فيلكسينوس المنبجي

ܟܬܒ̈ܐ ܕܥܒܝܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܦܝܠܟܣܢܘܣ ܐܦܣܩܦܐ ܕܡܒܘܓ

ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܽܘܚܰܢܢ

ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ ܘܠܽܘܩܳܘܤ

ܐܓــܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ ܡܢܗ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܟܬܒ ܠܕܝܪܐ ܕܬܠܥܕܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܘܬ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ  

ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܠܘܬ ܒܝܬ ܓܘܓܠ ܕܝܖ̈ܝܐ ܢܟ̈ܦܐ.  

2- ܐܓܪܬܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܕܝܠܗ ܠܕܝܖ̈ܬܐ ܕܒܝܬ ܓܘܓܠ

ܐܓܪܬܐ ܕܫܰܕܪ ܠܐܒܝܥܦܪ ܐܣܛܪܛܠܝܛܘܣ ܕܚܝܪܬܐ ܕܢܥܡܢ. ܘܐܝܬ ܒܗ̇ ܫܪܒܗ ܕܢܣܛܘܪ ܠܝܛܐ ܘܡܚܪܡܐ. 

ܐܓܪܬܐ ܕܟܬܰܒ ܠܘܬ ܕܰܝܖ̈ܝܐ ܦܠܣ̈ܛܢܝܐ

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܪܝܫܐ ܕܣܘܢܗܕܝܩܘܢ ܕܐܦܣܣ. 

ܐܓܪܬܐ ܕܠܘܬ ܡܰܪܘܢ ܩܪܘܝܐ܆ ܡܢ ܐܢܙܪܒܐ

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܕܥܒܕ ܠܘܬ ܕܝܖ̈ܝܐ ܚܠܦ ܕܝܣܩܘܪܣ ܕܩܢܘܢܐܝܬ 

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܰܟܬܰܒ ܡܛܠ ܦܘܖ̈ܢܣܐ ܥܕ̈ܬܢܝܐ ܠܫܡܥܘܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܕܬܠܥܕܐ 

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܐܚܪܬܐ ܕܥܒܝܕܐ ܠܗ ܠܘܬ ܟܠܗܘܢ ܕܝܖ̈ܝܐ ܐܖ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܝܬ ܒܡܕܢܚܐ  

ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܥܠ ܐܦ̈ܝ ܛܢܢܐ ܕܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܡܢܗ ܠܕܝܖ̈ܬܐ  

ܐܓܪܬܐ ܠܘܬ ܢܟ̈ܦܐ ܕܝܖ̈ܝܐ ܕܣܢܘܢ  

ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܢܳܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ :

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ   

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ  

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ  

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܡ̈ܫܳܐ  

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܶܫ̈ܬܳܐ  

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܫܰܒ̈ܥܳܐ  

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢ̈ܝܳܐ  

ܡܺܐܡܪܐ ܕܬܶܫܥܐ  

ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܶܣܪܐ 

ܪܺܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ I – II  

ܪܺܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܣܺܝܡܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܰܡܠܠܐ IV  

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܦܺܣܩܳܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ. ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܠܰܘܺܝܢܶܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ܀  

ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܝܪܳܝܶܐ ܕܬܶܠܥܰܕܐ  

ܪܺܫܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܐܶܦܣܩܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܶܪܶܣܺܝܣ ܕܡܰܩܪ̈ܒܳܢ ܥܰܡ ܥܺܕܬܐ.  

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ܆ ܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܐ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ ܐܢܳܫ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ܀ 

ܦܽܘܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܟܽܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ. 

ܟܪܘܙܘܬܐ Textes de Krüger  

ܕܪܳܫܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܥܰܡ ܚܰܕ. ܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ 

ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ܇ ܠܘܩܒܠ ܟܠ ܗܪ̈ܣܝܣ܇ ܘܛܥܝܘܬܐ  

ܡܺܐܡܪܐ ܕܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܟܣܺܢܳܘܣ. ܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܐ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ. ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܺܐܝܚܺܝܕܳܝܐ܀  

ܐܓܪܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܡܒܘܓ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܕܢܦܫܐ ܘܥܠ ܕܟܝܘܬܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܕܐܝܟܢ ܘܒܡܘܢ ܡܬܩܢܝܐ ܘܕܐܢ ܘܳܠܐ ܕܢܓܒܐ ܕܘ̈ܟܝܬܐ ܠܩܪܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܚܫ̈ܐ ܘܕܐܢ ܙܳܕܩ ܕܒܥܒܳܕܐ ܢܓܡܘܪ ܟܠܗܘܢ ܦܘ̈ܩܕܢܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ ܕܐܫܬܐܠ ܡܢ ܩܕܝܫܐ ܦܛܪܝܩ ܝܚܝܕܝܐ ܐܘܪܗܝܐ ܟܕ ܥܳܕܠ ܠܗ ܒܗ ܒܫܪܒܐ ܘܡܚܘܐ ܠܗ ܕܠܰܘ ܒܛܟܣܐ ܫܐܠ

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܡܒܘܓ܆ܠܘܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܪܣܛܐ ܩܫܝ̈ܫܐ ܕܐܘܪܗܝ. 

ܐܓܪܬܐ ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܨܝܕ ܐܢܫ ܕܚܕܬܐܝܬ ܐܬܬܠܡܕ ܡܢ ܥܠܡܐ. 

ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܥܒܝܕ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ. ܥܠ ܕܫܐܠܗ ܐܢܫ ܕܐܢ ܡܫܢܐ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܢ ܐܢܫ ܡܐ ܕܚܳܛܐ ܐܘ ܦܳܢܐ ܨܐܕܘܗܝ ܡܐ ܕܬܳܒ. 

ܨܠܘ̈ܬܐ ܕܫܥ̈ܐ 

ܬܽܘܒ ܛܶܟܣܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܩܦܺܝܣ ܡܶܛܽܠ ܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܗܳܘܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܡܡܳܬ. ܡܛܰܟܰܣ ܕܶܝܢ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܺܝܠܠܳܟܣܺܝܢܳܘܣ. 

ܐܰܢܢܰܦܘܪܰܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ 1 

ܐܰܢܢܰܦܘܪܰܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܕܡܰܒܘܓ 2 

ܐܢܢܦܘܪܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܟܣܝܢܘܣ ܕܡܒܘܓ 3 

ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܐ܆ ܕܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢ 

ܨܠܘܬܐ ܩܕܡ ܢܣܝܒܘܬܐ 

ܬܽܘܒ ܡܰܡܠܠܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܒܰܝܬܳܐܺܝܬ. 

ܕܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܥܰܠ ܨܠܽܘܬܐ  

ܕܡܪܝ ܐܟܣܢܝܐ ܕܥܰܠ ܡܟܺܝܟܘܬܐ 

ܕܩܕܝܫܐ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ܆ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐܳܦ ܒܰܡܣܰܦܪܽܘܬܐ , ܥܰܠ ܣܽܘܦܳܪܐ  

ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܦܺܝܠܺܝܟܣܢܘܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܘܓ. ܒܽܘܝܳܐܐ ܕܥܰܠ ܐܰܚܐ ܕܥܳܢܶܕ. ܠܳܚܶܡ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ. 

ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܢܘܣ ܕܡܒܘܓ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܶܠܝܳܢܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ.  

ܐܶܓܪܬܐ ܠܐܢܳܫ ܛܽܘܒܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܣܟܽܘܠܣܛܺܝܩܽܘܬܐ  

ܐܓܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܕܶܐܫܬܰܕܪܰܬ ܠܘܬ ܐܢܳܫ ܕܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܡܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝܽܘܬܐ ܘܶܐܬܐ ܠܥܽܘܡܪܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܐ.

“A Person of Silence”: Philoxenos of Mabbug, Letter of Exhortation Sent to Someone Who Left Judaism and Came to the Life of Perfection

ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܝܶܐ܆ ܕܣܺܝܡܐ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܕܡܰܒܽܘܓ  

1-ܫܰܖ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܕܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܕܰܐܡܺܝܖ̈ܺܝܢ ܠܛܘܒܳܢܐ ܡܳܪܝ ܦܺܝܠܳܟܣܺܢܘܣ ܐܶܦܣܩܽܘܦܐ ܕܡܰܒܽܘܓ܀   

2- ܡܐܡܪܐ ܕܬܪ̈ܝܢ ܕܡܰܠܦ ܒܗ܆ ܕܰܐܝܢܐ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܩܰܕܡܝܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗ ܕܢܶܐܚܘܕ ܠܒܰܪ ܐܢܳܫܐ܇ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀  

3- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ  

4- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܐܪ̈ܒܥܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܕܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܐ܀  

5- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܪ̈ܶܝܢ ܕܥܰܠ ܦܫܺܝܛܽܘܬܐ܀  

6- ܡܺܐܡܪܐ ܕܶܐܫܬܐ. ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܠܕܐ ܡܶܢ ܦܫܺܝܛܽܘܬܗ ܕܰܟܝܳܢܐ  

7- ܡܺܐܡܪܐ ܕܫܰܒܥܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܕܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ  

8- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ܇ ܕܡܰܠܶܦ ܒܶܗ܆ ܕܠܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܰܡܫܺܝܚܐ  

9- ܡܺܐܡܪܐ ܕܬܶܫܥܐ. ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܺܝܫܐ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܕܰܡܣܰܪܩܽܘܬܐ  

10- ܡܺܐܡܪܐ ܕܥܶܣܪܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܶܓܰܬ ܟܰܪܣܐ ܕܰܡܩܰܛܪܶܓ ܒܶܗ̇ ܠܝܰܥܢܽܘܬܐ  

11- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܐ. ܘܟܽܘܒܳܫܐ ܕܦܰܓܪܐ  

12- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܫܑ̈ܶܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ  

13- ܡܺܐܡܪܐ ܕܰܬܠܳܬ ܥܣܰܪ ܕܥܰܠ ܙܳܢܝܽܘܬܐ  

ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܰܟܬܰܒ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܡܰܦܰܩܬܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܒܩܺܢܽܘܒܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܫܶܠܝܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܐ ܕܰܒܩܶܠܳܝܬܐ܀ 

An Arabic Scholion to Genesis 9:18-21 (Noah’s Drunkenness) attributed to Philoxenos of Mabbug

القديس فيلكسينس المنبجي العلامة الشهير والملفان اللاهوتي الكبير 485 – 523 م – بقلم نيافة الحبر العلامة مار سويريوس افرام مطران سوريا ولبنان للسريان مطبعة دير مار مرقس للسريان بالقدس 1931

لمار فيلكسينوس المنبجي – تأليف الراهب روجيه يوسف أخرس دير مار أفرام السرياني – معرة صيدنايا – مجموعة مار فيلكسينوس المنبجي 1 مطبعة روحانا الشمالي درعون لبنان الطبعة الأولى 2007

لمار فيلكسينوس المنبجي – تأليف الراهب روجيه يوسف أخرس دير مار أفرام السرياني – معرة صيدنايا – مجموعة مار فيلكسينوس المنبجي 2 مطبعة روحانا الشمالي درعون لبنان الطبعة الأولى 2007

لمار فيلكسينوس المنبجي – تأليف الراهب روجيه يوسف أخرس دير مار أفرام السرياني – معرة صيدنايا – مجموعة مار فيلكسينوس المنبجي 3 مطبعة روحانا الشمالي درعون لبنان الطبعة الأولى 2007 

ترجمة العلامة الشهير والملفان اللاهوتي الكبير القديس فيلكسينوس المنبجي

معربة عن السريانية ومنقحة بقلم الراهب افرام برصوم السرياني طبعت في المطبعة السريانية في دير الزعفران 1911

الأحاجي في جهاد القديس مار فيلوكسينوس المنبجي

تأليف إغناطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكية وسائر المشرق 1970

التثليث وبعده الخريستولوجي في فكر مار فيلوكسينوس المنبجي

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللاهوت العقيدي

الربان جرجس كورية

(المطران لاحقا)

تسالونيكي 2005