ܟܬܒܐ ܣܦܪܐ ܕܩܘܗܠܬ

ܬܘܒ

ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ ܐܘܟܝܬ

ܣܦܪܐ ܕܩܘܗܠܬ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܠܗ̇ܢܐ ܟܬܒܐ ܒܰܙܒܰܢ ܣܰܝܒܘܬܗ ܐܰܟܬܒܗ ܫܠܶܝܡܘܢ. ܘܰܕܚܶܟܡܬܐ ܬܡܺܝܗܬܐ ܐܱܝܬܝ ܒܗ ܥܠ ܣܪܺܝܩܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܠܟܠܗ ܥܠܡܐ ܩܰܗܠ ܘܬܢܳܝܗܝ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܩܽܘܗܠܬ ܐܰܘܟܝܬ ܡܟܰܢܫܢܐ ܩܳܪܐ ܠܗ ܗ̣ܘ ܒܗ. ܘܰܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܢܺܝܫ̈ܘܗܝ. ܒܩܰܕܡܝܐ ܡ̇ܢ ܥܠ ܥܒܽܘܪܝܗ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡܰܠܦ. ܘܒܰܕܬܪܶܝܢ ܠܥܰܬܝܪ̈ܶܐ ܡܟܰܘܢ. ܘܒܰܕܬܠܬܐ ܠܡܶܣܟ̈ܢܐ ܡܰܪܬܐ ܕܠܐ ܢܶܪܛܢܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

3- ܗܒܶܠ ܗܶܒ̈ܠܝܢ ܗ̄ ܣܪܺܝܩܘܬ ܣܪ̈ܺܝܩܘܬܐ܀ ܥܶܒܪܝܐ ܗܶܒܠܐ: ܠܰܕܠܐ ܡܩܰܘܐ ܩܳܪܐ. ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܐܡܪܝܢ: ܒܣܽܘܪܝܝܐ ܠܰܗܓܐ ܗ̣ܘ ܘܠܰܘ ܒܚܺܝܪܐܝܬ ܕܳܢܘ. ܒܰܕܗܰܒܳܠܐ ܒܰܦܬܚ ܗܶܐ ܘܰܙܩܦ ܒܶܝܬ ܡܩܰܫܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܰܗܓܐ ܘܠܘ ܒܰܪܒܨ ܗܶܐ ܘܰܫܠܳܝ ܒܶܝܬ ܡܪܰܟܰܟܬܐ. ܘܚܰܡܫ ܙܰܒܢ̈ܝܢ ܥܰܦܦܗ ܠܰܫܡܐ ܗ̇ܢܐ: ܐܪܳܙ ܚܰܡܫܐ ܪ̈ܶܓܫܐ ܦܰܓܪ̈ܢܝܐ ܕܠܐ ܗܰܢܝܐܘܬܗܘܢ ܡܟܰܬܪܐ ܐܦ ܠܐ ܠܙܬܗܘܢ ܡܰܐܓܪܐ܀ ܡܳܢܐ ܝܽܘܬܪܢܐ ܠܒܰܪܢܫܐ ܒܟܠ ܥܰܡܠܐ ܕܗ̣ܘ ܥܡܠ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܒܥܳܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܟܽܘܢܫ ܢܶܟܣ̈ܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ܀

4- ܕܳܪܐ ܐܳܙܠ ܘܕܪܐ ܐܳܬܐ ܗ̄ ܙܰܒܢ̈ܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܝܢ܀ ܘܰܐܪܥܐ ܠܥܠܡ ܩܰܝܡܐ ܗ̄ ܟܡܐ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ ܩܐܶܡ ܟܶܐܡܰܬ ܠܙܰܒܢܐ ܕܚܽܘܕܬܐ ܕܡ̣ܢ ܕܪܺܝܫ. ܚܰܘܺܝܢܢ ܒܰܟܬܒ̈ܝܢ ܕܪ̈ܽܘܫܝܐ ܕܐܣܛܘܟܣ̈ܐ: ܠܘ ܠܐ ܡܶܕܡ ܗܘܶܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܐܠܐ ܡܶܬܚܕܬܝܢ ܠܚܰܪܬܐ ܒܰܠܚܘܕ܀

5- ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܐ ܘܰܥܪܰܒ ܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܘܗܪܟܐ ܠܙܰܘܥܐ ܓܳܡܪ ܝܰܘܡܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܕܢܚܐ ܠܡܰܥܪܒܐ ܡܚܰܘܐ܀

6- ܐܴܙܠ ܠܬܰܝܡܢܐ ܘܡܶܬܟܪܶܟ ܠܓܰܪܒܝܐ ܗ̄ ܠܙܰܘܥܐ ܓܳܡܪ ܫܽܘܚ̈ܠܦܐ ܐܰܪܒܥܐ ܫܰܢ̱̈ܬܢܝܐ. ܕܡ̣ܢ ܡܰܥܪܒܐ ܠܬܰܝܡܢܐ ܒܝܰܕ ܨܠܳܝܐ ܕܰܠܬܰܝܡܢܐ ܘܓܰܪܒܝܐ ܡܫܰܘܕܰܥ܀ ܘܠܚܳܕܪ̈ܬܗ ܒܰܙܩܦ ܚܶܐ ܬܳܐܶܒ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܠܐܘܘܢ̈ܘܗܝ ܕܫܶܡܫܐ܀

7- ܟܠ ܢܰܚ̈ܠܐ ܪܡܶܝܢ ܒܝܰܡܐ ܘܝܰܡܐ ܠܐ ܡܶܬܡܠܐܷ ܗ̄ ܢܰܚ̈ܠܐ ܚܰܝܘ̈ܬܐ ܕܡܰܘ̈ܠܕܢ ܘܝܰܡܐ ܥܠܡܐ܀

8- ܟܠܗܘܢ ܦܶܬܓ̈ܡܐ ܠܐܷܝܢ ܗ̄ ܡܛܠ ܟܝܢܗ ܕܥܠܡܐ ܗ̇ܢܐ. ܡܐ ܕܰܗܘܐ ܗ̣ܘ ܗ̇ܘܐ܀

9- ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܡ ܚܕܶܬ ܬܚܶܝܬ ܫܶܡܫܐ ܗ̄ ܐܕܫ̈ܝܗܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ ܕܡ̣ܢ ܟܰܕܘ ܒܪܶܝܢ ܘܠܐ ܬܘܒ ܗܘܝܐ ܒܪܺܝܬܐ ܚܕܰܬܐ. ܐܠܐ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܘܢ ܕܰܟܝܢ̈ܐ ܗܘܶܝܢ ܘܒܳܛܠܺܝܢ܀

13- ܥܶܢܝܢܐ ܒܺܝܫܐ ܝܰܗܒ ܡܪܝܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܢܶܬܥܢܘܢ ܒܗ ܗ̄ ܥܠ ܕܠܐ ܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕܢܐ ܒܰܬܥܳܫ̈ܐ ܦܰܪܢܶܣ ܩܽܘܝܳܡܗܘܢ܀

14- ܘܗܐ ܟܠܡܶܕܡ ܗܶܒܠܐ ܗ̄ ܥܒܽܘܪܐ܀

15- ܡܕܰܘܕܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚ ܠܡܶܬܩܰܢ ܗ̄ ܒܶܠܥܕ ܣܽܘܝܥܳܐ ܐܠܗܝܐ܀ ܘܚܰܣܺܝܪܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܡܢܳܝܽܘ ܗ̄ ܐܝܟ ܡܫܰܡܠܝܐ܀

18- ܕܡܰܘܣܶܦ ܠܡܶܕܰܥ ܡܰܘܣܶܦ ܟܺܐܒܐ ܗ̄ ܒܶܠܥܕ ܫܰܗܪܐ ܘܥܰܡ̈ܠܐ ܛܒ̈ܐ ܠܐ ܡܶܬܩܰܢܝܐ ܚܶܟܡܬܐ܀ ܡܛܠ ܕܰܒܣܘܓܐܬ ܚܶܟܡܬܐ ܣܽܘܓܐܬ ܪܽܘܓܙܐ ܗ̄ ܕܣ̇ܓܝ̣ ܝܳܕܥ ܣ̇ܓܝ̣ ܚܳܐܶܫ ܥܠ ܒܢܰܝܢܫ̈ܐ ܕܛܥܶܝܢ ܡ̣ܢ ܫܪܪܐ ܘܥܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܝܟ ܕܰܒܝܰܡܐ ܛܰܒܺܝܥܐ ܒܥܠܡܐ ܗܿܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

8- ܥܒܰܕܬ ܠܝ̣ ܡܫܰܒܚܢ̈ܐ ܘܡܰܫܒܚ̈ܢܝܬܐ ܗ̄ ܙܰܡܪ̈ܶܐ ܘܰܙܡܪ̈ܬܐ܀ ܫܳܩܰܘ̈ܬܐ ܘܫܳܩܝ̈ܬܐ܀ ܢܶܣܛܘܪ̈̄: ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ ܘܰܫܠܝ ܩܽܘܦ. ܗ̄ ܛܠܝ̈ܐ ܘܰܛܠܝ̈ܬܐ ܕܡܰܫܩ̈ܝܢ ܚܰܡܪܐ܀

9- ܘܐܦ ܚܶܟܡܬܝ ܩܳܡܰܬ݀ ܠܗ̇ ܗ̄ ܬܶܘܪܬ݀ ܟܕ ܚܙܬ݀ ܕܟܠܗܶܝܢ ܪ̈ܓܺܝܓܬܐ ܦܳܛܪ̈ܢ܀

12- ܡܛܠ ܕܡ̇ܢܘ ܓܰܒܪܐ ܕܢܶܥܘܠ ܒܳܬܪ ܡܰܠܟܐ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܐܢ ܠܡܰܠܟܐ ܐܰܪܥܢܝܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܺܐܡܪ ܐܢܳܫ ܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܗ̇ܟܢܐ: ܐܰܝܟܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܥܰܒܕܗ ܢܺܐܡܪ܀

14- ܕܓܶܕܫܐ ܚܰܕ ܓܳܕܶܫ ܠܟܠܗܘܢ ܗ̄ ܡܰܘܬܐ܀

24- ܠܝܬ ܕܛܳܒ ܠܓܰܒܪܐ ܐܠܐ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܘܰܕܢܶܫܬܐ ܘܕܰܢܚܰܘܐ ܛܳܒܬܐ ܠܢܰܦܫܗ ܒܥܰܡܠܗ ܗ̄ ܒܰܕܠܗܕܐ ܒܪܝܗܝ ܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܙܰܒܢܐ ܠܡܺܐܠܕ ܘܙܰܒܢܐ ܠܰܡܡܳܬ ܗ̄ ܠܘ ܕܢܶܥܒܕ ܗܠܝܢ ܡܳܠܶܟ ܠܢ. ܐܠܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܩܰܘ̈ܝܢܐ ܐܢܘܢ ܗܘܦܟ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܘܡܶܬܦܠܚ̈ܢܐ܀

11- ܘܝܳܬ ܥܳܠܡܐ ܝܗܰܒ ܒܠܶܒܗܘܢ ܗ̄ ܪܶܚܡܰܬ ܥܳܠܡܐ܀

14- ܘܡܪܝܐ ܥܒܰܕ ܕܢܕܠܚܘܢ ܡ̣ܢܗ ܗ̄ ܝܗܒ ܠܗܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܢܶܦܠܚܘܢܝܗܝ܀

16- ܐܰܬܪܐ ܕܕܺܝܢܐ: ܬܰܡܢ ܪܽܘܫܥܐ ܗ̄ ܗ̇ܪܟܐ ܡܛܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢܺܝܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܝܢ ܐܰܠܗܐ ܕܳܐܢ ܠܚܰܪܬܐ: ܘܠܘ ܗܳܟܢܐ܀

19- ܘܡܝܰܬܪܽܘܬܗ ܕܒܰܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܒܥܺܝܪܐ ܠܝܬ ܗ̄ ܫܰܘܝܐܝܬ ܡܳܝܬܝܢ܀

21- ܘܡܰܢܘ ܝܳܕܥ ܐܢ ܪܽܘܚ ܒܢܰܝܢ̈ܫܐ ܣܳܠܩܐ ܠܥܠ ܘܪܘܚ ܒܥܺܝܪܐ ܢܳܚܬܐ ܗܺܝ ܠܬܰܚܬ ܠܐܪܥܐ ܗ̄ ܕܠܺܝ̈ܠܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܢܘܬܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܡܠܺܝܠܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܚܝܳܠܐ ܒܰܙܩܦ ܝܽܘܕ ܘܠܰܝܬ ܠܗܘܢ ܡܥܰܕܪܢܐ ܗ̄ ܐܝܬ ܕܒܳܥܐ ܐܝܳܠܐ ܘܐܢܳܫ ܠܐ ܐܝܬ ܐܴܚܶܕ ܒܺܐܝܕܗ܀

5- ܣܰܟܠܳܐ ܡܥܰܦܩ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܘܐܟܶܠ ܒܶܣܪܗ ܗ̄ ܢܳܫܶܩ ܐܝ̣̈ܕܘܗܝ ܕܝܗ̈ܒܢ ܠܗ ܪ̈ܓܺܝܓܬܗ܀

14- ܡܛܠ ܕܡ̣ܢ ܒܝܬ ܐܰܣܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩ ܠܡܰܡܠܳܟܘ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܨܪܺܝܟܘܬܐ܀

15- ܥܡ ܥܠܰܝܡܐ ܬܶܢܝܳܢܐ ܕܢܩܽܘܡ ܚܠܳܦܘܗܝ ܗ̄ ܒܳܬܪ ܣܳܒܐ ܣܰܟܠܐ ܟܕ ܡܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܡܐ ܕܡܶܣܟܝܢ ܘܚܰܟܺܝܡ܀

16- ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܝܶܐ ܠܐ ܢܶܚܕܘܢ ܒܗ ܗ̄ ܥܓܰܠ ܢܦܠܐ ܒܗ ܪܳܡܘܬ ܪܘܚܐ ܘܰܡܥܺܝܩ ܠܗܳܢܘܢ ܕܰܐܡܠܟܘܗܝ ܒܰܕܛܰܠܝܽܘܬܗ ܡܒܰܛܠܐ ܚܶܟܡܬܗ܀

17- ܛܰܪ ܪܶܓܠܟ ܡܐ ܕܐܳܙܠ ܐܢܬ ܠܒܶܝܬ ܐܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܢܶܦܗܘܢ ܚܽܘ̈ܫܒܰܝܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

1- ܠܐ ܬܶܣܬܰܪܗܒ ܒܦܽܘܡܟ ܘܠܶܒܟ ܠܐ ܢܶܣܬܰܪܗܒ ܠܡܰܦܳܩܘ ܡܶܠܬܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܐ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܕܘܪ ܐܠܐ ܡܶܕܡ ܕܡܨܶܝܬ ܠܡܶܦܪܰܥ܀

7- ܡܛܠ ܕܪܳܡܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܪܳܡܐ ܢܳܛܪ ܗ̄ ܐܠܗܐ ܢܶܬܢܰܩܡ ܡ̣ܢ ܥܳܠܘܒ̈ܐ܀

8- ܡܰܠܟܐ ܠܚܰܩܠܐ ܡܰܦܠܚ ܗ̄ ܟܕ ܚܳܙܐ ܚܰܩܠܐ ܕܡܶܬܦܰܠܚܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓ ܕܢܶܚܛܦܝܗ̇܀

17- ܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܬܐ ܕܚܰܝ̈ܘܗܝ ܗ̄ ܒܣܘܓܐܬ ܚܰܕܘ̈ܬܗ ܠܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܝܰܘ̈ܡܬܗ܀

19- ܢܶܥܗܕ ܝܰܘܡ̈ܬܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀ ܡܛܠ ܕܰܐܠܗܐ ܡܰܥܢܐ ܠܗ ܒܚܰܕܘܬܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܱܠܺܝܨܝܢ ܒܰܠܚܘܕ ܡܳܢܝܢ ܝܰܘܡ̈ܬܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

9- ܛܳܒ ܚܶܙܘܐ ܕܥܰܝܢܐ ܡ̣ܢ ܗܠܰܟܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܗ̄ ܣܽܘܥܪܢܐ ܡ̣ܢ ܣܰܒܪܐ܀

10- ܡܶܕܡ ܕܗܘܐ ܡ̣ܢ ܩܕܺܝܡ: ܐܶܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܗ̄ ܡܶܕܡ ܕܩܰܕܡ ܝܺܕܥ ܐܠܗܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

2- ܛܳܒ ܫܡܳܐ ܡ̣ܢ ܡܶܫܚܐ ܛܳܒܐ ܗ̄ ܥܒ̈ܳܕܐ ܛܳܒ̈ܐ ܕܗܶܢܘܢ ܐܢܘܢ ܥܶܠܬ ܫܡܳܐ ܛܳܒܐ. ܛܒܝܢ ܠܒܰܪܢܫܐ ܡ̣ܢ ܟܠܗܘܢ ܩܶܢܝܢ̈ܐ ܕܰܩܢܐ ܘܰܫܒܩ ܐܢܘܢ ܠܐܰܚܪ̈ܢܐ܀ ܘܝܰܘܡܐ ܕܡܰܘܬܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܝܰܘܡܐ ܕܝ̣ܠܝܕܘܬܐ ܗ̄ ܒܕܶܐܢ ܠܐ ܡܳܐܶܬ ܒܰܪܢܫܐ: ܠܐ ܚܳܝܐ ܢܰܦܫܗ ܠܥܠܡ܀

4- ܛܳܒ ܪܽܘܓܙܐ ܡ̣ܢ ܓܽܘܚܟܐ ܗ̄ ܒܰܕܓܘܚܟܐ ܡܦܰܚܙܳܢܐ ܗܽܘ ܕܠܶܒܐ ܘܪܽܘܓܙܐ ܡܓܰܢ̱ܒܪܢܐ ܗܽܘ ܕܢܰܦܫܐ܀

5- ܠܶܒܐ ܕܚܰܟܝ̈ܡܶܐ ܒܒܶܝܬ ܐܶܒܠܐܴ ܗ̄ ܒܰܕܝܳܕܥܝܢ ܚܰܪܬܗܘܢ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ܀ ܘܠܶܒܐ ܕܣܰܟ̈ܠܐ ܒܶܝܬ ܚܰܕܘܬܐ ܗ̄ ܒܕܰܠܗܘ ܡܐ ܕܡܛܰܝܰܒ ܒܰܠܚܘܕ ܕܳܝܩܺܝܢ܀

9- ܛܳܒܐ ܗ̣ܝ ܐܚܪܳܝܬܗ ܕܦܶܬܓܡܐ ܡ̣ܢ ܩܰܕܡܝܬܗ ܗ̄ ܒܰܕܫܶܬܩܐ ܛܳܒ ܡ̣ܢ ܡܰܡܠܠܐ܀

13- ܡܛܠ ܕܛܠܠܐ ܕܚܶܟܡܬܐ ܐܝܟ ܛܶܠܠܐ ܕܟܶܣܦܐ ܗ̄ ܡܢܺܝܚܐ ܠܩܰܢܳܝܗ̇܀

14- ܠܡܰܬܩܳܢܘ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ ܠܡ̇ܢ ܕܰܡܕܘܰܕ ܗ̣ܘ܀

15- ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܕܒܺܝܫܬܐ ܚܙܺܝ ܢܰܦܫܟ ܗ̄ ܐܶܙܕܰܗܪ܀ ܥܠ ܡܰܡܠܠܐ ܕܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܫܐ ܡܶܕܡ ܒܳܬܪܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܢܶܫܟܚ ܒܰܪܢܫܐ ܕܢܺܐܡܪ ܗܘܳܢܝ ܡܶܕܡ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܐܰܚܪܺܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܝ܀

16- ܐܝܬ ܙܰܕܝܩܐ ܕܐܒܕ ܒܙܰܕܝܩܘܬܗ ܗ̄ ܕܠܐ ܛܠܶܡ܀

17- ܠܐ ܬܶܗܘܐ ܙܰܕܺܝܩ ܣ̇ܓܝ̣ ܗ̄ ܠܐ ܬܶܣܬܒܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܝ ܢܰܦܫܟ: ܕܡ̣ܢ ܟܠܢܳܫ ܙܰܕܝ̣ܩ ܐܢܬ܀ ܘܠܐ ܬܶܬܚܰܟܡ ܝܰܬܝܪ ܕܠܐ ܬܶܬܡܗ ܗ̄ ܠܐ ܬܚܰܘܐ ܕܝܰܬܝܪ ܚܰܟܺܝܡ ܐܢܬ: ܕܠܐ ܬܶܫܬܐܠ ܪܰܘܪ̈ܒܬܐ ܘܰܬܚܽܘܒ܀ ܡ̇ܢ ܝܳܕܥ ܦܫܳܪܗ̇ ܕܡܶܠܬܐ ܕܗ̇ܝ ܕܰܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܠܐܢܳܫ̈ܐ ܬܪ̈ܺܝܨܐ ܘܗܶܢܘܢ ܒܥܰܘ ܡܰܚܫ̈ܒܬܐ ܣܰܓܝ̈ܐܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

8- ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܪܘܚܐ ܠܡܶܟܠܐ ܪܘܚܐ ܗ̄ ܠܐ ܫܰܠܝܛ ܠܐܢܳܫ ܠܡܶܟܠܐ ܚܒܳܠܐ ܡ̣ܢ ܟܝܳܢܗ܀

10- ܘܗܝܕܶܝܢ ܚܙܺܝܬ ܪ̈ܰܫܝܥܶܐ ܕܰܩܒܺܝܪܝܢ ܘܐܳܬܝܢ ܗ̄ ܦܳܢܶܝܢ ܩܳܒܘܪ̈ܝܗܘܢ ܘܰܒܛܳܒܬܐ ܡܥܗܕܝܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܛܳܥܶܝܢ ܥܒ̈ܳܕܰܝܗܘܢ ܒܺܝܫ̈ܐ܀

14- ܡܛܠ ܕܺܐܝܬ ܙܰܕܝ̈ܩܐ ܕܡܳܛܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܥܒܳܕܐ ܕܪ̈ܰܫܝ̣ܥܐ. ܘܐܝܬ ܪ̈ܰܫܝܥܶܐ ܕܡܳܛܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܥܒܳܕܐ ܕܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܗ̄ ܡܶܬܕܰܡܪܢܐܝܬ ܡܶܣܬܰܘܕ. ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܐܰܘܣܦ ܘܐܡ̣ܪ܀

16- ܝܗܒܶܬ ܠܶܒܝ ܠܡܶܕܰܥ ܚܶܟܡܬܐ ܗ̄ ܕܰܐܕܪܟ ܥܶܠܬ ܗ̇ܠܶܝܢ ܦܰܗܳܝܽܘܬܐ ܒܰܦܬܚ ܦܶܐ ܘܰܙܩܦ ܗܶܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

8- ܒܟܠܥܶܕܢ ܢܳܚ̈ܬܝܟ ܢܶܗܘܘܢ ܚܶܘܳܪ̈ܺܝܢ ܗ̄ ܥܒܕ̈ܝܟ ܢܶܗܘܘܢ ܫܰܦܺܝܪܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܥܣܝܪܝܐ

1- ܝܰܩܝܪܐ ܗܺܝ ܡ̣ܢ ܚܶܟܡܬܐ ܘܡ̣ܢ ܣܽܘܓܐܬ ܬܶܫܒܘܚܬܐ ܣܰܟܠܘܬܐ ܗ̄ ܠܘܬ ܫܳܛܰܝ̈ܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܝܰܩܪܐ ܣܰܟܠܘܬܐ ܡ̣ܢ ܚܶܟܡܬܐ܀

2- ܠܶܒܗ ܕܚܰܟܝ̣ܡܐ ܒܝܰܡܝܢܗ ܘܠܶܒܗ ܕܣܰܟܠܐ ܒܣܶܡܠܗ ܗ̄ ܗܰܘ ܡ̇ܢ ܝܰܡܺܝܢܝ̈ܬܐ ܡܶܬܪܥܐ ܘܗ̇ܢܐ ܒܗܶܦܟܐ܀

4- ܡܛܠ ܕܐܣܝܽܘܬܐ ܫܳܒܩܐ ܚܛܳܗ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܗ̄ ܟܕ ܢܶܛܠܡܟ ܫܰܠܺܝܛܐ ܣܰܝܒܪ: ܘܢܶܫܬܒܩܘܢ ܚܛܗܝ̈ܟ܀

8- ܘܕܬܳܪܥ ܣܝܳܓܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܕܥܳܩܪ܀ ܢܶܟܬܝܘܗܝ ܚܶܘܝܐ ܒܩܽܘܫܝ ܟܽܘܦ ܘܪܽܘܟܳܟ ܬܰܘ. ܗ̄ ܕܥܳܒܪ ܥܠ ܢܳܡܘܣܐ ܢܺܐܒܕ܀ ܕܡܫܰܢܐ ܟܺܐܦܐ: ܢܬܟܰܐܰܒ ܒܗܶܝܢ ܒܰܦܬܚ ܟܽܘܦ ܘܐܴܠܰܦ. ܗ̄ ܕܰܡܫܰܚܠܦ ܬܚܽܘܡܐ܀

16- ܘܳܝ ܠܶܟܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܕܡܰܠܟܟܝ ܛܠܐܷ ܗ̄ ܕܚܰܣܝܪ ܗܰܘܢܗ܀ ܘܪܰܘܪ̈ܒܢܰܝܟܝ ܒܨܰܦܪܐ ܐܟܠܺܝܢ ܗ̄ ܕܥܰܠ ܝܽܘܬܪܢ ܢܰܦܫܗܘܢ: ܩܕܳܡ ܝܽܘܬܪܢ ܥܰܡܐ ܝܳܨܦܺܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܕܥܣܪ

1- ܫܰܕܪ ܠܰܚܡܟ ܥܠ ܐܰܦ̈ܝ ܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܗܘܺܝ ܫܦܺܝܥ܀

2- ܗܰܒ ܡܢܳܬܐ ܠܫܰܒܥܐ ܐܦ ܠܰܬܡܢܝܐ ܗ̄ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡ̈ܐ ܝܺܬܪ. ܬܡܢܝܐ ܓܶܝܪ ܐܪܳܙ ܥܳܠܡܐ ܚܰܕܬܐ܀

4- ܕܢܳܛܪ ܠܪܘܚܐ: ܠܐ ܙܳܪܰܥ ܘܕܚܳܐܪ ܠܰܥܢܢ̈ܐ ܠܐ ܚܳܨܶܕ ܗ̄ ܒܙܰܒܢܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܗܰܒ ܙܶܕܩ̈ܬܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܥܣܪ

2- ܥܰܕܠܐ ܢܶܚܫܟ ܫܶܡܫܐ ܘܢܽܘܗܪܐ ܕܣܰܗܪܐ ܘܰܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܗ̄ ܥܰܕܠܐ ܢܶܒܛܠܘܢ ܪ̈ܓܫܝܟ܀ ܘܢܶܬܗ̈ܦܟܢ ܥܢܢ̈ܐ ܒܳܬܪ ܡܶܛܪܐ ܗ̄ ܘܬܶܥܽܘܠ ܠܰܫܝܘܠ ܒܳܬܪ ܕܬܶܒܟܐ܀

3- ܒܝܰܘܡܐ ܕܢܶܬܬܙܺܝܥܘܢ ܢܳܛܘܪ̈ܝ ܒܰܝܬܐ ܗ̄ ܓܰܪ̈ܡܐ܀ ܘܢܶܬܕܰܘܕܽܘܢ ܡܳܪ̈ܝ ܚܰܝܠܐ ܗ̄ ܓܝ̈ܳܕܐ ܘܫܶܪ̈ܝܢܐ ܘܘܰܪ̈ܺܝܕܶܐ ܕܛܥܺܝܢܝܢ ܚܰܝܠܐ ܢܰܦܫܢܝܐ ܘܚܰܝܘ݂ܬܢܝܐ ܘܟܝܳܢܝܐ܀ ܘܢܶܬܒ̈ܰܛܠܢ ܛܰܚܳܢ̈ܬܐ ܗ̄ ܥܰܪ̈ܫܐ܀ ܘܢܶܚܫ̈ܟܳܢ ܚܳܙܝ̈ܬܐ ܗ̄ ܥܰܝܢ̈ܐ܀

4- ܘܢܶܬܬܚܕܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܒܫܽܘܩ̈ܐ ܗ̄ ܦܽܘܡܐ ܘܡܰܦܩܳܢܐ܀ ܘܢܩܽܘܡ ܠܩܳܠܐ ܕܨܶܦܪ̈ܐ ܗ̄ ܟܕ ܒܘ̈ܠܗܳܝܝ ܡܰܘܬܐ ܐܴܚܕܺܝܢ ܠܗ: ܐܝܟ ܨܶܦܪܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠ ܡܰܡܠܠܗ ܗ̄ ܟܕ ܬܠܰܓܠܓ܀ ܘܢܶܬܡܟ̈ܟܢ ܟܠ ܒܢ̈ܳܬ ܫܘܒܚܐ ܗ̄ ܫܽܘܦܪܐ ܕܗܕܡ̈ܐ܀

5- ܘܐܦ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܐ ܢܶܕܚܰܠ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪ̈ܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܬܐ ܕܰܒܐܐܰܪ ܟܰܡܺܝ̈ܢܢ܀ ܘܢܶܒܥ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܗܪܐ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ. ܗ̄ ܢܳܒܥܺܝܢ ܒܗ ܚܽܘܫܒ̈ܐ ܕܡܰܦܪܕܺܝܢ ܫܶܢܬܗ܀

ܘܢܰܦܪܥ ܫܳܪܕܳܐ ܒܰܙܩܦ ܫܺܝܢ ܘܕܳܠܰܕ ܡܩܰܫܝܬܐ ܗ̄ ܢܩܕܘܡ ܡܰܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܽܘܙܐ ܡܰܪܺܝܪܐ ܕܰܩܕܡ ܟܠ ܐܺܝܠܳܢ ܡܗܰܒܒ܀ ܘܢܶܣܓܐ ܩܰܡܨܐ ܗ̄ ܟܺܐܒ̈ܐ܀ ܘܬܬܒܕܪܝ ܩܰܦܳܪ ܗ̄ ܢܶܫܬܪܐ ܦܰܓܪܐ ܘܬܦܽܘܚ ܣܪܺܝܩܽܘܬܗ܀ ܘܬܶܒܛܠ ܒܰܝܫܳܢܘܬܐ ܗ̄ ܒ̈ܛܠܳܢ ܓܐܘ̈ܬܐ: ܕܳܡܝܰܬ ܠܛܽܘܪܐ ܕܒܰܝܫܢ. ܘܰܒܝܰܘܢܝܐ: ܬܶܒܛܠ ܫܽܘܫܰܢܬܐ ܗ̄ ܫܽܘܦܪܐ܀

6- ܥܰܕܠܐ ܢܶܬܦܣܶܩ ܚܒܶܠ ܟܶܣܦܐ ܗ̄ ܡܰܬܠܐ ܘܡܰܣܒܐ ܕܰܒܗܘܢ ܐܝܟ ܕܰܒܚܰܒܠܐ ܐܰܣܝ̣ܪܺܝܢ ܒܰܚ̈ܕܕܐ ܒܢܰܝ̈ܢܫܐ܀ ܘܢܶܫܬܚܶܩ ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܐ ܗ̄ ܦܚ̈ܠܬܐ ܡܳܐܢ̈ܝ ܝܽܘܒܳܠܐ܀ ܘܬܶܬܒܰܪ ܩܽܘܠܬܐ ܥܠ ܡܰܒܘܥܐ ܗ̄ ܥܠ ܦܽܘܡ ܫܝܽܘܠ ܕܒܳܠܥܐ ܘܡܰܒܥܐ ܒܰܩܝܡܬܐ܀ ܘܬܶܪܗܛ ܓܺܝܓܠܐ ܥܠ ܒܺܪܐ ܗ̄ ܦܰܓܪܐ ܥܠ ܩܰܒܪܐ܀

11- ܡܪ̈ܝ ܐܣܟܦ̈ܬܐ ܐܶܬܺܝܗܒܘ ܡ̣ܢ ܪܳܥܝܐ ܚܰܕ ܗ̄ ܡܰܠܦܢܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܠܰܒܢܰܝܢ̈ܫܐ܀

13- ܐܚܪܝܬܗ ܕܦܶܬܓܡܐ ܒܣܳܟܗ ܗ̄ ܝܺܨܦ ܕܛܳܒܬܐ܀ ܬܶܗܘܐ ܚܰܪܬܟ ܒܡܶܠܬܐ ܘܒܰܥܒܳܕܐ܀

14- ܡܛܠ ܕܟܠ ܥܒ̈ܕܶܐ ܡܪܝܐ ܡܰܥܶܠ ܒܕܺܝܢܐ ܗ̄ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܩܝܡܬܐ ܘܕܺܝܢܐ܀ ܘܣܽܘܓܐܐ ܕܡ̈ܶܠܐ ܕܶܐܬܩ̈ܕܡܝ ܐܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܽܘܡ ܐܚܪ̈ܢܐ ܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ܀

 

ܫܠܡ

ܟܬܒܐ ܕܩܘܗܠܬ