Koruzwotho ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܘܳܬܳܐ المواعظ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܘܳܬܳܐ

ܠܚܰܣܝܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܘܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܢ̈ܝܢ ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܘܓܰܐܢܰܝ ܡܶܕܝ̣ܳܝ̣ܳܐ܆ ܘܐܰܟܪܶܙ ܐܶܢ̈ܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ.

 

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ:.

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ̣ ܥܺܕܬܳܐ .

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ .

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ:.

ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܝܫܒܰܥ .

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ.

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ.

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ .

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ:.

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ .

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ܀܀܀.

܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ܀܀.

܀܀ ܕܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܀܀.

܀܀܀ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܀܀܀.

܀܀܀ܥܰܠ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ܀܀܀.

܀܀܀ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܰܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀܀܀.

(83) ܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫ̈ܰܒܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܐܳܦ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܶܐ܀܀܀܀.

܀܀܀ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܚܳܫܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀܀܀.

܀܀ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ܀܀.

܀܀܀ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܛܰܠܝܳܐ ܛܰܝܳܝܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܕܡܰܥܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܀܀܀ .

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܕܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܢܒܺܝܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀܀ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܓܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܒܥܽܘܦܳܝܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܀܀܀ .

܀܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ܀܀܀.

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܕܥܶܠܳܠ ܨܰܘܡܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܀܀܀.

܀܀܀܀ܕܥܰܠ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܕ ܒܫܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܀܀܀……………………………………………. .

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܽܐܘܫܥܢ̈ܶܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܰܐܠܡܺܐܢܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ ܀܀܀ .

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀܀܀.

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.

܀܀܀ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀܀܀.

܀܀܀ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܝ܀܀܀.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀܀܀.

܀܀܀ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܟܳܪܽܘܙܘ̈ܳܬܳܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܚܳܫܚ̈ܳܢ ܠܟܽܠܗܘܢ ܚܰܕ ܒܫ̈ܰܒܶܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܽܘܕܳܫ ܥܕܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܬܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܚܳܫܚܳܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ̈ܶܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܡܰܟܬܒ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܐܣܰܐܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܚܳܫܚܳܐ ܠܟܽܠ ܝܽܘܡ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܟܠܡܶܕܶܡ ܠܗܶܒܠܳܐ ܫܳܪܶܟ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܀܀܀ .

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܀܀܀.

܀܀܀ܟܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܀܀܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀܀܀.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ:.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ.

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ.

ܡܳܢܳܐ ܗ̇ܝ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗ̇ܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܳܗ̇܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܡܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܘܡܰܫܦܰܥ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ܆ ܘܡܰܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܘܢܕܰܟܶܐ ܠܥܠܡܳܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܝܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܶܢܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܕܐܶܫܬܰܬܐܣܰܬ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܗܪܽܘܢ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫܺܝܢ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܘܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗ̄ܘܰܘ ܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ܆ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܗ̄ܕ̄ ܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܶܗ ܥܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܡ ܕܡܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ.

ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܨ܆ ܛ܆ ܒ܆ ܘܐܶܡܰܪ: ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܰܠܓܰܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܝ܆ ܕܩܪܺܝܡܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܢܳܢܳܐ܆ ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܗܰܘ ܕܐܰܦܪܰܥ܆ ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ.

ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܕܘܡܝܳܐ ܫܰܬܶܐܣ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܥܺܕܬܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܦܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܳܗ̇ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܒܚܶܙܘܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܐܶܡܰܪ.

ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܣܳܡܰܬ ܥܺܕܳܬܳܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܘܢ ܐܳܕܳܡ ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܳܗ̇ ܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ.

ܛܽܘܒܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܪܶܗ ܕܝܰܘܢܰܐ܆ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܳܟ ܐܶܠܳܐ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܆ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܕܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܟܺܐܦܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ܆ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܽܘܢܳܗ̇܆ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܘܥܺܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܶܢܫܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܒܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܥܺܕܬܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܒܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܥܺܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ܚ ܒܰܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܒܶܗ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܐܶܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܒܫܶܡܝ ܐܺܝܬܰܝ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̇ܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܕܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܐ̱ܚܪܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗ̄ܘܰܘ ܡܶܢ ܛܝܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܥ̈ܢܳܐ ܟܽܠܗ̇ ܚܕܳܐ܆ ܘܪܳܥܝܳܐ ܚܰܕ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܝܠܝܘܣ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܚܰܕ ܟܢܫܳܐ ܘܚܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܩܰܒܠܘܗ̇ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܪܢܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܶܗ̇܆ ܡܶܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܒܠܺܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܳܘܡܳܢ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܙܰܟܰܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܘܟ̣ܝܳܐ ܘܰܕܟܽܠܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܗ̇ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬ̣ ܥܺܕܬܳܐ .

ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܪܳܡܽܘܬܳܐ.

ܐܰܒܘܢ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܕܥܒܰܪ ܦܘܩܕܳܢ ܡܳܪܶܗ ܘܐܶܟܰܠ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܦܰܪܕܳܝܰܣܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܆ ܘܦܳܫ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܦܰܪܩܶܗ.

ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܠܒܶܫ ܠܐܶܣܛܠܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܕܺܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܥܽܘܡܩ̈ܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ.

ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܠ ܐܶܟܰܠܘ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܝܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܘܐܡܠܟܰܬ ܥܠܺܝܗܘܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ.

ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܶܫܬܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܣܕܽܘܡ ܘܥܰܡܽܘܪܳܐ ܝܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܟܶܒܪܺܝܬܳܐ.

ܗܝܪܽܘܕܺܝܣ ܡܰܠܟܨܐ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܶܩܕܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐ ܦܣܰܩ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܐܺܝܪܽܘܕܺܝܰܐ ܒܪܶܩܕܳܐ ܙܠܺܝܠܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ ܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܳܗ̇.

ܣܰܢܚܳܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܺܝܶܗ܆ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܳܐ ܥܰܡ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܒܣܰܝܦܳܐ ܡܶܢ ܒܪܶܗ ܪܰܒܳܐ܆ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܢܶܩ ܒܝܰܡܳܐ ܗܽܘ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܟܒܳܬܶܗ܆ ܐܶܢܛܺܝܳܟܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܦܩܰܕ ܕܢܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ ܘܰܕܫܰܒܥܳܐ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܘܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܡܰܠܦܳܢܗܘܢ.

ܝܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܐܳܦ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܙܰܒܶܗ ܪܰܒܶܗ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ.

ܒܡܛܫܨܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܳܐܢ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܘܟܶܬܒܰܬ ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܘܐܰܫܬܰܩܠܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܶܢܗ.

ܢܺܐܪܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗܰܠܶܟ܆ ܫܢܳܐ ܘܰܩܛܰܠ ܠܶܐܡܶܗ ܘܰܠܥܰܬܶܗ ܘܙܩܰܦ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܣܰܩ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܦܰܘܠܳܣ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܠܝܠ ܗܘ ܒܺܐܝܕܰܘܗܝ ܩܛܰܠ ܢܰܦܫܶܗ.

ܐܶܣܦܺܝܣܝܰܐܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܨܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܚܰܒܫܳܗ̇ ܒܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܺܝܬܘ ܒܟܰܦܢܳܐ ܡܳܐܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܏ܘ܏ܫܪ.

ܐܺܒܝܡܠܟ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܐܶܬܦܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܗܽܘ ܐܶܬܩܛܶܠ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ.

.

ܥܬܢܐܝܠ ܐܰܚܘܗܝ ܕܟܳܠܳܒ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܘܒܙܰܒܢܶܗ ܗܘܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܒܬܣܠܺܝܢܺܝ ܗܰܘ ܕܒܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘܚ.

ܩܳܐܶܝܢ ܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܠܰܐܚܘܗܝ ܗܳܒܶܝܠ ܘܗܘܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܦܠܰܚܘ ܘܛܥܶܡܘ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ.

ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܶܝܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܛܥܰܡ ܒܓܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ.

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟ̣ܘܬܳܐ ܘܢܨܽܘܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܶܫܘ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܫܶܪܟܰܬ ܚܰܪܬܗܽܘܢ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܒܳܐ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܥܰܪܣܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܬܚܰܫܰܚ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܘܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܩܳܡ ܩܕܳܡ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ.

 ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܐܶܬܬܰܘܣܰܦ̈ܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܚܡܫܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ ܩܰܒܶܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܒܒܳܒܶܝܠ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܟܳܦ̈ܝ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܐܶܫܬܘܺܝ ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܡܳܕܶܗ܆ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܪܶܚܡܰܬ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܐܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܨܳܠܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܥܰܡܰܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܒܝܽܘܡ ܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܨܰܠܺܝ܆ ܘܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܪܕܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܢܘ̈ܳܝܶܐ ܘܝܚܺܝ̣ܕ̈ܳܝܶܐ ܘܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܣܓܺܝܕܳܐ ܕܐܶܡܰܪ܆ ܟܽܠ ܕܰܢܪܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܬܡܰܟܰܟ ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕ ܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܟܽܠ ܕܝܳܡܶܝܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܳܡܶܝܢ ܘܥܰܡܗܘܢ ܝܳܪܬܺܝܢ ܓܺܗܰܢܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܥܘܠܘ ܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܨܰܒܶܬ ܠܶܒܳܟ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܠܰܩܶܛ ܡܶܢܗܘܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܬܠ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܒܽܘܪܺܝܬܳܐ ܕܰܡܟܰܢܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܘܘܰܪ̈ܕܶܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܒܕܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ܆ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܥܶܠ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܚܙܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ.

ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܳܠܛܳܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܒ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܨܺܝܡܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢ̱ܬ ܠܳܟ.

ܣܰܒܰܥ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܣܒܰܪܬܶܗ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

 ܟܽܠ ܕܣܳܬܰܪ ܠܰܐܚܘܗܝ ܒܟܶܣܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܰܐܚܘܗܝ ܠܘܚܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܶܗ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܚܶܩ ܠܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܘܠܰܐܟܣܢܳܝܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܐ ܗ̱ܘ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܛܳܠܶܡ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܛܳܠܶܡ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܣܰܬܰܪ ܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܡܛܰܫܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ܆ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ ܥܰܡܗܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܐܳܬܶܐ ܬܒܳܪܶܗ ܘܢܶܬܡܰܟܰܟ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܨܠܽܘܬܳܐ ܕܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܗܳܝ ܘܡܰܣܠܝܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܪ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܗܰܒܶܒ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ ܘܠܰܡܚܳܪ ܚܳܡܶܐ ܐܰܝܟ ܓܶܠܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܣܳܗܶܕ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܣܺܝܡܳܐ.

ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܶܐܡܳܟ ܘܠܳܐ ܬܨܰܥܰܪ ܠܣܳܒܳܐ ܕܒܰܝܬܳܟ܆ ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܛ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܝܳܪܶܬ ܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܶܐܡܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܝܰܩܰܪ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܡܦܺܝܣ̈ܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐܶܝܛ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐܶܝܛ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܫܠܶܡ.

 

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ .

ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܬܓܡܰܪܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܪܝܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܘܳܐ ܐܶܙܓܰܕܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ܆ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܦܶܬܚܰܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܣܳܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܡܳܪܶܗ.

ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܫܬܰܬܰܩ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܨܰܝܳܡܳܐ ܢܙܺܝܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܝܙܟܰܕܶܗ ܘܡܣܰܒܪܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܛܰܝܶܒܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܫܽܘܰܘ ܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ.

ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܢܶܕܢܰܚ ܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܛܶܠܘ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܰܐܝ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܘܐܶܫܬܓܶܫ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܳܟ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ܆ ܘܗܳܐ ܐܢ̱ܬܬܳܟ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܝܳܠܕܳܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܘܕܳܐ ܘܠܳܐ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܢܦܰܩ ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܪܡܰܙ ܪܳܡܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܘܚܰܪܬܶܗ ܘܫܶܬܩܶܗ ܘܙܗܺܝܪܘܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܣܰܟܶܠ ܠܥܰܡܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܚܙܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܚܠܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܶܛܢܰܬ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܘܡܛܰܫܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ.

ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܫܰܘܕܥܰܬ ܥܰܠ ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܣܶܐܒܰܬ ܘܠܘܳܬ ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܝܬܝܳܐ.

ܐܰܦ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ «ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ».

ܫܰܐܠ ܡܶܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܗܽܘ ܫܰܐܠ ܡܶܢܗܘܢ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܘܢܣܰܒ ܘܟܬܰܒ ܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ܆ ܘܥܰܡ ܫܽܘܠܳܡ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܆ ܐܶܬܕܰܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܝܩܰܪܬܗܽܘܢ ܘ܏܏ܫܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܝܺܠܶܦ ܕܰܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ.

ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܩܰܡܨ̈ܶܐ ܘܕܶܒܫܳܐ܆ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ ܕܡܶܫܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܥܶܪܩܬܳܐ ܕܓܶܠܕܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟܪܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.

.

 

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ:.

ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܠܰܘ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܥ̈ܠܳܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܆ ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܙܳܕܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܒܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܢܚܰܕܶܬ ܐܶܢܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܬܶܩ̈ܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ .

ܕܬܪܬܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܦܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܢܩܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܘܢܙܰܕܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܶܗ.

ܕܰܬܠܳܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܐܶܬܪܟܶܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܥܶܠܰܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܒܰܝܢܳܬ ܫܡܳܝ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐܪܥܳܢܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܚܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܒܶܣܪܶܗ ܣܝܳܓܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܕܰܐܪܒܰܥ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܙܳܕܩܳܐ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ .

ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܠܰܘ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ.

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ ܒܪܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܢܩܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܒܪܶܐ ܐܶܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܝܰܕ ܒܶܛܢܶܗ.

ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܐܶܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܘܳܐ ܒܺܐܕ̈ܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܶܨܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܨܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܺܝܣܳܢ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܰܫ ܘܢܡܽܘܬ ܘܢܩܽܘܡ܆ ܘܢܳܩܦܳܐ ܐܳܦ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ ܬܶܗܘܶܐ.

ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ.

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ.

ܘܰܢܦܰܢܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܘܢ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܪܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܦܫܰܪ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܟܪܶܟ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܛܰܘ̈ܦܶܐ ܕܡܶܛܪܳܐ ܘܠܳܐ ܕܳܒܩܳܐ ܚܕܳܐ ܒܰܐܚܪܺܬܳܐ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܢܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ.

ܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܚܕܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܘܰܒܠܰܥ ܠܬܰܢܺܝܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܺܝܠܽܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܡܳܐ ܟܰܕ ܟܝܳܢܗܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܶܛܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܫܘܚܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܳܛܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܰܪܕܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܝܰܡܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܐܰܒܥܰܬ ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܝܰܒܝܫܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܘܥܺܝ ܛܰܪ̈ܦܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܰܟܳܐ ܕܚܡܳܪܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܐܰܪܕܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝ ܫܶܡܫܽܘܢ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܬܳܢܶܗ ܕܒܠܥܰܡ ܩܳܨܽܘܡܳܐ ܡܰܠܠܰܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܒܰܥ ܩܰܝܣܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܛܳܦ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܛܰܒܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܦܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܶܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܺܐܪܳܐ ܫܰܒܥ̈ܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܫܒܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܢܽܘܢܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢܓܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܓܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܣܰܒܰܥ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗ̈ܘܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܺܝܢ ܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܰܢ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܘܶܐܝܢ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܠܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܘܰܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܶܛܠ ܕܬܽܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܢ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܠܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ.

ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܝܫܒܰܥ .

ܦܽܘܫܳܩ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ .

ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ܆ ܦܰܢܝܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܘܳܬܳܗ̇܆ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܨܶܝܕ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܥܠܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܽܘܒܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܨܶܝܕ ܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܩܳܡ ܒܬܽܘܪܰܥܬܳܐ ܩܕܳܡ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܐ ܬܺܐܒܰܕܝ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐ̱ܚܝܳܢܬܶܟܝ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܗ̇܆ ܪܶܬܚܰܬ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܩܳܡܰܬ ܒܛܺܠܳܐܝܬ ܘܠܛܽܘܪܳܐ ܕܝܗܘܕ ܣܶܠܩܰܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܘܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐ̱ܚܝܳܢܬܳܗ̇܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܣܳܒܬܳܐ ܕܳܨ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܠܝܫܒܰܥ ܦܰܢܝܰܬ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܐܶܡܪܰܬ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܨܶܝܕܰܝ܆ ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܢܰܦܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬܡܠܶܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀.

 ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܠܰܗܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀ .

ܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܡܬܝ ܘ: ܝܓ.

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܬܒܽܘܪ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܥܒܶܕܘ ܫܰܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܢ ܒܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܢܳܗܶܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܒܠܰܥܟܽܘܢ܆ ܐ ܦܛܪ: ܗ: ܚ܆ ܘܐܶܡܪ ܐܳܦ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܰܘ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܪܳܒܰܢ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܶܦܶܣܳܝ̈ܶܐ :ܘ:ܝܒ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܬܝ ܝܙ: ܟܐ܆ ܡܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܳܐܶܡ ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܦܰܠ ܐ ܩܘܽܪ̈ܳܢܬܳܝܶܐ ܝ: ܝܒ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܬܶܦܽܘܩܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܳܙܳܠ̱ܐ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܬܶܚܙܶܐ ܢܝܳܚܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܦܟܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܦܩܰܬ܆ ܘܩܰܪܝܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܒܺܝܫ̈ܳܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܗܳܘܝܳܐ ܚܰܪܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܶܗ܆ ܡܰܬܝ ܝܒ: ܡܓ ܡܗ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܣܰܝܒܰܪ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܢܶܫܩܽܘܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܰܘܒ̈ܠܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܩ̈ܳܬܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܠܚܰܪܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܺܐܚܶܐ܆ ܡܰܬܰܝ ܝ: ܟܒ ܦܩܰܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܡܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܥܰܠ ܕܰܪܳܐ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܝܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܫܚܽܘܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܆ ܪ̈ܘܡ: ܝܘ- ܟܟ܆ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܒܳܥܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܰܦܠܰܢ ܒܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܦܶܠ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܘܰܐܦܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܦܘܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.

ܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܶܢ ܥܰܝܢܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܣܺܝܗ̇ ܡܶܢܳܟ܆ ܘ܏܏ܫܪ ܡܬܰܝ ܗ: ܟܛ܆ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܛ: ܡܙ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐܡܶܢ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܏ܡܙܡ ܐ:ܐ-ܓ܆ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܥܳܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܬܰܒܰܪ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܨܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܡܬܰܝ ܕ:ܝ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܫܰܠܶܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘܢܰܘ̈ܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܪܚܶܩ ܡܶܢܗ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܘܩܳܐ ܕ: ܝܓ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܫܪܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܘܳܬܶܗ ܘܡܶܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܰܐܒܽܘܗ̇ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܗ̇ܘ܆ ܝܽܘܚܢܢ ܚ: ܡܕ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܫܩܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒܠܰܢ ܕܶܝܢ ܫܽܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠ̇ܶܝܠܶܗ ܠܽܘܩܳܐ ܝܘ ܟܓ܆ .

ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܳܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐ ܝܘܚܳܢܳܢ ܓ: ܚ܆ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܙܟܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܙܟܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܣܳܛܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܨܰܠܰܘ ܘܫܗܰܪܘ ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ܆ ܡܬܰܝ ܟܘ: ܡܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܫܰܗܪܳܐ ܘܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܕ ܥܰܡܗ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܙܳܟܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܬܟܬܶܒ ܫܡܶܗ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܓ: ܕ.

.

ܡܳܪܰܢ ܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܕܠܳܐ ܬܶܫܩܽܘܠ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܰܬܣܰܬܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܢܳܢ ܝܙ: ܝܗ.

ܡܫܰܚܠܶܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܶܠ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܒܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܥܒܰܕ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒ ܩܘܪ ܝܐ: ܝܕ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܶܫܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܬܶܬܡܨܽܘܢ ܕܬܶܕܥܟܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܰܘܩܕܳܢܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܶܦܣܳܝ̈ܶܐ ܘ: ܝܐ.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܪ̈ܺܝܢ ܡܶܙܕܰܒܢ̈ܳܢ ܒܦܶܠܣܳܐ ܚܰܕ܆ ܘܠܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܳܗ̇܆ ܘܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫܟܽܘܢ ܡܰܢ̈ܝܳܢ ܐܶܢ̈ܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.

ܡܰܬܰܝ ܝ: ܟܛ –ܠܐ܆ ܠܽܘܩܳܐ ܝܒ:ܙܙ܆ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܰܢ ܡܰܢܽܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܚ: ܠܐ.

ܘܶܐܡܰܪܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܕܚܙܰܝܢܰܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܬܽܘܒ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܢ ܒܰܫܡܳܟ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܬܕܽܘܫܽܘܢ ܥܰܠ ܚܘ̈ܘܳܬܰܐ ܘܥܰܠ ܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܟܽܠܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܟܶܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܕܳܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܚܕܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܒܝܰܕܟܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܕܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ ܕܫܡܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܶܬܟܬܶܒܘ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܩܐ ܝ:ܝܙ- ܟܟ܆ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܝܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܺܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܡܬܰܝ ܝܘ: ܝܚ܆ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܰܝܬ ܠܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀ ܫܶܠܡܰܬ܀.

.

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܡܰܘܠܶܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ.

ܚܕܰܘ ܥܰܡ ܕܚܳܕܶܝܢ ܘܒܟܰܘ ܥܰܡ ܕܒܳܟܶܝܢ܆ ܘܗܘܰܘ ܥܰܡ ܓܕܳܕ̈ܶܐ ܒܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܝܒ:ܝܗ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܘܡܫܰܘܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܘܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܝܶܠܕܰܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܫܡܰܥܘ ܫܒܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܗ̇ ܕܰܐܣܓܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܳܢܶܗ ܠܘܳܬܳܗ̇܆ ܘܚܰܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܚܰܕܽܘܬܳܗ̇܆ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܚܕܰܘ ܥܰܡ ܕܚܳܕܶܝܢ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ܆ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܘ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܕܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܺܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܡ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܕܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܚܕܺܝ ܘܰܪܘܰܙ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܰܘ ܣܽܘܟܳܠ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܘܽܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܐܶܡܰܪ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܡܒܰܪܰܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܥܰܪ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܛܰܠܝܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܬܩܪܶܐ ܕܰܬܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܫܪܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ.

ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܟܰܕ ܣܓܶܕܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܘ ܥܰܠ ܗܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܪܓܶܙ ܘܫܰܕܰܪ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܩܛܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܬܚܽܘܡܶܝܗ̇ ܕܡܶܢ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܠܬܰܚܬ܆ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܗܝܪܘܕܣ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܫܰܕܰܪ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܠܳܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܘܐܶܡܰܪ܆ ܗܳܐ ܐܶܬܰܘ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܕܒܶܝܬ ܗܝܪܘܕܝܣ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܒܪܶܟܝ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܩܳܡܰܬ ܘܛܶܥܢܰܬ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܥܶܪܩܰܬ ܠܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܳܬ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܢܽܘܪܕܢܳܢ ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܬܛܰܫܝܰܬ ܗܺܝ ܘܰܒܪܳܗ̇ ܘܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܗܺܝܪܘܕܝܣ ܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܘܐܰܝܬܺܝܘ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܒܰܓܙܳܡ̈ܶܐ ܘܰܒܠܽܘܚܳܡ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܒܥܳܐ ܡܶܢܗ ܕܢܰܝܬܶܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܘܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܠܰܒܪܶܗ܆ ܕܚܶܠ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܗܝܪܘܕܝܣ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܬܛܰܫܺܝ ܘܟܰܕ ܐܰܪܓܶܫ ܗܺܝܪܘܕܝܣ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܪ܆ ܫܰܕܰܪ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܶܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܕܡܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܟܝܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܒܶܝܬ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܡܶܢ ܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܀.

 

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ.

ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܗܰܘ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܺܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܦܨܺܝܚܺܝܢ܆ ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܢܩܺܝܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܒܰܛܺܝܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܕܰܡܛܰܝܫܝܳܐܝܺܬ ܢܫܪܺܝܗ̇܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܒܪܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܘܗܝ ܡܗܰܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܗ ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܳܦܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܪܺܐܝܶܠ ܪܺܝܫܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܝܶܢ ܠܠܶܒܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܰܕܚܰܩ ܠܚܽܘܫܳܒܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܕܠܰܛܢܳܐ ܠܳܡ ܕܡܰܪܝܰܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܐܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ.

ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܫܰܝܢܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܐܶܚܰܕ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܰܗܦܰܟ ܠܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܚܢܳܢ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܢܗܰܠܶܟ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܰܢܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܢ.

ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܦܰܩܶܓ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܆ ܐܶܢܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܚܰܒܪܟܽܘܢ ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܫܰܠܡܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܣܥܽܘܪܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ܆ ܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܒܝܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܐܶܬܥܰܛܰܦܘ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܪܡܶܝܢ ܘܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܬܡܰܟܰܟܘ ܡܶܟܺܝܠ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܺܝ ܬܪܺܝܡܟܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܡܶܟܺܝܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܗܰܠܶܟ.

ܐܰܚܰܝ̈ ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܨܒܬ̈ܶܐ ܕܒܳܬ̈ܶܐ ܘܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܛܰܝܰܒ ܠܡܶܐܪܰܥ ܒܥܺܐܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܫܽܘܒܩܳܢ ܒܽܘܨܳܪܶܐ ܕܰܚܕܕ̈ܶܐ܆ ܒܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܕܽܘܟܳܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܢܣܺܝܒܽܘܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܛܰܝܰܒ ܘܠܡܶܐܪܰܥ ܠܥܺܐܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ.

ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܐܪ ܐܶܠܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܳܚܰܪ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܙܳܕܶܩ ܕܟܽܠܰܢ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܫܽܘܒܩܳܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܙܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܢܶܬܛܰܝܰܒ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܠܟܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܢܰܡܛܶܝܟܽܘܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܀ .

ܬܽܘܒ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܀ .

ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܡܶܣܰܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܫܰܘܕܥܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܡܰܪܝܰܡ ܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܓܰܝܳܪܬܳܐ܆ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܣܰܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܟܺܝܪܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܕܳܡ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܝܺܠܶܕܬܶܗ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܗ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܳܐ ܒܪܶܟܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܰܪ ܕܣܰܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ.

ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܚܙܳܬ ܠܰܦܠܝܓܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܘܟܶܫܠܶܗ (33 ܕܰܦܳܐ) ܕܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡ ܐܰܒܺܝܠܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܪܡܝܰܬ ܗܺܝ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܪܡܺܝܰܬ ܚܰܘܪܳܗ̇ ܘܐܺܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܚܢܺܝܓܳܐܝܺܬ ܡܨܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܠܝܰܘܣܶܦ ܐܳܡܪܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܠܶܬ܆ ܘܒܰܪܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܬܠܳܬܫܳܥ̈ܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܚܙܺܝܬ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܰܚܶܬ ܘܫܳܪܶܐ ܒܟܰܪܣܶܟܝ ܬܬܒܰܛܢܺܝܢ ܘܬܶܐܠܕܺܝܢ ܒܪܳܐ ܘܬܶܩܪ݁ܶܐ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܘܗܽܘ ܦܳܪܶܩ ܠܥܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܟܰܪܣܶܟܝ ܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝܟܝ ܕܢܦܰܠܬܝ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܦܶܬܓܳܡܶܟܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ.

ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܘܣܦܰܬ ܘܶܐܡܪܰܬ:.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܕܠܳܐ ܣܡܳܟܳܐ ܬܠܶܝܢ ܒܐܳܐܰܪ܆ ܘܐܰܝܟܰܢ ܐܳܕܡ ܐܶܬܓܒܶܠ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܚܘܛܪܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܐܰܘܥܺܝ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܺܐܝܕܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢ ܣܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܝܺܩܶܕ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܠܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܥ ܝܰܘܣܦ ܕܡܰܪܝܰܡ ܥܰܣܩܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܬ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܩܪܺܝ ܢܒܺܝܘܬܶܗ ܕܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܬܡܐܐ ܘܫܒܥ̈ܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕ ܒܪܳܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܒܥܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܗ̇ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬ ܝܰܘܣܶܦ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܫܶܢܬܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܘܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒܚܶܠܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܝܰܘܣܶܦ ܠܡܶܣܰܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܳܟ܆ ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܫܰܪܺܝ ܡܫܰܒܰܚ ܘܡܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܚܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܢܫܡܫܺܝܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܗܳܟܰܢ ܐܰܥܒܰܪ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܫܰܡܶܫ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ (35) ܘܠܰܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܥܺܝܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܟܶܫܠܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܘܢܩܺܝܡ ܠܰܢ ܒܩܽܘܝܳܡ ܥܺܕܬܶܗ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܢܫܰܚܠܶܦ ܠܪ̈ܥܝܳܢܰܝܢ ܕܒܺܝ̈ܫܺܝܢ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܘܳܬ ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܝܕܰܬ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܘܣܰܝܒܪܰܬ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܺܝܢ ܦܠܺܝܓܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܨܳܝܳܐ ܕܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܢܳܦܠܳܢ ܗ̄ܘܰܝܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܕܣܛܳܢܳܐ ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܪܰܚܡܰܘ̈ܗܝ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ .

ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܗܳܐ ܥܰܠܢܰܢ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܬܶܐܓܘܪܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܬܰܓܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܕܓܽܘܢ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܡܨܺܝܕ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܕܺܝܥܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܝܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܬܚܢܶܩ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܦܐܪ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܕܡܶܬܬܨܺܝܕ ܒܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܫܠܳܡܳܐ ܠܘܬܶܗ ܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܘܒܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦܶܠ.

ܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܚܺܝܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܢܶܬܚܰܝܰܒ ܠܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܕܗܳܝ ܕܳܐܡܪܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܡܝܰܩܰܪ ܠܺܝ܆ ܘܰܒܠܶܒܶܗ ܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܶܢܝ܆ ܐܶܬܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܙܒܺܝܢ̈ܶܐ ܒܰܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܶܐܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܶܐܬܩܪܰܝܢܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܠܰܕܡܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ ܕܐܶܬܐܶܫܶܕ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܛܥܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ܆ ܘܢܶܡܛܶܐ ܠܣܳܟܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܚܰܫܶܗ܆ ܘܰܕܢܶܬܢܰܨܰܚ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ(37) ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ܆ ܫܡܰܥܘ ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܬܺܐܒܶܝܠܳܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܳܐܡܰܪ:.

ܐܳܘ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܶܗ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܨܶܨ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܣܶܟ̈ܶܐ ܒܪܶܓ̈ܠܰܘܗܝ ܘܚܰܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܠܡܽܘܢ ܠܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܡܶܬܛܰܝܰܒ ܐܢ̱ܬ ܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܒܳܗܶܬ ܐܢ̱ܬ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܝܬ ܡܶܢܗ܆ ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܪܳܗܛܺܝܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܒܰܬܰܪ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܒܳܬܰܪ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܘܣܛܰܪ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܠܳܐ ܟܽܘܚܳܕܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܰܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ.

ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܰܐܓܽܘܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܚܰܕܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܶܢܛܥܰܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܟܽܠ ܐܶܣܟܺܝܡ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܬܠ ܐܰܬܪܳܐ ܠܣܳܢܳܐܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܢܳܗܶܡ ܘܠܗܺܝܩ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ ܘܒܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܝܳܨܶܦ ܠܡܰܦܽܘܠܬܰܢ ܒܪܰܡ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܕܘܫ ܥܰܠ ܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܘܪܶܗܛܰܢ ܕܒܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܘܢܶܩܥܶܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦܬܰܚ ܠܰܢ܆ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܕܫܳܡܰܥ ܘܐܳܦܠܳܐ ܕܡܪܰܚܶܡ܆ ܠܰܝܬ ܕܥܳܢܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܩܰܒܶܠ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ܆ ܐܶܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܐܶܢ ܠܓܺܗܰܢܳܐ.

ܐܰܪܰܐ ܠܳܐ ܡܰܥܗܕܺܝܬܽܘܢ ܠܗܳܝ ܡܶܠܬܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܐܢ ܢܺܐܬܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ ܘܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ܆ ܡܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܬܰܚܠܽܘܦܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ ܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܚܕܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܓܺܗܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܳܕܶܝܢ ܡܽܘܢ ܗܶܢܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܘܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܚܰܝܶܠܬܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܝܠܗܘܢ܆ ܗܳܐ ܟܽܠܗܘܢ (39) ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ.

ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܩܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܽܘܘܢ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܢܥܰܕܰܪ ܘܢܣܰܝܰܥ ܠܟܽܠܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܘܢܫܰܡܠܶܐ ܠܝܰܘܡܳܬܰܗ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܣܳܩܽܘܪܰܢ ܘܗܽܘ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܢܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܢܶܫܡܰܥ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܰܢ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ:.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܡܕܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܝܕ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܠܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܰܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ ܡܶܢ ܒܝܢܳܬ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܝܚܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܪܳܘܙܺܝܢ ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܡܳܪܗܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܦܨܺܝܚ̈ܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܚܰܘܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܘܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܬܪܝܡܰܬ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܶܝܗ̇܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܳܐ ܕܐܺܝܫܰܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܣܐܶܒ ܕܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܬܡܶܟ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ ܘܫܰܪܝܰܬ ܡܡܰܠܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܶܠ ܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܠܒܶܫ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܒܥܰܙܪ̈ܽܘܪܶܐ ܡܶܬܟܪܶܟ ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܩܘܫ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܩܺܝܬܳܪܶܗ ܘܰܢܙܺܝܥ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܓܶܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܘܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܡܥܰܪܬܳܐ ܓܢܽܘܢܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܫܰܩ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܺܝܫ ܣܶܒܠܬܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܢܚܶܝܬ ܠܰܐܪܥܳܐ (41) ܘܢܰܣܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܣܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬܳܐ܆ ܘܫܶܡܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܘܕܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܬܶܗܪܳܐ ܘܠܡܰܪܝܰܡ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܰܠܒܳܐ ܕܠܳܐ܆ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܕܣܺܝܡ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ܆ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܢܩܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܠܰܚܢܰܢ ܠܒܶܗܬܬܳܐ ܘܠܒܶܫܢܰܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ.

ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܘܒܣܰܘ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܣܰܢܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܰܘܙܰܠ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܶܩܕܰܬ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܕܰܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.

ܚܰܕ ܠܡܰܘܠܳܕܳܟ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܡܶܬܝܺܠܶܕ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܡܛܰܦܶܣ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܬܩܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܳܟ ܡܟܰܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܕܶܢܚܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܕܢܶܦܽܘܩ ܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܐܳܦܰܪܬܳܐ ܡܰܟܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܚܰܕ ܕܢܶܦܠܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܥܩܳܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܘܰܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܨܠܳܢܳܐ (ܠܳܟ) ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ.

ܘܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܺܝܠ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܚܙܳܟ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܚܰܕ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ ܡܫܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܩܶܣܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܠܡܰܢܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܠܳܗ̇ ܪܳܫܶܡ ܗ̱ܘܳܐ.

ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܶܗ ܣܳܗܶܕ ܗ̄ܘܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܕܒܳܟ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ.

ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܠܰܢ ܓܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ (43) ܘܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܰܢ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ.

ܚܰܕ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܰܚܙܳܟ ܒܰܕܡܽܘܬ ܣܳܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܬ؟؟؟؟؟؟؟ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܳܟ ܡܫܰܡܰܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ܀.

.

 

ܦܳܣܽܘܩܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ .

ܐܰܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܨ: ܒ-ܝ ܝܐ.

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܥܶܒܕܰܬ ܥܺܐܕܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܆ ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܫܩܰܠܢܰܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܩܰܕܫܰܢ ܘܰܗܘܰܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܫܡܰܝܳܐ.

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܪ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܕܳܝܳܐ ܠܰܐܒܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܒܝܰܕ ܓܶܢܣܳܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ « ܒܪܺܝܬܳܐ ܨ: ܟܟ-ܝܚ» ܘܓܶܢܣܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ.

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܕܳܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܺܐܠܰܕܝ ܒܪܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܫܰܥܝܳܐ ܨ: ܙ-ܝܕ.

ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܰܢ ܡܬܰܝ ܨ: ܐ-ܝܓ.

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܳܢܺܝܶܐܠ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܒܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ؟؟؟؟؟؟؟܇ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܕܳܢܺܝܶܐܠ ܨ: ܛ-ܟܕ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܬܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܓܠܰܛܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܕ: ܕ-ܗ.

ܛܽܘܒܳܐ ܠܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܗ̱ܘܳܬ ܡܫܰܘܙܒܳܢܺܝܬܳܐ (45) ܠܟܽܠܗ ܥܳܠܡܳܐ ܆ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ܐܺܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܠܳܗ̇؟؟؟؟؟؟؟؟ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܓܘܣܛܽܘܣ ܩܶܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܺܗܽܘܕ̈ܝܶܐ ܥܒܰܕ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܢܳܨܪܰܬ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܬܟܬܶܒ ܒܰܛܢܳܐ ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡܘ ܝܰܘܡܳܬ̈ܳܗ̇ ܕܬܺܐܠܰܕܝ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܘܰܟܪܰܟܬܶܗ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܣܳܡܬܶܗ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܬܳܐ :ܠܽܘܩܳܐ ܨ: ܒ ܘ ܙ܆ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܫܶܡ ܝܶܫܽܘܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܒܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܩܳܛܢܽܘܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܰܢܦܘܫ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ.

ܘܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܺܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܩܳܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܒܬܡܳܢܝܳܐ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܐܶܡܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܠܛܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܡܺܝܟܳܐ ܨ܆ ܗ܆ ܒ.

ܝܰܒܶܒܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܡܪܰܘܡ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܠܘܩܳܐ ܒ܆ ܝܕ܆ ܢܨܚܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦܘ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܠܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܚܙܰܘ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܐܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢܗ܆ ܘܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܗܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ ܆ ܘܰܢܚܰܠܶܛ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܥܰܡ ܪܳܥܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܆ ܘܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܥܰܠܡܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܥܰܡܗ ܡܶܢ ܚܛܰܗ̈ܰܝܗܘܢ ܡܬܰܝ ܨ : ܐ܆ ܟܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܒܰܕܘ ܡܬܰܝ ܨ: ܚܝ܆ ܝܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܐܶܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܡܬܰܝ ܛ:ܝܓ܆ ܘܫܩܰܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܘܳܝ ܠܟܽܘܢ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܗܘܢ ܠܽܘܩܳܐ ܨ: ܝܐ܆ ܡܘ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܛܥܺܢ̈ܰܝ ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܕܝܰܩܺܝܪ̈ܳܢ ܐܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟܽܘܢ܆ ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܢܰܚܬܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܡܬܰܝ ܨ: ܝܐ܆ ܟܚ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܰܢ (47) ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܕܰܗܦܰܟ ܠܘܳܬ ܐܰܒܘܽܗܝ ܘܗܘܳܬ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܰܢܚܰܠܶܛ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܘܰܥܰܕ ܠܘܳܬ ܡܥܰܪܬܳܐ ܆ ܘܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܳܫܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܦܳܪܣ܆ ܘܛܰܝܒܘ̈ܳܬܶܗ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܢܶܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ.

ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܕܡܰܣܓܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܕܡܳܠܶܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܡܶܢܗ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢܗ ܠܳܐ ܢܶܨܗܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܛܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܚܶܣܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܪܺܝܕܳܐ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܐܳܣܝܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܆ܝܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܗ̱ܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ .

ܐܶܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܣܰܩ ܒܥܺܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܺܐܙܰܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܺܐܙܰܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܰܠܳܗܳܐ ܛܰܪ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܬܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܰܒ ܙܶܕܩܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܳܥܶܐ ܕܬܫܬܰܘܙܰܒ ܨܽܘܡ ܘܨܰܠܳܐ : ܟܪܽܘܟ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܠܢܳܫ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܒܰܝܰܐܐ ܠܳܟ ܘܢܶܡܠܶܐ ܠܠܶܒܳܟ ܣܰܒܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܠܚܽܘܕ ܇ ܘܠܳܐ ܦܳܓܰܥ ܐܢ̱ܬ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܚܠܶܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܛܢܳܐ ܦܳܣܩܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܒܰܥܠܳܐ ܘܡܳܐܶܬ܆ ܘܗܺܝ ܬܽܘܒ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܶܗ̇ ܢܳܦܩܺܝܢ ܒܚܰܨܳܗ̇ ܘܡܳܝܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܘܰܚܙܳܐ ܒܺܝܥܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܪܰܡܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܒܺܝܥܬܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝܶܗ̇ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܶܐܡܶܗ ܘܦܰܢܝܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ (49) ܒܺܝܥܬܳܐ ܘܦܰܢܺܝ ܕܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܒܳܒܰܝ̈ܢ ܫܩܰܠܬܳܗ̇܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܐܶܡܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܳܟ ܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܳܗ̇܆ ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܡܝ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܙܳܢܝ܆ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܐܶܡܗ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܬܰܝܬܶܐ ܡܶܕܡ ܐܶܙܕܰܗܰܪ ܒܢܰܦܫܳܟ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܙܶܝܟ܆ ܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܡܗ ܗ̱ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܝܪܒܰܬ ܥܰܡܗ ܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܘܫܰܢܩܽܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܫܢܩܽܘܢܳܝܗܝ ܐܶܡܰܪ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܰܐܬܶܐ ܐܶܡܝ ܠܗܳܪܟܳܐ ܕܶܐܚܙܶܝܗ̇ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܬܳܬ ܐܶܡܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܠܘܳܬܳܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗܚ ܐܰܦܶܩܝ ܠܶܫܳܢܶܟܝ ܕܶܐܚܙܶܝܘܗܝ ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܶܗ ܐܰܦܩܰܬ ܠܶܫܳܢܳܗ̇܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܦܣܰܩ ܠܠܶܫܳܢܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܝܳܢܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܗܳܟܳܢܳܐ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܐܡܝ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܕܝܶܠܦܶܬ܀.

.

ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܥܝܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ:.

ܢܦܰܩܘ ܥܰܡܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܡܳܕ̈ܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܛܰܝ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܢ ܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ ܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܨܰܒܰܬ ܒܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܫܒܰܩܘ ܠܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ ܘܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܽܐܘܪܺܝܦܺܝ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܛܳܥܶܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܆ ܘܡܗܰܠܟܺܝܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ؟؟؟؟؟؟؟ ܐܰܘ ܨܳܒܶܝܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ܆ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܗܳܦܶܟ ܘܓܳܠܙܺܝ̈ܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܬܰܪܣܶܝܢ ܦܓܪ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܟܶܣܬܳܐ.

ܡܽܘܢ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܕܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܆ ܚܠܳܦ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܶܫܬܝܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܒܓܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܆ ܙܡܳܪܳܐ ܕܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܫܟܺܝܪܬܳܐ ܪܰܥܡܡ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܆ ܚܠܳܦ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܓܰܢ̈ܶܐ ܘܢܽܘܪ̈ܒܶܐ ܕܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ܆ ܡܰܐܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܝܳܗܽܘܒܽܘܬ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ܆ ܗܘܰܝܢܰܢ ܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܗܳܓܪܽܘܬܳܐ ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܒܨܰܦܪ̈ܶܐ ܘܒܪ̈ܰܡܫܶܐ܆ ܪܶܗܛܳܐ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ ܆ ܚܠܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܦܠܺܝܓܘ̈ܳܬܳܐ ܆ ܚܠܳܦ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܫܪܳܝܳܐ ܕܙܽܘܳܘܓܳܐ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܕܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܓܽܘܕ̈ܳܦܶܐ ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܡܰܬܠܶܗ ܕܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܥܳܡܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܕܕܰܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܶܒܽܘܪܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܳܙܠ̱ܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܥܳܒܕܳܐ܇ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܕܒܶܗ ܗܘܰܝܢܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܘ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܚܽܘܪܘ ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܒܰܐܒܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܫܒܰܩܘ ܠܰܢ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܆ ܘܗܰܠܶܟܘ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܆ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ ܘܫܒܰܩܘ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܐܳܘ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܫܶܢܬܳܐ ܕܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܰܕܰܦ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒܰܕ̈ܰܝܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܆ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.

.

܀ܒܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ܀.

ܥܰܘܠܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܬܪܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ܆ ܪܽܘܫܥܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝ ܫܠܰܕ̈ܶܐ ܒܗܰܝܟܰܠܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܦܶܟܪܰܬ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܣܰܟܺܝܢܳܐ܆ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܫܰܩܦܰܬ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܰܡܺܝܡ̈ܶܐ؟؟؟؟؟؟ ܀ ܦܳܬܚܺܝܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܛܳܪܶܝܢ ܠܗܘܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܥܽܘܕܝܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܕܺܝܢܳܝ̈ܶܐ܀.

.

܀܀ܚܘܣܪܳܢ̈ܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡܰܢ ܒܓܳܠܽܘܬܳܐ܀܀.

ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܆ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܢ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܰܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܠܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܆ ܐܶܬܒܰܛܰܠܘ ܘܐܶܬܒܠܶܡܘ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܬܳܐ ܆ ܐܶܬܦܣܶܩܘ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܢܶܦܫܛܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܘܢ ܆ ܐܶܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܗܘܢ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ.

ܐܶܬܛܰܡܰܡܝ̈ ܐܶܕܢܰܝܗܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܆ ܐܬܒܠܶܡܘ ܘܫܬܶܩܘ (53) ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ.

ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܫܰܪ̈ܰܝ ܒܳܥܝ̈ܳܢ ܕܢܺܐܙܳܠ̱̈ܢ ܠܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ܆ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܘܒܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܢܦܰܠܘ ܒܫܶܢܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܆ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܦܳܫܘ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܙܳܘܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܐ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ.

ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܥܰܡܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܒܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܓܙܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܽܘܥܝܳܐ ܘܡܕܰܒܪܳܢܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܣܳܥܰܪ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܡܗܰܠܶܟ ܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܰܢ ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܩܽܘܕܡܰܝܢ.

ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܪܰܟܶܒ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܪܰܟܶܒ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܀.

.

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ܀܀܀.

ܕܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܶܟܝܳܐ ܕܪܳܥܶܡ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥ̈ܳܢ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܠܩ̈ܳܢ ܕ̈ܶܡܥܶܐ ܕܫܳܦܥ̈ܳܢ܆ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܕܐܰܒܺܝܠ̈ܳܢ ܥܰܠ ܝܰܠܽܘܕܰܝܗܶܝܢ܆ ܣ̈ܰܬܶܐ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܒܳܟܶܝ̈ܳܢ ܥܰܠ ܛܽܘܛܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܫ̈ܶܠܝ܆ ܕܡܶܬܩܰܛܦ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܘܰܒܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܡܶܬܥܰܨܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܘ܏܏ܫܪ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܶܪܽܘܕܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܕܰܪ ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܆ ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܘܢ ܕܰܐܝܟܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܆ ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܟܝ ܢܶܦܽܘܩ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܥܰܡܝ ܡܬܰܝ ܒ: ܗ-ܘ.

ܘܰܐܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܡܺܝܟܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܏܏ܡܝ ܨ: ܗ-ܒ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܒܠܶܒܗ ܕܗܪܘܕܝܣ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܫܰܐܠ ܡܶܢ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܬ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ (55) ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܐܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܺܙܰܠ ܘܐܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ ܡܬܰܝ ܨ: ܒ-ܚ.

ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܐܶܠ ܗܪܘܕܝܣ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܓܽܘܕ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ.

ܘܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܰܘ ܒܡܰܕܶܢܚܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܥܰܪܬܳܐ.

ܘܥܰܠܘ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܘܚܙܰܘ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ܆ ܘܚܕܺܝܘ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ ܘܦܬܰܚ ܣܺܝܡ̈ܳܬܗܘܢ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ܆ ܡܬܝ ܨ: ܒ ܝ:ܝܐ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܗܪܘܕܝܣ ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܒܚܶܠܡܳܐ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܪܘܕܝܣ ܆ ܘܰܒܐܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܬܪܗܘܢ ܡܬܰܝ ܨ:ܒ –ܝܒ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܪܘܕܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܐܬܒܰܙܰܚ ܡܶܢ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܠܩܶܛܳܐ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܥܰܘܳܠܳܐܝܺܬ ܐܶܬܦܰܪܰܣ܆ ܟܰܕ ܒܝܰܕ ܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ ܠܫܽܘܦܳܥ ܕܶܡܗܘܢ ܚܰܣܝܳܐ ܒܝܰܕ ܚܣܳܡܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܩܛܳܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܫܰܕ܆ ܘܠܽܐܘܠܝ̈ܳܬܳܐ ܚܢܺܝܓ̈ܳܬܳܐ ܕܐܶܪܰܡܝܳܐ ܗܰܘ ܬܡܺܝܗ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܓܰܕ܆ ܘܰܠܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܪܳܚܶܝܠ ܢܰܟܦܬܳܐ ܐܰܙܺܝܥ܆ ܪܳܚܶܝܠ ܕܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܶܝܗ ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܘ.

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܟܶܢܦ̈ܳܬܳܐ ܕܐܶܡܗ̈ܳܬܗܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܡܶܬܬܰܘܒܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܫܦܰܥ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܗܽܘܢ.

ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܣܰܝܦܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ ܘܰܕܡܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ (58) ܘܰܫܦܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܬܒܣܒܰܣܘ ܡܶܢ ܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܗܪܽܘܕܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܶܒܗ ܢܶܟܠܳܐ ܡܠܶܐ ܕܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܒܰܕܬ ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܛܳܒ ܘܫܰܕܰܪ ܩܰܛܶܠ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܘܰܕܟܽܠܗܘܢ ܬܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܚܬ.

ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܨܒܰܥ ܨܰܘܪ̈ܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕ̈ܰܝܗܶܝܢ؟؟؟؟؟.

ܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ؟؟؟؟ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܡܶܛܽܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ.

ܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܦ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܘܢ ܡܶܬܛܰܫܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܘܢ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܒܥ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܟܠܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܬܝ ܫܡܽܘܢܺܝ ܘܰܒܢ̈ܶܝܗ̇܆ ܗܳܠܶܝܢ ܛܳܠܝ̈ܶܐ ܕܰܩܛܰܠ ܗܪܘܕܝܣ ܡܶܛܠ ܕܢܰܘܒܶܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡܗܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܗ ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܗܪܘܕܝܣ ܒܥܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܚܶܠܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܩܽܘܡ ܕܒܰܪ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܰܥܪܽܘܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬܰܡܳܢ ܗܘܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ.

ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܒܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ .

.

.

 

 

܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ܀܀.

ܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܘܰܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܕܶܡܢܰܢ ܥܰܕܥܶܕܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܟܰܘܟܒܳܐ ܪܗܶܛܢܰܢ ܘܥܰܡ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܣܓܶܕܢܰܢ ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܢܰܢ܆ ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܫܒܰܚܢܰܢ܆ ܘܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܫܩܰܠܢܳܝܗܝ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܘܛܰܝܶܒܘ ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܐܝܬ ܕܠܰܢ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܦܪܽܘܩ܆ ܒܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܒܶܣܪܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܺܝܬܳܐ (59) ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܟܪܰܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܪܰܛܺܝܒ̈ܶܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܡܢܺܝܢ ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܫܶܒ ܥܰܡ ܡܟܣ̈ܶܐ܆ ܬܡܳܢ ܡܰܢ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܝܢܶܩ ܗܳܪܟܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܛܰܥܢܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܥܡܕܶܗ ܝܳܘܚܰܢܳܢ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܣܰܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܥܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܫܩܰܠ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܫܩܰܠ ܘܰܐܪܺܝܡ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܥܡܰܕ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܘܝܽܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܐܶܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܩܳܡ ܡܳܪܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܰܪܒܳܐ ܥܰܡ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܥܠܳܝܳܐ ܥܰܡ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܝܢܳܬ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܗܽܘܝܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.

.

ܡܽܘܢ ܡܰܘܬܰܪ ܠܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ؟.

ܡܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܢܺܝܩܘܕܺܝܡܳܘܣ ܕܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܡܳܫܟܰܚ ܕܰܢܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܫܡܰܝܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܥܡܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ.

ܘܨܳܪ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܰܢ ܆ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܬܝܺܗܶܒܝ ܠܰܢ܆ .

ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܢܽܘܗ̈ܪܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܡܶܕ ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܆ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܪܳܪܳܐ ܘܗܽܘܝܘ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀.

ܕܰܬܠܳܬ.

ܣܳܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܠܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܘܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܕܰܗܒܳܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܪܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܰܚ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ (61) ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܆ ܘܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ.

ܕܰܐܪܒܰܥ.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܒܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܗܰܘܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܆ ܘܰܦܪܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܢܰܚ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܕܢܰܚ ܘܐܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܝܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܙܥܶܩ ܒܪܳܐ ܕܥܳܡܶܕ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܪܰܚܶܦ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܚܙܳܐ ܘܫܡܰܥ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܆ܡܶܛܠ ܕܝܰܘܢܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܆ ܘܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܡܶܢܗ̇ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܓܳܥܨܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ.

ܘܩܳܠܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܝܰܘܢܳܐ ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܐܶܬܳܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܢ ܕܰܚܢܰܢ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܐܶܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܘܒܚܽܘܒܳܐ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰ̈ܝܰܢ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܘܒܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܰܢ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܒܠܽܘ̈ܚܶܐ ܘܒܩ̈ܳܠܶܐ ܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ ܐܝܟ ܕܒܙܰܒܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܆ ܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܢܳܚ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܝܕܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܣܰܒܪܰܬ ܠܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܢܰܘܚܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܐ ܝܕܰܥܢܰܢ ܕܢܳܚ ܡܳܡܽܘܠܳܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ( 63) ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܢܰܫܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܝܬܪ̈ܳܬܳܐ܆ .

ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܬܶܫܥܳܐ ܙܢܺܝ̈ܢ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܳܝ ܕܛܰܦܳܢܳܐ܆ ܕܕܰܟܝܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܡܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܘܣ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܥܡܰܕܘ ܘܰܬܚܶܝܬ ܥܢܳܢܳܐ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣܛܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܚܺܝܕ̈ܳܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܪ̈ܶܒܥܺܝܢ؟؟؟؟؟؟؟؟ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܆ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܗܳܝ ܕܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܥܡܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܚܛܳܐ ܘܬܳܒ܆ ܕܚܰܡܫܳܐ ܗܳܝ ܕܰܕܡܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܥܡܰܕܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܗܗܳܝ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܕܫܰܒܥܳܐ ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܳܗ̇ ܥܳܡܕܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܬܡܢܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܶܐܘܳܠܳܓܽܘܣ ܕܓܳܕܫܳܐ ܠܰܢ ܬܰܡܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܥܡܺܝܠܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܡܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܥܡܰܕ.

ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܥܡܰܕ ܒܡܰܝܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܆ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܆ܠܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܦܥܳܐ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܠܳܐ ܥܡܰܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܺܝܚܺܝܢ ܘܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܫܬܰܬܝܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܒܡܰܝܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܥܡܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܥܒܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܰܥܡܺܝܕ̈ܶܐ ܠܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܢܶܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܕܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܛܒܰܥ܆ ܘܣܠܶܩ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܛܰܒܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܣܩܶܗ (65) ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܆ ܥܡܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܛܶܒܶܪܝܘܣ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܕܺܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܳܢܳܐ ܡܪܰܟܰܒ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܬܳܒܽܘܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܐܰܣܶܩ ܡܳܪܰܢ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܫܡܰܥ ܐܰܒܳܐ ܩܳܠܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܘܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܆ ܘܚܶܪܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܡܳܐ ܕܫܡܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܕܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܆ܘܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܒܳܐ ܩܥܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡ ܒܗܽܘܢ܆ ܚܕܰܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܝܽܘܪ ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܢܳܢ ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠ̈ܛܳܢ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܗܘܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܘܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܕܟܪ̈ܺܝܣܛܶܝܳܢܶܐ܆ ܡܽܘܢ ܫܰܟܢܰܬ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܳܡܰܪ ܕܟܳܗܢܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܚܶܝܬ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܒܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܦܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܆ ܒܰܪ ܟܡܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܥܡܰܕ ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܡܰܕ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܕܐܶܡܰܪ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ ܥܡܰܕ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܙܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܟܰܬܰܪ ܬܰܡܳܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܪ ܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܥܡܰܪ ܒܢܳܨܪܰܬ ܥܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ (67) ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܝܕܺܝܥܳܐ ܕܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ.

ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܕܺܝܥܳܐ ܕܣܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܆ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܓܶܢ ܐܺܝܕܝ ܥܠܰܝܟ܆ ܘܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܽܠ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܝܕܺܝܥܳܐ ܕܣܳܡ ܝܽܘܚܳܢܳܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܡܳܪܶܗ.

ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܩܢܶܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܆ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܗܘܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܦܩܰܕ ܕܢܶܬܡܰܫܚܽܘܢ܆ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܐܳܦ ܚܰܡܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܶܗ ܆ܘܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܶܕ̈ܶܡܶܐ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܡܕܺܝܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܆ ܘܢܰܚܶܬ ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܣܳܠܶܩ ܬܰܝܳܒܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܕܽܘܝܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܡ ܕܠܳܐ ܒܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܝܰܩܰܪ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܥܡܰܕ ܡܳܪܰܢ ܘܩܰܕܶܫ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܡܚܰܣܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܕܢܳܚ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܆ ܢܥܰܕܥܶܕ ܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܗܘܰܝܢܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܆ܢܚܰܓܶܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܐ ܕܐܶܣ̈ܛܠܶܐ ܘܠܳܐ ܒܚܰܓ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐ؟؟؟؟؟؟؟ ܘܰܒܪ̈ܶܩܕܶܐ ܙܰܠܺܝܠ̈ܶܐ ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܒܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܘܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ (69) ܕܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܕܺܝܠܰܢ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܳܪܰܢ ܕܗܽܘ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܦܰܩܶܕ ܐܳܕܳܡ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܕܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܚܦܺܝܛܳܐܝܬ ܘܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢܳܗ̇ ܐܡܺܝܢܳܐܝܺܬ ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܶܬܥܛܶܐ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܘܬܶܬܫܺܝܓܝ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣܝܳܬܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ ܘܫܳܦܳܗ̇ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܐܶܬܥܰܛܝܰܬ ܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܒܗܶܬ ܫܺܐܕܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܗܰܘ ܕܛܰܫܝܳܗ̇܀.

.

܀܀ ܕܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܀܀.

ܘܚܳܫܰܚ ܐܳܦ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܢ.

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܫܘܰܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܰܠܰܐܟܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܰܗܦܶܟ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ܆ ܘܢܶܬܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܒܰܝܢܳܬ ܝܠܺܝܕ̈ܶܐ ܪܰܒ ܡܢܶܗ ܘܗܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܦܳܫ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܩܰܡܨ̈ܶܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ ܣܰܥܪܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘ ܘܥܶܪܩܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܠܕܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܶܗ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟܪܳܐ ܠܳܐ ܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܕܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܳܬ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܠܗܺܝܪܘܕܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܪܶܩܕܰܬ ܒܰܪ̱ܬ ܗܶܝܪܳܘܕܺܝܰܐ ܒܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܪܘܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܡܪܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܫܪܺܝܚܬܳܐ܆ ܘܰܒܥܳܬ ܒܰܪܬ ܗܺܝܪܳܘܕܺܝܰܐ ܡܶܢ ܗܺܪܳܘܕܝܣ ܡܰܠܟܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܝܰܠܺܝܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܐܶܡܳܗ̇ ܐܶܣܬܰܝܪܟܳܝܳܐܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܝܺܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܕܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܠܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܢܰܝܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ (71) ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܚܰܒܫܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܡܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܰܚܽܘܟ.

ܐܳܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܚܽܘܪܘ ܒܗܳܕܶܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܣܰܟܠܬܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ ܒܫܳܪܽܘܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܥܰܡ ܕܳܕܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܗܝܪܘܕܝܣ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܘܒܗܰܘ ܪܶܩܕܳܐ ܙܠܺܝܠܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ ܘܫܶܦܪܰܬ ܠܗܽܘܢ ܗ̱ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܶܦܣܰܩ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܒܳܐ ܒܝܺܠܝܕ̈ܶܐ܆ ܘܒܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܰܘܒܕܰܬ ܒܗܰܘ ܪܶܩܕܳܐ ܙܠܺܝܠܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܒܶܕܘ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܶܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܘܒܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦܶܠ ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܀.

.

.

܀܀܀ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܀܀܀.

ܟܽܠ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟܺܝ܆ ܘܰܐܝܟ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܬܠܳܬ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܕܳܐ ܒܗܨܝ ܕܩܪܳܝܗܝ ܩܳܠܳܐ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܗ ܩܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܕܬܠܳܬ ܕܡܳܢܳܐ ܩܥܳܐ ܛܰܝܒܽܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܣܳܪܝܳܐ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܨܳܐ ܐܶܢܰܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟܝ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܟ܆ ܘܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪܶܗ ܡܥܰܠܝܳܐ܆ ܕܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܠܰܐܟܳܐ ܓܶܝܪ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ.

ܘܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܣܰܥܪܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܒܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܨܐ ܘܙܳܓܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܢܶܠܒܰܫ܆ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܶܗ ܢܛܰܦܶܣ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܠܒܶܫ ܠܒܽܘܫܳܐ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܡܠܳܐ ܡܨܥܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ (73) ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝܳܬ̈ܳܐ ܘܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܓܰܘܪܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܘܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܨܰܪܝܳܐ ܦܰܪܣܬܶܗ ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܳܐܬܳܐ ܚܫܺܝܒ܆ ܠܒܶܫ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܣܰܥܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܓܰܡܠܳܐ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܡܶܨܥܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܟܰܕ ܩܳܪܝܳܐ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܟ̈ܰܝܳܐ ܘܰܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ܆ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܠܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܳܪܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܨܥܰܝܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܶܝܬ ܗܳܝ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܠܕܺܝܠܰܢ܆ ܘܳܐܣܰܪ ܬܽܘܒ ܚܰܨܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨ̈ܰܘܗܝ ܗ̱ܕ̱ ܥܶܪܩܬܳܐ܆ ܕܢܰܝܬܶܐ ܒܳܗ̇ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܡܪܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܘܗܳܟܘܳܬ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܥܶܪ̈ܩܳܬܳܐ ܐܳܣܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܓܰܠܕܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܗ̱ܕ̱ ܕܰܐܡܺܝܬܘ ܡܶܢܗܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܽܘܠܗܳܒ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܡܶܐܟܽܘܒܬܶܗ ܩܰܡܨ̈ܶܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝܦ̈ܳܝܶܐ ܕܒܶܗ ܥܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܣܰܓܺܝ ܫܰܚܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܰܠܩܰܡܨ̈ܶܐ ܕܐܳܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܩ̈ܳܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܕܶܒܫܳܐ ܬܽܘܒ ܣܰܓܺܝ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܙܥܺܝܦܳܐܝܬ ܡܰܟܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܕܢ̈ܶܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܳܟܶܕܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܒܰܨܚܳܚ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܶܚܡܳܐ ܠܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ܆ ܘܩܳܢܶܝܢ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܰܛܢܗܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܡܳܐܶܬ܆ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܠܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܶܩܒܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܪܽܘܪܳܐ ܕܡܚܰܛܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܙܕܰܘܰܓ ܕܶܟܪܳܐ ܥܰܡ ܢܶܩܒܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܫܳܕܶܐ ܠܙܰܪܥܳܐ܆ ܢܶܩܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܠܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܦܳܣܩܳܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܕܶܟܪܳܐ ܘܡܳܐܶܬ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ܆ ܢܶܩܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܳܛܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ܆ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܘܠܕܺܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ܆ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܗܽܘܢ ܘܡܳܝܬܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ (75) ܒܝܰܠܕ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܕܢ̈ܶܐ ܆ ܕܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܩܰܛܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ܆ ܘܒܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܶܐܡܗܽܘܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܝܡ ܐܰܚܪܶܒܘ ܒܝܰܕ ܣܥܳܝܗܘܢ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܐ̱ܣܦܺܝܣܝܐܢܘܣ ܘܰܐܚܪܶܒ ܠܶܡܗܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗܘܢ܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܡܰܟܶܣ ܗܘܳܐ ܠܗܝܪܘܕܣ ܥܰܠ ܕܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܐܢ̱ܬܰܬ ܐܰܚܽܘܗܝ ܦܺܠܺܝܦܽܘܣ ܘܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܥܰܡܳܗ̇ ܢܶܙܕܰܘܰܓ ܐܶܠܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܡܰܦܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܳܡ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܒܥܳܐ ܠܡܶܩܛܠܗ ܠܦܽܘܬ ܒܥܳܬܳܗ̇ ܕܐܺܝܪܘܕܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܦܠܺܝܦܘܣ ܐܶܠܳܐ ܗܝܪܽܘܕܝܣ ܠܳܐ ܫܰܠܡܳܗ̇ ܠܰܒܥܳܬܳܗ̇ ܕܰܢܟܺܝܠܬܳܐ ܥܰܠ ܕܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܥܒܳܕܶܗ ܝܰܩܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܗܝܪܘܕܝܣ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܡܶܫܬܽܘܬܗ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ (ܘܫܳܢܺܝܬܳܐ) ܘܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܕܙܡܺܝܢܽܘܬ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ܆ ܕܰܒܪܶܩܕܳܐ ܕܒܰܪܬܳܐ ܙܰܠܺܝܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܶܦܪܰܬ ܠܶܗ ܘܗܺܝ ܕܶܝܢ ܒܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܕܗܺܝܪܘܕܝܣ ܫܶܦܪܰܬ ܗܘܳܬ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܗ̇ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܡܶܢܗ ܘܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇܆ ܘܗܺܝ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܩܰܕܡܰܬ ܡܶܢ ܐܶܡܗ̇ ܝܶܠܦܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܦܺܝܢܟܳܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܐܶܣܦܽܘܩܠܰܛܪܳܐ ܘܦܰܣܩܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܰܝܬܺܝܶܗ ܥܰܠ ܦܺܝܢܟܳܐ ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܛܠܺܝܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬܶܗ ܠܶܐܡܳܗ̇܆ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܳܗ̇ ܘܦܨܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܕܐܝܪܘܕܝܰܐ ܐܰܦܩܰܬ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪܬܳܗ̇ ܕܬܶܪܩܰܕܝ ܥܰܠ ܓܠܺܝܕܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܪܳܩܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܐܶܬܬܒܰܪ ܓܠܺܝܕܳܐ ܬܚܽܘܬܶܝܗ̇ ܘܥܒܪܰܬ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܕܳܠܳܗ̇܆ ܘܰܓܠܺܝܕܳܐ ܦܰܣܩܶܗ ܠܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܗ̇ ܗܶܦܟܰܬ ܠܚܰܫܳܐ܆ ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܢܝܳܚܳܐ ܠܙܰܠܺܝܠܬܳܐ ܘܰܠܦܺܝܠܺܝܦܽܘܣ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܙܥܶܩ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܕܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܰܬ ܐܰܚܽܘܟ.

ܘܚܢܰܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ (77) ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ܆ ܘܢܫܰܦܶܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܕܬܶܥܒܕܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܝ ܡܢܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܥܶܡܶܗ܆ ܚܢܰܢ ܘܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܘܟܽܠܗܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

܀܀܀ܥܰܠ ܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ܀܀܀.

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܡܶܢܗܘܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܙܳܩܦܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܢܰܓܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܬܶܪܕܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܶܐܬܶܐܫܶܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܕܡܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܟܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠܬܽܘܢ ܒܰܝܢ̈ܰܝ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܥܰܕܥܶܕܢܰܢ ܥܺܐܕܶܗ ܕܥ̱ܘܗܕܳܢ ܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܣܛܦܰܢܽܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܗܽܘܝܽܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܽܘ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܘܢ ܗܰܝܡܢܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܒܡܳܪܰܢ ܘܪܺܝܫܳܢ̈ܶܐ ܕܐܰܟܰܐܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܣܳܡܘ ܗ̱ܘܰܘ ܢܰܦܫܗܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܣܓܺܝܘ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܪܰܛܶܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶ̈ܐ ܥܰܠ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬܒܰܣܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܗܘܢ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ܆ ܘܰܩܪܰܘ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܠܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܒܨܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܓܒܰܘ ܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܐܺܝܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܰܡܠܶܝܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܚܢܰܢ ܢܶܗܘܐ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܫܶܦܪܰܬ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ (79) ܥܰܡܳܐ ܘܓܒܰܘ ܠܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܥܒܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܟܡܬܶܗ ܘܕܳܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܗ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܠ̈ܶܐ ܕܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܫܓܶܫܘ ܠܥܰܡܳܐ ܘܚܛܰܦܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘܗܝ ܠܡܶܨܥܰܬ ܟܶܢܫܳܐ܆ ܘܚܳܪܘ ܒܶܗ ܟܽܠܗܘܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܰܝܟ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܚܶܡܬܳܐ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܡܰܚܪܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܗܘ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܟܕ ܦܬܺܝܚ̈ܺܝܢ܆ ܘܠܰܒܪܗ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܩܥܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܣܟܰܪܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܓܙܰܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܘܢ ܘܶܐܚܰܕܘ ܐܰܦܩܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܡܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܘܳܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܥܠܰܝܡܳܐ ܚܰܕ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܘܪ̈ܳܚܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܢ ܠܶܗ ܠܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܝ ܘܟܰܕ ܣܳܡ ܒܽܘܪܟܳܐ ܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܆ ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܟܶܒ.

ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܕܟܰܕ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܪܳܓܽܘܡ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܘ ܕܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܥܰܠ ܪܳܓܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܚܢܰܢ ܐܳܦ ܢܶܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܕܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܠܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ ܕܡܳܪܝ ܐܶܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܣܳܗܕܳܐ ܩܰܕܡܨܝܳܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

܀܀܀ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܰܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀܀܀.

ܘܚܳܫܰܚ ܐܳܦ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ .

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܒܓܰܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܘܙܳܥ ܟܽܠܗ ܟܝܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܪܳܬ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܶܗ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܬܠܺܝܬܳܐܝܬ ܩܰܒܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܚܛܳܐ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܕܰܢܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܶܡܕܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܓܒܰܠ̈ܝ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܶܨܛܰܒܰܬ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܠܽܘܠܳܐ ܠܟܰܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܟܰܪ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ̈ܝ ܐܳܡܶܠ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܠܰܝܗܶܝܢ ܢܶܣܬܡܶܟ ܒܰܪ ܡܠܟܳܐ ܥܰܡ ܦܐܺܝܬܳܐ ܕܰܐܘܕܺܝܰܬ ܒܶܗ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܣܪܰܚܘ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܽܘܕܳܫܰܝ̈ܗܘܢ ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܕܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܢܚܶܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܩܥܰܘ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܠܳܐܕܳܡ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܫܶܠܡܰܬ ܒܗܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܕܰܘܝܕ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ ܆ ܕܗܦܰܟܘ ܠܒܶܣܬܰܪܗܘܢ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܗܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܘܙܽܘܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܩܰܕܰܫܘ ܒܝܰܕ ܥܡܳܕܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܗܘܢ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܣܓܽܘܕ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܐܶܠܺܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܩܰܠܶܣ ܐܶܠܺܝܫܳܥ ܘܢܶܪܦܽܘܣ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܝܰܒܶܒ ܗܘܫܥ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܢܗܰܠܶܠ ܝܽܘܐܝܠ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܥܒܕܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܝܰܘܢܳܢ ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܕܽܘܨ ܡܝܺܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܢܶܚܕܶܐ ܚܰܒܩܽܘܩ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܗܰܕܰܪ ܨܦܢܳܝܳܐ ܘܢܥܰܕܥܶܕ ܚܰܓܺܝ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܰܓܶܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܢܶܬܦܰܨܰܚ ܡܰܠܰܐܟܺܝ ܢܒܺܝܳܐܛ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܶܪܘܰܙ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܰܢܩܰܝܶܙ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܪܰܡܪܶܡ ܕܳܢܺܝܐܠ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܚܬܶܡ̈ܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܢܦܰܩ ܠܓܶܠܝܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܀.

.

.

(83) ܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ܀܀܀.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܟܫܶܠ ܒܺܝ܆ ܠܽܘܩܳܐ ܙ:ܟܓ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠܢܰܢ ܘܝܺܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܰܐܘܕܺܝܢܰܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܶܐܣܛܠܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܒܶܫܢܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܩܰܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܰܢ܆ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܶܙܕܰܥܙܰܥ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܳܦܶܠ ܘܗܳܘܝܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܐܰܠܳ̈ܗܳܝܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܘܐܳܡܰܪ܆ ܩܰܘܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܩܽܘܪ̈ܶܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܝܘ: ܝܓ.

ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐܢܶܬܟܫܶܠ ܒܺܝ ܠܘܩܳܐ ܨ: ܙܙ ܟܓ.

ܐܶܡܬܝ ܕܥܳܐܶܠ ܟܶܫܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܕܰܘܰܕ ܠܶܗ ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܐܶܠ ܟܶܫܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܘ ܡܽܘܢ ܥܳܒܶܕ܆ ܕܳܡܶܐ ܠܶܐܠܦܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܰܠܳܚܳܐ ܘܡܬܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠܠ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܛܝܳܐ ܠܐܠܡܺܐܢܳܐ ܘܚܰܪܬܳܗ̇ ܠܰܛܒܳܥܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܬܟܫܶܠ ܒܺܝ ܕܳܡܶܐ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܬܰܘܠܥܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܝܳܒܫܺܝܢ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܫܶܪ̈ܫܰܘܗܝ.

ܟܽܠ ܐܳܣܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡ ܡܫܰܘܙܶܒ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܘܡܶܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܛܳܪܶܕ ܠܟܶܫܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܘܗܘܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܐܰܚܰܝ̈ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܕܟܶܫܠܳܐ ܥܒܰܪ ܒܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܐܶܬܟܫܶܠܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܰܡܥܽܘܗ̇ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܚܰܣܺܝܢ ܗ̱ܘ ܡܶܢܝ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܰܪܩ̈ܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܪܶܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܕܰܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܢܦܰܩ ܟܶܫܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܰܕܰܪ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܐܠܽܘܗܝ ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ܆ ܘܥܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܙܶܠܘ ܐܶܡܰܪ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܘܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܘܓܰܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ܆ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܬܟܫܶܠ ܒܺܝ.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܒܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܚܬܰܡ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܝܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܟܽܘܗ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܕܽܘܓ̈ܶܐ ܘܚܰܪ̈ܫܶܐ ܡܡܰܠܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܨ: ܠܗ ܗ ܘ : ܣܐ܆ ܙ.

ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܳܟܣ̈ܶܐ ܩܰܠܶܣܘ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܐܬܥܡܶܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܥܡܰܕܘ ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܟܳܪܽܘܙܘܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܕܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܳܫܘ ܒܪܶܥܝܳܢܰܗܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܒܨܶܒܝܳܢܗܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܡܰܢ ܐܶܕܰܡܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܕܳܡܶܝܢ܆ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܘܰܡܡܰܠܺܠܝܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܙܡܰܪܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܪܩܶܕܬܽܘܢ ܘܶܐܠܰܝܢ ܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܪܩܶܕܬܽܘܢ.

ܐܶܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ ܐܳܪܺܝܢ ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܳܟܣ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܐܬܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܆ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̱ܕ̱ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܳܢܘܳܝܽܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܟܰܢܺܝܘܗܝ ܪܳܚܡܳܐ ܕܡܨܟܫ̈ܶܐ ܘܰܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀.

.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܀܀܀.

ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܗ܆ ܝܕ.

ܐܺܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝ̈ܢ ܟܝܳܢܳܐܝܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܕ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܒܣܰܡܳܡܢ̈ܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܡܣܡܺܝܢ ܘܡܶܬܐܰܣܶܝܢ܆ ܘܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ (87) ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܓܳܕܫܺܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܐܰܣܶܝܢ ܒܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܰܐܣܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܠܣܽܘܡܣܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܩܳܪ̈ܶܝܢܬܳܝ̈ܶܐ ܘܐܳܡܰܪ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬ ܒܟܽܘܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܡܚܺܝܠ̈ܶܐ ܆ ܘܐܺܝܬ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܘܐܺܝܬ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܒܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܰܢ ܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܰܡܫܰܪܝܳܐ܆ ܘܕܰܬܪܶܝܢ ܗܳܐ ܚܠܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܟܺܐܒܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܕܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܢܶܦܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܆ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܠܰܠܳܗܳܐ ܘܰܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗ ܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܢܪܰܥܶܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܐܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܦܰܓܪܳܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܐܶܡܰܬ ܕܡܶܬܟܪܶܗ ܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܐܡܰܢ ܠܳܟ ܡܶܢ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ ܢܦܺܐܫܳܐ܆ ܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܘܰܐܫܺܝܓ ܠܶܒܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢܳܐ ܕܥܰܡܠܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܥܶܛܪܳܐ ܗܰܢܺܝܳܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܗܰܒ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐܣܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܥܨܳܒܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܩܶܕ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ܆ ܕܐܢ ܢܶܗܘܐ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܣܫܚܽܘܢܝܗܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܐܣܝܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܪܺܝܗܳܐ ܘܡܪܝܳܐ ܡܩܺܝܡ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܘܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܥܳܪܨܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܠܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܩܰܕܡܳܝܰܬ ܢܶܥܨܽܘܒ ܘܢܰܐܣܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܢܕܰܟܶܐ (89) ܠܒܰܪܢܳܫܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܪܗܰܛ ܠܘܳܬ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܬܐܶܣܰܪ ܒܚܰܒܠܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܺܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܪ̈ܗܳܢ̈ܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܘܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܒܰܕܓܘܢ ܗܰܘ ܕܪܳܐܶܓ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܪܗܰܛ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܝ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܘܬܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܩܢܰܘ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܩܳܪܶܒ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܗܰܘ ܣܫܰܪܝܳܐ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܩܳܢܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܚܪܶܗ܆ ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܕܡ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܚܰܡܝܡܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܬܳܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܠܰܣܺܝ ܠܟܺܐܒܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܣܺܝ ܠܦܰܚܪܶܗ ܒܗܳܝ ܕܩܽܘܡ ܫܩܰܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܙܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܪܓܰܠ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܰܝܬ ܠܘܳܬܶܗ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܶܗ ܣܪ̈ܺܝܩܳܢ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܶܡܰܬܝ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܳܬܚܳܐ ܒܓܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܣܳܥܶܐ ܠܰܙܢܰܝ̈ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ ܐܰܠܨܰܬ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܰܪܒܰܬ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܳܬ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܣܰܦܩܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܡܽܘܪܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܶܝܢ̈ܳܗ̇ ܐܰܫܺܝܓܰܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܰܒܣܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܫܰܘܝܰܬ ܐܶܢܺܝܢ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܢܶܣܒܰܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ (91) ܕܚܰܘܒ̈ܶܝܗ̇ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܝܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܚܒܰܬ ܣܰܓܺܝ (ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ) ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܪܬܰܚ ܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܠܡܳܪܰܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܰܘܙܰܠ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܆ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ .

ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܐܶܬܩܰܒܰܠ ܒܣܶܕܪܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܰܒܡܳܪܶܗ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܫܦܺܝܥܽܘܬ ܐܺܝܕܳܐ ܫܶܬܐܶܣ̈ܶܐ ܐܶܢܝܢ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܰܐܠܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܢ ܒܳܥܶܝܬܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܟܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܘܗܽܘ ܥܳܨܶܒ ܠܟܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܦܬܺܝܚ̈ܺܝܢ ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܒܩܳܠܶܗ ܚܰܠܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܠܐܰܝ̈ܳܐ ܘܛܥܶܝܢ̈ܝ ܡܰܘܒܠ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܳܘܬܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܘܐܶܢܳܐ ܐܶܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܣܰܓܺܝ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܬܪܚܶܡ ܣܰܓܺܝ܆ ܐܰܝܟ ܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܦܬܰܚܘ ܟܺܝܣܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܒܰܕܰܪܘ ܠܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܠ̈ܰܘ ܕܛܠܰܡܬܽܘܢ ܘܚܛܰܦܬܽܘܢ ܐܰܗܦܶܟܘ ܐܥܦܳܐܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܠܰܝܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܒܐܺܝܕܳܐ ܫܦܺܝܥܬܳܐ ܗܰܒ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܬܫܰܡܠܽܘܢ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟܽܘܢ ܦܰܓܪܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪ ܘܫܺܝܥ ܟܺܝܣܶܗ ܘܩܰܠܽܘܛ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܘܡܰܪܺܝܪ ܘܪܰܓܺܝܙ ܒܠܶܒܗ ܘܓܠܺܝܙܝܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ܆ (93) ܘܪܰܚܺܝܩ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܒܺܝܫܽܘܬ ܐܽܘܪܚܶܗ܆ ܗܳܢܳܐ ܚܰܪܬܶܗ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܘܝܳܪܶܬ ܘܳܝ̈ܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܳܐ.

ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܟܘܒܳܐ܆ ܘܕܳܒܨܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܘܒܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܦܰܓܪܳܐ ܚܰܐܶܫ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܳܐܫܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܡܶܕܡ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܘܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒܰܕܪܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܝܬܺܝܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܚܰܛܳܝܳܐ ܙܳܪܰܥ ܘܠܳܐ ܚܳܨܶܕ ܝܳܨܶܦ ܘܠܳܐ ܡܰܬܟܰܫܰܪ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܡܶܬܡܚܶܠ ܘܐܳܒܶܕ ܘܥܳܪܨܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܝ̈ܘܢܶܐ ܥܰܣܩ̈ܶܐ ܘܩܳܕܶܡ ܙܰܒܢܶܗ ܡܳܐܬ ܘܐܳܒܶܕ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܪܰܡ ܕܟܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܢܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ܆ ܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܕܺܝܢܗܘܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܢܶܬܦܰܪܥܽܘܢ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܘܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܘܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܚܰܪܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܠܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܢܰܘܚܶܕ ܬܝܽܒܽܘܬܰܢ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ ܐܶܠܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܒܗܳܝ ܕܚܳܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܒܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܓܕܰܫ ܠܰܢ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܝܽܘܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܚܠܦܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܢܺܝܚ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܪܺܝܗ ܗ̱ܘ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܡܗܰܘܰܢ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܝܘܳܢ܆ ܗܰܘ ܕܐܶܬܡܳܠܝ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܺܐܒܳܐ ܣܳܪܽܘܚܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܶܬܡܳܠܝ ܛܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܺܝܫ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܳܠܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܫܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܡܩܰܪܒܺܝܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ (95) ܒܪܰܡ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܰܐܣܺܝܢ ܘܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܠܺܝܓܳܐܝܬ ܛܳܥܶܝܢ ܠܫܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܕܳܡܶܝܢ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܗܰܘ ܩܰܫܝܳܐ ܆ ܕܐܶܡܬܝ ܕܡܶܬܡܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܪ̈ܕܘܳܬܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܕܢܦܺܝܣܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܪܺܝܡ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢܗ ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܚܕܳܐ ܗܳܦܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܠܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗ ܘܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܰܗ ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܢܛܰܪ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܣܶܓܝܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܛܰܒܰܥ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ܆ ܘܗܳܟܢܳܐ ܠܟܽܠ ܚܰܛܳܝܳܐ ܘܩܰܫܝܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܒܥܽܘܡܩ̈ܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܗܦܽܘܟܘ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܪܓܰܙ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܥܕܰܟܺܝܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܦܬܺܝܚ ܥܽܘܠܘ ܘܣܰܒܘ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܘܪܚܶܡܘ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܛܪܽܘܕܘ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܒܰܫܘ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܽܘܫܘ ܥܰܠ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܟܰܦܘ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳ̈ܗܳܐ ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܛܥܰܢܘ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܠܢܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܛܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܐ ܠܟܽܘܢ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܗܽܘ ܢܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܟܺܐܒܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܗܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܘܒܰܝܢܳܬܰܢ܆ ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܡܰܕܥ̈ܰܝܢ ܘܢܡܰܢܰܥ ܠܰܢ ܠܰܐܠܡܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܛܰܟܶܣ ܠܰܢ ܥܰܡ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܚܢܳܢܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ܀.

.

܀܀܀ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀܀܀.

ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܢܶܟܠܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܨܶܢܥܳܬ̈ܶܗ ܕܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ (97) ܡܳܪܽܘܕܳܐ܆ ܘܦܰܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܘܗܳܢܳܐ ܦܰܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܶܟܠܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܟܺܐܒܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܟܺܐܒܳܐ ܕܚܠܳܕܳܝܬܳܐ ܕܚܳܠܶܕ ܒܓܽܘܫܡܳܐܐ ܘܰܡܣܺܝܦ ܠܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܘܚܛܳܗܳܐ ܕܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܢܶܟܠܳܐ ܚܳܠܶܕ ܒܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܳܐ܆ ܘܣܳܟ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬ ܟܺܐܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܩܛܺܝܠ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܒܣܰܝܦܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܆ ܘܰܠܥܶܠܰܬ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܟܺܐܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܳܐ ܣܳܡܶܬ ܠܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܠܰܕܥܳܒܶܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܒܶܬ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܠܶܒܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܥܒܪܶܬ ܡܶܢܝ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܆ ܠܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܒܣܶܬܪܳܐ ܡܘܒܶܕ ܗܘܝܬ܆ ܠܰܕܪܳܡܶܝܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ (ܘܰܪܘܺܝܚ) ܘܪܰܘܳܝ ܠܶܒܗ ܥܰܡܶܗ ܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ ܡܶܐܟܽܠܬܳܐ܆ ܘܥܰܝܢܝ ܒܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܚܳܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܥܰܡܝ ܢܶܬܒܽܘܢ.

ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܕܗܽܘ ܢܫܰܡܫܰܢܝ ܒܥܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܝ ܕܥܳܒܶܕ ܢܶܟܠܳܐ܆ ܘܡܰܡܠܳܐ ܟܰܕܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢܰܬܩܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܝ܆ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܫܰܬܶܩ ܠܪܰܫܺܝܥ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܘܒܕ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܏ܡܙܡ.

ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܡܰܫܡܰܥܬܟܽܘܢ ܠܡܰܡܠܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܘܰܕܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܠܶܫܳܢܟܽܘܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܦܰܟܺܝܗܬܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܬܡܰܠܠܽܘܢ ܐܰܘ ܬܰܒܣܽܘܢ ܒܰܐ̱ܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܥܰܠ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܰܒܣܽܘܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܙܥܽܘ̈ܪܶܐ ܡܶܛܠ ܕܡܰܠܰܐܟܰܝ̈ܗܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܳܙܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܡܳܪܗܽܘܢ܆ ܥܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܣܰܪ̈ܗܒܳܢ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܗ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ ܕܠܳܐܶܛ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܢܰܕܥܶܟ ܫܪܳܓܶܗ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܣܟܰܪ ܠܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܆ ܘܰܐܡܺܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒ̈ܰܘܗܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܩܽܘܠܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܝܳܐ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܳܐܚܶܕ ܐܢ̱ܬ ܦܽܘܡܳܗ̇(99) ܘܡܳܝܬܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܳܚܶܕ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܡܰܡܠܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.

ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܩܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܽܦܽܘܡܝ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܠܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܕܠܳܐ ܢܡܡܰܠܠ̈ܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܶܣܛܶܐ ܠܶܒܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܪܺܝܫܝ ܠܳܐ ܢܰܕܗܶܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܽܠ ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܣܳܡ̈ܶܐ ܘܰܢܟܺܝܠ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܘܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ.

ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܬܶܙܕܰܕܰܩ ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܟ ܬܶܬܚܰܝܰܒ.

ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܶܒܘ ܠܫܶܬܩܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܡܠܳܐ ܘܰܠܫܶܬܩܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܚܫܰܒܘ܆ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܘܛܰܪܘ ܠܶܫ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܠܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܡܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܆ ܡܰܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܟܽܠܰܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܚܢܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܒܡܰܡܠܳܐ ܘܒܫܶܡܥܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܫܶܐ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܗܳܘܶܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܢܶܛܥܽܘܢܳܟ ܘܬܶܦܶܠ ܒܓܶܘ ܦܰܚܰܝ̈ܗܘܢ ܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܐܰܦܶܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܳܟܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܘܨܢܺܝܥܳܐ ܡܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܆ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܛܺܝܠܬܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ.

ܫܡܰܥ ܠܡܶܠܰܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܆ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܆ ܒܚܰܕ ܕܶܝܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܒܰܐܚܪܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܟ̈ܶܐ ܡܫܬܰܢܕܺܝܢ ܒܶܗ ܆ ܕܢܶܓܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܓܽܘܡܪ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܝܠܶܗ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܐܳܚܶܕ ܐܰܟܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܩܰܪܺܝܒܶܗ܆ ܘܠܳܥܶܣ (101) ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܘܰܕܩܰܪܺܝܒܶܗ܆ ܗܳܘܝܳܐ ܡܶܢܳܬܶܗ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ.

ܬܽܘܒ ܒܟܰܝܠܳܐ ܕܡܟܺܝܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܬܬܟܺܝܠ ܠܟܽܘܢ ܘܡܶܬܬܰܘܣܰܦ܆ ܠܰܘܛܬܳܐ ܬܽܘܒ ܘܢܶܟܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܘܥܰܘܠܳܐ ܘܥܶܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܝܳܬܶܒ ܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܘܰܒܛܽܘܫܳܝܳܐ ܒܣܰܝܝܦܶܗ ܐܰܘ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܩܳܛܶܠ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܨܗܶܐ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܘܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܳܦܶܠ ܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܘܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܬܰܒܰܪ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ ܘܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܢܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܰܐܬܪܗܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܘܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܚܳܦܪܺܝܢ ܢܶܦܠܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܘܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܚܳܦܪܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܦܠܽܘܢ܆ ܘܰܒܩܰܒܪܳܐ ܕܦܬܰܚܘ ܢܶܬܛܰܡܪܽܘܢ ܟܽܠ ܕܙܳܪܰܥ ܛܳܒܬܳܐ ܚܳܨܶܕ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܙܳܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܳܨܶܕ ܠܰܘܛܳܬ̈ܳܐ ܀.

܀܀ܫܠܶܡ܀܀.

.

.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ܀܀܀.

ܐܰܚܰܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܟܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܰܬܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܡܰܬܰܝ ܆ ܘܢܳܦܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗ̇ ܐܽܘܪܶܫܠܶܝܡ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܗܘܕ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܬܶܠ ܚܰܘܪܰܢ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܣܰܟܠܘ̈ܳܬܰܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܚܰܕ ܥܰܠ ܚܰܕ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܐܰܣܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܟܺܐܒܶܗ ܡܶܢ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ (103) ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܡܶܢܗ܆ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܘܰܒܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܟ ܆ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܢ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܟܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܥܳܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܚܘ̈ܰܘܳܬܐ ܒܥܽܘܒܶܗ܆ ܘܗܳܠ̈ܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܳܒܨܺܝܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܗܟܰܢܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܳܐ ܕܝܳܪܒܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܳܛܠܳܐ ܠܶܗ ܘܚܰܪܬܶܗ ܓܺܗܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܬܰܥ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܚܪܒܽܘܢ ܠܟܰܪܡܰܝ̈ܢ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ.

ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܳܦܶܠ ܒܦܰܚ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܡܶܬܦܰܠܦܰܠ ܒܰܣܝܳܢܳܐ؟؟؟؟؟؟ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܣܰܡܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܬܐܰܣܶܐ ܘܢܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܰܢ ܩܰܐܶܡ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܢܳܩܶܫ ܒܗܳܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܬܦܬܰܚ ܠܶܗ ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܥܰܕ ܐܢ̱ܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܥܓܰܠ ܥܒܶܕ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܺܝܢܳܟ ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܫܠܡܳܟ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܬܶܦܶܠ ܒܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬܶܠ ܫܳܡܽܘܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܥܰܕ ܐܢ̱ܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܒܶܕ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܳܟ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ.

ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܦܳܣܶܩ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܺܫܠ̈ܳܬܳܐ ܘܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܳܠܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܘܠܳܒܶܫ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܽܪܬܳܐ (105) ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܡܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܝܳܪܶܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܺܝ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܩܪܺܝ ܠܶܒܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܫܡܳܗ̇ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ.

ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܥܒܰܪ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܬܳܒ ܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܫܡܶܗ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ.

ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܣܠܶܩ ܠܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܦܰܪ ܒܡܳܪܶܗ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܬܽܘܒܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܬܶܐܒܕܽܘܢ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܰܗܦܟܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܫܰܚܠܦܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܠܚܰܕܬܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܰܪܚܩܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܩܰܪܒܳܐ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܦܳܬܚܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܩܕܳܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܦܳܬܚܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ .

ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܢ ܕܰܠܘܳܬܝ ܢܺܐܬܶܐ ܠܳܐ ܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܀.

.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀܀܀.

ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܽܘܪܳܒܳܗ̇ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܝܰܕ ܟܬܺܒ̈ܳܬܗܘܢ ܘܝܽܘܠܦܳܢܗܘܢ ܡܝܰܬܪܳܐ ܘܪܶܢܺܝܗܘܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܢܳܝܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܽܘܡܬܳܢܳܝܬܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܢܳܝܬܳܐ (107) ܡܬܰܚܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܛܽܘܢܒ̈ܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܗܰܘܢܰܝ̈ܗܘܢ ܡܰܕܢܚܳܐܝܬ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܗܶܢܕܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐܝܬ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܘܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܒܰܒܛܺܝܠܘܬܗܘܢ ܘܰܚܘܺܚܝܘܬܗܘܢ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܡܰܠܝܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܶܢܘܢ ܡܝܰܒܠܳܢ̈ܶܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܠܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܆ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܠܽܘܚܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܝܰܨܽܘܦܬܳܢ̈ܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ ܕܚܰܩܠ̈ܳܬܗܘܢ ܠܟܽܘܢܳܫ ܥܰܠܠܳܬ̈ܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܟܰܗܺܝܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܣܽܘܪܺܝܐ ܠܬܽܘܪܣܳܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܘܢ܆ ܘܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܫܩܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܥܰܡ ܬܰܓܳܪܽܘܬܳܗܘܢ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܗܘܢ܆ ܘܟܳܬܽܘܒ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܡܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܠܶܦܘ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܗܘܢ ܘܝܽܘܠܦܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܕܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܘܪܶܬܘ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒܬ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ܆ ܘܽܐܘܡܢ̈ܶܐ ܬܰܩܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܝܳܕܥܰܝ̈ ܐܳܘܡܳܢܘ̈ܳܬܳܐ ܣܒܺܝܣ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܘܒܢܰܘ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܘܫܰܟܠܶܠ ܠܰܐܬܪܗܘܢ ܒܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܠܦܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܪ̈ܟܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ ܘܚܰܝܶܠܬ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܓܽܘܢܺܝܣܛ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܠܒܺܝܒ̈ܶܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܕܫܳܡܗ̈ܳܬܳܐ ܘܦܳܬܚܰܝ̈ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܙܰܟܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܰܩܽܘܒܠܳܐܝܬ ܐܶܢܘܢ ܠܗܘܢ܆ ܘܰܙܗܺܝܪܳܐܝܬ ܢܛܰܪܘ ܠܚܺܐܪܽܘܬ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܠܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ ܕܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܢܺܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܽܘܙܽܘܢ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܘܥܰܠܠܳܬ̈ܳܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܆ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܒܰܫܒܳܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܽܐܘܡܬܳܐ ܘܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܨܶܒܝܳܢܗܘܢ ܒܺܝܫܳܐ ܘܒܰܪܒܰܪܝܳܐ ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܰܠ ܘܙܥܰܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܚܰܝܶܠܬܳܢ̈ܶܐ ܕܽܐܘܡܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܡܥܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ (109) ܥܠܰܝ̈ܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܢܶܦܠܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ ؟؟؟؟؟؟؟؟ ܡܶܢ ܠܓܽܘ ܘܰܠܒܰܪ ܡܳܪ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܬܚܳܐ ܕܥܣܪܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ 626 602 ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܘܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܢܦܰܠ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܬܚܶܝܬ ܟܽܘܒܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܳܕ̈ܳܝܶܐ ܘܦܳܪܣܳܝ̈ܶܐ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪܶܗ̱ܘܡܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܦܳܫ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܐܶܬܟܠܺܝܘ ܡܶܢ ܕܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܽܘܫܳܛܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܡܛܰܟܣ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܟܰܫܺܝܪܽܘܬܗܘܢ ܘܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܗܘܢ ܒܰܐܡܢ̈ܶܐ ܡܕܝܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܕܽܘܬܳܢܳܝܶܐ܆ ܐܶܬܡܰܨܝܰܬ ܠܗܘܢ ܘܐܶܚܰܕܘ ܘܐܶܬܪܰܝܫܰܢܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܘܕܽܘܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܠܡܶܬܚܳܐ ܕܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬ ܚܶܟܡܬܗܘܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܢܳܝܬܳܐ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܝܽܘܒܳܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗܘܢ ܙܰܒܢܳܢܳܝܳܐ ܠܒܳܙܽܘܙ̈ܶܐ ܡܳܕ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܰܟܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ ܘܟܶܢ ܐܳܦ ܠܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܗ̱ܘܡܳܝܶܐ ܆ ܘܒܰܗܦܽܘܟܝܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܩܠܺܝܡ̈ܶܐ ܡܰܕܢ̈ܚܳܝܶܐ ܕܕܶܩܠܰܬ ܢܰܗܪܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܘܰܕܡܰܥܪܒܳܐ ܬܚܶܝܬ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܟܶܢ ܕܪܽܗ̱ܘܡܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܆ ܘܰܒܩܶܨܰܬ ܗܳܝ ܦܠܺܝܓܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܥܪܒܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܥܰܣܰܪ؟؟؟؟؟؟ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܠܫܽܘܚܠܳܦ̈ܶܐ ܪ̈ܶܬܡܳܢܳܝܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܆ ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܒܶܗ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܘܡܶܠ̈ܶܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܠܰܬܺܝܢܳܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗܘܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܗ̱ܘܰܘ ܦܶܪ̈ܕܶܐ ܕܡܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܬܺܝܢܳܝ̈ܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ.

܆ ܆ ܆ ܡܬܠܳܐ܆ ܆ .

ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܪܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܘܐܶܬܪܘܺܝ ܘܐܶܫܬܰܩܰܠ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐ ܕܒܶܙܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ (111) ܘܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܕܢܰܦܺܝܠܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܐܕܝܕܰܘ̈ܗܝ ܦܩܰܕ ܕܢܶܬܓܰܒܝ̈ܳܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܶܙܘܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ܆ ܘܩܰܘܡ̈ܳܬܗܶܝܢ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܘܦܩܰܕ ܕܢܶܨܛܰܒܬ̈ܳܢ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܟܰܠܠ̈ܳܬܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܘܢܶܫܬܰܕܪܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܛܽܘܪܩܝܣ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܽܘܪ̈ܟܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܗܘܢ ܘܣܳܡ ܥܰܡܗܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܘܦܩܰܕ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܗܪܽܘܢ ܐܶܢܝ̈ܶܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܒܠܶܒܗܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܰܟ̈ܝ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܢܦ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܛܰܝ̈ ܠܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܡܰܪ̈ܝ ܠܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܥܰܡܗܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܘܢܶܣܚܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܢܰܗܪܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܰܢ܆ ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܦܶܣܘ ܐܶܢܝ̈ܢ ܘܗܳܢܶܝ̈ܢ ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܚܳܬܡܰܝ̈ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܒܳܐܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܫܕ̈ܰܝ ܢܰܦܫܗܶܝܢ ܒܢܰܗܪܳܐ ܘܶܐܬܚܢܶܩܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܗܘ̈ܰܝ ܣܳܗ̈ܕܳܬܳܐ.

܀܀܀ܫܠܶܡ܀܀܀.

.

.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫ̈ܰܒܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܐܳܦ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܶܐ܀܀܀܀.

ܢܶܥܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܶܠܒܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܩܳܪܟܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ܆ ܘܫܶܬܐܶܣܬܟܽܘܢ ܡܫܰܬܐܣܳܐ܆ ܕܬܶܫܟܚܘܢ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܥܡ ܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܢܘ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܕܒܳܗ̇ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܐܶܡܰܪ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܶܘܢ ܕܰܬܗܰܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܳܐܶܐ ܠܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬܘܢ ܒܟܽܠܗ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܬܶܬܚܰܦܛܽܘܢ ܠܡܶܛܰܪ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܘܢ ܒܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝܬܽܘܢ ܒܚܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܟܽܘܢ ܚܰܕ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܕܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܚܕܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠ.

ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܣܗܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܕܠܳܐ ܬܶܗܰܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬ (113) ܪܶܥܝܳܢܗܘܢ ܘܚܶܫܽܘܟ̈ܺܝܢ ܡܰܕ̈ܥܰܝܗܘܢ ܘܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܘܺܝܪ ܠܶܒܗܘܢ܆ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܘܢ ܠܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܘܰܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܗܘܢ܆ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܺܠܶܦܬܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܫܡܰܥܬܽܘܢܝܗܝ ܘܒܶܗ ܝܺܠܶܦܬܽܘܢ ܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܝܶܫܽܘܥ ܐܶܠܳܐ ܕܰܬܢܺܝܚܽܘܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܘܬܶܫܠܚܽܘܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ܆ ܘܬܶܬܚܰܕܬܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܥܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܬܶܠܒܫܽܘܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܘ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐ̱ܢܫ ܥܰܡ ܩܰܪܺܝܒܶܗ܆ ܪܓܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ .

ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܐ ܘܚܳܫܚܳܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܚܬܶܡܬܘܢ ܒܳܗ̇ ܠܝܰܘܡܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܥܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܰܩܠ̈ܳܢ ܡܶܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܒܰܣܺܝܡܺܝܢ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܘܡܪ̈ܰܚܡܳܢܺܝܢ ܬܽܘܒ ܗܕܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܢܳܝܳܐ ܐܰܘ ܛܰܢܦܳܐ ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒܳܐ ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܳܠܰܚ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ .

ܕܰܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܛܥܶܟܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܗܘܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.

ܚܙܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܙܗܺܝܪܳܐܝܬ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܟܠ̈ܶܐ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܪܘܘܢ ܒܚܰܡܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ.

ܢܶܫ̈ܶܐ ܗܘ̈ܝܬܶܝܢ ܡܶܫܬܰܥܒ̈ܕܳܢ ܠܒܰܥܠܰܝ̈ܟܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ (115) ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܪܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܦܶܣܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܓ ܕ.

ܗ̱ܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܶܐ ܒܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܳܦ ܒܟܽܘܢ ܢܗܘܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܺܠܝܢ ܗܶܪ̈ܣܺܝܣ ܘܰܒܡܳܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܶܢܘܢ ܟܳܦܪܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܗܘܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܘܢ ܡܶܬܓܰܕܦܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܒ ܦܶܛܪ ܨ܆ ܒ܆ ܐ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܟܽܘܢ ܘܡܰܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ ܐܠܳܗܳܐ ܩܽܘܪ̈ܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ.

ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܠܳܐ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܫܳܟܒܰܝ̈ ܥܰܡ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܓܰܢ̈ܳܒܶܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܛܽܘܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܆  ܐܰܚܰܝ̈ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܳܡܰܪ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܩܘܪܢܬܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܛܠܶܝܢ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܘܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܘܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܘܢ ܗܘܰܘ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܩܘܪܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܨ: ܝܕ ܟܟ.

ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܗܘܘܢ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܫܬܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܡܳܪܢ ܘܟܳܣܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܩܘܪܢܬܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܝܬܳܐ ܨ:ܝ ܟܟ ܟܐ.

ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܠܳܐ ܠܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܺܝܢ ܬܗܰܝܡܢܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܦܳܪܫܺܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܢܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܐ ܝܘܚܢܳܢ ܨ: ܕ.

ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܡܶܠܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܢ ܡܶܠܚܳܐ ܬܦܟܰܗܝ ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܬܡܰܠܰܚܝ܆ ܬܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܶܐ ܐܶܠܳܐ (117) ܘܳܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܢܺܐܬܘܢ ܡܰܟܫܽܘ̈ܠܶܐ.

ܐܰܥܺܝܪܘ ܠܶܒ̈ܘܳܬܟܽܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܒܰܝܬܰܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܣܺܝܡ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܒܫܡܳܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܘܺܝܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܠܒܰܫ ܒܰܝܬܰܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.

ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܟܽܠ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܥܳܡܰܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܙܰܕܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܣܳܥܰܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܘܳܠܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܩܒ̈ܰܝ ܡܰܠܦܳܢܶܗ ܢܗܰܠܶܟ܆ ܘܰܠܥܒܕܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܶܗ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܢ ܥܰܡܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܗܰܠܶܟ.

ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܫܘܰܚ.

ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܡܪܰܚ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܘܗܝ ܕܰܢܕܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܺܝܥܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܢܕܽܘܢܘܢ ܆ ܠܰܝܬ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ ܚܰܕ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܰܫܘܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܚܳܐ ܠܰܐܟܽܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܡܶܬܕܺܝܢ.

.

.

܀܀܀ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܚܳܫܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀܀܀.

ܐܳܘ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܺܐܡܳܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܐܶܬܬܶܟܶܠ ܡܶܢ ܣܳܣܳܐ܆ ܘܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܝܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܢܶܫܬܰܘܢ ܠܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܝܗܶܒ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ.

(119) ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܦܶܣܽܘܣ ܛܳܠܳܐ ܪܶܣܡܰܬ ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܘܢ ܕܢܶܗܘܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܫܢ̱ܬܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܽܘܢ ܗܠܶܝܠܘܝܰܗ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ.

ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܪܫܰܡܢܰܢ ܠܥܶܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ ܡܶܛܽܠ ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܢܰܘܥܝ̈ܳܢ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܰܕܦܶܠܓܶܗ ܕܐܺܝܳܪ ܕܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܘܦܽܐܪ̈ܶܐ ܘܢܶܣܓܝ̈ܳܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ܆ ܘܕܦܶܠܓܶܗ ܕܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܕܢܶܬܒܰܪ̈ܟܳܢ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܘܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܗܘܢ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܒܕܽܘܟܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ.

܆ ܆ ܆ ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܥ̱ܗܕܺܝܢܰܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܆ ܆ .

ܫܡܰܥܘ ܐܳܘ ܥܰܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܘܨܽܘܬܘ ܕܰܐܫܡܰܥܟܽܘܢ ܬܶܕܡܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܡܳܪܬ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܕܟܰܪܘ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܐܡܽܘܢ ܟܰܠܺܝܦܶܗ ܕܒܰܓܕܰܕ ܒܰܪ ܗܰܐܪܘܢ ܪܰܫܺܝܕ܆ ܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܺܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܆ ܘܥܰܡܗ ܡܳܐܐ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܰܩܠܺܝܡܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܒܰܣܚܽܘܦܝܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܒܠܶܒܗ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܰܐ ܘܫܰܪܺܝ ܣܳܚܶܦ ܠܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܐ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܝܰܬܪܶܒ ܫܕܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܥܰܠ ܫܶܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܘܛܳܒܬܳܐ ܣܰܓܺܝ܆ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܫܺܝܫܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܫܶܬܐܶܣܰܝ̈ܗܘܢ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܕܐܶܣܛܘ̈ܶܐ ܘܒܶܝܬ ܐܶܣܛܘܳܐ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܦܪܺܝܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܫܺܝܫܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܡܦܰܬܟܳܐ ܘܚܪܺܝܙܳܐ (121) ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܬܰܢ ܒܬܽܘܒܬܳܐ ܕܡܦܰܬܟܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܘܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܒܶܪ̈ܽܘܠܶܐ܆ ܘܰܡܟܰܣܰܝܬܳܐ ܒܣܶܬܪܳܐ ܡܺܝܛܟܣܳܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܳܝܳܐ ܘܰܡܠܰܒܫܳܐ ؟؟؟؟؟؟؟ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ܆ ܘܡܨܰܒܬܳܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܪܳܐ ܒܩܰܢܕ̈ܺܝܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܙܰܝܬܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ ܘܰܚܰܕܝܳܐ ܠܡܛܰܝܒ̈ܶܐ ܘܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܥܕܬܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܪܳܝܳܐ ܕܫܡܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ ܡܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܽܠܗܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܫܟܺܝܠ ܦܽܘܪ̈ܓܳܝܶܐ܆ ܘܩܳܡܘ ܡܶܚܕܳܐ ܘܡܛܰܘ ܠܗܳܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܚܘܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܡܶܢ ܛܽܘܟܳܣ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܘܨܶܒܬܳܗ̇܆ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܳܘ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܥ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܰܩܕܰܢ ܒܡܶܕܶܡ ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܚܠܦܺܝܘܗܝ ܣܳܟ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܫܪܺܝܪ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܟ ܒܡܶܕܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܡܳܢܰܘ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܠ ܠܺܝ ܐܰܦܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܣܰܒ ܠܳܟ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܳܟ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܥܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܘܰܕܥܰܡܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܓܚܶܟܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ ܐܝܬ ܒܝܢܰܝܢ ܘܰܠܒܳܓܕܳܕ ܆ ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܡܶܐܬܝܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܢܺܝ ܥܰܒܕܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܒ̈ܶܐ ܢܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܨܰܘܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܗܰܘܢܗܘܢ܆ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܚܶܡܨ̈ܶܐ ܘܰܛܠܰܦܚ̈ܶܐ ܘܝܰܪ̈ܩܽܘܢܶܐ ܝܺܩܶܕ ܡܰܕܥܗܘܢ ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܡܶܕܶܡ ܕܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܕܝܳܬܰܪ ܐܢ̱ܬ ܒܗܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܳܟ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ (123) ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ܆ ܐܳܘ ܣܳܒܳܐ ܚܢܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܥܰܡܳܟ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܳܐ ܠܺܝ ܐܳܘ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܩܕܳܡ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܬܰܢ ܕܠܳܐ ܬܫܰܚܠܶܦ ܡܶܠܬܳܟ ܘܐܶܫܬܰܘܕܝ ܠܶܗ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܘܢܦܰܩ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܰܡܠܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܚܽܘܕܘ ܥܠܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܣܥܪܽܘܢܳܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܬܰܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܳܘ ܡܳܪܬܝ ܘܡܳܪܰܬ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܙܒܢܳܐ ܕܡܶܬܟܰܫܦܳܢܽܘܬܶܟܝ ܘܬܰܚܘܺܝܬܶܟܝ܆ ܚܰܘܳܝ ܚܰܝܠܶܟܝ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩܝ ܥܺܕܬܶܟܝ ܕܬܶܬܗܰܓܰܡܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܓܚܟܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܥܠܰܝܢ܆ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܕܬܫܰܐܠܺܝܢ ܠܰܒܪܶܟܝ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܘܕܰܬܩܰܘܶܐ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܟܰܕ ܨܰܝܳܡ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܶܕܶܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܣܰܝܒܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܡܺܝܪܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܆ ܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܡܳܪܬܰܢ ܡܠܠܰܬ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܐܶܣܬܰܒܰܪܝ ܐܳܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܡܛܳܐ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܐܡܺܝܪܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܓܕܰܕ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܰܚܰܦܝ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܡܶܟܺܝܠ ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܨܳܪܬܳܐ܆ ܚܕܺܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ؟؟؟؟ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܣܓܶܕ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܫܡܶܗ ܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܕܦܰܨܺܝ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡܶܢ ܣܚܽܘܦܝܳܐ܆ ܘܦܰܩܶܕ ܠܰܐܡܺܝܪܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܡܛܰܠܬܳܐ ܡܰܛܠܠܳܐ ܠܶܗ ܘܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܚܰܕ ܕܕܰܠܺܝܩ܆ ܘܶܐܙܕܗܰܪ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ܆ ܘܚܙܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܕܰܐܪܡܺܝܰܬ ܡܶܢ ܡܳܩܽܘܙܳܗ̇ ܐܶܓܰܪܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܥܶܠܰܬ ܥܠܰܝܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܝܰܘܢܳܐ (125) ܘܡܛܰܠܬܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܥܠܰܝܢ ܘܰܐܪܡܺܝܰܬ ܗܳܢܳܐ ܟܰܪܛܰܝܣܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܝܳܬܶܒ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܳܬ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܬܡܰܗ ܠܗܰܘܢܝ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܶܐܓܰܪܬܳܐ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܐܡܺܝܪܳܐ ܘܦܰܬܚܳܗ̇ ܘܩܪܳܗ̇ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܩܶܪܝܽܘܢܳܐ܆ ܘܐܶܫܟܰܚ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܗܳܟܰܢ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܡܫܰܡܠܺܝܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܰܐܡܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܰܨܚܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܡܛܳܐ ܟܬܳܒܰܢ ܠܳܟ ܆ ܩܽܘܡ ܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܬܩܰܪܰܒ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܝܰܬܪܶܒ ܘܠܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܩܶܕܢܳܟ ܒܰܣܚܽܘܦܝܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ (ܘܝܰܒܠܘܢ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ) ܘܰܐܡܺܝܪܳܐ ܬܡܰܗ ܒܪܽܘܚܶܗ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܙܶܠܘ ܐܝܬܘ ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܆ ܒܪܰܡ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܣܰܪܗܶܒܘ ܘܐܶܬܰܘ ܒܥܰܘ ܝܰܨܺܝܦܳܐܝܬ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܐܶܫܟܚܘܗܝ ܒܥܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ܆ ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܘܐܰܝܬܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܘܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܘܩܰܒܠܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܬܶܒ ܐܰܘܕܥܰܝܢܝ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܒܰܐܝܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܦܪܶܫܬ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܦܰܢܺܝ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܒܥܺܕܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܬܬܚܪܶܒ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܫܥܬܳܐ ܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܝ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܘܰܐܘܕܥܬܢܝ ܕܰܡܛܳܬܳܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܚܶܦܝ ܥܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܐܰܘܕܝܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܛܳܬܰܢܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܥܰܡ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܳܬ ܗܳܝ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܘܡܶܢ ܐܝܟܳܐ ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪܶܬ ܕܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܚܰܘܣܳܢܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܦܰܩܕܰܢܝ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܙܰܠ (127) ܠܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܺܐܙܰܠ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܢܶܬܟܰܫܰܦ ܒܡܳܪܬܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܽܐܘܪܚܰܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡܘ ܘܥܰܠܘ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܶܐܬܟܰܫܰܦ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܫܶܐܠܬܳܐ ܆ ܘܫܒܰܩ ܠܕܰܝܪܳܝܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܘܰܡܩܰܠܶܣ ܠܶܗ ܥܰܠ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܆ ܘܚܙܰܩ ܡܶܚܕܳܐ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢܰܬ ܒܓܕܕ ܆ ܘܦܳܫ ܡܶܬܚܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܠܒܓܕܕ ܆ ܘܡܛܳܐ ܘܫܰܠܶܡ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܡܛܬܶܗ ܕܒܫܠܳܡܳܐ ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܬܒܰܠܚܳܕ ܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܬܳܬ ܠܳܟ ܐܶܓܰܪܬܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܶܬܳܬ ܥܰܡ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܒܝܽܒܠܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܫܰܦܪܳܐ ܒܦܠܳܢ ܠܺܠܝܳܐ ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܥܰܡܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ ܐܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܝ ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܒܠܠܗܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܘܕܥܰܝܢܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܰܬܡܰܗ ܠܗܰܘܢܝ ܆ ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܘܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܐܰܝܟ ܗܳܕܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܆ ܕܰܥ ܐܳܘ ܐܰܡܝܺܪܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܶܐܟܬܽܘܒ ܠܳܟ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܒܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܘܘܳܢܝ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܆ ܘܗܳܐ ܩܰܨܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܢܗܰܪ ܥܠܰܝ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܐܰܪܓܫܶܬ ܒܩܺܛܘܢܝ ܕܕܰܡܺܝܟ ܗܘܺܝܬ ܒܶܗ ܆ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܢܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܚܕܳܪ̈ܰܝ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܢܡܺܝܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܰܢܝ ܒܕܰܦܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܆ ܠܳܐ ܩܳܐܡ ܐܢ̱ܬ ܘܣܳܓܶܕ ܐܢ̱ܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ (ܕܐܶܬܺܝܬ) ܕܐܶܬܳܬ ܠܩܰܨܪܳܟ ܆ ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܚܠܶܬ ܘܩܳܡܶܬ ܘܣܶܓܕܶܬ ܠܳܗܚ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܢܦܰܩ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܣܚܽܘܦܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܕ̈ܬܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪܐܝܬ ܥܕܬܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܰܬ ܝܰܬܪܒ܆ ܘܐܶܡܪܰܬ ܐܳܘ ܡܳܪܬܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܘܐܶܡܪܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܬܽܘܒ ܠܰܐܡܺܝܪܳܐ ܘܦܰܩܶܕܳܝܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܣܚܽܘܦ ܥܕܬܳܐ ܕܰܕܟܺܝܪܳܐ(129) ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܕ̈ܳܬܳܐ ܆ ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܺܝܢ ܐܳܘ ܡܪܬܝ ܐܶܢܳܐ ܟܳܬܶܒ ܐܶܢܳܐ ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܬܓܢܙܰܬ ܡܶܢܝ ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܝ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܶܐܬܪܢܺܝܬ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܡܰܢ ܗ̱ܝ ܆ܘܠܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܡܶܕܡ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܺܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܐܘܕܥܬܳܢܝ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܨܒܺܝܬ ܕܶܐܟܬܽܘܒ ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܰܓܡܶܬ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܟܶܬܒܶܬ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܳܬ ܡܳܪܬܳܐ ܘܶܐܬܚܰܙܝܰܬ ܠܺܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܆ ܘܥܰܡܳܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܆ ܘܕܰܩܪܰܢܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ ܟܰܕ ܕܰܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܐܶܡܪܶܬ ܠܺܝ ܗܳܝ ܡܳܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܟܳܬܶܒ ܐܢ̱ܬ ܡܶܕܡ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ (ܘܶܐܢܗܘ ܕܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܟ ܗܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܥܠܬܳܐ ܕܒܰܙܚܬ ܒܡܰܡܠܠܝ).

ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܳܘ ܡܳܪܬܝ ܆ ܐܶܢ ܟܬܒܶܬ ܡܰܢ ܡܰܝܬܶܐ ܠܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܩܳܡܶܬ ܡܶܚܕܳܐ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܕܝܽܘܬܳܐ ܘܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܘܟܶܬܒܶܬ ܗܳܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܣܳܡܶܬ ܠܝܒܠܽܘܢ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܦܩܶܬ ܡܶܢ ܟܬܺܝܒܬܳܗ̇܆ ܘܗܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܚܛܰܦܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܘܛܳܣܰܬ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܫܶܬ ܕܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܬܶܡܗܳܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܐܡܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܳܪܬܳܐ ܪܰܒ ܗܽܘ ܣܰܓܺܝ܆ ܘܳܐܦ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܶܗ ܥܰܡ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܦܰܩܶܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܒܢܽܘܢ ܥܕܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܒܓܢ̱ܒ ܩܨܪܶܗ ܘܕܢܥܰܕܥܕܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܥܕܳܐ ܕܡܪܬܰܢ ܒܟܽܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܥܕ̈ܶܐ ܒܣܰܬܘܳܐ ܘܰܒܩܰܝܛܳܐ ܘܢܩܰܪܒܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܘܪܘ ܘܶܐܬܒܰܩܰܘ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ܆ ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܳܪܬܰܢ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܡܳܪܰܬ ܟܽܠ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܓܒܺܝܬܳܐ ܡܪܬܝ ܡܪܝܰܡ ܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܝ ܬܰܟܫܶܦܬܳܗ̇ ܘܚܽܘܒܳܗ̇ ܘܪܶܚܡܬܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ (131) ܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܫܰܡܶܫ ܠܳܗ̇ ܕܟܝܳܐܝܬ܆ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ ܘܬܢܰܛܰܪܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܟܠܗܘܢ ܥܢ̈ܳܬܳܐ ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

܀܀ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ܀܀.

.

ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܡܰܪܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܘܪ̈ܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܡ ܢܳܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܐܶܬܳܐ ܒܰܪ ܝܗܘܕܳܝܳܐ ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܢܶܚܠܽܘܛ ܠܰܚܡܶܗ ܥܰܡܗܘܢ ܘܢܶܐܟܽܘܠ܆ ܘܟܰܕ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܗܘܢ ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܘܚܢܰܢ ܢܳܨܪ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܠܳܟ ܕܬܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܛܰܠܝܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܥܽܘܒܕܽܘܢܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐܰܪܚܶܩ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܘܢܣܰܒܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܘܫܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܪܰܣܶܣܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܝܗܽܘܕܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐܡܢܳܐ ܠܳܟ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܡܳܟ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܥܰܠ ܫܶܡܝ܆ ܘܟܰܕ ܪܰܣܶܣܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܝܬܶܒ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ ܘܐܶܟܰܠ ܥܰܡܗܘܢ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܗܦܰܟ ܛܰܠܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܘܗܝ܆ ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܦܳܐܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢ ܡܶܫܚ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܺܝܚܳܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܠܰܕܺܝܕ ܡܶܢ ܡܽܘܫܳܟ ܘܒܶܣܡܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܣܳܐܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬ ܪܺܝܚܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܠܰܒܪܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ܆ ܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܡܪ ܠܺܝ ܒܰܥܓܰܠ ܐܶܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܐܳܘ ܐܳܒܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܝ ܙܗܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܠܳܐ (133) ܐ̱ܢܳܫ ܥܨܳܢܝ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܘܗܝ ܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܡܰܪܓܳܐ܆ ܘܬܰܢܺܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܨܪ̈ܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܗܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܪܰܣܶܣܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܫܰܡܗܘܗܝ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܐܰܒܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ ܗܳܕܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬܘ ܘܪܓܶܙܘ ܣܰܓܺܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܒܗܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܐܶܢܗܘ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܚܳܙܶܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܣܳܝܩܺܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܡܶܢܗ ܟܽܠܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܢܳܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܡܪܰܬ ܐܶܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ܆ ܐܘܒܶܠܝܗܝ ܠܘܳܬ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܰܦܠܳܢ ܒܠܐܢܝ ܘܫܒܽܘܩܳܝܗܝ ܕܢܰܕܠܶܩ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܛܒܳܐܝܬ܆ ܘܰܐܪܡܳܝܗܝ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܢܐܩܰܕ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢܗ܆ ܘܢܰܣܒܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܘܩܕܺܝܢ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܗܳܫܳܐ ܫܓܽܘܪܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܒܝܰܬܝܪܘ܆ ܘܰܐܪܡܰܐܘܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܫܓܰܪܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܛܳܒܳܐܝܬ܆ ܘܫܩܰܠܘ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝܘܗܝ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܘܶܐܚܰܕܘ ܬܰܪܥܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܐܶܙܰܠܘ ܫܰܒܩܽܘܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܒܰܢܳܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܢܶܬܬܫܺܝܓ܆ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ܆ ܘܰܐܙܥܶܩ ܠܘܳܬ ܒܰܢܳܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܠܶܐ (ܢܰܫܚܶܢ) ܠܡܰܝ̈ܳܐ܆  ܘܶܐܬܳܐ ܒܰܢܳܪܳܐ ܠܘܳܬ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ܆ ܘܐܶܫܟܰܚ ܠܬܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܩܰܛܡܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܰܢܳܪܳܐ ܡܰܢ ܐܰܥܠܳܟ ܠܗܳܪܟܳܐ܆ ܘܦܰܢܺܝ ܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܒܳܟܶܐ܆ ܐܳܒܝ ܘܶܐܡܝ ܐܰܪܡܝܽܘܢܝ ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܩܰܕ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܫܰܒܩܽܘܢܝ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܳܬ ܠܘܳܬܝ܆ ܘܥܰܦܶܩܬܰܢܝ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܶܗ̇ ܘܕܰܥܟܰܬ ܠܢܽܘܪܳܐ ܥܠܰܝ܆ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܐܰܢ̱ܬ ܐܶܬܰܝܬ ܐܶܙܰܠܬ ܘܫܒܰܩܬܰܢܝ (135) ܠܘܰܝ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܒܰܢܳܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܆ ܘܰܩܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܩܳܠܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܚܰܘܝ ܠܗܽܘܢ ܠܛܰܠܝܳܐ ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܩܰܛܡܳܐ ܘܰܐܦܩܳܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܘܒܠܳܘܗܝ ܠܘܳܬ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܐܰܒܗ̈ܰܘܗܝ ܕܛܰܠܝܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܒܳܟܶܝܢ ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܐܶܬܬܠܺܝܘ ܒܶܗ ܘܐܶܡܰܪܘ ܚܢܰܢ ܟܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܢܳܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܰܢܺܝ ܛܰܠܝܳܐ ܟܽܠܗ ܫܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܡܛܰܝܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܆ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܰܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܝܰܕ ܬܰܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܡܳܪܬܰܢ ܚܰܝܘܣܬܳܢܺܝܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܪܰܘܪܒܳܐܝܬ ܥܰܡ ܗܰܘ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

܀܀܀ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܛܰܠܝܳܐ ܛܰܝܳܝܳܐ܀܀܀.

.

ܐܶܬܐܶܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܽܘܡܺܝ ܚܰܕ ܛܰܝܳܝܳܐ ܕܦܳܫ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܛܰܝܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܥܳܐܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܩܳܐܡ ܩܕܳܡ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܠܺܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܐܢ̱ܬ ܛܰܝܳܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢ̱ܬ ܒܰܫܡܳܐ ܕܒܶܪܝ ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܫܠܺܝܚܘ̈ܗܝ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܆ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢ̱ܬ ܒܥܺܕܬܳܐ ܆ ܘܦܰܢܺܝ ܗܰܘ ܛܰܝܳܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܢ̱ܬܝ ܐܺܝܬܰܝܟܝ ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܕܬܦܰܨܺܝܢܝ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ ܙܶܠ ܠܘܳܬ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܘܗܽܘ (137) ܥܳܒܶܕ ܠܳܟ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܘܩܳܡ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܫܟܚܶܗ ܬܰܪܥܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܥܠܰܝܡܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܘܶܐܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܒܝܳܠܶܕܬܶܗ ܆ ܘܰܐܘܕܰܥ ܬܰܪܥܳܝܳܐ ܠܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ܆ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܆ ܦܰܢܺܝ ܥܠܰܝܡܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܘܶܐܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ܆ ܘܶܐܥܡܕܘܗܝ ܘܫܰܡܗܘܗܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܘܢܰܣܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܥܶܠܺܝܬܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܠܘܳܬ ܡܳܠܦܳܢܳܐ ܕܢܰܠܦܺܝܘܗܝ ܘܰܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܰܐܣܪܚܶܗ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܫܰܢܺܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܓܒܰܐܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܣܰܓܺܝ ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܣܪܚܽܘܗܝ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܩܰܪܶܒ «ܩܽܘܪܳܒܳܐ» ܘܶܐܬܰܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܩܽܘܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܬ ܬܰܡܳܢ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܰܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܐܶܡܪܰܬ ܒܢܰܦܫܳܗ̇ ܆ ܨܳܒܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܪ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܒܠܶܒܝ ܕܟܒܰܪ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܡܶܢܗ ܛܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܶܠܰܬ ܘܢܶܫܩܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܢܟܰܬܬܳܗ̇܆ ܘܰܪܓܶܙ ܣܰܓܺܝ ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܣܠܶܩ ܠܥܰܪܣܶܗ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܛܰܡܐܬ܆ ܘܢܣܰܒ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܘܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܐܺܝܕܶܗ ܗܳܝ ܕܐܶܬܢܰܟܬܰܬ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܥܰܪܣܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܒܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܰܕܬܳܐܝܬ ܡܶܬܬܰܣܪܰܚ ܙܳܕܶܩ ܕܢܩܰܪܶܒ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡ̈ܶܐ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܩܰܪܶܒ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܪܰܓܺܝܙܺܝܢ ܆ ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܗܳܢܳܐ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܘܰܒܫܶܪܫܶܗ ܛܰܝܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܟܒܰܪ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܕܢܩܰܪܶܒ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܩܰܪܶܒ܆ ܘܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܘܶܐܠܳܐ ܫܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܡܩܺܝܡܺܝܢܰܢ (139) ܣܛܰܪ ܡܶܢܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܪܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܘܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܳܘ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܺܝܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܝܰܗܒܬܝ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܢܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟܝ ܘܡܶܢ ܛܳܒܘܬܶܟܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗ̱ܘܝܬ ܠܕܰܪܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܝܳܕܥܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܣܩܬ ܠܐܝܕܝ܆ ܘܐܶܡܪܰܬ ܠܶܗ ܨܽܘܪܬܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܐܰܒܺܝܕ ܗܰܘܢܳܐ ܦܣܰܩܬ ܡܶܢ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܕܟܝܳܐ ܟܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܆ ܘܐܶܬܛܰܝܰܒ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢ ܘܰܠܗܰܠ ܘܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ ܘܬܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܘܣܰܒ ܠܳܟ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܆ ܘܝܶܗܒܰܬ ܠܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܕܡܰܢܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܳܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܘܰܚܕܺܝ ܒܳܗ̇ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܠ ܒܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܥܰܠ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܘܒܚܰܪܬܳܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܠܥܰܪܣܶܗ ܘܰܕܡܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ܆ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܩܳܡ ܘܩܰܪܶܒ ܒܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܡܰܨܡܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗ̇ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܣܫܳܐ ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܕܰܡܰܪ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܚܙܳܗ̇ ܘܟܰܕ ܐܶܣܬܰܦܰܩ ܡܶܢ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܚܙܰܘ ܠܐܺܝܕܶܗ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܦܣܺܝܩܳܐ ܘܣܺܝܡܳܐ ܬܚܶܝܬ ܥܰܪܣܳܐ ܘܐܺܝܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܘܡܛܰܝܒ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܫܰܒܰܚܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܘ܇ .

ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܰܫܡܰܥܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܟܽܠ ܕܢܶܫܐܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܢܳܣܶܒ܆ ܘܚܢܰܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܢܶܫܐܠ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ܀ (141) .

.

܀܀܀ܕܡܰܥܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܀܀܀ .

.

ܐܰܚܰܝ̈ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܥܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܕܫܶܡܥܘܢ ܣܳܒܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܣܬܠܶܩ ܡܳܪܰܢܠܗܰܝܟܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܐܕܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܟܽܠ ܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܒܗ̈ܰܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܗܳܝ ܕܫܰܡܠܺܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܐܰܥܠܽܘܗܝ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܥܰܡ ܬܪܶܝܢ ܫܽܘܦܢܺܝܢ̈ܶܐ ܐܰܘ ܬܶܪܝܢ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܝܰܘܢܳܐ܆ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ.

ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܐܽܘܪܫܠܶܝܡ ܓܒܪܳܐ ܚܰܕ ܣܳܒܳܐ܆ ܘܫܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܆ ܘܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܐ ܟܺܐܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܟܳܗܢܶܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܡܬܬܰܪܓܰܡ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ܆ ܘܟܰܕ ܩܪܳܐ ܠܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܽܘܡ ܩܰܒܶܠܝܗܝ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟ܆ ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܣܘܰܚ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܩܰܒܠܶܗ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܒܰܪܶܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ (143) ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܫܠܳܡܳܐ ܕܗܳܐ ܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ ܪܰܒܳܐ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܰܡܟ ܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܝܰܘܣܶܦ ܘܡܰܪܝܰܡ ܬܡܺܝܗܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܠ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܕܣܳܒܳܐ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܣܺܝܡ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܶܐܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܘܢܒܺܝܘܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ ܒܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܝܶܫܽܘܥ ܚܝܰܘ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܘܟܦܰܪ ܒܶܗ ܢܦܰܠܘ ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܒܢܰܦܫܶܟܝ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܶܟܝ ܬܶܥܒܰܪܝ ܪܽܘܡܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܀.

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܥܪܽܘܩ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܠܶܦܘ ܥܝܳܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܒܗܽܘܢ.

ܘܗܰܪܛ ܒܳܬܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܫܠܳܡܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܆ ܘܚܶܪܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢܗܘܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܕܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܆ ܥܰܒܕܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟ ܠܘܳܬ ܟܽܠܢܳܫ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܬܚܪܶܝܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܰܪܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܡܳܐ ܢܬܽܘܒܘܢ ܘܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܚܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܨܺܝܪ ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܟܶܣܦܳܐ ܘܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܓܕܦ̈ܳܢܶܐ ܕܠܐܢܫ̈ܝܗܘܢ ܐܘܟܺܝܬ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܘܢ ܘܠܟܳܗܢ̈ܰܝܗܘܢ ܘܠܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ܗܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ ܘܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܳܐܟܠ̈ܰܝܩܰܪ̈ܨܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ (145) ܘܣܳܢܝܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܥܰܡܗܘܢ .

ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܗܘܢ ܐܣܟܺܝܡܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܚܺܝܩ̈ܺܝܢ ܆ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܠܳܐ ܬܬܩܰܪܰܒ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܐܢܺܝܣ ܘܝܰܡܒܪܝܣ ܩܳܡܘ ܠܘܩܒܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ.

ܘܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܘܫܰܪܺܝܘ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܘܐܳܟܠܺܝܢ ܩܰܪ̈ܨܶܐ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܠܘܩܒܰܠ ܪܺܝܫܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܒܳܠܗܘܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܐܰܝܟ ܪܰܒܶܗ ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܶܢܙܕܰܗܪܽܘܢ ܒܢܰܦܫܗܘܢ ܘܕܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܫܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܢܰܠܶܦ ܐܶܢܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܪܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ.

ܘܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܥܺܐܕܶܗ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ ܘܰܕܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܕܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܢܒܺܝܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܀܀܀.

.

ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠܝܗܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܠܩܰܬ ܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ ܩܕܳܡܰܝ܆ (147) ܘܩܳܡ ܝܰܘܢܳܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܠܝܽܘܦܺܝ ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܠܦܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܠܬܰܪܫܺܝܫ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܰܡܗܘܢ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܘܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.

ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܶܐܠܦܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܡܶܬܬܒܳܪܽܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ܆  ܘܰܓܥܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܶܗ܆ ܘܰܫܕܰܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܶܠܦܳܐ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܝܰܘܢܳܢ ܢܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܚܬ ܘܰܕܡܶܟ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܪܰܒ ܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܡܽܘܢ ܕܰܡܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܩܽܘܡ ܩܪܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܟ ܕܰܟܒܰܪ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܘܠܐܳ ܢܺܐܒܰܕ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ ܬܰܘ ܢܰܪܡܶܐ ܦܶܣ̈ܶܐ ܘܶܢܕܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܐܶܬܳܬ ܥܠܰܝܢ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܘܣܶܠܩܰܬ ܦܶܨܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܘܳܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܳܬ ܥܰܠܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̇ܝ ܐܰܪܥܳܟ ܘܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܢ̱ܬ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܝܰܘܢܳܢ ܐܶܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܣܳܓܶܕ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܕܚܶܠܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ܆ ܕܶܐܬܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܠܰܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܪܰܩ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܡܽܘܢ ܢܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܘܢܶܫܠܶܐ ܝܰܡܳܐ ܡܶܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܝܰܡܳܐ ܘܡܰܚܫ̈ܽܘܠܶܐ ܛܳܪܶܝܢ ܒܰܢ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܘܢܳܢ ܫܩܽܘܠܽܘܢܳܢܝ ܘܰܐܪܡܰܐܘܽܘܢܳܢܝ ܒܝܰܡܳܐ ܘܢܶܫܠܶܐ ܝܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̈ܰܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠܝܟܽܘܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܠܝܰܘܢܳܢ ܘܫܕܰܐܘܘܗܝ ܒܝܰܡܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܝܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܘܛܰܝܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܢܳܐ ܘܒܶܠܥܰܬ ܠܝܰܘܢܳܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ܆ ܘܨܰܠܺܝ ܝܰܘܢܳܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܥܰܘ̈ܗܝ ܕܢܽܘܢܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܶܗ܆ ܘܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܽܘܢܳܐ ܘܦܰܠܛܶܗ ܠܝܰܘܢܳܢ ܠܝܰܒܫܳܐ ܘܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܶܐܡܰܪ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܆ ܘܩܳܡ ܝܰܘܢܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܪܕܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܘܥܰܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܺܐܡܰܤܪ ܡܶܟܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܦܣܰܩܘ ܨܰܘܡܳܐ ܘܠܒܶܫܘ ܣܰܩܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܘܥܕܰܡܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܘܡܛܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܺܝܗ ܘܫܩܰܠ ܬܳܓܶܗ ܡܶܢܗ ܘܠܒܶܫ ܣܰܩܳܐ ܘܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܩܰܛܡܳܐ܆ ܘܰܐܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ ܒܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܘܠܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܝܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܟܰܣܽܘܢ ܣܰܩܳܐ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܩܪܽܘܢܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܚܢܰܓܬܳܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܢܶ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܘܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܡܰܗܦܶܟ ܡܶܢܰܢ ܚܶܡܬܶܗ ܘܪܽܘܓܙܶܗ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ܆ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܕܬܳܒܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܶܢܗܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܨܐ܆ ܘܥܳܩܰܬ ܠܶܗ ܛܳܒ ܘܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܽܘܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܥܶܪܩܶܬ ܠܬܰܪܫܺܝܫ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝ ܣܰܒ ܠܢܰܦܫܝ ܡܶܢܝ܆ ܘܢܦܰܩ ܝܰܘܢܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܝܺܬܶܒ ܠܶܗ ܒܡܰܕܶܢܚܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܛܰܠܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܘܝܺܬܶܒ ܬܚܽܘܬ ܡܛܰܠܬܶܗ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܘܡܽܘܢ ܓܳܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܆ ܘܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܐ܆ ܘܝܺܥܳܐ ܘܣܠܶܩ ܠܥܶܠ (151) ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܘܗܘܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܪܘܰܚ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܶܗ ܝܰܘܢܳܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܘܰܚܕܺܝ ܒܰܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܛܳܒ܆ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܬܰܘܠܥܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܡܚܳܬܶܗ ܠܰܫܪܽܘܪܳܐ ܘܝܒܶܫ ܘܥܳܩܰܬ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܘܒܥܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܐܢ̱ܬ ܟܶܪܝܰܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܪܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܨܰܒܬܳܝܗܝ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܝܥܳܐ ܘܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܝܺܒܶܫ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܪܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܺܝܳܐ ܨ: ܝܗ ܙ ܛ :.

ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܢܩܽܘܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܫܡܳܘܐܝܠ ܩܕܳܡܰܝ ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦ̈ܰܝ ܘܢܶܦܩܽܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܢܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܦܽܘܩ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܚܰܪܒܳܐ ܘܰܠܟܰܦܢܳܐ ܘܠܰܫܒܳܝܳܐ ܗܳܘܶܝܢ܆ ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡܰܚܘ̈ܳܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܚܰܪܒܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܘܟܰܠܒ̈ܶܐ ܠܡܓܰܪ܆ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘܥܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܡܢܰܫܶܐ ܒܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ.

ܡܰܢܽܘ ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܝܟܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܝܡ ܘܠܡܰܢ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ ܥܠܰܝܟܝ ܘܡܰܢܘ ܢܶܣܛܶܐ ܠܡܶܐܫܰܠ ܒܰܫܠܳܡܶܟܝ ܡܶܛܽܠ ܕܐܢ̱ܬܝ ܫܒܰܩܬܺܝܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܒܶܣܬܪܰܢܝ ܐܶܙܠܬܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕܝ ܥܠܰܝܟܝ ܘܶܐܚܰܒܠܶܟܝ܆ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܕܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕܪܳܝܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܝܶܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܓܙܝܬ ܘܰܐܘܒܕܶܬ ܥܰܡܝ܆ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܠܳܐ ܬܳܒܘ ܣܓܰܝ̈ܝ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܗܘܢ ܡܶܢ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ܆ ܐܰܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ (153) ܒܛܰܗܪܳܐ ܆ ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܘܪܬܺܝܬܳܐ܆ ܆ ܨ ܝܗ ܙ ܛ܆ ܐܶܪܰܡܝܳܐ.

ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܪܫܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܬܫܬܩܶܠܝ ܡܶܢܳܟ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܳܟ܆ ܘܶܐܫܥܒܕܳܟ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܩܕܰܚܬܽܘܢ ܒܪܽܘܓܙܝ܆ ܥܕܰܡܨܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܺܐܩܰܕ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܘܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܡܳܪܝܐܳ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ ܆ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܒܳܨܶܐ ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘ̈ܚܳܬܶܗ ܘܰܐܝܟ ܦܽܐܪ̈ܰܝ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܨ: ܝܙ ܙ –ܝ.

.

.

܀܀܀܀ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܓܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܀܀܀.

ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܟܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܰܕ ܡܛܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܪܶܒ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܆ ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܰܘܳܬܟܽܘ̈ܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܟܽܘܢ܆ ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܘܚܳܡܠܺܝܬܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܘܳܐܟܠܺܝܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܳܒܥܺܝܬܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܟܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܓܰܪ ܠܨܪܳܪܳܐ ܢܩܺܝܒܳܐ܆ ܣܰܩܘ ܠܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܐܝܬܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܰܒܢܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܨܛܒܶܐ ܒܶܗ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܚܝܪܺܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܘܰܗܘܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܆ ܘܡܰܥܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܘܢܳܦܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܚܪܰܒ ܒܰܝܬܝ ܘܐܢ̱ܬܽܘܢ ܪܳܗܛܺܝܬܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ ܟܰܕ ܡܨܰܒܰܬ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܓܰܠܙܰܬ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܆ ܘܳܐܬܳܐ ܕܰܚܪܳܒܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܦܩܳܐ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܝܗܘܢ (155) ܘܫܡܰܥܘ ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܘܟܽܠܗ ܥܰܡܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܐܳ ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܒܢܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܆ ܘܰܨܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܀ ܚܰܓܺܝ : ܨܚܳܚܳܐ ܐ܆ ܓ – ܝܐ܀.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܀܀܀.

ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܬܰܪܬܰܥܣܪܶܐ ܪܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܟܽܠ ܪܶܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܶܬܚܰܫܠܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܡܳܐܐ ܘܥܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܘܐܶܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܦܰܚܽܘܙܽܘܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܣܛܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܣܶܠܩܰܬ ܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܠܐܳ ܫܡܰܥܘ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܝܰܘܢܳܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܶܐܬܩܰܛܰܪܘ ܥܰܝ̈ܡܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܕܟܒܪܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܰܟܪܶܙ ܥܠ ܥܰܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܘܥܪܰܩ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܘܰܪܟܶܒ ܒܶܐܠܦܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܘܰܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܪܕܰܘ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܬܰܩܺܝܦ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠܥ̈ܳܠܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܩܶܪܒܰܬ ܐܶܠܦܳܐ ܠܡܶܛܒܰܥ܆ ܟܽܠܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܩܳܡܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܨܰܠܺܝܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܫܠܰܘ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠܥ̈ܳܠܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܠܰܟܘ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܦܶܣ̈ܶܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܝܰܘܢܳܢ ܕܰܡܺܝܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܐܠܦܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܘܰܐܥܺܝܪܽܘܗܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܘܣܶܠܩܰܬ ܦܶܨܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܡܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕܬ (157) ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܬܰܩܺܝܦܳܬ̈ܳܐ ܘܥܰܠܥܳܠ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܬܶܛܒܰܥܝ ܐܶܠܦܳܐ ܘܢܺܐܒܰܕ ܟܽܠܰܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܟ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܘܢܳܢ ܐܶܡܪ܆ ܕܡܶܥܪܰܩ ܥܶܪܩܶܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܙܠ̱ܬ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܥܰܠܝܗܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܕܰܐܘܗܝ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠܥܳܠ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܘܶܐܫܬܰܘܙܒܰܬ ܐܶܠܦܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ܆ ܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܢܳܐ ܘܒܶܠܥܰܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܘܦܳܫ ܝܰܘܢܳܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܢ܆ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܳܐܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ ܘܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܘܢܽܘܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܳܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܢܽܘܢܳܐ ܕܒܶܠܥܰܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܝܰܕ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܦܳܐܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܳܠܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܫܕܳܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܒܫܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܠܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܽܘܢ ܓܳܕܶܫ ܠܳܗ̇ ܘܶܐܙܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܢܺܝܢܘܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܘܳܝ ܠܶܟܝ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܶܟܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܬܶܠܳܠܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܰܕܡܶܟ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܠܶܐܘܬܶܗ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܐܘܥܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ܆ ܘܒܶܣܡܰܬ ܠܶܗ ܫܶܢܬܶܗ ܘܰܕܡܶܟ܆ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܥܰܠ ܫܪܽܘܪܳܐ ܘܺܝܒܶܫ܆ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܘܥܳܩܰܬ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ ܥܰܠ ܫܪܽܘܪܳܐ ܕܺܝܒܶܫ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܢܳܢ ܠܡܽܘܢ ܟܶܪܝܰܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܪܽܘܪܳܐ ܕܩܰܪܐܳܐ ܕܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܝܺܥܳܐ ܘܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܝܺܒܶܫ܆ ܕܠܳܐ ܙܪܰܥܬܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܦܠܰܚܬܳܝܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܚܳܐܣ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ܆ ܩܳܡ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܘܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܩܶܛܡܳܐ ܘܰܦܩܰܕ ܠܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܶܐ (159) ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠܰܘ̈ܢ ܘܫܡܰܥܘ ܥܰܡܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܰܓܙܰܪܘ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܆ ܘܠܳܐ ܛܥܶܡܘ ܡܶܕܶܡ ܒܗܳܠܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܶܟܝܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܝܳܢܽܘܩ̈ܶܐ ܘܰܓܥܳܬܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܨܶܗܝܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܓܥܳܬܗܘܢ ܘܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܘܢ ܘܬܝܳܒܽܘܬܗܘܢ ܘܫܒܰܩ ܠܣܰܟܠܘ̈ܳܬܗܘܢ ܘܰܐܪܺܝܡ ܠܪܽܘܓܙܶܗ ܡܶܢܗܘܢ܆ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܛܰܟܶܣܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܨܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܒܥܰܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.

ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܕܣܶܠܩܰܬ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܘܰܡܢܳܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܳܐܝܠ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܘܡܳܐܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܪ̈ܓܠܳܝܶܐ ܘܫܡܰܛܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܗܽܘܕܳܐ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܫܳܠܦ̈ܰܝ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܘܟܗܢ̈ܶܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܡܢܺܝܘ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܶܐܬܐܒܶܐܫ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܡܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܘܶܐܡܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬ ܛܳܒ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ܆ ܘܩܰܕܶܡ ܕܰܘܺܝܕ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܙܶܠ ܐܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܬܠܳܬ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ܆ ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܝܢ ܘܶܐܥܒܶܕ ܠܳܟ ܘܶܐܬܳܐ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܠܳܬܨܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܘܢܶܪܕܦܳܟ܆ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܝܟ܆ ܘܚܰܪܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܘܚܙܰܝ ܡܽܘܢ ܦܬܓܳܡܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢ̱ܬ ܠܡܳܪܝܳܐ (161) ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܓܳܕ ܥܳܩܰܬ ܠܺܝ ܛܳܒ܆ ܢܶܫܬܠܶܡ ܒܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒ܆ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܫܠܶܝܡ ܘܩܛܰܠ ܫܰܒܥܺܝ̈ܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܦܽܘܣ ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܕܳܟ ܘܠܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܘܩܦܰܣ ܐܺܝܕܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܫܪܳܐ ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܪܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܚܙܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܣܰܝܦܶܗ ܒܐܺܝܕܶܗ ܟܰܕ ܫܰܡܺܝܛ ܘܩܳܐܡ ܒܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܘܢܦܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܐ ܗ̱ܘ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܛܳܒ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܢ̈ܶܐ ܬܰܡܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ̈ܝ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕܳܟ ܒܺܝ ܘܰܒܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܟܠܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܳܐܪܢ ܝܰܒܽܘܣܳܝܳܐ.

ܕܳܢܺܝܐܠ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪܝܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܕܝܫ̈ܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ ܢܚܶܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܨܺܝ ܠܰܚܡܳܟ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܰܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܝܰܩܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܘܶܡܢ ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܝܢ ܥܰܠܳܠ̈ܬܳܟ܆ ܕܢܶܬܡܠܽܘܢ ܐܰܘܨܪ̈ܰܝܟ ܣܰܒܥܳܐ܆ ܘܡܰܥܨܪ̈ܳܬܳܟ ܢܰܒܥ̈ܳܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܪܝ ܠܳܐ ܬܺܐܡܐܢ ܠܳܟ ܒܡܣܟܺܢܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܠܰܒܪܶܗ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܰܬܠܳܐ ܕܐܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܥܒܰܕ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܽܠܗܘܢ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܫܶܢܕ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܺܝܬܘ ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܡܰܣܳܪܳܐ ܕܢܰܓܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܢܣܰܪܘ܆ (163) ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܶܙܕܩܶܦ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܗܘܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܬܪܓܶܡܘ ܘܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܒܢܶܓܕ̈ܶܐ ܡܪܺܝܕ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܒܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܺܝܬܘ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܬܶܢܳܢܳܐ ܐܶܬܚܢܶܩܘ ܘܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܓܰܘ ܩܶܕܣ̈ܶܐ ܕܙܶܦܬܳܐ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܝܩܶܕܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܐܶܬܦܣܶܩܘ܆ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܒ̈ܗܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܰܒܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܒܫܶܢܕ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܥܩܰܪܘ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܐܰܦܢܺܝܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.

ܘܗܳܫܳܐ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܢ܆ ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢܰܢ ܓܕܰܫ ܡܶܕܶܡ ܕܓܕܰܫ ܠܰܐܒܳܗܳܬ̈ܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܦܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܪܢܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܪܦܺܝܢܰܢ ܥܝ̈ܳܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܳܬ̈ܰܢ ܘܶܐܙܰܠܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܟܰܪܣܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܬܪܰܝܗܘܢ ܡܰܘܒܶܕ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܘܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܪ܆ ܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܳܐܒܕܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܗܘܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܥܳܠܰܡ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܀܀܀.

ܡܰܬܠܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ܆ ܟܠܗܘܢ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܝܳܨܦܺܝܢ ܕܢܰܘܣܦܽܘܢ ܬܰܓܳܪܽܘܬܗܘܢ ܘܰܕܢܶܫܬܪܬܰܚ ܩܶܢܝܳܢܗܘܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܡܬܰܠ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܠܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܟܰܟܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ (165) ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܚܙܰܩ ܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܘܢ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܺܝܬ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܚܰܡܫ ܟܰܟܪܺܝܢ܆ ܘܐܺܝܬ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܐܺܝܬ ܕܰܚܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܫ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܘܚܙܰܩ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܐܬܬܰܓܪܘ ܥܰܕ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܢܨܽܘܡ ܘܢܨܰܠܶܐ ܒܰܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܗܰܘ ܕܢܣܰܒ ܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܐܬܬܰܓܰܪ ܒܗܶܝܢ ܘܝܬܰܪ ܚܰܡܶܫ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܢܣܰܒ ܚܕܳܐ ܐܶܙܰܠ ܚܦܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܛܰܫܺܝ ܟܶܣܦܳܐ ܕܡܳܪܶܗ.

ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܢܣܰܒ ܡܶܢܗܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܩܰܪܒ ܚܰܡܶܫ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܘܶܐܡܪ ܡܳܪܝ ܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ܆ ܗܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܐܬܬܓܪܶܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܐܶܡܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܐܺܝܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܥܠ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܺܝܡܟ ܆ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܗ ܕܡܳܪܳܟ.

ܘܩܪܶܒ ܗܰܘ ܕܢܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܩܰܪܶܒ ܐܳܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ ܕܶܐܬܬܰܓܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ.

ܘܰܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܐܺܝܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܺܝܡܳܟ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ.

.

ܘܩܪܶܒ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܢܣܰܒ ܚܕܳܐ ܟܰܟܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܳܟ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܢ̱ܬ ܩܰܫܝܳܐ܆ ܘܚܳܨܶܕ ܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܙܪܰܥܬ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܕܰܪܬ܆ ܕܶܚܠܶܬ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ ܛܰܫܺܝܬ ܠܟܰܟܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܥܢܳܐ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܚܒܰܢܳܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܠܺܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܟ ܕܬܰܪܡܶܐ ܟܶܣܦܝ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܬܳܒܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܺܝܠܝ ܥܰܡ(167) ܪ̈ܶܒܝܳܬܶܗ ܣܰܒܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܗ ܟܰܟܪܳܐ ܘܗܰܒܽܘܗ̇ ܠܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܠܡܰܢ ܓܺܝܪ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܢܶܬܝܗܒ ܠܶܗ ܘܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܢܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܗ܆ ܆ ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܐܰܦܩܽܘܗܝ ܠܚܶܫܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ.

ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܚܰܡܶܫ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܢܳܣܶܒ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܝܳܬܰܪ ܘܡܰܘܬܰܪ ܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡܰܟܪܶܙ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܫܡܰܥ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܬܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ.

ܗܰܘ ܕܢܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝܬ ܢܶܗܘܶܐ ܙܗܝܪ ܒܦܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܨܽܘܡ ܘܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳ̈ܗܳܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗܘܢ ܕܒܫܡܰܝܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ.

ܗܰܘ ܕܢܣܰܒ ܚܕܳܐ ܟܰܟܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܠܨܰܘܡܳܐ ܘܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܠܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܘܢ ܕܛܳܡܪܺܝܢ ܠܟܰܟܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܝܳܬܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܡܶܬܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܰܘܗܒܬܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܗܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܗܽܘܢ.

ܐܺܝܢ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܬܳܐ ܘܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܰܪܳܟ܆ ܐܺܝܬ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܓܐܘ̈ܳܬܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ܆ ܐܠܳܐ ܠܰܘ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܳܐܠ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܨܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܗܳܢ ܥܠܡܳܐ ܘܫܳܒܶܩ ܠܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܳܪܶܬ ܠܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܒܚܰܪ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ (169) ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܝܳܪܶܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܫܡܰܝܳܐ ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܥܳܡܰܪ܆ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܨ: ܟܕ ܟܙ.

ܬܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܐܳ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܗ ܠܶܒܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗ ܚܰܝܠܳܟ ܘܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܘܢܫܰܒ̈ܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܥܰܠܥܳܠ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܶܐܬܛܰܪܺܝܘ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܶܐܣܬܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܕܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܘܢܫ̈ܰܒܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܥܰܠܥ̈ܳܠܶܐ ܘܶܐܬܰܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܶܐܬܛܰܪܺܝܘ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܘܰܢܦܰܠ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܪܰܒܳܐ܆ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܙ ܟܕ ܟܗ.

ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢ ܡܳܪܶܗ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܳܣܶܒ܆ 1ܝܘܚܢܳܢ ܨ: ܓ܆ ܟܒ.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܡܠܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܗ܆ ܟܕ܆ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܣܳܐܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥܳܢ̈ܶܗ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܝ܆ ܝܐ.

ܘܳܠܶܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܶܗ ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܶܗ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܽܘܡܪܽܘܗܝ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܗܺܝܪܳܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܶܐܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܟܪܶܙܘ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܶܢ ܠܳܐ ܡܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܠܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܚܪܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܝ܆ ܟܕ – ܟܚ.

ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܚܟܺܝܡܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܒܢܰܘ̈ܗܝ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ (171) ܪܰܒܬܳܐ܆ ܡܰܬܠ̈ܶܐ܆ ܨܚܳܚܳܐ ܝܓ: ܟܒ.

ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܡܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܡ̈ܰܬܠܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܟܶܬ ܐܶܢܝ̈ܢ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܫܡܰܝܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ܆ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܰܥܠܰܝܡܘܬܗ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܘܠܳܩܶܗ ܟܽܠܗܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܢܶܝ̈ܢ.

ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܒܚܰܕ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܒܫܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܗܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܣܪ̈ܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܰܠܥܶܠ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܫܶܬܡ̈ܳܐܐ ܘܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠ̈ܳܝܶܐ.

ܬܶܓܡܳܐ ܥܕܬܳܢܳܝܳܐ .

ܦܰܛܪ̈ܝܰܪܟܶܐ܆ ܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܚܣܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܦܣܩܽܘܦ̈ܶܐ܆ ܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܟܕܝܰܐܩܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܐܰܦܘܕ̈ܝܰܩܢܽܘ܆ ܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ܆ ܡܰܙܡܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܣܟܘܠ̈ܳܝܐ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ ܘܰܟܺܝ̈ܠܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܣܳܥܽܘܪ̈ܶܐ ܟܳܬܽܘܒ̈ܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܆ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܥܢ̈ܘܳܝܶܐ ܝܺܚܺܝܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܳܐ܆ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܘܬܒ̈ܶܐ ܕܥܺܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܆ ܫܽܘܠ̈ܛܳܢܶܐ܆ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ܆ ܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܛܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܟܽܠܗ ܬܶܓܡܳܐ ܥܕܬܳܢܳܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܡܶܫܘ ܒܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܘܢ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ܀.

.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܒܥܽܘܦܳܝܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ܆ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܀܀܀ .

.

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ ܘܰܐܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ (173) ܢܶܫܘܰܚ܆ ܝܰܩܺܝܪ ܗ̱ܘ ܒܥܰܝ̈ܢܘܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܥܳܠܡܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܗ̱ܘ ܘܳܐܦ ܛܶܠܳܠܳܐ ܘܐܰܝܟ ܥܽܘܦܝܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܝܳܒܶܫ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܐܶܠܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܡܺܝܪ ܡܶܢ ܟܶܢܳܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ ܫܳܡܽܘܥ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܰܒܪܗܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܗܳܢܘܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܕܒܳܬܰܪܗܘܢ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܕܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܪ̱ܰ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܕܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܡܝ̈ܺܬܝܢ ܘܗܽܘܦܳܟܰܝ̈ܗܘܢ ܣܪ̈ܺܝܩܺܝܢ ܘܦܺܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ܆ ܕܐܳܦܶܝܢ ܚܰܝ̈ܝܢ ܐܶܠܳܐ ܡܺܝܬܺܝ̈ܢ ܐܶܢܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܐܳܦܶܢ ܡܺܝ̈ܬܺܝܢ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܫܒܰܩܘ ܕܽܘܡܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܟܽܠܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝܗܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܳܠܐ ܢܰܦܪܰܥ܆ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܓܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܫܒܰܩ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝ (ܦܠܳܢ) ܚܰܣܝܳܐ (ܦܠܳܢ) ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܫܢ̱ܬܳܢܳܝܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܓܢܺܝܚܳܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܘܰܒܕܰܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܣܺܝܡ܆ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܗܘܰܘ ܠܡܺܐܢܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܚܰܫܳܐ ܓܢܺܝܚܳܐ ܕܫܽܘܢܳܝܶܗ ܡܬܰܢܶܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ.

ܐܳܘ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܘܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܣܶܡ ܠܳܟ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܓܠܺܝ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܆ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܣܶܡ ܠܳܟ ܕܬܶܕܡܰܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ (175) ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܗܳܝ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܳܟ܆ ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܰܗܡܺܝܬ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܬܛܰܒܰܥܬ ܒܫܶܢܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܘܕܐܺܒ̈ܶܐ ܣܳܥܶܝܢ ܥܠ ܐܶܡܪ̈ܰܝܟ ܘܰܢܩܰܘ̈ܳܬܳܟ ܐܳܘ ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܰܒܰܥܬ ܣܦܺܝܢ̱ܬܳܟ ܒܝܡܐ ܪܰܒܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܐܳܘ ܢܙܺܝܪܳܐ ܘܪܳܚܶܡ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܒܰܠܰܡ ܦܽܘܡܳܟ ܡܶܢ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܰܨܠܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܝܠ̈ܰܝ ܐܺܝܡܳܡ܆ ܐܽܘ ܪܳܚܶܡ ܒܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܐܳܘ ܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ ܕܥܰܡ ܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܡ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܣܺܝܡܳܐ ܦܶܨܬܳܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܰܗܝܰܡܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܕܥܰܡ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܫܡܰܥ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܺܝܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܥܰܠ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܺܝܡܳܟ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶ̈ ܕܡܳܪܳܟ ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܰܢ ܠܰܓܙܳܪܳܟ ܡܶܢ ܡܶܬܕܰܟܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܟ ܗܰܘ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܚܡܳܟ ܘܰܐܢܺܝܚܳܟ ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܽܘܠܳܓ ܥܰܒܕܳܟ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝ̈ܢ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܪܽܘܚܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܕܚܰܫܺܝܫܳܐ ܥܠܰܝܟ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܽܠܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܥܺܝܩ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܚܽܘܒܳܟ ܘܥܰܡܠܰܝ̈ܟ ܙܪܺܝܥܺܝܢ ܒܠܶܒ̈ܰܘܬܰܢ܆ ܘܚܰܝ̈ܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܡܡܰܠܺܠܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܳܒܶܝܠ ܩܛܺܝܠܳܐ ܫܰܪܘܳܝܳܐ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܘܨܰܠܳܐ ܥܰܠܝܢ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝܬ ܕܶܝܢ ܡܦܰܢܶܐ ܥܠܰܝܢ ܟܕ ܡܒܰܝܐܐ ܠܰܢ ܒܩܳܠܶܗ ܚܰܠܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܐܰܒܠܽܘܢ ܥܠܰܝ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܪܥܺܝܬܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܡܰܘܬܳܐ ܡܺܝܬܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥܬ܆ (177) ܘܡܦܺܝܣܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܚܒܰܢܝ܆ ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܕܰܢܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܛܠܺܝܡܬܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐ̱ܢܳܐ.

ܒܰܕܓܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܆ ܕܰܐܒܽܘܢ ܙܰܗܝܳܐ ܠܰܘ ܡܳܘܬܳܐ ܡܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬܬܰܘܒܰܠ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܥܳܝܳܐ ܘܡܦܺܝܣܳܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܽܘܝܳܐܐ ܕܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܰܗܝ ܘܠܰܫܒ̈ܳܒܰܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠܗܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܘܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀.

.

.

܀܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܝܬ܀܀܀.

.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܐܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܓܕ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ܆ ܘܢܳܬܪ̈ܺܝܢ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܢܳܝܕܳܐܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܦܳܫܪܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܬܘܰܗ ܘܰܒܘܰܗ܆ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܟܪܽܘܒ̈ܶܐ ܘܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܡܳܪܰܘܳܬܳܐ ܒܫܺܝܦܘܪܳܐ ܠܳܩܕܰܡ ܡܺܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܢܳܝܕܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܳܗ̇ ܘܓܳܝܨܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܛܡܺܝܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܝܳܬܒܺܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܡܰܣܐܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܘܡܶܬܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒ̈ܪܶܐ ܘܟܽܠܗܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܠܓܠܳܝܳܐ ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ܆ ܘܟܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܶܕܡ ܕܰܥܒܰܕ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܬܶܗܘܶܐ ܙܽܘܥܬܳܐ ܘܪܶܥܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܚܙܽܘܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܳܘ ܠܟܺܐܒܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܠܰܝܬ (179) ܠܶܗ ܕܽܘܡܝܳܐ܆ ܐܳܘܗ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܩܝܳܡܳܐ܆ ܐܳܘ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܒܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܘܰܒܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܚܡܶܐ ܘܚܒܺܝܒ̈ܶܐ ܘܰܫܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܚܳܙܶܝܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܐܽܘܗ ܠܫܳܥܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܠܡܺܝܢ ܡܩܰܘܶܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܟܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܳܚܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܚܽܘܪܳܩ ܫ̈ܶܢܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܠܳܒܫܺܝ̈ܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܟܽܘܘܳܐܪܳܐ ܘܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܗܘܢ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܦܳܝܫܺܝܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪܰܘ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܝܳܩܕܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܨܰܠܡ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܢܶܬܐܰܒܠܘܢ ܥܰܡ ܝܗܘܕܳܐ ܡܫܰܠܡܳܢܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܪܰܒܶܗ ܠܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ ܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܩܰܐܝܢ ܕܩܛܰܠ ܠܰܐܚܽܘܗܝ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܺܐܝܪܘܕܝܰܐ ܕܦܰܣܩܰܬ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܰܐܘܨܪ̈ܶܐ (181) ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܥܰܡ ܗܳܢܘܽܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܡܶܫ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶ̈ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܦܳܝܫܺܝܢ ܥܰܡ ܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܣܰܟܠ̈ܳܬܳܐ ܒܥܰܡܛܳܢܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܕܶܡܗܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܚܠܳܦ ܡܳܪܗܘܢ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܠܦܽܘܬ ܥܒܰܕ̈ܰܝܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܥܒܰܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝ̈ܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.

ܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܪܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܒܰܣܡܳܐ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܗ̄ܕ̄ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܘܒܳܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܠܡܳܪܶܗ.

ܢܨܰܒ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܶܪ̈ܥܰܘܗܝ ܒܺܝܫ̈ܺܝܢ܆ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܳܦܽܘܪܽܘܬܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܫܰܒ ܠܶܗ ܕܝܳܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܗܳܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܓܶܠ ܥܰܠ ܚܰܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܝܺܡܳܐ ܘܶܐܠܘ ܚܳܘܳܐ ܟܒܰܪ ܐܶܡܪܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܝܡܰܝ ܠܺܝ ܒܫܶܡ ܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܢ̱ܬ ܥܠܰܝ܆ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܗܰܘ ܕܝܳܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܟܳܦܰܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܪܚܩܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܝܰܡܳܝܳܐ ܩܳܢܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ (183) ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ.

ܗܰܘ ܕܡܛܰܡܳܐܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܒܥܶܠܬܳܐ ܐܰܢܢܩܳܝܬܳܐ܆ ܘܡܰܥܒܰܪ ܥܶܕܳܢܶܗ ܒܒܶܝܬ ܡܰܫܬܝܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܒܚܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܐܰܘ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܘܒܝܰܥܢܽܘܬܶܐ܆ ܢܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܣܳܒܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܢܶܗܦܰܟ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܆ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܟܰܢܶܫ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫ̈ܰܒܶܐ ܘܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܠܚܐܶ ܘܢܕܺܝܒ.

ܥܒܶܕܘ ܠܟܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܟܣܢ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܦܰܠܶܓܘ ܠܚܡܗܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܨܰܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܶܐܬܪܕܶܦܘ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܟܦܰܪܘ ܒܶܗ ܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܗܘܢ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܳܐ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܗܘܢ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܐܺܝܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܬܳܒ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢܶ̈ܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܕܶܐܫܬܦܰܥ ܪܰܥܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܚܢܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܡܽܘܢ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܰܢܪܰܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܪܰܐ ܒܨܰܘܡ̈ܰܝܢ܆ ܟܒܰܪ ܒܰܡܪܰܚܡܢܘܬܰܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܰܢ܆ ܟܒܰܪ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܪܐ ܒܙܶܕܩ̈ܳܬܰܢ ܟܒܰܪ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܗܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܠܳܐ ܢܣܥܪܰܢ ܚܰܪܬܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܡܺܝܪ܆ ܒܟܰܘ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܳܟܶܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ .

ܘܚܳܣܘ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܘܢ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀.

܀܀܀ܬܽܘܒ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܚܰܕ ܒܫܳܒܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܀܀܀.

ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܡܪ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܓܳܕܶܫ ܡܶܢܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܗ̱ܘ܆ ܘܢܰܦܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܪܳܓܫܳܐ ܒܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܗ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܰܕ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܐܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܟܪܺܝܗ܆ ܟܽܠܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܳܛܝܳܐ ܠܶܗ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܡܰܪܡܰܪ ܟܡܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܪܺܝܪ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܬܶܐ ܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܟܰܪܝܗܘܬܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ.

ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬ ܣܳܡܡ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܡܶܬܐܰܣܶܝܢ ܒܗܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܐܳܣ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܡܶܬܐܰܣܶܝܢ ܒܗܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܥܳܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܡܶܬܚܰܠܛܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ.

ܢܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܘܪܚܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܠܟܽܠ ܒܪܰܢܳܫ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܦܽܘܨܳܝܳܐ ܡܶܢܗ ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܠܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܘܠܶܐܘܬܳܐ ܘܥܰܡܠܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܡܰܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܘܐܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܘܩܳܐܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܙܰܕܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܰܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܆ ܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ.

ܘܢܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܩܽܘܒ܆ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܠܳܐ (187) ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝ̈ܺܝܢ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܠܽܘܩܳܐ ܀.

ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܗܳܝ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܘܰܓܘ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܘܓܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܡܘܬܽܘܢ ܡܶܛܠ ܕܐܝܟ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܘܒܢ̈ܰܝ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܠܽܘܩܳܐ ܨ: ܟܟ܆ ܠܗ – ܠܙ.

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܡܪܬܳܐ ܐܰܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̱ܘ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚ̈ܰܝܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܳܐܦܶܝܢ ܢܡܽܘܬ ܢܺܚܶܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܝܐ܆ ܟܗ܆  ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܠܐܳ ܢܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܡܺܝܬܰܝ̈ܗܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܘܐܶܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܩܽܘܡܘܢ ܥܰܡܗ܆ 1 ܬܣܠܘܢ̈ܝܩܳܝܶܐ ܨ: ܕ܆ ܝܓ –ܝܗ.

ܘܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܩܝܳܡܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ ܕܡܺܝܬܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܝܳܗܒܳܐ ܒܽܘܝܳܐܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܰܝܬܰܝܗܝܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐ̱ܰܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܳܬܰܝܗ̈ܘܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܗܶܐ ܨܶܝܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܺܝܬܰܝܗܝܢ ܘܡܣܰܟܝ̈ܳܢ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܶܝܢ ܘܦܳܪܰܥ ܠܗܝܢ ܗܰܘ ܫܽܘܕܳܝܳܐ ܕܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܥܳܠܳܡ ܡܙܡ ܠܕ.

ܗܳܢܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܠܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܐܰܟܘܬܗܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ.

ܥܰܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠܬܗܘܢ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܰܣܡܶܝܢ ܒܗܰܘܢܰܝ̈ܗܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܘܢ ܆ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܦܰܩܕܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܠܰܢ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܐܺܝܘܒ ܕܶܒܚܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܘܫܰܘܙܒܰܬ ܐܶܢܘܢ (189) ܟܡܳܐ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗܳܝ ܗܳܕܶܐ ܕܶܒܚܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܐܺܝܬܝܗ̇ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ.

ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܢ ܡܽܘܫ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܪܽܘܒܶܝܢ ܕܚܛܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܟܡܳܐ ܟܰܝ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܕܶܒܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܶܡܬܕܒܰܚ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܢܫ̈ܳܢ ܪܽܘܚ̈ܳܬܳܐ ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܗܰܘ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܶܡܰܪ ܡܳܠܦܳܢܳܐ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܡ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܘܥܰܡܗܘܢ ܛܳܝܣ̈ܢ ܘܦܳܪ̈ܚܳܢ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܫܳܘܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐ̈ܰܠܦܰܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܡܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ.

ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܽܘܪܕܥܳܢܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܦܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܺܝܒܳܗ̇ ܘܥܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܥܳܝ ܛܰܠܝܶܟܝ ܗܳܢܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܠܗܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܐܽܘܪܫܠܶܡ ܗܰܘ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܐܶܢܶܝ̈ܢ܆ ܟܒܰܪ ܚܣܰܪܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ܆ ܐܶܬܦܣܶܩ ܣܰܒܪܶܟܝ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܘ ܠܰܝܬ ܠܶܟܝ ܗܰܘܢܳܐ ܒܪܺܝܫܶܟܝ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܟܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܩܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܘܡܚܰܠܦܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܒܶܟܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܟܳܬܰܒ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.

ܒܟܰܘ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܳܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܠܰܝܠ̈ܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܛܪܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ.

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܒܪܶܗ (191) ܠܰܘ ܒܚ̈ܰܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗܘܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܚܠܨܦܰܝܗܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܘܢܶܚܕܪܽܘܢ ܥܰܠܘܗܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ ܗܳܘܝܳܐ ܙܘܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ ܘܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܶܗ ܒܥܽܘܕܪܢܶܗ ܗܳܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܪܘܺܝܚܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܚܠܳܦ ܡܺܝܬ̈ܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܳܝܡ̈ܢܶܐ ܚܰܘܝ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܬܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܘܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܪܳܚܡܶܗ ܐܰܢܝܣܝܦܘܪܘܣ܆ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܢ ܠܡܰܬܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܕܢܶܬܝܗܒ ܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳ̈ܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܒ: ܛܝܡ܆ ܨ܆ ܙ܆ ܝܘ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܟܬܽܘܒ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܳܒܛ̈ܶܐ ܥܰܠ ܠܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܬܳܠܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܡܺܝܬܘ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳ̈ܗܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܆ ܢܰܫܘܶܐ ܐܶܢܘܢ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܟܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܨܠ̈ܰܘܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܟܽܠܗܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܘܩܰܕ̈ܝܫܶܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܳܛܢܶܐ ܕܥܶܠܳܠ ܨܰܘܡܳܐ ܀܀܀.

ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗܘܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܶܐܙܕܰܡܰܢ ܠܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܩܘܕܝܡܘܣ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܘܰܚܣܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܚܰܘܶܐ (193) ܚܰܝܠܶܗ ܐܰܠܗܳܝܳܐ܆ ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܚܡܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܦܰܢܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܡܰܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܳܬ ܫܳܥܰܬܝ܆ ܐܳܡܪܳܐ ܐܶܡܶܗ ܠܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܟܘܢ ܥܒܶܕܘ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܫܶܬ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܕܳܐܚܕ̈ܳܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܪ̈ܶܒܥܝܢ ܐܰܘ ܬܠܬܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܡܫܰܡܫ̈ܢܶܐ ܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܓ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܡܠܰܘ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܠ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܗܘܢ ܣܰܒܘ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܪܺܝܫ ܣܡܳܟܳܐ܆ ܘܶܐܫܬܺܝ܆ ܘܟܰܕ ܛܥܶܡ ܪܺܝܫ ܣܡܳܟܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܘܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܩܪܳܐ ܠܫܰܩܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܟܽܠܢܳܫ ܡܰܝܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܪܘܘܢ ܘܡܳܐ ܕܪܘܺܝܘ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܗܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܢܛܰܪܬܳܝܗܝ ܠܚܰܡܪܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܩܳܛܢܶܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܰܓܠܝܠܳܐ ܠܥܺܝܢ ܬܠܡܺܝܕ̈ܘܗܝ܆ ܚܙܰܘ ܫܘܒܚܗ ܘܗܝܡܢܘ ܒܗ܆ ܚܕ ܡܢ ܡܠ̈ܦܢܶܐ ܐܶܡܰܪ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐܬܥܰܪܡܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܓ̈ܳܢܶܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܘܰܘ ܚܡܪܳܐ܆ ܢܰܝܬܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܠܬܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܠ ܨܘܡܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ.

ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܙܶܕܩܬܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ.

ܨܘܡܳܐ : ܟܬܳܒܳܐ ܩܕܺܝܫܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܢܘ̈ܳܝܶܐ ܩܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܡܚܰܘܶܝܢ ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܕܰܒܟܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝܬ ܨܳܡܘ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠ̈ܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܠܳܐ ܒܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡ܆ ܕܢܶܥܒܶܕ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܕܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܣܝܳܓܳܐ ܠܠܶܫܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܬܳܐ܆ ܕܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ܆ ܘܢܶܟܒܘܫ ܝܰܨܪܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܙܕܟܶܐ (195) ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܢܨܘܡ ܡܶܢ ܨܒܘ̈ܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܘܪܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ܆ ܨܰܝܳܡܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܐܡ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ.

ܘܕܢܶܗܪܽܘܓ ܒܠܶܠܝܳܐܘܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܶܗ ܒܨܰܘܡܶܗ ܙܰܗܝܳܐ܆ ܨܰܝܳܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ ܠܰܨܠܘܬܳܐ ܘܰܠܗܶܓܝܳܢ̈ܶܐ ܕܒܠܠܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡ ܡܢ ܬܶܫܘܝ̈ܳܬܳܐ ܕܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝܢ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܫܪܶܐ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܢܦܰܣܶܩ ܡܶܐܣܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܦܬܰܚ ܩܕܳܡ ܨܰܝܳܡܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܐܳܙܳܠ̱ܐ ܙܰܕܺܝܩܘܬܶܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܪܫܰܝܣܳܐ ܕܪܳܘܶܙ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܝܙܝܢ ܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܙܕܰܗܝ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܘ̈ܗܝ ܘܢܗܰܪ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܕܠܳܐ ܢܫܟܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܰܢܚܘܪܽܘܢ ܒܶܗ ܘܶܐܫܬܘܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܐܶܠܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܠܳܐ ܡܶܢ ܘܛܰܠܳܐ ܡܶܢ ܐܪܥܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܝ̈ܚܺܝܢ ܘܬܽܘܒ ܨܰܠܺܝ ܫܡܰܝܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܬܳܒܘ ܐܶܨܛܒܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܰܫܪܳܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܡ ܏܏ܕ ܕܳܢܝܶܐܠ ܢܒܺܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܫܳܒܘܥܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܘܝ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܘܶܐܬܦܰܨܝ ܡܶܢ ܓܘܒܳܐ ܕܐܰܪ̈ܝܰܘܬܳܐ܆ ܒܨܘܡܳܐ ܕܨܳܡܘ ܡܘܪܕܟܝ ܘܶܐܣܬܝܪ ܐܶܫܬܪܝ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܥܡܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܙܰܟܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܨܰܘܡܳܐ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܘܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܣܳܗܶܕ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܶܐܘܰܢܓܠܝܘܢ ܣܓܺܝܕܳܐ܆ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦܩ̈ܳܢ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܠܳܐ ܐܶܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܨܰܠܰܘ ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܣܝܰܬ ܠܥܰܩܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܨܠܽܘܬܳܐ ܣܰܚܦܰܬ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ (197) ܘܗܺܝ ܓܠܳܬ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܦܰܠܓܰܬ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ܆ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܟܠܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܒܪܩܺܝܥܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܛܰܗܪܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܬܰܪܥܰܬ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܩܕܳܡ ܐܶܠܝܳܐ ܘܶܐܠܝܫܰܥ܆ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܐܶܠܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܘܩܕܰܬ ܠܬܫܥܡܳܐܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܝܙܒܺܝܠ ܘܰܕܒܰܥܠܳܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܠܺܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܡܰܠܟ̈ܺܝܢ ܐܰܗܦܶܟ܆ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܶܬܦܰܨܝ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܶܐܬܛܰܒܰܥ ܦܶܪܥܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܕܳܢܺܝܐܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܘܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܘܒܰܨܠܽܘܬܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܢܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܝܰܥܩܽܘܒ ܨܰܠܺܝ ܘܚܙܳܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܦܬܺܝܚ̈ܺܝܢ ܘܣܶܒܠܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܐܪܥܳܐ ܠܫܡܰܝܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ܆ ܚܰܢܰܐ ܨܰܠܝܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܠܰܫܡܳܘܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܙܺܝܪܳܐ܆ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܨܰܠܺܝ ܒܥܽܘܡܩ̈ܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܘܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܶܗ ܘܦܰܨܝܶܗ ܐܠܗܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܚ̈ܰܝܰܘܗܝ ܚܰܡܫܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܕܨܰܠܺܝܘ ܐܶܫܬܘܝܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܝܰܥܩܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܬܰܒ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܪܰܒ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܨܠܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܥܰܡ ܐܠܗܳܐ܆ ܒܨܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܰܡܚܰܝܕܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܠܡܳܪ̈ܰܝ ܙܶܕܩܬܳܐ ܘܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ (199) ܘܟܡܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܪܒܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܟܰܕ ܬܶܫܬܟܰܚܝ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܘܗܝ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܒܶܙܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪ̈ܚܡܳܢܶܐ܆ ܗܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܘܕܰܪܚܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܬܶܩܨܶܐ ܠܚܡܳܟ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ܆ ܘܠܰܐܟܣܢ̈ܳܝܶܐ ܬܰܥܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ܆ ܘܟܕ ܬܶܚܙܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܣܺܝܘܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܟ܆ ܘܡܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܣܳܟ܆ ܕܳܡܶܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܥܰܒܺܝܛ ܒܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܨܶܝܕܘܗܝ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ܆ ܘܕܳܡܶܐ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܐܙ܆ ܘܐܳܙܳܠ̱ܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ܆ ܘܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܙܰܗܰܪ ܘܦܰܩܶܕ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝܫ̈ܶܐ ܘܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܘܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܬܶܛܥܶܐ ܟܰܦܳܐ ܒܝܽܘܡ ܚܨܳܕܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܬܶܗܦܽܘܟ ܬܶܣܒܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ.

ܘܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐ̱ܶܡܰܪ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܪ ܒܡܶܣܟܺܝܢܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܰܦܠܛܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܝܬܺܝܪܳܐܝܬ ܙܰܗܰܪ ܥܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܣܟܺܝ̈ܢܶܐ ܒܪܽܘܚ ܕܕܺܝܠܗܘܢ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܦܰܩܶܕ ܠܡܳܪܶܐ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܡܶܣܟܢ̈ܶܐ ܘܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܚܓܺܝܣ̈ܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ܆ .

ܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܥܰܕܰܪ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܢܰܦܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܥܰܕܪܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܰܢܥܰܕܪܽܘܢܳܟܽܘܢ ܕܢܶܣܓܶܐ ܐܰܓܪܟܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܡܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣܟܺܝ̈ܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܙܶܦ܆ ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܓܡܺܝܪܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܨܠܽܘܬܳܐ ܘܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ (201) ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܫܰܚܠܶܦ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܛܰܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܆ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܣܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

܀܀܀ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܀܀܀.

ܩܠܺܝܠ ܡܶܢ ܬܶܫܥܝܬ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ .

ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܢܰܬ ܘܰܐܒܘܗܝ ܡܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܡܶܗ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܳܡܺܝܕ܆ ܐܰܒܽܘܗܝ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܨܰܠܡ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܡܶܗ ܐܒܢܝܠ : ܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܛܰܠܝܘܬܶܗ܆ ܚܙܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܪܳܡܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܟܽܠܗܘܢ ܛܝܳܪ̈ܶܐ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܨܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܘܟ̈ܘܗܝ ܘܬܶܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܶܗ ܡܣܬܰܬܪܺܝܢ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܶܗ ܕܢܶܣܓܘܕ ܠܨܰܠܡܳܐ܆ ܩܥܳܐ ܫܐܺܕܳܐ ܡܶܢ ܨܰܠܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܺܝܡ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܰܦܶܩ ܠܰܒܪܳܟ ܡܶܢ ܨܶܝܕܰܝܟ ܠܰܝܬܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܕܰܐܠ̈ܗܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܛܰܪܕܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ.

ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܣܰܐܥܘܪ ܕܥܺܕܬܳܐ܆ ܆ ܆ ܆ ܆ ܆ ܆ .

ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܙܰܠ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝ ܒܰܣܶܝܠܝܘܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܫܰܘܙܶܒ ܐܶܢܘܢ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܰܘܠܳܣ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܶܝܠܝܘܣ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܩܳܐܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ.

ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܠܳܛ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܡܺܝܬ ܘܟܶܢ ܨܰܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܐܶܬܚܠܶܡ.

ܘܥܒܰܕ ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܒܰܕܰܪ ܠܦܳܪܣܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܫܳܒܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡܗܘܢ܆ ܘܨܰܠܺܝ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ (203) ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܘܰܥܪܰܩܘ ܟܽܠܗܘܢ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܢܫܰܒ̈ܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܥܰܙܺܝܙܳܬ̈ܳܐ ܒܰܐܦ̈ܰܝܗܘܢ ܘܠܐܳ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܬܗܘܢ.

ܘܩܪܶܒ ܙܒܰܢ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܩܪܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܘܗܝ ܘܩܠܺܝܪܽܘܣ ܘܫܰܪܺܝ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܘܳܝܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ : «ܩܕ ܕܰܢܰܐ ܐܠܢܣܝܔ ܐܠܝ ܐܠܩܛܥ : ܘܢܦܜܕ̇ ܐܠܙܝܬ ܡܢ ܐܠܣܪܐܔ ܩܕ ܩܜܐ ܐܠܔܝܪ ܣܰܢܰܬܗܳ܆ ܘܐܰܓܘ ܚܰܘܰܐܠܝ ܡܶܢ ܗܢܰܐ ܘܗܢܰܐ ܐܠܡܠܐܝܟܗ̈ ܠܝܐܟܕܘܢܝ܆ ܐܠܘܝܠ ܠܝ ܐܢܰܐ ܐܦܪܝܡ ܦܝ ܝܘܡ ܐܠܕܝܢ܆ ܐܕܐ ܘܩܦܬܳ ܩܕܐܡ ܡܥܒܪ ܐܒܢ ܐܠܠܗ܆ » ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܬ ܐ̱ܢܳܐ ܘܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܟܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܕܒܳܬܰܪ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܝܠܝܳܐ ܕܰܐܟܳܪܳܐ ܕܟܳܪܶܒ ܘܬܳܢܶܐ ܫܳܦܪ̈ܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܝ̈ܢܶܐ ܕܡܘܥܝ̈ܳܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܚܰܩܠ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢܗ̇ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܽܘܢܕܳܢܶܗ܆ ܠܰܕܒܳܬܪܶܗ܆ ܘܥܽܘܢܕܳܢܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܡܢܥܣܰܪ ܒܚܙܺܝܪܢ ܕܫܢܰܬ 373 ܡ̄.

ܐܰܚܝ̈ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܐܢ ܗܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܆ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܥܒܰܪ ܐܢܘܢ ܘܥܒܰܕ ܬܶܕܡܪܗܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܒܟܽܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܨܰܚܺܝ ܠܐ̱ܢܳܫ ܘܠܳܐ ܚܣܰܡ ܒܐ̱ܢܳܫ ܣܳܟ ܣܳܟ̈ܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܚܝܘ̈ܗܝ ܐܰܥܒܰܪ ܐܶܢܘܢ ܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܡܳܪܶܗ ܆ ܘܗܳܐ ܙܳܐܥ ܘܪܳܥܶܠ ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܡܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܰܥܒܰܪܢܰܢ ܟܽܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܳܐ ܕܚ̈ܰܝܰܝܢ ܒܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܶܫܬܝܳܐ ܘܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܡܽܘܢ ܙܽܘܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܨܳܦܚܳܐ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܥܒ̈ܳܕܰܝܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܳܡܰܪ ܡܽܘܢ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ (205) ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܡܰܐܝ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܟܰܢܫܺܝܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܒܠܰܥܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܦܳܝܫܺܝܢ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܰܪܣܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܝܗܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܟܪ̈ܣܝܗܘܢ܆ ܘܨܠܰܘ̈ܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܰܬܪܰܝ̈ܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

 

 

܀܀܀ܕܚܰܕ ܒܫܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܀܀܀.

ܡܳܪܝ ܐܶܢ ܨܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢ̱ܬ ܠܰܡܕܟܳܝܽܘܬܝ܆ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܚܽܘܠܡܳܢܶܗ܆ ܘܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܝܬ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܓܰܪܒܳܐ ܕܚܛܺܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܢܰܦܫܰܢ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܗܰܝܡܶܢ ܓܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܡܕܰܟܳܝܘܬܶܗ܆ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܨܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ܆ ܒܨܚ̈ܚܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܪ : ܗܳܢܳܐ ܓܰܪܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܠܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܶܐܟܽܘܒܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܝܳܠܕܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܢܘܓܪܳܐ ܕܫܢ̈ܰܝܳܐ ܘܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܓܰܚܙܰܝ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܠܳܛܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܝܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܒܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܘܬܶܗ ܕܓܰܚܙܰܝ ܕܐܶܬܝܰܥܰܢ ܥܰܠ ܟܶܣܦܶܗ ܕܢܰܥܡܳܢ ܐܳܪܡܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܰܓܶܠ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܥ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܟܰ݊ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܐܠܺܝܫܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܚܳܪܥܽܘܬܶܗ ܕܓܰܚܙܰܝ ܘܠܳܛܶܗ ܐܶܠܺܝܫܥ ܢܒܺܝܳܐ ܠܓܰܚܙܰܝ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܪܒܶܗ ܕܢܰܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܢܕܒܰܩ ܒܳܟ ܘܰܒܙܰܪܥܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܦܰܩ ܓܰܚܙܰܝ ܘܟܽܠܗ ܚܶܢܣܶܗ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܥܠܰܘܗܝ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܫܒܰܥܡܳܐܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ (207) ܘܰܐܣܝܶܗ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ.

ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܢ̈ܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܥܰܩܶܒ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܢܝ̈ܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܳܢ̈ܶܝܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ܆ ܗ̱ܘ̈ܰܝܢ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܫܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܬܝܕܳܥܘ ܐܶܢܗܘ ܕܠܶܗ ܢܣܺܝܡ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܠ ܆ ܢܫܰܐܠ ܗܟܺܝܠ ܡܶܢܗ ܗܳܟܺܝܠ ܝܕܰܥܬܳܐ ܕܗܳܠܝܢ ܟܕ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢ ܘܰܫܒܺܝܠ̈ܰܝܟ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢ ܒܩܽܘܫܬܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܡܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܶܗ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܩܰܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܗܳܝ ܕܢܨܽܘܡ ܘܡܶܛܽܠ ܡܽܘܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܥܒܰܪܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܚܛܰܝܢܰܢ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܥܽܘܪܒܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܦܘܟ ܬܽܘܒ ܠܟܶܘܝܠܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܚ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܘܒܕܰܬ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܥܺܝܣܘ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܓܶܠܙܰܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܘܟܰܕ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܬܘܡܳܐ ܘܰܠܒܰܨܠ̈ܶܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ.

ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܓܺܝܐܬܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܫܪܺܝܚܳܐ ܘܪܳܐܝܓ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܡܰܘܠܕܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ.

ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘܩܕܰܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܥܒܕܰܬ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܠ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒ̈ܳܗܰܝܗܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܒܰܥܠܳܐ ܘܢܰܣܺܝܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܦܰܪܣܝܰܬ ܠܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܪܘܺܝ ܘܒܢ̈ܘܗܝ ܚܙܰܘ ܥܽܘܪܠܘܬܶܗ ܘܡܰܝܶܩܘ ܒܶܗ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܩܶܛܠܰܬ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܓܢ̱ܒܳܪܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܣܳܩ(209) ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ ܗܝܪܘܕܣ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܩܶܛ̈ܠܶܐ ܘܓܰܘܪ̈ܶܐ ܘܙܳܢܝܽܘܳܬܳܐ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܥܒܪܺܝܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܰܥܒܪܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܪܺܫܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܥܳܒܶܕ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܶܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܫܕܶܐ ܐܶܢ̈ܝܢ ܡܶܢܰܢ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܙܕܰܕܩܺܝܢܰܢ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܺܝܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܡܶܙܕܰܕܰܩ ܒܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܚܳܛܶܐ.

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܨܳܐܶܡ ܒܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕܢܨܽܘܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܨܰܘܡܶܗ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܡܳܐ ܡܰܐܠܡܳܓܳܐ ܠܫܽܘܚܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܨܳܡܢܰܢ ܢܦܰܩܢܰܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܢܨܽܘܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܪܰܟܫܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܘܦܳܢܶܩ ܡܰܪܡܶܝܢܢ ܒܶܗ ܦܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢܰܢ ܡܰܘܒܠܺܝܰܢ ܠܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܘܬܳܐܙ ܡܶܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܘܫܶܩܝ̈ܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܡܦܰܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܰܒܕܳܐ ܕܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ܆ ܡܰܪܡܶܝܢ ܠܶܗ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܦܰܓܪܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܰܪܡܶܝܘܗܝ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܘܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܆ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܢ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܣܳܡ ܠܰܢ܆ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ ܕܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܕܰܒܪܳܢܰܢ ܘܪܳܚܶܡ ܛܳܒܳܬ̈ܰܢ (211) ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܕܒܪܳܢܘܬܶܗ܆ ܘܕܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܢ ܒܘܪܟܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܆ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܕܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܬܽܘܒ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܺܐܢܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܝܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܕܺܝ̈ܥܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܨܒܝܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܗܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܕܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܟܐܢܳܐܝܬ ܠܰܬܪܰܝ̈ܗܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܘܢ.

ܨܰܘܡܳܐ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܩܰܠܣܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܒܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܳܬܳܐ܆ ܫܡܰܥܘ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܘܰܐܚ̈ܰܝ܆ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܨܳܡܘ ܡܽܘܫܶܐ ܩܰܒܶܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܨܶܡܚ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܶܬܗܰܕܺܝ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ : ܗܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܗܰܕܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܡܢܶܝܢܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܝܳܪܬܝܢ ܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܶܟܪܳܐ܆ ܘܥܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܥܳܐܠܺܝܢܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܝܗ̇ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܐܶܠܝܳܐ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢܰܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܒܨܰܘ̱ܳܐ ܩܰܕܶܫܳܐ ܐܶܫܬܘܙܰܒ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܐܰܬܽܘܢܳܐ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܟܰܬܰܪ ܢܘܚ ܡܶܢ ܕܫܶܟܢܰܬ ܩܐܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܰܪܕܘ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܬܰܚ ܟܰܘܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܝܙܓܰܕ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܢ ܐܶܫܟܚܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠܝ (213) ܝܰܬܒܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ܆ ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܣܝܡ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܒܡܶܕܝܰܢ܆ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ܆ ܘܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܗܦܰܟܘ ܓܫܽܘܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ.

ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܓܶܣ ܥܰܠ ܣܶܛܪܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܢ̱ܒܶܗ ܟܰܕ ܢܶܫܡܥ ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܗ ܒܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܢܓܶܕ ܐܰܪܒܥܺܝܢ «ܙܒܢ̈ܺܝܢ» ܡܚܰܪܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܢܶܓܕ̈ܶܐ.

ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܓܙܰܡ ܥܽܘܪܠܳܐ ܦܠܰܫܬܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܘܠܝܰܕ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܓܙܝܪܳܝ̈ܶܐ ܗ̱ܕ̱ ܐܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܶܢܚܰܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܢܦܰܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܩܰܛܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܛܪ̈ܽܘܢܶܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܡ ܘܰܙܟܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܣܳܢܳܐܐ ܕܓܶܢܣܰܢ.

ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܨܳܡܘ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܘܬܳܒܘ ܘܐܶܬܦܰܠܰܛܘ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܓܙܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢܨܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܚܳܫܒܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܳܦ ܫܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܩ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܠܡܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܶܝܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܙܰܒ̈ܢܝ ܐܶܢܝܢ ܡܳܪ̈ܝܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܨܝܡܺܝܢܰܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܫܘܠܳܡ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐܰܚܺܝܕ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܆ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ (215) ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܫܢ̱ܬܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܩܳܕܡܳܐ ܨܳܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ.

ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܡܽܘܫܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܬ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܘܐܰܟܬܶܒ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܒܗ̈ܰܝ ܘܐܰܚܰܝ̈ ܘܥܰܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܠܗܳܢܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܨܠܽܘܬܰܢ܆ ܘܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܟ̈ܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܀܀܀.

ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܰܣܠܶܩ ܝܶܫܽܘܥ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܘܟܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܥܶܒܪܳܐܝܬ ܒܶܝܬ ܚܶܣܕܳܐ܆ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܚܰܡܫܳܐ ܐܶܣܛܰܘ̈ܝܳܢ܆ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܪܳܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܟܪܺܝ̈ܗܶܐ܆ ܘܰܣܡܰܝ̈ܳܐ ܘܚܓܺܝܣ̈ܶܐ ܘܝܰܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ ܘܡܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܠܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܐܣܛܘܶܐ ܗܰܘ ܬܠܳܬܝܢ ܘܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܚܙܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܰܪܡܶܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܆ ܘܝܺܕܰܥ ܕܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܨܳܒܶܐ ܐܶܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܬܚܠܶܡ܆ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ܆ ܡܳܐ ܕܶܐܬܬܙܝܥܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܰܪܡܶܝܢܝ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܕ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܢܳܚܶܬ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܩܽܘܡ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܗܰܠܶܟ܆ ܘܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܫܰܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܝܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܓܰܒܪܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐܰܣܝ ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܳܟ ܕܬܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܗܰܘ ܕܰܐܚܠܡܰܢܝ ܗܽܘ (217) ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܗܰܠܶܟ܆ ܘܫܰܐܠܘܗܝ ܡܰܢܘ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܫܩܽܘܠ ܥܰܪܣܳܟ ܘܰܬܗܰܠܶܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܐܰܣܝ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܓܶܝܪ ܐܶܬܓܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܒܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܫܟܚܶܗ ܝܶܫܘܥ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܬܚܠܶܡܬ܆ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܚܛܶܐ ܕܠܐܳ ܢܶܓܕܰܫ ܠܳܟ ܡܶܕܶܡ ܕܒܺܝܫ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܐܶܙܰܠ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗܘ ܗܰܘ ܕܰܐܣܝܶܗ.

ܗܳܢܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝ ܡܶܢ ܓܪܰܒܶܗ܆ ܐܰܩܝܡ ܠܡܫܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܘܪܗܳܢܶܗ ܘܰܫܒܰܩ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ.

ܒܛܺܝܢܳܐ ܕܰܥܒܕ ܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܣܰܡܝܐ ܓܠܳܐ ܠܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܐܰܣܝ ܠܒܰܪܬܶܗ ܡܶܢ ܕܰܝܘܳܐ܆ ܕܡܶܟ ܒܰܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܟܐܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܫܠܺܝ ܡܶܢ ܡܰܚܫܳܘ̈ܠܶܐ.

ܗܳܢܰܘ ܚ̣ܰܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܕܰܠܝ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ.

ܗܳܢܰܘ ܚܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܐܰܚܺܝ ܠܝܺܚܺܝܕܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟ ܒܝܬܶܗ ܕܙܰܟܰܝ ܡܶܢ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܆ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܶܫܚܰܬ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܘܰܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܟܰܦܪܰܬ ܐܶܢ̈ܝܢ ܘܰܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗ̈ܝܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܚܰܕܺܝ ܠܪܺܫ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܒܰܪܬܶܗ.

ܗܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܩܰܠܶܣ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܡܗܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ ܕܰܐܣܝ ܠܒܰܪܬܳܗ̇܆ ܘܰܛܪܰܕ ܡܶܢܗ̇ ܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܢܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇.

ܐܰܣܺܝ ܠܕܽܘܓ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܦܫܰܛ ܠܶܫܢܳܐ ܕܦܺܐܩ̈ܶܐ܆ ܐܰܩܝܡ ܬܠܳܬܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܫܰܚܠܶܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܒܩܳܛܢܶܐ ܕܓܠܺܝܠܳܐ.

ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ (219) ܠܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܘܣܒܰܥ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܠܰܚܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܗܢܰܘ ܚܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕ ܩܳܠܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܠܳܥܳܙܪ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ.

ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܚܰܟܺܝܡܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܨܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܘܰܐܠܶܦ ܠܳܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܙܟܶܐ ܠܒܺܝܫܳܐ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܨܠܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܨܰܘܡܳܐ ܘܙܶܕܩܬܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ.

ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܠܰܡܫܰܒܳܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܡܪܰܡܪܳܡܘ ܠܰܫܡܶܗ܆ ܘܠܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܳܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܢ̈ܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.

ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܡܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܐ ܘܗ̱ܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܢ ܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܣܝܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܙܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܦܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܗܳܢܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܺܝܛ : ܨ܆ ܝܒ܆ ܘܛ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܢ̱ܬ ܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ ܣܰܟܠܘ̈ܳܬ ܘܚܛܳܗ̈ܰܝ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܡܶܢܳܟ܆ ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܳܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܢܳܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ ܐܶܟܠܰܢܝ܆ ܘܚܶܣܕܳܐ ܕܰܡܚܰܣܕܳܢܰܝ̈ܟ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝ܆ ܘܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܏ܡܙܡ܆ ܣܛ܆ ܝ.

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܰܟܝܬܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܰܐܓܪܒܰܬ܆ ܐܢ̱ܬ ܩܰܒܶܠܬ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܢܰܫ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܘܳܠܳܐ ܘܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܰܥܒܰܪܬ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܣܶܦܬ ܝܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠ ܝܘܡܳܬ̈ܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܗ̱ܒܬ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܩܠܺܝܕ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܩܰܒܶܠܬ (221) ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܟܦܰܪ ܒܳܟ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ܆ ܐܢ̱ܬ ܬܰܪܶܨܬ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܦܺܝܦܬܳܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܩܰܒܶܠܬ ܠܰܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܛܥܶܢܬܳܝܗܝ ܠܥܶܪܒܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦܳܬ̈ܳܟ ܐܰܢ̱ܬ ܝܰܗܒܬ ܚܰܝܠܳܐ ܘܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܘܫܰܦܶܠܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܟܣܺܝܡܝܢܽܘܣ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܘܕܰܐܓܪܝܩܠܳܐܘܳܣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܬܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܚܙܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܠܳܛܶܝܗ̇ ܘܝܶܒܫܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܥܶܢܒ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ.

ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܡܶܠܬܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܥܰܠ ܡܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܪܳܡܽܘܬܳܐ.

ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܗ܆ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܟܺܐܒܳܐ ܕܚܰܠܳܕܺܝܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܣܰܡܳܐ ܘܩܳܛܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܣܰܚܦܰܬ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܰܐܠܗܽܘܬܳܐ܆ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܶܐܬܛܰܒܰܥ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܗܽܘ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܬܚܶܝܬ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܪܳܘܕܝܣ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܐ ܠܰܦܣܳܩ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ.

ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܝܗ̇ ܕܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܪܝܚܽܘ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܘܶܐܣܬܚܰܦܘ ܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܢܦܰܠܘ ܟܽܠܗܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ.

ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܣܛܰܘ ܥܡܳܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܐܰܝܬܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܰܘܦܢܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܘܢ.

ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ ܣܓܶܕ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܓܪܶܒ ܘܶܐܬܟܠܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܣܪ̈ܺܝܢ ܘܬܡܳܢܝܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܰܟܣܶܗ.

ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܣܰܢܚܳܪܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܡܗܝܡܢܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ (223) ܘܶܐܬܩܰܛܰܠ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ.

ܒܪܳܡܽܘܬܐ ܕܐܶܬܪܰܡܪܰܡ ܢܒܽܘܟܰܕܢܰܨܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܣܬܚܶܦ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ ܘܦܳܫ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ.

ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܒܝܠܛܫܨܪ ܥܒܰܕ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܡܰܐܢܺܝ̈ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܚܕܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܘܟܬܒܰܬ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܐܶܣܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܘܒܶܗ ܒܠܶܠܝܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠ܆ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܪܰܓܡܘܗܝ ܠܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܣܳܗܕܳܐ܆ ܒܪܳܡܽܘܬܗܘܢ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܡܳܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܢܺܐܪܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܢܳܐ ܘܰܩܛܰܠ ܠܶܐܡܶܗ ܘܰܠܥܰܡܬܶܗ܆ ܘܰܙܩܰܦ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܶܗ ܠܬܰܚܬ ܘܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܠܥܶܠ.

ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܺܝܬ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܡܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ.

ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.

ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܦܰܠܶܓ ܠܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܥܡܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܘܒܳ̇ܗ̇ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܫܰܬܶܩ ܠܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܪܽܘܒ ܠܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ.

ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܩܰܛܠܶܗ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܓܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܶܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܐܺܝܣܚܳܩ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܕܶܒܶܚܬܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܦܰܨܝܶܗ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܣܚܰܦ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܠܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܺܝܪܺܝܚܽܘ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܨܠܽܘܬܳܐ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ (225) ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝܘ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܓܙܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܒܨܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܠܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܘܛܰܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܰܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ.

ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܳܢܺܝܶܐܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܆ ܒܨܠܽܘܬܐܳ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܝܰܡܳܐ.

ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܘܦܪܰܩ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܫܰܚܠܶܦܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܦܪܰܥ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܠܰܡ܆ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܶܡܥܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܠܶܩ ܠܕܰܪܓܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܦܰܪ ܒܡܳܪܶܗ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ.

ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܰܝܬܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܫܡܳܗ̇ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܘܗܘܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܡܦܺܝܣ̈ܳܢܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܕܢܰܐܣܝܶܢ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܺܝ ܠܗܰܘ ܡܫܰܪܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܟܐܺܒ̈ܶܐ ܘܢܶܥܒܕܰܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܢܶܓܡܽܘܪ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܀܀܀.

ܘܰܢܦܰܩ ܫܶܡܥܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢܳ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܬܚܘܡܳܐ ܕܨܽܘܪ ܘܰܕܨܰܝܕܢ܆ ܘܗܘܳܐ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ (227) ܡܶܢ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܗܳܢܳܘܢ ܢܶܦܩܰܬ ܟܰܕ ܩܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ܆ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܰܬܝ ܒܺܝܫܳܐܝܬ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܦܰܢܝܗ̇ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܘܰܩܪܶܒܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘܗܝ ܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܘܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܫܪܝܗ̇ ܕܩܥܝܳܐ ܒܳܬܪܰܢ܆ ܗܘ ܕܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܕܪܶܬ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܰܛܥܰܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܝ ܒܦܽܘܫܳܩܶܗ ܐܳܡܰܪ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܒܰܪܬܳܗ̇ ܪܶܡܙܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܫܬܰܚܩܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܰܬ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܘܠܳܐ ܩܪܳܬܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܠܒܰܝܬܳܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܩܥܳܬ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ ܘܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܚܩܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܫܺܐܕܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܚܶܕ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܬܳܗ̇ ܕܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܠܰܬܠܳܬ ܥܶܠ̈ܠܳܢ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܐܺܬܶܐ ܠܺܝܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܥܰܕܰܪ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܬܶܬܥܰܫܰܢܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܕܬܠܳܬ܆ ܕܬܬܦܰܪܣܶܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܐܰܣܺܝ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܘܢ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܝܗܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܢܰܐܘܗܝ ܘܦܰܪܥܽܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܰܒ̈ܬܳܐ.

ܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܒܚܰܪܺܝܦܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܪܶܗܛܰܬ ܒܳܬܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܘܶܐܬܳܬ ܣܶܓܕܰܬ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܡܳܪܝ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܡܰܪܡܳܝܘ ܠܟܰܠܒ̈ܶܐ܆ ܏ܗܕ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܟܰܢܺܝ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܕܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܰܢܝ ܠܰܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܘܝܬܺܝܪ ܣܶܓܝܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܰܬ܆ ܐܺܝܢ ܡܳܪܝ ܐܳܦ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܬܽܘܬܶܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܚܳܐܝܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܝܶܫܘܥ܆ ܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܝܳܐ ܐܢ̱ܬܝ܆ ܘܶܐܬܐܰܣܝܰܬ ܒܰܪܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ.

ܘܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ (229) ܢܶܪܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܢܶܩܢܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܛܳܗܰܝ̈ܢ.

ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ܆ ܚܙܺܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܝܳܬܶܒ܆ ܒܓܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܕܥܶܡܶܗ ܡܳܝ̈ܳܐ ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܒܓܘ ܝܰܡܳܐ ܗܝ܆ ܟܡܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬ ܒܝܰܡܳܐܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪܘܰܚ ܘܡܰܘܬܰܪ ܡܶܕܶܡ ܠܰܕܪܳܕܳܐ ܒܓܰܘܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܒܡܳܐܢܶܗ ܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ܆ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܒܨܶܗܝܶܗ ܡܳܐܬ܆ ܗܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܦܠܰܚ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܝ̈ܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܒܶܕ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܢܶܩܢܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܘܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܣܰܪ܆ ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܶܠ ܬܚܠܽܘܦܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܝܳܚܶܗ ܘܠܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ܆ ܐܶܠܐܳ ܚܶܠܡܳܐ ܗ̱ܘ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܗ ܗܶܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܙܶܒܠܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܟܬܰܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܳܬܶܝܢ ܘܫܳܠܡܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܢܒܺܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܡܶܐܡܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪܘ.

ܦܳܬܚܺܝܢ ܦܽܘܡܗܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܛܳܪܕܺܝܢ ܠܗܘܢ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܥܽܘܕܝ̈ܝܶܐ܆ ܡܶܛܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܡܪ̈ܳܐܢܳܝܶܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܣܝܺܡ ܩܕܳܡܰܝܟ ܪܶܢܝܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܐ ܕܡܰܠܘܶܝܬ ܥܰܢܺܝܕܳܐ܆ ܘܶܐܬܕܰܟܰܪ ܕܳܐܦ ܐܢ̱ܬ ܡܶܬܠܰܘܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ ܕܬܶܒܟܶܐ ܘܬܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ ܘܒܥܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܢܳܬܪܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܓܳܢܶܒ ܟܽܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܒܝܘܡܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܪܒܺܝܢ ܘܙܳܪܒܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܘܚܢܰܢ ܡܰܛܥܶܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ ܒܥܰܡܠ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ܆ ܡܰܠܦܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܘܡܰܠܦ ܘܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܢܰܥܺܝܪ ܢܰܦܫܰܢ ܠܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܬܪܳܐ ܘܥܰܕ ܚܢܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ (231) ܗܳܢܐ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܦܝܳܣܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܗ ܗܘ ܡܦܰܢܶܐ ܠܰܢ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ ܦܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܩܪܰܘ ܘܐܶܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܩܽܘܫܘ ܘܶܐܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܒܥܰܘ ܘܬܶܫܟܚܽܘܢ.

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܕܚܺܝܠܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܥܳܐܠܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐܳ ܬܳܓ̈ܶܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܫܰܠ̈ܺܝܛܳܢܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ܆ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܺܝܘܗܝ.

ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܣܰܚܦܰܬ ܠܪ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܕܰܪ̈ܓܰܝܗܘܢ܆ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܥܰܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܡܺܝܢ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡ ܒܬܽܘܠ̈ܬܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܬܳܐ.

ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܣܚܰܦܬܶܗ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ܆ ܘܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܶܬܛܰܒܰܥ ܗܽܘ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ.

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܡܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܦܰܠܶܓ ܠܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܘܥܒܰܪ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܰܒܫܳܐ.

ܐܳܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ:.

ܐܶܢ ܪܳܓܶܙ ܕܰܝܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܘܡܶܬܚܰܡܰܬ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܦܝܳܣܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܫܽܘܚܕܳܐ܆ ܘܗܳܦܶܟ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܶܗ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܚܠܳܦ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܶܢܗܘ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܝܢ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܫܺܝܓܰܬ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܘܒܣܰܥܪܳ̃ܗ̇ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܟܰܦܪܰܬ ܐܢ̈ܝܢ܆ ܘܶܐܫܬܒܩܘ ܠܳܗ̇ ܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇.

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܚܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ ܐܶܢ ܕܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܢܶܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܰܢ ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ.

ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ (233) ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܶܨܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܶܬܡܠܺܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܓܐܰܝ̈ܳܐ ܘܪ̈ܳܡܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܺܝ̈ܬܐ ܡܫܦܠ̈ܶܐ ܣܚܺܝ̈ܦܶܐ ܐܳܦ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܬܡܳܠܝ ܡܰܠܳܠ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܒܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܡܶܠ̈ܶܐ ܣܪ̈ܺܝܩܶܐ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܗܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܫܰܬܺܝܩ̈ܶܐ ܬܚܶܝܬ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܰܘܠ̈ܥܶܐ ܡܦܰܠܦ̈ܠܶܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܝܫܳܐ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܒܰܐܝܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܐܳܬܶܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠܝܟܽܘܢ܆ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܝܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܐܳܬܶܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܏ܗܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܕܠܳܐ ܬܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܰܒ̈ܗܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܛܰܟܶܣܘ ܡܰܬܠܳܐ ܪܽܘܚܢܳܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܙܗܺܝܪ ܕܠܳܐ ܢܶܓܢܒܰܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܦ̈ܰܚܰܘܗܝ ܒܺܝܫ̈ܶܐ.

.

.

܀܀܀܀ܕܥܰܠ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܀܀܀.

ܫܡܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ܆ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܘܢܝܩܝ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܫܒܰܩ ܠܗܘܢ ܐܰܒܘܗܘܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܘܶܐܬܪܰܥܝܘ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘ ܢܶܣܰܒ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܰܕܰܪ ܥܽܘܬܪܗܘܢ܆ ܘܨܒܰܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܐܝܬ ܐܰܝܬܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠܝܗܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ܆ ܠܗܳܝ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܠܶܗ ܠܓܰܪܒܳܢܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܪܽܘܳܚܬܳܐ ܘܠܐܳ ܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܘܰܐܚܠܶܡ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܬܽܘܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܝ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܳܣܝܘܬܳܗ̇܆ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܺܝܬܗܘܢ (235) ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ܆ .

ܐܳܘܣܰܒܝܘܣ ܕܩܝܣܪܝܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ : ܕܗܳܕܶܐ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܢ ܦܰܢܐܕܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܗܺܝ ܩܶܣܪܝܰܐ܆ ܘܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܰܐܣܝܰܬ ܐܶܙܰܠ̱ܬ ܐܰܩܺܝܡܰܬ ܥܰܠ ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܘܽܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܦܫܝܛ ܘܩܳܐܡ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܨܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܩܺܝܡܰܬ ܒܰܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܟܕ ܒܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܘܐܺܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ̇ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܝܺܥܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܘܗܝ ܘܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܰܢ ܕܐܳܟܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܬܐܰܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܺܐܒ ܘܟܽܘܪܗܳܢ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܩܰܘܺܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܝܘܽܠܝܰܢܽܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܣܳܡܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܳܘܣ ܐܶܬܥܩܰܪ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܚܰܢܦ̈ܶܐ.

ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܡ̈ܶܠܐ ܐܰܠܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗܝܢ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܡ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

܀܀܀ܠܚܕ ܒܫܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܀܀܀.

ܡܰܠܦܳܢܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܐܺܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܳܐܠܳܐ ܕܫܰܐܶܠ ܣܳܦܪܳܐ ܠܡܳܪܰܢ.

ܒܒܰܪ ܨܠܺܝܒܝ ܟܬܺܝܒ܆ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܢܰܣܶܝܘܗܝ ܒܗܳܢܳܐ ܫܽܐܘܳܐܠܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܡܳܢܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܝܺܕܰܥ ܡܽܘܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܦܘܢܳܝ ܫܘܳܐܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܰܐܠܶܗ ܕܡܳܢܳܐ ܟܬܺܝܒ ܘܡܽܘܢ ܩܳܪܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܥܢܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܕܬܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ (237) ܠܶܒܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܪܶܥܝܢܳܟ܆ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܐܶܡܰܪܬ ܗܳܕܶܐ ܥܒܶܕ ܘܬܺܚܶܐ܆ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܨܒܳܐ ܠܰܡܙܰܕܳܩܘ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܥܒܰܕ ܠܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܡܰܢܽܘ ܩܰܪܺܝܒܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ܆ ܘܬܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܰܬܠܳܐ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܕܰܫ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܢܳܚܶܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܗܽܘܫܳܥ ܢܒܺܝܳܐ ܓܕܰܫ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܫܠܡܢܐܨܪ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܘܰܫܒܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܳܐܬܽܘܪ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܒܚܡܰܬ ܘܰܣܦܪܘܝܡ ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܘܢ ܒܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ܆ ܘܐܶܫܬܰܠܛܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܪ̈ܝܘܳܬܳܐ ܘܡܰܛܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܢܰܘܒܕܘܢ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܶܢܕܶܝܢ ܕܫܠܡܢܰܐܨܪ ܠܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܟܗܢܳܐ ܡܶܢ ܝܣܪܳܐܝܠ ܘܢܰܠܶܦ ܐܶܢܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩܘ ܠܘܳܬܗܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܶܘܳܝܳܐ ܘܰܐܠܶܦܘ ܐܶܢܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܓܠ̈ܙܝ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܦܰܟܘ ܠܛܳܥܝܘܬܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܘܗ̈ܦܰܟܝ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܘܥܪܰܩܘ ܟܳܗܢܳܐ ܘܠܶܘܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ܆ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܚܰܕ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܦܳܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܪܡܳܐ ܘܢܣܰܒ ܐܰܓܪܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܺܐܪܺܝܚܳܘ܆ ܘܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܥܝܳܪܬܳܐ ܥܠ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܚܰܐܘܗܝ ܘܨܰܠܦܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܫܠܚܽܘܗܝ ܡܳܐܢܘ̈ܗܝ ܘܫܰܒܩܽܘܗܝ ܦܶܠܓܘ ܡܺܝܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܳܬܳܐ ܥܒܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܘܥܰܪܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܚܙܳܝܗܝ ܘܰܕܚܶܠ ܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܘܣܰܪܗܶܒ ܕܠܳܐ ܢܶܐܚܕܽܘܢܝܗܝ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ ܬܽܘܒ ܚܙܳܝܗܝ ܠܡܰܚܝܳܐ ܘܫܰܒܩܶܗ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܚܶܬ ܒܳܒܠܳܝܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܐܶܙܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܐܝܪܺܝܚܘ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܐ̱ܚܝܳܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܟܰܕ (239) ܚܙܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܡܰܚܝܳܐ ܐܶܬܪܰܚܡ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܥܨܰܒ ܡܰܚܘ̈ܳܬܶܗ ܘܢܨܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܙܰܝܬܳܐ ܘܣܳܡܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܦܽܘܬܩܳܐ ܒܺܐܪܺܝܚܳܘ ܘܝܺܨܶܦ ܒܰܣܢܺܝܩܘܬܶܗ ܘܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܦܶܩ ܬܪܶܝܢ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܦܽܘܬܩܳܝܳܐ܆ ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܰܢܦܰܪܢܣܝܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܢ ܬܰܦܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐ ܕܗܳܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ.

ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܚܺܝ ܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܡܡܰܬܶܠ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛܳܬ̈ܳܐ܆ ܘܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܰܫܠܚܘܗܝ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܡܚܰܐܘܗܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܰܓܕܘܗܝ ܠܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ ܘܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܕܰܪܓܺܝ̈ܓܳܬܳܐ܆ ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܠܶܘܳܝܳܐ ܪܶܡܙܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܶܐܬܰܘ ܒܳܬܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܰܐܣܘܢ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܬܡܳܬ̈ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ ܘܳܨܒ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܘܙܰܝܬܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܰܐܒܟܒܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܛܥܶܢܘ ܘܰܫܩܰܠ ܟܽܠܗܘܢ ܚܛܳܗ̈ܘܗܝ ܘܰܐܣܶܩ ܐܰܢܘܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܰܐܝܬܶܝܗ ܠܦܘܬܩܳܐ܆ ܏ܗܕ ܥܕܬܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܡܗܝ̈ܡܢܶܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܢܶܒܥܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ.

ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܗܢܰܘ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܳܪܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܕܰܚܕܰܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܆ ܘܡܳܪܐ ܕܦܽܘܬܩܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܦܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ (241) ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܏ܗܕ ܐܶܢ ܕܬܥܡܰܠ ܥܰܡܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝ̈ܩܰܐܣ܆ ܡܳܐ ܕܗܳܦܶܟ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܦܳܪܰܥ ܠܟܳܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܕܬܰܢܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܫܰܐܶܠ ܡܶܢ ܣܳܦܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܘܦܰܢܺܝ ܗܰܘ ܕܰܐܣܝܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܘܥ ܙܶܠ ܐܳܦ ܐܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ ܘܬܺܚܶܐ.

ܘܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܰܕ ܕܢܰܦܺܝܠ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒܰܣܛܰܪ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܥܰܕܪܺܝܘܗܝ ܘܰܢܩܺܝܡܝܘܗܝ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ܆ .

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܪܕܳܬܳܐ ܕܚܰܪܕܠܳܐ܆ ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܦܶܠ ܒܝܰܡܐ ܘܳܠܳܐ ܬܬܦܰܠܓܽܘܢ ܒܠܶܒ̈ܘܳܬܟܘܢ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܢܶܗܘܶܐ.

ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ܆ ܡܶܙܕܗܰܪ ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝ̈ܬܶܝܢ ܬܒܳܪܳܐ.

ܘܬܰܓܳܪܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܡܶܙܕܰܗܰܪ ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܝܬܶܝ̈ܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܨܳܒܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܢܺܐܚܘܢ ܘܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬܘܢ.

ܡܬܠܳܐ.

ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܒܳܥܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܢܰܪܡܝܶܗ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܫܕܰܪ ܠܘܳܬ ܚܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܣܪܺܝܚܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܘܩܶܕ ܢܽܘܪܳܐ ܘܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܘܰܩܪܳܐ ܠܗܳܝ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܬܩܽܘܡܝ ܒܓܰܒܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ ܡܶܢ ܡܶܐܬܝܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܘܺܝ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܘܩܕܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܬܰܘܩܶܕܝ ܢܽܘܪܳܐ ܗܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܦܪܰܟܣܝܣ ܨ: ܟܙ܆ ܠܗ.

ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܗܳܟܺܝܠ ܒܢܰܦܫܟܘܢ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡܟܘܢ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ (243) ܕܩܘܕܫܳܐ ܐܶܦܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܰܬܪܰܥܘܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܡܶܢܟܘܢ ܕܺܝܠܟܘܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܰܡܠܳ̈ܠܰܝ ܡܥܰܩܡ̈ܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܒܳܬܰܪܗܘܢ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ.

ܡܳܪܰܢ ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܕܦܘܢ ܒܡܰܪܬܝܳܢܘܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܘܩܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬܳܟ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ܆ ܘܰܬܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܡܡܳܬ ܬܡܘܬ܆ ܘܠܳܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ܆ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܐܶܬܒܰܥ.

ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢ̈ܰܝ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܗܘܰܘ ܗܳܟܶܝܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢ̈ܶܐ܆ ܆ ܆ .

ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܳܐ ܐܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܐܰܘ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܠܺܝ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ܆ ܘܡܰܢ ܕܠܳܐܢܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܐܳܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ.

ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܠܢܰܦܫܟܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬܶܐܟܠܘܢ ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܠܦܰܓܪܟܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܬܶܐܠܒܫܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܟܘܠܬܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܥܽܘܠܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܳܐ܆ ܘܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܓܳܠ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬܟܘܢ ܒܰܠ̈ܒܽܘܫܶܐ ܕܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܗܳܢܽܘܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ .

ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪܶܓܬܶܗ ܗܘ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܘܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܘܡܶܬܢܰܓܰܕ܆ ܝܰܥܩܽܘܒ ܨ: ܐ ܝܒ ܝܕ܆ ܐܶܡܚܶܝܟܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ܆ ܘܟܽܠܟܘܢ ܒܩܶܛܠܳܐ ܐܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܩܪܺܝܬܟܘܢ ܘܠܳܐ ܥܢܰܝܬܘܢ ܘܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡܟܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܘܢ ܘܥܒܰܕܬܽܘܢ(245) ܕܒܺܝܫ ܩܕܳܡܰܝ ܘܓܒܰܝܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܨ̰:ܣܗ܆ ܝܒ.

ܘܶܐܢ ܬܶܬܬܦܺܝܣܘܢ ܘܬܶܫܡܥܘܢܳܢܝ܆ ܛܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܶܐܟܠܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܬܬܦܺܝܣܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܬܶܬܐܰܟܠܘܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ ܒܝܰܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܨ: ܙ܆ ܝܛ.

ܘܶܐܬܳܐ ܚܰܕ ܩܪܶܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܳܢܳܐ ܕܛܳܒ ܐܶܥܒܶܕ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܺܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܝܛ܆ ܝܘ.

ܐܶܢ ܕܰܒܺܝܫ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܘܢ ܕܦܳܠܚܺܝܬܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܘ ܠܟܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܰܢ ܦܳܠܚܺܝܬܘܢ܆ ܐܶܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܦܠܰܚܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܘܢ ܐܰܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܡܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܘܢ܆ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳ̈ܗܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܢܘܢ ܨ: ܟܕ܆ ܝܗ.

ܚܙܺܝ ܕܝܶܗܒܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܓܒܺܝ ܠܳܟ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܰܪ ܬܶܢܝܳܢ ܨ: ܟܟ܆ ܝܗ.

ܚܙܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ܆ ܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܨ: ܝܐ ܟܘ.

ܐܶܢ ܕܬܳܐܶܒ ܥܡܳܐ ܡܢ ܒܺܝܫܬܶܗ܆ ܐܶܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܒܶܬ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܨ: ܝܚ܆ ܙ܆ ܚ.

ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܠܐܳ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܘܢܺܝܚܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܗܦܘܟ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܕܢܶܥܒܰܕ ܕܺܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܒܗܘܢ ܢܺܝܚܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܕܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܕܘܢܟܘܢ܆ ܚܰܙܩܝܶܐܠ ܨ: ܟܒ܆ ܝܐ – ܟܟ.

ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܘܳܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܕܢܶܗܘܝ̈ܳܢ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܐܶܝܟ ܕܶܒܫܳܐ ܕܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܰܒܣ̈ܡܺܝܢ ܠܶܚܟܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܐܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܡܰܠܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܟܳܪܽܘܙܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܥܺܝܪ̈ܳܢ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܘܢܶܗܦ̈ܟܳܢ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ (247) ܡܥܰܩܡ̈ܳܬܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.

ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆  ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢ̈ܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.

ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܒܟܽܠܗܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܰܟܝܳܐܝܬ ܨܳܡܽܘܗܝ ܨܰܘܡܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܐܟܠܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܠܦܽܘܡܶܗ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܕܰܓܳܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܢܨܘܡ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ܆ ܕܰܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܨܶܒܘ̈ܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ܆ ܕܰܢܨܽܘܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝܪ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܨܰܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܨܘܡܳܐ ܕܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܫܪܶܐ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܶܐܣܳܪܘ̈ܬܳܐ ܕܶܢܶܟܠܳܐ.

ܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܐܳܟܶܠ ܩܪܨܳܐ.

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܓܳܡܰܪ̈ܰܝ ܨܳܒܝܳܢܶܗ ܩܰܕܝܫܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀܀܀܀.

.

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ܀܀܀ .

ܟܳܪܽܘܙܘܬܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܩܰܕܫܶܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܪܰܘ ܟܢܽܘܫܝܳܐ܆ ܝܘܐܝܠ ܨ: ܐ܆ ܝܕ܆ ܢܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܬ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ ܘܶܢܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܝܰܘܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܡܕܰܪܶܫ ܠܦܰܪ̈ܘܓܰܘܗܝ ܠܰܡܛܳܣ ܒܰܡܪ̈ܘܡܶܐ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܘ ܥܺܕܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܠܡܶܬܗܰܓܳܝܘ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܡܰܥܰܠܝܳܐܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܠܗܘܢ ܫܒ̈ܺܝܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܢܶܬܕܰܪܓܘܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܢܶܬܡܰܢܥܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܘܢܶܙܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܶܐܟܘܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܳܐ ܪܳܐܓ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܟܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܪܳܐܓܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܳܟܶܐ ܠܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܰܬܪܰܝܗܘܢ ܣܰܩܽܘܒܳܠܝ̈ܺܢ ܐܶܢܘܢ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܰܝܬܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܬܶܥܒܕܽܘܢ܆ ܓܰܠܰܛܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܘ܆ ܝܙ܆  (249) ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܢܶܬܪܰܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܶܣܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

ܚܒܺܝܒ̈ܰܝܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܢܳܡܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܐܶܬܓܙܰܪ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܳܬ̈ܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܨܰܘܡܗܘܢ ܘܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܨ:ܓ܆ ܙ.

ܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܘܫܶܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܶܢܬܩܰܕܰܫ ܥܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝܠܰܘ̈ܳܢ ܘܶܐܫܟܰܚ ܪܰܚܡ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܨܳܡ ܐܶܠܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܙܟܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܰܝ ܒܰܥܠܳܐ ܘܰܢܓܰܕ ܠܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܠ ܢܒܺܝܳܐ ܬܠܳܬ ܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܒܶܣܪܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܨܳܡܘ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܥܰܡ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܨܰܘܡܗܘܢ ܘܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܗܘܢ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܨܳܡܘ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܢܪܰܥܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܆ܟܰܕ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܨܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝܠ̈ܰܘܢ ܘܰܐܠܶܦ ܠܢ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܐܰܟܘܬܶܗ ܢܨܽܘܡ܆ ܘܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܟܦܶܢ ܘܢܰܣܝܶܗ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܗܽܘ ܙܟܳܝܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܶܢܣܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܝܐ܆ ܟܐ.

ܟܰܕ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܥܰܠ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܆ ܘܦܰܢܺܝ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܟܰܕ ܢܶܫܬܩܶܠ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ܆ ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܬܳܐ ܡܩܰܠܶܣ ܠܶܗ ܠܨܰܘܡܳܐ ܕܠܶܗ ܫܳܦܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ (251) ܬܶܗܘܘܢ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܳܣܒ̈ܰܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܡܰܬܰܝ.

ܡܶܢ ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܰܐܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܆ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܩܘܪ̈ܢܬܳܝܶܐ : ܨ܆ ܘ܆ ܗ.

ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܙܰܕܶܩܘ ܠܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܝܶܠܦܰܬ ܥܕܬܳܐ ܘܛܰܟܣܰܬ ܠܨܰܘܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܣܽܘܪܳܝܳܝܽܘܬܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܬܡܰܪܶܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܶܬܒܰܩܰܘ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܡܰܪܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܨ: ܝܓ܆ ܝܐ.

ܘܗܳܫܳܐ ܕܚܰܝܺܝܢܰܢ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܫܶܬܐܶܣ̈ܶܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܪܰܦܺܝܘ ܡܶܢ ܠ̈ܶܒܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܩܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܰܠܘܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܐܰܗܡܺܝܢܰܢ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܘܶܐܫܬܓܶܡܢܰܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܰܛܥܰܝܢܰܢ ܠܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܘܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ ܥܠܰܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܐܰܡܺܝܪܳܐܥܰܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܘܢ ܟܰܪܣܗܘܢ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܗܘܢ ܒܶܗܬܬܗܘܢ ܦܝܠܝ ܨ: ܓ܆ ܝܛ.

ܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܗܰܠܶܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܝܽܘܐܺܝܠ܆ ܩܰܕܶܫܘ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܩܪܰܘ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܘܰܨܪܰܘ ܠܶܒܰܘ̈ܬܟܘܢ ܘܠܰܘ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟܽܘܢ ܘܰܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܫܳܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ.

ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝ ܘܰܒܡܶܠ̈ܰܝ ܒܫܰܪܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܓܰܝܳܪܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܒܶܗ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܪܩܽܘܣ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܰܓܠܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܆ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܝܘ܆ ܝܘ.

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܕܟܰܪ ܡܰܪܩܽܘܣ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܕܰܥܬܺܝܕ (253) ܗ̱ܘ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܚܰܫ ܘܢܶܣܬܠܶܐ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܢܶܬܩܛܶܠ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܩܽܘܡ ܡܰܪܩܽܘܣ ܨ: ܚ܆ ܠܐ.

ܘܶܐܰܡܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܚܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܢܶܬܶܠ܆ ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܳܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܘܒ ܨ: ܓ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܨܠܺܝܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܡܶܨܥܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܰܢܨܰܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܳܐܦ ܢܶܚܰܫ ܥܰܡܶܗ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܡܶܗ ܘܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܢܶܗܘܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܝܽܘܚܰܢܢ ܨ:ܒ܆ ܟܐ.

ܢܶܒܗܬܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܠ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܛܳܠܡܺܝܢ ܠܟܘܢ ܘܰܠܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܒܰܫܡܳܐ ܒܰܠܚܘܕ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܓܶܠܝܳܢܳܐ.

ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ܆ ܥܳܒܽܘܕ̈ܶܐ ܕܘܳܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܡܶܛܠ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܙܰܗܰܪ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܟܽܠ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܝ.

ܘܡܰܢ ܕܢܶܟܦܘܪ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܐܶܟܦܘܪ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܬܝ.

ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܥܳܐܠ ܠܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܠܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܐܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܳܐܒܝ ܗܘܝܘ ܐܳܚܝ ܘܚܳܬܝ ܘܐܶܡܝ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܝܰܥܩ ܟܘ: ܒ܆ (255).

ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܨܰܝܳܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܪ̈ܩܽܘܢܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܩܰܠܺܝܠ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܰܥܪܰܪ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܐܺܝܬ ܠܨܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܪ ܥܒܪܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܕܰܢܨܽܘܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ.

ܕܰܪܓܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܬܨܽܘܡܝ ܢܰܦܫܳܐ ܡܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ.

ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܨܘܡܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܶܐ ܣܢܝ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܶܢܝܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܡܰܚܫܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܪ̈ܶܩܕܶܐ ܘܰܙܡܳܪ̈ܶܐ ܗܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܦܓܪܳܐ ܘܕܰܢܒܰܨܰܪ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܕܒܶܗ ܬܶܙܕܰܗܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܽܘܡ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܕܒܶܗ ܢܶܙܕܰܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܒܪܽܘܚ ܗܰܠܶܟܘ ܘܠܳܐ ܬܫܰܡܠܽܘܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܝܢ ܚܰܕ ܠܘܩܒܰܠ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܒܪܽܘܚ ܬܗܰܠܟܽܘܢ ܬܡܺܝܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܬܶܥܒܕܘܢ ܓܠܰܛܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܘ܆ ܝܘ ܝܙ.

ܘܰܐܡܺܝܪ ܬܽܘܒ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܶܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ ܚܳܐܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܳܐܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܡܺܝܬ ܐܶܢܘܢ.

ܨܰܘܡܳܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܥܰܠ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܘܝܳܢܘܩ̈ܶܐ܆ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܐܰܟܽܘܠܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܐܟܠܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܡܽܘܬܳܘܢ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܐܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ (257) ܗ̱ܘܳܬ ܘܠܰܘ ܒܣܳܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܣܛܰܪ.

ܐܳܘ ܨܰܝܳܡܳܐ ܪܚܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܬܰܠܝܳܐ ܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܡܝܰܬܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܚܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܦܰܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܶܒ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܙܳܒ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܐ܆ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܐ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܡܫܺܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܬܢܳܐ ܠܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܥܰܠ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܚܳܙܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܪܚܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܗܰܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܥܳܒܶܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܰܓܳܠܳܐ.

ܡܰܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐܢ̱ܬ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ ܐܶܬܕܟܰܪ ܕܰܐܚܘܟ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܟܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܥܠܰܝܟ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܙܶܠ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܟ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܟ܆ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܘ ܟܓ ܟܕ.

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܢܫܰܪܶܐ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܺܡܺܝܕ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܢܶܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܐܳܡܰܪ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܟܽܘܢ ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܠܗܰܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܓܕܺܝܠ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

 

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܀܀܀.

ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܽܐܘܫܥܢ̈ܶܐ (259)ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܩܰܒܶܠܢܰܢ܆ ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܰܢ܆ ܒܰܕܓܘܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܡܶܛܠ ܕܗܳܟܰܢ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܺܝܚ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܐܰܙܝܥܰܬ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܳܐ ܡܟܳܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܰܢܡܰܠܠܘܢ ܘܡܰܠܶܠܘ ܘܩܥܰܘ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܟܰܢ ܩܪܳܝܗܝ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܘܠܽܘܣ ܕܢܶܬܚܛܶܦ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܠܽܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܰܥܰܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܢ̈ܰܝ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܰܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܰܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܗ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܳܬܳܢܳܐ ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܏ܫ ܫܽܘܡܠܳܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܠܳܬ̈ܳܐ ܘܰܐܚܪܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܘܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܢܳܗ̇܆ ܘܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܰܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܘܦܳܝܫܺܝܢ ܪܰܫܺܝܥ̈ܶܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܰܡܬܺܝܠܳܐ ܒܺܐܪܺܝܚܘ܆ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܠܳܛܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܢܘܢ ܘܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܛ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܡ ܟܡܳܐ ܬܶܐܕܡ̈ܪܳܬܳܐ ܣܥܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܫܶܬ܆ ܚܕܳܐ܆ ܕܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܬܪܝܢ ܣ̈ܡܰܝܳܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܚܰܘܺܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܬܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ܆ ܫܪܰܘ ܘܰܐܝܬܰܐܘܘܢܝܗܳܝ ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܐܶܡܰܪܘ ܠܗ ܡܳܪܰܢ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠܘܰܗܝ܆ ܕܬܠܳܬ܆ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܟܰܒܶܫ܆ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܰܣܚܰܦ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܙܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܝܰܠܽܘܕܶܐ ܘܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܠܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܫܶܬ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܒܶܫ ܠܬܺܬܳܐ ܒܝܰܕ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܢܶܦܩܰܬ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܘܠܳܐ ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܽܘܨܝ ܛܳܒ ܒܰܪ̱ܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܪܺܝܫ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ ܥܰܠ ܪ̈ܟܽܘܒܶܐ ܕܣܽܘܣܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܳܪܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܘܢܶܪܟܒܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܳܡܶܐ ܐܶܠܳܐ ܢܡܰܟܟܽܘܢ ܗܶܢܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܳܪܗܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܐܶܬܓܗܶܢ ܘܐܰܫܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܘܕܰܥ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܰܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܟܰܒܫܳܐ؟ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܟܰܒܫ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ (263) ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܪܰܟܶܒ ܐܶܢܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܡܰܢ ܒܢܳܡܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܛܰܡܳܐܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܨܰܪܝܳܐ ܦܪܳܣܬܶܗ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬܓܰܘܪܰܪ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܝܢܳܬ ܛܰܡܳܐܐ ܠܕܰܟܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܪܟܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܟܺܝ ܐܶܢܘܢ ܘܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܘܢ ܘܰܢܦܰܫܩܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܆ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܶܙܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܢܦܰܩܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܢܦܰܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܗܘܢ ܒܬܶܕܡܳܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܕܶܩܠ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܥܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܗܘܢ ܘܰܢܒܺܝܝ̈ܰܗܘܢ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܐܳܦ ܠܘܩܒܰܠ ܡܰܠܟܰܝܗܘܢ ܟܰܕ ܦܳܢܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܙܰܕܶܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܙܰܝܬ̈ܶܐ ܘܰܕܕܶܩܠ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܰܥ ܡܳܪܰܢ ܘܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܗܳܢܘܢ ܕܫܳܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܕܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܙܟܳܐ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ܆ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܙܟܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܕܽܘܟܝܳܬ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܙܟܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܰܕܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܐܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܐܰܝܟ ܕܗܘ ܐܶܡܰܪ ܥܰܘܠܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܥܒܰܕ܆ ܠܰܬܪܶܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܙܟܳܐ ܐܶܢܘܢ ܒܗܳܝ (264) ܕܰܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܐܡ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܡܺܝܬ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܏܏܏ܘ ܘܰܡܣܰܦܶܩ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܝܰܗ̱ܒ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ.

ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ.

ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܐܺܝܬ ܒܶܗ ܕܗܺܝܢܘܬܳܐ܆ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܕܶܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܳܐ ܒܩܰܝܛܳܐ ܘܠܳܐ ܒܣܰܬܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܗܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ܆ ܕܗܺܝܢܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܐܕܗܢܬ ܪܺܝܫܝ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܒܗܳܝ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܘܠܰܢ ܐܰܦܨܰܚ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܥܰܠ ܕܶܩܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܘܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܩܰܘܡܬܽܐ ܘܚܰܠܝܘܬܳܐ ܘܺܐܝܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܕ̈ܳܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܛܰܦܶܣ܆ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܩܰܘܡܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܬܪܺܝܨ̈ܺܝܢ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܘܚܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܰܘܗܝ ܚܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܚܰܠܝ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܠܫܡ̈ܰܝ ܚܶܟܝ܆ ܘܚܶܘܳܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܩܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܣܳܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܩܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܒܚܺܝܪ ܒܬܶܐܘܳܪܝܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܒܽܦܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܰܩ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܗܳܢܳܐ (267) ܫܡܳܐ ܕܽܐܘܫܰܥܢ̈ܶܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܥܶܒܪܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܥܶܒܪܳܝ̈ܶܐ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܡܰܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܽܘܫܺܝܥܺܐܢܰܐ܆ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܽܘܣܰܢܢܰܐ܆ ܘܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܘܰܡܦܰܫܩܺܝܢ ܠܶܗ ܒܠܶܫܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܕܰܦܨܺܝܚܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܥܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܦܺܝܣ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܩܥܶܐ ܠܗ ܐܽܘܫܥܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܘܢ ܘܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܢܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܒܠܶܒ̈ܰܘܳܬܰܢ ܘܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܽܐܘܫܥܢ̈ܶܐ ܀܀܀.

ܕܰܘܺܝܕ ܢܩܰܫ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܘܫܰܪܺܝ ܡܰܙܥܶܩ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܨܳܪ ܚܙܩܺܝܐܶܠ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܩܽܘܪܝܰܬ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܡܽܘܨ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܕܰܢܪܰܟܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܢܥܽܘܠ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܕܗܽܘܝܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܣܰܪ ܥܺܝܠܳܐ ܘܰܕܡܶܟ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܡܪܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܫܪܰܐܘܗܝ ܕܢܪܟܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܨܳܪܘ ܕܶܡܘ̈ܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܰܟܫܶܐ ܘܣܽܘܣܝ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܪܟܽܘܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ.

ܢܺܐܬܶܐ ܡܶܝܟܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܢܰܝܬܶܐ ܥܺܝܠܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܗܰܘ ܕܰܚܙܰܐܘܗܝ ܕܡܶܙܕܰܝܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬܳܢܳܐ܆ ܢܺܐܬܶܐ ܒܶܠܥܰܡ ܗܰܘ ܩܳܨܽܘܡܳܐ ܘܢܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܚܙܰܐܘܗܝ ܥܽܘܒܺܝܕ ܘܚܰܓܺܝ ܘܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܢܰܘܕܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ܆ ܨܦܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܒܰܚܝ ܩܕܳܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ (269) ܙܟܰܪܝܳܐ ܘܐܶܫܥܝܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܚܽܘܛܪܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܕܚܙܺܝܬ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܶܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܙܺܝܬܶܗ ܥܰܠ ܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗܳܢܰܘ ܕܰܚܙܺܝܬ ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܕܘܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܐܡܰܪ ܕܰܚܙܺܝܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܫܰܒܰܚܝ ܠܰܐܠܳܗܶܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܣܰܒ ܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܥܶܣܒܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܰܫܘܰܚ ܘܝܺܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܐܺܝܫܰܝ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܥܡܡ̈ܶܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܢܗܰܡ ܓܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܕܶܢܚܳܐ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܗܘܝ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܫܳܪܶܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢܶܗ ܘܰܫܡܶܗ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܬܝܺܠܶܕ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܩܰܫܺܝܫ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܥܰܬܺܝܩ ܡܶܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܳܡܰܪ ܫܘܰܚ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܥܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܘܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܗܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܩܽܘܡܝ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟܝ܆ ܘܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܕܘܨܝ ܒܰܪ̱ܬ ܨܶܗܝܘܢ܆ ܘܝܰܒܶܒ̈ܝ ܒܢ̈ܳܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܐܠ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܺܝܠܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܗ̱ܘ ܀.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܘܰܥܕܳܐ ܕܰܐܠܡܺܐܢܳܐ܀܀܀.

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܬܰܘܕܺܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝܠ ܠܰܢ ܘܡܰܢܰܥ ܠܰܢ ܠܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܰܠܚܰܓܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܘܝܕܺܝܥܳܐ ܕܐܺܝܬܘܗܝ ܘܰܥܕܳܐ ܕܰܐܠܡܺܐܢܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܰܪܒܥܺܝܢ ܕܒܶܗ ܐܶܠܦܳܐ ܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܢܥܰܬ ܠܰܐܠܡܺܐܢܳܐ ܕܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܦܰܨܝܰܬ ܡܶܢ ܟܺܐܡܽܘܢ̈ܶܐ ܘܡܰܚܫ̈ܽܘܠܶܐ (271) ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ .

ܐ- ܘܰܥܕܶܗ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܠܳܚܳܐ ܚܳܕܶܐ ܕܡܰܢܥܰܬ ܐܶܠܦܶܗ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܘܶܐܬܦܨܝ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܠܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܨܘܡܰܢ ܕܶܐܬܡܰܢܥܰܬ ܐܶܠܦܰܢ ܠܰܐܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ܆ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܒܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܬܰܓܳܪܳܐ ܝܳܬܶܒ ܘܚܳܫܶܒ ܬܶܓܘܪܬܶܗ ܡܽܘܢ ܝܬܰܪ ܐܰܘ ܡܽܘܢ ܚܣܰܪ܆ ܘܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܒܝܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܢ ܥܒܰܕ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܺܝܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܘܡܶܬܦܪܰܥ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܶܐܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܡܥܺܝܪ ܠܰܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܺܐܒܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܕܢܺܐܚܽܘܢ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܥܺܝܪ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܰܫܗܰܪܘ ܘܰܐܣܘܪܘ ܚܰܨܰܝ̈ܟܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܟܘܢ܆ ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܕܥܺܝܪ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܕܰܥܘ ܕܠܰܘ ܟܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܡܳܪܝ ܥܳܐܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܬܽܘܒ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܝܬܳܐ ܠܳܐ ܡܰܢܗܰܪ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܝܡܢܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܫܰܡܰܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܰܘ ܒܰܥܣܰܪ ܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܚܟܺܝܡܳܬ̈ܐ ܘܚܰܡܶܫ ܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܢܣ̈ܰܒܝ ܥܶܡܗܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܶܝܢ܆ ܏ܗܕ ܛܰܝܒ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܢܘܚܳܡܳܐ܆ ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܣܰܒ̈ܝ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܛܰܝܶܒ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܦܳܫ ܠܗܶܝܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܠܰܬ ܢܳܡ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ ܏ܗܕ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܳܐ (273) ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܝܠܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܙܰܝܬܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܕ̈ܰܘܗܝ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܶܗ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܦܳܐܫ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܢܳܦܫ̈ܳܬܗܘܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܫܰܒ̈ܳܝܶܐ ܘܣܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܶܒܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܰܠܒܺܝܫ̈ܺܝܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܐܘܟܳܡ̈ܶܐ ܕܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܢܳܦܫܳܬ̈ܗܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܝ̈ܘܢܶܐ ܘܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܚܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܡܶܬܓܰܐܝܢ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܒܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܙܥܩܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܚܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝܗܘܢ ܒܠܶܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܐܳܘ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܗܰܒܘ ܠܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܕܠܳܐ ܢܦܽܘܫ ܒܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܪܰܚܶܡܘ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠܰܝܢ܆ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܰܢܛܽܘܣ ܠܘܳܬܟܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܬܶܒܥܕܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܙܒܰܢ ܬܦܰܝܓܘܢ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܠܳܐ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܬܰܡܰܠܽܘܢ ܒܠ̈ܶܒܰܘܳܬܰܢ܆ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܡܢ ܫܒܳܒܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܕܰܒܚܰܙܳܬܟܘܢ ܢܶܬܒܰܐܐ ܦܬܰܚܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܟܘܢ ܘܫܡܰܥܘ ܠܒܶܟܝܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܢܶܚܰܫ ܠܶܒܟܘܢ ܥܠܰܝܢ ܘܬܶܒܥܘܢ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܐܶܬܕܟܰܪܘܢܳܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܬܟܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ܆ ܐܘܗ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܢܦܰܠܢܰܢ ܘܰܠܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܒܶܗ ܪܡܶܝܢܰܢ ܘܠܰܝܬ ܦܽܘܨܳܝܳܐ܆ ܐܽܘܗ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܓܢܺܝܚܳܐ܆ ܐܽܘܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܐܽܘܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܐܽܘܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ ܥܠܰܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܽܘܗ ܠܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܠܗܶܝܢ܆ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܢ ܘܰܠܟܶܝܢ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܝܬ ܪ̈ܚܡܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܥܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܘܰܠܡܰܚܣܶܢ ܐܶܬܦܰܨܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܐ (275) ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܪܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܚܢܰܢ ܬܚܶܝܬ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܙܰܕܺܝܩ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܛܥܰܢ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟܘܢ ܣܰܓ̈ܝܶܐܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟܘܢ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܰܚܟܘܢ܆ ܣܰܡܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܘܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܢܶܝܳܢ܆ ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܶܦܬܳܐ܆ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ܆ ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܐܰܝܟ ܥܪ̈ܳܕܶܐ ܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ ܡܰܢܘ ܡܨܶܐ ܕܰܢܚܰܘܰܪܟܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠ ܠܘܳܬ ܗܳܢܘܢ ܕܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܙܰܝܬܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ܆ ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܠܟܽܘܢ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܣܳܡ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܕܩܽܘܫܘ ܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟܘܢ ܒܥܰܘ ܘܬܶܫܟܚܘܢ܆ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܟܒܰܪ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܐܶܬܳܐ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܘܰܡܛܰܝܒ̈ܶܐ ܥܰܠܘ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܚܶܕ ܬܰܪܥܳܐ܆ ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܙܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܚܰܣܳܡ̈ܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܪ̈ܳܡܶܐ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܘܗܝ ܦܳܫܘ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܗܳܢܽܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܪ̈ܚܡܳܢܶܐ ܘܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܘܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܝܺܪܶܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܰܠܗܘܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ.

ܗܳܠܶܝܢ ܕܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ܆ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܘܠܗܳܝ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ܆ ܘܐܳܡܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.

ܘܳܝ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܠܰܝܠ̈ܰܝ ܐܺܝܡܳܡ܆ ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܳܛܦܺܝܢ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܡܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܝܰܥܢܺܝܢ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܒܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܝܳܪܬܺܝܢ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܙܳܡܪܺܝܢ ܙܡܳܪ̈ܶܐ ܙܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܛܶܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ(277) ܒܙܽܘܡܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܙܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܗܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܒܓܰܘ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܳܝ ܠܰܕܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܡܶܐܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܘܪܶܩܕܳܐ ܙܠܺܝܠܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܠܗܰܘ ܟܳܣܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ.

ܘܳܝ ܠܰܕܫܳܒܩܺܝܢ ܢܶܫ̈ܰܝܗܘܢ ܒܥܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܓܰܝܳܪܽܘܬܳܐ ܘܡܶܙܕܰܘܓܺܝܢ ܥܰܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܰܒܽܘܗܘܢ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܟܳܦܰܪ ܒܗܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܟܳܦܪܺܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܳܕܳܡ ܘܡܰܗܦܟܺܝܢ ܠܗܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܗܳܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܪܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܘܢ܆ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܫܳܘܶܝܢ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܚܳܨܶܕ ܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܘܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܐܝܢܳܐ ܕܣܰܒܰܥ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪ ܡܳܪܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܰܕܰܪ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܘܰܒܡܶܣܟܺܝܢܘܬܳܐ ܗܰܠܶܟ ܕܗܳܐ ܡܶܬܓܰܐܶܐ ܥܰܡ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܒܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܙܰܒܢܶܗ ܒܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܦܰܛܶܡ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܶܫܬܝܳܐ ܕܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܕܗܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܣܳܡ ܠܗ ܣܝܡܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝ ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܟܽܘܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܠܰܚ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܶܫ ܠܗܳܝ ܐܶܣܛܠܳܐ .

ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܥܳܡ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܪܶܬ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܠܶܫ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܐܳ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܐܶܫܬܘܺܝ ܠܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܘܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܛ ܥ̱ܳ ܗܳܢܘܢ ܕܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܬܝ̈ܗܘܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܦܰܪ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܝܺܪܶܬ ܠܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܠܰܚ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܰܫܩܰܠ ܠܕܺܝܢܳܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܚܰܝ̈ܘܗܝ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܩܰܘܝܰܬ ܥܰܡܶܗ ܡܰܥܡܘܕܺܝܬܶܗ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܬܬܚ̈ܶܕܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܦܰܚ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܦܠܰܚ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܕܳܝܳܢܳܐ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܰܢܣܰܡܣܶܡ ܠܫܽܘܚ̈ܢܰܝܢ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܢܳܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܠܳܐ ܢܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܢܰܩ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܠܡܳܪܗܘܢ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܡܳܪܰܢ ܚܠܳܦ ܕܶܐܟܰܠܢܰܢ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܚܠܳܦ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܣܰܟ̈ܠܳܬܰܢ܆ ܚܠܳܦ ܕܶܐܬܥܡܕܢܰܢ ܥܰܠ ܫܡܳܟ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܩܪܰܝܬ ܠܰܢ ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܶܐܬܐܫܶܕ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܫܡܰܥ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܛܳܪܶܕ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐ̱ܙܰܝܟ (281) ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܢܺܐܩܕܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܢܶܬܛܰܒܰܥ ܨܰܠܡܳܟ ܕܰܒܪܰܝܬ ܒܰܕܡܽܘܬܳܟ ܒܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܛܰܪܛܰܥ ܥܰܠ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܣܬܢܶܩ ܠܛܽܘܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܽܘܬܰܢ ܘܶܢܚܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܥܠܰܝܢ܆ ܢܶܐܬܽܘܢ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ܆ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝ ܛܰܠܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܘܕܰܥܶܟ ܡܶܢܰܢ ܠܗܰܘ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܨܠܺܝܒܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܗܰܘ̈ܢܰܝܢ܆ ܐܰܫܡܰܥ ܠܰܢ ܗܰܘ ܩܳܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ܆ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܓܺܝܫܪܳܐ ܘܣܶܒܶܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܠܶܘܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܦܬܰܚ ܩܽܘܕܡܰܝܢ ܠܰܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܥܒܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܚܠܽܘܛ ܠܰܢ ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܥܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܘܬܶܒ ܠܰܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܐ ܟܽܠ ܛܽܘܒ̈ܺܝܢ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܛܰܝܽܒܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

܀܀܀ܠܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܘܬܳܐ ܀܀܀ .

ܐܳܕܳܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܫܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܣܳܡܬܳܝܗܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܒܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝܢ ܠܦܺܐܪܳܐ ܪܓܬܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܘܶܐܟܰܠ ܪܗܺܝܒܳܐܝܬ ܘܶܐܬܦܰܪܣܝ܆ ܩܳܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܳܕܳܡ ܐܰܝܟܳܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܒܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܩܳܠܳܟ ܫܶܡܥܶܬ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܬ܆ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܶ ܦܽܘܩ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ ܥܰܒܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳܪܢܳܝܳܐ ܒܝܽܘܡ (283) ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܝܣܳܐ ܐܶܬܛܪܶܕ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܛܪܺܝܕܳܐ܆ ܘܒܰܕܠܳܐ ܫܶܦܪܰܬ ܠܶܗ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ ܨܰܠܡܶܗ܆ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܠܺܝ܆ ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܥܳܒܶܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܬܩܰܦܰܚ ܒܩܰܢܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܰܝܳܦܳܐ ܕܢܰܐܣܶܐ ܡܚܽܘܬܰܢ ܕܶܐܬܩܰܦܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܢ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܒܢܺܝܣܳܢ ܚܰܫ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܓܰܒܠܶܗ ܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܪܽܘܩܳܐ ܒܰܐܦ̈ܘܗܝ ܡܶܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫ̈ܝ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܗܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܗ̱ܘܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܗ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܬܣܝܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܰܠܟܳܝܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܦܪܰܫ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܓܰܕ ܡܶܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܚܰܘܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܛܳܒܬܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܫܶܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܣܠܶܩ ܡܳܪܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܚܰܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܶܐܟܰܠ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܛܪܺܝܕܳܐ ܚܡܫܳܐ ܐܰܠܦ̈ܰܝܳܐ ܘܚܰܡܶܫܡ̈ܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܰܘܫܛܰܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܰܐܣܺܝ ܡܰܪܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܦܺܐܪܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ.

ܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܰܪܛܶܠܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܘܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܪܛܶܠܝܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܢܶܦܩܰܬ ܚܰܘܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܢܦܰܩ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܚܛܰܘ ܐܳܕܳܡ (285) ܘܚܰܘܳܐ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܗܘܢ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܢܰܚ ܠܗܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܡܶܢܗܘܢ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܢܦܰܩܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܟܰܕ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܒܟܰܪܝܘܬܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܶܢܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܝܳܪܽܬܘܬܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܫܠܰܚܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܢܚܬ̈ܰܝܗܘܢ ܐܳܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܫܠܰܚ ܡܳܪܰܢ ܢܰܚܬ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܘܢ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܚܰܘܳܐ ܚܠܳܦ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܦܰܪܣܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܢܟܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܦܰܪܣܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܠܶܗ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܫܢܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܟܪܽܘܒܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܠܰܥ ܡܳܪܰܢ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܒܕܰܦܢܶܗ܆ ܘܬܰܒܪܳܗ̇ ܠܫܶܢܢܳܐ ܘܬܰܪܥܶܗ ܠܰܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܥܪܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܩܶܠܝ̈ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܟܳܗܢܘܬܳܐ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܢܚܶܬ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܘܳܬ ܫܟܺܝܒ̈ܰܝ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܪܰܣ ܥܠܰܝܗܘܢ ܛܰܠܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܓܢ̱ܒܳܪܳܐܝܬ ܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܪܰܨܶܨ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܠܺܝ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܓܶܢܣܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܦܫܰܛܘ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܩܛܰܦܘ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ܆ ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܦܫܰܛ ܡܳܪܰܢ (287) ܐܺܝܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܡܚܰܘ ܒܗܘܢ ܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܗܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܝܗܶܒ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܗܘܢ ܝܰܠ̈ܕܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܕܰܡܰܥ ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ.

ܝܘܡܳܢܳܐ ܡܰܥܨܪܬܳܐ ܥܒܰܕܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܥܨܰܪ ܒܳܗ̇ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܛܥܶܡܘ܆ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܙܳܥ̈ܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܚܫܶܟ܆ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܘܰܦܩܰܥܘ ܘܡܺܝܬ̈ܶܐ ܩܳܡܘ ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܐܶܣܬܕܶܩ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܬܰܚܬ܆ ܘܟܘܟܒ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܗܘܢ ܘܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܥܳܐܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܡܶܛܠ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ.

ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܥܒܰܕܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܟܽܘܪܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܣܶܟ̈ܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܫܰܐܠ ܐܶܢܘܢ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܣ̈ܶܟܶܐ ܠܰܒܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ.

ܡܳܪܰܢ ܬܪܰܥ ܛܰܪܳܢܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܳܝ̈ܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܘܰܐܫܩܺܝ ܐܶܢܘܢ܆ ܗܶܢܘܢ ܬܪܰܥܘ ܣܶܛܪܶܗ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܰܪܕܺܝ ܡܢܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ.

ܡܳܪܰܢ ܝܗ̱ܒ ܠܗܘܢ ܡܰܢܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܠܳܦ ܡܰܢܢܳܐ ܕܝܰܗ̄ܒ ܠܗܘܢ܆ ܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܚܰܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܶܗ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܰܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܬܶܕ̈ܡܪܳܬܳܐ ܘܢܰܚܶܡ ܡܺܝܬܰܝܗ̈ܘܢ ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒ̈ܰܝܗܘܢ ܘܗܶܢܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘܗܝ ܕܢܶܨܛܠܶܒ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢ.

ܡܳܪܰܢ ܐܰܦܶܩ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܫܶܩܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܠ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܒܥܶܕܳܢ ܨܶܗܝܶܗ ܝܗ̱ܒܘ ܠܶܗ ܚܰܠܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ.

ܡܳܪܰܢ ܦܫܰܛ ܐܺܝܕܳܐ ܕܝܰܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܗܳܝ ܐܺܝܕܳܐ ܡܚܳܬ ܦܰܟܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܘܒܠܽܘܗܝ (289) ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܦܫܰܛ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܕܐܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܗܘ ܗܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܡܳܪܰܢ ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܦܰܬܰܚ ܪܰܩ ܪܽܘܩܳܐ ܒܰܐܦ̈ܳܝ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ.

ܡܳܪܰܢ ܐܰܣܺܝ ܠܰܡܫܰܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܣܡܰܝ݁̈ܳܐ܆ ܘܰܐܣܺܝ ܠܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܰܟܺܝ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܒܰܪ̱ܬ ܝܘܳܐܪܳܫ܆ ܘܰܐܚܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܢܰܐܝܺܢ܆ ܘܐܰܣܺܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܚܡܳܬܶܗ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܕܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܶܐܫܬܳܐ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܗܳܝ ܟܦܺܝܦܬܳܐ܆ ܘܰܐܣܺܝ ܠܗܳܝ ܕܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܳܗ̇ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܦܰܬܰܚ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܛܰܒܰܥ ܠܶܓܝܘܢ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܣܰܒܰܥ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܠܚܰܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܘܚܰܣܺܝ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܓܰܝܳܣܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܦܰܪܥܽܘܗܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܨܶܨ̈ܶܐ ܚܳܫܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܩܰܝܣܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܢܗܘܢ ܟܽܘܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܶܢܗܘܢ ܪܽܘܡܚܳܐ ܒܕܰܦܢܶܗ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܡܶܢܗܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܒܐܰܦܰܘ̈ܰܗܝ ܪܳܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܢܗܘܢ ܕܶܝܢ ܠܶܐܣܛܠܳܐ ܣܽܘܡܳܩܬܳܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܡܰܠܒܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܢܰܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܢܺܝ̈ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܕܒܥܠܙܒܽܘܒ ܪܺܝܫܐ ܕܕܰܝܘ̈ܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܥܰܠ ܚܰܨ̈ܰܘܗܝ ܡܳܚܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗ̱ܘܘ ܒܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܬܢܰܒܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܢܽܘܨܪܳܝܳܐ ܡܰܢ ܡܚܳܐ ܠܳܟ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ (291) ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܫܪܰܘ ܠܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܘ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܫܡܥܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܝ.

ܡܶܢܗܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܙܰܝܢ ܠܶܗ ܕܫܳܪܶܐ ܠܫܰܒܬܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܠܢܰܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܣܗܶܕܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܡܰܥܢܢ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܘܐܰܒܳܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܥܰܘ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܘܐܶܡܰܪ ܨܠܽܘܒܳܝܗܝ ܨܠܽܘܒܳܝܗܝ ܘܰܕܡܶܗ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܢ.

ܚܰܕ ܕܚܘܬ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܕܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܣܳܗܶܕ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܚܰܕ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܘܰܐܒܐ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܫܪܳܐ ܠܫܰܒܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܕ ܐܶܡܰܪ ܘܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̱ܘܺܝܬ܆ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܚܰܠܳܐ ܡܙܰܓ ܘܝܗ̱ܒ ܠܶܗ ܚܰܕ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ ܡܚܳܐ ܘܐܶܡܰܪ ܠܡܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܐܢ̱ܬ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܰܐܠ ܠܶܗ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܚܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܡܽܘܬ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܦܩܰܕ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܠܗܘܢ ܠܒܰܪ ܐܰܒܰܐ܆ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕܢܶܨܛܠܶܒ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܨܰܠܒܽܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ.

ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ܆ ܘܡܺܝܬ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܩܳܡܘ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܥܰܠܘ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܐܟܶܣܘ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕܬܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܨܠܰܒܬܘܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ܆ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܫܡܶܫܳܐ ܚܫܶܟ ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ (293) ܪܥܶܠܘ܆ ܝܽܘܕܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܡܠܶܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܒܶܟܝܳܐ ܘܚܳܫܠ̈ܳܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢ̈ܶܝܗ̇܆ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܳܘܕܝܡܘܣ ܕܰܡܥܰܦܶܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܓܰܢܬܳܐ܆ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܢܫܰܕܪܽܘܢ ܩܶܣܛܘܢܳܪܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܘܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܣܩܽܘܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܗܘܢ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܶܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܆ ܗܳܝܕܝܢ ܢܗܰܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܪܥܶܠܘ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܗܳܡܢ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇܆ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܝܰܗ̱ܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܚܰܝܒܽܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ.

ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܕܰܡܫܺܝܓ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܒܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܗܶܢܘܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܩܥܰܘ ܕܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܆ ܕܡܶܗ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܢ ܫܪܺܝ ܠܰܢ ܠܒܰܪܐܰܒܰܐ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܙܩܽܘܦܳܝܗܝ.

ܩܥܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܗܘܢ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܝܢ ܡܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܨܠܒܘ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܕܕܰܓܶܠܘ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܚܢܰܢ ܕܰܡܺܝܟ̈ܺܝܢ ܐܶܬܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܘܓܰܢܒܽܘܗܝ ܘܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܘܗܝ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܠܗܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܓܺܗܰܢܳܐ.

ܝܺܗܘܕܳܐ ܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪܺܝܫ̈ܶܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܚܳܫܠܺܝܢ ܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ܆ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܪܳܩܶܕ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ܆ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܶܝܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܠܶܒ̈ܰܘܳܬܗܶܝܢ ܡܪܳܪ̈ܶܐ.

ܟܬܺܝܒ ܡܶܛܽܠ ܐܒܳܐ܆ ܆ .

ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܒܪܺܝܬܳܐ (295) ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܒܕܳܢܗܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܗܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܢܰܦܫܝ ܥܰܕܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܕܳܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܥܰܪ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܐܳܦ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܠܐܺܝ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܨܗܺܝ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܕܡܶܟ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܕܚܶܠ ܘܰܚܕܳܐ ܐܶܬܟܡܰܪ ܘܰܚܕܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܩ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܐܶܫܬܓܶܫ ܐܶܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟܦܶܢ܆ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܡܰܥ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܠܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܣܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ .

܆ ܆ ܆ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ܆ ܆ .

ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܚܶܨܦܳܐ ܘܓܰܪܡܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ܆ ܘܥܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܳܓܘܠܬܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܥܰܠ ܢܽܘܚ ܠܟܶܘܺܝܠܳܐ ܫܩܰܠ ܥܰܡܶܗ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܘܟܰܕ ܢܦܰܩ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܠܫܺܝܡ ܝܗ̱ܒ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܠܚܰܡ ܘܝܰܦܶܬ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܗܳܟܘܳܬ ܦܰܠܶܓ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܡܢܰܘ̈ܢ.

܆ ܆ ܆ ܕܥܰܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܆ .

ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܠܳܛ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ ܕܰܥܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܳܪ̈ܶܐ ܬܰܘܥܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܙܕܰܪܥܘܽܢ ܟܰܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܳܪ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܘܰܥܩܰܪ ܠܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܪܕܳܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡܕܰܒܨ̈ܳܢܶܐ ܘܢܽܘܟ̈ܬܳܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܚܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܗܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܗܘܢ܆ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܩܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ.

܆ ܆ ܆ ܕܥܰܠ ܩܰܢܝܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܆ .

ܩܰܢܝܳܐ ܚܠܳܦ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܡܥܳܕܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ (297) ܠܡܶܐܚܰܕ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܗܶܢܘܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܝܗ̱ܒܘ ܠܶܗ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܕܰܗܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܰܢܝܳܐ ܟܽܠ ܐܶܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܟܬܰܒ ܦܶܪܢܺܝܬܳܐ ܠܥܕܬܳܐ ܘܝܗ̱ܒ ܠܳܗ̇ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܳܗ̇܆ ܘܠܶܗ ܠܗܰܘ ܩܰܢܝܳܐ ܫܰܩܠܽܘܗܝ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܚܰܐܘܽܗܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܠܪܺܝܫܰܢ ܡܡܰܟܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܥܳܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܐܶܬܪܟܶܢ ܗ̱ܘܳܐ.

܆ ܆ ܆ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܦܽܘܬܳܐ܆ ܆ .

ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܣܒܰܩ ܏ܗܕ ܩܰܝܣܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܶܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܢܰܣܒܽܘܗܝ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܆ ܘܕܰܐܪܙܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܬܺܬܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܡܶܢ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ ܐܳܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܥܒܰܕܘ ܠܗܘܢ ܠܒܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ ܚܠܳܦ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܦܰܣܩܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܰܐܝܬܺܝܶܗ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ܆ ܘܕܺܝܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܦܳܫ ܚܰܪܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

܆ ܆ ܆ ܥܰܠ ܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬ ܐܢ̱ܬܰܬ ܦܺܝܠܰܛܘܣ܆ ܆ .

ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܚܙܳܬ ܬܰܢܺܝܢ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܘܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܒܠܥܽܘܢܳܗ̇ ܘܠܳܐܫܳܒܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܡܫܝܚܳܐ܆ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܘܰܡܬܺܝܚ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܘܰܬܪܺܝܥ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܘܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܺܐܡܰܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܪ̈ܳܥܠܳܢ܆ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܘܫܳܡܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܺܝ ܐܢ̱ܬܰܬ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܩܳܠ̈ܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܡܶܬܬܕܺܝܢ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܕܚܺܝܠ̈ܶܐ ܘܡܰܠܝ̈ܰܝ ܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ ܚܙܳܬ ܘܠܳܐ ܦܰܫܩܰܬ ܐܶܢܘܢ (299) ܠܚܶܙܘ̈ܢܶܐ܆ ܘܫܰܕܪܰܬ ܠܥܰܠܳܗ̇ ܘܶܐܡܪܬ ܠܶܗ ܡܽܘܢ ܠܳܟ ܘܠܗܳܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܐܶܫܬܢܩܶܬ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ.

(ܐܺܬܐܰܡܪܰܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܡܳܪܝ ܫܰܪܒܶܝܠ ܒܡܕܝܰܐܕ ܫܢܰܬ ܐܨܣܒ ܡ ܒܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ)܀.

.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀܀܀.

ܥܒܰܪ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܦܰܩܚ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫ̈ܰܢܶܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܩܳܠ ܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܬܶܢܝܳܢ ܨ: ܒ܆ ܝܐ܆ ܝܓ܆ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܩܶܠ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܶܐܙܕܰܡܰܪܘ ܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܚܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟ܆ ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܟܰܫܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܝܽܘܡ ܨܠܺܝܒܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܙܟܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܒܪܰܬ ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܗܰܘ ܪܺܝܫܶܗ ܪܳܡܳܐ ܐܶܬܬܒܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܶܗ ܐܶܬܡܰܟܟܰܬ܆ ܘܶܐܬܦܣܶܩ̈ܝ ܫܺܫܠ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܬܒܰܕܪܰܬ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܘܬܳܐ.

ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܕܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܗܳܝ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܗܰܘ ܣܰܬܘܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܰܐܚܫܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ ܘܡܠܳܐ ܠܶܒܳܗ̇ ܡܪܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܬܰܕܐܳܐ܆ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܠܶܒ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܙܰܗܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܝ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܫܰܘܝܳܐܝܺܬ܆ ܢܶܦܩܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܫܶܡܥܰܬ ܩܳܠܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܥܒܪܳܐܝܬ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܠܶܒܳܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ(301) ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.

ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܢܺܝܣܳܢ ܘܗܘܳܬ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܘܳܬ ܢܺܝܣܳܢ ܒܝܽܘܡ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܘܶܐܫܬܰܟܠܠܰܬ ܒܝܰܪ̈ܩܽܘܢܶܐ ܘܘܰܪ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝܡ̈ܶܐ܆ ܐܰܢܢܩܺܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܘܚܰܘܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܡܰܬܠ̈ܶܐ ܘܦܶܐܠ̈ܳܬܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܡܽܘܪܐܳ ܕܰܐܺܝܬܝܘ ܠܶܗ ܒܝܽܘܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡܶܛܠ ܕܢܰܫܩܽܘܠ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܘܬܳܐ ܗܳܝ ܡܰܘܒܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܶܨܛܠܶܒ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ.

ܥܒܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܬܩܶܠܝ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܗܳܝ ܪܰܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܠܺܝ ܗܰܘ ܣܝܳܓܳܐ ܕܩܳܐܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܠܺܝ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܟܰܦܰܪ ܗܳܝ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܓܠܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܫܬܺܝ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܬܰܒܰܪ ܥܽܘܩܣܶܗ ܘܫܶܢܢܶܗ ܕܰܟܪܽܘܒܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ ܗܳܝ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܰܒܕܰܦܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܥܶܒܪܰܬ܆ ܘܶܐܬܦܰܬܚܰܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܬܰܪܥܶܝܗ܆ ܩܕܳܡ ܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥ̱ܳ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܘܰܙܟܳܐ ܐܶܢܘܢ ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܙܟܳܐ ܠܰܥܡܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ ܘܗܘ ܩܳܐܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܪܳܡܬܳܐ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܚܘܰܪ ܣܳܡܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ.

ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܢܽܘܗܪܗܘܢ ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܦܽܘܪܣܳܝ ܒܳܪܽܘܝܗܘܢ܆ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܬܕܘܫ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܢܶܦܩܰܬ (303) ܠܫܽܘܙܳܒ ܥܳܡܳܟ ܘܰܠܫܽܘܙܳܒ ܡܫܺܝܚܳܟ ܆ ܚܰܒܩܽܘܩ܆ ܨ: ܓ܆ ܝܐ܆ ܝܒ.

ܘܰܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ ܫܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܬܟܰܡܪܰܬ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܘܣ ܢܒܺܝܳܐ ܘܣܶܟܪܰܬ ܥܰܝܢ̈ܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܥܳܒܽܘܕܳܗ̇ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܥܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܠܗܰܘܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܣܰܚܳܝܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܟܳܪܶܟ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܝܳܐ ܒܨܽܘܪܬܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܒܡܕܺܝܢܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܙܟܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܩܰܫܝܳܐ.

ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚܒܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܫܝܽܘܠ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܚܰܣܝܳܟ ܚܒܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܙܟܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܪܺܝܫܗܘܢ ܪܳܡܳܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܠܶܡ ܒܪܺܝܘܬܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܚܰܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܫܰܪܺܝ ܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܥܰܡܠ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܶܐܬܦܰܣܩܰܬ ܚܰܣܺܝܢܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܶܡܥܘܢ ܦܰܣܶܩ ܘܰܬܪ̈ܶܐ ܘܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܦܠܰܫܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܒܶܫ ܡܳܪܰܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܚܠܳܦ ܟܠܺܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܬܰܗܠܶܠܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

ܘܰܐܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܥܰܦܺܝܘܗܝ ܒܗܽܘܢ ܝܰܘܣܶܦ ܘܢܺܝܩܽܘܕܝܡܘܣ ܦܳܫܘ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܣܘܕܳܪܶܗ ܠܰܣܛܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܠܡܽܘܢ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝ̈ܢ ܚܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܬܳܝܶܝ̈ܢ ܚܙܳܝ̈ܶܝܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܐܬܬܣܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܢܗܰܡ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ (305) ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܘܣܽܘܟܪ̈ܶܝܗ̇ ܐܶܬܬܒܪ̈ܰܝ ܒܩܳܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܠܘ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܣܺܝܢ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܒܩܳܠܳܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܫܒܺܝܬܶܗ ܠܳܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܙܕܪܰܥ ܐܰܝܟ ܦܶܪܕܬܳܐ ܕܰܚܶܛܬܳܐ ܘܢܳܡ ܘܰܐܝܬܺܝ ܚܰܕ ܒܰܡܳܐܐ ܐܰܝܟ ܩܕܳܡ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ܆ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܪܥܘܗܝ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܣܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܶܐܬܢܗܰܪ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܐܳܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ ܗܳܝ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܩܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܘܡܰܟܪܳܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܳܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܺܝܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܘܫܰܘܙܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܳܐ ܠܫܒܺܝܬܶܗ ܘܰܐܣܩܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܘܪܬܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܘܗܝ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܣܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܐܒܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܘܰܐܥܬܪܳܗ̇ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܣܠܶܩ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܏ܡܙܡ܆ ܣܕ: ܝܘ܆ ܗܳܕܶܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܢܢܩܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܛܠ ܕܢܶܫܬܰܪܪܘܢ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܳܥܝܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܢܳܛܘܪ̈ܶܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܢܩܺܝܡܘܢ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܦܶܛܪܽܘܣ ܐܰܝܟ ܕܗܳܢܘܢ ܘܰܕܢܶܗܘܘܢ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܕܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܘܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܚ̈ܰܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ.

ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܶܢ ܩܳܡܬܽܘܢ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܕܰܠܥܶܠ ܒܥܰܘ ܘܰܒܕܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܠܥܶܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐ܏ܩܘܪܢܬܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܙ: ܕ.

(307) ܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܩܰܕܶܫ ܡܳܪܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܺܝܛܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܰܒܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܥܩܰܪ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܚܳܐ ܠܶܐܫܛܳܪܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܚܘܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܒܪܶܗ܆ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇ ܕܟܺܐܦܳܐ ܢܦܰܩ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܬܰܒܪܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܫܛܳܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܟܘܢ ܘܬܶܗܘܘܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܥܰܡ ܗܳܢܘܢ ܕܩܳܡܘ ܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܝܳܪܬܘܬܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܕܶܐܬܗܰܓܰܡ ܫܘܪܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܰܐܪܥܳܢܳܝ̈ܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܗܘܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ.

ܫܩܰܠ̈ܝ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܘܕܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܳܕܳܡ ܪܘܳܙܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܒܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܳܪܗܘܢ ܐܶܫܬܰܪܪܘ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܠ̈ܰܝܗܘܢ ܢܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܚܳܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܘܰܐܣܶܩ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܚܶܬ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܓܶܣ ܒܳܗ̇ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܘܰܐܣܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܰܡܪܓܳܢܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܕܳܡ ܘܰܒ̈ܢܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܘܗܳܪ̣ܳܐ ܦܳܪܣܺܝܢܰܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ.

ܡܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܢܰܦܬܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܦܶܬ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܫܺܝܡ܆ ܟܰܕ (309) ܡܰܫܟܢܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܫܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܝܰܥܩܽܘܒ ܟܰܕ ܡܒܰܪܶܟ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܘܕܳܐ ܘܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܠܶܗ ܢܣܰܟܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܒܶܠܥܰܡ ܩܳܨܘܡܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܐܳ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܺܐܝܬܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܡܽܘܫܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܢܳܦܶܩ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܘܙܰܪܥܶܗ ܒܡܰܝܳܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܐ ܏ܗܕ܆ ܪܳܡܶܙ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܬܓܠܶܐ ܏ܗܕ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡ ܒܪܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܒܶܪܝ ܐܢ̱ܬ ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܰܘܟܰܒ ܢܽܘܓܗܳܐ ܝܳܠܶܕܬܳܟ ܫܰܐܠ ܡܶܢܝ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܠܝܳܪܬܘܬܳܟ.

ܘܢܶܚܘܬ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܪ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܫܡܶܗ ܘܰܩܕܳܡ ܣܰܗܪܳܐ ܠܕܳܪܕܳܪܺܝܢ ܘܢܶܫܘܰܚ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܙܶܕܩܳܐ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܘܰܐܣܺܝ ܐܶܢܘܢ ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܏ܗܕ ܒܪܳܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܰܠܰܐܟܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܶܕܢܰܚܝ ܠܟܘܢ ܠܕܳܚܠܰܝ̈ ܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܢܶܬܚܙܶܐ ܐܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܠܨܶܗܝܘܢ܆ ܘܰܐܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܚܙܰܘ ܗܰܠܟܳܬ̈ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܰܕܡܰܠܰܟܺܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܢܘ ܣܠܶܩ ܠܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܡܰܢ ܫܩܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܡܰܢ ܨܳܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܡܰܢ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܝܢܰܘ ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢ̈ܰܘܗܝ ܘܡܰܢ ܨܳܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܶܡܙܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܢܰܘ (311) ܫܡܶܗ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ܆ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ܆ ܘܒܰܣܦܳܪ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܶܝܡܘܢ ܕܫܪܺܝܪܳܐܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ܆ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܘܝܽܘܐܝܠ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܬܚܙܶܐ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܢܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܘܰܬܕܚܰܠܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪ݁ܥܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܘܥܰܡܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܢܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܐ ܢܶܬܡܗܘܢ ܪ̈ܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܢܰܘܒܶܫ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܡܰܢܘ ܥܒܰܕ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܘ ܚܰܘܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܥܒܰܕ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ ܘܕܳܫ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܫܡܶܗ܆ ܘܡܺܝܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܘܢܳܚܶܬ ܘܕܳܪܶܟ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܫܡܶܗ܆ ܘܐܢ̱ܬܝ ܠܰܡ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܒܰܝܬܳܐ ܕܳܐܦܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܢܶܦܽܘܩ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܝܠ܆ ܘܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ܆ ܘܨܦܰܢܝܳܐ ܐܶܡܪ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܠܳܗܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܥܰܠ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܶܦܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܘܢܶܦܠܚܽܘܢܳܝܗܝ ܒܢܺܝܪܳܐ ܚܰܕ܆ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ ܕܟܽܘܫ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ.

ܚܰܒܩܽܘܩ ܐܳܡܰܪ ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܪܢ܆ ܘܶܐܟܰܣܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܡܫܰܒܚܳܐ ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܘܢܽܘܗܪܶܗ.

ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܫܰܒܰܚ ܘܰܚܕܳܐ ܐܳܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܪܶܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܢܺܐܬܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܢܶܗܘܘܢ ܠܶܗ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܫܰܒܰܚ ܒܰܪ̱ܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ (313) ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ.

ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܗܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢ܆ ܘܰܐܨܡܰܚ ܠܕܰܘܺܝܕ ܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܗܢܰܘ ܫܡܶܗ ܕܢܶܩܪܽܘܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܩܰܢ܆ ܘܒܰܪܘܟ ܐܶܡܰܪ܆ ܗܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܢܶܬܗܰܦܰܟ.

ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܶܒܛܰܢܝ ܘܬܺܐܠܰܕܝ ܒܪܳܐ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܘܐܺܝܠ ܕܡܬܬܰܪܓܰܡ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ܆ ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܰܢ ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܰܢ ܘܶܢܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܣܽܘܦ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ ܕܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܦܰܬܚ̈ܳܢ ܘܶܐܕܢܰܝ̈ܗܘܢ ܕܚܰܪ̈ܳܫܶܐ ܢܶܫܡܥ̈ܳܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܩܰܝܶܙ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܘܢܶܬܦܫܰܛ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܦܺܐܩܳܐ ܠܡܰܡܠܳܐ܆ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܘܕܰܥ܆ ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܢܶܕܢܰܚ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ܆ ܒܪܺܝܟ ܗ̱ܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܢ܆ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܐܶܠܳܐ ܗܘ ܦܳܪܶܩ ܠܰܢ܆ ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܰܕܰܪ ܠܰܢ ܪܽܘܚܶܗ܆ ܘܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝܐ ܬܶܒܪܰܬ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܏ܗܕ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܥܶܒܕܰܬ ܚܰܝܠܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܙܩܺܝܦܘܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܐܶܬܡܚܺܝ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܶܢܬܒܰܕܪܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܩܳܡܘ ܡܰܠܟ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܫܰܠ̈ܺܝܛܳܢܶܝܗ̇ ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܠ ܡܫܺܝܚܶܗ܆ ܘܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܚܰܪܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܒܚܰܫܝ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝ ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ ܠܺܝ܆ ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܢܰܥܒܰܪ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܒܣܰܡ ܠܰܢ܆ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ (315) ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܟܶܬ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܩܳܐ ܘܚܰܨܝ ܝܶܗܒܶܬ ܠܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܦܰܟ̈ܰܝ ܠܫܽܘܩܳܦ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܢܶܟܶܣܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ܆ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ ܡܶܬܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܕܳܢܺܝܐܶܠ ܒܰܕܶܩ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܳܪ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܘܶܐܡܰܢ ܚܰܘܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܽܘܙܺܝܢ ܕܩܳܡܘ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܗܘܢ܆ ܒܨܶܨ̈ܶܐ ܐܶܬܬܠܺܝܝ ܐܶܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܝܗܘܢ.

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܒܶܝܠ ܚܳܕܶܐ ܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܠܰܕܡܶܗ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܢܕܪܰܐܘܣ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܪܳܘܙܺܝܢ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܽܘܚ ܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ ܘܒܰܕܡܳܐ ܘܡܳܝ̈ܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢ ܕܰܦܢܳܟ ܐܶܛܺܝܦܬ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ ܕܳܐܶܨ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܐܰܝܟܳܢܐ ܕܳܐܢ̱ܬ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܚܡܪܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬ ܠܥܕܬܳܟ ܐ̱ܪܙ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܬܺܐܚܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܣܰܒܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܫܳܠܘܡ ܦܨܺܝܚܳܐ ܘܡܳܪܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܬܦܰܨܰܚ ܕܠܳܟ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܚܳܙܶܐ ܕܶܬܬܰܠܝܰܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚܬ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܰܘܕܶܐ ܕܰܚܙܳܐ ܦܟܳܪ̈ܰܝܟ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܘܡܰܬܰܝ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܒܛ̈ܶܐ ܡܫܰܒܰܚ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܚܙܳܟ ܘܰܡܨܰܒܰܥ ܓܽܘܫܡܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܡܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ ܡܪܰܡܪܶܡ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܚܰܫ̈ܰܝܟ ܘܰܐܡܠܟܬ ܥܰܠ ܛܽܘܥܝܰܝ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܢܝܰܒܶܒ ܕܒܰܦܫܳܛܳܐ ܕܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܣܚܰܦܬ ܠܥܰܡܳܠܺܝܩ ܥܰܡ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܕܰܒܪܺܝܚ ܕܶܒܚܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܡ܆ ܝܘܡܳܢܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܦܰܠ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܺܝܢܚܶܣ ܛܰܢܳܢܳܐ ܢܰܘܕܶܐ ܕܰܒܚܽܘܛܪܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܩܛܰܠܬ (317) ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܘܢ ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܩܰܠܶܣ ܕܰܒܢܶܝܙܟܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܰܚܪܶܒܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܓܢ̱ܒܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܘܒܶܕܬ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝ̈ܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܩܳܡܬ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܘܒܰܕܰܪܬ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܕܶܐܬܕܰܒܰܪܬ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܚܙܳܟ ܘܰܛܥܶܢܬ ܚܰܫܰܝ̈ܟ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܘܣ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܘܬܳܗܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܫܽܘܡ̈ܳܬܳܟ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ ܘܰܒܪ̈ܓܠܰܝܟ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܺܝܟܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܕܰܚܙܳܟ ܕܶܐܬܕܩܰܪܬ ܒܠܽܘܟܳܝܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܬܐܘܡܰܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡܽܘܣ ܡܫܰܒܰܚ ܕܰܚܙܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܒܛܰܗܪܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܘܣܳܓܽܘܕ̈ܰܘܗܝ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܣܳܓܶܕ܆ ܕܰܕܡܶܟܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܘܩܳܡܬ ܘܰܠܥܺܕܬܳܟ ܒܰܪ̱ܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܰܡܟܺܝܪܬܳܟ ܐܰܦܨܰܚܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܫܳܥ ܡܰܗܶܠ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܕܫܶܩܠܰܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܺܝܓܠܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܕܪܰܬ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܚܰܬܳܝ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢ̈ܝܢ ܥܶܠܝ̈ܳܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܥܰܓܶܠܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܝܳܦܳܐ ܟܡܺܝܪ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܒܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܕܳܐ ܚܢܺܝܩ ܘܟܶܣܦܳܐ ܡܰܣܠܰܝ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܢܘܫܬܳܐ ܕܰܣܚܺܝܦܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܣܠܶܩ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܰܚܙܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܶܐܣܬܕܶܩ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢ̈ܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫܳܐ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܰܪܘܳܙܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܳܪܬܳܐ ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܕܩܳܡ ܐܰܚܘܗܶܝܢ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܙܠ̱ܬ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚܙܳܬ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܡܠܶܠ ܥܳܡܳܗ̇ ܥܒܪܳܐܝܬ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܰܘܩܳܐ (319) ܩܳܪܶܐ ܕܢܶܦܠܰܬ ܒܳܒܶܝܠ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܗ̱ܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܡܰܚ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ.

ܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܘܠܶܗ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܺܝܡ ܠܟܽܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܰܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܢܳܬܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܕܶܢܳܝܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܰܡܶܫ ܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܢܳܝܳܐ܆ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܦܨܺܝܚܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܘܰܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀܀܀.

ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬܰܢ ܘܪ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܝܟ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܽܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܥܡܳܕܶܗ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܚܰܪܪܰܢ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢ̈ܰܝܳܐ.

ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܶܬܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ.

ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܪܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܟܢܺܝܫ̈ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܫܰܝܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܚܰܘܺܝ ܠܗܘܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܘܕܰܦܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܕܺܝܘ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܡܰܪ (321) ܠܗܘܢ ܬܽܘܒ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܝܢܳܐ ܠܟܘܢ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܳܒܝ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ܆ ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܫܒܺܝܩ̈ܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܐܚܕܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕ̈ܺܝܢ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܫܰܪܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܰܝܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܘܳܐܦ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ܆ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܐܳܦ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܬܰܚܠܽܘܦ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܪܰܥܣܰܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܠܬܽܐܘܡܰܐ ܚܙܰܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܗܘܢ ܬܽܐܘܡܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܘܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܨܶܒܥܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܕܽܘܟܰܬ ܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܕܽܘܦܢܶܗ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܪܰܡܫܳܐ܆ ܪܰܡܫܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܩܘܢ܆ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܫܰܝܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܡܰܢ ܒܡܶܠܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܰܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܝܳܡܬܳܐ ܡܶܛܠ ܕܩܰܢܺܝܛܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܰܒܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܳܩܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܠܗܘܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܘܕܰܦܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܕܦܢܛܰܣܝܰܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܢܦܰܚ ܒܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܣܰܒܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܏ܗܕ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܦܰܠ̈ܳܚܰܘܗܝ ܝܳܗܶܒ ܠܗܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܠܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܐܰܥܛܶܦ ܐܢܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܟܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܗܒܶܗ܆ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܬܢܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܕ (322) ܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܳܫܚܺܝܢ ܠܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܕܳܢܺܝܐܝܶܠ ܠܪܽܘܚܳܐ ܙܳܥ ܡܳܢܳܐ ܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܰܡܩܰܒܠܽܘܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܣܰܟܶܠ ܐܶܢܗܽܘ ܢܺܐܡܰܪ ܕܳܐܦ ܗܳܪܟܳܐ ܢܣܰܒܘ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܬܢܳܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܒܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܐܡܰܪ ܬܳܐܡܳܐ܆ ܗ̄܆ ܐܰܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠܗܳܝ ܐܶܬܩܪܺܝ ܬܳܐܡܳܐ: ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܠܰܡ ܕܺܐܝܕܰܝܘ̈ܗܝ ܡܰܬܶܐܡ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܐܝܬܳܐ ܨܶܒܥܳܟ ܘܰܚܙܺܝ ܕܽܘܟܰܬ ܠܽܘܟܳܝܬܳܐ ܘܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܦܰܪ̈ܰܩܝ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ܆ ܥܰܠܗܳܝ ܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܨܒܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܣܺܝ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܡܶܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܰܒܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܠܰܘ ܓܶܝ ܡܶܬܦܰܠܳܓܽܘ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܬܽܐܘܡܰܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܢܳܚܙܶܐ ܘܢܶܫܬܰܪܰܪ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܬܽܐܘܡܰܐ ܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܕܰܦܢܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܬܬܰܪܥܰܬ ܕܰܦܢܶܗ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܫܰܡܥܗ̇ ܬܽܐ݂ܘܡܰܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܙܩܺܝܦܳܐ.

ܘܒܳܬܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܽܘܒ ܠܓܰܘ (325) ܐܺܬܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܳܐ ܘܬܽܐܘܡܰܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܗܰܒ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܐܰܘܚܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܬܽܘܐܡܰܐ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܒܚܽܘܒܳܐ ܠܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ ܘܩܰܒܪܳܐ ܛܒܺܝܥܳܐ ܐܰܝܬܳܐ ܨܶܒܥܳܟ ܠܗܳܪܟܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܰܕ ܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܕܳܡ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܗܽܘ ܓܽܘܫܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܥܰܛܰܦ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ.

ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܝ ܥܰܡ ܕܰܓܫܰܦ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܝܬܳܢܝ ܗܰܝܡܶܢܬ ܐܶܬܬܦܺܝܪ ܒܶܗ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܝ ܕܺܝܠܳܝܬܳܗ̇ ܕܩܰܒܶܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܙܰܐܘܢܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ܆ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܐܶܬܓܫܶܫ ܘܶܐܟܰܠ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܒܰܕ ܗ̄ ܟܬܳܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܗܰܝ̈ܡܢܳܢ ܟܬܰܒ܆ ܘܐܶܠܽܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܟܬܰܒ ܐܳܦܠܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܣܦܰܩ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܕܣܰܓܝ̈ܐܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܘܰܕܟܰܕ ܡܗܰܝܡܢܺܝܬܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܕܰܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܡܰܠܶܠ ܘܰܕܠܰܘ ܒܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܝܡܶܢ ܗܰܘܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܡܥܰܕܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܝܳܗܒܳܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

(327) ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܟܳܦܰܪ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܟܦܽܘܪ ܒܶܗ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܘܰܩܕܳܡ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.

ܬܽܘܒ ܝܰܥܩܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܳܕ̈ܶܐ ܡܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܐܶܘܰܓܪܺܝܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܢ̱ܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܶܩܪܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܘܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܝܰܠܕ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ.

ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܐܳܕܫ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ܆ ܘܬܠܳܬ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ.

ܝܠܺܝܕܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܘܰܫܘܶܐ ܒܽܐܘܣܺܝܰܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܽܠ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܥܰܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܡܶܣܬܓܶܕ ܘܡܫܬܰܒܰܚ.

ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܰܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܗܘ ܒܪܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܬܶܬܺܝܠܶܕ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܶܐܨܛܠܶܒ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܒܝ̈ܰܘܡܰܝ ܦܶܢܛܺܝܳܘܣ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܆ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܘܗܝ.

ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܕܗܘ ܒܪܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܒܶܗ ܒܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܥܰܠ ܥܢܳܢܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܬܪܽܘܢܳܘܣ (329) ܕܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܢܶܫܡܥܘܢ ܩܳܠܶܗ ܘܢܶܦܩܘܢ܆ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܰܢ ܢܺܐܙܐ̱ܘܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܥܶܠܰܬ ܟܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܢ܆ ܘܒܶܠܥܳܕ ܝܕܰܥܬܶܗ ܐܳܦܠܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܢܳܦܠܳܐ.

ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܝ ܕܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܕܰܡܚܳܪ ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܐܰܘ ܢܶܬܥܰܛܰܦ ܐܠܳܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ ܐܶܢ ܕܳܛܳܒ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܫ܆ ܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܽܘܩܳܝܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܚܽܘܩܝܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ܆ ܕܠܰܚܡܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗ̱ܘ ܕܣܰܒܥܳܐ.

ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ܆ ܘܢܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܐܺܝܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܬܰܚܡܳܐ܆ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܝܳܬܪܺܝܢ ܘܒܳܨܪܺܝܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܐܳܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝܡܳܢܽܘܬܶܟܝ ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܐܳܘ ܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܬܘܢ܆ ܘܗܳܝ ܕܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܰܪܕܠܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܠܦܽܘܬ ܪܰܒܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇ ܝܳܪܒܺܝܢ ܠܰܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܘܒܳܨܪܺܝܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܬܽܘܒ ܡܩܰܠܶܣ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢ ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

(331) ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܡܠܰܬܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܩܶܦ ܕܶܐܢ܆ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܡܽܘܬܽܘܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ.

ܘܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܙܕܰܕܰܩ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܠܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܝܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܘܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܝ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܕܐܺܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܒܰܕ̈ܰܘܗܝ ܢܩܰܠܶܣ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܢܳܛܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܳܒܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܰܢ ܢܨܰܒܶܬ ܠܰܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܢܺܐܪܰܬ ܠܒܽܘܣ̈ܳܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܥܰܡ ܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܰܡܠܺܝܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܛܳܒܳܐ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܠܳܗܳܝܳܐ ܘܶܐܬܟܰܬܒܰܬ ܕܰܬܗܰܝܡܢܘܢ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܕܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܢ ܬܗܰܝܡܢܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܒ܆ ܠܐ.

ܒܚܽܘܪܘ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܕܥܽܘܢ ܕܐܺܝܬ ܠܟܘܢ ܚܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝܢ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܗܳܢܽܘܢ ܟܳܬܳܒ̈ܶܐ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܝܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܘ܆ ܡ.

ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܒܳܨܶܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܬܟܬܶܒܘ ܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܰܢ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܢܘ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܐܳܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܺܝ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܡܶܠ̈ܰܝ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܨ܆ ܘ ܡܘ܆ ܡܙ.

ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܺܝܬܘܗܝ ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܓܶܫܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ (333) ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܒܪܰܡ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܠܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܝ ܕܢܶܗܘܘܢ ܠܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.

ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܐܰܘ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܨܠܰܒ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ.

ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ ܛܳܒܳܐ܆ ܒ܆ ܛܝܡܬ ܨ: ܓ܆ ܝܙ.

ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܺܚܘܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܘܳܠܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܠܷܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕܘ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܰܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܒܶܗ܆ ܘܗܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܫܗܘܢ ܘܗܢܘܢ ܗܳܕܳܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܦܶܣܳܝ̈ܶܐ܆ ܚܢܰܢ ܗܳܕܳܡ̈ܶܐ ܕܓܽܘܫܡܶܗ ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܚܢܰܢ܆ ܘܕܽܘܝܳܪܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܽܘܝܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܢܕܰܒܰܪ ܥܝܳܕ̈ܰܝܢ ܘܪ̈ܥܝܳܢܰܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܢܺܚܶܐ ܥܰܡܗ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܡܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܢܶܛܰܪ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܝܰܥܩܘܒ ܨ: ܙ܆ ܟܙ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܫܪܝܪ̈ܶܐ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ܆ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܟܽܠ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܥܝܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܰܚܕܳܐ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܬܗܰܝܡܢܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܕܰܬܩܰܒܠܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܳܬܶܝܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܆ (335) ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܣܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܒܙܰܒܢܶܗ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܳܬܪܺܝܢ ܏ܡܙܡ ܐ܆ ܒ.

ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܡܪܳܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܗܝܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܳܪܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܥܶܕܳܢܳܝ̈ܶܐ.

ܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܐܰܪ̈ܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܩܰܕ ܠܗܘܢ ܕܠܳܐ ܢܟܰܢܫܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܘܗܶܢܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܬܦܺܝܣܘ ܘܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܽܘܢܩܳܢܗܘܢ܆ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܛܳܒܳܐ ܘܝܳܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܦܺܝܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܟܽܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܨܰܝܳܕܶ̈ܐ ܫܳܕܶܝܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܚܶܛ̈ܶܐ ܘܰܣܥܳܪ̈ܶܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫ̈ܳܢ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܳܐܫܕܺܝܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫ̈ܳܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܘܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܪܳܐ ܘܰܢܨܽܘܕܳܢ ܐܶܢܝ̈ܢ ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܶܐܡܳܐ ܡܠܰܒܒܳܐ ܠܰܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܢܶܕܡܟܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܟܰܢܫܳܐ ܠܒܢ̈ܝܗ̇ ܠܓܰܘ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܨܠܽܘܢ ܘܶܢܒܥܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝ̈ܘܡܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܡܚܶܐ ܒܟܺܐܒܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܘܳܬ ܐܳܣܰܘ̈ܬܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܡܬܦܪܶܣ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܐ ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠ̈ܶܐ ܘܪ̈ܥܝܳܢܶܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܪܽܘܚܳܢ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬܦܰܪܣܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ܆ ܠܰܘ ܟܽܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܒܳܗ̇ (337) ܙܰܪܥܳܐ ܡܝܬܝܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܟܽܠ ܐܶܕܢܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܒܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܏ܗ ܨܰܕ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܥܰܦܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܘܢ ܘܛܳܥܝܽܘܬܶܗܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.

ܘܳܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܰܟ̈ܫܽܘܠܶܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܦܰܩܳܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ.

ܙܶܠܘ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܠܳܡܳܐ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܶܢܣܶܗ ܝܳܗܶܒ ܦܺܐܝܪ̈ܶܐ ܐܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬܽܘܬܳܪ̈ܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܶܢ ܛܳܒܬܳܐ ܘܶܐܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܛܳܠܬܳܐ ܬܬܠܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܆ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܘܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ.

ܐܺܝܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗ̱ܘܰܝܬ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ ܐܰܩܺܝܡܳܟ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ.

ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܥܰܡܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܢ̈ܳܐ ܘܒܶܐܡܪ̈ܳܐ ܘܡܶܬܬܰܘܒܠܺܝܢ ܠܢܶܟܣܬܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܡܶܬܕܒܰܚ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܳܩܶܕ܆ ܥܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܒܚܳܐ ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܘܡܶܫܬܥܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܫܳܥܬܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܬܕܰܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܚܒܰܪܬܳܗ̇.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܚܰܝ̈ܗܘܢ ܘܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܗܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܘܗܶܢܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܒܳܠܗܘܢ ܕܳܐܦ ܗܶܢܘܢ ܒܳܬܰܪܗܘܢ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܢܶܒܥܶܐ ܘܶܢܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܢܰܘܪܶܬ ܠܰܢ ܡܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀ .

.

.

 

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀܀܀.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܡܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ.

ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܺܝܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܝ̈ܰܘܡܰܘܗܝ ܕܝܽܘܬܳܡ ܘܕܽܐܚܳܙ ܘܰܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ܆ ܕܰܚܙܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡܪܺܝܢ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܫܡܰܥܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܨܽܘܬܝ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܳܐ ܢܳܦܶܩ ܘܶܢܬܦܰܫܪܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܽܘܡܩ̈ܶܐ܆ ܘܶܢܬܰܠܚܘܢ ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܕܪܺܝܢ ܒܡܰܚܬܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܬܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܘܶܐܥܒܕܺܝܗ̇܆ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܒܶܝܬ ܕܰܒܪܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܘܶܐܟܫܶܐ ܟܺܐܦ̈ܶܝܗ̇ ܒܝܰܓܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܕ̈ܳܢ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚܠ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܕ̈ܳܢ܆ ܘܟܽܠܗܘܢ ܦܬܰܟܪ̈ܶܝܗ̇ ܐܶܥܒܶܕ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܣܶܓܝܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܳܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܥܬܶܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܘܪ̈ܳܓܶܝܢ ܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܠܗܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܛܳܠܡܺܝܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܫܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܰܬܠܳܐ܆ ܘܰܒܩܺܝܢܬܳܐ ܢܰܐܠܶܐ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܳܙܽܘܙܳܐ ܢܒܙܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܝ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܦܰܠܶܓ ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܗܦܶܟ ܚܰܩܠ̈ܳܬܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ܆ ܠܳܐ ܬܶܕܡܥܽܘܢ ܥܳܠ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕܘ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܘܢ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܫܡܰܥܘ ܪ̈ܺܫܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܫܰܠܺܝܛ̈ܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܣܪܳܐܝܠ ܐܳܘ ܣܳܢܝ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܓܥܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܘܢ ܘܢܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܘܗܝ ܡܶܢܗܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܠܥܰܡܝ܆ ܕܢܳܟܬܺܝܢ ܒܫܶܢ̈ܰܝܗܘܢ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ (341) ܢܶܚܫܰܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܶܢܒܗܬܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܶܙܘ̈ܳܢܶܐ ܘܢܶܚܦܪܽܘܢ ܩܳܨܽܘܡ̈ܶܐ ܘܶܢܬܥܰܛܦܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܠ ܣܶܦܘ̈ܬܗܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܶ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܕܡܰܣܠܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܪ̈ܺܝܨܬܳܐ܆ ܕܒܳܢܶܝܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܰܕܡܳܐ ܘܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܥܰܘܠܳܐ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܝܗ̇ ܒܫܽܘܚܕܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ܆ ܘܟܳܗܢ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܐܓܪܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ܆ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܝܗ̇ ܒܟܶܣܦܳܐ ܩܳܨܡܺܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܘܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܚܰܩܠܳܐ ܬܬܕܰܒܰܪܝ ܘܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܚܰܪܒܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.

ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝ̈ܶܐ ܛܽܘܪ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܬܰܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪ̈ܶ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܢܰܠܦܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܰܫܒܺܝܠ̈ܰܘܗܝ.

ܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܕܒܰܪ̱ܬ ܨܶܗܝܘܢ܆ ܙܰܒܢܳܟ ܡܰܛܺܝ ܘܶܐܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܪ̱ܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܡܶܛܺܝܠ ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܝ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܟܝ܆ ܐܳܘ ܡܳܠܽܘܟܰܝ̈ܟܝ ܐܰܒܶܕܘ܆ ܕܰܐܚܕܽܘܟܝ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܠܕܬܳܐ ܚܰܒܠܶܝ ܘܰܚܣܶܢܝ ܒܰܪ̱ܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܰܝܟ ܝܳܠܶܕܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܺܝܠ ܬܶܦܺܝܢܝ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܬܶܫܪܺܝܢܝ ܒܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܬܺܐܙܠܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܳܒܝܠ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܬܦܰܨܺܝܢܝ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܦܪܩܽܘܢܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܟܝ܆ ܘܶܢܬܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܝܠܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܬܛܰܢܰܦܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܳܗ̇ ܥܰܝܢܰܢ܆ ܗܶܢܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܕܰܥܘ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܟܳܢܶܫ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܟ ܫܶܒܠ̈ܶܐ ܠܶܐܕܪܳܐ܆ ܩܽܘܡܝ ܘܶܐܕܪܶܟܝ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܳܝܠܶܟܝ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܕܬܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܙܪܽܘܥܝ ܘܠܳܐ ܬܶܚܨܽܘܕܝ܆ ܘܬܺܐܟܽܘܠܝ(343) ܘܠܳܐ ܬܣܒܰܥܝ܆ ܬܶܙܪܽܘܥܝ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠܝ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢܘܢ܆ ܗܳܠܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܺܝܣܪܳܐܝܠ.

ܘܳܝܠܰܢ ܕܰܗܘܰܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܠܶܩܛܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܘܰܐܝܟ ܟܰܪܡܳܐ ܕܰܩܛܺܝܦ ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̣ ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܥܶܢܒ̈ܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܐܶܒܰܕ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܬܪܺܝܨ ܒܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܟܡܺܝܢܺܝܢ ܘܰܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܗ ܨܳܝܕܺܝܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܡܰܛܝ̈ܳܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܫܳܐܠ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܫܘܚܕܳܐ܆ ܘܪܰܒܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܛܳܒܳܬ̈ܗܘܢ܆ ܘܗܘܘ ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܰܩܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܠܳܗ̇ ܣܳܣܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܡܰܢ ܡܨܰܥܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܒܰܪܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܗ̇ ܘܟܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܚܡܳܬ̈ܳܗ ܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܶܗ܀.

.

ܡܰܬܠܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܳܝ ܠܰܕܥܳܠܶܒ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܳܝ ܠܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܒܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܰܕܡܳܐ ܘܡܰܬܩܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܪܡܰܫܩܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܬܛܰܪܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܡܰܪܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܘܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܨܦܢܝܳܐ.

ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܨܦܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܟܽܘܫ܆ ܝܰܘܡܳܬ̈ܗ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ܆ ܡܰܥܒܳܪܽܘ ܡܰܥܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ܆ ܘܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܘܒܶܕ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܘܒܶܕ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܦܩܽܘܕ ܥܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܳܛܽܘܦ̈ܶܐ ܘܰܒܙܽܘܙ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ܆ ܕܰܡܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܶܢܟܠܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܪܰ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ (245) ܕܰܩܥܳܬܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܒܨܶܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܰܫܪܳܓܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܩܶܢܝܳܢܗܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܒܳܬ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܗܘܢ܆ ܘܢܶܨܒܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܠܰܐ̱ܚܪܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܳܠܶܨ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ܆ ܘܶܢܶܬܐܶܫܶܕ ܕܶܡܗܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܒܶܣܪܗܘܢ ܐܰܝܟ ܟܒ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܕܰܗܒܗܘܢ ܘܣܺܐܡܗܘܢ ܠܳܐܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܐܶܢܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܛܢܳܢܶܗ ܬܶܬܐܟܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܗܦܽܘܟܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒܶܕܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܚܰܘܰܘ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܟܒܰܪ ܬܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒܶܕܘ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܝܰܟ̈ܽܘܢ ܕܬܶܫܬܘܽܘܢ ܕܬܶܬܩܪܽܘܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀܀܀.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܩܽܘܗܠܰܬ.

ܦܶܬܓܳܡ̈ܰܘܗܝ ܕܩܽܘܗܠܰܬ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܶܒܰܠ ܗܶܒܠܺܝ̈ܢ ܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܶܒܠܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܟܽܠ ܥܰܡܠܳܐ ܕܗܽܘ ܥܳܡܶܠ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܳܪܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܕܳܪܳܐ ܐܳܙܶܠ܆ ܘܰܐܪܥܳܐ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܘܥܳܪܶܒ ܘܠܰܐܬܰܪ ܕܕܳܢܰܚ ܦܳܢܶܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܙܳܪܶܒ܆ ܟܽܠ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܪܳܡܶܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܠܶܐ܆ ܆ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܥ ܡܰܡܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܣܳܒܥܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܐܶܕܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܢܺܐܡܰܪ܆ ܚܙܺܝ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܬܥܒܶܕ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ ܗܶܒܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ.

ܠܳܐܬܬܟܶܠ ܥܰܠ (247)ܢܶܟܣܰܝ̈ܟ ܘܬܶܐܡܰܪ ܕܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ ܠܺܝ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܟ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܨܶܒܝ̈ܳܢܰܝ ܠܶܒܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܡܰܢܽܘ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܗ̱ܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܠܺܝܒ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܠܳܐ ܗܘܳܢܝ ܡܶܕܶܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܕܳܟ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܟ ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܒܠܶܫܢܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܠܳܐ ܬܙܪܽܘܥ ܥܰܠ ܟܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܬܶܚܨܽܘܕ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܕܳܢܺܝܐܠ ܢܒܺܝܳܐ.

ܢܩܽܘܡ ܡܺܟܳܐܝܠ ܪܰܒܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡ̣ܳ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܟ܆ ܟܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܒܥܰܦܪܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܕܚܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܥܰܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒܳܬ̈ܳܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܰܟܶܝܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܗܘܘܢ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܚܬܽܘܡ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܚܬܽܘܡ ܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢ ܩܶܨܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܐ.

ܒܶܪܝ ܣܰܓܺܝ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗܳܐ ܘܶܐܢ ܬܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬܶܗ ܢܰܟܬܳܟ܆ ܘܰܐܝܟ ܫܶܢ̈ܰܝ ܐܰܪܝܳܐ ܗܺܝ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܚܰܒܠܳܐ ܢܰܦܫܳܬ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡ̈ܰܘܗܝ ܠܶܫܳܢܳܗ̇ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܚܰܪܒܳܐ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ ܘܥܳܩܪܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܡܣܶܟܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܠܶܐܕܢܶܗ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܣܳܠܩܳܐ܆ ܘܰܫܒܺܝܠ̈ܰܘܗܝ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܓܽܘܒܳܐ ܥܡܺܝܩܳܐ ܘܠܶܒܶܗ ܕܪܰ  ܫܺܝܥܳܐ ܘܰܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܓܽܘܒܳܐ ܬܒܺܝܪܳܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܕܰܬܒܺܝܪ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝܳܐ(349) ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܐ̱ܪܳܙܳܐ.

ܡܶܢ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ.

 ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܣܽܘܓܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܗܘܢ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܚܰܕ ܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܦܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܆ ܘܗܰܘ ܕܡܳܐܬ ܕܠܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܕ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܬܡܠܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܥܰܘܳܠ̈ܶܐ ܬܶܚܪܰܒܝ.

ܒܶܪܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܙܶܕܩܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܗܺܝ ܡܶܬܢܰܨܒܳܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܗܺܝ ܬܶܬܕܟܰܪܝ ܠܳܟ܆ ܐܰܝܟ ܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܓܠܺܝܕܳܐ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ܆ ܡܛܽܠ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܡܰܢ ܕܫܳܐܛ ܠܰܐܒܘܗܝ ܘܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܩܕܳܡ ܒܳܪܝܶܗ ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܒܶܪܝ ܐܶܡܰܬܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܗܰܠܶܟ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܗܰܠܶܟ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܢܶܬܓܠܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܰܪܐܣܺܝܪܳܐ ܩܦ ܓ ܝܗ ܟܐ.

ܟܽܠ ܚܟܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܗܺܝ ܥܰܡܗ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܘܢܽܘܛܦܳܬ̈ܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ ܘܝܰܘܡܳܬ̈ܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܡܢܳܐ܆ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܦܬܳܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܬܗܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܢܽܘ ܢܶܡܫܽܘܚ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܓܝܰܬ ܚܳܟܡܬܳܐ ܘܥܶܫܢܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܫܶܪ̈ܫܰܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܡܰܢ ܐܶܬܓܠܺܝ܆ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢܘ ܝܳܕܰܥ ܚܰܕ ܗܘ ܘܰܕܚܺܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܗܽܘ ܦܰܠܓܳܗ̇ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܝܰܗܒܳܗ̇܆ ܘܰܐܣܓܺܝܶܗ ܠܕܳܚܠ̈ܰܘܗܝ܆ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܳܕܪܳܐ (251) ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܶܒܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܛܰܒ ܚܰܪܬܶܗ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܢܶܬܒܰܪܰܟ܆ ܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܡ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܗܘܢ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ ܘܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܗܺܝ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܙܰܪܥܗܘܢ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܡܰܣܓܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ܆ ܚܶܟܡܬܳܐ ܚܘܛܪܳܐ ܕܰܥܠܺܝܗ̇ ܡܶܣܬܰܡܟܺܝܢ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܒܪܐܣܝܪܳܐ ܩܦ ܐ ܐ ܟܟ܆ ܥܶܩܳܪܗܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ ܫܶܒܠܳܐ ܕܺܝܥܳܬ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܰܫܩܺܝܦܳܐ ܘܰܐܝܟ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܺܝܥܳܬ ܥܰܠ ܓܕܳܢܦܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܩܕܳܡ ܟܽܠ ܝܽܘܪܳܩ ܗܺܝ ܝܳܒܫܳܐ ܘܥܰܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܬܩܺܝܡܘܢ܆ ܘܕܰܠܗܘܢ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܫܟܰܚ ܣܺܝܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܥܬܺܝܩܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܶܒܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܡܶܢܶܗ ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܐ܆ ܐܰܒܽܘܒܳܐ ܘܩܺܝܬܳܪܳܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܙܡܳܪܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܠܶܫܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ܆ ܐܰܚܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܪܰܝܗܘܢ ܙܶܕܩܬܳܐ ܦܳܪܩܳܐ܆ ܚܰܝܠܳܐ ܘܬܽܘܩܦܳܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܪܰܝܗܘܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܚܘܽܣܪܢܳܐ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܬܦܰܨܶܐ܆ ܒܰܪܐܣܝܪܐ ܩܦ: ܡ܆ ܝܗ܆ ܟܚ.

ܟܬܰܒ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܶܫܠܝܡ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܦܳܠܽܘ ܘܫܰܪܟܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܝܠ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܓܥܰܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܐܝܣܪܳܐܝܠ ܘܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܗܘܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܶܢܘܢ ܘܢܶܫ̈ܰܝܗܘܢ ܘܝܰܠܕ̈ܰܝܗܘܢ ܘܟܽܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܘ ܣܰܩܳܐ ܒܚܰܨ̈ܰܝܗܘܢ ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ ܩܕܳܡ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܪܝܳܐ ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܝܠ ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܝܰܠܽܘܕ̈ܰܝܗܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܘܢܶܫ̈ܰܝܗܘܢ (253)ܠܫܶܒܝܳܐ܆ ܘܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܗܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܰܘܡܰܝܗܘܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܘܢ.

܆ ܆ ܐܚܪܬܳܐ܆ .

ܒܰܫܢܰܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܘܒܰܫܢܰܬ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܩܪܳܒܳܐ ܕܒܰܪ ܕܰܠܥܰܡܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ܆ ܘܒܰܫܢܰܬ ܏ܥܗ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܢܦܽܘܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܳܝܡܳܐ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ܆ ܘܒܰܫܢܰܬ ܏ܦܘ ܕܺܝܠܶܗ ܢܣܰܒ ܠܗܳܓܳܪ ܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܘܰܐܘܠܶܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܶܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܘܒܰܪ ܬܫܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ ܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܘܬܶܗ.

ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ ܕܠܰܡܟ ܢܚܶܬܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܠܘܗܺܝܡ ܥܰܠ ܒܢ̈ܳܬ ܩܳܐܝܢ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܙܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ ܒܙܰܪܥܳܐ ܡܰܒܐܫܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܟܬܶܒ ܦܪܺܝܛܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܫܺܝܬ ܚܰܘܺܝ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܟܬܺܝܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܥܒܪܳܝܳܐ.

ܒܰܙܒܰܢ ܦܳܠܳܓ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܒܳܒܶܝܠ ܢܶܒܢܘܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܐܪܥܘ̣ ܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܢܶܡܪܘܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܦܽܘܢܽܘܦܘܳܣ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܨܪܺܝܡ ܥܰܠ ܫܶܡ ܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܠܰܡܟܰܬܳܫܽܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ܆ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܢܳܚܽܘܪ ܐܶܬܬܰܝܬܺܝܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܪܫܽܘܬܳܐ ܘܩܳܨܽܘܡܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܒܰܢܝܰܬ ܣܕܽܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܰܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܚܨܪܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܬܪܚ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܟܣܪܘ̣ܢܝܘ̇ܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܘܩܰܛܠܶܗ܆ ܘܰܐܡܠܶܟ ܥܰܠ ܐܳܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܝ̣ܠܘ̇ܣ ܘܰܒܢܳܐ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ.

ܣܳܪܽܘܓ: ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܡܶܢܶܗ ܫܰܪܝܰܬ ܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܫܶܡ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܬܽܘܒ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܡܘ̣ܢܝ̣ܛܝ̣ ܘܚܶܫܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ܆ ܘܟܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ܆ (355) ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܒܰܪ ܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܒܶܝܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܝܰܡܒܪܺܝܣ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܢܳܚܽܘܫܽܘܬܳܐ ܘܚܰܪܫܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܪܛܡܘ̣ܢܝ̣ܣ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܪܥܘ̣ܐܝܠ ܡܕܝ̣ܢܝܐ ܘܰܫܩܰܠ ܠܨܺܝܦܽܘܪܰܐ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܐܰܠܗܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܒܳܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܦܶܩ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܪܐܝܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܫܒܳܬܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܥܒܰܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܡܳܠܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܳܨܪܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܒܡܕܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܟܣܝ̣ܡܝܐܢܘ̇ܣ ܩܶܣܰܪ ܐܰܡܠܶܟ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܛܳܪܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܠܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܩܶܣܰܪ ܐܰܡܠܶܟ ܝܓ ܫܢܺܝ̈ܢ ܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܡܰܐܢܰܐ ܗܰܝܡܢܰܬ ܒܰܐܠܗܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܐܢܛܘ̣ܢܝܘ̇ܣ ܩܶܣܰܪ ܒܙܰܒܢܶܗ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ ܥܶܡܰܐܘܳܣ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܐܰܡܠܶܟ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܣܘܪܝܐܢܘ̇ܣ ܩܶܣܰܪ ܐܰܡܠܶܟ ܬܡܳܢܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܗܘܳܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ܆ ܘܐܠܝ̣ܪܝܢܘ̇ܣ ܩܶܣܰܪ ܐܰܡܠܶܟ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܥܒܰܕ ܒܙܰܒܢܶܗ ܒܺܝܫ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܀.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܰܪܬܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀܀܀.

ܡܰܠܟܳܐ ܐܢܛܝܟܘ̇ܣ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܰܛܶܠ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܡܳܪܬܝ ܫܡܘ̣ܢܺܝ ܘܶܐܡܗܽܘܢ ܣܳܒܬܳܐ܆ ܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܢܛܝܟܘ̇ܣ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܺܗܘܕܳܐ ܡܰܩܒܝ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܛܰܫܝܳܐܝܺܬ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܫܰܪ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܘܺܝܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܒܳܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܬܕܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܝܰܒ ܗܰܝܟܠܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ(257) ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܪܰܪ ܘܶܐܬܚܰܙܰܩ ܡܰܩܒܝ ܥܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡܶܗ܆ ܘܰܙܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܦܝ̣ܠܝ̣ܦܘ̇ܣ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܝܳܪܶܒ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܰܩܒܝ ܘܰܙܟܳܐ ܘܢܳܨܰܚ ܒܟܽܠ ܩܪܳܒܳܐ܆ ܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܠܦܛܘ̣ܠܡܐܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܣܽܘܪܝܰܐ ܘܕܦܘ̣ܢܝ̣ܩܝ̣ ܕܰܢܥܕܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ܆ ܦܛܘ̣ܠܡܐܘܣ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܦܩܰܕ ܠܢܝ̣ܩܳܢܘ̇ܪ ܒܪܶܗ ܕܦܛܪܩܠܘ̇ܣ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܆ ܘܫܰܕܰܪ ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܥܛܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܠܓܽܘܪܓܳܝܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܢܰܦܰܩ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ܆ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܢܝ̣ܩܳܢܘ̣ܪ ܕܢܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܚܶܠܘ ܘܫܰܪܺܝܘ ܥܳܪ̈ܩܺܝܢ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܝܽܗܘܕܳܐ ܡܰܩܒܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܘܫܰܪܺܝ ܡܚܰܝܶܠ ܠܗܽܘܢ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܒܚܰܕ ܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܘܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܙܟܰܘ ܠܢܝ̣ܩܢܘܪ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܢܝ̣ܩܢܘܪ ܡܚܰܝܒܳܐ ܘܛܰܡܳܐܐ ܗܘܰ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܦܳܐ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܠܙܶܒܳܢܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܢܦܰܠ ܬܚܶܝܬ (ܪ̈ܶܰܠܶܐ) ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܒܰܩ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܢܳܐ ܛܰܡܳܐ ܢܝ̣ܩܳܢܘ̣ܪ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ ܥܪܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܢܛܝܽܘܟܝܰܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܳܩܬܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܒܶܗܬܬܳܐ܆ ܘܡܰܟܪܶܙ ܗ̱ܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܘܗܽܘ ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘܗܝ ܘܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ܀ .

.

.

 

 

(359)܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܀܀܀.

ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕܒܰܪܽܘܟ ܕܫܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ.

ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܳܘܩܕܰܡ ܕܡܳܢܳܐ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܕܰܣܠܶܩ ܥܠܰܝܢ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܽܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܚܛܰܝܢ ܠܗܰܘ ܕܥܰܒܕܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܢܰܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܦܰܩܕܰܢ܆ ܗܳܫܳܐ ܡܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܕܟܰܕ ܚܰܕܪܽܘܗ̇ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܐܶܫܬܰܕܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܣܚܰܦܘ ܚܶܣܢ̈ܰܘܗܝ ܕܫܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܗܓܰܡܘ ܙܳܘܝ̈ܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܗܳܠܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܕܢܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ܆ ܒܪܰܡ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܛܰܫܺܝܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܳܒܳܒܶܐ܆ ܫܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܣܚܺܝܦܘܒܰܝܝܬܳܐ ܒܙܺܝܙ ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܝܩܶܕ ܘܥܰܡܳܐ ܐܶܙܕܟܺܝ ܘܳܐܦ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܦܟܰܪܘ ܘܰܐܘܒܶܠܘ ܐܶܢܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ ܘܰܐܥܡܰܪܘ ܐܶܢܘܢ ܬܰܡܳܢ ܘܰܚܢܰܢ ܐܶܫܬܰܚܰܪܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܽܘܪ̈ܶܐ ܥܳܩܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܢܰܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܚܰܙܩܺܝܶܐܠ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܳܟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ܆ ܐܰܪܥܳܐ ܡܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܪܒܳܐ ܢܶܓܒܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢܶܗ ܠܗܘܢ ܕܰܘܩܳܐ܆ ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܩܪܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܰܢܙܰܗܰܪ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܰܗܰܪ܆ ܐܳܬܝܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܢܳܣܒܳܐ ܠܶܗ ܕܡܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܢܶܙܕܗܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܦܰܨܶܐ܆ ܘܕܰܘܩܳܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܚܰܪܒܳܐ ܕܐܳܬܝܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܙܰܗܰܪ܆ ܘܶܐܬܳܬ ܚܰܪܒܳܐ ܘܢܶܣܒܰܬ ܡܶܢܗܘܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܐܶܬܢܰܣܒܰܬ ܘܰܕܡܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܘܩܳܐ ܐܶܬܒܰܥ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ(361) ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܘܩܳܐ ܝܰܗܒܳܟ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܡܰܬ̈ܠܶܐ ܘܰܬܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܶܡܰܪܬ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܰܡܡܳܬ ܬܡܽܘܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܠܶܗ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܢܶܙܕܰܗܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ܆ ܗܰܘ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܘܬ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܐܶܬܒܰܥ܆ ܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ܆ ܗܘ ܕܶܝܢ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܦܰܨܺܝܬ ܚܙܩܝܐܠ ܨ: ܠܓ.

ܘܰܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܕܪܳܥܶܝܢ ܠܗܘܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ܆ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܥܰܡܪܗܽܘܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܕܳܒܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܠܳܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܆ ܠܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܠܳܐ ܚܰܝܶܠܬܽܘܢ ܆ ܘܰܕܡܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܬܽܘܢ܆ ܘܕܰܬܒܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܥܨܰܒܬܘܢ܆ ܘܰܕܛܰܥܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܬܘܢ܆ ܘܕܰܐܒܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܒܥܰܝܬܘܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܫܰܥܒܕܬܽܘܢ ܐܶܢ̈ܝܢ ܘܐܶܬܒܰܕܪ̈ܝ ܥܢ̈ܝ ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܛܥܳܬ ܥܢ̈ܰܝ ܒܰܝܢܳܬ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܕܬܳܒܰܥ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܥܳܢܝ ܠܒܶܙܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܥܳܢܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܥܰܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܠܥܳܢ̈ܰܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܒܰܥ ܕܶܡ ܥܢ̈ܰܝ ܡܶܢܗܘܢ ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܐܶܢܘܢ ܚܰܙܩܝܐܠ ܨ: ܠܕ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܣܦܪܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ.

ܗܳܫܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܛܰܢܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܗܰܒܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܟܘܢ ܥܰܠ ܐܦ̈ܰܝ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܝ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܕܳܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܩܰܒܶܠܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܐܒܪܳܗܳܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܠܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܘܣܶܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܘܕܰܐܘܠܨܳܢܶܗ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ (363) ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܦܺܝܢܚܶܣ ܐܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܛܰܢ ܢܣܰܒ ܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܝܶܫܘܥ ܒܰܕܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܟܳܠܳܒ ܒܰܕܐܰܣܗܶܕ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܝܺܪܶܬ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܆ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܒܰܕܛܰܢ ܛܢܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܶܙܰܪܝܳܐ ܘܡܺܝܫܳܐܝܠ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܒܰܦܫܺܛܽܘܬܶܗ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܒܰܪܘ ܒܶܗ ܒܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗܘ܆ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܙܶܒܠܳܐ ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܘܠܰܡܚܳܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܦܶܟ ܠܥܰܦܪܶܗ ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܐܳܒܕܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܬܫܰܒܚܽܘܢ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܕܢܺܐܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܺܐܬܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܰܡܺܝܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ.

ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܒܢ̈ܰܦܫܳܬܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܪܳܘܶܝܢ ܒܚܰܡܪܳܐ ܘܰܒܩܶܝܢ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܳܒܳܐ ܘܰܐܝܟ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܦܰܚܳܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܨܝܳܐ.

ܐܶܢܕܶܝܢ ܕܚܰܕ ܐܽܘܡܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܢܳܦܶܠ܆ ܒܢ̈ܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ܆ ܘܳܝܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܽܘܢ ܡܳܛܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ(365) ܘܰܒܛܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܕܒܳܪܟܳܐ ܕܬܺܐܠܰܝ ܡܳܝܛܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܳܐ ܕܣܳܓܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܩܺܐܪ̈ܣܶܐ ܡܳܝܛܳܐ ܕܬܶܦܶܠܝ܀.

 

 

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ.

ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܝ ܠܢܰܦܫܗܘܢ ܕܰܐܪܡܺܝܘ ܠܗܘܢ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܣܕܽܘܡ ܘܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘܪܰܐ܆ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܘܢ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܐ ܡܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܡܳܕ̈ܰܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܒ̈ܢܰܝ ܟܰܪܣܳܐ ܘܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܚܽܘܣܽܘܢ ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܳܒܶܝܠ ܐܰܝܟ ܣܕܽܘܡ ܘܥܰܡܽܘܪܳܐ.

ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܚܶܡܬܶܗ ܘܪܽܘܓܙܶܗ ܥܰܠ ܡܶܨܪܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܒ̈ܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܘܢܶܬܛܰܒܰܥ ܦܶܪܥܘܢ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ.

ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒ̈ܢܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܩܳܐ ܥܡܳܐ ܗܰܘ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܆ ܓܓܪ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܢܶܐܟܽܘܠ ܚܨܳܕܳܟ ܘܠܰܚܡܳܟ܆ ܘܢܶܐܟܽܠ ܒܢ̈ܰܝܟ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܟ܆ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܥܳܢ̈ܳܟ ܘܬܰܘܪ̈ܰܝܟ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܓܽܘܦ̈ܢܰܝܟ܆ ܢܰܚܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܝܰܝܟ ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܬܺܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܬܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ ܘܰܦܠܰܚܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܟܘܢ܆ ܘܬܶܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.

ܡܶܢ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܕܰܫܠܶܝܡܘܢ.

ܠܳܐ ܬܬܟܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܕܫܰܦܺܝܪ ܟܡܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡܳܟ ܒܫܶܠܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ (367) ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܒܳܬ̈ܰܝܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܝܪܗܘܢ ܥܡܺܝܪ܆ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܗܰܝܟܠ̈ܶܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܫܳܟܢܳܐ ܒܟܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܠܶܗ܆ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܶܢܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ ܡܶܠܚܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܠܚܳܐ ܬܦܟܰܗܝ ܒܡܳܢܳܐ ܬܶܬܡܰܠܰܚܝ܆ ܐܰܢ̱ܬܘܢ ܐܶܢܘܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.

ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܶܟܘ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܬܰܒܰܪܘ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܫܰܦܠܘ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܰܬܒܰܪܘ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܣܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܥܩܰܪܘ ܠܝܰܥܪܳܐ ܘܰܠܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܒܢܰܘ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܫܰܟܠܶܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̈ܬܳܐ ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܝܳܐܐ܆ ܒܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܰܢܒܰܥܘ ܡܶܢ ܦܽܘܡ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܪܕܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܩܺܝܡܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܠܟܰܪܡܳܐ ܘܠܰܓܙܳܪܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܗܘܢ ܡܳܪܰܢ ܝܳܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܬܰܒܰܪܘ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܕܺܐܒ̈ܶܐ ܣܳܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܘܰܢܛܰܪܘ ܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܠܰܢܩ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܓܥܶܠܘ ܠܗܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫ ܥܕܬܳܐ ܘܰܓܙܳܪܳܐ ܕܡܳܪܗܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܢܫܰܡܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܕܡܶܟܘ ܫܶܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܳܪܗܘܢ܆ ܘܰܦܠܰܚܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܗܘܢ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܆ ܘܫܰܠܡܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܗܘܢ܆ ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܗܘܢ܆ ܒܟܰܘ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܒܳܟܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܠܰܝܠ̈ܰܝ ܐܺܝܡܳܡ ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܛܪܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ.

ܛܽܘܒܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܰܒ̈ܶܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܦܠܰܛ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܐܰܥܒܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܒܡܶܐܙܰܠܬܳܐ (369) ܕܰܠܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܨܘܳܡ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܳܐܝܢܳܐ ܕܕܳܫ ܥܰܠ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܥܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܬܶܒ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܳܐ ܕܛܪ̈ܰܦܘ ܠܳܐ ܢܳܬܪܺܝܢ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܝܳܗܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ.

ܥܽܘܠܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܩܰܛܺܝܢܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܬܰܪܥܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܦܬܶܝܢ ܘܰܪܘܺܝܚܺܝܢ ܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢ̈ܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܕܙܳܪܽܘܥܳܐ.

ܗܳܐ ܢܦܰܩ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܠܡܶܙܪܰܥ܆ ܘܟܰܕ ܙܪܰܥ ܐܺܝܬ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܘܶܐܬܳܬ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܟܰܠܬܶܗ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܐܰܝܟܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܕܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܫܘܳܚ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܡ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܩܳܪܳܐ ܝܒܶܫ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܢܳܐ ܢܦܰܠ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܰܣܠܩܘ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܚܰܢܩܽܘܗܝ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ܆ ܘܰܐܚܪܢܳܐ ܢܦܰܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܝܰܗܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܕܡܳܐܐ ܘܐܺܝܬ ܕܫܬܺܝܢ ܘܺܐܝܬ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ.

ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦܰܫܩܶܗ ܠܡܰܬܠܳܐ ܕܰܡܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ ܒܙܳܪܽܘܥܳܐ ܘܕܰܡܺܝ ܠܡܶܠܬܶܗ ܒܙܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܢܳܦܶܠ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܗܳܠܝܢ ܐܳܢܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܰܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܢܗܘܢ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܘ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܟܳܦܪܺܝܢ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܘܢ ܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܠܡܶܠܬܳܐ ܡܶܚܕܳܐ ܐܳܬܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܶܒܗܘܢ܆ ܘܗܰܘ ܕܢܳܦܶܠ ܒܶܝܬ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܪܶܢܝܗ (371) ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܚܳܢܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܢܳܦܶܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܠܶܒܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܐܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ܆ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ܀.

.

.

 

 

 

܀܀܀ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀܀܀.

ܣܽܘܠܩܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܩܰܕܳܡܳܝܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.

ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܘܰܣܠܶܩ ܡܠܶܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܳܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܽܘܝܽܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ܆ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܫܰܪܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܢ ܟܰܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝܢ ܘܟܶܢ ܣܠܶܩ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝܗܘܢ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܶܐܡܗ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܘܗܟܳܢܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܪ ܠܗܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܟܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܠܥܰܣ ܒܰܕܓܘܢ ܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܟܰܬܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܛܰܠܝܽܘܬܗܘܢ ܢܫܰܡܠܶܐ܆ ܡܳܪܰܢܝܶܫܽܘܥ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܠܶܩ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܬܽܘܒ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܢܒܰܐܝܘܢ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܰܣܠܶܩ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܽܘܡ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܰܢܕܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܺܝܬ̈ܶܐ.

ܡܽܘܢ ܝܬܰܪܢܰܢ ܒܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ܆  ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܶܗ ܐܰܣܶܩ ܠܟܽܠܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܒܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ (373) ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܩܰܪܒܰܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܠܰܢ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܐܰܣܩܰܢ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܝܰܗܒܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܐܰܘܬܶܒ ܠܒܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܝܗܺܝܒܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܪܺܝܡܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܣܠܶܩ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܫܰܒܳܝܳܐ܆ ܘܗܰܝ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܳܝ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܫܪܺܝܪܳܐܝܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܦܶܗ ܕܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ܆ ܚܬܰܡ ܐܶܢܘܢ ܘܰܓܡܰܪ ܐܶܢܘܢܘܨܰܒܶܬ ܐܶܢܘܢ ܒܫܽܘܟܳܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܫܒܺܝܠ̈ܘܗܝ ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܗܘܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܟܽܠܡܶܕܡ ܕܬܶܐܣܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܣܺܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܟܽܠܡܶܗܕܶܡ ܕܬܶܫܪܽܘܢ ܒܳܐܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ.

ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ.

ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܣܳܗܕ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܢܽܘܚ ܠܳܟ ܚܙܺܝܬ ܕܙܰܕܺܝܩ ܘܬܰܡܺܝܡ ܒܕܳܪܳܐ ܗܳܢܨܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܕܗܶܢܘܢ ܢܺܐܪܬܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܒܡܰܢ ܠܰܡ ܐܶܥܡܰܪ ܐܶܠܐ ܒܢܺܝܚ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ܆ ܛܳܒ ܗܘ ܡܰܟܺܝܟ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܥܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܬܰܡܺܝܡܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.

ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܚܽܘܪ ܩܰܠܺܝܠ ܒܦܶܪ̈ܥܶܐ (375) ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܬܳܒܥܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܫܟܺܝܥܳܐ܆ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܫܟܺܝܚ܆ ܘܝܕܰܥܬܳܐ ܡܰܒܥ̈ܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܝܳܠܕܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܬܳܒܥܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܒܟܽܠ̈ܙܒܰܢ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚ̈ܳܢ ܘܚܳܕܶܐ܆ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܝܳܐܶܐ܆ ܘܨܳܝܡܺܝܢ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܕܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܬ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܣܳܟܰܪ ܐܶܕܢ̈ܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܠܶܒܶܗ܆ ܘܝܳܠܕܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܳܬܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܠܝܽܘܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܡܶܢܗܘܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟܽܠܫܳܥ ܪܳܢܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܚܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܢܰܦܫܶܗ ܚܳܫܶܒ ܠܚܰܒܪܶܗ܆ ܣܳܬܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܚܣ̈ܢܶܐ ܡܪܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܗܦܟܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܙܟܳܬ ܠܚܶܡܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܘܗܝ ܘܕܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ܆ ܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܙܟܳܬ ܠܚܶܡܬܳܐ ܕܰܐܚܰܘܗܝ ܕܛܰܢܘ ܒܶܗ ܘܰܣܢܰܐܘܗܝ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܫܶܐ ܙܟܳܬ ܠܟܽܠܳܗ ܪܳܡܘܬܳܐ ܕܦܶܪܥܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܙܟܳܬ ܠܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܚܶܙܰܩܝܐ ܙܟܳܬ ܠܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܣܰܢܚܳܪܺܝܒ ܕܓܰܕܶܦ ܘܰܓܙܰܡ܆ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܚܳܣܠܺܝܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܡܶܢ ܪܳܡܘܬܳܐ ܘܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܥܶܨܝܳܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܳܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܡܶܕܶܡ (377) ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ.

ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܘܨܪܳܐ ܘܣܺܝܡܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܗܘܢ ܡܰܘܠܕ̈ܳܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܐܶܬܝܺܠܶܕ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܗܰܠܶܟ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܐܰܗܦܶܟ ܐܳܦ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ ܐܶܡܰܪܬܝ ܕܒܳܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܡܶܐܟܽܠܬܳܐ ܗܰܒ ܠܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܫܩܺܝܘܗܝ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܪܳܡܽܘܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܫܢ̈ܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܠܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܕܡܺܝܬ ܘܶܐܙܰܠ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܐ ܕܙܰܟܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܰܘ ܡܳܟܣܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܘܰܢܚܶܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܟܰܕ ܙܰܕܺܝܩ ܘܶܐܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܶܐܣܛܶܦܰܢܽܘܣ ܕܰܣܒܰܠ ܠܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܪ̈ܳܓܽܘܡܰܘܗܝ ܡܨܰܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܢ ܕܰܢܫܰܡܠܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܝ܀܀܀.

ܝܠܶܦܘ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܰܫܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܒܶܒܠܳܝ̈ܶܐ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܒܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܬܶܛܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܺܝܠܶܦܘ ܡܶܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܪܰܚܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܗܘܡܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܦܰܟܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܝܬܺܝܘ ܥܰܡܗܘܢ ܠܰܕܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܠܚܽܘܣܳܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܗܘܢ ܛܶܟܣ̈ܶܐ (379)ܕܰܚܣ̈ܰܝܳܐ ܕܶܐܬܝܕܰܥܘ ܒܫܶܡ ܐܰܣܰܢܳܝ̈ܶܐ ܝܰܘܢܳܐܝܬ ܘܰܒܫܶܡ ܚܰܣܰܝ̈ܳܐ ܣܘܪܝܳܐܝܬ܆ ܐܰܝܠܝܢ ܕܡܰܥܡܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܰܣܒܺܝܪ ܗܘ ܕܠܰܡ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܪܺܝܫܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܣܰܝ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܒܝܰܡܬܳܐ ܕܠܽܘܛ܆ ܘܟܰܕ ܐܶܬܥܡܶܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܚܬܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܐܒܳܐ ؟ ܩܳܥܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܢܚܶܬ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܠܰܡ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܘܳܬ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܰܐܠܦܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܘܟܺܝܬ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܢܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܢܽܘܚ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܐܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܝܣܰܪ̈ܐܠܳܝܶܐ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܏ܓ.

ܡܳܕܝܢ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ ܕܠܰܡ ܝܺܥܳܬ ܘܫܶܘܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܘܰܪܺܝܕ̈ܶܐ ܘܫܶܪ̈ܫܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܢܳܝܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܟܰܢܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܥܰܕܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܰܪܝܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܰܝܢܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܥܡܳܕܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܐܳܦ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ (381) ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ܆ ܪܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܽܘ ܢܰܣܗܶܕ ܠܺܝ܆ ܝܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܝܗ܆ ܝܘ.

ܐܶܬܓܰܫܰܡ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܰܡ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܡܳܢܝܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܫܽܘܕܳܝܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܫܠܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܬܠܺܝܬܳܝ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܫܰܘܝ̈ܰܝ ܐܽܘܣܝܰܐ܆ ܘܶܐܬܟܰܢܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܒܫܶܡ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܺܝܢ܆ܕܦܳܪܶܩ ܡܶܢ ܠܺܝܛܳܐ ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ܆ ܕܢܶܬܝܕܰܥ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܐ ܡܪܰܝܡܰܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܕܰܢܚܰܓܘܢ ܘܰܢܩܝܡܽܘܢ ܠܗܘܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܘܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܬܺܝܕܰܥ ܝܰܘܢܳܝܬ ܒܫܶܡ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܪܺܝܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܪܶܡܙܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܥܕ̈ܳܬܗܘܢ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܫܳܐ ܒܰܣܝܳܡ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐܘܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܣܝܳܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܒܥܺܝܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܪܰܣܪܣܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܡܟܳܢܺܝܢ ܬܽܘܒ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܣܽܘܪܝܳܐܝܬ ܒܫܶܡ ܥܺܐܕܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ (383) ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܕܚܶܟܡܬܳܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܟ ܚܳܕܳܐ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܙܕܰܡܪܳܐ ܒܥܕ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܪܶܟܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܒܚܰܕ ܒܫܒܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܨܶܝܕ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܦܰܠܶܓ ܠܗܘܢ ܠܶܫܳܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ܆ ܘܰܩܢܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘ݉ܢܦܰܩܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܠܰܐܪܒܰܥܦܶܢܝ̈ܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܐܪܥܳܐ.

ܒܡܰܚܬܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܟܰܢܺܝ ܝܰܘܢܳܐܝܬ ܒܫܶܡ ܦܶܛܪܽܘܣ܆ ܘܩܳܡ ܐܰܟܪܶܙ ܒܰܝܢܳܬ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܣܒܰܪܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܠܽܘܩܳܐ ܝܰܘܢܳܐܝܬ ܠܪܳܚܡܶܗ ܘܚܰܒܪܶܗ ܬܶܐܘܳܦܺܝܠܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܣܛܺܝ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝ̈ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ܆ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܠܗܘܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܶܐܬܝܗܶܒܘ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܘܶܐܬܡܠܺܝܘ ܟܽܠܗܘܢ ܪܘܽܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܡܰܠܺܠܝܢ ܒܟܽܠܗܘܢ ܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܕܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܳܚܠ̈ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܪܶܫܠܶܡ ܝܗܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܡܶܢܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܶܫܬܓܶܫ܆ ܡܰܛܠܽ ܕܰܫܡܥ ܗ̱ܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘ̱ܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓܠܺܝܠ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢܗܘܢ (385) ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܗܘܢ ܝܺܠܺܝܕܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܬܰܢܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܆ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ܆ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܥܰܡ ܚܕܰܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚܺܝ̈ܢ܆ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܝܗܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܨܽܘܬ ܡܶܠ̈ܰܝ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܐܰܢ̱ܬܘܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܶܝܢ܆ ܕܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܬܠܳܬ ܐܶܢܝ̈ܢ ܫܳܥܺܝ̈ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܡܺܪܝܳܐ ܒܝܽܘܐܺܝܠ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠܒܣܰܪ܆ ܘܶܢܬܢܰܒܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܓܰܕܽܘܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܚܶܙܘ̈ܢܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܦܪܰܟܣܝܣ ܨ: ܒ܆ ܙ܆ ܝܚ.

ܒܝܽܘܡ ܣܽܘܠܳܩܳܟ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܪܺܝܡܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܡܠܰܝܬ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܡܠܳܐ ܐܶܢܘܢ ܫܽܘܟ̈ܳܢܶܐ ܬܡܺܝܗ̈ܶܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܚܶܬ ܥܠܰܝܗܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ܆ ܒܰܪܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ܆ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܗܪܺܝܢ ܗܶܕܝܽܘܛ̈ܶܐ ܕܝܳܠܦܺܝܢ ܣܶܦܪܶܐ܆ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝܛ̈ܶܐ ܕܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܨܡܚܺܝܢ܆ ܦܽܘܠܳܓ̈ܶܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܕܰܡܚܰܝܛ̈ܰܝ ܡܨܺܝܕ̈ܳܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܡܨܺܝܕ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܥܰܛܠ̈ܰܝ ܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܕܰܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܳܪܫܺܝܢ܆ ܥܓܪ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܦܬܰܚ ܡܳܪܗܘܢ ܗܰܘܢ̈ܰܝܗܘܢ ܘܠܶܫܳܢ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܬܰܚ ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܒܣܺܝܪ̈ܰܝ ܓܳܢܣܳܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܚܬܰܡ ܐܶܢܘܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܚܰܘܺܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܕܰܒܗܶܝܢ ܢܗܰܠܟܽܘܢ܆ ܘܬܰܪܶܨ ܐܶܢܘܢ ܒܰܫܒܺܝܠܘ̈ܰܗܝ ܟܽܠܗܘܢ (387) ܝ̈ܰܘܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܗܘܢ܆ ܘܰܠܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܪܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܩܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܗܶܬܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܝܽܘܕܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܗܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢܗܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܦܰܩܪܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܡܪܺܝܘ ܚܣܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܕܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܝܽܘܕܕ̈ܳܝܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܠܺܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܘܳܬ ܒܳܒܶܝܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܘ ܒܡܣܳܡܒܪܺܝܫܐ ܐܶܠܳܐ ܒܦܽܘܠ̈ܳܓܶܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܥܕܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܟܰܪܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܚܰܪܽܘܒ̈ܶܐ ܨܶܗܝܘܽܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܨܳܝܕ̈ܰܝ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܕܰܢܨܽܘܕܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܰܥܠܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܒܠܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܪܣܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܢܽܘܚ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܛܳܣܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܗܘܢ ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܐܶܬܚܰܟܰܡܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܐܒܗܶܬܘ ܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܠܰܦܪܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܳܢ̈ܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

ܥܰܠ ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܳܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܕ̈ܳܬܐ ܘܥܰܠ ܣܘܽܪ̈ܝܳܝܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ.

ܐ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܗܺܝ ܗ̱ܝ ܕܰܐܥܠܰܬ ܠܗܰܝܡܳܢܘܬܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ.

ܒ- ܥܕܬܳܐ ܣܳܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܕܰܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܘܟܰܢܫܰܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ̈ܶܐ ܘܥܶܒܕܰܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ܆ (389) .

ܓ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܕܰܒܝܰܕܶܝܗ̇ ܐܶܫܬܰܬܰܐܣܘ ܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܡܰܚܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܚܝܰܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܨܰܠܡܽܘܬܳܐ.

ܕ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܚܰܘܝܰܬ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܰܒܗܘܢ ܢܗܰܠܟܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ.

ܗ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܗܺܝ ܫܰܬܐܣܰܬ ܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܙܶܪܥܰܬ ܐܶܢܘܢ ܒܠܶܒ̈ܰܘܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ.

ܘ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܒܰܢ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܛܰܘܦܳܢܳܐ.

ܙ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܙܰܡܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܗܘܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ.

ܚ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܘܟܰܠܠ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ.

ܛ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܥܳܡܕܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܰܒܝܳܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܝ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܣܬܰܬܪܺܝܢ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܣܽܘܪܝܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܳܐ.

ܝܐ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܪܢܳܓܘܠܬܳܐ ܕܰܡܪܰܒܝܳܐ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܗ̇ ܘܗܳܘܶܝܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܘ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܬܰܓܡܳܐ ܥܕܬܳܢܳܝܐ.

ܝܒ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܝܳܗܒܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܠ̈ܰܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ.

ܝܓ – ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܕܶܒܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܕܰܒܛܰܥܡܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ.

ܝܕ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ.

ܝܗ- ܥܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܰܠܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܰܕܫܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܟܰܠܬܳܐ (391) ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ.

ܝܘ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܦܰܪܽܘܓ̈ܰܘܗܝ ܕܰܢܛܽܘܣܽܘܢ ܒܳܐܐܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܕܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝܗܶܐ ܕܒܶܗ ܢܛܽܘܣܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.

ܝܙ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܳܒܠܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ.

ܝܚ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܟܽܠܗܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

ܝܛ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܘܩܳܢܶܝܢ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

ܟܟ – ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܩܺܝܡܳܐ ܦܰܛܪܝ̈ܰܪܟܶܐ ܘܰܚܣܰܝ̈ܳܐ ܘܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܩܰܕܫܳܐ ܠܟܳܗܢܽܘܬܳܐ.

ܟܐ- ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܶܝܗ̇.

ܟܒ- ܠܗܳܕܶܐ ܥܕܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܡܽܘܟܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܶܚܣܢܘܢܳܗ̇܆ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ.

ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܶܢܘܢ ܐܶܢܘܢ ܕܒܳܢܶܝܢ ܥܕ̈ܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ.

ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܒܳܢܶܝܢ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐܐ܆ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܰܥܩܰܪܘ ܠܣܶܓܕܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ ܘܫܰܟܠܶܠܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܘ.

ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܒܰܥܝܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ ܗ̱ܘ    ܘ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝ̈ܶܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܐܶܢܘܢ ܕܦܳܫܘ ܒܛܳܪܥܰܒܕܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܰܝܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܰܪܒܰܪܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐ ܝܠܶܦܘ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܥܝܳܕܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܢܶܘܢ ܐܰܠܶܦܘ ܠܗܽܘܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܕܰܡܺܝ ܐܢܘܢ ܒܕܶܒܳܪܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܙܠ̱ܐ ܕܶܒܫܳܐ ܥܳܒܕܳܐ.

ܘܗܳܫܳܐ ܒܙܰܒܢܰܢ ܗܳܢܳܐ ܪܰܡܫܳܝܳܐ ܡܽܘܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ (393) ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܒܗܘܢ ܢܶܬܝܺܕܰܥ ܒܢ̈ܰܝ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܀.

.

.

.

܀܀܀ܠܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀܀܀.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܶܐ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ܆ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ܆ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܣܚܶܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܘܙܰܪܥܶܗ ܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܘܰܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ.

ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܡܰܥܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܺܚܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ ܥܰܠ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇ ܫܰܪܰܪ.

ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܢܶܚܕܶܐ ܒܰܒܪܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܘܶܢܶܬܥܢܶܐ܆ ܕܰܡܝܰܩܼܰ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܢܶܣܓܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ܆ ܘܪܳܡܶܐ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܒܶܪܝ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܝܰܩܪ ܠܰܐܒܽܘܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܬܩܺܝܡܝ ܡܶܕܝܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܘܛܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܐ ܬܶܥܩܽܘܪܝ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܬܝܰܩܰܪ ܘܬܶܪܕܶܐ ܘܬܶܨܶܐ ܒܨܰܥܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ܆ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܘܚܰܘܒ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܶܐܡܶܗ.

ܒܶܪܝ ܐܶܬܥܰܫܰܢ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܐܳܦܶܢ ܒܛܶܠ ܡܰܕܥܶܗ ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܒܗܶܬܺܝܘܗܝ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܙܶܕܩܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܚܽܘܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܬܢܰܨܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ܆ ܗܺܶܝ ܬܶܬܕܟܰܪܝ ܠܳܟ܆ ܆ ܐܰܝܟ ܚܽܘܡܳܐ ܥܰܠ ܓܠܺܝܕܳܐ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܛ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܘܠܺܝܛ ܩܕܳܡ ܒܳܪܝܶܗ ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܡܳܪܶܐ ܥܰܘܬܪܳܐ ܗܰܠܶܟ (395) ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ ܢܶܪܚܡܽܘܢܳܟ܆ ܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܝ̈ܺܐܝܢ ܐܶܢܘܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܰܘ ܡܶܬܓܠܶܝܢ܆ ܠܶܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܬܶܐܒܰܕܝ ܚܰܪܬܶܗ܆ ܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܝܢ̈ܶܐ ܚܰܣܺܝܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܨܒܺܝܢ ܘܝܳܥܶܝܢ ܘܡܰܘܠܕܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܶܒܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܚܳܕܶܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܩܳܛܶܦ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡ̈ܶܐ ܘܡܰܘܥܶܝܢ ܘܡܰܘܠܕܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ.

ܢܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܕܥܟܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܶܕܩܬܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܦܶܠ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ܆ ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܨܪܺܝܟܳܐ܆ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܕܰܢܠܽܘܛܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܗܘܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܒܰܥܠܳܐ ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܐܠܳܗܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܒܗܰܬ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܙܶܠ ܒܳܬܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܡܳܪܳܝܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܚܠܳܦܰܝܟ܆ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܬܰܘܣܶܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܰܠ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܢܥܰܕܪܽܘܢܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܒܟܽܠ ܪܽܘܚ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܪܕܶܐ ܒܟܽܠ ܫܒܺܝܠ܆ ܐܺܝܕܳܟ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܟ ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܡܶܠ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܙܪܽܘܥ ܥܰܠ ܟܪܳܒܳܐ ܕܰܚܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܬܶܚܨܽܘܕ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܘܟ܆ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܪܕܺܝ ܐܢܘܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐܝܬ܆ ܘܣܰܒ ܠܗܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗܘܢ܆ ܝܰܩܰܪ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܒܳܟܶܐ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܗܘܺܝ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢܟ܆ ܕܰܠܡܳܐ (397) ܬܶܦܶܠ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܐ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܦܰܟܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܗܳܘܶܐ ܣܳܒܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܠܳܐ ܬܺܐܩܰܕ ܒܓܰܘ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܕܬܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܳܟ.

ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܟܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܛܳܒ ܠܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܥܰܝܢܶܗ܆ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝ̈ܳܢ ܙܪ̈ܺܝܥܳܢ ܘܰܢܨܺܝܒ̈ܳܢ ܒܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܚܰܣܳܡ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ ܘܥܳܪܶܩ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܺܝܫ̈ܺܝܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܝܟ ܩܰܝܣܳܐ ܕܒܰܠܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܟܽܠ ܫܳܥ ܡܶܬܓܕܶܠ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܶܗ ܡܰܨܠܚܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܚܰܣܳܡܳܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܘܕܳܝܶܒ ܠܶܒܶܗ܆ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܡܰܨܠܺܝܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ.

ܐܰܠܶܦ ܠܰܒܢ̈ܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܳܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܒܣܰܝܒܽܘܬܳܟ.

ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܕܳܡܶܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܛܶܠܳܠܳܐ ܘܰܠܚܶܠܡܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܬܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܳܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܠܗܳܢܨܐ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܙܗܺܝܪ ܒܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ ܙܰܪܥܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬܒܰܪܰܟ ܒܕܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܬܩܽܘܡܝ ܠܥܳܠܰܡ ܓܥܰܘ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܺܝ ܐܢܘܢ܆ ܣܰܓܝ̈ܳܐܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ ܕܙܰܕܺܩܳܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܺܝܒܽܘܢ ܟܽܠ ܕܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ.

ܡܰܢ ܡܶܢ ܒܢ̈ܝܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ܆ ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܒܳܥܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܙܶܕܩܳܬ̈ܳܐ(399) ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܺܝܬܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܐܰܝܢܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܏ܡܙܡ ܝܛ: ܝܕ܆ ܟܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܢܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܐܺܝܬܘܰܗܝ ܠܰܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܫܳܬܶܝܢ ܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܘܢ ܚܰܝ̈ܘܗܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܶܫܬܩܶܠ ܥܰܠ ܢܚܳܫܳܐ ܘܢܶܬܬܰܘܒܰܠ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ.

ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܪ܆ ܗܳܠܷܢ ܟܽܠܗܘܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܟ ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܘܢ܆ ܕܚܰܕܳܐ ܫܶܐܠܶܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܗ̇ ܗ̱ܘ ܒܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܒܝܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ.

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ܆ ܘܠܳܐ ܬܬܠܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܗܽܘܢ ܡܥܺܝܩ̈ܺܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܫܒܰܩܬܽܘܢ ܠܳܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܶܠܬܽܘܢ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ.

ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܬܡܽܘܬ ܘܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܟ.

ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܬܘܰܪ ܠܶܒܝ܆ ܘܥܰܠ ܬܠܳܬ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܶܐܒܶܐܫ ܠܺܝ܆ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܒܰܨܰܪܘ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܗܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܰܣܐܬܳܐ.

ܣܳܛܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܟܰܕ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܕܫܰܦܺܝܪ ܦܰܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܨܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܕܫܰܦܺܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܶܠ ܒܦܰܚ̈ܰܘܗܝ ܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ.

ܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܐܬܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܥܡܛܳܢܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܶܢ ܪܳܘܙܺܝܢ(401) ܘܶܐܢ ܡܰܫܬܰܢܩܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܦܩܺܝܢܰܢ܆ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܰܓܡܪܰܢ ܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܰܥܡܽܘܪܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

ܡܶܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ.

ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܪ̈ܚܡܰܝ ܨܽܘܬ ܠܡܶܕܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ ܕܠܳܐ ܬܳܐܶܒ܆ ܪܳܡܶܙ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܬ ܘܰܐܝܬܳܐ ܠܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܠܳܐ ܬܳܒܰܬ ܠܺܝܓܳܐܝܬ܆ ܐܺܝܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܣܰܝܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܗܶܦܟܰܬ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܶܬܳܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܫܰܚܠܦܰܬ ܣܰܓܺܝ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ܆ ܚܽܘܬ ܘܐܰܝܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܢܳܩܶܫ ܒܪܺܝܫ ܓܶܦ̈ܰܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܕܰܘܶܕ ܠܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܡܰܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܶܨܥܰܬ ܦܰܓܪܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܚܶܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܠܶܟ ܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܝܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܒܶܐܒܠܳܐ ܘܙܽܘܥܬܳܐ ܓܢܺܝܚܬܳܐ ܘܩܳܐܡ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܘܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢ ܫܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܒܪܶܩ ܣܰܝܦܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܘܕܳܚܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܚܙܳܬ ܥܒܳܕ̈ܝܗ̇ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܶܝܗ̇ ܘܩܰܫܝܳܐܝܬ ܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܦܳܓܥܳܐ ܒܶܐܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܗ̇ ܡܶܬܓܗܶܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܘܰܬܚܽܘܪܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܡܶܫܬܩܶܠ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ܆ ܐܶܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܪܚܡܽܘܢ (403) ܥܰܠ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܣܺܐܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܒܽܘܢܝܗܝ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܠܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܩܕܳܡܰܝܢ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܠܣܛܰܪ ܡܶܢܰܢ ܫܳܒܩܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܐܠܳܐ ܗܰܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܠܳܟ ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܢ̈ܰܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܢ̈ܰܝܟ ܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܳܟ ܬܰܡܳܢ ܡܶܕܶܡ܆ ܥܶܗܰܕ ܐܳܘ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܳܟ܆ ܘܰܢܣܰܒܬ ܠܳܟ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܠܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܝܰܗܒ ܠܳܟ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܒܝܰܥܢܽܘܬܝ ܥܶܬܪܶܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܰܪ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܡܪ̈ܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܡܶܕ̱ܶ ܡܨܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܬܶܠ ܩܶܢܝܳܢܳܟ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܳܘ ܣܰܟܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܣܦܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܝܢ ܠܳܟ܆ ܒܢ̈ܰܝܟ܆ ܐܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪܡܠ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢ̱ܬ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܢܺܝܩܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܠܳܟ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܘܟܳܠܶܐ ܐܢ̱ܬ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢܗܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܟܽܠܗܘܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܽܘܪ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܬܰܚܶܒ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܫܒܳܒ̈ܰܝܟ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܬܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܳܐ ܠܰܣܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܡܰܢ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܣܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܕܽܘܓ̈ܶܐ ܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܡܰܚܕܝܳܢܳܐ܆ ܐܽܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟܡܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܳܐܬܶ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ܆ ܘܚܳܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܠܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܘ ܕܺܐܝܬܝܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܙܠ̱ܐ ܥܰܡܗܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܶܐܬܶܝܢ ܙܢ̈ܺܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ (405)ܐܰܝܟ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܘܫܳܬܶܝܢ ܠܰܕܡܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܠܝܢ ܚܰܝܠ̈ܰܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܥܳܪܩܳܐ ܘܡܶܬܛܰܫܝܳܐ ܬܚܶܝܬ ܓܶܦ̈ܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܕܢܶܣܒܺܝܗ̇܆ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܶܗ ܘܒܳܟܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܝܢܝ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝܠ̈ܘܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܝܢܝ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܠܰܕܡܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܥܰܡܰܢ ܗܘܳܬ ܘܕܺܝܠܰܢ ܗ̱ܝ܆ ܬܺܐܙܰܠܝ ܥܰܡܰܢ ܠܰܐܬܪܰܢ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܣܰܩܝ ܠܩܽܘܒܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܦܳܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܕܪܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܝܢܳܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܳܓܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܐܙܰܠܝ ܥܰܡܗܘܢ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܳܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܶܗܪܳܐ ܣܰܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܕܶܐܬܪܰܫܡܰܬ ܒܶܗ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܗ̇܆ ܘܫܠܽܘܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩܺܝܗ̇ ܐܳܙܠ̱ܐ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܫܰܡܫܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܗܘܢ ܒܙܰܒܢܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܡܒܰܪܟܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܚܳܙܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܬܽܘܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܫܕܳܐ ܒܳܗ̇ ܓܶܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܛܪܕܰܢܝ ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܡܶܢ ܡܺܨܥܰܬ ܐܶܬܪܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܰܫܝ܆ ܐܶܡܪܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܛܳܗܰ̈ܝ܆ ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ.

.

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܐܳܘ ܥܰܒܒܕܳܐ ܡܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܚܰܝܶܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܘܥܶܗܰܕ ܠܰܡܫܰܕܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܪܢܺܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܐܺܝ ܘܰܫܗܰܪ܆ ܘܥܰܪܣܳܐ (407) ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܦܺܝܩܳܐ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ܆ ܟܶܢ ܐܶܡܰܪ ܦܰܓܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܳܘܺܝܬܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܠܶܟܝ ܐܳܘ ܐܰܒܺܝܕܬܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇܆ ܐܶܬܬܘܺܝܬܝ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܩܪܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܐܽܘܗܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܒܰܪ ܥܠܰܝ܆ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܪܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܆ ܘܦܰܢܺܝ ܠܳܗ̇ ܒܩܳܠܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܝܬ ܥܠܰܝܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܟܰܦܢܳܐ ܗܘܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐܰܘܟܠܬܝܢܝ܆ ܘܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬ ܘܠܳܐ ܪܰܚܡܶܬܝ ܥܠܰܝ܆ ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܰܒܪܳܐ ܐܶܚܰܕ ܠܰܐܢܬܬܶܗ܆ ܘܙܳܢܝܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܚܶܪܡܳܐ܆ ܘܪܳܡܝܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܠܢܰܦܫܳܐ ܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܘܳܐܟܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܠܶܫܳܢܶܟܝ ܘܰܡܓܰܕܦܳܐ ܗ̱ܘܰ     ܝܬܝ ܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܒ̈ܗܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ܆ ܘܣܳܢܝܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܫܐ ܘܳܐܬܝܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܠܥܕܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܠܶܟܝ ܘܫܽܘܪ̈ܥܳܬܶܟܝ܆ ܘܢܳܣܒܳܐ ܗ̱ܘܰܝܬܝ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܶܟܝ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܘܕܺܝܬܝ ܠܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܡܰܢܽܘ ܕܫܳܒܶܩ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܫܳܒܶܩ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܗܳܢܳܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܶܦܛܪܽܘܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܢ ܒܥܰܘ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܗܳܢܐ ܕܰܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܐܠܬܗܘܢ ܕܠܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܚܕܺܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ ܒܰܫܡܰܝܳܐ (409) ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܳܪܶܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܪܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܣܰܒܘ ܗܳܢܳܐ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܘܰܐܣܘܪܘ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܘܰܐܪܡܘܢܝܳܗܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܥܰܡ ܫܺܐܕܳܐ ܡܰܠܦܳܢܶܗ܆ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܳܗ̇܆ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܒܨܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܡܰܪܓܙܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

.

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ.

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܘܗܝ܆ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܨܰܝܳܡܳܐ ܕܒܺܝܫ ܠܰܟܢܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܙܰܢܳܝܳܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ܆ ܘܳܝ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܢܐܳܐ ܘܚܰܣܳܡܳܐ ܘܳܐܚܶܕ ܐܰܠܡܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܘܡܰܝܬܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ ܒܥܶܠܬܶܗ ܘܳܝܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܥܗܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܩܳܪܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܘܡܰܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܳܝܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܘܣܢܶܐ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܳܝܠܶܗ ܠܰܡܗܰܝܢܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܪܰܒܶܗ ܘܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܳܟܠܳܐ ܠܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝ܆ ܘܗܳܘܝܳܐ ܦܶܨܬܶܗ ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܐ ܕܙܰܒܶܢ ܪܰܒܶܗ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܘ ܣܶܢܶܐܬܳܐ܆ ܘܳܝܠܶܗ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܐܰܟܬܳܐ ܐܰܘ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܒܥܕܬܳܐ ܐܰܘ ܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܠܗܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝܬ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܕܚܰܢܳܢ ܘܰܕܩܰܝܳܦܳܐ܆ ܘܟܳܗܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܥܕܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܕܝܺܗܘܕܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܕܣܰܛܢܰܐܝܠ ܪܰܒܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܐܶܦܛܪܽܘܦܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܕܳܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܘܪܳܚܶܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܡܨܰܚܶܐ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܪܗܶܒ ܘܡܶܫܬܰܒܗܰܪ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܕܢܰܘܪܟܽܘܢ(411) ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܫܡܶܫ ܠܥܕܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܒܰܟܢܳܫܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܡܰܕܠܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܘܰܥܒܳܕ ܒܽܘܝܳܐܐ ܠܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܶܗ ܒܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܒܶܗ܆ ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܡܰܪܡܶܢ ܠܶܗ ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡ ܩܳܐܝܢ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܐܚܽܘܗܝ܆ ܣܰܡܝܳܐ ܕܠܳܐ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܦܶܨܬܶܗ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܐܳܘ ܡܗܶܝܡܢ̈ܶܐ ܟܶܢ ܐܶܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܠܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܐܳܘ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܚܰܘܝܢܝ ܕܘܟܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܟܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܬܳܐ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܠ̱ܬ ܥܰܡܶܗ ܘܰܐܙܥܶܩ ܙܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܳܥܘ܆ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܐ ܡܫܰܕܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܐܶܓܠܳܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܕܶܡ ܕܒܶܟܝ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ.

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ.

ܗܢܰܘ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܘܟܳܡ̈ܳܬܳܐ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܚܺܝܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܕܢ̈ܰܝܗܘܢ ܣܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ܆ ܘ̱ܶܬܩܰܠܝܳܢ ܒܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܫܳܦܥ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܫܽܘ̈ܩܶܐ܆ ܘܬܰܘܠܥ̈ܶܐ ܕܪܳܚܫ̈ܳܢ ܒܓܰܘ ܫܡܰܝܗ̈ܽܘܢ܆ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ܆ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܢܚܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܗܘܢ܆ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܓܰܓܪ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢܗܘܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܬܰܫܢܺܝܩܗܘܢ ܩܫܶܐ ܘܠܰܝܬ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܫܶܢ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܬܩܰܛܪ̈ܳܢ ܘܡܰܪ̈ܥܬܳܢ܆ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܘܢ ܝܰܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܨܶܗܝܳܐ܆ ܒܶܟܝܳܐ ܘܶܐܠܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ܆ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܘܩܕܳܐ܆ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܠܗܒܳܐ ܘܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ܆ ܩܽܘܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܛܳܦܶܐ (413) ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܙܰܝܬܳܐ܆ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ܆ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܳܛܶܠ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܛܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܘܰܝ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܪ̈ܚܡܶܐ ܘܢܺܝܚܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܡܒܰܝܰܐܐ ܠܰܫܒܳܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܡ ܒܘܝܳܐܗ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܟܺܐܒ̈ܐ܆ ܕܩܳܛܶܠ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܠܶܣܛܳܝܳܐ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܰܪܡܶܐ ܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܕܓܳܠܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܳܠܩܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܕܰܢܳܝܳܐ ܪܡܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܣܰܪܝܳܐ܆ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ܆ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܪܡܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܪܰܘܳܝܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܝܰܒܺܝܫ ܡܶܢ ܨܶܗܝܳܐ܆ ܓܳܚܽܘܟܳܐ ܕܓܳܚܶܟ ܒܺܝܫܳܐܝܬ ܒܳܟܶܐ ܘܚܰܫܺܝܫ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܚܶܪܡܳܐ ܒܰܐܣܺܝܪܽܘܬ ܥܰܪ̈ܫܶܐ܆ ܝܰܒܺܝܫ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܕܕܳܢ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ܆ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܐܽܘܟܳܡ̈ܳܢ ܘܡܶܬܡܚܶܐ ܒܫܰܘܛ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܐܣܗܶܕ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܽܘܩܪܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܐܰܚܺܝܕ ܘܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ ܝܰܒܺܝܫ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܠܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܨܶܗܝܳܐ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܒܶܐܫܳܬܳܐ ܪܡܶܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܐܪܒܥܳܐ ܘܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܕܺܝ̈ܥܶܐ܆ ܬܰܘܠܥܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܘܢܽܘܪܳܐ ܩܳܕܚܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܓܗܺܝܢ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܕܰܡܥܰܝܗܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܢܚܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܘܢܽܘܪܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܒܓܽܘܫܡ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܫܰܘܛܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܳܚܶܐ ܠܗܘܢ ܫܳܐܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢ܆ ܪܡܶܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܟܳܬܶܒ ܗܰܝܗܟܠܶܐ ܘܟܰܪܛܰܝܣܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܰܕܚܰܪܫܽܘܬܳܐ ܦܳܣܩܺܝܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܘܡܶܬܡܚܶܐ ܒܫܰܘ̈ܛܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܢܳܬܰܪ ܒܶܣܪܶܗ܆ ܘܗܰܘ ܕܝܳܡܶܐ ܣܦܺܝܩܳܐܝܬ ܦܳܣܩܺܝܢ (415) ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܛܰܡܐܘܬܳܐ ܕܘܽܟܬܶܗ ܥܰܡ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܨܠܰܒܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܪ̈ܺܫܰܝܗܘܢ ܓܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܪܡܶܝܢ ܐܰܝܟ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܕܶܩܠ̈ܶܐ܆ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܘܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܐܶܕܢ̈ܰܝܗܘܢ ܡܰܫܡܥ̈ܳܢ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܚܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܪܰܝܚܺܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܒܰܣܺܝܡ ܡܶܢ ܣܽܘܫܳܟ܆ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܦܫܺܝܛ̈ܳܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ ܡܗܰܠ̈ܟܳܢ ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܦܽܘܡ̈ܰܝܗܘܢ ܠܳܐ ܒܳܛܠܺܝܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܘܢ ܡܙܰܡܪ̈ܳܢ ܘܰܡܗܰܠ̈ܠܳܢ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܘܩܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܪܥܗܘܢ ܚܶܘܳܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܡܶܐܟܽܠܬܗܘܢ ܘܡܶܫܬܺܝܗܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܩܽܘܕܳܫܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬܰܠܒܶܫܬܗܘܢ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܫܟܢ̈ܰܝܗܘܢ ܡܠܶܝܢ ܛܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܘܳܐ ܘܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܬ ܒܡܰܫܟܢ̈ܰܝܗܘܢ ܠܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܕܓܳܢܶܒ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܘܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܡܰܘܒܶܕ܆ ܬܰܡܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܛܠ̈ܢ܆ ܬܰܡܳܢ ܫܶܡܫܳܐ ܠܳܐ ܥܳܪܶܒ܆ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܪܰܡܫܳܐ܆ ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܳܐ ܚܳܪܒܳܐ ܘܫܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܣܬܰܚܦܺܝܢ܆ ܘܥܕܬܳܐ ܕܰܡܨܰܒܬܳܐ ܒܨܶܒܬ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܩܰܢܕܺܝܠ̈ܶܐ ܘܰܫܪ̈ܓܶܐ ܠܳܐ ܕܳܥܟܺܝܢ܆ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܆ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܛܠܳܐ܆ ܘܗܰܢܺܝܐܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

ܐܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܡܶܢ ܫܶܢܬܟܘܢ ܘܩܽܘܡܘ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܣܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܰܐܥܺܝܪܘ ܗܰܘܢܰܝ̈ܟܘܢ ܘܩܽܘܡܘ ܥܰܠ ܪ̈ܓܠܰܝܗܘܢ ܘܶܐܣܬܰܕܰܪܘ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܝܟܘܢ܆ ܐܰܪܺܝܡܘ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܨܰܠܰܘ ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ (417) ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܟܽܘܢ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܟܘܢ ܒܣܰܓܺܝܐܘܬ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ܆ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܥܰܕܪܟܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܟܽܘܢ܆ ܘܰܢܚܽܘܣ ܥܠܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܢܶܫܡܰܥܟܽܘܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܰܘܡܟܽܘܢ ܘܰܨ̈ܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܢܰܦܫܳܬ̈ܟܽܘܢ ܘܰܢܪܰܣܶܣ ܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܰܢܩܰܒܶܠܟܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܶܗ ܢܥܡܰܪܟܽܘܢ܆ ܘܢܰܘܬܶܒܟܽܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ܆ ܘܢܶܚܠܽܘܛܟܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܢܶܡܢܶܟܘܢ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ܆ ܢܥܒܶܕܟܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܥܡ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܰܘܗܝ ܢܶܣܕܽܘܪܟܘܢ܆ ܘܰܢܦܰܨܶܟܽܘܢ ܡܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܘܰܢܩܺܝܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܢܣܰܬܰܪܟܘܢ ܡܶܢ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܢܚܰܣܶܐ ܢܳܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܢܚܰܝܶܠ ܣܳܒ̈ܝܟܽܘܢ ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܥܠܰܝܡ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܢܪܰܒܶܐ ܛܠܳܝ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܙܰܪ̈ܥܰܝܟܘܢ ܘܟܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܢܰܣܓܶܐ ܥܰܠܠ̈ܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܢܶܥܒܶܕ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܳܘܳܬܟܘܢ ܘܢܶܥܒܶܕ ܪܰܚܡ̈ܶܐ ܘܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܳܐ ܒܠܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢ̈ܰܟܘܢ܆ ܘܰܬܥܰܕܥܕܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܒܪܺܝ̈ܟܶܐ ܘܰܢܦܰܨܶܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܩܳܬ̈ܳܐ ܘܶܐܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ ܡܳܪܬܰܢ ܡܳܪܬܝ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

܀܀܀ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܟܳܪܽܘܙܘ̈ܳܬܳܐ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܚܳܫܚ̈ܳܢ ܠܟܽܠܗܘܢ ܚܰܕ ܒܫ̈ܰܒܶܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܽܘܕܳܫ ܥܕܬܳܐ ܀܀܀.

.

ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܡܰܥܘ ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܪܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܬܶܫܟܚܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܠܳܚܳܐ ܕܪܳܡܶܐ ܙܰܪܥܶܗ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܘܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܐܳܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝܒ̈ܶܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܣܟܠܟܘܢ ܕܠܳܐܬܬܐܰܡܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ (419) ܠܗܘܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ܆ ܘܛܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܙܶܕܩܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܥܠܰܝܢ ܕܩܶܢܝܳܢܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܳܪܬܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܚܳܬܝ ܕܰܬܥܰܕܪܰܢܝ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܬܳܐ ܡܳܪܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܟܰܫܺܝܪܬܳܐ ܐܢ̱ܬܝ ܘܝܰܨܽܘܦܬܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܣܰܓܝ ܒܪܶܚܡܰܬ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܡܐܡܢܳܐ ܥܰܠ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܦܪܰܥ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܪܶܙܩܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܘܚܰܒܪܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܓܢܽܘܒ ܥܒܳܕܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܘܙܳܪܰܥ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܟܰܒ̈ܠܶܐ܆ ܐܳܘ ܒܢܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܬܬܐܡܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ ܗܳܐ ܡܣܰܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ ܒܳܗ̇ ܗܰܘ ܝܳܥܶܐ܆ ܘܰܕܐܶܢ ܙܳܪܰܥ ܐܢ̱ܬ ܒܳܗ̇ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܐܰܘ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܝܳܥܶܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܡܶܢ ܥܒܳܕܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܙܳܪܰܥ ܚܶܛ̈ܶܐ ܚܳܨܶܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ܆ ܘܗܰܘ ܕܙܳܪܰܥ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܳܨܶܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܶܬܟܣܶܣ܆ ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝܢ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܢܰܟܣܺܝܘܗܝ ܐܰܒܽܘܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܪܳܕܶܐ ܠܗܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܟܽܠܗܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܰܪ̈ܓܙܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܛܰܡܐܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܛܰܡܐܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܬܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܡܶܣܬܰܦܩܺܝܢ ܛܠ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܫܽܘܩ̈ܶܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܒ̈ܺܝܒܰܝ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܛܰܡܐܘܬܳܐ ܐܳܬܶܐ ܩܰܡܨܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܛܰܡܽܐܘܬܳܐ(421) ܐܳܬܶܝܢ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܳܒܶܝܢ ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܒܳܐܙܺܝܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܥܰܡܗܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܘܛܰܡܐܘܬܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܰܪܕܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܘܡܰܘܒܶܕ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܐܳܬܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܩܳܪܳܐ ܘܥܳܢ̈ܶܐ ܘܡܶܣܬܰܦܩ̈ܳܢ ܕܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ܆ ܐܳܘ ܐܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܕ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܝܩܶܕܘ ܒܢ̈ܰܝ ܣܕܽܘܡ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ ܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܥܰܬ ܒܢ̈ܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܚܰܝܠ̈ܘܳܬܶܗ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܰܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܕܰܥܘ ܕܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܒܰܪܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܛܳܪܽܘܢܳܐ ܘܫܰܓܘܽܫܬܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܥܶܠܬܳܟ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܘ ܪܰܒ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܣܰܟܠ̈ܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬܟܘܢ ܗܦܽܘܟܘ ܡܶܢ ܣܰܟܠܽܘܬܟܘܢ ܘܬܘܒܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܐܣܬܰܟܰܠܘ܆ ܕܠܳܐ ܙܰܢܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܓܰܢܳܒܳܐ ܘܠܳܐ ܓܰܝܳܪܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܟܬܳܢܳܐ ܕܡܰܪܡܶܐ ܗܶܪܬܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܒܗܪܳܢܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܆ ܘܟܽܠܗܘܢ ܚܰܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܡܨܰܐܶܐ ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܕܰܟܶܐ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܛܰܡܐܐ ܢܰܦܫܳܟ ܒܨܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܳܐ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܚܳܙܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ ܨܐܺܝܬܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܳܗ̇܆ ܘܶܐܢ ܢܶܫܟܚܶܝܗ̇ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܘܕܳܐܒ܆ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܐܢ̱ܬ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܠܺܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܰܚܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܗܘܰܘ ܥܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܓܢܽܘܒܟܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܰܪܚܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܟܽܘܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ (423) ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܬܘܢ ܐܶܡܰܬܝ ܐܳܬܶܐ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܗܰܘ ܕܥܺܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܓܢܶܒ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܦܳܝܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܢܛܺܝܪܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܬܽܘܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܟܘܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܳܐܙܶܠ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܢܰܪܓܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܦܳܣܶܩ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܘܙܰܪܥܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܣܰܟܠ̈ܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܘܝܳܨܦܺܝܢ ܕܺܝܠܗܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕܟܽܘܢ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܬܶܬܥܩܰܪܝ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܩܰܕܝ܆ ܠܳܐ ܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܐܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܟܽܠ ܢܶܨܒܬܳܐ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܘܡܶܬܬܪܰܡܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܚܛܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢ ܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܦܳܣܶܩ ܠܗܘܢ ܘܡܰܪܡܶܐ ܠܗܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܪܶܥܝܢܳܐ ܕܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܶܐ ܕܦܺܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦܫܗܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܗܰܘ ܕܪܳܕܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢ ܢܰܦܫܶܗ ܫܰܒܗܪܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܘܣܰܟܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܗܶܝܢ ܒܡܶܠܬܶܗ ܬܽܘܒ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܶܬ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܥܰܠ ܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܶܛܬܳܐ ܘܢܶܒܬܳܐ ܕܚܶܡܨܳܐ ܘܦܶܪܕܬܳܐ ܕܥܶܢܒ̈ܶܐ܆ ܐܶܢܗܘ ܕܓܳܢܶܒ ܠܗܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܶܪܡܳܐ ܘܛܰܡܐܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪ̈ܰܝܗܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܪܙܶܩ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܚܠܳܦ (425) ܦܶܪܕܬܳܐ ܕܚܶܛܬܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܢܶܒܬܳܐ ܕܚܶܡܨ̈ܶܐ ܡܰܘܒܠܳܐ܆ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܦܶܪܕܬܳܐ ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܠܝܶܢ܆ ܡܣܰܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܟܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܬܳܒ ܢܛܺܝܪ ܥܒܳܕܳܗ̇ ܒܓܽܘܫܡܶܗ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܀܀܀.

ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܐܰܡܪܰܬ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܦܠܦܠ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܗܶܙ̈ܟܳܝܶܐ 14- 8- 1979.

ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܒܰܕܰܪ ܓܙܳܪܶܗ ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܕܦܳܪܶܫ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܕܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܳܩܶܠ ܐܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܛܳܪܶܕ ܓܕ̈ܰܝܳܐ ܠܣܶܡܳܠܶܗ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ܆ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܺܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܟܰܦܢܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܛܥܶܡܬܽܘܢܳܢܝ ܘܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܣܺܝܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܟܪܺܝܗܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܣܥܰܪܬܽܘܢܳܢܝ܆ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܟܰܦܢܳܐ ܘܬܰܪܣܺܝܢܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܨܰܗܝܳܐ ܘܰܐܫܩܺܝܢܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܣܥܰܪܢܳܟ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܡܳܪܗܘܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܥܰܡܝ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܥܽܘܠܘ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܥܰܡ ܙܰܕ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ ܘܪܳܘܶܝܢ ܘܪܳܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܟܰܦܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܘܟܶܠܢܳܟ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܨܰܗܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܫܩܺܝܢܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܟܰܣܺܝܢܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܒܒܶܝܬ ܐܰܣܺܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܣܥܰܪܢܳܟ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܡܣܟܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܬܰܪܢܳܟ܆ ܘܡܰܗܦܶܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܳܪܗܘܢ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ (427) ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܘܢ ܠܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝܫ̈ܶܐ܆ ܥܰܡܝ ܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ܆ ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ ܡܶܢܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܠܰܝܬ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡܝ ܡܢܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܪܬܺܝܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܒܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܚܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܺܐܨܰܦ ܒܡܶܕܡ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܟܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܘܶܐܢ ܝܳܪܶܟ ܫܠܳܡܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܛܰܥܶܢ ܥܰܠ ܩܰܣܳܐ ܘܢܶܬܩܒܰܪ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܒܶܠ.

ܐܚ̈ܰܝ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ܆ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܡܰܬܠܳܐ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܰܕܡܣܟܺܝܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ܆ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܘܕܰܘܨܳܐ܆ ܒܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܡܶܫ ܠܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܒܚܰܪܬܳܐ ܡܺܝܬ ܘܰܗܘܳܬ ܦܶܨܬܶܗ ܒܓܺܗܰܢܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܢܳܐ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܘܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܚܳܝܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܫܰܠܶܡ ܚܰܝ̈ܘܗܝ ܘܰܫܬܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ ܘܰܗܘܳܬ ܡܢܳܬܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܦܶܨܬܶܗ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܥܳܙܪ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܘ ܐܳܒܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܫܰܕܰܪ ܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܥܳܙܳܪ ܠܘܳܬܝ ܕܰܢܪܰܛܶܒ ܨܶܒܥܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܢܦܰܝܶܓ ܨܰܗܝܽܘܬܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܡܰܬܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܳܪܰܢ ܗܳܢܳܐ ܦܳܬܚܺܝܢ ܦܽܘܡܗܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܘܛܳܪܕܺܝܢ ܠܗܘܢ ܡܶܢ ܕܘܟ ܠܕܽܘܟ ܐܰܝܟ ܥܽܘܕ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒ̈ܰܝ ܥܕܬܳܐ ܘܕܺܝܚܺܝܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ.

 ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܚܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܒܰܪ ܐܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܚܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܒܰܪ ܐܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܚܢܰܢ (429) ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܥܳܒܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܚܰܫ ܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܣܰܡܺܝܡܬܳܐ܆ ܘܩܰܠܶܣܘ ܠܶܗ ܐܳܣ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܢܶܡܘܨ ܡܚܽܘܬܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ ܘܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܐܰܣܶܐ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܩܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܡܳܨ ܡܚܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܬܳܐ ܐܰܩܪܚܰܬ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ܆ ܘܩܰܪܒܰܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܡܳܨܰܬ ܨܽܘܠܰܦܬܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܡܺܝܬܰܬ ܘܶܐܬܐܰܣܺܝ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܢܰܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܐܰܒܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܐܶܬܡܚܺܝ ܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܣܰܡܺܝܡܬܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܳܨ ܨܽܘܠܰܦܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܳܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܓܰܫ ܨܽܘܠܰܦܬܶܗ ܘܡܺܝܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܳܐܕܳܡ ܘܟܽܠܗܘܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ.

ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ.

ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܐܽܘܡܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܚܰܘܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܚܙܳܬ ܘܪܳܕܝܳܐ ܒܰܫܒܺܝܠܶܗ ܒܗܳܝ ܚܝܳܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܚܡܺܝܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܳܓܕܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܘܳܬܳܗ̇܆ ܘܰܐܝܟ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܶܬܪܡܶܐ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܡܶܢܗܶ ܣܓܺܝ܆ ܡܫܰܬܐܣܳܢ̈ܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܚܰܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܩܦܺܝܢ ܠܗܘܢ ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܫܽܘܚܠܳܦ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ ܥܒܳܕܳܐ ܕܢܳܩܽܘܦܰܝܗ̈ܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡ ܠܳܟ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܕܡܫܰܬܐܣܳܢܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܕܳܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܡ ܕܡܰܐܣܶܐ ܘܦܰܩܶܕܢܰܢ ܠܰܡܚܳܪ ܒܶܗ ܘܰܒܡܰܡܠܠܶܗ܆ ܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܡܰܢ ܕܢܳܩܶܦ ܠܺܝ ܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܚ ܝܛ.

ܝܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܕܡܰܟܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܘܢܺܝܚ ܠܶܒܳܐ ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܟܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܢܺܝܪܝ ܒܰܣܺܝܡ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܏ܡܬܝ܆ ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܟܽܘܢ ܡܰܬܠܳܐ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ (431) ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܘܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܝܶܫܽܘܥ ܕܝܳܕܰܥ ܒܡܶܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܘܰܐܩܪܰܚ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܐܳܦ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܳܓܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚ̈ܶܒܠܶܐ܆ ܘܺܐܝܬܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܥܒܳܕܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܒܡܰܡܠܶܠܗ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܬܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܚܳܫܶܒ ܕܰܢܚܘܪ܆ ܘܗܘܳܐ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܛܝܳܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܶܐܢ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܡܶܢ ܡܰܚܙܺܝܬܰܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܝܬ ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܬܶܠ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܩܕܳܡ ܚܙܳܬܰܢ ܒܡܰܬܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܫܰܦܝܪܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܦܳܩܶܕ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܘܳܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܰܢ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܗ̇ ܏ܥܒܪ: ܒ܆ ܝܒ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܡܰܪ ܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ ܏ܡܙܡ ܘ܆ ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܚܦܪܽܘܢ܆ ܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܚܰܘܪܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ܆ ܐܠܳܐ ܡܶܬܗܰܘܢܳܢܳܐ܆ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܒܶܕܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܨܶܦܬܟܘܢ ܒܶܗ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܳܣܶܩ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܝܰܗ̱ܒ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠܗܘܢ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܏ܡܙܡ ܒ ܝܒ.

ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܒܕܰܪܓܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܛܰܒ̈ܶܐ ܘܰܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܡܣܰܒܪܳܢ̈ܶܐ ܘܟܽܗܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܠ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܝܕܰܥܘ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܬܰܩܢܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܆ ܘܦܰܩܕܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܒܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܒܚܽܘܡܣܢܳܐ ܘܒܰܡܣܰܝܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܥܰܣܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܒܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܦܰܩܕܰܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܰܒܡܰܟܪ̈ܙܳܢܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܐܶܬܕܰܟܰܪܘ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܠܟܘܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܚܽܘܪܘ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܪܶܕܺܝܗܘܢ ܘܶܐܬܕܰܡܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܘܬܗܘܢ܆ ܏ܥܒܪ̈ ܝܓ : ܙ܆ ܟܶܢ ܡܩܰܪܶܒ(433) ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܬܠܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܗܘܰܘ ܡܶܬܕܰܡܝܳܢ̈ܶܐ ܒܺܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܘܶܐܬܒܰܩܰܘ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܟܘܢ ܛܽܘܦܣܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܚܢܰܢ ܕܠܳܐ ܛܽܘܟܳܣܳܐ ܠܳܐ ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܳܐܦ ܡܰܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܛܺܝܡܬܶܐܘܣ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܠܗܘܢ ܟܰܕܓ ܐܳܡܰܪ܆ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܛܺܝܛܘܣ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܽܘܡܝܳܐ ܠܥܰܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܏܏ܛܝܛܘܣ ܒ :ܙ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܦܪܰܫ ܢܰܦܫܶܗ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܬܠܳܐ ܠܟܽܠ܆ ܠܡܶܬܛܦܳܣܽܘ ܒܶܗ ܒܟܽܠ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܥܒܳܕܳܐ ܚܰܝܠܬܢ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܥܒܶܕܘ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܟܘܢ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕܰܝܟܽܘܢ܆ ܚܢܰܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܦܰܠܢܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܶܐܙܰܠܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܦܰܕܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܓܰܕܰܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܚܰܘܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܕܰܪܓܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܰܝܬܰܝܳܐ ܗ̱ܘ ܒܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܬܰܘܕܺܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܢܗܘ ܕܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܐܰܢܘ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܺܝܫ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܒܒܶܝܬ ܨܰܘܒܶܗ ܕܺܝܠܳܢܳܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܢܶܗܘܘܢ ܒܰܒܥܳܕܰܝ̈ܗܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܘܢ ܟܰܕ ܢܳܦܠܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܐܟܝܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܗܳܝ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܗܘܕܢܳܦܠܳܐ ܫܽܘܥܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܥܪ̈ܓܠܳܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢ ܐܶܒܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܽܘܡܬܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܪܰܥ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪܺܝ̈ܫܳܢܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܗܳܘܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܪ ܐܰܣܺܝܪܳܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܗܶܓܡܽܘܢܳܐ ܗܳܘܶܝܢ (435) ܡܫܰܡܫ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܘܰܐܝܟ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇܆ ܘܰܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܗܘ ܕܩܰܝܣܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܗ̱ܘ ܐܳܦ ܛܶܠܳܠܶܗ ܬܪܺܝܨ ܗ̱ܘ ܘܶܐܢ ܦܬܺܝܠ ܗ̱ܘܳܐ ܛܶܠܳܠܶܗ ܦܬܺܝܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܕܪܰܫܘ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ ܘܙܽܘܪܥܽܘܗ̇ ܒܠ̈ܶܒܰܘܳܬܟܘܢ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܥܳܒܽܘܕ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܘܢܰܫܘܶܟܽܘܢ ܠܛܽܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܠ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܳܐ܀܀܀.

ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܛܽܘܒܝܰܗܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܆ ܡܰܬܰܝ ܗ: ܙ.

ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܶܒ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܘܡܰܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܗܘܢ ܛܽܘܒܳܐ.

ܒܰܙܒܰܢ ܠܽܐܘܕܺܝܩܺܝܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܬܶܐܘܳܕܳܘܣܝܳܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܰܐܠܰܬ ܠܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܠ ܠܢܰܒܘܟܕܢܳܨܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ܆ ܒܶܙܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܬܶܬܠܺܝܢ ܠܡܶܣܟ̈ܺܝܢܶܐ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܚܛܰܗ̈ܰܝܟܝ܆ ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܆ ܟܡܳܐ ܕܝܳܗܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܗ ܠܳܐ ܒܳܨܰܪ܆ ܒܪܰܡ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܶܐܘܬܳܐ ܕܶܐܝܕ̈ܰܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܳܛܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܘܶܐܢ ܝܳܗܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܟܽܠܶܗ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܪܰܐ ܬܳܩܶܠ ܠܰܬܪܶܝܢ ܫܳܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܕܰܒܠܶܐܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܩܢܳܬ ܐܶܢܘܢ܆ ܥܢܳܐ ܩܰܕܺܫܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܙܰܝܬܝ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܐܳܡܰܪ ܥܰܬܺܝܪ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܠܰܓܕ̈ܰܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܟܶܦܢܶܬ ܐܰܘܟܶܠܬܽܘܢܳܢܝ (437) ܘܰܨܗܺܝܬ ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܠܟ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܥܡ̈ܠܶܐ ܓܶܝܪ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܘܕܰܐܒܺܝܠ̈ܶܐ ܘܰܕܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ܆ ܐܺܝܬ ܠܗܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܆ ܘܗܳܢܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܣܶܡܳܠܳܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܡܫܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܆ ܟܒܰܪ ܐܺܝܬ ܠܗܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܐܶܒܕܰܬ ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܰܝܗܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܗܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܝܺܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܡܰܠܟܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܪܨܰܘܡܳܐ ܝܶܠܦܰܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ.

ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܬܰܩܠܰܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܒܩܽܘܢܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ܆ ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܰܠܦܳܢܳܗ̇ ܙܰܒܢܰܬ ܠܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܗ̇ ܘܰܠܕܰܗܒܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝܽܘܗ̇ ܗܳܢܽܘܢ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܒܦܽܩܕܳܢ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܳܬ ܥܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܡܛܪܰܬ ܡܶܛܪܳܐ ܘܰܐܕܥܟܰܬ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܬܰܩܠܰܐ ܠܳܐ ܝܶܩܕܰܬ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝܽܘܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܐܟܝܘܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܢܦܰܠܘ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܕܺܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܳܙܩܳܐ ܣܶܓܕܬܳܐ܆ ܘܬܰܩܠܰܐ ܐܰܗܦܟܰܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܫܰܢܝܰܬ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܝܢ ܒܰܬܡܳܢܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܘܶܐܬܩܰܒܪܰܬ ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܐ ܕܣܺܝܠܽܘܩܝܰܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܘܰܩܢܳܬ ܦܶܣܳܐ ܒܡܰܠܽܟܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܛܳܒ ܗ̱ܘ (439) ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܘܠܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܠܳܥܳܙܳܪ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܢܥܰܕܰܪ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ ܘܠܰܛܠܺܝܡ̈ܶܐ ܘܰܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪܥ̈ܡܠܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܙܰܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܡܚܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܥܰܕܪܽܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܫܳܡܪܳܝܳܐ ܕܰܐܪܟܒܶܗ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܶܫܚܳܐ ܘܙܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܚ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܐܝܬܺܝܶܗ ܠܦܽܘܬܩܳܐ܆ ܘܝܨܰܦ ܕܺܝܠܶܗ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܛܠܺܝܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܓܪܳܐ ܣܰܕܺܝܳܐܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ܀.

.

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܟܳܫܶܝܢ ܒܡܰܬܠ̈ܶܐ ܘܰܒܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܕܟܽܠ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܫܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܒܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ.

ܥܰܠ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܚܛܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ ܟܡܺܝܪ̈ܳܢ.

ܡܶܢܗܘܢ ܪܺܝܫܗܘܢ ܪܳܡ ܘܰܦܨܺܝܚܺܝ̈ܢ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ ܡܰܪܟܢܺܝܢ ܘܒܰܗܺܝܬܺܝ̈ܢ.

ܡܶܢܗܘܢ ܠܶܒ̈ܘܳܬܗܘܢ ܦܨܺܝܚܺܝ̈ܢ܆ ܘܪܘܙܺܝܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܗܘܢ ܡܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܕܳܝܨܺܝܢ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܘܡܶܢܗܘܢ ܝܳܪܬܺܝܢ ܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܦܽܘܡܗܘܢ ܡܠܶܐ ܓܽܘܚܟܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܦܽܘܡܗܘܢ ܒܠܺܝܡ ܘܒܳܟܶܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܢܳܚܬܺܝܢ ܠܬܰܘܘ̈ܳܢܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ (441) ܡܶܢܗܘܢ ܢܺܐܙܠܘܢ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܺܝܛ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܘܢ ܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܢܰܦܩܽܘܢ ܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܝܛܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܬܳܒܘ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܥܕܶܢܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܦܳܝܫܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܒܰܗܪܳܐ ܣܳܟ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܶܫܬܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܘܰܡܙܰܡܪܺܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ.

ܡܶܢܗܘܢ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܘܢ ܡܕܺܝܩ̈ܳܢ ܒܚܶܫܟܳܐ ܒܰܪܝܳܐ܆ ܘܡܳܚܶܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܘܢ.

ܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܛܰܝܪ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܡܶܗܘܢ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܬܩܠܺܝܢ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܶܣܛܠ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܽܗܪܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܢܶܫܬܕܘܢ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܒܶܝܢܳܬ ܓܠܺܝܕܳܐ.

ܡܶܗܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܰܒܪܗܘܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܥܬܳܐ ܠܥܠܡܺܝܢ܆ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܪܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܢܶܐ ܘܫܰܒܗܪܳܢ̈ܶܐ ܘ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܥܳܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܗܘܢ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.

ܘܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܠܝܳܢܶ̈ܐ ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܪ̈ܚܡܳܢܶܐ ܘܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܳܬܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܐܶܣ̈ܛܠܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܬܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܚܳܫܚܳܐ ܠܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀܀܀.

ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܘܢܺܚܶܐ܆ ܣܰܓܝܳܐܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܝܽܘܣܬܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܳܢܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܙܰܝܢܳܐ ܗ̱ܘ ܠܗܘܢ ܒܰܙܒܰܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܰܥܒܪܳܐ ܟܽܠ ܣܽܘܓ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ܆ ܡܬܰܪܣܝܳܢܽܗܘܢ ܗ̱ܘ ܒܰܙܒܰܢ ܟܰܦܢܳܐ܆ ܘܡܩܺܝܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܗܘܢ ܡܕܰܒܰܪ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܡܰܪܥܶܐ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ ܘܟܰܫܺܝܪܳܐ܆ ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܘܡܰܐܣܶܐ ܟܽܐܒܰܝ̈ܗܘܢ ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܡܪܰ̇ܚܡܳܢܳܐ܆ ܡܚܰܒܶܒ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܘܰܡܚܰܒܒܳܐ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܠܶܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ܆ ܡܶܪܕܳܐ ܪܳܕܶܐ ܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܝܽܘܬܪܳܢܗܘܢ ܘܠܰܘ ܠܣܽܘܚܳܦܗܘܢ ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܠܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠܦܽܘܡ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܠ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܒܚܰܝ̈ܰܝ ܝܺܡܺܝܬ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܓܕܰܫ ܘܡܺܝܬ ܚܰܛܳܝܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܰܦܣܰܩ ܣܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ.

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܣܝܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܘܡܰܪܓܶܫ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܬܐܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܒܣܰܡܡܳܢ̈ܶܐ ܡܶܚܕܳܐ ܦܳܣܶܩ ܗܰܕܳܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܕܒܰܩ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܟܰܕ ܦܳܓܰܥ ܒܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܥܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܦܳܣܶܩ ܠܺܐܝܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܘܬܶܗ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܢܺܝܚܶܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܐܰܝܟܳܢܨܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܘܟܶܫܠܳܐ ܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܓܕܰܫܝ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܶܗ ܫܽܘܘܕܳܝ̈ܶܐ (445) ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ­ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܘܥ ܘܰܡܥܺܝܪ ܠܟܽܠܰܢ ܒܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܥܺܝܪ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܗܳܐ ܢܳܪܓܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܘܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦܶܠ܆ ܏ܡܬܝ ܨ: ܗ܆ ܘܬܽܘܒ܆ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܬܽܘܒܽܘܢ ܘܬܶܗܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܬܺܐܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܠ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܰܓܕܠܳܐ܆ ܏ܠܘܩܐ ܨ: ܝܓ.

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܗܘ ܠܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܗܶܢܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܳܒܘ ܘܩܰܘܺܝܘ ܒܩܰܫܝܽܘܬ ܠܶܒܗܘܢ ܘܰܒܒܺܝܫܽܘܬܗܘܢ܆ ܘܡܶܢ ܕܰܦܣܰܩܘ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܗܘܢ܆ ܐܰܝܬܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܓܪܽܘܦܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܘܶܐܬܚܢܶܩܘ ܘܰܐܘܒܶܕ ܟܽܠܗܘܢ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܳܡܰܪܬܳܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܡܥܰܩ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܘܢ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ ܘܶܐܢ ܗܳܦܟܺܝܢܰܢ ܘܬܳܝܒܺܝܢܰܢ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܢܽܘܩܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܳܡܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܘܥܰܡܽܘܪܰܐ ܫܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܠܽܘܛ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܳܒܘ܆ ܐܰܘܒܶܕ ܐܶܢܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܕܽܘܡܝܳܐ ܘܬܰܗܠܰܠܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ.

ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܒܺܝܢ܆ ܢܶܨܽܘܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܛܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܕܒܺܝܫ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܳܬܳܢ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ܆ ܡܶܢ ܕܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܳܬܳܢ܆ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܰܘܗܝ ܨܰܒܥܳܗ̇ ܠܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܰܒܒܶܗ ܒܝܰܕ ܢܳܬܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܫܡܥܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܟ ܘܩܰܒܶܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܟ (447) ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܚܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܚܛܺܝܬܗܘܢ܆ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܳܡܳܐ ܕܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܡܕܺܝܢܰܬ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ܆ ܣܶܓܝܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܘܰܐܪܫܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܝܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܬܺܐܒܰܕܝ ܓܒܺܝܠܬܶܗ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܗܘܢ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܐܟܪܶܙ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܢܬܽܘܒܘܢ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗܘܢ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܗܘܢ ܡܶܚܕܳܐ ܐܶܬܓܰܘܰܣ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܢܩܰܫܘ ܒܰܬܪܰܥ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܟܒܶܢܘ ܣܰܩ̈ܶܐ ܘܝܬܶܒܘ ܥܰܠ ܩܰܛܡܳܐ ܘܰܦܣܰܩܘ ܨܰܘܡܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܪܳܡܳܐ ܘܰܫܕܳܐ ܬܳܓܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ ܨܒܰܥܘ ܠܩܰܛܡܳܐ ܒܕܶܡܥܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܗܦܰܟܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܥܝܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܠܓܥܳܬܗܘܢ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܨܰܘܡܗܘܢ ܘܒܰܬܝܒܽܘܬܗܘܢ ܐܰܥܒܰܪ ܡܢܗܘܢ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܰܐܝܟ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܥܰܦܶܩ ܐܶܢܘܢ ܘܰܢܓܰܕ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܶܗ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܬܝܳܒܽܘܬܗܘܢ ܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ܆ ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܫܰܒܰܚ ܐܶܢܘܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܣܓܺܝܕܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܢܺܝܢ̈ܘܳܝܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܢܚܰܝܒܽܘܢܳܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܕܬܳܒܘ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ܆ ܘܗܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܰܘܢܳܢ܆ ܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܠܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܠܳܐ ܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܡܳܪܶܐ ܟܰܪܡܳܐ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܡܰܘܒܶܕ ܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܟܰܪܡܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܝܶܐ (449) ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܡܥܰܩ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܫܕܶܐ ܡܶܢܰܢ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܘܠܰܐܟܬܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ܆ ܢܶܩܪܽܘܡ ܠܚܽܘܒܳܐ ܘܰܢܥܰܦܶܩ ܠܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܰܠܫܰܦܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܟܽܠܰܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܢܶܩܽܘܫ ܒܰܬܪܰܥ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܚܺܝܩܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪ̈ܕܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܕܗܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ܆ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܽܘܫܘ ܘܢܶܬܦܬܰܚ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܫܰܐܠܘ ܬܶܣܒܽܘܢ܆ ܒܥܰܘ ܘܬܶܫܟܚܽܘܢ.

ܘܛܝܒܽܘܬܶܗ ܘܒܽܘܪܶܟܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܟܽܠܟܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ̈ܶܐ ܀܀܀.

ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܛܥܰܘ ܠܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܣܛܰܪ.

ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܒܽܘܪܳܟ ܙܰܝܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܡܫܰܚ ܟܪܺܝܗܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܘܡܶܬܐܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܫܰܬܐܣ ܒܥܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ܆ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܩܰܢܕܺܝܠܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܫܰܬܰܐܣ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܙܶܠܘ ܐܰܟܪܶܙܘ ܘܬܰܠܡܶܕܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܡܳܫܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܘܢ ܒܡܶܫܚܳܐ ܘܡܶܬܐܰܣܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܗܳܢܰܝܗܘܢ܆ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܡܩܰܠܶܣ ܠܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܩܪܺܝܚܳܐܝܬ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܟܪܺܝܗܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܠܩܰܫ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܶܗ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ (451) ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܩܺܝܡܳܐ ܠܰܟܪܺܝܗܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܰܐܣܶܐ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܕܰܥ ܕܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܥܕܬܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܟܬܰܒ ܡܰܪܩܽܘܣ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣܛܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܡܫܰܚܘ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܣܰܓ̈ܝܶܐܐ ܘܰܐܣܝܺܘ ܐܶܢܘܢ܆ ܏ܡܪ ܨ: ܘ܆ ܝܒ.

ܘܰܐܘܪܝܓܰܐܢܽܘܣ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܳܡܰܪ ܕܺܐܝܬ ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܰܬܝ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܡܶܬܬܘܶܐ܆ ܘܰܡܪܰܛܶܒ ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܫܰܐܠ ܫܽܘܒܩܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܚܢܺܝܓܳܐܝܬ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܟܰܣܺܝܬ ܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܶܢܳܟ܆ ܡܳܐ ܕܬܳܐܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܕܟܪܺܝܗ܆ ܏ܘܫܪ.

ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܬܽܘܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ܀܀܀.

ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܟܳܗܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܚܝܳܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܡܗܰܝܡܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܚܛ̈ܰܗܘܝ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܶܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ ܐܰܝܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܘܙܒܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܶܢ ܦܚ̈ܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܦܰܚ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ (453) ܘܨܶܢܥ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܬܐܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܦܽܘܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܶܢ ܬܶܐܣܪܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ܆ ܘܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܏ܝܘܚܢܢ ܨ: ܟܟ܆ ܟܓ܆ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܰܢܰܢܩܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܟܽܠ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܣܶܠܝܽܘܣ ܕܩܶܣܰܪܝܰܐ ܒܩܳܢܘܢ̈ܰܘܗܝ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܐܰܢܰܢܩܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܡܺܝܪ ܬܽܘܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܘܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܩܕܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ ܏ܡܬܝ ܨ: ܓ܆ ܘ.

ܘܒܰܦܪܰܟܣܝܣ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܟܬܺܝܒ ܕܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܗܳܠܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܏ܦܪܰܟܣܝܣ ܨ: ܝܛ܆ ܝܚ.

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܘܕܰܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟܘܢ ܚܰܕ ܩܕܳܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܘܨܠܰܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܏ܝܥܩ ܨ: ܘ܆ ܝܘ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣܛܳܐ ܐܳܡܰܪ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܐܰܘܕܰܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟܘܢ ܗܽܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܫܳܒܶܩ ܠܟܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ.

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܦܪܰܝܐܢܘܣ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܒ̈ܗܳܬܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܘܢ ܐܰܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝܟܘܢ ܥܰܕ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܚ̈ܰܝܐ ܘܙܶܠܘ ܠܘܳܬ ܟܳܗ̈ܶܢܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܣܰܡܳܐ ܠܫܽܘܚ̈ܢܰܝܟܘܢ ܘܬܶܬܐܰܣܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܚܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܓܽܘܫܡ̈ܰܝܟܘܢ܆ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܳܠܶܐ ܕܰܬܝܰܩܪܽܘܢ ܠܰܐܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܕܥܕܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܘܢ܆ ܘܡܰܠܦܳܢܨܐ ܬܪܬܠܝܐܢܘܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܚܒܳܠ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܘܕܺܝܘ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܝܗܘܢ ܩܕܳܡ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܨܦܰܚ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܶܐܒܰܕܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܘܢ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܦܶܐ ܟܺܐܒܶܗ ܡܶܢ ܐܳܣܝܳܐ ܘܒܶܗ ܡܳܐܶܬ܆ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܒܥܕܬܳܐ܆ ܘܰܠܟ̈ܳܗܢܶܐ ܐܶܬܓܥܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܬܳܐ (455) ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܘܩܒܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܩܳܐܶܡ܆ ܘܰܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܕܥܕܬܳܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰܒܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܒܪܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ܆ ܘܡܰܢ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܶܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܝܳܪܶܬ ܓܺܗܰܢܳܐ.

ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܳܐܝܒ ܠܳܟ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܡܣܰܪܗܒܳܐܝܬ ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܣܰܡܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܬܐܰܣܶܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܨܶܝܕ ܐܳܣܝܳܐ ܐܰܪܥܢܳܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܡܶܛܽܠ ܟܺܐܒܳܐ ܕܰܒܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܳܟ ܐܳܦ ܕܬܶܐܙܰܠ ܨܶܝܕ ܐܳܣܰܘ̈ܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܠܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܶܢܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܨܶܝܢ ܐܳܦ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܟ ܣܰܡܳܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܢܰܦܫ̈ܳܢܳܝܶܐ.

ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܦܳܣܶܩ ܠܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܡܰܚܪܶܒ ܠܰܡܥܺܝܢ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܰܟܫܰܪ ܒܗܳܕܶܐ ܘܰܐܚܪܶܒ ܠܰܡܥܺܝܢ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܠܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܳܚܶܕ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܘܡܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗ̇.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܡܗ̈ܰܝܡܢܶܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܐܳܚܶܕ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܝܒܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ܆ ܘܥܳܛܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܗܘܢ ܘܡܰܦܶܠ ܪ̈ܓܠܰܝܗܘܢ ܒܦܰܚ̈ܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠܘܢ ܠܥܕܬܳܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܦܽܘܡܗܘܢ ܠܰܘܛ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ ܘܛܳܥܶܝܢ ܠܨܰܘܡ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܓܳܢܒܺܝܢ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܐ ܕܡܳܪܗܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܘܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܗܘܢ.

ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ (457) ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܪܳܚܡܳܐ ܘܰܐܚܳܐ ܘܰܚܒܪܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ.

ܡܰܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܢ ܕܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝ ܘܰܒܡ̈ܶܠܰܝ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܒܗܰܬ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܐܳܒܝ ܕܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܘܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܐ܆ ܏ܫܪ.

ܡܰܢ ܕܢܶܬܪܰܡܪܰܡ ܢܶܬܡܰܟܰܟ܆ ܘܡܰܢ ܕܢܰܡܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܏ܠܘܩܐ ܨ:ܝܚ܆ ܝܕ.

ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܕܳܚܠ̈ܰܘܗܝ ܏ܝܥܩܘܒ ܨ: ܕ܆ ܘ.

ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܥܰܠܶܝܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܒܒܰܝܬܳܟ ܏ܠܘܩܐ ܨ: ܝܗ܆ ܝܛ.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܶܣܪܳܐܶܝܠ ܗܦܽܘܟܘ ܡܶܢ ܚܛ̈ܳܗܰܝܟܘܢ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܒܟܰܘ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܘܢ܆ ܘܠܶܒ̈ܘܳܬܟܘܢ ܦܬܰܚܘ ܩܕܳܡܰܝ ܘܠܰܘ ܠܒܽܘܫ̈ܰܝܟܘܢ ܨܳܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ ܕܙܰܕܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܡܳܪܝ ܟܽܠ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܘܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܶܗ ܚ̈ܛܳܗܰܘܗܝ܆ ܠܰܝܬ ܒܐ̱ܢܳܫ ܫܽܘܙܳܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܶܗ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܶܫܬܰܘܙܒ ܐܠܳܐ ܒܡܳܪܰܢ܆ ܏ܦܪܟܣܝܣ܆ ܨ: ܕ܆ ܝܒ.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܐܠܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܏ܡܬܝ ܨ: ܓ ܝܓ.

ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܘܰܕܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܏ܡܬܝ ܨ: ܝܚ ܝܕ.

ܩܰܪܶܒܘ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܟܶܢ ܗܦܰܟ ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܘܶܐܬܢܟܶܣ ܠܶܗ ܥܶܓܠܳܐ (459) ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܶܙܩܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ.

ܚܽܘܪ ܒܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܳܠܽܘܡܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܣܠܶܩ ܥܰܠ ܬܺܬܳܐ܆ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܚܽܘܪ ܒܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܚܰܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ̈ܝ ܚܛܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܫܡܳܗ̇ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܰܗܘܳܬ ܐܳܬܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ܆ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܨܶܕ ܗܰܘܢܳܟ ܒܗܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܪܶܗܛܰܬ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܚܽܘܪ ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܨܽܘܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܝܟ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܚܽܘܪ ܒܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܠܝܺܗܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܪܓܰܙ ܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܒܰܕܡܳܟ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܙܒܰܢܬܳܗ̇ ܐܠܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܦܰܨܳܐ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܚܛܳܝ̈ܗܰܝܗܘܢ ܘܣܰܟܠ̈ܘܳܬܗܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ.

.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܀܀܀.

ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܽܘܢ ܐܚ̈ܰܝ ܐܶܢ ܣܳܢܶܐ ܠܟܘܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܚܢܰܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܫܰܢܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܰܚܒܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚ̈ܰܝܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܚܶܒ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܕܣܳܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܟܽܠ ܕܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܶܗ ܚܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܚܢܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܕܗܽܘ ܝܰܗ̱ܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܳܐܦ ܚܢܰܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܥܰܠ ܐܦ̈ܰܝ ܐܰܚ̈ܰܝܢ ܢܶܬܶܠ ܢܰܦܫ̈ܬܰܢ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܚܘܗܝ ܕܰܣܢܺܝܩ ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܳܐ ܢܰܚܶܒ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ (461) ܒܡܶܠ̈ܶܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܫܪܳܪܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܣܥܰܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܚܰܛܳܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟܘܢ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܣܳܥܰܪ܆ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܕܰܢܶܣܰܒ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ܆ ܘܟܽܠ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܳܐ ܚܳܛܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܚܳܛܶܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܰܡܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܠܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܢܰܨܒܳܗ̇ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܢ ܕܢܶܩܛܽܘܦ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܰܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܳܟܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳ̈ܗܳܐ ܠܰܝܬ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܟܽܠ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܘܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܰܒܪܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀.

.

ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܬܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ.

ܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܘܰܒܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܚܳܣܰܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܒܚܰܡܶܫ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܢ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܐܢܳܝܶܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܒܚܰܡܶܫ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܚܳܣܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܢ ܥܳܒܶܕ ܩܶܛܠܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܠܰܐܚܘܗܝ ܘܚܳܣܰܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܦܳܦܺܝܢ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܢ ܕܝܳܡܶܐ ܡܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐܶܛ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܡܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܡܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ (463) ܒܚܰܡܶܫ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܫܥܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܩܕܶܐ ܙܠܺܝ̈ܠܶܐ ܚܳܣܰܪ ܠܚܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܳܠܶܛ ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܡ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܚܳܣܰܪ ܠܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ.

ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܚܳܣܰܪ ܠܕܪܓܳܐ ܕܝܺܚܝܕܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܩܰܛܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܚܣܡܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܘܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ.

ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܦܳܠܰܚ ܥܰܡ ܣܛܳܢܳܐ ܘܫܳܒܶܩ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܒܰܕܰܪ ܩܶܢܝܳܢܶܗ܆ ܘܕܰܗܒܶܗ ܘܣܺܐܡܶܗ ܘܡܰܘܩܶܕ ܠܗܘܢ ܒܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܕܦܰܚܳܙܽܘܬܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܠܢܰܦܫܶܗ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ.

ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܗܳܦܶܟ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܘܝܺܪܶܬ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܝܳܪܶܬ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܠܝܢ ܛܽܘܒ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪܰܚܡ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܘܢ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܬܶܒܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝܘ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܆ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܨܳܡܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܰܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ (465)ܒܢܰܘ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܕܳܫܘ ܥܰܠ ܦ̈ܚܰܘܗܝ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܝܢ ܠܥܰܘܳܠ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܽܠܝܘܡ ܩܳܨܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܚܡܗܘܢ ܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܝܘܡ ܪ̈ܳܗܛܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܪ̈ܓܠܰܝܗܘܢ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܕܗܶܢܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܙܡܺܝܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܗܳܠܝܢ ܐܶܢܶܝ̈ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܰܘܒܠ̈ܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܠܰܐܒܕܳܢܳܐ.

.

ܡܰܬܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

ܚܕܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܕܰܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܢܳܝܶܐ ܠܳܚܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܗܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܛܰܥܡܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܛܡܺܝܪ ܒܳܗ̇܆ ܐܳܘ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܰܛܥܶܐ ܠܟܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܗܳܠܝܢ ܥܳܒܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܠܰܐܚܰܝܗ̈ܘܢ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝܗܘܢ ܒܝܢܳܬ ܢܺܝܒ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܘܛܰܒܺܝܥܺܝܢ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܆ ܘܗܶܢܘܢ ܡܰܥܒܪܺܝܢ ܙܰܒܢܗܘܢ ܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܦܬܰܚ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܘܢܶܚܙܶܐ ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܘܪܚܳܐ ܐܳܙܠ̱ܝܢܰܢ܆ ܗܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝܢܰܢ ܒܰܝܢܳܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ.

.

ܡܰܬܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܳܒ.

ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܣܰܒܪܶܗ ܘܰܒܓܰܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܢܳܦܶܠ ܝܳܗܶܒ ܘܳܝܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܙܶܠ̱ܬ ܠܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܗܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܠܰܡܨܰܠܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܨܳܡܬ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܙܟܰܝܬ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܡܘܢ ܠܳܐ ܥܒܕܶܬ ܡܪܰܚܡܳܢܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܫܠܳܡܳܐ ܕܶܐܬܩܪܶܐ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܡܘܢ ܠܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܡܰܣܩܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܡܘܢ ܠܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܫܰܦܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܩܪܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܪܶܚܡܶܬ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ (467) ܘܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܝܰܥܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܘܪܶܩܕܳܐ ܘܙܰܠܺܝܠܘܬܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܣܒܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܘܳܝܶܐ܆ ܚܠܳܦ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ܆ ܢܩܰܡܬܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦܬܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܦܬܰܚ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܩܪܳܐ ܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܪܰܚܩܶܬ ܡܶܢܗ ܘܳܐܙܶܠ ܗ̱ܘܺܝܬ ܠܘܳܬ ܣܳܛܢܳܐ܆ ܡܰܫܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܐܶܕܢܝ ܣܳܟܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ ܕܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܦܳܬܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ ܐܶܕܢܝ ܠܡܶܠ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܟܽܠܝܽܘܡ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܰܒܚܰܪܬܳܐ ܨܦܰܚ ܥܠܰܝ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܶܐܬܓܰܠܙܶܬ ܒܨܶܒܝܳܢܝ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܬܪܰܚܩܶܬ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܺܝܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܚܰܝ̈ܰܝ ܙܶܪܥܶܬ ܦܠܺܝܓܘܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܐ ܚܳܨܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܒܓܰܘ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܙܶܠ̱ܬ ܕܶܐܣܥܽܘܪ ܐܶܢܘܢ܆ ܠܘܳܬ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܩܶܪܒܶܬ ܘܠܳܐ ܥܰܕܪܶܬ ܐܢܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ ܟܰܣܺܝܬ܆ ܘܠܳܐ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ ܐܶܫܩܺܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠܡܶܕܡ ܕܟܰܢܫܶܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܦܳܐܶܫ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܕܰܐܛܥܺܝܰܢܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܘܨܝܠܺܝ ܐܚܰܝ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܛܽܘܦܬܳܐ ܕܡܳܝ̈ܶܐ ܫܳܐܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܝܳܗܶܒ ܠܺܝ܆ ܐܶܬܕܰܟܰܪܘ ܐܳܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܩܽܘܫܘ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܘܬܶܫܬܰܢܩܽܘܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܡܰܟܬܒ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܀܀܀.

ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܘܠ̈ܕܳܬܳܐ ܕܶܐܬܝܰܒܰܠܘ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܢܽܘܚ (469) ܕܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܓܰܪ̈ܒܝܳܝܶܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.

ܐ- ܚܡܰܝ̈ܳܐ ܒܢ̈ܰܝ ܚܰܡ ܐܶܫܩܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬܝܡܢܳܐܝܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܠܰܐܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܚܰܡܝܡ̈ܶܐ ܕܰܐܦܪܺܝܩܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܡܺܝܡ̈ܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܛܽܘ̈ܗܡܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܶܐ ܕܓܰܘ̈ܢܶܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ.

ܒ- ܝܦܬ̈ܰܝܶܐ ܐܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܦܬ ܐܰܫܩܶܠܘ ܗ̱ܘܰܘ ܓܪܒܝܳܐܝܬ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܰܘܩܣܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܝܡܢ ܪܽܘܣܝܰܐ ܘܣܝܒܺܝܪܝܰܐ܆ ܘܡܶܕܢܚܳܐܝܬ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܣܝܰܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐܝܬ ܠܰܐܣܝܰܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܘܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܳܐܬܪ̈ܰܘܬܳܐ ܐܽܘܪܺܝܦܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܬܘܠܕ̈ܬܗܘܢ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܚܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܘܡܳܕܰܝ̈ܳܐ ܘܦܳܪܣܳܝ̈ܶܐ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܣܝܰܐ ܘܒܽܐܘܪܺܝܦܺܝ.

ܓ- ܫܝܡ̈ܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܫܺܝܡ ܕܰܐܝܟ ܐܰܫܽܘܪܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܬܽܘܪ܆ ܐܰܘ ܐܰܫܽܘܪ܆ ܕܶܐܬܝܰܬܰܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܚܰܣܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܶܟܢܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܣܦܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܬܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܝܕܰܥܘ ܒܫܶܡ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܘܪ ܕܰܐܝܟ ܛܽܘܪ ܥܰܒ̈ܕܺܝܢ܆ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܡܰܘܨܶܠ ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܓܰܪ̈ܒܝܳܝܶܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܰܒܩܽܘܪܳܒܳܐ ܕܰܐܫܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܥܡܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܐܰܚܝ̈ܰܗܘܢ ܐܳܪܳܡ̈ܳܝܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܪܳܡ ܒܰܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܥܪܒܰܝܬܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܓܰܪܒܝ ܣܽܘܪܝܰܐ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܝܕܺܝܥܳܐܝܬ ܕܶܝܢ ܠܦܳܕܳܢ ܕܳܐܪܳܡ ܘܚܳܪܳܢ ܘܐܘܪܗܳܝ ܘܰܫܡܶܝܫܛ ܘܚܳܠܳܒ܆ ܘܰܐ̱ܚܝ̈ܳܢܰܝܗܘܢ ܫܝܡ̈ܳܝܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܚܶܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܒܰܕܪܳܐܝܬ ܠܰܩܠܺܝܡ̈ܶܐ ܬܰܝܡܢܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܫܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ ܘܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܗ̱ܘܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܝܠܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܺܝܠܡܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܝܰܬܒܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܩܠܺܝܡ̈ܶܐ ܬܰܝܡܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܡܰܕܢ̈ܚܰܝ ܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ ܘܡܕܢܰܚ ܝܰܡܳܐ ܕܦܳܪܳܣ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܺܝܙܐܪ̈ܳܝܶܐ ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܐܰܢܘܢ ܥܳܡܘܪ̈ܳܝܶܐ ܕܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܐܰܝܪ̈ܰܐܢܳܝܶܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܰܢ.

ܒ-ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܪܦܟܫܪ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܘܢ (471) ܐܶܬܝܰܒܰܠܘ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܘܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܚܙܺܝ ܣܶܦܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܏ܩܦ ܝ: ܟܐ܆ ܠܒ܆ ܘܬܘܒ ܏ܩܦ ܝܐ : ܝ܆ ܟܘ܆ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝ̈ܶܐ ܕܕܡܽܘܬ ܓܙܳܪܬܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܬܳܐ ܕܰܡܬܺܝܚܺܝܢ ܡܶܢ ܣܦܳܪ̈ܶܐ ܡܰܥܪ̈ܒܳܝܶܐ ܕܝ̱ܰܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ ܕܦܳܪܣ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܣܦܳܪ̈ܶܐ ܡܰܕܢܚܳܝ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ.

ܓ- ܒܢ̈ܰܝ ܠܘܕ ܕܡܶܢܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܽܘܪܳܝ̈ܶܐ ܘܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘܢܺܝܩܳܝ̈ܶܐ ܥܡܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܕܡܽܘܬ ܓܙܳܪܬܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܝܰܡܬܳܐ ܕܠܽܘܛ܆ ܘܶܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܒܬܰܝܡܢ ܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܠܶܒܢܳܢ ܀.

ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ.

ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒܘ ܡܰܟܬܒ̈ܰܝ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ܆ ܕܶܢܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܬܰܠܡ̈ܺܝܕܰܘܗܝ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܠܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܬܚܶܝܬ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܡܫܰܝܢܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܕܽܘܡܣܳܐ ܠܢܨܚܳܢ ܡܩܳܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܳܐ ܗܘܰܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܝܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ.

ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ܆ ܘܡܶܬܛܰܠܡܺܝܢ܆ ܘ ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܝܗܝܗܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܠ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܗܘܢ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܠܶܐܡܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܗܘܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ.

ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ܆ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ܆ ܗܰܘ ܕܰܦܠܰܚ ܒܥܕܬܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܗܰܕܰܪ ܠܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܫܰܬܐܣ ܠܰܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܕ̈ܺܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܳܐ (473) ܐܶܬܥܺܝܪ ܚܣܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ ܐܺܝܓܡܘܢܳܐ ܪܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܪܽܘܡܺܝ ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܽܘܟܠܳܐ ܠܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܘܢܶܩܢܶܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܠܗܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ.

ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܒܝܰܕ ܝܕܰܥܬܗܘܢ ܕܥܰܠ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܢܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܘܰܕܗܳܘܶܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܓܳܒܽܘܠܳܐ ܕܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܏ܒ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܒܰܕܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܢܰܚ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܒܪܳܐ ܘܣܽܘܟܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܗܘܢ ܢܰܦܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܠܰܒ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܟܽܠܗܘܢ ܀.

.

 

 

ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ.

ܒܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܪܺܝܫ̈ܳܝܶܐ ܕܣܽܘܪܝܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܳܐܬܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܳܐܪܳܡܳܝ̈ܶܐ ܘܒܳܒܠ̈ܳܝܶܐ ܘ̣ܰܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܬܚܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܡܶܬܚܰܫܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܘ̈ܳܬ ܗܶܓܝ̈ܳܢܶܐ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܳܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܐܝܬ ܘܡܰܥܪܒܳܐܝܬ ܘܒܶܝܬ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܨܪܳܝ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܗܘܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܬܐܒܶܝܠܳܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܕܝܰܢܳܝܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ.

.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕܒܰܪܐܣܺܝܪ̈ܶܐ.

ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܢ ܬܘܰܪ ܠܶܒܝ ܘܥܰܠ ܬܠܳܬ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܐܒܰܐܫ ܠܺܝ ܥܰܠ ܓܒܪܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܕܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܘܶܐܣܬܰܪܰܟ ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ (475) ܡܳܪܝ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܶܐܬܒܰܨܰܪܘ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܗܘܢ ܘܥܰܠ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܰܪ ܐܣܝܪܐ ܏ܩܦ ܟܘ.

ܒܺܝܫ ܗ̱ܘ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܐܳܦ ܚܶܡܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܟܺܝܢܳܐ܆ ܣܰܒ ܓܶܐܪܳܐ ܫܕܺܝ ܒܶܗ ܒܰܐܚܘܟ ܘܠܳܐ ܬܶܫܕܶܐ ܒܶܗ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܢܕܶܝܢ ܓܶܐܪܳܐ ܬܶܫܕܶܐ ܒܶܗ ܠܓܘܫܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܢܳܩܶܫ ܘܶܐܢ ܬܶܫܕܶܐ ܒܶܗ ܨܽܘܚܺܝܬܳܐ ܠܠܶܒܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܢܳܩܶܫ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܚܽܘܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܐܰܝܟ ܥܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܟܰܒܶܫ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܪܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܪܕܺܝ ܒܪܳܟ ܕܠܳܐ ܐܢ̱ܬ ܬܶܬܡܰܝܰܩ ܒܶܗ ܘܶܐܢ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܡܶܗ ܢܫܰܢܩܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܪܓܙܳܟ܆ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܢܰܩܗܶܐ ܫܶܢ̈ܰܝܟ܆ ܠܳܐ ܬܫܰܠܛܺܝܘܗܝ ܒܛܰܠܝܘܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܟܽܠ ܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ܆ ܟܽܘܦ ܪܺܝܫܶܗ ܥܰܕܓ ܗܽܘ ܛܠܶܐ.

ܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܒܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܦܨܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܟܦܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܘܩܶܢܝ̈ܳܢܳܐ ܕܥܰܘܳܠ̈ܶܐ ܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ܆ ܕܰܦܠܰܚ ܦܩܰܝܛܳܐ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܚܟܺܝܡܳܐ ܘܰܕܕܳܡܶܟ ܒܰܚܨܳܕܳܐ ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ܆ ܏ܡܬܠܶܐ ܩܦ: 10: 3- 6.

ܠܡܽܘܢ ܫܒܰܩܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܶܠܬܽܘܗ ܥܰܡ ܒܺܫܳܐ܆ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܫܳܠܰܚ ܠܶܗ̇ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܳܐ ܕܫܳܠܰܚ ܠܡܰܥܡܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܦܶܟ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܓܺܗܰܢܳܐ܆ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܗܰܠܶܟ܆ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܥܰܡ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܐܪܰܬ ܓܺܗܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܗܘܢ ܀.

.

.

.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܀܀܀.

ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ.

ܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܫܳܐ ܘܳܐܳܡܰܪ ܕܝܰܩܰܪ (477) ܠܰܐܒܽܘܟ ܘܠܶܐܡܳܟ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܘܢܐܪܟܽܘܢ ܚܰܝ̈ܰܝܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ .

ܟܠ ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ܆ ܡܶܬܩܛܳܠܽܘ ܡܶܬܩܰܛܰܠ ܏ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܛܪܺܝܕ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܡܰܢ ܕܡܰܒܣܶܐ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܒܶܐܡܶܗ ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܩܰܪ ܠܣܳܒܳܐ ܕܥܰܡܳܟ܆ ܘܝܰܩܰܪܘ ܠܶܐܦܶܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܗܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܟܘܢ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܡܺܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܰܡ ܚܕܳܕܶܐ ܡܶܬܡܚܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܶܫܬܪܶܐ ܐܽܘܚܕܳܢܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ܆ ܡܶܢ ܫܠܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܩܪܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܘܢ ܕܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܕܠܰܠܳܗܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܬܣܥܪܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܠܽܘܛ ܠܣܳܒܳܐ ܕܥܰܡܳܟ܆ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܫܰܥܒܕ̈ܶܐ ܠܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܟܘܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܗܰܠܟܘܢ ܕܢܶܫܦܪܽܘܢ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܥܒܳ̈ܕܰܝܗܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܰܕܫܶܩܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܥܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܡܶܬܟܰܚܰܕ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢܶ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܘܰܘ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܶܐܦܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܘܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܬܰܪܚܩܽܘܢ ܡܶܢܟܘܢ ܚܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛ ܒܚܰܡܪܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ܆ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܗܳܢܘܢ ܕܗܳܟܰܢ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܫܰܠܡܘܬܳܐ ܕܥܕܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܶܢܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܚܰܝܺܝ̈ܢ ܐܶܢܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܐܚܰܝ̈ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܠܗܰܘ ܕܣܰܕܶܩ ܥܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܪܶܬ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܘܰܐܚܳܐ܆ ܠܳܐܬܕܽܘܢܘܢ ܠܶܐܦܣܩܽܘܦ̈ܶܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ (479) ܬܶܬܕܺܝܢܘܢ܆ ܒܰܟܝܳܠܬܳܐ ܕܰܡܟܺܝܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܢܶܬܬܰܘܣܰܦ ܠܟܘܢ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܢܬܘܒ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܗܘܢ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܶܐܦܣܩܽܘܦܳܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܦܳܠܚ ܘܰܐܓܪܶܗ ܐܳܒܶܕ ܘܚܰܪܬܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܕܶܡ ܒܶܠܥܳܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܶܠܥܳܕ ܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܟܘܢ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܳܕܺܝܠ ܣܰܒܘ ܠܟܘܢ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܐܰܝܢܺܝܚܘ ܢܰܦܫܳܬ̈ܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܘܥܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܠܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܢܰܢ ܒܶܗ ܢܩܺܝܡܰܢ ܥܰܡܶܗ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܚܰ ܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ ܗܰܘ ܕܒܶܠܥܳܕ̈ܰܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܺܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ܆ ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܡܰܘܠ̈ܕܳܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܛܦܺܝܢ ܡܶܢܗܘܢ ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟܶܠ ܡܶܢܗܘܢ ܒܰܥܓܰܠ ܡܳܐܶܬ܆ ܗܳܠܝܢ ܕܠܰܝܬܰܝܗܘܢ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܶܐܢܘܢ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܢܳܪܓܳܐ ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܡܶܬܦܣܶܩ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܕܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܫܒܺܫܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬܪܰܡܝܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܢܳܐ ܗܳܘܶܐ.

ܫܶܬ ܐܶܢܝܢ ܕܣܳܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ܆ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܘܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܳܐܫܕ̈ܳܢ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܘܠܶܒܳܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܡܰܚܫܒ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܪܶܓܠܳܐ ܕܪܳܗܛܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܆ ܘܠܰܕܪܳܡܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܪܝ ܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܟ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ ܩܒܽܘܥ ܐܶܢܘܢ ܒܠܶܒܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ (481) ܘ̣ܰܪܽܘܟ ܐܶܢܘܢ ܒܨܰܘܪܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܐܰܢ̱ܬܬܳܐ܆ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܢܽܘܪܳܐ ܒܽܘܒܶܗ ܘܢܰܚܬ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܰܘܩܶܕ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܝܳܩ̈ܕܳܢ ܘܡܶܬܟܰܘܝ̈ܳܢ܆ ܗܳܟܰܢܨܐ ܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܥܰܡ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܒܰܕ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܙܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܡܦܰܪܕܺܝܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ܆ ܚܶܟܡܬܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ܆ ܘܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܣܰܟܠܳܐ ܣܰܚܦܰܬ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܗܓܰܡܬܶܗ.

ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܰܟܶܣ ܠܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܢܶܝܟ܆ ܐܰܟܶܣ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܶܪܚܡܳܟ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܘܢܶܬܬܰܘܣܦ̈ܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟ܆ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܫܳܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܬܕܰܠܶܐ ܡܶܢܗܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܬܺܐܙܰܠ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܐܰܘܕܥܶܬܟܘܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܘܫܳܛܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܝ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܘܢ ܬܒܳܪܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ܆ ܘܐܰܝܟ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܨܳܦܰܚ ܥܠܰܝܟܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܗܳܘܘܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܩܽܘܢܳܢܝ܆ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ܆ ܡܣܰܝܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܢܦܘܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܳܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ܆ ܘܚܳܕܶܝܢ ܒܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܠ̈ܰܝܗܘܢ ܡܦܰܬܠܺܝܢ ܘܳܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܳܝܦܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܛܰܪ ܛܰܪ ܐܶܢܘܢ ܘܰܟܬܽܘܒ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܠܘܚ̈ܰܝ ܠܶܒܳܟ ܘܰܐܣܽܘܪ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܚܰܨܳܟ܆ ܬܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰ̇ܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܗܢܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡ ܘܪܳܡܳܢܳܐ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܟ ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܛܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܰܘܛܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܒܰܝܬܗܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ܆ ܡܰܢ ܕܚܳܫܶܠ(483) ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܘܫܳܓܶܫ ܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܐܳܬܶܐ ܬܒܳܪܶܗ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܐ܆ ܦܰܩܳܚ ܠܡܶܬܰܒ ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܶܐܓܳܪܳܐ ܆ܳܒ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܢܰܨܳܝܬܳܐ ܘܣܳܪܽܘܚܬܳܐ.

ܠܰܝܬ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܣܺܝܡ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܦܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ܆ ܘܰܫܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܥܳܒ݊̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܠܒܶܙܚܳܐ ܘܰܫܪܳܓܗܘܢ ܢܶܕܥܰܟ܆ ܕܚܳܦܰܪ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܗܽܘ ܢܳܠܦܶܠ ܒܶܗ܆ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܫܠܳܡܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܘܡܰܢ ܕܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܡܗܰܠܶܝܟ ܢܶܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܣܪ̈ܶܐ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܳܟܶܝܢ ܘܬܳܢܝܳܐ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܟܶܐܝܥܰܘܠܳܐ ܠܰ݁ܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܘܣܦܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܰܫܡܳܗܰܝܗܘܢܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܺܐܒܰܕ܆ ܡܳܐ ܕܶܡܳܐܶܝܬ ܥܰܘܳܠܳܐ ܐܶܒܰܕ ܣܰܒܪܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܨܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ܆ ܘܥܳܐܠܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܒܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܒ̈ܰܢܘܗܝ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ܆ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܢܶܫܘܰܚ ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܥܩܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܡܰܠܺܠܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܶܣܟܪܽܘܢ ܦܽܘܡ̈ܶܐ ܕܥܰܘܳܠ̈ܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܶܒܳܐ܆ ܘܠܶܒܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܫܳܓܶܫ ܠܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܘܰܫܪܓܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܶܕܥܰܟܝ܆ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘܳܠ̈ܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ܆ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܟܽܠ ܕܚܳܐܣ ܥܰܠ ܫܰܒܛܶܗ ܣܳܢܶܐ ܠܰܒܪܶܗ܆ ܘܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܚܦܺܝܛܳܐܝܬ ܪܳܕܶܐ ܠܶܗ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܒܢܳܬ ܠܒܰܝܬܳܐ܆ ܘܣܰܟܠܬܳܐ ܒܺܐܕ̈ܝܗ̇ ܣܚܰܦܬܶܗ܆ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܚܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܕܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ ܘܐܘܪܚܳ̈ܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܕܡܰܟܺܝܺܝܢ ܘܡܰܘܒܠܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ܆ (485) ܡܩܺܝܡܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܕܣܰܟܠ̈ܶܐ ܓܳܣܶܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܕܢܗܘܶܐ ܪܳܡܳܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܢܶܬܬܨܺܝܕܽܘܢ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ܆ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܐܙܰܠܬܗܘܢ ܘܰܒܟܠܙܒܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܘܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܥܳܐ ܢܶܟܣ̈ܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܶܒܠܳܐ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܀.

.

.

 

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܐܣܰܐܬܳܐ܀܀܀.

ܓܕܰܫܘ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܥܠܶܐ ܒܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܟܪܕܺܝܢܐܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܡܶܢ ܦܰܒܝܐ ܐܳܡܰܪ ܕܒܰܫܢܰܬ ܐܳܠܶܦ ܘܰܐܪܒܥܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܫܶܬ ܠܡܳܪܰܢ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܺܐܦܳܘܠܺܝܣ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܛܰܠܝܰܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܳܓܰܗ ܨܰܦܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܡܶܬܚܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ ܐܰܟܡܰܢ ܐܟܡܰܢ ܕܡܰܪܩܳܕܽܘ ܡܰܪܩܶܕ܆ ܪܶܥܠܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܓܶܕܫܳܐ ܐܶܬܒܠ̈ܥܝ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܬܳܐ ܘܶܐܒܰܕܘ ܣܽܘܓܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܬܺܝܢ ܐ̈ܰܠܦܺܝܢ ܕܡܶܢܗܘܢ ܟܰܕ ܚܰܝ̈ܺܝܢ ܒܠܥܰܬ ܐܶܢܘܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܠܗܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܓܠܰܝܗܘܢ܆ ܐܟܡܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܐܘܰܓܪܺܝܣ ܒܝܽܘܡ ܚܠܽܘܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܘܪܝܣܝܘܣ ܒܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ ܕܠܺܠܝܳܐ܆ ܐܶܙܕܥܙܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܒܳܬ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܗܰܓܰܡܘ܆ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩܛܺܝܠ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܫܬ̈ܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ܆ ܘܦܺܝܠܝܢܝܘܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܛܶܒܪܝܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܪܬܰܥܣܪ̈ܶܐ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܣܝܰܐ ܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ.

ܘܢܺܝܩܺܦܘܪܘܣ ܟܬܰܒ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܬܶܐܘܳܕܘܣܝܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܪܶܥܠܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܘܩܰܘܺܝ ܠܡܶܬܚܳܐ (487) ܕܶܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܆ ܘܶܐܬܡܰܬܰܚ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܟܽܪܣܝܢܘܣ ܘܰܕܐܠܟܣܰܢܕܰܪܝܰܐ ܘܰܕܒܶܝܬܘܢܝܰܐ ܘܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܝ ܘܠܰܐܬܪ̈ܘܳܬܨܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܘܡܳܪܝ ܗܝܪܘܢܝܡܘܣ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܰܡܝܰܢܘܣ ܘܡܰܪܩܝܠܝܢܘܣ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܒܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܚܙܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܪ̈ܥܠܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ܆ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܝܽܘܠܝܰܢܽܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܘܢܰܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܝܰܡܳܐ ܥܒܰܪ ܬܚ̈ܘܡܰܘܗܝ ܘܰܣܒܰܪܘ ܠܗܘܢ ܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܢܽܘܚ܆ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܠܡܺܐܢܳܐ ܕܐܰܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܶܫܬܰܩܰܠܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܫܳܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗܦܰܟܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܕܽܘܟܰܬܗܘܢ ܐܶܬܚܙܰܝ̈ܝ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ ܕܒܳܬ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܰܣܗܶܕ ܢܝܩܝܦܘܪܘܣ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ܆ ܢܘܩܠܝܪܘܣ ܕܶܝܢ ܘܬܰܪܝܬܝܡܘܣ ܟܬܰܒܘ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܗܘܢ ܕܒܰܫܢܰܬ ܐܳܠܰܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܢܥܣܪ܆ ܬܘܒ ܐܶܬܥܰܪܰܪ ܝܰܡܳܐ ܘܰܐܚܺܝܚ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܦܰܪܝܙܝܰܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܶܐܬܚܰܢܰܩܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܐܐ ܐܰܠ̈ܦܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ܆ ܘܒܰܫܢܰܬ ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ܆ ܗܦܰܟ ܝܰܡܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܶܐܬܚܰܢܰܩ ܒܳܗ̇ ܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܣܶܘܺܝܪܝܽܘܣ ܕܒܰܩܘܣܛܰܢܛܺܝܐ ܫܢܰܬ ܏ܡ ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܫܰܥ ܒܝܽܘܡ ܥܐܕܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܬܒܰܥܪܰܪ ܝܰܡܳܐ ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܰܚܫܽܘܠ̈ܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ܆ ܐܶܬܚܢܶܩܘ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦ̈ܰܝܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܟܬܰܒ ܣܶܘܶܪܝܘܣ ܥܗܺܝܕܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܒܰܫܢܰܬ ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܫܒܰܥ܆ ܢܶܫܒܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܠܡܰܐܢܝܰܐ ܒܠܶܝܠܝܳܐ ܘܬܰܛܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܒܳܐܐܰܪ ܦܳܪܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ.

ܡܢܳܐ ܟܰܝ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܠܰܘ ܝܰܡܳܐ ܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܓܶܫ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܘܢ܆ (489) ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪ̈ܥܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘܠ̈ܶܐ ܘܰܫܓܘܫܝ̈ܶܐ.

ܝܽܘܣܝܦܽܘܣ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܝܗ̱ܘܕܳܝܳܐ ܘܐܘܣܰܒܝܽܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܰܓܕܠܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܗܰܘ ܥܒܳܕܳܐ ܬܗܺܝܪܳܐ ܘܰܕܡܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܣܰܚܦܶܗ ܘܗܰܓܡܶܗ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܩܪܬܝܒܠܝܘܣ ܟܬܰܒ.

ܕܒܰܫܢܰܬ ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܫܡܳܐܐ ܘܥܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܢܚܶܬ ܒܰܪܕܳܐ ܐܰܝܟ ܒܺܝܥܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܬܰܪܢܓܘܠܬܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܶܐ ܕܺܝܛܰܠܝܰܐ܆ ܘܒܰܫܢܰܬ ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܐܰܡܛܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܽܘܒܠܽܘܢܳܝܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܕܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܪܺܝܫܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܒܰܬ ܚܶܙܰܩܝܳܐܠ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܢܳܦܠ̈ܳܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܫܢܰܬ ܐܨܦܛ ܡ̄ 1989 ܗܘܳܐ ܪܶܥܠܳܐ ܒܰܐܪܡܐܢܝܰܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܘܶܐܬܗܰܓܡܰܬ ܡܕܺܝܢ̱ܬܗܘܢ ܘܶܐܬܩ̈ܰܛܰܠܝ ܐܰܝܟ ܫܬܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܢ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ.

ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܳܐ.

ܠܶܫܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܺܝܛ ܢܗܘܶܐ܆ ܠܣܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܰܫܒܳܝܳܐ ܐܰܦܶܩ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܰܚܪܶܒ܆ ܐܳܦ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܬܰܝ̈ܗܘܢ ܛܪܰܕ ܘܰܐܦܶܩ܆ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܛܪܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܬܳܒܪܳܐ ܓܰܪܡ̈ܶܐ܆ ܩܛܺܝܠ̈ܰܝ ܚܰܪܒܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ܆ ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܐܰܝܟ ܩܛܺܝܠ̈ܰܝ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܗܳܦܶܟ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰ̈ܘܗܝ ܡܰܢܽܘ ܫܳܡܰܥ ܨܠܰܘܳܬܶܗ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܫܰܦܺܝܪ ܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܰܘ܆ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܳܗܘܢ܆ ܘܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܦܳܬܚܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܗܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܗܰܒ ܠܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ܆ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܳܗܶܒ (491) ܐܢ̱ܬ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܡܰܦܶܩ ܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܘܙܶܦ ܐܢ̱ܬ.

ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܦܠܺܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܓܰܘ̈ܳܢܳܝܶܐ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܒܰܪܘ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܘܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܘܶܐܬܰܘ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܒܳܬܰܪܗܘܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܙܳܪܒܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܐܽܘܡܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܝܳܪܒܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܒܰܨܪܳܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܒܰܨܪܳܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܡܰܟܟܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܒܽܘܠܒܳܠ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕ̈ܰܒܪܳܢܶܐ ܟܰܫܝܪܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܚܰܣܳܡ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢܗܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܣܳܚܽܘܦ̈ܶܐ ܡܢܗܘܢ ܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܣܰܟܠ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܰܝܢܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܦܠܺܝܓܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܢܗܘܢ ܕܰܒܠܺܝܠܝܳܐ ܘܒܐܝܡܳܡܳܐ ܝܳܨܦܺܝܢ ܕܐܘܡܬܳܐ ܘܐܺܝܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗܰܘܢܗܘܢ ܘܒܳܬܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܡܰܘܒܠܺܝܢ܆ ܚܣܳܡܳܐ ܘܪܳܡܘܬܳܐ ܘܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܪ̈ܳܚܡܳܬ ܐܽܘܡܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܘܬܳܐ ܐܶܢ̈ܝܢ܆ ܘܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܦܠܳܐ ܐܽܘܡܬܳܐ ܘܫܳܪܟܳܐ ܠܒܽܘܠܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܪܳܡܳܢ̈ܶܐ ܢܳܦܩܳܐ.

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܶܢܰܟܬܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܰܠܡܳܐ ܬܣܽܘܦܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܀ .

ܗܰܒܘ ܐܺܝܕܳܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܩܽܘܡܘ ܒܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܘܰܦܠܺܝܓܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܟܘܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܟܘܢ ܡܳܛܶܝܢ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܟܽܠ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ.

ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܟܽܠܰܢ ܘܰܢܥܰܦܶܩ ܠܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܗܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܽܘܡܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ.

ܐܺܝܬ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܛܳܝܗܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܪܫܺܝܢ (493) ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܕ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܩܳܝܡܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܡܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܙܥܺܝܦܳܐ ܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܰܠܺܝܩ̈ܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܚܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܗܶܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܗܪܳܗܳܡ܆ ܥܰܡ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܣܟܺܝܢܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܥܰܡ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܓܗܰܢܳܐ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܪ̈ܚܡܳܢܶܐ ܢܶܗܘܘܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪ̈ܚܡܶܐ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ.

ܘܒܶܗ ܓܠܺܝ̈ܙܰܝ ܡܶܢ ܪܗܚܡܶܐ ܡܶܬܬܰܪܡܶܝܢ ܒܥܽܘܡܩ̈ܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܪ̈ܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܠܳܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܒܶܗ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܪܰܒܗܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܟܶܝܢ ܒܠܶܒܗܘܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܡܶܬܦܰܛܡܺܝܢ ܒܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܩܰܫܝ̈ܰܝ ܩܕܳܠܳܐ ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܘܒܶܗ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܪ̈ܰ̇ܡܳܢܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܒܺܝܠ̈ܶܐ ܢܶܬܒܰܝܐܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ܆ ܘܒܶܗ ܙܰܠܺܝܠ̈ܶܐ ܘܦܰܩܳܩ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܘܬܰܘܠܥ̈ܶܐ܆ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܶܗ ܪܳܡܳܢ̈ܶܐ ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܬܰܚܬ̈ܳܝܳܬܳܗ̇ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܟܰܦܢ̈ܶܐ ܘܰܨܗܰܝ̈ܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܒܶܗ ܗܶܢܘܢ ܕܰܦܠܰܚܘ ܠܟܰܪܣܗܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܐܟܽܠܬܳܐ ܠܬܰܘܠܥܳܐ ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܰܫܘ ܠܒܽܘܫܗܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܶܫܡܥܘܢ (495) ܠܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܐܰܣܽܘܪܘ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܘܪ̈ܓܠܰ.

ܝܗܘܢ ܘܢܶܫܬܕܘܢ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ܀.

.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܚܳܫܚܳܐ ܠܟܽܠ ܝܽܘܡ܀܀܀.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܒܰܕ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕܗܘܝ ܕܰܢܙܰܡܢܽܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܢܐܬܽܘܢ ܠܫܳܪܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܗܘܢ ܗܳܕܶܐ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܪܶܚܡܰܬ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܘܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܰܠܥܕܬܳܐ܆ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܳܐ ܘܰܠܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܠܰܐܪܡܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܶܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܗܰܘܢܳܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܨܠܺܝܠܳܐ܆ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܡܰܠܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܩܳܛܦܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܘܓܶܐܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܟܠܺܝܠ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܝܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܐܠܘ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܣܡ̈ܶܐ ܘܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܳܐ ܘܕܰܓܙܳܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܰܘܒܶܕ ܐܶܢܘܢ ܒܝܰܕ ܫܳܪܽܘܬܶܗ ܫܪܺܝܚܬܳܐ ܘܰܚܠܽܘܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܘܥܳܒܶܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܘܙܰܡܶܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ܆ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܥܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܕܒܰܪܓܺܝܓ̈ܳܬܶܗ ܘܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܢܰܪܡܶܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܣܕܰܪ ܘܰܦܪܰܣ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܘܬܚ̈ܳܬܶܐ (497) ܘܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܰܙܢܺܝ̈ܢ ܙܢܺܝ̈ܢ܆ ܚܣܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܡ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܣܶܢܐܬܳܐ ܥܰܡ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܣܳܡ ܠܶܗ ܓܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܥܰܡ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܣܒܺܝܣ̈ܶܐ ܡܠܶܐ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܰܣܺܝ ܐܶܢܘܢ ܒܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܨܢܝܥܽܘܬܶܗ܆ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܦܰܚ̈ܶܐ ܨܳܠܶܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܢܥܰܪܩܶܠ ܒܗܘܢ ܥܳܡܪ̈ܰܝ ܬܺܐܒܶܝܠ܆ ܬܪܰܨ ܠܶܗ ܣܳܡܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܒܶܗ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܘܛܳܣ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܣܡܺܝܟ̈ܶܐ ܠܰܚܠܽܘܠ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܣܳܡ ܬܽܘܩ̈ܳܢܰܘܗܝ ܣܕܰܪ ܦܳܬܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ܆ ܘܠܟܽܠ ܛܽܘܗ̈ܡܺܝܢ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܒܗܰܘܬܳܐ ܢܰܪܡܶܐ܆ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܩܪܨܐ ܠܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܠܰܚܠܽܘܠܶܗ ܘܰܠܡܶܫܬܽܘܬܶܗ܆ ܚܰܬܢܳܐ ܠܺܝܛܳܐ ܣܳܡ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܡܰܘܠܕܳܐ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܫܠܶܚ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܫܕܳܐ ܐܶܢܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܰܕܟܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܒܪܶܓܰܬ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܣܓܺܝܘ ܠܶܗ ܣܡܺܝܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܪܳܐܝܓ ܪܶܚܡܰܬ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܚܶܒ ܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ ܘܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܬܺܝܬ ܕܒܳܥܶܐ ܠܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܬܢܐ ܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܗܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܦܳܪܶܣ ܠܦܳܬܽܘܪܶܗ ܒܺܫܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܠܫܳܪܽܘܬܶܗ ܒܳܗ̇ ܢܩܰܘܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܨܶܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܓܗܳܳܐ ܡܶܫܬܕܶܝܢ.

ܗܳܕܶܐ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܳܗ̇ ܩܢܶܐ ܒܶܗܗܬܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ܆ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܘܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܆ ܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܢܽܘܪܪܳܐ ܘܓܗܰܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܫܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܬ ܘܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܰܘܳܝ̈ܶܐ܆ (499) ܘܥܰܡ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܠܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܩܳܐܝܢ ܘܒܳܗ̇ ܐܝܬ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝ ܣܕܘܡ ܘܥܳܡܽܘܪܰܐ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܳܕܳܡ ܐܰܥܒܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܥܪܰܩܘ ܢܶܬ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܶܗ ܫܪܺܝܚܬܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ.

ܩܠܺܝܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܢܰܟܦܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܕܡܢܗܘܢ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܥܰܡܠ̈ܶܐ ܫܚܺܝܩ̈ܶܐ ܥܰܡ ܬܶܢܚܳܬ̈ܳܐ ܘܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܚܰܫܳܐ ܡܰܕܥܟܺܝܢ ܠܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܰܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

ܡܶܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܨ: ܒ܆ ܝܐ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܆ ܡܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܺܝ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܟܘܢ ܕܰܐܪܚܶܩܘ ܡܶܢܝ ܘܶܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܬܰܪܘ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܟܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܨܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܕܰܒܪܰܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܳܗܺܝܬܳܐ ܘܨܳܕܺܝܬܳܐ ܕܛܶܠܳܠ̈ܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܥܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫ ܘܐܰܝܬܺܝܬܟܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܪ̈ܡܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܗ̇܆ ܘܶܐܬܰܝܬܘܢ ܘܛܰܡܰܐܬܘܢ ܠܰܐܪܥܝ ܘܝܳܪܬܽܘܬܝ ܣܳܡܬܽܘܢ ܠܛܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܠܨܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܝܟܰܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܐܚܺܝܕ̈ܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܘܢܝ܆ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܰܓܶܠܘ ܒܺܝ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܒܒܰܥܠܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢ ܐܶܙܰܠܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܥܰܡܟܘܢ ܘܥܰܡ ܒܢ̈ܰܝܟܘܢ܆ ܐܪܰܡܝܳܐ ܨ: ܒ܆ ܗ – ܝ.

ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܥܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܡܰܪܡܪܢܳܐ ܚܰܙܩܝܐܝܠ ܨ: ܓ܆ ܝ.

ܡܳܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܘܩܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܝܣܪܳܐܝܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܦܬܓܳܡ̈ܶܐ (501) ܘܰܬܙܰܗܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢܝ܆ ܡܳܐ ܕܳܐܰܡܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܡܡܳܬ ܬܡܘܬ܆ ܘܠܳܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܡܡܳܬ ܬܡܽܘܬ܆ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܢܺܚܶܐ܆ ܗܰܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܢ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ܆ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܐܶܬܒܰܥ܆ ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܙܰܗܰܪ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܗܽܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܢܡܽܘܬ ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܬܦܰܨܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܢܡܽܘܬ܆ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܡܽܘܬ ܘܠܳܐ ܬܬܕܟܰܪ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܘܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܐܶܬܒܰܥ܆ ܐܶܢ ܬܙܰܗܰܪ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܠܳܐ ܚܛܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܺܚܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ ܬܦܰܨܶܐ܆ ܏ܚܙܩܝܐܠ܆ ܨ: ܝܘ ܟܒ.

ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܶܒܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܕܝܳܨܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܕܕܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܛܰܐܒ ܚܰܪܬܶܗ܆ ܘܰܝܘ̈ܡܳܬܶܗ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܪܺܝܫ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆  ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܽܘܩܦܳܐ ܘܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܙܶܠ ܒܳܬܪܳܗ̇܆ ܘܥܰܘܦܝ̈ܗ̇ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܪܕܶܐ܆ ܕܗܺܝ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܕܶܚܠܰܬ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܣܺܝܡܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ.

ܠܶܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܢܶܣܓܘܢ ܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ ܘܕܡܰܪܳܚ ܢܰܘܣܶܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܢܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܢܕܰܥܟܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܶܕܩܬܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܥܳܒܶܕ ܫܰܦܺܝܪ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܶܦܶܠ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܣܳܡܟܳܐ.

ܒܶܪܝ ܠܳܐ ܬܡܰܝܶܩ ܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܨܪܺܝܟܳܐ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܠܽܘܛܳܟ܆ ܗܘܺܝ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܒܰܥܠܳܐ ܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ (503) ܐܰܝܟ ܒܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟ.

ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܒܺܝܫ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܢܳܟ ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܠܳܐ ܬܶܥܰܢܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܩܽܘܠ ܡܰܬܩܳܠܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܐܰܘܒܶܕ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܠܶܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܫܛܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܨܶܐ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܣܳܐܶܒ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܕܒܺܝܫ ܘܠܳܐ ܬܶܙܪܽܘܥ ܥܰܠ ܟܳܪܒܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܙܰܟܶܐ ܢܰܦܫܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܬܬܪܰܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܚܘܟ܆ ܠܳܐ ܬܪܺܝܡ ܢܰܦܫܳܟ ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܡܰܟܶܟ ܠܪ̈ܳܡܶܐ܆ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܬܶܒ ܬܺܐܠܰܦ ܡܶܢܗܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܏ܒܪ ܐܣܝܪ̈ܶܐ ܨ: ܙ܆ ܒ.

ܡܰܢ ܕܙܳܪܰܥ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܚܳܨܶܕ ܡܶܢܗܘܢ ܩܽܘܪ̈ܛܳܒܶܐ܆ ܡܰܢ ܕܙܳܪܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܚܳܨܶܕ ܡܶܢܗܘܢ ܥܰܠܥ̈ܳܠܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܙܳܪܰܥ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܚܳܨܶܕ ܡܶܢܗܘܢ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܙܳܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܚܳܨܶܕ ܡܶܢܗܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܒܡܰܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܥܒܕܰܢ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܥܳܒ݊̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

 

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ܀܀܀.

ܡܰܘܬܪܳܐ ܠܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ܆ .

ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܚܶܪܡܳܐ ܡܚܰܝܶܒ ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܩܰܪ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܶܢܘܢ ܐܶܢܘܢ ܡܦܺܝܣ̈ܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܠܳܐܶܛ ܠܟܳܗܢܳܐ ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܘܠܳܝܛܺܝܢ ܠܶܗ ܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܐܶܛ ܠ̈ܶ ܠܟܳܗܢܳܐ ܫܳܛ ܡܰܠܰܟ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ (505) ܟܳܗܢܳܐ ܒܕܰܪܓܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗ̱ܘ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗ̱ܘ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ.

ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܥܰܪ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܳܥܰܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܰܥܶܠ ܐܰܟܡܢܳܝܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܦܳܬܪܽܘܪܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܩܕܳܡ̈ܰܘܗܝ܆ ܚܙܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܣܒܰܥ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܳܟ܆ ܡܛܰܝܶܒ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܟ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܡܶܬܚܣܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܘܢ.

ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܚܳܠܛܳܐ ܠܰܢ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܦܪܽܘܥܘ ܚܰܒ̈ܺܝܒܰܝ ܚܰܘܒ̈ܳܬܟܘܢ ܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܣܺܝܡܘ ܠܟܘܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘܪܣܳܝ ܝܰܬ̈ܡܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܡܪ̈ܚܡܳܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܶܐ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܟܶܦܢܶܬ ܓܶܝܪ ܘܐܰܘܟܠܬܽܘܢܳܢܝ ܘܨܰܗܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ܆ ܘܰܫܠܺܝܚ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܐܰܠܒܶܫܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܘܢܳܢܝ܆ ܘܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܰܡ ܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܠܺܝ ܥܒܰܕܬܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܰܡ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܘܢܽܘܟܪܳܝ̈ܶܐ ܥܽܘܠܘ ܘܺܝܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ.

ܟܽܠ ܕܣܳܬܰܪ ܠܰܐܚܘܺܗܝ ܗܢܳܐ ܐܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܶܗ܆ ܘܟܽܠ ܕܫܳܚܶܩ ܠܶܗ ܠܰܐܟܣܢܳܝܳܐ܆ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܥܒܺܝܕ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܛܳܠܶܡ ܠܰܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܛܳܠܶܡ ܒܰܫܪܪܳܐ.

ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܬܰܪ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܛܰܫܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ܆ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡܗܘܢ ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܓܰܢܳܒ̈ܶܐ.

ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܨܰܘܪܳܐ ܪܡܶܐ ܡܶܢܫܶܠܝܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܘܰܬܒܳܪܶܗ܆ ܘܨܠܽܘܬܳܐ ܕܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܢܕܺܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ (507) ܡܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܰܪ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܡܗܰܒܶܒ ܐܰܝܟ ܘܰܪܕܳܐ܆ ܘܠܰܡܚܳܪ ܚܳܡܶܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܦܝܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ.

ܐܰܝܢܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܗܳܘܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܣܳܗܶܕ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܥܰܡ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܝܳܡܶܐ ܒܡܶܕܶܡ ܘܰܡܕܰܓܶܠ ܐܶܬܢܰܟܪܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܆ ܩܰܫܝ̈ܳܢ ܡܰܡ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܘܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܐܰܝܟ ܩܶܛܠܳܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܶܐ ܐܠܳܐ ܡܶܠܰܬܟܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܢ ܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܠܳܐ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ.

ܟܽܠ ܕܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ܆ ܢܢܰܒܪܶܫ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܛܳܠܶܡ ܠܚܰܒܪܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܢܳܣܶܒ ܫܽܘܚܕܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܕܰܒܫܽܘܚܕܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܟܶܣܦܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܪܰܒܶܗ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܝܳܪܶܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܡܩܰܒܶܠ ܠܰܐܟܣܢܳܝܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܓܗܰܢܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܥܰܘ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܗܳܦܶܟ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܚܡܶܐ܆ ܒܪܽܘܩܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܚܽܘܫܳܐ ܫܳܠܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܒܰܝܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܗܳܦܶܟ ܠܳܒܶܫ ܠܳܗ̇.

ܒܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܥܶܩܰܪܒܳܐ܆ ܘܒܺܝܫܽ ܗ̱ܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܗܰܘܗܝ ܥܶܩܰܪܒܳܐ ܡܳܚܶܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܳܚܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ.

ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܘܩܶܛܪ̈ܶܐ ܘܠܽܘܚܫ̈ܳܬܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܐܶܢܘܢ ܘܟܽܠ ܕܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܗ̱ܘ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܝܗܰܒ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܚܳܛܶܝܢܰܢ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܰܢ ܬܳܝܒܺܝܢܰܢ܆ ܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܣܺܝܡ ܐܺܝܕܳܟ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܐܺܝܬ (509) ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܕܓܺܗܢܳܐ܆ ܒܐܰܝܕܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇܆ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܟ ܨܠܺܝܒܳܐ ܪܫܽܘܡ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܰܝܟ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܦܽܘܩ ܟܽܠܫܳܥ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܡ ܠܰܓܡܳܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝ ܨܠܺܝܒܳܐ.

ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܬܺܐܪܰܬ ܫܽܘܢܳܩ̈ܶܐ܆ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܰܗ ܚܰܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܢ ܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܢ̱ܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܪܡܳܐ ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܟ܆ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐܢ̱ܬ ܠܥܕܬܳܐ ܩܽܘܡ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܢܶܫ ܗܰܘܢܳܟ ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܟ܆ ܡܳܐ ܕܥܳܠܶܠ ܐܢ̱ܬ ܠܥܕܬܳܐ ܩܽܘܡ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܢܶܫ ܗܰܘܢܳܟ ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܟ ܘܫܰܡܶܫ ܠܡܳܪܳܟ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܨܠܳܐ ܐܶܕܢܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܡܳܪܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܡܳܪܟ ܘܬܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܣܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܦܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܶܐܬܬܨܺܝܕܘ ܒܦܰܚ̈ܘܗܝ ܕܶܐܬܢܰܟܪܺܝܘ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܒ̣ܽܠܙܒܰܢ ܓܥܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܬܰܪܥܶܗ ܡܶܬܦܬܰܚ ܩܕܳܡܰܝܟ ܘܡܶܬܦܰܨܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.

ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܬܽܘܟ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܢܳܫܒ̈ܳܢ܆ ܘܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܘܫܽܘܓܳܫ̈ܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܠ̈ܦܰܝܳܐ ܡܛܰܒܥ̈ܳܢ ܠܢܰܦܫܳܬ̈ܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܦܢܰܘ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܦܪܶܩܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܚܺܝܕܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܢܰܗܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܳܪܗܘܢ ܘܢܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܠܚܰܕ ܩܳܛܠܺܝܢ ܨܳܠܶܝܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܕܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܘܢ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܒܳܠܗܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܓܺܗܰܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ ܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܐܳܐܰܪ ܐܶܬܛܰܡܰܐܐ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܫܰܪܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܢܳܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܪܙܠܳܐ (511) ܝܳܠܶܕܬܳܐ ܕܒܳܪܟܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕ.

ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܡܠܶܝܢ܆ ܘܦܰܚܳܙܘܬܳܐ ܫܶܒܝܰܬ ܠܶܝܒܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܪܶܓܰܬ ܠܶܒܶܗ ܡܗܰܠܶܟ ܘܠܳܐ ܨܳܐܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܝܬ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ.

ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܰܨܠܶܝܢ ܒܰܕܡܘܬ ܦܰܚ̈ܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܬܩܶܠ ܘܢܳܦܶܠ ܢܽܘܪܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܓܗܰܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܬܳܒܘ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܒܶܫܘ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܘܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܫܽܘܦܪܗܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܐܢܘܢ ܕܶܐܬܪܰܡܪܰܡܘ܆ ܘܰܐܝܟܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܛܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܐܶܢܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܳܐܚܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܘܢ ܘܬܰܪ̈ܥܰܝܗܘܢ ܩܕܳܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܝܰܬܡ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܠܺܝܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܟܽܘܢܳܫ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܬܦܪܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܫܠܶܝܡܘܢ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܘ ܓܽܘܠܝܰܕ ܗܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܦܠܰܫܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܘܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܥܒܰܪܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܗܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܐܶܬܦܪܰܥ ܐܺܝܬ ܕܰܫܒܰܩ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܶܐܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܓܗܰܢܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܐܛܥܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܫܢܺܝܩ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܰܚܒܺܝܒ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܝܶܫܽܘܥ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܠܥܰܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܫܽܘܫܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܰܪ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܡܶܐܟܽܠܬܶܗ ܡܶܢ ܩܰܝܛܳܐ ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܣܰܬܘܳܐ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܕܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܘܪܳܡܶܝܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܘܨܳܝܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ.

ܕܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܛܳܐ ܢܶܙܕܗܰܪ (513) ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܘܟܳܬܒܳܐ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܳܣܒܳܐ.

ܐܶܢ ܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܚܽܘܪ ܒܓܰܝܳܣܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܪܝܰܡ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܘܰܒܫܶܡܥܘܢ ܕܰܟܦܰܪ ܘܰܒܙܰܟܰܝ ܡܳܟܣܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܘܢ.

ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡܟܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܬܰܪܥܘܢ ܥܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܗܳܝ ܕܩܢܳܗ̇ ܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܏ܦܪܟܣܝܣ ܨ: ܟ܆ ܟܒ܆ ܢܶܫܗܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܢܳܦܫ̈ܳܬܟܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܚܢܰܢ ܘܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܏ܥܒܪ ܨ: ܒ܆ ܚܓ܆ ܢܢܰܛܪܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܘܙܒܰܢ ܡܶܢܗܘܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

 

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܀܀܀.

ܢܶܒܨܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܢܦܰܫܶܩ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܚܰܪܬܗܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܘܳܠܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܰܢܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܳܛܰܪ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܚܽܘܪܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢܛܺܝܳܟܘܣ ܕܡܰܡܠܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܰܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܘܗܝ ܩܶܨܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܘܺܝܒܶܫ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܓܶܠܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ܆ ܘܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܒܠܺܝܘ܆ ܘܡܶܫܬܰܢܰܩ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܚܰܪܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܐܓܰܐܐ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܪܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܘܕܰܐܪܓܽܘܢܳܐ ܘܡܰܥܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܢܶܗ ܪܺܝܚ̈ܳܢܶܐ ܒܰܣܺܝܡ̈ܶܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܬܪܡܺܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ (515) ܘܰܐܪܚܶܫ ܒܬܰܘܠܥ̈ܶܐ܆ ܘܪܺܝܚܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܦܳܐܚ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܘ ܦܳܪܽܘܫܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܢܛܺܝܳܟܽܘܣ ܚܬܺܝܪܳܐ ܘܪܳܡܳܢܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܬܳܓܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܢܛܺܝܳܟܽܘܣ ܕܩܳܠܶܗ ܡܰܪܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܆ ܘܣܝܦܶܗ ܕܚܺܝܠܳܐ ܡܣܰܪܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢܛܺܝܳܟܘܣ ܕܡܶܬܚܫܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܚܙܺܝ ܗܳܫܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡܽܘܢ ܥܒܰܕ ܒܶܗ.

ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܗܺܝܪܘܕܣ ܐܰܓܪܺܝܦܳܐ ܕܒܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܒܠ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐܝܬ ܥܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܐܟܘܠܬܳܐ ܠܬܰܥܠ̈ܶܐ.

ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܠܳܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܡܚܺܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܘܟܰܠܒ̈ܶܐ ܠܳܥܽܘܗ̇ ܠܰܡܚܽܘܬܶܗ ܘܡܺܝܬ ܡܰܘܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ.

ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܫܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܠܝܽܘܣ ܩܶܣܰܪ ܪܺܝܫ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܒܰܩܪܳܒ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܩܶܣܰܪ ܕܰܐܝܟ ܒܰܪܩܳܐ ܨܳܦܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܘܡܶܬܦܰܫܪܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܥܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ.

ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܳܐ ܫܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܥܒܶܕ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܳܕܰܝ ܘܳܐܬܘܪ ܘܡܰܠܟܽܘܬ ܒܳܒܠܳܝܗܶܐ ܘܰܐܙܺܝܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܐܶܬܬܨܺܝܕ ܒܢܶܟܠܳܐ ܕܐܢ̱ܬܬܳܐ ܘܶܐܬܦܣܶܩ ܪܶܗܛܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.

ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܫܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܠܶܟܣܢܕܪܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܪܳܗܶܛ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܟܳܒܶܫ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܨܶܦܚܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܳܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܫܰܠܶܡ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܚܶܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ.

ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܺܝܠܣܘܦ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܪܺܝܫܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܪܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܡܟܰܢܫܽܘܬ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܗܶܒܠܳܐ ܗܰܘ ܟܽܠܡܶܕܡ (517) ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ.

ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܬܡܚܺܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܢܫܰܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܚܘܗܝ ܗܰܢܺܝܒܰܠ ܘܗܳܟܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܽܘܗ ܡܶܢ ܬܥܺܝܫܘܬ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܝܛ̈ܶܐ ܕܚܰܪܬܗܘܢ ܠܗܶܒܠܳܐ ܫܳܪܟܳܐ܆ ܐܽܘܗ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܪܳܡ̈ܶܐ܆ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܓܺܝܫܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܰܝܳܐ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܟܡܳܐ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܟܶܒܫܶܬ܆ ܘܫܽܘܪ̈ܶܐ ܡܪ̈ܺܝܕ̈ܶܐ ܥܶܩܪܶܬ܆ ܟܡܳܐ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܒܰܕܪܶܬ ܘܰܟܡܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܟܰܢܫܶܬ܆ ܘܒܳܬ̈ܶܐ ܘܰܐܓܘܪ̈ܣܶܐ ܘܡܰܓܕܠ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܒܰܝܢܳܬ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܘܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܪܬܳܐ ܕܟܽܠܢܳܫ܆ ܚܽܘܪ ܒܺܝ ܫܰܦܺܝܪ ܘܶܐܬܒܰܩܳܐ ܘܕܰܥ ܠܳܟ ܕܠܳܐ ܡܰܘܚܰܪ ܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܕܶܠܡܶܐܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠ̈ܶܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܚܘܗܝ ܗܰܢܺܝܒܰܠ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܗܺܝܠ̈ܶܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܥܽܘܬܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ ܘܰܩܢܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܚܙܺܝ ܠܫܳܐܘܠܳ ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܡܶܢ ܣܡܽܘܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘ ܕܢܶܬܩܛܶܠ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܦܠܰܫ̈ܬܳܝܶܐ ܕܚܶܠ ܛܳܒ܆ ܘܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܠܶܒܶܗ ܡܺܝܬ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ.

ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܛܶܒܳܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܥܒܶܕܘ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܕܰܬܡܽܘܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܨܦܰܚܝ ܥܠܰܝܟܘܢ ܗܳܝ ܩܥܳܬܳܐ ܕܡܰܪܗܒܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܫܬܕܘܢ ܠܕܽܘܟܰܬ ܚܽܘܪܳܩ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܆ ܘܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܫܳܥܰܬ ܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܫܩܺܝܠ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܶܐܙܰܠ ܠܒܽܘܣܳܡ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܳܝ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܰܠܒܺܝܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ (519) ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܠܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ.

ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܚܰܛܳܝܳܐ ܡܳܐܶܬ ܘܡܶܬܦܰܪܫܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܪ̈ܓܠܰܘܗܝ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܘܪܳܕܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܶܗ ܕܽܘܥܬܳܐ ܩܰܪܺܝܪܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܶܬܬܘܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܢܶܒܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܓܰܘܰܣ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܰܢܦܺܝܣ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܡܦܰܢܶܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܠܒܶܟܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܳܝ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܒܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܕܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝ ܐܰܥܒܪܶܬ ܐܶܢܘܢ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܪܰܚܡ̈ܶܐ.

ܦܺܝܠܺܝܦܘܣ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܝܦܰܢܝܰܐ ܡܫܰܡܰܗܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܗܘܺܝܬ ܒܚܰܝ̈ܰܝ ܬܰܪܳܥܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܐܺܝܘ ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܟܡܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܐܢ̱ܬ ܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬ ܡܰܕܥܳܐ ܕܰܒܢܰ̈ܝܢܳܫܳܐ܆ ܘܦܳܬܰܚ ܐܢ̱ܬ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܗܘܢ܆ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܩܢܺܝ ܠܳܟܗܳܫܳܐ ܝܕܰܥܬܳܐ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܰܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܢ̱ܬ ܬܽܘܒ ܬܶܦܶܠ ܘܰܥܒܶܕ ܐܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܶܕܳܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܒܥܺܝܘܗܝ ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܚܝܘܗܝ܆ ܐܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܒܳܠܳܟ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܝܬܺܝܳܟ ܠܰܗܘܳܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܘܬܶܫܬܶܐ ܘܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܠܶܒܳܟ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܡ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ܆ ܗܰܘ ܥܳܒܶܕ ܕܠܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܳܪܳܟ܆ ܘܒܳܠܳܟ ܡܦܰܠܦܠܳܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ.

ܛܰܪ ܕܺܝܢ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܳܟ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡܶܬܝܗܶܒ ܠܳܟ.

(521) ܕܰܥ ܐܳܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒ̈ܺܝܢ܆ ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܒܚܰܝ̈ܰܝܟ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܦܳܟ ܠܰܐܠܡܺܐܢܳܐ ܬܶܬܢܰܘܰܓܝ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܟ ܘܰܦܬܺܝܚ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܝܟ ܕܬܶܒܠܥܳܟ ܠܓܰܘܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܐܰܪܥܳܐ.

ܦܺܝܠܣܘ̈ܦܶܐ ܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܘܢ ܥܝܳܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܳܬܰܝ̈ܗܘܢܚܳܦܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܘܢ ܟܰܕ ܦܬܺܝܚܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ.

ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܘܕܺܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܒܥܳܐ ܡܶܢ ܦܰܦܰܐ ܕܠܳܐ ܢܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܦܰܦܰܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܒܥܳܬܶܗ ܕܡܰܘܕܝܳܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܶܙܩܬܳܐ ܘܰܟܬܰܒ ܥܰܠ ܥܶܙܩܬܳܐ ܕܢܶܬܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܚܳܐܪ ܒܥܶܙܩܬܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܠܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܟܠܡܶܕܶܡ ܠܗܶܒܠܳܐ ܫܳܪܶܟ܀܀܀.

.

ܢܶܒܨܶܐ ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ ܠܡܳܢܳܐ ܫܪ̈ܟܝ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܬ̈ܰܢ܆ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܥܒ̈ܶܕܝ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܕܶܢܩܰܘ̈ܝܳܢ ܠܕܪܕܳܪ̈ܺܝܢ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܦܳܫ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦܠܳܐ ܐܳܬܶܐ.

ܓܪܺܝܓܘܪܝܘܣ ܕܢܙܝܢܢܘ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܒܰܝܢܳܬ ܫܒܰܥ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܡܕܺܝܢܰܬ ܬܶܒܐܝܣ ܕܰܒܡܨܪܶܝܢ܆ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܫܺܝܫܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܕܰܩܪܺܝܡ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܦܬܳܝܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܢ̈ܶܐ ܕܰܬܠܶܝܢ܆ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܒܳܐܐܰܪ܆ ܘܰܙܪܺܝܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܦܰܩ̈ܚܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܰܙܢ̈ܺܝܢ ܙܢܺܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܰܝ ܓܰܘܢ̈ܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡܰܝ̈ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܳܐܐ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܒܥܶܕܳܢ ܩܪܳܒܳܐ ܒܗܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܪܥܳܐ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ (523) ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܢܦܰܩ ܚܰܕ ܥܠܰܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܢܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܟܰܒܫܳܗ̇ ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ܆ ܟܬܰܒ ܡܰܪܩܽܘܣ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܟܘܝܢܰܣ܆ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܣܠܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܡܳܢܶܐ ܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܝܩܠܐܘܣ ܕܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܪ ܒܽܘܟܢܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܕܶܐܣܬܰܚܦܰܬ ܗ̱ܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܘܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ܆ ܘܪܰܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܢܺܝܢܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܕܡܶܪܕܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܗܳܘܶܐ ܐܽܘܪܟܳܗ̇܆ ܘܠܰܝܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܫܰܪܟܳܢܳܐ܆ ܗܺܝ ܗܳܟܘܳܬ ܒܳܒܶܝܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܘܰܡܦܰܢܰܩܬܳܐ ܘܰܡܥܰܕܰܢܬܳܐ ܘܫܽܘܒܳܚܐ ܕܓܰܐܝܘܬܳܐ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܡܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘܠܕܳܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܆ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪ̈ܶܐ ܪܳܡ̈ܶܐ ܘܚܰܣܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܕܥܰܠ ܦܬܳܝܗܘܢ ܟܪܽܘܒ̈ܶܐ ܘܥܶܓܠ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢܗܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܘܰܡܚܰܣܢܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܒܫ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܶܡ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘܳܬ ܠܰܕܝܳܫܳܐ ܒܳܒܶܝܠ ܗ̱ܘܳܬ ܠܚܽܘܪܒܳܐ܆ ܘܰܪ̈ܒܥܝ ܒܫܽܘܩ̈ܶܝܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܕܒܳܒܶܝܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܩܰܦܛܳܢ܆ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܗܰܡܳܕܳܢ ܒܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܐܰܚܡܬܳܐ ܘܰܒܢܳܗ̇ ܐܪܦܰܟܫܳܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܕܳܝܳܐ ܒܰܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܳܬܳܐ ܘܰܡܪܰܒ̈ܥܳܬܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܐܰܡ̈ܺܝܢ ܐܰܦܬܺܝ ܐܶܢܘܢ ܠܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܪܰܘܡܗܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡ̈ܺܝܢ܆ (525) ܘܰܐܩܝܡ ܒܳܗ̇ ܡܰܓܕܠ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܚܰܣܺܝܢ̈ܶܐ܆ ܘܪܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܓܕܠܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ܆ ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܕܰܬܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܚܰܝܬܠܳܐ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܨܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܘܶܐܚܰܕ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܨܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܡܳܕܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܗܘ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܦܰܟܫܳܪ ܣܳܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܩܰܘܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܀.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܀܀܀.

.

ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܐܶܚܰܕܘ ܓܰܘܣܳܐ ܒܢܽܘܟܪܳܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܥܠܰܝܗܘܢ ܫܡܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܘܝܰܘܡܳܢ ܟܳܦܪܝܢ ܒܽܐܘܡܬܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܨܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܬܠܳܝܗܝ ܒܰܩܕܳܠܶܗ܆ ܘܟܳܦܰܪ ܒܥܕܬܳܐ ܘܰܡܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܕܰܐܥܒܰܪ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܒܪܺܝܫܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܝܠܶܦ ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܟܳܬܶܒ܆ ܘܝܰܘܡܳܢ ܕܳܪܶܫ ܠܘܩܒܰܠ ܥܕܬܳܐ ܘܡܶܠ̈ܶܐ ܦܰܟܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܫܳܛܰܪ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܶܗ ܐܶܚܰܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܠܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܡܳܙܽܘܢܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܗܽܘ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܫܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܛܳܥܶܐ ܘܰܡܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܰܨܪܺܝܟܘܬܳܐ ܐܶܬܡܚܶܠ ܓܘܫܡܶܗ܆ ܘܐܶܢ ܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܠܪܽܘܫܡܶܗ ܘܗܳܫܳܐ ܝܳܡܶܐ ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܟܰܦܢܳܐ ܘܫܶܡܥܶܬ ܠܰܫܡܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܽܘܥܬܳܐ ܫܳܒܶܩ ܥܰܦܪܶܗ ܘܡܳܬܶܗ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܕܠܳܐ ܚܙܰܝܢ ܡܶܕܶܡ.

ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܡ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ܆ ܐܰܥܒܰܪܘ ܢܽܓܪܳܐ ܠܰܡ ܕܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܒܒܶܟܝܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܒܢ̈ܰܝܗܘܢ ܦܳܗܶܝܢ ܒܬܰܘܫܳܐ (527) ܘܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܨܳܝܡܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܐܰܝܟ ܥܶܢܘ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܰܡ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܒܣܺܝܘ ܒܨܘܡܳܐ ܐܳܦ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܪܰܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܠܰܡ ܠܥ̈ܕܳܬܳܐ܆ ܘܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܒܶܐ ܡܶܢ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܳܐܦ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܝܰܘܡܳܢܚܰܠܶܦܘ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܚܳܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܟܽܘܙܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܳܐܙܶܠ ܢܳܩܶܫ ܬܰܪܥܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܝܳܡܶܐ ܕܐܳܒܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܩܰܠܥܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܽܘܓܪ ܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܚܪܺܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܓܶܝܪ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܝܳܡܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ ܒܰܢ ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܕܟܕܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܬܚܶܝܬ ܡܰܕܰܐܬܳܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܩܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܝܳܡܶܐ ܓܠܳܐ ܚܙܺܝܬ ܨܰܥܪܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܝܳܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܶܩܢܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܶܠܣ̈ܶܐ ܒܚܳܪܥܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܳܐܘܡܬܗܘܢ ܗܘܳܬ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܰܫܟ̈ܳܚܳܬܳܐ ܘܰܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܟܽܠ ܝܰܕܥ̈ܬܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܡܰܪܟܶܢ ܒܶܝܬ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܕܰܒܢ̈ܰܘ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܩܽܘܪ̈ܝܳܐܐ ܘܰܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܬ̈ܶܐ ܪܰܘܪܒ̈ܶܐ܆ ܘܩܰܨܪ̈ܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܳܪ̈ܶܐ ܦܳܫ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܚܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܢܨܰܒ ܟܰܪ̈ܡܶܐܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܒܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܓܰܢ̈ܶܐ ܒܢܰܚܠ̈ܶܐ܆ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܦܶܥܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܦܳܫܘ ܠܗܘܢ ܒܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܘܢ ܦܩܰܕܘ ܚܽܘܒܳܐ ܘܺܐܝܬ ܕܶܝܢ ܕܰܛܥܰܘ ܠܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܪܗܶܛܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܙܕܰܘܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܰܦܪܰܘ ܘܰܣܓܰܘ ܘܰܡܠܰܘ ܐܰܪܥܳܐ܆ (529) ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܣܠܰܝ ܗܳܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܡܰܕܥܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܐܰܡܺܝܪ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐܝܬ ܡܶܛܽܠ ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܢܶܬܟܰܣܝ̈ܳܢ ܟܽܠܳܢܳܐܝܬ ܝܰܘܡܳܢ ܡܗܰܠܟ̈ܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܫܽܘܩ̈ܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܐܝܬ.

ܫܡܰܥܘ ܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܡܰܠܦܳܢܳܐ.

ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܕܽܘܫ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ܆ ܠܡܘܢ ܒܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܠܡܽܘܢ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܠܡܳܢܳܐ ܥܽܘܬܪ̈ܶܐ܆ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܠܰܡܚܳܪ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܩܳܥܶܝܢ ܣܳܦܪ̈ܶܐ.

ܗܳܓܳܪܽܘܬܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܬܶܙܕܰܥܙܰܥܝ ܥܕܬܳܐ ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܗܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܬܶܬܦܰܝܰܓܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܗܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܳܐ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܘܰܢܛܰܠܩܽܘܢ ܢܶܫ̈ܰܝܗܘܢ ܢܳܡܽܘܣܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܙܕܰܘܓܽܘܢ ܙܘܘܳܓܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܩܳܢܽܘܢܳܐ܆ ܗܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܐܠܦܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ ܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܠܥܳܡܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝ̈ܶܐ.

ܗܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܛܠ̈ܳܢ ܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܘܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܘܩܳܠ̈ܶܐ ܚܠܰܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܶܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܬܶܬܦܰܝܰܓܝ ܡܶܢ ܠܶܒ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܗܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܬܳܐ ܕܢܶܐܠܦܽܘܢ ܪܶܩܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܘܰܙܡܳܪܳܐ ܫܟܺܝܪܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ (531).

ܒܳܥܽܘܬܳܐ.

ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܫܳܢ ܐܶܡܰܢ ܗܳܝ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܠܶܥܙܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܘܬܰܠܡܺܝܕ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܳܟܝܳܐ ܐܶܡܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܰܟܦܰܪܘ ܒܚܰܠܒܳܗ̇ ܘܰܢܩܶܦܘ ܒܒܶܗܬܬܳܐ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܳܬܳܐ܆ ܒܕܳܪܰܢ ܫܶܠܡܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܕ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܚܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܩܺܝܢܬܳܗ̇܆ ܘܳܐܦ ܠܶܫܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܣܰܒܰܪܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ܀.

ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܰܪ܆ ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢ̈ܰܝ ܡܰܘܒ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟܽܘܢ ܫܩܽܘܠܘ ܢܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܝܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܕܢܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܟܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܝܪܝ ܒܰܣܺܝܡ ܗ̱ܘ ܘܡܰܘܒܰܠܝ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܰܬܰܝ ܨ: ܝܐ ܟܚ܆ ܠ.

ܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܽܠܫܳܥ ܢܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܩܘܢܳܝܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ܆ ܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܶܝܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܪܚܩܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܘܣܳܟܪܺܝܢ ܐܶܕܢ̈ܰܝܢ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܡܶܠ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܠ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܡܰܙܡܪܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܠܰܘ ܠܰܢ ܠܰܘ ܠܰܢ ܐܶܠܳܐ ܠܰܫܡܳܟ ܩܰ݊ܺܝܫܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܏ܡܙܡ ܩܕ ܐ܆ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܝܳܐܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܬܰܒܰܪ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ (533) ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܟ ܗܰܒ ܠܶܗ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܟܽܘܬܺܝܢܳܟ ܗܰܒ ܠܶܗ ܡܰܪܛܽܘܛܳܟ ܏ܡܬܝ ܐܰܚܶܒܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܰܥܒܶܕܘ ܛܳܒܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܘܨܰܠܰܘ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܟܘܢ܆ ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܗܽܘ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܰܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܳܡ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܶܫ̈ܶܐ ܚܰܛܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܕܺܐܒ̈ܶܐ܆ ܗܘܰܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܏ܡܬܝ ܨ: ܝ܆ ܝܘ.

ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܩܰܘܰܘ ܒܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܬܰܝܬܽܘܢ܆ ܐܰܟܝܢܳܐ ܕܰܫܒܶܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܬܶܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܏ܝܘܚܢܳܢ ܨ: ܝܕܘ ܕ.

ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܩܺܝܕ̈ܳܢ ܠܟܽܘܢ܆ ܐ̱ܡܰܪܘ ܕܰܚܢܰܢ ܥܰܒ݊̈ܶܐ ܒܰܛܺܝܠ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܒܰܕܢ ܏ܠܘܩܐ ܨ: ܝܙ܆ ܝ.

ܘܰܡܙܰܗܰܪ ܬܽܘܒ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܡܶܟܺܝܠ ̱ܡܰܢ ܕܣܳܒܰܪ ܕܩܳܡ ܢܶܙܕܗܰܪ ܕܠܳܐ ܢܶܦܶܠ܆ ܏ܩܘܪ ܨ: ܝ܆ ܝܒ܆ ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܚܫܽܘܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܣ̣ܰܠܳܐ ܬܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܰܚܫܒ̈ܳܬܳܐ (535) ܕܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ ܕܒܰܛܺܝܠ̈ܳܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܏ܐܩܘܪܢܬܳܝ̈ܶܐ܆ ܐ: ܝܚ܆ ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܫܬܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܟܳܣܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܘܰܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܏ܐܩܘܪܢܬܳܝܶܐ ܨ: ܝ܆ ܟܐ ܀.

.

.

.

 

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܡܶܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܀܀܀ .

ܡܶܛܽܠ ܡܰܫܬܰܘ̈ܬܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܟܣܳܬ̈ܳܐ.

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܙܡܳܪ̈ܶܐ ܘܪܶܩܕ̈ܶܐ ܙܠܺܝܠ̈ܶܐ ܘܚܓ̈ܶܐ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܘܫܳܦܪܺܝܢ ܒܡܶܫܬܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܘܳܐܰܡܪ.

ܐܢ̱ܬ ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܡܠܶܐ ܐܶܕܢ̈ܰܝ ܒܰܪܬܳܟ ܘܰܒܢ̈ܰܝܟ ܙܡܳܪܳܐ ܦܰܚܳܙܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܣܪܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚ̈ܳܢ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̱ܬ ܕܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܳܬܨܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܛܰܠܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܠܺܝܠ̈ܺܝܢ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܕܦܚܳܙܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܫܳܐܶܛ ܐܢ̱ܬ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܰܕܫܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܰܬܒܰܛܶܠ ܘܬܶܫܪܶܐ ܠܰܥܝ݊̈ܶܐ ܗܳܠܝܢ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܘܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ  ܘܬܰܠܶܦ ܠܰܒܢ̈ܰܝܟ ܘܠܰܒܢܳܬ̈ܳܟ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܙܰܡܰܪ ܒܗܘܢ ܕܰܘܺܝܕ ܘܬܶܩܪܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܰܬܙܰܡܰܪ܆ ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܕܰܢܒܰܪܟܽܘܢ ܘܢܰܫܠܡܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܢܰܛܰܪ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܟܰܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܢܶܬܡܠܶܐ ܒܰܝܬܗܘܢ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢܗܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܢܶܗܘܘܢ ܙܰܡܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ (537) ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.

ܡܰܢ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܕܰܗܒܳܐ܆ ܕܰܗܒܳܐ ܡܰܦܶܩ ܘܡܰܢ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܣܺܐܡܳܐ܆ ܣܺܐܡܳܐ ܚܳܙܶܐ ܘܡܰܢ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܚܶܛ̈ܶܐ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܘܗܝ ܡܰܦܶܩ ܡܶܢܗܘܢ ܚ̈ܶܛܶܐ܆ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܣܥܳܪ̈ܶܐ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܘܗܝ ܡܰܦܶܩ ܣܥܳܪ̈ܶܐ܆ ܡܰܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܣܳܥܰܪ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܚܳܨܶܕ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܡܰܢ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ ܢܳܣܶܒ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܟܘܘܳܐܪܳܐ ܘܛܪܽܘܕܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܳܪܶܗ.

ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܒܳܢܶܐ ܥܕ̈ܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܕܪ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܩܢܳܐ܆ ܚܰܕ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܐܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܠܳܥܳܙܳܪ ܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ.

ܡܰܢ ܕܢܳܨܶܒ ܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܬܺܐܢ̈ܶܐ ܩܳܛܶܦ ܡܶܢܗܘܢ ܥܢܒ̈ܶܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܢ ܕܙܳܪܰܥ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܣܰܠ̈ܘܳܢܶܐ܆ ܚܳܨܶܕ ܡܶܢܗܘܢ ܩܽܘܪ̈ܛܳܒܶܐ ܘܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ.

ܟܽܠ ܪܶܓܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܘܓܘܣܛܺܝܢܘܣ ܟܽܠ ܐ̱ܢܫ ܙܳܕܶܩ ܕܢܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܝܽܘܩܢ̈ܶܐ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܺܝܢ ܘܰܫܟܺܝܪܺܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܡܥܺܝܪܺܝܢ ܪܶܓܬܳܐ ܒܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܒܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܰܒܬܽܘܠ̈ܶܐ ܘܰܡܙܰܘܓ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܚܺܝܠ ܗ̱ܘ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܥܝܳܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܘܢ ܕܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܥܺܝܪ ܐܶܢܘܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܣܰܕܰܪ ܠܗܘܢ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝܢ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܰܦܶܠ ܐܢܘܢ ܒܦܰܚ̈ܰܘܗܝ ܡܰܘܒܕ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܬܺܝܒ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ (539) ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܪܰܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܰܩܳܩ̈ܶܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܀.

.

ܡܰܬܠ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܀.

ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܳܪܳܡܳܝܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܝܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܪܟܰܒܺܝܡ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܘܢ ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܘܢ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܐܫܩܳܐ ܐܶܢܘܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܕܶܒܪܶܬ ܐܶܢܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܚܳܢܳܢ ܒܰܪ ܓܶܕܠܝܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܒܰܝܬܶܗ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܢܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܣܳܡ ܩܕܡ ܒܢ̈ܰܝ ܒܶܝܬ ܪܟܰܒܝܡ ܐܰܓ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܟܳܣ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ ܐܶܫܬܰܘ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܫܳܬܶܝܢܰܢ ܚܰܡܪܐ ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܢܳܕܳܒ ܒܰܪ ܪܰܟܶܒ ܐܰܒܘܢ ܦܰܩܕܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܢܰܢ ܘܒܢ̈ܰܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܳܐܦ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ ܒܳܬ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܒܢܽܘܢ ܘܙܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܬܶܨܒܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܬܶܬܒܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܚܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܗ̇܆ ܏ܐܪܡܝܐ ܨ: ܠܗ܆ ܙ܆ ܚ.

ܐܶܬܦܪܰܥܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܝܰܗܒܘ ܒܢ̈ܰܝܗܘܢ ܠܟܰܦܢܳܐ܆ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܘܢ ܠܺܐܝܕ̈ܰܝ ܚܰܪܒܳܐ܆ ܢܶܗܘܝ̈ܳܢ ܢܶܫ̈ܰܝܗܘܢ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܓܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܢܶܗܘܘܢ ܩܛܺܝܠ̈ܶܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܘܬܶܫܬܡܰܥܝ ܝܺܠܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܬ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܗܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪܗܘܡ܆ ܐܠܳܐ ܢܰܚܠܳܐ (541) ܕܰܩܛܺܝܠ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܘܢ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܝܗܘܢ ܘܶܐܬܶܠ ܫܠܰܕ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܐܘܟܶܠ ܐܶܢܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܟܽܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܐܶܡܰܪܬ ܥܰܠ ܕܩܰܫܝܽܘ ܩܕܳܠܗܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܰܝ ܏ܐܪܡ ܨ:.

ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܒܺܝܫܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܠܰܫܒ̈ܳܒܰܝܗܘܢ ܘܰܠܩܰܪܺܝܒܰܝ̈ܗܘܢ ܡܳܛܝܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫ̈ܳܢܶܐ ܡܬܒܰܢܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ܆ ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܬܗܰܓܡܳܐ܆ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩܝ.

ܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܦܪܩܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܳܥܝ̈ܳܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ܆ ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡ܆ ܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝ̈ܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܪ̈ܚܡܰܝ ܢܰܦܫܗܘܢ ܪ̈ܚܡܰܝ ܟܶܣܦܳܐ ܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܡܓܰܕܦܳܢ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢ̈ܶܐ܆ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܳܟܠ̈ܰܝ ܩܰܪܨܳܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܣܳܢܝ̈ܰܝ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓ̈ܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܡܰܬܠܳܐ ܥܰܠ ܚܣܳܡܳܐ.

ܛܢܳܢܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܫܓܰܫ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܐܰܚܪܶܒ܆ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܦ ܘܟܰܪܟ̈ܶܐ ܣܚܰܦ܆ ܘܩܰܛܠ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܐܰܪܡܺܝ܆ ܘܚܰܪܒܳܐ ܣܶܓܝܰܬ ܒܶܗ܆ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܦܪܰܫ ܐܰܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝܗܘܢ ܘܰܛܪܰܕ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܐܰܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܐܰܟܣܢ̈ܳܝܶܐ ܘܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܘܢ܆ ܘܟܰܕ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬ̈ܶܐ (543) ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܗܘܢ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܦܪܰܫ ܛܢܳܢܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܩܳܡܘ ܒܶܗ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܚܡܰܝܗܘܢ ܦܠܰܓ ܐܶܢܘܢ܆ ܘܚܰܒ̈ܺܝܒܶܐ ܥܰܠ ܝܰܩܺܝܪ̈ܰܝܗܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܘܰܫܓܰܫ ܘܰܐܪܡܺܝ ܓܒܰܪ ܒܚܰܒܪܶܗ܆ ܦܠܰܓ ܬܪܶܶܝܢ ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ܆ ܩܳܛܶܠ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܗ ܒܝܰܕ ܦܽܘܡܶܗ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܣ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܛܢܳܢܳܐ ܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܳܬ̈ܰܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܒܪ̈ܳܚܡܰܝ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܘܚܳܡܰܥ ܘܥܳܬܶܩ ܒܓܰܘܗܘܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܡܒܰܛܶܝܢ ܣܪܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܘܡܰܘܠܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܦܰܪܶܕ ܫܶܢܬܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܘܡܶܬܚܰܠܰܦ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܰܢܨܰܥܰܪ ܠܪܳܚܡܶܗ܆ ܐܶܢ ܢܶܓܕܰܫ ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ ܪܶܢܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܛܳܪܶܕ ܘܡܰܦܶܩ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܢܳܨܶܒ ܒܩܶܦܠ̈ܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܘܢܳܩܶܫ ܣܶܟ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ܆ ܡܟܰܢܶܫ ܘܡܰܝܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܶܢܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܘܡܰܩܢܶܝܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܬܪܥܺܝܬܶܗ ܚܳܠܶܕ ܘܡܶܙܕܪܰܥ ܒܶܗ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܢܽܘܟܪܳܝ̈ܳܢ ܠܶܗ ܫܽܘܥܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ̈ܶܐ܆ ܡܶܬܚܢܶܩ ܒܓܰܘܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܢ̈ܩܳܢ ܚܶܛ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܳܨܪܺܝܢ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܥܳܩܰܪ ܘܫܳܕܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܛܛܳܒܳܐ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܒܺܝܫܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܶܗ܆ ܘܡܕܰܘܕܝܢ ܠܶܗ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܫܽܘܕܳܠ̈ܶܐ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ܆ ܪܰܟܺܝܟܳܐܝܬ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܐܰܝܟ ܫܽܘܥܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܟܰܕ ܢܳܦܶܠ ܒܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܛܳܒܳܐ ܚܳܛܶܦ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ܆ ܘܰܓܝ̈ܳܕܰܘܗܝ ܝܰܒܺܝܫܺܝܢ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ܆ ܩܳܐܶܡ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܘܚܳܬܶܡ ܨܠܽܘܬܶܗ (545) ܘܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܐܦܶܩ̈ܝ ܣܶܦܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܒܝܽܘܠܦܳܢ ܥܝܳܕܳܐ ܣܳܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܘܠܶܒܶܗ ܣܦܺܝܩ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܳܠܶܗ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܛܳܥܝܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܝܰܠ̈ܺܝܦܳܢ ܠܶܗ܆ ܓܳܚܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܕܶܠ ܠܶܗ ܕܰܩܢܳܝܗܝ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܗܘ ܡܰܪܓܶܫ ܕܰܙܒܺܝܢ ܕܠܳܐ ܒܕܡ̈ܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܕܰܥܘܺܝܪܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܘܠܶܩܛܳܐ ܪܳܡܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܳܪܰܚܬܳܐ܆ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܦܳܪ̈ܚܳܢ ܡܳܐ ܕܚܳܙܝ̈ܳܢ ܠܶܩܛܳܐ ܕܰܛܡܺܝܪ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܕܦܰܚܳܐ܆ ܩܪܳܒܳܐ ܠܡܶܠܩܛܶܗ ܗܺܝ ܒܫܰܒܪܽܘܬܳܗ̇ ܘܨܳܦܰܚ ܥܠܶܝܗ̇ ܦܰܚܳܐ ܘܡܶܬܟܰܒܫܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܕܶܐ ܨܰܝܳܕܳܐ ܒܨܰܝܕܶܗ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܛܺܝܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܪܳܚܶܡ܆ ܢܳܦܰܚ ܡܳܠܶܐ ܠܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܫܳܕܶܠ ܘܡܰܚܬܚܶܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܠܶܗ ܠܶܩܛܳܐ܆ ܘܨܳܠܶܐ ܠܶܗ ܦܰܚܳܐ ܘܠܳܐ ܡܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܗܳܘܶܐ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀.

.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܒܟܽܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܀܀܀.

ܘܚܳܫܚܳܐ ܐܳܦ ܠܟܳܗܢܳܐ ܕܚܰܕܬܳܐܝܬ ܡܫܰܪܶܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ.

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܆ ܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܛܪܳܐ ܠܙܰܪܥܳܐ ܐܳܘ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ܆ ܘܫܶܩܝܳܐ ܠܰܨܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܶܢܬܳܐ ܠܰܕܫܳܗܪܺܝܢ܆ ܘܰܢܝܳܚܬܳܐ ܠܠܐܝ̈ܳܐ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܆ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܚ̈ܰܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܘܡܰܘܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܟܪܙܺܝܘܗܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܦܰܫܰܩ ܠܺܝ ܒܟܶܣܝܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܐܘܕܰܥ (547) ܠܰܐܚܽܘܬܟܘܢ ܓܰܠܝܳܐܝܬ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܬܰܫܠܰܡ ܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܝܬ ܕܰܐܘܕܰܥ ܠܟܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܝܬ.

ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܠܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܬܽܘܒ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܡܰܬ̈ܠܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܶܪܒܰܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܝܬ ܐܳܬܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܆ ܘܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܫܶܗܝܰܬ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܐܶܬܒܰܕܪܰܬ ܘܛܳܒܽܘܬܳܐ ܫܶܩܠܰܬ ܣܽܘܟܳܝܳܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܘܟܽܠܗܘܢ ܣܛܰܘ ܐܰܟܚܕܳܐ܆ ܘܳܐܡܰܪ ܚܰܛܳܝܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܐܰܗܦܶܟܘ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܦ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܢܛܽܘܪܝܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܡܠܟܰܬ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܐܰܝܟ ܪܶܓܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܣܡܰܝ̈ܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܘܢܳܓܕܺܝܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܕܳܢܳܐ܆ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܐܶܢܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ ܥܠܰܝ ܒܗܳܕܶܐ ܡܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܠܡܰܬܠ̈ܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܦܟܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܬܦܟܰܪ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܒܣܽܘܛܡ̈ܶܐ܆ ܘܰܗܘܳܬ ܥܠܰܝ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܐܝܟ ܕܰܘܩܳܐ ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܫܳܡܰܥ.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܘܰܒܙܽܘܝ̈ܳܬܳܐ ܡܦܺܝܣ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܗܶܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܠܫܳܪܽܘܬܶܗ܆ ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܣܳܟܰܪ ܐܶܕܢ̈ܰܘܗܝ ܘܰܡܥܰܡܶܨ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܗܘܢ܆ ܐܶܬܕܰܡܰܘ ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܶܢܗܘܢ ܝܰܗ̱ܒܘ ܢܰܦܫܗܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܡܶܢܗܘܢ ܩܕ̈ܳܠܰܝܗܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܘܢ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܩܰܪ ܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ (549) ܐܰܡܠܟܰܬ ܥܰܠܝܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܗܘܰܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܳܥܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܢܰܢ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬܰܢ.

ܗܳܫܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܣܶܢܘ ܒܪ̈ܓܠܰܝܟܘܢ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܰܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܘܣܢܘܰܪܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܟܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܩܝܳܡܳܐ܆ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ܆ ܚܽܘܣܘ ܚܰܨܰܝ̈ܟܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܥܺܝܪܺܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܡܳܪܟܽܘܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܡܛܰܝܒ̈ܶܐ ܕܬܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܥܰܡܠ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܽܘܠ ܒܗܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܒܟܰܘ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܒܳܟܶܝܬܘܢ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܥܒܶܕܘ ܠܟܽܘܢ ܪ̈ܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܆ ܘܗܰܒܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܝܢ̈ܶܐ ܘܰܐܫܩܰܘ ܠܰܨܗ̈ܰܝܳܐ ܘܥܰܕܰܪܘ ܠܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܢܰܦܺܝܠ̈ܶܐ ܘܰܣܡܽܘܟܘ ܠܣܳܒ̈ܶܐ܆ ܕܰܟܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܘܢܰܣܓܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܥܰܡ ܟܽܠܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܫܒܰܘ ܬܽܘܪ̈ܟܳܝܶܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܡܺܝܠܺܝܛܝܢܝ ܐܶܬܢܣܒ ܒܰܫܒܳܝܳܐ ܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܐܰܒܽܘ ܣܰܐܠܶܡ ܡܶܢ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܝܕܺܝܥܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܬܽܘܪ̈ܟܳܝܶܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܗܰܒܠܰܢ ܕܰܗܒܳܐ ܛܺܝܡܳܟ ܘܢܶܫܒܩܳܟ܆ ܘܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܛܺܝܡ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܒܰܫܒܳܝܳܐ܆ ܩܰܨܘ ܥܰܡ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܟܽܠ ܛܺܝܡ̈ܰܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܚܰܡܫܳܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܛܺܝܡ̈ܰܝ ܚܰܡܫܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܢ ܘܰܫܩܰܠ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ.

ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܛܺܝܡ̈ܰܝ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ܆ ܚܳܝܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܫܰܦܠܳܐ ܘܰܬܥܺܝܫܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ.

ܒܰܙܒܰܢ ܢܦܰܠ ܩܪܳܒܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܪܽܘܡ̈ܳܝܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܟܒܰܫܘ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܳܙܝܢ ܘܩܳܛܠܺܝܢ (551) ܘܫܳܒܶܝܢ܆ ܟܶܢ ܫܒܰܘ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܘܟܰܢܶܫܘ ܐܶܢܘܢ ܒܕܳܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܟܬܒܽܘܢ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܒܟܰܪܛܰܝܣܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܬܰܒ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܕ ܗܳܕܶܐ ܟܬܺܝܒܬܳܐ.

ܐܳܘܗ ܡܳܐ ܪܰܒ ܛܽܘܒܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܠܫܰܦܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܡܬܳܐ.

ܟܰܕ ܩܪܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܟܬܝܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܦܩܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܰܟܬܰܒ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܢܳܐ ܛܰܒܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܫܓܺܝܪ ܒܪܶܚܡܰܬ ܡܳܬܶܗ ܙܳܕܶܩ ܕܚܺܐܪܳܐܝܬ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܢܺܚܶܐ܆ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܳܘ ܐܽܘܡܬܳܢܳܐ ܪܰܒ ܢܰܦܫܳܐ.

ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܢܦܰܩ ܒܰܙܒܰܢ ܩܰܝܛܳܐ ܠܨܰܝܕܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܚܰܕ ܣܳܒܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܒܚܰܩܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܙܶܠ ܐܰܫܺܝܓ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܘܬܳܐ ܠܘܳܬܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܙܡܺܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕܰܝ܆ ܘܰܥܢܳܐ ܣܳܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܬܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܟ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܪܰܒ ܡܶܢܳܟ ܙܰܡܢܰܢܝ ܠܫܳܪܘܬܶܗ܆ ܐܶܬܬܥܺܝܩ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܪܰܒ ܡܶܢܝ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܣܳܒܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܽܘ ܙܰܡܢܰܢܝ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ.

ܕܶܒܽܘܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܕܶܒܫܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܘܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܚܡܶܫ ܥܰܝܢ̈ܶܐ܆ ܬܠܳܬ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܥܶܠ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ܆ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗ̇܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܫܳܠܝ̈ܳܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܩܽܘܪܫܳܐ ܐܰܘ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ܆ ܛܳܒ ܪܳܚܡ̈ܳܢ ܠܢܰܩܕܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܳܙܝ̈ܳܢ ܨܳܐܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܒܰܪ ܫܳܕ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇܆ ܘܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠ̈ܳܢ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܝܢ ܐܰܘ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܶܐܢ ܓܳܕܶܫ ܘܥܳܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ ܚܰܕ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܥܝ̈ܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܡܰܘܬܳܐ (553) ܨܳܒܶܝܢ ܘܠܳܐ ܒܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.

ܡܰܢܽܘ ܕܰܐܠܶܦ ܠܨܶܦܪܳܐ ܕܬܶܒܢܶܐ ܩܶܢܳܐ ܬܩܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܩܰܨܪܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ܆ ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܐܠܶܦ ܥܒܺܝܕܽܘܬ ܕܶܒܫܳܐ ܠܕܶܒܽܘܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܠܫܽܘܫܡܳܢܳܐ ܕܠܰܙܒܰܢ ܣܰܬܘܳܐ ܙܝܳܢܬܳܐ ܢܟܰܢܶܫ܆ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢ̈ܶܐ.

ܙܳܕܶܩ ܠܛܰܠܝܳܐ ܡܗܰܘܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܥܒܰܪ ܥܶܕܳܢܶܗ ܒܫܶܥܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܫܶܬܐܶܣܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܢ ܕܛܳܒ̈ܺܝܢ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܫ̈ܺܝܢ܆ ܟܽܠ ܛܰܠܝܳܐ ܕܝܳܨܶܦ ܕܢܺܐܬܰܪ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܽܐܘܡܬܶܗ ܘܰܠܡܳܬܶܗ.

ܟܽܠ ܛܰܠܝܳܐ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܬܦܣܶܩ܆ ܘܟܽܠ ܛܰܠܝܳܐ ܕܓܳܢܶܒ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܕܶܗ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ܆ ܟܽܠ ܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܨܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܗ̇ ܘܰܡܒܰܕܪܳܐ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܒܰܥܠܳܗ̇ ܒܢܰܗܪܳܐ ܬܶܫܬܕܶܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܰܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܐܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܘܢܶܗܘܘܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܕܢܺܚܽܘܢ ܚܰܝܗܶܐ ܒܰܣ̈ܺܝܡܶܐ.

ܒܶܝܬ ܣܶܦܪܳܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܘܗܝ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܚܠܰܝ̈ܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܀.

.

.

.

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܀܀܀.

.

ܫܦܰܪ ܚܢܽܘܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܨ: ܘ܆ ܟܕ.

ܐܳܘ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܟܡܳܐ ܪ̈ܚܺܝܡܺܝܢ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܺܝܢ ܘܚܰܒܺܝܒ̈ܺܝܢ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܛܽܘܒܬ̈ܳܢܺܝܢ ܐܶܢܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܦܪܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠ̈ܰܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ(555) ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܕܢܶܦܶܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܬܥܺܝܫ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܪܡܶܐ ܒܥܶܨܝܳܢܳܐ܆ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܥܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܕܳܓܶܠ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܰܥܕܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܪܺܝܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܘܒܰܥܒܳܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܪܛܘ ܒܳܬܰܪ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܒܶܠܥܳܕܶܝܗ̇ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܏ܥܒܪ̈ ܨ: ܝܒ܆ ܝܕ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܪܰܥܺܝܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܶܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝܘ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܰܠܳܗܳܐ ܘܓܶܢܣܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܩܳܡܘ ܒܰܝܢܳܬܗܘܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܪܺܝܫ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܕܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܘܰܠܙܰܕܝܩܽܘܬܳܐ ܘܟܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ܆ ܘܰܡܝܰܒܠܺܝܢ ܠܗܘܢ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܫܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܰܘܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܺܝܬܘ ܟܽܠܗܘܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠܟܳܢܗܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܘܰܚܕܺܝܘ ܒܶܗ܆ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܕܰܐܟܣܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܢܘܢ ܘܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܏ܥܒܪ ܨܝ: ܝܐ܆ ܝܓ.

ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܚܢܽܘܟ ܕܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝ܆ ܘܰܐܡܺܝܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܣܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܚܢܽܘܟ ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܛܥܶܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܢܫܰܢܶܝܘܗܝ ܗܡܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܏ܥܒܪ̈ ܨ: ܝܐ܆ ܗ.

ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܚܢܽܘܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ (557) ܟܽܠܗܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܕܳܪܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܠܶܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܘܬܰܪܒܺܝܬܶܗ܆ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܦܣܳܩ.

ܫܽܘܢܝܳܐ ܕܰܚܢܽܘܟ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܪܽܘܚ ܘܒܰܦܓܰܪ ܗܘܳܐ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܠܡܺܝܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܙܰܗܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܪܓܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܺܐܪܰܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܛܽܘܒܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܚܳܐ̈ܶܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܗ̱ܘ ܚܳܐܝܢܰܢ ܘܐܶܢ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ ܏ܪ̈ܘܡ ܨ: ܝܕ ܚ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܘ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܐܰܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܰܘ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܚܢܽܘܟ ܘܢܰܣܒܶܗ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܒܰܫܢ̈ܰܘܗܝ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒ̈ܗܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܪܶܝܢ ܐܰܘ ܐܰܪ̈ܺܝܟܺܝܢ ܟܽܠܗܘܢ ܠܶܐܘܬܳܐ ܘܰܫܚܳܩܳܐ ܐܶܢܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܝܗܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܚܰܒܺܝܒ̈ܰܝ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܰܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܰܢ ܢܝܳܚܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ.

ܐܶܬܩܪܺܝ ܗ̱ܘ ܥܰܡܰܢܘܐܶܝܠ܆ ܕܬܽܘܪܓܳܡܶܗ ܒܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܏ܡܬܝ ܨ: ܙ܆ ܟܓ܆ ܘܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܰܢܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܰܢ܆ ܏ܪ̈ܘܡ ܨ: ܚ܆ ܠܐ.

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܦܶܢ ܐܶܗܰܠܶܝܟ ܒܢܰܚܠ̈ܰܝ ܛܶܠܳܠ̈ܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܰܡܝ ܡܙܡ ܟܓ.

ܕܶܐܢ ܢܶܬܗܰܦܰܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܘܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܓܶܐܪܗܰܘܗܝ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܝܳܗܶܒ ܠܰܢ ܣܶܬܳܪܳܐ (559) ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ ܘܰܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ܆ ܘܗܰܠܶܟ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܘܗܝ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܬܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܨܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܏ܒܪܝܬܳܐ ܨ: ܠܛ܆ ܟܓ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܘܙܒܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܓܕܰܫܘ ܥܠܰܘܗܝ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܣܰܝܥܳܢܶܗ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܏ܡܙܡ ܥܓ܆ ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܒܰܝܬܳܟ ܘܰܢܫܰܒܚܘܢܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܀.

ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܳܡܰܪ:.

ܠܳܐܬܶܚܫܽܘܒܳܝܗܝ ܒܶܛܠܳܢܳܐ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܐܢ̱ܬ ܣܺܝܡܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢ̱ܬ.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܀܀܀.

.

ܐܰܚ̈ܰܝ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܙܰܗܰܪ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ܆ ܕܰܒܝ̈ܰܘܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܟܶܣܦܳܐ܆ ܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܡܶܐ܆ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܕܠܐܢܶܫ̈ܰܝܗܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣܺܝܢ܆ ܟܳܦܪ̈ܰܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܐܳܟܠ̈ܰܝ ܩܰܪ̈ܨܶܐ܆ ܡܫܰܥܒܕ̈ܰܝ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܣܳܢܝ̈ܰܝ ܠܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܫܰܠ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܡܣܰܪ̈ܗܒܶܐ܆ ܚܬܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗܘܢ ܐܰܣܟܺܝܡܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܪ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܕܚܽܘܩ ܐܶܢܘܢ ܡܶܢܳܟ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ܆ ܘܰܒܪܶܥܝܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܳܡ ܘܥܰܠ (561).

.

(561) ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܬܶܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܗܰܓܺܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܶܒ ܒܙܰܒܢܶܗ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܳܬܪܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܠܰܝܬ ܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܏ܡܙܡ ܠܒ܆ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܥ̈ܳܒܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܓܶܠܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܝܳܒܫܺܝܢ ܘܐܰܝܟ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܚܳܡܶܝܢ܆ ܣܰܒܰܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܠܶܒܳܟ܆ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܣܳܝܦܺܝܢ܆ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܚܳܐܰܪ ܐܢ̱ܬ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܏ܡܙܡ ܠܙ܆ ܫܡܰܛܘ ܣܰܝܦܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܣܰܝܦܗܘܢ ܢܶܥܘܠ ܒܠܶܒ̈ܰܘܳܬܗܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܣܳܝܦܺܝܢ ܕܰܒܪܺܝܟ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ܆ ܛܠܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܘܣܶܐܒܬ ܘܠܳܐ ܚܙܰܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܐܳܦܠܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܒܳܥܶܐ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܙܰܪܥܶܗ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܒܳܥܶܐ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܡܶܣܟܺܝܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܰܛܪܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܢ̱ܬ ܒܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܡܚܰܣܝܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐܢ̱ܬ ܪܚܶܡܬ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ (563) ܡܶܢ ܡܰܡܠܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܪܚܶܡܬ ܠܟܽܠ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܠܠܶܫܢ̈ܶܐ ܢܶܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܩܰܪ ܐܶܢܘܢ ܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܢܩܽܘܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܘܐܰܝܟ ܕܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܫܰܥܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܢܶܐܒܕܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܳܐ܆ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܟܽܠܗܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܰܝܗܘܢ.

ܗܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܶܐ ܒܥܰܡܳܐ ܐܰܟܝ ܕܐܳܦ ܒܟܽܘܢ ܢܗܘܘܢ ܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܪ̈ܣܺܝܣ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ܆ ܘܰܒܡܳܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܐܶܢܘܢ ܟܳܦܪܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܘܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐ܆ ܘܣܰܓܝ̈ܶܐܐ ܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܒܬܰܪܗܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܫܪܳܪܳܐ ܬܬܓܰܕܰܦܝ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܒܳܬܰܪ ܛܳܥܝܽܘܬܗܘܢ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܦܫܺܝܩܳܐܝܬ ܐܳܡܪܳܐ ܕܰܒܙܰܒܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܦܪܩܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܢܺܐܙܠ̱ܘܢ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܘܒܬܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܐܣܟܺܝܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܡܰܛܥܶܝܢ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܛܺܝܡܳܬܶܐܘܣ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ.

ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܕܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܘܢ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܡܶܟܘ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܪ̈ܽܡܳܝܶܐ.

ܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܢܘܢ ܘܠܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܳܡܬܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ ܒܥܰܘ܆ ܐܰܬܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܠܥܶܠ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܘܠܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܺܝܬܬܘܢ ܠܟܘܢ ܓܶܝܪ܆ ܐܠܳܐ ܚܰܝ̈ܰܝܟܽܘܢ ܟܣܶܝܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܕܗܽܘܝܘ ܚܰܝ̈ܰܝܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܶܬܓܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ (565) ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܐܰܡܺܝܬܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝܟܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܪܶܓܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܥܳܠܽܘܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܬܶܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܠܐܳ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܥܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢܺܝܚܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܠܓܽܘܕܳܦܳܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܛܰܢܦܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܘܢ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܚܰܕ ܒܚܰܕ܆ ܐܠܳܐ ܫܠܽܘܚܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܘܢ ܗܽܘܦܳܟܰ̈ܘܗܝ܆ ܘܠܒܰܫܘ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܶܗ ܡܰܘܬܳܐ ܫܶܢܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ.

ܡܰܘܬܳܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܰܣܶܩ ܠܫܡܰܝܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܶܒܠܬܳܐ ܕܡܰܣܩܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܢ ܚܰܝܗܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܡܠ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܢܡܽܘܬ ܢܺܚܶܐ ܏ܝܘܚܢܢ ܨ: ܝܐ܆ ܟܘ.

ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܚܳܢܳܐ ܨ: ܛ.

ܘܰ̇ܙܺܝܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܶܐܬܝܗܶܒ ܠܶܗ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܒܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܬܗܘܢܡܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܺܐܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܶܫܬܓܰܪ ܘܰܚܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܳܐܐܰܪ ܡܶܢ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܒܺܐܪ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܦܰܩܘ ܩܰܡܨ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܶܐܬܝܗܶܒ ܠܗܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܶܐܬܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ ܕܠܳܐ ܢܰܗܪܽܘܢ ܠܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܝܽܘܪܳܩ ܐܳܦܠܳܐ ܠܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܚܳܬܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܰܝܗܘܢ܆ ܘܶܐܬܝܗܶܒ ܠܗܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܐܠܳܐ ܢܶܫܬܰܢܩܽܘܢ ܘܬܰܫܢܺܝܩܗܘܢ ܐܰܝܟ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܥܶܩܰܪܒܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܘܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܒܥܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܘܢܝܗܝ ܘܢܶܬܪܰܓܪܓܘܢ ܠܰܡܡܳܬ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢܗܘܢ ܏ܓܠܝܳܢܳܐ ܨ: ܛ܆ ܀.

.

.

.

 

 

܀܀܀ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀܀܀.

.

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܐܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܨܠܺܒܳܐܝܬ ܕܰܟܝܰܬ ܟܶܐܘܶܝܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ.

ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܨܶܝܕ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܘܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ ܘܣܰܟܠ̈ܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܠܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܥܠܳܐ ܠܦܰܪܰܝܣܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐ ܩܽܘܪܢܬܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܐ ܝܚ.

ܛܽܘܒܰܝܗܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܳܐܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܨܛܠܶܒ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܠܪ̈ܐ̱ܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܘܰܙܟܰܘ ܠܒܺܝܫܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ.

ܘܳܝܳܐ ܠܰܐܒܺܝܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܥܠܰܝܗܘܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܏ܡܙܡ ܝܕ܆ ܐ.

ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܕܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܦܰܠܦܰܠܘ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܠܳܐ ܝܕܥܺܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܚܳܪܘ ܘܠܳܐ ܐܰܕܺܝܩܘ ܒܰܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܘܢ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܩܝܳܡܳܐ.

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝܗܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܠܳܗܳܐ ܕܐܰܒ̈ܳܗܳܬܰܢ ܐܰܩܺܝܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝܬ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܢܡܬܽܘܢ ܩܛܰܠܬܽܘܢܝܗܝ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܘܬܒܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܳܐ ܘܗܽܘܝܘ ܡܫܰܘܙܒܳܢܳܐ ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܏ܥܒܪ̈ ܨ: ܘ܆ ܠܐ܆ ܣܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܢܳܫܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒܘ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝܬ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܝܚܳܐ (569) ܠܚܽܘܕ ܩܳܡ ܡܶܢ ܡܺܝܬ̈ܶܐ ܘܝܰܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ.

ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܶܐܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ܆ ܓܠܰܛܳܝ̈ܶܐ ܨ: ܓ܆ ܝܓ.

ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܡܳܪܰܢ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܡܰܢ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܡܗܰܝܡܶܢ܆ ܚܰܠܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܟܽܠܗܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܩܳܢܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܰܐܦܣܘܣ ܗܘܰܘ ܥܺܝܪ̈ܺܝܢ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܟܘܢ ܘܰܪܥܰܘ ܥܢ̈ܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܩܝܡܟܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܶܙܕܰܒܢܰܬ܆ ܬܽܘܒ ܟܬܰܒ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܝܢܬܳܝܶܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟܘܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ ܩܕܳܡ ܥܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܏ܐܩܘܪܢܬܝ̈ܐ ܨ: ܒ܆ ܒ.

ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܶܗ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܨ: ܐ܆ ܝܒ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܢܰ̈ܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܐܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܘܒܳܐܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܪܳܫܳܡ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܫܺܐܕ̈ܶܐ.

ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܕܡܳܪܶܗ܆ ܏ܓܠܛ̈ܝܶܐ ܘ܆ ܝܕ܆ ܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܳܐܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܫܩܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܕܬܳܐ ܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ܆ ܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܙܽܘܘܓܳܐ܆ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܩܰܢܕ̈ܺܝܠܶܐ܆ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ (571) ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܟܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܘܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ ܘܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܏ܠܘܩܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܡܰܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܡܰܢ ܕܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܰܘܒܕܺܝܗ̇܆ ܘܡܢ ܕܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܢܶܫܰܘܙܒܺܝܗ̇܆ ܡܰܪܩܽܘܣ ܨ: ܚ܆ ܟܓ܆ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܡܨܶܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܶܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬ ܢܶܟܦܽܘܪ ܒܢܰܦܫܰܢ܆ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܡܦܰܩܶܕ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܢܶܫܩܠܽܘܢ܆ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܒܳܬܪܶܗ ܢܗܰܠܟܽܘܢ܆ ܘܢܗܘܘܢ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܩܒ̈ܰܝ ܪܰܒܶܗ ܢܗܰܠܶܝܟ܆ ܘܰܠܥܰܒܕܳܐ ܒܥܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܳܪܶܗ.

ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܡܪܺܝܡܽܘܬ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܠܫܡܰܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܘܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܙܟܳܐ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ̈ܳܝܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܘܰܒܚܽܘܛܪܶܗ ܗܳܝ ܕܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܘܰܒܪܝܫܳܗ̇ ܚܶܘܝܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܣܳܐܐܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܬܐܰܣܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܶܝܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܩܳܢܶܐ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܦܰܠܶܓ ܠܝܰܡܳܐ ܒܳܐܳܬܳܐ ܕܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܪܫܰܡ ܒܚܽܘܛܪܶܗ܆ ܘܰܐܪܕܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ.

ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܫ ܛܰܠܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܥܶܙܩ̈ܳܬܳܐ ܘܰܟܠܺܝܠ̈ܶܐ ܘܚܰܬ̈ܳܝܶܐ ܘܟܰܠܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶـܬܩܰܕܫܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܚܡܪܳܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܡܶܬܪܫܶܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܫܽܘܟܳܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܥܢܘܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܙܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܒܬܽܘܠ̈ܶܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܒܰܕܘ(573) ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܙܟܰܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ܆ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܬܠܺܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܒܰܦܫܳܛ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܕܺܝܬܰܝܗܘܢ ܐܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܣܰܩ ܣܽܘܛܡ̈ܶܐ ܘܟܶܒ̈ܠܶܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܗܓܰܡ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܫܰܘܙܶܒ ܠܳܐܕܳܡ ܘܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ.

ܒܝܽܘܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܨܠܺܝܒܶܗ ܘܬܳܪܰܥ ܫܰܒܥܳܐ ܪ̈ܩܺܝܥܶܐ܆ ܘܦܳܩܥܺܝܢ ܫܽܘܥ̈ܶܐ ܘܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝܬ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܬܬܺܝܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܝܰܨܪܶܗ ܘܬܺܐܪܬܶܗ ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܘܒܰܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܛܽܘܒܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܩܰܘܺܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܦܳܫܰܬ ܥܠܰܘܗܝ.

ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܬܰܘܕܺܝ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܘܒܰܕܡܶܗ ܙܰܟܳܝܳܐ ܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܪ̈ܚܡܰܘܗܝ ܢܢܰܛܰܪ ܘܰܢܣܰܬܰܪ ܠܰܒܢ̈ܰܝܟܘܢ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܟܘܢ ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܠܩܶܢܝܳܢ̈ܰܝܟܘܢ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܪ̈ܗܳܢܶܐ܆ ܘܢܶܥܒܶܕܟܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܓܳܡܪ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܢܶܗܘܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ܀.

.

.

ܫܠܶܡ̈ܝ ܟܳܪܽܘܙܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܢ̈ܬܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܢ̈ܝܢ ܐܰܒܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܽܘܓܰܐܢܺܝ ܡܶܕܝܳܝܳܐ ܘܥܠܰܝ ܡܚܺܝܠܳܐ ܨܰܠܰܘ ܕܟܶܬܒܶܬ܀.

.

.