ܩܕܡܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܕܢܟܬܘܒ ܟܬܒܐ

ܩܕܡܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ ܢܒܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܕܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܪܒܥܳܐ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܡܰܠܟܘ̈ܬܐ ܗܳܘܶܝܢ ܒܝܰܘܢܝܐ: ܟܬܳܒܐ ܕܰܫܡܽܘܐܝܠ ܬܪܶܝܢ܆ ܘܕܣܦܪ ܡܰܠܟܘܬܐ ܬܪܶܝܢ܀ ܗ̇ܘ ܕܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܪ ܕܡܺܝܬ ܫܳܐܘܠ: ܘܕܰܘܝܕ ܗܦܰܟ ܡ̣ܢ ܕܠܡܶܚܪܰܒ ܠܥܡܠܝ̈ܩܝܶܐ ܡܫܪܶܐ ܟܬܳܒܐ ܬܪܰܝܢܐ ܕܡܰܠܟܘ̈ܬܐ. ܘܕܝܳܗܘ ܒܪ ܚܰܢܢ ܐܰܟܬܶܒ ܐܢܘܢ. ܟܬܒܐ ܕܚܣܺܝܪ̈ܬܐ ܕܗ̣ܘ ܣܶܦܪܐ ܕܒܪܝܡܝܢ ܡܚܰܘܐ. ܘܡܶܬܐܰܡܪܐ: ܕܠܰܟܬܒܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܰܫܡܽܘܐܝܠ ܐܰܟܬܒܶܗ ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܒܰܕܐܦ ܡܰܘܬܗ ܕܫܳܐܘܠ ܕܒܬܰܪ ܡܰܘܬܗ ܡܺܝܬ ܪܫܺܝܡ ܒܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܰܗܘܐ ܓܰܒܪܐ ܚܰܕ ܡ̣ܢ ܪܳܡܬܳܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ ܕܕܰܘܩ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܛܽܘܪܐ ܕܰܐܦܪܝܡ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗܘܳܐ ܕܠܶܘܺܝ ܘܰܒܛܽܘܪܐ ܕܰܐܦܪܝܡ ܡܛܳܬ݀ ܗܘܳܬ ܦܨܬܶܗ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܰܕܒܟܠܗܘܢ ܫܰܒ̈ܛܐ ܙܪܺܝܩܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܘ̈ܝܐ ܕܢܰܠܦܘܢ ܠܥܰܡܐ ܢܳܡܘܣܶܗ ܕܡܪܝܐ: ܘܰܠܘܬ ܩܽܘܪܚ ܒܰܪ ܝܨܗܳܪ ܒܰܪ ܩܳܗܬ ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ ܒܪ ܝܺܣܪܐܝܠ ܡܶܬܥܰܠܐ ܝܽܘܒܳܠܶܗ܀

ܘܰܫܡܶܗ ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܰܙܩܳܦ ܩܽܘܦ ܘܢܽܘܢ܀ ܒܰܪ ܝܪܚܘܡ ܒܪ ܐܠܝ̣ܗܘ ܒܰܪ ܬܚܘ ܒܪ ܨܘܦ ܐܦܪܬܝܐ܀

2- ܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܕܐ ܚܰܢܳܐ ܒܰܚܕܐ ܢܽܘܢ ܘܰܫܡܗ̇ ܕܐܚܪܬܐ ܦܰܢܳܢܳܐ ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܕܥܰܩܪܐ ܗܘܬ ܚܰܢܐ. ܢܰܣܒܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܦܰܢܳܢܳܐ ܠܘ ܠܪܶܓܬܐ܀

3- ܠܡܶܣܓܰܕ ܘܠܡܕܒܚܽܘ ܠܡܳܪܝܐ ܨܒܽܘܬ ܒܫܝܠܘ ܗ̄ ܠܘ ܕܰܢܩܰܪܒ ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ ܒܰܕܠܶܘܝܐ ܗܘܐ ܘܢܣܒ ܡܰܥܣܪ̈ܶܐ܀ ܘܬܰܡܢ ܐܝܬ ܗܘܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܥܺܝܠܺܝ ܚܳܦܢܺܝ ܘܦܺܝܢܚܶܣ܀

5- ܘܰܠܚܰܢܐ ܝܰܗܒ ܡܢܳܬܐ ܚܕܳܐ ܐܰܥܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܦܰܪܨܽܘܦܐ܀

6- ܘܡܪܝܐ ܐܶܚܰܕ ܪܰܚܡܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܪܒܥܗ̇܀ ܘܡܰܪܓܙܐ ܗܘܳܬ ܠܗ̇ ܥܰܪܬܗ̇ ܐܦ ܡܰܪܓܙܘ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

8- ܘܐܰܝܟܰܘ ܠܐ ܠܥܣܬܝ ܗ̄ ܠܡܳܢܳܐ܀ ܗܐ ܐܢ̇ܐ ܛܳܒ ܠܟܝ ܡ̣ܢ ܥܶܣܪܐ ܒܢܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܗ̇ܕܐ ܡܰܥܒܪ ܟܰܪܝܽܘܬܗ̇܀

11- ܘܬܶܬܠ ܠܐܰܡܬܟ ܙܰܪܥܐ ܕܐܢܳܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܝܳܠܕܐ ܕܶܟܪܐ܀

14- ܘܚܰܫܒܗ̇ ܥܺܠܝ ܐܝܟ ܪܰܘܝܐ ܒܰܫܠܝ ܘܰܘ܀ ܐܰܦܝܓܝ ܚܰܡܪܟܝ ܡܶܢܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܥܒܪܝ܀

16- ܠܐ ܬܶܚܫܒܝܗ̇ ܠܐܱܡܬܟ ܩܕܡܰܝܟ ܒܰܪܬ ܚܛܳܗܐ ܗ̄ ܒܰܪܬܐ ܡܚܰܒܰܠܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܐ ܗ̣ܘ ܕܥܳܩܰܬܝ ܘܕܪܽܘܓܙܝ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܨܒܳܪܝ ܘܕܟܰܪܝܽܘܬܝ܀

20- ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܫܡܽܘܐܝܠ. ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܡܪܝܐ ܫܐܠܶܬܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

23- ܬܒܝ ܥܕܰܡܐ ܕܬܶܚܣܠܺܝܢܗ: ܒܪܰܡ ܢܰܫܪ ܡܪܝܐ ܡܶܠܬܟܝ ܗ̄ ܢܫܘܶܝܟܝ ܕܬܰܣܩܺܝܢ܀

24- ܘܰܐܣܩܰܬܗ ܥܰܡܗ̇ ܟܕ ܚܣܰܠܬܗ ܒܬܰܘܪܐ ܬܽܘܠܬܐ ܒܩܽܘܫܝ ܬܰܘ ܐ̱ܚܪܳܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܠܺܝܬܝ ܫܢܰܝ̈ܐ܀ ܘܓܪܳܒܐ ܚܰܕ ܕܚܰܡܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܝܳܒܠ ܗ̄ ܟܰܝܠܐ ܕܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܩܣ̈ܛܶܐ ܕܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܙܶܩ̈ܶܐ ܡܶܬܬܪܡܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܺܝܢ ܩܽܘܦܪ̈ܝܶܐ ܩܽܘܠܬܐ ܪܰܒܬܐ܀

28- ܘܐܦ ܐܢ̇ܐ ܐܶܫܐܠܬܶܗ ܠܡܪܝܐ ܗ̄ ܐܰܘܫܛܬܗ܀ ܕܫܶܐܠ ܠܝ̣ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܐ ܒܰܪܒܨ ܫܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

3- ܡܛܠ ܕܕܺܝܕܰܥܬܐ ܗ̣ܘ ܡܳܪܝܐ: ܘܠܐ ܬܰܩ̈ܢܢ ܨܶܢܥ̈ܬܐ ܩܕܡܰܘܗܝ܀ ܡܛܠ ܕܝܰܕܥ̈ܬܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܰܗܐ ܕܰܡܛܰܝܶܒ ܐܰܡ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܗ܀

5- ܘܣܒܥ̈ܐ ܒܠܰܚܡܐ ܐܬܐܓܪܘ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܒܰܨܪܘ܀ ܥܩܰܪܬܐ ܝܶܠܕܬ݀ ܘܣܶܒܥܰܬ݀ ܫܰܒܥܐ܀

9- ܘܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܚܰܣܝ̈ܘܗܝ ܢܢܰܛܰܪ ܗ̄ ܩܳܢܽܘܢ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܺܝ: ܕܚܰܣ̈ܝܘܗܝ ܐܝܟ ܓܒܰܘ̈ܗܝ ܡܙܰܕܶܩ܀

10- ܡܪܝܐ ܢܶܬܒܪ ܡܡܰܪܡܪ̈ܢܰܘܗܝ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܘܢܶܬܠ ܥܽܘܫܢܐ ܠܡܰܠܟܗ. ܘܰܢܪܺܝܡ ܩܰܪܢܐ ܕܰܡܫܺܝܚܗ ܗ̄ ܒܪܘܚܳܐ ܢܒܺܝܳܝܳܬܐ ܐܶܡܪܬ݀ ܗܠܝܢ ܒܰܕܠܐܴ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܐ ܕܰܡܫܝ̣ܚ ܒܺܝܣܪܐܝܠ܀

12- ܘܰܒܢ̈ܝ ܥܺܠܺܝ: ܒܢ̈ܰܝ ܚܛܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܢܰܝ̈ܐ ܡܚܰܒ̈ܠܐܷ܀

13- ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܘܢ ܡܰܫܠܝܐ ܕܰܬܠܬ ܫܶܢ̈ܢ܀

14- ܘܡܰܘܫܶܛ ܗܘܳܐ ܠܩܶܕܣܐ ܐܘ ܠܐܺܝ̣ܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܘ ܠܠܰܩܢܐ ܐܘ ܠܩܰܪܕܠܐܴ܀

15- ܘܐܦ ܥܰܕܠܐ ܢܶܣܩܘܢ ܕܳܒܚ̈ܝ ܕܶܒܚܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܩܕܳܡ ܕܢܶܬܬܰܥܛܪ ܬܰܪܒܐ܀

18- ܘܰܠܒܝ̣ܫ ܗܘܳܐ ܦܶܕܬܐ ܕܒܽܘܨܐ܀ ܘܰܦܪܺܝܣܐ ܙܥܽܘܪܐ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܠܗ ܐܶܡܗ ܗ̄ ܠܘ ܠܰܡܟܰܗܢܽܘ ܒܰܕܡ̣ܢ ܠܶܘܝ̈ܐ ܗܘܳܐ ܘܠܰܘ ܡ̣ܢ ܟܳܗ̈ܢܐ ܐܶܠܐ ܐܝܟ ܕܰܠܨܶܒܬܐ܀

20- ܚܠܦ ܫܶܐܠܶܬܐ ܕܰܐܫܐܷܠܬ ܠܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܠܳܦ ܚܰܘܒܬܐ ܕܐܘܙܦܰܬ݀ ܠܡܪܝܐ܀

21- ܘܡܪܝܐ ܦܩܰܕ ܠܚܰܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܥܰܪ܀

22- ܘܕܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܢܶܫ̈ܐ ܕܰܡܨܰܠܝ̈ܢ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܡܫܟܒܺܝܢ܀

25- ܐܢ ܢܶܚܛܐ ܓܰܒܪܐ ܒܓܰܒܪܐ: ܢܶܒܥܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ. ܘܐܢ ܒܡܳܪܝܐ ܢܶܚܛܐ ܓܰܒܪܐ: ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܢܶܒܥܐ ܗ̄ ܕܗܟܰܢܐ ܪܰܟܺܝܟܐܻܝܬ ܪܫܐ ܐܶܢܘܢ ܥܺܠܺܝ ܠܰܒܢ̈ܘܗܝ. ܘܠܰܘ ܒܰܟܐܴܬܐ ܪܰܒܬܐ: ܪܓ݂ܙ ܐܠܰܗܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܠ ܒܰܝܬܗ܀

26- ܘܛܐܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܘܐܦ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

27- ܘܶܐܬܐ ܓܰܒܪܐ ܕܡܪܝܐ ܠܘܬ ܥܺܠܺܝ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗ̄ ܟܳܗܢܐ ܐܢܳܫ ܙܰܗܝܐ ܗܘܳܐ ܗ̇ܢܐ ܘܠܘ ܡܰܠܐܟܐ܀

30- ܡܛܠ ܕܰܡܝܰܩܪ̈ܢܰܝ ܐܶܝܩܪ ܘܫܳܝ̈ܘܛܰܝ ܢܶܨܛܰܥܪܘܢ ܘܐܶܓܕܘܡ ܕܪܳܥܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܥܛܐ ܠܙܰܪܥܟ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀

33- ܘܓܰܒܪܐ ܠܐ ܐܥܢܕ ܠܟ ܡ̣ܢ ܡܰܕܒܰܚܝ ܠܡܰܚܫܟܘ ܥܰܝܢ̈ܝܟ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ: ܘܠܰܡܕܰܝܳܒܽܘ ܢܰܦܫܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܰܡܛܰܠܩܽܘ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܠܰܡܕܰܝܳܒܽܘ ܢܰܦܫܶܗ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܶܕܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܟ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܟܠܗ̇ ܡܪܒܺܝܬܐ ܕܒܰܝܬܟ܀ ܢܡܽܘܬܘܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܠ ܕܫܳܪܟ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܟ ܢܶܦܠܘܢ ܒܣܰܝܦܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ܀

35- ܘܐܩܝܡ ܠܺܝ ܟܳܗܢܐ ܕܰܡܗܝܡܰܢ ܐܝܟ ܠܒܝ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

36- ܕܶܐܠܥܰܣ ܥܽܘܡܨܐ ܕܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܩܰܨܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

1- ܘܦܶܬܓܳܡܗ ܕܡܪܝܐ ܝܰܩܝ̣ܪ ܗܘܐ ܒܝܰܘܡ̈ܬܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܠܰܝܬ ܚܶܙܘܐ ܕܰܓܳܠܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܟܳܗ̈ܢܐ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܠܺܝ܀

3- ܘܰܫܪܳܓܗ ܕܡܳܪܝܐ ܥܕܰܟܝܠ ܠܐ ܕܥܶܟ ܗ̄ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܡܛܺܝ ܗܘܳܐ ܥܶܕܢܐ ܕܢܶܬܬܰܩܰܢ. ܠܐ ܕܳܥܶܟ ܗܘܳܐ ܓܝܪ ܣܳܟ܀

4- ܘܰܩܪܐ ܡܪܝܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ ܗ̄ ܡܨܶܐ ܗܘܐ ܐܰܠܗܐ ܕܰܒܚܶܠܡܐ ܢܶܓܠܐܷ ܗܳܠܝܢ ܠܰܫܡܘܐܝܠ ܐܠܐ ܕܠܐ ܢܺܐܡܪ ܥܺܠܺܝ: ܛܰܠܝܐ ܗ̣ܘ ܘܰܡܕܰܓܶܠ. ܒܩܠܐ ܩܪܳܝܗܝ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ܀

11- ܕܟܠ ܕܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ: ܢܶܨ̈ܠܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܶܕܢܰܘ̈ܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܙ̈ܡܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܙܡܳܡܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

2- ܘܶܐܬܩܰܛܰܠܘ ܒܣܶܕܪܐ ܒܚܰܩܠܐܴ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

9- ܕܰܠܡܐ ܬܶܦܠܚܘܢ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ ܐܝܟ ܕܦܠܚܽܘܟܘܢ܀

18- ܘܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݀ ܦܪܩܬܶܗ ܘܡܺܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܶܫܬܚܩ ܚܰܨܶܗ ܘܨܰܘܪܶܗ ܘܡܺܝܬ܀

21- ܘܰܩܪܬ݀ ܫܡܶܗ ܕܛܰܠܝܐ ܝܽܘܟܒܪ ܗ̄ ܘܳܝ ܒܶܪܝ܀ ܘܶܐܡܪܰܬ݀: ܥܒܰܪ ܐܺܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܝܺܣܪܐܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

5- ܡܛܠ ܗ̇ܢܐ ܠܐ ܕܳܪܟܺܝܢ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܕܳܓܘܢ ܘܟܠ ܕܥܳܐܠܝܢ ܥܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܐ ܕܕܓܘܢ ܒܐܫܕܘܕ ܥܕܰܡܐ ܠܝܰܘܡܢܐ ܗ̄ ܐܠܐ ܡܶܦܣܥ ܦܳܣܥܺܝܢ ܐܝܟ ܕܥܳܒܕܝܢ ܝܰܘܡܢܐ ܡܽܘܓ̈ܠܝܐ. ܡܛܠ ܕܥܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܐ ܚܙܰܐܘܗܝ ܕܰܪܡܶܐ܀

6- ܘܰܡܚܐ ܐܶܢܘܢ ܒܛܚܘܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܓܣܐ ܠܗܘܢ ܪܶܬܚܐ ܒܡܰܘ̈ܬܒܰܝܗܘܢ܀

8- ܘܐܡ̣ܪܘ ܠܓܳܬ: ܬܶܗܦܘܟ ܩܺܒܘܬܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܕܰܒܥܶܠܬܗ̇ ܐܶܬܡܚܺܝܘ ܒܛܚܘܪ̈ܐ ܘܥܠ ܗܕܐ ܨܳܒܝܢ ܠܰܡܢܰܣܳܝܘ: ܐܢ ܐܦ ܠܓܬܝ̈ܐ ܓܳܕܫܐ ܗ̇ܝ ܕܠܗܘܢ ܓܶܕܫܰܬ݀܀

11- ܡܛܠ ܕܰܗܘܬ ܫܓܺܝܫܬܐ ܕܡܰܘܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܩܪܺܝܬܐ ܗ̄ ܫܓܽܘܫܝܐ܀

12- ܘܐܢܳܫ̈ܐ ܕܠܐ ܡܺܝܬܘ: ܐܶܬܡܚܺܝܘ ܒܰܛܚܘܪ̈ܝܗܘܢ ܒܰܦܬܚ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܘܰܗܘܬ ܩܺܒܘܬܐ ܕܡܪܝܐ ܒܚܰܩܠܐܴ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܫܰܒܥܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܛܪܛܥܬ݀ ܐܰܪܥܗܘܢ ܥܽܘܩܒܪ̈ܐ ܗ̄ ܓܳܣܬ݀܀ ܘܰܒܣܽܘܪܝܝܐ ܠܰܝܬ ܦܶܬܓܡܐ ܗܢܐ܀

4- ܚܰܡܫܐ ܛܚܽܘܪ̈ܝܢ ܕܕܰܗܒܐ ܘܚܰܡܫܐ ܥܽܘܩܒܪ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫܐ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܕܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܒܐܣܟܺܝܡ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܚܫܰܠܘ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ ܐܝܟ ܡܶܢܝܢܐ ܕܛܪ̈ܘܢܶܐ܀

5- ܛܳܟ ܢܰܩܶܠ ܐܺܝܕܗ ܡܶܢܟܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܢܶܬܢܶܐ܀

8- ܘܡܳܐܢ̈ܐ ܕܕܰܗܒܐ ܕܐܝܬܺܝܬܘܢ ܠܗ̇ ܩܽܘܪ̈ܒܢܐ: ܣܺܝܡܘ ܒܪܓܙܬܐ ܗ̄ ܒܩܽܘܪܥܐ܀

13- ܘܰܚܙܐܘܗܝ ܠܐܪܘܢܐ ܗ̄ ܠܩܺܒܘܬܐ܀

18- ܘܰܥܕܡܐ ܠܟܰܦܪܐ ܕܦܪ̈ܙܝܐ ܘܰܥܕܰܡܐ ܠܐܒܠ ܪܰܒܬܐ܀

19- ܘܰܡܚܐ ܡܳܪܝܐ ܠܐܢܳܫ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܫܡܫ: ܥܠ ܕܕܚܠܘ ܒܐܪܘܢܶܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܕܠܐ ܚܕܺܝܘ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܣ: ܡܛܠ ܕܚܪܘ ܒܰܓܠܽܘܣܩܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܘܰܐܝܬܝܘܗܝ ܠܒܶܝܬ ܐܰܒܝܢܕܒ ܕܒܓܒܥܬܐ܀

3- ܐܰܥܒܪܘ ܐܰܠܗ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܢܬܟܘܢ ܘܓܢܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܶܝܬ ܫ̈ܬܠܬܐ ܗ̄ ܐܺܝܠܢ̈ܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܒܘ̈ܛܶܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܘܰܗܘܐ ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܒܘܟܪܶܗ ܝܽܘܐܝܠ. ܘܫܶܡ ܬܶܢܝܢܗ ܐܰܒܝܐ܀

3- ܘܠܐ ܗܰܠܟܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܐܘܪ̈ܚܬܶܗ ܗ̄ ܠܐ ܙܰܢܺܝܘ ܐܝܟ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܠܺܝ ܐܠܐ ܒܬܪ ܫܽܘܚܕܐ ܐܶܨܛܠܺܝܘ ܘܰܨܠܘ ܕܺܝܢܐ܀

6- ܘܐܶܬܐܒܰܐܫ ܦܶܬܓܡܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܰܫܡܘܐܝܠ ܟܕ ܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܗܰܒ ܠܢ ܡܰܠܟܐ ܕܰܢܕܽܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܐ ܗ̄ ܕܐܒܣܝܘ ܒܗ ܐܶܬܥܣܩ: ܘܠܘ ܕܠܐ ܦܣܺܝܣ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܡܶܒܥܐ ܡܰܠܟܐ܀

7- ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܠܟ ܐܰܣܠܝܘ܆ ܐܠܐ ܠܝ̣ ܐܰܣܠܝܘ ܕܠܐ ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܒܗܕܐ ܡܒܰܝܐܐ ܠܗܘܢ ܐܠܰܗܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܠܐ ܬܶܟܪܐ ܠܗܘܢ܀

12- ܘܰܢܕܒܪܘܢ ܕܒܳܪܗ ܘܢܶܚܨܕܘܢ ܚܨܕܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܶܩܛܰܦ ܩܛܳܦܗ ܘܠܡܚܨܕ ܚܨܳܕܶܗ܀

13- ܘܰܒܢܬܟ̈ܘܢ ܢܕܰܒܪ ܠܙܩܪ̈ܬܐ ܘܠܛܚܢ̈ܬܐ ܘܠܐܦܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܒܣܡ̈ܬܐ ܘܠܡܓܝܪ̈ܣܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܘܰܫܡܶܗ ܩܺܝܫ ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܶܠ ܒܰܪ ܨܕܽܘܪ ܒܰܪ ܒܟܳܪܽܘܬ ܒܰܪ ܐܰܦܺܝܚ܀

2- ܘܠܗ ܗܘܳܐ ܒܪܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܕܰܫܡܶܗ ܫܳܐܘܠ ܓܰܢ̱ܒܪ ܘܛܳܒ܀ ܡܪܝ ܣܐܘܺܝܪܐ: ܛܳܒܐ ܗ̇ܟܺܝܠ ܐܡ̇ܪ ܗܳܪܟܐ: ܠܫܦܺܝܪ ܚܙܳܬܐ ܘܪܳܡܐ ܒܪܰܒܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪܐ ܘܠܰܘ ܡܝܰܬܪܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܣܳܗܕ ܠܗ: ܓܰܠܝܐ ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܗ̇ܠܝܢ ܕܒܳܬܪܟܶܢ܀ ܘܡ̣ܢ ܟܰܬܦܗ ܘܰܠܥܶܠ ܪܳܡ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗ ܥܰܡܐ܀

3- ܘܶܐܒ̈ܕܝ ܐܰܬܢ̈ܐ ܕܩܺܝܫ ܐܰܒܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܒ̈ܕܝܢ ܚܶܡܪ̈ܐ܀

4- ܘܰܥܒܪ ܒܰܐܪܥܐ ܕܓܽܘܡܪ̈ܶܐ: ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܘ: ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܠܺܝܣܐ܀ ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܐ ܕܬܰܥ̈ܠܐܷ ܘܠܰܝܬ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܫܠܺܝܡ܀

5- ܘܶܐܬܘ ܠܗܘܢ ܠܐܰܪܥܐ ܕܨܽܘܪ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܺܝܦ܀

7- ܡܛܠ ܕܠܰܚܡܐ ܛܠܶܩ ܒܰܪܒܨ ܠܳܡܰܕ ܡ̣ܢ ܡܐܢ̈ܝܢ܀

8- ܗܐ ܐܶܫܬܟܚ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܪܘܒܥܶܗ ܕܡܰܬܩܳܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܣܺܝܩܠܘܢ܀ ܢܶܬܠ ܠܓܰܒܪܐ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܰܢܚܰܘܶܝܢ ܐܘܪܚܰܢ ܗ̄ ܐܝܟ ܐܰܓܪܐ ܠܗ̇ܝ ܕܡܶܬܢܰܒܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܐ ܠܰܚܡܐ ܠܬܽܘܪܣܳܝܗܘܢ ܐܘ ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܪܐ܀

20- ܘܕܡ̇ܢ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܪܶܓܬܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܐܝܠ: ܐܠܐ ܐܢ ܕܺܝܠܟ: ܘܰܕܒܶܝܬ ܐܰܒܘܟ ܗ̄ ܥܠ ܡܰܠܟܘܬܶܗ ܪܡܰܙ ܠܗ܀

24- ܘܐܪܺܝܡ ܛܒܚܐ ܫܩܐ ܘܥܶܠܝܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܰܫܠ ܡܓܺܝܪܣܐ ܠܫܩܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

2- ܒܰܬܚܘܡܐ ܕܒܶܢܝܰܡܝܢ ܒܨܠܨܚ܀

5- ܗܐ ܦܳܓܰܥ ܐܢ̱ܬ ܒܚܰܒܠܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܽܘܕܐ܀

12- ܕܗܳܐ ܐܦ ܫܳܐܘܠ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ܀ ܡܶܛܠܗ̇ܢܐ ܗܘܳܬ ܠܡܰܬܠܐ܀

13- ܘܓܰܡܰܪܘ ܒܰܦܬܚ ܓܳܡܰܠ. ܗ̄ ܫܠܶܡܘ܀

21- ܘܐܶܬܬܚܕܬ݀ ܫܰܪܒܬܐ ܕܡܰܛܪܝ ܗ̄ ܒܦܶܣܐ܀

26- ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܗ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܬܩܪܒ ܐܰܠܗܐ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܕܥܒ݂ܕ ܕܢܶܬܬܦܺܝܣܽܘܢ ܠܡܰܠܟܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܘܰܣܠܶܩ ܢܳܚܫ ܥܰܡܘܢܝܐ: ܘܰܫܪܐ ܥܠ ܠܟܺܝܫ ܕܓܠܥܕ܀

2- ܒܗ̇ܕܐ ܐܰܩܝܡ ܠܟܘܢ ܩܝܳܡܐ: ܡܐ ܕܰܥܘܪܬܘܢ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܠܡܚܨܐ ܟܠ ܥܰܝܢܟܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܐ܀

7- ܘܢܣܒܗ̇ ܠܦܰܕܢܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܦܰܫܰܚ ܐܢܘܢ܀

14- ܬܘ ܢܺܐܙܠ ܠܓܶܠܓܠܐ: ܘܰܢܚܕܶܬ ܬܰܡܢ ܡܰܠܟܘܬܐ ܗ̄ ܕܢܰܪܬܐ ܘܢܰܠܶܦ ܠܡܰܠܟܐ ܘܠܥܰܡܐ ܡܟܰܢܫ ܠܗܘܢ܀

15- ܘܰܐܡܠܟܘ ܬܰܡܢ ܠܫܳܐܘܠ ܩܕܳܡ ܡܪܝܐ ܒܓܠܓܠܐ ܗ̄ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗܘܢ ܫܰܠܡܽܘܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܫܰܚ ܫܡܽܘܐܝܠ ܬܰܡܢ ܠܫܳܐܘܠ ܐܡ̇ܪ: ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ ܒܰܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܡܰܫܚܶܗ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

20- ܒܪܰܡ ܠܐ ܬܶܣܛܘܢ ܡ̣ܢ ܒܬܪܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܰܪܒܨ ܬܰܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܥܣܪ

3- ܘܰܡܚܐ ܝܘܢܳܬܢ ܠܩܝܳܡܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ ܒܓܒܥ ܗ̄ ܠܟܺܐܦܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡܐ ܒܶܝܬ ܬܚܽܘ̈ܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܢܰܐܣܺܝܒ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܝܰܝ ܫܰܪܒܬܐ܀

5- ܘܥܰܡܐ ܐܝܟ ܚܳܠܐܴ ܕܥܠ ܣܦܰܬ ܒܰܫܠܝ ܣܶܟܰܬ܀

6- ܘܐܶܬܛܰܫܝܘ ܠܗܘܢ ܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܘܒܚ̈ܠܠܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܐ܀ ܘܒܦܶܥܪ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܒܫܽܘ̈ܥܐ ܘܒܓܽܘ̈ܡܨܐ܀

9- ܘܐܡ̣ܪ ܫܐܘܠ: ܩܰܪܒܘ ܠܺܝ ܥܶܠܬܐ ܘܐܣܩ ܕܶܒܚ̈ܐ ܫܰܠܡ̈ܐ ܠܥܠܳܬܐ ܗ̄ ܠܐ ܓܝܪ ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣܥܪ ܗܕܐ ܘܐܦܢ ܐܬܬܗܺܝ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܟܕ ܡܣܰܟܐ ܠܰܫܡܘܐܝܠ ܘܠܐܴ ܐܶܬܐ. ܘܐܦܶܢ ܐܶܬܒܰܕܪ ܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ܀

14- ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܠܟܘܬܟ ܠܐ ܬܩܽܘܡܝ. ܡܛܠ ܕܰܓܒܐ ܠܗ ܡܪܝܐ ܓܰܒܪܐ ܐܝܟ ܠܒܶܗ ܗ̄ ܥܠ ܕܰܐܡܪܰܚܬ ܘܡܶܕܡ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܐ ܠܟ ܣܥܰܪܬ܀

20- ܠܡܠܛܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܓܠܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܡܩܰܝܢܳܢܽܘ ܟܠ ܚܰܕ ܚܳܨܽܘܕܶܗ܀

21- ܘܰܗܘܐ ܫܘܦܺܝܢܐ ܕܦܬܐ ܠܡܓܠܐܴ ܘܠܣܶܟܬܐ ܘܠܐܒܽܘܬܐ ܘܠܟܽܘܠܒܐ ܘܠܩܝܳܡܬܐ ܕܡܰܣܣܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܣܪ

4- ܫܡܗ̇ ܕܰܚܕܐ ܒܨܽܘܨ ܘܫܡܗ̇ ܕܐ̱ܚܪܬܐ ܣܺܝܥܐ܀

14- ܐܝܟ ܦܣܘ̈ܠܐ ܘܐܝܟ ܕܳܒܪ̈ܝ ܦܰܕܢ̈ܐ ܒܚܰܩܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܓܶܐܪ̈ܐ ܒܰܫܕܳܝ ܟܺܐܦ̈ܐ ܘܒܩܠܩ̈ܐ ܕܦܩܥܬܐ܀

19- ܘܐܡ̣ܪ ܫܳܐܘܠ ܠܟܗܢܐ: ܐܰܗܦܶܟ ܐܺܝܕܟ ܗ̄ ܠܐ ܬܘܒ ܬܶܒܥܐ ܡ̣ܢ ܡܪܝܐ. ܡܛܠ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ݀ ܙܳܟܘܬܢ܀ ܘܠܐ ܐܶܬܒܰܝܢ ܕܰܒܟܠܙܒܰܢ ܙܳܕܩ ܠܡܶܒܥܐ ܥܽܘܕܪܳܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ܀

24- ܘܩܪܶܒ ܫܳܐܘܠ ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ̣ܪ ܠܥܰܡܐ: ܠܺܝܛ ܗ̣ܘ ܓܰܒܪܐ ܕܢܶܐܟܘܠ ܠܰܚܡܐ ܥܕܰܡܐ ܠܪܰܡܫܐ: ܥܕܡܐ ܕܶܐܬܦܪܰܥ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ ܗ̄ ܕܠܐ ܟܰܕ ܢܶܫܬܰܓܡܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܢܰܗܡܽܘܢ ܡ̣ܢ ܩܪܳܒܐ. ܘܰܕܠܐ ܙܳܕܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܟܠܐܷ ܠܥܰܡܐ ܡ̣ܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܐ ܗ̇ܝ ܕܡ̣ܢ ܟܕ ܐܶܟܠ ܝܘܢܳܬܢ ܡ̣ܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܐ ܕܕܶܒܫܐ: ܢܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ ܘܐܶܬܥܰܕܪ ܡܰܐܠܘܢ ܐܘ ܐܣܬܓܦ: ܒܕܰܒܚܰܝܠܐܴ ܐܰܠܗܝܐ ܙܳܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܠܰܘ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܗܘܢ܀

32- ܘܶܐܬܠܥܒܘ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡܐ ܥܠ ܒܙܬܐ܀ ܘܰܢܟܣܘ ܥܠ ܐܰܪܥܐ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܥܰܡܐ ܥܠ ܕܡܳܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܡ ܗܰܕܡܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܡܽܘܣܐܻܝܬ܀

36- ܘܢܶܒܘܙ ܒܗܘܢ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

42- ܘܐܡ̣ܪ ܫܳܐܘܠ: ܐܰܪܡܘ ܒܰܝܢܰܝ ܘܰܠܝܘܢܬܢ ܒܶܪܝ܀ ܠܳܛ ܫܳܐܘܠ ܠܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠ: ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܰܠܟܐ ܗܘܳܐ ܡܫܺܝ̣ܚܐ: ܐܶܬܩܒܠܰܬ݀ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܐ ܠܰܘܛܬܗ܀

49- ܘܗ̇ܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܫܳܐܘܠ: ܝܘܢܳܬܢ ܘܝܫܘܦܝ. ܘܡܠܟܝܫܘܥ. ܘܐܫܒܫܘܠ. ܘܰܫܡܗ̈ܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܢ̈ܬܗ. ܢܕܒ ܘܡܠܟܝܠ. ܘܫܡܗ̇ ܕܐܢ̱ܬܬܶܗ ܐܰܚܝܢܥܡ ܒܰܪܬ ܐܚܝܡܥܨ. ܘܫܶܡ ܪܰܒ ܚܰܝܠܗ: ܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܝܪ ܕܳܕܶܗ ܕܫܳܐܘܠ܀

51- ܘܢܝ̣ܪ ܒܰܪ ܐܒܝܠ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܥܣܪ

2- ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪ ܡܪܝܐ ܨܒܰܐܘܬ: ܕܟܺܝܪ ܐ̱ܢ݂ܐ ܟܠܡܶܕܡ ܕܰܥܒܰܕ ܥܡܠܺܝܩ ܠܺܝܣܪܐܝܠ ܒܐܘܪܚܐ܀

5- ܘܶܐܬܐ ܫܳܐܘܠ ܥܕܰܡܐ ܠܰܩܪܺܝܬܐ ܕܥܡܠܝܩ: ܘܕܢ ܒܢܰܚܠܐܴ܀

8- ܘܐܚܰܕ ܠܐܓܓ ܡܰܠܟܐ ܕܥܡܠܝܩ ܟܕ ܚܰܝ܀

10- ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܥܠ ܫܡܽܘܐܝܠ ܠܡܺܐܡܪ܀

11- ܐܶܬܬܘܝܬ ܕܐܰܡܠܟܶܬ ܠܫܳܐܘܠ ܡܰܠܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܶܐܬܒܰܝܐܬ ܕܰܐܡܠܟܶܬ ܠܫܳܐܘܠ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܐܬܥܰܒܪܬ ܕܡܫܚܶܬ ܗ̄ ܥܠ ܕܚܳܣ ܥܠ ܐܰܓܓ ܘܥܠ ܫܽܘܦܪܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܘܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܠܐ ܚܪܒ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܦܩ݂ܕ ܡܪܝܐ ܘܕܽܘܒܪܘܗܝ ܡܶܬܬܘܝ̈ܢܶܐ ܕܫܳܐܘܠ: ܡܚܰܘܐ ܐܰܠܗܐ: ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܬܘܝܬ ܘܠܰܘ ܕܶܐܬܬܘܺܝ ܚܰܬܺܝܬܐܻܝܬ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܘܗܐ ܠܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܐ ܫܳܐܘܠ: ܘܶܐܠܐ ܘܰܩܕܡ ܕܢܶܗܘܐ ܥܳܠܡܐ ܝܳܕܥ ܗܘܳܐ ܗܳܠܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܣܥܰܪ܀

17- ܗܳܐ ܐܢ ܙܥܽܘܪ ܐܢ̱ܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܪܺܝܫ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܘܡܰܫܚܳܟ ܡܳܪܝܐ ܕܬܰܡܠܟ ܥܠ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܳܢܘܢ ܕܰܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܝܰܬܺܝܪܐܻܝܬ ܡܶܫܬܘܶܝܢ: ܝܰܬܝ̣ܪ ܡܶܬܬܒܥܺܝܢ ܟܕ ܫܳܪܥܺܝܢ܀

22- ܘܐܡ̣ܪ ܫܡܽܘܐܝܠ: ܠܐ ܨܒܐ ܡܳܪܝܐ ܒܰܥܠܰܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܫܳܡܥ ܒܩܳܠܗ. ܘܗܐ ܫܶܡܥܐ ܡ̣ܢ ܕܶܒܚ̈ܐ ܛܒ ܘܠܰܡܨܬ ܡ̣ܢ ܬܰܪܒܐ ܕܕܶܟܪ̈ܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܗ̇ܝ: ܕܕܶܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܰܐܠܗܐ: ܪܘܚܐ ܡܰܟܺܝܟܬܐ܀

23- ܡܛܠ ܕܰܚܛܺܝܬܗ ܕܩܶܨܡܐ ܡܡܰܪܡܪܢܽܘܬܐ ܘܩܶܨܡܐ ܥܰܘܠܐ ܡܥܰܫܢܐ ܒܰܦܬܚ ܥܶܐ. ܗ̄ ܪܡܙ ܢܒܺܝܐ ܕܠܚܰܢܦܘܬܐ ܨܠܐܷ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܠ ܒܕܶܒܚ̈ܰܘܗܝ܀

28- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܫܡܽܘܐܝܠ: ܨܪܗ̇ ܒܰܫܠܝ ܨܳܕܶܐ ܡܳܪܝܐ ܡܰܠܟܘܬܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܡܶܢܟ ܝܰܘܡܢܐ: ܝܰܗܒܗ̇ ܠܚܰܒܪܟ ܕܛܳܒ ܡܶܢܟ܀

ܗܦܰܟܬܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܡܕܶܝܢ ܩܕܳܡ ܩܰܠܝܠ ܐܡ̣ܪ: ܠܰܝܬ ܓܰܒܪܐ ܡ̣ܢ ܒܢ̈ܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܕܛܳܒ ܡܶܢܗ܀

ܫܪܳܝܐ: ܒܰܦܓܰܪ ܡ̇ܢ ܫܳܐܘܠ ܛܳܒ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܕܰܘܝܕ. ܒܰܢܦܶܫ ܕܝܢ: ܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܫܐܘܠ܀

29- ܘܐܦ ܢܰܨܺܝܚܗ ܕܺܝܣܪܐܝܠ: ܠܐ ܡܕܰܓܶܠ ܐܳܦܠܐܴ ܡܬܡܠܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܐܦ ܠܐ ܢܶܬܬܘܶܐ܀ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܫܐ ܕܢܶܬܡܠܟ ܒܰܒܠܨ ܠܳܡܰܕ܀

33- ܘܐܡ̣ܪ ܫܡܽܘܐܝܠ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܓܰܙܝܰܬ݀ ܢܶܫ̈ܐ ܚܰܪܒܟ: ܗ̇ܟܢܐ ܬܶܬܓܰܙܐ ܐܶܡܟ ܡ̣ܢ ܢܶܫ̈ܐ ܗ̄ ܚܰܪܒܐ ܬܶܥܒܕܝ ܠܐܶܡܟ ܕܠܐ ܒܢ̈ܰܝܐ ܒܶܝܬ ܢܶܫ̈ܐ܀ ܘܦܰܫܚ ܫܡܽܘܐܝܠ ܠܐܓܓ ܗ̄ ܢܟ݂ܣ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܬܥܣܪ

2- ܘܐܡ̣ܪ ܫܡܽܘܐܝܠ: ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܺܙܠ: ܘܢܶܫܡܰܥ ܫܳܐܘܠ ܘܢܶܩܛܠܢܝ. ܘܐܡ̣ܪ ܡܪܝܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ: ܥܓܠܬܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܐܰܚܽܘܕ ܒܺܐܝܕܳܟ: ܘܐܡ̣ܪ: ܠܡܕܒܳܚܘ ܠܡܳܪܝܐ ܐܶܬܝܬ ܗ̄ ܠܘ ܕܕܰܓܶܠ ܐܰܠܦ ܠܗ: ܐܠܐ ܕܰܢܛܰܫܐ ܠܐܪܙܐ܀

6- ܘܟܕ ܐܶܬܘ: ܚܙܳܐ ܠܐܠܝܒ ܘܐܡ̣ܪ: ܐܰܟܘܬܶܗ ܕܡܪܝܐ: ܡܫܺܝܚܶܗ ܗ̄ ܒܚܶܙܘܶܗ ܘܰܒܪܰܘܡܐ ܕܩܰܘܡܬܶܗ ܚܳܪ ܢܒܺܝܐ ܒܰܙܢܐ ܕܰܓܒܺܝܬܶܗ ܕܫܳܐܘܠ܀

7- ܡܛܠ ܕܐܣܠܺܝܬܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܐܢ̇ܐ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܓܝܪ ܐܝܟ ܕܚܳܙܶܐ ܐܢܳܫܐ. ܡܛܠ ܕܐܢܳܫܐ ܚܳܙܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܡܳܪܝܐ ܒܠܶܒܐ ܚܳܙܶܐ ܗ̄ ܚܙܳܝܐ ܗܰܘܢܳܢܳܝܳܐ܀

11- ܘܐܡ̣ܪ ܫܡܽܘܐܝܠ ܠܐܺܝܫܰܝ: ܫܠܶܡܘ ܛܠܳܝ̈ܐ؟ ܗ̄ ܡܫܰܐܠܳܢܳܐܝܬ ܩܪܺܝ܀

12- ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܝܬܝܗ ܘܗ̣ܘ ܣܡܰܩܪܳܝ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܶܗ ܗ̄ ܕܕܰܘܝܕ܀

13- ܘܡܰܫܚܶܗ ܒܓܰܘ ܐܰܚܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܡܨܰܚܬܐ ܕܰܐܚ̈ܘܗܝ܀

14- ܘܪܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܥܶܒܪܰܬ݀ ܡ̣ܢ ܫܳܐܘܠ ܘܡܕܰܝܒܐ ܠܗ ܪܘܚܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ. ܗ̄ ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܡܪܝܐ܀

16- ܢܶܩܽܘܫ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܢܰܛܐܒ ܠܟ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

23- ܘܡܐ ܕܗܳܘܝܐ ܪܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܒܺܝܫܬܐ ܥܠ ܫܳܐܘܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܪܘܚܳܐ ܒܺܝܫܐ ܐܡ̇ܪ ܘܠܘ ܪܘܚܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܡܪܝܐ܀ ܢܣܰܒ ܕܰܘܝܕ ܘܢܩܰܫ ܒܟܶܢܪܐ ܘܡܰܪܘܚ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܠܫܳܐܘܠ ܗ̄ ܡܶܬܢܦܫ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܫܒܥܣܪ

1- ܘܫܪܘ ܒܶܝܬ ܣܰܘܦܐ ܠܒܶܝܬ ܥܪܩܐ ܒܳܐܦܰܪܣܡܺܝܢ܀

3- ܘܢܰܚܠܐܴ ܒܰܝܢܬܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܩܠܘܢܐ ܒܰܡܨܰܥܬܗܘܢ܀

4- ܓܽܘܠܝܰܕ ܫܡܶܗ ܡ̣ܢ ܓܬ. ܪܰܘܡܶܗ ܫܶܬ ܐܰܡ̈ܝܢ ܘܰܙܪܶܬ܀

5- ܘܣܰܢܘܰܪܬܐ ܕܰܢܚܫܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܣܕܐ ܘܫܪܝܢܐ ܕܛܳܣܐ ܠܒܺܝܫ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܰܪܬ ܚܕܝܐ ܫܺܫܠܢܝܬܐ ܗ̄ ܙܪܕܐ ܕܩܽܘܪ̈ܩܣܶܐ܀ ܘܡܰܬܩܠܐܴ ܕܫܪܝܢܶܗ ܚܰܡܫܐ ܐܰܠܦ̈ܝܢ ܡܰܬܩܠܺܝ̈ܢ ܕܰܢܚܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܚܰܡܫܐ ܐܰܠܦ̈ܝܐ ܕܣܺܝܩ̈ܠܽܘ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܐܰܠܦ̈ܝܐ ܙܽܘ̈ܙܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܦܓ̄ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܒܒܳܒܠܝܐ ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܘܢܝܩ̈ܐܣ܀

6- ܘܒܪ̈ܙܳܢܩܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܒܰܙܩܳܦ ܙܰܝ ܒܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܩ̈ܐ ܕܰܢܚܳܫܐ ܒܶܝܬ ܟܰܬܦ̈ܬܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܓܢܐ܀

7- ܘܩܰܝܣܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ: ܐܝܟ ܢܰܘܠܐܴ ܕܓܪ̈ܕܝܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܽܘܢܛܪܐ ܕܪܽܘܡܚܶܗ ܐܝܟ ܟܪܺܝܟܬܐ ܕܗ̇ܢܘܢ ܕܢܩܕܝܢ܀ ܘܰܫܢܳܢܐ ܕܢܰܝܙܟܗ ܡ̣ܢ ܫܶܬܡܐܐ ܡܰܬܩܠܝ̈ܢ ܕܦܰܪܙܠܐܴ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܠܺܝܛܪ̈ܶܐ ܒܒܳܒܠܝܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܟܠ ܡܰܬܩܠܐ ܣܺܝܩܠܘܢ ܚܰܕ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܪܶܝܢ ܙܽܘ̈ܙܶܐ܀

16- ܘܰܩܪܒ ܦܠܶܫܬܳܝܐ ܡܩܰܕܡ ܘܡܚܰܫܟ ܗ̄ ܡܨܰܦܪ ܘܰܡܪܰܡܫ܀

17- ܘܐܡ̣ܪ ܐܺܝܫܰܝ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܪܶܗ: ܐܰܘܒܶܠ ܠܐܰܚܰܝ̈ܟ ܣܐܐ ܩܶܠܝ̈ܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܘܦܝ ܕܩܶܠܝ̈ܬܐ ܗ̇ܠܝܢ ܗ̄ ܟܰܝܠܐܴ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܩܶܣ̈ܛܐ ܘܩܰܠܺܝܠ܀ ܐܦܝܦܐܢܝܘܣ: ܘܥܶܣܪܐ ܕܠܰܚܡܐ ܗ̄ ܓܪ̈ܺܝܨܢ܀

18- ܘܥܶܣܪ ܓܽܘܒ̈ܢܶܐ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗܠܝܢ ܕܚܰܠܒܐ: ܐܰܘܒܶܠ ܠܪܰܒ ܐܠܦܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܣܰܪ ܚܠܦ̈ܬܐ ܕܚܰܠܒܐ ܗܢܐ ܗ̄ ܟܒܘ̈ܫܶܐ ܕܰܓܒܶܬܐ ܪܓܺܝܬܐ܀ ܘܐܚ̈ܝܟ ܦܩܽܘܕ ܒܰܫܠܡܐ ܗ̄ ܣܥܽܘܪ܀

32- ܘܐܡ̣ܪ ܕܰܘܝܕ ܠܫܐܘܠ: ܠܐ ܢܦ݂ܠ ܠܶܒܗ ܕܐܕܡ ܥܠܰܘܗܝ ܗ̄ ܒܰܕܡܰܠܟܐ ܗ̣ܘ ܫܐܘܠ: ܠܶܒܐ ܕܐܕܡ ܐܰܘܟܝܬ ܠܶܒܐ ܕܓܰܘܐ ܩܳܪܶܐ ܠܠܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܗܟܝܠ ܢܶܬܢܰܦܠ ܠܶܒܗ ܕܡܳܪܝ ܥܠܰܘܗܝ܀ ܥܰܒܕܳܟ ܐܳܙܶܠ ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܫܰܪܟܐ܀

35- ܘܐܚܕܬܗ ܒܕܰܩܢܶܗ ܘܰܡܚܺܝܬܶܗ ܘܰܐܩܠܝܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܚܕܬ ܒܓܰܓܰܪܬܶܗ ܘܰܡܚܺܝܬ ܘܰܐܡܺܝܬܬܗ܀

36- ܘܐܦ ܐܰܪܝܐ ܘܐܦ ܕܺܐܒܐ ܩܛܰܠ ܥܰܒܕܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܐܰܪܝܐ ܘܰܠܕܺܐܒܐ ܡܳܚܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܟ܀

40- ܘܰܢܣܰܒ ܚܽܘܛܪܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܰܓܒܳܐ ܠܗ ܚܰܡܫ ܫܥ̈ܥܢ ܕܟܺܐܦܐ ܡ̣ܢ ܚܳܠܐܴ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܢܰܚܠܐܴ܀ ܘܣܳܡ ܐܢܘܢ ܒܡܳܐܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܪ̈ܥܰܘ̈ܬܐ ܒܬܰܪܡܳܠܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܬܰܪܡܠܗ ܪܥܝܳܝܐ܀

51- ܘܩܶܠܥܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ܀ ܘܰܢܣܰܒ ܣܰܝܦܶܗ ܘܫܰܡܛܗ ܡ̣ܢ ܚܶܠܬܗ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ܀

57- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܫܳܐܘܠ: ܒܰܪ ܡ̇ܢ ܐܰܢܬ ܛܰܠܝܐ ܗ̄ ܟܕ ܚܳܣܰܡ ܒܗ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܣܳܟ ܚܙܝܗܝ ܡܚܰܘܶܐ ܘܠܘ ܝܳܕܥ ܠܗ. ܐܰܝܟܰܢܐ: ܗܐ ܡܩܰܝܬܪ ܗܘܐ ܠܗ ܘܗ̣ܘ ܣܳܡ ܠܗ ܣܰܢܘܰܪܬܐ ܘܐܰܠܒܫܶܗ ܫܶܪܝܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܡܢܥܣܪ

1- ܢܰܦܫܗ ܕܝܘܢܬܢ ܢܶܩܦܰܬ݀ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܬܐܰܣܪܰܬ݀ ܢܰܦܫܶܗ ܒܢܰܦܫܶܗ܀

4- ܘܩܶܫܬܗ ܘܗܡܝܢܗ ܗ̄ ܙܽܘܢܪܶܗ܀

7- ܘܡܰܥܢ̈ܝܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܗܘ̈ܝ ܢܶܫ̈ܐ ܘܓܚ̈ܟܳܢ ܘܐܳܡܪ̈ܢ: ܩܛܰܠ ܫܐܘܠ ܒܰܐܠܦ̈ܐ ܘܕܰܘܺܝܕ ܒܪ̈ܶܒܘܬܐ ܗ̄ ܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܝܟ ܫܳܐܘܠ܀

10- ܘܰܐܨܠܚܰܬ݀ ܪܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܺܝܫܬܐ ܥܠ ܫܳܐܘܠ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܗ ܗ̄ ܪܽܘܚܐ ܒܺܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܐܰܠܗܐ ܐܶܬܥܰܨܝܰܬ݀ ܕܬܰܘܕܰܥܝ ܫܪܳܪܐ ܠܫܳܐܘܠ: ܕܡܶܬܢܰܣܒܐ ܡܰܠܟܘܬܗ ܘܡܶܬܝܰܗܒܐ ܠܕܰܘܺܝܕ܀

12- ܡܛܠ ܕܡܳܪܝܐ ܗܘܳܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܥܰܡܗ܀

13- ܘܐܰܦܪܩܶܗ ܫܳܐܘܠ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ ܗ̄ ܐܰܪܚܩܶܗ܀

17- ܗܐ ܒܪܰܬܝ ܩܰܫܺܝܫܬܐ ܢܕܒ: ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܟ ܐܰܢ̱ܬܬܐ܀ ܒܪܰܡ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܪܰܒ ܚܰܝܠܐܴ ܗ̄ ܠܘ ܟܕ ܪܚܶܡ ܠܗ: ܡܰܘܪܶܒ ܕܰܪܓܶܗ ܐܠܐ ܕܢܶܬܩܛܶܠ ܒܰܩܪ̈ܒܐ. ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ: ܐܠܐ ܬܶܗܘܐ ܒܗ ܐܝ̣ܕܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ܀

19- ܘܰܗܘܐ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܬܰܠ ܠܢܕܒ ܒܰܪ̱ܬ ܫܳܐܘܠ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܘܗ̣ܝ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܥܰܙܪܐܝܠ ܕܡ̣ܢ ܡܚܽܘܠܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܗ̄ ܗ̣ܝ ܠܐ ܨܒܳܬ݀ ܕܬܶܗܘܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܒܰܕܝܳܕܥܐ ܗܘܳܬ ܕܠܐ ܬܪܺܝܨ ܢܺܝܫ ܐܰܒܘܗ̇ ܥܰܡܗ܀

20- ܘܪܶܚܡܰܬ݀ ܡܠܟܝܠ ܒܰܪܬ ܫܐܘܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܒܰܕܙܥܽܘܪܝܐ ܗܘܬ ܠܐ ܡܶܬܒܰܝܢܐ ܗ̇ܝ ܕܚܬܗ̇ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀܀

25- ܠܐ ܨܳܒܐ ܡܰܠܟܐ ܒܡܰܗܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܘܗܰܒܬܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܣ: ܒܦܰܪܢܺܝܬܐ܀ ܐܠܐ ܒܡܰܐܬܶܝܢ ܥܽܘܪ̈ܠܘܬܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܳܐܐ ܗ̄ ܥܽܘܪ̈ܠܘܬܐ ܘܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܐ ܒܥܐ ܫܳܐܘܠ ܒܗ ܒܗܶܝܢ ܡܶܬܝܰܕܥܐ ܦܠܫܬܝܽܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܫܥܣܪ

12- ܘܰܐܚܬܬܗ ܡܠܟܝܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡ̣ܢ ܟܰܘܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܬܰܘ. ܡܠܦܢܝ̈ܢ ܕܝܢ ܘܟܳܪ̈ܘܙܝܢ ܒܩܽܘܫܝܗܶܝܢ ܡܫܠܡܺܝܢ: ܘܠܐ ܚܰܬܺܝܬ. ܒܰܕܒܩܽܘܫܝܐ ܗ̣ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܡ̇ܪ ܐܢܳܫ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܶܐܟܰܠܬܗ ܐܢ̇ܐ ܒܩܽܘܫܝܐ. ܘܶܐܟܰܠܬܶܗ ܦܳܪܰܚܬܐ ܒܪܽܘܟܒܐ܀

13- ܘܢܶܣܒܰܬ݀ ܡܠܟܝܠ ܨܰܠܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܩܗܢܘܛܰܐܦܝܐ܀ ܘܐܰܪܡܝܰܬ݀ ܒܥܰܪܣܐ ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܰܒܕܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܣܡܰܬ݀ ܐܶܣܕܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܓܠܺܝܠܬܐ ܕܣܥܪܐ܀

18- ܘܝܺܬܒܘ ܒܝܘܢܬ ܕܒܪܡܬܐ܀ ܘܗ̣ܘ ܐܡ̣ܪ ܠܺܝ ܫܕ̱ܪܺܝܢܝ: ܘܐܠܐ ܐܩܛܠܶܟܝ ܒܰܫܠܝ ܕܳܠܰܕ ܘܰܚܒܳܨ ܪܺܝܫ܀

23- ܘܰܗܘܬ ܐܳܦ ܥܠܰܘܗܝ ܪܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ: ܘܶܐܙܠ ܡܐܙܰܠ ܘܡܶܬܢܰܒܐ ܗ̄ ܐܦ ܫܐܘܠ ܐܦ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܘܗܝ ܩܰܕܡܝ̈ܐ ܘܰܬܪ̈ܝܢܐ ܘܰܬܠܺܝ̈ܬܝܐ ܝܺܕܥܘ ܒܪܘܚܐ ܕܕܰܘܝܕ ܡܰܡܠܶܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ

7- ܕܰܥ ܕܓܶܪܡܬ݀ ܒܺܝܫܬܐ ܡ̣ܢ ܠܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܡܫܰܡܠܝܐ ܕܝܢ ܐܛܐܒ ܡ̣ܢ ܐܒܝ ܒܺܝܫܬܐ ܕܰܥܠܰܝܟ: ܐܓܠܐ ܠܟ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܛܶܒ̈ܶܐ܀

20- ܘܐܢ̇ܐ ܗ̇ܐ ܬܳܪܨ ܐ̱ܢ݂ܐ ܬܠܳܬܐ ܓܶܐܪ̈ܝܢ ܠܡܶܫܕܐ ܠܡܪܡܳܝܘ ܢܺܝܫܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܡܰܐܛܪܐ܀

25- ܘܶܐܬܦܰܩܕܰܬ݀ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܩܽܘܫܝ ܕܳܠܰܕ. ܗ̄ ܐܶܣܬܰܥܪܰܬ݀܀

26- ܕܰܠܡܳܐ ܕܟܶܐ ܗ̣ܘ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܟܶܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܐ ܕܟܶܐ: ܠܐ ܐܶܬܡܨܺܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܡ̣ܢ ܩܽܘܕܫܐ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪ̈ܚܐ. ܘܐܢ ܕܟܶܐ: ܓܕܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܥܰܘܟܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

2- ܘܬܘܰܗ ܐܚܝܡܰܠܟ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܬܡܰܗ ܕܰܚܙܐ ܠܪܰܒ ܚܰܝܠܐܴ ܘܚܰܬܢܐ ܕܡܰܠܟܐ ܒܗ̇ܘ ܫܶܦܠܐܴ ܒܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀

5- ܘܰܥܢܐ ܟܗܢܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ: ܠܰܝܬ ܠܰܚܡܐ ܫܪܝܐ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܠܐ ܠܰܚܡܐ ܕܩܽܘܕܫܐ ܐܝܬ ܗ̄ ܗ̇ܘ ܕܰܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܟܗܢ̈ܐ ܠܐ ܐܢܳܫ ܫܰܠܺܝܛ ܕܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ܀ ܐܢ ܢ݂ܛܪܘ ܛܠܝ̈ܶܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܐܢ ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܐܢܘܢ ܒܪܰܡ ܡ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܐܰܟܘܠܘ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪܒܢܐ܀ ܡܫܰܠܛ ܗ̣ܘ ܠܢ ܡ̣ܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܡ̣ܢ ܡܢܳܬܡܠܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡ̣ܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܟܠܝܢܰܢ ܡ̣ܢ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܐ ܬܠܺܝܬܝܐ܀

6- ܘܗ̣ܝ ܐܘܪܚܐ ܫܰܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܡܛܰܘܫܐ ܗ̄ ܠܰܝܬ ܥܰܡܢ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܒܐܘܪܚܐ܀

7- ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܟܗܢܐ ܩܽܘܕܫܐ ܗ̄ ܐܚܝܡܠܟ ܦܩܰܕ ܠܐܒܺܝܬܪ ܒܪܶܗ ܕܢܶܬܠ. ܘܡ̣ܢ ܗܪܟܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܢ. ܗ̇ܝ ܕܗܪܟܐ ܘܗ̇ܝ ܕܰܒܐܶܘܢܓܠܝܽܘܢ: ܕܐܒܺܝܬܪ ܠܡ ܝܰܗܒ܀ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܢ ܠܰܚܡܐ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܠܰܚܡܐ ܕܰܐܦ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܩܰܕܺܝܡܽܘܬ ܣܝܳܡܐ ܗ̄ ܟܠ ܝܰܘܡܐ ܫܬܳܐ ܩܠܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܦܳܬܘܪܐ ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܫܒܺܝܥܝܐ ܬܪܶܥܣܰܪ܀

8- ܒܝܰܘܡܐ ܗ̇ܘ ܟܠܐܶ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܬܬܟܒ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܢܰܣܰܐܪܐ: ܢܰܣܐܪܐ ܡܶܠܬܐ ܗ̣ܝ ܥܳܒܪܝܬܐ ܙܰܘܥܐ ܘܪܬܺܝܬܐ ܡܶܬܦܰܫܩܐ܀ ܘܫܡܶܗ ܕܘܐܓ ܐܕܘܡܝܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܣܽܘܪܝܝܐ܀

10- ܗܳܐ ܟܪܺܝܟ ܒܫܽܘܫܶܦܐ ܒܶܣܬܰܪ ܦܕܬܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܳܣܶܒ ܐܢ̱ܬ ܠܗ: ܣܰܒ ܗ̄ ܣܰܝܦܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܐܝܟ ܕܠܥܽܘܗܕܢ ܬܶܕܡܽܘܪܬܐ ܕܩܶܛܠܶܗ܀ ܘܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܠܰܝܬ ܐܰܟܘܬܗ: ܗ̱ܒܝܗܝ ܠܺܝ ܒܰܫܠܝ ܗܶܐ܀

12- ܠܗ̇ܢܐ ܡܣܰܓ̈ܝܢ ܒܰܦܬܚ ܣܶܡܟܰܬ ܗܘ̈ܝ ܒܢ̈ܬ ܝܺܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܣܽܘܓܺܝܬܐ܀

14- ܘܫܰܢܺܝ ܛܥܡܶܗ ܒܥܰܝܢ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܕܐܟܺܝܫ ܡܰܠܟܐ ܕܓܳܬ ܡܛܠ ܕܕܚܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܰܚܠܶܦ ܠܙܢܗ܀ ܘܐܶܫܬܟܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܘܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܶܣܬܰܟܡ܀ ܘܺܝܬܶܒ ܥܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܐ ܕܬܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܰܡܚܰܒܛ ܗܘܳܐ ܥܠ ܬܰܪܥܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܐ܀ ܘܐܰܪܡܺܝ ܪܺܝܪܶܗ ܥܠ ܕܰܩܢܶܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܡܶܬܒܰܝܕܠ ܗܘܳܐ ܒܐܻܝ̈ܕܰܘܗܝ܀ ܘܕܳܝܒܺܝܢ ܪܺܝܪ̈ܰܘܗܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

1- ܘܶܐܬܦܰܠܰܛ ܠܰܡܥܪܬ ܥܪܠܡ܀

2- ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܘܬܗ ܟܠ ܓܰܒܪܐ ܕܰܡܥܳܩ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܐܒܢܢܩܺܝ܀ ܘܟܠ ܓܰܒܪܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܡܳܪܐ ܚܰܘܒܐ. ܘܟܠ ܓܰܒܪܐ ܡܰܪܺܝܪ ܢܰܦܫܐ ܘܰܗܘܐ ܥܠܰܝܗܘܢ ܪܺܝܫܐ ܗ̄ ܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܐܰܪܒܰܥܡܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ܀

5- ܘܥܰܠ ܠܗ ܠܥܒܐ ܕܚܶܙܝܘܬ܀

14- ܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ܀

15- ܘܝܰܘܡܢܐ ܗ̣ܘ ܫܰܪܝܬ ܠܡܶܫܐܠ ܠܗ ܒܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܫܳܐܠ ܗܘܺܝܬ ܠܗ: ܕܚܰܬܢܟ ܗ̣ܘ ܘܝܰܩܺܝܪ ܗ̣ܘ ܒܒܰܝܬܟ܀ ܚܣ ܠܺܝ ܗ̄ ܕܶܐܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝܟ܀

22- ܡܛܠ ܕܢܛܽܘܪܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܥܰܡܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܛܠ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܐܢ̱ܬ ܠܘܬܝ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

9- ܘܐܡ̣ܪ ܠܐܒܝܬܪ ܟܳܗܢܐ. ܩܰܪܒ ܠܝ̣ ܦܕܬܐ ܗ̄ ܠܰܘ ܕܗ̣ܘ ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܠܒܫܝܗ̇ ܫܳܐܠ ܐܠܐ ܐܒܝܬܪ: ܘܢܫܐܠ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܰܘܗܝ܀

15- ܘܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܕܒܪܐ ܕܙܺܝܦ ܒܥܳܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܕܒܪܐ ܟܽܘܪܢܝܐ ܕܙܺܝܦ܀

22- ܙܶܠܘ ܬܶܒܘܢ ܛܰܒܘ ܝܰܬܒܗ ܗ̄ ܙܶܠܘ ܣܰܒܘ ܛܶܒܐ ܕܰܐܬܪܐ ܕܝܳܬܒ ܕܰܘܺܝܕ܀ ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܶܓܠܶܗ ܕܡ̇ܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܬܰܡܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܝܟܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܓܠܶܗ ܗ̄ ܕܕܰܘܺܝܕ܀ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪܘ ܠܺܝ: ܕܡܥܪܡܽܘ ܡܥܪܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܠܡܐ ܡܶܨܛܢܥܽܘ ܢܨܛܢܥ܀

23- ܘܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܡ̣ܢ ܟܠܗܶܝܢ ܡܰܛܫ̈ܝܬܐ ܕܰܡܛܰܫܝ ܬܰܡܢ: ܘܗܦܽܘܟܘ ܠܘܬܝ ܠܡܰܬܩܢܽܘܬܝ ܗ̄ ܠܰܡܛܰܝܒܘܬܰܢܝ܀

25- ܘܰܢܚܶܬ ܠܗ ܠܣܠܥ܀ ܣܢܥܪ ܦܶܠܓܽܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܕܒܥܐ

4- ܘܶܐܬܐ ܠܡܰܪܒܥܐ ܕܥܢ̈ܐ ܒܰܫܠܝ ܒܶܝܬ܀

6- ܘܡ̣ܢ ܒܬܰܪܟܶܢ ܬܘܝܗܝ ܠܶܒܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ: ܥܠ ܕܰܦܣܰܩ ܟܶܢܦܐ ܕܦܪܺܝܣܗ ܕܫܳܐܘܠ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܚܳܝܗܝ ܠܶܒܗ ܘܬܰܘܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ܀ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܦܝܣ̈ܐ ܥܒܰܕ܀

12- ܐܬܦܢܰܝ ܘܚܙܺܝ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܰܢܘ: ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ܀

15- ܒܳܬܪ ܡܰܢܘ ܢܦܰܩܬ ܡܰܠܟܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ: ܘܒܬܰܪ ܡܰܢܘ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܳܬܪ ܟܰܠܒܐ ܡܺܝܬܐ ܘܒܳܬܪ ܦܽܘܪܬܰܥܢܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܚܙܺܝ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܗ ܪܰܒܬܐ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܕܗ̣ܝ ܪܰܡܪܰܡܬܶܗ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

3- ܘܰܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܐ ܢܳܒܠ ܘܰܫܡܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܐܒܝܓܠ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܶܙܘܗ̇ ܘܩܽܘܒܠܠܗ̇ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ ܘܰܫܠܝ ܠܳܡܰܕ ܩܰܕܡܝܬܐ: ܟܶܐܡܰܬ ܦܰܪܨܽܘܦܗ̇܀ ܘܓܰܒܪܐ ܢܒܠ ܩܫܶܐ ܗܘܳܐ ܘܒܺܝܫ ܒܨܶܢ̈ܥܬܗ ܘܟܠܒ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܟܠܒܝܐ܀

6- ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܗܟܰܢܐ: ܡ̇ܢ ܕܢܶܗܘܐ ܚܰܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܗܳܟܢܐ ܠܙܰܒ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܒܟܠܙܒܰܢ ܬܗܶܐ ܒܰܫܠܳܡ ܐܢܬ ܘܒܰܝܬܟ܀

18- ܘܚܰܡܫ ܥܢ̈ܐ ܟܕ ܡܰܬܩ̈ܢܢ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܘܚܰܡܶܫ ܣܐܝ̈ܢ ܩܠܝ̈ܬܐ ܒܰܚܒܨ ܐܴܠܰܦ ܘܡܐܐ ܓܽܘܒܢܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܓܘܡܘܪ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܘܡܐܐ ܩܛܪ̈ܐ ܕܐܦܫ̈ܬܐ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܕܒ̈ܠܝܢ ܗ̄ ܙܰܢܒܺܝ̈ܠܐܷ ܕܟܒܫܺܝܢ ܒܗܘܢ ܬܶܐܢ̈ܐ܀

20- ܘܢܚܬܐ ܒܓܶܢܝܐ ܕܛܽܘܪܐ ܒܰܪܒܨ ܓܳܡܰܠ܀

22- ܐܢ ܢܶܫܬܒܶܩ ܡܶܕܡ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܥܕܰܡܐ ܠܨܰܦܪܐ ܕܡܰܬܩܶܢ ܒܐܣܬܐ ܗ̄ ܐܦܠܐܴ ܣܶܟܬܐ ܒܶܐܣܬܐ܀

25- ܢܒܠ ܫܡܶܗ ܘܡܨܥܪܢܽܘܬܗ ܥܰܡܗ ܗ̄ ܢܒܽܘܚܐ ܡܶܬܦܰܫܩ܀

29- ܘܰܗܘܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܪܝ ܨܪܝܪܐ ܒܨܪܪܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܥܡ ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܗܟ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܣܺܝܪܐ ܒܐܷܣܳܪܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܀

31- ܐܬܕܟܪܺܝܗ̇ ܠܐܰܡܬܟ ܒܰܚܒܨ ܪܺܝܫ܀

33- ܒܪܺܝܟ ܛܰܥܡܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܙܢܶܟܝ܀

36- ܘܗ̣ܘ ܪܘܶܐ ܛܳܒ ܒܰܪܒܨ ܘܰܘ ܘܠܐ ܚܰܘܝܰܬܗ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܝܽܘܕ ܥܕܰܡܐ ܕܢܶܓܗܬ݀ ܗ̄ ܕܰܢܗܪ ܨܰܦܪܐ܀

40- ܕܢܶܣܒܟܝ ܠܗ ܐܰܢ̱ܬܬܐ ܒܪܽܘܟܟ ܒܶܝܬ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈ܝܢܘ: ܕܢܣܒܺܝܟܝ ܒܰܚܒܨ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܘܚܰܬܺܝܬ܀

44- ܘܝܰܗܒ ܫܐܘܠ ܠܡܠܟܝܠ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ ܕܰܘܺܝܕ: ܠܦܠܛܝ ܒܰܪ ܠܺܝܫ ܕܡ̣ܢ ܓܠܺܝܡ ܗ̄ ܒܰܪ ܕܪܺܝܫ ܗܳܦܟ ܢܿܣܒ ܠܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

7- ܘܗܐ ܫܳܐܘܠ ܕܡܶܟ ܒܰܫܒܺܝܠܐܴ ܒܰܪܒܨ ܡܺܝܡ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܐܡܺܝܟ ܒܩܪܘܟܐ܀ ܘܐܒܢܺܝܪ ܘܥܰܡܐ ܕܰܡܟܝܢ ܚܕܪ̈ܰܘܗܝ ܒܰܦܬܚ ܕܳܠܰܕ ܘܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ܀

10- ܘܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܚܰܝ ܗ̣ܘ ܡܪܝܐ: ܐܠܐ ܐܢ ܡܪܝܐ ܢܶܡܚܶܝܘܗܝ: ܐܰܘ ܝܰܘܡܶܗ ܢܺܐܬܐ ܘܰܢܡܽܘܬ ܐܘ ܒܰܩܪܒܐ ܢܶܒܠܰܥ ܘܰܢܡܽܘܬ ܗ̄ ܟܳܠܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܐܒܺܝܫܝ ܕܠܐ ܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܠܫܳܐܘܠ ܒܩܽܘܢܛܪܗ ܟܕ ܕܰܡܺܝܟ܀

11- ܗܳܫܐ ܣܰܒ ܡܽܘܪܢܺܝܬܐ ܕܐܣܕܘ̈ܗܝ ܘܩܽܘܩܬܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܘܠܦܩܣܐ ܕܡܰܝ̈ܐ܀

19- ܐܢ ܡܪܝܐ ܓܰܪܝܟ ܒܺܝ: ܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܬܪܺܝܚ ܗ̄ ܬܶܬܩܰܒܠ܀ ܘܐܢ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܠܝܛܺܝܢ ܐܢܘܢ ܗ̄ ܕܒܰܚܣܳܡܗܘܢ ܓܰܪܝܽܘܟ ܒܺܝ܀ ܡܛܠ ܕܛܪܕܽܘܢܝ ܕܠܐ ܐܶܬܛܦܐ ܒܝܪܬܽܘܬܗ ܕܡܪܝܐ ܗ̄ ܨܳܒܶܝܢ ܕܐܺܙܰܠ ܐܶܦܠܘܚ ܠܐܰܠܗ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܐ܀

20- ܡܛܠ ܕܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܐ ܕܺܝܣܪܐܝܠ ܠܡܶܒܥܐ ܠܦܽܘܪܬܰܥܢܐ ܚܰܕ: ܐܝܟ ܕܪܳܕܦ ܚܶܓܠܐܴ ܒܛܽܘܪܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܶܡܒܥܐ ܠܢܰܦܫܝ ܕܐܝܟ ܕܪܳܕܶܦ ܥܽܘܕܐ ܒܛܽܘܪܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

7- ܘܰܗܘܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܐ ܕܺܝܬܶܒ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܐܪܥܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܝܐ: ܥܶܕܳܢ ܒܥܶܕܳܢ ܘܰܐܪܒܥܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܠܐ ܐܡ̇ܪ ܥܶܕܢ ܒܥܶܕܢ ܐܠܐ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܒܰܠܚܘܕ܀

8- ܡܛܠ ܕܗܳܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܒܠܨ ܗܶܐ ܝܰܬܳܒ̈ܐ ܕܰܐܪܥܐ ܕܡ̣ܢ ܥܠܰܡ ܒܰܦܬܚ ܝܽܘܕ ܘܰܙܩܦ ܬܰܘ܀ ܘܗܰܠܶܟܘ ܥܠ ܓܫܘܪ܀

10- ܘܶܐܡ̣ܪ ܕܰܘܺܝܕ ܥܠ ܢܓܳܒ ܕܺܝܗܽܘܕܐ. ܘܥܠ ܢܓܳܒ ܕܝܰܪܚܡܶܠ ܘܥܰܠ ܢܓܒ ܕܩܥܺܝܠܐ ܒܰܫܠܝ ܢܽܘܢ ܘܰܙܩܦ ܓܳܡܰܠ ܡܪܰܟܰܟܬܐ ܗ̄ ܥܠ ܓܰܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܥܠ ܬܰܝܡܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

4- ܘܫܳܐܘܠ ܐܰܥܒܪ ܙܟܽܘܪ̈ܐ ܝܰܕܽܘ̈ܥܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܐܰܪܺܝܡ܀

6- ܘܫܐܠ ܒܡܳܪܝܐ ܘܠܐ ܥܢܝܗܝ ܘܐܦ ܒܚܶܠܡܐ ܘܐܦ ܒܢܽܘܪܐ ܗ̄ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܘܒܶܣ̈ܡܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܚܶܠܡ̈ܶܐ ܘܰܒܓܶܠܝ̈ܢܶܐ ܘܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܀

8- ܘܐܶܫܬܰܠܰܚ ܒܰܦܬܚ ܬܰܘ ܘܠܳܡܰܕ ܫܳܐܘܠ ܢܰܚ̈ܬܘܗܝ܀ ܩܨܘܡܝ ܠܺܝ ܒܙܟܽܘܪ̈ܐ ܘܰܐܣܶܩܝ ܠܺܝ ܠܡ̇ܢ ܕܐܺܡܰܪ ܠܶܟܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܡܰܡܠܠܘܬ ܟܰܪܣܐ܀

9- ܠܡܢܐ ܡܨܰܝܕ ܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܝ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܦܚܢ ܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܦܰܚܐ܀

14- ܓܰܒܪܐ ܣܳܒܐ ܕܣܳܠܩ ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܒܦܪܺܝܣܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܓܰܒܪܐ ܬܪܺܝܨܐ܀ ܐܰܩܽܘܠܐܣ: ܩܰܫܺܝܫܐ ܗ̄ ܠܘ ܫܡܽܘܐܝܠ ܗ̣ܘ ܕܰܣܠܶܩ: ܐܠܐ ܫܺܐܕܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܗܰܓܓܐܻܝܬ ܘܡܳܪܝܐ ܥܰܫܡܶܗ ܕܢܺܐܡܪ ܩܽܘܫܬܐ ܠܫܳܐܘܠ ܟܕ ܠܐ ܨܳܒܶܐ܀

19- ܘܡܚܳܪ ܐܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܠܘܬܝ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܬܠܳܬܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܗܘܳܬ ܗܳܕܐ ܕܰܗܘܐ ܠܘܬܢ ܥܶܕܢ ܒܥܶܕܢ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܰܗܘܐ ܥܰܡܢ ܝܰܘܡ̈ܬܢ. ܗܳܕܐ ܫܰܢ̱ܬܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

4- ܘܠܐ ܢܶܗܘܐ ܠܗ ܫܦܳܝܐ ܒܩܪܳܒܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܡܰܟܝܳܢܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ

8- ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܪ ܓܰܝܳܣܐ ܗܳܢܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܒܳܬܪ ܓܕܽܘܕ ܗܳܢܐ܀ ܐܰܩܘܠܐܣ: ܫܰܦܺܝܪ ܚܰܨ̈ܶܐ܀ ܣܽܘܡܰܐܟܽܘܣ: ܐܟܘܠܽܘܣ܀

11- ܘܐܰܫܩܶܝܘܗܝ ܡܰܝ̈ܐ܀ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܓܽܘܒܢܺܝ̈ܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܒܪܐ ܕܪܒܠܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܦܫ̈ܬܐ܀

27- ܘܫܰܕܪ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܻܝܠ. ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܪܡܘܬ ܢܓܒ ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܥܳܝ܀

28- ܘܠܰܕܒܶܝܬ ܥܰܕܘܥܝܪ. ܘܰܠܕܰܒܣܰܦܡܽܘܬ. ܘܰܠܕܰܒܫܶܬܡܘܥ. ܘܠܕܒܰܪܟܺܝܠ. ܘܠܕܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܝܰܚܪܡܶܠ. ܘܠܕܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܩܝ̈ܢܝܐ܀ ܘܠܕܰܒܚܶܪܡܐ ܘܠܕܰܒܒܶܪܥܫܰܢ ܘܠܕܰܒܬܰܥܢܰܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

3- ܘܰܐܕܪܟܽܘܗܝ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܩ̈ܫܬܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܟܫ̈ܛܐ܀

9- ܟܕ ܪܡܶܝܢ ܒܛܽܘܪܐ ܕܓܠܒܘܥ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ܀

11- ܘܰܫܡܰܥܘ ܝܳܬܒ̈ܝ ܝܒܺܝܫ ܕܓܠܥܕ܀

12- ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܠܗ ܠܶܠܝܐ ܘܰܢܣܰܒܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܫܳܐܘܠ ܘܦܰܓܪ̈ܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܀ ܘܐܰܘܩܶܕܘ ܐܢܘܢ ܘܰܩܒܰܪܘ: ܐܝܟ ܕܠܐܻܝܩܪܐ ܘܠܘ ܠܨܰܥܪܐ ܘܥܰܠܗܝ ܡܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܗܘܢ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܰܪܟܢ܀

13- ܘܨܳܡܘ ܫܰܒܥܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܗ̄ ܒܰܬܝܒܽܘܬܐ. ܝܺܕܰܥܘ ܓܝܪ ܕܰܒܝܰܕ ܚܛܺܝܬܐ ܚܰܪܬܐ ܒܺܝܫܬܐ ܕܐܝܟ ܗܳܕܐ ܗܘܳܬ ܠܫܳܐܘܠ ܡܪܗܽܘܢ܀

 

ܫܠܡ

ܣܦܪܐ ܩܕܡܝܐ ܕܫܡܘܐܝܠ