ܟܬܳܒܳܐ ܕܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ كتاب الترجمة والتفسير

 

ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ.

ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̣ܫܬܳܐ

ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܟܬܳܒܳܐ

ܕܬܽܘܪ̈ܓܳܡܶܐ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ

ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܘܰܡܛܰܟܣܝܢ

ܠܚܰܣܝܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܨܠܽܘܬܗ ܥܡܢ ܐܡܝܢ܀

 

 

 

 

ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܗܢܐ

ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ

ܕܝܠܗ ܕܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܥܠ̈ܠܳܬܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܝܝܢܢ

ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ܀

ܘܡܰܩܶܦ ܡܸ̈ܠܐܶ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܥܺܐܕܳܐ

ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܀

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠ̈ܘܽܕܶܐ:

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܪܰܐܡܰܢ ܘܒܶܝܬ ܟܺܝܘܢܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܠ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

ܬܽܘܒ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܕܚܳܫܚܳܐ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܀

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܠ ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܡܶܛܽܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

ܕܝܠܗ ܕܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܕܥܠ ܓܒܪܐ ܓܪܒܐ

ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܗܳܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܒܪܝܫܐ ܡܦܰܪܫܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ ܠܥܺܐܕܳܐ

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܡܫܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ.

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܝܳܓܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠ ܠܶܐܡܪܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ.

ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܳܐ ܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܳܝܳܐ

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܠܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܕܥܰܠ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܳܡܘ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܥܘܬܕܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܐ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܦܪܟܣܺܝܣ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܡܫܰܪܶܐ.

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܗܽܘ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ܀

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ

ܬܽܘܒ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܥܺܕܬܳܐ

ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܡܙܰܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܬܪܺܝܨܰܬ̥ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܩܽܘܪܳܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܳܬܳܐ ܕܟܺܝܪ̈ܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐܣ܆ ܥܰܠ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܘܳܢ ܩܰܕܺܝܫܐ

ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܣܽܘܦܳܪܳܐ ܕܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ

ܬܽܘܒ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܩܽܘܕܳܫ ܡܽܘܪܽܘܢ

ܘܐܳܦ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ

 

 

 

 

 

 

 

 

ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܕܥܰܠ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܗܢܐ

ܒܪܺܝܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܗ̇ܳܕܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܬܶܬܓܡܰܪ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܠܚܽܘܕ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܪܶܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܛܳܒ ܟܺܐܢܳܐܺܝ̣ܬ ܘܐܰܝܟ ܕܬܳܒܥܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܚ̇ܳܙܶܩ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܐܳܙܶܠ ܩܕ̥ܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܐܶܫܬܰܡܰܗ ܘܐܳܦ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܘܗܝ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ̥ ܗ̣ܽܘ ܡܫܰܪܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܐܶܢܗܽܘ ܕܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܗܶܕ ܗ̣ܽܘ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܘܰܠܟ̥ܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܡܫܰܪܶܐ ܘܐܳܦ ܓܶܝܪ ܘܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܝܳܬ̥ܶܗ. ܣܳܗܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܝ̇ܳܢܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܘܰܗܘܳܝܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܚܰܕܬܳܢܺܝ̣ܬܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܰܛܢܶܗ ܘܰܗܘܳܝܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܩܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܓܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܦܪܝܽܘܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̄ܝ ܨܒܽܘ̣ܬܳܐ. ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܘܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܪ ܗܰܘ. ܣܐܶܒ ܘܥܰܬܺܝܩ ܒܰܚܛܴ̈ܗܶܐ܆ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܩܳܪܳܐ[1] ܠܰܝܬ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܥܰܠܰܡ ܒܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܆ ܗ̇ܰܘ ܕܗܽܘ̣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̣ܘܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ܀

ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ܆ ܟܳܪܽܘܙܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܦܶܬܚܰܬ̥ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܣܳܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܝ̇ܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܝ̣ܢܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܀

ܒܥܶܕܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗ̇ܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܒܓܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܐ ܐܶܫܬܰܬܰܩ ܙܰܟܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܡܫܰܬܩܺܝ̣ܢ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܕܶܐܬܳܐ ܡܡܰܠܝܳܢܗܽܘܢ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܢܒܰܕܶܩ ܕܟܳܪܽܘܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܬܝ̇ܳܒܽܘ̣ܬܳܐ ܡܰܙܡܢܳܢܺܝ̣ܳܬܐ ܕܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܫܰܒܶܠ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܐܽܘ̣ܪܚܳܐ ܕܡܰܝܬܝܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܓܡܺܝ̣ܪܳܐ ܗܳܢܰܘ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܰܘ̇ ܕܣ̣ܳܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘ̣ܗܝ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܒܰܕܡܶܗ. ܘܰܒܝܰܕ ܢܣܺܝ̣ܒܽܘ̣ܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘ̣ܕܺܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ̣ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܒܦܽܘ̣ܠܳܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܡܥܰܒ̈ܕܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ.  ܫܰܪܺܝ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡ ܕܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ. ܟܽܠ ܥܒܳܕ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܣܽܘܒܳܪܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̇ܰܘ ܡܰܟܺܝ̣ܟܳܐ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܘܒܶܐܣܟܺܡܳܐ. ܘܨܰܝ̇ܳܡܳܐ ܢܙܺܝ̣ܪܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ. ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܡܒܰܛܠܴܢܳܐ ܡܶܢܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܬܽܘ̣ܒ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܣܽܘܒܳܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܬܺܐܘܳܪܺܝܰܐ ܫܩܺܝ̣ܠ. ܕܒܶܗ ܢ̇ܳܐܰܚ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓ̈ܳܡܺܝܢ ܫ̣ܩܰܠ ܚܺܐܦܳܐ ܕܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܫܰܒ̈ܶܐ ܘܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ. ܦܺܫܝ̣ܛܳܐܺܝܬ̥ ܘܰܥܦܺܝ̣ܦܳܐܺܝܬ̥ ܡܰܟܪܶܟ̥ ܗܘܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܡܳܟ̥ ܬܺܐܙܰܠ[2]. ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܣܳܝܽܘܡܽܘ̣ܬ̥ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܕܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܐܳܦܶܢ ܡܒܰܠܒܠܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܗܳܝܕܶܝܟ̥ ܫܰܦܺܝܪܽܘܬ̥ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܕܪܺܝܫܽܘܬ̥ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܰܫܪܳܝܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܡ ܟܳܗܢܳܐ ܕܡܶܬܡܫܰܚ. ܘܕܰܡܫܰܡܠܶܐ[3] ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܬܽܘܒ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܪ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܚܕܳܐ ܒܫܰܢِܬܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛ̈ܗܶܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܗܰܘ ܗܳܘܶܐ ܠܓܰܒܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܓܺܝܽܘܪܳܐ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܡܰܡܠܶܟ̥ ܣܳܡ ܒܪܳܟ ܥܰܠ ܐܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܟ̥܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܰܡܠܶܟ̥ ܣܳܛܳܢܳܐ ܗܰܘ ܓܺܝܽܘܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܕܳܢܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܙܰܓܕܶܗ ܘܰܡܣܰܒܪܳܢܶܗ. ܘܰܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܢܶܕܢܰܚ ܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܛܶܠܘ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܀

ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܽܗܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܥܩܰܪܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܰܝ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܀

ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܗܽܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܣ̈ܬܰܟܠܳܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܪܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܐܽܘ̣ܬ ܝܰܘܡ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ܆ ܘܣܰܝܒܽܘ̣ܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘ̣ܬܳܐ.    ܘܐܰܦܪܝܰܬ̥ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܛܠܽܝܽܘܬܗ̇ ܡܶܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܕܶܐܬ̥ܳܬ̥ ܠܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ. ܥܳܗܢܳܐ ܠܡܰܦܪܝܳܘܬ̥ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܗܽܘ ܙܟܰܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܰܝܬܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇. ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬ̥ܰܝ ܣܳܒܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܰܬ̥ܝ ܣܰܓܺܝܐܰܬ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܗ̇ ܗܺܝ܀

ܘܒܶܝܬ̥ ܩܽܘܕܫܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܟܳܪܽܘܙܳܐ. ܠܳܐ ܟܺܝܬ̥ ܒܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܡܰܡܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܒܨܳܥܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܶܝܬ̥ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܘܕܰܣܝܳܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܓܢܺܝܙܽܘܬܶܗ ܕܒܶܝܬ̥ ܩܽܘܕܫܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܘܐ̱ܪ̈ܙܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܘܐܳܦ ܗܰܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܙܰܠ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܫܡ̈ܰܝܳܢܝܳܬܳܐ ܡܣܰܒܰܪ. ܘܰܠܬܰܡܳܢ ܡܫܰܒܶܠ: ܬܽܘܒܘ̱ ܠܰܡ ܩܶܪܒܰܬ̥ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܫܬܓ̥ܶܫ ܙܟܰܪܝܰܐ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܡܥܳܕܺܝܢ ܓܶܝܪ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܰܬܘܰܗܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܥܰܠܶܝܢ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܐ. ܕܡܰܪܡܶܝܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܫܺܝܠܝ ܦܳܓܥܺܝܢ ܘܫܳܪܶܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ̥ ܨܠܽܘܬܳܟ̥. ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܡܰܫܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܢܬܳܬܟ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܬܺܐܠܰܕ ܠܳܟ ܒܪܳܐ. ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܢܶܩܦܳܐ܆ ܕܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܩܳܝܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦܠܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܣܰܒܪܶܗ ܗܰܝܡܶܢ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ ܥܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܢܬܬܶܗ. ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܳܢܝܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܚܠܳܦ ܚܽܘܣܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ: ܘܗܽܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܣܝܳܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ̥ ܨܠܽܘܬܳܟ̥܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ̥ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ̥. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܟܳܐ ܗܰܘ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܚܺܝ ܠܚܽܘܣܳܝܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܢܬܳܬ̥ܟ̥ ܬܺܐܠܰܕ ܠܳܟ̥ ܒܪܳܐ ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܟܕ ܫܰܪܝ ܚܢܳܢܐ ܠܰܡܓܳܚ ܥܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܘܕܰܥ ܫܡܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝܩܺܝܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܝ ܕܢܶܗܪܽܘܓ ܒܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܣܡܰܟ̥ ܒܬܰܪܥܳܐ ܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܢܘ܆ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܬܽܚܘ̈ܡܶܐ ܕܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܒܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܡܠܶܟ̥: ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܕܽܘܡܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܦܠܰܫܬܳܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܬܰܚ̈ܡܶܐ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܛܶܠܩܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܘܦܺܝܘ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܐܫܽܘܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܰܗܶܐ ܕܶܢܚܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ܀

ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܣܥܰܪ܆ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ̥ ܒܣܶܦܪܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܕܗܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܟܰܕ ܫܠܶܡ ܠܚܽܘܪܒܳܗ̇ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝܢ. ܐܰܪܡܺܝܬ̥ ܐܰܦ̈ܰܝ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܐܳܦ ܠܘܳܬܶܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܒܪܺܝܫ ܨܠܽܘܬܳܟ ܠܰܡ ܢܦܰܩ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܐܳܦ ܥܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܕܚܳܢܝܳܐ. ܡܰܐܠܽܘܢ܆ ܘܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܒ̈ܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܘܦܽܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܕܳܡܶܐ܀

ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܘܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܗܰܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܡܰܟܪܶܙ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܩܕܳܡ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܙܰܡܢܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܶܡ ܦܬܰܚ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܽܟܠ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܚܰܕܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܺܝܠܺܝܢ ܒܰܚܛ̈ܳܗܶܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܚܕܽܘܢ܆ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܡܙܰܡܢܳܢܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܝܰܠܕܶܗ ܐܰܝܟ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܕܫܳܘܶܐ ܕܰܐܒܳܐ ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ܀

ܬܽܘܒ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܗܘܳܐ܆ ܫܶܩܠܰܬ̥ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܣܬܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥܆ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܢܰܚ ܘܡܰܢܗܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ܀

ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܠܨܳܐ[4] ܠܡܺܐܡܰܪ ܬܡܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܕܒܐܺܝܕܰܘ̈ܘܗܝ ܐܶܫܬܰܡ̈ܰܫܝ܆ ܦܬܳܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܣܝܳܡ ܐܺܝܕܶܗ ܕܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܢܒܺܝܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ. ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܳܬ̥ܰܪܝ ܐܳܬ̥ܶܐ܆ ܥܠ ܗܰܘ ܕܡܶܣܬܰܟܶܐ ܐܶܬܢܰܒܝ ܗ̱ܘܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܟܕ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܠܦ̈ܳܢܶܐ ܩܳܐܶܡ ܘܰܡܚܰܦܶܛ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܠܦܽܘܬ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܐ̱ܚܺܪܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܟܝ ܚܕܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܶܗ ܕܡܳܐ ܛܢܳܢܶܗ ܕܰܚܠܳܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܘܟܽܘܠܳܠܳܐ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܩܰܫܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚ̈ܰܝܶܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܒܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܰܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܠܳܐ ܩܳܡ ܒܺܝܠܺܝܕܰܝ ܢ̈ܶܫܶܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬܡܠܶܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܕܰܘܨܳܐ ܕܰܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܐܶܫܬܺܘܝ ܠܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܠܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܕܢܶܬܩܰܕܰܫ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܪܰܒܥܳܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܠܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܰܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܫܩܺܝܠܳܐ. ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܡܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܗܰܘ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܪܒܳܐ܆ ܘܠܺܝ ܠܡܶܒܨܰܪ܆ ܘܰܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܰܥܡܶܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܰܕܗܽܘܝܽܘ ܚܰܬܢܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܚܺܝܕ ܪܰܦܫܳܐ܆ ܘܕܰܡܛܰܠܶܩ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܢܶܩ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣ̈ܳܐܢܰܘܗܝ܆ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ܀

ܘܗܳܝ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܰܬ̥܆ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܙܰܒܢܐ ܐܶܙܰܠ܆ ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗ̣ܘܳܐ. ܟܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܕܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܐܰܠܽܗܽܘܬܶܗ  ܘܣܳܗܕܽܘܬ̥ܶܗ ܗܳܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܰܡܠܺܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܥܬܺܝܕ ܕܶܝܢ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܒܗܳܝ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ: ܫܒܽܘܩ ܕܫܳܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܗܳܝ ܕܰܒܬܘܠܐ܆ ܗܳܝ ܕܥܶܢܘ̈ܳܝܶܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܰܕܒܪ̈ܳܝܶܐ[5]܆ ܗܳܝ ܕܛܰܢܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܟ̈ܣܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܢ ܐܺܝܙܒܺܝܠ܆ ܘܡܶܢ ܐܺܝܪܳܘܕܺܝܰܐ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ܀

 ܡܰܦܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܬܩܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܛܶܟܣܳܐ ܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ܀ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܐ ܘܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܛܶܟܣܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܰܡ ܕܡܰܠܦܳܢܶܗ ܕܗܳܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܩܽܘܛܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܳܓܕܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܰܫܪܳܪܳܐ܆ܐܠܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܛܶܟܣܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܐܶܢ ܡܦܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܬܶܣܰܒ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܠܪܽܘܚܩܳܐ. ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܺܪܢܳܐ܆ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܣܰܒ ܠܝ. ܠܶܒܳܐ ܠܶܒܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ. ܗܰܝܡܶܢ ܠܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ[6]. ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ܆ ܥܰܛܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܶܗ ܠܡܶܬܦܣܳܣܽܘ ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܓܳܢ ܐܳܠܨܳܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܐ ܡܗܰܕܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܢܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܡܶܙܰܕܶܩ ܠܰܘ ܡܶܢ ܥ̈ܒܳܕܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܓܙܪܽܘܬܳܐ ܘܰܠܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܬܝܕܰܥ ܕܠܶܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܗܳܢܘ܆ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ܆ ܩܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܬܦܺܝܣܘ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܺܝܕܥܳܬܳܐ ܕܟܺܐ̈ܢܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܬܬܺܦܝܣܽܘܢ܀

ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܗܳܢܰܘ: ܕܠܰܘ ܥܰܒܕܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܢܶܓܕ̈ܶܐ ܦܳܠܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܬܺܐܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܬܳܐ܆ ܡܫܰܡܠܶܐ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܕܶܒܚܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ܆ ܕܡܰܗܦܟܺܝܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ܆ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܒܰܦܠܰܣܛܺܝܢܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܝܡ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ. ܗܳܝ ܚܺܐܪܬܳܐ ܘܶܐܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܕܰܥ ܗܳܕܶܐ܀ ܡܶܬܦܰܫܰܟ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܩܪܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܳܗܳܐ. ܗ̄ܢܘ ܡܚܰܘܶܐ ܓܶܝܪ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܣܗܺܝܕܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܛܒܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܠܘܳܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܶܗ. ܘܕܰܠܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܗܳܝ ܕܰܠܘܳܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܫܰܪܺܝ ܘܠܶܗ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܠܠܳܗ̇. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܽܘ ܠܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܠܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ. ܘܠܳܐ ܠܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܽܘܠ̈ܟܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܕܽܘܟܰܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܥܰܡܳܐ܆ ܒܰܕܓܽܘܢ ܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܗܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܢܩܽܘܡ܆ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܚܰܘܶܐ܀

ܡܩܰܒܶܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܒܫܶܡܥܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ. ܒܫܶܡܥܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܦܺܝܣ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܗܰܘ ܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܦܳܩܚܳܐ ܕܰܒܫܶܬܩܳܐ ܢܶܬܢܛܰܪ ܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ܆ ܗܽܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܢܶܓܠܶܝܘܗܝ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܕܢܶܬܬܨܺܝܪ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܫܶܬܩܳܗ̇ ܘܒܽܘܛܳܠܳܗ̇ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܣܝܳܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܫܰܪܝܰܬ ܘܒܰܣܝܳܡ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܩܰܒܠܰܬ̥ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܒܽܘܛܳܠܳܗ̇܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ. ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ: ܘܐܶܬܬܩܶܠ ܒܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܕܶܐ. ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܥܰܕܰܪ ܒܝܰܕ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܶܗ܀

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

ܬܰܘܚܰܪܬܶܗ ܘܫܶܬܩܶܗ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܣܰܟܶܠ ܠܥܰܡܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܚܙܳܐ܀

ܘܗܳܝ ܕܡܶܪܡܰܙ ܪܳܡܶܙ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܪܶܡܙܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܚܠܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܕܰܢܣܰܟܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܕܪ̈ܰܘܪܒܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܳܐ ܕܰܡܥܰܠ̈ܝܳܢ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡ̈ܰܠܰܠܝ ܥܰܡܶܗ܀

ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܐܶܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ܀

ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܚܠܦܳܐܺܝܬ ܐܶܬܡ̈ܰܠܰܠܝ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ܀

ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܚܰܕ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܗܘܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܣܪܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܩܰܪ ܒܶܝܬ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܫܰܒܰܬ ܫܰܒ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ ܒܰܟܬܳܒܳܐ. ܡܫܰܡܰܗ ܟܬܳܒܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܡܶܢ ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܘܰܡܫܰܠܶܡ ܒܗܰܘ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܣܽܘܩܳܡܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ. ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܩܰܝܳܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܛܽܠ ܫܶܬܩܶܗ ܘܚܰܪܫܽܘܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܫܚܽܘ[7] ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܀

ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܶܛܢܰܬ̥ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܆ ܘܰܡܛܰܫܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܕܪܶܫ ܥܳܠܡܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܣܳܒܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܥܰܠܶܡ[8] ܘܚܰܫܳܐ ܕܥܰܩܪܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܣܺܝ. ܐܳܦ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܣܶܐܒܰܬ̥ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܥܰܠܶܡ. ܘܰܠܘܳܬ ܡܦܰܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܕܠܰܠ̈ܦܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܬܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܠܐ̱ܢ̈ܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܐܰܨܡܰܚ ܕܶܝܢ ܒܗܰܘ ܕܶܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܢܶܬܬܨܺܝܪ ܒܒܰܛܢܽܘܬܳܐ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ܆ ܕܚܰܡܫܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܶܐܬܒܰܕܰܩ ܒܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܒܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܩܰܒܶܠܬ̥ܶܗ ܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܙܳܕܩܳܐ ܡܕܰܒܚܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܝ ܣܳܒܬܳܐ ܢܰܟܦܬܳܐ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܥܒܰܕ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܳܪ ܒܺܝ ܠܡܶܣܰܒ ܚܶܣܕܝ ܕܒܶܝܬ ܒ̈ܢܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܦܰܚܶܡ ܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ ܕܰܠܗܰܠ܆ ܥܰܡ ܫܪܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܕܰܥ܆ ܕܰܟܡܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬ̥ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܳܟ܀

ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ ܪܳܗܶܛ܀ ܘܰܡܒܰܛܠܳܢܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܰܕܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܦܪܺܝܫܳܐ ܡܝܰܩܶܢ ܪܶܗܛܶܗ ܠܘܳܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܢܺܝܣܳܢ ܗܰܘ ܕܩܰܕܡܳܝܰܐ ܗ̄ܘ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ. ܘܰܕܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܫܰܪܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ̥ ܬܽܘܒ ܛܳܒ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܡܳܝ ܒܟܽܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ܀

ܘܰܠܗܰܠ ܡܶܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܳܐ[9] ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܣܳܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܒܰܕܡܶܗ܆ ܠܰܘ ܠܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܥܰܘ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܗܰܘ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܘܕܰܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣. ܘܐܳܦ ܩܕܳܡ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܡܚܰܣܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܠܰܒܰܒ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܳܟ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ܀

ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܦܣܶܗ ܕܡܰܠܟܶܝܙܕܶܩ. ܘܰܕܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܘܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܠܰܛܥܺܝܢ ܛܽܘܦܣܶܗ ܡܙܰܕܶܩ܀

ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܢ ܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܚܰܣܶܐ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܪܺܝܡ ܡܶܢ ܚܛ̈ܳܗܶܐ܆ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܫܽܘܦܳܥ ܕܡܶܗ ܡܚܰܣܶܐ܀ ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܰܡ ܒܰܝܬܶܗ ܡܚܰܣܶܐ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܛܠܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܶܗ. ܡܰܐܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܒܰܝܬܶܗ ܘܥܺܕܬܶܗ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܢܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ܀ ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܗ̱ܘܽ ܕܰܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܚܕܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܩܰܕܫܳܐ ܒܰܕܡܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܥ̣ܰܠ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܣܺܝ. ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܡܶܢ ܬܰܘܪܳܐ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܰܛܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܟܰܣ ܐܰܒܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܚܠܳܦ ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܪܰܚ ܢܰܟܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ[10] ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀ ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܢ ܨܶܦܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ܆ ܘܰܙܒܰܢ ܒܰܙܒܰܢ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܩܰܪܶܒ܆ ܡܢܳܬܳܐ ܗܳܝ ܬܙܺܝܙܬܳܐ ܘܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܗ̣ܘܳܬ̥ ܕܶܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܒܗܺܝܠܬܳܐ ܘܝܰܡܺܝܢܳܝܬܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܳܪܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܒܰܒܣܰܪ ܚܰܫ܀ ܠܗܰܠ ܡܰܢ: ܕܡܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ ܩܳܥܶܐ. ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܰܘ̈ܗܝ ܢܚܰܝܶܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܐܫܶܕ ܢܙܰܕܶܩ܀ ܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܚܛܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܦܠܰܚ. ܘܕܰܗܦܰܟ ܡܰܕܒܪܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܠܰܐܓܡ̈ܶܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܢ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ܀ ܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܢܝܳܚܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܕܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܛܠܳܢܳܐ ܘܰܒܥܰܕܥ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܒܫܰܒ̈ܶܐ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܢܝܳܚܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܶܟܣܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐܺܝܬ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܐܰܘ ܥܰܒܕܳܢܳܐܺܝܬ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܟܕܰܢܘ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܒܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܒܥܺܝܪܳܐ ܒܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܬܥܰܫܘ ܘܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗ̱ܝ̣ ܢܝܳܚܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܩܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܬܰܘ ܠܘܳܬܝ ܠܰܐܝ̈ܳܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ ܘܰܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܘܰܒ̈ܠܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܢܺܝܚܟܽܘܢ܀

ܠܗܰܠ ܡܰܢ܆ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܝܗܶܒ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܺܚܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܐܺܝܕܶܗ܀

ܡܰܩܶܦ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܪܺܝ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܠܓܶܢܣܰܢ ܬܡܺܝܗ̈ܳܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܗܽܘ ܢܶܡܠܶܝܟܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ ܒܒܽܘܩܝܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܟܽܘܢ܀

ܢܚܰܘܶܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܟܰܗܢܳܐ: ܘܐܽܘܡܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ܀ ܢܰܥܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܒܰܣܺܝܡܰܬ̥ ܒܟܽܠ܀

ܢܫܰܪܰܪܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠ̈ܓܳܢܶܐ ܢܩܺܝܡܟܽܘܢ ܠܡܽܘܠ̈ܟܳܢܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܠܴ̈ܢܶܐ: ܢܰܥܠܶܡܟܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܙܰܪ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܕܶܚܠܬܳܐ܀

ܢܫܰܘܙܶܒܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܰܦܪܳܝܢܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܥܰܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܚ̈ܶܐ[11] ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀

ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ.

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܡܰܘܕܰܥ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܫܬܳܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ …

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܡܝܰܩܶܢ ܘܰܡܫܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܠܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ…….. ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܡܬܰܚܡܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܟܰܕ ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܠܰܘ ܠܗܰܘ ܕܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ. ܡܶܢ ܢܺܝܣܳܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܢ ܢܺܝܣܳܢ܆ ܐܺܝܠܽܘܠ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܦܪܺܝܫܬܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܛܢܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܣܶܕܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܛܰܫܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܬܶܫܪܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܘܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ. ܘܰܫܒܳܛ. ܘܐܳܕܳܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܶܣܪܳܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܺܝܣܳܢ܆ ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܬܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ. ܢܺܝܣܳܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܗܳܪܟܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܠܢܺܝܣܳܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܡܶܬܡܢܶܐ܆ ܕܒܶܗ ܒܶܛܢܰܬ̥ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ  ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ ܒܰܕܣܰܗܪܳܐ. ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ܆ ܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܒܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܣܰܗܪܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܪܚܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ̥ ܡܰܪܝܰܡ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܐܶܬܟܰܝܰܢ ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܐܳܕܳܪ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟܀

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒ̣ܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܢܳܩܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܒܶܫܬܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥ̈ܬܰܩܝ̱ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܗܘܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܦܰܠ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܢܳܩܦܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܘܰܢܙܰܕܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܶܗ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܝܬܳܝܳܐ ܐܶܬܟܢܰܫ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܠܳܐ ܓܫܽܘܡ. ܘܶܐܬܪܰܟܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܥܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܗ̣ܘܳܬ̥ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ܆ ܠܠܳܐ ܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ. ܠܳܚܡܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܒܒܶܣܪܶܗ. ܣܝܳܓ̥ܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܠܒܰܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܐܠܦܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܠܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܠܬܟܐ ܗܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ܀

ܥܠܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܘܶܐܬܒܛܶܢ ܘܠܰܘ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܒܰܐܚ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܢܺܝܣܳܢ. ܒ̣ܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܢܳܩܦܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܢܶܒܪܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒܝܰܕ ܒܰܛܢܶܗ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܐܶܡܪܰܐ ܗ̄ܘ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܛܰܦܰܣ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܶܨܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܝܣܳܢ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗ̱ܘܳܐ܀ ܕܐܰܪܒܰܥ ܓܝܪ܆ ܡܛܘܠ ܕܐܦ ܒܗܢܐ ܝܪܚܐ܆ ܥܬܺܝܕ ܗ̱ܘܳܐ ܕܢܶܚܰܫ ܘܰܢܡܽܘܬ̥ ܐܳܦ ܢܩܽܘܡ܀ ܕܚܰܡܶܫ ܬܘܒ܆ ܡܶܛܽܘܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܢܳܩܦܳܐ ܕܐܳܦ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ܀

ܥܠܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܬܒܛܶܢ ܘܠܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܪ؟܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܐܶܢ ܣܳܠܶܩ ܐܰܢܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܗܳܦܶܝܟ ܐܰܢܬ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܕ ܣܺܝܡܳܐ ܒܪܺܝܫ ܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܐܶܬܒܛܶܢ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܛܰܦܰܣ ܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܰܘ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ ܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ܀

ܥܠܬܐ ܝܝܡܝܫܝܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܠܳܐ ܡܰܨ̈ܝܳܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܘܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܦܢܽܘܢ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒ̣ܪܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܐܰܪܥܰܐ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܟܪܶܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܺܝܬܳܐ. ܬܚܶܝܬ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܦܫܰܪ ܠܶܗ؟ ܗܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܰܝ̈ܳܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܒܨܺܝܪ ܩܰܠܺܝܠ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܕܥܶܟ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܰܒ ܡܶܢܶܗ؟ ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓܝܺܓܠܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܡܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܒܰܪܝܳܐ ܕܡܰܟܪܶܟ ܠܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ؟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܟܪܶܟ ܠܗܽܘܢ؟܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܰܕ ܬܠܶܝܢ ܒܡܶܕܶܡ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܣܡܺܝܟܺܝܢ؟܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ؟܀

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܟܪܳܐ؟܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܚܕܰܬ̥ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܶܐܬܓܰܘܙܠܰܬ̥ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܝܺܩܶܕ؟

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܒܶܠܥܰܬ̥ ܠܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ؟܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܺܝܠܽܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܗܘܰܘ ܕܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ؟܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܶܛܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܢܦܰܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ؟܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܳܛܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܰܪܕܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܣܰܩܽܘܒܠ̈ܳܝܶܐ ܕܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕܳܐ ܕܢܳܚ̈ܬܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ܆ ܡܪ̈ܰܟܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܢ ܒܰܪܕܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܰܪܕܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܳܛܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪܕܳܐ ܕܰܡܡܰܙܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܚܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܕܳܐ ܟܺܐܦܳܐ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓ ܝܰܡܳܐ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܬܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܛܳܐܶܦ ܟܺܝܬ ܘܡܶܬܓܪܶܦ܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܒܥܰܬ̥ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܕܪܳܕܶܝܢ܆ ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܐܰܠ̈ܦܶܐ ܟܺܝܬ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܘܝܺܬ̥ܰܪܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܘܥܺܝ ܛܰܪ̈ܦܶܐ؟܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܰܟܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܐܰܪܕܺܝ ܡ̈ܰܝܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝ ܫܶܡܫܽܘܢ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܬܳܢܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܩܳܨܽܘܡܳܐ ܡܰܠܠܰܬ̥؟܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܒܰܥ ܩܰܝܣܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܘܛܳܦ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܛܰܒܺܝܥ ܗܘܳܐ؟܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܦܰܟ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬܶܪܗ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܠܬܳܐ ܕܰܬܐܳܢ̈ܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ  ܘܶܡܬܰܚܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܟܰܕ ܗܺܝ ܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܥܳܒܕܳܐ ܟܰܕ ܢܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ؟܀

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܢܰܛܪܰܬ̥ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܺܐܪܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܫܶܒܝܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ؟܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܢܽܘܢܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪܳܐ؟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ  ܪܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܣܳܓܶܝܢ ܠܰܚ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܣܒܰܥܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ؟܀ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܡܰܦܢܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܳܦܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܬܽܘܠܬܳܐ؟ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܘܐܳܦܚܢܰܢ ܕܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܀ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܶܠܕܰܬ̥ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܐܰܢܕܶܝܢ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ ܠܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܕܡܶܐܙܰܠܬܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܰܠܘܳܬ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܦܽܘܫܳܩ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܽܘܩܳܐ

 

ܩܳܡܰܬ̥ ܕܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܗܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܐܶܙܠܰܬ̥ ܒܛܺܝܠܳܐܺܝܬ ܠܛܽܘܪܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ܀ ܘܥܶܠܰܬ̥ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܫܶܐܠܰܬ̥ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ܆ ܗܢܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܚ̈ܰܝܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ̥ ܘܢܶܦܨܰܬ̥ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ ܘܰܠܡܶܫ̈ܒܶܐ ܥܳܠ̈ܡܺܝܢܳܝܶܐ. ܘܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܐܳܙܠܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܬܺܐܠܰܦ ܠܰܫܪܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܐܰܚܺܝܪܳܗ̇[12] ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐ̱ܚܝܳܢܬܶܟܝ ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܘܐܳܦ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܐܙܰܠܬܳܐ: ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܰܛܢܽܘܬܳܐ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܡܫܰܪܶܐ. ܘܰܚܙܰܩ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܠܡܶܣܥܰܪ ܠܺܐܝܙܓܰܕܶܗ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܠܚܰܪܬܳܐ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܫܰܡܠܺܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܡ ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܫܠܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܘܗܳܕܶܐ ܛܳܒ ܢܶܩܦܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܛܢܳܐ ܡܣܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܚܝܳܢܬܶܟܝ ܒܰܛܢܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ. ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܛܢܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܪܽܘܡܝܳܢܳܐ ܕܰܘܨܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܽܘܠܳܐ܆ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܗ̱ܘ ܓܰܠܝܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܡ ܕܩܽܘܕܫܳܐܢܶܬܡܠܶܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܘܨܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܽܘܠܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ. ܕܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܗܳܝ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܰܠܝܨܺܝܢ ܒܶܢ̈ܝܶܗ̇ ܒܟܰܪܣܳܗ̇. ܕܰܢܕܽܘܨܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܙܺܝܥܶܗ ܠܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܘܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܶܗ. ܚܰܘܺܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܠܰܫܠܳܡܶܗ. ܘܐܳܦ ܠܶܐܡܳܐ ܡܫܰܘܬܶܦ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܟܳܢܳܐ. ܡܰܠܺܝܣܛܰܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܶܡܳܐ܆ ܫܶܦܥܰܬ̥ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܰܩܥܳܬ̥ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܆ܘܫܰܦܺܝܪ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܪܶܥܡܰܬ̥. ܐܶܡܳܐ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܠܡܰܪܝܰܡ܆ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ܀ ܗܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܠܗܳܕܶܐ. ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟ̈ܣܰܝܳܐ ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܠܰܡܒܰܕܳܩܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܢܰܦܚܰܬ̥ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܡܫܰܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܒܰܕܳܩܽܘ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܰܠܶܠ܆ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܒܰܝܬܳܗ̇ ܒܢܳܨܪ̥ܰܬ. ܒܪܺܝܟܰܬ̥ ܒܢ̈ܶܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܶܡܪܶܬ̥ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ. ܩܰܕܶܡ ܓܶܝܪ ܚܰܘܝܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܠܰܟ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܒܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ. ܦܺܐܪܳܐ ܥܒܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ܀ ܡܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܳܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܦܳܗ̇ ܘܡܶܫܬܰܘܕܝܳܐ ܡܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܛܶܟܣܳܐ: ܥܰܒܕܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܡܳܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܳܐ ܗܰܘ ܠܡܶܣܥܰܪ ܠܥܰܒܕܶܗ ܒܒܰܝܬܶܗ܀ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܠ ܫܠܳܡܶܟܝ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܕܳܨ ܥܽܘܠܳܐ ܒܟܰܪܣܝ܀ ܗܢܘ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܕܰܒܟܰܪܣܶܟܝ܆ ܘܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܰܡ ܠܰܐܝܕܳܐ ܕܗܰܝܡܢܰܬ̥ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ̈ܝ ܥܰܡܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܺܐܡܰܬ̥ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܟܝ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܐܫܬܰܘܕܺܝ ܘܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܓܡܽܘܪ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ̥܆ ܡܫܰܪܝܳܐ ܠܡܶܦܪܰܥ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܘܪܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܚܶܕܝܰܬ̥ ܪܽܘܚܝ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝ ܕܚܳܪ ܒܡܽܘܟܳܟܳܗ̇ ܕܰܐܡܬ̥ܶܗ. ܐܳܡܪܳܐ܆ ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܕܦܶܪܥܰܬ̥ ܩܽܘܒܳܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܡܫܰܪܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܥ ܐܰܝܟ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܛܽܘܒܳܐ ܕܢܶܬܝܗܶܒ ܠܳܗ̇.  ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܝܰܬ̥ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ܆ ܘܫܰܡܠܺܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܩܰܕܶܡܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܶܗ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

ܕܝܠܗ ܕܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܥܠ̈ܠܳܬܐ ܕܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܝܘܝܝܢܢ

ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܥܶܠ̈ܳܠܳܬܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܀ ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܡܫܰܐܶܠ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܀ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܠܽܘܚ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘܟܳܡ̈ܳܬܳܐ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܒܗܶܝܢ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܽܘܚܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܪܶܐ ܦܰܢܩܺܝܬܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܠܕܰܦܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܦܰܢܩܺܝܬܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܐܰܟܳܐ ܠܘܳܬ ܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܐܰܣܪܶܗ ܠܶܠܫܳܢܶܗ ܘܫܰܬܩܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ  ܢܶܗܘܝ̈ܳܢ: ܟܰܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܘܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܢܬܬܳܟ ܬܺܐܠܰܕ ܠܳܟ ܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܺܠܺܝܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܚܪܶܫ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܗܳܐ ܚܕܺܝܘ ܫܒܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝ ܛܽܘܗܡܳܐ܆ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܫܰܬܰܩ. ܘܶܐܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܬܡܠܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܘܕܳܨ܆ ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܰܬܺܝܩ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܰܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܗܶܗ. ܘܗܽܘ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ̥ ܐܶܬܦܰܫܛܰܬ̥ ܡܶܠܬܶܗ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܳܝܢ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܬܐܣܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܐܶܫܬܰܬܩܰܬ̥ ܡܶܠܬܶܗ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܬܪܬܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܐܶܬܦܰܫܰܟ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܢܬܬܳܟ ܬܺܐܠܰܕ ܠܳܟ ܒܪܳܐ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܶܐܬܦܰܫܰܟ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܒܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܣܳܒܳܐ܆ ܘܰܐܢܬܰܬܝ ܣܰܓܺܝܐܰܬ̥ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܗܺܝ܆ ܘܶܐܢ ܓܳܕܶܫ ܘܗܳܘܶܐ ܠܺܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܩܪܺܝܘܗܝ ܫܡܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܦܰܫܰܟ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܚܰܪܫܳܐ ܩܰܘܺܝ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܠܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܝ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܳܝܢ. ܕܡܰܘܕܥܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܦܰܫܰܟ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܘܐܳܡܰܪ܆ ܕܩܰܕܺܝܡ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܒܣܶܕܪܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܬܺܐܠܰܕ ܠܳܟ ܒܪܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܕܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܗܳܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܰܬܺܝܩ ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܳܝܢ܀ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܠܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܣܽܘܢܛܰܟܣܺܝܣ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟ̥ܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܬܡܠܶܐ ܥܰܕ ܗܽܘ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܩܰܕܡܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ. ܘܡܳܢܰܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܣܟܶܠ ܘܫܰܢܺܝ ܕܢܶܣܒܰܪ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܚܣܶܠ ܘܐܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܟ̥ܪܳܐ܆ ܗܦܰܟ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܦܽܘܬ ܗܳܝ ܕܬܳܒܰܥ ܣܶܕܪܳܐ ܕܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܕܰܡܥܰܝܰܕ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܠܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬܳܐ ܢܣܺܝܡ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܐ̱ܚܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬܳܐ܀

ܥܠܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܰܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܦܽܘܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܟܰܬܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ.؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܗܳܝ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܕܳܐ ܗܳܝ ܕܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܙܕܪܶܒ ܡܶܢ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܙܳܪܒܳܐ ܘܳܐܠܨܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܙܳܪܒܳܐ ܘܐܳܠܨܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܶܗ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܚܰܕܬ̥ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܥܰܝܕܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܨܰܦܚܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܙܕܪܶܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܐܶܠ ܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܘܰܟܬܰܒ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܽܘ ܫܡܶܗ. ܘܟܰܕ ܟܰܬܒܶܗ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ܆ ܫܰܘܙܶܒ ܠܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܠܗܳܝ ܕܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܠܰܡܰܡܠܳܠܽܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܬܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ ܘܰܢܦ̈ܰܩܶܝܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܘܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܶܬܒܰܬ̥ ܐܺܝܕܶܗ܆ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܗܓܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܫܰܡܠܳܝܗ̇ ܠܳܐܬܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܐܶܝܬܶܝܗ̇ ܗܶܐ: ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܽܘ ܫܡܶܗ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܫܰܪܝܰܬ̥ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܦܣܽܘܠ ܠܳܟ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܟܬܽܘܒ ܥܰܠܝܗܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܐܳܦ ܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܘܰܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܬܫܰܪܶܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܟܬܳܒܳܐ ܕܠܽܘܚܳܐ܀ ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܥܣܰܪ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗ̱ܘܽ ܫܡܶܗ. ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܶܓ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܫܰܬܰܩ ܡܰܡܠܠܳܐ܀

          ܥܠܬܐ ܪܒܝ̣ܥܝܬܐ

ܡܳܢܳܐ ܟܬܰܒ ܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܝܽܘ̣ܚܰܢܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܘ̇ ܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܝܽܘ̣ܚܰܢܳܢ ܗ̱ܘܽ ܫܡܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣܛܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܝܽܘ̣ܚܰܢܳܢ ܗ̱ܘܽ ܫܡܶܗ. ܘܺܝ̣ܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ̣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܟܬܰܒ܆ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܠܰܘ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܗ̇ܳܝ ܕܰܩܪܳܬ̥ ܘܫܰܡܰܗܬ̥ܶܗ ܒܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܶܐܠܽܘ ܟܬܰܒ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ܆ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܣܳܗܕܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܶܡܪܰܬ̥ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ܀ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܠܰܝܬ ܒܫܰܪܒܬܶܟܝ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ̥ܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܠܽܘ ܟܬܰܒ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܐ ܫܡܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܟܬܰܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܟܬܰܒ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܶܬܩܪܶܐ܆ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ̥ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܽܘ ܫܡܶܗ. ܟܶܐܡܰܬ ܕܠܳܐ ܬܫܰܐܠܽܘܢܳܢܝ ܠܺܝ ܥܰܠ ܫܡܶܗ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܺܝ ܐܶܬܝܗܶܒ ܕܐܶܫܰܡܰܗ ܘܶܐܣܺܝܡ ܠܰܫܡܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܽܘ ܫܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܫܬܰܡܺܝ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫܩܽܘܕܫܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܬܶܩܘ ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܘ ܥܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܕܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܗܳܟܰܢ ܘܠܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܰܙܟܪܰܝܳܐ. ܦܫܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܕܢܰܗܦܟܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܒܫܰܪܒܬܳܟ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܗܦܶܟܘ ܥܰܠ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ܀

           ܥܠܬܐ ܝܝܡܝܫܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܘ ܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܰܬܒܶܗ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܘܝ̈ܳܢ ܟܬܰܒܬܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܘܫܰܡܗܶܗ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ܀ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܗܽܘ ܝܰܗܒ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܫܳܘܝܳܐ ܠܦܽܘܫܳܟܶܗ܀ ܫܶܬܩܳܐ ܬܶܫܥܳܐ ܡܰܛܺܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܝܕܳܐ ܒܰܝܬܳܝܳܐ ܠܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܚܰܡܶܫ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܐܺܝܕܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܡܝܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܕܚܰܡܶܫ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܐܺܝܕܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܕܶܝܢ܆ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܪܳܝܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܕܶܐܬܦܰܫܰܟ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܕܡܰܨܠܰܚ ܠܘܳܬ ܫܪܳܝܳܐ ܕܦܽܘܫܳܟܳܐ ܐܰܝܟ ܐܺܝܕܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܬܽܐܘܡܰܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܓܰܫ ܒܐܺܝܕܳܐ ܠܕܰܦܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ ܦܽܘܫܳܟܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܬܽܐܘܡܰܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪ. ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܓܽܘܫܽܘܢܳܢܝ ܘܕܰܥܘ ܕܰܠܪܽܘܚܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܓܰܪ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܬܽܘܢ ܕܐܺܝܬ ܠܺܝ܀

ܕܫܶܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܕܡܳܐ ܡܛܰܦܣܳܐ ܠܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܐܺܝܕܶܗ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܥܰܡܶܗ܀

ܒܥܳܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܠܫܰܪܒܬܳܐ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܕܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܕܶܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܳܩܦܳܐܺܝܬ ܒܰܫܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܐܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚ̈ܰܕܳܬܬܳܐ܀

ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܟܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܡܰܢ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܬܺܝܢܝܢ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܒܥܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܬܒܰܥ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܦܳܠܚ̈ܰܝ ܐܶܣܛܪܰܛܺܝܳܐ. ܠܐܢܳܫ ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܓܪܽܘܢ ܘܰܠܐܢܳܫ ܠܳܐ ܬܶܥܫܩܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܣܦ̈ܩܳܢ ܠܟܽܘܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬܟܽܘܢ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܘܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܢܳܢܳܐ ܡܰܠܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܗܳܐ ܚܙ̈ܰܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܚܢܳܢܳܟ. ܘܐܳܦ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ̥܆ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܐܶܬܕܟܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒ̈ܳܗܰܝܢ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܣܳܒܬܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩܰܬ̥ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܢܺܐܠܕܽܘܢ ܒܪܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܰܦܶܩܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܒܰܪ ܟܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܝܺܠܶܦ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܦܰܩܬܶܗ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܗܘܳܬ̥. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܝܺܗܘܽܕ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ̥ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܫܠܶܝܡ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ܀ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܙܶܠܘ ܥܰܩܶܒܘ ܥܰܠ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܽܘܢܳܝܗܝ ܬܰܘ ܚܰܘܰܐܘܽܢܳܢܝ̱ ܕܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܘܫܰܒܩܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܫܬܓܶܫ ܣܰܓܺܝ ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ̥ ܘܟܰܕ ܡܥܰܩܶܒ ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ ܕܒܰܫܒܳܒܽܘܬܰܢ ܐܺܝܬ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܕ ܒܪܶܗ ܕܰܙܟܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐܺܝܬ ܝܺܠܺܝܕ. ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܘܫܰܕܰܪ ܐܝܪܳܘܕܺܝܣ ܘܐܰܝܬܶܝܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܫܰܐܠܶܗ ܕܐܰܝܟܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܗܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ܀ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܙܶܠ ܐܰܝܬܳܝܗܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܰܢܬ. ܐܢܳܫ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܪܗܶܛ ܘܰܐܘܕܥܳܗ̇ ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܐܶܡܶܗ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܫܩܰܠܬܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ܆ ܘܶܐܙܠܰܬ̥ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܙܺܝ̈ܦܳܝܶܐ ܘܐܶܬܛܰܫܝܰܬ̥ ܬܰܡܳܢ܆ ܗܺܝ ܘܗܽܘ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܫܰܕܪܶܗ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܕܢܰܝܬܺܝܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܦܳܠܚ̈ܶܐ ܡܙܰܝ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܠܳܐ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܕܚܶܠ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܐܺܝܪܳܘܕܺܣ ܘܶܐܙܰܠ ܐܶܚܰܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ܀ ܐܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܩܰܛܠܶܗ ܒܰܝܢܰܝ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܠܽܘܩܳܐ܀ ܘܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܡܥܰܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܘܰܢܕܰܝܰܪ ܒܶܗ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝܢ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܢ ܡܥܰܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܗܳܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܡܰܣܒ̥ܪܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܚܝܳܢܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܐܶܡܶܗ܆ ܠܶܐܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܗܳܐ ܐܶܠܺܝܫܒܰܥ ܐܰܚܝܳܢܬܶܟܝ. ܘܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܢܶܣܗܰܕ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܥܡܶܕ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀

ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܪܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܶܐܡܰܬܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܣܗܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܢܗܰܝܡܢܽܘܢܳܝܗܝ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܢܘܳܝܳܐ ܘܰܢܙܺܝܪܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܒܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬܳܐ ܘܰܐܪ̈ܳܥܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܩܰܕܶܡ ܝܰܕܥܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܚܰܒܪܽܘܬܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܥܡܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܢܳܚܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܩܰܘܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܡܰܦܰܩܬܶܗ ܕܰܠܡܰܕܒܪܳܐ܀ ܐܶܠܳܐ ܒܰܪ ܟܡܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩ؟ ܘܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܗܘܳܐ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܩܰܕܺܝܡ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪ ܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܐܶܫܟܚܽܝܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܰܪ ܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܢܦܰܩ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܝܺܠܶܦ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܝܰܠܺܝܦ ܗܘܳܐ ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܡܠܰܓܠܓܺܝܢ ܐܳܦ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܶܡܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܺܝܠܶܦ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܘܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܘܐܺܝܕܶܗ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܥܰܡܶܗ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܝܺܠܶܦ ܡܰܡܠܠܳܐ. ܗܳܝ ܕܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܐܶܡܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܪܰܚܦܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܡܪܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܘܰܡܢܰܛܪܳܐ ܠܶܗ܆ ܡܶܢ  ܚܽܘܡܳܐ ܕܩܰܝ̈ܛܶܐ ܘܡܶܢ ܩܽܘܪܳܐ ܕܣܰܬ̈ܘܶܐ܀ ܘܡܰܩܶܦ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܢܫܰܘܙܶܒܟܘܢ  ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܦܰܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܡܥܰܒܕܳܢܽܘܬܳܐ[13] ܕܶܒܚ̈ܶܐ[14] ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܐ. ܚܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܫܠܶܡ ܒܥܘܕܪܢܐ ܕܡܪܝܐ ܥܶܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܥܡܕܢܐ܀

 

 

ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ܀

ܕܶܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܘܺܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܒܺܐܡܰܐ܀

ܪܰܒ ܗܽܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܬܟܪܶܙ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܥܺܝܪܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܢ. ܕܢܶܬܡܨܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܐܡܰܪ̈ܝ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܐܰܝܟ ܕܘܳܠܶܐ. ܢܦܽܘܫ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܛܠܽܘܡ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܢܶܪܢܶܐ ܘܢܰܣܒ̥ܰܪ ܕܣܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܪܰܒܽܘܬ̥ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ. ܫܽܘ̈ܒܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܢ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܢܳܫ ܢܶܚܽܘܪ ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̄ܘ. ܘܐܶܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܐܨܶܕ܆ ܬܶܗܪܰܐ ܗ̱ܘ ܐܶܢ ܒܟܰܣܝܽܘܬܶܗ ܥܰܣܩܽܘܬܳܐ ܗܝ. ܘܐܶܢ ܒܓܰܠܝܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܗܝ܀ ܓܳܫܳܝ̈ܗܝ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܳܝܫܺܝܢ ܠܗܶ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܰܚ̈ܕܳܝܗܝ ܨܶܒܥ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܕܶܐܬܦܰܫܰܩ ܠܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܐ ܥܣܶܩ. ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܘܳܬܰܢ ܢܳܣܽܘܒܳܐ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܝܳܗܽܘܒܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܪܰܢ ܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܙܳܝܽܘܢܳܐ ܕܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܫܺܝܛ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܢܳܫ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܫܘܶܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܐܶܢ ܢܶܣܰܩ ܗܳܘܢܳܐ ܠܥܶܠ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܢܶܚܽܘܬ ܠܬܰܚܬ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܰܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܥ̣ܰܠ ܐܰܝܟ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܶܕܬ̥ܶܗ. ܒܛܺܝܢ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܡܠܶܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܰܘ ܥܰܣܩܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ܆ ܘܐܶܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܒܰܒ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܘܫܰܦܶܦ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ.  ܘܰܗܘܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܫܰܒܪܳܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܨܶܝܕ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ  ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܚ̈ܺܝܡܳܢ܆ ܥܰܠ ܕܰܠܟܝܳܢܳܐ ܢܳܩ̈ܦܳܢ. ܘܠܶܗ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܕܝܽܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ܆ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܕܬܶܗܪܳܐ ܐܶܝܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܡ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܒܛܶܢ. ܟܰܕ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܐܶܬܝܠܶܕ. ܟܰܕ ܝܺܠܺܝܕܰܐ ܗ̱ܘ ܘܶܐܬܬܰܪܣܺܝ܆ ܟܰܕ ܡܬܰܪܣܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܐܶܫܬܩܶܠ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܫܰܦܶܦ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ. ܐܶܬܓܙܰܪ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܢܣܰܒ ܫܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒ̣ܪܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܩܰܘܡܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܩܰܪܶܒ ܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܘܒܰܪ ܝܰܘܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܡܺܝܪ ܕܐܰܝܟ ܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܰܐܬܪܰܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܐ ܫܰܕܰܪ ܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܟܶܘܺܝܠܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܟܶܝܢ[15]܆ ܟܰܕ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܩܳܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܕܒܶܗ܀ ܐܶܠܨܰܬ̥ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܣܪܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܟܽܠ ܡܶܬܬܙܺܝܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܶܓܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܟܽܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܪܳܗܶܛ. ܘܰܒܝܰܕ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܪܗ. ܘܠܰܘ ܒܝܰܕ ܡܰܠܦܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܡܶܬܬܰܫܠܡ̈ܳܢ܀ ܟܰܕ ܩܰܒܠܰܬ ̥ܡܰܪܝܰܡ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬ̥. ܘܟܰܕ ܝܶܠܶܕܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܚܶܫܰܬ̥ ܒܶܗ. ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܒܠܰܬ̥ ܡܰܪܝܰܡ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܝܶܠܕܰܬ̥. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܠܰܬ̥ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܶܠܕܰܬ̥. ܐܶܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ̥ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܶܣܪܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܟܰܕ ܡܓܰܫܰܡ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܪܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܟܰܣܝܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܓܰܠܝܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܕܰܬܚܶܝܬ̥ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܒܰܪ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܰܪ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܡܳܪܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܥܰܒܕܳܐ. ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܝܳܗܶܒ ܟܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܡܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܰܝ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܡܶܬܪܰܒܶܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܠܝܳܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܠܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܠܰܐܠܶܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܶܡܳܐ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܠܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܠܗܰܘ ܕܦܳܩܶܕ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܝܶܠܕܰܬ̥ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܠܰܐܒ̈ܳܗܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܩܰܒܠܰܬ̥ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܺܝܠܶܕܬ̥ܶܗ ܠܕܰܡܫܰܐܶܠ ܘܝܳܠܶܦ. ܩܰܒܠܰܬ ܠܗܰܘ ܕܕܳܪܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ܆ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ ܕܡܶܬܟܬܶܒ ܒܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܳܐ ܪܶܓܫܰܬ̥ ܒܶܗ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܶܣܪܳܢܳܐ. ܘܚܶܫܰܬ̥ ܒܝܰܠܕܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܐܡܰܪ̈ܝ ܟܰܬܰܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܟܰܬܰܪ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܘܐܳܦܶܢ ܗ̣ܘܳܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬܠܶܚܡ܆ ܕܡܶܬܦܰܫܩܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܳܝܶܗܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܳܣܽܘ̈ܒܰܘܗܝ܀ ܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܦܩܳܐ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܶܗ ܕܐܶܬܝܰܒܰܠܘ ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܟܕ ܒܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܐܶܬܝܠܶܕܘ܆ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܝܠܶܕܘ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܦܰܩܘ ܐܶܬܐܡܪܰܬ̥ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ. ܥܰܠ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܦܽܘܩ܆ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܝܠܶܕ܆ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ̥ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܘܰܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܕܐܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ̥ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܠܐܪܳܙܳܐ܆ ܢܶܓܠܶܐ ܠܰܢ ܕܥܰܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܢܦܰܩ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܳܗ̇܆ ܐܶܡܰܪ ܕܢܰܪܥܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܝ ܐܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܝܠܶܕܘ܆ ܐܶܬܡܫܰܚܘ ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܬܶܩ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܢܰܪܥܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܝ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܝܠܶܕܘ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܘܒܐܽܘܪܝܳܐ ܘܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܠܗܳܢܽܘܢ ܫܒܺܝܚ̈ܰܝ ܒܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܘܒܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܒܰܪ̈ܟܽܘܒܶܐ ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ܀  ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܒܝܰܕ ܣܽܘܪܳܩܶܗ܀  ܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܠܳܗ̇ ܫܰܒܰܚ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܦܰܩܘ. ܠܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܡܠܟܘܬܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܝܕܰܥ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܠܟܘܬܗ ܚܰܘܺܝ ܡܫܒܚܬܐ܀ ܐܶܬܰܘ ܠܒܶܝܬܠܶܚܡ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܬܟܬܳܒܽܘ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܐܝܟܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܝܠܶܕ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܓܠܳܬ̥ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܒܛܶܢ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܢܳܨܪܰܬ̥܀ ܘܗܳܕܶܐ ܫܰܒܩܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܰܬܚܽܘܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܐܶܬܒܛܶܢ܆ ܒܢܳܨܪܰܬ ܒܰܫܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܠܘܳܬ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܓܠܺܝܠܳܐ ܠܰܡ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀ ܢܳܨܪܰܬ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܣܺܝܡܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܣܬܒ̥ܰܪ ܕܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܐܶܠܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܒܪܳܐ ܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܀ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܰܛܢܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܬܥܪܺܝ ܒܟܰܪܣܳܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘ ܡܪܰܒܥܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܚܳܒܶܫ ܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܣܦܰܩ ܠܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܰܐܢܬܬܳܐ܆ ܠܗܰܘ ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܠܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܒܗܰܬ܆ ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܰܐܠܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܰܪ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܢܳܣܶܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܡܶܢ ܕܰܟܝܽܘܬܶܗ. ܐܳܠܶܐ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܘܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܣܓܘܕ. ܘܰܠܗܳܝ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܨܳܐܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܢ ܕܗܳܝ ܕܫܰܦܺܝܪ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܢ ܕܝܰܠܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܕܡܶܢܕܺܪܝܫ. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܢܩܰܕܶܡ ܢܕܽܘܨ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܐܰܝܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܩܕܳܡ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܬܟܰܚܰܕ ܘܡܶܢ ܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒܢܰܢ. ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܫܬܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܢܝܰܩܰܪ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܦܢܝܰܬ̥ ܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܠܐܽܘܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܢ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܪܣܺܝܢܰܢ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܢܫܰܒܰܚ܆ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐ̈ܟܶܐ ܢܙܰܡܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܀ ܕܺܝܨܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܳܚܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܥܶܠ[16] ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܰܫܳܐ܆ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܩܳܕܡܺܝܢ ܦܳܓܥܺܝܢ܆ ܘܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ܀ ܢܶܪܗܰܛ ܬܽܘܒ ܘܥܰܡ ܟܰܘܟܒܳܐ ܘܥܰܡ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ ܢܩܰܪܶܒ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܠܟܳܐ ܘܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܥܶܩܒ̈ܳܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܢܶܪܕܶܐ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܢܰܓܺܝܪܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܕܛܰܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܰܒܥܰܕܘ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܦܪܳܣ ܐܺܝܬܽܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܟܰܘܟܒܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܟܰܕ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܫܬܓܶܫ ܥܠܰܝܢ܆ ܚܢܰܢ ܠܘܰܥܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܺܐܙܰܠ܀ ܘܐܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܐܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܕܰܢܥܰܘܟܽܘܢ܆ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܥܰܘܰܟ ܚܰܘܒܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܣܢܺܝܢܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܣܝ̈ܽܘܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܢ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܘ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ܆ ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܩܶܢܛ̈ܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܰܘ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܣܪܺܝܩܽܘܬܶܗ ܘܰܫܓܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ܆ ܘܰܠܒܶܝܬܠܚܶܡ ܢܶܣܬܰܪܗܰܒ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܀ ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܠܺܝ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܒܛܺܝܠܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܫܽܘܟ̈ܳܢܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒܘ ܠܰܢ. ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ܀ ܝܰܘܡܳܢ ܓܶܝܪ ܐܶܬܰܝ̈ ܠܰܗܘܳܝܳܐ܆ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܰܕܶܡ̈ܝ̱ ܐܶܬܬܨܺܝܪ̈ܝ܆ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܶܡ̈ܝ ܐܶܬܡܰܠܰܠܝ̈܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ̥ ܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܕܠܳܐ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܰܡܚܶܬ̥ ܠܨܰܠܡܳܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܐܰܘܒܶܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠ̈ܳܝܶܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܠܰܢ ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܰܢ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܢܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܦܰܩ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ̥ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦ̈ܢܶܐ ܘܰܒܨܶܒ̈ܥܬܳܐ ܘܐܶܬܬܨܝܪܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ܀ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܘܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܒܶܗ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܶܠܕܰܬ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܙܬܳܐ ܘܺܝܥܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܦܰܩ ܚܽܘܛܪܳܐ ܘܰܐܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܘܰܫܘܰܚ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܺܗܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ  ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܰܐܒܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܥܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܒܟܶܢܦܳܗ̇ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܒܰܒܣܰܪ ܘܐܰܬܗܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܳܡܽܘܪܳܐ ܘܰܡܚܰܬܡܳܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܘܡܰܩܶܦ ܡܸ̈ܠܐܶ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܠܥܺܐܕܳܐ

ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܥܰܒܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܐ ܡܶܬܓܫܶܫ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܫܰܪܶܐ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗ̣ܘܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ܆ ܘܫܰܒܰܚܘ ܒܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܠܰܢ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܡܳܠܽܘܟܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܒܳܐ܀  ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܫܰܒܰܚ ܥܰܡ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܢܗܰܠܶܠ ܢܶܗܘܶܐ ܥܐܕܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܘܰܕܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܀ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܰܢ ܪܳܘܙܺܝܢ ܘܐܰܟܚܕܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܢܳܫܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠ ܕܰܘܺܝܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܫܳܐ܆ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܩܳܕܡܺܝܢ ܘܦܳܓܥܺܝܢ ܘܦܳܩܕܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܓܶܝܪ. ܠܳܐ ܥܳܪܶܐ ܠܶܗ ܦܽܘܡܳܐ. ܙܳܐܰܥ ܡܶܢܶܗ ܠܶܫܳܢܐ. ܠܰܐ ܚܳܒܫܳܐ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܢܶܫܠܶܐ ܣܳܦܪܳܐ. ܢܶܫܬܽܘܩ ܕܳܪܽܘܫܳܐ. ܢܶܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܶܗ ܡܥܰܩܒܳܐ. ܢܶܬܡܰܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܢܶܓܗܰܪ ܦܺܝܠܳܝܣܽܘܦܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܫܬܪܶܝܢ. ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝ. ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܢܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ. ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܶܐܬܦܰܓܪܰܢ. ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܕܶܐܣܬܰܝܰܟ ܒܰܒܣܰܪ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ. ܡܣܰܒܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟܳܐ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ܆ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܒܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܐ. ܐܶܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ܆ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܐܶܫܬܩܶܠ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܢܶܚܕܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܬܛܥܶܐ ܠܶܗ. ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܶܗ. ܚܰܘܒܬܳܐ ܡܶܬܦܰܪܥܳܐ ܠܗ̇܆ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܡܶܬܬܰܠܰܚ ܠܶܗ܆ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܶܬܦܬܰܚ ܠܶܗ܆ ܟܪܽܘܒܳܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܠܶܗ. ܐܳܕܳܡ ܛܪܺܝܕܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܶܗ. ܚܰܘܳܐ ܡܦܰܪܣܰܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܦܝܳܐ ܠܳܗ̇. ܚܶܘܝܳܐ ܛܰܪܟܳܢܳܐ ܡܶܬܪܨܶܨ ܠܶܗ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ. ܩܶܫܬܶܗ ܪܳܡܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܬܬܰܒܪܳܐ ܠܳܗ̇. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒ̈ܢܰܝܳܢܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܪܳܗܶܛ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܡܥܰܪܒܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܡܣܰܘܚܳܐ ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܩܽܘܒܳܠܶܗ. ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܡܰܠܰܐ̈ܟܶܐ ܠܣܶܓܕܬܶܗ ܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܡܗܰܠܠܺܝܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܥܰܪܬܳܐ ܡܨܰܒܬܳܐ ܘܰܡܫܰܘܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܡ̈ܶܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܡܽܘܪܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܆ ܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܡܗܰܠܠܺܝܢ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܦܠܚܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ܀ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬ̈ܒܶܐ ܛܳܒ ܡܢܺܝܚܺܝܢ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢ܆ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܙܳܠܚܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܪܝܰܬ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܫܰܒܰܚܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܚܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܬܳܐܶܒ. ܠܳܐ ܬܽܩܘܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܚܙܺܝ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܟܰܣܝܳܐ ܒܶܗ. ܠܰܘ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܡܥܰܪܬܰܐ ܗ̄ܘ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܒܒܶܝܬ̥ܠܚܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܒܒܶܝܬ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܢܽܘܒܳܝ̈ܶܐ ܘܰܒܟܽܠ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

 

ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܩܶܦ̈ܰܠܶܐܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܒܰܒܣܰܪ

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܕܡܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܐܳܕܳܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܠܩܕܡܝܢ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܳܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܫܰܕܰܪ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܬܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܛܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܽܘܫܳܐ܀

ܕܬܪܬܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬܦܪܶܩ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ܀ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒ̣ܪܳܝܗܝ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܝܶܕ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܢܶܚܠܽܘܛ ܦܰܓܪܶܗ ܒܦܰܓܪ̈ܰܝܢ܆ ܘܰܢܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܗܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܟܰܕ ܠܰܚܛܺܝܬܰܢ ܥܩܰܪ. ܘܰܠܛܳܥܝܽܘܬܰܢ ܕܰܟܺܝ. ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܽܘܬܰܢ ܐܰܢܗܰܪ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܳܬܳܐ܆ ܠܝܳܬܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܣܶܓܕܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܘܐܶܬܓܫܶܫ ܒܰܒܣܰܪ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܡܳܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܀

ܕܫܶܬ̥ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܒܪܶܗ ܒܳܬܰܪ ܡܙܰܡܢ̈ܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܒܳܬܪܗܽܘܢ ܥܰܒܕܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܰܕ ܫܳܪܽܘܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܬܩܶܢ ܡܠܟܘܬܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܘܟܰܕ ܒܥܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܝܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܕܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ܀

ܕܰܫܒܰܥ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐܰܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܢܶܫܩܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܢܶܬܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܟܰܕ ܡܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܰܕܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܥܶܓܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ

ܩܶܦܰܠܳܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܳܐܕܳܡ ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ

 ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܗܳܝ ܕܰܒܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܢܬܬܳܐ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ̥܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ܀

 ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܢܶܓܠܶܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܗܰܝܡܶܢ ܚܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܺܝܬ̥܆ ܕܠܳܐ ܐܶܡܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܢܶܣܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܰܡܳܐܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܰܘ ܐܰܒܳܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܚ̈ܛܳܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ . ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ؟ ܫܡܰܥ: ܐܰܒܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܳܝܠܳܝܬܶܗ̇܆ ܝܳܠܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܝܬܶܗ܆ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܢܳܦܽܘܩܽܘܬܐ. ܘܰܕܢܶܬܺܝܠܶܕ ܐܰܒܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܠܽܘܕܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܝܬܶܗ ܝܳܠܽܘܕܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܗܘܳܬ̥. ܗܳܟܘܳܬ ܘܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܳܦܽܘܩܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܝܬܶܗ ܢܳܦܽܘܩܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܪ ܘܢܶܬܝܠܶܕ. ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܝܺܠܺܝܕܳܐ ܠܳܚܶܡ ܘܠܰܘ ܝܳܠܽܘܕܳܐ ܐܰܘ ܢܳܦܽܘܩܳܐ܀ ܕܬܪܬܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܝܰܠܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܠܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܒܟܰܪܛܰܝܣܐ܆ ܘܡܶܬܓܰܫܡܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܡܶܫܬܰܕܰܪ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ. ܘܠܰܘ ܗܰܘܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܘܠܕܶܗ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܦܩܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܝܬܰܘܗܝ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܰܠܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܘܠܕܶܗ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܢܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܢܳܦܶܩ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܰܡܫܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܐܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܕܠܳܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ܀ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ܆ ܘܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܶܫܬܳܐ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܐܳܦ ܕܶܐܪ̈ܶܐܛܺܝܩܽܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܐܶܢ ܢܚܶܬ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܐܶܬܛܰܡܺܐܝ ܠܰܡ ܘܶܐܨܛܰܐܺܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܘܳܬܳܐ܀

 ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆  ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܗܽܘ ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܪܶܝܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܐܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܒܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܡܰܪ̈ܒܥܶܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܪܰܟܶܒ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܘܒܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܡܶܐ܀ ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܨܰܥ̈ܠܳܬܳܐ ܘܢܰܩܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܡܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܨܰܥ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒ ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܡܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܰܕ ܐܶܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ  ܐܶܬܛܰܡܰܐ܀

 ܕܬܪܬܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܛܡܰܐܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܛܰܡܰܐܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܡܰܐܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܕܠܰܘ ܒܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܓܠܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܺܝ܀ ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܡܶܬܐܡܰܪ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ̥ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܫܰܢܺܝ. ܘܰܚܕܳܐ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܐܢܳܫܽܘܬܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܫܳܐ ܐܢܳܫܳܝܬܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܓܰܫܰܡܬܳܐ܆ ܡܟܳܢܳܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܬܺܐܠܰܕ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܟܒܳܐ ܘܰܡܚܰܝܕܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܗܳܘܝܳܐ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܝܳܠܕܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܰܘ ܕܒܶܣܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܐܶܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܺܝ܆ ܘܡܶܬܐܡܰܪ ܒܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܚܰܕ ܒܪܳܐ܀

 ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܥܰܠܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܛܰܡܐܽܘܢ ܡܶܢ ܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ. ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܨܰܥ̈ܠܳܬܳܐ ܥܳܒܰܪ܆ ܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܗܶܝܢ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ̥ ܪܺܝܚܳܐ܆ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬ̥ ܪܺܝܚܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܐܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܐܳܦܶܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ܀

 ܕܚܰܡܶܫ ܕܶܝܢ܆ ܘܐܳܦ ܒܓܽܘܫ̈ܡܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܰܪ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܨܰܥ̈ܠܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܨܰܥ̈ܠܘܳܬܗܶܝܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܟܰܕ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܨܰܥ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܨܰܥ̈ܠܘܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܩܶܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܡܕܰܟܶܐ ܠܗܶܝܢ܀ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܺܐܒܳܐ ܕܝܰܪܩܳܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܚܫܺܝܒ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܗܽܘܢ ܡܶܬܝܕܰܥ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܳܒ ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܀ ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܠܗܽܘܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܳܣܒܳܐ ܡܶܢ ܨܳܐܽܘܬܶܗ ܘܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܨܰܥܠܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܕܰܟܺܝ ܠܟܰܪܣܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܓܶܢ ܘܩܰܕܫܳܗ̇܆ ܘܐܳܦ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ܀

 ܕܫܶܬ܆ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܠܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܛܽܘܠܳܩܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܪܰܚܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܰܒܥܳܐ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘ̇ܢ. ܕܐܶܢ ܫ̣ܪܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܘܶܐܬ̣ܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣ̣ܪܳܐ ܐܶܫܬ̣ܰܚܠܰܦ ܘܶܐܫܬܰܓܢܺܝ ܘܶܐܬ̣ܒܰܨܰܪ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܟܙ̣ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܠܳܐ ܐܶܫ̣ܬܰܓܢܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬ̣ܒܰܨܰܪ. ܟܰܕ ܒ̣ܪܳܐ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬ̣ܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܕܶܢܦ̣ܪܩܺܝܘܗܝ. ܘܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܙܥ̣ܰܪ ܘܠܳܐ ܒ̣ܰܨܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܫܰܡܶܫ ܠܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܐܺܝ̈ܡܳܡܶܐ ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܒܡܛܪ̈ܶܐ ܘܰܒ̈ܛܰܠܶܐ ܘܰܒܣ̈ܰܬܘܶܐ ܘܰܒܩܰܝ̈ܛܶܐ. ܘܒܰܟܪ̈ܽܘܟܝܶܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬ̣ܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܕܢܶܦ̣ܪܩܺܝܘܗܝ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬ̣ܚܰܝܕܳܐ ܠܦܰܪܙܠܳ܆ܐ ܠܳܐ ܡܶܫ̣ܬܰܓܢܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫ̣ܬܰܚܠܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܗ̇. ܘܐܳܦܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬ̣ܚܰܝܕܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦܠܐܳ ܗ̣ܽܘ ܟܰܕ ܐܶܬ̣ܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܢ ܢܚ̣ܶܬ ܠܰܡ ܠܟܰܪܣܳܐ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܶܣ̣ܬܰܝܰܟ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ܆ ܘܐܳܡ̇ܪܺܝ̣ܢܰܢ ܕܠܳܐ ܣܳܟ. ܘܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܠܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܡܶܣ̣ܬܰܝܰܟ ܠܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ ܕܣܽܘ̈ܝܳܟܶܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܡ̣ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܟܰܕ ܐܰܓ̣ܶܢ ܒܟܰܪܣܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܒ̣ܰܩ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܘܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܟܘܠ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܠܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܫܶܡܫܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܐܶܣܦܺܝܪܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܫܡܝܳܐ ܘܒܐܰܪܥܳܐ ܘܒܳܐܰܐܪ ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܘܐܳܦ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܐܠܺܝܢ[17] ܡ̣ܶܢ ܟܰܘܬܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܘܒܳܐܐܰܪ ܘܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܒܝܰܒ̈ܫܶܐ܆ ܘܒܐܰܒܽܘܗܝ ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆  ܘܰܠܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܕܢܰܐ̇ܓܶܢ ܒܟܰܪܣܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܬܽܘܒ܆ ܟܰܕ ܐܶܬ̣ܚܰܝܰܕ ܠܒܶܣܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܝܰܟ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܩܰܘܺܝ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ ܘܰܕܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܐ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܢ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡ̣ܢ ܐܰܢܬܬܳܐ܆ ܒܚܰܫܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ܆ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ: ܟܰܕ ܫ̇ܡܰܥ ܐܰܢܬ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܓܽܘܕ ܠܳܗ̇ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܝܰܩܰܪܶܝܗ̇ ܒܫܶܬܩܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܪܰܚܺܝܩ ܚܰܫܳܐ ܘܪܶܕܝܳܐ ܘܟܘܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܗܶܝܢ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܠܥܶܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܪܶܕܝܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܶܝܢ܆ ܦܰܚܶܡ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܚܰܫܳܢܳܐܺܝ̣ܬ ܒܳܪܶܐ܆ ܚܰܫܳܢܳܐܺܝܬ ܐܳܦ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܫܳܐ ܒܳܪܶܐ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܐܳܦ ܐܶܬܝ̣ܠܶܕ. ܦܰܚܶܡ ܚܰܫܳܐ ܕܒܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܶܣܪܳܐ

ܕܟܰܕ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗ̣ܘܳܬ̥ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗ̣ܘܳܬ̥. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܕܰܕܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܗ̣ܘܳܬ̥ ܒܪܺܝܳܬܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܒ̣ܪܳܗ̇. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܙܳܕܶܩ. ܘܺܝܕܥ ܕܥܳܕܪܳܐ ܒܶܗ܆ ܒ̣ܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܣܝܳܐ ܠܰܘ ܒܥܽܘܙܶܗ ܕܫܽܘܚܢܳܐ ܦܳܬܶܩ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܰܫ ܟܽܘܠܶܗ ܪܶܗܠܶܗ. ܘܓܰܢܳܢܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܝܳܥܶܝܢ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܥܕܰܡܳܐ ܕܟܘܽܠܗܽܘܢ ܝܳܥܶܝܢ܆ ܘܟܶܢ ܥܳܩܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܫܒ̣ܰܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫ̣ܘܰܚܘ ܟܘܠܗܘܢ ܐܶܕܫ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܟܶܢ ܐܶܬ̣ܳܐ ܘܰܥܩ̣ܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܣ̣ܳܡ ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܟܘܠ ܨܽܒܘ ܟܬܺܝܒ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܫܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܓܳܕܶܫ[18] ܘܦܳܐܶܕ܆ ܡܶܫ̣ܬܘܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܫܰܡܠܰܝ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܫܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘ̇ܢ ܠܳܐ ܐܶܬ̣ܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܚܪܳܝܰܬ ܐܶܬ̣ܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܐܶܢ ܕܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܛܳܐ ܟܝܳܢܰܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܰܗ̣ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ܆ ܐܶܬ̣ܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐ̇ܳܦܶܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬ̣ܳܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܝ̣ܠܶܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܘܐܰܘܬ̣ܰܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܗ̣ܘܰܘ. ܐܰܟܪܶܙ ܠܗ̇ܢܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܥܶܠܰܬ̥ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ܆ ܘܰܐܟ̣ܪܶܙ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗ̣ܘ̈ܰܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܠܗ̇ܢܽܘ̇ܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܙܰܒܢܶܗ܆ ܒܝܰܕ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܰܟ̣ܪܶܙ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܰܐܟ̣ܪܶܙ܆ ܒܝܰܕ ܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗܝ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܗ̇ܳܐ ܐܰܘܬ̥ܪܰܬ̥  ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܒܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܟ̣ܪܶܙ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܢܰܢ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܘܩܽܘܪܳܒܳܐ.

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܒܶܗ ܘܰܠܬܳܡܳܢ܆ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܩܽܘܪܳܒܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܩܽܘܪܳܒܳܐ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܳܘܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܕܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐܶܬܝܠܶܕ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܝܰܠܕܶܗ ܘܰܥܡܳܕܶܗ ܚܰܕ ܥܺܐܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܬܪܶܝܢ ܥܺܐܕ̈ܺܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܺܝܕܺܝ̈ܥܶܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܀  ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܽܘܣܰܒܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܘܥܰܠ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܰܡ ܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ. ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܥܺܐܕܳܐ ܒܶܫܬܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܶܐܬܓܺܠܝ ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܒܫܰܢܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܥܒܰܕ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܘܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܬܪܶܝܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܡܰܢ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ܀  ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܳܡܰܪ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܕܥܺܐܕܰܐ ܗ̄ܘ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܰܚܛܰܦܬ̥ܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܗܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܒܟܽܠ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܕܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܡܰܘܠܳܕܰܐ ܗ̄ܘ. ܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܥܡܳܕܰܐ ܗ̄ܘ. ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܀ ܘܬܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܐܳܦ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܘܣܳܡܘ ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܕܰܒܫܰܒܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܽܘܪܳܒܳܐ ܘܢܶܬܩܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܥ̈ܝܳܕܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܪܳܗܛܺܝܢ܆ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܫܰܒܬܳܐ ܘܰܢܥܰܕܥܕܽܘܢܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܓܽܘܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܠܓܽܘܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܥܳܒܕܺܝܢ ܓܽܘܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܙܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܶܢܶܗ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܓܽܘܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܠܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ ܘܢܶܓܰܕ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܙܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠܗܳܝ ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܒܰܬܪܶܝܢ܆ ܝܰܠܕܳܐ. ܘܕܶܢܚܳܐ. ܝܰܠܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܬܪܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܕܢܰܚ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܒܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܳܢܳܐ ܝܳܬܪܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆  ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܶܐܬܒܰܪܢܰܫ ܒܰܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܰܢ܀  ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܶܐܫܰܬܪܰܝܬ̥ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܰܐܡܪܰܬ̥ ܠܘܳܬ̥ ܚܰܘܳܐ ܐܰܢܬܬ̥ܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܥܳܩܬܳܐ ܬܶܐܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ̥ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܦܽܘ̈ܦܰܐܣܺܝܣ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܥܳܩܬܳܐ ܬܺܐܠܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܬܶܥܡܰܪܝ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ̥܀ ܗܳܝ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ̥. ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ܀ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܕܶܢܚܳܐ ܘܰܒܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܝ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ܆ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܡܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܫܡܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܶܝܢ ܗܘܳܬ̥ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܚܰܢܦ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܕܘܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܥܗܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫ̈ܬܰܟܰܢܝ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܡܶܬܥܗܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܽܘܒ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܠܚܽܘܪܳܪܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܡܰܥܗܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܳܗܽܘܒܽܘܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܰܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܠܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܡܚܰܘܶܝܢ. ܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܝܺܠܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܝܡ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ܀

ܕܫܶܬ܆ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܚܰܕܬ̥ܰܬ̥ ܠܟܽܘܠ܀

ܕܰܫܒܰܥ܆ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܡܰܣܰܩܬܶܗ ܘܰܠܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܥܰܕܥܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܩܢܶܝܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܰܕ܆ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܘܟܽܘܗܳܢܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܐܢܳܫܳܢܳܝܳܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܣܽܘܒܳܪܳܐ ܕܒܰܛܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܪܰܗܳܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܥܳܐ܆ ܩܶܛܠܶܗ܀

ܕܚܰܡܫܳܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ܀

ܕܶܫܬܳܐ܆ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ܀

ܕܫܰܒܥܳܐ܆ ܕܡܶܬܬܰܥܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܛܰܥܢܶܗ ܥܰܡ ܥܽܘ̈ܗܕܳܢܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܕܥܰܠ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܰܕܫܽܘܟܳܢ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܦܰܠܶܓ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀

ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܗܘܰܘ܀

ܐܽܘܣܰܒܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܕܢܰܘܣܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܒ̈ܢܰܝ ܒܶܠܥܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܶܝܪ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܐܳܡܰܪ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܰܡ ܒܰܪ ܫܺܝܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܒ̣ܐ ܘܰܕܣܰܐܒܰܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܒ̣ܐ ܘܰܕܣܰܐܒܰܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܶܗ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܗܽܘ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡ̈ܗܶܐ܆ ܘܺܝܕܺܝܥ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܀ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܢ ܦܳܪܶܣ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ܀

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ܀ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ܆ ܘܡܽܘܪܳܐ܆ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ܆ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ̥ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܫܠܶܡ. ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܶܝܪ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܨܳܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܨܽܘܪܬܳܐ. ܟܰܕ ܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ. ܐܶܠܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܫܰܘ̈ܕܥܳܢ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܥܰܠܝܗܽܘܢ. ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܡܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܶܬܬܙܺܝܥ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܫܠܶܡ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܰܢܩܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܒܥܳܐ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܫܪܝܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܓܶܫ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܡܶܢ ܚܙܳܬܗܽܘܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܪܺܒܝܥܳܝܬܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܓܽܘܫܶܐ܀

ܡܰܠܟܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܦܺܝܪ ܫܳܒܽܘܪ.[19] ܘܐܳܦ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܰܕܘܽܢܕ ܕܒܰܪܐܰܪܛܐܶܒܢ܀ ܗܽܘܪܡܺܝܙ ܕܰܕܒܰܪ ܣܰܢܛܳܪܣ܀ ܘܫܬܶܦ ܒܰܪ ܓܽܘܕܦܳܪ܀ ܐܰܪܫܰܟ ܒܰܪ ܡܰܗܕܳܣ܀ ܙܳܪܘܰܢܕ ܒܰܪ ܘܰܪܘܰܕ܀ ܐܰܪܝܰܗܘ ܒܰܪ ܩܰܣܪܽܘ܀ ܐܰܪܛܚܫܰܬ ܒܰܪ ܚܽܘܠܺܝܬ܀ ܐܶܫܬܰܢܒܽܘܐܢ ܒܰܪ ܫܺܝܫܪܳܘܢ܀ ܡܰܗܕܳܘܩ ܒܰܪ ܗܽܘܗܰܡ܀ ܐܰܚܫܺܝܪܰܫ ܒܰܪ ܨܢܺܝܒܢ܀ ܨܰܪܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܒܰܠܕܳܢ܀ ܡܪܽܘܕܰܝܟ ܒܰܪ ܒܰܪܒܺܝܠ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܛܰܘ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܫܩܰܠܘ ܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܣܳܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܣܓܶܕܘ ܠܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܓܽܘܫܽܘܬܳܐ܀ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܡܓܽܘܫܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܪܶܣܺܝܣ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐ ܡܶܢ ܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܣܳܓܕܳܐ ܠܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܐ ܐܰܝܟ ܚܰܢܦ̈ܶܐ. ܘܚܳܫܒܳܐ ܒܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܘܠܰܘ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ܀ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܗܰܝܡܢܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܒܰܝܬܳܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܣܳܗܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܳܪܳܐ܆ ܡܶܬܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܛܳܠܽܘܡܽܘܬܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܡܬܰܝ ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܳܩܦܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܐܰܘܕܰܥܘ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܬܶܩܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܘܢܶܩܥܽܘܢ܆ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ̈ܳܝܶܐ ܘܰܦܠ̈ܶܫܬܳܝܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܒܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܰܒܥܕܺܝܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܢܶܬܓܠܶܐ  ܗܘܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܫܒܳܒ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܶܬܦܰܬܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܶܬܓܠܶܐ ܠܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܦܳܪܶܣ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܘܰܫܒܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ܆ ܢܥܰܩܒܽܘܢ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܘܙܽܥܘܪܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ܆ ܘܰܩܦܺܝܣܬܳܐ ܗܘܳܬ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܕܡܶܢ ܦܳܪܶܣ܆ ܘܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܡܬܰܥܡܳܪܺܢܝܬܳܐ. ܢܥܰܩܒܽܘܢ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܦܬܺܝܬܳܐ ܘܰܪܘܺܝܚܬܳܐ ܘܰܛܒܺܝܒܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܐ ܟܰܕ ܠܪ̈ܰܚܝܩܶܐ ܐܶܬ̥ܓܠܺܝ. ܘܠܰܡ̈ܓܽܘܫܶܐ ܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܬ̥ܓܠܺܝ܀

ܘܐܡܪܝܢܢ܆ ܕܡܛܘܠ ܕܗܢܐ ܝܰܠܕܐ܆ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ̥ܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܰܬܝܳܒܘܬܐ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܺܝܫܳܐܝܺܬ̥ ܥܒܺܝܕܺܝܢ. ܐܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡ̣ܰܪ܆ ܘܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܘܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܟܪܺܝܗܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܚܛܝܬܐ. ܒܒܺܝ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܣܓܺܝ̈ܐܬܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ܆ ܕܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠ̈ܫܺܐܕܶܐ܀ ܕܬܠܳܬ̥ ܬܘܒ܆ ܕܩܳܨܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܰܡܚܪܫܝܢ܀ ܕܐܪܒܰܥ ܓܝܪ܆ ܕܡܶܙܕܰܘܓܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܡ ܐܶܡ̈ܗܳܬ̥ܳܐ ܘܐܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ̥ܳܐ ܘܟܰܠܴ̈ܬ̥ܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܐ܀ ܕܚܰܡܶܫ ܓܝܪ܆ ܕܐܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܛܰܡܐܺܝܢ ܢܽܘܩܳܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܙܰܦܪܺܝܢ ܕܶܒ̈ܚܰܘܗܝ ܘܡܶܛܘܠ ܕܝܰܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܽܘܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝܫܳܐܝܺܬ̥܆ ܒܰܙ̈ܢܰܝܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܠܗܘܢ ܐܶܬ̥ܓܠܝ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ̥ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܐ. ܐܳܣܝܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܢܐ ܕܐܶܬ̥ܝܠܶܕ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܗܘܢ ܢܐܰܣܶܐ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ̥. ܐܝܟܢܐ ܕܐܶܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܐ ܦܰܘܠܘܣ܆ ܕܐܝܟܐ ܕܣܶܓܝܰܬ̥ ܚܛܺܝܬ̥ܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܝܰܬܝܪ ܬܶܬ̥ܝܰܬܰܪ ܛܰܝܒܘܬܐ܀

ܥܶܠܬܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܐܶܬܓܺܠܝ܆ ܠܰܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܢܗܽܘܢ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܝܰܕ ܚܺܐܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ܆ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܗܳܐ ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬ܆ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܒܰܕܘ ܒܰܙܒܰܢ܆ ܠܘܳܬ ܢܶܝܢܘܳܝ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܐܳܦ ܟܰܕ ܬܪܶܝܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܐܶܨܛܠܶܒܘ܆ ܚܰܕ ܡܰܢ ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܐܰܥܒܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܦܺܢܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܳܐ܀

 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܫܰܪܝܰܬ̥ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܢܨܰܒ ܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܗܳܝ ܕܫܰܒܥܺܝܢ. ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܐܳܦ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܬܫܰܪܶܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܣܺܝܡ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܢܶܕܢܰܚ ܠܟܽܘܢ ܠܕܳܚܠܰܝ̈ ܫܶܡܝ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܶܕܢܰܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܝܰܠܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܰܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟ ܕܗܺܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܣܺܝܡ. ܘܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܠܰܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܛܳܒ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ  ܪܰܒ ܗ̱ܘܽ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܘܪܒܽܘܗܝ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚ̈ܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܰܠܰܐܟܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚ̈ܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܫܶܡܝ̱ ܕܚܺܝܠ ܒܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ ܟܒܰܪ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܕܢܰܚ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܕܒܰܪܩܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܢܩܦܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ܆ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܦܢܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܒܰܪ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬ ܒܶܝܬܠܚܶܡ܀

ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܘܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܝܰܢܳܘܣ ܚܰܢܦܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒܐܽܘܪܝܳܐ܆ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܪܕܰܘ ܘܶܐܬܰܘ ܘܰܡܛܰܘ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܠܳܐ ܘܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܣܺܝܡ ܒܐܽܘܪܝܳܐ܀

ܐܳܡܪܺܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܰܕ ܣܺܝܡ ܒܐܽܘܪܝܳܐ ܢܶܣܬܓܶܕ ܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܬܶܬܚܙܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܰܒܬܳܐ܀ ܐܦܦܐܢܝܘܣ ܕܶܝܢ ܕܩܽܘܦܪܳܘܣ ܘܐܽܘܣܰܒܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ܆ ܒܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܟܰܕ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܐܶܬܓܙܰܪ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܐܶܬܛܥܶܢ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܢܳܨܪܰܬ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܠܰܗܦܳܟܬܳܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܐܰܝܬܝܘܗܝ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܗܦܰܟܘ ܠܢܳܨܪܰܬ܀ ܬܽܘܒ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐܰܣܩܽܘܗܝ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ ܠܐܽܘܪܫܠܶܡ܆ ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ ܬܽܘܒ܀

ܘܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܠܶܠܝܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܠܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܕܢܰܘܒܠܺܝܘܗܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܒܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܐܳܦ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܐܳܡܰܪ ܒܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ. ܕܒܶܚܬܳܐ ܒܰܪܬ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܩܛܰܠ ܘܰܕܒܰܚ ܐܺܢܘܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܛܠ̈ܳܝܶܐ ܕܩܰܛܶܠ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܠܬܰܚܬ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܩܶܒ ܡܶܢ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܫܳܛܽܘܗܝ ܠܗܶܪܳܘܕܶܣ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܘ ܠܘܳܬܶܗ܀ ܠܝܰܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܘܥܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܠܐܽܘܪܫܠܶܡ ܘܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܢܳܫܶܡ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܘܓܳܙܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܛ̈ܳܠܝܶܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܐܠܐ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܥܽܘܠܐ܆ ܗ̣ܘܳܐ ܐܬܪܐ ܕܢܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ ܗ̇ܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܡܶܛܽܠ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܰܘ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܥܰܠܘ ܠܒܰܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܡܥܰܪܬܳܐ. ܘܶܐܫܟܽܚܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ܀ ܘܠܰܘ ܠܥܽܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܥܽܘܠܳܐ. ܥܽܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܟܰܕ ܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܆ ܟܰܕ ܡܠܰܓܠܶܓ ܘܪܳܚܶܫ ܘܰܡܫܰܦܶܦ ܘܰܡܗܰܠܶܟ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܘܡܶܫܬܰܪܪܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܠܽܘܩܳܐ ܘܰܕܡܰܬܰܝ. ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܠܢܳܨܪܰܬ ܐܶܙܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܬܰܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܙܰܠ. ܘܰܬܪܝܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܣܠܶܩ ܠܐܽܘܪܫܠܶܡ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝܢ܆ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܢܳܨܪܰܬ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܶܙܰܠ ܠܡܶܨܪܝܢ. ܘܗܳܝ ܡܰܢ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬܠܚܡ ܠܢܳܨܪܰܬ̥ ܐܶܙܰܠ ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܬܰܝ ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܝܢ܀

ܥܠܬܐ ܬܪܥܣܝܪܝܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܰܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܐܽܘܚܕ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܠܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܚܝ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܝܕܶܝܟ ܠܣܽܘܓܳܐܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ ܕܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܕܠܳܐ ܟܠܳܝܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ܀

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܝܰܕ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܥ̈ܶܠܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ.

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܬ̥ܢܰܚܰܬ ܒܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܢܰܨܶܕ ܘܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܗ. ܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܒܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܘܰܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܢܓܰܕ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܒܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܥܝܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܢܦܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܶܙ ܠܫܳܐܳܘܠ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܙܳܟܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܶܗ ܠܒܶܠܥܰܡ ܚܰܝܠܶܗ ܒܝܰܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬ ܒܳܠܳܩ. ܘܐܰܝܟ ܕܨܳܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܒܨܰܝܕܳܐ ܕܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܫܕܰܘ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܣܦܺܝܢܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܟܰܕ ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܢܦ̈ܶܐ܆ ܕܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܐܺܝ̈ܛܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܡܶܬܬܨܺܝܕܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܒܠܰܩܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܥܰܝܕܳܐ ܒܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܶܗ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܰܗܘܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗ̱ܘ. ܥܰܠܗܳܝ ܨܳܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܠܒܰܝ̈ܬܳܝܰܘܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܩܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܝ. ܘܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܛܰܝܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܒܶܠܥܰܡ܆ ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܠܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܶܕܢܰܚ ܠܟܽܘܢ ܠܕܳܚܠܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܘܰܠܟܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܩܳܕܶܡ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܘܟܒܳܐ ܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܳܪܘܙܰܐ ܗ̄ܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܢܶܠܚܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܶܝܢ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܠܚܡܽܘܢ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܬܰܚܬ܆ ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܪܳܓܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܆ ܗܰܘ ܠܰܡ ܫܪܳܓܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܕܳܠܶܩ. ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܣܰܓܺܝ ܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ܀ ܬܠܳܬܳܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܽܙܘܗܝ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܟܰܘܟܒܳܐ ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܡܰܢ ܐܰܟܪܙܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܪܳܥܝܳܐ ܘܐܶܡܪܳܐ. ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܒܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܟܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܟܪܶܙܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܚܙܰܘ ܕܣܳܥܰܪ܆ ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܐܶܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܢܚܶܬ ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܗܳܕܶܐ ܗܝ ܕܰܫܒܰܩ ܟܽܠܶܗ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܰܠܕܽܘܟܬܳܐ ܚܕܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܣܳܗܕܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ܆ ܒܚܰܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܰܠܚܕܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܚܰܘܶܐ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܟܰܘܟ̈ܒܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܰܩܒܺܝ̈ܥܶܐ ܡܰܢ܆ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ. ܡܶܬܬܙܺܝ̈ܥܳܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܢ܆ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܫܳܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܛܳܥܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܪܳܕܶܝܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܪܶܣ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܣܺܝܡܳܐ. ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܕܶܝܢ܆ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ܀

ܕܰܐܪܰܒܥ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܠܶܠܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܠܰܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܛܺܝܘ ܠܐܽܘܪܫܠܶܡ ܐܶܬܚܰܦܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܆ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܕܫܶܬ܆ ܐܶܠܽܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܡܰܘܩܶܕ ܗܘܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܢܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ؟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܚܰܝܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܪܳܕܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܳܓܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ܀؟

ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܚܙܰܘ ܒܶܗ ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ ܛܺܠܝܬܳܐ ܕܝܳܬܒܳܐ ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܟܶܢܦܳܗ̇܆ ܘܰܩܛܺܝܪ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܚܙܰܘ ܒܶܗ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܟܰܘܟܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܩܽܘܣܛܰܢܛܺܝܢܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܙܳܟܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܪܶܗ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܚܶܙܘܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܶܠܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ  ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܒܐܽܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܚܙܰܐܘܽܗܝ ܠܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܙܺܝܙ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܘܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟܒ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܡܰܢܗܪܳܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܕܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܺܝܗܽܘܕ ܘܗܳܢܳܐ ܟܰܘܟܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡܘ ܙܶܠܘ ܒܳܬܪܶܗ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܒܶܠܥܰܡ ܩܳܨܽܘܡܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܐ܆ ܘܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܰܢܩܽܘܡ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܝܠܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܢܶܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܝܠܶܕ ܙܶܠܘ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܕܳܫ̈ܢܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܣܓܽܘܕܘ ܠܶܗ. ܘܟܰܬܒܽܘܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܘܢܰܛܪܽܘܗܝ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܘܩܳܨܽܘܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܠܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܕܢܰܚ ܗܳܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ ܩܪܰܘ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝܒ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܕܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ ܐܰܒܘܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܩܕܶܡ ܐܶܡܰܪ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܩܰܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܪܕܰܘ ܒܳܬܪܶܗ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ܀

 

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܆ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܳܒܠ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܟܳܐ ܠܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܢ ܡܶܬܝܠܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܐܣܺܝܠܡ. ܘܕܳܢܰܚ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܟܰܘܟܒܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܝܠܶܕ܆ ܙܶܠܘ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܳܒܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܩܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܶܣܝܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܐܳܦ ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܪܰܫܡܶܗ ܠܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܒܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܢܰܛܪܶܗ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܶܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܳܪܳܐ ܠܕܳܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܩܰܒܠܶܗ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܘܡܰܠܟܳܐ ܩܰܒܠܶܗ ܡܶܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܟܰܕ ܫܠܶܡܘ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܘܶܐܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ܆ ܘܰܕܢܰܚ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܚܙܰܐܘܽܗܝ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܰܫܩܰܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ܆ ܐܰܘ ܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ

ܕܐܶܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܘܶܐܢ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ܆ ܒܐܰܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܪܳܕܶܐ܆ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ؟܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܪܕܽܘܢ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܟܶܠܝܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܰܘܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܡܰܢ ܗܰܘ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܪܽܘܢ܆ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܠܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܙܰܠܘ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ܆ ܠܘܳܬ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܘܰܥܢܳܢܳܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܡܰܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܫܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ܆ ܠܶܐܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܗܰܕܝܳܢܗܽܘܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܘܟܒܶܗ ܐܶܡܰܪܘ ܕܚܳܙܶܝܢ ܘܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ  ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܫܺܝܛܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܡܶܗ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܟܰܘܟܒܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܕܰܡܥܰܪܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܕܟܽܘܟܒܳܐ܆ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܳܢܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܚܰܢܦܳܝܬܳܐ܆ ܡܰܗܦܶܟ ܝܽܘܠܺܝܢܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܗܳܪܰܟܳܐ ܘܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܶܣܛܪ̈ܽܘܢܡܺܝܰܐ ܘܡܚܰܫ̈ܒܳܢܶܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܗܳܢܳܐ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܕܶܡ܆ ܒܰܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܕܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܘܪ̈ܒܳܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܰܙܒܰܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܣܽܘܡ̈ܛܳܝܶܐ ܘܨܽܘܨܺܝ̈ܢܶܐ ܘܰܐܩܝܰܢܢܳܘܣ ܘܰܕܡܽܘܬ ܕܰܩܢܳܐ. ܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܶܗ܆ ܢܶܕܢܰܚ ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܢܶܩܕܽܘܡ ܢܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܓܶܝܪ܆ ܠܰܘ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܳܝܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܢܳܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ. ܕܒܰܝܬܺܝ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܚܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܒܗܳܕܶܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܘܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܨܒܰܘ ܕܰܢܫܰܪܪܽܘܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܟܰܘܟܒܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܶܐܢ ܒܗܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܐܳܡܪܳܐ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܝܠܶܕ ܒܰܛܶܠ ܠܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܚܶܠ̈ܩܶܐ؟܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܕܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ ܡܰܢ܆ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܕܰܡܪܰܟܒܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܐܢܳܫ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܡܪܰܟܒܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܶܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܡܰܠ̈ܘܽܫܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܛܳܥ̈ܰܝܳܐ. ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܓܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܶܠܽܘ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܡܶܢ ܚܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܡܳܢܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ؟ ܘܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܰܠܟܰܐ ܗ̄ܘ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܗܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܠܳܐ ܓܽܘܕ̈ܶܐ ܘܦܳܠ̈ܚܶܐ ܐܺܝܬ  ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܐܺܝܬ  ܗܘܳܐ ܠܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܰܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܶܣܡܽܘܟ ܪܺܝܫܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܚ̈ܰܝܶܐ ܕܶܝܢ ܡܣܰܡ̈ܥܠܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ܀

ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܡܶܢ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܕܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܥܰܡ̱ܡ̈ܶܐ ܡܰܫܬܠܛܺܝܢ. ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܦܳܠ̈ܚܶܐ ܝܳܪܒܺܝܢ ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܘܒܰܩܪܳܒܳܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܗܰܘ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܕܚܰܝܠܰܐ ܗ̄ܘ ܕܟܰܠܕܳܝܘܽܬܳܐ܆ ܘܐܰܦܠܳܐ ܕܝܽܘܠ̈ܦܳܢܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܨܶܐ ܚܝܺܠ ܟܽܠ. ܓܶܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ ܝܽܘܠܦܳܢ ܟܰܠܕܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܕܰܓܳܠ ܘܡܰܣܠܰܝ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ؟܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܣܶܓܕܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܝܕܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܦܰܫܶܩܘ ܘܶܐܡܰܪܘ܆ ܕܶܐܬܰܝܢ  ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܶܗ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܒܰܪܢܰܫ. ܕܰܐܚܰܝܢ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܠܝܣܛܐ ܡܰܬܰܝ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠ̈ܳܝܳܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀

♱ ♱ ♱

 

 

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܕܝܰܠ̈ܘܽܕܶܐ:

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܰܛܶܠ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܠܰܛܠ̈ܳܝܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܫܰܕܰܪ ܩܰܛܶܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ ܩܰܛܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܰܥܪܩܽܘܗܝ ܐܰܒ̈ܳܗܰܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܟܰܕ ܩܰܛܶܠ ܛ̈ܠܳܝܶܐ ܕܩܘܽܪ̈ܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܢܶܬܩܛܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܦ ܛܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܰܛܶܠ ܘܠܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܫ ܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܝܫܺܝܢ  ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܩܛܠ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܰܘܺܝ. ܕܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܳܫ ܕܠܳܐ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܚܰܪܡܳܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܟܬܺܝܫܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܰܠܬܰܚܬ ܩܰܛܶܠ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܰܘܟܒܳܐ. ܦܰܢܺܝܘ ܠܶܗ ܕܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܢ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ. ܕܡܳܕܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܫܰܕܰܪ ܩܰܛܶܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝܢ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܩܶܒ ܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ

ܡ̈ܠܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܕܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ܀ ܩܰܕܶܡܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܢܢ܆ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܢܝܣ܆ ܘܡܳܪܝ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪܘ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܠܳܐ܆ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܣܬܓܶܕ܆ ܕܝܰܬܺܝܪ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܪܰܒܳܐ܀

ܐܰܦܳܦܢܺܝܘܣ ܕܶܝܢ ܕܩܽܘܦܪܳܘܣ ܘܐܽܘܣܰܒܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢܩܕܳܡ ܕܢܶܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܦܳܪܶܣ. ܘܰܒܒܶܝܬ ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܐܽܘܪܚܳܐ. ܡܰܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܰܘ ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܐܰܬܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ܆ ܐܶܬܝܠܶܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܠܰܘ ܐܶܫܟܚܽܘܗܝ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܠܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܀

ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܢܝܣ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܺܝ ܕܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܰܠܢܽܘܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܗܘܳܬ̥. ܕܰܒܫܽܘܠܳܡܳܗ̇ ܢܶܬܘܰܥܕܽܘܢ ܠܰܡ ܝܰܠܕܶܗ. ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܣܬܓܶܕ ܐܰܝܟܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܨܒܽܘܬܳܐ ܬܶܬܝܕܰܥ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ؟܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܙܰܠܘ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܘܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܡܶܢ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܐܺܝܬ ܛܰܠܝܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܟܶܢܦܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܚܰܛܦܽܘܗܝ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܚܰܛܦܽܘܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܚܰܝ܆ ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܰܝܝܺܬ̥. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܨܒܰܘ ܕܢܶܚܛܦܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܠܳܐ ܝܰܗܒܬܶܗ ܠܗܽܘܢ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܟܶܢܦܳܗ̇. ܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܝܰܬܺܝܒ ܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܘܐܺܝܬ ܕܟܰܕ ܡܫܰܦܶܦ ܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܘܐܺܝܬ ܕܟܰܕ ܠܒܺܝܟ ܬܕܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪ ܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܟܪܺܝܗ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܡܠܰܓܠܶܓ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܰܕ ܫܰܬܺܝܩ ܘܰܫܠܶܐ. ܘܐܺܝܬ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܟܰܕ ܩܰܕܡܰܬ̥ ܐܶܡܶܗ ܐܰܣܚܝܰܬ̥ܶܗ. ܗܶܦܟܰܬ̥ ܣܚܳܬ̥ ܒܰܕܡܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܘܰܛܥܶܢܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܟܡܳܐ ܠܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ؟܀ ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܣܳܣܳܐ ܟܰܕܽܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܐܪܒܺܥܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܫܰܕܰܪ ܗܶܪܳܘܕܶܣ. ܘܥܰܡ ܟܽܠ ܪܺܝܫܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܩܛܰܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܆ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܠܦܳܐ ܘܫܶܬܡܳܐܐ܀ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠܘ ܗܘܳܝܶܢ ܐܶܫܬܺܝܢ ܘܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠ̈ܦܰܝܳܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܓܳܝܳܐ ܕܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܟܬܰܒܢܳܝܗܝ܀

 

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܪܰܘܒܳܐ ܘܺܝܠܰܠܬܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ܀

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܩܶܛ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܩܛܺܝܠܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܡܨܪܶܝܢ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܠܘܳܬ ܛܰܠܝܳܐ ܕܢܶܩܛܠܘܢܳܝܗܝ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܣܳܓܶܐ ܗܘܳܐ ܪܰܘܒܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܺܝܠܰܠܬܳܐ܆ ܘܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܗܶܪܳܘܕܶܣ؟܀

ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܪܫܥܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܰܐܚܶܐ ܠܟܽܠ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܐܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܗܶܪܳܘܕܶܣ. ܐ̱ܢܳܫ ܓܶܝܪ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܗܽܘܢ ܠܰܝܬ. ܘܰܕܠܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝ̈ܳܢܘܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܰܘ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܬܡܳܢܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܩܛܰܠ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܗܽܘ ܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܘ ܐܶܠܺܝܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܬ̥ܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܘܰܕܚܰܡܫܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܕܳܐܚܳܒ ܘܰܕܐܺܝܙܒܺܝܠ ܕܫܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܶܠܺܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܕܗܽܘ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܐܰܦܩܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܕܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܗܰܘ ܕܚܰܒܫܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܦܬܺܝܚܝܢ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܐܶܣ̈ܶܐ ܕܰܦܠܝܫܝܢ܆ ܐܰܘ ܣܶܒܠܬܐ ܕܣܝܡܐ. ܡܰܗܡܝܳܢܘܬܐ ܢܪܫܶܐ ܐܢܘܢ ܠܐܤܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܢܳܛܘܪ̈ܐ. ܘܗܳܟܢܐ ܢܶܩܛܘܠ ܐܢܘܢ. ܐܶܢ ܕܝܢ ܚ̣ܙܐ ܬܰܪ̈ܥܐ ܕܐܰܚܺܝܕܺܝܢ܆ ܘܐܶܤ̈ܐ ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ܆ ܘܫܺܝ̈ܫܠܳܬܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܐܝܕܰܝ̈ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܶܝܢ. ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܐܠܗܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܠܗܳܝ ܕܐܶܣܬܰܥܪܰܬ̥. ܘܠܰܘ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܘܽ ܓܶܝܪ ܒܰܚܶܢ ܘܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܘܕ ܠܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܠܐ ܩܳܛܶܠ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܠܐ ܘܰܠܗܰܘ ܕܣܰܥܪܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܣܳܓܶܕ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ. ܗܽܘ ܕܝܢ ܫܰܕܰܪ ܩܛܰܠ ܐܶܢܘܢ ܠܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܟܕ ܠܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܠܩܶܛܠܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܦܩܶܗ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܗܰܘ ܕܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܢܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܒܰܚܶܢ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܢܰܟܠܽܘܢܝ ܘܕܰܓܶܠܘ ܘܰܐܣܟܶܠܘ ܒܺܝ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܟܶܠܘ ܕܠܳܐ ܚܫܝܒܝܢ ܠܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ ܘܠܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܒܶܝܬܠܚܶܡ ܘܰܢܫܰܐܶܠ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܥ̣ܰܠܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܡܰܢܽܘ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܘ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܝܺܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܘܒܐܽܘܪܚܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܬܪܗܽܘܢ܀

ܘܛܠܝܳܐ ܘܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܶܗ ܒܠܶܠܝܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܝܺܠܶܦ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܫܰܝܶܢ ܗܘܳܐ ܠܰܟܬܺܝܫܽܘܬܶܗ ܘܰܡܪܰܝܰܚ ܗܘܳܐ ܠܚܶܡܬܶܗ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܦܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠ̈ܳܝܶܐ܀

ܘܬܽܘܒ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܟܰܘܟܒܳܐ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢܳܐ ܠܛܶܠܳܢܺܝܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܩܛܽܘܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܶܠܽܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܨܳܒܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܡܰܝ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܰܚܣܳܡܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ. ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܡܳܕܶܝܢ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܗܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛ̈ܠܳܝܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ܆ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܐܳܦܠܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܶܩܛܠܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܣܳܗܕ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢ̈ܰܝ ܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܛܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܗ̣ܘܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܕܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ܀

 

ܥܶܠܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܡܰܚܘܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܀ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܫܒܰܩ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܢܫܡܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܺܠܶܦܘ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠܬܗܽܘܢ. ܕܩܳܠܐܳ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܪܳܡܬܳܐ܆ ܕܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܠܰܘ ܦܽܘܫ̈ܳܩܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ̥ ܫܒܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܳܪܳܐ[20] ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܡܪܡܪܳܢܳܐ܆ ܘܰܕܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܰܕܡܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܓܰܙܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܐܰܬܠܺܝܣܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܡܬܩܰܛܠܺܝܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܠܫܽܘܪܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ܆ ܫܡܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܚܳܫܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܪܶܝܢ ܙܰܢ̈ܝܳܐ ܚܳܫܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܰܢ ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ܆ ܘܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܠܰܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܓܪܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܕܙܰܢܺܝ ܕܰܐܫܠܽܡܘܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܕܰܒܪܽܘܚ ܢܺܐܚܶܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܨܰܚܺܝ ܫܶܡܥܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ܆ ܦܰܩܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܕܠܳܐ ܢܶܬܩܛܶܠ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܚܙܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕܝ ܘܥܰܡܠܝ܆ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬ̥ܝ̱. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟܠ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܘܐܰܓܪܳܐ. ܣܳܦܩܳܐ ܠܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܳܫܺܝܢܰܢ ܥܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܪܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܚܳܫܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܘܐܰܓܪܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܠܳܐ ܚܰܫܺܝܫܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܒܐ̱ܢܳܫ ܐܰܣܟܶܠܘ ܘܐܳܦܠܳܐ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܒܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ. ܕܰܬܠܳܬ̥ ܬܘܒ܆ ܫܒܰܩ ܐܠܗܐ ܕܢܶܬ̥ܩܰܛܠܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܨܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܨܶܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܟܽܠ ܕܣܳܥܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܗܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܝܰܗܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝ ܒܪܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܗܳܦܶܟ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܘ ܠܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܥܡܰܕܘ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܰܥܡܽܘܕܝܬܳܐ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܐ ܟܬܰܒܢܰܢ ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ ܒܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܡܰܕܘ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܡܰܕܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܗܦܶܟ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܠܩܶܛܠܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ؟ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܙܢܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܫܽܘܟܳܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܫܽܘܟܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ܆ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܗܽܘܢ. ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܓܗܺܝܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ ܘܚܰـܝ݂ܺܝ݂ܢ ܒܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܰܡܢܶܝܢ ܥܰܡ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܕܶܝܢ ܐܶܬܦܪܰܥ ܗܳܪܟܳܐ ܬܠܳܬ̥܆ ܒܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܒܰܐܢܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܡܺܝܬ̥ ܒܕܳܘܝܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܟܬ̈ܒܳܢ ܬܰܫ̈ܥܝܳܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܢܛܺܝܪ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܡܶܬܝܰܕܥ̈ܳܢ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܐܶܩܠܣܝܣܛܝܩܝ ܕܪܰܒܳܐ ܐܽܘܣܰܒܺܝܳܘܣ ܕܩܶܣܰܪܺܝܰܐ܀

 

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܐܶܦܣܩܽܘܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܪܰܐܡܰܢ ܘܒܶܝܬ ܟܺܝܘܢܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ

ܠܥܺܐܕܳܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܝܠܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܙܳܕܩ̈ܳܢ ܩܰܕܶܡܢܰܢ ܥܰܕܥܶܕܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܟܰܘܟܒܳܐ ܪܗܛܢܰܢ܆ ܘܥܰܡ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܣܓܶܕܢܰܢ܆ ܘܥܰܡ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܗܰܪܢܰܢ܆ ܘܥܰܡ ܡܰܠܰܐ̈ܟܶܐ ܫܰܒܰܚܢܰܢ܆ ܘܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܫܩܰܠܢܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܶܐ܆ ܘܥܰܡ ܚܰܢܰܐ ܣܳܒܬܳܐ ܘܢܰܟܦܬܳܐ ܐܰܘܕܺܝܢܰܢ܆ ܘܛܰܝܒܽܘ ܠܗܰܘ ܕܰܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܐܺܝܬ ܕܠܰܢ ܐܰܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܢܶܦܪܽܘܩ܀

ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܚܪܬܐ ܕܰܡܫܝܚܐ. ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܗܰܪ܆ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܰܒܪܶܩ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܢܶܣܰܩ. ܒܥܺܐܕܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܒܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ܆ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܐܶܬܟܪܶܟ ܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܥܛܦ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܪ̈ܰܛܺܝܒܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܐܶܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܫܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܫܶܒ ܥܰܡ ܡܳܟ̈ܣܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܝܺܢܶܩ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܣܬܒ̥ܰܪ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܛܰܥܢܶܗ ܝܰܘܣܶܦ ܢܰܓܳܪܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܥܡܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܣܰܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܩܥܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܚܰܘܝܶܗ ܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܓܙܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܥܡܰܪ ܒܟܰܪܣܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܕܶܫ ܒܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܥܽܘ̈ܠܺܝܢ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܥܡܰܕ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܣܺܝ ܒܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܥܽܘ̈ܠܺܝܢ. ܬܰܡܳܢ ܡܰܢ ܢܣܰܒ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܡܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܫܩܰܠ ܘܰܐܪܺܝܡ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܥܡܰܕ ܥܰܡ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܬܡܢܺܝ ܥܰܡ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܡܩܰܕܫܳܢܳܐ. ܩܳܡ ܡܳܪܳܐ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܶܐ܆ ܘܰܪܒܳܐ ܥܰܡ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܥܶܠܳܝܳܐ ܥܰܡ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ܆ ܒܰܝܢܳܬ ܓܙܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܳܘܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܦܽܘܫܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥. ܐܳܦ ܠܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܰܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܦܰܫܶܩ܀

ܡܶܬܩܪܶܐ ܓܶܝܪ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕܳܐ܀

ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ܀

ܘܗܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪ ܝܺܕܺܝܥ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܺܐܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ܀

ܕܰܝܠܕܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܠܝܰܠܕܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܫܰܪܰܪ ܐܳܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܳܘܣ܆ ܕܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܨܳܪ ܠܰܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܰܢ. ܘܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܬܶܬܝܗܶܒ ܠܰܢ.

ܕܢܽܘܗܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܠܰܢ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܢܽܘܗܪ̈ܐ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܒܪܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܡܶܕ. ܐܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܙܥܶܩ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܽܘܒ ܕܢܳܚܶܬ ܘܫܳܟܶܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀ ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܘܰܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܒܺܝܕ̈ܶܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܶܢܚܳܐ ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀

ܡܶܬܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܶܢܚܳܐ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܕܳܢܚܳܐ ܡܶܬܢܰܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܶܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܕܶܢܚܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܺܝܣ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܝܳܬ̥ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܡܶܢ܆ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ ܘܰܠܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ܆ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐܐܰܪ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܘܰܕܩܰܝܣ̈ܶܐ ܘܰܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܠܐܳ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܤܳܛܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܢܰܚ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܘܰܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܬܰܓ̈ܕܳܢ܆ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܒܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܠܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܠܣܳܓ̈ܽܘܕܶܐ܆ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܰܠܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܣܬܰܓܕܳܢܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܶܬܓܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠ̈ܰܝܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܘܛܰܒܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܢܰܚ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܦܪܺܝܣ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܠ̈ܺܝܠܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܥܶܣ̈ܒܶܐ ܘܟܰܪ̈ܡܶܐ ܘܦܰܪ̈ܕܰܝܣܶܐ ܘܥܳܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܗܶܢܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ ܕܒܶܚ̈ܶܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܠܓܰܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܢܽܘܩ̈ܳܝܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܩܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܢܰܚ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܕܦܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܚܰܘܺܝ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܰܚܫܰܚܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܒܪܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܫܺܐܕ̈ܶܐ.  ܘܠܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܘܰܠܟܰܪ̈ܡܶܐ ܗܽܘ ܗܳܟܘܳܬ̥܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ܆ ܕܢܰܚ ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܒܝܰܕ ܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܕܡܰܙܥܶܩ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܪܰܚܶܦ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܚܳܙܳܐ ܘܫܳܡܰܥ ܘܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ؟

ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܢܺܝܚܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܬܳܐ ܘܰܡܫܰܝܰܢܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܐܶܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܓܳܥܨܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܝܳܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܩܳܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܢܶܥܡܬܳܗ̇ ܟܢܺܝܟܬܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܢܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇܀

ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܓܠܳܐ ܠܰܢ ܥܰܠ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܪܶܚܡܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܠܽܘܚ̈ܶܐ ܘܰܒܩ̈ܳܠܶܐ ܬܰܩܺܝܦ̈ܶܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܘܰܒܢܶܥܡܬܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܰܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܕܢ̣ܳܚ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܙܰܒܢܰܐ ܗܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܝܕܶܝܟ ܝܰܘܢܳܐ ܣܰܒܪܰܬ ܠܢܰܘܚܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܫܰܘܕܥܰܬ̥܆ ܕܢ̣ܳܚ ܡܳܡܽܘܠܳܐ ܕܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܥܒܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܙܰܒܢܰܐ ܗܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܟܶܢܫ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܰܚ ܘܶܐܬܓܠܺܝ  ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܠܳܐ ܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ܆ ܣܥܰܪ ܘܰܕܢܰܚ ܘܶܐܬܓܺܠܝ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܝܰܕ ܗܳܢܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܕܢܰܚ.  ܐܶܬܚܙܺܝ݂̈ܝ݂ܢ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܕܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܐܰܣܛܺܝܘ ܡܶܢܗܶܝܢ[21] ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܫܦܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܠܫܽܘܦܪܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕܟܰܘܟܒ̈ܶܐ܆ ܛܰܥܘ ܒܗܽܘܢ ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܣܓܶܕܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܣܬܢܶܩܘ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܪܕܰܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܚܶܫܽܘܟܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܢܐ܆ܚܰܘܝܶܗ ܠܫܶܡܫܳܐ ܗܢܐ ܡܶܬ̥ܪܰܓ̥ܫܳܢܐ܀ ܫܶܡܫܳܐ ܘܠܰܘ ܐܠܗܐ ܘܟܰܘܟܒܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܰܘܝܶܗ ܠܟܰܘܟܒܳܐ܆ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܒܪܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܠܰܚܫܳܚܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܠܶܠܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܒܰܪ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܒܝܰܕ ܗܳܢܳܐ ܕܶܢܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܢܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܘܐܶܣܬܚܦܘ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܥܩܰܪ̈ܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܟܠܺܝܘ ܢܽܘܩ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܐܒܳܐ ܘܒܰܒܪܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܙܶܠܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܐܶܘܳܢ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܟܡܳܐ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܘܝܳܢ܆ ܘܐܶܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܬܶܫܥܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥܆ ܗܳܝ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܕܰܟܝܰܬ̥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܥܡܰܕܘ ܒܳܗ̇ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܥܡܰܕܘ ܘܰܬܚܶܝܬ ܥܢܳܢܳܐ ܗܘܰܘ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܳܡܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܡܶܢ ܩܶܪܝܳܐ[22] ܕܐܶܠܝܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܛܽܘܡ̈ܳܝܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܬܰܡܳܢ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܕܐܳܚ̈ܕܳܢ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܪ̈ܶܒܥܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܕܣܺܝܡ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܀

ܕܐܰܪܒܰܥ ܬܽܘܒ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܚܰܠܠܝܢ ܗܘܰܘ ܩܶܣ̈ܛܶܐ ܘܙܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܳܣ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕ̈ܝܳܬܳܐ ܕܩܶܣ̈ܛܶܐ ܘܰܕܙܳܒܽܘ̈ܪܶܐ ܘܕܰܙܢ̈ܺܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܓܶܝܪ܆ ܗܳܝ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܥܡܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܛܳܐ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܨܶܒܥܶܬ̥ ܒܟܽܠ ܠܶܠܝܐ ܥܰܪܣܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܫܶܬ̥܆ ܗܳܝ ܕܰܕܡܳܐ. ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܥܡܰܕܘ ܣܳܗܕ̈ܶܐ܀

ܕܰܫܒܰܥ܆ ܗܳܝ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܒܳܗ̇ ܥܳܡܕܺܝܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܕܰܬܫܰܥ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܕܓܳܕܫܳܐ ܠܰܡ ܕܬܰܡܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܳܡܕܺܝܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܥܡܺܝܠܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܕܐܰܝܕܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܝ̈ܳܬܳܐ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܥܡܰܕ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘܳܬ̥ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܡܰܕ ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ܆ ܘܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܶܗ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܕܡ̈ܰܝܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܣܥܰܪ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܟܶܣ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܕܡܳܐ ܥܡܰܕ ܗܳܪܟܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܶܗ ܥܡܰܕ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܕܶܐܥܡܰܕ. ܘܐܰܝܟ ܗܳܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܥܳܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܬܶܥܡܕܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢܰܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܡܰܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܡܫܰܟܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܘܟܳܬܒܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܣܺܝܡܰܬ̥ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܫܰܟܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܥܒܶܕܘ ܗܳܟܺܝܠ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܡܰܥܡܶܕ ܠܟܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܐ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܦܪ̈ܰܟܣܺܝܣ ܕܐܳܡܰܪ܆ ܕܐܶܢ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܕܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ؟ ܘܗܶܢܽܘܢ ܦܰܢܺܝܘ܆ ܕܐܳܦܠܳܐ ܐܺܢ ܐܺܝܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܫܡܺܝܥ ܠܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܒܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܡܰܕܬܽܘܢ؟. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܟܰܕ ܣܳܡ ܠܰܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ܆ ܐܶܬܳܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ܆ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܣܥܰܪ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܟܶܣ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܐܳܬܶܐ ܐܰܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܒܺܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܘܥܰܠ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܟܝܳܢܐ ܘܒܰܪ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܗܽܘ ܡܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܡܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܥܡܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܡܰܕ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ܀

ܘܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܐܶܡܰܪ ܒܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܰܡ ܥܡܰܕ ܗܳܝ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܚܰܝܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܚܰܝܳܒܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܡܰܕ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܐܶܢ ܗܳܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܡܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܀

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܥܡܰܕ.

ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ܆ ܘܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܐܶܬܥܡܶܕ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܟܶܣ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܐܰܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܒܺܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܥܡܰܕ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܠܬܳܐ܀

ܐ ـ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܢܶܣܦܩܽܘܢ ܕܰܢܕܰܟܽܘܢ ܘܰܢܚܰܣܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܪܛܰܫ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܀

ܒ ـ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܓܕܫܳܐ ܐܳܦ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܥܰܡܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ.

ܓ ـ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܢܪܰܨܶܨ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡ̈ܰܝܳܐ ܚܠܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܒܰܙܒܰܢ ܛܰܒܥܶܗ ܛܽܘܦܣܳܢܳܐܺܝܬ ܒܝܰܕ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܶܨܪܳܝܳܐ܆ ܒܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ܀

ܕ ـ ܓܶܝܪ܆  ܕܰܥܡܰܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܒܽܘܪ ܠܰܚܛܺܝܬܰܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܰܩܠܳܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܣ̣ܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒܳܐ ܘܩܰܛܠܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܶܬܩܰܛܠܰܬ̥ ܬܰܡܳܢ܀

ܗ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܓܰܕ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ ܡܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ ܕܐܺܝ̣ܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܨܥܳܝܽܘ̣ܬܰܢ[23] ܕܒܶܣܪܶܗ܆ ܢܝܰܒܠܶܗ ܐܳܦ ܥܰܠ ܒܶܣܪ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝ̣ܠܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܬܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ̣ܰܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘ̣ܩܕܳܢܳܐ.  ܐܰܝܟ ܗܳܝ̇ ܕܶܐܡܰܪ ܒܣܳܦܪܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܥܡܰܪ ܪܽܘܚܝ ܒܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܥܳܠܳܡ܀

ܘ ـ  ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܓܠܶܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܒܪܳܐ ܡܰܢ ܕܥ̇ܳܡܶܕ. ܐܰܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܙܥܶܩ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕܫܳܟܶܢ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܙ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܬܰܚܶܡ ܘܢܰܟܠܶܐ ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܠܡܰܥܡܽܘܕܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܣܚ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܕܽܘܟ̈ܳܝܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܕܶܐܬܐܫܶܕ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܟܠܳܐ ܘܬܰܚܶܡ ܠܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܐܳܫܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܘܣܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܶܗ܆ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܘܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܒܰܛܶܠ܀

ܚ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܗܰܝܡܰܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܶܗ ܐܶܬܥܣܶܩ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܳܘܣ܀

ܛ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܝ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܚܢܰܢ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܰܒܣܶܐ ܒܳܗ̇. ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܠܰܥܡܳܕܳܐ ܐܶܬ̥ܐܳ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗ̱ܘܐ ܠܰܥܡܳܕܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܘܰܠܟܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܓܠܳܢܺܝܬܳܐ܀

ܝܐ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܬܝܠܶܕ ܘܢܶܚ̣ܰܫ ܘܢܶܨܛܠܶܒ ܘܰܢܡܽܘܬ̥ ܘܢܶܬܩܒܰܪ ܘܰܢܩܽܘܡ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܐܳܦ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܢܶܥܡܰܕ܀

ܝܒ ـ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܘܰܢܛܰܦܶܣ ܠܰܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܥܳܡܕܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝ̣ܩ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܳܝܳܐ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܐܪܒܥܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܶܡܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܩ̣ܢܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟. ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܓܶܝܪ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܳܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܦܰܩܶܕܘ ܕܢܶܬܡܰܫܚܽܘܢ. ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܬܽܘܒ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܆ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܗ ܥܰܒܕܶܗ. ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܐ ـ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܡܠܽܘܐܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܰܫܟܺܝܚ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ̥ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ. ܗܳܐ ܠܰܡ ܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܐ݀ܥܡܰܕ. ܐܶܡܰܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܰܘ ܠܘܳܬ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘ̇ܣ. ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܬܓܰܪܕܶܐ. ܐܳܦ ܥܡܳܕܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܓܙܶܐ܀

ܒ ـ ܕܶܝܢ܆ ܒܗܰܘ ܕܐܶܣܛܽܘܟܣܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܕܒܶܗ ܓܒ̣ܰܠ ܒܪܺܝܫܺܝܬ̥ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܓܒ̣ܰܠ ܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܳܦ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܓܒܰܠ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܡܰܢ ܓܳܒܶܠ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܓܒܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܓ ـ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܝܕܰܥ ܘܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܬܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝܰܐܬܺܩ̈ܰܐܣ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܐ܆ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܣܺܝ ܘܕܰܟܺܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚ̇ܳܐܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܐܶܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܙܢ̈ܺܝܢ ܙܢܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܘܶܐܬܢܰܦܰܩܘ[24]. ܘܰܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܒܗܽܘܢ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܘܰܡܢܰܦܶܩ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܚܳܐܝܶܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝܰܐܬܺܩ̈ܰܐܣ ܡܶܣܬܗܶܕ܀

ܕ ـ ܓܝܶܪ܆ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܐܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܕܰܟܶܐ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ؟ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܕܰܟܶܝܢ ܠܨܳܐܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܕܰܟܝܳܐ ܠܨܳܐܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ[25] ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܗ ـ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡ̈ܰܝܳܐ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ ܠܡܰܘܠܳܕܽܘ ܘܰܠܡܰܪܚܳܫܽܘ܆ ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ̥ ܘܢܶܪܚܫܽܘܢ ܠܰܡ ܪ̈ܰܚܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܘ ـ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܣܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܣܒܰܪܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܳܦ ܠܣܳܓ̈ܕܰܝ ܒܰܥܠܳܐ܆ ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܒܩܺܝܘ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܙ ـ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ܆ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܰܨܶܨ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܡ̈ܰܝܳܐ܀

ܚ ـ  ܟܰܕ ܡܕܺܝܩ ܐ̱ܢܳܫ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܳܚܶܬ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܳܠܶܩ. ܢܳܚܶܬ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܘܣܳܠܶܩ ܚܰܕܬܳܐ. ܢܳܚܶܬ ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܘܣܳܠܶܩ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܛ ـ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܓܒܰܠܢܰܢ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܕܽܘܝܳܪܰܢ ܒܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܦܩܕ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܡܶܬܓܰܒܠܺܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢܰܢ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܩܺܝܥ܆ ܪܩܺܝܥܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܪܩܰܥ܀

ܝ ـ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬܩܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܘܛܰܦܶܣܘ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܳܟܽܘܪ̈ܶܐ ܕܪܰܦܩܰܐ ܘܰܕܪܳܚܶܝܠ ܘܰܕܨܺܝܦܽܘܪܰܐ܆ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܟܪܰܬ̥ ܥܺܕܬܳܐ ܩܳܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܛܰܦܣܺܝܢ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܝܰܡܳܐ. ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܰܒܝܽܘܪܕܳܢܢ. ܕܶܐܠܺܝܳܐ ܘܶܕܐܺܠܝܫܰܥ ܕܰܒܝܽܘܪܕܳܢܢ. ܘܪܶܓܠܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ. ܘܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܕܢܰܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܕܰܒܫܺܝܠܽܘܚܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܩܳܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܛܰܦܣܺܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܠܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

     ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܒܥܺܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܢܰܟܪܶܙ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ̥ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܐ ـ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܝܕܰܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܒܪܶܗ ܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܐܰܢܬ ܛܰܠܝܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܬܶܬܩܪܶܐ܀

ܒ ـ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܕܗܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܢܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܓ ـ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܶܫܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܥܰܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܶܐܢܗܽܘ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܢܰܥܡܶܕ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܕܢܰܥܡܶܕ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܡܶܠܬܶܗ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܬ̥ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܐܶ ܠܦܽܘܩܳܕܢܶܗ. ܘܰܒܚܶܙܘܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܕܢܰܥܡܶܕ ܘܢܰܟܪܶܙ. ܘܐܳܦ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܰܘ ܠܰܡ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܕܰܐܥܡܶܕ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܡܰܥܡܶܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܘܐܰܝܕܳܐ ܗ̄ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀

ܐ ـ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܩܪܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ̥ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܝܕܰܥ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܐܶܬܺܝܬ̥ ܐܶܢܳܐ ܕܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܥܡܶܕ. ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬ̥ܳܗ̇ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܝܕܰܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ܀

ܒ ـ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܘܢ ܕܰܬܗܰܝܡܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܡܠܰܬܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܪܓܽܘܡܝܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢ̇ܩܶܐ̣ ܗܘܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܶܕ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܓܶܦ̈ܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܦܳܪܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܢܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܘܳܬܶܗ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܆ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܽܘܪ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܡܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܢܚܰܘܝܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܡܶܕ ܠܟܽܘܢ  ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܓ ـ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܥܡܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܕܪܽܘܫ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܥܰܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܗܘܳܬ̥܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܘ ܠܳܐ؟܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܽܘܩܰܐܣ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ܀

ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܳܢܰܢ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܶܒܚܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܐܶܬܩܰܪܒܰܬ̥ ܗܘܳܬ̥. ܘܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܒܰܛܠܰܬ̥ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܪܝܰܬ̥ ܗܘܳܬ. ܒܰܕ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ܶܢ ܗ̱ܘ̈ܰܝ. ܐܰܝܟܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܝܗܶܒ ܗܘܳܐ؟

ܘܬܽܘܒ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܡ ܣܚܰܝܬܽܘܢ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫܬܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܒܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܟܪܶܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܟܢܰܬ̥܆ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܽܘܩܳܐ؟ ܐܳܡܰܪ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܳܫܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܠܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܘܰܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܰܚܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܙܰܕܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܘܒܕܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܪܳܫܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܰܡ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܥܰܘ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܢܩܺܝܡܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܳܫܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܠܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܚܒܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܕܡܰܥܡܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܥܗܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܚܳܛܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܚܫܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܥܗܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܶܣܟܺܝܡܶܗ ܘܰܠܒܽܘܫܶܗ ܕܚܰܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܕܬܘܳܬܳܐ ܘܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ܆ ܥܒܶܕܘ ܦܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܢܰܥܗܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܢܥܰܬܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܒܰܣܰܪܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ܀

ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܬܳܐ ܕܢܰܟܪܶܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܘܣܶܦ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܶܫܥܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܡܰܕ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܒܕܳܐ܀

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܝܰܩܰܪ ܠܟܳܪܽܘܙܶܗ ܒܗܳܝ ܕܣܳܡܳܗ̇ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܚܰܦܶܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܝܰܩܪܺܝܘܗܝ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܣܰܝܒܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܥܰܪ̈ܝܶܐ ܘܰܓܠܝ̈ܕܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܚܽܘܡ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡܬܺܝܚ̈ܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܚ̈ܰܝܶܐ ܐܰܠ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܛܶܠ ܘܶܐܬܢܰܩܺܝ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܚܰܘܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܘܰܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܩܶܠ ܥܰܠ ܐܶܦܣ̈ܩܽܘܦܶܐ ܕܢܰܥܡܕܽܘܢ ܐܰܘ ܦܰܛܶܪܝܰܪ̈ܟܽܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܗܽܘ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܡܰܕ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܥܰܒܕܳܐ ܘܡܳܐܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܫܰܟܢܰܬ̥ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܚܶܬ̥ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܣܺܝܢܰܝ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܡܽܘܫܶܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܐܗܪܽܘܢ܆ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ̥ ܘܶܐܬܳܬ̥ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܒܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܘܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܗܳܝ ܕܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܠܰܡ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܥܒܰܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܶܬܩܛܶܠ ܒܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܩܛܶܠ ܫܳܩܶܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܟܰܕ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܩܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܒܰܥܡܳܕܶܗ ܡܰܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܗܘܰܘ ܩܒܰܪ ܘܰܥܛܳܐ. ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܓܶܝܪ ܩܰܛܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܽܘܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢ. ܒܰܪܢܳܫܰܢ ܠܰܡ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܐܶܨܛܠܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܚܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܺܝܬ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܀

ܩܶܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܒܰܪ ܟܡܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܥܡܰܕ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܟܰܕ ܥܡܰܕ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܙܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܰܬܰܪ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܥܡܰܪ ܒܢܳܨܪܰܬ̥ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܥܡܰܕ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܢܶܥܡܰܕ ܢܶܫܪܝܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܪܺܝܘܗܝ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܬܶܬܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܪܳܝܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܶܢܛܪܺܝܘܗܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܢܰܛܪܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܳܬܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܩܰܘܡܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܒܫܰܒܪܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܪ̈ܺܓܝܓܳܬܳܐ ܫܳܓܪ̈ܳܢ. ܒܳܬܰܪ ܥܠܰܝܡܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܒܐܺܝܕܳܐ ܒܐܺܝܕܳܐ ܘܰܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ ܘܰܫܪܳܝܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ܆ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ̥ܰܥܤܺܝܪ̈ܘܳܬܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܢܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܬܶܬܓܠܶܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܡܰܕ܆ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ. ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܝܠܶܕ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܡܰܕ܆ ܕܢܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܰܟܪܶܙ ܘܠܳܐ ܢܰܐܠܶܦ܆ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܩܰܘܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܳܦܠܳܐ ܗܽܘ ܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܶܗ܀

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܥܡܰܕ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܐܳܕܳܡ ܓܶܝܪ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܣܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܣܳܡ܆ ܐܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܤܳܡ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܰܘܡܳܢ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܣܳܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܐܓܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܠܰܝܟ. ܘܝܰܘܡܳܢ ܟܽܠ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܆ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܩܳܒ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܕܐܰܓ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܕܝܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ؟. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܰܝܳܐ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ؟

ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܰܢ ܕܩܳܒ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܕܐܰܓ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܥܡܰܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܳܕܶܝܢ. ܡ̈ܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܗܪܳܐ܆ ܪܳܕܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܬܰܦܥܳܐ ܘܪܳܕܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܡܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܡܰܕ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܺܝܚܺܝܢ ܘܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܬܶܝܢ. ܥܡܳܕܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܦܽܘܝܳܓܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܡܳܕܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܬܝܳܢ̈ܶܐ[26] ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܠܦܽܘܝܳܓܳܐ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ. ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܡܰܕ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ.

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܨܺܝܪܘ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܩܳܝܽܘܡ̈ܶܐ ܟܺܝܬ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܥܒܰܪ ܠܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܰܥܡܺܝܕ̈ܶܐ. ܢܰܥܡܳܢ ܐܳܪܳܡܳܝܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܕܶܝܢ܆ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܕܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܣܩܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ.

ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܥܡܰܕ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܙܕܩܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܥܡܳܕܳܐ.

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܥܡܰܕ ܕܶܝܢ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܡܪܰܟܰܒ܆ ܕܣܺܝܡ̈ܳܢ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ  ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܚܶܪܡܽܘܢ ܘܬܳܒܳܘܪ. ܐܰܣܶܩ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܰܕ ܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢ ܐܳܬܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܰܫܡܰܥ ܐܒܐ ܩܳܠܶܗ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܳܘܪ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܝ ܘܫܰܪܟܳܐ.

ܚܶܪܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܐܰܝܟ ܛܰܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ̥ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܩܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܐܪܳܙܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܤܝܡ ܒܗܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܒܐܪܥܐ ܕܥܡ̈ܡܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܝܽܘܪ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܕܢܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛ̈ܳܢ ܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܘܗܳܘܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܕ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܕܶܢܚܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܪܒܰܥ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܠܡ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܝܰܡܡ̈ܶܐ ܘܰܡܥܺܝܢ̈ܶܐ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ.

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܥܡܰܕ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܡܚܰܣܝܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܰܢ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܡܫܰܟܢܳܐ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢܢ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܠܽܐܘܪܫܠܶܡ.

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܠܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܒܫܶܩܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܫܝܳܓܬܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܰܪܣܳܣܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܒܰܙܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝ݊ܘ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ.

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܢܰܛܪܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܣܳܪܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܠ̈ܰܕܶܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܳܐ ܡܺܬܚܰܒܠܺܝܢ.

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܙ̄

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ ܠܥܺܐܕܳܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܢܝܰܩܰܪ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܢܩܰܠܶܣ܆ ܢܫܰܒܰܚ܆ ܢܙܰܡܰܪ܆ ܢܪܰܡܪܶܡ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟܳܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܢܥܰܕܥܶܕ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܳܘܶܝܢܰܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܚܰܓܶܐ ܠܳܐ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܐܶܣܛ̈ܠܶܐ. ܠܳܐ ܒܟܽܘܠ̈ܳܠܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܠܳܐ ܒܚܰܓ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܠܳܐ ܒܪ̈ܶܩܕܶܐ ܫܪ̈ܰܝܳܐ[27]. ܠܳܐ ܒܰܪ̈ܦܳܣܶܐ ܙܰܠܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܬܶܐܢܚ̈ܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ܆ ܢܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܥܡܰܕ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܢܦܺܝܚ ܒܪܳܡܽܘܬܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܕܶܢܚܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܥܰܕܥܶܕ ܟܽܠܰܢ ܒܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ. ܒܗܽܘܠ̈ܳܠܶܐ. ܘܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ܆ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܘܠܕܰܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܕܢܰܫܘܶܝܢ ܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܠܩܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ.          

 

 

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܠ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܰܠܕܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܙܽܘܪܬܳܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܶܝܬܶܝܗ̇ ܦܣܳܩܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܶܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܳܬܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ܆ ܚܳܬܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܗܰܕܳܡܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܒܰܝܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܳܐܬ̥ܰܐ ܗܰܘ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ܆ ܘܚܳܬܡܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܒܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܘܰܠܡܰܢܽܘ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܓܙܽܘܪܬܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܫܬܰܪܰܪ܆ ܗܰܘ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܚܳܙܳܐ ܠܶܗ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܘܶܢܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ. ܘܐܳܦ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܐܳܦ ܕܡܰܘܪܶܬ̥ ܠܙܰܪܥܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ. ܘܰܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܕܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܦܰܪܫܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܥܪ̈ܶܒܶܐ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܰܪܫܽܘܢ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܐܳܦ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܠܐ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܒܡܰܕܪܳܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܕܶܢܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܦܰܪܫܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܒܪܽܘܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܕܡܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢܶܗ܆ ܢܶܫܬܰܪܰܪ ܩܝܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܕܝܰܐܬܺܩ̈ܰܐܣ ܒܰܕܡܳܐ ܐܶܫܬܰܪܪ̈ܶܝܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܀ ܘܗܳܕܶܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܙܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܚܕܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܕܡܶܬܓܰܙܪ̈ܳܢ ܡܶܢܶܗ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܀ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܥܽܘܪ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܰܩܪܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܝܰܗܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܓܺܠܝܬܳܐ܆ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܗܳܝ ܟܣܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܓܝܶܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܺܐ̈ܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܩܳܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܒܝܰܕ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܕܒܰܚ ܗܘܳܐ܆ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܶܨܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܕܒܰܪ ܟܡܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܦܩܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܶܬܓܙܰܪ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܐܳܦܢ ܓܶܝܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܪ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܙܰܪ. ܘܺܐܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܙܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܦܩܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܒܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܢܶܬܓܙܰܪ ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܙܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܐܽܘܪܳܝܬܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܒܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܠܰܡ ܢܶܬܓܙܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܠܕܳܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܪ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܦܩܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܗܰܘ ܕܢܶܬܓܙܰܪ܆ ܘܠܰܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܫܪܳܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܫܰܒܬܳܐ ܡܶܬܝܠܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܒܫܰܒܬܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܓܙܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ. ܡܶܢ ܫܰܒܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܫܰܒܬܳܐ܆ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܒܫܰܒܬܳܐ ܓܳܙܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܦܩܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܙܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܛܰܦܣܺܝܢ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܓܙܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܶܗ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܒܗܳܝ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܘܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܛܰܦܣܳܐ܀ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܦܩܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܟܰܬܰܪ܆ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܪܠܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܠܶܕ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܛܰܡܰܐܐ ܚܫܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܟܰܕ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܟܰܬܪܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܥܰܡܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܕܡܶܬܟܪܶܝܟ ܥܰܠ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ܆ ܕܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܛܰܦܶܣ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܦܩܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܗܰܘ ܕܡܶܬܓܙܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܢܰܫܠܶܡ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܶܗ ܩܳܕܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܛܰܦܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܕܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܰܘܗܝ܆ ܕܙܶܠܘ ܬܰܠܡܶܕܘ ܘܰܐܥܡܶܕܘ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܘܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ

ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܓܙܰܪ ܗܘܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܝܰܠܽܘܕܳܐ ܥܽܘܪܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܓܳܙܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܠܡܶܓܙܪܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܡܠܰܘ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܡܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܘܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܙܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܫܡܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܓܙܽܪܘܬܶܗ. ܘܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ܆ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܥܝܳܕܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ. ܕܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܫܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܙܰܪ.

ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ؟ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܥܰܡ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܘܐܳܦ ܫܡܶܗ ܐܶܬܩܪܺܝ܆ ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܬܩܪܶܐ ܐܰܒܪܰܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܐܶܬܝܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܘܰܪܕܳܐ ܘܶܐܬܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܶܐܬܓܙܰܪܘ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܓܙܰܪܘ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܣܳܦܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܢܛܰܪ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܳܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ܆ ܢܶܥܽܘܠ ܐܳܦ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܓܙܰܪ. ܘܠܳܐ ܢܶܩܕܽܘܡ ܫܡܶܗ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܛܰܦܣܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܘܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܬܰܡܳܢ܆ ܥܰܡ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܳܦ ܫܡܶܗ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܥܳܡܶܕ ܦܠܳܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܘܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܰܘ ܕܓܳܙܰܪ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܐ܆ ܕܡܶܬܓܙܰܪ ܦܠܳܢ ܒܫܶܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܕܐܺܝܣܚܳܩ ܘܰܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗܳܪܟܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܡܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܕܩܳܕܶܡ ܫܡܶܗ ܠܡܶܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ. ܡܶܛܳܠܗܳܕܶܐ ܕܫܰܒܩܽܘܗܝ ܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ ܠܰܥܝܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܡܰܥܡܕܺܝܢ ܠܶܗ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܫܡܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܓܙܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܝܕܰܥ ܫܡܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܥܽܘܪܠܳܐ܆ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ ܫܡܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܗܰܕܳܡܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ̥ ܓܙܽܘܪܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܗܰܕܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܓܶܝܪ ܕܒܶܐܕܢܳܐ ܢܶܬܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܥܰܒܕܳܐ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܣܰܒ ܠܳܟ ܡܰܩܒܳܐ ܘܩܽܘܒ ܐܶܕܢܶܗ܀ ܘܒܐܺܝܕܳܐ ܬܽܘܒ ܡܫܶܟܚܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܗܳܢܳܐ ܢܰܟܬܶܒ ܐܺܝܕܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܕܒܶܝܬ ܥܰܝܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬ ܥܝܳܕܳܐ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫܗܽܘܢ܆ ܣܳܪܛܺܝܢ ܒܶܝܬ ܥܝܰܢ̈ܰܘܗܝ ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܡܶܕܶܡ ܘܪ̈ܽܘܫܡܶܐ ܘܦܳܣܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܘܠܰܘ ܒܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܠܺܝ[28] ܗܘܳܐ ܘܣܶܐܒ. ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܠܒܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܢܶܬܝܠܶܕ ܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ̥. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܗܰܕܳܡܳܐ ܡܝܰܒܠܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܓܙܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܕܳܡܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܬܶܬܚܫܶܒܝ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ܀ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܝ̱ ܥܰܡܳܟ. ܘܥܰܡ ܙܰܪܥܳܟ ܡܶܢ ܒܳܬܪܳܟ. ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܰܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ܆ ܙܰܪܥܶܗ ܕܶܝܢ ܠܳܐ  ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܢܩܦܳܐܺܝܬ ܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܝܰܒܰܠ ܙܰܪܥܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܕܳܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܕܽܘܟܰܬ̥ ܙܰܪܥܶܗ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗܬܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ̥ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܗܰܕܳܡܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܳܐ ܫܰܪܝܰܬ̥ ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝܘ ܠܰܡ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܕܒܰܩܘ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܦܰܪ̈ܙܽܘܡܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܐܳܦ ܠܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܥܶܠܰܬ̥ ܢܩܶܦܽܘܠ ܘܰܢܪܺܝܡ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܗܰܕܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܙܰܪ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܩܦܽܘܠ ܘܰܢܪܺܝܡ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܠܒܶܗܬܬܳܐ ܕܡܶܢܗ ܥܶܠܰܬ̥܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܽܘܛܽܘܟܶܐ.

ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܐܽܘܛܽܘܟ̥ܶܐ ܡܰܢ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܒܶܝܢ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܠܰܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܀ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܐܶܬܓܙܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ؟ ܗܳܐ ܠܰܡ ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܐܶܬܓܙܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܠܰܘ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܝܶܫܽܘܥ܀

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܐܳܦܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܰܒ ܠܽܘܩܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܐܶܬܓܙܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܠܡܶܓܙܪܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܣܝܳܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܕܡ̈ܶܠܐ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܛܶܠܘ. ܒܗܳܝ ܕܰܚܕܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܣܳܡ ܠܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܬܰܒ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܕܶܐܬܓܙܰܪܘ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܟܰܕ ܡܠܰܘ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܢܶܬܓܙܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܬܓܙܰܪ܆ ܘܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܓܙܰܪ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪ ܡܶܢ ܗܳܝ܆ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܛܳܥܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܡܰܥܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܐܰܠܽܘܠܳܐ ܕܐܶܬܓܙܰܪ ܒܗܳܝ ܕܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܚܳܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܙܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܪܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܶܢ ܠܐ ܓܙܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܟܢܽܘܫ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܝ̈ܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܓܙܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܓܙܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܪܺܝܫܳܐ ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܫܰܡܠܺܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܳܐ ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܠܰܓܙܽܘܪܬܶܗ܆ ܫܰܡܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܺܝܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܰܓܙܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܶܗ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܛܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕ ܫܰܪܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܘܰܐܟܪܶܙ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܰܙܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܛܪܺܝܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܫܶܡܠܶܝܘܗܝ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܓܙܽܘܪܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܓܙܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܕܶܬ̥ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܚܰܕܬܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܥܣܪ

ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܗܰܓܳܓ̈ܳܝܶܐ܀

ܗܰܓܳܓ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܟܰܕ ܨܒܰܘ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܠܰܫܪܳܪܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܐܶܢ ܐܶܬܓܙܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܚܰܘܰܘ ܠܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܦܰܣܩܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܒܝܰܕ ܓܙܽܘܪܬܳܐ؟

ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ[29] ܐܰܕܪܶܟܬܽܘܢ܆ ܘܺܝܕܰܥܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܳܫܰܬ̥ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܦܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܪ̈ܶܟܝ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܫܶܬܩܳܐ ܬܶܬܝܰܩܰܪ[30]؟܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܟܰܕ ܐܶܬܓܙܰܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܗܘܰܝ̈. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ̥ ܡܢܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܦܰܣܩܰܬ̥ ܡܶܢܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ؟܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ̥ ܡܢܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܝ ܕܐܶܬܦܰܣܩܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܢܰܛܪܰܬ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܡܨܶܐ ܟܽܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܶܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܶܛܪܶܝܗ̇ ܠܰܡܢܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܐܶܬܦܰܣܩܰܬ̥ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܢܶܨܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܗܘܶܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ̥ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ܀

ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܢܢܳܐ ܗܰܘ ܕܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܐܶܢ ܒܳܐܶܬ̥ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܠܶܠܝܳܐ܆ ܣܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢܶܗ ܒܩܶܣܛܳܐ܆ ܘܐܶܬܢܛܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ̥ ܡܢܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܐܶܬܦܰܣܩܰܬ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܗܳܒܺܝܠ ܕܐܶܬܐܫܶܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܐܰܘ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ؟ ܘܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠ܆ ܟܰܕ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܐܫܶܕ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ؟ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܳܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ̥ ܡܢܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܶܬܦܰܣܩܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܗܳܝ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܐܶܢ ܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܰܘ ܠܳܐ؟ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܳܐ ܘܐܳܬܳܐ ܘܪܽܘܫܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܥܳܒܽܘܕܽܘܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ܆ ܕܫܺܝܬ ܘܰܐܢܽܘܫ ܘܰܚܢܽܘܟ ܘܢܽܘܚ ܘܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܘܺܐܝܽܘܒ ܐܳܦ ܩܽܘܪܢܺܝܠܳܘܣ ܐܶܙܕܰܕܰܩܘ ܘܰܫܦܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܬܬܒܰܥ ܕܢܶܛܪܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܛܪܶܝܗ̇ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܘܐܶܢ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥܆  ܒܰܛܠܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܠܓܰܘܪܳܐ ܕܡܶܨܪܳܝܬܳܐ ܐܰܣܠܺܝ܆ ܘܰܠܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܐܰܣܠܺܝ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܛܠܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܡܶܕܝܰܢ. ܘܒܰܛܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ؟

ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ܆ ܕܠܰܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܘ ܡܶܬܦܠܳܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܢ̈ܶܫܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܝܳܗܒܳܐ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܓܰܙܪܺܝܢ. ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܕܒܰܛܠܽܘܗ̇ ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ܆ ܘܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܰܛܪܽܘܗ̇܆ ܐܶܨܛܰܥܰܪܘ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܘ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܐܶܬܝܰܩܰܪܘ. ܒܡܰܢܢܳܐ ܘܰܒܣܰܠܘܰܝ ܘܰܒܡ̈ܰܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܘܰܓܙܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆ ܐܶܫܬܒܺܝܘ ܠܳܐܬܽܘܪ ܘܰܠܒܳܒܶܝܠ ܐܳܦ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܒܰܙܒܰܢ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܝܰܘܡܳܢ ܒܰܛܺܝܠܳܐ ܚܫܚܬܳܗ̇ ܡܶܢܰܢ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܡܰܕ܆ ܒܰܛܠܳܗ̇ ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܛܶܠ ܠܕܶܒ̈ܚܶܐ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܶܗ ܕܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܕ

ܕܐܶܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢ ܐܰܘ ܠܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܓܠܺܝ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܶܗ ܩܳܕܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܘܰܡܛܰܦܣܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܢܰܣܒܢܳܗ̇ ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܥܳܡܕܝܢܰܢ. ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ܀

ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܓܙܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܓܙܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܣܳܩ ܒܶܣܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܠܰܚܕܳܐ ܡܰܢ ܒܰܛܠܳܗ̇ ܡܶܢܰܢ. ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܠܰܢ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܒܶܚ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܰܪܣܳܣܳܐ ܕܰܕܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܙܰܪܬܽܘܢ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝܢ܆ ܒܰܫܠܳܚ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܶܬܩܒܰܪܬܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܩܳܡܬܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܘܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܟܳܗܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܥܡܶܕ ܦܳܣܩ̈ܳܢ ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܳܣܩ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܠܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܒܒܶܣܪܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܒܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܙܽܘܪܘ ܠܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܟܽܘܢ ܘܰܩܕܳܠܟܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܫܽܘܢ. ܢܶܓܙܽܘܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܶܒܳܟ ܘܠܶܒܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ ܠܥܳܠܰܡ܀ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܓܙܽܘܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܐܰܥܒܰܪܘ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܟܽܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܐܽܘܪܫܠܶܡ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܠܰܘ ܥܳܒܽܘܕܘܬܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܡܥܰܬܕܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܪܶܝܣܛܝܳܢܳܐ ܕܓܳܙܰܪ܆ ܡܥܰܬܕ ܘܰܡܥܰܬܶܕ ܗܽܘ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ܀ ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܳܐ ܕܢܶܓܙܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܓܙܪܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܙܕܗܰܪܘ ܡܶܢ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܰܪܘ ܡܶܢ ܦܣܳܩ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܶܢ ܬܶܬܓܰܙܪܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܗܢܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܐܶܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܠܳܐ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ܀ ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܐܳܦ ܩܳܢܽܘ̈ܢܽܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܐܒܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܟܳܠܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܦܳܣܩܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܓܙܪܽܘܢ. ܕܒܰܨܠ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܚܙܶܩ ܒܩܪܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܢܶܬܥܛܦ ܐܶܣܛܠܶܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܢܺܝܬܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܒܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗ̇ܳܟܺܝ̣ܠ ܕܢܶܕܰܥ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܫܰܒܛܳܐ܆ ܘܰܕܐܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܕܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܕܰܟܡܳܐ ܚܝܳܐ܆ ܘܐܰܝܟܰܢ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܘܰܕܠܰܐܝܟܳܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ܆ ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܣܠܶܩ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܘܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܽܘܦܢ̈ܺܝܢܶܐ܆ ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܳܐ ܘܰܕܐܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܰܪܶܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܘ ܚܰܕ؟

ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ܆ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܓܶܢܣܶܗ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠ̈ܶܘܳܝܶܐ. ܟܳܗܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܙܟܰܪܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܰܥܕܳܐ ܕܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܚܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܗܘܳܬ ܪܰܒܽܘܬ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܗܳܟܰܢ܆ ܥܰܠ ܕܚܳܛܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܒܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܳܡܰܪ ܐܶܘܰܢܶܓܠܝܽܘܢ܆ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܘܠܰܘ ܚܰܕ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܒܰܫܒܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܣܳܦܪܳܐ ܕܳܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܐܶܬܦܰܫܰܟ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܨ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܓܶܝܪ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ܆ ܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟ ܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܀ ܘܟܰܕ ܐܶܬܝܠܶܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܒܶܝܬܠܚܶܡ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܐܶܬܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܐܶܬܝܕܰܥ ܠܶܗ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ. ܠܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ܀ ܡܶܬܐܡܪܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܕܠܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܥܰܣܩܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܝܳܐ ܕܚ̈ܰܝܶܐ܀

ܗܳܫܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ؟ ܢܶܩܒܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܬܡܺܢܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ؟

ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܽܘܠܳܐ ܢܶܒܪܶܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ܆ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܓܒܶܠ. ܘܥܰܡ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܝܶܗ ܡܶܬܢܰܦܚܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܘܡܶܢܗ ܕܗܳܢܳܐ ܡܫܰܪܶܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܘܝܳܥܶܝܢ ܘܰܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܀

ܢܶܩܒܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܬܡܳܢܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܬܡܳܢܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܗܰܕܳܡ̈ܶܝܗ̇. ܘܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܡܶܬܒܰܛܢܳܐ. ܘܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܡܪܳܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܪܬܚܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ܀

ܕܶܟܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܶܬܒܛܶܢ. ܘܥܰܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܡܪܳܪܬܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ܀ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܣܺܝܡ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܠܳܐܬܳܐ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ ܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܐܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܨܛܶܠܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒܰܪܢܫܳܐ ܘܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܚܪܺܝ܀ ܙܰܘܓܳܐ ܕܫܽܘܦ̈ܢܺܝܢܶܐ ܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܢܳܛܰܪ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܢܩܦ ܚܰܒܪܶܗ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ. ܡܛܰܦܣܺܝܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܰܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܦܳܪܫܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܕ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܀ ܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܗܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘܚ ܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܐ ܐܶܣܬܰܒܪܰܬ̥ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܗܳܕܶܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܓܶܢ܀

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܝܰܘܢܳܢ ܕܚܳܫܚܳܐ ܠܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܀

ܝܰܘܢܳܢ ܢܚܶܬ̥ ܠܝܰܡܳܐ܆ ܘܐܶܫܬܓܶܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܝܶܫܽܘܥ ܢܚܶܬ̥ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܐܶܫܬܓܶܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܀ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܫܬܓܶܫ ܝܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܫܬܓܶܫ ܥܰܡܳܐ܀ ܥܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ܆ ܘܩܳܡܘ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ܆ ܘܐܶܙܕܩܶܦܘ ܓܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܡܰܪܡܰܪܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ܆ ܘܐܶܫܬܓܶܫܘ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܘܰܐܪܺܝܒ ܥܰܡܳܐ܀ ܒܟܽܠܶܗ ܝܰܡܳܐ ܚܕܳܐ ܐܶܠܦܳܐ ܕܠܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܝܰܘܢܳܢ. ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܚܕܳܐ ܡܺܕܝܢ̱ܬܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ. ܝܰܘܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܠܡܰܠ̈ܳܚܶܐ ܕܢܶܫܕܽܘܢܳܝܗܝ ܒܝܰܡܳܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܠܝܰܘܢܳܢ ܥܰܠ ܣܦܰܬ ܐܶܠܦܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܢܽܘܢܳܐ ܘܒܰܠܥܶܗ. ܘܰܠܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܩܰܒܪܳܐ ܘܒܰܠܥܶܗ܀ ܠܝܰܘܢܳܢ ܐܶܚܰܕܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܰܫܕܰܐܘܽܘܗܝ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ܀ ܢܦܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܫܠܺܝ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܐܶܫܬܰܝܰܢ ܥܳܠܡܳܐ܀ ܚܰܕܬܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ. ܘܚܰܕܬܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܀ ܠܳܐ ܢܽܘܢܳܐ ܕܝܰܘܢܳܢ ܒܠܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܰܠܥܶܗ ܢܽܘܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܚܰܝܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܡܰܚܝܳܢܳܐ܀ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܝܰܘܢܳܢ ܠܢܽܘܢܳܐ ܒܶܗ ܢܦܰܩ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܠܩܰܒܪܳܐ ܒܶܗ ܢܦܰܩ܀ ܝܰܘܢܳܢ ܩܒܺܝܪ ܒܢܽܘܢܳܐ ܘܪܳܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܒܺܝܪ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ܀ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܠܥܶܗ ܢܽܘܢܳܐ ܘܠܳܐ ܦܰܫܪܶܗ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܒܠܶܗ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܚܰܒܠܶܗ܀ ܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܦܠܰܛ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܢܺܝܢܘܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܺܕܬܳܐ܀ ܒܝܰܕ ܝܰܘܢܳܢ ܚܝܳܬ̥ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܝܶܫܽܘܥ ܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܳܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܰܘܺܝ ܒܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܦܰܟ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܰܘܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܐܬܪܶܗ܀ ܒܝܰܘܢܳܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܳܒܰܬ̥̥ ܚܕܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܒܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ

ܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܶܒܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܠܰܢ ܥܰܒܕ̈ܰܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܐܺܝܬܰܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܒܫܰܒܬܳܐ ܘܰܢܫܰܡܶܫ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܫܰܡܫܺܝܘܗܝ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܒܫܰܒܬܳܐ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܶܢ ܬܶܫܡܫܬܢ ܠܳܐ ܝܳܬܰܪ ܡܶܕܶܡ܆ ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ ܝܳܬܪܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܐܢܰܫ ܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܐ ܘܢܶܟܣ̈ܶܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ܆ ܡܩܰܛܪܶܓ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܢܩܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܫܳܬܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ܆ ܘܡܳܫܚܺܝܢ ܡܶܫܚ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܺܝܫܳܝܶܐ. ܐܰܢܬ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢܬ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܛܰܟܣܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܡܰܫܚܳܐܺܝܬ܆ ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢܬ. ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܟ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܐܰܢܬ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܠ̈ܠܶܐ ܫܳܬܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܰܠܗܰܘ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܐܰܢܬ. ܠܳܐ ܬܚܽܘܪ ܒܡܶܣܟܺܢܐ ܕܶܨܐܺܝܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܰܚܽܘܒ܆ ܕܗܽܘ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܢܽܘܚ ܡܶܢ ܚܰܪܡܽܘܬܳܐ܆ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܰܫܠܶܐ ܐܰܢܬ ܠܶܗ ܠܶܡܣܺܟܢܳܐ ܘܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ ܠܶܗ܆ ܕܒܰܛܺܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ܆ ܙܶܠ ܦܠܽܘܚ ܘܰܐܟܽܘܠ܀ ܠܝܰܬ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܶܠ ܐܢܳܫ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܐܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܘ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܓܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܬܐ. ܘܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܠܶܣ̈ܛܳܝܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܠܶܗ[31]܀ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܰܚܙܺܝܬ̥ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܙܶܪܥܶܬ̥܆ ܘܣܰܓܺܝ ܟܰܢܫܶܬ̥. ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܚܳܕܶܐ ܡܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ܆ ܘܰܐܟܳܪܳܐ ܪܳܘܶܙ ܡܳܐ ܕܣܳܓܶܐ ܚܨܳܕܶܗ. ܘܬܰܓܳܪܳܐ ܡܐ ܕܡܶܬܥܰܦܰܦ ܟܶܣܦܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܣܳܓܶܝܢ ܫܳܡܽܘ̈ܥܰܘܗܝ܆ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܚܰܕ ܒܰܡܐܐ܀ ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܨܒܽܘܬܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܝܽܘܬܪܳܢܳܗ̇. ܘܦܺܐܪܳܐ ܒܰܒܫܳܠܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܛܥܡܬܶܗ. ܦܰܠܳܚܳܐ ܕܒܰܚܨܳܕܳܐ ܠܳܐ ܚܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܩܠܶܗ. ܘܬܰܓܳܪܳܐ ܐܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܶܢܛܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܐܰܓܽܘܢܺܝܣܛܳܐ ܐܶܢ ܡܶܬܪܰܦܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܐܓܽܘܢܶܗ܆ ܒܰܛܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܘܣܳܟܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܠ ܢܶܣܝܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܩܦܳܗ̇ ܡܰܬܰܝ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܗܰܘ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܰܩܦܳܗ̇ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܛܰܟܣܝܗ̇ ܠܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܐܬܓܒܶܠ ܘܫܰܪܺܝ ܒܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܚܳܒ ܘܰܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܽܘܝܳܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܥܡܰܕ ܘܫܰܪܺܝ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܶܙܟܺܝܘܗܝ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܚܰܘܒܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܠܟܽܠܰܢ ܚܰܝܒܰܬ̥܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܙܰܟܝܰܬ̥܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܥܒܕܝܗ̇ ܠܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܳܐ ܘܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܰܥܶܠ ܐܰܩܦܳܗ̇ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܢܶܣܝܳܢܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܝܰܗܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܕܰܪܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܡ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܘܚܳܒ. ܘܒܶܗ ܐܶܙܕܟܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܘܚܳܒܢܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܪܰܘܪܰܒ ܗܘܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܰܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܙܟܺܝܘܗܝ܆ ܘܰܢܙܰܟܺܝܘܗܝ ܠܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܝܰܗܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܙܟܺܝܘܗܝ܆ ܘܰܢܙܰܟܺܝܘܗܝ ܠܰܟܝܳܢܰܢ ܟܽܠܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܐܦ ܠܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܶܙܟܺܝܘܗܝ ܐܶܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܟܰܕ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܶܣܕܽܘܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܰܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܐܳܦ ܠܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ. ܗܰܘ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܬܚܫܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܡܳܪܰܢ ܕܰܢܙܰܟܶܐ ܠܳܐܕܳܡ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܚܳܒ ܘܐܶܙܕܟܺܝ ܒܶܝܬ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܚܳܒܰܬ̥܆ ܐܰܘ ܚܳܝܒܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܶܠܽܘ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ܆ ܡܒܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܩܪܒܶܬ̥܆ ܘܰܙܟܺܝܬ̥ܶܗ. ܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܝ ܐܰܠܳܗܳܐܝܬ܆ ܘܢܶܙܟܶܝܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܢܶܙܟܶܝܢܝ. ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܙܟܺܝܬ̥܆ ܘܗܳܐ ܐܶܬܦܰܪܥܰܬ̥ ܚܰܘܒܬܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܒܙܰܝܢܳܐ ܒܰܣܝܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܽܘܠܝܰܕ ܐܰܩܪܶܒ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܠܰܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܓܽܘܠܝܰܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܐܳܦ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ܀

 ܕܚܰܡܶܫ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܙܟܳܝܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐܺܝܬ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܡܰܢ ܕܰܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܚܰܦܺܝ ܟܝܳܢܶܗ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܗܰܘ ܕܥ̣ܰܠ ܒܶܗ܆ ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܰܐܛܥܺܝ ܒܶܗ ܘܰܙܟܳܝܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܦܺܝ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܒܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܰܐܛܥܺܝ ܒܶܗ ܒܐܳܟܠܶܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܰܙܟܳܝܗܝ. ܘܰܗܘܳܬ̥ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ܆ ܡܚܳܝܗܝ. ܘܰܒܩܶܛܠܳܐ ܕܩܳܛܠܶܗ܆ ܩܰܛܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܕܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܐܶܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܒܝܰܕ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܐܩܪܶܒ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܡ ܐܳܕܳܡ ܒܝܰܕ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܚܰܘܝܳܐܺܝܬ (ܐܘܟܝܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܚܶܘܝܳܐ

ܥܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܐܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܬܚܽܘ̈ܬܰܘܗܝ܀ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܗܽܘ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܶܙܟܶܐ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ

ܕܟܰܕ ܐܰܩܪܶܒ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܰܘ ܒܝܰܕ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܝܰܕ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܡܶܕܶܡ܆ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܕܰܥܣܶܩ. ܐܶܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܥ̣ܰܠ ܠܕܰܪܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܥܡܳܕܳܐ ܠܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ؟

 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܘܰܚܕܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܡܩܰܒܶܠ܆ ܐܰܘ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ. ܐܶܢ ܥܳܕܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܪܗܶܒ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܨܒܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܓܳܕܫܳܐ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ܆ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܚܝܺܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܢܳܣܶܒ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܀ ܘܣܰܒ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܐܶܬܓܒܶܠ܆ ܘܐܶܬܝܰܩܰܪ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܣܕܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܩܪܳܒܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܥܰܡ ܐܺܝܽܘܒ ܐܰܩܪܶܒ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܶܐܬܩܰܠܰܣ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܩܫܶܐ ܚܰܝܠܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ̥ ܦܰܪܙܠܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܫܽܘܟܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ܆ ܘܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܕܰܒܕܰܪܳܐ ܘܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܚܢܰܢ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܫܽܘܟܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܗܳܝ ܕܗܺܝ ܪܚܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܕܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܠܟܰܠܬܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܠܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܰܕ ܡܰܟܪܳܗ̇. ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܘܩܕܰܡ ܢܰܩܪܶܒ ܥܡ ܒܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܒܳܗ̇ ܠܟܰܠܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܣܽܘܟ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܗܝ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܝܳܐ ܕܐܶܢ ܥܒܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܨܰܘܡܶܗ ܐܰܘ ܠܳܐ؟

ܦܺܝܠܺܝܟܣܺܝܢܳܐ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܥܒܰܕ܀ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܕܶܝܢ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܐܪܒܬܰܥܣܰܪ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܐܰܟܪܶܙ܆ ܘܠܳܐ ܐܳܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܣܥܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ. ܬܽܘܒ ܗܘ ܛܟܣܐ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܰܕܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܕܰܡܟܰܢܫܳܐܺܝܬ ܡܦܰܫܩܺܝܢ. ܕܒܳܬܰܪ ܗܦܳܟܬܳܐ ܕܠܰܓܠܺܝܠܳܐ ܠܰܓܒܺܝܬܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܫܽܘܪܳܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܫܽܘܚܠܳܦ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܬܳܐ

ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܰܠܦܽܘܗܝ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܥܰܡܶܗ ܗܘܰܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ؟܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܰܘ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܐܶܬܝܕܰܥ ܠܗܽܘܢ܀ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܓܡܰܪ ܘܚܰܟܶܡ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܓܠܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܳܒܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ ܐܳܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܚܙܳܝܗܝ ܘܝܰܕܥܶܗ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܶܝܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܟܬܶܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܓܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܶܗ. ܐܶܬܓܠܺܝ ܕܶܝܢ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܟܬܶܒܘ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܙܰܠ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܬܕܒܳܪܽܘ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܗܽܘ ܐܶܙܰܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܣܥܶܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ̥ ܢܰܦܫܰܢ ܥܰܠ ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ. ܘܐܶܢ ܡܰܢ ܐܳܠܨܳܐ ܨܒܽܘܬܳܐ܆ ܘܬܳܒܥܳܐ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܘܡܶܬܢܰܓܕܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܢܣܰܝܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܚܠܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܘܢܶܬܟܰܠܰܠ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ

ܕܐܰܝܕܳܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܦܳܪܰܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ ܐܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܳܠ̈ܨܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܥܳܢ. ܚܕܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ܀ ܘܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܰܠܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܦܪܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܟܺܝ܆ ܗܽܘ ܢܶܙܟܶܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܚܰܘܒܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܦܰܪܥܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥܆ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܘܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܦܰܪܥܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܰܢܛܰܪ ܠܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܩܰܛܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܣܚܰܦ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ܆ ܦܰܪܥܳܗ̇ ܒܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܥܣܰܪ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܬܰܟܬܽܘܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ

 

 

 

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܡܶܛܽܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܟܰܕ ܚܛܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܒܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܘܛܰܪܕܶܗ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܶܗ ܐܳܕܳܡ ܣܰܒ ܠܳܟ ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܟܬܽܘܒ ܐܶܫܛܳܪ ܣܰܟܠܽܘܬܳܟ܀

ܘܰܫܩܰܠ ܐܳܕܳܡ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘܙܳܐ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܟܬܰܒ ܥܰܠ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܫܛܳܪܶܗ܀ ܘܗܰܘ ܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܶܐܬܢܛܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܦܠܰܓ ܒܳܗ̇ ܝܰܡܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܒܶܗ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܟܽܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܐܶܬܢܛܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܨܛܠܶܒ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܠܽܘܙܳܐ ܛܳܥܢܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܳܟܽܘܬܗܽܘܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܦܽܐܪ̈ܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܕܰܐܝܬܺܝ ܐܳܕܳܡ ܥܰܡܶܗ ܩܰܢܝܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܶܐܬܢܛܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ ܡܙܰܕܩܺܝܢܰܢ. ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܒܶܗ ܥܶܠ̣ܰܬ̥ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܒܶܗ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܬܶܫܬܪܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܘܗܳܝ ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܗܝ. ܚܰܕ ܩܰܝܣܳܐ ܩܰܒܥܽܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܶܗ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܶܐܬܡܬܰܚ̈ܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܘܬܰܫܥܺܝܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܚܺܝܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܕܶܩܠܰܬ̥. ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܡܫܗܕܟܘܚܝܠ. ܘܶܐܡܶܗ ܡܶܢ ܒܳܠܳܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܬܝܠܶܕ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܒܳܠܳܕ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܐܶܢ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ؟ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܆ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܒܰܫܡܳܐ ܕܕܳܕܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܳܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܒܝܬ ܫܗܰܩ. ܪܰܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܒܶܝܬ ܪܰܒܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܗܰܘ ܐܬܩܪܺܝ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܕܶܐܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܆ ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ. ܕܰܒܝܰܘܢܳܝܳܐ ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܟܺܐܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܐ. ܙܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܥܶܢܕܰܬ̥ ܐܶܡܶܗ ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܥܶܣܪܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܰܘܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܒܳܠܳܕ܆ ܘܡܰܝܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܝܽܘܩܢܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܗܳܕܶܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܕܰܐܡܰܘܣ܆ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܛܰܠܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܺܝܠܶܦ ܣܶܦܪܳܐ ܩܕܳܡ ܪܰܒܰܢ ܩܽܘܪܰܝܩܳܘܣ ܪܺܝܫܰܕܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܨܰܗܝܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܳܠܳܕ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܒܶܫ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܒܶܗ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܣܰܪܓܺܝܣ܆ ܘܶܐܬܓܒܺܝ ܠܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܨܰܠ ܘܒܶܝܬ ܪܰܐܡܰܢ ܘܒܶܝܬ ܟܝܽܘܢ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܚܰܣܝܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ. ܘܦܰܫܶܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬ̈ܳܒܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܚܝܳܐ ܬܶܫܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ. ܘܕܰܒܰܪ ܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܩܰܘܺܝ ܒܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܰܓܪ̈ܺܝܬܳܢܳܝܶܐ ܥܣܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܗܘܳܬ̥ ܥܶܠܬܳܐ ܠܦܽܘܫ̈ܳܩܰܘܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܫܰܐܠܶܗ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܕܩܪܘܟܬܐ܆ ܘܩܽܘܪܝܰܩܳܘܣ ܪܰܒܶܗ܆ ܘܚܰܒܺܝܒ ܪܰܒܶܗ. ܕܫܰܐܠܘ ܡܶܢܶܗ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܦܰܫܶܩ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܐܽܘܪܳܝܬܳܐ ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܘ̈ܬܒܶܐ܆ ܘܟܬܳܒܳܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܘܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܰܟܣܺܝܣ ܕܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܦܠ̈ܰܓܘܳܬܳܐ ܕܬܳܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ. ܘܰܥܒܰܕ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܒܽܘܚܳܢ̈ܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ܆ ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܐܩܠܰܣܺܝܣܛܺܝܩܝ. ܘܰܥܢܰܕ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܠܦܳܐ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܕܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܒܺܝܪܰܚ ܫܒܳܛ ܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܶܗ ܒܝܽܘܡ ܫܰܒܬܳܐ܀ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܛܰܟܣܺܝܘܗܝ ܒܓܽܘܕܐ ܕܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܠܰܢ ܢܥܰܕܰܪ ܒܰܨ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܕܒܶܝܬ ܪܰܐܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ

ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܕܰܐܝܠܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܟܠܗܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܠ̈ܝܳܢ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܠܡܶܬܝܰܕܳܥܽܘ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܶܗ ܢܣܺܝܡ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܠ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܫܺܝܩܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܚܰܣܶܕ. ܢܶܫܰܐܠ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘܫܬܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܢܰܪܟܶܢ ܢܰܦܫܰܢ ܠܫܶܡܥܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܐܡܪ̈ܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܨܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܘܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܶܗ܆ ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܩܰܠ ܫܽܘܪܝܳܐ ܕܗܳܝ ܕܰܢܨܽܘܡ܆ ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܥܒܰܪܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢܰܢ. ܨܰܘܡܳܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܩܽܘܒ̈ܠܳܝܺܢ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܢܛܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܢ ܐܰܪܰܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܚܛܰܝܢܰܢ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶـܙܕܰܕܰܩ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢܩܳܕܡ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܨܳܐܶܡ܆ ܕܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܛܰܟܰܣ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܳܐܟܶܠ ܘܡܶܬܠܰܥܰܒ܆ ܒܛܶܟܣܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܰܥܒܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܳܐ ܝܳܬܳܐ ܠܝܳܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܓܒܺܝܠܬܰܢ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܶܢ ܠܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܘܒܶܕܢܳܗ̇܆ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܛܪܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܥܳܕ̥ܶܝܢ ܥܰܠ ܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܡܛܰܦܰܣ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܰܕܬܽܘܢ܆ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡܰܕܬܽܘܢ.

ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ؟

ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܓܽܘܫܡܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܝܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܶܫܬܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܒܚ̈ܰܝܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢܰܢ ܕܰܡܛܰܦܣܺܝܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܐܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܐܠܓܡܳܐ(ܡܰܪܗܰܡ) ܠܫܽܘܚܢܳܐ܀ ܕܫܶܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܡܢܰܢ ܢܦܰܩܢܰܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܢܶܨܽܘܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܀ ܕܰܫܒܰܥ ܕܶܝܢ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܟܫܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܡܒܰܥܶܩ܆ ܡܰܪܡܶܝܢ ܒܶܗ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܰܓܪܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܘܬܳܐܶܙ ܡܶܢ ܡܶܐܟܠ̈ܳܬܳܐ ܘܫܶܩ̈ܝܶܐ܆ ܡܦܰܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܫܡܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܥܶܛ. ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܪܶܩ܆ ܡܰܪܡܶܝܢ ܒܶܗܪܝܬܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܦܰܓܪܰܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܪܡܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܨܰܘܡܳܐ܀ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܕܰܥ ܕܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܢ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܕܣܳܡ ܠܰܢ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܛܰܟܶܣ ܠܰܢ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܢܰܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܪܢܰܢ ܘܪܳܚܶܡ ܛܳܒ̈ܳܬܰܢ܀ ܕܰܬܫܰܥ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܨܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܒܝܰܕ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܡܰܢ܆ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀

ܒܝܰܕ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܽܘܪܟܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܀

ܕܰܥܣܰܪ܆ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܢܰܦܫܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝܥ̈ܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܘܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܕܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܠܰܬܪܰܝܗܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܘܐܰܝܟܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܨܽܘܡ؟

 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܢܨܽܘܡ܆ ܙܰܒܢܰܐܗ̱ܘ ܕܬܰܣܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܣܓܶܕܬܳܐ ܕܰܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܳܝܬܳܐ܀ ܡܳܪܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܦܰܩܶܕ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ. ܐܶܬܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ܆ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ؟

ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܽܘ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܫܬܩܶܠ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܢܨܽܘܡܽܘܢ.  ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܦܰܩܶܕ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ܆ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܡܶܬ̥ܥܰܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.  ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܨܽܘܡܘ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܩܳܢܽܘܢܳܐ ܦܰܩܶܕܘ ܠܰܢ ܕܰܢܨܽܘܡ ܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܝܢ. ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܫܳܠܶܡ ܨܰܘܡܳܐ܀ 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ.

ܚܰܡܫܺܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܠܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܠܚܰܕ ܪܶܓܫܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܒܫܰܒܬܳܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ. ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܕܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܰܒܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬܶܕܡܪ̈ܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܒܫܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܚܰܫܳܐ ܡܶܬܬܰܠܘܬܳܐ ܠܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܝܰܩܪܘܬܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܠܘܬܽܘܗ̇ ܠܨܰܘܡܳܐ. ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܒܳܬܰܪ ܨܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܕܟܶܝܢ ܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܡܫܰܡܠܺܝܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܕܟܶܝܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܡܫܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ܀

 ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐܗ̱ܘ ܡܶܢ ܝܳܠܽܘܕܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܕܪܰܫܘ ܠܶܗ ܢܒ̈ܺܝܶܐ܆ ܒܶܗ ܪܕܳܐ. ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܐܶܠܺܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܒܨܰܘܡܶܗ ܩܳܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܨܳܡܘ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܨܳܡ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܦܰܫܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܐܶܬܚܙܺܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝܢܰܢ. ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܨܰܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܚܰܒܶܠܢܰܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܚܰܪܰܪ ܠܰܢ. ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܘܒܶܕܢܰܢ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ. ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܢܛܰܪ ܠܰܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܝܽܘܩܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܢܰܘܒܶܕ ܘܰܢܚܰܒܶܠ. ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܐܳܦ ܪܫܰܡ ܠܰܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܗܳܘܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܬܽܘܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡܶܬܪ̈ܰܓܫܳܢܶܐ ܚܳܐܶܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܘܐܰܝܟ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܗܳܘܶܝܢܰܢ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܶܬܬܰܚܰܡ ܠܰܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܟܝܳܢܰܢ ܗܰܘ ܕܚܳܒ ܗܘܳܐ ܒܕܰܪܳܐ ܕܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܨܒܳܐ ܕܢܙܟܶܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܡܪܰܟܰܒ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܨܰܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ܆ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܫܰܥܒܶܕ ܘܰܡܡܰܟܶܟ ܘܟܳܕܰܢ ܠܶܗ ܒܢܺܝܪܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܐܶܣܛܽܘܟܣܐ ܨܳܡ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܢ ܥܣܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܡܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܥܳܐܠܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܝܰܩܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܰܒ ܐܳܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܒܰܚܕܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܽܘܬܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ܀ ܕܫܶܬ܆ ܬܽܘܒ ܨܒܳܐ ܕܢܙܟܶܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܶܗ ܗܰܘ ܕܰܚܛܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܒܰܚܙܳܬܳܐ. ܘܰܒܫܶܡܥܳܐ. ܘܰܒܣܰܘܩܳܐ. ܘܰܒܛܰܥܡܬܳܐ. ܘܰܒܓܶܫܬܳܐ. ܘܨܳܡ ܠܟܽܠ ܪܶܓܫܳܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܥܰܠ ܫܒܺܝܥܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܬܟܪܶܟ ܘܠܳܐ ܫܳܠܶܡ܀ ܕܫܰܒܥܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܡܩܰܠܣܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܕܽܘܟ̈ܳܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ. ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܶܬܕܰܟܝܰܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܶܒܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܩܰܒܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܽܘܒ ܕܨܰܘܡܳܐ܆ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܨܶܡ̈ܚܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܀ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܶܬܗܰܕܺܝ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܗܰܕܶܝܢܰܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕܝܳܠܕܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܕܶܟܪܳܐ. ܘܥܳܐܠܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܀ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܶܫܬܘܺܝ ܐܶܠܺܝܳܐ ܠܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬ̥ܶܗ ܘܐܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢܰܢ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܢܽܘܚ ܡܶܢ ܕܫܶܟܢܰܬ̥ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܩܶܪܕܽܘ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܦܬܰܚ ܟܰܘܬܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܐܶܢ ܐܶܫܟܚܰܬ̥ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܝܰܬܒܳܐ. ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܒܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܰܚܰܡܘ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܬܰܪ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܡܶܕܝܰܢ. ܘܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܒܚܽܘܪܺܝܒ܀ ܘܠܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܗܦܰܟܘ ܓܳܫܽܘܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܓܶܣ ܥܰܠ ܣܶܛܪܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܰܒܶܗ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܰܡܶܗ ܒܡܶܠܰܬ̥ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀ ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܢܰܓܰܕ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܚܰܪܰܪ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܢܶܓܕ̈ܶܐ܀ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܓܙܰܡ ܥܽܘܪܠܳܐ ܦܠܰܫܬܳܝܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܓܽܘܠܝܰܕ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܓܙܺܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܶܢܚܰܬ̥ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܰܢܦܰܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܠ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܩܕܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܪܰܪ ܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܥܰܠ ܕܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܨܳܡ܀ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܥܶܒܕܰܬ̥ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ̥܀ ܘܬܽܘܒ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܚܳܫܒܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ  ܕܨܰܘܡܳܐ܆ ܐܳܦ ܫܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܗ̇ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܡܳܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܙܒܢܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܚܢܰܢ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܫܒܰܩ ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܥܕܶܝܢ ܘܺܝܪ̈ܶܬܝ ܕܺܝܠܗܶܝܢ܀ ܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܩܳܕܡܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܨܳܝܪܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܶܡ ܚܳܪ ܡܽܘܫܶܐ ܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܰܐܟܬܶܒ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܫܰܢܬܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܒ̈ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܫܰܪܺܝ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ؟

 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܫܺܝܬ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܰܐܢܽܘܫ ܣܰܒܰܪ ܠܰܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܢܽܘܟ ܟܕ ܫܦܰܪ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܨܰܘܡܳܐ ܐܰܘ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܢ̈ܘܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܨܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܢܳܣ̈ܒܰܝ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܀ ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܓܽܘܢܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܡܰܩܪܒܺܝܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܝܠܶܝܢ ܕܓܳܕ̈ܫܳܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܪܡܶܝܢ܆ ܬܽܘܒ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܦܪܺܝܣܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܓܪܳܐ ܪܳܐܶܓ ܕܒܰܗܦܳܟܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܡܺܝܪ ܦܰܓܪܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܨܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܳܣܩܺܝܢ ܘܰܟܡܺܝܪܺܝܢ. ܘܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܐܠܺܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܕܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܨܰܘܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܠܦܰܓܪܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܰܘܬܰܪ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܰܢ܆ ܟܰܕ ܟܳܠܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܢܰܦܫܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܩܰܕܶܫ ܠܳܗ̇܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܙܰܗܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܬܚܰܫܒܳܐ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܠܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܓܳܡܰܪ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ܆ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܘܬܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ  ܡܳܢܳܐ ܨܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܨܳܡ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ܀ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܨܳܡ ܐܶܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܡ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܕܳܫܽܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܺܣܰܪܠܳܝܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܣܓܶܕܘ ܠܒܰܥܠܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܨܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܨܳܡ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܫܠܶܡ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܚܫܰܒ ܘܰܚܙܳܐ ܕܫܰܠܝ̈ܡܳܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܫܶܒܝܳܐ ܒܒܳܒܶܝܠ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܨܳܡ ܕܕܰܡ ܐܰܗܡܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܕܰܬܡܳܢ܆ ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܰܗܦܶܟ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪ̈ܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܨܳܡܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ ܨܳܡܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܓܰܕܰܦ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܆ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܩܰܝܳܦܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܒܥܰܘ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܢܳܒܰܥ ܕܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܳܡܘ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܩܰܒܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܥܰܘܳܠܬܳܐ ܘܐܳܫܕܰܬ̥ ܕܡܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܟܡܺܝܪܺܝܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܩܰܐܛܶܣܛܰܐܣܺܝܣ ܕܰܩܕܳܡ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܪܳܚܡܳܝܢ ܠܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܟܡܺܝܪܺܝܢ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܠܰܢܛܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܐ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܒܢ̈ܰܝ ܛܶܟܣܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝܠ̈ܳܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܩܢܝܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝ̈ܳܢܘܳܬܳܐ.

1 ܡܰܢ܆ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܦܩܰܬ̥ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

2 ܕܶܝܢ܆ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܦܩܰܬ̥ ܠܥܽܘܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܟܶܐܘܺܝܠܳܐ  ܠܘܳܬ ܢܽܘܚ.

3 ܬܽܘܒ܆ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܘܒܕܰܬ̥ ܒܽܘܪ̈ܟܬܶܗ ܕܥܺܝܣܽܘ.

4 ܓܶܝܪ܆ ܕܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܓܶܠܙܰܬ̥ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ  ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܬܽܘܡܳܐ ܘܰܠܒܰܨ̈ܠܶܐ ܘܰܠܒܶܣܪܳܐ.

5 ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܡܥ̈ܣܶܐ ܘܰܢܩ̈ܳܫܶܐ ܘܟܺܐܒܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܰܡ ܕܡܶܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗܘ ܘܡܺܝܬܘ܆ ܘܰܕܡܶܙܕܰܗܰܪ  ܡܰܘܣܶܦ ܚ̈ܰܝܶܐ.

6 ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܐܰܚܪܒܰܬ̥ ܠܡܶܨܪܶܝܢ.

7 ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܣܠܝܰܬ̥.

8 ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܝ̈ܰ ܥܺܝܠܺܝ ܐܰܘܩܕܰܬ̥

9 ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܐ ܐܰܦܩܰܬ̥

10ܝܰܥܢܽܘܬܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܫܳܐܳܘܠ ܐܰܘܒܕܰܬ̥.

11ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܡܥܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܫܪܺܝܚܳܐ.

12 ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܶܣܬܢܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܩܢܝܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ؟

 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܝ̈ܳܢܘܳܬܳܐ.

1 ܡܰܢ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܘܩܕܰܬ̥ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ.

2 ܕܶܝܢ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܥܒܕܰܬ̥ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܒܰܥܠܳܐ. ܐܶܟܰܠ ܠܰܡ ܥܰܡܳܐ ܘܐܶܫܬܺܝ ܘܫܰܪܟܳܐ.

3 ܬܽܘܒ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܦܰܪܣܝܰܬ̥ ܠܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.

4 ܓܶܝܪ܆ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܩܶܛܠܰܬ̥ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ.

5 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܰܥܒܪܰܬ̥ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܳܒܠܳܝܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܫܬܺܝ ܒܟܳܣܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܪܘܺܝ.

6 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܦܶܣܩܰܬ̥ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܕܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܡ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܝܺܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܺܐܝܪܳܘܕܺܝܰܐ.

7 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܟܺܢܳܐ܆ ܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܘܡܰܘܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܩ̇ܢܶܐ̣ ܡܶܕܶܡ.

8 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܓܳܠܝܳܐ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܛܡܺܝܪ̈ܶܐ.

9 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܥܒܕܳܐ ܩܶܛ̈ܠܶܐ ܘܓܰܘܪ̈ܶܐ.

10 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܥܒܪܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܫܳܬܶܐ ܒܳܗܶܬ̥܆ ܘܟܰܕ ܪܳܘܶܐ ܠܳܐ ܒܳܗܶܬ̥.

11 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܚܫܟܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܘܥܳܒܕܳܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܫ ܠܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ.

12 ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܪ̈ܶܩܕܶܐ ܙܰܠ̈ܺܝܠܶܐ. ܪ̈ܶܦܣܶܐ. ܙܦܽܘܪܽܘܬܳܐ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ. ܦܰܚܶܡ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܙܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܶܫܬܺܝ ܘܰܪܘܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܡܰܥܪܶܩ ܠܕܶܒܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܥܪܩܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܫܽܘܟ̈ܳܢܶܐ܀ ܠܡܰܢ ܘܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܢ ܕܽܘܘܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܢ ܨܽܘܠ̈ܦܳܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ. ܘܰܕܡܰܢ ܡܰܐܩ̈ܢܳܢ ܥܝ̈ܢܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ܆ ܘܳܝܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܰܒܺܝܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܀ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܚܫ̈ܒܬܗܽܘܢ܀ ܨܽܘܠ̈ܦܳܬܳܐ ܕܡܰܓܳܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ. ܒܡܰܦܠ̈ܳܬܳܐ ܕܓܳܕ̈ܫܳܢ ܠܗܽܘܢ ܕܡܰܐܩܢ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܣܡܩ̈ܳܢ ܘܝܽܘܩ̈ܢܳܢ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ܀ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܘܳܝ ܠܰܕܡܰܘܚܪܺܝܢ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܫܰܟܪܳܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܶܘܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܀ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܳܐ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܠܗܐ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܺܝܠ̈ܳܝܳܬܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܡܫܰܟܶܢ ܘܡܰܩܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܺܪܝܢܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܙܰܗܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ.

ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܫܰܟܢܶܗ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܠܶܐܡܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܥܳܢܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܝܶܗ ܠܫܶܡܫܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܙܶܦܠܳܢ ܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܫܰܘܙܒܶܗ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ ܕܐܺܝܙܒܺܝܠ.

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܦܰܨܺܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.

ܕܫܶܬ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܫܰܘܙܶܒ ܠܰܛܠܴ̈ܝܶܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.

ܕܰܫܒܰܥ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܦܰܨܺܝ ܠܢܺܝܢܳܘܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܗܦܽܘܟܝܳܐ.

ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܥܳܛܶܐ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܘܡܶܬܬܰܓܪܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܟܽܠ ܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ̈ܳܝܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀

ܕܰܬܫܰܥ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܓܳܠܶܙ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܬܥܳܫܳܐ ܘܡܶܢ ܝܺܙܶܦܬܳܐ܀

ܕܰܥܣܰܪ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܘܢܶܟܣܬܳܐ܀

ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܩܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܡܢܰܟܶܦ ܠܙܰܠ̈ܺܝܠܶܐ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܘܰܡܙܰܕܶܩ ܠܚܰܝ̈ܳܒܶܐ܀ ܕܰܐܪܒܬܰܥܣܰܪ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܶܗ ܐܢܳܫ ܕܚܳܐܰܪ ܙܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ܀ ܐܶܠܽܘ ܕܶܝܢ ܥܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ܆ ܠܝܰܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܠܳܐ ܪ̈ܰܘܳܝܶܐ܀ ܨܰܘܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܕܰܥܟܳܢܰܐܗ̱ܘ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܪܳܢܰܐܗ̱ܘ ܕܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܰܝܘܳܬܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܢܺܝܪܰܐܗ̱ܘ ܕܰܨܠ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܓܶܦܰܐܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܣܶܩ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܚ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܠܳܐ ܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܘܡܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܚܠܺܝܡܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܠܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܢܽܘܓܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܛܰܠܝܳܐ ܕܙܰܩܦܶܗ ܠܰܡܫܽܘܚܬܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܚܶܕ ܐܺܝܕܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܣܳܒܳܐ ܕܶܐܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܬܪܰܡܪܡܰܬ̥ ܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܶܐܬܥܰܦܰܦ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܪܶܚܡܬ̥ܶܗ ܘܰܐܙܺܝܥ ܒܰܢܝܰܢ̈ܳܫܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܘܪܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܚܙܳܬܳܗ̇ ܡܫܰܝܰܢܬܳܐ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܩܝܳܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܢܰܩܰܦܘ ܕܠܳܐ ܐܰܣܓܶܝܗ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܐܶܬܐܡܶܢ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܐܰܥܬܪܶܗ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܶܐܬܓܪܺܝ ܒܶܗ ܘܐܶܫܬܰܟܚܰܬ̥ ܒܶܗ ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܠܰܓܡܳܪ. ܓܰܒܪܳܐ ܘܐܰܢܬܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܢܶܚܙܽܘܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܶܟܠܳܐ ܥܰܠ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܢܶܕܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܽܘܟܳܟܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܶܩܢܶܐ ܨܰܘܡܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ ܠܥܽܘܡܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܦܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܕܶܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܚܪܒܺܝܢ. ܒܰܨܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ܆ ܚܳܣܰܪ ܡܶܕܶܡ. ܠܰܚܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܣܰܪ ܠܗܰܘ ܕܰܡܛܰܪܰܦ܆ ܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܝܗܝ. ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܪܳܢܰܐܗ̱ܘ ܨܰܘܡܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܕܒܳܛܠܺܝܢ ܒܗ ܘܡܰܘܦܶܝܢ. ܡܰܟܣܳܐ ܓܶܝܪ ܬܳܒܥܳܐ ܟܰܪܣܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܐܟ̈ܠܳܢ ܕܚܳܙܝܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܐܶܠܽܘ ܐܢܳܫ ܝܰܗܒ ܒܥܳܬܶܗ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܶܛܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܩܳܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܟܬܫܳܐ ܕܛܰܒܳܚ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܛܠܝ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ. ܕܠܺܝܠ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܨܰܝܳܡ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܬܳܩܶܢ܆ ܘܣܳܦܶܩ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܣܬܰܝܒܪܺܝܢ. ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܝܒܪ̈ܰܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܒ̈ܠܶܐܘܬܶܐ ܩܳܐܶܡ܆ ܘܒܰܫܚܳܩܳܐ ܡܶܬܬܰܩܰܢ. ܘܰܒܒܶܙܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܰܫ܆ ܘܰܒܟܽܠ ܥܳܩ̈ܳܢ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܓܰܘܢܶܗ ܕܶܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܒܗܺܝܠ ܗܽܘ ܘܰܦܗܶܐ ܘܰܡܫܰܢܰܝ ܘܚܰܒܺܝܒ. ܠܳܐ ܬܙܺܝܙ ܒܣܽܘܡܳܩܽܘܬܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܟܽܘܚܕܳܐ ܗܝ. ܒܓܢܘܢܳܐ ܓܶܝܪ ܫܚܺܝܡܳܐ ܡܨܰܒܰܬ̥ ܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܚܪܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܰܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܬܰܩܺܝܢܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܗܰܠܟܬܶܗ ܒܦܣܥ̈ܳܬܳܐ ܕܰܕܡܺܝܣܽܘܬܳܐ ܡܶܬܝܰܬܒܳܐ. ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܗܰܘܢܳܐ܆ ܕܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܛܰܟܰܣ. ܘܓܽܘܚܟܳܐ ܐܰܫܺܝܬ̥ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܘܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܬܶܥܨܶܐ ܢܰܩܕܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢܗ̇ ܪܰܚܺܝܩܳܐ. ܘܠܶܒܶܗ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܒܰܬܘܳܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܬܗܰܓܶܐ. ܘܪܶܢܝܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܗܽܘ ܒܡܰܕܥܶܗ. ܚܽܘܬܚ̈ܳܬܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢܶܗ ܡܰܒܥܕܺܝܢ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ ܒܫܶܠܝܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܕܢܦܽܘܫ ܓܶܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܒܳܬܰܪ ܪ̈ܺܓܝܓܳܬܳܐ. ܡܩܰܦܚܳܐ ܗܝ ܬܙܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܗܰܕ̈ܳܡܰܘܗܝ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܠܰܬ̥ ܦܶܗܝܶܗ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܐܶܬܟܫܪ̈ܢ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܨܰܚ ܒܨܰܘܡܶܗ. ܗܰܝܡܶܢܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܢܶܥܒܶܕ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܕܣܰܒܥܺܝܢ ܘܰܡܠܶܝܢ ܟܰܪ̈ܣܳܬܗܽܘܢ܀ ܣܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܨܰܥܪܳܐ܆ ܐܳܡܰܪ ܬܶܐܳܘܠܳܘܓܳܘܣ. ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܣܳܒܥܳܐ ܘܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܦܺܝܠܳܘܣܽܘܦܺܝܰܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ܆ ܕܡܶܣܬܰܦܩܳܐ ܘܟܳܦܢܳܐ. ܛܥܳܬ̥ ܠܕܰܘܓܡܰܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܙܙ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܘܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܫܰܒܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܫܪܳܐ ܡܳܪܰܢ ܨܰܘܡܶܗ܀ ܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܕܶܝܢ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ܆ ܕܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܡܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܐܶܢ ܗܳܟܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܘܫܰܪܺܝ ܒܨܰܘܡܶܗ. ܘܰܒܫܰܒܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܫܽܘܠܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܫܪܳܐ ܨܰܘܡܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܨܽܘܡ ܒܫܰܒܬܳܐ ܕܒܶܗ ܫܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܰܘܡܶܗ܀ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܩܳܐܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܨܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܨܰܝ̈ܳܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܫܪܶܐ ܨܰܘܡܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܆ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܨܳܝܡܺܝܢ ܒܫܰܒܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܝ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܨܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܰܘ ܩܕܳܡ ܥܡܳܕܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܠܰܘ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܰܒܡܫܬܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܬܚܰܫܰܚ ܐܶܠܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܥܡܳܕܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܢܣܰܒܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܦܳܩܶܕ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܢܶܦܣܽܘܩ ܩܰܕܡܳܝܰܬ̥܀ ܠܳܐܕܳܡ ܓܶܝܪ܆ ܥܶܠܰܬ̥ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܐܰܦܶܩܬ̥ܶܗ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀ ܘܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܢܽܘܚ܆ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ ܐܰܛܺܝܦܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܀ ܘܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܘܩܕܰܬ̥ ܠܰܣܕܽܘܡ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܰܫܪܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܢܶܚܬܰܬ̥܀ ܐܶܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܫܘܰܚܘ܀ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܡܒܰܕܶܩ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܚܳܬܶܟܝ ܓܐܝܬܳܐ ܕܣܳܒܥܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܰܚܡܰܐ܆ ܘܝܳܬܒܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܠܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܠܰܥܒܽܘܬܳܐ ܐܶܬܰܘ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܥܰܕ ܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܪܶܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܠܶܩ ܒܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܨܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܠܰܢ ܢܰܐܠܶܦ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒܺܝܫܳܐ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܝܰܢ ܘܰܢܦܺܝܣ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܢܕܳܢܰܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܢ. ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܒܶܗ ܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܐܳܦ ܥܰܠ ܡܶܠ̈ܰܝܢ ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢܝܢ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܳܦ ܒܽܘܨܳܪ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ. ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܢܶܬܥܗܰܕ. ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܘܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܰܢ ܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ܆ ܢܦܰܣܶܩ ܡܶܢܰܢ ܡܶܐܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ܆ ܘܢܶܫܪܶܐ ܟܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܒܺܝܫܺܝܢ ܒܐܶܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܪܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܡܠܺܝܢܰܢ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܣܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܦܰܣܩܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛ̈ܳܗܶܐ ܡܪܚܩܺܝܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܩܨܶܐ ܠܰܚܡܰܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܦܶܢ. ܢܰܠܒܶܫ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ. ܢܩܰܒܶܠ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܐܟܣܳܢܝ ܘܰܡܫܰܘܚܕܳܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܒܶܣܪܰܢ. ܢܶܨܽܘܡ ܠܰܘ ܦܰܓܪܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܰܢ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܶܪܕܶܐ. ܘܟܰܕ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܢ܆ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܚܺܝܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ܆ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ̈ܳܢ ܢܩܰܒܶܠ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܺܫܝܚܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܝܛ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܳܠܺܝܢܰܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܨܰܘܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܒܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܒܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܠ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܰܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܠܳܐ ܕܰܟܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܟܶܢ ܢܶܪܕܶܐ ܠܬܰܡܳܢ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢܰܢ ܢܰܦܫܰܢ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ̥ ܡܰܥܡܽܘܕܝܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ̥ ܕܰܦܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܢܶܪܕܶܐ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀ ܙܳܕܶܩ ܬܽܘܒ ܠܡܶܕܰܥ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ̥ ܕܰܦܢܶܗ܆ ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܚܰܕ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܛܰܦܣܺܝܢܰܢ ܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܒܽܘܪܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܰܕܬܽܘܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܡ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܥܡܰܕܬܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܕܨܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝܰܬ̥ ܕܶܝܢ ܟܦܶܢ ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܟܦܶܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܰܟܦܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗ̣ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܟܦܰܢ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܘܽܬ̥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܡܪܰܚܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ ܗ̣ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝ̈ܳܬܳܐ ܡܗܰܡܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܘܰܕܢܶܬܶܠ ܓܽܘܪܳܓܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܕܟܰܕ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ ܘܙܳܟܶܐ ܠܶܗ܆ ܢܰܠܶܦ ܐܳܦ ܠܰܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܰܢ܆ ܕܐܳܦ ܚܢܰܢ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܢܶܙܟܝܘܗܝ܀ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܟܦܶܢ ܩܪܶܒ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܣܶܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ؟ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܟܬܺܝܒ ܕܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܨܳܐܶܡ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܕܰܟܦܶܢ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܺܐܠܰܦ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܨܰܘܡܳܐ܆ ܘܰܕܙܰܝܢܳܐ ܗܰܘ ܩܰܫܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܰܡܪܰܚ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܘܳܬܰܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܥܳܢܶܝܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܣܚܦܺܝܘܗܝ ܠܚܽܘܬܪܶܗ ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܕܠܰܘ ܒܗܶܬܬܳܐ ܗܝ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܟܦܰܢ. ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܗܽܘ܆ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܒܡܶܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܡܬܰܪܣܳܝܽܘ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܟܳܦܶܢ܀

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ

ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡܙܰܘܓܽܘܬܳܐ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܰܡܚܰܡܣܢܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܒܙܽܘܘܳܓܳܐ ܐܶܬܕܟܪܰܢ܆ ܢܦܰܪܶܫ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܗܳܢܳܐ ܘܰܕܥܶܕ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܰܐܟܣܳܢ̈ܝܶܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܥܒܶܕ ܘܢܰܠܒܶܫ ܘܰܢܬܰܪܣܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܳܒ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢ ܠܶܗ܆ ܢܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܨܰܝܳܡ̈ܶܐ ܘܰܡܨܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܢܶܬܡܰܬܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܛܶܟܣ̈ܶܐ ܐܰܪܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܗܶܬܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܒܺܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ. ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܡܠܺܝ̈ܟܳܢ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܩܰܒܶܠ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܕܝܠܗ ܕܡܘܫܐ ܒܪ ܟܐܦܐ ܕܥܠ ܓܒܪܐ ܓܪܒܐ

ܩܕܡܝܬ ܥܠܬܐ ܩܕܡܝܬܐ܆ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܰܪܒܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܓܰܪܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܶܬܕܒܶܨ ܒܰܡܚܰܛܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܕܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܡܺܝܬܳܐ ܢܳܦܶܩ܀

ܥܠܬܐ ܕܬܪܬܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܕܽܘܟܳܐ ܡܟܰܬܰܪ܆ ܐܰܘ ܣܳܚܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟ ܠܕܽܘܟܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܕܣܳܚܶܐ܆ ܘܐܺܝܬ ܡܶܢܶܗ ܕܠܳܐ ܣܳܚܶܐ܀

ܥܠܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܦܰܓܪܳܐ ܕܣܳܚܶܐ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ. ܘܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܣܳܚܶܐ ܒܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܺܝܠ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܣܳܚܶܐ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܠܕܽܘܟܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܚܰܝܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܣܳܚܶܐ ܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܡܟܰܬܰܪ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ܀

ܥܠܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ  ܛܳܪܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܠܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܢܶܗܘܶܐ ܫܦܶܐ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܘܰܫܦܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܢܩܶܕ؟

ܘܳܐܡܺܪܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܛܳܪܶܕ ܗܘܳܐ ܠܓܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܀  ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒ̈ܢܰܝ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܩܰܫܝܰܝ̈ ܩܕܳܠܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܐܡܺܝܪ ܒܝܰܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܰܩܫܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܘܰܩܕܳܠܳܟ ܓܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܰܪܙܠܳܐ܆ ܘܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܰܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܰܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܰܥܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܘܢܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܕܥܶܝܟ ܠܰܬܙܺܝܙܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܦܩܰܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܢܶܬܕܰܚܩܽܘܢ ܘܰܢܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܢܰܘ ܛܰܥܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܘܢܺܝܪܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܢܶܬܕܚܶܩ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܠܓܰܪܡܳܐ ܡܺܝܬܳܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܛܰܡܰܐܐ. ܘܢܰܣܚܶܐ ܒܶܣܪܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܬܰܚܶܡ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܗܳܕܶܐ. ܕܐܶܢ ܠܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܓܪܶܒ. ܘܟܕ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܬܕܚܶܩ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܟܰܕܽܘ ܐܳܦ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܣܳܥܰܪ ܠܗ. ܓܰܪܒܳܐ ܡܰܢ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܆ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܥܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܓܪܶܒ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܰܚܛܳܐ ܠܒܰܪ ܫܳܕܶܝܢ ܠܶܗ. ܒܓܰܪܒܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܓܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܦܣܰܩ. ܕܐܶܢ ܫܽܘܡܬܳܐ ܕܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܗܳܘܝܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܛܡܝܳܐ ܠܶܗ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܡܛܰܡܶܐܐ ܚܛܳܗܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܣܥܰܪܘ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ. ܐܰܝܢܳܐ ܢܕܺܝܕ ܘܡܰܣܠܰܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ܆ ܐܰܘ ܓܰܪܒܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܠܗܰܘ ܡܰܢ ܕܥܒܕ ܥܶܓܠܳܐ ܘܰܦܬܰܟܪܳܐ ܘܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܡܒܰܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܪܶܒ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܡܢܰܟܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܥܳܪܩܺܝܢ ܓܶܝܪ ܘܰܡܪܰܚܩܺܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܳܐ܆ ܘܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܝܬܝܢ ܠܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܬܛܪܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܪܒܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܡܺܝܬܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܶܙܕܰܕܰܩ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܫܠܶܡ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܽܘܡܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܒ̈ܳܬܶܐ ܘܰܕܐܶܣ̈ܶܐ ܘܰܕܡܳܐ̈ܢܶܐ ܡܰܣܠܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܕܠܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܠܐܰܠܳܗܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܺܝܬ̥ܰܘܗܝ ܐܠܗܐ ܒܰܟܝܳܢܐ. ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܢܶܣܬܰܬܰܪ܆ ܘܢܰܦܩܽܘܢ ܥܰܦܪܶܗ ܘܟܺܐܦܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܥܠܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܐܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܓܪܶܒ ܗܘܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܢ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܓܰܪ̈ܒܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܡܰܣܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܳܦܶܢ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܳܬܳܐ ܚܦܺܝܛ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܺܝܫܶܗ ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܗܰܘ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܡܓܪ̈ܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܰܣܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܰܣܠܶܐ ܠܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܦܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܒܰܙܒܰܢ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܓܪܶܒ ܟܽܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܐܪܶܙ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܐܢܳܫ ܕܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܢܰܝܬܶܐ. ܟܰܕ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ܆ ܐܳܦ ܠܗܶܝܢ ܠܰܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܓܰܪ̈ܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܛܰܡܶܐܐ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܰܣܠܶܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܗܘܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܣܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܫܪܳܐ ܘܕܳܫ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ؟

ܘܳܐܡܺܪܝܢܰܢ܆ ܘܶܐܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܢܺܝ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܥܽܘܪ. ܡܨܶܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܓܰܪܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܦܰܬܰܚ ܣܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܠܢܳܛܽܘܪܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܥܒܰܕ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܝܽܘܡܶܗ ܘܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܚܳܣܶܢ ܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܝܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܗ̱ܘܽ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܡܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܢܗܽܘ ܕܨܳܒܶܐ ܡܕܰܟܶܐ ܠܺܝ. ܘܡܶܟܳܐ ܕܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܺܝ ܐܰܘ ܪܳܫܶܝܢ ܠܺܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܛܰܡܐܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܥܰܠܬ ܠܰܡܫܪܺܝܬܳܐ؟ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܺܝ ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܬ̥ ܠܺܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܕܪܳܫܶܝܢ ܀ ܬܽܘܒܕܶܝܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝܘ ܡܶܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܡܰܥ ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܰܢ ܒܛܽܘܪܳܐ܆ ܝܰܕܥܶܗ. ܘܳܐܦܶܢ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܠܳܐ ܣܠܶܩ ܥܰܡܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ̥ ܠܶܗ ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܕܡܶܫܟܰܚ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܓܰܪ̈ܒܶܐ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܕܫܪܟܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܠܰܒܰܒ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ܀

 

 

 

 

ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܟܽܘܡܪܳܐ

ܫܡܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܫܠܡ. ܘܕܶܐܡܶܗ ܫܶܠܬܐܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܢܰܥܢ̈ܳܝܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܠܶܟ ܫܳܠܺܝܡ܆ ܐܰܝܟ ܫܡܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܶܗ. ܫܳܠܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܫܺܝܠܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܰܠܟܺܝܠ. ܘܗܽܘ ܐܰܘܠܶܕ ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܚܰܕ ܡܰܠܟܺܝܠ ܥܰܠ ܫܡܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܟܺܝܙܕܩ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ܆ ܘܶܐܡܶܗ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ܆ ܣܶܠܩܰܬ̥ ܦܶܨܬܳܐ ܠܡܰܠܟܺܝܠ. ܘܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܥܪܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܨܰܠܺܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ .ܘܐܶܬܒܰܠܥܰܬ̥ ܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܥܡܰܪ ܗ̱ܘܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܟܰܕ ܐܳܟܶܠ ܡܶܢ ܦܶܪ̈ܥܶܐ ܕܐܺܝܠ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܫܶܩܝܶܗ ܛܰܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ ܩܳܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ܆ ܕܣܰܒ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܟ܆ ܘܣܰܩ ܠܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ. ܘܰܩܪܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܨܶܝܕܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܣܰܥܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܰܩܪܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܘܣܰܦܰܪ ܣܰܥܪܶܗ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐ̱ܪܳܙ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܶܗ ܥܰܣܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܩܶܢܝܳܢ̈ܰܘܗܝ ܘܡܶܢܶܗ ܩܰܒܶܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܥܰܠ ܙܢܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܬܺܐܠܰܦ ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܚܰܡܪܳܐ ܡܢܳܬܳܐ܆ ܘܛܰܐܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܟܘܳܬ ܘܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܪܒܽܘܢܝܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܠܳܬܳܐ. ܘܢܶܚܬܰܬ̥ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܣܳܩܰܬ̥ ܠܚܰܡܪܳܐ  ܘܰܠܠܰܚܡܳܐ. ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܗܰܘ ܟܽܘܗܢܳܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܣܰܐܬܳܐ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܢܳܣܶܟ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܡܛܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܠܓ̈ܢܶܐ. ܘܢܳܦܶܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܦ̈ܶܬܶܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ. ܟܽܘܗܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܕܡܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܪܳܐܶܣ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܕܰܒܚܳܐ. ܘܰܕܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ ܪܳܐܶܣ ܗܘܳܐ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܕܶܟܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܳܫܰܚ ܗܘܳܐ ܐܶܕܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܥܰܡ ܟܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܘܰܕܪ̈ܶܓܠܶܐ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܨܢ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܳܐܣܰܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܶܡ̈ܝܳܢܶܐ ܘܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܟܰܠ̈ܘܶܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܗܰܘ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܀ ܕܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܕܶܝܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܰܕܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܠܳܐ ܚܠܺܝܛܳܐ ܟܳܗܢܽܘܬܗܽܘܢ ܒܝܽܘܒܳܠ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܘܰܘ ܘܣܰܓܺܝ ܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܽܘܫܶܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܟܬܺܝܒ ܕܟܰܕ ܩܰܪܶܒ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܢܣܰܒ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܕܡܳܐ܆ ܘܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܚܕܰܬܳܐ܀

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܕܗܳܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ

ܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܒܽܘܪܢܺܝܩܺܝ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܚܳܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܫܒܰܩ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܘܗܽܘܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܗܺܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܗܽܘ ܢܶܣܰܒ ܐܰܢܬܬܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܕܰܠܡܐ ܢܶܬ̥ܒܰܕܰܪ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ. ܘܰܨܒܰܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܠܺܝܛܬܳܐ. ܠܗܳܝ ܝܰܗܒ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܰܕܡܳܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܘܠܶܗ ܓܰܪܒܳܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ܆ ܘܰܐܚܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܺܝ ܡܡܰܚܰܝܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܳܣܝܽܘܬܳܗ̇܀ ܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܢܰܐܕܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܗܺܝ ܩܣܰܪܺܝܰܐ. ܘܐܰܢܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܐܣܝܰܬ̥ ܐܶܙܠܰܬ̥ ܐܰܩܺܝܡܰܬ̥ ܥܰܠ ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܢܪܕܝܢܛܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܘܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܦܫܺܝܛ ܘܩܳܐܶܡ܆ ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܐܰܩܝܡܰܬ̥ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܗ̇. ܟܰܕ ܒܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܝܗ̇ ܘܰܦܪ̈ܺܝܣܳܢ ܐܺܝܕ̈ܶܝܗ̇ ܠܰܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܪܶܓܠܰܘ̈ܗܝ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܩܰܝܳܡܬܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ܆ ܝܺܥܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܰܢܺܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܠܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܣܠܶܩ ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܶܢܦܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܗ̇. ܘܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܡܰܣܗܶܕ ܗܘܳܐ ܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܕܗܽܘ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚܙܳܝܗܝ ܠܨܰܠܡܳܐ ܘܰܠܥܶܩܳܪܳܐ. ܩܰܘܺܝ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܝܽܘܠܝܢܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ܆ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܥܩܰܪ ܘܶܐܬܦܣܩ ܡܶܢ ܝܰܕ ܚܰܣܳܡܽܘܬܗܽܘܢ܀

ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܨܚܳܚܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝܬܱ̈ܝܗܽܘܢ܀

ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝܬ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢ ܕܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܙܢ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܐܡܪܺܝܢ ܒܰܟܳܬ̈ܒܶܐ܀

ܐ܆ ܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܟܰܝܳܢܳܐ.

ܒ܆ ܘܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ.

ܓ܆ ܘܐܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܝ̣ـܺ݀ܝ̣ܬܺܝܢ ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ.

ܕ܆ ܘܐܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܝ̣ـܝ̣ܬܺܝܢ ܠܩܰܢܳܝܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܗ܆ ܘܐܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ.

ܘ܆ ܘܐܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܘܫܽܘܢ̈ܳܩܶܐ ܘܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ.

ܙ܆ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ.

ܚ܆ ܘܐܺܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܒܟܽܠ ܫܳܥ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܙܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܰܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܪ̈ܫܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ

ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܡܺܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܶܐܬܩܒܰܪ. ܘܡܺܝܬ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ

ܥܰܠ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗܝ܀ ܘܰܦܫܰܛ ܝܰܥܩܽܘܒ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܥܰܪܣܳܐ ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܀

ܘܡܺܝܬ ܝܰܘܣܶܦ ܘܚܰܢܛܽܘܗܝ ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܒܕܽܘܦܢܳܐ܀ ܘܡܺܝܬ ܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܩܰܡܰܛܘ ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܣܐܶܒ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘܡ̈ܳܬܶܗ܀

ܙܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ܀ ܘܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܰܝܕܳܐ ܕܦܳܠܚܳܐ ܐܶܣܛܪܢܺܝܰܐ ܡܺܝܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܟܰܕ ܚܰܝܳܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܫܒܽܘܩ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝܬܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܙܢܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܝ̣ܺـܝ̣ܬܺܝܢ܆ ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܐܡܺܝܬܘ ܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܚܫܽܘܒܘ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܰܡܠܶܟ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܦܰܓܪܟܽܘܢ ܡܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܬܶܫܬܰܡܥܽܘܢ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ

ܙܢܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܰܝ̣ܺـܝ̣ܬܺܝܢ ܠܩܰܢܳܝܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܕܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܩܰܢܳܝܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܦܰܘܠܽܘܣ܀ ܐܶܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܨܠܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܥܳܠܡܳܐ ܨܠܺܝܒ ܠܺܝ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܰܘ ܠܳܐ ܩܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܰܢܳܝܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ. ܘܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܟܽܘܢ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ ܐ̱ܢܳܐ܀ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܘ̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܕܩܰܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܗܰܓܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܆ ܦܺܝܠ̈ܝܣܽܘܦܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܰܘ ܒܶܐܣ̈ܟܺܡܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܦܺܝܠ̈ܝܣܽܘܦܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܠܚ̈ܰܫܶܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܩܰܢܳܝܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܥܰܪܙܠܺܝܢ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ ܕܦܺܝܠܳܝܣܽܘܦܽܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܽܘܓܳܝܳܐ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܒܟܽܠ ܝܽܘܡ܀ ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܺܝܠܳܝ̈ܣܽܘܦܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܫܝܛܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܶܟܡܬܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܚܒܳܠܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܥ̣ܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܘܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢ

ܙܢܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܕܡܶܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܣܰܪܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܡܺܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܡܺܝܬ ܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܣܰܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܰܘܠܶܕ. ܘܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܗܘܳܐ ܠܣܰܪܳܐ ܒܪܳܐ܀

ܙܢܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ ܘܛܽܘܪܳܦܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܺܝܬܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܶܬܰܐܠܨܰܬ̥ ܘܐܶܫܬܰܢܩܰܬ̥ ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢ ܡܢܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܐ ܐܰܥܒܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܒܦܰܪܙܠܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܕܫܳܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܙܢܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܐܰܡܪܺܝܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܡܺܝܕ̈ܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܥܳܡܕܺܝܢ܆ ܡܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܘܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܡܰܚܶܬ ܠܶܗ ܟܳܗܢܳܐ ܠܰܥܡܺܝܕܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬܳܐ ܡܰܚܶܬ ܘܩܳܒܰܪ ܠܶܗ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܰܣܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܪܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܰܕܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܡܰܘܬܶܗ ܗܽܘ ܥܡܰܕܢ. ܐܶܬܩܒܰܪܢ ܓܶܝܪ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܚܢܰܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܗܰܠܶܟ܀

ܙܢܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ

ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܟܽܠ ܫܳܥ܆ ܗܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܕܝܳܡܶܐ ܐܢܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܟܽܘܢ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܕܐܺܝܬ ܠܺܝ ܒܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܶܬ̥ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܕܳܡܶܐ ܠܰܙܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ܀ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܙܢ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܰܢ ܕܩܳܒܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܩܳܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܝ݂ܺܝ݂ܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܒܪܺܝܢ ܡܫܰܡܰܗ܆ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܟܝܳܢ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܪ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܒܪܝܫܐ ܡܦܰܪܫܐ ܕܥܰܠ ܫܰܪܒܳܐ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ

ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣ̈ܺܝܡܳܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܳܦܶܢ ܦܫܺܝ̈ܩܳܢ ܘܓܰܠܝ̈ܳܢ܀

ܡܶܬܐܰܡܪܳܢܽܘܬܗܶܝܢ܀

ܘܰܦܫܺܝܩܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܚܡܺܝܠܳܐ ܒܗܶܝܢ܆ ܣܰܓܺܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܗܳܫܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܡܶܢܰܢ܆ ܓܰܠܝܳܐ ܘܰܦܫܺܝܩܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܦܺܝܠ̈ܝܣܽܘܦܶܐ ܕܰܥܒܰܪܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܒܪܰܡ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܐ̱ܪ̈ܳܙܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܣܶܝܢ܆ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܽܘܟܳܒܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܒܪ̈ܰܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܘܚܰܪ̈ܡܳܢ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܰܠܶܝܢ ܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܡܥܰܠ̈ܰܝܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܺܝܬܳܐ ܠܰܘ ܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܚܰܩܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܢܳܢܳܐ ܘܫܶܒܠܳܐ ܡܶܬܰܐܟܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܶܬܕܰܟܝܳܐ ܘܡܶܬܢܰܦܚܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܛܰܚܢܳܐ ܘܡܶܬܬܠܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܘܡܶܬܐܰܦܝܳܐ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܳܒܕܳܐ ܣܰܝܒܪܳܬܳܐ ܒܓܽܘܫܡܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܩܰܕܳܡܐܺܝܬ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܘܢܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢ ܘܢܶܕܰܥ ܚܰܝܠܐܳ ܕܣܽܘܟ̈ܳܠܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܒܗܶܝܢ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ܀ ܢܶܩܪܽܘܒ ܚܢܰܢ ܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܪܫܺܝܡܺܝܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܬܐܘܳܪܺܝܰܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܥܰܡ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܗܳܟܰܢܳܐ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܠܳܥܳܙܰܪ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܠ̈ܝܚܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܢܶܥܒܪܶܝܗ̇܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܬܺܝ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܡܶܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܘܰܛܒܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܪܰܒܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܨܒܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܘܢܶܓܠܶܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܳܬܶܗ ܡ̣ܢ ܡܫܝܚܐ܀ ܕܐܰܪܒܥ ܓܶܝܪ܆ܐܰܝܟܢܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܘܢܰܘܕܰܥ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܥܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܰܡܥܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܘܫܺܝܛ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܬܟܰܫܠܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ ܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܐܳܠܥܳܙܰܪ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܥܕܶܝܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܪܺܝ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܐܳܦ ܕܢܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܠܪ̈ܳܚܰܡܘܗܝ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܪܚܶܡ ܡܶܢܶܗ܀ ܕܫܶܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܡܢܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̄ܘ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܚ̈ܰܝܶܐ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܛܘܠ ܡܳܢܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܘܰܡܬܝ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܘܪܶܒ ܠܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܒܡܸ̈ܠܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܢܣܰܝܟܺܝܘܗܝ ܠܫܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܟܡܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܬܶܬܗܰܝܡܰܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܽܘ ܓܝܪ ܠܳܐ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܨܒܳܐ ܠܚܽܘܕ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܦܺܝܣ̈ܳܬܳܐ ܬܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗ̇ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܟܶܐܡܰܬ̥ ܐܢܳܫ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܰܟܪܺܝܗ܆ ܘܠܳܥܳܙܰܪ ܫܡܶܗ. ܘܠܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܽܘܢܛܰܟܣܺܝܣ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܬܗܰܝܡܢܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܣܰܓܺܝ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬ̥ܩܰܒܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥܆ ܟܰܕ ܫܚܺܝܡܳܐܝܺܬ̥ ܡܶܬܬܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܕܡܰܢܽܘ܆ ܘܐܰܝܢܳܐ܆ ܘܰܐܚܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܡܶܠܰܝܗܽܘ̈ܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܓܶܠܝܳܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠܘ̄. ܐܶܬܥܗܰܕ ܕܶܝܢ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܘܠܰܫܡܳܗ̇܆  ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܗܽܘ ܐܰܕܟܰܪ ܕܦܰܪܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܣܛܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܕܠܳܐ ܬܣܰܒܰܪ ܕܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܐ̱ܚܺܪܬܳܐ ܐܶܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܬܶܬܛܥܶܐ ܒܫܰܘܝܽܘܬ ܫܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܥܡܶܕ ܗܘܳܐ ܘܡܰܟܪܶܙ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܠܐ ܥܰܗܕ ܗܘܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܐܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܝܺܕܝܺܥܘܬܗ ܘܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܝܚܐ܆ ܘܥܰܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܗܳܢܳܐ ܫܡܐ ܕܠܳܥܳܙܰܪ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܡܦܰܫܩ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܒܪܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܝܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܶܗ܆ ܘܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܰܐܚܒܶܗ ܗܽܘ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܳܐܦܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܝܺܘ ܚܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܪܶܚܡܬܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܘܰܐܚܘ̈ܳܬܶܗ ܚܰܘܺܝܘ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦܩܳܗ̇ ܠܪܶܚܡܬܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܒܳܬܪܶܗ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܪܳܚܡܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܠ̈ܝܚܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐܺܝܬ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ ܟܪܺܝܗ. ܫܡܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܡܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܝܰܬܪܽܘܢ ܚܡܘܗܝ܆ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܰܪ ܟܬܳܒܶܗ. ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܠܶܗ ܕܶܟܪܳܐ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܟܶܐܡܰܬ ܐܶܬܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܕܪܝ܆ ܘܥܰܕܪܰܢܝ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܢܣܺܝܒ ܫܡܶܗ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܕܰܡܒܰܚܢܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܬܶܥܒܶܕ ܠܶܗ؟ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܬܶܡܫܽܘܚ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܨܒܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬ̥ ܚܽܘܒܳܐ ܕܺܝܠܗܶܝܢ ܘܕܰܐܚܽܘ̈ܬܗܶܝܢ ܕܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܕܡܰܚܶܒ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܠܥܳܙܰܪ ܘܠܰܐܚܘ̈ܳܬܶܗ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܠܚܰܛܳܝܬܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܕܬܶܡܫܽܘܚ ܓܽܘܫܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܠܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܫܪܶܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܬܽܘܒ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܬܰܐܠܶܦ ܕܠܰܝܬ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܙܳܟܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܠܰܐܝܕܳܐ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܘܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܡܛܳܬ̥. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܬܬܰܝܬܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܘܰܕܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܕܣܶܥܪܰܬ ܒܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܟܳܐ ܡܳܪܰܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܐܳܦܠܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ. ܘܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܓܳܕܫܳܐ ܐܳܦ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܚܳܫܺܝܢ ܚܠܳܦ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܬܳܝܒܺܝܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ ܕܢܳܓ̈ܕܳܢ܆ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܰܢ. ܒܟܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܢܣܺܝܡ ܠܰܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܢܶܚܰܫ ܚܠܳܦ ܐܶܝܠܶܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ. ܒܟܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܬܶܬܥܩܰܪ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܟܽܠ ܥܳܩܬܳܐ ܘܚܰܫܳܐ ܕܓܳܕܶܫ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ ܓܳܕܶܫ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܰܟܝܳܢܶܗ ܩܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܳܩܬܳܐ ܘܰܠܚܰܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܡܶܣܰܝܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܰܢܩܰܒܠܺܝܗ̇܆ ܢܩܰܒܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗܝ ܠܶܗ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܰܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܳܩܬܳܐ ܐܶܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܘܐܳܦ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܬܺܝܒ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܗܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܐܰܙܺܝܥ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܰܬܩܰܒܶܠ ܚܰܫܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܕܚܰܕܳܬܐܺܝܬ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܬܽܘܒ. ܒܟܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܐܰܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܟܳܐ ܠܰܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܠܰܢ܆ ܕܒܰܟܡܳܐ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛ̈ܳܗܶܐ ܒܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ܀ ܒܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܠܶܦ ܠܰܢ܆ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܚܰܫ ܘܢܶܬܶܐܒܶܠ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝܕܳܐ܀ ܒܟܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܥܳܫܶܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܣܬܰܪܰܩ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܒܟܳܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܠ ܚܰܫܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܐܳܦ ܒܦܽܘܠܳܓܳܐ ܡܶܬܪ̈ܰܫܡܳܢ ܐܰܙܺܝܥ ܢܰܦܫܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܘܰܒܟܳܐ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ ܒܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܙܳܗ̇ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܒܳܟܶܝܢ܆ ܒܟܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܥܝܳܕܳܢܝܬܐ ܗܳܝ ܨܶܝܕ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܫ ܠܪܳܚܡܶܗ ܘܠܰܐܚܝܳܢܶܗ ܕܚܳܐܶܫ ܘܒܳܟܶܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܳܟܶܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܓܳܕܫܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܐܡܪܳܐ ܕܰܒܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܬܡܺܝܗܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܰܠܘܗܝ. ܬܽܘܒ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܥܩܰܪ ܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܡܶܛܽܠ ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܐ ܒܟܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܘܬܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܟܳܐ܀ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܘܬܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܡܶܕܶܡ ܒܟܳܐ܀ ܐܰܘ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܥܰܕܰܪܘ ܘܰܒܟܳܐ܀ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܶܒܝܳܐ ܡܳܪܢܳܝܐ ܕܶܐܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܒܽܘܕܳܪܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܟܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܣܬܽܘܪܝܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܡܰܢ ܘܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܟܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܘܕܽܘܬܗܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܰܢܚܰܒܠܽܘܢ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܢܰܘܒܕܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܗ̇ ܒܟܳܐ. ܐܰܘ ܕܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܠܐ ܝܺܬ̥ܰܪܘ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܗܘܢ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܟ̥ܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܒܰܐܝܕܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܒܟܳܐ܀ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܳܦ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܟܳܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ  ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܬܦܺܝܣܘ ܒܟܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܶܦܩܰܬ ܠܗܽܘܢ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܒܰܕܡܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܕܐܳܦ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܰܒܰܥܘ ܒܰܕܡܶܗ ܒܟܳܐ ܀

ܪܺܝܫܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ

ܡܶܬܒܥܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܕܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܥܡܰܕ܆ ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܰܟܪܶܙ܆ ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܩܛܶܠ܆ ܘܡܰܢ ܩܰܛܠܶܗ؟ 

ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܰܚܡܶܗ ܡܰܢ܆ ܕܢܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܡ̈ܰܝܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܐܰܥܡܕܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܘܩܰܒܠܶܗ ܐܰܢܕܪܳܐܳܘܣ. ܘܥܡܰܕ ܬܽܘܒ ܒܶܗ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܀ ܘܐܰܟܪܶܙ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܺܪܝܰܐ ܘܐܶܬܟܰܠܰܠ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܢܺܝܩܽܘܕܺܝܡܳܘܣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡ̈ܰܝ ܛܶܒܶܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܩܶܣܰܪܳܝܳܐ܆ ܕܰܐܟܪܶܙ ܘܣܰܒܰܪ ܘܬܰܠܡܶܕ ܒܓܳܙܰܪܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܒܩܽܘܦܪܳܘܣ ܓܳܙܰܪܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ. ܡܺܝܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܒܓܳܙܰܪܬܳܐ܀

 

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܡܶܬܕܰܠܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ ܕܺܝܠܶܗ

ܡܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܺܝܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܛܳܒ ܥܰܡܺܝܩ̈ܳܢ ܡܚܰܫ̈ܒܳܬܳܟ. ܡܙܰܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܓܰܒܪܳܐ ܫܳܛܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ܆ ܘܣܰܟܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܒܗܳܕܶܐ. ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܥܰܡܺܝܩ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܚܰܫܒ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܘܡܫܰܪܰܪ ܠܗܶܝܢ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܫܒܚ̈ܳܬܶܗ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܪܳܢܳܐܺܝܬ ܚܳܐܰܪ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܳܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܳܫ ܕܺܝܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ. ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ܆ ܡܗܰܠܶܟ ܘܳܐܬܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܓܰܐܝܳܐܺܝܬ. ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ. ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܙܳܠܚܺܝܢ ܠܶܗ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܘܰܛܠܴ̈ܝܶܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܡܠܰܓܠܓܺܝܢ ܠܶܗ ܩܽܘܠ̈ܳܣܶܐ. ܡܥܰܛܰܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܡܫܰܘܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܰܚ̈ܬܐ ܘܡܰܪ̈ܛܘܛܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ. ܢܨܰܒ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܐܺܝܠ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܙܕܰܝܰܚ ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܘܰܕܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ ܒܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܕܡܝܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܽܘ̈ܫܰܥܢܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܚܕ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܡܶܬܟܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܠܥܺܐܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܒܝܬ ܕܶܢܚܳܐ܆ ܘܰܫܟܳܚܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܒܐܰܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܟܰܝܰܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܟܶܢܫ̈ܶܐ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܰܠ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܕܠܳܥܳܙܰܪ. ܘܠܳܥܳܙܰܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܳܪܬܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܐܳܡܰܪ ܠܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܗܘ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܚܫܽܘܒ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܰܪ ܒܶܣܬܪܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ. ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܘܫܰܒܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܒܒܶܝܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܶܓܠܺܝܣܛܳܐ ܘܰܠܝܳܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܫܩܰܠܘ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ܆ ܘܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܫܰܒܬܳܐ܆ ܝܺܕܝܥܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ. ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܥܰܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܬܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܕܰܢܫܰܡܗܺܝܘܗܝ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܡܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܘܶܐܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܗܳܢܽܘܢ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܰܙܺܝܥ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܟܳܢܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܶܩܥܽܘܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ܆ ܕܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܟܰܢ ܩܪܳܝܗܝ ܒܝܰܕ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܒܰܪ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܒܰܪ ܘܟܳܪܟܺܝܢܰܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܕܟܶܢܫܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܐܶܬܳܐ܆ ܫܩܰܠܘ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܗܳܝ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܒܰܪ ܠܕܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܗܳܢܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܥܝܳܕܐ ܐܺܝܬ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܐܶܡܰܬܝ ܕܙܳܟ̥ܶܝܢ  ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ. ܐܳܦܚܢܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܟܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ. ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܕܰܒܪܳܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܺܝܬ ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܛܥܺܝܢ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ ܠܒܰܪ ܠܕܰܒܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܒܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܬܚܛܶܦ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܒܳܐܐܰܪ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪܢ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܐܶܢ ܒܥܰܕܥܻ̈ܐܕܐ ܘܐܶܢ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܐܶܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܰܥܠ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܘܰܗܕܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥܠ̈ܳܬܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܥ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܘܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܪܰܘܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ܆ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܫܰܘܕܰܥ. ܕܰܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܦܳܝܫܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ܆ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܠܰܘܛܳܬ̈ܳܐ܆ ܘܰܡܬܺܝܠܳܐ ܒܐܺܝܪܺܝܚܽܘ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܠܳܛܳܗ̇ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܛ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܳܕܳܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܥܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܫܶܬ܀

ܚܕܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܦܰܬܰܚ ܬܪܝܢ ܣܰܡܝ̈ܳܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܘܺܝ ܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ. ܘܺܝܕܰܥ ܠܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܰܚܺܝܩܳܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܰܕܘܗܝ ܕܙܶܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܘܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܚܡܳܪܳܐ ܘܐܶܢ ܐܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ܆ ܘܗܳܝ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܟܒܰܫ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܕܣܚܦ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܪ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܰܡܙܰܒܢ̈ܰܝ ܝܰܘܢ̈ܶܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢܬܳܐ ܘܰܒܨܺܝܪ܆ ܘܢܶܩܥܽܘܢ ܠܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܫܶܬ܆ ܗܳܝ ܕܐܰܘܒܶܫ ܠܬܺܬܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܣܥܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ܀

ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܠܰܘ ܡܚܺܝܠܰܐ ܗ̱ܘ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܚܳܐܶܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܠ̈ܬܳܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܽܫܘܗܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ܀ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܟܰܣܣܽܘܢ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܕܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܩܰܪܺܝܒ ܠܗܽܘܢ ܘܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܶܐ ܐܶܠܳܐ ܘܐܳܦ ܨܰܠܒܽܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܶܬܟܪܶܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩ ܥܰܠ ܪܟܽܘܒܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܠܺܐܝ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܥܳܐ ܪܟܽܘܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܙܰܒܢܬܳܐ ܕܠܳܐ ܠܺܐܝ ܘܐܳܦܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܒܥܳܐ ܪܟܽܘܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܪܟܰܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܡܳܪܳܐ ܪܟܶܒ܆ ܘܠܰܘ ܒܥܺܝܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܪܶܟܒ ܒܗܳܕܶܐ ܙܰܒܢܬܳܐ ܥܺܝܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܶܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܕܽܘܨܝ ܛܳܒ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܕܐܶܢ ܓܳܕܶܫ ܘܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ ܥܰܠ ܪܟܽܘܒܳܐ܆ ܢܶܪܟܒܽܘܢ ܚܡܳܪܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܗܽܘ ܥܒܰܕ. ܠܳܐ ܢܶܪܟܒܽܘܢ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܰܘ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܡܰܫܩܠܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܫܝܳܓܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܶܐ ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܗ̇ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܘܐܶܬܒܛܶܢ ܘܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܢ ܐܶܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܥܰܬܺܝܪܬܳܐ. ܘܕܰܡܟܺܝܪܳܐ ܢܰܓܳܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܒܰܡܥܰܪܬܐ ܘܠܰܘ ܒܐܳܦ̈ܰܕܢܶܐ ܘܰܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ  ܠܐܢܳܫܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܘܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܡ̈ܗܰܝ ܒܓܶܢܣܳܐ. ܘܠܰܘ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܕ ܟܦܶܢ ܐܶܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܣܥܳܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܘ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܣܡܳܟܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܫܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܠܳܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܒܗܶܬ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܪܟܝܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܚܽܘܦ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܡܩܒܠܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܕܫ̈ܺܐܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܐܶܫܬܩܶܠܘ. ܒܗܳܝ ܕܰܚܛܰܦܘ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܒܳܐ ܗܽܘ ܕܢܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܢܶܣܚܽܘܦ ܠܪܳܡܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢ ܕܢܰܩܪܒܽܘܢ ܥܰܡ ܚܕ̈ܳܕܶܐ܆ ܪܳܟܒܺܝܢ ܣܽܘܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܦܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܗܢ̈ܳܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܒܥܳܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܪܟܶܒ ܚܡܳܪܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܗܢܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܒܰܛܠܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܪܟܶܒ܆ ܘܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܕܐܶܢ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪܟܶܒ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܠܚܽܘܕ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܪܟܶܒ ܥܺܝܠܳܐ ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܥܺܝܠܳܐ ܡܰܢ܆ ܢܫܰܘܕܰܥ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ. ܒܰܚܡܳܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܫܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܥܺܕܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܢ̈ܫܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܽܘܘ̈ܕܳܥܶܐ܀

ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܺܝܠܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܟܒܰܫ ܗܘܳܐ܆ ܕܐܢܳܫ ܠܰܡ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܠܳܐ ܪܰܟܒܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܥܰܡܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܟܰܒܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܟܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܒܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܒܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܘܗܝ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܰܐܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܨܰܪܝܳܐ ܦܪܣܬܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܓܰܘܪܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܳܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܝܢܳܬ ܛܰܡܐܐ ܠܕܰܟܝܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܓܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܢܰܘ܆ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܺܢܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܦܠܳܐ ܠܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܡܦܰܫܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܟܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܘܰܢܦܰܫܩܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܥܺܝܠܳܐ ܡܰܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ܆ ܚܰܕ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ ܡܰܢ܆ ܒܚܰܒܠܳܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܶܐܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܶܣܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܣܶܓܕܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܤܳܛܳܢܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܶܗ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ܆ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܠܰܘܗܝ܀

ܒܰܚܡܳܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܫܰܘܕܰܥ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܗܳܝ ܡܟܰܒܫܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܟܰܒܫܳܐ ܗܘܳܬ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒܰܢܒ̈ܺܝܶܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ ܪܟܶܒ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܺܝܠܳܐ ܗܰܘ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܰܢ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܪܳܚܡܶܗ ܗܽܘ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܚܡܳܪܳܐ ܐܶܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܓܦܶܬܳܐ ܒܫܰܒܽܘܩܳܐ܆ ܘܥܺܝܠܳܐ ܠܘܳܬܗ̇. ܘܰܕܡܰܢܽܘ ܐܶܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܐܰܣܪܳܗ̇؟ ܠܰܝܬ ܕܝܳܕܰܥ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܢܦܰܩܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܰܣܥܰܪ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܟܶܢܫܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ܆ ܕܰܩܪܳܐ ܐܳܠܥܳܙܰܪ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܐܳܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܪܶܡܙܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܐܰܥܒܶܕ ܘܐܰܪܚܶܫ ܒܠ̈ܶܒܰܘܳܬܗܽܘܢ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܪܶܡܙܶܗ ܐܰܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠ̈ܘܕܶܐ ܛܥܺܝܢ̈ܰܝ ܒܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ ܩܰܠܣܽܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܪܶܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܐܰܘ ܩܰܠܺܝܠ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܟܶܢܫܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܟܢܰܫ ܟܶܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܘܰܫܩܰܠܘ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝ̈ܳܬܐ ܘܰܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܶܥܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܕܺܝܩ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܒܺܝܝ̈ܰܗܽܘܢ ܘܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚ̈ܰܝܠܶܐ܆ ܐܳܦ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܦܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܳܐ ܢܰܦܪܰܥ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܝܬܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܓܳܕܫܳܐ ܕܳܝܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܰܕܫܳܐܳܘܠ܆ ܟܰܕ ܫܩܰܠܘ ܦܠ̈ܰܓܶܐ ܘܰܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܠܐܽܘܪܥܗܽܘܢ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܪܶܡܙܶܗ ܐܰܪܚܶܫ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܢܶܦܩܽܘܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ  ܕܐ̱ܪܙܐ ܕܰܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܪܫܽܘܡ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ. ܘܡܰܥܰܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܕܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܰܕܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܪܶܡܙܶܗ ܐܰܥܒܶܕ ܒܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܰܥܒܶܕ ܒܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ؟

ܘܰܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܰܡܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܡܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܙܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ. ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܢ ܙܟܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܘܐܰܪܟܽܘܢܶܗ ܠܰܡ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܒܺܝ ܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܙܟܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܥܰܘܠܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܠܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܐܶܡ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܣܰܦܶܩ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܠܰܢ ܝܳܗܶܒ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܕܰܡܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ ܕܰܪܟܺܝܒ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܠܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܒܰܕܶܩ ܘܫܰܘܕܰܥ. ܘܬܽܘܒ ܒܗܳܠܶܝܢ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܥܺܝܠܳܐ܆ ܫܰܘܕܰܥ ܠܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܘܰܠܪ̈ܳܡܶܐ ܘܠܡܫܩ̈ܠܶܐ ܕܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܪܽܙܘܗܝ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܘܟ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܐܺܝܰܕܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܗܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܙܰܝܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܩܢܶܐ܆ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܕܰܗܝܢܽܘܬܳܐ܀ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ܆ ܠܳܐ ܒܩܰܝܛܳܐ ܘܠܳܐ ܒܣܰܬܘܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܰܪܟܳܐ ܕܐܺܝܠ̈ܳܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܀ ܕܰܗܝܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܐܕܗܢܶܬ̥ ܪܺܝܫܝ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܒܗܳܝ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܰܐܦܨܰܚ ܠܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܦܪܶܩ ܠܰܢ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܫܽܘܘܕ̈ܳܥܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܩ̈ܠܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ. ܪܰܘܡܳܐ܆ ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܩܰܘܡܬܳܐ܆ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܟܺܝܬ ܘܚܶܘܳܪܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܒܶܗ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘܘܕ̈ܳܥܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܛܰܦܶܣ. ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܝܡܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܥܰܡܕܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܽܘ. ܬܪܺܝܨܽܘܬ ܩܰܘܡܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܝܨܺܝܢ ܕܺܝܢ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܠܶܝܢ ܝܽܘ̈ܠܦܳܢܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܚܰܠ̈ܝܳܢ ܡܶܠ̈ܰܝܟ ܠܰܫܡ̈ܰܝ ܚܶܢ̱ܟܝ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܚܶܘܳܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܣܳܠܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܩܠܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܒܚܺܝܪ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܣܰܩ ܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܺܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܺܝܠܳܐ. ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܡܘ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܕܰܗܘܰܘ ܒܨܺܝܪ̈ܶܐ ܘܫܝܺܛ̈ܶܐ ܘܡܰܣܠ̈ܰܝܳܐ ܘܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܠܡܕܺܝܢ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܣܬܰܪܩܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܐܳܦ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܙܶܠ ܙܰܒܶܢ ܟܽܠ ܕܐܺܝܬ ܠܳܟ ܘܗܰܒ ܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܙܰܒܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܠܳܐ ܢܦܰܩܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܒܙܰܘܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܽܘ ܦܰܪܢܣܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܳܕܪܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܣܳܡܗܽܘܢ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܫܳܐ. ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܠܰܘ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܳܐܶܫ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܪܰܬ ܩܳܠܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܘܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢ ܩܳܪܶܝܢ ܐܽܘܫܺܝܥܰܐܢܰܐ. ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܐܰܘܣܣܰܐܢܢܰܐ. ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܫܡܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢܳܐ

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܡܰܢ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܗܳܐ ܠܰܡ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܠܶܟܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ܆ ܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܗܽܘ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܐܳܦ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܰܒ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܶܬܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ܀

ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ܆ ܐܳܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܨܳܢܝ. ܒܪܺܝܟܽܘ ܕܶܐܬܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܢ ܡܶܬܐܰܡܪܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܢܰܘ܆ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܝܰܘܢܳܝܳܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܠܦܰܐ ܒܺܝܛܰܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܥ ܥܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܫ ܫܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܩܪܘܢ ܐܘܽܫܰܥܢܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܰܕ ܐܰܥܒܪܽܘܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ  ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ ܡ̣ܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܥܶܒܪܳܝܬܳܐ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܝܽܘܢܝܬܐ ܚܠܳܦ ܫ ܫܝܢ ܤܡܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܤ ܣܶܡܟܰܬ. ܘܰܚܠܳܦ ܥ ܥܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘܢ. ܘܦܳܫܰܬ̥ ܐܘ ܘܗܳܝ ܐܳܠܰܦ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܡܕܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܰܘܝܺܕ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝ̈ܐ ܬܶܩܢܰܬ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܐܒܶܫ ܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܩܪܰܝܬܽܘܢ ܕܡܰܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠ̈ܰܝܡܶܐ ܘܕܰܛܠ̈ܳܝܶܐ ܬܶܩܢܰܬ̥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܐܶܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡ̣ܢ ܡܶܬܰܐܡܪܳܢܘܽܬܳܐ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܪܝܺܢ ܗܘܰܘ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ. ܗܳܢܰܘ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܒܰܪ ܕܰܘܝܺܕ. ܡܕܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ܆ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܩܳܐ. ܒܝܰܘܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ܆ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ. ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܶܢܳܐ܆ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܝܶܫܘܽܥ ܦܳܪܘܽܩܳܐ ܒܗܳܝ ܕܦܰܪܰܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܘܳܬ ܝܘܤܦ ܕܗܽܘ ܠܰܡ ܢܦܪܩܝܘܗܝ ܠܥܰܡܐ ܕܝܺܠܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܠܟܽܘܢ ܝܘܰܡܳܢܳܐ ܦܳܪܘܽܩܳܐ܀ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܽܘܒ ܡܳܪܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܘܶܡܬܬܚܰܝܒܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܶܐܠܽܘ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܠܘ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠ̈ܰܝܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝܶܐ ܬܶܩܢܰܬ̥ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܫܰܦܝܺܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܢ ܦܽܘܡܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ ܒܠܶܒܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܰܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܩܥܰܐܘܽܘܗ̇ ܘܐܰܡܪܽܘܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܕܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪܰ̈ܘܡܶܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܘ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳ̈ܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܡܰܬܰܝ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܡܰܥܗܶܕ ܕܰܩܥܽܐܘܽܘܗ̇ ܟܰܕ ܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܠܐܽܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܐܒܶܫ ܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܟܰܕ ܢܦܰܩܘ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܘܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ܆ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܐܽܘܪܥܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܥܰܠܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܥܰܠܘ ܠܓܰܘܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܕܩܳܥܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܩܰܠܣܳܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܕܩܳܥܶܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܥܰܡ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܩܰܠ̈ܣܳܢܝܳܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܐܰܪܒܥܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܟܶܢܫ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܀ ܚܰܕ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ܀

ܕܬܪܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܦܫܺܝܛ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܕܰܬܠܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ܀

ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܣ̈ܳܒܶܐ. ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܕܫܰܪܺܝܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܫܰܒܪ̈ܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܕܰܩܥܰܘ ܠܰܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܘܰܛܠܴ̈ܝܶܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܦܫܺܝܛ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܝܢ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܢ̈ܳܬ ܩ̈ܳܠܶܐ ܡܩܰܠܣܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܺܝܨܶܦܘ ܕܰܢܫܰܬܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܩܰܠ̈ܣܳܢܶܐ ܘܠܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܟܡܳܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܝܰܠ̈ܽܘܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܫܰܪܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܟܰܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܠܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܩܥܽܘܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܪܚܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܟܳܢܺܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܡܰܡܠܠܳܐ܀ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܟܰܘܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܣܳܡܳܐ ܡܥܳܕ ܕܢܰܣܠܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܘܢܶܫܓܽܘܡ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܬܺܐܪܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܛܠܴ̈ܝܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܽܘܪܓܰܢܽܘܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗ̱ܘܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܰܡ ܡܠܺܝܠܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܰܡ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠ̈ܰܝܡܶܐ ܘܕܰܛܠ̈ܳܝܶܐ ܬܶܩܢܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܐ܆ ܘܫܰܦܺܝܪ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܬܰܩܢܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܕܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܳܝ ܕܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܪܺܝܟܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܳܐܬܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܪܺܝܟܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ ܘܠܰܩܝܳܡܬܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܒܪܺܝܟܽܘ ܕܶܐܬܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܘܰܠܨܰܥܪܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܟܰܬܰܪ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܒܰܫܝܽܘܠ܆ ܐܠܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܩܳܡ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܘܰܚܙܰܐܘܽܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܠܰܟܡܳܐ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܐܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܚܰܬܡܰܬ̥ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܠܰܡ ܕܰܛܠܳܝ̈ܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܦܶܪܥܰܬ̥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܗܳܝ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܐܟܣܰܬ̥ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܛܠܰܡܘ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܚܕܽܘܓ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܩܰܠܣܽܘܗܝ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܕܰܠܩܒܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܘܐܳܦ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܰܠܰܘ ܠܰܡ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܕܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܚܣܳܡܗܽܘܢ ܗ̱ܘܽ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ ܠܰܦܬܰܟܪܶ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܒܰܛܢܳܢ ܕܰܣܪܽܘܓ. ܕܠܶܐܣܬܺܝܪܳܐ ܣܓܶܕܰܬ ܘܰܠܬܰܡܽܘܙܳܐ ܚܰܓܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܢ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܗ܆ ܕܪܰܒܺܝ ܟܐܺܝ ܒܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܝܟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܐܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫܬܩܽܘܢ܆ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܩܥ̈ܝܳܢ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܐܶܠܽܘ ܨܒܳܐ܆ ܩܳܥ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܒ̣ܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡܳܗ̇ ܠܰܐܢܬܬܶܗ ܕܠܽܘܛ܆ ܟܺܐܦܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܳܝܶܡܬܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܦܩ̣ܕ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܐܰܒܥܰܬ̥ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܬܪ̈ܶܥܣܰܪ܀

ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܝܰܗܒ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܐܬܳܢܶܗ ܕܒܶܠܥܰܡ܆ ܐܳܦ ܡܶܠܰܬ ܟܽܠ ܠܰܡ ܒܐܺܝܕܶܗ ܗܺܝ܀

ܕܚܰܡܶܫ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܩ̈ܥܰܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܙܩܺܝܦܳܐ܀

ܕܫܶܬ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܩܫܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬܗܶܝܢ ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܳܦܠܳܐ ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܕܰܫܒܰܥ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܠܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܟܳܢܺܝܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܢܶܩܥܽܘܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܓܠܰܦ ܦܽܘܡܳܐ ܠܐܢ̈ܳܫܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ. ܟܽܠ ܠܰܡ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ܆ ܒܪܺܝܬܰܐ ܗ̱ܘ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕܘ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܥܰܠܗܳܝ ܕܟܰܕ ܩܪܶܒ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܚܙܳܗ̇ ܘܰܒܟܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ܀ ܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܡܰܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܒܟܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܠܰܥܳܙܰܪ. ܕܰܓܚܶܟ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܬܒܬܺܝܢ [32]ܒܓܽܘܚܟܳܐ ܐܰܝܟ ܫܳܢ̈ܝܶܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܟܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܠܐܺܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܒܰܚܛܺܝܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܢܳܐ ܦܰܠܳܚܳܐ ܠܳܐ ܒܳܟܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܚܰܩܠܶܗ ܕܰܡܚܳܗ̇ ܫܰܘܒܳܐ ܘܝܰܪܩܳܢܳܐ. ܐܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܕܠܳܐ ܒܳܟܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܕܰܡܒܰܣܒܣܳܐ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܚܳܪܒܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܠܳܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܩ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܶܐܠܦܶܗ ܕܛܳܒܥܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܗܳܟܰܢ ܣܶܓܝܰܬ̥ ܚܛܺܝܬܽܗܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܒܟܳܐ ܡܶܛܽܠܬܳܗܘܽܢ܀

ܕܰܐܪܰܒܥ ܓܶܝܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܕܶܡ ܗܘܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܘܰܠܫܶܒܝܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܠܳܐ ܬܶܩܢܰܬ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܫܠܶܡ܀

ܕܚܰܡܶܫ܆ ܒܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܒܳܪܽܘܝܶܗ ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܥܰܠܗܳܝ ܕܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ̥ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܬܪܶܝܢ ܙܰܘܥ̈ܶܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܰܘ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܪܝܢ ܕܬܶܚܕܶܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܠܳܗ̇ ܙܟܰܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܠܰܘ ܕܬܶܬܙܺܝܥ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܐܦܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܙܳܒܢܺܝܢ ܘܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܫܽܘܦ̈ܢܺܝܢܶܐ ܘܗܰܦܶܟ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܡܥܰܪ̈ܦܳܢܶܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܚܰܠ̈ܦܰܝ ܟܶܣܦܳܐ ܘܣܒܘܣܛܪ̈ܐ.

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܙܰܒܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܝܰܘ̈ܢܶܐ؟

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܕܶܒܚܐ ܕܟܽܠ ܕܒܳܥܶܐ ܕܰܢܕܰܒܰܚ ܐܳܬܶܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܙܳܒܶܢ ܘܰܡܕܰܒܰܚ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܛܪܰܕ ܐܶܢܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܘܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܠܽܘܕܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܕܰܫܘܶܐ ܠܶܗ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܕܐܺܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܦܐܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܛܳܐܶܢ ܚܠܳܦ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܕܒܰܝܬܶܗ ܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܪܩܳܘܣ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܐܢܳܫ ܕܢܰܥܒܰܪ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܗܘܰܘ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܙܰܒܢܺܝܢ ܒܓܰܢܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܟܰܕ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܶܪܒܳܐ ܠܕܶܒܚܳܐ ܐܰܘ ܬܰܘܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܫܰܚ ܠܕܶܒܚܳܐ. ܙܰܒܶܢܳܝܗܝ ܘܰܙܒܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܡܳܛܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܢܙܰܒܶܢ ܒܰܫܘܝܳܬܳܐ ܘܢܶܙܒܶܢ ܒܝܽܘܩܪܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܗܰܘ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܙܰܒܢܳܢܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܥܒܰܕܬܽܘܢܳܝܗܝ ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܠܶܣ̈ܛܳܝܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܀

ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܐܳܘ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܘܫܰܒܪ̈ܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܐܰܝܟ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܺܝ؟ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܺܝ ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܒܟܶܢ̈ܦܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܣܳܡܗܽܘܢ ܠܳܐ ܣܰܝܒܪܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܚܢܶܩܘ ܘܩܰܕܶܡܘ ܐܰܡܪܽܘܗ̇ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܠܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܬܒܠܡܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ

ܕܰܡܒܰܚܶܢ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܺܬܳܐ ܘܠܳܛܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܟܝ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܝܶܒܫܰܬ̥܆ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܠܳܛܳܗ̇؟

ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܠܡܳܢܽܘܣܳܐ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܰܬܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܓܝܪ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܛܽܘܒ̈ܳܢܶܐ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܕܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܚܽܘܪܘ ܠܰܡ ܠܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܘܰܪ̈ܝ ܘܡܰܛܺܝܘ ܠܰܚܨܳܕܳܐ ܘܫܰܕܰܪܬܟܽܘܢ ܕܬܶܚܨܕܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܠܰܐܝܬܽܘܢ ܒܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܘ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܠܳܛܳܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܛܳܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ܀

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܗ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܕܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܚܳܐܶܫ ܠܳܐ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܳܐܶܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܺܬܐܳ ܗܳܝ ܡܝܰܒܶܫ ܗܘܳܐ ܠܨܳܠ̈ܽܘܒܰܘܗܝ ܘܡܰܘܒܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܫܰܐܶܠ ܐܢܽܘܢ. ܠܡܰܢ ܒܳܥܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܢܦܰܠܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܬܰܠܡ̈ܺܝܕܶܐ ܕܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܣܳܥܪܺܝܢ ܕܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܚܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ܆ ܬܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܓܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܳܐܫ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܗܳܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܡܫܰܢܩܳܢܳܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܬܺܬܳܐ؟

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܪܥܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܒܰܕ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܥܰܠ ܡܠ̈ܺܝܠܶܐ ܒܰܕ ܠܳܐ ܬܳܒܘ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܬܺܬܳܐ ܠܳܛ ܘܠܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ؟

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܳܐܐ ܪܰܛܺܝܒܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܒܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܬܶܗܘܶܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܕ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܳܛ؟

ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܗܳܝ ܐܽܘܪܚܳܐ܀

 

 

 

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܚܡܳܐ ܠܶܗ ܠܥܺܐܕܳܐ

ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܩܢܶܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܘܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ. ܘܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܣܰܡܘ ܒܡܰܥܰܠܬܶܗ. ܘܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܶܐܡܶܢ ܘܟܽܠܫܳܥ ܢܒܰܪܶܟ ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܢܫܰܒܰܚ ܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܩܳܠܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ܆ ܘܐܳܦ ܓܶܝܪ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ ܐܰܢܬ܆ ܒܪ̈ܶܒܽܘ ܦܽܘܡ̈ܺܝܢ ܡܥܰܬܶܕ ܐܰܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܢܫܰܒܰܚ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܢܢܺܝܚܺܝܘܗܝ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ܆ ܘܰܒܙܶܕܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ܆ ܘܰܟܢܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܩܳܥܶܝܢ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܩܢܶܝܢܰܢ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܰܛܠܳܝ̈ܐ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܕܐܳܦ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܩܰܕܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܠܳܗ̇ ܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܡܫܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ.

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܥܰܠ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܕܡܝܐ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܕܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ؟

ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦܶܨܚܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܗܳܕܶܐ ܒܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܘܠܽܘܩܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܥ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܩܺܝܡ ܠܳܥܳܙܰܪ. ܘܡܳܪܬܳܐ ܡܫܰܡܫܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܶܫܚܰܬ̥ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܬܪܶܗ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܥܰܠ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܐܽܘܫܰܥ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܒܶܗ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܦܰܩ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ܆ ܘܒܳܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܳܐ ܗܦܰܟ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܘܐܰܘܒܶܫ ܠܬܺܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܢܦܰܩ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܐܠܶܦ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܘܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܡ ܦܶܨܚܳܐ ܒܡܰܓܗܰܝ ܥܪܽܘܒܬܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܒܒܶܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ. ܘܡܶܢܶܗ ܕܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܕܐܶܬܡܫܰܚ ܒܳܗ̇. ܫܰܕܰܪ ܠܰܬܪܶܝܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܦܶܛܪܳܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܨܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ܆ ܕܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܕܡܰܓܗܰܝ ܥܪܽܘܒܬܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܐܶܣܬܡܶܟ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗܘܳܬ ܕܦܶܨܚܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦܪܶܛܽܘܪܺܝܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܫܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܡܳܢܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܫܰܒܬܳܐ ܕܢܰܚܶܡ ܐܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܥܪܽܘܒܬܳܐ. ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܣܛܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ ܕܒܳܬܰܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܡܛܽܠ ܕܒܰܐܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܟܰܝܰܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܢܟܶܣ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܕܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ܆ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܙܕܩܶܦ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܓܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܶܗ ܕܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܙܶܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܠܘܳܬ ܦܠܳܢ؟

 

 

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܘܦܶܢ̈ܝܳܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܕܢܶܐܟܽܠܘܢ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܚܶܒܨܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܳܪܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܒܥܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܒܶܗ ܦܶܨܚܳܐ܀

ܩܽܘܪܺܝܠܠܳܘܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܠܪܰܒܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܓܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ܆ ܩܳܕܶܡ ܗܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܘܓܶܕܫܳܐ ܗܘܳܬ ܕܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܨ̈ܳܠܽܘܒܶܐ܆ ܘܡܶܬܥܰܘ̈ܟܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ܆ ܘܰܢܣܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܢܳܫ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܰܘܗܝ. ܘܛܰܝܶܒ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܩܶܢܛܳܐ ܕܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܥܒܶܕ ܒܶܗ ܗܳܕܶܐ. ܘܐܳܦ ܕܰܢܒܰܣܰܪ ܘܢܰܡܣܰܪ ܥܰܠ ܟܽܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܥܶܠܺܝܬܳܐ؟

ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܒܽܘܠܺܝܛܺܝ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܗܰܘ ܕܢܰܚܶܡ ܒܪܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܩܽܘܪܺܝܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܐܶܫܬܚܰܪ ܕܢܶܛܥܰܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܟܰܕ ܡܗܰܠܺܝܢ ܒܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܶܐܬܒܰܣܰܡܬ ܥܰܡܶܗ ܒܦܶܨܚܳܐ܆ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡܶܗ ܒܚܰܫܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܒܐܰܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܐܰܝܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܡܰܓܗܰܝ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܐܟܶܠ ܦܶܨܚܳܐ ܕܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܗܳܝ ܫܰܢܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕ ܝܗ ܒܣܰܗܪܳܐ܆ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܕܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܢܶܬܢܟܶܣ ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܟܺܝܬ ܘܢܶܬܐܟܶܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܓܗܰܝ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܰܟܠܶܗ܆ ܘܰܒܝܰܘܡܶܗ ܐܰܟܠܶܗ. ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܰܥܒܪܽܘܗܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܙܩܦܽܘܢ ܠܡܳܪܰܢ܀

ܬܽܘܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܐܰܪ̈ܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܢܶܟܣܬܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܚܶܡ ܕ ܝܕ ܠܰܕܒܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܶܐܡܪܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܚܫܰܒ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܰܡܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ܆ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܥܶܣܪܝܢ ܘܚܰܕ. ܐܶܡܰܪ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܒܶܝܬ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒ ܝܗ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܬܶܟܠܽܘܢ. ܚܙܺܝ ܕܠܳܐ ܐܰܥܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕ ܝܕ ܕܢܟܶܣܬܶܗ ܕܐܶܡܪܳܐ ܒܗܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܶܕܩܶܗ ܘܛܽܘܦܣܶܗ܆ ܘܗܽܘ ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܣܬܡܶܟ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܚܫܡܽܘܢ. ܘܒܳܗ̇ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܫܠܶܡ ܠܺܝ. ܘܐܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܚܽܘܕ ܡܰܟܬܶܒ ܠܗܶܝܢ. ܘܡܳܪܰܢ ܒܡܰܓܗܰܝ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܟܰܠ ܦܶܨܚܳܐ. ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܐܰܥܒܪܽܘܗܝ ܠܡܰܓܗܰܝ ܫܰܒܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܦܪܳܛܺܘܪܺܝܳܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܫܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܘܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܘܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܕܕܳܪܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܳܠܡܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܐܶܢ ܐܶܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ܆ ܐܰܘ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܺܝܦܳܘܠܺܝܛܳܘܣ ܕܪܽܘܡܝ܆ ܘܡܳܪܝ ܐܝܘܢܢܝܣ ܘܡܪܝ ܐܺܝܣܚܳܩ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܺܝܦܳܘܠܺܝܛܳܘܣ܆ ܕܰܗܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܡ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܪܶܝܢ ܦܶܨܚ̈ܶܐ ܐܶܟܰܠ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ. ܘܶܐܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܣܛܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܚܰܕ ܐܶܡܰܪܘ. ܘܐܶܡܰܪܘ ܕܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܶܨܚ̈ܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ. ܚܰܕ ܗܘܽ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܪܡܰܙ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܰܫ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܥܶܪܒܳܐ ܡܢܳܬܳܝܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܢܣܰܒ ܘܰܐܘܕܺܝ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܘܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܪܶܓܬܳܐ ܪܰܓܬܰܢܝ ܕܶܐܟܽܘܠ ܥܰܡܟܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܳܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܗܘܳܐ ܕܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ܆ ܠܰܘ ܥܶܪܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܫܶܗ. ܗܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܩܨܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܡܶܚܰܫ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܟܣܽܘܢ ܥܰܡ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܢܟܶܣ ܐܰܝܟ ܥܶܪܒܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.  ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܀ ܐܶܡܰܪ ܬܽܘܒ ܐܺܝܦܳܘܠܺܝܛܳܘܣ ܕܗܳܝ ܕܰܩܪܶܒܘ

ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܕܰܐܝܟܳܐ ܢܛܰܝܶܒ ܠܳܟ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܗܳܝ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܡܶܬܛܰܝܒܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܠܦܶܨܚܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܕܐܰܝܟܳܐ ܢܛܰܝܒܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܢܟܶܣ ܘܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܟܠܳܐ. ܟܰܕ ܠܚܰܪܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܰܫܠܶܡ ܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܩܨܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܣܬܡܶܟ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܒܠܰܓܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܦܶܨܚܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܡܺܝܟ ܐܢܳܫ܆ ܘܠܳܐ ܡܒܰܫܰܠ ܡܶܬܐܟܶܠ ܗܘܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܺܝܦܳܘܠܺܝܛܳܘܣ ܡܦܰܫܶܩ. ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܶܐܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܒܗܰܘ ܪܰܡܫܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܰܕ ܢܳܩܦܺܝܢ ܠܺܐܝܦܳܘܠܺܝܛܳܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܟܪܶܙ ܫܰܢܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܦܶܨܚܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ ܫܰܢܬܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ. ܘܐܠܽܘ ܠܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܶܨܚܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ. ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܶܨܚ̈ܺܝܢ ܚܕܳܐ ܫܰܢܬܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܫܰܡܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܬܪܶܝܢ ܦܺܨܚ̈ܺܝܢ. ܚܰܕ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܥܒܰܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܩܨܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܚܠܳܦ ܟܽܠ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܦܶܨ̈ܚܶܐ ܥܒܰܕ ܡܳܪܰܢ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܘܦܶܠܓܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܩܶܦܰܠܐܶܘܳܢ ܗܰܘ ܕ ܟܗ. ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܐܺܝܛܰܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܠܳܩܳܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܚܰܡܫܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܕܰܟܡܳܐ ܦܶܨܚ̈ܶܐ  ܫܰܡܶܫ ܡܳܪܰܢ ܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܠܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܰܛܶܠ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܰܠܶܡ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܺܝܠܶܗ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܦܶܨܚ̈ܶܐ ܫܰܡܠܺܝ. ܠܗܰܘ ܡܰܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܫܰܡܠܺܝ ܦܶܨܚܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ܆ ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܰܫܺܝܓ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܣܬܡܶܟ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܪܳܙܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ ܡܶܬܐܟܶܠ ܗܘܳܐ ܐܶܡܪܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ؟

ܐܳܡܰܪ ܕܶܝܢ ܡܰܬܰܝ܆ ܕܟܰܕ ܠܳܥܣܺܝܢ ܗܘܰܘ  ܗܳܢܰܘ܆ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ. ܦܶܨܚܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܐܶܟܺܝܠ ܗܘܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܪܩܳܘܣ܆ ܕܟܰܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܘܠܳܥܣܺܝܢ. ܦܶܨܚܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܘ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܬܐܟܶܠ܆ ܐܠܳܐ ܟܰܕ ܚܽܘܛܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܰܡܣܳܐ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܘܣܶܕܪܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘܐ. ܐܶܟܰܠ ܡܳܪܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܽܘ ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܥܣܺܝܢ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܐܪܳܙܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܰܒܡܽܘܢ ܨܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܦܩܺܝܕ ܗܘܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܺܝܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܐܟܶܠ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܨܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܡܽܘܕ̈ܳܟܶܐ ܕܥܳܗܢܺܝܢ ܕܢܶܬܐܟܶܠ ܒܗܽܘܢ ܛܰܘܝܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܽܘܪܳܝܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܳܐ ܡܛܰܘܝܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܦܺܝܠܳܠܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܳܐܦܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܰܘܫܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܠܰܓܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܡܳܪܰܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܩܳܦܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܺܝܕ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܡܰܘܫܶܛ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܰܥ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܠܡܰܫܠܡܳܢܳܐ܆ ܨܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܶܚܕܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܓܺܝ̈ܢ ܣܺܝܡ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܫܬܳܐ ܒܠܰܓܬܳܐ ܚܕܳܐ ܨܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܽܘܕܳܐ ܕܥܰܡ ܡܳܪܰܢ ܨܳܒܥܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܰܢ ܕܨܳܒܰܥ ܥܰܡܝ ܒܠܰܓܬܳܐ ܢܰܫܠܡܰܢܝ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܐܶܢ ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܪܫܶܐ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܐܰܫܠܡܶܗ܆ ܐܰܘ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܘܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܡܠܳܝ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܨܰܠܒܽܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܠܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܢܳܬ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܳܐ. ܘܟܽܠܚܰܕ ܠܦܽܘܬ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܦܪܰܥ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܥܰܩܶܒ ܐܰܢܬ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܶܫܝܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܡܚܰܪܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܘܰܠܥܳܒܕ̈ܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܘܐܶܢ ܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ܆ ܡܶܬܥܰܟܪܳܐ ܗܘܳܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܣܳܟ ܡܶܬܥܰܟܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܪܢܶܣ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܐܳܦ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܝܗܽܘܕܐ܆ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܨܳܠ̈ܘܒܶܐ. ܡܫܰܪܬܚܳܐ ܓܶܝܪ ܚܶܟܡܬܶܗ ܘܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܐܶܢ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܝܠܶܕ ܦܰܩܚܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܪܳܝܗܝ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܽܘ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܦܰܩܚܳܐ ܒܪܳܝܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܫܰܚܠܶܦ ܢܰܦܫܶܗ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܰܩܚܳܐ ܒܝܰܕ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒ̣ܪܳܐ ܠܫ̈ܺܐܕܶܐ ܘܰܠܐܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܦܰܩܚܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܫܰܚܠܶܦܘ ܗܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܰܩܚܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܗܽܘ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒܽܘܬܶܗ ܒ̣ܪܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܦܰܩܚܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܰܩܚܳܐ. ܐܰܘ ܕܢܶܚܛܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܬܶܥܕܽܘܠ܆ ܕܟܰܕ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܰܡܥܰܩܶܒ ܐܰܢܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܥܣܪ

ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܛܳܒ̈ܶܐ ܠܰܡ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܒܪܽܘܢ܆ ܒܺܝܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܶܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܟܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܡܘܢ ܣܺܢܝܩܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܺܗܰܢܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܐ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܕܦܰܩܚܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܶܬ̥ܝܰܠܕܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܬ̥ܚܙܶܐ ܛܳܒܽܘܬܗ؟ ܐܠܽܘ ܓܶܝܪ ܠܐ ܒܳܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܦܰܩܚܳܐ ܠܗܽܘܢ؟ ܡܶܬܐܡܪܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܰܚܙܰܘ ܕܠܳܐ ܒ̣ܪܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܛܳܒܳܐ ܡܶܬܝܕܰܥ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܛܳܒܽܘܬܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝܫ̈ܶܐ܀ ܬܽܘܒ܆ ܐܶܠܽܘ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܳܛ̈ܠܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܒܗܳܝ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܥܰܠ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܳܪܽܘܝܳܐ܆ ܠܰܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܠܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܠܚܰܢܦܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܐܳܦ ܠܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐܕܳܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܒܛܰܠ ܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܬܽܘܒ ܓܒܳܝܗܝ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܪܳܝܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܥܕܺܝܠ ܐܒܳܐ ܒܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܤܳܛܳܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܪܳܐ ܥܕܺܝܠ ܒܗܳܝ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܤܳܛܳܢܳܐ ܒܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܢܦܰܠ܆ ܘܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܰܝܬܺܝܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ܆ ܗܘܰܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܫܳܘܶܝܢ ܠܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܗܰܢܺܝܘ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ܀ ܐܰܫܺܝܓ ܠܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܫܠܶܡܬ̊ܶܗ. ܘܐܰܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܝܰܥܢܳܐ܆ ܘܪܳܚܶܡ ܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܢܕܒܰܪ ܒܟܶܣܦܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܪܬܝܶܗ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܰܓܠܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܛܳܒܽܘܬܶܗ ܘܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܦܰܪܣܶܝܗ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܣܰܝܒܰܪ܆ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܐܰܪܬܝܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܬܽܘܪܳܨܳܐ. ܘܰܕܢܕܒܰܪ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܐܶܢ ܫܰܘܬܦܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ܆ ܡܳܪܝ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ܆ ܘܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ܆ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ܆ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܫܰܘܬܦܶܗ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ܀ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܘܰܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܕ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܬܰܝ. ܘܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܒܡܰܥܢܺܝܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܐܰܦܪܶܝܡ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܫܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܒܩܳܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܠܶܗ܀

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܦܺܝܠܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܬܰܝ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܘܬܦܶܗ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܥܰܠܰܠ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܤܳܛܳܢܳܐ܀ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ ܡܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܺܝܠܳܠܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܪܕܳܬ̥ ܥܺܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܕܰܝܘܳܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ܀

ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܫܰܘܬܦܶܗ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܕܰܒܗܳܝ ܕܨܰܒܥܶܗ ܠܠܰܚܡܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܪܳܝܗܝ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܶܗ ܘܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܀

ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܐܶܢ ܡܨܶܛܒܰܥ ܒܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܘܛܳܪܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܡܰܓܢܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܗ. ܘܐܶܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܗܽܘܢ ܕܠܰܚܡܳܐ ܫܪܐ ܟܰܕ ܨܰܒܥܶܗ ܒܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܡܙܳܓܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܟܳܣܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܫܪܳܝܗܝ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܨܰܒܰܥ ܨܰܒܥܶܗ܀

ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܝܪܳܝܳܐ ܒܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܰܐܚܒܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܨܰܠ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܨܰܒܥܶܗ ܐܠܰܚܡܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܫܰܩܠܶܗ ܠܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܠܰܡ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܐܶܢ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܫܺܚܝܡܳܐ ܐܳܟܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܟܶܠ ܠܶܗ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܫܰܘܬܦܶܗ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܦܺܝܠܳܠܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܘܬܦܶܗ܀ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܕܟܰܕ ܨܰܒܥܶܗ ܫܪܳܝܗܝ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀ ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܳܐܦܶܢ ܠܳܐ ܫܪܳܝܗܝ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܫܪܳܝܗܝ܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܽܘܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܨܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܟܠܺܝܢ. ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܨܒܰܥ ܡܳܪܰܢ ܘܝܰܗܒ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܦܰܓܪܶܗ ܨܒܰܥ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܰܘܬܦܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܕܐܰܝܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ܀ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܕܫܰܘܬܶܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܨܒܰܥ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐܬܳܐ ܘܗܳܝ ܕܶܬܥܰܠܰܠ ܒܶܗ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܕܥܰܠ ܕܰܢܣܰܒ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܦܰܓܽܘܪܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܢܰܓܺܝܒܳܐ ܘܨܰܒܥܶܗ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܠܳܥܳܙܰܪ ܕܒܰܓܕܰܐܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܰܡܺܝܥܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ. ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܰܦܪ̈ܰܢܓܳܝܶܐ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܰܛܺܝܪܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܘܰܠܡܽܘܢ ܠܰܘ ܒܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܐܩܝܢ̈ܬܐ ܐܰܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ؟

ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܝܠܽܘܬ ܫܟܺܝܚܽܘܬܗܽܘܢ ܕܐܕܫ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܽܘܬܗܶܝܢ ܕܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܬܶܬܚܫܒܝ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ܀ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܘܳܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܬܓܡܰܪ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܒܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܡܫܰܠܶܡ ܠܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܪܟܶܗ ܠܠܰܚܡܳܐ؟

ܕܒܰܪܟܶܗ ܡܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܕܒܶܐܝܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܪܟܶܗ܆ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܪܟܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܶܗ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܕܽܘܥܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܬܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ܀ ܒܰܪܟܶܗ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܀ ܘܗܳܝ ܕܒܰܪܟܶܗ܆ ܡܩܰܕܳܫܽܘ ܩܰܕܫܶܗ. ܐܰܝܬܝܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܦܰܓܪܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܬܢܳܢ܆ ܠܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܟܳܣܳܐ ܣܺܝܡܳܐ܆ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܣܶܢ ܒܶܗ ܕܣܳܦܶܩ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀ ܘܗܳܝ ܕܰܩܨܳܐ܆ ܠܩܶܛܠܶܗ ܕܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܶܡ ܫܰܘܕܰܥ ܒܗ܀ ܡܳܪܰܢ ܐܶܟܰܠ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܕܡܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܙ

ܐܰܝܟܰܢ ܩܪܳܐ ܠܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܟܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܶܣܪܶܗ ܒܶܣܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܓܶܢ ܗܘܳܐ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܕܰܟܝܳܗ̇ ܘܰܓܒܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܘܩܰܕܫܳܗ̇ ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܡܰܐܓܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܠܰܚ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒ̈ܚܐ܆ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܘܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܦܰܓܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܫܰܪ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ. ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܠܰܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܐܠܰܚܡܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܰܠ ܡܕܰܒܚܳܐ܆ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܐܠܰܚܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ. ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܕܦܰܓܪܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܚ

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܕܡܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܝܰܐܬܺܩ̈ܰܐܣ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܘܰܚܕܰܬܳܐ. ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ܆ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܬܝܗܶܒ. ܚܕܰܬܳܐ܆ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܣܰܒ ܬܪܶܝܢ ܕܡ̈ܶܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܕܐܶܡܪܳܐ ܕܐܶܬܢܟܶܣ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܦܶܨܚܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܕܰܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܢܟܶܣ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܰܡܗܶܗ ܕܝܰܬܺܝܩܺܝ ܥܰܬܺܝܩܬܳܐ܆ ܐܶܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܕܺܝܠ ܗܘܳܐ ܘܫܳܘܶܐ ܠܩܶܛܠܳܐ ܡܶܬܩܛܶܠ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܕܫܳܘܶܐ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܰܥܕܺܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܳܝܗܝ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܗ ܕܰܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܡܶܬܐܫܶܕ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܦܰܓܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܝܰܗܒ܆ ܘܰܕܡܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܐܫܶܕ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ. ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥܳܕܠܺܝܢ ܠܰܢ ܟܰܠܩܺܝܕ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬܶܗ ܕܶܐܨܛܠܶܒܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ؟ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܠܰܘ ܚܳܠܦܰܝܢ ܐܶܬܝܗܶܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܐܫܶܕ. ܗܳܝ ܕܪܰܫܺܝܥܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܛ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀

ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒ̈ܠܳܢܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫ̈ܶܐ܆ ܘܰܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܫܶܩܝܶܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܚܰܕܬܳܐ ܠܳܐ ܡܥܰܝܕܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܩܪܳܝܗܝ ܚܰܕܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ ܩܳܪܶܐ܆ ܕܶܐܟܰܠ. ܣܳܗܕܺܝܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܶܐܟܰܠܢ ܘܶܐܫܬܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ. ܬܽܘܒ ܐܶܫܬܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܐܢܺܝ ܘܡܰܪܩܺܝܳܘܢ ܘܣܳܘܪܳܘܣ ܘܰܡܨܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܒܡ̈ܰܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܕܡܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܡܰܙܓܺܝܢ ܠܟܳܣܳܐ. ܝܠܰܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܡ̈ܰܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܛܘܦܣܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܰܬܡ̈ܰܫܝ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ܀

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܟܰܠ ܦܶܨܚܳܐ܀ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ܀ ܘܒܳܗ̇ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܩܳܡ ܘܰܐܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܀ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܣܬܡܶܟ ܘܰܐܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܢܝܺܫܳܐ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ܀

ܘܰܐܣܪܰܚ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ܀ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ܀

ܘܒܳܬܰܪ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܰܠܶܠ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܗܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܬܐܡܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܣܡܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܡܳܪܰܢ؟

ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܥܶܠܰܬ̥ ܪܶܚܡܬܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܕܡܶܬܐܡܰܪ܆ ܕܰܒܥܽܘܒܶܗ ܣܡܺܝܟ ܗܘܳܐ. ܒܥܽܘܒܶܗ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܘܢܰܩܺܝܦ ܠܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܣܡܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܕܳܪ̈ܰܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܓܠܺܝܠܳܐ܆ ܘܰܒܪܺܝܫ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܘܒܳܬܪܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܒܳܬܰܪ ܚܰܒܪܶܗ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܣܡܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܠܘܳܬ ܐܶܣ̈ܳܕܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܐܠܶܗ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܶܗ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܐܳܦ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܡܰܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܫܰܐܶܠ ܥܰܠ ܕܰܟܐܳܐ ܒܶܗ ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܤܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܥܕܶܠ ܒܶܗ ܒܰܫܝܳܓܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܚܰܕ ܤܳܛܳܢܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܣܒܰܪ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܒܝܰܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܫܰܐܶܠ܆ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ ܫܰܐܠܶܗ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܕܚܶܠܬܳܐ ܘܫܶܠܝܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀ ܘܰܢܦܰܠ ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܘܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܢܶܣܥܪܽܘܢ. ܒܰܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܶܗܬܬܳܐ܆ ܒܕܰܕܟܶܝܢ ܚܽܘܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܠܗܳܝ ܟܳܬܶܒ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܣܡܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ܆ ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܪܚܺܝܡ ܗܘܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ. ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܪܰܒ܀

ܬܽܘܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܡܰܥ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܠܚܶܫ ܠܗ ܒܶܐܕܢܶܗ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܗܳܝ ܕܨܶܝܕܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ. ܗܳܢܰܘ܆ ܒܶܐܕܢܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ܀ ܐ܆  ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ܀ ܒ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ܀ ܓ܆  ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܪܰܒܥܶܣܪ̈ܶܐ܀

ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ ܕܒܶܗ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝ݊ܕ ܕܝܰܪܚܳܐ ܕܢܺܝܣܳܢ܆ ܥܒܶܕ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܪܝܳܐ. ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܠܳܐ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܫܺܝܓ ܠܗܽܘܢ ܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܐܘܟܶܠ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܡܶܫܬܰܡܰܗ܀ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐܶܬܢܟܶܣ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܦܶܨܚܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܘܗܳܢܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܦܶܨܚܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܗ̱ܘ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܫܡܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܶܬܩܰܦܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܩܦܠ̈ܝܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܟܬܺܝܒ ܕܰܢܚܶܬܘ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܰܨ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ. ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܘܐܠܨ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܒܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܰܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܛܺܝܢܳܐ ܘܰܕܠ̈ܶܒܢܶܐ ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܺܝܕܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܟܣܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܪܣܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܣܟܦ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܦܪ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܕܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܳܠܬܶܐ ܕܗܳܕܶܐ؟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܺܐܬܶܐ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪ̈ܳܝܐ ܒܠܶܠܝܳܐ܆ ܢܶܚܙܺܝܘܗܝ ܠܰܕܡܳܐ ܘܢܰܦܨܰܚ ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܟܣܺܝܢ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܦܺܨܝܚܽܘܬܳܐ ܘܐܶܬܩܰܦܠܰܬ̥ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܠܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ܀ ܠܘܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܢܚܶܬ ܓܶܢܣܰܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܳܝܽܘܡ̈ܶܐ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܛܰܢܦ̈ܶܐ ܘܫܰܥܒܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܰܐܪܚܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܰܢܰܚܘ ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ܆ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܫܡܰܥ ܥܳܒܽܘܕܰܢ ܘܶܐܬܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ܆ ܘܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܩܰܪܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦܰܝܢ ܕܒܶܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܒܺܝܚ ܘܪܳܡ ܦܶܨܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܕܒܶܗ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܒܶܗ ܦܳܬܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܣܽܘܟܠܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܘܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܡܶܢ ܦܶܨܚܳܐ ܗܰܘ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ؟

ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܠܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܰܒܓܶܦ̈ܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܕܽܘܝܳܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܢܳܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܩܕܳܡ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܫܰܘ̈ܝܰܝ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܘܡܳܢܳܐ ܠܳܥܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܟܰܕ ܒܰܪܶܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܶܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ ܕܠܶܗ ܐܰܬܩܶܢܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܰܡܪܳܪ̈ܶܐ ܘܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠ ܐܶܡܪܳܐ܆ ܒܰܪܶܟ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܰܘ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ܆ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܛܶܠܳܠܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܢܰܩܺܝܦ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܛܽܘܦܣܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܛܰܦܰܣ ܫܰܡܠܺܝ ܓܶܝܪ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܀ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܒܕܺܝܰܐܬܺܩܺܝ ܚܕܰܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܠܗܳܝ ܡܰܢ ܫܰܡܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܕܰܬ̥܆ ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܡܰܠܟܰܬ̥܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠܘ ܐܶܡܪܳܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ܆ ܫܰܘܬܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܳܬܰܪ ܕܨܳܝܡܺܝܢܰܢ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢܰܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܐܶܬܐܟܶܠ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܛܽܘܦܣܳܐ ܢܶܥܒܰܪ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬܶܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܦܰܐܝܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܰܓܪܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܢܶܦܢܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ̥ ܕܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܠܗܳܕܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܥܰܠ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܥܰܠ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܠܐ ܢܶܬܥܛܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܡܰܘܬܗ ܘܰܕܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܦܰܓܪܶܗ ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܶܗ ܚܰܕ܆ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܬܰܪܟܶܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܦܺܝܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܡܶܬܓܰܠܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܘܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܡܥܰܦܩܺܝܢܰܢ܀ ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܰܘ ܕܡܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܗܳܢܰܘ ܦܓܰܪܝ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܕܶܡܝ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܝܕܳܐ ܠܦܰܪܙܠܳܐ ܡܰܩܢܝܳܐ ܠܶܗ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܘܡܰܢܗܰܪ ܘܡܰܘܩܶܕ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܫܩܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܐܩܢܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܡܛܰܠܩܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܡܰܩܢܶܝܢ ܠܰܢ ܚ̈ܰܝܶܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܡܺܝܪܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܳܬܶܦ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܢܳܬܦܺܝܢ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܠܒܶܣܪܶܗ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢܰܢ ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܗܳܢܰܘ ܦܰܓܪܝ܆ ܟܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬܕܒܰܚ ܗܘܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘܽ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܩܰܕܶܡ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܐܳܦ ܒܳܬܰܪ ܕܐܶܬܕܒܰܚ ܚܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܕܚܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܽܘ ܒܰܪܶܟ ܠܰܚܡܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܰܕܡܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܰܓܪܶܗ ܘܫܳܬܶܝܢ ܠܰܕܡܶܗ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܥܰܒܕܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܰܥܗܕܺܝܢ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܪܳܫܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܡܪܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܡܶܬܕܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝ ܠܡܕܰܒܪܳܐ. ܟܰܕ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܬܢܰܟܣܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܚܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܡܰܠ̈ܦܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܐܳܦ ܟܰܕ ܐܶܬܕܒܰܚ ܡܫܺܝܚܳܐ ܚܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕܕܶܒ̈ܚܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܐܳܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ

ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܠܰܡ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܓܒܰܪ ܐܶܡܪܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܐܶܡܪܳܐ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܐܶܢ ܙܥܽܘܪ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܶܗ ܐܶܡܪܳܐ. ܢܣܰܒ ܗܽܘ ܘܰܫܒܳܒܶܗ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܢܣܶܒ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܘܰܡܫܰܝܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܰܩܢܶܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܐܶܬܟܰܣܝܰܬ̥ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܐ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܫܠܰܚܢܰܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܝܳܓܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܟܰܠ ܠܶܐܡܪܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܳܐ.

ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ܀ ܡܟܝܟܘܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܛܰܪܩܬܳܐ ܕܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܶܬܢܰܨܰܚܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ. ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܠܡܶܠܬܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܕܡܰܟܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܢܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܟܝܟܽܘܬܶܗ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܩܠ̈ܺܝܕܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܝܶܢ ܥܰܠ ܚܰܕܝܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܰܝ̈ܟܠܐ ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܆ ܕܰܒܡܰܢ ܐܶܚܽܘܪ܆ ܘܶܐܥܡܰܪ ܐܶܠܐܳ ܒܢܺܝܚ̈ܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ܆ ܘܰܕܙܳܐܰܥ ܡܶܢ ܡܶܠܬܝ. ܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܡܠܰܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܟ̈ܺܝܟܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܦܺܐܪܐ ܕܛܽܘܒܳܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܠܕܰܬ̥ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܥܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܘ ܕܠܶܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܨܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ̥ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚ̈ܰܝܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܗܰܝܡܢܶܬ ܕܐܶܚܙܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܡܰܟܺܝܟܐ ܗܺܝ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܚܰܘܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܰܢ ܝܰܩܺܝܪܘܬܳܐ ܘܡܰܐܝܺܢܽܘܬܳܐ ܘܒܽܘܪܽܘܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܐܰܘ ܗܳܝ ܕܰܦܪܝܫܽܘܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܶܒ܆ ܠܗܳܝ ܕܒܰܦܪܝܫܽܘܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܰܝܬܰܪ ܡܡܰܫܚܬܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܕܐܶܢ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܡܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܕܺܝܠܰܦܘ ܡܶܢܝ ܕܢܺܝܚ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ ܐ̱ܢܳܐ ܒܠܶܒܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ ܘܫܳܡܪܳܝܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܐܳܦ ܕܰܝܘܳܢܳܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܨܛܰܚܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܡܰܐܣܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܩܶܢܛܪܽܘܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܬܚܶܝܬ ܡܛܰܠܠܝ. ܟܰܕ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܩܰܠܰܣ ܗܘܳܐ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܬܩܪܶܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܗܘܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܪܶܐ. ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܐܶܡ. ܦܶܛܪܽܘܣ ܦܪܽܘܩ ܠܳܟ ܡܶܢܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܺܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܪ̈ܺܝܡܝ ܥܰܝܢ̈ܰܝ. ܡܰܟܟܶܬ̥ ܢܰܦܫܝ ܐܰܝܟ ܚܣܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܐܶܡܶܗ. ܛܳܒ ܠܺܝ ܕܶܐܬܡܰܟܟܶܬ̥ ܕܐܺܠܰܦ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ .ܢܶܫܠܰܚ ܗܳܟܺܝܠ ܐܚܰܝ̈ ܠܟܽܠܶܗ ܢܰܚܬܳܐ ܕܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܳܐܢܳܐ ܨܳܐܳܐ ܘܕܰܠܒܰܪ ܡܰܦܶܩ ܡܶܢ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܢܶܠܒܰܫ ܠܢܰܚܬܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܥܰܬܰܕ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܘܰܡܫܺܝܓ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܡܰܩܦܳܐܝܺܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܦܺܝܛܳܐܝܺܬ ܕܠܰܢ ܢܰܐܠܶܦ ܕܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܢܫܰܡܶܫ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ ܩܳܡ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ ܕܐܶܣܬܡܶܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܳܡ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܰܕܡܽܘܬ ܥܰܒܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܡܚܳܐ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܢܫܰܡܶܫ ܐܶܠܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܩܶܕ ܕܢܶܡܠܽܘܢ ܡ̈ܰܝܳܐ ܒܰܡܫܳܓܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܐܰܪܡܺܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܫܺܝܓ ܗܘܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܢܰܐܠܶܦ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܟܰܕ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ  ܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܘܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ܆ ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܩܪܺܝܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܢܶܣܚܽܘܦ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܬܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܕܪܺܝܫ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܓܰܐܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܪܳܡ ܒܰܝܬ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܕܺܝܕ ܗܽܘ. ܘܗܽܘ ܐܰܫܺܝܓ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܐܫܺܝܓ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܚܙܰܘ ܘܰܐܫܺܝܓܘ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ܆ ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܫܺܝܓ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܟܰܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܘܡܶܛܽܠ ܕܓܽܘܡܕܳܢ ܗܘܳܐ ܘܰܟܪܽܘܡܬܳܢ ܘܡܰܪܳܚ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܝܺܗܘܽܕܳܐ ܡܰܢ ܩܕܳܡ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܩܕܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܣܬܶܡܟ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܨܳܒܰܥ ܗ̱ܘܐ. ܫܡܥܘܢ ܕܝܢ ܡܛܘܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܥܕܶܠ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܡܳܪܰܢ. ܕܚܳܣ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܶܬܚܰܫ. ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܩܰܢܺܝܛ ܘܪܰܥܺܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܬܫܺܝܓܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܕܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܫܺܝܓ ܠܽܘܩܕܰܡ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ؟ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܦܰܬܚܰܬ ܒܗܶܝܢ ܣܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܘܕܰܟܝܰܬ ܒܗܶܝܢ ܓܪ̈ܰܒܶܐ܆ ܘܰܒܗܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܩܺܝܡܰܬ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ ܠܺܝ؟ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܕܰܥ܆ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܬܝ. ܡܳܐ ܕܰܒܫܶܡܝ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܰܦܶܩ ܐܰܢܬ܆ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܪܘܚܐ ܝܳܠܶܦ ܐܢܬ. ܡܐ ܕܡ̣ܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐܢܳܐ. ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܡܶܫܬܰܠܗܒܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܚܦܺܝܛ ܒܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܒܰܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ ܗܘܰܘ܆ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܡܰܠܟܳܐ ܗܘܳܬ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܓܶܝܪ܆ ܕܕܰܟ̈ܝܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܰܕܩܰܒܶܠܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܐܓܗܺܝܘ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܡܶܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܪܥܝܬܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ܀

ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܐܰܫܺܝܓ. ܟܰܕ ܪ̈ܶܒܽܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ ܣܥܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܒܫܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܬܺܬܳܐ܆ ܘܢܶܪܨܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܺܐܦܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܣܥܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܫܰܘ̈ܬܦܶܐ ܓܶܝܪ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܣܥܰܪ ܒܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪܦܺܝ܆ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܐܰܒܶܐܫ. ܢܶܙܕܰܗܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܠܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܗܰܘ ܢܶܬܬܚܰܕ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܐܟܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܐܰܘܣܶܦ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܘܰܐܝܟܳܐ ܥܡܰܕܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܟܶܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܢܦܰܚ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܐܰܥܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܒܡܰܦܽܘܚܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܐܶܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܐܢܳܫ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܠܶܗ. ܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܀ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܒܦܰܢܛܺܝܩܽܘܤܛܺܝ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܐܰܥܡܶܕ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܤܛܺܝ ܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܟܽܠ ܡܳܐ ܕܡܶܬܒܥܶܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܥܙܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ܀ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܫܝܳܓܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܺܝ ܡܰܠܝܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ ܕܽܘܟܰܬ̥ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܡܳܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܐܰܫܺܝܓ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܘܰܠܗܰܕܳܡ̈ܐ ܬܰܚ̈ܬܳܝܐ ܐܰܫܺܝܓ ܘܰܠܒܰܟ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܰܐܫܺܝܓ ܠܨܳܐܬܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܨܳܐܬܳܐ܀ ܐܰܫܺܝܓ ܬܽܘܒ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ܆ ܕܰܢܕܽܘܫ̈ܳܢ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܘܰܢܗܰܠ̈ܟܳܢ ܒܪܶܗܛܳܐ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܟܰܦܰܪ ܗܘܳܐ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ؟

ܡܟܰܦܰܪ ܗܘܳܐ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܐܪܶܙ ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܟܰܦܰܪ ܘܰܡܫܺܝܓ ܘܰܡܚܰܘܰܪ ܠܨܽܘܥܨ̈ܳܥܶܐ ܕܰܒܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܕܰܩܕܳܡ ܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ ܡܳܪܶܩ ܒܝܰܕ ܣܳܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܗܰܘ ܕܣܳܚܶܐ؟

ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪܳܡܶܙ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܰܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܐܰܢܬܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ ܒܺܝ ܕܐܺܝܬܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܟܽܘܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܘܒܰܪܳܝܳܐ ܐܶܬܢܗܰܪ. ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܐܶܠܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܬܬܫ̈ܺܝܓܳܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܘܦܽܘܠ̈ܳܓܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܶܐ ܕܰܥܠܰܝ ܩܢܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܀ ܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܰܣܚܶܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܰܕܟܶܐ. ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܒܰܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܕܶܒܚܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܶܬ̥ܩܰܪܰܒ ܗ̱ܘܳܐ. ܘܪܽܘܚܐ ܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܩܰܒܶܠܘ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܰܝ̈ܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܕܟ̈ܰܝܳܐ ܗܘܰܘ ܒܗܳܕܶܐ. ܒܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܕܰܕܟܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܠܶܬ̥ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܐܶܬܚܰܪܰܪܬܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܘ ܡܥܰܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܡܰܕ ܡܶܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܕܳܡ ܩܪܳܝܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܰܪܺܝ ܒܰܫܝܳܓܬܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ؟

ܫܰܪܺܝ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܢܟܰܚܕܺܝܘܗܝ ܘܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܕܠܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܨܶܝܕܰܘܗܝ ܠܘܳܬ ܦܶܛܪܽܘܣ ܐܶܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܗܰܘ ܕܰܚܙܰܘ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܡܫܺܝܓ ܐܰܢܬ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܟ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܡܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܠܫܶܬܩܳܐ ܝܰܩܰܪܘ ܘܶܐܬܬܫܺܝܓܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܰܒܗܶܝܢ ܐܶܣܬܰܥܪ̈ܺܝܢ؟

ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚ. ܚܕܳܐ܆ ܒܢܰܐܝܺܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܒܡܶܨܥܰܬ̥ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܢܰܚܶܡ ܠܛܰܠܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܐܝܺܢ܀ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ܀

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ. ܐܶܬܳܬ̥ ܐܰܢܬܬܳܐ ܘܐܰܫܦܥܰܬ ܠܡܶܫܚܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܠܘܳܬ ܠܳܥܳܙܰܪ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܠܪ̈ܶܓܠܶܐ ܡܶܫܚܰܬ. ܘܡܰܬܰܝ ܠܪܺܝܫܳܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܐܶܬܡܫܰܚ. ܘܡܶܢ ܙܢܳܐ ܘܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܘܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܕܠܰܘ ܚܕܳܐ ܗܝ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܠܳܬ܆ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܬܠܳܬ. ܘܐܶܢ ܗܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܐܝܺܢ ܗܳܝ ܐܶܬܳܬ̥ ܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܘܡܫܰܚܬ̥ܶܗ. ܡܶܬܚܰܫ̈ܒܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܐܝܘܰܐܢܺܝܣ. ܘܰܡܫܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ ܬܠܳܬ ܕܰܐܟܬܶܒ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܶܬܠܰܒܒܰܬ̥ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܬܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܐܣܺܝ ܠܓܰܪܒܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܣܺܝ ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܆ ܟܰܢܥܢܳܝܬܳܐ ܘܫܳܡܪܳܝܬܳܐ ܘܡܰܡܚܳܝܬܳܐ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܶܪܒܰܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܶܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܘܰܢ̈ܓܶܠܺܝܣܛܶܐ ܠܳܐ ܫܘܶܝܢ ܒܬܽܘܢܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܰܩܽܘܒܠ̈ܳܝܝܺܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܒܫܰܪܒܳܐ ܕܢ̈ܶܫܶܐ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܗܶܝܢ؟

ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܒܢܰܐܝܺܢ. ܡܰܬܰܝ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܘܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܫܡܳܐ ܕܰܐܢܬܬܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ܀ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܠܰܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܫܰܚܬܶܗ ܘܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܗܳܝ ܕܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܬܠܳܬ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܙܰܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܰܫܚܳܝ̈ܗܝ ܡܰܪܝܰܡ ܚܕܳܐ. ܚܕܳܐ ܐܶܬܡܫܰܚ ܒܢܰܐܝܺܢ܆ ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܩܕܳܡ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ܀  ܕܰܬܠܳܬ ܐܶܬܡܫܰܚ ܗܳܟܘܳܬ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܒܒܶܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ ܩܕܳܡ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܦܶܨܚܳܐ܀

ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܡܫܰܚܬܶܗ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܒܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ. ܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܒܒܶܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܢܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܝܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܶܐܬܰܐܣܺܝ. ܘܦܳܫ ܥܠܘܗܝ ܫܡܐ ܕܓܰܪܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܕܰܓܪܶܒ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ܆ ܘܐܶܬܟܫܶܠ ܒܡܳܪܰܢ ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܡܥܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܘܰܕܡܰܪܝܰܡ ܘܰܕܡܳܪܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܐܪܡܝܰܬ̥ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ܀

ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܫܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܢܰܪܕܺܝܢ܀ ܘܳܐ̱ܢܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܒܰܠܰܐܣܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܡܪܰܟܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܗܰܢ̈ܺܝܶܐܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܢܰܪܕܺܝܢ ܠܡܶܫܚܳܐ ܕܒܗ ܐܶܢ ܡܫܰܡܰܗ ܝܰܘܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܒܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܒܚܰܕ ܙܽܘܙܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܕܣܳܦܩ ܠܡܫܳܚܐ ܕܟܽܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ܆ ܕܪܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܚܠܳܦ ܣܶܕܽܘܢܳܐ ܒܣܰܥܪܳܗ̇ ܡܫܰܘܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܦܰܓܪܐ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܗ̇܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܽܘܢܳܝܳܗ̇. ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܡܺܝܬܰܬ̥܆ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܫܚܰܬ̥ ܒܰܫܝܳܓܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܗ̇ ܐܳܦܠܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܦܳܐܰܚ ܗܘܳܐ ܪܺܝܚܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܬܡܫܰܚ ܡܶܢ ܢ̈ܶܫܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܘܢܶܣܬܰܪܰܩ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܢܟܦܢ ܘܰܕܢܶܨܗܶܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܗܳܝ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܶܐܬܩܰܪܒܰܬ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܒܽܘܗܝ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܨܶܢܬܳܐ (ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ) ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܕܰܥܠ̈ܰܘܳܬܳܐ܆ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܬܽܘܒ ܥܝܳܕܳܐ ܠܒܺܝܟ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܟ ܕܢܶܬܡܰܫܚܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܢܰܚܒܽܘܬܳܐ ܕܥܶܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܳܦ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܝܟ ܕܟܳܗ̈ܢܐ ܡܶܬ̥ܡܰܫܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܘܐܰܝܕܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕܐܶܬܡܫܰܚ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܘܢܶܬܝܗܒܘܢ ܛܝܺܡ̈ܰܘܗܝ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢܬܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܬܶܬܒܥܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܘ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܬܺܝܬܳܐ ܬܳܒܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܛܥܢܽܘܢ ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܒܶܗ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܫܰܐܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܥܶܒܕܰܬ ܬܰܪܨܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܪܳܕܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܰܐܬܩܶܢ ܐܢܳܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܟܳܗܢ̈ܳܝܶܐ ܐܰܘ ܨܶܒ̈ܬܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܦܩܽܘܕ ܕܢܙܒܢ ܐܰܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܚܣܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܐ̱ܢ ܕܝܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܰܩܢܽܘܢ ܢܶܫܐܠܽܘܢ ܠܰܢ ܢܡܰܠܽܘܟ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܠܛܺܝ̈ܡܶܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܙܒܢܽܘܢ ܠܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ

 

 

ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܳܐ ܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܳܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܪܶܓܠܬܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܐܰܘ ܡܳܪܗ̇ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܩܶܕܪܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܗܺܝ ܪܶܓܠܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܗܳܟܰܢ. ܥܶܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܢܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܘܫܳܠ̈ܡܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܗܳܟܰܢ. ܐܶܬܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܓܶܕܣܺܝܡܰܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܪܳܗ̇ ܓܰܢܬܳܐ. ܘܡܰܬܰܝ ܘܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܓܶܕܣܺܝܡܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܓܰܢܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܶܗ ܒܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܓܶܕܣܺܝܡܰܢ ܘܠܶܗ ܠܥܶܒܪܳܐ ܢܦܰܩ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܐܶܙܰܠ ܠܕܽܘܟܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܫܠܶܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܝܺܕܰܥ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܡܫܰܘܚ̈ܕܳܢ ܡܶܢ ܒܢܶܝܢ̈ܳܫܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܗܶܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܰܗܪܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܬܘܰܥܰܕ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܓܢܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ܆ ܐܰܘܕܰܥ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܬܰܡܳܢ ܘܰܒܓܰܢܬܳܐ ܐܰܠܶܦ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܕܳܡ ܒܓܰܢܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܶܐܬܬܚܶܕ ܐܳܕܳܡ ܒܓܰܢܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܕܳܡ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܓܰܢܬܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܟܶܪܝܰܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܳܐ܆ ܕܐܶܬܬܘܺܝ ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰܒܕܳܢܗܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܗܽܘܢ ܐܰܬܰܪ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܟܶܪܝܰܬ̥ ܠܶܗ ܘܐܶܬܬܥܺܝܩ ܘܐܶܫܬܓܶܫ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܕܳܐ ܘܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܰܕܡܶܗ. ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܥܰܪ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܚܶܠ ܘܶܐܬܟܡܰܪ ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܘܶܐܫܬܓܶܫ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܟܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܰܘ ܒܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ ܘܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܐܺܝܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܚܶܠܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܐܶܬܟܡܰܪ܀ ܘܰܚܢܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܶܠ. ܡܳܢܳܐ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܥܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܳܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܘܰܐܝܟܰܢ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܣܳܐܶܡ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ. ܘܰܫܪܰܘ ܗܳܢܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܒܰܟܡܳܐ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܚܳܙ̈ܩܳܢ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܐܪܒܥܳܐ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܚ̈ܳܙܩܳܢ܀ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܘܕܶܐܬܒܛܶܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ܀ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܶܬܓܙܰܪ ܘܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܠܺܝ܀ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܦܶܢ ܘܰܨܗܺܝ ܘܰܠܐܺܝ ܘܰܕܚܶܠ ܘܶܐܬܟܡܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܛܘܠܬܢ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܩܛܺܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ܀ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܐܶܬܒܛܶܢ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܠܶܕ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܣܒܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ؟

ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܠܐܺܝ܀ ܘܰܚܕܳܐ ܕܰܨܗܺܝ܀ ܘܰܚܕܳܐ ܕܰܕܡܶܟ܀ ܘܰܚܕܳܐ ܕܰܕܚܶܠ܀ ܘܰܚܕܳܐ ܕܐܶܬܟܡܰܪ܀ ܘܰܚܕܳܐ ܕܐܶܬܬܥܺܝܩ܀ ܘܰܚܕܳܐ ܕܐܶܫܬܓܶܫ܀ ܘܬܰܪ̈ܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܕܰܟܦܶܢ܀ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܡܰܥ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܠܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܣܳܒܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܳܐ؟

ܗܳܢܰܘ ܛܽܘܦ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܥܰܒܝܳܐ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܽܘܥܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܥܰܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܕܳܡ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܥܶܬ̥ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܫܝܚܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܟܺܐܒܳܐ. ܘܐܶܬܝܰܕܥܰܬ̥ ܒܝܰܕ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬ̥ ܕܽܘܥܬܳܐ܆ ܕܰܒܕܽܘܟܰܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܰܢ܀ ܘܗܳܢܰܘ ܐܶܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܺܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܕܚܶܠ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܠܗܰܠ܆ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܶܗ ܘܡܶܬܟܰܠܠܺܝܢ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܐܶܬܟܡܰܪ܆ ܘܐܶܬܬܥܺܝܩ܆ ܘܐܶܫܬܓܶܫ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܣܒܰܠ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܡܶܢܰܢ ܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܘܰܫܓܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ̥ ܕܽܘܥܬܶܗ ܐܰܝܟ ܫܶܠ̈ܬܶܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܡܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܰܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܨܚܳܚܳܐ ܕܠܽܘܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܬܶܒ ܩܽܘܪܺܝܠܽܘܣ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܡܷܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܚܰܝܶܠ ܠܶܗ؟

ܗܳܢܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܡܚܰܝܶܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܕܒܰܨܒܽܘܬܳܐ ܡܚܰܦܰܝܬܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܢܚܶܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܢܚܰܝܠܺܝܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܶܝܕܰܥ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܚܰܝܠܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܡܶܬܪܡܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܘܥܰܕܰܪ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ܆ ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ܆  ܘܰܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ ܘܨܰܠܺܝ܆ ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܚܽܘܝܳܠܶܗ. ܚܰܝܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܒܨܝܪ ܐܢܬ  ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܦܰܫܩܳܗ̇ ܫܠܺܝܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܒܰܪ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܠܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܕܒܰܪ ܥܰܡܶܗ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܠܳܐ ܕܒܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܡܰܚܠܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܰܙ̈ܳܝܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ. ܘܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܫܰܟܶܢ ܠܒܰܪܬ ܝܽܘܐܳܪܳܫ. ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܪܰܩ ܐܰܝܟ ܡܫܕܐ ܟܺܐܦܳܐ  ܡܰܬܰܝ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܒܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝ ܙܰܒܕܰܝ ܘܰܐܪܚܶܩ܆ ܟܰܕ ܦܰܩܶܕ ܠܰܫܠ̈ܺܚܝܰܘܗܝ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܩܰܘܽܘܢ. ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܡܒܰܚܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܩܰܕܳܡܐܺܝܬ܆ ܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܥܰܠܘ ܠܓܰܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܬܠܳܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܫܕܐ ܟܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܐܳܒܝ ܐܶܢ ܡܫܶܟܚܳܐ ܢܶܥܒܪܰܢܝ̱ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܓܶܝܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܝܳܕܥܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܠܺܝ ܐܳܒܝ̱܆ ܐܶܦ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗܕܐ؟ ܘܐܝܟܢ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܺܝ ܘܡܶܙܕܩܶܦ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܐܳܒܝ̱ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܝ̱ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ܆ ܡܳܢܳܐ ܟܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝܢ. ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ؟ ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܣܳܐܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܚܠܳܦ ܥܳܢܶܗ. ܘܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܶܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ܆ ܕܚܳܐܶܫ ܐܢܳܐ. ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܩܪܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܡܶܪ ܠܶܗ ܕܚܳܣ ܠܳܟ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܥܪܰܩ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܚܳܐ ܠܳܐ ܢܶܪܗܰܛ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ. ܘܰܕܒܰܙܒܰܢ ܥܰܣܩ̈ܳܬܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܚܳܫܚܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܡܚܺܝܠ ܨܰܠܺܝ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܣܢܺܝܩܰܐܗܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐ. ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܐܝܟܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܨܰܠܶܐ. ܘܐܰܠܶܦ ܠܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܩܺܝܢܕܽܘܢ̈ܽܘ܆ ܘܐܶܢ ܥܳܪܨܺܝܢ ܢܚܰܡܣܶܢ. ܘܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܨܰܠܺܝ܆ ܠܐܒܘܗܝ ܕܳܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܐ ܒܗܳܝ ܕܨܱܰܠܺܝ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܐܳܦ ܠܰܢ ܕܳܡܶܐ܀ ܐܳܒܝ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܟܳܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܕܐܳܦܶܢ ܐܳܕܳܡ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ̱ ܕܠܶܒܫܶܬ̥ ܦܰܓܪܶܗ ܘܥܶܒܕܶܬ̥ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܆ ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܰܢܬ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ܆ ܗ̣ܘܐ ܒܪܢܫܐ ܘܦܰܪܥܳܗ̇ ܠܚܰܘܒܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܝ̱܆ ܐܶܠܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܨܶܒܝܳܢܳܟ ܪܶܓܬ̥܆ ܫܒܽܘܩ ܠܳܐܕܳܡ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܳܒܝ̱܆ ܘܠܰܘ ܐܰܠܳܗܝ. ܐܰܘܕܰܥ ܕܰܒܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܘܠܰܘ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܘܐܳܦܠܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܳܝ ܕܰܡܥܰܝܕܺܝܢܰܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܰܢ ܣܺܝܡܰܬ̥ ܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܗܰܘ ܕܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܒܝ܆ ܒܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܟܰܠܩܺܝܕ̈ܽܘܢܳܝܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܨܰܠܺܝ. ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܢ ܒܪܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ. ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܨܰܠܺܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢܰܢ ܢܰܥܒܪܺܝܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܨܰܠܺܝ܆ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ ܒܰܕܡܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܐܡܪܳܐ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܢ ܡܛܰܝܒܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܟܪܺܝܗ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܰܘ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܪ̈ܣܝܽܘܛܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܘܨܳܒܝܳܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܙܳܟܶܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܢܰܦܫܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ̥ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܡ̣ܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܕܫ̈ܐܕܶܐ ܥܳܐܠܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܦܰܓܪܳܐ ܟܪܺܝܗ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ̥ܟܪܺܝܗܽܘܬܶܗ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܐ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܘܥܳܩܬܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܨܰܠܺܝ ܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܨܰܠܺܝ. ܘܰܒܟܽܘܠ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܚܰܕ ܚܰܫܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܡܶܢ ܓܶܢܣܰܢ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܰܢ܆ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܚܰܘܺܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܢܨܰܠܽܘܢ ܒܠܶܠܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܣܬܢܶܩܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܬܚܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܚܰܠܶܦ ܕܡܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܙܢ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܝܕܰܥ܆ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܶܗ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܚܙܳܬܶܗ ܡܶܬܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܚܰܡ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܢ ܩܳܠܶܗ ܐܰܘܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܰܩܪܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܕܰܠܡܰܢ ܒܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܝܰܕܥܶܗ ܕܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܀ ܬܽܘܒ ܐܶܣܬܢܶܩܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܐܰܫܠܡܶܗ. ܘܶܐܠܽܘ ܒܺܝܫܳܐ ܠܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪ̈ܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܢܽܘܫܰܩܬܳܐ

ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܬܢܫܶܩ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܟܰܕ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܶܗ ܘܒܺܝܫܽܘܬܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܢܰܫܩܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܶܗ ܢܳܫܶܩ. ܢܣܰܦܶܩ ܒܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܣܰܝܦܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܰܟܺܝܢܝ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܬܶܕܘ ܡܶܛܽܠ ܦܶܨܚܳܐ ܢܦܰܩ̈ܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܣܰܝܦܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܓܡܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܟܐܳܐ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܪܽܘܡܚܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ. ܐܳܦ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܙܢ̈ܰܝܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܕܪܽܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܒܠܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܣܒܰܠ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܪܓܶܙ ܐܰܘ ܐܶܬܚܰܡܰܬ. ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܕܢܶܗ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܡܚܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܦܰܟܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܳܠܳܟ܀ ܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܣ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܕܠܐܶܕܢܳܐ ܦܣܰܩ ܘܠܰܘ ܠܨܰܘܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܠܪܺܝܫܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܨܰܘܪܳܐ ܨܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܦܤܽܘܩ܆ ܘܠܰܘ ܠܶܐܕܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܤܽܘܩ ܪܺܝܫܳܐ܆ ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܳܚܶܐ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܨܠܳܬܶܗ ܠܣܰܝܦܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܠܐܶܕܢܳܐ. ܐܰܪܶܙ ܗܳܝ ܕܰܐܙܥܶܩܘ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܟܰܪܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܦܰܣܩܰܬ̥ ܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܕܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܠܗܶܝܢ.

ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ܆ ܠܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܒܶܝܬ ܩܰܝܳܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܟܢܽܘܫܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܘܳܬ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܘܳܬ ܗܶܪܳܘܕܶܣ. ܘܠܰܦܪܳܛܽܘܪܺܝܘܢ ܕܦܺܝܠܰܛܳܘܣ. ܘܰܠܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܒܗ̇ ܨܰܠܒܽܘܗܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܫܩܠ̈ܳܢܶܐ ܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܆ ܚܠܳܦ ܡܰܫܩ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܘܠ ܡܳܢܐ ܨܰܪܺܝ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܠܒܽܘܫܳܐ ܫܚܺܝܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܦܶܨܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܠܰܢ ܘܗܳܕܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܦܽܘܩ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܰܐܦ̈ܝ ܬܰܪܥܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܨܪܳܝܗܝ܆ ܘܫܰܢܺܝ ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܥܝܳܕܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܶܬܓܰܕܰܦ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܆ ܨܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܓܰܕܶܦ ܟܰܕ ܠܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܰܨܪܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܝ ܟܺܝܬ ܕܐܳܦ ܠܘܳܬ ܤܶܛܦܰܢܳܘܣ ܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܟܰܕ ܣܟܰܪܘ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܩܰܝܳܦܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܥܒܰܕ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܟܦܽܘܪܝܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܝܳܥܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܢܶܫܕܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܨܶܒܝܳܢܰܢ ܠܚܽܘܕ ܡܬܰܪܣܝܢܰܢ ܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ[33] ܘܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܣܽܘܝܳܥܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ. ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܬܰܪܢܓܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܆ ܬܠܳܬ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܩܳܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠ ܚܺܐܦܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܩܳܪܶܐ. ܘܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܩܳܪܶܐ܆ ܐܦ ܐܰܢܬ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ. ܡܰܪܩܽܘܣ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܕܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܰܢܬ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܕܚܺܐܦܳܐ  ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܰܢܬ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ. ܟܦܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܙܰܒܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܦܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܙܰܒܢܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܙܰܒܢܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܠܶܡܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܩܕܳܡ ܕܢܶܩܪܶܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܚܰܕ ܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܚܺܐܦܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܐܰܢܬ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܬܶܟܦܽܘܪ ܒܺܝ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܗܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ܇ ܚܕܳܐ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܳܬܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܥܒܶܕ ܒܶܗ ܕܢܶܩܕܽܘܡ ܢܶܩܪܶܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܟܦܽܘܪܝܶܗ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܳܐ ܐܰܘܬܰܪܬܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܗܳܕܶܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܶܗ. ܘܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܕܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܠܶܗ ܡܫܰܡܰܗ ܡܰܪܩܽܘܣ. ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܐܥܒܶܕ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܠܰܙܒܰܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܥܒܶܕ ܒܶܗ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܪܳܗ̇ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܟܝܳܢܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܬܰܝ ܘܠܽܘܩܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܙܒܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܩܪܳܐ܆ ܟܬܰܒܘ ܠܚܽܘܕ. ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܰܟܬܶܒ ܥܰܠ ܟܦܽܘܪܝܳܐ ܕܪܰܒܶܗ ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܚܰܦܛܶܗ ܕܢܰܟܬܶܒ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܘܠܰܟܦܽܘܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ       ܕܰܨܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܰܘܕܰܥ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܕܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܩܪܳܐ ܬܰܪܢܳܓܠܳܐ ܕܠܳܐ ܒܰܥܝܳܕܳܐ ܘܒܰܥܝܳܕܳܐ ܘܰܟܝܳܢܳܐ ܦܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܗܶܬ ܒܗܳܟܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܐ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܀ ܘܰܢܦܰܩ ܒܟܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܒܗܳܝ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܒܟܳܐ. ܟܦܽܘܪܝܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܕܚܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܪܦܺܝ ܒܶܗ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܒܶܟܝܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܟܦܰܪ ܒܗܳܝ ܕܰܫܒܰܩ ܒܶܗ ܐܺܝܕܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܬܶܬܓܠܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܶܗ ܘܬܶܬܟܣܶܣ ܡܚܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܟܰܕ ܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܝܛ

ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚܠ̈ܳܦܶܐ ܕܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܟܦܰܪ ܒܗܶܝܢ܀

ܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܽܘܩܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܒܒܶܝܬ ܩܰܝܳܦܳܐ ܟܦܰܪ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܒܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ܀

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܬܠܳܬܰܝܗܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟܦܰܪ܆ ܒܰܝܢܳܬ ܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ ܠܩܰܝܳܦܳܐ ܗܘ̈ܰܝ. ܡܰܬܰܝ ܘܠܽܘܩܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܐܠ. ܠܽܘܩܳܐ ܒܪܰܡ ܡܶܢ ܚܕܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܰܪܩܽܘܣ ܡܶܢ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܚܕܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ܀ ܡܰܬܰܝ ܬܽܘܒ ܘܡܰܪܩܽܘܣ܆ ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܐܶܫܬܰܐܠ. ܠܽܘܩܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܠܰܝܡܬܳܐ܆ ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܬܠܳܬ܆ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܐܰܚܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܦܣܰܩ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܶܕܢܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܢܳܦܠܳܐ ܘܡܶܬܰܐܡܪܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܡܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܳܟܘܳܬ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ. ܕܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܒܰܙܒܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܐܶܬܐܡܪܰܬ̥ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܕܶܐܬܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܟܰܕ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܕܐܶܬܬܘܺܝ؟ ܐܡܪܝܢܢ܆ ܕܐܶܬܬܘܺܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܕܠܰܘ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܬܽܘܒ ܐܶܬܬܘܺܝ ܘܬܳܒ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܚܢܽܘܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܠܳܐ ܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܥܒܳܕܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܠܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܘܳܬܶܗ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܚܶܠܬܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܬܘܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܕܚܶܠ ܕܰܠܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܣܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ܆ ܘܕܳܐܬܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܫܠܶܡ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܬܘܳܬܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܦܰܩ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܟܽܠܳܢܳܐܳܝܬ ܐܶܒܰܕ ܡܳܪܳܐ. ܐܰܪܓܶܫ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܰܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܚܳܐܶܫ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܝܡܶܢ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܫܶܡܥܽܘܢ ܦܳܢܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܳܢܶܩ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܶܐܙܰܠ ܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܠܽܘܩܳܐ ܒܰܦܪ̈ܰܟܣܺܝܤ ܟܬܰܒ ܕܶܐܬܦܪܶܬ̥ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܶܗ ܘܐܶܬܐܫܶܕ ܟܽܠܶܗ ܓܘܳܝܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܗ̈ܘܰܝ܆ ܚܢܽܘܩܝܳܐ ܘܰܦܪܽܘܬܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܕܳܐ ܐܰܟܬܶܒ. ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܕܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܙܰܠ ܫܕܳܐ ܚܰܒܠܳܐ ܒܰܩܕܳܠܶܗ ܨܶܝܕ ܥܳܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܰܢܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܩܒܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܟܰܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܟܰܕ ܬܠܶܐ ܘܰܫܪܰܐܘܽܘܗܝ ܩܕܳܡ ܕܢܶܬܚܢܶܩ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܚܰܒܠܳܐ ܐܶܬܦܣܶܩ ܘܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗ ܘܶܐܬܥܰܒܺܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܡܨܶܐ ܥܳܓܶܠܬܳܐ ܕܬܶܛܥܢܶܗ. ܘܐܶܬܢܦܰܚ ܪܺܝܫܶܗ ܘܬܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܐܶܬܥܰܒܺܝܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܦܰܐܦܳܝܐ ܕܪܽܘܡܺܝ ܕܐܳܦ ܗܰܕܳܡ̈ܶܐ ܡܰܦܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܥܰܒܺܝܘ܆ ܘܪܶܗܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܘܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܬܰܘܠ̈ܥܶܐ. ܘܰܐܦܺܝܦܰܐܢܳܘܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܚܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܢܣܰܪ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܶܗ ܘܶܐܬܐܫܶܕ ܟܽܠܶܗ ܓܘܳܝܶܗ܀ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܺܝܬ ܒܶܗ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܒܪܽܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܚܳܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܳܐ ܩܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܣܪܺܝ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ ܘܰܐܶܠܙ ܘܰܐܥܺܝܩ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܩܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܐܶܬܐܠܶܨܘ ܕܢܰܦܩܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܥܰܪܣܳܐ ܘܟܰܕ ܬܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܦ̈ܝ ܠܥܶܠ. ܢܦܰܠ ܘܐܶܬܦܪܶܬ ܘܐܶܬܐܫܶܕ ܟܽܠܶܗ ܓܘܳܝܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܚܰܕ ܠܥܰܡܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܫܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܣܺܝܪܳܐ ܚܰܕ ܒܥܺܐܕܳܐ ܒܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܟܽܠ ܥܺܐܕܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܨܰܒܬܽܘܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܐܰܒܰܐ ܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܗܳܟܰܢ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܰܡܦܰܪ̈ܫܶܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ܆ ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܪܐܰܒܰܐ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܟܬܽܘܒ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܫܘܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܀ ܬܽܘܒ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܐܰܒܰܐ ܐܰܣܟܶܠ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܕܳܡ. ܘܐܰܝܟܰܢ ܕܰܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܐܳܕܳܡ ܚܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ܆ ܘܒܰܪܐܰܒܰܐ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܐܕܳܡ ܐܶܫܬܪܺܝ ܟܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܨܛܶܠܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܚܶܠܡܳܐ ܠܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܢܬܬܶܗ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܢܳܣܽܘܒܽܘܬ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܘܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܠܰܐܢܬܬܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܰܦܝܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܳܗ̇ ܘܫܰܪܺܝܪܽܘܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܐܰܘ ܕܐܶܠܽܘ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ܆ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܘܙܒܺܝܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢ. ܐܰܘ ܠܳܐ ܓܳܠܶܐ ܗ̱ܘܐ ܠܶܚܠܡܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܩܰܛܪܰܓ܆ ܕܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܙܳܐ ܠܳܐ ܫܰܘܙܒܶܗ. ܠܰܐܢܬܬܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܚܶܠܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܶܬܶܒ ܓܰܒܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܝܺܡ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܝܶܫܽܘܥ܆ ܫܶܠܚܰܬ̥ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܠܳܟ܆ ܘܰܠܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܪܳܛܽܘܪܝܳܘܢ ܘܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܩܰܛܪ̈ܓܳܢܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܚܶܠܡܳܐ ܠܓܰܒܪܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܘܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܕܰܒܗܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܡܺܝܟ ܗܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܫܶܠܚܰܬ ܠܶܗ܀ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܛܥܳܬܶܗ ܠܚܶܠܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܥܝܰܬܶܗ ܠܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܳܠܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܒܬܶܗܪܳܐ ܢܶܦܶܠ ܟܽܠܢܽܫ. ܘܟܰܕ ܫܓܺܝܫܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܫܶܠܚܰܬ̥ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬ̥ ܗܘܳܬ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܦܺܝܠܰܛܳܘܣ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ܆ ܕܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܚܙܳܬ̥ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢܳܗ̇. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܕܐܰܝܟ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܡܬܺܝܚ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܶܐ܆ ܘܰܬܪܺܝܥ ܝܰܡܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܘܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܺܐܡܰܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ܆ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܕܗܳܢܰܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܡܶܬܬܕܺܝܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܡ̈ܰܠܝ̣ܰـܝ̣ ܣܽܘܪ̈ܳܕܶܐ ܚܙܳܬ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܦܰܫܶܩܘ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܢ ܡܰܬܰܝ ܩܳܪܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܝܺܬܳܐ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܐܰܪܓܘܳܢܳܐ؟

ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܰܠܒܫܽܘܗܝ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܗܰܘ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܢ ܗܰܘ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ ܐܶܡܰܪ ܚܰܕ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܚܰܕ ܡܳܐܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܙܩܽܘܪܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܘܡܰܬܰܝ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܙܩܽܘܪܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ܀ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܰܨܒܺܝܥ ܗܘܳܐ ܨܽܘܒܳܥܳܐ ܡܫܰܓܝܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܠܰܐܪܓܘܢܳܝܽܘܬܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܓܰܘ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ ܠܚܰܕ ܓܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܗܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܽܘܒܳܥܶܗ ܕܗܰܘ ܡܳܐܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܒܶܙܚܶܗ ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܓܽܘܚܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܫܠܰܚܢܰܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܆ ܘܗܳܕܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ. ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܠܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܠܰܕܡܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܡܳܢܳܝܬܳܐ ܕܣܰܟܟܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܕܡܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܟܰܠܡܺܝܣ؟

ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܗ̱ܘܰܘ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒܘ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܰܟܠܰܡܺܝܣ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܦܳܠ̈ܚܶܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܣܳܡܽܘܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܠܡܺܝܣ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܐܪܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܦܰܪܫܳܗ̇ ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܨܒܺܝܥܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܒܰܕܡܳܐ ܕܚܰܠ̈ܙܽܘܢܶܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܕܒܰܕܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܨܛܒܰܥ܆ ܝܳܗܶܒ ܬܪܶܝܢ ܓܰܘܢ̈ܶܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܬܚܙܶܐ ܐܰܪܓܘܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܙܩܽܘܪܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܡܳܩܳܐ܆ ܘܨܽܘܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܚܠܳܦ ܟܠܰܡܺܝܣ܆ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܝܰܗܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܩ̈ܒܳܝܶܐ ܒܐܺܝܩܳܪܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܫܩܰܠܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܟܰܕ ܕܰܘܪܶܓ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܢܰܡܪܶܕ ܥܰܠ ܩܶܣܰܪ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܟܠܰܡܺܝܣ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܶܗ ܡܶܢ ܝܰܘܢ̈ܳܝܶܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܡܰܩܒܰܝ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܐܶܤܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ܆ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܰܝܬܝܽܘܗܝ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܥܒܕܘ ܕܰܕܚܶܠܘ ܕܰܠܡܳܐ ܢܦܽܘܫ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܦܶܩܘ ܠܗܳܢܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܕܐܶܢ ܡܶܬܥܰܘܰܟ ܡܶܢ ܩܶܛܠܳܐ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܶܒ ܠܡܳܐܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܟܰܕ ܠܰܝܬܰܘܗܝ ܟܳܗܢܳܐ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܦܳܩܶܕ ܥܠܰܘܗܝ. ܥܝܳܕܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܗܳܝܕܶܝܟ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܘܳܬܶܗ. ܠܳܒܶܫ ܗܘܳܐ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܬܳܓܳܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܠܳܒܶܟ ܗܘܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܐܺܝܕܶܗ. ܘܒܳܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܫܠܳܡ ܠܳܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܡܪܳܕܳܐ ܕܥܰܠ ܩܶܣܰܪ ܐܶܡܰܪܘ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܥܰܠܗܳܝ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܽܘܡܝܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܒܒܶܙܚܳܐ ܐܰܠܒܫܽܘܗܝ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܠܡܺܝܣ ܕܐܰܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܰܢܝܳܐ ܐܰܠܒܟܽܘܗܝ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ܆ ܫܠܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܰܝܬ ܕܬܶܗܘܶܐ܆ ܘܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܝܟ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܶܛܽܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܬܰܒ ܕܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܓܕܰܠܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܟܰܣܺܝܘܗܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܐܪ̈ܓܳܘܢܶܐ܀ ܘܡܶܬܐܡܰܪ ܕܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ ܐܰܠܒܫܽܘܗܝ ܟܰܠܡܺܝܣ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ܀ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܠܰܦܪܳܛܽܘܪܽܝܘܢ ܘܰܩܥܰܘ ܠܟܽܠܶܗ ܐܶܣܦܺܝܪ ܘܐܰܠܒܫܽܘܗܝ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܣܳܡܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ܀ ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܟܰܕ ܫܳܛܶܗ ܗܽܘ ܘܦܳܠ̈ܚܰܘܗܝ ܘܟܰܕ ܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܐܰܠܒܫܶܗ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܘܳܬ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܟܰܕ ܒܰܙܰܚ ܒܶܗ ܠܰܡ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܘܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܒܥܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܒܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝܘ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܰܗܒܘ ܒܐܺܝܕܶܗ ܩܰܢܝܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܰܒܛܳܐ. ܘܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܪܗܶܛ ܘܰܐܝܬܺܝ ܟܰܠܡܺܝܣ ܘܝܰܗܒ ܠܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܰܢܒܰܙܚܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܰܓܕܰܠܘ ܟܠܝܠܐ ܕܥܽܘܙܰܢ̈ܝܶܐ ܘܣܳܡܘ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܗܳܢܰܘ܆ ܬܽܘܒ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܳܡܘ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܽܘܕܪܳܢܳܝܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܠܺܝܠܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܶܗ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܥܽܘܙ̈ܰܢܝܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܥ̈ܳܒܶܐ ܘܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܣܳܡܘ ܠܶܗ ܚܠܳܦ ܬܳܓܳܐ܆ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘܒ̈ܶܐ ܠܰܥܩܽܘܪܝܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܳܕܳܡ܆ ܕܠܺܝܛܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܒܟܽܘܒ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܨܰܒ ܠܰܠܘܛܬܳܐ ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܥܩܰܪ ܒܝܰܕ ܟܽܘܒ̈ܶܐ ܕܟܠܺܝܠܶܗ ܠܰܠܘܛܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܫܰܩܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܟܽܘܠܳܢܳܝܬܳܐ ܕܚܽܘܕܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܟܠܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܽܘܕܪܳܢܳܝܳܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܠܺܝܠܳܐ ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܡܕܰܒ̈ܨܳܢܶܐ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܕܰܒܨܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܟܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܣܳܡܘ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܐܕܫ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ؟

ܩܰܢܝܳܐ܆ ܚܠܳܦ ܬܰܩܕܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܡܶܐܚܰܕ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܫܪܳܪܳܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܡܛܰܦܣܺܝܢ. ܒܩܰܢܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ܆ ܠܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܪܫܰܡ܀

ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܐܪܳܙܳܐ ܕܒܶܗ ܒܩܰܢܝܳܐ ܡܶܬܬܰܠܰܚ ܐܶܫܛܳܪܳܐ ܕܶܐܬܟܬܶܒ ܥܠܰܝܢ ܒܝܰܕ ܐܳܕܳܡ܀ ܒܩܰܢܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܐܶܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܟܬܰܒ ܠܰܢ ܒܫܡܝܐ. ܘܰܒܩܰܢܝܳܐ ܟܬܰܒ ܦܰܪܢܺܝܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܒܽܘܕܳܩܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܶܗ ܘܩܶܛܠܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܚܰܫ ܠܚܰܘܳܐ. ܕܚܰܝܶܠ ܕܶܝܢ ܟܐܢܳܐܺܝܬ ܩܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܥܳܕܺܝܢܰܢ ܠܰܡܫܰܢܳܩܽܘ ܠܰܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܠܶܗ ܠܩܰܢܝܳܐ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܡܚܰܐܽܘܗܝ ܒܶܗ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܠܰܥ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܠܪܺܝܫܰܢ ܡܡܰܟܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܡܰܪܟܰܢ ܗܘܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܕܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ؟

ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܣܐܒܩ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܶܤܛܘܳܐ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܢܰܣܒܽܘܗܝ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܩܽܘ̈ܦܶܐ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܐ ܕܬܺܬܐܳ ܗܘܳܐ܀ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܩܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܒܢܺܝܫܳܐ ܤܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ ܚܠܳܦ ܐܺܝܣܚܳܩ ܕܦܰܣܩܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܐܰܝܬܶܝܗ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܐܶܬܝܰܒܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܚܙܰܐܘܽܘܗܝ ܕܣܺܝܡ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ܀ ܘܕܺܝܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܐܣܛܘܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܕܳܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܳܪܰܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܚܪܶܒ ܘܠܳܐ ܩܳܡ ܒܶܗ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܝܰܗܒܘ ܕܢܶܛܥܰܢ ܠܰܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܛܥܶܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܪܶܛܽܘܪܺܝܽܘܢ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܛܥܢܽܘܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܘܰܒܙܢܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܛܥܰܢ ܙܩܺܝܦܶܗ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܛܳܥܢܺܝܢ ܙܰܝܢܳܐ ܕܦܳܠܚܽܘܬܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܰܠܩܰܝܣܶܗ ܐܰܛܥܶܢܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܓܰܝܳܣ̈ܐ܆ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܛܥܶܢܘ ܙܩܺܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܛܥܶܢ ܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܙܕܩܶܦ܆ ܠܰܘ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܬܽܘܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܥܒܰܕ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܘܠܳܐ ܦܳܫܘ. ܘܗܽܘ ܛܥܺܝܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܫ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܢܐ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܶܦ ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ܆ ܢܳܣܶܒ ܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܛܥܶܢ ܠܰܨܠܺܝܒܐ ܗܽܘ܆ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ܆ ܨܠܺܝܒܶܗ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܐܺܝܣܚܳܩ ܛܥܶܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ ܩܰܝܣ̈ܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܛܥܶܢ ܨܠܺܝܒܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬܦܶܗ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘܕܰܥ ܐܳܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ ܡܳܪܳܢ؟

ܣܽܘܪ̈ܝ݂ܳܝ݂ܶܐ ܠܚܶܨܦܳܐ ܘܓܰܪܡܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ܆ ܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܩܳܪܶܝܢ. ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܐܳܡܪܝܢ. ܡܦܰܫܩ̈ܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܢܽܘܚ ܠܟܶܐܘܺܝܠܳܐ܆ ܫܩܰܠ ܥܰܡܶܗ ܠܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܟܰܕ ܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ. ܠܫܺܝܡ܆ ܝܰܗܒ ܪܺܝܫܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܐܰܝܟ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܠܚܰܡ܆ ܘܰܠܝܰܦܬ܆ ܫܰܪܟܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܠܰܐܪܥܳܐ ܦܰܠܓܳܗ̇ ܥܰܠ ܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ܀ ܘܰܠܝܰܦܬ܆ ܡܛܳܬ ܦܢܺܝܬܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ. ܘܰܠܚܰܡ܆ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܠܫܺܝܡ܆ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܕܫܺܝܡ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܐܶܬܩܰܒܪܰܬ̥ ܩܰܪܩܰܦܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܨܛܠܶܒ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܬܒܰܢܝܳܐ ܘܟܰܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ ܠܰܡ ܠܡܳܪܰܢ܆ ܒܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܩܰܒܥܽܘܗܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܒܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܆ ܒܶܗ ܢܫܰܪܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܫܬܰܡܰܫܘ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܨܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܰܫܢ̈ܰܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܒܳܗ̇ ܟܰܗܶܢ ܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܘܰܐܣܶܩ ܕܒܶܚ̈ܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܘܰܐܣܶܩ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܟܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܗܺܝ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܕܪܶܗ ܕܕܳܐܪܳܢ ܝܰܒܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܝ ܕܢܶܙܩܪܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܦܶܪ̈ܩܶܐ ܘܰܢܚܽܘܛܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ ܘܰܢܕܒܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܚܺܝܛܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܗܳܢܰܘ܆ܡܶܛܘܠ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܛܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܚܰܕ ܦܶܪܩܳܐ ܕܰܙܩܺܝܪܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܚܺܝܛܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܥܰܠ ܒܰܣܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܒܽܘܫܶܗ ܐܰܘܕܰܥ܀ ܬܽܘܒ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܘܦܰܓܪܶܗ ܩܳܪܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܚܺܝܛܳܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܚܶܬ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ. ܘܰܒܗܳܝ ܙܩܺܝܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܘܕܰܥ܆ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܡܰܕܥܳܐ ܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ܀ ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܣܰܕܩܽܘܗ̇܆ ܗܳܢܰܘ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܘܡܶܣܬܕܶܩ܆ ܕܬܪܶܝܢ ܟܝܳܢ̈ܶܐ ܡܳܪܰܢ ܒܰܕܶܩ܀ ܬܽܘܒ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܨܳܝܪܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ. ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܰܒ ܘܡܶܬܦܰܠܰܓ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܘܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܠܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܡܛܳܬ̥܆ ܘܠܰܘ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܡ̈ܶܐ ܝܰܪܬܽܘܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܦܶܣ̈ܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܆ ܒܪܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܒܒܶܙܚܳܐ ܣܰܥܪܽܘܗ̇. ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܰܐܪܒܰܥ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܪܒܥܳܐ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܘܓܰܐܠܳܐ ܘܥܶܪܩܬܳܐ ܘܣܶܕܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܒܨܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܥܶܪܩܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܣܰܕܩܽܘܗ̇ ܫܕܰܘ ܦܶܣ̈ܶܐ ܘܰܡܛܳܬ̥ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܠܰܐܪܒܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܦܰܠܶܓܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܝ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܬܺܒܶܝܠ ܠܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܬܰܝ ܘܡܰܪܩܽܘܣ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܬܪܰܝܗܽܘܢ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܬܠܳܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܝܢ. ܟܰܕ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܳܪܰܢ܆ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܡܚܰܣܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܰܚܙܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܫܡܰܥ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܬܳܢܶܝܢ ܠܪ̈ܳܡܳܬܶܗ܆ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܰܟܬܺܝܒܬܳܐ ܕܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܕܡܰܟܪܶܙ ܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܫܰܠܺܝ ܠܓܽܘܕܳܦܳܗ܆ ܘܰܠܒܫ ܠܩܽܘܠܳܣܳܐ ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܚܰܒܪܶܗ ܥܳܕܶܠ ܗܘܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܚܕܳܐ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܥܕܺܝܠ܆ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܗܳܝ ܕܓܰܕܶܦ ܐܰܝܟ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܕܐܶܢ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܚܰܡܶܫ ܡܩܰܠ̈ܣܳܬܳܐ ܐܶܬܚ̈ܙܝ̣ـܝ̣ܢ ܒܶܗ܀

ܚܕܳܐ܆ ܕܰܟܐܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܰܐܘܕܺܝ ܒܒܺܝܫܽܘܬܶܗ܀ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܕܙܰܟܺܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܕܐܰܘܕܝܶܗ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܕܫܐܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕܰܥ ܓܰܝܳܣܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܰܘ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܰܠܡܰܠܟܟܽܘܢ ܐܶܙܩܽܘܦ. ܘܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܐܶܢ ܡܰܠܟܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܢܶܚܽܘܬ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܘܰܡܩܰܠܣܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܒܨܰܥܪܳܐ ܘܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܝܗܝ ܒܡܳܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܟܪ̈ܶܝܣܛܳܝܢܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ܀ ܘܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܬܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܓܰܒܪܳܐ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ܀

ܕܐܶܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܝܳܣܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܥ̣ܰܠ. ܕܐܶܢ ܥ̣ܰܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܰܒܶܠ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܡܫܰܪܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܒܝܰܕ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܩܕܳܡ ܚܳܪ܆ ܐܳܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ܀ ܘܳܐܡܺܪܝܢܰܢ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܠܺܝܟ ܠܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܠܰܘ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܐܳܕܳܡ. ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ܆ ܚܙܳܬܶܗ ܥܰܝܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܘܰܫܡܰܥܬܶܗ ܐܶܕܢܶܗ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܐܳܦ ܕܚܰܘܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܙܳܝܗܝ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܒܶܗ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܘܳܐܕܳܡ ܘܚܰܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܪܳܡܶܙ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܓܰܝܳܣܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܶܡܰܪ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ ܐܶܡܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܢܽܘܩܙܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܰܠܫܽܘܠܳܡܳܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܆ ܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܰܡ ܠܗܳܝ ܕܰܒܰܝܘܡܳܐ ܕܶܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܬܡܽܘܬ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܠܰܘ ܒܶܗ ܒܰܝܘܡܳܐ ܡܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܥܶܠܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܥܰܠܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܐܠܳܗ̈ܳܝܳܬܳܐ ܘܰܡܥܠ̈ܝܳܬܳܐ ܚܙܝܗܝ ܘܰܐܘܕܳܝ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܐܢܳܫ̈ܝܬܐ ܘܡܳܐܟ̈ܬܐ܀ ܬܽܘܒ ܓܝܣܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܫܐܶܠ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܆ ܒܪܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܥܕܰܟܝܺܠ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ ܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܓܺܝܗܰܢܳܐ܆ ܠܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܛܳܒ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܛܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝ ܥܕܰܟܺܝܠ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܘܠܚܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܐܟܪܶܙ܀

ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܠܚܽܘܕ. ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ̥ ܠܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ̥ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܬܶܪܨܰܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝܫ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ܀ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܝܡ̈ܶܢܝ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܒܰܪ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܫܰܡܠܺܝ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ܆ ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀ ܘܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡ̈ܶܢܝ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܬܰܡܳܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܪܦܺܝ ܐܶܢܶܝܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܐܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܶܝܢ ܒܳܐܐܰܪ ܘܶܐܬܕܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܕܥܳܡܰܪܬܳܐ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܡܕܰܝܪ̈ܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܽܘܚܳܡܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܥܰܡ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܳܙܠܳܐ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܶܢ ܥܰܘܳܠܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܩܰܒܠܳܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ܀ ܰܫܝܽܘܠ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܠܺܝܨܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܰܒܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܒܳܗ̇ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܕܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܪܛܶܠܳܐܺܝܬ ܗܘܳܬ̥ ܢܰܦܫܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ ܘܰܐܢܗܪܰܬ̥ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܶܗ܀ ܘܰܐܟܪܶܙ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܘܰܐܦܶܩ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ̥ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܠܟܽܠ ܝܳܕܥܳܐ. ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܐܳܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܟܪܶܙ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܚܫܰܒܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܬܘܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ܆ ܣܪܺܝܩܳܐ ܗܘܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܫܽܘܘܟܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܗܶܝܢ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܢܶܬܚܰܝ̈ܒܳܢ ܘܢܶܙܕܰܕ̈ܩܳܢ. ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܘܟܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܐܳܦ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܚܰܝܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܐܪܓܶܫ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܬܰܡܳܢ܆ ܠܗܽܘܢ ܙܰܕܶܩ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܆ ܠܚ̈ܰܝܶܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܝܰܠܕܽܘܢ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܐܶܙܰܠ ܐܰܟܪܶܙ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ܆ ܐܶܬܥܰܛܰܦ ܦܰܓܪܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܢܶܚ̈ܙܝܢܳܝܗܝ܆ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ܆ ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܣܥܰܪ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܘܐܰܦܢܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܐܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܬ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܆ ܘܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܫܰܪܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܐܳܦ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܡ ܐܰܟܪܶܙ ܕܢܶܬܬܕܺܝܢܽܘܢ ܕܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚ̈ܰܝܶܐ ܒܰܒܣܰܪ܀ ܘܰܐܦܶܩ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܒܰܡܩܰܕܡܽܘܬ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠ ܝܳܕܥܳܐ܆ ܕܫ̈ܳܘܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܀ ܘܐܳܦ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܶܠܽܘ ܒܙܰܒܢܶܗ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ܀ ܘܡܶܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܰܢܝܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܶܦܟܰܬ ܠܦܰܓܪܳܐ܆ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ. ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ ܡܚܰܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܀ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܣܥܰܪ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܐܰܣܪܶܗ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܘܐܰܢܗܰܪ ܢܽܘܗܪܶܗ ܒܓܰܘܳܗ̇܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܪܩܽܘܣ܆ ܐܳܘ ܒܫܶܬ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܶܨܛܠܶܒ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܪܩܳܘܣ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܘܠܽܘܩܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܫܰܥ. ܗܳܝ ܕܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ܆ ܘܐܶܬܟܰܬܒܰܬ̥ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܚܰܠܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘ̄܆ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܓܰܝܳܣܳܐ. ܡܶܢ ܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܶܬ. ܘܡܶܢ ܫܶܬ ܠܰܬܫܰܥ܆ ܐܰܡܠܶܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܢܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܡܰܪܩܽܘܣ ܫܰܪܺܝܪ܀ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܡܶܢ ܫܶܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܫܰܥ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܐܶܨܛܠܶܒ. ܘܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܪܨ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܳܕܳܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܰܒܝܰܕ ܪܶܡܙܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝ ܩܳܪܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܠܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܦܳܪ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬ ܫܳܥ̈ܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܥܳܒܪ̈ܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܫܶܢܬܳܐ ܘܐܶܬܩܢܳܗ̇ ܠܚܰܘܳܐ ܡܶܢ ܐܶܠܥܶܗ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܬܪܰܝܗܽܘܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܘܩܰܒܶܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܥܒܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܶܐܬܦܰܪܣܺܝܘ ܘܰܠܒܶܫܘ ܚܰܫܳܐ. ܘܒܰܬܠܳܬܫ̈ܳܥܺܝܢ ܐܶܨܛܠܶܒ ܡܳܪܰܢ. ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܶܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܆ ܘܰܠܒ̈ܶܫܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܚܰܫܳܐ ܘܚܶܫܟܳܐ܀ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܥܰܠ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܒܥܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܰܥܺܝ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܐܶܡܰܪ ܦܫܺܝܛܳܐܺܝܬ ܘܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ܆ ܕܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܫܳܥ̈ܶܐ ܫܶܬ܆ ܗܳܢܰܘ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܐܶܣܬܥܪ̈ܰܝ ܘܠܰܘ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܫܰܘܕܰܥ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܶܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ ܕܟܳܬܽܘܒܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܒܝܰܕ ܕܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܝܰܘܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܘܰܕܫܶܬ܆ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܐܳܡܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܣܺܝܡܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܬܠܳܬ ܡܫܰܘܕܥܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܣܶܪܛܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܰܬܠܳܬ ܠܒܶܣܬܪܗ܆ ܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܫܶܬ܆ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܠܣܽܘܪܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܟܰܦ̈ܐ ܠܬܰܚܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܠܳܬ ܟܬܰܒ܆ ܟܳܬܽܘܒܳܐ ܛܥܳܐ ܘܰܟܬܰܒ ܫܶܬ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܕܰܟܡܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢ̈ܶܫܶܐ ܕܩܳܝܡ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܘܳܬ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܡܳܪܰܢ؟

ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܚܰܡܶܫ ܐܶܢܶܝܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܘܐܳܦ ܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܝܽܘܣܺܝ܀ ܘܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ܀ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ܀ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܝܽܘܣܺܝ ܡܰܝ̣ܺܝ̣ܬܳܐ ܗܘܳܬ܀ ܐܳܦ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܐܽܘܪܳܗܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܡܰܝ̣ܺܝ̣ܬܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܗ̇ ܩܳܪܶܐ ܚܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬ ܥܝܳܕܳܐ ܕܠܐ ܝܰܒܡ̈ܬܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܀ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܘܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܘܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܕܡܰܒܽܘܓ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܠܳܗ̇ ܩܳܪܶܐ ܚܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ܀ ܐܶܡܰܪ ܦܺܝܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܝܰܘܣܶܦ ܘܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ܆ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܢܣܰܒܘ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܩܶܠܳܝܳܐ ܗܳܟܰܢ ܟܬܺܝܒ܆ ܐܶܡܶܗ ܘܚܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ܆ ܟܰܕ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܳܗ̇ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ܆ ܚܰܘܺܝ ܕܚܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܀ ܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܐܶܡܰܪ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܓܕܠ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܗܳܝ܆ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܺܐܕ̈ܺܝܢ ܐܰܦܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܕܗܳܝ ܫܶܡܥܰܬ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܕܐܳܦ ܗܺܝ ܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܘܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܒܢܳܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܣܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܫܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܩܪܺܝܘ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܕܗܳܟܘܳܬ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܣܝܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܶܬܝܰܬܪܰܬ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܳܬ ܠܳܗ̇ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܣܩܳܗ̇܀ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܪܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ܆ ܘܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ. ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܝܰܬ̥ ܥܰܠ ܕܰܒܡܰܓܕܠܳܐ ܕܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܥܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܐܰܘ ܒܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܘܳܬܐ܆ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܓܕܠܳܐ ܗܘܳܬ ܣܰܥܪܳܗ̇܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ ܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܐܶܬܩܰܪܝܰܬ̥ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܰܓܥܠܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܶܐܡܶܗ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܕܒܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܘܢܳܦܶܩ ܕܢܶܙܕܩܶܦ. ܟܰܕ ܒܳܟ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ܆ ܚܙܳܗ̇ ܠܶܐܡܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܐܓܥܠܳܗ̇ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܕܽܘܟܬܗ̇܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

ܕܰܠܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܝ ܕܰܐܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܰܢܝ؟

ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܘܟܰܠ̈ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܡܶܢܶܗ ܒܥܶܕܳܢ ܚܰܫܳܐ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܪܩܽܘܣ ܟܬܰܒ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܐܰܙܥܶܩܘ܆ ܕܡܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܝܠܶܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܥܡܰܕ ܘܐܶܬܢܰܣܺܝ ܘܰܟܦܶܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܝ ܕܰܩܥܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܰܡܪܳܗ̇. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܫܩܰܠ܆ ܘܐܳܦ ܚܰܘܒܬܶܗ ܐܶܬܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܗܳܟܘܳܬ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܘܢܶܩܥܶܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܘܕܺܝܠܰܢ ܩܥܳܐ܀

ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܩܥܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܕܗܽܘ ܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܚܰܫ܆ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܽܠܳܗ̇ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܰܬ̥ ܐܰܘ ܚܫܬ̥ ܒܗܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐ ܣܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܫܳܘܶܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܘܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܒܰܠ ܒܪܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܣܒܰܠ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܒܰܦܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܒܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܰܘ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܗܦܟܺܝܢ܆ ܕܐܰܝܟܰܢ ܐܶܫܬܒܶܩ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܒܐܳܒܝ ܘܐܳܒܝ ܒܺܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܒܳܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܳܦ ܒܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܐܰܢܬ ܒܺܝ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܠܚܰܕ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܒܰܐܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܘܝܽܘܬ ܟܝܳܢܳܐ܆ ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܢ ܡܶܛܽܠ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܰܢ܀ ܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܢ ܒܰܚܕܳܐ ܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܐܰܒܳܐ. ܒܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܒܩܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝܳܐ ܟܰܬܰܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܗܽܘ ܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܒܗܳܝ ܕܰܩܢܽܘܡܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܶܚܰܫ ܘܰܢܡܽܘܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܰܢ ܒܗܳܕܶܐ. ܚܰܫ ܓܶܝܪ ܘܡܺܝܬ̥܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܟܰܬܰܪ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ܀

ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܙܕܩܶܦ܆ ܐܶܡܰܪ ܕܐܺܝܠ ܐܺܝܠ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܶܗ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܙܕܩܶܦ܆ ܐܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܐܶܢ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܕܶܠ ܒܗܳܝ ܕܫܰܒܩܶܗ ܘܫܰܢܺܝ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ܆ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܢܒܰܓܶܢ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܫܰܒܩܶܗ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܕܒܰܪܬܳܢܝ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ. ܒܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܺܝܬ̥ ܠܳܟ܆ ܘܰܒܚܰܫܳܐ ܐܰܪܚܩܶܬ ܡܶܢܝ. ܗܘܺܝܬ̥ ܠܳܟ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܕܺܝܠܳܟ܆ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܒܕܺܝܠܝ. ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܘܛܳܠܽܘܡܳܐ. ܡܚܺܝܠܳܐ ܡܰܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܣܰܝܒܰܪ ܠܰܚܙܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܫܰܒܩܶܗ. ܛܳܠܽܘܡܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܒܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܥܰܕܪܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܬܽܘܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܩܰܘܺܝ ܒܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܗܽܘ ܫܰܒܩܶܗ ܘܫܰܢܺܝ. ܛܠܺܝܡܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܫܰܡܠܺܝ ܒܶܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܥܰܕܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ܀ ܘܐܶܢ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܫܰܒܩܳܗ̇. ܘܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܥܠ ܗܳܝ ܫܰܒܩܳܗ̇.ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܒܶܗ ܡܶܬ̥ܚܙܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܡܟܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܫܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܕܰܐܡܽܘܣ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܠܳܐ ܚܳܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܙܠܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܳܩܫܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܡܰܐܟܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܣܰܠܡܰܢܕܪܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܡܕܰܥܟܳܐ ܠܳܗ̇܀ ܬܽܘܒ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܚܰܫ ܫܰܒܩܶܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܓܶܝܪ ܕܚܳܫܽܘܫܰܐ ܗ̱ܘ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܫܳܐ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܗܰܘ܆ ܘܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܝܟ ܠܕܽܘܝܟ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܚܫܶܟ ܠܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܨܰܪܺܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡܺܝܬ ܡܳܪܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܰܘ ܗܰܘ ܕܺܝܠܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܒܰܠ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܺܝܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ̥ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܟܰܕ ܡܺܝܬ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܣܳܟ ܐܶܬܦܰܪܫܰܬ̥ ܠܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܚܕܳܝܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܚܰܝܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܰܠܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܐ̱ܢܳܫܽܘܬܶܗ. ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܙܠܰܬ̥ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܐܰܟܪܙܰܬ̥ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܬܦܺܝ̈ܣܝ ܗܘ̈ܰܝ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܚ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܒܦܪܟܣܺܝܣ܆ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܥܰܡ ܦܰܓܪܳܐ ܘܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܟܽܠ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܠܓܘ ܡܢ ܟܠ܆ ܘܒܟܠ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܗܪܟܐ ܐܩܦܘ ܡܐܡܪܐ ܗܰܘ ܕܫܘܪܝܗ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܕ ܗ̣ܘ ܐܺܝܬ̥ܝܳܐ ܕܗܽܘ ܠܗ ܝܳܕܥ ܘܗܽܘ ܠܗ ܚܳܙܐ ܐܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܠܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܳܡܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܰܟܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܘܽܢ ܗܘܰܘ. ܘܕܐܶܢ ܥܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܕܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܡ̣ܢ ܐܰܝܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܩܳܡܘ. ܘܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܢܶܚܰܫ ܡܳܪܰܢ. ܒܰܬܠܳܬܫܢ̈ܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܫܟܶܒܘ܆ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܰܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܗܘܢ܆܆ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܥܰܠܘ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܰܥ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܢܐ ܠܶܐܡܶܗ ܘܠܰܐܚܝ̈ܳܢܰܘܗܝ܆ ܘܪܳܫܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܕܡܳܢܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܣܥܰܪܬܽܘܢ܆ ܕܰܠܚܰܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܙܩܰܦܬܽܘܢ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪܘ ܘܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܢܛܰܪܘ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܒܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܝܰܕ̈ܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ ܩܳܡܘ܆ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܟܪܶܙܘ ܒܐܘܪܫܠܡ ܘܟܬܪܘ ܒܳܗ̇. ܘܰܗܦܰܟܘ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܫܟܶܒܘ܆ ܘܠܰܘ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܙܰܠܘ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܣܰܘܦ̈ܶܐ ܠܨܘ̈ܦܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܕܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܟܽܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܡܳܪܰܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܠܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܬܶܚܙܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܠܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܒܰܟ̈ܬܳܒܶܐ܆ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܥܽܘܢܕܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܓܢܰܐܺܛܝܳܘܣ܆ ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܀ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܕܕܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܡܘ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܽܘ ܩܳܡ܀ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܟܰܬܰܪܘ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܙܰܠܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܕܐܶܢ ܐܶܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܘ ܠܳܐ؟

ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܘܰܡܕܰܠܩܒܺܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܡܰܐܤܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܐܶܢ ܬܽܘܒ ܒܪܳܐ ܫܳܐܶܠ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܥܰܣܩܳܐ܀ ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܐܰܪܰܐ ܩܰܒܶܠ ܐܰܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ؟ ܘܐܶܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܕܐܺܝܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܡܳܕܶܝܢ ܠܝܬ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝܬܗܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܫܟܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܰܒܳܐ ܦܝܳܣܳܐ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܒܪܳܐ ܕܰܡܪܳܚܡܳܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܨܰܠܺܝ ܕܢܶܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܐܒܳܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩ. ܬܽܘܒ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܰܐܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܰܐܒܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܚܶܕ ܐܰܘ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܫܶܬܩܳܐ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܐܰܘ ܡܦܺܝܣ ܠܰܐܚܽܘ̈ܕܰܗܝ ܕܰܢܚܽܘܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܰܠܪ̈ܳܕܽܘܦܳܘܗܝ ܢܶܫܒܽܘܩ ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܪܽܘܨ܆ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܫܰܐܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ܀ ܘܗܳܝ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܫܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܒܰܬܪܶܝܢ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ܆ ܚܰܕ ܡܰܢ ܕܗܰܘ ܕܰܓܡܺܝܪ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܨܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܥܰܠ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܬܢܳܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܡܰܣܟܠܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ܆ ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܗܳܝ ܕܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܶܫܓܽܘܫ ܥܰܠ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܥܰܠ ܫܳܓܽܘܫܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܡܰܚ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܠܣܽܘܓܦܳܢܳܐ ܗܳܐ ܫܳܓܶܫ ܥܰܠ ܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܳܓܶܫ ܗܘܳܐ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܫܰܘܬܳܦܳܐ ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܫܒܽܘܩ ܠܶܗ܆ ܘܗܳܢܳܐ ܠܘ ܫܽܘܒܩܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܠܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܒܰܥܓܰܠ ܡܕܰܪܟܳܐ ܠܶܗ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܘܟܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܫܬܒܩܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܐܰܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܦܳܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܒܰܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ܆ ܕܝܳܬܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܡܣܰܒܪܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܒܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܦܳܣܺܝܢ܀ ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܩܰܒܶܠ ܐܰܒܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܠܨܳܠܽܘܒ̈ܶܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܳܡ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܒܥܰܘ ܕܰܢܕܰܓܽܠܘܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܰܘ ܓܰܢܒܽܘܗܝ܆ ܐܰܗܦܟܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ܆ ܕܗܶܢܽܘܢ ܕܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܥܢܰܕܘ܆ ܝܺܬܰܪܘ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܟܰܬܰܪܘ ܒܳܬܰܪ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܦܳܫܘ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܝܺܫܬܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܰܘ ܚܶܫܟܳܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܸܢܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܣܳܗ̈ܕܳܢ܆ ܘܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܡܒܰܕܩ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܠܦܺܝܠܰܛܳܘܣ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܗܶܪܳܘܕܶܣ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܶܬܩܛܶܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܩܛܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܡܕܰܒܚܺܝܢ. ܒܕܰܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ ܒܚܰܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܰܘ ܡܫܰܝܢܳܢܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܙܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܚܳܝܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܤܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܒܕܰܦܢܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܕܐܶܢ ܡܺܝܬ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܬܽܘܒ ܕܢܶܫܦܰܪ ܠܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܒܒܶܙܚ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܬܽܘܒ ܡܚܳܝܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܡܠܶܐ ܡܶܠܰܬ ܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܡܰܢ ܕܰܕܩܰܪܘ܀ ܬܽܘܒ ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܶܠܦܰܬ̥ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܰܒܚܰܡܪܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܕܡܶܗ܆ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܡܢܳܝܶܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܠܚܽܘܕ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܢܦ̈ܶܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܡܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܢܚܶܬܘ ܠܦܘܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܰܪܩܰܦܬܳܐ ܩܒܺܝܥ ܗܘܳܐ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܡܳܪܰܢ؟

ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܶܝܫܽܘܥ ܒܰܪܢܳܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܬܢܛܰܪ ܒܐܪܳܙܳܐ ܘܐܶܬܝܰܒܰܠ ܡܶܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܝܰܘܣܶܦ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܢܰܩܪܶܗ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܳܝ ܕܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܐܶܢ ܡܰܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܶܬܩܰܒܰܠܝ ܘܶܐܠܳܐ ܢܣܰܒܢܳܗ̇܀ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܡܰܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܡܪܢ܆ ܡܛܘܠ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐܕܥܰܠ ܡܕܰܒܚܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ܀ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܓܰܢܬܳܐ܆ ܘܰܒܓܰܢܬܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܒܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܓܰܢܬܳܐ ܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܝܺܬ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ̥܆ ܐܶܠܳܐ ܕܡܘܬܳܐ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܰܢܬܳܐ ܬܽܘܒ ܢܒܰܛܶܠ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܥܶܠܰܬ̥ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܬܶܥܘܠܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ̥. ܚܕܳܐ ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܬܶܗܘܶܐ܆ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܬܶܬܚܫܶܒܝ ܕܬܰܡܳܢ ܩܒܺܝܪ ܗܘܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܳܝܳܐ ܐܶܬܝܠܶܕ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܚܳܬܡ̈ܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܬܰܡܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܥܰܡ ܩܶܤܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ؟

ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܩܶܤܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܐܰܩܶܦܘ ܠܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܶܐܣܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܗ̇܆ ܘܚܬܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܰܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܠܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘ ܠܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܐܰܘܬܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܚܕܳܕ̈ܶܐ܆ ܘܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܫܰܛܘ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ܆ ܘܰܒܥܛܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܨܶܒ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܰܛܒܰܥܘ ܐܶܢܶܝܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܒܥܶܙܩ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܶܤܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܬܶܡܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܚܬܰܡܘ ܠܓܽܘܒܳܐ܆ ܒܥܶܙܩܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܥܶܙܩܰܬ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܛܰܒܥܽܘܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܐܶܬܓܢܶܒ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܐܰܒܗܬܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܩܶܤܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܦܪܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܛܰܟܣܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ. ܘܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܩܶܤܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܬܚܶܝܬ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܒܟܶܪܟܳܐ ܠܰܡ ܕܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܘܰܒܬܰܫܥܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܗܳܕܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܝܢ

ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܘܕܰܟܺܝ ܠܳܐܕܳܡ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܀ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ܆ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܢ̈ܶܫܶܐ ܐܰܚܠܶܡ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܐ܆ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܪܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܡܠܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠ̈ܰܘܳܢ ܕܰܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܶܬܦܰܪܫܰܬ̥ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ ܘܶܐܙܠܰܬ̥ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܢܰܦܫܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܙܰܠ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ ܫܳܥ̈ܺܝܢ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܢܳܬܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܥܰܒܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ. ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܘܰܒܠܶܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠ̈ܰܘܳܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܠܶܠܝܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ܆ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܡܺܝܬ ܒܰܬܫܰܥ ܫܳܥ̈ܺܝܢ. ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ܆ ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܩܳܡ ܒܗܳܢܳܐ ܠܶܠܝܳܐ ܘܕܰܥ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܶܗ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܡܥܒܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ. ܕܡܶܬܐܡܪܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܠܶܠܝܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܠܶܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܥܒܪܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ܀ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫ̈ܳܥܶܐ ܕܐܶܬܒܠܰܥ ܝܰܘܢܳܢ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ܆ ܒܗܶܝܢ ܡܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܢܽܘܢܳܐ܆ ܒܗܶܝܢ ܩܳܡ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܫܳܥ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܗܘܳܐ ܝܰܘܢܳܢ ܒܢܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܐ ܡܶܬܬܰܥܒܰܪ܀ ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܡܳܢܶܝܢ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܩܨܳܐ ܠܰܡ ܦܰܓܪܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܟܶܣ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܆ ܕܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ ܡܶܫܬܠܶܡ܆ ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܗܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܪܰܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܡܳܢܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܢܶܓܕ̈ܶܐ ܘܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܡܢܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܰܬܫܰܥܫ̈ܳܥܺܝܢ ܡܺܝܬ܆ ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܩܰܒܪܶܗ܆ ܘܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ܀ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܠܰܡܚܳܪ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܳܬܰܪ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ܆ ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܀ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ܀ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܗܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܩܳܡ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܘܝܰܬ̥ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ܆ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܬܫܰܥ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܡܺܝܬ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܠܶܠܝܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܩܳܡ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡ̈ܺܝܢ܆ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܠܰܝܠ̈ܰܘܳܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܀ ܬܽܘܒ ܠܶܠܝܳܐ ܩܰܕܺܝܡ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܶܛܽܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܢܫܰܪܽܘܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܒܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܡܰܢ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܠܶܠܝܳܐ ܩܰܕܺܝܡ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܒܰܛܠܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܕܫܰܒܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܫܠܶܡ܆ ܗܟܰܢܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܒܰܪ܆ ܘܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܬܪܶܗ ܢܶܒܛܠܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܠܠܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܢܰܩܺܝܦ܆ ܘܠܰܘ ܠܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ܆ ܐܰܢܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܘ ܣܳܥܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܫܳܥܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܰܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ܆ ܘܐܶܢ ܒܗܳܝ ܕܰܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܣܳܥܰܪ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܘܰܣܥܰܪ ܙܳܦܠܳܢ ܘܙܳܦܠܳܢ. ܟܰܕ ܡܢܳܬܳܐ ܘܫܳܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܕܰܥܒܰܪ ܡܰܥܒܪܺܝܢܰܢ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܶܗ ܠܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ܀

ܥܽܘܬܳܕܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܺܐܡܪܳܐ

ܠܳܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܘܪܳܡܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܠ̈ܳܣܶܐ ܘܰܡܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܢܡܰܠܶܠ ܐܢܳܫ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܢܶܫܠܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܰܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܥܰܠ ܥܡܳܕܶܗ ܕܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܥܰܡ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܘ ܕܫܳܒܽܘܩܳܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܐܶܙܕܩܶܦ܆ ܐܰܘ ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠܗܳܝ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܡܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܥܰܠܗܳܝ ܕܡܰܚܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܶܐܬܚܒܶܫ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܒܨܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܰܬܡܺܝ̈ܗܳܬܶܗ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܥܒܺܝܕ̈ܳܬܶܗ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܬܓܰܠ̈ܝܳܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܬܝܰܠ̈ܕܳܢ. ܘܟܰܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܬܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܘܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܚܰܫܳܐ ܘܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܫܩܰܠ̈ܝ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܐܶܬܡܰܠܶܟ̈ܝ. ܚܪܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܪܳܝܳܐ ܕܥܰܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܥܽܘܩܣܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܐܶܬܬܒܰܪ. ܙܳܟܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܕܐܶܬܒܰܛܠܰܬ̥ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀ ܥܕܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܰܓܺܝ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܡܳܐ ܕܰܡܛܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܶܠܘ ܘܰܥܪܰܩܘ܀ ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܳܐܳܘܠ ܥ̇ܳܪܶܩ ܗܘܳܐ܀ ܐܶܠܺܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܙܒܺܝܠ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܠܪܰܒܗܽܘܢ ܒܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܐܶܬܓܰܘܰܣܘ܀ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܟܳܐ ܐܶܬܬܫܺܝܛ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܘ ܥܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܚܰܝܠ̈ܬܳܢܶܐ ܐܶܠܳܐ ܘܥܰܠ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܠܰܘ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܐܳܦ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܐܳܦ ܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܐܰܫܠܶܡܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢ ܠܰܢ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܠܰܒܟܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܚܰܝܰܕ ܠܶܗ ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܠܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܬܠܰܒܰܒ܀

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܩܝܳܡܬܳܐ܀ ܘܦܶܨܚܳܐ܀ ܘܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܡܶܬܩܪܶܐ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܀ ܐܰܟܙܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܝܠܶܕ ܒܶܗ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܰܠܕܳܐ܀ ܘܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܕܢܰܚ ܒܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܕܶܢܚܳܐ܀ ܘܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܨܛܠܶܒ ܒܶܗ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܒܶܗ܆ ܡܶܬܩܪܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ܀ ܦܶܨܚܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܟܣܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܘܢܪܘܣܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܢܶܦܨܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܬܪ̈ܰܥܰܝܟܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܀

ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܘܰܟܡܳܐ ܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܀؟

ܬܠܳܬ ܕܶܝܢ ܦܨܺܝܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܰܢܘ ܠܰܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܒܰܛܶܠ ܡܶܢܰܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ܆ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩܢܰܢ ܡܶܢ ܨܰܘܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܫܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܐܰܪܰܐ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܚܰܫܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܪܳܝ ܨܰܘܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܰܢܫܰܟܢܶܝܗ̇ ܠܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܳܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ܆ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܡܦܰܪܶܫ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܀ ܟܰܕ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܢ ܡܫܰܕܰܪ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܣܶܩ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܩܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܘܐܶܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ̥ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܡܳܕܶܝܢ ܦܶܨܚܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܀ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ܀ ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ ܕܡܶܬܢܟܶܣ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܦܶܨܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܰܡܛܰܦܰܣ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܶܠܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܗܳܠܶܝܢ܀ ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܫܺܝܚܰܐ ܗ̱ܘ܀ ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܡܶܬܐܟܶܠ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ܆ ܠܗܳܢܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܳܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܨܳܐܰܪ. ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܕܺܝܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܰܡܽܘܨܽܘܬܳܐ܆ ܘܡܰܪܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܘܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕܬܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܕܽܘܒܳܪܐ ܐܶܘܢܓܠܝܐ܆ ܪܰܚܝܩܳܐ ܡܶܢܶܗ ܥܬܝܩܘܬܐ ܘܚܰܡܽܘܨܽܘܬܐ ܘܡܰܪܝܪܽܘܬܐ ܘܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܶܗ ܚܰܕܽܘܬܽܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܣܝܽܘܬܳܐ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܦܶܨܚܳܐ܆ ܘܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܰܝܢܳܐ ܪܰܒ ܘܰܫܒܺܝܚ ܘܰܡܥܰܠܰܝ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܪܰܒ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܳܢܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܰܘ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܐܶܬܒܰܣܰܪ ܘܐܶܬܝܠܶܕ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܨܛܠܶܒ ܘܰܢܡܽܘܬ ܘܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܬܝܠܶܕ ܐܶܨܛܠܶܒ ܘܡܺܝܬ ܘܩܳܡ܆ ܝܰܠܕܶܗ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܶܗ. ܥܡܰܕ ܕܶܝܢ ܘܰܣܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܢܡܽܘܬ ܘܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܥܡܳܕܶܗ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܗܘܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܩܝܳܡܬܶܗ ܡܶܛܽܠ ܥܡܳܕܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܰܢܡܽܘܬ ܘܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܆ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܡܺܝܬ ܘܩܳܡ. ܢܺܝܫܶܗ ܗܳܟܺܝܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܥܰܕܥ̈ܺܐܕܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܝܰܬ̥ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܡܰܢ ܢܒܰܛܶܠ ܠܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܢܶܫܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܘܪܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܐܶܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܐܶܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܐܰܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܳܡ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣ̈ܛܶܐ܆ ܘܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܕܩܳܡ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܳܢܺܐܺܝܬ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܠܠܶܝܳܐ ܩܳܡ܆ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܀ ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܐܶܠܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܐܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܐܝܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ؟

ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܬܦܰܫܰܟ ܐ̱ܢܳܫ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܠܡܰܬܰܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܒܪܰܡܫܳܐ܀ ܐܰܘ ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܫܰܦܪܳܐ܀ ܐܰܘ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܐܡܰܪ ܒܨܰܦܪܳܐ܀ ܐܰܘ ܠܡܰܪܩܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ ܕܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܘܳܬܶܗ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪܘ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܐܶܠܽܘ ܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ. ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܒܫܰܦܪܳܐ ܩܳܡ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܡܰܪܩܽܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܣܰܩܽܘܒܠ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܒܪܰܡܫܳܐ܆ ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܒܫܰܦܪܳܐ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܒܨܰܦܪܳܐ܆ ܡܰܪܩܽܘܣ ܕܶܝܢ ܟܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ. ܬܠܳܬ ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ ܒܥܰܘ ܕܰܢܫܰܘܕܥܽܘܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ܥܰܠ ܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠ̈ܝ̱ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܥܰܠܗܳܝ ܕܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܰܒܠܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܒܐܰܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܳܡ܆ ܠܰܝܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܪ̈ܰܝܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܘܳܐܡܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܥܰܠ ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܶܙܰܠ̈ܝ̱ ܢ̈ܶܫܶܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܪܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܐܶܡܰܪ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܶܙܰܠ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܐ ܣܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܶܝܢ

ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ̥ ܥܶܠܬܳܐ. ܡܰܬܰܝ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܙܰܒܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܐܶܬܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܰܚܙ̈ܰܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܚܰܕ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܆ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܩܝܳܡܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܐܰܘܕܰܥܘ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܡ܆ ܘܫܰܚܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܓܰܢܒܽܘܗܝ. ܘܐܶܫܬܰܡܥܰܬ̥ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܓܢܺܝܒ ܚܫܰܬ̥ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܘܐܶܬܦܰܫܟܰܬ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓ ܬܽܐܘܡܰܐ. ܘܐܶܬܦܰܫܰܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܟܰܕ ܐܰܦܩܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܗܶܦܟܰܬ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܩܰܢܝܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܦܰܫܰܟܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܰܡܥܰܓܠܳܐ ܘܠܳܐ ܚܙܳܬ̥ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܬ ܒܪܰܡܫܳܐ܆ ܘܝܰܬܺܝܪ ܐܶܬܦܰܫܟܰܬ̥ ܘܐܰܣܒܪܰܬ̥ ܕܣܰܩܽܘܒܠ̈ܳܝܶܐ ܓܰܢܒܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܛܒܒܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܽܘܗܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܶܗܛܰܬ̥ ܒܨܰܦܪܳܐ ܥܰܕ ܚܶܫܽܘܟ ܠܘܳܬ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܶܐܡܪܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܓܰܢܒܽܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܽܘܗܝ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܗܳܝ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܙܰܒܢܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܶܢ ܟܶܬܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܒܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܗܽܘܢ ܠܕܽܘܟܬܗܽܘܢ. ܘܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܦܽܘܫܳܟܳܐ ܪܰܡܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܠܳܐ ܐܰܪܚܩܰܬ̥ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܟܰܬܪܰܬ ܟܰܕ ܒܳܟܝܳܐ ܘܡܶܬܡܰܪܡܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܕܝܩܰܬ̥ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܶܗ ܚܳܙܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܚܙܳܬ̥ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܟܳܐܬܳܐ. ܐܰܢܬܬܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܟܰܕ ܡܰܠܠܰܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܶܦܟܰܬ̥ ܠܒܶܣܬܪܳܗ̇ ܘܰܚܙܳܬ̥ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܣܰܒܪܳܗ̇ ܕܩܳܡ ܘܐܶܫܬܰܪܪܰܬ̥ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܘܗܶܦܟܰܬ̥ ܠܘܳܬ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܣܰܒܪܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܙܳܬ̥ ܠܡܳܪܰܢ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ̥ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܳܢ ܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܕܢܺܐܙܠ̈ܳܢ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܗܶܦܟܰܬ̥ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܗܺܝ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܦܰܫܟ̈ܳܢ ܐܶܫܬܰܪܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܠܳܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܢ̈ܶܫܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܢܫܰܪܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܰܚܙ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܡܰܒܪܶܩ ܗܘܳܐ ܠܒܽܘܫܗܽܘܢ܀ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܙܒܰܢܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܟܰܕ ܗܦܰܟ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ̥ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢܬܬܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܫܳܠܽܘܡ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܝܒܰܬ̥ ܥܰܡ ܢ̈ܶܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܳܐܙܠ̈ܺܝܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܪܪܽܘܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܗ܆ ܘܰܚܙ̈ܰܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܥܛܺܝܦ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ܀ ܘܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܪܩܽܘܣ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܶܙܠ̈ܰܝ ܢ̈ܶܫܶܐ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܐܰܟܬܶܒ܀ ܡܰܬܰܝ ܡܰܢ ܐܰܟܬܶܒ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ ܐܶܬܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܚܰܕ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܕܩܳܡ ܠܶܗ܀ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܰܚܙܳܬ̥ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܟܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܘܗܶܦܟܰܬ̥ ܚܙܳܬ̥ ܠܝܶܫܽܘܥ܀ ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܒܫܰܦܪܳܐ ܐܶܬ̈ܰܝ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕܰܝܥܩܽܘܒ ܘܝܽܘܣܺܝ ܘܰܚܙ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܶܝܢ ܕܩܳܡ ܠܶܗ܀ ܡܰܪܩܽܘܣ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܬ̈ܰܝ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܫܳܠܳܘܡ ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܶܝܢ ܕܩܳܡ ܠܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪ̈ܳܡܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܦܰܓܪܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܝܳܕܳܐ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܝܠܳܘܟܣܺܝܢܳܘܣ ܕܡܰܒܽܘܓ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܪܩܽܘܣ ܡܶܛܽܠ ܢ̈ܶܫܶܐ ܕܟܰܕ ܐܳܬ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܒܢܰܦܫܗܶܝܢ܆ ܕܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܓܶܠ ܠܰܢ ܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܫܰܘܕܰܥ ܕܥܰܠ ܦܰܓܪܳܐ ܪ̈ܳܡܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܨܳܒ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܬܶܬܥܰܓܰܠ ܟܺܐܦܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܫܰܪܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܩܝܳܡܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܢܣܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܗܽܘ ܐܰܥܶܠ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܣܢܶܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܣܕܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܶܬܚܙܺܝ ܟܰܕ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܪܳܝܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܰܥܶܠ̈ܝ ܥܠܰܝܢ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܗܶܝܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܚܙܺܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒܪ̈ܳܢ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܣ̈ܕܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܥܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܟܡܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܕܟܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܣܛܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܠܝܰܐܢܳܘܣ ܚܰܢܦܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܐܰܪܒܰܥ ܗܳܘ̈ܝܳܢ. ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܝܽܘܣܺܝ܀ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ܆ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܡܫܰܚܠܦܽܘܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܣܛܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܬܠܳܬ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡ̣ܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܘܳܬ ܙܩܺܝܦܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ܆ ܘܚܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ܆ ܘܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܝܽܘܣܺܝ ܠܰܡ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܗܺܝܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܣܛܶܐ. ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܐܶܡܐ ܕܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܫܺܝܠܳܐܺܝܬ܀ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ ܠܗܳܕܶܐ ܫܳܠܶܡ ܟܰܕ ܠܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܶܡܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܝܽܘܣܺܝ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܚܰܡܶܫ ܡܰܪܝܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܘܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ܀ ܘܐܰܢܬܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܐܶܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕܝܽܘܣܺܝ܀ ܘܡܰܪܝܰܡ ܗܳܝ ܕܰܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܐܶܘܰܢܓܶܠ̈ܺܝܣܛܶܐ܀ ܘܚܳܬܶܗ ܕܠܳܥܳܙܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܠܰܐܝܕܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ؟

ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܰܝܡܢܰܬ̥ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܩܳܡ. ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ܀ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܒܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܰܡܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܢܬܬܳܐ ܐܰܚܛܝܰܬ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܐܰܢܬܬܳܐ ܬܶܓܫܽܘܦ ܒܕܶܒܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܒܗܳܝ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܰܪܝܰܡ ܕܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܺܝ ܡܰܠܳܦܽܘ ܐܰܠܦܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܫܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐ ܠܳܐ ܠܳܗ̇܆ ܘܠܳܐ ܠܐܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ܀ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܚܰܘܺܝ ܒܦܰܓܪܶܗ ܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܗܘ̈ܰܝ܀ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܟܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܽܘܒ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܀ ܗܳܝ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܒܢܰܦܫܶܗ ܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ܆ ܠܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܘܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܒܡܶܨܥܳܝܽܘܬܗܘܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܟܰܝ ܐܬܩܰܪܒܰܬ̥ ܠܗ ܡܪܝܡ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܡ̣ܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܬܬܩܪܒܝܢ ܠܝ܆ ܐܘ ܠܐ؟

ܘܐܡܪܝܢܢ܆ ܕܐܶܬܩܰܪܒܰܬ̥ ܠܗ. ܗܘ ܕܠܬܐܘܡܐ ܘܠܬܠ̈ܡܝܕܘܗܝ ܠܐ ܟܠܐ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܗ܆ ܘܐܦܠܐ ܠܚܘܒܐ ܬܘܒ ܕܡܪܝܡ ܛܳܠܶܡ ܗܘܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܶܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܐܶܬܩܒܰܪ ܒܶܗ ܦܳܪܽܘܩܰܢ؟

 ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܝܰܘܣܶܦ ܗܰܘ ܒܽܘܠܽܘܛܺܝ ܕܥܰܒܕܶܗ ܗܘܳܐ ܠܰܩܒܽܘܪܬܶܗ܀ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܝܢ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܢܛܰܪ ܒܐܪܳܙܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܐܶܬܝܰܒܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܽܘܠܽܘܛܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܩܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܛܽܘܦܣܶܗ ܛܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܡܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܝܶܫܽܘܥ ܕܶܝܢ ܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܕܐܰܝܟܳܐ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܓܰܢܬܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܗܽܘ ܝܰܘܣܶܦ ܟܰܕ ܫܰܐܠܶܗ ܡܶܢ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܣܳܡܶܗ ܗܽܘ ܝܰܘܣܶܦ ܒܓܰܘܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܣܳܡܽܘܗܝ ܒܓܰܘܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ ܘܫܰܒܬܳܐ ܢܳܓܰܗ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܀ ܒܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܘܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܩܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܒܥܶܠܰܬ̥ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬܝܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܩܳܐܶܡ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܡ ܘܰܠܩܰܒܪܶܗ ܕܗܰܘ ܕܩܳܡ ܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܣܺܝܡ ܕܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܳܣܽܘܒ̈ܰܘܗܝ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܒܓܰܢܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܒܶܗ ܢܚܶܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܥܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ ܗܰܘ ܕܰܐܘܒܶܕ ܚܰܝ̈ܘܰܗܝ ܒܓܰܢܬܳܐ܀ ܕܰܚܡܶܫ܆ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܕܰܡܛܰܦܰܣ ܠܥܺܕܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܰܪܺܝܪܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܡܶܬܙܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠ̈ܠܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܶܐ ܕܐܳܟܠܶܩܰܪܨܳܐ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܛܒܰܥܘ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܕܰܚܬܰܡܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܥܰܡ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܒܥܶܙܩܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܚܬܰܡܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܕܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܰܬܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܐܶܫܬܕܺܝ ܒܶܗ ܕܢܳܝܺܐܶܝܠ܆ ܒܥܶܙܩܬܶܗ ܘܰܒܥܶܙܩܰܬ̥ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܐܰܩܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܺܐܦܳܐ ܘܰܚܬܰܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܟܺܐܦܳܐ܀ ܐܰܘ ܥܰܡ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܥܰܡ ܚܰܨ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܫܰܢܽܘܢ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܬܶܬܢܣܶܒ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܺܐܦܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ ܢܛܺܝܪܶܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܣܟܺܝܪ ܒܟܺܐܦܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ؟ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܦܫܺܝܩ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܠܺܝܠ ܠܶܗ ܕܢܶܣܥܪܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܟܰܪܣܰܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ܆ ܘܥ̣ܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܒܳܗ̇ ܒܟܺܐܦܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܐܰܚܫܶܟ ܠܫܶܡܫܳܐ܆ ܘܨܰܪܺܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܚܺܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܚܬܳܡ̈ܶܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ ܕܢܳܝܺܐܶܝܠ ܠܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܟܰܕ ܚܬܳܡ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܳܝܺܐܶܝܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܪ̈ܰܝܘܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܒܠܽܘܢܳܢܝ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܚܬܳܡ̈ܶܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ. ܘܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܣܥܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܒܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܫܺܝܩܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܒܶܗ܀ ܕܫܶܬ܆ ܐܶܢ ܠܦܰܓܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܢܛܺܝܠܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܰܠܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܶܕ܆ ܠܶܗ ܢܰܦܩܺܝܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܚܬܳܡ̈ܶܐ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ܀ ܕܰܫܒܰܥ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡ̈ܰܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܢ ܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܆ ܘܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܣܳܗܕܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܪܰܩ ܡܶܢܶܗ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܥܪܰܩ ܠܘܳܬ ܣܰܢܝܳܐ ܐܶܠܳܐ ܕܐܰܚܕܶܗ ܒܐܺܝܕܶܗ܀ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܡܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܕܰܗܘ̈ܰܝ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܣܺܝܡܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ܀ ܕܰܬܫܰܥ܆ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܩܶܐ ܒܳܗ̇ ܗܰܘܢܳܐ܆ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܥܳܪܩܳܐ ܡܶܢܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩ ܡܳܪܰܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܟܰܕ ܩܳܡ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܠܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܡܫܰܠܛܳܐܺܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܕܚܶܠ ܐܰܘ ܐܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܳܚܶܠ ܘܙܳܐܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܗܰܘ ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܕܣܺܝܡܝܢ ܒܩܰܒܪܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܐܶܫܬܰܒܩܰܬ̥ ܒܰܩܒܪܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܬܳܐ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܚ̈ܰܫܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܒܽܘܫܳܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ܀ ܕܚܰܡܶܫ ܬܽܘܒ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܢܰܢ ܣܺܢܝܩܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ܀ ܕܫܶܬ ܓܶܝܪ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܠܳܒܫܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܪܺܝܟ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܽܘܕܳܪܳܐ ܬܰܟܣܺܝܬܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܟܪܶܟ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܘܐܶܬܬܣܺܝܡ ܠܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܘܠܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܶܬܳܢ̈ܐ ܡܰܢ ܛܽܘܦܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܰܚܺܝܕ. ܠܰܣܛܰܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܶܬܟܪܶܟ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܓܢܺܝܙ̈ܳܬܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܝܺܕܺܝܥ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ܆ ܘܐܶܢ ܕܡܶܛܽܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܣܪ

ܕܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܙܰܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܢܢ ܠܟ̈ܶܬܳܢܶܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ؟

ܐܽܘܣܶܒܺܝܳܘܣ ܡܰܢ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܗܳܦܟܰܬ̥ ܠܘܳܬ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܶܐܡܪܰܬ ܕܰܓܢܺܝܒ܆ ܐܶܬܰܘ ܘܶܐܬܳܬ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܶܙܠܰܬ̥ ܗܺܝ ܘܶܐܬܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܗܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ܆ ܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܶܬܳܢ̈ܐ܀ ܣܶܐܘܺܝܪܶܐ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܡܠܶܟ ܒܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܢܗܰܪ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܡܕܺܝܩ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܕܒܶܗ܀ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܡ ܚܶܙܘܶܗ ܐܰܝܟ ܒܰܪܩܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܪܶܗܛܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܙܳܥܘ ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܘ ܝܺܠܶܦܘ ܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܥܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܚܶܠܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ ܕܥܶܠܰܬ̥ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܰܡܳܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܰܕ

ܕܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܰܦܪܳܛܽܘܪܺܝܳܘܢ ܘܒܰܙܰܚܘ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ܆ ܕܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܠܰܡ ܕܐܺܝܓܡܽܘܢܳܐ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܬܽܘܒ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܕܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܩܶܣܛܽܘܢܳܪ̈ܶܐ ܙܶܠܘ ܐܶܙܕܗܰܪܘ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܣܪܽܘܓ ܐܶܡܰܪ. ܕܺܝܕܰܥܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܚܙܰܘ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܟܺܐܦܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܀ ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܩܰܝܳܡ ܛܰܒܥܶܗ. ܘܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܚܙܰܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܐܶܬܕܰܘܰܕܘ ܗܘܰܘ܀

ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕ̈ܰܥܝ ܢ̈ܶܫܶܐ ܕܩܳܡ ܦܳܪܽܘܩܰܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܡܰܠܳܐܟܳܐ܆ ܕܩܳܡ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܰܓܫ̈ܰܝ ܒܐܺܝܕܰܝܗ̈ܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܬܽܘܒ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܩܳܡ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܩܳܡ. ܐ̱ܚܪܳܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܚܙܰܐܘܽܗܝ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܓܫܽܘܗܝ ܒܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܬܽܘܒ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܕܟܰܕ ܥܰܠܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝܢ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܘܕܰܢܚܶܬܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܙܠܶܓ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ. ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܫܽܘܐܳܠܳܐ ـ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ̥ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܝܬܝܪ ܡܶܢ ܢ̈ܶܫܶܐ ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܥܳܕ ܗ̱ܘܽ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܣ̈ܩܶܐ܆ ܒܗܰܘ ܡܳܐ ܕܡܶܬܕܢܝܢ܆ ܒܶܗ ܢܳܓܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܓܰܕ ܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܒܟܰܘܟܒܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܰܦܺܝܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܫܽܘܚܕܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ܆ ܕܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܶܢܛܪܽܘܢ ܩܰܒܪܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܕܰܐܝܢܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܰܘ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܰܐܝܢܰܘ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܳܐ ܟܺܐܦܐ܆ ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܟܺܐܦܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܒܨܺܝܪܬܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܗܽܘܢ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܙܰܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܶܗ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܠܛܰܒ̈ܥܶܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܘܰܗܘܰܘ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܥܰܓܠܳܗ̇ ܠܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܚܶܠܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܚܰܡܶܫ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ̈ܰܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܚܙ̈ܰܝ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܘܣܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܕܫܶܬ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܦܰܟ̈ܝ ܢ̈ܶܫܶܐ ܘܰܦܓܰܥ ܒܗܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܚܙܝܢܳܝܗܝ܀ ܕܰܫܒܰܥ܆ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܐܰܘܕܰܥܘ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܚܕܳܐ܆ ܕܛܰܒܶܒܘ ܕܰܓܢܺܝܒ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܀ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܬܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܫܶܡܥܰܬ ܕܰܓܢܺܝܒ ܐܶܬܦܰܫܟܰܬ̥܀ ܕܰܬܫܰܥ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܳܬ ܠܘܳܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ ܕܰܓܢܺܝܒ܀ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܗܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܟܶܬ̈ܳܢܶܐ ܘܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܘܰܗܦܰܟܘ܀ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ ܟܰܕ ܟܰܬܪܰܬ ܚܙܳܬ̥ ܠܡܳܪܰܢ܀

ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܶܦܟܰܬ̥ ܠܘܳܬ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܣܰܒܪܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܚܙܳܬ ܠܡܳܪܰܢ܀

ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܟܶܬܳܢ̈ܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܘܐܶܬܚܙܺܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ܀ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܩܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ܀ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܦܘܢ̈ܳܝܶܐ ܫܡܰܥ܀ ܚܰܕ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܒܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܒܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܒܶܗ ܒܪܳܝܗܝ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܣܬܰܒܰܪ ܒܛܰܢܶܗ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܚܰܫ ܘܐܶܨܛܠܶܒ ܘܩܳܡ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܰܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܢܺܝܣܳܢ ܥܬܺܝܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ܀

ܒܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܒܣܰܗܪܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܚܰܕ ܒܢܺܝܣܳܢ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܓܰܘܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܘܨܶܝܕ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܠܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܶܛܺܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܕܚܠܽܘܢ ܠܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܘܐܳܦ ܢܠܰܒܒܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܢܬܶܝܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠ̈ܳܢ܆ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܒܳܥܝ̈ܳܢ ܐܢܬܶܝܢ܆ ܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܢܳܢ. ܘܰܠܡܳܢ ܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܢܬܶܝܢ ܚܰܝܳܐ ܥܰܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀ ܨܶܝܕ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܕܢܶܬܚܙܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܓܰܘܙܰܠ ܛܢܳܢܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܡܶܨܛܰܥܰܪ ܘܢܰܘܩܕܽܘܢ ܠܙܳܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܶܨܛܰܥܰܪ ܠܽܘܛ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܰܣܕܽܘܡ܆ܛܰܢܘ ܡܰܠܐܰܟ̈ܐܶ ܘܐܰܬ̥ܪܰܘ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܺܝܩܶܕ ܐܰܬܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܒܳܠܰܥ܆ ܘܡܶܨܛܰܥܰܪ؟ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܒܓܰܪ(ܟܠܳܐ) ܐܺܢܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܐܳܦܠܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܨܶܝܕ ܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ ܘܢܰܘܩܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ  ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ܆ ܘܰܕܣܰܒܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܥܝܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܠܦܽܘܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܒܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܕܰܚܙܳܬܳܐ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܓܶܝܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܣܰܝܦܳܐ܆ ܘܰܠܚܺܝܡ ܠܩܶܛܠܳܐ. ܒܐܶܣܟܺܝܡܳܐ ܡܣܰܪܕܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܠܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܒܓܰܘܢܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܘܐܽܘܟܳܡܳܐ ܘܦܰܝܣܟܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܡܒܰܪܩܺܝܢ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܬܠܳܬܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܐܰܪܥܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܠܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ܆ ܡܶܬܒܰܠܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܒܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܽܘܛܳܥ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܆ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܘܠܳܐ ܡܶܬܢܰܚܰܡ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܨܳܠ̈ܽܘܒܶܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܕܰܓܶܠ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܟܰܬܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗܘܰܘ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܘܚܰܘܳܐ܆ ܘܐܳܕܳܡ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܰܡ܆ ܗܽܘ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܝܰܠܕܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܩܰܒܶܠܬ̥ܳܗ̇ ܚܰܘܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ̥ ܠܳܐܕܳܡ. ܢܰܩܝܦܳܐܺܝܬ ܡܳܕܶܝܢ܆ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܪܕܳܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܒܶܠ ܘܩܰܛܶܠ܀ ܟܰܕ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܠܳܐܕܳܡ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܓܒܰܪ̈ܶܐ ܕܰܟܶܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܬܪܰܝܳܢܳܐ܆ ܠܛܽܘܗܡܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܚܠܶܡ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܩܛܰܠ܆ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܒܰܛܶܠ܆ ܘܰܠܓܰܙܶܗ ܒܰܙ ܘܰܐܚܪܶܒ. ܟܰܕ ܐܰܦܶܩ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܠܶܗ ܒܰܫܝܽܘܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܒܪܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܩܽܘܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܰܢܚܰܕܬܶܝܗ̇܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܢܶܬܝܕܰܥ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܳܐ. ܘܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܐܶܠ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܗܘܳܬ ܩܝܳܡܬܶܗ؟ ܬܡܺܝܗܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ܆ ܕܥ̣ܰܠܘ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܘܫܽܘܚܕܳܐ܆ ܥܰܠܗܳܝ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܓܰܢܒܽܘܗܝ܀

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܝܢ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܠܶܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܩܝܳܡܬܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܬܺܐܒܶܝܠ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܠܶܠܝܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܒܶܗ ܟܰܕ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܝܳܡܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܢ ܕܥܰܠ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܳܡܘ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܣܳܒܠܳܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܦܽܘܣܳܩ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܐܰܘ ܡܶܨܛܰܠܒܺܝܢ ܘܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܬܽܘܒ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܕܝ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܝܰܘܡܳܢ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܰܗܒܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܶܐ ܛܰܒܥܳܗ̇ ܠܕܝܰܬܺܩܺܝ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬ ܕܝܰܬܺܩܺܝ܆ ܕܡܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܡܒܰܕܩܳܐ. ܘܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܝܰܘܡܳܢ ܛܰܒܥܳܗ̇ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܛܰܟܶܣܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܦܽܘܫܳܩ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܡܰܬܰܝ

ܘܰܩܥܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܫܒܰܩ ܪܽܘܚܶܗ ܘܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ܆ ܘܦܰܓܪ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܳܡܘ ܘܰܢܦܰܩܘ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܥ̣ܰܠܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ.

ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܰܢܒܰܝܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܡܘ ܗܳܝܕܶܝܟ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܨܠܺܝܒ ܗܘܳܐ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܒܩܳܠܶܗ ܩܳܡܘ ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܘܠܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܽܘ ܒܩܳܠܶܗ ܨܰܪܺܝ ܘܰܐܙܺܝܥ. ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܠܠܳܥܳܙܰܪ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܩܳܠܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ܀ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܡܨܶܐ ܟܽܠ܆ ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܙܕܩܶܦ ܘܠܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ܆ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܘܰܕܢܰܟܣܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܨܰܠܒܽܘܗܝ ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܗܽܘܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ܀ ܕܰܟܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܳܡܘ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ܀ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܳܡܘ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܒܫܶܬܫ̈ܳܥܺܝܢ܀ ܥܶܠܬܳܐ ܕܚܰܡܶܫ܀ ܕܡܶܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܩܳܡܘ ܡܶܢ ܩܰܒܪ̈ܐ ܠܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܰܠܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܰܘ܆ ܒܗܳܝ ܕܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܥܰܠܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ؟ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܟܰܬܰܪܘ ܘܩܳܡܘ ܟܰܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܠܛܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܰܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܬܰܡܳܢ ܓܳܕܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒܚܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܝܳܣܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ܀ ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܩܳܡܘ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܰܝ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܝܰܬܺܝܪ ܚܰܣܺܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܚܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ܆ ܘܪܳܚܡܳܐ ܠܪܳܚܡܶܗ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ܀ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܐ܆ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ؟ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܘܰܘ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ ܘܰܥܢܰܕܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܶܙܕܩܶܦ ܘܰܢܡܽܘܬ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܬܳܐ܀ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܩܳܡܘ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ܀ ܕܰܟܡܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܟܰܬܰܪܘ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܟܰܕ ܥܰܠܘ ܠܳܗ̇؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ܀ ܕܡܳܢܳܐ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܥ̣ܰܠܘ ܠܐܘܪܫܠܡ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܚ̈ܰܝܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܡܰܢ ܐܰܢܬ؟ ܘܐܰܢܬ ܡܰܢ ܐܰܢܬ؟ ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܐܰܚܘܽܟ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܒܽܘܟ܆ ܘܶܐܢܳܐ ܪܳܚܡܳܟ܆ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܡܬܽܘܢ؟ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ؟ ܚܰܝ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܒܛܳܥܝܽܘܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܆ ܡܦܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܪܰܐ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬܰܢ؟ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ̥܆ ܘܰܪ̈ܥܶܠܝ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇. ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܒܶܗ؟ ܡܦܰܢܶܝܢ ܚ̈ܰܝܶܐ܆ ܕܐܢܳܫ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܠܒܰܟܢܳܝܗܝ ܘܰܙܩܰܦܢܳܝܗܝ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܳܝ ܠܟܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܒܚܰܝܠܶܗ ܘܣܰܦܩܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܽܝܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܬܚ̈ܰܙܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܐܳܘ ܐܳܦ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܩܳܡܘ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡܘ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܩܳܡܘ ܘܶܐܬܢܰܚܰܡܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܫܟܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܳܡܘ ܘܰܢܦܰܩܘ܀ ܕܶܐܟܰܠܘ ܡܶܕܶܡ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܟܰܕ ܩܳܡܘ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ؟ ܕܐܰܘ ܠܳܐ ܟܽܠ ܟܽܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܢܛܰܪܘ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܬܢܛܰܪܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܒܝܰܕ ܨܰܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܀ ܕܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ؟ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪܘ܆ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܙܰܠܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܬܳܐ ܩܳܡܘ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪܘ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܩܳܡ ܠܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܠܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ̥. ܘܐܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܒܰܥܪܽܘܒܬܳܐ ܩܳܡܘ܆ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ. ܡܳܕܶܝܢ ܩܝܳܡܬܗܽܘܢ ܠܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܡܳܐ܆ ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡ̈ܟܶܐ܆ ܘܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܠܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܝ ܕܕܰܓܳܠܬܳܐ ܗܳܝ ܘܰܫܟܺܝܪܬܳܐ ܀ ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܕܰܓܳܠܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪܘ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܶܛܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܣܰܒܘ ܡܽܘܠ̈ܟܳܢܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܒܶܠܥܳܕܰܝܢ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ܀ ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ܆ ܠܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܦܰܟܘ܆ ܘܰܫܟܶܒܘ ܒܗܰܢܺܝܽܐܘܬܳܐ܀ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܰܐܟܪܶܙܘ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܘܰܠܟܽܠ ܐܢܳܫ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܘ ܒܰܙܒܰܢ ܠܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ. ܕܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ܆ ܘܰܠܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܝܳܕܽܘܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܕܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܶܬܚܙܺܝܘ. ܐܶܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ. ܘܠܰܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡܘ܀

ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܛܰܡܰܐܬ̥ ܒܩܶܛܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܟܺܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ܆ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܚܝܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܦܳܫܘ ܒܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܚܰܝ̣ܺܝ̣ܢ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܘܢܳܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܩܳܡܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܪܽܘܚܳܢܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ. ܣܠܶܩܘ ܘܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܪܺܝܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܰܡܳܐܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܪܰܟܰܒ ܒܶܗ ܢܶܟܠܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܦܶܪܚܰܬ̥ ܘܢܶܦܩܰܬ̥ ܡܶܢܶܗ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ܀ ܘܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܪܺܝܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܥܰܠܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܡܘ ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܳܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܰܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡܘ. ܘܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠܘ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܕܶܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܘܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܗܘܳܬ ܩܝܳܡܬܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܫܽܘܟܠܳܠ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܡܰܚܦܶܛ ܕܢܶܬܝܰܩܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢ ܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܠܡܰܘܕܳܝܢ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒܘ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܡܠܶܐ ܫܳܥܳܐ܆ ܘܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܕܶܥܟܰܬ̥ ܢܽܘܪܗܽܘܢ. ܘܡܰܘܕܝܳܢ̈ܶܐ ܗܳܐ ܢܳܗܪܺܝܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܰܕܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܟܰܦܦܺܝܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܒܣܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܠܳܐ ܕܕܶܡܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܓܳܥܶܐ܆ ܘܰܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠ̈ܰܘܗܝ ܩܳܒܶܠ. ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܬܶܕܰܥ ܕܐܳܦ ܚܠܳܦ ܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܡܶܫܟܰܚ ܗܽܘ ܕܰܢܦܺܝܣ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܢܶܩܪܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܬܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܐܠܶܘܳܝ̈ܶܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܳܘܶܐ ܙܽܘܦܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܰܡ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܰܝܬ ܨܶܝܕ ܣܳܗ̈ܕܶܐ܆ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܽܡܘܠܟܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܫܚܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܒܳܒ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܥܠܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܬܶܬܢܰܛܰܪ ܘܬܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܀ ܕܰܠܗܶܠܶܝܢ ܨܰܠ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܚܢܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܳܘܪ̈ܬܳܘܕܽܘܟܽܣܘ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܺܝܬ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

 

ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܥܽܘܬܕܳܐ

ܥܺܐܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܽܘ̈ܕܳܬܶܐ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܪܽܘܚܳܟ ܬܪܺܝܨܳܐ ܚܰܕܶܬ ܒܓܰܘܝ. ܐܶܬܚܰܕܬܶܝܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܦܳܩܶܕ܆ ܗܳܢܰܘ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡܪ̈ܺܝܩܳܢ ܡܶܢ ܡܠܺܝܚܺܘܬܳܐ܀ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܠܒܽܘܫܶܗ ܡܰܢ ܡܶܢ ܡܥܰܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܥܛܶܦ ܗܘܳܐ ܠܦܰܓܪܶܗ ܠܒܽܘܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ܆ ܟܰܕ ܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ܀ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܐܶܣܛܪ̈ܰܛܺܝܽܘܛܶܐ ܟܰܕ ܙܰܩܦܽܘܗܝ. ܕܐܶܫܬܩܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܟܰܕ ܢܛܺܝܪܺܝܢ ܛܰܒ̈ܥܶܐ. ܘܥܰܠ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ܀

 

 

ܥܘܬܕܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܺܝܣܳܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܪ̈ܚܶܐ܆ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܝܰܩܰܪ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܕܳܫܢ̈ܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܬܺܝܪ  ܡܰܙܠܓܺܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܕܟܶܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܓܺܝܓܠܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܗܕܺܝܪܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܡ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܝܢ. ܗܳܫܐ ܐܳܐܰܪ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܬܥܢܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܡܰܦܪܓܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܢܶܨܒ̈ܳܬܳܐ ܡܰܦܪܓܺܝܢ. ܘܥܶܣܒܳܐ ܡܶܬܓܙܶܙ. ܗܳܫܳܐ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܰܦܪ̈ܓܳܢ ܘܡܰܙ̈ܠܓܳܢ. ܗܳܫܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐܺܝܬ ܪܳܕܶܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܐܰܟܪܳܐ ܠܥܶܠ ܚܳܐܰܪ܆ ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܚܳܕܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܦܰܠܳܚܳܐ ܠܢܶܨ̈ܒܳܬܳܐ ܡܰܐܣܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܘܒܰܩܳܪܳܐ ܡܰܫܪ̈ܽܘܩܶܐ ܡܠܰܚܡܺܝܢ ܘܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܳܬܳܐ ܘܗܰܢܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܗܳܫܐ ܐܶܡܪ̈ܐ ܥܰܠ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܫܰܘܪܺܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ ܕܳܝܨܺܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܫܰܒܗܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܣܳܪܳܐ ܡܳܪܶܕ܆ ܘܥܰܠ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܚܰܒܶܛ܆ ܘܥܰܠ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܝܶܐܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܒܽܘܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܶܐ ܢܳܦܩܳܐ܆ ܘܚܶܟܡܬܶܗ ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܦܳܪܚܳܐ܆ ܘܩܽܘ̈ܩܝܳܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܰܬ ܓܘܢ̈ܘܳܬܳܐ ܙܳܩܪܳܐ. ܘܕܶܒܫܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܕܳܢܳܐ[34] ܚܳܡܠܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܩܶܢܳܗ̇ ܩܳܒܥܳܐ ܘܩܳܠ̈ܶܝܗ̇ ܡܪܺܝܒܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܒܪܺܝܫܳܐ ܡܨܰܘܨܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܟܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܓܳܚܶܟ ܘܰܦܨܺܝܚ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܩܰܠܶܣ ܘܰܡܫܰܒܰܚ. ܐܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢ̈ܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܟܳܢܺܝܢ ܐܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܺܝܠܝ ܗܳܘܝܳܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܐܶܫܒܰܚ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܗܰܕܶܐ ܘܰܡܥܰܕܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܕܡܝܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܠܡܳܐ ܐܺܝܬ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܗܰܘ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܶܬܩܪܺܝ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܶܗ܆ ܘܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܕܡܽܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܒܰܚܕܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ. ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܰܡ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ. ܠܰܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܬܽܘܒ ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܠܰܚܕܰܥܣܰܪ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪܳܢܳܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܶܬܪܰܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܰܒ̈ܕܶܡܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܡܫܰܚ̈ܠܦܳܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܐܶܢ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܕܠܳܐ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܒܽܘܫܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܒܽܘܫܶܗ ܒܩܰܒܪܳܐ ܫܒܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܕ ܩܳܡ؟ ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܠܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܚܕܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܟܰܕ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܠܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܟܳܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܐܶܠܳܐ ܗܳܟܰܢ܆ ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗܳܝ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܘܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܕܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ ܘܡܰܒܪܶܩ ܗܘܳܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܥܶܐܦܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܢܰܚ̈ܬܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܓܰܘܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪ̈ܳܢ ܒܚܶܙܘܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܒܪܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܫܦܳܢܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܠܥܺܝܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܐܰܝܟ ܕܰܒܡܰܚܙܺܝܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܦܰܓܪܶܗ ܠܡܶܠܒܰܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܚܘܰܪܘ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܒܪܶܩ ܡܶܢ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܺܝܬ ܩܢܝܐ ܗܝ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܘܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܒܰܟܡܳܐ ܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܗܰܘ ܡܒܪܩܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܙܰܗܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܡܚܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܒܓܰܘܢܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܚܰܦܶܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܘܰܕܣܰܗܪܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܠܰܦܣܺܝܣ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܒܰܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܚܰܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܢܰܦܫܶܗ ܟܕ ܚܰܝ ܡ̣ܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܕܚܰܫ. ܘܒܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܥܣܰܪ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ܀ ܕܡܰܬܰܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܕܢܳܓܰܗ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܚܕܰܥܣܰܪ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܡܰܪܩܳܘܣ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܐܶܡܰܪ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ܆ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܬܽܘܒ ܠܰܚܕܰܥܣܰܪ܀ ܠܽܘܩܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܰܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܠܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܚܕܰܥܣܰܪ ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܠܰܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܕܛܺܝܒܶܪܺܝܳܘܣ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܐܳܡܰܪ ܡܰܪܩܽܘܣ܆ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܠܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܶܝܪ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕ̈ܳܬܶܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܣܰܬܘܳܐ ܗܘܳܐ. ܫܽܘܠܚܽܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܘܰܠܒܫܘ ܗܰܘ ܚܰܕܬܳܐ. ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܐܳܦ  ܒܡܰܕ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܥܰܬܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܝ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܪ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܗܘܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܟܶܢ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܩܳܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ. ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܠܰܡ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܶܨܛܠܡ ܥܽܘܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܚܳܪ ܠܶܗ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦܶܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܬܰܝ܆ ܕܶܐܙܰܠ ܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܥܰܠܗܳܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܐܳܘ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܗܘܳܬ̥؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܘܶܐܟܰܠ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ܀ ܐܶܠܳܐ ܟܒܰܪ ܟܰܕ ܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܕܰܒܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܗܳܝ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܡܳܪܳܢܳܐܺܝܬ ܡܘܰܕܥܳܐ ܕܰܗܘܳܬ̥܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ. ܕܰܢܣܰܒ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕܰܩܝܳܐ ܘܰܢܟܰܣܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܢܟܰܣܘ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܐܶܠܳܐ ܓܳܕܫܳܐ ܡܰܗܦܶܟ ܬܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫ܆ ܕܗܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܟܰܠ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܶܐܫܬܺܝ܆ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘܢ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܘܳܬܶܗ ܕܶܐܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܕܶܐܟܰܠܢ ܘܶܐܫܬܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܦܪܟܣܺܝܣ ܟܬܺܝܒܳܐ. ܘܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܫܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܐܶܫܬܺܝܘܗܝ ܥܰܡܟܽܘܢ ܚܰܕܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܕܰܓܦܶܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܫܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܨܒܳܐ ܕܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܀ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܬܢܳܢ ܠܰܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܬܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܘܬܶܣܗܕܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܝ܆ ܒܗܳܝ ܕܳܐܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܐܳܟܽܘܠܳܐ ܘܫܳܬܽܘܝܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ܀ ܝܰܠܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܦܶܬܳܐ܆ ܠܚܰܡܪܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܚܰܕܬܳܐ ܩܪܳܝܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܐܰܟܣܢܳܝܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢܰܢ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܥܒ̈ܰܝܳܐ ܘܦܰܛܥ̈ܶܐ܆ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐܺܝܬ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܠܰܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܘܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ؟ ܐܳܡܪܝܢܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܥܩܽܘܪ ܠܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܰܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ. ܐܳܦ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܫܠܶܡ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܰܫܠܶܡ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܺܝܣ܀ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܚܰܫܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܨܒܳܐ ܕܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܢܫܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܦܰܓܪܶܗ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܩܰܛܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܝܳܢܳܐ. ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܐܰܓܺܝܫ ܒܶܗ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܒܶܗ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܠܒܺܝܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܟܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܳܐ ܬܠܳܬ̥ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܬܡܺܝܗ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܘܬܰܚ̈ܬܳܝܳܬܳܐ܀ ܬܠܳܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܡܥܰܠ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܰܬܠܳܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܳܐܟ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ܆ ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܫ܆ ܘܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܘܡܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܩܳܡ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܶܗ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܗܟܢܐ ܐܟܰܠ ܘܐܶܫܬܺܝ ܒܬܪ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܆ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܕܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܫ܆ ܘܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܘܡܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܩܳܡ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܬܠܳܬ̥ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܗܰܠܶܟ ܥܰܠ ܡ̈ܰܝܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܚܰܘܺܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܘܰܕܦܰܓܪܶܗ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܦܢܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܕܠܳܐ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܦܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܗܳܝ ܕܰܐܓܺܝܫ ܒܕܰܦܢܶܗ ܘܒܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܫܽܘܡ̈ܳܬܳܐ ܘܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܕܨܶܨ̈ܶܐ ܘܰܕܠܽܘܟܳܝܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܗܳܝ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܰܓܪܳܐ ܓܰܘܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܚܰܫ܆ ܘܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܘܡܺܝܬ܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܩܳܡ ܘܠܰܘ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܀ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܩܝܳܡܬܳܐ ܚܰܦܺܝ ܠܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܚܰܦܺܝ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܐܰܙܠܶܓ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܒܶܨܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܐܶܣܬܡܺܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܕܳܢܳܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ܆ ܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ܀

ܫܽܘܠܳܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ

ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܕܰܬ̥ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܠܶܐ ܠܳܟ ܝܰܫܛܳܟ܆ ܗܰܘ ܕܓܳܪܶܦ ܟܽܠܡܳܐ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܡܶܬܬܫܺܝܛ. ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܕܡܰܪܦܶܝܢ ܠܚܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܐܶܫܬܶܐܠ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܓܽܘܫ ܫܥܺܝܥ̈ܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܬܶܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܨܰܚܢ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܪܦܶܝܢ ܠܚܺܝܨܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ܀ ܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܚܶܡܬܳܐ ܬܶܗܘܳܐ ܠܳܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܶܒܕܰܬ̥ ܪܶܓܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܬܡܬܰܚ ܠܳܟ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܬܩܽܘܡ ܠܳܟ ܡܰܕܒܪܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܣܢܶܐ ܠܰܐܚܽܘܟ ܚܠܳܦ ܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܺܝܬ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܳܐ ܬܶܚܣܽܘܡ ܐܰܢܬ ܗܰܘ ܕܐܶܬܚܣܶܡܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܢܦܰܠܬ. ܠܳܐ ܬܫܽܘܛ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܢܬ ܕܥܰܬܪܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܫܽܘܛ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܘܳܐ ܚܳܠܦܰܘܗܝ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܘܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ ܗܘܰܝܬ ܘܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܚܒܺܝܘܗܝ ܠܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܠܳܟ ܥܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܘ ܕܟܰܕ ܚܳܛܶܐ ܦܳܢܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܕ ܡܬܰܪܶܨ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܡܬܽܘܚ ܪܶܗܛܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܬܟܠܶܐ܀ ܠܗܳܝ ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܟܺܝܬ ܘܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܬܽܘܒ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡ̈ܳܗܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܽܘܠܳܩܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܩܪܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܠܶܩ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܒܶܣܪܳܐ ܡܢܰܦܫܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܶܬܦܢܺܝ ܘܰܗܦܰܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܰܪ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܰܘ ܟܰܕ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܡܳܠܶܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܪܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܗܦܰܟ ܘܰܦܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܠܝܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܟܰܣܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܢܚܶܬ ܠܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܣܠܶܩ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܣܠܶܩ. ܐܰܘ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ̥܆ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܣܠܶܩ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܒܰܣܪܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܒܰܣܪܳܐ؟ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܐܶܨܛܠܶܒ܆ ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܘܗܝ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܗܳܝ ܡܰܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܒܰܣܰܪ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܒܰܣܰܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܕܰܐܠܳܗܳܐܺܝܬ ܣܠܶܩ ܐܰܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܠܶܩ. ܐܰܘ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܗܳܝ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܐܡܰܪ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܘܠܳܐ ܕܰܢܚܶܬ܆ ܘܠܳܐ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ܆ ܘܐܳܦ ܠܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܡܠܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ܆ ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܺܝܬ܀ ܫܰܪܟܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܣܠܶܩ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܳܠܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܡ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܳܐܘܡܰܐ܆ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܒܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ܆ ܘܓܰܫ ܒܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ܆ ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܕܩܳܡ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܶܐܙܰܠ ܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܬܰܝ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܕܡܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܟܰܕ ܚܰܝ ܒܳܬܰܪ ܚܰܒܠܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܦܪܶܬ̥ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܶܗ܆ ܘܐܶܬܐܫܶܕ ܟܽܠܶܗ ܓܘܳܝܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܒܦܪܟܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠܠ̈ܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ ܛܠܳܝ̈ܐ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܘܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܡܶܠܥܰܣ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ ܢܫܰܡܠܶܐ܆ ܘܰܒܫܽܘܪܳܪܳܐ ܕܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܗܘܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܬܰܕܟܺܝܬܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܠܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܥ̣ܰܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܫܠܺܝܚܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܣܠܶܩ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ ܡܰܪܩܽܘܣ ܘܠܽܘܩܳܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܐܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܒܰܪܝܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܗܘܳܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܢܝܳܢܳܐ[35] ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܗܰܘ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܝܶܐ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܳܫܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܗܘܳܐ܆ ܘܦܳܫܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܒܰܐܬܪܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܳܫܘ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܐܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܦܳܫܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܐܳܦ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܝܰܬܺܝܪ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܣܽܘܠܳܩܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܣܽܘܠܳܩܶܗ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܐܘܢ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܥܪܳܐ ܘܚܰܫ̈ܶܐ ܘܩܽܘܦ̈ܳܚܶܐ܀ ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ ܟܰܕ ܒܥܳܐ ܕܣܳܠܶܩ؟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܪܚܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܨܳܠ̈ܽܘܒܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܟܰܕ ܣܠܶܩ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠ܆ ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܰܠܟܽܠ ܡܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ ܥܶܠ̈ܠܳܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܕܡܶܬܢܓܳܕܽܘ ܡܶܬܢܓܶܕ ܗܘܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܒܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܣܠܶܩ܆ ܐܰܝܟ ܕܐܳܦ ܢܚܶܬ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܐܳܦ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܟܰܕ ܕܳܢܰܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܫܟܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܬܦܰܫܰܟܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܫܘ ܒܳܬܰܪ ܐܶܠܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܟܰܕ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܢܳܢܳܐ. ܟܒܰܪ ܠܰܡ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܡܳܪܳܟ ܘܫܰܪܟܳܐ ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܳܐ ܢܶܦܪܩܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܳܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܛܽܘܒ̈ܳܢܶܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܰܒܶܠ ܨܶܨ̈ܶܐ ܘܒܶܙܚܳܐ ܘܚܶܣܕܳܐ܆ ܒܳܗ̇ ܢܶܩܒܠܽܘܢ ܐܳܦ ܠܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܟ̈ܳܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܐܰܝܟ ܙܢܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܣܠܶܩ ܫܰܕܰܪ ܪܽܘܚܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܠܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܥܳܩܬܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܶܗ ܕܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܣܠܶܩ ܕܠܳܐ ܢܰܐܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ ܕܰܠܺܝܚܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܓܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܦܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܘܣܽܘܠܳܩܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܗܺܝܠܳܐܺܝܬ[36] ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܆ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܒܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ܆ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܠܰܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܕܟܰܬܰܪ ܒܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܠܰܡ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܬܠܳܬ ܥ̈ܕܳܬܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܐ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܣܪܳܐ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܥܶܠ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܥܳܐ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬ ܟܽܠ ܚܰܕ ܬܶܓܡܳܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ̥ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ. ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܐܶܫܬܰܪܝܰܬ̥ ܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܘܐܰܟܬܳܐ ܘܰܗܘܳܬ̥ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܀ ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܠܰܒܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܚܙܳܬܶܗ ܠܰܓܡܳܪ. ܥܬܺܝܕ ܠܰܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܢܫܰܘܕܥܽܘܢ ܠܰܢ ܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܦܳܫܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܗܘܳܬ̥ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܢܶܬܟܠܽܘܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܢܰܨܕܽܘܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܐܘܽܢ ܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ ܕܦܳܫܘ ܒܗܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܰܚܙܳܬܗܽܘܢ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܢܺܐܬܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܒܰܦܓܰܪ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܢܶܒܗ̈ܬܳܢ ܬܠܳܬ̥ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܕܰܓ̈ܳܠܳܬܳܐ ܗܳܪܟܳܐ܀ ܘܡܰܢܺܝܢ̈ܳܝܶܐ[37] ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܰܒܩܶܗ ܠܦܰܓܪܗ ܒܰܫܡܰܝܐ. ܘܡܰܪܩܺܝܘܢ ܕܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܒܦܰܓܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܫܰܪܒܳܐ ܐܶܡܰܪܢܰܢ ܦܰܬܝܳܐܺܝܬ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕܢܰܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܦܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܝܰܠܦܽܘܗܝ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܒܪܰܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܠܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܡܰܣܰܩܬܶܗ. ܘܦܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܦܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ

ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ܆ ܘܣܽܘܡܳܩ̈ܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ ܗܳܢܰܘ܆ ܐܰܕܽܘܡ. ܡܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ ܘܠܰܐܪ̈ܥܳܢܝܐ ܩܳܪܶܐ. ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܕܶܝܢ܆ ܠܦܰܓܪܶܗ ܡܫܰܡܰܗ. ܣܽܘܡܳܩ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܶܗ ܐܳܡܰܪ܆ ܡܶܛܽܠ ܚ̈ܰܫܶܐ ܕܰܣܒܰܠ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܡ̈ܰܝܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܐܳܦ ܟܰܠܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܪܰܬ̥ ܠܶܗ܆ ܗܳܐ ܣܽܘܡܳܩ ܐܰܢܬ ܕܳܕܝ ܘܚܶܘܳܪ ܐܰܢܬ܆ ܒܽܘܨܳܪ ܕܶܝܢ ܒܶܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܙܪܽܘܒܝܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܣܽܘܡܳܩ ܦܰܓܪܶܗ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܠ̈ܨܳܢܶܐ ܘܰܙܪ̈ܽܘܒܝܶܐ ܕܰܣܒܰܠ. ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ̥ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ܆ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܥܰܡܝ. ܗܳܢܰܘ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܠܚ̈ܰܫܰܘܗܝ ܘܠܰܕܡܶܗ ܡܫܰܡܰܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܣܒܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܶܬܐܫܶܕ ܕܡܶܗ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܘܠܰܘ ܕܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܥܰܡܶܗ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܫܬܥܣܪ

ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܐܳܦ ܣܠܶܩ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܣܠܶܩ ܟܰܕ ܠܟܽܠ ܡܳܠܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝܬ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܗ. ܘܫܰܩܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܗܽܘ ܣܠܶܩ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܬܟܽܘܦ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܘܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܗܘ̈ܰܝ܆ ܠܳܗܠܶܝܢ ܫܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܰܘܛܬܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܟܰܕ ܣܠܶܩ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܚܶܟܡܬܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܝܬܳܐ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܬܝܕܰܥ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠ̈ܛܳܢܶܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܝܰܕ ܢܰܦܫܶܗ. ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܕܐܳܦ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܟܰܕ ܡܒܰܣܰܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܟܽܠ ܢܶܡܠܶܐ ܡܶܢ ܫܰܦܽܝܪܽܘܬ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܠܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܫܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܓܠܳܐ. ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܘ ܠܚܶܟܡܬܶܗ ܡܛܰܫܰܝܬܳܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܫܰܪܟܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

ܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܡܰܢ ܓܶܝܪ܆ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܫܽܘܠ̈ܛܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܒܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ܆ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܣܪ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܡܳܢܳܐ ܝܺܬܰܪܢܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܽܘܠܳܩܶܗ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܶܗ ܐܰܤܶܩ ܠܟܽܠܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܐܰܘܬܒܰܢ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ܆ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܢ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܩܰܪܒܰܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܠܰܢ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܣܩܰܢ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܤܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܠܐܽܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܫܰܟܶܢ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܗܳܝ ܕܰܐܘܬܶܒ ܠܒܶܣܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܝܢ

ܕܡܳܢܳܐ ܡܛܰܦܶܣ ܗܘܳܐ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܘܡܰܐܪܶܙ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܗܳܢܳܐ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܐ̱ܪܳܙܰܐ ܗ̱ܘ ܕܨܶܦܪ̈ܶܐ ܡܰܛܦܶܣ ܗܘܳܐ. ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܬܢܰܟܣܳܐ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܬܦܰܠܦܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܰܕܡܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܡܶܬܬܰܦܪܚܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܢܟܶܣ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܣܠܶܩ ܟܰܕ ܡܦܰܠܦܰܠ ܒܰܕܡܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܠܰܘ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ ܬܰܡܳܢ ܐܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܰܘܨܳܐ ܕܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܫܽܘ̈ܐܳܠܶܐ. ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܣܠܶܩܬ ܠܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܰܫܒܰܝܬ ܫܒܺܝܬܳܐ ܘܝܰܗܒܬ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܒܪܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

 

ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ

ܘܥܰܠ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ

ܥܽܘܬܳܕܳܐ

ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܕܢܶܕܰܥ ܕܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܠܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ܀

ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ܀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܣܽܘܠܳܩܶܗ܀ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ܀ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܣܽܘܒܳܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܝܰܕ ܓܰܒܺܪܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܰܚܰܬܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܝܰܠܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܰܠܗܰܝܟܠܳܐ܆ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܡܰܥܰܠܬܶܗ ܕܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܩܽܘܕܳܫܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ܀ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܚܰܕܬ̥ܰܬ̥ ܟܽܠ܀ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ  ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܝܢ

ܕܒܰܟܡܳܐ ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܐܰܪܒܥܳܐ. ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܰܕܫܽܘܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܘܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ. ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܡܰܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܳܒܝ܆ ܗܽܘ ܢܶܣܗܰܕ ܥܠܰܝ ܘܗܽܘ ܢܰܐܠܶܦܟܽܘܢ܀ ܘܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܘܰܕܫܽܘܘܕܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ܀ ܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܣܰܒܪܳܐ܆ ܕܐܶܬܡܠܺܝ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܐ

ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܳܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܰܐܗ̱ܘ܆ ܘܡܶܬܦܰܫܰܩ ܠܣܽܘܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ܆ ܕܥܐܕܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܡܳܕܶܝܢ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܠܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ. ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܠܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܡܶܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܫܠܰܡ̈ܠܡܶܐ ܬܶܡܢܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܳܠܳܗܳܟ. ܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܳܒܽܘܥ̈ܶܐ ܠܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܩܳܪܶܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܒܥܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܪܶܟ ܫܒܺܝܥܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܶܬܥܰܦܰܦ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ܆ ܚܰܣܺܝܪ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܚܳܫܶܒ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܚܰܣܺܝܪ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܘܕܰܥ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܠܣܽܘܪܳܝ݂ܳܝ݂ܳܐ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܬܠܳܬܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܀ ܚܕ ܡܰܢ܆ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܫܰܒ̈ܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ܀ ܘܫܳܒܽܘܥܳܐ ܡܰܢ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܀ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܝܢ ܕܫ̈ܰܒܶܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܠܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ܆ ܡܰܘܠܶܕ ܗܘܳܐ ܠܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܡܰܘܠܕܺܝܢ܀ ܘܰܫܒܰܥ ܫ̈ܰܒܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪ̈ܟܳܢ ܘܡܶܬܥܰܦ̈ܦܳܢ ܡܰܘܠ̈ܕܳܢ ܠܫܰܢܬܳܐ ܕܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܐ

ܦܳܩܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ.

ܠܫܰܒܬܳܐ ܡܰܢ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢܳܗ̇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡ ܕܫܰܒܬܳܐ܆ ܫܰܒܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܒܳܕ. ܐܰܢܬ ܘܰܒܪܳܟ ܘܒܰܪܬܳܟ ܘܰܒܥܺܝܪܳܟ ܘܬܰܘܬܳܒܳܐ ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܳܝܰܝܟ ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܒܕܳܟ ܘܐܰܡܬܳܟ܀ ܠܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܕܶܝܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܠܰܡ ܫܳܒܽܘܥ̈ܺܝܢ ܬܶܡܢܶܐ ܠܳܟ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ[38] ܐܰܢܬ ܒܡܓܠܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܫܰܪܳܐ ܠܡܶܡܢܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܽܘܥ̈ܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܫܳܒܽܘܥܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܘܬܶܡܢܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܪܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܒܶܗ ܘܩܰܪܶܒܽܘܢ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܀ ܠܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫ̈ܢܰܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܰܢܬܳܐ ܕܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܦܰܩܶܕ ܕܰܢܝܰܩܪܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܫܰܢܬܳܐ ܠܰܡ ܕܰܫܒܰܥ ܥܒܶܕ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܙܶܕܩܶܗ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܕܚܰܝܳܒ ܠܶܗ ܚܰܒܪܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܠܰܡ ܫܶܬ ܫ̈ܢܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܙܳܪܥܺܝܢ ܚܰܩܠ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܟܣܚܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܫܶܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ  ܚܳܡܠܺܝܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܟܽܘܢ܆ ܘܰܒܫܰܢܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܚܰܩܠ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܘܟܳܬܳܐ ܕܰܚܨܳܕܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܚܨܕܽܘܢ܆ ܘܟܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܟܣܚܽܘܢ ܘܰܠܥܶܢ̈ܒܶܐ ܕܰܫܒܶܫ̈ܬܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܩܛܦܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܫܒܽܘܩܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܬܶܙܒܢ ܥܰܒܕܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ ܫܶܬ ܫܢ̈ܺܝܢ ܢܶܦܠܳܚܟ ܘܰܒܕܰܫܒܰܥ ܢܶܦܽܘܩ ܒܰܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܥܽܘܠ܆ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܐܶܢ ܕܐܰܢܬܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܬܶܦܽܘܩ ܐܰܢܬܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܘܫܰܪܟܳܐ܀ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܕܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܫܰܢܬܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܰܡܝܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܫܰܒܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܒܪܶܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܆ ܡܦܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܒܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܥܒܰܕ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܬܳܐ ܢܝܳܚܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܒܰܢܝܳܚܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܡܺܝܠܺܝܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܣܓܽܕܘܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܠܳܬ ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܝܰܕ ܡܽܘܫܶܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܫܰܢܬܳܐ ܕܝܽܘܒܳܠܳܝܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܕܰܫܢ̈ܰܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܘܚܽܘܪܳܪܳܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܶܗ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܕܐܰܡܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܕܚܰܩܠ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܫܰܢܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܰܐܺܠ̈ܝܨܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܝܳܢܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܟ̈ܬܳܒܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܫܒܺܝ̈ܥܳܝܶܐ. ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܠܡܶܢܝܢܐ ܕܫܳܒܘ̈ܥܶܐ ܡܶܢ ܟܬ̈ܳܒܶܐ ܟܳܗܢ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܀

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܥܰܡ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ̥ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܩܰܕܰܫ܀

 

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ  ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܫܬܰܡܠܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܦܶܨܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ. ܘܗܰܘ ܕܰܡ̈ܛܰܐܠܶܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܕܽܘܟܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ܀ ܕܫܶܬ܆ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܪܣܶܣ ܗܘܳܐ܀ ܕܰܫܒܰܥ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܒܰܫܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܡܶܙܕܰܝܚܳܐ ܗܘܳܬ̥܀ ܕܰܬܡܳܢܶܐ܆  ܫܒܰܥ ܒܝܰܘܡܳܐ ܦܰܩܶܕ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ܀ ܕܰܬܫܰܥ܆ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܐܡܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܐܰܪܥܳܐ ܘܰܡܕܰܟܰܝ ܚܕܰ ܒܫܰܒܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܬܽܘܒ܀ ܕܰܥܣܰܪ܆ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܠܺܝܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܰܐ̈ܦܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ܀ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ܆ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܠܓܰܪܒܳܢܳܐ ܕܰܕܟܺܝ ܕܢܶܣܚܶܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܓܰܪܒܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ܆ ܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܪܽܘܚܳܐ ܠܡܰܥܒܕܳܢܘ̈ܳܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܡܰܗ܀ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ܆ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܬܳܐܶܒ ܘܰܫܒܰܥ ܥܰܠ ܫܰܒ̈ܥܺܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܀ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܠܰܚܡ̈ܺܝܢ ܠܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠ̈ܦܺܝܢ ܬܰܪܣܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܶܣܦܪ̈ܺܝܕܺܝܢ ܐܰܘܬܰܪ܀ ܕܶܫܬܰܥܣܰܪ܆ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ ܒܝܽܘܒܳܠ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܀ ܕܰܫܒܰܥܣܰܪ܆ ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܺܐܕ̈ܺܝܢ ܡܰܠܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܒܝܰܠܕܳܐ܆ ܒܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܐܽܘܫ̈ܰܥܢܶܐ܆ ܒܰܚܫܳܡܺܝܬܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܒܣܽܘܠܳܩܳܐ܀ ܕܰܬܡܳܢܰܥܣܰܪ܆ ܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܥܣܪܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܦ ܚܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܢܚܶܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܫܪܳܐ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܬܶܥܡܰܪ ܪܽܘܚܝ ܒܐܢ̈ܳܫܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܘܝܰܗܒ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܶܝܣܛܝܳܢܶܐ ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܕܥܣܪ

ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܚܙܺܝܪܳܢ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܕܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ. ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܰܘ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܘܰܫܪܰܘ ܬܰܡܳܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܰܚܙܺܝܪܳܢ ܩܳܪܶܐ܀

ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܙܢܳܐ܀ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܛܽܘܪܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܘܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܬܶܢܳܢܶܗ܀ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܘܩ̈ܳܠܶܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ܀ ܕܐܰܪܒܥܳܐ܆ ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܥܰܡܽܘܛܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ܀ ܕܚܰܡܫܳܐ܆ ܘܡܽܘܫܶܐ ܕܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܆ ܕܰܕܚܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܪܰܬܺܝܬ ܐ̱ܢܳܐ܀ ܕܶܫܬܐ܆ ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܕܐܳܦ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ܆ ܬܶܬܪܓܶܡ܀ ܕܫܰܒܥܳܐ܆ ܘܰܕܢܰܚܘܪܽܘܢ ܠܒܽܘܫ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܐܢܬܬܳܐ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܀

ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܘܠܽܘܚ̈ܳܡܶܐ܆ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܐܶܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ ܘܰܩܫܶܐ ܩܕܳܠܳܐ. ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܺܝܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܙܳܡ̈ܶܐ ܘܕܽܘܚ̈ܳܠܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܶܛܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܚܶܘܳܪܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܳܘܶܐ܀ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܢܶܛܪܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ܆ ܠܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܫܰܟܶܢ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܒܰܕܩܳܐ ܗܘܳܬ ܘܰܡܫܰܘܕܥܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܪܥܣܪ

ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܒܐܰܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܘܒܐܰܝܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ. ܗܳܢܽܘ܆ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܐܶܬܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܘܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܀

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܒܶܗ ܟܰܕ ܒܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܕܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܗܽܘܒܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܗܰܘ ܕܐ̱ܪܳܙܳܢܳܐܺܝܬ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘܡ̈ܶܐ ܫܰܘܕܰܥ ܬܰܡܳܢ܆ ܗܽܘ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܒܰܕܶܩ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܗܳܪܟܳܐ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܝܗܒ ܠܥܰܡܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܪܚܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܘܰܡܙܰܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܬܺܐܪܬܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܗܳܕܶܐ ܠܰܓܡܳܪ ܐܶܠܨܰܬ̥ ܕܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܗܳܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܬܠܳܬܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܐܳܠܨ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܡܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܠܶܨ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ؟ ܕܦܶܨܚܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܦܰܛܺܝܪܐ. ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ. ܘܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ. ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕܦܶܨܚܳܐ܆ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܝܰܪܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܒܰܚܙܺܝܪܳܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܶܣܪܳܐ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ܀ ܗܰܘ ܡܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܦܰܩܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܝܺܗܺܝܒܽܘܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ܆ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܗܒܳܬܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ܀ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܳܠܬܳܐ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܢ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܕܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܰܘ ܕܦܶܨܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܠܽܐܘܪܶܫܠܶܡ ܚܰܫ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܐܶܙܕܩܶܦ ܘܡܺܝܬ ܘܰܚܙܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ܀ ܐܶܠܨܰܬ̥ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܢܶܚܬܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܬܶܫܬܰܪܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܐܳܦ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܣܽܘܠܳܩܶܗ܀ ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܙܩܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܰܘܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܣܗܕ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܘܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܝܰܕ ܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܠܽܘ ܠܳܐ ܕܩܳܡ ܘܰܣܠܶܩ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܣܳܗ̈ܕܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܕܪܺܝܘܗܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ܀ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܩܳܡ ܣܠܶܩ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܫܰܕܰܪ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܝܰܕ ܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܬܳܟܒ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܪ̈ܰܗܒܳܢܶܐ ܘܰܡ̈ܕܰܘܕܶܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܓܪܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܚܕܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ܆ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܕܰܘܕܺܝܢ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܚܰܡܶܫ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܢ̱ܒܪܺܝܢ ܒܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܓܡܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܟܰܬܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܕܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܓܳܡܰܪ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܥܶܣܪܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܳܐ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܳܝܶܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܗܳܝ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬ ܟܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ܆ ܟܰܬܰܪ ܬܶܫܥܳܐ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܟܰܣܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐܗ̱ܝ܆ ܡܶܢ ܫܽܘܐܳܠܳܐ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܣܠܶܩ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܰܟܙܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܣܥܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܚܶܬ ܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܓܡܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܰܢܺܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܓܢܺܝ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܬܥܣܪ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܠܶܩ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܓܳܕܫܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫܟܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܠܰܘ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܳܗܽܘܒܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܳܐܟܶܠ ܘܫܳܬܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܕܰܝܰܪ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܥܰܠ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܫܰܕܪܶܗ܆ ܗܽܘ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܥܝܳܕܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܫܰܕܪܶܗ ܠܰܢ ܘܡܶܬܐܰܠܨܺܝܢ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ. ܕܐܰܘ ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܕܢܶܚܫܒܽܘܢܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܬܰܚܬܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܥܶܠܳܝܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܝܩܰܪܬܳܐ ܘܰܟܚܺܝܕܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ܆ ܢܣܰܟܽܘܢ ܠܡܽܘܠܳܝܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ ܓܶܝܪ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܀ ܕܚܰܡܶܫ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ܆ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܘܰܢܡܰܠܽܠܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܢܰܬܗܪܽܘܢ ܠܚܰܙ̈ܳܝܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܢܚܶܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܰܘ ܒܶܠܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ؟

ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܡܦܰܠܓ̈ܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܽܠܘܢ܀ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܢܶܕܰܥ܆ ܕܒܰܟܡܳܐ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ܀ ܘܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܠܒܰܠܘ ܒܒܳܒܶܝܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܰܫ̈ܠܺܝܚܶܐ. ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܢܶܕܰܥ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܶܠܫܳܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܀ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ܀

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

ܙܳܕܶܩ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܢܥܰܩܶܒ. ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܐܰܘ ܡܥܰܒܕܳܢܽܘܬܶܗ؟

ܘܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܡܥܳܕ ܟܬܳܒܳܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܐ. ܘܐܳܦ ܠܛܰܝܒܽܘܬܗ ܕܪܽܘܚܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܫܒܰܥ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܫ̈ܠܺܝܚܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܘܐܰܝܟ ܕܪܰܒ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܒ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ܀ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܐ ܐܶܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬܟܽܘܢ܀ ܘܬܽܘܒ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ܆ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܘܠܰܘ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܳܦܶܩ. ܗܳܢܰܘ܆ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܡܶܬܝܗܶܒ ܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܘܬܽܘܒ ܗܰܘ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘܬܶܗ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܥܰܒܕܢܽܘܬܶܗ ܩܰܒܶܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ܆ ܘܒܰܡܢܰܘ̈ܳܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܐܶܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܘܐܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܰܡܫܺܝ̈ܚܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕܥܶܗ. ܗܳܢܰܘ܆ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ ܝܺܕܰܥ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܩܺܝܦܳܐ ܡܰܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܠܰܢܒ̈ܺܝܶܐ. ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܩܢܽܘܡܶܗ ܟܰܕ ܡܚܰܣܶܝܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛ̈ܳܗܶܐ. ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܘܫܳܪܶܝܢ ܠܥܶܠ܆ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ܀ ܘܬܽܘܒ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܺܩܝܦܳܐ ܡܰܢ܆ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܰܐܣܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܳܬܰܪ ܙܺܩܝܦܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܚ̈ܰܫܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܢܳܝܶܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕܬܫܥܣܪ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢܰܢ ܒܽܘܪܟܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܟܦܺܝܦ ܗܘܳܐ ܘܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܕܫ̈ܺܐܕܶܐ ܬܪܺܝܨ ܘܩܳܐܶܡ ܒܗܳܝ ܕܰܐܚܺܝܕ ܗܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܣܶܓܕܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܫ ܘܡܺܝܬ ܘܐܶܬܩܒܰܪ ܘܩܳܡ܆ ܠܓܶܢܣܳܐ ܡܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܟܦܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ܀

ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܟܰܦܶܦ ܘܰܐܦܶܠ ܒܗܳܝ ܕܒܰܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܒܳܪܟܺܝܢܰܢ ܠܰܡ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܪܶܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܒܗܽܘܢ܀ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܒܳܪܟܺܝܢܰܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢܰܢ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܘܶܝܢܰܢ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕܦܪܟܣܺܝܣ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܡܫܰܪܶܐ.

ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܩܳܪܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܐܰܪܒܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܒܢܺܝܣܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܚܙܺܝܪܳܢ܀

ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܥ ܫܒܺܝܥܳܝܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܥܰܠ ܝܳܬܗܶܝܢ ܡܰܘ̈ܠܕܳܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢܳܝܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ܆ ܕܰܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܝܺܗܺܝܒܽܘܬܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܓܠܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀ ܘܟܰܕ ܠܰܡ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ؟ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܟܰܠܘ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ ܘܰܐܙܺܝܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ؟ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܓܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܡܳܠܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܕܐܶܬܥܰܠܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ܀

 

 

ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܣܒܪܺܝܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܩܰܠܺܝܠܽܘܬܶܗ ܘܚܰܪܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܕܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܥܳܒܶܕ. ܪܽܘܚܳܐ ܠܰܡ ܐܰܬܰܪ ܕܨܳܒܝܳܐ ܢܳܫܒܳܐ. ܗܰܝ ܕܶܐܡܰܪ ܩܳܠܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ܆ ܠܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰܣܬܰܟܰܠ. ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܘ ܠܘܳܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܡܥܽܘܗܝ ܘܩܰܒܠܽܘܗܝ ܠܩܳܠܳܐ܀ ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ܆ ܐܰܘ ܐܳܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܐܰܘ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܟܰܢܶܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܕܟܰܢܶܫ ܟܶܠܽܗ ܥܰܡܳܐ ܘܐܶܫܬܓܶܫ܀

ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܩܳܠܳܐ. ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡܰܓܢܳܢܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܕܐܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܡܰܘܗܒ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗܳܟܰܢ ܢܗܰܪ܆ ܚܰܕ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܢܰܢܗܪ̈ܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ܀

ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܒܰܙܢ̈ܰܝܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܕܒܶܣܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܰܝܦܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ܆ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܐܶܫܟܰܚ ܥܳܟܳܪ ܒܰܪ ܟܰܪܡܺܝ ܠܰܟܣܺܝܣ ܕܡܰܡܠܠܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܚܰܕ܆ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܚܰܕ܀ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܫܡܰܥ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܙܰܠ̈ܓܶܐ ܡܶܕܶܡ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܬܽܘܒ ܗܳܪܟܳܐ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܶܗ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܳܪܶܐ܀ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ؟

ܚܕܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ܀ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܡܠ̈ܺܝܠܶܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܠܰܡ ܕܡܶܠܬܶܗ ܘܰܕܦܽܘܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܶܗ܀ ܕܰܬܠܳܬ܆ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܫܳܒܶܝܢ ܟܽܠ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܠܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ ܕܰܐܪܒܰܥ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܬܽܘܪܳܨܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܥܰܘ ܕܢܶܒܢܽܘܢ ܡܰܓܕܠܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܐܰܝܟܰܢ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܛܰܘܦܳܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܪܰܚܬܳܐ ܘܰܒܢܰܘ ܡܰܓܕܠܳܐ ܟܰܕ ܨܒܰܘ ܕܠܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܘܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܩܪܒܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܰܘ ܟܝܳܢܶܗ ܚܰܣܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܬܪܶܗ ܡܪܺܝܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܚܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܒܰܠܒܶܠ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܦܰܠܶܓ ܡܰܡܠܠܗܽܘܢ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܗܰܘ. ܫܦܰܝܪ ܗܳܫܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܘܰܡܦܰܠܓ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܒܢܰܝܢ̈ܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܪܰܓܽܘܗ̇[39] ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܽܚܘܗ̇܀ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ̥ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܨܒܽܘܬܳܐ  ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܰܓܘ[40]. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܫܰܝܢܳܐ ܘܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܬܗܰܕܶܝܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܝܰܘܢܳܐ ܢܚܶܬ. ܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܐܶܬܚܙܺܝ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܡܳܪܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܢܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝܩ̈ܶܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܥܶܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܰܬ̥ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ܀ ܐ: ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܪܡܽܘܙ ܠܰܢ ܥܰܠܗܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܐܰܪܡܶܐ ܒܐܰܪܥܳܐ܆ ܘܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܠܽܘ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܶܒܰܬ܀ ܒ: ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܡܥܰܒܕܢ̈ܘܳܬܶܗ ܕܡܰܢܗܪ̈ܳܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܰܪ̈ܝܳܢ ܒܗܶܝܢ܆ ܘܡܰܚܡܶܐ ܠܗܶܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ܀ ܓ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܡܛܰܠܶܩ ܠܝܰܥܪܳܐ ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܨܰܒ ܐܰܕܳܡ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܩܰܒܠ̈ܳܢܰܘܗܝ܀ ܕ: ܡܶܛܽܠ ܕܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܟܰܕ ܫܰܕܪܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܟܰܕ ܠܝܺܕܰܥܬܶܗ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܀ ܗ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܫܘܶܐ ܒܐܽܘܣܺܝܰܐ ܗܽܘ ܠܰܐܒܳܐ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܀ ܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܐܰܢܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܘܠܰܡܦ̈ܺܐܕܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܙܳܥܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܨܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܳܣܪܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܗܳܢܰܘ ܟܝܳܢܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܶܫܬܰܦܥܳܐ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܠܳܐ ܡܰܘܦܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܙܳܥܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܐܳܦܠܳܐ ܒܰܡܩܰܒܠ̈ܳܢܶܐ ܙܳܥܪܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܳܨܪܳܐ. ܘܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܒܟܺܝܪܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܰܢ ܐܶܬܝܰܒܠܰܬ̥ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܒܶܠܘ ܘܒܐܺܝܕܳܐ ܒܐܺܝܕܳܐ ܟܰܕ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܩܰܘܺܝܘ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܐܺܝܕܳܐ ܒܐܺܝܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܢ ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܐܶܢ ܒܟܺܝܪܽܘܛܽܘܢܺܝܰܐ ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ܀ ܐܶܢ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܘܐܶܢ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܐܶܢ ܒܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܐܶܢ ܒܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܒܐܺܝܕܳܐ ܒܐܺܝܕܳܐ ܘܰܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܠ̈ܶܫܳܢܶܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܙܳܥܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܝܰܬܪܳܐ ܒܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܝܗ̇ ܠܦܽܘܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܐܺܝܬ ܡܰܢ ܕܡܶܬܡܰܣܟܢܳܐ ܒܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܟܰܕ ܠܰܘ ܗܺܝ ܡܶܬܡܰܣܟܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܓܶܝܪ܆ ܟܰܕ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܥܬܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܳܡܪܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܚܳܡܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܠܳܐ ܛܽܘܒ̈ܬܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܙܰܗܰܪ ܫܠܶܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܕܥܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ܆ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢܳܗ̇ ܥܰܡܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܘܐܺܝܬ ܕܡܶܬܝܰܬܪܳܐ ܒܶܗ ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܗ̇ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܛܳܒ̈ܶܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܕܡܶܬܦܰܠܓܺܝܢ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܕܡܶܬܚܰܝܕܺܝܢ؟

ܘܳܐܡܪܝܢܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܡܦܰܠ̈ܓܶܐ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܒܗܽܘܢ܀

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܒܰܟܡܳܐ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܒܳܒܶܝܠ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܒܗܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܰܡܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܛܰܥܐܽܘܗܝ ܠܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܛܥܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܰܓܕܠܳܐ ܐܶܠܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ܀

ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܬܽܘܒ ܕܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ܆ ܐܰܘ ܒܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܰܒܠ̈ܳܫܳܢܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܶܐܐ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐ: ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡ̈ܶܐ ܢܦܰܩܘ ܕܰܢܬܰܠܡܕܽܘܢ ܘܰܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܬܽܘܢ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ܀ ܒ: ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܰܘܕܶܐ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܡܰܡܠܶܠ ܐܢܳܐ ܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܚܰܕ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ܆ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܕܠ̈ܶܫܳܢܶܐ܀ ܓ: ܐܳܦ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܦܽܘܫܳܩ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܗܳܕܶܐ ܓܽܘܕܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕܽܘܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܝܶܠܦܰܬ̥. ܗܳܐ ܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܀ ܘܬܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܰܘ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܐ ܗܘܳܬ. ܗܘܳܬ ܣܳܦܪܰܬܳܐ ܘܐܰܠܦܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ̈ܺܝܢ܀ ܕ: ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܦܪܟܣܺܝܣ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܰܐܩܶܦܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܶܗ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܕܰܝ ܘܰܐܒܓܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܢܚܶܬܘ ܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܺܬܶܒܘ ܥܰܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܡܡܰܠܠܳܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܐܰܝܢܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܒܶܗ. ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܪܽܘܡܺܝ. ܠܬܳܐܘܡܰܐ ܗܶܢܕܽܘ. ܘܠܰܐܕܰܝ ܐܽܘܪܗܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܣܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܡ̈ܰܝܳܢܶܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܰܐܕܰܝ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܺܝܗܽܘܕ. ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢܶܗ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ܀

ܡܳܢܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܳܝ ܕܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ؟

ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܰܓܶܢ ܘܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܥܳܡܰܪ ܒܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܕܢܰܐܠܶܦ ܠܰܡܩܰܒܠ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܢܝܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܘܰܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܒܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܰܘ ܒܠܶܠܝܳܐ ܘܒܰܬܠܳܬܫܳܥ̈ܺܝܢ ܩܰܒܠܽܘܗܝ܆ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܰܐܩܶܦܘ ܗܘܰܘ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܐܩܶܦܘ܆ ܗܳܢܰܘ ܫܰܪܺܝܘ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܰܒܠܶܫܳܢ ܠܶܫܳܢ܆ ܠܣܰܓܺܝܽܐܘܬܳܐ ܕܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܦܠܰܣܛܺܝܢܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ܀ ܘܶܐܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܶܒ̈ܝܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܐܶܫܬܒܺܝܘ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܰܢ ܢܚܶܬ̥ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܰܬܡܳܢ ܥܡܰܪܘ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ܀ ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐܬܽܘܪ ܘܰܠܡܳܕܺܝ ܘܰܠܒܳܒܶܝܠ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܠܡܶܨܪܶܝܢ ܘܠܳܐܬܽܘܪ ܘܰܠܒܳܒܶܝܠ ܡܣܰܝ̈ܟܳܬܳܐ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܡܶܢ ܢܽܘܓܪܳܐ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܘܐܳܦ ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܐ ܕܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ܆ ܘܐܳܦ ܗܳܝ ܡܣܰܝܰܟܬܳܐ ܗܘܳܬ̥܀ ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܘܳܬ ܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܕܶܝܢ ܕܬܶܗܘܶܐ܆ ܟܰܕ ܬܒܰܥܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ̥ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܰܩܢܝܳܐ ܦܝܳܣܳܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܗܺܝ ܕܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܶܫܬܒܺܝܘ ܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܀

ܬܠܳܬ ܡܰܢ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܐܶܫܬܰܒܝܰܬ̥ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܬܠܳܬ. ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܚܰܡܶܫ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܒ̈ܝܶܐ ܐܰܬܒܰܕܰܪܘ ܒܥܰܡܡ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܥܺܝ ܥܰܙܪܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܣܠ̈ܶܩܝ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܫܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܒܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܀ ܐܶܬܰܘ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܰܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܀ ܬܽܘܒ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܘܩܳܐ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ ܗܘܰܘ܆ ܠܰܘ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܐܶܬܰܘ. ܘܐܶܢ ܠܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܐܶܬܰܘ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܒܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܫܒܳܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ ܘܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܘ ܕܐܶܬܦܪܶܫ ܠܕܶܒ̈ܚܶܐ܆ ܘܰܠܥܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܬܶܫܡ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢܰܘܗܝ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܦܰܘܠܽܘܣ ܕܰܫܒܰܩ ܠܰܐܬܪܶܗ ܛܰܪܣܽܘܣ ܘܶܐܬܐ ܥܡܰܪ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܠܘܳܬ ܓܰܡܰܠܺܝܐܶܝܠ ܡܰܠܶܦ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܕܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܟܰܢܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܐܶܫܬܓܶܫ. ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܓܶܫ. ܡܶܛܽܠ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܚܰܕܬܽܘܬܶܗ ܘܠܳܐ ܡܥܰܝܕܬܽܘܬܶܗ܆ ܕܰܦܪܺܝܫ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܪ̈ܰܥܡܶܐ܀ ܠܰܐܝܟܳܐ ܟܢܰܫ؟ ܠܥܶܠܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܘܟܒܳܐ ܢܓܰܕ ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܰܡܓܽܘ̈ܫܶܐ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠ̈ܶܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܡܰܡܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܶܫ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ܆ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܳܪܣܳܐܺܝܬ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܡܶܢܺܝܰܐ ܗܳܟܘܳܬ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠ ܐܰܬܪܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܝܰܠܕܶܗ܆ ܥܡܳܕܶܗ܆ ܨܰܘܡܶܗ܆ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ܆ ܚܰܫܶܗ܆ ܙܩܺܝܦܶܗ܆ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܣܽܘܠܳܩܶܗ܆ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܗܘܳܬ̥܆ ܘܰܕܝܰܗܒ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓܺܠܝܠ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܒܶܗ ܝܺܠܺܝܕܺܝܢܰܢ؟ ܗܳܢܰܘ܆ ܬܰܗܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܚ̈ܳܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܓܠܺܝܠ̈ܳܝܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܒܚܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܘ. ܒܠ̈ܶܫܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܰܡܦܰܬܟ̈ܶܐ ܡܰܡܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܘܡܳܕܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ. ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܦܰܕܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܦܶܢܛܽܘܣ ܘܕܰܐܣܝܰܐ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܦܪܽܘܓܺܝܰܐ ܘܰܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܠܺܝܒܰܘܐܝ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܩܽܘܪܺܝܢܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܓܺܝܽܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܡܶܢ ܩܪܺܝܛܺܝ ܘܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܡܶܢ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܐ:   ܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܡܶܢ ܦܪܳܬ ܢܰܗܪܺܝܢ. ܒ: ܡܳܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܕܺܝ. ܓ: ܘܰܐ̈ܠܰܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܰܢܺܝܰܐ. ܕ:   ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܶܝܬ ܢܰܗܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ ܦܪܳܬ   ܠܕܶܩܠܰܬ. ܗ:  ܩܰܦܰܕܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܡܶܢ ܩܰܦܰܐܕܽܘܩܝܰܐ. ܘ: ܦܰܢܛܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܦܰܢܛܽܘܣ. ܚ:    ܘܰܦܪ̈ܽܘܓܳܝܶܐ ܡܶܢ ܦܪܽܘܓܺܝܰܐ. ܛ: ܘܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܝ: ܘܠܽܘܒ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܠܺܝܒܘܰܐܝ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܩܽܘܪܺܝܢܺܝ. ܝܐ: ܘܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ. ܝܒ: ܘܰܩܪ̈ܺܝܛܳܝܶܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܛܺܝ. ܝܓ:  ܘܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ ܥܰܪܒܺܝܰܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܠܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܕܰܡܰܪܘ ܣܰܓܺܝ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܗܳܕܶܐ ܨܒܽܘܬܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܶܗ؟ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐܺܝܬ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐܺܝܬ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܰܪܘܺܝܘ. ܡܶܐܪܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ܆ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܶܫܬܰܐܽܘܘܗܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܐ܆ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ̈ܬܶܐ܀ ܗܰܘ ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܒܙܶܩ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝܘ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܆ ܘܰܐܫܩܺܝܘ ܠܣܳܓ̈ܕܰܝ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܣܓܶܕܬܳܐ ܕܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܀ ܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܙܶܩ̈ܶܐ ܥܰܬܺܝܩ̈ܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ܀ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܀ ܙ̈ܶܩܶܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ܀ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܡܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܬܰܘܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܡܰܡܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܩܳܡ ܥܰܡ ܚܕܰܥܣܰܪ ܫܠ̈ܺܝܚܺܝܢ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܗܳܝ ܕܩܳܡܘ ܥܰܡܶܗ ܚܕܰܥܣܰܪ ܚܰܘܺܝܘ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܥܡܗ ܐܳܦ ܒܡܶܠܬܳܐ. ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܗܳܢܰܘ ܐܰܢܬܽܘܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܳܪ̈ܰܝ ܡܕܺܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܝܰܘܕ̈ܽܝܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܬܽܘܢ܆ ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܢܬܽܘܢ ܣܳܒܪܺܝܢ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܪܘܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ܆ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܪܰܘܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܕܰܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܫܳܥ̈ܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܡܫܬܝܳܐ ܕܚܽܘܠܳܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܡܨܰܕܪܺܝܢ܆ ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܒܝܽܘܐܶܠ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܐܶܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ܆ ܘܢܶܬܢܰܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒܢܳܬ̈ܟܽܘܢ܆ ܘܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ܆ ܘܩܰܫܺܝܫܰܝܟ̈ܽܘܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܢܶܚܠܡܽܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝ ܘܥܰܠ ܐܰܡܗ̈ܳܬܝ ܐܶܫܽܘܕ ܪܽܘܚܝ ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ܆ ܚܙܺܝ ܠܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܘܰܠܠܳܐ ܣܦܺܝܪ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ܆ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܬܺܝܕ̈ܳܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܠܦܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܥܬܺܝܕܳܐ ܕܥܰܬܕܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܐܬܶܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܓܒܰܪ̈ܘܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܕܡܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܢ̈ܳܢܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܦ ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ܆ ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܰܕܡܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܕܢܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܺܐܚܶܐ. ܗܳܢܰܘ܆ ܥܰܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܡܰܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܕܰܚܫܟ܆ ܘܓܢ̱ܒܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ̥܆ ܘܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܐܶܬܦܬܰܚܘ܆ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܡܘ. ܒܰܕܡܳܐ ܡܰܢ܆ ܘܰܠܚܰܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܥܶܛܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ܆ ܘܠܰܘ ܬܶܢܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܦܰܚܶܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܫܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܥܫܶܢ ܗܘܳܐ ܒܬܶܢܳܢܳܐ܆ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܓܙܳܡܳܐ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܠܽܘܚܳܡܳܐ. ܒܐܺܝܕܳܐ ܡܰܢ ܕܰܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܓܶܝܪ ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܐ܀ ܐܰܝܟ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܫܰܦܺܝܪܰܐ ܘܠܰܠܽܘܡܽܘܣ. ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ ܡܣܳܡ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܺܐܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܣܰܪ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܀ ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܕܒܰܦܠܰܣܛܺܝܢܺܝ܀ ܘܫܶܬܡܳܐܐ  ܐܰܠ̈ܦܰܝܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܥܰܠܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ܀ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦ ܒܕܰܚܫܰܟ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀ ܘܣܰܗܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܐܰܝܟ ܕܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܚܫܰܟ ܫܶܡܫܳܐ܀

 

 

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܕܗܽܘ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪ ܬܳܒܽܘܪ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ

ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ؟

ܥܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܢܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܩܰܕܶܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ܆ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܡ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܣܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܨܒܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܢܶܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܝܽܐܘܢ܀

ܥܠܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܚܰܘܝܶܗ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܫܰܪܟܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܥܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ܀ ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܢ ܡܰܥܠܰܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ܀ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ ܡܶܬܪܚܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܦܰܢܺܝ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܟܳܣܳܐ܆ ܘܫܰܡܠܺܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܠ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܦ ܗܶܪܳܘܕܶܣ ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܦܰܪ ܠܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܩܰܛܠܶܗ܀

ܥܠܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ

ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܣܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܺܝܒ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܣܳܗܕ̈ܺܝܢ ܬܩܽܘܡ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܠܺܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ܆ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕܐܠܺܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ܆ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܗ̱ܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܕܢܰܐܠܦܽܘܢ ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ܀

ܒ܆  ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܕܛܳܒܳܐܺܝܬ ܐܶܡܰܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܕܐܰܘܕܝܶܗ ܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܩܰܠܰܣ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ܀

ܓ܆  ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܒܳܬܪܶܗ. ܚܰܕ ܡܶܢ܆ ܕܰܥܒܰܪ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܰܘ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ܀

ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܡܓܰܕܦܳܢܰܐܗ̱ܘ ܒܗܳܝ ܕܰܡܒܰܝܬܶܐ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܫܰܘܝܽܘܬ ܐܽܘܣܺܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܡܓܰܕܶܦ ܐܰܢܬ ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܢܰܦܫܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܙܰܟܳܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ܀ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܶܐܠܺܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ܆ ܕܝܰܗܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܸܬܥܒܰܪ ܘܡܶܬܬܕܺܝܫ ܐܶܠܳܐ ܡܰܟܶܣ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܀ ܠܶܐܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܛܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܛܳܢ ܛܶܢܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡ. ܕܶܐܠܽܘ ܣܰܩܽܘܒܠܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܡܓܰܕܦܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܛܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ܀

ܕ܆   ܐܰܝܬܺܝ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܡܳܪܰܐܗ̱ܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܰܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܆ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܒܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܠܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܩܰܢܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܰܫܶܗ ܘܡܰܘܬܶܗ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܡܺܝܬ ܘܠܶܐܠܺܝܳܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝ܀

ܗ܆   ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܨܒܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ܆ ܢܶܫܩܽܘܠ ܙܩܺܝܦܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ. ܐܺܝܬܰܝ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܪ̈ܶܒܽܘ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܺܝܬܘ܆ ܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܘܒܶܕܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܡܶܫܟܳܚܽܘ ܐܶܫܟܚܽܘܗ̇. ܟܽܠ ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ. ܠܘܳܬ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܚܰܘܺܝ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܚܠܳܦ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܛܳܠܽܘܡ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ̈ܳܢܶܐ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܠܘܳܬ ܦܶܪܥܽܘܢ܆ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܘܳܬ ܐܳܚܳܒ܀

ܘ܆   ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܛܢܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܢܡܪܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢ ܡܣܰܪ̈ܩܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܠܳܐ ܩܢܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ܀ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܥܦܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܀ ܘܰܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܰܚܛܺܝܬܗܽܘܢ܆ ܘܶܐܠܳܐ ܥܛܺܝܢܝ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܟ ܕܰܟܬܰܒܬ. ܘܛܰܢܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܟܰܦܢܳܐ ܬܠܳܬ ܫܢ̈ܺܝܢ܆ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ܆ ܠܥܶܓ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܦܺܐܩܳܐ. ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܪܚܳܐ܀

ܙ܆    ܐܰܝܬܺܝ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܶܐܠܺܝܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܠܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܰܠܚܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܬܰܟ̈ܬܽܘܫܶܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ܆ ܕܐܶܢ ܠܳܐ ܬܺܐܬ̥ܰܪ ܟܺܐܢܽܘܬܟܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܣܳܦܪ̈ܶܐ ܘܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܠܘܳܬ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܦܶܪܥܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܐܳܚܳܒ ܐܰܝܟ ܐܶܠܺܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܝܰܡܳܐ ܣܳܕܩܺܝܢ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܘܰܕܥܰܘܠܳܐ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܡܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܐܺܝܫܰܝ ܢܦܰܩ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܺܐܠܦܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܗܘܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܐܰܨܠܰܚܘ ܒܥܰܬܺܝܩܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܟܣܺܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢܕ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ܀

ܚ:  ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܬܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܥܰܬܺܝܩܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ

ܕܐܶܢ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܰܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܘ ܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܩܢ̈ܰܝ ܐܶܣܟܺܝܡܳܐ܆ ܐܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ܆ ܐܰܝܟ ܓܶܠ̈ܝܳܢܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ܆ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ܆ ܘܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܐܽܘܪܗܳܝ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܐܶܠܺܝܳܐ ܦܰܓܪܳܢܳܐܺܝܬ ܐܶܬܳܐ ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܡܺܝܬ܀ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܡܳܪܝ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܠܳܐ ܦܣܰܩ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܟܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ̥ ܕܡܽܘܬܳܗ̇ ܠܛܽܘܦܣܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܐܶܬܚܰܝܕܰܬ̥܆ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܣܬܰܟܡܰܬ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܚܰܝܠ̈ܳܘܳܬܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܚ̈ܶܙܘܶܐ ܘܕܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܕܗܽܘ̈ܠܰܐܣ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܰܨܝܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܗܘܳܐ܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܽܘܪܗܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܦܺܪܝܩܶܝܰܢܳܘܣ ܦܣܰܩ ܘܶܐܡܰܪ܆ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܶܣܬܰܟܡܰܬ ܟܺܝܬ ܘܐܶܬܚܰܙܝܰܬ̥ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ܀ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܝܢ ܣܪܽܘܓܳܝܳܐ܆ ܐܳܦ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܽܘܣ[41] ܕܦܰܐܛܰܪ ܚܙܰܘ ܕܡܰܝܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܣܶܐܺܘܝܪܶܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܒܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܦܣܰܩܘ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܡܽܘܫܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬܢܰܚܰܡ ܘܩܳܡ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܠܺܝ ܘܶܐܬܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܰܢ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ

ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܐܰܘ ܒܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܕܐܶܬܕܰܟܝܰܬ̥ ܚܙܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܺܝܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܡܶܠ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܕܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܥܰܣܩ̈ܳܬܳܐ ܣܶܒܠܶܬ̥ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܦܩܶܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ܀ ܐܶܠܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܘܰܓܙ̈ܳܡܶܐ ܡܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܓܙܰܡܘ ܥܠܰܝ ܐܳܚܳܒ ܘܐܺܝܙܒܺܝܠ܀ ܘܐܳܦ ܐܰܢܬ ܚܰܫܳܐ ܘܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܰܢܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܘܩܳܐ܆ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܬܠܶܡ ܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܀

ܥܶܠܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܕܒܐܰܝܕܳܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܗܘܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܐܶܠܺܝܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܕܠܰܘ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܠܺܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܢܒ̈ܺܝܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܢ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ܀

ܥܠܬܐ ܬܡܝܢܝܬܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܢܳܢܳܐ ܡܥܳܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܘܰܢܡܰܠܶܠ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܥܰܪ̈ܦܶܠܶܐ ܚܕܳܪܰܘܗܝ. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܥܢܳܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܫܩܰܠܬܶܗ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ ܐܳܬܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܀ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܡܰܠܶܠ܆ ܥܰܠܗܳܝ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ܀

ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܡܰܠܶܠ܆ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܽܘܛܬܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܓܳܙܶܡ ܘܡܰܕܚܶܠ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܥܰܡܽܘܛܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܒܣܺܝܢܰܝ ܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܒܥܰܪܦܶܠܳܐ ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡ̈ܰܝܳܐ܆ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܐܳܐܰܪ܀ ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܕܚܶܠ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ܀

 

 

ܥܶܠܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܐܢܳܫ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܚܙܰܘ؟

ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܢܶܬܐܰܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܘ̈ܰܝ ܕܝܰܬܺܝܪ ܥܰܣܩ̈ܳܢ ܠܩܽܘܒܠܳܐ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܘܟܶܫܠܶܗ ܡܬܺܝܚ ܗܘܳܐ܀ ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܕܠܰܘ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܐܢܳܫ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܠܚܰܫܶܗ ܬܽܘܒ ܡܰܥܗܶܕ ܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܥܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܒܳܬܰܪ ܠܰܡ ܕܥܳܒܰܪ ܟܶܫܠܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܕܰܐܟܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ ܘܰܓܠܳܐ ܠܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܡܶܬܐܡܪ̈ܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬܝ܆ ܕܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܡܶܬܩܰܒܠ̈ܳܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܩܰܒܠܽܘܢ܆ ܘܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܫܶܡܝ ܡܫܰܪ̈ܪܳܢ ܘܣܳܗ̈ܕܳܢ ܠܡܶܠ̈ܰܝܟܽܘܢ܀ ܙܳܕܶܩ ܠܡܶܕܰܥ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܶܬܚܙܺܝ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܽܘܬܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢ ܘܟܰܕ ܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܬܰܠ̈ܡܺܝܕܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܨܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܶܨܺܝܚܘܬܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ. ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܬܶܐ܀ ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܬܰܡܳܢ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܘܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ܀ ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܛܠܰܬ̥ ܥܰܠܝܗܽܘܢ܆ ܬܰܡܳܢ ܕܶܝܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܟܪܶܟ ܐܰܝܟ ܡܓܰܠܬܳܐ܆ ܘܰܡܚܰܕܶܬ̥ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܀ ܘܗܳܪܟܳܐ ܡܰܢ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܘܺܝ ܗܽܘ ܠܶܗ܆ ܬܰܡܳܢ ܕܶܝܢ ܕܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܝܳܬܶܒ ܟܰܕ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܠ̈ܺܝܠܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܦܳܩܶܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܢ܆ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܐܳܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܺܝܘ ܥܰܒܕܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܠܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ܆ ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܐܣܽܘܪܘ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ܀ ܐܶܡܰܬܝ ܕܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ܆ ܘܚܰܛ̈ܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܬܰܢܩܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܠܳܐ ܙܰܗܪܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܡܰܟܣ̈ܳܢܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܳܗܕܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܳܐ܆ ܘܕܰܝܳܢܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܓܠܶܐ ܘܥܰܪܛܶܠܳܝ ܗܽܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܐܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܘܐܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܘܐܶܢ ܚܽܘܫ̈ܳܒܶܐ ܘܐܶܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ܀ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܢܕܳܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ

ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܝܽܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ܆ ܕܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܙܰܝܚܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܟܬܺܝܒ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܛܰܠܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ. ܐܰܢܬܬܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܪܶܟܝ܀ ܘܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܒܪܳܗ̇ ܗܰܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܘܳܬܶܗ܀ ܘܒܰܦܪ̈ܰܟܣܺܝܣ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܶܝܫܽܘܥ܆ ܘܥܰܡ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܒܥܽܘܢܕܳܢܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܟܰܕ ܚܙܰܐܽܘܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܦܝܳܐ܆ ܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܐܶܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܓܶܠܝܳܢܳܐ. ܘܐܳܦ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܗܰܘ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܓܠܳܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܪܺܝܘ ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܕ ܠܥܶܠܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܕܝܽܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ ܥܒܰܪ ܒܡܰܡܠܠܽܘܬ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܒܩܽܘܠ̈ܳܣܶܐ ܕܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܫܰܒܥ̈ܺܝܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ. ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܚܳܙܶܩ ܗܘܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܶܫܳܢܶܗ ܘܡܶܠܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܗܰܘܢܶܗ. ܕܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܣܰܘܩܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܳܢܶܝܢ ܕܡܰܡܠܶܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܣܬܒܰܪ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܗܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܓܫܽܘܡ ܡܰܡܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܕܺܝܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܕܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܶܐܦܶܣܳܘܣ ܘܕܺܝܘܢܳܢܣܺܝܳܘܣ ܠܰܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܟܰܬܒܶܗ. ܥܠܰܗܝ ܐܰܝܬܺܝ ܠܫܰܪܒܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܒܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ ܩܒܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ̥. ܢܦܰܩ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܘܥܰܡܶܗ ܫܩܰܠ ܠܝܳܠܕܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܐܰܓܥܠܳܗ̇ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܛܰܠܝܳܐ܆ ܗܳܐ ܐܶܡܳܟ ܘܫܰܪܟܳܐ. ܘܣܶܠܩܰܬ̥ ܥܰܡܶܗ ܠܰܐܣܝܰܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܕܺܝ ܠܰܐܟܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܠܦܰܛܡܳܘܣ ܓܳܙܰܪܬܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܬ̥. ܘܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܕܐܰܢܛܺܝܽܘܟ ܘܦܽ̊ܘܠܝܩܰܪܦܳܘܣ ܕܰܙܡܽܘܪܢܺܝ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܗܦܰܟ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܐܣܺܝܰܐ ܒܰܫܢܰܬ ܫܒܰܥ ܕܕܽܘܡܰܛܝܰܐܢܳܘܣ܆ ܢܶܦܩܰܬ̥ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܥܰܦܝܳܗ̇ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܦܰܐܦܝܳܐ ܘܦܽܘܠܝܩܰܪܦܳܘܣ ܒܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܘܩܰܒܪܳܗ̇ ܒܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ ܒܰܐܢܟܠܰܐܘܳܣ ܛܽܘܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܐܺܝܓܢܰܐܺܛܝܳܘܣ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ. ܘܰܐܘܡܝܰܬ̥ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܠܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܠܐܢܳܫ ܥܰܠ ܩܰܒܪܳܗ̇. ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܫܒܰܬܥܶܣܪܶܐ ܚܝܳܬ̥ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ܆ ܘܗܳܟܘܳܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܓܰܪܘ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܥܢܰܕ. ܘܗܽܘ ܐܰܣܪܰܚ ܠܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܒܕܽܘܟܬܶܗ ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܠܐܢܳܫ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܒܶܐܦܶܣܳܘܣ܆ ܚܰܕ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܘܐܰܚܪܢܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܫܝܫܐ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܢܓܠܝܣܛܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܰܒ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܐܶܡܰܪ܆ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܢ ܫܡܰܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ܀ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܒܺܐܝܳܪ ܝܰܪܚܳܐ ܐܶܬܥܰܦܝܰܬ̥ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܒܰܟܬܳܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܒܐܳܒ. ܘܒܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܒܟܳܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܐܳܒ ܚܰܬܺܝܬܳܐ܀ ܘܐܺܝܬ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܗ̇. ܘܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܬܰܠ̈ܡܺܝܕܰܘܗܝ ܥܰܦܝܽܘܗ̇. ܘܰܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܐܶܬܟܰܬܒܰܬ̥ ܒܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܟܬܺܝܒ܆ ܕܰܒܓܶܕܣܺܝܡܰܢ ܐܰܘܟܺܝܬ ܓܰܢܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܬܥܰܦܝܰܬ̥. ܘܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܚܰܬܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܣܶܦܪ̈ܶܐ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܕ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇. ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܳܐ ܕܣܶܒܠܰܬ̥ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܒܰܙܒܰܢ ܙܩܺܝܦܽܘܬܳܟ ܘܰܩܒܽܘܪܬܳܟ ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܳܗ̇ ܕܬܶܪܕܶܐ ܒܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܪܕܳܐ ܒܶܗ ܐܳܕܳܡ ܘܫܺܝܬ ܘܢܽܘܚ ܘܡܰܠܟܺܝܙܕܶܩ ܘܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒ̈ܺܝܶܐ܀ ܘܟܰܕ ܡܛܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܘܬܳܐ ܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܐܳܦ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ܀ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܘܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܥܰܦܺܝ ܢܺܝܩܳܘܕܺܝܡܳܘܣ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀ ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܥܰܦܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ܆ ܗܳܟܰܢ ܥܰܡ ܫܠ̈ܺܝܚܶܐ ܘܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܥܰܦܺܝ ܠܶܐܡܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܺܝܠ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܢܶܩܥܳܐ ܕܩܰܒܪܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܣܳܡܽܘܗ̇. ܘܐܶܬܡܰܠܝܰܬ̥ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܐܳܐܰܪ ܪܣܰܡ ܪܺܝܚܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܥܶܠ̈ܳܝܶܐ ܘܰܕܬܰܚܬ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܩܰܠܺܝܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܒܕܐܶܬܚܰܪܰܪܘ ܡܠܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܠܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ܆ ܘܰܠܪܺܝܚܳܐ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܕܰܪܣܰܡ ܐܳܐܰܪ. ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܘܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܦܪܰܥܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܚܠ̈ܰܝܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܥܰܦܝܰܬ̥. ܘܡ̈ܰܝܳܐ ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܫܰܬܺܝܩ̈ܬܳܐ ܒܰܟܝܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܦܪܰܥܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܕܶܝܢ ܘܚܰܘܳܐ ܕܳܨܘ ܕܒܰܪܬܗܽܘܢ ܣܶܥܪܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܘܳܘܢ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܳܦ ܢܽܘܚ ܘܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܘܰܢܒ̈ܺܝܶܐ ܚܕܺܝܘ܆ ܕܣܶܥܪܰܬ̥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܳܦ ܬܶܓܡܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠ̈ܳܬܳܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܢܰܚ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܪܘܳܙܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܡ̈ܰܠܰܐܟܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܕܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܘܛܳܝܣܳܐ ܠܰܐܘܘ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ܀

 

 

 

 

 

ܬܽܘܒ ܕܺܝܠܶܗ ܟܰܕ ܕܺܝܠܶܗ ܕܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܟܺܐܦܳܐ ܬܽܘܪܓܳܡܳܐ ܕܥܰܠ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ

ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܥܽܘܬܳܕܳܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܚܽܘܕ̈ܳܬܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܽܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܰܘ ܕܒܐܽܘܪܶܫܠܶܡ܆ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܰܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܢܳܝܗܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܢܩܰܕܶܡ ܘܰܢܝܰܩܰܪ ܕܒܶܗ ܟܽܠ ܥܺܐܕܳܐ ܡܶܬܚܰܕܰܬ̥܆ ܘܟܽܠ ܕܶܒܚܳܐ ܒܐܪܳܙܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ܆ ܘܒܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܗܰܝܟ̈ܠܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܺܐܕܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܐ܆ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. ܟܽܠܰܢ ܓܶܝܪ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܩܰܕܡ̈ܳܝܳܬܳܐ ܥܒܰܪ̈ܝ ܠܗܶܝܢ܆ ܘܗܳܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܰܕܬܳܐ܀

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܩܕܡܝܐ

ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܶܕܰܥ ܕܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܘܰܒܟܽܠܫܳܥ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܰܢ ܩܒܺܝܥ. ܘܟܰܕ ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܠܥܺܕܬܳܐ܆ ܒܥܰܝܢ̈ܰܝܢ ܡܰܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ܀ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܰܢ ܕܶܝܢ ܡܢܰܫܩܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܰܡܥܰܡܕܺܝܢܰܢ ܟܺܝܬ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܬܥܗܕܺܝܢܰܢ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܰܢ ܘܫܶܩܝܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܒܰܪܟܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܰܥܠܰܢ ܘܰܠܡܰܦܩܰܢ ܘܰܠܡܰܕܡܟܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܳܬܡܺܝܢܰܢ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܘܐܳܦܠܳܐ ܚܽܘܕܳܬܶܗ܆ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܳܐ ܣܳܟ ܡܰܥܬܶܩ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܠܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܘܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܳܒܶܠ܆ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܕܢܶܬܚܰܕܰܬ̥. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܐܳܦܠܳܐ ܚܽܘܕܳܬܶܗ܀

ܘܶܐܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ؟

ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ؟ ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܡ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܫܟܳܚܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܢܶܬܥܗܰܕ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܰܕ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܕܰܩܝܳܡܬܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܩܳܡ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܡܰܢ ܦܳܪܘܩܰܢ܆ ܐܶܬܬܰܦܰܩ ܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܩܳܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܨܠܺܝܒܶܗ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܚܰܘܺܝ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܡܚܰܘܶܐ܀ ܚܕܳܐ ܡܰܢ܆ ܒܐܺܝܕ̈ܰܝ ܦܪܽܘܛܽܘܢܺܝܩܺܝ܀ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܐܺܝ̈ܕܰܝ ܗܶܠܶܢܺܝ܀ ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܙܕܰܝܰܚ ܥܰܠ ܟܶܬܦ̈ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܘܰܕܥܺܝܪ̈ܰܝ ܪ