ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܝܶܐ܆ ܕܣܺܝܡܐ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܡܰܒܽܘܓ

Add 14,577 , f. 101vb-102vb (IXe s., Wright, Catalogue, n°793, p.787a)

 

ܬܽܘܒ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ܆

ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܝܶܐ܆

ܕܣܺܝܡܐ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܡܰܒܽܘܓ

 

(f. 101vb) ܐܽܘܡܳܢ ܗܽܘ ܘܰܨܢܺܝܥ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܥܶܠܕܰܪܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܚܠܺܝܨܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܰܪ̈ܰܝܢ. ܠܐ ܢܶܒܗܰܠ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܕܰܠܡܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܐܰܬܪܐ ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝܢ ܟܰܕ ܒܗܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܚܒܳܠܐ ܕܰܫܓܽܘܫ̈ܝܰܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܪܟܶܠ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ܆ ܒܢܶܫ̈ܒܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܠܐ ܢܩܽܘܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܚܺܝܠܐ. ܕܰܠܡܐ ܢܶܬܥܰܫܰܢ ܥܠܰܝܢ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܩܪܳܒܐ܆ ܡܨܺܝܕܬܶܗ ܘܰܢܨܽܘܕܰܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܓܽܘܢ̈ܒܰܘܗܝ ܨܢܺܝ̈ܥܶܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܚܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܓܰܘ ܦܰܚܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܩܪܳܒܶܗ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ܆ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܘܒܺܐܝ̈ܡܳܡܶܐ ܥܰܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܩܺܝܡܢܰܢ ܕܰܪܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܠܰܩܪܳܒܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܫܒܺܝܬܐ ܕܫܰܒܝܐ ܠܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܫܒܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ. ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܒܓܰܘ ܦܰܚܶܗ܆ ܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܩܪܳܒܶܗ. ܕܰܕܠܐ ܩܛܺܝܪܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܺܝܬ ܗܘ ܓܶܝܪ ܒܰܩܪܳܒܐ ܗܳܢܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܐ ܫܰܦ̈ܠܶܐ ܘܰܚܒܰܢ̈ܳܢܶܐ. ܕܥܰܕܠܐ ܚܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ܆ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܛܰܫܶܝܢ ܒܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܺܐܝܬ (f. 102ra) ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܰܘܬܗܽܘܢ ܡܥܰܙܶܝܢ ܓܰܒܪܐܝܬ܆ ܕܠܐ ܢܚܰܘܽܘܢ ܚܝܳܨܐ ܒܰܐܓܽܘܢܐ. ܠܐ ܡܨܶܝܢ ܫܳܠܚܺܝܢ ܒܰܩܪܳܒܐ ܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ ܚܰܕ ܥܶܕܳܢܐ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܕܰܠܡܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܒܗܺܝܠܺܝܢ ܢܶܒܚܰܫ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܰܐܒܕܳܢܐ ܕܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. ܠܐ ܓܢܶܝܢ ܒܰܣܡܳܟܐ ܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ. ܡܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܦܰܪ̈ܦܥܺܝܢ ܒܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ܇ ܟܡܐ ܕܰܒܥܶܠܕܰܪܗܽܘܢ ܢܳܗܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܠܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܕܰܙܢ̈ܺܝܢ ܙܢ̈ܺܝܢ. ܟܰܕ ܙܰܝܢܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܡܰܒܪܶܩ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܬܶܫܘ̈ܝܳܬܐ ܪ̈ܡܬܐ܇ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܐܓܽܘܢܐ. ܐܳܦܠܐ ܥܰܠ ܥܰܪ̈ܣܳܬܐ ܕܫܶܢܐ ܘܕܰܓܪܶܡ ܦܺܝܠܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܗܘ ܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܐ ܒܕܶܚܠܬܐ ܡܰܘܬܒܗܽܘܢ. ܠܰܚܡܐ ܓܶܝܪ ܫܚܺܝܡܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܺܝ̈ܚܶܐ ܫܶܩܝܗܽܘܢ. ܠܐ ܫܳܪ̈ܶܝܢ ܐܶܣܰܪ ܚܰܨܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܠܐ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܙܰܝܢܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܩܺܝ̈ܫܬܳܬܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܐܠܐ ܥܰܕ ܩܳܪܝܐ ܩܰܪܢܐ ܬܰܟܒܽܘܗ̇ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܕ ܢܳܩܶܫ ܛܰܒܠܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܡ؟ܠܝ̈ܢ ܠܰܩܪܳܒܐ. ܘܰܪܕܺܝܦܐ ܓܶܝܪ ܫܶܢܬܐ ܡܶܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܪܰܚܺܝܩܐ ܢܰܘܡܬܐ ܡܶܢ ܨܶܐܝܕܰܝܗܽܘܢ. (f. 102rb) ܥܺܝܪܺܝܢ ܘܰܙܪ̈ܺܝܙܺܝܢ ܟܽܠ ܥܶܕܳܢ. ܘܰܨܪܺܝܕ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܕ ܓܶܝܪ ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܓܶܫܬܐ. ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܠܺܝ̈ܨܶܐ܇ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܙܟܽܘܢ ܠܪܳܕܽܘܦܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦ̈ܠܶܐ܆ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܩܢܶܝܢ ܕܰܚܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܚܰܝ̈ܺܝܢ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܥܰܡ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܟܰܕ ܩܰܝܳܡܺܝܢ ܚܳܫܒܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܶܐܢ ܗܨܠܶܝܢ ܩܪ̈ܳܒܬܳܢܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܦܰܓܪܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܰܙܗܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܕܶܚܠܬܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܡܐ ܘܳܠܺܝܬܐ ܠܰܢ ܕܢܶܕܚܰܠ ܚܢܰܢ܇ ܕܰܩܪܳܒܰܢ ܠܐ ܗܘܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܒܶܣܪܐ ܗܘ. ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܐܰܪܟܰܣ ܘܥܰܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ܇ ܘܥܰܡ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܐ ܗܢܐ ܚܶܫܽܘܟܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܩܪ̈ܒܺܝܢ ܥܰܡ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܶܐ. ܠܡܶܕܚܰܠ ܕܶܝܢ ܘܠܰܡܙܳܥ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܢ. ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܰܚܫܺܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܫܟܺܝܚܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܚܶܠ̈ܡܶܐ܆ ܘܫܳܓܫܺܝܢ ܒܥܰܘܠܐ. ܡܳܚܶܝܢ ܒܣܶܬܪܐ܆ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܗܘ ܐܶܣܟܺܝܡܐ ܕܰܢܟܺܝܠܐ܇ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܐ ܕܩܳܪܶܒ (f. 102va) ܥܰܡܶܗ. ܪ̈ܶܒܽܘ ܦܰܚ̈ܺܝܢ ܩܰܛܺܝ̈ܢܺܝܢ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܐ܆ ܨܳܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܕܐ ܢܰܦܫܐ ܕܰܢܨܽܘܕܺܝܗ̇. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܳܚܶܕ ܠܶܗ ܒܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܐ܆ ܐܳܣܰܪ ܠܶܗ ܒܝܰܥܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܠܐ ܟܰܒܫܶܗ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܡܣܰܝܶܒ ܠܶܗ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܝܰܒܺܝܫ ܡܶܢ ܨܶܗܝܐ܆ ܡܰܪܘܶܐ ܠܶܗ ܒܪܶܒܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܣܚܺܝܦ ܡܶܢ ܟܰܦܢܐ܆ ܡܣܰܒܰܥ ܠܶܗ ܒܡܳܡܽܘܢܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܐܘܦܺܝܘ ܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܰܗܪܐ܆ ܡܰܘܒܶܕ ܥܰܡܠܶܗ ܒܰܚܬܺܝܪܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܣܪܺܝ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܘܡܐ. ܪܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܫܽܘܒܗܳܪܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܰܒܬܽܘܠܐ ܗܘ ܒܦܰܓܪܶܗ܆ ܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܒܪܳܡܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܰܟܺܝܟ ܒܪܶܥܝܶܗ. ܡܰܘܩܰܪ ܠܶܗ ܒܰܚܣܳܡܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܰܠܶܦ ܠܶܗ ܡܽܘܝܳܩܐ. ܘܰܕܥܳܡܰܪ ܒܶܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܆ ܡܳܠܶܐ ܠܶܗ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܐ. ܠܰܐܚܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܐ[1] ܒܰܛܢܳܢܐ. ܘܰܫܒܳܒܐ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܡܳܠܶܐ ܠܶܗ ܒܣܝܬܐ[2]. ܠܚܰܕ ܡܰܪܓܶܙ ܠܶܗ ܐܺܝܩܺܝ܆ ܕܠܐ ܥܶܠܬܐ. ܥܰܠ ܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ. ܘܠܰܐܚܪܺܢܐ ܦܰܪܨܽܘܦ ܚܶܡܬܐ ܡܰܠܒܶܫ (f. 102vb) ܠܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܰܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܐ ܠܘܩܘܒܠܢ[3]. ܘܠܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܢܶܒܗܰܬ ܡܶܢ ܩܪܳܒܶܗ. ܕܰܠܡܐ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝܢ ܓܰܢܒܪܐܝܬ܇ ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܰܐܪܥܐ ܪܳܡܽܘܬܰܢ. ܘܢܶܓܚܰܟ ܘܰܢܡܰܝܶܩ ܒܶܐܣܟܺܝܡܰܢ ܝܰܩܺܝܪܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܢ ܙܰܠܺܝܠܐ܀

 

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܟܣܝܢܘܣ

ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܬܐ ܕܰܐܣܺܝܡܶܗ܆ ܓܡܺܝܪܽܘܬܐ ܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ.

 

Add. 14601, f. 6ra

15 lignes manquent

[؟][؟][؟] ܒܢܗ

[؟][؟][؟] ܢܬܘܢ

[؟][؟][؟] ܒܰܕܡܽܘܬ

[؟][؟][؟] ܦܺܐܪܐ

[؟][؟][؟] ܒܰܐܥ̈ܦܶܐ

[؟][؟][؟] ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܡܳܪܐ

[؟][؟][؟] ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܚܰܕ

[ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ؟][ܘܒܶܫܬܺܝܢ؟] ܘܒܰܡܐܐ ܐܰܝܟ

[؟][؟] ܐܶܢܐ ܠܟܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ

ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ

ܡܫܺܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠ

ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܐܳܦ ܗܳܫܐ

ܠܕܽܘܒܳܪܐ ܕܥܳܗܶܢ ܘܚܳܫܰܚ ܠܰܐܣܟܺܝܡܰܢ.

ܘܰܢܚܰܘܶܐ [ܚ؟ܬܐ] ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܰܢ

ܘܢܺܐܨܰܦ ܕܩ[؟] ܢܶܬܬ[؟] ܥܰܠ

ܙܰܒܢܐ ܣܪܺܝܩܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ.

ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕ̈ܳܢ܆

ܕܢܶܫܬܰܡܰܫ ܒܰܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܰܐܠܗܐ

ܘܕܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܣܓܺܝܕܐ

ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܠܐ ܢܟܰܬܰܪ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ

ܘܒܰܡܪܰܦܝܽܘܬܐ ܗܳܕܐ܆ ܘܠܐ ܟܽܠܝܽܘܡ

ܒܝܽܘܡ ܢܚܰܘܶܐ ܡܒܰܣܝܳܢܽܘܬܐ ܥܰܠ

ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܒܰܢ̈ܝܳܚܶܐ ܕܦܰܓܪܐ܇ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢܰܢ

ܕܰܡܚܳܪ ܐܰܘ ܠܒܳܬܪܶܗ܇ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܒܕܽܘܒܳܪܐ

ܡܝܰܬܪܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ. ܘܠܐ

ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܒܝܰܕ

[؟]ܗܝܢ ܢܰܕܪܶܟ [ܠܶܗ؟ ܠܰܢ؟] ܢܶܬܒܰܥ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ܆

ܟܰܕ ܠܐ ܡܥܰܬܕܺܝܢܰܢ ܒ[؟] ܛܳܒ̈ܶܐ.

ܡܶܢ ܓܢܽܘܢܶܗ ܕܚܰܬܢܐ ܡܶܬ[؟]ܝܢܰܢ ܘܡܶܢ

ܚܰܕܽܘܬܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕ[؟] [؟]

 

Add. 14601, f. 6rb

[؟] ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢܰܢ܇ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ

[؟]ܗܳܘܶܝܢ ܒܳܟܶܝܢܰܢ. ܥܰܠ ܙܰܒܢܐ

[ܕܰܥܒܰ؟]ܪ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܐܰܒܠܺܝܢܰܢ

[؟]. ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܰܝܬ ܘܠܐ ܚܰܕ

[؟] ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܘܕܶܝܢ. ܗܐ ܗܳܫܐ

[ܐܺܝܬ؟]ܘܗܝ ܙܰܒܢܐ ܡܩܰܒܠܐ ܐܰܝܟ

[ܕܶܐܡܰܪ ܦܘ؟]ܠܘܣ. ܗܳܫܐ ܝܰܘܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.

[؟]ܢܐ ܕܩܳܐܶܡ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ

[؟]ܝܢ ܕܳܐܬܶܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܐ. ܗܢܐ

[؟] ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ

[ܕܦܽܘܪ؟]ܥܢ ܐܰܓܪܐ. ܗܳܢܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ܆

[ܘܗܰܘ؟] ܕܒܽܘܝܳܐܐ. ܗܳܫܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܥܰܕܪܳܢܐ

[؟] ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܳܢܶܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ

[ܒܝ؟]ܫܬܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܚܺܝܠܐ ܘܥܰܙܺܝܙܐ.

ܘܬܳܒܽܘܥܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܕܡ̈ܶܠܶܐ

ܘܰܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ

ܡܶܬܒܨܶܝܢ ܘܡܶܬܥܰܩܒܺܝܢ. ܘܗܳܫܐ ܡܰܢ

ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ

ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܠܕܺܝܢܶܗ ܬܪܺܝܨܐ ܡܶܢ

ܕܩܳܡܢܰܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܇ ܘܡܶܢܰܢ ܐܳܙܠܺܝܢ

ܠܬܰܫܢܺܝܩܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܡܶܢܰܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇

ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܬܦܪܰܥ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ.

ܥܕܰܡܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܗܟܺܝܠ ܡܶܬܬܰܗܶܝܢܰܢ

ܠܡ[؟][؟] ܕܘܳܠܝܐ. ܠܰܐܝܢܐ ܙܰܒܢܐ

ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܕܒܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܐ

ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܐ܇ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬ

ܪܘܡܐ. ܠܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ

ܡܰ[ܗܦ؟]ܟܺܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ܆ ܡܶܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܗܽܘ̈ܦܳܟܶܐ

ܩܰܕ̈[ܡܝ؟]ܐ܆ ܠܘܳܬ ܕܽܘܒܳܪܐ ܚܰܬܺܝܬܐ ܕܬܳܒܰܥ

ܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘܥ

ܡܫܺܝܚܐ. ܠܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ

ܠܝܰܘܡܐ ܕܚܺܝܠܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܇ ܗܰܘ

ܕܒܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆

ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܆

ܡܩܰܒܠܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܩܰܕܡܰܬ

ܐܶܬܛܰܝܒܰܬ ܠܗܽܘܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܡܓܰܙܶܝܢ

ܡܶܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܫܰܢܺܝܘ ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ

ܡܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܓܺܗܰܢܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܟܰܕ ܡܢܰܘܶܠ

ܠܗܽܘܢ ܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ܇ ܘܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܐ

ܒܶܟܝܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ.

ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ܆ ܠܡܶܪܰܓ ܡܰܠܟܽܘܬܐ

ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܣܳܒܪܺܝܢܰܢ. ܘܕܰܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ

ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܨܶܝܢܰܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܐ ܝܳܨܦܺܝܢܰܢ

ܠܡܶܣܥܰܪ. ܐܶܠܐ ܘܟܰܕ ܘܠܐ ܚܰܕ ܥܰܡܠܐ

 

Add. 14601, f. 6va

ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܫܦܶܐ…

ܒܗ܆ ܠܐ ܡܰܡܶܐܢ. ܘܡܬܒܛ[ܠ]..

ܠܡܰܢ ܕܰܫܘܐ ܘܥܰܒܪܳܗ̇ ܒܣܽܘܪܗ[ܒܐ]

ܥܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܰܠܟܘ[ܬܐ]

ܘܰܫܪܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܇ ܘ[؟]

ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܕܠܐ ܩܶܢܛܐ [؟]

ܘܰܐܦܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܦܽܘܪܢܳܣܗ[]

ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܗܘܳܐ []

ܒܽܐܘܪܚܐ܇ ܘܥܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒ[؟]

ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ܇ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܚܰܕ [ܥ؟]

ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܠܟܘܢ ܕܰܒܟܠ ܦܘ[؟]

ܗܳܕܐ ܗܝ ܠܐܘܬܟܘܢ ܕܡܠܘ[؟]

ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ. ܡܶܢܶܗ ܓܶܝܪ ܕܓܰܙܐ ܫܒܺܝ[ܚܐ؟]

ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܛܒܥܐ ܕܟܠ ܓܰܘ̈ܢܺܝܢ ܓܕܰܠܬܽܘܢ

ܘܰܐܣܶܩܬܽܘܢ ܬܳܓܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܐ ܠܪܝܫܐ

ܕܓܽܘܕ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܐܺܝܬ ܗܘ ܠܟܘܢ ܥܰܡܠܐ

ܚܦܺܝܛܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܘܐ. ܕܝܰܩܺܝܪ ܐܳܦܶܢ

ܚܰܣܺܝܪ܆ ܘܩܰܠܺܝܠ ܠܛܳܥܽܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܬ

ܗܘ ܕܡܰܬܩܢ ܠܶܗ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܬܰܘܣܶܦܬܐ

ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܰܡܠܶܗ. ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ

ܫܶܠܝܐ ܘܰܢܝܳܚܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ

ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܦܳܠܰܚ ܐܶܫܟܳܪܐ.

ܕܰܐܓܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܐ.

ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܶܐܬܩܰܛܰܥ ܘܰܐܡܶܐܢ ܘܰܐܓܶܣ

ܠܶܗ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܕܥܳܡܶܠ ܒܰܨܠܽܘܬܐ.

ܐܶܢܗܽܘ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪ܆

ܡܶܛܽܠ ܢܟܦܬܐ ܩܳܐܶܡ ܘܰܡܙܰܡܰܪ. ܟܰܕ

ܛܳܒ ܩܳܡ ܗܽܘ ܗܰܘ ܫܶܦܠܐ ܕܡ[ܓܣ؟]

ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܥܦܺܝܦܐ ܕ[؟ܝܪ̈ܐ]

ܗܘ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܰܦܫܶܗ ܥܳܕܰܪ ܒܚܽܘܡܣܳܢܶܗ܆

ܐܶܠܐ ܘܠܰܟܢܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܶܐܬܩܰܛܰܥ

ܒܡܶܬܚܶܗ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܠܒܰܪ ܙܰܘܓܶܗ

ܕܡܰܘܪܶܟ ܒܳܥܽܘܬܶܗ܆ ܕܢܰܓܶܣ ܡܶܬܚܰܡܰܨ

ܘܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܬܩܰܛܰܥ. ܘܥܰܡܠܐ ܗܘ ܠܶܗ

ܪܰܒܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܟܰܕ

ܚܳܙܶܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܦܽܘܪܫܳܢܐ ܠܐ ܐܺܝܬ

ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܰܢܩܽܘܡ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܘܠ

ܟܽܘܚܳܕܐ ܩܳܐܶܡ ܘܠܐ ܒܳܛܶܠ ܥܰܡܠܐ

ܕܝܽܘܬܪܳܢܐ. ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܡܥܰܙܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ

ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܘܥܽܘܙܶܗ ܚܰܡܺܝܡܐ ܕܫܶܡܫܐ

ܒܓܰܘ ܩܰܝܛܐ. ܘܨܰܐܺܝܦ ܡܶܢ ܨܶܗܝܐ.

ܘܝܰܩܺܝܕ ܡܶܢ ܚܽܘܡܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܚܪܺܢܐ

ܕܝܳܬܶܒ ܘܡܶܬܩܰܘܪܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܛܶܠܳـ̈ܠܶܐ. ܘܕܝܢܐ

ܗܘ ܠܶܗ ܩܰܫܝܐ ܟܢܳܬܶܗ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ.

ܕܢܰܡܣܰܪ ܘܠܐ ܢܩܽܘܡ ܒܳܗܶܬ ܡܶܢ

 

Add. 14601, f. 6vb

15 lignes manquent

ܕܝܪ̈ܳܝܶܐ [؟][؟][؟]

ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ [؟][؟][؟]

ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ [؟][؟][؟]

ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܰܘܗܝ [؟][؟][؟]

ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܒܰܛܝܳܪ̈ܰܘܗܝ [؟][؟]

ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ [ܒܩܶܢܶܗ؟] [ܦܰܪ̈ܽܘܓ؟] [؟]

ܢܶܫܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܓܰܙ̈ܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ [؟][؟]

ܪ̈ܰܒܰܝ [ܒ̈ܝܬܐ؟]܆ ܒܶܝܬ ܥܺܝܪ̈ܶܐ [؟]

ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܳܢܐ܆ ܒܶܝܬ [؟][؟]

ܟܢܰܘ̈ܳܬܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܘ[؟]

ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܫܘܺܝܟܽܘܢ

ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘ̈ܠܟܳܢܶܐ܆ ܢܶܣܰܩ

ܫܽܘܒܚܐ ܡܶܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ܇

ܘܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒ[؟ܗ]܆ ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ

ܕܰܦܢܰܘ ܠܺܝܕܰܥܬܶܗ܆ ܡܢ [ܥܰܡܐ؟] ܕܰܛܠܰܡ

ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܝܰܘ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ܆

ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܘܰܠܫܳܠܽܘܚܶܗ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܶܢ ܗܳܫܐ

ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܡܺܝܢ.

ܫܶܠܡܰܬ ܐܝܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܩܰܕܝܫܐ ܡܰܢ ܐܰܟܣܢܳܝܐ.


[1] Lire ܪܳܡܶܐ

[2] Lire ܒܰܣܝܽܘܬܐ

[3] Lire ܠܩܽܘܒܠܰܢ