ܕܥܘܒܕܝܐ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ

ܕܥܘܒܕܝܐ ܢܒܝܐ

 

ܡ̣ܢ ܐܪܥܐ ܗܽܘ ܕܰܫܟܺܝܡ. ܘܗܽܘܝܘ ܪܺܝܫ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܚܳܣ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܠܝܐ ܘܰܢܚܶܬ ܥܰܡܗܘܢ ܠܘܬ ܐܳܚܳܒ. ܗܳܢܐ ܐܰܦܝܣ ܠܐܶܠܺܝܐ ܘܶܐܬܬܰܠܡܰܕ ܠܗ. ܘܐܰܢܬܬܗ: ܗ̇ܝ ܕܶܐܬܬ݀ ܠܘܬ ܐܶܠܺܝܫܥ ܘܶܐܡܪܰܬ݀ ܡܛܠ ܬܪܶܝܢ ܒܢ̈ܝܗ̇ ܕܡܶܬܬܰܒܥܺܝܢ ܒܚܰܘܒܬܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݀ ܥܠ ܐܰܒܘܗܘܢ. ܕܟܕ ܬܰܪܣܺܝ ܠܡܳܐܐ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܐܝ̣ܙܒܺܝܠ ܛܰܫܺܝ.

ܥܽܘܒܰܕܝܐ ܗ̄ ܥܰܒܕܐ ܕܡܳܪܝܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܘܶܐܝܙܓܰܕܐ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܗ̄ ܡܰܠܐܟܐ ܕܰܐܙܺܝܥ ܠܥܰܡܡ̈ܐ ܥܠ ܚܰܪܒܐ ܕܰܐܕܽܘܡ܀

5- ܐܰܝܟܰܢܐ ܫܬܶܩܬ ܥܕܰܡܐ ܕܰܓܢܰܒܘ ܡܶܣܬܗܽܘܢ ܗ̄ ܠܘ ܒܩܶܢܛܐ ܐܝܟ ܓܰܢܒ̈ܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܟ ܪ̈ܕܽܘܦܰܝܟ܀

6- ܐܰܝܟܰܢܐ ܐܶܬܒܨܺܝ ܥܺܣܽܘ ܘܰܢܒܰܥ̈ܝ ܡܰܛܫ̈ܝܬܗ ܗ̄ ܟܠܡܶܕܡ ܕܐܝ̣ܬ ܗܘܳܐ ܘܕܰܡܛܰܫܝ ܗܘܐ ܠܥܺܣܘ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܰܕܘܡ ܐܶܬܒܰܙܙ܀

14- ܘܠܐ ܬܩܽܘܡ ܥܠ ܡܰܩܒܬܐ ܠܡܰܘܒܳܕܘ ܠܰܡܫܰܘ̈ܙܒܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܦܽܘܠܰܫܬܐ ܕܰܒܫܽܘܪܐ܀

16- ܡܛܠ ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܕܶܐܫܬܝܬܘܢ ܗ̄ ܟܕ ܚܕܰܝܬܘܢ ܒܙܟܽܘܬܟܘܢ܀ ܐܶܣܦܰܢܝܐ ܗ̄ ܪܗܽܘܡܝ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܥܘܒܕܝܐ