ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܒܝܬ ܓܘܓܠ ܕܝܖ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐ

ܬܘܒ ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܘܬ ܒܝܬ ܓܘܓܠ ܕܝܖ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐ.

 

1 ܢܘܗܪܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܐܰܕܢܰܚ ܡܫܝܚܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܢܐ ܠܓܢܣܐ ܕܰܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܛܶܒ̈ܐ ܕܚܕ̈ܘܬܐ ܘܣܒܖ̈ܬܐ ܛܒ̈ܬܐ ܗܐ ܡܬܟܖ̈ܙܢ ܝܘܡܢܐ ܒܓܘ ܥܺܕ̈ܳܬܐ. ܡܛܠ ܕܢܶܦܠܰܬ ܛܥܝܘܬܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܡܫܡ̈ܫܢܝܗ̇ ܘܐܬܬܪܝܡ ܒܪܝܫܗ ܕܫܪܪܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܖ̈ܘܙܘܗܝ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܛܶܒܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܐ ܥܡ ܡܡܠܠܐ ܘܣܒܖ̈ܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܨܒܺܝܬ ܕܐܦ ܐܢܐ ܒܝܕ ܟܬܝ̈ܒܬܝ ܒܨܝܖ̈ܬܐ ܐܪܫܘܡ ܘܐܘܕܥ ܠܚܣܝܘܬܟܘܢ. ܕܡܛܠ ܚܕܘܬܐ ܕܣܒܖ̈ܬܐ. ܢܬܝܩܖ̈ܢ ܒܥܝ̈ܢܝܟܘܢ ܟܬܝ̈ܒܬܝ ܫܝ̈ܛܬܐ. ܠܝܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܡܢ ܗܕܝܘܛܘܬܝ ܡܕܡ ܕܫܳܘܶܐ ܕܒܗ ܩܕܡ ܟܢ̈ܫܝܟܘܢ ܐܶܡܰܠܠ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܐܚܖ̈ܢܝܬܐ ܡܣܰܡܟ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܠܡܠܬܝ܇ ܕܬܶܣܰܒ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܪܒܘܬܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܠܗ̇ ܒܟܝܢܐ. ܐܡܬܝ ܓܝܪ ܕܰܙܥܘܪܐ ܩܕܡ ܪܘܖ̈ܒܐ ܡܡܰܠܠ. ܛܝܒܘܬܗܘܢ ܥܬܝܪܬܐ ܕܖ̈ܘܪܒܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܘܬܗ.

 

2 ܐܢܬܘܢ ܗܳܟܝܠ ܐܳܘ ܐܒ̈ܳܗܰܝ ܖ̈ܘܪܒܐ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܘܟܐܢܐܝܬ ܡܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܘܢ ܩܢܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܗ ܠܟܘܢܝܐ ܗܢܐ. ܐܰܝܟܐ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܝܢ ܥܡ̈ܠܝܟܘܢ. ܘܐܝܟܐ ܕܠܐ ܢܰܦܝܩ ܛܶܒܗ ܕܥܘܡܪܟܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܘܡܰܢܘ ܕܠܐ ܬܳܡܰܗ ܘܡܬܕܰܡܰܪ ܒܩܫܝܘܬܐ ܕܐܘ̈ܠܨܢܝܟܘܢ. ܕܚܠܬܐ ܗܘ ܓܝܪ ܫܡܥܗ ܕܕܘܒܪܟܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܖ̈ܦܝܐ. ܡܛܠ ܕܡܥܕܝܢ ܟܘ̈ܙܝܢ ܡܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܛܶܒ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝܟܘܢ ܚܝ̈ܠܬܢܐ. ܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܕܙܳܝܥܝܢ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܚܠܝܨܘܬܟܘܢ. ܗܳܟܢܐ ܡܶܬܠܰܒܒܺܝܢ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܕܰܡܡܰܪܶܝܢ ܒܛܢܢܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝܟܘܢ. ܐܝܟ ܡܶܠܚܐ ܓܝܪ ܠܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܪܒܟܘܢ ܡܡܰܕܟܢܐ ܠܟܠܗܘܢ ܦܰܟܝ̈ܗܐ. ܘܐܝܟ ܕܡܶܬܪܕܦ ܚܫܘܟܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ܆ ܗܳܟܢܐ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܰܚܠܝܨܘܬܗܘܢ ܡܬܛܪܕܐ ܟܠܗ̇ ܪܦܝܘܬܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܫܘܒܗܪܐ ܛܥܺܝܢ ܠܗ ܠܥܡܠܟܘܢ ܐܠܐ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘ ܒܐܣܟܝܡܐ ܡܬܦ̈ܠܚܢ ܛܒ̈ܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܒܫܪܪܐ ܕܪܥܝܢܐ ܫܦܝܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܛܘܦܣܗ̇ ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܠܒܝܫܝܬܘܢ. ܐܠܐ ܗܽܘ ܫܪܪܗ̇ ܕܙܰܕܝܩܘܬܐ ܩܒܝܥ ܒܚܘ̈ܫܒܝܟܘܢ. ܫܪܟܢܐ ܛܒܐ ܐܢܬܘܢ ܝܘܡܢܐ ܒܝܢܬ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܕܝܠܟܘܢ ܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܐܬܢܛܪܘ ܕܘܒܖ̈ܝܟܘܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܪܦܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܒܟܠ ܐܣ̈ܟܝܡܝܢ ܢܶܟܬܰܬ ܠܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܚܠܝܡܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝܟܘܢ ܠܐ ܫܕܳܬ ܢܝ̈ܒܝܗ̇. ܘܩܘܛܥ ܪܥܝܢܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܳܕ ܒܳܐܶܙ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ. ܥܠ ܓܙܰܝ̈ܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܠܐ ܐܫܬܰܠܰܛ. ܘܠܐ ܕܶܚܠܬܐ ܡܢ ܐܢ̈ܳܫܐ܇ ܐܦܠܐ ܫܘܦܪܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܖ̈ܝܫܢܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ ܒܟܘܢ. ܠܐ ܚܰܠܶܦܬܘܢܝܗܝ ܠܫܪܪܐ ܒܕܫ̈ܢܐ ܐܖ̈ܥܢܝܐ. ܘܠܐ ܫܬܶܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܛܢܢܗ̇ ܕܗܝܡܢܘܬܐ. ܡܛܠ ܡܘ̈ܗܒܬܐ ܕܙܒܢܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܘܡܪܟܘܢ ܠܚܶܕܪܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܕܥܠ ܗܕܐ ܝܬܝܒܝܢ. ܠܐ ܙܰܒܶܢܬܘܢܝܗܝ ܠܡܫܝܚܐ ܒܚܘ̈ܦܢܐ ܕܣܥܖ̈ܐ ܘܒܩ̈ܨܝܐ ܕܠܚܡܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ. ܕܒܗܠܝܢ ܛܝ̈ܡܐ ܙܒܢܘܗܝ.

 

3 ܝܗܘܕܐ ܓܝܪ ܒܬܠܬܝܢ ܕܟܣܦܐ ܟܬܝܒ ܕܙܒܢܗ. ܘܗܠܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܫܡܐ܆ ܒܡܕܡ ܕܫܺܝܛ ܘܡܰܣܠܰܝ ܡܢ ܗܢܐ ܟܠܝܘܡ ܡܙܒܢܝܢ ܠܗ. ܘܐܝܢܐ ܕܗܳܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܫܡܫܢܐ ܗܘ ܕܟܪܣܗ ܘܠܘ ܕܐܠܗܐ. ܫܳܠܡܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܗܳܝ ܕܟܬܺܝܒܐ ܡܢ ܦܘܠܘܣ܇ ܕܐܠܗܗܘܢ ܟܪܣܗܘܢ ܘܬܫܒܘܚܬܗܘܢ ܒܗܬܬܗܘܢ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܬܪܥܝܬܗܘܢ ܟܠܗ̇ ܒܐܪܥܐ ܗܝ. ܡܛܠ ܕܠܐܪܥܐ ܐܬܝܠܕܘ ܘܠܘ ܠܫܡܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܚܰܘܪܗܘܢ ܟܠܗ ܠܘܬ ܐܖ̈ܥܢܝܬܐ ܢܬܝܦ.

 

4 ܬܠܡܝܕܐ ܗܳܟܝܠ ܕܝܕܥܗ ܠܡܫܝܚܐ ܘܐܪܓܫ ܒܗ܆ ܠܐ ܡܣܰܝܒܪܐ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܚܳܐܶܫ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܡܰܥ ܓܘܕܦܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܐܟܙܢܐ ܓܝܪ ܕܟܝܢܐܝܬ ܚܳܐܶܫ ܦܰܓܪܰܢ܆ ܐܘ ܐܡܬܝ ܕܡܚܘܬܐ ܕܦܪܙܠܐ ܐܘ ܕܟܐܦܐ܆ ܐܘ ܕܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܬܩܪܘܒ ܠܗ܆ ܗܳܟܢܐ ܚܳܫܳܐ ܢܦܫܐ ܕܬܠܡܝܕܐ ܫܪܝܪܐ. ܡܐ ܕܛܳܪܝܐ ܒܗ ܡܚܽܘܬܐ ܘܨܽܘܚܺܝܬܐ ܕܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܘܐܝܕܐ ܗܝ ܨܘܚܝܬܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܢ ܗܕܐ ܕܡܢ ܝܗܘ̈ܕܝܐ ܚܕ̈ܬܐ ܝܘܡܢܐ ܡܬܡܠܠܐ. ܕܐܦܝ̈ܢ ܠܘܩܒܠ ܐܦܝ̈ܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܨܥܪܝܢ. ܘܡܙܥܪܝܢ ܐܝܩܪܗ. ܘܡܬܚܬܝܢ ܫܘܒܚܗ. ܘܳܐܡܪܝܢ ܠܘܬܗ܆ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܘܥܳܒܶܕ ܐܢܬ ܢܦܫܟ ܐܠܗܐ. ܘܡܬܚܪܝܢ ܕܢܚܘܘܢ ܕܠܝܬ ܠܗ ܐܝܩܪܐ ܕܢܦܫܗ. ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܠܡ ܒܛܝܒܘܬܐ ܢܣܒܗ ܡܢ ܐܚܪܝܢ. ܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢ ܢܦܫܗ. ܐܠܐ ܚܕܬܐܝܬ ܐܬܥܒܕ ܐܠܗܐ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܦܬܰܟܖ̈ܐ ܓܝܪ ܡܡܰܠܠܝܢ ܫ̈ܐܕܐ ܥܠ ܡܫܝܚܐ. ܘܠܐ ܒܳܗܬܝܢ. ܗܳܢܘܢ ܓܝܪ ܕܡܬܥܰܒܕܝܢ ܐܠܗ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܆ ܦܬܟܖ̈ܐ ܐܢܘܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܗܟܢܐ ܡܫܝܚܐ܆ ܐܘ ܕܠܐ ܐܠܗ. ܐܠܐ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܢܕܝܢ ܗܘܳܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܟܬܝܒ ܥܠܘܗܝ. ܠܘ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܟܰܬܰܪ ܐܝܟ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ.

 

5 ܘܠܘ ܦܓܪܐ ܢܰܣܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܢܣܰܒ. ܠܘ ܓܝܪ ܬܫܒܘܚܬܐ ܫܩܰܠ ܒܗ ܒܦܓܪܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܠܐ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܝܰܗܒ ܒܡܬܓܰܫܡܢܘܬܗ ܠܟܝܢܢ ܫܺܝܛܳܐ. ܠܘ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܠܗܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܒܪܝܬܐ. ܐܠܐ ܕܢܶܬܺܝܕܰܥ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܓܠܝܢܗ ܓܝܪ ܕܒܓܘ ܐܬܪܢ܆ ܠܘ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ ܠܡܕܡ ܐܝܬܝܗ. ܐܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܪܝܪܐܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦ ܒܰܕܶܩ ܥܠܘܗܝ. ܐܬܝܠܕ ܓܝܪ ܦܓܪܢܐܝܬ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܠܘ ܒܗܳܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܡܶܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܗ ܡܢ ܬܡܢ ܫܘܪܝܐ. ܒܗܳܝ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܒܐ ܫܰܪܺܝ. ܒܗܳܕܐ ܕܝܢ ܕܰܗܘܐ ܐܢܫܐ. ܠܐ ܡܬܚܡܨܝܢ ܕܢܐܡܪ ܕܰܗܘܐ ܠܗ ܫܘܪܝܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ. ܗܰܘ ܓܝܪ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܐ ܫܘܪܝܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܬܚܝܬ ܫܘܪܝܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܘܚܢܐ ܘܠܐ ܡܣܰܝܟܐ: ܘܠܘܬ ܐܒܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܇ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܐ ܘܰܡܣܰܝܟܐ ܒܓܘ ܒܬܘܠܬܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܨܳܐܰܪ ܘܓܳܒܶܠ. ܘܰܡܨܰܠܶܡ ܘܰܡܪܰܟܶܒ: ܘܒܳܪܐ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܚܕ̈ܬܐ ܒܓܘ ܟܖ̈ܣܬܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ. ܗܽܘ ܐܬܬܨܝܪ ܘܐܨܛܠܡ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܐ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܬܰܪܣܶܐ ܠܟܠ ܘܡܰܫܩܶܐ ܘܰܡܪܰܒܶܐ: ܘܰܛܥܺܝܢ ܘܰܐܚܺܝܕ ܘܰܡܢܰܛܰܪ ܠܟܠ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܐܬܛܥܶܢ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܘܶܐܫܬܩܶܠ ܥܠ ܕܖ̈ܳܥܶܐ ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܰܘܣܶܦܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐ ܟܳܦܶܢ ܘܠܐ ܠܳܐܶܐ ܘܠܐ ܕܳܡܶܟ: ܘܠܐ ܛܳܥܶܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܘܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܘܢܳܡ ܘܰܕܡܶܟ. ܘܫܰܐܶܠ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܠܐܳ ܚܳܐܶܫ ܘܠܐ ܩܳܪܶܒ ܠܗ ܨܰܥܪܳܐ: ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܠܡܘܬܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ܆ ܗܽܘ ܚܰܫ ܘܶܐܨܛܰܥܰܪ ܘܰܒܠܰܥ ܦܰܟܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܓܰܕ ܘܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ ܚܰܕ ܗܘ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ. ܗܽܘ ܩܳܡ ܡܢ ܩܰܒܪܐ ܠܬܠܬܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܪܡܶܐ ܓܝܪ ܘܡܰܓܰܣ ܡܝܬܐ ܒܓܘ ܫܝܘܠ. ܢܘܚܡܐ ܠܟܠ ܡܰܥܬܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܰܝ ܫܡܰܝܐ ܘܰܟܝ̈ܳܢܐ ܟܠܗܘܢ ܒܪܡܙܗ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܓܘ̈ܫܡܶܐ ܘܰܡܪܰܟܶܒ ܗܘܳܐ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܢܳܦܰܚ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܒܶܖ̈ܝܳܬܳܐ ܟܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܐܠܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܐ.

 

6 ܪܐܙܐ ܗܘ ܓܝܪ ܕܡܫܬܥܝܢܢ܆ ܘܠܘ ܥܠ ܨܒ̈ܘܬܐ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܟ ܟܳܬܒܝܢܢ. ܢܬܗܝܡܢ ܓܝܪ ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܘܐܢܫܐ. ܠܘ ܡܛܠ ܕܰܢܣܰܒ ܦܓܪܐ܇ ܐܚܪܢܐ ܢܬܗܝܡܢ ܗܘ. ܘܐܚܪܢܐ ܦܓܪܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܐܠܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܒܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܕܡܶܢ ܐܒܐ ܝܺܠܺܝܕ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܪܢܫܐ ܕܡܢ ܒܬܘܠܬܐ ܐܶܬܓܰܫܰܡ. ܠܐ ܓܝܪ ܦܰܓܪܳܢܘܬܗ ܛܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܘܠܐ ܒܐܠܳܗܽܘܬܗ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ. ܘܠܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܦܰܪܫܺܝܢܰܢ ܠܗ. ܚܕ ܗܘ ܐܦ ܡܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܠܳܗܐ ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܟܪܣܐ ܒܪܢܫܐ܆ ܘܠܘܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܒܐܒܐ ܚܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ. ܘܝܰܠܕܳܐ ܘܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܒܶܝܬ ܫܳܟ̈ܒܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗܘܢ. ܠܐ ܡܺܝܬ ܪܘܚܳܢܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܢܐ. ܘܠܐ ܚܰܫ ܐܰܠܳܗܐ ܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܰܝܬ ܠܗ ܫܘܪܳܝܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܗܳܝ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܢ ܐܰܒܳܐ. ܚܰܫ ܕܶܝܢ ܡܛܠ ܕܰܢܣܰܒ ܦܰܓܪܐ. ܡܺܝܬ ܡܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܟܰܪܣܐ ܡܛܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܐܰܟܘܬܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܠܐ ܟܘܚܳܕܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܳܐ ܐܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܚܰܝܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܛܥܶܡ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܝܳܐ ܡܰܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܢܰܚܶܐ ܟܝܳܢܐ ܡܳܝܘܬܐ. ܗܘܳܐ ܐܠܗܐ ܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܟܳܦܰܪ ܐܢܐ ܒܗܳܝ ܕܡܰܚܝܳܢܝ. ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܝ ܥܠ ܐܚܪܢܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܐ. ܐܢ ܡܘܬܐ ܓܝܪ ܘܚܰܫܐ ܕܰܐܚܪܢܐ ܗܘ. ܐܦ ܦܘܪܩܢܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܕܐܙܕܰܕܩܘ ܠܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܘܢ ܘܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܠܘ ܓܝܪ ܐܚܪܢܐ ܐܰܚܝܰܢܝ ܒܝܰܕ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܐܰܚܝܰܢܝ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܘܐܢ ܟܬܺܝܒܳܐ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܥܠܡܐ܆ ܠܘ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܒܝܕ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܐܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܒܐ ܒܝܕ ܒܪܗ ܚܒܝܒܐ. ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܘܒ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܡܰܢ ܐܠܗܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܒܪܗ. ܘܬܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܥܠ ܒܪܗ ܠܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܚܠܳܦ ܟܠܢ. ܗܰܘ ܗܳܟܝܠ ܕܠܐ ܡܰܘܕܐ ܕܡܺܝܬ ܐܠܗܐ. ܐܳܦ ܠܐ ܕܡܺܝܬ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܣܰܩܘܒܠܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܠܦܢܘܬܗ ܕܦܘܠܘܣ. ܐܢ ܒܪܐ ܓܝܪ ܘܐܢ ܡܫܝܚܐ ܘܐܢ ܝܚܝܕܝܐ ܐܳܡܪܝܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܐ ܕܡܺܝܬ. ܗܺܝ ܗܳܝ ܕܐܠܗܐ ܡܝܬ. ܗܳܝ ܓܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܠܬܐ܆ ܝܕܝܥܐ ܗܝ ܕܰܒܪܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ. ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܚܪܢܐ ܗܘ ܒܪܐ ܘܐܚܪܢܐ ܡܠܬܐ. ܘܥܠܘܗܝ ܕܗܢܐ ܒܪܳܐ ܐܶܡܪ ܫܠܝܚܐ܇ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܠܐܠܗܐ ܒܡܘܬܗ܀

7 ܗܰܘ ܕܝܢ ܕܟܳܘܶܙ ܡܢ ܫܡܥܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܐܠܗܐ ܗܘ܀

 

8 ܘܗܰܘ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܬܖ̈ܶܝܢ. ܠܐ ܣܳܓܶܕ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ܀

 

9 ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ܆ ܚܰܒܪܐ ܗܘ ܕܚܰܢ̈ܦܐ ܘܕܝܗܘ̈ܕܝܐ܀

 

10 ܘܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܖ̈ܡܬܐ ܠܚܰܕ ܘܡܟ̈ܬܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܡܘܕܐ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܒܰܛܶܠ܀

 

11 ܘܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܩܢܽܘܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܟܕ ܠܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܐܠܗܐ܆ ܦܬܟܪܐ ܚܳܫܶܠ ܘܰܓܠܺܝܦܐ ܡܪܰܟܶܒ ܘܐܠܗܐ ܚܰܕܬܐ ܒܳܪܶܐ܀

 

12 ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܣܬܰܪܰܩ ܘܰܢܣܰܒ ܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܐ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܦ ܦܘܠܘܣ܆ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܠܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܦܶܚܡܐ ܗ̣ܘ ܕܐܠܗܐ܀

 

13 ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܝܚܝܕܝܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܝܗܒ ܚܠܦ ܦܘܪܩܢܗ ܕܥܠܡܐ ܒܚܘܒܗ ܕܐܒܐ܆ ܠܐ ܪܓܝܫ ܒܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ ܕܠܘܬ ܥܠܡܐ܀

14 ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܰܫܰܪ ܕܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܐܨܛܠܒ. ܠܐ ܢܣܰܒ ܚܐܪܘܬܐ ܘܚܰܕܘܬܐ ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܶܬܦܪܶܩ ܡܢ ܓܙܳܪ ܕܝܢܗ ܕܡܘܬܐ ܘܠܘܛܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܀

 

15 ܗܰܘ ܕܒܳܗܶܬ ܕܢܰܟܪܙܺܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܡܰܒܗܶܬ ܠܗ ܐܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܐܟ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

 

16 ܬܠܡܝܕܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܚܫܘܫܐ ܚܰܫ ܘܠܐ ܡܝܘܬܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܚܰܢܦܐ ܗ̣ܘ ܗܳܢܐ. ܘܠܐ ܬܠܡܝܕܐ ܗ̣ܘ܀

 

17 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܝܶܫܘܥ ܡܪܝܐ ܗ̣ܘ. ܕܡܢ ܥܠܡ. ܒܗܳܢܐ ܪܝܚܗ ܕܰܡܫܝܚܐ ܠܝܬ ܒܗ܀

 

18 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܐܚܪܺܝܢ ܐܶܬܥܒܶܕ ܝܶܫܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܰܕܬܐܝܬ ܗܘܳܐ܆ ܠܐܠܗܐ ܢܘܟܪܝܐ ܦܳܠܰܚ܀

 

19 ܡܰܢ ܕܣܳܐܶܡ ܡܢܝܢܐ ܥܠ ܚܰܕ ܡܫܝܚܐ: ܘܚܳܫܶܒ ܠܗ ܬܖ̈ܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝܢ. ܐܘ ܬܖ̈ܝܢ ܒܢܝ̈ܢ ܡܦܰܪܶܫ܆ ܗܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܰܕܳܡܶܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܠܐ ܐܶܬܡܢܺܝ ܒܓܘܕܐ ܕܰܓܒܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ܀

 

20 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܝܘܚܢܢ ܡܠܬܐ. ܗܘܝܘ ܗܰܘ ܕܐܟܬܒܗ ܡܬܝ ܒܪ ܕܘܝܕ ܘܒܪ ܐܒܪܗܡ܆ ܗܳܢܳܐ ܒܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܐ ܕܰܐܒܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܠܐ ܐܶܬܟܬܶܒ܀

 

21 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܕܒܪܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܠܘܬ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܘܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ: ܠܘ ܗܽܘܝܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܝܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܐ: ܕܰܬܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܪܐ. ܘܬܶܩܪܶܝܢ ܫܡܶܗ ܝܶܫܘܥ. ܗܳܢܐ ܡܰܚܪܰܡ ܗܘ ܡܶܢ ܡܠܬܗ ܕܝܶܫܘܥ܀

 

22 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܐܚܪܢܐ ܐܟܬܒ: ܘܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܘܣ ܘܠܘܩܐ ܥܠ ܐܚܪܢܐ܆ ܗܳܢܐ ܢܘܟܪܝܐ ܗ̣ܘ ܠܣܒܪܬܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܟܪܘܙܘܬܐ ܕܰܢܒ̈ܝܶܐ. ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܖ̈ܶܝܢ ܟܝ̈ܳܢܺܝܢ ܕܰܡܦܰܪܫܺܝܢ ܘܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܒܰܕܶܩ܇ ܘܠܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܐ ܘܰܩܢܽܘܡܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܡܢ ܒܬܘܠܬܐ܆ ܗܳܢܐ ܟܦܰܪ ܠܗ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܒܝܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀

 

23 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܒܡܫܝܚܐ ܐܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ: ܐܠܗܐ ܥܳܒܘܕܐ ܘܒܰܪܢܳܫܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܟܕ ܗܘ ܚܰܕ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܕܡܽܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܟ ܥܳܒܘܕܐ ܘܰܕܡܽܘܬܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܝܟ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܗܳܢܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܒܕܐ ܗ̣ܘ ܕܚܛܝܬܐ ܘܚܐܪܘܬܐ ܕܡܶܢ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܢܣܰܒ܀

 

24 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܒܚܰܕ ܩܢܘܡܐ ܕܰܡܫܝܚܐ ܝܳܗܘܒܐ ܘܢܳܣܘܒܐ ܐܝܬ ܒܗ: ܘܚܰܢܳܢܐ ܘܡܶܬܚܰܢܳܢܐ: ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܟܠܗ ܥܡ ܟܠܗ ܝܳܗܘܒܐ ܗ̣ܘ: ܘܡܦܰܠܶܓ ܛܒ̈ܬܐ ܠܐܚܖ̈ܢܐ܆ ܒܝܫܘܬܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܡܠܶܐ܀

 

25 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܦܶܠܓܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܦܪܘܩܐ ܗ̣ܘ: ܘܦܠܓܗ ܡܬܦܪܩܢܐ: ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܦܪܘܩܐ ܗ̣ܘ ܟܠܗ: ܡܛܠ ܕܐܦ ܝܶܫܘܥ ܐܶܬܩܪܺܝ: ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ ܦܪܘܩܐ܆ ܝܬܝܪܐ ܗ̣ܘ ܠܦܘܪܩܢܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܨܠܝܒܗ܀

 

26 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܫܰܠܡܳܢܐ ܒܪ ܐܘܣܝܐ ܕܐܒܐ: ܗܘܝܘ ܒܪܢܫܐ ܓܡܝܪܐ ܡܢ ܟܝܢܐ ܐܢܫܝܐ܆ ܒܡܢܝܢܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܐ ܢܬܚܫܶܒ܀

 

27 ܡܰܢ ܕܪܳܢܐ ܕܢܰܩܺܝܦܽܘܬܐ ܫܚܺܝܡܬܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܘܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܡܫܝܚܐ: ܘܠܘ ܡܬܓܫܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܚܕ ܩܢܘܡܐ܆ ܠܗܢܐ ܐܚܝܳܢܘܬܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܝܬ ܠܗ܀

 

28 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܥܡܰܪ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܡܣܰܝܟܐ: ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܒܰܢ̈ܒܝܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܘܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܡܣܰܝܟܐ ܟܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܥܰܠ ܡܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܛܥܝܘܬܐ ܠܛܝܪܐ ܕܝܕܥܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

 

29 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܰܘ ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܟܝܳܢܰܢ ܠܘܩܒܠ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܒܓܘ ܚܘܪܒܐ ܗܘܝܘ ܒܰܪ ܟܝܢܗ ܕܐܒܐ: ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܐܢܫܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܠܕܰܪܐ ܣܳܕܰܪ. ܐܠܐ ܡܣܰܒܰܪ ܕܐܬܠܝܛܐ ܐܚܪܢܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܠܗܐ ܡܢ ܟܝܢܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܙܳܟܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܢܘܟܪܝܐ ܗ̣ܘ ܡܢ ܙܟܘܬܗ ܕܰܡܫܝܚܐ܀

 

30 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܒܦܘܠܚܢܐ ܕܰܡܝܰܬܖ̈ܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܘ ܒܰܟܝܳܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܰܠܝܳܐ ܘܐܠܗܐ܆ ܣܦܝܩ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܡܝܰܬܪܽܘܬܐ܆ ܘܰܡܠܶܐ ܒܺܝܫܽܘܬܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܀

 

31 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܰܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܰܣܺܝ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܶܫܬܪܺܝ܀

 

32 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ: ܗܘܝܘ ܕܐܝܟ ܐܠܗܐ ܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܠܗܘܬܗ ܟܝ̈ܳܢܶܐ ܡܰܪܥܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܢܘܕܗ ܕܩܳܐܝܢ ܢܣܰܝܒܰܪ ܟܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܀

 

33 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܰܛܪܰܕ ܠܶܓܝܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܗ̣ܘ: ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܝܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܶܗ ܐܚܪܢܐ ܗ̣ܘ: ܠܶܓܝܘܢ ܗܰܘ ܕܰܪܕܰܦ ܝܶܫܘܥ ܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܀

 

34 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܡܳܟ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܪܳܐ ܐܺܝ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ܆ ܗܳܢܐ ܫܺܐܕܐ ܗ̣ܘ ܡܓܰܫܡܳܐ܀

 

35 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܘܗܳܢܐ ܒܚܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܢܐ ܥܕܰܟܝܠ ܒܪܢܫܐ ܗ̣ܘ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܀

 

36 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܐܒܝ ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܫܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܳܦ ܐܢܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢܐ: ܗܘܝܘ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܦܛܪܘܣ ܕܰܒܝܰܡܺܝܢܗ ܕܐܠܗܐ ܐܶܬܬܪܝܡ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܘܘܕܳܝܐ ܕܥܰܠ ܪܘܚܐ ܕܩܽܘܕܫܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܐ ܒܺܝܫܬܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܗ܀

 

37 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ: ܥܡ ܒܢ̈ܰܝ ܐܢܫܐ ܠܐ ܐܶܬܦܪܶܩ܀

 

38 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܰܕܡܽܘܬܐ ܗܝ ܕܰܓܳܠܬܐ ܚܙܳܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܘܠܘ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܘܬܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡܢܗ̇ ܡܢ ܟܝܢܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܗ̣ܘ ܕܡܰܐܢܺܝ ܘܰܕܡܰܪܩܺܝܘܢ܀

 

39 ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܕܐܝܟ ܕܡܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܫܬܐܠ ܐܠܗܐ ܕܢܶܣܰܒ ܦܓܪܐ ܡܢ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܡܢ ܕܘܟ ܐܚܪܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢ ܠܗ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܢܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܛܰܝܒܰܬ ܠܰܢ ܦܰܓܪܳܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܀

 

40 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܕܡܠܬܐ ܗܘܳܐ ܙܰܪܥܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܡܢܗ̇ ܡܶܢ ܒܬܘܠܬܐ ܕܝܠܕܬܗ ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܫܪܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܫܘܚܠܦܐ܆ ܡܶܢ ܛܥܝܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܀

 

41 ܡܰܢ ܕܠܐ ܡܰܚܪܶܡ ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܦܫܗ. ܘܠܐܘܛܟܐ ܡܢ ܟܠܗ ܪܥܝܢܗ. ܘܠܝܘ̈ܠܦܢܝܗܘܢ ܡܣܰܝ̈ܒܐ ܡܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܡܐ ܒܢܰܦܫܗ ܘܰܒܦܰܓܪܗ..

 

42 ܠܘܩܒܠ ܗܳܠܝܢ ܗܳܟܝܠ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܩܳܡܢܰܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢܢ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܢܰܦܫܰܢ. ܡܛܠ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܺܕܬܗ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ. ܬܟܰܬܰܪ ܕܠܐ ܫܘܚܠܳܦܐ. ܗܳܢܐ ܟܠܗ ܩܪܳܒܳܐ ܡܚܰܝܢܰܢ ܒܐܓܘܢܐ ܚܠܺܝܨܐܝܬ. ܒܬܰܟܬܘܫܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡܢܰܢ. ܟܕ ܠܐ ܠܡܰܘ̈ܗܒܳܬܗܘܢ ܘܕܰܖ̈ܓܰܝܗܘܢ ܕܥܰܘܠܐ ܐܶܫܬܓܶܫܢܰܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܠܘ̈ܚܳܡܰܝܗܘܢ ܕܚܶܠܢܰܢ. ܩܰܪܺܝܒ ܗܘ ܓܶܝܪ ܡܙܰܕܩܳܢܰܢ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܣܝܡ ܗܘ ܬܽܘܟܠܢܢ. ܕܗܰܝܡܶܢܢ ܓܝܪ ܐܦ ܡܢ ܩܕܺܝܡ ܕܗܳܢܐ ܡܶܕܡ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܗܳܫܐ܆ ܥܬܝܕ ܗ̇ܘ ܕܢܥܒܕ..

 

43 ܘܟܕ ܣܓܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܣܰܒܪܐ ܥܠܰܝܢ ܦܳܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܚܢܰܢ ܒܣܰܒܪܶܗ ܫܰܪܺܝܪܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܡܶܛܠ ܕܒܰܐܓܽܘܢܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡܢܰܢ܆ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܐܦ ܠܟܘܢ ܢܶܥܒܶܕ ܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ. ܘܰܫܠܰܚܢܰܢ ܨܶܐܕܰܝܟܘܢ ܐܝܟ ܕܳܐܦ ܡܦܳܣܺܝܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܢܰܨܰܚ ܒܶܠܥܳܕܰܝܟܘܢ ܘܫܰܦܺܝܪ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܬܽܘܢ ܠܬܰܟܬܽܘܫܰܢ ܕܰܚܠܳܦ ܫܪܳܪܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܒܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܒܫܰܠܡܽܘܬܐ ܕܓܰܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܡܶܢܟܘܢ ܡܶܬܢܰܛܪܳܐ. ܫܠܶܡܬܘܢ ܕܝܢ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܟܘܢ ܘܒܰܐܪܡܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܘܢ ܠܘ ܠܡܶܕܶܡ ܢܽܘܟܪܳܝ ܐܶܠܐܳ ܠܶܗ ܠܰܫܪܳܪܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܐܰܢܬܘܢ. ܦܐܶܐ ܠܰܢ ܓܝܪ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢܰܢ ܒܚܽܘܫܳܒܐ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢܰܢ ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐܳܦ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܐ ܢܶܪܫܡܺܝܘܗ̱ܝ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬܘܢ ܘܳܐܦ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܣܽܘܪܝܐ ܐܰܚܰܝ̈ܟܘܢ ܘܳܐܦ ܡܰܠܟܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܙܰܝܢܘܢ܆ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܦܺܝ̈ܣܩܘܦܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܟܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܢܦܖ̈ܣ ܕܫܰܕܰܪܬܘܢ ܘܰܐܘܕܺܝ ܗܽܘ ܪܳܚܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܘܢ ܫܩܰܠ ܙܳܟܘܬܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܐܰܓܪܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ [ܚܠܳܦ] ܫܩܳܠ ܛܰܥܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ. ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܳܕܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ. ܥܰܡ ܗܖ̈ܣܝܘܛܐ. ܐܦ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܓ̈ܳܠܐܶ. ܒܐܶܫܘ ܠܰܢ ܓܝܪ ܗܶܢܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܚܝ̈ܕܝ ܒܟܪܣܗܘܢ܆ ܐܦ ܡܢܗܘܢ ܕܛܳܥܰܝ̈ܳܐ. ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܦܳܥ̈ܠܐܶ ܠܒܶܢܝܳܢܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܢܘܢ.

 

44 ܐܰܝܟܘ ܕܰܦܩܺܝܕ ܐܢܬ ܐܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܬܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܘܕܳܝܗ ܕܬܘܠܡܳܕܳܟ. ܐܰܝܟܐ ܐܶܢܘܢ ܩܝ̈ܳܡܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܠܐܠܳܗܐ. ܐܰܘܒܶܕܬܳܝܗܝ ܠܛܰܒܥܳܐ ܘܚܰܒܶܠܬܳܝܗܝ ܠܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܠܐ ܟܰܝ ܫܡܰܥܬܳܝܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܐܰܘܕܶܐ ܒܗ: ܘܡܰܢ ܕܟܳܦܰܪ ܒܺܝ ܐܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ. ܘܬܘܒ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܰܘܒܕܺܝܗ̇. ܘܡܰܢ ܕܢܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܶܐ ܠܗ̇. ܥܰܡ ܗܳܝ ܓܝܪ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦܗ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܦܰܘܠܘܣ ܐܳܡܰܪ ܕܰܐܘܕܶܐ ܒܦܽܘܡܳܟ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܰܝܡܶܢ ܒܠܶܒܳܟ. ܥܶܗܰܕ ܕܶܝܢ ܥܡ ܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܦ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܛܢܳܢܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܶܕܡܘܪܬܐ܆ ܨܠܺܝܒܗ ܘܨܰܥܪܗ ܕܚܰܝܳܐ ܐܠܗܐ. ܕܡܶܛܠ ܩܽܘܝܳܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܗ ܘܦܘܪܩܢܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܟܬܝ̈ܒܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܚܳܐܶܫ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܖ̈ܘܙܐ ܕܡܶܠܬܐ ܐܠܗܐ ܐܶܢ ܡܰܪܓܶܫ ܐܢܬ. ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܖ̈ܕܺܝܦܶܐ ܐܢܘܢ ܡܶܛܠ ܕܒܳܗ̇ ܒܐܘܪܚܐ ܕܡܳܪܗܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܖ̈ܕܝܢ ܗܘܰܘ.

 

45 ܐܰܝܢܘ ܓܶܝܪ ܕܰܗܘܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܰܠܦܳܢܐ ܕܺܝܕܰܥܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܆ ܕܠܰܘ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܒܰܖ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܰܒܨܰܥܖ̈ܶܐ ܘܰܒܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ ܘܒܰܥܫܽܘ̈ܩܝܶܐ ܘܒܰܛܠܘ̈ܡܝܶܐ ܘܰܒܚܰܫ̈ܶܐ ܩܫ̈ܰܝܳܐ ܘܰܒܡܰܘ̈ܬܐ ܡܰܖ̈ܝܪܶܐ. ܗܘܐ ܡܚܬܡܢܐ ܕܗܰܝܡܢܘܬܗ̇. ܘܰܐܒܗܶܬ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܗ ܠܗܳܢܘܢ ܕܖ̈ܕܦܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܢܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܒܗܳܠܝܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܰܣܗܶܕ ܕܰܫܪܳܪܐ ܐܺܝܬ ܠܘܳܬܗ. ܐܶܢ ܝܺܕܰܥܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܫܡܐ܆ ܘܐܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܕܰܥ ܐܶܢܝ̈ܢ. ܘܠܐ ܬܶܥܕܘܠ ܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦ ܐܠܗܐ܆ ܥܰܡ ܝܽܘ̈ܠܦܢܐ ܕܠܐ ܐܰܠܳܗ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܶܬܐ ܠܥܘܕܪܢܗ ܕܡܳܪܝܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܥܠܰܝܟ ܠܐ ܣܢܺܝܩ. ܠܐ ܬܪܦܐ ܐܺܝ̈ܕܝܐ ܕܐܚܖ̈ܢܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܳܪܝܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܦܣܺܝܩ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܟܫܶܠ ܠܐܰܚܽܘܗܝ ܘܙܽܘܥ. ܕܳܐܶܢ ܐܢܐ ܚܠܳܦ ܝܳܪܬܘܬܳܟ ܘܕܳܐܶܢ ܐܢܬ ܥܡܝ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܺܝܢܐ ܠܘܩܒܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܚܠܳܦ ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܕܶܐܬܒܙܶܙ܆ ܘܰܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܣܰܩܽܘܒܠܐ. ܡܶܬܟܰܬܰܫܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܓܰܘܳܐ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ ܠܘܩܒܰܠܝ ܥܰܡ ܗܶܖ̈ܣܝܘܛܐ܆ ܠܳܐܶܐ ܐܢܐ ܘܥܳܡܶܠ ܐܢܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ ܘܰܒܠܶܠܝܐ܆ ܕܰܫܪܳܪܐ ܕܶܐܫܬܠܶܡ ܠܥܺܕܬܐ ܠܐ ܢܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܘܫܳܕܶܐ ܐܢܐ ܓܶܐܖ̈ܐ ܕܡܰܟܣܳܢܘܬܐ ܒܟܦܪܝ ܒܨܠܝܒܐ. ܘܟܳܐܶܐ ܐܰܢܬ ܒܝ ܕܰܫܠܺܝ ܠܳܟ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢ. ܡܫܰܬܩܺܝܢ ܠܺܝ ܗܶܢܘܢ ܕܠܐ ܐܶܦܪܣܺܝܘܗܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ: ܘܰܐܢܬ ܬܽܘܒ ܥܰܡܗܘܢ ܡܫܠܐ ܐܢܬ ܠܝ: ܪܳܗܶܛ ܐܢܐ ܕܶܐܥܩܽܘܪ ܚܶܪܝܢܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܣܶܕܩܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗܶܢܘܢ ܒܗܰܝܡܢܘܬܐ: ܘܰܡܛܰܒܶܒ ܐܢܬ ܕܰܒܥܶܠܬܝ ܢܦܰܠ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܗܶܢܘܢ ܫܰܪܺܝܘ ܒܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܘܰܐܥܶܠܘ ܚܽܘܕܳܬܐ ܘܕܰܠܰܚܘ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܘܠܺܝ ܚܳܫܒܰܬ ܥܶܠܬܗ̇ ܕܰܫܓܽܘܫܝܐ܆ ܚܦܝܛ ܐܢܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ ܬܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇: ܟܰܕ ܬܰܘܣܶܦܬܐ ܠܐ ܡܩܰܒܠܳܐ: ܘܰܒܩܽܘܝܳܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ: ܘܥܳܫܶܩ ܠܺܝ ܐܢܬ ܕܚܕܬܐ ܡܰܟܪܙ ܐܢܐ.

 

46 ܣܒܺܝܪ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܺܐܝܬܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܡܟܰܣܰܝ ܐܢܬ ܐܶܣܟܺܡܳܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܘܺܐܝܬܰܝܟ ܟܽܠܳܟ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܶܝܢ ܕܰܐܚܶܒܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܘܢ: ܘܡܰܠܶܠܬ ܓܽܘܕܳܦܐ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ. ܒܳܗܶܬ ܐܰܢܬ ܡܢ ܩܽܘܪܒܐ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ. ܗܳܐ ܥܩܺܝܪܺܝܢ ܘܰܡܛܰܫܶܝܢ ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܣܰܬܪܳܢܐ. ܫܡܺܝܛ ܣܰܝܦܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪܗܘܢ ܘܠܐ ܡܰܡܕܺܝܢ ܡܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.

 

47 ܗܳܠܝܢ ܠܘܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܶܐܣܟܺܡܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܓܘܢܝܐ ܕܗܳܠܝܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܬܶܬܚܙܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ ܕܰܚܠܺܝܨܘܬܟܘܢ ܕܺܝܠܟܘܢ. ܫܳܐܠܺܝܢ ܒܰܫܠܡܟܘܢ ܟܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܘܡܰܘܡܶܐ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܕܬܕܟܪܘܢ ܒܰܨܠܘܬܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܟܽܘܢ. ܡܗܰܝܡܢܐ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܘܢ ܐܶܬܢܰܛܪܶܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܐ. ܗܘܰܘ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܢܰܨܚܳܢܐ ܕܥܰܡ̈ܠܰܝܟܘܢ.