ܡܢ ܐܓܘܪܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܢܢܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܢܗ ܠܕܝܖ̈ܬܐ

ܡܢ ܐܓܘܪܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܢܢܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܢܗ ܠܕܝܖ̈ܬܐ

ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ

1  ܕܝܪܝܐ ܟܝܬ ܕܫܬܝܩ ܡܢ ܛܢܢܐ ܡܛܠ ܡܘܗܒܬܐ. ܫܘܬܦܗ ܗܽܘ ܕܝܗܘܕܐ ܡܰܫܠܡܢܐ. ܕܗܰܘ ܙܰܒܢܗ ܠܡܫܝܚܐ ܒܟܶܣܦܐ. ܘܗܽܘ ܡܙܰܒܢ ܠܗ ܒܚܘ̈ܦܢܐ ܕܰܣܥܖ̈ܐ. ܘܩܨ̈ܝܐ ܕܠܰܚܡܐ. ܘܗܰܘ ܙܰܒܢܗ ܚܕܐ ܙܒܰܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܟܠ ܝܘ̈ܡܝܢ ܡܙܰܒܢ ܠܗ܀

2    ܕܝܪܝܐ ܕܢܳܣܶܒ ܒܐܦ̈ܐ ܕܐܢܫܐ. ܠܐܠܗܐ ܠܐ ܝܳܕܥ܀

3    ܕܝܪܝܐ ܕܡܬܟܚܕ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܘܫܳܠܐ ܡܢ ܛܢܢܐ. ܒܡܫܝܚܐ ܠܐ ܪܳܓܶܫ܀

4    ܕܝܪܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܡ ܟܠ ܟܠ ܐܟܘܬܗ ܒܡܰܣܰܒ ܒܐܦ̈ܐ. ܦܪܨܘܦܐ ܕܫܐܕܐ ܠܒܝܫ܀

5    ܕܝܪܝܐ ܕܠܒܝܫ ܣܰܩܐ ܘܫܰܬܝܩ ܡܢ ܫܪܪܐ. ܓܪܒܗ ܕܓܚܙܝ ܐܝܬܘܗܝ ܠܒܘܫܗ܀

6    ܕܝܪܝܐ ܕܡܣܬܥܪ ܡܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܫܬܝܩ ܡܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܠܓܝܘܢ ܡܣܬܟܪ ܦܘܡܗ ܒܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ܀

7    ܕܝܪܝܐ ܕܗܘܐ ܚܒܪܐ ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܚܕ̈ܬܐ. ܥܡ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܥܬܝ̈ܩܐ ܨܠܒܗ ܠܐܠܗܐ܀

8    ܕܝܪܝܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܡܬܒܥܐ ܩܪܒܐ܆ ܦܪܨܘܦ ܫܠܝܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܡܫܬܩ ܠܗ. ܡܫܡܫܢܗ ܗܽܘ ܕܣܛܢܐ܀