ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܢܢ

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܟܬܒܐ

ܕܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܢܢ

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

 

 

 

 

ܦܪܘܡܝܘܢ

ܗ̇ܢܐ ܡ̣ܢ ܓܕܺܝܦܳܪ ܕܩܰܪܺܝܒܐ ܠܥܐܙܐ ܘܠܐܱܫܩܠܘܢ ܐܝ̣ܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܩܳܡܰܬ݀ ܢܒܺܝܘܬܶܗ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܕܚܶܠ ܡ̣ܢ ܚܶܣܕܐ ܕܝܗܘ̈ܕܝܶܐ ܘܕܰܒܪܗ̇ ܠܐܡܗ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܰܪ ܒܨܽܘܪ. ܘܡܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܐܡ̇ܪ: ܕܗܽܘܝܘ ܒܪܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܐ ܕܡ̣ܢ ܨܪܦܰܬ ܕܐܚܝܶܗ ܐܶܠܝܐ. ܘܰܦܢܐ ܬܘܒ ܠܺܝܗܘܕ ܘܬܰܡܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܡܥܰܪܬܐ ܕܩܰܢܳܐ. ܘܰܒܛܽܘܦܣܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܚܕܰܬܐ: ܒܥܰܡܡ̈ܐ ܘܠܰܘ ܒܥܰܡܐ ܐܰܟܫܪܰܬ݀ ܢܒܺܝܘܬܗ܀ ܝܰܘܢܢ ܗ̄ ܒܥܽܘܬܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

2- ܙܶܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܗ̄ ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܥܽܘܙܝܐ ܐܶܙܰܠ܀

3- ܘܩܳܡ ܝܰܘܢܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܗ̄ ܠܛܰܪܣܽܘܣ. ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܥ ܕܰܒܟܠ ܕܽܘܟ ܐܝ̣ܬܰܘܗܝ ܐܰܠܗܐ ܥܪܰܩ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܐܠܐ ܟܕ ܐܰܪܓܶܫ ܕܛܰܝܒܘܬܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡܐ ܠܘܬ ܥܰܡܡ̈ܐ ܥܳܒܪܐ܀ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܗܶܐ ܫܽܘܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗ̇ܢܐ܀ ܕܢܰܩܠܘܢ ܡܢܗܘܢ ܗ̄ ܠܝܽܘܩܪܐ܀

5- ܝܰܘܢܢ ܕܝܢ ܢܚܶܬ ܠܗ ܠܐܶܫܬܗ̇ ܕܶܐܠܦܐ ܒܩܽܘܫܳܝ ܬܰܘ. ܘܰܕܡܶܟ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

10- ܘܰܦܩܰܕ ܡܪܝܐ ܠܢܽܘܢܐ: ܘܦܰܠܛܶܗ ܠܝܰܘܢܢ ܠܝܰܒܫܐ ܗ̄ ܐܰܝܟܐ ܕܒܰܠܥܶܗ ܬܰܡܢ ܓܣܳܝܗܝ ܘܠܰܘ ܒܩܰܪܺܝܒܘܬܐ ܕܐܳܬܘܪ ܒܕܶܩܠܰܬ ܐܝܟ ܕܐܡܪܝܢ ܐܢܳܫ̈ܝܢ. ܘܝܺܕܝܥܐ ܗܳܕܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܝ: ܕܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܗܐ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

3- ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܐ ܗܘܳܬ ܪܰܒܬܐ ܠܐܠܗܐ: ܡܰܪܕܐ ܬܠܳܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܟܕ ܚܳܕܰܪ ܐܢܳܫ܀ ܒܟܠ ܕܳܪܬܐ ܕܪ̈ܺܝܫܢܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܪܺܝܫܐ ܐܰܫܡܥܗ̇ ܠܟܳܪܘܙܽܘܬܐ܀

4- ܘܫܰܪܺܝ ܝܰܘܢܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܡܰܪܕܶܐ ܝܰܘܡܐ ܚܕ ܗ̄ ܡ̣ܢ ܕܽܘܟܬܐ ܕܚܰܕ ܝܰܘܡܐ ܦܳܫ ܠܗ ܕܢܶܥܽܘܠ ܫܰܪܺܝ ܠܡܰܟܪܙܽܘ܀ ܘܰܐܟܪܶܙ ܘܶܐܡ̣ܪ: ܡܶܟܐ ܠܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܬܗܰܦܟܐ܀ ܝܰܘܢܝܐ: ܬܘܒ ܬܠܳܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܘܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܬܗܰܦܟܐ ܐܡ̇ܪ. ܘܐܡܪܺܝܢܢ: ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܢ: ܡܶܟܐ ܠܡ ܠܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܥܰܡܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܕܶܐܬܓܣܺܝ ܡ̣ܢ ܢܽܘܢܐ ܘܫܰܪܝ ܠܡܶܪܕܐ ܒܐܘܪܚܳܐ. ܘܡܶܟܐ ܠܰܬܠܬܐ ܝܰܘܡ̈ܝܢ ܐܡ̣ܪ: ܒܗ ܒܝܰܘܡܐ ܕܥܠ ܠܗ̇܀

5- ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܐܢܳܫܝ̈ܗ̇ ܕܢܺܝܢܘܶܐ ܒܰܐܠܗܐ ܗ̄ ܐܦ ܐܳܬܘ̈ܬܐ ܬܗܺܝܪ̈ܬܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܘܪ̈ܰܥܡܐ ܘܥܰܡܛܳܢܐ ܘܢܝܳܕܐ ܕܰܐܪܥܐ ܢܩܶܦ̈ܝ ܠܟܪܽܘܙܽܘܬܶܗ: ܕܗܳܟܢܐ ܩܰܫܝܐܝܬ ܢܶܦܠܰܬ݀ ܕܶܚܠܬܐ ܥܠܰܝܗܘܢ܀

 

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

7- ܠܰܫܪܽܘܪܐ ܕܩܰܪܐܐ ܒܰܫܠܝ ܫܺܝܢ ܗ̄ ܢܶܒܓܐ ܪܰܥܕܐ܀ ܒܡܰܣܳܩ̈ܝ ܫܰܦܪܐ ܒܰܙܩܦ ܣܶܡܟܰܬ܀

8- ܘܨܶܚܰܬ݀ ܫܶܡܫܐ ܒܰܪܒܨ ܨܳܕܶܐ܀ ܘܩܰܛܡܬܶܗ ܗ̄ ܐܝܟ ܩܶܛܡܐ܀

11- ܕܠܐ ܝܕܥܺܝܢ ܒܶܝܬ ܝܰܡܝ̣ܢܗܘܢ ܠܣܶܡܠܗܘܢ ܗ̄ ܠܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܗܘܢ ܢܳܡܘܣܐ ܡܗܰܕܝܢܐ ܐܝܟ ܕܰܠܥܶܒܪ̈ܝܐ܀

 

ܫܠܡܬ݀ ܢܒܝܘܬܗ ܕܝܘܢܢ ܢܒܝܐ