ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܨܦܢܝܐ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

 

 

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܐܦ ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܗܽܘ ܕܫܶܡܥܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܶܗ ܗܘܐ ܕܶܐܪܰܡܝܐ ܐܦ ܩܰܪܺܝܒ ܠܗ. ܘܟܕ ܡܺܝܬ ܐܶܬܩܒܰܪ ܒܚܰܩܠܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ܀ ܨܶܦܢܝܐ ܗ̄ ܕܰܘܩܐ ܕܡܳܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܡܥܒܳܪܘ ܡܰܥܒܰܪ ܐܢ݂ܐ ܟܠ ܡ̣ܢ ܐܰܦ̈ܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܐ ܗ̄ ܠܟܠ ܕܫܳܪܶܟ ܡ̣ܢ ܚܰܪܒܐ ܕܐܬܘܪܝܐ ܒܚܰܪܒܐ ܕܒܳܒܠܳܝܐ ܐܰܘܒܕܺܝܘܗܝ܀ ܘܰܒܦܪܰܚܬܐ ܠܡܶܨ̈ܥܝܐ ܕܰܡܺܝ ܘܰܒܢܽܘܢ̈ܐ ܠܕܰܩ̈ܕܩܶܐ ܕܒܳܠܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚ̈ܕܕܶܐ܀

4- ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܥܡ ܕܟܗܢ̈ܐ ܗ̄ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

8- ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܝܶܐ ܗ̄ ܐܶܣܟܺܡ̈ܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ܀

10- ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܐ ܕܨܰܝܕ̈ܐ ܗ̄ ܕܥܐܠܺܝܢ ܒܗ ܒܳܒ̈ܠܝܶܐ ܘܨܳܝܕܺܝܢ ܠܥܶܒܪ̈ܝܶܐ܀ ܘܰܬܒܳܪܐ ܡ̣ܢ ܪܳܡܬܐ ܗ̄ ܩܪܺܝܬܗ ܕܫܐܘܠ܀

11- ܥܡܽܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܡܰܟܬܫ ܗ̄ ܕܐܘܪܫܠܶܡ: ܒܝܕ ܬܰܟܬܽܘܫܐ ܕܩܳܡ ܥܠܶܝܗ̇܀ ܡܛܠ ܕܬܘܰܪܘ ܟܠܗ ܥܰܡܐ ܕܰܟܢܥܰܢ ܗ̄ ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܐܶܬܕܰܡܝܘ ܠܰܟܢܰܥܢܝ̈ܐ ܒܰܥܒܕܰܝ̈ܗܘܢ܀

17- ܘܒܶܣܪܗܘܢ ܐܝܟ ܟܒܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܙܶܒܠܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

5- ܘܳܝ ܠܰܕܥܳܡܪܝܢ ܒܰܚܒܶܠ ܝܰܡܐ ܗ̄ ܦܢܺܝܬܐ ܕܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܕܰܦ̈ܠܶܫܬܝܶܐ ܕܰܗܘܬ ܡܢܳܬܐ ܕܝܐܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܣܦܳܪ ܝܰܡܐ܀

7- ܢܶܪܒܥܘܢ ܒܰܪܒܨ ܢܽܘܢ܀

9- ܡܠܘܚܗܶܝܢ ܗ̄ ܐܳܚܠܐ܀ ܘܠܡܶܕ̈ܝܰܢܝܶܐ ܩܳܪܐ ܟܽܘܫܝ̈ܐ ܒܰܕܫܒܳܒ̈ܝܢ܀

13- ܘܰܢܪܺܝܡ ܐܝ̣ܕܗ ܥܠ ܓܰܪܒܝܳܝܐ ܗ̄ ܒܳܒܠܝܐ ܥܠ ܐܬܘܪܝܐ ܘܢܒܰܛܶܠ ܡܰܠܟܘܬܗ܀

14- ܘܚܰܝܘ̈ܬܐ ܢܢܰܗ̈ܡܢ ܒܰܦܬܚ ܢܽܘܢ܀

15- ܘܒܶܝܬ ܡܰܪܒܳܥܐ ܒܰܙܩܦ ܒܶܝܬ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

4- ܢܒܺܝ̈ܝܗ̇ ܦܳܚܙܺܝܢ ܒܰܙܩܦ ܦܶܐ܀

5- ܒܨܰܦܪܐ ܘܰܒܨܰܦܪܐ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܒܣܽܘܪܗܒܐ܀

9- ܣܶܦܬܐ ܓܒܺܝܬܐ ܗ̄ ܦܽܘܡܐ ܕܡܰܘܕܐ܀

15- ܐܱܥܒܰܪܝ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟܝ ܒܰܚܒܨ ܕܳܠܰܕ ܗ̄ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ܀

 

ܫܠܡܬ݀ ܢܒܝܘܬܗ ܕܨܦܢܝܐ