ. ܐܰܘ ܒܰܫܪܰܓܪܳܓܺܝܬܐ ܐܰܘ ܕܚܶܙܘܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܰܕܡܽܘܬܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܘܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܳܪܰܢ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ. ܘܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ. ܘܰܥܡܰܠ ܘܰܠܐܺܝ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܚ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܒܣܽܘܢ̈ܩܳܢܶܐ ܐܢ̈ܳܫܳܝܶܐ ܫܪܳܪܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘܛܬܐ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܐ ܠܶܐܘܰܢܓܠܣܛܐ. ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܶܐܡܰܪ ܐܰܘ ܬܶܣܬܒܰܪ ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ. ܘܬܶܬܦܰܫܰܦ ܗܳܪܟܐ ܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܣܺܝܡܐ ܡܶܚܕܐ ܗܳܕܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܣܽܘܟܳܠܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܚܠܳܦ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܕܰܐܓܶܢ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܥܡܰܪ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܨܳܒܪܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܰܢ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܐܰܓܶܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܒܚܰܕ ܢܶܥܡܰܪ ܐܠܗܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܘܳܬ܆ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܕܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܘܗܰܝܟܠܐ: ܘܢܶܬܒܪܶܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܒܟܽܠܰܢ ܢܶܥܡܰܪ. ܗܳܕܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܬ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܓܰܘܐ ܗܘ ܘܠܰܘ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܒܝܰܕ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܡܽܘܪܝܐ ܠܟܽܠܰܢ ܫܰܟܶܢ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܨܛܒܶܐ ܠܡܶܥܡܰܕ ܘܰܠܡܶܬܺܝܠܳܕܽܘ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܕܐܠܗܐ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܐܠܗܐ ܥܳܡܰܪ ܒܟܽܘܢ ܥܡܰܪ ܒܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܰܢ ܗܰܝܟܠܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܰܢ ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܗܳܕܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܥܰܡܰܢ ܐܠܗܐ. ܕܳܐܦ ܠܐ ܗܳܪܟܐ ܕܥܰܡܶܗ ܗܘ ܐܠܗܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܕܥܰܡܰܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܘܠܰܘ ܒܶܗ. ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܢ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܥܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܟܽܠܰܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܢܶܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܢܐ ܘܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܢܝ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܢܶܬܶܠ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܦܰܫܩܳܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܶܠܬܐ ܥܰܠ ܕܗܺܝ ܬܶܬܓܠܶܐ ܒܝܰܕ ܩܶܪܝܳܢܳܗ̇ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܘܠܰܘ ܕܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܢܶܬܚܰܘܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܣܓܺܝܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܘܳܬ ܬܰܘܫܐ ܕܗܶܪ̈ܣܺܝܣ. ܥܰܠ ܕܰܩܪܰܘ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܦܰܫܶܩܘ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܥܛܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ ܘܰܪܫܰܡܘ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܺܐܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܠܚܰܘ ܘܠܐ ܟܬܰܒܘ. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܰܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܦܰܫܶܩܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܐ. ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܕܰܢܒܰܥܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܒܠܘ ܘܰܥܛܰܘ ܝܺܕܰܥܬܐ ܡܺܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܶܐ ܗܳܫܐ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ܆ ܡܚܰܘܶܐ ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܫܟܰܚ. ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܥܳܛܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܶܗ ܫܳܦܪܳܢ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ: ܘܰܚܠܳܦ ܕܥܰܡܰܢ ܗܘ ܐܰܠܳܗܐ ܕܥܰܡܶܗ ܗܘ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܓܰܠܝܐ. ܕܶܐܠܘ ܐܶܬܡܨܺܝ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܥܶܠ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܒܕܳܝܐ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܡܶܫܬܟܰܚ ܓܶܝܪ ܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܗܳܢܐ ܡ̇ܢ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܳܦ ܠܩܶܪܝܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܐ ܫܰܚܠܶܦ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܆ ܐܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܡܶܩܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܒܶܣܪܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܐܰܓܶܢ ܒܶܗ. ܩܪܺܝ ܠܰܡ ܡܶܠܬܐ ܘܰܦܣܽܘܩ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܗܳܝ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܽܘܟܳܠܐ ܗܳܢܐ. ܕܒܶܣܪܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܰܓܶܢ ܒܶܗ. ܘܗܐ ܠܰܘ ܕܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܘ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܗܳܘܝܐ. ܐܶܠܐ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܰܬܐ ܘܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܣܪܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ. ܐܰܝܟ ܬܚܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܐܶܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܡܐ ܕܩܰܒܶܠ ܗܳܢܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܚܰܕܬܐܝܬ ܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܘ ܕܰܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪ̈ܐ. ܘܪܳܙܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܠܗܐ. ܣܳܡܶܗ ܐܶܘܰܢܓܶܠܣܛܐ ܟܰܕ ܬܳܗܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܇ ܘܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܶܣܪܐ ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܫܠܶܡ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܕܟܰܬܒܶܗ. ܕܰܐܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܬܰܒ. ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܗܳܕܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܬܥܗܰܕ. ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܥܳܐ ܕܢܶܓܠܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܰܢ ܐܰܚܝܰܬ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܗܳܝ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܒܪܺܝܢ ܚܢܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܟܳܕ ܚܳܣܶܡ ܒܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܳܐܦ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܐܰܦܩܳܗ̇ ܘܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܐܰܥܶܠ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܐܳܦܶܢ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܢܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܕܐ ܕܰܚܢܰܢ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܪܳܢܶܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܠܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܰܪܟܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܢܣܰܒ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܥܰܠ ܕܰܨܒܐ ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܫܰܡܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܢܶܒܪܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܽܘ ܒܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܒܶܗ ܚܢܰܢ ܐܶܬܐܰܠܰܗܢ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܣܳܡܶܗ ܠܰܗܘܳܝܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܰܒܗܳܢܐ ܥܡܰܪ ܡܶܠܬܐ܆ ܒܶܣܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܠܰܘ ܡܶܠܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܒܳܬܰܪ ܗܘܳܝܐ ܪܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ. ܕܶܐܬܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܪܳܪܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܳܘܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܘܟܶܢ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܐܳܦ ܒܪܐ ܕܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܰܪ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܐܺܝܠܶܕܬܶܗ ܠܰܡ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܒܽܘܟܪܐ. ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܒܥܰܙܪ̈ܘܪܶܐ. ܘܰܐܪܡܝܰܬܶܗ ܒܽܐܘܪܝܐ. ܘܡܰܠܰܐܟܐ ܠܘܳܬ ܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ. ܕܩܽܘܡ ܕܒܰܪ ܠܛܰܠܝܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܙܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܡܶܠܬܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܡܶܢ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܬ ܐܢܳܫܐ ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܟܬܰܒ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ ܕܰܥܡܰܪ ܡܶܠܬܐ ܒܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܶܐܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ ܡܶܢܰܢ ܗܕܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ. ܐܪܳܙܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܨܒܽܘܬܐ. ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܛܳܒܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܐ܇ ܐܳܦ ܚܰܝܠܬܳܢܐ ܘܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ܆ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܚܰܘܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܕܥܰܒܕܰܢ ܒܶܗ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܓܠܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ. ܕܶܐܠܘ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܶܘܰܢܓܠܣܛܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܦܫܺܝܩܐ ܗܝ ܐܳܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܪܫܺܝܡܐ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܚܠܳܦ ܗܳܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܶܣܪܐ ܢܣܰܒ ܘܰܐܓܶܢ ܒܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩܐ ܗܘܳܬ ܐܳܦܠܐ ܦܽܘܫܳܩܐ. ܘܠܐ ܝܳܕܥܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܦܽܘܠܳܓܐ ܒܰܐܝܢܐ ܕܫܳܡܰܥ ܠܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܰܡܺܝܢܐܝܬ ܢܣܰܒ ܐܰܠܗܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ. ܐܢܐ ܓܶܝܪ ܐܘ ܟܽܠ ܕܪܳܐܶܓ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ܆ ܠܰܘ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܝܳܨܶܦ ܐܢܐ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܘܰܠܡܰܥܳܠܽܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܺܝܠܝ. ܐܠܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܐ ܗܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܠܺܝܕܰܥܬܐ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܒܺܝܕܐ. ܘܝܳܨܶܦ ܐܢܐ ܕܠܐ ܒܰܫܡܐ ܕܦܽܘܫܳܩܐ ܗܳܢܐ ܕܠܰܘ ܦܽܘܫܳܩܐ ܗܘ ܐܠܐ ܓܽܘܕܳܦܐ܇ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ ܕܰܟܬܳܒܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܬܶܬܥܩܰܪ ܟܺܐܦܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܐ. ܘܳܠܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܘܬܶܬܦܰܫܰܩ ܡܶܠܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܢܺܝܫܐ ܘܪܶܥܝܳܢܐ ܕܗܰܘ ܕܟܰܬܒܳܗ̇. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܢܩܶܦܘ. ܘܰܩܪܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܗܰܘ ܐܰܫܠܶܡ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܺܝܩܺܝܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܕܰܟܬܰܒܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܢܚܶܬ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܬܶܬܕܪܶܟ ܡܶܢܰܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܡܰܗ. ܕܗܳܢܰܘ ܢܺܝܫܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܬܐ. ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܪܟܳܢ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܠܰܝܬ ܕܦܳܚܡܐ ܠܳܗ̇. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܡܟܰܣܝܐ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܡܫܰܬ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ܇ ܕܰܒܫܰܪܟܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܣܬܥܰܪ܀..

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ. ܕܗܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ܇ ܗܳܢܘܢ ܗܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܠܰܡܩܰܝܳܡܽܘ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܕܗܳܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܢܶܫܬܐܶܠ ܐܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܢܫܰܚܠܶܦ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܐ ܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܕܰܐܦܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ. ܘܠܐ ܕܰܐܪܝܳܘܣ ܘܕܳܐܘܢܳܡܝܳܣ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܒܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܘܕܶܐܘܢܓܠܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܠܶܦ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܡ ܒܪܺܫܐ ܕܰܟܬܳܒܶܗ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ: ܘܐܠܗܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܥܶܠ ܐܳܦ ܫܰܪܒܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܟܪܶܙ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܝܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܘܳܐܦ ܐܰܝܟܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܢܶܨܒܶܐ: ܐܰܘ ܐܰܦܽܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ ܐܰܘ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ: ܐܰܘ ܐܰܪܝܳܘܣ ܘܳܐܘܢܳܡܝܳܣ. ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܗܳܕܶܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܡܶܬܚܪܶܡ ܡܶܢܰܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܡ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܒܺܝܫܐ. ܘܠܰܐܦܽܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ ܘܠܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܡܰܚܪܡܺܝܢܰܢ. ܥܰܠ ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܕܗܽܘ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܨܳܒܪܺܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ. ܐܰܪܝܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪܢܐ ܘܳܐܘܢܳܡܝܳܣ ܡܶܬܚܰܪܡܺܝܢ ܥܰܠ ܕܡܶܫܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܡܰܛܒܺܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܐ ܡܶܠܬܐ ܥܡܰܪ ܒܒܶܣܪܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܳܗ̇ ܣܰܝܒܰܪ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܣܪܐ ܥܪܰܨ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܘܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܗܘ ܡܶܠܬܐ. ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܨܰܚܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܡܽܘܡܐ ܘܩܽܘܛܪܳܓܐ. ܐܳܦ ܠܰܓܒܺܝܠܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ: ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܫܪ̈ܓܪܳܓܝܳܬܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ.

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܩܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܡܰܣܪܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܪܺܝܳܘܣ ܕܡܰܣܒܰܪ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܕܠܐ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܨܶܝܕ ܕܶܝܢ ܐܰܦܘܠܺܝܢܰܪܝܳܣ. ܕܰܪܢܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܰܕܥܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ܆ ܡܦܰܢܶܝܢܰܢ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܠܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܗܘܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܩܥܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܡܶܗ. ܐܶܢ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܶܠܐ ܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܠܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܕܶܝܢ ܕܡܰܣܒܰܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܢܣܰܒ. ܬܽܘܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܡܟܰܣܶܝܢܰܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ܀..

ܗܳܐ ܡܪܡܢ ܡܢ ܡܶܨܥܰܬ ܐܽܘܪܚܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܽܘ̈ܩܠܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܫܕܰܘ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܘܶܐܬܢܰܗܪܰܬ ܬܽܘܒ ܘܰܟܡܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܐ ܦܽܘܪܣܐ܆ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܕܠܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܠܰܘ ܒܨܺܝܪ ܢܰܦܫܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܠܐ ܒܨܺܝܪ ܡܰܕܥܐ ܐܶܬܢܰܦܰܫ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܟܽܘܠܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܟܽܠܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܟܽܠܶܗ ܒܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܟܽܠܶܗ ܐܠܗܐ ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ. ܕܠܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܕܰܒܩܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܚܰܕ ܒܪܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܘܡܳܪܝܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܐ. ܕܠܰܓܡܳܪ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܣܒܰܪ ܐܢܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰܥ. ܕܶܐܢ ܠܰܡ ܡܰܘܕܶܝܬ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܐܰܘܕܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܒܳܥܝܐ ܦܽܘܫܳܩܐ. ܘܠܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܡܽܘܛܐ ܐܳܦ ܠܫܶܡܥܳܗ̇. ܕܳܐܦܶܢ ܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܢܣܺܝܒܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܳܒܐ ܐܳܡܰܪ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܐܳܦܶܢ ܠܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ. ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܐܚܪܺܝܢ ܫܠܺܝܚܐ ܐܰܠܶܦ. ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܰܕ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܗܘܰܝܢ ܬܚܶܝܬ ܐܶܣܛܽܘ̈ܟܝܐ ܕܥܳܠܡܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܛܳܐ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܐ ܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܢܘܢ ܢܶܙܒܶܢ. ܗܐ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܟܳܪ̈ܘܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܐܰܟܚܕܐ ܚܰܘܺܝܘ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܫܺܝܩ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܚܛܐ. ܐܳܦ ܠܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܚܰܒܶܠܘ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܝܰܕ ܦܽܘܫܳܩܐ: ܐܠܐ ܐܳܦ ܒܣܶܕܪܐ ܕܩܶܪܝܳܢܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܦ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܗܶܢܽܘܢ ܫܰܚܠܦܽܘܗܝ ܠܩܶܪܝܳܢܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܣܳܒܪܺܝܢ. ܕܗܰܘ ܒܪܐ ܡܬܽܘܡܝܐ ܠܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܣܺܝܡܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܘܡܶܬܚܪܶܝܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܚܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܠܰܚ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܦܰܫܶܩ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܬܶܐܕܳܘܪܳܘܣ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܘܥܶܠܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܗܶܪܶܣܺܝܣ. ܕܠܐ ܬܰܚܡܶܨܬܐ ܬܪ̈ܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܟܰܕ ܡܦܰܫܶܩ ܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܐ. ܚܰܕ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܪܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ. ܘܠܐ ܐܶܬܥܗܰܕ ܣܳܦܪܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܪܳܢ. ܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܠܰܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܶܪܰܡܝܐ ܐܶܡܰܪ ܐܠܗܐ. ܕܥܰܕ ܠܐ ܐܶܓܒܠܳܟ ܒܟܰܪܣܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܥܰܕܠܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܩܰܕܶܫܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܡܶܛܽܘܠ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܫܘܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܓܒܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܠܚܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܘܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܺܝܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܕܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܫܠܺܝܚܐ. ܘܢܶܩܪܶܝܗ̇ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܫܠܺܝܚܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܐܶܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܗܰܘ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܟܶܢ ܢܶܫܬܰܕܰܪ ܦܳܪܽܘܩܐ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ. ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܡܶܫܬܰܠܚܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܢܐ ܕܗܳܫܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܬܶܬܣܺܝܡ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܟܶܢ ܬܶܥܽܘܠ ܗܳܕܶܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܐܶܠܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ. ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ. ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܕܡܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܠܚܺܝܢ. ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܐܰܡܺܝܪ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܗܳܪܟܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܒܩܰܕܡܐ ܘܟܶܢ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܐ ܕܗܳܫܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܟܶܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܙܒܶܢ. ܐܶܬܣܺܝܡܰܬ ܓܶܝܪ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܥܰܠ ܐܳܦ ܒܽܘܟܪܐ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܫܰܡܠܺܝ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܳܬܐ ܢܛܰܪ. ܘܕܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪ̈ܘܪܶܐ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܢܶܩ ܚܰܠܒܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܥܶܐ ܘܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܪܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ. ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܙܰܪ. ܗܳܝ ܕܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܗܳܝ ܕܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܠܗܰܝܟܠܐ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܐܳܦ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܡܠܺܝ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܢܳܡܽܘܣܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܢܛܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܥܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܟܰܬܒܳܗ̇ ܦܰܘܠܳܣ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܘܟܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܇ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܒܪܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ ܕܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܡܶܛܽܘܠ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܡܰܦܰܣ ܠܡܶܪܢܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܰܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܐ: ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܠܗܳܕܶܐ ܢܳܛܰܪ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܰܘ ܒܶܣܪܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘܳܐ ܘܰܢܩܶܦ ܠܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܒܪܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܐ ܐܶܬܡܰܠܺܝܘ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܘܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܳܠܬܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܚܰܕ ܗܘ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܚܰܕ ܗܘ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܘܪܶܓܬܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ: ܠܰܘ ܪܶܕܝܐ ܐܰܘ ܓܶܙܪܐ ܐܰܘ ܚܰܫܐ. ܐܰܘ ܩܶܛܥܐ ܐܰܘ ܒܽܘܨܳܪܐ ܓܕܰܫ ܒܶܗ ܒܡܰܘܠܳܕܐ: ܐܠܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܪܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ. ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܇ ܘܟܰܕ ܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܒܡܶܕܶܡ ܠܐ ܚܣܰܪ܇ ܐܠܐ ܦܳܫ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܬܰܡܳܢ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܆ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܗܰܘ ܚܰܕ ܒܪܐ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܒܐ܆ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܬܢܳܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܒܪܐ ܕܡܶܢ ܚܕܐ ܐܶܡܐ. ܘܥܰܠ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܠܰܐܒܐ ܕܠܐ ܐܶܡܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܳܪܟܐ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܒܶܗ ܒܛܶܟܣܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܒܨܳܪܐ ܘܰܦܣܳܩܐ ܘܰܩܛܳܥܐ ܘܰܢܬܳܫܐ ܘܰܪܕܳܝܐ ܘܰܓܙܳܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܘܠܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܠܬܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܰܬܰܪ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܚܶܣܪܰܬ ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܩܰܒܶܠ ܬܰܘܣܶܦܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܚܰܣܺܝܪܐ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܝܰܕ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܢܶܬܡܰܠܶܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܡܰܠܶܐ. ܡܫܰܡܠܝܐ ܓܶܝܪ ܘܰܓܡܺܝܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ. ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܨܶܝܕ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܝܢ ܡܫܰܠܡܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܡܰܣܒܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܘܬܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܫܰܠܡܳܢ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ ܡܫܰܡܠܝܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܡܠܝܐ: ܠܰܘ ܒܰܬܪ̈ܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܣܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܐܒܐ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܢܝܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܶܬܒܰܣܪܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܒܶܣܪܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܠܰܘ ܒܶܣܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܢܰܦܫܐ ܕܠܐ ܡܰܕܥܐ. ܡܶܛܾ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܶܬܪܰܟܒܰܬ ܗܺܝ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܚܕܳܐܺܝܬ. ܘܠܐ ܒܶܣܪܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܒܝܰܕ ܐܶܣܳܪܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܟܽܠܶܗ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܩܰܒܶܠ ܘܠܐ ܕܶܐܬܥܰܦܰܦ ܡܶܣܬܒܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܡܰܪܝܰܡ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܐܰܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕܘ. ܕܶܐܠܽܘ ܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܰܬ ܗܘܳܬ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܟܒܰܪ ܐܰܬܪܐ ܠܡܶܪܢܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܘܰܠܡܰܥܳܠܽܘ ܡܶܢ̈ܝܳܢܶܐ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܒܟܰܪܣܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ܆ ܗܽܘ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ. ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܐܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܶܗ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܳܐܬܝܳܢ ܠܡܶܢܝܳܢܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܰܘܢܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܡܶܠܬܐ ܒܟܰܪܣܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܘ ܠܒܶܣܪܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܫܪܰܓܪܳܓܺܝܬܐ ܟܰܕ ܢܣܰܒܘ ܒܚܽܘܫܳܒܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܇ ܫܪܰܥܘ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܦܰܐܝܐ ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܚܰܕ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܟܝܳܢܶܗ ܘܡܶܢܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܝܳܬܶܗ ܠܘܳܬ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܰܩܶܦ ܠܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܰܘ ܒܶܣܪܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܥܒܰܕ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܠܗܳܢܐ ܕܓܰܘܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܠܰܐܝܢܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܰܐܚܪܺܢܐ. ܘܟܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܓܶܝܪ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܽܘܡܝܐ ܘܶܐܣܟܺܡܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܣܳܟܐ ܕܟܽܠܶܗ ܣܽܘܪܳܩܐ܇ ܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܐ ܢܣܰܒ ܒܶܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܢܰܦܰܫ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܶܒܪܶܝܘܗܝ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܠܐ ܐܶܫܬܐܶܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܒܛܶܟܣܐ ܕܗܳܘܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ. ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܡܶܢ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢܰܢ. ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܓܒܶܠ. ܘܟܶܢ ܩܰܒܶܠ ܒܝܰܕ ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܐ ܢܰܦܫܐ ܚܰܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܒܟܰܪܣܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܦܰܓܪܐ ܗܳܘܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܰܡܬܰܚܰܡ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܡܶܬܒܰܪܝܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܢܰܦܫܐ. ܒܪܳܐ ܠܰܡ ܡܳܪܝܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܕܳܡ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܣܺܝܡ ܠܓܶܢܣܰܢ ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܚܠܳܦ ܕܒܳܐܕܳܡ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ ܘܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ: ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܠܐ ܬܶܬܕܰܡܰܪ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܠܰܐܪܥܐ ܢܚܶܬ: ܘܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܐ ܠܟܰܪܣܐ ܐܶܬܐ. ܠܐ ܡܶܫܬܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܢܫܰܪܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܦ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܒܗܳܕܐ ܚܳܪ ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܶܠܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܬܡܰܗ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܐ ܘܶܐܬܕܰܡܪ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܶܠܬܐ ܕܐܠܗܐ ܙܪܰܥ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܨܰܠܶܡ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܰܢ ܘܰܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܪܽܘܟܳܒܰܢ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܦܰܓܪܰܢ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܠܢܰܦܫܰܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܒܶܣܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܘܠܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܒܶܠ ܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܕܡܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܨܛܰܠܰܡ ܘܶܐܬܪܰܟܰܒ ܘܶܐܬܗܰܕܰܡ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ܆ ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܶܣܪܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܒܶܣܪܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܕܺܝܩ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܚܳܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܐܳܦ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܚܰܘܺܝ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܘ ܒܶܣܪܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ ܡܥܳܕ ܠܡܶܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܰܠܡܶܫܬܡܳܥܽܘ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܦܰܓܪܐ ܘܢܰܦܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܰܓܪܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܐ. ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܳܢܐ ܕܰܡܥܳܕ ܠܡܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܛܽܘܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܡܶܢܶܗ ܘܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܥܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܠܗܳܢܐ ܚܠܳܦ ܟܽܘܠܰܢ ܫܰܡܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܐܳܦ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܳܡܽܘܣܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܕܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܬܣܺܝܡ ܘܠܰܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܐ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܰܡ ܢܳܡܽܘܣܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܐ ܕܡܶܨܥܳܝܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܡܰܠܠܰܬ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟܐ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܠܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܐ ܠܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕܘ ܒܶܣܪ̈ܢܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܢܶܐ. ܐܠܗܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܡܰܟܰܟ. ܠܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܗܽܘ ܡܰܠܰܐܟܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܒܰܪܘ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܢܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܟܰܕ ܠܗܳܢܐ ܢܛܰܪ. ܚܰܘܒܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܦܪܰܥ. ܕܶܐܠܽܘ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܠܰܘ ܠܣܳܟܐ ܕܟܽܠܶܗ ܡܽܘܟܳܟܐ ܢܳܚܶܬ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܟܽܘܠܳܗ̇ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܣܽܘܪܳܩܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܐ ܕܰܐܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܪܳܡ ܗܘܳܐ ܢܶܬܡܰܟܰܟ. ܢܚܶܬ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܰܘ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܡܳܢܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܰܢܚܶܬ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܟܽܠ. ܠܦܽܘܬ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܓܶܝܪ ܗܘܳܬ ܐܳܦ ܡܰܣܰܩܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܫܚܐ ܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܗ ܕܐܠܗܐ ܢܶܬܝܰܕܥܳܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܐܠܐ ܐܳܦ ܗܳܢܶܝܢ ܕܣܽܘܪܳܩܶܗ. ܘܠܰܘ ܠܘܳܬ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܢܦܰܩ ܟܰܕ ܒܥܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܢܶܬܡܰܟܰܟ. ܕܠܰܘ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܨܒܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ. ܐܰܘ ܕܗܳܢܐ ܢܺܝܫܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܦܽܘܩ. ܐܶܠܐ ܒܥܳܐ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܥܬܶܩ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܛܶܟܣܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܡܶܬܒܰܣܰܪ ܘܡܶܬܒܰܪܢܰܫ ܢܶܒܪܶܝܘܗܝ ܒܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܘܰܐܝܟ ܗܘ ܕܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ ܡܰܪܺܝ ܐܳܦ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܚܽܘܬ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܳܦ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܐܰܘ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܐ. ܘܰܠܪܳܐܙܐ ܕܰܟܣܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܗܳܢܐ ܕܰܓܠܳܐ ܠܰܢ ܐܠܗܐ. ܕܶܐܬܦܰܚܰܡ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܡ ܟܝܳܢܶܗ. ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܪܳܡ ܟܝܳܢܶܗ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܚܺܝܕ ܣܳܟܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ܆ ܐܰܚܺܝܕ ܐܳܦ ܣܳܟܐ ܕܟܽܘܠ ܙܢܐ ܕܡܽܘܟܳܟܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ. ܘܰܗܘܳܐ ܩܛܺܝܠܐ ܘܡܺܝܬܐ ܘܰܩܒܺܝܪܐ. ܘܰܨܠܺܝܒ ܥܰܡ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܰܟܺܝܟܐ ܘܡܶܣܟܺܢܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܪܳܡܐ ܗܘ ܘܡܰܠܝܐ ܘܥܰܬܺܝܪܐ. ܐܶܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܳܘܬ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܐ ܕܡܰܟܺܝܟܳܢ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܚܶܬ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ. ܘܥܰܠ ܕܕܽܘܟܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܟܰܪܣܐ ܗܝ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܚܶܬ ܫܪܳܐ ܒܗܳܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܫܰܪܺܝ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܛܺܝܢܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܥܽܘܠܐ. ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܰܕܪ̈ܥܶܐ ܝܰܠܽܘܕܐ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܨܰܥܠܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܠܶܙܬܶܗ ܘܒܶܟܝܶܗ ܘܬܰܪܒܺܝܬܶܗ܇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ ܠܗܳܕܶܐ ܢܳܩܦܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܰܐܬܪܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܐ ܗܘ܇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ. ܘܰܢܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܒܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܨܺܝܪ̈ܐ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠ ܫܒܺܝܠܐ ܕܗܰܠܶܟ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܶܗ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܡܰܚܰܬܬܐ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܚܽܘܬ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇. ܕܶܐܡܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܒܰܒܣܰܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܣܟܺܢܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܫܰܡܶܫ ܠܒܰܛܢܐ ܘܰܠܡܰܘܠܳܕܐ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܳܨܪܰܬ. ܘܕܽܘܟܬܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܥܰܪܬܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܽܘܪܝܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝ ܐܰܬܪܐ ܕܰܓܠܺܝܠܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܫܬܡܰܥ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܒܫܽܘܥܒܳܕܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܐ ܠܡܶܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܒܚܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܦܳܢܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܚܺܝܡܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܒܛܽܘܪܐ ܘܰܒܡܰܕܒܪܐ. ܒܓܰܘ ܐܶܠܦܐ ܘܥܰܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܐ. ܘܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܐ ܕܫܺܝܛܳܢ ܘܒܰܣܝܳܢ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܥܽܘܡܪܐ ܫܚܺܝܡܐ ܒܥܳܠܡܐ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܘ ܐܳܦܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܒܳܗ̇ ܪܺܫܶܗ. ܠܰܒܪܶܗ ܠܰܡ ܕܐܢܳܫܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܫܶܗ. ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܠܰܚܡܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܐ ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܗܳܢܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܥܡܰܠ ܘܰܠܐܺܝ ܐܶܫܬܚܶܩ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ. ܠܺܠܝܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܫܳܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܺܝܡܳܡܐ ܟܽܘܠܶܗ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܥܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܐܪ̈ܙܰܘܗܝ ܓܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܬܪܐ ܠܰܐܬܪܐ ܡܫܰܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܐ ܠܰܐܚܪܺܬܐ ܚܳܙܶܩ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܛܰܗܪܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܳܐܰܚ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܥܰܡܠܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܐ ܢܶܬܢܰܣܶܐ. ܘܒܰܫܚܳܩܐ ܘܰܒܕܽܘܘܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ܇ ܒܕܰܪܗܺܝܒ ܗܘܳܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ. ܒܟܽܠܢܳܫ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܣܶܕ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܓܰܕܰܦ. ܘܡܶܨܛܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܨܛܰܥܰܪ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܫܳܡܪܳܝܐ ܘܕܰܝܘܳܢܐ. ܘܕܰܫܢܳܐ ܘܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘܢܶܗ. ܘܕܰܒܪܺܫܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܰܦܶܩ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܟܰܕ ܒܪ̈ܓܠܶܐ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܐܚܠܶܡ ܦܫܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܠܒܟܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܒܝܰܕ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܪܰܨ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܫܕܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ ܥܶܕܳܢܐ ܕܠܰܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ ܚܦܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܕܢܶܩܒܥܽܘܢ ܠܶܗ ܙܩܺܝܦܐ ܡܶܬܥܰܬܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܰܠ ܕܰܩܪܳܐ ܓܶܝܪ ܘܦܰܫܶܩ ܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܫܩܺܝܦܐ ܩܳܡܘ ܕܢܶܫܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܟܰܕ ܒܟܽܠܫܳܥ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ. ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܳܬ ܗܘܳܬ ܫܳܥܬܶܗ. ܨܒܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܦܶܨܚܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܝܰܒ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܕܢܰܬܩܢܽܘܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦ̈ܩܳܬܐ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܘܰܪܡܰܙ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܦܶܨܚܐ. ܘܟܰܕ ܬܪ̈ܥܣܰܪ ܗܘܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܫܠܡܳܢܐ. ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܰܚܫܶܡ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܨܛܠܶܒ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܓܳܠܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܡܐ ܕܠܰܥܶܣܘ ܠܘܳܬ ܫܶܢܬܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢ܆ ܗܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܚܫܶܡ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܚܦܺܝܛ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܠܡܶܬܟܡܳܪܽܘ ܘܰܠܡܶܬܬܥܳܩܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܟܰܪܝܐ ܗܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܥܕܰܡܐ ܠܡܰܘܬܐ. ܘܰܕܗܳܫܐ ܢܰܦܫܝ ܗܐ ܫܓܺܝܫܐ. ܘܶܐܘܰܢܓܠܣܛܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܣܶܓܝܰܬ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܗܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܢܶܕܥܰܬ ܒܰܨܠܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܕܽܘܥܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܩܶܛܪܰܬ ܘܰܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܐ. ܒܥܳܩܬܐ ܘܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܘܒܰܫܓܽܘܫܝܐ ܕܢܰܦܫܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܥܕܰܡܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬܽܘܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܳܥܐ ܕܬܶܫܗܪܽܘܢ ܥܰܡܝ. ܐܶܬܥܺܝܪܘ ܘܨܰܠܰܘ ܕܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܐ.

ܐܶܬܠܒܶܟ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܐܶܬܰܘ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ ܒܚܽܘܛܪ̈ܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܙܟܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܐ. ܡܣܰܚܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܡܓܰܪܓܪܺܝܢ. ܡܢܰܬܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܣܬܚܶܦ ܗܘܳܐ. ܚܰܕ ܐܰܣܗܶܕ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܠܗܰܝܟܠܐ ܫܳܪܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣܐ ܓܰܕܶܦ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܐܡܪܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܰܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. ܚܰܕ ܦܰܟܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܪܽܘܩܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܙܳܠܰܚ ܗܘܳܐ. ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܳܬܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܢܰܓܰܕ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܐܳܫܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܳܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܠܟܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܽܘܚܟܐ ܠܶܗ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܕ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܝܳܕܐ ܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܘܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܒܶܙܚܐ ܠܶܗ ܡܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ. ܚܰܕ ܟܠܺܝܠܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܚܠܳܦ ܬܳܓܐ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܩܰܢܝܐ ܚܠܳܦ ܫܰܒܛܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܰܘܚܶܕ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܟܰܕ ܠܗܳܢܐ ܐܰܪܺܝܡ ܒܶܗ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܡܳܚܶܐ ܗܘܳܐ. ܣܛܰܪ̈ܛܝܽܘܛܶܐ ܘܳܐܦ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܪ̈ܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܪ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܢܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܚܰܦܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܬܕܒܰܪ ܕܢܶܨܛܠܶܒ ܘܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܨܰܥܪܽܘܢ܇ ܣܳܡܽܘܗܝ ܠܰܨܠܺܝܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܚܙܳܬܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܚܕܰܬܐ. ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܬܳܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܫܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܪܗܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܣܬܰܥܪܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܟܰܕ ܚܰܣܝܐ ܥܰܡ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬܡܢܺܝ. ܘܡܰܛܐܒܳܢܐ ܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܥܰܡ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܘܡܰܚܝܳܢܐ ܥܰܡ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܐܰܪܺܝܡܘ ܡܳܐܢ̈ܰܘܗܝ ܘܡܰܬܚܽܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܐ. ܘܰܩܒܰܥܘ ܨܶܨ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܥܳܐ ܢܒܺܝܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܘܪ̈ܓܠܰܝ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ. ܘܰܕܢܶܣܬܒܰܪ ܕܒܺܝܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܡܶܨܥܳܝܐ. ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܨܗܶܐ ܐܢܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܐ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܐܳܦ ܠܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܡܺܝܬܺܝܢ ܡܶܬܺܝܗܶܒ. ܠܶܗ ܐܰܘܫܶܛܘ ܚܰܠܐ ܕܰܚܠܺܝܛܐ ܒܶܗ ܡܶܪܬܐ. ܩܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܕܳܐܦܶܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܟܰܚܕܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܗܶܢܘܢ ܐܳܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܒܶܙܚܐ ܐܰܢܺܝܕܘ. ܘܰܕܢܶܚܽܘܬ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܶܣܕܐ ܠܘܳܬܶܗ ܩܥܰܘ. ܚܽܘܬ ܠܰܡ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ. ܘܕܶܐܢ ܐܰܚܺܝܬ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܚܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܳܟ. ܕܡܐ ܕܠܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܥܰܕܪܐ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܰܐܚܺܝ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܬܰܒܥܽܘܗܝ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ. ܕܡܐ ܕܠܐ ܥܒܰܕ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܦܰܩܳܚ܆ ܢܕܰܓܠܽܘܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘ̈ܰܝ. ܬܠܶܐ ܒܩܰܝܣܐ ܘܝܳܩܕܺܝܢ ܒܚܶܡܬܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܬܓܰܘܙܠܺܝܢ ܒܪܽܘܓܙܐ. ܡܣܰܟܰܟ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܘܕܳܠܶܩ ܒܗܽܘܢ ܛܢܳܢܐ. ܚܠܳܦ ܚܰܘܣܳܢܐ ܒܰܚܣܳܡܐ ܡܶܫܬܰܓܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ: ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܠܚܰܪܡܽܘܬܐ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ ܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܕܢܶܫܬܰܢܕܽܘܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܒܕܰܦܢܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܐ. ܐܶܬܩܒܰܪ ܒܣܽܘܪܗܳܒܐ ܐܶܬܥܰܦܺܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܺܝ ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܦܩܰܕ ܕܰܝܳܢܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܐܰܡܪܰܚ ܠܡܶܩܒܰܪ ܦܰܓܪܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܒܩܰܒܪܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܒܶܗ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܐܺܝܠܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܽܘܡܪܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܩܰܒܪܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܨܺܝܪ̈ܬܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܳܬܐ ܕܥܳܒܪܳܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܕܫܺܝܛܽܘܬܐ ܘܰܕܕܳܘܝܽܘܬܐ ܗܰܘ ܦܳܪܽܘܩܐ ܕܓܰܘܳܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܟܰܕ ܚܰܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܶܐܣܬܢܶܩ ܘܶܐܨܛܪܶܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܶܐܬܫܺܝܛ ܘܶܐܨܛܰܚܺܝ ܘܶܐܨܛܰܥܰܪ. ܘܶܐܬܚܣܶܕ ܘܶܐܬܓܰܕܰܦ. ܘܶܐܬܚܫܶܒ ܣܰܟܠܐ ܘܫܺܝܛܐ ܡܶܢ ܗܶܪܳܘܕܳܣ ܘܦܳܠ̈ܚܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܡܶܕܰܥ ܪܳܙܐ ܕܫܶܬܩܶܗ. ܘܰܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܬ ܪܰܘܡܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ܆ ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܥܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܢܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܐ܆ ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܚܺܝܠܐ ܘܰܬܗܺܝܪܐ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܐܶܬܚܒܶܫ ܒܰܗܘ̈ܰܝܳܐ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܰܐܣܗܶܕܘ ܐܰܟܚܕܐ ܥܰܠ ܗܳܕܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܚܰܕ ܣܳܡܶܗ ܠܰܗܘܳܝܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܥܰܠ ܒܪܳܐ܀

 

 

ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

 

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝܠܶܦܘ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ: ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܨܳܒܪܺܝܢ: ܕܗܐ ܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܕܓܰܘܐ ܗܘ. ܘܥܰܠ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܕܰܥ: ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܘܠܰܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܡܰܟܣܐ ܠܗܽܘܢ ܕܠܰܘ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ. ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܐ. ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܝܐ ܐܳܦ ܕܰܫܡܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܫܺܝܛܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܟܽܘܢܳܝܐ ܕܰܒܪܐ. ܕܡܰܛܒܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܦܺܝܦܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܕܰܡܕܰܓܠܺܝܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܐܟܒܰܪ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܐ ܠܗܳܝ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܫܡܐ ܗܳܢܐ ܡܶܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܩܢܶܐ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܐ ܘܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܐܰܟܙܢܐ ܕܳܐܦ ܡܶܠܬܐ: ܥܰܠ ܕܰܕܠܐ ܚܰܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܥܰܠ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܝܺܕܰܥܢܳܝܗܝ ܠܰܐܒܐ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܒܪܐ ܘܰܕܡܶܠܬܐ. ܕܶܐܢ ܒܪܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ. ܡܶܠܬܐ ܗܽܘ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܘܕܰܒܪܐ. ܠܰܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܬܪ̈ܝܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫܘ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܒܪܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܘܡܶܠܬܐ ܥܰܠ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܰܒܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܕܠܐ ܚܰܫܐ ܘܙܰܒܢܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܗܳܝ ܢܚܰܡܣܢܽܘܢ܆ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܣܰܟܠܳܐܺܝܬ ܕܰܫܡܐ ܕܰܒܪܐ ܥܦܺܝܦܐ ܗܘ. ܘܥܰܠ ܬܪ̈ܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܪܰܐ ܟܰܝ ܥܰܠ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܪܳܢܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܶܢܶܗ ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܦܰܓܪܐ. ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܥܳܕܠܺܝܢ ܠܘܰܠܢܛܺܝܢܳܘܣ ܘܰܠܒܰܪ ܕܰܝܨܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܳܐܘܛܽܘܟܶܐ. ܕܡܶܫܬܪܰܓܪܰܓ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܗ̣ܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܡܰܛܒܺܝܢ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܠܐ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܘܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܕܳܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܰܫܟܳܚ̈ܳܬܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܒܪܐ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܠܶܦ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܰܢܚܶܬ ܕܠܐ ܫܽܘܢܳܝܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܟܰܕ ܠܐ ܥܦܺܝܦܽܘܬܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܩܰܒܶܠ ܘܰܬܚܶܝܬ ܡܶܢܝܳܢܐ ܢܦܰܠ܆ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܽܠܶܗ ܒܗܳܝ ܘܟܽܠܶܗ ܒܗܳܕܶܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܗܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܕܰܗܘܳܝܐ ܘܗܳܝ ܕܰܩܢܶܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ. ܐܳܠܨܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܘܗܳܕܶܐ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ ܟܰܬܰܪ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܐ ܦܳܫ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܦܰܓܪܰܢ ܪܽܘܚܐ ܩܰܘܺܝ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܕܰܦܫܺܝܛܐ ܗܘ ܐܶܬܺܝܕܰܥ܀

ܥܰܡܺܝܩ ܐܪܳܙܐ ܗܳܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ. ܩܰܛܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܬܡܺܝܫ. ܟܣܶܐ ܗܘ ܘܳܐܦܶܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܕܠܰܘ ܕܢܶܬܕܪܶܟ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܗܘ ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ. ܘܰܦܫܺܝܛܐ ܗܘ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܠܬܐ ܗܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܐܠܗܐ ܗܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܗܝ ܕܶܐܬܓܒܶܠ. ܘܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܟܽܠ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܕܪܳܙܰܐ ܗܘ ܬܡܺܝܗܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ. ܘܰܕܥܳܒܰܪ ܠܟܽܠ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܐ ܚܰܝܬܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܡܶܢ ܡܠܺܝܠܽܘܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܥܒܳܕܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ ܐܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܬܓܰܥܠܺܝܢ. ܙܳܕܶܩ ܕܳܐܦ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܛܽܠ ܥܰܣܩܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܕܽܘܡܳܪܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܢܶܫܬܒܶܩ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܗܺܝ ܬܚܰܘܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܩܰܢܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܟܽܠ ܚܰܝܠܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܕܰܐܘ ܒܢܰܦܫܐ ܐܰܘ ܒܦܰܓܪܐ ܩܢܶܝܢܰܢ. ܒܝܰܕ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܝܰܢ ܠܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܛܳܒܬܐ ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܦܫܰܢ. ܒܝܰܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܣ̈ܩܳܬܐ ܘܥܰܛܠܴ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܝܳܬܐ ܘܰܕܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܡܶܬܒܰܚܪܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܥܳܕܐ ܡܚܰܘܝܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܩܰܢܝܐ. ܫܳܡܥܐ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܘܶܐܬܓܒܶܠ ܓܳܒܽܘܠܐ. ܘܶܐܬܬܨܺܝܪ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܘܶܐܨܛܰܠܰܡ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܶܐܬܗܰܕܰܡ ܠܐ ܡܪܰܟܒܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܪܝܐ ܠܘܳܬ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܚܳܕܝܐ ܒܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܰܝܢܐ ܒܢܽܘܗܪܐ. ܘܣܳܘܚܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܬܪܓܶܫ. ܡܶܬܪܓܶܫ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܐ ܒܥܰܝܢܐ ܘܩܳܠܐ ܒܶܐܕܢܐ. ܘܪܺܝܚܐ ܒܣܰܘܩܐ ܘܛܰܥܡܐ ܒܚܶܟܐ. ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܒܝܰܕ ܓܶܫܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ܆ ܡܶܬܪܓܶܫ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܗܳܕܐ ܕܢܰܪܓܶܫ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܢܰܪܓܶܫ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܬܰܪܓܶܫ ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܢܳܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܓܫܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܚܕܐ ܕܡܰܪܓܫܐ ܒܶܗ. ܬܳܗܪܐ ܒܶܗ ܘܠܐ ܡܡܰܠܠܐ ܠܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܓܫܶܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ. ܡܶܢ ܕܢܳܣܒܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܕܰܥܬܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܓܫܶܐ ܡܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܬܗ[ܪܐ ܡܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐ] ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܘܗܳܝ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܘܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܢܶܗܘܝܳܢ. ܘܶܐܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܬܰܩܰܢܘ: ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܬܩܰܒܰܠ܆ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܥܰܠ ܗܘܳܝܐ ܕܐܠܗܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܐܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܳܐܦܠܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܕܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܐ ܘܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܬܣܺܝܡ ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ. ܒܢ̈ܰܝ ܐܪܳܙܶܗ ܕܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ. ܗܳܪܟܐ ܥܰܠ ܐܺܝܬܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܣܳܡܽܘܗܝ. ܘܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܒܪܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ. ܟܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܗܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܰܪܫܶܗ ܠܰܗܘܳܝܐ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܩܒܠܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܽܘܒܳܠܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܒܫܽܘܡܳܗܐ ܫܐܺܝܠܐ. ܕܟܰܕ ܐܚܪܺܢܐ ܗܳܘܶܐ ܥܰܠ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܫܪܳܪܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܪܳܙܐ. ܕܢܶܬܕܪܶܟ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܘܠܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܶܐܘܰܢ̈ܓܶܠܺܣܛܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܩܰܕܰܡ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܢܶܐ ܫܽܘܘܕܳܥܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܟܽܠ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܩܰܒܠܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܗܝ. ܫܶܡܥܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܢܣܶܒ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܫܪܳܪܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܗܰܘܢܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܢܰܨܶܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܣܝܳܢ. ܓܳܕܫܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܥܰܝܢܐ ܗܳܘܝܐ. ܡܐ ܕܡܶܬܚܰܪܝܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܬܰܨܶܕ ܒܶܐܣܦܺܝܪܶܗ ܕܫܶܡܫܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܥܶܕܢܐ ܗܰܘ ܕܣܳܠܶܩ ܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܙܺܝܙܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܠܗܰܘ ܕܚܳܐܰܪ ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܢܰܚܬܐ ܡܶܕܶܡ ܦܪܺܝܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܶܐܣܦܺܪܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܰܘ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܘܡܶܕܶܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܢܽܘܗܪܐ ܚܶܘܳܪܐ ܘܢܰܚܬܐ ܣܽܘܡܳܩܐ. ܐܶܠܐ ܠܥܰܝܢܐ ܡܶܛܽܘܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܰܡܚܳܪ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܡܠܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܢܰܨܶܕ ܒܰܐܬܪܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܕܟܰܪܣܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܗܘܳܬ ܚܠܳܦ ܐܶܣܦܺܪܐ ܠܫܶܡܫܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܢܰܣܒܰܪ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܠܰܘ ܬܪ̈ܝܢ ܐܰܝܟ ܕܪܳܢܶܐ ܗܰܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܐ. ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܡܶܐܚܰܕ ܒܶܗ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܟܰܕ ܐܰܓܶܢ ܒܟܰܪܣܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܘܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܰܣܝܐ ܘܓܰܠܝܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܫܪܰܓܪܳܓܺܝܬܐ ܚܠܳܦ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܒܶܐܣܦܺܝܪܐ ܥܰܡܛܳܢܐ ܠܥܰܝܢܐ܆ ܐܳܦ ܠܶܗ ܐܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܓܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܐܪܩܽܘܥܬܐ ܗܳܝ ܕܶܐܣܬܰܒܪܰܬ ܕܺܐܝܬ ܒܶܐܣܦܺܝܪܐ ܕܫܶܡܫܐ. ܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗܺܝ ܡܶܢ ܫܶܡܫܐ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܰܝܢܐ ܕܚܽܘܫܳܒܐ ܐܶܢ ܬܶܪܢܶܐ ܕܰܚܙܳܬ ܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܘܚܕܐ. ܐܰܘ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܰܐܠܳܗܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܢܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܙܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܒܶܐܣܟܺܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ.

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܐܰܝܟ ܪܦܳܦ ܥܰܝܢܐ ܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܳܦܶܢ ܟܡܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܠܛܳܥܝܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܠܗܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ. ܗܰܘ ܕܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܘܡܶܬܺܝܕܰܥ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܳܕܶܐ ܘܗܳܝ. ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܐܠܗܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܚܰܕ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܬܪ̈ܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܥܰܒܝܳܐܺܝܬ ܚܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܒܰܚܙܳܝܐ ܕܰܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܝܳܕܰܥ ܠܰܡܚܳܪ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܠܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܢܐ ܕܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܚܳܙܶܐ ܒܳܗ̇. ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܠܰܡܚܳܪ ܗܳܟܰܢܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ. ܕܗܰܘ ܕܚܳܐܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܐܠܗܐ ܚܳܙܶܐ ܒܓܰܘ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܰܘ ܕܥܰܒܝܳܐܺܝܬ ܘܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܐܢܳܫܳܐܺܝܬ ܚܳܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܘܚܰܕ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬ ܘܒܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܬܪ̈ܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܐ. ܘܚܰܕ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܐܶܬܪܰܥܺܝ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܒܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬ ܨܶܒܝܳܢܐ ܗܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܝܳܢܳܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܗܳܪܟܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܰܐܒܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܟܝܳܢܐ ܕܰܒܪܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܘܕܶܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܚܰܕ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ. ܘܰܡܟܰܬܪܺܝܢ ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ. ܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܣܽܘܟܳܠܐ ܒܺܝܫܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܺܝܬܽܘܗܝ. ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢܰܢ ܡܶܣܬܠܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܬܺܝܪܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܘܰܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܗܳܢܐ ܐܪܳܙܐ ܚܰܕܬܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܠܨܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܣܩܺܝܢ ܒܝܰܕ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ. ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܡܝܐ ܗܺܝ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ. ܘܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥܳܢ ܒܶܗ ܒܝܰܠܕܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܕܰܐܢܬܬܐ. ܠܐ ܐܶܢ ܒܥܰܝܢܐ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܶܚܙܐ ܘܠܐ ܐܶܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܐ ܠܡܰܨܳܕܽܘ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܬܰܚܶܡ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܘܡܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܒܝܰܕ ܙܰܪܥܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܽܘܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܡܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܩܕܳܡ ܓܒܺܝܠܽܘܬܐ ܐܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܺܝܬܐ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܺܝ ܓܒܺܝܠܬܐ ܐܶܬܟܰܢܫܰܬ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܗܰܘ ܕܰܒܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܒܛܶܢ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܒܡܰܪܢܺܝܬܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܚܠܳܦ ܙܰܪܥܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ. ܘܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ ܚܠܳܦ ܕܡܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ܆ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܚܰܕ ܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܐ ܘܡܳܪܝܐ܆ ܕܠܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܡܶܢܝܳܢܐ ܘܠܐ ܕܰܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܽܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ ܘܡܶܢ ܐܶܡܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܰܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܗܳܝ. ܐܰܝܕܐ ܕܓܳܕܫܐ ܠܘܳܬ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܘܠܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܡܶܚܙܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܝܰܕ ܚܽܘܠܛܳܢܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܥܡܰܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܢܚܰܝܕܽܘܢ ܠܐܢܳܫܽܘܬܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ܇ ܗܳܟܰܢܐ ܟܡܐ ܐܶܢ ܢܶܠܐܽܘܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܗܶܪ̈ܣܺܝܣ ܘܪ̈ܫܰܝ ܕܶܚ̈ܠܳܬܐ ܠܡܶܣܕܰܩ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܒܝܰܕ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܢܳܫܽܘܬܐ. ܠܐ ܢܶܣܦܩܽܘܢ ܘܠܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܐ ܙܰܘܶܓ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܢܦܰܪܶܫ ܠܐ ܡܨܶܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܚܰܘܺܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܕ. ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܩܕܳܡ ܗܳܢܐ ܚܽܘܠܛܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܐ. ܐܺܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܡܶܬܚܫܶܒ ܨܢܺܝܥܳܐܺܝܬ ܒܰܥܝܳܕܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܗܐ ܓܰܒܪܐ ܘܰܐܢܬܬܐ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܳܐܕ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܒܪܺܝܬܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܪܶܕܝܐ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܢܶܠܚܡܽܘܢ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܗܳܝ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܶܐܬܩܺܝܡܰܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܩܰܕܶܡܢܰܢ ܐܰܘܕܰܥܢܰܢ܆ ܕܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܰܨܝܐ ܕܰܬܚܰܘܶܐ ܫܪܳܪܐ. ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܦܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܚܕܐ ܨܒܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ܆ ܘܰܕܕܳܡܝܐ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܬܢܰܣܒܐ. ܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܚܰܬܺܝܬܐ. ܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܚܢܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܪܰܝܢܳܗ̇ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ. ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܐ ܒܰܚܙܳܬܐ ܘܠܐ ܒܚܰܝܠܐ ܘܠܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܠܘܳܬ ܥܶܩܳܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ. ܒܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܘܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܥܰܝܢܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܬܪ̈ܝܢ ܘܠܐ ܠܬܰܪܥܺܝܬܐ. ܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܒܶܣܪܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܓܰܒܪܐ ܘܕܰܐܢܬܬܐ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܘܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܰܢܠܰܚܡܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܝܰܠܕܐ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܶܬܩܰܝܰܡ ܒܝܰܕ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܶܡܙܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܠܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܕܰܟܢܺܝܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܣܰܒܢܳܗ̇ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܠܡܶܠܬܐ ܕܡܽܘܙܳܓܐ. ܕܠܰܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܰܟܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܰܡܪܐ ܣܳܡܽܘܗ̇ ܒܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ ܗܳܝ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܬܓܒܶܠ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܡܶܢ ܕܡܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܐ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܥܰܪ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܡܳܪܝܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܒܪܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܶܣܪܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܕ̈ܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܶܐܬܗܦܶܟ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܡܶܬܪܰܥܶܝܢܰܢ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܚܰܕ ܦܰܓܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܟܚܕܐ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܪܺܝܬܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܳܘܝܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܢ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܡܶܕܖܡ ܬܶܬܩܰܢ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܦܳܪܰܚܬܐ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪܐ ܘܚܰܝܽܘܬܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ܀

ܐܠܗܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܘ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܝܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܫܰܚܠܰܦ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܰܪܟܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܪܺܝ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܡܫܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܙܰܒܢܐ ܗܘܰܘ. ܗܳܪܟܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܬܪܢܳܝܽܘ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ. ܕܗܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܝܟ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܶܗ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ. ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܟܰܢܐ ܢܽܘܟܪܳܝ ܠܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܳܦ ܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܬܫܰܪܰܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ ܗܘܳܝܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܡܰܒܥܕܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܽܘܬܗ ܡܶܢ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܐܳܦ ܗܘܳܝܗ ܡܶܢ ܦܽܘܫܳܩܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܐ܆ ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ܆ ܘܠܐ ܡܰܦܰܣ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ. ܘܰܕܡܶܢܰܢ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܳܠܨܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܘܠܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܳܐܦܶܢ ܝܰܗܒܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܽܘܘܕܳܥܐ ܒܝܰܕ ܕܽܘܡܝܐ ܡܶܕܶܡ ܙܥܽܘܪܐ ܡܶܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܬܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ. ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܒܝܰܕ ܚܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܬܰܚܶܡ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܦܰܓܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܘܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܩܰܛܰܪ ܘܡܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܰܚܙܳܬܐ ܠܐ ܕܡܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܘܬܐ ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܒܽܘܠܒܳܠܐ ܐܶܣܬܥܰܪ ܒܬܶܗܪܐ ܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܡܰܪܢ ܚܢܰܢ ܕܳܡܝܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܒܪܺܝܬܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܐ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܰܕܡܐ ܘܰܠܒܶܣܪܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܒܳܪܽܘܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܒܶܣܪܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܘܬܽܘܒ ܙܰܪܥܐ ܘܰܕܡܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܶܠܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܠܐ ܡܫܰܠܡܺܝܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܫܰܡܠܝܐ ܗܘ ܘܰܓܡܺܝܪܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦܶܢ ܡܫܰܚܠܦܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܒܰܚܙܳܬܐ ܘܒܶܐܣܟܺܡܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܟܝܳܢܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܒܶܣܪܶܗ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ ܕܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܦܰܓܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܪܶܕܝܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܒܪܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܐ ܠܰܘ ܚܰܕ ܪܶܕܝܐ ܐܰܘ ܦܣܳܩܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܰܘ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܠܐ ܗܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܐܠܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܟܽܘܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܘܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܡܫܰܡܠܝܐ ܡܶܢ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܗܳܪܟܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܕܳܐܦ ܗܺܝ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ. ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܕܽܘܡܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܳܕܶܝܢ ܩܪܰܝܢܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ. ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܢ ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܒܶܗ ܠܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܕܡܶܬܓܒܶܠ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܘܡܶܢ ܕܡܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܳܘܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܠܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܕܺܝܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܕ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܘܡܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ܇ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܕܠܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܚܙܐ ܒܶܗ. ܘܠܐ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ. ܡܶܬܢܛܰܪ ܕܠܐ ܒܽܘܠܒܳܠܐ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܒܶܣܪܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܡܶܠܬܐ܇ ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܠܐ ܬܶܣܬܒܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܕܠܐ ܫܳܘܝܐ ܠܶܗ ܠܪܳܐܙܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܶܐܬܢܰܣܒܰܬ. ܥܰܠ ܕܙܰܪܥܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܪܳܕܶܐ ܘܰܕܡܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܕܶܐܢ ܒܡܰܪܒܥܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܶܣܪܐ܆ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܡܶܠܬܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܘܰܠܡܶܗܘܳܐ ܒܶܗ ܘܡܶܢܶܗ ܒܶܣܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܰܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܠܰܗܘܳܝܶܗ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܒܡܰܪܒܥܐ ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢ. ܢܰܣܒܰܪ ܐܢܳܫ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܶܗ ܠܰܘ ܩܛܺܝܪܐ ܕܥܳܒܽܘܕܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܬܺܝ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܠܙܰܪܥܐ ܘܠܰܕܡܐ ܕܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܦܰܓܪܐ. ܐܶܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܡܶܗܘܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܓܰܒܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܦܶܠܶܐܬܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ. ܗܳܪܟܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܶܬܦܰܫܰܩ.

ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܐܪܥܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܓܰܒܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܶܗ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܕܠܐ ܐܶܡܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ ܕܠܐ ܐܰܒܐ. ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܕܶܝܢ ܡܶܢܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܗܳܕܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܬܳܚܘܺܝܬܐ ܗܳܝ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܕܢܶܣܛܳܪܝܳܣ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܰܡܩܰܝܳܡܽܘ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܳܘ̈ܛܽܘܟܝܰܢܺܝܣܛܶܐ. ܡܥܳܕܺܝܢ ܓܶܝܪ ܠܡܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܳܦܠܐ ܕܡܳܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܐܰܝܕܐ ܕܳܐܦ ܐܶܢܐ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܫܶܡܥܶܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܟ ܕܠܐ ܠܰܡ ܢܳܣܶܒ ܙܰܪܥܐ ܕܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܶܬܓܒܶܠ ܘܗܳܘܶܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦܠܐ ܡܶܠܬܐ ܢܣܰܒ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܒܳܗ̇ ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܠܗܽܘܢ܇ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܠܐ ܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܘ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܶܬܚܪܶܝܢ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܕܠܐ ܢܣܰܒ ܙܰܪܥܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܙܰܪܥܐ ܕܡܶܢ ܓܰܒܪܐ ܒܰܕܡܐ ܕܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܟܽܠ ܒܶܣܪܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܣܳܗܕܐ ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܰܘ ܕܡܶܬܒܛܶܢ ܠܐ ܡܰܪܕܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ ܚܰܠܒܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܚܕܐ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܒܰܛܢܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܠܶܗ ܕܡܐ ܥܰܡ ܙܰܪܥܐ. ܘܡܐ ܕܶܐܬܩܰܝܰܡ ܒܰܛܢܐ ܗܳܘܶܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܬܽܘܪܣܳܝܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܒܛܶܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܝܟ ܬܚܽܘܡܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ܆ ܡܫܰܢܶܐ ܠܘܳܬ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܠܒܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܐܳܦ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܢܳܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܐܳܘ̈ܛܽܘܟܝܰܢܺܝܣܛܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܘܠܐ ܪ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܳܐܦܠܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܳܢ ܠܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ܇ ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܕܟܰܕ ܕܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܡܥܰܩܒܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܥܽܘܡܩܶܗ ܕܪܳܙܐ܆ ܥܰܡܺܝܩ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܘܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܡܶܢ ܐܢܳܫ܆ ܟܦܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܓܡܳܪ ܐܳܦ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܠܐ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܢܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪ̈ܰܓܪܳܓܝܳܬܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܠܰܘ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܒܟܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܟܰܕ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ ܝܰܨܺܝܦܺܝܢ ܕܢܶܬܡܢܽܘܢ ܒܬܶܓܡܐ ܕܡܰܢܺܝ̈ܢܳܝܶܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܢܝܳܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܗܳܕܐ ܕܒܶܐܣܟܺܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܠܗܐ ܘܠܰܘ ܒܝܰܕ ܒܶܣܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܢ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܒܪܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܬܰܘܣܶܦܬܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܒܳܗ̇ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ܇ ܘܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܕܶܐܢ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܳܦܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܪܳܢܶܝܢ܇ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܐ ܥܳܐܶܠ ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܒܶܣܪܐ܇ ܘܳܐܦܶܢ ܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܓܳܕܶܫ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܠܡܶܦܰܠ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܣܦܰܩܘ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܠܳܗܐ ܠܡܶܣܥܰܪ. ܘܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܐܰܒܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܳܦ ܥܰܡ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܶܗ ܕܠܐ ܒܣܰܪ. ܐܢܳܫ ܕܚܰܘܝܳܗ̇ ܒܶܗ ܚܰܕ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܡܰܢܝܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܢܶܣܛܳܪ̈ܝܰܢܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܣܰܕܶܩܘ ܚܕܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܪܢܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܳܐܘ̈ܛܽܘܟܝܰܢܺܝܣܛܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܶܐܢ ܚܰܕ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܡܶܫܬܰܪܪܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܶܐܢ ܗܳܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܢܶܪܢܶܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܬܪ̈ܝܢ. ܢܳܣܽܘܒܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܐ ܘܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܕܰܚܢܰܢ ܟܰܕ ܠܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܠܒܰܪ ܕܳܚܩܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܬܪܺܝܨܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܳܗ̇ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܕܐ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܳܗ̇ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ. ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܝܢ ܗܘ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܠܰܘ ܕܗܽܘ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܡܰܣܒܰܪ ܗܳܢܐ ܠܐ ܢܣܰܒ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܚܡܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܕܶܐܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ ܘܒܰܟܝܳܢܶܗ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܠܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܐ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܠܐ ܢܦܰܩ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪ̈ܘܪܶܐ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܩܰܘܡܬܐ. ܘܠܐ ܠܰܒܟܳܝܗܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܘܠܐ ܓܰܫܳܝܗܝ ܨܶܒ̈ܥܳܬܐ܇ ܘܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܠܐ ܟܦܶܢ ܘܶܐܟܰܠ ܘܰܨܗܺܝ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܗܘ̈ܰܝ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܥܕܰܡܐ ܠܡܶܠܬܐ ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ [ܕ]ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܘܟܶܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܣܛܳܪܝܳܣ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܰܐܥܶܠܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܕܣܳܡܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܳܚܡܳܢ. ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܢܳܩܦܳܢ ܠܗܰܘ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܪܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܐܪܳܙܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܠܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܠܐ ܕܬܶܬܣܺܝܡ ܐܰܝܟ ܚܕܰܬܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܫܳܘܝܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܰܒ ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܟܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܒܪܺܝ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܣܳܡܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܠܶܗ. ܕܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܠܗܐ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܘܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܥܰܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܶܢܰܢ ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܢܶܫܟܰܚ ܘܰܚܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܰܒܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܐ. ܠܢܰܦܫܶܗ ܐܝܟ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܠܰܘ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܟܽܠ ܒܰܪ ܐܢܳܫ. ܐܶܠܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܢܣܐ ܕܰܒܥܺܝܪܐ ܘܰܕܚܰܝܽܘܬܐ ܘܰܕܦܳܪܰܚܬܐ. ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܘܠܰܢ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܕܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܰܗܘܳܝܐ ܒܰܗܘܳܝܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܥܰܠ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܗ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܥܰܒܕܶܗ ܐܠܗܐ. ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ ܐܶܬܒܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܟܽܠ ܓܶܢܣܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܠܬܽܘܪܣܳܝܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܠܦܽܘܪܓܳܝܐ. ܘܺܐܝܬ ܕܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܘܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܐܶܬܪܰܒܺܝܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܠܰܚܫܰܚܬܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܢ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܙܝܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܠܐ ܐܶܣܬܢܶܩܢܰܢ. ܐܳܦܠܐ ܗܽܘ ܠܰܗܘܳܝܐ ܐܶܬܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܝ ܕܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܚܢܰܢ ܠܐ ܚܛܝܢܰܢ. ܐܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܠܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܚܛܺܝܬܐ ܓܶܝܪ ܠܰܢ ܣܳܡܰܬ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܘܬܐ ܘܰܕܠܰܘܛܬܐ. ܘܳܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܬܐ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܢܰܒܶܐ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܘܩܶܐ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܫܬܰܡܰܫ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܳܦ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ. ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ ܟܰܕ ܠܐ ܚܰܒܶܠ ܒܬܽܘ̈ܠܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܰ݊ܕܢܚܐ ܪܗܶܛܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܬܥܰܪ ܒܙܰܒܢܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܰܘ ܕܗܽܘ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܐܶܠܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܝܰܕ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܪܰܒ ܘܢܶܬܝܰܩܰܪ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܟܡܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܥܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܬܚܰܫܒܳܢ ܘܰܥܠܰܝܢ ܢܶܬܟܰܬܒܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܨܶܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܘܒܰܛܢܶܗ ܘܬܰܪܒܺܝܬܶܗ. ܚܠܳܦ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܘ̈ܰܝ܇ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܢܶܬܚܙܶܐ ܪܰܒܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܠܘܳܬ ܟܳܪܽܘܙܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܗܘ̈ܰܝ. ܠܘܳܬܰܢ ܚܳܝܪܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܗܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܳܐܦ ܕܗܽܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܣܥܰܪ܆ ܒܥܶܠܬܰܢ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܕܰܟܺܝ ܓܰܪ̈ܒܶܐ. ܘܦܰܬܰܚ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܐܚܠܶܡ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܰܪܕܰܦ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܘܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܐ. ܘܰܟܐܳܐ ܒܪ̈ܽܘܚܶܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܰܚܡܐ. ܘܣܰܒܰܥ ܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܐ. ܘܬܰܪܶܨ ܕܰܟܦܺܝܦܺܝܢ ܘܰܦܫܰܛ ܕܰܦܫܺܝܓܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ ܕܰܣܥܰܪ. ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܛܽܘܠܳܬܰܢ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܠܗܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܥܒܰܕ ܘܰܒܥܶܠܬܰܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܒܥܶܠܬܰܢ ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܚܰܝܠܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܐ ܘܦܳܩܽܘܕܽܘܬܐ ܘܳܐܦ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܬ ܠܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܕܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܫܺܝܬܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܩܳܐܶܡ ܬܶܫܬܰܪܰܪ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܶܗ ܩܰܕܶܡ ܐܰܩܺܝܡ ܐܠܗܐ. ܕܰܐܝܟ ܡܶܠܰܬܗܽܘܢ ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܕܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܰܡܩܳܡ܆ ܣܳܟ ܐܳܦ ܠܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܦܳܐܶܫ ܗܘܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܡܰܘܬܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܩܳܡ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܣܬܰܠܰܩ ܠܰܫܡܰܝܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܐ ܕܰܐܒܐ. ܠܶܗ ܟܽܠ ܒܽܘܪܟܐ ܟܳܦܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪ̈ܐ ܒܥܶܠܬܰܢ ܐܶܬܟܰܠܰܠ. ܘܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܕܰܒܥܶܠܬܰܢ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܟܽܘܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܩܰܕܺܝܡܐ ܠܟܽܘܠܗܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܐ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܪܢܺܝܬܗܽܘܢ ܕܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܘܡܳܐܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܦܳܪܽܘܩܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܟܳܪ̈ܘܙܶܐ. ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܽܘܬܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܒܦܰܪܨܽܘܦ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܰܪܟܐ ܕܪܰܒܰܬ ܒܰܝܬܽܘܬܐ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܰܢ ܐܢܐ܇ ܘܕܰܡܣܰܒܰܪ ܐܢܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܗܳܪܐ. ܩܛܺܝܪܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡ ܥܠܰܝ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܠܐ ܐܶܣܰܒܰܪ. ܠܳܚܶܡ ܗܽܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܘܳܝܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܶܠܘ ܓܕܰܫ ܘܰܐܗܡܺܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܟܬܺܝܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܐܶܪܰܡܝܐ. ܕܥܰܕ ܠܐ ܐܶܓܒܠܳܟ ܒܟܰܪܣܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܥܰܕ ܠܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܩܰܕܶܫܬܳܟ. ܘܰܢܒܺܝܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܗܒܬܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܓܒܺܝ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܢܒܺܝܐ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܚܡܐ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܰܐܡܪܳܢ. ܘܢܶܣܬܒܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܶܐܬܓܒܺܝ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܡܶܛܽܘܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܰܓܒܰܠܬܳܢܝ ܠܰܡ ܘܣܳܡܬ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕܳܟ. ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܓܒܰܠܬܳܢܝ ܘܰܓܒܰܝܬܳܢܝ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܐ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܓܒܺܝ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܟܐ ܘܰܢܒܺܝܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܓܒܳܐ ܐܠܗܐ ܐܳܦ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܢܒܺܝܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܐܪܚܺܝܡܐ ܘܚܰܒܺܝܒܐ. ܘܰܓܠܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ: ܕܗܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܝܽܘܫܺܝܐ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܐܰܡܠܶܟ܆ ܩܕܳܡ ܕܳܪ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܟܬܺܝܒ. ܕܶܐܬܣܺܝܡ ܫܡܶܗ ܘܶܐܬܟܰܪܙܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܗܐ ܒܪܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܠܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܝܽܘܫܺܝܐ ܫܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܘܰܓܒܺܝܬܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܶܐܬܝܰܩܰܪ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܐܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܘ ܒܪܐ ܐܰܘ ܡܳܪܝܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܕܥܰܠ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܝܰܬܰܪܘ ܘܺܝܪܶܒܘ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܘܰܓܠܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܽܘܬܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܡܰܡܠܟܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܦܳܪܽܘܩܐ ܥܰܡܶܗ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܕܟܰܕ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܒܢܰܗܪܐ ܐܶܫܬܕܺܝ܆ ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܬܽܘܒ ܠܡܰܛܫܳܝܽܘܬܶܗ. ܗܽܘ ܥܒܰܕ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪ ܡܰܠܟܐ ܒܶܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ ܢܶܬܪܰܒܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܒܺܝܐ ܘܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܗܰܘ ܕܡܳܫܰܚ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܨܥܳܝܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܐ ܠܥܰܡܐ. ܘܦܳܪܽܘܩܐ ܘܰܐܚܺܝܕ ܕܽܘܟܬܐ ܕܡܰܠܟܐ ܘܪܺܫܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܐ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܥܰܠܝܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܕܟܽܠ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܶܗ ܟܝ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܣܥܰܪ ܐܰܘܒܶܕ ܠܡܶܨܪ̈ܝܶܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܺܝܠܰܢ ܠܐ ܐܶܬܚܫܶܒ. ܘܡܶܠܬܐ ܘܰܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܶܣܬܒܰܪ. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܐ ܥܳܒܕܐ ܐܠܗܐ ܘܠܐ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܓܒܺܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܠܡܶܚܙܐ ܐܳܦ ܒܝܰܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܥܰܪ ܠܘܳܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܥܺܣܘ: ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܬܳܐܡ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܚܕܐ ܟܰܪܣܐ ܐܶܬܒܛܶܢܘ. ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܐܰܒܐ ܘܰܚܕܐ ܐܶܡܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܐܶܬܓܒܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܶܐܬܚܫܶܒ ܥܰܡ ܪ̈ܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܐܶܣܬܠܺܝ ܕܶܝܢ ܥܺܣܽܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܩܰܕܡܰܬ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܓܰܒܝܽܘܬܶܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܗܺܝ ܬܩܰܘܶܐ ܠܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܡܰܢ ܕܰܩܪܳܐ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܩܰܫܺܝܫܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܐ ܠܰܙܥܽܘܪܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܪܶܚܡܶܬ ܘܰܠܥܺܣܽܘ ܕܶܝܢ ܣܢܺܝܬ.܀.

ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܰܒܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܓܒܺܝܠܬܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܘܠܳܬܶܗ ܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܒܺܐܝܣܚܳܩ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܳܟ ܙܰܪܥܐ. ܘܕܰܒܙܰܪܥܳܟ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܐ. ܚܰܘܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܕܠܰܡܫܺܝܚܐ ܠܳܚܡܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܪܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܢܶܕܰܥ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܪ̈ܙܶܐ ܗܘ̈ܰܝ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ. ܘܬܰܚܘ̈ܝܳܬܐ ܕܰܡܒܰܕܩܳܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܪܬܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܓܠܰܐܽܘܗܝ ܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܘܫܽܘ̈ܘܕܳܥܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܒܶܣܪܐ. ܐܰܠܶܦ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܛܶܠܳܢܺܝܬܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܢܶܦܠܰܬ ܥܰܠ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܘܰܐܘܪܒܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܟܬܺܝܒ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܐ ܢܽܘܚ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܐ ܢܒܰܝܰܐܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܐ ܐܰܝܕܐ ܕܠܳܛܳܗ̇ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܬܐ ܕܗܰܘ ܐܶܬܒܰܝܰܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ. ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܐ ܓܶܢܣܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܒܥܳܩ̈ܳܬܐ ܕܡܶܢ ܓܙܳܪܕܺܝܢܐ. ܘܰܐܪܥܐ ܬܽܘܒ ܗܳܕܐ ܕܶܐܬܠܺܝܛܰܬ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܓܒܺܝܬܐ ܒܝܰܕ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܦܰܪܨ ܘܙܰܪܚ܆ ܕܟܰܕ ܟܝܳܢܐ ܠܙܰܪܚ ܚܰܘܺܝ ܩܰܕܡܳܝܐ ܒܝܰܠܕܐ ܓܒܺܝܬܐ ܫܰܚܠܶܦܬܶܗ ܠܛܶܟܣܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܛܰܪ ܚܽܘܛܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܶܗ ܕܙܰܪܚ ܕܗܽܘ ܢܶܦܽܘܩ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܩܦܰܣ ܐܺܝܕܶܗ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܒܽܘܟܪܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܓܕܰܫ ܡܶܢܶܗ ܕܡܰܪܒܥܐ ܘܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ. ܠܘܳܬ ܕܶܝܢ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܰܡܢܰܫܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܰܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܰܓܒܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܦܫܰܛ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܣܶܡܳܠܶܗ ܥܰܠ ܡܢܰܫܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܝܰܘܣܶܦ ܠܰܡܢܰܫܶܐܐܰܝܟ ܕܰܠܒܽܘܟܪܐ ܩܰܪܶܒ ܠܘܳܬ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܶܡܫܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܓܰܢܒܳܪܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܐ ܒܺܐܝܣܪܳܝܶܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܳܪ̈ܘܩܶܐ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܛܶܢ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܐ ܘܰܓܠܐ ܠܶܐܡܶܗ ܕܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܒܪܐ ܐܳܦܶܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܩܰܪܬܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܠܦܳܗ̇ ܐܳܦ ܥܰܠ ܙܢܐ ܕܬܰܪܒܺܝܬܶܗ ܘܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܢܙܺܝܪܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܐܳܦ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܳܪܽܘܩܐ ܘܕܰܝܳܢܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܐ ܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪ̈ܢܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܒܺܝܐ ܐܶܠܐ ܘܕܰܝܳܢܐ ܘܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܓܒܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܬܰܒ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܟܰܕ ܠܰܡ ܨܒܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܪܫܰܢܝ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ: ܘܰܩܪܳܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܓܠܶܐ ܒܪܶܗ ܒܺܝ ܕܶܐܣܰܒܪܺܝܘܗܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܒܰܪܫܳܥܶܬܗ ܠܐ ܓܠܺܝܬ ܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ. ܘܠܐ ܣܶܠܩܶܬ ܠܳܐܪܫܠܶܡ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܦܪܶܫ. ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܠܐ ܝܺܕܰܥܬܐ ܠܰܛܢܳܢܐ ܕܰܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣܐ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܓܒܺܝܬܐ. ܟܳܪܽܘܙܐ ܘܡܰܠܦܳܢܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܳܡܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬ ܚܰܢܰܢܝܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܕܙܶܠ ܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐܢܰܐ ܗ̣ܘ ܠܺܝ ܓܰܒܝܐ ܗܳܢܐ. ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܫܶܡܝ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬܓܒܺܝ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܐ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܐ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܰܠܦܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܘܠܳܬܶܗ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܠܐ ܠܰܡ ܬܶܕܚܰܠ ܙܟܰܪܝܐ. ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܓܶܝܪ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܢܬܬܳܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܳܛܢܐ ܘܝܳܠܕܐ ܠܳܟ ܒܪܐ ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܫܰܟܪܐ ܠܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܶܬܡܠܶܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܢܰܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ܇ ܘܗܽܘ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܪܽܘܚܐ ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܶܐܠܺܝܐ ܢܒܺܝܐ. ܗܐ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܒܝܰܕ ܓܒܺܝܬܐ ܐܶܬܦܪܶܫ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܘܢܶܬܺܝܠܶܕ ܐܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܩܳܠܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܠܬܐ. ܘܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܡܰܠܟܐ. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܕܡܶܬܡܠܶܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܶܐܠܺܝܐ ܢܒܺܝܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܶܐܬܶܥܗܶܕܢܰܢ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܩܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܕܠܰܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܢܚܰܘܶܐ ܒܶܗ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ܆ ܠܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܒܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪܘ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܒܗܳܕܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܘܰܢܣܰܒ ܡܰܘܗܰܒܬܐ: ܕܣܰܓܺܝ ܘܰܕܠܐ ܦܶܚܡܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܥܰܠܝܐ܆ ܢܶܕܰܥ ܕܳܐܦ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܰܡܥܰܠܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܰܡܫܰܚܠܦܳܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܪܰܒܽܘܬܐ ܘܕܰܙܥܽܘܪܽܘܬܐ ܐܳܦ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܐܶܣܬܒܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܰܘ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܣܓܺܝܕܐ. ܐܰܘ ܐܶܬܦܩܶܕܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܠܶܗ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܰܕܟܳܦܐ ܠܶܗ ܟܽܠ ܒܽܘܪܟܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܫܚܺܝܡܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܐܠܗܰܐ ܗܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܢܣܰܒ. ܕܥܰܠ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܶܫܬܘܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܬܚܫܶܒ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕܘ ܡܶܛܽܘܠ ܣܽܘܢܩܳܢܐ ܘܰܚܫܰܚܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܡ ܟܽܠ ܣܰܝܒܪ̈ܬܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܥܳܒܽܘܕܐ܆ ܕܡܶܬܩܰܝܡܺܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܕܰܒܗܳܢܐ ܥܳܠܡܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܚܫܰܚܬܐ ܘܣܽܘܢܩܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܕܰܥ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܕܽܘܟܰܬ ܦܶܢܩܺܝܬܐ ܠܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܺܐܠܰܦ ܣܶܦܪܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܺܕܰܥܬܐ ܘܡܶܠܬܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܒܰܪ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܶܠܬܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܢܺܝܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܕܰܥ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܡܶܬܚܰܪܪܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܒܰܚܪ̈ܽܘܪܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܟܙܢܐ ܕܥܶܠܬܶܗ ܕܩܰܢܝܐ ܚܶܛܬܐ ܗܝ ܕܰܒܪܺܫܶܗ. ܘܰܕܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܝܳܗܶܒ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܥܶܠܬܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܚܫܰܚܬܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܟܽܘܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܐܶܬܰܝ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܶܬܝܰܠܕܳܢ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ: ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܳܦ ܗܽܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܚܢܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܢܶܬܚܰܪܰܪ ܘܢܶܬܦܪܶܩ. ܘܢܺܐܪܰܬ ܛܳܒ̈ܳܬܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܐܢܚܢܰܢ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܫܬܰܒܰܚܢܰܢ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܒܥܶܠܬܰܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܟܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܦܪܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܠܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܐܶܬܦܪܶܩܢܰܢ ܡܰܘܪܶܒ ܟܬܳܒܐ. ܘܒܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܚܽܘܒܐ ܕܐܠܗܐ ܐܰܒܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܐ ܕܰܒܪܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܒܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܐ ܐܰܚܶܒ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܢܶܬܶܠ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܛܳܐ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܐ ܚܰܝܒܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܒܒܶܣܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܐܠܗܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܗܳܫܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܬܰܪܥܽܘܬܐ܀

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ. ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܰܢ ܘܰܒܥܶܠܬܰܢ. ܘܠܰܘ ܚܢܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܰܒܥܶܠܬܶܗ ܘܒܶܗ܆ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ܆ ܐܳܦ ܠܶܗ ܠܳܚܡܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܗܽܘ܆ ܐܶܢ ܦܰܘܠܳܘܣ ܘܳܐܢ ܐܰܦܳܠܽܘ. ܘܶܐܢ ܟܺܐܦܐ ܘܶܐܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܐܢ ܡܰܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܕܩܳܝܡܳܢ ܘܶܐܢ ܕܰܥܬܺܝܕܳܢ. ܐܶܢ ܟܺܝܬ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܪܺܝ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܘܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܒܪܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܳܦ ܠܰܢ. ܐܳܠܨܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܫܰܒ ܦܰܘܠܳܘܣ ܢܶܬܡܢܶܐ. ܘܢܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܺܝܠܰܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܶܢܝܳܢܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܚܢܰܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܬܚܶܝܬ ܦܽܘܠܳܓܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܰܒܕܰܢ ܘܠܐ ܗܘܳܐ ܚܢܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܚܢܰܢ ܘܥܳܢܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܕܗܽܘ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܫܳܠܶܡ ܫܠܺܝܚܐ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܢ ܕܰܚܫܰܒ ܓܶܝܪ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܳܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ܆ ܓܠܳܐ ܐܳܦ ܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܘܕܥܐ ܕܐܢܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܟܰܝ ܐܳܦܶܢ ܗܳܫܐ ܫܟܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܘܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܐܳܦܶܢ ܠܡܶܚܣܰܢ ܫܳܛܝܽܘܬܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܕܰܐܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܐܶܠܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܐܺܬܒܪܺܝ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܥܰܡ ܟܽܠ ܥܒܳܕܐ ܐܳܠܨܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܫܺܝܛܺܝܢ ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܝܢ. ܥܰܘܦܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܘܪܰܚܫܐ ܕܰܐܪܥܐ. ܘܟܽܠ ܩܢܽܘܡܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܡܶܠܬܐ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܺܐܬܝܳܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܐ ܦܰܐܝܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܬܢܰܣܒܳܢ. ܐܶܬܶܐܠܶܨܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܕܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܢܣܺܝܡ ܐܶܢܶܝ̈ܢ. ܢܶܗܦܽܘܟ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܪܺܫܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܥܶܠܬܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܟܰܣܰܝ.

 

ܕܐܪ̈ܒܥܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ

 

ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܪ̈ܛܺܝܩܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܗܳܕܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܒܳܪܽܘܝܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܐܰܠܶܦ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܐ ܒܪܐ ܘܰܐܠܗܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܰܐܡܪܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ܆ ܠܰܘ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܟܳܚܬܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܟܰܪܘ ܘܝܰܠܕܽܘܗܝ ܠܗܳܢܐ ܪܽܘܫܥܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܢܩܶܦܘ ܐܳܦ ܢܶܣܛܳܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܡܰܬܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܪ̈ܝܰܢܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܐ ܡܶܕܶܡ. ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܕܶܝܢ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܟܰܕ ܚܰܠܶܦܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܗܶܝܢ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܕܰܐܝܕܐ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܩܰܕܡܳܝܐ܆ ܢܰܣܒܽܘܗ̇ ܢܶܣܛܳܪ̈ܝܰܢܽܘ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܝܢ. ܘܰܒܢܺܝܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ ܚܛܰܘ. ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܘܰܐܚܪ̈ܺܝܢܳܐ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ. ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܪܢܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܐ. ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܐ ܕܶܝܢ ܒܪܺܝܬܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܚܰܕ ܒܠܚܘܐ ܘܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܣܬܰܟܠܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܶܗ ܐܺܝܕܰܥܘ ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܠܰܟܝ̈ܳܢܶܐ ܦܰܠܓܽܘܗܝ ܘܠܐ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܫܰܚܠܶܦܘ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ܇ ܣܳܡܘ ܫܡܐ ܚܠܳܦ ܫܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܫܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܠܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܶܦܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܗܘܳܝܐ ܗܳܢܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܶܗ ܠܡܶܠܬܐ ܦܰܪܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܝܰܗܒܽܘܗܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܶܗ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܛܺܝܪ ܢܶܬܚܫܶܒ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܪܢܺܝܘ ܚܰܣܺܝܪ̈ܝ ܝܽܘܠܦܳܢܐ. ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܢܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܗܳܢܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܐ ܒܚܰܪܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ. ܘܡܰܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܗܳܢܐ ܣܳܦܶܩ ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܡܰܘܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܒܪܐ ܘܚܰܒܺܝܒܐ. ܘܒܽܘܟܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܓܒܺܝܬܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܺܐܝܩܳܪܐ. ܗܘܳܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܥܝܳܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ܆ ܣܳܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ. ܐܶܠܐ ܘܟܰܕ ܒܶܣܪܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܡܶܠܬܐ ܢܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܝܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܠܬܐ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܒܪܺܫܺܝܬ ܐܰܠܗܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܬܪܢܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܡܶܠܬܐ ܠܒܶܣܪܐ. ܠܐ ܠܡܶܠܬܐ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܫܡܐ ܐܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ܆ ܘܠܐ ܠܒܶܣܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܫܠܺܝܚܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܪܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܐ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܒܰܡܫܺܝܚܐ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܒܪܺܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܓܠܶܝܢ ܠܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ. ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ. ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܝ ܠܶܒܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ ܘܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ. ܕܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܛܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܕܣܰܟܠܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܇ ܥܰܠ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ ܣܳܒܪܺܝܢ ܕܚܳܟܡܺܝܢ. ܠܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܝܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܗܘܳܐ ܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܢܶܬܡܠܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܐ ܗܳܢܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܗܘܰܘ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܬܰܩܰܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ. ܠܢܰܦܫܶܗ ܗܳܘܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܟܶܢ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ. ܘܒܶܗ ܡܶܣܬܰܥܪܐ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ. ܗܽܘ ܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܗܘܳܝܐ. ܘܠܰܘ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܒܶܗ ܡܶܢܕܪܺܝܫ. ܘܗܐ ܫܠܺܝܚܐ ܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܐ ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ: ܘܚܰܘܺܝ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܽܘܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܗܰܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܢܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܚܽܘܒܶܗ ܠܚܽܘܕܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܐ ܗܘ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܪܓܰܡ. ܘܰܡܠܶܐ ܚܽܘܒܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܫܰܚ. ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܛܶܐܒ ܨܒܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܟܡܐ ܡܰܚܶܒ. ܘܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܦܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܰܝܠܐ ܠܚܽܘܒܶܗ܆ ܐܰܟܺܝܠܶܗ ܠܚܽܘܒܶܗ ܒܰܒܪܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܰܠܶܦ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܠܰܡ ܐܰܚܶܒ ܐܠܗܐ ܠܥܳܠܡܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܝܰܗܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܥܳܠܡܐ ܐܳܘ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܐܶܠܐ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܫܟܰܚ ܐܳܦ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܰܘ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ. ܘܶܐܢ ܥܰܡܺܝܩ ܡܶܢܳܟ ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܕܪܳܙܐ ܚܽܘܬ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܓܰܘܰܝ ܫܠܰܚ ܡܶܢܳܟ ܥܰܒܝܽܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܘܰܒܬܰܪܥܐ ܐܰܠܺܝܨܐ ܥܽܘܠ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܠܬܐ ܕܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܘܩܰܛܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܢܪܺܝܡ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܐ ܥܰܒܝܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܘܰܕܚܰܫ̈ܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܟܳܠܶܐ ܠܗܰܘܢܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܦܰܫ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܰܕܢܶܬܡܰܙܰܓ ܒܪܽܘܚܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܫܘܝܶܗ. ܡܚܺܝܠ ܗܳܟܺܝܠ ܘܣܰܓܺܝ ܬܰܚܽܘܒ ܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܒܰܗܘܳܝܶܗ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܥܒܶܕ. ܐܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܐ. ܕܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܗܽܘ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܣܳܗܶܕ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܐ ܗܘܳܝܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܰܐܚܪ̈ܢܶܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܠܐ ܥܳܒܶܕ. ܠܐ ܠܪ̈ܚܺܝܩܶܐ ܘܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܓܶܢܣܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܓܕܰܫ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܚܕܐ ܟܰܪܣܐ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܠܰܘ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ ܢܳܚܽܘܪ ܘܗܳܪܳܢ. ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܪܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܩܰܢܛܽܘܪܐ. ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܥܺܣܽܘ ܒܰܚܕܐ ܟܰܪܣܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܬܓܒܶܠ ܥܺܣܽܘ. ܕܰܟܝܳܢܐ ܒܝܰܕ ܒܰܛܢܐ ܠܥܺܣܽܘ ܚܰܘܺܝ ܩܰ݊ܕܡܳܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡ݀ܘܫܶܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܛܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܗܘܰܘ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܐܶܠܺܝܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܐܶܢ ܓܕܰܫ ܘܰܗܘܰܘ ܬܳܐܡ̈ܶܐ. ܕܚܰܕ ܗܳܘܶܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܚܰܛܳܝܐ܇ ܐܶܬܥܒܶܕ ܚܰܛܳܝܐ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܚܰܘܺܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܛܢܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܥܺܣܽܘ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܶܐܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܒܪܽܘܢ ܒܰܗܘܳܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܶܐ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܟܝܳܢܐ ܘܟܽܠ ܒܪܺܝܬܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕܬܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܬܡܺܝܗܐ ܘܡܰܠܝܐ ܕܽܘܡܳܪܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܐܰܫܘܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܠܐ ܫܰܚܠܶܦ ܗܘܳܝܶܗ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܰܕܝܰܗܒ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܘܠܐ ܢܰܘܒܕܽܘܢ ܒܰܗܘܳܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܬܦܰܪܢܰܣܘ ܗܳܟܰܢܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܕܟܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܡܶܬܗܰܝܡܢܐ ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ. ܘܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܗܘܳܝܐ ܓܰܠܝܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܕܟܰܣܝܐ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܐܶܬܢܰܦܰܫ. ܥܰܠ ܕܰܒܝܰܕ ܒܶܣܪܐ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܒܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܢܰܦܫܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܟܝܳܢܐ ܡܠܺܝܠܐ ܘܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܢܶܫܟܰܚ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܐܶܢ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܶܐܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܐ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܬܢܳܢ. ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܦܳܫ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܶܝܢ ܕܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܡܟܰܬܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܚܙܳܬܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܠܗܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܦܳܫ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܒܰܟܝܳܢܐ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܗܘܳܝܶܗ ܫܰܚܠܶܦ ܠܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܦܰܠܗܕܰܬ ܠܰܗܘܳܝܶܗ. ܩܕܳܡ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܗܘܳܐ ܩܢܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܘܳܝܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܰܗܘܳܝܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ ܘܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܢܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܐ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܥܰܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܰܗܘܳܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܨܰܬ ܕܫܽܘܪܳܝܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܫܺܝܬܐ ܠܰܗܘܳܝܰܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܡܚܺܝܠܬܐ ܘܡܶܫܬܰܪܝܳܢܺܝܬܐ ܬܶܬܣܺܝܡ ܐܚܪܺܬܐ ܡܫܰܪܰܪܬܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܺܝܬܐ. ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܢܶܦܠܽܘܢ ܕܽܘ̈ܡܣܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܒܢܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܝܠܐ ܢܟܰܬܪܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܰܢܡܰܪܶܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܒܫܰܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܺܐܝܠܳܢܐ ܒܥܶܩܳܪܶܗ. ܘܰܫܒܻ̈ܫܳܬܐ ܒܰܓܦܶܬܐ. ܐܶܢܐ ܐܢܐ ܠܰܡ ܓܦܶܬܐ ܘܰܐܢܬܽܘܢ ܫܒ̈ܺܫܳܬܐ ܘܳܐܒܝ ܦܰܠܳܚܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܰܡ ܐܚܪܺܬܐ ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܣܳܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܰܗܘܳܝܰܢ. ܥܰܡ ܒܶܢܝܳܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܕܰܣܠܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܚܒܳܠܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܘܰܢܦܰܠ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܽܠ ܘܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܘܣܳܡܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܐ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܶܣܪܐ ܘܚܰܫܒܰܢ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܠܰܢ ܪܺܫܐ ܘܥܰܒܕܰܢܝ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܢ ܓܦܶܬܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܶܗ ܫܒܻ̈ܫܳܬܐ. ܘܶܐܬܣܺܝܡ ܪܺܫܺܝܬܐ ܘܰܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܥܠܰܠܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܫܬܪܶܐ ܘܢܶܬܚܰܒܰܠ ܒܶܢܝܳܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܢܶܬܦܰܠܗܰܕ ܘܢܶܬܒܰܕܰܪ. ܐܶܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܒܺܝܥ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܒܚܰܝܠܐ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡܢܰܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܠܰܡ ܪܺܝܫ ܐܶܣܬܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܕܒܶܗ ܟܽܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܩܛܰܪ. ܘܪܳܒܶܐ ܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܫܽܘܪܳܝܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܐ ܕܰܗܘܳܝܰܢ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܕܳܡ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܕܽܘ̈ܡܣܶܐ ܐܶܬܣܺܝܡܘ ܕܳܪ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܟܰܕ ܩܢܶܝܢ ܟܝܳܢܐ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܘܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܓܕܰܫ. ܘܡܰܐܪܺܝ ܗܘܳܝܗܽܘܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܥܒܶܕ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܢܐ ܕܰܗܘܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܛܐ. ܕܳܐܠܨܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܝܟ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܦܶܬܐ ܐܳܦ ܫܒܻ̈ܫܳܬܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܳܦܩܳܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܬܒܰܥ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܬܡܚܶܠ ܘܢܶܬܪܰܦܶܐ ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܠܶܦ ܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܥܰܠ ܕܳܪܐ ܕܰܩܕܳܡ ܛܰܘܦܳܢܐ. ܘܳܐܡܰܪ. ܕܚܰܒܶܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܽܘܪ̈ܚܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܙܐ ܒܰܢܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܕܰܟܡܐ ܕܣܳܠܶܩ ܒܶܢܝܳܢܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܰܦܶܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܣܰܚܦܶܗ ܠܗܳܢܐ ܒܝܰܕ ܛܰܘܦܳܢܐ. ܟܰܕ ܦܢܳܐ ܘܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܐܚܪܺܬܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܰܡܝܰܬܪܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܚܰܛܳܝܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܐ ܬܠܺܝܬܳܝܐ. ܗܳܒܶܝܠ ܓܶܝܪ ܘܰܚܢܽܘܟ ܘܢܽܘܚ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܩܕܳܡ ܛܰܘܦܳܢܐ. ܘܗܳܒܶܝܠ ܐܶܬܩܛܶܠ ܘܰܚܢܽܘܟ ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܘܢܽܘܚ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܥܰܡܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܦ ܐܰܢܬܬܶܗ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܘܟܰܠ̈ܠܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ. ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܰܬܰܪܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܒܢܺܝܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܘܳܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ ܘܕܽܘܒܳܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ. ܘܟܰܕ ܫܰܪܺܝܘ ܕܢܰܣܟܠܽܘܢ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܘܰܕܢܶܡܪܕܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܒܪܺܫܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܗܽܘܢ ܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܫܟܰܚ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܓܕܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܕܰܪܢܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܐ. ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܶܠܰܬ ܕܽܘܟܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܛܰܘܦܳܢܐ ܠܐ ܬܽܘܒ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ. ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܪܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ. ܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܒܝܰܕ ܕܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܠܶܫܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܣܳܡ ܒܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܦܳܫܘ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܒܢܳܐ ܡܰܓܕܠܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܒܰܢܳܝܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܕܥܳܠܡܐ܆ ܕܳܐܦ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܚ ܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܬܰܩ ܘܰܠܡܶܒܠܐ. ܘܛܳܒ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܐ ܢܶܦܠܰܬ ܒܶܗ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ ܡܳܠܰܚܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܐ ܒܓܰܪܒܐ ܐܶܬܡܰܬܠܰܬ. ܘܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܕܒܰܐܠܳܗܐ ܚܰܠܶܦܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܫܰܪܺܝܪܐ ܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܒܰܐܬܪܶܗ ܘܰܒܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܡܛܳܬܶܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܳܗ̇. ܦܢܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܟܺܐܦܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܒܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܒܰܝܬܐ ܟܽܘܠܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܶܢܣܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܥܰܡܐ ܚܰܕ ܘܛܽܘܗܡܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܐ. ܘܰܩܦܰܣ ܘܰܐܙܥܰܪ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܒܰܢܳܝܐ ܠܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܐ ܕܰܬܠܳܬܐ. ܕܰܟܒܰܪ ܐܳܦܶܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܢܛܰܪ ܘܠܐ ܢܶܦܶܠ. ܘܢܶܚܫܰܚ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܠܗܐ ܕܫܰܪܺܝ ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܠܡܶܥܬܰܩ ܘܰܠܡܶܬܚܰܒܳܠܽܘ ܠܐ ܥܰܩܪܶܗ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܠܐ ܒܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟ ܬܪܰܝܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܣܳܡ ܒܶܗ ܥܶܠ̈ܠܶܐ. ܘܰܩܛܰܪ ܒܶܗ ܥܰܪ̈ܩܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܡܫܰܪܳܪܽܘ ܡܙܰܥܙܥܽܘܬܶܗ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܒܰܡܫܰܪܪܽܘܬܐ. ܗܳܝ ܕܓܰܒܝܐ ܗܘܳܬ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܕܣܰܓܺܝ ܥܬܶܩ ܗܘܨܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܠܳܐ ܒܝܰܕ ܚܛܺܝܬܐ ܢܳܬܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܢܳܦܶܠ. ܘܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܡܶܣܬܰܚܰܦ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܒܰܕܰܪ. ܘܠܐ ܥܶܠ̈ܠܶܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܠܰܡܣܰܡܟܽܘܬܶܗ. ܘܠܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ. ܕܠܐ ܢܚܽܘܪ ܠܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܠܶܗ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܒܰܢܳܝܶܗ ܕܒܰܝܬܐ. ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܗܳܢܐ ܦܽܘܪܣܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܓܶܢܣܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܥܰܡܐ ܟܽܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܠܰܓܡܳܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܕܠܐ ܕܽܘܟܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܫܶܗ. ܕܛܳܟ ܐܳܦ ܡܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܕܺܝܗܽܘܕܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܘܰܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܐ ܕܺܝܗܽܘܕܐ: ܗܳܢܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ ܩܰܕܶܡ ܒܢܳܐ ܠܶܗ ܡܕܺܝܢܬܐ ܙܥܽܘܪܬܐ ܐܽܘܪܫܠܶܡ. ܗܳܝ ܕܒܗ ܣܳܟ ܟܽܘܪܣܝܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܝܽܘܒܳܠܐ ܕܓܶܢܣܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܓܰܒܪܐ ܐܰܝܟ ܠܶܒܝ. ܕܗܽܘ ܢܶܥܒܶܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ. ܐܶܠܐ ܐܳܦܠܐ ܗܳܢܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܓܰܒܪܐ ܙܰܕܺܝܩܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܠܶܒܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܰܢܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܙܽܘܥܙܳܥܐ. ܘܰܕܠܐ ܢܶܬܥܩܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܓܕܰܫ ܘܓܳܕܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܟܰܢܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܠܐ ܚܰܟܺܝܡ ܗܘܳܐ ܐܽܘܡܳܢܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܠܐ ܝܺܕܰܥ ܕܢܶܚܦܽܘܪ ܘܰܢܥܰܡܶܩ ܘܰܢܣܺܝܡ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܶܬܓܰܙܪܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܘܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ ܕܓܶܢܣܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܳܐܕܳܡ ܗܘ̈ܰܝ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܟܽܘܠܶܗ ܓܶܢܣܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ ܒܓܶܢܣܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܐܢܳܫܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܝܰܕ ܚܽܘܡܣܳܢܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܥܰܡ̈ܠܶܐ. ܟܰܬܰܪܘ ܠܘܳܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܺܐܝܕܰܥܬܐ ܕܒܰܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܟܝܳܢܐ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܐܶܓ ܕܢܶܨܛܠܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܪܳܚܶܡ ܠܡܶܥܡܰܠ ܘܰܠܡܶܛܥܰܢ ܝܽܘܩܪܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܡܟܰܬܳܪܽܘ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܣܬܰܪܚܺܝܢ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܢܶܬܓܰܪܦܽܘܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܐܰܠܶܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܒܝܰܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܐ ܢܒܺܝܐ. ܕܗܐ ܠܰܡ ܫܶܒܩܶܬ ܠܺܝ ܫܰܒܥܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܟܳܦܘ ܒܽܘܪܟܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܒܰܥܠܐ. ܘܥܰܠ ܕܟܽܠ ܟܺܐܦܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܬܢܰܣܒܐ ܗܘܳܬ ܠܡܶܗܘܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܐ ܒܶܢܝܳܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܗܳܝ ܕܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܚܰܝܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܪܶܓܬܐ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܡܶܬܒܢܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܒܛܳܥܝܽܘܬܐ ܘܒܰܚܛܺܝܬܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܢܳܦܠܺܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܡܳܢܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ ܗܽܘ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܚܰܟܺܝܡܐ ܘܒܳܪܽܘܝܐ ܕܓܶܢܣܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܰܠܶܦ ܠܟܽܠܢܳܫ ܒܝܰܕ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܬܶܬܢܣܶܒ ܟܺܐܦܐ ܕܡܰܨܝܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܶܢ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܬܶܣܰܒ ܚܰܝܠܐ: ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܟܰܚ ܬܶܗܘܶܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܘܬܶܛܽܘܪ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܘܪܶܓܬܐ ܘܚܽܘܬܚܳܬܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܬܒܢܶܝܢ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܳܐܦ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܗܘܳܝܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܕܠܐ ܫܽܘܢܳܝܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܩܳܠܐ ܫܠܺܝܚܳܝܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ. ܘܡܶܢ ܒܰܢܳܝܐ ܗܘܳܐ ܟܺܐܦܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܶܐܬܓܙܰܪ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܕܓܶܢܣܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܣܳܡ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܫܶܬܶܐܣ̈ܰܘܗܝ ܕܒܶܢܝܳܢܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܐ. ܐܶܣܬܐ ܘܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܐܰܝܟ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܳܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܫܰܟܠܶܠ ܠܶܗ ܠܒܶܢܝܳܢܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܢܶܚܛܽܘܦ ܪܰܘܡܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܚܰܕܬܽܘܬܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܥܳܬܩܐ. ܘܠܐ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܡܶܫܬܰܪܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܺܐܦܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܫܶܬܶܐܣ̈ܰܘܗܝ: ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܥܰܬܺܝܩܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܠܗܐ ܕܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܺܬܒܰܪܢܰܫ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܠܰܚܡܳܐܺܝܬ ܢܶܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܢܶܬܚܰܝܰܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܫܰܪܟܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܳܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܬܒܰܢܝܳܢ. ܘܰܥܠ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܓܶܢܣܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܘܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ܆ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܐ ܕܪܺܝܫ ܓܽܘܢܝܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܐ ܩܳܛܪܐ ܠܶܐܣ̈ܶܐ ܚܕܐ ܒܰܚܕܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܠܶܦ ܐܳܦ ܢܒܺܝܐ. ܕܗܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܟܺܐܦܐ ܒܚܺܝܪܬܐ ܒܙܳܘܺܝܬܐ ܝܰܩܺܝܪܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܺܐܦܐ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܒܰܢ̈ܳܝܶܐ ܗܺܝ ܗܘܳܬ ܠܪܺܫܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܐ. ܕܰܠܡܶܠܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܟܰܕ ܡܰܢܗܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܕܶܐ ܗܝ ܟܺܐܦܐ ܕܰܐܣܠܺܝܬܽܘܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܒܰܢ̈ܳܝܶܐ. ܕܗܺܝ ܗܘܳܐ ܠܪܺܫܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܡܶܢ ܛܽܘܪܐ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪܢܐ ܛܽܘܪܐ܆ ܐܰܘ ܠܰܟܝܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܠܓܶܢܣܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܕܡܶܢܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܐܠܗܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܟܺܐܦܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܒܝܰܕ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܳܐܦ ܐܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܛܽܘܪܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܠܶܐܬܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܰܐܒܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܠܐ ܡܶܬܙܺܝܥ. ܘܟܺܐܦܐ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܕܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܶܗ. ܕܠܐ ܡܠܽܘܐܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܘܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܠܖܐ ܠܡܶܬܚܪܳܝܽܘ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܫܠܺܝܚܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܐ ܫܰܪܒܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܐ ܐܢܳܫ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܣܳܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܐ ܕܰܗܘܳܬ ܫܶܬܶܐܣܬܐ ܠܗܳܢܐ ܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܶܐܬܣܺܝܡܰܬ ܒܒܶܢܝܳܢܐ ܥܰܬܺܝܩܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܥܰܦܪܳܢܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܥܰܦܪܳܢܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܒܶܫܢ ܨܰܠܡܐ ܕܥܰܦܪܳܢܐ. ܢܶܠܒܰܫ ܐܳܦ ܨܰܠܡܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢܐ. ܗܳܢܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܝܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܬܪܰܝܳܢܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܟܺܐܦܐ܆ ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܫܶܬܶܐܣ̈ܰܘܗܝ ܕܒܶܢܝܳܢܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܠܓܶܢܣܐ ܦܰܓܪܳܢܐ܆ ܪܺܫܐ ܘܫܽܘܪܳܝܐ ܠܰܬܗܽܘܡܐ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܒܳܐܕܳܡ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ܆ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܒܢ ܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܐܒܐ. ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܗܳܝ ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܝܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܐ܇ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܓܶܝܪ ܬܰܚܠܽܘܦܐ ܚܰܕܬܐ ܗܰܘ ܕܰܒܬܶܗܪܐ ܐܶܫܬܰܡܰܫ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܠܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܳܕܳܡ ܘܢܽܘܚ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܡܽܘܫܶܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܫܰܪܟܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܘܥܶܠ̈ܠܶܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܠܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܪܳܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܶܐܢܐ ܐܢܐ ܫܪܳܪܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܫܪܳܪܐ ܓܡܺܝܪܐ ܘܚܰܬܺܝܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܳܦ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܰܩܢܶܐ ܡܫܰܠܛܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܘܟܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܢܶܨܒܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܗܳܝ ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܫܪܳܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܘܰܐܟܙܢܐ ܕܟܰܕ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܳܗܽܘܒܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܟܰܕ ܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܕܒܰܪܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܚܺܐܪܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܬܶܨܒܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܐ ܬܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܕܶܐܢ ܬܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ ܥܰܒܕܽܘܬܐ ܘܬܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܩܶܢܛܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܐ ܬܶܦܽܘܩ܆ ܠܐ ܬܟܺܝܠܐ ܕܰܡܫܰܪܪܐ ܒܰܥܒܳܕܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܶܐ ܐܠܗܐ܆ ܢܰܣܒܰܪ ܐܢܳܫ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܣܳܦܩܐ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܨܒܶܐ ܠܡܶܨܒܐ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܦ ܥܒܰܕ܆ ܐܰܝܟܐ ܕܳܐܦ ܟܰܬܰܪ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܫܪܳܪܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܩܰܛܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܒܰܚܶܢ. ܠܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܕܰܒܗܳܝ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܕܰܥܢܳܝܗܝ ܗܳܟܰܢܐ. ܠܘܳܬ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܪܳܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܠܶܦ ܕܶܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܶܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܫܽܘܠܳܡܐ ܕܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܒܪܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܫܪܳܪܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܫܶܡܥܐ ܢܶܣܝܳܢܐ ܡܨܶܐ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܥܰܠ ܫܪܳܪܐ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܰܡܪܰܚ ܐܢܳܫ ܠܡܶܟܦܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܗܐ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܠܺܝ ܫܪܳܪܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܠܘ ܓܶܝܪ ܪܢܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܰܝܟܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܢܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܟܒܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܟܘܳܬܝ ܡܶܬܥܕܶܠ ܗܘܺܝܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܗܘܳܝܐ܆ ܠܬܰܚܘܺܝܬܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ ܢܳܣܶܒ ܐܢܐ܆ ܠܡܳܢܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܺܝ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܐ ܥܰܠ ܕܠܶܗ ܠܰܗܘܳܝܐ ܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܝܐ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܢܶܬܒܰܝܰܢ ܕܠܐ ܗܳܟܰܢܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܪܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܬܶܗܪܰܐ ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܐܠܗܐ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ ܘܰܙܥܽܘܪ. ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܪܰܒܐ ܒܒܽܘܚܳܢܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܠܐ ܥܒܺܝܕ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ. ܠܘܳܬ ܕܶܝܢ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܠܰܦ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܡܪܶܗ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܟܶܢ ܐܰܘܣܶܦ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܬܽܘܒ ܝܺܕܰܥܢܰܢ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܐܠܗܐ ܥܡܰܪ ܒܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܟܽܘܠ ܐܰܝܟܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܶܝܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܬܡܺܝܗܐ ܠܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܠܰܡܒܰܚܳܢܽܘ ܗܳܕܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܛܳܒܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܕܣܰܓܺܝ ܢܰܛܶܐܒ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ ܪܳܚܶܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܕܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܪܚܶܡ ܐܶܢܘܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܽܘ. ܐܰܝܕܐ ܕܙܰܘܥܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܳܐܦܶܢ ܕܬܶܬܪܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܰܣܪܚܐ ܠܰܢ. ܘܰܢܛܰܡܶܡ ܡܰܒܽܘܥܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܓܶܝܪ ܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܐܳܦ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ. ܕܰܥܕܰܡܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܘܠܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܐ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܰܦܶܩ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܪܺܝܡ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܚܰܝܠܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܇ ܕܗܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܬܰܒ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܫܡܰܥ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܓܶܝܪ ܘܚܰܫ ܘܩܳܡ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ ܥܰܡܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܕܢܶܕܰܥ ܕܳܐܦܠܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܢܐ ܚܰܝܠܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ ܒܳܗ̇ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܘ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܛܳܒ ܐܺܝܕܺܝܥܐ. ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܦܶܩ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܬܶܬܦܰܫܰܩ. ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܗܘܳܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܳܠܨܐ ܕܬܶܣܬܒܰܪ. ܘܠܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܥܒܺܝܕ ܡܚܰܘܝܐ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܓܠܳܬ ܠܰܢ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܚܪܳܢܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܐܰܘܕܥܰܬ ܠܰܢ. ܘܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܪܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܢܗܰܝܡܶܢ ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦܶܢ ܠܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܡܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܪܳܢܶܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܶܐܢ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܗܘܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܓܕܰܫ ܠܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪ ܐܢܳܫܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܦܰܫܰܩ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܶܠܐ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܡܺܝܪܐ ܘܡܶܬܟܰܪܙܐ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢ ܡܢܳܬܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܡܐ ܕܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܶܐܢ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܐ ܦܐܶܐ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܗܳܕܶܐ. ܕܳܡܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܰܐܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܕܰܐܪ̈ܝܰܢܶܐ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܥܰܠ ܒܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܰܘ ܐܳܦ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܡܰܝܐ ܘܰܐܪܥܐ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܒܳܩ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܬܰܥܢܶܐ: ܘܥܰܘܦܐ ܫܺܝܛܐ ܘܪܰܚܫܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܒܪܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܰܒܐ. ܢܰܠܦܽܘܢ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܐܰܝܕܐ ܡܫܰܚܠܰܦ ܒܪܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ. ܐܰܪܰܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܐ ܐܳܦ ܗܳܢܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘ̈ܰܝ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܕܪܽܘܚܐ ܗܘ ܘܐܠܗܐ. ܗܐ ܐܳܦ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܪܽܘܚܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܘܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗܘ. ܐܶܠܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܝܰܕ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬܐ ܘܰܓܒܺܝܬܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ ܗܳܟܰܢܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܕܠܐ ܣܳܟܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܰܘ ܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܟܽܠ ܒܪܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܘܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ. ܘܰܐܒܐ ܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܒܪܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܐ ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܒܪܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܘܠܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܡܶܒܨܰܪ. ܘܳܠܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܦ ܠܐ ܠܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܢܳܫ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܰܐܠܨܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܰܪ̈ܝܰܢܽܘ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܕܰܢܣܰܒ ܬܶܬܦܰܫܰܩ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܠܳܚܡܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܪܰܫ ܐܠܗܐ ܘܰܓܒܐ ܘܰܢܣܰܒ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܐ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܢܝܐ ܗܳܕܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܶܐܡܪܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܚܰܘܝܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܥܰܦܪܐ ܘܰܓܒܰܠ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܦܪܐ ܐܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܘܕܰܢܣܰܒ ܐܶܠܥܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܐܰܡܺܝܪ ܘܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܪܟܐ ܡܶܬܪܢܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܰܘ ܫܰܠܺܝܛ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܬܢܳܢ ܠܡܶܠܬܐ ܕܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܒܰܗܘܳܝܐ. ܐܰܪܡܺܝ ܠܰܡ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܬܶܡܗܐ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܰܢܣܰܒ ܚܕܐ ܡܶܢ ܐܶܠܥ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܘܚܶܕ ܒܶܣܪܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܘܬܰܩܶܢ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܶܐܠܥܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܠܰܐܢܬܬܐ܆ ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܕܰܢܣܰܒ ܘܠܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܬܰܩܶܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܗܘܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪ ܕܰܢܣܰܒ ܡܳܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܳܐܕܳܡ ܕܰܓܒܰܠ. ܘܣܳܡܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ ܘܢܶܛܪܺܝܘܗܝ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܕܶܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܐܰܘ ܗܘܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ: ܐܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒ ܥܰܦܪܐ ܘܰܓܒܰܠ ܠܳܐܕܳܡ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܠܥܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܠܰܐܢܬܬܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܢܰܣܒܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܘܣܳܡܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܐ. ܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܕܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܟܰܣܝܐ. ܐܰܪܡܝܰܬ ܒܥܳܬܐ ܘܰܐܘܠܕܰܬ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܇ ܘܰܐܥܠܰܬ ܡܰܣܒܪ̈ܳܢܘܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܢ ܚܕܐ ܡܶܢ ܚܕܐ. ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܬܶܬܟܬܶܒ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܠܥܐ ܘܰܢܣܰܒ ܥܰܦܪܐ ܘܰܢܣܰܒ ܠܳܐܕܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܐ ܒܕܽܘܟ ܐܺܝܬ ܥܝܳܕܐ ܠܰܟܬܳܒܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܇ ܕܰܚܠܳܦ ܗܘܳܝܐ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܢܣܺܝܡ. ܐܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܗܘܳܝܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܠܓܶܢܣܶܗ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܐܽܘܪ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܚܳܪܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘܒܠܶܗ ܠܰܐܪܥܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܙܰܪܥܶܗ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܦܰܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܐ ܗܳܝ ܕܰܡܠܰܟ ܠܶܗ. ܘܰܢܣܰܒ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܰܠܟܐ. ܘܡܶܢ ܪܳܥܝܐ ܕܥܳܢܐ ܚܰܘܝܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܡܶܢ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܬܽܘܒ ܢܣܰܒ ܐܳܦ ܠܦܰܘܠܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܛܢܳܢܐ ܕܢܳܡܽܘܣܐ ܦܰܪܫܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ. ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܘ ܠܡܶܬܪܰܥܳܝܽܘ ܐܰܘ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܝܰܬܺܝܪܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܟܬܺܝܒ ܕܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܚܢܽܘܟ ܕܰܫܦܰܪ ܘܢܰܣܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܐ ܘܰܐܘܒܶܠܬܰܢܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܒܶܝܬ ܐܰܪܥܐ ܠܰܫܡܰܝܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܠܰܐܚܪܺܢܐ. ܐܰܘ ܦܪܫ ܐܰܘ ܓܒܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܠܐ ܡܬܽܘܡ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܗܳܝ ܦܫܺܝܩܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܟܬܶܒ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܠܶܐܘܰܢ̈ܓܶܠܺܣܛܶܐ ܘܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ܆ ܢܶܫܠܰܡ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܢܰܟܪܶܙ ܥܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܬܰܝ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܝܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܕܥܰܕ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܗܘ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܥܰܡ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܐ܇ ܕܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܟܝ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܐ ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܪܐ. ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܪܩܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܪܺܫܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܒܕܽܘܟ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ ܠܒܶܣܪܐ ܘܠܰܕܡܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܗܶܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܘܒܰܐܚܪܺܬܐ ܕܽܘܟܬܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܟܬܰܒ܆ ܕܟܽܠ ܪܽܘܚܐ ܕܠܐ ܡܰܘܕܝܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܐ ܒܰܒܣܰܪ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܕܢܺܝܘ ܐܶܡܰܪܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ. ܕܰܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܟܬܶܒ ܠܰܘ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܡܰܠܶܠ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܚܢܰܢ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܢܰܥܶܠ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܦܰܫܶܩ܆ ܕܠܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܥܳܒܶܕ ܢܺܐܡܰܪ ܪܽܘܚܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܢܒܺܝܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ. ܕܰܫܩܰܠܬ ܩܝܳܡܝ ܒܦܽܘܡܳܟ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܣܢܰܝܬ ܡܰܪܕܽܘܬܝ. ܘܰܫܕܰܝܬ ܡܶܠ̈ܰܝ ܠܒܶܣܬܪܳܟ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܪܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܰܬܐ. ܐܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܬܶܬܰܘܕܶܐ. ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܶܫܬܟܰܚ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܶܬܦܰܫܰܟ ܘܬܶܪܢܶܐ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܥܰܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܡܥܳܕ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܬܛܦܺܝܣ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܐܠܗܐ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܥܝܐ ܠܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܟܽܠ ܐܰܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܣܬܢܶܩܢܰܢ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܥܳܐܠܐ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܬܰܐܡܪܽܘܢ ܕܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܬܶܫܬܡܰܥ ܡܶܛܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܦܠܳܢ ܢܣܰܒ ܟܺܐܦܐ ܐܰܘ ܩܰܝܣܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܐ. ܠܐ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܬܶܡܗܐ ܡܰܪܡܶܐ ܒܰܢ ܘܦܽܘܪܓܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܬܶܬܐܡܰܪ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܣܳܟ ܒܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܥܰܠ ܐܠܗܐ ܐܶܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܟܬܳܒܐ ܕܡܰܠܶܦ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܐ ܗܳܘܝܐ ܠܰܢ ܘܠܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ: ܐܰܝܕܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܠܰܘܝܐ ܠܳܗ̇. ܪܳܡܶܙ ܠܰܢ ܡܶܚܕܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܗܳܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܶܪܶܛܺܝܩܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܝܳܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܢܶܐ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܣܰܒ ܒܳܟ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܥܰܠ ܗܘܳܝܶܗ. ܘܶܐܢ ܥܒܺܝܕܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܐܰܣܒܰܪ ܕܶܐܢ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܶܦ ܠܳܟ ܟܬܳܒܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܕܶܐܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܠܡܺܐܠܰܦ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܠܳܚܡܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܠ ܐܠܗܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܳܗ̇. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܘ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܐ܆ ܘܠܐ ܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܕܰܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝ ܘܰܡܚܰܘܶܐ܇ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܥܰܠ ܗܘܳܝܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܢܰܡܪܰܚ ܐܢܳܫ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܘܰܠܡܺܐܠܰܦ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܰܘ ܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܫܡܰܥ ܓܶܝܪ ܡܶܚܕܐ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܐܦ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܣܰܪܐ. ܕܕܰܠܡܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܛܶܠ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܠܡܰܠܰܐܟܐ ܬܽܘܒ ܕܡܰܦܢܶܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܨܶܝܕ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܥܛܶܠ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܕܶܡ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܚܰܡܫܐ.

 

ܐܰܝܟ ܕܒܰܦܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܪܢܺܝܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܝܟ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܺܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܐ. ܘܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܐܚܪܺܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܶܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܢ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܫܺܝܬ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ ܘܰܐܝܟ ܒܪܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܘܶܐܢ ܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܽܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܠܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ. ܕܠܰܐܚܪܺܢܐ ܠܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܕܰܢܩܶܦ ܠܶܗ ܐܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܕܠܰܒܫܶܗ ܐܰܘ ܕܢܰܣܒܶܗ. ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܐ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܣܺܝܡ ܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܚܢܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܕܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܗܳܪܟܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘܝܽܘ. ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܡܶܣܬܒܰܪ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܘܠܐ ܫܰܠܺܝܛ [ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܥܰܡܶܗ ܢܶܥܽܘܠ]. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܐ ܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ. ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܠܬܐ ܘܒܶܣܪܐ. ܒܪܐ ܘܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܘܒܽܘܟܪܐ. ܡܳܪܝܐ ܘܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܐܝܟ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܠܰܘ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ. ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܘܠܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܶܐܬܓܫܶܫ. ܚܙܰܝܢ ܠܰܡ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܘܓܰܫܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܠܡܶܠܬܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܒܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝܘ ܠܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܐܚܪܺܢܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܶܠܬܐ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܥܰܠ ܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܗܳܪܟܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܫܽܘܪܳܝܐ ܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܬܡܢܶܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܰܦܰܣ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܬܪ̈ܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܐܠܗܐ ܐܚܪܺܢܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܒܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܳܩܶܦ ܠܶܗ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܐ ܐܰܘ ܟܝܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܢܩܶܦ ܐܠܗܐ ܒܝܰܕ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܺܝܡܐ ܒܕܽܘܟ ܠܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܕܰܢܩܶܦ ܐܠܗܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܕܰܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܕܰܐܝܟ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܐ ܕܐܢܳܫ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܡܰܪ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܝܰܕ. ܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܝܳܬܶܗ ܘܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܚܫܶܒ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܶܣܪܐ ܘܰܕܡܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܘܠܰܘ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܝܰܩܰܪ. ܘܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܢܣܺܝܒ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܐܰܘܪܶܒ ܘܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ. ܘܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܰܫܘܺܝ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܕܟܽܠܰܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܒܽܘܟܪܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܠܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܪܰܫ ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܚܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܶܗ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ. ܘܠܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܇ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܐ. ܘܰܕܟܽܠܰܢ ܗܘܳܐ ܪܺܫܺܝܬܐ. ܘܠܰܘ ܕܚܰܕ. ܘܰܠܟܽܠܰܢ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܠܰܘ ܠܚܰܕ. ܕܛܳܒ̈ܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܬܛܰܝܰܒ܆ ܠܟܽܠܰܢ ܐܶܬܥܰܬܰܕ ܘܶܐܬܡܠܶܟ. ܘܠܰܘ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܩܺܝܡܰܢ ܠܰܡ ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܫܡܰܝܐ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܐܳܦ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܐܢ ܢܶܚܰܫ ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܶܐܢ ܢܣܰܝܒܰܪ ܐܳܦ ܢܰܡܠܶܟ ܥܰܡܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܐܝܟ ܕܰܠܒܶܫܢ ܨܰܠܡܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܠܒܰܫ ܐܳܦ ܨܰܠܡܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܕܡܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܒܶܣܪܐ. ܘܠܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܓܰܒܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ. ܘܣܳܐܶܡ ܡܶܚܕܐ ܐܳܦ ܠܳܗ̇ ܠܥܶܠܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܘܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܗܘܰܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܰܐܒܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܚܠܳܦ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܰܒܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܠܐ ܠܰܡ ܒܗܶܬ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܰܐܚ̈ܰܝ. ܢܶܬܒܰܝܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܶܕܰܥ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܠܘܳܬ ܟܽܠܰܢ ܚܳܝܪܳܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ ܐܰܡܺܝܪܳܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܚܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܐܰܡܺܝܪ ܕܡܰܡܠܶܟ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܐܰܘܬܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܬܪ̈ܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܝܰܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܡ ܐܰܒܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܘܰܠܗܳܢܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܠܶܗ ܝܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܐ ܠܰܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܩܰܒܠܶܗ ܥܒܰܕ ܒܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ܆ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܟܽܘܠܰܢ ܕܶܐܬܝܰܩܰܪܢܰܢ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܡܶܕ ܘܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ. ܗܳܘܶܐ ܒܪܐ ܘܝܳܪܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ. ܟܝܳܢܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܬܦܪܶܩ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܙܕܰܕܰܩܢ ܚܢܰܢ. ܟܽܘܠܰܢ ܐܶܬܕܰܟܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܟܽܘܠܰܢ ܐܶܬܩܰܕܰܫܢܰܢ. ܟܽܠܰܢ ܗܘܰܝܢ ܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܰܡܫܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܓܺܝܙܶܐ. ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ. ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܐܶܐ. ܘܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܟܽܘܠܰܢ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܢܰܢ. ܟܽܠܰܢ ܐܶܫܬܰܒܰܚܢܰܢ܆ ܟܽܠܰܢ ܗܘܰܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܠܐ ܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ. ܡܶܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܠܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܡܶܢ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܒܳܠܐ. ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ ܡܪ̈ܰܥܝܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܐܶܬܦܰܢܺܝ ܐܢ ܚܢܰܢ ܢܶܒܥܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܘܒܶܕ ܐܳܕܳܡ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ. ܟܽܠܰܢ ܗܘܰܝܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܒܰܒܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܽܠܰܢ ܐܶܬܐܰܠܰܗܢܰܢ ܒܚܰܕ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒ ܒܝܰܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܢܚܰܘܽܘܢ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܛܥܳܐ ܘܰܦܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܐܰܒܰܕ ܘܶܐܫܬܟܰܚ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܛܳܐ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܐܰܪܓܶܙ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܪܰܥܺܝ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܗܘܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܘܟܶܢ ܐܶܬܩܰܕܰܫ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܘܟܶܢ ܐܶܫܬܰܝܰܢ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܣܺܝܡܳܢ ܠܥܶܠ ܒܣܶܕܪܐ ܚܕܐ ܒܳܬܰܪ ܚܕܐ. ܘܶܐܢ ܒܳܗܬܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܪܰܥܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܠܡܶܓܠܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ܆ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܳܢ. ܘܢܶܫܠܡܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܚܢܰܢ ܠܪܶܥܝܳܢܐ ܘܰܠܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܕܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܓܳܢ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܩܢܽܘܡܐ ܕܚܰܕ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܰܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܒܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܠܰܘ ܐܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ: ܗܘܰܘ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܰܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܪܢܳܫܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܥܒܺܝܕܐ ܐܰܘ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܐܶܠܐ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܝܳܝܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܠܰܘ ܚܰܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ ܘܰܢܣܰܒ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܰܢ ܐܶܫܬܘܺܝܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܒܪܐ ܡܶܠܬܐ ܐܰܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܒܰܒܣܰܪ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܐ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܐܳܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܒܰܒܣܰܪ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܠܶܗ ܐܰܟܪܶܙ ܦܰܘܠܳܘܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܒܰܪܟܐ ܘܰܐܠܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܡܶܠܬܐ ܠܰܡ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ. ܘܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܐ. ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܐܳܦ ܒܫܰܪ̈ܒܳܬܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ. ܐܠܗܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܥܰܠ ܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܠܰܒܪܺܝܬܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܫܚܺܝܡܐ ܘܰܟܝܳܢܳܝܐ. ܠܗܳܢܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܦܩܶܕܘ ܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ. ܘܠܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܦܰܩܬܐ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ. ܕܠܐ ܪܺܫܺܝܬܐ ܘܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܳܠܡܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܒܶܗ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܘܒܶܕ ܗܳܝ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܗܳܘܶܐ ܐܠܗܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܳܦܠܐ ܬܽܘܒ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܟ̈ܰܝܳܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܕܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܕܶܐܠܽܘ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܟܒܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܳܦܶܢ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܗܘ ܕܒܰܓܒܺܝܠܬܐ ܚܕܰܬܐ ܐܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܢܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܒܛܶܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ ܐܠܗܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܐ ܐܳܦ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ. ܠܡܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܗܘܳܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܦܰܐܝܐ ܗܘܳܬ ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦܶܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܒܕܳܪ ܕܳܪ. ܘܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܬܠܐ ܣܪܺܝܩܐ ܕܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܠܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ. ܥܰܡ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܠܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܳܘ ܬܡܺܝ̈ܗܶܐ. ܕܟܰܕ ܡܛܳܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܐ. ܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܙܒܶܢ. ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܚܢܰܢ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܗܳܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܣܽܘܪܳܩܐ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܬܓܠܶܐ. ܘܗܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ. ܓܒܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܐ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܣܬܰܪܰܩ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܐܰܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܪܳܡܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܪܳܡ ܡܶܢ ܟܽܘܠܗܽܘܢ ܘܰܡܥܰܠܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ. ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܳܐܦ ܗܢܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܐ ܕܥܳܠܒܐ ܗܘܳܬ ܠܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܘܳܝܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܽܘ ܗܳܢܐ ܛܶܟܣܐ ܢܶܬܢܛܰܪ. ܠܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܗܘܳܝܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܗܽܘ ܗܳܘܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܐ. ܘܠܰܘ ܕܰܚܪܺܢܐ ܗܳܘܶܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܨܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܝܺܠܶܦܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ [ܗܳܘܶܐ ܒܰܗܘܳܝܶܗ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܺܝܠܶܦܢܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ] ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܒܰܗܘܳܝܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܘ ܗܘܳܝܐ ܘܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܫܡܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܟܬܳܒܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܘܠܐ ܒܕܽܘܟ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܗܘܳܝܐ ܗܳܢܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܣܰܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܰܫܩܰܠ ܥܰܦܪܐ ܕܥܰܦܪܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܐ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܠܥܐ ܕܶܐܠܥܐ ܐܶܬܬܰܩܰܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܗܳܪܟܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܰܦܰܣ ܠܡܶܪܢܳܐ ܕܠܰܐܚܪܺܢܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܠܐ ܦܐܶܐ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܥܰܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܶܗ ܫܦܰܪ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܓܠܳܐ ܠܰܢ. ܥܰܠ ܐܪܳܙܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܠܳܕܶܐ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܘܐܢܳܫܳܝܐ ܕܡܶܠܬܐ܆ ܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܘܶܐܠܐ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܘܳܬ ܕܳܐܦܠܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܽܘ ܒܪܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܘܕܥܶܬ ܫܡܳܟ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܰܕܠܐ ܐܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܰܐܒܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܪܐ܆ ܘܠܐ ܠܰܒܪܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܒܐ. ܘܡܰܢ ܕܢܶܨܒܶܐ ܒܪܐ ܕܢܶܓܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܓܶܝܪ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܘܳܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܓܰܠܝܐ ܗܘܳܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܩܰܒܠܰܬ ܗܳܝ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܕܰܪܟܰܬ. ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܘܗܳܕܶܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܐ ܡܶܬܩܰܕܡܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܣܺܝܡܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܰܠܶܦ ܟܬܳܒܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܗܳܫܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܘܳܐ. ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܫܬܐܳܠܽܘ ܡܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܕܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܗܝ ܕܰܠܘܳܬܶܗ: ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܝܢܐ ܠܶܗ ܠܐ ܐܶܬܩܰܕܡܰܬ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܘܳܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܬܶܬܕܪܶܟ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬܰܢ. ܐܰܟܬܶܒܘ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܠܒܰܪ ܥܰܠ ܗܘܳܝܐ. ܘܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܒܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܶܬܟܰܣܣܐ ܝܺܕܰܥܬܗܽܘܢ ܕܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܫܪܳܪܐ܇ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܡܺܝܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܦܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܶܣܝܳܢܐ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܽܘܬܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܘܡܶܬܝܰܕܥܐ ܕܠܰܘ ܫܪܳܪܐ ܐܶܡܰܪܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܫܪܰܘ ܡܷ̈ܠܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܒܪܶܗ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܪܶܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܣܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܕܒܰܐܝܢܐ ܙܢܐ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ ܒܪܺܝܬܐ ܡܶܢ ܐܚܪܺܬܐ ܕܰܐܟܘܳܬܳܗ̇. ܠܐ ܣܶܦܩܰܬ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܐܢܳܫܳܝܬܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܕܳܡܽܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܓܠܶܐ. ܢܶܬܡܨܶܐ ܡܰܕܥܐ ܗܳܢܐ ܕܪܳܦܶܬ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܒܶܣܪܐ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܡܶܫܬܐܳܠܽܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܟܬܺܝܒ. ܘܰܠܡܶܐܚܰܕ ܘܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ. ܕܗܰܘ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒܳܢ ܡܰܘܕܶܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢܶܗ ܥܶܕܠܳܝܐ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܐ. ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܪܳܫܶܐ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܡ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܣܳܡ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܢܬ ܬܰܥܶܠ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܐܰܟܪܶܙ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܫܰܕܰܪ ܐܠܗܐ ܠܰܒܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܕܒܶܣܪܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܐ. ܕܰܢܚܰܝܒܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܒܒܶܣܪܶܗ. ܘܠܐ ܬܶܒܥܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܐܰܘ ܕܠܰܐܝܟܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܐ ܕܰܣܦܺܝܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܐܶܢ ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܐܒܐ ܟܽܘܠܶܗ ܒܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܰܒ̈ܥܳܬܐ ܠܰܘ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܰܫܟܺܝܚܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܒܕܐ. ܗܘܳܝܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܳܐܙܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܠܶܢ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܢܶܬܩܰܕܰܡ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܳܐܙܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܠܗܐ ܡܶܣܬܰܥܪܳܢ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܐܰܬܡܗܰܬ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܒܟܰܪܣܐ ܥܡܰܪ. ܘܰܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܐ ܐܶܬܚܒܶܫ. ܘܰܠܒܶܣܪܐ ܐܢܳܫܝܐ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܢܦܰܩ ܥܽܘܠܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܟܬܺܝܒ ܕܰܩܥܰܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܶܐܬܡܠܺܝܘ ܬܶܡܗܐ ܡܶܛܽܘܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܰܚܙܰܘ. ܘܡܶܬܒܥܶܐ ܐܳܦ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܩܢܶܐ ܗܰܘܢܐ ܚܰܝܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܣܥܽܘܪ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܳܦܶܩ ܠܡܰܪܓܳܫܽܘ ܒܳܗ̇ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܟܰܕ ܛܳܪܶܕ ܡܶܢܶܗ. ܫܶܢܬܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܢܰܘܡܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܡܥܳܕܐ ܓܳܕܫܐ ܠܪܶܥܝܳܢܐ. ܘܦܶܗܝܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶ. ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܢ ܠܐ ܐܺܝܕܰܥܬܐ ܡܕܰܘܶܕ ܠܰܢ. ܘܢܶܬܥܗܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ܆ ܐܠܗܐ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒ ܟܣܶܦ ܪܺܫܐ. ܚܠܳܦ ܗܢܘܢ ܕܛܰܠܡܽܘܗܝ ܡܰܕܰܐܬܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕܐ. ܠܐ ܣܢܺܝܩܐ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ. ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܗܘܰܘ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܢܪܺܝܡ ܡܶܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ. ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܠܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܢܥܰܠܶܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܡܰܘܬܐ. ܕܰܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܢܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܙܺܝܥ ܒܰܢ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘܪܳܩܐ ܕܡܰܠܝܐ. ܕܡܽܘܟܳܟܐ ܕܪܳܡܐ. ܕܫܽܘܥܒܳܕܐ ܕܡܰܠܟܐ. ܕܰܗܘܳܝܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܗܰܘ ܕܺܝܠܺܝܕ. ܕܬܰܪܒܺܝܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪ. ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܕܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. ܕܡܰܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܒܰܪܰܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܐ. ܕܡܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܥܰܡ ܬܶܗܪܐ ܐܳܦ ܚܶܟܡܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ ܢܶܬܡܠܶܐ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܣܺܝܡܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܘܠܐ ܢܰܙܥܰܪ ܘܰܢܒܰܨܪܺܝܗ̇ ܒܝܰܕ ܦܽܘܫܳܩܐ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܳܗ̇. ܕܗܽܘ ܡܦܰܫܶܩ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܡܙܰܥܰܪ ܠܶܗ ܠܬܶܗܪܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܘܝܐ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܡܐ ܕܠܐ ܬܶܬܦܰܫܰܩ: ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܘܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܡܳܠܝܐ ܠܰܢ ܕܽܘܡܳܪܐ. ܡܙܺܝܥܐ ܒܰܢ ܬܶܗܪܐ. ܡܪܰܒܝܐ ܒܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܙܥܽܘܪܝܐ ܠܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܠܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܗܐ܇ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܣܰܒ. ܘܠܰܘ ܗܳܝ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܘܝܰܬ ܚܽܘܒܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܰܟܪܙܰܬ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܚܡܰܬ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܢܶܩܦܰܬ ܠܰܩܒܳܥܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܰܐܠܳܗܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ܆ ܠܐ ܟܝܳܢܐ ܥܳܨܶܐ ܠܨܶܒܝܳܢܐ ܕܠܐ ܢܶܒܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܠܐ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܳܒܰܪ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܠܰܟܝܳܢܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܗܰܘ ܕܚܰܘܺܝ ܒܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܫܬܐܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܐ ܢܰܚܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܟܰܬܰܪ ܠܶܗ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܕܚܽܘܒܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܕܠܐ ܡܫܽܘܚܬܐ ܗܘ ܚܽܘܒܶܗ. ܐܳܦܠܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܛܳܟ ܡܶܫܬܐܶܠ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܟܝܳܢܶܗ ܫܽܘܚܠܳܦܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܐ ܟܰܕ ܟܝܳܢܐ ܩܰܘܺܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܺܝ̈ܬܝܳܝܶܐ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܥܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܰܐܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܚܽܘܒܶܗ. ܘܠܳܚܡܳܢ ܠܥܽܘܬܪܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܚܰܡܣܶܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܨܰܠܡܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܗ ܕܡܽܘܬܰܢ. ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܕܺܝܠܶܗ ܠܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ. ܗܰܘ ܕܰܩܢܶܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܥܰܠ ܕܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܟܰܬܰܪ ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܠܗܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܽܘܒܶܗ ܘܦܳܫ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܶܗ. ܐܠܗܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܦܽܘܪܣܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܚܡܐ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܐܶܠܽܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܣܰܒ. ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܬܶܫܬܰܡܰܗ. ܐܶܠܐ ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ: ܠܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܰܢܣܰܒ ܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܓܕܰܫ ܠܶܗ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܰܘܕܶܐ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܣܰܝܒܰܪ ܝܰܠܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܐܠܗܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܒܙܶܕܩܐ ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܳܝ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܝܶܠܕܰܬ. ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܡܓܰܫܡܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬܟܪܶܙ. ܗܰܘ ܕܳܐܦ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܕܶܐܠܽܘ ܗܳܕܶܐ ܒܽܘܩܕܰܡ ܠܐ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ܆ ܐܳܦ ܠܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܡܰܘܠܳܕܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ. ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܐܳܠܨܐ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܩܢܶܐ ܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܐ ܠܘܳܬ ܐܠܗܐ. ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ. ܝܰܠܕܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܚܰܝܰܢ ܠܰܐܒܐ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܶܐܡܐ ܕܺܐܝܠܶܕܬܶܗ ܒܰܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬܽܘܬܐ ܐܳܡܰܪܢܐ ܘܰܕܐܢܳܫܳܢܽܘܬܐ܇ ܟܰܕ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥ ܒܶܗ ܠܚܽܘܕܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܡܶܬܡܢܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܚܰܕ ܠܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܶܥܝܳܢܐ ܕܰܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܳܢܶܝܢ ܠܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܗ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܛܳܠܡܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܇ ܒܗܳܝ ܕܶܐܢ ܢܶܬܡܢܶܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܚܪܶܝܢ. ܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܠܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܗܳܢܐ ܐܺܝܬ ܦܰܓܪܐ ܘܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܚܢܰܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ܇ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܟܽܘܠܶܗ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܢܽܘܬܐ ܡܶܛܽܘܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܗܢܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܰܢܣܺܝܒ ܡܶܢ ܐܠܗܐ܆ ܐܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܒܝܰܕ ܥܳܡܰܪ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܶܚܡܰܬ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܝ ܐܚܪܺܬܐ ܠܘܳܬܰܢ ܢܦܰܢܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܳܦ ܡܶܢܰܢ. ܕܫܽܘܚܠܳܦܐ ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܐܰܣܒܰܪܬܽܘܢ. ܕܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܐܰܝܟ ܡܰܪܢܺܝܬܟܽܘܢ ܕܢܶܛܽܘܪ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܪܟܐ ܐܰܝܟܐ ܕܰܨܒܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܘܳܬܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ. ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܐ. ܘܥܰܡܗܶܝܢ ܐܳܦ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܟܰܬܰܪ ܐܠܗܐ ܐܳܦ ܐܰܝܟܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܠܗܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ. ܘܰܐܡܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܐ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܘܠܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܦܩܐ ܠܰܢ. ܕܶܐܢ ܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܬܽܘܒ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܕܠܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܘܠܐ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܦܪܽܘܣ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܠܳܚܡܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܐ ܐܳܦ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܕܶܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܡܰܘܕܥܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܣܽܘܟܳܠܐ. ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܘ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܰܘ ܥܳܡܽܘܪܽܘܬܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ ܢܶܬܣܺܝܡ ܠܐ ܡܰܨܝܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܐ ܟܰܕ ܥܡܰܪ ܐܠܗܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܢܩܶܦ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬܚܫܶܒ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܶܬܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܕܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܽܘܒܳܠܐ ܘܺܐܝܩܳܪܐ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܕ ܕܰܒܝܽܘܒܳܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܐܠܗܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܺܐܝܩܳܪܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܠܗܐ. ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܫܡܐ ܢܶܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܝܟ ܕܒܺܐܝܩܳܪܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܐ ܒܡܶܕܶܡ ܡܫܰܚܠܦܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܬܶܬܚܫܶܒ ܒܬܽܘܠܬܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܬܪ̈ܶܝܢ ܢܶܣܬܰܒܪܽܘܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ. ܕܚܰܕ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܘܕܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܫܡܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܗܽܘܝܽܘ ܕܳܐܦ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܶܐܢ ܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܡܶܠܬܐ ܗܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܽܘ ܐܳܦ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܣܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܢܶܬܓܒܶܠ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܥܶܠܬܐ ܠܒܰܛܢܐ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܐ ܘܶܐܬܒܛܶܢ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܠܐ ܚܶܟܡܰܬ ܙܽܘܘܳܓܐ ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܚܰܫܒܐ ܟܽܠ ܐܰܢܬܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ: ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܶܣܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܳܦܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܗܘܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܗܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܰܐ ܗܘ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܚܫܶܒ ܐܳܦ ܗܘܳܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܺܐܝܠܶܦ ܘܰܐܠܶܦ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܥܝܳܕܐ܆ ܕܰܒܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܠܳܗܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܘܠܳܕܐ܆ ܗܘܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܥܡܽܘܪܝܐ. ܘܶܐܢ ܗܘܳܝܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܬܚܫܶܒ܆ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܢ ܐܶܡܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܒܪܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܳܠܨܐ ܕܰܐܒܐ ܘܶܐܡܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܐ ܗܘ܇ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ܆ ܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܫܰܕܪܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܬܡܪܬ ܗܳܟܺܝܠ ܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܗܘܳܝܐ ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܶܢ ܥܳܐܠܐ ܒܳܬܪܶܗ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܫܬܰܪܪܐ. ܫܬܶܩ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܘܣܳܡ ܗܘܳܝܐ. ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܕܶܝܢ ܠܐ ܟܬܰܒ܆ ܘܠܐ ܩܪܳܗ̇ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܗܳܫܐ ܡܶܢܰܢ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܐ ܡܶܬܟܰܪܙܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܰܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ. ܗܘܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܘܳܬ. ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܰܘ ܪܽܘܚܐ ܐܶܠܐ ܦܰܓܪܐ. ܠܥܽܘܠܐ ܓܶܝܪ ܝܶܠܕܰܬ. ܠܗܰܘ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܘܰܡܨܰܠܰܡ ܘܰܡܗܰܕܰܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܰܡܓܰܫܰܡ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܗܳܝ ܕܟܰܬܪܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܥܰܠ ܕܓܽܘܫܡܐ ܗ̇ܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܰܘ ܪܽܘܚܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܫܰܪܺܝܪܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܪܽܘܚܐ ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܦܫܺܝܛܐ ܕܶܐܬܪܰܟܰܒ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܝܶܠܕܰܬ. ܥܠ ܕܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܶܣܪܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ. ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܕܰܠܒܶܣܪܐ ܝܶܠܕܰܬ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܥܰܠ ܕܰܠܡܶܠܬܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܬܽܘܒ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܕܰܐܢܬܬܐ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܠܥܶܠ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ܆ ܥܰܠ ܕܟܰܕ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܶܡܐ. ܘܥܰܠ ܕܟܰܬܪܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܬܶܗܪܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܰܒܬܽܘܠܬܐ ܬܶܫܟܰܚ ܕܠܰܐܠܳܗܐ ܬܺܐܠܰܕ. ܘܰܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܦܰܓܪܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܘܰܕܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܬܟܰܬܰܪ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܗܘܳܝܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܟܽܘܠ ܦܪܽܘܣ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܐ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܕܗܳܟܰܢܐ ܬܶܫܬܰܪܰܪ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܝܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܥܡܰܪ ܐܠܗܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܐܶܡܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܣܺܝܠܽܘܢܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܐܠܗܐ ܒܰܐܝܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܠܰܐܝܕܐ ܕܝܳܠܕܐ ܐܶܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܠܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܥܰܠ ܕܳܐܦܠܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ. ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܳܕܶܝܢ ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܳܢܐ ܕܡܰܠܶܦ ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܺܝܠܽܘܢܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܕܰܥܒܰܪ ܐܠܗܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܗܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܚܠܳܦ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܘܳܬ ܐܳܘܛܽܘܟ̈ܝܰܢܺܝܣܛܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢܘ ܕܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܪܽܘܫܥܐ ܢܳܦܠܺܝܢ. ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܰܘ ܡܶܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܡܶܠܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܰܘ ܠܶܗ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܶܠܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܶܗ܆ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܐ. ܘܰܒܰܝܬܳܝܰܐ ܗܘ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܰܘ ܦܰܓܪܐ ܗܘ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܢ ܬܶܐܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܕܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܝܰܕ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܬܚܫܶܒ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܕܦܰܓܪܐ ܡܶܬܓܒܶܠ ܒܰܫܡܐ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܘܗܳܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܝܫܺܝܢ ܐܶܣ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ. ܓܳܫܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܚܠܳܦ ܡܶܕܶܡ. ܘܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ ܒܰܫܟܳܚ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܒܢܶܫ̈ܒܶܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܨܺܝܕܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܠܰܡ ܐܢܳܫ ܢܰܘܕܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܢܳܣܽܘܒܐ ܘܡܶܬܢܰܣܒܳܢܐ ܐܰܝܟ ܐܳܘܛܽܘܟܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ܇ ܘܗܐ ܐܳܘ ܣܰܟܠܐ܆ ܐܶܢ ܢܰܘܕܶܐ ܐܢܳܫ ܗܳܟܰܢܐ܆ ܡܶܬܬܚܶܕ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܳܝ ܕܳܐܘܛܽܘܟܶܐ ܘܟܳܦܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܠܐ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܢܣܰܒ. ܕܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܐ ܘܠܰܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܬܶܬܚܫܶܒ. ܘܕܺܐܝܬ ܠܰܐܠܳܗܐ ܦܰܓܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܬܶܬܪܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܦܰܓܪܶܗ: ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܢܣܰܒ. ܘܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ. ܢܬܰܫܬܳܝܗܝ ܐܳܦ ܐܰܢܬ ܐܳܘ ܗܶܪܶܛܺܝܩܐ. ܠܒܶܣܪܐ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܐܳܘܛܽܘܟܐ. ܘܰܐܕܒܶܩܬܳܝܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܘܗܦܘ ܟܳܦܰܪ ܒܶܗ ܒܒܶܣܪܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܗܽܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܐܶܡܶܗ. ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܓܳܠܙܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܡܶܬܪܰܥܶܝܬ ܕܠܰܘ ܡܶܠܬܐ ܒܶܣܪܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܥܒܶܕ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܢܰܩܰܦ ܠܡܶܠܬܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܽܘ ܕܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܐܰܠܗܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܒܶܣܪܐ ܕܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܬܚܫܶܒ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܘܠܰܘ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܐ ܡܶܠܬܐ ܕܡܶܛܽܘܠ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܩܳܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܨܶܝܕ ܗܳܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܕܰܐܠܗܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܒܪܳܢ ܕܠܐ ܠܳܚܡܳܢ ܠܶܗ. ܕܺܐܝܬ ܒܗܶܝܢ ܪܶܡܙܐ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܦܰܓܪܰܢ. ܕܥܰܠ ܗܳܕܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܡܬܽܘܡ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܦܶܢ ܩܰܠܺܝܠ ܩܢܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܐ. ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܐ ܕܩܴ̈ܠܶܐ ܘܰܕܡܷ̈ܠܶܐ ܘܕܰܫ̈ܡܳܗܶܐ. ܐܶܬܪܡܺܝ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܐܰܘ ܒܶܣܪܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܰܘ ܦܰܓܪܐ ܐܶܬܦܰܓܪܰܢ. ܐܰܘ ܓܽܘܫܡܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܠܬܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܰܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܶܣܪܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ. ܘܥܰܠ ܕܠܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܗܘܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܬܰܘܕܺܝܬܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܷ̈ܠܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܪܳܪܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܘܰܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܪܳܡܙܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܟܬܳܒܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ ܐܠܗܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܥܰܡܶܗ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘ ܐܳܠܶܨ ܠܰܢ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ: ܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘ ܥܳܨܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ ܫܡܐ ܕܕܰܒܺܝܩ ܠܟܽܘܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܳܥܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܕܪܽܘܚܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܒܶܣܪܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ ܕܠܐ ܡܪܰܟܒܐ ܗܘܳܐ ܘܠܐ ܦܰܓܪܐ: ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܕܰܦܫܺܝܛܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܓܫܺܝܡܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܝܰܕ ܫܡܐ ܕܰܐܒܐ ܒܪܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܟܽܘܢܳܝܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܒܐ. ܠܰܘ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ܆ ܐܶܠܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܪܢܶܐ ܘܗܘ ܐܚܪܺܢܐ. ܒܗܳܢܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܘܰܒܒܶܣܪܐ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܒܰܣܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܦܰܓܪܐ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܦܰܓܪܰܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܓܽܘܫܡܐ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܓܰܫܰܡ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܰܘ ܐܚܪܺܢܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܒܪܐ ܠܰܐܒܐ ܘܰܐܒܐ ܠܰܒܪܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܒܚܰܕ ܩܢܽܘܡܐ ܘܰܟܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗ̣ܘ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ. ܘܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܶܐܢ ܒܶܗ ܡܶܬܪܰܢܝܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܬܰܟܚܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܠܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܒܗܳܝ ܕܳܐܦܠܐ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ ܐܺܝܬ ܟܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܐܚܪܺܢܐ ܗܘ ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܩܢܽܘܡܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܐ ܒܗܳܢܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ. ܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܇ ܟܝܳܢܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܘܰܟܝܳܢܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܘܠܐ ܐܰܠܳܗܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܪܳܙܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ ܒܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܢ ܒܒܶܣܪܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܶܠܬܐ. ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܩܪܳܐ ܫܠܺܝܚܐ ܪܳܙܐ ܥܰܠ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ. ܕܶܐܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܒܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܐ ܢܶܫܬܟܰܚ܆ ܕܒܰܐܚܪܺܢܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܠܐ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܐܚܪܺܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܟܡܐ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦܠܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܗܢܘܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܰܘ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܐܠܗܐ܆ ܘܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܗܝ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܗܳܪܟܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܒܶܣܪܐ܆ ܠܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܺܝܕܰܥ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܣܰܡܝܐ ܕܰܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ ܗܽܘܝܽܘ. ܐܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܫܡܐ ܗܳܢܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܠܗܐ܆ ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܠܗܳܕܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܘܰܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܡܨܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܶܐܚܰܕ ܒܶܗ ܠܘܳܬ ܚܕܳܝܽܘܬܐ ܕܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ. ܕܗܐ ܐܶܢ ܬܰܘܕܶܐ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܝ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܽܘܬܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܝܶܠܕܰܬ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܒܽܬܽܘܠܬܐ. ܘܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܒܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܠܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܗܳܝ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܇ ܡܰܦܰܣ ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ. ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܕܰܥܡܽܘܪܝܐ ܕܒܰܐܚܪܺܢܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ. ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܥܡܽܘܪܝܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܡܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܡܪܶܬ. ܡܶܢ ܗܘܳܝܐ ܘܒܰܛܢܐ ܘܰܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܝܳܢܐ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܢܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܠܗܳܢܐ ܝܶܠܕܰܬ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ ܡܰܟܪܙܺܝܢ܆ ܘܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ. ܠܗܳܢܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܠܶܗ ܐܳܦ ܝܶܠܕܰܬ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܬܰܘܕܝܰܬ ܒܥܺܕܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܥܰܠ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܒܳܗ̇ ܘܶܐܬܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐܳܠܨܐ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܢܶܗܘܶܐ ܕܗܳܝ ܕܡܰܘܠܕܐ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܒܣܰܪ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܢ܇ ܐܳܦ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܶܣܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܘܰܒܪܽܘܚܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܡܶܢ ܥܡܽܘܪܝܐ ܕܒܰܐܚܪܺܢܐ ܥܽܘܠܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܐ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܶܫܬܰܡܰܗ. ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ. ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܐ ܒܥܽܘܠܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܒܝܰܪܚܐ ܓܶܝܪ ܕܶܫܬܐ ܡܰܘܕܰܥ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܕܕܳܨ ܒܟܰܪܣܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܳܠܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܐ ܝܰܪܚܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܶܐܬܳܬ ܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܰܪܚܐ ܕܶܫܬܐ ܠܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܟܰܕ ܗܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܐ ܥܡܰܪ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܢܰܦܚܰܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܐ. ܗܳܝ ܕܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܶܫܟܰܚ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ. ܗܝ ܕܝܶܠܕܰܬ܆ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܡܗܰܬ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܰܥܡܰܪ ܒܶܗ ܪܽܘܚܐ. ܘܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܪܽܘܚܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܰܝܟܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܡܳܐܢܐ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܘ ܒܶܣܪܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܡܶܢܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܥܽܘܠܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܳܗ̇ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܘܳܐܦܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܘܰܒܗܳܢܐ ܥܡܰܪ ܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܦ ܪܽܘܚܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܬܶܫܬܰܡܰܗ. ܕܡܶܢ ܨܶܝܕ ܥܡܽܘܪܝܐ ܒܝܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ. ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܠܰܝܬ ܦܽܘܪܣܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܘܳܝܐ ܘܰܢܣܺܝܒܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܰܛܢܐ ܘܰܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܐܶܢ ܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܡܶܚܕܐ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܒܶܣܪܐ܆ ܢܩܶܦ ܠܶܗ ܡܶܠܬܐ ܘܰܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܚܰܝܕܶܗ ܠܰܫܡܶܗ ܘܰܠܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܗܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܶܠܬܐ ܡܨܶܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܥܡܰܪ ܡܶܠܬܐ ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܪܳܝܐ ܒܥܽܘܠܐ ܕܒܰܒܬܽܘܠܬܐ ܘܰܒܝܰܪܚܐ ܕܶܫܬܐ ܪܽܘܚܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܕܶܝܢ ܠܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܢܶܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܘ ܢܶܫܬܰܘܚܰܪ ܒܪܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܪܘܚܐ. ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܥܡܰܪ ܠܐ ܡܚܰܘܝܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܚܰܘܝܰܬ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܶܐܬܢܰܣܒܰܬ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܐܠܗܐ ܘܥܳܡܰܪ ܒܥܽܘܠܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܗܳܝ ܕܰܠܗܳܢܐ ܝܳܠܕܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܚܰܪ ܢܶܬܢܣܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܗܳܢܐ ܟܽܘܢܳܝܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܩܰܕܶܡ ܥܡܰܪ ܐܠܗܐ ܒܥܽܘܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܰܘ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܗܳܢܐ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܕܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܬܶܬܩܪܶܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ. ܘܰܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܘܶܐܬܚܰܝܰܢ ܠܳܗ̇ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܐ. ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܐ܆ ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܪ ܐܶܫܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܫܶܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܠܗܐ: ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܺܝܬ ܕܡܶܫܬܰܘܚܰܪ ܗܘܳܐ ܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ ܘܺܐܝܬ ܕܰܡܩܰܕܶܡ. ܘܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܐ ܒܪܐ ܟܝܳܢܳܝܐ. ܘܒܰܪ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܐܒܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܗܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܐܶܬܟܪܶܙ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܪܽܘܚܐ ܐܰܘ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܢܶܬܺܝܗܶܒ ܡܶܢ ܐܠܗܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܝܳܗܒܺܝܢ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܺܝܠ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܗܰܘ ܕܢܳܣܶܒ܇ ܕܗܰܘ ܕܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܶܢ ܟܝܳܢܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܳܕܶܐ ܘܠܰܘ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܬܡܳܢܺܐܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܐ. ܘܫܰܡܗܶܗ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܝܰܗܒܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܠܗܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܘܚܰܪ ܘܰܢܣܰܒ ܛܰܝܒܽܘܬܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܐܠܗܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܪܰܒܐ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܐܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܪܽܘܚܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܐܶܪܰܡܝܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܥܒܶܕ. ܐܶܬܦܪܶܫ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܒܺܝܐ. ܥܰܕ ܠܐ ܠܰܡ ܐܶܓܒܠܳܟ ܒܟܰܪܣܐ ܐܺܝܕܰܥܬܳܟ. ܘܥܰܕ ܠܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܐ ܩܰܕܶܫܬܳܟ. ܘܠܐ ܐܶܬܚܫܶܒ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܠܗܐ ܘܡܳܪܝܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܰܠܝܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܘܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܬܰܪ̈ܬܰܥܶܣܪܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܐ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܬܽܘܒ ܕܳܡܝܐ ܕܰܥܠܰܝܡܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܰܚܙܳܬܐ ܕܗܰܘ ܓܶܠܝܳܢܐ ܕܚܺܝܠܐ. ܘܰܐܟܘܳܬܶܗ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܐܶܫܰܥܝܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬܐ. ܪܳܡܶܙ ܟܬܳܒܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܒܺܝܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܦ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܠܰܐܠܳܗܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܛܠܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܡܽܘܪܝܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܘ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ: ܐܰܘ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ: ܡܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܠܗܐ ܘܡܳܪܝܐ ܒܰܟܝܳܢܐ: ܘܒܰܪ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܐܒܐ܆ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗܘ܆ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܗܳܢܐ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܺܝ ܡܶܠܰܬܝ ܢܳܛܰܪ. ܘܳܐܒܝ ܢܶܪܚܡܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢܐ ܘܳܐܒܝ ܢܺܐܬܶܐ ܘܰܐܘܳܢܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܶܥܒܶܕ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܕܗܰܒ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܰܢ ܚܰܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܢܐ ܘܰܐܢܬ ܚܰܕ ܚܢܰܢ. ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܥܡܽܘܪܝܐ ܕܰܒܪܐ ܐܰܘ ܕܪܽܘܚܐ. ܐܰܘ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܒܰܪ ܦܶܚܡܐ ܕܰܐܒܐ ܠܐ ܐܶܬܚܫܶܒ܆ ܘܡܶܠܬܐ ܘܪܽܘܚܐ ܠܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܢ ܒܰܟܝܳܢܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܡܶܢ ܥܡܽܘܪܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܣܰܒ. ܘܢܶܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܠܬܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܐܰܘ ܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܽܘܚܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ. ܘܠܐ ܩܪܳܝܗܝ ܒܕܽܘܟ ܟܬܳܒܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܰܘ ܪܽܘܚܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܇ ܐܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܫܰܡܰܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܠܗܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܘܐܠܗܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܥܡܽܘܪܝܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܐܢܳܫ ܐܠܗܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܳܐܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܝܶܫܽܘܥ. ܐܶܠܐ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܠܺܐܝܩܳܪܐ ܗܳܢܐ ܢܶܫܬܘܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܐܳܦ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܫܬܰܡܗܽܘܢ. ܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ ܘܡܳܪܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܪܽܘܚܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܒܗܽܘܢ ܥܡܰܪ ܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܨܺܝܪ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܣܰܒ ܪܽܘܚܐ ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܢܒܺܝܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܠܶܦܘ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܰܣܒܳܪܽܘ. ܕܡܶܢ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܥܡܽܘܪܝܐ ܡܶܬܝܰܬܰܪ ܐܺܝܩܳܪܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܘܚܰܪ ܡܶܬܒܰܨܰܪ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ. ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܐ ܒܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܰܘ ܢܩܰܕܶܡ ܢܶܥܡܰܪ. ܠܐ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܐ ܡܶܫܟܚܐ ܕܬܶܫܬܰܡܰܗ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܐܰܘ ܪܽܘܚܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܰܨܝܐ ܕܢܶܬܚܫܶܒ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܩܪܶܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ܇ ܐܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬ ܗܘܨܐ ܐܠܗܐ ܒܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܐ ܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ܇ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗܘܳܝܐ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܫܰܪܺܝܪ ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܥܕܰܡܐ ܠܡܶܠܬܐ ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܐܚܪܺܢܐ: ܡܶܬܰܐܡܪܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ ܐܠܗܐ ܐܶܬܚܫܶܒ ܫܐܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܰܘܠܳܕܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܫܐܺܝܠ ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܕܽܘܡܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܒܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܐܶܡ. ܘܶܐܢ ܗܘܳܝܐ ܘܡܰܘܠܳܕܐ ܕܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܺܝܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܐܝܕܐ ܐܳܘ ܕܠܐ ܪܶܥܝܳܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܬܬܰܘܕܝܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܡܢܝ̈ܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܶܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܪܰܫܺܝܥܺܝܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܰܘ ܝܳܠܕܰܬ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܫܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܆ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܠܰܘ ܬܪ̈ܶܝܢ ܡܰܠܶܦ ܟܬܳܒܐ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕܰܡܒܰܪܢܰܫ. ܟܰܕ ܠܰܡ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܶܫܽܘܥ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܐ ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܕܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܪܐ. ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܐ ܦܳܪܽܘܩܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܐ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܥܽܘܠܘ܆ ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܽܘܠܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܐܰܡܺܝܪ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܕܬܺܐܠܰܕܝ܇ ܐܺܝܠܶܕܬܶܗ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܒܽܘܟܪܐ. ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ. ܘܰܐܪܡܝܰܬܶܗ ܒܽܐܘܪܝܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܰܐܠܶܦ ܬܽܘܒ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܣܛܐ ܕܶܐܬܒܛܶܢ܆ ܕܚܰܕ ܐܰܘܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܛܢܐ ܘܠܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗܘܳܝܐ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܡܟܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ: ܥܰܕ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ܆ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܰܛܢܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ. ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܽܘܚܐ ܗܘ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܬܺܐܠܰܕ ܠܰܡ ܒܪܐ ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܓܙܽܘܪܬܐ ܚܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܺܝܘ ܠܰܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܬܡܳܢܝܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܐܳܦ ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܒܛܶܢ ܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܟܰܕ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܬܰܕܟܺܝܬܐ. ܠܚܰܕ ܟܬܺܝܒ ܕܰܐܣܶܩܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܡ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܬܰܕܟܺܝܬܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܠ݀ܽܐܘܪ[ܫܠܶܡ] ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢܳܝܗܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܕܡܳܪܝܐ. ܕܟܽܠ ܕܶܟܪܐ ܦܳܬܰܚ ܡܰܪܒܥܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܡܳܪܝܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܠܚܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܒܬܽܘܠܬܐ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܢ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ: ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܒܣܽܘܒܳܪܐ ܘܒܰܗܘܳܝܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܒܰܛܢܐ ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܘܶܐܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܐܝܟܐ ܕܩܰܒܶܠ ܓܙܽܘܪܬܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܗܰܝܟܠܐ ܘܩܰܪܶܒ ܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܕܠܐ ܒܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܐ ܒܰܟܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐܢܶܫ ܕܢܶܡܢܶܝܘܗܝ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܟܬܺܝܒ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܛܶܢ. ܘܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܕܢܶܬܚܫܶܒ. ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܚܰܕ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܬܪܶܝܢ܆ ܐܠܗܐ ܘܒܰܪܳܢܫܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܥܦܺܝܦܐ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܐ ܒܟܰܪܣܐ܆ ܘܠܐ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢܐ. ܡܶܛܽܘܠ ܕܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܣܰܒ ܠܶܗ܆ ܕܗܳܢܐ ܢܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܚܠܳܦܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܢܶܬܡܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܗܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܘܪܶܓܬܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܠܰܝ ܥܰܠ ܓܒܺܝܠܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܚܰܕ ܕܠܐ ܡܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܟܰܬܰܪ ܚܰܕ ܕܰܡܓܰܫܰܡ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܩܰܒܠܰܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܒܝܰܕ ܡܶܢܝܳܢܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܩܢܽܘܡܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܰܡܫܰܠܡܳܢܺܝܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܰܓ[ܡܝ]ܪܬܐ. ܘܠܐ ܕܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܩܰܒܠܐ. ܘܠܐ ܕܢܶܬܒܰܨܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܒܩܐ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܠܦܐ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܒܳܗ̇ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܽܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܝܳܐܺܝܬ ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܺܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܠܐ ܕܰܡܩܰܒܠܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܘ ܢܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܕܗܐ ܒܶܣܪܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܽܘ ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܐܶܬܢܣܶܒ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܬܶܣܬܒܰܪ ܕܠܐ ܩܰܒܠܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ. ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܳܝ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܠܽܘܩܕܰܡ ܦܰܓܪܐ ܒܪܺܝܬܐ. ܘܟܶܢ ܗܘܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܐ. ܘܠܐ *ܠܘܬܗ ܘܰܠܡܶܢܝܳܢܶܗ *ܬܚܝܕ ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܢܣܰܒ ܒܶܗ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܐܠܗܐ ܘܨܶܝܕ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܺܝܠܰܢ ܒܒܶܣܪܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܰܐܒܐ ܒܪܽܘܚܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܒܶܣܪܐ ܒܡܶܠܬܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܟܶܢ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܗܽܘ ܝܺܠܺܝܕ܆ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ. ܘܶܐܢ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܽܘ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ: ܐܰܝܟܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܡܫܺܝܚܐ ܒܳܪܽܘܝܐ ܘܰܒܪܺܝܬܐ܆ ܘܡܳܪܐ ܘܥܰܒܕܐ܆ ܘܰܐܠܗܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܡܘܳܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕ…. ܐܶܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܰܘ ܢـ[ܪܢـ]ܐ ܐܰܘ ܢܺܐܡܰܪ. ܡܰܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ܆ ܘܫܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܐ. ܘܡܰܥܶܠ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܢܩܦܽܘܬܐ܆ ܐܰܘ ܥܳـ[ܡـ]ܘܪܘܬܐ ܕܰܒܒܰܪܢܳܫܐ [ܕܶܐܬܢܣ]ܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܐܳܦ ܢܶܣܛܽܘܪܝܳܣ. ܕܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ: ܐܳܠܨܐ ܕܳܐܦ ܬܪ̈ܶܝܢ ܕܰܡܓܰܫܡܺܝܢ ܢܰܣܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ: ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܽܘܫܡܳܢܐ܆ ܘܰܐܠܗܐ ܕܠܐ ܓܫܽܘܡ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܡܶܪܢܐ. ܘܠܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܶܫܽܘܥ ܬܪܶܝܢ ܒܡܰܘܠܳܕܐ. ܘܠܐ ܠܡܶܣܰܒ ܐ[ܠܐ] ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܰܕ ܩ[ܢܘܡܐ] ܘܰܟܝܳܢܐ ܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ. ܕܟܽܠ ܕܰܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܬܪܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܐܰܘ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܘ ܕܶܐܢ ܝܳܕܰܥ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܳܛܶܐ ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܝܰܒ. ܚܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܐ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܽܘܢ ܐܶܬܕܢܺܝܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ: ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܠܶܦܢ ܚܢܰܢ ܘܡܰܠܦܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܚܺܝܕܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܘܶܐ ܒܺܐܝܬܽܘܬܐ ܘܒܰܪ ܦܶܚܡܐ ܕܐܠܗܐ ܘܰܐܒܐ. ܘܨܶܡܚܐ ܘܨܰܠܡܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܐܚܺܝܕ ܟܽܠ ܒܚܰܝܠܐ ܕܡܶܠܬܶܗ. ܕܰܒܫܽܘܒܚܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ܆ ܣܰܪܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܶܐܬܐ ܠܘܳܬ ܡܫܽܘܚܬܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܬܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܠܒܶܣܪܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܒܰܕ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܠܢܦܫ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܘܬܐ

ܚܰܘܝܳܗ̇ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܰܠܽܘܢ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܒ[ܣܪ] ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܐܶܬ[ܢܰܦܰܫ.] ܘܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܰܪܢܳܫܐ ܒܶܗ ܠܟܽܘܠܶܗ ܟܝܳܢܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ [ܪܨ]ܨ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܘܚܰܕܶܬ ܠܟܽܘܠـ* *ܗܰܘ ܕܚܰܒܶܠ ܡܢܰܣܝܳܢܐ ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܗܘܳܬ ܕܐ*ܐ ܕܗܳܢܐ ܟܽܘܠܶܗ *ܪܥܐ ܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܚܰܫܐ ܘܒ* ܘܰܒܡܰܘܬܐ ܐ[ܚܪܢܝ]ܐܺܝܬ ܢܶܬܚܰܕܰܬ ܘܢܶܬܡܨܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܪܺܫ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܺܝܬܐ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܘܰܓܡܺܝܪܐ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ * ܡܫܰܠܡܳܢܳܐܺܝܬ ܟܽܘܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܘܳܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܰܘ ܒܫܽܘܚܠܳܦܐ ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܐܠܗܐ. ܗܳܢܐ ܕܡܶܬܺ[ܝܕܰܥ] ܠܐ * ܗܘ *ܐ ܘ*ܐ. ܟܰܣܝܐ [ܘ]ܓ[ܠܝܐ]. ܦܫܺܝܛܐ ܘܰܡܪܰܟܒܐ. ܠܐ ܡـ*ܐ ܘܶܐܣܬܰܝܰܟ ܕ[ܡـ]ܘܬܐ [ܕ]ܐܠܗܐ. ܘܨ[ܠܡـ]ܐ [ܕ]ܥܰܒܕܐ. ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܐ ܘ[ܬܚܶܝܬ] ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܕܐ ܡܶܢܗܶܝܢ * ܟܽܘܠܶܗ ܕܰܐܝܟ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ *ܬ*ܡܢ *ܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܘܰܐܠܗܐ ܐܶܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܰܒܪܐ܆ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܕܰܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܐ *ܝܡ ܠܐ* ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ *ܐ ܐܰܒܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܘܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܐ ܨܰܠܡܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ [ܘ]ܕܡܘܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܠܰܘ ܒܰܬܪܶܝܢ * ܐܰܘ ܒܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܐ ܐܶܠܐ ܒܚܰܕ * ܘܨܰܠܡܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܘܰܟܝܳܢܐ. ܕܗܝ [ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ] ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܐ ܘܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܝܐ ܠܰܘ ܕܰܐܚܪܺܢܐ ܐܶܠܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܗܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܐ ܐܶܬܥܦܰܦ. ܐܶܠܐ ܟܰܬܰܪ ܒܺܝܚܺܝܕܳܝܽܘܬܶܗ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܘܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܪܳܪܐ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܐ ܘܠܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܒܪܳܙܐ ܗܳܢܐ ܕܠܐ ܡܶܬܟܰܕܰܒ ܡܶܛܽܘܠ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ. [ܐ]ܠܐ ܡܶܢ ܥܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ [ܡܬܗܝ]ܡܢ ܡܶܢܰܢ ܕܗܢܝܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܳܘܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܽܘܬܐ *ܠ*ܬ*ܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܕ*ܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܗ[ܝܡܢ] ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ [ܒܪ]ܢܳܫܐ *ܘܬܗ ܒܗ*ܦ* ܒܪܐ * ܡܶܠܬܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ [ܐܠܗܐ] ܘܒܰܪܢܳܫܐ. [ܐܠܗܐ] ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ * ܘܕܓܠܐ * ܘܰܕܡܶܬܺܝܕܰܥ * ܕܠܐ ܡܬܰܚܡܐ ܘܡܶܬܓܰܫܫܳܢܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܶܓܫܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܕܽܘܟܬܐ ܘܰܕܡܳܠܶܐ ܠܟܽܠ. ܕܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܐ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܐ. ܘܡܶܫܬܩܶܠ ܥܰܠ [ܕܪܥـ]ܐ܆ ܘ* ܟܠ*. [ܕܐܝ]ܢܩ ܚܠܒܐ ܘ* *ܝܒܐ * ܓܙܽܘܪܬܐ [ܘܝ]ܗܒ * ܡܩܪܒ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܠܕ* ܥܡـ*. ܕܡܶܬܡܢܶܐ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܰܥܡܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܡܳܠܶܐ ܠܰܢ * ܩܕ*ܬܐ *ܬܚܕܐ ܕܫ* ܡܢ * ܚܰܒܺܝܒܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ [ܒܚ]ܫܐ ܘܡـ[ܟـ]ܬ[ܪ] ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܐ. [ܕ]* ܒܠ* * * ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܐ. ܕܚܰܠܶܨ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܓܰܙ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܐ. * ܥܡܰܪ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܐ ܒܰܫܡ̈ܰܝ ܫܡܰܝ̈ܳܐ. ܕܶܐܬܡܢܺܝ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܩܳܡ ܡܶܢܶܗ ܠܰܬܠܳܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܳܪܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܟܽܘܠܕܽܘܟ ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܐܺܝܚܺܝܕܳܝܐ ܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܗܳܫܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܠܶܡ. * *

 

 

* * * ܫܠܶܡ ܟܬܳܒܐ ܕܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ * ܘܡـ* *

In his quae sequuntur, hic et folio 161 recto vix unum verbum integrum eruere licet.