ܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܐܝܠ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܐܝܠ

 

 

 

ܝܽܘܐܝܠ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܪܽܘܒܝܠ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܡܝ̣ܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܐܪܥܗ. ܝܽܘܐܝܠ ܗ̄ ܡܪܝܰܐܗ̱ܘ ܐܠܗܐ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ: ܡܰܘܗܒܬ ܐܠܗܐ.

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

4- ܕܡܶܕܡ ܕܰܐܘܬܰܪ ܡܫܽܘܛܐ: ܐܷܟܠ ܩܰܡܨܐ ܦܳܪܚܐ ܗ̄ ܒܡܳܫܽܘܛܐ ܠܬܰܓܠܬܦܠܣܪ ܕܰܬܪܶܝܢ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܘܦܶܠܓܗ ܒܰܠܚܘܕ ܫܒܐ: ܕܰܡܝ. ܘܗܽܘܝܘ ܬܰܘܠܥܐ ܕܳܐܟܠܐܴ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܙܰܪ̈ܥܐ ܒܰܠܚܘܕ. ܘܰܒܩܰܡܨܐ ܦܳܪܚܐ ܠܫܠܡܢܥܣܪ ܕܰܫܒܐ ܠܣܽܘܓܐܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ. ܘܰܒܩܰܡܨܐ ܙܳܚܠܐ ܕܰܥܕܰܟܝ̣ܠ ܠܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܦܪܰܚ: ܠܣܰܢܚܰܪܝܒ ܕܰܫܒܐ ܠܝ̣ܣܪܐܝܠ ܘܠܝ̣ܗܘܕܐ ܣܛܰܪ ܡ̣ܢ ܐܘܪܫܠܶܡ܀ ܒܨܰܪܨܽܘܪܐ ܐܰܘܟܝܬ ܬܰܘܠܥܐ ܩܳܢܝܰܬ ܥܽܘܩܣܐ ܕܟܕ ܕܳܒܨܐ ܠܐܺܝܠܢܐ: ܝܳܒܫ: ܠܢܒܘܟܰܕܢܰܨܪ ܕܰܓܡܺܝܪܐܝܬ ܓܰܠܺܝ ܐܢܘܢ ܡ̣ܢ ܐܱܪܥܗܘܢ܀

5- ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܪ̈ܘܰܝܐ ܒܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܘܰܒܟܰܘ܀

7- ܥܒܶܕ ܓܦܶܬܝ ܠܚܽܘܪܒܐ ܒܩܽܘܫܝ ܒܶܝܬ ܐܪܳܙ ܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܀ ܘܬܺܬܝ ܠܦܽܘܫܳܚܐ ܗ̄ ܐܪܳܙ ܝ̣ܗܘܕܐ܀

14- ܩܰܕܶܫܘ ܨܰܘܡܐ: ܩܪܰܘ ܟܢܽܘܫܝܐ܀ ܠܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ܀ ܘܐܡ̣ܪܘ܀

15- ܐܘܿܗ ܐܘܿܗ: ܠܝܰܘܡܐ܀

17- ܘܰܛܘ̈ܰܝ ܡܽܘܫ̈ܚܐ ܥܠ ܐܽܘܪ̈ܘܬܗܘܢ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܥܶܓ̈ܠܬܐ ܫܰܡܺܝ̈ܢܬܐ. ܒ̈ܳܬܝ̱ ܛܘܳܬ: ܐܪܳܙ ܢܶܫ̈ܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܬܐ ܕܥܰܡܐ܀

19- ܡܛܠ ܕܶܐܟܠܰܬ݀ ܢܽܘܪܐ ܠܕܰܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܪܐ ܗ̄ ܙܰܪܥܐ ܒܚܰܩ̈ܠܬܐ ܝܺܒܶܫ܀

18- ܘܒܳܟ̈ܝܢ ܒܰܩܪ̈ܶܐ ܢܶܩܒܬܢܳܐܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܐܝܟ ܩܳܠܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܬܐ ܕܡܢܰܗ̈ܙܢ ܥܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܙܰܐܝ ܗ̄ ܚܽܘܪܩ ܦܰܪ̈ܙܠܰܝܗܶܝܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܐ܀

6- ܘܟܠ ܐܰܦ̈ܝܢ ܢܺܐܟ̈ܡܢ ܐܝܟ ܫܽܘܚܪ̈ܶܐ ܕܩܶܕܪܐ ܗ̄ ܢܶܒܗܬܘܢ܀

10- ܘܙܳܥܘ ܫܡܰܝ̈ܐ: ܫܶܡܫܐ ܘܣܰܗܪܐ ܚܫܶܟܘ ܘܰܥܪܰܒ ܢܽܘܗܪܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗ̄ ܚܶܠܐܴ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ ܪ̈ܰܟܫܐ ܗ̇ܟܢܐ ܐܶܣܬܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀

17- ܒܰܝܢܰܝ ܩܣܛܪܘܡܐ ܠܡܰܕܒܚܐ ܗ̄ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܰܩܕܳܡ ܬܪܰܥ ܡܰܕܒܚܐ܀

18- ܘܛܰܢ ܡܳܪܝܐ ܒܰܐܪܥܗ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܫܶܒܝܐ ܟܕ ܬܒܘ܀

20- ܘܰܠܓܰܪܒܝܐ ܐܷܕܚܽܘܩ ܡ̣ܢܟܘܢ ܗ̄ ܠܐܬܘܪܝܐ ܕܒܐܘܪܚ ܓܰܪܒܝܐ ܐܴܬܶܐ ܥܠܰܝܟܘܢ܀ ܘܝܺܡܐ ܩܰܕܡܳܝܐ ܠܡܰܠܟܘܬܐ ܕܐܳܬܘܪ̈ܝܶܐ ܕܒܰܛܠܗ̇ ܒܳܒܠܝܐ ܩܳܪܐ. ܘܝܡܐ ܐܚܪܳܝܐ: ܠܰܕܒܳܒ̈ܠܝܶܐ ܕܒܰܛܠܗ̇ ܦܪܣܝܐ܀

21- ܠܐ ܬܶܕܚܠܝܢ ܚܰܝܽܘܬܐ ܕܕܒܰܪܐ ܗ̄ ܒ̈ܢܰܝ ܝ̣ܣܪܐܝܠ܀

28- ܘܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܷܫܽܘܕ ܪܘܚܝ ܥܠ ܟܠ ܒܣܰܪ ܗ̄ ܗ̇ܫܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܢܒܺܝ̈ܐ ܒܰܠܚܘܕ: ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܘܕܢܺܐܝܠ ܘܚܰܓܝ ܘܙܟܰܪܝܐ ܘܫܰܪܟܐ. ܘܡ̣ܢ ܒܬܰܪܟܶܢ ܕܝܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܡ̣ܢ ܡܰܝ̈ܐ ܘܪܘܚܳܐ܀ ܘܢܶܬܢܰܒܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܟܘܢ ܗ̄ ܒܢ̈ܳܬܗ ܕܦܺܝܠܺܝܦܘܣ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܟܺܐܦܐ ܒܦܰܪܟܣܺܝܣ܀

30- ܘܐܶܥܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܐ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܥܶܒܕܶܬ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܚܶܙܰܩܝܐ: ܐܶܥܒܶܕ ܘܰܒܝܰܘܡ̈ܝ ܨܶܕܰܩܝܐ ܘܓܽܘܓ܀

32- ܘܒܐܘܪܫܠܡ ܬܶܗܘܐ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬܐ ܗ̄ ܟܕ ܐܬ݂ܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܠܦܪܝܐ ܪܰܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܚܫܺܝܪܶܫ ܘܶܐܬܩܛܶܠ ܡ̣ܢ ܝܰܗܽܘܕܺܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

2- ܐܶܟܰܢܶܫ ܠܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܘܰܐܚܶܬ ܐܢܘܢ ܠܢܰܚܠܐ ܕܝܽܘܫܳܦܛ ܘܶܐܕܽܘܢ ܥܰܡܗܘܢ ܬܰܡܢ ܗ̄ ܥܠ ܕܰܛܠܰܡܘ ܠܥܰܡܝ: ܐܰܘܒܕ ܐܢܘܢ ܬܰܡܢ܀

10- ܪܽܘܥܘ ܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܢ̈ܝܟܘܢ ܠܣܰܝ̈ܦܐ ܘܡܰܓ̈ܠܰܝܟܘܢ ܠܪ̈ܽܘܡܚܶܐ ܗ̄ ܠܰܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܘܡܰܓܽܘܓ ܦܳܩܶܕ܀

13- ܡܛܠ ܕܰܡܠܰܘ ܓܽܘܒ̈ܐ ܗ̄ ܐܶܬܡܠܺܝܘ܀

14- ܪܶܓܫܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܐ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܦܣܺܝܩ̈ܬܐ ܗ̄ ܒܗ ܒܢܰܚܠܐ܀

18- ܢܰܛܦܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܐ ܗ̄ ܡܰܠܟ̈ܐ ܡܫܰܝܢ̈ܬܐ ܢܡܰܠܠܘܢ܀ ܘܡܰܒܽܘܥܐ ܡ̣ܢ ܒܰܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܶܦܘܩ ܗ̄ ܝܽܘܠܦܢܐ ܡܰܚܝܢܐ ܘܡܰܥܡܽܘܕܝܬܐ܀ ܣܳܛܺܝܡ: ܒܰܬܚܽܘܡܐ ܕܝܽܘܪܕܢܢ ܗܺܝ܀

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܐܝܠ