ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܢܒܝܘܬܗ

ܕܥܡܘܣ ܢܒܝܐ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܕܬܩܘܥ ܗܽܘ. ܘܟܕ ܐܶܬܟܰܠܝܰܬ݀ ܢܒܺܝܘܬܐ ܥܽܘܙܝܐ ܗ̣ܘ ܡܶܬܢܰܒܐ ܗܘܐ. ܘܐܡܘܨܝܐ ܣܰܓܝ̣ ܐܶܫܬܰܢܰܕ ܒܗ. ܘܟܕ ܩܰܝܡܐ ܒܗ ܢܰܦܫܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܢܣܰܒ ܒܪܶܗ ܕܰܐܡܘܨܝܐ ܚܽܘܛܪܐ ܘܦܰܥܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܐܰܪܥܗ ܟܕ ܚܰܝ. ܘܒܳܬܪ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܡܝ̣ܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ܀ ܥܰܡܽܘܣ ܗ̄ ܡܶܫܬܰܕܪܢܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܦܶܬܓܡ̈ܘܗܝ ܕܥܰܡܘܣ ܕܰܗܘܐ ܡ̣ܢ ܢܰܩ̈ܕܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܬܩܽܘܥ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܕܰܚܕܐ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪ̈ܝܐ ܕܝ̣ܗܘܕܐ܀

ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܡ̣ܢ ܩܕܡ ܙܰܘܥܐ ܗ̄ ܩܕܳܡ ܕܢܶܫܘܰܪ ܥܽܘܙܝܐ ܥܠ ܟܳܗܢܘܬܐ܀

2- ܘܢܶܬܒ̈ܢ ܒܶܐܒܠܐ ܕܰܝܪ̈ܶܐ ܕܪ̈ܥܰܘܬܐ ܗ̄ ܡܕܺܝ̈ܢܬܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܚܕܪ̈ܰܝܗܘܢ܀ ܟܰܪܡܠܐܴ: ܐܰܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܢܐ ܘܪܺܝܫܗ̇ ܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܰܟܢܽܘܫܝܐ ܕܕܰܝܪܐ: ܕܰܝܪ̈ܶܐ ܒܰܪܒܨ ܪܺܝܫ ܘܠܰܝܬ ܒܨܽܘܪܰܬ ܟܬܳܒܐ ܕܰܝܪ̈ܬܐ ܒܬܰܘ܀

3- ܥܠ ܬܠܳܬܐ ܚܽܘ̈ܒܝܗ̇ ܗ̄ ܡܽܘܠܳܝ ܟܰܝܠܐ ܕܰܚܛܗ̈ܐ܀ ܘܕܰܐܪܒܥܐ ܗ̄ ܠܰܫܦܺܝܥܽܘܬܗ ܕܟܰܝܠܐ܀ ܬܠܳܬܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܝܢܐ ܗܽܘ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܒܰܕܒܶܗ ܡܶܣܬܰܝܟܺܝܢ ܙܰܘܓܐ ܩܰܕܡܝܐ ܘܳܐܦܰܙܓܐ܀

ܥܠ ܕܕܫܘ ܒܣܶܟ̈ܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܠܓܶܠܥܕ ܗ̄ ܚܪܰܒܘ ܠܐܰܪܥܐ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܕܓܶܠܥܕ ܡܢܳܬܐ ܗܺܝ ܡܶܢܗ̇: ܒܫܶܒܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܥܒܰܕ ܚܙܐܶܝܠ ܡܰܠܟܐ ܕܐܕܘܡ܀

9- ܥܠ ܕܰܫܠܡܘ ܫܒܺܝܬܐ ܫܰܠܡܬܐ ܠܐܰܕܽܘܡ ܗ̄ ܢܰܗܦܟܘܢ ܠܐܰܕܘܡ ܡܕܡ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܡܶܢܗ̇ ܒܝܰܘܡ̈ܝ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܫܠܶܝܡܘܢ܀

14- ܒܥܰܠܥܠܐ ܒܝܰܘܡܐ ܕܰܥܪܘܪܐ ܒܰܫܠܝ ܥܶܐ ܘܰܥܨܨ ܪܺܝܫ. ܗ̄ ܥܰܪܦܶܠܐܴ ܕܩܰܛܺܝܢ. ܘܗܳܪܟܐ ܥܠ ܚܶܠܐܴ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ ܪ̈ܰܟܫܐ ܪܡܶܙ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

1- ܥܠ ܕܰܐܘܩܶܕܘ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܐܕܽܘܡ ܠܣܰܝܕܐ ܗ̄ ܐܝܟ ܟܰܠܫܐ. ܘܠܘ ܠܡܶܬܢܰܩܳܡܘ ܡܛܠ ܕܡܰܠܟܐ ܥܰܘܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܰܕܰܪ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܺܣܪܐܝܠ ܐܰܘܩܶܕܘ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܀

6- ܥܠ ܕܙܰܒܢܘ ܠܙܰܕܺܝܩܐ ܒܟܶܣܦܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܶܒܝܬܐ ܟܠܡܶܕܡ ܕܐܝ̣ܬ ܠܗ ܥܕܰܡܐ ܕܐܦ ܠܰܡܣܢ̈ܐܘܗܝ ܙܰܒܶܢܘ܀

8- ܘܥܠ ܠܒܽܘܫ̈ܐ ܚ̈ܰܒܠܐ ܚܳܙܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܠ ܡܰܕܒܰܚ ܗ̄ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘ̈ܢܐ ܩܳܛܪܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܫܬܰܪܚܝ̣ܢ܀

13- ܐܝܟ ܕܰܡܥܺܝܩܐ ܥܳܓܠܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܫ̈ܶܒܠܐ ܗ̄ ܗܳܟܢܐ ܐܰܥܺܝܩܟܘܢ ܒܝܽܘܩܪܐ ܕܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܕܰܬܒܰܓܢܽܘܢ ܬܚܽܘܬܰܝܗܶܝܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

6- ܐܰܘ ܕܰܠܡܐ ܗܳܘܝܐ ܒܺܝܫܬܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܐ ܕܡܳܪܝܐ ܠܐ ܥܳܒܶܕ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܳܬܝ̈ܢ ܡܰܪ̈ܕܘܬܐ ܠܦܽܘܬ ܚܛܳܗ̈ܐ܀

12- ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܪ̈ܳܥܺܝܢ ܐܘ ܛܰܪܦܐ ܕܶܐܕܢܐ ܗ̄ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܕܥܰܡܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

1- ܫܡܰܥ̈ܝܢ ܦܶܬܓܳܡܐ ܗܳܢܐ ܡܽܘܫ̈ܚܶܐ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܕܒܰܝܫܢ ܗ̄ ܢܶܫ̈ܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܬܐ ܕܰܫܡ̈ܢܝ ܒܰܚܛܳܗ̈ܐ܀

2- ܒܩܶܕܣܐ ܕܨܰܝ̈ܕܶܐ ܗ̄ ܒܡܪܓܠܐܴ. ܒܕܰܠܬܰܘܪ̈ܬܐ ܕܰܡܝ̣ ܐܶܢܝܢ܀ ܘܢܶܫ̈ܬܕܝܢ ܠܛܽܘܪܐ ܕܰܐܪܡܶܢܝ ܒܰܚܒܨ ܢܽܘܢ ܗ̄ ܛܽܘܪܐ ܗܳܢܐ ܒܫܽܘܠܛܢ ܐܳܬܘܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܰܫܒܐ ܐܢܘܢ܀

4- ܥܽܘܠܘ ܠܒܶܝܬ ܐܝ̣ܠ ܗ̄ ܡܰܗܶܠ ܒܗܽܘܢ ܐܡ̇ܪ ܕܥܽܘܠܘ ܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܰܝܟܘܢ ܘܕܰܒܰܚܘ ܠܗܘܢ ܒܬܶܫܪܺܝܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܟܘܢ܀

5- ܘܰܐܣܶܩܘ ܡ̣ܢ ܚܰܡܺܝܥܐ ܬܰܘܕܺܝܬܐ: ܘܰܢܕܘܪܘ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܗ̄ ܩܳܢܘܢܐ ܓܪܰܡܰܛܺܝܩܳܝܐ: ܕܽܘܪ ܐܝܟ ܦܽܘܩ ܘܨܽܘܒ ܘܬܽܘܦ ܒܶܠܥܕ ܢܽܘܢ ܡܙܰܕܶܩ܀

6- ܩܰܗܝܽܘܬ ܫܢ̈ܐ ܒܰܦܬܚ ܩܽܘܦ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܚܡܝܫܝܐ

8- ܕܰܩܪܐ ܠܡܰܝ̈ܐ ܕܝܰܡܐ ܗ̄ ܠܚܰܝܠܐ ܕܐܳܬܘܪܝܐ܀

15- ܘܰܐܩܝ̣ܡܘ ܒܬܰܪܥܐ ܕܝ̣ܢܐ ܗ̄ ܒܬܰܪܥܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܐ ܟܺܐܢܐܝܬ ܕܽܘܢܘ܀

16- ܘܰܒܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܬܐ ܢܺܐܡܪܘܢ: ܗܳܘܳܝ ܗܘܳܝ ܒܰܙܩܦ ܗܶܐ. ܡܰܕܢܚܝ̈ܐ ܪܳܒܨܝܢ ܗܶܐ ܘܶܝ ܘܶܝ܀

21- ܘܠܐ ܐܱܪܺܝܚ ܒܥܳܨܪ̈ܬܟܘܢ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ. ܘܰܩܕܡ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܐ ܒܡܰܕܒܪܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܩܽܘܪܒܢܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܢܐ ܒܰܠܚܘܕ ܩܰܪܒܘ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܬܝܬܝܐ

1- ܦܳܪ̈ܫܝ ܠܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܥܰܡܡ̈ܐ ܗ̄ ܩ̈ܳܛܠܝ. ܐܝܟ ܗ̇ܢܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܝܢ ܕܰܩܛܰܠ ܝܶܫܘܥ ܒܰܪܢܘܢ܀

2- ܥܒܰܪܘ ܠܟܶܠܝܐ ܗ̄ ܩܛܺܝܣܦܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܫܒܝܥܝܐ

1- ܒܪܺܝܬܐ ܕܩܰܡܨܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܘܥܺܝܬܐ ܠܶܩܫܐ. ܘܗ̣ܘ ܠܶܩܫܐ ܒܳܬܪ ܓܶܙܐ ܗܘܐ ܕܡܰܠܟܐ ܗ̄ ܡܶܐܬܺܝܬܐ ܕܚܰܝܠܐ ܕܣܰܢܚܳܪܺܝܒ ܕܰܒܫܽܘܪܝ ܥܰܡܐ ܕܰܐܚܪܺܝܬ ܐܶܫܬܒܝ ܡ̣ܢ ܫܰܠܡܢܥܣܰܪ ܒܳܬܪ ܫܶܒܝܐ ܕܬܓܠܬܦܠܣܪ ܗܘܳܬ܀ ܢܽܘܪܐ: ܣܰܢܚܳܪܺܝܒ܀

4- ܠܰܬܗܽܘܡܐ ܪܰܒܐ ܗ̄ ܥܶܣܪܐ ܫܰܒ̈ܛܶܐ܀ ܘܶܐܟܠܰܬ݀ ܠܦܶܠܓܽܘܬܐ ܗ̄ ܠܺܝܗܘܕܐ܀

6- ܐܰܗܦܟܝܗ̇ ܡܪܝܐ ܠܗܳܕܐ ܗ̄ ܒܰܛܶܠ ܠܡܰܪܕܽܘܬܐ܀

8- ܐܰܕܐܡܘܣ ܗ̄ ܟܺܐܦܐ ܚܶܘܪܬܐ ܩܫܺܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܡܶܬܓܰܕܪ̈ܢ ܫܰܪܟܐ ܕܟܺܐܦ̈ܐ܀

9- ܘܢܶܚܪ̈ܒܢ ܦܪ̈ܰܟܐ ܕܓܽܘܚܟܐ ܗ̄ ܒ̈ܳܬܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

14- ܐܶܢ̇ܐ ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܢܒܺܝܐ ܗ̄ ܠܰܘ ܐܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܐܘ ܐܡܘܨܝܐ ܟܽܘܡܪܐ ܦܰܛܥܐ܀ ܕܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܐ ܡܶܬܢܰܒܐ ܐܢ݂ܐ ܐܶܠܐ ܡܪܝܐ ܕܰܒܪܰܢܝ ܕܶܐܬܢܰܒܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܡܝܢܝܐ

2- ܘܶܐܡܪܶܬ ܢܺܝܫܐ ܕܰܩܨܐ ܗ̄ ܚܰܪܬܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܢܐ܀

5- ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܒܰܦܬܚ ܡܺܝܡ. ܘܣܶܡܟܰܬ. ܘܰܪܒܳܨ ܬܰܘ. ܘܐܝܟ ܐܢܫ̈ܝܢ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ ܘܬܰܘ܀

6- ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܚܠܦ ܡܫܳܝ̈ܶܐ ܗ̄ ܒܠܰܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܐܢܫܝ̈ܢ ܬܶܒܢܳܐ ܒܺܝܫܐ ܕܡܶܫܬܒܶܩ ܒܰܐܕܪܐ. ܘܰܠܘܬܰܢ ܒܡܺܝܠܺܝܛܺܝܢܺܝ: ܡܫܳܝܐ ܠܗ̇ܝ ܕܢܰܥܒܰܪ ܐܢܳܫ ܐܝ̣ܕܗ ܥܠ ܣܶܦܬܗ ܕܟܰܝܠܐܴ ܟܕ ܡܟܺܝܠ ܐܡܪܝܢ܀

ܘܫܰܬ ܐܰܘܨܪܐ ܗ̄ ܥܰܦܪܐ ܕܦܳܐܶܫ ܒܐܫܳܬܐ ܕܰܩ̈ܦܳܣܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܶܬܐܡܰܪ: ܫܶܬܶܐܣ̈ܐ ܟܶܐܡܰܬ ܫܬܐ ܕܶܐܣ̈ܐ܀

8- ܘܢܶܚܽܘܬ ܐܝܟ ܢܰܗܪܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܗ̄ ܢܺܝܠܽܘܣ ܕܫܳܦܰܥ܀

11- ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܟܰܦܢܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܐ ܕܰܟܦܶܢ ܠܠܰܚܡܐ ܘܠܐ ܕܰܨܗܶܐ ܠܡܰܝ̈ܐ: ܐܠܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܗ ܕܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܐܰܪܺܝܡܝܗ̇ ܠܰܢܒܺܝܘܬܐ ܡܶܢܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܫܝܥܝܐ

1- ܡܚܺܝ ܠܚܰܙܽܘܪܐ ܘܰܢܙܽܘ̈ܥܢ ܐܣܟ̈ܦܬܐ ܗ̄ ܠܙܰܩܙܩ̈ܬܐ ܕܰܬܪܰܥ ܗܰܝܟܠܐ ܘܥܠ ܙܰܘܥܬܐ ܕܗܳܘܝܐ ܡ̣ܢ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܪܙ܀

7- ܘܠܰܦ̈ܠܫܬܝܶܐ ܡ̣ܢ ܩܰܦܰܕܽܘܩܝ ܘܠܳܐܪܡ ܡ̣ܢ ܩܺܝܪ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܩܽܘܪܘܣ ܕܗܺܝ ܚܳܪܢ܀ ܝܰܘܢܝܐ ܘܠܣܽܘܪܝܝܐ: ܡ̣ܢ ܓܽܘܡܨܐ ܐܡ̇ܪ܀

9- ܘܠܐ ܢܶܦܶܠ ܕܰܩܺܝܩܗܽܘܢ ܥܠ ܐܰܪܥܐ ܗ̄ ܠܰܡܚܰܝ̈ܠܐ ܕܰܒܗܘܢ ܠܐ ܐܰܘܒܕ܀

12- ܘܟܠܗܘܢ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܝܗܘܢ ܗ̄ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܡܦܰܢܐ ܐܢ݂ܐ ܡ̣ܢ ܒܳܒܶܝܠ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܥܡܘܣ