ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܢܒܝܘܬܗ

ܕܢܚܘܡ ܢܒܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܡ̣ܢ ܐܠܩܘܫ ܗܘ ܡ̣ܢ ܥܶܒܪܐ ܕܒܶܝܬ ܚܽܘܪܢܝܡ ܡ̣ܢ ܫܰܒܛܐ ܕܫܶܡܥܘܢ. ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܕܡܺܝܬ ܝܰܘܢܢ ܐܡ̣ܪ ܥܠ ܢܺܝܢܘܶܐ: ܕܡ̣ܢ ܕܡܰܝ̈ܐ ܕܳܚܠܐ ܘܡ̣ܢ ܢܽܘܪܐ ܕܣܳܠܩܐ ܡ̣ܢ ܐܰܪܥܐ ܐܒܕܐ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܗܘܳܬ. ܡܺܝܬ ܕܝܢ ܒܫܰܝܢܐ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܐܪܥܗ܀ ܢܰܚܽܘܡ ܗ̄ ܒܽܘܝܐܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

1- ܡܚܽܘܬܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܘܬܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܠ ܡܚܽܘܬܗ̇܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܫܶܩܠܐ ܕܢܺܝܢܘܐ ܗ̄ ܢܒܺܝܘܬܐ ܕܰܥܠܝܗ̇܀

3- ܒܥܰܠܥܠܐ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܕܰܩܫܺܝܬܐ܀

ܘܰܒܟܽܘܟܺܝܬܐ ܒܰܥܨܨ ܟܽܘܦ ܩܰܕܡܝܬܐ ܘܰܚܒܨ ܐܚܪܳܝܬܐ ܗ̄ ܪܘܚܐ ܕܚܳܕܪܐ܀

9- ܘܠܐ ܢܩܽܘܡ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܽܘܠܨܢܐ ܗ̄ ܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܰܕܡܝܬܐ ܡܓܰܡܰܪ ܠܗܘܢ܀

11- ܡܶܢܟܝ ܢܶܦܽܘܩ ܕܡܶܬܚܰܫܒ ܒܺܝܫܬܐ ܥܠ ܡܳܪܝܐ ܗ̄ ܐܝ̣ܙܓܰܕܗ ܡܓܰܕܦܢܳܐ ܕܰܣܢܚܪܝܒ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܠܘܬ ܚܶܙܰܩܝܐ܀

12- ܥܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܝ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܓܰܪܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܐܬܘܪ܀ ܘܕܰܥܢܺܝܬܟܝ ܬܘܒ ܠܐ ܐܷܥܢܝܟܝ ܗ̄ ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܝܰܘܢܢ܀

15- ܗܐ ܥܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܣܰܒܪܢܐ ܗ̄ ܕܰܚܪܰܒ ܡܰܠܐܟܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܐܳܬܘܪܳܝܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

1- ܣܠܶܩ ܡܕܰܒܪܢܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗ̄ ܡܰܠܐܟܐ܀

2- ܡܛܠ ܕܡܰܦܢܶܐ ܐܢ݂ܐ ܐܝ̣ܩܪܗ ܕܝܰܥܩܘܒ ܐܝܟ ܐܝ̣ܩܪܗ ܕܝ̣ܣܪܐܝܠ ܗ̄ ܡܛܠ ܕܝܰܥܩܘܒ ܫܡܳܐ ܗ̣ܘ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܘܝ̣ܣܪܐܝܠ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܩܪܐ ܡ̣ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܩܪܺܝ܀

3- ܣܰܟܪ̈ܐ ܕܓܰܢ̱ܒܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܰܣܡ̈ܩܢ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܡܳܐ܀ ܓܰܢ̱ܒܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬ̱ܥܝܢ ܒܰܫܠܳܝ ܫܺܝܢ ܘܬܰܘ܀

4- ܘܚܶܙܘܽܗܘܢ ܐܝܟ ܠܰܡ̈ܦܺܐܕܶܐ ܗ̄ ܒܝܕ ܦܰܪܙܠܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ܀

5- ܥܳܥ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܒܶܢܝܢ̈ܐ ܕܥܠ ܫܽܘܪܐ ܕܒܶܣܬܰܪܗܘܢ ܡܶܣܬܬܪܝܢ ܡܰܩܪ̈ܒܢܐ܀

8- ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܐܝܟ ܝܰܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡܰܝ̈ܐ ܗ̄ ܐܪܒܩ ܦܪܣܝܐ ܟܕ ܟܰܒܫܗ̇: ܬܪܰܥ ܒܕܶܩܠܰܬ ܬܽܘܪܰܥܬܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܢܺܝܢܘܐ ܘܰܐܛܝܦܗ̇܀

10- ܘܰܪܥܳܠܐܴ ܒܟܠ ܚܰܨ̈ܝܢ ܒܰܙܩܦ ܥܶܐ܀ ܘܰܐܦ̈ܝ ܟܠܗܘܢ ܐܰܟܘܡ ܐܝܟ ܫܽܘܚܪ̈ܶܐ ܕܩܶܕܪܐ ܒܰܦܬܚ ܐܴܠܰܦ܀

12- ܘܰܦܣܰܩ ܐܦ ܠܬܰܢܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܗ̄ ܝܰܗܒ ܡܢܳܬܐ ܠܪܰܘܪ̈ܒܢܰܘܗܝ ܡܢ ܒܙܬܳܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

2- ܘܡܰܪܟܰܒܬܐ ܕܰܡܢܰܕܝܐ ܗ̄ ܕܢܳܦܩܐ ܡ̣ܢ ܫܒܺܝܠܐ܀

4- ܙܳܢܝܘܬܗ̇ ܕܙܳܢܺܝܬܐ ܗ̄ ܕܶܚܠܬܗ̇ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀ ܘܡܳܪܰܬ ܚܰܪ̈ܫܐ ܒܰܦܬܚ ܚܶܐ ܘܰܫܠܝ ܪܺܝܫ ܗ̄ ܚܰܪܫܽܘܬܐ܀

7- ܢܶܢܕ ܡ̣ܢܟܝ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܢܶܕܬܐ܀

8- ܕܰܠܡܐ ܛܳܒܐ ܐܰܢܬܝ ܡ̣ܢ ܝܽܘܢ ܕܰܐܡܘܢ ܗ̄ ܐܰܠܟܣܰܢܕܪܝܐ܀ ܗ̇ܟܢܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܡܗܐ ܗܘܳܬ ܩܕܳܡ ܕܢܰܘܪܒܝܗ̇ ܐܰܠܟܣܰܢܕܪܘܣ܀

12- ܐܝܟ ܬܺܐܢ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܰܟܳܪ̈ܬܐ: ܢܶܩܒܬܢܐܝܬ܀

14- ܥܽܘܠܝ ܒܰܣܝܢܐ ܘܕܽܘܫܝ ܒܛܺܝܢܐ ܗ̄ ܒܢ̈ܰܝ ܫܽܘܪ̈ܝܟܝ܀

16- ܙܳܚܠܐ ܫܠܰܚ ܘܰܦܪܰܚ ܗ̄ ܥܰܡܡ̈ܐ ܕܶܐܬܘ ܠܥܽܘܕܪܢܟܝ ܫܰܒܩܘܟܝ ܘܶܐܙܠܰܘ܀

17- ܘܰܟܬܺܝܫ̈ܝܟܝ ܗ̄ ܢܒܺܝ̣ܝ̈ܟܝ ܕܰܓ̈ܳܠܐ܀

19- ܟܳܝܒܐ ܗ݂ܝ ܡܚܽܘܬܶܟܝ ܗ̄ ܥܰܫܺܝܢܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀

ܢܒܝܘܬܗ ܕܢܚܘܡ