ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܒܘܓ܆ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܪܣܛܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܐܘܪܗܝ.

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܒܘܓ܆

ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܪܣܛܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܐܘܪܗܝ܆

ܡܛܠ ܣܛܦܢܐ ܒܪ ܨܘܕܝܠܝ ܐܘܪܗܝܐ܀

 

 

1 ܣܛܦܢܐ ܣܦܝܪܐ ܕܩܕܡ ܙܒܢܐ ܐܶܙܰܠ ܡܢ ܠܘܬܢ: ܘܥܳܡܪ ܗܫܐ ܒܐܬܪܐ ܕܐܘܪܫܠܡ܆ ܝܶܠܦܶܬ ܕܐܢ̈ܫܐ ܕܝܠܗ ܫܰܕܰܪ ܠܘܬܟܘܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܥܡ ܐܓܖ̈ܬܐ ܘܟܬܒ̈ܐ ܕܣܝ̈ܡܘܗܝ. ܟܕ ܗܘܳܐ ܠܗ ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܳܐ ܕܬܬܟܣܐ ܡܢܢ ܡܐܬܝܬܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܐܫܬܕܪܘ. ܘܗܰܘ ܡܕܡ ܕܚܪܥܐܝܬ ܐܨܛܢܥ ܕܢܦܪܢܣ: ܐܣܒܪ ܓܝܪ ܕܐܢܗܘ ܕܝܳܠܦ ܐܢܐ ܕܰܫܠܰܚ ܐܢ̈ܫܐ ܠܘܬܟܘܢ: ܘܰܕܫܰܕܪ ܐܦ ܟܬܒ̈ܐ܆ ܡܬܕܓܠ ܠܗ ܟܒܪ ܣܒܪܗ. ܒܕܳܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܝܟܐ ܠܐ ܝܕܥ ܐܢܐ: ܝܕܝܥܐ ܕܝܢ ܕܡܢ ܣܛܢܐ: ܗܘܝܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܘܥܶܠܬܐ ܕܟܠ ܗܖ̈ܣܝܣ܆ ܕܢܰܫܠܡ ܒܟܬܒܐ ܝܘܠܦܢܐ ܪܫܝܥܐ ܘܣܟܠܐ. ܗܰܘ ܕܠܘ ܒܠܚܘܕ ܗܪܣܝܣ ܘܳܠܐ ܕܢܬܚܫܒ܆ ܐܠܐ ܘܕܒܝܫ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܘܝܗܘܕܝܘܬܐ. ܗܘ ܕܓܠܝܐܝܬ ܡܚܘܐ ܒܪܝܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܘܕܡܨܐ ܕܟܠܡܕܡ ܢܗܘܐ ܐܟܘܬܗ. ܘܕܡܕܓܠ ܬܘܒ ܠܟ̈ܬܒܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܦܳܣܩ ܣܒܪܐ ܐܦ ܥܠ ܟܪܣܛܝܢܘܬܐ܆ ܘܡܰܠܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ ܕܢܚܛܐ ܟܡܐ ܕܨܳܒܐ. ܘܟܳܠܐ ܡܢ ܬܘܠܡܕܐ ܘܡܢ ܕܢܬܦܢܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܐܦ ܠܚܢ̈ܦܐ ܘܝܗܘ̈ܕܝܐ ܘܗܖ̈ܣܝܘܛܐ. ܘܡܒܛܠ ܐܦ ܠܗ̇ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܠܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܖ̈ܐܙܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܘܠܥܡ̈ܠܐ ܘܠܖ̈ܗܛܐ ܕܚܠܦ ܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܢ ܓܝܪ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܪܫܝܥܬܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܝܢܐ ܠܐ ܐܝܬ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܠܚܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܕܦܘܪܥܢܐ ܟܠܢܫ ܡܬܡܢܥ. ܘܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܩܪܐ ܕܦܛܪܘܣ ܬܠܡܝܕܐ ܘܕܣܝܡܘܢ ܚܪܫܐ. ܘܕܦܘܠܘܣ ܟܪܘܙܐ ܘܕܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ܆ ܘܕܫܠܝ̈ܚܐ ܡܣܒܖ̈ܢܐ. ܘܗܳܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܠܝܐ ܪܘܫܥܐ ܘܐܝܬܝܗ̇ ܕܦܩܪܘܬܐ܆ ܕܐܦ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ ܚܕ ܟܝܢܐ ܐܳܡܪ ܕܗܳܘܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܝܬܝܖ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܘܠܓܡܪ ܠܐ ܡܬܒܥ̈ܝܢ. ܘܣܪܝܩܐܝܬ ܥܡܠܘ ܫܠܝ̈ܚܐ ܘܬܠܡܕܘ ܠܟܠ ܥܡ̈ܡܐ ܡܢ ܚܢܦܘܬܐ ܠܟܪܣܛܝܢܘܬܐ܇ ܐܢ ܐܦ ܒܠܥܕ ܬܘܠܡܕܐ ܘܡܥܡܘܕܝܬܐ ܒܢ̈ܝ ܦܶܚܡܐ ܐܢܘܢ ܕܫܠܝ̈ܚܐ܇ ܘܚܕ ܟܝܢܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܡܳܪܶܐ ܟܠ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܡܟܝܠ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܝܬܘ ܚܠܦ ܡܫܝܚܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܰܛܶܠܘ ܐܢܘܢ. ܒܗܝ ܕܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܗܕܘ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐ ܢܣܒܝܢ. ܘܠܐ ܗܳܢܘܢ ܕܩܛܠܘ ܐܢܘܢ ܒܡܕܡ ܚܣܪܝܢ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܝܟ ܕܐܳܡܪ ܠܘܬ ܚܕ ܫܘܡܠܝܐ ܡܬܡܢܥܝܢ. ܘܐܝܟ ܗܕ̈ܡܐ ܕܒܓܘܫܡܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܟܝܢܐ ܕܚ̈ܕܕܐ ܘܕܝܠܗ܆ ܗܟܢܐ ܟܕ ܨܳܒܶܐ ܘܐܦ ܗܘ ܐܳܡܪ: ܕܗܳܘܝܢ ܒܐܠܗܐ ܘܥܡܗ ܒܚܕܝܘܬܐ ܕܠܘܬ ܚܕ ܡܕܡ. ܘܡܬܝܕܥܢ ܗܠܝܢ ܐܝܟ ܕܳܐܡܪ܆ ܒܐܪܙ ܚܕܒܫܒܐ ܕܗܳܘܐ ܒܗ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܚܰܕ ܟܝܢܐ. ܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ. ܚܕܐ ܐܠܗܘܬܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܢ ܡܨܝܐ ܕܠܐܝܬܘܬܐ ܢܗܘܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܒܢ̈ܝ ܚܕ ܟܝܢܐ܆ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܘܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܡܢ ܝܬܝܪܘ ܗܘ̈ܝ܆ ܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܗ ܓܝܪ ܕܠܘܬ ܡܠܬܐ ܗܳܝ ܕܫܠܝܚܐ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ܇ ܒܕܳܐ ܘܪܰܟܶܒ ܝܘܠܦܢܐ ܗܢܐ ܪܫܝܥܐ ܘܣܟܠܐ. ܐܝܢܐ ܕܟܒܪ ܐܦܠܐ ܥܠ ܫ̈ܐܕܐ ܐܬܩܒܠ. ܕܙܳܝܥܝܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܪܢܐ ܐܦܢ ܠܡܫܡܥ ܗܳܝ ܕܥܬܝܕܝܢ ܠܡܗܘܐ ܥܡ ܐܠܗܐ ܚܕ ܟܝܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܥܠ ܚܝ̈ܠܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܠܐ ܣܛܘ. ܐܶܡܰܪ ܕܒܢ̈ܝ ܚܕ ܟܝܢܐ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܗܘܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܐܝܬܘܬܐ ܘܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܥܠ ܕܠܐ ܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܝܺܕܰܥ ܕܢܶܬܒܰܝܰܢ: ܘܠܐ ܒܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܗ̇ ܕܢܚܘܪ܆ ܘܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܖ̈ܢ ܒܟܠ ܟܬܒ̈ܐ: ܥܠ ܐܰܓܪܐ ܘܫܘܢܩܐ ܕܛܳܒ̈ܐ ܘܒܝ̈ܫܐ ܣܦܰܩ ܕܢܬܒܩܐ܆ ܘܠܐ ܫܘܓܢܝܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬ ܐܝܬܘܬܐ ܠܒܪܝܬܐ ܝܺܕܰܥ ܠܰܡܒܰܚܳܢܘ: ܘܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܒܝܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܝܬܐ ܬܗܘܐ: ܐܘ ܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܬܐ: ܘܠܐ ܒܡܠܦܢ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܬܪܝܨܐܝܬ ܠܡܠܬܐ ܗܳܝ ܦܫܩܘ ܦܓܥ: ܨܒܳܐ ܕܟܰܕ ܡܬܚܙܘܙܐ ܐܝܟ ܣܦܝܩܐ ܘܫܒܗܪܢܐ. ܢܚܰܕܶܬ ܐܘ ܗܘ ܗܖ̈ܣܝܣ ܒܕܡܘܬ ܝܘܚܢܢ ܡܨܪܝܐ܇ ܗܰܘ ܕܐܦ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܢܩܶܦ܀

 

2 ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܝܢ ܒܰܣܝ̈ܳܡܰܘܗܝ܆ ܕܐܦ ܡܢ ܗܳܝ ܕܟܬܝܒܐ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ: ܕܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐ: ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܡܠܐ. ܒܕܝܐ ܐܚܪܢܐ ܪܟܒ. ܟܕ ܒܥܪܘܒܬܐ ܡܬܠ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܩܳܐܡ. ܘܩܪܝܗܝ ܐܦ ܒܝܫܐ. ܘܠܫܒܬܐ ܠܢܝܚܬܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܳܘܝܐ ܒܬܪ ܫܘܠܡܐ. ܘܚܕܒܫܒܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܘܡܠܝܐ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܕܟܠ ܡܕܡ ܗܳܘܐ ܒܐܠܗܐ. ܚܰܕ ܟܝܢܐ ܘܚܕܐ ܐܝܬܘܬܐ. ܕܠܐ ܡܟܝܠ ܢܗܘܐ ܐܝܬ ܗܰܘ ܕܡܰܥܒܕ ܘܗܢܘܢ ܕܡܩܒܠܝܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ܇ ܘܰܕܨܳܒܶܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܡܨܛܒܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܢܬܝܕܥܘܢ. ܐܢ ܓܝܪ ܥܒܘܕܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܡܫܚܠܦܝܢ ܚܕ ܡܢ ܚܕ: ܚܕ ܟܝܢܐ ܘܩܢܘܡܐ ܨܳܒܪ ܕܗܘܝܢ܆ ܐܝܟܢܐ ܩܢܘ̈ܡܐ ܒܢ̈ܝ ܚܕ ܟܝܢܐ܇ ܠܐ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܢܗܘܘܢ ܐܦ ܗܢܘܢ ܚܕ ܩܢܘܡܐ܇ ܘܢܗܘܐ ܡܟܝܠ ܒܘܠܒܠܐ. ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܒܪܝܬܐ ܥܡ ܐܝܬܘܬܐ܆ ܐܠܐ ܘܕܝܠܗܘܢ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ.

 

3 ܒܝܕ ܕܝܢ ܕܐܡܪ ܕܗܠܝܢ ܠܡ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬܐ ܝܘ̈ܡܝܢ ܥܪܘܒܬܐ ܘܫܒܬܐ ܘܚܕ ܒܫܒܐ: ܐܝܬܝܗܘܢ ܖ̈ܙܐ ܘܛܘ̈ܦܣܐ ܘܦ̈ܠܐܬܢܝܐ܆ ܠܗܠܝܢ ܚܖ̈ܝܐ ܠܒܪ ܣܡ. ܐܘ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܐܠܝܨܐ ܕܢܣܬܒܪܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܟܢܐ. ܐܘ ܕܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܝܕܥܝܢ ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ.

 

4 ܟܕ ܕܝܢ ܐܳܙܠ ܒܬܪ ܡܫܠܡܢܘܬܐ ܝܗܘܕܝܬܐ܆ ܬܰܚܶܡ ܐܦ ܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܬܖ̈ܝܢ ܦܘܖ̈ܥܢܐ. ܘܠܚܕ ܩܪܳܐ ܢܝܳܚܬܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܘܡܠܝܐ. ܠܚܕ ܚܐܪܘܬܐ ܘܠܚܪܢܐ ܐܠܗܘܬܐ. ܥܡ ܫܡ̈ܗܐ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܒܕܳܐ ܘܣܡ. ܠܝܗܘ̈ܕܝܐ ܓܝܪ ܒܠܚܘܕ ܗܘܬ ܗܕܐ ܡܪܢܝܬܐ܇ ܘܐܡܪܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܩܝܡܬܐ ܗܘܝܐ ܢܝܳܚܬܐ ܐܠܦ ܫܢܝ̈ܢ. ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܐܟܠܝܢ ܘܣܳܒܥܝܢ܆ ܘܚܛܝ̈ܐ ܟܦܢܝܢ ܘܡܨܛܪܟܝܢ. ܘܟ̈ܐܢܐ ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܒܟܠ ܢܝ̈ܚܐ ܦܓܖ̈ܢܝܐ܆ ܘܥܰܘ̈ܳܠܐ ܡܣܝܒܪܝܢ ܟܠ ܫܘ̈ܢܩܝܢ. ܕܠܘܬ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܗܕܐ ܟܬܝܒ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܘܠܐ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ. ܕܒܩܝܡܬܐ ܕܡܝ̈ܬܐ ܠܐ ܐܟܠܝܢ ܘܠܐ ܫܬܝܢ ܘܠܐ ܡܙܕܘܓܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܕܝܢ ܠܗܳܝ ܕܐܣܒܪ ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܢܝܳܚܬܐ ܘܐܚܪܬܐ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܫܘܒܚܐ ܕܩܕܡ ܫܘܡܠܝܐ: ܘܐܚܪܢܐ ܗܘ ܫܘܡܠܝܐ܆ ܢܐܡܪ ܡܢ ܐܝܢܐ ܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܘ ܢܒܝܐ ܐܘ ܫܠܝܚܐ ܐܘ ܡܠܦܢܐ ܩܰܒܶܠ: ܘܕܠܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܐ ܦܠܓ. ܐܣܬܟܠ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܠܥܪܘܒܬܐ ܡܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܟܕ ܢܣܒܗ ܠܫܡܐ ܕܡܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܢ ܝܚܝܕܝܐ ܐܘܓܪܝܣ. ܘܠܫܒܬܐ ܗܳܝ ܕܟܠ ܘܒܟܠ ܐܢܫ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܚܕ ܒܫܒܐ ܗܳܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܒܨܝܪܐ ܗܕܐ ܕܢܶܬܚܰܝܰܕ ܐܢܫ ܠܡܫܝܚܐ܇ ܡܢ ܗܳܝ ܕܢܗܘܐ ܒܐܠܗܐ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܣܒܰܪ ܕܰܡܩܰܝܶܡ. ܡܢ ܡ̈ܠܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ ܠܘܬ ܦܖ̈ܝܫܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܝܥܐ ܕܠܐ ܛܘܦܣܐ ܘܠܐ ܦܠܐܬܐ ܘܠܐ ܡܬܠܐ ܘܠܐ ܐܪܙܐ. ܐܠܐ ܬܫܥܝܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܦܖ̈ܝܫܐ ܐܬܪܟܒ. ܐܝܟ ܡܐ ܕܡܘܕܥ ܗܘ ܩܪܝܢܗܝܢ. ܒܗ ܠܡ ܒܗܰܘ ܝܘܡܐ܆ ܩܪܶܒܘ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܦܖ̈ܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ. ܦܘܩ ܙܠ ܡܟܐ. ܡܛܠ ܕܗܪܘܕܣ ܨܳܒܶܐ ܕܡܩܛܠܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ. ܙܠܘ ܐܡܪܘ ܠܬܥܠܐ ܗܢܐ. ܕܗܐ ܡܦܩ ܐܢܐ ܫ̈ܐܕܐ. ܘܳܐܣܘ̈ܳܬܐ ܥܒܕ ܐܢܐ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܐܢܐ. ܒܪܡ ܘܳܠܶܐ ܠܝ ܕܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܐܣܥܘܪ܆ ܘܠܗܰܘ ܕܒܬܪܗ ܐܺܙܰܠ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܐܒܕ ܢܒܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܐܢ ܐܝܟ ܡܪܢܝܬܐ ܕܗܰܘ ܝܘܡܢܐ ܥܪܘܒܬܐ ܦܠܐܬܐ ܗܝ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ: ܘܡܚܪ ܫܒܬܐ ܛܘܦܣܐ ܕܰܢܝܳܚܬܐ܆ ܘܚܕܒܫܒܐ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܐܪܙܐ ܕܫܘܡܠܝܐ܆ ܡܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܫܘܡܠܝܐ܆ ܬܘܒ ܥܬܝܕ ܡܪܢ ܕܢܨܛܠܒ܆ ܐܪܐ ܘܡܶܢ ܡܰܢܽܘ. ܕܗܐ ܐܦ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܗܳܘܶܝܢ ܠܗܘܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܟܬܝܒܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܳܝ ܕܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܘܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܐܢܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܠܡ ܡܫܟܚܐ ܕܢܒܝܐ ܢܐܒܕ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܟܕ ܫܘܡܠܝܐ ܝܕܝܥܐ ܕܩܳܪܐ ܠܗܳܝ ܕܡܨܛܠܒ. ܘܗܕܐ ܡܣܬܥܪܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܢܒܝ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܘܐܦ ܗܘ ܥܬܝܕ ܕܒܗ̇ ܢܨܛܠܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܡܫܬܡܠܐ. ܥܠ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܗ̇ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܒܗ ܒܨܠܝܒܐ ܕܗܐ ܡܫܰܠܰܡ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܐܚܪܬܐ ܕܐܶܬܳܬ ܫܥܬܐ ܕܢܫܬܒܚ ܒܪܗ ܕܐܢܫܐ. ܘܥܠ ܗܳܝ ܕܡܐ ܕܬܪܝܡܘܢܗ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ܇ ܗܝܕܝܢ ܬܕܥܘܢ ܕܐܢܐ ܐܢܐ. ܘܡܕܡ ܡܢ ܨܒܘܬ ܢܦܫܝ ܠܐ ܥܳܒܶܕܢܐ.

 

5 ܦܖ̈ܝܫܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܕܝܩܕܝܢ ܗܘܘ ܒܚܣܡܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܘ ܕܡܰܠܦ ܡܪܢ: ܘܣܳܥܰܪ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܡܫܬܒܚ ܡܢ ܟܠܢܫ܆ ܨܒܰܘ ܕܢܶܕܚܩܘܢܝܗܝ ܡܢ ܠܘܬܗܘܢ ܠܕܘܟܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܠܐ ܣܓܝ ܢܫܬܚܩܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܡܢ ܟܠܢܫ ܡܬܝܗܒܐ ܠܗ: ܘܟܕ ܣܒܪܝܢ ܕܡܪܗܒܝܢ ܐܘ ܡܕܚܠܝܢ ܠܗ܆ ܐܡܪܘ ܕܦܘܩ ܙܠ ܠܟ ܡܟܐ ܕܗܪܘܕܣ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܩܛܠܳܟ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܶܡܪ. ܕܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܠܐ ܡܳܐܶܬ. ܘܠܐ ܗܪܘܕܣ ܘܠܐ ܗܢܘܢ܇ ܠܒܪ ܡܢ ܙܒܢܐ ܕܗܽܘ ܒܳܥܶܐ ܡܫܟܚܝܢ ܩܳܛܠܝܢ ܠܗ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܟܕ ܒܰܙܚ ܒܗܪܘܕܣ ܘܩܪܝܗܝ ܬܰܥܠܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܫܝܛܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܘܡܣܠܝܐ. ܘܠܗ ܕܢܩܛܘܠ ܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܗܘ ܬܚܡ ܠܗ ܕܢܡܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚ. ܙܠܘ ܠܡ ܐܡܪܘ ܠܬܥܠܐ ܗܢܐ. ܕܗܐ ܡܰܦܶܩ ܐܢܐ ܫ̈ܐܕܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܐܢܐ ܐܳܣܘ̈ܳܬܐ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ. ܘܠܗܰܘ ܕܬܠܬܐ ܡܫܬܡܠܐ ܐܢܐ. ܟܕ ܪܳܡܶܙ ܥܠ ܫܢ̈ܝܐ ܬܠܬ ܗܠܝܢ ܕܐܬܗܦܟ ܒܝܢܬ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܨܠܝܒܐ. ܕܒܗ ܐܦ ܐܠܦ ܕܣܥܪ ܬܕܡܖ̈ܬܐ ܡܛܠ ܕܒܗܠܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ ܕܩܕܡ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܠܐ ܡܠܦܢܘܬܐ ܟܬܝܒ ܕܐܣܪܚ܆ ܘܠܐ ܐܳܬܳܐ ܡܕܡ ܚܰܘܺܝ. ܐܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝܘܡܢܐ ܘܡܚܪ ܘܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ. ܒܙܒܢܐ ܕܗܽܘ ܒܳܥܐ ܐܳܙܠ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܬܡܢ ܡܨܛܠܒ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ: ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܒܝܐ ܢܐܒܕ ܠܒܪ ܡܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܩܦ ܕܐܘܪܫܠܡ ܠܡ ܐܘܪܫܠܡ܆ ܩܳܛܠܰܬ ܢܒܝ̈ܐ ܘܪܳܓܡܰܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝܚܝܢ ܠܘܬܗ̇. ܟܡܐ ܙܒ̈ܢܝܢ ܨܒܺܝܬ ܠܰܡܟܰܢܳܫܘ ܒܢܰܝ̈ܟܝ: ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܢܓܘܠܬܐ ܟܳܢܫܐ ܦܖ̈ܘܓܝܗ̇ ܬܚܝܬ ܓܦܝ̈ܗ̇. ܘܠܐ ܨܒܰܝܬܘܢ. ܗܐ ܡܫܬܒܩ ܠܟܘܢ ܒܰܝܬܟܘܢ ܚܰܪܒܐ. ܐܳܡܰܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܢ ܕܠܐ ܬܚܙܘܢܢܝ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ [ܝܘ]ܡܐ ܕܬܐܡܪܘܢ܇ ܒܪܝܟ ܗܘ ܕܐܬܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ.

 

6 ܐܢ ܐܝܬ ܗܟܝܠ ܒܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ: ܐܘ ܬܚܘܝܬܐ ܐܘ ܛܘܦܣܐ: ܐܘ ܡܕܡ ܕܦܠܬܢܐܝܬ ܐܘ ܪܡܙܢܐܝܬ ܡܘܕܥ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܗܰܘ ܐܬܚܙܝ܆ ܩܪܘ ܐܢܬܘܢ ܘܐܬܒܝܢܘ. ܘܣܒܘ ܥܡܟܘܢ ܐܦ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܬܠܬ ܡ̈ܠܐ ܡܚܰܣܶܢ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܠܬܪܥܝܬܗ ܣܪܝܩܬܐ܇ ܘܠܫܘܚܠܦܐ ܕܕܘܒܖ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܘܕܫܒܬܐ ܘܕܚܕܒܫܒܐ. ܝܘܡܢܐ ܠܡ ܐܳܡܰܪ ܘܡܚܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ ܘܚܐܪܘܬܐ. ܘܗܳܝ ܕܢܫܬܡܠܐ ܠܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ. ܗܳܝ ܕܢܗܘܐ ܐܠܗܐ ܟܠ ܒܟܠ. ܘܗܳܝ ܕܢܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܒܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܫܒܬܐ. ܐܝܟ ܗܰܘ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܗܘܰܝܢ ܒܝܕ ܡܥܡܘܕܝܬܐ܇ ܣܒܪ ܕܡܚܘܐ ܗܳܝ ܕܟܠ ܘܒܟܠܢܫ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܢ ܗܕܐ ܒܫܒܬܐ ܗܘܝܐ܆ ܡܕܝܢ ܒܥܪܘܒܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܗܘܝܐ. ܘܠܐ ܐܬܒܪܢܫ ܘܐܬܝܠܕ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܐ ܚܫ ܘܡܝܬ. ܘܠܐ ܐܫܬܪܝ ܫܘܠܛܢܗ ܕܡܘܬܐ ܘܐܘܚܕܢܗ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܨܠܝܒܐ ܘܡܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗܰܘ܆ ܕܗܘܐ ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܣܬܥܪ. ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܐܫܬܠܡ. ܗܕܐ ܕܡܢ ܗܢܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܥܠܡܐ ܒܝܫܐ. ܘܐܢ ܡܪܢ ܒܥܪܘܒܬܐ ܐܠܦ ܕܗܘܐ ܫܘܡܠܝܐ: ܒܝܕ ܗܳܝ ܕܗܐ ܟܠ ܡܕܡ ܡܫܠܡ: ܗܘ ܕܝܢ ܠܚܕܒܫܒܐ ܠܗܕܐ ܦܪܰܫ. ܓܠܝܐܝܬ ܠܘܩܒܠ ܡܠܬܐ ܕܦܪܘܩܢ ܐܣܬܟܠ. ܡܪܢ ܗܟܝܠ ܒܥܪܘܒܬܐ ܚܫ ܘܡܝܬ. ܘܰܫܪܳܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܚܫ̈ܐ ܘܕܡܘܬܐ. ܘܒܫܒܬܐ ܗܘܳܐ ܒܓܘ ܩܒܪܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܥܡ ܕܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܠܛܢܐ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܘܰܣܥܰܪ ܐܦ ܠܢܦ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܚܝ̈ܕܢ ܗܘ̈ܝ ܒܓܘ ܫܝܘܠ. ܘܒܚܕܒܫܒܐ ܩܳܡ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܒܝܕ ܕܝܠܗ ܩܝܡܬܐ ܕܟܠܢܫ. ܘܫܘܪܝܐ ܕܥܠܡܐ ܚܰܕܬܐ ܗܰܘ ܕܠܝܬ ܒܗ ܫܒܬܐ ܘܚܕܒܫܒܐ ܐܝܟ ܕܗܢܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܠܐ ܚܕܒܫܒܐ ܟܠܗ.

 

7 ܒܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܟܕ ܠܐ ܝܺܕܰܥ ܗܘܐ ܠܡܚܪ: ܘܠܐ ܕܡܺܐܠܰܦ ܨܒܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܕܥܝܢ. ܗܘܬ (؟) ܗܽܘ ܠܗ ܣܳܦܪܐ. ܘܺܝܠܶܦ ܡܶܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ ܣܖ̈ܝܩܐ. ܘܠܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܪܰܟܶܒ ܝܘܠܦܢܐ ܚܰܕܬܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܟܠܘܬܐ ܘܪܘܫܥܐ ܒܝܕ ܡܡܠܠܐ ܦܟܝܗܐ ܘܫܛܘܪܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܰܣܝܳܡܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܡܨܝ ܕܢܬܪܨ. ܟܕ ܡܬܚܙܘܙܐ ܡܫܟܚܢܐ ܕܗܖ̈ܣܝܣ ܢܦܫܗ ܚܘܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܒܨܪ ܐܦܠܐ ܗܕܐ. ܟܕ ܛܒ ܝܕܝܥܐ ܡܢܗܘܢ ܕܰܣܝ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܕܐܬܘ ܠܘܬܝ ܐܢ̈ܫܐ ܫܖ̈ܝܪܐ ܘܐܡܪܘ܆ ܕܥܠܘ ܠܩܠܝܬܗ ܘܐܫܟܚܘ ܕܟܬܝܒ ܠܗ ܥܠ ܐܣܬܐ. ܕܟܠ ܟܝܳܢ ܒܪ ܟܝܳܢܐ ܗܘ ܕܐܝܬܘܬܐ. ܘܡܶܢ ܕܥܰܕܠܽܘܗܝ ܣܓܝ ܠܓܘܕܦܐ: ܘܶܐܬܺܝܕܰܥ ܠܚܙ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܪܰܛܶܢܘ܆ ܕܚܶܠ ܘܐܪܝܡܗ ܡܢ ܐܣܬܐ. ܘܣܡܗ ܡܚܦܝܐܝܬ ܒܟ̈ܬܒܐ܀

 

8 ܠܚܕ ܕܝܢ ܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܕܐܫܬܟܚ ܠܘܬ ܩܒܪܐ ܕܐܒ̈ܗܬܐ ܗܠܝܢ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ. ܟܕ ܐܶܙܰܠ ܘܺܝܬܶܒ ܠܘܬܗ܆ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܬܢܘ ܩܕܡܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ. ܠܐ ܬܕܚܠ܆ ܘܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ܇ ܥܠ ܕܡܬܐܡܪܬ ܙܩܘܦܐ. ܕܚܠܩܟ ܥܡ ܐܒܪܗܡ ܐܝܬܘܗܝ ܚܠܦ ܕܢܐܡܪ ܠܗ ܡܢܳܬܟ܇ ܕܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܖ̈ܢܐ ܓܘ̈ܕܦܐ ܡܫܰܚܠܦܳܝܺܝܬ ܨܒܰܪ ܘܡܰܠܶܠ܆ ܐܦ ܐܚܖ̈ܢܐ ܐܢ̈ܫܐ ܕܕܪܫܘ ܥܡܗ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܪܒܐ ܕܗܘܘ ܥܡܗ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ: ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܘܖ̈ܐ ܕܐܢܛܝܘ̈ܟܝܐ. ܐܡܪܘ ܩܕܡܝ ܗܳܢܘܢ ܕܡܛܠ ܫܟܝܪܘܬܗܘܢ ܣܓܝܐܬܐ ܕܓܘ̈ܕܦܐ܆ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܕܘܳܠܐ ܕܢܶܬܣܺܝܡܘܢ ܒܐܓܪܬܐ.

 

9 ܐܢ ܗܟܝܠ ܟܬܒ ܠܘܬܟܘܢ ܐܝܟ ܕܝܶܠܦܶܬ: ܐܘ ܕܫܰܕܪ ܠܟܘܢ ܟܬܒ̈ܐ ܕܓܘ̈ܕܦܘܗܝ܆ ܝܨܦܘ ܕܗܠܝܢ ܠܐܢܫ ܠܐ ܢܬܝܗܒܘܢ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܗܠܝܢ ܕܝܖ̈ܝܬܐ ܕܥܡܖ̈ܢ ܒܒܢܝܢܐ ܕܥܕܬܐ. ܕܠܐ ܡܢ ܥܠܬ ܦܫܝܛܘܬܐ ܘܪܦܝܘܬܐ: ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܫܟܝܚܢ ܠܢ̈ܫܐ ܢܚܣܖ̈ܢ܆ ܘܳܠܐ ܓܝܪ ܠܟܠ ܝܳܕܘܥܐ ܕܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ ܠܗ܆ ܢܪܝܡ ܬܘ̈ܩܠܬܐ ܡܢ ܐܘܪܚܐ܆ ܕܠܐ ܢܒܠܥ ܡܚܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܥܡ ܐܚܖ̈ܢܐ ܕܡܬܬܩܠܝܢ ܘܢܦܠܝܢ ܐܦ ܗܘ ܢܩܰܒܶܠ ܚܒܖ̈ܬܐ.

 

10     ܘܟܬܘܒܘ ܐܦ ܠܗ ܐܢ ܫܳܦܪ ܠܟܘܢ܆ ܕܢܫܠܐ ܡܢ ܓܘ̈ܕܦܐ ܕܥܠ ܝܘܠܦܢܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܘܚܣܝܐ ܘܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܘܩܕܝܫܐ. ܗܰܘ ܕܗܘ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܝܕܥ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ. ܟܰܢܶܫ ܓܝܪ ܬܚܘ̈ܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢ ܟܬܒ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܟܕ ܣܡ ܠܐ ܐܫܟܚ ܚܝܠܗܝܢ. ܣܒܪ ܓܝܪ ܕܠܢܝܫܐ ܕܝܠܗ ܡܩܝܡܢ.

 

11     ܐܢܐ ܓܝܪ ܥܳܗܶܕ ܐܢܐ ܕܟܶܬܒܶܬ ܠܗ ܒܙܒܢ ܒܝܕ ܐܢܫ ܬܠܡܝܕܗ ܕܫܡܗ ܐܒܪܗܡ܆ ܐܓܪܬܐ ܐܝܕܐ ܕܐܦ ܨܚܚܗ̇ ܫܰܕܪܶܬ ܠܟܘܢ ܗܫܐ. ܟܕ ܛܒ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܒܗܰܘ ܙܒܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠܗ ܐܡܪܚ ܕܢܓܕܦ܇ ܕܒܦܘ̈ܫܩܐ ܒܠܚܘܕ ܕܝܠܗ ܕܩܠܝܠ ܡܢ ܡܙܡܘܖ̈ܐ ܦܶܓܥܶܬ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܡܫܬܒܗܪ ܘܟܳܬܶܒ ܥܠ ܢܦܫܗ ܓܠܝ̈ܢܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ. ܘܕܠܗ ܒܠܚܘܕ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܗܕܐ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܟ̈ܬܒܐ. ܐܝܟܐ ܕܐܦ ܠܟ̈ܬܒܐ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܚܠܡ̈ܐ܆ ܘܠܦܘ̈ܫܩܐ ܕܝܠܗ ܦܫܪܗ ܕܚܠܡ̈ܐ.

 

12 ܗܳܝ ܕܝܢ ܕܢܫܕܪ ܗܫܐ ܟܬܒ̈ܐ ܐܦ ܢܟܬܘܒ ܠܟܘܢ. ܐܝܟ ܕܠܡܛܥܝܘ ܒܦܫܝ̈ܛܐ ܕܬܡܢ ܐܬܦܪܣ. ܫܶܡܥܶܬ ܓܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܕܐܦ ܒܐܘܪܗܝ ܐܬܩܰܒܰܠ ܝܘܠܦܢܗ. ܘܬܘܒ ܐܦ ܡܢܢ ܣܰܓܝ ܐܫܬܰܒܰܚ. ܥܕܡܐ ܕܦܓܥܘ ܐܢ̈ܫܐ ܡܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܬܡܢ ܒܐܓܪܬܐ ܗܕܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܠܗ̇. ܕܗܫܐ ܫܰܕܪܶܬ ܠܟܘܢ ܨܚܚܗ̇܇ ܘܝܕܥܘ ܕܣܓܝ ܡܬܥܕܠ ܡܢܝ. ܡܐ ܗܟܝܠ ܕܦܓܥܬܘܢ ܒܐܓܖ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ. ܡܕܡ ܕܝܳܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܘܳܠܐ ܟܬܘܒܘ ܠܘܬܗ. ܘܟܐܘ ܒܗ ܘܠܐ ܫܚܺܝܡܳܝܺܝܬ ܐܠܐ ܩܫܝܐܝܬ. ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܠܐܦܣܩܦܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܥܬܝܕ ܗܘܺܝܬ ܕܐܟܬܘܒ ܡܛܠܬܗ܇ ܐܠܘ ܠܐ ܥܠܠـ̈ܬܐ ܕܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ܇ ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܡܫܬܘܬܦܝܢܢ ܠܗ ܣܺܝܡܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܩܠܝܠ ܚܛܐ ܗܢܐ. ܘܠܘ ܙܥܘܖ̈ܝܬܐ ܐܢܝ̈ܢ ܗܠܝܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܗܝܢ. ܠܟܠܒ̈ܐ ܓܝܪ ܘܠܚܙܝܖ̈ܐ ܘܠܚܘ̈ܘܬܐ ܘܠܥܩܖ̈ܒܐ ܘܠܥܘܩܒܖ̈ܐ ܘܠܫܪܨܐ ܕܐܪܥܐ. ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܳܡܪ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܥܬܝܕܝܢ ܠܡܗܘܐ. ܘܡܬܟܬܫ ܕܢܦܝܣ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܕܗܘ ܗܟܢܐ ܢܣܒܪܘܢ. ܘܐܡܪ ܗܟܢܐ. ܕܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܚܕ ܟܝܢܐ܆ ܘܬܘܒ ܐܦ ܦܓܪܗ ܕܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܒܪ ܟܝܢܐ ܕܐܝܬܘܬܗ. ܡܓـܕܦ ܕܝـܢ ܐܦ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܠܐ ܝܕܥܬܗ ܗܟܢܐ ܘܳܐܡܪ. ܕܐܦ ܟܠ ܒܪܝܬܐ ܥܬܝܕܐ ܕܬܗܘܐ ܒܪܬ ܟܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ. ܘܚܖ̈ܫܐ ܘܩܛܘ̈ܠܐ. ܘܙܩܘ̈ܦܐ ܘܫܠܝ̈ܚܐ. ܘܖ̈ܕܘܦܐ ܘܣܗ̈ܕܐ. ܘܓܝܖ̈ܐ ܘܒܬܘ̈ܠܐ. ܘܡܣܝܒܖ̈ܢܐ ܘܦܠܚ̈ܝ ܐܖ̈ܓܝܓܬܐ. ܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܘܗܳܘܝܢ ܚܕ ܟܝܢܐ ܥܡ ܐܠܗܐ. ܘܠܐ ܗܰܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܡܬܝܬܪ. ܘܠܐ ܐܝܢܐ ܕܚܣܝܪ ܠܗ ܡܬܒܨܪ ܟܕ ܘܫ̄