ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܬܶܠܥܰܕܐ

add 14529 f 14vb-15rb (fr. 1-4) ; f. 15rb-va (fr. 5-7)

(add 14529 f 14vb)

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܬܶܠܥܰܕܐ

 

ܠܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܢܰܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܐ ܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܚܢܰܢ܆ ܘܠܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ܇ ܐܶܬܓܡܰܪ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܚܰܫܐ.

ܘܒܳܬܰܪ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܀

ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ܆ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܪܺܫܐ ܩܰܕܶܡ ܫܰܡܫܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܐ ܓܰܡܪܶܗ ܒܝܰܕ ܚܰܫ̈ܶܐ.

ܘܒܳܬܰܪ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ܀

ܘܣܳܟܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܗܰܘ ܕܰܚܕܐ ܙܒܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܥܽܘܕܪܳܢܐ ܘܰܕܚܽܘܝܳܠܐ ܘܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܐܶܣܬܢܶܩ (add 14529 f 15ra) ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܐ ܕܡܶܬܕܒܰܪ ܕܢܶܬܶܠ ܕܺܝܢܐ ܚܠܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܐ ܒܕܽܘܟܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܕܥܳܠܡܐ ܟܽܠܶܗ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܕܥܶܠܰܬ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ ܐܢܳܫܳܝܐ ܡܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦܠܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܕܚܶܠ. ܐܠܐ ܥܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܶܗ ܠܰܡܫܽܘܚܬܐ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ. ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܕܥܶܬ. ܘܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫ̈ܠܬܐ ܕܰܕܡܐ.

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ.

ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܗܳܝ ܕܥܶܠܰܬ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܘܶܐܫܬܰܥܒܕܰܬ ܠܡܰܘܬܐ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ (add 14529 f 15rb) ܕܡܰܘܬܐ ܒܝܰܕ ܙܩܺܝܦܐ ܢܶܬܒܰܛܰܠ.

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܕܫܰܒܥܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܒܝܒ.

ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܦ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܟܝܳܢܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܰܘܗ̱ܝ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܓܡܰܪܘ. ܕܰܐܝܟ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܪܳܒܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܠܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܪܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐܶܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܚܳܫܺܝܢ ܚ̱ܢܰܢ ܘܕܳܡܟܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܟܘܳܬܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ

ܠܐ ܡܶܫܟܚܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܬܰܡܰܫ ܒܰܩܢܽܘܡܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܶܠܬܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܕܶܚܠܬܐ܇ ܐܶܠܽܘ ܠܐ (add 14529 f 15va) ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ܇ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܠܒܶܫ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܝܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܝܢ܀

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ܀

ܗܳܕܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܥܛܺܝܦ ܗܘܳܐ܆ ܕܺܝܠܰܢ ܗܘܳܬ ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܶܒܚܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܚܠܳܦ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܩܰܪܶܒ ܘܠܐ ܚܠܳܦ ܕܺܝܠܶܗ.

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ.

ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܩܪܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܽܘܟܬܐ ܐܚܪܺܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܳܬ ܫܳܥܬܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܐ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܰܐܝܟܐ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܓܡܰܪ.

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܕܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ

ܘܬܽܘܒ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ (add 14529 f 15vb) ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ܆ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܒܫܽܘܥܒܳܕܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܡ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܐ ܠܥܰܡܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܶܬܒܚܰܪ. ܬܽܘܒ ܣܰܝܒܳܪܬܶܗ ܕܶܝܢ ܘܰܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܠܰܚܡܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܦܠܐ ܗܳܢܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܟܺܝܚ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܥܡܰܠ ܘܰܠܐܺܝ. ܐܶܫܬܚܶܩ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ. ܠܺܠܝܐ ܟܽܠܶܗ ܒܝܽܘܠܦܳܢܐ ܫܳܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܐ ܒܥܶܕܳܢܶܗ ܕܛܰܗܪܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܥܰܡܠܐ ܘܰܒܠܶܐܘܬܐ ܢܶܬܢܰܣܶܐ. ܣܶܓܝܰܬ ܓܶܝܪ ܕܶܚܠܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܗܳܢܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܐ (add 14529 f 16ra) ܕܢܶܕܥܰܬ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܕܽܘܥܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܩܶܛܪܰܬ ܘܰܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܫ̈ܠܬܐ ܕܕܡܐ. ܒܥܳܩܬܐ ܘܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܘܒܰܫܓܺܝܫܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܶܬܢܰܣܺܝ.

ܬܽܘܒ.

ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܒܰܩ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܐ/ܕܰܕܡܳܐ܇ ܕܠܐ ܓܰܡܪܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܫܽܘܪܳܪܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܫܪܳܪܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܐܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܓܰܘܺܝ ܒܗܶܝܢ ܒܰܒܨܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܐ. ܐܶܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܨܥܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܐܶܢ ܚܰܫܶܗ ܡܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܐܶܢ ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܐܶܢ ܒܕܶܚܠܬܐ ܕܚܶܠ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܒܟܰܦܢܐ ܘܰܒܨܶܗܝܐ. ܒܠܶܐܘܬܐ ܘܰܒܥܰܡܠܐ. ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܘܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬܐ ܕܟܽܠ (add 14529 f 16rb) ܡܶܕܶܡ. ܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܒܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܚܳܐܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܳܫܐ ܡܶܬܓܰܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܬܢܶܐ ܒܡܶܠܬܐ܇ ܥܽܘܡܩܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܇ ܥܰܡ ܚܰܬܺܝܬܽܘܬܐ ܕܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ܇ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܢ ܫܪܳܪܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܶܗ.